PRID_13376_doc_952.018-Manual (Öppnas i nytt fönster)

PRID_13376_doc_952.018-Manual (Öppnas i nytt fönster)
MEG065 MEG065 USB/SD, batt,rec,sirene,mic
Ref. nr.: 952.018
INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
NOTICE D’UTILISATION
V1.0
ENGLISH
Thank purchasing this Vexus megaphone, please read this instruction manual carefully before use
to know how to operate it properly and effectively. If the device was damaged in transit, don’t use it
and contact your dealer.
Warning:
 Do not place in direct sunlight or in a high temperature environment for a long period of time.
 Avoid exposure to rain, water or heavy humidity.
 When cleaning the megaphone body only use a neutral detergent. Never use thinner or
benzene.
 Never point the megaphone directly at persons or animals. To avoid damaging of the ears,
ensure sufficient distance to other persons and ensure a reasonable volume adjustment!
 Keep the device away from children and unauthorized users.
 If not in use for a long period of time, remove the batteries and store them separately to
prevent leaking batteries and damaging the circuits inside the megaphone.
 Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the
warranty and the dealer will not accept responsibility for any defect or problem.
 Unauthorized conversion and/or modification of the product is inadmissible because of safety
and approval reasons (CE).
 Do not leave packaging material unattended. Plastic foils or bags etc. might become a
dangerous toy for children!
Possible damage by leaking batteries Leaking batteries can cause permanent damage to
the device. Take batteries out of the device if it is not going to be used for a longer period.
Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask
your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The
actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without
prior notice.
Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit.
This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by
inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Vexus cannot be held responsible for personal
injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in
whatever form.
2
HOW TO USE
1. Speaker
2. Clips for carry strap
3. Press-to-talk switch: Press this
switch for announcing when holding
the megaphone.
4. Handle grip
5. Battery compartment unlock
6. Sirene switch/ talk switch
7. Battery compartment
8. Power On/Off
9. Microphone
10. Volume controller: To increase
volume, turn clockwise.
11. Microphone fixing hanger
12. Record button.
13. Speech button
14. Play button
15. Power LED indicator
16. Record LED indicator: Light turns on when the device is in
record mode.
OPERATIONAL INSTRUCTIONS
1. Installing the batteries: Press the battery unlock button to open the top cover.
Put 8 pcs size C-batteries properly (+/- terminals must match) into the battery
compartment and close the top cover and the latch.
2. Position the horn opening towards the audience, and speak through the
microphone. Bring the microphone close to your lips and speak normally.
3. Adjust the volume level to optimum without causing howling. Please note that
the closer the sound source is to the microphone the better the amplification
is.
4. Switch the alarm switch to the alarm position, it will generate a continuous
alarm.
5. If the megaphone is activated and the volume of the speaker is weak, the batteries might be empty.
Follow step 1 to replace the batteries.
USB port/SD Slot in :
3
BASIC TROUBLESHOOTING


If the megaphone does not work, remove the batteries to check if the +/- terminals match correctly.
If the terminal match correctly, place back the batteries and press them down into the battery
compartment firmly, make sure the batteries are in contact properly
TECHNICAL SPECIFICATION
Power max.
: 65Watt
Range
: outdoor up to 1000-1200m
Battery
: 8pcs Type C-Battery
Battery lifetime
: permanent use up to 5 hours
Dimensions
: Horn Ø230mm, Length 340mm
Weight (without battery) : 1.65Kg
The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other.
Specifications can be changed without prior notice.
4
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Vexus product. Lees deze handleiding door alvorens de
megafoon te gebruiken. Bewaar de handleiding als naslagwerk.
Waarschuwing:
 Plaats de megafoon niet voor lange tijd in direct zonlicht en stel deze niet bloot aan hoge
temperaturen.
 Bewaar de megafoon niet in vochtige ruimten.
 Reinig de megafoon alleen met een droge- of zeer lichtvochtige doek. Gebruik nooit
chemicaliën, benzine of andere vlam(brand)bare stoffen.
 Richt de megafoon nooit op mensen en/of dieren om gehoorproblemen te voorkomen ; stel het
volume ook juist in!
 Buiten bereik van kinderen en niet geautoriseerde personen houden.
 Wanneer de megafoon een tijd niet gebruikt wordt verwijder dan de batterijen om lekken te
voorkomen.
 Defecten t.g.v. onjuist gebruik of het niet opvolgen van de instructies vallen niet onder de
garantie en de dealer is dan niet verantwoordelijk voor de gevolgen.
 Bij onjuist gebruik en/of modificeren van het product komt de veiligheid én de CE-goedkeuring
in gevaar.
 Laat het (plastic)verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit is een gevaar voor kinderen!
Neem de batterijen uit het apparaat als het langere tijd niet gebruikt wordt i.v.m. mogelijke
schade door lekkende batterijen. Lekkende batterijen kunnen permanente schade aan het
apparaat veroorzaken.
Afgedankte artikelen !!
Raadpleeg eventueel www.nvmp.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische
apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze
daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook
afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl .
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet
eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en
beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van de waarschuwingen in het
algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Vexus geen enkele aansprakelijkheid in geval van
persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor
gevolgschade in welke vorm dan ook.
5
HOE TE GEBRUIKEN
1. Luidspreker
2. Bevestiging voor draagriem
3. Spreekknop: Druk op deze schakelaar
voor het aankondigen bij het vasthouden
van de megafoon.
4. Handgreep
5. Batterij compartiment ontgrendeling
6. Sirene schakelaar/ Gesprekschakelaar
7. Batterij compartiment
8. Aan/Uit schakelaar
9. Microfoon
10. Volumeregelaar: Om het volume te
verhogen, rechtsom draaien.
11. Microfoon ophangbevestiging
12.
13.
14.
15.
16.
Opname knop
Spreek knop
Afspeel knop: Speelt de vorige opname af.
Power LED indicator
Record LED indicator: Lampje gaat branden wanneer het
apparaat zich in de opnamemodus bevindt.
INSTRUCTIES
1. Plaats de batterijen: Open het batterijdeksel. Plaats 8 type-C batterijen;
denk aan de polariteit. Sluit het deksel.
2. Breng de microfoon naar uw mond en spreek normaal in de microfoon.
3. Regel het volume met de regelaar dusdanig dat er geen storing of brom
ontstaat. Hoe dichter de microfoon bij de mond wordt gehouden des te
beter is de versterking.
4. Alarmfunctie: Bij het indrukken van de alarmknop zal een alarm klinken.
5. Wanneer het geluid steeds zwakker wordt vernieuw dan de batterijen.
Volg stap 1.
USB port/SD Slot in :
6
PROBLEEM OPLOSSEN
Als de megafoon (na het vervangen van de batterijen) niet meer werkt :
 controleer dan (de polariteit van) de batterijen.
 Ook kan de volumeregelaar in de nul-stand staan. Zet de regelaar in de juiste positie.
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Vermogen max.
Bereik
Batterij
Batterij duur
Afmeting
Gewicht (zonder batterij)
: 65Watt
: buiten tot 1000-1200m
: 8x Type C Batterij
: permanent gebruik tot 5 uur
: Hoorn Ø230mm, Lengte 340mm
: 1,65Kg
De specificaties en waarden kunnen enigszins afwijken zonder voorafgaande kennisgeving.
7
DEUTSCH
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Vexus Megaphons. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten
Inbetriebnahme vollständig durch, um das Gerät richtig zu bedienen. Falls das Gerät Transportschäden
aufweisen sollte, benachrichtigen Sie bitte sofort Ihren Fachhändler.
Vorsichtsmassnahmen:
 Vor direkter Sonne und Hitze schützen.
 Vor Regen, Wasser und Feuchtigkeit schützen.
 Zur Reinigung nur milde Haushaltsreiniger verwenden. Keine Verdünnungsmittel oder Benzin benutzen.
 Niemals das Megaphon direkt auf Menschen und Tiere richten. Um keine Gehörschäden zu
verursachen, lassen Sie genügend Abstand zu anderen Personen und stellen Sie die Lautstärke auf
einen annehmbaren Pegel ein.
 Das Gerät vor Kindern und unbefugten Personen fernhalten.
 Bei längerem Nichtgebrauch die Batterien entfernen und separat unterbringen, um ein Auslaufen und
Beschädigen der inneren Schaltungen zu verhindern.
 Bei Nichtgebrauch den Signalschalter (2) auf die “Talk” Stellung und den “Press-to-Talk” Schalter auf
eine neutrale Position bringen, um die Lebensdauer der Batterien zu erhöhen.
 Schäden, die durch Nichtbeachtung der Regeln in dieser Anleitung entstanden sind, sind von der
Garantie ausgeschlossen. Der Händler übernimmt keine Haftung für daraus entstandene Defekte und
Probleme.
 Die unbefugte Veränderung des Geräts ist aus Sicherheits- und Zulassungsgründen unzulässig (CE).
 Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt liegen lassen. Plastikfolien und –tüten können zu einem
gefährlichen Spielzeug werden!
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es nicht für längere Zeit wegen der
verwendeten mögliche Schäden durch auslaufende Batterieflüssigkeit. Auslaufende
Batterien können dauerhafte Schäden am Gerät führen.
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall
entsorgt werden, sondern muss an einem sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Hiermit leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße
bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig
entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen.
Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).
Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).
Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch
den
 Garantieanspruch. Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen
Gebrauch
und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Vexus ist in keinem Fall

verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für

Folgeschäden
jeglicher Form.
8
ANWENDUNG
1. Lautsprecher
2. Befestigungsclip für tragen Bügel
3. Sprechen-Schalter: Drücken Sie diesen
Schalter für die Ankündigung beim
Halten der Megaphon.
4. Handgriff
5. Batteriefach entriegeln
6. Sirenenschalter/ Anrufschalter
7. Batteriefach
8. Ein / Aus-Schalter
9. Mikrofon
10. Lautstärkeregler: Um die Lautstärke zu
erhöhen, drehen Sie im Uhrzeigersinn.
11. Mikrofon Bestätigung
12.
13.
14.
15.
16.
Aufnahmetaste
Gesprächtaste
Play-Taste
Power-LED-Anzeige
Record-LED-Anzeige: Leuchtet, wenn das Gerät in den
Aufnahmemodus.
BEDIENUNG
1. Einlegen der Batterien: Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
Legen Sie jeweils 8 „C“ Batterien polungsrichtig (+ und -) in jedes
Fach und verriegeln Sie den Deckel.
2. Richten Sie das Lautsprecherhorn in die gewünschte Richtung und
sprechen Sie ins Mikrofon. Bringen Sie das Mikrofon dicht an Ihren
Lippen und sprechen Sie normal.
3. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Regler. Je dichter die
Klangquelle am Mikrofon ist, umso besser ist die Verstärkung.
4. Schieben Sie den Signalschalter auf die Alarmtonstellung und
drücken Sie auf den Betriebsschalter. Der Lautsprecher gibt einen durchgehenden Pfeifton
ab. Wenn Sie den Schalter wieder auf die Sprechstellung bringen, endet der Pfeifton.
5. Wenn das Megaphon aktiviert und die Lautstärke des Lautsprechers schwach ist, sind die
Batterien wahrscheinlich aufgebraucht. Folgen Sie Schritt 1, um neue Batterien einzulegen.
USB port/SD Slot in :
9
FEHLERDIAGNOSE


Wenn das Megaphon nicht richtig funktioniert, entfernen Sie die Batterien und prüfen Sie, ob
sie polungsrichtig eingelegt sind.
Wenn die Batterien polungsrichtig im Batteriefach liegen, drücken Sie sie fest ein und
vergewissern Sie sich, dass die Batterien guten Kontakt haben.
TECHNISCHE DATEN
Max Ausgangsleistung.
Reichweite
Versorgung
Betriebsstunden
Abmessungen
Gewicht (ohne batterien)
: 65Watt
: auβenbereich ca. 1000-1200m
: 8x C-Batterien
: ca. 5 stunden
: Horn Ø230mm, Lengte 340mm
: 1,65Kg
Die Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung ändern.
10
ESPAÑOL
Gracias por haber adquirido este megáfono Vexus, por favor, lea este manual de instrucciones antes de
usar para saber cómo operar correctamente y con eficacia. Si el dispositivo se daña durante el transporte,
no lo utilice y póngase en contacto con su distribuidor..
Precaución:
 No lo coloque en la luz solar directa o en un ambiente de alta temperatura durante un largo
período de tiempo.
 Evite la exposición a la lluvia, el agua o la humedad pesada.
 Al limpiar el cuerpo del megáfono sólo utilice un detergente neutro. Nunca utilizar disolventes o
gasoleo.
 Nunca apunte el megáfono a personas o animales. Para evitar daños en los oídos, asegurar la
suficiente distancia para otras personas y garantizar un ajuste de volumen razonable
 Mantenga el dispositivo alejado de los niños y los usuarios no autorizados.
 Si no se utiliza durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas por separado
para evitar fugas de las pilas y dañar los circuitos dentro del megáfono.
 Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su
garantía y su distribuidor no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier defecto o
problema.
 Conversión y / o modificación del producto no autorizada es inadmisible por razones de
seguridad y aprobación (CE).
 No deje el material de embalaje sin vigilancia. Láminas o bolsas de plástico, etc. podría
convertirse en un juguete peligroso para los niños!
Evite posibles daños por fugas en las pilas Las pilas gastadas pueden causar daños
permanentes en el dispositivo. Tome las pilas fuera del dispositivo si no va a ser utilizado
durante un período más largo.
Los productos eléctricos no deben ponerse en la basura doméstica. Por favor llevarlos a un centro de reciclaje.
Pregunte a sus autoridades locales o con su distribuidor sobre la manera de proceder. Las especificaciones son
típicas. Los valores reales pueden variar ligeramente de una unidad a la otra. Especificaciones sujetas a cambio
sin previo aviso.
No intente hacer las reparaciones usted mismo. Esto invalidaría la
garantía. No realizar ningún cambio en la unidad. Esto también
invadilaría la garantía. La garantía no es aplicable en caso de
accidentes o daños causados por el uso inadecuado o incumplimiento
de las advertencias contenidas en este manual. Vexus no se hace
responsable de las lesiones personales causadas por un
incumplimiento de las recomendaciones y advertencias de seguridad.
Esto también es aplicable a todos los daños en cualquiera de sus
formas.
11
MODO DE EMPLEO
1. Altavoz
2. Clips para correa de transporte
3. Interruptor-Press-to-talk: Pulse este
interruptor para hablar al sostener el
megáfono.
4. Agarre
5. Desbloqueo compartimento batería
6. Interruptor Sirena/Hablar
7. Compartimento batería
8. Power On/Off
9. Micrófono
10. Control de Volumen: Para aumentar
girar sentido horario.
11. Percha fijación para micrófono
12. Botón Record (grabar).
13. Botón Speech (hablar)
14. Play
15. Indicador LED dePower
16. Indicador LED de grabación: Se ilumina mientras está
grabando
INSTRUCCIONES
1. Instalación de las pilas: Pulse el botón de desbloqueo de la batería para abrir la
cubierta superior. Ponga 8 baterías, tamaño C correctamente (+/- terminales
deben coincidan) en el compartimiento de la batería y cierre la cubierta superior y
el pestillo.
2. Coloque la apertura del megáfono hacia el público, y hablar a través del
micrófono. Acerque el micrófono cerca de sus labios y hablar normalmente.
3. Ajuste el nivel de volumen óptimo sin causar aullido. Tenga en cuenta que cuanto más cerca de la
fuente de sonido esté el micrófono mejor será la amplificación.
4. Coloque el interruptor de alarma a la posición de alarma, se generará una alarma continua.
5. Si el megáfono se activa y el volumen del altavoz es débil, las pilas pueden estar vacías. Siga el
paso 1 para reemplazar las baterías.
Puerto USB /SD Slot entrada :
12
SOLUCIÓN PROBLEMAS BÁSICOS


Si el megáfono no funciona, saque las pilas para comprobar si los terminales +/- coinciden
correctamente.
Si coinciden correctamente, coloque de nuevo las pilas y presione hacia abajo en el compartimento de
la batería firmemente, asegúrese de que las baterías están en contacto correctamente
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Poténcia máxima
Rango
Batería
Duración batería
Dimensiones
Peso (sin bacteria)
: 65Watt
: exterior hasta 1000-1200m
: 8pcs tipo C
: Uso permanente hasta 5 horas
: Altavoz Ø230mm, Longitud 340mm
: 1.65Kg
Las especificaciones son típicas. Los valores reales pueden variar ligeramente de una unidad a la otra.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso ifications are typical. The actual values can slightly
change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.
13
FRANCAIS
Nous vous remercions d’avoir choisi ce mégaphone Vexus. Veuillez lire la présente notice avec
attention avec l’utilisation pour savoir l’utiliser correctement. Si l’appareil est endommagé pendant
le transport, ne l’utilisez pas et contactez votre revendeur.
Avertissement :
 N’exposez pas le mégaphone à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées sur
de longues périodes.
 N’exposez pas le mégaphone à la pluie, à l’eau et à l’humidité.
 Pour nettoyer le boîtier du mégaphone, utilisez uniquement un détergent neutre, pas de
dissolvant ni benzène.
 Ne dirigez jamais le mégaphone directement vers des personnes ou animaux. Pour éviter tout
trouble de l’audition, conservez une distance suffisante avec le public et adoptez un réglage
raisonnable du volume.
 Conservez l’appareil hors de la portée des enfants et d’utilisateurs non autorisés.
 En cas de non utilisation prolongée, retirez les batteries, conservez-les à l’écart pour éviter
qu’elles ne coulent et endommagent les circuits internes du mégaphone.
 Tout dommage causé par le non respect de certaines directives de cette notice ne sera pas
couvert par la garantie ; le revendeur ne pourrait alors être responsable de tout problème.
 Tout changement et / ou toute modification non autorisée du produit est interdite afin de
respecter les règlementations de sécurité et normes CE.
 Ne laissez pas les éléments d’emballage sans surveillance, les sacs plastiques peuvent être
dangereux pour les enfants!
Si les batteries venaient à couler, elles pourraient endommager l’appareil. Retirez-les
toujours en cas de non utilisation prolongée.
.
Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une décharge.
Demandez conseil aux autorisés ou à votre revendeur. Données techniques réservées. Les valeurs
actuelles peuvent varier d’un produit à l’autre. Tout droit de modification réservé sans notification
préalable
.
N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l’appareil. Vous
perdriez tout droit à la garantie La garantie deviendrait également caduque en cas d’accidents ou dommages causes par une utilisation
inappropriée de l’appareil ou un non respect des consignes présentes dans cette notice. Vexus ne pourrait être tenu responsable en cas
de dommages matériels ou corporels causés par un non respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également
valable pour tous les dommages quelle que soit la forme.
14
UTILISATION
1. Haut-parleur
2. Clips pour la bandoulière
3. Interrupteur Press-to-talk (appuyer pour
parler) : appuyez sur l’interrupteur pour
faire une annonce lorsque vous tenez
le micro.
4. Poignée
5. Touche de déverrouillage du
compartiment batterie
6. Interrupteur sirène / parole
7. Compartiment batterie
8. Interrupteur Power On/off
9. Microphone
10. Réglage de volume : pour augmenter le
volume, tournez le réglage dans le
sens du réglage d’une montre
11. Fixation pour le microphone
12.
13.
14.
15.
16.
Touche Record : enregistrement.
Touche Speech : parole
Touche Play : lecture
LED témoin de fonctionnement
LED témoin d’enregistrement : s’allume lorsque l’appareil est
en mode Enregistrement.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1. Installez les batteries : appuyez sur le bouton de deverrouillage du
compartiment batterie. Placez 8 batteries de type R14 en respectant la
polarité dans le compartiment, refermez le couvercle et la languette.
2. Dirigez le pavillon vers le public, parlez dans le microphone. Mettez ce
dernier près de vos lèvres et parlez normalement.
3. Réglez le volume de manière optimale sans créer de larsen N’oubliez pas
que plus la source sonore est proche du micro, meilleure est l’amplification.
4. Mettez l’interrupteur d’alarme sur la position Alarme, cela génère une
alarme continue.
5. Si le mégaphone est allumé et si le volume est faible, les batteries doivent
être vides. Procédez comme décrit au point 1 pour les remplacer.
USB port/SD Slot in :
15
PROBLEMES


Si le mégaphone ne fonctionne pas, retirez les batteries pour vérifier si la polarité est correcte.
Si la polarité est correcte, mettez les batteries dans le compartiment et assurez-vous que les contacts
soient bien établis.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance max.
Portée
Batterie
Durée de vie batterie
Dimensions
Poids (sans batterie)
: 65 Watt
: jusqu’à 1000-1200 m en extérieur
: 8 x batterie de type R14
: utilisation permanente jusqu’à 5 heures
: pavillon Ø230 mm, longueur 340 mm
: 1,65 kg
Données spécifiques. Les valeurs actuelles peuvent légèrement varier d’un appareil à l’autre. Tout droit de
modification réservé sans notification préalable.
16
Declaration of Conformity
Supplier Details:
TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
+31(0)546589299
+31(0)546589298
The Netherlands
Product number:
952.018
Product Description:
MEG065 USB/SD, rec,sirene,mic
Trade Name:
VEXUS
Regulatory Requirement:
EN 55022:2006
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and conforms to the
above mentioned Declarations.
Almelo,
17-02-2015
Name:
B. Kosters
Controller regulations
Signature:
17
Specifications and design are subject to change without prior notice..
www.tronios.com
Copyright © 2015 by TRONIOS the Netherlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising