EOS HD User Manual PC USB Camera MT4031

EOS HD User Manual PC USB Camera MT4031
EOS HD
User Manual
PC USB Camera
Introduction
Thank you for buying this high quality video webcam.
Following information will help you to use your camera to its full capabilities. For viewing pictures or video,
camera must be connected to your personal computer.
MT4031
3. Select AMCAP application from Start menu as
shown below.
This camera supports Microsoft Video Class. For
using special features like “face tracking” or “snapshot” please follow software installation steps.
System requirements
¯ Pentium IV 1GHz or higher CPU
¯ 500MB free hard disk space
¯ CD-ROM drive
¯ 512MB RAM
¯ VGA card with DirectX 9.0 support
¯ Windows 2000/XP SP2/Vista/7
¯ Internet connection
¯ Free USB 2.0 port
Using AMCAP software
Video Preview
Click AMCAP to run application, if you cannot see the
picture click “Options” and choose “Preview” to enable
video preview.
Package content
¯ WebCam
¯ Software CD-ROM
¯ User manual
Hardware installation
Please plug camera into free USB 2.0 port
Snapshot function
Software installation
Note: Please make sure the WebCam is plugged in
the USB port before proceeding.
1. Insert software disc into CD-ROM drive. If installation will not start automatically, open Setup.exe
from CD-ROM root folder.
2. When installation is completed, webcam icon will
appear in system tray.
To capture a still image, right click on the webcam
icon form system tray and then select “Snapshot” and
your desired image size. A screen with a preview of
the taken photo will
appear. To save the
photo choose “File”
and then “Save as”
and specify filename.
Changing
video
resolution
Select “Options” and
then “Video Capture
Pin” to open following window.
EN
Note: any higher then VGA resolution will decrease
transmisson speed (fps) due to USB bandwitch.
Recording a video
EN
„Face tracking” tab
Here you can enable „Face tracking“ function.
Note: „Face tracking“ works only in VGA mode.
Open AMCAP, click the “Capture“ then “Start Capture“,
specify filename and patch then click „OK“ to start capturing. Select “Stop Capture“ to finish recording.
Advanced settings
Open AMCAP, select “Options” and then “Video capture
filter” – following window will appear.
„Settings“ tab
Setting focus
To adjust focus rotate lens ring to left/right to achieve
desired focus range.
Precautions
Here you can adjust basic image corrections. You can
also choose „low light“ when working in dark conditions or choose frequency to match your power grid
freqency rate (50Hz or 60Hz).
“Effect” tab
Here you can select image effect and image frame for
captured video.
¯ Do not touch camera lens with hand, sharp or coarse
stuff, always use clean and soft cloth for cleaning.
¯ Do not use it in extremely hot, cold, dusty or humid
circumstances.
¯ Avoid mechanical shocks not to damage the glass
lens.
Note: Heat emission is a normal effect when webcam is working.
MT4031
EOS HD
PC USB Camera
Wprowadzenie
Instrukcja Użytkownika
3. Wybierz z menu Start pozycję AMCAP aby uruchomić
aplikację.
Dziękujemy za zakup kamery internetowej o wysokiej
jakości obrazu. Prosimy o zapoznanie się poniższą instrukcją aby w pełni wykorzystać możliwości tej kamery. Aby oglądać obraz kamera musi być podłączona do
komputera klasy PC.
Kamera jest zgodna z Microsoft Video Class. Aby użyć
specjalnych funkcji jak “face tracking” czy “snapshot”
należy zainstalować dołączone oprogramowanie.
PL
Wymagania systemowe
¯ Pentium IV 1GHz lub szybszy
¯ 500MB wolnej przestrzeni dyskowej
¯ napęd CD-ROM
¯ 512MB RAM
¯ karta graficzna zgodna z DirectX 9.0
¯ system Windows 2000/XP SP2/Vista/7
¯ łącze internetowe
¯ wolny port USB 2.0
Używanie aplikacji AMCAP
Podgląd obrazu
Uruchom aplikację AMCAP, jeżeli nie widzisz obrazu z
kamery kliknij “Options” i zaznacz opcję “Preview” aby
uruchomić podgląd obrazu.
Zawartość opakowania
¯ kamera internetowa
¯ płyta CD-ROM z oprogramowaniem
¯ instrukcja użytkownika
Instalacja sprzętu
Podłącz kamerę do portu USB 2.0.
Funkcja “Snapshot”
Instalacja oprogramowania
Ważne: upewnij się, że kamera jest podłączona do
portu USB zanim wykonasz poniższe kroki.
1. Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.
Jeżeli instalator nie uruchomi się automatycznie,
otwórz plik Setup.exe z folderu głównego CD-ROM.
2. Gdy instalacja jest zakończona, w obszarze powiadomień systemowych pojawi się ikona kamery internetowej.
Aby zapisać klatkę obrazu do pliku graficznego kliknij
prawym klawiszem na ikonie kamery w obszarze powiadomień systemowych, następnie wybierz “Snapshot”
oraz rozmiar zapisywanego obrazu. Pojawi się okno z
podglądem zatrzymanej klatki. Aby zapisać obraz wybierz “File” a następnie “Save as” aby określić nazwę pliku.
Zmiana
rozdzielczości
obrazu
Wybierz “Options”,
następnie “Video
Capture Pin” aby
otworzyć poniższe
okno.
Ważne: każdy tryb wyższy od trybu VGA powoduje spadek odświeżania obrazu (fps) spowodowany
ograniczoną przepustowością magistrali USB.
Nagrywanie filmów
Uruchom AMCAP, kliknij “Capture“ a następnie “Start
Capture“, określ nazwę pliku oraz ścieżkę dostępu, kliknij
„OK“ aby rozpocząć nagrywanie. Wybierz “Stop Capture“
aby zakończyć nagrywanie.
Zakładka „Face tracking“
W zakładce można uruchomić funkcję śledzenia twarzy „Face tracking“.
Ważne: funkcja „Face tracking“ wymaga uprzedniego przełączenia kamery w tryb VGA.
Advanced settings (ustawienia zaawansowane)
PL
W aplikacji AMCAP wybierz “Options” a następnie “Video
capture filter” – na ekranie pojawi się poniższe okno.
Zakładka „Settings“
Ustawienie ostrości
Użyj pokrętła na obiektywie przekręcając w lewo/prawo
aby ustawić pożądany zakres głębi ostrości.
Zalecenia
W tej zakładce można dokonać podstawowej korekcji
obrazu, uruchomić tryb „low light“ (gdy kamera pracuje
ciemnym pomieszczeniu). W sekcji „Flicker“ wybierz odpowiednią częstotliowść odpowiadającą częstotliwości
w sieci energetycznej (50Hz lub 60Hz).
Zakładka “Effect”
W tej zakładce możesz wybrać efekt modyfikujący obraz
oraz dodać ramkę obrazu.
¯ Nie dotykaj powierzchni obiektywu palcami, ostrymi
narzędziami, chropowatymi materiałami – do czyszczenia używaj tylko miękkiej szmatki.
¯ Nie używaj kamery w miejscach ekstremalnie ciepłych, zimnych, zakurzonych lub wilgotnych.
¯ Chroń kamerę przed uszkodzeniami mechanicznymi,
uderzenie może uszkodzić szklany obiekyw.
Uwaga: kamera podłączona do portu USB wydziela
ciepło, jest to zjawisko normalne.
MT4031
EOS HD
PC USB Camera
Úvod
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
3. Ve Start menu zvolte spuštění aplikace AMCAP.
Děkujeme vám za zakoupení naší webkamery MT4031.
Prosím přečtěte si následující pokyny pro bezproblémový chod zařízeníAby kamera mohla vysílat,je třeba
ji připojit k PC.
CZ
Webkamera je kompatibilní s Microsoft Video
Class. Pokud chcete využívat další funkce zařízení
jako je “face tracking”, nebo “snapshot” musíte nainstalovat dodávaný software.
Systémové požadavky
¯ Pentium IV 1GHz nebo rachlejší
¯ 500MB volného místa na pevném disku
¯ jednotka CD-ROM
¯ 512MB RAM
¯ grafická karta podporující DirectX 9.0
¯ system Windows 2000/XP SP2/Vista/7
¯ připojení k internetu
¯ volný port USB 2.0
Užívání aolikace AMCAP
Náhled obrázku
Spusťte aplikaci AMCAP, pokud nevidíte obraz klikněte
na “Options” (možnosti) a vyberte “Preview” pro spuštění náhledu.
Obsah balení
¯ internetová kamera ¯ disk CD-ROM s programy
¯ návod k použití
Instalace kamery
Funkce “Snapshot”
Instalace programů
Poznámka: než začnete dělat následující kroky,
ujistěte se, že je kamera připojena k portu USB.
1. Vložte dodaný disk do jednotky CD-ROM. Pokud se
instalátor nespustí automaticky, otevřete soubor Setup.exe z kořenového adresáře disku CD-ROM.
Klikněte na “Next” ➞ “Continue Anyway” ➞ “Finish”.
2. Po dokončení instalace se v oznamovací oblasti objeví ikona webkamery.
Chcete-li uložit snímek obrazu do grafického souboru, klikněte pravým tlačítkem na ikonu webkamery v
oznamovací oblasti systému, potom zvolte “Snapshot”
a vyberte velikost ukládaného snímku. Objeví se okno
se zachyceným snímkem. Chcete-li uložit snímek ,
zvolte“File” (soubor)
a pak “Save as” (uložit
jako) pro zadání názvu souboru.
Změna velikosti
obrazu
Vyberte “Options”
(možnosti), pak
“Video Capture Pin”
pro otevření následujícího okna.
Důležité: každý režim vyšší než režim VGA snižuje
obnovovací frekvenci(fps) vzhledem k propustnosti sběrnice USB.
Nahrávání videa
Spusťte AMCAP, klikněte na tlačítko “Capture“ a pak
“Start Capture“, zadejte název souboru a cestu, klikněte
na tlačítko „OK“ pro spuštění nahrávání.. Zvolte “Stop
Capture“ pro ukončení nahrávání.
Záložka „Face tracking“
V této záložce můžete spustit funkci sledování tváře
„Face tracking“.
Důležíté: Funkce „Face tracking“ vyžadujepředchozí přepnutí do režimu VGA.
Advanced settings (pokročilé nastavení)
V aplikaci AMCAP vyberte “Options” a pak “Video capture filter” – na displeji se zobrazí níže uvedené okno.
CZ
Záložka „Settings“
Nastavení zaostření
Použijte zaostřovací kolečko na objektivu a otáčením
doleva/doprava nastavte požadovaný rozsah hloubky
ostrosti.
Doporučení
V této záložce můžete provést základní korekce obrazu, spustit režim „low light“ (pokud je kamera v tmavé
místnosti). V sekci „Flicker“ vyberte příslušnou frekvenci odpovídajíci síti. (50Hz nebo 60Hz).
Záložka “Effect”
V této záložce můžete vybrat efekty k úpravě obrazu,
nebo přidat rám k obrazu.
¯ Nedotýkejte se prsty povrchu čočky, ostrým nářadím, hrubými materiály –k čištění používejte měkký
hadřík.
¯ Nepoúživejte webkameru v extrémně horkém, studeném, prašném nebo vlhkém prostředí.
¯ Chraňte kameru před mechanickým poškozením,
pád může způsobit poškození objektivu.
Poznámka: webkamera připojena k portu USB vydává teplo, to je normální.
MT4031
EOS HD
PC USB Camera
Ведение
Инструкция по обслуживанию
3. Выберите AMCAP в стартовом меню как показано
ниже.
Благодарим за приобретение этой высококачественной видео вебкамеры. Для использования полных
возможностей пользуйтесь инструкцией. Для просмотра изображений и видео, камеру можно подключить к вашему компьютеру.
Эта камера поддерживает Microsoft Video Class.
Для использования специальных функций, таких
как «слежения за лицом» или «моментальных
снимков» выполните следующие шаги установки
программного обеспечения.
Системные требования
¯ Pentium IV 1GHz или мощнее CPU
¯ 500MB свободного места на хард диске
¯ CD-ROM устройство
¯ 512MB RAM
¯ VGA карта с поддержкой DirectX 9.0
¯ Windows 2000/XP SP2/Vista/7
¯ internet соединение
¯ свободный USB 2.0 порт
RU
Использование программное
обеспечения AMCAP
Предварительный просмотр видео
Для того что бы включить предварительный просмотр нажмите AMCAP для запуска приложения, если
вы не видите картинку нажмите кнопку «Параметры»
затем выберите «Предварительный просмотр», чтобы включить предварительный видео просмотр.
Комплектовочный пакет
¯ WebCam ¯ программное обеспечение CD-ROM
¯ инструкция по применению
Установка оборудования
Подключите камеру к порту USB 2.0
Функция «моментальных снимков»
Установка программного обеспечения
Заметьте: Прежде чем приступить пожалуйста
убедитесь что вебкамера подключена в USB порт.
1. Вставьте диск программного обеспечения в CDROM устройство. Если установка не началась автоматически, откройте Setup.exe.
2. Когда установка закончится появится следующая
иконка.
Для того что бы снять неподвижное изображение,
щелкните правой кнопкой мыши на форме вебкамеры в, а затем выберите пункт « моментальных
снимков « и желаемые размеры изображения. Появится экран предварительного просмотра сделанных изображений. Для сохранения фото выберите
«Файл», затем
«Сохранить как»
и укажите имя.
Изменение
видео
разрешения
Выберите
«Настройки», затем
«Video Capture Pin»,
чтобы открыть
следующее окно.
Заметьте: Чем выше VGA разрешение чем ниже
скорость (кадров в секунду).
Видео запись
Откройте AMCAP, нажмите “Capture“ затем “Start
Capture“, укажите имя фаила, затем нажмите на „OK“
для начала съемки. Выберите “Stop Capture“ для того
что бы закончить запись.
Вкладка „Face tracking“
Здесь вы можете воспользоваться функцией „Face
tracking“.
Примечание: „Face tracking“ работает только в режиме VGA.
Дополнительные настройки
Откройте AMCAP, выберите “Options” затем “Video
capture filter” – появится следующее окно.
Вкладка «параметры»
RU
Настройка фокуса
Для регулировки и для достижения желаемого
диапазона фокуса линзы поверните кольцо влево /
вправо.
Меры предосторожности
Здесь вы можете настроить основные корректировки изображения. Вы можете также выбрать «низкую
освещенность» при работе в темное время суток или
выбрать частоту скорость (50 Гц или 60 Гц).
Вкладка «эффект»
С помощью этой функции вы сможете выбрать эффект изображения и графические рамки для записанного видео.
¯ Не дотрагивайтесь до объектива камеры резкими
или грубыми вещами, для всегда используйте мягкую чистую ткань.
¯ Не используйте камеру в очень горячих, холодных,
пыльных или влажных обстоятельствах
¯ Для того чтобы не повредить стеклянный объектив избегайте механические удары.
Заметьте: Тепловыделение это нормальный эффект, когда работает камера.
MT4031
EOS HD
Használati útmutató
PC USB Camera
Bevezetés
3. Válassza ki a AMCAP alkalmazást a Start menüből,
ahogyan azt lentebb láthatja.
Köszönjük, hogy megvásárolta az MT4031 magas minőségű webkamerát. A kamera használatána megkezdéséhez csatlakoztatnia kell a számítógépéhez.
Ez a kamera támogatja a Microsoft Video Class-t.
Dpeciális tulajdonságok használatához mint pl. arc
követés, fényképezés, kövesse a program telepítési
leírást.
Rendszer igény
¯ Pentium IV 1GHz vagy jobb
¯ 500MB szabad hely
¯ CD-ROM meghajtó
¯ 512MB RAM
¯ VGA kártya DirectX 9.0 támogatással
¯ Windows 2000/XP SP2/Vista/7
¯ internet csatlakozás
¯ szabad USB 2.0 port
AMCAP szoftver használata
Video bemutató
Kattintson az AMCAP-ra az alkalmazás futtatásához.
Ha nem látja a képet kattintson az “Options”(Opciók)-r
és válasza a “Preview”(Bemutató)-t hogy elérhetővé tegye a video bemutatót.
A csomag tartalma
¯ webkamera
¯ szoftver CD-ROM
¯ használati utasítás
Installálása
Foto készítés
Szoftver installálása
Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a
webkamerát csatlakoztatta az USB portba.
1. Helyezze a szoftver CD-t a meghajtóba. Ha az installálási folyamat nem kezdődik meg magától nyissa
megy a Setup.exe-t a CD-ROM gyökérkönyvtárából.
2. Mikor az installálás befejeződött a webkamera ikonja megjelenik a tálcán.
A webkamera ikonján állva jobb gombra kattintva választhatja ki a “Snapshot” (foto)-t és a kívánt méretet. A
képen a meg fog jelenni a kép, mentéshez válassza a
“File” majd “Save as” (mentés másként)-t és adjon nevet
a képnek.
Video
felbontás
változtatása
Válassza ki az
“Options” (opciók)
menüpontot, majd
a “Video Capture
Pin”-t, hogy a
követketkező ablak
nyíljon meg.
HU
Megjegyzés: minden a VGA felbontásnál nagyobb
felbontás kiválasztása esetené csökkenni fog az
adatátviteli sebesség.
Video rögzítése
„Face tracking“ fül
„Face tracking“ (arckövetés) funkicó.
Megjegyzés: a: „Face tracking“ funkció kizárólag
VGA módban működik.
Nyissa meg az AMCAP-t, kattintson a “Capture“ -re
majd a “Start Capture“, adjon nevet a fájlnak, kattintson
az „OK“-ra a felvétel rögzítésének megkezdéséhez. A
felvételt a “Stop Capture“-re kattintva állíthatja le.
Magasabb szinítű beállítások
Nyissa maeg az AMCAP-ot, válassza ki az “Options”
(opciók)-t majd a “Video capture filter”-t, a következő
ablak jelenik megr.
„Settings“ fül
HU
Setting focus
A fókusz beállításához forgassa a lencsét jobbra/balra
a megfelelő élesség elérésig.
Figyelmeztetés
Itt állíthatja be az alap képkorrekciókat, valamint itt
állíthatja be a „low light“-t (alacson fény) ha sötétben
dolgozik, vagy választhatja ki a frekvenciát.
“Effect” fül
Itt tud a készített képhez keretet, vagy effektet választani.
¯ Ne érintse meg a kamera lencséit kézzel, vagy éles,
szúrós, durva anyaggal, mindig tiszta és puha rongyot használjon a tisztításhoz
¯ Ne használja különösen meleg vagy hideg, poros,
nedves helyen!
¯ Óvja a sérülésektől az üveglencsét.
Megjegyzés: Működés közben kis mértékben melegszik.
MT4031
EOS HD
Ръководство за употреба
PC USB Camera
Въведение
3. Изберете AMCAP от Start менюто, както е показано
долу.
Благодарим ви, че купувате тази висококачествена
видео камера. Тази информация ще ви помогне да
използвате всичките й възможности.
Камерата поддържа Microsoft Video Class. За да
използвате специални функции “face tracking”
или “snapshot” моля следвайте стъпките за инсталиране на софтуера.
Изисквания към системата
¯ Pentium IV 1GHz или по-мощен CPU
¯ 500MB свободно място на твърдия диск
¯ CD-ROM устройство
¯ 512MB RAM
¯ VGA карта, поддържаща DirectX 9.0
¯ Windows 2000/XP SP2/Vista/7
¯ Интернет връзка
¯ Свободен USB 2.0 порт
AMCAP
Преглед на видео
Натиснете върху AMCAP. За да го стартирате, ако не
виждате картинката натиснете върху “Options” и изберете “Preview”, за да включите видеото.
Съдържание на комплекта
¯ Уеб камера
¯ CD със софтуер
¯ Ръководство за употреба
Инсталиране на хардуера
Моля, включете камерата в свободния USB 2.0 порт.
Snapshot функция
Инсталиране на софтуера
Забележка: Моля, уверете се, че уеб камерата е
включена в USB порта преди да продължите.
1. Поставете диска със софтуера в CD-ROM устройството. Ако инсталацията не започне автоматично,
отворете Setup.exe файла от CD-ROM директорията.
2. Когато инсталацията приключи, иконата на уеб камерата ще се появи в съдържанието на системата.
За да заснемете образ, натиснете с десния бутон върху иконата на на уеб камерата и след това изберете
“Snapshot” и желаният образ. Ще се появи екран за
преглед на заснети снимки. За да запаметите снимка изберете “File”,
след това “Save as”
и изберете име на
файла.
Смяна на
резолюцията
на видеото
Изберете “Options”
и след това “Video
Capture Pin”, за да
отворите следния
прозорец.
BG
Забележка: Всяка резолюция по-висока от VGA
ще намали скоростта на предаване (fps).
Записване на видео
Отворете AMCAP, натиснете “Capture”, после “Start
Capture”, определете името на файла и мястото, след
това натиснете “OK”, за да започне записването. Изберете “Stop Capture”, за да спрете да записвате.
Меню “Face tracking”
От тук можете да включите “Face tracking” функцията.
Забележка: “Face tracking” работи само във VGA
режим.
Разширени настройки
Отворете AMCAP, изберете “Options” и след това
“Video capture filter” – следвайки прозореца, който
ще се покаже.
Меню “Settings”
Настройка на фокуса
За да настроите фокуса завъртете обръча на лещата
на ляво или на дясно, за да постигнете желаното фокусно разстояние.
BG
Предпазни мерки
От тук можете да направите базови корекции на образа. Можете също да изберете “low light”, когато работите на тъмно или да изберете друга честота (50Hz
или 60Hz).
Меню “Effect”
От тук можете да избирате ефекти за образа и рамка
на заснетото видео.
¯ Не докосвайте лещата на камерата с ръка, остър
или груб предмет, винаги усползвайте чиста и мека
кърпа за почистване.
¯ Не използвайте камерата много гореща, студена,
прашна или влажна среда.
¯ Избягвайте механични удари, за да не повредите
стъклената лещата.
Забележка: Загряването е нормален ефект, докато камерата работи.
MT4031
EOS HD
Navodila za uporabo
PC USB Camera
Uvod
3. Izberite AMCAP aplikacijo iz menija start, kot je prikazano spodaj.
Hvala za nakup naše kamere MT4031 visokokakovostne
video kamere. Naslednja navodila vam bodo pomagala
pri uporabi kamere. Za gledanje slike ali videa je potrebno kamero priključiti na vaš osebni računalnik.
Ta kamera podpira Microsoft Video Class. Za uporabo posebnih možnosti kot je “face tracking” ali
“snapshot” prosimo sledite korakom za nameščanje
programske opreme.
Sistemske zahteve
¯ Pentium IV 1GHz ali boljši CPU
¯ 500MB postega spomina na trdem disku
¯ CD-ROM pogon
¯ 512MB RAM
¯ VGA kartica z DirectX 9.0 podporo
¯ Windows 2000/XP SP2/Vista/7
¯ internet povezavo
¯ prost USB 2.0 vhod
Uporaba AMCAP programske opreme
Video predogled
Kliknite AMCAP za zagon aplikacije, če ne vidite slike
kliknite “Options” and izberite “Preview” da omogočite
video predogled.
SL
Vsebina paketa
¯ Web kamera
¯ Programska oprema CD-ROM
¯ Navodila za uporabo
Namestitev
“Snapshot” funkcija
Namestitev programske opreme
Pazite: Prosimo prepričajte se, da je spletna kamera
priključena na USB vhod pred namestitvijo programske opreme.
1. Vstavite CD s programsko opremov v CD-ROM pogon.
Če se inštalacija ne zažene sama, odprite Setup.exe iz
CD-ROM mape.
2. Ko je nameščanje končano, ikona spletne kamere se
prikaže v orodni vrstici.
Za zajemanje stoječe slike, naredite desni klik na ikono
vebkamere in nato izberite “snapshot” in nato izberite
velikost slike. Zaslon z predogledom napravljene slike se
bo prikazal. Za shranitev slike izberite
“File” in nato “Save
as” in izberite ime
slike.
Zamenjava
video
resolucije
Izberite “Options” in
nato “Video Capture
Pin” da se vam odpre naslednje okno.
Snemanje videa
Odprite AMCAP, kliknite “Capture“ nato “Start Capture“,
zapišite ime in nato kliknite „OK“ za začetek zajemanja.
Izberite “Stop Capture“ za zaključek snemanja.
„Face tracking“ zavihek
Tukaj lahko omogočite „Face tracking“ funkcijo.
Pazite: „Face tracking“ deluje le v VGA načinu.
Napredne nastavitve
Odprite AMCAP, izberite “Options” in nato “Video capture
filter” – prikazalo se bo naslednje okno.
„Settings“ zavihek
Nastavitev fokusa
Za nastavitev ostrine obračajte obroč na leči levo/desno,
da dosežete željen razpon ostrine.
SL
Tukaj lahko nastavite napredne nastavitve za izboljšavo
slik/videa… Lahko izmanjšate svetilnost „low lights“ ali
izberete frekvenco (50Hz or 60Hz).
“Effect” zavihek
Tukaj lahko izberete efekte slike in okvirje za snemani
video.
Navodila
¯ Ne dotikajte se leče kamere z rokami, vedno uporabljajte mehko in čisto krpo za čiščenje.
¯ Ne uporabljajte jo v ekstremno vročih, mrzlih in umazanim pogojih.
¯ Izogibajte se mehanskim poškodbam, da ne poškodujete steklenih leč.
MT4031
EOS HD
Gebrauchsanleitung
PC USB Camera
Einleitung
3. Wählen Sie im Startmenü die AMCAP Datei aus, um
die Applikation auszuführen.
Wir bedanken uns, dass Sie sich zum Kauf von unserer
hochauflösenden Webcam entschieden haben. Bitte
lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, damit Sie den vollen Funktionsumfang nutzen können. Die
Webcam muss an einem funktionieren PC angeschlossen sein.
Die Webcam ist kompatibel mit Microsoft Video
Class. D.h. es werden keine zusätzlichen Treiber
benötigt. Um die Funktionen “face tracking” und
“snapshot” ausführen zu können, muss der Treiber
auf der beiliegenden CD installiert werden.
Systemanforderung
¯ CPU: Pentium IV 1GHz oder höher ¯ Festplattenspeichervolumen: 500MB ¯ CD-ROM Laufwerk¯ 512MB
RAM ¯ Grafikkarte die DirectX 9.0 unterstützt ¯ Windows 2000/XP SP2/Vista/7 ¯ Internetverbindung ¯ Freier USB 2.0 Steckplatz
Benutzung der AMCAP Applikation
Bildvorschau
Führen Sie die AMCAP Applikation aus, sollten Sie kein
Bild sehen, dann klicken Sie auf “Options” und wählen
Sie “Preview” aus, um eine Bildvorschau zu erhalten.
Lieferumfang
¯ Webcam ¯ CD-ROM mit Treiber ¯ Gebrauchsanleitung
DE
Hardware installation
Bitte schließen Sie das Kabel von der Webcam an einen
freien USB 2.0 Steckplatz am Computer an.
“Snapshot” Funktion
Software Installation
Bitte beachten: Schließen Sie bitte vor der Installation die WebCam an einen freien USB Schnittplatz an.
1. Legen Sie die Software CD in das CD-ROM Laufwerk
ein. Sollte die Installation automatisch beginnen,
dann führen Sie Setup.exe Datei, aus dem CD-ROM
Ordner, aus.
2. Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint
folgendes Symbol in Ihrer Taskleiste.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol
der Webcam in der Taskleiste und wählen Sie “Snapshot”
aus. Danach wählen Sie die Auflösung der Aufnahme
auf. Daraufhin wird Ihnen eine Bildvorschau angezeigt.
Um das Bild zu speichern, wählen Sie
“File” und “Save as” um
einen Dateinamen zu
wählen.
Bildauflösung
ändern
Klicken Sie auf “Options”, “Video Capture
Pin” und es öffnet sich
folgender Hinweis.
Wichtig: Höhere Auflösungen als die VGA Auflösung
bewirken, dass sich die Bildwiderholungsfrequenz
(fps) sich verringert.
Filme Aufnehmen
Führen Sie AMCAP aus, klicken Sie auf “Capture“ danach
auf “Start Capture“. Wählen Sie den gewünschten Dateinamen und den Speicherort aus, anschließend klicken
Sie auf „OK“, um mit der Aufnahme zu beginnen. Um die
Aufnahme zu beenden, klicken Sie auf “Stop Capture“.
Tab „Face tracking“
In diesem Tab haben Sie die Möglichkeit die Gesichtsverfolgung - „Face tracking“ Funktion zu aktivieren.
Wichtig: Um die „Face tracking“ Funktion zu aktivieren, muss zuvor die Bildauflösung auf VGA eingestellt werden.
Advanced settings (Zusätzliche Einstellungen)
Wählen Sie “Options” ➞ “Video capture filter” – es erscheint folgender Bildschirmhinweis.
Tab „Settings“
Bildschärfe einstellen
Drehen Sie den Regler nach rechts/links, um die Bildschärfe anzupassen.
Empfehlungen
DE
In diesem Tab können Sie die Standardeinstellungen von
Ihrem Bild verändern. Im Bereich „Flicker“ wählen Sie die
Frequenz von Ihrem Stromnetz aus (50Hz oder 60Hz).
Tab “Effect”
Hier können Sie verschiedene Fotoeffekte und Bilderrahmen auswählen.
¯ Vermeiden Sie jegliche Berührungen mit der Linse –
zum Einigen benutzen sie nur ein weiches, trockenes
Tuch.
¯ Vermeiden Sie die Benutzung in extrem warmen, kalten, staubigen als auch feuchten Umgebungen.
¯ Schützen Sie die Webcam vor mechanischen Beschädigungen, da die Linse beschädigt werden kann.
Achtung: Die Webcam kann während dem Betrieb
warm werden, das ist ein normal.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement