Technical data: Dane techniczne:
YnTKSYekw
Kable sygnalizacji pożaru do układania na stałe
Fire warning cables for fixed installations
RoHS
RoHS 2002/95/WE
LVD 2006/95/WE
ISO ISO 9001:2008
Dane techniczne:
Technical data:
Telekomunikacyjny kabel stacyjny o izolacji PVC i uniepalnionej
powłoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowany,do zastosowań
w systemach przeciwpożarowych.
Temperatura pracy: -40°C do 70°C
Temperatura układania: -5°C do 50°C
Napięcie pracy: 150 V
Próba napięciowa:
Napięcie skuteczne 1500 V
Napięcie stałe 2250 V
Min. rezystancja izolacji: >200MΩ x km
Rezystancja żyły (20°C):
Dla 0,8mm: 37,5 Ω/km
Dla 1mm: 24Ω/km
Pojemność żył:
maksymalna 150 nF/km
średnia 140 nF/km
Indukcyjność: ok.0,7mH/km
Minimalny promień gięcia: 10 x Ø kabla
Telecommunication switchboard cable, screened, PVC insulated
and PVC sheathed, flame retardant, suitable for fire warning
installation
Operating temperature range: -40°C to 70°C
Installation temperature: -5°C to 50°C
Operating voltage: 150V
Test voltage:
rms 1500 V
DC 2250 V
Insulation resistance: >200MΩ x km
Conductor resistance (at 20°C):
For 0,8mm: 37,5 Ω/km
For 1mm: 24Ω/km
Conductor capacitance:
Max. 150 nF/km
Average 140 nF/km
Inductance: ok.0,7mH/km
Minimum bending radius: 10 x Ø
Budowa:
Cable construction:
Żyły: miedziane, jednodrutowe
Izolacja: specjalny polichlorek winylu PVC
Oznaczenie żył: żyły kolorowe zgodnie z PN-92/T-90321
Ośrodek: pary skręcone równolegle
Ekran: folia metalizowana z żyłą uziemiającą ocynowaną
Powłoka: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniający
płomienia (wg PN-EN 60332-1 badanie na pojedynczym kablu
oraz PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3 badanie na wiązce kablowej
kategoria C) o indeksie tlenowym >29
Kolor powłoki: czerwony
Cores: solid copper conductors
Insulation: special PVC
Core colors: acc. PN-92/T-90321
Stranding element: Cores twisted in pairs, parallel
Screen: plastic coated aluminum foil and tinned copper drain wire
Outer Sheath: special PVC, flame retardant and self extinguishing
(as per PN-EN 60332-1, test performed on a single cable, and PN-EN
60332-3-24, IEC 60332-3, test on the cable bundle, category C),
oxygen index >29
Sheath color: red
Zastosowanie:
Application:
Specjalne kable do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnych
i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocą sygnałów
analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowych instalacjach
sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede wszystkim
jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych (czujniki, moduły
liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej,
autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania
pożarowego. Kable są stosowane w instalacjach
wykorzystywanych w chwili „0” powstania pożaru (moment
wykrycia pożaru przez centralę wykrywczą). Kable są
przeznaczone do transmisji sygnału lub stanu wyzwalającego
urządzenia pomocnicze, które w przypadku wykrycia pożaru są
uruchamiane przez centralę sygnalizacji pożarowej (np. odłączenie
wentylacji bytowej, sprowadzenie dźwigów osobowych, wyłączenie
zasilania obiektu). Kable ekranowane elektrostatycznie
zabezpieczają tor transmisyjny przed wpływem zewnętrznych pół
elektrycznych.
Special cables to connect telephone switchboards and data
transmission devices, using analog and digital signals for control
and fire alarm installations. Cables are used mainly as
transmission lines and power line for fire alarm systems' devices
(sensors, linear modules) and for autonomous fire fighting control
systems and smoke extraction systems . Cables are suitable for
installations used at the „0” moment of fire detection (moment of
fire detection by the fire detection centre). Cables are intended to
transmit the signal to auxiliary devices, which in case of fire
detection are run by the central fire alarm (power cut-off, bringing
down the lifts/elevators, ventilation cut-off) . Cables with
electrostatic screen protect transmission circuit against
interferences of external electric fields
>29
zastosowanie wnętrzowe
internal application
80
uniepalniona powłoka
oxygen index
PN-EN 60332-1
IEC 60332-3
PN-EN 60332-3
YnTKSYekw
Nr kat.
n x mm
Cat. no.
n x mm
TN0100
TN0101
TN0102
TN0103
TN0104
TN0105
TN0112
TN0106
TN0107
TN0108
TN0109
TN0411
1x2
1x4
2x2
3x2
4x2
5x2
6x2
7x2
10 x 2
1x2
2x2
3x2
x 0,8
x 0,8
x 0,8
x 0,8
x 0,8
x 0,8
x 0,8
x 0,8
x 0,8
x 1,0
x 1,0
x 1,0
Kable sygnalizacji pożaru do układania na stałe
Fire warning cables for fixed installations
Średnica
zewnętrzna
[mm]
Outer
diameter
[mm]
Przybliżona
waga kabla
[kg/km]
Approximate
cable weight
[kg/km]
4, 2
4, 8
5, 8
7, 1
7, 3
7, 8
8, 8
9, 0
10, 0
4, 8
7, 1
8, 2
24
38
42
61
74
88
107
120
164
33
61
87
Cu
[kg/km]
Cu
[kg/km]
10, 9
20, 5
20, 5
30, 1
39, 8
49, 4
59, 1
68, 7
97, 7
16, 3
31, 3
46, 4
Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy przewody z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.
The Cable Factory Bitner reserves the right to modify specifications without prior notification.
Note: If so requested by the customer, we can manufacture cables with a different number of conductors or cross sections different from those set forward in the table.
81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising