Permanent Link to WinCross 2.0
Abilica WinCross 2.0
Art. nr. 760 851
Modell E850P
INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS
3
Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing
4
Deleliste / Dellista / Parts List
5
Deleoversikt / Delöversikt / Parts details
5
Montering / Assembly
7
Viktig informasjon
8
Betjening av computeren
10
Reklamasjonsvillkår
11
Kontaktinformasjon
12
Viktig information
13
Betjäning av datorn
15
Reklamationsvillkor
16
Kontaktinformation
17
Important information
18
Operating the console
20
Warranty regulations
21
Conatct information
2
DELETEGNING / SPRÄNGSKISS / PARS DRAWING
3
DELELISTE / DELLISTA / PARTS LIST
4
DELELISTE / DELLISTA / PARTS LIST
5
DELEOVERSIKT / DELÖVERSIKT / PARTS DETAILS
6
MONTERING
Steg 1
7
Steg 2
Steg 3
8
Steg 4
Steg 5
9
Steg 6
10
Steg 7
Steg 8
11
VIKTIG INFORMASJON
Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening.
Apparatet skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.
Eieren av trimapparatet er ansvarlig for at alle brukere er kjent med disse
sikkerhetsreglene.
Under montering; sørg for at alle skruer og muttere sitter på rett plass og at de entrer
skikkelig, før du begynner å stramme noen av dem.
Plasser trimapparatet på et flatt og jevnt underlag.
Trimapparatet må ikke brukes utendørs, eller i rom med unormalt høy luftfuktighet. Det
er ikke anbefalt å bruke apparatet i garasje, carport eller på overbygget terrasse.
Det anbefales å benytte en underlagsmatte, for å eliminere sjansene for at gulv eller
gulvbelegg tar skade i.f.m. bruk av apparatet.
Apparatet skal oppbevares tørt og frostfritt. Displayet bør aldri utsettes for direkte sollys.
Før hver bruk; påse at alle skruer og muttere er godt strammet til. Dersom det oppdages
løse eller defekte deler; sørg for at ingen benytter seg av apparatet før det er i
tilfredsstillende stand igjen.
Bruk alltid sko med en god gummisåle ved bruk av apparatet.
Apparatet skal kun benyttes av en person av gangen.
Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn, og bør heller ikke være i nærheten når
apparatet er i bruk av andre.
Apparatet bør ikke benyttes av personer med vekt over 110 kg.
Apparatet bør ikke brukes i.f.m. medisinsk eller fysikalsk behandling, med mindre det er
spesielt anbefalt av lege eller fysioterapeut.
Det tas forbehold om trykkfeil i manualen.
12
HVORDAN BETJENE COMPUTEREN
Første gang du starter treningscomputeren vil den vise software-versjonsnummeret 78.0
og ”U1” vil blinke i ruten. Her kan du legge inn informasjon om den som skal trene, i en
såkalt brukerprofil. Denne profilen inneholder informasjon om kjønn, alder, høyde og
vekt, og computeren kan lagre 4 ulike profiler. Sørg for å velge rett profil når du trener,
så blir informasjonen i displayet mest mulig korrekt.
Du kan komme til brukerprofil-visningen ved å kjøre en ”Fullstendig nullstilling”. Dette
gjør du ved å holde RESET-knappen inne i min. 3 sek.
Normal nullstilling, som kun er ett kort trykk på RESET-knappen nullstiller bare alle
verdiene i vinduene.
Når computeren er nullstilt vil alle verdiene vise 00:00, og MANUAL vil blinke nederst i
displayet. Dette kalles ”oppstartsbilde” og er utgangspunkt for alle innstillingene som er
beskrevet videre i brukerveiledningen.
Du manøvrerer enkelt blant de ulike menyene ved å trykke på UP- og DOWN-knappene
for å finne ønsket funksjon eller verdi, og bekreft valget ved å trykke på MODE-knappen.
Denne fremgangsmåten er gjeldende for alle innstillinger som er beskrevet videre i
brukerveiledningen.
KNAPPER
ENGELSK
NORSK
MODE
FUNKSJON
bekrefter hvert enkelt valg.
RESET
NULLSTILL
START / STOP START / STOPP
BESKRIVELSE
Skifter mellom de ulike funksjonene, og
RECOVERY
UP
DOWN
Iverksetter formtest-funksjonen.
Bla oppover / Justere div. verdier opp
Bla nedover / Justere div. verdier ned
FORMTEST
OPP
NED
Nullstill en verdi / Fullstendig nullstilling
Starter / stopper tellingen av de ulike verdiene.
13
FUNKSJONER
ENGELSK
NORSK
MANUAL
MANUELL
motstanden.
PROGRAM
PROGRAM
programmerte løypeprofilene.
USER PROGRAM EGENDEFINERT
løypeprofil
H.R.C.
PULSSTYRT PROGRAM
stabil hjerterytme.
WATT
WATT
BESKRIVELSE
Trening med manuell kontroll av
Trening med en av de 12 forhåndsTrening med en egendefinert
Trening med en forhåndsinnstilt,
Trening med stabil motsand.
INFORMASJON
ENGELSK
RPM
SPEED
TIME
DISTANCE
CALORIES
PULSE
RECOVERY
NORSK
OMDREININGER / MIN.
HASTIGHET
TID
DISTANSE
KALORIER
PULS
FORMTEST
BESKRIVELSE
Viser tråkkfrekvensen
Viser gjeldende hastighet
Viser tidsforbruk
Viser tilbakelagt distanse
Viser kaloriforbruket
Viser gjeldende puls
Måler gjenvinningstiden
QUICK START
Den enkleste måten å komme i gang med treningen på, er ganske enkelt å trykke på
START•STOP-knappen. Computeren vil da starte registrering av treningsdata, og du
kan justere motstanden opp og ned i 16 ulike nivåer ved å trykke på UP- eller DOWNknappene.
Trykk START•STOP-knappen på nytt for å stoppe registreringen av treningsinformasjon.
HVORDAN BRUKE DE ULIKE FUNKSJONENE
MANUELL
Trykk på MODE når MANUAL blinker nederst i displayet for å velge trening i manuell
modus.
Forhåndsinnstilling
Hvis ønskelig kan computeren forhåndsinnstilles til å:
a. Telle ned fra en gitt tid.
b. Telle ned fra en gitt distanse.
c. Telle ned fra et gitt kaloriforbruk.
d. Gi et lydsignal (alarm) når puls overstiger gitt grense.
For å forhåndsinnstille computeren trykker du på MODE-knappen for å velge den
funksjon du ønsker å forhåndsinnstille. Når ønsket funksjon blinker, endrer du verdien
opp og ned ved å trykke på UP- eller DOWN-knappene.
Trykk MODE igjen for å gå videre til neste funksjon.
Når èn eller flere verdier er lagt inn, kan du når som helst trykke START/STOP for å
starte treningen.
14
Dersom du har valgt å forhåndsinnstille en eller flere verdier, vil disse telle ned til 0. Vær
oppmerksom på at computeren vil stoppe registreringen så snart den ène av verdiene
når 0.
Mulige forhåndsinnstillinger:
TIME fra 00:00 til 99:00, hvert trinn øker tiden med 1:00 min.
DISTANCE fra 0:00 til 99:90, hvert trinn øker distansen med 0:10 km.
CALORIE fra 0 til 990, hvert trinn tilsvarer 10 cal.
WATT fra 10 til 350, hvert trinn tilsvarer 5 watt
(kan kun brukes på manuell innstilling).
PULSE fra 30 til 240, hvert trinn tilsvarer1 BPM.
(Unntatt i ”H.R.C. innstilling)
PROGRAM
Bla deg fra oppstartsbildet til menyen for programmer, som beskrevet ovenfor. Du har
12 ulike forhåndsprogrammerte løypeprofiler å velge mellom.
Programnummeret vises i displayet, og løypeprofilen for det aktuelle programmet vises
grafisk. Trykk på MODE-knappen for å bekrefte valget.
Når du har valgt program, trykk START/STOP. Du kan også bruke UP- og DOWNknappene for å endre intensiteten underveis i programmet dersom dette er ønskelig..
Dersom du ønsker kan du forhåndsinnstille alle funksjoner som tid, distanse og
lignende, som forklart ovenfor.
Løypeprofilen består av 16 søyler. Den tiden du evt. legger inn vil fordele seg jevnt
mellom disse 16 søylene. Dersom du ikke har forhåndsinnstilt tid, vil profilen skifte til
neste søyle for hver 100. meter.
USER
Bla deg fra oppstartsbildet til menyen for USER, og det vil vises en løypeprofil i
displayet. Trykk på UP- og DOWN-knappene for å justere motstanden fra 1 til 16 på
søylene. Når ønsket motstand er valgt for en søyle; trykk MODE for å gå videre og angi
motstandsnivå på neste søle. Slik fortsetter du med alle søylene.
Hvis du ønsker å forhåndsinnstille tid, distanse, kalorier og lignende, holder du MODE
inne i tre sek. til TIME begynner å blinke.
Dersom du legger inn ønsket tid, vil den totale treningstiden fordele seg jevnt utover de
16 søylene. Om du programmerer computeren på både tid og andre funksjoner, er det
den innlagte tiden som avgjør når programmet skifter til neste søyle. Programmet
stanser imidlertid når èn av verdiene kommer til 0.
START/STOP trykkes når som helst for å starte trening.
15
H.R.C.
H.R.C.(Heart Rate Control) er en funksjon der maskinen justerer motstanden opp
eller ned, avhengig av pulsen din. Trening med jevn puls er viktig for å oppnå best
mulige resultater i forhold til de målsettinger du har satt deg.
Bla deg fra oppstartsbildet til Target H.R.C. som beskrevet ovenfor. Før du kan starte
programmet må du legge inn din alder. Computeren vil kalkulere din maks-puls ut ifra
den alderen du legger inn. Videre kan du velge intensitet på treningsøkten, angitt i
prosent av din beregnede maks-puls. I tillegg vises pulsen angitt i slag/min. i vinduet
for puls. 55%, 75% og 90% ligger klare som hurtigvalg i computeren. Dersom du
ønsker å legge inn en annen puls som målsetting, velger du ”THR” og bekrefter med
MODE. Da kan du legge inn ønsket treningspuls, angitt i slag/min.
Trykk START/STOP for å starte treningen.
Når din virkelige puls er lavere enn målsettingen, vil motstanden øke et nivå hvert 30.
sekund inntil du har oppnådd samme puls som du har lagt inn som målsetting. Om
du går over målasettingen, vil motstanden straks reduseres et nivå, og fortsette
nedover hvert 15. sekund til du når ønsket treningspuls.
WATT
(Belastning i watt = motstand x tråkkfrekvens)
Du kan også programmere computeren til å gi jevn belastning under en hel
treningsøkt. Når du har prøvd apparatet et par ganger, og kjenner til hvilken wattbelastning som passer deg best, kan du bla deg fram til WATT-funksjonen i
computeren. Legg inn ønsket motstand, angitt i WATT. Trykk START/STOP for å
begynne treningen. Maskinen vil da justere motstanden etter hvor fort du trår rundt.
Lav omdreiningshastighet vil gi høy motstand, og motsatt.
Vær oppmerksom på at magnetbremsen bruker noen sekunder på å posisjonere seg
for hver justering maskinen må gjøre. Det er derfor viktig at du forsøker å holde så
jevn tråkkfrekvens som mulig, inntil maskinen har funnet belastning.
16
RETNINGSLINJER FOR REKLAMASJONSBEHANDLING
Reklamasjonsbestemmelsene omhandler produkter brukt til hjemmetrening.
For bedriftsmarkedet finnes egen oversikt over garantibestemmelser for semi-proff
utstyr.
Komponentene som trimutstyr er satt sammen av er i hovedsak delt inn i tre
hovedgrupper; Slitedeler, Andre utskiftbare komponenter og
Konstruksjon/rammeverk.
Med Slitedeler menes deler som man ved normal bruk vil måtte påregne og bytte ut
med jevne mellomrom. Herunder sorterer deler som bremseklosser, trinser, vaiere,
justeringsskruer kulelager, strikker, fjærer og lignende.
Ifølge kjøpslov/forbrukerkjøpslov er det ingen lovfestet reklamasjonsrett på slike
deler. Men vi gir ett års garanti på disse delene.
NB. For at det skal være tillatt å markedsføre eller omtale kjøpsvilkår som en
GARANTI, forutsetter det at de gir kjøper vesentlig bedre rettigheter enn det
som følger av loven. Normal REKLAMASJONSRETT er ulovlig å omtale som
GARANTI i salgs- eller markedsføringsmateriell.
Med Andre utskiftbare komponenter menes alle andre løse deler som finnes på
apparatene. Eksempler på slike deler kan være seteputer, polstringer, pedaler,
treningscomputere og annen elektronikk. På denne typen deler gjelder den
lovfestede reklamasjonsretten på to år, forutsatt at de ikke er utsatt for unormal ytre
påvirkning.
Unntatt fra denne kategorien er motorer til tredemøller.
For alle tredemøllemotorer gjelder en fem års reklamasjonsrett, forutsatt at de ikke er
utsatt for unormal ytre påvirkning eller unødvendig slitasje gjennom manglende
vedlikehold.
Med Konstruksjonsdeler / rammeverk menes hovedbestanddelene i
treningsapparatet, dvs. stålkonstruksjoner og tilhørende sveisesømmer.
For denne typen deler gjelder en fem års reklamasjonsrett, forutsatt at de ikke er
utsatt for unormal ytre påvirkning.
Lengre garantier/livstidsgarantier på rammeverk vil evt. være spesifisert for hvert
enkelt produkt.
17
VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE
Om det skulle oppstå problemer av noe slag, ber vi dere kontakte Mylna
servicesenter. Her sitter det konsulenter med spesiell kompetanse til å hjelpe deg
med spørsmål rundt produktet, montering eller feil og mangler.
Du kan også se på hjemmesiden www.mylnasport.no/service. Her vil det ligge mye
nyttig informasjon rundt produktene.
VI ØNSKER AT DU SKAL KONTAKTE OSS FØR DU EVENTUELT GÅR
TILBAKE TIL BUTIKKEN MED PRODUKTET:
Kundeservice: 32 27 27 27
Når du kontakter oss bør du ha denne brukerveiledningen tilgjengelig.
BESTILLING AV RESERVEDELER:
Kontakt eller skriv til:
Kundeservice: 32 27 27 27
Mail: service@mylnasport.no
Når du bestiller reservedeler er det viktig at du tar med følgende informasjon:
•Modellnummeret på produktet.
•Navnet på produktet.
•Serienummeret på produktet.
•Nummeret på reservedelene (se deletegning og deleliste lengst frem i manualen)
18
VIKTIG INFORMATION
Användningsområdet för detta träningsredskap är hemmaträning.
Träningsredskapet får endast användas enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
Träningsredskapets ägare ansvarar för att alla användare har satt sig in i dessa
säkerhetsföreskrifter.
Vid montering: se till att alla skruvar och muttrar sitter på rätt plats och att de är
ordentligt införda innan du börjar spänna dem.
Placera träningsredskapet på ett plant och jämnt underlag.
Träningsredskapet får inte användas utomhus eller i rum med onormalt hög
luftfuktighet. Du rekommenderas inte att använda träningsredskapet i ett garage, en
carport eller på en överbyggd terrass.
Du rekommenderas att använda en underlagsmatta för att eliminera risken för att
golv eller golvbeläggningen tar skada då träningsredskapets används.
Träningsredskapet ska förvaras torrt och frostfritt. Displayen bör aldrig utsättas för
direkt solljus.
Före varje användningstillfälle: kontrollera att alla skruvar och muttrar är ordentligt
åtdragna. Om du upptäcker lösa eller defekta delar: se till att ingen använder
träningsredskapet förrän det befinner sig i tillfredsställande skick igen.
Bär alltid skor med en bra gummisula när du använder träningsredskapet.
Endast en person åt gången får använda träningsredskapet.
Barn får inte använda träningsredskapet utan tillsyn, och bör inte heller befinna sig i
närheten när någon annan använder träningsredskapet.
Träningsredskapet bör inte användas av personer som väger över 110 kg.
Träningsredskapet bör inte användas i samband med medicinsk eller fysiologisk
behandling, såvida inte detta ordinerats specifikt av läkare eller fysioterapeut.
Vi förbehåller oss eventuella tryckfel i bruksanvisningen.
19
HUR DU ANVÄNDER DISPLAYEN
Första gången du startar maskinen visas datorns mjukvaruversion, ex. 78.0 och ”U1”
blinkar i rutan. Här kan du lägga in information om dig själv (kön, ålder, längd och
vikt) och skapa en egen användarprofil (upp till 4 profiler kan sparas). När du skall
träna så kom ihåg att välja din profil.
Du nollställer en profil genom att hålla ned RESET-knappen i minst 3 sek. Därefter
kan du fylla i nya uppgifter.
För att nollställa övrig träningsinformation så tryck enkelt på RESET-knappen. När
datorn är nollställt visas 00:00 och ”Manual” blinkar längst ned i displayen. Detta är
startläge och utgångspunkt för alla val/inställningar som beskrivs nedan.
Du byter fält på displayen genom att trycka på knapparna ”UP” och ”DOWN” tills du
kommer till önskat fält/funktion. Välj funktion med ett tryck på ”MODE” knappen.
KNAPPAR
ENGELSK
MODE
RESET
START /
STOP
RECOVERY
UP
DOWN
SVENSK
FUNKTION
NOLLSTÄLL
BESKRIVELSE
Bekräfta data samt välja funktioner.
Nollställ ett värde / Fullständig nollställning.
START / STOPP
ÅTERHÄMTNING
UPP
NED
Startar / stoppar programmet.
Starta konditionstest.
Öka / Justera upp värden.
Sänka / Justera ned värden.
20
FUNKTIONER
ENGELSK
MANUAL
PROGRAM
SVENSK
MANUELL
PROGRAM
BESKRIVNING
Träning med manuell justering av motstånd.
Träning med en av de 12 förhandsprogrammerade profilerna.
USER PROGRAM EGENDEFINERAT
Träning med en egendefinerad bana.
H.R.C.
PULSSTYRT PROGRAM Träning med en förbestämd pulsnivå.
WATT
WATT
Träning med konstant motstånd.
INFORMATION
ENGELSK
RPM
SPEED
TIME
DISTANCE
CALORIES
PULSE
RECOVERY
SVENSK
VARV / MIN.
HASTIGHET
TID
DISTANS
KALORIER
PULS
KONDITIONSTEST
BESKRIVNING
Visar antal varv per min.
Visar hastighet
Visar tid
Visar distans
Visar kaloriförbrukning (ett ca. värde)
Visar puls
Indikation på din form/kondition.
QUICK START
Tryck på START/STOP-knappen för att börja träna direkt utan inställningar. Därefter
kan du justera motståndet upp och ned 16 olika nivåer med knapparna UP och
DOWN. För att sluta, tryck på START/STOP-knappen igen.
21
HUR DU ANVÄNDER DE OLIKA FUNKTIONERNA
MANUELLT
Tryck på MODE när MANUAL blinkar nederst i displayen for att välja träning i
manuellt läge.
Valfria inställningar
Datorn kan programmeras till att:
1. Räknar ned från en given tid.
2. Räknar ned från en given distans.
3. Räknar ned från en given kaloriförbrukning.
4. Ge dig en ljudsignal när pulsen överstiger en given nivå (förutsätter att du har
händerna på pulshandtagen i mitten).
I manuellt läge fortsätter du att trycka på MODE för att bläddra mellan tid, distans,
kaloriförbrukning och puls. När önskad funktion blinkar så trycker du på UP eller
DOWN för att ändra värdet. Slutligen trycker du på START/STOP för att starta
träningen.
PROGRAM
Tryck på MODE när PROGRAM blinkar nederst i displayen för att träna med
program/banor. Varje program består av 16 segment/staplar.
Genom att trycka UP och DOWN väljer du bland 12 olika program/banor. Profilen på
varje bana visas grafisk i displayen. Tryck på MODE-knappen for att bekräfta vald
bana.
Därefter ställer du in önskade inställningar enligt valfria inställningar ovan. Slutligen
trycker du på START/STOP för att starta träningen.
Under träningen kan du använda UP och DOWN för att ändra motståndet.
USER
Bläddra mellan de olika programmen tills du kommer till USER och en profil visas i
displayen. Tryck på UP- och DOWN-knapparna för att justera motståndet från 1 till 16
på varje segment. När önskat motstånd väljs för ett segment; tryck MODE för att gå
vidare och ange motståndet på nästa segment och så vidare.
Om du önskar att ställa in tid, distans, kalorier och liknande, håller du MODE inne i
tre sek. till TIME börjar blinkar.
Efter du har lagt in önskad tid blir programmet uppdelad över 16 segment. Om du
programmerar datorn på både tid och andra funktioner, så är det den inlagt tiden som
avgör när programmet flyttas till nästa segment. Programmet stannar när någon av
de förinställda värden kommer till 0. Tryck på START/STOP för att börja programmet.
22
H.R.C.
H.R.C.(Heart Rate Control) är en funktion där maskinen justerar motstånden upp
eller ned utifrån din puls (förutsätter att du har händerna på pulshandtagen i mitten).
Träning med jämn puls är viktig för att uppnå bästa möjliga resultat i förhållandet till
de målsättningar du har satt upp för din träning.
Bläddra igenom de olika programmen tills du nå Target H.R.C. Före du kan starta
programmet måste du lägga in din ålder. Datorn räknar ut din maxpuls utifrån den
åldern du lägger in. Vidare kan du välja intensitet på träningsnivån, angivet i procent
av din beräknade maxpuls. I tillägg visas pulsen angivet i slag/min. 55%, 75% och
90% finns som snabbval i datorn. Om du önskar att lägga in en annan puls som
målsättning, väljer du ”THR” och bekräftar med MODE. Där kan du lägga in önskat
träningspuls, angivet i slag/min.
Tryck START/STOP för att börja träningen.
När din verkliga puls är lägre än målsättningen, ökas motståndet en nivå varje 30:e
sekund tills du har uppnått samma puls som du har lagt in som målsättning. Om du
går over målsättingen, sänks motståndet automatisk med en nivå och fortsätter varje
15:e sekund tills du når önskad träningspuls.
WATT
(Belastning i watt)
Du kan också programmera datorn till att ger en jämn belastning under hela
träningspasset. När du har prövat maskinen ett par gånger och känner till vilken
belastning som passar dig bäst, kan du bläddra fram till WATT-funktionen i datorn.
Lägg in önskat motstånd, angivet i WATT. Tryck START/STOP för att börja träna.
Maskinen justerar motståndet därefter utifrån hur snabbt du trampar. Låg
tramphastighet ger högre motstånd och vice versa.
Var uppmärksam på att magnetbromsen tar några sekunder att justera för varje
ändring datorn gör – det är därför viktigt att du försöker håller en jämn trampfrekvens
tills maskinen har hamnat på rätt belastning.
23
REKLAMATIONSVILLKOR
Reklamationsvillkoren omfattar produkter som endast användts till hemmaträning
För företagsmarknaden gäller egna villkor.
Villkoren omfattar slitdelar, andra utbytbara komponenter och
konstruktion/ramverk.
Med slitdelar avses delar som man vid normal användning måste räkna med att byta
ut med jämna mellanrum. Härunder inräknas delar som bromsklossar, linhjul, vajrar,
justeringsskruvar, kullager, gummiband, fjädrar och liknande.
För dessa delar finns det ingen reklamationsrett enlight de lagstadgade rättigheterna
i konsumentköplagen. Men vi ger ett års garanti på dessa delar.
Med andra utbytbara komponenter avses alla andra lösa delar som finns på
apparaterna. Exempel på sådana delar kan vara sadeldynor, överdrag, pedaler,
träningsdatorer och annan elektronik. För denna typ av delar gäller en 3 års
reklamationsrett, under förutsättning att delarna inte utsatts för onormal yttre
påverkan.
Motorer till löpband är undantagna från denna kategori.
För alla löpbandsmotorer gäller en 5 års reklamationsrett, under förutsättning att de
inte utsatts för onormal yttre påverkan eller onödigt slitage genom bristfälligt
underhåll.
Med Konstruksjonsdeler / rammeverk menes hovedbestanddelene i
treningsapparatet, dvs. stålkonstruksjoner og tilhørende sveisesømmer.Med
konstruktionsdelar/ramverk avses träningsredskapets huvuddelar, dvs.
stålkonstruktioner och tillhörande svetsfogar.På denne typen deler gis det minimum
10 års garanti.För denna typ av delar gäller minimum 5 års reklamationsrett. Lengre
garantier/livstidsgarantier vil evt. være spesifisert på hvert enkelt produkt.Eventuella
längre garantier/livstidsgarantier specificeras för varje enskild produkt.
24
VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE
Om det skulle uppstå problem av något slag, ber vi dig kontakta Mylna’s
servicecenter. Här sitter det konsulter med speciell kompetens för att hjälpa dig med
frågor som rör produkten, montering eller fel och brister.
Du kan även gå till hemsidan www.mylnasport.se/service. Här kommer det att finnas
mycket information om produkterna.
VI VILL HELST ATT DU KONTAKTAR OSS INNAN DU EVENTUELLT
GÅR TILLBAKA TILL BUTIKEN MED PRODUKTEN:
Kundtjänst: 036-452 53
När du kontaktar oss bör du ha denna bruksanvisning tillhands.
BESTÄLLNING AV RESERVDELAR
Ring eller e-posta till:
Kundtjänst: 036-452 53
E-post: service@mylnasport.se
När du beställer reservdelar är det viktigt att du uppger följande information:
• Träningsredskapets modellnummer
• Produktens namn
• Produktens serienummer
• Reservdelsnummer (se sprängskissen och dellistan längst fram i manualen)
25
IMPORTANT INFORMATION
The area of use for this fitness equipment is home exercise.
The exercise machine should only be operated as described in this manual.
The owner of the equipment is responsible that all users of the exercise machine are
familiar with the contents of these precautions.
During assembly; make sure that all nuts and bolts are in their right places and
properly entered before tightening any of them.
Place the exercise machine on a flat and smooth surface.
The exercise equipment must not be used outdoors, or in rooms with extraordinary
humidity. It is not recommended to user the machine in a garage, carport or covered
terrace.
It is recommended to use a protective mat to eliminate the risk of damage to the floor
during the use of the exercise machine.
Store the exercise machine in a frost free and dry environment. The display should
never be exposed to direct sunlight.
Before every use; make sure that all nuts and bolts are securely tightened. If any
loose or defective parts are revealed, make sure that no one uses the exercise
machine until it has been properly replaced or tightened.
Always use shoes with a proper rubber sole when using the exercise machine.
The exercise machine should only be used by one person at the time.
Children must not use the equipment unattended, and they should not be around
while the exercise machine is being used by others.
The maximum user weight for this exercise machine is 110 kg.
The exercise machine should not be used for medical purposes or physical therapy,
unless it is specifically recommended by your doctor or physical therapist.
With reservation for any misprints.
26
OPERATING THE CONSOLE
The first time you start the machine, the computer's software version, 78.0 and "U1"
flashes on the screen. Here you can put information about yourself (gender, age,
height and weight) and create your own user profile (up to four profiles can be
stored). When you work out, remember to select your profile.
To reset a profile, press and hold RESET button for 3 seconds. You can then fill in
new data.
To reset the other training information simply press the RESET button. When the
computer is reset, 00:00 appears and "Manual " flashes at the bottom of the display.
This is the “start-up window” and will be the starting point for all choices / preferences
as described below.
You select the different functions in the computer by pressing the "UP" and "DOWN"
buttons until you reach the desired field / function. Select the function by pressing the
"MODE" button.
BUTTONS
HEADING
MODE
RESET
START / STOP
RECOVERY
UP
DOWN
DESCRIPTION
Confirm data, and switch between functions
Reset each value / Total reset
Start / stop program
Activate recovery function
Increase value
Decrease value
27
FUNCTIONS
HEADING
MANUAL
PROGRAM
USER PROGRAM
H.R.C.
WATT
DESCRIPTION
Workout with manual tension adjustment
Workout with automatic tension adjustment
from the pre-programmed profiles
Workout with personally designed profile
Workout with pre-set pulse level
Workout with constant resistance.
INFORMATION
HEADING
RPM
SPEED
TIME
DISTANCE
CALORIES
PULSE
RECOVERY
DESCRIPTION
Shows revolutions per minute
Shows current speed
Shows time
Shows accumulated distance
Shows estimated accumulated calorie consumption
Shows heart rate
Calculates physical condition level
QUICK START
Press START / STOP button to start training immediately without any settings. You
can then adjust the resistance up and down 16 different levels with the UP and
DOWN buttons. To stop, press the START / STOP button again.
HOW TO USE THE DIFFERENT FUNCTIONS
MANUAL
Press MODE until MANUAL flashing at the bottom of the display for selecting training
in manual mode.
Optional Settings:
The computer can be programmed to
Count down from a given time.
Count down from a given distance.
Count down from a given calorie consumption.
Give you an audible warning when the pulse exceeds a given level (requires that you
have your hands on the pulse handles in the middle).
In manual mode, keep pressing MODE to switch between time, distance, calories
burned and pulse. When the desired option is flashing, press the UP or DOWN to
change value. Finally, press the START / STOP to begin training.
PROGRAM
Press MODE until PROGRAM is flashing at the bottom of the display to work out with
the programs / courses. Each program consists of 16 segments / bars.
By pressing the UP and DOWN select among 12 different programs / courses. The
profile of each program is shown in the graphic display. Press the MODE button to
28
confirm the selected route.
Finally, set the desired settings as optional settings above. Finally, press the START /
STOP to begin training.
During training, you can use the UP and DOWN to change the resistance.
USER
Cycle through the programs until you get to the USER and a profile display. Press the
UP and DOWN buttons to adjust the resistance 1-16 on each segment. When the
desired resistance is selected for a segment, press MODE to go ahead and set the
resistance on the next segment and so on.
If you wish to set the time, distance, calories and the like, hold the MODE inside three
seconds. TIME starts flashing.
After you have added the desired time the program is divided over 16 segments. If
you program the computer time and other functions, it is the posted time that
determines when the program moves to the next segment. The program stops when
one of the preset values are to 0. Press START / STOP to start the program.
H.R.C.
HRC (Heart Rate Control) is a feature where the machine adjusts the tension up or
down based on your heart rate (requires that you have your hands on the pulse
handles in the middle).
Browse through the different programs until you reach the Target HRC Before you
can start the application you must enter your age. The computer works out your
maximum heart rate based on the age you enter. Furthermore, you can choose the
intensity of exercise intensity, expressed as a percentage of your estimated
maximum heart rate. In addition, the pulse appears indicated in beats per minute.
55%, 75% and 90% are preset in the computer. If you wish to add another pulse
value as your goal, choose "THR" and confirm by pressing MODE. There you can
add the desired workout heart rate, expressed in beats per minute.
Press START / STOP to begin training.
When your actual heart rate is lower than the target, resistance will increase one
level every 30 seconds until you have achieved the same pulse that you added as
your goal. If you go over your goal, the resistance will lower automatically every 15
seconds until you reach the desired training heart rate.
WATT
You can also program your computer to give an even load throughout the whole
workout. Once you've tried the machine a few times and know the tension that suits
you best, you can browse to the WATT-function in the computer.
Add a suitable resistance, expressed in Watt. Press START / STOP to start training.
The machine adjusts the resistance then based on how fast you pedal. Low rotation
speed provides higher resistance and vice versa.
Note that the magnetic brake takes a few seconds to adjust to each change you're
making - it is therefore important that you try to keep a steady cadence until the
machine has landed on the right load.
29
WARRANTY REGULATIONS
The warranty regulations apply for products that are used for home exercise.
For the corporate market, there are specially adapted products and separate
warranty regulations apply.
Exercise equipment consist mainly of three component categories; Wearing parts,
Other replaceable labour parts, and Frame / Structure.
By Wearing parts is implied parts that will eventually be worn down through normal
use, and thereby need to be replaced regularly. Included in this category will come
breaking pads, wires, pulleys, adjustment screws, ball bearings, rubber bands,
springs etc.
Normally, there is no statutory right to bring forth claims for such parts, but we offer a
1 year warranty for these parts.
By Other replaceable labour parts is implied all other replaceable parts on the
machine or device. Examples of such parts could be seat cushions, foam padding,
pedals, exercise computers and other electronics. For the consumer market, a 2 year
restricted warranty applies for these parts, provided that they have not been
subjected to negligence or error in handling or storing, wrong assembly, unsuitable
use or unauthorized or improper repairs.
Excluded from this restriction are treadmill motors.
For all treadmill motors, there is a 5 year warranty, provided that they have not been
subjected to negligence in maintenance, or unauthorized or improper repairs.
By Frame/structure is implied all the parts of the load-bearing steel frame, and its
welding seems and joints.
For these parts, the warranty time for a minimum of 5 years is applied. Longer
warranties and/or life time warranties will specified in the product information for each
individual machine or device.
30
IMPORTANT REGARDING SERVICE
Should you experience problems of any kind with the product, please contant Mylna’s
Serivce center. Here you will meet advisors especially trained to assist you, regarding
the product, assembly or flaws, defects and shortcomings.
Please feel free to visit our web-site www.mylnasport.no/service. Here you will also
find useful information regarding our products.
WE URGE TO TO CONTACT OUR SERVICE DEPT. PRIOR TO
BRINGING THE PRODUCT BACK TO THE RETAILER
CUSTOMER SERVICE: 32 27 27 27
Please keep this manual at hand upon contact.
ORDER OF SPARE PARTS
Call or write to
Customer ervice: 32 27 27 27
Mail: service@mylnasport.no
When ordering spare parts, please have the following information ready.
•Model number of the product
•Name of the product
•Serial number of the product
•The spare part’s number (please see the parts drawing and parts list)
Leverandør:
Mylna Sport & Fitness AS
Postboks 244
3051 Mjøndalen
Norge
E-post: post@mylnasport.no
www.abilica.no
www.mylnasport.no
Leverantör:
Mylna Sport & Fitness AB
Box 181
56624 Habo
Sverige
E-post: info@mylnasport.se
www.abilica.se
www. mylnasport.se
© 2011 Mylna Sport & Fitness AS
Supplier:
Mylna Sport & Fitness AS
P.O. Box 244
N-3051 Mjoendalen
Norway
E-post: post@mylnasport.com
www.abilica.com
www.mylnasport.com
Rev.2 012011
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising