Manual_HRN_43_43N

Manual_HRN_43_43N
CZ
SK
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
RO
PL
HRN-43
HU
RU
Hlídací relé pro kompletní kontrolu 3-fázových sítí
Kontrolné relé pre kompletnú kontrolu 3-fázových sietí
Relay for complete monitoring of 3-phase mains
Releu pentru monitorizare copletă a reţelelor trifazice
Nadzorczy przekaźnik dla kompleks. kontroli sieci
3-fazowych
Komplex 3 fázist figyelő relék
Реле комплексного контроля для 3-фазных цепей
766; 808; 2331; 3038; 821; 809; 2025; 2132-02VJ-046 Rev.: 3 A4
HRN-43
HRN-43N
Varování!
Varovanie!
Warning!
Avertizare!
Ostrzeżenie!
Figyelem!
Внимание!
Přístroj je konstruován pro připojení do
1-fázové sítě střídavého napětí a musí
být instalován v souladu s předpisy a
normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu mùže
provádět pouze osoba s odpovídající
elektrotechnickou kvalifikací, která se
dokonale seznámila s tímto návodem
a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje
ochrany proti přepěť ovým špičkám a
rušivým impulsům v napájecí síti. Pro
správnou funkci těchto ochran však
musí být v instalaci předřazeny vhodné
ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle
normy zabezpečeno odrušení spínaných
přístrojù (stykače, motory, induktivní
zátěže apod.). Před zahájením instalace
se bezpečně ujistěte, že zařízení není
pod napětím a hlavní vypínač je v poloze
“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného elektromagnetického
rušení. Správnou instalací přístroje zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak,
aby při trvalém provozu a vyšší okolní
teplotě nebyla překročena maximální
dovolená pracovní teplota přístroje. Pro
instalaci a nastavení použijte šroubovák
šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se
jedná o plně elektronický přístroj a podle
toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá
na předchozím způsobu transportu,
skladování a zacházení. Pokud objevíte
jakékoliv známky poškození, deformace,
nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. S výrobkem se musí po ukončení
životnosti zacházet jako s elektronickým
odpadem.
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1-fázovej siete striedavého napätia
a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie
a obsluhu môže realizovať len osoba s
odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale oboznámila
s týmto návodom a funkciou prístroja.
Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťovým špičkám a rušivým impulzom v napájacej sieti. Pre správnu funkciu týchto
ochrán však musí byť v inštalácii predradená vhodná ochrana vyššieho stupňa
(A, B, C) a podľa normy zabezpečené
odrušenie spínaných prístrojov (stýkače,
motory, induktívne záťaže a pod.). Pred
začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že
zariadenie nie je pod napätím a hlavný
vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného
elektromagnetického rušenia. Správnou
inštaláciou prístroja zaistite dokonalú
cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej
prevádzke a vyššej okolitej teplote nebola prekročená maximálna dovolená
pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu
a nastavenie použite skrutkovač šírky
cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná
o plne elektronický prístroj a podľa toho
k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe transportu,
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a
reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa
musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom.
The device is constructed to be connected into 1-phase main and must be
installed in accordance with regulations
and norms applicable in a particular
country. Installation, connection and
setting can be done only by a person
with an adequate electro-technical
qualification which has read and understood this instruction manual and
product functions. The device contains
protections against over-voltage peaks
and disturbing elements in the supply
main. Too ensure correct function of
these protection elements it is necessary
to front-end other protective elements
of higher degree ( A,B,C) and screening
of disturbances of switched devices (
contactors, motors, inductive load etc.)
as it is stated in a standard. Before you
start with installation, make sure that
the device is not energized and that
the main switch is OFF. Do not install
the device to the sources of excessive
electromagnetic disturbances. By correct installation, ensure good air circulation so the maximal allowed operational
temperature is not exceeded in case of
permanent operation and higher ambient temperature. While installing the
device use screwdriver width approx.
2 mm. Keep in mind that this device is
fully electronic while installing. Correct
function of the device is also depended
on transportation, storing and handling.
In case you notice any signs of damage,
deformation, malfunction or missing piece, do not install this device and claim
it at the seller. After operational life treat
the product as electronic waste.
Dispozitivul este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazată şi
trebuie instalat conform instrucţiunilor
şi a normelor valabile în ţara respectivă.
Instalarea, racordarea, exploatarea o
poate face doar persoana cu calificare
electrotehnică, care a luat la cunoştinţă
modul de utilizare şi cunoaşte funcţiile
dispozitivului.Dispozitivul este prevăzut
cu protecţie împotriva vârfurilor de
supratensiune şi a întreruperilor din
reţeaua de alimentare. Pentru asigurarea
acestor funcţii de protecţie trebuie să fie
prezente în instalaţie mijloace de protecţie compatibile de nivel înalt (A,B,C)
şi conform normelor asigurată protecţia
contra perturbaţiilor ce pot fi datorate
de dispozitivele conectate (contactoare,motoare, sarcini inductive). Înainte
de montarea dispozitivului vă asiguraţi
că instalaţia nu este sub tensiune şi
întrerupă- torul principal este în poziţia
„DECONECTAT” Nu instalaţi dispozitivul la
instalaţii cu perturbări electromagnetice
mari. La instalarea corectă a dispozitivului asiguraţi o circulaţie ideală a aerului
astfel încât, la o funcţionare îndelungată
şi o temperatură a mediului ambiant mai
ridicată să nu se depăşească temperatura maximă de lucru a dispoztivului.
Pentru instalare folosiţi şurubelniţa de
2 mm. Aveţi în vedere că este vorba de
un dispozitiv electronic şi la montarea
acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea
fără probleme a dispozitivului depinde şi
de modul în care afost transportat, depozitat. Dacă descoperiţi existenţa unei deteriorări, deformări, nefuncţionarea sau
lipsa unor părţi componente, nu instalaţi
acest dispozitiv şi reclamaţi-l la vânzător.
Dispotitivul poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat
şi după caz depozitat în siguranţă.
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 1-fazowymi AC 230
V lub AC/DC 12-240 V i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja,
podłączenie, ustawienia i serwisowanie
powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna
funkcjonowanie i parametry techniczne
tego urządzenia. Dla właściwej ochrony
zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim
panelu. Przed rozpoczęciem instalacji
główny wyłącznik musi być ustawiony
w pozycji “SWITCH OFF” oraz urządzenie
musi być wyłączone z prądu. Nie należy
instalować urządzenia w pobliżu innych
urządzeń wysyłających fale elektromagnetyczne. Dla wlaściwej instalacji
urządzenia potrzebne są odpowiednie
warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrentu 2mm dla
skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne instalacja powinna zakończyć
się sukcesem w wyniku postępowania
zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia
wynika również z warunków transportu,
składowania oraz sposobu obchodzenia
się z nim. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad bądż usterek, braku
elementów lub zniekształcenia prosimy
nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą.Produkt
może być po czasie roboczyć ponownie
przetwarzany.
Az eszköz háromfázisú váltakozó
feszültségû (400V) hálózatokban
történõ felhasználásra készült,
felhasználásakor figyelembe kell
venni az adott ország ide vonatkozó
szabványait. A jelen útmutatóban
található mûveleteket (felszerelés,
bekötés, beállítás, üzembe helyezés)
csak megfelelõen képzett szakember
végezheti, aki áttanulmányozta az
útmutatót és tisztában van a készülék
mûködésével. Az eszköz megfelelõ
védelme érdekében bizonyos részek
elõlappal védendõk. A szerelés megkezdése elõtt a fõkapcsolónak “KI” állásban kell lennie, az eszköznek pedig
feszültség mentesnek.Ne telepítsük az
eszközt elektromágnesesen túlterhelt
környezetbe. A helyes mûködés érdekében megfelelõ légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hõmérséklet ne lépje túl
a megadott mûködési hõmérséklet határértékét, még megnövekedett külsõ
hõmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz
kb 2 mm-es csavarhúzót használjunk.
Az eszköz teljesen elektronikus - a
szerelésnél ezt figyelembe kell venni.
A hibátlan mûködésnek úgyszintén
feltétele a megfelelõ szállítás raktározás és kezelés. Bármely sérülésre,
hibás mûködésre utaló nyom vagy
hiányzó alkatrész esetén kérjük ne
helyezze üzembe a készüléket, hanem
jellezze ezt az eladónál. Az élettartam
leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyûjtõben
elhelyezendõ.
Изделие произведено для подключения к
1-фазной цепи переменного напряжения.
Монтаж изделия должен быть произведен
с учетом инструкций и нормативов данной
страны. Монтаж, подключение, настройку и
обслуживание может проводить специалист
с соответственной электротехнической
квалификацией, который пристально изучил эту
инструкцию применения и функции изделия.
Автомат оснащен защитой от перегрузок
и посторонних импульсов в подключенной
цепи. Для правильного функционирования
этих охран при монтаже дополнительно
необходима охрана более высокого уровня
(А, В,С) и нормативно обеспеченная защита
от помех коммутирующих устройств
(контакторы, моторы, индуктивные нагрузки
и т.п.). Перед монтажом необходимо
проверить не находится ли устанавливаемое
оборудование под напряжением, а основной
выключатель должен находится в положении
“Выкл.” Не устнавливайте реле возле устройств
с эллектромагнитным излучением. Для
правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцией
воздуха таким образом, чтобы при его
длительной эксплуатации и повышении
внешней температуры не была превышена
допустимая рабочая температура.При
установке и настройке изделия используйте
отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу
и настройкам приступайте соответственно.
Монтаж должен производиться, учитывая,
что речь идет о полностью электронном
устройстве. Нормальное функционирование
изделия также зависит от способа
транспортировки, складирования и обращения
с изделием. Если обнаружите признаки
повреждения, деформации, неисправности
или отсутствующую деталь - не устанавливайте
это изделие, а пошлите на рекламацию
продавцу. С изделием по окончании его срока
использования необходимо поступать как с
электронными отходами.
Technické parametry
Napájení
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Příkon:
Tolerance napájecího napětí:
Měření
Soustava napětí:
Hlídané svorky:
Horní úroveň napětí Umax:
Spodní úroveň napětí Umin:
Max. trvalé napětí:
Hystereze:
Asymetrie:
Špičkové přetížení <1ms:
Časová prodleva t1:
Časová prodleva t2:
Přesnost
Přesnost nastavení (mech.):
Opakovatelná přesnost:
Závislost na teplotě:
Tolerance krajních hodnot:
Výstup
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Mechanická životnost:
Elektrická životnost (AC1):
Další údaje
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připojov. vodičů (mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Technické parametre
Technical parameters
Napájanie
Supply
Napájacie svorky:
Supply terminals:
Napájacie napätie:
Supply voltage:
Príkon:
Consumption:
Tolerancia napájacieho napätia: Supply voltage tolerance:
Meranie
Measuring
Sústava napätia:
Voltage set:
Kontrolné svorky:
Monitored terminals:
Horná úroveň napätia Umax: Upper voltage level:
Spodná úroveň napätia Umin: Bottom voltage level:
Max. trvalé napätie
Max. permanent overload:
Hysterézia
Hysteresis:
Asymetria:
Asymmetry:
Špičkové preťaženie < 1ms: Peak overload <1ms:
Časové oneskorenie T1:
Time delay t1:
Časové oneskorenie T2:
Time delay t2:
Presnosť
Accuracy
Presnosť nastavenia(mech.): Set. accuracy (mechanical):
Opakovateľná presnosť:
Repeat accuracy:
Závislosť na teplote:
Temperature dependance:
Tolerancia krajných hodnôt: Limit values tolerance:
Výstup
Output
Počet kontaktov:
Number of contacts:
Menovitý prúd:
Rated current:
Spínaný výkon:
Switching capacity:
Špičkový prúd:
Inrush current:
Spínané napätie:
Switching voltage:
Min. spínaný výkon DC:
Min. switching capacity DC:
Mechanická životnosť (AC1): Mechanical life:
Elektrická životnosť:
Electrical life (AC1):
Ďalšie údaje
Other information
Pracovná teplota:
Operating temperature:
Skladovacia teplota:
Storage temperature:
Elektrická pevnosť:
Electrical strength:
Pracovná poloha:
Operating position:
Upevnenie:
Mounting:
Krytie:
Protection degree:
Kategória prepätia:
Overvoltage cathegory:
Stupeň znečistenia:
Pollution degree:
Prierez pripojovacích vodičov: Max. cable size (mm2):
Rozmer:
Dimensions:
Hmotnosť:
Weight:
Súvisiace normy:
Standards:
Parametrii tehnici
Dane techniczne
Alimentare
Zasilanie
Terminalele pentru alimentare: Zaciski zasilania:
Tensiunea de alimentare:
Napięcie zasilania:
Consum:
Znamionowy pobór mocy:
Tol. la tensiunea de alimentare: Tolerancja napięcia zailania:
Circuitul de măsură
Mierzenie
Tensiunea de alimentare:
Układ napięć:
Terminale:
Zaciski:
Reglarea Umax:
Górny pozioml Umax:
Reglarea Umin:
Dolny poziom Umin:
Supratensiune permanentă max.: Maks. trwałe napięcie:
Hysteresis:
Histereza:
Asimetrie:
Asymetria:
Fluctuaţie supratensiune <1ms: Maks. obciążenie <1ms:
Întârzierea T1:
Przedłużenie czasowe t1:
Întârzierea T2:
Przedłużenie czasowe t2:
Precizie
Dokładność
Reglarea acurateţii (mecanică): Dok (mechanical):
Sensibilitatea repetărilor:
Rozbieżność powtórzeń:
Dependenţa de temperatură: Zawisłość na temperaturze:
Toleranţa valorilor limită:
Tol. ekstremalnych wartości:
Ieşiri
Wyjście
Număr de contacte:
Ilość zestyków:
Intensitate:
Znamionowy prąd:
Decuplare:
Znamionowy pobór mocy:
Curentul de vârf:
Przeciążenie:
Tensiunea de cuplare:
Napięcie łączeniowe:
Tens. min. pentru decuplare DC: Min. moc łączeniowa DC:
Durata de viață mecanică:
Trwałośc mechaniczna:
Durata de viață electrică (AC1): Trwałość łączeniowa:
Alte informaţii
Inne informacje
Temperatura de funcționare: Temperatura robocza:
Temperatura de depozitare: Temperatura składowania:
Tensiunea maximă:
Napięcie izolacji:
Poziţia de funcţionare:
Pozycja pracy:
Montaj:
Mocowanie:
Grad de protecție:
Stopień ochrony obudowy:
Categoria supratensiune:
Kategoria przepięć:
Grad de poluare:
Stopień nieczystości:
Secţ. max. a conductorului : Maks. przekrój kabla:
Dimensiuni:
Wymiar:
Masa (g):
Waga:
Standarde de calitate:
Normy:
-1-
Műszaki
paraméterek
Tápfeszültség
Tápfeszültség csatlakozók:
Tápfeszültség:
Teljesítményfelvétel:
Tápfeszültség tűrése:
Mérés
Névleges feszültség:
Mérő csatlakozók:
Umax:
Umin:
Max. folyamatos túlterhelés:
Hiszterézis:
Aszimmetria:
Rövid túlterhelés <1ms:
t1 késleltetés:
t2 késleltetés:
Pontosság
Beállítási pontosság (mech.):
Ismétlési pontosság:
Hőmérséklet függés:
Határértéktűrés:
Kimenet
Kontaktusok száma:
Névleges áram:
Megszakítási képesség:
Túláram:
Kapcsolási feszültség:
Min. DC kapcsolási teljesítmény:
Mechanikai élettartam:
Elektromos élettartam (AC1):
Egyéb információk
Működési hőmérséklet:
Tárolási hőmérséklet:
Elektromos szilárdság:
Beépítési helyzet:
Felszerelés:
Védettség:
Túlfeszültségi kategória:
Szennyezettségi fok:
Max. vezeték méret (mm2):
Méretek:
Tömeg:
Szabványok:
Технические
параметры
HRN-43
HRN-43N
Питание
Клеммы питания:
A1 - A2
Напряжение питания:
AC 230 V, AC 400 V, AC/DC 24 V (AC 50-60Hz)
Мощность :
max. 4.5 VA
Допуск напряжения питания:
-15 %; +10 %
Замер
Система напряжения:
3x400 V / 50 Hz
3x400/230 V / 50 Hz
Клеммы замера :
L1, L2, L3
L1, L2,L3, N
Верхний уровень напряж. Umax:
240 - 480 V
138 - 276 V
Нижний уровень напряж.Umin:
35 - 99 % Umax
Макс.постоянное напряжение :
3 x 480V
Гистерезис :
volit./adjustab. 5 % nebo/or 10 % z nast. hodnoty/of set value
Асимметрия :
5 - 20 %
Пиковая перегрузка <1мс:
600 V<1ms
350 V<1ms
Задержка времени Т1:
pevná / fixed, max. 200 ms
Задержка времени Т2:
nastavitelná / adjustable 0-10 s
Точность
Точность настройки (мех.):
5%
Точность повторения :
<1 %
Зависимость от температуры :
< 0.1 % / °C
Допуск граничных значений :
5%
Выход
Количество контактов :
2x spínací / changeover (AgNi)
Номинальный ток :
16 A / AC1
Замыкающая мощность:
4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток :
30 A / < 3s
Замыкающее напряжение :
250 V AC1 / 24 V DC
Мин.замыкающая мощность DC:
500 mW
Механическая жизненность:
3x107
Электрическая жизненность:
0.7x105
Другие параметры
Рабочая температура :
-20 .. +55 °C
Складская температура :
-30 .. +70 °C
Электрическая прочность :
4 kV (napájení - výstup) / (supply - output)
Рабочее положение:
libovolná / any
Крепление:
DIN lišta /rail EN 60715
Защита:
IP40 z čelního panelu/from front panel, IP20 svorky/terminals
Категория перенапряжения :
III.
Степень загрязнения :
2
Сечение подключ. проводов:
max.1x 2.5, max.2x1.5/ s dut./with sleeve max. 1x1.5
Размер :
90 x 52 x 65 mm
Вес :
239 g
Соответствующие нормы :
EN 60255-6, EN 61010-1
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
- relé hlídá a kontroluje v 3-fázových sítích:
- napětí ve dvou úrovních (přepětí a podpětí) v rozsahu 138-276 V (soustava 3x400/230 V) a nebo 240-480 V (soustava 3x400 V)
- asymetrii fází
- pořadí fází
- výpadek fáze
- funkce “PAMĚŤ” - pro návrat z chybového do normálního stavu je třeba stisknout tlačítko
- “RESET” umístěné na předním panelu přístroje
- HRN-43 - určeno pro obvody 3x400V (bez nulového vodiče)
- HRN-43N - určeno pro obvody 3x400/230V (včetně nulového vodiče)
- 2 výstupní relé, možno volit funkce druhého relé (samostatně / paralelně)
- pevná (t1) a nastavitelná (t2) prodleva pro eliminaci krátkodobých výpadků a špiček
- galvanicky oddělené napájení AC 400 V, AC 230 V, AC/DC 24 V
- výstupní kontakt 2x přepínací 16 A / 250 V AC1
- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu
EN
- monitoring of 3-phase mains:
- voltage in two levels (over-voltage and under-voltage) in range 138-276V (set 3x400/230V)or 240-480V (set 3x400V)
- phase asymmetry
- phase sequence
- phase failure
- function “MEMORY” - manual reset, “RESET” button on front pannel
- HRN-43 - for circuits 3x400V (without neutral)
- HRN-43N - for circuits 3x400/230V (with neutral)
- 2 output relays, selectable function of 2nd relay (independent / parallel)
- fi xed (t1) and adjustable (t2) delay to eliminate short voltage drops and peaks
- galvanically separated supply voltage AC 400 V, AC 230 V, AC/DC 24 V
- output contact: 2x changeover 16 A / 250 V AC1
- 3-MODULE, DIN rail mounting
PL
- nadzoruje i kontroluje w sieciach 3-fazowych:
- napięcie w dwóch progów (Umin i Umax) w zakresie 138 - 276 V (sieć 3x400/230 V) lub 240 - 480 V (sieć 3x400 V)
- asymetria faz
- kolejność faz
- zanik fazy
- funkcja “PAMIĘĆ” - dla powrotu z stanu błędu do stanu normalnego potrzebne jest nacisnąć przycisk
- “RESET” umieszczony na panelu przdnim aparatu
- HRN-43 - przeznaczony dla sieci 3x400V (bez przewodu zerowego)
- HRN-43N - przeznaczony dla sieci 3x400/230V (włącznie przewodu zerowego)
- 2 wyjścia przekaźnikowe, możliwość wyboru funkcji drugiego przekaźnika (zależnie/ niezależnie)
- stała (t1) i zmienna (t2) zwłoka dla eliminacji krótkotrwałych zanikó i maksym
- galwaniczne oddzielenie zasilania AC 400 V, AC 230 V, AC/DC 24 V
- zestyk wyjściowy 2x przełączny 16 A / 250 V AC1
- 3-MODUŁ, mocowanie do szyn DIN
RU
- реле контролирует в 3-фазный цепях:
- напряжение в двух уровнях (напр.повышенное и пониженное напряжение) в пределах 138- 276 V
(система 3x400/230V) или 240 - 480 V (система 3x400V)
- ассиметрию фаз
- последовательность фаз
- выпадение фаз
- функция “MEMORY” - для возвращения из ошибочного в нормальный
- режим нужно нажать кнопку “на передней панеле устройства RESET”
- HRN-43 - 3x400V ) для цепей (без нейтраля)
- HRN-43N - V для цепей 3x400/230V (включая нейтраль)
- 2 выходных реле, с возможностью выбора функции второго реле (независимо/параллельно)
- постоянная (Т1) и настраиваемая (Т2) задержка времени для элиминации кратковременных пиков падений
- гальванически изолированное питание AC 400 V, AC 230 V, AC/DC 24 V
- выходной контакт переключающий 2x 16 A / 250 V AC1
- в исполнении 3-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
SK
- relé sleduje a kontroluje v 3-fázových sieťach:
- napätie v dvoch úrovniach (prepätie a podpätie) v rozsahu 138-276 V (sústava 3x400/230V) alebo 240-480V (sústava 3x400V)
- asymetriu fáz
- poradie fáz
- výpadok fázy
- funkcia “PAMAŤ” - pre návrat z chybového do normálneho stavu je treba stlačiť tlačidlo
- “RESET” umiestnené na prednom panely prístroja
- HRN-43 - určené pre obvody 3x400V (bez nulového vodiča)
- HRN-43N - určené pre obvody 3x400/230V (vrátane nulového vodiča)
- 2 výstupné relé, možno voliť funkcie druhého relé (samostatne / paralelne)
- pevná (t1) a nastaviteľná (t2) oneskorenie pre elimináciu krátkodobých výpadkov a špičiek
- galvanicky oddelené napájanie AC 400 V, AC 230 V, AC/DC 24 V
- výstupný kontakt 2x prepínací 16 A / 250 V AC1
- 3-MODUL, upevnenie na DIN lištu
RO
- monitorizează reţelele trifazice:
- tensiunea de intrare pe 2 nivele 138-276 V (3x400/230 V) sau 240-480 V (3x400 V)
- asimetria fazei
- succesiunea fazei
- avariile fazei
- fufuncţia “MEMORY” - reglaj manual, “RESET” buton de resetare pe panoul exterior al releului
- HRN-43 - pentru circuite 3x400V (fără NUL)
- HRN-43N - pentru circuite 3x400/230V (cu NUL)
- 2 relee de ieşire, selectarea funcţionării celui de-al 2-lea releu (fucţionare independentă / paralelă)
- întârziere fixă (t1) şi reglabilă (t2) . Întârzierea are rolul de a elimina căderile/creşterile de tensiune pe termen scurt
- surse de alimentare separate galvanic AC 400 V, AC 230 V, AC/DC 24 V
- Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A / 250 V AC1
- 3-MODULE, Montabil pe şină DIN
HU
- 3 fázis figyelése:
- feszültség figyelése 2 szinten 138-276 V (3x400/230 V) vagy 240-480 V (3x400 V)
- fázis aszimmetria
- fázis sorrend
- fázis hiány
- “MEMÓRIA” funkció - manuális “RESET” (törlő) gomb az előlapon
- HRN-43 - 3x400V -os hálózatra (nulla nélkül)
- HRN-43N - 3x400/230V -os hálózatra (nullával)
- 2 kimeneti relé, választható funkcióval (független / párhuzamos)
- fi x (t1) és állítható (t2) késleltetés a rövid feszültségkiesések és csúcsok idejére
- Galvanikusan elválasztott tápfeszültség AC 400 V, AC 230 V, AC/DC 24 V
- kimeneti kontaktusok: 2x váltóérintkező 16 A / 250 V AC1
- 3 modul széles, DIN sínre szerelhető
Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leirás /
Описание устройства
4
1
2
3
5
8
6
9
7
10
11
2 Funkce 2.relé (1-funguje paralerně,2-funguje samostatně)
7 Indikace asymetrie
Funkcia 2. relé (1-funguje paralelne,2-funguje samostatne)
Indikácia asymetrie
Function of 2nd relay (1st-paralel, 2st-independent)
Asymmetry indication
Funţionarea releelor (1.-paralel, 2.-independent)
Indicarea asimetriei
Funkcja 2 przekaźnika (1-równolegle, 2-niezależnie)
Sygnalizacja asymetrii
A 2. relé funkciója
Aszimmetria hibakijelzése
Функция реле 2 (1-работает параллельно, 2-работает сомостоятельно)
Индикация асимметрии
Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
HRN-43N
A1
L1
L2
L3
N
3~
HRN-43
16
18 26
A1
28
L1
L2
L3
U
A2
15
3~
HRN-43N
18 26
28
U
A2
25
16
15
25
HRN-43
L1
L2
L3
N
Un
A1 A2 N L1 L2 L3
16 15 18 28 25 26
Un
A1 A2
1 Volba funkce PAMĚŤ
Voľba funkcie PAMÄŤ
MEMORY function
S electarea funcţiei MEMORY
Wybór funkcji PAMIĘĆ
MEMÓRIA funkció
Выбор функции ПАМЯТЬ
L1 L2 L3
16 15 18 28 25 26
-2-
3 Hysterze při přechodu z chybového do normálního stavu
Hysterézia pri prechode z chybného do normálneho stavu
Hysteresis from faulty to OK normal state
Hysteresis de la starea de eroare la starea normală
Histereza przejścia ze stanu błędnego do normalnego
Hiszterézis
Гистерзис при переходе из ошибочного в нормальное состояние
8 Časová prodleva t2
Časové oneskorenie t2
Time delay t2
Reglarea t2
czasowe przedłużenie t2
késleltetés t2
Задержка времени Т2
4 Napájecí napětí
Napájacie napätie
Supply voltage
Tensiunea de alimentare
Napięcie zasilania
Tápfeszültség
Индикация питания
9 Nastavení horní úrovně-Umax
Nastavenie hornej úrovne-Umax
Adjusting upper level - Umax
Reglarea Umax
Nastawianie górnego poziomu - Umax
Beállítás - Umax
Настройка верхнего уровня-Umax
5 Indikace přepětí/podpětí, výpadku
Indikácia prepätia/podpätia, výpadku
Indication overvoltage/undervoltage, failure
Indicarea supra/subtensiunii şi a avariilor
Sygnalizacja przepięcia/podpięcia, przerwy
Túlfeszültség /hiba kijelzése
Индикация повыш./пониж. напряжения,сброса
10 Nastavení asymetrie 5-20%
Nastavenie asymetrie 5-20%
Asymmetry 5-20 % setting
Reglarea asimetriei 5-20 %
Nastawianie asymetrii 5-20 %
Aszimmetria jelzés 5-20 % -os beállítása
Настройка асимметрии 5-20 %
6 Indikace pořadí
Indikácia poradia
Sequence indication
Indicarea succesiunii
Sygnalizacja kolejności
Sorrend hiba kijelzés
Индикация последовательности
11 Nastavení spodní úrovně-Umin
Nastavenie spodnej úrovne-Umin
Adjusting bottom level - Umin
Reglarea Umin
Nastawianie dolnego poziomu - Umin
Beállítás - Umin
Настройка нижнего уровня - Umin
Funkce v grafu / Funkcie v grafe / Functions / Funcţionare / Funkcje / Funkciók / Функция
Přepětí - podpětí/ Prepätie - podpätie /Overvoltage - undervoltage/ Supratensiune - Subtensiune/ Umin - Umax / Túlfeszültség-feszültséghiány / Повышенное - пониженное напряжение
Hystereze
Hystereze
CZ Funkce volby druhého relé:
V rámci sledování dvou úrovní napětí je možno zvolit, zda budou výstupní relé reagovat na každou úroveň
samostatně (tak jako je uvedeno v grafu) a nebo budou spínat paralelně (viz. diagram “pořadí fází”). Volba
této funkce se provádí DIP přepínačem č.3
SK Funkcia voľby druhého relé:
V rámci sledovania dvoch úrovní napätia je možné zvoliť, či bude výstupné relé reagovať na každú úroveň
samostatne (tak ako je uvedené v grafe) alebo bude spínať paralelne (viď. diagram “poradie fáz”). Voľba
tejto funkcie sa prevádza DIP prepínačom č.3
EN Selection of 2nd relay function:
In order to monitor 2 levels of voltage, it is possible to select if output relay responds to each level
individually (see the diagram) or both relays switch in parallel way (see diagram “phase sequence”).
Selection via DIP switch.
RO Selectarea funcţionării releului 2:
Pentru monitorizarea a două niveluri de tensiune, este posibilă selectarea celui de-al doi-lea releu dacă
releul de ieşire va raspunde fiecărui nivel individual (de văzut diagrama) sau cele două relee vor comuta în
paralel (de văzut diagrama “succesiunea fazelor”). Selectarea se face prin comutator DIP.
PL Funkcja wyboru drugiego wyjścia:
Do monitorowania dwóch progów można ustawić niezależne zadziałanie styków przekaźników na każdy
próg oddzielnie (tak jak jest zaznaczone na rysunku) lub ustawić zadziałanie zależne (diagram “kolejność
faz”). Ustawienie funkcji wykonuje się przełącznikiem nr 3.
HU 2. relé funkciójának kiválasztása:
Két feszültségszint figyelésekor lehetőség van a 2. kimeneti relé párhuzamos, vagy független működtetésére. DIP kapcsolóval választható.
RU Функция выбора второго реле :
В рамках контроля двух уровней напряжения можно выбрать будут ли выводные реле реагировать
на каждый уровень независимо (так как указанно в графике) или параллельно (смотри диаграмму
“последовательность фаз”.) Выбор этой функции производится при помощи DIP переключателя №3
L1 Umax
Umin
x
L2 Uma
Umin
Umax
Umin
L3
RESET
t1 t2
15-18
t1
t1
t2
t1
t2
t1
25-28
LED
PAMĚŤ - ON (DIP-2)
Legenda ke grafu/ Legend:
L1, L2, L3 - 3-fázové napětí/phase voltage
RESET - stisk tlačítka na předním panelu/ press of the button on frontal pannel
t1
- časová prodleva, pevná/ time delay, fi xed
t2
- časová prodleva nastavitelná 0-10 s/ time delay, adjustable 0-10 sec
15-18 - výstupní kontakt relé 1/ output relay 1
25-28 - výstupní kontakt relé 2/ output relay 2
LED U - indikační kontrolka pro přepětí/podpětí/ indication overvoltage / undervoltage
Pořadí fází/ Phase sequence / Succesiunea fazelor / Kolejność faz / Fázis sorrend / Последовательность фаз
CZ Funkce volby druhého relé:
V rámci sledování pořadí fází se tato funkce neuplatňuje a relé jsou spínána paralelně. DIP přepínač č.3 je
ingnorován.
SK Funkcia voľby druhého relé:
V rámci sledovania poradia fáz sa táto funkcia neuplatňuje a relé sú spínané paralelne. DIP prepínač č.3 je
ignorovaný.
EN Selection of 2nd relay function:
The function is not implied when monitoring phase sequence, the relays are switched in parallel way.
RO Selectarea funcţionării releului 2:
Releul 2 nu funcţionează în timpul monitorizării succesiunii fazei, releele fiind conectate în paralel.
PL Funkcja wyboru drugiego wyjścia:
Przy funkcji kolejności faz nie jest zastosowana funkcja wyboru drugiego przekaźnika, wyjścia załączane są
zależnie. DIP przełącznik nr 3 jest ignorowany.
HU 2. relé funkciójának kiválasztása:
A funkció nem használható, amikor fázissorrendet figyelünk, a relék párhuzamosan kapcsolnak..
RU Функция выбора второго реле :
Врамках контроля фаз эта функция не используется и реле включаются параллельно. DIP
переключатель №3 игнорируется.
L1
L2
L3
RESET
L3
L2
L3
L2
L2
L3
L2
L3
t1
t1
15-18
(25-28)
t1
t1
t1
LED
Legenda ke grafu/ Legend:
PAMĚŤ - ON (DIP-2)
L1, L2, L3 - 3-fázové napětí/ 3-phase voltage
RESET - stisk tlačítka na předním panelu/ press of the button on frontal pannel
t1
- časová prodleva, pevná/ time delay, fi xed
t2
- časová prodleva nastavitelná 0-10 s/ time delay, adjustable 0-10 sec
15-18 - výstupní kontakt relé 1/ output relay 1
25-28 - výstupní kontakt relé 2/ output relay 2
LED
- indikační kontrolka pro pořadí fází/ indication of phase sequence
Asymetrie, výpadek fází/ Asymmetry - phase failure / Asimetrie - avarie fază / Asymetria, zanik fazy / Aszimmetria - fáziskiesés / Ассиметрия, выпадение фаз
100%
L1
CZ Funkce volby druhého relé:
V rámci sledování asymetrie a výpadku fází se tato funkce neuplatňuje a relé jsou spínána paralelně. DIP
přepínač č.3 je ignorován.
SK Asymetria, výpadok fáz
V rámci sledovania poradia fáz sa táto funkcia neuplatňuje a relé sú spínané paralelne. DIP prepínač č.3 je
ignorovaný.
EN Selection of 2nd relay function:
The function is not implied when monitoring phase sequence, the relays are switched in parallel way. DIP
switch is ignored.
RO Selectarea funcţionării releului 2:
Releul 2 nu funcţionează în timpul monitorizării succesiunii fazei, releele fiind conectate în paralel.
Comutatorul DIP este ignorat.
PL Wybór funkcji drugiego wyjścia:
Przy funkcji asymetrii faz nie jest zastosowana funkcja wyboru drugiego przekaźnika, wyjścia załączane są
zależnie. DIP przełącznik nr 3 jest ignorowany.
HU 2. relé funkciójának kiválasztása:
A funkció nem használható amikor fázissorrendet figyelünk, a relék párhuzamosan kapcsolnak. A DIP
kapcsolót figyelmen kívül hagyja.
RU Функция выбора второго реле :
Врамках контроля асимметрии и сброса фаз эта функция не используется и реле включаются
параллельно. DIP переключатель №3 игнорируется.
0%
L2
100%
L3
100%
0%
0%
100%
0%
RESET
t1
t2
t1
t2
t1
t2
t1
t2
t1
t2
t1
15-18
(25-28)
LED
Legenda ke grafu/ Legend:
L1, L2, L3 - 3-fázové napětí/ 3-phase voltage
RESET - stisk tlačítka na předním panelu/press of the button on frontal pannel
t1
- časová prodleva, pevná/ time delay, fi xed
t2
- časová prodleva nastavitelná 0-10 s/ time delay, adjustable 0-10 sec
- nastavená asymetrie 5-20%/ adjustable asymmetry 5-20%
15-18 - výstupní kontakt relé 1/ output contact of relay 1
25-28 - výstupní kontakt relé 2/ output contact of relay 2
LED
- indikační kontrolka pro asymetrii/ asymmetry indicator
PAMĚŤ - ON (DIP-2)
-3-
Popis funkce / Popis funkcie / Functions / Funcţionare / Funkcje / Mûködés / Функции
CZ
Relé je určeno pro hlídání 3-fázových obvodů. Typ HRN-43N kontroluje napětí proti nulovému vodiči, typ HRN-43 kontroluje mezifázové napětí. Relé dokáže sledovat a kontrolovat: napětí ve dvou úrovních (přepětí / podpětí), asymetrii fází, pořadí a výpadek fází. Každý
chybový stav je indikován samostatnou LED. Volbou DIP přepínače (č.3) je možno stanovit funkci druhého relé - zda funguje samostatně (1x pro přepětí, 1x pro podpětí) a nebo paralelně. Časové prodlevy t1(pevná) - při přechodu z chybového do normálního stavu a nebo
při výpadku napětí a t2 (plynule nastavitelná) při přechodu z normálního do chybového stavu zabraňují nekorektnímu chování a kmitání výstupního zařízení při krátkodobých špičkách v síti a nebo při postupném klesání napětí do normálu.
Kontrola napětí
Nastavuje se horní úroveň Umax v rozsahu 138-276 V (resp. 240 - 480 V u typu HRN-43) a spodní úroveň Umin v rozsahu 35-99% Umax. Pokud kterákoliv fáze vybočí z tohoto nastaveného pásma, vystupní relé po uplynutí nastavené prodlevy, která slouží k potlačení
krátkodobých špiček, rozepne kontakt. Výstupní kontakt relé opět sepne po návratu zpět do hlídaného pásma a překonání pevné hystereze (která je volitelná ve dvou hodnotách DIP přepínačem).
Pořadí fází
Kontroluje správné pořadí fází. Při nežádoucí změně je výstupní kontakt rozepnut, po zapnutí přístroje s nesprávným pořadím fází je výstupní kontakt stále rozepnut.
Asymetrie
Nastavuje se míra asymetrie mezi jednotlivými fázemi v rozsahu 5-20%. Při překročení nastavené asymetrie rozepne kontakt výstupního relé a LED indikující asymetrii svítí. Uplaťňují se prodlevy t1, t2 a hystereze při přechodu do normálního stavu.
SK
Relé je určené na sledovanie 3-fázových obvodov. Typ HRN-43N kontroluje napätie proti nulovému vodiču, typ HRN-43 kontroluje medzifázové napätie. Relé dokáže sledovať a kontrolovať: napätie v dvoch úrovniach (prepätie / podpätie), asymetriu fáz, poradie a výpadok
fáz. Každý chybový stav je indikovaný samostatnou LED. Voľbou DIP prepínača (č.3) je možné stanoviť funkciu druhého relé - či funguje samostatne (1x pre prepätie, 1x pre podpätie) alebo paralelne. Časové oneskorenia t1(pevná) - pri prechode z chybového do normálneho
stavu alebo pri výpadku napätia t2 (plynule nastaviteľné) pri prechode z normálneho do chybového stavu zabraňujú nekorektnému chovaniu a kmitaniu výstupného zariadenia pri krátkodobých špičkách v sieti alebo pri postupnom klesaní napätia do normálu.
Kontrola napätia
Nastavuje sa horná úroveň Umax v rozsahu 138-276 V (resp. 240 - 480 V pri type HRN-43) a spodná úroveň Umin v rozsahu 35-99% Umax. Pokiaľ ktorákoľvek fáza vybočí z tohto nastaveného pásma, výstupné relé po uplynutí nastaveného oneskorenia, ktoré slúži k
potlačeniu krátkodobých špičiek, rozopne kontakt. Výstupný kontakt relé opäť zopne po návrate späť do sledovaného pásma a prekonaní pevnej hysterézie (ktorá je voliteľná v dvoch hodnotách DIP prepínačom).
Poradie fáz
Kontroluje správne poradie fáz. Pri nežiadúcej zmene je výstupný kontakt rozopnutý, po zapnutí prístroja s nesprávnym poradím fáz je výstupný kontakt stále rozopnutý.
Asymetria
Nastavuje sa miera asymetrie medzi jednotlivými fázami v rozsahu 5-20%. Pri prekročení nastavenej asymetrie rozopne kontakt výstupného relé a LED indikujúca asymetriu svieti. Uplatňujú sa oneskorenia t1, t2 a hysterézia pri prechode do normálneho stavu.
EN
Relay is designated to monitor 3-phase circuits. Type HRN-43N controls voltage against neutral wire, type HRN-43 controls interphase voltage. Relay can monitor voltage in two levels (overvoltage/ undervoltage), phase assymetry , sequence and failure. Each faulty state
is indicated by individual LED. By DIP switch (No.3) it is possible to defi ne function of the other relay – independayt function (1x for overvoltage, 1x for undervoltage) or in parallel. Time delays t1(fi xed) – when changing from faulty to normal state or when de-energized
and t2 (adjustable) when changing from normal to faulty state. These delays prevent incorrect conduct and oscillation of output device during short voltage peaks in the main or during gradual voltage decline into normal.
Voltage control
Set upper level Umax in range 138-276 V (or 240 - 480 V for HRN-43) and lower level Umin in range 35-99% Umax. In case any phase passes this range, after a delay which eliminated short voltage peaks, contact breaks. output contact again switches after returning back
into monitored voltage range and exceeding fi xed hysteresis (which is adjustable in two values by DIP switch).
Phase sequence
monitors correctness of phase sequence. In case of unwanted change output contact breaks. In case of energization of a device with incorrect phase sequence, contact stays open.
Asymmetry
Rate of assymetry between individual phases is set in a range of 5-20%. In case set asymmetry is exceeded, output relay breaks and LED indicating asymmetry shines. Delays t1, t2 and hysteretic are applicable when returning to normal state.
RO
Releu pentru monitorizarea circuitelor trifazice. Tipul HRN-43N controlează tensiunea din reţeaua NUL, tipul HRN-43 controlează tensiunea interfazică. Releele pot monitoriza tensiunea în două nivele (supratensiune/subtensiune), asimetria succesiunea şi avariile fazei.
Fiecare stare de avarie este indicată prin LED individual. Prin comutatorul DIP (No.3) este posibilă definirea funcţiilor releului 2 – ce are o funcţionare independentă (1x releu pentru supratensiune, 1x releu pentru subtensiune) sau în paralel. Întârzierea t1(fixă) – la
schimbarea de la o stare de eroare la o stare normală sau în cazul in care releul nu este alimentat şi t2 (reglabil) la schimbarea de la stare normală la starea de eroare. Aceste întârzieri previn funcţionarea incorectă şi oscilaţiile la ieşire pe perioada fluctuaţiilor de tensiune
pe termen scurt sau în timpul revenirii graduale a tensiunii în parametrii normali.
Controlul tensiunii
Reglarea limitei superiare Umax în intervalul 138-276 V (sau 240 - 480 V pentru HRN-43) şi a limitei inferiaore Umin în intervalul 35-99% Umax. În cazul în care o faza depăşeşte aceste valori , după o intârziere ce elimină fluctuaţiile de tensiune, contactul se va decupla.
Contactul de ieşire va comuta după ce tensiunea de alimentare se va întoarce în parametrii acceptaţi şi va depăşi hysteresis-ul fixat (reglabil în 2 valori prin comutatorul DIP).
Succesiunea fazei
Monitorizează corectitudinea succesiunii fazei. În cazul unei schimbări nedorite contactul de ieşire este decuplat. În cazul unei tensiuni cu o succesiune incorectă a fazei, contactul va rămâne deschis.
Asimetrie
Numărul asimetriilor între fazele individuale este reglată în intervalul 5-20%. În cazul excedării asimetriei menţionate, releul de ieşire se decuplază iar LEDul ce indică asimetria va fi activat. Întârzierile t1, t2 şi hysteresis sunt aplicabile la întoarcerea la starea normală.
PL
Przekaźnik przeznczony dla nadzorowania obwodów 3-fazowych. Typ HRN-43N kontroluje napięcie przeciw przewodu zerowemu, typ HRN-43 nadzoruje napięcie pomiędzy fazamy. Przekaźnik umie nadzorować i kontrolować: napięcie w dwóch progach (Umin / Umax),
asymetria faz, kolejnośc i zanik faz. Każdy stan błedu sygnalizowany jest oddzielną LED. DIP przełącznikiem (nr 3) można ustawić funkcję wyboru drugiego wyjścia - jeżeli jest możliwość niezależnej pracy. (1x dla Umax, 1x dla Umin) lub zależnie. Zwłoka czasowa t1(stała)
- przy zmianie z stanu błędu do stanu normalnego lub przy zaniku napięcia oraz t2 (płynnie ustawialna) przy zmianie ze stanu normalnego do stanu błędu stavu eliminują niepotrzebne załączania wyjścia przy częstych zmianach w sieci.
Kontrola napięć
Ustawia się górny próg Umax w zakresie 138-276 V (240 - 480 V u HRN-43) i dolny próg Umin w zakresie 35-99% Umaks. Jeżeli ktorakolwiek faza Pokud kterákoliv fáze będzie miała wartość napięcia poza zakresem, wyjście po odliczeniu zwłoki, która służy k eliminacji
krótkotrwałych zmian, rozłączy. Zestyk wyjściowy ponownie załączy po powrocie napięcia w zakresie i po zastosowaniu histerezy (możliwość zmiany wartości histerezy za pomocą przełącznika DIP).
Kolejność faz
Kontroluje prawidłową kolejność faz. Przy zmianie dojdzie do rozłączenia wyjścia, w przypadku niepoprawnej kolejności faz jest zestyk wyjściowy rozłączony.
Asymetria
Ustawia się asymetrie pomiedzy pojedynczymi fazami w zakresie 5-20%. Po przekroczeniu ustawionej asymetrii dojdzie do rozłączenia wyjścia i włączy się sygnalizująca LED. Przy tej funkcji zastosowana jest zwłoka czasowa t1, t2 oraz histereza przy zmianie do stanu
normalnego.
HU
Az eszköz 3 fázisú hálózatokon használható. A HRN-43N típus nullát is igényel, a HRN-43 típus nulla nélkül működik. Két szinten fi gyeli a feszültségszinteket (túlfeszültség / alacsony feszültség), továbbá fázis aszimmetriát, fázissorrendet és hibát fi gyel. Minden hibát külön
LED jelez. DIP kapcsolóval lehetőség van kiválasztani a 2. relé funkcióját (független / párhuzamos működés) t1 késleltetés (fi x) alkalmazható amikor hiba állapotból normál állapotba tér vissza az eszköz és t2 késleltetés (állítható) alkalmazható amikor normál állapotból
hiba állapotba vált. Ennek a késleltetésnek a segítségével képes megelőzni a rövid feszültségcsúcsok által okozott téves kapcsolásokat.
Feszültség figyelés
Beállítható felső érték (Umax) 138-276 V (vagy 240 - 480 V HRN-43 esetén) tartományban és beállítható az alsó szint (Umin) a felső szint 35-99 % -ában. A késleltetések beállításával kiküszöbölhetők a rövid ideig tartó feszültségcsúcsok hatására történő téves
kapcsolások.
Fázissorrend figyelés
A fázisok sorrendjének helyességét fi gyeli. Hiba esetén a kimeneti relé bont. Amíg a hibás fázissorrend fennál, a kimeneti relé nyitva marad.
Aszimmetria figyelés
Az aszimmetria mértéke 5-20% között beállítható. Ha az aszimmetria túllépi a beállított értéket, a kimeneti relé bont és az aszimmetria hibát jelző LED világít.
RU
Реле предназначено для контроля 3-фазных цепей.Тип HRN-43N контролирует напряжение относительно нулевой фазы, тип HRN-43 контролирует межфазное напряжение. Реле способно контролировать напряжение в двух уровнях (повышенное /
пониженное), асимметрию фаз, последовательность и выпадение фаз. Каждое ошибочное состояние индицируется самост.LED. Выбором DIP переключателя (№3) можно установить функции второго реле -либо оно работает самостоятельно (1x для
повышенного,1x для пониженного напряжения) либо параллельно. Временные задержки Т1(постоянная) -при переходе из ошибочного в нормальное состояние или выпадении напряжения и Т2 (плавно настраиваемая) при переходе из нормального в
ошибочное состояние препятствует некорректному поведениюи биению выходного оборудования при кратковременных пиках в сети или при постепенном снижении напряжения до нормального.
Контроль настраивается :
настраивается верхний уровень Umax в диапазоне 160-276 V (возм. 280 -480 V у типа HRN-43)и нижний уровень Umin в пределах 35-99% Umax. Если какая-либо из фаз выйдет за пределы этого установленного диапазона,выходное реле по истечению
установленной задержки,которая предназначена для подавления кратковременных пиков, разомкнёт контакт. Выходной контакт реле опять замкнётся при возвращении обратно до контролируемого диапазона и преодоления установленного
гистерезиса (который выбирается из двух значений DIP переключателем).
Последовательность фаз :
Контролирует правильную последовательность фаз. При нежелательном изменении выходные контакты разомкнутся, при включении устройства с неправильной последовательностью фаз выходной контакт остаётся разомкнутым.
Асимметрия :
Настраивается уровень асимметрии между отдельными фазами в пределах 5-20%.При нарушении установленной асимметрии разомкнётся контакт выходного реле и LED, указывающий асимметрию, загорится. Реализуются задержки Т1, Т2 и гистерезис
при переходе в нормальное состояние.
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 16A
cos φ ≥ 0.95
M
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a nekompenzované/
uncompensated
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
230V / 3A (690VA)
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 16A
M
K
AC13
AC14
AC15
DC1
250V / 6A
250V / 6A
250V / 6A
24V / 16A
-4-
AC5a kompenzované/
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
x
800W
x
250V / 3A
250V / 10A
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 6A
24V / 4A
24V / 16A
24V / 2A
24V / 2A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement