manuals 549107-c-uitgave

manuals 549107-c-uitgave
INDUSTRIËLE WASMACHINES MET HOGE
TOEREN EN CENTRIFUGE
7kg
8kg
11kg
14kg
18kg
24kg
ORIGINEEL HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET
ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107 C
Datum van uitgave: 10.7.2012
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN .....................................................................................................................4
BEDIENING ....................................................................................................................................................9
Symbolen op de machine............................................................................................................................9
Vóór het wassen........................................................................................................................................11
Het openen van het deurtje van de trommel .............................................................................................11
Het in de wasmachine plaatsen van het wasgoed....................................................................................11
Het sluiten van het deurtje van de wastrommel ........................................................................................11
Programmakeuze ......................................................................................................................................11
Overzicht van wasprogramma´s ...............................................................................................................12
Het toevoegen van wasmiddelen ..............................................................................................................12
HET AANZETTEN VAN DE MACHINE ........................................................................................................13
Versie Xcontrol ..........................................................................................................................................13
Versie Xcontrol Plus ..................................................................................................................................14
Het einde van de wascyclus......................................................................................................................14
ONDERBREKINGEN IN DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE..................................................14
Versie Xcontrol ..........................................................................................................................................14
Versie Xcontrol Plus ..................................................................................................................................15
MODULE VOOR HET AUTOMATISCH OPENEN VAN HET SLOT VAN HET DEURTJE .........................15
Hoe maakt men het deurtje open bij storingen .........................................................................................15
WERKWIJZE BIJ HET VERHELPEN VAN STORINGEN ............................................................................16
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................................................................18
Aansluiting.................................................................................................................................................18
Machines 7-8-11-14-18-24 kg / 15-18-25-30-40-50 lb ..............................................................................19
INSTALLATIE ...............................................................................................................................................24
Transport en uitpakken..............................................................................................................................24
Het op de grond plaatsen..........................................................................................................................25
Mechanische installatie .............................................................................................................................26
Aansluiting van het water ..........................................................................................................................28
Aansluiting van de afvoer..........................................................................................................................30
Afvoerventiel..............................................................................................................................................30
Afvoerpomp ...............................................................................................................................................31
Aansluiting van de ventilatie......................................................................................................................32
Aansluiting van de stoom ..........................................................................................................................32
Aansluiting van de dosering van vloeibaar wasmiddel .............................................................................33
Elektriciteitsaansluiting van de dosering van vloeibaar wasmiddel ..........................................................34
Elektriciteitsaansluiting ..............................................................................................................................35
Algemeen ..................................................................................................................................................35
De stroombeschermer - Residual current device (RCD) ..........................................................................36
Zekering van de toevoer ...........................................................................................................................36
Toevoerkabel.............................................................................................................................................36
Aarding van de machine en beveiligingsverbindingen..............................................................................37
Meerdere éénfasige machines parallel .....................................................................................................38
ONDERHOUD EN AFSTELLING .................................................................................................................39
Dagelijkse controle- en onderhoudshandelingen......................................................................................39
Driemaandelijkse controle- en onderhoudshandelingen...........................................................................39
Zesmaandelijkse controle- en onderhoudshandelingen ...........................................................................40
Vervanging van de dichting van het deurtje ..............................................................................................40
Afstelling van de veiligheidsschakelaar.....................................................................................................41
Vervangen en opspannen van de drijfriem ...............................................................................................42
Waterfilters ................................................................................................................................................42
Aandraaimomenten ...................................................................................................................................42
Vervanging van de zekeringen van de wasmachine.................................................................................42
PROBLEMEN EN STORINGEN...................................................................................................................43
Het openen van de deursluiting in geval van nood ...................................................................................43
Foutmeldingen op de display ....................................................................................................................43
Lijst van aangeraden vervangende onderdelen........................................................................................43
HET BUITEN BEDRIJF STELLEN VAN DE MACHINE ...............................................................................44
Het loskoppelen van de machine ..............................................................................................................44
Liquidatie van de machine ........................................................................................................................44
HET BUITEN BEDRIJF STELLEN VAN DE MACHINE ..............................................................................44
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
3
Veiligheidsaanwijzigingen
Veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING – BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK.
Wanneer men zich niet aan de aanwijzingen houdt, kan dit leiden tot onjuist gebruik van de
machine, hetgeen kan leiden tot brand, verwondingen, de dood en/of tot schade aan de
inrichting van de wasruimte en/of de machine.
WAARSCHUWING – Lees voordat u de machine in gebruik neemt de BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN aandachtig door. Onjuist gebruik van de machine kan leiden tot
brand, ongelukken i.v.m. elektrische stroom of tot ernstige verwondingen van personen of tot de
dood, evenals tot ernstige schade aan de machine.
 Deze versie van de handleiding is een vertaling van de originele Engelse versie. De aanwijzingen zijn
zonder de originele versie niet compleet.
 Bestudeer grondig alle instructies, d.w.z. deze „Handleiding voor de installatie, het onderhoud en de bediening van
de machine“, het „Programmeringshandboek“ en de „Katalogus van vervangende onderdelen“ vóórdat u de
machine installeert, in gebruik neemt of er onderhoud aan pleegt. Het Programmeringshandboek en de Catalogus
van vervangende onderdelen worden niet automatisch bij de machine meegeleverd. Vraag het
Programmeringshandboek en de Katalogus van vervangende onderdelen op bij uw leverancier of de
producent.
 Ga te werk conform de instructies, die zijn opgenomen in de handleidingen, en bewaar de handleidingen t.b.v.
later gebruik op een geschikte plaats dichtbij de machine.
 De veiligheidsaanwijzingen voor het personeel dat de machine bedient, die zijn opgenomen in de handboeken,
dienen uitgeprint en in de wasruimte, dichtbij de machine, opgehangen te worden.
 De wasmachines met centrifuge zijn uitsluitend bestemd voor het wassen van textiel, alle andere stoffen
en/of voorwerpen kunnen de machine beschadigen of verwondingen veroorzaken.
 Om te voorkomen dat personen verwond kunnen raken wanneer de machine voor andere technologieën wordt
gebruikt, dient u zich te houden aan de aanwijzingen en de waarschuwingen in acht te nemen.
 De producent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor beschadigingen aan textiel, die veroorzaakt
worden door toepassing van een ongeschikte werkwijze bij het wassen.
 Houdt u zich altijd aan de instructies en/of waarschuwingen, die door de producent zijn aangebracht op het
textiel en/of op de was- of schoonmaakmiddelen.
 De machine dient geïnstalleerd te worden conform de instructies. De afvoer, de toevoer, de elektriciteitsaansluiting, de ventilatie, de aarding en de overige aansluigingen dienen te worden uitgevoerd conform het
Installatiehandboek, in overeenstemming van de ter plekke geldende normen, en de aansluiting dient te
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon, die over voldoende geldige bevoegdheden beschikt.
 Bij de aansluiting op het locale elektriciteitsnetwerk (TT / TN / IT, ...) dienen de geldende voorschriften
gehandhaafd te worden. De standaarduitvoering van de installatie kan niet altijd worden aangesloten op
IT-elektriciteitsnetwerken. Neem contact op met uw leverancier.
 Alle machinetypen zijn vervaardigd conform de Europese voorschriften op het gebied van
elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Ze mogen uitsluitend gebruikt worden in ruimten, die
beantwoorden aan de categorie van elektromagnetische compatibiliteit van de machine (alle machines
voldoen minimaal aan categorie A – industriële omgeving). Uit veiligheidsoverwegingen dient altijd de
minimale veilige afstand tot gevoelige elektrische of elektronische installaties gehandhaafd te worden.
 Wijzig de ingestelde parameters van de frequentie-omvormer niet. Dit zou kunnen leiden tot ernstige
verwondingen, brand, schade aan de machine e.d..
 Oefen tijdens het transport en de opslag geen bovenmatige krachten uit op de verpakking, want hierdoor
zouden componenten van de machine, die tot buiten de omtrek van de machine uitsteken, beschadigd kunnen
raken.
 Maak uitsluitend gebruik van koperen geleiders. De machine dient te worden aangesloten met een toevoer
waarop geen verlichting noch wandcontactdozen zijn aangesloten.
 Willekeurig welke wijzigingen in de installatie, die niet zijn beschreven in het Installatiehandboek, dienen te
worden goedgekeurd door de leverancier of de producent. Zoniet, dan weigeren de leverancier en de
producent iedere aansprakelijkheid voor eventuele verwondingen van het bedienende personeel of voor
schade aan eigendommen. Ingrepen in en wijzigingen aan de machineconstructie zijn ontoelaatbaar en de
producent weigert in dergelijke gevallen iedere aansprakelijkheid.
 Wasmachines met centrifuge dienen op een vlakke oppervlakte geïnstalleerd te worden. Zoniet, dan kan dit
leiden tot vibraties tijdens het centrifugeren hetgeen, ook al is de machine uitgerust met een trillingsschakelaar,
kan leiden tot ernstige beschadiging van de machine en vervolgens ook tot verwonding van het bedienend
personeel.
4 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Veiligheidsaanwijzingen
 et de machine nooit aan wanneer de transportstutten niet verwijderd zijn. De wasmachine zou vóór gebruik
altijd getest moeten worden.
 In nieuwe wasmachines kan restvuil van het productieproces zijn achtergebleven. Door dit restvuil kan uw
was vies worden. Voer daarom, vóórdat u uw normale was gaat wassen, tenminste één hete wascyclus
met oude lappen en stoffen uit.
 Houd de machine en de omgeving schoon, zorg dat er geen brandbare materialen rondslingeren.
 Het gebruik van hypochloride veroorzaakt corrosie, die onder bepaalde omstandigheden kan veroorzaken
dat onderdelen kapot gaan.
 Ingeval het ontstaan van corrosie samenhangt met de inwerking van chloor en zijn verbindingen, kan geen
garantie toegekend worden.
 De machine mag niet gebruikt worden in een omgeving, waar zich binnen de machine een explosieve
atmosfeer kan vormen.
 Stel de machine niet bloot aan weersinvloeden noch aan extreem lage of hoge temperaturen of aan
vochtigheid.
 Berg in de nabijheid van de machine geen brandbare materialen op. Baken de gevaarlijke zones binnen de
wasruimte af en voorkom, wanneer de machine in bedrijf is, dat men deze zones betreedt.
 Was geen wasgoed dat voordien is schoongemaakt, geweekt of vervuild met benzine, met
schoonmaakmiddelen voor droog wassen, met andere brandbare of explosieve stoffen of met stoffen die
dampen afscheiden, die ontsteking of een explosie kunnen veroorzaken. Dergelijk textiel dient eerst met
de hand gewassen en vervolgens gedroogd te worden.
 Voeg geen benzine, schoonmaakmiddelen voor droog wassen noch andere brandbare of explosieve
stoffen toe aan het wasbad. Deze stoffen scheiden dampen af, die ontsteking of een explosie zouden
kunnen veroorzaken.
 Onder bepaalde omstandigheden kan in warmwatersystemen, die twee weken of langer niet gebruikt
worden, watergas ontstaan. Watergas is explosief. Wanneer het warmwatersysteem gedurende langere
tijd niet gebruikt is, open dan alle warmwaterkranen en laat het water enige minuten wegstromen. Hiermee
laat u het opgehoopte gas ontsnappen. Omdat het een brandbaar gas betreft mag u tijdens deze
handelingen niet roken en geen open vuur gebruiken.
 DE TEMPERATUUR VAN DE TROMMEL IN DE WASMACHINE: Voor het meten van de temperatuur van
het wasbad in de wastrommel maakt de elektronische programmator gebruik van een warmtesensor. Er
bestaan verscheidene factoren, die de termperatuursmetingen kunnen beïnvloeden. De metingen van het
wasbad zijn om deze reden uitsluitend oriënterend van aard.
 U dient zich altijd zorgvuldig te houden aan de instructies van de producenten van de was- en
schoonmaakmiddelen en van de middelen voor droog wassen en de desinfectiemiddelen. U voorkomt zo
eventuele verwondingen. Bewaar deze middelen buiten het bereik van kinderen, het best in een afsluitbare
ruimte.
 Zit niet onnodig aan de bedieningselementen van de machine en omzeil de veiligheidsaanwijzingen en
waarschuwingen niet.
 Schakel in geval van nood de hoofdschakelaar uit, of een andere noodinstallatie voor het loskoppelen van
de elektriciteit.
 Plaats bij het vullen van het waspoederreservoir, of wanneer de machine in bedrijf is, geen voorwerpen op
het deksel van het waspoederreservoir.
 Open het deksel van het waspoederreservoir niet, wanneer de machine is aangezet. Uitstromende of wegspuitende
gevaarlijke vloeistoffen kunnen ernstige huidverbrandingen of brandwonden veroorzaken.
 Maak geen gebruik van de machine wanneer deze beschadigd is, wanneer er onderdelen ontbreken of wanneer de
dekplaten verwijderd zijn. De machine mag niet worden aangezet wanneer de dekplaten niet op de juiste wijze en op
de juiste plaats zijn vastgezet.
 De machine mag niet worden blootgesteld (of worden opgeslagen of geïnstalleerd op locaties waar ze blootgesteld
zou kunnen worden) aan de invloeden van het weer, aan extreem lage of hoge temperaturen of aan vocht. Was de
machine niet met behulp van een spuit noch met stromend water. Laat de machine NOOIT nat worden.
 Controleer het sluitmechanisme van het deurtje regelmatig. Omzeil de functie van het sluitmechanisme van het
deurtje NOOIT.
 Na het uitvoeren van onderhoud of het schoonmaken en na iedere dag van de bedrijfsvoering dient men de
elektriciteitstoevoer en de hoofdtoevoer van water en stoom af te sluiten.
 Aan de achterzijde van de machine bevindt zich een ventilatie-opening. Uit deze opening kan stoom of hete lucht
ontsnappen. Dek deze ventilatie-opening niet af en controleer haar regelmatig. Ze dient als lucht- en stoomafvoer om
te voorkomen dat er binnenin de wasmachine overdruk ontstaat.
 Repareer of vervang geen machine-onderdelen en probeer niet service-handelingen uit te voeren, wanneer dit niet
expliciet wordt aangeraden in de onderhouds- of service-instructies, en zelfs dan uitsluitend wanneer u deze
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
5
Veiligheidsaanwijzigingen
instructies begrijpt en in staat bent ze met succes uit te voeren. Service-handelingen mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel.
 De in dit handboek opgenomen informatie is bestemd voor gekwalificeerd servicepersoneel, dat bekend is
met de geldende veiligheidsmaatregelen bij reparaties aan machines. Alle testen en reparaties zouden
moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel, dat is uitgerust met de juiste werktuigen
en meetinstrumenten. Alle vervangingen van onderdelen zouden moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd servicepersoneel, dat hiervoor uitsluitend gebruik maakt van door de producent
goedgekeurde vervangende onderdelen.
 Wanneer service- of reparatiehandelingen worden uitgevoerd door niet-gekwalificeerd servicepersoneel of
wanneer gebruik gemaakt wordt van andere dan door de producent goedgekeurde onderdelen, kan dit
leiden tot onjuiste montage of foutieve afstellingen. Onjuiste montage en foutieve afstellingen kunnen
gevaarslijke situaties veroorzaken.
 Tijdens het uitvoeren van servicehandelingen kunnen risico´s voor verwondingen of ongelukken met
elektriciteit ontstaan. Deze verwondingen en/of ongelukken met elektriciteit kunnen zeer ernstig of zelfs
dodelijk zijn. Daarom dient men tijdens het uitvoeren van controles van de elektrische spanning op de
afzonderlijke componenten of machines buitengewoon voorzichtig te werk te gaan.
WEES VOORZICHTIG: Tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zou de elektriciteitstoevoer
ALTIJD uitgeschakeld moeten zijn. Alleen in de allernoodzakelijkste en bijzondere gevallen mag de
elektriciteitstoevoer worden ingeschakeld.
 Alle industriële wasmachines (OPL - On Premise Laundry) zijn bestemd voor gebruik in wasserijen met
geschoold personeel.
 Verwijder het deurtje alvorens de machine buiten gebruik gesteld of vernietigd wordt.
 Alle lekkages van water of stoom dienen direct gerepareerd te worden. Sluit ingeval van een lekkage direct
de hoofdtoevoer van water of stoom af.
 Wanneer zich willekeurig welk probleem of defect aandient, neem dan direct contact op met uw dealer,
serviceverlener of met de producent.
 De producent behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de
handboeken aan te brengen.
 Op machines met een netto bruikbare trommelinhoud tussen de 60 en de 150 liter is de norm IEC335 van
toepassing. Op machines met een netto bruikbare trommelinhoud van meer dan 150 liter is de norm
EN60204-1 van toepassing.
WAARSCHUWING!
!
WANNEER DE MACHINE T.B.V. ZELFBEDIENING M.B.V. EEN MUNTJE, EEN FICHE OF OP EEN
SOORTGELIJKE WIJZE WORDT BEDIEND, DIENT DE EIGENAAR/EXPLOITANT ZORG TE DRAGEN
VOOR EEN BEDIENINGSELEMENT, WAARMEE DE MACHINE IN NOOD OP AFSTAND STILGEZET
KAN WORDEN. DEZE INSTALLATIE DIENT ZODANIG AANGEBRACHT TE WORDEN, DAT ZE VOOR
GEBRUIKERS GEMAKKELIJK EN VEILIG BEREIKBAAR IS. DE INSTALLATIE DIENT TE
BEWERKSTELLIGEN DAT IN IEDER GEVAL HET BESTURINGSCIRCUIT VAN DE MACHINE
VERBROKEN WORDT.
! WAARSCHUWING!
RAAK HET GLAS VAN HET DEURTJE NIET AAN ZOLANG DE WASCYCLUS NIET IS VOLTOOID.
MAAK HET DEURTJE VAN DE WASMACHINE NIET OPEN ZOLANG DE TROMMEL NOG DRAAIT EN
ZOLANG HET WATER NIET UIT DE TROMMEL IS AFGEVOERD.
STOP GEEN WASGOED IN DE MACHINE, DAT VERVUILD IS MET EXPLOSIEVE STOFFEN OF
GEVAARLIJKE CHEMICALIËN. DEZE MACHINE MAG NIET WORDEN BEDIEND DOOR KINDEREN.
LAAT KINDEREN NIET IN, OP OF IN DE NABIJHEID VAN DE MACHINE SPELEN. CHECK VÓÓRDAT U
DE MACHINE AANZET NA OF ZICH IN DE MACHINE OF IN DE DIRECTE NABIJHEID ERVAN GEEN
PERSONEN (KINDEREN) OF DIEREN BEVINDEN.
!
WAARSCHUWING!
VOOR DEZE MACHINE DIENT MEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ORIGINELE ONDERDELEN OF VAN
ONDERDELEN DIE HIER GELIJK AAN ZIJN.
PLAATS NA HET UITVOEREN VAN REPARATIES ALLE PANELEN TERUG OP HUN PLAATS EN ZET
ZE OP DE OORSPRONKELIJKE MANIER VAST. BESCHOUW DIT ALS EEN MAATREGEL TEGEN
ELEKTRISCHE SCHOKKEN, VERWONDINGEN, BRAND EN/OF DE BESCHADIGING VAN
EIGENDOMMEN.
6 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Veiligheidsaanwijzingen
! WAARSCHUWING!
WANNEER MEN DE MACHINE VANAF DE VOORKANT BEKIJKT, DIENT DE TROMMEL BIJ HET
CENTRIFUGEREN IN DE RICHTING VAN DE WIJZERS VAN DE KLOK TE DRAAIEN.
! WAARSCHUWING!
DE MACHINE DIENT AAN HET TOEVOERSNETWERK VERBONDEN TE WORDEN MET BEHULP VAN
EEN BESCHERMINGSGELEIDER EN DEZE GELEIDER DIENT IN DE MACHINE AAN DE JUISTE
AARDINGSPEN AANGESLOTEN TE WORDEN. VERDER DIENEN ALLE MACHINES IN DE WASSERIJ
DOOR EEN BESCHERMINGSCIRCUIT MET ELKAAR VERBONDEN TE WORDEN.
! WAARSCHUWING!
OM TE VOORKOMEN DAT ER BRAND, VERWONDINGEN EN/OF ONGELUKKEN MET
ELEKTRICITEIT ONTSTAAN, DIENT DE WASMACHINE ALTIJD NAAR BEHOREN GEAARD TE ZIJN.
SLUIT DE MACHINE NIET AAN OP HET NETWERK ZOLANG ZE NIET NAAR BEHOREN GEAARD IS,
CONFORM DE LOCALE EN NATIONALE NORMEN. WANNEER MEER MACHINES OP EENZELFDE
LOCATIE WORDEN AANGESLOTEN, VERBIND ZE DAN ZO MOGELIJK MET ELKAAR TOT ÉÉN
BESCHERMINGSCIRCUIT.
! WAARSCHUWING!
DE WASMACHINE IS BESTEMD VOOR PERMANENTE AANSLUITING, DAAROM DIENT ZE
GEPLAATST TE WORDEN OP EEN ONBRANDBARE ONDERGROND MET EEN ADEQUATE
OPPERVLAKTESTRUCTUUR. ER DIENT ZICH EEN BETONNEN FUNDAMENT TE BEVINDEN.
VANWEGE BRANDGEVAAR EN BOVENMATIGE VIBRATIES IS HET NIET TOEGESTAAN DE
MACHINE OP EEN HOUTEN VLOER MET METALEN VERSTEVIGINGEN TE PLAATSEN.
INSTALLEER DE MACHINE NOOIT OP EEN BOVENVERDIEPING OF OP EEN ONDERGROND, DIE
NIET OVER DE VOORGESCHREVEN DRAAGKRACHT BESCHIKT.
! WAARSCHUWING!
OOK WANNEER DE MACHINE ZICH IN DE POSITIE „UITGESCHAKELD“ BEVINDT, STAAN DE
TOEVOERSAANSLUITINGEN VAN DE SCHAKELAAR NOG STEEDS ONDER SPANNING.
! WAARSCHUWING!
WACHT NA HET AFSLUITEN VAN DE ELEKTRICITEITSTOEVOER TENMINSTE 10 MINUTEN
ALVORENS AAN DE CONTROLE OF DE SERVICEHANDELING AAN DE WASMACHINE TE
BEGINNEN. CONTROLEER VÓÓR DE CONTROLE VAN DE FREQUENTIE-OMVORMER OF ZICH
TUSSEN DE KLEMMEN + EN – GEEN RESTSPANNING BEVINDT. VOORDAT U AAN DE CONTROLE
VAN DE OMVORMER BEGINT DIENT DEZE SPANNING KLEINER DAN 30 VDC TE ZIJN.
! WAARSCHUWING!
STA NOOIT TOE DAT KINDEREN OP DE MACHINE, IN DE MACHINE OF IN HAAR NABIJHEID
SPELEN. WANNEER ZICH TIJDENS HET GEBRUIK KINDEREN IN DE NABIJHEID VAN DE MACHINE
OPHOUDEN, DIENEN DEZE ONDER STRENG TOEZICHT TE STAAN. HET IS KINDEREN NIET
TOEGESTAAN DE MACHINE TE BEDIENEN.
! WAARSCHUWING!
MAAK, WANNEER DE SLUITING VAN HET DEURTJE NIET FUNCTIONEERT, GEEN GEBRUIK VAN
DE MACHINE ZOLANG DE SLUITING NIET GEREPAREERD IS.
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
7
Veiligheidsaanwijzigingen
! WAARSCHUWING!
NEEM ALLE GELDENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN WETTEN IN ACHT. DE INSTRUCTIES EN
WAARSCHUWINGEN DIE IN DIT HANDBOEK ZIJN OPGENOMEN, KUNNEN NIET ALLE MOGELIJKE
GEVAARLIJKE SITUATIES BESCHRIJVEN. ZE DIENEN DAN OOK BESCHOUWD TE WORDEN ALS
ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN. VOORZICHTIGHEID EN ZORGVULDIGHEID ZIJN
FACTOREN, DIE NIET IN DE CONSTRUCTIE VAN DE MACHINE INGEBOUWD KUNNEN WORDEN.
DEZE FACTOREN DIENEN TOT DE BASISEIGENSCHAPPEN TE BEHOREN VAN DE PERSONEN,
DIE DE MACHINE INSTALLEREN, EXPLOITEREN OF ER ONDERHOUD AAN PLEGEN.
HET IS AAN DE GEBRUIKER ZELF, TIJDENS DE BEDIENING VAN DE MACHINE AFDOENDE
VOORZICHTIG TE WERK TE GAAN.
! WAARSCHUWING!
VERWIJDER DE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN, DIE OP DE MACHINE ZIJN AANGEBRACHT, NIET.
HOUD U AAN DE AANWIJZINGEN EN DE SYMBOLEN OP DE PLAATJES, OM ZO TE VOORKOMEN DAT
ER PERSONEN GEWOND RAKEN. OP CRUCIALE PLAATSEN ZIJN OP DE MACHINE
VEILIGHEIDSPLAATJES AANGEBRACHT, DEZE PLAATJES DIENEN LEESBAAR GEHOUDEN TE
WORDEN, ANDERS ZOU BEDIENEND OF SERVICE-PERSONEEL GEWOND KUNNEN RAKEN.
8 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Veiligheidsaanwijzingen
Bediening
Symbolen op de machine
Pas op, gevaarlijke elektrische spanning
elektrische apparatuur
Pas op – Ander gevaar, lees de geschreven instructies en volg deze instructies op
Warmwatertoevoer
(rood label)
Koudwatertoevoer, zacht water
(lichtblauw label)
Pas op – Verhoogde temperatuur
Niet afsluiten, niet afdekken
Uitlaat van hete lucht uit de machine
Koudwatertoevoer, hard water
(donkerblauw label)
Openingen niet slaan, maar boren
Druk in geval van gevaar op de drukknop
CENTRALSTOP om de machine te stoppen
Stoom
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
9
Bediening
Versie Xcontrol
Versie Xcontrol Plus
START
(voor de versie OPL functie ADVANCE)
START
(functie ADVANCE)
(1)
KEUZE BEVESTIGEN
STOP (onderbreken van het
programma)
KEUZE OPHEFFEN
KEUZE BEVESTIGEN
NAVIGATIE NAAR BOVEN
KEUZE OPHEFFEN
NAVIGATIE NAAR BENEDEN
NAVIGATIE NAAR BOVEN
TOEGEVOEGDE FUNCTIE KIEZEN
NAVIGATIE NAAR BENEDEN
INFO
KEUZE NEE
VERKORTIMG VAN DE TIJDSEQUENS
Versie OPL: informatie over het programma
Versie met muntmech.: bedieningshandleiding
KEUZE JA
VERLENGING VAN DE TIJDSEQUENS
INFO
(overzicht van de beschikbare wasprogramma´s en info over het programma)
SERVICE (service-informatie)
FUNCTIE UITGESTELDE START
(uitstel begint met indrukken startknop)
0 t/m 9
(1) versie
10
NUMMERIEK TOETSENBORD
OPL – deze wasmachines zijn bestemd voor geschoold personeel.
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE 549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Bediening
Vóór het wassen
Sorteer het wasgoed aan de hand van de door de textielproducent vermelde instructies en wastemperaturen.
Controleer of zich geen vreemde voorwerpen, zoals spijkers, schroeven, naalden e.d., tussen het wasgoed
bevinden, omdat deze de wasmachine of het wasgoed zouden kunnen beschadigen. Keer het wasgoed
binnenstebuiten. Meng voor een nog beter wasresultaat grote en kleine stukken wasgoed door elkaar en plaats het
losjes en van elkaar gescheiden in de wasmachine.
Het openen van het deurtje van de trommel
Open het deurtje met behulp van het handvat van het deurtje.
Het in de wasmachine plaatsen van het wasgoed
WAARSCHUWING!
De optimale vulling van de wasmachine is vastgesteld als vulverhouding. De meest geschikte vulling is
afhankelijk van het type wasgoed en van andere factoren. Katoenen wasgoed vereist meestal een vulfactor van
1:10 - 1:13, hetgeen overeen komt met een helemaal volgeladen wastrommel. De hoeveelheid wasgoed mag de
maximale capaciteit van de machine niet overschrijden. Overlaad machines met een centrifuge niet. Het
overladen kan tot slechte wasresultaten leiden. Ook halve wasvullingen kunnen een slechte wasfunctie
veroorzaken. Synthetisch en gemengd wasgoed vereist een vulfactor van 1:18 - 1:20, hetgeen overeen komt
met een halfvol geladen wastrommel. Het inladen van een grotere hoeveelheid wasgoed kan tot slechte
wasresultaten leiden en kan het wasgoed beschadigen.
Het sluiten van het deurtje van de wastrommel
Sluit het deurtje door het handvat van het deurtje lichtjes linksom te draaien. Het handvat van het deurtje hoeft
niet helemaal rond gedraaid te worden. Dit zou leiden tot het lamdraaien van het veiligheidssysteem. Wanneer
de machine in bedrijf is, dient dit veiligheidssysteem ter bescherming tegen het forceren van het deurslot,
hetgeen tot beschadiging van dit slot zou kunnen leiden. Check vóórdat u de wasmachine aan zet na, of het
deurtje daadwerkelijk goed gesloten is.
Programmakeuze
Maak een keuze uit de beschikbare wasprogramma´s. Kies voor het programma dat het best beantwoordt aan
de textielkwaliteit en de toegestane wastemperatuur.
Versie Xcontrol
: kies een wasprogramma met behulp van de navigatietoetsen „
naar boven“,
naar beneden“.
„
Versie Xcontrol Plus : voer het nummer van het wasprogramma in m.b.v. het nummerieke toetsenbord.
Uw programmakeuze wordt bepaald door de temperatuur en de tijd voor het wassen en spoelen.
Opmerking: Raadpleeg het Programmeringshandboek voor de mogelijkheid te kiezen voor het afsluiten van
het programmeringsregime, voor het uitvoeren van wijzigingen in de fabrieksinstellingen, in
wasprogramma´s en voor de overige instellingsmogelijkheden.
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
11
Bediening
Overzicht van wasprogramma´s
Wasprogramma 1
Heet wassen, intensief
90°C
Wasprogramma 2
Warm wassen, intensief
60°C
Wasprogramma 3
Bont wasgoed, intensief
40°C
Wasprogramma 4
Licht wasgoed, intensief
30°C
Wasprogramma 5
Wol
15°C
Wasprogramma 6
Heet wassen
90°C
ECONOMISCHE peilen
Wasprogramma 7
Warm wassen
60°C
ECONOMISCHE peilen
Wasprogramma 8
Bont wasgoed
40°C
ECONOMISCHE peilen
Wasprogramma 9
Licht wasgoed
30°C
ECONOMISCHE peilen
Wasprogramma 10
Eco heet wassen
90°C
ECONOMISCHE peilen
Wasprogramma 11
Eco warm wassen
60°C
ECONOMISCHE peilen
Wasprogramma 12
Eco bont wasgoed
40°C
ECONOMISCHE peilen
Wasprogramma 13
Eco licht wasgoed
30°C
ECONOMISCHE peilen
Wasprogramma 14
Centrifugeren
laag toerental
Wasprogramma 15
Centrifugeren
hoog toerental
Alleen Xcontrol Plus: Wasprogramma 16
Sport
60°C
Alleen Xcontrol Plus: Wasprogramma 17
Zwabbers en zemen
60°C
Alleen Xcontrol Plus: Wasprogramma 18
Paardendekens
40°C
Alleen Xcontrol Plus: Wasprogramma 19
Spijkergoed
60°C
Alleen Xcontrol Plus: Wasprogramma 20
Stijven
-
Het toevoegen van wasmiddelen
Vul het vulvakje op het bovendeksel van de machine aan de hand van het gekozen programma.
● Voorwassen in het vulvak
● Hoofdwas in het vulvak
● Hoofdwas in het vulvak
● Wasverzachter of stijfsel in het vulvak
: wasmiddel voor voorwassen.
: wasmiddel voor de hoofdwas.
: vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas of vloeibaar bleekmiddel enz.
: vloeibare wasverzachter of vloeibaar stijfsel voor de laatste spoelronde.
Opmerking:
We adviseren u uitsluitend gebruik te maken van geschikte wasmiddelen, met een verlaagde schuimvorming,
die normaal in de handel zijn. We adviseren geen gebruik te maken van gel-vormige wasmiddelen. De
dosering is meestal op de verpakking aangegeven. Een overmatige hoeveelheid wasmiddel kan leiden tot een
„overmatige schuimvorming“, die het wasresultaat negatief kan beïnvloeden en ook de machine kan beschadigen.
Draag er zorg voor dat het deksel van het vulvak gesloten is wanneer u de machine aanzet.
12
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE 549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Bediening
Het aanzetten van de machine
Versie Xcontrol
Modellen met muntmechanisme
● Kies het gewenste wasprogramma. Werp het voor het gekozen
programma benodigde aantal munten in de opening. Op de display
wordt het resterende bedrag, dat nog betaald moet worden,
weergegeven. Na betaling wordt een sommering tot het aanzetten
van het programma, door de knop START in te drukken,
weergegeven.
● U zet de machine in gang door de knop START in te drukken.
Wanneer u per ongeluk een verkeerd wasprogramma hebt gekozen,
kunt u dit tijdens de eerst 150 seconden nog wijzigen, en wel m.b.v.
de navigatietoetsen „
naar boven“, „
naar beneden“. Wanneer
u een duurder programma kiest, wordt de waarde weergegeven van
de munten, die nog toegevoegd dienen te worden. Wanneer u geen
munten toevoegt zal het oorspronkelijk geselecteerde
wasprogramma weer opgestart worden.
● Tijdens de wascyclus kunt u op de display de in uitvoering zijnde
werksequensen en de nog benodigde tijd volgen.
Modellen zonder muntmechanisme
● Kies het gewenste programma. U zet de machine in gang door de
knop START in te drukken. Wanneer u per ongeluk een verkeerd
wasprogramma hebt gekozen, kunt u dit tijdens de eerste stap nog
wijzigen, en wel m.b.v. de navigatietoetsen „
naar boven“, „
naar beneden“.
● Tijdens de wascyclus kunt u op de display de in uitvoering zijnde
werksequensen en de nog benodigde tijd volgen.
● Wanneer de exploitant de versnellingsfunctie ADVANCE heeft
ingesteld, kunt u door een druk op de knop START overspringen
naar de volgende stap.
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
13
Bediening
Versie Xcontrol Plus
Druk na het kiezen van het gewenste wasprogramme de knop START in, die de wascyclus van start laat
gaan. Wanneer u een nummer van een wasprogramma invoert, dat met geen enkel ingevoerd programma
overeen komt, geeft de display het woord INVALID weer. Tijdens de wascyclus kunt u op de display de in
uitvoering zijnde werksequensen en de nog voor de wascyclus benodigde tijd volgen.
Voortgangsweergave
35 Min.
Prog 2: WARM WASH
Programmanummer
Naam van het
wasprogramma
Nog voor wasprogr.
benodigde tijd
Tijdseenheden
Het einde van de wascyclus
De duur van de wascyclus wordt op de display afgeteld tot nul. Wanneer de wascyclus voltooid is, deblokkeert het
slot van het deurtje en de display geeft het woord UITLADEN weer. Maak het deurtje open en haal het wasgoed
uit de machine. De melding UITLADEN verdwijnt en de machine is klaar om een nieuw programma op te
starten. De woorden PROGRAMMA KIEZEN verschijnen.
! WAARSCHUWING!
WANNEER HET U NA EEN ELEKTRICITEITSSTORING NIET LUKT HET DEURTJE TE OPENEN EN
DE MACHINE IS UITGERUST MET EEN AUTOMATISCH ONTSLUITINGSCIRCUIT, WACHT DAN
TOTDAT HET SLOT VAN HET DEURTJE DOOR HET ONTSLUITINGSCIRCUIT GEOPEND WORDT.
CONTROLEER VÓÓRDAT U HET DEURTJE OPENT, OF DE TROMMEL GEHEEL IN RUST IS EN OF HET
WATER ERUIT GEPOMPT IS.
Onderbrekingen in de levering van elektrische energie
Versie Xcontrol
 Wanneer de stroomtoevoer naar de machine wordt onderbroken op een moment waarop de machine zich
in ruststand bevindt en er geen wasprogramma is ingeschakeld, blijft de machine in ruststand.
 Wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken tijdens het wasproces en het deurtje gesloten en op
slot blijft, wordt het wasprogramma na herstel van de stroomtoevoer hervat vanaf het punt, waar het
onderbroken werd.
 Machines die zijn uitgerust met een module voor het automatisch openen van het deurslot:
Zie het hoofdstuk „Module voor het automatisch openen van het slot van het deurtje“. Wanneer het
deurslot tijdens de stroomstoring geopend wordt maar het deurtje zelf dicht blijft, wordt na herstel van
de stroomtoevoer de melding „DRUK OP START / OPEN HET DEURTJE“ weergegeven. Wanneer u
het deurtje opent, wordt het wasprogramma opgeheven. Wanneer u de knop „START“ indrukt, wordt
het wasprogramma na herstel van de stroomtoevoer hervat vanaf het punt, waar het onderbroken
werd.
14
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE 549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Bediening
Versie Xcontrol Plus
 Wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken op een moment, waarop de machine zich in ruststand
bevindt en er geen wasprogramma in ingeschakeld, blijft de machine in ruststand.
 Wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken tijdens het wasproces, wordt na herstel van de
stroomtoevoer de melding „VERDER GAAN / STOP“ weergegeven. Wanneer u de knop „STOP“
indrukt, wordt het wasprogramma opgeheven.
Wanneer u de knop „START“ indrukt, wordt het wasprogramma na herstel van de stroomtoevoer hervat
vanaf het punt, waar het onderbroken werd.
Module voor het automatisch openen van het slot van het deurtje
 De machine kan op verzoek worden uitgerust met een module voor het automatisch openen van het
deurslot bij stroomuitval.
 Deze module heeft bij kortdurende stroomstoringen geen enkele invloed op het gedrag van de
machine.
 Bij langdurende stroomstoringen opent de module het deurslot. Het deurtje kan dan geopend worden
zodat het wasgoed uit de wasmachine gehaald kan worden.
! WAARSCHUWING!
CONTROLEER VÓÓRDAT U HET DEURTJE OPENT OF DE WASTROMMEL GEHEEL IN RUST IS EN OF
HET WATER ERUIT GEPOMPT IS.
! WAARSCHUWING!
DE MODULE VOOR HET AUTOMATISCH OPENEN VAN HET SLOT VAN HET DEURTJE MAG NIET
WORDEN AANGEBRACHT OP MACHINES, DIE ZIJN VOORZIEN VAN EEN UITLAATPOMP OF OP
MACHINES, DIE ZIJN VOORZIEN VAN EEN UITLAATVENTIEL MET OMGEKEERDE FUNCTIE.
Hoe maakt men het deurtje open bij storingen
Zie het hoofdstuk „Het openen van de deursluiting in geval van nood“.
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
15
Bediening
Werkwijze bij het verhelpen van storingen
Nr.
16
Foutmelding
Oorzaak
Werkwijze
Voorkomen
E2
Afvoer eind
Storing bij afvoer. In
laatste sequens.
Volledig stopzetten +
verhelpen
Afvoersequens
E3
Fout vibr
Niet uitgebalanceerd.
Volledig stopzetten +
verhelpen
Hele cyclus
E4
Uit balans
Niet uitgebalanceerd.
Centrifugeren bij
normale toeren.
Overslaan + doorgaan
Na 5 draaislagen
E5
Vibr. centr.
Niet uitgebalanceerd.
Centrifugeren bij hoge
toeren.
Volledig stopzetten +
veiligheidsinterval
>500 of 750 toeren/min
E6
Deur uitgesch.
Storing bij deurschakelaar
Volledig stopzetten +
veiligheidsinterval
Hele cyclus
E7
Deur spoel
Storing bij schakelaar
van deurslot
Volledig stopzetten +
veiligheidsinterval
Hele cyclus
E8
Deur start
Storing, blokkering deur
Niet aanzetten
bij begin cyclus
Aan het begin
E9
Deur eind
Storing, blokkering deur
Niet aanzetten
aan eind van cyclus
Einde van de cyclus
E11
Vult niet
Storing bij watervullen
Volledig stopzetten + vraag
Tijdens het vullen
om door te gaan
E12
Vult teveel
Storing t.g.v. 10 cm te
veel water
Volledig stopzette +
verhelpen
Tijdens het vullen
E13
Warmt niet op
Opwarmstoring
Volledig stopzetten +
verhelpen
Tijdens het opwarmen
E14
Opwarmtijd
Storing i.v.m.
opwarmtijd
Volledig stopzetten + vraag
Tijdens het opwarmen
om door te gaan
E15
Te heet
Te hoge temperatuur
Volledig stopzetten +
verhelpen
Tijdens het opwarmen
E21
Overstroomt
Defect bij overloop
Volledig stopzetten +
verhelpen
Een stap tijdens het wassen
E24
Peilsonde
Defecte waterpeilsonde Doorgaan + niet aanzetten
Tijdens de start
E25
Temp.sonde
Defecte temperatuursonde
Tijdens de start
E26
Mitsub. code
Niet gedefinieerde code
Volledig stopzetten +
van een fout in de
verhelpen
frequentie-omvormer
Hele cyclus
E27
Comm.fout
Communicatiefout –
omvormer
Volledig stopzetten +
veiligheidsinterval
Hele cyclus
E28
THT Tijd / E.OL
THT – tijd is afgelopen /
E.OL
Volledig stopzetten +
veiligheidsinterval
Tijdens de sequens van het
centrifugeren
E29
OV3 Tijd / E.OP
OV3 - tijd is afgelopen /
E.OP
Volledig stopzetten +
veiligheidsinterval
Tijdens de sequens van het
centrifugeren
E31
Initial. Param.
Fout bij de initialisering
– frequentie-omvormer
Niet aanzetten
Bij de initialisatie
E32
Verif. Param.
Fout bij omvormercontrole Niet aanzetten
Bij het invoeren van parameters
E35
Foute Soft
Foute software-versie
Niet aanzetten
Nieuwe software-versie
E37
Afvoer Douche
Afvoerfout bij douchen
Volledig stopzetten +
verhelpen
Douchen/spuiten
E39
Geen Chem.
De wasmiddelentoevoer werkt zonder
wasmiddelen
Slechts ter informatie
Stap bij heet wassen
E41
Tijd Service
Waarschuwing dat
service nodig is
Slechts ter informatie
Deurtje openen = reset
Einde van de cyclus
E42
Aansluiting
Geen aansluiting op
netwerk
Slechts ter informatie
Data-overbrenging via het net
Doorgaan + niet aanzetten
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE 549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Bediening
E43
Spanninginstelling
Foutief gekozen
spanninginstelling
Maak de juiste keuze
Configuratie-menu
E80
MiddelTimeOut
Fout signaal voor de
dosering van vloeibare
wasmiddelen
Volledig stopzetten +
verhelpen
Hele cyclus
Volledig stopzetten +
verhelpen
Volledig stopzetten + vraag
om door te gaan
Informatie, dat de
wascyclus herhaald moet
worden
Stap bij het wassen
(uitsluitend voor Traceability)
Stap bij het wassen
(uitsluitend voor Traceability)
Onjuiste beëindiging van de
wascyclus
(uitsluitend voor Traceability)
E82
Warmt niet
Storing bij verwarming
opnieuw op
Loopt niet opnieuw
Storing bij vulling
vol
E83
Fout in cyclus
E85
Lege RTC-batterij
E81
E300E353
E500E525
E550
E551
E600E628
Mitsub. Fout
Geheugenfout
TRACEABILITY
inschrijving
TRACEABILITY
vol
Softw. fout
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Wascyclus niet met
succes afgerond
Klok voor daadwerkelijke
tijd. Geen of te zwakke
Slechts ter informatie
batterij geplaatst
Specifieke
Volledig stopzetten +
waarschuwing voor
veiligheidsinterval
Mitsubishi omvormer
Volledig stopzetten +
Geheugenfout
veiligheidsinterval
Fouten van intern
Slechts ter informatie
datageheugen voor
traceability
Intern geheugen voor
Slechts ter informatie
traceability zit vol
Volledig stopzetten +
Fout in de software
veiligheidsinterval
Einde van de cyclus
(uitsluitend voor Traceability)
Hele cyclus
Willekeurig wanneer
Functie Traceability, hele cyclus
Functie Traceability, hele cyclus
Wanneer dan ook
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
17
Technische gegevens
Technische gegevens
MACHINE
kg / lb
7 / 15
Interne trommel
inhoud
l
65
doorsnede
mm
530
Toeren van de trommel
wassen
49
centrifugeren
toeren/min
1165
Verwarming
elektrisch
kW 6 / 9 (4,6)
stoom
bar
1-8
heet water
°C
90
G-factor
400
Netto masse
kg / lb 170 / 375
Geluidsniveau (1)
LAeq wasprogramma / centrifugerendB
52 / 63
Vloerbelasting bij maximaal
centrifugeren
kN 1,8 ± 0,5
Frequentie van dynamische
belasting
Hz
19,4
Algemene informatie
Temperatuur omringende lucht
°C / °F
Relatieve vochtigheid
Hoogte boven zeeniveau
m / ft
Temperatuur voor opslag °C / °F
(1) ISO 3744
8 / 18
11 / 25
14 / 30
18 / 40
24 / 55
75
530
105
620
135
620
180
750
240
750
49
1165
49
1075
49
1075
42
980
42
980
6 / 9 (4,6)
1-8
90
400
185 / 408
6 / 9 / 12
1-8
90
400
210 / 463
9 / 12
1-8
90
400
255 / 563
12 / 18
1-8
90
400
385 / 849
18
1-8
90
400
400 / 882
52 / 63
52 / 66
50 / 65
55 / 65
55 / 65
1,9 ± 0,5
2,2 ± 0,5
2,6 ± 0,5
3,5 ± 0,7
4,0 ± 1,1
19,4
17,9
17,9
16,3
16,3
5 tot 35 / 41 tot 95
30% tot 90% zonder condensatie
tot 1000 / 3280
1 tot 55 / 34 tot 131
Tabel 1
Aansluiting
Machine
kg / lb
7 / 15
Aansluiting waterkranen
BSP DN20 ¾“
Waterdruk
kPa 100 - 800
Geadviseerde waterdruk
kPa 300 - 500
Inhoud
l/min
20
Afvoerventiel
externe ø mm
76
Doorstroomsnelheid bij afvoeren l/min
210
Afvoerpomp met slang met
binnenmaat (doorsnede)
mm
33,5
Doorstroming v.d. pomp
l/min
36
Aansluiting stoomventiel
BSP DN15 ½“
Stoomdruk
kPa 100 - 800
18
8 / 18
11 / 25
14 / 30
18 / 40
24 / 50
DN20 ¾“
100 - 800
300 - 500
20
76
210
DN20 ¾“
100 - 800
300 - 500
20
76
210
DN20 ¾“
100 - 800
300 - 500
20
76
210
DN20 ¾“
100 - 800
300 - 500
20
76
210
DN20 ¾“
100 - 800
300 - 500
20
76
210
33,5
36
DN15 ½“
100 - 800
Tabel 2
DN15 ½“
100 - 800
DN15 ½“
100 - 800
DN15 ½“
100 - 800
DN15 ½“
100 - 800
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE 549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Technische gegevens
Machines 7-8-11-14-18-24 kg / 15-18-25-30-40-50 lb
Voorzijde
Linkerzijkant
Afbeelding 1
1.
2.
Aansluiting voor elektische energie
Heet water
3.
Koud water, hard
4.
Koud water, zacht
5.
Hoofdschakelaar
6.
7.
8.
9.
Toevoer van vloeibare wasmiddelen
Afvoer (ventiel / pomp)
Vulvakje voor wasmiddelen
Bedieningspaneel
17.
18.
19.
20.
10.
Drukknop voor het in nood stopzetten
van de machine „CENTRALSTOP“
Doorsnede van de deuropening van de
machine:
7-8 kg / 15-18 lb: ø 330, 11-14kg / 2530lb: ø 410, 18-24 kg / 40-55lb: ø 460
21.
11.
Machine
A
B
C
12.
13.
14.
15.
16.
D
E
F
G
H
Achterzijde
Zekeringen
USB port
Elektrische aansluiting voor uitwendige
doseringspompen
Aansluiting Trace-Tech (RS485)
Omschakelaar van de verwarming (elektrische
verwarming, stoomverwarming)
Stoomtoevoer (versie met stoom) ½"
Aansluiting stoomventiel (versie met stoom)
Ingang voor kabel voor het afvoeren op de recyclatie
Kabelingang voor de bediening van het ventiel of van
de waterpomp van de recyclatie (zie handleiding voor
de waterrecyclatie)
Ingang voor water vanuit de recyclatie (buitenmaat
ø19), (zie handleiding voor de waterrecyclatie)
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
7 / 15
710 676 1115 740 349 230 82 914 1004 113 218 293 390 1020 24 1019 480 42 180
27.95 26.61 43.89 29.13 13.74 9.05 3.22 35.98 39.52 4.44 8.58 11.53 15.35 40.15 0.94 40.11 18.89 1.65 7.08
8 / 18
710 726 1115 790 355 230 88 920 1010 113 218 293 390 1020 24 1025 480 42 180
27.95 28.58 43.89 31.10 13.97 9.05 3.46 36.22 39.76 4.44 8.58 11.53 15.35 40.15 0.94 40.35 18.89 1.65 7.08
11 / 25
795 761 1225 795 342 230 88 1030 1120 103 208 293 475 1130 24 1135 506 42 180
31.29 29.96 48.22 31.29 13.46 9.05 3.46 40.55 44.09 4.05 8.18 11.53 18.70 44.48 0.94 44.68 19.92 1.65 7.08
14 / 30
795 911 1225 945 342 230 88 1030 1120 103 208 293 475 1130 24 1135 506 42 180
31.29 35.86 48.22 37.20 13.46 9.05 3.46 40.55 44.09 4.05 8.18 11.53 18.70 44.48 0.94 44.68 19.92 1.65 7.08
18 / 40
970 906 1410 970 477 270 108,5 1215 1305 102,5 207,5 292,5 610 1315 24 1320 490 80
90
38.18 35.66 55.51 38.18 18.77 10.62 4.27 47.83 51.37 4.03 8.16 11.51 24.01 51.77 0.94 51.96 19.29 3.14 3.54
24 / 50
970 1041 1410 1105 477 270 108,5 1215 1305 102,5 207,5 292,5 610 1315 24 1320 490 80
90
38.18 40.98 55.51 43.50 18.77 10.62 4.27 47.83 51.37 4.03 8.16 11.51 24.01 51.77 0.94 51.96 19.29 3.14 3.54
Tabel 3 Plaatsing van de componenten op de machine (afmetingen weergegeven in mm / inch)
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
19
Technische gegevens
niet
standaard
Machine 7 / 15
naar wens
Uitvoering
Totaal
Zeke- MotorVerafdekking
Spanning Frequen- Capaci- Centrifugeren
Fasen
vermogen ring vermogen warming
v.d.
[V]
tie [Hz] teit [kg] [toeren/min]
[kW]
[A]
[kW]
[kW]
machine
IP
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
380-415 + N
380-415 + N
380-415 + N
380-415
440-480
380-415
440-480
380-415
440-480
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
niet
standaard
Machine 8 / 18
Fasen
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
20
Spanning Frequen[V]
tie [Hz]
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
380-415 + N
380-415 + N
380-415 + N
380-415
440-480
380-415
440-480
380-415
440-480
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
Tabel 4
0,85
5,2
6,7
9,7
0,85
6,7
9,7
0,85
6,7
9,7
0,85
0,85
6,7
7,7
9,7
9,7
10
32
32
50
10
25
32
16
16
20
10
10
16
16
20
16
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0
4,6
6
9
0
6
9
0
6
9
0
0
6
7
9
9
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
naar wens
Uitvoering
Totaal
Zeke- MotorVerafdekking
Capaci- Centrifugeren
vermogen ring vermogen warming
v.d.
teit [kg] [toeren/min]
[kW]
[A]
[kW]
[kW]
machine
IP
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
1165
Tabel 5
0,85
5,2
6,7
9,7
0,85
6,7
9,7
0,85
6,7
9,7
0,85
0,85
6,7
7,7
9,7
9,7
10
32
32
50
10
25
32
16
16
20
10
10
16
16
20
16
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0
4,6
6
9
0
6
9
0
6
9
0
0
6
7
9
9
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE 549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Technische gegevens
niet
standaard
Machine 11 / 25
naar wens
Uitvoering
Totaal
Zeke- MotorVerafdekking
Spanning Frequen- Capaci- Centrifugeren
Fasen
vermogen ring vermogen warming
v.d.
[V]
tie [Hz] teit [kg] [toeren/min]
[kW]
[A]
[kW]
[kW]
machine
IP
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
380-415 + N
380-415 + N
380-415 + N
380-415 + N
380-415
440-480
380-415
440-480
380-415
440-480
380-415
440-480
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
Tabel 6
1,2
5,4
6,8
9,8
1,2
6,8
9,8
12,8
1,2
6,8
9,8
12,8
1,2
1,2
6,8
7,8
9,8
9,8
12,8
12,8
16
32
32
50
16
25
32
40
16
16
20
25
10
10
16
16
20
16
25
25
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0
4,6
6
9
0
6
9
12
0
6
9
12
0
0
6
7
9
9
12
12
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
21
Technische gegevens
niet
standaard
Machine 14 / 30
naar wens
Uitvoering
Totaal
Zeke- MotorVerafdekking
Spanning Frequen- Capaci- Centrifugeren
Fasen
vermogen ring vermogen warming
v.d.
[V]
tie [Hz] teit [kg] [toeren/min]
[kW]
[A]
[kW]
[kW]
machine
IP
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
380-415 + N
380-415 + N
380-415 + N
380-415 + N
380-415 + N
380-415
440-480
380-415
440-480
380-415
440-480
380-415
440-480
380-415
440-480
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
Tabel 7
1,6
5,7
7,1
10,1
1,6
7,1
10,1
13,1
14,9
1,6
7,1
10,1
13,1
14,9
1,6
1,6
7,1
8,1
10,1
10,1
13,1
13,1
14,9
14,9
16
32
32
50
16
25
32
40
50
16
16
20
25
32
10
10
16
16
20
16
25
25
32
32
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0
4,6
6
9
0
6
9
12
13,8
0
6
9
12
13,8
0
0
6
7
9
9
12
12
13,8
13,8
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
niet
standaard
Machine 18 / 40
Uitvoering
Totaal
Zeke- MotorVerafdekking
Spanning Frequen- Capaci- Centrifugeren
vermogen ring vermogen warming
v.d.
Fasen
[V]
tie [Hz] teit [kg] [toeren/min]
[kW]
[A]
[kW]
[kW]
machine
IP
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
22
200-240
200-240
200-240
200-240
380-415 + N
380-415 + N
380-415 + N
380-415
440-480
380-415
440-480
380-415
440-480
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
Tabel 8
2,3
2,3
13,5
19,5
2,3
13,5
19,5
2,3
2,3
13,5
13,5
19,5
19,5
20
20
40
63
20
25
32
16
16
25
25
32
32
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
0
0
12
18
0
12
18
0
0
12
12
18
18
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE 549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Technische gegevens
niet
standaard
Machine 24 / 50
Uitvoering
Totaal
Zeke- MotorVerafdekking
Spanning Frequen- Capaci- Centrifugeren
Fasen
vermogen ring vermogen warming
v.d.
[V]
tie [Hz] teit [kg] [toeren/min]
[kW]
[A]
[kW]
[kW]
machine
IP
1
3
3
3
3
3
3
3
3
200-240
200-240
200-240
380-415 + N
380-415 + N
380-415
440-480
380-415
440-480
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
24
24
24
24
24
24
24
24
24
980
980
980
980
980
980
980
980
980
Tabel 9
3,1
3,1
20
3,1
20
3,1
3,1
20
20
20
20
63
20
32
16
16
32
32
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
18
0
18
0
0
18
18
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
43
43
43
43
43
43
43
43
43
23
Installatie
Installatie
Transport en uitpakken
De machine wordt compleet met toebehoren geleverd, o.a. met verstelbare pootjes enz.. Het een en
ander is binnenin de trommel verpakt.
De machine wordt vastgeschroefd op een pallet geleverd en is verpakt in krimpfolie of in een kist.
 Verwijder de transportverpakking.
 Demonteer de voor- en achterpanelen. Schroef de bouten, waarmee de machine aan de pallet
verbonden is, los.
 Monteer de voor- en achterpanelen weer.
Ga bij het aflichten van de machine van de pallet op de volgende wijze te werk: de machine mag niet
met één van de achterhoeken op de grond geplaatst worden. Hierdoor zou het zijpaneel van de machine
beschadigd kunnen raken.
 Monteer de verstelbare pootjes.
 Plaats de machine op haar definitieve locatie.
 Zet de machine m.b.v. de verstelbare pootjes waterpas.
Bij het transport is de machine gezekerd m.b.v. veiligheidstransportstutten (vier metalen hoekprofielen
tussen de ondersteuning en de trommel).
Werkwijze bij de demontage van de transportstutten:




Demonteer de voor- en achterpanelen, zie afb. 2., positie 3, 4.
Demonteer de twee voorste transportstutten, positie 1.
Demonteer de twee achterste transportstutten, positie 2.
De machine mag niet getransporteerd worden zonder dat eerst deze transportstutten worden
aangebracht. Bewaar de transportstutten voor een eventueel volgend transport.
Afbeelding 2
24 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Installatie
Het op de grond plaatsen
Plaats de machine in de nabijheid van een afvoerputje
in de vloer, of bij een rioleringsputje.
Houd t.b.v. een gemakkelijke installatie en van gemakkelijk
onderhoud aan de machine de volgende geadviseerde
afstanden aan:
 Tenminste 500 mm / 20“ vrije ruimte tussen de machine
en de achterwand.
 Tenminste 50 mm / 2“ vrije ruimte tussen de zijwand van
de machine en de muur of een andere machine.
Afbeelding 3
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
25
Installatie
Mechanische installatie
 Boor twee openingen 10 mm / 0.39“, diepte 50 mm / 1.96“, zie afbeelding 4.
„
“ – Positie verstelbaar pootje
„
“ – Locatie boorgat voor verankeringsbout
A
J
B
D
C
G
H
Voorzijde
F
E
I
548228
Afbeelding 4
Mechanische installatie
Machine
7 / 15
8 / 18
11 / 25
14 / 30
18 / 40
24 / 50
A
530
20.86
530
20.86
618
24.33
618
24.33
785
30.90
785
30.90
B
C
D
E
F
G
394
90
129.5
375
167.5
40
15.51
3.54
5.09
14.76
6.59
1.57
444
90
129,5
375
167,5
40
17.48
3.54
5.09
14.76
6.59
1.57
444
88,5
129,5
455
170
35
17.48
3.48
5.09
17.91
6.69
1.37
564
88,5
159,5
515
140
60
22.20
3.48
6.27
20.27
5.51
2.36
560
92.5
211.5
595
187.5
50
22.04
3.64
8.32
23.42
7.38
1.96
695
92.5
211.5
670
150
50
27.36
3.64
8.32
26.37
5.90
1.96
Tabel 10 (de afmetingen zijn weergegeven in mm / inch)
H
I
J
118
4.64
118
4.64
118
4.64
118
4.64
100
3.93
100
3.93
710
27.95
710
27.95
795
31.29
795
31.29
970
38.18
970
38.18
641.5
25.25
691,5
27.22
691,5
27.22
841,5
33.12
871.5
34.31
1006.5
39.62
 Hef de machine op aan haar onderste framestuk.
 Plaats de machine boven de twee boorgaten.
 Controleer of de machine waterpas staat. Maak voor het waterpas afstellen van de machine gebruik
van de verstelbare pootjes.
26 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Installatie
! WAARSCHUWING!
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DE MACHINE WATERPAS AF TE STELLEN, EN WEL ZOWEL
VAN LINKS NAAR RECHTS ALSOOK VAN VOOR NAAR ACHTER. WANNEER DE MACHINE NIET
WATERPAS STAAT, KAN DIT LEIDEN TOT SITUATIES WAARIN NIET ALLEEN DE MACHINE NIET IN
BALANS IS, MAAR OOK DE TROMMEL NIET.
 Schuif de verankeringsbouten in de in de vloer geboorde openingen. Breng de ringetjes en moeren aan
en draai ze naar boren vast.
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
27
Installatie
Aansluiting van het water
De machine is ontwerpen met ingebouwd „AB“, een systeem met een luchtbuffer conform EN1717. Toch moet
er, ingeval de machine wordt aangesloten op een drinkwaterleiding, op de plaats van de aansluiting tussen de
machine de toevoerleiding van het water een goedgekeurde dubbele terugslagklep worden aangebracht, of
een andere, niet minder effectieve installatie, die bescherming biedt tegen het terugstromen van vloeistof van
tenminste de derde categorie.
Om de installatie en het uitvoeren van servicehandelingen mogelijk te maken moeten alle
toevoeraansluitingen, die naar de machine leiden, worden uitgerust met afsluitbare ventielen en filters.
De waterleidingen en slangen dienen vóór hun installatie schoongemaakt te worden door ze door te spoelen.
Na de installatie dienen slangen te worden opgehangen met glooiende bogen en bochten.
Alle aansluitingen, die zich op de machine bevinden, dienen aangesloten te worden. In tabel 11 zijn de
mogelijk aansluitingswijzen weergegeven, afhankelijk van de watertypen, die op de machine zullen worden
aangesloten. Controleer ook de informatieplaatjes op de machine.
Alle wateraansluitingen dienen aangesloten te worden, anders zal het wasprogramma niet juist
functioneren.
Slangen dienen van een zodanig type en een zodanige categorie te zijn, dat ze voldoen aan de norm IEC
61770.
De machines dienen te worden aangesloten met nieuwe waterslangen. De aansluiting mag niet plaatsvinden
met gebruik van reeds gebruikte waterslangen.
Waterdruk: zie – Technische gegevens – Aansluiting
! WAARSCHUWING!
WANNEER DE WATERDRUK LAGER IS DAN DE MINIMALE WATERDRUKWAARDE, KAN HET
RESULTAAT VAN HET WASPROGRAMMA NIET GEGARANDEERD WORDEN.
28 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Installatie
Watertype
Aansluiting voor het water
koud en heet
koud zacht, koud
hard, heet
1
2
3
koud
-
heet
koud, zacht
koud, hard
heet
Tabel 11
2 wateraansluitingen
Afbeelding 5
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
3 wateraansluitingen
Afbeelding 6
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
29
Installatie
Aansluiting van de afvoer
Afvoerventiel
Sluit de leiding of rubberslang 76 mm / 3“ aan op de afvoerbuis van de machine, en wel zodanig, dat er
voldoende verval ontstaat. Om voor een goede afvoer te zorgen mag de slang of leiding geen scherpe
bochten maken.
De afvoerleiding dient zich boven een afvoerputje in de vloer te bevinden, of boven een rioleringsputje.
Ventilatie
Afbeelding 7
1. Dekplaatje van afvoerputje
2. Afvoer, bochtstuk  76mm / 3“
3. Ringklem
4. Riolering
100436
Geadviseerde afstanden voor 7-24 kg / 15-55 lb
x1 = 112 + 24 (pootje) mm / 4.4“ + 1“
x2 = >100 mm / 3.93“
x3 = >20 mm / 0.78“
548201
Afbeelding 8 Afvoeraansluiting
De capaciteit van de hoofdrioleringsbuis dient voldoende te zijn om het afgevoerde water van alle aangesloten
machines tegelijkertijd te verwerken. Iedere twintig meter van de rioleringsbuis, afbeelding 9, positie 1, dient
een middel geïnstalleerd te worden ter verwijdering van stank. Wanneer het u niet lukt op deze manier
onaangename geurtjes afdoende te voorkomen, kunt u bij iedere machine een middel ter verhelping van stank
installeren. De doorsnede of de breedte van de rioleringsbuis dient zich bij iedere aangesloten machine te
vergroten. Zie afbeelding 9, D1, D2 en D3.
De geadviseerde doorsneden van rioleringsbuizen bedragen:
D1 = 75 mm / 3“ voor één machine
D2 = 100 mm / 4“ voor twee machines
D3 = 125 mm / 5“ voor drie machines
Afbeelding 9 Geadviseerde
doorsneden van rioleringsbuizen
100437
30 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Installatie
Afvoerpomp
Machines voor 7-8 kg / 15-18 lb
Sluit de buigbare afvoerslang met ø 24 mm / 0,94“ zodanig aan
op de afvoerbuis, dat het effect van de sifon (stankafsluiter)
gewaarborgd is (de bochten van de slang mogen niet lager
reiken dan het waterpeil). Om een juiste afvoer te garanderen
mogen noch de buizen, noch de slang scherpe bochten maken.
Ventilatie
Bocht in de afvoerslang
Afb.10 Aansluiting v.d. afvoer
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
31
Installatie
Aansluiting van de ventilatie
!
WAARSCHUWING!
VIA DE VENTILATIE-OPENING ONTSNAPT STOOM UIT DE MACHINE!
ZIE AFBEELDING 8, 10. DEK DE VENTILATIE-OPENING NIET AF!
Aansluiting van de stoom
! WAARSCHUWING!
INSTALLEER DICHTBIJ IEDERE MACHINE EEN APPARAAT WAARMEE DE STOOMTOEVOER KAN
WORDEN AFGESLOTEN. SLUIT DE STOOMTOEVOER VÓÓR HET UITVOEREN VAN
SERVICEHANDELINGEN OF VAN WILLEKEURIG WELKE ANDERE INGREPEN ALTIJD AF EN WACHT
TOTDAT DE MACHINE-ONDERDELEN ZIJN AFGEKOELD. WANNEER U DIT NIET DOET LOOPT U HET
RISICO GEWOND TE RAKEN.
! WAARSCHUWING!
VÓÓR IEDER STOOMVENTIEL DIENT EEN FILTER MET EEN DOORLAATBAARHEID TOT 300
MICROMETER GEÏNSTALLEERD TE WORDEN. DEELTJES GROTER DAN 300 MICROMETER ZOUDEN
HET STOOMVENTIEL KUNNEN BESCHADIGEN WAARDOOR HET KAN GAAN LEKKEN.
Op afbeelding 11 en in de tabel met de technische specificaties vindt u de afmetingen voor de
stoomaansluiting.
Maak uitsluitend gebruik van stoomgeleidingsslangen die zijn berekend op stoomventielen, voorzien van de
betreffende dichting, en die geschikt zijn voor de toegepaste werkdruk. Draag er zorg voor dat bij de installatie
en aansluiting van de stoomtoevoer maatregelingen worden genomen ter voorkoming van toevallige
aanrakingen. Vanwege de hoge temperaturen zouden aanrakingen onmiddellijk verwondingen veroorzaken.
Machines 7-8-11-14 kg / 15-18-25-30 lb
1. Demonteer de achterplaat.
2. Monteer de houder (positie 1) met het
stoomventiel en het filter op de achterzijde van de machine.
3. Sluit de stoomslang (positie 2) aan op
het stoomventiel.
4. Sluit de kabel (positie 3) aan op de
spoel (positie 4) van het stoomventiel
(zie elektriciteitsschema v.d. machine).
5. Monteer de achterplaat op terug op
haar oorspronkelijke plaats.
Afb. 11
32 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Installatie
Aansluiting van de dosering van vloeibaar wasmiddel
Algemeen: Maak altijd gebruik van pompen voor vloeibare wasmiddelen, die over een doorstroomstelheid
beschikken, die voldoende is om de benodigde hoeveelheid aan te voeren binnen een periode korter dan 30
seconden.
Belangrijk: Direct na het openen van het waterventiel dient een aanvang gemaakt te worden met het pompen
van vloeibaar wasmiddel. Het aangevoerde water verdunt het vloeibare wasmiddel en voert het vloeibare
wasmiddel mee tot in de trommel.
Waarschuwing: Van de machine worden twee varianten vervaardigd:
Zonder vloeibare wasmiddelen (standaardversie)
Met vloeibare wasmiddelen (naar wens)
Draag er zorg voor dat de elektriciteitsaansluiting en de slangen zodanig worden vastgezet, dat ze onmogelijk
ergens tussen beklemd kunnen raken of beschadigd of afgeschuurd kunnen raken. Neem, voordat u vloeibare
middelen in gebruik neemt, contact op met uw leverancier van vloeibare wasmiddelen en vraag hem of de
door u gebruike vloeibare wasmiddelen niet reageren en onschadelijk zijn in combinatie met PP- en PVCmaterialen. U voorkomt hiermee eventuele problemen, waar de producent geen aansprakelijkheid voor draagt.
De wasmachine is uitgerust met een aansluiting voor uitwendige dosering van vloeibare wasmiddelen. Op het
achterpaneel bevindt zich een aansluiting in de vorm van een plastic slangetje (afbeelding 12, positie 1) voor
de aansluiting van de slangen van vloeibare wasmiddelen. Afhankelijk van het aantal voor de vloeibare
wasmiddelen gebruikte pompen dient u in het aansluitingsstuk voor iedere pomp een opening te boren
(maximaal 8), Ø 8 mm / 0,315“. We adviseren voor de aansluiting van de pompen eerst gebruik te maken van
de linkeropeningen en als doorstroming van de pomp adviseren we 60-100 l / uur .Op het aansluitingsstuk
bevinden zich tevens 3 aansluitingsbuisjes met een interne Ø 12 mm / ½“. Gebruik deze aansluitingsbuisjes
UITSLUITEND voor het aanvoeren van verdunde vloeibare wasmiddelen. Boor ze uit tot Ø 11.5 mm / 0.45“.
Deze aansluitingsbuisjes zijn in de standaardlevering afgesloten. Boor uitsluitend de buisjes open, die gebruikt
zullen worden.
Let op dat de uitgeboorde deeltjes zorgvuldig verwijderd worden, want anders zouden ze de slangen en
openingen kunnen verstoppen.
!
WAARSCHUWING!
CONTROLEER OF DE AANSLUITING VAN DE SLANG NIET LEKT (CONTROLEER DE KLEMMEN VAN
DE SLANG)! DOOR LEKKAGES VAN CHEMICALIËN KUNNEN PERSONEN ERNSTIG GEWOND
RAKEN EN OOK DE WASMACHINE KAN ERNSTIG BESCHADIGD WORDEN. WANNEER ÉÉN VAN DE
AANSLUITBUIZEN GEOPEND IS, SLUIT DEZE DAN EN MAAK DE OPENING DICHT M.B.V. HET
BIJBEHORENDE DEKSELTJE.
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
33
Installatie
Infoplaatje elektro-aansluiting
Afbeelding 12
Elektriciteitsaansluiting van de dosering van vloeibaar wasmiddel
De toevoer t.b.v. het besturingssysteem van de dosering van vloeibaar wasmiddel dient plaats te vinden m.b.v. een
externe elektriciteitsbron. De elektriciteitsaansluiting van de machine mag volgens de geldende locale normen
uitsluitend worden uitgevoerd door hiertoe competente werknemers met een geldige kwalificatie. De wijze,
waarop de aansluiting uitgevoerd dient te worden, is aangegeven op een elektriciteitsschema, dat is
ondergebracht in een plastic verpakking, binnen de blikken dekplaten. Sluit het pompensysteem niet in de
machine aan.
Voor de elektriciteitsaansluiting van de signalen voor de aansturing van de dosering is op de achterzijde van
de machine een aansluitdoos beschikbaar, met LED-signalen die aangeven wanneer de betreffende pomp is
ingeschakeld (zie afbeelding 12., positie 2). Boven de aansluitdoos bevindt zich een info-plaatje voor de
elektriciteitsaansluiting, afbeelding 12. De aansluitingswijze van de signalen is tevens gedetailleerd te vinden
in het elektriciteitsschema van de machine. De signalen voor de aansturing van de doseringspompen bestaan
uit 24 V AC. De maximale stroom voor de aansturingscircuits van de pompen dient beperkt te blijven tot 10
mA. Leid de kabel voor de aansluiting van de aansturingssignalen van de pompen door de plastic
kabeldoorgang, positie 3. Nadat de geleiders met connector „P“ (geschroefde klemmen) zijn aangesloten op
de betreffende posities, dient u de kabel ter voorkoming van uittrekken vast te zetten door de doorgang samen
te trekken. Sluit vervolgens het deksel van de doos. Details over de programmering van de dosering van
vloeibare wasmiddelen vindt u in het Programmeringshandboek.
34 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Installatie
Elektriciteitsaansluiting
Algemeen
De machine is ontworpen voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, conform de specificaties van uw bestelling.
Controleer vóórdat u de machine aansluit de op elektriciteit betrekking hebbende gegevens, die vermeld worden op
het productieplaatje, en check na of deze overeen komen met uw netwerk. Voor iedere machine dient een
afzonderlijk circuit aangelegd te worden. De aansluitingswijze is weergegeven op afbeelding 13. In de elektroinstallatie van het pand dienen uit veiligheidsoverwegingen een stroombeschermer (RCD) en een automatische
stroomsluiter (voor het circuit van de wasserij) geïnstalleerd te worden. Voor de juiste keuze: zie hieronder.
BELANGRIJK:
 Wanneer de machine niet is uitgerust met een hoofdschakelaar, dienen alle elektriciteitstoevoeren
vanaf de bron van elektrische energie uitgerust te zijn met een stroomafsluitingssysteem conform de
Tsjechische norm ČSN EN 60204-1, hoofdstuk 5.3.
 Draag er zorg voor dat de toevoerspanning altijd en onder alle omstandigheden binnen de in het hoofdstuk
„Technische gegevens“ genoemde limieten blijft. Wanneer uw elektro-installatie lange kabels bevat, zal het
hoogstwaarschijnlijk nodig zijn gebruik te maken van grotere kabels om het spanningsverlies te reduceren.
 Wanneer de machine op het netwerk is aangesloten in de nabijheid van een productieve, krachtige
transformator (500 kVA en meer binnen een afstand van 10 m) of in de nabijheid van een
faseverschuivingscompensator van grote capaciteit, is het noodzakelijk in het toevoersysteem een
inductieve stroombeperker onder te brengen. Zonder deze beperker zou de frequentie-omvormer
beschadigd kunnen raken. Neem voor nadere informatie contact op met uw verkoper.
! WAARSCHUWING!
BESCHERMINGSAARDING: EEN AARDING ZAL INGEVAL VAN EEN DEFECT, KORTSLUITING OF
WANNEER ER ZAKEN NIET JUIST FUNCTIONEREN, HET RISICO VAN ONGELUKKEN MET
ELEKTRICITEIT VERLAGEN EN DIENT DUS ALS BESCHERMINGSMIDDEL DOORDAT ZE DE
ELEKTRISCHE STROOM DE UITWEG MET DE LAAGSTE WEERSTAND VERSCHAFT. AARDING IS
DAAROM ZEER BELANGRIJK EN HET IS AAN DE PERSOON DIE DE INSTALLATIE UITVOERT,
ERVOOR TE ZORGEN DAT DE MACHINE TER PLAATSE AFDOENDE GEAARD WORDT. TEVENS IS
HET NOODZAKELIJK ALLE LANDELIJKE EN LOCALE NORMEN EN VEREISTEN TE RESPECTEREN.
1. Stroombeschermer (RCD)
2. Elektrische verdeelkast van de wasserij
3. Zekering van de toevoer
4. Wasmachine
5. Geleiders van de fasen
6. Beschermingsgeleider
7. Toevoeraansluitdoos van de hoofdschakelaar
8. Neutrale geleider
Afbeelding 13 Aansluiting van de machine op het elektriciteitsnetwerk (met stroombeschermer)
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
35
Installatie
De stroombeschermer - Residual current device (RCD)
In sommige landen is RCD bekend als „earth leakage trip“ of „Ground Fault Circuit Interrupter“ (GFCI) of
„Appliance Leakage Current Interrupter“ (ALCI) of „earth (ground) leakage current breaker“.
Specificaties:
 Installeringsstroom: 100mA (wanneer deze ter plaatse niet verkrijgbaar of niet toegestaan is, maak
dan gebruik van 30mA, bij voorkeur van de beste kwaliteit, met een kleine vertraging)
 Installeer maximaal 2 machines op iedere RCD (bij 30mA slechts 1 machine)
 Type B. Binnenin de machine bevinden zich componenten, die gebruik maken van DC-spanning,
daarom is een „type B –RCD“ benodigd.
Ter informatie: Type B beschikt over een groter vermogen dan type A en type A is beter dan type
AC.
Wanneer dit op de installatielocatie is toegestaan, moet er altijd een stroombeschermer (RCD) geïnstalleerd
worden. Het is mogelijk dat een stroombeschermer (RCD) in sommige aardingssystemen (IT, TN-C,…) niet is
toegestaan (zie tevens IEC 60364).
Sommige besturingscircuits van de machine zijn uitgerust met een scheidingstransformator. Daarom kan het
gebeuren dat een stroombeschermer (RCD) sommige fouten in de besturingscircuits niet herkent (terwijl de
zekering (zekeringen) van de scheidingstransformator deze fouten wel kan (kunnen) ontdekken).
Zekering van de toevoer
De zekering van de toevoer beschermt de machine in principe tegen overbelasting en kortsluiting. Als
zekering van de toevoer kunt u gebruik maken van hetzij een smeltpatroon, hetzij een scheidingsschakelaar.
Voor het vaststellen van de nominale stroom en andere specificaties van de toevoerzekering, zie de tabel
„Technische specificaties“. In deze tabel wordt gespecificeerd dat de zekering van een „langzaam“ type dient
te zijn, voor stroomonderbrekers betekent dit curve D. Wanneer u om bepaalde redenen geen langzaam type
kunt gebruiken, kies dan voor een zekering van 1° hoger dan de nominale stroom, zodat u voorkomt dat de
verbinding wordt onderbroken wanneer de machine wordt ingeschakeld.
Toevoerkabel
De toevoerkabel wordt niet met de machine meegeleverd.
Specificaties:
 Geleiders met koperen kernen.
 Geadviseerd worden geslagen geleiders (beweegbare elektro-installatie) om te voorkomen dat de
geleiders t.g.v. breken.
 DE DOORSNEDE VAN DE GELEIDERS IS AFHANKELIJK VAN DE VOOR DE TOEVOER GEBRUIKTE
ZEKERING. ZIE TABEL 12, MINIMALE DOORSNEDE.
 Zo kort mogelijk, direct van de toevoerzekering naar de machine, zonder aftakkingen.
 Geen wandcontactdozen noch verlengsnoeren: De machine is bestemd voor permanente aansluiting
op het het elektriciteitsnetwerk.
Aansluiting:
 Leid de kabel door de opening in het achterpaneel en zorg ervoor dat de kabeldoorgang bewegingen
van de kabel voorkomt.
 Verwijder de isolering van de afzonderlijke aders conform afbeelding 14.
 Zorg ervoor dat de beschermingsgeleider altijd iets langer is, zodat deze, wanneer de kabel per
ongeluk wordt losgetrokken, als laatste losraakt!
 Maak voor de niet geïsoleerde uiteinden van de geleiders gebruik van de geïsoleerde holtetjes (6)
voor L1/U, (L2/V), (L3/W), (N). Controleer of hier geen toevallige contacten kunnen optreden, want
dan zou de toevoerkabel onder spanning blijven staan, ook al is de hoofdschakelaar uitgeschakeld.
 Pers een kabeloog op de beschermingsgeleider, om de juiste aansluiting op klem PE mogelijk te maken.
 Sluit de geleiders van de toevoerkabel aan op de eindstukken (hoofdschakelaar (1)) die zijn
aangeduid als L1/U, (L2/V), (L3/W), (N), en op de klem (een koperen bout) die is aangeduid als PE,
zie afbeelding 15.
 Zorg ervoor dat de kabel doorhangt vóórdat hij door de kabeldoorgang naar binnen leidt. Hiermee
wordt voorkomen dat er gecondenseerd water langs de kabel de machine binnenlekt, afbeelding 15.
36 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Installatie
Zekering van de toevoer (US)
Scheidingsschakelaar
16A (15A)
20A (20A)
25A (-)
40A (40A)
63A(-)
80A
100A
125A
Smeltpatroon
10A (10A)
16A (15A)
20A (20A)
32A (30A)
50A (50A)
63A
80A
100A
Min. doorsnede van
fasegeleiders (mm2)
(AWG)
Min. doorsnede van
beschermingsgeleiders
(mm2) (AWG)
1.5 mm² (AWG 15)
2.5 mm² (AWG 13)
4 mm² (AWG 11)
6 mm² (AWG 9)
10 mm² (AWG 7)
16 mm²
25 mm²
35 mm²
1.5 mm² (AWG 15)
2.5 mm² (AWG 13)
4 mm² (AWG 11)
6 mm² (AWG 9)
10 mm² (AWG 7)
16 mm²
16 mm²
25 mm²
Tabel 12 Minimale doorsneden van toevoergeleiders, als aangeraden door de producent
1. Beschermingsgeleider
2. Fasegeleider
3. Fasegeleider
4. Fasegeleider
5. Neutrale geleider
6. Persholtetjes
7. Lengte van de niet geïsoleerde uiteinden
Afbeelding 14 Bewerkingen aan de uiteinden van de geleiders van de toevoerkabel
1. Hoofdschakelaar
2. Doorgang
3. 4. Doorhagen van de toevoerkabel
Afbeelding 15 Aansluiting van de hoofdtoevoer
Aarding van de machine en beveiligingsverbindingen
De machine dient onafhankelijk van de toevoerkabel verbonden te worden aan het beschermende
aardingssysteem van de wasserij, en wel met gebruik van een afzonderlijke geleider. De
beschermingsgeleider, die deze verbinding mogelijk moet maken, wordt niet meegeleverd.
Wanneer er nog andere (was-) machines met onbeschermde geleidende onderdelen zijn, die tegelijkertijd bij
de bescherming betrokken kunnen worden, zorg dan voor een beveiligingsverbinding tussen al deze
machines. Hiertoe dient de externe beveiligingspen, aangebracht aan de achterzijde van de machine
(afbeelding 16., positie 3). De minimale doorsnede van deze beschermingsgeleider is afhankelijk van de
doorsnede van de geleiders van de toevoerkabel. U vindt deze waarden in tabel 12. We adviseren een
doorsnede te kiezen van minimaal 6 mm², ook al is de doorsnede van de toevoerkabel kleiner dan 4 mm².
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
37
Installatie
1. Machine (achterzijde van de machine)
2. Beschermingsaarding van de wasserij
3. Externe beveiligingspen v.d. wasmachine
4. Beschermingsgeleider – verbinding
v.d. machines
5. Aardingssymbool
Afbeelding 16
Meerdere éénfasige machines parallel
Wanneer meerdere éénfasige machines parallel in één elektriciteitsnetwerk worden aagesloten, dienen ze te
worden aangesloten conform afbeelding 17. De fasen van de toevoer voor de frequentie-omvormer en de motor,
die worden aangesloten aan de klem binnenin de machine, dienen afwisselend te worden aangesloten, d.w.z.
voor de eerste machine op fase L1 van het netwerk, voor de twee de machine op fase L2 enz. ... De vierde
machine moet weer worden aangesloten op L1. Dit garandeert een gelijkmatige belasting van het netwerk.
Afbeelding 17 Meerdere éénfasige machines parallel
38 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Onderhoud en afstelling
Onderhoud en afstelling
! WAARSCHUWING!
U DIENT ZICH ALTIJD NAUWKEURIG AAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN TE HOUDEN! STEL
NOOIT VEILIGHEIDSINSTALLATIES OF –ONDERDELEN BUITEN BEDRIJF. INGREPEN IN DE
UITVOERING OF HET FUNCTIONEREN VAN DE MACHINE ZIJN ABSOLUUT ONTOELAATBAAR!
MAAK TER VOORKOMING VAN KALKAANSLAG OP DE VERWARMINGSELEMENTEN EN OP
ANDERE MACHINE-ONDERDELEN GEBRUIK VAN GESCHIKTE CHEMISCHE MIDDELEN. OVERLEG
HIEROVER MET UW WASMIDDELENLEVERANCIER. DE PRODUCENT VAN DE MACHINE DRAAGT
GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET KAPOT GAAN VAN VERWARMINGSELEMENTEN
OF ANDERE MACHINE-ONDERDELEN DOOR KALKAANSLAG.
HET IS VERBODEN MACHINES MET DEFECTEN, ONTBREKENDE ONDERDELEN OF GEOPENDE
DEKPANELEN IN BEDRIJF HEBBEN!
SCHAKEL DE ELEKTRICITEITSTOEVOER VAN DE MACHINE UIT VOORDAT ER ONDERHOUD AAN
DE MACHINE GEPLEEGD WORDT!
WANNEER DE HOOFDSCHAKELAAR IS UITGESCHAKELD STAAN DE TOEVOERKLEMMEN VAN DE
HOOFDSCHAKELAAR VAN DE MACHINE NOG ONDER SPANNING!
OP DEZE MANIER KUNT U ONGELUKKEN VOORKOMEN.
Wanneer willekeurig welke machine-onderdelen vervangen worden, vervang ze dan door originele
onderdelen, aangeleverd door uw leverancier of besteld a.d.h.v. de catalogus van vervangende machineonderdelen.
Dagelijkse controle- en onderhoudshandelingen
 Controleer of er in de trommel of in de rubberdichting van het deurtje geen wasgoed of andere
voorwerpen zijn achtergebleven (bijv. paperclips, spelden enz.), hiermee voorkomt u verwondingen
en overbodige slijtage van de dichting van het deurtje, van het glas enz..
 Verwijder wasmiddelen en andere vreemde voorwerpen uit de rubberdichting van het deurtje. Maak
voor het schoonmaken van de rubberdichting van het deurtje nooit gebruik van
oplosmiddelen, zuren of smeervetten!
 Maak ook de vlekken van wasmiddelen op de blikken buitenplaten van de machine schoon. Maak
hiervoor gebruik van een vochtige doek, maak geen gebruik van schoonmaakmiddelen die
schuurmiddelen bevatten. Droog de machine af met een zachte doek.
 Het vulvakje dient na afloop van iedere werkdag schoongemaakt te worden. Verwijder de aanslag
m.b.v. een kunststof krabbertje en spoel na met water.
 Controleer of de water- en stoomkranen niet lekken.
 Open het deurtje na afloop van iedere werkdag, zodat het ventileert. Dit komt de levensduur van de
dichting van het deurtje ten goede. We raden aan de elektriciteitstoevoer en de hoofdkraan van het
water af te sluiten.
Driemaandelijkse controle- en onderhoudshandelingen
 Controleer tijdes het werkproces of het afvoerventiel (de afvoerkraan) niet lekt. Na afloop van het werkproces






dient het afvoerventiel naar behoren geopend te zijn (bij uitval van de elektrische energie dient het
afvoerventiel zich te openen). Maak de afvoer schoon wanneer het water niet vloeiend wegstroomt.
Controleer na verwijdering van het achterscherm de drijfriemen op spanning en eventuele beschadigingen.
Controleer de aandraaimomenten van de bouten a.d.h.v. het hoofdstuk „AANDRAAIMOMENTEN“.
Controleer alle slangen en aansluitingen binnen de machine visueel op lekkages.
Overtuig uzelf van het feit, dat alle bedieningscomponenten bij het schoonmaken beschermd zijn
tegen vocht en stof. Stof het binnengedeelte van de machine af en maak het schoon.
Bij machines met elektrische verwarming dient u te controleren of de contacten en klemmen van de
verwarmingselementen en de overige krachtklemmen (hoofdschakelaar, zekeringen
stroomverbrekers, schakelaars) voldoende zijn aangedraaid.
Bij machines met een elektrische verwarming dient u de klemmen van de verwarmingselementen
aan te draaien.
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
39
Onderhoud en afstelling
Zesmaandelijkse controle- en onderhoudshandelingen
 De filters / verbindingen / ventielen van de waterleidingen moeten schoongemaakt worden. Sluit in de
wasserij de watertoevoer van de machine af. Schroef de slang aan de achterzijde van de machine
los. Pak het filter m.b.v. een spitse tang in het midden vast, neem het uit, maak het schoon en plaats
het terug. Draag er bij het aansluiten van de slangen zorg voor dat de dichtingen juist worden
aangebracht. Controleer de waterventielen op lekkages. Draai de verbindingen aan en vervang
zonodig de dichtingen van de toevoerslang.
 Bij machines met een
afvoerpomp dient u te
controleren of de pomp tijdens
het afvoeren de normale
doorstroom levert. De
afvoerpomp hoeft uitsluitend
schoongemaakt te worden,
wanneer ze verstopt zit met
voorwerpen zoals bijv. knopen,
2
clips e.d..
1
Voordat de pomp wordt
Afb. 18
schoongemaakt moet eerst al
het water uit de machine afgevoerd worden. Koppel de machine vervolgens los van de
stroomtoevoer, door de stekker uit het stopcontact te trekken. Demonteer het voorpaneel van de kast
m.b.v. twee schroeven (positie 1). Verdraai het deksel van de pomp (positie 2), zodat het water uit de
pomp begint te stromen. Vang dit water op. Draai het deksel vervolgens helemaal los en verwijder de
voorwerpen. Schroef het deksel na het schoonmaken terug op de pomp (positie 2) en monteer het
voorpaneel weer op de kast.
! WAARSCHUWING!
VOORDAT DE DEKPLATEN VAN DE MACHINE GENOMEN WORDEN DIENT DE ELEKTRICITEITSTOEVOER
AFGESLOTEN TE WORDEN. WACHT HIERNA NOG TENMINSTE 10 MINUTEN. CONTROLEER, VÓÓRDAT U
DE FREQUENTIE-OMVORMER CONTROLEERT, EERST DE RESTSPANNING TUSSEN DE KLEMEN + EN - .
DEZE SPANNING MOET, VOORDAT U MET DE CONTROLE VAN DE OMVORMER BEGINT, GEDAALD ZIJN
TOT ONDER DE 30 VDC.
Controleer op functionaliteit, maak schoon, verwijder vuil en stof:





van de ribben van de koeling van de omvormer
van de ribben van de motorkoeling
van de interne ventilator van de omvormer (voorzover de omvormer is voorzien van een ventilator)
van de externe ventilator (wanneer deze is toegepast)
van het koeltraliewerk in de afdekking van de machine
Vervanging van de dichting van het deurtje
 Open het deurtje. Demonteer het glas van het deurtje, met de dichting, door aan de dichting te
trekken, van het roestvrijstalen frame van het deurtje in de richting van de trommel. Ga voorzichtig te
werk om te voorkomen dat het glas beschadigd raakt.
 Neem de dichting van het glas af.
 Breng de nieuwe dichting aan door de bredere sleuf op het glas te plaatsen, dat met de rand naar boven ligt.
 Smeer de sleuf in de dichting, die bestemd is voor het frame van het deurtje, in met zeepwater.
Plaats rond de hele omtrek een glad koordje in de sleuf. Trek de rand m.b.v. het koord samen en
plaats het geheel op de rand van het deurframe. Pak één uiteinde van het koord met uw hand en
houd het vast op het deurtje. Trek het tweede uiteinde van het koord naar het midden van het glas
om de rand van de dichting juist aan te brengen.
40 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Onderhoud en afstelling
Belangrijke opmerking: Na de vervanging van de dichting kan het gebeuren, dat de druk van de dichting van
het deurtje aan de kant van het slotje en aan de kant van het scharnier te groot is. Wanneer dit mocht
gebeuren, start dan Wasprogramma 1 op zonder dat de trommel met wasgoed gevuld is.
Afstelling van de veiligheidsschakelaar
De veiligheidsschakelaar is een belangrijke component, die, wanneer hij juist is afgesteld, de machine dient uit
te schakelen in geval van bovenmatige vibraties en schokken t.g.v. het feit dat de machine soms niet goed is
uitgebalanceerd, m.n. wanneer het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel geplaatst is. De
veiligheidsschakelaar dient bij de installatie van de wasmachine ALTIJD afgesteld worden. We raden aan de
afstelling van de veiligheidsschakelaar eens per jaar te laten nakijken door een gekwalificeerde werknemer.
! WAARSCHUWING!
MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE MACHINE WANNEER DE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR NIET JUIST
FUNCTIONEERT!
DE FUNCTIONERINGSTEST MAG UITSLUITEND WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN
GEKWALIFICEERDE WERKNEMER MET DE BENODIGDE GELDIGE BEVOEGDHEDEN.
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
41
Onderhoud en afstelling
Vervangen en opspannen van de drijfriem
! WAARSCHUWING!
CONTROLEER OF DE MACHINE NIET IS AANGESLOTEN OP DE ELEKTRICITEITSTOEVOER EN
ZORG ERVOOR DAT DE MACHINE NIET PER ONGELUK AANGEZET KAN WORDEN.
Voer de spanningscontrole van de drijfriem uit bij nieuwe machines en na vervanging van de drijfriem:
 Na de eerste 24 uur van de bedrijfvoering
 Na de eerste 80 uur van de bedrijfvoering
 Iedere 6 maanden of na iedere 1000 uur bedrijfvoering – afhankelijk van hetgeen eerder plaatsvindt
De drijfriemen zijn bereikbaar vanaf de achterzijde van de machine. Wanneer de drijfriemen te strak zitten, of
te los, verkort dit hun levensduur. Wanneer de riemen te los zitten, kunnen ze bovendien over de riemschijven
glijden, hetgeen een lawaaierige bedrijfvoering met zich meebrengt en hun slijtage versneld. In dit geval dient
de spanning van de drijfriemen opnieuw ingesteld te worden. Het is voldoende de spanning van de drijfriemen
bij benadering vast te stellen.
! WAARSCHUWING!
BIJ DE VERVANGING VAN DE DRIJFRIEMEN: MAAK VOOR HET AFNEMEN VAN DE DRIJFRIEMEN
VAN DE RIEMSCHIJVEN NOOIT GEBRUIK VAN BREEKIJZERS, SCHROEVENDRAAIERS OF
SOORTGELIJKE WERKTUIGEN!
Waterfilters
De machines zijn voorzien van filters op de instroomventielen. Om te voorkomen dat het instromen van het
water steeds langer gaat duren, dienen deze filters soms schoongemaakt te worden. De lengte van de
schoonmaakintervallen voor deze filters is afhankelijk van de kwaliteit van het water, bijv. van de hoeveelheid
deeltjes in het leidingstelsel.
!
WAARSCHUWING!
CONTROLEER VÓÓRDAT U EEN AANVANG MAAKT MET HET SCHOONMAKEN VAN DE
WATERFILTERS, OF ALLE WATERTOEVOEREN NAAR DE MACHINE ZIJN AFGESLOTEN.
Aandraaimomenten
De aangeraden waarden van de aandraaimomenten bedragen voor gestandaardiseerde bouten:
M6 8.8 : C = 10 Nm
M8 8.8 : C = 25 Nm
M10 8.8 : C = 45 Nm
M12 8.8 : C = 80 Nm
M16 8.8 : C = 200 Nm
Vervanging van de zekeringen van de wasmachine
De waarden van de zekeringen
De preciese waarde van de zekeringen vindt u in de nabijheid van de zekeringhouders en in het
elektriciteitsschema, dat bij de machine wordt meegeleverd. Wanneer een zekering doorslaat, mag u deze
vervangen door een zekering van dezelfde waarde, maar NOOIT door een zekering met een hogere waarde.
Wanneer de zekering opnieuw doorslaat, moet u haar niet vervangen, maar de oorzaak van het defect zoeken.
Neem zonodig contact op met uw leverancier.
42 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Problemen en storingen
Problemen en storingen
Het openen van de deursluiting in geval van nood
Ingeval van langdurige stroomstoringen bestaat er noodoplossing voor het openen van de deursluiting.
Hieronder is een beschrijving van deze noodoplossing voor het openen van het deurtje opgenomen:
!
WAARSCHUWING!
SCHAKEL VÓÓRDAT U HET DEURTJE IN NOOD OPENT EERST DE HOOFDSCHAKELAAR VAN DE
MACHINE UIT!
OPEN HET DEURTJE NOOIT WANNEER DE TROMMEL NOG DRAAIT!
OPEN HET DEURTJE NOOIT WANNEER DE DISPLAY „TE WARM!“ TOONT! ER BESTAAT GEVAAR
BRANDWONDEN OP TE LOPEN!
OPEN HET DEURTJE NOOIT ZOLANG ER ONDERDELEN VAN DE MACHINE TE WARM LIJKEN TE
ZIJN!
OPEN HET DEURTJE NOOIT ZOLANG ER IN DE TROMMEL WATER STAAT! ANDERS STROOMT HET
WATER BIJ HET OPENEN VAN HET DEURTJE NAAR BUITEN.
 Controleer of voldaan wordt aan alle voorwaarden om het deurtje veilig te openen.




Duw de waseenheid lichtjes naar achteren toe.
Breng uw vingers achter de rand van het voorpaneel, op de plek van het slot van het deurtje.
Druk de veiligheidsknop voor het in nood openen van het deurtje in.
Wanneer wordt voldaan aan alle veiligheidsvoorwaarden, doe dan het deurtje open.
Foutmeldingen op de display
Zie het hoofdstuk „Werkwijze bij het verhelpen van storingen“.
Zie het Programmeringshandboek, hoofdstuk „Het verhelpen van defecten“.
Lijst van aangeraden vervangende onderdelen
 uitlaatventiel
 tweeweg inlaatventiel
 drieweg inlaatventiel
 vierweg inlaatventiel
 stoomklep
 slot van het deurtje
 zekeringen
 sensor van de thermostaat
 contactschakelaar van de motor
 contactschakelaar van de verwarming
 verwarmingselement
 V-snaren
 dichting van het deurtje
Meer gedetailleerde informatie en de bestelcodes vindt u in de catalogus van vervangende onderdelen voor
de afzonderlijke machines of bij uw leverancier.
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
43
Het buiten bedrijf stellen van de machine
Het buiten bedrijf stellen van de machine
Het loskoppelen van de machine
 Schakel de externe toevoerkabel van elektriciteit naar de machine uit.
 Schakel de hoofdschakelaar van de machine uit.
 Sluit de externe water- event. stoomtoevoer naar de machine af.
 Vergewis u ervan dat de toevoer van elektriciteit en event. stoom zijn afgesloten. Koppel alle




toevoerleidingen van elektriciteit, water en event. stoom los.
Isoleer de geleiders van de externe elektriciteitstoevoer.
Markeer de machine met "BUITEN WERKING"
Schroef de moeren (bouten), waarmee de machine op de grond bevestigd is, los.
Ga tijdens het transport te werk volgens de aanwijzingen van het hoofdstuk: Transport en uitpakken
Wanneer de machine nooit meer gebruikt zal worden dient zij zodanig beveiligd te worden, dat er geen personen
gewond kunnen raken en er geen materiële of milieuschade kan ontstaan. Zorg ervoor dat er geen personen of
dieren in de machine opgesloten kunnen worden, dat er geen personen door beweegbare of scherpe
machinedelen, of evt. door de vullingen gekwetst kunnen worden (verwijder b.v. het deurtje, zet de trommel
vast, zodat ze niet kan draaien, … enz.)
LET OP DAT U GEEN VERWONDINGEN OPLOOPT WANNEER HET GEDEMONTEERDE DEURTJE OF
HET GLAS VALT!
Liquidatie van de machine
! WAARSCHUWING!
NEEM BIJ DE DEMONTAGE VAN DE WASMACHINE ALLE MOGELIJKE MAATREGELEN TER
VOORKOMING VAN VERWONDINGEN DOOR GLAS OF SCHERPE KANTEN VAN METALEN DELEN.
De machine kan geliquideerd worden door een deskundig bedrijf
Gegevens in verband met de richtlijn WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, slechts van
toepassing voor landen die lid van de EU zijn):
 Bij de constructie van de door u aangeschafte machine is gebruik gemaakt van natuurlijke






materialen, die bestemd zijn voor recycling en hergebruik.
De machine kan verder materialen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
Wanneer u de machine liquideert, zorg er dan voor dat deze materialen niet in de natuur
terechtkomen en spaar het milieu zoveel mogelijk. Wij raden u aan contact op te nemen met
deskundige bedrijven in uw regio, die zich met afvalverwerking en recycling bezig houden. Deze
bedrijven zorgen ervoor dat de componenten op de juiste wijze gerecycled worden.
Het symbool „doorgestreepte vuilnisbak met wieltjes“ (
) betekent dat u dit afval dient te scheiden.
Wanneer u aanvullende informatie wenst over de mogelijkheden afval te laten verwijderen of voor
recycling bestemd afval te laten verwerken, neem dan contact op met de betreffende gemeentelijke
dienst (overheidsdienst) in uw regio/land (een dienst „afvalverwerking“).
Voor meer informatie over de gevolgen van de liquidatie van onze producten voor het milieu kunt u
contact met ons opnemen.
Denk er alstublieft aan dat richtlijn WEEE alleen algemeen van toepassing is op huishoudelijke
apparatuur. In sommige landen bestaat hiernaast de categorie “professionele apparatuur”, die in
sommige andere landen niet bestaat.
Om deze reden moet de machine voorzien zijn van het symbool
.
Informatie voor handelaars: Vanwege verschillen in de nationale voorschriften kan de producent
onmogelijk alle maatregelen nemen om te voldoen aan alle nationale voorschriften van elke lidstaat.
Wij gaan ervan uit dat iedere handelaar, die onze producten naar een bepaalde lidstaat importeert
(en ze aldaar op de markt brengt), alle noodzakelijk maatregelen neemt om aan de bepalingen van
de nationale voorschriften (zoals de richtlijn vereist) te voldoen.
44 HANDBOEK VOOR DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD EN DE BEDIENING VAN DE MACHINE
549107_C_UITGAVE_10.7.2012.DOC
Het buiten bedrijf stellen van de machine
De machine kan door uzelf geliquideerd worden
Sorteer de onderdelen aan de hand van het gebruikte materiaal: metaal, niet-metaal, glas, plastik, enz. en
draag ze af aan een bevoegd bedrijf, dat ze verder kan verwerken. Het materiaal moet gesorteerd worden aan
de hand van de afzonderlijke afvalcategorieën. Geef het gesorteerde materiaal aan een bedrijf dat bevoegd is
het verder te bewerken.
BELANGRIJK!
TYPE MACHINE:
PROGRAMMATOR:
ELEKTRONISCHE PROGRAMMATOR
INSTALLATIEDATUM:
INSTALLATIE UITGEVOERD DOOR:
SERIENUMMER:
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES:
SPANNING ...........V.......... FASE ........... Hz
DIT DOCUMENT DIENT BIJ IEDER CONTACT MET UW
DEALER, DAT DE VEILIGHEID VAN DE MACHINE
BETREFT OF BETREKKING HEEFT OP VERVANGENDE
ONDERDELEN, NAAR BEHOREN INGEVULD TE
WORDEN.
BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR LATER GEBRUIK.
DEALER:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement