PERFECTAROMA EKF7500 BG HU
PERFECTAROMA
EKF7500
BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE ANLEITUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
FI OHJEKIRJA
FR MODE D’EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT ISTRUZIONI
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИНСТРУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ���������������������������������������������� 3
ČEŠTINA������������������������������������������������������ 3
DANSK��������������������������������������������������������� 3
DEUTSCH���������������������������������������������������� 3
EESTI�����������������������������������������������������������13
ENGLISH����������������������������������������������������13
ESPAÑOL��������������������������������������������������13
SUOMI��������������������������������������������������������13
FRANÇAIS������������������������������������������������23
HRVATSKI�������������������������������������������������23
MAGYAR����������������������������������������������������23
ITALIANO��������������������������������������������������23
LIETUVIŠKAI�������������������������������������������33
LATVIEŠU��������������������������������������������������33
NEDERLANDS�����������������������������������������33
NORSK�������������������������������������������������������33
POLSKI�������������������������������������������������������43
PORTUGUÊS��������������������������������������������43
ROMÂNĂ��������������������������������������������������43
РУССКИЙ �������������������������������������������������43
SLOVENČINA������������������������������������������53
SLOVENŠČINA����������������������������������������53
СРПСКИ����������������������������������������������������53
SVENSKA��������������������������������������������������53
TΫRKÇE������������������������������������������������������63
УКРАЇНСЬКА������������������������������������������63
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with
you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results
every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories and Consumables for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Enviromental information
Subject to change without notice.
2
www.electrolux.com
BG
D
CS
DA
DE
B
EE
E
I
K
K
J
EN
L M N
ES
FI
FR
F
HR
C
HU
IT
H
LT
LV
A
NL
G
NO
BG
CS
DA
DE
Компоненти
Součásti
Komponenter
Teile
А. Командно табло
B. Резервоар за вода
C. Индикатор за нивото на
водата
D. Капак с панти
E. Носач за филтъра
с клапа против
прокапване
F. Кана за кафе и капак на
каната
G. Затопляща плоча
H. Захранващ кабел с
щепсел
I. Ключ ВКЛ/ИЗКЛ със
светлинен индикатор за
захранване
J. Програмен бутон
K.Дисплей
L. Бутон за часовете
M. Бутон за минутите
N. Бутон за аромат
A. Ovládací panel
B. Nádržka na vodu
C. Ukazatel hladiny vody
D. Sklopné víko
E. Držák filtru s ventilem
proti vylití
F. Konvice na kávu a víčko
G. Ohřívací deska
H. Napájecí kabel a zástrčka
I. Přepínač ZAPNUTO/
VYPNUTO s kontrolkou
napájení
J. Tlačítko programu
K.Displej
L. Tlačítko hodin
M. Tlačítko minut
N. Tlačítko funkce Aroma
A. Betjeningspanel
B. Vandtank
C.Vandniveauindikator
D. Hængslet låg
E. Filterholder med
drypstopventil
F. Kaffekande og kandelåg
G.Varmeplade
H. Strømledning og -stik
I. Tænd/slukknappen med
strømindikator
J.Programknap
K.Display
L.Time-knap
M.Minut-knap
N.Aroma-knap
A. Bedienfeld
B. Wassertank
C.Wasserstandanzeige
D. Abdeckung mit Scharnier
E. Filterhalter mit
Tropfschutzventil
F. Kaffeekanne mit Deckel
G.Wärmeplatte
H. Netzkabel und -stecker
I. EIN/AUS-Schalter mit
Stromanzeige
J. Taste „Programm“
K.Display
L. Taste „Stunden“
M. Taste „Minuten“
N. Taste „Aroma“
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
3
Указания за безопасност / Bezpečnostní pokyny
BG
CS
4
Прочетете следните инструкции
внимателно преди за използвате
уреда за първи път.
• Този уред не е предназначен за
употреба от лица (включително
деца) с намалени физически,
сетивни или умствени възможности,
с недостатъчен опит и познания,
освен ако не се наблюдават
или са им дадени инструкции
за употребата на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност.
• Децата трябва да се надзирават,
за да се гарантира, че няма да си
играят с уреда.
• Този уред трябва да се
свързва само към източник
на електрозахранване, чието
напрежение и честота съответстват
на спецификациите на табелката с
данни!
• Никога не използвайте и не
вдигайте уреда, ако захранващият
кабел е повреден или корпусът е
повреден.
• Уредът трябва да се свързва
само към заземен контакт . Ако е
необходимо, може да се използва
удължител, подходящ за 10 А.
•
Před prvním použitím přístroje si
pečlivě pročtěte následující pokyny.
• Tento přístroj není určen k použití
osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud nejsou
pod dohledem nebo jim osoba
odpovědná za jejich bezpečnost
nepodala instrukce k jeho používání.
• Dávejte pozor, aby si s přístrojem
nehrály děti.
• Přístroj lze zapojit pouze do takového
zdroje energie, jehož napětí a
kmitočet odpovídají technickým
údajům uvedeným na typovém štítku.
• Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je
poškozen napájecí kabel nebo kryt.
• Přístroj je nutné připojovat pouze
k uzemněné zásuvce. Je-li třeba, lze
použít prodlužovací kabel 10 A.
• Dojde-li k poškození přístroje nebo
napájecího kabelu, musí je vyměnit
výrobce, pověřený servisní pracovník
nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se
zamezilo vzniku nebezpečí.
• Přístroj pokládejte vždy na rovný,
pevný povrch.
• Před čištěním a údržbou je třeba
spotřebič vypnout a odpojit ze sítě.
•
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако уредът или захранващият
кабел е повреден, той трябва да
бъде сменен от производителя,
негов сервизен агент или лице с
аналогична квалификация, за да се
избегне опасност.
Винаги поставяйте уреда върху
равна повърхност.
Преди почистване и поддръжка
уредът трябва да се изключва, а
захранващият кабел - да се изважда.
По време на работа уредът и
приспособленията към него се
нагорещяват. Използвайте само
определените дръжки и копчета.
Оставете да се охлади преди
почистване или прибиране.
Захранващият кабел не трябва да
влиза в контакт с горещи части на
уреда.
Но потапяйте уреда във вода или
друга течност.
Не надвишавайте максималнното
ниво за напълване, обозначено
върху уреда.
Při provozu se kávovar i příslušenství
zahřívá. Používejte pouze určené
rukojeti a knoflíky. Před čištěním
a uskladněním nechte přístroj
vychladnout.
Síťový kabel nesmí přijít do styku
s žádnými horkými součástmi
přístroje.
Nenořte přístroj do vody ani jiných
tekutin.
Nepřekračujte maximální objem
naplnění označený na přístroji.
Přístroj nepoužívejte a nepokládejte
na horký povrch ani do blízkosti
tepelných zdrojů.
Přístroj je určen pouze k použití ve
vnitřních prostorech.
Tento přístroj je určen pouze pro
domácí použití. Výrobce nepřijímá
odpovědnost za žádné škody
způsobené nevhodným nebo
nesprávným používáním.
•
•
•
Не използвайте и не поставяйте
уреда върху гореща повърхност
или близо до източник на топлина.
Уредът е за използване само в
домашни условия.
Този уред е предназначен само за
домашна употреба. Производителят
не поема каквато и да е отговорност
за вероятно повреждане причинено
от неправилно или неподходящо
използване.
Sikkerhedsråd / Sicherheitshinweise
DA
Læs den følgende instruktion
omhyggeligt, før apparatet anvendes
for første gang.
• Dette apparat er ikke beregnet til at
blive brugt af personer (herunder
børn), hvis fysiske, sansemæssige
eller mentale evner er nedsat, eller
personer uden den fornødne erfaring
og viden, medmindre de er instrueret
i sikker brug af apparatet eller er
under opsyn af en person, der har
ansvaret for dem.
• Børn skal holdes under opsyn og må
ikke lege med apparatet.
• Apparatet må kun være sluttet til en
strømforsyning, hvis netspænding og
frekvens er i overensstemmelse med
specifikationerne på mærkepladen!
• Brug aldrig apparatet, og tag det
aldrig op, hvis den medfølgende
ledning er beskadiget, eller huset er
beskadiget.
• Apparatet må kun sluttes til en
kontakt med jordforbindelse. Hvis det
er nødvendigt, er det muligt at bruge
en forlængerledning, som kan bruges
med 10 A.
• Hvis apparatet eller den medfølgende
ledning beskadiges, skal producenten,
en servicerepræsentant eller en
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tilsvarende kvalificeret tekniker
udskifte den, så der ikke opstår fare.
Anbring altid apparatet på en flad,
plan overflade.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud
af kontakten inden rengøring og
vedligeholdelse.
Apparatet og tilbehøret bliver varmt
under brug. Brug kun de dertil
indrettede håndtag og knapper.
Sørg for afkøling før rengøring eller
opbevaring.
Netledningen må ikke komme i
berøring med apparatets varme dele.
Appararatet må ikke nedsænkes i
vand eller anden væske.
Overskrid ikke den maksimale
opfyldningsvolumen, som er angivet
på apparaterne.
Brug eller anbring ikke apparatet på
en varm overflade eller i nærheden af
en varmekilde.
Apparatet er kun til indendørs brug.
Dette apparat er kun beregnet til brug
i private husholdninger. Producenten
tager ikke noget ansvar for eventuel
skade, der skyldes forkert eller
ukorrekt brug.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
DE
Lesen Sie sich die folgenden
Anweisungen sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät zum ersten Mal
verwenden.
• Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden,
um zu gewährleisten, dass diese mit
dem Gerät nicht spielen.
• Das Gerät darf nur an eine
Stromversorgung angeschlossen
werden, deren Spannung und
Frequenz mit den Angaben auf dem
Typenschild übereinstimmt!
• Das Gerät niemals verwenden, wenn–
das Netzkabel oder– das Gehäuse
beschädigt ist.
• Das Gerät darf nur mit einer
geerdeten Steckdose verbunden
werden. Falls notwendig kann
ein Verlängerungskabel für 10 A
verwendet werden.
•
•
•
•
•
•
•
•
Wenn das Gerät oder das Netzkabel
beschädigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren vom
Hersteller, vom Kundendienst oder
von einer entsprechend qualifizierten
Person ausgetauscht werden.
Das Gerät immer auf eine ebene
Fläche stellen.
Das Gerät muss vor der Reinigung
und Wartung ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt werden.
Während des Betriebs können sich
Gerät und Zubehör erhitzen. Nur
ausgewiesene Griffe und Knöpfe
verwenden. Das Gerät abkühlen
lassen, bevor es gereinigt oder
aufbewahrt wird.
Das Netzkabel darf mit den heißen
Teilen des Geräts nicht in Kontakt
kommen.
Das Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
Die auf den Geräten angegebene
maximale Füllhöhe nicht
überschreiten.
Das Gerät nicht auf einer heißen
Fläche oder in der Nähe einer
Wärmequelle abstellen oder
verwenden.
•
•
Das Gerät darf nicht im Freien
verwendet werden.
Dieses Gerät ist nur für den Einsatz
im Haushalt geeignet. Der Hersteller
übernimmt keine Haftung für durch
unsachgemäßen Einsatz verursachte
mögliche Schäden.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
5
Първи стъпки / Začínáme
Sådan kommer du i gang / Erste Schritte
BG
CS
DA
DE
6
1. Настройка/промяна на времето.
Включете машината, на дисплея ще
премигне първоначалното време,
което показва: 12:00. Натиснете
бутона HOUR (Час) и MIN (Минута), за
да зададете нужното време. Времето
може да бъде променено по всяко
време, дори и в програмен режим.
Просто натиснете бутона HOUR (Час)
и MIN (Минута) и времето се променя
веднага. Забележка: Ако изключите
машината, времето трябва да се
зададе отново.
2. Поставете машината върху равна
повърхност. Когато включите
машината за първи път,
напълнете резервоара със студена
вода. Включете машината с ключа
ВКЛ/ИЗКЛ. Оставете един пълен
резервоар вода да премине през
машината един или два пъти, за да я
почистите, без да поставяте хартиен
филтър или кафе.
3. Как да приготвите кафе: отворете
капака и напълнете резервоара
за вода с прясна студена вода до
желаното ниво. На резервоара
за вода и на каната за кафе има
индикатор за нивото на водата.
(Машината не трябва да се
използва с празен резервоар!)
1. Nastavení/změna času. Zapojte spotřebič
do zásuvky a na displeji začne blikat
počáteční čas: 12:00. Stisknutím tlačítka
HODIN a MINUT nastavte aktuální čas. Čas
lze kdykoliv změnit i v rámci režimu programu. Jednoduše stiskněte tlačítko HODIN
a MINUT a čas se okamžitě změní.
Poznámka: pokud spotřebič vypojíte ze
zásuvky, bude nutné opět nastavit čas.
2. Položte kávovar na rovný povrch. Při
prvním spuštění přístroje naplňte
nádržku studenou vodou. Spusťte
kávovar pomocí přepínače ZAPNUTO/
VYPNUTO. Nechte kávovarem bez
papírového filtru a kávy jednou nebo
dvakrát protéci plnou nádržku vody,
aby se přístroj vyčistil.
3. Příprava kávy: Otevřete víko
a naplňte nádržku na vodu
požadovaným množstvím studené
vody. Na nádržce na vodu a konvici na
kávu je ukazatel stavu vody.
(Přístroj nesmí být používán bez
vody.)
1.Indstillings/ændringstid. Sæt maskinens stik i stikkontakten. Displayet blinker med starttiden og viser: 12:00. Tryk
på TIME- og MIN-knappen for at indstille
den ønskede tid. Tiden kan ændres
når som helst, selv under et program.
Du skal blot trykke på TIME- og MINknappen, så ændres tiden øjeblikkeligt.
Bemærk! Hvis du afbryder maskinen
fra stikkontakten, skal du indstille tiden
igen.
2. Anbring maskinen på en flad
overflade. Når maskinen startes
for første gang, skal tanken fyldes
med koldt vand. Start maskinen med
tænd/sluk knappen. Lad en fuld tank
af vand blive ført gennem maskinen
én eller to gange for at rengøre den
uden brug af kaffefilter eller kaffe.
3.Kaffebrygning: Åbn låget, og fyld
vandtanken med frisk koldt vand,
indtil det ønskede niveau nås.
Der er en vandniveauindikator på
vandbeholderen og på kaffekanden.
(Maskinen må ikke bruges med tom
tank!)
1. Einstellen/Ändern der Uhrzeit.
Schließen Sie das Gerät an die Spannungsversorgung an. Im Display blinkt
die werksseitig eingestellte Uhrzeit:
12:00. Stellen Sie die Uhrzeit mit den
Tasten „Stunden“ und „Minuten“ ein. Sie
können die Uhrzeiteinstellung jederzeit
ändern, selbst bei einem laufendem
Programm. Drücken Sie dazu einfach
die Tasten „Stunden“ und „Minuten“ –
die Uhrzeit wird sofort geändert.
Hinweis: Wenn das Gerät von der Spannungsversorgung getrennt wird, muss
die Uhrzeit erneut eingestellt werden.
2. Die Maschine auf eine ebene
Fläche stellen. Bei der ersten
Inbetriebnahme der Maschine den
Tank mit kaltem Wasser füllen. Die
Maschine über den EIN/AUS-Schalter
einschalten. Einen Tank voll Wasser
ohne Papierfilter oder Kaffee ein- bis
zweimal durch die Maschine laufen
lassen, um sie zu reinigen.
3.Kaffeezubereitung: Die Abdeckung
öffnen und den Wassertank
bis zur gewünschten Höhe mit
frischem kalten Wasser füllen. Der
Wasserbehälter und die Kaffeekanne
sind mit einer Wasserstandsanzeige
ausgestattet.
(Die Maschine darf nicht mit leerem
Tank verwendet werden!)
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
BG
CS
4. Поставете хартиен филтър
размер 1 х 4 в държателя и
го напълнете с мляно кафе. До
мярката за вода има и мярка за
препоръчителния брой лъжички
кафе. За средно силно кафе е
достатъчна една мерителна лъжица
(прибл. 6-7 г). Затворете капака на
резервоара за вода и поставете
каната на мястото й (заедно с
капака).
5. Настройка на отложен старт.
Натиснете бутона PROGRAM
(Програма), дисплеят започва
да мига. Задайте часовете като
натиснете бутона HOUR (Час).
След това задайте минутите като
натиснете бутона MIN (Минути).
Натиснете отново бутона PROGRAM
(Програма), за да продължите.
Дисплеят ще покаже текущото
време след 5 секунди.
6. Промяна на отложения старт.
Натиснете и задръжте бутона
PROGRAM (Програма) за 3 секунди.
Дисплеят премигва и лампичката
на бутона PROGRAM (Програма)
изгасва. Задайте часовете като
натиснете бутона HOUR (Час).
След това задайте минутите като
натиснете бутона MIN (Минути).
Натиснете отново бутона PROGRAM
(Програма), за да потвърдите.
4. Do držáku filtru vložte papírový filtr
velikosti 1x4 a naplňte jej mletou
kávou. Vedle ukazatele hladiny vody je
také uveden ukazatel doporučeného
počtu lžiček kávy. Pro středně silnou
kávu postačuje jedna kávová lžička
(asi 6 až 7 g) na šálek. Zavřete víko
zásobníku na vodu a vložte konvici
zpět (spolu s víčkem).
5. Nastavení doby odkladu. Stiskněte
tlačítko PROGRAMU a displej začne
blikat. Pomocí tlačítka HODIN nastavte
hodiny. Poté pomocí tlačítka MINUT
nastavte minuty. Stisknutím tlačítka
PROGRAMU volbu potvrďte. Displej se
poté po 5 sekundách vrátí k zobrazování
aktuálního času.
6. Změna doby odkladu. Stiskněte
a podržte tlačítko PROGRAMU na
3 sekundy. Displej bliká a osvětlení
tlačítka PROGRAMU zhasne. Pomocí
tlačítka HODIN nastavte hodiny. Poté
pomocí tlačítka MINUT nastavte minuty.
Stisknutím tlačítka PROGRAMU volbu
potvrďte.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
DA
4. Sæt et kaffefilter med størrelsen
1x4 i filterholderen, og fyld den med
malet kaffe. Det anbefalede antal
skeer kaffe er angivet ved siden af
vandmåleren. For at få en kaffe med
middel styrke er det tilstrækkeligt
med en doseringsske (ca. 6-7 g) pr.
kop. Luk låget til vandbeholderen, og
sæt kanden på plads (med låg).
5. Indstilling af udskudt tid. Tryk på
PROGRAM-knappen, displayet blinker.
Indstil timerne ved at trykke på TIMEknappen. Indstil minutterne ved at
trykke på MIN-knappen. Tryk igen på
knappen PROGRAM-knappen for at
bekræfte. Displayet går tilbage og viser
den aktuelle tid efter 5 sekunder.
RO
6. Ændring af udskudt tid. Tryk,
og hold på PROGRAM-knappen i
3 sekunder. Displayet blinker, og
PROGRAM-knappens lampe slukkes.
Indstil timerne ved at trykke på TIMEknappen. Indstil minutterne ved at
trykke på MIN-knappen. Tryk igen på
knappen PROGRAM-knappen for at
bekræfte.
RU
SK
SL
SR
SV
DE
4. Einen Papierfilter der Größe
1x4 in den Filterhalter einlegen
und mit Kaffeepulver füllen.
Neben der Wasserstandsanzeige
befindet sich die empfohlene
Kaffee-Messlöffelangabe. Für
einen durchschnittlich starken
Kaffee reicht ein Messlöffel voll (ca.
6–7 g) pro Tasse. Die Abdeckung
des Wassertanks schließen und
Kaffeekanne (mit Deckel) einsetzen.
5. Einstellen einer Zeitvorwahl.
Drücken Sie die Taste „Programm“, bis
die Display-Anzeige blinkt. Drücken
die Taste „Stunden“, um die Stunden
einzustellen. Stellen Sie die Minuten
durch Drücken der Taste „Minuten“
ein. Drücken Sie die Taste „Programm“
erneut, um die Einstellungen zu
bestätigen. Nach ca. 5 Sekunden wird
im Display wieder die aktuelle Uhrzeit
angezeigt.
6. Ändern der Zeitvorwahl. Halten Sie
die Taste „Programm“ 3 Sekunden
lang gedrückt. Die Display-Anzeige
blinkt, und die Kontrolllampe der
Taste „Programm“ leuchtet auf.
Drücken die Taste „Stunden“, um
die Stunden einzustellen. Stellen
Sie die Minuten durch Drücken der
Taste „Minuten“ ein. Drücken Sie die
Taste „Programm“ erneut, um die
Einstellungen zu bestätigen.
TR
UK
7
Първи стъпки / Začínáme
Sådan kommer du i gang / Erste Schritte
BG
CS
DA
DE
8
7. Включете машината с ключа ВКЛ/
ИЗКЛ. Индикаторът за включен
уред се активира и във филтъра
започва да тече гореща вода.
Ако машината не е изключена
ръчно, след 40 минути ще се
изключи чрез функцията Safety
Auto-Off (Предпазно автоматично
изключване).
8. Ако свалите каната, клапата на
филтъра предотвратява изтичането
на кафе върху затоплящата плоча.
(Докато ври, каната не трябва
да бъде сваляна за повече от
30 секунди, в противен случай
филтърът ще се препълни.)
9. Селекторът за аромат служи за
удължаване на времето за варене,
което спомага за максимално
извличане на аромат и приготвяне
на по-силно кафе за малко на брой
чаши (обикновено по-малко от 6).
, веднъж за слабо ,
Натиснете
два пъти за средно и 3 пъти за силно
кафе.
7. Spusťte kávovar pomocí přepínače
ZAPNUTO/VYPNUTO. Kontrolka
napájení se zapne a filtrem začne
protékat horká voda. Pokud spotřebič
nevypnete ručně, bezpečnostní
funkce automatického vypnutí jej
vypne po 40 minutách.
8. Pokud konvici vyjmete, ventil filtru
zabrání tomu, aby káva kapala na
ohřívací desku. (Při varu nesmí být
konvice vyjmuta na déle než 30
sekund, aby filtr nepřetekl.)
9. Funkce Aroma vám díky delší
přípravě zajistí několik šálků silnější
kávy plnější chuti (běžně méně než
šest šálků).
pro slabou,
Jedno stisknutí
dvakrát pro středně silnou a třikrát
pro silnou kávu.
7. Start maskinen med tænd/sluk
knappen. Strømindikatoren tændes,
og varmt vand begynder at strømme
ind i filteret. Hvis der ikke slukkes for
kaffemaskinen manuelt, slukkes den
automatisk efter 40 minutter.
8. Hvis kanden er fjernet, forhindrer
filterventilen kaffen i at dryppe ned
på varmepladen. (Under brygningen
af kaffen må kanden ikke fjernes i
mere end 30 sekunder, da filteret
ellers flyder over.)
9.Aromavælgeren forlænger
brygningstiden for at maksimere
smagsekstrakten og for at lave en
stærkere kaffe til et færre antal kopper
(normalt mindre end 6).
, én gang for mild styrke,
Tryk på
to gange for mellemstærk og 3 gange
for stærk kaffe.
7. Die Maschine über den EIN/
AUS-Schalter einschalten. Die
Stromanzeige leuchtet auf und
heißes Wasser läuft in den Filter. Wird die Maschine nicht per der
Hand ausgeschaltet, schaltet sie sich
automatisch nach 40 Minuten ab.
8. Wird die Kanne entnommen,
verhindert das Filterventil, dass
Kaffee auf die Wärmeplatte tropft.
(Während der Zubereitung darf die
Kanne nicht länger als 30 Sekunden
entnommen werden, da sonst der
Filter überläuft.)
9. Per Tastendruck können Sie die
Kaffeestärke wählen (bei weniger als
6 Tassen ergibt das einen stärkeren
Kaffee). Damit alle Aromastoffe
herausgelöst werden können
verlängert sich die Brühzeit.
einmal für milden,
Drücken Sie
zweimal für mittelstarken und dreimal
für starken Kaffee.
www.electrolux.com
Грижи и почистване / Čištění a údržba
Rengøring og vedligeholdelse / Reinigung und Pflege
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
BG
CS
1. Изключете машината и извадете
захранващия кабел. Избършете
всички външни повърхности с
влажна кърпа. Каната за кафе и
капака на каната могат да се мият
в съдомиялна машина . Никога
не използвайте разяждащи
или абразивни средства за
почистване и никога не потапяйте
машината във вода!
2. За да почистите държателя на
филтъра, повдигнете дръжката и
свалете държателя на филтъра. За
да почистите изцяло клапана на
филтъра, го натиснете няколко пъти,
докато го изплаквате. Филтърния
държател също може да се мие в
съдомиялна машина.
1. Vypněte přístroj a odpojte napájecí
kabel. Vlhkým hadříkem otřete
všechny vnější části. Konvici na kávu
i víko konvice lze mýt v myčce na
nádobí. Nepoužívejte žíraviny ani
abrazivní čisticí prostředky a nikdy
přístroj nenořte do kapaliny.
2. Chcete-li vyčistit držák filtru,
zvedněte rukojeť a držák filtru
vyjměte. Ventil proti odkapávání
kávy z filtru řádně vyčistíte tak, že
jej během proplachování několikrát
stisknete. Držák filtru lze také mýt v
myčce na nádobí.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
DA
1. Sluk maskinen, og træk
strømledningen ud. Tør alle
udvendige flader af med en
fugtig klud. Kanden og låget
kan gå i opvaskemaskinen. Brug
aldrig ætsende eller slibende
rengøringsmidler, og nedsænk
aldrig maskinen i væske!
RO
2. Hvis filterholderen skal rengøres,
løftes håndtaget op, og filterholderen
fjernes. Filterventilen rengøres
grundigt ved at trykke på den
flere gange, mens den skylles.
Filterholderen kan også vaskes i
opvaskemaskine.
RU
SK
SL
SR
SV
DE
1. Die Maschine ausschalten und
den Netzstecker ziehen. Alle
Außenflächen mit einem feuchten
Tuch abwischen. Kaffeekanne und
Kannenabdeckung können im
Geschirrspüler gereinigt werden.
Nie ätzende oder scheuernde
Reinigungsmittel verwenden und
die Maschine nie in Flüssigkeit
eintauchen!
2. Zum Reinigen des Filterhalters den
Griff anheben und den Filterhalter
herausnehmen. Um das Filterventil
gründlich zu reinigen betätigen
Sie dieses mehrmals während des
Abspülens. Die Filterhalterung kann
auch im Geschirrspüler gereinigt
werden.
TR
UK
9
Декалцифициране / Odvápnění
Afkalkning / Entkalkt
BG
CS
DA
DE
10
1. Като предпазна мярка,
препоръчваме отстраняване
на котления камък след 70
работни цикъла. Използвайте само
екологично съобразни средства за
отстраняване на котления камък и
винаги спазвайте инструкциите на
производителя.
2. Първо напълнете с вода контейнера
за питейна вода и тогава добавете
препарата за отстраняване на
котления камък. Поставете каната за
кафе с капака върху подгряващата плоча.
Оставете разтвора за отстраняване
на котления камък да действа около
15 минути, след това включете уреда.
Изключете уреда след филтрирането на
разтвора за отстраняване на котления
камък. Повторете процедурата за
отстраняване на котления камък, ако е
необходимо. Повторете процедурата
минимум два пъти с чиста вода.
3. Изплакнете щателно каната
за кафе, капака на каната и
филтърната вложка под течаща
вода. Активирайте клапата против
изтичане няколко пъти по време на
изплакването.
1. Preventivně doporučujeme po
každých 70 použitích odstranit
usazený vodní kámen. Používejte
pouze přípravky k odstranění vodního
kamene, které jsou šetrné k životnímu
prostředí, a vždy se řiďte pokyny
výrobce.
2. Nejprve naplňte zásobník pitné vody
vodou a poté přidejte prostředek k
odstranění vodního kamene. Položte
konvici na kávu s víčkem na zahřívací
plotýnku. Nechte roztok k odstranění
vodního kamene působit přibližně
15 minut a poté zapněte spotřebič.
Jakmile se profiltruje prostředek k
odstranění vodního kamene, vypněte
spotřebič. Pokud je to nutné, zopakujte
postup odstranění vodního kamene.
Postup zopakujte alespoň dvakrát již za
použití čisté vody.
3. Konvici na kávu, její víčko a filtrační
vložku propláchněte pod tekoucí
vodou. Při proplachování několikrát
zapněte ventil bránící odkapávání
kávy.
1. For en sikkerhedsskyld
anbefaler vi afkalkning efter 70
anvendelser. Brug kun et miljøvenligt
afkalkningsmiddel, og følg altid
producentens anvisninger.
2. Først fyldes vandbeholderen
med vand og derefter tilføjes
afkalkningsmiddel. Anbring
kaffekande med låg på varmepladen.
Lad afkalkningsmidlet virke i ca.
15 minutter, og tænd derefter for
apparatet. Når afkalkningsmidlet er
løbet igennem, slukkes for apparatet.
Hvis det er nødvendigt gentages
afkalkningsproceduren. Gentag
proceduren mindst to gange med
rent vand.
3. Skyl kaffekanden, låget og
filterindsatsen under rindende
vand. Aktiver antidrypventilen flere
gange under skylningen.
1. Als Vorsichtsmaßnahme
empfehlen wir, das Gerät
nach je 70. Brühvorgängen
zu entkalken. Verwenden Sie
dazu ein umweltfreundliches
Entkalkungsmittel, und beachten Sie
stets die Anweisungen des Herstellers.
2. Füllen Sie den Wasserbehälter mit
Wasser, und fügen Sie dann das
Entkalkungsmittel hinzu. Stellen Sie die
leere Kaffeekanne mit geschlossenem
Deckel auf die Warmhalteplatte.
Lassen Sie das Entkalkungsmittel
erst ca. 15 Minuten lang einwirken,
bevor Sie das Gerät einschalten. Wenn
die Entkalkungslösung komplett
durchgelaufen ist, schalten Sie das Gerät
aus. Sie können den Entkalkungsvorgang
bei Bedarf wiederholen. Führen Sie im
Anschluss an den Entkalkungsvorgang
mindestens zwei Durchläufe mit nur
klarem Wasser durch.
3. Spülen Sie die Kaffeekanne, deren
Deckel und den Filtereinsatz
sorgfältig unter fließendem Wasser
aus. Aktivieren Sie während des
Spülens mehrmals das Antitropfventil.
www.electrolux.com
Изхвърляне / Likvidace
Bortskaffelse / Entsorgung
BG
Изхвърляне
Опаковъчни материали
Опаковъчните материали не
вредят на околната среда и могат
да се рециклират. Пластмасовите
компоненти са обозначени с
маркировка, като напр. >PE<, >PS<
и т. н.
Изхвърлете опаковъчните материали
в подходящи контейнери за битови
отпадъци.
Стар уред
върху продукта или
Символът
върху неговата опаковка указва, че
този продукт не трябва да се третира
като битовите отпадъци. Вместо
това, той трябва да бъде отнесен в
подходящия пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. Чрез осигуряване
на правилното изхвърляне на
този продукт вие допринасяте за
предотвратяване на потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен
случай могат да бъдат причинени от
неправилното изхвърляне на този
продукт. За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт, обърнете се към местната
градска управа, службата по извозване
на домакински отпадъци или магазина,
от който сте закупили продукта.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
CS
Likvidace
Obalové materiály
Obalové materiály jsou ekologické a
lze je recyklovat. Plastové součásti jsou
označeny např. >PE<, >PS< , atd.
Obalové materiály zlikvidujte v souladu
s místními předpisy pro sběr tříděného
komunálního odpadu.
Starý přístroj
na výrobku nebo na
Symbol
obalu znamená, že s tímto výrobkem
nelze nakládat jako s běžným domácím
odpadem. Namísto toho se musí předat
do příslušného sběrného místa pro
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným nepříznivým důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které
by mohly být způsobeny nevhodným
zpracováním odpadu z tohoto výrobku.
Více informací o recyklaci tohoto výrobku
vám poskytnou místní úřady, vaši
zpracovatelé odpadů nebo obchod, kde
jste výrobek zakoupili.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
DA
Bortskaffelse
Emballage
Emballagen er miljøvenlig og kan
genbruges. Plastickomponenter er
markeret med f.eks. >PE<, >PS< osv.
Bortskaf emballagen på en kommunal
genbrugsstation i de relevante
containere.
Gamle apparater
på produktet eller dets
Symbolet
emballage viser, at produktet ikke må
håndteres som husholdningsaffald.
Det skal i stedet afleveres på
genbrugsstationen, der sørger for
genbrug og genindvinding af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette
apparat bortskaffes korrekt, medvirker
du til at forhindre de potentielle negative
NL
konsekvenser for miljøet og menneskers
sundhed, som ellers kan være resultatet
af forkert affaldshåndtering af dette
apparat. Du kan få flere oplysninger
om genbrug af dette apparat hos
teknisk forvaltning i din kommune, på
genbrugsstationen eller det sted, hvor du
købte apparatet.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
DE
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die
Kunststoffteile tragen Kennzeichnungen,
z.B. >PE<, >PS< usw.
Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in einem geeigneten Container
eines Wertstoffhofes.
Altgerät
an Produkt oder VerpaDas Symbol
ckung weist darauf hin, dass das Produkt
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen
bei der entsprechenden Sammelstelle
für Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Durch
die ordnungsgemäße Entsorgung des
Produkts können negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden.
SL
Detaillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
SR
SV
TR
UK
11
12
www.electrolux.com
BG
D
CS
DA
DE
B
EE
E
I
J
K
K
EN
L M N
ES
FI
FR
F
HR
C
HU
IT
H
LT
LV
A
NL
G
NO
ee
en
es
Koostisosad
Components
Componentes
Osat
A. Juhtpaneel
B. Veepaak
C. Veetaseme näidik
D. Hingedel kaas
E. Tilgaluku klapiga
filtrihoidik
F. Kohvikann ja kannu kaas
G.Soojendusplaat
H. Toitejuhe ja pistik
I. Märgutulega sisse-/
väljalülitamise lüliti
J.Programminupp
K.Näidik
L.Tunninupp
M.Minutinupp
N.Aroominupp
A. Control panel
B. Water tank
C. Water level indicator
D. Hinged lid
E. Filter holder with antidrip
valve
F. Coffee jug and jug lid
G. Warming plate
H. Power cord & plug
I. ON/OFF switch with
power indicator light
J. Program button
K.Display
L. Hour button
M. Minute button
N. Aroma button
A. Panel de control
B. Depósito de agua
C. Indicador del nivel de
agua
D. Tapa con bisagras
E. Compartimento del filtro
con válvula antigoteo
F. Jarra de café y tapa de la
jarra
G. Base de calentamiento
H. Cable de alimentación y
enchufe
I. Interruptor de encendido/
apagado con indicador
luminoso de corriente
J. Tecla de programa
K.Pantalla
L. Tecla de hora
M. Tecla de minuto
N. Tecla Aroma
A. Käyttöpaneeli
B. Vesisäiliö
C. Veden tason ilmaisin
D. Avattava kansi
E. Suodattimen pidike
tippalukolla
F. Kahvipannu ja pannun
kansi
G.Lämpölevy
H. Virtajohto ja pistoke
I. ON/OFF (PÄÄLLE/POIS
PÄÄLTÄ) -katkaisin
merkkivalolla
J.Ohjelmapainike
K.Näyttö
L.Tuntipainike
M.Minuuttipainike
N.Aromipainike
pl
FI
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
13
Ohutussoovitused / Safety advice
Lugege järgmised juhised enne
seadme esmakordset kasutamist
hoolikalt läbi.
• See seade ei ole mõeldud
kasutamiseks inimestele (sealhulgas
lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed
või vaimsed võimed on vähenenud
või kellel puuduvad selleks
kogemused ja teadmised, või ainult
sel juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik neid valvab või juhendab.
• Laste järele tuleks vaadata, et nad
seadmega ei mängiks.
• Seadme võite ühendada ainult sellise
elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus
vastavad nimiandmete sildil toodud
andmetele!
• Ärge kasutage seadet kunagi, kui
voolujuhe või korpus on vigastatud.
• Seadet tohib ühendada üksnes
maandatud pistikupessa. Vajadusel
võib kasutada 10 A jaoks sobilikku
pikendusjuhet.
ee
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Read the following instruction
carefully before using the appliance for
the first time.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
• The appliance may only be connected
to a power supply whose voltage
and frequency comply with the
specifications on the rating plate!
• Never use or pick up the appliance if
– the supply cord is damaged,
– the housing is damaged.
• The appliance must only be
connected to an earthed socket. If
necessary an extension cable suitable
for 10 A can be used.
• If the appliance or the supply cord
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or
similarly qualified person, in order to
avoid hazard.
en
14
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seadme või toitejuhtme vigastuse
korral tuleb see ohu vältimiseks
tootjal, tootja volitatud teeninduses
või samasuguse kvalifikatsiooniga
isikul välja vahetada.
Asetage seade alati tasasele
horisontaalsele tööpinnale.
Ärge mingil juhul jätke vooluvõrguga
ühendatud seadet järelevalveta.
Seade tuleb iga kord pärast
kasutamist, enne puhastamist ning
hooldust välja lülitada ning voolujuhe
välja tõmmata.
Seade ning tarvikud kuumenevad
töötamise ajal. Kasutage ainult
ettenähtud käepidemeid ja nuppe.
Enne puhastamist ja hoiustamist laske
seadmel jahtuda.
Toitejuhe ei tohi puutuda kokku
seadme kuumade pindadega.
Ärge kastke seadet kunagi vette ega
muudesse vedelikesse.
Ärge ületage seadmel näidatud
maksimaalset täitmismahtu.
Ärge kasutage seadet kuumal
pinnal ega asetage seda kuumadele
pindadele või soojusallika lähedale.
Always place the appliance on a flat,
level surface.
The appliance must be switched off
and the mains plug withdrawn before
cleaning and maintenance.
The appliance and accessories
become hot during operation. Use
only designated handles and knobs.
Allow to cool down before cleaning or
storage.
The mains cable must not come into
contact with any hot parts of the
appliance.
Do not immerse the appliance in
water or any other liquid.
Do not exceed the maximum
filling volume as indicated on the
appliances.
Do not use or place the appliance on
a hot surface or near source of heat.
Appliance is for indoor use only.
This appliance is intended for
domestic use only. The manufacturer
cannot accept any liability for possible
damage caused by improper or
incorrect use.
•
•
Seade on ette nähtud üksnes
tubaseks kasutamiseks.
Seade on ette nähtud üksnes
koduseks kasutamiseks. Kui seadet
kasutatakse valesti või muul kui
ettenähtud otstarbel, ei vastuta
tootja sellega kaasnevate võimalike
kahjustuste eest.
Consejo de seguridad / Turvallisuusohjeita
es
Lea la siguiente instrucción
detenidamente antes de utilizar el
electrodoméstico por primera vez.
• Este electrodoméstico no está
indicado para que lo utilicen personas
(incluidos niños) con discapacidades
físicas, sensoriales o mentales o
que no cuenten con experiencia
o conocimientos, a menos que lo
hagan bajo supervisión o según
las instrucciones de una persona
responsable de su seguridad.
• Se deberá controlar que los niños no
jueguen con este electrodoméstico.
• Este electrodoméstico sólo se
puede conectar a una fuente
de alimentación cuya tensión y
frecuencia sean compatibles con
las especificaciones de la placa de
clasificación.
• Nunca utilice o coja el
electrodoméstico si:
– el cable de alimentación presenta
daños,
– la carcasa está dañada.
•
•
•
•
•
El electrodoméstico sólo se debe
conectar a un enchufe con toma de
tierra. Si es necesario, se puede utilizar
un cable prolongador adecuado para
10 A.
Si el electrodoméstico o el cable
de alimentación no están en
perfectas condiciones, deben ser
sustituidos por el fabricante, por su
servicio de asistencia o por personal
homologado, con el fin de evitar
peligros.
Coloque siempre el electrodoméstico
en una superficie plana y uniforme.
El electrodoméstico debe apagarse
y desenchufarse siempre antes de su
limpieza y mantenimiento.
El electrodoméstico y los accesorios se
calientan durante el funcionamiento.
Utilice únicamente los mangos y
mandos específicos. Deje que se
enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.
•
•
•
•
•
•
El cable de alimentación principal
no debe entrar en contacto con las
partes calientes del electrodoméstico.
No sumerja el electrodoméstico en
agua ni en cualquier otro líquido.
No supere la capacidad máxima
de llenado que se indica en el
electrodoméstico.
No utilice ni coloque el
electrodoméstico en una superficie
caliente ni cerca de una fuente de
calor.
No debe utilizarse el electrodoméstico
en exteriores.
Este aparato se ha concebido para un
uso doméstico. El fabricante no puede
aceptar responsabilidad alguna por
los posibles daños provocados por un
uso incorrecto o inadecuado.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
FI
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti
ennen kuin käytät laitetta
ensimmäisen kerran.
• Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
ihmisten (lapset mukaanlukien)
käytettäväksi, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt
ovat alentuneet tai jotka eivät
osaa käyttää laitetta, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö ole antanut heille ohjeita
laitteen käytöstä tai valvo heidän
laitteen käyttöään.
• Huolehdi, että lapset eivät käytä
laitetta leikkikaluna.
• Laite voidaan kytkeä vain
virtalähteeseen, jonka jännite ja
taajuus vastaavat arvokilven tietoja.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut - kotelo on
vaurioitunut.
• Laite voidaan kytkeä vain
maadoitettuun pistorasiaan.
Voit käyttää tarvittaessa sopivaa
jatkojohtoa.
• Jos laite tai virtajohto vaurioituu,
valmistajan tai valtuutetun
huoltoliikkeen on vaihdettava se
vaarojen välttämiseksi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sijoita laite aina tasaiselle ja tukevalle
pinnalle.
Katkaise laitteesta virta ja irrota
virtajohto aina käytön jälkeen sekä
ennen puhdistusta ja huoltoa.
Laite ja sen osat kuumenevat käytön
aikana. Käytä vain laitteen omia
kahvoja ja kädensijoja. Anna laitteen
jäähtyä ennen puhdistusta tai
varastointia.
Virtajohto ei saa koskettaa laitteen
kuumia osia.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen.
Älä täytä laitetta siihen merkityn
enimmäismäärän yli.
Älä käytä tai säilytä laitetta kuumalla
pinnalla tai lähellä lämmönlähdettä.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain
sisätiloissa.
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista
vahingoista, jotka johtuvat laitteen
epäasianmukaisesta tai väärästä
käytöstä.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
15
Alustamine / Getting started
Introducción / Aluksi
ee
en
es
FI
16
1. Kellaaja valimine / muutmine. Lülitage masin sisse ja näidikule ilmub
vilkuv ajanäit: 12:00. Soovitud kellaaja
määramiseks vajutage nuppe HOUR
ja MIN. Kellaaega saab alati muuta ja
seda ka programmirežiimis. Vajutage
lihtsalt nuppu HOUR ja MIN ja aeg
muutub kohe.
Märkus. Kui te masina seinakontaktist eemaldate, tuleb kellaaeg uuesti
valida.
2. Asetage seade tasasele
pinnale. Seadme esmakordsel
käivitamiseltäitke nõu külma veega.
Käivitage seade sisse-/väljalülitamise
lülitiga. Laske paagitäiel veel
paberfiltrit või kohvi kasutamata
puhastamiseks kord või kaks läbi
masina voolata.
3. Kohvi valmistamine. Avage kaas
ning täitke paak külma puhta veega
soovitud tasemeni. Veenõul ja
kohvikannul on olemas veetaseme
indikaatorid.
(Tühja paagiga on seadme
kasutamine keelatud!)
1. Setting/changing time. Plug in the
machine, the display will flash the
initial time showing: 12:00. Press the
HOUR and MIN button to set the required time. Time can be changed at
any time, even under program mode.
Simply press the HOUR and MIN button, the time changes at once.
Note: if you unplug the machine, the
time needs so be set again.
2. Place the machine on a flat surface.
When starting the machine for the
first time, fill the tank with cold water.
Start the machine with the ON/OFF
switch. Let a full tank of water pass
through the machine once or twice to
clean it, without using paper filter or
coffee.
3. Making coffee: open the lid and fill
the water tank with fresh cold water
up to the desired level. There is a
water level indicator on the water
tank and on the coffee jug. (The
machine must not be used with
empty tank!)
1. Definir/alterar a hora. Ligue a ficha
do aparelho e o visor apresenta a hora
inicial intermitente: 12:00. Prima os
botões HOUR (horas) e MIN (minutos)
para acertar a hora. Pode acertar a
hora em qualquer momento, mesmo
no modo de programa. Basta premir
os botões HOUR e MIN e a hora muda
imediatamente.
Nota: se desligar a ficha do aparelho,
terá de acertar a hora novamente.
2. Coloque el aparato en una superficie
plana. Al encender el aparato
por primera vez, llene el depósito
de agua fría. Enciéndalo con el
interruptor de encendido/apagado.
Deje que el depósito lleno de agua
fluya por el aparato una o dos veces
para limpiarlo. No utilice un filtro de
papel ni café.
3. Hacer café: abra la tapa y llene el
depósito de agua con agua fría no
utilizada hasta el nivel deseado. O
depósito de água e o jarro do café
possuem indicadores de nível de
água.
(El aparato debe utilizarse nunca
con el depósito vacío.)
1. Kellonajan asetus/muuttaminen.
Kytke laite sähköverkkoon, näytössä
vilkkuu alustava aika: 12:00. Paina
painiketta TUNTI ja MIN vaaditun ajan
asettamiseksi. Aikaa voidaan muuttaa
milloin tahansa, jopa ohjelmatilassa.
Paina TUNTI- ja MIN-painiketta, aika
muuttuu välittömästi.
Huomaa: jos laite irrotetaan
sähköverkosta, aika tulee asettaa
uudelleen.
2. Sijoita laite tasaiselle pinnalle. Kun
käytät laitetta ensimmäisen
kerran, täytä säiliö kylmällä vedellä.
Käynnistä laite painamalla ON/OFFkatkaisinta. Puhdista laite keittämällä
laitteella vain puhdasta vettä ilman
suodatinpaperia tai kahvia kerran tai
kaksi kertaa.
3. Kahvin valmistaminen: avaa kansi
ja täytä vesisäiliö raikkaalla kylmällä
vedellä haluttuun mittaan asti.
Vesisäiliössä ja kahvipannussa on
vedentason ilmaisin.
(Laitetta ei saa käyttää, jos
vesisäiliö on tyhjä!)
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
ee
en
4. Sisestage filtrihoidikusse
paberfilter suurusega 1 x 4 ja
täitke see jahvatatud kohviga.
Soovitatava kohvi hulk on ära toodud
ka lusikatäitena veenäidiku kõrval.
Keskmise kangusega kohvi puhul on
üks mõõtelusikatäis (u 6–7 g) tassi
kohta piisav. Sulgege veenõu kaas
ja asetage kann kohale tagasi (koos
kaanega).
5. Viivitusaja valimine. Vajutage
nuppu PROGRAM; näidik hakkab
vilkuma. Valige tunnid, vajutades
nuppu HOUR. Seejärel valige minutid,
vajutades nuppu MIN. Kinnitamiseks
vajutage uuesti nuppu PROGRAM.
5 sekundi pärast kuvatakse näidikul
uuesti olemasolev kellaaeg.
4. Insert a size 1x4 paper filter in
the filter holder and fill it with
ground coffee. There is a gauge for
recommended number of spoons of
coffee next to the water gauge. For
average strong coffee 1 measuring
spoon (approx. 6-7 g) per cup is
sufficient. Close the water tank lid and
place the jug back (complete with lid).
5. Setting delay time. Press the
PROGRAM button, the display flashes.
Set hours by pressing the HOUR
button. Then set minutes by pressing
the MIN button. Press the PROGRAM
button again to confirm. The display
will go back to show the current time
after 5 seconds.
6. Viivitusaja muutmine. Vajutage ja
hoidke 3 sekundit nuppu PROGRAM.
Näidik vilgub ja nupu PROGRAM
tuli kustub. Valige tunnid, vajutades
nuppu HOUR. Seejärel valige minutid,
vajutades nuppu MIN. Kinnitamiseks
vajutage uuesti nuppu PROGRAM.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Changing the delay time. Press
and hold the PROGRAM button for 3
seconds. The display flashes and the
PROGRAM button light turns off. Set
hours by pressing the HOUR button.
Then set minutes by pressing the MIN
button. Press the PROGRAM button
again to confirm.
LV
NL
NO
pl
PT
es
FI
4. Introduzca un filtro de papel de
tamaño 1x4 en el compartimento
del filtro y llénelo de café molido.
Existe una medida de la dosis de café
recomendada al lado del indicador
de nivel de agua. Para un café de
intensidad media, es suficiente una
cucharilla (aprox. 6-7 g) por taza.
Cierre la tapa del depósito de agua y
vuelva a colocar la jarra (con la tapa).
5. Definir o tempo de atraso. Prima
o botão PROGRAM (programa) e o
visor fica intermitente. Defina a hora
premindo o botão HOUR. De seguida,
defina os minutos premindo o botão
MIN. Prima novamente o botão
PROGRAM para confirmar. O visor
volta à apresentação da hora actual
ao fim de 5 segundos.
4. Aseta 1 x 4 -kokoinen
suodatinpaperi suodattimen
pidikkeeseen ja kaada kahvijauhe
suodatinpaperiin. Vesiasteikon
vieressä on suositeltujen
mittalusikallisten määrä kahvin
annostelua varten. Jos haluat
keittää tavallista vahvaa kahvia, yksi
mittalusikallinen (6–7 grammaa)
kahvijauhetta riittää. Sulje vesisäiliön
kansi ja aseta kannu takaisin
paikalleen (myös kansi).
5. Ajastimen asettaminen. Paina
OHJELMA-painiketta, näyttö vilkkuu.
Aseta tunnit painamalla TUNTIpainiketta. Aseta minuutit painamalla
MIN-painiketta. Vahvista painamalla
uudelleen OHJELMA-painiketta.
Näyttö näyttää kellonajan 5 sekunnin
kuluttua.
RO
6. Alterar o tempo de atraso. Prima
e mantenha o botão PROGRAM
premido durante 3 segundos. O visor
fica intermitente e a luz do botão
PROGRAM apaga-se. Defina a hora
premindo o botão HOUR. De seguida,
defina os minutos premindo o botão
MIN. Prima novamente o botão
PROGRAM para confirmar.
RU
SK
SL
SR
SV
TR
6. Viiveajan muuttaminen. Paina ja
pidä alhaalla OHJELMA-painiketta
3 sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu ja
OHJELMA-painikkeen merkkivalo
sammuu. Aseta tunnit painamalla
TUNTI-painiketta. Aseta minuutit
painamalla MIN-painiketta. Vahvista
painamalla uudelleen OHJELMApainiketta.
UK
17
Alustamine / Getting started
Introducción / Aluksi
ee
en
es
FI
18
7. Käivitage seade sisse-/väljalülitamise
lülitiga. Toite märgutuli süttib
ning kuum vesi hakkab filtrisse
valguma. Kui seadet käsitsi välja
ei lülitata, lülitab automaatne
väljalülitusfunktsioon selle 40 minuti
pärast ise välja.
8. Kui kann on eemaldatud, ei lase
filtriklapp kohvil soojendusplaadile
tilkuda. (Keetmise ajal ei tohi
kannu kauemaks kui 30 sekundiks
eemaldada. Vastasel juhul tekib
filtris ületäitumine.)
9.Aroomivalija pikendab
tõmbamisaega, et tõhustada maitse
eraldumist ja saada vähema hulga
tasside jaoks kangemat kohvi
(tavaliselt alla 6 tassi).
üks kord nõrgema
Vajutage
kanguse, kaks korda keskmise
kanguse ja kolm korda kange kohvi
saamiseks.
7. Start the machine with the ON/OFF
switch. The power indicator light will
come on and hot water will flow into
the filter. If the machine is not turned
off manually, the Safety Auto-Off
function turns it off after 40 minutes.
8. If the jug is removed, the filter
valve prevents coffee from dripping
onto the warming plate. (While
preparing coffee, the jug must not
be removed for longer than 30
seconds or the filter will overflow.)
9. The Aroma Selector extends the
brewing time to maximize the flavour
extraction and get a stronger coffee
for a small number of cups (normally
less than 6).
, once for mild strength,
Press
twice for medium and 3 times for
strong coffee.
7. Encienda el aparato con el
interruptor de encendido/apagado.
El indicador luminoso de corriente se
enciende y el agua caliente empezará
a fluir en el filtro. Si la cafetera no se
apaga manualmente, la función de
desconexión automática la apaga
transcurridos 40 minutos.
8. Si se extrae la jarra, la válvula del
filtro evitará que el café gotee en la
base de calentamiento. (Durante
el proceso de hervido, no se debe
extraer la jarra durante más de 30
segundos o el filtro se derramará.)
9. El selector de aroma prolonga
el tiempo de preparación a fin de
conseguir más sabor y obtener un
café más fuerte para una cantidad
pequeña de tazas (normalmente
menos de 6).
, una vez para café suave,
Pulse
dos veces para café medio y 3 vedes
para café fuerte.
7. Käynnistä laite painamalla ON/
OFF-katkaisinta. Merkkivalo syttyy ja
kuuma vesi alkaa valua suodattimeen.
Mikäli et katkaise laitteesta virtaa,
automaattinen virrankatkaisu
katkaisee virran 40 minuutin kuluttua.
8. Jos pannu siirretään pois
lämpölevyltä, suodattimen
tippalukko estää kahvia tippumasta
levylle. (Kahvinkeiton aikana
pannua ei saa siirtää pois levyltä yli
30 sekunniksi, ettei suodatin vuoda
yli.)
9.Aromiasteen valinta pidentää
valmistusaikaa varmistaen kahvin
parhaan mahdollisen aromin ja
täyteläisen maun myös silloin, kun
kahvia valmistetaan pieni määrä
(yleensä alle kuusi kupillista).
kerran miedon
Paina painiketta
kahvin voimakkuuden, kaksi kertaa
keskisuuren kahvin voimakkuuden
ja 3 kertaa vahvan kahvin
voimakkuuden valitsemiseksi.
www.electrolux.com
Puhastamine ja hooldus / Cleaning and care
Limpieza y mantenimiento / Puhdistaminen ja hoitaminen
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
ee
1. Lülitage seade välja ja eemaldage
toitejuhe pistikust. Puhastage
kõiki välispindu niiske lapiga.
Kohvikannu ja selle kaant võib pesta
nõudepesumasinas. Ärge kasutage
kunagi söövitavaid või abrasiivseid
puhastusvahendeid ning ärge
kastke seadet kunagi vedelikku!
2. Filtrihoidiku puhastamiseks
tõstke käepide üles ning eemaldage
filtrihoidik. Filtriklapi põhjalikuks
puhastamiseks vajutage seda
loputamise ajal mitu korda.
Filtrihoidikut võib pesta ka
nõudepesumasinas.
FI
FR
HR
HU
IT
en
1. Turn the machine off and unplug
the power cord. Wipe all outer
surfaces with a damp cloth. Coffee
jug and jug lid are dishwasher proof.
Never use caustic or abrasive
cleaners, and never immerse the
machine in liquid!
LT
2. To clean the filter holder, lift up the
handle and remove the filter holder.
To clean the filter valve thoroughly,
push it several times while it is being
rinsed. The filter holder can also be
washed in the dishwasher.
LV
NL
NO
pl
PT
es
1. Apague el aparato y desenchufe el
cable de alimentación. Limpie todas
las superficies exteriores con un trapo
húmedo. La jarra del café y su tapa
se pueden lavar en el lavavajillas. No
utilice nunca limpiadores cáusticos
o abrasivos, ni sumerja el aparato
en ningún líquido.
RO
2. Para limpiar el compartimento
del filtro, levante el asa y extraiga el
compartimento. Para limpiar a fondo
la válvula del filtro, presiónela varias
veces mientras se enjuaga. El soporte
del filtro también se puede lavar en el
lavavajillas.
RU
SK
SL
SR
SV
FI
1. Sammuta laite ja irrota virtajohto
pistorasiasta. Pyyhi laitteen
ulkopinnat kostealla liinalla.
Kahvipannun ja kannen voi pestä
astianpesukoneessa. Älä koskaan
käytä syövyttäviä tai hankaavia
puhdistusaineita äläkä upota
laitetta nesteeseen.
TR
2. Nosta kahvasta ja poista
suodattimen pidike puhdistusta
varten. Puhdista tippalukko
huolellisesti painamalla sitä
useita kertoja huuhtelun aikana.
Suodattimen pidike voidaan pestä
myös astianpesukoneessa.
UK
19
Katlakivi eemaldamist / Decalcifying
Descalcificación / Kalkinpoisto
ee
en
es
FI
20
1. Iga 70 kasutuskorra järel on
soovitatav läbi viia katlakivi
eemaldamine. Kasutage ainult
keskkonnasõbralikke katlakivi
eemaldusvahendeid ja järgige alati
tootja juhiseid.
2. Kallake kõigepealt värske vee
mahutisse vett ja seejärel lisage
katlakivi eemaldi. Pange kaanega
kohvikann soojendusplaadile.
Laske katlakivi eemaldil mõjuda
umbes 15 minutit, seejärel lülitage
seade sisse. Kui katlakivi eemaldi on
läbi valgunud, lülitage seade välja.
Vajadusel tuleb katlakivi eemaldust
korrata. Korrage toimingut vähemalt
kaks korda, kasutades puhast vett.
3. Loputage kohvikann, kannu
kaas ja filtrisisu jooksva vee all
põhjalikult. Loputamise ajal vajutage
tilkumisvastast klappi korduvalt.
1. As a precaution we recommend
descaling after 70 uses. Use
only an environmentally friendly
descaling agent and always follow the
manufacturer’s instructions.
2. First fill the fresh water container
with water and then add the
descaling agent. Place the coffee
jug with the lid on the warming plate.
Allow the descaling solution to work
for approximately 15 minutes, then
switch on the appliance. Once the
descaling solution has percolated
through, switch the appliance off.
If necessary, repeat the descaling
procedure. Repeat the procedure at
least twice using clear water.
3. Rinse the coffee jug, jug lid and
filter insert thoroughly under
running water. Activate the anti-drip
valve several times as it is rinsed.
1. Como medida de precaución, se
recomienda descalcificar cada 70
usos. Use únicamente un agente
desincrustante respetuoso con el
medio ambiente y siga siempre las
instrucciones del fabricante.
2. En primer lugar, llene el contenedor
de agua fresca con agua y a
continuación añada el agente
desincrustante. Coloque la jarra con
la tapa en la placa calorífica. Deje que
la solución haga efecto durante unos
15 minutos y después encienda el
aparato. Una vez la solución se haya
colado, apague el aparato. Si fuera
necesario, repita el procedimiento
de desincrustación. Repita el
procedimiento al menos dos veces
con agua limpia.
3. Aclare a fondo la jarra, la tapa y
el elemento filtrante con agua
corriente. Active la válvula antigoteo
varias veces durante el aclarado.
1. Varotoimena suosittelemme,
että kalkki poistetaan 70
käyttökerran jälkeen. Käytä
vain ympäristöystävällistä
kalkinpoistoainetta ja noudata aina
valmistajan ohjeita.
2. Täytä ensin vesisäiliö vedellä
ja lisää sitten kalkinpoistoaine.
Aseta kannellinen kahvikannu
lämmityslevyn päälle. Anna
kalkinpoistoaineen vaikuttaa noin 15
minuuttia ja kytke sitten laite päälle.
Kun kalkinpoistoaine on suodattunut
laitteen läpi, kytke laite pois päältä.
Toista kalkinpoistotoimenpide
tarvittaessa. Toista toimenpide
vähintään kaksi kertaa puhdasta vettä
käyttäen.
3. Huuhtele kahvikannu, kannun
kansi ja suodatinosa huolellisesti
juoksevan veden alla. Aktivoi
tippalukko useita kertoja sen
huuhtelemisen aikana.
www.electrolux.com
Jäätmekäitlusse andmine / Disposal
Cómo desechar el electrodoméstico / Hävittäminen
ee
Jäätmekäitlusse andmine
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud
ja taaskasutatavad. Plastist koostisosad
on märgistatud, nt >PE<, >PS< jne.
Palun visake pakkematerjalid kohaliku
jäätmekäitlusettevõtte vastavasse
konteinerisse.
Kasutatud seade
tootel või pakendil näitab,
Tingmärk
et neid ei tohi käidelda olmejäätmetena.
Selle asemel tuleb toode ringlussevõtuks
üle anda vastavale elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumispunktile.
Tagades selle toote õige käitluse,
aitate ära hoida võimalikke kahjulikke
tagajärgi keskkonnale ja inimeste
tervisele, mida põhjustaks selle toote vale
jäätmekäitlus. Rohkem teavet käesoleva
toote taaskäitluse kohta saate kohalikust
omavalitsusest, prügiveofirmast või
kauplusest, kust toode on ostetud.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
en
Disposal
Packaging materials
The packaging materials are environ­
mentally friendly and can be recycled.
The plastic components are identified by
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose the packaging materials
in the appropriate container at the
community waste disposal facilities.
Old appliance
on the product or on
The symbol
its packaging indicates that this product
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences
for the environment and human health,
FI
which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local city office, your
household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
FR
HR
HU
IT
LT
LV
es
Cómo desechar el electrodoméstico
Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje son
respetuosos con el medio ambiente y
pueden reciclarse. Los componentes de
plástico se identifican con marcas como
>PE<, >PS<, etc.
Tire el material de embalaje en los
contenedores pertinentes en las
instalaciones de recogida de basura de su
comunidad.
Electrodoméstico antiguo
incluido en el producto
El símbolo
o en su envase indica que este producto
no debe ser tratado como un residuo
doméstico. Debe llevarse hasta un punto
de recogida para el reciclaje de equipos
eléctricos y electrónicos. El vertido
correcto del producto evitará perjudicar
al medio ambiente y a la salud. Para
obtener información más detallada acerca
del reciclaje de este producto, consulte
al departamento correspondiente de
su municipio, al servicio de recogida de
residuos domésticos o a la tienda donde
adquirió el producto.
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
FI
Hävittäminen
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Muoviosat on merkitty, esim.
>PE<, >PS<.
Hävitä pakkausmateriaalit laittamalla ne
oikeisiin jäteastioihin.
Vanha laite
Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
tarkoittaa, että tuotetta
symboli
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on vietävä asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen, joka ottaa
vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua.
Varmistamalla tuotteen oikean
hävittämisen autat estämään ympäristölle
ja terveydelle aiheutuvia kielteisiä
vaikutuksia, jotka tuotteen virheellisestä
hävittämisestä koituisivat. Saat lisätietoja
tuotteen kierrättämisestä ottamalla
yhteyttä kunnalliseen jätelaitokseen,
kotitalousjätteen keräyspalveluun tai
tuotteen ostopaikkaan.
SL
SR
SV
TR
UK
21
22
www.electrolux.com
BG
D
CS
DA
DE
B
EE
E
I
K
K
J
EN
L M N
ES
FI
FR
F
HR
C
HU
IT
H
LT
LV
A
NL
G
NO
fr
HR
Hu
Composants
Sastavni dijelovi
A készülék részei
Componenti
A. Bandeau de commande
B. Réservoir d’eau
C. Indicateur de niveau d’eau
D. Couvercle articulé
E. Porte-filtre avec système
anti-gouttes
F. Verseuse et couvercle
G. Plaque chauffante
H. Cordon d’alimentation et
fiche
I. Interrupteur marche/
arrêt avec voyant
d’alimentation
J. Touche Programmes
K.Affichage
L. Touche Heures
M. Touche Minutes
N. Touche Arôme
A. Upravljačka ploča
B. Spremnik za vodu
C. Oznaka razine vode
D.Poklopac
E. Držač filtra s ventilom za
sprječavanje kapanja
F. Vrč za kavu i poklopac vrča
G. Ploča za grijanje
H. Električni kabel i utikač
I. Prekidač za uključivanje/
isključivanje sa žaruljicom
pokazivača napajanja
J. Tipka programa
K.Zaslon
L. Tipka za podešavanja sata
M. Tipka za podešavanja
minuta
N. Tipka za podešavanje
arome
A. Kezelőpanel
B. Víztartály
C.Vízszintjelző
D. Felhajtható fedél
E. Szűrőtartó csepegésgátló
szeleppel
F. Kávéskanna és kannafedél
G.Melegítőlap
H. Hálózati tápkábel és
csatlakozó
I. Be/kikapcsoló gomb
jelzőfénnyel
J. Program gomb
K.Kijelző
L. Óra gomb
M. Perc gomb
N. Aroma gomb
A. Pannello dei comandi
B. Serbatoio dell’acqua
C. Indicatore di livello
dell’acqua
D. Coperchio incernierato
E. Supporto del filtro con
valvola antigocciolamento
F. Caraffa termica e coperchio
della caraffa
G. Piastra riscaldante
H. Cavo di alimentazione e
spina
I. Interruttore ON/OFF con
spia di alimentazione
J. Tasto programma
K.Display
L. Tasto ore
M. Tasto minuti
N. Tasto aroma
pl
It
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
23
Consignes de sécurité / Sigurnosni savjeti
Les instructions suivantes doivent être
lues attentivement avant d’utiliser la
machine pour la première fois.
• Cet appareil n’est pas destiné à
être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont diminuées, ou qui ne
disposent pas des connaissances
ou de l’expérience nécessaires, à
moins qu’elles n’aient été formées
ou encadrées pour l’utilisation
de cet appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés afin
qu’ils ne puissent pas jouer avec cet
appareil.
• L’appareil doit être branché sur un
réseau électrique correspondant
à la tension et à la fréquence
d’alimentation indiquées sur la plaque
signalétique.
• Ne jamais utiliser ou mettre en
marche l’appareil si – le cordon
d’alimentation est endommagé ; – le
corps de l’appareil est endommagé.
Fr
•
•
•
•
•
•
•
Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije
prvog korištenja uređaja.
• Ovaj uređaj nije namijenjen za
korištenje osobama (uključujući
i djecu) sa smanjenim tjelesnim,
osjetnim ili mentalnim sposobnostima
te osobama bez iskustva i znanja o
uporabi uređaja, osim ako im osoba
zadužena za njihovu sigurnost nije
dala upute o korištenju uređaja.
• Potreban je nadzor nad djecom kako
se ne bi igrala aparatom.
• Uređaj se smije priključivati
samo na izvore napajanja čiji
napon i frekvencija odgovaraju
specifikacijama na pločici s
nominalnim vrijednostima!
• Nikad ne koristite niti posežite za
uređajem ako je- kabel za napajanje
oštećen,- kućište uređaja oštećeno.
• Uređaj se smije priključivati samo na
uzemljenu utičnicu. Ako je potrebno,
može se koristiti produžni kabel
prikladan za 10 A.
HR
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être branché à une
prise électrique reliée à la terre. Une
rallonge électrique adaptée à une
intensité de 10 A peut être utilisée si
nécessaire.
Si l’appareil ou le cordon
d’alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant,
l’un de ses réparateurs ou toute
autre personne dûment qualifiée afin
d’éviter tout danger.
L’appareil doit toujours être placé
sur une surface de travail plane et
horizontale.
L’appareil doit être éteint et débranché
du réseau électrique après chaque
utilisation et avant tout nettoyage ou
entretien.
L’appareil et ses accessoires
deviennent chauds en cours de
fonctionnement. Utiliser les poignées
et les boutons prévus à cet effet
uniquement. Laisser l’appareil
refroidir avant de le nettoyer ou de le
ranger.
Le cordon d’alimentation ne doit
pas entrer en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau
ou tout autre liquide.
•
Ako je aparat ili kabel za napajanje
oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegov ovlašteni serviser
ili druga kvalificirana osoba da biste
izbjegli opasnost.
Aparat uvijek postavljajte na
vodoravnu površinu.
Prije čišćenja i održavanja uređaj je
potrebno isključiti i izvući utikač iz
utičnice.
Tijekom rada aparat i dodaci postaju
vrući. Koristite samo naznačene ručke
i gumbe. Prije čišćenja ili odlaganja
ostavite aparat da se ohladi.
Električni kabel ne smije doći u dodir
niti s jednim vrućim dijelom uređaja.
Ne uranjajte uređaj u vodu niti u bilo
koju drugu tekućinu.
Ne premašujte maksimalnu količinu
punjenja naznačenu na uređaju.
Ne koristite niti postavljajte uređaj na
vruću površinu ili blizu izvora topline.
Uređaj služi samo za upotrebu u
zatvorenom prostoru.
•
•
•
•
Ne pas dépasser le volume de
remplissage maximum indiqué sur
l’appareil.
Ne pas utiliser ou poser l’appareil sur
une surface brûlante ou à proximité
d’une source de chaleur.
Cet appareil est réservé à une
utilisation à l’intérieur uniquement.
Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de
dommages résultant d’une utilisation
incorrecte ou inadaptée de l’appareil.
Uređaj je namijenjen samo za
korištenje u kućanstvu. Proizvođač
ne prihvaća nikakvu odgovornost
za moguće štete nastale zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog
korištenja uređaja.
Biztonsági előírások / Norme di sicurezza
Hu
A készülék első használatát
megelőzően olvassa el figyelmesen a
következő utasításokat.
• Korlátozott fizikai, mentális vagy
érzékelési képességű személy
(ideértve a gyermekeket is), továbbá
a készülék használatában nem jártas
személy a készüléket csak akkor
működtetheti, ha a biztonságáért
felelős személy útmutatással látta el
vagy gondoskodik a felügyeletéről.
• Gyermekek a készüléket csak
felügyelet mellett működtethetik, és
ügyelni kell arra, hogy ne használják
játékra.
• A készüléket csak a műszaki adatok
címkéjén feltüntetett értékkel
azonos feszültségű és frekvenciájú
elektromos hálózathoz szabad
csatlakoztatni.
• Soha ne használja és ne vegye kézbe a
készüléket, ha
– megsérült a tápkábel,
– ha megsérült a burkolat.
• A készülék kizárólag földelt
csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva
használható. Szükség esetén 10
A áramerősségnek megfelelő
hosszabbító kábelt használhat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ha a készülék vagy a tápkábel
megsérült, a veszély elkerülése
érdekében azt a gyártónak, a gyártó
által megbízott szerviznek vagy
hasonlóan képzett szakembernek kell
kicserélnie.
A készüléket mindig sima, vízszintes
munkafelületre helyezze.
Tisztítás vagy karbantartás előtt a
készüléket kapcsolja ki, és húzza ki a
tápkábelt a hálózati aljzatból!
A készülék és kiegészítői a használat
során felforrósodnak. Csak a kijelölt
fogantyúkat és gombokat érintse
meg. Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja
lehűlni.
A tápkábel nem érintkezhet a
készülék forró részeivel.
A készüléket ne merítse vízbe vagy
egyéb folyadékba.
Ne lépje túl a készüléken feltüntetett
maximális töltési mennyiséget
(vízszintet).
Ne helyezze a készüléket forró
felületre vagy hőforrás közelébe.
A készülék kizárólag beltéri
környezetben történő használatra
alkalmas.
Ez a készülék kizárólag háztartási
használatra alkalmas. A gyártó nem
vállal semmilyen kötelezettséget a
helytelen vagy nem rendeltetésszerű
használat miatt bekövetkezett
esetleges károkért.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
It
Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare
l’apparecchio per la prima volta.
• L’apparecchio non è destinato ad
essere utilizzato da persone, compresi
i bambini, con ridotte capacità fisiche,
mentali o sensoriali o con esperienza
e/o competenze insufficienti, a meno
che non siano sotto la supervisione
di una persona responsabile della
loro sicurezza o non vengano da essa
istruite sull’utilizzo dell’apparecchio.
• Sorvegliare i bambini per evitare che
giochino con l’apparecchio.
• L’apparecchio può essere collegato
solo a una fonte di alimentazione con
tensione e frequenza conformi alle
specifiche riportate sulla targhetta
delle caratteristiche.
• Non utilizzare l’apparecchio se
– il cavo di alimentazione è
danneggiato,
– il rivestimento esterno è
danneggiato.
• Collegare l’apparecchio
esclusivamente a prese dotate
di messa a terra. Se necessario, è
possibile utilizzare una prolunga tipo
10 A.
•
•
•
•
•
•
•
•
Se l’apparecchio o il cavo di
alimentazione sono danneggiati,
richiederne la sostituzione al
produttore, a un suo agente
dell’assistenza tecnica o a una
persona egualmente qualificata per
evitare rischi.
Posizionare sempre l’apparecchio su
una superficie piana e regolare.
Spegnere l’apparecchio e scollegarlo
dall’alimentazione di rete prima
di ogni operazione di pulizia e
manutenzione.
L’apparecchio e gli accessori si
surriscaldano durante l’uso. Utilizzare
solo le maniglie e le manopole
designate. Lasciar raffreddare
l’apparecchio prima di pulirlo o
riporlo.
Evitare che il cavo di alimentazione
entri in contatto con le parti
surriscaldate dell’apparecchio.
Non immergere l’apparecchio in
acqua o altri liquidi.
Non superare il volume massimo
di riempimento indicato sugli
apparecchi.
Non utilizzare o posizionare
l’apparecchio su una superficie calda
o in prossimità di fonti di calore.
•
•
Da utilizzare esclusivamente in interni.
Questo apparecchio è concepito per
il solo uso domestico. Il produttore
declina qualsiasi responsabilità
per eventuali danni causati da uso
improprio o non corretto.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
25
Première utilisation / Početak rada
Üzembe helyezés / Operazioni preliminari
Fr
HR
Hu
It
26
1. Réglage/modification de l’heure.
Branchez l’appareil ; l’affichage clignote,
indiquant l’heure par défaut : 12:00. Appuyez sur la touche HEURES et MIN pour
régler l’heure. Il est possible de changer
l’heure à tout moment, même en mode
de programmation. Il suffit d’appuyer
sur la touche HEURES et MIN et l’heure
change immédiatement.
Remarque : si vous débranchez la
machine, l’heure devra être réglée à
nouveau.
2. Placez la machine sur une surface
plane. Lors de la première mise en
marche de la cafetière, remplissez
le réservoir d’eau froide. Allumez la
machine à l’aide de l’interrupteur
marche/arrêt. Laissez un réservoir
entier d’eau s’écouler, sans utiliser de
filtre ni de café. Répétez l’opération
une ou deux fois.
3. Préparation du café : ouvrez le
couvercle et remplissez le réservoir
d’eau froide jusqu’au niveau souhaité.
Le réservoir d’eau et la verseuse
disposent d’un indicateur du niveau
d’eau.
(La cafetière ne doit pas
fonctionner alors que le réservoir
est vide !)
1.Postavljanje/promjena vremena.
Ukopčajte stroj, na zaslonu će treptati
početno vrijeme koje pokazuje: 12:00.
Pritisnite Tipka SAT i MIN za postavljanje traženog vremena. Vrijeme se
može bilo kada promijeniti, čak i u
programiranom načinu rada. Samo
pritisnite tipku SAT i MIN, vrijeme se
istovremeno mijenja.
Napomena: ako iskopčate stroj, vrijeme se treba ponovno postaviti.
2. Postavite aparat na ravnu podlogu.
Prilikom prvog pokretanja
aparatanapunite spremnik hladnom
vodom. Pokrenite aparat uz
pomoć prekidača za uključivanje/
isključivanje. Propustite pun spremnik
vode kroz aparat jednom ili dvaput
bez upotrebe papirnatog filtra ili kave
da biste ga očistili.
3. Priprema kave: otvorite poklopac i
napunite spremnik za vodu svježom
hladnom vodom do željene razine.
Indikator razine vode nalazi se na
spremniku vode i na vrču za kavu.
(Aparat se ne smije koristiti s
praznim spremnikom!)
1. Az idő beállítása/módosítása.
Csatlakoztassa a készülék dugvilláját a
hálózathoz. A kijelzőn a kiindulási idő
villog: 12:00. Nyomja meg az ÓRA és PERC
gombot a megfelelő idő beállításához. Az
idő bármikor módosítható, még program
üzemmódban is. Egyszerűen nyomja meg
az ÓRA és PERC gombot, és az idő azonnal
megváltozik.
Megjegyzés: Ha kihúzza a dugaljból a
készülék dugvilláját, akkor ismét be kell az
időt állítania.
2. Helyezze a készüléket vízszintes
munkafelületre. A készülék első
használata előtt töltse fel a tartályt
hideg vízzel. Kapcsolja be a készüléket
a Be/kikapcsoló gombbal. A készülék
megtisztításához folyasson át
egy vagy két teljes tartály vizet a
készüléken papírszűrő, illetve kávé
használata nélkül.
3. Kávé készítése: Nyissa fel a fedelet,
és töltse fel a tartályt a kívánt szintig
friss, hideg vízzel. A víztartályon és a
kávéskannán vízszintjelzés található.
(A készülék üres tartállyal való
használata tilos!)
1. Impostazione/modifica dell’ora.
Collegare la macchina alla presa di
corrente, nel display lampeggia l’orario
iniziale: 12:00. Premere il tasto HOUR
e MIN per impostare l’orario desiderato. L’orario si può modificare in
qualsiasi momento, anche in modalità
di programmazione. Premere semplicemente il tasto HOUR e MIN per
cambiare orario tutto in una volta.
Nota: scollegando la macchina dalla
presa di corrente, si dovrà impostare di
nuovo l’orario.
2. Posizionare l’apparecchio su
una superficie piana. Alla prima
accensione dell’apparecchio,
riempire il serbatoio di acqua fredda.
Accendere l’apparecchio utilizzando
l’interruttore ON/OFF. Per pulire
l’apparecchio, lasciar passare un
intero serbatoio di acqua una o due
volte, senza usare un filtro né miscela
di caffè.
3. Per fare il caffè, aprire il coperchio e
riempire il serbatoio di acqua fredda
fino al livello desiderato. Sul serbatoio
dell’acqua e sulla caraffa termica è
presente un indicatore del livello
dell’acqua.
Non utilizzare l’apparecchio con il
serbatoio vuoto!
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
Fr
HR
Hu
It
4. Placez un filtre en papier de
taille n°4 dans le porte-filtre et
remplissez-le de café moulu. Une
graduation indiquant le nombre de
cuillères à café recommandé figure à
côté de la quantité d’eau. Pour obtenir
un café moyennement corsé, une
cuillère doseur (env. 6 à 7 g) par tasse
suffit. Fermez le couvercle du réservoir
d’eau et remettez la verseuse en place
(avec son couvercle).
5. Réglage d’un départ différé. Ap-
puyez sur la touche PROGRAMME ;
l’affichage clignote. Réglez les heures
en appuyant sur la touche HEURES.
Réglez ensuite les minutes en appuyant sur la touche MIN. Appuyez à nouveau sur la touche PROGRAMME pour
confirmer. L’heure actuelle s’affiche de
nouveau au bout de 5 secondes.
6. Modification du départ différé.
Maintenez la touche PROGRAMME
enfoncée pendant 3 secondes.
L’affichage clignote et le voyant de la
touche PROGRAMME s’éteint. Réglez
les heures en appuyant sur la touche
HEURES. Réglez ensuite les minutes en
appuyant sur la touche MIN. Appuyez
à nouveau sur la touche PROGRAMME
pour confirmer.
4. Umetnite papirni filtar veličine
1x4 u držač filtra i napunite
ga mljevenom kavom. Skala za
preporučeni broj žličica kave nalazi
se pored skale za vodu. Za prosječno
jaku kavu dovoljna je jedna mjerna
žlica (približno 6-7 g) po šalici.
Zatvorite poklopac spremnika za
vodu i stavite vrč natrag (zajedno s
poklopcem).
5.Postavljanje odgode vremena. Pritisnite tipku PROGRAM, zaslon trepti.
Postavite sate pritiskom na tipku SAT.
Zatim postavite minute pritiskom na
tipku MIN. Za potvrdu ponovno pritisnite tipku PROGRAM. Na zaslonu će
se nakon 5 sekundi ponovno prikazati
trenutno vrijeme.
6. Postavljanje trajanja odgode. Pritisnite i držite 3 sekunde pritisnutu tipku
PROGRAM. Zaslon trepti i isključuje
se svjetlo tipke PROGRAM. Postavite
sate pritiskom na tipku SAT. Zatim
postavite minute pritiskom na tipku
MIN. Za potvrdu ponovno pritisnite
tipku PROGRAM.
4. Helyezzen egy 1x4-es méretű
papírszűrőt a szűrőtartóba, majd
töltse fel azt őrölt kávéval. A vízmérce
mellett szintén mérce mutatja az
adagolandó kávé mennyiségét,
kanalakban mérve. Átlagos erősségű
kávéhoz csészénként egy mérőkanál
(kb. 6–7 g) őrölt kávét adagoljon. Zárja
le a víztartály fedelét, és helyezze
vissza a kannát (a fedelével együtt).
5. A késleltetési idő beállítása. Nyomja
meg a PROGRAM gombot, és villogni
kezd a kijelző. Az órák értékét az ÓRA
gomb megnyomásával állítsa be.
Ezután a percek értékét a PERC gomb
megnyomásával állítsa be. A beállítás
megerősítéséhez nyomja meg ismét
a PROGRAM gombot. 5 másodperc
elteltével a kijelző visszatér az aktuális idő
megjelenítéséhez.
6. A késleltetési idő módosítása.
Tartsa lenyomva a PROGRAM gombot 3
másodpercig. Villogni kezd a kijelző, és a
PROGRAM gomb fénye kikapcsol. Az órák
értékét az ÓRA gomb megnyomásával
állítsa be. Ezután a percek értékét a PERC
gomb megnyomásával állítsa be. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg ismét a
PROGRAM gombot.
4. Inserire un filtro di carta 1x4 nel
supporto del filtro e riempirlo di
miscela di caffè. Vicino all’indicatore
del livello dell’acqua c’è un indicatore
per il numero di misurini di caffè
consigliati. Per un caffè mediamente
forte è sufficiente un misurino
(circa 6-7 g) per tazza. Chiudere il
coperchio del serbatoio dell’acqua
e riposizionare il bricco (con il
coperchio).
5. Impostazione del tempo di ritardo.
Premere il tasto PROGRAM, il display
lampeggia. Impostare le ore premendo
il tasto HOUR. Quindi impostare i minuti
premendo il tasto MIN. Premere il tasto
PROGRAM di nuovo per confermare. Il
display visualizza di nuovo l’orario attuale
dopo 5 minuti.
6. Modifica del tempo di ritardo. Tenere premuto il tasto PROGRAM per 3
secondi. Il display lampeggia e la spia
del tasto PROGRAM si spegne. Impostare le ore premendo il tasto HOUR.
Quindi impostare i minuti premendo il
tasto MIN. Premere il tasto PROGRAM
di nuovo per confermare.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
27
Première utilisation / Početak rada
Üzembe helyezés / Operazioni preliminari
Fr
HR
Hu
It
28
7. Allumez la machine en appuyant
sur l’interrupteur marche/arrêt. Le
voyant d’alimentation s’allume et l’eau
chaude commence à s’écouler dans le
filtre. Si la cafetière n’a pas été arrêtée
manuellement, la fonction “Arrêt
automatique de sécurité” l’éteint au
bout de 40 minutes.
8. Lorsque la verseuse est retirée, le
système anti-gouttes empêche le café
de goutter sur la plaque chauffante.
(Pendant le passage du café, ne pas
retirer la verseuse pendant plus de
30 secondes, le filtre risquerait de
déborder.)
9. Le sélecteur d’arôme prolonge le
temps de préparation du café pour
optimiser l’extraction des saveurs
et obtenir un café plus corsé pour
un nombre de tasses restreint
(généralement moins de 6).
une fois pour un
Appuyez sur
café doux, deux fois pour un café
moyen et trois fois pour un café fort.
7. Pokrenite aparat uz pomoć
prekidača za uključivanje/
isključivanje. Žaruljica pokazivača
napajanja se uključuje i topla voda
počinje teći u filtar. Ako se uređaj ne
isključi ručno, funkcija sigurnosnog
automatskog isključivanja isključuje
ga nakon 40 minuta.
8. Ako izvadite vrč, ventil filtra spriječit
će kapanje kave na ploču za grijanje.
(Kad voda zavri, vrč ne smije biti
izvađen dulje od 30 sekundi jer će se
filtar prepuniti.)
9. Regulator arome produljuje vrijeme
pripreme kako bi maksimalno izvukao
okus i dobila jača kava za manji broj
šalica (obično manje od 6).
, jednom za slabiju, dva
Pritisnite
puta za srednje jaku i 3 puta za jaku
kavu.
7. Kapcsolja be a készüléket a Be/
kikapcsoló gombbal. A tápellátás
jelzőfény bekapcsol, és a forró víz
folyni kezd a szűrőbe. Amennyiben
a készüléket használat után nem
kapcsolja ki, a biztonsági automatika
40 perc után önműködően kikapcsolja
azt.
8. Ha a kannát eltávolítja, a szűrő
szelepe megakadályozza, hogy kávé
cseppenjen a melegítőlapra. (A víz
forrása közben a kannát maximum
30 másodpercre távolítsa el,
ellenkező esetben a szűrőből kifut
a víz.)
9. Az Aromaválasztó funkció az ízek
maximális kivonása érdekében
meghosszabbítja a főzési időt, így
kevesebb adag (általában 6 csésze
alatti mennyiség) készítése esetén
erősebb kávét eredményez.
gombot egyszer,
Nyomja meg a
ha gyenge kávét szeretne, kétszer a
közepes erősségűhöz, vagy háromszor
az erős feketéhez.
7. Accendere l’apparecchio utilizzando
l’interruttore ON/OFF. La spia di
alimentazione si accende e l’acqua
calda inizia a passare nel filtro. Nel
caso in cui il dispositivo non venga
spento manualmente, la funzione di
Spegnimento automatico di sicurezza
si attiva dopo 40 minuti.
8. Se il bricco viene rimosso,la valvola
del filtro impedisce che il caffè possa
gocciolare sulla piastra riscaldante.
Durante la bollitura, il bricco non
deve essere rimosso per più di 30
secondi o dal filtro fuoriuscirà del
liquido.
9. Il Selettore Aroma estende il
tempo di infusione per massimizzare
l’estrazione del sapore e ottenere
un caffè più forte per meno tazzine
(solitamente meno di 6).
una volta per un gusto
Premere
leggero, due volte per un gusto medio
e 3 volte per un gusto forte.
www.electrolux.com
Nettoyage et entretien / Čišćenje i održavanje
Tisztítás és ápolás / Pulizia e manutenzione
BG
CS
DA
DE
EE
EN
Fr
HR
1. Éteignez la machine et débranchez
le cordon d’alimentation. Essuyez
les surfaces extérieures à l’aide d’un
chiffon humide. La verseuse et son
couvercle peuvent être nettoyés au
lave-vaisselle. Ne jamais utiliser de
produits nettoyants caustiques
ou abrasifs et ne jamais placer la
cafetière sous l’eau ou tout autre
liquide!
2. Pour nettoyer le porte-filtre,
soulevez la poignée et retirez le portefiltre. Pour bien nettoyer le clapet du
filtre, appuyez plusieurs fois dessus
lorsque vous le rincez. Le porte-filtre
peut également être lavé au lavevaisselle.
1. Isključite aparat i iskopčajte
električni kabel. Obrišite sve vanjske
površine vlažnom krpom. Vrč za
kavu i poklopac vrča mogu se prati u
stroju. Nikada ne koristite kaustična
ili abrazivna sredstva za čišćenje
i nikada ne uranjajte aparat u
tekućinu!
2. Da biste očistili držač filtra,
podignite ručku i izvadite držač filtra.
Kako biste temeljito očistili ventil
filtra, pritisnite ga nekoliko puta
tijekom ispiranja. Držač filtra može se
prati i u perilci posuđa.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
Hu
1. Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a
hálózati tápkábelt a fali aljzatból.
Minden külső felületet töröljön át
nedves ruhával. A kávéskanna és a
kanna fedele mosogatógépben is
elmosható. Ne használjon maró
vagy dörzsölő hatású tisztítószert,
és soha ne merítse folyadékba a
készüléket!
RO
2. A szűrőtartó megtisztításához
emelje fel a fogantyút, és vegye
ki a szűrőtartót. A szűrőszelepet
a teljes megtisztításhoz öblítés
közben többször meg kell nyomni.
A szűrőtartó mosogatógépben is
elmosható.
RU
SK
SL
SR
SV
It
1. Spegnere l’apparecchio e scollegare
il cavo di alimentazione. Pulire tutte
le superfici esterne con un panno
pulito. Il bricco del caffè e il coperchio
possono essere lavati in lavastoviglie.
Non utilizzare detergenti caustici
o abrasivi e non immergere
l’apparecchio in liquidi!
2. Per pulire il supporto del filtro,
sollevare la maniglia e rimuovere
il supporto del filtro. Per pulire
completamente la valvola del filtro,
premerla diverse volte mentre viene
risciacquata. Il supporto del filtro può
essere lavato anche in lavastoviglie.
TR
UK
29
Détartrage / Uklanjanje kamenca
Vízkőmentesítés / Decalcificazione
Fr
HR
Hu
It
30
1. Nous recommandons de procéder
à un détartrage toutes les
70 utilisations. Utilisez un agent
détartrant écologique et respectez
toujours les instructions du fabricant.
2. Pour commencer, versez de l’eau
froide dans le réservoir et ajoutez
l’agent détartrant. Placez la verseuse
fermée sur la plaque chauffante.
Laissez agir la solution détartrante
pendant environ 15 minutes, puis
allumez l’appareil. Une fois que
toute la solution est passée, arrêtez
l’appareil. Si nécessaire, répétez la
procédure de détartrage. Répétez la
procédure au moins deux fois à l’eau
claire.
3. Rincez soigneusement la verseuse,
le couvercle et le boîtier du filtre
sous l’eau du robinet. Actionnez
plusieurs fois le système anti-goutte
pendant que vous le rincez.
1. Preporučujemo, kao mjeru opreza,
dekalcifikaciju nakon svakih 70
upotreba. Upotrebljavajte isključivo
sredstvo za uklanjanje kamenca koje
nije štetno za okoliš i uvijek slijedite
upute proizvođača.
2. Najprije vodom napunite spremnik
za vodu i zatim dodajte sredstvo
za uklanjanje kamenca. Vrč za kavu
s poklopcem postavite na grijuću
ploču. Neka otopina sa sredstvom za
uklanjanje kamenca djeluje približno
15 minuta, a zatim uključite uređaj.
Nakon što je otopina sa sredstvom
za uklanjanje kamenca protekla kroz
uređaj, isključite uređaj. Po potrebi
ponovite postupak dekalcifikacije.
Postupak najmanje dva puta ponovite
koristeći čistu vodu.
3. Tekućom vodom pažljivo isperite
vrč za kavu, poklopac vrča i uložak
filtra. Nekoliko puta uključite ventil
protiv kapanja kako bi se isprao.
1. Javasoljuk, hogy óvintézkedésként
minden 70 használat után végezze
el a készülék vízkőtelenítését. Csak
környezetbarát vízkőoldót használjon,
és kövesse a gyártó útmutatásait.
2. Először töltsön vizet a víztartályba,
majd adjon hozzá vízkőoldót.
Helyezze a kávéskannát a fedelével
együtt a melegen tartó lapra.
Körülbelül 15 percen keresztül hagyja
hatni a vízkőoldót, majd kapcsolja
ki a készüléket. Miután a vízkőoldós
oldat átjárta a rendszert, kapcsolja ki a
készüléket. Szükség esetén ismételje
meg a vízkőoldást. Tiszta vízzel
legalább kétszer ismételje meg ezt az
eljárást.
3. A kávéskannát és fedelét,
valamint a szűrőbetétet alaposan
öblítse át folyó víz alatt. Öblítés
közben többször mozgassa meg a
csepegésgátló szelepet.
1. Per precauzione, si consiglia di
decalcificare l’apparecchiatura
dopo 70 impieghi. Utilizzare
un prodotto decalcificante
ecocompatibile e seguire sempre le
indicazioni del produttore.
2. Innanzitutto, riempire il contenitore
dell’acqua con acqua fresca, quindi
aggiungere il dacalcificante.
Sistemare la caraffa con il coperchio
sulla piastra riscaldante.
Lasciar agire la soluzione
decalcificante per circa 15 minuti,
quindi accendere l’apparecchiatura.
Una volta fatta fuoriuscire tutte la
soluzione decalcificante, spegnere
l’apparecchiatura. Se necessario,
ripetere la procedura. Ripeterla almeno
due volte con acqua pulita.
3. Sciacquare accuratamente la
caraffa del caffè e l’inserto del filtro
sotto l’acqua corrente. Attivare la
valvola antigocciolamento più volte
durante il risciacquo.
www.electrolux.com
Mise au rebut / Odlaganje
Hulladékkezelés / Smaltimento
Fr
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et
recyclables. Les éléments en plastique
sont identifiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Appareils usagés
sur le produit ou sur
Le symbole
son emballage indique qu'il ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un
centre de recyclage adapté au traitement
des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce
produit est recyclé correctement, vous
contribuerez à éviter les conséquences
néfastes pour l'environnement et la
santé que pourrait avoir une mauvaise
gestion de ce produit en fin de vie. Pour
plus d'informations sur le recyclage de
ce produit, contactez votre centre local,
votre service de traitement des ordures
ménagères, ou le magasin qui vous a
vendu ce produit.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
HR
Odlaganje
Materijali za pakiranje
Ambalaža je bezopasna za okoliš i može
se reciklirati. Plastične komponente
prepoznaju se po oznakama, npr. >PE<,
>PS< itd.
Molimo vas da materijal za pakiranje
odložite u odgovarajuću kantu kod
ustanove za otpad u vašoj zajednici.
Stari uređaj
na proizvodu ili na ambalaži
Simbol
znači da ovaj proizvod možda neće moći
biti obrađen kao kućni otpad. Potrebno
ga je predati na odgovarajuće mjesto
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Osiguravanjem pravilnog
zbrinjavanja ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju potencijalno negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje
FI
može uzrokovati nepravilno zbrinjavanje
ovog proizvoda. Podrobnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda potražite
u lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom
poduzeću ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
FR
HR
HU
IT
LT
LV
Hu
Hulladékkezelés
Csomagolóanyagok
A csomagolóanyagok környezetbarát
anyagok és újrahasznosíthatók. A
csomagolás műanyagból készült darabjait
meghatározott jelölések azonosítják,
például >PE<, >PS< stb.
A csomagolóanyagokat a megfelelő
lakossági hulladékgyűjtőkbe kell helyezni.
Leselejtezés
A terméken vagy a csomagoláson
arra figyelmeztet, hogy
lévő jelzés
a termék nem dobható ki háztartási
hulladékgyűjtőbe. Ha a termék
használhatatlanná vagy fölöslegessé válik,
hulladékkezelés céljából adja le olyan
speciális gyűjtőhelyen, amely biztosítja
az elektromos és elektronikus eszközök
NL
újrahasznosítását. A termék megfelelő
hulladékkezelésével megelőzhető
a környezetre és az egészségre
gyakorolt olyan káros következmények
kialakulása, amelyeket a nem megfelelő
hulladékkezelés okozna. A termék
újrahasznosításával kapcsolatban a helyi
önkormányzatnál, egy hulladékkezelést
végző vállalatnál, illetve a terméket
árusító szaküzletben kérhet további
felvilágosítást.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
It
Smaltimento
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio utilizzati sono
ecologici e riciclabili. I componenti
in plastica sono contrassegnati dalle
indicazioni >PE<, >PS<, e così via.
Smaltire i materiali di imballaggio negli
appositi contenitori presso le isole
ecologiche locali.
Apparecchio usato
riportato sull'apparecchio
Il simbolo
o sulla sua confezione indica che questo
prodotto non può essere considerato
un normale rifiuto domestico, ma che
deve invece essere smaltito presso un
apposito punto di raccolta specializzato
nel riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Lo scrupoloso
rispetto delle disposizioni in materia
di smaltimento delle apparecchiature
SL
elettriche ed elettroniche contribuisce
alla salvaguardia dell'ambiente e
alla tutela della salute. Per ulteriori
informazioni sul riciclaggio contattare il
proprio comune di residenza, la discarica
o il negozio dove è stato acquistato il
prodotto.
SR
SV
TR
UK
31
32
www.electrolux.com
BG
D
CS
DA
DE
B
EE
E
I
K
K
J
EN
L M N
ES
FI
FR
F
HR
C
HU
IT
H
LT
LV
A
LT
LV
Sudedamosios dalys Sastāvdaļas
A. Valdymo skydelis
B. Vandens bakas
C. Vandens lygio indikatorius
D. Atverčiamas dangtis
E. Filtro laikiklis su vožtuvu
nuo lašėjimo
F. Kavos ąsotis ir ąsočio
dangtis
G. Šildymo plokštė
H. Maitinimo laidas ir
kištukas
I. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO
jungiklis su maitinimo
indikatoriaus lempute
J. Programavimo mygtukas
K.Ekranas
L. Valandų nustatymo
mygtukas
M. Minučių nustatymo
mygtukas
N. Aromato mygtukas
A. Vadības panelis
B. Ūdens tvertne
C. Ūdens līmeņa indikators
D. Atverams vāks
E. Filtra turētājs ar
pretpilēšanas vārstu
F. Kafijas trauks un trauka
vāks
G. Sildīšanas plāksne
H. Barošanas vads un
spraudnis
I.Ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis ar strāvas
indikatoru
J. Programmu taustiņš
K.Displejs
L. Stundu taustiņš
M. Minūšu taustiņš
N. Aromāta taustiņš
NL
G
nL
NO
pl
No
Onderdelen
Komponenter
A.Bedieningspaneel
B. Waterreservoir
C.Waterniveau-indicatie
D.Scharnierdeksel
E. Filterhouder met antidrupklepje
F. Koffiekan en deksel van
koffiekan
G.Warmhoudplaatje
H. Voedingssnoer en stekker
I. AAN/UIT-knop met
voedingsindicatielampje
J.Programmatoets
K.Display
L. De knop Uur
M. De knop Minuut
N. De knop Aroma
A. Betjeningspanel
B. Vannbeholder
C.Vannivåindikator
D. Hengslet lokk
E. Filterholder med
antidryppventil
F. Kaffekanne og kannelokk
G.Varmeplate
H. Strømledning og støpsel
I. AV/PÅ-bryter med
strømindikator
J.Program-knapp
K.Display
L.Time-knapp
M.Minutt-knapp
N.Aroma-knapp
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
33
Saugos patarimas / Drošības instrukcijas
LT
LV
34
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą
atidžiai perskaitykite toliau pateiktas
instrukcijas.
• Šis prietaisas neskirtas sutrikusių
fizinių, jutimo ar protinių galimybių
asmenims (taip pat vaikams) arba
neturintiems žinių ir patirties, nebent
už jų saugumą atsakingas asmuo juos
prižiūri arba parodo, kaip prietaisą
naudoti.
• Reikia užtikrinti, kad vaikai nežaistų su
prietaisu.
• Prietaisas gali būti prijungtas tik prie
maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir
dažnis atitinka duomenų plokštelėje
pateiktas specifikacijas!
• Niekada nenaudokite ar nekelkite
prietaiso, jei pažeistas elektros
maitinimo laidas arba korpusas.
• Prietaisas turi būti įjungtas tik į
įžemintą lizdą. Jei reikia, galima
naudoti 10 A tinkantį ilginamąjį laidą.
• Jei prietaisas arba elektros maitinimo
laidas pažeistas, jį turi pakeisti
gamintojas, gamintojo techninės
priežiūros atstovas arba kitas
kvalifikuotas asmuo, kad būtų
išvengta pavojaus.
• Prietaisą visada dėkite ant lygaus
paviršiaus.
•
Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi,
uzmanīgi izlasiet tālāk minētos
norādījumus.
• Šī ierīce nav piemērota, lai to
lietotu personas (tostarp bērni) ar
kustību, maņu un garīgās attīstības
traucējumiem vai nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja vien
tās neuzrauga vai nav apmācījusi
persona, kas atbild par viņu drošību.
• Uzraugiet, lai bērni nerotaļātos ar
ierīci.
• Ierīci drīkst pievienot tikai tādam
strāvas padeves avotam, kura
spriegums un frekvence atbilst
norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
• Nekad nelietojiet ierīci vai neņemiet
to rokās, ja – ir bojāts barošanas
vads;– ir bojāts ierīces korpuss.
• Ierīci drīkst pievienot tikai zemētai
kontaktligzdai. Ja nepieciešams, var
izmantot pagarinātāju, kas piemērots
10 A lielam strāvas stiprumam.
• Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti,
lai izvairītos no riska, ražotājam,
apkalpošanas pārstāvim vai citai
kvalificētai personai tas jānomaina.
• Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas
darba virsmas.
• Pirms tīrīšanas un apkopes ierīce ir
jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla.
• Ierīce un tās piederumi darbības
laikā sakarst. Lietojiet tikai norādītos
rokturus un pogas. Pirms tīrīšanas vai
glabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
• Neļaujiet barošanas vadam saskarties
ar ierīces karstajām daļām.
• Nemērciet ierīci ūdenī vai citos
šķidrumos.
• Nepārsniedziet maksimālo
iepildīšanas daudzumu, kas norādīts
uz ierīces.
• Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas
vai siltuma avota tuvumā.
• Ierīci drīkst lietot tikai telpās.
• Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai
mājās. Ražotājs neuzņemas atbildību
par bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas izmantošanas dēļ.
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Prieš prietaisą valant ir atliekant jo
techninę priežiūrą, jį būtina išjungti
ir iš elektros lizdo ištraukti maitinimo
laido kištuką.
Prietaisui veikiant jis ir jo priedai yra
karšti. Naudokite tik prietaisui skirtas
rankenas ir rankenėles. Prieš prietaisą
valydami ar palikdami nenaudojamą
leiskite jam atvėsti.
Maitinimo laidas negali liestis su
jokiomis karštomis prietaiso dalimis.
Nemerkite prietaiso į vandenį ar kokį
kitą skystį.
Neviršykite maksimalios ant prietaisų
nurodytos pripildymo talpos.
Nenaudokite ar nedėkite prietaiso
ant karšo paviršiaus ar prie šilumos
šaltinio.
Prietaisas skirtas naudoti tik namuose.
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje. Gamintojas negali prisiimti
jokios atsakomybės už galimą žalą,
patirtą dėl netinkamo naudojimo.
Veiligheidsadvies / Sikkerhetsråd
NL
Lees de volgende aanwijzing
zorgvuldig door voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt.
• Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door personen (met
inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of personen zonder
ervaring of kennis, tenzij zij worden
begeleid bij of zijn geïnstrueerd over
het gebruik van het apparaat door
iemand die de verantwoordelijkheid
draagt voor hun veiligheid.
• Let op dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een stopcontact
met een voltage en frequentie die
overeenkomen met de specificaties
op het modelplaatje.
• Gebruik of til het apparaat nooit op
als - de voedingskabel is beschadigd, de behuizing is beschadigd.
• Het apparaat mag alleen worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. Indien nodig kunt u een
verlengkabel gebruiken die geschikt
is voor 10 A.
• Als het apparaat of de
voedingskabel is beschadigd,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
moet deze door de fabrikant, de
servicevertegenwoordiger of een
andere gekwalificeerde persoon
worden vervangen om risico’s te
vermijden.
Plaats het apparaat altijd op een
horizontale, vlakke ondergrond.
Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
met reiniging of onderhoud begint.
Het apparaat en de accessoires
worden heet tijdens het gebruik.
Gebruik alleen originele hendels en
knoppen. Laat het apparaat afkoelen
voordat u dit reinigt of wegzet.
De voedingskabel mag de hete delen
van het apparaat niet raken.
Dompel het apparaat nooit in water
of andere vloeistoffen.
Overschrijd niet het maximale
vulvolume, zoals aangegeven op het
apparaat.
Plaats of gebruik het apparaat niet
op een heet oppervlak of bij een
warmtebron.
Het apparaat is enkel bedoeld voor
gebruik binnenshuis.
Dit apparaat is enkel bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor mogelijke schade die het gevolg
is van onjuist gebruik.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
No
Les følgende anvisninger nøye før du
bruker apparatet for første gang.
• Apparatet skal ikke brukes av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller manglende
erfaring eller kunnskap, med mindre
de under tilsyn av en ansvarlig person
får opplæring i bruk av apparatet.
• Pass på at barn ikke leker med
apparatet.
• Apparatet kan bare kobles til en
strømkilde med samme spenning og
frekvens som er angitt på typeskiltet!
• Ikke bruk eller løft apparatet hvis
strømledningen eller huset er skadet.
• Apparatet skal bare kobles til en
jordet kontakt. En skjøteledning
beregnet på 10 A kan brukes hvis det
er nødvendig.
• Hvis apparatet eller strømledningen
er skadet, må de skiftes av
produsenten, et autorisert
servicesenter eller en tilsvarende
kvalifisert person for å unngå fare.
• Apparatet skal alltid plasseres på et
plant og jevnt underlag.
• Ikke gå fra apparatet uten tilsyn mens
det er koblet til strømnettet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må slås av og støpselet
trekkes ut etter hver gang det har
vært i bruk samt før rengjøring og
vedlikehold.
Apparatet og tilbehøret blir
varmt når det er i bruk. Bruk bare
angitte håndtak og knapper. La
apparatet avkjøle før rengjøring eller
oppbevaring.
Strømledningen må ikke komme
i kontakt med noen av apparatets
varme deler.
Ikke senk apparatet i vann eller andre
væsker.
Ikke overskrid den maksimale
påfyllingsmengden som er angitt på
apparatet.
Ikke bruk eller plasser apparatet på et
varmt underlag eller i nærheten av en
varmekilde.
Apparatet er bare beregnet på
innendørs bruk.
Dette apparatet er bare beregnet
på husholdningsbruk. Produsenten
påtar seg ikke erstatningsansvar
for eventuelle skader som følge av
upassende eller feilaktig bruk.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
35
Naudojimo pradžia / Darba sākšana
Het eerste gebruik / Slik kommer du i gang
LT
LV
NL
No
36
1. Laiko nustatymas/keitimas. Prijungus
aparatą prie elektros tinklo, ekrane
žybčios pradinė laiko nuostata:
12:00. Spausdami valandų „HOUR“ ir
minučių „MIN“ nustatymo mygtukus,
nustatykite reikiamą laiką. Laiką bet
kuriuo metu galite pakeisti, netgi
veikiant programavimo režimui. Tiesiog
spauskite mygtukus „HOUR“ ir „MIN“, ir
laikas tuoj pat bus pakeistas.
Pastaba: jeigu atjungsite aparatą nuo
elektros tinklo, laiką teks nustatyti iš
naujo.
2. Padėkite prietaisą ant lygaus
paviršiaus. Kai pirmą kartą įjungiate
prietaisą, pripildykite baką šalto
vandens. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO
jungikliu įjunkite prietaisą.
Nenaudodami popierinio filtro ar
kavos leiskite pilnam bakui vandens
tekėti prietaisu vieną ar kelis kartus,
kad išsivalytų.
3. Kavos virimas: atidarykite dangtį
ir pripildykite vandens baką šviežio
šalto vandens iki norimo lygio. Ant
vandens indo ir kavos ąsočio yra
vandens lygio rodiklis.
(Prietaiso negalima naudoti, kai
bakas tuščias!)
1. Laika iestatīšana/mainīšana.
Pieslēdziet automātu elektrībai,
displejā sāks mirgot sākotnējais laiks,
rādot: 12:00. Nospiediet STUNDU
un MINŪŠU taustiņu, lai iestatītu
nepieciešamo laiku. Laiku var mainīt
jebkurā brīdī pat programmu režīmā.
Vienkārši nospiediet STUNDU un
MINŪŠU taustiņu un laiks uzreiz
mainīsies.
Piezīme: ja atvienosiet ierīci, laiks
atkal būs jāiestata.
2. Novietojiet ierīci uz līdzenas
virsmas. Kad lietojat ierīci pirmo
reizi, piepildiet tvertni ar aukstu
ūdeni. Ieslēdziet ierīci, izmantojot
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Lai
iztīrītu ierīci, piepildiet ūdens tvertni
un ļaujiet ūdenim izplūst caur ierīci
vienu vai divas reizes; neizmantojiet
papīra filtru vai kafiju.
3. Kafijas pagatavošana: atveriet
vāciņu un piepildiet ūdens tvertni
ar nepieciešamo auksta ūdens
daudzumu. Uz ūdens tvertnes un
kafijas trauka atrodas ūdens līmeņa
indikators.
(Ierīci nedrīkst izmantot, ja ūdens
tvertne ir tukša!)
1. De tijd instellen/wijzigen. Steek de
stekker in het stopcontact, de display
zal knipperen en de volgende tijd weergeven: 12:00. Druk op de knop UUR en
MINUUT om de gewenste tijd in te stellen. De tijd kan op elk moment worden
gewijzigd, zelfs in de programmamodus.
Druk op de knop UUR en MIN en de tijd
zal onmiddellijk worden gewijzigd.
Opmerking: Als u de stekker uit het
stopcontact haalt, dan moet de tijd
opnieuw worden ingesteld.
2. Plaats het apparaat op een vlakke
ondergrond. Als u het apparaat voor
het eerst aanzet, vult u het reservoir
met koud water. Start het apparaat
door op de AAN/UIT-knop te drukken.
Laat een volledig reservoir water een
of twee keer door het apparaat lopen
om dit te reinigen, zonder papieren
filter of koffie.
3. Koffie maken: open het deksel en
vul het waterreservoir met koud
water tot het gewenste niveau. Op
het waterreservoir en de koffiekan
bevindt er zich een waterniveauindicator.
(Gebruik het apparaat nooit met
een leeg reservoir!)
1. Angi/endre tid. Når du kobler til maskinen vil displayet vise tiden: 12:00. Trykk
på TIME- og MINUTT-knappene for å angi
ønsket tid. Tiden kan endres når som
helst, selv i programmodus. Trykk på
TIME- og MINUTT-knappene for å endre
tiden.
Merk: tiden må stilles inn på nytt etter at
du har koblet fra maskinen.
2. Sett maskinen på et plant underlag.
Når du starter maskinen for første
gang, fyller du beholderen med
kaldt vann. Start maskinen med AV/
PÅ-bryteren. La en full beholder med
vann gå én eller to ganger gjennom
maskinen for å rengjøre den, uten å
bruke papirfilter eller kaffe.
3. Lage kaffe: åpne lokket og fyll vannbeholderen med kaldt, friskt vann opp
til ønsket nivå. Det er en nivåindikator
på kaffekannens vanntank.
(Maskinen må ikke brukes når vannbeholderen er tom!)
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
LT
LV
NL
No
4. Į filtro laikiklį įdėkite 1 x 4 dydžio
popierinį filtrą ir pripildykite
jį maltos kavos. Greta vandens
matuoklio yra matuoklis, nurodantis
rekomenduojamą kavos šaukštelių
skaičių.Norint išvirti vidutinio stiprumo
kavos, vienam puodeliui užtenka
vieno matavimo šaukšto (apie 6–7
g.). Uždarykite vandens rezervuaro
dangtelį ir vėl įstatykite indą (su
dangteliu).
5. Atidėjimo laiko nustatymas.
Paspaudus programavimo mygtuką
„PROGRAM“, rodinys žybčioja.
Nustatykite valandas, spausdami
mygtuką „HOUR“. Paskui nustatykite
minutes, spausdami mygtuką „MIN“.
Dar kartą paspauskite mygtuką
„PROGRAM“, kad patvirtintumėte
nuostatą. Po 5 sekundžių ekrane vėl
bus rodomas dabartinis laikas.
6. Atidėjimo laiko keitimas.
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite
nuspaudę mygtuką „PROGRAM“.
Rodimys žybčios, o mygtuko
„PROGRAM“ lemputė užges.
Nustatykite valandas, spausdami
mygtuką „HOUR“. Paskui nustatykite
minutes, spausdami mygtuką „MIN“.
Dar kartą paspauskite mygtuką
„PROGRAM“, kad patvirtintumėte
nuostatą.
4. Ievietojiet filtra turētājā papīra
filtru ar izmēru 1 x 4 un piepildiet to
ar maltu kafiju. Blakus ūdens tilpuma
atzīmēm ir norādīts arī ieteicamais
kafijas karošu skaits. Lai iegūtu
vidēji stipru kafiju, vienai tasītei
nepieciešama viena mērkarote kafijas
(apm. 6–7 g). Aizveriet ūdens tvertnes
vāku un novietojiet trauku atpakaļ (ar
aizvērtu vāku).
5. Atliktā starta laika iestatīšana.
Piespiediet PROGRAMMU taustiņu,
sāk mirgot displejs. Iestatiet
stundas, piespiežot STUNDU
taustiņu. Tad iestatiet minūtes,
piespiežot MINŪŠU taustiņu. Atkal
nospiediet PROGRAMMU taustiņu,
lai apstiprinātu izvēli. Displejā atkal
būs redzams pareizs laiks pēc kādām
piecām sekundēm.
6. Atliktā starta laika mainīšana.
Turiet nospiestu PROGRAMMU
taustiņu 3 sekundes. Displejs mirgo
un PROGRAMMU taustiņa gaisma
izslēdzas. Iestatiet stundas, piespiežot
STUNDU taustiņu. Tad iestatiet
minūtes, piespiežot MINŪŠU taustiņu.
Atkal nospiediet PROGRAMMU
taustiņu, lai apstiprinātu izvēli.
4. Plaats een papieren 1x4-filter in de
filterhouder en vul dit met gemalen
koffie. Naast de watermaatstreep ziet
u een maatstreep voor het aanbevolen
aantal lepels koffie.Voor koffie met
een gemiddelde sterkte is één maatschepje (ongeveer 6-7 g) per kopje
voldoende. Sluit het deksel van het
waterreservoir en plaats de kan terug
(met deksel en al).
5. De vertragingstijd instellen. Druk
op de knop PROGRAMMA, de display
knippert. Stel de uren in door op de
knop UUR te drukken. Stel vervolgens
de minuten in door op de knop MIN
te drukken. Druk opnieuw op de toets
PROGRAMMA om te bevestigen. De
display zal na 5 seconden de huidige
tijd weergeven.
6. De vertragingstijd wijzigen. Druk op
de toets PROGRAMMA en houd deze 3
seconden ingedrukt De display knippert en de knop PROGRAMMA wordt
gedoofd. Stel de uren in door op de
knop UUR te drukken. Stel vervolgens
de minuten in door op de knop MIN
te drukken. Druk opnieuw op de toets
PROGRAMMA om te bevestigen.
4. Sett inn et papirfilter av størrelse
1x4 i filterholderen, og fyll det med
malt kaffe. Ved siden av vannmåleren
finner du en oversikt over anbefalt
antall skjeer med kaffe. Til middels
sterk kaffe er det tilstrekkelig med én
måleskje (ca. 6-7 g) per kopp. Lukk
lokket på vanntanken og sett kannen
tilbake (med lokket på).
5. Angi forsinkelsestid. Trykk på
PROGRAM-knappen slik at displayet
begynner å blinke. Velg timer ved å
trykke på TIME-knappen. Velg deretter
minutter ved å trykke på MIN-knappen. Trykk på PROGRAM-knappen for
å bekrefte. Displayet vil vende tilbake
for å vise aktuell tid etter 5 sekunder.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
6. Endre forsinkelsestid. Trykk og
hold PROGRAM-knappen nede i 3
sekunder. Displayet vil blinke og lyset
til PROGRAM-knappen vil slukke. Velg
timer ved å trykke på TIME-knappen.
Velg deretter minutter ved å trykke
på MIN-knappen. Trykk på PROGRAMknappen for å bekrefte.
TR
UK
37
Naudojimo pradžia / Darba sākšana
Het eerste gebruik / Slik kommer du i gang
LT
LV
NL
No
38
7. Įjunkite prietaisą ĮJUNGIMO /
IŠJUNGIMO jungikliu. Įsijungia
maitinimo indikatoriaus lemputė ir į
filtrą pradeda tekėti karštas vanduo.
Jeigu prietaisas neišjungiamas
rankiniu būdu, po 40 minučių jį
išjungia apsauginis automatinis
išjungiklis.
8. Jei ąsotis yra nuimtas, filtro vožtuvas
neleidžia kavai lašėti ant šildymo
plokštės. (Verdant ąsočio negalima
nuimti ilgiau nei 30 sek., nes filtras
persipildys.)
9. Aromato rinkikliu pailginamas
ruošimo laikas, kad ruošiant kelis
puodelius kavos (paprastai mažiau nei
6), ji būtų aromatingesnė ir stipresnė.
Norėdami nestiprios kavos, paspauskite
vieną kartą, vidutinio stiprumo –
dukart, o stiprios kavos – 3 kartus.“
7. Ieslēdziet ierīci, nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Iedegas strāvas indikators, un filtrā
sāk plūst karstais ūdens. Ja ierīce
netiek izslēgta manuāli, automātiskā
drošības izslēgšanās funkcija to izslēgs
pēc 40 minūtēm.
8. Ja krūze ir noņemta, filtra vārsts
novērš kafijas pilēšanu uz sildīšanas
pamatnes. (Vārīšanas laikā
krūzi nedrīkst noņemt ilgāk par
30 sekundēm, pretējā gadījumā
filtrs pārplūdīs.)
9. Aromāta pārslēgs paildzina
gatavošanas laiku, lai maksimāli
pastiprinātu garšu un pagatavotu
stiprāku kafiju mazākam tasīšu
skaitam (parasti mazāk par sešām
tasītēm).
; vienu reizi vieglai,
Nospiediet
divas reizes vidēji stiprai un trīs reizes
stiprai kafijai.
7. Zet het apparaat aan door op
de AAN/UIT-knop te drukken. Het
voedingslampje gaat branden en
heet water stroomt in het filter.
Als de machine niet handmatig
wordt uitgeschakeld, schakelt de
beveiligingsfunctie de machine na 40
minuten automatisch uit.
8. Als u de koffiekan verwijdert,
voorkomt het filterklepje dat koffie
op het warmhoudplaatje druppelt.
(Tijdens het koffiezetten mag
de koffiekan niet meer dan 30
seconden worden verwijderd,
anders stroomt het filter over.)
9. De aromaselector verlengt
de koffiezettijd voor maximale
smaakextractie en sterkere koffie
voor een klein aantal kopjes (meestal
minder dan 6).
, eenmaal voor milde
Druk
koffie, tweemaal voor gemiddelde
koffie en driemaal voor sterke koffie.
7. Start maskinen med AV/PÅ-bryteren.
Strømindikatoren tennes, og varmt
vann begynner å renne inn i filteret.
Hvis maskinen ikke skrus av manuelt,
skrur sikkerhetsfunksjonen for
automatisk avstengning den av etter
40 minutter.
8. Hvis du fjerner kannen, hindrer
filterventilen at det drypper kaffe
på varmeplaten. (Kannen må ikke
fjernes i mer enn 30 sekunder mens
kaffen tilberedes - da overfylles
filteret.)
9.Aromavelgeren gjør at bryggetiden
blir lenger, slik at det trekkes ut mest
mulig smak av kaffen og kaffen får
en sterkere smak. Den fungerer for
et mindre antall kopper (vanligvis
mindre enn seks).
, én gang for mild
Trykk på
styrke, to ganger for middels og tre
ganger for sterk kaffe.
www.electrolux.com
Valymas ir priežiūra / Tīrīšana un apkope
Reiniging en onderhoud / Rengjøring og vedlikehold
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
LT
LV
1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laidą. Drėgna šluoste
nuvalykite visus išorinius paviršius.
Kavos ąsotį ir ąsočio dangtį galima
plauti indaplovėje. Niekada
nenaudokite šarminių arba
šiurkščių valymo priemonių ir
niekada nemerkite prietaiso į jokį
skystį!
2. Norėdami išvalyti filtro laikiklį,
pakelkite rankeną ir nuimkite filtro
laikiklį. Norėdami kruoščiai išvalyti
filtro vožtuvą, skalaudami paspauskite
jį kelis kartus. Filtro laikiklį taip pat
galima plauti indaplovėje.
1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no
elektrotīkla. Noslaukiet visas ārējās
virsmas ar mitru drāniņu. Kafijas krūzi
un krūzes vāciņu var mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā. Nelietojiet
kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus un neiemērciet ierīci
šķidrumā!
2. Lai tīrītu filtra turētāju, paceliet
rokturi un noņemiet filtra turētāju. Lai
kārtīgi notīrītu filtra vārstu, skalošanas
laikā to vairākas reizes piespiediet.
Filtra ietvaru var mazgāt arī trauku
mazgājamā mašīnā.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
NL
1. Zet het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact. Veeg
de buitenkant af met een vochtige
doek. De koffiekan en het deksel zijn
vaatwasmachinebestendig. Gebruik
nooit bijtende of agressieve
schoonmaakmiddelen en dompel
het apparaat nooit in water!
RO
2. Voor het reinigen van de
filterhouder tilt u de hendel op en
verwijdert u de filterhouder. Voor
het grondig schoonmaken van
het filterventiel, drukt u er tijdens
het spoelen een aantal malen
op. De filterhouder kan ook in de
afwasmachine worden gereinigd.
RU
SK
SL
SR
SV
No
1. Slå av maskinen og trekk ut
strømledningen. Tørk av alle
utvendige flater med en fuktig
klut. Kaffekannen og lokket
tåler oppvaskmaskin. Ikke bruk
rengjøringsmidler som er etsende
eller som inneholder slipemidler,
og ikke senk maskinen i væske!
2. Du rengjør filterholderen ved å løfte
opp håndtaket og ta ut filterholderen.
For å rengjøre filterventilen grundig,
kan du trykke på den gjentatte
ganger mens du rengjør den.
Filterholderen kan også vaskes i
oppvaskmaskin.
TR
UK
39
Kalkių nuosėdų šalinimo / Atkaļķošanu
Ontkalken / Avkalking
LT
LV
NL
No
40
1. Rekomenduojame kalkių nuosėdas
šalinti kas 70 kavos aparato
naudojimo kartų. Naudokite
tik aplinkai nekenksmingą kalkių
nuosėdų šalinimo priemonę ir visada
laikykitės gamintojo nurodymų.
2. Pirmiausia šviežio vandens
konteinerį pripildykite vandeniu, po
to įpilkite kalkių nuosėdų šalinimo
priemonės. Kavos ąsotį su dangteliu
įstatykite į šildymo plokštę. Tirpalui
leiskite veikti maždaug 15 min., tada
įjunkite prietaisą. Jei kalkių nuosėdų
šalinimo tirpalas persisunks, išjunkite
prietaisą. Jei būtina, pakartokite
kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą.
Procedūrą pakartokite mažiausiai du
kartus, naudodami švarų vandenį.
3. Kavos ąsotį praskalaukite, ąsočio
dangtelį ir filtrą visiškai pakiškite
po tekančiu vandeniu. Praskalavę
keletą kartų suaktyvinkite vožtuvą
nuo lašėjimo.
1. Rekomenduojame kalkių nuosėdas
šalinti kas 70 kavos aparato
naudojimo kartų. Naudokite
tik aplinkai nekenksmingą kalkių
nuosėdų šalinimo priemonę ir visada
laikykitės gamintojo nurodymų.
2. Pirmiausia šviežio vandens
konteinerį pripildykite vandeniu, po
to įpilkite kalkių nuosėdų šalinimo
priemonės. Kavos ąsotį su dangteliu
įstatykite į šildymo plokštę. Tirpalui
leiskite veikti maždaug 15 min., tada
įjunkite prietaisą. Jei kalkių nuosėdų
šalinimo tirpalas persisunks, išjunkite
prietaisą. Jei būtina, pakartokite
kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą.
Procedūrą pakartokite mažiausiai du
kartus, naudodami švarų vandenį.”
3. Kavos ąsotį praskalaukite, ąsočio
dangtelį ir filtrą visiškai pakiškite
po tekančiu vandeniu. Praskalavę
keletą kartų suaktyvinkite vožtuvą
nuo lašėjimo.
1. Als voorzorgsmaategel bevelen
we aan om na 70 koffiezetbeurten
het apparaat te ontkalken. Gebruik
uitsluitend milieuvriendelijke
ontkalkingsmiddelen en volg steeds
de instructies van de fabrikant.
2. Vul de waterbak eerst met water en
voeg dan het ontkalkingsmiddel
toe. Plaats de koffiepot met deksel
op de verwarmingsplaat. Laat het
ontkalkingsmiddel gedurende
15 minuten inwerken en schakel
dan het apparaat in. Als al het
ontkalkingsmiddel is doorgelopen,
schakel het apparaat uit. Indien nodig,
herhaal de ontkalkingsprocedure.
Herhaal de procedure ten minste
twee maal met zuiver water.
3. Spoel de koffiepot, het potdeksel
en de filterbak grondig onder
stromend water. Activeer tijdens
het reinigen de anti-druppelklep
meerdere keren.
1. Som en forholdsregel anbefaler
vi avkalking etter 70 traktinger.
Bruk bare et miljøvennlig
avkalkingsmiddel, og følg alltid
produsentens instruksjoner.
2. Først fyller du vannbeholderen
med vann, og deretter har du
i avkalkingsmiddel. Plasser
kaffekannen med lokk på
varmeplaten. La avkalkingsmiddelet
arbeide i omtrent 15 minutter,
og slå deretter på produktet.
Når avkalkingsmiddelet har
passert igjennom, slå av
produktet. Om nødvendig, gjenta
avkalkingsprosedyren. Gjenta
prosedyren minst to ganger med rent
vann.
3. Skyll kaffekannen, kannelokket
og filterinnsatsen grundig under
rennende vann. Aktiver antidryppventilen flere ganger under
skyllingen.
www.electrolux.com
Išmetimas / Utilizācija
Verwijdering / Kassering
LT
Išmetimas
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos neteršia aplinkos,
jas galima perdirbti. Plastikinės dalys
atpažįstamos iš ženklinimo, pvz., >PE<,
>PS< ir kt.
Pakavimo medžiagas išmeskite į
atitinkamą bendruomenės atliekų
konteinerį.
Senas prietaisas
Ant gaminio arba jo pakuotės esantis
rodo, kad šis gaminys
simbolis
nelaikytinas buitinėmis atliekomis. Taigi
jį būtina atiduoti į tinkamą elektros ir
elektroninės įrangos atliekų surinkimo
punktą perdirbti. Tinkamai utilizuodami
šį gaminį padėsite išvengti neigiamo
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio
atliekų tvarkymas. Jei reikia išsamesnės
informacijos apie šio gaminio atliekų
perdirbimą, kreipkitės į savo miesto
savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote
šį gaminį.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
LV
Utilizācija
Iepakojuma materiāli
Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un
var tikt pārstrādāti. Plastmasas sastāvdaļas
tiek identificētas pēc apzīmējumiem,
piem., >PE<, >PS< utt.
Lūdzu, izmetiet iepakojuma materiālus
atbilstošā konteinerā apdzīvotas vietas
atkritumu likvidēšanas vietās.
Vecā ierīce
uz izstrādājuma vai tā
Simbols
iepakojuma nozīmē, ka šis izstrādājums
nav sadzīves atkritums. Tas jānodod
atbilstošā elektrisko un elektronisko
ierīču otrreizējās pārstrādes savākšanas
vietā. Nepareiza šādu atkritumu
apsaimniekošana var radīt kaitējumu
apkārtējai videi un cilvēku veselībai —
pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma,
jūs palīdzat to novērst. Lai saņemtu
FI
plašāku informāciju par šī izstrādājuma
otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor recycling. De plastic onderdelen worden aangeduid door
markeringen, bijvoorbeeld >PE<, >PS<,
enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de
daarvoor bestemde afvalcontainer.
Oude apparaten
op het product of de
Het symbool
verpakking geeft aan dat dit product niet
als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt
voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht.
Als u ervoor zorgt dat u dit product op de
juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid te voorkomen, die
NL
kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem
voor meer informatie over de recycling
van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar
u het product hebt aangeschaft.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
No
Kassering
Emballasje
Emballasjen er miljøvennlig og kan
gjenvinnes. Plastkomponentene er
identifisert av markeringer, f.eks. >PE<,
>PS< osv.
Kast emballasjen i riktig beholder ved et
offentlig resirkuleringspunkt.
Gammelt apparat
på produktet eller
Symbolet
emballasjen angir at produktet ikke
skal behandles som husholdningsavfall.
Det må i stedet leveres inn til et egnet
returpunkt for gjenvinning av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at
produktet kastes på en forsvarlig måte
bidrar du til å forhindre mulige negative
miljø- og helsemessige konsekvenser,
som ellers ville kunne oppstå ved
SL
uforsvarlig avfallshåndtering. Hvis du
vil ha mer informasjon om gjenvinning
av produktet, kan du ta kontakt med
lokale myndigheter, den kommunale
renovasjonstjenesten eller forretningen
der du kjøpte produktet.
SR
SV
TR
UK
41
42
www.electrolux.com
BG
D
CS
DA
DE
B
EE
E
I
K
K
J
EN
L M N
ES
FI
FR
F
HR
C
HU
IT
H
LT
LV
A
NL
G
NO
PL
Pt
RO
RU
Elementy
Componentes
Componente
Компоненты
A. Panel sterowania
B. Zbiornik wody
C. Wskaźnik poziomu wody
D Pokrywa z zawiasem
E Uchwyt filtra i zawór
zapobiegający kapaniu
F. Dzbanek na kawę i
pokrywka dzbanka
G. Płytka grzejna
H. Przewód zasilający z
wtyczką
I. WŁĄCZNIK z lampką
sygnalizacyjną
J. Przycisk wyboru programu
K.Wyświetlacz
L. Przycisk godzin
M. Przycisk minut
N. Przycisk Aroma
A. Painel de comandos
B. Reservatório de água
C. Indicador de nível da água
D. Tampa articulada
E. Suporte do filtro com
válvula anti-gota
F. Jarro do café e respectiva
tampa
G. Placa de aquecimento
H. Cabo e ficha de
alimentação
I. Interruptor Ligar/Desligar
com luz indicadora de
energia
J. Botão de programa
K.Visor
L. Botão das horas
M. Botão dos minutos
N. Botão do aroma
A. Panou de comandă
B. Rezervor de apă
C. Indicator nivel apă
D. Capac cu balamale
E. Suport filtru cu supapă
anti-picurare
F. Cană de cafea şi capac
cană
G. Placă de încălzire
H. Cablu de alimentare şi
ştecher
I. Comutator PORNIRE/
OPRIRE cu indicator
luminos de alimentare
J. Buton program
K.Afişaj
L. Buton oră
M. Buton minut
N. Buton aromă
A. Панель управления
B. Водяной бачок
C. Индикатор уровня воды
D.Откидывающаяся
крышка
E. Держатель фильтра
с неподтекающим
клапаном
F. Кувшин для кофе и
крышка кувшина
G. Подставка с
подогревом.
H. Шнур питания с вилкой
I. Переключатель ВКЛ/
ВЫКЛ с индикатором
питания
J. Кнопка «Программа»
K.Дисплей
L. Кнопка выбора часов
М. Кнопка выбора минут
N. Кнопка «Ароматность»
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
43
Bezpieczeństwo / Avisos de segurança
Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia
przed pierwszym użyciem urządzenia.
• Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
• Dzieci należy pilnować, aby
mieć pewność, że nie bawią się
urządzeniem.
• Urządzenie można podłączać tylko
do źródła zasilania o napięciu i
częstotliwości zgodnej ze specyfikacją
na tabliczce znamionowej!
• Nigdy nie używaj i nie podnoś
urządzenia, jeśli
– przewód zasilający jest uszkodzony,
– obudowa jest uszkodzona.
PL
•
•
•
•
•
•
•
Leia as seguintes instruções
cuidadosamente antes de utilizar o
aparelho pela primeira vez.
• Este aparelho não se destina a ser
utilizado por pessoas (incluindo
crianças) com deficiências físicas,
sensitivas ou mentais nem com falta
de experiência e conhecimentos, a
menos que sejam supervisionadas ou
instruídas no que se refere à utilização
do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua segurança.
• As crianças deverão ser
supervisionadas de modo a garantir
que não brincam com o aparelho.
• O aparelho apenas poderá ser ligado
a uma fonte de alimentação cuja
tensão e frequência estejam em
conformidade com as especificações
constantes na placa de informação!
• Nunca utilize nem levante o aparelho
se (o cabo de alimentação estiver
danificado) a caixa estiver danificada.
• É necessário ligar o aparelho a uma
tomada com terra. Se for necessário
poderá ser utilizado um cabo de
extensão apropriado para 10 A.
• Se o aparelho ou o cabo de
alimentação estiver danificado, terá
de ser substituído pelo fabricante,
PT
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie można podłączać
wyłącznie do gniazda z uziemieniem.
Jeśli trzeba, można zastosować
przedłużacz przystosowany do
przewodzenia prądu 10 A.
Wymianę uszkodzonego przewodu
zasilającego lub urządzenia powierz
producentowi, autoryzowanemu
punktowi serwisowemu lub osobie o
odpowiednich kwalifikacjach, tak aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
Zawsze ustawiaj urządzenie na
płaskiej, równej powierzchni.
Przed czyszczeniem i konserwacją
urządzenie należy wyłączyć i wyjąć
wtyczkę z kontaktu.•
Urządzenie i akcesoria silnie
nagrzewają się podczas pracy. Używaj
wyłącznie odpowiednich uchwytów
i pokręteł. Przed czyszczeniem lub
schowaniem urządzenia poczekaj na
jego ostygnięcie.
Przewód zasilający nie może stykać się
z gorącymi elementami urządzenia.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub
innym płynie.
Nie przekraczaj maksymalnej
objętości napełniania, wskazanej na
urządzeniu.
pelo representante da assistência
técnica ou por uma pessoa com
habilitações semelhantes, de modo a
evitar possíveis riscos.
Coloque sempre o aparelho numa
superfície plana e nivelada.
O aparelho deve ser desligado e a
ficha retirada, antes da limpeza e da
manutenção.
O aparelho e os acessórios aquecem
durante o funcionamento. Utilize
apenas pegas e botões designados.
Deixe arrefecer antes de limpar ou
guardar.
O cabo de alimentação não pode
entrar em contacto com as peças do
aparelho quando estas estão quentes.
Não mergulhe o aparelho em água
nem em qualquer outro tipo de
líquido.
Não ultrapasse o volume de
enchimento máximo indicado nos
aparelhos.
Não utilize nem coloque o aparelho
numa superfície quente nem junto a
uma fonte de calor.
O aparelho deverá ser utilizado
apenas em espaços interiores.
Este aparelho destina-se apenas a
uso doméstico. O fabricante não se
•
•
•
Nie używaj i nie umieszczaj
urządzenia na gorącej powierzchni
lub w pobliżu źródła ciepła.
Urządzenie jest przeznaczone tylko
do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Urządzenie jest przeznaczone tylko
do użytku domowego. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku niewłaściwego
lub niezgodnego z przeznaczeniem
użytkowania.
responsabiliza por quaisquer possíveis
danos decorrentes de uma utilização
imprópria ou incorrecta.
Sfaturi de siguranţă / Меры предосторожности
RO
RU
Citiţi cu atenţie următoarele
instrucţiuni înainte de a utiliza
aparatul pentru prima dată.
• Acest aparat nu este conceput pentru
a fi folosit de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
şi mentale reduse sau care nu au
experienţă sau cunoştinţe legate de
acesta, dacă nu sunt supravegheate
sau dacă nu au fost instruite cu
privire la utilizarea acestuia de către
o persoană responsabilă de siguranţa
lor.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a
nu se juca cu aparatul.
• Acest aparat poate fi conectat numai
la o sursă de curent electric a cărei
tensiune şi frecvenţă sunt conforme
cu specificaţiile trecute pe plăcuţa de
identificare!
• Nu utilizaţi şi nu ridicaţi niciodată
aparatul dacă
– cablul de alimentare este deteriorat,
– carcasa este deteriorată.
• Aparatul trebuie conectat doar la
o priză cu împământare. Dacă este
necesar, poate fi folosit un prelungitor
adecvat pentru 10 A.
• În cazul în care aparatul sau cablul de
alimentare este deteriorat, pentru a
Перед первым применением
устройства внимательно прочтите
следующую инструкцию.
• Устройство не предназначено
для использования детьми,
неопытными людьми и людьми
с ограниченными умственными
и физическими возможностями
иначе как под присмотром лица,
отвечающего за их безопасность.
• Не разрешайте детям играть с
устройством.
• Устройство можно включать только
в розетку сети с напряжением
и частотой, соответствующими
табличке технических данных!
• Не пользуйтесь устройством при
повреждении шнура питания или
корпуса.
• Включайте устройство только
в заземленную розетку.
При необходимости можно
воспользоваться удлинителем на 10
А.
• В целях безопасности
поврежденные устройство или
шнур питания должны быть
заменены производителем, агентом
по обслуживанию или другим
квалифицированным специалистом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
evita pericolul, acesta trebuie înlocuit
de producător, de un agent de service
al acestuia sau de o persoană cu o
calificare similară.
Puneţi întotdeauna aparatul pe o
suprafaţă plană, dreaptă.
Înainte de curăţare şi întreţinere
aparatul trebuie oprit iar cablul de
alimentare trebuie scos din priză.
Aparatul şi accesoriile devin fierbinţi
în timpul funcţionării. Utilizaţi doar
mânerele şi butoanele destinate
acestui scop. Lăsaţi aparatul să se
răcească înainte de curăţare sau
depozitare.
Cablul de alimentare nu trebuie să
vină în contact cu nicio parte fierbinte
a aparatului.
Nu scufundaţi aparatul în apă şi în
niciun alt lichid.
Nu depăşiţi volumul maxim de
umplere, aşa cum este indicat pe
aparate.
Nu utilizaţi şi nu puneţi aparatul pe o
suprafaţă fierbinte sau lângă o sursă
de căldură.
Aparatul este destinat exclusiv
utilizării în interior.
Acest aparat este destinat
numai utilizării în mediul casnic.
Всегда ставьте устройство
на ровную горизонтальную
поверхность.
При чистке и уходе устройство
необходимо выключить
и отсоединить от сети
электропитания.
Во время работы устройство и
принадлежности нагреваются.
Применяйте ручки и кнопки только
по назначению. Перед чисткой и
хранением дайте устройству остыть.
Шнур питания не должен касаться
горячих частей устройства.
Не погружайте устройство в воду
или иную жидкость.
Не заполняйте объем больше
указанного на устройствах.
Не используйте и не ставьте
устройство на горячую поверхность
и вблизи источников тепла.
Устройство предназначено только
для применения в помещении.
Producătorul nu poate accepta
nicio răspundere pentru eventuale
daune produse de utilizarea
necorespunzătoare sau incorectă.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
•
NO
Данное устройство предназначено
для использования только в
домашних условиях. Изготовитель
не несет ответственности за
возможный ущерб от неправильной
эксплуатации.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
45
Rozpoczęcie użytkowania / Introdução
Ghid de iniţiere / Подготовка к работе
PL
PT
RO
RU
46
1. Ustawianie/zmiana czasu. Podłączyć
urządzenie do zasilania; na wyświetlaczu
zacznie migać wstępne ustawienie czasu:
12:00. Nacisnąć przycisk HOUR (godz.) i MIN
(min), aby ustawić żądany czas. Ustawienie
czasu można zmienić w dowolnej chwili,
również w trybie programu parzenia. Aby
zmienić ustawienie czasu, wystarczy
nacisnąć przycisk HOUR (godz.) i MIN (min).
Uwaga: w przypadku odłączenia
urządzenia od zasilania konieczne jest
ponowne ustawienie czasu.
2. Urządzenie musi stać na płaskim
podłożu. Przy pierwszym
uruchomieniu urządzenia napełnij
zbiornik zimną wodą. Włącz
urządzenie, naciskając WŁĄCZNIK.
Pozwól na przepłyniecie zawartości
pełnego zbiornika jeden lub dwa razy
przez urządzenie bez filtra i kawy.
3. Przyrządzanie kawy: otwórz
pokrywę i napełnij zbiornik świeżą,
zimną wodą do żądanego poziomu.
Zbiornik na wodę i dzbanek na kawę
są wyposażone we wskaźniki poziomu
wody.
(Nie wolno używać urządzenia z
pustym zbiornikiem!)
1. Definir/alterar a hora. Ligue a ficha do
aparelho e o visor apresenta a hora inicial
intermitente: 12:00. Prima os botões HOUR
(horas) e MIN (minutos) para acertar a
hora. Pode acertar a hora em qualquer
momento, mesmo no modo de programa.
Basta premir os botões HOUR e MIN e a
hora muda imediatamente.
Nota: se desligar a ficha do aparelho, terá
de acertar a hora novamente.
2. Coloque a máquina numa superfície
plana. Quando ligar a máquina pela
primeira vez, encha o reservatório
com água fria. Ligue a máquina no
interruptor Ligar/Desligar. Deixe
passar uma quantidade de água
equivalente a um reservatório cheio
pela máquina uma ou duas vezes para
limpá-la, sem utilizar o filtro de papel
nem café.
3. Preparação do café: abra a tampa
e encha o reservatório de água com
água fria até ao nível pretendido. O
depósito de água e o jarro do café
possuem indicadores de nível de
água.
(Não utilize a máquina com o
reservatório vazio!)
1. Setarea/schimbarea orei. Introduceţi
ştecherul aparatului în priză, pe afişaj se
va aprinde intermitent ora iniţială: 12:00.
Apăsaţi butonul ORĂ şi MIN pentru a
seta ora dorită. Ora poate fi schimbată
în orice moment, chiar şi în modul program. Apăsaţi butonul ORĂ şi MIN, ora se
schimbă imediat.
Observaţie: dacă scoateţi ştecherul
aparatului din priză, ora trebuie să fie setată
din nou.
2. Puneţi aparatul pe o suprafaţă plană.
Când porniţi apratul pentru prima
dată, umpleţi rezervorul cu apă rece.
Porniţi maşina de la comutatorul
PORNIRE/OPRIRE. Lăsaţi apa dintr-un
rezervor plin să treacă prin aparat
o dată sau de două ori pentru a o
curăţa, fără să utilizaţi filtru de hârtie
sau cafea.
3. Pregătirea cafelei: deschideţi
capacul şi umpleţi rezervorul de apă
cu apă rece, proaspătă, până la nivelul
dorit. Există un indicator al nivelului
de apă pe rezervorul de apă şi pe cana
de cafea.
(Aparatul nu trebuie utilizată cu
rezervorul gol!)
1. Установка и изменение времени.
Подключите кофеварку к электросети.
На дисплее замигают начальные
показания времени: 12:00. При
помощи кнопок выбора часов и минут
задайте требуемое время. Время
можно изменить в любое время,
даже в режиме «Программа». Просто
задайте требуемое время при помощи
кнопок выбора часов и минут. Время
будет изменено немедленно.
Примечание: в случае выключения
кофеварки время потребуется
установить заново.
2. Поставьте машину на ровную
поверхность. При первом
включении машины заполните
бачок холодной водой. Включите
машину переключателем ВКЛ/ВЫКЛ.
Дайте полному бачку воды протечь
через машину один-два раза без
бумажного фильтра и кофе.
3. Приготовление кофе: откройте
крышку и заполните водяной бачок
свежей холодной водой до нужного
уровня. На резервуаре для воды
и на кувшине для кофе имеется
индикация уровня воды.
(Включать машину с пустым
бачком нельзя!)
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
PL
PT
RO
RU
4. Umieść papierowy filtr 1x4 w
uchwycie filtra i napełnij go zmieloną
kawą. Obok miarki wody znajduje się
wskaźnik zalecanej liczby łyżeczek
kawy. Jedna łyżeczka (ok. 6–7 g)
wystarcza na przygotowanie filiżanki
kawy o średniej mocy. Zamknąć
pokrywę zbiornika na wodę i odstawić
dzbanek (razem z pokrywą).
5. Ustawianie czasu opóźnienia.
Nacisnąć przycisk PROGRAM, wskazanie
na wyświetlaczu zacznie migać.
Ustawić godziny, naciskając przycisk
HOUR (godz.). Następnie ustawić
minuty, naciskając przycisk MIN (min).
Ponownie nacisnąć przycisk PROGRAM,
aby potwierdzić. Po upływie 5 sekund
wyświetlacz powróci do wyświetlania
aktualnego czasu.
6. Zmiana czasu opóźnienia. Nacisnąć
przycisk PROGRAM i przytrzymać
go przez 3 sekundy. Wskazanie na
wyświetlaczu zacznie migać i wyłączy
się kontrolka przycisku PROGRAM.
Ustawić godziny, naciskając przycisk
HOUR (godz.). Następnie ustawić
minuty, naciskając przycisk MIN
(min). Ponownie nacisnąć przycisk
PROGRAM, aby potwierdzić.
4. Coloque um filtro de papel de
tamanho 1x4 no suporte do
filtro e encha com café moído.
Existe um medidor para o número
recomendado de colheres de café ao
lado do medidor de água. Para um
café medianamente forte é suficiente
um colher de medição (aprox. 6-7
g) por chávena. Feche a tampa do
reservatório de água e volte a colocar
o jarro (com a tampa).
5. Definir o tempo de atraso. Prima
o botão PROGRAM (programa) e o
visor fica intermitente. Defina a hora
premindo o botão HOUR. De seguida,
defina os minutos premindo o botão
MIN. Prima novamente o botão
PROGRAM para confirmar. O visor
volta à apresentação da hora actual
ao fim de 5 segundos.
6. Alterar o tempo de atraso. Prima
e mantenha o botão PROGRAM
premido durante 3 segundos. O visor
fica intermitente e a luz do botão
PROGRAM apaga-se. Defina a hora
premindo o botão HOUR. De seguida,
defina os minutos premindo o botão
MIN. Prima novamente o botão
PROGRAM para confirmar.
4. Introduceţi un filtru de hârtie de
dimensiune 1x4 în suportul filtrului
şi umpleţi-l cu cafea măcinată. Există
un marcaj cu numărul recomandat de
linguri de cafea chiar lângă măsura
pentru apă. Pentru o cafea mediu de
tare, o lingură de măsurare (aprox. 6-7
g) pentru fiecare ceaşcă este suficient.
Închideţi capacul rezervorului de apă
şi puneţi la loc vasul (cu capacul pus).
5. Setarea duratei de întârziere.
Apăsaţi butonul PROGRAM, afişajul se
aprinde intermitent. Setaţi orele prin
apăsarea butonului ORĂ. Apoi, setaţi
minutele prin apăsarea butonului
MIN. Apăsaţi butonul PROGRAM din
nou pentru a confirma. Afişajul va
reveni pentru a afişa ora curentă după
5 secunde.
4. Вставьте в держатель бумажный
фильтр размером 1x4 и наполните
его молотым кофе. Рядом с
метками для объема воды указано
рекомендуемое количество ложек
кофе. Для обычного крепкого
кофе достаточно одной мерной
ложки (прибл. 6-7 г) на чашку.
Закройте крышку емкости для воды
и установите кофейник (вместе с
крышкой) обратно.
5. Установка времени отсрочки.
Нажмите на кнопку «ПРОГРАММА»;
дисплей начнет мигать. Задайте число
часов при помощи кнопки выбора
часов. Затем задайте число минут при
помощи кнопки выбора минут. Снова
нажмите на кнопку «ПРОГРАММА»
для подтверждения. Через 5
секунд дисплей вернется в режим
отображения текущего времени.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
6. Modificarea duratei de întârziere.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
PROGRAM timp de 3 secunde. Afişajul
se aprinde intermitent şi lumina
butonului PROGRAM se stinge. Setaţi
orele prin apăsarea butonului ORĂ.
Apoi, setaţi minutele prin apăsarea
butonului MIN. Apăsaţi butonul
PROGRAM din nou pentru a confirma.
RU
SK
SL
SR
SV
6. Изменение времени отсрочки.
Нажмите и удерживайте в течение
3 секунд кнопку «ПРОГРАММА».
Дисплей начнет мигать, а индикатор
кнопки «ПРОГРАММА» погаснет.
Задайте число часов при помощи
кнопки выбора часов. Затем задайте
число минут при помощи кнопки
выбора минут. Снова нажмите
на кнопку «ПРОГРАММА» для
подтверждения.
TR
UK
47
Rozpoczęcie użytkowania / Introdução
Ghid de iniţiere / Подготовка к работе
PL
PT
RO
RU
48
7. Włącz urządzenie, naciskając
WŁĄCZNIK. Zapali się lampka
sygnalizacyjna i gorąca woda zacznie
przepływać przez filtr. Jeśli urządzenie
nie zostanie wyłączone ręcznie,
funkcja samoczynnego wyłączenia
wyłączy je po 40 minutach.
8. Po wyjęciu dzbanka zawór filtra
zapobiega kapaniu kawy na płytkę
grzejną. (W trakcie gotowania nie
wolno wyjmować dzbanka na
dłużej niż 30 sekund — po tym
czasie z filtra zacznie się przelewać.)
9. Przełącznik wyboru aromatu
umożliwia wydłużenie czasu
zaparzania w celu zapewnienia
pełniejszej ekstrakcji oraz uzyskania
mocniejszej kawy dla mniejszej liczby
filiżanek napoju (z reguły nie więcej
niż 6).
jednokrotnie,
Nacisnąć
dwukrotnie lub trzykrotnie, aby
uzyskać odpowiednio słabą, średnią
lub mocną kawę.
7. Ligue a máquina no interruptor
Ligar/Desligar. A luz indicadora de
energia acende e começa a circular
água quente pelo filtro. Se o aparelho
não for desligado manualmente,
a função Desligar Automático de
Segurança desliga-o após 40 minutos.
8. Se o jarro for removido, a válvula do
filtro impede que o café pingue sobre
a placa de aquecimento. (Quando
estiver a ferver, não remova o jarro
durante mais de 30 segundos, caso
contrário o filtro irá transbordar.)
9. O Selector Aroma prolonga o tempo
de preparação para maximizar a
extracção de sabor e obter um café
mais forte para um número reduzido
de chávenas (normalmente menos de
6).
uma vez para café fraco,
Prima
duas vezes para café médio e três
vezes para café forte.
7. Porniţi aparatul de la comutatorul
PORNIRE/OPRIRE. Indicatorul luminos
de alimentare se aprinde şi apă
fierbinte începe să curgă în filtru.
Dacă aparatul nu este oprit manual,
funcţia Oprire automată de siguranţă
îl opreşte după 40 de minute.
8. Dacă este îndepărtată cana, supapa
filtrului nu lasă cafeaua să picure
pe placa de încălzire. (Nu trebuie
îndepărtată cana în timpul fierberii
mai mult de 30 de secunde, altfel
filtrul va da pe dinafară.)
9. Selectorul Aroma măreşte timpul
de preparare pentru a maximiza
extragerea aromei şi pentru a obţine o
cafea mai puternică pentru un număr
mic de căni (de obicei mai puţin de 6).
o singură dată pentru
Apăsaţi
o tărie redusă, de două ori pentru o
tărie medie şi de 3 ori pentru o cafea
tare.
7. Включите машину
переключателем ВКЛ/ВЫКЛ.
Индикатор питания загорится,
и горячая вода начнет
протекать через фильтр. Если
не отключить прибор вручную,
то система автоматического
предохранительного отключения
сделает это через 40 минут.
8. Если кофейник снят, клапан
фильтра не дает кофе капать
на подставку. (При закипании
кофейник нельзя вынимать
дольше, чем на 30 секунд, иначе
фильтр переполнится.)
9. Регулятор Aroma позволяет
увеличить время заваривания и
приготовить более крепкий кофе с
интенсивным вкусом. Как правило,
эта функция используется для
небольшого количества чашек кофе
(не более 6).
один раз для выбора
Нажмите
кофе некрепкого кофе, дважды –
для кофе средней крепости и три
раза для получения крепкого кофе.
www.electrolux.com
Czyszczenie i konserwacja / Limpeza e conservação
Curăţarea şi întreţinerea / Чистка и уход
BG
CS
DA
DE
EE
EN
PL
1. Wyłącz urządzenie i odłącz je
od zasilania. Przetrzyj wszystkie
powierzchnie zewnętrzne lekko
zwilżoną szmatką. Dzbanek na
kawę i jego pokrywę można myć
w zmywarce. Nie wolno używać
substancji żrących ani zanurzać
urządzenia w płynie!
ES
2. Aby oczyścić uchwyt filtra, unieś
kabłąk i wyjmij uchwyt filtra. Aby
dokładnie wyczyścić zawór filtra,
należy kilkakrotnie go nacisnąć
podczas płukania. Uchwyt filtra
można również myć w zmywarce.
FI
FR
HR
HU
IT
PT
1. Desligue a máquina bem como
o cabo de alimentação. Limpe
todas as superfícies exteriores com
um pano húmido. O jarro para café
e a respectiva tampa podem ser
lavados na máquina de lavar loiça.
Nunca utilize produtos de limpeza
cáusticos nem abrasivos e nunca
mergulhe a máquina em líquidos!
LT
2. Para limpar o suporte do filtro,
levante a pega e remova o suporte do
filtro. Para limpar totalmente a válvula
do filtro, pressione-a várias vezes
enquanto a estiver a lavar. O suporte
do filtro também pode ser lavado na
máquina de lavar loiça.
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
1. Opriţi maşina şi deconectaţi
cablul de alimentare. Ştergeţi
toate suprafeţele exterioare cu o
cârpă umedă. Cana pentru cafea
şi capacul cănii sunt protejate
împotriva detergentului de vase.
Nu utilizaţi niciodată agenţi de
curăţare caustici sau abrazivi şi nu
scufundaţi niciodată aparatul în
lichid!
2. Pentru a curăţa suportul filtrului,
ridicaţi mânerul şi scoateţi suportul
filtrului. Pentru a curăţa bine supapa,
apăsaţi-o de câteva ori atunci când
este clătită. Suportul pentru filtru
poate fi spălat şi în maşina de spălat
vase.
1. Выключите машину и выньте
шнур питания. Протрите все
внешние поверхности влажной
тканью. Кофейник и его крышку
можно мыть в посудомоечной
машине. Не пользуйтесь едкими и
абразивными очистителями и не
погружайте машину в жидкость!
2. Для очистки держателя
фильтрапотяните ручку и выньте
держатель. Чтобы тщательно
очистить клапан фильтра, во время
полоскания фильтра несколько
раз нажмите на клапан. Держатель
фильтра также можно мыть в
посудомоечной машине.
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
49
Odkamienianie / Descalcificação
Decalcifierea / Декальцинация
PL
PT
1. Zalecamy przeprowadzać
odkamienianie urządzenia po 70
cyklach pracy. Należy stosować
tylko ekologiczne środki do usuwania
kamienia i przestrzegać instrukcji
producenta.
2. Napełnić zbiornik świeżej wody
wodą, a następnie dodać środek
do usuwania kamienia. Umieścić
dzbanek na kawę z pokrywką na
płycie grzejnej. Pozostawić roztwór
środka do usuwania kamienia
w zbiorniku na około 15 minut,
a następnie włączyć urządzenie. Po
przesączeniu roztworu wyłączyć
urządzenie. W razie konieczności
ponowić procedurę. Procedurę
tę należy wykonać przynajmniej
dwukrotnie używając czystej wody.
3. Przepłukać dzbanek na kawę,
pokrywkę dzbanka i wkład
filtra bieżącą wodą. Podczas
przepłukiwania urządzenia należy
umożliwić kilkakrotne zadziałanie
zaworu zabezpieczającego przed
kapaniem.
1. Por precaução, recomendamos
uma descalcificação após 70
utilizações. Utilize apenas agentes
descalcificadores ecológicos e siga
sempre as instruções do fabricante.
2. Comece por encher o depósito de
água com água e adicione depois o
agente descalcificador. Coloque o
jarro do café com a tampa na placa
de aquecimento. Permita que a
solução descalcificadora exerça a sua
acção durante cerca de 15 minutos e
ligue o aparelho após isso. Quando
toda a solução descalcificadora tiver
passado, desligue o aparelho. Se
necessário, repita o procedimento
de descalcificação. Repita o
procedimento pelo menos duas vezes
com água limpa.
2. Mai întâi umpleţi recipientul pentru
apă proaspătă cu apă şi după aceea
adăugaţi agentul detartrant. Puneţi
cafetiera cu capac pe suprafaţa de
încălzire. Lăsaţi soluţia de detartrare
să lucreze aproximativ 15 minute,
după care porniţi aparatul. După ce
soluţia de detartrare s-a filtrat, opriţi
aparatul. Dacă este necesar, repetaţi
procedura de detartrare. Repetaţi
procedura de cel puţin două ori
folosind apă limpede.
3. Enxagúe o jarro do café, a tampa
do jarro e o suporte do filtro em
água corrente. Accione a válvula
anti-pingo várias vezes durante o
enxaguamento.
1. Ca o precauţie, vă recomandăm să
realizaţi o operaţie de detartrare
după 70 de utilizări. Folosiţi doar
un agent de detartrare prietenos
cu mediul şi respectaţi întotdeauna
instrucţiunile producătorului.
RO
1. В качестве меры
предосторожности через
каждые 70 приготовлений кофе
рекомендуется производить
удаление накипи. Используйте
только экологичные средства для
удаления накипи и обязательно
соблюдайте инструкции
изготовителя.
RU
50
www.electrolux.com
2. Сначала наполните контейнер для
свежей воды водой, а затем добавьте
средство для удаления накипи.
Поставьте накрытый крышкой
кувшин для кофе на подогревающую
подставку. Оставьте раствор для
удаления накипи на 15 минут, а затем
включите прибор. После того, как весь
раствор для удаления накипи пройдет
через систему, выключите прибор. При
необходимости повторите процедуру
удаления накипи. Как минимум
дважды повторите ту же процедуру с
использованием чистой воды.
3. Clătiţi bine cafetiera, capacul
cafetierei şi filtrul introdus sub apa
de la robinet. Activaţi de câteva ori
supapa anti-picurare atunci când
clătiţi.
3. Тщательно промойте кувшин
для кофе, его крышку и
фильтрующую вставку по
проточной водой. В ходе очистки
несколько раз включите клапан
защиты от капель, чтобы промыть
его.
Wyrzucanie / Eliminação
Protecţia mediului / Утилизация
PL
Wyrzucanie
Opakowania
Materiały na opakowania są przyjazne
środowisku i mogą być poddawane
recyklingowi. Części plastikowe są
identyfikowane dzięki odpowiednim
oznaczeniom, np. >PE<, >PS< itp.
Wyrzuć opakowanie do odpowiedniego
zbiornika w zakładach przetwarzania
odpadów.
Stare urządzenie
na produkcie lub na
Symbol
jego opakowaniu wskazuje, że ten
produkt nie może być traktowany jako
zwykły domowy odpad do wyrzucenia.
Zamiast tego powinien być oddany do
recyklingu do odpowiedniej zbiornicy
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Dbając o prawidłowe zezłomowanie
tego produktu, pomożesz zapobiegać
negatywnym skutkom dla środowiska i
zdrowia ludzkiego, które mogłyby być
wynikiem niewłaściwego złomowania
tego produktu. Szczegółowe informacje
na temat prawidłowego recyklingu tego
produktu można uzyskać w lokalnym
urzędzie miejskim, w zbiornicy sprzętu
gospodarstwa domowego lub w sklepie,
w którym produkt ten został kupiony.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
PT
Eliminação
Materiais de embalamento
Os materiais de embalamento respeitam
o ambiente e podem ser reciclados.
Os componentes plásticos estão
identificados por marcações, como, por
exemplo, >PE<, >PS<, etc.
Elimine os materiais de embalamento
no recipiente adequado nos respectivos
pontos verdes.
Aparelho velho
no produto ou na sua
O símbolo
respectiva embalagem indica que este
produto não poderá ser tratado como
resíduo doméstico. Pelo contrário,
deverá ser entregue ao ponto de
recolha aplicável para a reciclagem dos
equipamentos eléctricos e electrónicos.
Ao garantir que este produto é
eliminado correctamente, ajudará a
FI
evitar possíveis consequências nefastas
para o meio ambiente e para a saúde de
seres humanos, o que, caso contrário,
poderia acontecer se este produto fosse
eliminado de forma incorrecta. Para
informações mais detalhadas sobre a
reciclagem deste produto, contacte o seu
gabinete municipal local, o seu serviço de
eliminação de resíduos domésticos ou a
loja onde adquiriu este produto.
FR
HR
HU
IT
LT
LV
RO
Protecţia mediului
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice şi
pot fi reciclate. Componentele din plastic
sunt identificate prin marcaje, de ex.
>PE<, >PS< etc.
Vă rugăm să aruncaţi materialele de
ambalare în containerul corespunzător de
la centrele locale de reciclare a deşeurilor.
Aparatele vechi
de pe produs sau de
Simbolul
pe ambalajul acestuia indică faptul
că acest produs nu poate fi tratat ca
deșeu menajer. În schimb, aparatul
trebuie predat la un centru de colectare
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă
că acest produs este eliminat în mod
corespunzător, ajutaţi la prevenirea
unor potenţiale consecinţe negative
NL
asupra mediului şi sănătăţii oamenilor,
consecinţe care ar putea fi cauzate de
casarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru informaţii detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs,
consultaţi autorităţile locale, serviciul
dumneavoastră de colectare a deşeurilor
menajere sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
RU
Утилизация
Упаковочные материалы
Упаковочные материалы экологичны
и поддаются вторичной переработке.
Пластиковые компоненты идентифицируются по маркировке, например >PE<,
>PS< и т. д.
Утилизируйте упаковочные материалы
в подходящем контейнере на площадке
для сбора мусора.
Старое устройство
на изделии или на упаСимвол
ковке означает, что изделие нельзя выбрасывать как бытовой мусор. Вместо
этого оно должно быть передано для
переработки в соответствующий пункт
сбора электрического и электронного
оборудования. Правильная утилизация
данного изделия способствует предотвращению потенциальных негативных
SL
последствий неправильной утилизации
для окружающей среды и здоровья
людей. Подробную информацию об
утилизации данного изделия можно получить в органах местного самоуправления, в службе, ответственной за вывоз бытовых отходов, или в магазине,
где было приобретено это изделие.
SR
SV
TR
UK
51
52
www.electrolux.com
BG
D
CS
DA
DE
B
EE
E
I
J
K
K
EN
L M N
ES
FI
FR
F
HR
C
HU
IT
H
LT
LV
A
NL
G
NO
SK
SL
SR
Sv
Komponenty
Sestavni deli
Komponente
Komponenter
A. Ovládací panel
B. Nádoba na vodu
C. Indikátor hladiny vody
D. Vyklápací kryt
E. Držiak filtra s ventilom
s ventilom proti kvapkaniu
F. Nádoba na kávu a veko
nádoby
G. Ohrievacia platňa
H. Kábel napájania a zástrčka
I. VYPÍNAČ so svetelným
indikátorom napájania
J. Tlačidlo na nastavenie
programu
K.Displej
L. Tlačidlo na nastavenie
hodín
M. Tlačidlo na nastavenie
minút
N. Tlačidlo na nastavenie
arómy
A. Upravljalna plošča
B. Zbiralnik za vodo
C. Indikator višine vode
D. Pokrov s tečajem
E. Nosilec filtra z ventilom za
preprečevanje izliva
F. Vrč za kavo in pokrov vrča
G. Grelna plošča
H. Napajalni kabel in vtikač
I. Stikalo za vklop/izklop
z indikatorsko lučko za
napajanje
J. Programska tipka
K.Prikazovalnik
L. Tipka za ure
M. Tipka za minute
N. Tipka za aromo
A. Komandna tabla
B. Rezervoar za vodu
C. Indikator nivoa vode
D. Fleksibilni poklopac
E. Držač za filter sa sistemom
protiv kapanja
F. Bokal za kafu i poklopac
bokala
G. Ploča za zagrevanje
H. Kabl za napajanje i i
utičnica
I. Prekidač za uključivanje/
isključivanje sa lampicom
indikatora
J. Dugme za program
K.Displej
L. Dugme za prikazivanje
sata/i
M. Dugme za prikazivanje
minuta
N. Dugme za aromu
A. Kontrollpanel
B.Vattenbehållare
C.Vattennivåindikator
D. Lock till vattenbehållare
E. Filterhållare med
droppstoppventil
F. Kaffekanna och kannlock
G.Värmeplatta
H. Strömkabel och kontakt
I. AV/PÅ-knapp med
strömindikatorlampa
J.Programknapp
K.Display
L.Timknapp
M.Minutknapp
N.Aromknapp
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
53
Bezpečnostné informácie / Varnostni nasveti
Pred prvým použitím prístroja si
dôkladne prečítajte nasledujúce
pokyny.
• Tento prístroj by nemali používať
osoby (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
psychickými schopnosťami, prípadne
osoby, ktoré nemajú dostatočné
skúsenosti alebo vedomosti, iba ak
boli o používaní prístroja poučené
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť alebo sú pod dohľadom
takejto osoby.
• Nikdy nedovoľte, aby sa deti
s prístrojom hrali.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja
elektrickej energie, ktorý zodpovedá
technickým parametrom (napätie
a frekvencia) uvedeným na typovom
štítku.
• Prístroj nikdy nepoužívajte ani
nedvíhajte, ak – je poškodený kábel
napájania,
– je poškodený plášť prístroja.
• Prístroj sa smie zapájať len do
uzemnenej zásuvky. V prípade
potreby možno použiť predlžovací
kábel dimenzovaný na 10 A.
• Ak je prístroj alebo kábel napájania
poškodený, musí ho vymeniť
SK
Pred prvo uporabo naprave natančno
preberite naslednja navodila.
• Naprave ne smejo uporabljati osebe
(vključno z otroki) z zmanjšanimi
fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi
sposobnostmi, s premalo izkušenj in
znanja, razen če jim zanje odgovorna
oseba pokaže, kako napravo varno
uporabljati, in jih pri tem nadzoruje.
• Nadzirajte otroke, da se ne bodo igrali
z aparatom.
• Napravo lahko priključite samo
na električno napajanje, katerega
napetost in frekvenca ustrezata
podatkom na ploščici s tehničnimi
lastnostmi.
• Naprave ne uporabljajte ali prijemajte,
če je
– poškodovan napajalni kabel,
– poškodovano ohišje.
• Napravo morate povezati v ozemljeno
vtičnico. Po potrebi lahko uporabite
podaljšek, primeren za tok 10 A.
SL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
54
www.electrolux.com
výrobca, servisný technik alebo iná
kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Prístroj vždy umiestňujte na rovnú
plochu.
Pred každým čistením a údržbou
treba spotrebič vypnúť a odpojiť od
zásuvky.
Prístroj a doplnky sa počas používania
zahrievajú. Používajte len určené
držadlá a ovládače. Pred čistením
alebo uskladnením nechajte prístroj
vychladnúť.
Kábel napájania nesmie prísť do
kontaktu s horúcimi časťami prístroja.
Prístroj neponárajte do vody ani iných
tekutín.
Nepresahujte maximálny objem
plnenia označený na prístroji.
Prístroj nepoužívajte ani neklaďte na
horúci povrch a do blízkosti zdrojov
tepla.
Prístroj je určený len na používanie v
interiéri.
Če je naprava ali električni kabel
poškodovan, ga mora proizvajalec,
serviser ali druga usposobljena oseba
zamenjati, da se izognete nevarnosti.
Napravo vedno postavite na ravno in
vodoravno površino.
Vklopljene naprave nikoli ne puščajte
brez nadzora.
Pred čiščenjem, vzdrževanjem in
po uporabi morate vedno izklopiti
napravo ter izvleči napajalni kabel iz
vtičnice.
Naprava in dodatki med uporabo
postanejo vroči. Uporabljajte le
označene ročaje in gumbe. Pred
čiščenjem ali shranjevanjem se mora
naprava ohladiti.
Napajalni kabel ne sme priti v stik z
vročimi deli naprave.
Naprave ne potapljajte v vodo ali
katero koli drugo tekočino.
Količina tekočine v napravi ne
sme presegati oznak za največjo
prostornino na napravi.
Naprave ne postavljajte na vročo
površino ali v bližino vira toplote.
Naprava je namenjena samo za
uporabo v zaprtih prostorih.
Naprava je namenjena samo za
domačo uporabo. Proizvajalec ne
•
Tento prístroj je určený len na
používanie v domácnosti. Ak sa
prístroj používa na iné ako stanovené
účely alebo sa používa nesprávne,
v prípade poškodenia neposkytuje
výrobca na prístroj záruku.
sprejema odgovornosti za morebitno
škodo zaradi neustrezne ali nepravilne
uporabe.
Bezbednosni saveti / Säkerhet
SR
Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo
pre prvog korišćenja ovog aparata.
• Ovaj aparat ne treba da koriste osobe
(uključujući i decu) sa smanjenim
fizičkim, senzornim i mentalnim
sposobnostima niti osobe bez
iskustva odnosno odgovarajućih
znanja, osim u slučaju kada ih
nadgleda osoba koja je zadužena
za njihovu bezbednost ili kada im ta
osoba objasni kako se aparat koristi.
• Treba paziti da se deca ne igraju ovim
aparatom.
• Ovaj kućni aparat može da se poveže
samo na napajanje čiji napon i
frekvencija odgovaraju vrednostima
na pločici modela!
• Nikada ne koristite ili podižite uređaj
ako je oštećen kabl za napajanje ili
kućište.
• Aparat mora da bude povezan
samo sa uzemljenom utičnicom.
Ako je neophodno, može se koristiti
produžni kabl koji odgovara 10 A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ako je uređaj ili kabl za napajanje
oštećen, moraju ih zameniti
proizvođač, ovlašćeni servis ili druga
kvalifikovana osoba kako bi se izbegle
sve opasnosti.
Uvek postavite aparat na ravnu
površinu.
Nikada nemojte ostavljati aparat bez
nadzora ako je uključen u struju.
Pre čišćenja i održavanja, aparat mora
da bude isključen i glavni utikač ne
sme biti uključen u struju svaki put
nakon korišćenja.
Uređaj i dodatni pribor se zagrevaju
tokom rada. Koristite samo određene
drške i dugmiće. Neka se aparat
ohladi pre čišćenja ili odlaganja.
Glavni kabl ne sme da dođe u kontakt
sa bilo kojim vrućim delom aparata.
Nemojte potapati aparat u vodu ili
neku drugu tečnost.
Ne premašujte maksimalnu
zapreminu koja je prikazana na
aparatu.
Ne koristite i ne postavljate uređaj na
vruću površinu ili blizu izvora toplote.
Aparat se koristi samo u zatvorenim
prostorijama.
Ovaj aparat je namenjen samo
za kućnu upotrebu. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za
moguću štetu do koje je došlo
neodgovarajućom ili netačnom
upotrebom.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
Sv
Läs följande instruktion noggrant
innan du använder apparaten första
gången.
• Den här apparaten är inte avsedd
att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, såvida
de inte har fått handledning eller
instruktioner för hur apparaten
används av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
• Barn måste passas så att de inte leker
med apparaten.
• Apparaten ska endast anslutas
till vägguttag vars spänning och
frekvens överensstämmer med
specifikationerna på märkplåten.
• Använd eller hantera aldrig apparaten
om strömkabeln eller höljet är skadat.
• Apparaten får endast anslutas till ett
jordat eluttag. Om nödvändigt kan en
förlängningskabel för 10 A användas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Om apparaten eller sladden skadats
måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller
liknande kvalificerad person för att
undvika fara.
Placera alltid apparaten på ett plant
underlag.
Apparaten måste stängas av och
kontakten dras ur före rengöring och
underhåll.
Apparaten och dess tillbehör blir
heta under drift. Använd bara särskilt
avsedda handtag och knappar. Låt
apparaten svalna före rengöring eller
förvaring.
Strömkabeln får inte komma i kontakt
med apparatens heta delar.
Sänk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Fyll inte på mer än den maxvolym
som anges på apparaten.
Använd eller placera inte apparaten
på ett hett underlag eller nära en
värmekälla.
•
•
Apparaten ska endast användas
inomhus.
Apparaten är endast avsedd för
hushållsbruk. Tillverkaren ansvarar
inte för eventuell skada orsakad av
olämplig eller felaktig användning.
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
55
Začíname / Priprava za uporabo
Početak rada / Komma igång
SK
SL
SR
Sv
56
1. Nastavenie/zmena času. Zapojte prístroj
do elektrickej siete, na displeji bude blikať
počiatočný čas: 12:00. Stláčaním tlačidiel
HOUR a MIN nastavte požadovaný čas.
Čas je možné kedykoľvek zmeniť, a to aj v
režime programu. Jednoducho stláčajte
tlačidlá HOUR a MIN, nastavený čas sa
ihneď zmení.
Poznámka: Ak prístroj odpojíte od elektrickej siete, čas bude potrebné nastaviť
znovu.
2. Umiestnite prístroj na rovný povrch.
Pri prvom použití prístroja naplňte
nádobu na vodu studenou vodou.
Stlačením VYPÍNAČA zapnite prístroj.
Prístroj vyčistíte tak, že ním raz
alebo dvakrát nechajte pretiecť
plnú nádobu vody bez použitia
papierového filtra alebo kávy.
3. Príprava kávy: otvorte veko a
naplňte nádobu na vodu čerstvou
studenou vodou do požadovanej
úrovne. Na zásobníku vody a na
nádobe na kávu je ukazovateľ úrovne
vody.
(Prístroj sa nesmie používať s
prázdnou nádobou na vodu.)
1. Nastavitev/spreminjanje časa.
Vključite napravo, na prikazovalniku
bo utripal začetni čas: 12:00. Pritisnite tipki HOUR in MIN, da nastavite
potreben čas. Čas lahko kadarkoli spremenite, celo v programskem načinu.
Preprosto pritisnite tipki HOUR in MIN
in čas se bo v trenutku spremenil.
Opomba: če izključite napravo, morate čas ponovno nastaviti.
2. Napravo postavite na ravno površino.
Ko napravo vklopite prvič, napolnite
zbiralnik s hladno vodo. Vklopite
napravo s stikalom za vklop/izklop.
Pustite, da skozi napravo enkrat ali
dvakrat steče vsa voda iz zbiralnika,
saj jo tako očistite. Pri tem ne
uporabljajte papirnatega filtra ali
kave.
3. Pripravljanje kave: odprite pokrov
in napolnite zbiralnik za vodo s svežo
hladno vodo do želene višine. Na
posodi za vodo in vrču za kavo je
kazalo ravni vode.
(Naprave ne smete uporabljati, če je
zbiralnik za vodo prazen!)
1.Podešavanje/promena vremena.
Uključite uređaj i displej će zatrepereti
prikazujući početno vreme: 12:00.
Pritisnite dugme Dugme „HOUR” i
„MIN” služe za podešavanje željenog
vremena. Vreme može da se promeni u
svakom trenutku, čak i u okviru režima
programa. Jednostavno pritisnite
dugme „HOUR” i „MIN” i vreme će se
odmah promeniti.
Napomena: ako isključite uređaj, morate ponovo da podesite vreme.
2. Postavite aparat na ravnu površinu.
Kada prvi put uključujete
aparat,napunite rezervoar sa
hladnom vodom. Uključite aparat
koristeći prekidač za uključivanje/
isključivanje. Neka ceo rezervoar vode
prođe kroz aparat jednom ili dvaput
da biste ga očistili, bez korišćenja
papirnog filtera ili kafe.
3. Priprema kafe: otvorite poklopac i
napunite rezervoar za vodu svežom
hladnom vodom do željenog nivoa.
Na rezervoaru za vodu i bokalu za
kafu nalazi se indikator nivoa vode.
(Aparat ne sme da se koristi sa
praznim rezervoarom!)
1. Ställa in/ändra tiden. Sätt i sladden
till maskinen. Displayen kommer att
blinka med initialtiden 12:00. Tryck på
knapparna TIMME och MIN för att ställa
in den önskade tiden. Tiden kan ändras
när som helst, även i programläge.
Tryck bara på knapparna för TIMME och
MIN, så ändras tiden genast.
Obs! Om du drar ur sladden till maskinen, måste tiden ställas in på nytt igen.
2. Placera bryggaren på ett plant
underlag. När du startar
bryggaren för första gången, fyll
vattenbehållaren med kallt vatten.
Starta bryggaren med AV/PÅknappen. För att rengöra bryggaren,
låt allt vatten i behållaren passera
genom bryggaren en eller ett par
gånger utan att använda filter eller
kaffe.
3. Brygga kaffe: Öppna locket och
fyll vattenbehållaren med önskad
mängd kallt vatten. Det finns en
vattennivåindikator på vattentanken
och på kaffekannan.
(Bryggaren får inte köras med tom
vattenbehållare!)
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
SK
SL
4. Do držiaka filtra vložte papierový
filter 1 x 4 a naplňte ho pomletou
kávou. Vedľa ukazovateľa hladiny
vody sa nachádza mierka pre
odporúčaný počet kávových lyžičiek.
Stredne silnú kávu dosiahnete
použitím jednej odmernej lyžičky
(približne 6 – 7 g) na šálku. Zatvorte
veko nádoby na vodu a kanvicu
na kávu (s vekom) položte späť na
ohrevnú platňu.
5. Nastavenie posunutého štartu. Stlačte
tlačidlo PROGRAM, displej bude blikať.
Nastavte hodiny stláčaním tlačidla
HOUR. Potom nastavte minúty stláčaním
tlačidla MIN. Potvrďte opätovným
stlačením tlačidla PROGRAM. Po piatich
sekundách sa displej znovu prepne na
zobrazenie aktuálneho času.
4. V nosilec filtra vstavite papirnati
filter velikosti 1 x 4 in ga napolnite
z zmleto kavo. Poleg merilne skale
za število skodelic je tudi merilo za
potrebno število žlic kave. Za srednje
močno kavo je dovolj ena žlička kave
(pribl. 6–7 g) na skodelico. Zaprite
pokrov posode za vodo in postavite
vrč nazaj (skupaj s pokrovom).
5. Nastavitev zamika vklopa. Pritisnite
tipko PROGRAM in prikazovalnik
začne utripati. S pritiskom tipke HOUR
nastavite ure. Nato s pritiskom tipke
MIN nastavite minute. Za potrditev
ponovno pritisnite tipko PROGRAM.
Prikazovalnik se po 5 sekundah vrne
na prikaz trenutnega časa.
ES
6. Zmena posunutia štartu. Stlačte
tlačidlo PROGRAM a podržte ho stlačené
tri sekundy. Displej bude blikať a rozsvieti
sa kontrolka tlačidla PROGRAM. Nastavte
hodiny stláčaním tlačidla HOUR. Potom
nastavte minúty stláčaním tlačidla MIN.
Potvrďte opätovným stlačením tlačidla
PROGRAM.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
6. Spreminjanje zamika vklopa.
Pritisnite in tri sekunde držite tipko
PROGRAM. Prikazovalnik utripa,
lučka tipke PROGRAM pa ugasne. S
pritiskom tipke HOUR nastavite ure.
Nato s pritiskom tipke MIN nastavite
minute. Za potrditev ponovno
pritisnite tipko PROGRAM.
LV
NL
NO
pl
PT
SR
4. Stavite papirni filter 1x4 u držač
za filter i napunite ga mlevenom
kafom. Postoji merač za preporučeni
broj kašika kafe pored merača vode.
Za prosečno jaku kafu dovoljna je
mera od jedne kašičice (oko 6-7 gr) po
šoljici. Zatvorite poklopac rezervoara
za vodu i vratite bokal na mesto (sa
poklopcem).
5. Podešavanje vremena odlaganja.
Pritisnite dugme „PROGRAM” i displej će
zatrepereti. Podesite sate pritiskom na
dugme „HOUR”. Zatim podesite minute
pritiskom na dugme „MIN”. Ponovo
pritisnite dugme „PROGRAM” da biste
potvrdili. Displej će postati crn da bi
nakon 5 sekundi prikazao trenutno
vreme.
RO
6. Promena vremena odlaganja.
Pritisnite i zadržite dugme „PROGRAM”
u trajanju od tri sekundi. Displej
će zatrepereti a svetlo dugmeta
„PROGRAM” će se isključiti. Podesite
sate pritiskom na dugme „HOUR”.
Zatim podesite minute pritiskom
na dugme „MIN”. Ponovo pritisnite
dugme „PROGRAM” da biste potvrdili.
RU
SK
SL
SR
SV
Sv
4. Sätt i ett pappersfilter med storlek
1×4 i filterhållaren och fyll det med
malet kaffe. Det finns indikatorer för
rekommenderat antal skedar kaffe
bredvid vattennivåindikatorerna.
Ett mått (cirka 6–7 gram) per kopp
är tillräckligt för att få ett kaffe
av medelstyrka. Stäng locket till
vattenbehållaren och ställ tillbaka
kannan (med locket på).
5. Ställa in fördröjningstid. Tryck på
PROGRAM-knappen. Displayen blinkar.
Ställ in timmarna genom att trycka
på TIMME-knappen. Ställ sedan in
minuter genom att trycka på MINknappen. Tryck på PROGRAM-knappen
igen för att bekräfta. Displayen återgår
till att visa innevarande tid efter 5
sekunder.
6. Ändra fördröjningstid. Tryck och håll
ner PROGRAM-knappen i 3 sekunder.
Displayen blinkar och PROGRAMknappen släcks. Ställ in timmarna
genom att trycka på TIMME-knappen.
Ställ sedan in minuter genom att
trycka på MIN-knappen. Tryck på
PROGRAM-knappen igen för att
bekräfta.
TR
UK
57
Začíname / Priprava za uporabo
Početak rada / Komma igång
SK
SL
SR
Sv
58
7. Stlačením VYPÍNAČA zapnite prístroj.
Indikátor napájania sa zapne a horúca
voda začne tiecť do filtra. Ak spotrebič
nevypnete manuálne, funkcia
automatického vypnutia ho vypne po
40 minútach.
8. Ak sa nádoba na kávu vyberie,
ventil filtra zabráni kvapkaniu kávy
na ohrievaciu platňu. (Počas varenia
sa nádoba na kávu nesmie vybrať
na viac ako 30 sekúnd. V opačnom
prípade filter pretečie.)
9. Funkcia Aróma predĺži dobu prípravy
kávy, čím sa maximalizuje chuť a
dosiahne menšie množstvo silnejšej
kávy (zvyčajne menej ako 6 šálok).
jedenkrát pre slabú,
Stlačte
dvakrát pre stredne silnú a trikrát pre
silnú kávu.
7. Vklopite napravo s stikalom za
vklop/izklop. Indikatorska lučka za
napajanje se vklopi in topla voda
začne teči v filter. Če naprave ne
izklopite ročno, jo po 40 minutah
izklopi funkcija varnostnega
samodejnega izklopa.
8. Če odstranite vrč, ventil filtra
prepreči izlivanje kave na grelno
ploščo. (Med vretjem ne smete
odstraniti vrča za več kot
30 sekund, saj začne kava v
nasprotnem primeru teči iz filtra.)
9. Izbirnik za prilagoditev arome
podaljša čas priprave kave za čim bolj
poln okus in močnejšo kavo za manjše
število skodelic (običajno manj kot
šest).
: enkrat za blago,
Pritisnite
dvakrat za srednjo in trikrat za močno
kavo.
7. Pokrenite aparat koristeći prekidač
za uključivanje/isključivanje. Indikator
napajanja se uključuje i topla voda
počinje da teče u filter. Ako se mašina
ručno ne isključi, bezbednosna
funkcija automatskog isključivanja je
isključuje nakon 40 minuta.
8. Ako se ukloni posuda za kafu,
membrana filtera onemogućava da
kafa kaplje na ploču za zagrevanje.
(Tokom kuvanja, nije dozvoljeno
uklanjati posudu duže od 30
sekundi ili će se filter prepuniti.)
9. Birač arome produžava vreme
kuvanja kako bi maksimalno iskoristio
izvlačenje ukusa i kako bi se dobila
jača kafa za manji broj šoljica (obično
manje od 6).
, jedanput za kafu blage
Pritisnite
jačine, dvaput za srednju i 3 puta za
jaku kafu.
7. Starta bryggaren med AV/PÅknappen. Strömindikatorlampan
tänds och filtret börjar fyllas med
hett vatten. Om kaffekokaren inte
stängs av manuellt stängs den av
automatiskt efter 40 minuter.
8. Om kannan tas bort förhindrar
filterventilen att kaffe droppar ned
på värmeplattan. (Under bryggning
får kannan inte vara borttagen mer
än 30 sekunder. Då svämmar filtret
över.)
9. Med aromväljaren förlängs
bryggningen så att du får maximalt
med smak och ett starkare kaffe när
du endast brygger några få koppar
(vanligtvis färre än sex).
, en gång för svagt,
Tryck på
två gånger för mellanstarkt och tre
gånger för starkt kaffe.
www.electrolux.com
Čistenie a starostlivosť / Čiščenje in vzdrževanje
Čišćenje i održavanje / Rengöring och underhåll
BG
CS
DA
DE
EE
EN
SK
1. Vypnite prístroj a odpojte kábel
napájania. Navlhčenou handričkou
utrite všetky vonkajšie povrchy.
Nádobu na kávu s vekom možno
umývať v umývačke riadu. Nikdy
nepoužívajte žieravé ani abrazívne
čistiace prostriedky. Prístroj nikdy
neponárajte do tekutiny.
ES
2. Ak chcete vyčistiť držiak filtra,
nadvihnite rúčku a vyberte držiak
filtra. Ventil filtra dôkladne vyčistíte
tak, že ho počas vyplachovania
niekoľkokrát aktivujete. Držiak filtra
môžete umývať v umývačke riadu.
FI
FR
HR
HU
IT
SL
1. Izklopite napravo in izvlecite
napajalni kabel. Z vlažno krpo
obrišite vse zunanje površine. Vrč za
vodo in pokrov vrča lahko pomivate v
pomivalnem stroju. Ne uporabljajte
jedkih ali grobih čistilnih sredstev
in ne potapljajte naprave v
tekočino!
LT
2. Če želite očistiti nosilec filtra,
dvignite ročaj in ga odstranite. Ventil
filtra temeljito očistite tako, da ga med
izpiranjem večkrat pritisnete. Nosilec
filtra lahko operete tudi v pomivalnem
stroju.
LV
NL
NO
pl
PT
SR
1. Isključite aparat i isključite ga iz
struje. Sve spoljašnje površine očistite
vlažnom krpom. Posuda za kafu i
poklopac posude mogu se prati u
mašini za sudove. Nemojte koristiti
abrazivna sredstva za čišćenje
i nikada ne potapajte aparat u
tečnost!
RO
2. Da biste očistili držač filtera,
podignite ručku i uklonite držač
filtera. Da biste detaljno očistili
ventil filtera, pritisnite ga nekoliko
puta za vreme ispiranja. Držač filtera
se takođe može oprati u mašini za
sudove.
RU
SK
SL
SR
SV
Sv
1. Stäng av bryggaren och dra
ur strömkontakten. Torka av
den utvändigt med en fuktig
torkhandduk. Kaffekannan och dess
lock kan maskindiskas. Använd
aldrig frätande eller slipande
rengöringsmedel och sänk aldrig
ned bryggaren i vätska!
2. Lyft upp handtaget och ta loss
filterhållaren om du vill rengöra
filterhållaren. Aktivera filterventilen
flera gånger under rinnande vatten
för att rengöra den. Filterhållaren kan
även diskas i diskmaskin.
TR
UK
59
Odvápňovanie / Odstranjevanje vodnega kamna
Uklanjanje kamenca / Avkalkning
SK
SL
SR
1. Preventívne odporúčame po 70
použitiach odstrániť vodný kameň.
Na odstránenie vodného kameňa
použite iba prostriedok šetrný voči
životnému prostrediu a dodržujte
pokyny výrobcu.
2. Zásobník na vodu najprv
vypláchnite vodou a potom pridajte
prípravok na odstránenie vodného
kameňa. Kávovú kanvicu s viečkom
položte na ohrievaciu platňu. Roztok
na odstránenie vodného kameňa
nechajte pôsobiť asi 15 minút, potom
spotrebič zapnite. Po precedení
roztoku na odstránenie vodného
kameňa spotrebič vypnite. V prípade
potreby celý postup opakujte. Postup
opakujte aspoň dvakrát s čistou vodou.
3. Kávovú kanvicu, veko a filtračnú
vložku poriadne opláchnite pod
tečúcou vodou. Filter proti kvapkaniu
aktivujte počas vyplachovania
niekoľkokrát.
1. Iz previdnosti vam priporočamo,
da po 70-ih uporabah poskrbite
za odstranitev vodnega kamna.
Uporabljajte samo okolju prijazno
sredstvo za odstranjevanje vodnega
kamna in vedno upoštevajte navodila
proizvajalca.
2. Najprej napolnite posodo za vodo
z vodo in nato dodajte sredstvo za
odstranjevanje vodnega kamna.
Vrč za kavo s pokrovom postavite na
grelno ploščo. Pustite, da raztopina
za odstranjevanje vodnega kamna
deluje približno 15 minut, nato vklopite
napravo. Ko raztopina za odstranjevanje
vodnega kamna odteče skozi, izklopite
napravo. Po potrebi postopek ponovite.
Nato postopek ponovite vsaj dvakrat z
uporabo čiste vode.
3. Vrč za kavo, pokrov vrča in vložek
filtra temeljito izperite pod tekočo
vodo. Med izpiranjem večkrat
vklopite ventil proti kapljanju.
1. Као превентивну меру,
препоручујемо уклањање
каменца након 70 циклуса
коришћења. За скидање каменца
користите искључиво средства
која не загађују животну средину
и увек се придржавајте упутстава
произвођача.
2. Посуду за свежу воду најпре
напуните водом,. а затим додајте
средство за уклањање каменца.
Бокал за кафу с поклопцем
ставите на грејну плочу. Пустите
да средство за уклањање каменца
делује приближно 15 минута, а
затим укључите апарат. Након што
се заврши филтрирање раствора
за скидање каменца, искључите
апарат. Ако је потребно, поновите
процедуру скидања каменца.
Најмање два пута поновите овај
поступак коришћењем чисте воде.
2. Fyll första vattenbehållaren
med färskt vatten och häll i
avkalkningsmedlet. Placera kannan
med locket på värmeplattan. Låt
avkalkningsmedlet verka i ca 15
minuter, sätt därefter på kaffebryggaren.
När avkalkningsmedlet har gått igenom,
stäng då av bryggaren. Vid behov kan
man upprepa avkalkningsproceduren.
Upprepa proceduren åtminstone två
gånger med rent vatten.
3. Бокал за кафу, поклопац бокала
и уложак филтера темељно
исперите текућом водом.
Противкапајући вентил активирајте
неколико пута током испирања.
1. Som en säkerhetsåtgärd
rekommenderar vi avkalkning efter
70 användningar. Använd endast ett
miljövänligt avkalkningsmedel och
följ tillverkarens instruktioner.
Sv
60
www.electrolux.com
3. Skölj kaffekannan och filtret
ordentligt under rinnande vatten.
Aktivera antidroppventilen flera
gånger under sköljning.
Likvidácia / Odstranjevanje
Odlaganje / Kassering
SK
Likvidácia
Baliace materiály
Baliace materiály nezaťažujú životné
prostredie a možno ich recyklovať.
Plastové komponenty sú označené
symbolmi, napr. >PE<, >PS< a pod.
Baliace materiály vyhoďte do príslušných
kontajnerov na miestach určených na
likvidáciu komunálneho odpadu.
Staré spotrebiče
na produkte alebo balení
Symbol
označuje, že tento produkt nemožno
likvidovať s domácim odpadom. Mal by
sa zaniesť na príslušné zberné miesto
určené na recykláciu elektrických
a elektronických prístrojov. Správnou
likvidáciou produktu predchádzate
možným negatívnym vplyvom na životné
prostredie a zdravie osôb, ku ktorým
by mohlo dôjsť v prípade nesprávnej
likvidácie produktu. Ak chcete získať
podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu, obráťte sa na miestny
mestský úrad, spoločnosť zaoberajúcu
sa zberom domáceho odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt zakúpili.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
SL
Odstranjevanje
Ovojnina
Ovojnina je okolju prijazna in je primerna
za recikliranje. Plastični deli so označeni z
oznakami >PE<, >PS< itd.
Ovojnino odvrzite v ustrezen zabojnik na
odlagališču odpadkov.
Stara naprava
na izdelku ali na njegovi
Znak
ovojnini pomeni, da izdelek ni običajen
gospodinjski odpadek. Oddajte ga
na ustreznem zbiralnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilnim odstranjevanjem
boste pomagali preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje,
ki bi jih lahko povzročilo neprimerno
odstranjevanje tega izdelka. Več
informacij o recikliranju izdelka dobite pri
krajevnih upravnih organih, komunalni
službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
SR
Odlaganje
Materijali za pakovanje
Materijali za pakovanje su prilagođeni
čovekovoj okolini i mogu da se recikliraju.
Plastične komponente su obeležene
oznakama, npr. >PE<, >PS< itd.
Odložite materijal za pakovanje u
odgovarajući kontejner u objektima za
odlaganje smeća.
Stari kućni aparat
na proizvodu ili na
Simbol
njegovom pakovanju pokazuje da ovaj
proizvod ne može da se tretira kao
obično smeće. Umesto toga trebalo bi
ga predati na odgovarajućem mestu
gde se prikupljaju električni i elektronski
uređaji za recikliranje. Omogućivši da
ovaj proizvod bude odložen na pravilan
način, pomažete u sprečavanju mogućih
negativnih posledica po okruženje i
NL
zdravlje ljudi, do kojih bi u suprotnom
moglo da dođe zbog neodgovarajućeg
rukovanja otpadnim materijama ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda obratite se
svojoj lokalnoj gradskoj službi, službi za
odnošenje smeća ili prodavnici u kojoj ste
nabavili proizvod.
NO
pl
PT
RO
RU
SK
Sv
Kassering
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialen är
miljövänliga och går att återvinna.
Plastkomponenterna är markerade med
exempelvis >PE<, >PS< osv.
Kassera förpackningsmaterialet i
därför avsedd container i kommunens
återvinningsanläggningar.
Gammal apparat
på produkter eller
Symbolen
förpackningar visar att produkten inte
kan hanteras som hushållsavfall. Den ska
i stället lämnas till rätt insamlingsställe
för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom att se till
att produkten kasseras på rätt sätt bidrar
du till att förhindra potentiella negativa
konsekvenser för miljön och människors
hälsa, som annars skulle kunna uppstå
SL
på grund av felaktig avfallshantering
av produkten. För mer detaljerad
information om återvinning av produkten
kontaktar du ditt kommunkontor, en
avfallsstation för hushållssopor eller
affären där du köpte produkten.
SR
SV
TR
UK
61
62
www.electrolux.com
BG
D
CS
DA
DE
B
EE
E
I
J
K
K
EN
L M N
ES
FI
FR
F
HR
C
HU
IT
H
LT
LV
A
TR
UK
Bileşenler
Компоненти
A. Kontrol paneli
B. Su haznesi
C. Su seviyesi göstergesi
D. Menteşeli kapak
E. Damlama önleme valfi ile
birlikte filtre tutucu
F. Kahve sürahisi ve sürahi
kapağı
G. Isıtma plakası
H. Güç kablosu ve fiş
I. Güç gösterge ışığı bulunan
AÇMA/KAPATMA düğmesi
J. Program tuşu
K.Ekran
L. Saat tuşu
M. Dakika tuşu
N. Aroma tuşu
A. Панель керування
B. Резервуар для води
C. Індикатор рівня води
D. Кришка
E. Тримач фільтра із
клапаном проти
крапання
F. Глечик для кави і кришка
глечика
G. Нагрівальна плита
H. Шнур живлення та
штепсель
I. Перемикач УВІМК./ВИМК.
зі світловим індикатором
живлення
J. Кнопка вибору програм
K.Дисплей
L. Кнопка встановлення
годин
M. Кнопка встановлення
хвилин
N. Кнопка аромату
NL
G
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
63
Emniyet tavsiyesi / Поради щодо техніки безпеки
Cihazı ilk kez kullanmadan önce
aşağıdaki talimatı dikkatle okuyun.
• Güvenlikaçısından kendilerinden
sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili olarak gereken
eğitim verilmeden veya kontrol/
gözetim altında tutulmadan, çocuklar
da dahil olmak üzere fiziksel, duyusal
veya zihinsel yeterlilikleri sınırlı olan
ya da deneyimi ve bilgisi olmayan
kişilerin bu cihazı kullanması uygun
değildir.
• Çocukların, gerekli uyarılar yapılarak
cihazla kesinlikle oynamaması
sağlanmalıdır.
• Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma
değerleri plakasındaki özelliklere uyan
bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
• Ürünle birlikte gelen kablo veya
gövde zarar görmüşse cihazı kesinlikle
kullanmayın veya tutmayın.
• Cihaz yalnızca topraklı bir prize
bağlanmalıdır. Gerekirse, 10 A
için uygun bir uzatma kablosu
kullanılabilir.
TR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уважно прочитайте ці інструкції
перед першим використанням
приладу.
• Прилад не призначений для
використання особами (уключаючи
дітей) з обмеженими фізичними,
сенсорними або розумовими
здібностями, без належного досвіду
та обізнаності, якщо за ними не
наглядає чи їх не інструктує щодо
користування приладом особа,
відповідальна за їхню безпеку.
• Слідкуйте за тим, щоб діти не
гралися з приладом.
• Прилад можна під’єднувати лише до
джерела енергопостачання, напруга
та частота якого відповідають
специфікаціям, указаним на
табличці з технічними даними!
• Забороняється використовувати
або піднімати прилад, якщо
пошкоджено шнур живлення чи
корпус.
• Прилад мусить підключатися
лише до заземленої розетки.
За необхідності можна
використовувати подовжувальний
кабель, який підходить до струму 10
A.
UK
64
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Ürün veya ürünle birlikte gelen kablo
hasar görürse, bir tehlike olasılığını
ortadan kaldırmak amacıyla söz
konusu kablo; üretici, servis temsilcisi
veya benzer niteliklere sahip bir kişi
tarafından değiştirilmelidir.
Cihazı daima düz bir yüzey üzerine
yerleştirin.
Prize bağlıyken cihazı kesinlikle çalışır
halde bırakmayın.
Her kullanım sonrasında ve temizlik ve
bakım öncesinde cihaz kapatılmalı ve
fişi prizden çekilmelidir.
Cihaz ve aksesuarları çalışırken
ısınır. Yalnızca ilgili kol ve düğmeleri
kullanın. Temizleme veya saklama
öncesinde soğumasını bekleyin.
Elektrik kablosu cihazın sıcak
parçalarıyla temas etmemelidir.
Cihazı suya veya herhangi bir sıvıya
daldırmayın!
Cihazların üzerinde gösterilen
maksimum doldurma hacmini
aşmayın.
Cihazı sıcak bir yüzey üzerinde
veya bir ısı kaynağının yakınında
kullanmayın veya bu tür yerlere
koymayın.
Cihaz kapalı alanlarda kullanıma
yöneliktir.
•
Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı
amacıyla tasarlanmıştır. Üretici, uygun
olmayan veya hatalı kullanımdan
kaynaklanan hasarlar açısından
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
У випадку пошкодження приладу
або шнура живлення його має
замінити виробник, його сервісний
центр або інша кваліфікована особа,
щоб запобігти нещасному випадку.
Завжди розміщуйте прилад на
рівній горизонтальній поверхні.
Завжди вимикайте прилад і
виймайте мережевий штепсель
перед чищенням і поточним
обслуговуванням.
Під час експлуатації прилад
й аксесуари нагріваються.
Використовуйте лише рукоятки та
перемикачі, призначені для цього.
Перед чищенням і зберіганням
дайте приладу охолонути.
Кабель живлення не повинен
торкатися будь-яких нагрітих частин
приладу.
Забороняється занурювати прилад
у воду або будь-яку іншу рідину.
Забороняється перевищувати
максимальний обсяг заповнення,
указаний на приладах.
Не використовуйте та не
розташовуйте прилад на гарячій
поверхні або поруч із джерелом
тепла.
•
Лише для використання за межами
приміщення.
Прилад призначений виключно
для домашнього використання.
Виробник не відповідає за можливу
шкоду, спричинену неналежним чи
неправильним використанням.
•
Başlarken / Початок роботи
BG
CS
DA
DE
EE
EN
TR
UK
1. Saati ayarlama/değiştirme. Makineyi
prize takın, gösterge ekranı saat yanıp
sönecektir: 12:00. İstenen saati ayarlamak için HOUR (saat) ve MIN (dakika)
tuşuna basın. Saat, program modundayken bile daima değiştirilebilir.
HOUR (saat) ve MIN (dakika) tuşuna
basmanız yeterli. Saat hemen değişir.
Not: makineyi prizden ayırırsanız saati
tekrar ayarlamanız gerekir.
2. Makineyi düz bir yüzeye yerleştirin.
Makineyi ilk kez çalıştırırken,
hazneyi soğuk suyla doldurun.
Makineyi AÇMA/KAPATMA düğmesiyle
çalıştırın. Temizleme amacıyla, kağıt
filtre veya kahve kullanmaksızın bir
hazne dolusu suyun makineden bir
veya iki kez geçmesini sağlayın.
1. Встановлення/зміна часу. Вставте
вилку машини в розетку, на дисплеї
почне блимати час: 12:00. Натискайте
кнопки HOUR та MIN, що встановити
потрібний час. Час можна змінити
будь-коли, навіть в режимі виконання
програми. Просто натискайте кнопки
HOUR та MIN, час зміниться.
Примітка. Після вимкнення машини
з розетки, потрібно буде знову
встановлювати час.
2. Розташуйте машину на
горизонтальній поверхні. Перед
першим увімкненням машини
наповніть резервуар холодною
водою. Запустіть машину за
допомогою перемикача УВІМК./
ВИМК. Не використовуючи
паперовий фільтр чи каву,
дочекайтеся, доки вся вода з
резервуара протече через машину
один чи два рази.
ES
3. Kahve yapma: kapağı açın ve su
haznesine istediğiniz seviyeye kadar
taze soğuk su doldurun. Su haznesinin
ve kahve sürahisinin üzerinde bir su
seviyesi göstergesi bulunur.
(Makine, su haznesi boşken
kullanılmamalıdır!)
FI
FR
HR
HU
IT
LT
3. Приготування кави. Відкрийте
кришку та заповніть резервуар
свіжою холодною водою до
необхідного рівня. На резервуарі
для води та на глечику для кави є
індикатор рівня води.
(Забороняється використовувати
машину з порожнім
резервуаром!)
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
65
Başlarken / Початок роботи
TR
UK
66
4. Filtre tutucuya 1x4 boyutunda bir
kağıt filtre yerleştirin. ve filtreyi
öğütülmüş kahve ile doldurun. Su
göstergesinin yanında, kaç kaşık
kahve konulacağını öneren bir
gösterge bulunur. Orta sertlikte
bir kahve için, fincan başına bir
ölçü kaşığı (yakl. 6-7 g) yeterlidir.
Su haznesinin kapağını kapatın ve
sürahiyi (kapakla birlikte) yerine
yerleştirin.
5. Gecikmeli başlatma zamanının
ayarlanması. PROGRAM tuşuna basın.
Ekran yanıp sönmeye başlar. HOUR
(saat) tuşuna basarak saatleri ayarlayın.
Daha sonra MIN (dakika) tuşuna
basarak dakikaları ayarlayın. Teyit
etmek için tekrar PROGRAM tuşuna
basın. Ekran, 5 saniyelik bir sürenin sonunda geçerli saati göstermek için geri
dönecektir.
6. Gecikmeli başlatma zamanının
değiştirilmesi. PROGRAM tuşunu 3
saniye boyunca basılı tutun. Ekran
yanıp sönmeye başlar ve PROGRAM
tuşunun ışığı söner. HOUR (saat)
tuşuna basarak saatleri ayarlayın. Daha
sonra MIN (dakika) tuşuna basarak
dakikaları ayarlayın. Teyit etmek için
tekrar PROGRAM tuşuna basın.
4. Уставте до тримача паперовий
фільтр розміром 1x4 та наповніть
його меленою кавою. Поряд зі
шкалою для води наведена шкала
рекомендованої кількості ложок
кави. Для отримання кави середньої
міцності достатньо однієї мірної
ложки (близько 6–7 г) на чашку.
Закрийте кришку резервуара для
води та поставте глечик на місце
(разом із кришкою).
5. Встановлення часу відкладеного
запуску. Натисніть кнопку PROGRAM,
дисплей почне миготіти. Встановіть
години, натискаючи кнопку HOUR.
Потім встановіть хвилини, натискаючи
кнопку MIN. Ще раз натисніть кнопку
PROGRAM для підтвердження. Через
5 секунд на дисплеї знову буде
відображуватись поточний час.
6. Зміна часу відкладеного запуску.
Натисніть і утримуйте кнопку PROGRAM протягом 3 секунд. Дисплей
почне миготіти і підсвічування кнопки
PROGRAM згасне. Встановіть години,
натискаючи кнопку HOUR. Потім
встановіть хвилини, натискаючи
кнопку MIN. Ще раз натисніть кнопку
PROGRAM для підтвердження.
www.electrolux.com
BG
CS
DA
DE
EE
EN
TR
7.Makineyi AÇMA/KAPATMA
düğmesiyle çalıştırın. Güç gösterge
lambası açılır ve filtreye sıcak su
akmaya başlar. Makine manuel
olarak kapatılmazsa, 40 dakika sonra
Otomatik Kapanma fonksiyonu
makineyi kapatacaktır.
8. Kahvelik çıkartıldığında, filtre
valfi kahvenin ısıtma plakası
üzerine damlamasını önler.
(Kaynama esnasında kahvelik
30 saniyeden daha uzun süreyle
çıkartılmamalıdır, aksi takdirde su
filtreden taşabilir.)
ES
9. Aroma Seçici, daha az sayıda (normal
olarak 6’dan az) fincan için aroma
akışını en üst düzeye çıkaracak
ve kahvenin daha güçlü olmasını
sağlayacak şekilde pişirme süresini
uzatır.
öğesine yumuşak kahve için bir
kez, orta sertlikte kahve için iki kez ve
sert kahve için 3 kez basın.
FI
FR
HR
HU
IT
UK
7. Увімкніть машину за допомогою
перемикача УВІМК./ВИМК. При
цьому вмикається світловий
індикатор, а гаряча вода починає
вливатися до фільтра. Якщо прилад
не буде виключений вручну,
функція автоматичного відключення
виключить його через 40 хвилин.
8. Якщо глечик знято, клапан
фільтра не дозволяє каві крапати на
нагрівальну плиту. (Під час кипіння
глечик не можна знімати більше
ніж на 30 секунд, щоб запобігти
переповненню фільтра.)
9. Регулятор насиченості аромату
подовжує час варіння для
максимально насиченого смаку та
отримання більш міцної кави для
невеликої кількості чашок (зазвичай
менше 6).
один раз для слабкої
Натисніть
кави, двічі - для кави середньої
міцності і тричі - для міцної кави.
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
67
Temizlik ve bakım / Чищення та догляд
TR
UK
68
1. Makineyi kapatın ve fişi prizden
çekin. Diğer yüzeylerin tümünü nemli
bir bezle silin. Kahvelik ve kahveliğin
kapağı bulaşık makinesine konabilir.
Kesinlikle yakıcı ve aşındırıcı
temizleyiciler kullanmayın ve
makineyi sıvı içine daldırmayın!
2. Filtre tutucuyu temizlemek için,
kolu yukarı kaldırın ve filtre tutucuyu
çıkarın. Suya tuttuğunuzda birkaç
kez bastırarak filtre valfinin iyice
temizlenmesini sağlayın. Filtre sepeti
bulaşık makinesinde de yıkanabilir.
1. Вимкніть прилад і витягніть шнур
живлення з розетки. Протріть
усі зовнішні поверхні вологою
тканиною. Глечик для кави та його
кришку можна мити в посудомийній
машині. Забороняється
використовувати лужні й
абразивні очищувачі, а також
занурювати прилад у рідину!
2. Щоб очистити тримач фільтра,
підніміть рукоятку та зніміть
тримач. Для ретельного очищення
клапана фільтра натисніть на нього
декілька разів під час миття. Тримач
для фільтра можна також мити в
посудомийній машині.
www.electrolux.com
Kireç çözme / Декальцинацію
BG
CS
DA
DE
EE
EN
TR
UK
1. Önlem olarak 70 kullanımdan sonra
kireç çözmeyi öneririz. Sadece çevre
dostu bir kireç çözücü madde kullanın
ve daima üreticinin talimatlarını takip
edin.
1. В якості запобіжного заходу
ми рекомендуємо видаляти
накип після 70 використань.
Використовуйте тільки екологічно
чисті засоби для видалення накипу
і завжди дотримуйтесь інструкцій
виробника.
2. Öncelikle temiz su haznesini suyla
doldurun ve ölçek azaltıcı maddeyi
ekleyin. Kahve sürahisini kapaklı
şekilde ısıtma plakasına koyun.
Kireç çözücü çözeltinin yaklaşık
15 dakika çalışmasını sağlayın ve
ardından cihazı açın. Kireç çözme
çözeltisi yeterince dolaştıktan sonra
cihazı kapatın.
Gerekiyorsa kireç çözme prosedürünü
tekrar edin. Berrak su kullanarak işlemi
en az iki kez tekrar edin.
3. Kahve sürahisini, sürahi kapağını ve
filtre kovanını musluk suyu ile iyice
yıkayın. Yıkama sırasında damlama
önleyici valfi birkaç kez çalıştırın.
2. Заповніть контейнер для води,
а потім додайте засіб для
видалення накипу. Поставте
глечик для кави з кришкою на
нагрівальну пластину.
Дозвольте розчину для видалення
накипу попрацювати близько 15
хвилин, потім увімкніть прилад.
Після того як розчин буде злито,
вимкніть прилад.
За потреби повторіть процедуру
видалення накипу. Повторіть
процедуру щонайменше двічі,
використовуючи чисту воду.
3. Промийте глечик для кави,
кришку глечика та фільтруючий
елемент під проточною водою.
Під час полоскання активуйте
декілька разів антикрапельний
клапан.
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
69
Elden çıkarma / Утилізація
Elden çıkarma
Ambalaj malzemeleri
Ambalaj malzemesi çevre dostudur ve
geri dönüştürülebilir. Plastik bileşenler
üzerlerindeki işaretler ile tanınır; ör. >PE<,
>PS< vb.
Lütfen ambalaj malzemesini, size en yakın
çöp atık tesislerine uygun bir taşıyıcı
içinde atın.
TR
Утилізація
Матеріали упаковки
Матеріали упаковки є екологічно
безпечними та можуть
використовуватися для повторної
переробки. Пластикові складові
позначаються символами, наприклад
>PE<, >PS< тощо.
Будь ласка, викидайте матеріали
упаковки в належні контейнери
комунальних служб для утилізації
сміття.
UK
70
www.electrolux.com
Eskiyen cihazlar
Üründe ya da ambalajında bulunan
simgesi, bu ürünün evsel atık olarak
değerlendirilemeyeceğini belirtir. Aksine,
cihazın elektrikli ve elektronik aygıtların
geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına götürülmesi gerektiğini
ifade eder. Bu ürünün düzgün biçimde
atılmasını sağlayarak, ürünün uygun atık
yöntemleri dışında değerlendirildiğinde
ortaya çıkabilecek çevre ve insan sağlığı
Старий прилад
на виробі або на
Символ
його упаковці вказує на те, що цей
виріб не можна викидати разом із
побутовими відходами. Натомість
його потрібно здати до відповідного
пункту утилізації електричних та
електронних приладів. Забезпечуючи
належну утилізацію виробу, можна
запобігти потенційним негативним
наслідкам для навколишнього
середовища та людського здоров'я, які
açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.
Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili olarak
daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen
yerel yönetim birimlerine, evsel atık/çöp
toplama hizmeti yetkililerine ya da ürünü
satın aldığınız yere başvurun.
в іншому випадку можуть виникнути
в результаті неналежної утилізації
виробу. За докладнішою інформацією
щодо вторинної переробки виробу
зверніться до муніципалітету, служби
утилізації або до магазину, в якому ви
придбали виріб.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
This page is left blank intentionally
LT
LV
NL
NO
pl
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
71
Electrolux Floor Care & Small Appliances AB
St. Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Printed on recycled paper
3481EEKF750002010612
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project