COMQ PRO Instructions Manual PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance MT4053

COMQ PRO Instructions Manual PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance MT4053
COMQ PRO
PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance
Introduction
Thank you for buying this high quality video webcam.
Following information will help you to use your camera to its full capabilities. For viewing pictures or video,
camera must be connected to your personal computer.
This camera supports Microsoft Video Class and
Plug&Play directly without driver. For using special
features like “face tracking” or “snapshot” please
download and install software from our website:
WWW.MEDIA-TECH.EU
System requirements
■Pentium IV 1GHz or higher CPU
■500MB free hard disk space
■512MB RAM
■VGA card with DirectX 9.0 support
■Windows Vista/7/8
■Internet connection
■Free USB 2.0 port
MT4053
Instructions Manual
3.Select AMCAP application from Start menu as
shown below.
Using AMCAP software
Video Preview
Click AMCAP to run application, if you cannot see the
picture click “Options” and choose “Preview” to enable
video preview.
Hardware installation
Please plug camera into free USB 2.0 port
Snapshot function
Software installation
Note: Please make sure the WebCam is plugged in
the USB port before proceeding.
1. Download software from website:
http://www.media-tech.eu/products/webcams/MT4053
Unpack and click the file SETUP.EXE. Please install it
according to displayed instructions.
2.When installation is completed, webcam icon will
appear in system tray.
To capture a still image, right click on the webcam icon
form system tray and then select “Snapshot” and your
desired image size. A screen with a preview of the taken photo will appear. To save the photo choose “File”
and then “Save as” and specify filename.
Changing
video
resolution
Select “Options”
and then “Video
Capture Pin” to
open following
window.
EN
Note: any higher then VGA resolution will decrease
transmisson speed (fps) due to USB bandwitch.
Recording a video
EN
Open AMCAP, click the “Capture“ then “Start Capture“,
specify filename and patch then click „OK“ to start capturing. Select “Stop Capture“ to finish recording.
„Zoom“ tab
Here you can enable „Face tracking“ function and control „Zoom“ function.
Note: „Face tracking“ works only in VGA mode.
Advanced settings
Open AMCAP, select “Options” and then “Video capture
filter” – following window will appear.
„Settings“ tab
Advanced settings can be accessed by right click on
webcam icon from system tray.
Here you can adjust basic image corrections. You can
also choose „low light“ when working in dark conditions or choose frequency to match your power grid
freqency rate (50Hz or 60Hz).
“Effect” tab
Here you can select image effect and image frame for
captured video.
Precautions
■Do not touch camera lens with hand, sharp or coarse
stuff, always use clean and soft cloth for cleaning.
■Do not use it in extremely hot, cold, dusty or humid
circumstances.
■Avoid mechanical shocks not to damage the glass
lens.
Note: Heat emission is a normal effect when webcam is working.
Camera Specification
■High Resolution Digital Camera CMOS Sensor
■Video mode: RGB24 or YUY2
■Interface: USB2.0
■Max transmission rate: [email protected]
■Image focus: 3cm to infinity
■Non-Compression Image Processor
■AWB (Automatic White Balance)
■5-layer glass lens
■Built-in Microphone
■Face tracking function (software enabled)
■Photo frame function (software enabled)
COMQ PRO
PC Camera for Teleconferencing & Video Surveillance
Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup kamery internetowej o wysokiej
jakości obrazu. Prosimy o zapoznanie się poniższą instrukcją aby w pełni wykorzystać możliwości tej kamery. Aby oglądać obraz kamera musi być podłączona do
komputera klasy PC.
Kamera jest zgodna z Microsoft Video Class oraz Plug&Play i nie wymaga sterownika. Aby użyć specjalnych funkcji należy zainstalować oprogramowanie
znajdujące się na stronie WWW.MEDIA-TECH.EU.
MT4053
Instrukcja obsługi
3. Wybierz z menu Start pozycję AMCAP aby uruchomić
aplikację.
Wymagania systemowe
■Pentium IV 1GHz lub szybszy
■500MB wolnej przestrzeni dyskowej
■512MB RAM
■karta graficzna zgodna z DirectX 9.0
■system Windows Vista/7/8
■łącze internetowe
■wolny port USB 2.0
Używanie aplikacji AMCAP
Podgląd obrazu
Uruchom aplikację AMCAP, jeżeli nie widzisz obrazu z
kamery kliknij “Options” i zaznacz opcję “Preview” aby
uruchomić podgląd obrazu.
Instalacja sprzętu
Podłącz kamerę do portu USB 2.0.
Funkcja “Snapshot”
Komputer automatycznie pobierze i zainstaluje sterowniki.
Instalacja oprogramowania
Ważne: upewnij się, że kamera jest podłączona do
portu USB zanim wykonasz poniższe kroki.
1. Pobierz oprogramowanie ze strony:
http://www.media-tech.eu/produkty/kamery-internetowe/MT4053
Rozpakuj i uruchom plik Setup.exe i przejdź proces
instalacji zgodnie z komunikatami na ekranie.
2. Gdy instalacja jest zakończona, w obszarze powiadomień systemowych pojawi się ikona kamery internetowej.
Aby zapisać klatkę obrazu do pliku graficznego kliknij
prawym klawiszem na ikonie kamery w obszarze powiadomień systemowych, następnie wybierz “Snapshot” oraz rozmiar zapisywanego obrazu. Pojawi się
okno z podglądem zatrzymanej klatki. Aby zapisać obraz wybierz “File” a
następnie “Save as”
aby określić nazwę
pliku.
Zmiana
rozdzielczości
obrazu
Wybierz “Options”,
następnie “Video
Capture Pin” aby
otworzyć poniższe
okno.
PL
Ważne: każdy tryb wyższy od trybu VGA powoduje spadek odświeżania obrazu (fps) spowodowany
ograniczoną przepustowością magistrali USB.
Nagrywanie filmów
Uruchom AMCAP, kliknij “Capture“ a następnie “Start
Capture“, określ nazwę pliku oraz ścieżkę dostępu, kliknij
„OK“ aby rozpocząć nagrywanie. Wybierz “Stop Capture“
aby zakończyć nagrywanie.
PL
Zakładka „Zoom“
W zakładce można uruchomić funkcję śledzenia twarzy „Face tracking“ oraz funkcję powiększenia obrazu „Zoom“.
Ważne: funkcja „Face tracking“ wymaga uprzedniego przełączenia kamery w tryb VGA.
Advanced settings (ustawienia zaawansowane)
W aplikacji AMCAP wybierz “Options” a następnie “Video
capture filter” – na ekranie pojawi się poniższe okno.
Zakładka „Settings“
Ustawienia zaawansowane są dostepne także po kliknięciu prawym klawiszem na ikonę kamery w obszarze
powiadomień systemowych.
W tej zakładce można dokonać podstawowej korekcji
obrazu, uruchomić tryb „low light“ (gdy kamera pracuje
ciemnym pomieszczeniu). W sekcji „Flicker“ wybierz odpowiednią częstotliowść odpowiadającą częstotliwości
w sieci energetycznej (50Hz lub 60Hz).
Zakładka “Effect”
W tej zakładce możesz wybrać efekt modyfikujący obraz
oraz dodać ramkę obrazu.
Zalecenia
■Nie dotykaj powierzchni obiektywu palcami, ostrymi
narzędziami, chropowatymi materiałami – do czyszczenia używaj tylko miękkiej szmatki.
■Nie używaj kamery w miejscach ekstremalnie ciepłych, zimnych, zakurzonych lub wilgotnych.
■Chroń kamerę przed uszkodzeniami mechanicznymi,
uderzenie może uszkodzić szklany obiekyw.
Uwaga: kamera podłączona do portu USB wydziela
ciepło, jest to zjawisko normalne.
Dane techniczne
■cyfrowy sensor CMOS wysokiej rozdzielczości
■tryb video: RGB24 lub YUY2
■Interfejs: USB2.0
■Max szybkość obrazu: [email protected]
■Zakres ostrości: od 3cm do nieskończoności
■Procesor obrazu bez sprzętowej kompresji
■AWB (automatyczny balans bieli)
■5-warstwowy szklany obiektyw
■wbudowany mikrofon
■funkcja śledzenia twarzy (dostępna w software)
■funkcja ramek obrazu (dostępna w software)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement