Zanussi ZWU 280 User manual

Zanussi ZWU 280 User manual
•
Wydanie
Ambasador PRL
A
złożył wizytę
Cena
ł..()D~
wtorelk. !O mu-ca 19'ft rot1i
., •
(9231)
1
zł
DZIENNIK:
·poPULIRIY
Ambau.dor PRL w Iranie Hen·
ryk t.aszcz złożył wdizytę 'Pl'emierowi tymczasowego rewolucvlneiro
rządu
islams:kiiego tranu
Mehdi
Bazar ganowi. W czasie rozmowy.
w kt6rej udział W'llial · równiei wi·
cepremder Amir Entezam. om6wiono stan i perspektvwv rozwoju
stosunków
oolsko-il?'ańskdch
ze
specjalnym uwu1;lędnien.iem możli·
wości dalszego rozszerzenia wsp6l·
pracy w róż.nych gałęziach gosp0·
darkd.
~owszechnym
Przed Xll
JUTRO RANO
~~r:::E:=--~~
Ł€imperattllI'a w calej
Poł&:e
chodz.iJa do 25 st.
.
TegO\l"OICZiny marzec ma być zhli·
ŻOillY do normy.
Na.jzrimn.i.ejszy
mairzec byll w 1942 r„ kiedy średnia temperatura miesiąca wynw:la mhnus 3.3 st. Najcieplejszy maI1Zec b~ w 192-1 i 1938 r„ kiedy
śre<in·;a temoora.tu.ra miwiąca wy·\
M<SiJi p11Js 6.3 st.
Jutro o god®i•nie 5.22 Słońce weld.zle w znak Ba.rana i roopocznie
się na półkulJ półmoonej
a~bron?­
rnicma wiosna. W naszym klimacie
wiosna bY'Wa ba.rdzo różna - czasami mOli;.e przyporntnać zimę. Jak
wyni1ka z pro~n<>z lnstvtutu Me<teorologH i Gos.podarki Wodlnei w
pieor'WISZym dn.iu wiosny nie bę­
dz.ie ja.k.ie.iś eksplzyz,J' ciepła. Spodziewruna
ie.st typowo ma.rcOl\Va
=~~~~:~t~e ~~~i~~~
pły.
Z•rnne pocz...1tk·
wiosny b~ły
m.iin. w lal\;acll 1942 !955.
19<>8.
Najchłodniej bvlo pierwszego dm.ia
wioo.ny w 1942· r .. k;e<ly nad Polską pa11owała fala mrozów W Suwałkach norowa.no mi.nus 24 st.. a
w Wa.rsza.wie minus 14.6 st„ byly
tak.że w'<>.s.ny z.aczvnaiące się falą
upałów - 21 ma.rea 1974 r. w Warsza.W:e
term<>m€'trv
w.skazvwały
22.9 st. a we Wrocławiu
nawet
plus 25,2 st. Baird:zo c:epły bvl po.
ozątek
wiosny w 1938 r„ kiedy
19 marca br. l)rzewodoniozący Ra·
dy Państwa prof. dr Henryk Ja·
błoński przyjął w
Bel~ede-rze
przedstaiwicteli . Zarządu G;łow1D.ego
Polskiego Towarzystwa H1storycz·
nego: prezesa ZG prof. dr Henry:
•
grozą
·
•
' '
•
sw1ęłą WOJ
'
•
q
łł
I
Dziwaczny konglomerat krajów i
,Chiny dos~arc;zają k_ontrrewolucjo=
sil obejmujący Chiny, Pakistan oraz mstom afganskun bron, sprzęt l ma
prawicowe elementy muzułmańskie terlaly propagandowe szosą kirakoz pewnych państw arabskich i lra- ramską, oddaną do .u.żytku. la.tel~
nu, udziela pomocy lub poparcia ub. roku, a łączącą chmskl Sinkiang
kontrrewolucjonistom
afgańskim, I z Pakistanem. Władze pakistańskie
którzy działają głównie z teryto- zaprzeczyły doniesieniom, lt szkolą
rlum pakistańskiego I występują we władaniu
bronią
uchodźców
przeciwko ludowo-demokratycznemu afgańskich, ale prezydent Paklsta·
rządowi Afganll<tanu I jego refor- nu
gen. Ziaul Haq, oświadczył
morn spo!eczno-gospodarczym.
przed tygodniem w wywiadzie d~?
Według informacji
docierających saudyjskiego dziennika ,.Nal-Ukaz
do Delhi, skrajnie praw1cowP. ugru· że jego kraj popiera af!(~~skle .,upowanla afgańskie, których siedziby i:;rupowanla muzulmańsk1e .
znajdują sle w Pakistanie, opraco·
Rzecznicy afgańskich ugrupowan
wują plany „śwlęte.1 wojny" z nową
kontrrewolucyjnych
oznajmili
ze
władzą I aby wprowadzić w błąd
swej strony, że przyjmą pomoc oo
ludność I
zapewnić sobie poparcie
reakcyjnych kręgów świata Islam- „ państw \Slamsklch". Pomoc finanskiego, rozpowszechniają poi:;łoskl, sowa napływa od niektórych rea1<jakoby rząd Nur Mohammada Tara- cyjnych reżimów arabskich zasob·
ktego „palił meczety" I „prześlado· nych w petrodolary.
dla A. Kosygina
I A. Pelszego
Przemysłu Welnia·
nego „Lodex" w Łodzi <Jdrobiły
stratv 'Pr<J<iukcyjn.e
spowodowane ostrvm atakiem zimy i teraz realizują plan
z wyprzedzeniem. które w:vno.si 4
tys. metr6w tka.nin. Na dobre wyniki produkcyjne zakładu składa
się praca ludzi takich iak tkacz
Stanisław Stasiak. nastawiacz maszy;n Jan Pawlak, tkaczka Krysty·
polskich historyków
Prawicowe ugrupowania . afgańskie
1
1
l
akłady
Z
ka Samsonowlez&, wiceprezesa prof. dr TadeusH Jędrunczaka i
sek.reta~?.a generalnego dr An·
drzeja Zakrzewskiego. W sootka·
niu uczestniczyli: kierownik Wydziału Naulci KC PZPR prof. dr Ja·
rema Maciszewski oraa: przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu
Historycznego Uniwersytetu War·
szawskif"l'(o - prof, dr Aleknnder
Gieysztor.
Przedstawiciele środowiska his·
.
.
.
torYC'Zlnego przedstawili założenia 1
pre>11;ramu XII Powszechnego Zja- 1 W poniedztałek w godzinach po·
zdu Historvk6w. P()Jskich
który !. ~dnio~vch odb~ła się. w Te~era­
zbierze się we wrześniu w ltato· 1 ~1i; . ."':ie.lka mani~7stac1a arm;1 oo·
wicach Ta wielka im.J)!'eza nauko· hc11 i ~a.ndarme<r!JJ narodoweJ ood
wa, organizowana eo pięć lat od- hasłem „Armia w służbie narodu
byWać się będzie w tym
l'oku I - armia na straży rewolucji". Po·
pOd hasłem: „Człowiek - praca - · dobne man.ifestade oCl.bvlv sie ieśrodowisko"
dnocześnie w i..ninych więk:.--zvch
W trakcie spotka.nia przedstawi· miastach na terenie całe(o tranu.
ciele ZG PTH poinformowali Drze· w których stacjonują garniJ?..ony
wodniczacel?o Radv Państwa tak· WQjskowe
że o jubileuszu oółwiecza lnstyUlkami Teheranu przeszły
od·
tutu Historycznego UW w ktńrvm dzialv armii irańsltiej, które na:
Prof. dr Henrvk Jabloń~ki orzez stępnie oołaczvlv się z tł';Ima!lll
wiele lat kierował katedra historii \ ludnoś:! cywilnej . t~rzac nie ~oń
najnowszej.
czący SH~ oochód t.0łn.ierzy, k<>l>let,
Manił
I
I
Po 48 dniach od
kryzysu rządowego
t:vicznego, przewodimczący Komitetu
K()Thtroli Pairtyj.nei przy KC KPZR
otrzymał drulti Zl<>tv Medal Bohatera Pracv SoclalistYcznei i Order
Lenina - za wvbi<tn~ zastu.gi dla
KPZR I pań..~.wa radzi~ki€'go oraz
w -zwiazk1,1 z 80 rOC"z;nicą urodzin.
dobiegają
Kronika zmian
I
kadrowych
* ...
Brzeziński
powraca do USA
bez sukcesów
amerykańska z doradcą
bezpieczeństwa prezydenta Sta·
Delegacja
nów
Z.1ednoc7onych,
Zbigniewem
zakończyła w ponle·
na ąllsklm Wschodzie.
której celem hylo nakłonienie Arabii
Saudyiskle.1 I Jordanii do powstrzy
mania się orl krvtykt separatystycz·
nego traktatu el!!lpsko-lzraelsklego
Ostatnim etapem oodróty delel(acjl
amer:vkańsklet był Kair. gd7lP przed·
stawiła
ona prezydentowi Egiptu.
Brzezińskim.
działek misje
się
Włoszecn,
końca 'formalności,
zwlą·
·ta nad wotum zaufania dla nowego rządu.
W kolach politycznych uważa się
los trójpartyjnego. mniejszościowe·
go gabinetu Andreottiego, za i go·
ry przesądzony. Ma on zapewnione
poparcie jedynie ze strony wsporo·
nlanych trzech partii. Włoska Par·
tla Komunistyczna zapowiedziała, te
będzie glosować przeciwko nowemu
~ablnetowi
utworzonemu w duchu
·lawnej centrolewicy.
811818
podwyżka
•
ceny
ropy naftowej
Jaik pisz6 br~
d:z.ieminik
,,The Fin!IJl1c·ial Times" Algieria.
Li1bia i Nigeńa DC>Stamow.ily c.za·
sowo podiwytszyć ceny swej ropy
pooząwszy od 1 k'Wiet:n.ia br.
Decyzja Z!OStała l)O'W'Z.ięta n.a spotkaniu. laltiie odibylo się w kioń.cu ubiegleizo tnod:n.ia w Londyl!lJie w
celu ustailenia ~półmego stal!lOWis·
ka na kon.feorencjd
rninisteroiaJnei
OPEC k?tóra w prz;yszly ooniie<l~a·
lek ~Z'Yl!la się w
Gem-ie.
Produkcja ropy nam.owe; wymietlJioovch ~aiów sta.nowi ool.roło 17
oroc. iaoba.lnego wY<lobycia l;etJ!'.o
paliwa ~ i>aństwa ca;ł'oiilkOWstkie
Na zapiro.szenie sekretarza spraw
zaP:ra.n.icznych LLbiiskiej Arab>kiiej
Dżamahirii
Lud<>wo-Socjalis.tyoezmej
Ali Abd Os Salama Tra.ik 19
bm. Drzvbvl do Trypolisu minister
spraw zaa<raini1czmych mi.il Wojita-
sze<k.
Dziś ~P<>C?:Yna.ją
się ro.z.mowy
ofhcjalne. oodczas których Z'OIS>tanie
d'>kona.nv przel(lad r02lWOiu stosiu.nków b'.late-ralny~h m'M?.v Polską
· Libią
a takŻe bedą omówi"ne
aktu<ilne oroblemv ."V'tuacii m'ę­
dzy.na.rodowej
interesujące
obie
strony
DZIER.
KIESIE
W 79 dniu roku słońce wze.
" szłll o godz. 5.40, zajdzie zaś o·
17.48.
Klaudia, Wincenty, Eufemia
w dniu dzisiejszym
prZPWirłuj„
dla
o.-t.eou.iarą
t.odzl
poi:•ulę:
zachmurieniP duże z większy­
mi orze.ia~nif'niami i przejfoio·
wi. 011adv inlel!'u. Tem11eratura mak„vmJlna ok. -1 ~t. C.
Wlatrv dabl' I umiarkowane z
kll'runków nółnncnveh.
Ciśnienie o l!'Od7 . 19 w:vnosiło
981.7 hPa rzyti 736.4 mm.
sie w Wains.zaPlenum Cen.tntne~
K<Jlllli.tetu Sbr001lllicbwa Demokratycrzm01?0 nt. ..O leszcze bairdziej
efektvwną piracę na neoz
t'O'ZM>ju u.sług i nemiosla". Obra.
dy prowaoot
orz.ewodniozący
CK SD Tadeusz WitOlld Młyń·
czaik.
o<libyło
Reall1:zaJOJa JJl'Olf'8•n lU l'OIZWOj'll
us.tlJll! i rzemiosła stal!l.OfWi obecnie glÓ'Winą plaszczyiz,nę diziałaJ.­
no9cd polit~ej
sbronin!ctwa
da 1.sizego
I !>l'IZYCZY'!lia się do
zwiększeni<a wtklladJu SD w umacniainie wspóLnej i PZPR polity.
ki l'Oi1JW'o tu u6b.llC. Zoet,a.ła ona
Ukis'Ztallt<J'W'ana decyrLjami Billlil'a
Politvcmego KC PZPR I Prezy
dium CK
SD w llii>t~ie
1976 r. i potwiei'd2xma na kiolej·
nym Wl9J)Ó).1lym posied:zeiruilll W
1wtyim br.
E. Wojtaszek
T o i ie
ą
CK SD
19 bm.
wiie XV
A. Wach
studentów mł<J<iZiieży szkolnej Pochód tein przez kilka godzin mani·
festował na l(łównvch ulicach stolicy niosąc
portrety
ajatollaha
(Dalszy cial! na str. 2)
GI n kaczki.„
I·
XV Plenum
Prezes Rady Ministrów, na wnlo·
W 1obotę a11encl federalni
sek. ministra kultury I sztuki, po·
spraw walki z narkotykami
wolał mgr Antoniego .Juniewicza na
stanowisko podsf'kretarza stanu w trzymali frachtowiec OLAUG, na
MinisterstWIP Kulturv I Sztuki.
którego pokładzie znaleziono rekor·
li<
dową Ilość ł0.000 funtów .haszy.
Antoni Juniewicz urodził
się w
1928 r. w rodzinie chłopskiej. Studia szu. Cala załoga została aresztowawyższe
humanistyczne ukończył
na Uniwersy1P<'le Warsn1wsklm. Od na. N/z: zatrzymany frachtowiec w
1975 r.
Jest zastępcą kierownika porcie Newark w stanie New Jer·
Wyd1ialu Pracy Ideowo Wychowaw·
czel w KomlteC'le Centralnym PZPR. j sey.
Jest członkiem PZPR.
dis
we
zane z tworzeniem nowego gabt·
netu, mimo to jednak Impas polityczny wydaje się również daleki
od przezwyciężenia, jak przed sze·
ścioma
tygodniami.
W poniedziałek desygnowany pre·
mler Giulio Andreotti odbył spot·
kanie z delegacjami partii chrze~cijańsko-demokratycznej,
republl· 1
kańskiej i socjalistycznej, których I
przedstawiciele W!!jdą w skład no·· '
wo powstającego rządu. Rozmowy
dotyczyły programu
I struktury nowego gabinetu We wtorek Andreotti przedstawi pre?ydentowl Włoch,
Sandro Pertiniemu, pełną listę n1lnlstrów. W końcu marca w parlamencie włoskim odberlzle sle deba·
A. Kosvl?in - cz.ł<>nek Biwra Politycznego KC KPZR. . przewodniczącv Rady Min·strów ZSRR otrzY·
mal Oro"'1' Rewoluc1 Paźd?.ieorn.iiko­
wei za wvbit.ne zasłui:r' dJla KPZR
i oań.<;twa
rad:z:!ecki~go
oraz ·w
zw;azku z 75 rooz.nica u.rodz'•n.
Z..
rozpoczęcia
Fet.
etap krwawych konfrontacji
19 bm Leonid Breimdew wiręczyl wał muzułmanów".
na Kr.mi.i.u \VYS(l'k;ie. odznacrenia· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -
.
(ik)
estacia irańskiei armii zal1ończvla
Nowy rząd Andreottiego
pers p.ektyw?
bez
!1~~~:;;:u:~;::i ~iu~:~ ·Rekordowy przemyt haszyszu
•
na Rochmińska i mistrz Zygfryd
Lewandowski z tkalni ZPW „Lodex" - Zakład „D" (na zdjęciu
<Jd le·wej).
Wysoko orze<kraczają
on.i normy jakościowe i ilościowe.
Zespół mistrza Z. Lewandowskiego
uzyskał I mieisce w zakładowym
wspólzaiwodnictwie w roku 1978.
U ,.,ybrzety wysp Amrum t S'ylt
(RFN) od kilku dnt fale wyrzucają
na brzeg martwe kaczki i mewy po·
kryte warstw11 ropy naft.owej
W
rejonie tym od dawna nle
było
tadnej awarii tankowca z ropą nat·
tową i ornitolodzy 11sUuJ11 wyjaśnić
tę zagadkOWlł spraw11 przy pomocy
lłutb morskich.
CA.1'-UPI - telefoto
Sadatowi, wyniki swej mlsjl. Na
sąsklm
Wschodzie panuje zgodna
opinia, te misja Brzezińskiego za·
kończyła się w sumie porażką. w
całej poniedziałkowej prasie bejrac·
klej. jak I w prasie Innych krajów
arabskich, artykuły wstępne poCI·
OPEC.
kreślają, lt separatystyczny
układ
egipsko-Izraelski. który ma być pod·
pisany w najbl!tszych dniach, został 1111111111n1n1111111111111m1111111rn11nn111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
potępiony przez wszystkie bez wy1ątku
państwa arabskie.
1894 - Zm. L. 'Kossuth. wę·
glerski bohater n:\rodowv . wódz
rewołuejf w 18411 r
1954 - Zm J W. Oomanipwskl •:ooloit I ornitolog.
1848
Wvbuch Powstania
Wif'lkopolskfego.
1921 - Plebiscyt na Górnym
Slasku.
l854
Ur. Ludwik Solski,
aktor.
a
bł
By6 kobiet., to niełatwy za·
wód: ma się zawsze do czynie·
nia • męzozyinam .t
ię
Wróg poniósł zasłużona kare .
bih odbyła się
ponh-d11ałkoweęo
slalomu i:h;anta w
Furano - zwycięz­
ca lni:emar Stenmark. Szwed pobił
rekord
wyęral
w sezonie
wszy
stkle ęiganty, znakomicie Jeździł również
w slaloma1·n
specjalnych ; tylko
nowy
regulamin
odebrał mu Puchar
Swiata.
w Han<ld kon-·
prasowa z udziałem u·
stępcy szefa sztabu
generalnego
wietnamskiej armiJ ludowej, ien·
1 bryg. Cao Van Khanha. W przed·
staWionym komunikacie Minister·
stwa Obrony SRW.
dotycqcym
al?resywneł wołnv roepęt&nej
17
lutero przea;
Chd!ny
orzecl·wko
Wietnamowi stwierd.mno. że nie·
przyjaelel zmobilizował 600
tys.
ludzi tworzących kilka
regularnych korpus6w oraz du~ liczbę
telefoto •modzlelnych dywisjł, a ponadto
19
ferencja
W akcji na trasie
CAF -
UPI -
esołg6w
setki
I ·poJa1d6w opanoerzonych I tysią.e" dział artyleryj·
11kieh, po ca;ym dokonał
airesji
przeciwko Wietnamowi na cale!
dłul!'.oki ~ran.tcy. Napastnicy dsiałali se szczee;6lnym okr11cleństwem.
1>0Wodująe wiele ohar w§ród lu·
dności oras wyrządzają.c ogromne
stratv materialne.
Ta agresywna wojna - •twlft'•
cl.zono w dokumencie - będąca ko·
lejnym J>OSUnięclem w reakcyjne:!
1>0lityce Pekinu. była !)rzyeotownvana od da'W'lla. Jej cel pole-
fał
osłabieniu
llWl
i anelksji ziem
wietnamskich·
W ci1u;(u SO dn~ I nocy bohater·
akii.eh walk od 17 lutego do 18
marca br. wietnamskie siły 1broj
ne ł naród wietnamski - 1twler•
dza komunikat - wyeliminowały
a walki 82.5 łys. tołnlerzy agreso·
ra, sdziesiatkował:v lub dlkwidowały I pułki I li bałalion6w. znl·
nesyły &SO pojazd6w wojskowvch,
w tym 280 cnołg6w ł wodw pan•
eernych, •
łakłe 115 dsłał arir
U>alszy ciU na str. I)
~·
:·
, •
,•
•
•
......
-
Synek
poleteć
ła6.c:uchT
w
powinien parę dni
Ma pani jakiś
ł6tku,
FAO sugeruj,e utworzenie VII Krajowy Zjazd I,,Protony" przygotowują się Rząd izraelski
banku rezerw zbożu ILigi Ko1biet
na przyjęci·e nowej zatwierdził
sytuację t>Ol&rSU tald.,
likoordYIIIOWanych d:zlałań
Dyrektor goo~alny orga.n.izacji
ONZ d.s. WyŻywj,enia I Rolnictwa
- FAO - Edouard Sa<>uma, preeRzymie
maiWli&jąc 19 bm. w
ostrzed. ie Jeśli nie zastana POd·
jęte od.IJQWiednle środkJ zaPobie·
ga~. światu groZli nowv krY'ZV'S
żywn~owy. P<>:iobny do l!iryzy.su z ooczatku lat 70.
ie
FAO podkreślił.
remrwv zibóż są •.nie•
beowiee:rn.ie n.i ewystarczajace". z.a.ś
t.e braik
między
Dyrektor
państwami.
przyjęcie
Saouma zaproponował
planu tzw. ~"Piec:t.eń9twa ŻY'W­
wy~oweco, fJ!'2)e'Widuj4ceco
różnymi
I
dzielenie pr:zea: 1)0S.ZCZególn.e kra·
:le apecjalnyclt rezenv r;bota, do
od
zależ.noki
WJ"kon:ygt.arua w
aktualnych Potrzeb żyWnościowych
w świecie Reał.izację tego plal!lU
powieI'ZOT!O by SJ>eCial'1lej komir,}i,
Powola•nej przez FAO.
zakonczyl obrady międzynarodowej załogi tekst ukladu
pokojowego
Min.Qły już trey tygodni• pracy '
~!,.!!!: w ~,!~wd.;tI ~~~
2-....u"'" 9
Właddmli.ra
--- ,
UU4......,.
Lachowa
i
WaJerego
wsk.a7Alje
gotowują
na to, te ,,Pirotony" przy
11tac.le na
przyjecie no-
Zjagici Lili Kobiet. Koai.tyin,wiwama Riurni:na na pdkladzie st.acji orbi· wych gości - kolejnej załogi mię­
Według donde6ień z Jerozolimy,
PlZY"Puszculnie
byla c{ySkiu.&ja n.ad ®tycitci.asowym talnej .,Salu1HI" Załoga zespołu dzynarodowej.
<k>robkieom, ~ola i zadaniami orl!a- orbitalnego kończy rozładowywa- przybędzie ona na .,Salut-6" ko- rząd ilzrae!.<;;kJ zaitwierdzlił w Po·
nfrzacJi w l'(llZlWlill/Z)"W\ll!lliU proble- nie statku „P.rogTess-~". Do stacji I le)nym „Sojuzem" już w pier- nied2'fałek PO POludndu ZA'Pf'Opono-
prezydenta Cartera
w • ws.zej Poł<l'Wlie kw.ietn.ia. Jaik wia- 1 wa.ny urzez
umieszczono
na ~ . miejscach / domo cykl Pl'ZYl!otowań do lotów tekst układu -pokojowego między
laitacll 1979- zaso~nftld z ll!'oduktarru zy~nośclo- zakończyli bądź kończą kandydaci Egiptem i Izraelem. Po.i.n!O!l"tnował
ni L~rJi Kobiet
sy- na kosmonautów z Buł:ga.ri!, Kuby, o tym po zakończeniu 5-godz.i.nne1 wym1. wod4. rege.n.eratoraan1
982
go posiedzenia l(abi.ne-tu sekretan
udaniach oT'gaJnoiJW:ji .stemu . ~p~n.iajĄcego normalne Mongom, Rt\tmuniU i Węgier.
~M~
0
eeneralny rządu. AI1ie:h Naor. kt6w uma.<:Jlliainiu rodzimy dedegatk:i 1 warunki zyoi~e. . a także dodatRada
ry POWied:mał również. że
.
ITJl()dk,reślały rolę kobiet w kszltahbo- 1 lrowe urząd:le-n.1a i apa•ra~rę.
premien
Min.istrćw UPOWa.żniła
iwaniu s:reroko -pojętej lrultu.ry źy. . Ró\Wl.olegle z rozł!dunkdem „cię
Begina do zalecenia paTlarrumtowt
ł
za;rówk.i kosmi~j . Lac~w
oia cOOz.iermego.
ratvfikac)i układu. Powołall10 także
• .
niezbędne
Kiraj~ Rmm1n kon.tymuowaU
VII
Uczesłmii.czlki
komisję złożoną z 8 mi'IlJistrów do
Zjal2ldiu Ligi Kobiet prrzyjęły uch- praice naprawozo~ei:enera<;yjne.
opraoowainia projektu autonomii.
Praca na orbkne okclcz.iemsk~ej
rara~ę. ~tóira w:yrt.ycza kieir<UJnki drllia• • •
wszyst,ko
Oborniiki, lailin.ośei tel arganiza<:iii na następ- Jest kontynuowana
Dzięki ofliarnej pracy komitetów cyjna mlnęla 19 bm.
Prezydent Zjednoczonych Emirasą 111ą kadencję. Do -pierwsw.planożołn.ierzy i stany alarmowe urze!krcx:zone
przedw-powodiziowvch.
w Genewie rozpoczęły alę 11 bm. tów ArabSk.ich. 5'l.ejk Said Ibn
woj. wyich zadań naileżeć będa;ie ks7Aa~- i
organizacji na całej długości rrek!i. w
st~·ażaków człnnków
obrady VIII sesji trzeciej między- Sułtan An-Nahajan w wywiadzie
społecznych i oracowrvików zakła· korulńskim z.Likwidowano za,groże- tow~.nie obywatclskiei śiwiadom.oś· 1
beiruckieP." tygod111ika „Alnarodowej konferencji prawa mo- db
dów orzemvslowvcb oraz miejsca- nie orzemie.s:zczalllia &ię rozlanych ci kobiet i socjaListyczinego mcde7A
rzlł, zwołanej przez Organizację Na- Ki.fab Al-Aa:-aibi" oświadczył,
I
we: ludności sprawnie orzebie~a wód z Warty do zlewni gór.nej lu rorlrzil!ly.
separatv.styczny
w obradach I projektoWal!ly
rodów .zjednoczonych.
Zjal!l(;i wybral nowe władze. Pr.ze..
2 · 500 ~elegatów repre·
akcja 0!7eciw;:xiwodzi.owa prowa- Noteci. Podwyts1.1a się również 200'Egiptem
mi""'·~v
wy
.
nnkojo
układ
bierze udział
_:> Li-"""-1"!C:Z'"''ą Zarządu Glówneg
k
od-' k -'~ · K
..,hk, W ~ t
~zentującycb 150 panstw wszyst.·1·11
•·
..dz()na Wzdluz. w-brĄ-ych
' "~"'"
·rams uiv~I
wile
„.e rowy
·~~
~~ ~"
rejonów geograficznych, w tym ae- a I_zraelern moze .d<>?rowadZJC do
:i.\edzielę ; w poniedziałek opady Sompolno. Bardzo energicznie za- ,g.\ Kobiet w!l'.ała Eugeni'a KemSizczi!clńskiej legacja polska, której przewodniczy WUJny w tym reJOn1e. Dodał on.
Od:dz.ial żeglugd
śniegu i deszczu oraz ochłod:terule beizpi€CZ!l się obwałowania i o.ko- na.rowa.
wspólnie z oddJZiałem „Orbisu" w wiceminister &praw zagranicznych, że Stany Zjednoczone lllikomu je•
i liczn.e tereny w woj.ewódrzJtwach:
utrudniały umacnianie wałów
.s:zc:ze nie urzyniQ.5ły POkoju.
Korobr:regu przygotowują dla i:ościi .!_ugeniusz K':!~ga.
l :kwidowanie zatorów na .--zekach. Poll!lAńsk·im. pilskiim i gonowskim.
bury:myczny
se:zon
te-gQfOC1Zln.v
!ll(I.
i.Y
114
imiekroczone
alarmowe
Stany
Pokrywa lodowa wdaż ies?;C:Ze
1
r.a. Wy~zeżu ~oszalińskim atrakutrzymuie s1e na Wiśle od Czer- na Pilicy i B7JUree ale sytuacja oore~to
Będą
llli~pod.ziankę.
cyJna
1)
str.
r.e
(Dakończeniie
na
in.
M.
sdę.
normalizuje
wieńska do Dobrzykowa. Poniżej woLi
.
trasie
Kępy Polskiei lodołamacze wvko· Bzurze woda opadła ostatnio w J Chomedniego. Mossadek!l i stud~- sy numskie wodolotem na Pn:elot
Bomholm.
naly rynnę w ló<lz.ie, co ułatwia rejon.ie Sochaczewa. W gm.inach , tów poległych w CZ!l61e ostatniej Kołobrzeg dowodami
(Dokończenie ze sU'. 1)
ok~o 1
ró~nit;~ wo<;1olotem . trwać będz.l~
1 ble~. Dysponujemy
nie.:io spływ wod.v. Niemniej stany dotkniętych wylewem n.ek:i przv· 1 re'Y°liu:,i:i. ':"' poch~e
dodał generał - że strona chińska
mil1c]1 dwocb g~n w l~na. 5 ronę. . a j
oddz.1ały
na staoiono oo usuwania szkód. M. , W7llęły udz:iał
są
alarmowe przekiroczone
2
moździerzy. w charakterze przewodników wyWiśle od Wvszol!rodu w duł rzeki, in. we WISi Kęs:zyce w em:inie Bo- I islamskiej i odd"Zliały zbrojnej le· Bor!lholmie. turvści :W~ ~ ud'.Z.lał j lery,lskich I ciężkich
tzn.
Hoa,
ludność
i korzystywala
ZdiObyto 2lnaczine ilości brona
na 1 limów naprawiono sieć elektn•crL- , wicy islam.sk.iej - mudżahiddin. w . mteresuJąCY'm. ~bieździe WYff?Y sprzętu
a naitrudnieisza svtuacja iest
wojskowego oiraiz wz.ięto Wietnamczyków pochodzenia chiń­
<>bi<>ki ow
~drnn u wazme)s~vc
odcinku oą doprowadzająca orąd do 4 wsi. I Ponriedziałkowa ma.ndfestacja woj
70-kilometrowym
ok.
zapowiedzi
mimo
dzU,
Do
skiego.
agre
zwołana z i.n.icjaty-11 zabytków. oraz W imprez.ach kul do t1Jiewol:i kilkuset żołnieTZY
rrek1 od Kępy Polskiej do Durri· NormalnĄ działalność podjął także . ska i jludności.
wycofania się, Chińczycy okupuj~
turalny~h
tał
· ·
kt6 re- II wy a a t o Ila h a Chome:iruego,
Ło .
. .
.
. •
.
.
21 punktów w rejonach przygrantsora.
·
s a
wiczu.
nowa. gdz•1e w ciągu ostatnie] do- szJ)lta 1 lllileisk1 w
Wietnamskie sny zbrojne odnio- cznych.
go na}niżej POłoż=e pomiesz.czenda się symbol.ic:znym aktem PQjednaby wzrósł pc:Yhiom wody.
sly wielkie zwyc1ęsty.'o polityczne 1
nia dwóch sił, które prz,ez ponad .
Straty wietnamskie - podkreA!łł
Na Wa-r01e ed:z.i-e fala kulmina- mlaine były wodą
s11 w por6wnaniu ze
generał
stratami agresora nieznaczne. żoł­
kilkuset
wzięll
wietnamscy
nierze
nlepodleglooraz
stabilizacji
pokoju,
dzę szach I ludności. która wal-1
o których losie
ś~i krajów Az)i poludnlowo-wschod- jeńców chińskich,
•
•
•
czyła przecn.w jego reżimowi. Wezadecydują władze państwowe SRW.
mej i Indochm.
M~~1ew1cza'
General oświadczył, te walki trwaoJlicja.tnych da·nych. w walce
dłu'I(
I W d_okumencle wyrato~o ~odzl~- ją, a część folnlerzy chińskich zbie~Q\
tej zgimęło ponad 60 tY'Slięcy lu- / ·
1
!<owanie Związkowi Radzieckiemu I gła do d:!:ungl!.
I
Okręgowa Komisja BZH w t.o- &i, a pOnad 100 tysięcy odniosło
Badania
Komisja
Okręgowa
1 mnym bratnim kra~om socjalls~yczdemonstraHitlerowskich w Łodzi, dzi poszukuje Czesława Dembiń­ r~ny. Ponledz.iałk.owa
uym, rządom, partiom komun11tyZbrodni
.
.
:
Na zakończenie konferencji przed•
cznym i robotniczym, organizacjom stawiono
.&&.&.
przv udziale Delegatury Tereno- skiego i ieeo żony Pelagii, z d. cJa stanowi więc za.n_ik!1"~1e . ~wzebranym 13 jeńców chiń·
demokratycznym i całej 11ostępoweJ skich
zamieszkałych w ła­ nel(o eUL1'\l rewolucji 1ransk1eJ
wej w Łęczycy prowadzi śledz- Galińskiej,
wszystltle
reprezentujących
obronie
ludzkości za wystąpienie
two w sprawie zbrodni popełnia- tach okupacji w Łodzi przy ul. etrupu krwawych konfrorutacji.
I rodzaje broni uczestniformacje
potemu
Dzięki
sprawy.
dzielnicy Wllna zakoń- słusznej
starej
w
Marii
rodziców
100,
w konflikcie. Jeńcy powiecz~ci:
nych przez funkcjonariuszy poli- 'Łagiewnickie.}
czono odbudowę domu, w którym parciu, a także dzięki bohaterskiej dz.eh,
dobrze traktowani
it są
wietnamskiego
narodu
cji hitlerowskiej w latach 1940- Dembińskiej ur. 25.XII. 1927 r. 1
w roku 1822 mieszkał Adam Mlckie- postawie
władze wietnamskie.
przez
powatnej
doznali
chińscy
przywódcy
przed
jak
16.I.
dworek,
ur.
Dembińskiego
wlcz. Przytulny
1942 na obywatelach polskich na- Henryka
przeszło stu pięćdziesięciu laty• oto- porażki i zostali zmuszeni do wyrodowości żydowskiej osadzonych 1923 r.
czony jest drewnianym krużgan- cofania swych wojsk. Nie rezygnuwynika z prowadzonego '
Jak
w getcie w Łęczycy.
ma rzeźbione 'okiennice i in- ją jednak ze swych reakcyjnych 1
kiem,
Wszystkie osoby, które posiada- przęz komisję śledztwa, rodzeń-1
ne fragmenty, charakterystyczne <11a agresywnych zamiarów oraz grotą I
ją jakiekolwiek wiadomości doty- stwo Maria i Henryk Dembińscy
awanturami wojennymi,
architektury tego okresu. Wnętrzu dalszymi
popełnionych za- zostali straceni przez hitlerowców
zbrodni
czące
przywrócono stan z okresu, gdy mającymi na celu aneksję Wletna- ,
,
więzieniu
1944 roku w
Mickiewicz przygotowywał do druku mu. z tego względu _ podkreślo­
równo w okresie istnienia getta w maju
swój pierwszy zbiorek poezji \ pra- no w dnkumencle - naród I siły
w Łęczycy, jak i podczas jego Jl- g11·ensgtaapo~6 .. w Łodzi przy. ul. Ster- .,
nad poematem „Grażyna". zbMjne SRW muszą zach<>wat recowa!
LIRI
kwidacji, proszone są o osobiste,
pośwlęclt i
1
czu.!nośt
Odrestaurowano należące do niego wolucyjną
'
KomlsJa zwraca się z prośbą
listO\"ne lub telefoniczne zgłoszeobronie ojczyzny
meble, zebrano dokumenty zw.lą7.a- wszvstkle siły
amelot
odkładany
Wielokrotnie
a
zamordowanych,
nie ~ie w Okręgowej Komisji Ba- do rodziców
ne z życiem I twórczością poety w oraz pracy na rucz jej rozwoju.
ko.smlcznego, Wiinie.
promu
Hitlerowskich w także do innych członków rodzi- rykańsklego
dania Zbrodni
na pytania dzienOdpowiadając
W budynku tym :rostanle otwarŁodzi, ul. A. Struga 46, I p., tel. ny oraz swiadków zbrodni o zgło- który o<t~tecznie miał się odbyć w
Cao Van Khanh stwierlistownie, ponledzlalek, znów zOl!tal odroczo- te muzeum dama Mickiewicza. Wy- nlkarzy gen.
358-29 I.ub w DelegaAnirze Tereno- szenie się osobiście,
to zbiega się z 400 rocz- dzll. iż regularne slly agresora
Ko- ny niemal w ostatniej chw1!1. Tym darzenie
wej w Łęczycy (sekretariat pro-, bądź telefonicznie do Biura
wtargnęły do~ć głęboko na terytonicą Uniwersytetu Wileńskiego, którazem powodem decyzji Amerykań-1 ra
kuratora rejonowego), ŁęezyC?a, ul. misji w ł.odzi przy ul. A. Stru- sklej
w ble:!:ącym roku. rlum Wietnamu (np. w rejonie Pho
przypada
Aeronautyki
d/s
Agencji
. .
W niedaielę odbyly się w BerliM . K onopm<"kiej 16, tel. 480.
ga 46 (telefon 358-29) w dowol- Przestrzeni Kosmicznej (NASA), był Mickiewicz studiował tu w latach Ly do 34 km), natomiast zwiadowcy
i 1zpledzy przeniknęli :leszcze glę- nie Zachodnim koJ.eine wybory do
1815-1819.
ulewny deszcz.
nym dniu w godz. ~13.
-+. 'łf
W rezu.litacie
i~y deimtowainych.
chrześ\:ijańsko-deanokra­
wyborów
tY'C2lna partia CDU utrzymała .się
na pe>zycJi największe! partii zdoSPD otrzybywając 63 mandaty
mała w wrn'iku niedzielnY'Ch wyborów 61 miei&: w zachodnioberPń­
a FDP - 11
skdm pair!amen.oie.
to socja lde.mO"
miejsc. Zaiue'W'l1ia
.
kratom i liberałom mo'Lliwość 1>0ub\VlOrzenia w Becliinie
ll.OfWlnego
Zachodnim koai!idi rrzadowej,
Dyrektor
świa·tav..-e
Wody Pilicy i Bzury
~ 7:Y~&. ~~n;~j~~ee;::·
D!'Unieslono
~!;',łę m~)~j!~ą 'kleiI"Unki dlziala= J)l"Ze'L~cz~nych
i
w
!
„
• •
mnieJ grozn e
w Odolotem
.
na Born ho1m
• armn••
lifani'festac1a
•
Kon f erencja
prawa morza
I "" : .
Komunt•kat M•1n1sterstwa Obrony SRW
I ;-w
K·-·--·--Z-- H :~ir.~~~j :i:;~\::f::,1;1 ResłauracJ· a
------t
k
•
K0 m u n I a 0 8
domu A
·
·
W
~~i!~:~·a11::~~~::~~~~,~~~~:~JI~
•
w l.1,..... ,e
w
• st artu
Od roczen1e
, k•1ego
ameryk ans
WBerlinie Zach.
promu kosm"1e7n.Qgo
nadal rząd
koalicji
FDP-srr
*
§-l•J :j( J#i;J• ];i' l-i-;l•l;ii Eif/•]:ił J#ł;l•J;ii
i
'
Echa sportowe j niedzieli
+
Gratulacje dla pilkany ręcz­
nych Piotrcovii, którzy po zwycię­
stwach nad AZS w Warszawie 21:16
t 22:19 awansowall do ekstraklasy.
Mamy nadzieję, te mgr W. Gawliń­
dostarczą
ski I jego podopieczni
nam niemało satysfakcji z powodze
pierwszoligowyz
rywalizując
niem
mi drużynami.
+ Słowa pochwały należą Się takzgierskiego Boruty,
hokeistom
że
którzy po zwycięstwach nad Okę­
ciem 9:4 I 10:4 zapewnili sobi~ miej
sce w II lidze. Niestety, spadł z
drugoligowej tabeli sąsiad zza miedzy - Włókniarz oraz siedlecka Pogoń.
+ W meczach o mistrzostwo I llgi tenisiści stołowi łódzkiego Włók­
niana wygrall dwukrotnie z GKS
Najwięcej
i 12:6.
Jastrzębie 10:8
punktów dla Włókniarza uzyskall:
S. Frączyk 4 I 3.
+ Siatkarki ChKS zwyclę:!:yly
dwukrotnie w meczach U l!gi tarnobrzeską Siarkę po 3:0 (Siarka wy
walczyła awans obok Zawiszy Sulec:hów). Siatkarze Resursy (awans ao
Dwa mistrzowskie
tytuły
dla
łodzian
W Biz-wte zakończyły się tina~
mlstl"ZOStw Po!Skd w zapasach w
stylu wolnym NajllcznieJ obsadzoną
ks.tegorla była waga do 74 kg. W
niej t.et najwartoś<-lowuy sukces zanotowall T..awodnicy !~kiego ok~gu. Tytuł mi.stt"ZOWski zdobył Sclgal·
Ski (Budowlani). a wlcem4Strtowski
Kozłowski fBe>ruta Zgterz). Ponadto
potwierdzając
mlstrZ<>wskl .
tyt-..ił
swą Wl•snka tormę, zdobył Tomasz
kg).
90
Busse z ŁKS (waga do
Sr:ebrny medal wywalczy! ponadto
Filipowicz (Boruta) w kategorll &a
w
kg, a Michał eusse był trzeci
wadze 82 kg 1 oawr)-słak (plus 100
kg). w rywa;~acj! klubowe:! zwyse pkt.
clętyła stal Rzestiów _
Budowla!ll! zajęli 5 mdejsce, ie pkt.
w punikta.cji ok :ęgów zwyciętyły
KatoW1ce - 51 pkt., a więc reprezen
~:lt Łodz.t nie udało się obN>nlć
p!e~o miejsca wywalcronego w
poubie~łym roku. Oto zwYełęT.cy
(l!'tal
szcze<tńln:vch waf'(: f'alandys
Rre~zów). Kudelsk• /Gwardia W-wa),
Stecyk <Grnn wal dl. szvmaflski (Piast
81-eradZl. Chit1ń~I (Plon Mlllcz), Scl,;alskl fB11dowlanl). Maz.ur (Gwa·rdia
Warszawa) T. Buss1! (ŁKS), Naumowlcz (Lotnik Wrocław) i Sandurski (Sta[ l\}t-z:eszów)
ły
ł
DZIENNIK POPULAlllfY ar
e
I ligi wywalczyli jut przed tygodniem) w ostatnich meczach drugoprzegrall z Gwardią
ligowych,
Szczytno 3:t i wygrali rewant 3:1.
Koszykarze Społem wygrall w
meczach II ligi z krakowską Koroną 32:81 I 89:88, a Piotrcovia uległa
warszawskiej Skrze 89:91.
M. Oaelkowska przed M. Małolepszą I B. Jasińską (wszystkie z
Bistony) - oto kolejność zawodów
strzeleckich przeprowadzonych przez
ZW LOK z okazji .,.Roku kobiet
w sporcie".
+
+
Najlepsi szachiści wEC-1
Zakończyły
kładów
1trzem
elęsclł
Ilię 1ł mlatrzolłwa
pracy
Łodzi
t
w azachach.
zaMlswy-
Jednoczełnle
międzyzakładowe.I
w I lidze
on. Zł
Zdobył
pkt„ wyprzedzaj~e zalt-dwle o ł,5
pkt. zespół Witamy, Mistrzowska
występowała w rin:grywdrutyna
kach w następuj11cl•m •kładzie: P.
R. An(kapitan zespołu).
Sał&kl
drzejewski, A. Nutałek, Jt, Plic i
z EC-1
Szachiści
L. Przeplórskl.
zdobyli miano na.Hepszej drutyny
ostat(w
czwarty
raz
po
w Lodzi
nich latach trzykrotnie pod rząd).
Ponadto wywalczy!I oni puchar ufundowany przez L.RZZ.
najlepsze wyniki
Indywidualnie
na poszczególnych szachownicach uszachownicy - R.
zyskali: na 1
1.
Bujnicki (Gazownia), na t H.
Stefaniak (Witama-2). na I i na 4 - 1. Pan.a11Żegota (PŁ)
(az.)
wlc11 (Kaczka).
został
zupół
IV ra1·d
EC-1,
,,Prząs'. n·1czk1""
W sobotę (24 bm.) .odbędzie się
doroczna samochodowa Impreza orprzez działaczy Autoganizowana
mobilklubu Lódzkiego - IV rajd
„Prząśniczki". W plerw111ej w tym
roku eliminacji rajdowe1 tzw. stre•
ty centralnej weii:mie ud1lał ponad
Sł najlep1zych załóg 1 woj1w6d:ńw
bydco·
blało1tockle10,
lódzkie10,
•kiego, lubelskiego l toru6akle10.
Kierowcy bęlfłl m1ell do pokonadwukrotnie traaę prowadząe11
nla
z Łodzi przez Aleksandtów, K.alętl
Młyny I Zy1ry. Odcinki specjalne
na ul. Zjazdowej w
wyznaczono
Łodzi, a próby .iybkoilcl w Alek•
Młynach.
ltsięiych
sandrowie I
Tradycyjnym zwyczajem najlepł6dzkłego województwa
sza załoga
miejskiego uhonorowana będzie •P•
cJaln11 nagrod11 "Dziennika Popular•
(w)
n.e10" •
M3I)
50
. MP
SENIOROW
~ot'
Sennie na ringu Pałacu Sportowego
„łódzka niespodzianka -/A. leski
bokserskich ro1dzień
Drugi
1trzostw Polski przyniósł nam kolejn'! serię walk eliminacyjnych. Niewiele tet przeżyliśmy emocji. Na
palcach jednej ręki można było poktóre rozgrzały
pojedynki,
liczyć
niellczn11 publlcznołć. Tak jut, n1e1tety, jest, gdy w pierwszych watkach 1potykaj11 1lę zawodnicy mnlej
zn•nl, nie za bardzo jeazcze „ wtajemniczeni" w arkana tej dyscypuny aportu lub gdy nasi czołowi
bokserzy w poszczególnych kategoriach napotykaj11 słabych przeciwników. Tak było w przypadku Leszka ltosedowsklego (Stoczniowiec)
- waga lekka, Włodzimierza Michallka (Górnik Jaworzno) - kogucia,
(Gwardia
Pileckiego
Władysława
kogucia czy tet Jerzego
t.ódt) Rybickiego (Gwardia Warszawa) lekkośrednia, którzy nie pr.zewalczy11 nawet 3 pełnych minut, wygrywając Już w pierwszej rundzie przea
czasem. Motna zatem pokusić się o
bardziej generalny wniosek, it Jak
do tej pory w łódzkiej konfrontacji
n.ajlep1Zych polskich plęśclar:r.y zwyelęltwa odn.olZlł faworyci.
eliminacyjnych
W dru&lm dniu
pojedynków na ringu Pałacu Sportbwego wystąpiło 9 reprezentantów
Na:lmi11zą chyba
naszego miasta.
19-letni pię­
niespodziankę sprawił
Andrzej
ściarz łódzkiej Gwardil Leski, walczący w kategorii leltklej.
Jego przeciwnikiem był rutynowany
zawodnik poznańskiej Ollmpll
Zdzisław Nowak, czterokrotny wicemistrz Polski, reprezentant naszego
kraju. Po pierwszej przegranej ;undzie. od polowy drugiej inicjatywa
pięściarza
młodego
do
należała
Gwardii. Bardzo dobrze operowar
lewym prostym l w odpowiednim
momencie przechodził do ofenaywy, Trzecia runda była prowadzona
zawodnika
dyktando
pod
:luł
Gwardll. Zadał bardzo duto ciosów
I to zarówno z dyatanau, jak l z
h1itsze:I odległo•ci, a ponadto jego
przeciwnik · otrzymał ostrzetenle, eo
aza141
przechyl1ło
automatycznie
zwycięstwa na korzyść młodego ło­
dzianina. Po walce zbierał on zaału­
tone oklaski i sporo gratulacjl,
wycałowała go matka,
Serdecznie
narzeczona l najblltsl. Dzielll się
swymi wratenlsml, był bardzo szczę­
Prze4 walk11 nie za barśliwy. dzo wierzyłem, te mogę wygrae 1
tak dobrym zawodnikiem, Jakim
Jeń :Nowak. Plerwasa runda Jakby
Jak
policzyć
tygrysy?
11
Jednak
mnie o tym.
praekonala
wraz z upływem czaou nabierałem
wlary we wła1nc siły. Po końcowym gongu, gdy szedłem do narołnika, pomyślałem aobie, że ja tej
walki chyba nie przegrałem. I tak
alę atało...
Wartościowe
1ukceay, podobnie jak
ml.strz Polski juniorów, :i:anotowali
równlet Inni zawodnicy łódzkich klubów. W tej aamej kategorii - Marek
Przybyllkl (Widzew) wygrał z grotnym zawodnikiem GKS Jastrzębie
Dobrze walczył
Holodowsklm.
w
kolega klubowy Przybylskiego
kategorU p.16rkawej - Snopek, kt6ry jut w II rundzie wygTał z BleGóra).
Zielona
leokim (Gwa1"d!a,
Również przed c?asem w Ul rundzie zaJoończył swój pojedynek Olej-
+
w si'itócie
W meczu kontrolnym reprezentacja Polski juniorów przegrała
z olimpijską reprezentacją Meksyku 0:2.
• J. Łu1zc:zek zajĄł III miejsce
w biegu na 15 km, na międzynaro­
dowych zawodach o Puchar Tatr.
po raz 125 trady• .Rozegrane
cyjne wyścigi wioślarskich „ósemek"
na Tamizie z Cambridge i Oxfordu
wygrali studenci z Oxfordu.
eliminacyjnym do
W meczu
ME Turcja wygrała z
piłkarskich
Maltą 2:0. W tabeli prowadzi Walia.
+ Piłkarze ręczni RFN pokonall
w towarzyskim meczu ZSRR 17:18.
Złote medale na MS w łyt­
figurowym zdobyll na
wiarstwie
lodowisku w Wiedniu - L. Fratla110l!stek I duet
ne (USA) wśród
Z8.RR N. Linlczuk - G. Karponosow w tańcach na lodzie.
A W łtnałowym tu.mt.,!u lllatkarsy
grtlpy „A" ro:qrywanym w Krakow.le padły nast~pująoe wY'l\dkł: Le- Płomień 1 :a I Hutnik tla
zwyGwardia Wrocław S:l. Tym
cl~twem Siatkane Hutn~ zapewW'ioemlstrzowskll.
tytuł
nili llO ble
Wcześniej m.iano najlepszej drużyny
WyWalC'tyld Z&'W'Odnlcy Płomienia.
A W pierwszych meczach przedo
turnieju finałowe11;0
C!lłtatntego
mlst.r'zostwo Polski koszykarzy pa1
85:83
Uch
R81<>Viilo
wY11ikl:
dły
S!_.it - Start Lublin 107:'11.
+
+
Le•nlcy Indyjscy przeprowadzą w
kwietniu „narodowy spis tygrysów",
aby ustalić, czy rozpoczęta w 1m
roku w trosce o te zwierzęta „operacja tygrys'', polegająca na powię­
I nik s Gwardlii (lekkopółśrednia). wy kszanlu rezerwatów I ścisłej kontrozakazu polowań, przynosi 1pogrywając z Wietrzykowskim (zawi- j 11
sza) Oczekiwana z dużym za.inte- dziewane rezultaty
·
pcmtiędzy
resowa.nJ.em rywalizacja
Przed 7 laty, wedlug poprzednie_
młodz!e:Wwym mistrzem Polski
Indii żero­
dżunglach
w
Spisu,
go
róje{lo
i
Słupsk)
(Cz.airm
Dawcem
wleśnllclem Petrlchem (Widzew) nie walo 1827 tygrysów. Obecnie llczbę
Leśnl­
2500.
około
przyni-08ła spodziewanych emocji. Po Ich ocenia się na
pierwszej, dobrze rozwiązanej tak- cy lndy,jscy twierdzą, że tygrysy
łódUd motna policzyć bardzo precyzyjnie.
tycznie rundzie (pięści.arz
Tereny dżungli dzieli się na kwaświetnie walczył na dystans) w
zostalych nlepotrzebnLe wdał się~ dra ty z wodopojem po środku i w·
bill poblitu katdego wodopoju umieszz
rzeciwnl
bijatykę 0 ba.j
no dwa• ostrzet~n.la 1 j;Jno ~nie cza się na 24 godziny obserwatora.
Ponlewat tygrysy gaszą pragnienie
d !le g C
wygrał sil 1 J
-z:ar- codziennie, a przy tym tylko raz
n e ~Y zawo n
. nrch. Nie popisał się równl~ż Ja- na dobę, błąd w rachunku· jest ml, gielło z Widzewa w kategorii pół- nlmalny, zwłaszcza, że dla pewnosię po kilku
ciężkiej, ktory po be'Zbarwnej wal- ści sois powtarza
c! Upol'!llł Sili z UrbBl'.llaklem (GKS dniach.
Knu;-1'-w). Zawiedli pozostali plęś<"ia­
rze Widzewa. którzy przegraU swoje walki. Stefański (musza) z sa0
lU
f0f1/
kowskim (Wybrzeże) i Jończyk (półD1
f'I
średnia) z Gaia.ntym (Sokół Pila). W
padły
walkach
Innych ciekawszych
wyniki: papierO'Wa - Raubo (Legia)
.A. Godz. 7.35. Na ul. Na·rutowicza
(Cza<rni 7 tramwaj 13/1 uderzył w tył samoMajdańSkim
z
wygrał
rundzie,
III
w
rsc
przez
lftupsk)
chnctu .,Trahant" 8~3~ ,B, Ofiar w
musza - Syjud (Carbo) pokonał Ko- ludziach nie było, straty ok. 3 tys,
zł.
aura (Zagłę~ Lubin), kogucia
Danielak (GKS Jastnębie) po ładnej
A Godz .•. M1trzena w.. J.a,t T, WY•
walce wygrał z Muchwatem <Broń
na
Radom), piórkowa - Gotfryd (Wi- biegł.a na ul. .Julia.nowSklej 38
została
potrącona
gdzie
Jezd.nlę,
(CzarWędzlńskiego
słoka) pokonał
osotr::::tmochód
nr?„„ THHiie7rl:>:t1~cv
ni), półśrednia - Kicka (GKS Pszów)
stłuczenia
(Gwardia bowy. Ddecko d0%nało
Sławlń1klm
:r.e
wygrał
I po opatr-z:en1u udało się do
głowy
(Wlsłoka)
Warsuiwa) i J, Janowski
przez rsc w III rundrle domu.
pokonał
(a. szym,)
Kucińsk iego (Prosna).
.A. Godz. 14.38. Strat Poł:arna weWsi,
zwana została do Wielkiej
sto<loła
gdzie w płomieniu stanęła
jednego z gospodarzy Przyczyny potar.u oraz wysoko.ść stt'at ustali ko(lkl)
misja.
...wyst11p111 łódUy dtudocy, ll:tórzy
o
turnieju
do
się
zakWallfikowall
mistrzostwo Polski. W ll:ategortl seniorów we Włocławku barw t.od$1
bronić będzie reprezentant Gwardii
swyctęeył w
- li. Bartocha, który
DUŻY LOTEK
kategorll powyżej 85 kg. W warszawskich strefowych eliminacjach trzeI LOSOWANIE
cie lokaty wywalczyli: z. Pacholczyk
(Resursa) oraz J. Olelnlckl I z. Li1-11-24-32-33-44
piński z MKS Pałac MłodzleżY.
dodatkowa 42
juniorów
Natomiast w turnieju
mlod zych w Opolu wystąpi czterech
n LOSOWANIE
barwy
reprezentujących
łodzian,
MKS Pałac Mlodziety (A. Stępieli I
1ł-1T-18-38-43-ff
D. Fronk or.z D. Banachowtc1 I J,
(w)
9501.
Wleli.
Końcówka banderoli -
I
K
/rn .wv·11a.J'ko' „
We Włocławku i Opolu..•
Komunikat „Totka"
Qi:] :i l'IJ ~Il~ •1!] :f~ ą j] l: Ql:J:i iJ!D
1w
gorę
... trze ba
pilnie ba
lnteresUjące
cl<:ź ­
k!ej µróby tegoro
r
I
czne.1 zimy
tym też muszą pa sh1thy komletać
miasta .
munalne
Na z djęciu urezen·
11suwan1 ·
tujemy
za
„tynkowego"
jed na
grożenia
nym z domów t>rz'·
ul. Piotrkowski"~·
(W)
porozumienie
naszym celem''
dziecka
szcze Jedno stoJSko patronackie tego
dzianymi.
przedsiębiorstwa
-
z ar-
d:Ia
tykułami
Gdy byliśmy tam. spM:edawczvn i Mariola Germer prezentowała
k l!C>ntkcm ślic z,ne sukieneczk i. blez.erk i ' k o moleci ki składaiace się
n p . z b ialei włóczkowei soódniczk i i błekit nei „melanżowci" bluzec1..ki. Agnieszka Wiecha, mieszkawka i?m i•nv Głowno. wybrała dla
swe j małe j wnuczki Teresk.i dwub a rwny ber ecik oraz dziane 'P&"lt r - lk i.
...,rzy stoisku SIPOtkaliśmy dvk tor a handlowego .. Proga.lu"
8o!l"uslawa Piwońskiego, Do~ .v e d7 i eli śmy s ie cd n iego. że
w . ' Se nno-le tnia oferta orze kroczy
6 mil k .nów zł . ..Prni:?al" mól!}bv
znac zn ie zw ' ekszvć dostawv atrakcv in.ei od zieży dz iec!ecei i dz.lewc zece i . ale ma oE!romne kłotx>tv 1
mal!azynami.
mieli ód.PC"W'iednic- Gdyby śm
m ie jsce na magazyn o-raiz krolowmów i dyrektor - modin ie byśmy oodwoić dostawy atrakcyjdla łódzkich dzieartvkuł&w
nych
ci.
Na s toisku z odzieżą ••Proitalu"
dr..i:żvm powod.ze niem cieszyły sie
m. in . dzi ~wczece bluzki z krepnn•u o r a z b i ałe b)u7.eczki dla mełych d zie wc zyne k. Halina Kaniew·
Polmo" nabyła
sk~ . t>'".' Cown ica
rP - ~'I'· ~ ' i -l ~~ n i,· i córecik' A1zn;esz
i
k i t>: ała blU7 eczke z bewełnv
fartuszek z welwetu.
S( t ? '1a·t - wv
5
=
:=
16
z =pełnieniem
iiarderobv có-1
poreczki nie ma _ Jak nam
wiedzi ała - prawie żadne.1to klopotu. Najgorze j, jej zdaniem. jest
Wełniane ra i tuzy
z rajtuzami.
można n0&ić tylko do me r w sze izo
prania. Potem tak się kurcza . że
są nieprzydatne.
Zdan.iem kierowniczki HDD _
Mlecsyslawy Jankowskiej _ w ostatnich dniach notuje sie wz.możoCodzienne
ny napłvw klientów.
utargi 1>rzekraczaja 700 tys. zł. W
HDD ocze najbliż.szym tygodnriu
Maja
dostaw.
w·iekszych
kuje
przyj~ m.in. poszukiwane kurtkli :z:
„Bc bo" i białe koszulki chłopi ęce
z ..Progalu". ..Wólczanki". a tak~
mportowane z Chin.
·
oołudniu towa rzyszyliśmv ~
Po
:llrn matkom orzv zakupach ~
_
arówno w HDD•••Un.iwersalu" S
~
jaik i w „Jacku i Aga~e" skle'!llie 1>rowadzonym przez S'P6l-
=:
a o godz. 17 znatazlem
prz11stanku autobusow y m p r zy skrzyżowaniu u·
l Lutomteritc Za chodni e;
ak i e;. Chcfalem udac się w klerunku pótnocnym aut obusem .•A": nad;iechal on dokła dnie o godz. 18. W
ciągu godziny za t rz y mato się na tym
przyst anku 7 aut obusów „K", a ósmy
jechal tuż za „A".
Na pytanie jednego z pasaterów:
„ co ile godzi n kursują teraz: autokterowca odpowledzlal:
busy •• A" -
d-zielnię
.,Włókirw"
rzemieślniC"Llł
Opinie łodzia111ek o zaopatrzeniu w
artykuły dla dzieci są na ol!ćł pozytYW!le. Barbara BarszC'I, która
wybrała sie 'PO zakupy sukienek
dla swei 3-Im.iej córki Anetki i
8-le<ł.niej Grażynki. opuściła HDD
Dla mmeJsze l
z zadowoleai.i eim.
z
dz:ewczvnki nabyła soódn iczke
orodukcli
błękitnej elanobawełny
a
WST .. Kodim" we Wrocławiu,
dla starszej śLicz.na czer wona roz-
I
kursują
lł-1
obecnie na tej
„awarie,
ntl tylko 4 woz11". MPK Informuje
za pośredOd czasu do CZIUU spoleczeństwo, te
nictwem prasy dyspozytorzy ruchu dzialają, dorat-,
nie !tkwldujq „stada" tramwajów
autobusów, Interweniują ttp.
Szara
oodzl11nnoić
nazbl/ł
Wczoraj do Łodd droga lądowlł
przn Zebrzydowice nadeszło 30 ton,
wło­
a do Zgierza 15 ton cytryn
skich. Owoce te z miejsca rozwo-
kilku zdaniach
W
+
Koncert kwartetu smyczkowego - dziś o godz. 13 w DDK (ul.
3).
„Zaczarowane Jatki" - prezentacja zespołów amatorskich - dzlA
o godz. 14 w świetlicy TPD (ul.
R y bna 11).
+ „Nasi r6wldnlcy w walce I
impreza dla d zieci, dziś
pi e śn i " o god7. 17 w świetllcy TPD (ul.
Zgierska 38)
+
„W marcu, jak w garncu" fllmy dla dzieci, dziś o godz. 1' w
(ul. Szparagowa
ZTK „Teofilów"
6/8).
+
.,Wist po rekontrze„ - •potka·
nie w Klubie Brydżystów, dziś o
godz. n w DDK (ul. Limanowskiego 166).
+
„Psychologia pnestępczokl" prelekcja oraz mm fab. prod. poi.
„ J ezioro osobliwości", dziś o goclz.
17 w DDK (al. 1 Maja 87).
Poleska „Rodzina treydzlestoktórzy
latl<ów", z rzeszająca ludzi,
p r zeoracowall ponad 30 lat w 1ednym z zakładów pracy w tej dzieln icy , przyjmuje nowych członków.
Zgłoszeni a wraz 'z zaświadczeniem z
zgłaszać się do DK (al.
zakładu 1 Maja 87).
I
'BWJ--~
f[/l~
rfj_
f{/)•
~
Nieludzcy ludzie
on j-4nak 1111 11.łm jak dalece, te
chca
jeszcze do tej Vol'll nte
A t11mcr:aałę wzlqc do pracy.
sem w bloku
tym pomalowano
ostatnio klatkl sc/l.odOwe, o pozobalaganu
st(1lego po malarr:ach
nie ma kto sprzqtnqc. Robtq to
w miar' swoich motUwoścl 1aml
l okatorzy. Włe o tym wszystkim
v
administracja mieszcząca stę
zbiegu ulłc Gagarina t Tuuyl\akleJ. Nlertety, nte podejmuje om
staft
tadnyc1& Jcrokdul, 1111 fen
rzeC%1/ milenie!.
(ID)
01tatnł0
Towar111att.oo
ne
do 1kl~p6w, ale mimo to zaopatrzenie w cytryny nie Jest wysytuacja poprawi
tygodniu, gdyt O•
czeklwane są cytryny hiszpańskie.
wkrótce
też
otrzymają
Sklepy
spore dostawy bananów, W sumie
w 4 rzutach do sklepów powędru­
je około 80 ton tych owoc6w. 1!11'
one Jut w dojrzewalni.
W marcu mamy tei otrzymat •kolo 370 ton pomara6.cz. Jak dotychczas Jednak 1 tej llołet nie
dotarł do nas anl jeden transport.
starczające, MQte
się w przyszłym
I
zwierzęta walęsaJą ałę
po
ulł­
cach miasta, stwarzając zagroże­
nie dla ruchu poJrmtów, cr:ę1to s
glodv. atakUją zwterz11nę !dną w
podlódzk!ch m1e;scowo•Cłach .
W zw!q.rku z tym TOZ apelu1• do tt/Ch osób, które z rótn11ch
względów nie aą w stanie zajmowaó się psami, o odprowadzani e
Ich do biura TOZ rwz11 ul. AnJednocr:eśnte
drzej a Struga 11.
t ego
prost Się o zglauante do
zlego obch oOlura prz11padków
d zenia tlę ze rwierzętamł.
Bałagan
(k)
Sprytnie
d2lalnośc!
prabeujący,
chciał uniknąć odpowie·
za kradzież nigdzie nie
uprzednio jut karany
pa ianlczanln Zdzisław z. Spotkał
on rolnika z gminy Łask Kazimierza K., któremu zaproponował wypicie wódki u 1wojej przyjac!ólkl
Krystyny s.
Tak hojnie llr&el)'I gołela (ocayte ten
wHcte za J110 plenl11dze),
Gdy 1lę obustracił przytomnoA6.
dzlł, 1twierdzil brak 1,1 tye, •I. Nie
pomogły prołby o zwrot pieniędzy.
Wreszcie Zdzisław z., Jako rekomzaproponował„. telewizor.
pensatę
Rzecz Jednak w ty:m, te telewizor
ten wraz z lnnymJ Jeszcze rzeczami skradziony został wczetlnleJ z
mieszkania .Jerzego N., który takt
tca zgłosll mlllcjl.
Finał sprawy jeet tak!, łe zarówno Z<lz!sław Z. jak I Krystyna 15.
na rozprawę
oczekuj11 w areazcle
•lldow-.
0
NOWY - nieczynny
SALA - g. 20 „ Wódz"
1\-IAŁA
MUZYCZNY - nieczynny
ARLEKIN - godz. 17.30 „Krzesiwo"
PINOKIO - godz. 17.30 „Baśnie
na jmnlejszych"
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYJ•
n~e­
NEGO (ul. Gdańska 13)
czynne.
ODDZlAl. &AUOGOS~CZ (Ul.
;:. , 1e: rska 147 godz. 10-16
ARCHEOLOGICZNE l ETNOGRA·
rlCZNE (pi Wolnołci 14) godz.
u
l; ł
Ul.
EWOLUCYJNEJ
BIOLOGU
(park Slenklewtc:r.a) gOd:r. ll}-17;
Wt.O·
CENTRALNI: MUZEUM
KIENNICTWA (Plotrlcowska 212)
I
10-17
HISTORII MIASTA LODZI (Ul.
Ogrodowa 15) godz. 11}-16
SZTUKI - (Ul. W!ęckows!Uego 19)
itollz. 12-19
POLSKIEJ WOJSJLOWEJ Sl.U:t•
BY ZDROWIA !Żeligowskiego 7)
g ;dz . li'>-18
ł.0DZ&I
•••
I
PAR& &ULTUB.Y
WYPOCZYNKll (na Zdrowiu)
zoo - rzynne od godz, 11-17
(ka,a rzynna do godz. Hl)
LUNAPARK (Ul. lt'.o0$t&ntynowaka 3/5) n1ec1ynn7
BAI.TYK. Pnegląd
&IMA
Konfrontacje świata
filmów
'111
jap.
„Imperium namiętności"
od lat 18, godz. 10, 1~.30, 15
seans
(wyprz'e dane 17.30, 20).
nocny g. 22
IWANOWO - „Roman ! Magda"
p_ol. od lat 18, god:t. 10, 12.15.
1~.
17.15, 19.30
Konfrontacje - ·1u
świata
fllmów
„Wyznanie miłości" radz. od
lat 18, godz . 16, 18.30, 21 „Kom
binator" NRD od lat 15, goaz.
POLONIA Przegląd
10, 12.15
KonfrontaPRZll:DWIOSNU:
cje - '11. Przeg1-d tUmów iwia
ta „Wyznanie miłości" radz. od
lat 18, godz. 15, 17 .IO, 20 „Przez
Góry Skaliste" USA, b.o. g.
na podw6r,ku
„Adasia''
pokl'l/l podwórze
~nteo
Gd11
(Ul. PIOtt'kowaka 1BOJ
„Ada.!ta"
przykr11l także znajdujące alę t am
brudy. Teraz wszystko stopnLalo ,
imteci zaczynają gntó, a gruzu
ł desek nadal nie ma kto sprząt ­
nąć. Najgorzej w11ch0dzą na łllm
oczywUcie mleukal\CI/ tego do·
- mu, któt'%tf mm:rq Wd11c1lad nt•mUe zapachy I oglądać ów bal4gan. I tllk na dobrą 1prawę ni•
bardzo wiadomo, kto 7714 alę ł!lm
zająó.
Moie eol M ffll temał powie
o.amtntstrocJo o.oeoo bloku1
R.
Na ogół, od11 i~ rcto• wu•!lł«
ll•t do ndakcii w JllkteJI 1pramu1ł b11ć IOlldnle i:dener-
wle, to
wlerrumy
Dlatego
bloków nr nr 740,
741 I 742 przy ul. Podhalańskiej,
którzy r:aprauają na•, b11lm11 zlu·
atrowall brudu ł nłeporzttdelc 'Pil·
nttjącu wokół tuch posa1Jł. Luja.ko te
ttracjł dokonać warto,
zda.niem naazych C2:11te!nlków aq
'"•
posesje
to naibf'udntejsze
tullco no DqbroWle, a!e ł w Ło­
wowany.
mieszkańcom
młeszlc•11\c11 aamł
d%ł. l"Odoł>no
wyro.ta.Ją chę6 1P1"Zt1tntęcł4 terenu
wokół bloków, a.le nie ma łm kto
wydo6 IJ>7'Zfltu.
Kto po.sprzqta ł
tr lutym, Odi/ opll411 •ntegu d0go1podarz
lodr:lanom,
kuczal11
bloku prsu ul. Cł.ołkowakleoo s..•
wzlql .obłe urlop. Rozlentuńl alę
olłedla
na" prz11pomłna.m11,
te
•„Baweł­
c11 młe·
atqc wyp!aca ona f)f!n•.1e osobie
odpowtedtł4!neJ za cz11do'6 tuch
R.
'1'111"11!.
Pocito „Reflektorka"
„NIEBJl:ZPIECZNA
PUŁAPKA''.
8 lutego zttkwtdowano uszkodzenia nawierzchni ut. .Br:rezh\sk!e.J,
„BLOK z ZAPASZKIEM". Awarlcl lnltatac,Jł kanallzacu.1ne1 w
płwnlcy I ktatkl blolcu '7J iwzt1
ut. Marchtew•kleao 42, 101łal·~ uil' lutego.
wntęta
ut:Jcodzenła
- Konfrontacje filmów świata
Przegląd
jap.
„Imperium namiętności"
od lat 18 godz. 11, 13.IO. 16
(wyprzedane 18.30, 21)
WOLNOSC - . „Cudowny kwl&t"
radz. b.o. &odz. 15 16.30 „Szan
taż" ang_ od lat 18, godz. 10,
ll.30, 18.11. Film przedpremierowy „Mroczny przedmiot potr:-hilzp. od lat 18,
żądania"
godz. 20.30
oa
„Szantat" ang.
WISŁA lat 11. geds. 11; 14.11, IS, 17.15,
78.
10, li.IO
nie skorzystamy„.
„TRZEBA
WŁO&NIARZ
ZACHJjjTA - ,,Pr•• G6r7 Skalt11.1',
•t•" USA, b.o. &od1.
14.30, 17, „Koniec Imperatora
tejgi" radz. od lat 11 godz
Z zaproszenia
Admłnlstrac.11
„Rekompensata"
żona
POMOC".
Wtzetlclł
t u1terkt w miesr:kantu nr 153 budynku nr lltf na
WldHW • Wlehód SO·
Osł4!d!U.
ata!y do Jl lutego usunięte .
W NĄSZTM RZJl'LBKTORZS
„Dziennik Popularn"" Plot1'kow
ska 9ł !Ił · UIS t.6c'lł tel. 137 47
I 3łl·ID "' 1fodz1nacb 10-1!
Plnele do na1, a w olloycb
1prawacb 1.„1„too171rl•
DY:tUKY APTEK
Główna
Obr. Stalingradu
14,
Niclarnlana 15, DąbroW!!kle­
go 89, Olimpijska 7 a, Lutomierska 146
15,
STAILS DY:tuu APTEK
Apieka nr
'
.
I.Dit - n.leisyn!MI
STUDIO - „Romana Teresy Ren
goaz.
nert" po!. od lat 15,
15.41 „Czarny konarz" wł. od
lat 15, godz. l'1.ł5. DKF 1ean1
zamknięty godz. 20
Wie„01tatnla
STYLOWY czerza" kubański. od lat 15, g.
Tylko dla kin stuayj15.30.
nych „Leonor" fr. od lat 18
'
godz. 17.80, 19.34
DK'M - „Wllk grasuje" NRD
„Komlsan w
b.o. godz. U
spódnicy" fr. od lat 15, a:oaz.
17.45, SO
KOLE.JARZ - nieczynne
GDY;;1IA - „.Jetdziee bez gło­
wy radz. b.o. godz. 11.ao „o
jeden most za daleko" ang. od
lat 15, godz. 10, 15.30, 19
„l!ltracel'lMŁC?,DA GWARDIA cy USA, od lat 11, godz. 10,
11, IT „Ptak! ptakom" poi. od
lat 12. godz. lł.15. Na tyclenle widzów „Czarne I białe w
'.k olorze" rr.-RFN, od lat 18
'
godz. 19.30
MUZA - „Zabawka" fr . od lat
15, godz. 15.30, 17 .30. 19.30
szwedzki
„Abba"
1 MAJA b.o., godz. 15, 17; „Bez zn!ecnulenla" poi. od lat 11, godz. 19
„Colargol zdobywcą
POKOJ kosmo1u" poi. b.o. a:odz. 15.45
„pgtatnl raz" U!!A od lat IS
•
godz. 17.45. 19.38
ROMA - „S111dt • nam.t MlllZka" rad%, b.o. goch. 12.30 15
„Przełomy M.isaouri ~ USA ' od
lat 15, godz. 10, 17.30, 20
STOKI - „W11sata niania" radz.
jeden
•• o
17.30,
b.o„ godz.
most za daleko" ang. od lat 19
godz. 14,30. lt
wletow!ec"
OKA - „Płonąc)'
USA, od lat 15, godz. 19, 11.30
18.30. Filmy z uśmiechem „Nie
ma róty bez ognia" pol. od
Jet 11, godz. li.IO
ł1~8T
ul Kościuszki 9
t.pteka or 47-087
Aleksandrów
Konstant„nów
ul Sadowa 10
Apteka nr 47-0113,
Łowicka
SZ·ll ·li. 1N·27
lUO
Optalcł
nad ZWiłlrictami ln/ormuje nM
o cora.i częatu11~ prz11padkac1r.
w11rzucanta psów :r domów. Bted-
żono
+
kład a.~h o r acv i instytucjach. Wie
łft·JZ
ReJo11
'°9 -32
IU 31
Jl·ll
10, 11
aęato
na Unit ,,A".
•
Nie jest io laiwe, ale prsy
niejakich zdolnościach I zdoby·
ciu pewneg-o zasobu umiejętno111ojliwe do wykonania.
ści Swiadcsą o tym ęobelinv utkane pn:ez łodzianki, kł6re Pod
kierunkiem plastyczek biorą u·
ilził.ł w odpowiednich kursach
Ligę
zorganizowanych -pl"llez
Kobiet.
wykazuje, :łe dztalają oni malo energiczni•; ,wiyklad: w ctąou fł'OCU!n11
nte zdqtyll zltkwldowac zak!ócel\ w11stępujących
i
takich eo
SWIT - „o dwóch
ukradli kslętyc" poi. b.o. g. u
„Brawurowe porwanie" USA od
lat 18, godz. 17, 19
so,rusz - nieczynne
TATRY - seans umknlęty g. 10
polowanie" jap. od
„Gorące
lat 15, godz. 13, 111 „Ingo zagraj w !limie" radz. od lat 12
godz. 19
ZIZ·IZ
ZU-11
TEATRY
godz. 19 „Wolny
WIELKI strzelec"
19.15
godz.
POWSZECHNY
„Przedstawienie Hamleta we
oa
(dozw.
Dolna"
wsi Głucha
at 16)
JARACZA - nieczynny
TEATR 7.15 - godz. 19.15 „Mą!
l(Od'l .
I
Hiszpańskie cytryn.y
+
PZ'\łot .
spotkanie z lekarzem
pierwsze
seksuologiem i Instruktorką oś rodka gospodarstwa domowego.
W programie· pogadanka I po·
przyrządzenia
szybkiego
ka z
ślubnego z na{>()Jaml
p rz yj ęcia
bezalkoholowym!.
spotkanie z nowoNastępne
te1'lcami Sródmieścla - 24 maja
(k)
br.
I pożyteczne
„
747-!ł
centrala informacyjna PKO 131·11
137·Jf
TELEFON ZAUFANIA
czynny w 1od:1. 15-T rano na·
11tępne10 dnia
małżeńskie
związki
Kościuszki
zawierać będzie ponad 30 par.
Dla tęgorocznych nowot.el'lców
bm.
20
dziś,
się
or ganizuje
le robótek łochiankl oosianowiły
przekazać organizacji kobiecej, kt6
ra z zorganizowanej s11nedażv ze
ńa
brane fundusze 11rzeznacsv
Centrum Zdrowia Dziecka. Część
odzież t
wykonanych robótek
~
powędruje do dom6w
bielizna ~
dziecka.
~
W tym półrocrzu nie r<nrPOCm.i
~
s ię Już ani jeden kurs. Łodziarn
:!est ulu- ki, k iedy zechcą nauczyć ale tka
Tkactwo art:vatvoon.e
b iOIIlvm hobby wielu łodzianek. po,- n i.a 2obelinów czy haftowania, bedobnie jatk ro bienie na drutach. da miały oka.zje zapisać 1ie na
haftowanie. zajęcia dopie ro w sierpnłu. Natolub
szydełkow8!11ie
Kursv z zakresu tak.ieiio rekodzie- m iast kobiety. kotóre potrzebują pola. a także kroju, szycia i mod e - radv jak dla siebie czy &iecka
11ie niesłabnacvm wykonać suk'icnke · Jub płaszczyk.
!owania cieszą
powodzeqiiem. Obecn.ie korzysta z mogą korzvstać codziennie z bezmieszkanek płatnych konaultacjj w Lidze Konich ponad 2,5 tyl!I.
Na
(ul. Piotrkowska 135).
naszego m iasta. Wvkładv I zajęc ia biet
w Ośrod- mlejacu aa moc:IJne ż.umale). a dyżu
t:viliko
nie
odbvwa:ia sie
w
ku Gospodarstwa Domoweco Llt, ruiaoa Lnst.rokitorlta l'.lODlOł.•
ale także w świebllce.ch kół tete:o orz:t1.iot.<>w8Jni'\1 odlpQW:iednłeco WY(kas)
nowych Ligi, domach lrullbulry, :r.a- kr0ju.
=
=
godzinę?
m a rc
stę na
żubardzka
Pumoc Cl&'ogowa
(Ku)
Przyjemne
ZIS-81
257-77
SródmieMalo mieszkańców
zdecydowało się na zawarścia
cie ślubu w tym miesiącu - jak
chętnych jest tyllco
dotychczas
Za to w kwietniu
osób.
120
wszystkie terminy są jut zajęte.
W katdll sobotę przyszłego miesiąca w pałacyku USC przy al.
I
Takie hasło wypisano nad sło~kiem „Progalu" w Ha.ndlowy~. Domu Dziecka. Pod hasłem półki µełne .• oroulowskleJ"
odz1ez:i: i gala~ierii, Ostatnio na I piętrze HDD powstało je-
Uł-Jt,
Ł6dt Północ
391-lt
ZH·H
ReJon Llldł·POlucln. 3lł•ZI,
ReJoi. Pabla.nic•
ll·lł-41
ReJon ZJłen
zzt-119
Rejon oswtetlenla ulic
195·15
Pogoto,..1e 1asowe
17
Pogotowi• l\10
ll9
Pogotowie Ratunkowe
Oł, 6łl·ll. l93•:0!1
Stut l'otarna
spotkania l
pirui·ną na przodzie sukienecz.ke z
produkcji zakładów
elam.oba 0wełiny
„Bobo" w Piławie.
Zolła I Zdzisław
Małżonkowie
„Uniwersalu" 1
Kamińscy kuipiLi w
swego 4""1etiniego synka Sławu- j
&i.a ładne soodenki z teksasu. a w .
„Jac.lm i Agatce" przyjemną na- i
tirowo-bialo-pomarańczowa kurtecz J
kę z ortalionu oraz bi ałe dziane
POdkoszulki.
Sa jes zcze kłopoty z dob ran.iem
sood.ni.
roomiarów
n '. ektórych
zwłaszcza dla małych dziewczvnek
orarz: rajtuzów dla d:z;ieoi tęższych.
P anu je coraz pO'Wszechniejsza opin ia., że dla dzieci jest już sporo
udanej odz.ieiv i obuwia.
TELEFONY
lnfO>l"macja o 11s1u1acb
loformacJa kolejowa 155-55
'
la.formacja PKS
Dwonec Centralny
Dworzec l'ólnocny
Informacja telefoniczna
Komenda Miejska 1110
117·lł
cen trata
'
Pogotowie c&epłownicze
Po1otowle drogowe
••Polmozbyt"
Posotowle ener1etycme
i
1•··...
li podobny dla „Pra.ktvozneiro Pa- :
I
Raz na
WAŻNE
d:~ P-~r-z_e_d_m_a_l_z_··e--n-„s-k-„1~e-l~
I:ś:!~~~ .~:::~:::.n:ej'P;:!~?.n
-----·-·- 1
Fot.: A. Wach
z lf KOSA
--
REKORb - „Błlld szeryfa" NRD
przestwob.o. godz. 15 „Asy
~;y" ang. od lat 15, godz. 17,
W tym drugim -przewiduje
~~ dni temu podobne POr<J'Zu- 1 na".
a·
aJe już bardrzoi.ej szcze- 1 się punki majsterkowania na
~1en 1e go~owe - P<><l1Pisały Odd1toia1 WSS-1 l'Zl\dZeniach I prsy pamocy narzę­
~idirew l RS~ „Bawclna". Jak dzi zdobytych pn:et ,,Bawełm:" po
wiadomo, z'.ldan.iem WSS _iest. prze- zlikwidowaniu ogólnopolskiej wyde. ws.zystk~ handel, spółdzielczo- stawy. gdzie były one eksponowa·
przekazvwa- ne.
śoi mieszkaniowej Poroz.u.."llierue oole:ia na wso6ln.ie i eksploatacja nries?..kań. Obie
orga.nizacje maja iednak wso6lne nvm działaniu, kt6rei?o celem jest
z
statutowe obow iazki zw iazane
warunków życia na
dzialalnościa społeczno-wvchowaw- po.le,µ szenie
osiedlu. Chodzi o to, by obie or.
ganilZ.acje . n.ie dJublowałv swojej
cza, mejatko się uzupełniające.
dzi ał~i. ale la uz.upełni ałv i
a In „
działały wspólin:ie.
przekHała I 11rseka· 1 gdzie s ię da . we a
, ,B
(ap)
SUJe ,,Społem" lokale ha.ndlowe na ,
l
roku
tym
w
Widzewie-Wschodzie;
na to
miast dla przecho
odpadając
dni ów
które m '
tynki.
„Uśmiech
„Bawełna"
. Kilka lat te~u Zwlllz~k .Spółdzielni Spoi:ywców „Społem"
1 Centralny Zwu\zek Spold•1elni Budownictwa Mieszkaniowe«o zawarły porozumienie dotyczące organizacji handlu w nowo budowanych osiedlach, finansowania budowy lokali uiytko·
·
wyc!t i dzialalnośpi s110łemno-wv chowaw1lZej.
śniegu
wytrzymały
- RSM
17.30, •• 30
poruszają•
czyć,
po ulicach nn
się
Sopl i
przedwiośniu
lodowe już nie za
Dawn•
grażają.
Znikaj:·
stopniały.
resztki
też
sa
Groźne
„Społem"
WSS
W lewo,
prawo
w
„
•
POLESIB - „Dick I Jane" USA
od lat 15, godz. 17, 19
POPULARNE - „Goździk! .,, celofanie" NRD, b.o., godz. u
„Narodziny gwiazdy" USA, od
lat 15, godz. 18
ENERGETYK - nieczynne
HALKA - seans zamknii:ty g. 15
poi. od
„Hallo Szpicbródka"
lat 15. godz. 17, 19
PIONIER - „Zindy, chłopiec z
godz. 15.30
bagien" meksyk..
„Wodzirej" poi. od lat 18, g.
Głowno,
111.
911
INFORMACJI
APTEK
DYŻURACH
O
w Pablanle&cn udziela Apteka
nr 47~113 ul. Armil Czerwonej 7
w Zgierzu udziela Apteka nr
47--080 ul. D11browakiego 10
w Ozorkowii! uddela Apteka
nr 47~92 ul. Dz!ertyńskieg 0 i
POŁO:tNlCTWO
.szpital Im. K.operJJika - połot­
dzielnica
n1~two I slnekologla Rzgowslra
,K · ul
Gorna Por
Lokatorska, Clesz.kowsklego Od·
Przybyszewskiego, gm
rzańska
Rzgów oru glnekologia z dzielnicy Polesie, ul Fornalskiej
hpital im. ff. Wolt - połołnl·
dzielnica
ctwo i 1inekolosia ul ,
Por. „K"
Bałuty I Górna
z
oraz glnekolo~t.a
Felińskiego
K"
dz1elnlc·· Polesie Poradnia
•·
ul. Kasprzaka Gdańska
połoł·
Szpital Im. .lordaua nlctwo - dzielnica Widzew I PoPoGórna
dzielnicy
z
lesie oraz
ł
,.K" ul Tatrzańska.
radnia
Instytut Pol Gin. 4.M (Steriln·
ga 13) - polotnictwo i ginekolo·
gla - dzlelnlcw Sródmleścle iim
BróJce orar gmekolo1ia z dzielul.
nicy Poleosle Poradnia „K"
1 MaJa
Szpital im . Curle-SIUodoWJkieJ '
- położnictwo - miasto I gmiororna Zitler.z. Alelraandrów,
ków. mia.to Konatantyn6w, 1m.
Parzęczew I Andrespol
w
Szpital tm. Marchlew1kle10
Zll'ie<rzu - ginekologia - miasto
Aleksandrów,
Zg!en.
1 gmina
Ozorków. miasto Konstantynów
1'!1· Parzęczew f Andrespol oraz
Łodt dzielnica Widzew z dzielK" ul
nicy Polesie. Poradnia
·
Olimpijska 1 Srebrzyńska .
po·
Szpital w Pabianicach miasto
łotuicrwo I rinekologla - I gm Pablanke wraz z oor .. K"
w Ksawerowie.
Szpital w Głownie - położnic- ·
1
two I ginekologia - miasto
gm, Głowno. Stryków, gm. Nowosolna.
Chirurgia ogólna - Bałuty
- Szpital Im Pasteura (Wigury
Barlickie~
Im.
19), Szpital
codziennie
~21
(Kopcińskiego
rejonowej n·r 7
dla przychodni
Sktodow•klej-Curle
Szpital im
dl~
(Zgierz Parzęczewska 35)
rejonowych nr nr
przychodni
Marim .
1, 2. 3, 5, Szpital
chlewskiego (Zgierz Dubo:s 17),
Parzi:Ozorków, Aleksandrów,
Im.
Szpital
Górna
czew.
Brudzlńsldego (Kosynierów Gdyń
sklch 111), Polesie - Szpital im.
Kopernika !Pabianicka 112). SródSzpital Im. PHteura
m!eścle (Wigury 19), Wtmew - Szpital
im. Sonenbergs CPlendny 36).
Chlrurgta uruowa - Szpital im.
Kopernika (Pabianicka 112)
Szpital 1m
NeurochlMJrgta Barlickiego <Kopclńskle'!o 2~)
Szpital im .
Laryngoloirta
Pirogowa <Wńlczańska 195)
Im
S•pital
Okulistyka
(K<mr l ń,klł'<'n
B~rl\r1<1el(o
2~)
Chirurgia I laryngologia dziePed!atrli AM
- Instytut
cięca
(Smrna 38150)
szczękowo-twarzowa
Chlrurala
- S7pltal Im. Barlicklei:o CKoneltlskle~o
22)
Toksykologia - Instytut Medycyny 'Pracy (Teresy Il
Poradnia DeT·
Weneł'Ol°"'a matolog!C'lllla cza1t11tna 4.ł\
NOCNA
POMOC U:KARS.lt!l
dzielnic
dla poszczegńlnych
czynna codziennie w godzinach
w
l!M-61!
od 20-e. tel rentralny
Wojewódzkiej Stacjl Pogotowia
Ratunkowuo 111 Łodzi
NOCNA
POMOC PIET l';GNIARSKĄ
dla poszczególnych dzielnic
czynna codziennie w godzinach
od 20-5,
r.ableg1 na miej·
Łóclł·Baluty Izbie przyjęr! Szpitala Im .
ICU
w
H. Wo.Ił &głos11enla na r.ableirt w
domu chorego tel. '1'17-Tr
ł.ótU·G6rna - 1ab1eg1 ne mlejllCU w Izbie przyjęć Szpitala im.
Jonschera. Szpitala Im . Wł F.lrudzlńsktero. zgłoezenta na !able111 w domu rhoreao tel. 408-59
IL6di·Polesle - &ablegl na miejscu w Izbie orzyjęł' Sz.pitala im
M P!ro~wa ~zpltala Im Madu ·
rowicza zlfl'la1en1„ "a z11ble1t;I w
domu rhnrell(n tel !81-85
zabiegi na
~ódt-SrMmlełcie m1ej!;Cu w lzbt„ Pr2Y teł' Szpltala
Im L Pasteura t.g)Q!izenta na za .
bieg! w domu rhore~n tPI 11114-11
Łódi·WldH"' - uhle"' na mlejIzbie przvf~ !lzpltala tm
ICU "
na
Sonenberga zgłoszenla
Z
tel
zabl~ w domu choren0
•
"
894-11
WOJEWODZKA STACJA
POGOTOWIĄ RATUNKOWEGO
Ł6df,
ul
!l!enklewlcza
tel 09
nr
131
OG0LNOł.0DZIU
PlJNJtT lNFORM.\CY.JNY
dotyCZ11cy pracy plae6wek słUł·
by zdrowia - czynl'ly cał11 dobę
wszystkie dni tygodnia, tel.
,;;~
19
...
DZDNNIK POPULABN'I' nr I! (9238) 3
„W
WTOREK, ZO MARCA
wych przypada zaledwie 2'1 przy- zdaniem, 11~ to sporty brutalne i
czep.
niebezpieczne,
więc nie powinno
Warto dodać, że europejski „ca- się ich propagować przy pomocy
ravaning" upodobał sobie w pierw telewizji, którą oglądają dzieci i
szej kolejności Włochy, a następ­ młodzież.
nie Francję i Austrię, które są
Transmisje
niebezpiecznych I
najlepiej przygotowane do usług brutalnych sportów zostaną zastą­
na rzecz tego rodzaju turystyki.
pione m. in. pokazami
ćwiczeń
gimnastycznych przy muzyce jazOSIOŁ NA WESELU
zowej.
W
hiszpańskiej
miejscowości
TAJEMNICE 60 SKRYTEK
Puente Gentil istnieje zwyczaj
aby nowożeńcy
odbyli zaraz po
Jednym z ciekawszych eksponaślubie jazdę na ośle.
tów
berlińskiego
Muzeum RzeZwierzę tak przypadło do gustu młodej parze - Marii Delga- mia&ła Artystycute.i?o w Koepen.ick
jest
zabytkowa
sekretera
z 1780
do i Enriko Aguilarowi, że wpro- roku. Mebel
ten posiada w swym
wadzili je na„. ucztę weselną:
wnętrzu
aź 60 różnego
rodzaju
Osioł
otrzymał
specjalnie dla
niego sporządzone smakołyki i po- tajnych skrytek.
noć wykazał przy biesiadnym stoTajemnice wszystkich schowków
le „znakomite maniery", czego nie zna chyba tylko Manfred Becker,
można było
powiedzieć o wielu
który niedawno zakończył prace
innych spitych gościach ...
konserwatorskie
przy sekreterze.
Potrafi on bezbłędnie
otworzye
WYSCIGI SA..1'f0CHODOWJ:
wszystkie
drzwiczki i szufladki
I BOKS - NIE
oraz włączać mechaniźm ukrytej
· Dyrektor II programu telewizji pozytywki.
Umiejętności te może on wykoaustriackiej Ernst Marboe oświad­
!l'!Zystywać Jednak tylko
ru do
czył, że w jego programie nigdy
więcej
nie będą transmitowane roku. Tak mó w ią muzealne przesprawozdania sportowe z wyści­ pisy wydane w celu oszczędzania
ŃillU
tt-chn.ic<2lllego
zalbytkowego
gów samochodowych Formuły I
oraz zawodów bokserskich. Jego m e bla.
„CARAV ANJNG"
CORAZ MODNIEJSZY
~uce«lci
przyczep kempingowych są pełni
optymizmu jeśli chodzi o rynki
Zachodni.oeuropejscy
zbytu, bowiem tak zwany „caravaning" coraz bardziej się rozpowszechnia.
Na pierwszym m1e3scu w Europie
znajdują
się nabywcy z
Holandii, bowiem w ich kraju na
1000 samochodów osobowych przy
pada 89 przyczep kempingowych
- „caravanów", a na drugim Irlandia 84 przyczepy. Dopiero
na 10 miejscu znajduje się RFN,
gdzie na 1000 samochodów osobo-
Najczęściej nrzedmiotem transak·
eji sa samochodv dwu- i tniylet,
nie.
Najwieks'lle zainteresowanie
budzą. .. Fl11tv 125p", One też zdaJa
•ię rzutować na cenv lnnvch marek. Nowe egzempJane sa CP.Dione bardr.o wvsoko.
łatwo jednak
:rauwabć.
ze rudko 'IJmlenlaJ11
właśclrie1i. Raczej sa ozdoba bazaru niż rzeczywistvm towarem, bedącym
przedmiotem kupna
sprzedaży. Jak bedzle w przyszło­
ści
trudno przewidzieć.
Już
wydawało sie. ze nadchodzi wiosna. a t:vmczasem w miniona niedzielę znów zapanowała zima. co na
i:-iełdzie znacznie zmniejszyło fre-
;16\;PaWP
PP
rrJa
Jest okazja
.~r
'P
kupić
,,,,,,
~
kwendę.
A oto notowainia wedłut: cen wvw tvs. zł.
„PF 125p" - 1500: 1979: 280~95 .
1978: 200-250. 1977: 190-220. 1976:
180-195. 1975: 153--168. 1974: 128151, 1973: 122-130, 1972: 112-125,
1971: 108--120, 1970: 91-105.
,,PF 125p" 1300: 1977: 185-205. 1976: 161-183, 1975: 155-170,
1974: 135-155, 1973: 125-140, 1972:
110-125, 1971: 105-118. 1970: 90101.
„PF 126p" ...,. 600: 1979: 140. 1978:
117-125. 1977: 102-112. 1976: 94-103, 1975: 83-95. 1974: 80--88.
„PF 126p" - 650: 1979: 142, 1978:
120-128, 1977: 105-118.
„Syrena" - 1978: 100-110. 1977:
118-97, 1976: 80-90.
1975: 70--81,
1974: 63-75 , 1,9'73: 57-68, 1972: 45-57. 1971: 45-'.55. 1970: 38-45.
„Warszawa": - 1973: 85-95, 1972·
70-88, 1971: 65-72. 1970: 60-71,
1969: 55-68. 1!168: 50-58.
„Skoda" - 1975: 145-160, 1974:
,140-152 1973: 128-140. 1972: 112122. 1971: 107-118. 1970: 100-110.
.,Wartburg"
1976: 192-205.
1975: 180-190, 1974: 161-178, 1973:
150-165. 1972: 148-150, 1971: 125137, 1970: 120-180.
„Trabant" 1973: 80-90, 1972:
~1. 1971: 65-.75, 1970: 60-68.
„Moskwicz"
1973: 115-180.
1972: 110-120. 1971: 100-115. 1970:
91-108. 1969: 88-97. 1968: 70--85.
,.Zaporożec"
1978: 145. 1975:
120-130. 1974: 100-115,
„Łada" 1500 S: 1979: 880.
· „Dacia" - 1976: 160-172.
OBSERWATOR
woławczvch
I
WPHW przypomina
do dnia 31 marca br.
każdy nabywca telewizora do odbioru emisji
czarno-białej korzysta
I
I
z gwarancji wydłużonej do 18 miesięcy;
z bonifikaty przy zwrocie używanego odbior·
nika telewizyjnego.
I
Ponadto sprzedaż odbywa się na warunkach
dogodnego kredytu ratalnego.
I
•••
••
•
12.00 Ekspresem przez świat ." l~ . 05
tonacji Trójki. 13.00 Powtórka z
rozrywki. !Cl.50 „Tajemnica 1ezlora"
I - odc. pow. 14 .00 Mistrzowie batuty
Arturo T06can1nl IS.OO Eksoresem orzez świat. 1'5.05 Przeboje spół­
. ki Chino-Chapman. 15.40 Za!(Ublone
melodie. Ul.OO ••Spotkan ie po latach"
- reportaż. 16.20 Muzvkobranie. 16.45
Nasz rok '19 1'7.00 Ekspresem orzez
I ~lat . l'T.Oll MuzyC11:na poczta UKF.
17.40 Bielszv odcień b1uesa l~.10 PoUtyka dla ws-zystklch. 18.%5 Czas relakmi. 19.00 Katy Widzenia .
19.15
..Przy okazji" - gra zespół SBB.
111.30 Eksor.asem prze:!! 9w1at.
19.35
Opel'a tygdn\a - G Verd '. : „Lomllardczycy". 19.50 •. Wir oamlęcl" odc. pow. 20.00 z moie1 ołytotPki.
20.30 o nich 1 r: nami - K . Zanussi.
21.00 Bossanova l smyczki. 21.35 Antologia piosenki trancusklej.
21! .00
Fakty
dnia. 22.08 Gwlaooa ~iedmiu
1
I wieczorów - F. Goya , ?t.!.15 Granice
I muzy.Id. 23.00 Nowe tomiki poetyckie - Stanl.Sław Wasyl,.
ODZI:
Kościuszki 39, 100;
Piotrkowskiej 27, 123;
Armii Czerwonej 27;
Snycerskiej 1/3;
Dąbrowskiego 50;
Zorzewskiej 8/10;
Lutomierskiej 144;
angielski, kura podstawowy, lekcja 21. 17.05 Jązyk nie:
mieckl, kurs podstawowy, lekcja 21.
17.30
Dla dzieci: „Złoty kaczor".
18.00 Studio Sport - Sprintem przez
Polskę. 18.30 Wieczory historyczne:
„co nam dala unia w Krewie"
19.10 Wiadomości wyd. kieleckie
(Ł.).
19.30 Wieczór z dziennikiem
(kolor). 20.16 Wtorek melomana (kolor). 21.15 24 godziny (kolor). 21.25
Wieczór filmowy: „Nowości polskie:
go dokumentu",
Kino Miniatur,
„Historia filmu francuskiego"
z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia 17 marca 1979 roku
zmarł, w wieku lat 79, nasz ukochany Ojciec I Dziadek
TTR uprawa ~oślin, sem. !.
TTR mechan!zacj:> rolnictwa.
sem. Z (Ł.). 10.00 Dla szkól: Czerwone , żółte. zielone , kl. 1-3, „Nasze miasteczko ruchu". 12.55 Rodzina wspólczesna kl. 1-2 lic. „Nasi na,lbliż~l " . 13.25 '!'TR matematvka, sem. IV. 14.00 T'l'R W~ka7.ówkl metodyczne, sem. 4. 15.30 Telewizyjny Klub Seniora. 16.00 Dziennik (kolor). U.to Obiektyw - program województw: łódzkiego, kieleckiego,
piotrkowskiego, radomskiego, sieradzkiego, tarnobrzeskiego (Ł.). 16.30 Dzień dobry. tu telewizja (kolor). 16.50 Studio TV Mło­
dych (kolor). 17.25 „Stawka" - teleturniej (kolor). 17.50 .,Sonda". Medycyna nuklearna (kolor).
18.15
„Sródziemnomorskie przygody"
film dok. prod . wł. (kolor). 18.M
Radzimy rolnikom (kolor). 19.00 Do-
I
w Pabianicach, Ozorkowie, Zgierzu,
Aleksandrowie i Konstantynowie.
6.00
6.30
Pogrzeb odbędzie się dnia 21
marca br. (środa) o godz. 12 w
Grabowie Łęczyckim, o czym zawiadallłiają
CORKA, SYN, SYNOWA, , ZIĘC,
WNUCZKA i WNUKI
Wyrazy serdecznego
nauczycielowi Szkoły
wej '!r 32 w Łodzi
z
I.
1.2.05
W!ad. (L).
1!.!0
U/././//H////////U////////H////.U/////////H/////H////07 ././.U:.„:••1·uu////
.••l''/)''"'////////////.D7/.H".U//H.//.UH'/H.U/T.H'H".h.
MGR
JANOWI
MICHALAKOWI
I
z powodu
Tłum.
B. Jarski
(c) Rowohlt
Taschenbuch Verlair GmbH Reinbek
b. Hambura 1975.
....:. A więc tu leży pies pognebany - mówił wolno. - Dlatego wlęl' oa brałeł re7X>nu bo wles-z . źe te Fra'11% wvkor'lrował
Wallnera I Fraruz wie. że ty o tym wiesz. 1 teraz boisz się,
że kit>dv Franz zafasuje swoją dolę . do:l<lzje do wniosku. że
leo~7.Y ~iaclek nie7.vjac:v nf.ż ..•
MattfPldt mvflaJ lntensywnde J zn6w nie potrafił pozbyć
sie tego nieorz:vi<-mńego uc-tucia. kt6re nurtowało go już
uorzednio JeżPli Kofler kt.6rv delikatnie mówiąc rozsądkiem
nie l(r7e•zvł zaczvna sie itoraczkować to nie m<>źna tego PD
orO<Stu zbvć byle czvm Pe-wniP coś tam knuje. Jeżeli to dobrze on:emvśteć . to chvba <!latego Jac-tek godzi się na tak małą dole clla si',..bie . Dole ~ im!es-zna.
- Daj mi s.pokojnie pomvłl~ - burknął do Kofiera, gdy
ten chciał lesze2'e coś oowied7.ieć
Przemyśle'!liie tel sprawv wvmagało rk·?l'i~a sie. Jeż.el! 1><?'
deirzenla Koflera były uzasadnione zmieniało to 1runt.owme
także 1eg0 wtuację. Witlego MattfPldta W takim przypadku
musi zajać okreśfone stanowiskc postawić na ied<nego albo na
dn11tieJ?O· ..
Pierwszy impuls mówił mu. te trieba ste.lll.rlć po stronie
.Taczka. Mimo róż.nicy wieku. m!eH pokrewne natury. Jacz.ek
wvrafoie odczuwał te samo jeźel' ktoś cheiiełby wyciągać wruoski z uwal( . łakle .rzucał od ca:asu do czasu.
A pl"'Zecie?: musiało b~ 1akleł Ale I to Ale miało olbrzy~~
wagę. Jeżeli Jaczek ' bvł a7 tak brutalny. aż tak chvtry, 1e~h
'lvł a:i: tak zimnvm draniem 7.e spychał na kumola całą robot~. a potem DOtrafił 'l 71imna krWia zak!Jtrupić nieP?~danego
{.wiadka to cze1to miał !tle po nim sl)C>dz1Pwać on. W1lh Mattre!dt? Wówczas on stanie sie świadkiem morderstwa. kt6rego
naleźv ~orzatna~ nrzv najbli:i:.,<zei okazji.
·
A może nawet od razu, razem z Koflerem. J'ak to m6wią,
Kofler z prmerażeniem wP&trywał s:lę w zimną twarz Matt,
feldta.
- Ja l)rzeciei nigdy tak nde myłlałem - 'Wy'bąkał.
- Ale najwyższy tuź czas raz o tym pomyśleć. A może
przez całe tycie chcesz robić przed nim w pnrtki?
O tym, te mO'Że tuż niewiele mu do te.l(o :!:veia pozostało,
KofJer nie 'POl1\Yślał jes-zcze, w przeciwnym razie zmien.iłbv
zupełnie front.
- Ja w og6le nigdy jeezcze tak nie m:vślałem
powt6rzył
Kofler. ale Mattfeldii wzruszył tvlko ramionami.
Kotler pod.nl6sł się z ławki. podszedł do okna i 011Ukił le
na wvsokofć ramion. Wiatr rozwiewał · 1eio dłui?ie.
l(ładkie
włosy. W tej chwili S:rorsz Kofler zaczął odczuwać bezlitosnv
ziąb tego kręgu wvdarzeń. w jaki sie dostał. Jeżeli Mattfeldt
w ogóle rozważa ta.kie moiliwołct to równie dobrze może mu
przyjść do głowv 'POl1\VSł. teby tak:i:e l)()Zbvć sie leeo i dziewczyny, ieteli z lakfchś wzeledów bedzie mu to na r~e. Jeżeli! To właśnie „je.żeli" było 1JWoieiio rodzafu stawka w tvm
pokerze. Nagle stan11ł obok niego Mattfeldt. tlltrzasnał okno
w przedz·iałe i J)C>łożył reke na ramleil'liu Koflera.
- Nie rób w portki. Szorsz.
Był to znowu ten absolutnie niezawodny. pewien
lńe-bie
kumpel, o jakim marzy każdy. kumpel tak bardzo odmiennv
od nie lubi8!11ych przerożon.ych . całkowicie godinv zaiufo11111ia. Na
takim m<>ina polegać.
Kofier Wl)atrvwał alt: tępo w 'Plldełko pa1Jieros6w. k ·t 6rvmi
Mattfeld go częstował. Musiał •it: chvba POMvllć. pcmi06ły l[o
po J)I'()Stu nerwy. Nie trzeba dać si• zwarlowa~.
S1.0rn
Kofi« wziął papierosa. legionista oiodał ll1ill oalefl.
pozbyć się barachła!
-
nagle,
OJCA
najukochańszy
HENRYK BOGUCKI
PORUCZNIK KW MO W SIERADZU
Pogrzeb odbędzie się dnia 2e marca br. o gods. l i s kaplicy
Starego Cmentarza przy ut. Ogrodowej. Wystawienie trumny se
zwłokami od godz. 14.30. Pozostają w głębokim smutku:
:tONA, CORKA, RODZICE, BRACIA I POZOSTAŁA
RODZINA
Prosimy o
z
1919
głębokim
zmarł
r.
nieskładanie
"kondolencji.
:talem I bólem sawiadamlamy, te dnia 17 marca
nasz ukochany Mąt, Szwagier i Wujek
s.
t
P.
EUGENIUSZ STRYCHARSKI
Pogrzeb odbędzie się dnia ZI marca br. (środa)
z kaplicy Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej.
głębokim smutku
Z
o godz. 15.30
Pogrążone
POZOSTAŁA
w
RODZINA
rlęboklm
zmarła
tatem zawiadamiamy, te dnia l i marca 1979 roku
nasza ukochana Matka i Babcia
S.
ł
DR
P.
ZOFIA GOSIEWSKA
pedagog l przyjaciel młodzle:ty, wleloletlld pracownik
naukowy Uniwersytetu Łólhkiego.
Pogrzeb odbędzie się dnia 11 marca (śroc'la) br. e godti. 14.30 na
cmentarzu przy ul. Szczecińskiej.
saslutony
CORKA, SIOSTRA, ZIĘC, WNUK i POZOSTAł.A RODZINA
Prosimy o
nieskładanie
kondolencji.
z-cy pnewodnlczącego zarządu
d.s. Technicznych
IN:t.
Z głębokim tatem żegnamy naszego Pracownika I Kolegę
ZBIGNIEWOWI
KINOWI
WIESŁAWA
wyrazy serdecznego
z powodu tigonu
współczucia
TESCIOWEJ
składaj11
PLEBAŃSKIEGO
długoletniego
pracownika
gastronomii.
DYREKCJA „SPOŁEM" WSS
GASTRONOMI POP
PZPR, RADA ZAKŁADOWA
oraz KOLE:tANKI i KOLEDZY
ODDZIAŁ
ŁODZI
Dnia 18 bm.
zmarł
W dniu 19 marca 1979 r.
w wieku 71 lat
EUGENIUSZ
STRYCHARSKI
$.
składają
DYREKCJA, POP PZPR, RADA ZAKŁADOWA oraz ZESPOŁ TEATRU MUZYCZNEGO
+
zmatł
P.
STEFAN
wieloletni, ceniony pracownik
teatru.
Wyrazy serdecznego współczucia
Zonie oraz pozostałej Rodzinie
łódzkiej
Serdeczne ~wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłego składają
ZARZĄD I RADA SP-NI, RADA ZAKŁADOWA, POP PZPR
oraz WSPOł.PRACOWNlCY z
DZIEWIARSKIEJ SP0ŁOZIEL­
NI INWALIDOW „DINA" w
w
75-
śmierci
składają
ZONA I
Kapra! uniósł kołnierz skórza;nej kUrlki. wsunął dłonie w
kieszenie spodni. wyo!unllł nogi ł założył jedną na drugą. Przyclądał sie Koflerowi.
- Jak uważasz . czy możliwe Jest. te moglibyłmy zabłądzić
w górach w nocy? Naturalnie, byłotbv to możliwe. ale niewskazane. Pnecleż on wie, gdzie mamy metę. Odszuka nas
I załatwi na ame'll. Dlatego..•
Mattfeldt umilkł znacuico.
- Dlatego - co? - nalegał Kofie:r.
- Dlatego musimy Ilię z nim spotkać - udecydował Mattfeldt.
Zaakcentował słowo .•musimy" ale Kofier nie od ra'LU zwr6eił na to uwagę. Ka'lJl"al musiał mu ciel"!>liwie pomagać:
- Przeciei dobrze wiem ie 1lo on wyk<l'!'kował Wallnera.,
stnelajac z rekawa. mołle nie?
-Tak. wtem.
- Doskonale. A Qn w«e. ł.e ty o tym wiesz?
- Wie - ~erdz.ił Kofier.
- No więc! Wobec tego musls% także wiedzi~. te nie oowinien za długo 90bie po:i:~ nalwvteJ do momentu, kiedy 11kok
nam się uda?
Podstawo-
talem zawiadamiamy, te dnia 16 marca 1979 roku
Mąt, Ojciec, Syn I Brat
cłębokim
PROGRAM IV
1,2 .00 W lad.
współczucia
WSP0ŁPRACOWNICY
zmarł
„„, 1
lllllllMFi111Sj111•0.~Tllll'llllFllllFllllFllll_lillllllFlFPW••••llji?llji?llillllj?lld?lldFlllllll•llllllllllF•nMFMPMFlllllFllllPIFFWlFF••W•lljiPW?lld?WWllllFllllFlll•M'
P.
JERZY
LESS ER
PROGRAM I
l
ódz a
+
S.
TELEWIZJA
IW
I
820-k
PROGRAM l i
16.35 Jązyk
I
D
al.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
PROGRAM II
H . ~ Wiad. Ll.35 Skrzynka 1>oszuldwama rodzm PCK. 12.05 Canzony z
Tabulatury Pcl1>lńskle.i. 12.25 „Dwie
nowele" - Iwana Bunina. 1.2.45 Gra
Zes1>6! W. Boskowsy•ego, 1.2.55 •• Kalejdoskop" gra zesp. „Krzak". 13.00
P1;1blicystyka kratowa. 13.10 Tamara
M1łaszldna
laureatka Nagrody
Państwowej Federac.H RosyJsk'iej l'.178. 13.30 Wiad. I komunikat
dla
górn!ków. 13.36, Ze wsi I o wsi. 13.51
Ralph Vaughan Williams Wzla•
tujący skowronek" roman~'
na
s~rzypce i orldestre. 14.10 Wiecel. lepiej, nowocześniej.
14 .25 Tu Radio
Moskwa . 14.45 Muzyka Mozarta. 15.20
Popołudnie
d1Z!ewcząt i chłopców.
Ul.OO N a fortepianie gr a Szalony Otto: 16.10 P. Pears (tenor) 1 ;r. Bream
(gitarzysta) w angielskich pieśniach
XX wicku, 16.40 Słynne duety operowe. 17 .oo Operetka. jej twórcy
i
wykonawcy. 17.20 .•Czyste - przejrzyste" (Powietrze) - magazyn. 18.00
Amatorskie zespoły orzed mlkrofo·1 nem. 18.25 Plebiscyt Studia .,Gama".
18.30
Echa dnia.
18.40 Krajobrazy.
1
19 .00 Koncert wieczorny. 19.40 Dom
i my. 19.55 Katalog wydawn iczy. 20.00
I Redakcyjne Forum. 20.20 Dzieie re' cytatywu muzyka i słowem ooisane.
21.05 Nowe nagrania radiowe nlanlstkl R . Smendzianki 2'1.30 Wlad I
Int. spart. Zl 40 B. Martinu - Koncert na klawesyn I mała or k:lc.stre.
22.00 Radiowy Tygodnik. Kulturalny .
22.40
Koncert z nagrań WOSPR iTV
w Katowicach . 23 30 W'ad.
I
1
PROGRAM Ul
taniej
branoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem (kolor). 20.15
„Czerwone I czarne" - odc. 3 filmu
fab. prod. TV ZSRR. 21.25 Swiadkowie (kolor). 21.45 Camerata (kolor).
22.15 Dziennik (kofor). 22.30 W mtnutę po premierze '(kolor).
13.00
12.05 Z kraju 1 ze świata.
12.25
Mozaika polskich melod!l. 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikat
energetyczny.
13.01 Stara i nowa
muzyka wojskowa. 13.20 Comba jazzowe. 13.40 Kącik melomana. 14.00
Studio/ Gama. 14.20 Studio .Relaks.
14.25 Studio Gama. 15.00 Wiadomości.
15.05 Korespondencja
z zagranicy.
15.10 Studio Gama. 16.00 Tu Jedynka. 17.30 Radiokurler . 18.00 Tydz!el'I
Kultury Języka 18.45 Nie tylko dla
kierowców. 18.53 Przeboje, przeboje,
przeboje. 19.00 Dziennik wieczorny.
19.15 Kiermasz
polskiej
piosenki.
19.40 Bałkańskie rytmy ludowe. 20.00
Wiadomości I Informacje
dla kierowców. 20.05 Koncert tyczeń. ·21.00
Wiad. 21.05 Olimpijski alert mło­
dzieży Moskwa 80. 21.25 Komuntkaty Totalizatora Sportowego. 21.28
Utwory Stanisława Monlus•ki. 22.00
Z kraju I ze świata. 22.20 Tu radio
kierowców. 22.23 Bydgoszc7 na mu~~~~=~ antenie.
23.00
Wita Was
!JJ'~
trosce o przyszłe plony" - aud.
Smolagi (Ł).
112.25 Giełda ołyt.
Lekcja .Jązyl<a rosyjskiego. 13.15
MUZY'l<a. 13.20 Dla kl. . II-III .. Wesoła ka-pela''. 13.45 Tu Studio Stereo
(stereo). 1>4.45 W rytmie chodzonego.
L5.00 Wiad. Ui.05 Matysiakowie. 15.40
„Książ.ki, do
których wracamy· „Uliczka Klasztorna" - fragm. oow.
A. Kowalskiej. 16.00 Wiad.
16.05
„Nasz dom 0
„Portret rodziny".
16.25 Rozmowy o sprawach rolnictwa.
lil, łO Aktualności dnia (t.). 16.55 Folklor z reporterskiej taśmy Józefa
Moogi (35-lecle PRL) w oor. M. Hoffmann (t.). 17.15 Romanse Aleksandra
Wertyńskiego (ł..). 17.25 „Ciekawe nagrania. cieka-we wydarzenia" - magazyn w opr. K. Pletiranek (t.). 18.00
RekTeacja (t.) . 18.25 Kale1dosk<>P nauki - „Papier twój przyjaciel" • a.ud. A. Juśki ewicz i K. Turowskiego. 18.55 Muzyka. 111.00 ••Wulklin gromów". 19.15 Lekcja .1ezyka angielskiego. 19.30 Koncertv Brandenburskl-c Bacha w na!(rantach Gustava
Leonhardta (stereo). 20.05 Academy
of Saint Martin In the F!elds gu
Symfonie Haydna istereo).
20.55
s. Prokofiew: n Sonata D-dur on.
94 na skrzvnce 1 fortep, 21.20 Opowieść 0 Musorgskim. 21.!IO NURT Jakość pracy I jakość tycia społe­
czeństwa socjalistyczn~o. 2i.10 Muzyka. ?t.?.lt5 Polscy mv:';l:clele - Ideał
porządnego my~ien i a Snl2deckl i
Wiszniewski. 22 .35 Radio-w-o TV Szkoła Srednla dla Pracujacych.
22.50
Muzyka, 22.55 Wlad.
H.
PROGRAM I
SZYŁA CZAK
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy
Cmentarza Ewangelickiego (część
katolicka) przy ul. Ogrodowej,
dnia 21 marca 1979 r. o godz. 18.30,
o czym zawiadamiają pogrążeni w
smutku 1 tałobie
.ONA, CORKI, ZIĘCIOWIE
ł WNUKOWIE
ŁODZI
DZIENNIK POPULARNY - dZiennfk Robotniczej So61dzlelnt Wydawnlctlej .,Prua-Kl!.11tta-Ruch'"· Wydawca1 !.&mlde Wydawnictwo Praaowe RSW .Prasa-Kslątk'a-Ru::h". Redaguje Kolelll.um Redakcja
kod ll0-103 l.Odt, Piotrkowska 116. Adret POC%towy: •• DP" Uldł. altrytil:a nr 811 Telefony: centrala 293 OO l11cZJ se wszystkimi dzla łam! Redaktor naczelny 325-64 z~a reda lctora naczelnPgo 307..:2a
Sekretarz odpowiedzialny li .aekretari 204 71 Dztały1 miejski 841- IO, 33'1 4'1 9J)ortoWJ 208-95 ekonomt.nnv 228-32 wojewódzki 223-05 dział llstow I interwencji 303 04 (ręlcop1s6w nie zamówionych
redakcja nie zwraca) kulturalny 621-60 .. Panorama" 307-28. dział społeczny I fotoreporterzy S'IB-9'1 Dział Ogłoszeil 311-50 cza treść ogłoszeń redakcja
ni'!' odpowiada)
Redakcja nocna 869-68
868-18 Cena orenumPraty: rOCJ:nle 312 zł oółrocznie tse d
kwartalnie T8 Ił . Prenumerat~ Pl'ZYJmu fa oddziały RSW .Prasa-Ksla tka -Ruch"
orrz urządy pocztowe I doręczyciele w terminach
na t lrWartsł I półrocze oraz cały rok do 18 ll:atde~o mleal.11ca poprzedzafacego olrrf!9 orenumeraty Zakłady oracy lnstytucle I organizacje składają zamówienia na orenurr:erate w m iPlsC'OW""T•
oddZiale RSW, a w miejscowościach. w których nie ma tego od dZtału w ursądach oOC%towych b11dt u doreczye!ell Natomiast prenumeratorzy Indywidualni wyłącznie w urzędach oocztoWycb
bądt ·11 doręcsyatell. Zgzemplarze archiwalne „Dzlennllra" są do nabycia w sklepie „Ruchu" l.6dt Ftotrkowska 95.
·
ł
DZIENNIK POPULARNY nr li! (9238)
Skład ł dt'Ull:
Praeowe Zaldad)' BSW ,,Pr--Xst11f:k1,Ruełl•.
Lódł, Armil C:zerwone.J
n.
Papier drulr. mat. IO 1.
A-S
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement