manuals 516389-c-udstedelsesdato

manuals 516389-c-udstedelsesdato
INDUSTRIAL TUMBLE DRYERS
9kg
11kg
13kg
13/13kg
16kg
24kg
35kg
PROGRAMMING MANUAL
EASY CONTROL
516389 C
Publication date: 21.9. 2009
1. INHOLDSFORTEGNELSE
Udstedelsesdato: 21.9.2009
Side:
1. INHOLDSFORTEGNELSE.............................................................................................. 1
2. ADVARSLER OG SYMBOLER ...................................................................................... 2
2.1. ADVARSLER ...........................................................................................................................................2
2.2. ANVENDTE SYMBOLER ........................................................................................................................3
3. GRUNDBESKRIVELSE AF STYRESYSTEM................................................................. 4
3.1. SPECIFICERING AF BETJENING ..........................................................................................................5
4. MASKINENS INITIALISERING....................................................................................... 6
4.1. INITIALISERINGS MENU ........................................................................................................................6
4.2. KONFIGURATIONS MENU ...................................................................................................................17
4.3. INSTALLATION AF NYT SOFTWARE ..................................................................................................27
5. DRIFTSMENU ............................................................................................................... 28
5.1. START ...................................................................................................................................................28
5.2. TÆND FOR STRØMFORSYNING........................................................................................................28
5.3. VASKETØJETS ISÆTNING I TØRRETUMBLEREN............................................................................28
5.4. VALG AF TØRREPROGRAM ...............................................................................................................28
5.5. START AF TØRREPROGRAM .............................................................................................................28
5.6. FREMSKYNDELSE AF TØRREPROGRAM .........................................................................................29
5.7. TØRRETID.............................................................................................................................................29
5.8. AFKØLINGS TID....................................................................................................................................29
5.9. SLUT PÅ PROGRAM ............................................................................................................................29
5.10. LØSGØRELSES TID ...........................................................................................................................29
5.11. VENTETILSTAND................................................................................................................................29
5.12. HVAD SKAL MAN GØRE I TILFÆLDE AF FEJLMELDINGER ..........................................................29
5.13. HVAD SKAL MAN GØRE I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT ................................................................30
5.14. MØNTTÆLLER....................................................................................................................................30
5.15. TÆLLER AF PROGRAMCYKLUSSER ...............................................................................................30
5.16. TÆLLER AF STØVFILTRETS CYKLUSSER......................................................................................30
5.17. INDSTILLING AF ELEKTRONISK MØNTTÆLLER ............................................................................31
5.18. KONTROL AF FUGTINDHOLD...........................................................................................................32
6. STANDARD TØRREPROGRAMMER .......................................................................... 34
6.1. UNDERTEKST.......................................................................................................................................34
6.2. TØRREPROGRAMMER........................................................................................................................35
7. MASKINENS INDSTILLING.......................................................................................... 36
7.1. UDGANGSINDSTILLING.......................................................................................................................36
8. BILAG: NETWORKING („NET“) .................................................................................. 37
8.1. ALMINDELIGT .......................................................................................................................................37
9. BILAG: LISTE OVER FEJLKODER, FEJLMELDINGER OG FJERNELSE AF FEJL . 38
9.1. LØSNING AF PROBLEMER .................................................................................................................38
9.2. OVERVÅGNING AF TEMPERATUR OG FUGTINDHOLD I DRIFTSMODUS .....................................38
9.3. KONTROLLISTE OVER PROBLEMER.................................................................................................38
9.4. FEJLMELDING ......................................................................................................................................39
9.5. HVAD SKAL MAN GØRE I TILFÆLDE AF FEJLMELDINGER ............................................................39
9.6. SLUK OG TÆND FOR STRØMFORSYNING.......................................................................................39
9.7. OVERSIGT ............................................................................................................................................40
9.8. FORKLARINGER TIL FEJLMELDINGER .............................................................................................41
9.9. KONTROL AF FUGTINDHOLD.............................................................................................................53
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
1
2. ADVARSLER OG SYMBOLER
2.1. ADVARSLER
HUSK AT LÆSE OMHYGGELIGT DENNE MANUAL FØR START AF MASKINE STYRET MED
ELEKTRONISK PROGRAMVÆLGER. SÅFREMT MASKINEN IKKE ER BRUGT KORREKT, KAN DET
RESULTERE I ALVORLIG SKADE PÅ PERSONER ELLER I SKADE PÅ MASKINENS STYRESYSTEM.
SÅFREMT MAN IKKE FØLGER INSTRUKTIONER ANFØRT I MANUALEN, VIL MASKINEN IKKE
FUNGERE KORREKT OG DET KAN RESULTERE I ULYKKE ELLER I BESKADIGELSE AF MASKINE
OG/ELLER VASKETØJ.
– Denne manuals version er oversættelse fra engelsk original version. Disse henvisninger er ikke komplette
uden original version (gælder ikke for tjekkisk version). Husk at læse omhyggeligt samtlige instruktioner før
maskinens opstilling, ibrugtagning og vedligeholdelse, dvs. den foreliggende „Programmerings manual“,
„Manual til maskinens betjening“ og „Manual til installation og vedligeholdelse“. Følg disse instruktioner og
hold dem altid parat på et egnet sted til senere brug.
– Maskinen skal installeres ifølge „Manualen til installation og vedligeholdelse“. Maskinen skal inden første
start tjekkes og indstilles af kvalificeret medarbejder. Følg „Brugermanualen“ ved brug af maskinen.
– Elektrisk strømforsyning må ikke være påvirket af industrielle indflydelser. Nominel spænding med
belastning og uden belastning skal være aktiv i område +/-10 % med maksimal varig frekvensafvigelse på
1 % eller med kortvarig frekvensafvigelse på 2 % af givet frekvens (50 eller 60 Hz). Såfremt maskinen
bliver tilsluttet til forkert spænding eller såfremt maskinen startes ved forkert spænding, kan det medføre
ødelæggelse af programvælgeren.
– Undgå at opstille maskinen på et sted, hvor den ville være udsat for høj fugt eller for ekstremt høje eller
lave temperaturer.
– Undgå at foretage indgreb i maskinens styresystem.
HENVISNINGER I DENNE MANUAL BESKRIVER IKKE ALLE FARLIGE SITUATIONER.
DET ER OVERLADT TIL BRUGEREN AT BRUGE MASKINEN PÅ EN PASSENDE MÅDE.
Fremstilleren forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikation anført i denne manual.
Alle her anførte oplysninger er kun informative og man skal anse dem for almindeligt gyldige oplysninger.
Det er ikke muligt at anføre alle konkrete oplysninger vedrørende dette anlæg.
! ADVARSEL !!!
HANDLINGER, HVOR DER KRÆVES AT MASKINEN ÅBNES, SKAL FORETAGES AF KVALIFICERET
MEDARBEJDER, DER GENNEMFØRER ALLE NØDVENDIGE SKRIDT TIL SIKRING AF SIKKERHED
FOR ALLE PERSONER. EFTER FORETAGELSE AF DISSE HANDLINGER SKAL MASKINEN
BRINGES TIL OPRINDELIG TILSTAND.
OBS!!!
HVER PLADE MED STRØMKREDSE HAR SIT SERIENUMMER OG PLADEKODE (JF. FIG. 3.1.).
PÅ CHIP AF EPROM HUKOMMELSE PÅ STYRINGSPLADEN ER ANBRAGT ET SKILT, HVOR DER ER
ANFØRT NUMMER OG VERSION AF SOFTWARE OG/ELLER DATO AF SOFTWARE (JF. FIG. 3.1.).
DISSE OPLYSNINGER OG SERIENUMMER OG NUMMER PÅ MASKINENS TYPE MÅ ALTID
ANFØRES VED SKRIFTLIG KONTAKT OG I SPØRGSMÅL SENDT TIL FORHANDLEREN ELLER
FREMSTILLEREN.
OBS!!!
PROGRAMVÆLGER „EASY CONTROL“ BRUGES I MASKINER MED MØNTINDKAST OG I
MASKINER AF OPL TYPE.
PROGRAMVÆLGER „EASY CONTROL“ BRUGER KODER „MASKINENS TYPE“ TIL VALG AF
FORSKELLIGE PROGRAMMERBARE MASKINTYPER.
Modellens nummer på maskinen angiver ikke „maskinens type“, dog det skal have tilknytning til
beskrivelse af „maskinens type“.
‰ Tx
‰ Tx, x
2
: Enkelt tørretumbler
: Dobbelt tørretumbler
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
2.2. ANVENDTE SYMBOLER
BETJENINGSKNAPPER
START
– Programmets start
– Fortsættelse af afbrudt program
– Forskydning af program til den næste sekvens
PROGRAM HØJ TEMPERATUR
– Valgknap for program Høj temperatur
PROGRAM MEDIUM TEMPERATUR
– Valgknap for program Medium temperatur
PROGRAM LAV TEMPERATUR
– Valgknap for program Lav temperatur
ALARMINDIKERING
– Rød lampe begynder at lyse eller at blinke ved alarmen
NØGLEOMSKIFTER
Ved hjælp af denne omskifter kan man vælge „Run mode“ (driftsmodus) eller „Program
mode“ (programmerings modus).
–
RUN MODE: Denne modus er normal tørremodus.
–
PROGRAM MODE: Denne modus bruges kun ved ændring af tørreprogrammer og
maskinens indstillede parametre.
Er nøgleomskifter i position for programmerings modus, vises der et punkt i displayets nedre højre
hjørne. I position for driftsmodus er punktet skjult.
NØDSTOP KNAP
Denne knap for nødstop bruges hos tørretumblere uden møntindkast.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
3
3. GRUNDBESKRIVELSE AF STYRESYSTEM
STYRESYSTEM BYDER PÅ:
– 3 programmer med udgangsværdier af temperatur: lav, medium og høj.
– Nem betjening ved hjælp af piezo knapper.
– Tørretumblerens programmer kan tilpasses efter kundens ønske (tid, temperatur, afkøling).
– OPL version: Programmets forskydning ved hjælp af „START“ tast.
– Version med møntindkast: valgbar programmering af priser på programmer og af møntværdier.
– Diagnostiske meldinger
I LØBET AF TØRRECYKLUS VISES FØLGENDE OPLYSNINGER PÅ DISPLAYET:
– Visning af det valgte program.
– Tid, der står til rådighed indtil cyklens slut.
– Hos maskiner med møntindkast vises værdi af (indsatte) mønter i ½ sekund.
HARDWARE OG SOFTWARE AF TØRRETUMBLERENS PROGRAMVÆLGER „EASY
CONTROL“:
– Hardware indeholder 2 elektroniske plader:
•
Displayets plade med 7-segmentdisplayer og tilkobling for tastatur
•
Hovedplade: Programvælgers plade for maskiner styret med programvælger „Easy
Control“
– Software er implementeret i hukommelsen EPROM - Flash memory.
•
IC (Integreret kreds) er anbragt i IC sokkel på hovedplade.
– Nøgleomskifter til valg af respektive modus: driftsmodus eller programmerings modus.
– Infrarød kommunikation / tilkobling til kommunikations net
DRIFTSMENU:
– Valg af tørreprogram
– Start af tørreprogram
– Forskydning af tørreprogram
– Interaktion ved fejlmeldinger
INITIALISERINGS MENU:
– Indstilling af programprocesser
– Indstilling af priser på programmer
– Visning af software version
KONFIGURATIONS MENU:
– Valg af maskinens type
– Valg af møntværdi
– Overblik over de otte sidste diagnostiske meldinger
– Start af diagnostisk program
– Valg af kommunikationsforbindelse
4
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
3.1. SPECIFICERING AF BETJENING
!
ADVARSEL!!!
TILSLUTNING TIL EN IKKE RIGTIG SPÆNDING KAN RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER,
BESKADIGELSER AF ELEKTRONISKE DELE OG AF SELVE TØRRETUMBLEREN.
- Spænding:
- Effekt:
- Hukommelse:
200-240 Vac, 50/60 Hz
maks. 8 VA
EPROM - Flash (indeholder software)
EEPROM (indeholder programmer tilpasset af kunden)
- Udgange:
6 relæer
- Seriel grænseflade: RS485 (2 ledere), eller infrarød kommunikation mellem tørretumbleren og en ekstern
computer (såfremt tilkoblet)
- Display:
5 kontrollys (LED) og 3 stykker syv-segment-displayenheder
VINDUE FOR INFRARØD KOMMUNIKATION
Infrarød kommunikations signaler går gennem et lille vindue på betjeningspanel.
SOFTWARE VERSION OG UDSTEDELSESDATO
XXX-VVV
XXX = ID (informationsdata)
VVV =Version
Fig. 3.1. Hovedplade og displayplade
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
5
4. MASKINENS INITIALISERING
4.1. INITIALISERINGS MENU
OBS!!!
LÆS OMHYGGELIGT DENNE MANUAL INDEN FORETAGELSE AF ÆNDRINGER I INITIALISERINGS
MENU. GENNEMFØRTE ÆNDRINGER VIL PÅVIRKE TØRRETUMBLERENS PROCESSER OG
INDSTILLING AF PRISER. DER ANBEFALES AT NOTERE OMHYGGELIGT NED OPRINDELIGE
INDSTILLEDE VÆRDIER INDEN FORETAGELSEN AF ÆNDRINGER.
HVORDAN KOMMER MAN TIL INITIALISERINGS MENU
Initialiserings menu er kun tilgængelig i det tilfælde, når maskinen er i rotilstand (den er tilsluttet til
strømforsyning, men ingen program kører).
1. Ved det første trin skal aktiveres taster på tastatur for programmerings modus. Nøgleomskifteren
drejes til programmerings modus.
Tastatur med stor modstandsdygtihed over for vandalisme: Tryk samtidig på taster „HØJ“ og
„MEDIUM“ TEMPERATUR i 1 sekund.
Såfremt der vises undergruppe „-p-“ på displayet, slip begge taster.
Nu kan man vælge den respektive initialiserings undergruppe:
2. Tryk på tast „MEDIUM“ TEMPERATUR for at gå over mellem forskellige initialiserings undergrupper.
Symboler „-p-“, og „-o-“ vises et efter andet ved tryk på tasten „MEDIUM“ TEMPERATUR.
3. Tryk på tast „HØJ“ TEMPERATUR for at vælge den specifikke initialiserings undergruppe.
Nu ses det første punkt i den valgte undergruppe.
Undergrupper forklares i følgende artikler.
Læs først artikler: „Hvordan ændres værdier og indstilling“ og Brug af taster „HØJ“ og „MEDIUM“
TEMPERATUR. Ønsker man at forlade initialiserings menu, vælg undergruppe „o“ ved at trykke på tast
„HØJ“ TEMPERATUR“. Nu er man tilbage i programmerings menu.
HVORDAN ÆNDRES VÆRDIER OG INDSTILLING
VÆRDI:
– nummer, som kan ændres
– ændre til 1., 2. eller 3. displayenhed
– eksempel: værdi af tid
INDSTILLING:
– menupunkt kan være „on“ (tændt) eller „off“ (slukket)
– eksempel: Maskine med møntindkast „cn“: on/off
OBS:
VÆRDI ELLER INDSTILLING KAN KUN ÆNDRES, NÅR TILSVARENDE VÆRDI ELLER INDSTILLING
BLINKER. VÆRDIEN KAN VÆRE SAMMENSAT AF OP TIL 3 DISPLAYETS ENHEDER, DERFOR SKAL
ÆNDRES EN DISPLAYETS ENHED EFTER DEN ANDEN.
BRUG AF TASTER „HØJ“ OG „MEDIUM“ TEMPERATUR
Der er kun 6 forskellige situationer, som kan forekomme i løbet af ændring af værdier:
I. MENUPUNKT VISES PÅ DISPLAYET + TAST „MEDIUM TEMPERATUR“
ER TRYKKET NED:
Der vises det næste menupunkt.
II. MENUPUNKT VISES PÅ DISPLAYET + TAST „HØJ TEMPERATUR“
ER TRYKKET NED:
Der vises indstilling eller værdi af det respektive menupunkt.
III. DER VISES MENUPUNKTETS INDSTILLING ELLER VÆRDI OG INGEN
MENUENHED BLINKER + TAST „HØJ TEMPERATUR“ ER TRYKKET NED:
6
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
Displayets enhed begynder at blinke.
IV. DISPLAYET ENHED BLINKER + TAST „MEDIUM TEMPERATUR“ ER TRYKKET
NED:
Data på displayets respektive enhed vil blive ændret.
V. DISPLAYET ENHED BLINKER + TAST „HØJ TEMPERATUR“ ER TRYKKET NED:
Displayet holder op med at blinke eller displayets videre højre enhed begynder eventuelt at
blinke.
VI. DER VISES INDSTILLING ELLER VÆRDI OG INGEN DISPLAYETS ENHED
BLINKER + TAST „MEDIUM TEMPERATUR“ ER TRYKKET NED:
Software går over til det næste menupunkt.
Såfremt man altid vil foregå iht. disse 6 logiske trin, kan man så begynde med at ændre værdier og
indstilling af tørretumblerens programvælger.
Fig. 4.1.A Diagram af initialiserings menu
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
7
‰ HVORDAN KORRIGERES INDSTILLINGER
Displayet holder op med at blinke efter foretagelse af ændring af menupunkt ved tryk på tast „HØJ
TEMPERATUR“.
I tilfælde, at man har taget fejl, kan man ændre menupunktet ved at trykke på tast „HØJ TEMPERATUR“.
Displayet begynder at blinke igen.
‰ LAGRING AF ÆNDRINGER I HUKOMMELSE
Når de ændrede værdier og indstillinger lagres i hukommelse EEPROM, vises der bindestreg på displayet.
Dette sker automatisk, når man forlader undergruppen.
‰ TILBAGEKOMST TIL HOVEDMENU
Såfremt det sidste trin i undergruppen er færdigt, tryk på tast „MEDIUM TEMPERATUR“ og man kommer
tilbage til hovedmenu. Nu kan man vælge en anden initialiserings undergruppe, eller man kan forlade
initialiserings menu ved hjælp af undergruppe „o“.
„P“- UNDERGRUPPE FOR PROGRAMMER
Undergruppe for programmer indeholder indstilling af tørretumblerens programmer.
I menuen „-p-“ kan man indstille tørretemperatur, tørretid, afkølings tid, afkølings temperatur og
temperaturfald under afkølingsprocessen.
I menuen:
•
•
•
‰
Program 1 hænger sammen med programtast Høj temperatur.
Program 2 hænger sammen med programtast Medium temperatur.
Program 3 hænger sammen med programtast Lav temperatur.
VÆRDIINDSTILLING AF TØRRING
Tørretemperatur
Ønsket tørretemperatur under tørreprocessen.
d°1: Tørretemperatur - program 1
d°2: Tørretemperatur - program 2
d°3: Tørretemperatur - program 3
Temperatur kan indstilles mellem 1 - 70° C.
T24 & T35, KUN GAS OG ELEKTRISK OPVARMNING: 1 - 82°C
Udgangsværdier:
8
d°1 = 70°C
d°2 = 55°C
d°3 = 40°C
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
Tørretid
KUN FOR OPL MASKINER.
Forprogrammeret tørretid ved tørreprocessen.
dt1: tørretid - program 1
dt2: tørretid - program 2
dt3: tørretid - program 3
Tørretiden kan indstilles mellem 0 - 99 minutter.
Udgangsværdier:
‰
dt1 = 35 minutter
dt2 = 35 minutter
dt3 = 35 minutter
VÆRDIINDSTILLING AF FUGTIGHED
Indstilling af ønsket værdi af restfugt
KUN FOR MASKINTYPER OPL OG FOR MASKINER TILKOBLET TIL CENTRALT BETALINGSSYSTEM
MED VALG AF KONTROL AF RESTFUGTINDHOLD. „HUM“ = „ON“ I MENUPUNKTET „T“.
„RH1“, „RH2“, „RH3“, MENUPUNKTET ER KUN SYNLIGT, NÅR TØRRETID „DT1“, „DT2“, „DT3“ VAR
INDSTILLET TIL 0 MINUTTER.
Målværdi, der hænger sammen med procentværdi af vasketøjets restfugt.
rH1: ønsket restfugt - program 1
rH2: ønsket restfugt - program 2
rH3: ønsket restfugt - program 3
Ønsket restfugt kan være indstillet mellem 0 - 30 %.
Udgangsværdier:
rH1 = 5%
rH2 = 5%
rH3 = 5%
Efter centrifugering ved høje omdrejninger har vasketøj i vaskemaskine restfugt på ca. 70 til 50%.
Ved tørreprocessen med indstillet restfugt på 30 % er vasketøj stadigvæk fugtigt, men ved
indstillet restfugt på 0 % er vasketøj helt tørt (dette bør undgås hos bestemt type stoffer).
‰
VÆRDIINDSTILLING AF AFKØLING
Afkølings tid
– Afkølings proces startes efter tørreprocessen.
– Formålet er at nedsætte vasketøjets temperatur i tørreprocessens slut.
ct1: afkølings tid - program 1
ct2: afkølings tid - program 2
ct3: afkølings tid - program 3
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
9
Tiden kan indstilles mellem 0 - 30 minutter.
Udgangsværdier:
ct1 = 5 minutter
ct2 = 4 minutter
ct3 = 3 minutter
Temperaturfald
Formålet med funktion „Temperaturfald“ er mulighed for styring af temperaturfalds hastighed i forhold til
tid i løbet af afkølings sekvens.
cr1: afkølings forhold - program 1
cr2: afkølings forhold - program 2
cr3: afkølings forhold - program 3
Afkølings forhold kan være indstillet mellem 0 - 5°C/min.
Udgangsværdier:
cr1 = 0°C/min
cr2 = 0°C/min
cr3 = 0°C/min
Når cr1, 2, 3 = 0°C/min, er funktion „Temperaturfald“ slukket.
10
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
‰
VÆRDIINDSTILLING AF LØSGØRELSE
Løsgørelses funktion sørger for, at der ikke kommer til vasketøjets krølning i afsluttende tørrefase, hvis
betjeningspersonale ikke har tid til straks at tage tøjet ud af maskinen.
Løsgørelses tid er tid, når maskinen efter afslutning af tørrecyklus drejer tromlen med 99% mindre
mekanisk bevægelse.
Løsgørelses tid
Formålet med dette menupunkt er at indstille løsgørelses tid.
Funktion er slukket, såfremt indstilling af tid = 0 minutter.
Løsgørelses tid kan indstilles mellem 0 - 180 minutter.
Udgangsværdi: 0 minutter
Brummeren aktiveres ved hver igangsætning af tromlens rotation for at gøre personalet opmærksom
på, at tørrecyklus er færdig.
Tid af aktivering af løsgørelse
Tid, i hvilken tromlen roterer under løsgørelses sekvens.
Tid af løsgørelses aktivering kan indstilles mellem 3 - 99 sekunder.
Udgangsværdi: 5 sekunder
Tid af løsgørelses slukning
Tid, i hvilken tromlen ikke roterer under løsgørelses sekvens.
Tid for slukning af løsgørelse kan indstilles mellem 1 - 15 minutter.
Udgangsværdi: 5 minutter
‰
VÆRDIINDSTILLING AF REVERSERING
Funktion reversering er valgbar og gyldig kun, når tørretumbleren er udstyret med adskilt
ventilatormotor og tromlens motor. Det betyder, at under tørresekvensen roterer tromlen og standser i
intervaller, der kan være indstillet. (Reverserings tid „tændt“ og „slukket“).
Menupunkter „ron“ og „rof“ er tilgængelige kun, når der er tændt indstilling „rev“ i menuen „t“.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
11
Tid af Reverserings drift
Tid, i hvilken tromlen roterer ved reversering.
Tid af reverserings drift kan indstilles mellem 3 - 120 sekunder.
Udgangsværdi: 40 sekunder
Tid af Reverserings slukning
Tid, i hvilken tromlen ikke roterer ved reversering.
Tid af reverserings slukning kan indstilles mellem 1 - 15 sekunder..
Udgangsværdi: 5 sekunder
! OBS!!!
HUSK AT TJEKKE, OM TID AF REVERSERINGS DRIFT OG SLUKNING ER INDSTILLET RIGTIGT.
DENNE INDSTILLING PÅVIRKER TØRRETUMBLERENS YDELSESEVNE.
12
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
„C“- PRISMENU
KUN FOR MASKINER MED MØNTINDKAST OG MED EKSTERN BETALINGSSYSTEM
Undergruppe for priser indeholder tidsindstillinger i forbindelse med møntværdier.
Tørretumblerens minimale driftstid
Der kan indstilles „Minimal tid for start af tørretumbleren“ for at sikre, at tørretumbleren startes først efter
udløb af minimal ønsket tid.
Er værdien af „MtS“ større end enhver værdi af referencetid „rt“, skal kunde betale mere end én mønt
for at starte tørretumbleren.
Værdi af tid „Mts“ kan indstilles mellem 0 - 99 minutter.
Udgangsværdi: 1 minut
Nulstilling af programvalg
I slutningen af hver tørrecyklus kan indstilles, om den sidste udvalgte tørrecyklus skal „ resættes”, om
der fortsat skal være det „forudgående valg” eller om man skal automatisk skifte til valg af temperatur
„Lav“ eller „Medium“.
Hovedforskellen består i, at i det første tilfælde („Yes“) kan tørretumbleren ikke startes, før man har
valgt programmet. I de næste tre tilfælde tilbydes programmet via tørretumblerens programvælger
automatisk.
Oversigt over valgmuligheder: no, Yes, lo, med
no: programvalg er ikke resat. (LED lampe for afsluttet tørrecyklus er fortsat tændt).
Yes: programvalg er resat. (LED lamper for alle 3 programmer er slukket).
lo: program „Lav temperatur“ er valgt automatisk. (LED lampe for program „Lav temperatur“ er tændt).
Med: program „Medium temperatur“ er valgt automatisk. (LED lampe for program „Medium temperatur“
er tændt).
Indstilling: rPr = YES
Program slut
I slutningen af tørrecyklus kan vises forskellige oplysninger.
Oversigt over valgmuligheder: nul, Pay, co1
Nul: Når tiden er „0“ minutter ved slut af tørrecyklussen, vises der værdien „0“, indtil lugen åbnes. Man
skal åbne og lukke lugen, før man kan starte en ny cyklus.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
13
Pay: Ved slut af tørrecyklussen vises „Pay“ øjeblikkeligt, en ny cyklus kan startes uden at åbne lugen.
co1: Ved slut af tørrecyklussen vises værdi for indkast af mønt 1, en ny cyklus kan startes uden at åbne
lugen.
Hermed informeres kunden om den mønttype, som hun/han har brug for til at betale.
Indstilling: End = Nul
Pris
Der er 2 måder til prisindstilling for 3 programmer i tørretumbleren: Én pris & Individuel pris.
Oversigt over valgmuligheder: OnE, Ind
OnE: Der eksisterer kun 1 prisvalg (valg af tid) (ligeledes kun 1 værdi for afkølingstid)
Ind: (Individuel) Der eksisterer 3 prisvalg (valg af tid) (og ligeledes 3 værdier for afkølingstid)
Indstilling: Prl = one
Decimalkomma for referencetid
dPt indstiller decimalkommaet for „rt“ (Referencetid for mønt med laveste værdi).
Indstilling af decimalkommaet kræves kun, når man kan bruge et møntindkast.
Møntindkastet er baseret på en række impulser.
Hver impuls fra møntindkastet tildeles en lille ekstra tidsværdi til den samlede tørretid, som vises på
displayet.
Indstilling: dPt = 00.0
Referenstid af mønt af den laveste værdi
[mønt 1]
Når mønt er indsat i møntindkast og modtaget af tørretumblerens programvælger, øger tørretumblerens
programvælger tid for samlet proces af vasketøjets tørring.
I tilfælde af to mekaniske eller af en elektronisk møntindkast er det muligt at betale med to eller flere
mønter.
Eksempel 0,5 EURO, 1 EURO.
Værdi af forøgelse af tørreprocessens tid for mønt med den laveste værdi skal være mindre end for
mønt med den højeste værdi.
Der skal være indstillet referenstid for mønt af den laveste værdi for at gøre programmering mere let.
Tørretumblerens programvælger regner så automatisk ud tørreprocessens tid, som svarer til værdi af
en højere mønt. Dette er enkelt foretaget af programvælgeren, som tager hensyn til samme forhold
mellem den laveste og den højeste møntværdi.
Én pris:
rt: referencetid svarer til møntværdi 1
Indstilling: rt = 5 min
Individuel pris:
rt1:
Referenstid svarende til værdi af mønt 1 for Program 1
rt2:
Referenstid svarende til værdi af mønt 1 for Program 2
rt3:
Referenstid svarende til værdi af mønt 1 for Program 3
Tid kan indstilles mellem 0 - 30 minutter.
14
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
Udgangsværdier:
rt1 = 2 minutter
rt2 = 2 minutter
rt3 = 2 minutter
Referenstid af mønt af den laveste værdi for valg SPECIELLE
PRISER
[mønt 1]
GÆLDER KUN, NÅR SP = ON i „t“-menu
På den samme måde som hos rt1, 2, 3, kan man i tilfælde af valg SPECIELLE PRISER indstille
referenstider svarende til værdi af mønt 1.
På det tidspunkt, når der tændes for funktion SPECIELLE PRISER, bliver værdier St1, 2, 3 gældende i
stedet for værdier for rt1, 2, 3.
Én pris:
St: referencetid svarer til møntværdi 1
Indstilling: St = 5 min
Individuel pris:
St1:
Referenstid svarende til værdi af mønt 1 for Program 1
St2:
Referenstid svarende til værdi af mønt 1 for Program 2
St3:
Referenstid svarende til værdi af mønt 1 for Program 3
Tid kan indstilles mellem 0 - 30 minutter.
Udgangsværdier:
St1 = 6 minutter
St2 = 6 minutter
St3 = 6 minutter
Afkølingstid
Ved slut af tørreprocessen skal tørretumbleren udføre en afkølingsproces, for at nedsætte temperatur i
tørretumbleren.
Ved valg „Pri“ = „one“ kan være indstillet kun 1 afkølingstid
Ved valg „Pri“ = „Ind“ kan være indstillet 3 afkølingstider.
Én pris:
ct:
afkølingstid
Indstilling: ct = 5 min
Individuel pris:
ct1:
afkølingstid for Program 1
ct2:
afkølingstid for Program 2
ct3:
afkølingstid for Program 3
Tiden kan indstilles fra 2 til 30 minutter.
Indstilling: ct1 = 5 min
ct2 = 5 min
ct3 = 5 min
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
15
„O“- MENUENS SOFTWAREVERSION
Formålet med denne undergruppe er at forlade initialiserings menu.
Vælger man undergruppe „o“, vises der nummer på softwareversion i 5 sekunder på displayet. Hermed får
man mulighed for at kontrollere nummer på softwareversion.
Efter udløb af disse 5 sekunder kommer man tilbage til driftsmenu og nu kan startes et nyt program ved at
vælge et tørreprogram og ved at trykke på „Start“ tast (Nøgleomskifter skal være i driftsmodus).
Når der vises nummer på softwareversion på displayet, kan man komme ind i konfigurations menu.
Jævnfør kapitel „Konfigurations menu“.
16
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
4.2. KONFIGURATIONS MENU
OBS!!!
LÆS OMHYGGELIGT DENNE MANUAL INDEN FORETAGELSE AF ÆNDRINGER I
KONFIGURATIONS MENU.
GENNEMFØRTE ÆNDRINGER PÅVIRKER TØRREPROCES OG INDSTILLING AF PRISER.
DER ANBEFALES AT NOTERE OMHYGGELIGT NED DEN FORUDGÅENDE INDSTILLING INDEN
FORETAGELSE AF ÆNDRINGER.
Man skal først komme ind i Initialiserings menu (jf. det sidste kapitel), inden man kommer ind i konfigurations
menu. Derefter skal vælges undergruppe „o“. Såfremt der vises undergruppe „o“ på displayet, tryk på tast
„Høj temperatur“. På dette tidspunkt ses nummer på softwareversion. Tryk nu tre gange på tast „Høj
temperatur“. Nu ses bogstav „t“ for undergruppe „t“.
(Ønsker man at vælge én af initialiserings undergrupper, jf. kapitel „Initialiserings menu“).
ADVARSEL!
NÅR MAN VÆLGER INDSTILLING FRA FABRIKKEN, INDFØRES DER MASKINENS ALLE
UDGANGSINDSTILLINGER OG FORUDGÅENDE INDSTILLINGER VIL TABES.
Fig. 4.2. Diagram af konfigurations menu
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
17
„T“- VALGBAR MENU
Valgbar menu indeholder valg, efter hvilke der defineres maskinens almindelige funktionsdygtighed.
MØNT / OPL
– Maskine med møntindkast:
Maskinen er udstyret med møntindkast eller tilsluttet til centralt betalingssystem.
– OPL maskine:
Maskinen er ikke udstyret med møntindkast og ikke tilsluttet til centralt betalingssystem.
oFF = OPL
on = Maskine med møntindkast
Udgangsindstilling: OPL
FAHRENHEIT ELLER CELSIUS
– Man kan vælge, om temperatur vises i grader Fahrenheit eller Celsius.
oFF = grader Celsius
on = grader Fahrenheit
Udgangsindstilling: Celsius
REVERSERINGS SYSTEM
REVERSERING ER VALGBAR FOR TØRRETUMBLERE STYRET MED PROGRAMVÆLGER „EASY
CONTROL“.
– Funktion reversering er valgbar og gyldig kun, når tørretumbleren er udstyret med adskilt
ventilatormotor og tromlens motor.
– Det betyder, at under tørresekvensen roterer tromlen og standser i intervaller, der kan være indstillet.
Reverserings tid „tændt“ og „slukket“.
– Disse værdier kan indstilles ved hjælp af menupunkter „ron“ og „rof“ i menuen „P“.
– Er maskinen udstyret med Reverserings system, er „rev“ indstillet på „On“, er maskinen ikke udstyret
med Reverserings system, er „rev“ indstillet på „Off“.
oFF = uden reverserings system
18
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
on = med reverserings system
Udgangsindstilling: uden reverserings system
STØVFILTRETS CYKLUSTÆLLER
– Man kan indstille værdi af antal af støvfiltrets cykler. Efter udløb af denne værdi vises
advarselsmelding, at man skal rense støvfilter.
– Værdien kan indstilles fra 0 til 40 cyklusser.
Udgangsværdi: 0 cykler
– Alt efter vasketøjets type skal støvfilter renses mere eller mindre ofte.
– Advarselssystem gør personalet opmærksom på, at støvfilter skal renses.
– For den indstillede værdi „0“ cyklusser er funktionen slukket og på displayet vises ingen melding om,
at støvfiltret bør renses.
– Værdi LCC er resat til „0“, hvis der skiftes fra „cn=off“ til „cn=on“ og omvendt.
OBS!!!
AF SIKKERHEDSGRUNDE OG UNDER HENSYN TIL TØRRETUMBLERENS YDELSE ANBEFALES
DER AT RENSE STØVFILTER EFTER HVER TØRRECYKLUS.
TEKST PÅ DISPLAYET
– Tekster på displayet er forkortelser, der informerer personalet om kommandoen, som skal
gennemføres.
– I nogle lande er engelsk ikke acceptabel. Af disse grunde er det muligt at slukke for tekster.
oFF = uden tekst på displayet
on = med tekst på displayet
Udgangsindstilling: uden tekst på displayet
TILLAD FREMKØRSEL
KUN FOR MASKINTYPER OPL
– Ved at trykke på „start“ tast kan aktivt program køres frem trin efter trin.
oFF (slukket) = ADV funktion slukket
on (tændt) = ADV funktion tændt
Udgangsindstilling: ADV funktion er tændt
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
19
FUGTSENSOR
FUGTSENSOR ER VALGBAR FOR TØRRETUMBLERE STYRET MED PROGRAMVÆLGER „EASY
CONTROL“.
– Såfremt maskinen er udstyret med fugtsensor, skal „Hum“ indstilles på „On“.
oFF (slukket) = fugtsensor er slukket
on (tændt) = fugtsensor er tændt
Udgangsindstilling: fugtsensor er ikke tændt
BEMÆRK
KONTROL AF FUGTINDHOLD KAN BRUGES KUN FOR OPL TØRRETUMBLERE SAMT FOR
TØRRETUMBLERE MED EKSTERNT BETALINGSSYSTEM.
KAN IKKE BRUGES FOR TØRRETUMBLERE MED MØNTINDKAST.
SPECIELLE PRISER
– Kun for maskiner med møntindkast, som er tilsluttet til tidssignal af specielle priser.
Såfremt indgangssignal for specielle priser er lav, vises der gængse „Indstillings referenstider“
ved start.
Jf. c – undergruppe, menupunkter: rt1, 2, 3.
Såfremt indgangssignal for specielle priser er høj, vises der specielle „Indstillings referenstider“
ved start.
Jf. c – undergruppe, menupunkter: St1, 2, 3.
oFF (slukket) = specielle priser kan ikke være programmeret i c-menu.
on (tændt) = specielle priser kan være programmeret i c-menu.
Udgangsindstilling: uden valg Specielle priser
BEMÆRK!!!
VED VALG „SP=ON“ KAN ANVENDES KUN MØNTINDKASTET MED ÉN INDGANG, FORDI DET ANDET
INDGANGSSIGNAL BRUGES TIL VALG AF SPECIEL PRIS.
EKSTERN BETALINGSSYSTEM
Ved eksternt betalingssystem er det bedst at vælge „RL2“, fordi det er den mest fleksible løsning.
– Såfremt tørretumblerens programvælger er tilsluttet til Ekstern betalingssystem, skal punkt EP være
indstillet på REL. (RL3 er specifisk kundeløsning).
– Såfremt pris på tørreprogram er betalt hos central betalingsenhed, begynder „Start“ tastens
kontrollys at blinke.
(Indgangssignal for udløsning af start = Høj)
– Program startes ved at trykke på „Start“ tast.
– Startsignal:
Tilstand af ventilators kontaktor kan bruges som maskinens startsignal.
– Valg REL: * Programvælger i tørretumbleren accepterer kun én puls fra centralt betalingssystem.
* Denne puls fungerer som Start signal
20
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
* Man skal altid trykke på tast for temperatur, før man starter en cyklus.
* Man kan bruge indstillede værdier fra „P“ menu.
* Det er ikke muligt at ændre programmet efter dets start
– Valg RL2: * Programvælger i tørretumbleren accepterer flere pulser fra centralt betalingssystem.
* Den første puls fungerer som Start signal
* Man kan bruge indstillede værdier fra „c“ menu.
* For hver puls forhøjes tørretid med værdi „rt“ („rt1“, „rt2“, „rt3“) i „c“ – menuen.
* Programmet kan ændres også efter dets start.
oFF (slukket) = ekstern betalingsenhed er ikke tilsluttet til Easy Control
programvælger.
REL = ekstern betalingsenhed, der arbejder med potentialfrie kontakter (relæ) og
accepterer kun én puls.
RL2 = eksternt betalingsenhed, der arbejder med potentialfrie kontakter (relæ) og
accepterer flere pulser.
Udgangsindstilling: Uden valg af Eksternt Betalingssystem.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
21
„S“- SYSTEMMENU
Systemmenu bestemmer (ved valg af rigtig maskintype og ved installation svarende til indstilling fra
fabrikken) tørretumblerens funktion.
ADVARSEL!
SÅFREMT MAN INSTALLERER STANDARDINDSTILLING FRA FABRIKKEN, VIL ALLE
INDSTILLINGER FORETAGET AF KUNDEN BLIVE SLETTET.
MASKINTYPE
– Man skal først vælge den rigtige maskintype.
– Den rigtige maskintype findes på maskinens typeskilt, der er anbragt på tørretumblerens bagpanel.
Tilgængelige typer:
• T9
• T11
• T13
• T13/13
• TAMS13
• T16
• T24
• T35
Udgangsindstilling: T9
DOBBELT TØRRETUMBLER
KUN MASKINE T13/13
Udgangsposition er off (slukket).
For maskinen T13/13 vælges „On“ (tænd).
Funktion „dM“ anvendes til at gendanne fabriksindstillingen for maskinen T13/13.
22
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
INDSTILLING AF VÆRDIER FRA FABRIKKEN
– Såfremt der installeres tørretumblerens nye programvælger, eller såfremt det er nødvendigt at
foretage total genoprettelse af indstilling, installer indstilling fra fabrikken.
– Indstilling fra fabrikken installeres ved at ændre indstilling „FAC“ på „on“(tændt).
BEMÆRK !!!
INDSTILLINGER I UNDERGRUPPE „T“ SAMT I ANDRE UNDERGRUPPER VIL BLIVE SAT TILBAGE
TIL STANDARDVÆRDIER FRA FABRIKKEN.
BEMÆRK !!!
NÅR DER ER INSTALLERET EN IKKE KOMPATIBEL SOFTWAREVERSION, VIL
PROGRAMVÆLGEREN GENERERE FEJLMELDING 35.
Ved fejlmelding 35: Man skal foretage genoprettelse af værdier fra fabrikken i konfigurations menu, for at
installere/konfigurere tørretumbleren korrekt.
Fejlmelding 35 kan slettes ved at slukke og tænde for maskinens strømforsyning.
OPVARMNINGS TYPE
– Vælg den rigtige type af opvarmning fra den følgende liste.
•
Elc: Elektrisk opvarmning
•
GAS: Gasopvarmning
• StM: Dampopvarmning
Udgangsindstilling: Gasopvarmning
TEMPERATURFØLER 2
– Forindstillet værdi for temperaturføler er 2.
– Dette er maksimal tilladt værdi af opvarmet luft i opvarmningssystemet.
– Værdien kan indstilles mellem 0 og 250 °C. Såfremt værdien = 0° C, føleren er slukket.
Udgangsindstilling: alt efter maskintype 150 - 200° C
Når lufttemperatur i opvarmningssystemet bliver større end værdien „t2“, vil opvarmningen slukkes,
indtil temperatur af opvarmet luft er mindre end „t2“.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
23
UNDERGRUPPE „U“- MØNTER
Formålet med undergruppe „u“ er at programmere værdier af mønter og vælge decimalkommas position.
Disse værdier kan kun ændres, når man har valgt „cn“ = „on“(tændt) i „t“ menu.
Det betyder, at maskinen vil arbejde som maskine med møntindkast.
Værdier af mønter kan nu programmeres. Der kan programmeres kun 2 møntværdier, idet kun møntindkast med
to indgange kan være installeret.
DECIMALKOMMA
0.00: decimalkommas indstilling
00.0: er udgangsværdi.
VÆRDI AF MØNT 1
– Værdi for møntindkast 1.
BETEGNELSE „T“ BETYDER: REFERENCE FOR TIDSKALKULATION AF MØNT 2 I UNDERGRUPPE C.
– Tidsforhold for møntværdi 1 og 2.
– Beregning af tid for mønt 2 kalkuleres på grund af værdi af tid, som svarer til mønt 1 i undergruppe „c“.
– Tiden tillagt til mønt 1 svarer til tiden, der vil tillægges til mønt 2.
VÆRDI AF MØNT 2
– Værdi for møntindkast 2.
Møntværdi kan indstilles mellem 0 - 999.
Der anbefales, at c1t har den mindste værdi.
Udgangsindstilling: c1t = 0.2
c2 = 0.5
24
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
„E“ FEJLLISTE
Formålet med fejllisten er at notere ned diagnostiske meldinger, som forekom i tilfælde af fejl under
tørreprocessen.
I hukommelsen holdes op til 8 meldinger.
Fejlmeldingen, som forekom sidst, vil være den, der vises først.
FEJL 1
– Fejlmelding 1 er den sidste melding, der forekom.
– Man kan kontrollere tilsvarende fejlmeldinger for Er1 til Er8.
SLETTE FEJL
– Man kan slette fejllisten ved at vælge „cLr“ = on (tændt).
– Såfremt alle meldinger slettes: i fejllisten vises 8x nul.
– Værdi „0“ betyder, at der skete ingen fejl.
oFF (slukket) = fejlmeldinger er ikke slettet
on (tændt) = fejlmeldinger er slettet
„H“ – DIAGNOSTISK UNDERGRUPPE - PROGRAMTEST
Diagnostisk program er et værktøj, med hvilket man vurderer tørretumblerens
rigtige funktionsdygtighed.
– Vælg diagnostisk program.
– Tryk på „Start“ tast til start af diagnostisk program.
– Gå over til kapitel nummer 8, hvor der findes overblik vedrørende diagnostisk hjælpeprograms
testsekvens.
oFF (slukket) = diagnostisk program er ikke valgt
on (tændt) = diagnostisk program er valgt
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
25
„I“ - INDGANGE
Indgangsmenu gør det muligt at tjekke tilstand af elektriske indgangssignaler.
INDGANG 1
– En tekniker kan prøve indgangssignaler af Easy Control programvælger (et efter det andet).
(For flere informationer om funktion af hvert indgangssignal se eldiagram.)
– Tryk på tast „MEDIUM TEMPERATUR“ for at få vist den næste indgang (forhøjet nummer på
indgang).
– Tryk på tast „HØJ TEMPERATUR“ for at få vist indgangstilstand
oFF (slukket) = indgangssignal er lavt
on (tændt) = indgangssignal er højt
ANALOG INDGANG 1
– Værdien svarer til signalet, som var målt med den respektive føler.
A1: Temperatur fra føler 1 placeret i udgangsluft.
A2: Temperatur fra føler 2 placeret i opvarmet luft ved opvarmningssystem.
A3: Absolut luftfugt fra fugtføler.
„L“- KOMMUNIKATIONSFORBINDELSE
I forbindelses kommunikations menu kan indstilles maskinens adresse og type af kommunikationslinie.
FOR YDERLIGERE INFORMATIONER: JF. MANUALEN PC - NETWORK
KOMMUNIKATIONS SOFTWARE
26
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
ADRESSE
– Network (net): hver maskintype skal have dens enestående adresse.
– Værdi kan indstilles mellem 1 til 255.
– Det bedste er at vælge for den første maskine: 1; for den anden maskine: 2; for den tredje
maskine: 3; …
Udgangsværdi: 255
INFRARØD
– Valg mellem: infrarød kommunikation eller RS485.
oFF (slukket) = RS485
on (tændt) = infrarød kommunikation
Udgangsværdi: infrarød kommunikation
4.3. INSTALLATION AF NYT SOFTWARE
HVORFOR INSTALLERE ET NYT SOFTWARE?
Der er fremstillet nye softwareversioner af fremstilleren til tilføjelse af nye muligheder til software og til
forbedring af tørretumblerens funktionsdygtighed.
HENVISNINGER TIL INSTALLATION AF NYT SOFTWARE
1. Tag strømmen fra hovedforsyningen.
2. Åbn tørretumblerens frontdæksel.
3. Hukommelse EPROM-Flash med implementeret software er den eneste integrerede kreds (IC) på
pladen, som kan tages ud.
4. Tag hukommelse EPROM-Flash ud af soklen (IC). Indsæt en skruetrækker mellem hukommelse og
sokkel (jf. figur).
5. Sæt den nye chip i den rigtige position. Jf. figur 3.1.
6. Tænd for strømforsyning.
7. Displayet skulle begynde at lyse.
8. Såfremt software er kompatibelt, kan man benytte nyt software uden ny initialisering.
9. Man kan slette alle fejlmeldinger i systemmenu. Slettelse af fejlmeldinger muliggør rigtig bestemmelse af
implementering af nyt software.
10. Såfremt software ikke er 100% kompatibelt med den sidste softwareversion: Nyt software vil generere
diagnostisk melding 35. Såfremt der vises fejlmelding 35, skal man foretage indstilling af værdier fra
fabrikken i systemmenu „S“. (OBS: alle forudgående gennemførte indstillinger vil blive slettet).
(Jævnfør tilsvarende artikel)
For tørretumblerens ny programvælger: efter installation af standardprogrammer slet diagnostisk melding
35 ved at slukke og tænde for strømforsyning.
11. Nu kan startes ny cyklus.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
27
5. DRIFTSMENU
5.1. START
– Inden tørretumblerens første start skal kontrolleres, om den er installeret korrekt, jf. „Manualen til
tørretumblerens installation og vedligeholdelse“.
– Sikr at indstillinger er foretaget korrekt: jf. initialiserings menu og konfigurations menu. Bed teknikeren
om hjælp.
– Nøgleomskifter skal være i position for driftsmodus. Tørrecykler kan ikke startes, når nøgleomskifter er i
position for programmerings modus.
5.2. TÆND FOR STRØMFORSYNING
Når man tænder for strømforsyning, begynder displayet at lyse.
5.3. VASKETØJETS ISÆTNING I TØRRETUMBLEREN
Åbn dør og sæt vasketøj i tromlen. Luk døren, når tromlen er fyldt op.
5.4. VALG AF TØRREPROGRAM
OPL version:
• Tjek maksimal tørretemperatur af vasketøj, som ligger i tørretumbler.
• Tryk på tast for ønsket temperatur.
• Der vises forprogrammeret værdi af tid.
• Man kan forhøje tørretid ved at trykke på den samme temperatur tast én gang til.
Version med møntindkast:
• Tryk på tast for ønsket temperatur.
• Indsæt mønt. Der vises tilsvarende forprogrammeret værdi af tid. Indsæt yderligere mønter for at
opnå den ønskede tørretid.
5.5. START AF TØRREPROGRAM
OPL version:
•
Når kontrollys for „START“ tast blinker, tryk på „START“ tasten.
Version med møntindkast:
•
Indsæt det rigtige antal mønter. Når kontrollys for „START“ tast blinker, tryk på „START“ tasten.
Ekstern betalingsenhed:
•
Indsæt det rigtige antal mønter i ekstern betalingsenhed. Kontrollys for „START“ tast“ på
tørretumblerens tastatur begynder at blinke. Tryk på tørretumblerens „START“ tast.
Nu er tørreprogram startet og der vil blive foretaget den komplette tørreproces.
28
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
5.6. FREMSKYNDELSE AF TØRREPROGRAM
DRIFTSMODUS:
– OPL version:
•
Funktion „Fremkørsel“ for Start tast skal være indstillet til = ON (i „t“-menu), for at kunne aktivere
denne funktion.
– Version med møntindkast:
•
Fremskyndelses funktion er ikke tilgængelig.
PROGRAMMERINGS MODUS:
•
Fremskyndelses funktion ved hjælp af „START“ tast er aktiveret straks, når nøgleomskifter er i
position for programmerings modus.
•
Tryk på „START“ tast for at fremskynde program (det er kun muligt at fremskynde program, der
allerede var startet).
BEMÆRKNING:
Efter tryk på „START“ tasten begynder displayet at blinke. Ny sekvens startes efter udløb af 2
sekunder efter øjeblikket, når displayet holder op med at blinke.
Mellem tryk på „START“ tast og start af ny sekvens eksisterer en kort tidsudkobling. Formålet er at
undgå, at kontaktorer ændrer tilstand efter hvert tryk på „START“ tast.
5.7. TØRRETID
Efter programmets start vises resterende tørretid på displayet.
Tiden vises i minutter.
5.8. AFKØLINGS TID
Grundet nedsættelse af temperatur af vasketøj og af selve maskinen følger afkølings sekvens efter
tørresekvensen.
5.9. SLUT PÅ PROGRAM
Tiden på displayet tælles ned indtil „0“. Efter opnåelse af „0“ er tørrecyklus afsluttet og dør kan
åbnes. Åbn dør og tag tøjet ud af maskinen. Der slettes „0“ på displayet og maskinen er klar til start
af et nyt program.
5.10. LØSGØRELSES TID
Tørretumbleren vil dreje tromlen (reversering) i en vis tid hver X minut, for at forebygge vasketøjets
krølning.
Tillige lyder brummeren for at gøre betjeningspersonale opmærksom på, at tørreprocessen er
afsluttet.
5.11. VENTETILSTAND
Der kan ske, at maskinens almindelige drift er afbrudt og man er nødt til at vente, indtil maskinen
tillader at fortsætte igen. Ventetilstand genkendes ved, at der vises tids nedtælling i sekunder på
displayet.
Ventetilstand forekommer, når strømforsyning var slukket og tændt igen.
5.12. HVAD SKAL MAN GØRE I TILFÆLDE AF FEJLMELDINGER
Fejlmelding vises, såfremt der lyser kontrollys „fejl“. Nummer på displayet svarer til en bestemt fejl.
FOR YDERLIGERE INFORMATIONER: JF. KAPITEL VEDRØRENDE FJERNELSE AF FEJL.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
29
5.13. HVAD SKAL MAN GØRE I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT
Såfremt der kommer til strømsvigt og maskinen er i modus „standby“ (beredskabstilstand) og
programmet var ikke startet, holdes maskinen i beredskabsmodus. Såfremt der kommer til strømsvigt
under tørreprocessen, programvælger kontrollerer efter strømsvigt, om døren er stadigvæk lukket.
1. Lugen er åben
– Luk lugen.
2. Lugen er lukket
– Displayet og kontrollys ved „START“ tast begynder at blinke for at gøre opmærksom på, at
strømforsyningen er afbrudt.
– Tryk på „START“ tast for at fortsætte programmet.
5.14. MØNTTÆLLER
Sæt nøgleomskifter i programmerings modus.
Tryk på tast „HØJ“ temperatur. På displayet vises:
– version med møntindkast:
–
der vises mønttæller
– OPL version:
•
ingen mønttæller til rådighed
•
der vises efterhånden værdier af lufttemperatur og luftfugt
Mønttælleren kan resættes:
) Sæt nøgleomskifter i programmerings modus. Tryk på tast „HØJ“ temperatur.
Der vises på displayet:
•
mønttæller (kun i nogle sekunder)
) Såfremt der vises mønttælleren, tryk 3x på tast „HØJ“ temperatur.
•
mønttælleren er nu resat til værdien 0
5.15. TÆLLER AF PROGRAMCYKLUSSER
Sæt nøgleomskifter i programmerings modus.
Tryk på tast „MEDIUM“ temperatur. Der vises på displayet:
•
tæller af programcyklusser
Tælleren af programcyklusser kan resættes:
) Sæt nøgleomskifter i programmerings modus. Tryk på
tast „MEDIUM“ temperatur.
Der vises på displayet:
•
tæller af programcyklusser (kun i nogle sekunder)
) Såfremt der vises tælleren, tryk 3 x på tast „MEDIUM“ temperatur.
•
tælleren er nu resat til værdien 0
•
fejl 41 „Nødvendig vedligeholdelse“ er ligeledes resat
5.16. TÆLLER AF STØVFILTRETS CYKLUSSER
Sæt nøgleomskifter i programmerings modus. Tryk på tast „LAV“ temperatur.
Der vises på displayet:
•
tæller af støvfiltrets cyklusser
Tælleren af støvfiltrets cyklusser kan resættes:
) Åbn og luk lugen for støvfilter.
30
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
5.17. INDSTILLING AF ELEKTRONISK MØNTTÆLLER
Eksempel:
Programtid af tørretumbleren skal vare 25 minutter efter indkast af 3.00 EUR.
Fremgangsmåde:
- udgangssignal af elektronisk tæller skal være tilsluttet til programvælger af tørretumbleren, indgang 1
(pin A3)
- i „t“ menu:
indstilling „cn“ = tændt (on)
- i „u“ menu:
indstilling af decimalkomma „dP“: 00.0
indstilling „c1t“ = 00.1
- i „c“ menu:
indstilling „dPt“ = 0.00
indstilling „rt“ = 0.83 minutter
Indkast af 3.00 EUR i møntindkast vil resultere i 30 impulser, dvs. 0.83*30=24.9 minutter, nemlig næsten 25
minutter.
Møntindkast vil byde på 30 impulser for 3.00 EUR, hvorved hver impuls svarer til 0.10 EUR, dvs.
mønttællerens mindste værdi.
Erhvervelse af X minutter for Y pris.
Y EUR / 0.10 EUR = Z impulser af møntindkast
Værdi „rt“ = X minutter / Z impulser
For „c1t“ = 00.1 EUR og „dP“ = 00.0 og „dPt“ = 0.00
Beregningseksempel:
Antal impulser = 3.00 EUR / 0.10 EUR = 30 impulser
„rt“ = 25 minutter / 30 impulser = 0.83 minutter
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
31
5.18. KONTROL AF FUGTINDHOLD
Vasketøjets restfugt
Opvarmning
H-H--
H 30%
H-H 20%
H 10%
H 5%
H 1%
Vasketøjet er vådt
Vasketøjet er tørt
Del 1: RH > 30 %
Del 2: RH < 30 %
H - - vises på displayet
H XX vises på displayet
Tørretid
Under tørreprocessen med kontrol af fugtindhold måles luftfugt ved hjælp af føler for absolut
luftfugt. I grafen vises absolut luftfugt i forhold til tid.
Luftfugten øges hurtigt efter start af tørrecyklus. Efter start af opvarmning nedsættes luftfugten
efterhånden.
Fugtføler i tørretumblerens programvælger måler denne værdi og udregner vasketøjets respektive
restfugt.
Restfugten er det resterende vandindhold i vådt vasketøj i forhold til dets tørre ækvivalent.
Så snart vasketøjet er taget ud af vaskemaskinen:
- er restfugt efter centrifugering ved høje omdrejninger ca. 50 %
- er restfugt efter centrifugering ved lave omdrejninger ca. 70 %
Under tørrecyklus med kontrol af fugtindhold vises der på displayet:
H - -: Restfugt er større end 30 % (vasketøjet er vådt)
H XX: Restfugt er mindre end 30 % (vasketøjet tørres)
Vasketøjet med restfugt større end 30 % er stadigvæk meget vådt. I dette tilfælde findes ingen
præcis måling. (På grund af dette vises ingen værdi på displayet, kun to bindestreger)
Alt efter mængde af ilagt vasketøj og alt efter hvor vådt vasketøjet er, kan det tage 10 til 40
minutter, inden der vises værdi af restfugt på displayet.
Kun for informations skyld – tiden, der er vist på displayet, er tørretid fra starten af tørreprocessen.
Udgangsværdi for vasketøjets restfugt er 5 %.
32
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
! BEMÆRK!!!
I LØBET AF TØRRECYKLUSSEN ER DET IKKE godt at AFBRYDE TØRRECYKLUS VED AT ÅBNE
OG LUKKE LUGEN, FORDI DETTE MEDFØRER PÅVIRKNING AF MÅLING AF FUGTINDHOLD.
! ADVARSEL!!!
NOGLE TEKSTILER KAN BLIVE BESKADIGET, HVIS DE TØRRES HELT INDTIL RESTFUGT PÅ 0 %
(NÅR DE ER HELT TØRRE).
VED EN RESTFUGT PÅ MINDRE END 5 % DANNES STATISK LADNING PÅ NOGLE TEKSTILER
(DETTE BURDE UNDGÅS).
! BEMÆRK!!!
FUGTIGHEDS KONTROLSYSTEM ER IKKE TILPASSET TIL DRIFT UDEN FYLD ELLER HVIS
MASKINEN ER FYLDT MED EN LILLE MÆNGDE. SYSTEMET KAN FUNGERE PÅ EN VANLIG MÅDE
KUN HVIS DER SKER TILSTRÆKKELIG FORDAMPNING AF VANDET, SOM KAN MÅLES MED
FØLEREN FOR LUFTSFUGTIGHED.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
33
6. STANDARD TØRREPROGRAMMER
6.1. UNDERTEKST
DER EKSISTERER 3 PROGRAMMER
Temperatur
Tid
Reversering
Tørring
X °C
Y min
A = 40 sec, R = 5 sec
Afkøling
-
Z min
Sekvens
‰ TEMPERATUR
X = Værdi af temperatur kan programmeres mellem 1 og 70°C.
T24 & T35, KUN GAS OG ELEKTRISK OPVARMNING: 1 - 82°C
‰ TØRRETID
Y = Værdi af tørretid
‰ Afkølings tid
Z = Værdi af afkølings tid
‰ REVERSERING
- A = 40“
- R = 5“
40 sekunder løb
5 sekunder pause
(tromlen roterer)
(tromlen roterer ikke)
BEMÆRKNING
Af sikkerhedsgrunde vil tørretumbleren altid foretage afkølings sekvens.
34
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
6.2. TØRREPROGRAMMER
‰ TØRREPROGRAM 1: HØJ
Temperatur
Tid
Reversering
Tørring
70°C(∗)
35 min
A = 40 sec, R = 5 sec
Afkøling
-
5 min
Sekvens
(∗)T24 & T35, KUN GAS OG ELEKTRISK OPVARMNING:
Temperaturprogram 82°C
‰ TØRREPROGRAM 2: MEDIUM
Temperatur
Tid
Reversering
Tørring
55°C
35 min
A = 40 sec, R = 5 sec
Afkøling
-
4 min
Sekvens
‰ TØRREPROGRAM 3: LAV
Teplota
Tid
Reversering
Tørring
40°C
35 min
A = 40 sec, R = 5 sec
Afkøling
-
3 min
Sekvens
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
35
7. MASKINENS INDSTILLING
7.1. UDGANGSINDSTILLING
„S“ MENU
– Maskinens type
:
………………………….......
– Opvarmningstype
:
ELEKTRISK …
GAS …
DAMP …
„P“ MENU
– Tørretemperatur:
d°1: …………
d°2: …………
d°3: …….......
– Tørrings tid:
dt1: …………
dt2: …………
dt3: …….......
™ Restfugt:
rH1: ………… rH2: ………… rH3: …….......
– Afkølings tid:
ct1: …………
ct2: …………
ct3: …….......
™ Køletemperaturs fald:
cr1: …………
cr2: …………
cr3: …….......
– Løsgørelses tid:
urt: …………
– Løsgørelses tid tændt:
uon: …………
– Løsgørelses tid slukket:
uoF: …………
™ Reverserings tid tændt:
ron: …………
™ Reverserings tid slukket:
roF: …………
„U“ MENU
Antal møntindkast:
1: ..........................
2: ..........................
Decimalkomma:
…
…
…
„C“ MENU
– Minimal tid for start af tørretumbleren:
............
– Nulstilling af programvalg:
YES …
NO …
LO …
– Program slut:
NUL …
PAY …
CO1 …
– Pris:
ONE …
IND …
– Decimalkomma for referencetid:
0…
– Referencetid for mønt 1:
rt1: …………
rt2: …………
rt3: ……........
– Referencetid for mønt 1 for Specielle priser:
St1: …………
St2: …………
St3: …….......
– Afkølingstid:
ct1: …………
ct2: …………
ct3: …….......
0…
MED …
0…
„T“ MENU
– Type:
MØNTER …
OPL …
– Fahrenheit eller Celsius:
TÆNDT …
SLUKKET …
– Reverseringssystem:
TÆNDT …
SLUKKET …
OPL version
– Fremskyndelse:TÆNDT … SLUKKET …
version med MØNTINDKAST
– Støvfiltrets cyklustæller: ……….………..
– Tekst på displayet:
TÆNDT …
SLUKKET …
– Specielle priser: TÆNDT … SLUKKET …
– Fugtsensor:
TÆNDT …
SLUKKET …
– Ekstern betaling: SLUKKET …
REL …
– Maksimal tid for fugtsensor: ……….………..
™ : Valgbare menupunkter
36
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
8. BILAG: NETWORKING („NET“)
8.1. ALMINDELIGT
Ved hjælp af PC software er det muligt at foretage tørreprogrammets videre indstilling.
For yderligere informationer: jf. manual „PC - Network software“.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
37
9. BILAG: LISTE OVER FEJLKODER, FEJLMELDINGER
OG FJERNELSE AF FEJL
9.1. LØSNING AF PROBLEMER
• Opstår der fejl, maskinen skiftes automatisk til sikkerhedsmodus.
• Man kan fastslå årsag til problemet ved hjælp af diagnostisk program.
• Diagnostisk program tester alle tørretumblerens funktioner.
9.2. OVERVÅGNING AF TEMPERATUR OG FUGTINDHOLD I
DRIFTSMODUS
Under tørring af vasketøjet kan blive overvåget værdier fra temperaturfølere 1 og 2, og af føler for
absolut luftfugt.
Overvågning kan udnyttes til diagnostiske formål.
Når tørretumbleren er i gang, er nøgleomskifter i programmerings modus: Tryk på tast Høj
temperatur (High Temperature) og på værdier fra temperaturfølere 1 og 2. Fugtindhold vises i 2
sekunder.
Sekvens: t1, XXX, t2, YYY, Hum, ZZZ
XXX = værdi fra temperaturføler 1
YYY = værdi fra temperaturføler 2
ZZZ = værdi af absolut luftfugt (værdien er 0, hvis føleren ikke står til rådighed)
9.3. KONTROLLISTE OVER PROBLEMER
Problem
Når der tændes for strømforsyning:
displayet begynder ikke at lyse
Årsag
• strømsvigt af udvendig forsyning
Bemærkning:
Når forsyningsstik er tilsluttet til
styreplade (med software indført i
hukommelse (EPROM -FLASH)), skal
displayet altid begynde at lyse.
• nødstop knap er aktiveret
• forsyningsstik er ikke tilsluttet til pladen
• tjek ledere og tilslut stikket korrekt
• tjek om spændingsforsynings stik var
tilsluttet korrekt
• tjek ledere og spænding hos
spændingsforsynings stik
• ekstern sikring afbrød strømforsyning
• Udskift sikringen efter identificering og
fjernelse af problemet
• kobl indgangsstikket fra
• såfremt displayet begynder at lyse:
tjek at indgangssignaler eller signal +14V
ikke rører ved indkapslingen
• såfremt hukommelse (EPROM –FLASH)
ikke er implementeret på hovedpladen,
indsæt den korrekte hukommelse (EPROM –
FLASH) med software i soklen (IC)
• tjek om pin 1 af integreret kreds IC svarer til
pin 1 på sokkel IC
• kontrollér om hukommelsen (EPROM,
FLASH) med software er sat ind i
sokkelen
• tjek om hukommelse (EPROM –
FLASH) med indført software ikke er
drejet 180°
Mønter er indsat, men den viste pris på
program tælles ikke ned
• mikrokontakt, der er placeret på
møntindkast, fungerer ikke
• optoled, der er placeret på
møntindkast, fungerer ikke
• tjek møntindkastets ledere
Maskinen starter ikke
Maskinen reagerer ikke ved tryk på
taster
• tjek om man har angivet værdi af
mønter i „u“ undergruppe for det
tilsvarende møntindkast
• nøgleomskifter er i programmerings
modus
• rigtigt antal mønter er indsat
• nøgleomskifter fungerer ikke
(der vises ingen punkt ved skift til
programmerings modus)
• „START“ knap fungerer ikke
(nøgleomskifter er stadigvæk i
programmerings modus)
• „temperatur“ tast fungerer ikke
38
Fjernelse af problemer
• tænd for udvendig strømforsyning
• tjek udvendig spænding til maskinen
• nødstop knap deaktiveres
• tilslut forsyningsstik
PROGRAMMERINGS MANUAL
• tjek funktionsdygtighed af møntindkastets
mikrokontakt
• der skulle genereres positive pulser
• tjek funktionsdygtighed af optisk føler, der
skulle genereres positive pulser
• såfremt ledere er beskadiget: reparer
ledere
• indsæt den rigtige møntværdi i „u“
undergruppe
• drej nøgleomskifter til driftsmodus
• man skal trykke på START tast, når
kontrollys for START tast begynder at lyse
• tjek, om indgangsstik „A“ er tilkoblet korrekt
og tjek ledere mellem indgangsstik og
nøgleomskifter
• drej nøgleomskifter til driftsmodus
• drej nøgleomskifter til programmerings
modus
• tjek om stik „K“ er tilsluttet korrekt til
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
Problem
Det er ikke muligt at vise eller fjerne
punkt, der indikerer, at software er i
programmerings modus
Årsag
(nøgleomskifter er stadigvæk i
driftsmodus)
• der fungerer ingen tast og
nøgleomskifteren er i korrekt position
• nøgleomskifter fungerer ikke
• infrarød nøgle fungerer ikke
Maskinen opfører sig på en anden måde
end forventet
Program er startet, men udgange er ikke
aktiveret
Bindestreg vises og tælleren tæller ned på
nedre display
• Hvis der ikke var valgt den rigtige
maskintype, vil der indspilles ukorrekt
indstilling
• tjek om stik ”R“ er tilsluttet korrekt
• dette er ventetilstand, der er forårsaget
ved afbrydelse af strømforsyning eller
ved sikkerhedssekvens i processens slut
Fjernelse af problemer
tastatur
• tjek om indgangsstik „A“ er tilsluttet korrekt
og tjek ledere mellem indgangsstik og
nøgleomskifter
• indstil element Ir i „L“ menu = On (tændt)
• brug nøglen i en afstand af mindre end 0,5
meter foran maskinen
• tjek batteriet (kontrollys på infrarød nøgle
begynder at lyse ved tryk på tast)
• tjek om der var valgt den rigtige maskintype
i „S“ undergruppe; vælg indspilning af
værdier fra fabrikken på ny
• tilslut stikket til den rigtige plads
• vent indtil tælleren tæller ned til 0
• undgå at slukke og tænde for
strømforsyning igen, ellers vil tælleren
startes på ny
9.4. FEJLMELDING
•
•
I tilfælde af fejl viser programvælgeren diagnostisk melding. Denne melding er et nummer, der
svarer til et vist problem.
I følgende artikler forklares forskellige fejlmeldinger.
9.5. HVAD SKAL MAN GØRE I TILFÆLDE AF FEJLMELDINGER
•
Se i manualen og find, hvilken fejl svarer fejlmeldingen til.
‰ SLETTELSE AF DIAGNOSTISK MELDING FLT:
•
Såfremt der vises „Flt“, betyder det, at støvfiltret skal renses.
•
•
Meldingen vil slettes efter at åbne og lukke støvfiltrets dør.
Meldingen vil også slettes ved at åbne tørretumblerens dør, men vises igen i slutning af den
næste tørrecyklus.
Man kan tilpasse antal cyklusser, for hvilke der vises „Flt“, eller funktionen kan blive slukket i
menuen „t-menu“, menupunkt „LCC“.
•
‰ I HENHOLD TIL FEJLTYPE STARTER MASKINEN EN VIS SIKKERHEDS
SEKVENS.
SÅFREMT FEJLEN VEDRØRER SIKKERHED:
• Fuld standsning + afkølings sekvens indtil der opnås en sikker temperatur
• Tørretumbleren må ikke startes
9.6. SLUK OG TÆND FOR STRØMFORSYNING
• Nogle fejlmeldinger kan slettes fra displayet ved at slukke og tænde for strømforsyning.
VIGTIGT:
FEJL 25 OG 35 KAN SLETTES KUN VED AT SLUKKE OG TÆNDE FOR STRØMFORSYNING.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
39
9.7. OVERSIGT
40
Č.
E1
Fejlmelding
Temp. Termostat 1
E2
Temp. Termostat 2
E5
Motorværn
E6
M1 Værn
E7
M2 Værn
E8
Undertryksklap
E9
Undertryksklap
E10
Undertryksklap
E11
Ingen afkøling
E12
Ingen opvarmning
E13
Ingen opvarmning
E15
Høj temperatur
E16
Møntindkast 1
E17
Møntindkast 1
E18
Høj temperatur
E19
Temperaturføler 1
E20
Temperaturføler 2
E22
Tænding Start
E23
Tænding Proces
E24
Tænding
E25
Ingen fugtføler
E26
Ikke noget låg på
fugtføleren
E27
Fugtsensor
E28
Støvfilter
E35
E36
Fejlagtig SW
Slut – For varm
E37
Sikkerhed – For
varm
E38
Kontakt af
støvfiltrets luge
E41
Service tid
Årsag
Fremgangsmåde
Opvarmet luft er for
Opvarmning slukket,
hed
Fortsætte
Varmeenhed er for hed Opvarmning slukket,
Fortsætte
Motorværn er slået fra Opvarmning, motor slukket,
Fortsætte
Ventilators motorværn Opvarmning, ventilator
slukket, Fortsætte
er slået fra
Tromlens motorværn
Opvarmning slukket,
er slået fra
Fortsætte
Undertryksklap er
Opvarmning slukket,
slået fra ved starten
Fortsætte
Undertryksklap er slået Opvarmning slukket,
fra i løbet af cyklus
Fortsætte
Må ikke startes
Undertryksklap er
slået til i rotilstand
Ingen temperaturfald
Opvarmning slukket,
Fortsætte
Ingen restart af
Opvarmning slukket,
opvarmning
Fortsætte
Opvarmnings fejl
Opvarmning slukket,
Fortsætte
Opvarmning – slukket, hel
Høj temperatur
standsning ved sikker
temperatur
Møntdetektor 1
Fortsætte + Ikke starte
blokeret
Møntdetektor 2
Fortsætte + Ikke starte
blokeret
For høj temperatur
Hovedalarm
(risiko for forbrænding!)
Værdi uden for område (Opvarmning slukket,
Fortsætte) + Ikke starte
Værdi uden for område (Opvarmning slukket,
Fortsætte) + Ikke starte
3x tændings fejl
Opvarmning slukket,
Fortsætte
3x tændings fejl
Opvarmning slukket,
Fortsætte
Tændings fejl
Opvarmning slukket,
Fortsætte
Fugtføleren er ikke
Fortsætte, for info lagret
tilsluttet
kun i hukommelse for liste
over fejl Err log
Manglende låg på
Fortsætte, for info lagret
fugtføleren
kun i hukommelse for liste
over fejl Err log
„Udløb“ af tid for
Opvarmning – slukket, hel
opnåelse af restfugt
standsning ved sikker
temperatur
For info lagret kun i
Støvfilter var ikke
hukommelse for liste over
åbnet i 40 cykler
fejl Err log
Fejlagtig SW version
Ved slut på cyklussen
er temperatur større
end 78° C
For høj temperatur
(risiko for
forbrænding!)
Åben kontakt af
støvfiltrets luge under
cyklussen
Advarsel – Service
interval
PROGRAMMERINGS MANUAL
Forekomst
Hel cyklus
Hel cyklus
Hel cyklus
Hel cyklus
Hel cyklus
I løbet af start
Hel cyklus efter start
I løbet af start
I løbet af afkølings sekvens
I løbet af opvarmnings sekvens
I løbet af opvarmnings sekvens
I løbet af opvarmnings sekvens
Når som helst
Når som helst
Inden start
Inden start
Inden start
I løbet af start
Hel cyklus
Ingen opvarmning
Hel cyklus
Hel cyklus
Hel cyklus
I løbet af start
Må ikke startes
Advarsel + ekstra
afkølingstid
Ny SW version
Slut på cyklussen
Hovedalarm + ekstra
afkølingstid
Hel cyklus
Afbrudt tørrecyklus
Hel cyklus
Kun til information
Åbn dør = advarsel vil
slettes fra displayet
Cyklens slut
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
E42
Forbindelse
Ingen tilslutning til
nettet
Kun til information
Elektronisk dataoverførsel via
net
E99
Almindelig
hukommelses fejl
og SW fejl
Almindelig
hukommelses fejl
og SW fejl
Opvarmning – slukket, hel
standsning ved sikker
temperatur
Når som helst
E150E165
Hukommelses fejl
Hukommelses fejl
Hel standsning +
sikkerhedstid
Når som helst
E170E199
SW Fejl
SW Fejl
Hel standsning +
sikkerhedstid
Når som helst
9.8. FORKLARINGER TIL FEJLMELDINGER
For hver fejlmelding er defineret fremgangsmåde til fjernelse af fejl.
VIGTIGT!
TEKNISK INDGREB I MASKINEN ER TILLADT KUN FOR KVALIFICEREDE TEKNIKERE MED
TILSTRÆKKELIGT TEKNISK KENDSKAB TIL TØRRETUMBLER OG TIL PROGRAMVÆLGER „EASY
CONTROL“.
‰ FEJL 1: TEMPERATURTERMOSTAT 1
Fejl 1 vises, når programvælger får at vide, at NC kontakt til sikkerhedstermostat placeret i udgangsluften er
slået fra. (NC varmekontakt) (fejl 1 kan kun vises, når tørrecyklus er i gang).
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere opvarmnings system og
luftens afledningssystem.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek luftens afledningssystem.
2. Tjek temperaturføler.
3. Tjek opvarmningssystem.
4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil)
5. Tjek om ledning ikke er afbrudt.
6. Når sikkerhedstermostat ikke er slået til igen i
løbet af 15 minutter.
7. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.
8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.
Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af
luftens afledningssystem.
Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal
den udskiftes.
Såfremt der er fejl i opvarmningssystemet, skal det
repareres eller udskiftes.
Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke
fungerer, skal den repareres eller udskiftes.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
Sikkerhedstermostat er sandsynligvis beskadiget
og skal udskiftes.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 2: TEMPERATURTERMOSTAT 2
Fejl 2 vises, når programvælger får at vide, at NC kontakt til sikkerhedstermostat placeret på varmelegemet er
slået fra. (NC varmekontakt) (fejl 2 kan kun vises, når tørrecyklus er i gang).
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere opvarmnings system og
luftens afledningssystem.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek luftens afledningssystem.
2. Tjek temperaturføler.
3. Tjek opvarmningssystem.
4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil).
5. Tjek om ledning ikke er afbrudt
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af
luftens afledningssystem.
Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal
den udskiftes.
Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, skal
det repareres eller udskiftes.
Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke
fungerer, skal den repareres eller udskiftes.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
PROGRAMMERINGS MANUAL
41
6. Når sikkerhedstermostat ikke er slået til igen i
løbet af 15 minutter.
7. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.
8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.
Sikkerhedstermostat er sandsynligvis beskadiget
og skal udskiftes.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 5: VARMEBESKYTTELSE AF MOTOR
Fejl 5 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af motor overskrides. Kontakt vil blive slået automatisk til
efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 5 vises hos maskiner
med en motor). (NC varmekontakt).
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben.
2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og
ventilatorens drejning ikke er blokeret.
3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive
slået til igen inden 15 minutter.
4. Tjek om ledning ikke er afbrudt
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.
Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den
inden 15 minutter automatisk blive slået til igen.
Såfremt motor er mangelfuld, kan
varmebeskyttelse blive åben igen ved restart af
tørretumbleren.
Såfremt det drejer sig kun om problem iht.
temperatur og motor er ikke mangelfuld:
overbelastnings beskyttelse vil ikke blive aktiveret
igen.
Løs mekanisk problem.
Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis
beskadiget.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
Såfremt indgang fungerer ikke, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 6: VARMEBESKYTTELSE AF VENTILATORMOTOR
Fejl 6 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af ventilatormotor overskrides. Kontakt vil blive slået
automatisk til efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 6 vises
hos maskiner med 2 motorer). (NC varmekontakt).
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er
åben.
2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og
ventilatorens drejning ikke er blokeret.
3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive
slået til igen inden 15 minutter.
4. Tjek om ledning ikke er afbrudt
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.
Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den inden 15
minutter automatisk blive slået til igen.
Såfremt motor er mangelfuld, kan varmebeskyttelse
blive åben igen ved restart af tørretumbleren.
Såfremt det drejer sig kun om problem iht. temperatur
og motor er ikke mangelfuld: overbelastnings
beskyttelse vil ikke blive aktiveret igen.
Løs mekanisk problem.
Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis beskadiget.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 7: VARMEBESKYTTELSE AF TROMLENS MOTOR
Fejl 7 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af motor overskrides. Kontakt vil blive slået automatisk til
efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 7 vises hos maskiner
med 2 motorer). (NC varmekontakt).
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev.
FREMGANGSMÅDE:
42
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben.
2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og
ventilatorens drejning ikke er blokeret.
3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive
slået til igen inden 15 minutter.
4. Tjek om ledning ikke er afbrudt
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.
Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den inden
15 minutter automatisk blive slået til igen. Såfremt
motor er mangelfuld, kan varmebeskyttelse blive
åben igen ved restart af tørretumbleren. Såfremt det
drejer sig kun om problem iht. temperatur og motor
er ikke mangelfuld: overbelastnings beskyttelse vil
ikke blive aktiveret igen.
Løs mekanisk problem.
Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis
beskadiget.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 8: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP ÅBEN VED START
Fejl 8 vises, når luften ikke strømmer tilstrækkeligt ved start af ventilator. Denne sikkerhedsfunktion umuliggør
start af opvarmning i det tilfælde, når ventilator ikke fungerer eller når luftstrømning er blokeret.
(Fejl 8 vises kun ved start). (INGEN kontakt).
Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være
blokeret. Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens
system.
! BEMÆRK!!!
VED EN NY INSTALLATION SKAL RØRLEDNING TIL LUFTAFLEDNING HAVE DEN RIGTIGE
STØRRELSE FOR LUFTSTRØMNING HOS DEN AKTUELLE MASKINE. FØLG INSTRUKTIONER I
MANUALEN TIL INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om ventilator fungerer.
2. Tjek om luftstrømning er tilstrækkelig.
Tjek om tørretumbleren er lukket.
(Støvfiltrets dør, mekaniske paneler skal
være lukket ordentligt).
3. Tjek om luftstrømnings kontakt, metalplade
og detektionssystem fungerer.
4. Tjek tilkobling.
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.
Såfremt ventilator ikke fungerer, reparér eller udskift
ventilator, bånd, system af motorstyring, tilkobling eller
kredsløb af ventilators strømforsyning.
Ved almindelig drift startes ventilator straks efter tryk på
START knappen.
Ventilator skal være tændt i løbet af hele tørrecyklussen.
Såfremt tørretumbleren ikke er lukket, vil luften slippe
ud og luftstrømning vil ikke være tilstrækkelig til
aktivering af luftstrømnings kontakt.
Overbevis dig om, at der ikke sker tab af strømmende
luft.
Eksempel: luk støvfiltrets dør ordentligt.
Såfremt luftstrømnings detektionssystem eller afbryder
ikke er i orden, foretag reparering eller udskiftning.
Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 9: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP ÅBEN EFTER START
Fejl 9 vises, når luften ikke strømmer tilstrækkeligt under ventilators drejning. Denne sikkerhedsfunktion
medfører at opvarmning slukkes, når ventilator pludselig ikke fungerer eller når luftstrømning er blokeret.
(Fejl 9 vises kun efter start). (INGEN kontakt).
Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være
blokeret.
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens system.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om ventilator fungerer.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
Såfremt ventilator ikke fungerer, reparér eller udskift
ventilator, bånd, system af motorstyring, tilkobling eller
kredsløb af ventilators strømforsyning.
Ved almindelig drift startes ventilator straks efter tryk på
START knappen.
Ventilator skal være tændt i løbet af hele
PROGRAMMERINGS MANUAL
43
2. Tjek om luftstrømning er tilstrækkelig.
Tjek om tørretumbleren er lukket.
(Støvfiltrets dør, mekaniske paneler skal
være lukket ordentligt).
3. Tjek om luftstrømnings kontakt,
metalplade og detektions system fungerer.
4. Tjek om ledning ikke er afbrudt
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.
tørrecyklussen.
Såfremt tørretumbleren ikke er lukket, vil luften slippe
ud og luftstrømning vil ikke være tilstrækkelig til
aktivering af luftstrømnings kontakt.
Overbevis dig om, at der ikke sker tab af strømmende
luft.
Eksempel: luk støvfiltrets dør ordentligt.
Såfremt luftstrømnings detektions system eller afbryder
ikke er i orden, foretag reparering eller udskiftning.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 10: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP LUKKET
Fejl 10 vises ved start af tørrecyklus. Før ventilators start skal Luftstrømnings kontakt åbnes. Såfremt
luftstrømnings detektionssystem ikke er i orden og kontakt lukkes, vises der fejlmelding.
(Fejl 10 vises kun i rotilstand). (INGEN kontakt).
Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være
blokeret.
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens system.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om luftstrømnings detektionssystem
fungerer.
Såfremt system for detektering af luftstrøm eller
dets kontakt ikke er i orden, skal det repareres
eller udskiftes.
Tjek ventilators kontaktor, tilkobling og styresignal.
2. Tjek om ventilator startes straks efter tryk
på Start tasten.
3. Tjek om ledning ikke er afbrudt
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
4. Tjek om ventilator slukkes i tørrecyklus slut. Såfremt kontaktor ikke fungerer korrekt, udskift
den.
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
Servicemenu.
programvælgerens plade.
6. Tjek udgangsrelæ, som styrer
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer korrekt,
opvarmningssystem.
udskift programvælgerens plade.
‰ FEJL 11: AFKØLINGSFEJL
Fejl 11 vises, når temperatur ikke falder i løbet af Afkølings sekvens.
(Ingen nedsættelse af temperatur efter 15 minutters kølesekvens for temperatur større end 50° C.)
(Jf. 9.2. Overvågning af temperatur)
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om opvarmningssystem er slukket.
2. Tjek om temperaturføler fungerer.
3. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.
Såfremt der ikke var programmeret temperaturfalds
funktion for afkølings sekvens, skal opvarmningssystem
slukkes.
Tjek ventilators kontaktor (ventil), tilkobling og
styresignal.
Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den
udskiftes.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 12: GENTAGET OPVARMNING FUNGERER IKKE
Fejl 12 vises under opvarmningssekvens, hvis opvarmning ikke startes igen i løbet af temperaturstyring, når
der opnås temperaturs laveste værdi.
(Jf. 9.2. Overvågning af temperatur)
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
44
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
1. Tjek om der ikke skete afbrydelse af
strøm-, gas- eller dampforsyning.
2. Tjek om opvarmningssystem fungerer.
3. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil)
4. Tjek om ledning ikke er afbrudt
5. Tjek om temperaturføler fungerer.
6. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.
Maskinen vil ikke foretage opvarmning, såfremt
energiforsyning til opvarmningssystem ikke fungerer.
Undgå afbrydelse af energiforsyning.
Såfremt opvarmningssystem ikke fungerer, foretag
reparering eller udskiftning.
Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer,
skal den repareres eller udskiftes.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den
udskiftes.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 13: OPVARMNINGSFEJL
Fejl 13 vises, når opvarmningssystem ikke fungerer ved maskinens start.
(Ingen forøgelse af temperatur med 5° C inden for 30 minutter efter start af tørrecyklussen.)
(Jf. 9.2. Overvågning af temperatur)
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om der ikke skete afbrydelse af
strøm-, gas- eller dampforsyning.
2. Tjek, om opvarmningssystem fungerer.
3. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil).
4. Tjek om ledning ikke er afbrudt.
5. Tjek, om temperaturføler fungerer.
6. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.
Maskinen vil ikke foretage opvarmning, såfremt
energiforsyning til opvarmningssystem ikke fungerer.
Undgå afbrydelse af energiforsyning.
Såfremt opvarmningssystem ikke fungerer, skal det
repareres eller udskiftes.
Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer,
skal den repareres eller udskiftes.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den
udskiftes.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 15: HØJ TEMPERATUR
Fejl 15 vises, når den aktuelle temperatur er 15°C højere end tørrings måltemperatur.
(Jf. 9.2. Overvågning af temperatur)
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek luftens afledningssystem.
2. Tjek temperaturføler.
3. Tjek opvarmningssystem.
4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil)
5. Tjek om ledning ikke er afbrudt
6. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.
7. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.
Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af
luftens afledningssystem.
Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den
udskiftes.
Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, foretag dets
reparering eller udskiftning.
Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer,
skal den repareres eller udskiftes
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
Fungerer indgangen ikke, udskift programvælgerens
plade.
‰ FEJL 16: BLOKERING AF MØNT 1
Fejl 16 vises, når indgang af Møntindkast 1 er blokeret længere end i 5 sekunder.
Valg EP = ON.
Fejl 16 vises, når ekstern startsignal tager mere end 10 sekunder efter åbning af dør i programs slut.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
45
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek korrekt funktion af Møntindkast 1.
2. Tjek om ledning ikke er afbrudt.
Såfremt mikrokontakt på Møntindkast eller optoled ikke
fungerer 100% fejlfrit, udskift Møntindkast.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
‰ FEJL 17: BLOKERING AF MØNT 2
Fejl 17 vises, når indgang af Møntindkast 2 er blokeret længere end i 5 sekunder.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek korrekt funktion af Møntindkast 2.
2. Tjek om ledning ikke er afbrudt.
Såfremt mikrokontakt på Møntindkast eller optoled ikke
fungerer 100% fejlfrit, udskift Møntindkast.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
‰ FEJL 18: HØJ TEMPERATUR
Fejl 18 vises, hvis den aktuelle opvarmningstemperatur er større en sikkerhedstemperatur 85°C, mens
maskinen venter på start (er ikke i drift).
På displayet vises „Hot“ og lufttemperatur som indikering for, at maskinen er i fejltilstand.
Kontrollér sikkerhedstermostater ST1 og ST2. Sikkerhedstermostater skulle slukke for opvarmningssystemet
og forhindre høje temperaturer.
(Jf. 9.2. Overvågning af temperatur)
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
! BEMÆRK!!!
HVIS DER VISES FEJL 18, ER DER RISIKO FOR FORBRÆNDING OG MAN SKAL TRÆFFE
FORANSTALTNINGER TIL NEDSÆTTELSE AF TEMPERATUREN.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek luftens afledningssystem.
2. Tjek temperaturføler.
3. Tjek opvarmningssystem.
4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil).
5. Tjek om ledning ikke er afbrudt.
6. Kontrollér sikkerhedstermostater ST1 og
ST2.
7. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.
8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.
Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af
luftens afledningssystem.
Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den
udskiftes.
Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, foretag dets
reparering eller udskiftning.
Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer,
skal den repareres eller udskiftes.
Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
Sikkerhedstermostater skulle slås fra inden generering
af fejl 18.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
Såfremt indgangen fungerer ikke mere, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 19: MANGELFULD TEMPERATURFØLER 1
Fejl 19 vises, når der sker beskadigelse af temperaturføler. Fejl vises kun, når maskinen er i rotilstand og når
ingen program kører.
Fejl kan slettes kun ved at slukke og tænde for maskinen. Såfremt fejlen fortsætter efter maskinens genstart:
vises fejlmelding 19 igen.
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om temperaturføler er tilkoblet til
programvælger.
2. Tjek temperaturføler.
Stikprop skal være sluttet til stikkontakt af
programvælgers T plade.
Såfremt temperaturføler er beskadiget: skal den
udskiftes.
3. Mål sensorens modstand.
Såfremt modstand ikke er i orden, temperaturføler
udskiftes.
4. Tjek om jordtilslutning er i stikkets midterste Såfremt jordtilslutning ikke er i midterste position: sæt
position.
jordtilslutning i midterste position af stik T.
46
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
5. Såfremt fejl fortsætter.
Udskift programvælgerens plade.
Overbevis dig om, at dette problem hænger sammen
med programvælgerens plade og ikke med dårlig
temperaturføler.
‰ FEJL 20: MANGELFULD TEMPERATURFØLER 2
Fejl 20 vises, når der sker beskadigelse af temperaturføler. Fejl vises kun, når maskinen er i rotilstand og når
ingen program kører.
Fejl kan slettes kun ved at slukke og tænde for maskinen. Såfremt fejlen fortsætter efter maskinens genstart:
vises fejlmelding 20 igen.
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om temperaturføler er tilkoblet til
programvælger.
2. Tjek temperaturføler.
Stikprop skal være sluttet til stikkontakt af
programvælgers T plade.
Såfremt temperaturføler er beskadiget: skal den
udskiftes.
3. Mål sensorens modstand.
Såfremt modstand ikke er i orden, temperaturføler
udskiftes.
4. Tjek om jordtilslutning er i stikkets midterste Såfremt jordtilslutning ikke er i midterste position: sæt
position.
jordtilslutning i midterste position af stik T.
5. Såfremt fejl fortsætter.
Udskift programvælgerens plade.
Overbevis dig om, at dette problem hænger sammen
med programvælgerens plade og ikke med dårlig
temperaturføler.
‰ FEJL 22: TÆNDINGSFEJL VED START KUN GASOPVARMNING
Fejl 22 vises, når opvarmningssystem har problemer med at antænde flamme ved start.
Såfremt problemet fortsætter efter tre krav på reset, vises fejlmelding 22.
Programvælger i tørretumbleren prøver 9 x at tænde gasopvarmning.
Kontaktor KA3 (indgang 4 High) bliver slået til via systemet for gastænding, og hermed bliver tørretumblerens
programvælger informeret om, at systemet for gastænding svigtede.
Derefter bliver tændingssystemet resat af tumblerens programvælger på den måde, at der tændes et reset
signal for gassens tændingssystem (kontaktor KA2).
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek gastilførsel.
2. Tjek opvarmningssystem.
3. Tjek system for antænding af gas.
4. Tjek opvarmnings kontaktorer.
5. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl).
6. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.
7. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på
programvælgerens plade.
Opvarmning kan ikke fungere uden gasforsyning.
Gastilførsel og gastryk skal være i orden.
Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, reparer
eller udskift opvarmningssystem.
Såfremt system for system for antænding af gas ikke
fungerer, udskift det.
Såfremt opvarmnings kontaktor ikke fungerer, udskift
den.
Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 23: TÆNDINGSFEJL EFTER START (I LØBET AF TØRRECYKLUS)
KUN GASOPVARMNING
Fejl 23 vises, når opvarmningssystem har problemer med at antænde gas. Tørretumbler prøver at foretage
restart af system af gasopvarmning (i løbet af tørrecyklus).
Såfremt problemet fortsætter efter tre automatiske forsøg på at antænde gas, vises fejlmelding 23.
Programvælger i tørretumbleren prøver 9 x at tænde gasopvarmning.
Kontaktor KA3 (indgang 4 High) bliver slået til via systemet for gastænding, og hermed bliver tørretumblerens
programvælger informeret om, at systemet for gastænding svigtede.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
47
Derefter bliver tændingssystemet resat af tumblerens programvælger på den måde, at der tændes et reset
signal for gassens tændingssystem (kontaktor KA2).
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek gasforsyning.
2. Tjek opvarmningssystem.
3. Tjek system for antænding af gas.
4. Tjek opvarmnings kontaktor.
5. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl).
6. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.
7. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på
programvælgerens plade.
‰ FEJL 24: TÆNDINGSFEJL
Opvarmning kan ikke fungere uden gasforsyning.
Gasforsyning og gastryk skal være i orden.
Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, reparer
eller udskift opvarmningssystem.
Såfremt system for antænding af gas ikke fungerer,
udskift det.
Såfremt opvarmnings kontaktor ikke fungerer, udskift
den.
Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
Såfremt indgangen ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
KUN GASOPVARMNING
Fejl 24 vises efter 3 forsøg, når det ikke lykkes at resætte systemet for gastænding.
Årsag: Indgangssignal af tændingsfejl er fortsat slået til (indgang 4), selv om tørretumblerens programvælger
udførte 3 forsøg for at resætte systemet for gastænding (kontaktor KA2). Dette anses som en alvorlig
hardwarefejl.
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek system for antænding af gas.
2. Tjek tilkobling.
3. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl).
4. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på
programvælgerens plade.
Såfremt system for antænding af gas er beskadiget,
udskift det.
Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den.
Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 25: INGEN FUGTFØLER
Fejl 25 vises, når tørretumblerens programvælger ikke får noget analogt signal fra fugtføleren.
Eksempel: stikforbindelsen er ikke tilkoblet til tørretumblerens programvælger.
(I „t“-menuen kan slukkes/tændes funktionen kontrol af fugtindhold)
(NB!: når strømforsyningen til tørretumbleren er blevet tændt, behøver fugtføleren et minuts tid til at stabilisere
sit analoge udgangssignal)
(Jf. 9.2. Overvågning af temperatur)
Fejl 25 vises, hvis tørretumbleren er i gang uden påfyldt tøj. Dette anses ikke for systemfejl. Kontroller den
rigtige funktion af tørretumbleren, som påfyldes med en vanlig mængde af vådt tøj.
!
PAS PÅ !!!
FUGTIGHEDS KONTROLSYSTEM ER IKKE TILPASSET TIL DRIFT UDEN FYLD ELLER HVIS
MASKINEN ER FYLDT MED EN LILLE MÆNGDE. SYSTEMET KAN FUNGERE PÅ EN VANLIG MÅDE
KUN HVIS DER SKER TILSTRÆKKELIG FORDAMPNING AF VANDET, SOM KAN MÅLES MED
FØLEREN FOR LUFTSFUGTIGHED.
FREMGANGSMÅDE:
1. Kontrollér, om fugtføler er tilkoblet til
tørretumblerens programvælger.
2. Kontrollér tilkoblingen.
3. Kontrollér forsyningsspænding på
fugtføleren.
4. Kontrollér fugtføler og forstærker.
5. Kontrollér analogt indgangssignal.
48
PROGRAMMERINGS MANUAL
Hvis det ikke er tilfældet, husk at tilkoble fugtføleren til
tørretumblerens programvælger.
Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion af
fejl.
Husk at udskifte tørretumblerens programvælger, hvis
der er forkert eller ingen forsyningsspænding.
Hvis fugtføleren eller forstærkeren er beskadiget,
udskift denne.
Når værdien for A3 i analog indgangsmenu = „0“, så
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
(Indgange kan kontrolleres én efter den
anden i service menuen).
findes der slet ikke et analogt indgangssignal.
Hvis styretavlens indgang ikke fungerer, udskift
styretavlen. (husk dog først at kontrollere de
forudgående punkter)
‰ FEJL 26: IKKE NOGET LÅG PÅ FUGTFØLEREN
Fejl 26 vises, hvis der mangles et støvlåg på fugtføleren.
Dette vil resultere i, at føleren vil som følge af luftstrømningen måle en for stor værdi, der ligger uden for
området ved almindelige operationer.
(I „t“-menuen kan slukkes/tændes funktionen kontrol af fugtindhold)
(NB!: når strømforsyningen til tørretumbleren er blevet tændt, behøver fugtføleren et minuts tid til at stabilisere
sit analoge udgangssignal)
(Jf. 9.2. Overvågning af temperatur)
FREMGANGSMÅDE:
1. Kontrollér, om der er støvlåg på føleren.
2. Kontrollér tilkoblingen.
3. Kontrollér forsyningsspænding på
fugtføleren.
4. Kontrollér fugtføler og forstærker.
5. Kontrollér analogt indgangssignal.
(Indgange kan kontrolleres én efter den
anden i service menuen).
Hvis der ikke er noget låg eller hvis låget er
beskadiget, sæt et nyt støvlåg på fugtføleren.
Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion af
fejl.
Husk at udskifte tørretumblerens programvælger, hvis
der er forkert eller ingen forsyningsspænding.
Hvis fugtføleren eller forstærkeren er beskadiget,
udskift denne.
Når værdien for A3 i analog indgangsmenu > „800“,
så er det analoge indgangssignal uden for området.
Hvis styretavlens indgang ikke fungerer, udskift
styretavlen. (husk dog først at kontrollere de
forudgående punkter)
! BEMÆRK!!!
SÅFREMT TØRRETUMBLEREN ER UDSTYRET MED EN FØLER FOR LUFTFUGT, KAN DEN
FUNGERE RIGTIGT KUN NÅR FØLEREN FOR LUFTFUGT ER PÅSAT MED BESKYTTELSESLÅG .
‰ FEJL 27: INGEN NEDSÆTTELSE AF FUGTINDHOLD
Fejl 27 vises, hvis fugtighedsværdi ikke sænkes i løbet af 60 minutter under tørresekvensen. (Den maksimale
tid af tørring med brug af fugtighedskontrol er indstillet til 60 minutter.)
(Jf. 9.2. Overvågning af temperatur)
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om fugtsensor fungerer.
2. Tjek om fugtsensor fungerer.
3. Tjek om fugtsensor fungerer.
4. Tjek om opvarmnings- tørresystem
fungerer.
5. Tjek om der fungerer analog indgang og
strømforsyning af sensor på
programvælgerens plade.
Tjek om der ikke er støv, som er til hinder for rigtig
funktion af fugtsensor.
Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den.
Såfremt sensor slet ikke fungerer, udskift sensor.
(Når man blæser med mund på sensor, fugtighed skal
ændres.) (filtrets kappe skal fjernes først)
Såfremt luftstrømning eller varmestyrke er
utilstrækkelig, vasketøj i tørretumbleren vil ikke blive
tørt. Fjern problemet.
Såfremt indgang af programvælgerens plade ikke
fungerer korrekt, udskift programvælgerens plade.
‰ FEJL 28: STØVFILTER
Fejl 28 vises, når støvfiltrets dør ikke åbnes efter afslutning af 40 succesfulde cykler.
Cyklustæller på støvfiltrets dør kan kontrolleres, når servicemenu kører. (Tast med speciel funktion).
FREMGANGSMÅDE:
1. Støvfilter skal renses hver dag.
2. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
Såfremt støvfilter ikke bliver renset i løbet af 40 cykler,
åbn støvfiltrets dør og rens filtret. Døren lukkes igen.
Støvfiltrets tæller vil blive resetet.
Såfremt støvfiltrets dørkontakt er dårlig, udskift
PROGRAMMERINGS MANUAL
49
resetes ved åbning af støvfiltrets dør.
3. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør
resetes ved åbning af støvfiltrets dør.
4. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør
resetes ved åbning af støvfiltrets dør.
støvfiltrets dørkontakt (almindelig lukket kontakt)
Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den.
Såfremt indgang af programvælgerens plade ikke
fungerer korrekt, udskift programvælgerens plade.
‰ FEJL 30: BESKADIGELSE AF RELÆ FOR DET EKSTERNE BETALINGSSYSTEM
Fejl 30 vises, hvis relæ for det eksterne betalingssystem bliver lukket i længere tid end den maksimal tilladte
tid for tørring (60 minutter).
Gælder kun for indstillingsvalg „EP = RL3“. Tørretumbleren vil være i gang, indtil relæ for det eksterne
betalingssystem forbliver lukket. Fordi tørretumbleren ikke må være i gang i længere tid end den maksimal
tilladte tørretid, skal den blive stoppet af sikkerhedsgrunde.
FREMGANGSMÅDE:
1. Kontroller, om den rigtige indstilling af
maskinen blev valgt.
2. Kontroller det eksterne betalingssystem.
3. Kontroller tilslutning.
4. Kontroller elektrisk indgang på elektronisk
kort.
Valg den rigtige indstilling.
Hvis det eksterne betalingssystem er
beskadiget, reparer den.
Hvis tilslutning ikke er i orden, reparer den.
Hvis indgang af det elektroniske kort ikke
længere er i funktion, udskift det elektroniske
kort.
‰ FEJL 35: FORKERT SOFTWAREVERSION
Når man installerer nyt software, som ikke er kompatibelt med den gamle software version, vil softwaret
genkende det.
Man skal indstille konfiguration på tørretumblerens programvælger på ny. Jf. kapitel 4.
BEMÆRK!!!
!
NÅR MAN INDTASTER BASISINDSTILLINGER FRA FABRIKKEN I PROGRAMVÆLGEREN, VIL ALLE
BRUGERINDSTILLINGER SLETTES.
Efter en ny initialisering af programvælger kan fejlmelding 35 fjernes ved kun at slukke at tænde for
strømforsyning.
‰ FEJL 36: FOR HØJ TEMPERATUR
Fejl 36 vises, når den aktuelle afkølingstemperatur stadigvæk er større end på 78° C ved slut på cyklussen.
Hvis temperaturen stadigvæk er højere end på 78° C ved slut på cyklussen, vil tørretumbleren fortsætte
kølesekvensen i 60 minutter (indtil temperaturen er lavere end på 65° C, eller indtil lugen åbnes). Såfremt
temperaturen stadigvæk er højere end på 70° C efter disse 60 minutter, vil der genereres Fejl 36.
På displayet vises „Hot“ og lufttemperatur som indikering for, at maskinen er i fejltilstand.
(Jf. 9.2. Overvågning af temperatur)
FREMGANGSMÅDE:
1. Kontrollér systemet for luftafledning.
2. Kontrollér temperaturføler.
3. Kontrollér opvarmningssystem.
4. Kontrollér kontaktor for opvarmning
(ventil).
5. Kontrollér tilkoblingen.
6. Kontrollér udgangsrelæ, der styrer
opvarmningssystem.
7. Kontrollér temperaturens indgangssignal
efter tilstanden i Service menu.
50
PROGRAMMERINGS MANUAL
Hvis luftstrømning ikke er tilstrækkelig, så husk at
tilpasse systemet for luftafledning.
Hvis temperaturføler ikke måler korrekt, udskift denne.
Hvis opvarmningssystemet er beskadiget, reparér
eller udskift dette.
Hvis kontaktoren for opvarmning (ventil) ikke
fungerer, reparér eller udskift denne.
Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion af
fejl
Hvis udgangsrelæet ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
Hvis indgangen ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
‰ FEJL 37: SIKKERHED – FOR VARM
Fejl 37 vises, når aktuel temperatur overskrider sikkerhedstemperatur på 85° C under maskinens drift. ((∗)T24
& T35, KUN ELEKTRISK OPVARMNING: 100° C
Hvis tørretemperaturen er højere end på 85° C((∗)100° C, vil tørretumbleren fortsætte kølesekvensen i 30
minutter (eller indtil temperaturen er lavere end på 65° C, eller indtil lugen åbnes).
På displayet vises „Hot“ som indikering for, at maskinen er i fejltilstand.
Kontrollér sikkerhedstermostater ST1 og ST2. Sikkerhedstermostater skulle slukke opvarmningssystemet og
forhindre høje temperaturer.
(Jf. 9.2. Overvågning af temperatur)
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
! BEMÆRK!!!
HVIS DER VISES FEJL 37, BESTÅR DER RISIKO FOR FORBRÆNDING OG MAN SKAL TRÆFFE
FORANSTALTNINGER FOR NEDSÆTTELSE AF TEMPERATUREN.
FREMGANGSMÅDE:
1. Kontrollér systemet for luftafledning.
2. Kontrollér temperaturføler.
3. Kontrollér opvarmningssystem.
4. Kontrollér kontaktor for opvarmning
(ventil).
5. Kontrollér tilkoblingen.
6. Kontrollér sikkerhedstermostater
ST1 og ST2.
7. Kontrollér udgangsrelæ, der styrer
opvarmningssystem.
8. Kontrollér temperaturens indgangssignal
efter tilstanden i Service menu.
Hvis luftstrømning ikke er tilstrækkelig, så husk at
tilpasse systemet for luftafledning.
Hvis temperaturføleren ikke måler korrekt, udskift
denne.
Hvis opvarmningssystemet er beskadiget, reparér
eller udskift dette.
Hvis kontaktoren for opvarmning (ventil) ikke
fungerer, reparér eller udskift denne.
Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion af
fejl
Sikkerhedstermostater skulle slås fra inden
generering af fejl 37.
Hvis udgangsrelæet ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
Hvis indgangen ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 38: KONTAKT AF STØVFILTRETS LUGE
Fejl 38 vises, når kontakt af støvfiltrets luge bliver slået fra under tørrecyklussen.
Under normal drift forudsættes der ikke, at støvfiltrets luge er åben under tørrecyklussen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Kontrollér, om støvfiltrets luge er lukket
korrekt.
2. Kontrollér, om kontakt af støvfiltrets luge
er slået til.
3. Kontrollér tilkoblingen.
4. Kontrollér indgangssignal efter tilstanden i
Service menu.
Hvis det ikke er tilfældet, luk støvfiltrets luge korrekt.
Hvis støvfiltrets luge er lukket, så skal kontakten af
støvfiltrets luge være slået til.
Hvis kontakten er beskadiget, skal denne udskiftes.
Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion af
fejl.
Hvis indgangen ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
‰ FEJL 41: TID FOR SERVICE
Fejlmelding tid for service er indikering for at det er nødvendigt at vedligeholde maskinen.
Fremskaf oplysninger om det ønskede indgreb i Manualen til installation og vedligeholdelse.
Fejlmelding 41 er kun vejledende og maskinen kan køre fortsat. Det er nødvendigt at resætte cyklustælleren
for at kunne slette denne fejlmelding.
) Sæt nøgleomskifter i programmerings modus. Tryk på tast
„MEDIUM“ temperatur.
På displayet vises:
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
51
•
cyklustæller (kun i nogle sekunder).
)Så snart tælleren er vist, tryk 3 x på tast „MEDIUM“ temperatur.
•
tælleren er nu resat til værdi 0 og fejl 41 „Tid for service“ er ligeledes resat.
‰ FEJL 95: OVERVÅGNINGSSYSTEM
Når overvågningssystem er blevet aktiveret, vises fejl 95 i feltet for fejlmeldinger. Er dette tilfældet, tilkald
serviceteknikeren og bed ham om hjælp.
‰ FEJL 99: FEJL I HUKOMMELSE OG SOFTWARE WATCH DOG
I listen over fejl erstattes fejl 99 med de respektive hukommelsesfejl (150 – 165) og med softwarefejl (170 –
199).
‰ FEJL 150 - 165: HUKOMMELSESFEJL
Hvis der vises hukommelsesfejl, så er der et fejl på eeprom hukommelse.
Forsøg at genindføre programmer. Kontrollér kilden for elektrisk „forstyrrelse“.
‰ FEJL 170 - 199: SOFTWAREFEJL
Der må aldrig vises softwarefejl. Hvis der vises fejlmelding softwarefejl, kontakt fabrikanten.
! BEMÆRK!!!
VED SLUT AF TØRRECYKLUSSEN, NÅR TEMPERATUREN ER >74°C OG <79°C, VIL DENNE
KØLESEKVENS BLIVE FORLÆNGET MED 3 MINUTTER. IMENS DER FOREGÅR
KØLESEKVENSEN, VISES DER 0 MINUTTER.
9.9. KONTROL AF FUGTINDHOLD - FJERNELSE AF PROBLEMET
Imens der tørres vasketøj, kan man overvåge analog værdi fra fugtføleren.
Overvågning kan udnyttes til diagnostiske formål.
Når tørretumbleren kører, er nøgleomskifter i programmerings modus: Tryk på tast Høj temperatur (High
Temperature) og der vises analog værdi fra fugtføleren i 2 sekunder.
! PAS PÅ!!!
FUGTIGHEDS KONTROLSYSTEM ER IKKE TILPASSET TIL DRIFT UDEN FYLD ELLER HVIS MASKINEN
ER FYLDT MED EN LILLE MÆNGDE. SYSTEMET KAN FUNGERE PÅ EN VANLIG MÅDE KUN HVIS DER
SKER TILSTRÆKKELIG FORDAMPNING AF VANDET, SOM KAN MÅLES MED FØLEREN FOR
LUFTSFUGTIGHED. KONTROLLER DEN RIGTIGE FUNKTION AF TØRRETUMBLEREN VED AT BRUGE
EN VANLIG MÆNGDE AF VÅDT TØJ.
Fjernelse af problemer omkring kontrol af fugtindhold:
T Kontrol af støvfiltrets låg
Hvis fugtkontrollen ikke fungerer, mangles der sandsynligvis støvfiltrets låg.
Støvfiltrets låg er et hvidt dæksel, der ikke må fjernes fra føleren.
Selv om det ikke ser sådan ud, muliggør støvfiltrets låg gennemstrømning af luft.
T Kontrol af lugens låsesystem
Hvis tørretumblerens luge ikke er lukket helt, indsuges luft fra rummet i tørretumbleren.
Dette resulterer i ukorrekt måling af luftfugt.
Husk at sikre, at tørretumbleren kører kun, når lugen er lukket.
(Hvis lugen står åben i en afstand på 10 mm, skulle det ikke være muligt at starte tørreprogrammet.)
T Kontrol af opvarmning og af luftstrømning
Måling af luftfugt kan kun fungere, såfremt der eksisterer tilstrækkelig fordampning af vand fra vasketøj.
Fordampningen kan kun foregå, når luft og hermed også vasketøj opvarmes tilstrækkeligt.
I det tilfælde, når tørretumbleren skal køre med nedsat varmeydelse, skal luftstrømningen nedsættes
tilsvarende, for at fordampningen stadigvæk er mulig.
Eksempel:
Der er ikke tilstrækkelig strøm til rådighed i bygningen.
Tørretumbleren udnytter ved sit arbejde kun 50 % af sin elektriske varmeydelse.
52
PROGRAMMERINGS MANUAL
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
Luftstrømningen skal nedsættes tilstrækkeligt, for at fordampningen i tørretumbleren er tilstrækkelig for optimal
kontrol af fugtindhold.
T Kontrol af tørreprocessens udgangstemperatur
Ved en almindelig tørreproces opnår luftens udgangstemperatur sin programmerede målværdi først, når
vasketøjet er blevet tørt.
For rigtigt forløb af tørreprocessen: tørretumbleren skal opnå programmeret målværdi, inden tørreprocessen
stoppes via fugtkontrollen.
Hvis dette ikke er tilfældet, er det sandsynligt, at fordampningen under tørreprocessen foregik utilstrækkeligt
på grund af nedsat varmeydelse. Måling af luftfugt vil ikke være præcis for optimal kontrol af fugtindhold.
T Vasketøj skal være sorteret
Såfremt der er forskellige slags af vasketøj, er det ikke muligt, at tørreprocessen vil resultere i jævnt tørt
vasketøjet.
Der anbefales altid at sortere og tørre vasketøjet af samme slags.
* bomuld
* syntetisk vasketøj
Ved kontrol af fugtindhold vil tørring af forskellige slags vasketøj ikke medføre et godt resultat.
T Tynde – tykke tekstiler
Man behøver en længere tørretid for tykke tekstiler såsom jeans.
Tørreprogrammet vil sandsynligvis standses, når tekstilet er næsten tørt, men indre sider i lommer vil fortsat
være fugtige.
I tilfælde af tynde tekstiler kan ske, at vasketøjet fortsat er fugtigt på de steder, hvor tekstilet er syet sammen.
Tekstilet vil blive tørt over natten.
Kontrol af fugtindhold vil standse tørretumbleren, når vasketøjet er tørt på grund af den målte luftfugt.
T Tromlens korrekte påfyldning
Nogle tekstiler har brug for mere plads i tromlen end andre tekstiler.
Det er vigtigt at vælge tørretumbleren af rigtig størrelse, for at opnå en god luftcirkulering.
Hvis der er mere vasketøj i tromlen, vil det være til hinder for luftstrømning og vasketøj vil ikke tørres jævnt.
516389_C_UDSTEDELSESDATO_21.9.2009.DOC
PROGRAMMERINGS MANUAL
53
VIGTIGT!
MASKINENS TYPE:
PROGRAMVÆLGER:
– PROGRAMVÆLGER EASY CONTROL (EC)
INSTALLATIONS DATO:
INSTALLATION
FORETAGET AF:
SERIENUMMER:
ELEKTRISK SPECIFICERING:
SPÆNDING ............V..........FASE ...........Hz
BEMÆRKNING:
VED ENHVER KONTAKT MED DIN DEALER
VEDRØRENDE MASKINENS SIKKERHED ELLER
RESERVEDELE SKAL DETTE KORT VÆRE ORDENTLIGT
UDFYLDT.
BRUGSVEJLEDNINGEN OPBEVARES TIL SENERE
BRUG.
DEALER:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising