TX-NR1008 AV Receiver
Nederland
AV Receiver
Svenska
Inleiding.....................................Nl-2
Inledning .................................. Sv-2
TX-NR1008
Aansluitingen..........................Nl-13
Anslutningar .......................... Sv-13
Aanzetten &
basisbediening...................Nl-24
Påslagning &
grundläggande funktioner.... Sv-24
Geavanceerde bediening .......Nl-42
Avancerad användning ......... Sv-42
Gebruiksaanwijzing
Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo AVreceiver. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door
alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de
contactdoos te steken.
Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u
de beste prestaties uit uw nieuwe AV-receiver halen en
optimaal van uw muziek genieten.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de
toekomst.
Bedienen van de iPod &
andere componenten ........Nl-79
Styra iPod &
andra komponenter .......... Sv-79
Overig ......................................Nl-92
Övrigt...................................... Sv-92
Bruksanvisning
Tack för inköpet av Onkyos mottagare med inbyggt
förstärkarsteg för styrning av en videoanläggning. Läs
noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till
tillvägagångssättet innan anslutningarna görs, strömmen
slås på och mottagaren tas i bruk.
Genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning
kommer du att tillfullo kunna utnyttja egenskaperna hos
din nya mottagare för optimal prestanda och ljudkvalitet.
Spara bruksanvisningen.
Nl Sv
Inleiding
WAARSCHUWING:
OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN
VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD
WORDEN.
WARNING
AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige
driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat
er niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in de
behuizing van het toestel is en personen bij een
verkeerde behandeling een elektrische schok op
zouden kunnen lopen.
OPGELET:
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET
ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT
ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDERHOUDSMONTEURS OVER.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de
gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke
aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie)
in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing
aanwezig zijn.
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nl
2
Lees de gebruiksaanwijzing.
Bewaar de gebruiksaanwijzing.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle aanwijzingen op.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te
maken.
Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden
afgesloten. Stel het apparaat op overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant.
Plaats het apparaat niet in de buurt van een
warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel,
gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker)
dat warmte afgeeft.
Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de
gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker
teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee
ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee
pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen
of de derde aardingspen is aangebracht voor uw
veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw
stopcontact past, moet u contact opnemen met een
elektricien om het oude stopcontact te laten
vervangen.
Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen
wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op
de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt
waar het snoer uit het apparaat komt, moet u
voorzichtig zijn.
Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de
fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik alleen een verrijdbaar
WAARSCHUWING
VERRIJDBAAR ONDERSTEL
onderstel, standaard, steun of
tafel die door de fabrikant
wordt aanbevolen of die bij het
apparaat wordt verkocht.
Wanneer het apparaat op een
verrijdbaar onderstel staat,
moet u dit bijzonder
S3125A
voorzichtig bewegen om te
voorkomen dat het apparaat
valt.
Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of
wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te
gebruiken.
Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan
bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat
nakijken wanneer er beschadigingen worden
vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of
netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in het
15.
16.
17.
18.
apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat
blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer
het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is
gevallen.
Storingen die reparatie vereisen
In de volgende gevallen moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd
onderhoudsmonteur laten nakijken:
A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het
apparaat is terechtgekomen;
C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u
de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik
alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing
worden beschreven om het apparaat te bedienen.
Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d.
kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist
in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een
bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat
weer in de oorspronkelijke toestand terug te
brengen;
E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw
beschadigd is;
F. Wanneer het apparaat niet naar behoren
functioneert of wanneer de prestaties afnemen.
Voorwerpen en vloeistoffen
Duw nooit voorwerpen via de openingen in het
apparaat, want deze kunnen in contact komen met
gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting
veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een
elektrische schok.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of
opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met
een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het
apparaat.
Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen
op het apparaat.
Batterijen
Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in
acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt,
zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op
letten dat er voldoende ventilatie is.
Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft
aan de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de
achterkant. De achterrand van een plank of plaat die
boven het apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn van
de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.
Voorzorgsmaatregelen
1. Door auteursrecht beschermde opnamen—
Uitgezonderd voor strikt persoonlijk gebruik, is het
opnemen van door auteursrecht beschermd beeld- en
geluidsmateriaal bij de wet verboden, tenzij na
uitdrukkelijke toestemming van de
auteursrechthouder.
2. Netstroomzekering—De netstroomzekering bevindt
zich binnenin dit apparaat en kan niet door de
gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat niet
kunt inschakelen, moet u contact opnemen met een
Onkyo-dealer.
3. Onderhoud—Het is aanbevolen dit apparaat
regelmatig af te stoffen met een zachte doek.
Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte
doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop.
Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een
schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken
nooit een schuurspons of chemische middelen zoals
spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de
afwerking kunnen aantasten of de opschriften van het
voorpaneel kunnen verwijderen.
4. Stroomvoorziening
WAARSCHUWING
VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET EERST
OP HET STOPCONTACT AANSLUIT, DIENT U
VOORAL DE ONDERSTAANDE PARAGRAFEN
AANDACHTIG DOOR TE LEZEN.
De spanning van het lichtnet kan van land tot land
verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke
netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste
die staat vermeld op het achterpaneel van dit apparaat
(bijv. 230 V wisselstroom, 50 Hz of 120 V
wisselstroom, 60 Hz).
Met de stekker van het netsnoer koppelt u het apparaat
los van de netspanning. Zorg dat de stekker altijd
gemakkelijk uitgetrokken kan worden (d.w.z. goed
bereikbaar is).
8. Omgang met het apparaat
• Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het
dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke
verpakking, zoals u het bij aflevering hebt
aangetroffen.
• Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang
achtereen op het apparaat liggen, want dat kan
lelijke plekken op de ombouw achterlaten.
• Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik is,
kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg warm
worden. Dit is normaal en vormt geen probleem.
• Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt wordt,
kan het de eerstvolgende keer niet altijd goed
werken, dus we raden u aan het af en toe eens in te
schakelen en even te gebruiken.
Voor de Europese modellen
Verklaring Van Conformiteit
Wij, ONKYO EUROPE
ELECTRONICS GmbH
LIEGNITZERSTRASSE 6,
82194 GROEBENZELL,
DUITSLAND
verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, dat het ONKYO
produkt beschreven in deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de
betreffende technische normen, zoals: EN60065, EN55013,
EN55020 en EN61000-3-2, -3-3.
GROEBENZELL, DUITSLAND
K. MIYAGI
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
NL
Batterij niet
weggooien, maar
inleveren als KCA.
Wanneer u op de ON/STANDBY toets drukt om het
apparaat in de ruststand te zetten, zal het apparaat niet
volledig van de stroomvoorziening worden
losgekoppeld. Trek daarom de stekker uit het
stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd
niet denkt te gebruiken.
5. Denk om uw oren
Voorzichtig:
Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een
hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten.
6. Batterijen niet verhitten
Waarschuwing:
Batterijen (zowel herlaadbare accu’s als losse
batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren, dus
stel ze niet bloot aan directe zonnestraling, vuur en
dergelijke.
7. Raak dit apparaat nooit met natte handen aan—
Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan wanneer uw
handen nat op vochtig zijn. Mocht er water of een
andere vloeistof in het inwendige van het apparaat
terechtkomen, laat u het dan inspecteren door uw
plaatselijke Onkyo handelaar.
Nl
3
Meegeleverde accessoires
Controleer of u de volgende accessoires hebt:
FM-binnenantenne (➔ 21)
AM-raamantenne (➔ 21)
Netsnoer (➔ 21)
Labels luidsprekerkabels (➔ 13)
Microfoon luidsprekerinstelling (➔ 29)
Afstandsbediening en twee batterijen (AA/R6)
*
In catalogi en op de verpakking geeft de letter aan het einde
van de productnaam de kleur aan. De specificaties en de
bediening zijn onafhankelijk van de kleur.
De afstandsbediening gebruiken
Plaatsen van de batterijen
Opmerking
• Probeer, als de
afstandsbediening niet
goed werkt, de batterijen
te vervangen.
• Meng nieuwe en oude
batterijen of
verschillende typen
batterijen niet door
elkaar.
Batterijen (AA/R6)
• Als u de
afstandbediening langere
tijd niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterijen om schade
door lekkage of corrosie te voorkomen.
• Lege batterijen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd om
schade door lekkage of corrosie te voorkomen.
De afstandsbediening richten
Richt de afstandsbediening op de sensor op de AVreceiver, zoals hieronder afgebeeld.
Transmissie
Afstandsbedieningsensor
AV-receiver
Ongeveer 5 m
Ontvangen
Zender
AV-receiver
Inkomende sensor
15
15
Ongeveer 5 m
Nl
4
Inhoudsopgave
Inleiding
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ............................. 2
Voorzorgsmaatregelen .................................................... 3
Meegeleverde accessoires.............................................. 4
De afstandsbediening gebruiken.................................... 4
Kenmerken........................................................................ 6
Voor- en achterpanelen ................................................... 8
Voorpaneel ..................................................................... 8
Display............................................................................ 9
Achterpaneel ................................................................ 10
Afstandsbediening......................................................... 11
Bedienen van de AV-receiver....................................... 11
Over Thuistheater .......................................................... 12
Genieten van Thuistheater ........................................... 12
Aansluitingen
Aansluiten van de AV-receiver ..................................... 13
Aansluiten van de luidsprekers .................................... 13
Over de AV-aansluitingen ............................................ 17
Het aansluiten van uw componenten met HDMI .......... 18
Aansluiten van uw componenten ................................. 19
Aansluiten van Onkyo u componenten ..................... 20
De antenne aansluiten ................................................. 21
Het netsnoer aansluiten ............................................... 21
Welke aansluitingen kunt u het beste gebruiken?........ 22
Aanzetten & basisbediening
Aan-/Uitzetten van de AV-receiver................................ 24
Aanzetten ..................................................................... 24
Uitzetten ....................................................................... 24
Basisbediening............................................................... 25
De taal kiezen voor de installatiemenu’s op
het scherm ................................................................. 25
De aangesloten component afspelen........................... 25
Weergeven van de broninformatie ............................... 25
De helderheid van het display instellen........................ 25
Het geluid dempen van de AV-receiver........................ 26
De slaap-timer gebruiken ............................................. 26
Luidsprekeropstelling selecteren.................................. 26
Gebruik van het hoofdmenu ......................................... 27
Het ingangsdisplay veranderen.................................... 27
Het gebruik van de hoofdtelefoon ................................ 28
Het gebruik van ACTIVITIES voor het starten
van eenvoudige macro’s............................................ 28
Audyssey MultEQ® Ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling ................................................... 29
Naar de radio luisteren .................................................. 32
Het gebruik van de tuner .............................................. 32
Opslaan van FM/AM-voorkeuzezenders ...................... 33
Het gebruik van RDS.................................................... 33
Opnemen......................................................................... 35
Het gebruik van de luistermodi..................................... 36
Luistermodi selecteren ................................................. 36
Over luistermodi ........................................................... 37
Geavanceerde bediening
Geavanceerde instellingen ............................................ 42
Onscreen instelmenu’s ................................................. 42
Gewone procedures in het setup-menu ....................... 42
In-/uitgangstoewijzing ................................................... 43
Luidsprekerinstellingen................................................. 47
Audio instellingen ......................................................... 50
Bron instellingen ........................................................... 52
Akoestiekfunctie voorkeuze.......................................... 56
Diverse ......................................................................... 57
Hardware instellingen ................................................... 57
Instellingen vergrendelen ............................................. 60
De audio-instellingen gebruiken ................................... 60
NET/USB.......................................................................... 63
Over NET...................................................................... 63
Aansluiten van de AV-receiver ..................................... 63
Naar Internetradio luisteren .......................................... 64
Muziekbestanden op een server afspelen.................... 65
Extern afspelen vanaf een mediaserver/
personal computer ..................................................... 68
Netwerk Instellingen ..................................................... 69
Over USB ..................................................................... 71
Multizone......................................................................... 73
Aansluiten van Zone 2.................................................. 73
Aansluiten van Zone 3.................................................. 74
Instellen van de Powered Zone 2/3 .............................. 75
Instellen van de multizone ............................................ 75
Het gebruik van Zone 2/3 ............................................. 76
De afstandsbediening gebruiken in
Zone 2/3 en pakketten voor multiruimtebediening ..... 77
Bedienen van de iPod & andere
componenten
Bedienen van de iPod .................................................... 79
De iPod rechtstreeks op de USB-poort aansluiten ....... 79
Aansluiten van een Onkyo dockingstation.................... 80
Het gebruik van het Onkyo dockingstation ................... 81
Bedienen van uw iPod.................................................. 82
Andere componenten bedienen.................................... 84
Voorgeprogrammeerde afstandsbedieningscodes ....... 84
De afstandsbedieningscode opzoeken......................... 84
Afstandsbedieningscodes invoeren .............................. 86
Afstandsbedieningscodes voor Onkyo componenten
die zijn aangesloten via u ....................................... 86
Resetten van de REMOTE MODE-toetsen .................. 87
De afstandsbediening resetten..................................... 87
Andere componenten bedienen ................................... 87
Instellen van de acties .................................................. 89
Overneemopdrachten................................................... 90
Normale macro’s gebruiken.......................................... 91
Overig
Problemen oplossen ...................................................... 92
Specificaties ................................................................... 97
Over HDMI ....................................................................... 98
Een RIHD-compatibele tv, speler of recorder gebruiken ... 99
Tabel voor videoresolutie ............................................ 101
U kunt de AV-receiver terugbrengen naar zijn
fabriekstoestand door hem in te schakelen en terwijl
u de VCR/DVR toets ingedrukt houdt op de ON/
STANDBY (➔ 92) toets drukken.
Nl
5
Kenmerken
Versterker
Gevarieerd
• 180 W/kanaal @ 6 ohm (IEC)
• WRAT–Wide Range Amplifier Technology
(5 Hz tot 100 kHz bandbreedte)
• Lineaire Optimum Gain-volumeschakeling
• Geïnverteerde drietraps-darlingtonschakeling
• H.C.P.S. (High Current Power Supply) Massieve
transformator met hoog vermogen
• 40 FM/AM voorkeuzezenders
• Audyssey MultEQ®*4 ter correctie van problemen met
de akoestiek van de ruimte
• Audyssey Dynamic EQ®*4 voor loudness-correctie
• Audyssey Dynamic Volume®*4 voor het aanhouden van
een optimaal luisterniveau en een dynamisch bereik
• Crossover-afregeling
(40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
• A/V Sync-stuurfunctie (tot 250 ms)
• Functie autom. uitschakelen
• Bidirectioneell voorgeprogrammeerd (met installatie op
het scherm) RI-Compatibele Learning afstandsbediening
met 4 activiteiten en modus-toets LED’s
• ISF-videokalibratie (Imaging Science Foundation)
Verwerking
• THX Select2 Plus*1-gecertificeerd
• HDMI Video Upscaling (compatibel tot 1080p) met
Faroudja DCDi Cinema Enhancement
• HDMI (Ver.1.4a met Audio Return Channel, 3D),
DeepColor, x.v.Color*8, Lip Sync, DTS*2-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby
TrueHD*3, Dolby Digital Plus, DSD en Multi-CH PCM
• Dolby Pro Logic IIz*3 – nieuw surround-formaat (fronthigh)
• Audyssey DSX™*4 voor nieuwe surroundkanalen
(front-wide/front-high)
• 4 DSP Modi voor spellen; Rock/Sport/Actie/RPG
• Non-Scaling configuratie
• A-Form Geheugen voor luistermodus
• Modus Direct
• Modus Pure Audio
• Music Optimizer*5 voor gecomprimeerde digitale
muziekbestanden
• 192 kHz/24-bit D/A-converters
• Krachtige en hoognauwkeurige 32-bit DSP-verwerking
• Jitter reiniging circuittechnologie
Aansluitingen
• 7 HDMI*6 ingangen (1 op voorpaneel) en 2 uitgangen
• Onkyo p voor systeembediening
• 6 digitale ingangen (3 optisch/3 coaxiaal)
• Componentvideo schakelen (2 ingangen/1 uitgang)
• Universele poort voor het optionele dockingstation voor
iPod*7/DAB+ tunermodule
• Dubbele Subwoofer Pre Out
• Powered Zone 2/3
• Internetradio* Connectiviteit (vTuner/Last.fm/Pandora/
Rhapsody*9/Slacker/Mediafly/Napster)
*
De diensten kunnen per regio verschillen.
• Netwerkcapaciteit voor streaming audiobestanden
• Dubbele versterking voor FL/FR met SBL/SBR
• Analoge RGB Video Ingang (D-sub 15) voor PC
• Voorpaneel USB-ingang voor geheugenapparaten en
iPod®/iPhone® modellen
Nl
6
*1
THX en het THX-logo zijn handelsmerken van THX Ltd., die
in bepaalde rechtsgebieden geregistreerd zijn. Alle rechten
voorbehouden.
*2
Gefabriceerd onder licentie van VS-octrooi, nummers:
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616;
6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 &
andere VS. en wereldwijde octrooien, toegekend & lopend.
DTS en het symbool zijn geregistreerde handelsmerken, &
DTS-HD, DTS-HD Master Audio, en de DTS-logos zijn
handelsmerken van DTS, Inc. Product met inbegrip van
software.
© DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
*3
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”,
“Pro Logic”. “Surround EX” en het dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
*4
*5
Gefabriceerd onder licentie van Audyssey Laboratories™.
V.S. en lopende buitenlandse octrooien. Audyssey MultEQ®,
Audyssey DSX™, Audyssey Dynamic Volume® and
Audyssey Dynamic EQ® zijn geregistreerde handelsmerken
en handelsmerken van Audyssey Laboratories.
Music Optimizer™ is een handelsmerk van Onkyo Corporation.
*6
“HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere
landen.”
*7
*8
*9
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, en iPod
touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de
V.S. en andere landen.
“Made for iPod” en “Made for iPhone” betekent dat een
elektronisch apparaat ontworpen is om respectievelijk
specifiek op een iPod of iPhone te worden aangesloten, en is
gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de
prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk
voor de werking van dit apparaat of de naleving van de
normen voor veiligheid en wetgeving.
“x.v.Color” is een handelsmerk van Sony Corporation.
Rhapsody en het Rhapsody logo zijn geregistreerde
handelsmerken van RealNetworks, Inc.
THX Select2 Plus
Voordat een component van een thuisbioscoop voor THX
Select2 Plus kan worden gecertificeerd, moet het een
aantal strenge kwaliteits- en prestatietests met succes
doorlopen. Alleen dan mag een product worden voorzien
van het THX Select2 Plus-logo, wat garandeert dat u vele
jaren kunt genieten van de uitstekende prestaties van het
aangekochte thuistheatersysteem. De specificaties voor
THX Select2 Plus omvatten honderden kenmerken, zoals
de prestaties van de vermogensversterker en de
voorversterker en de werking van zowel het digitale als
het analoge domein. De ontvangers van THX Select2 Plus
zijn ook voorzien van eigen THX-technologieën (bijv.
THX-luistermodus) waarmee geluidssporen van films
nauwkeurig worden omgezet voor weergave op een
thuistheater.
*
*
*
*
“Xantech” is een geregistreerd handelsmerk van Xantech
Corporation.
“Niles” is een geregistreerd handelsmerk van Niles Audio
Corporation.
“DLNA®, het DLNA Logo en DLNA CERTIFIED™ zijn
handelsmerken, servicemerkek, of certificeringstekens van de
Digital Living Network Alliance.”
Dit product bevat technologie voor auteursrechtelijke
bescherming die beschermd is door de V.S.-patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze
technologie voor auteursrechtelijke bescherming moet
goedgekeurd worden door de Macrovision Corporation, en is
bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt
consumentengebruik, tenzij goedgekeurd door Macrovision.
Reverse engineering of demontage is verboden.
Nl
7
Voor- en achterpanelen
Voorpaneel
a
b cd
i
e
j
f
k
Voorklep
g
h
Hier trekken om de klep te openen.
Op het eigenlijke voorpaneel zijn verschillende logo’s aangebracht. Voor de duidelijkheid zijn deze hier niet afgebeeld.
De paginanummers tussen haakjes geven aan waar u de uitleg over elk onderdeel kunt vinden.
a ON/STANDBY toets (➔ 24)
g DISPLAY toets (➔ 25)
b STANDBY indicator (➔ 24)
h MASTER VOLUME regeling en indicator (➔ 25)
c ZONE 2 indicator (➔ 76)
i PURE AUDIO toets (➔ 36)
d ZONE 3 indicator (➔ 76)
j HDMI THRU indicator (➔ 59)
e Sensor afstandsbediening/zender (➔ 4)
k Ingangsselector toetsen (BD/DVD, VCR/DVR,
CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TUNER, TV/CD,
PHONO, PORT en NET/USB) (➔ 25)
f Display (➔ 9)
Nl
8
l
m
n op q r stu
v
zx yz
A
B C
De paginanummers tussen haakjes geven aan waar u de uitleg over elk onderdeel kunt vinden.
l PHONES aansluiting (➔ 28)
m POWER-schakelaar (➔ 24)
v TUNING, PRESET (➔ 32 tot 33), pijl en ENTER
toetsen
n ZONE 2, ZONE 3 en OFF toetsen (➔ 76)
w SETUP toets (➔ 42)
o TONE toets (➔ 60, 77)
x RETURN toets
p LEVEL toets (➔ 77)
y SETUP MIC aansluiting (➔ 29)
q MONITOR OUT toets (➔ 44)
z USB-poort (➔ 71, 79)
r LISTENING MODE toetsen (MOVIE/TV, MUSIC,
GAME en THX) (➔ 36)
A AUX INPUT aansluitingen (HDMI, VIDEO, AUDIO
L/R en DIGITAL) (➔ 18, 19)
s RT/PTY/TP toets (➔ 33)
B Omhoog r en Omlaag e toetsen (➔ 60, 77)
t MEMORY toets (➔ 33)
C MUSIC OPTIMIZER toets (➔ 61)
u TUNING MODE toets (➔ 32)
Display
a
h
bc d
ij
k
e
f
g
l
m
no
Zie voor gedetailleerde informatie de pagina’s tussen haakjes.
a Luidspreker/kanaal indicatoren
h Bi AMP indicator (➔ 15)
b Z2 (Actieve Zone 2) indicator (➔ 76)
i Hoofdtelefoon indicator (➔ 28)
c Z3 (Actieve Zone 3) indicator (➔ 76)
j Audyssey indicator (➔ 29, 49)
Dynamic EQ indicator (➔ 52)
Dynamic Vol indicator (➔ 52)
d Luistermodus en formaatindicatoren (➔ 36, 61)
e NETWORK indicator (➔ 64, 65, 69)
f Afstemindicatoren
RDS indicator (➔ 33)
AUTO indicator (➔ 32)
TUNED indicator (➔ 32)
FM STEREO indicator (➔ 32)
k Informatiedeel
l USB indicator (➔ 71, 79)
m Geluidsniveau (➔ 25)
n MUTING indicator (➔ 26)
o Audio-ingangsindicatoren
g SLEEP indicator (➔ 26)
Nl
9
Achterpaneel
a bc d e
n
f
o
g h
p
a DIGITAL IN COAXIAL en OPTICAL aansluitingen
b RS232-aansluiting
Aansluiting voor bediening.
c u REMOTE CONTROL-stekker
d UNIVERSAL PORT-stekker
e ETHERNET-poort
f MONITOR OUT V en S aansluitingen
g COMPONENT VIDEO IN en MONITOR OUT
aansluitingen
h HDMI IN en HDMI-uitgang (HDMI OUT MAIN en
HDMI OUT SUB) aansluitingen
i IR IN en OUT aansluitingen
j ZONE 2 en ZONE 3 12V TRIGGER OUT
aansluitingen
k FM ANTENNA-stekker en AM ANTENNA
aansluiting
l PC IN-poort
m AC INLET
q
i
j
*1
*2
k l
m
r
n GND-schroef
o Aansluitingen voor composite video, S-Video, en
analoge audio
(BD/DVD IN, VCR/DVR IN en OUT, CBL/SAT IN,
GAME IN, PC IN, TV/CD IN en PHONO IN)
p Aansluitingen voor meerkanaals ingangen
(FRONT L/R, CENTER, SURR L/R,
SURR BACK L/R en SUBWOOFER)
q PRE OUT aansluitingen
(FRONT L/R, CENTER, SURR L/R,
SB/FW L/R, SUBWOOFER, FH/FW L/R,
ZONE 2 L/R en ZONE 3 L/R)
*1
*2
SB···surround achter, FW···voor breed
FH···voor hoog, FW···voor breed
r Luidsprekeraansluitingen
(FRONT L/R, CENTER, SURR L/R,
SURR BACK L/R, FRONT HIGH/ZONE 3 L/R en
FRONT WIDE/ZONE 2 L/R)
Zie “Aansluiten van de AV-receiver” voor
aansluitinformatie (➔ 13 tot 22).
Nl
10
Afstandsbediening
Bedienen van de AV-receiver
a
b
j
c
d
*1
Zie voor gedetailleerde informatie de pagina’s tussen
haakjes.
a STANDBY toets (➔ 24)
k*2
l*2
c
e
*3
b ON toets (➔ 24)
c ACTIVITIES toetsen (ALL OFF, MY MOVIE,
MY TV en MY MUSIC) (➔ 28, 91)
d REMOTE MODE/INPUT SELECTOR toetsen
(BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX,
TUNER, TV/CD, PHONO, PORT en NET/USB)
(➔ 25)
e SP LAYOUT toets (➔ 26)
f Pijl q/w/e/r en ENTER toetsen
f
a
g
Om de AV-receiver te bedienen, druk op RECEIVER
en selecteer de modus Receiver.
U kunt ook de afstandsbediening gebruiken om de
Onkyo Blu-ray Disc/ DVD-speler, CD-speler, en
andere componenten te bedienen.
Zie “Afstandsbedieningscodes invoeren” voor meer
details (➔ 86).
g SETUP toets (➔ 42)
h LISTENING MODE toetsen (MOVIE/TV, MUSIC,
GAME en THX) (➔ 36)
m
i DIMMER toets (➔ 25)
n*2
k MUTING toets (➔ 26)
j DISPLAY toets (➔ 25)
l VOL q/w toets (➔ 25)
m RETURN toets
n HOME toets (➔ 27)
o SLEEP toets (➔ 26)
h
d
i
b
■ De tuner bedienen
Druk om de tuner van de AV-receiver te bedienen op de
toets TUNER (of RECEIVER).
U kunt AM of FM selecteren door herhaald te drukken op
de toets TUNER.
a Pijl q/w toetsen (➔ 32)
b D.TUN toets (TUNER alleen afstandsbediening)
(➔ 32)
o
c CH +/– toets (➔ 33)
d Nummertoetsen (➔ 32)
*1
*2
*3
Wanneer u de modus van de afstandsbediening wilt wijzigen
zonder de huidige ingangsbron te wijzigen, druk dan op
MODE en druk binnen ongeveer 8 seconden op REMOTE
MODE. Daarna kunt u met de afstandsbediening van de AVreceiver de component besturen die bij de toets hoort die u
zojuist hebt ingedrukt.
Deze toetsen kunnen worden gebruikt wanneer niet in
ontvangstmodus, en wanneer een REMOTE MODE anders
dan ontvangstmodus geselecteerd is. (Door op HOME te
drukken wisselt deze naar ontvangstmodus.)
VIDEO functioneert als een snelkoppeling van HOME.
Nl
11
Over Thuistheater
Genieten van Thuistheater
Dankzij de superieure kwaliteiten van de AV-receiver, kunt u genieten van surround-geluid met een echt gevoel van
beweging in uw eigen woning—alsof u in het theater of in een concertzaal bent. Bij Blu-ray discs of DVD’s kunt u
genieten van DTS en Dolby Digital. Bij analoge of digitale tv kunt u gebruikmaken van Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6
of Onkyo’s originele DSP luistermodi.
U kunt ook THX Surround EX gebruiken (THX-gecertificeerd THX-luidsprekersysteem aanbevolen).
ij
ab
c
kl
f
a b Luidsprekers voor (links en rechts)
Deze geven het algemene geluid. Hun taak in een thuistheater is het
aanleveren van een stevige basis voor het geluidsbeeld. Ze moeten
ongeveer op oorhoogte naar de luisteraar worden gericht, en op gelijke
afstand van de tv worden geplaatst. Richt ze naar binnen zodat er een
driehoek ontstaat, met de luisteraar in de top.
c
Middelste luidspreker
De luidspreker vult de voorluidsprekers aan, waardoor verplaatsingen
van het geluid beter te onderscheiden zijn en er een volledig
geluidsbeeld ontstaat. In films worden ze meestal gebruikt voor spraak.
Plaats ze dicht bij uw tv, naar voren gericht op oorniveau, of op
dezelfde hoogte als de luidsprekers voor.
d e Surround luidsprekers (links en rechts)
Deze luidsprekers worden gebruikt voor het nauwkeurig positioneren
van het geluid en om een realistische sfeer toe te voegen. Plaats ze
naast, of enigszins achter de luisteraar, op ongeveer 60 tot 100 cm
boven oorniveau. In het ideale geval bevinden ze zich op dezelfde
afstand van de luisteraar.
f
de gh
Plaatsing
in hoek
Plaatsing op
1/3 van muur
Tip
• Experimenteer door de subwoofer op verschillende
plaatsen in de kamer te zetten terwijl u een film
bekijkt of muziek met een stevige baspartij
beluistert, en kies de plaats met de beste resultaten.
Nl
12
Subwoofer(s)
De subwoofer zorgt voor de basgeluiden van het LFE (Low-Frequency
Effects)-kanaal. Het volume en de kwaliteit van de basuitgang van uw
subwoofer hangt af van zijn plaats, de vorm van de luisterruimte en uw
luisterpositie. Over het algemeen kan een goed basgeluid worden
bereikt door de subwoofer te installeren in een hoek vooraan, of op
één-derde van de breedte van de muur, zoals afgebeeld.
g h Surround luidsprekers achter (links en rechts)
Deze luidsprekers zijn noodzakelijk voor Dolby Digital EX, DTS-ES
Matrix, DTS-ES Discrete, THX Surround EX, enz. Ze verrijken de
natuurgetrouwheid van het surround-geluid en verbeteren het
geluidsveld achter de luisteraar. Plaats ze achter de luisteraar op
ongeveer 60 tot 100 cm boven oorniveau.
i j Luidsprekers voor-hoog (links en rechts)
Deze luidsprekers zijn noodzakelijk om te genieten van Dolby Pro
Logic IIz Height, en Audyssey DSX™. Ze verrijken de ruimtelijke
ervaring beduidend. Plaats ze minimaal 100 cm boven de
voorluidsprekers (bij voorkeur zo hoog mogelijk) en in een hoek
enigszins breder dan de voorluidsprekers.
k l Luidsprekers voor-breed (links en rechts)
Deze luidsprekers zijn noodzakelijk om te kunnen genieten van
Audyssey DSX. Ze verrijken de ruimtelijke ervaring beduidend. Plaats
ze goed aan de buitenkant van de voorluidsprekers. Zie ook
http://www.audyssey.com/technology/dsx.html over optimaal plaatsen
van de luidsprekers voor Audyssey DSX.
Aansluitingen
Aansluiten van de AV-receiver
Voorzorgsmaatregelen voor het aansluiten
van luidsprekers
Aansluiten van de luidsprekers
Luidsprekerconfiguratie
De volgende tabel geeft de kanalen die u kunt gebruiken,
afhankelijk van het aantal luidsprekers waarover u beschikt.
Voor de weergave van 9.1-kanaals surround-geluid, hebt u
9 luidsprekers nodig en een subwoofer met eigen voeding.
Aantal
2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11
luidsprekers
Luidsprekers
voor
Middelste
luidspreker
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
Surround
luidsprekers
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Surround
achterluidspreker*1
Surround
achterluidsprekers
Luidsprekers
voor-hoog
Luidsprekers
voor-breed
*1
✔
✔ ✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
Als u alleen gebruikmaakt van één surround achterluidspreker
achter, sluit het dan aan op de SURR BACK L-aansluitingen.
Ongeacht het aantal luidsprekers dat u gebruikt, wordt een subwoofer
met eigen voeding aanbevolen voor een echt krachtige en solide bas.
Om het beste uit uw surround geluidssysteem te halen,
moet u de luidsprekers instellen. Dit kan automatisch
(➔ 29) of handmatig (➔ 47).
Lees, voordat u uw luidsprekers aansluit, het volgende:
• U kunt luidsprekers aansluiten met een impedantie tussen
4 en 16 ohm. Als de impedantie van een van de
aangesloten luidsprekers 4 ohm is of meer, maar minder
dan 6 ohm, moet u de minimum luidsprekerimpedantie
instellen op “4ohms” (➔ 47). Als u luidsprekers gebruikt
met een lagere impedantie, en de versterker gedurende
langere periodes gebruikt op een hoog volume, kan het
ingebouwde beschermingscircuit worden geactiveerd.
• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u iets aansluit.
• Lees de bij uw luidsprekers geleverde handleiding.
• Let goed op de polariteit bij het aansluiten van de
luidsprekers. Sluit met andere woorden positieve (+)
terminals alleen aan op positieve (+) aansluitingen, en
negatieve (–) terminals alleen op negatieve (–)
aansluitingen. Als u ze verkeerd aansluit, zal het geluid
uit fase zijn en onnatuurlijk klinken.
• Onnodig lange of erg dunne kabels kunnen invloed hebben op
de geluidskwaliteit en moeten worden vermeden.
• Sluit indien u 4 of 5 luidsprekers gebruikt elk van de
twee surround luidsprekers aan op de SURR L/R
aansluitingen. Sluit ze niet aan op de SURR BACK L/
R, FRONT WIDE/ZONE 2 L/R of FRONT HIGH/
ZONE 3 L/R aansluitingen.
• Pas op dat er geen kortsluiting ontstaat tussen de
positieve en de negatieve draden. Dit kan schade
veroorzaken aan de AV-receiver.
• Zorg er voor dat de metalen kern van de draad geen
contact maakt met het achterpaneel van de AV-receiver.
Dit kan schade veroorzaken aan de AV-receiver.
De labels aan de luidsprekerkabels bevestigen
De positieve (+) luidsprekeraansluitingen van de AVreceiver zijn allemaal rood (de negatieve (–)
luidsprekeraansluitingen zijn allemaal zwart).
Luidspreker
Kleur
Voor-links, Voor-hoog links, Voor-breed links,
Zone 2 links, Zone 3 links
Wit
Voor-rechts, Voor-hoog rechts, Voor-breed rechts, Rood
Zone 2 rechts, Zone 3 rechts
Center
Groen
Surround links
Blauw
Surround rechts
Grijs
Surround achter links
Bruin
Surround achter rechts
Geelbruin
De meegeleverde labels van de luidsprekerkabels zijn ook
kleurgecodeerd. U kunt ze bevestigen aan de positieve (+) kant
van elke luidsprekerkabel, overeenkomstig de tabel hierboven.
Daarna hoeft u er alleen maar op te letten dat de kleur van elk
label overeenkomt met de betreffende luidsprekeraansluiting.
Nl
13
• Sluit niet meer dan één kabel aan op elke luidsprekeraansluiting. Dit kan schade veroorzaken aan de AV-receiver.
• Sluit een luidspreker niet aan op meerdere aansluitingen.
Aansluiten van de luidsprekerkabels
Luidsprekeraansluitingen met schroefdraad
Strip ongeveer 12 tot 15 mm isolatie
van de uiteinden van de
luidsprekerkabels en draai de
draden strak ineen, zoals afgebeeld.
12 tot 15 mm
De volgende afbeelding geeft aan welke luidspreker moet worden aangesloten op elk paar aansluitingen. Sluit bij gebruik
van maar één surround achterluidspreker, deze aan op de SURR BACK L-aansluitingen.
Rechter
luidspreker
voor-breed
Surround
luidspreker
rechts
Nl
14
Rechter
luidspreker
voor-breed
Rechter
luidspreker
voor
Surround
achterluidspreker
rechts
Linker
luidspreker
voor
Linker
luidspreker
voor-breed
Surround
achterluidspreker
links
Linker
luidspreker
voor-hoog
Middelste
luidspreker
Surround
luidspreker
links
Het gebruik van dipoolluidsprekers
U kunt de dipoolluidsprekers gebruiken voor de surround en
de surround achterluidsprekers. Dipoolluidsprekers geven
hetzelfde geluid in twee richtingen.
Dipoolluidsprekers zijn over het algemeen voorzien van een
pijl, om aan te geven in welke richting ze moeten worden
geplaatst. De surround dipoolluidsprekers dienen zodaing
geplaatst te worden dat hun pijlen gericht zijn op de/het TV/
scherm, terwijl de surround-dipoolluidsprekers achter
zodanig geplaatst moeten worden dat hun pijlen naar elkaar
gericht zijn, zoals afgebeeld.
ab Luidsprekers voor
c Middelste luidspreker
de Surround-luidsprekers
f Subwoofer(s)
gh Surround achterluidsprekers
ij Luidsprekers voor-hoog
kl Luidsprekers voor-breed
Normale luidsprekers
Dipoolluidsprekers
i
i
j
f
TV/scherm
f
f
k
a
l
k
c
b
d
e
g
j
TV/scherm
f
b
l
a
c
d
e
h
g
Rechter
luidspreker
Linker
luidspreker
h
Aansluiten van een elektrische subwoofer
Sluit met een geschikte kabel de stekker van de
AV-receiver SUBWOOFER PRE OUT op een
ingang van uw elektrische subwoofer, zoals
afgebeeld. Indien uw subwoofer niet elektrisch is
en u gebruikmaakt van een externe versterker, sluit
dan de SUBWOOFER PRE OUT-aansluiting op
een ingang van de versterker aan.
U kunt de elektrische subwoofer aansluiten met resp.
twee SUBWOOFER PRE OUT-aansluitingen.
Hetzelfde signaal is beschikbaar op elke aansluiting.
Elektrische subwoofer
LINE INPUT
LINE INPUT
LINE INPUT
LINE INPUT
Dubbel versterken van de luidsprekers voor
De aansluitpunten FRONT L/R en SURR BACK L/R kunnen
worden gebruikt met resp. de luidsprekers voor en de surround
luidsprekers achter, of dubbel versterkt om afzonderlijk een
tweeter en een woofer te voeden voor een paar luidsprekers voor
die dubbel versterken ondersteunen, wat leidt tot betere
prestaties voor de bassen en de hoge tonen.
• Bij gebruik van dubbel versterken kan de AV-receiver een 7.1
luidspreker in de hoofdruimte aansturen.
• Voor dubbel versterken worden de FRONT L/R
aansluitpunten aangesloten op de wooferaansluitingen van de
voorluidsprekers; de aansluitpunten SURR BACK L/R
aansluiten op de tweeteraansluitingen van de luidsprekers
voor.
• Nadat u de hieronder afgebeelde dubbel versterkenaansluitingen heeft gemaakt en de AV-receiver heeft aangezet,
moet u de “Speakertype(front)” instellen op “Bi-Amp” om
dubbel versterken in te schakelen (➔ 47).
Tweeter (hoog)
Woofer (laag)
Belangrijk:
• Zorg er bij de dubbel versterken-aansluiting voor, dat de jumpers die de tweeter- (hoog) en de woofer- (laag) aansluitingen van de
luidspreker met verbinden, worden verwijderd.
• Dubbel versterken kan alleen worden gebruikt bij luidsprekers die dubbel versterken ondersteunen. Zie de handleiding van uw luidsprekers.
Nl
15
Een eindversterker aansluiten
Als u een krachtiger eindversterker wilt en de AV-receiver als voorversterker gebruikt, sluit het dan aan op de
aansluitingen van de PRE OUT, en sluit alle luidsprekers op de eindversterker aan.
*1
FRONT
CENTER
PRE OUT
SURR
L
L
SB/FW
L
FH/FW
L
a
d
R
R
FRONT
CENTER
SURR
R
SURR BACK OR
FRONT WIDE
L
L
L
R
R
R
R
Nl
16
Specifeer “Geen” voor het kanaal waarover u geen geluid
wilt weergeven (➔ 47).
SB···surround achter, FH···voor hoog, FW···voor breed
e
Eindversterker
FRONT HIGH OR
FRONT WIDE
f
*1
c
R
L
Opmerking
b
h
i
g
aLinker luidspreker voor
bMiddelste luidspreker
cRechter luidspreker voor
dSurround luidspreker links
eSurround luidspreker rechts
fLinker surround luidspreker achter/voor breed*1
gRechter surround luidspreker achter/voor breed*1
hVoorluidspreker hoog/Voorluidspreker breed-links*1
iVoorluidspreker hoog/Voorluidspreker breed-rechts*1
Over de AV-aansluitingen
Verbonden beeld met AV-componenten
HDMI-kabel
Andere kabels
: Video & Audio
AV-receiver
tv, projector, enz.
Blu-ray disc-/
DVD-speler
: Video
: Audio
AV-receiver
Spelconsole
tv, projector, enz.
Blu-ray disc-/
DVD-speler
Spelconsole
• Lees voor u AV-verbindingen maakt de handleidingen van uw andere AV-componenten.
• Sluit het netsnoer niet aan voor u klaar bent met alle AV-aansluitingen en deze goed hebt gecontroleerd.
• Druk de stekkers volledig in het stopcontact, zodat ze goed contact maken (losse verbindingen
kunnen ruis of storingen veroorzaken).
• Houd audio- en videodraden verwijderd van stroomdraden en luidsprekerkabels om storing te voorkomen.
Verkeerd!
AV-kabels en aansluitingen
Signaal
Kabel
Video en
Audio
HDMI
Video
Component video
Aansluiting
HDMI
Y
Groen
PB/CB
Blauw
PR/CR
Rood
HDMI-verbindingen ondersteunen digitale video en audio.
Component video scheidt de helderheids- (Y) en de
kleurverschilsignalen (PB/CB, PR/CR), wat leidt tot de
beste beeldkwaliteit (sommige tv-fabrikanten labelen hun
video-aansluitingen enigszins afwijkend).
Dit is een conventionele analoge interface voor het koppelen van een pc met een weergave-apparaat (tevens
genoemd D-Sub of D-subminiatuur).
S-Video
S-Video scheidt de luminantie en de kleursignalen en geeft
een betere beeldkwaliteit dan composiet video.
V
Optische digitale
audio
Analoge audio
(RCA)
Meerkanaals
analoge audio
(RCA)
Geel
OPTICAL
Coaxiale digitale
audio
*
Beschrijving
Analoge RGB
Composiet video
Audio
Correct!
Composiet video wordt vaak gebruikt bij TV’s, VCR’s en
andere videotoestellen.
Met optische digitale verbindingen kunt u genieten van
digitaal geluid, zoals PCM*, Dolby Digital of DTS. De
geluidskwaliteit is dezelfde als bij een coaxiale aansluiting.
Oranje
Met coaxiale digitale verbindingen kunt u genieten van
digitaal geluid, zoals PCM*, Dolby Digital of DTS. De
geluidskwaliteit is dezelfde als bij een optische aansluiting.
L
Wit
Analoge audioverbindingen (RCA) ondersteunen analoge
audio.
R
Rood
Deze kabel transporteert meerkanaals analoge audio en
wordt gewoonlijk gebruikt om DVD-spelers met een 7.1kanaals analoge audio-uitgang aan te sluiten. In plaats van
een meerkanaals kabel kunnen er ook diverse standaard
analoge audiokabels worden gebruikt.
Beschikbare sampling-frequentie voor PCM ingangssignaal is 32/44,1/48/88,2/96 kHz. Zelfs 176,4/192 kHz is effectief in geval van
de HDMI-verbinding.
Opmerking
• De AV-receiver ondersteunt geen SCART-verbindingen.
• De optische digitale aansluitingen van de AV-receiver hebben afdekkingen van het sluitertype, die openen als er een optische stekker
wordt ingebracht en sluiten als deze wordt verwijderd. Druk de stekkers er volledig in.
Let op
• Houd de optische stekker recht bij het insteken en het verwijderen om schade aan de sluiter te voorkomen.
Nl
17
Het aansluiten van uw componenten met HDMI
VCR- of DVD-recorder/
digitale videorecorder
Spelconsole
tv, projector, enz.
Personal
computer
Blu-ray disc-/DVD-speler
Camcorder
Satelliet, kabel, set-top box, enz.
Sluit uw componenten aan op de juiste aansluitingen. De standaard ingangstoewijzingen worden hieronder weergegeven.
✔: Toewijzing kan worden gewijzigd (➔ 45).
Aansluiting
Ingang
Uitgang
Signaal
Componenten
Toewijsbaar
Audio/Video
Blu-ray disc-/DVD-speler
✔
HDMI IN 2
VCR- of DVD-recorder/digitale videorecorder
✔
HDMI IN 3
Satelliet, kabel, set-top box, enz.
✔
HDMI IN 4
Spelconsole
✔
HDMI IN 5
Personal computer
✔
HDMI IN 6
Andere componenten
✔
AUX INPUT HDMI
Camcorder
HDMI IN 1
HDMI OUT MAIN
TV
HDMI OUT SUB
Projector, enz.
Zie “Over HDMI” (➔ 98) en “Een RIHD-compatibele tv, speler of recorder gebruiken” (➔ 99).
■ Audio return channel (ARC) functie
Met de functie Audio return channel (ARC) kan een tv die geschikt is voor HDMI het geluid doorvoeren naar de HDMI
OUT MAIN van de AV-receiver. Om deze opstelling te gebruiken, moet u de ingangsselector TV/CD selecteren.
• Om de ARC-functie te gebruiken, moet u de TV/CD-ingangsselector selecteren en moet uw tv de ARC-functie
ondersteunen en “HDMI Regeling (RIHD)” ingesteld zijn op “Aan” (➔ 58) .
Tip
• Om audio te beluisteren, ontvangen via de HDMI IN-aansluitingen van uw tv-luidsprekers:
– Zet de instelling “TV-regeling” op “Aan” (➔ 59) voor een p-compatibele tv.
– Zet de instelling “TV audio-uitgang” op “Aan” (➔ 58) als de tv niet compatibel is met p of de instelling “TV-regeling” op “Uit”.
– Zet de HDMI-audio uitgangsinstelling op PCM van uw Blu-ray disc-/DVD-speler.
– Om te luisteren naar de tv-audio via de AV-receiver, zie “Aansluiten van uw componenten” (➔ 19).
Opmerking
• Bij het luisteren naar een HDMI-component via de AV-receiver, moet u de HDMI-component zo instellen dat de video kan worden
bekeken op het tv-scherm (selecteer op de tv de ingang van de HDMI-component die is aangesloten op de AV-receiver). Als de tv niet
ingeschakeld is, of de tv op een andere ingangsbron staat, kan dit leiden tot geen geluid van de AV-receiver of kan het geluid worden
onderbroken.
• Als de instelling “TV audio-uitgang” op “Aan” (➔ 58) staat om te luisteren naar de tv-luidsprekers, met controle van het AV-receiver
volume, wordt het geluid eveneens weergegeven via de AV-receiver luidsprekers. Als de instelling “TV-regeling” op “Aan” (➔ 59)
staat om te luisteren naar luidsprekers van een p-compatibele tv, met controle van het AV-receiver volume, wordt het geluid
weergegeven via de AV-receiver luidsprekers en de tv-luidsprekers zijn gedempt. Om er voor te zorgen dat de luidsprekers van de AVreceiver geen geluid meer produceren, kunt u de instellingen wijzigen, de instellingen van uw tv veranderen, of het volume van de AVreceiver verlagen.
Nl
18
Aansluiten van uw componenten
Voorkant
A
Achterkant C
E
D
B
F
G
Sluit uw componenten aan op de juiste aansluitingen. De standaard ingangstoewijzingen worden hieronder weergegeven.
✔: Toewijzing kan worden gewijzigd (➔ 45).
Nr.
Aansluiting
A
AUX INPUT
B
COMPONENT
VIDEO
Signaal
Componenten
VIDEO
Composiet video
Camcorder, enz.
AUDIO L/R
Analoge audio
DIGITAL
Digitale audio
IN 1 (BD/DVD)
Component video
DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
D
tv, projector, enz.
Blu-ray disc-/DVD-speler
✔
IN 2 (VCR/DVR)
VCR- of DVD-recorder/digitale
videorecorder
✔
IN 3 (CBL/SAT)
Satelliet, kabel, set-top box, enz. ✔
IN 1 (BD/DVD)
Digitale audio
IN 1 (GAME)
Spelconsole
✔
IN 2 (TV/CD)
tv, cd-speler
✔
MONITOR OUT
Composiet video
en S-Video
BD/DVD IN
Analoge audio,
Composiet video
en S-Video
VCR/DVR IN
CBL/SAT IN
tv, projector, enz.
Blu-ray disc-/DVD-speler
VCR- of DVD-recorder/digitale
videorecorder
Satelliet, kabel, set-top box, enz.
GAME IN
PC IN
✔
Satelliet, kabel, set-top box, enz. ✔
IN 2 (CBL/SAT)
MONITOR OUT
C
Blu-ray disc-/DVD-speler
Toewijsbaar
Spelconsole
Analoge audio
TV/CD IN
Personal computer
tv, cd-speler,
cassette tapedeck, MD, CD-R,
draaitafel*1
Draaitafel*1
PHONO IN
E
UNIVERSAL PORT
Analoge audio/
video
Universele poort optionele dock
(UP-A1 enz.)
F
PC IN
Analoge RGB
Personal computer
*2
G
Meerkanaals-ingang
Analoge audio
DVD-speler, DVD-Audio of
Super Audio CD-geschikte
speler, of een MPEG-decoder
*3
Nl
19
Opmerking
*1
Sluit een draaitafel (MM) aan met ingebouwde phono-voorversterker op TV/CD IN of sluit het aan op PHONO IN met de phonovoorversterker uitgeschakeld. Als uw draaitafel (MM) geen phono-voorversterker heeft, sluit het dan aan op PHONO IN. Als uw
draaitafel een MC (moving coil) cartridge heeft, hebt u een in de handel verkrijgbare MC-hoofdversterker of MC-transformator
nodig om aan te sluiten op de PHONO IN. Zie de handleiding van uw draaitafel voor meer informatie.
Als uw draaitafel geaard is, sluit deze draad dan aan op de AV-receiver’s GND-schroef. Bij sommige draaitafels kan het aansluiten
van de aardedraad een bromgeluid produceren. Als dit gebeurt, moet u de draad loskoppelen.
*2 Wanneer u uw personal computer op PC IN aansluit en PC ingangsselector selecteert, wordt video van de personal computer vanaf
de HDMI-uitgang weergegeven. Omdat de AV-receiver echter de video-ingang selecteert in de volgorde van HDMI->component >
analoge RGB, als u HDMI IN aan de PC ingangsselector hebt toegewezen, zal de AV-receiver de signalen vanaf HDMI IN in
prioriteit weergeven naar PC IN.
*3 Voor het gebruik van de multikanaalingang zijn instellingen voor audio-ingang nodig (➔ 62). U kunt de gevoeligheid naar de
signaalingang van de subwoofer aanpassen met de multikanaalingang (➔ 46).
• De AV-receiver kan uitgangsaudiosignalen en videosignalen van de AUX INPUT-aansluitingen sturen naar de VCR/DVR OUTaansluitingen.
• Met de aansluiting D kunt u audio vanaf externe componenten beluisteren en opnemen terwijl u in Zone 2/3 bent. U kunt audio vanaf
externe componenten in de hoofdruimte beluisteren en opnemen; u kunt in Zone 2/3 eveneens naar de audio luisteren.
• Met de verbinding van C kunt u genieten van Dolby Digital en DTS. (Gebruik C en D om op te nemen of ook te luisteren in Zone 2/3.)
■ Hoe video op te nemen
Met de voorgaande verbindingen kunt u de video niet opnemen via de AV-receiver. Een verbinding maken voor videoopname (➔ 35).
Aansluiten van Onkyo u componenten
Stap 1:
Zorg dat elke Onkyo component is verbonden met een
analoge audiokabel (verbinding D in de
aansluitingsvoorbeelden) (➔ 19).
Stap 2:
Maak de u-aansluiting (zie de afbeelding hieronder).
Stap 3:
Als u een RI-dockingstation, of cassette-tapedeck
gebruikt, wijzig dan het ingangsdisplay (➔ 27).
Met u (Remote Interactive) kunt u gebruikmaken van de
volgende speciale functies:
■ Systeem Aan/Auto power Aan
Als u de weergave start op een component die is
aangesloten via u zal de AV-receiver, als de AVreceiver in standby staat, deze automatisch inschakelen
en deze component selecteren als ingangsbron.
Opmerking
• Gebruik alleen u kabels voor u aansluitingen. u kabels
worden meegeleverd met Onkyo-spelers (DVD, CD, enz.).
• Sommige componenten hebben twee u-aansluitingen. U kunt
één van beide aansluiten op de AV-receiver. De andere
aansluiting is voor het aansluiten van extra u-voorbereide
componenten.
• Sluit alleen Onkyo componenten aan op u-aansluitingen. Het
aansluiten van componenten van andere fabrikanten kan leiden
tot storingen.
• Sommige componenten ondersteunen mogelijk niet alle ufuncties. Zie de handleidingen die zijn meegeleverd met uw
andere Onkyo componenten.
• Met Zone 2 of Zone 3 ingeschakeld werken de Systeem Aan/
Auto Power Aan en Direct Change u-functies niet.
• Gebruik geen RI-verbindingen als u HDMI Control (RIHD)
gebruikt (➔ 58).
IN
L
■ Direct Change
Als de weergave wordt gestart op een component die is
aangesloten via u, zal de AV-receiver automatisch
deze component selecteren als ingangsbron.
■ Afstandsbediening
U kunt de afstandsbediening van de AV-receiver
gebruiken om uw andere u-voorbereide Onkyo
componenten te bedienen, door de afstandsbediening op
de afstandsbedieningssensor van de AV-receiver te
richten in plaats van op de component. Eerst moet u de
juiste afstandsbedieningscode invoeren (➔ 86).
R
TV/CD
FRONT
L
REMOTE
CONTROL
R
BD/DVD
bijv. CD-speler
bijv. DVD-speler
Nl
20
R
L
ANALOG
AUDIO OUT
R
L
ANALOG
AUDIO OUT
De antenne aansluiten
Dit deel verklaart hoe de meegeleverde binnenhuis FM-antenne en AM-raamantenne te verbinden.
De AV-receiver ontvangt geen radiosignalen als er geen antenne is aangesloten, u moet dus een antenne aansluiten om de
tuner te gebruiken.
Let op
• Kijk uit dat u zich niet bezeert aan de punaises.
Steek de stekker volledig
in de aansluiting.
Drukken.
Draad insteken.
Loslaten.
Monteren van een AM-raamantenne.
Punaises, enz.
FM-binnenantenne (meegeleverd)
AM-raamantenne (meegeleverd)
Opmerking
• Zodra uw AV-receiver gebruiksklaar is, moet u afstemmen op een radiostation en de antenne positioneren voor de best mogelijke
ontvangst.
• Houd de AM-raamantenne zo ver mogelijk verwijderd van uw AV-receiver, tv, luidsprekerkabels en netsnoeren.
Tip
• Indien de ontvangst niet goed is met de meegeleverde FM-binnenantenne, probeer dan een in de handel verkrijgbare FM-buitenantenne
te gebruiken.
• Indien de ontvangst niet goed is met de meegeleverde AM-binnenantenne, probeer dan een in de handel verkrijgbare AM-buitenantenne
te gebruiken.
Het netsnoer aansluiten
Opmerking
• Sluit alle luidsprekers en AV-componenten aan voordat u het
netsnoer aansluit.
• Het aanzetten van de AV-receiver kan een tijdelijke stroomstoot
veroorzaken die storing kan geven op andere elektrische
apparatuur op dezelfde groep. Steek de stekker van de AVreceiver in een stopcontact van een andere groep als dit een
probleem is.
• Gebruik geen netsnoer anders dan meegeleverd bij de AVreceiver. Het meegeleverde stroomsnoer is exclusief ontworpen
voor gebruik met de AV-receiver en dient niet te worden gebruikt
voor ander apparatuur.
• Trek het stroomsnoer nooit aan de kant van de AV-receiver los
als het andere uiteinde nog in het stopcontact zit. Hierdoor kan
een elektrische schok ontstaan. Trek altijd eerste de stekker uit
het stopcontact, en pas daarna uit de AV-receiver.
Stap 1:
Sluit het stroomsnoer aan op de AC INLET van de
AV-receiver.
Naar een stopcontact
Stap 2:
Steek de stekker van het stroomsnoer in een stopcontact.
Nl
21
Welke aansluitingen kunt u het beste gebruiken?
De AV-receiver ondersteunt verschillende aansluitformaten, om compatibel te zijn met een breed gamma AV-apparatuur.
Het formaat dat u kiest hangt af van het formaat dat wordt ondersteund door uw andere componenten. Gebruikt de
volgende paragrafen als richtlijn.
Formaten video-aansluiting
Video-component kan worden aangesloten door een van de volgende video verbindingsformaten te gebruiken: composiet
video, S-Video, PC IN (Analoge RGB), component video of HDMI, waarbij de laatste de beste beeldkwaliteit levert.
De AV-receiver kan opconverteren en omlaagconverteren tussen videoformaten, afhankelijk van de instelling
“Monitoruitgang” (➔ 43), wat meestal bepaalt of videosignalen opgeconverteerd moet worden voor de component
video-uitgang of HDMI-uitgang.
Voor optimale videoprestaties raadt THX aan om de videosignalen het systeem te laten passeren zonder
opconversie (bijv. componentvideo-ingang door componentvideo-uitgang).
Druk, voor het omzeilen van de video-opconversie in de AV-receiver, gelijktijdig op VCR/DVR en RETURN op de
AV-receiver. Druk, terwijl VCR/DVR ingedrukt blijft, op RETURN om te heen en weer te schakelen totdat “Skip”
op de display verschijnt. Laat beide toetsen los.
Herhaal bovenstaande proces om de video-opconversie in de AV-receiver te gebruiken totdat “Use” op de display
verschijnt, en laat dan de toetsen los.
■ De instelling “Monitoruitgang” staat op “HDMI Hoofd” of “HDMI-sub”
De video ingangssignalen lopen door de AV-receiver zoals
Stroomschema van het videosignaal
afgebeeld, waarbij composiet video, S-Video, PC IN
Blu-ray disc-/DVD-speler, enz.
(Analoge RGB), en component videobronnen alle worden
opgeconverteerd voor de HDMI-uitgang. Gebruik deze
instellingen als u respectievelijk de HDMI OUT MAIN of
Composiet S-Video
PC IN
Component HDMI
(Analoge RGB)
HDMI OUT SUB van de AV-receiver op uw tv aansluit.
IN
De composiet video, S-Video en component videouitgangen lopen door hun respectieve ingangssignalen zoals
AV-receiver
ze zijn.
Opmerking
MONITOR OUT
• Als niet aangesloten op dezelfde uitgang die u geselecteerd hebt in
Composiet
S-Video
Component
de instelling “Monitoruitgang”, wordt de instelling
“Monitoruitgang” automatisch omgeschakeld naar “Analoog”
(➔ 23).
tv, projector, enz.
In dit geval wordt de instelling van de weergegeven resolutie die
van de HDMI-uitgang (➔ 43). Bovendien wordt het omgeschakeld
naar “1080i” wanneer “1080p” wordt geselecteerd, en naar “Doorheen” wanneer “Automatisch” wordt geselecteerd.
HDMI
■ De instelling “Monitoruitgang” staat op “Beide”, “Beide(Hoofd)” of “Beide(sub)”
De video ingangssignalen lopen door de AV-receiver zoals
Stroomschema van het videosignaal
afgebeeld, waarbij composiet video, S-Video, PC IN
Blu-ray disc-/DVD-speler, enz.
(Analoge RGB), en component videobronnen alle worden
opgeconverteerd voor beide HDMI-uitgangen. Gebruik
deze instellingen als u de HDMI OUT MAIN en HDMI
Composiet
S-Video
PC IN
Component HDMI
(Analoge RGB)
OUT SUB van de AV-receiver op uw tv’s aansluit.
IN
De composiet video, S-Video en component videouitgangen lopen door hun respectieve ingangssignalen zoals
AV-receiver
ze zijn.
` Beide: Videosignalen worden weergegeven door beide
HDMI-uitgangen op de resolutie die door beide tv’s
MONITOR OUT
ondersteund wordt. U kunt niet de instelling “Resolutie”
Component
HDMI
Composiet
S-Video
selecteren.
` Beide(Hoofd): Videosignalen worden door beide
tv, projector, enz.
HDMI-uitgangen weergegeven, maar HDMI OUT MAIN
krijgt voorrang; afhankelijk van de resolutie worden
videosignalen niet weergegeven door de HDMI OUT SUB.
` Beide(sub): Videosignalen worden door beide HDMI-uitgangen weergegeven, maar HDMI OUT SUB krijgt
voorrang; afhankelijk van de resolutie worden videosignalen niet weergegeven door de HDMI OUT MAIN.
Opmerking
Nl
22
• De instelling “Monitoruitgang” wordt automatisch omgeschakeld naar “Analoog” (➔ 43) indien niet aangesloten op beide uitgangen
wanneer “Beide” wordt geselecteerd of indien niet aangesloten op een voorrangsuitgang wanneer “Beide(Hoofd)” of “Beide(sub)”
wordt geselecteerd.
■ De instelling “Monitoruitgang” staat op “Analoog”
De video ingangssignalen lopen door de AV-receiver zoals
Stroomschema van het videosignaal
afgebeeld, waarbij composiet video, S-Video en PC IN
(Analoge RGB) bronnen alle worden opgeconverteerd voor
Blu-ray disc-/DVD-speler, enz.
de HDMI-uitgang. Gebruik deze instelling als u de
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT van de
Composiet S-Video
AV-receiver op uw tv aansluit.
Component HDMI
PC IN
(Analoge RGB)
Composiet video is opgeconverteerd tot S-Video en
S-Video is omlaaggeconverteerd naar composiet video.
IN
Merk op dat deze conversies alleen gelden voor de
uitgangen MONITOR OUT V en S, en niet de uitgangen
AV-receiver
VCR/DVR OUT V en S.
De composiet video, S-Video en component videoMONITOR OUT
uitgangen lopen door hun respectieve ingangssignalen
Composiet S-Video
Component HDMI
zoals ze zijn.
*1
Dit signaalverloop geldt ook wanneer de instelling
“Resolutie” op “Doorheen” staat (➔ 44).
tv, projector, enz.
*1
Video signaalverloop en de instelling van de
resolutie
Wanneer de instelling “Monitoruitgang” op
“Analoog” (➔ 43) staat, als de instelling “Resolutie”
op iets anders staat dan “Doorheen” (➔ 44), verloopt
het videosignaal zoals hier getoond, met composiet
video en S-Video bronnen die voor de component
video-uitgeang opgeconverteerd wordt.
De composiet video, S-Video en component videouitgangen lopen door hun respectieve analoge
ingangssignalen zoals ze zijn. HDMI-ingangssignalen
worden niet weergegeven.
PC IN (Analoge RGB) ingangsignaal wordt
weergegeven op een resolutie van 720p.
Stroomschema van het videosignaal
Blu-ray disc-/DVD-speler, enz.
Composiet
S-Video
Component
HDMI
IN
AV-receiver
MONITOR OUT
Composiet
Component
S-Video
HDMI
tv, projector, enz.
Formaten audio-aansluiting
Audio-component kan worden aangesloten door een van
de volgende audioverbindingsformaten te gebruiken:
analoog, Multikanaals, optisch, coaxiaal of HDMI.
Houd er bij het kiezen van een verbindingsformaat
rekening mee, dat de AV-receiver geen digitale
ingangssignalen omzet in analoge en omgekeerd.
Audiosignalen die zijn aangesloten op een optische of een
coaxiale digitale ingang worden bijvoorbeeld niet
uitgevoerd door de analoge VCR/DVR OUT.
Stroomschema audiosignaal
Blu-ray disc-/DVD-speler, enz.
Analoog
Multikanaals
Coaxiaal
Optisch
HDMI
IN
*1
AV-receiver
*1*3
*1
*1
*3
OUT
Als er signalen aanwezig zijn op meer dan een ingang,
worden de ingangen automatisch geselecteerd in de
volgende volgorde van prioriteit: HDMI, digitaal, analoog.
Analoog
HDMI
*1 *2
tv, projector, enz.
*1
*2
*3
Hangt af van de instelling “TV audio-uitgang” (➔ 58).
Deze instelling is beschikbaar wanneer de instelling
“Audio retour” op “Automatisch” (➔ 59) staat, moet u de
TV/CD-ingangsselector selecteren en uw tv moet de ARCfunctie ondersteunen.
Alleen de L/R-kanalen worden weergegeven.
Nl
23
Aanzetten & basisbediening
Aan-/Uitzetten van de AV-receiver
ON/STANDBY
STANDBY-indicator
STANDBY
ON
RECEIVER
POWER
Aanzetten
1
2
Zet op het voorpaneel POWER op ON ( ).
De AV-receiver gaat in standby-modus, en de indicator STANDBY gaat aan.
Druk op het voorpaneel op ON/STANDBY.
of
Druk op de afstandsbediening op RECEIVER, gevolgd door ON.
De AV-receiver wordt ingeschakeld, het display licht op, en de indicator STANDBY gaat uit.
door nogmaal op de toets ON van de afstandsbediening te drukken, gaan alle componenten aan die aangesloten zijn
via u.
Uitzetten
Druk op het voorpaneel op ON/STANDBY.
of
Druk op de afstandsbediening op RECEIVER, gevolgd door STANDBY.
De AV-receiver gaat in de standbystand. Stel om luidruchtige verrassingen bij het inschakelen van de AV-receiver te
voorkomen het volume altijd lager in voor u hem uitschakelt.
Om de AV-receiver volledig uit te schakelen, zet u de toets POWER op OFF ( ).
Nl
24
Basisbediening
Deze handleiding beschrijft de procedure met
gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders
gespecificeerd.
De taal kiezen voor de
installatiemenu’s op het scherm
Weergeven van de broninformatie
U kunt als volgt informatie weergeven over de huidige
ingangsbron. (Componenten die aangesloten zijn op de
UNIVERSAL PORT-aansluiting zijn uitgesloten.)
Druk herhaaldelijk op RECEIVER gevolgd door
DISPLAY om door de beschikbare informatie te
bladeren.
U kunt bepalen welke taal u wilt gebruiken op het scherm
voor de installatiemenu’s. Zie “Taal(Language)” in de
“OSD-instelling” (➔ 57).
De aangesloten component afspelen
■ Bediening van de AV-receiver
1
2
3
4
Gebruik de ingangsselectortoetsen om de
ingangsbron te selecteren.
Start de weergave op de broncomponent.
Zie ook:
• “Andere componenten bedienen” (➔ 84)
• “Bedienen van de iPod” (➔ 79)
• “Naar de radio luisteren” (➔ 32)
2
3
4
De volgende informatie kan worden weergegeven.
Ingangsbron
Luistermodus*1
Signaalformat*2
Sampling
-frequentie
Ingangssignaal
resolutie
Gebruik de bediening van de MASTER VOLUME
om het volume aan te passen.
Selecteer een luisterstand en geniet!
Zie ook:
• “Het gebruik van de luistermodi” (➔ 36)
• “Audyssey” (➔ 52)
■ Bedienen met de afstandsbediening
1
Tip
• U kunt ook de DISPLAY van de AV-receiver gebruiken.
Druk op RECEIVER gevolgd door INPUT
SELECTOR.
Start de weergave op de broncomponent.
Zie ook:
• “Andere componenten bedienen” (➔ 84)
• “Bedienen van de iPod” (➔ 79)
• “Naar de radio luisteren” (➔ 32)
Gebruik de VOL q/w om het volume aan te
passen.
Selecteer een luisterstand en geniet!
Zie ook:
• “Het gebruik van de luistermodi” (➔ 36)
• “Audyssey” (➔ 52)
Uitgang
resolutie
*1
*2
De ingangsbron wordt weergegeven met de standaardnaam,
zelfs als u een naam hebt ingevuld in “Programmanaam
bewerken” (➔ 53).
Als het ingangssignaal analoog is, wordt geen
formaatinformatie weergegeven. Als het ingangssignaal PCM
is, wordt de sampling-frequentie weergegeven. Als het
ingangssignaal digitaal is, maar geen PCM, wordt het
signaalformaat en het aantal kanalen weergegeven. Voor
sommige digitale ingangssignalen, waaronder meerskanaal
PCM, wordt het signaalformaat, het aantal kanalen, en de
sampling-frequentie weergegeven.
De informatie wordt ongeveer drie seconden weergegeven,
waarna de vorige informatie weer verschijnt.
De helderheid van het display instellen
U kunt de helderheid van het display van de AV-receiver
instellen.
Druk herhaaldelijk op de RECEIVER-toets
gevolgd door DIMMER om te selecteren:
• Normal + MASTER VOLUME-indicator brandt.
• Normal + MASTER VOLUME-indicator gaat uit.
• Diml + MASTER VOLUME-indicator gaat uit.
• Dimmer + MASTER VOLUME-indicator gaat uit.
Nl
25
Het geluid dempen van de AV-receiver
U kunt het geluid van de AV-receiver tijdelijk dempen
(mute).
Druk op RECEIVER gevolgd door MUTING.
Het geluid wordt gedempt en de indicator MUTING
knippert op het display.
Tip
• Om het geluid weer in te schakelen, nogmaals drukken op de
toets MUTING, of het volume regelen.
• De mute-functie wordt geannuleerd als de AV-receiver op
standby wordt gezet.
De slaap-timer gebruiken
Met de slaap-timer kunt u de AV-receiver zo instellen dat
hij zichzelf uitschakelt na een gegeven periode.
Druk herhaaldelijk op de RECEIVER-toets
gevolgd door SLEEP om de vereiste slaaptijd te
selecteren.
De slaaptijd kan worden ingesteld van 90 tot 10
minuten in stappen van 10 minuten.
De indicator SLEEP wordt op het display zichtbaar
als de sluimer-timer is ingesteld. De gespecificeerde
slaaptijd wordt circa 5 seconden op het display
weergegeven, waarna het vorige display weer
verschijnt.
Tip
• Druk herhaaldelijk op de toets SLEEP om de sluimer-timer te
annuleren tot de SLEEP indicator verdwijnt.
• Druk, om de tijd te controleren tot de AV-receiver gaat slapen, op
de toets SLEEP. Als u op de toets SLEEP drukt terwijl de
slaaptijd zichtbaar is, wordt deze verkort met 10 minuten.
Nl
26
Luidsprekeropstelling selecteren
U kunt aangeven welke luidsprekers u prioriteit wilt
geven.
Druk herhaaldelijk op RECEIVER gevolgd door
SP LAYOUT.
■ 9.1 kanaals afspelen
`Speaker Layout:SB/FH:
De geluiden van de surround achterluidspreker
en de voorluidsprekers hoog krijgen prioriteit.
`Speaker Layout:SB/FW:
De geluiden van de surround achterluidspreker
en de voorluidsprekers breed krijgen prioriteit.
`Speaker Layout:FH/FW:
De geluiden van de voorluidspreker hoog en de
voorluidsprekers breed krijgen prioriteit.
■ 7.1 kanaals afspelen
`Speaker Layout:SB:
Het geluid van de surround achterluidsprekers
krijgt prioriteit.
`Speaker Layout:FH:
Het geluid van de voorluidsprekers hoog krijgt
prioriteit.
`Speaker Layout:FW:
Het geluid van de voorluidsprekers breed krijgt
prioriteit.
Opmerking
• Als de instelling “Speakertype(front)” op “Bi-Amp” (➔ 47)
wordt gezet, of Actieve Zone 2 of Actieve Zone 3 wordt gebruikt
(➔ 75), wordt het afspelen gereduceerd tot 7.1-kanalen.
• Als een luistermodus wordt gebruikt die geen voorluidsprekers
hoog, voorluidsprekers breed en surround-achterluidsprekers
ondersteunt, kan deze instelling niet worden geselecteerd.
Opmerking
*1
1
Druk op RECEIVER gevolgd door HOME.
De volgende informatie wordt op het tv-scherm
uitvergroot.
BD/DVD
Audio
Video
Info
Ingang
Luistermode
*2
*3
*4
Lage tonen
Hoge tonen
Subwooferniveau
Centerniveau
Dynamic EQ
Dynamic Volume
0dB
*5
Gebruik q/w/e/r om de gewenste selectie uit te
voeren.
■ Audio*1
` U kunt de volgende instellingen wijzigen: “Lage
tonen”, “Hoge tonen”, “Subwooferniveau”,
“Centerniveau”, “Dynamic EQ”,
“Dynamic Volume”, “Late avond”, “Music
Optimizer”, “Re-EQ”, “Re-EQ(THX)” en
“Audiokiezer”.
Zie ook:
• “Audyssey” (➔ 52)
• “De audio-instellingen gebruiken” (➔ 60)
■ Video*2
` U kunt de volgende instellingen wijzigen:
“Brede weergave”, “Beeldmodus”,
“Helderheid”, “Contrast”, “Tint” en
“Verzadiging”.
De toets VIDEO van de afstandsbediening dient
als een snelkoppeling voor dit menu.
Zie ook:
• “Beeld instellen” (➔ 54)
■ Info*3*4
` U kunt de informatie van de volgende
onderdelen bekijken: “Audio”, “Video” en
“Tuner”.
■ Ingang*4*5
` U kunt de ingangsbron selecteren terwijl u de
informatie als volgt bekijkt: De naam van de
ingangsselectors, ingangstoewijzingen en radioinformatie, en het instellen van de ARC-functie.
Druk op ENTER om de huidige ingangsbron
weer te geven, gevolgd door q/w om de
gewenste ingangsbron te selecteren. Nogmaals
drukken op ENTER schakelt om naar de
gewenste ingangsbron.
■ Luistermode
` U kunt de luistermodi selecteren die in de
volgende categorieën gegroepeerd zijn:
“MOVIE/TV”, “MUSIC”, “GAME” en “THX”.
Gebruik q/w om de categorie te selecteren en e/
r om de luistermodus te selecteren. Druk op
ENTER om naar de gewenste luistermodus te
schakelen.
Het ingangsdisplay veranderen
Als u een u-geschikte Onkyo component aansluit, moet
u het ingangsdisplay configureren zodat u correct kan
werken.
Deze instelling kan alleen worden uitgevoerd vanaf het
voorpaneel.
1
2
Druk op de TV/CD, GAME of VCR/DVR zodat
“TV/CD”, “GAME” of “VCR/DVR” op het
display verschijnt.
Houd de TV/CD, GAME of VCR/DVR (ongeveer 3
seconden) ingedrukt om deze instelling te
wijzigen.
Herhaal deze stap om “MD”, “CDR” , “DOCK” of
“TAPE” te selecteren.
Voor de TV/CD-ingangsselector verandert het
ingangsdisplay in deze volgorde:
TV/CD → MD → CDR
TAPE
DOCK
→
2
Als de luistermodus Pure Audio of Direct listening is
geselecteerd, kunnen “Dynamic EQ” en “Dynamic Volume”
niet worden geselecteerd.
Alleen wanneer u “Eigen inst.” in de instelling
“Beeldmodus” (➔ 55) hebt geselecteerd, kunt u met het
drukken op ENTER de volgende onderdelen aanpassen via
het hoofdmenu; “Helderheid”, “Contrast”, “Tint”, en
“Verzadiging”. Druk op RETURN om terug te keren naar het
oorspronkelijke hoofdmenu.
Afhankelijk van de ingangsbron en de luistermodus, geven
niet alle kanalen die hier getoond zijn het geluid weer.
Wanneer u een aangepaste naam heeft ingevuld in
“Programmanaam bewerken” (➔ 53), wordt de ingangsbron
met die naam weergegeven. Maar zelfs als dat niet zo is, kan
de naam van de component worden weergegeven als de AVreceiver het ontvangt via de HDMI-verbinding (➔ 18).
Voor de PORT ingangsselector wordt de naam van de
Universal Port Option Dock weergegeven.
→
Het hoofdmenu geeft u snelle toegang tot regelmatig
gebruikte menu’s zonder daarvoor via het lange
standaardmenu te gaan. Met dit menu kunt u instellingen
wijzigen en de huidige informatie bekijken.
→
Gebruik van het hoofdmenu
Voor de GAME-ingangsselector verandert de
instelling in deze volgorde:
GAME ↔ DOCK
Voor de VCR/DVR-ingangsselector verandert de
instelling in deze volgorde:
VCR/DVR ↔ DOCK
Opmerking
• DOCK kan worden geselecteerd voor de TV/CD, GAME of
VCR/DVR-ingangsselector, maar niet tegelijkertijd.
• Voer de juiste bedieningscode van de afstandsbediening in
voordat u de afstandsbediening voor het eerst gebruikt (➔ 84).
Nl
27
MY MUSIC:
1. Het afspeelcomponent die aan de TV/CD van
REMOTE MODE is toegewezen, wordt
ingeschakeld.
2. De AV-receiver wordt ingeschakeld.
3. De ingangsselector van de AV-receiver wordt op
TV/CD gezet.
4. Het afspelen begint op het afspeelcomponent dat
toegewezen is aan TV/CD.*1
Het gebruik van de hoofdtelefoon
Sluit een stereo hoofdtelefoon met een standaard
stekker (6,3 mm) in de PHONES-aansluiting.
Opmerking
• Draai altijd het volume omlaag voordat u uw hoofdtelefoon
aansluit.
• Wanneer de stekker van de hoofdtelefoon in de aansluiting van
de PHONES zit, gaan de indicator Headphone, luidspreker/
kanaalindicator FL en FR branden. (De Actieve Zone 2/3
luidsprekers worden niet uitgeschakeld.)
• Als u een hoofdtelefoon aansluit, wordt de luistermodus op
Stereo gezet, tenzij deze al is ingesteld op Stereo, Mono, Direct,
of Pure Audio.
• Alleen de Stereo, Direct, Pure Audio, en luisteren in Mono kan
met de hoofdtelefoon worden gebruikt.
Het gebruik van ACTIVITIES voor het
starten van eenvoudige macro’s
U kunt ACTIVITIES gebruiken voor het uitvoeren van
een aantal acties op de afstandsbediening via een toets.
Deze toets heeft de volgende twee modi:
` Eenvoudige Macro modus:
U kunt de AV-receiver aan- en uitzetten,
componenten afspelen en tv kijken.
` Normale Macro modus:
U kunt gewenste handelingen toewijzen (➔ 89, 91).
Opmerking
• Als u een van de ACTIVITIES op Normale Macro modus zet,
worden alle ACTIVITIES op de Normale Macro modus gezet.
• Om ACTIVITIES te kunnen gebruiken, dient u eerst de
afstandsbedieningscodes in te stellen van de AV-componenten
die u gebruikt (➔ 86).
Het starten van componenten met
ACTIVITIES
Nl
28
Druk op MY MOVIE, MY TV, of MY MUSIC.
Tijdens aankoop staat ACTIVITIES standaard op
Eenvoudige Macro modus.
De standaard handelingen staan hieronder
beschreven.
MY MOVIE:
1. De tv wordt ingeschakeld.
2. Het afspeelcomponent die aan de BD/DVD van
REMOTE MODE is toegewezen, wordt
ingeschakeld.
3. De AV-receiver wordt ingeschakeld.
4. De ingangsselector van de AV-receiver wordt op
BD/DVD gezet.
5. Het afspelen begint op het afspeelcomponent dat
toegewezen is aan BD/DVD.*1
MY TV:
1. De tv wordt ingeschakeld.
2. Het afspeelcomponent die aan de CBL/SAT van
REMOTE MODE is toegewezen, wordt
ingeschakeld.
3. De AV-receiver wordt ingeschakeld.
4. De ingangsselector van de AV-receiver wordt op
CBL/SAT gezet.
Opmerking
• Na het indrukken van een van de ACTIVITIES, kunt u
geen andere ACTIVITIES gebruiken, totdat de
toegewezen handelingen zijn uitgevoerd.
• Als u na het starten een van de andere ACTIVITIES wilt
gebruiken, drukt u op ALL OFF en daarna op de gewenste
ACTIVITIES.
*1
Afhankelijk van het opstartmoment van het
afspeelcomponent, kan de AV-receiver de afspeelopdracht
mogelijk niet activeren. Druk in dit geval op de
afstandsbediening op 1.
Het uitzetten van de componenten
Druk op ALL OFF.
Het afspeelcomponent dat toegewezen is aan de
laatste ACTIVITIES die is ingedrukt, de AV-receiver
en de tv worden uitgeschakeld.*2
*2
wanneer de laatste ACTIVITIES die ingedrukt is,
MY MUSIC is, zal de tv niet worden uitgeschakeld.
Het wijzigen van de afspeelcomponenten
die toegewezen zijn aan ACTIVITIES
U kunt de afspeelcomponenten die toegewezen zijn aan de
ACTIVITIES van Eenvoudige Macro modus met de
volgende procedure wijzigen.
Druk, terwijl u REMOTE MODE voor de
relevante afspeelcomponent ongeveer 3 seconden
ingedrukt houdt, op ACTIVITIES waaraan u deze
component wilt toewijzen.
ACTIVITIES knippert tweemaal om aan te geven
dat de wijziging is uitgevoerd.
Voorbeelden:
Als u liever MY MOVIE zou willen gebruiken voor
het starten van de afspeelcomponent die toegewezen
is aan VCR/DVR van REMOTE MODE, houd u
gedurende ongeveer 3 seconden MY MOVIE
ingedrukt terwijl u VCR/DVR van REMOTE
MODE indrukt.
Tip
• Deze procedure kan ook worden uitgevoerd via het
onscreen menu (➔ 89).
De standaardinstellingen terugzetten
1
2
Houd, terwijl u HOME ingedrukt houdt, ALL
OFF ingedrukt totdat ALL OFF brandt (ongeveer
3 seconden).
Laat HOME en ALL OFF los en druk nogmaals op
ALL OFF.
De toets ALL OFF knippert tweemaal.
Audyssey MultEQ® Ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling
Met de meegeleverde geijkte microfoon bepaalt de
Audyssey MultEQ automatisch het aantal aangesloten
luidsprekers, hun grootte omwille van de basweergave, de
optimale crossover frequenties voor de subwoofer (als
aangesloten), en de afstanden vanaf de primaire
luisterpositie.
Audyssey MultEQ verwijdert daarna de vervorming die
door de akoestiek van de ruimte wordt veroorzaakt, door
de akoestische problemen te detecteren binnen het
luistergebied in zowel het frequentie- als het tijdsdomein.
Het resultaat is een helder, uitgebalanceerd geluid voor
iedereen. Door Audyssey MultEQ in te schakelen, kunt u
ook Audyssey Dynamic EQ® gebruiken, waardoor de
juiste octaaf-tot-octaaf balans behouden blijft ongeacht
het volume (➔ 52).
Sluit al uw luidsprekers aan en zet ze op hun plaats voor u
deze functie gebruikt.
Als “Dynamic EQ” op “Aan” (➔ 52) staat, wordt de
instelling “Equalizer” gezet op “Audyssey” (➔ 49).
Anderzijds, als de instelling op “Uit” staat, wordt de
instelling “Dynamic Volume” ingesteld op “Uit” (➔ 52).
Het duurt ongeveer 30 minuten om de Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en de luidsprekerinstelling uit te voeren
voor zes posities. De totale meetduur is afhankelijk van
het aantal luidsprekers.
Het gebruik van Audyssey MultEQ
TV
def
cab
: Luistergebied
Opmerking
• Maak de ruimte zo stil mogelijk. Achtergrondlawaai en Radio
Frequency Interference (RFI) kan de ruimtemetingen verstoren.
Sluit de ramen, schakel tv’s, radio’s, de airco, TL-lampen,
huishoudapparaten, lichtdimmers en andere apparaten uit.
Schakel de gsm uit (zelfs als niet in gebruik) of plaats hem buiten
bereik van alle audio elektronische apparaten.
• De microfoon registreert testtonen die worden afgespeeld via
iedere luidspreker als Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling worden uitgevoerd.
• Audyssey MultEQ Ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling
kunnen niet worden uitgevoerd als er een hoofdtelefoon is
aangesloten.
1
2
Het gebruik van Audyssey MultEQ om een
luisteromgeving te creëren in uw thuistheater waarvan alle
luisteraars kunnen genieten, voert Audyssey MultEQ op
maximaal zes verschillende plaatsen binnen het
luistergebied metingen uit. Plaats de microfoon met
behulp van een statief op oorhoogte van een zittende
luisteraar en richt hem op het plafond. Houd de microfoon
niet in de hand tijdens de meting: dit zal leiden tot
onnauwkeurige resultaten.
■ Eerste meetpositie
Ook wel hoofd-luisterpositie (Main Listening Position)
genoemd. Dit verwijst naar de meest centrale positie
waar men normaal zou gaan zitten binnen de
luisteromgeving. MultEQ gebruikt de metingen vanaf
deze positie om de luidsprekerafstand, het niveau, de
polariteit, en de optimale crossover-waarde voor de
subwoofer te berekenen.
■ Tweede−Zesde meetposities
Dit zijn de andere luistermodi (d.w.z. de plaatsen waar
de andere luisteraars gaan zitten). U kunt maximaal 6
posities meten.
De volgende voorbeelden tonen enkele kenmerkende
instellingen voor theaterplaatsen. Kies de plaats die het
beste bij u past, en plaats de microfoon overeenkomstig
wanneer daar om gevraagd wordt.
a tot f: Luisterpositie
Zet de AV-receiver en de aangesloten tv aan.
Selecteer op de tv de ingang waarop de AV-receiver
is aangesloten.
Plaats de microfoon voor luidsprekerinstallatie op
de hoofd-luisterpositie a, en sluit deze aan op de
SETUP MIC aansluiting.
SETUP MIC-stekker
Microfoon luidsprekerinstelling
Het menu luidsprekerinstellingen wordt zichtbaar.
3
Druk op ENTER zodra u klaar bent met de
instellingen.
MultEQ: Auto Setup
Speakertype(front)
Actieve Zone2
Actieve Zone3
Subwoofer
Normaal
Niet geactiveerd
Niet geactiveerd
Ja
• Als uw luidsprekers voor afzonderlijk worden
versterkt, moet u “Bi-Amp” in de instelling
“Speakertype(front)” (➔ 47) selecteren. Voor
aansluitinformatie, raadpleeg “Dubbel versterken
van de luidsprekers voor” (➔ 15).
• Als u de instelling “Actieve Zone2” of “Actieve
Zone3” wijzigt, raadpleegt u dan “Instellen van de
Powered Zone 2/3” voor meer details (➔ 75).
• Als u gebruikmaakt van een of meer subwoofers,
selecteer dan “Ja” in de “Subwoofer” (➔ 47). Zo
niet, selecteer dan “Nee” en sla stap 4 over.
Nl
29
4
Als u een of meerdere subwoofer(s) met eigen
voeding gebruikt, pas het volumeniveau van de
subwoofer dan aan op 75 dB.
De testtonen worden via de subwoofer afgespeeld.
Gebruik de volumeregelaar op de subwoofer.
Opmerking
• Als uw subwoofer geen volumeregelaar heeft, negeert u
dan het weergegeven niveau en druk ENTER om naar de
volgende stap te gaan.
• Als u het volumeniveau van de subwoofer op maximaal
zet en het weergegeven niveau is lager dan 75 dB, laat het
volumeniveau dan om het maximum en druk op ENTER
om naar de volgende stap te gaan.
5
6
7
8
Druk op ENTER.
Audyssey MultEQ® Ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling start.
Zodra Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstallatie actief is, hoort u vanuit elke
luidspreker testtonen. Dit proces duurt enkele
minuten. Gelieve niet te praten tijdens de metingen
en ga niet tussen de microfoon en de luidsprekers
staan.
Koppel de microfoon voor het instellen van de
luidsprekers niet los tijdens de Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling, tenzij u de
installatie wilt annuleren.
Gebruik q/w om een optie te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
- - Luidsprekerconfiguratie controleren - Ja
40Hz
40Hz
100Hz
Geen
100Hz
120Hz
2ch
TV
Opslaan
Annuleren
De opties zijn:
`Opslaan:
Sla de berekende instellingen op, en verlaat de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling.
`Annuleren:
Annuleer de Audyssey MultEQ
Ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling.
Opmerking
30
Tijdens de Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
automatische luidsprekerinstelling kan één van de
volgende foutmeldingen verschijnen.
MultEQ: Auto Setup
Omgevingsruis is te sterk.
Opnieuw proberen
Annuleren
Foutmelding
Herhaal stap 6 wanneer daar om wordt gevraagd.
Subwoofer
Front
Center
Surround
Front Wide
Front High
Surr Back
Surr Back KAN.
Nl
Foutmeldingen
Plaats de microfoon voor het installeren van de
luidsprekers op de volgende positie, en druk
vervolgens op ENTER.
Audyssey MultEQ voert nog meer metingen uit. Dit
proces duurt enkele minuten.
MultEQ: Auto Setup
9
Opmerking
• Zodra de Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling klaar is, wordt de “Equalizer” ingesteld op
“Audyssey” (➔ 49). De indicator Audyssey gaat branden
(➔ 9).
• U kunt de Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling op elk moment van deze procedure
annuleren door de meetmicrofoon los te koppelen.
• Sluit geen luidsprekers aan en koppel ze niet los tijdens de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling.
• Als de AV-receiver gedempt is (mute aan), zal het automatisch
worden ingeschakeld wanneer de Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling start.
• Wijzigingen aan de ruimte na Audyssey MultEQ ruimtecorrectie
en luidsprekerinstelling maken dat u de Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling opnieuw moet
uitvoeren, omdat de EQ-kenmerken gewijzigd kunnen zijn.
• U kunt de berekende instellingen voor de
luidsprekerconfiguratie, de luidsprekerafstanden, en de
luidsprekerniveaus bekijken met gebruik van de e/r.
Koppel de luidspreker-meetmicrofoon los.
De opties zijn:
` Opnieuw proberen:
Probeer het opnieuw.
` Annuleren:
Annuleer de Audyssey MultEQ Ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling.
• Omgevingsruis is te sterk.
Het achtergrondlawaai is te luid. Verwijder de bron van
het geluid en probeer het opnieuw.
• Fout tijdens het afregelen van de speakers!
Het aantal gedetecteerde luidsprekers verschilt van de
eerste meting. Controleer de luidsprekeraansluiting.
• Schrijffout!
Deze melding verschijnt als het opslaan is mislukt.
Probeer opnieuw op te slaan. Als deze melding na 2 of 3
pogingen nog verschijnt, neem dan contact op met uw
Onkyo-leverancier.
• Luidsprekerdetectiefout
Deze melding verschijnt als er geen luidspreker wordt
gedetecteerd. “Nee” betekent dat er geen luidspreker is
gedetecteerd.
Tip
• Zie “Luidsprekerconfiguratie” voor de juiste instellingen
(➔ 13).
De instellingen van uw luidsprekers met de
hand wijzigen
U kunt handmatig wijzigingen aanbrengen aan de
instellingen die werden gevonden tijdens de
Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en de
luidsprekerinstelling.
Zie ook:
• “Luidsprekerconfiguratie” (➔ 47)
• “Luidsprekerafstand” (➔ 48)
• “Luidsprekercalibratie” (➔ 48)
• “Equalizer-instellingen” (➔ 49)
Opmerking
• Merk op dat THX aanraadt om alle THX hoofdluidsprekers op
“80Hz(THX)” te zetten. Als u uw luidsprekers instelt met de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling, dan
dient u alle THX luidsprekers met de hand op 80 Hz (THX)
crossover te zetten (➔ 47).
• In sommige gevallen raadt THX met het oog op de elektrische
complexiteit van subwoofers en de interactie met de ruimte aan
om het niveau en de afstand van de subwoofer met de hand in te
stellen.
• Soms kunt u als gevolg van interactie met de ruimte
onregelmatige resultaten waarnemen wanneer het niveau en/of
de afstand van de hoofdluidsprekers worden ingesteld. Als dit
gebeurt, raadt THX aan om deze met de hand in te stellen.
Het gebruik van een elektrische subwoofer
Als u een subwoofer met eigen voeding gebruikt, die een
erg lage frequentie op een zeer laag volume afgeeft, wordt
dit mogelijk niet gedetecteerd door de Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en de luidsprekerinstelling.
Als de “Subwoofer” zichtbaar wordt op het
“Luidsprekerconfiguratie controleren” scherm als
“Nee” moet u het volume van de subwoofer verhogen tot
halverwege, hem instellen op de hoogste crossoverfrequentie en daarna proberen de Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en de luidsprekerinstelling opnieuw uit te
voeren. Merk op dat als het volume te hoog is en het
geluid vervormd wordt, er detectieproblemen op kunnen
treden. Gebruik dus een aangepast volume. Als de
subwoofer een laagdoorlaatfilter schakelaar heeft, deze op
Off of Direct zetten. Zie de handleiding van uw subwoofer
voor nadere details.
Nl
31
Naar de radio luisteren
Dit deel beschrijft de procedure met gebruik van de
toetsen op het voorpaneel, tenzij anders
gespecificeerd.
1
2
Het gebruik van de tuner
Met de ingebouwde tuner kunt u luisteren naar AM- en
FM-radiostations. U kunt uw favoriete stations als
voorkeuzezender opslaan.
U kunt de frequentiestappen wijzigen (➔ 58).
Naar de radio luisteren
Druk herhaaldelijk op TUNER om “AM” of
“FM” te selecteren.
In dit voorbeeld werd FM geselecteerd.
Telkens als u op de TUNER-toets drukt, wisselt de
radioband tussen AM en FM.
Band
■ Handmatige tuning-modus
Frequentie
Druk op de TUNING MODE toets zodat de AUTO
indicator op het scherm onzichtbaar wordt.
Houd de TUNING q/w toets ingedrukt.
De frequentie wijzigt niet meer als u de toets loslaat.
Druk herhaaldelijk op de toetsen om de frequentie
stap voor stap te wijzigen.
In de handmatige tuning-modus worden de FM-stations in
mono ontvangen.
Het afstemmen van zwakke FM-stereo stations
Als het signaal van een stereo FM-station zwak is, kan het
onmogelijk zijn een goede ontvangst te hebben. Schakel in
dit geval over op de handmatige tuning-modus, en luister
naar het station in mono.
■ Stations afstemmen via de frequentie
U kunt rechtstreeks afstemmen op AM en FM stations
door hun frequentie in te voeren.
1
Druk op de afstandsbediening herhaaldelijk op de
toets TUNER om “AM” of “FM” te selecteren,
gevolgd door de toets D.TUN.
(Huidige display hangt af van het land.)
Radiostations afstemmen
■ Auto tuning-modus
1
2
(Huidige display hangt af van het land.)
Druk op de toets TUNING MODE zodat de
indicator AUTO op het scherm zichtbaar wordt.
Druk op TUNING q/w.
Het zoeken stopt als een station wordt aangetroffen.
Als er op een station is afgestemd, verschijnt de TUNEDindicator. Als er wordt afgestemd op een stereo FMstation, wordt de FM STEREO indicator op het scherm
zichtbaar, zoals afgebeeld.
TUNED
AUTO
FM STEREO
Nl
32
2
Gebruik binnen 8 seconden de cijfertoetsen om de
frequentie van het radiostation in te voeren.
Om bijvoorbeeld af te stemmen op 87,5 (FM), drukt
u op 8, 7, 5.
Als u het verkeerde nummer hebt ingevuld, kunt u
dit na 8 seconden opnieuw proberen.
Opslaan van FM/AMvoorkeuzezenders
U kunt een combinatie van tot 40 favoriete FM/AMradiostations opslaan als voorkeuzezenders.
1
2
3
4
Stem af op het FM/AM-station dat u wilt opslaan
als voorkeuzezender.
Zie de vorige paragraaf.
Druk op MEMORY.
Het zendernummer knippert.
Gebruik als het zendernummer knippert
(ongeveer 8 seconden) de PRESET e/r toetsen
om een voorkeuzezender te kiezen tussen 1 en 40.
Druk nogmaals op de MEMORY toets om het
station of het kanaal op te slaan.
Het station of het kanaal wordt opgeslagen en het
zendernummer stopt met knipperen.
Herhaal deze procedure voor al uw favoriete FM/
AM-radiostations.
Opmerking
• U kunt de voorkeuzezenders een naam geven zodat ze
gemakkelijk te herkennen zijn (➔ 53). Deze naam wordt dan
weergegeven in plaats van de band en de frequentie.
Voorkeuzezender selecteren
Gebruik voor het selecteren van een
voorkeuzezender PRESET e/r op de AVreceiver, of CH +/– op de afstandsbediening.
Tip
• U kunt ook de cijfertoetsen gebruiken op de afstandsbediening
om rechtstreeks een voorkeuzezender te selecteren.
Voorkeuzezenders wissen
1
2
Het gebruik van RDS
RDS werkt alleen in gebieden waar RDSuitzendingen beschikbaar zijn.
Als er op een RDS-station is afgestemd, verschijnt de
RDS-indicator.
Wat is RDS?
RDS staat voor Radio Data System en is een methode voor
het meezenden van informatie met FM-radiosignalen. Het
werd ontwikkeld door de European Broadcasting Union
(EBU) en is beschikbaar in de meeste Europese landen.
Veel FM-stations maken er tegenwoordig gebruik van.
Naast het zichtbaar maken van tekstinformatie, kan RDS u
ook helpen om radiostations te vinden op type (bijv.
nieuws, sport, rock, enz.).
De AV-receiver ondersteunt vier types RDS-informatie:
■ PS (Program Service)
Als u afstemt op een RDS-station dat PS-informatie
uitzendt, wordt de naam van het station zichtbaar. Als u
op de toets DISPLAY drukt ziet u gedurende 3
seconden de frequentie.
■ RT (Radio Text)
Als u afstemt op een RDS-station dat tekstinformatie
uitzendt, wordt de tekst zichtbaar op het display zoals
beschreven in het volgende deel.
■ PTY (Program Type)
Hiermee kunt u naar RDS radiostations zoeken op type
(➔ 34).
■ TP (Traffic Program)
Hiermee kunt u naar RDS radiostations zoeken die
verkeersinformatie uitzenden (➔ 34).
Opmerking
• In sommige gevallen zijn de lettertekens die worden
weergegeven op de AV-receiver niet dezelfde als de tekens die
worden uitgezonden door het radiostation. Verder kunnen er ook
onverwachte lettertekens worden weergegeven, als er niet
ondersteunde lettertekens worden ontvangen. Dit is geen storing.
• Als het signaal van een RDS-station zwak is, kan de RDSinformatie onderbroken of helemaal niet worden weergegeven.
Selecteer de voorkeuzezender die u wilt wissen.
Zie de vorige paragraaf.
Als u afstemt op een RDS-station dat tekstinformatie
uitzendt, wordt de tekst zichtbaar.
Druk terwijl u de toets MEMORY ingedrukt
houdt op de toets TUNING MODE.
De voorkeuzezender wordt gewist en het nummer
ervan verdwijnt van het display.
Weergeven van radiotekst (RT)
Druk eenmaal op RT/PTY/TP.
De RT informatie scrollt over het display.
Opmerking
• De melding “Waiting” kan zichtbaar worden terwijl de AVreceiver wacht op RT-informatie.
• Als de melding “No Text Data” zichtbaar wordt op het display,
is er geen RT informatie beschikbaar.
Nl
33
Stations zoeken op type (PTY)
■ RDS Programmatypes (PTY)
U kunt naar radiostations zoeken op type.
Type
Display
None
None
Druk twee keer op RT/PTY/TP.
Het huidige programmatype verschijnt op het
display.
Nieuws
News
Gebruik PRESET e/r om het gewenste
programmatype te selecteren.
Zie de tabel verder in dit hoofdstuk.
Sport
Sport
Onderwijs
Educate
Drama
Drama
Druk om het zoeken te starten op ENTER.
De AV-receiver zoekt tot hij een station vindt van het
type dat u aangaf, stopt kort op dit punt, en gaat
daarna door met zoeken.
Culture
Culture
Pop muziek
Pop M
Als een station waarnaar u wilt luisteren wordt
aangetroffen, druk dan op ENTER.
Als er geen stations worden gevonden, wordt de
melding “Not Found” zichtbaar.
Rock muziek
Rock M
Ontspannende muziek
Easy M
Licht klassiek
Light M
1
2
3
4
Luisteren naar verkeersinformatie (TP)
U kunt zoeken naar stations die verkeersinformatie
uitzenden.
1
2
Nl
34
Druk drie keer op de toets RT/PTY/TP.
Als het huidige radiostation TP (Traffic Program)
uitzendt, verschijnt “[TP]” op het display, en wordt
de verkeersinformatie hoorbaar zodra deze wordt
uitgezonden. Als “TP” verschijnt zonder vierkante
haken, dan betekent dit dat het station geen TP
uitzendt.
Druk om een station te vinden dat TP uitzendt op
ENTER.
De AV-receiver zoekt tot hij een station vindt dat TP
uitzendt.
Als er geen stations worden gevonden, wordt de
melding “Not Found” zichtbaar.
Zaken
Affairs
Informatie
Info
Wetenschap en technologie
Science
Varied
Varied
Klassiek
Classics
Andere
Other M
Weather
Weather
Finance
Finance
Kinderprogramma’s
Children
Sociaal
Social
Religion
Religion
Bellen
Phone In
Travel
Travel
Leisure
Leisure
Jazz muziek
Jazz
Country muziek
Country
Nationale muziek
Nation M
Oldies muziek
Oldies
Folk muziek
Folk M
Documentair
Document
Alarmtest
TEST
Alarm
Alarm!
Opnemen
Dit deel beschrijft hoe de geselecteerde ingangsbron kan worden opgenomen met een component met
opnamemogelijkheden, en hoe audio en video van verschillende bronnen kunnen worden opgenomen.
Een opnamecomponent verbinden
3
Start de weergave op de broncomponent.
Als u een andere ingangsbron selecteert tijdens de
opname, zal die ingangsbron worden opgenomen.
Het opnemen van afzonderlijke AV-bronnen
L
R
AUDIO
IN
VCR, DVD recorder
VIDEO
IN
Cassette, CDR, MD,
enz.
Hier kunt u audio en video opnemen van verschillende
bronnen, zodat u audio over uw video-opnames kunt dubben.
Deze functie werkt dankzij het feit dat als er een zuivere
audio-ingangsbron (TV/CD, PHONO, enz.) wordt
geselecteerd, de video-ingangsbron ongewijzigd blijft.
In het volgende voorbeeld worden audio van de CDspeler, die is aangesloten op de TV/CD IN, en video van
de camcorder, die is aangesloten op de AUX INPUT
VIDEO aansluiting, opgenomen door de VCR die is
aangesloten op de VCR/DVR OUT aansluitingen.
Camcorder
Opmerking
• De AV-receiver moet worden ingeschakeld om op te nemen.
Opnemen is niet mogelijk als het apparaat in standby staat.
• Als u rechtstreeks vanaf uw tv wilt opnemen of een vcr wilt
weergeven naar de opname-vcr zonder door de AV-receiver
gaan, moet u de audio- en video-uitgangen van de TV/VCR
rechtstreeks aansluiten op de audio- en video-ingangen van de
opname-vcr. Zie voor meer informatie de handleidingen die zijn
meegeleverd bij uw tv en VCR.
• Videosignalen die zijn aangesloten op composiet videoingangen kunnen alleen worden opgenomen via composiet
video-uitgangen. Als uw TV/VCR aangesloten is op een
composiet video-ingang, moet de opname-VCR worden
aangesloten op een composiet video-uitgang.
• Het surround geluid en de DSP luistermodus kunnen niet worden
opgenomen.
• Tegen kopiëren beschermde Blu-ray discs/DVD’s kunnen niet
worden opgenomen.
• Bronnen die zijn aangesloten op een digitale ingang kunnen niet worden
opgenomen. Alleen analoge signalen kunnen worden opgenomen.
• DTS signalen worden opgenomen als ruis, probeer DTS CD’s of
LD’s dus niet analoog op te nemen.
• Als de luistermodus is ingesteld op Pure Audio, is er geen beeld
omdat de stroom van het videocircuit is uitgeschakeld. Als u
opnames wilt maken moet u een andere luistermodus selecteren.
AV-opnames
Audio-bronnen kunnen met een recorder (bijv.
cassettedeck, CDR, MD) worden opgenomen die is
aangesloten op de VCR/DVR OUT aansluitingen.
Videobronnen kunnen worden opgenomen met een
videorecorder (bijv. VCR, DVD-recorder) die is
aangesloten op de VCR/DVR OUT-aansluiting.
1
2
Gebruik de ingangsselectortoetsen om de bron te
selecteren die u wilt opnemen.
U kunt tijdens de opname de bron bekijken. De
MASTER VOLUME-regeling van de AV-receiver
heeft geen invloed op de opname.
Start de opname op uw recorder.
CD-speler
VCR
: Videosignaal
: Audiosignaal
1
2
3
4
5
Maak de camcorder en de CD-speler klaar voor
weergave.
Maak de VCR klaar voor opnemen.
Druk op de AUX ingangsselectortoets.
Druk op de TV/CD ingangsselectortoets.
Hiermee selecteert u de CD-speler als audiobron,
maar blijft de camcorder de videobron.
Start de opname op de VCR en start de weergave
op de camcorder en de CD-speler.
De video van de camcorder en de audio van de CDspeler worden door de VCR opgenomen.
Nl
35
Het gebruik van de luistermodi
Luistermodi selecteren
Zie “Over luistermodi” voor gedetailleerde informatie over de luistermodi (➔ 37).
Toetsen voor luistermodi
Druk eerst op RECEIVER.
PURE AUDIO
MUSIC
MOVIE/TV
MOVIE/TV, MUSIC, GAME, THX
GAME
THX
MOVIE/TV-toets
Deze toets selecteert de luistermodi, bedoeld voor
gebruik bij film en TV.
MUSIC-toets
Deze toets selecteert de luistermodi, bedoeld voor
gebruik bij muziek.
GAME-toets
Deze toets selecteert de luistermodi, bedoeld voor
gebruik bij videospellen.
THX-toets
Deze toets selecteert de THX-luistermodi.
PURE AUDIO-toets
Met deze toets selecteert u de luistermodus Pure Audio.
Als deze modus is geselecteerd, zijn het display van de
AV-receiver en de videocircuits uitgeschakeld. Alleen
videosignalen die als invoer door de HDMI-ingang
gaan, kunnen vanaf een HDMI-uitgang worden
weergegeven. Nogmaals op deze toets drukken om de
vorige luistermodus te selecteren.
• De Dolby Digital en DTS- luistermodi kunnen alleen worden geselecteerd als uw Blu-ray disc-/DVD-speler aangesloten is op
de AV-receiver met een digitale audioverbinding (coaxiaal, optisch, of HDMI).
• De luistermodi die u kunt selecteren, hangen af van het formaat van het ingangssignaal. Om het formaat te controleren, zie
“Weergeven van de broninformatie” (➔ 25).
• Indien er een hoofdtelefoon is aangesloten, kunt u de volgende luistermodi selecteren: Pure Audio, Mono, Direct, en Stereo.
• De luistermodi kunnen niet worden gebruikt als u naar geluid luistert dat uit de luidsprekers van uw tv komt, afkomstig van
componenten die aangesloten zijn op de AV-receiver (“TV Sp On” verschijnt op het voorpaneel).
Nl
36
Over luistermodi
De luistermodi van de AV-receiver kunnen uw luisterruimte omvormen in een film- of concertzaal, met high fidelity en
een verbazingwekkend surround-geluid.
Verklarende opmerkingen
ij
ab
SP LAYOUT
kl
c
LISTENING
MODE
de gh
f
a b Luidsprekers voor
c Middelste luidspreker
d e Surround-luidsprekers
f Subwoofer(s)
g h Surround achterluidsprekers
i j Luidsprekers voor-hoog
k l Luidsprekers voor-breed
■ Ingangsbron
De volgende audioformaten worden ondersteund door de luistermodus.
A
Dit is mono (monofoon) geluid.
S
Dit is stereo (stereofoon) geluid. Twee onafhankelijke audiosignaalkanalen worden weergegeven via twee
luidsprekers.
Dit is 5.1-kanaal surroundgeluid. Dit surroundsysteem heeft 5 hoofdkanalen met geluid en een zesde
subwooferkanaal (punt 1 kanaal genoemd).
Dit is 7.1-kanaal surroundgeluid. Dit is een verdere geluidsverbetering naar 5.1-kanaalgeluid met twee
aanvullende luidsprekers die een grotere geluidsontwikkeling en preciezere geluidspositionering.
Dit is DTS-ES-surroundgeluid. Dit surroundsysteem kan een discrete of een matrix-gecodeerde zesde
kanaal produceren vanuit bestaand DTS 5.1-gecodeerd materiaal.
Dit is Dolby Digital EX-surroundgeluid. Dit levert een midden achter-surroundkanaal vanuit
5.1-kanaalbronnen.
D
F
G
H
■ Luidsprekeropstelling
Deze afbeelding toont welke luidsprekers in elk kanaal zijn geactiveerd. Zie “Luidsprekerconfiguratie” voor de
luidsprekerinstelling (➔ 47).
Z
X
N
C
M
Druk op RECEIVER, gevolgd door herhaaldelijk indrukken Druk op RECEIVER, herhaaldelijk gevolgd door SP LAYOUT
van SP LAYOUT om de luidsprekers te selecteren die u wilt voor het selecteren van de combinatie; surround achter en
gebruiken; voor-hoog, voor-breed, of surround-achter.
voor-hoog, surround achter en voor-breed, en voor-hoog en
voor-breed.
Nl
37
Luistermodi
Luistermodus
Beschrijving
Ingangs- Luidsprekerbron
opstelling
Pure Audio
In deze modus worden het display en de videocircuits uitgeschakeld,
waardoor de mogelijke ruisbronnen worden geminimaliseerd voor ultieme
kwaliteit bij de high-fidelity weergave. (Omdat het videocircuit is
uitgeschakeld, kunnen alleen videosignalen die binnenkomen via HDMIingang worden weergegeven via een HDMI-uitgang(en).)
A
S
D
F
G
H
ZXC
N*1 M
Pu r eAAu d i o
Direct
In deze modus wordt de audio van de ingangsbron weergegeven zonder
surround-sound bewerking. De luidspreker opstelling (aanwezigheid van
D i r e c t d i oPPoPP
luidsprekers), luidsprekerafstanden en A/V Sync-instellingen zijn
ingeschakeld, maar veel van de verwerking die is ingesteld via HOME is
uitgeschakeld. Zie “Geavanceerde instellingen” voor meer details (➔ 42).
Stereo
Het geluid wordt weergegeven door de voorluidsprekers links, de
voorluidsprekers rechts en de subwoofer.
A
S
S t e r e o d i oPPoPP
D
Mono
Gebruik deze modus om te kijken naar een oude film met een mono
F
geluidsspoor, of gebruik de modus bij geluidssporen in een vreemde taal die
Mo n o e o d i o PP o PP
is opgenomen in de linker en rechter kanalen van sommige films. Kan ook G
H
worden gebruikt bij DVD’s of andere bronnen met multiplex geluid, zoals
karaoke DVD’s.
ZXC
NM
Multichannel
Deze modus wordt gebruikt bij PCM multikanaals bronnen.
D
F
XCN
M
Dolby Pro Logic IIx*2 Dolby Pro Logic IIx breidt elke 2-kanaals bron uit naar 7.1-kanaals
S
weergave. Hierbij ontstaat een erg natuurlijke en naadloze geluidservaring
Dolby Pro Logic II
die de luisteraar volledig omgeeft. Net als bij muziek en film kunnen ook
P L bMo v i e PP PP
videospellen voordeel hebben van dramatische ruimtelijke effecten. Indien u
geen surround achterluidsprekers gebruikt, zal Dolby Pro Logic II worden
P L bMu s i c PP PP
gebruikt in plaats van Dolby Pro Logic IIx.
• Dolby PLIIx Movie
P L bGame c PP c PP
Gebruik deze modus bij om het even welke stereo of Dolby Surround (Pro
Logic) film (bijv. TV, DVD, VHS).
P L x GM o v i e P
P
• Dolby PLIIx Music
Gebruik deze modus bij om het even welke stereo of Dolby Surround (Pro
P L x GM u s i c P
P
Logic) muziekbron (bijv. CD, radio, cassette, TV, VHS, DVD).
• Dolby PLIIx Game
P L x GG a m e c P c P
Gebruik deze modus bij videospellen, met name die met een Dolby Pro
Logic II logo.
XCN
M
Mu l t i c h i o PP o PP
• Dolby PLIIx Movie en Dolby PLIIx Music
D
Deze modi maken gebruik van de Dolby Pro Logic IIx modi om 5.1-kanaal
bronnen te expanderen voor 7.1-kanaal weergave.
NM
Dolby Pro Logic IIz Height werd ontworpen om effectiever gebruik te
maken van het bestaande programmamateriaal als er Height channelluidsprekeruitgangen beschikbaar zijn. Dolby Pro Logic IIz Height kan
worden gebruikt om een veelheid aan bronnen van film en muziek te
mengen, en is bijzonder goed geschikt om spel-content te mengen.
S
D
F
N*3 M
Deze modi breiden 5.1-kanaals bronnen uit naar 6.1/7.1-kanaals weergave. D
Ze zijn bijzonder geschikt voor Dolby EX geluidstracks, die een matrixH
gecodeerd surround achterkanaal gebruiken. Het bijkomend kanaal voegt een
extra dimensie toe en zorgt voor een omhullende geluidservaring, perfect
P
voor roterende en fly-by geluidseffecten.
N*4 M
Dolby Pro Logic IIz
Height
PL
z GH e i g h t
Dolby EX
Do l b y c EXoPPoPP
Do l b y cD i EXP
Dolby Digital
In deze modus wordt de audio van de ingangsbron weergegeven zonder
surround-sound bewerking. De luidspreker opstelling (aanwezigheid van
Do l b y cD i oPPoPP
luidsprekers), cross-over-frequenties, luidsprekerafstanden, de A/V SyncDolby Digital Plus*5 instellingen en veel van de verwerking die is ingesteld via HOME is
ingeschakeld. Zie “Geavanceerde instellingen” voor meer details (➔ 42).
Do l b y cD+ oPPoPP
Dolby TrueHD
D
XCN
M
D
XCN
M
F
XCN*1
M
D
XCN
M
F
XCN*1
M
D
XCN
M
D D Tl r u e H D P P P P P P
DTS
Nl
38
DTS
d i oPPoPP
Luistermodus
Beschrijving
Ingangs- Luidsprekerbron
opstelling
DTS-HD High
Resolution Audio
(Vervolg van de vorige pagina.)
D
XCN
M
F
XCN*1
M
D
XCN
F
XCN*1
M
S
D
XCN
M
D
XCN
M
Deze modus is bedoeld voor gebruik bij DTS 96/24-bronnen. Dit is hoge
D
resolutie-DTS met een 96 kHz sampling-frequentie en 24-bit resolutie, voor
een superieure getrouwheid. Gebruik deze modus bij DVD’s met een DTS
96/24 logo.
XCN
M
Deze modus is bedoeld voor gebruik bij DTS-ES Discrete soundtracks, die G
gebruik maken van een discreet surround achterkanaal voor een echte 6.1/
7.1-kanaals weergave. De zeven totaal afzonderlijke audiokanalen bieden
een beter ruimtelijk beeld en een 360-graden geluidsveld, perfect voor geluid
dat zich verplaatst over de surround-kanalen. Gebruik deze modus bij DVD’s
met het DTS-ES logo, speciaal deze met een DTS-ES Discrete geluidsspoor.
N*4 M
Deze modus is bedoeld voor gebruik bij DTS-ES Matrix geluidssporen, die G
gebruik maken van een matrix-gecodeerd achterkanaal voor 6.1/7.1-kanaals
weergave. Gebruik deze modus bij DVD’s met het DTS-ES logo, speciaal
deze met een DTS-ES Matrix geluidsspoor.
N*4 M
D T S – HD
HR
DTS-HD Master
Audio
D T S – HD MS T R
DTS Express
DTS
Exp r ess
DSD*6
DSD
DTS 96/24*7
DTSe 9 6 / 2 4PP
PP
DTS-ES Discrete*8
ESSD i s c r e t e
DTS-ES Matrix*8
E S SM a t r i x t e
t e
DTS Neo:6
Deze modus breidt elke 2-kanaals bron uit naar 7.1-kanaals weergave. De
S
modus maakt gebruik van zeven volle bandbreedte kanalen aan matrix
Ne o : 6 t r i x t e x t e
decodering voor matrix-gecodeerd materiaal, wat leidt tot een erg natuurlijke
en naadloze geluidservaring, die de luisteraar volledig omgeeft.
Ne o : 6 t C
r i n
x et m
ea
x t e
• Neo:6 Cinema
Gebruik deze modus bij om het even welke stereo film (bijv., TV, DVD,
Ne o : 6 t Mu s i c
VHS).
• Neo:6 Music
Gebruik deze modus bij om het even welke stereo muziekbron (bijv., CD,
radio, cassette, TV, VHS, DVD).
XCN
M
Deze modus gebruikt Neo:6 om 5.1-kanaals bronnen uit te breiden naar 6.1/ D
7.1-kanaals weergave.
N*4 M*4
Audyssey DSX*9
Audyssey DSX™ is een schaalbaar systeem dat nieuwe luidsprekers
D
toevoegt voor een verbeterde surround-indruk. Uitgaand van een 5.1-systeem F
A u d y s s e y DSX
voegt Audyssey DSX eerst wide-kanalen toe voor het grootste effect op
G
geluidsomhulling. Onderzoek naar het gehoor van mensen heeft uitgewezen
P L x Mo v i e DSX
dat informatie van de wide-kanalen veel kritischer is in de presentatie van
een realistisch geluidsniveau dan de Surround-kanalen achter, in de
P L x Mu s i c DS X
traditionele 7.1 systemen. Audyssey DSX creëert vervolgens een paar
height-kanalen voor het reproduceren van de volgende meest belangrijke
P L bMo v i e DSX
akoestische en perceptuele voorbeelden. In aanvulling op deze nieuwe wideen height-kanalen maakt Audyssey DSX gebruik van Surround Envelopment
P L bMu s i c DSX
Processing om het mengen van de voor- en surround-kanalen te verbeteren.
PL
bGame
DSX
De combinatie van Dolby Pro Logic II/IIx en Audyssey DSX -modi kan
worden gebruikt.
N e o : 6 t Dr Si X
x t ex t e
Ne o : 6C
tC
r i n
x tD
eS
x Xt e
Ne o : 6 t Mu s
Do l b y
EX
DSX
DSX
S
D
F
G
NM*11
NM*11
De combinatie van Neo:6 en Audyssey DSX -modi kan worden gebruikt.
F
NM*11
De combinatie van Neo:6 Cinema/Music en Audyssey DSX -modi kan
worden gebruikt.
S
NM*11
De combinatie van Dolby EX en Audyssey DSX -modi kan worden
gebruikt.
D
F
G
NM*11
Nl
39
Luistermodus
Beschrijving
THX
THX, dat werd opgericht door George Lucas, ontwikkelt stringente normen D
die garanderen dat films in bioscopen en thuistheaters worden
F
gereproduceerd zoals de regisseur het bedoelde. THX-modi optimaliseren de G
toon- en ruimtelijke karakteristieken van de soundtrack voor weergave in een
thuistheateromgeving. Ze kunnen worden gebruikt met 2-kanaals matrix- en
multikanaals bronnen. De weergave van de surround achterluidspreker is
afhankelijk van het bronmateriaal en de geselecteerde luistermodus.
• THX Cinema
THX Cinema modus corrigeert theater-soundtracks voor weergave in een
thuistheateromgeving. In deze modus is THX Loudness Plus
geconfigureerd voor bioscoopniveaus en zijn Re-EQ, Timbre Matching en
Adaptive Decorrelation actief.
• THX Music
THX Music modus is afgestemd op het luisteren naar muziek, die over het
algemeen op hogere geluidsniveaus wordt vastgelegd dan films. In deze
modus is THX Loudness Plus geconfigureerd voor muziekweergave en is
alleen Timbre Matching actief.
• THX Games
De THX Games modus is bedoeld voor ruimtelijk accurate weergave van
spelaudio, die vaak op dezelfde manier wordt gemengd als films, maar in
een kleinere omgeving. THX Loudness Plus is geconfigureerd voor
spelgeluidsniveaus met Timbre Matching actief.
CNM
De combinatie van Dolby Pro Logic II/IIx*2 en THX Cinema/Music/
Games-modi kan worden gebruikt.
CNM
THX eC i n ema P
P
N
TH
eX
o e: M
6 ut sr i cx at P
e x at P
e
THX eGame s a P
aP
N
TH
eX
o e: S
6 2t m
r Ci xi nt e m
x at e
T H X e S 2 mM u s i c
T H X e S 2 mG a m e s
THX e S u r r a EX a
Ingangs- Luidsprekerbron
opstelling
S
D
H
De combinatie van Dolby Pro Logic IIz Height*3 en THX Cinema/Music/ S
Games-modi kan worden gebruikt.
D
F
G
H
NM
De combinatie van DTS Neo:6 en THX Cinema/Music/Games-modi kan
worden gebruikt.
CNM
S
D
F
H
• THX Select2 Cinema
D
Deze modus breidt 5.1-kanaals bronnen uit naar 7.1-kanaals weergave. Dit F
gebeurt door analyse van de samenstelling van de surround-bron en
optimalisatie van de omgevings- en gerichte geluiden voor de realisatie van
de surround achterkanaal weergave.
• THX Select2 Music
Deze modus is bedoeld voor gebruik bij muziek. Deze modus breidt
5.1-kanaals bronnen uit naar 7.1-kanaals weergave.
• THX Select2 Games
Deze modus is bedoeld voor gebruik bij videospellen. Deze modus kan
5.1-kanaals bronnen uitbreiden naar 6.1/7.1-kanaals weergave.
• THX Surround EX
Deze modus breidt 5.1-kanaals bronnen uit naar 6.1/7.1-kanaals weergave.
Dit is met name geschikt voor Dolby Digital EX bronnen. THX Surround
EX, ook bekend als Dolby Digital Surround EX, is gezamelijk ontwikkeld
door Dolby Laboratories en THX Ltd.
De combinatie van Dolby Pro Logic IIz Height*3 en THX Select2 Cinema/ S
Music/Games -modi kan worden gebruikt.
D
F
G
H
Nl
40
NM
Onkyo-Original DSP luistermodi
Luistermodus
Beschrijving
Orchestra
Geschikt voor klassieke of operamuziek. Deze modus accentueert de
surround-kanalen, zodat het stereobeeld verbreedt, en simuleert de
natuurlijke galm van een grote zaal.
Or ches t r a
Unplugged
Un p l u g g e d
Studio-Mix
S t u d i o –M i x
TV Logic
TV
Log i c
Game-RPG
Ingangs- Luidsprekerbron
opstelling
A
S
D
Geschikt voor akoestische instrumenten, zang, en jazz. Deze modus
F
accentueert het stereobeeld vooraan, wat de indruk geeft dat u zich recht voor G
het podium bevindt.
H
Geschikt voor rock of popmuziek. Luisteren naar muziek in deze modus
creëert een levendig geluidsveld met een krachtig geluidsbeeld, zoals in een
club of op een rockconcert.
CN*10
M*11
Deze modus voegt realistisch geluid toe aan TV-shows, geproduceerd in een
TV-studio, surround-effecten aan de volledige sound, en duidelijkheid aan de
stemmen.
Gebruik deze modus bij het weergeven van RPG-speldisks.
G ame – RPG
Game-Action
Gebruik deze modus bij het spelen van speldisks met actiespellen.
Game – A c t i o n
Game-Rock
Gebruik deze modus bij het weergeven van rock-speldisks.
Game –Ro c k
Game-Sports
Gebruik deze modus bij het spelen van sport-speldisks.
Game – S p o r t s
All Ch Stereo
A l l
Ch
S t e r eo
Full Mono
Fu l l
Mo n o
T-D (TheaterDimensional)
T–D
Ideaal voor achtergrondmuziek. Deze modus vult de volledige luisterruimte
met stereogeluid vanaf de voor-, surround-, en de surround
achterluidsprekers.
XCN*10
M*11
In deze modus geven alle luidsprekers hetzelfde geluid in mono, zodat het
geluid dat u hoort hetzelfde is, ongeacht de plaats waar u zich bevindt in de
luisterruimte.
Bij deze modus kunt u genieten van virtueel surround-geluid, zelfs met
slechts twee of drie luidsprekers. Dit werkt door het regelen van de manier
waarop het geluid het linker- en het rechteroor van de luisteraar bereikt.
Goede resultaten kunnen onmogelijk zijn als er teveel galm is, zodat we u
adviseren deze modus alleen te gebruiken in een omgeving met weinig of
geen natuurlijke galm.
ZXC
NM
Opmerking
*1
Op basis van de audiokanalen die deel uitmaken van de bron, geven de bijbehorende luidsprekers het geluid weer.
Als Actieve Zone 2 wordt gebruikt, wordt Dolby Pro Logic II gebruikt.
*3 Surround achter- en voor-breed luidsprekers worden niet ondersteund.
*4 Luidsprekers voor-hoog en voor-breed worden niet ondersteund.
*5 Voor de Blu-ray discs wordt Dolby Digital gebruikt in een 3.1/5.1-kanaal luidsprekersysteem.
*6 De AV-receiver kan het DSD-signaal invoeren vanuit HDMI IN. Het instellen van de uitgangsinstelling aan de kant van de speler op
PCM kan naargelang de speler tot een beter geluid leiden. Stel in dat geval de uitgangsinstellingen aan de kant van de speler in op
PCM.
*7 DTS is wordt gebruikt afhankelijk van de configuratie van de AV-receiver (bijv., Audyssey Dynamic EQ® is aan of Actieve Zone 2
wordt gebruikt).
*8 Als er geen surround achterluidsprekers of Actieve Zone 2 wordt gebruikt, wordt DTS gebruikt.
*9 • Deze luistermodus kan alleen worden geselecteerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. Middelste luidspreker is aangesloten.
b. Een luidspreker voor-hoog of voor-breed is aangesloten.
• De weergave kan worden geschakeld tussen de luidsprekers voor-hoog en surround achter door te drukken op SP LAYOUT
[afhankelijk van de instelling Luidsprekerconfiguratie (➔ 47)].
*10 De weergave kan worden geschakeld tussen de luidsprekers voor-hoog en surround achter door te drukken op SP LAYOUT
[afhankelijk van de instelling Luidsprekerconfiguratie (➔ 47)].
*11 De uitgang kan worden gewisseld tussen de combinatie van surround achterluidspreker en voorluidspreker hoog, surround
achterluidspreker en voorluidspreker breed, of voorluidspreker hoog en voorluidsprekers breed door het indrukken van de SP
LAYOUT.
• De luistermodi kunnen niet worden geselecteerd bij sommige bronformaten.
*2
Nl
41
Geavanceerde bediening
Geavanceerde instellingen
Onscreen instelmenu’s
Gewone procedures in het setup-menu
Deze handleiding beschrijft de procedure met
gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders
gespecificeerd.
RECEIVER
MENU
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1. In-/uitgangstoewijzing
2. Luidsprekerinstellingen
3. Audio instellingen
4. Bron instellingen
5. Akoestiekfunctie voorkeuze
6. Diverse
7. Hardware instellingen
8. Configuratie afstandsbediening
9. Instellingen vergrendelen
a In-/uitgangstoewijzing f Diverse
(➔ 43)
(➔ 57)
1. In-/uitgangstoewijzing
1.
2.
3.
4.
5.
Monitoruitgang
HDMI ingang
Componentvideo ingang
Digitale audio ingang
Analoge audio-ingangen
6. Diverse
1. Volume-instelling
2. OSD-instelling
b Luidsprekerinstellingen g Hardware instellingen
(➔ 47)
(➔ 57)
Luidsprekerinstellingen
Luidsprekerconfiguratie
Luidsprekerafstand
Luidsprekercalibratie
Equalizer-instellingen
THX-audio instellingen
c Audio instellingen
(➔ 50)
De onscreen instelmenu’s zijn zichtbaar op de aangesloten
tv en vormen een handige manier om de verschillende
instellingen van de AV-receiver te wijzigen. De
instellingen zijn in het hoofdmenu in negen categorieën
onderverdeeld.
Voer de instellingen uit aan de hand van het onscreen
display.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Multiplex/Mono
Dolby
DTS
Audyssey DSX
Theater-Dimensional
LFE-niveau
MENU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
h Configuratie
afstandsbediening
(➔ 84, 89)
i Instellingen
vergrendelen (➔ 60)
4. Bron instellingen
9. Instellingen vergrendelen
Audyssey
Intelligent volume
Audio/video synchronisatie
Programmanaam bewerken
Beeld instellen
e Akoestiekfunctie
voorkeuze (➔ 56)
5. Akoestiekfunctie voorkeuze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nl
42
BD/DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME
PC
AUX
Instellingen
In-/uitgangstoewijzing
Luidsprekerinstellingen
Audio instellingen
Bron instellingen
Akoestiekfunctie voorkeuze
Diverse
Hardware instellingen
Configuratie afstandsbediening
Instellingen vergrendelen
Tip
• Als het hoofdmenu niet verschijnt, zorg er dan voor dat de
juiste externe ingang op uw tv geselecteerd is.
8. Configuratie afstandsbediening
1. Afstandsbediening Mode Instellingen
2. Activities Setup
d Bron instellingen
(➔ 52)
1.
2.
3.
4.
5.
Druk op RECEIVER gevolgd door SETUP.
Het volgende menu wordt zichtbaar.
Afstandsbediening-ID
Multi Zone
Tuner
HDMI
Automatisch uitschakelen
Netwerk
Firmware Update
3. Audio instellingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RETURN
SETUP
7. Hardware instellingen
2. Luidsprekerinstellingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ENTER
q/w/e/r
2
3
4
Gebruik q/w om een menu te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
Gebruik q/w om het doel te selecteren, en druk op
ENTER.
Gebruik q/w om optie te selecteren, en gebruik
e/r om de instelling te wijzigen.
Druk op SETUP om het menu te sluiten.
Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige
menu.
Opmerking
• Deze procedure kan ook worden uitgevoerd vanaf de AVreceiver met behulp van SETUP, de pijltoetsen, en ENTER.
• Tijdens de Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling zijn meldingen, enz. die op het TV-scherm
worden weergegeven, zichtbaar op het display.
Verklarende opmerkingen
a
b
c
Hoofdmenu
Opmerking
Luidsprekerinstellingen
■ Subwoofer
`Ja:
Selecteren als een subwoofer is aangesloten
`Nee:
Selecteren als geen subwoofer is aangeslot
a Menuselectie
b Doel instellen
c Opties voor het instellen (standaardinstelling
onderstreept)
In-/uitgangstoewijzing
Hoofdmenu
In-/uitgangstoewijzing
Monitoruitgang
In de instelling “Monitoruitgang” kunt u instellen of u de
beelden van de videobronnen wel of niet via de HDMIuitgang wilt laten weergeven, evenals of het
installatiemenu op het scherm via de HDMI-uitgang of via
een analoge uitgang moet worden weergegeven.
Als u uw tv op HDMI-uitgang aansluit, wordt de instelling
“Monitoruitgang” automatisch ingesteld zodat de
installatiemenu’s op het scherm worden weergegeven, en
composiet video, S-Video, en component videobronnen
opgeconverteerd* worden en worden weergegeven.
Composiet video, S-Video,
component video
IN
HDMI
HDMI
Als u uw tv op COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
aansluit (niet de HDMI-uitgang), wordt de instelling
“Monitoruitgang” automatisch ingesteld zodat de
installatiemenu’s op het scherm worden weergegeven, en
composiet video, S-Videobronnen opgeconverteerd*
worden en worden weergegeven.
Composiet video, S-Video
■ Monitoruitgang
` Analoog:
Selecteer dit als uw tv aangesloten is op de
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT,
MONITOR OUT S, of MONITOR OUT V.
` HDMI Hoofd:
Selecteer dit als uw tv aangesloten is op de HDMI
OUT MAIN.
` HDMI-sub:
Selecteer dit als uw tv aangesloten is op de HDMI
OUT SUB.
` Beide:
Selecteer dit als uw tv’s aangesloten zijn op de
HDMI OUT MAIN, en HDMI OUT SUB.
Videosignalen worden weergegeven door beide
HDMI-uitgang op dt resolutie die door beide tv’s
ondersteund wordt.
` Beide(Hoofd):
Selecteer dit als uw tv’s aangesloten zijn op de
HDMI OUT MAIN, en HDMI OUT SUB.
Videosignalen worden door beide HDMI-uitgangen
weergegeven, maar HDMI OUT MAIN krijgt
voorrang; afhankelijk van de resolutie worden
videosignalen niet weergegeven door de HDMI OUT
SUB.
` Beide(sub):
Selecteer dit als uw tv’s aangesloten zijn op de
HDMI OUT MAIN, en HDMI OUT SUB.
Videosignalen worden door beide HDMI-uitgangen
weergegeven, maar HDMI OUT SUB krijgt
voorrang; afhankelijk van de resolutie worden
videosignalen niet weergegeven door de HDMI OUT
MAIN.
Opmerking
OUT
Composiet video, S-Video,
component video
• Zie “Formaten video-aansluiting” (➔ 22) voor het schema
waarop staat hoe de “Monitoruitgang” en “Resolutie”instellingen (➔ 44) de doorvoer van het videosignaal via de
AV-receiver beïnvloeden.
Component video
• Als niet aangesloten op dezelfde uitgang die u geselecteerd hebt
in de instelling “Monitoruitgang”, wordt de instelling
“Monitoruitgang” automatisch omgeschakeld naar “Analoog”
(➔ 23).
• Wanneer u iets anders selecteert dan “Analoog”, worden de
installatiemenu’s op het scherm alleen door de HDMI-uitgang
weergegeven. Als u de HDMI-uitgang niet gebruikt en de
instellingen per ongeluk hebt geselecteerd en de menu’s
verdwijnen, druk dan op AV-receiver’s MONITOR OUT
voor het selecteren van “Analoog”.
• Voor weergave met diepe kleuren, als de instelling
“Monitoruitgang” is ingesteld op “Beide(Hoofd)” of
“Beide(sub)”, kan het aantal bit beperkt zijn door het vermogen
van uw tv die aangesloten is op een voorrangsuitgang.
IN
OUT
Composiet video, S-Video
Component video
Nl
43
De instelling “Monitor Out” handmatig wijzigen
1
2
Druk op het voorpaneel op MONITOR OUT.
De huidige instelling wordt weergegeven.
Druk op de AV-receiver herhaaldelijk op de
MONITOR OUT voor het selecteren van:
` Analog, HDMI Main, HDMI Sub, Both,
Both(Main) of Both(Sub)
Voor details over elk van hen, in de
“Monitoruitgang”-instellingen (➔ 43).
■ Resolutie
U kunt de uitgangsresolutie voor de HDMI-uitgang en
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT specificeren
en er voor zorgen dat de AV-receiver de beeldresolutie
opconverteert zodat deze overeenkomt met de resolutie die
door uw tv wordt ondersteund.
` Doorheen*1:
Selecteer dit om video door de AV-receiver te sturen
met dezelfde resolutie en zonder conversie.
` Automatisch*2:
Selecteer dit om ervoor te zorgen dat de AV-receiver
automatisch video converteert voor alle resoluties
die uw TV niet ondersteunt.
` 480p (480p/576p):
Selecteer dit, indien noodzakelijk, voor 480p- of
576p-uitgang en videoconversie.
` 720p:
Selecteer dit, indien noodzakelijk, voor 720puitgang en videoconversie.
` 1080i:
Selecteer dit, indien noodzakelijk, voor 1080iuitgang en videoconversie.
` 1080p*2:
Selecteer dit, indien noodzakelijk, voor 1080puitgang en videoconversie.
` Bron:
De uitgang hangt af van het resolutieniveau dat is
ingesteld in de instelling “Beeld instellen” (➔ 54).
Tip
• De instelling “Resolutie” is respectievelijk op hoofd, sub, en
analoog ingesteld.
Opmerking
• Als de instelling “Monitoruitgang” is ingesteld op “Beide”,
staat deze instelling vast op “Automatisch”.
*1 PC IN (Analoge RGB) ingangsignaal wordt weergegeven op
een resolutie van 720p wanneer de instelling
“Monitoruitgang” op “Analoog” (➔ 43) staat en de
instelling “Resolutie” op “Doorheen” staat.
*2 Deze instellingen zijn niet beschikbaar wanneer de instelling
“Monitoruitgang” op “Analoog” staat.
Nl
44
HDMI ingang
Opmerking
Als u een video-component aansluit op een HDMI-ingang,
moet u die ingang toewijzen aan een ingangsselector. Als
u bijvoorbeeld uw Blu-ray Disc speler/DVD-speler
aansluit op HDMI IN 2, moet u “ HDMI 2”, toewijzen aan
de “BD/DVD” ingangsselector.
Als u uw tv op de AV-receiver hebt aangesloten met een
HDMI-kabel, kunnen bronnen voor composiet video, SVideo, en component video worden opgeconverteerd* en
worden weergegeven door de HDMI-uitgang*1. U kunt dit
voor elke ingangsselector instellen door het selecteren van
de optie “- - - - -”.
Composiet video, S-Video,
component video
HDMI
IN
OUT
Composiet video, S-Video,
component video
*1
HDMI
Dit geldt alleen wanneer de instelling “Monitoruitgang” op
iets anders staat dan “Analoog” (➔ 43).
• Voor composiet video, S-Video, en component video
opconversie voor de HDMI-uitgang, moet de instelling
“Monitoruitgang” op iets anders worden ingesteld dan
“Analoog” (➔ 43), en de instelling “HDMI ingang” moet
ingesteld zijn op “- - - - -”. Zie “Formaten video-aansluiting”
voor meer informatie over de doorvoer en de opconverise van
videosignalen (➔ 22).
• Als er geen video component op de HDMI-uitgang is
aangesloten (zelfs als de HDMI-ingang is toegewezen),
selecteert de AV-receiver de videobron op basis van de instelling
van “Componentvideo-ingang”.
• Wanneer een HDMI IN aan een ingangsselector is toegewezen,
zoals hier is uitgelegd, wordt dezelfde HDMI IN ingesteld als
voorrang in de “Digitale audio ingang” (➔ 46). Als u in dit geval
gebruik wilt maken van de coax-ingang of optische audioingang, maakt u de keuze in de audioselector in het hoofdmenu
(➔ 27).
• “TUNER”-selector kan niet worden toegewezen en staat vast op
de “- - - - -” optie.
• Als u een component (zoals een UP-A1 docking-station met een
iPod) aansluit op de UNIVERSAL PORT-aansluiting, dan kunt
u geen ingang aan de “PORT”-selector toewijzen.
• Wijs de component die verbonden is met de HDMI-ingang niet
toe aan de “ TV/CD”-selector als u de instelling “TV-regeling”
op “Aan” (➔ 59) zet. Anders wordt de juiste CEC (Consumer
Electronics Control) werking niet gegarandeerd.
Dit zijn de standaard toewijzingen.
Componentvideo-ingang
Ingangsselector
Standaard toewijzing
BD/DVD
HDMI 1
VCR/DVR
HDMI 2
CBL/SAT
HDMI 3
GAME
HDMI 4
PC
HDMI 5
AUX
FRONT (vast)
TUNER
- - - - - (vast)
TV/CD
-----
PHONO
-----
PORT
-----
■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC,
TV/CD, PHONO, PORT
`HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, HDMI 5,
HDMI 6:
Selecteer de HDMI IN waarop het videocomponent
is aangesloten.
`- - - - -:
Composiet video, S-Video, en component
videobronnen vanaf de HDMI-uitgang weergeven.
Het video uitgangsignaal vanaf de HDMI-uitgang is
het signaal dat geconfigureerd is in
“Componentvideo-ingang” (➔ 45).
• “AUX” wordt alleen gebruikt voor ingang vanaf het
voorpaneel.
• Geen enkele HDMI-ingang kan worden toegewezen aan
twee ingangsselectoren of meer. Wanneer HDMI 1 HDMI 6 al is toegewezen, moet u eerst ongebruikte
ingangsselectors op “- - - - -” zetten, anders kunt u
HDMI 1 - HDMI 6 niet toewijzen aan de
ingangsselector.
Als u een video-component aansluit op een component
video-ingang, moet u die ingang toewijzen aan een
ingangsselector. Als u bijvoorbeeld uw Blu-ray Disc
speler/DVD-speler aansluit op COMPONENT VIDEO
IN 2, moet u “IN 2”, toewijzen aan de “BD/DVD”
ingangsselector.
Als u de tv op de AV-receiver hebt aangesloten met een
component videokabel, kunt u de AV-receiver zo instellen
dat composiet video en S-Videobronnen opgeconverteerd
worden* en worden weergegeven door de COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT*1. U kunt dit voor elke
ingangsselector instellen door het selecteren van de optie
“- - - - -”.
Composiet video, S-Video
Component video
IN
OUT
Composiet video, S-Video
*1
Component video
Dit is alleen van toepassing als de instelling
“Monitoruitgang” op “Analoog” staat (➔ 43).
Dit zijn de standaard toewijzingen.
Ingangsselector
Standaard toewijzing
BD/DVD
IN 1
VCR/DVR
-----
CBL/SAT
IN 2
GAME
-----
PC
-----
AUX
-----
TUNER
- - - - - (vast)
TV/CD
-----
PHONO
-----
PORT
-----
Nl
45
■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX,
TV/CD, PHONO, PORT
` IN 1, IN 2:
Selecteer een overeenkomstige component videoingang waarop de video component is aangesloten.
` - - - - -:
Selecteer dit als u de HDMI-uitgang gebruikt, in
plaats van de COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT, voor het weergeven van de composite video,
S-Video, en component videobronnen.
Opmerking
• Voor composiet video en S-Video upconversie voor de
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, moet de instelling
“Monitoruitgang” op “Analoog” (➔ 43) zijn ingesteld, en de
instelling “Componentvideo-ingang” op “- - - - -”. Zie
“Formaten video-aansluiting” voor meer informatie over de
doorvoer en de opconverise van videosignalen (➔ 22).
• Als niet aangesloten op dezelfde uitgang die u geselecteerd hebt in
de instelling “Monitoruitgang”, wordt de instelling
“Monitoruitgang” automatisch omgeschakeld naar “Analoog”
(➔ 43).
• Als u een component (zoals een UP-A1 docking-station met een
iPod) aansluit op de UNIVERSAL PORT-aansluiting, dan kunt
u geen ingang aan de “PORT”-selector toewijzen.
■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC,
TV/CD, PHONO, PORT
` COAX 1, COAX 2, COAX 3, OPT 1, OPT 2:
Selecteer een overeenkomstige digitale audio-ingang
waarop de video component is aangesloten.
` - - - - -:
Selecteer als de component is aangesloten op een
analoge audio-ingang.
• “AUX” wordt alleen gebruikt voor ingang vanaf het
voorpaneel.
Opmerking
• Wanneer een HDMI IN aan een ingangsselector is toegewezen in
“HDMI ingang” (➔ 45), wordt dezelfde HDMI IN ingesteld als
voorrang in deze toewijzing. Maak in dit geval, als u de coaxiale
of de optische audio-ingang wilt gebruiken, de selectie in de
“Audiokiezer” in het hoofdmenu (➔ 62).
• Beschikbare sampling-frequentie voor PCM-signalen van een
digitale ingang (optisch en coaxiaal) is 32/44,1/48/88,2/96 kHz/
16, 20, 24 bit.
• Als u een component (zoals een UP-A1 docking-station met een
iPod) aansluit op de UNIVERSAL PORT-aansluiting, dan kunt
u geen ingang aan de “PORT”-selector toewijzen.
Analoge audio-ingangen
Digitale audio ingang
Als u een component aansluit op een digitale audioingang, moet u die ingang toewijzen aan een
ingangsselector. Als u bijvoorbeeld uw CD speler aansluit
op OPTICAL IN 1, moet u “OPT 1” toewijzen aan de
“TV/CD” ingangsselector.
Dit zijn de standaard toewijzingen.
Nl
46
Ingangsselector
Standaard toewijzing
BD/DVD
COAX 1
VCR/DVR
COAX 2
CBL/SAT
COAX 3
GAME
OPT 1
PC
-----
AUX
FRONT (vast)
TUNER
- - - - - (vast)
TV/CD
OPT 2
PHONO
-----
PORT
-----
Sommige DVD-spelers geven het LFE-kanaal weer vanaf
hun analoge subwoofer-uitgang op 15 dB hoger dan
normaal. Met deze instelling kunt u de gevoeligheid van
de subwoofer van de AV-receiver instellen die past bij uw
DVD-speler.
■ Ingangsgevoeligheid subwoofer
` 0dB tot 15dB in stappen van 5 dB.
Opmerking
• Deze instelling beïnvloedt alleen signalen die aangesloten zijn
op de meerkanaals ingangsaansluiting van de SUBWOOFER
van de AV-receiver.
• Als u het geluid van uw subwoofer te hard vindt, kunt u de
instelling 10 dB of 15 dB proberen.
Luidsprekerinstellingen
Hoofdmenu
Luidsprekerinstellingen
Sommige van de instellingen uit dit deel worden
automatisch uitgevoerd door de functies
Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling (➔ 29).
Hier kunt u de instellingen controleren, uitgevoerd door de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling
functie, of ze handmatig instellen, wat handig is als u een
van de aangesloten speakers vervangt na het uitvoeren van
de Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling functie.
Opmerking
• Deze instellingen zijn uitgeschakeld wanneer:
– de hoofdtelefoon is aangesloten, of
– de instelling “TV audio-uitgang” ingesteld is op “Aan”
(➔ 58) en een ingangsselector anders dan HDMI geselecteerd
is.
Luidsprekerinstellingen
Als u deze instellingen verandert, moet u de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling opnieuw uitvoeren (➔ 29).
Als de impedantie van een luidspreker 4 ohm of meer is
maar minder dan 6, de minimum luidsprekerimpedantie
instellen op 4 ohm.
Als u de voorluidsprekers afzonderlijk versterkt, moet u de
“Speakertype(front)” instelling wijzigen (➔ 47).
Voor aansluitinformatie, raadpleeg “Dubbel versterken
van de luidsprekers voor” (➔ 15).
Opmerking
• Bij gebruik van dubbel versterken kan de AV-receiver
7.1 luidsprekers in de hoofdruimte aansturen.
• Verlaag het volume voor u deze instellingen wijzigt.
■ Luidsprekerimpedantie
`4ohms:
Selecteer als de impedantie van een luidspreker
4 ohm of meer is maar minder dan 6.
`6ohms:
Selecteer als de impedantie van alle luidsprekers
tussen 6 en 16 ohm ligt.
■ Speakertype(front)
`Normaal:
Selecteer dit als u uw voorluidsprekers normaal hebt
aangesloten.
`Bi-Amp:
Selecteer dit als u uw voorluidsprekers afzonderlijk
hebt versterkt.
Opmerking
• Actieve Zone 2 kan niet worden gebruikt als
“Speakertype(front)” ingesteld is op “Bi-Amp” (➔ 75).
■ Actieve Zone2, Actieve Zone3
Zie “Instellen van de Powered Zone 2/3” (➔ 75).
Luidsprekerconfiguratie
Deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling functie (➔ 29).
Met deze instellingen kunt u de aangesloten luidsprekers
en een een crossover frequentie voor elke luidspreker
specificeren. Specificeer “Full-band” voor luidsprekers
die geschikt zijn voor laagfrequent basgeluid, bijvoorbeeld
luidsprekers met een woofer met grote afmetingen. Geef
voor kleinere luidsprekers een crossover frequentie aan.
Geluid dat lager is dan de crossover frequentie zal worden
weergegeven door de subwoofer in plaats van door de
luidspreker. Zie de handleiding van uw luidsprekers om de
optimale crossover-frequentie te bepalen. Als u uw
luidsprekers instelt met de Audyssey MultEQ
ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling, dan dient u alle
THX luidsprekers met de hand op “80Hz(THX)”
crossover te zetten.
■ Subwoofer
` Ja:
Selecteren als een subwoofer is aangesloten.
` Nee:
Selecteren als geen subwoofer is aangesloten.
■ Front
` Full-band
` 40Hz tot 80Hz(THX) tot 100Hz, 120Hz, 150Hz,
200Hz
Opmerking
• Als de instelling “Subwoofer” op “Nee” staat “Front”, staat
deze instelling vast op “Full-band”.
■ Center*1, Surround*1, Surr Back*2*3*4*5
` Full-band
` 40Hz tot 80Hz(THX) tot 100Hz, 120Hz, 150Hz,
200Hz
` Geen:
Selecteren als er geen luidspreker is aangesloten.
■ Front Wide*1*2*6*7, Front High*1*2*8
` Full-band
` 40Hz tot 80Hz(THX) tot 100Hz, 120Hz, 150Hz,
200Hz
` Geen:
Selecteren als er geen luidspreker is aangesloten.
Opmerking
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
“Full-band” kan alleen worden geselecteerd wanneer
“Full-band” is geselecteerd in de instelling “Front”.
Als de instelling “Surround” op “Geen” staat, kan deze
instelling niet worden geselecteerd.
Als de instelling “Surround” op iets anders staat dan
“Full-band”, kan “Full-band” hier niet worden geselecteerd.
Als de instelling “Speakertype(front)” op “Bi-Amp” (➔ 47)
staat, kan deze instelling niet worden geselecteerd.
Als de Actieve Zone 2 wordt gebruikt (➔ 75), kan deze
instelling niet worden gebruikt.
Als de instelling “Actieve Zone2” op “Geactiveerd” (➔ 75)
staat, kan deze instelling niet worden geselecteerd.
Als de Actieve Zone 3 wordt gebruikt en de instelling
“Speakertype(front)” op “Bi-Amp” (➔ 47) staat, kan deze
instelling niet worden geselecteerd.
Als de “Actieve Zone3”-instelling op “Geactiveerd” (➔ 75)
staat, kan deze instelling niet worden geselecteerd.
Nl
47
■ Surr Back KAN.
` 1ch:
Selecteren als er slechts een surround
achterluidspreker is aangesloten.
` 2ch:
Selecteren als twee (links en rechts) surround
achterluidsprekers zijn aangesloten.
Luidsprekerafstand
Deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling functie (➔ 29).
• Als de instelling “Surr Back” op “Geen” (➔ 47) staat, kan deze
instelling niet worden geselecteerd.
Hier kunt u de afstand van elke luidspreker tot de
luisterpositie aangeven, zodat het geluid van elke
luidspreker bij de oren van de luisteraar aankomt, zoals de
ontwerper van het geluid het bedoelde.
■ LPF van LFE
(Laagdoorlaatfilter voor het LFE-kanaal)
` 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz
Met deze instelling kunt u de cutoff-frequentie
aangeven van het laagdoorlaatfilter (LPF) van het LFEkanaal, dat kan worden gebruikt om ongewenste brom
uit te filteren. Het LPF werkt alleen op bronnen die
gebruik maken van het LFE-kanaal.
■ Eenheid
` voet:
De afstanden kunnen worden ingesteld in voet.
Bereik: “0.5ft” tot “30.0ft” in stappen van 0,5 voet.
` meter:
De afstanden kunnen worden ingesteld in meter.
Bereik: “0.15m” tot “9.00m” in stappen van
0,15 meter.
■ Dubbele bas
■ Left, Front Wide Left, Front High Left, Center,
Front High Right, Front Wide Right, Right, Surr
Right, Surr Back Right, Surr Back Left, Surr
Left, Subwoofer
` Specificeer de afstand van elke luidspreker tot uw
luisterpositie.
Opmerking
Deze instelling wordt NIET automatisch uitgevoerd
door de Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling functie (➔ 29).
Met de Double Bass-functie kunt u de bas-output
verhogen door de basgeluiden van de voorste links en
rechts en center kanalen toe te voeren aan de subwoofer.
` Aan:
Double Bass-functie aan.
` Uit(THX):
Double Bass-functie uit.
Opmerking
• Deze functie kan alleen worden ingesteld als de instelling
“Subwoofer” op “Ja” staat, en de instelling “Front” op
“Full-band”.
• Als u THX-gecertificeerde luidsprekers gebruikt, selecteert u
dan “Uit(THX)”.
Opmerking
• Luidsprekers die u hebt ingesteld op “Nee” of “Geen” in de
“Luidsprekerconfiguratie” kunnen niet worden geselecteerd
(➔ 47).
Luidsprekercalibratie
Deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling functie (➔ 29).
Hier kunt u het niveau van elke luidspreker instellen met
de ingebouwde testtoon, zodat het volume van elke
luidspreker op de luisterpositie hetzelfde is.
■ Left, Front Wide Left, Front High Left, Center*1,
Front High Right, Front Wide Right, Right, Surr
Right, Surr Back Right, Surr Back Left, Surr Left
` –12.0dB tot 0.0dB tot +12.0dB in stappen van 0,5 dB.
■ Subwoofer*1
` –15.0dB tot 0.0dB tot +12.0dB in stappen van 0,5 dB.
Opmerking
• Luidsprekers die u hebt ingesteld op “Nee” of “Geen” in de
“Luidsprekerconfiguratie” kunnen niet worden geselecteerd
(➔ 47).
• De luidsprekers kunnen niet worden gekalibreerd als de AVreceiver gedempt is.
• De testtoon wordt weergegeven op het standaardniveau voor
THX, te weten 0 dB (absolute volume-instelling 82). Let op als
u normaal gesproken naar lagere volume-instellingen luistert; de
testtoon zal veel luider zijn.
*1 Voor de luidspreker in het midden en de subwoofer worden de
niveau-instellingen die in het hoofdmenu zijn gedaan,
opgeslagen (➔ 27).
Tip
Nl
48
• Regel als u een hand-geluidsniveaumeter gebruikt het niveau van
elke luidspreker zo dat u 75 dB SPL afleest op de luisterpositie,
gemeten met C-weging en traag aflezen.
Equalizer-instellingen
Deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de
Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling functie (➔ 29).
Met de Equalizer-instellingen kunt u de toon van de
luidsprekers individueel regelen met een 7-banden
equalizer. Het volume van elke luidspreker kan worden
ingesteld op (➔ 48).
■ Equalizer
`Handmatig:
U kunt de equalizer voor elke luidspreker met de
hand instellen. Als u “Handmatig” hebt
geselecteerd, ga dan door met deze procedure.
1
2
Druk op w voor het selecteren van “Kanaal”,
en gebruik daarna e/r voor het selecteren
van de luidspreker.
Gebruik q/w voor het selecteren van een
frequentie, en gebruik daarna de e/r voor
het aanpassen van het niveau op die
frequentie.
Het volume van elke frequentie kan worden
ingesteld van –6dB tot 0dB tot +6dB in
stappen van 1 dB.
Opmerking
• U kunt selecteren: “63Hz”, “160Hz”, “400Hz”,
“1000Hz”, “2500Hz”, “6300Hz”, of “16000Hz”.
en voor de subwoofer, “25Hz”, “40Hz”, “63Hz”,
“100Hz”, of “160Hz”.
• Als de Direct of de Pure Audio luistermodus
geselecteerd is, hebben de equalizer-instellingen
geen invloed.
Tip
• Lage frequenties (bijv. 63 Hz) hebben invloed op de
bassen; hoge frequenties (bijv. 16000 Hz) hebben
invloed op de hoge tonen.
3
Gebruik q voor het selecteren van “Kanaal”,
en gebruik daarna e/r voor het selecteren
van een andere luidspreker.
Herhaal stappen 1 en 2 voor elke luidspreker.
U kunt geen luidsprekers selecteren die u hebt
ingesteld op “Nee” of “Geen” in de
“Luidsprekerconfiguratie” (➔ 47).
`Audyssey:
Deze instelling wordt automatisch geselecteerd door
de Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling functie. De Audyssey indicator
gaat branden (➔ 9) en “Dynamic EQ” en
“Dynamic Volume” komen beschikbaar (➔ 52).
`Uit:
Toon uit, frequentiecurve vlak.
THX-audio instellingen
Met de instelling “Surr-achter afstand” kunt u de afstand
tussen uw surround achterluidsprekers specificeren.
Als u een THX-gecertificeerde subwoofer gebruikt, stelt u
de instelling “THX Ultra2/Select2 Subwoofer” in op
“Ja”. U kunt dan de Boundary Gain Compensation (BGC)
van THX toepassen om de geaccentueerde lage
frequenties te compenseren die worden waargenomen
door luisteraars die dicht bij een kamerbegrenzing zitten
(d.w.z., een muur).
U kunt ook de THX Loudness Plus instellen. Als de
“Loudness Plus” op “Aan” wordt ingesteld, zijn zelfs de
meest subtiele expressienuances van het geluid
waarneembaar bij een laag volume.
Dit resultaat is alleen bereikbaar als de THX-luistermodus
is geselecteerd.
■ Surr-achter afstand
` < 1ft (< 0.3m):
Selecteer dit als de surround achterluidsprekers
0–30 cm uit elkaar staan.
` 1ft - 4ft (0.3m - 1.2m):
Selecteer dit als de surround achterluidsprekers
0,3–1,2 m uit elkaar staan.
` > 4ft (> 1.2m):
Selecteer dit als uw surround achterluidsprekers
meer dan 1,2 m uit elkaar staan.
Opmerking
• Kan niet worden ingesteld als “Surr Back KAN.” op “1ch”
(➔ 48) staat, “Speakertype(front)” op “Bi-Amp” (➔ 47) staat,
“Surr Back” op “Geen” (➔ 47) staat, of wanneer Actieve
Zone 2 wordt gebruikt (➔ 75).
■ THX Ultra2/Select2 Subwoofer
` Nee:
Selecteer dit als u geen THX-gecertificeerde
subwoofer hebt.
` Ja:
Selecteer dit als u een THX-gecertificeerde
subwoofer hebt.
Opmerking
• Als de instelling “Subwoofer” op “Nee” staat, kan deze
instelling niet worden geselecteerd (➔ 47).
■ BGC
` Uit:
Selecteer dit om BGC uit te schakelen.
` Aan:
Selecteer dit om BGC in te schakelen.
Opmerking
• De instelling is alleen beschikbaar als “THX Ultra2/Select2
Subwoofer” op “Ja” staat.
■ Loudness Plus
` Uit:
Selecteer dit om Loudness Plus uit te schakelen.
` Aan:
Selecteer dit om Loudness Plus in te schakelen.
Nl
49
■ Overgenomen THX-instellingen
` Ja:
Audyssey Dynamic EQ® /
Audyssey Dynamic Volume® is niet actief in
luistermodus THX.
` Nee:
Audyssey Dynamic EQ /
Audyssey Dynamic Volume is actief in THXluistermodus, afhankelijk van de instelling.
Opmerking
• Deze instelling staat vast op “Ja” als “Loudness Plus” op “Aan”
staat.
THX Loudness Plus
THX Loudness Plus is een nieuwe technologie voor
volumeregeling die wordt toegepast in THX Ultra2
Plus™ en THX Select2 Plus™-gecertificeerde
receivers. Met THX Loudness Plus ervaart u in uw
thuistheater de rijke details in een surround mix op elk
volumeniveau. Als het volume beneden het
referentieniveau wordt gedraaid, dan kunnen bepaalde
geluidselementen verloren gaan of anders worden
waargenomen door de luisteraar. THX Loudness Plus
compenseert de toon- en ruimtelijke verschuivingen die
optreden als het volume wordt verlaagd door middel van
intelligente aanpassing van de niveaus van de surroundkanalen en van de frequentieweergave. Zo kunnen
luisteraars de ware impact van soundtracks ervaren,
ongeacht de geluidsinstelling. THX Loudness Plus
wordt automatisch toegepast in elke THX-luistermodus.
De nieuwe THX Cinema, THX Music en THX Games
modi passen de juiste THX Loudness Plus instellingen
toe voor elk type content.
Audio instellingen
Hoofdmenu
Audio instellingen
Met de Audio-instellingen kunt u de geluids- en
luistermodus instellen naar wens.
Multiplex/Mono
■ Multiplex
Deze instelling bepaalt welk kanaal van een stereo
multiplex-bron wordt weergegeven. Gebruik deze
instelling om audiokanalen of -talen te selecteren bij
multiplex bronnen, meertalige TV-uitzendingen, enz.
Ingangskanaal
` Hoofd:
Het hoofdkanaal wordt weergegeven.
` Sub:
Het subkanaal wordt weergegeven.
` Hoofd/Sub:
Zowel het hoofd- als het subkanaal worden
weergegeven.
Nl
50
■ Mono
Deze instelling specificeert het kanaal dat moet worden
gebruikt voor de weergave van om het even welke
2-kanaals digitale bron zoals Dolby Digital, of een
2-kanaals analoge/PCM-bron in de Mono-luistermodus.
Ingangskanaal
` Left + Right:
Zowel het linker als het rechter kanaal worden
weergegeven.
` Left:
Alleen het linker kanaal wordt weergegeven.
` Right:
Alleen het rechter kanaal wordt weergegeven.
Weergaveluidspreker
` Center:
Mono audio wordt weergegeven door de middelste
luidspreker.
` Left / Right:
Mono audio wordt weergegeven door
voorluidsprekers links en rechts.
Deze instelling bepaalt welke luidsprekers mono audio
weergeven wanneer de Mono-luistermodus is geselecteerd.
Opmerking
• Als de instelling “Center” op “Geen” staat (➔ 47), staat deze
instelling vast op “Left / Right”.
Dolby
■ PLIIx Music (2-kanaals bronnen)
Deze instellingen gelden alleen voor 2-kanaals
stereobronnen.
Als u geen surround achterste luidsprekers gebruikt,
gelden deze instellingen voor Dolby Pro Logic II, en
niet voor Dolby Pro Logic IIx.
Panorama
` Aan:
Panorama-functie aan.
` Uit:
Panorama-functie uit.
Met deze instelling kunt u de breedte van het voorste
stereobeeld vergroten bij gebruik van de Dolby Pro
Logic IIx Music luistermodus.
Dimension
` –3 tot 0 tot +3
Met deze instelling kunt u het geluidsveld vooruit of
achteruit verplaatsen bij gebruik van de Dolby Pro
Logic IIx Music luistermodus. Met een hogere
instelling verplaatst u het geluidsveld naar achter.
Lagere instellingen verplaatsen het naar voor.
Als het stereobeeld te breed aanvoelt, of er teveel
surround-geluid is, kunt u het geluidsveld naar voor
verplaatsen om de balans te verbeteren. Als daarentegen
het stereobeeld aanvoelt alsof het in mono is, of als er
niet genoeg surround-geluid is, verplaatst u het naar
achter.
Center Width
` 0 tot 3 tot 7
Met deze instelling kunt u de breedte van het geluid van
de middenluidspreker bijregelen bij gebruik van de
Dolby Pro Logic IIx Music luistermodus. Normaal
gezien wordt, als u een middenluidspreker gebruikt, het
centrale kanaal alleen weergegeven via die
middenluidspreker. (Als u geen middenluidspreker
gebruikt, moet het geluid van het centrale kanaal
worden verdeeld over de voorste links en rechts
luidsprekers zodat een kunstmatig centrum ontstaat).
Deze instelling regelt de voorste links, rechts en center
mix, zodat u het gewicht van het geluid van het centrale
kanaal kunt bijregelen.
■ PLIIz Height Gain
De hoogteversterkingscontrole in Dolby Pro Logic IIz
stelt de luisteraar in staat om de versterking te
selecteren die wordt toegepast op de voorste high
luidsprekers. Er zijn drie instellingen, “Laag”,
“Middel” en “Boven”, en de luidsprekers voor-hoog
worden in die volgorde benadrukt. Als de standaard
luisterinstelling “Middel” is, kan de luisteraar de
hoogteversterkingscontrole naar eigen voorkeur
aanpassen.
`Laag:
Low PLIIz Height Gain wordt actief.
`Middel:
Medium PLIIz Height Gain wordt actief.
`Boven:
High PLIIz Height Gain wordt actief.
Theater-Dimensional
■ Luisterhoek
` Breed:
Selecteer dit als de luisterhoek groter is dan
30 graden.
` Smal:
Selecteer dit als de luisterhoek kleiner is dan
30 graden.
Met deze instelling kunt u de Theater-Dimensional
luistermodus optimaliseren, door de hoek van de
voorste links en rechts luidsprekers te specificeren ten
opzichte van de luisterpositie. In het ideale geval staan
de linker en de rechter luidspreker op dezelfde afstand
tot de luisterpositie en op een hoek, dicht bij een van de
twee beschikbare instellingen.
Opmerking
Linker luidspreker
voor
• Als de instellingen “Front High” op “Geen” (➔ 47) staan, kan
deze instelling niet worden geselecteerd.
■ Dolby EX
De instelling bepaalt hoe Dolby EX-gecodeerde
signalen worden gehanteerd. Deze instelling is niet
beschikbaar als er geen surround achterluidsprekers
aangesloten zijn. Deze instelling is alleen effectief bij
Dolby Digital, Dolby Digital Plus en Dolby TrueHD.
`Automatisch:
Als het bronsignaal een Dolby EX vlag voert, wordt
de Dolby EX of THX Surround EX-luistermodus
gebruikt.
`Handmatig:
U kunt elke beschikbare luistermodus selecteren.
Opmerking
• Als de instelling “Surr Back” op “Geen” (➔ 47) staat, kan deze
instelling niet worden geselecteerd.
• Als de instelling “Front High” of “Front Wide” is ingeschakeld
(➔ 47), staat deze instelling vast op “Handmatig”.
Luisterhoek: 30°
LFE-niveau
■ Dolby Digital*1, DTS*2, Multikanaals PCM, Dolby
TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD*3
` –QdB, –20dB, –10dB, of 0dB
Met deze instellingen kunt u het niveau van het LFE (Low
Frequency Effects) kanaal voor elke ingangsbron
afzonderlijk instellen.
Als de lage frequentie-effecten te luid zijn bij gebruik van
een van deze bronnen, wijzigt u de instelling naar –20 dB
of –Q dB.
*1
*2
DTS
Rechter luidspreker
voor
*3
Dolby Digital en Dolby Digital Plus bronnen.
DTS en DTS-HD High Resolution Audio bronnen.
DSD (Super Audio CD) bronnen.
■ Neo:6 Music
Center Image
`0 tot 2 tot 5
De DTS Neo:6 Music luistermodus creëert 6-kanaals
surround-geluid vanaf 2-kanaals stereo-bronnen. Met
deze instelling kunt u aangeven hoeveel het vermogen
van het voorste linker en rechter kanaal wordt verzwakt,
om het centrale kanaal aan te maken.
De waarde “0” is in het midden ingesteld om een geluid
te kunnen horen. Geluid wordt naar links en rechts (naar
buiten) verspreidt als een hoge waarde wordt ingesteld.
Pas dit naar wens aan.
Audyssey DSX™
■ Soundstage
`–3dB tot Referentie tot +3dB
Met deze instelling kunt u het geluidsniveau aanpassen
wanneer u gebruikmaakt van Audyssey DSX™.
Opmerking
• Als de instelling “Center” op “Geen” staat, of de instellingen
“Front High” en “Front Wide” beide op “Geen” (➔ 47) staan,
kan deze instelling niet worden geselecteerd.
Nl
51
Bron instellingen
Deze items kunnen individueel worden ingesteld voor elke
ingangsselector.
Voorbereiding
Druk op de ingangsselectortoetsen om een ingangsbron
te selecteren.
Hoofdmenu
Bron instellingen
Audyssey
Wanneer Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en de
instellingen van de luidsprekers is voltooid, wordt de
“Equalizer” (➔ 49) ingesteld op “Audyssey” en de
“Dynamic EQ” wordt ingesteld op “Aan”.
■ Dynamic EQ
` Uit:
Audyssey Dynamic EQ® uit.
` Aan:
Audyssey Dynamic EQ aan.
De indicator Dynamic EQ gaat branden (➔ 9).
Met Audyssey Dynamic EQ kunt u genieten van
fantastisch geluid, zelfs bij het luisteren op lage
geluidsniveaus.
Audyssey Dynamic EQ lost het probleem op van de
afnemende geluidskwaliteit als het volume wordt
verlaagd door rekening te houden met de menselijke
perceptie en de akoestiek van de luisterruimte. Dit
gebeurt door telkens opnieuw de juiste
frequentieweergave en surround volumeniveaus te
selecteren, zodat de inhoud op eender welk niveau net
hetzelfde klinkt als op het niveau waarop het werd
gecreëerd — en niet alleen op het referentieniveau.
Opmerking
• Als de luistermodus Pure Audio of Direct listening is
geselecteerd, kan deze instelling niet worden geselecteerd.
Nl
52
■ Reference Level
Audyssey Dynamic EQ Reference Level Offset
` 0dB:
Moet worden gebruikt bij het beluisteren van filmen.
` 5dB:
Selecteer deze instelling voor content met een breed
dynamisch bereik, zoals klassieke muziek.
` 10dB:
Selecteer deze instelling voor jazz of andere muziek
die een breder dynamisch bereik heeft. Deze
instelling wordt ook geselecteerd voor TV-content,
aangezien deze over het algemeen gemixt wordt op
10 dB onder filmreferentie.
` 15dB:
Selecteer deze instelling voor pop/rockmuziek of
ander programmamateriaal dat op zeer hoge
luisterniveaus is gemixt en een gecomprimeerd
dynamische bereik heeft.
Films worden gemixt in ruimten die gekalibreerd zijn voor
filmreferentie. Om hetzelfde referentieniveau in een
thuistheatersysteem te bereiken, moet elk
luidsprekerniveau zo worden aangepast dat –30 dBFS
band-gelimiteerde (500 Hz tot 2000 Hz) roze ruis 75 dB
geluidsdruk produceert op de luisterpositie. Een
thuistheatersysteem dat automatisch gekalibreerd is door
Audyssey MultEQ® geeft weer op referentieniveau als de
hoofdvolumeregeling op 0 dB staat. Op dit niveau hoort u
de mix zoals de mixers hem hoorden.
Audyssey Dynamic EQ is gebaseerd op het standaard
filmmixniveau. Het maakt aanpassingen om de
referentierespons en de geluidsomhulling te behouden
wanneer het volume beneden de 0 dB wordt ingesteld. Het
filmreferentieniveau wordt echter niet altijd gebruikt in
muziek of andere content die geen film betreft.
Audyssey Dynamic EQ Reference Level Offset biedt drie
verschuivingen ten opzichte van het filmreferentieniveau
(5 dB, 10 dB en 15 dB) die kunnen worden geselecteerd
als het mixniveau van de content niet binnen de norm valt.
Opmerking
• Als de instelling “Dynamic EQ” op “Uit” staat, kan deze
instelling niet worden geselecteerd.
■ Dynamic Volume
` Uit:
Audyssey Dynamic Volume® uit.
` Laag:
Lichte compressiemodus actief.
` Medium:
Medium compressiemodus actief.
` Hoog:
Zware compressiemodus actief. Deze instelling heeft
de meeste invloed op het volume, alle geluiden
zullen dezelfde luidheid hebben.
Opmerking
• Zelfs wanneer u iets anders hebt geselecteerd dan “Audyssey” in
de instelling “Equalizer” na het uitvoeren van
Audyssey MultEQ ruimtecorrectie en luidsprekerinstellingen,
wijzigt het selecteren van “Aan” in de “Dynamic EQ” de
instelling “Equalizer” in “Audyssey” (➔ 49).
• Als u Audyssey Dynamic Volume wilt gebruiken, bij het gebruik
van THX-luistermodi, zet de instelling “Loudness Plus” op
“Uit” en zet de instelling “Overgenomen THX-instellingen”
op “Nee” (➔ 49).
• Wanneer “Dynamic Volume” is ingesteld voor effectuering,
staat “Equalizer” op “Audyssey” (➔ 49) en staat
“Dynamic EQ” op “Aan”. Wanneer “Dynamic EQ” op “Uit”
staat, verandert “Dynamic Volume” automatisch in “Uit”.
• Wanneer “Dynamic Volume” is ingesteld voor effectuering,
gaat de indicator Dynamic Vol branden (➔ 9).
• Als de luistermodus Pure Audio of Direct listening is
geselecteerd, kan deze instelling niet worden geselecteerd.
Audyssey MultEQ verwijdert daarna de vervorming die
door de akoestiek van de ruimte wordt veroorzaakt, door
de akoestische problemen te detecteren binnen het
luistergebied in zowel het frequentie- als het tijdsdomein.
Het resultaat is een helder, uitgebalanceerd geluid voor
iedereen. Door Audyssey MultEQ in te schakelen kunt u
ook Audyssey Dynamic EQ gebruiken, waardoor de juiste
octaaf-tot-octaaf balans behouden blijft ongeacht het
volume.
Sluit al uw luidsprekers aan en zet ze op hun plaats voor u
deze functie gebruikt.
Over Audyssey Dynamic EQ®
Audyssey Dynamic EQ lost het probleem op van de
afnemende geluidskwaliteit als het volume wordt
verlaagd door rekening te houden met de menselijke
perceptie en de akoestiek van de luisterruimte. Dynamic
EQ selecteert de correcte frequentieweergave en
surround-niveaus bij om het even welke volumeinstelling. Dit resulteert in een constante basweergave,
toonbalans en surround-indruk ook al verandert het
volume. Dynamic EQ combineert informatie van de
binnenkomende bronniveaus met de werkelijke
geluidsniveaus aan de uitgang in de ruimte, een
voorwaarde voor het aanleveren van een loudness
correctie-oplossing. Audyssey Dynamic EQ zorgt
samen met Audyssey MultEQ® voor een
uitgebalanceerd geluid voor elke luisteraar bij om het
even welk volumeniveau.
Over Audyssey Dynamic Volume®
Audyssey Dynamic Volume lost het probleem op van
grote verschillen in volume tussen
televisieprogramma’s, reclameboodschappen, en tussen
zachte en luide passages in films. Dynamic Volume
kijkt naar de favoriete volume-instelling van de
gebruiker en let vervolgens op hoe het volume van het
programmamateriaal wordt ervaren door de luisteraars,
zodat in realtime kan worden beslist of bijregelen nodig
is. Als nodig zal Dynamic Volume de noodzakelijke
snelle of geleidelijke aanpassingen doorvoeren, zodat
het gewenste weergavevolume wordt aangehouden,
terwijl het dynamische gebied wordt geoptimaliseerd.
Audyssey Dynamic EQ is geïntegreerd in Dynamic
Volume zodat bij het automatisch bijregelen van het
weergavevolume, de toonbalans, de surround-indruk, en
de helderheid van de dialogen dezelfde blijven, of u nu
naar een film kijkt, omschakelt tussen televisiekanalen,
of overschakelt van stereo naar surround-geluid.
Intelligent volume
■ Intelligent volume
` –12dB tot 0dB tot +12dB in stappen van 1 dB.
Met IntelliVolume kunt u het ingangsniveau voor elke
ingangsselector individueel instellen. Dit is nuttig als een
van de broncomponenten luider of zachter is dan de
andere.
Gebruik e/r om het niveau in te stellen.
Als een component duidelijk luider is dan de andere
luidsprekers, gebruik dan e om het invoerniveau te
verminderen. Als het duidelijk zachter is, gebruik dan de
r om het ingangsniveau te verhogen.
Audio/video synchronisatie
■ Audio/video synchronisatie
` 0ms tot 250ms in stappen van 5 ms.
Bij gebruik van de progressieve scan-functie op uw DVDspeler, kunt u de indruk krijgen dat het beeld en het geluid
niet synchroon lopen. Met de A/V Sync instelling kunt u
dit corrigeren door het audiosignaal te vertragen.
Druk om het TV-beeld te zien tijdens het instellen van de
vertraging op ENTER.
Druk om terug te gaan naar het vorige scherm op de toets
RETURN.
Als HDMI Lip Sync ingeschakeld is (➔ 58), en uw tv of
display HDMI Lip Sync ondersteunt, zal de zichtbare
vertragingstijd de Audio/video synchronisatie
vertragingstijd zijn. De HDMI Lip Sync vertragingstijd
wordt onderaan weergegeven tussen haakjes.
Opmerking
• Audio/video synchronisatie wordt uitgeschakeld als de Pure
Audio luistermodus wordt geselecteerd, of als de Direct
luistermodus wordt gebruikt bij een analoge ingangsbron.
• “Audio/video synchronisatie” kan niet worden beidend
wanneer de ingangsselector op “NET/USB” staat.
Programmanaam bewerken
U kunt een eigen naam invoeren voor elke ingangsselector
(met uitzondering van TUNER) en voorkeuzezender om
de identificatie te vergemakkelijken. Als er een naam is
ingevoerd, wordt deze op het scherm zichtbaar.
De eigen naam wordt bewerkt vanaf het letterteken
invoerscherm.
■ Naam
1
2
Gebruik q/w/e/r om een tekente selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
Herhaal deze stap om tot 10 lettertekens in te
voeren.
Zorg ervoor wanneer u klaar bent om voor het
opslaan van een naam q/w/e/r te gebruiken
voor het selecteren van “OK”, en vervolgens op
ENTER te drukken. Anders wordt hij niet
bewaard.
Nl
53
Beeld instellen
Invoergebied naam
BD/DVD
4-4. Programmanaam bewerken
Naam
a
n
1
{
b
o
2
3
}
|
Shift
+10
A
N
!
[
c
p
e
r
f
s
g
t
h
u
i
v
j
w
k
x
4
5
:
Space
6
<
7
>
8
9
0
?
Back Space
–
Shift
B C
O P
@ #
]
Shift
+10
d
q
Shift
CLR
D
E
Q R
$ %
;
’
Space
F
S
^
,
G
T
&
.
H
U
I
V
(
J
W
)
/
Back Space
CLR
l
y
m
z
`
OK
All Erase
K
X
_
L
Y
M
Z
~
OK
All Erase
Shift*1:
Wisselt het weergegeven teken.
(Links)/ (Rechts):
Selecteren om de cursor binnen het invoergebied te
verplaatsen.
Space:
Vult een spatieteken in.
Back Space*2:
“Back Space” verplaatst de cursor één tekenpositie
achterwaarts. “Back Space” wist bovendien het
teken links van de cursor.
OK:
Selecteren als het invoeren klaar is.
Met “Beeld instellen” kunt u de beeldkwaliteit aanpassen
en ruis op het scherm verminderen.
Druk om het TV-beeld te zien tijdens het instellen op
ENTER. Druk om terug te gaan naar het vorige scherm op
de toets RETURN.
■ Spelmodus
` Uit:
Spelmodus uit.
` Aan:
Spelmodus aan.
Als er tijdens de weergave van een videocomponent
(bijv. spelconsole) vertraging van het videosignaal
optreedt, selecteert u de betreffende ingangsbron en zet u
de instelling “Spelmodus” op “Aan”. De vertraging zal
hierdoor verminderen, maar ook de beeldkwaliteit zal
afnemen.
■ Brede weergave*1*3
Deze instelling bepaalt de beeldverhouding.
` 4:3:
` Volledig:
Tip
*1
*2
U kunt dit ook op de afstandsbediening uitvoeren met
behulp van +10.
Druk op CLR op de afstandsbediening. Hiermee kunt u
alle tekens in het invoerveld wissen.
` Zoom:
Om een letterteken te corrigeren:
1
2
3
Gebruik q/w/e/r om “ ”(Links) of
“ ”(Rechts) te selecteren, en druk daarna op
ENTER.
Druk een aantal keren op ENTER voor het
selecteren van het verkeerde teken (De cursor
verplaatst één letter, elke keer dat ENTER
wordt ingedrukt).
Gebruik q/w/e/r om het juiste teken te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Opmerking
• Voor het benoemen van een voorkeuzezender, gebruik TUNER
voor het selecteren van AM of FM, en selecteer daarna de
voorkeuzezender (➔ 33).
• “Programmanaam bewerken” kan niet worden beidend
wanneer de ingangsselector op “NET/USB” staat.
Om een eigen naam terug te zetten op de standaardnaam,
de eigen naam wissen door een spatie voor elke letter in te
voeren.
Nl
54
` Brede zoom:
` Automatisch:
Afhankelijk van de ingangssignalen in de ingestelde
monitoruitgang selecteert de AV-receiver
automatisch de “4:3”, “Volledig”, “Zoom” of modus
“Brede zoom”. Voor het instellen van de
monitoruitgang (➔ 43).
■ Beeldmodus*1
`Eigen inst.:
Alle instellingen kunnen handmatig worden
uitgevoerd.
`ISF Dag:
Instellen wanneer een ruimte licht is.
`ISF Nacht:
Instellen wanneer een ruimte donker is.
`Cinema:
Geselecteerd wanneer beeldbron film, enz. is.
`Game:
Geselecteerd wanneer de bron van de afbeelding de
spelconsole is.
`Doorheen:
Standaardwaarden worden overgenomen voor alle
instellingen.
Met “Beeldmodus” kunt u de volgende instellingen
wijzigen voor geschiktheid voor het scherm van de film of
het spel door een handeling, “Speelfilm”,
“Contourscherpte”, “Ontstoring”, “Resolutie”,
“Helderheid”, “Contrast”, “Tint”, “Verzadiging”,
“Gamma”, “Rood-helderheid”, “Roodcontrast”,
“Groen-helderheid”, “Groencontrast”, “Blauwhelderheid”, “Blauwcontrast”.
De receiver is ontwikkeld om instel- en kalibratienormen
van de Imaging Science Foundation (ISF) te integreren.
De ISF heeft zorgvuldig opgestelde, door de industrie
erkende normen voor optimale videoprestaties ontwikkeld
en leidt technici en installateurs op om met behulp van
deze normen een optimale beeldkwaliteit te verkrijgen van
de receiver. Daarom raadt Onkyo u aan de receiver te laten
instellen en kalibreren door een door de ISF
gecertificeerde installatietechnicus.
■ Speelfilm*2*4*5
`Video:
Werkt niet in “3:2” of “2:2”.
`Automatisch:
Past zich aan de beeldbron aan, door het automatisch
selecteren van “Speelfilm”.
`3:2:
Geselecteerd wanneer beeldbron film, enz. is.
`2:2:
Geselecteerd als de beeldbron
computerafbeeldingen, animaties, enz. zijn.
De AV-receiver stelt afhankelijk van de beeldbron in en
verwerkt “3:2” of “2:2” (Speelfilm). De bron wordt
automatische naar het juiste progressieve signaal
geconverteerd om de natuurlijke kwaliteit van het
originele beeld te reproduceren.
Als de instelling “Speelfilm” op “Automatisch” staat,
detecteert de AV-receiver automatisch de beeldbron en
verwerkt die in “3:2” of “2:2”. In sommige gevallen zal
het beeld echter beter zijn als u “Speelfilm” zelf instelt.
■ Contourscherpte*2*4
`0 tot +10
Met deze instelling kunt u de scherpte van randen in het
het beeld bijregelen. “0” is het zachtste. “+10” is het
scherpste.
■ Ontstoring*2*4*6
` Uit:
Ontstoring uit.
` Laag:
Vermindering van lage ruis.
` Middel:
Vermindering van gemiddelde ruis.
` Boven:
Vermindering van hoge ruis.
Met deze instelling kunt u ruis op het scherm
verminderen.
■ Resolutie*2*4
` Doorheen:
Kies deze instelling om de video met dezelfde
resolutie en zonder omzetting door de AV-receiver te
laten lopen (standaard).
` Automatisch:
Kies deze instelling om de AV-receiver automatisch
de video te laten omzetten bij resoluties die niet door
de TV worden ondersteund. Als “Monitoruitgang”
is ingesteld op “Analoog” wordt deze instelling
gewijzigd in “Doorheen”.
` 480p (480/576p):
Kies deze instelling voor 480p of 576p uitvoer en
video-omzetting naar vereist.
` 720p:
Kies deze instelling voor 720p uitvoer en videoomzetting naar vereist.
` 1080i:
Kies deze instelling voor 1080i uitvoer en videoomzetting naar vereist.
` 1080p:
Kies deze instelling voor 1080p uitvoer en videoomzetting naar vereist. Als “Monitoruitgang” is
ingesteld op “Analoog” wordt deze instelling
gewijzigd in “1080i”.
U kunt de uitgangsresolutie voor de HDMI-uitgangen
specificeren en de AV-receiver de beeldresolutie laten
opconverteren, zodat deze overeenkomt met de resolutie
die door uw TV wordt ondersteund.
Alleen beschikbaar als “Bron” is geselecteerd in de
“Resolutie” van de instelling “Monitoruitgang” (➔ 44).
■ Helderheid*1*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling kunt u de beeldhelderheid
bijregelen. “–50” is het donkerste. “+50” is het meest
helder.
■ Contrast*1*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling kunt u het contrast bijregelen.
“–50” is het minste. “+50” is het meest geweldige.
■ Tint*1*2*4
` –20 tot 0 tot +20
Met deze instelling kunt u de rood/groen-balans
bijregelen. “–20” is het sterkst groen. “+20” is het
sterkst rood.
■ Verzadiging*1*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling kunt u de verzadiging bijregelen.
“–50” is de zwakste kleur. “+50” is de sterkst kleur.
Nl
55
■ Gamma*2*4
` –3 tot 0 tot +3
Met deze instelling kunt u de kleurbalans van het R
(rood), G (groen), B (blauw)-ingangssignaal
aanpassen aan het RGB-uitgangssignaal.
■ Rood-helderheid*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling past u de helderheid van het rood
in het beeld aan. “–50” is de donkerste stand. “+50”
is de lichtste stand.
■ Roodcontrast*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling past u het contrast van het rood
aan. “–50” is de laagste waarde. “+50” is de hoogste
waarde.
Akoestiekfunctie voorkeuze
U kunt een standaard luistermodus toewijzen aan elke
ingangsbron, die daarop automatisch wordt geselecteerd
als u de ingangsbron selecteert. U kunt bijvoorbeeld de
standaard luistermodus instellen, die moet worden
gebruikt bij Dolby Digital ingangssignalen. U kunt andere
luistermodus selecteren tijdens de weergave, maar de hier
gespecificeerde modus zal weer worden gebruikt nadat de
AV-receiver op standby is gezet.
Hoofdmenu
1
5. Akoestiekfunctie voorkeuze
Tip
*1
*2
Deze procedure kan ook worden uitgevoerd vanaf de
afstandsbediening met behulp van het hoofdmenu (➔ 27).
Druk op CLR als u de standaardwaarde wilt terugzetten.
Opmerking
• Als u de analoge RGB-ingang gebruikt, hebben de volgende
instellingen geen effect: “Speelfilm”, “Contourscherpte”, en
“Ontstoring”.
• “Beeld instellen” kan niet worden beidend wanneer de
ingangsselector op “NET/USB” staat.
*3 Als “Spelmodus” op “Aan” staat, is deze instelling vast op
“Volledig”.
*4 Als de “Beeldmodus”-instelling op iets anders staat dan
“Eigen inst.”, kan deze instelling niet worden gebruikt.
*5 Wanneer de instelling “Spelmodus” op “Aan” (➔ 54) staat,
staat deze instelling vast op “Video”.
*6 Als de instelling “Spelmodus” op “Aan” staat (➔ 54), staat
deze instelling vast op “Uit”.
Nl
56
BD/DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME
PC
AUX
Voor de ingangsselector “TUNER” is alleen
“Analoog” beschikbaar. Voor de ingangsbron
“NET/USB” is alleen “Digitaal” beschikbaar.
■ Groencontrast*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling past u het contrast van het groen
aan. “–50” is de laagste waarde. “+50” is de hoogste
waarde.
■ Blauwcontrast*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling past u het contrast van het blauw
aan. “–50” is de laagste waarde. “+50” is de hoogste
waarde.
Gebruik q/w voor het selecteren van de ingangsbron
die u wilt instellen, en dan drukken op ENTER.
Het volgende menu wordt zichtbaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
■ Groen-helderheid*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling past u de helderheid van het
groen in het beeld aan. “–50” is de donkerste stand.
“+50” is de lichtste stand.
■ Blauw-helderheid*2*4
` –50 tot 0 tot +50
Met deze instelling past u de helderheid van het
blauw in het beeld aan. “–50” is de donkerste stand.
“+50” is de lichtste stand.
Akoestiekfunctie voorkeuze
Opmerking
• Als u een ingangscomponent (zoals een UP-A1
dockingstation met een iPod) aansluit op de UNIVERSAL
PORT-aansluiting, dan kunt u alleen luistermodi voor het
analoge geluid aan de “PORT”-selector toewijzen.
2
Gebruik q/w voor het selecteren van het
signaalformaat die u wilt instellen, en gebruik
daarna e/r voor het selecteren van een
luistermodus.
Alleen luistermodi die kunnen worden gebruikt in
combinatie met dat ingangssignaalformaat kunnen
worden geselecteerd (➔ 37 tot 41).
De optie “Laatst geldig” betekent dat de laatst
geselecteerde luistermodus gebruikt zal worden.
De optie “Directe decodering” betekent dat
rechtstreekse decodering luistermodus (Dolby
Digital, DTS, enz.) is geselecteerd.
■ Analoog/PCM
Met deze instelling kunt u de luistermodus opgeven die
moet worden gebruikt als een analoog (CD, TV, LD,
VHS, MD, draaitafel, radio, cassette, kabel, satelliet,
enz.) of PCM digitaal (CD, DVD, enz.) audiosignaal
wordt weergegeven.
■ Mono/multiplex-bron
Met deze instelling kunt u de luistermodus opgeven die
moet worden gebruikt bij de weergave van een mono
digitaal audiosignaal (DVD, enz.).
■ 2-kanaal-bron
Met deze instelling specificeert de standaard
luistermodus voor 2-kanaals (2/0) stereobronnen in een
digitaal formaat, zoals Dolby Digital of DTS.
■ Dolby D/Dolby D +/TrueHD
Met deze instelling kunt u de luistermodus opgeven die
moet worden gebruikt bij de weergave van een digitaal
audiosignaal in het Dolby Digital of Dolby Digital Plus
formaat (DVD, enz.). Specificeert de standaard
luistermodus voor Dolby TrueHD bronnen, zoals Bluray of HD DVD (input via HDMI).
■ DTS/DTS-ES/DTS-HD
Met deze instelling kunt u de luistermodus specificeren die
moet worden gebruikt bij de weergave van een digitaal
audiosignaal in het DTS of DTS-HD High Resolution
audioformaat (DVD, LD, CD, enz.). Specificeert de
standaard luistermodus voor DTS-HD Master Audio
bronnen, zoals Blu-ray of HD DVD (input via HDMI).
■ Andere multikan.-bron
Specificeert de standaard luistermodus voor meerkanaals
PCM-bronnen vanaf HDMI IN, zoals DVD-Audio, en DSD
meerkanaalsbronnen, zoals Super Audio CD.
Diverse
Hoofdmenu
Diverse
Volume-instelling
■ Volume-aanduiding
`Absoluut:
Weergavebereik is “MIN”, “0.5” tot “99.5”,
“MAX”.
`Relatief(THX):
Weergavebereik is “–QdB”, “–81.5dB” tot
“+18.0dB”.
Met deze instelling kunt u bepalen hoe het volumeniveau
wordt aangeduid.
De absolute waarde 82 komt overeen met de relatieve
waarde 0 dB.
■ Dempingsniveau
`–QdB (volledig gedempt), –50dB tot –10dB in
stappen van 10 dB.
Deze instelling bepaalt in welke mate de weergave wordt
gedempt bij gebruik van de functie dempen (➔ 26).
■ Maximumvolume
`Uit, 50 tot 99 (Absolute aanduiding)
`Uit, –32dB tot +17dB (Relatieve aanduiding)
Met deze instelling kunt u het maximum volume
begrenzen.
Selecteer “Uit” om deze instelling uit te schakelen.
■ Inschakelvolume
`Laatste, MIN, 1 tot 99 of MAX (Absolute
aanduiding)
`Laatste, –QdB, –81dB tot +18dB (Relatieve
duiding)
Met deze voorkeur kunt u de volume-instelling
specificeren die telkens moet worden gebruikt
waneer de AV-receiver wordt ingeschakeld.
Om weer het volumeniveau te gebruiken dat werd gebruikt
toen de AV-receiver werd uitgeschakeld “Laatste”
selecteren.
De “Inschakelvolume” kan niet hoger worden ingesteld
dan de “Maximumvolume” instelling.
■ Hoofdtelefoonniveau
`–12dB tot 0dB tot +12dB
Met deze voorkeur kunt u het hoofdtelefoonvolume
specificeren ten opzichte van het hoofdvolume. Dit is
handig als er een volumeverschil is tussen uw luidsprekers
en uw hoofdtelefoon.
OSD-instelling
■ Schermweergave
Deze voorkeur bepaalt of de bedieningsinformatie op
het scherm zichtbaar wordt tijdens het afregelen van een
AV-receiver functie.
` Aan:
Zichtbaar.
` Uit:
Niet zichtbaar.
Zelfs als “Aan” is geselecteerd, wordt de
bedieningsinformatie mogelijk niet zichtbaar als de
ingangsbron aangesloten is op een HDMI IN.
■ TV-formaat
Om ervoor te zorgen dat de onscreen instelmenu’s goed
worden weergegeven, moet u het TV-systeem aangeven
dat in uw omgeving wordt gebruikt.
` Automatisch:
Selecteer dit om automatisch het TV-systeem te
detecteren vanaf de video ingangssignalen.
` NTSC:
Selecteer dit als het TV-systeem in uw omgeving NTSC is.
` PAL:
Selecteer dit als het TV-systeem in uw omgeving PAL is.
■ Taal(Language)
` English, Deutsch, Français, Español, Italiano,
Nederlands, Svenska, 中文
Met deze instelling bepaalt u de taal die gebruikt wordt
voor de instelmenu’s op het scherm.
Hardware instellingen
Hoofdmenu
Hardware instellingen
Afstandsbediening-ID
■ Afstandsbediening-ID
` 1, 2, of 3
Als meerdere Onkyo componenten in dezelfde ruimte
worden gebruikt, kunnen de afstandsbediening-IDcodes elkaar overlappen. Om de AV-receiver te
onderscheiden van andere componenten, kunt u de
afstandsbediening-ID veranderen van “1”, in “2” of “3”.
Opmerking
• Zorg er voor dat als u de afstandsbediening-ID van de AVreceiver verandert de afstandsbediening op dezelfde ID staat (zie
hieronder), anders zal de afstandsbediening niet werken.
De ID van de afstandsbediening veranderen
1
2
Houd, terwijl u RECEIVER ingedrukt houdt,
SETUP ingedrukt totdat RECEIVER brandt
(ongeveer 3 seconden).
Gebruik de cijfertoetsen om ID 1, 2, of 3 in te voeren.
De toets RECEIVER knippert tweemaal.
Multi Zone
Zie “Instellen van de multizone” (➔ 75).
Nl
57
Tuner
Voor een juiste werking van de AM-afstemming moet u de
AM-frequentiestap aangeven die in uw omgeving gebruikt
wordt. Merk op dat na het veranderen van deze instelling,
alle voorkeuzezenders gewist worden.
■ AM-frequentiestap
` 10kHz:
Selecteren als 10 kHz stappen in uw regio worden
gebruikt.
` 9kHz:
Selecteren als 9 kHz stappen in uw regio worden
gebruikt.
HDMI
■ TV audio-uitgang
` Uit:
Het geluid wordt niet vanuit de HDMI-uitgang
weergegeven.
` Aan:
Het geluid wordt vanuit de HDMI-uitgang
weergegeven.
Deze voorkeur bepaalt of het inkomende audiosignaal
wordt weergegeven vanaf de HDMI-uitgang. U kunt deze
voorkeur inschakelen als uw TV is aangesloten op de
HDMI-uitgang, en u het geluid wilt beluisteren vanaf een
aangesloten component via de luidsprekers van uw TV.
Normaal moet deze instelling op “Uit” staan.
Opmerking
• De luistermodus kan niet wijzigen wanneer deze instelling op
“Aan” staat en de ingangsbron niet HDMI is.
• Als “Aan” is geselecteerd en het geluid via de tv kan worden
uitgevoerd, zal de AV-receiver geen geluid via zijn luidsprekers
weergeven. In dit geval verschijnt “TV Sp On” op de display.
• Als “TV-regeling” op “Aan” staat, staat deze instelling vast op
“Automatisch”.
• Bij sommige tv’s en ingangssignalen is er mogelijk geen geluid,
zelfs als deze instelling op “Aan” (➔ 59) wordt gezet.
• Als de instelling “TV audio-uitgang” op “Aan” staat of de
instelling “TV-regeling” op “Aan” (➔ 59) staat en u via de
luidsprekers van uw tv luistert (➔ 18), dan zal het geluid door
luidsprekers voor-links en voor-rechts van de AV-receiver
worden weergegeven als u de volumeregeling van de AVreceiver hoger zet. Om er voor te zorgen dat de luidsprekers van
de AV-receiver geen geluid meer produceren, kunt u de
instellingen wijzigen, de instellingen van uw tv veranderen, of
het volume van de AV-receiver verlagen.
• Als de instelling “Monitoruitgang” op “Beide(Hoofd)” of
“Beide(sub)” (➔ 43) staat, en als uw tv is aangesloten op een
voorrangsuitgang, en geen geluid kan weergeven, is het geluid
hoorbaar via de luidsprekers van de AV-receiver.
Nl
58
■ Lip Sync
` Uitschakelen:
HDMI lip sync uitgeschakeld.
` Inschakelen:
HDMI lip sync ingeschakeld.
De AV-receiver kan zo worden ingesteld dat hij automatisch
elke vertraging corrigeert tussen de video en de audio, op
basis van de gegevens van de aangesloten monitor.
Opmerking
• Deze functie werkt alleen als uw HDMI-compatibele TV HDMI
Lip Sync ondersteunt.
• U kunt de vertraging die door de HDMI Lip Sync functie wordt
toegepast controleren op het scherm A/V Sync.
• Als de instelling “Monitoruitgang” op “HDMI Hoofd”,
“Beide(Hoofd)” of “Beide” (➔ 43) staat, wordt de vertaging
gecorrigeerd overeenkomstig de monitor die aangesloten is op
HDMI OUT MAIN. Als aan de ander kant “HDMI-sub” of
“Beide(sub)” wordt geselecteerd, wordt de vertraging
gecorrigeerd overeenkomstig de monitor die aangesloten is op
HDMI OUT SUB.
■ HDMI Regeling (RIHD)
` Uit:
p uitgeschakeld.
` Aan:
p ingeschakeld.
Met deze functie kunt u p-compatibele
componenten die zijn aangesloten via HDMI, bedienen
met de AV-receiver (➔ 99 tot 100).
Opmerking
• Bij instelling op “Aan” en sluiten van het menu, worden de
namen van de aangesloten p-compatibele componenten
en “RIHD On” zichtbaar op de AV-receiver.
“Search…” → “(naam)” → “RIHD On”
Wanneer de AV-receiver de naam van de component niet kan
ontvangen, wordt het weergegeven als “Player*” of “Recorder”,
enz. (“*” betekent het aantal van twee of meer componenten).
Wanneer ingesteld op “Uit” en het menu wordt gesloten, wordt
“RIHD Off” op de AV-receiver weergegeven.
“Disconnect” → “RIHD Off”
• Als er een p-compatibele component is aangesloten op
de AV-receiver met de HDMI-kabel, dan is de naam van de
aangesloten component zichtbaar op de AV-receiver. Als u
bijvoorbeeld tijdens het kijken naar een TV-programma een
Blu-ray disc-speler/DVD-speler beident (inschakelt) met de
afstandsbediening van de AV-receiver, dan wordt de naam van de
Blu-ray disc-speler/DVD-speler zichtbaar op de AV-receiver.
• Zet de instelling op “Uit” als een aangesloten apparaat niet
compatibel is of als het niet duidelijk is of een apparaat
compatibel is of niet.
• Als de beweging onnatuurlijk is bij een instelling op “Aan”,
deze veranderen in “Uit”.
• Zie voor meer details de handleiding van de aangesloten
component.
• De p bediening ondersteunt geen HDMI OUT SUB.
Gebruik in plaats daarvan HDMI OUT MAIN.
• Wanneer de bronapparatuur is aangesloten op de aansluiting van
de u, kan dit tot storing leiden als “HDMI Regeling (RIHD)”
op “Aan” staat.
■ Audio retour
`Uit:
Selecteer “Uit” als u de functie audio return channel
(ARC) niet wilt gebruiken.
`Automatisch:
Het geluidssignaal vanaf de tuner van uw tv kan
worden gezonden naar de HDMI OUT MAIN van de
AV-receiver.
Met de functie Audio return channel (ARC) kan een tv die
geschikt is voor HDMI (Audio Return Channel) het geluid
doorvoeren naar de HDMI OUT MAIN van de AVreceiver. Om deze functie te gebruiken, moet u de TV/CD
ingangsselector selecteren en moet uw tv de ARC-functie
ondersteunen.
Opmerking
• De instelling “Audio retour” kan alleen worden uitgevoerd als
de instelling “HDMI Regeling (RIHD)” op “Aan” staat.
• Deze instelling wordt automatisch op “Automatisch” gezet als
de “HDMI Regeling (RIHD)”voor het eerst op “Aan” wordt
gezet.
■ Stroomregeling
`Uit:
Voedingssturing uitgeschakeld.
`Aan:
Voedingssturing ingeschakeld.
Selecteer “Aan” om de stroomfuncties van pcompatibele componenten die zijn aangesloten via HDMI
te koppelen.
Deze instelling wordt automatisch op “Aan” gezet als de
“HDMI Regeling (RIHD)”voor het eerst op “Aan” wordt
gezet.
Opmerking
• De instelling “Stroomregeling” kan alleen worden uitgevoerd
als de instelling “HDMI Regeling (RIHD)” op “Aan” staat.
• HDMI stroomregeling werkt alleen met p-compatibele
componenten die deze modus ondersteunen, en werkt mogelijk
niet goed met sommige componenten omwille van hun
instellingen of compatibiliteit.
• Bij instelling op “Aan” zal het stroomverbruik toenemen.
• Bij instelling op “Aan” worden, ongeacht of de AV-receiver Aan
of in Stand-by staat, zowel de audio als video die door een
HDMI-ingang worden ontvangen, naar buiten gebracht voor
weergave op tv of andere componenten via een HDMIverbinding (HDMI-doorvoerfunctie). Als de HDMIdoorvoerfunctie in stand-bymodus activeert, licht de HDMI
THRU indicator op.
• Het stroomverbruik neemt in de stand stand-by toe tijdens het
doorgeven van HDMI; als uw tv echter CEC (Consumer
Electronics Control) ondersteunt, kan het stroomverbruik in de
volgende gevallen worden bespaard:
1. De tv is in stand-bymodus.
2. U bent bezig een tv-programma aan het bekijken.
• Zie voor meer details de handleiding van de aangesloten
component.
■ TV-regeling
` Uit:
TV-sturing uitgeschakeld.
` Aan:
TV-sturing ingeschakeld.
In te stellen op “Aan” om de AV-receiver te bedienen
vanaf een p-compatibele tv die is aangesloten op
HDMI.
Opmerking
• Wijs de component die verbonden is met de HDMI-ingang niet
toe aan de TV/CD selector als u de instelling “TV-regeling” op
“Aan” zet. Anders wordt de juiste CEC (Consumer Electronics
Control) werking niet gegarandeerd.
• In te stellen op “Uit” als de tv niet compatibel is of als het
onduidelijk is of de tv compatibel is of niet.
• De instellingen “TV-regeling” kunnen alleen worden ingesteld
als de instellingen “HDMI Regeling (RIHD)” (➔ 58) en
“Stroomregeling” (➔ 59) beide zijn ingesteld op “Aan”.
• Zie voor meer details de handleiding van de aangesloten
component.
Zet na het veranderen van de instellingen van de
“HDMI Regeling (RIHD)”, “Audio retour”,
“Stroomregeling”, of “TV-regeling”, de stroom van
alle aangesloten apparatuur uit en daarna weer aan. Zie
de gebruikershandleidingen van alle aangesloten
apparatuur.
Automatisch uitschakelen
■ Automatisch uitschakelen
` Uit:
Automatisch uitzetten uitgeschakeld.
` Aan:
Automatisch uitzetten ingeschakeld.
De AV-receiver gaat automatisch in de stand STANDBY
wanneer “Automatisch uitschakelen” op “Aan” staat,
zonder ingang voor audio- of videosignaal, en als er
gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt.
“Automatisch uitschakelen” wordt 30 seconden voor het
automatisch uitschakelen op de display en OSD
weergegeven.
Opmerking
• Afhankelijk van bepaalde bronnen kan de functie Automatisch
afsluiten tijdens het afspelen worden geactiveerd.
• De functie Automatisch uitzetten functioneert niet wanneer
Zone 2 of Zone 3 aan staan.
Netwerk
Zie “Netwerk Instellingen” (➔ 69).
Nl
59
Firmware Update
De audio-instellingen gebruiken
Opmerking
• Voer alleen een firmware-update uit wanneer er een
aankondiging op de website van Onkyo staat. Bezoek de Onkyo
website voor de laatste gegevens.
• De firmware-update duur ongeveer 30 minuten.
■ Version
De huidige firmwareversie wordt weergegeven.
■ Receiver
` via NET:
U kunt de firmware via internet bijwerken.
Controleer voor het bijwerken eerste de
netwerkverbinding.
` via USB:
U kunt de firmware vanaf een USB-apparaat voor
massaopslag bijwerken.
U kunt de firmware van de AV-receiver bijwerken. Zet de
AV-receiver niet uit tijdens het bijwerken van de firmware.
■ Universal Port
` via NET:
U kunt de firmware via internet bijwerken.
Controleer voor het bijwerken eerste de
netwerkverbinding.
` via USB:
U kunt de firmware vanaf een USB-apparaat voor
massaopslag bijwerken.
U kunt de firmware van het dockingstation van Onkyorm
bijwerken. Zet de AV-receiver niet uit tijdens het bijwerken
van de firmware.
Opmerking
• Deze update wordt niet uitgevoerd als er geen dockingstation op
de UNIVERSAL PORT-aansluiting is aangesloten.
Instellingen vergrendelen
Met deze voorkeur kunt u uw instellingen beschermen
door de instelmenu’s te vergrendelen.
Hoofdmenu
Instellingen vergrendelen
■ Instellingen
` Vergrendeld:
Instelmenu’s vergrendeld.
` Ontgrendeld:
Instelmenu’s niet vergrendeld.
Als de instelmenu’s vergrendeld zijn, kunt u geen
instellingen wijzigen.
U kunt de verschillende audio-instellingen veranderen
vanaf het hoofdmenu (➔ 27).
1
2
Druk op RECEIVER gevolgd door HOME.
Gebruik q/w voor het selecteren van “Audio”, en
gebruik daarna q/w/e/r om de gewenste selectie
uit te voeren.
Opmerking
• Deze instellingen zijn uitgeschakeld wanneer:
– de hoofdtelefoon is aangesloten, of
– de instelling “TV audio-uitgang” ingesteld is op “Aan” (➔ 58)
en een ingangsselector anders dan HDMI geselecteerd is.
Instellingen toonregeling
U kunt de bassen en de hoge tonen voor de front
luidsprekers instellen, behalve wanneer de Direct, Pure
Audio of THX luistermodus is geselecteerd.
■ Lage tonen
` –10dB tot 0dB tot +10dB in stappen van 2 dB.
U kunt de lage frequenties die worden weergegeven
door de voorluidsprekers accentueren of juist
verzwakken.
■ Hoge tonen
` –10dB tot 0dB tot +10dB in stappen van 2 dB.
U kunt de hoge frequenties die worden weergegeven
door de voorluidsprekers accentueren of juist
verzwakken.
Bediening van de AV-receiver
1
2
Druk herhaaldelijk op de toets TONE op de
AV-receiver voor het selecteren van “Bass” of
“Treble”.
Gebruik Omhoog r en Omlaag e op de
AV-receiver om aan te passen.
Opmerking
• Deze instelling is niet beschikbaar als de meerkanaals analogingang is geselecteerd.
Luidsprekerniveaus
U kunt het volume van elke luidspreker bijregelen terwijl
u luistert naar een ingangsbron.
Deze tijdelijke instellingen worden geannuleerd als de
AV-receiver op standby wordt gezet. Als u de instelling
wilt opslaan, gaat u naar “Luidsprekercalibratie” (➔ 48)
voordat u de AV-receiver op Standby zet.
■ Subwooferniveau
` –15.0dB tot 0.0dB tot +12.0dB in stappen van 1 dB.
■ Centerniveau
` –12.0dB tot 0.0dB tot +12.0dB in stappen van 1 dB.
Opmerking
Nl
60
• U kunt deze functie niet gebruiken als de AV-receiver gedempt
is (mute).
• Luidsprekers die zijn ingesteld op “Nee” of “Geen” in de
“Luidsprekerconfiguratie” (➔ 47) kunnen niet worden
afgesteld.
Audyssey-instellingen
Music Optimizer
■ Dynamic EQ
Zie “Dynamic EQ” van “Bron instellingen” (➔ 52).
De functie Music Optimizer verbetert de geluidskwaliteit
van gecomprimeerde muziekbestanden. Gebruik deze
mogelijkheid bij muziekbestanden die gebruik maken van
“verlies opleverende” compressies, zoals MP3.
■ Dynamic Volume
Zie “Dynamic Volume” van “Bron instellingen” (➔ 52).
Late avond
Met de Late Night-functie kunt u het dynamische bereik
van Dolby Digital-materiaal doen afnemen zodat u de
stille passages ook hoort tijdens het luisteren op een laag
niveau — ideaal voor het bekijken van films laat op de
avond, als u niemand wilt storen.
■ Late avond
Voor Dolby Digital en Dolby Digital Plus bronnen zijn
de opties:
`Uit:
Late Night-functie uit.
`Laag:
Kleine vermindering van het dynamisch bereik.
`Boven:
Grote vermindering van het dynamisch bereik.
Voor Dolby TrueHD bronnen zijn de opties:
`Automatisch:
De Late Night-functie wordt automatisch op “Aan”
of “Uit” gezet.
`Uit:
Late Night-functie uit.
`Aan:
Late Night-functie aan.
Opmerking
• Het effect van de Late Night-functie hangt af van het materiaal
dat u weergeeft en de intentie van de originele bedenker van het
geluid, en bij sommige materialen zal er weinig of geen verschil
hoorbaar zijn bij het selecteren van de verschillende opties.
• De Late Night-functie is alleen beschikbaar voor de
ingangsbronnen Dolby Digital, Dolby Digital Plus of Dolby
TrueHD.
• De Late Night-functie wordt op “Uit” gezet als de AV-receiver
op standby wordt gezet. Voor Dolby TrueHD-bronnen wordt de
functie op “Automatisch” gezet.
■ Music Optimizer
` Uit:
Music Optimizer uit.
` Aan:
Music Optimizer aan. De indicator M.Opt gaat
branden (➔ 9).
Opmerking
• De functie Music Optimizer werkt alleen bij PCM digitale audio
ingangssignalen met een sampling-frequentie van minder dan
48 kHz en analoge audio ingangssignalen. De Music Optimizer
wordt uitgeschakeld als de Direct of Pure Audio luistermodus
geselecteerd wordt.
• De instelling wordt voor elke ingangsselector afzonderlijk
opgeslagen.
• U kunt ook de MUSIC OPTIMIZER van de AV-receiver
gebruiken.
Re-EQ
Met de Re-EQ functie kunt u een soundtrack compenseren
waarvan de hoge frequentie-content te scherp is, zodat
deze beter geschikt wordt voor het thuistheater.
■ Re-EQ
` Uit:
Re-EQ-functie uit.
` Aan:
Re-EQ-functie aan.
Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met de
volgende luistermodus: Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, Multikanaals, DTS, DTS-HD High
Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Express,
DSD, Dolby EX, Dolby Pro Logic IIz Height, Dolby
PLIIx Movie, Neo:6 Cinema en 5.1-kanaalbron + Neo:6.
■ Re-EQ(THX)
` Uit:
Re-EQ (THX) Functie uit.
` Aan:
Re-EQ (THX) Functie aan.
Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met de
volgende luistermodus: THX Cinema, THX Surround EX,
en THX Select2 Cinema.
Opmerking
• De instellingen van de Re-EQ-functie worden in elke
luistermodus bewaard. Als de AV-receiver echter in de THXluistermodus wordt uitgeschakeld, dan wordt de instelling
teruggezet op “Aan”.
Nl
61
Audio Selector
U kunt de prioriteit van audio-uitgang instellen als er
zowel digitale als analoge ingangen zijn.
■ Audiokiezer
` ARC:
Het geluidssignaal vanaf de tuner van uw tv kan
worden gezonden naar de HDMI OUT MAIN van de
AV-receiver.*1
Met deze selectie kan de TV-audio automatisch
worden geselecteerd als een prioriteit tussen andere
toewijzingen.
` HDMI:
Dit kan worden geselecteerd als HDMI IN werd
toegewezen als een ingangsbron. Als beide, HDMI
(HDMI IN) en digitale audio-ingangen (COAXIAL
IN of OPTICAL IN) werden toegewezen, wordt de
HDMI-ingang automatisch geselecteerd als een
prioriteit.
` COAX:
Dit kan worden geselecteerd als COAXIAL IN werd
toegewezen als een ingangsbron. Als beide, coaxiale
en HDMI-ingangen werden toegewezen, wordt de
coaxiale ingang automatisch geselecteerd als een
prioriteit.
` OPT:
Dit kan worden geselecteerd als OPTICAL IN werd
toegewezen als een ingangsbron. Als de optische en
HDMI-ingangen beide werden toegewezen, wordt de
optische ingang automatisch geselecteerd als een
prioriteit.
` Multikanaals:
De AV-receiver geeft altijd analoge signalen vanaf de
meerkanaals analoge ingang weer.
` Analoog:
De AV-receiver geeft altijd analoge signalen weer.
Opmerking
• De instelling wordt voor elke ingangsselector afzonderlijk
opgeslagen.
• Deze instelling kan alleen worden uitgevoerd voor de
ingangsbron die werd toegewezen als HDMI IN, COAXIAL IN
of OPTICAL IN.
• Om de digitale audio-ingang te selecteren, zie “Digitale audio
ingang” voor meer informatie (➔ 46).
• “Multikanaals” kan alleen worden geselecteerd als de selector
op “BD/DVD” staat.
*1 U kunt “ARC” selecteren als u de ingangsselector TV/CD
selecteert. Maar u kunt dit niet selecteren als u “Uit” in de
instelling “Audio retour” hebt geselecteerd (➔ 59).
Nl
62
Instellen van het inkomende digitale signaal
(Vaste modus)
Door het indrukken van ENTER tijdens het selecteren van
“HDMI”, “COAX”, “OPT” in de “Audiokiezer”, kunt u
het ingangssignaal in de Vaste modus opgeven. Door
nogmaals op ENTER te drukken kunt u terugkeren naar
de instelling “Audiokiezer”.
Normaal zal de AV-receiver het signaalformaat
automatisch detecteren. Als u echter een van de volgende
problemen ervaart bij het weergeven van uw PCM- of
DTS-materiaal, kunt u het signaalformaat met de hand
instellen op PCM of DTS.
• Probeer als het begin van de tracks van een PCM-bron
wegvalt het formaat op PCM in te stellen.
• Stel als er ruis ontstaat bij het snel vooruit of
terugspoelen van een DTS CD het formaat in op DTS.
` Automatisch:
Het formaat wordt automatisch gedetecteerd. Als er
geen digitaal ingangsignaal aanwezig is, wordt de
overeenkomstige analoge ingang gebruikt.
` PCM:
Alleen 2-kanaals ingangssignalen van het PCMformaat zijn hoorbaar. Als het ingangssignaal geen
PCM is, zal de indicator PCM gaan knipperen en
kan er ruis hoorbaar zijn.
` DTS:
Alleen ingangssignalen van het DTS (maar geen
DTS-HD) formaat zijn hoorbaar. Als het
ingangssignaal geen DTS is, zal de indicator DTS
knipperen en is er geen geluid.
Opmerking
• De instelling wordt voor elke ingangsselector afzonderlijk
opgeslagen.
• De instelling wordt opnieuw ingesteld naar “Automatisch” als u
de instelling wijzigt in de “Audiokiezer” (➔ 62).
NET/USB
Over NET
De AV-receiver is netwerk-gereed, wat inhoudt dat u deze met
een standaard ethernetkabel op uw netwerk kunt aansluiten
en van de muziekbestanden kunt gaan genieten die op uw
copmuter of mediaserver staan. Als uw netwerk verbinding
heeft met internet, kunt u ook genieten van Internetradio.
Netwerkvereisten
■ Ethernetnetwerk
Voor de beste resultaten wordt een 100Base-TX switched
ethernet netwerk aanbevolen. Hoewel het mogelijk is om
muziek af te spelen vanaf een computer die draadloos op
het netwerk is aangesloten, kan het afspelen onbetrouwbaar
zijn, waardoor een vaste verbinding wordt aangeraden.
■ Ethernet router
Een router beheert het netwerk, routeert gegevens en verstrekt
Ip-adressen. Uw router moet het volgende ondersteunen:
• NAT (Network Address Translation). Met NAT kunnen
verschillende netwerkgekoppelde computers via één
internetverbinding gelijktijdig verbinding met internet
maken. De AV-receiver heeft voor Internetradio
internettoegang nodig.
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP
verstrekt Ip-adressen aan netwerkapparatuur, waardoor
ze zichzelf automatisch kunnen instellen.
• Een router met een ingebouwde 100Base-TX switch
wordt aanbevolen.
Sommige routers hebben een ingebouwde router, en
sommige ISP’s eisen dat u specifieke routers gebruikt.
Neem bij twijfel contact op met uw Internet
serviceprovider of computerleverancier.
Aansluiten van de AV-receiver
Om de AV-receiver op uw netwerk thuis aan te sluiten,
moet u het ene uiteinde van een beschermde CAT5
Ethernetkabel in de ETHERNET-poort van de AVreceiver steken, en het andere uiteinde in een LAN-poort
op uw router of switch.
Het volgende schema toont u hoe u de AV-receiver op uw
netwerk thuis kunt aansluiten. In dit voorbeeld is het
aangesloten op een LAN-poort op een router, die een
ingebouwde 4-poorts 100Base-TX switch heeft.
Internetradio
Modem
WAN-poort
Router
LAN-poort
LAN-poort
■ CAT5 ethernetkabel
Gebruik een bechermde CAT5 ethernet kabel (type recht)
om de AV-receiver op uw netwerk thuis aan te sluiten.
■ Internettoegang (voor Internetradio)
Voor radio-ontvangst via internet moet uw ethernetnetwerk
een internetverbinding hebben. Een smalband
internetverbinding (bijv., 56K modem, ISDN) geeft niet de
gewenste resultaten, zodat een breedbandverbding ten
zeerste wordt aangeraden (bijv., kabelmodem, xDSL
modem, enz.). Neem bij twijfel contact op met uw Internet
serviceprovider of computerleverancier.
LAN/Ethernet-poort
Computer of mediaserver
Opmerking
• Om met de AV-receiver Internetradio te ontvangen, moet uw
breedband internetverbinding goed functioneren en toegang tot
het internet hebben. Neem contact op met uw ISP als u
problemen hebt met de internetproblemen.
• De AV-receiver maakt gebruik van DHCP voor het automatisch
configureren van de netwerkinstellingen. Als u deze instellingen
handmatig wilt configureren, zie “Netwerk Instellingen” (➔ 69).
• De AV-receiver ondersteunt geen PPPoE-instellingen, dus als u
een internetverbinding van het type PPPoE hebt, moet u een
router gebruiken die daar geschikt voor is.
• Afhankelijk van uw ISP moet u mogelijk een proxyserver
specificeren om Internetradio te kunnen ontvangen. Als uw
computer is geconfigureerd voor het gebruik van een
proxyserver, gebruik dan dezelfde instellingen voor de
AV-receiver (➔ 69).
Nl
63
Naar Internetradio luisteren
Opmerking
Voor het ontvangen van Internetradio, moet u de AV-receiver
op een netwerk met internettoegang aansluiten (➔ 63).
U kunt stations van Internetradio selecteren door een
aansluiting op de AV-receiver van uw computer te maken en
de stations in uw webbrowser te selecteren. U kunt maximaal
40 Internetradiostations in voorkeuzezenders vastleggen.
De volgende indelingen van URLs voor internetradio
worden ondersteund: PLS, M3U, en podcast (RSS).
Afhankelijk echter van het soort gegevens of
geluidsindeling dat gebruikt wordt door het station van
Internetradio, kunt u sommige stations mogelijk niet
beluisteren.
Opmerking
• Als u gebruikmaakt van een smalband internetverbinding (bijv.,
56K modem of ISDN), kan Internetradio, afhankelijk van het
station, niet naar tevredenheid functioneren. Maak voor de beste
resultaten gebruik van een breedbandverbinding (bijv.,
kabelmodem, xDSL modem, enz.).
• Wanneer de indicator NETWORK knippert, bevestig dan
dat de Ethernet-kabel goed is aangesloten op de AVreceiver.
• De diensten kunnen per regio verschillen. Zie de
afzonderlijke instructies voor meer informatie.
*1 MENU:
Wanneer menuhandelingen is ingeschakeld, verschijnt
“MENU”. Druk op MENU om het menu te tonen.
TOP MENU:
Druk op TOP MENU om naar het hoofdmenu van
Internetradio services te gaan.
2
3
Gebruik q/w om “1. vTuner Internet Radio” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Gebruik q/w om een programma te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
Het afspelen begint en het volgende scherm
verschijnt.
All Stations
Naar vTuner internetradio luisteren
--1. fm indie 104
The internet’s best source for i
Dit apparaat bevat de volledige vTuner Internetradioservice
zonder meerprijs. Nadat u het apparaat op internet hebt
aangesloten, kunt u vTuner Internetradio selecteren om op
elk moment te gaan zoeken naar of afspelen van
radiostations op internet en podcasts. Ter verbetering van
uw Internetradio ervaring, is het portaal
http://onkyo.vtuner.com/ voor u beschikbaar als een
eenvoudige manier om naar stations te gaan zoeken, uw
favorieten in te stellen en te rangschikken, uw eigen stations
toe te voegen, hulp te krijgen, enz. Nadat u Internet radio/
vTuner voor het eerst op uw apparaat gebruikt, kunt u het
MAC-adres van uw apparaat gebruiken om een
loginaccount aan te maken (e-mailadres en wachtwoord) op
portaal http://onkyo.vtuner.com/. Kijk in de “Netwerk
Instellingen” voor uw MAC-adres (➔ 69).
0:00:00
WMA 128kbps 16bit/44.1kHz
*2
*2
Tip
• Als u op DISPLAY drukt, kunt u wisselen tussen het
scherm om af te spelen en het scherm met de lijst.
DISPLAY
Naar andere internetradio luisteren
NET/USB
Voeg na stap 1 de volgende stap in “Naar vTuner
internetradio luisteren” toe om naar andere
internetradiozenders te luisteren.
MENU
Opmerking
• Het Ip-adres van de AV-receiver wordt getoond op het
“Netwerk” scherm (➔ 69).
• Als u gebruikmaakt van DHCP, geeft uw router de
AV-receiver niet altijd hetzelfde IP-adres, dus als u geen
verbinding met de AV-receiver kunt maken, controleer dan
het IP-adres van de AV-receiver op het “Netwerk”
scherm.
Druk herhaaldelijk op NET/USB om het scherm
voor Internetradio te selecteren.
Internet Radio
1. vTuner Internet Radio
2. Pandora Internet Radio
3. Rhapsody
4. SIRIUS Internet Radio
5. Slacker Internet Radio
6. Mediafly Internet Radio
7. Napster Internet Radio
8. --9. --10. ---
*1
Nl
64
Start op uw computer een webbrowser en vul het
Ip-adres van uw AV-receiver in het URL-veld van
de browser in.
De browser maakt verbinding met de AV-receiver.
qwer
ENTER
1
Druk op MENU om uit de volgende menu-items te kunnen
kiezen.
`Stations zoals deze:
Stations, zoals het station dat nu wordt
afgespeeld, wordenweergegeven.
1
TOP MENU
Ga naar menu
MENU
Ga naar menu
De NETWORK-indicator brandt (➔ 9).
2
Klik op tabblad “Preset Internet Radio”.
Stel in de “Custom Setting” de gebruikersnaam en
het wachtwoord in.
3
Vul de vooraf gedefinieerde naam en het
internetadres (url) in.
DISPLAY
WEB Setup Menu
Unit Information
Preset Internet Radio
Network setting
Save
Internet Radio Information
No
1
4
Name
Tuner Internet Radio
Refresh
1
2
URL
NET/USB
Delete
2
Delete
3
Delete
Klik op “Opslaan” om de radiozender van
internet op te slaan.
ENTER
q/w/e/r
Vastleggen van de voorkeuzezenders*1
Nadat u een station aan de lijst hebt toegevoegd, kunt u het
gewoon op het scherm van internetradio selecteren, en
vervolgens op ENTER drukken om met afspelen te
beginnen.
*1
RETURN
1, 3, 2, 5,
4, 7, 6
Vanaf de zoekresultaten kunt u de zenders en nummers
instellen maar niet rechtstreeks beluisteren.
■ Items op het hoofdmenu van Internetradio
`Maak een voorkeuzetoets:
Voeg een favoriet station of Internetradio aan de
voorkeuzetoetsen.
`Geef deze voorkeuzetoets een andere naam:
U kunt de voorkeuzetoets een andere naam geven.
`Verwijder deze voorkeuzetoets:
Hierdoor wordt de voorkeuzetoets verwijderd.
REPEAT
RANDOM
1
2
Druk op NET/USB om het “Server” rscherm te
selecteren.
Server
Server1
Server2
Server3
Server4
Server5
Server6
Server7
Server8
Server9
Server10
■ Voorkeuzetoetsen voor stations en nummers
U kunt het nummer dat nu wordt afgespeeld of het station
aan de voorkeuzetoetsen toevoegen.
1. Druk op MENU met het station geselecteerd of als een
nummer wordt afgespeeld.
2. Gebruik q/w om “Add this station to preset” te
selecteren, en druk op ENTER.
1 / 10
De NETWORK-indicator brandt (➔ 9).
Opmerking
Muziekbestanden op een server
afspelen
Dit deel gaat in op hoe muziekbestanden op een computer
of mediaserver moeten worden afgespeeld via de
AV-receiver. Zie “Ondersteunde indelingen van
geluidsbestanden” tot “Over DLNA” voor details over
ondersteunde muziekservers en indelingen van
muziekbestanden.
Voor Windows Media Player 11, zie “Windows Media
Player 11 Installatie” (➔ 66).
Start uw computer of mediaserver.
• Wanneer de indicator NETWORK knippert, bevestig dan
de netwerkaansluiting.
• Druk, om het scherm te vernieuwen, op RETURN.
3
Gebruik q/w om een server te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
Er verschijnt een lijst van items op de server.
Server1
Zoeken
Recently Added
Artists
Album
Songs
Genre
Year
Rating
1/8
Zoeken
U kunt naar muziek zoeken op artiest, op album, of
op track.
Opmerking
• De zoekfunctie werkt niet met mediaservers die deze
functie niet ondersteunen.
• Afhankelijk van de gedeelde instellingen in de
mediaserver, heeft de AV-receiver mogelijk geen toegang
tot de inhoud. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
mediaserver.
Nl
65
4
Gebruik q/w om een item te selecteren, en druk
daarna op ENTER.
Er wordt een lijst met muziekbestanden getoond.
All Music
Song 1
Song 2
Song 3
My favorite song 1
My favorite song 2
My favorite song 3
My favorite song 4
My favorite song 5
My favorite song 6
My favorite song 7
1 / 10
5
Gebruik q/w voor het selecteren van
muziekbestanden, en druk op ENTER of 1 om
met afspelen te beginnen.
Het afspelen begint en het volgende scherm verschijnt.
My favorite song 1
4 / 10
My favorite song 1
Artist Name
My favorite album
0:00:00
MP3 128kbps 44.1kHz
ALL
Druk, om tijdens het afspelen naar het vorige menu
terug te gaan, op de toets RETURN.
Druk op 2 om met afspelen te stoppen.
Druk op 6 om het volgende nummer te
selecteren. Druk op 7 om naar het begin van het
huidige nummer te gaan. Druk tweemaal op 7 om
het vorige nummer te selecteren.
Druk op 3 om met pauzeren te stoppen. Druk op
4 om snel voorwaarts door het huidige nummer te
gaan. Druk op 5 om snel achterwaarts door het
huidige nummer te gaan.
Tip
• Als u op DISPLAY drukt, kunt u wisselen tussen het
scherm om af te spelen en het scherm met de lijst.
Opmerking
• Op sommige soorten mediaservers werkt het Snel vooruit/
Snel achteruit/Pauze niet.
Willekeurig afspelen
De functie voor het willekeurig afspelen, kan alleen worden
ingesteld als het scherm AFSPELEN wordt weergegeven.
Om nummers in willekeurige volgorde af te spelen, drukt
u tijdens het afspelen (of als als het afspelen gepauzeerd of
gestopt is) op RANDOM. Alle nummers in de huidige
map worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Wanneer alle nummers in de map eenmaal zijn afgespeeld,
worden ze in willekeurige volgorde nogmaals afgespeeld.
Om het willekeurig afspelen te annuleren, drukt u
nogmaals op RANDOM.
Per map kunnen er maximaal 20000 nummers willekeurig
worden afgespeeld. Als een map meer nummers bevat,
zijn de nummers boven de 20000 geen onderdeel van
willekeurig afspelen.
Herhaald afspelen
De functie voor het herhaald afspelen, kan alleen worden
ingesteld als het scherm AFSPELEN wordt weergegeven.
Om nummers herhaaldelijk af te spelen, drukt u tijdens het
afspelen (of als als het afspelen gepauzeerd of gestopt is) op
REPEAT: Herhaal1, Herhaal map, Herhaal alles, of Uit.
In de modus Herhaal1 wordt het huidige nummer
herhaaldelijk afgespeeld.
In de modus Herhaal Map worden alle nummers in de
huidige map herhaaldelijk afgespeeld.
In de modus Herhaal Alles worden alle nummers op de
huidige server herhaaldelijk afgespeeld.
Om herhaald afspelen te annuleren, drukt u herhaaldelijk
op REPEAT om Uit te selecteren.
Opmerking
• Als de melding “Geen item.” verschijnt, betekent dat, dat er geen
informatie van de server gehaald kan worden. Controleer in dat geval
uw server, het netwerk, en de verbindingen van de AV-receiver.
Windows Media Player 11 Installatie
Dit deel gaat in op het configureren van Windows Media
Player 11, zodat AV-receiver de muziekbestanden op uw
computer kan afspelen.
1
2
Start Windows Media Player 11.
Selecteer Media Sharing (gedeelde media) op het
menu Library (Bibliotheek).
Het dialoogvenster Media Sharing verschijnt.
3
Selecteer het vinkvakje Share my media (mijn
media delen) en klik op OK.
4
Selecteer de AV-receiver in de lijst, en klik daarna
op Allow (Toestaan).
5
Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
Hiermee is het instellen van de Windows Media
Player 11 voltooid.
Via de AV-receiver kunt u nu muziekbestanden in de
bibliotheek van uw Windows Media Player 11
afspelen (➔ 65).
Opmerking
• Windows Media Player 11 kan gratis vanaf de website van
Microsoft worden gedownload.
Nl
66
Ondersteunde indelingen van geluidsbestanden
Voor het afspelen vanaf de server, ondersteunt de AVreceiver de volgende indelingen van muziekbestanden:
MP3, WMA, WAV, FLAC, Ogg Vorbis, AAC en LPCM.
Niet alle servers ondersteunen alle indelingen.
■ MP3
• MP3-bestanden moeten van het type MPEG-1/MPEG-2
Audio Layer 3 zijn met een sampling-frequentie van
8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz en een bitsnelheid van tussen
de 8 kbps en 320 kbps. Incompatibele bestanden kunnen
niet worden afgespeeld.
• Aantal kanalen: 2
• Variabele bitsnelheid (VBR) MP3-bestanden worden
ondersteund. (De afspeeltijden worden mogelijk niet
goed weergegeven.)
• MP3-bestanden moeten eindigen op “.mp3” of “.MP3”.
■ WMA
WMA staat voor Windows Media Audio en is een
technologie voor audiocompressie die ontwikkeld is door
Microsoft Corporation. Audio kan worden gecodeerd in
WMA-indeling door gebruik van een Windows Media®
Player.
• Voor WMA-bestanden moet de optie voor auteursrecht
worden uitgeschakeld.
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
en bitsnelheden van tussen de 5 kbps en 320 kbps, en
WMA DRM worden ondersteund. Incompatibele
bestanden kunnen niet worden afgespeeld.
• Aantal kanalen: 2
• Variabele bitsnelheid (VBR) wordt ondersteund. (De
afspeeltijden worden met VBR mogelijk niet goed
weergegeven.)
• WMA Pro/Voiceindelingen worden niet ondersteund.
• WMA-bestanden moeten eindigen op “.wma” of
“.WMA”.
■ WMA Lossless
• Sampling-frequenties van 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz en bitsnelheden van tussen de 5 kbps en
320 kbps worden ondersteund. Incompatibele bestanden
kunnen niet worden afgespeeld.
• bit-quantisatie: 16 bit, 24 bit
• Aantal kanalen: 2
• Variabele bitsnelheid (VBR) wordt ondersteund. (De
afspeeltijden worden met VBR mogelijk niet goed
weergegeven.)
• WMA-bestanden moeten eindigen op “.wma” of
“.WMA”.
■ WAV
WAV-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM
digitale audio.
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
64 kHz, 88,2 kHz, en 96 kHz worden ondersteund.
Incompatibele bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
• bit-quantisatie: 8 bit, 16 bit, 24 bit
• Aantal kanalen: 2
• WAV-bestanden moeten eindigen op “.wav” of “.WAV”.
■ AAC
AAC staat voor MPEG-2/MPEG-4 Audio.
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz en bitsnelheden van tussen de
8 en 320 kbps worden ondersteund. Incompatibele
bestanden kunnen niet worden afgespeeld.
• Aantal kanalen: 2
• Variabele bitsnelheid (VBR) bestanden worden
ondersteund. (De afspeeltijden worden mogelijk niet
goed weergegeven.)
• AAC-bestanden moeten eindigen op “.aac”, “.m4a”,
“.mp4”, “.3gp”, “.3g2”, “.AAC”, “.M4A”, “.MP4”,
“.3GP” of “.3G2” .
■ FLAC
FLAC is een bestandsindeling voor lossless
gegevenscompressie van audio.
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
64 kHz, 88,2 kHz, en 96 kHz worden ondersteund.
Incompatibele bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
• bit-quantisatie: 8 bit, 16 bit, 24 bit
• Aantal kanalen: 2
• Variabele bitsnelheid (VBR) wordt ondersteund. (De
afspeeltijden worden met VBR mogelijk niet goed
weergegeven.)
• FLAC-bestanden moeten eindigen op “.flac” of
“.FLAC”.
Opmerking
• Niet alle servers ondersteunen alle indelingen.
■ Ogg Vorbis
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
en bitsnelheden tussen de 48 kbps en 500 kbps worden
ondersteund. Incompatibele bestanden kunnen niet
worden afgespeeld.
• Aantal kanalen: 2
• Variabele bitsnelheid (VBR) wordt ondersteund. (De
afspeeltijden worden met VBR mogelijk niet goed
weergegeven.)
• Ogg Vorbis-bestanden moeten eindigen op “.ogg” of
“.OGG”.
■ LPCM (Lineaire PCM)
• Sampling-frequenties van 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
64 kHz, 88,2 kHz, en 96 kHz worden ondersteund.
• bit-quantisatie: 8 bit, 16 bit, 24 bit
• Aantal kanalen: 2
Nl
67
Serververeisten
De AV-receiver kan digitale muziekbestanden afspelen die
op een computer of mediaserver staan en ondersteunt de
volgende technologieën:
• Windows Media Player 11
• Windows Media Connect 2.0
• DLNA-gecertificeerde mediaserver
Als het besturingssysteem van uw computer Windows
Vista is, is Windows Media Player 11 al geïnstalleerd.
Windows Media Player 11 voor Windows XP kan gratis
vanaf de website van Microsoft worden gedownload.
• De computer of de mediaserver moet op hetzelfde
netwerk zijn aangesloten als de AV-receiver.
• Elke map kan tot 20000 muziekbestanden bevatten, en
de mappen kunnen tot 16 niveau’s diep worden genest.
Opmerking
• Voor sommige type mediaservers kan de AV-receiver het
mogelijk niet herkennen, of geen opgeslagen muziekbestanden
afspelen.
Minimale systeemvereisten voor Windows Media
Player 11 voor Windows XP
Besturingssysteem
Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP
Professional (SP2), Windows XP Tablet PC Edition
(SP2), Update Rollup 2 voor Windows XP Media Center
Edition 2005 (KB900325), Oktober 2006 Update voor
Windows XP Media Center Edition (KB925766)
Processor:
233 MHz Intel Pentium II, Advanced
Micro Devices (AMD), enz.
Geheugen:
64 MB
Vaste schijf:
200 MB aan vrije ruimte
Station:
Cd of dvd-station
Modem:
28,8 kbps
Geluidskaart: 16-bit geluidskaart
Monitor:
Super VGA (800 x 600)
Videokaart:
64 MB VRAM, DirectX 9.0b
Software:
Microsoft ActiveSync (alleen bij
gebruik van een pocket-pc gebaseerd
op Windows Mobile of smartphone)
Webbrowser: Microsoft Internet Explorer 6 of
Netscape 7.1
Over DLNA
De Digital Living Network Alliance is een internationale
samenwerking tussen verschillende industrieën. Leden
van DLNA ontwikkelen een concept van vaste en
draadloze uitwisselbare netwerken netwerken waar
digitaal materiaal zoals foto’s, muziek, en video’s tussen
consumentenelektronica, personal computers en mobiele
apparatuur in en rondom het huis gedeeld kan worden. Het
AV-receiver-certificaat de DLNA richtlijnen voor
uitwisselbaarheid versie 1.5.
Nl
68
Extern afspelen vanaf een
mediaserver/personal computer
Op afstand afspelen betekent dat u muziekbestanden kunt
afspelen die opgeslagen zijn op een DLNA-gecertificeerd
apparaat, zoals een mediaserver met dit product, door
bediening van de afstandsbediening in het thuisnetwerk.
Serververeisten
• Windows Media Player 12
• DLNA-gecertificeerd (de DLNA richtlijnen voor
uitwisselbaarheid versie 1.5) mediaserver of controller
De instellingen hangen van het apparaat af. Zie de
handleiding van uw apparaat voor nadere details.
Als het besturingssysteem van uw personal computer
Windows 7 is, is Windows Media Player 12 al
geïnstalleerd. Ga naar de website van Microsoft voor meer
informatie.
Ondersteunde indelingen van
muziekbestanden
Zie “Ondersteunde indelingen van geluidsbestanden”
(➔ 67).
Opmerking
• Voor het op afstand afspelen ondersteunt dit product de volgende
indelingen van muziekbestanden niet: FLAC en Ogg Vorbis.
Windows Media Player 12 Installatie
Dit deel gaat in op het configureren van Windows Media
Player 12 zodat het product de muziekbestanden op uw
computer kan afspelen.
1
2
3
4
5
Start Windows Media Player 12.
Op het “Streamen” menu, selecteer
“Mediastreaming inschakelen”.
Er verschijnt een dialoogvenster.
Verplaats je cursur en klik op “Mediastreaming
inschakelen”.
Er wordt een lijst met mediaservers getoond.
Afhankelijk van de netwerklocatie kan de tekst
enigszins verschillen.
Selecteer het product in de lijst, en klik daarna op
“Toegestaan”.
Klik op “OK” om het dialoogvenster te sluiten.
Hiermee is het instellen van de Windows Media
Player 12 voltooid.
Via het product kunt u nu muziekbestanden in de
bibliotheek van uw Windows Media Player 12
afspelen.
Het op afstand afspelen
1
2
Start Windows Media Player 12.
Voordat u op afstand kunt afspelen, moet Windows
Media Player 12 eerst geïnstalleerd zijn.
Druk in het product op NET/USB om het scherm
van de server te selecteren.
Er wordt een lijst met mediaservers getoond.
Tip
• De NETWORK indicator op de disxply van het product
gaat branden. Wanneer het knippert, bevestig dan de
netwerkverbinding.
Opmerking
• Als de muziekbestanden op een andere mediaserver
worden afgespeeld, kan het op afstand afspelen niet
worden gedaan. Stop met afspelen op de andere
mediaserver.
3
4
Klik in Windows Media Player 12 met de
rechtermuisknop op een muziekbestand.
Het rechterklik-menu wordt geopend. Voor het
selecteren van een andere mediaserver selecteert u
de mediaserver vanaf het “Andere bibliotheken”menu op Windows Media Player 12.
Selecteer het product vanaf het rechterklik-menu.
“Afspelen met” scherm verschijnt en het product
begint met afspelen. Vanaf het “Afspelen met”scherm van Windows 7 kunnen tijdens het op afstand
afspelen, handelingen op uw personal computer
worden uitgevoerd. Tijdens het op afstand afspelen
kunnen bewerkingen (zoals afspelen, pauze, snel
vooruit, snel terugspoelen, vorige, volgende,
herhaald, willekeurig) niet op het product worden
uitgevoerd.
Remote Playback
Netwerk Instellingen
Opmerking
• Na het aanpassen van netwerkinstellingen is het noodzakelijk
om deze op te slaan via “Opslaan”.
Dit deel gaat in op het handmatig configureren van de
netwerkinstellingen van de AV-receiver.
Als de DHCP-server van uw router is ingeschakeld, hoeft
u geen van deze instellingen te wijzigen, omdat de AVreceiver is ingesteld om DHCP te gebruiken om zichzelf
automatisch te configureren (dwz., DHCP is ingesteld op
ingeschakeld). Als de DHCP-server van uw router echter
is uitgeschakeld en u bijvoorbeeld statische IP-adressen
gebruikt, moet u deze instellingen zelf configureren,
waarvoor u kennis van Ethernet moet hebben.
Wat is DHCP?
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) wordt
gebruikt door routers, computers, de AV-receiver, en
andere apparatuur om zichzelf binnen een netwerk
automatisch te configureren.
Wat is DNS?
De DNS (Domain Name System) vertaalt domeinnamen
in IP-adressen. Wanneer u in uw webbrowser bijvoorbeeld
een domeinnaam als www.onkyousa.com invult, gebruikt
uw browser voor toegang tot de site DNS om dit in een IPadres te vertalen, in dit geval 63.148.251.142.
1
Druk op RECEIVER, gevolgd door SETUP.
Het hoofdmenu wordt op het scherm zichtbaar.
Tip
• Als het hoofdmenu niet verschijnt, zorg er dan voor dat de
juiste externe ingang op uw tv geselecteerd is.
2
My favorite song 1
Artist Name
Gebruik q/w om “Hardware instellingen” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Het “Hardware instellingen”-menu wordt
zichtbaar.
My favorite album
1:00:00
MP3 128kbps 44.1kHz
7. Hardware instellingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tip
• Druk op het product of de afstandsbediening op RETURN
om het afspelen tijdens het op afstand afspelen te stoppen
en terug te keren naar het vorige menu. Druk op Stop 2
op de afstandsbediening om het afspelen tijdens het op
afstand afspelen te stoppen.
5
Het volume aanpassen
U kunt het volume van uw AV-receiver aanpassen
door aanpassing van de volumebalk in het “Remote
playback”-venster. Het standaard maximale volume
voor de AV-receiver is 82 (0dB). Als u dit wilt
wijzigen, vult u dan de maximale waarde van het
volume vanaf de web-installatie in uw browser.
De waarde van het volume van de afstandsbediening
en de waarde van het volume van AV-receiver de
komen niet altijd overeen.
Aanpassingen die u op het volume in de AV-receiver
aanbrengt worden niet weerspiegelt in het “Remote
playback”-venster.
Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken van de
Microsoftgroep of bedrijven.
3
Afstandsbediening-ID
Multi Zone
Tuner
HDMI
Automatisch uitschakelen
Netwerk
Firmware Update
Gebruik q/w om “Netwerk” te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
Het “Netwerk”-scherm verschijnt.
7-6. Netwerk
MAC-adres
xx : xx : xx − yy : yy : yy
Inschakelen
DHCP
aaa.bbb.ccc.ddd
IP-adres
aaa.bbb.ccc.ddd
Subnetmasker
aaa.bbb.ccc.ddd
Gateway
aaa.bbb.ccc.ddd
DNS-server
Proxy URL
Proxypoort
8080
Nl
69
4
5
Gebruik q/w om de instelling te selecteren, en
gebruik e/r om ze in te stellen.
Selecteer de instelling voor het invullen van een IPadres, en druk daarna op ENTER. Vervolgens kan de
pijl worden gebruikt voor het invullen van de
nummers. Druk nogmaals op ENTER om het
nummer in te stellen.
De instellingen worden hieronder uitgelegd.
Druk op RETURN nadat u klaar bent.
Het bevestigingsscherm verschijnt.
7-6. Netwerk
Opslaan
Annuleren
6
7
Gebruik q/w om “Opslaan” te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
Na het aanpassen van netwerkinstellingen is het
noodzakelijk om deze op te slaan via “Opslaan”.
Druk op SETUP nadat u klaar bent.
Het instelmenu wordt afgesloten.
Opmerking
• Deze procedure kan ook worden uitgevoerd vanaf de AVreceiver met behulp van de SETUP, de pijltoetsen, en ENTER.
■ MAC-adres
Dit is het MAC-adres (Media Access Control) van de AVreceiver. Dit adres kan niet worden gewijzigd.
■ DHCP
Deze instelling bepaalt of de AV-receiver DHCP wel of
niet gebruikt voor het automatisch configureren van zijn
IP-adres, Subnetmasker, Gateway, en de instellingen voor
de DNS-server.
` Inschakelen:
DHCP-ingeschakeld.
` Uitschakelen:
DHCP-uitgeschakeld.
Als u “Uitschakelen” selecteert, moet u de instellingen
voor “IP-adres” , “Subnetmasker”, “Gateway”, en
“DNS-server” zelf configureren.
■ IP-adres
Als u de instelling “DHCP” op “Uitschakelen” zet, moet
u een IP-adres invullen. Vul een statisch IP-adres in die u
van uw ISP heeft ontvangen.
Het IP-adres moet binnen de volgende reeksen blijven.
` Klasse A:
10.0.0.0 tot 10.255.255.255
` Klasse B:
172.16.0.0 tot 172.31.255.255
` Klasse C:
192.168.0.0 tot 192.168.255.255
De meeste routers maken gebruik van Klasse C IPadressen.
Nl
70
■ Subnetmasker
Als u de instelling “DHCP” op “Uitschakelen” zet, moet
u een subnetmasker invullen.
Vul het adres van het subnetmasker in dat u van uw ISP
heeft ontvangen (meestal: 255.255.255.0).
■ Gateway
Als u de instelling “DHCP” op “Uitschakelen” zet, moet
u een gateway-adres invullen.
Vul het gateway-adres in dat u van uw ISP heeft
ontvangen.
■ DNS-server
Als u de instelling “DHCP” op “Uitschakelen” zet, moet
u een DNS-server invullen.
Vul de DNS-server in die u van uw ISP heeft ontvangen.
■ Proxy URL
Vul hier de URL in voor het gebruik van een webproxy.
■ Proxypoort
Als u van een webproxy gebruikmaakt, vul dan hier het
poortnummer van de proxy in.
■ Regeling
Deze instellingen schakelt de besturing van het netwerk in
of uit.
` Inschakelen:
Besturing van het netwerk ingeschakeld.
` Uitschakelen:
Besturing van het netwerk uitgeschakeld.
Opmerking
• Als de instelling op “Inschakelen” staat, neemt het
stroomverbruik in stand-by toe.
■ Port Number
Dit is de netwerkpoort die voor de besturing van het
netwerk wordt gebruikt.
Opmerking
• Stel het poortnummer in van “49152” tot “65535”.
Over USB
USB kan worden gebruikt voor het afspelen van
muziekbestanden die op USB-apparatuur voor
massaopslag staan opgeslagen (bijv., USB-geheugensticks
en MP3-spelers), die in de USB-poort van de AV-receiver
kunnen worden ingestoken.
1
Steek uw USB-apparaat voor massaopslag in de
USB-poort van de AV-receiver.
2
Druk herhaaldelijk op NET/USB om de “USB”ingang te selecteren.
USB
USB Storage
Ondersteunde indelingen van
geluidsbestanden
Voor het afspelen vanaf een USB-apparaat voor
massaopslag ondersteunt de AV-receiver indelingen voor
muziekbestanden.
Zie “Ondersteunde indelingen van geluidsbestanden”
(➔ 67).
Eisen aan de USB-apparaten voor
massaopslag
1/1
De USB-indicator brandt (➔ 9) als de AV-receiver
het USB-apparaat voor massaopslag kan lezen. De
USB-indicator knippert als de AV-receiver het USBapparaat voor massaopslag niet kan lezen.
3
• De AV-receiver ondersteunt USB-apparaten die de klasse
voor USB-apparaten voor massaopslag ondersteunen.
• Het afspelen is met sommige USB-apparaten niet
mogelijk, zelfs als ze voldoen aan de klasse voor USBapparaten voor massaopslag.
• USB-apparaten die geformatteerd zijn met het
bestandssysteem FAT16 of FAT32 worden ondersteund.
• Als het opslagapparaat gepartitioneerd is, wordt elke
sectie behandeld als een onafhankelijk apparaat.
• Elke map kan tot 20000 muziekbestanden en mappen
bevatten, en de mappen kunnen tot 16 niveau’s diep
worden genest.
• USB-hubs en USB-apparaten met hub-functies worden
niet ondersteund.
Muziekbestanden op een USB-apparaat
afspelen
In dit deel wordt uitgelegd hoe muziek op een USBapparaat voor massaopslag moet worden afgespeeld.
Gebruik q/w om een USB-apparaat voor
massaopslag te selecteren, en druk daarna op
ENTER.
Er wordt een lijst geopend met de inhoud van de
apparaten.
USB Storage
Folder1
Folder2
01_Song_Track1
02_Song_Track2
03_Song_Track3
04_Song_Track4
05_Song_Track5
06_Song_Track6
07_Song_Track7
08_Song_Track8
2/5
Om de map te openen, gebruik q/w om het te
selecteren en druk daarna op ENTER.
4
Gebruik q/w voor het selecteren van
muziekbestanden, en druk op ENTER of 1 om
met afspelen te beginnen.
Het afspelen begint en het volgende scherm
verschijnt.
Folder1
1/17
02_Song_Track2
Artist
Album
00:10
01:12:34
MP3 128kbps 16bit/44.1kHz
NET/USB
RECEIVER
ENTER
q/w/e/r
1
• Druk, om tijdens het afspelen naar het vorige menu
terug te gaan, op de toets RETURN.
• Om het afspelen te stoppen of te pauzeren, drukt u
respectievelijk op 2 en 3.
• Druk op 6 om het volgende nummer te
selecteren. Druk op 7 om naar het begin van het
huidige nummer te gaan. Druk tweemaal op 7
om het vorige nummer te selecteren.
• Druk op 4 om snel voorwaarts door het huidige
nummer te gaan. Druk op 5 om snel
achterwaarts door het huidige nummer te gaan.
Tip
• Als u op DISPLAY drukt, kunt u wisselen tussen het
scherm om af te spelen en het scherm met de lijst.
Nl
71
Willekeurig afspelen
De functie voor het willekeurig afspelen, kan alleen
worden ingesteld als het scherm AFSPELEN wordt
weergegeven.
Om nummers in willekeurige volgorde af te spelen, drukt
u, als de lijst met nummers wordt weergegeven, op
RANDOM. Alle nummers in de huidige map worden in
willekeurige volgorde afgespeeld. Wanneer alle nummers
in de map eenmaal zijn afgespeeld, worden ze in
willekeurige volgorde nogmaals afgespeeld. Om het
willekeurig afspelen te annuleren, drukt u nogmaals op
RANDOM.
Per map kunnen er maximaal 20000 nummers willekeurig
worden afgespeeld. Als een map meer nummers bevat,
zijn de nummers boven de 20000 geen onderdeel van
willekeurig afspelen.
Herhaald afspelen
De functie voor het herhaald afspelen, kan alleen worden
ingesteld als het scherm AFSPELEN wordt weergegeven.
Om nummers herhaaldelijk af te spelen, drukt u tijdens het
afspelen (of als als het afspelen gepauzeerd of gestopt is) op
REPEAT: Herhaal1, Herhaal map, Herhaal alles, of Uit.
In de modus Herhaal1 wordt het huidige nummer
herhaaldelijk afgespeeld.
In de modus Herhaal Map worden alle nummers in de
huidige map herhaaldelijk afgespeeld.
In de modus Herhaal alles worden alle nummers op het
USB-apparaat voor massaopslag (in dezelfde partitie)
herhaald afgespeeld.
Om herhaald afspelen te annuleren, drukt u herhaaldelijk
op REPEAT om Uit te selecteren.
Opmerking
• Als u een vaste USB-schijf op de USB-poort van de AV-receiver
aansluit, raden wij u aan zijn netadapter voor de voeding te
gebruiken.
• Sluit de USB-poort van de AV-receiver niet op een USB-poort
op uw computer aan. Muziek op uw computer kan op deze wijze
niet via de AV-receiver worden afgespeeld.
• De AV-receiver ondersteunt USB MP3-spelers die de klasse voor
USB-apparaten voor massaopslag ondersteunen, waardoor
USB-apparaten voor opslag op computers kunnen worden
aangesloten zonder de noodzaak van speciale stuurprogramma’s
of software. Denk erom dat niet alle USB MP3-spelers de klasse
voor USB-apparaten voor massaopslag ondersteunen. Zie de
handleiding van uw USB MP3-speler voor nadere details.
• Beschermde WMA muziekbestanden op een MP3-speler
kunnen niet worden afgespeeld.
• Onkyo accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van
of schade aan gegevens die opgeslagen zijn op een USBapparaat voor massaopslag, wanneer dat apparaat gebruikt wordt
met de AV-receiver. Wij raden u aan op voorhand een back-up
van uw belangrijke muziekbestanden te maken.
• MP3-spelers die muziekbestanden bevatten die met speciale
muzieksoftware beheerd worden, en de iPod die muziekbestanden
bevat die met iTunes beheerd worden, worden niet ondersteund.
• Werking van alle USB-apparaten voor massaopslag, inclusief de
mogelijkheid om ze te voeden, is niet gegarandeerd.
• Sluit uw USB-apparaat voor massaopslag niet via een USB-hub
aan. Het USB-apparaat voor massaopslag moet rechtstreeks op
de USB-poort van de AV-receiver worden aangesloten.
• Als het USB-apparaat voor massaopslag veel gegevens bevat,
kan het even duren voordat de AV-receiver het gelezen heeft.
• USB-geheugenapparaten met beveiligingsfuncties kunnen niet
worden afgespeeld.
Nl
72
Multizone
Behalve de hoofdruimte voor het beluisteren, kunt u ook in een andere ruimte van het afspelen genieten, of zoals we dat
noemen, de multi zone. Bovendien kunt u in elke ruimte een andere bron selecteren.
Uw Zone 2 luidsprekers aansluiten op een
versterker in Zone 2
Aansluiten van Zone 2
Er zijn twee manieren om de Zone 2 luidsprekers aan te
sluiten:
1. Sluit ze rechtstreeks aan op de AV-receiver.
2. Sluit ze aan op een versterker in Zone 2.
Uw Zone 2 luidsprekers rechtstreeks
aansluiten op de AV-receiver
Deze opstelling laat 7.1-kanaals weergave toe in uw
hoofdruimte en 2-kanaals stereoweergave in Zone 2, met
voor elke ruimte een andere bron. Dit wordt Actieve
Zone 2 genoemd, omdat de Zone 2 luidsprekers gevoed
worden door de AV-receiver. Merk op dat als Powered
Zone 2 wordt uitgeschakeld, u kunt genieten van 9.1kanaals weergave in uw hoofdruimte.
Deze opstelling laat 9.1-kanaals weergave toe in uw
hoofd-luisterruimte en 2-kanaals stereoweergave in
Zone 2, met voor elke ruimte een andere bron.
Aansluiten
• Gebruik een RCA-audiokabel om de AV-receiver’s ZONE 2
PRE OUT L/R aansluitingen op een analoge audio-ingang
van uw Zone 2-versterker aan te sluiten.
• Sluit uw Zone 2 luidsprekers aan op de
luidsprekeraansluitingen van uw Zone 2-versterker.
Hoofdruimte
TV
Om deze opstelling te gebruiken, moet u de instelling
“Actieve Zone2” op “Geactiveerd” (➔ 75) zetten.
AV-receiver
Aansluiten
• Sluit uw Zone 2-luidsprekers aan op de AV-receiver’s FRONT
WIDE/ZONE 2 L/R aansluitingen.
Hoofdruimte
TV
Zone 2
IN
AV-receiver
R
L
Ontvanger/
geïntegreerde versterker
Opmerking
Zone 2
R
L
• In de standaard instellingen moet het volume van Zone 2 worden
ingesteld op de versterker van Zone 2. Als de versterker in uw
Zone 2 geen volumeregeling heeft, zet dan de instelling “Zone2
uit” op “Variabel” zodat u het volume in Zone 2 kunt regelen
vanaf de AV-receiver (➔ 75).
Zone 2 12V Trigger
Opmerking
• Bij deze opstelling wordt het volume in Zone 2 geregeld door de
AV-receiver.
• Actieve Zone 2 kan niet worden gebruikt als
“Speakertype(front)” ingesteld is op “Bi-Amp” (➔ 47).
Wanneer Zone 2 is aangezet, gaat het uitvoervermogen
van de ZONE 2 12V TRIGGER OUT omhoog (+12
volts, 150 milliamperes max). Aansluiten van deze stekker
op een 12-volt trigger iingang op een component in Zone 2
zorgt dat het component aan- of uitgaat als en wanneer
Zone 2 wordt aan- of uitgezet op de AV-receiver.
Nl
73
Uw Zone 3 luidsprekers aansluiten op een
versterker in Zone 3
Aansluiten van Zone 3
Er zijn twee manieren om de Zone 3 luidsprekers aan te
sluiten:
1. Sluit ze rechtstreeks aan op de AV-receiver.
2. Sluit ze aan op een versterker in Zone 3.
Uw Zone 3 luidsprekers rechtstreeks
aansluiten op de AV-receiver
Deze opstelling laat 7.1-kanaals weergave toe in uw
hoofdruimte en 2-kanaals stereoweergave in Zone 3, met
voor elke ruimte een andere bron. Dit wordt Actieve
Zone 3 genoemd, omdat de Zone 3 luidsprekers gevoed
worden door de AV-receiver. Merk op dat als Powered
Zone 3 wordt uitgeschakeld, u kunt genieten van 9.1kanaals weergave in uw hoofdruimte.
Deze opstelling laat 9.1-kanaals weergave toe in uw
hoofd-luisterruimte en 2-kanaals stereoweergave in
Zone 3, met voor elke ruimte een andere bron.
Aansluiten
• Gebruik een RCA-geluidskabel voor het aansluiten van de
AV-receiver’s ZONE 3 PRE OUT L/R stekkers naar een
analoge geluidsingang op de versterker in uw Zone 3.
• Sluit uw Zone 3 luidsprekers aan op de
luidsprekeraansluitingen van uw Zone 3-versterker.
Hoofdruimte
TV
Om deze opstelling te gebruiken, moet u de instelling
“Actieve Zone3” op “Geactiveerd” (➔ 75) zetten.
AV-receiver
Aansluiten
• Sluit uw Zone 3-luidsprekers aan op de AV-receiver’s
FRONT HIGH/ZONE 3 L/R aansluitingen.
Hoofdruimte
TV
Zone 3
IN
AV-receiver
R
L
Ontvanger/
geïntegreerde versterker
Opmerking
Zone 3
R
L
• In de standaard instellingen moet het volume van Zone 3 worden
ingesteld op de versterker van Zone 3. Als de versterker in uw
Zone 3 geen volumeregeling heeft, zet dan de instelling “Zone3
uit” op “Variabel” zodat u het volume in Zone 3 kunt regelen
vanaf de AV-receiver (➔ 75).
Zone 3 12V Trigger
Opmerking
• Bij deze opstelling wordt het volume in Zone 3 geregeld door de
AV-receiver.
Nl
74
Wanneer Zone 3 is aangezet, gaat het uitvoervermogen
van de ZONE 3 12V TRIGGER OUT omhoog (+12
volts, 25 milliamperes max). Aansluiten van deze stekker
op een 12-volt trigger iingang op een component in Zone 3
zorgt dat het component aan- of uitgaat als en wanneer
Zone 3 wordt aan- of uitgezet op de AV-receiver.
Instellen van de Powered Zone 2/3
Als u uw Zone 2/3 luidsprekers op de AV-receiver hebt
aangesloten, zoals uitgelegd in “Uw Zone 2 luidsprekers
rechtstreeks aansluiten op de AV-receiver” (➔ 73) of “Uw
Zone 3 luidsprekers rechtstreeks aansluiten op de AVreceiver” (➔ 74), moet u de instelling van de “Actieve
Zone2” of “Actieve Zone3” instellen op “Geactiveerd”
(Geactiveerd).
1
Instellen van de multizone
1
Druk op RECEIVER gevolgd door SETUP.
Het hoofdmenu wordt op het scherm zichtbaar.
Tip
• Als het hoofdmenu niet verschijnt, zorg er dan voor dat de
juiste externe ingang op uw tv geselecteerd is.
2
Druk op RECEIVER gevolgd door SETUP.
Het hoofdmenu wordt op het scherm zichtbaar.
Gebruik q/w om “Hardware instellingen” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Het “Hardware instellingen”-menu wordt zichtbaar.
7. Hardware instellingen
Tip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• Als het hoofdmenu niet verschijnt, zorg er dan voor dat de
juiste externe ingang op uw tv geselecteerd is.
2
Gebruik q/w om “Luidsprekerinstellingen” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Het “Luidsprekerinstellingen”-menu wordt
zichtbaar.
3
Afstandsbediening-ID
Multi Zone
Tuner
HDMI
Automatisch uitschakelen
Netwerk
Firmware Update
Gebruik q/w om “Multi Zone” te selecteren, en
druk vervolgens op ENTER.
Het “Multi Zone”-menu wordt zichtbaar.
2. Luidsprekerinstellingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
7-2. Multi Zone
Luidsprekerinstellingen
Luidsprekerconfiguratie
Luidsprekerafstand
Luidsprekercalibratie
Equalizer-instellingen
THX-audio instellingen
Zone2 uit
Zone2 maximumvolume
Zone2 inschakelvolume
Zone3 uit
Zone3 maximumvolume
Zone3 inschakelvolume
Gebruik q/w om “Luidsprekerinstellingen” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Het “Luidsprekerinstellingen”-menu wordt
zichtbaar.
2-1. Luidsprekerinstellingen
Luidsprekerimpedantie
Speakertype(front)
Actieve Zone2
Actieve Zone3
4
5
6ohms
Normaal
Niet geactiveerd
Niet geactiveerd
Gebruik q/w om “Actieve Zone2” of “Actieve
Zone3” te selecteren, en gebruik e/r voor het
selecteren van:
` Niet geactiveerd:
FRONT WIDE/ZONE 2 L/R of FRONT
HIGH/ZONE 3 L/R luidsprekeraansluitingen
zijn niet actief (Actieve Zone 2/3
uitgeschakeld).
` Geactiveerd:
FRONT WIDE/ZONE 2 L/R of FRONT
HIGH/ZONE 3 L/R luidsprekeraansluitingen
zijn actief (Actieve Zone 2/3 ingeschakeld).
Druk op SETUP.
Het instelmenu wordt afgesloten.
Opmerking
• Actieve Zone 2 kan niet worden gebruikt als
“Speakertype(front)” ingesteld is op “Bi-Amp” (➔ 47).
• Deze procedure kan ook worden uitgevoerd vanaf de AVreceiver met behulp van SETUP, de pijltoetsen, en ENTER.
4
5
Vast
Uit
Laatste
Vast
Uit
Laatste
Gebruik q/w om een item te selecteren, en gebruik
e/r om het te wijzigen.
De items worden hieronder uitgelegd.
Druk op SETUP.
Het instelmenu wordt afgesloten.
Opmerking
• Deze procedure kan ook worden uitgevoerd vanaf de AVreceiver met behulp van SETUP, de pijltoetsen, en ENTER.
■ Zone2 uit, Zone3 uit
` Vast:
Het Zone 2/3-volume moet worden ingesteld op de
versterker in die zone.
` Variabel:
Het volume van Zone 2/3 kan op de AV-receiver
worden ingesteld.
Als u de Zone 2/3 luidsprekers hebt aangesloten op een
versterker zonder volumeregeling, dan moeten de
instellingen “Zone2 uit” en “Zone3 uit” beide op
“Variabel” worden gezet zodat u het volume, de balans en
de toon van Zone 2 en het volume van Zone 3 op de AVreceiver kunt instellen.
■ Zone2 maximumvolume,
Zone3 maximumvolume
` Uit, 50 tot 99 (Absolute aanduiding)
` Uit, –32dB tot +17dB (Relatieve aanduiding)
Met deze instelling kunt u het maximum volume voor
Zone 2/3 begrenzen.
■ Zone2 inschakelvolume,
Zone3 inschakelvolume
` Laatste, MIN, 1 tot 99 of MAX (Absolute
aanduiding)
` Laatste, –QdB, –81dB tot +18dB (Relatieve
duiding)
Met deze instelling wordt het volume bepaald voor
Zone 2/3, telkens wanneer de AV-receiver wordt aangezet.
Nl
75
Om weer het volumeniveau te gebruiken dat werd gebruikt
toen de AV-receiver werd uitgeschakeld, selecteert u
“Laatste”.
De “Zone2 inschakelvolume” en “Zone3
inschakelvolume” kunnen niet hoger worden ingesteld
dan de instelling van “Zone2 maximumvolume” en
“Zone3 maximumvolume”.
Zone 2/3 bedienen met de
afstandsbediening
STANDBY
ON
INPUT
SELECTOR
Het gebruik van Zone 2/3
Dit deel gaat in op het in- en uitschakelen van Zone 2/3,
op het selecteren van een ingangsbron voor Zone 2/3, en
op het regelen van het volume voor Zone 2/3.
Zone 2/3 bedienen vanaf de AV-receiver
ZONE 3-indicator
ZONE 2-indicator
ZONE
Opmerking
• Om Zone 2/3 te bedienen moet u eerst drukken op de toets
ZONE van de afstandsbediening.
• ZONE wordt rood als Zone 2 aan is, en groen als Zone 3 aan is.
1
Druk herhaaldelijk op ZONE, en richt de
afstandsbediening op de AV-receiver en druk op
ON.
Tip
• De ZONE 2/3 12V TRIGGER OUT gaat omhoog (+12 V).
2
Ingangsselectortoetsen
ZONE 3
OFF
ZONE 2
1
Om Zone 2/3 in te schakelen en een ingangsbron te
selecteren, drukt u op de ZONE 2 of de ZONE 3
toets, binnen 8 seconden gevolgd door een
ingangsselectortoets.
Zone 2/3 wordt ingeschakeld, de ZONE 2/3
indicator licht op.
Tip
• ZONE 2/3 12V TRIGGER OUT gaat omhoog (+12 V).
Druk om AM of FM te selecteren herhaaldelijk op
de TUNER ingangsselectortoets en ZONE 2 of
ZONE 3.
Om dezelfde brond te selecteren als die van de
hoofdruimte, drukt u tweemaal op ZONE 2 of
ZONE 3. “Zone 2 Selector: Source” of “Zone 3
Selector: Source” verschijnt op het display.
2
Druk om Zone 2/3 uit te schakelen, op de toets
ZONE 2 of ZONE 3.
ZONE 2 of ZONE 3 indicator knippert.
Druk op OFF.
De zone is uitgeschakeld, en de indicator van
ZONE 2 of ZONE 3 gaat uit.
Opmerking
• Wanneer Zone 2/3 is uitgeschakeld, gaat het uitvoervermogen
van de ZONE 2/3 12V TRIGGER OUT omlaag (0 volts).
Nl
76
3
Druk om een ingangbron te selecteren voor
Zone 2/3 herhaaldelijk op de toets ZONE, gevolgd
door INPUT SELECTOR.
Druk om AM of FM te selecteren herhaaldelijk op
de TUNER ingangsselectortoets en ZONE.
Druk, om Zone 2/3 uit te schakelen, herhaaldelijk
op de toets ZONE gevolgd door STANDBY.
Opmerking
• Alleen analoge ingangsbronnen worden weergegeven via de
ZONE 2/3 PRE OUT en FRONT WIDE/ZONE 2 L/R,
FRONT HIGH/ZONE 3 L/R-aansluitingen. Digitale
ingangsbronnen worden niet weergegeven. Controleer, als er
geen geluid hoorbaar is na het selecteren van een ingangsbron,
of deze gekoppeld is met een analoge ingang.
• U kunt geen verschillende AM- of FM-radiostations selecteren
voor uw hoofdruimte en voor Zone 2/3. U hoort hetzelfde
AM/FM radiostation in elke ruimte. Als u bijvoorbeeld een FMstation kiest voor de hoofdruimte, is dat station ook hoorbaar in
Zone 2.
• Wanneer u de luidsprekers van ZONE 3 rechtstreeks aansluit op
de AV-receiver, is Dolby Dolby Pro Logic IIz Hoogte
luistermodus die de voorluidsprekers hoog vereist,
onbeschikbaar.
• Als de ingangsselector van Zone 2/3 geselecteerd is, neemt het
stroomverbruik tijdens standby enigzins toe.
• Als Zone 2/3 is ingeschakeld, zullen de u functies niet werken.
Instellen van het volume voor Zones
Druk op de afstandsbediening herhaaldelijk op
ZONE, en gebruik daarna VOL q/w.
Druk op de AV-receiver op ZONE 2 of ZONE 3
(de ZONE 2/3 indicator en Zone 2/3 selector op
het scherm knipperen) en druk op LEVEL gevolgd
door r/Omlaag e binnen 8 seconden.
Zones dempen (muting)
Druk op de afstandsbediening herhaaldelijk op
ZONE, en druk daarna op MUTING.
Druk op de afstandsbediening, om het geluid in
een zone te hervatten, op ZONE, en druk daarna
nogmaals op MUTING.
De toon en de balans van Zone 2 aanpassen
1
2
Druk op de AV-receiver op ZONE 2.
3
Gebruik e/r voor het aanpassen van de bass,
treble of de balans.
• U kunt de bass en treble in stappen van 2 dB
instellen vanaf –10 dB tot +10 dB.
• U kunt de balans in stappen van 2 dB vanaf 0 in het
midden instellen tot +10 dB naar rechts of +10 dB
naar links.
De afstandsbediening gebruiken in
Zone 2/3 en pakketten voor
multiruimtebediening
Voor het bedienen van de AV-receiver met de
afstandsbediening als u in Zone 2 of Zone 3 bent, hebt u
voor elke zone een in de winkel verkrijgbare
afstandsbediening voor meerdere ruimtes nodig.
• Deze uitrusting voor meerdere ruimtes worden
geproduceerd door Niles en Xantech.
Deze uitrusting kan ook worden gebruikt wanneer er een
onderbroken lijn naar de sensor van de AV-receiver is,
wanneer de receiver bijvoorbeeld in een kast is
ingebouwd.
Het gebruik van de Multiroom Kit (uitrusting
voor meerdere ruimtes) met Zone 2/3
In deze opstelling pakt de IR-ontvanger in Zone 2/3 de
infraroodsignalen van de afstandsbediening op en voedt ze
via de AV-receiver in de hoofdruimte via het
verbindingsblok.
IR IN
Druk herhaaldelijk op de TONE van de AVreceiver voor het selecteren van “Bass”, “Treble”
of “Balance”.
Verbindingsblok
IRontvanger
Afstandsbediening
Hoofdruimte
Zone 2/3
Signaalverloop
Opmerking
• De zones kunnen na demping ook weer worden ingeschakeld
door het volume te regelen.
• De functie voor het volume, de toon en de balans in Zone 2 heeft
geen effect op ZONE 2 PRE OUT wanneer de instelling
“Zone2 uit” op “Vast” (➔ 75) staat.
• De Zone 3 volumefunctie heeft geen effect op ZONE 3 PRE
OUT wanneer de instelling “Zone3 uit” op “Vast” (➔ 75) staat.
• Zelfs wanneer u herhaaldelijk op ZONE van de
afstandsbediening drukt voor het selecteren van een zone, zal de
laatste zone bewaard blijven, nadat u geschakeld hebt naar
andere componenten door het indrukken van andere REMOTE
MODE na het indrukken van ZONE.
De miniplugkabel vanaf het verbindingsblok dient te zijn
aangesloten op de IR IN-aansluiting van de AV-receiver,
zoals hierboven afgebeeld.
Vanaf het verbindingsblok
Miniplugkabel
AV-receiver
Nl
77
Een Multiroom Kit met een kast gebruiken
In deze opstelling pakt de IR receiver de infraroodsignalen
van de afstandsbediening op en voedt ze via de AVreceiver in de kast via het verbindingsblok.
IRontvanger
Verbindingsblok
IR IN
Binnenkant
kast
Afstandsbediening
Signaalverloop
Een Multiroom Kit met andere componenten
gebruiken
In deze opstelling is een IR zender aangesloten op de IR
OUT-aansluiting van AV-receiver en voor de sensor van
de afstandsbediening van andere componenten geplaatst.
Infraroodsignalen die op de IR IN-aansluiting van de AVreceiver worden ontvangen, worden via de IR-emitter door
de andere componenten geleid. Signalen die door de
sensor van de afstandsbediening van de AV-receiver
worden opgepikt, worden niet weergegeven.
IR-ontvanger
Verbindingsblok
IR IN
AV-receiver
IR OUT
IR-emitter
Afstandsbediening
Ander component
Signaalverloop
De IR-emitter moet op de IR OUT-aansluiting van de AVreceiver zijn aangesloten, zoals hieronder afgebeeld.
Miniplugkabel
Ander component
AV-receiver
Emitter
Miniplug
IR-emitter
Signaalverloop
Nl
78
Afstandsbe
diening
sensor
Bedienen van de iPod & andere componenten
Bedienen van de iPod
2
De iPod rechtstreeks op de USB-poort
aansluiten
USB kan worden gebruikt voor het afspelen van
muziekbestanden die opgeslagen zijn in een iPod/iPhone, en
die kan aangesloten op de USB-poort van de AV-receiver.
Sluit de meegeleverde USB-kabel van de iPod/
iPhone aan op de USB poort aan de voorkant van
de AV-receiver.
• De USB indicator gaat branden (➔ 9) als de AVreceiver de iPod/iPhone kan lezen.
• De USB indicator knippert als de AV-receiver de
iPod/iPhone niet kan lezen.
iPod(STD)
Push “DISPLAY” button switch to Extended mode.
3
Druk op DISPLAY om naar Uitgebreide Modus*3
te schakelen.
Er wordt een lijst geopend met de inhoud van uw
type iPod. Om de map te openen, gebruik q/w om
het te selecteren en druk daarna op ENTER.
Tip
• Met de standaard instellingen, kan de iPod/iPhone worden
gemanipuleerd als standaard modus*2.
• Drukt u nogmaals op DISPLAY om weer terug te
schakelen naar standaard modus.
USB-poort
Muziekbestanden op een iPod/iPhone afspelen
4
In dit deel wordt uitgelegd hoe muziek op de iPod/
iPhone*1 moet worden afgespeeld.
*1
Compatibele iPod-modellen
Gemaakt voor:
• iPod touch (1e en 2e generatie)
• iPod classic
• iPod (5e generatie)
• iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e en 5e generatie)
• Alle iPhone-modellen
DISPLAY
NET/USB
Gebruik q/w voor het selecteren van
muziekbestanden, en druk op ENTER of 1 om
met afspelen te beginnen.
• Druk, om tijdens het afspelen naar het vorige menu
terug te gaan, op de toets RETURN.
• Om het afspelen te stoppen of te pauzeren, drukt u
respectievelijk op 2 en 3.
• Druk op 6 om het volgende nummer te
selecteren. Druk op 7 om naar het begin van het
huidige nummer te gaan. Druk tweemaal op 7
om het vorige nummer te selecteren.
• Druk op 4 om snel voorwaarts door het huidige
nummer te gaan. Druk op 5 om snel
achterwaarts door het huidige nummer te gaan.
• Druk op REPEAT om de modus herhalen te
schakelen. Druk op RANDOM om de modus
willekeurig te schakelen.
Bediening in standaard modus
ALBUM +/–
De informatie over de inhoud wordt niet op het OSDscherm weergegeven, maar kan gemanipuleerd worden met
q/w, ENTER,
PLAYLISTe/r
behulp van de iPod/iPhone of de afstandsbediening.
RETURN
• Het geluid van de video kan worden afgespeeld, maar er wordt
geen beeld op het scherm weergegeven.
1, 3, 2, 5,
4, 7, 6
Bediening in uitgebreide modus
REPEAT
RANDOM
De informatie over de inhoud wordt weergegeven (lijsten
worden weergegeven) op het scherm, en u kunt de inhoud
selecteren en aanpassen terwijl u naar het scherm kijkt.
Bovenkant schermlijst:
Opmerking
1
Druk herhaaldelijk op NET/USB om de USBingang te selecteren.
•
•
•
•
•
•
•
•
Afspeellijsten*4
Artiesten*4
Albums*4
Genres*4
Nummers*4
Componisten*4
Nummers willekeurig*5
Nu aan het afspelen*6
Nl
79
*2
De volgende modellen iPod worden niet ondersteund in
standaard modus. Deze modellen iPod kunnen alleen worden
bediend in uitgebreide modus.
• iPod (5e generatie)
• iPod nano (1e generatie)
*3
*4
*5
*6
Wanneer u de iPod/iPhone loskoppelt, slaat AV-receiver de
modus op. Dat betekent dat als u iPod/iPhone in uitgebreide
modus loskoppelt, de AV-receiver in uitgebreide modus start
wanneer u de iPod/iPhone weer aankoppelt.
Toont een lijst.
Speelt alle nummers in willekeurige volgorde.
Toont information over het nummer dat bezig is met afspelen.
Aansluiten van een Onkyo dockingstation
B
*1
A
Nr.
Onkyo dockingstation
Kabel
Opmerking
A
UP-A1 dockingstation
(Universele poortoptie dockingstation)
—
• Als een UP-A1 dockingstation met iPod is
81
aangesloten, neemt het stroomverbruik in standby enigszins toe.
• U kunt de iPod bedienen als “PORT” is
geselecteerd als ingangsbron.
• Zie de handleiding van het UP-A1
dockingstation voor meer informatie.
B
ND-S1
Optische digitale audio
81
• Zie de ND-S1 handleiding voor meer
informatie.
*1 De ND-S1’s audio-uitgangen zijn digitale
uitgangen. Als de digitale audio-uitgang op
uw AV-receiver niet kan worden toegewezen
aan een ingangsselector waarvan het
ingangsdisplay kan worden ingesteld op
“DOCK”, sluit de u kabel dan niet aan,
anders kan een storing optreden.
Coaxiale digitale audio
ON
/ST
AN
DB
Y
ST
AN
DB
Y
iP o
d
PC
UN SYN
SY C/
NC
C
RI-dockingstation
u kabel*1
Analoge audio (RCA)
Component video
Y
PB/CB
PR/CR
Composiet video
u kabel*1
Nl
80
C
De modellen die verkocht worden, verschillen per regio.
Pagina
• Zie de handleiding van het RI-dockingstation 82
voor meer informatie.
*1 Voor het gebruik van u (Remote
Interactive), moet u zorgen voor een analoge
audioverbinding (RCA) tussen de AVreceiver en het RI-dockingstation.
Het gebruik van het Onkyo
dockingstation
Het dockingstation wordt apart verkocht.
Ga voor de laatste informatie over de Onkyo
dockingcomponenten naar de Onkyo-website op:
http://www.onkyo.com
Update uw iPod met de nieuwste software die
verkrijgbaar is op de website van Apple voordat u het
Onkyo dockingstation gaat gebruiken.
Voor ondersteunde iPod-modellen, zie de handleiding
van het Onkyo dockingstation.
UP-A1 dockingstation
Met het UP-A1 dockingstation kunt u gemakkelijk muziek,
foto’s of film, opgeslagen op uw Apple iPod, weergeven via
de AV-receiver en genieten van schitterend geluid.
U kunt de iPod bedienen met de afstandsbediening van de
AV-receiver.
■ Basisbediening
Het opstarten van de AV-receiver kan enkele seconden
duren, zodat de eerste paar seconden van het eerste
nummer wellicht niet hoorbaar zijn.
Auto Power On
Als u de weergave van de iPod start terwijl de AV-receiver
op standby staat, dan zal de AV-receiver automatisch
inschakelen en uw iPod als ingangsbron selecteren.
Direct Change
Als u de weergave van de iPod start terwijl u naar een
andere ingangsbron luistert, zal de AV-receiver uw iPod
automatisch als ingangsbron selecteren.
De afstandsbediening van de AV-receiver gebruiken
U kunt de afstandsbediening van de AV-receiver gebruiken
voor het bedienen van de basisfuncties van de iPod (➔ 82).
■ Opmerking bij de bediening
• De functionaliteit hangt af van het model en de generatie van
uw iPod.
• Stop de weergave van de iPod voordat u een andere
ingangsbron selecteert om te voorkomen dat de AV-receiver
de iPod per ongeluk als ingangsbron selecteert.
• Als er accessoires zijn aangesloten op de iPod, is de AV-receiver
wellicht niet in staat om de juiste ingangsbron te kiezen.
• Als het UP-A1 dockingstation wordt verbonden met de
radiotuner UP-DT1 met AUTO geselecteerd via de
modusselectorschakelaar van de tuner, kunt u de ingangsbron
schakelen tussen het UP-A1 dockstation en de tuner door
herhaald te drukken op PORT op het voorpaneel.
• Als de iPod in het UP-A1 dockingstation staat, heeft de
volumeregeling geen effect. Als u het volume van uw iPod
regelt terwijl deze in het UP-A1 dockingstation staat, moet u
voordat u de hoofdtelefoon aansluit controleren of het volume
niet te hoog is.
• De Auto Power On functie werkt niet als uw iPod in het UPA1 dockingstation staat terwijl hij afspeelt.
• Wanneer Zone 2/3 is geactiveerd, zijn de functies Auto Power
On en Direct Change niet beschikbaar.
• Zet de iPod niet uit als deze nog via het UP-A1 dockingstation
is aangesloten.
• Zet uw iPod in het UP-A1 dockingstation nadat AV-receiver
wordt aangezet.
■ De alarmklok van uw iPod gebruiken
U kunt de alarmklok van uw iPod gebruiken om de iPod
en de AV-receiver automatisch in te inschakelen op een
bepaald tijdstip. De ingangsbron van de AV-receiver wordt
automatisch op de PORT-selector ingesteld.
Opmerking
• Voor deze functie moet de iPod in het UP-A1 dockingstation
staan, en het UP-A1 dockingstation moet zijn aangesloten op de
AV-receiver.
• Deze functie werkt alleen in de standaard modus (➔ 83).
• Vergeet niet de volumeregeling van de AV-receiver op het juiste
niveau te zetten als u deze functie gebruikt.
• Indien Zone 2/3 is ingeschakeld, kunt u deze functie niet
gebruiken.
• U kunt deze functie niet gebruiken voor geluidseffecten op uw
iPod.
■ De accu van uw iPod opladen
Het UP-A1 dockingstation laadt de accu van uw iPod op
wanneer de iPod in het UP-A1 dockingstation staat en is
aangesloten op de UNIVERSAL PORT-aansluiting op de
AV-receiver. Als uw iPod in het UP-A1 dockingstation
staat, wordt de accu opgeladen als de AV-receiver op “On”
of “Standby” staat.
Opmerking
• Als een UP-A1 dockingstation met iPod is aangesloten, neemt
het stroomverbruik in stand-by enigszins toe.
■ Statusmeldingen
• PORT Reading
De AV-receiver controleert de verbinding met het
dockingstation.
• PORT Not Support
De AV-receiver ondersteunt het aangesloten
dockingstation niet.
• PORT UP-A1
UP-A1 dockingstation is aangesloten.
Opmerking
• De AV-receiver geeft de melding “UP-A1” gedurende enkele
seconden weer nadat de UP-A1 is herkend.
• Als het statusbericht niet zichtbaar is op het display van de AVreceiver, de verbinding met uw iPod controleren.
ND-S1
Met het ND-S1 Digital Media Transport kunt u
gemakkelijk muziek opgeslagen op uw iPod, weergeven
via de AV-receiver en genieten van schitterend geluid.
De ND-S1 verwerkt het digitale audiosignaal direct van
uw iPod voor hoge kwaliteits digitale audio-uitgang
(optisch of coaxiaal).
Opmerking
• Met de toets iPod/PC van de ND-S1 moet u “iPod” selecteren.
• Zet het ingangsdisplay van de AV-receiver op “DOCK” (➔ 27).
Nl
81
RI-dockingstation
Met het RI-dockingstation kunt u eenvoudig de muziek
opgeslagen op uw Apple iPod afspelen via de AV-receiver
en genieten van een fantastisch geluid, en iPod
diavoorstellingen en video’s bekijken op uw TV.
Bovendien, het OSD-scherm geeft u de mogelijkheid om
de inhoud van uw iPod te bekijken, te navigeren en te
selecteren op uw TV, en met de meegeleverde
afstandsbediening kunt u uw iPod vanuit uw stoel
bedienen. U kunt de iPod zelfs bedienen met de
afstandsbediening van de AV-receiver.
Opmerking
• Voer de juiste bedieningscode van de afstandsbediening in
voordat u de afstandsbediening van de AV-receiver voor het eerst
gebruikt (➔ 86).
• Sluit het RI-dockingstation op de AV-receiver aan met een u
kabel (➔ 80).
• Zet de RI MODUS-schakelaar van het RI-dockingstation op
“HDD” of “HDD/DOCK”.
• Zet het ingangsdisplay van de AV-receiver op “DOCK” (➔ 27).
■ Systeemfunctie
Systeem Aan
Wanneer u de AV-receiver aanzet, worden de ND-S1, het
RI dockingstation en de iPod automatisch aangezet.
Bovendien, als de ND-S1 en iPod zijn ingeschakeld, kan
de AV-receiver worden aangezet door op ON/STANDBY
te drukken.
Auto Power On
Als u de 1 afstandsbediening indrukt terwijl de AVreceiver op Standby staat, start de AV-receiver
automatisch, uw iPod selecteren als de ingangsbron, en
uw iPod start met afspelen.
Direct Change
Als u de weergave van de iPod start terwijl u naar een
andere ingangsbron luistert, zal de AV-receiver
automatisch schakelen naar de ingang waarmee de ND-S1
en het RI dockingstation is gekoppeld.
De afstandsbediening van de AV-receiver gebruiken
U kunt de basisfuncties van de iPod bedienen met de
afstandsbediening van de AV-receiver.
De alarmklok van uw iPod gebruiken
Als u de Alarmfunctie op uw iPod gebruikt om te starten
met afspelen, schakelt de AV-receiver in op het
gespecificeerde tijdstip en selecteert uw iPod automatisch
als de ingangsbron.
Opmerking
• Gekoppelde operaties werken niet met video-afspelen of als het
alarm is ingesteld om een geluid af te spelen.
• Als u uw iPod gebruikt met accessoires, werkt de iPodafspeeldetectie mogelijk niet.
• Deze functie werkt alleen in de standaard modus (➔ 83).
Nl
82
■ Opmerking bij de bediening
• Gebruik de AV-receiver volumecontrole om het
afspeelvolume te regelen.
• Wanneer de iPod in het ND-S1 of het RI dockingstation staat,
heeft de volumeregeling ervan geen effect. Als u het volume
van uw iPod regelt terwijl deze in het UP-A1 dockingstation
staat, moet u voordat u de hoofdtelefoon aansluit controleren
of het volume niet te hoog is.
Opmerking
• Het draaiwieltje is uitgeschakeld tijdens afspelen op de iPod en
iPod nano van de 5de generatie. Gebruik voor ND-S1,de toets
iPod om het afspelen te starten en te stoppen, en de
afstandsbediening om andere iPod-functies te controleren.
Bedienen van uw iPod
Door de REMOTE MODE toets in te drukken die met de
afstandsbedieningscode geprogrammeerd is voor uw
dockingstation, kunt u uw iPod in het dockingstation
bedienen.
Zie “Afstandsbedieningscodes invoeren” voor details over
het invoeren van een afstandsbedieningscode (➔ 86).
Zie de handleiding van het dockingstation voor meer
informatie.
■ UP-A1 dockingstation
PORT is voorgeprogrammeerd met een
afstandsbedieningscode voor het bedienen van een
dockingstation met een universele poort-connector.
U kunt de iPod bedienen als “PORT” is geselecteerd als
ingangsbron.
Zonder de RI-controle
Eerst moet u een afstandsbedieningscode 82990 invoeren
(➔ 86).
■ ND-S1
• Selecteer “iPod” met de toets iPod/PC van de ND-S1.
■ RI-dockingstation
• Zet de RI MODUS-schakelaar van het RI-dockingstation
op “HDD” of “HDD/DOCK”.
• ON/STANDBY werkt mogelijk niet met een
afstandsbedieningscode (zonder u). Maak in dat geval
een u-verbinding en voer een afstandsbedieningscode
81993 in (met u).
Met de RI-controle
Maak in dat geval een u-verbinding en voer een
afstandsbedieningscode in 81993 in (met u).
• Zet het ingangsdisplay van de AV-receiver op “DOCK”
(➔ 27).
Toetsen
a ON, STANDBY
b TOP MENU
j
c
k
✔*6
✔
✔*3
✔
✔
d 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
✔
✔
✔
e REPEAT
RANDOM
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*4
✔*5
✔*4
f DISPLAY*7
g MUTING
✔*2
✔*5
✔
✔
✔*5
✔
h ALBUM +/–
✔
✔
✔
i VOL q/w
✔
✔*5
✔
✔*5
✔
PLAY MODE
b
✔*1
✔*5
✔*5
PLAYLISTe/r
i
✔
✔
c q/w/e/rENTER
g
h
u
dockingstation
f
ND-S1
a
a
Onkyo dockingstation
UP-A1
dockingstation
✔: Beschikbare functies
Druk eerst op de betreffende
REMOTE MODE-toets.
j MENU
k RETURN
✔
d
e
• Bij bepaalde iPod-modellen, generaties en RI-dockingstations werken enkele toetsen mogelijk niet zoals verwacht.
• Raadpleeg de handleiding van het RI-dockingstation voor meer informatie over de bediening.
*1 Deze toets schakelt het Onkyo DS-A2 of DS-A2X RI-dockingstation niet aan of uit. Mogelijk reageert uw iPod niet vanaf de eerste
keer dat u op deze toets drukt. Druk in dat geval nog een keer op de toets.
De reden hiervoor is dat de afstandsbediening afwisselend de commando’s aan en standby doorgeeft. Indien uw iPod al aan staat, zal
deze aan blijven als de afstandsbediening een inschakelcommando geeft.
Op dezelfde manier zal uw iPod, als hij al uit staat, uitgeschakeld blijven als de afstandsbediening een uit-commando doorgeeft.
*2 Druk op DISPLAY om de volgende modi te wijzigen:
Standaard modus
Niets wordt weergegeven op uw TV en u navigeert en selecteert de inhoud met gebruik van uw iPod-modellen display.
Alleen deze modus kan video afspelen.
Uitgebreide modus (Muziek)
Afspeellijsten (artiesten, albums, Nummers, en veel meer) worden weergegeven op uw TV en u kunt navigeren en muziek selecteren
terwijl u TV kijkt.
Uitgebreide modus (Video)
Afspeellijsten (Films, Muziekvideo’s, tv-shows, video-podcasts, of huur) worden weergegeven op uw TV en u kunt navigeren en
muziek selecteren terwijl u TV kijkt.
*3 In uitgebreide modus (zie *2), PLAYLIST wordt gebruikt als de knop om naar pagina’s te bladeren.
Met de paginamodi kunt u snel uw favoriete liedjes vinden, zelfs als uw liedjeslijsten, artiestenlijsten en zo meer, heel lang zijn.
*4 Modus Hervatten
Met de functie Hervatten kunt u het afspelen van het nummer hervatten dat werd afgespeeld toen u uw iPod uit het RI dockingstation
nam of de Standaard modus selecteerde.
*5 Bediening kan worden uitgevoerd als u het ND-S1 aansluit via een u kabel.
*6 TOP MENU werkt als een modus-toets bij gebruik met een DS-A2 RI dockingstation.
*7 DISPLAY schakelt de displayverlichting voor 30 seconden in.
Opmerking
• In Uitgebreide modus (zie *2), gaat afspelen door, zelfs als de AV-receiver is uitgeschakeld.
• In Uitgebreide modus (zie *2), kunt u uw iPod niet rechtstreeks bedienen.
• In Uitgebreide modus (zie *2), kan het even duren om de inhoud op te halen.
Nl
83
Andere componenten bedienen
U kunt de afstandsbediening van de AV-receiver (RC-771M)
gebruiken om uw andere AV-componenten te bedienen, ook
als ze door andere fabrikanten zijn vervaardigd. In dit deel
wordt ingegaan op het invoeren van de code voor de
afstandsbediening (met de standaard onderstreept) voor een
component die u wilt bedienen: DVD, TV, CD, enz.
• Neem opdrachten rechtstreeks over van de
afstandsbediening van een ander component (➔ 90).
• Programmeer ACTIVITIES voor het uitvoeren van een
volgorde van max. 32 bewerkingen van de
afstandsbediening (➔ 89, 91).
4
8-1. Afstandsbediening Mode Instellingen
TV
TV
TV/DVD
TV/VCR
5
Voorgeprogrammeerde
afstandsbedieningscodes
De volgende REMOTE MODE-toetsen zijn
voorgeprogrammeerd met afstandsbedieningscodes voor
het bedienen van de genoemde componenten. Om deze
componenten te bedienen, hoeft u geen code voor de
afstandsbediening in te voeren.
Zie voor details over het bedienen van deze componenten
de aangegeven pagina’s.
Gebruik q/w om de modus afstand te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Het categorie-selectiemenu wordt zichtbaar.
Gebruik q/w om categorie te selecteren, en
druk op ENTER.
Het merknaam invoerscherm wordt zichtbaar.
8-1. Afstandsbediening Mode Instellingen
TV
Categorie
Merk
A
N
1
6
BD/DVD Onkyo Blu-ray Disc-speler (➔ 87)
TV/CD
Onkyo CD-speler (➔ 87)
PORT
Onkyo Universele poortoptie (➔ 82)
De afstandsbedieningscode opzoeken
U kunt de juiste afstandsbedieningscode opzoeken in het
instelmenu op het scherm.
B
O
2
C
P
3
TV
D
E
Q R
4
5
Space
F
S
6
G
T
7
H
U
8
I
J
V W
9
0
Back Space
K
X
–
L M
Y
Z
& @
Search
Gebruik q/w/e/r om een tekente selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
Herhaal deze stap voor het 1ste tot het 3de
letterteken van de merknaam.
Selecteer na het invoeren van het 3de letterteken
“Zoeken” en druk op ENTER.
Na het zoeken wordt een lijst merknamen
zichtbaar.
8-1. Afstandsbediening Mode Instellingen
TV
Categorie
Merk
TV
Opmerking
• Deze instelling kan alleen worden uitgevoerd via het instelmenu
op het scherm.
1
Druk op RECEIVER gevolgd door SETUP.
Het hoofdmenu wordt op het scherm zichtbaar.
Tip
• Als het hoofdmenu niet verschijnt, zorg er dan voor dat
de juiste externe ingang op uw tv geselecteerd is.
2
Gebruik q/w om “Configuratie afstandsbediening” te
selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Het “Configuratie afstandsbediening”-menu
wordt zichtbaar.
8. Configuratie afstandsbediening
1. Afstandsbediening Mode Instellingen
2. Activities Setup
3
84
Search DB
7
Gebruik q/w om het merknaam te selecteren,
en druk op ENTER.
Ga naar stap 8.
Als u de merknaam niet kunt vinden, gebruik
dan r voor het selecteren van “Search DB”, en
druk daarna op ENTER om naar de database
op het netwerk te gaan.
De AV-receiver opent en doorzoekt de database. Na
het zoeken wordt een lijst met merknamen
zichtbaar.
8-1. Afstandsbediening Mode Instellingen
Gebruik q/w om “Afstandsbediening Mode Instellingen”
te selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
Het “Afstandsbediening Mode Instellingen”menu wordt zichtbaar.
8-1. Afstandsbediening Mode Instellingen
Nl
Sonawa
Sonber
Songba
Sonic
Soniko
TV
BD/DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME
PC
AUX
TV/CD
PHONO
Categorie
Merk
TV
TV
Sonawa
Sonber
Songba
Sonic
Soniko
Not Listed
12
Tip
• Als u geen toegang tot de database hebt, verschijnt de
melding “Verbinding met database onmogelijk.”.
Druk op ENTER om terug te keren naar de vorige stap.
• Als de merknaam niet wordt gevonden, gebruik dan r
voor het selecteren van “Not Listed”, en druk daarna
op ENTER.
Wanneer u NIET naar het model op zoek was,
verschijnt het volgende scherm.
Druk op een toets (behalve pijltoetsen en
ENTER) om te controleren of de component
reageert.
Het volgende scherm verschijnt.
8-1. Afstandsbediening Mode Instellingen
Wanneer u naar het model hebt gezocht,
verschijnt de melding “Successful”. Nu is de
overdracht succesvol!
Ga naar stap 15.
TV
Categorie
Merk
Model
TV
Sonic
(Optie)
8-1. Afstandsbediening Mode Instellingen
TV
Categorie
Merk
Code
TV
XXXXX
xxxxx[***/***]
1. Druk op eender welke toets om te kijken of de TV reageert.
(behalve pijl en ENTER.)
2. Kies “Werkt” of “Werkt niet”.
Doorgaan
Volgens modelnummer zoeken (via netwerk)
8
*1
Gebruik q/w om “Volgens modelnummer
zoeken (via netwerk)” te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
Het modelnummer invoerscherm wordt zichtbaar.
Wanneer u GEEN netwerkverbinding hebt of u
bent niet zeker over het exacte model,
selecteert u “Doorgaan”, en drukt u daarna op
ENTER.
Als u “Doorgaan” selecteert, gaat u naar stap 11.
9
*1
*2
13
8-1. Afstandsbediening Mode Instellingen
TV
XXXXX
xxxxx[***/***]
OK
Als u de component niet kunt bedienen, druk
dan op RECEIVER, gebruik q/w voor het
selecteren van “Werkt niet (graag opnieuw)”,
en druk daarna op ENTER.
De volgende code verschijnt. Herhalen vanaf
stap 11.
14
TV
XXXXX
xxxxx
Druk op ENTER om de vastgestelde code over
te zetten.
Sensor afstandsbediening (Zender)
Nu kunnen we de data naar de afstandsbediening doorseinen.
Vergeet niet de afstandsbediening op de receiver te richten.
Kies met de ENTER-toets van de afstandsbediening “OK”.
Klaar?
Inkomende sensor
15
15
OK
11
TV
Nu kunnen we de data naar de afstandsbediening doorseinen.
Vergeet niet de afstandsbediening op de receiver te richten.
Kies met de ENTER-toets van de afstandsbediening “OK”.
Klaar?
TV
Categorie
Merk
Model
Als u de component kunt bedienen, druk dan
op RECEIVER, gebruik q/w voor het
selecteren van “Werkt”, en druk daarna op
ENTER.
Categorie
Merk
Code
Tip
Gebruik q/w om het model te selecteren, en
druk daarna op ENTER.
Als het model niet gevonden wordt, gebruik dan
r voor het selecteren van “Not Listed”, en druk
daarna op ENTER.
Nadat het zoeken is voltooid, verschijnt er een
melding voor de overdracht van de
afstandsbedieningscode.
Wanneer een categorie anders dan tv is geselecteerd,
is de inhoud anders.
Sterretjes in [***/***] betekent de volgorde van de
kandidaatcode en het totale aantal codes voor het
merk.
8-1. Afstandsbediening Mode Instellingen
Vul het model op vergelijkbare wijze in als voor
de merknaam (stap 6).
• Druk na het invullen van het 3e teken op ENTER om
met zoeken te starten.
• U kunt geen spatieteken invullen.
10
*2
Werkt
Werkt niet (graag opnieuw)
15° uit het midden
(Links/Rechts/
Omhoog/Omlaag)
Druk, terwijl u de afstandsbediening op de
sensor van de AV-receiver richt, op ENTER.
15
Sensor afstandsbediening (Zender)
Inkomende sensor
15
ongeveer
5m
Druk op ENTER.
U keert terug naar het menu voor categoriekeuze.
Druk op SETUP om de externe modusinstallatie
te beëindigen.
15
15° uit het midden
(Links/Rechts/
Omhoog/Omlaag)
ongeveer
5m
Nl
85
Afstandsbedieningscodes invoeren
2
U moet een code invoeren voor elke component die u wilt
bedienen.
1
2
Zoek de juiste afstandsbedieningscode op in de
afzonderlijke lijst met afstandsbedieningscodes.
De codes zijn gerangschikt per categorie (bijv. DVDspeler, TV, enz.).
Houd terwijl u de REMOTE MODE toets
ingedrukt houdt waarvoor u een code wilt
invoeren de toets DISPLAY ingedrukt (ongeveer
3 seconden).
De toets REMOTE MODE licht op.
Opmerking
• Er kunnen geen afstandsbedieningscodes worden
ingevoerd voor de RECEIVER en ZONE.
• Alleen tv afstandsbedieningscodes kunnen worden
ingevoerd voor de toets TV.
• Behalve de toetsen RECEIVER, TV, en ZONE, kunnen
afstandsbedieningscodes vanuit elke categorie worden
ingevoerd als REMOTE MODE. Deze toetsen werken
overigens ook als ingangsselectortoetsen (➔ 25), kies dus
een REMOTE MODE toets die overeenkomt met de
ingang waarop u uw component wilt aansluiten. Kies
indien u bijvoorbeeld uw CD-speler aansluit op de CDingang de TV/CD toets bij het invoeren van de
afstandsbedieningscode.
3
Gebruik binnen 30 seconden de cijfertoetsen om
de 5-cijferige afstandsbedieningscode in te voeren.
De toets REMOTE MODE knippert tweemaal.
Indien de afstandsbedieningscode niet goed is
ingevoerd, zal de toets REMOTE MODE één keer
traag knipperen.
Opmerking
• De gegeven afstandsbedieningscodes zijn correct op het moment
van fabricage, maar kunnen wijzigen.
Afstandsbedieningscodes voor Onkyo
componenten die zijn aangesloten via
u
Onkyo componenten die zijn aangesloten via u worden
bediend door de afstandsbediening te richten op de AVreceiver, niet op de component. Zo kunt u componenten
bedienen die buiten het zicht zijn opgesteld, in een rek
bijvoorbeeld.
1
Nl
86
Controleer of de Onkyo component aangesloten is
met een u kabel en een analoge audiokabel
(RCA).
Zie “Aansluiten van Onkyo u componenten” voor
meer details (➔ 20).
Voer de juiste afstandsbedieningscode in voor de
REMOTE MODE.
• BD/DVD
`31612:
Onkyo DVD-speler met u
• TV/CD
`71327:
Onkyo CD-speler met u
`42157:
Onkyo cassette tape deck met u
• PORT
`81993:
Onkyo dock met u
Zie het vorige deel over het invoeren van
afstandsbedieningscodes.
Opmerking
• Bij gebruik van een cassette tape deck verbonden via u,
houd de TV/CD toets ingedrukt om naar TAPE te
schakelen.
3
Druk op de toets REMOTE MODE, richt de
afstandsbediening op de AV-receiver en bedien de
component.
Gebruik de volgende afstandsbedieningscodes als u een
Onkyo component wilt bedienen door de
afstandsbediening er rechtsreeks op te richten, of indien u
een Onkyo component wilt bedienen die niet is
aangesloten via u:
• BD/DVD
` 30627:
Onkyo DVD-speler zonder u
• TV/CD
` 71817:
Onkyo CD-speler zonder u
` 11807:
Tv met p
Als u een Onkyo component wilt bedienen door de
afstandsbediening er rechtstreeks op te richten, moet u de
volgende afstandsbedieningscodes gebruiken:
` 32900:
Onkyo Blu-ray disc-speler
` 32901:
Onkyo HD DVD-speler
` 70868:
Onkyo MD recorder zonder u
` 71323:
Onkyo CD-recorder zonder u
` 82990:
Onkyo dock zonder u
Opmerking
• Als u een casette tape deck aansluit op de TV/CD IN aansluiting, of een RI-dockingstation op de TV/CD IN of
VCR/DVR IN of GAME IN -aansluitingen, moet u, om u
goed te laten functioneren, de Input Display overeenkomstig
instellen (➔ 27).
Resetten van de REMOTE MODEtoetsen
U kunt een REMOTE MODE toets resetten naar zijn
standaard afstandsbedieningscode.
1
2
Houd de REMOTE MODE toets die u wilt resetten
ingedrukt, en druk op de toets HOME tot de toets
REMOTE MODE oplicht (ongeveer 3 seconden).
Druk REMOTE MODE binnen 30 seconden
opnieuw in.
De toets REMOTE MODE knippert tweemaal,
waarmee wordt aangegeven dat de toets gereset is.
Elk van de REMOTE MODE toetsen is
voorgeprogrammeerd met een
afstandsbedieningscode. Als een toets wordt gereset,
wordt de voorgeprogrammeerde code teruggeplaatst.
Opmerking
• De opdracht voor het overnemen is ook gereset.
De afstandsbediening resetten
U kunt de afstandsbediening resetten naar de
standaardinstellingen.
1
2
Houd de RECEIVER ingedrukt, en ook de HOME
tot RECEIVER oplicht (ongeveer 3 seconden).
Druk RECEIVER binnen 30 seconden opnieuw in.
De toets RECEIVER knippert tweemaal, waarmee
wordt aangegeven dat de afstandsbediening gereset
is.
Andere componenten bedienen
Door de REMOTE MODE toets in te drukken die met de
afstandsbedieningscode geprogrammeerd is voor uw
component, kunt u uw component bedienen met de
volgende toetsen.
Zie “Afstandsbedieningscodes invoeren” (➔ 86) voor
nadere details over het invoeren van een
afstandsbedieningscode voor een andere component.
Een TV bedienen
TV is voorgeprogrammeerd met de
afstandsbedieningscode voor het bedienen van een TV die
de p*1 ondersteund (beperkt tot sommige
modellen). De TV moet in staat zijn
afstandsbedieningscommando’s te ontvangen via
p en worden aangesloten op de AV-receiver via
HDMI. Indien het bedienen van uw TV via p niet
goed werkt, kunt u de afstandsbedieningscode van uw TV
programmeren in de TV toets en de TVafstandsbedieningsmodus gebruiken om de TV te
bedienen.
Een Blu-ray disc-/DVD-speler, HD DVDspeler of DVD-recorder bedienen
BD/DVD is voorgeprogrammeerd met de
afstandsbedieningscode voor het bedienen van een
component die de p*1 ondersteund (beperkt tot
sommige modellen). De component moet in staat zijn
afstandsbedieningscommando’s te ontvangen via
p en worden aangesloten op de AV-receiver via
HDMI.
*1
De p, die ondersteund wordt door de AV-receiver,
is de CEC-systeem bedieningsfunctie van de HDMIstandaard.
Nl
87
✔: Beschikbare functies
Druk eerst op de betreffende
REMOTE MODE-toets.
✔
✔
b 9, INPUT,
TV VOL q/w
✔
c GUIDE
TOP MENU
✔
j
d q/w/e/r
ENTER
✔
k
e SETUP
✔
l
e
m
f
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔*2 ✔
✔*2 ✔
RANDOM
✔*1*2 ✔*1 ✔*2
✔*2 ✔
PLAY MODE
✔*1*2 ✔*1 ✔*2
✔
✔
✔*1
✔ ✔
✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔ ✔
✔
k CH +/–
DISC +/–
✔
✔
✔ ✔
l PREV CH
MENU
✔
m RETURN
n CLR
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔ ✔
*3
✔*3
✔*2 ✔
✔ ✔
✔*1
*2
h
✔ ✔
i DISPLAY
j MUTING
*1
g
✔
✔*2
Nummer: +10
✔
✔ ✔
✔*1*2 ✔*1 ✔*2
h Nummer: 1 tot 9, ✔
0
d
✔
✔*1*2 ✔
g SEARCH
REPEAT
c
✔ ✔
✔
f 1, 3, 2, 5, ✔*1
4, 7, 6
b
Satelietontvanger
Kabelontvanger
CD-speler/CD-recorder
MD-recorder
Cassette tape deck
DVD-speler/DVD-recorder
a ON, STANDBY
i
Blu-ray disc-speler
HD DVD-speler
VCR/PVR
Toetsen
TV
a
a
Componenten
✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
De p functie wordt niet ondersteund. De p die
ondersteund wordt door de AV-receiver is de CEC-systeem
bedieningsfunctie van de HDMI-standaard.
Deze toetsen Functioneren als gekleurde toetsen of A,B,C,Dtoetsen.
3 (Pauze) functioneert als achterwaarts weergeven.
Tip
• Zie de “Bedienen van uw iPod” over de bediening van uw iPod
(➔ 82).
n
Opmerking
• Bij sommige componenten werken bepaalde toetsen niet zoals
verwacht en andere helemaal niet.
Nl
88
■ Bron inschakelen
`Inschakelen:
Bron voor het aanzetten van “Inschakelen”.
`Uitschakelen:
Bron voor het aanzetten van “Uitschakelen”.
Met deze optie kan de bron worden aangezet
wanneer ACTIVITIES wordt ingedrukt.
Instellen van de acties
Via het menu op het scherm kunt u opgeven welke acties
door de Easy macro-opdracht moeten worden uitgevoerd
in de Easy macro-modus (➔ 28).
1
Druk op RECEIVER gevolgd door SETUP.
Het hoofdmenu wordt op het scherm zichtbaar.
■ Receiver inschakelen
`Inschakelen:
AV-receiver voor het aanzetten van
“Inschakelen”.
`Uitschakelen:
AV-receiver voor het aanzetten van
“Uitschakelen”.
Met deze optie kan de AV-receiver worden
aangezet wanneer ACTIVITIES wordt ingedrukt.
Tip
• Als het hoofdmenu niet verschijnt, zorg er dan voor dat de
juiste externe ingang op uw tv geselecteerd is.
2
Gebruik q/w om “Configuratie
afstandsbediening” te selecteren, en druk
vervolgens op ENTER.
Het “Configuratie afstandsbediening”-menu wordt
zichtbaar.
■ Bronkeuze op de receiver
`Inschakelen:
AV-receiver ingangsselector is gewijzigd.
`Uitschakelen:
AV-receiver ingangsselector is niet gewijzigd.
Met deze optie kan de ingangsselector van de AVreceiver worden aangezet wanneer ACTIVITIES
wordt ingedrukt.
8. Configuratie afstandsbediening
1. Afstandsbediening Mode Instellingen
2. Activities Setup
3
Gebruik q/w om “Activities Setup” te selecteren,
en druk vervolgens op ENTER.
Het “Activities Setup”-menu wordt zichtbaar.
■ Weergave van de bron
`Inschakelen:
Start het weergeven van de bron van
“Inschakelen”.
`Uitschakelen:
Start het weergeven van de bron van
“Uitschakelen”.
Met deze optie kan de bron worden weergegeven
wanneer ACTIVITIES wordt ingedrukt.
8–2. Activities Setup
My Movie
My TV
My Music
4
Gebruik q/w om “My Movie” , “My TV” of “My
Music” te selecteren, en druk vervolgens op ENTER.
■ My Movie:
Acties voor MY MOVIE zijn gewijzigd.
■ My TV:
Acties voor MY TV zijn gewijzigd.
■ My Music:
Acties voor MY MUSIC zijn gewijzigd.
5
Gebruik q/w om een item te selecteren, en gebruik
e/r om de instelling te wijzigen.
De items worden hieronder uitgelegd.
8-2. Activities Setup
Bron
TV inschakelen
Bron inschakelen
Receiver inschakelen
Bronkeuze op de receiver
Weergave van de bron
My Movie
BD/DVD
Inschakelen
Inschakelen
Inschakelen
Inschakelen
Inschakelen
■ Bron
` BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC,
AUX, TUNER, TV/CD, PHONO, PORT,
NET/USB
Met deze instelling kunt u de ingangsbron selecteren.
■ TV inschakelen
` Inschakelen:
TV voor het aanzetten van “Inschakelen”.
` Uitschakelen:
TV voor het aanzetten van “Uitschakelen”.
Met deze optie kan de tv worden aangezet
wanneer ACTIVITIES wordt ingedrukt.
Dit zijn de standaard instellingen.
Item
Standaard instellingen
My Movie
My TV
My Music
Bron
BD/DVD
CBL/SAT
TV/CD
TV inschakelen
Inschakelen Inschakelen Uitschakelen
Bron inschakelen Inschakelen Inschakelen Inschakelen
Receiver
inschakelen
Inschakelen Inschakelen Inschakelen
Bronkeuze op de
receiver
Inschakelen Inschakelen Inschakelen
Weergave van de
bron
Inschakelen Uitschakelen
Inschakelen
Nl
89
6
Druk op ENTER.
Er verschijnt een melding voor het overzetten.
8-2. Activities Setup
My Movie
Nu kunnen we de data naar de afstandsbediening doorseinen.
Vergeet niet de afstandsbediening op de receiver te richten.
Kies met de ENTER-toets van de afstandsbediening “OK”.
Klaar?
OK
Richt de afstandsbediening op de sensor op de AVreceiver, zoals hieronder afgebeeld.
Overneemopdrachten
De afstandsbediening van de AV-receiver kan de
opdrachten van andere afstandsbedieningen overnemen.
Door het bijvoorbeeld overzetten van de
weergaveopdracht vanaf de afstandsbediening van uw cdspeler, kan de afstandsbediening deze overnemen, en
dezelfde opdracht overzenden wanneer de 1 is
ingedrukt in de CD afstandsbedieningsmodus.
Dit is handig voor als u de juiste code voor de
afstandsbediening hebt ingevuld (➔ 86), maar sommige
toetsen niet functioneren zoals verwacht.
Sensor afstandsbediening (Zender)
ON
Inkomende sensor
15
REMOTE
MODE
15
ongeveer
5m
15° uit het midden
(Links/Rechts/
Omhoog/Omlaag)
7
1
Druk op ENTER.
8–2. Activities Setup
My Movie
2
Even wachten...
3
Wanneer de overdracht goed is uitgevoerd, verschijnt
het volgende scherm.
My Movie
Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de
toets waar u de nieuwe opdracht wilt
onderbrengen.
Richt de afstandsbedieningen op elkaar, op
ongeveer 5 tot 15 cm afstand, en houd daarna de
toets ingedrukt waarvan u de opdracht wilt
overnemen, totdat de toets REMOTE MODE
knippert.
Als de opdracht goed is overgenomen, knippert de
toets REMOTE MODE tweemaal.
PE
TA
C
IS
D
W
PO
ER
D
DV
EE
SL
VID
D
C
D
DV
P
U
O
R
G
D
-2
EO
C
VID
IN
PE
TA
-1
EO
M
IM
D
P
H
I-CT
ULTPU
M IN
RE
SUOD
M
Ongeveer 5 tot 15 cm
ER
Gelukt
O
N
R O
T
TO H
SE
C P
ER E
LE R
N PR
SE E
TU
T UN
PU T
C
H
SE
L
EV
STE
TEON
T
EL
M
U
TIN
G
VO
LU
E
M
R
8-2. Activities Setup
Houd de REMOTE MODE toets die u wilt resetten
ingedrukt voor de modus waarin u de opdracht
wilt gebruiken, en druk op de toets ON tot de toets
REMOTE MODE oplicht (ongeveer 3 seconden).
Terug
8
9
Nl
90
Druk op ENTER.
Het “Activities Setup”-menu verschijnt op het
scherm.
Druk op SETUP.
Het instelmenu wordt afgesloten.
Meegeleverde
afstandsbediening
4
Herhaal stap 2 en 3 om nog meer opdrachten over
te nemen.
Druk op een REMOTE MODE wanneer u klaar bent.
de toets REMOTE MODE knippert tweemaal.
1
Opmerking
• Onder de volgende toetsen kunnen nieuwe opdrachten worden
ondergebracht: REMOTE MODE, ALL OFF, MY MOVIE,
MY TV, MY MUSIC en MODE.
• De afstandsbediening kan ongeveer 70 tot 90 opdrachten overnemen,
hoewel dat minder is bij opdrachten die veel geheugen gebruiken.
• Toetsen van de afstandsbediening, zoals Play, Stop, Pause, enz.
zijn voorgeprogrammeerd met opdrachten voor de besturing van
Onkyo cd-spelers, cassettedecks, en dvd-spelers. Zij kunnen
echter ook nieuwe opdrachten overnemen, en ook altijd weer als
voorgeprogrammeerde toetsen worden hersteld door het resetten
van de afstandsbediening (➔ 87).
• Herhaal deze procedure voor het overschrijven van een eerder
overgenomen opdracht.
• Afhankelijk van de afstandsbediening die u gebruikt, kunnen er
enkele toetsen zijn die niet functioneren zoals verwacht, of zelfs
enkele afstandsbedieningen waarin helemaal geen opdrachten in
kunnen worden overgenomen.
• Alleen opdrachten van infrarood afstandsbedieningen kunnen
worden overgenomen.
• Wanneer de batterijen van de afstandsbediening leeg raken, gaan
alle overgenomen opdrachten verloren en moeten allemaal weer
opnieuw worden overgenomen. Het is dus belangrijk dat u de
andere afstandsbedieningen niet weggooit.
■ Het wissen van overgenomen opdrachten
1. Houd de REMOTE MODE toets die u wilt resetten
ingedrukt voor de modus waarin u de opdracht wilt
wissen, en houd de toets TV 9 ingedrukt totdat de
toets REMOTE MODE oplicht (ongeveer 3 seconden).
2. Druk op REMOTE MODE of op de toets waarvan u
de opdrachten wilt wissen.
De toets REMOTE MODE knippert tweemaal.
Wanneer u op REMOTE MODE drukt, worden alle
opdrachten gewist die in die afstandsbediening zijn
overgenomen.
2
Druk op de toetsen waarvan u de handelingen in
de macro wilt programmeren in de volgorde
waarin u ze uitgevoerd wilt hebben.
Voor het voorbeeld met de cd hierboven drukt u op de
volgende toetsen: ON, TV/CD, 1.
Opmerking
• MODE is ongeldig tijdens het maken van macro’s.
3
Druk nogmaals op ACTIVITIES nadat u klaar
bent.
De toets ACTIVITIES knippert tweemaal.
Als u 32 opdrachten hebt ingevoerd, wordt het
proces automatisch beëindigd.
Opmerking
• Nadat u nieuwe macro-opdrachten hebt overgenomen,
functioneert de originele macro niet meer. Als u de
originele macro weer terugplaatst, moet u de opdrachten
opnieuw in de macro opnemen.
Macro’s activeren
Druk op MY MOVIE, MY TV, of MY MUSIC.
De opdrachten in de macro worden verstuurd in de
volgorde waarin zij geprogrammeerd zijn. Houd de
afstandsbediening gericht op de AV-receiver totdat
alle opdrachten zijn verzonden.
Macro’s kunnen tegelijkertijd worden geactiveerd,
ongeacht de huidige modus van de
afstandsbediening.
Normale macro’s gebruiken
U kunt de toets ACTIVITIES van de afstandsbediening
programmeren om een reeks van acties door de
afstandsbediening uit te laten voeren.
Voorbeeld:
Voor het afspelen van een cd moeten de volgende
handelingen worden uitgevoerd:
1. Druk op RECEIVER om de afstandsbedieningmodus
voor de ontvanger te selecteren.
2. Druk op ON voor het aanzetten van de AV-receiver.
3. Druk op TV/CD om de TV/CD ingangsbron te
selecteren.
4. Druk op 1 voor het afspelen van de cd-speler.
U kunt ACTIVITIES zo programmeren dat alle vier de
handelingen met slechts een druk op de toets worden uitgevoerd.
Houd de RECEIVER ingedrukt, en ook de
MY MOVIE, MY TV, of MY MUSIC totdat
MY MOVIE, MY TV, of MY MUSIC brandt
(ongeveer 3 seconden).
Macro’s wissen
1
2
Houd de HOME ingedrukt, en ook de ALL OFF
tot ALL OFF oplicht (ongeveer 3 seconden).
Druk opnieuw op ALL OFF.
De toets ALL OFF knippert tweemaal.
Opmerking
• Het wijzigt naar de modus Easy macro wanneer de macro
gewist is (➔ 28).
• Wanneer u de modus Normale macro, kunt u geen
gebruikmaken van de easy macro-opdracht, inclusief de
wijziging van de broncomponent.
Macro’s maken
In elke ACTIVITIES kan één macro worden opgeslagen,
en elke macro kan maximaal 32 opdrachten bevatten.
ALL OFF
MY MOVIE,
MY TV,
MY MUSIC
RECEIVER
Nl
91
Overig
Problemen oplossen
Kijk in dit gedeelte voor een oplossing als u problemen
hebt met het gebruik van AV-receiver. Neem contact op
met uw Onkyo-leverancier als u het probleem niet zelf
kunt oplossen.
Probeer de AV-receiver te resetten als u het probleem
niet zelf kunt oplossen voordat u contact opneemt met
uw Onkyo-leverancier.
Voor het terugzetten van de AV-receiver naar de
fabrieksinstellingen zet u het aan en, terwijl u VCR/
DVR ingedrukt houdt, drukt u op ON/STANDBY.
“Clear” verschijnt op het display en de AV-receiver
gaat in de stand-by-stand.
Audio
■ Er is geen geluid of het is erg zacht
Zorg dat de juiste digitale ingangsbron is gekozen.
46
Zorg dat alle audio-stekkers volledig zijn ingestoken. 17
Zorg dat de ingangen en uitgangen van alle
componenten correct zijn aangesloten.
18–20
Zorg dat de polariteit van de luidsprekerkabels
correct is en dat de gestripte draden contact maken
met het metalen gedeelte van de
luidsprekeraansluitingen.
13
Zorg dat de juiste ingangsbron is gekozen.
25
Zorg dat de luidsprekerkabels geen kortsluiting
veroorzaken.
13
Controleer het volume. De AV-receiver is ontworpen —
om te genieten van thuistheater. Het heeft een groot
volumebereik, waardoor deze exact kan worden
afgesteld.
Houd er rekening mee dat de voorkeuzezenders en de
instellingen worden gewist als u de AV-receiver reset.
Als de MUTING indicator op de display knippert, 26
druk dan op de toets MUTING van de
afstandsbediening om het geluid van de AV-receiver
opnieuw weer te geven.
Als er een hoofdtelefoon is aangesloten op de
28
PHONES aansluiting, wordt er geen geluid naar de
luidsprekers gestuurd.
Controleer, indien er geen geluid is van een DVD—
speler die is aangesloten op een HDMI IN, de
uitgangsinstellingen van de DVD-speler, en selecteer
het ondersteunde audioformaat.
RECEIVER
HOME
Om de afstandsbediening in de fabrieksinstellingen
terug te zetten, de RECEIVER toets ingedrukt houden
en de HOME toets indrukken tot de RECEIVER
oplicht (ongeveer 3 seconden). Druk binnen
30 seconden nogmaals op RECEIVER.
Voeding
■ De AV-receiver kan niet worden aangezet
Zorg dat het netsnoer correct in het stopcontact zit.
—
Trek het netsnoer uit het stopcontact, wacht vijf seconden
of meer, en steek het opnieuw in het stopcontact.
—
■ De STANDBY-indicator knippert rood
Nl
92
Het beschermingscircuit is geactiveerd. Trek het
—
netsnoer meteen uit het stopcontact. Koppel alle
luidsprekerkabels en ingangsbronnen los, en laat
gedurende een uur de AV-receiver met rust, met het
netsnoer uitgetrokken. Sluit daarna het netsnoer
weer aan en stel het volume in op het maximum.
Indien de AV-receiver ingeschakeld blijft, het
volume op het minimum instellen, het netsnoer
uittrekken en uw luidsprekers en ingangsbronnen
weer aansluiten. Als de AV-receiver uitschakelt als u
het volume op maximum zet, het netsnoer uittrekken
en contact opnemen met uw Onkyo-leverancier.
Controleer de instellingen van de digitale audiouitgang op het aangesloten apparaat. Bij sommige
spelconsoles, zoals deze die DVD ondersteunen, is
de standaardinstelling uitgeschakeld.
—
Bij sommige DVD-videodiscs moet u een audiouitgangsformaat kiezen in een menu.
—
Indien uw draaitafel gebruik maakt van een MCcartridge, moet u een MC-hoofdversterker of een
MC-transformator aansluiten.
—
Controleer of geen van de aansluitkabels verbogen,
verdraaid of beschadigd is.
—
Niet alle luistermodi maken gebruik van alle
luidsprekers.
37
Specificeer de luidsprekerafstanden en regel de
individuele luidsprekerniveaus.
48
Zorg dat de meetmicrofoon van de luidspreker niet
meer aangesloten is.
—
Het ingangssignaalformaat is ingesteld op “PCM” of 62
“DTS”. Zet het op “Automatisch”.
■ Alleen de voorluidsprekers produceren geluid
Wanneer de Stereo- of Mono-luistermodus is
—
geselecteerd, produceren alleen de voorluidsprekers
en de subwoofer geluid.
In luistermodus Mono produceren alleen de
luidsprekers voor geluid als de instelling van de
“Weergaveluidspreker” op “Left / Right” staat.
50
Controleer de luidsprekerconfiguratie.
47
■ Audio Return kanaal audio kan worden beluisterd
via de luidsprekers van de TV/monitor die
aangesloten zijn op de HDMI OUT SUBaansluiting
Wijzig de Audio Selector-instellingen van de TV/CD 62
ingangsselector.
■ Alleen de middenluidspreker produceert geluid
Indien u de Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro —
Logic IIx Music, of Dolby Pro Logic IIx Game
luistermodus gebruikt met een monobron, zoals een
AM-radiostation of een mono tv-programma, is het
geluid geconcentreerd in de middenluidspreker.
In luistermodus Mono produceren alleen de
luidsprekers voor geluid als de instelling van de
“Weergaveluidspreker” op “Center” staat.
50
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn. 47
■ De surround luidsprekers produceren geen geluid
Wanneer de T-D (Theater-Dimensional),
luistermodus Stereo of Mono is geselecteerd,
produceren de surround luidsprekers geen geluid.
—
Afhankelijk van de bron en de actuele luistermodus, —
kan het gebeuren dat er niet veel geluid wordt
geproduceerd door de surround luidsprekers.
Probeer een andere luistermodus te selecteren.
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn. 47
■ De middenluidspreker produceert geen geluid
Bij het selecteren van de luistermodus Stereo of de
Mono produceren de centrale luidsprekers geen geluid.
—
In luistermodus Mono produceren alleen de
luidsprekers voor geluid als de instelling van de
“Weergaveluidspreker” op “Left / Right” staat.
50
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn. 47
■ De luidsprekers voor-hoog, voor-breed en
surround achter produceren geen geluid
Afhankelijk van de huidige luistermodus, is het
37
mogelijk dat de luidstprekers voor-hoog, voor-breed
en surround achter geen geluid produceren. Selecteer
een andere luistermodus.
Bij sommige bronnen is het mogelijk dat de
luidsprekers voor-hoog, voor-breed en surround
achter niet veel geluid produceren.
—
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn. 47
Als Powered Zone 2 gebruikt wordt, wordt de
73
weergave in de hoofdruimte beperkt tot 7.1-kanalen
en produceren de luidsprekers voor-breed en
surround achter geen geluid.
Als Actieve Zone 3 gebruikt wordt, wordt de
74
weergave in de hoofdruimte beperkt tot 7.1-kanalen
en produceren de voorluidsprekers hoog en de
surround achterluidsprekers geen geluid.
■ De subwoofer produceert geen geluid
Bij de weergave van bronmateriaal dat geen
informatie in het LFE kanaal bevat, produceert de
subwoofer geen geluid.
—
Zorg dat de luidsprekers correct geconfigureerd zijn. 47
■ Er is geen geluid bij een bepaald signaalformaat
Controleer de instellingen van de digitale audiouitgang op het aangesloten apparaat. Bij sommige
spelconsoles, zoals deze die DVD ondersteunen, is
de standaardinstelling uitgeschakeld.
—
Bij sommige DVD-videodiscs moet u een audiouitgangsformaat kiezen in een menu.
—
Afhankelijk van het ingangssignaal kunnen sommige 37–41
luistermodi niet worden geselecteerd.
■ Met deze knop selecteert u de luistermodus
Pure Audio
De luistermodus Pure Audio kan niet worden
geselecteerd als zone 2/3 aan is.
—
■ Geen 6.1/7.1 weergave
Als de luidsprekers surround achter, voor-breed en
voor-hoog niet zijn aangesloten, of zone 2/3
luidsprekers gebruikt worden, is 6.1/7.1 weergave
niet mogelijk.
—
U kunt niet altijd alle luistermodi selecteren,
afhankelijk van het aantal aangesloten luidsprekers.
37–41
■ Het volume van de luidspreker kan niet worden
ingesteld (het volume kan niet worden ingesteld
op MAX (100.0))
Controleer of het maximum volume is ingesteld.
57
Als het volume van elke afzonderlijke luidspreker is 29, 48
ingesteld op hoge positieve waarden, dan kan het
maximum hoofdvolume verlaagd worden. Merk op
dat de volumesterktes van de afzonderlijke
luidsprekers automatisch worden ingesteld nadat de
Audyssey MultEQ® ruimtecorrectie en
luidsprekerinstelling is uitgevoerd.
■ Er is ruis hoorbaar
Het gebruik van kabelbinders om audio-snoeren
samen te binden met stroomkabels,
luidsprekerkabels, enz. kan de audioprestaties doen
afnemen. Vermijd dit.
—
Een audiokabel kan storing oppikken. Probeer de
kabels anders te leggen.
—
■ De Late Night-functie werkt niet
Controleer of het bronmateriaal Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, of Dolby TrueHD is.
61
■ Over DTS-signalen
Als DTS-programmamateriaal eindigt en de DTS
—
bitstream stopt, blijft de AV-receiver in de
luistermodus DTS, en blijft de DTS indicator aan.
Dit voorkomt ruis tijdens het pauzeren, het snel
vooruit of terugspoelen van uw speler. Indien u uw
speler omschakelt van DTS naar PCM, kan het
gebeuren dat u geen geluid hoort omdat de AVreceiver de formaten niet onmiddellijk omschakelt.
Stop in dat geval uw speler gedurende drie seconden,
en start daarna de weergave opnieuw.
Bij sommige CD- en LD-spelers kunt u DTS—
materiaal niet correct weergeven, hoewel uw speler
verbonden is met een digitale ingang van de AVreceiver. Dit is gewoonlijk omdat de DTS bitstream
bewerkt werd (bijv. uitgangsniveau, samplingfrequentie of frequentieweergave veranderd) en de
AV-receiver deze niet herkent als een origineel DTSsignaal. In dergelijke gevallen kan het gebeuren dat u
ruis hoort.
Bij de weergave van DTS-programmamateriaal kan —
het bij pauzeren, snel vooruit- of terugspoelen
gebeuren dat u een kort ruisgeluid hoort. Dit is geen
storing.
■ Het begin van audio die wordt ontvangen door
een HDMI IN is niet hoorbaar
Omdat het langer duurt om het formaat van een
—
HDMI-signaal te identificeren dan bij andere digitale
audiosignalen, start de audio-output mogelijk niet
meteen.
Nl
93
■ Het display verschijnt op het scherm
Video
■ Er is geen beeld
Zorg dat alle videostekkers volledig ingestoken zijn. 17
Zorg dat elk videocomponent goed is aangesloten.
18, 19,
80
Als uw TV is aangesloten op de HDMI-uitgang, stel 43, 45
dan de instelling “Monitoruitgang” in op een
andere optie dan “Analoog” en selecteer “- - - - -” in
de “HDMI ingang” om naar composiet video, SVideo en andere component video-bronnen te kijken.
Als de TV op de COMPONENT VIDEO
43, 45
MONITOR OUT, MONITOR OUT S of
MONITOR OUT V is aangesloten, dient het
onderdeel “Monitoruitgang” op “Analoog” te
worden ingesteld en moet “- - - - -” worden gekozen
in de “Componentvideo-ingang”, om te kunnen
kijken naar composietvideo- en S-videobronnen.
Als de videobron aangesloten is op een HDMIingang, moet u die ingang toewijzen aan een
ingangsselector, en moet uw tv aangesloten zijn op
de HDMI-uitgang of COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT.
19, 45
Indien de videobron aangesloten is op een HDMIingang, moet u die ingang toewijzen aan een
ingangsselector, en moet uw tv aangesloten zijn op
de HDMI-uitgang.
18, 45
Als de luistermodus Pure Audio is geselecteerd,
wordt het videocircuit uitgeschakeld, en worden
alleen videosignalen via HDMI IN weergegeven.
—
Zorg dat de video-ingang waarop de AV-receiver is
aangesloten, op uw tv geselecteerd is.
—
44
—
Verplaats de AV-receiver weg van uw tv of computer.
—
Luister naar het station in mono.
32
Bij het luisteren naar een AM-station kan het
gebruiken van de afstandsbediening ruis
veroorzaken.
—
Voorbijrijdende auto’s en vliegtuigen kunnen storing —
veroorzaken.
—
Installeer een nieuwe buitenantenne als de ontvangst —
niet verbetert.
Afstandsbediening
■ De afstandsbediening werkt niet
Zorg dat de batterijen geplaatst zijn met de polariteit 4
in de juiste richting.
Zorg dat de afstandsbediening niet te ver weg is van 4
de AV-receiver, en dat er geen hindernis is tussen de
afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor
van de AV-receiver.
Zorg dat de AV-receiver niet wordt beschenen door direct
zonlicht of TL-verlichting. Verplaats zo nodig het toestel.
—
Als de AV-receiver in een rek of een kast met deuren van
gekleurd glas is geplaatst, werkt de afstandsbediening
mogelijk niet betrouwbaar als de deuren gesloten zijn.
—
Zorg dat u de juiste modus van de afstandsbediening 11, 87
hebt gekozen.
Wanner de resolutie is ingesteld op een “Resolutie” 44
die niet door de tv wordt ondersteund, wordt er geen
video via de HDMI-uitgang weergegeven.
Als de melding “Resolution Error” op de display
—
van de AV-receiver verschijnt, geeft dit aan dat uw tv
de huidige videoresolutie niet ondersteunt en u een
andere resolutie op uw dvd-speler moet selecteren.
■ De menu’s verschijnen niet op het scherm
Geef bij het instellen van de “TV-formaat” het tvsysteem op dat in uw omgeving wordt gebruikt.
57
Zorg dat de video-ingang waarop de AV-receiver is
aangesloten, op uw tv geselecteerd is.
—
Als uw TV is aangesloten op analoge uitgangen, stelt 43
u “Monitoruitgang” in op “Analoog”.
■ Het beeld is vervormd
94
Verplaats de antenne.
Plaats nieuwe batterijen. Meng nieuwe en oude batterijen 4
of verschillende types van batterijen niet door elkaar.
Betrouwbare werking met een HDMI-naar-DVI
98
adapter wordt niet gegarandeerd. Bovendien worden
videosignalen van een PC niet gegarandeerd.
Nl
■ De ontvangst vertoont ruis, FM stereoontvangst vertoont ruis, of de FM STEREO
indicator wordt niet zichtbaar
Zorg voor gebruik van dit apparaat dat RECEIVER —
wordt ingedrukt.
■ Er is geen beeld van een bron die is
aangesloten op een HDMI IN
Geef in de “TV-formaat” het tv-systeem op dat in
uw omgeving wordt gebruikt.
Tuner
Betonnen muren verzwakken radiosignalen.
Alsde videobron aangesloten is op een composiet
19
video-ingang, moet uw tv worden aangesloten op de
HDMI-uitgang of de bijbehorende composiet videouitgang.
Als de instelling “Monitoruitgang” is ingesteld op
“Analoog” en de instelling “Resolutie” is niet
ingesteld op “Doorheen”, wordt er geen video
uitgevoerd door de HDMI-uitgangen.
Afhankelijk van het ingangssignaal, kan het zijn dat 57
de display niet verschijnt wanneer het ingangssignaal
van de HDMI IN wordt doorgegeven naar een
apparaat dat aangesloten is op de HDMI-uitgang.
57
Bij gebruik van de afstandsbediening voor het beide nen —
van AV-componenten van andere fabrikanten, kunnen
sommige toetsen anders werken dan verwacht.
Zorg dat u de juiste code van de afstandsbediening
hebt ingevoerd.
86
Zorg dat u dezelfde ID hebt ingesteld op zowel de
AV-receiver als de afstandsbediening.
57
■ Andere componenten kunnen niet worden bediend
Controleer, als het gaat om een component van
Onkyo, of de u kabel en de analoge audiokabel
correct aangesloten zijn. Als alleen een u kabel
wordt aangesloten, werkt dit niet.
20
Zorg dat u de juiste modus van de afstandsbediening 11, 87
hebt gekozen.
Als u een cassette-tapedeck hebt aangesloten op de
TV/CD IN-aansluiting, of een RI-Dock op de TV/
CD IN of GAME IN of VCR/DVR INaansluitingen, moet u het display van de ingang
instellen om de afstandsbediening goed te laten
functioneren.
27
Als u het apparaat niet kunt bedienen, moet u de
juiste code van de afstandsbediening invoeren.
84
Om een component van een andere fabrikant te bedienen, 86
richt u de afstandsbediening op die component.
Als geen van de codes werkt, gebruik dan de
leerfunctie om de commando’s van de
afstandsbediening van de andere apparatuur aan te
leren.
90
Om een Onkyo component te bedienen die is aangesloten
via u, de afstandsbediening richten op de AV-receiver.
Voer eerst de juiste code van de afstandsbediening in.
86
—
Opnemen
—
Ter voorkoming van signaallussen en schade aan de —
AV-receiver, worden ingangssignalen met dezelfde
naam niet aan de uitgangen doorgegeven (VCR/
DVR IN tot VCR/DVR OUT).
—
69
■ Weergave stopt tijdens het luisteren naar
muziekbestanden op de server
68
Als u grote bestanden op uw computer download of —
kopieert, kan de weergave onderbroken worden.
Probeer niet-gebruikte programma’s af te sluiten,
gebruik een krachtigere computer of gebruik een
speciale server.
■ U kunt geen verbinding maken met de AVreceiver via een internetbrowser
Als u DHCP gebruikt, zal uw router niet altijd
70
hetzelfde IP-adres aan de AV-receiver toewijzen. Als
u geen verbinding kunt maken met een server of
internetradiostation moet u daarom het IP-adres van
de AV-receiver opnieuw controleren op het scherm
“Netwerk”.
69
Weergave van USB-massaopslagapparaten
■ Geen toegang mogelijk tot de muziekbestanden
opgeslagen op een USB-apparaat
Controleer of het USB-apparaat correct is
aangesloten.
—
De AV-receiver ondersteunt USB-apparaten die in de —
classificatie USB-massaopslagapparaat vallen. Het
kan gebeuren dat afspelen toch niet mogelijk is met
bepaalde USB-apparaten, zelfs wanneer deze in de
classificatie USB-massaopslagapparaat vallen.
Zone 2/3
■ Er is geen geluid
Alleen componenten, aangesloten op analoge
—
ingangen, kunnen worden weergegeven in Zone 2/3.
■ De Zone 2/3 luidsprekers produceren geen
geluid
Actieve Zone 2 kan niet worden gebruikt als
“Speakertype(front)” ingesteld is op “Bi-Amp”.
47
Om de opstelling Zone 2 te gebruiken, moet u de
“Actieve Zone2” instelling op “Geactiveerd”
zetten.
75
Om de opstelling Zone 3 te gebruiken, moet u de
“Actieve Zone3” instelling op “Geactiveerd”
zetten.
75
Muziekserver en internetradio
USB-geheugenopslagapparaten met
veiligheidsfuncties kunnen niet worden afgespeeld.
—
Andere
■ Stand-by stroomverbruik
58, 69,
In de volgende situaties kan het stroomverbruik
81
oplopen tot een maximum van 55W:
1. U maakt gebruik van de universele
poortaansluiting.
2. “Regeling” staat op “Inschakelen” in de
instelling “Netwerk”.
3. De instelling “HDMI Regeling (RIHD)” staat
op “Aan”. (Afhankelijk van de tv-status, gaat de
AV-receiver zoals gebruikelijk op stand-by
modus.)
■ Het geluid verandert als ik mijn hoofdtelefoon
aansluit
■ U hebt geen toegang tot de server of
internetradio
Controleer de netwerkverbinding tussen de AVreceiver en uw router of switch.
Controleer de “Netwerk Instellingen”.
Controleer de “Netwerk Instellingen”.
■ Kan niet opemen
Als luistermodus Pure Audio is geselecteerd, is opnemen
niet mogelijk omdat er geen videosignalen worden
weergegeven. Selecteer een andere luistermodus.
68
—
Probeert u de kennis van een afstandsbediening over —
te nemen die niet kan worden gebruikt voor het
overnemen? Sommige opdrachten kunnen niet
worden overgenomen, vooral opdrachten die uit
verschillende instructies bestaan.
Zorg dat de juiste ingang op uw recorder is geselecteerd.
Controleer of de server ingeschakeld en compatibel
is met de AV-receiver.
Als de server grote muziekbestanden aan
—
verschillende netwerkapparaten tegelijk beschikbaar
stelt, kan het netwerk overbelast raken waardoor de
weergave onderbroken wordt. Verminder het aantal
weergaveapparaten op het netwerk, upgrade het
netwerk of gebruik een switch in plaats van een hub.
■ Kan geen opdrachten van een andere
afstandsbediening overnemen
Zorg bij het overnemen van opdrachten dat de
verzendpunten van beide afstandsbedieningen naar
elkaar gericht zijn.
—
Controleer of uw server compatibel is met de AVreceiver.
Om een Onkyo component te bedienen die niet is
86
aangesloten via u, de afstandsbediening richten op
de component. Voer eerst de juiste code van de
afstandsbediening in.
Mogelijk is de ingevoerde code van de
afstandsbediening niet correct. Probeer alle codes
die weergegeven worden.
Controleer of uw modem en router goed zijn
aangesloten en beide zijn ingeschakeld.
—
Als een hoofdtelefoon wordt aangesloten, wordt de
luistermodus op stereo gezet, tenzij die al is
ingesteld op Stereo, Mono, Direct, of Pure Audio.
—
Nl
95
■ De luidsprekerafstand kan niet worden ingesteld
In sommige gevallen worden de correcte waarden
die geschikt zijn voor gebruik van thuistheater
automatisch ingesteld.
—
■ Het display werkt niet
Het display wordt uitgeschakeld als de luistermodus —
Pure Audio wordt geselecteerd.
■ Hoe verander ik de taal van een multiplex bron
Gebruik de “Multiplex” instelling op het “Audio
instellingen” menu om “Hoofd” of “Sub” te
selecteren.
Zet voor u het netsnoer uit het stopcontact trekt de AVreceiver op standby.
Belangrijke opmerking met betrekking tot het
weergeven van video
50
■ De u functies werken niet
Om u te gebruiken, moet u zorgen voor een u
verbinding en een analoge audioverbinding (RCA)
tussen de AV-receiver en de component, zelfs als ze
digitaal aangesloten zijn.
Onkyo is niet verantwoordelijk voor schade (zoals huurkosten
voor CD’s) omwille van mislukte opnames door een storing
aan het apparaat. Zorg, voordat u belangrijk materiaal
opneemt, dat het materiaal correct zal worden opgenomen.
20
Als Zone 2 of Zone 3 ingeschakeld is, zullen de u —
functies niet werken.
De AV-receiver kan component video, S-Video, en
composiet videobronnen opconverteren voor weergave op
een tv die aangesloten is op de HDMI-uitgang. Als de
beeldkwaliteit van de bron echter slecht is, kan
opconverteren zorgen voor een nog slechtere
beeldkwaliteit of het beeld zelfs doen verdwijnen.
Probeer in dat geval het volgende:
1
■ De functies Systeem aan/Standby en Direct
Change werken niet voor componenten die zijn
aangesloten via u
Als de videobron is aangesloten op een
S-videoingang, sluit dan uw tv aan op een
MONITOR OUT S.
Als de videobron is aangesloten op een composiet
videoingang, sluit dan uw tv aan op MONITOR
OUT V.
Als Zone 2 of Zone 3 ingeschakeld is, zullen de u —
functies niet werken.
■ Bij het uitvoeren van de “Audyssey MultEQ®
ruimtecorrectie en luidsprekerinstelling”
mislukt de meting en verschijnt de melding
“Omgevingsruis is te sterk.”
Dit kan worden veroorzaakt door een storing in uw
luidsprekereenheid. Controleer of het apparaat
normaal geluid produceert.
—
■ De volgende instellingen kunnen worden
uitgevoerd voor de S-video en composiet videoingangen
U moet de toetsen op het apparaat gebruiken om deze
instellingen uit te voeren.
1. Druk, terwijl u de ingangsselectortoets ingedrukt houdt voor
de ingangsbron die u wilt selecteren, op de toets SETUP.
2. Gebruik e/r om de instelling te wijzigen.
3. Druk op de toets van de ingangsselector voor de gewenste
ingangsbron zodra u klaar bent.
• Videoverzwakking
Deze instelling kan worden uitgevoerd voor de BD/
DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME of AUX ingang.
Indien u een spelconsole op de composiet video-ingang
hebt aangesloten, en het beeld niet helder is, kunt u de
versterking verminderen.
Video ATT:OFF: (standaard).
Video ATT:ON: Versterking verminderd met 2dB.
Nl
96
De AV-receiver bevat een microcomputer voor de
signaalverwerking en bedieningsfuncties. In zeer zeldzame
situaties kunnen ernstige storingen, ruis van een externe
bron, of statische elektriciteit het apparaat doen vastlopen.
Dit is erg onwaarschijnlijk, maar als het toch zou gebeuren:
het netsnoer uit het stopcontact trekken, minstens vijf
seconden wachten, en het netsnoer weer insteken.
Als de videobron is aangesloten op een component
videoingang, sluit dan uw tv aan op de
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.
2
Selecteer op het hoofdmenu “In-/
uitgangstoewijzing”, en vervolgens “HDMI
ingang”.
Selecteer de relevante ingangsselector, en wijs
deze toe aan “- - - - -” (➔ 45).
3
Selecteer op het hoofdmenu “In-/
uitgangstoewijzing”, en vervolgens
“Componentvideo-ingang” (➔ 45):
Selecteer, als de videobron is aangesloten op
COMPONENT VIDEO IN 1, de relevante
ingangsselector, en wijs deze toe aan “IN 1”.
Selecteer, als de videobron is aangesloten op
COMPONENT VIDEO IN 2, de relevante
ingangsselector, en wijs deze toe aan “IN 2”.
Selecteer, als de videobron is aangesloten op een
S-Videoingang of composiet videoingang, de
relevante ingangsselector, en wijs deze toe aan
“- - - - -”.
Opmerking
• Als de instelling “Monitoruitgang” op “Analoog” staat, druk
dan tegelijkertijd op VCR/DVR en RETURN op de AV-receiver.
Selecteer “Skip” in de instelling “VideoProcessor” op de
display. Druk tegelijkertijd op dezelfde toetsen om de
oorspronkelijke instelling terug te zetten. Als u “In gebruik”
selecteert, geeft AV-receiver videosignalen vanaf de
videoprocessor weer.
Specificaties
Versterkergedeelte
Max. uitgangsvermogen
Alle kanalen:
9 kan. × 180 W bij 6 ohm, 1 kHz, 1 kan.
aangestuurd (IEC)
Dynamisch vermogen 300 W (3 Ω, voor)
250 W (4 Ω, voor)
150 W (8 Ω, voor)
THD (Total Harmonic Distortion)
0,08% (Max. vermogen)
Dempingsfactor
60 (voor, 1 kHz, 8 Ω)
Ingangsgevoeligheid en impedantie
200 mV/47 kΩ (LINE)
2,5 mV/47 kΩ (PHONO MM)
Max. RCA uitgangsvermogen en impedantie
200 mV/470 Ω (PRE OUT)
Maximale RCA uitgangsvermogen en impedantie
4,6 V/470 Ω (PRE OUT)
Grammafoon overbelasting
70 mV (MM 1 kHz 0,5%)
Frequentieweergave
5 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB (Directe
modus)
Eigenschappen toonregeling
±10 dB, 50 Hz (BASS)
±10 dB, 20 kHz (TREBLE)
Signaal/ruis-verhouding
110 dB (LINE, IHF-A)
80 dB (PHONO, IHF-A)
Luidsprekerimpedantie
4 of 6 Ω - 16 Ω
■ HDMI
Ingang
Uitgang
Videoresolutie
Audioformaat
Ondersteund
IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, IN 5, IN 6,
AUX INPUT
OUT MAIN, OUT SUB
1080p
Dolby TrueHD, DTS Master Audio,
DVD-Audio, DSD
3D, Audio Return Channel, Deep Color,
x.v.Color, LipSync, CEC
■ Video-ingangen
Component
S-Video
Composiet
Analoge RGB-ingang
IN 1, IN 2
BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME
BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME,
AUX
PC IN
■ Video-uitgangen
Component
S-Video
Composiet
MONITOR OUT
MONITOR OUT, VCR/DVR OUT
MONITOR OUT, VCR/DVR OUT
■ Audio-ingangen
Digitaal
Optisch: 2 (Achter), 1 (Voor)
Coaxiaal: 3
Analoog
BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME,
PC, TV/CD, AUX, PHONO
Meerkanaals-ingangen 7.1
Videogedeelte
■ Audio-uitgangen
Ingangsgevoeligheid/Uitgangsniveau en impedantie
1 Vp-p/75 Ω (Component en S-Video Y)
0,7 Vp-p/75 Ω (Component PB/CB, PR/CR)
0,25 Vp-p/75 Ω (S-Video C)
1 Vp-p/75 Ω (Composite)
Component video frequentieweergave
5 Hz - 100 MHz/+0 dB, -3 dB
Analoog
VCR/DVR, ZONE 2/3 PRE OUT
Analoog meerkanaals Pre uitgangen
9
Subwoofer pre-uitgangen
2
Luidsprekeruitgangen Hoofd (L, R, C, SL, SR, SBL, SBR) +
ZONE2/Voor Breed (L, R),
+ ZONE3/Voor Hoog (L, R)
Hoofdtelefoon
1 (6,3 ø)
Tunergedeelte
FM-afstembereik
AM-afstembereik
Voorkeuzezender
87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS
522/530 kHz - 1611/1710 kHz
40
Algemeen
Voeding
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Verbruik
830 W
Stand-by Stroomverbruik
0,3 W
Afmetingen
435 mm × 198,5 mm × 435,5 mm
(B × H × D)
Gewicht
18,7 kg
■ Andere
SETUP MIC
RS232
Ethernet
IR Ingang
IR Uitgang
12 V Trigger Out
USB
Universele Poort
RI
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Specificaties en kenmerken kunnen veranderen zonder
kennisgeving vooraf.
Nl
97
Over HDMI
Ontworpen om te voldoen aan de toegenomen eisen van digitale tv, is HDMI (High Definition Multimedia Interface) een
nieuwe digitale interfacenorm voor het aansluiten van tv’s, projectoren, Blu-ray disc-/DVD-spelers, set-top boxen, en
andere videocomponenten. Tot op heden waren er diverse video- en audiokabels nodig om AV-componenten aan te
sluiten. Bij HDMI kan één enkele kabel stuursignalen, digitale video en tot acht kanalen digitale audio (2-kanaals PCM,
multikanaals digitale audio, en multikanaals PCM) transporteren.
De HDMI videostroom (het videosignaal) is compatibel met DVI (Digital Visual Interface)*1, zodat tv’s en displays met
een DVI-ingang kunnen worden aangesloten met behulp van een HDMI-naar-DVI adapterkabel. (Dit werkt mogelijk niet
bij sommige tv’s en displays, wat leidt tot geen beeld.)
De AV-receiver maakt gebruik van HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, zodat alleen HDCPcompatibele componenten het beeld kunnen weergeven.
De HDMI interface van de AV-receiver is gebaseerd op de volgende norm:
Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, Deep Color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution
Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD en Multichannel PCM
Ondersteunde audio-formaten
• 2-kanaals lineaire PCM (32–192 kHz, 16/20/24 bit)
• Multikanaals lineaire PCM (tot 7.1 ch, 32–192 kHz, 16/20/24 bit)
• Bitstream (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio)
Uw Blu-ray disc-/DVD-speler moet ook de HDMI-uitgang van bovenstaande audioformaten ondersteunen.
Over de auteursrechtelijke bescherming
De AV-receiver ondersteunt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, een tegen kopiëren beschermd
systeem voor digitale videosignalen. Andere apparaten die via HDMI op de AV-receiver worden aangesloten, moeten ook
HDCP ondersteunen.
*1
*2
*3
DVI (Digital Visual Interface): De digitale display interface-norm, opgesteld door de DDWG*3 in 1999.
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): De video encryptietechnologie, ontwikkeld door Intel voor HDMI/DVI. Deze
werd ontworpen om videobeelden te beschermen en vereist een HDCP-compatibel apparaat om het versleutelde videosignaal weer
te geven.
DDWG (Digital Display Working Group): Het doel van deze open industrie-groep onder de leiding van Intel, Compaq, Fujitsu,
Hewlett Packard, IBM, NEC, en Silicon Image is het opstellen van een digitale aansluitspecificatie voor high-performance PC’s en
digitale displays.
Opmerking
• De HDMI videostroom is compatibel met DVI (Digital Visual Interface), zodat tv’s en displays met een DVI-ingang kunnen worden
aangesloten met behulp van een HDMI-naar-DVI adapterkabel. (Merk op dat DVI-aansluitingen alleen videosignalen transporteren, en
dat u dus moet zorgen voor een afzonderlijke aansluiting voor het geluid.) Een betrouwbare werking is met een dergelijke adapter echter
niet gegarandeerd. Bovendien worden videosignalen van een PC niet ondersteund.
• Het HDMI audiosignaal (sampling-frequentie, bitlengte, enz.) kan worden beperkt door de aangesloten broncomponent. Controleer de
instelling als het beeld niet goed is of er geen geluid is vanaf een component die is aangesloten via HDMI. Zie voor meer details de
handleiding van de aangesloten component.
Nl
98
Een RIHD-compatibele tv, speler of recorder
gebruiken
p, wat staat voor Remote Interactive over HDMI, is de naam van de besturingsfunctie waarvan de Onkyo
componenten gebruik maken. De AV-receiver kan worden gebruikt met een CEC (Consumer Electronics Control),
waardoor het systeem bestuurd kan worden via HDMI en deel uitmaakt van de HDMI-norm. CEC biedt interactiviteit
tussen de verschillende apparaten, maar de werking bij andere apparaten dan p-compatibele apparaten wordt niet
gegarandeerd.
■ Over p-compatibele apparaten
De volgende apparaten zijn p-compatibel. (Vanaf
Februari 2010) Bezoek de Onkyo website voor de laatste
gegevens.
TV
• Panasonic VIERA Link compatibele tv
• Toshiba REGZA-LINK compatibele tv
• Sharp tv (Raadpleeg Onkyo website voor de laatste
gegevens over compatibele modellen.)
Spelers/Recorders
• Onkyo en Integra p-compatibele spelers
• Panasonic VIERA Link compatibele spelers en recorders
(alleen bij gebruik samen met Panasonic VIERA Link
compatibele tv)
• Toshiba REGZA-Link compatibele spelers en recorders
(alleen bij gebruik samen met Toshiba REGZA-LINK
compatibele tv)
• Sharp spelers en recorders (alleen bij gebruik samen met
Sharp tv)
*
Andere modellen dan de voorgaande kunnen interactiviteit
bieden als ze compatibel zijn met CEC, dat deel uit maakt van
de HDMI-norm, maar de werking kan niet worden
gegarandeerd.
Opmerking
• Voor een juiste werking mag het p-compatibele apparaat
niet worden aangesloten op meer dan het volgend aantal HDMIingangen.
–Blu-ray disc-/DVD-speler staat op drie.
–Blu-ray disc-recorder/dvd-recorder/digitale videorecorder staat
op drie.
–Kabel/satelliet set-top box staat op vier.
• Sluit de AV-receiver niet aan op een andere AV-receiver/AV
versterker via HDMI.
• Indien er meer p-compatibele apparaten worden
aangesloten dan hierboven aangegeven, worden de gekoppelde
bewerkingen niet gegarandeerd.
■ Bewerkingen die kunnen worden uitgevoerd
met de p-aansluiting
Voor p-compatibele tv
De volgende gekoppelde bewerking is mogelijk door de
AV-receiver aan te sluiten op een p-compatibele
tv.
• De AV-receiver gaat in de stand-by modus als de tv in
stand-by gaat.
• U kunt het menu van het tv-scherm instellen op de
uitgang naar audio van de luidsprekers verbonden met de
AV-receiver, of met de luidsprekers van de tv.
• Het is mogelijk om de video/audio van de antenne of van
de ingangsaansluiting van de tv weer te geven via de
luidsprekers verbonden met de AV-receiver. (Een
aansluiting zoals een optische digitale kabel of
gelijkaardige is vereist boven de HDMI-kabel.)
• Ingang met de AV-receiver kan worden geselecteerd met
de afstandsbediening van de tv.
• Bedieningen zoals volume-aanpassing of gelijkaardige
voor de AV-receiver kunnen worden uitgevoerd met de
afstandsbediening van de tv.
Voor p-compatibele spelers/recorders
De volgende gekoppelde bewerking is mogelijk door de
AV-receiver aan te sluiten op een p-compatibele
speler/recorder.
• Als het afspelen wordt gestart op de speler/recorder,
schakelt de ingang van de AV-receiver naar de HDMIingang van de speler/recorder die wordt gebruikt.
• Bediening van de speler/recorder is mogelijk met de
afstandsbediening meegeleverd met de AV-receiver.
*
Afhankelijk van het model werken mogelijk niet alle functies.
Nl
99
3
■ Hoe aansluiten en instellen
1
Bevestig de aansluiting en de instelling.
1. Sluit de HDMI OUT MAIN-aansluiting op de
HDMI-ingangsaansluiting van de tv aan.
Blu-ray disc-/DVD-speler, enz.
HDMI
Aansluiting
AV-receiver
DIGITALE AUDIO
Aansluiting
(OPTISCH)
HDMI
Aansluiting
Tv, projector, enz.
2. Verbind de audio-uitgang van de TV met de
OPTICAL IN 2-aansluiting van de AV-receiver
met gebruik van een optische, digitale kabel.
Opmerking
• Wanneer u gebruikmaakt van de functie audio return
channel (ARC) met een HDMI (Audio Return Channel)geschikte TV, is deze aansluiting niet nodig (➔ 59).
Opmerking
3. Sluit de HDMI-uitgang van de Blu-ray Disc/
DVD-speler/recorder op de HDMI IN 1aansluiting van de AV-receiver aan.
• Voer de voorgaande bewerkingen uit als u oorspronkelijk
de AV-receiver gebruikt, als de instellingen van elk
apparaat worden gewijzigd, als de hoofdstroom van ieder
apparaat is uitgeschakeld, als de stroomkabel is
losgekoppeld van de netstroom, of als een
stroomonderbreking heeft plaatsgevonden.
Opmerking
• De HDMI-ingang moet worden toegewezen als de Blu-ray
Disc/DVD-speler/recorder wordt aangesloten op andere
aansluitingen (➔ 45). Wijs de apparaten aangesloten op
de HDMI IN toe aan de tv/CD-ingang op dit moment. De
juiste CEC (Consumer Electronics Control) werking kan
niet worden gegarandeerd.
2
Wijzig, zoals hieronder, elk onderdeel in de
“HDMI”:
• HDMI Regeling (RIHD): Aan
• Audio retour (ARC): Automatisch
• Stroomregeling: Aan
• TV-regeling: Aan
Zie de details van elke instelling (➔ 58, 59).
Nl
100
De instellingen bevestigen.
1. Schakel de stroom in voor alle aangesloten apparaten.
2. Schakel de stroom uit van de tv en bevestig of de
stroom van de aangesloten apparten automatisch
wordt uitgeschakeld met de koppelingsbewerking.
3. Zet de voeding aan van de Blu-ray Disc/DVDspeler/recorder.
4. Start het afspelen van de Blu-ray Disc/DVDspeler/recorder en bevestig het volgende.
• De voeding van de AV-receiver wordt
automatisch aangezet en de ingang met de
aangesloten Blu-ray Disc/DVD-speler/
recorder wordt geselecteerd.
• De voeding van de tv wordt automatisch
ingeschakeld en de ingang met de aangesloten
AV-receiver wordt geselecteerd.
5. Volgens de bedieningshandleiding van de tv,
selecteer “Gebruik van tv-luidsprekers” in het
menuscherm van de tv en bevestig of de audio
wordt weergegeven via de luidsprekers van de tv,
niet via de luidsprekers aangesloten op de AVreceiver.
6. Selecteer “Gebruik de luidsprekers van de AVreceiver” in het menuscherm van de tv en bevestig
of de audio wordt weergegeven via de luidsprekers
aangesloten op de AV-receiver, en niet via de
luidsprekers die op de tv zijn aangesloten.
4
Bedienen met de afstandsbediening.
Zie de lijst van beschikbare toeten (➔ 88).
Opmerking
• Audio van DVD-Audio of Super Audio CD kan niet
worden weergegeven via de tv-luidsprekers. U kunt de
audio weergeven via de tv-luidsprekers door de audiouitgang van de DVD-speler op 2ch PCM in te stellen. (Dit
is afhankelijk van het model van de speler.)
• Zelfs als u de audio weergeeft via de tv-luidsprekers,
wordt de audio weergegeven via de luidsprekers
aangesloten op de AV-receiver als u het volume regelt of
de ingang op de AV-receiver inschakelt. Om de audio van
de tv-luidsprekers weer te geven, voert u de bewerkingen
op de tv opnieuw uit.
• Sluit de u kabel niet aan bij het aansluiten op de u en
u audio controle compatibele apparaten.
• Als u een aansluiting selecteert verschillend van de
HDMI-aansluiting waarop de AV-receiver is aangesloten
als ingang op de tv, wordt de ingang op de AV-receiver
geschakeld naar “TV/CD”.
• De AV-receiver schakelt automatisch de stroom
tegelijkertijd wanneer wordt bepaald dat dit noodzakelijk
is. Zelfs als de AV-receiver is aangesloten op een p
compatibele tv or speler/recorder, schakelt het apparaat
niet in als het niet noodzakelijk is. Het apparaat schakelt
mogelijk niet tegelijkertijd in als de tv is ingesteld om het
geluid vanaf de tv-luidsprekers weer te geven.
• Gekoppelde functies met de AV-receiver werken mogelijk
niet, afhankelijk van het model. Bedien de AV-receiver
direct in dergelijke gevallen.
Tabel voor videoresolutie
De volgende tabellen geven aan hoe videosignalen bij verschillende resoluties naar buiten worden gebracht door de AVreceiver.
NTSC/PAL
✔: Uitgang
Uitgang
Component
S-Video
Composiet
*2
*3
480p/ 480i/
576p 576i
1080p 1080i 720p
480p/ 480i/
576p 576i
1080p
✔
1080i
✔
✔
✔
720p
✔
✔
✔
480p/576p ✔
✔
✔
✔
480i/576i
✔
✔
✔
✔
1080p
✔
1080i
✔
✔
✔
✔
✔
720p
✔
✔
✔
✔
✔
480p/576p ✔
✔
✔
✔
✔*2
✔*2
✔
480i/576i
✔
✔
✔
✔
✔
✔*2
✔*2
✔
✔
480i/576i
✔
✔
✔
✔
✔
✔*2
✔*2
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*3
✔*3
✔*3
PC IN (Analoge RGB)*1
*1
Component
1080p 1080i 720p
Ingang
HDMI
HDMI
S-Video
Composiet
480i/576i
✔
✔
✔
Beschikbare resolutie:
[640 × 480 60/72/75 Hz]
[800 × 600 56/60/72/75 Hz]
[1024 × 768 60/70/75 Hz]
[1280 × 1024 60 Hz]
De uitgang is beperkt tot 480p/576p voor een effectief signaal in het effect van macrovisie.
PC IN (Analoge RGB) ingangsignaal wordt weergegeven op een resolutie van 720p wanneer u “Analoog” in de instelling
“Monitoruitgang” (➔ 43) en “Doorheen” in de instelling “Resolutie” (➔ 44) selecteert.
Nl
101
Inledning
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA
OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER
FUKT.
OBSERVERA:
PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE
AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL
KVALIFICERAD PERSONAL.
WARNING
AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna
användaren om att det finns oisolerad "farlig
spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt
stark för att ge elektriska stötar med personskador som
följd.
Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att
påminna användaren om att det finns viktiga
användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen
som medföljer apparaten.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sv
2
Läs dessa anvisningar.
Spara dessa anvisningar.
Uppmärksamma alla varningar.
Följ alla anvisningar.
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
Rengör endast med en torr trasa.
Blockera inga ventilationsöppningar. Installera
apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla,
såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller
någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en
förstärkare).
Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller
jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad
stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än
det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två
blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet
eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den
medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag,
så kontakta en elektriker för byte av det fasta
nätuttaget.
Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller
klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid
nätintaget på apparaten.
Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet
med tillverkarens specifikationer.
Använd endast en vagn, ett
TRANSPORTVAGNSVARNING
ställ, ett stativ, ett fäste eller
ett bord till apparaten i
enlighet med tillverkarens
specifikationer eller som säljs
tillsammans med apparaten.
Var försiktig vid förflyttning
S3125A
av apparaten på en vagn för
att undvika personskada på
grund av att vagnen tippar.
Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten
inte ska användas under en längre tidsperiod.
Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service
krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex.
genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats,
vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten,
apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar
normalt eller har tappats i golvet.
15. Skador som kräver reparation
Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt
reparation till en kvalificerad reparatör vid följande
omständigheter:
A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats.
B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i
apparaten.
C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten.
D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att
anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra
endast inställningen av de reglage som beskrivs i
bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra
reglage kan resultera i skador som ofta kräver ett
omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för
återställning av apparaten till normal
driftstillstånd.
E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats.
F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av
prestanda - detta tyder på ett behov av reparation.
16. Intrång av föremål och vätska
Tryck aldrig in några föremål av något slag genom
öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i
kontakt med delar som avger farlig spänning eller
kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller
elektriska stötar.
Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller
stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något
annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten.
Placera inte levande ljus eller något annat brinnande
föremål ovanpå apparaten.
17. Batterier
Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala
föreskrifter vid kassering av batterier.
18. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en
bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig
ventilation tillgodoses.
Se till att lämna ett utrymme på minst 20 cm ovanför
och på sidorna av apparaten och på minst 10 cm
bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller
skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst
10 cm från apparatens baksida eller väggen för att
skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan
strömma ut.
Försiktighetsåtgärder
1. Angående upphovsrätt—Så länge det inte endast är
för privat bruk är det förbjudet att kopiera
upphovsrättsskyddat material utan
upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
2. Nätströmssäkring—Nätströmssäkringen i apparaten
ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en
Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan
slås på.
3. Vård—Torka då och då av utsidan på apparaten med
en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag
blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till
att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka
därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa.
Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel,
alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada
ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet.
4. Ström
VARNING!
LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION
INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT
NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN.
Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera
noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska
användas överensstämmer med den spänning som står
tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC 230 V, 50 Hz
eller AC 120 V, 60 Hz).
Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss
apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att
stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan
kommas åt).
Apparaten slås inte av helt och hållet vid tryck på
ON/STANDBY för omkoppling till strömberedskap.
Dra därför ut stickkontakten ur nätuttaget, när
apparaten ska lämnas oanvänd en längre tid.
7. Vidrör aldrig apparaten med våta händer—
Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta
eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera
apparaten innan den används igen, om vatten eller
någon annan vätska har trängt in i apparaten.
8. Angående hantering
• Om apparaten behöver transporteras, så packa in
den i den ursprungliga förpackningen, på samma
sätt som den var förpackad när den först köptes.
• Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå
apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera
i att märken uppstår på höljet.
• apparaten ovansida och baksida kan bli varma under
långvarig användning. Detta är helt normalt.
• Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid
kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa
gång den ska användas. Se därför till att använda
apparaten då och då.
Gäller modeller till Europa
Försäkran om konformitet
Vi, ONKYO EUROPE
ELECTRONICS GmbH
LIEGNITZERSTRASSE 6,
82194 GROEBENZELL,
TYSKLAND
betyger på eget ansvar att den ONKYO-produkt som beskrivs
i denna bruksanvisning uppfyller föreskrifterna för följande
tekniska standards: EN60065, EN55013, EN55020 och
EN61000-3-2, -3-3.
GROEBENZELL, TYSKLAND
K. MIYAGI
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
BEMÆRK:
Med ON/STANDBY-knappen i stilling STANDBY
er AV-receiver stadig forbundet med lysnettet. Hvis
du ikke vil anvende AV-receiver i længere tid, skal
du tage netledningen ud af stikkontakten.
NB:
Med ON/STANDBY-knappen i stilling STANDBY
er AV-receiver stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du
ikke vil bruke AV-receiver i lengere tid, skal
ledningen dras ut av stikkontakten.
HUOM!
Kytkimen ON/STANDBY asettaminen asentoon
STANDBY ei katkaise kokonaan virtaa
AV-receiver: stä. Jos AV-receiver ei aiota käyttää
pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta.
5. Förebyggande av hörselskador
Observera
För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan
orsaka hörselförlust.
6. Batterier och värmeexponering
Warning!
Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte
utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande.
Sv
3
Medföljande tillbehör
Kontrollera att du har följande tillbehör:
Inomhus FM-antenn (➔ 21)
AM-ramantenn (➔ 21)
Nätkabel (➔ 21)
Etiketter på högtalarkablar (➔ 13)
Mikrofon för högtalarinställning (➔ 29)
Fjärrkontroll och två batterier (AA/R6)
*
Bokstaven vid slutet av produktnamnet i kataloger och på
förpackningar indikerar färgen. Specifikationer och
användning är likadana oberoende av färg.
Använda fjärrkontrollen
Installera batterier
Obs
• Om fjärrkontrollen inte
fungerar på ett
tillförlitligt sätt kan du
försöka byta ut
batterierna.
• Blanda inte nya och
gamla batterier, eller
olika typer av batterier.
• Om du inte ska använda
Batterier (AA/R6)
fjärrkontrollen under en
längre tid ska batterierna tas ut för att förhindra läckage eller
korrosion.
• Ta ur urladdade batterier så fort som möjligt för att förhindra
skador från läckage eller korrosion.
Sikta med fjärrkontrollen
Använd fjärrkontrollen genom att sikta mot AV-receiverns
fjärrkontrollsensor, enligt bilden nedan.
Överföring
Fjärrkontrollsensor
AV-receiver
Cirka 5 m
Mottagen
Sändare
AV-receiver
Inkommande sensor
15
15
Cirka 5 m
Sv
4
Innehållsförteckning
Inledning
Viktiga säkerhetsföreskrifter........................................... 2
Försiktighetsåtgärder ...................................................... 3
Medföljande tillbehör ....................................................... 4
Använda fjärrkontrollen .................................................. 4
Funktioner......................................................................... 6
Frontpanel & bakpanel .................................................... 8
Frontpanel ...................................................................... 8
Display............................................................................ 9
Bakpanel ...................................................................... 10
Fjärrkontroll .................................................................... 11
Styra AV-receiver ......................................................... 11
Om Hemmabio................................................................ 12
Uppleva Hemmabio...................................................... 12
Anslutningar
Ansluta AV-receiver ....................................................... 13
Ansluta högtalarna ....................................................... 13
Om AV-anslutningar ..................................................... 17
Ansluta dina komponenter med HDMI ......................... 18
Ansluta dina komponenter............................................ 19
Ansluta Onkyo u-komponenter.................................. 20
Ansluta antenner .......................................................... 21
Ansluta nätkabeln......................................................... 21
Vilka anslutningar ska jag använda?............................ 22
Påslagning & grundläggande funktioner
Slå på/stänga av AV-receiver ........................................ 24
Påslagning.................................................................... 24
Stänga av ..................................................................... 24
Grundläggande funktioner ............................................ 25
Välja språk som används i
inställningsmenyerna på skärmen ............................. 25
Uppspelning av ansluten komponent ........................... 25
Visa källinformation ...................................................... 25
Ställa in displayens ljusstyrka....................................... 25
Stänga av ljudet för AV-receiver................................... 26
Använda vilotimern....................................................... 26
Välja högtalarlayout...................................................... 26
Använda menyn Home................................................. 27
Ändra ingångsdisplay ................................................... 27
Använda hörlurar.......................................................... 28
Använda ACTIVITIES för att starta enkla makron........ 28
Audyssey MultEQ® Rumskorrigering och
högtalarinställning...................................................... 29
Lyssna på radio.............................................................. 32
Använda frekvensväljaren ............................................ 32
Förinställning av FM/AM-kanaler.................................. 33
Använda RDS............................................................... 33
Inspelning ....................................................................... 35
Använda ljudåtergivningssätt....................................... 36
Välja ljudåtergivningssätt.............................................. 36
Om ljudåtergivningssätt................................................ 37
Avancerad användning
Avancerade inställningar............................................... 42
Inställningsmenyer på skärmen.................................... 42
Vanliga procedurer i inställningsmenyn ........................ 42
In/utgångstilldelning...................................................... 43
Högtalarinställningar..................................................... 47
Ljudjustering ................................................................. 50
Källinställningar ............................................................ 52
Förval av lyssningsläge ................................................ 56
Övriga inställningar....................................................... 57
Apparatinställningar...................................................... 57
Lås inställningar............................................................ 60
Använda ljudinställningar.............................................. 60
NET/USB.......................................................................... 63
Om NET........................................................................ 63
Ansluta AV-receiver...................................................... 63
Lyssna på internetradio ................................................ 64
Spela musikfiler på en server ....................................... 65
Fjärruppspelning från Mediaserver/Dator ..................... 68
Nätverk Inställningar..................................................... 69
Angående USB............................................................. 71
Multi zon .......................................................................... 73
Ansluta zon 2................................................................ 73
Ansluta zon 3................................................................ 74
Ställa in strömförsörjd zon 2/3 ...................................... 75
Ställa in multizonen ...................................................... 75
Använda Zon 2/3 .......................................................... 76
Använda fjärrkontrollen i
zon 2/3 och multiroom-styrningssats.......................... 77
Styra iPod & andra komponenter
Styra iPod........................................................................ 79
Anslut iPoden direkt till USB-porten ............................. 79
Ansluta till en Onkyo dockningsstation ......................... 80
Använda Onkyo dockningsstation ................................ 81
Styra iPod ..................................................................... 82
Styra andra komponenter .............................................. 84
Förprogrammerade fjärrkontrollkoder ........................... 84
Leta efter fjärrkontrollkoden.......................................... 84
Ange fjärrkontrollkoder ................................................. 86
Fjärrkontrollkoder för Onkyo-komponenter
anslutna via u.......................................................... 86
Återställa REMOTE MODE-knapparna ........................ 87
Återställa fjärrkontrollen ................................................ 87
Styra andra komponenter ............................................. 87
Ställa in aktiviteter ........................................................ 89
Inläsningskommandon.................................................. 90
Använda normala makron ............................................ 91
Övrigt
Felsökning ...................................................................... 92
Specifikationer................................................................ 97
Om HDMI ......................................................................... 98
Att använda en RIHD-kompatibel tv,
spelare eller brännare.................................................. 99
Videoupplösningstabell ............................................... 101
Återställ AV-receiver till fabriksinställningarna
genom att slå på enheten och hålla ned VCR/DVR
samtidigt som du trycker på ON/STANDBY (➔ 92).
Sv
5
Funktioner
Förstärkare
Övrigt
• 180 Watt/kanal @ 6 ohm (IEC)
• WRAT-förstärkarteknik för brett omfång
(5 Hz till 100 kHz bandbredd)
• Volymkretsar med linjär optimal förstärkning
• Trestegs-inverterad Darlington krets
• H.C.P.S. (High Current Power Supply) transformator
med extremt hög effekt
• 40 förinställda FM-/AM-kanaler
• Audyssey MultEQ®*4 för att korrigera akustikproblem i
rummet
• Audyssey Dynamic EQ®*4 för korrigering av ljudstyrka
• Audyssey Dynamic Volume®*4 för att bibehålla optimal
ljudnivå och dynamiskt omfång
• Överkorsningsjustering
(40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
• Kontrollfunktion för A/V-synk (upp till 250 ms)
• Automatisk avstängningsfunktion
• Dubbelriktad förprogrammerad (med inställningsmeny
på skärmen) RI-kompatibel fjärrkontroll med 4
aktivitets- och lägestangent LED:er
• ISF (Imaging Science Foundation) videokalibrering
Bearbetning
• THX Select2 Plus*1-certifierad
• HDMI-videouppskalning (kompatibelt upp till 1080p)
med Faroudja DCDi Cinema Enhancement
• HDMI (Ver.1.4a med Audio Return Channel, 3D),
DeepColor, x.v.Color*8, Lip Sync, DTS*2-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby
TrueHD*3, Dolby Digital Plus, DSD och flerkanals PCM
• Dolby Pro Logic IIz*3 – nytt surroundformat (front-high)
• Audyssey DSX™*4 för nya surroundkanaler (frontwide/front-high)
• 4 DSP lägen för spel; rock/sport/action/RPG
• Icke-skalbar konfiguration
• Minne A-form ljudåtergivningssätt
• Direktläge
• Rent ljudläge
• Musikoptimering*5 för komprimerade digitala musikfiler
• 192 kHz/24-bitars D/A-konvertering
• Kraftfull och mycket precis 32-bitars DSP-bearbetning
• Teknik med kretsar för förbättring av jitter
Anslutningar
• 7 HDMI*6 ingångar (1 på frontpanelen) och 2 utgångar
• Onkyo p för systemkontroll
• 6 digitala ingångar (3 optiska/3 koaxiala)
• Komponentvideoväxling (2 ingångar/1 utgång)
• Universalport för alternativ dockning av iPod*7/DAB+
frekvensväljarmodulen
• Dubbel Subwoofer Pre Out
• Strömförsörjd zon 2/3
• Internetradio* Anslutning (vTuner/Last.fm/Pandora/
Rhapsody*9/Slacker/Mediafly/Napster)
* Tillgängliga tjänster kan variera beroende på regionen.
• Nätverksfunktion för streaming av ljudfiler
• Bi-Amping funktion för FL/FR med SBL/SBR
• Analog RGB videoingång (D-sub 15) för dator
• USB-ingång på frontpanelen för minnesenheter och
iPod®/iPhone®
Sv
6
*1
THX och THX logotyper är varumärken tillhörande THX Ltd.
och som är registrerade i vissa jurisdiktioner. Alla rättigheter
förbehålles.
*2
Tillverkad under licens enligt USA-patentnummer: 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 samt andra patent
och sökta patent i USA och hela världen. DTS och Symbolen
är registrerade varumärken, & DTS-HD, DTS-HD Master
Audio och DTS-logotyper är varumärken som tillhör DTS,
Inc. Produkter inkluderar mjukvara.
© DTS, Inc. Alla rättigheter förbehålles.
*3
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. “Dolby”,
“Pro Logic”, “Surround EX” och dubbel-D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
*4
*5
Tillverkad under licens från Audyssey Laboratories™.
Patentsökt i USA och andra länder. Audyssey MultEQ®,
Audyssey DSX™, Audyssey Dynamic Volume® och
Audyssey Dynamic EQ® är registrerade varumärken som
tillhör Audyssey Laboratories.
Music Optimizer™ är ett varumärke som tillhör Onkyo
Corporation.
*6
“HDMI, HDMI-logotypen och High Definition Multimedia
Interface är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing, LLC. i USA och andra länder.”
*7
*8
*9
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle och iPod
touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i
USA och andra länder.
“Made for iPod” och “Made for iPhone” innebär att ett
tillbehör har utformats särskilt för anslutning till respektive
iPod eller iPhone, och att tillverkaren intygar att tillbehöret
uppfyller Apples prestandastandarder. Apple är inte ansvarig
för funktionen av denna enhet eller dess enlighet med säkerhet
och lagstiftningsstandard.
“x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Rhapsody och Rhapsody logotypen är registrerade
varumärken som tillhör RealNetworks, Inc.
THX Select2 Plus
Innan en hemmabio-komponent kan bli THX Select2
Plus-certifierad måste den genomgå en omfattande serie
av kvalitets- och prestandatester. Det är bara då som en
produkt kan få THX Select2 Plus logotypen som är din
garanti för att hemmabio-produkterna du köper kommer
att fungera väldigt bra under många år framöver. THX
Select2 Plus kraven föreskriver hundratals parametrar,
inklusive effektförstärkarprestanda, och
förförstärkarprestanda och kapacitet för både digitala och
analoga domäner. THX Select2 Plus mottagarna har
också skyddade THX teknologier (t.ex. THX Mode) som
på ett exakt sätt överför filmljud till uppspelning i
hemmabio.
*
*
*
*
“Xantech” är ett registrerat varumärke som tillhör Xantech
Corporation.
“Niles” är ett registrerat varumärke som tillhör Niles Audio
Corporation.
“DLNA®, DLNA logotypen och DLNA CERTIFIED™ är
varumärken, servicemärken eller certifieringsmärken som
tillhör Digital Living Network Alliance.”
Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad teknologi som
skyddas av patent i USA och andra rättigheter för immateriell
egendom. Användning av denna upphovsrättsskyddade
teknologi måste godkännas av Macrovision Corporation och
den är endast avsedd för bruk i hemmet eller annan begränsad
konsumentanvändning, om inte Macrovision har godkänt
annan användning. “Reverse engineering” (omvänd
ingenjörskonst) eller demontering är förbjudet.
Sv
7
Frontpanel & bakpanel
Frontpanel
a
b cd
i
e
j
f
k
Frontlucka
g
h
Dra här för att öppna luckan.
Det finns olika logotyper tryckta på den verkliga frontpanelen. De visas inte här för tydlighetens skull.
Sidonumret i parentes visar var du hittar huvudförklaringen för varje alternativ.
a ON/STANDBY-knapp (➔ 24)
g DISPLAY-knapp (➔ 25)
b STANDBY-indikator (➔ 24)
h MASTER VOLUME reglage och indikator (➔ 25)
c ZONE 2-indikator (➔ 76)
i PURE AUDIO-knapp (➔ 36)
d ZONE 3-indikator (➔ 76)
j HDMI THRU-indikator (➔ 59)
e Fjärrkontrollsensor/sändare (➔ 4)
k Valknappar för ingång (BD/DVD, VCR/DVR,
CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TUNER, TV/CD,
PHONO, PORT och NET/USB) (➔ 25)
f Display (➔ 9)
Sv
8
l
m
n op q r stu
v
zx yz
A
B C
Sidonumret i parentes visar var du hittar huvudförklaringen för varje alternativ.
l PHONES-jack (➔ 28)
m POWER-switch (➔ 24)
v TUNING-, PRESET- (➔ 32 till 33), pil- och
ENTER-knappar
n ZONE 2, ZONE 3 och OFF-knappar (➔ 76)
w SETUP-knapp (➔ 42)
o TONE-knapp (➔ 60, 77)
x RETURN-knapp
p LEVEL-knapp (➔ 77)
y SETUP MIC-jack (➔ 29)
q MONITOR OUT-knapp (➔ 44)
z USB-port (➔ 71, 79)
r LISTENING MODE-knappar (MOVIE/TV, MUSIC,
GAME och THX) (➔ 36)
A AUX INPUT-jack (HDMI, VIDEO, AUDIO L/R och
DIGITAL) (➔ 18, 19)
s RT/PTY/TP-knapp (➔ 33)
B Upp r och Ner e-knappar (➔ 60, 77)
t MEMORY-knapp (➔ 33)
C MUSIC OPTIMIZER-knapp (➔ 61)
u TUNING MODE-knapp (➔ 32)
Display
a
h
bc d
ij
Sidorna inom parentes innehåller detaljerad information.
a Högtalar/kanal-indikatorer
k
e
f
g
l
m
no
h Bi AMP-indikator (➔ 15)
b Z2 (Strömförsörjd Zon 2)-indikator (➔ 76)
i Hörlursindikator (➔ 28)
c Z3 (Strömförsörjd Zon 3)-indikator (➔ 76)
d Indikatorer för ljudåtergivningssätt och format
(➔ 36, 61)
j Audyssey-indikator (➔ 29, 49)
Dynamic EQ-indikator (➔ 52)
Dynamic Vol-indikator (➔ 52)
e NETWORK-indikator (➔ 64, 65, 69)
k Meddelandeområde
f Inställningsindikatorer
RDS-indikator (➔ 33)
AUTO-indikator (➔ 32)
TUNED-indikator (➔ 32)
FM STEREO-indikator (➔ 32)
l USB-indikator (➔ 71, 79)
m Volymnivå (➔ 25)
n MUTING-indikator (➔ 26)
o Indikatorer för ljudingång
g SLEEP-indikator (➔ 26)
Sv
9
Bakpanel
a bc d e
n
g h
f
o
p
q
i
j
*1
*2
k l
m
r
a DIGITAL IN COAXIAL- och OPTICAL-jack
n GND-skruv
b RS232-terminal
Terminal för styrning.
o Jack för kompositvideo, S-Video och analogljud
(BD/DVD IN, VCR/DVR IN och OUT, CBL/SAT IN,
GAME IN, PC IN, TV/CD IN och PHONO IN)
c u REMOTE CONTROL-jack
d UNIVERSAL PORT-jack
e ETHERNET-port
f MONITOR OUT V- och S-jack
g COMPONENT VIDEO IN- och MONITOR OUTjack
h HDMI IN och HDMI-utgång (HDMI OUT MAINoch HDMI OUT SUB)-jack
i IR IN- och OUT-jack
j ZONE 2- och ZONE 3 12V TRIGGER OUT-jack
k FM ANTENNA-jack och AM ANTENNA-terminal
l PC IN-port
m AC INLET
p Flerkanals ingångsjack
(FRONT L/R, CENTER, SURR L/R,
SURR BACK L/R och SUBWOOFER)
q PRE OUT-jack
(FRONT L/R, CENTER, SURR L/R,
SB/FW L/R, SUBWOOFER, FH/FW L/R,
ZONE 2 L/R och ZONE 3 L/R)
*1
*2
SB···Surround back, FW···Front wide
FH···Front high, FW···Front wide
r Högtalarterminaler
(FRONT L/R, CENTER, SURR L/R,
SURR BACK L/R, FRONT HIGH/ZONE 3 L/R och
FRONT WIDE/ZONE 2 L/R)
Se “Ansluta AV-receiver” för information om
anslutningar (➔ 13 till 22).
Sv
10
Fjärrkontroll
Styra AV-receiver
a
b
j
c
d
Styr AV-receiver genom att trycka på RECEIVER för
att välja mottagarläget.
Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra
Onkyo Blu-ray Disc/DVD-spelare, CD-spelare och
andra komponenter.
Se “Ange fjärrkontrollkoder” för mer information
(➔ 86).
Sidorna inom parentes innehåller detaljerad information.
a STANDBY-knapp (➔ 24)
b ON-knapp (➔ 24)
*1
e
k*2
c ACTIVITIES-knappar (ALL OFF, MY MOVIE,
MY TV och MY MUSIC) (➔ 28, 91)
l*2
d REMOTE MODE/INPUT SELECTOR-knappar
(BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX,
TUNER, TV/CD, PHONO, PORT och NET/USB)
(➔ 25)
c
e SP LAYOUT-knapp (➔ 26)
*3
g SETUP-knapp (➔ 42)
f
a
g
f Pil- q/w/e/r och ENTER-knappar
h LISTENING MODE-knappar (MOVIE/TV, MUSIC,
GAME och THX) (➔ 36)
m
n*2
i DIMMER-knapp (➔ 25)
j DISPLAY-knapp (➔ 25)
k MUTING-knapp (➔ 26)
l VOL q/w-knapp (➔ 25)
m RETURN-knapp
n HOME-knapp (➔ 27)
o SLEEP-knapp (➔ 26)
■ Styra frekvensväljaren
Man kan styra frekvensväljaren på AV-receivern genom
att trycka på knappen TUNER (eller RECEIVER).
Du kan välja mellan AM och FM genom att trycka
upprepade gånger på TUNER.
h
d
a Pilknapparna q/w (➔ 32)
b D.TUN-knapp (endast TUNER fjärrläge) (➔ 32)
c CH +/–-knapp (➔ 33)
i
b
o
d Nummerknappar (➔ 32)
*1
*2
*3
När du vill ändra fjärrkontrollens läge utan att ändra den
aktuella ingångskällan trycker du på MODE och sedan på
REMOTE MODE inom cirka 8 sekunder. Sedan kan du
använda AV-receiverns fjärrkontroll för att styra komponenten
som hör ihop med knappen du tryckte in.
Dessa knappar kan användas när enheten inte befinner sig i
mottagarläge och ett annat REMOTE MODE än
mottagarläge är valt. (Tryck på HOME för att växla till
mottagarläge.)
VIDEO fungerar som genväg till HOME.
Sv
11
Om Hemmabio
Uppleva Hemmabio
Tack vare AV-receiverns enastående egenskaper kan du uppleva surround-ljud med en känsla av verklig rörelse i ditt eget
hem, precis som på bio eller på konsert. Du kan uppleva DTS och Dolby Digital på dina Blu-ray- eller DVD-skivor. Med
analog eller digital tv kan du uppleva Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6 eller Onkyos unika DSP-ljudåtergivningssätt.
Du kan också njuta av THX Surround EX (THX-certifierat THX högtalarsystem rekommenderas).
ij
ab
c
kl
f
a b Fronthögtalare (vänster och höger)
Dessa matar ut helhetsljudet. Deras roll i en hemmabioanläggning är
att skapa en konkret grund för ljudbilden. De bör riktas mot lyssnaren
i öronhöjd och ha samma avstånd från tv:n. Vinkla dem inåt för att
skapa en triangel, med lyssnaren vid spetsen.
c
Center-högtalare
Denna högtalare förbättrar ljudet från front-högtalare genom att göra
ljudrörelser tydligare och ge en fullständig ljudbild. För filmer används
detta huvudsakligen för dialog. Placera den nära din tv, framåtriktad i
öronnivå eller vid samma höjd som front-högtalarna.
d e Surroundhögtalare (vänster och höger)
Dessa högtalare används för precis ljudplacering och för att ge en
realistisk utrymmeskänsla. Placera dem på båda sidor om lyssnaren,
eller något bakom denne, cirka 60 till 100 cm ovanför öronnivå. Båda
bör placeras lika långt från lyssnaren för bästa effekt.
f
de gh
Hörnposition
1/3 av
väggposition
Tips
• Hitta det bästa läget för din subwoofer genom att
experimentera och placera den på olika platser i
rummet när du spelar en film eller musik med
kraftfull bas för att hitta ett läge som ger det mest
tillfredsställande resultatet.
Sv
12
Subwoofer(rar)
Subwoofer-högtalaren hanterar basljud från LFE-kanalen (LowFrequency Effects). Volymen och kvaliteten av basljudet från din
subwoofer beror på dess placering, formen av rummet och lyssnarens
placering. Allmänt sett kan du få ett bra basljud genom att installera
subwoofern i ett främre hörn, eller vid en tredjedel av väggens bredd,
enligt bilden.
g h Surroundhögtalare bak (vänster och höger)
Dessa högtalare krävs för att uppleva Dolby Digital EX, DTS-ES
Matrix, DTS-ES Discrete, THX Surround EX etc. De förbättrar
surround-ljudets realism och förbättrar ljudlokalisering bakom
lyssnaren. Placera dem bakom lyssnaren, cirka 60 till 100 cm ovanför
öronnivå.
i j Front high-högtalare (vänster och höger)
Dessa högtalare krävs för Dolby Pro Logic IIz Height och
Audyssey DSX™. De förbättrar upplevelsen av rymd avsevärt. Placera
minst 100 cm ovanför fronthögtalarna (så högt som möjligt) och med
en något större vinkel än fronthögtalarna.
k l Front wide-högtalare (vänster och höger)
Dessa högtalare krävs för Audyssey DSX. De förbättrar upplevelsen av
rymd avsevärt. Placera utanför fronthögtalarna med god marginal. Se
även http://www.audyssey.com/technology/dsx.html för optimal
högtalarplacering för Audyssey DSX.
Anslutningar
Ansluta AV-receiver
Försiktighetsåtgärder vid anslutning av
högtalare
Ansluta högtalarna
Högtalarkonfiguration
Följande tabell indikerar vilka kanaler som du bör
använda beroende på antalet högtalare du har.
Du behöver 9 högtalare och en strömförsörjd subwoofer
för att få 9.1-kanalers surround-ljud.
Antal
högtalare
2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11
Fronthögtalare ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Centerhögtalare
Surroundhögtalare
Surround
backhögtalare*1
Surround
backhögtalare
Front highhögtalare
Front widehögtalare
*1
✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
Om du endast använder en surround back-högtalare, ska den
anslutas till SURR BACK L-terminalerna.
En subwoofer med egen strömförsörjning rekommenderas
för att få riktigt kraftfull bas, oberoende av hur många
högtalare du har.
Du måste ställa in högtalarinställningarna för att få bästa
ljud från ditt surround-system. Detta kan göras
automatiskt (➔ 29) eller manuellt (➔ 47).
Läs följande innan du ansluter högtalarna:
• Du kan ansluta högtalare med en impedans på mellan 4
och 16 ohm. Om impedansen för någon av de anslutna
högtalarna är minst 4 ohm eller mer men under 6 ohm så
ska du kontrollera att minsta högtalarimpedans ställs in
på “4ohms” (➔ 47). Om du använder högtalare med
lägre impedans och använder förstärkaren med höga
volymnivåer över en längre tid, kan förstärkarens
inbyggda skyddskrets aktiveras.
• Koppla ur nätkabeln från vägguttaget innan du gör några
anslutningar.
• Läs instruktionerna som medföljer högtalarna.
• Var extra uppmärksam vad gäller högtalarnas polaritet.
Med andra ord ska du endast ansluta positiva (+)
terminaler till positiva (+) terminaler och endast ansluta
negativa (–) terminaler till negativa (–) terminaler. Om
kablarna är felvända kommer ljudet ur fas och låter
onaturligt.
• Onödigt långa eller mycket tunna kablar kan påverka
ljudkvaliteten och bör undvikas.
• Om du använder fyra eller fem högtalare ska båda
surround-högtalare anslutas till SURR L/R
terminalerna. Anslut dem inte till SURR BACK L/R,
FRONT WIDE/ZONE 2 L/R eller FRONT HIGH/
ZONE 3 L/R terminalerna.
• Var noga med att inte kortsluta de positiva och negativa
kablarna. Detta kan skada AV-receivern.
• Kontrollera att metallkärnan i kabeln inte får kontakt
med bakpanelen på AV-receivern. Detta kan skada
AV-receivern.
Sätta på högtalarkabeletiketter
AV-receivers positiva (+) högtalarterminaler är alla röda
(de negativa (–) högtalarterminalerna är alla svarta).
Högtalare
Front vänster, Front high vänster, Front wide
vänster, Zon 2 vänster, Zon 3 vänster
Front höger, Front high höger, Front wide höger,
Zon 2 höger, Zon 3 höger
Center
Surround vänster
Surround höger
Surround back vänster
Surround back höger
Färg
Vit
Röd
Grön
Blå
Grå
Brun
Ljusbrun
De medföljande etiketterna till högtalarkablarna är också
färgkodade och du ska sätta dem på den positiva (+) änden
av varje högtalarkabel enligt tabellen ovan. Sedan behöver
du bara matcha färgen på varje etikett med motsvarande
högtalarterminal.
Sv
13
• Anslut inte mer än en kabel till varje högtalarterminal. Detta kan skada AV-receivern.
• Anslut inte en högtalare till flera terminaler.
Ansluta högtalarkablar
Högtalarterminaler av skruvtyp
Skala bort 12 till 15 mm isolering
från högtalarkablarnas ändar och
tvinna de nakna ledarna ordentligt,
så som visas.
12 till 15 mm
Följande bild visar vilken högtalare som ska anslutas till varje terminalpar. Om du endast använder en surround backhögtalare ska den anslutas till SURR BACK L-terminalerna.
Höger front
high
högtalare
Höger
surroundhögtalare
Sv
14
Front wide
höger
högtalare
Höger fronthögtalare
Höger surround
back-högtalare
Vänster fronthögtalare
Front wide
vänster
högtalare
Vänster surround
back-högtalare
Vänster front
high
högtalare
Centerhögtalare
Vänster
surroundhögtalare
Använda dipol-högtalare
Du kan använda dipol-högtalare som surround- och surround
back-högtalare. Dipol-högtalare matar ut ljud i två riktningar.
Dipol-högtalare är i regel försedda med en tryckt pil som
visar hur de ska placeras. Surround-dipol-högtalarna bör
placeras så att pilarna pekar mot tv:n/skärmen, medan
surround back-dipol-högtalarna bör placeras så att pilarna
pekar mot varandra, enligt bilden.
ab Fronthögtalare
c Center-högtalare
de Surroundhögtalare
f Subwoofer(rar)
gh Surround back-högtalare
ij Front high-högtalare
kl Front wide-högtalare
Normala högtalare
Dipol-högtalare
i
f
k
i
j
Tv/skärm
a
c
b
f
f
l
k
d
e
g
j
f
Tv/skärm
a
c
b
d
l
e
h
g
h
Ansluta en strömförsörjd Subwoofer
Använd en lämplig kabel för att ansluta
AV-receivers SUBWOOFER PRE OUT-jack till
en ingång på den strömförsörjda subwoofern,
enligt bilden. Om subwoofern inte har egen
strömförsörjning och du använder en extern
förstärkare ska SUBWOOFER PRE OUT-jacket
anslutas till en ingång på förstärkaren.
Du kan ansluta den strömförsörjda subwoofern till
två SUBWOOFER PRE OUT-jack.
Samma signal matas ut från varje jack.
Strömförsörjd subwoofer
LINE INPUT
LINE INPUT
LINE INPUT
LINE INPUT
Använda dubbelförstärkare för front-högtalare
Terminalerna FRONT L/R och SURR BACK L/R kan
användas med front-högtalare respektive surround backhögtalare, eller med dubbelförstärkare för att ge separat tweeter
och woofer matning till ett par front-högtalare som stöder
anslutning till dubbelförstärkare, vilket ger bättre bas- och
diskanteffekt.
• När dubbelförstärkare används kan AV-receiver driva upp till
7.1 högtalarsystem i huvudrummet.
• För dubbelförstärkning, anslut FRONT L/R-terminalerna till
fronthögtalarnas woofer-terminaler; SURR BACK L/Rterminalerna till fronthögtalarnas tweeter-terminaler.
• När du har gjort anslutningarna för dubbelförstärkare som
visas nedan och slagit på AV-receivern måste du ställa in
“Högtalartyp(Front)” på “Bi-Amp” för att aktivera
dubbelförstärkare (➔ 47).
Höger
högtalare
Vänster
högtalare
Tweeter (hög)
Woofer (låg)
Viktigt:
• När du gör anslutningar för dubbelförstärkare ska du ta bort kontaktskenorna som kopplar ihop terminalerna för högtalarnas tweeter
(hög) och woofer (låg).
• Dubbelförstärkare kan endast användas med högtalare som stöder dubbelförstärkare. Se handboken för högtalarna.
Sv
15
Ansluta en effektförstärkare
Om du vill använda en mera kraftfull effektförstärkare och använda AV-receivern som förförstärkare så ansluter du den
till PRE OUT-jacken och anslut sedan alla högtalare till effektförstärkaren.
*1
FRONT
CENTER
PRE OUT
SURR
L
L
SB/FW
L
FH/FW
L
a
d
R
R
FRONT
CENTER
SURR
R
SURR BACK OR
FRONT WIDE
L
L
L
R
R
R
R
Sv
16
Ange “Ingen” för kanalen du inte vill skicka ut (➔ 47).
SB···Surround back, FH···Front high, FW···Front wide
e
Effektförstärkare
FRONT HIGH OR
FRONT WIDE
L
Obs
c
R
f
*1
b
h
i
aVänster front-högtalare
bCenter-högtalare
cHöger front-högtalare
dSurround vänster-högtalare
eHöger surround-högtalare
fSurround back/Front wide vänster högtalare*1
gSurround back/Front wide höger högtalare*1
hVänster front high/front wide högtalare*1
iHöger front high/front wide högtalare*1
g
Om AV-anslutningar
Ansluten bild med AV-komponenter
: Video & Ljud
HDMI-kabel
Tv, projektor
o.s.v.
: Video
Andra kablar
AV-receiver
AV-receiver
Blu-ray Disc/
DVD-spelare
Blu-ray Disc/
DVD-spelare
Tv, projektor
o.s.v.
Spelkonsol
• Innan du gör AV-anslutningar ska du läsa handböckerna som medföljer dina AV-komponenter.
• Anslut inte nätkabeln innan du har slutfört och kontrollerat alla AV-anslutningar.
• Tryck in kontakterna hela vägen för att få en ordentlig anslutning (lösa anslutningar kan orsaka
störningar eller fel).
• Förhindra störningar genom att hålla ljud- och videokablar på avstånd från nätkablar och
högtalarkablar.
: Ljud
Spelkonsol
Rätt!
Fel!
AV-kablar och jack
Signal
Kabel
Jack
Video och ljud HDMI
Video
Komponentvideo
HDMI
Y
Grön
PB/CB
Blå
PR/CR
Röd
Komponentvideo separerar signaler för luminans (Y) och
färgskillnad (PB/CB, PR/CR), vilket ger den bästa
bildkvaliteten (vissa tv-tillverkare märker sina
komponentvideoingångar på ett något annorlunda sätt).
Detta är ett konventionellt analogt gränssnitt för att ansluta
en dator med en display (även kallad D-Sub eller Dsubminiatyr).
S-Video
S-video separera signaler för luminans och färg vilket ger
bättre bildkvalitet än kompositvideo.
V
Optiskt digitalljud
Analogt ljud
(RCA)
Flerkanalig
analog ljud
(RCA)
Gul
OPTICAL
Koaxialt
digitalljud
*
HDMI-anslutningar kan överföra digitalvideo och ljud.
Analog RGB
Kompositvideo
Ljud
Beskrivning
Kompositvideo används ofta för tv, VCR eller annan
videoutrustning.
Med optiska digitalanslutningar kan du åtnjuta digitalt ljud
så som PCM*, Dolby Digital eller DTS. Ljudkvaliteten är
densamma som koaxial anslutning.
Orange
Med koaxiala digitalanslutningar kan du åtnjuta digitalt
ljud så som PCM*, Dolby Digital eller DTS. Ljudkvaliteten
är densamma som optisk anslutning.
L
Vit
Analoga ljudanslutningar (RCA) överför analogt ljud.
R
Röd
Denna kabel överför flerkanaligt analogt ljud och används
vanligen för att ansluta DVD-spelare med en 7.1-kanals
analog ljudutgång. Flera vanliga analoga ljudkablar kan
användas istället för en flerkanalskabel.
Tillgänglig samplingsfrekvens för PCM ingångssignal är 32/44,1/48/88,2/96 kHz. Även 176,4/192 kHz fungerar vid HDMI-anslutning.
Obs
• AV-receiver stöder inte SCART-kontakter.
• AV-receivers optiska digitaljack har öppningar med luckor som öppnas när en digital kontakt förs in och stängs när den tas ut. Tryck in
kontakterna hela vägen.
Varning
• Förhindra skador på luckorna genom att hålla kontakten rak när den förs in eller tas ut.
Sv
17
Ansluta dina komponenter med HDMI
VCR eller DVD-brännare/
Digital videokamera
Spelkonsol
Tv, projektor o.s.v.
Persondator
Blu-ray Disc/DVD-spelare
Videokamera
Satellit, kabel, tv-box o.s.v.
Anslut dina komponenter till lämpliga jack. Standardtilldelningarna visas nedan.
✔: Tilldelning kan ändras (➔ 45).
Jack
Ingång
Utgång
Signal
Komponenter
Kan tilldelas
Ljud/Video
Blu-ray Disc/DVD-spelare
✔
HDMI IN 2
VCR eller DVD-brännare/Digital videokamera
✔
HDMI IN 3
Satellit, kabel, tv-box o.s.v.
✔
HDMI IN 4
Spelkonsol
✔
HDMI IN 5
Person-dator
✔
HDMI IN 6
Övriga komponenter
✔
AUX INPUT HDMI
Videokamera
HDMI OUT MAIN
TV
HDMI OUT SUB
Projektor, o.s.v.
HDMI IN 1
Se “Om HDMI” (➔ 98) och “Att använda en RIHD-kompatibel tv, spelare eller brännare” (➔ 99).
■ ARC-funktion (Audio return channel, dubbelriktat ljud)
Audio return channel (ARC) funktionen gör att en HDMI kapabel TV kan skicka ljud till HDMI OUT MAIN på
AV-receiver. För att använda denna funktion måst du välja TV/CD ingångsväljare.
• För att kunna använda ARC-funktionen måste du välja ingångsväljaren TV/CD, din tv måste stöda ARC-funktionen
och “HDMI Kontroll (RIHD)” ska vara inställt på “På” (➔ 58).
Tips
• När du vill höra ljud i dina tv-högtalare som kommit in via HDMI IN-jacken:
– Ställ in inställningen för “TV-kontroll” till “På” (➔ 59) för en p-kompatibel TV.
– Ställ in inställningen för “Teveljud ut” till “På” (➔ 58) när tv:n inte är kompatibel med p eller inställningen “TV-kontroll”
till “Av”.
– Ställ in din Blu-ray Disc/DVD-spelares HDMI ljudutgång på PCM.
– För att lyssna på tv-ljud via AV-receiver, se “Ansluta dina komponenter” (➔ 19).
Obs
• När du lyssnar på en HDMI-komponent genom AV-receiver, ska du ställa in HDMI-komponenten så att dess video kan ses på tvskärmen (på tv:n väljer du ingången för HDMI-komponenten som är ansluten till AV-receiver). Om strömmen till tv:n är avstängd eller
om tv:n har ställts in på en annan ingångskälla, kan det leda till att inget ljud kommer från AV-receiver, eller så kan ljudet stängas av.
• När “Teveljud ut” ställts in på “På” (➔ 58) för att ljudet ska höras i dina tv-högtalare så kommer det även att sändas ut av AV-receiver
när du justerar AV-receiverns volym. När “TV-kontroll” ställs på “På” (➔ 59) för att ljudet ska höras från en p-kompatibel tvapparats högtalare så kommer AV-receiverns högtalare att sända ut ljud medan tv-högtalarna stängs av om man justerar volymen hos
AV-receivern. Förhindra att AV-receivers högtalare producerar ljud genom att ändra inställningarna på apparaten, ändra tvinställningarna eller skruva ned AV-receivers volym.
Sv
18
Ansluta dina komponenter
Front
A
Bak
C
E
D
B
F
G
Anslut dina komponenter till lämpliga jack. Standardtilldelningarna visas nedan.
✔: Tilldelning kan ändras (➔ 45).
Nr
Jack
A
AUX INPUT
B
C
COMPONENT
VIDEO
DIGITAL
VIDEO
Komponenter
Kompositvideo
Videokamera, o.s.v.
AUDIO L/R
Analogljud
DIGITAL
Digitalljud
IN 1 (BD/DVD)
Komponentvideo
Kan tilldelas
Blu-ray Disc/DVD-spelare
✔
IN 2 (CBL/SAT)
Satellit, kabel, tv-box o.s.v.
✔
MONITOR OUT
Tv, projektor o.s.v.
COAXIAL
OPTICAL
D
Signal
IN 1 (BD/DVD)
Digitalljud
Blu-ray Disc/DVD-spelare
VCR eller DVD-brännare/digital ✔
videokamera
IN 3 (CBL/SAT)
Satellit, kabel, tv-box o.s.v.
✔
IN 1 (GAME)
Spelkonsol
✔
IN 2 (TV/CD)
Tv, CD-spelare
✔
MONITOR OUT
Kompositvideo
och S-Video
BD/DVD IN
Analogt ljud,
Blu-ray Disc/DVD-spelare
kompositvideo och VCR eller DVD-brännare/digital
S-Video
videokamera
VCR/DVR IN
CBL/SAT IN
Tv, projektor o.s.v.
Satellit, kabel, tv-box o.s.v.
GAME IN
PC IN
✔
IN 2 (VCR/DVR)
Spelkonsol
Analogljud
TV/CD IN
Person-dator
Tv, CD-spelare,
kassettbandsdäck, MD, CD-R,
Skivspelare*1
Skivspelare*1
PHONO IN
Analogt ljud/video UP-dockningsstation (UP-A1 etc.)
E
UNIVERSAL PORT
F
PC IN
Analog RGB
Person-dator
*2
G
Flerkanalig ingång
Analogljud
DVD-spelare, DVD-Audio eller
Super Audio CD kapabla spelare
eller en MPEG-dekoder
*3
Sv
19
Obs
*1
Anslut en skivspelare (MM) som har inbyggd phono förförstärkare till TV/CD IN eller anslut till PHONO IN med phono
förförstärkare avstängd. Om din skivspelare (MM) inte har en phonoförförstärkare, anslut den till PHONO IN. Om din skivspelare
har en patrontyp i form av en rörlig spole (MC, moving coil) behöver du en vanlig MC-huvudförstärkare eller MC-omvandlare som
du hittar i handeln för att ansluta den till PHONO IN. Se bruksanvisningen till din skivspelare för mer information.
Om du skivspelare har en jordkabel, anslut den till AV-receiverns GND skruv. Hos en del skivspelare skapas ett hum-ljud när
jordkabeln ansluts. Koppla bort den om detta inträffar.
*2 När du ansluter din dator till PC IN och väljer PC ingångsväljare, kommer videon från datorn att matas ut från HDMI-utgång. Men
då AV-receivern väljer videoingång i ordning från HDMI > komponent > analog RGB, om du har tilldelat HDMI IN till PC
ingångsväljare kommer AV-receivern att mata ut signaler från HDMI IN före signalerna från PC IN.
*3 För att använda flerkanalsingången krävs inställningar för digitala ljudingångar (➔ 62). Du kan justera känsligheten för
subwooferns ingångssignal med hjälp av flerkanalsingången (➔ 46).
• AV-receivern kan mata ut ljudsignaler och videosignaler från AUX INPUT-jacken till VCR/DVR OUT-jacken.
• Med anslutning D kan du lyssna på och spela in ljud från externa komponenter medan du är i zon 2/3. Du kan lyssna och spela in ljud
från externa komponenter i huvudrummet; du kan även lyssna på ljud i zon 2/3.
• Med anslutning C kan du uppleva Dolby Digital och DTS. (För att även spela in eller lyssna i zon 2/3, ska du använda C och D.)
■ Hur man spelar in video
Med ovan beskrivna anslutningar kan du inte spela in video via AV-receiver. För att göra en anslutning för
videoinspelning (➔ 35).
Ansluta Onkyo u-komponenter
Steg 1:
Kontrollera att alla Onkyo-komponent är anslutna med en
analog ljudkabel (anslutning D i installationsexemplen)
(➔ 19).
Steg 2:
Gör u-anslutningen (se bilden nedan).
Steg 3:
Om du använder en RI-dockningsstation eller ett
kassettbandsdäck, ska du ändra ingångsdisplayen
(➔ 27).
Med u (fjärrinteraktiv), kan du använda följande
särskilda funktioner:
Obs
• Använd endast u-kablar för u-anslutningar. u-kablar
medföljer Onkyo-spelare (DVD, CD, o.s.v.).
• Vissa komponenter har två u-jack. Du kan ansluta vilken som
helst av dessa till AV-receivern. Det andra jacket används för att
ansluta fler u-kapabla komponenter.
• Anslut endast Onkyo-komponenter till u-jacken. Anslutning
av utrustning från andra tillverkare kan leda till fel.
• Vissa komponenter kanske inte stöder alla u-funktioner. Se
handböckerna som medföljer dina andra Onkyo-komponenter.
• När Zon 2 eller Zon 3 är aktiverat fungerar inte u-funktionerna
system på/automatisk aktivering eller direkt växling.
• Använd inte RI-anslutningar om du använder HDMI Control
(RIHD) (➔ 58).
■ System på/Automatisk aktivering
När du påbörjar uppspelning på en komponent som är
ansluten via u, och AV-receivern är i standby-läge,
aktiveras AV-receivern automatiskt och väljer den
aktuella komponenten som ingångskälla.
■ Direkt växling
När uppspelnings påbörjas på en komponent som är
ansluten via u väljer AV-receivern automatiskt den
komponenten som ingångskälla.
■ Fjärrkontroll
Du kan använda AV-receiverns fjärrkontroll för att styra
dina andra u-kompatibla Onkyo-komponenter genom
att rikta fjärrkontrollen mot AV-receiverns
fjärrkontrollsensor istället för mot komponenten. Du
måste ange rätt fjärrkontrollkod först (➔ 86).
Sv
20
IN
L
R
TV/CD
FRONT
L
REMOTE
CONTROL
R
BD/DVD
t.ex., CD-spelare
t.ex., DVD-spelare
R
L
ANALOG
AUDIO OUT
R
L
ANALOG
AUDIO OUT
Ansluta antenner
I detta avsnitt ges en förklaring av hur du ansluter medföljande FM-antenn och AM-ramantenn.
AV-receiver mottar inga radiosignaler om ingen antenn är ansluten, därför måste antennen anslutas innan du använder
frekvensväljaren.
Varning
• Var försiktig så att du inte skadar dig på
häftstiften.
För in kontakten
ordentligt i jacket.
Tryck.
För in sladd.
Släpp.
Montera AM-ramantenn.
Häftstift, o.s.v.
Inomhus FM-antenn (medföljer)
AM-ramantenn (medföljer)
Obs
• När AV-receivern är klar för användning måste du ställa in en radiostation och justera antennens position för att få bästa möjliga
mottagning.
• Håll AM-ramantennen så långt bort som möjligt från din AV-receiver, tv, högtalarkablar och strömkablar.
Tips
• Om du inte får bra mottagning med den medföljande inomhus FM-antennen ska du prova en kommersiellt tillgänglig utomhus
FM-antenn istället.
• Om du inte får bra mottagning med den medföljande inomhus AM-ramantennen ska du prova en kommersiellt tillgänglig utomhus
AM-antenn istället.
Ansluta nätkabeln
Obs
• Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla högtalare
och AV-komponenter.
• Påslagning av AV-receivern kan orsaka en tillfällig strömtopp
som kan störa annan utrustning som är ansluten till samma
elkrets. Om detta är ett problem ska AV-receivern kopplas in till
en annan elkrets.
• Använd inte någon annan nätkabel än den som medföljer
AV-receivern. Den medföljande nätkabeln är exklusivt utformad
för användning med AV-receivern och får inte användas med
annan utrustning.
• Koppla aldrig ur nätkabeln från AV-receivern när den andra
änden är inkopplad i väggutaget. Detta kan leda till att du får en
elchock. Koppla alltid ur nätkabeln från vägguttaget först och
koppla sedan ur AV-receivern.
Steg 1:
Anslut den medföljande nätkabeln till AV-receiverns
AC INLET.
Till vägguttaget
Steg 2:
Sätt nätkabeln i ett vägguttag.
Sv
21
Vilka anslutningar ska jag använda?
AV-receiver stöder flera anslutningsformat för att vara kompatibel med ett brett sortiment av AV-utrustning. Formatet du
väljer beror på formaten som stöds av dina komponenterna. Använd följande avsnitt som guide.
Videoanslutningsformat
Videokomponent kan anslutas till med en av följande videoanslutningsformat: kompositvideo, S-Video, PC IN (Analog
RGB), komponentvideo eller HDMI. HDMI ger bästa bildkvalitet.
AV-receivern kan konvertera upp och ner mellan olika video format, beroende på “Bildutmatning” inställningen (➔ 43)
som i allmänhet avgör om videosignaler är upp-konverterade för komponentvideo-utgången eller HDMI utgången.
THX rekommenderar att videosignaler passerar genom systemet utan att konverteras upp (t.ex. komponentvideoingång och fram till komponentvideo-utgång) för optimal videoprestanda.
För att förbikoppla uppkonvertering av video i AV-receivern, tryck samtidigt på VCR/DVR och RETURN på
AV-receivern. Medan du fortsätter att hålla ner VCR/DVR, tryck på RETURN för att växla till dess att “Skip” visas
på displayen. Släpp båda knapparna.
För att använda uppkonvertering av video i AV-receiver, upprepa ovan förfarande till dess att “Use” visas på
displayen och släpp knapparna.
■ “Bildutmatning” inställningen står på “HDMI Huvud” eller “HDMI Sub”
Videoingångssignaler flödar genom AV-receivern enligt
Tabell över videosignalflöde
bilden, och komposit-, S-Video, PC IN (Analog RGB) eller
Blu-ray Disc/DVD-spelare etc.
komponentvideoinnehåll konverteras upp för HDMIutmatning. Använd den här inställningen när du ansluter
AV-receivern HDMI OUT MAIN eller HDMI OUT SUB
PC IN
Komponent
Komposit S-Video
(Analog RGB)
respektive till din tv.
IN
Komposit-, S-Video- och komponentvideoutmatning går
genom sina respektive ingångssignaler som de är.
HDMI
AV-receiver
Obs
• Om den inte är ansluten till samma utgång som du valt i
“Bildutmatning” inställningen, kommer “Bildutmatning”
inställningen automatiskt ändras till “Analog” (➔ 23).
I så fall kommer inställningen för uteffektsupplösningen att vara
den för HDMI utmatningen (➔ 43). Dessutom kommer den att
kopplas om till “1080i” när “1080p” väljs, och till “Via” när
“Automatiskt” väljs.
MONITOR OUT
Komposit
S-Video
Komponent
HDMI
Tv, projektor o.s.v.
■ “Bildutmatning” inställningen står på “Båda”, “Båda(Huvud)” eller “Båda(sub)”
Videoingångssignaler flödar genom AV-receivern enligt
Tabell över videosignalflöde
bilden, och komposit-, S-Video, PC IN (Analog RGB) eller
Blu-ray Disc/DVD-spelare etc.
komponentvideoinnehåll konverteras upp för båda HDMIutmatningarna. Använd den här inställningen om du
ansluter AV-receiverns HDMI OUT MAIN och HDMI
S-Video
Komponent HDMI
Komposit
PC IN
OUT SUB till din tv.
(Analog RGB)
Komposit-, S-Video- och komponentvideoutmatning går
IN
genom sina respektive ingångssignaler som de är.
AV-receiver
` Båda: Videosignaler matas ut från båda HDMIutgångarna med den upplösning som båda tvapparaterna stöder. Du kan inte välja “Upplösning”
MONITOR OUT
inställning.
Komponent
HDMI
S-Video
Komposit
` Båda(Huvud): Videosignaler matas ut från båda
HDMI-utgångarna men HDMI OUT MAIN kommer att
prioriteras; beroende på upplösning kan det hända att
Tv, projektor o.s.v.
videosignaler inte kan matas ut från HDMI OUT SUB.
` Båda(sub): Videosignaler matas ut från båda HDMI-utgångarna men HDMI OUT SUB kommer att prioriteras;
beroende på upplösning kan det hända att videosignaler inte kan matas ut från HDMI OUT MAIN.
Obs
• “Bildutmatning” inställningen kommer automatiskt att kopplas över till “Analog” (➔ 43) om den inte är ansluten till båda utgångarna
när “Båda” är vald eller inte ansluten till en prioriterad utgång när “Båda(Huvud)” eller “Båda(sub)” är vald.
Sv
22
■ “Bildutmatning” inställning på “Analog”
Videoingångssignaler flödar genom AV-receivern enligt
bilden, med kompositvideo-, S-Video och PC IN (Analog
RGB) källor uppkonverterade för komponentvideoutgången. Använd den här inställningen om du ansluter
AV-receiverns COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
till din tv.
Kompositvideo konverteras upp till S-Video och S-Video
konverteras ner till kompositvideo. Observera att dessa
konverteringar bara gäller MONITOR OUT V och S
utgångar, inte VCR/DVR OUT V och S utgångar.
Komposit-, S-Video- och komponentvideoutmatning går
genom sina respektive ingångssignaler som de är.
Signalflödet gäller också när “Upplösning” inställningen
står på “Via” (➔ 44).
Tabell över videosignalflöde
Blu-ray Disc/DVD-spelare etc.
Komposit
S-Video
Komponent
PC IN
(Analog RGB)
HDMI
IN
AV-receiver
MONITOR OUT
Komposit
Komponent
S-Video
HDMI
*1
Tv, projektor o.s.v.
*1
Videosignalflöde och upplösningsinställning
När “Bildutmatning” inställningen ställs in på
“Analog” (➔ 43), om “Upplösning” inställningen
ställs in på något annat än “Via” (➔ 44), så kommer
videosignalflödet att vara så som visas här; med
kompositvideo och S-Videokällor som konverteras upp
för komponentvideo-utgången.
Komposit-, S-Video- och komponentvideoutmatning
går genom sina respektive analoga ingångssignaler
som de är. HDMI ingångssignaler matas inte ut.
Ingångssignalen PC IN (analog RGB) matas
ut med en upplösning på 720p.
Tabell över videosignalflöde
Blu-ray Disc/DVD-spelare etc.
Komposit
S-Video
Komponent
HDMI
IN
AV-receiver
MONITOR OUT
Komposit
Komponent
S-Video
HDMI
Tv, projektor o.s.v.
Ljudanslutningsformat
Ljudkomponent kan anslutas med något av följande
ljudanslutningsformat: analog, flerkanaligt, optisk,
koaxial, eller HDMI.
När du väljer ett anslutningsformat ska du tänka på att
AV-receiver inte konverterar digitala ingångssignaler för
analoga linjeutgångar och vice versa. Till exempel matas
inte ljudsignaler som är anslutna till en optisk eller koaxial
digitalingång ut av den analoga VCR/DVR OUT.
Tabell över ljudsignalflöde
Blu-ray Disc/DVD-spelare etc.
Analog
Flerkanaligt
Koaxial
Optisk
HDMI
IN
*1
AV-receiver
*1*3
*1
*1
*3
Om det finns signaler vid mer än en ingång väljs ingångar
automatiskt i följande prioritetsordning: HDMI, digital,
analog.
OUT
Analog
HDMI
*1 *2
Tv, projektor o.s.v.
*1
*2
*3
Beror på inställningen “Teveljud ut” (➔ 58).
Denna inställning är tillgänglig när “Returkanal för ljud”
är inställd på “Automatiskt” (➔ 59). Du måste välja
ingångsväljaren TV/CD och din tv måste ha stöd för ARCfunktionen.
Endast fram V/H-kanalerna matas ut.
Sv
23
Påslagning & grundläggande funktioner
Slå på/stänga av AV-receiver
ON/STANDBY
STANDBY-indikator
STANDBY
ON
RECEIVER
POWER
Påslagning
1
2
Ställ POWER på ON position ( ) på frontpanelen.
AV-receivers övergår till stanby-läge och STANDBY-indikatorn tänds.
Tryck på knappen ON/STANDBY på frontpanelen.
eller
Tryck på RECEIVER och därefter på ON på fjärrkontrollen.
AV-receivern slås på, displayen tänds och indikatorn STANDBY släcks.
Om ON-knappen på fjärrkontrollen trycks in igen kommer alla komponenter som är anslutna via u att slås på.
Stänga av
Tryck på knappen ON/STANDBY på frontpanelen.
eller
Tryck på RECEIVER och därefter på STANDBY på fjärrkontrollen.
AV-receivern försätts i standby-läge. Förhindra en högljudd överraskning när du slår på AV-receivern genom att
alltid skruva ned volymen innan apparaten stängs av.
För att stänga av AV-receivern helt, ställ POWER på OFF positionen ( ).
Sv
24
Grundläggande funktioner
Denna bruksanvisning beskriver hur man använder
fjärrkontrollen förutom det som anges på andra
ställen.
Välja språk som används i
inställningsmenyerna på skärmen
Du kan bestämma språket som används i
inställningsmenyerna på skärmen. Se “Språk(Language)”
i “Bildskärmsmenyinställningar” (➔ 57).
Uppspelning av ansluten komponent
■ Manövrering med AV-receiver
1
2
3
4
2
3
4
Du kan visa olika typer av information om den aktuella
ingångskällan enligt följande. (Komponenter anslutna till
UNIVERSAL PORT-jacket är undantagna.)
Tryck på knappen RECEIVER och därefter
upprepade gånger på knappen DISPLAY för att
gå igenom den tillgängliga informationen.
Tips
• Alternativt kan du använda AV-receiverns DISPLAY-knapp.
Följande information kan normalt visas.
Ingångskälla
Ljudåtergivningssätt*1
Använd ingångsväljarknappar för att välja
ingångskälla.
Starta uppspelning på källutrustningen.
Se även:
• “Styra andra komponenter” (➔ 84)
• “Styra iPod” (➔ 79)
• “Lyssna på radio” (➔ 32)
Signalformat*2
Samplingsfrekvens
Insignal
upplösning
Justera volymen med MASTER VOLUMEkontrollen.
Välj ett ljudåtergivningsläge och njut!
Se även:
• “Använda ljudåtergivningssätt” (➔ 36)
• “Audyssey” (➔ 52)
■ Manövrering med fjärrkontrollen
1
Visa källinformation
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen INPUT SELECTOR.
Starta uppspelning på källutrustningen.
Se även:
• “Styra andra komponenter” (➔ 84)
• “Styra iPod” (➔ 79)
• “Lyssna på radio” (➔ 32)
Justera volymen med knappen VOL q/w.
Välj ett ljudåtergivningsläge och njut!
Se även:
• “Använda ljudåtergivningssätt” (➔ 36)
• “Audyssey” (➔ 52)
Utgång
upplösning
*1
*2
Ingångskällan visas med ursprungsnamnet även när du har
angett ett anpassat namn i “Redigering av namn” (➔ 53).
Om ingångssignalen är analog visas ingen formatinformation.
Om ingångssignalen är PCM, visas samplingsfrekvensen. Om
ingångssignalen är digital, men inte PCM, visas
signalformatet och antal kanaler. För en del digitala
ingångssignaler, inklusive flerkanals-PCM, visas
signalformatet, antalet kanaler och samplingsfrekvens.
Informationen visas i ungefär tre sekunder, sedan visas
informationen som visades innan igen.
Ställa in displayens ljusstyrka
Du kan justera ljusstyrkan för AV-receiverns display.
Tryck på knappen RECEIVER och därefter
upprepade gånger på knappen DIMMER för att
välja:
• Normal + MASTER VOLUME ljus på.
• Normal + MASTER VOLUME ljus av.
• Dim + MASTER VOLUME ljus av.
• Dimmer + MASTER VOLUME ljus av.
Sv
25
Stänga av ljudet för AV-receiver
Du kan stänga av AV-receiverns ljud tillfälligt.
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen MUTING.
Utmatningen stängs av och indikatorn MUTING
blinkar på displayen.
Tips
• Slå på ljudet genom att trycka på knappen MUTING igen eller
justera volymen.
• Ljudavstängningsfunktionen avbryts när AV-receivern ställs in
på standby.
Använda vilotimern
Med vilotimern kan du ställa in AV-receivern så att den
stängs av automatiskt efter en angiven tid.
Tryck på knappen RECEIVER och därefter
upprepade gånger på knappen SLEEP för att
välja önskad vilotimer.
Vilotiden kan ställas in på mellan 90 till 10 minuter i
steg om 10 minuter.
SLEEP-indikatorn tänds på displayen när vilotimern
har ställts in. Den angivna vilotiden visas på
displayen i cirka 5 sekunder, sedan visas föregående
information igen.
Tips
• Om du behöver avbryta vilotimern trycker du upprepade gånger
på knappen SLEEP tills indikatorn SLEEP försvinner.
• Kontrollera återstående tid tills AV-receiver försätts i viloläge
genom att trycka på knappen SLEEP. Observera att vilotiden
minskas med 10 minuter om du trycker på knappen SLEEP när
vilotiden visas på displayen.
Sv
26
Välja högtalarlayout
Du kan välja vilka högtalare du vill använda.
Tryck på knappen RECEIVER och därefter
upprepade gånger på knappen SP LAYOUT.
■ 9.1 k uppspelning
`Speaker Layout:SB/FH:
Ljudet från surround back och front highhögtalarna skickas ut prioriterat.
`Speaker Layout:SB/FW:
Ljudet från surround back och front widehögtalarna skickas ut prioriterat.
`Speaker Layout:FH/FW:
Ljudet från front high och front widehögtalarna skickas ut prioriterat.
■ 7.1 k uppspelning
`Speaker Layout:SB:
Ljudet från surround back-högtalarna skickas
ut prioriterat.
`Speaker Layout:FH:
Ljudet från front high-högtalarna skickas ut
prioriterat.
`Speaker Layout:FW:
Ljudet från front wide-högtalarna skickas ut
prioriterat.
Obs
• Uppspelning reduceras till 7.1-kanaler om inställningen
“Högtalartyp(Front)” ställs in på “Bi-Amp” (➔ 47), eller om
strömförsörjd zon 2 eller strömförsörjd zon 3 används (➔ 75).
• När ett ljudåtergivningssätt som inte stöder att front high, front
wide- och surround back-högtalare används kan denna
inställning inte väljas.
Använda menyn Home
Obs
*1
Menyn Home ger dig snabb åtkomst till menyer som
används ofta, så att du slipper bläddra genom den långa
standardmenyn. Via den här menyn kan du ändra
inställningar och visa aktuell information.
1
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen HOME.
Följande information visas på tv-skärmen.
*2
*3
*4
BD/DVD
Ljud
Video
Info
Ingång
Lyssningsläge
Bas
Diskant
Subwoofernivå
Centernivå
Dynamic EQ
Dynamic Volume
0dB
*5
Om ljudåtergivningssättet är satt till Pure Audio eller Direct
kan inte “Dynamic EQ” och “Dynamic Volume” väljas.
Först när du har valt “Egen” i “Bildläge” (➔ 55) kan du
trycka på ENTER för att justera följande poster via menyn
Home: “Ljusstyrka”, “Kontrast”, “Färgton” och
“Färgmättnad”. Tryck på RETURN för att återgå till menyn
Home.
Alla kanaler som visas här kan inte mata ut ljud beroende på
ingångskälla och ljudåtergivningssätt.
När du har angett ett anpassat namn i “Redigering av namn”
(➔ 53) visas ingångskällan med det namnet. Om du inte har
gjort det, kan komponentens namn visas om AV-receivern får
den via HDMI-anslutningen (➔ 18).
För ingångsväljare PORT visas namnet för
universalportalternativ, dockningsstation.
Ändra ingångsdisplay
■ Video*2
` Du kan ändra följande inställningar: “Bredläge”,
“Bildläge”, “Ljusstyrka”, “Kontrast”,
“Färgton” och “Färgmättnad”.
Fjärrkontrollens VIDEO fungerar som genväg
för den här menyn.
Se även:
• “Bildjustering” (➔ 54)
■ Info*3*4
` Du kan visa information om följande poster:
“Ljud”, “Video” och “Radiomottagning”.
■ Ingång*4*5
` Du kan välja ingångskälla medan du visar
informationen enligt följande: namn på
ingångsväljare, ingångstilldelning samt
radioinformation och inställning för ARCfunktionen.
Tryck på ENTER för att visa aktuell
ingångskälla, följt av q/w för att välja önskad
ingångskälla. Om man trycker på ENTER igen
växlar man till vald ingångskälla.
■ Lyssningsläge
` Du kan välja ljudåtergivningssätten i följande
kategorier: “MOVIE/TV”, “MUSIC”,
“GAME” och “THX”.
Använd q/w för att välja kategori och e/r för
att välja ljudåtergivningssätt. Tryck på ENTER
för att växla till valt ljudåtergivningssätt.
1
2
Tryck på TV/CD, GAME eller VCR/DVR så att
“TV/CD”, “GAME” eller “VCR/DVR” visas på
skärmen.
Tryck in och håll kvar knappen TV/CD, GAME
eller VCR/DVR (under cirka 3 sekunder) för att
ändra ingångsdisplayen.
Upprepa detta steg för att välja “MD”, “CDR”,
“DOCK” eller “TAPE”.
För ingångsväljaren TV/CD ändras
ingångsdisplayen i följande ordning:
TV/CD → MD → CDR
TAPE
DOCK
→
■ Ljud*1
` Du kan ändra följande inställningar: “Bas”,
“Diskant”, “Subwoofernivå”, “Centernivå”,
“Dynamic EQ”, “Dynamic Volume”, “Sen
kväll”, “Music Optimizer”, “Re-EQ”, “ReEQ(THX)” och “Ljudväljare”.
Se även:
• “Audyssey” (➔ 52)
• “Använda ljudinställningar” (➔ 60)
När du ansluter en u-kompatibel Onkyo-komponent
måste du konfigurera ingångsdisplayen så att u kan
fungerar ordentligt.
Denna inställning kan endast göras från frontpanelen.
→
Använd q/w/e/r för att göra önskat val.
→
2
För ingångsväljaren GAME ändras inställningen i
följande ordning:
GAME ↔ DOCK
För ingångsväljaren VCR/DVR ändras inställningen
i följande ordning:
VCR/DVR ↔ DOCK
Obs
• DOCK kan väljas för ingångsväljaren TV/CD, GAME eller
VCR/DVR, men inte samtidigt.
• Ange den aktuella fjärrkontrollkoden innan du använder
fjärrkontrollen för första gången (➔ 84).
Sv
27
MY MUSIC:
1. Uppspelningskomponenten som är tilldelad till
TV/CD för REMOTE MODE slås på.
2. AV-receiver slås på.
3. Ingångsväljaren för AV-receivern ställs in på
TV/CD.
4. Uppspelningen börjar på den
uppspelningskomponent som tilldelats till TV/
CD.*1
Använda hörlurar
Anslut ett par stereohörlurar med en
standardkontakt (6,3 mm) till PHONES-jacket.
Obs
• Vrid alltid ned volymen innan du ansluter hörlurar.
• Hörlursindikatorn och högtalar/kanal-indikatorn FL, FR tänds
när hörlurskontakten sätts i PHONES jacket. (De
strömförsörjda Zon 2/3-högtalarna stängs inte av.)
• När du ansluter ett par hörlurar ställs ljudåtergivningssättet in på
Stereo, om det inte redan är inställt på Stereo, Mono, Direct eller
Pure Audio.
• Endast ljudåtergivningssätten Stereo, Direct, Pure Audio och
Mono kan användas med hörlurar.
Använda ACTIVITIES för att starta
enkla makron
Du kan använda ACTIVITIES för att utföra ett antal
fjärrkontrollsoperationer med en enda knapp.
Den här knappen har följande två lägen:
` Enkelt makro-läge:
Du kan slå på och stänga av AV-receiver, spela upp
komponenter och TV.
` Normalt makro-läge:
Du kan tilldela önskade operationer (➔ 89, 91).
Obs
• Om du ställer in någon av ACTIVITIES på Normalt makroläge,
ställs alla ACTIVITIES in på normalt makroläge.
• För att använda ACTIVITIES tilldelar du först
fjärrkontrollskoderna för de AV-komponenter som du använder
(➔ 86).
Obs
• När du har tryckt på en av ACTIVITIES kan du inte
använda andra ACTIVITIES förrän de tilldelade
åtgärderna har slutförts.
• Om du vill använda en annan ACTIVITIES efter start,
trycker du på ALL OFF och sedan på önskad
ACTIVITIES.
*1
Beroende på uppspelningskomponentens starttid kanske inte
AV-receivern kan aktivera uppspelningskommandot. Om detta
inträffar trycker du på 1 på fjärrkontrollen.
Stänga av komponenterna
Tryck på ALL OFF.
Uppspelningskomponenten som tilldelats till den
senast intryckta ACTIVITIES, AV-receiver och
TV:n stängs av.*2
*2
Om den senast intryckta ACTIVITIES är MY MUSIC, stängs
TV:n inte av.
Ändra uppspelningskomponenter som
tilldelats till ACTIVITIES
Du kan ändra de uppspelningskomponenter som tilldelats
till ACTIVITIES för enkelt makroläge på följande sätt:
Starta komponenter med ACTIVITIES
Tryck på MY MOVIE, MY TV eller MY MUSIC.
Vid leverans är ACTIVITIES inställt på enkelt
makroläge som standard.
Standardfunktionerna beskrivs längre ner.
MY MOVIE:
1. TV:n slås på.
2. Uppspelningskomponenten som är tilldelad till
BD/DVD för REMOTE MODE slås på.
3. AV-receiver slås på.
4. Ingångsväljaren för AV-receivern ställs in på
BD/DVD.
5. Uppspelningen börjar på den
uppspelningskomponent som tilldelats till BD/
DVD.*1
MY TV:
1. TV:n slås på.
2. Uppspelningskomponenten som är tilldelad till
CBL/SAT för REMOTE MODE slås på.
3. AV-receiver slås på.
4. Ingångsväljaren för AV-receivern ställs in på
CBL/SAT.
Sv
28
När du håller REMOTE MODE för relevant
uppspelningskomponent nedtryckt, håller du
även ACTIVITIES nedtryckt till vilken du vill
tilldela denna komponent. Håll nedtryckt i ca 3
sekunder.
ACTIVITIES blinkar två gånger för att indikera att
ändringen har slutförts.
Exempel:
Om du ville använda MY MOVIE för att starta
uppspelningskomponenten som tilldelats till VCR/
DVR för REMOTE MODE, skulle du hålla
MY MOVIE nedtryckt i ca 3 sekunder, samtidigt som
du håller VCR/DVR för REMOTE MODE nedtryckt.
Tips
• Den här proceduren kan även utföras via
skärmbildsmenyn (➔ 89).
Återställa standard
1
2
Håll ned HOME samtidigt som du trycker och
håller ned ALL OFF tills ALL OFF tänds (cirka 3
sekunder).
Släpp HOME och ALL OFF och tryck på ALL
OFF igen.
ALL OFF blinkar två gånger.
Audyssey MultEQ® Rumskorrigering
och högtalarinställning
Med den medföljande kalibrerade mikrofonen beräknar
Audyssey MultEQ automatiskt hur många högtalare som
är anslutna, deras storlek vad gäller bashantering, optimala
överkorsningsfrekvenser till subwoofern (om sådan finns)
och avstånd från den primära lyssningspositionen.
Audyssey MultEQ tar sedan bort ljudförvrängningen som
orsakas av rummets akustik genom att fånga in rummets
akustiska problem i lyssningsområdet i både frekvens- och
tidsdomänen. Resultatet blir tydligt, välbalanserat ljud för
alla. Aktivering av Audyssey MultEQ gör det möjligt att
använda Audyssey Dynamic EQ®, som upprätthåller
korrekt oktav till oktav balans vid alla volymnivåer
(➔ 52).
Innan du använder denna funktion måste du ansluta och
placera ut alla dina högtalare.
Om “Dynamic EQ” är satt till “På” (➔ 52), kommer
inställningen “Equalizer” att sättas till “Audyssey”
(➔ 49). Om å andra sidan den är satt till “Av”, kommer
inställningen “Dynamic Volume” att sättas till “Av”
(➔ 52).
Det tar cirka 30 minuter att utföra Audyssey MultEQ
rumskorrigering och högtalarinställning för 6 positioner.
Tiden för mätning varierar beroende på antalet högtalare.
Använda Audyssey MultEQ
TV
def
cab
: Lyssningsområde
Obs
• Se till att rummet är så tyst som möjligt. Bakgrundsljud och
radiofrekvensstörningar (RFI) kan störa mätningarna av
rummet. Stäng fönster, tv, radio, luftkonditionering, lysrör,
hemelektronik, dimmer-brytare och andra apparater. Stäng av
mobiltelefonen (även om den inte används) eller placera den
borta från ljudelektronik.
• Mikrofonen fångar upp testtoner som spelas via varje högtalare
när Audyssey MultEQ rumskorrigering och högtalarinställning
körs.
• Audyssey MultEQ Rumskorrigering och högtalarinställning kan
inte utföras när ett par hörlurar är anslutna.
1
2
Audyssey MultEQ tar mätningar vid upp till sex
positioner inom lyssningsområdet för att skapa en
ljudmiljö som passar alla lyssnare i din hemmabio med
hjälp av Audyssey MultEQ. Placera mikrofonen vid
öronhöjd (sittande) med mikrofonänden pekande mot
taket med hjälp av ett stativ. Håll inte mikrofonen i handen
under mätning eftersom detta ger felaktiga resultat.
■ Första mätpositionen
Denna position, som även kallas huvudposition för
lyssning, hänvisar till den mest centrala positionen där
man normalt sitter i lyssningsmiljön. MultEQ använder
mätningar från denna position för att beräkna
högtalaravstånd, nivå, polaritet och optimalt
överkorsningsvärde för subwoofern.
■ Andra−sjätte mätpositionerna
Detta är de övriga lyssningspositionerna (d.v.s.
platserna där de övriga lyssnarna sitter). Du kan mäta
upp till 6 positioner.
De följande exemplen visar några typiska
hemmabioarrangemang. Välj det som passar dig bäst och
placera mikrofonen på motsvarande sätt när du ombeds
göra detta.
a till f: Lyssningsposition
Slå på AV-receivern och den anslutna tv:n.
Välj ingången som AV-receiver är ansluten till på
tv:n.
Ställ mikrofonen för högtalarinställning vid
huvudpositionen för lyssning a och anslut den till
SETUP MIC jacket.
SETUP MIC-jack
Mikrofon för
högtalarinställning
Menyn för högtalarinställning visas.
3
När du är klar trycker du på knappen ENTER.
MultEQ: Auto Setup
Högtalartyp(Front)
Aktiv Zon2
Aktiv Zon3
Subwoofer
Normal
Avaktivera
Avaktivera
Ja
• Om dina högtalare är dubbelförstärkta måste du
välja “Bi-Amp” för inställningen
“Högtalartyp(Front)” (➔ 47).
Anslutningsinformation finns i “Använda
dubbelförstärkare för front-högtalare” (➔ 15).
• On du ändrar “Aktiv Zon2” eller “Aktiv Zon3”
inställningen, se “Ställa in strömförsörjd zon 2/3”
för ytterligare detaljer (➔ 75).
• Om du använder en subwoofer, välj “Ja” i
“Subwoofer” (➔ 47). Om inte, välj “Nej” och
hoppa över steg 4.
Sv
29
4
Om du använder en strömförsörjd subwoofer,
justera volymen för subwoofern till 75 dB.
Testtoner spelas upp i subwoofern. Använd
volymreglaget på subwoofern.
Obs
• Om din subwoofer saknar volymreglage, hoppa över visad
nivå och tryck på ENTER för att fortsätta med nästa steg.
• Om du ställer in subwooferns volymreglage till max och
visad nivå är lägre än 75 dB lämna subwooferns
volymreglage på maxläge och tryck på ENTER för att
fortsätta till nästa steg.
5
6
7
8
Tryck på ENTER.
Audyssey MultEQ® Rumskorrigering och
högtalarinställning startar.
Testtoner spelas upp genom varje högtalare när
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning utförs. Detta tar några minuter.
Prata inte när mätningar görs, och stå inte mellan
högtalarna och mikrofonen.
Koppla inte ur mikrofonen för högtalarinställning
under Audyssey MultEQ rumskorrigering och
automatisk högtalarinställning om du inte vill
avbryta inställningen.
MultEQ: Auto Setup
Omgivande ljud är för höga.
Nytt försök
Avbryt
Felmeddelande
Använd q/w för att välja ett alternativ och tryck
sedan på ENTER.
- - Granska högt.konfigurering - Ja
40Hz
40Hz
100Hz
Ingen
100Hz
120Hz
2ch
TV
Spara
Avbryt
Alternativen är:
`Spara:
Spara de beräknade inställningarna och avsluta
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
automatisk högtalarinställning.
`Avbryt:
Avbryt Audyssey MultEQ Rumskorrigering
och högtalarinställning.
Obs
30
När Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning pågår kan ett av nedan felmeddelanden
visas.
Upprepa steg 6 när du uppmanas att göra det.
Subwoofer
Front
Center
Surround
Front Wide
Front High
Surr Back
Surr Back KANAL
Sv
Felmeddelanden
Placera inställningsmikrofonen vid nästa position
och tryck på ENTER.
Audyssey MultEQ utför fler mätningar. Detta tar
några minuter.
MultEQ: Auto Setup
9
Obs
• När Audyssey MultEQ rumskorrigering och högtalarinställning
har slutförts, “Equalizer” kommer ställas till “Audyssey”
(➔ 49). Indikatorn Audyssey kommer att tändas (➔ 9).
• Du kan avbryta Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning när som helst genom att helt enkelt koppla ur
inställningsmikrofonen.
• Koppla inte in eller ur några högtalare under Audyssey MultEQ
rumskorrigeringen och högtalarinställningen.
• Om AV-receivers volym har stängts av, slås ljudet på automatiskt
när Audyssey MultEQ rumskorrigering och högtalarinställning
startar.
• Ändring av rummet efter att Audyssey MultEQ rumskorrigering
och högtalarinställning utförts kräver att du gör Audyssey MultEQ
rumskorrigering och högtalarinställning igen då rummets EQegenskaper kan ha ändrats.
• Du kan visa beräknade inställningar för
högtalarkonfiguration, högtalaravstånd och högtalarnivåer
med e/r.
Koppla ur mikrofonen för högtalarinställning.
Alternativen är:
` Nytt försök:
Försök igen.
` Avbryt:
Avbryt Audyssey MultEQ Rumskorrigering och
högtalarinställning.
• Omgivande ljud är för höga.
Bakgrundsljudet är för högt. Avlägsna ljudkällan och
försök igen.
• Fel högtalarpassning!
Antal högtalare som upptäcktes stämmer inte överens
med antalet som upptäcktes vid första mätningen.
Kontrollera högtalaranslutningen.
• Skrivningsfel!
Detta meddelande visas om det inte går att spara.
Försök att spara igen. Om detta meddelande visas efter
2 eller 3 försök, kontakta din Onkyo-återförsäljare.
• Högtalaridentifieringsfel
Detta meddelande visas om en högtalare inte detekteras.
“Nej” betyder att ingen högtalare detekterades.
Tips
• Se “Högtalarkonfiguration” för lämpliga inställningar (➔ 13).
Ändra högtalarinställningar manuellt
Du kan ändra inställningar manuellt som ställdes in under
Audyssey MultEQ® rumskorrigeringen och
högtalarinställningen.
Se även:
• “Högtalarkonfigurering” (➔ 47)
• “Högtalaravstånd” (➔ 48)
• “Nivåkalibrering” (➔ 48)
• “Equalizerinställningar” (➔ 49)
Obs
• Observera att THX rekommenderar att varje THX
huvudhögtalare ställs in på “80Hz(THX)”. Om du använder
Audyssey MultEQ rumskorrigering och högtalarinställning när
du installerar dina högtalare ska du kontrollera manuellt att varje
THX högtalare är inställd på 80 Hz (THX) överkorsning
(➔ 47).
• Ibland gör den elektriska komplexiteten hos subwoofrar och
samspelet med rummet att THX rekommenderar manuell
inställning av nivån och avståndet för subwoofern.
• Samspelet i rummet kan göra att du kanske får avvikande resultat
ibland när nivån och/eller avståndet ställs in för
huvudhögtalarna. Om detta inträffar rekommenderar THX att de
ställs in manuellt.
Använda en strömförsörjd Subwoofer
Om du använder en strömförsörjd subwoofer som matar ut
mycket lågfrekvent ljud vid mycket låg volym, detekteras
den kanske inte av Audyssey MultEQ rumskorrigering
och högtalarinställning.
Om “Subwoofer” visas på skärmbilden “Granska
högt.konfigurering” som “Nej” ska du öka subwooferns
volym till mittpunkten, ställa in dess högsta
överkorsningsfrekvens och sedan försöka utföra
Audyssey MultEQ rumskorrigeringen och
högtalarinställningen igen. Observera att detektionsfel kan
inträffa om volymen är för hög och ljudet förvrängs.
Använd därför en lämplig volymnivå. Om din subwoofer
har en switch för lågfrekvensfilter ska det ställas på Av
eller Direkt. Information finns i bruksanvisningen för
subwoofern.
Sv
31
Lyssna på radio
Detta avsnitt beskriver hur man använder
knapparna på frontpanelen förutom det som anges
på andra ställen.
1
2
Använda frekvensväljaren
Med den inbyggda frekvensväljaren kan du lyssna på AMoch FM-radiokanaler. Du kan lagra dina favoritkanaler
som förvalda kanaler så att de kan väljas snabbt.
Du kan ändra frekvensstegen (➔ 58).
Lyssna på radio
Tryck på TUNER för att välja antingen “AM”
eller “FM”.
FM har valts för detta exempel.
Varje gång du trycker på TUNER kommer
radiobandet att ändras mellan AM och FM.
Band
■ Manuellt frekvensväljarläge
Tryck in och håll TUNING q/w.
Frekvensen ändras tills du släpper knappen.
Tryck upprepade gånger på knapparna för att ändra
frekvensen ett steg i taget.
FM-kanaler är i mono i manuellt frekvensväljarläge.
Ställa in svaga FM-kanaler
Om signalen från en stereo FM-kanal är svag, kan det vara
omöjligt att få bra mottagning. I sådant fall ska du byta till
manuellt frekvensväljarläge och lyssna på kanalen i mono.
■ Ställa in kanaler efter frekvens
Du kan ställa in AM- och FM-kanaler direkt genom att
ange frekvensen.
1
Frekvens
Tryck på knappen TUNING MODE så att
indikatorn AUTO på displayen släcks.
Tryck upprepade gånger på TUNER på
fjärrkontrollen för att välja “AM” eller “FM” och
därefter på D.TUN.
(Displayen varierar beroende på land.)
Ställa in radiokanaler
(Displayen varierar beroende på land.)
2
■ Automatiskt inställningsläge
1
2
Tryck på knappen TUNING MODE för att visa
indikatorn AUTO på displayen.
Tryck på TUNING q/w.
Sökning avslutas när en kanal hittas.
Indikatorn TUNED tänds när en kanal är inställd.
Indikatorn FM STEREO tänds när en FM-kanal är
inställd, enligt bilden.
TUNED
AUTO
FM STEREO
Sv
32
Använd sifferknapparna för att ange
radiokanalens frekvens inom 8 sekunder.
Till exempel, ställ in 87,5 (FM) genom att trycka på
8, 7, 5.
Om du matat in fel nummer kan du pröva igen efter 8
sekunder.
Förinställning av FM/AM-kanaler
Du kan spara en kombination av upp till 40 av dina
favoritkanaler FM/AM som förval.
1
2
3
4
Ställ in FM/AM-kanalen som du vill spara som
förval.
Se föregående avsnitt.
Tryck på MEMORY.
Numret för den förvalda kanalen blinkar.
När numret för den förvalda kanalen blinkar
(under cirka 8 sekunder) använder du knapparna
PRESET e/r för att välja ett nummer mellan 1
och 40 för kanalen.
Tryck på knappen MEMORY igen för att spara
kanalen.
Kanalen sparas och numret slutar blinka.
Upprepa denna procedur för alla FM/AMradiokanaler som du vill spara.
Obs
• Du kan namnge dina förvalda radiokanaler för att identifiera dem
på ett enkelt sätt (➔ 53). Namnet visas istället för band och
frekvens.
Välja förvalda kanaler
Välj en förvald kanal genom att använda
knapparna PRESET e/r på AV-receiver eller
CH +/– på fjärrkontrollen.
Tips
• Du kan även använda fjärrkontrollens sifferknappar för att välja
en förvald kanal direkt.
Radera förvalda kanaler
1
2
Använda RDS
RDS fungerar endast där RDS-sändningar är
tillgängliga.
Indikatorn RDS tänds när en RDS-kanal är inställd.
Vad är RDS?
RDS står för Radio Data System och är en metod för att
sända data i FM-radiosignaler. Systemet utvecklades av
European Broadcasting Union (EBU) och är tillgängligt i
de flesta länder i Europa. Många FM-kanaler använder
systemet idag. RDS-systemet visar textinformation och
kan även hjälpa dig att hitta radiostationer efter typ (t.ex.
nyheter, sport, rock, o.s.v.).
AV-receivern stöder fyra typer av RDS-information:
■ PS (Program Service)
När en RDS-kanal som visar PS-information är inställd,
visas kanalens namn. Tryck på knappen DISPLAY i 3
sekunder för att visa frekvensen.
■ RT (Radio Text)
När en RDS-kanal som visar textinformation är inställd,
visas texten på displayen som beskrivs i nästa avsnitt.
■ PTY (programtyp)
Denna funktion gör det möjligt att söka efter RDSradiokanaler efter typ (➔ 34).
■ TP (Traffic Program)
Denna funktion gör det möjligt att söka efter RDSradiokanaler som sänder trafikinformation (➔ 34).
Obs
• I vissa fall är kanske de texttecknen som visas på AV-receivern
inte identiska med de som sänds av radiokanalen. Oväntade
tecken kan visas när tecken som saknar stöd mottas. Detta är inte
ett fel.
• Om signalen från en RDS-kanal är svag kan RDS-data visas
intermittent eller inte alls.
När en RDS-kanal som visar textinformation är inställd
visas texten på displayen.
Visa Radio Text (RT)
Välj den förvalda kanal som du vill radera.
Se föregående avsnitt.
Håll ned MEMORY samtidigt som du trycker in
TUNING MODE.
Den förvalda kanalen och dess nummer försvinner
från displayen.
Tryck en gång på RT/PTY/TP.
RT-informationen rullar över displayen.
Obs
• Meddelandet “Waiting” kanske visas när AV-receivern väntar
på RT-information.
• Om meddelandet “No Text Data” visas på displayen är ingen
RT-information tillgänglig.
Sv
33
Söka kanaler efter typ (PTY)
■ RDS programtyper (PTY)
Du kan söka radiokanaler efter typ.
Typ
Display
Ingen
None
1
2
3
4
Tryck två gånger på RT/PTY/TP.
Den aktuella programtypen visas på displayen.
Nyhetssändningar
News
Aktuella frågor
Affairs
Använd PRESET e/r för att välja vilken typ av
program du önskar.
Se tabellen som visas senare i detta kapitel.
Information
Info
Sport
Sport
Utbildning
Educate
Starta sökningen genom att trycka på ENTER.
AV-receivern söker tills den hittar en kanal av den
angivna typen och stannar tillfälligt innan den
fortsätter med sökningen.
Drama
Drama
Kultur
Culture
När en kanal som du vill lyssna på hittas, trycker
du på ENTER.
Om inga kanaler hittas visas meddelandet “Not
Found”.
Lyssna på trafiknyheter (TP)
2
Sv
34
Science
Varierande
Varied
Popmusik
Pop M
Rockmusik
Rock M
Lätt underhållningsmusik
Easy M
Lätt klassisk musik
Light M
Klassisk musik
Classics
Annan musik
Other M
Väder
Weather
Ekonomi
Finance
Tryck tre gånger på RT/PTY/TP.
Om den aktuella radiokanalen sänder trafikprogram
(TP), visas “[TP]” på displayen och trafiknyheter
hörs när de sänds. Om “TP” utan hakparentes visas,
betyder det att kanalen inte sänder TP.
Barnprogram
Children
Sociala program
Social
Religion
Religion
Hitta en radiokanal som sänder TP genom att
trycka på ENTER.
AV-receivern söker tills den hittar en kanal som
sänder TP.
Om inga kanaler hittas visas meddelandet “Not
Found”.
Fritid
Leisure
Jazzmusik
Jazz
Du kan söka efter kanaler som sänder trafiknyheter.
1
Vetenskap och teknologi
Telefonprat
Phone In
Resor
Travel
Country-musik
Country
Inhemsk musik
Nation M
Gamla hits
Oldies
Folkmusik
Folk M
Dokumentär
Document
Larmtest
TEST
Alarm
Alarm!
Inspelning
Detta avsnitt förklarar hur du spelar in den valda ingångskällan till en komponent med inspelningsfunktion och hur du
spelar in ljud och video från olika källor.
Ansluta en inspelningsenhet
Spela in separata AV-källor
Här kan du spela in ljud och video från helt olika källor
vilket gör det möjligt att dubba ljud på dina
videoinspelningar. Denna funktion drar nytta av att
videoingångskällan förblir oförändrad när en ingångskälla
med endast ljud (TV/CD, PHONO, etc.) väljs.
I följande exempel blir ljud från CD-spelaren som är
ansluten till TV/CD IN, och video från videokameran som
är ansluten till AUX INPUT VIDEO-jacket inspelade av
VCR som är ansluten till VCR/DVR OUT-jacken.
L
R
AUDIO
IN
VCR, DVDbrännare
Videokamera
VIDEO
IN
Kassettspelare,
CDR, MD etc.
Obs
• AV-receivern måste vara påslagen för att spela in. Inspelning är
inte möjligt när apparaten är i standby-läge.
• Om du vill spela in direkt från din tv eller spela upp VCR till
inspelande VCR utan att gå genom AV-receiver, ska du ansluta
ljud- och videoutgångarna på din TV/VCR direkt till den ljudoch videoingångarna på den inspelande VCR-apparaten.
Information finns i handböckerna som medföljde din tv och
VCR.
• Videosignaler som är anslutna till kompositvideoingångar kan
endast spelas in via komponentvideoutgångar. Om din tv/VCR
är ansluten till en komponentvideoingång måste den inspelande
VCR-apparaten vara ansluten till en kompositvideoutgång.
• Ljudåtergivningssätten Surround-ljud och DSP kan inte spelas in.
• Kopieringsskyddade Blu-ray-/DVD-skivor kan inte spelas in.
• Källor som är anslutna till en digitalingång kan inte spelas in.
Endast analogingångar kan spelas in.
• DTS-signaler spelas in som brus, så försök inte spela in DTS
CD- eller LD-skivor analogt.
• När ljudåtergivningssättet är inställt på Pure Audio visas ingen
bild eftersom strömmen är avstängd för videokretsen. Välj ett
annat ljudåtergivningssätt om du vill spela in.
AV-inspelning
Ljudkällor kan spelas in till en inspelningsenhet (t.ex.,
kassett, CDR, MD) som är ansluten till VCR/DVR OUTjacken. Videokällor kan spelas in till en inspelningsenhet
(t.ex., VCR, DVD-brännare) som är ansluten till VCR/
DVR OUT-jacket.
1
2
3
Använd ingångsväljarknapparna för att välja
källan som du vill spela in.
Du kan se på källan när du spelar in. AV-receivers
MASTER VOLUME-kontroll påverkar inte
inspelning.
CD-spelare
VCR
: Videosignal
: Ljudsignal
1
2
3
4
5
Förbered videokameran och CD-spelaren för
uppspelning.
Förbered VCR för inspelning.
Tryck på ingångsväljaren AUX.
Tryck på ingångsväljaren TV/CD.
Detta väljer CD-spelaren som ljudkälla men lämnar
videokameran som videokälla.
Börja inspelning på VCR och starta uppspelning
på videokameran och CD-spelaren.
Video från videokameran och ljudet från CDspelaren spelas in av VCR.
Starta inspelningen på din inspelningsenhet.
Starta uppspelning på källkomponenten.
Om du väljer en annan ingångskälla under
inspelning, spelas den valda källan in.
Sv
35
Använda ljudåtergivningssätt
Välja ljudåtergivningssätt
Se “Om ljudåtergivningssätt” för detaljerad information om ljudåtergivningssätt (➔ 37).
Knappar för ljudåtergivningssätt
Tryck på RECEIVER
först.
PURE AUDIO
MUSIC
MOVIE/TV
MOVIE/TV, MUSIC, GAME, THX
GAME
THX
Knappen MOVIE/TV
Denna knapp väljer det ljudåtergivningssätt som ska
användas med filmer och tv.
Knappen MUSIC
Denna knapp väljer det ljudåtergivningssätt som ska
användas med musik.
Knappen GAME
Denna knapp väljer det ljudåtergivningssätt som ska
användas med videospel.
Knappen THX
Den här knappen väljer THX ljudåtergivningssätten.
PURE AUDIO knapp
Denna knapp väljer ljudåtergivningssättet Pure Audio.
När detta läge är valt kommer AV-receiver displayen
och videokretsen att stängas av. Endast videosignaler som
matas in genom HDMI-ingången kan matas ut från en
HDMI-utgång(er). Om knappen trycks igen, väljs
föregående ljudåtergivningssätt.
• Ljudåtergivningssätten Dolby Digital och DTS kan endast väljas om din Blu-ray Disc/DVD-spelare är ansluten till
AV-receivern med en digital ljudanslutning (koaxial, optisk eller HDMI).
• Ljudåtergivningssätten som du kan välja beror på ingångssignalens format. Kontrollera formatet, se “Visa källinformation”
(➔ 25).
• När du ansluter ett par högtalare kan du välja följande ljudåtergivningssätt: Pure Audio, Mono, Direct och Stereo.
• Ljudåtergivningssätt kan inte användas när du lyssnar på ljud via dina TV-högtalare som kommer från komponenter
anslutna till AV-receiver (“TV Sp On” visas på frontpanelen).
Sv
36
Om ljudåtergivningssätt
AV-receiverns ljudåtergivningssätt kan förvandla ditt vardagsrum till en bio eller konserthall med högklassig
ljudåtergivning och otroligt surround-ljud.
Förklarande anmärkningar
ij
ab
SP LAYOUT
c
LISTENING
MODE
de gh
kl
f
a b Fronthögtalare
c Center-högtalare
d e Surround högtalare
f Subwoofer(rar)
g h Surround back-högtalare
i j Front high-högtalare
k l Front wide-högtalare
■ Ingångskälla
Följande ljudformat stöds av ljudåtergivningssätt.
A
Detta är monoljud.
S
Detta är stereoljud. Två oberoende ljudsignalskanaler återges via två högtalare.
D
Detta är 5.1-kanals surroundljud. Surroundsystemet har fem huvudkanaler för ljud och en sjätte
subwoofer-kanal (även kallad punkt-en kanal).
Detta är 7.1-kanals surroundljud. Detta är en ytterligare ljudförbättring gentemot 5.1-kanalsljud med två
högtalare ytterligare som ger större ljudatmosfär och mer precis positionering av ljud.
Detta är DTS-ES surroundljud. Detta surroundsystem kan skapa en separat eller matriskodad sjätte kanal
från existerande DTS 5.1-kodat material.
Detta är Dolby Digital EX surroundljud. Detta ger en bättre center-back surroundkanal från 5.1-kanals
källor.
F
G
H
■ Högtalarlayout
Bilden visas vilka högtalare som är aktiverade i respektive kanal. Se “Högtalarkonfigurering” för högtalarinställning
(➔ 47).
Z
X
N
C
M
Tryck på RECEIVER följt av SP LAYOUT flera gånger för att Tryck upprepade gånger på RECEIVER följt av SP LAYOUT
välja de högtalare du vill använda: front high, front wide eller för att välja kombination, surround back och front high,
surround back.
surround back och front wide, och front high och front wide.
Sv
37
Ljudåtergivningssätt
Ljudåtergivningssätt Beskrivning
Ingångskälla Högtalarlayout
Pure Audio
I detta läge stängs display- och videokretsarna av för att förminska möjliga A
störningskällor för att ge bästa möjliga ljudåtergivning. (När
S
Pu r eAAu d i o
videokretsarna stängs av kan endast videosignaler som matas in genom
D
HDMI-ingång matas ut via HDMI-utgång(ar).)
F
Direct
I detta läge matas ljud ut från ingångskällan utan att bearbetas som
G
surroundljud. Högtalar konfigurering (närvaro av högtalare),
H
D i r e c t d i oPPoPP
inställningarna högtalaravstånd och A/V Sync är aktiverade men mycket av
bearbetningen som ställs in via HOME är avaktiverad. Se “Avancerade
inställningar” för mer information (➔ 42).
ZXC
N*1 M
Stereo
A
S
D
Mono
Använd detta läge när du ser på en gammal film med mono-ljudspår eller
F
med ljudspår på andra språk som spelats in på vänster eller höger kanal på
Mo n o e o d i o PP o PP
vissa filmer. Inställningen kan också användas med DVD-skivor eller andra G
H
källor som innehåller multiplex-radio, t.ex. karaoke-skivor.
ZXC
NM
Multichannel
D
F
XCN
M
Dolby Pro Logic IIx*2 Dolby Pro Logic IIx utökar alla källor med 2 kanaler för uppspelning med S
7.1 kanaler. Inställningen ger en mycket naturlig och sömlös ljudupplevelse
Dolby Pro Logic II
som helt och hållet omger lyssnaren. Den dramatiska upplevelsen av rymd
P L bMo v i e PP PP
och den färgstarka ljudbilden kan förbättra musik, filmer och även
videospel. Om du inte använder några surround back-högtalare används
P L bMu s i c PP PP
Dolby Pro Logic II istället för Dolby Pro Logic IIx.
• Dolby PLIIx Movie
P L bGame c PP c PP
Använd detta läge när du visar filmer med stereo eller Dolby Surround
(Pro Logic) (t.ex. CD, radio, kassett, tv, DVD, VHS).
P L x GM o v i e P
P
• Dolby PLIIx Music
Använd detta läge när du lyssnar på musikkällor med stereo eller Dolby
P L x GM u s i c P
P
Surround (Pro Logic) (t.ex. tv, VHS, DVD).
• Dolby PLIIx Game
P L x GG a m e c P c P
Använd detta läge med videospel, särskilt de som är märkta med
logotypen Dolby Pro Logic II.
XCN
M
Ljud matas ut av front vänster och höger högtalare och subwoofern.
S t e r e o d i oPPoPP
Detta läge ska används med PCM-källor med flera kanaler.
Mu l t i c h i o PP o PP
Dolby Pro Logic IIz
Height
PL
z GH e i g h t
Dolby EX
• Dolby PLIIx Movie och Dolby PLIIx Music
D
Dessa lägen använder Dolby Pro Logic IIx-lägen för att utöka källor med
5.1 kanaler för uppspelning med 7.1 kanaler.
NM
Dolby Pro Logic IIz Height är utformat för att använda befintligt
S
programmaterial på ett effektivare sätt när högtalarutmatning för höjdkanal D
används. Dolby Pro Logic IIz Height kan användas för att mixa upp ett
F
antal källor från filmer och musik, men passar särskilt väl för att mixa upp
spelinnehåll.
N*3 M
Dessa lägen utökar källor med 5.1 kanaler för uppspelning med 6.1/7.1
kanaler. De passar särskilt bra för Dolby EX-ljudspår som innehåller en
matriskodad surround back-kanal. Denna extrakanal ger ytterligare en
dimension för en omslutande surround-ljudupplevelse som är perfekt för
P
roterande och förbipasserande ljudeffekter.
D
H
N*4 M
I detta läge matas ljud ut från ingångskällan utan att bearbetas som
surroundljud. Högtalar konfigurering (närvaro av högtalare),
Do l b y cD i oPPoPP
inställningarna överkorsningsfrekvenser, högtalaravstånd och A/V Sync
Dolby Digital Plus*5 och mycket av bearbetningen som ställs in via HOME är aktiverad. Se
“Avancerade inställningar” för mer information (➔ 42).
Do l b y cD+ oPPoPP
D
XCN
M
D
XCN
M
F
XCN*1
M
D
XCN
M
F
XCN*1
M
D
XCN
M
Do l b y c EXoPPoPP
Do l b y cD i EXP
Dolby Digital
Dolby TrueHD
D D Tl r u e H D P P P P P P
DTS
DTS
Sv
38
d i oPPoPP
Ljudåtergivningssätt Beskrivning
Ingångskälla Högtalarlayout
DTS-HD High
Resolution Audio
D
XCN
M
F
XCN*1
M
D
XCN
F
XCN*1
M
S
D
XCN
M
D
XCN
M
D
XCN
M
D T S – HD
(Fortsättning från föregående sida.)
HR
DTS-HD Master
Audio
D T S – HD MS T R
DTS Express
DTS
Exp r ess
DSD*6
DSD
DTS 96/24*7
Detta läge används för DTS 96/24-källor. Detta är ett högupplöst DTSformat med en samplingshastighet på 96 kHz och 24 bitars upplösning,
DTSe 9 6 / 2 4PP PP
vilket ger överlägsen ljudkvalitet. Använd med DVD-skivor med DTS
96/24-logotypen.
DTS-ES Discrete*8
Detta läge används med DTS-ES Discrete-ljudspår, som använder en
G
separat surround back-kanal för uppspelning med 6.1/7.1 verkliga kanaler.
De sju helt separata ljudkanalerna ger bättre rymdavbildning och 360
graders ljudlokalisering, perfekt för ljud som förflyttar sig mellan
surround-kanalerna. Använd med DVD-skivor med DTS-ES-logotypen,
särskilt de med DTS-ES Discrete-ljudspår.
N*4 M
Detta läge används med DTS-ES Matrix-ljudspår, som använder en
G
matriskodad back-kanal för uppspelning med 6.1/7.1 kanaler. Använd med
t e
DVD-skivor med DTS-ES-logotypen, särskilt de med DTS-ES Matrixljudspår.
N*4 M
ESSD i s c r e t e
DTS-ES Matrix*8
E S SM a t r i x t e
DTS Neo:6
Detta läge utökar alla källor med 2 kanaler för uppspelning med upp till
S
7.1 kanaler. Formatet använder sju kanaler med fullständig bandbredd för
Ne o : 6 t r i x t e x t e
matrisavkodning av matriskodat material vilket ger en mycket naturlig och
sömlös ljudupplevelse som omsluter lyssnaren helt.
Ne o : 6 t C
r i n
x et m
ea
x t e
• Neo:6 Cinema
Använd detta läge med alla stereofilmer (t.ex. tv, DVD, VHS).
Ne o : 6 t Mu s i c
• Neo:6 Music
Använd detta läge för alla stereo-musikkällor (t.ex., CD, radio, kassett, tv,
VHS, DVD).
Detta läge använder Neo:6 för att utöka källor med 5.1 kanaler för
uppspelning med 6.1/7.1 kanaler.
D
Audyssey DSX*9
Audyssey DSX™ är ett skalbart system som lägger till nya högtalare för att D
förbättra surround-intrycket. Med början i 5.1 systemet lägger
F
A u d y s s e y DSX
Audyssey DSX först till Wide kanaler för bästa möjliga effekt på området. G
Forskning på den mänskliga hörseln har bevisat att information från Wide
P L x Mo v i e DSX
kanalerna är betydligt mera kritisk när ett realistiskt ljud presenteras än
Back Surround kanalerna som finns i traditionella 7.1 system.
P L x Mu s i c DS X
Audyssey DSX skapar sedan ett par Height kanaler för att återge de
viktigaste akustiska och uppfattningsbara markörerna som står på tur. Vid
P L bMo v i e DSX
sidan av dessa nya Wide och Height kanaler använder Audyssey DSX,
Surround Envelopment Processing för att förstärka mixen mellan front och
P L bMu s i c DSX
surround kanalerna.
PL
bGame
DSX
Ne o : 6 t Mu s
Do l b y
EX
DSX
DSX
N*4 M*4
NM*11
Kombinationen av Dolby Pro Logic II/IIx och Audyssey DSX kan
användas.
S
D
F
G
NM*11
Kombinationen av Neo:6 och Audyssey DSX kan användas
F
NM*11
Kombinationen av Neo:6 Cinema/Music och Audyssey DSX kan
användas.
S
NM*11
Kombinationen av Dolby EX och Audyssey DSX kan användas.
D
F
G
NM*11
N e o : 6 t Dr Si X
x t ex t e
Ne o : 6C
tC
r i n
x tD
eS
x Xt e
XCN
M
Sv
39
Ljudåtergivningssätt Beskrivning
THX
THX eC i n ema P
P
N
TH
eX
o e: M
6 ut sr i cx at P
e x at P
e
THX eGame s a P
aP
N
TH
eX
o e: S
6 2t m
r Ci xi nt e m
x at e
T H X e S 2 mM u s i c
T H X e S 2 mG a m e s
THX e S u r r a EX a
Ingångskälla Högtalarlayout
THX grundades av George Lucas och utvecklar stringenta standarder som D
garanterar att filmer verkligen återges så som regissören avsåg på biografer F
och i hemmabiosystem. THX lägen optimerar försiktigt ljudspårets tonG
och rymdkaraktäristik för uppspelning i hemmabio-miljön. De kan
användas med 2-kanals matris- och flerkanalskällor. Ljudet från surround
back-högtalare beror på källmaterialet och det valda ljudåtergivningsläget.
• THX Cinema
THX Cinema läge korrigerar teatraliska ljudspår för uppspelning i en
hemmabiomiljö. I det här läget konfigureras THX Loudness Plus för
filmnivåer och Re-EQ, Timbre Matching och Adaptive Decorrelation är
aktiva.
• THX Music
THX Music är skräddarsytt för att lyssna på musik som vanligtvis hanteras
på betydligt högre nivåer än filmer. I det här läget konfigureras THX
Loudness Plus för uppspelning av musik och bara Timbre Matching är
aktiv.
• THX Games
THX Games läge är avsett för rymdmässigt korrekt uppspelning av
spelljud som ofta mixas på liknande sätt till filmer men i en mindre miljö.
THX Loudness Plus konfigurerad för spelljudsnivåer, med Timbre
Matching aktiv.
CNM
Kombinationen av Dolby Pro Logic II/IIx*2 och THX Cinema/Music/
Games sätten kan användas.
S
D
H
CNM
Kombinationen av Dolby Pro Logic IIz Height*3 och THX Cinema/
Music/Games sätten kan användas.
S
D
F
G
H
NM
Kombinationen av DTS Neo:6 och THX Cinema/Music/Games sätten
kan användas.
S
D
F
H
CNM
• THX Select2 Cinema
D
Detta läge utökar källor med 5.1 kanaler för uppspelning med 7.1 kanaler. F
Det gör detta genom att analysera sammansättningen hos surroundkällan,
och optimerar de omgivande och riktade ljuden för att producera ljudet
som kommer från surround back kanalen.
• THX Select2 Music
Det här läget är utformat för att användas med musik. Det utökar källor
med 5.1 kanaler för uppspelning med 7.1 kanaler.
• THX Select2 Games
Det här läget är utformat för att användas med videospel. Det kan utöka
källor med 5.1 kanaler för uppspelning med 6.1/7.1 kanaler.
• THX Surround EX
Detta läge utökar källor med 5.1 kanaler för uppspelning med 6.1/7.1
kanaler. Det passar extra bra till Dolby Digital EX källor. THX Surround
EX, även känt som Dolby Digital Surround EX, är en produkt som
utvecklats gemensamt av Dolby Laboratories och THX Ltd.
Kombinationen av Dolby Pro Logic IIz Height*3 och THX Select2
Cinema/Music/Games kan användas.
Sv
40
S
D
F
G
H
NM
Onkyo Original DSP-ljudåtergivningssätt
Ljudåtergivningssätt Beskrivning
Ingångskälla Högtalarlayout
Orchestra
A
S
D
F
G
H
Or ches t r a
Unplugged
Un p l u g g e d
Studio-Mix
S t u d i o –M i x
TV Logic
TV
Log i c
Game-RPG
Detta läge är lämpligt för klassisk musik eller operamusik och betonar
surround-kanaler för att göra stereobilden bredare och simulerar de
naturliga ljudreflektionerna i en stor konserthall.
Detta läge är lämpligt för akustiska instrument, röster och jazz. Läget
betonar front-stereobilden och ger ett intryck av att vara precis framför
scen.
CN*10
M*11
Detta läge är lämpligt för rock- eller popmusik och skapar ett livfullt
ljudfält med en kraftig akustisk bild som liknar ljudet på en klubb eller en
rockkonsert.
Detta läge lägger till realistisk akustik till tv-program som producerats i en
TV-studio, surround-effekter till hela ljudet och tydlighet till röster.
Använd detta läge när du spelar skivor med rollspel.
G ame – RPG
Game-Action
Använd detta läge när du spelar skivor med action-spel.
Game – A c t i o n
Game-Rock
Använd detta läge när du spelar skivor med musikspel.
Game –Ro c k
Game-Sports
Använd detta läge när du spelar skivor med sportspel.
Game – S p o r t s
All Ch Stereo
A l l
Ch
S t e r eo
Full Mono
Fu l l
Mo n o
T-D (TheaterDimensional)
T–D
Detta läge är perfekt för bakgrundsmusik eftersom det fyller hela området
med stereoljud från front-, surround-, och surround back-högtalarna.
XCN*10
M*11
I detta läge matar alla högtalare i rummet ut samma ljud i mono så att du
hör samma ljud oberoende av var du sitter i rummet.
Med detta läge kan du uppleva virtuellt surround-ljud även med endast två
eller tre högtalare. Detta fungerar genom styrning av hur ljuden når
lyssnarens vänstra och högra öra. Bra resultat kanske inte kan uppnås med
för mycket eko, så vi rekommenderar att läget används i en miljö med lite
eller inget naturligt eko.
ZXC
NM
Obs
*1
Ljudkanalerna som ingår i källan styr vilka högtalare som sänder ut ljudet.
Om strömförsörjd zon 2 används använd Dolby Pro Logic II.
*3 Surround back- och front wide-högtalare stöds inte.
*4 Front high och front wide-högtalare stöds ej.
*5 För Blu-ray-skivor används Dolby Digital med ett 3.1/5.1-kanals högtalarsystem.
*6 AV-receiver kan ta in DSD-signal från HDMI IN. Ljudet från uppspelningsenheten kan bli bättre om uteffektinställningen ställs in på
PCM hos uppspelningskällan. Ställ då in uteffekten hos uppspelningskällan på PCM.
*7 DTS används beroende på konfigureringen av AV-receivern (t.ex., Audyssey Dynamic EQ® är på eller strömförsörjd zon 2
används).
*8 Om det inte finns några surround back-högtalare eller om strömförsörjd zon 2 används, används DTS.
*9 • Det här ljudåtergivningssättet kan bara väljas när alla dessa förutsättningar är uppfyllda:
a. Centerhögtalaren är ansluten.
b. Antingen front high- eller front wide-högtalare är anslutna.
• Utmatningen kan växlas mellan front high- eller front wide-högtalare genom att man trycker på SP LAYOUT
[beroende på inställningen för “Högtalarkonfigurering” (➔ 47)].
*10 Utmatningen kan växlas mellan front high-, front wide- eller surround back-högtalare genom att man trycker på SP LAYOUT
[beroende på inställningen för “Högtalarkonfigurering” (➔ 47)].
*11 Utmatning kan växlas mellan en kombination av surround back och front high, surround back och front wide eller front high och
front wide-högtalarna genom att trycka in SP LAYOUT.
• Ljudåtergivningssätten kan väljas med vissa källformat.
*2
Sv
41
Avancerad användning
Avancerade inställningar
Inställningsmenyer på skärmen
Vanliga procedurer i inställningsmenyn
Denna bruksanvisning beskriver hur man använder
fjärrkontrollen förutom det som anges på andra
ställen.
RECEIVER
MENU
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1. In/utgångstilldelning
2. Högtalarinställningar
3. Ljudjustering
4. Källinställningar
5. Förval av lyssningsläge
6. Övriga inställningar
7. Apparatinställningar
8. Fjärrkontrollinställning
9. Lås inställningar
a In/utgångstilldelning
(➔ 43)
f Övriga inställningar
(➔ 57)
1. In/utgångstilldelning
1.
2.
3.
4.
5.
Bildutmatning
HDMI-inmatning
Komponentvideoinmatning
Digital ljudinmatning
Analog ljudinmatning
6. Övriga inställningar
1. Volyminställning
2. Bildskärmsmenyinställningar
b Högtalarinställningar g Apparatinställningar
(➔ 47)
(➔ 57)
Högtalarinställningar
Högtalarkonfigurering
Högtalaravstånd
Nivåkalibrering
Equalizerinställningar
THX-ljudinställningar
c Ljudjustering
(➔ 50)
3. Ljudjustering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Multiplex/Mono
Dolby
DTS
Audyssey DSX
Theater-Dimensional
LFE-nivå
5. Förval av lyssningsläge
42
BD/DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME
PC
AUX
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen SETUP.
Följande meny visas.
MENU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Inställning fjärrläge
2. Activities Setup
Inställning
In/utgångstilldelning
Högtalarinställningar
Ljudjustering
Källinställningar
Förval av lyssningsläge
Övriga inställningar
Apparatinställningar
Fjärrkontrollinställning
Lås inställningar
Tips
• Om huvudmenyn inte visas ska du kontrollera att du har
valt rätt externingång på din tv.
8. Fjärrkontrollinställning
9. Lås inställningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
h Fjärrkontrollinställning
(➔ 84, 89)
4. Källinställningar
Audyssey
Intelligent volym
Ljud/bild-synkronisering
Redigering av namn
Bildjustering
Inställningsmenyerna på skärmen visas på den anslutna
tv:n och är ett smidigt sätt att ändra olika inställningar för
AV-receivern. Inställningarna är organiserade i 9
kategorier i huvudmenyn.
Utför inställningarna med hjälp av inställningsmenyn på
skärmen.
Fjärrkontrolls-ID
Multi Zon
Radiomottagning
HDMI
Automatisk avstängning
Nätverk
Firmware Update
i Lås inställningar
(➔ 60)
e Förval av lyssningsläge
(➔ 56)
Sv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
d Källinställningar
(➔ 52)
1.
2.
3.
4.
5.
RETURN
SETUP
7. Apparatinställningar
2. Högtalarinställningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ENTER
q/w/e/r
2
3
4
Använd q/w för att välja en meny och tryck sedan
på ENTER.
Använd q/w för att välja mål och tryck sedan på
ENTER.
Använd q/w för att välja alternativ och e/r för
att ändra inställning.
Tryck på SETUP för att stänga menyn.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående
meny.
Obs
• Denna procedur kan även utföras på AV-receiver genom att
använda SETUP, pilknapparna och ENTER.
• Under Audyssey MultEQ®-rumskorrigeringen och
högtalarinställningen visas meddelanden etc. som visas på tvskärmen även på displayen.
Förklarande anmärkningar
a
b
c
Huvudmeny
Obs
Högtalarinställningar
■ Subwoofer
`Ja:
Välj om en subwoofer är ansluten.
`Nej:
Välj om ingen subwoofer är ansluten.
a Menyval
b Inställning av mål
c Inställningsalternativ (grundinställning
understruken)
In/utgångstilldelning
Huvudmeny
In/utgångstilldelning
Bildutmatning
På “Bildutmatning” inställningarna kan välja om
videokällans bilder ska sändas genom HDMI-utgången
eller inte liksom om inställningsmenyn på skärmen ska
löpa genom HDMI-utgången eller över en analog utgång.
Om du ansluter din tv till HDMI-utgång, ställs
“Bildutmatning” inställningen automatiskt in så att
inställningsmenyerna på skärmen visas och
kompositvideo-, S-Video- och komponentvideokällor
konverteras upp* och sänds ut.
Kompositvideo, S-Video,
komponentvideo
HDMI
IN
HDMI
Om du ansluter din tv till COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT (inte HDMI-utgången) ställs
“Bildutmatning” inställningen automatiskt in så att
inställningsmenyerna på skärmen visas och
kompositvideo- samt S-videokällor konverteras upp* och
sänds ut.
Kompositvideo, S-Video
■ Bildutmatning
` Analog:
Välj det här om din tv är ansluten till
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT,
MONITOR OUT S eller MONITOR OUT V.
` HDMI Huvud:
Välj det här om din tv är ansluten till HDMI OUT
MAIN.
` HDMI Sub:
Välj det här om din tv är ansluten till HDMI OUT
SUB.
` Båda:
Välj det här om din tv är ansluten till HDMI OUT
MAIN och HDMI OUT SUB. Videosignaler matas
ut från båda HDMI-utgångarna med den upplösning
som båda tv-apparaterna stöder.
` Båda(Huvud):
Välj det här om din tv är ansluten till HDMI OUT
MAIN och HDMI OUT SUB. Videosignaler matas
ut från båda HDMI-utgångarna men HDMI OUT
MAIN kommer att prioriteras; beroende på
upplösning kan det hända att videosignaler inte kan
matas ut från HDMI OUT SUB.
` Båda(sub):
Välj det här om din tv är ansluten till HDMI OUT
MAIN och HDMI OUT SUB. Videosignaler matas
ut från båda HDMI-utgångarna men HDMI OUT
SUB kommer att prioriteras; beroende på
upplösning kan det hända att videosignaler inte kan
matas ut från HDMI OUT MAIN.
Obs
OUT
Kompositvideo, S-Video,
komponentvideo
• Se “Videoanslutningsformat” (➔ 22) för tabeller som visar hur
“Bildutmatning” och “Upplösning” inställningarna (➔ 44)
påverkar videosignalflödet genom AV-receivern.
• Om den inte är ansluten till samma utgång som du valt i
“Bildutmatning” inställningen, kommer “Bildutmatning”
inställningen automatiskt ändras till “Analog” (➔ 23).
• När du väljer annat än “Analog” visas inställningsmenyerna på
skärmen bara av HDMI utgångarna. Om du inte använder
HDMI-utgången utan väljer inställningarna av misstag och
menyerna försvinner så trycker du på AV-receiverns
MONITOR OUT för att välja “Analog”.
• Om “Bildutmatning” inställningen är inställd på
“Båda(Huvud)” eller “Båda(sub)” för Deep Color utmatning
kan antalet bit vara begränsat beroende på kapaciteten hos din tv
som är ansluten till en prioriterad utgång.
Komponentvideo
IN
OUT
Kompositvideo, S-Video
Komponentvideo
Sv
43
Ändra “Monitor Out” inställning manuellt
1
2
Tryck på knappen MONITOR OUT på
frontpanelen.
Den aktuella inställningen visas.
Tryck upprepade gånger på MONITOR OUT på
AV-receivern för att välja:
` Analog, HDMI Main, HDMI Sub, Both,
Both(Main) eller Both(Sub)
Se “Bildutmatning” inställningen (➔ 43) för
detaljer om varje enhet.
■ Upplösning
Du kan ange uteffektupplösningen för HDMI-utgången och
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT och få
AV-receivern att konvertera upp bildupplösningen så som
behövs för att matcha upplösningen som stöds av din tv.
` Via*1:
Välj detta alternativ för att skicka video genom
AV-receivern med samma upplösning och ingen
konvertering.
` Automatiskt*2:
Välj detta alternativ för att få AV-receivern att
automatiskt konvertera video vid upplösningar som
inte stöds av din tv.
` 480p (480p/576p):
Välj detta alternativ för 480p- eller 576p-utmatning
och videokonvertering efter behov.
` 720p:
Välj detta alternativ för 720p-utmatning och
videokonvertering efter behov.
` 1080i:
Välj detta alternativ för 1080i-utmatning och
videokonvertering efter behov.
` 1080p*2:
Välj detta alternativ för 1080p-utmatning och
videokonvertering efter behov.
` Källa:
Utmatningen sker enligt den upplösningsnivå som
ställdes in i “Bildjustering” inställningen (➔ 54).
Tips
• “Upplösning” inställningen ställs in separat för huvud-, underoch analogfunktionerna.
Obs
• Om “Bildutmatning” ställs in på “Båda” så är den fast inlagd
på “Automatiskt”.
*1 PC IN (analog RGB) ingångssignaler matas ut med 720p
upplösning när inställningen “Bildutmatning” är satt till
“Analog” (➔ 43) och inställningen “Upplösning” är satt till
“Via”.
*2 Dessa inställningar är inte tillgängliga när inställningen
“Bildutmatning” är satt till “Analog”.
Sv
44
HDMI-inmatning
Obs
Om du ansluter en videokomponent till en HDMI-ingång,
måste du tilldela ingången till en ingångsväljare. Om du
exempelvis ansluter en Blu-ray Disc/DVD-spelare till
HDMI IN 2, måste du tilldela “HDMI 2” till
ingångsväljaren “BD/DVD”.
Om du har anslutit din tv till AV-receivern med en HDMIkabel kan kompositvideo-, S-video- och
komponentvideokällor konverteras upp* och sänds ut av
HDMI-utgången*1. Du kan ställa in detta för varje
ingångsväljare genom att välja alternativet “- - - - -”.
Kompositvideo, S-Video,
komponentvideo
HDMI
IN
OUT
Kompositvideo, S-Video,
komponentvideo
*1
HDMI
Detta gäller endast när “Bildutmatning” inställningen är satt
till annat än “Analog” (➔ 43).
• När kompositvideo, S-video och komponentvideo konverteras
upp för HDMI-utgången måste “Bildutmatning” inställningen
ställas in på annat än “Analog” (➔ 43) och “HDMIinmatning” inställningen måste ställas på “- - - - -”. Vi hänvisar
till “Videoanslutningsformat” angående närmare detaljer kring
videosignalflöde och uppkonvertering (➔ 22).
• Om det inte finns någon videoutrustning ansluten till HDMIutgången (även om HDMI-ingång är tilldelad) så väljer
AV-receivern videokällan baserat på
“Komponentvideoinmatning” inställning.
• När en HDMI IN är tilldelad till en ingångsväljare som förklaras
här kommer samma HDMI IN att ges prioritet i “Digital
ljudinmatning” (➔ 46). Om detta inträffar, om du vill använda
koaxial eller optisk ljudingång, gör valet i Audio Selectorn i
menyn Home (➔ 27).
• Väljaren “TUNER” kan inte tilldelas och är alltid inställd på
alternativet “- - - - -”.
• Om du ansluter en ingångskomponent (som UP-A1 serie
dockningsstationen där iPoden sätts i) till UNIVERSAL PORTjacket kan du inte tilldela någon ingång till “PORT”-väljaren.
• Tilldela inte komponenten som är ansluten till HDMI ingången
till “TV/CD” väljaren när du ställer in “TV-kontroll” på “På”
(➔ 59). Annars kommer inte korrekt CEC (Consumer
Electronics Control) funktion garanteras.
Standardtilldelningarna anges nedan.
Komponentvideoinmatning
Ingångsväljare
Standardtilldelning
BD/DVD
HDMI 1
Om du ansluter en videokomponent till en
komponentvideoingång, måste du tilldela ingången till en
ingångsväljare. Om du exempelvis ansluter en Blu-ray
Disc/DVD-spelare till COMPONENT VIDEO IN 2,
måste du tilldela “IN 2” till ingångsväljaren “BD/DVD”.
Om du har anslutit din tv till AV-receivern med en
komponentvideokabel kan du ställa in AV-receivern så att
kompositvideo-, S-Videokällor konverteras upp* och sänds
ut av COMPONENT VIDEO MONITOR OUT*1. Du
kan ställa in detta för varje ingångsväljare genom att välja
alternativet “- - - - -”.
VCR/DVR
HDMI 2
CBL/SAT
HDMI 3
GAME
HDMI 4
PC
HDMI 5
AUX
FRONT (Inställd)
TUNER
- - - - - (Inställd)
TV/CD
-----
PHONO
-----
PORT
-----
■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC,
TV/CD, PHONO, PORT
`HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, HDMI 5,
HDMI 6:
Välj HDMI IN som videokomponenten har anslutits
till.
`- - - - -:
Sänder kompositvideo-, S-video och
komponentvideokällor från HDMI-utgångarna.
Videosignalen som sänds från HDMI-utgångarna är
den som konfigurerats i
“Komponentvideoinmatning”(➔ 45).
• “AUX” används endast till ingång från frontpanelen.
• Varje HDMI-ingång kan inte tilldelas två ingångsväljare
eller mer. När HDMI 1 - HDMI 6 redan har tilldelats
måste du först ställa in eventuella oanvända
ingångsväljare på “- - - - -” annars kommer du inte att
kunna tilldela HDMI 1 - HDMI 6 till ingångsväljare.
Kompositvideo, S-Video
Komponentvideo
IN
OUT
Kompositvideo, S-Video
*1
Komponentvideo
Detta gäller bara när “Bildutmatning” inställningen står på
“Analog” (➔ 43).
Standardtilldelningarna anges nedan.
Ingångsväljare
Standardtilldelning
BD/DVD
IN 1
VCR/DVR
-----
CBL/SAT
IN 2
GAME
-----
PC
-----
AUX
-----
TUNER
- - - - - (Inställd)
TV/CD
-----
PHONO
-----
PORT
-----
Sv
45
■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX,
TV/CD, PHONO, PORT
` IN 1, IN 2:
Välj motsvarande komponentvideoingång som
videokomponenten har anslutits till.
` - - - - -:
Välj om du använder HDMI-utgång snarare än
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, som
utgång för kompositvideo-, S-Video- och
komponentvideokällor.
Obs
• När kompositvideo och S-video konverteras upp för
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT måste
“Bildutmatning” ställas in på “Analog” (➔ 43) och
“Komponentvideoinmatning” inställningen måste ställas på
“- - - - -”. Vi hänvisar till “Videoanslutningsformat” angående
närmare detaljer kring videosignalflöde och uppkonvertering
(➔ 22).
• Om den inte är ansluten till samma utgång som du valt i
“Bildutmatning” inställningen, kommer “Bildutmatning”
inställningen automatiskt ändras till “Analog” (➔ 43).
• Om du ansluter en ingångskomponent (som UP-A1 serie
dockningsstationen där iPoden sätts i) till UNIVERSAL PORT
jacket kan du inte tilldela någon ingång till “PORT”-väljaren.
Digital ljudinmatning
Om du ansluter en komponent till en digital ljudingång,
måste du tilldela ingången till en ingångsväljare. Till
exempel, om du ansluter en CD-spelare till OPTICAL
IN 1, måste du tilldela “OPT 1” till ingångsväljaren
“TV/CD”.
Standardtilldelningarna anges nedan.
Ingångsväljare
Sv
46
Standardtilldelning
BD/DVD
COAX 1
VCR/DVR
COAX 2
CBL/SAT
COAX 3
GAME
OPT 1
PC
-----
AUX
FRONT (Inställd)
TUNER
- - - - - (Inställd)
TV/CD
OPT 2
PHONO
-----
PORT
-----
■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC,
TV/CD, PHONO, PORT
` COAX 1, COAX 2, COAX 3, OPT 1, OPT 2:
Välj motsvarande digitala ljudingång som
videokomponenten har anslutits till.
` - - - - -:
Välj om komponenten är ansluten till en analog
ljudingång.
• “AUX” används endast till ingång från frontpanelen.
Obs
• När en HDMI IN är tilldelad till en ingångsväljare i “HDMIinmatning” (➔ 45), kommer samma HDMI IN att ges prioritet i
denna tilldelning. I detta fall, om du vill använda koaxial eller
optisk ljudingång, gör valet i “Ljudväljare” via menyn Home
(➔ 62).
• Tillgänglig samplingshastighet för PCM-signaler från en digital
ingång (optisk och koaxial) är 32/44,1/48/88,2/96 kHz/16, 20,
24 bitar.
• Om du ansluter en ingångskomponent (som UP-A1 serie
dockningsstationen där iPoden sätts i) till UNIVERSAL PORT
jacket kan du inte tilldela någon ingång till “PORT”-väljaren.
Analog ljudinmatning
En del DVD-spelare matar ut LFE-kanalens signaler via
den analoga lågbasutgången 15 dB högre än normalt.
Denna inställning kan användas till att ändra
AV-receiverns lågbaskänslighet för anpassning till
ansluten DVD-spelare.
■ Lågbashögt. inkänsl.
` 0dB till 15dB i steg om 5 dB.
Obs
• Denna inställning påverkar endast signaler som matas in via
AV-receiverns flerkanalsingång SUBWOOFER-jack.
• Om ansluten lågbashögtalare låter för starkt, så prova med
inställningen 10 dB eller 15 dB.
Högtalarinställningar
Huvudmeny
Högtalarinställningar
Vissa inställningar i detta avsnitt ställs in automatiskt av
funktionen Audyssey MultEQ® rumskorrigering och
högtalarinställning (➔ 29).
Här kan du kontrollera inställningarna som gjorts av
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning-funktionen, eller ställa in dem
manuellt, vilket är praktiskt om du ändrar en av de
anslutna högtalarna efter du har använt Audyssey MultEQ
rumskorrigering och högtalarinställning.
Obs
• Dessa inställningar är avaktiverade när:
– hörlurar är anslutna, eller
– inställningen “Teveljud ut” är satt till “På” (➔ 58) och en
ingångsväljare annan än HDMI är vald.
Högtalarinställningar
Om du ändrar dessa inställningar måste du köra
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning igen (➔ 29).
Om någon högtalare har en impedans på mellan 4 ohm
och 6 ohm ska minsta högtalarimpedans ställas in på 4
ohm.
Om du dubbelförstärker fronthögtalarna måste du ändra
inställningen “Högtalartyp(Front)” (➔ 47).
Anslutningsinformation finns i “Använda
dubbelförstärkare för front-högtalare” (➔ 15).
Obs
• När dubbelförstärkare används kan AV-receiver driva upp till
7.1 högtalare i huvudrummet.
• Vrid ned volymen innan du ändrar dessa inställningar.
■ Högtalarimpedans
`4ohms:
Välj detta alternativ om högtalarimpedansen är
mellan 4 ohm och 6 ohm.
`6ohms:
Välj detta alternativ om impedansen för alla
högtalare är mellan 6 ohm och 16 ohm.
■ Högtalartyp(Front)
`Normal:
Välj detta alternativ om dina front-högtalare är
anslutna på ett normalt sätt.
`Bi-Amp:
Välj detta alternativ om dina front-högtalare är
dubbelförstärkta.
Obs
• Strömförsörjd zon 2 kan inte användas om
“Högtalartyp(Front)” har ställts in på “Bi-Amp” (➔ 75).
■ Aktiv Zon2, Aktiv Zon3
Se “Ställa in strömförsörjd zon 2/3” (➔ 75).
Högtalarkonfigurering
Denna inställning ställs in automatiskt av funktionen
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning (➔ 29).
Med dessa inställningar kan du ange vilka högtalare som
är anslutna och en överkorsningsfrekvens för varje
högtalare. Ange “Fullband” för högtalare som kan mata
ut lågfrekventa basljud på ett lämpligt sätt, t.ex. högtalare
med en stor woofer (bashögtalare). Ange en
överkorsningsfrekvens för mindre högtalare. Ljud under
överkorsningsfrekvensen matas ut av subwoofern istället
för högtalaren. Se handböckerna för dina högtalare för att
fastställa optimala överkorsningsfrekvenser. Om du
använder Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning när du installerar dina högtalare ska du
kontrollera manuellt att varje THX-högtalare är inställd på
“80Hz(THX)” överkorsning.
■ Subwoofer
` Ja:
Välj om en subwoofer är ansluten.
` Nej:
Välj om ingen subwoofer är ansluten.
■ Front
` Fullband
` 40Hz till 80Hz(THX) till 100Hz, 120Hz, 150Hz,
200Hz
Obs
• Om “Subwoofer” ställs in på “Nej” står “Front” alltid på
“Fullband”.
■ Center*1, Surround*1, Surr Back*2*3*4*5
` Fullband
` 40Hz till 80Hz(THX) till 100Hz, 120Hz, 150Hz,
200Hz
` Ingen:
Välj om ingen högtalare är ansluten.
■ Front Wide*1*2*6*7, Front High*1*2*8
` Fullband
` 40Hz till 80Hz(THX) till 100Hz, 120Hz, 150Hz,
200Hz
` Ingen:
Välj om ingen högtalare är ansluten.
Obs
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
“Fullband” kan endast väljas om “Fullband” är valt i
“Front”.
Om inställningen “Surround” ställs in på “Ingen” kan denna
inställning inte väljas.
Om “Surround” är inställt på något annat än “Fullband”, kan
inte “Fullband” väljas här.
Om inställningen “Högtalartyp(Front)” ställs in på
“Bi-Amp” (➔ 47) kan denna inställning inte väljas.
Om Strömförsörjd zon 2 används (➔ 75) kan denna
inställning inte väljas.
Om inställningen “Aktiv Zon2” ställs in på “Aktivera”
(➔ 75) kan denna inställning inte väljas.
Om strömförsörjd zon 3 används och inställningen
“Högtalartyp(Front)” är satt till “Bi-Amp” (➔ 47), kan inte
denna inställning väljas.
Om inställningen “Aktiv Zon3” ställs in på “Aktivera”
(➔ 75) kan denna inställning inte väljas.
Sv
47
■ Surr Back KANAL
` 1ch:
Välj om endast en surround back högtalare är
ansluten.
` 2ch:
Välj om två (höger och vänster) surround backhögtalare är anslutna.
Obs
• Om “Surr Back” inställningen ställs in på “Ingen” (➔ 47) kan
denna inställning inte väljas.
■ LFE-lågpassfilter
(Lågfrekvensfilter för LFE-kanalen)
` 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz
Med denna inställning kan du ange cutoff-frekvensen
för LFE-kanalens lågfrekvensfilter (LPF), som kan
användas för att filtrera bort oönskat surrande. LPF
gäller endast för källor som använder LFE-kanalen.
■ Dubbel bas
Denna inställning ställs INTE in automatiskt av
funktionen Audyssey MultEQ® rumskorrigering och
högtalarinställning (➔ 29).
Högtalaravstånd
Denna inställning ställs in automatiskt av funktionen
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning (➔ 29).
Här kan du ange avståndet från varje högtalare till
lyssningspositionen så att ljudet från varje högtalare når
öronen på samma sätt som ljudskaparen har avsett.
■ Enhet
` fot:
Avstånd kan ställas in i fot. Intervall: “0.5ft” till
“30.0ft” i steg om 0,5 fot.
` meter:
Avstånd kan ställas in i meter. Intervall: “0.15m” till
“9.00m” i steg om 0,15 meter.
■ Left, Front Wide Left, Front High Left, Center,
Front High Right, Front Wide Right, Right, Surr
Right, Surr Back Right, Surr Back Left, Surr
Left, Subwoofer
` Ange avståndet från varje högtalare till
lyssningspositionen.
Obs
Med den dubbla basfunktionen kan du öka
basutmatning genom att mata in basljud från den
vänstra och högra front-kanalen samt center-kanalen till
subwoofern.
` På:
Dubbel basfunktion på.
` Av(THX):
Dubbel basfunktion av.
Obs
• Denna funktion kan användas endast om inställningen
“Subwoofer” är satt till “Ja” och inställningen “Front” är satt
till “Fullband”.
• Om du använder THX-certifierade högtalare väljer du
“Av(THX)”.
• Högtalare som ställs in på “Nej” eller “Ingen” i
“Högtalarkonfigurering” kan inte väljas (➔ 47).
Nivåkalibrering
Denna inställning ställs in automatiskt av funktionen
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning (➔ 29).
Här kan du justera nivån för varje högtalare med den
inbyggda testtonen så att volymen för varje högtalare är
likvärdig vid lyssningspositionen.
■ Left, Front Wide Left, Front High Left, Center*1,
Front High Right, Front Wide Right, Right, Surr
Right, Surr Back Right, Surr Back Left, Surr Left
` –12.0dB till 0.0dB till +12.0dB i steg om 0,5 dB.
■ Subwoofer*1
` –15.0dB till 0.0dB till +12.0dB i steg om 0,5 dB.
Obs
• Högtalare som ställs in på “Nej” eller “Ingen” i
“Högtalarkonfigurering” kan inte väljas (➔ 47).
• Högtalarna kan inte kalibreras när utmatningen från
AV-receivern är dämpad.
• Testtonen sänds up på standardnivå för THX, vilket är 0 dB
(Komplett volyminställning 82). Var försiktig om du normalt sett
lyssnar på en volyminställning lägre än detta eftersom testtonen
kommer att vara mycket högre.
*1 För centerhögtalare och subwoofer sparas nivåinställningarna
gjorda via menyn Home (➔ 27).
Tips
• Om du använder en handhållen ljudnivåmätare ska du justera
nivån för varje högtalare så att mätaren visar 75 dB SPL vid
lyssningspositionen, uppmätt med C-vikt och långsam
avläsning.
Sv
48
Equalizerinställningar
Denna inställning ställs in automatiskt av funktionen
Audyssey MultEQ® rumskorrigering och
högtalarinställning (➔ 29).
Med Equalizer-inställningarna kan du justera tonen för
varje enskild högtalare med en equalizer med 7 kanaler.
Volymen för varje högtalare kan ställas in (➔ 48).
■ Equalizer
`Manuell:
Du kan justera equalizer-inställningen för varje
högtalare manuellt. Om du valde “Manuell”, kan du
fortsätta med denna procedur.
1
2
Tryck på w för att välja “Kanal” och använd
sedan e/r för att välja högtalare.
Använd q/w för att välja frekvens och
använd sedan e/r för att justera nivån på
den frekvensen.
Volymen för varje frekvens kan justeras från
–6dB till 0dB till +6dB i steg om 1 dB.
Obs
• Du kan välja: “63Hz”, “160Hz”, “400Hz”,
“1000Hz”, “2500Hz”, “6300Hz” eller “16000Hz”.
Och för subwoofern, “25Hz”, “40Hz”, “63Hz”,
“100Hz” eller “160Hz”.
• Equalizer-inställningarna har ingen effekt när
ljudåtergivningssättet Direct eller Pure Audio har
valts.
Tips
• Låga frekvenser (t.ex., 63 Hz) påverkar basljud;
höga frekvenser (t.ex., 16000 Hz) påverkar
diskantljud.
3
Använd q för att välja “Kanal” och använd
sedan e/r för att välja en annan högtalare.
Upprepa steg 1 och 2 för varje högtalare.
Du kan inte välja högtalare du ställt in på
“Nej” eller “Ingen” i
“Högtalarkonfigurering” (➔ 47).
`Audyssey:
Detta ställs in automatiskt med Audyssey MultEQ
rumskorrigering och högtalarinställning. Indikatorn
Audyssey kommer att tändas (➔ 9) och
“Dynamic EQ” och “Dynamic Volume” blir
tillgänglig (➔ 52).
`Av:
Ton av, respons platt.
THX-ljudinställningar
Med “Bakre surr. avstånd” inställningen kan du ange
avståndet mellan dina surround back-högtalare.
Om du använder en THX-certifierad subwoofer, ställ in
“THX Ultra2/Select2 Subwoofer” inställningen på “Ja”.
Då kan du använda THX Boundary Gain Compensation
(BGC) för att kompensera den uppfattade markeringen av
låga frekvenser för lyssnare som sitter nära
avgränsningarna i rummet (t.ex. en vägg).
Du kan även ställa in THX Loudness Plus. När “Loudness
Plus” är inställd på “På” kan man även höra diskreta
ljudnyanser på låg volym.
Det här effekten är bara tillgänglig när THX
ljudåtergivningsläge har valts.
■ Bakre surr. avstånd
` < 1ft (< 0.3m):
Välj detta om avståndet mellan dina surround backhögtalare är mellan 0 och 30 cm.
` 1ft - 4ft (0.3m - 1.2m):
Välj detta om avståndet mellan dina surround backhögtalare är mellan 0,3 och 1,2 m.
` > 4ft (> 1.2m):
Välj detta om avståndet mellan dina surround backhögtalare är mer än 1,2 m.
Obs
• Kan inte ställas in om “Surr Back KANAL” står på “1ch”
(➔ 48), “Högtalartyp(Front)” står på “Bi-Amp” (➔ 47),
“Surr Back” står på “Ingen” (➔ 47) eller om strömförsörjd
zon 2 används (➔ 75).
■ THX Ultra2/Select2 Subwoofer
` Nej:
Välj detta om du inte har en THX-certifierad
subwoofer.
` Ja:
Välj detta om du har en THX-certifierad subwoofer.
Obs
• Om “Subwoofer” ställs in på “Nej” kan denna inställning inte
väljas (➔ 47).
■ BGC
` Av:
Välj det här för att stänga av BGC.
` På:
Välj det här för att starta BGC.
Obs
• Den här inställningen är bara tillgänglig om “THX Ultra2/
Select2 Subwoofer” är inställd på “Ja”.
■ Loudness Plus
` Av:
Välj det här för att stänga av Loudness Plus.
` På:
Välj det här för att slå på Loudness Plus.
Sv
49
■ Sparad THX-inställning
` Ja:
Audyssey Dynamic EQ® /
Audyssey Dynamic Volume® är inte aktivt i THX
ljudåtergivningsläge.
` Nej:
Audyssey Dynamic EQ/Audyssey Dynamic Volume
är aktivt i THX ljudåtergivningsläge beroende på
inställningen.
Obs
• Den här inställningen är alltid “Ja” om “Loudness Plus” är
inställd på “På”.
THX Loudness Plus
THX Loudness Plus är en ny teknologi för
volymreglering som finns i THX Ultra2 Plus™ och
THX Select2 Plus™ certifierade mottagare. Med THX
Loudness Plus kan hemmabio publik nu uppleva de
många detaljerna i en surround mix på alla volymnivåer.
Om man skruvar ner volymen under referensnivå blir
konsekvensen att vissa ljudelement kan förloras eller att
de uppfattas annorlunda av lyssnaren. THX Loudness
Plus kompenserar ton- och rymdskiftningar som
inträffar när volymen sänks genom intelligent
anpassning av omgivande surround-kanalnivåer och
frekvensrespons. Detta gör att användare kan uppleva
den verkliga kraften i ljudspåren oberoende av
volyminställningen. THX Loudness Plus tillämpas
automatiskt när man lyssnar i något av THX
ljudåtergivningssätten. De nya THX Cinema, THX
Music och THX Games lägena är skräddarsydda för att
passa de rätta THX Loudness Plus inställningarna för
varje innehållstyp.
Ljudjustering
Huvudmeny
Ljudjustering
Funktionerna och inställningarna för ljudanpassning gör
det möjligt att ställa in ljudet och ljudåtergivningssättet så
som du vill ha det.
Multiplex/Mono
■ Multiplex
Denna inställning väljer vilken typ av stereo multiplexkälla som matas ut. Använd funktionen för att välja
ljudkanaler eller språk med multiplex-källor,
flerspråkiga tv-sändningar, o.s.v.
Inkanal
` Huvud:
Huvudkanalen matas ut.
` Sub:
Underkanalen matas ut.
` Huvud/Sub:
Både huvudkanalen och underkanalen matas ut.
Sv
50
■ Mono
Denna inställning anger vilken kanal som ska användas
för att spela upp digitalkällor med 2 kanaler som t.ex.
Dolby Digital eller analogljud med 2 kanaler/PCMkällor, med ljudåtergivningssättet mono.
Inkanal
` Left + Right:
Både vänster och höger kanal matas ut.
` Left:
Endast vänster kanal matas ut.
` Right:
Endast höger kanal matas ut.
Uthögtalare
` Center:
Mono-ljud sänds ut av centerhögtalaren.
` Left / Right:
Mono-ljud kommer genom vänster och höger fronthögtalare.
Den här inställningen avgör vilka högtalare som sänder ut
Mono-ljud när man väljer mono-ljudåtergivning.
Obs
• Om “Center” ställs in på “Ingen” (➔ 47) står den här
inställningen alltid på “Left / Right”.
Dolby
■ PLIIx Music (2-k. inm.)
Dessa inställningar gäller endast för stereokällor med 2
kanaler.
Om du inte använder surround back-högtalare gäller
dessa inställningar för Dolby Pro Logic II, inte Dolby
Pro Logic IIx.
Panorama
` På:
Panorama-funktion på.
` Av:
Panorama-funktion av.
Med denna inställning kan du göra stereobilden från
front-högtalarna bredare när du använder
ljudåtergivningssättet Dolby Pro Logic IIx.
Dimension
` –3 till 0 till +3
Med denna inställning kan du flytta ljudfältet framåt
eller bakåt när du använder ljudåtergivningssättet Dolby
Pro Logic IIx. Högre inställningar flyttar ljudfältet
bakåt. Lägre inställningar flyttar ljudfältet framåt.
Om stereobilden känns för bred eller om det finns för
mycket surround-ljud ska du flytta ljudfältet framåt för
att förbättra balansen. Om stereobilden känns som
mono, eller om det inte finns tillräckligt med surroundljud, ska ljudfältet flyttas bakåt.
Center Width
` 0 till 3 till 7
Med denna inställning kan du justera stereobilden för
ljudet från center-högtalaren när du använder
ljudåtergivningssättet Dolby Pro Logic IIx. Normalt sett
matas center-kanalens ljud endast ut av centerhögtalaren när en sådan används. (Om du inte använder
en center-högtalare fördelas center-kanalens ljud till
vänster och höger högtalare för att skapa simulerat
center-ljud). Denna inställning styr blandningen av front
vänster, höger och center och gör det möjligt att justera
vikten av center-kanalens ljud.
■ PLIIz Height Gain
Kontrollen för Height Gain i Dolby Pro Logic IIz gör så
att lyssnaren kan välja hur stor förstärkning som görs
för front high-högtalarna. Det finns tre inställningar
“Låg”, “Mellan” och “Högfrekvens” och front high
högtalarna framhävs i den ordningen. Medan “Mellan”
är standardinställning för lyssning, kan lyssnaren justera
kontrollen för Height Gain enligt individuella önskemål.
`Låg:
Låg PLIIz Height Gain aktiveras.
`Mellan:
Medel PLIIz Height Gain aktiveras.
`Högfrekvens:
Hög PLIIz Height Gain aktiveras.
Theater-Dimensional
■ Lyssningsvinkel
` Brett:
Välj om lyssningsvinkeln är större än 30 grader.
` Smalt:
Välj om lyssningsvinkeln är mindre än 30 grader.
Med den här inställningen kan du optimera
ljudåtergivningssättet Theater-Dimensional genom att
ange vinkeln för vänster och höger front-högtalare i
förhållande till lyssningspositionen. Vänster och höger
front-högtalare bör egentligen vara lika långt från
lyssningspositionen och ha en vinkel som är nära en av
de två inställningarna.
Obs
Vänster fronthögtalare
• Om inställningen “Front High” ställs in på “Ingen” (➔ 47),
kan denna inställning inte väljas.
■ Dolby EX
Denna inställning avgör hur Dolby EX-kodade signaler
hanteras. Denna inställning är inte tillgänglig om inga
surround back-högtalare är anslutna. Denna inställning
är fungerar endast med Dolby Digital, Dolby Digital
Plus och Dolby TrueHD.
`Automatiskt:
Om källsignalen innehåller en Dolby EX-flagga
används ljudåtergivningssättet Dolby EX eller THX
Surround EX .
`Manuell:
Du kan välja en av de tillgängliga
ljudåtergivningssätten (standard).
Obs
• Om “Surr Back” inställningen ställs in på “Ingen” (➔ 47) kan
denna inställning inte väljas.
• Om “Front High” eller “Front Wide” inställningen är aktiverad
(➔ 47) står den här inställningen alltid på “Manuell”.
Höger fronthögtalare
Lyssningsvinkel: 30°
LFE-nivå
■ Dolby Digital*1, DTS*2, Flerkanalig PCM, Dolby
TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD*3
` –QdB, –20dB, –10dB eller 0dB
Med de här inställningarna kan du ställa in nivån på LFE
(Low Frequency Effects) kanalerna individuellt för varje
ingångskälla.
Om du tycker att lågfrekvenseffekter är för höga när en av
dessa källor används så ändra inställningarna till –20 dB
eller –Q dB.
*1
*2
*3
Dolby Digital, Dolby Digital Plus källor.
DTS och DTS-HD High Resolution Audio källor.
DSD (Super Audio CD) källor.
DTS
■ Neo:6 Music
Center Image
`0 till 2 till 5
Ljudåtergivningssättet DTS Neo:6 skapar surround-ljud
med 6 kanaler från stereokällor med 2 kanaler. Med
denna inställning kan du ange hur mycket utmatningen
från vänster och höger kanal dämpas för att skapa
center-kanalen.
Ställs värdet “0” in i mitten betyder det att ett ljud ska
höras. Ljud sprids i vänster och höger (utsidan) så att
det inställda värdet blir högt. Ställ in efter egen smak.
Audyssey DSX™
■ Soundstage
`–3dB till Referens till +3dB
Med denna inställning kan du justera ljudbilden när du
använder Audyssey DSX™.
Obs
• Om “Center” ställs in på “Ingen” eller både “Front High” och
“Front Wide” är inställda på “Ingen” (➔ 47), kan denna
inställning inte väljas.
Sv
51
Källinställningar
Objekt kan ställas in individuellt för varje ingångsväljare.
Förberedelser
Tryck på knapparna för ingångsvalet för att välja en
ingångskälla.
Huvudmeny
Källinställningar
Audyssey
När Audyssey MultEQ® rumskorrigering och
högtalarinställning är avslutad kommer “Equalizer”
(➔ 49) att bli satt till “Audyssey” och “Dynamic EQ”
sättas till “På”.
■ Dynamic EQ
` Av:
Audyssey Dynamic EQ® av.
` På:
Audyssey Dynamic EQ på.
Indikatorn Dynamic EQ kommer att tändas (➔ 9).
Med Audyssey Dynamic EQ kan du uppleva fantastiskt
ljud, även med låga volymer.
Audyssey Dynamic EQ löser problemet med försämrad
ljudkvalitet när volymen minskas genom att beräkna
mänsklig ljuduppfattning och rummets akustik. Detta
görs genom att kontinuerligt välja korrekt
frekvensrespons och korrekta surround-volymnivåer så
att ljudet låter precis som det skapades på alla
volymnivåer—inte bara på referensnivån.
Obs
• Om ljudåtergivningssättet är satt till Pure Audio eller Direct kan
inte denna inställning väljas.
Sv
52
■ Reference Level
Audyssey Dynamic EQ Reference Level Offset
` 0dB:
Den bör användas när man tittar på film.
` 5dB:
Välj den här inställningen när innehållet har ett
mycket brett dynamiskt intervall, som klassisk
musik.
` 10dB:
Välj den här inställningen för jazz eller annan musik
som har ett bredare dynamiskt intervall. Den här
inställningen bör väljas till tv-innehåll som
vanligtvis mixas på 10 dB under filmreferens.
` 15dB:
Välj den här inställningen för pop/rock musik eller
annat programmaterial som mixas på mycket höga
lyssningsnivåer och har ett komprimerat dynamiskt
intervall.
Filmer mixas i rum som kalibrerats för filmreferens. För
att uppnå samma referensnivå i en hemmabioanläggning måste varje högtalarnivå anpassas så att
skärt brus med –30 dBFS bandsbegränsning (500 Hz till
2000 Hz) producerar 75 dB ljudtrycksnivå vid
lyssningspositionen. En hemmabio-anläggning som
automatiskt kalibrerats av Audyssey MultEQ® spelar på
referensnivå när huvudvolymkontrollen är inställd på
0 dB. På den nivån hör du mixen så som
mixningsenheterna hörde den.
Audyssey Dynamic EQ är inställd på standardnivån för
filmmixning. Den utför anpassningar för att bibehålla
referensresponsen och surroundområdet när volymen
sänks från 0 dB. Men filmreferensnivå används inte
alltid i musik- eller annat icke-filmmaterial.
Audyssey Dynamic EQ Reference Level Offset har tre
lägen som avviker från filmnivåreferensen (5 dB,
10 dB, and 15 dB) och som kan väljas när mixnivån för
innehållet inte ligger inom standarden.
Obs
• Om “Dynamic EQ” ställs in på “Av” kan denna inställning inte
väljas.
■ Dynamic Volume
` Av:
Audyssey Dynamic Volume® av.
` Låg:
Lätt komprimeringsläge blir aktivt.
` Mellan:
Medeltungt komprimeringsläge blir aktivt.
` Hög:
Tungt komprimeringsläge blir aktivt. Denna
inställning påverkar volymen mest och gör att alla
ljud har samma ljudstyrka.
Obs
• Även om du har valt annat än “Audyssey” i inställningen
“Equalizer” efter utförande av Audyssey MultEQ
rumskorrigering och högtalarinställning, genom att välja “På” i
“Dynamic EQ” kommer att ändra “Equalizer” inställningen till
“Audyssey” (➔ 49).
• Om du vill använda Audyssey Dynamic Volume i THXljudåtergivningsläge, ställer du in “Loudness Plus” på “Av” och
“Sparad THX-inställning” på “Nej” (➔ 49).
• När “Dynamic Volume” är aktivt är “Equalizer” inställt på
“Audyssey” (➔ 49) och “Dynamic EQ” är inställt på “På”. När
“Dynamic EQ” ställs på “Av” övergår “Dynamic Volume”
automatiskt till “Av”.
• När “Dynamic Volume” är aktivt lyser indikatorn Dynamic Vol
(➔ 9).
• Om ljudåtergivningssättet är satt till Pure Audio eller Direct kan
inte denna inställning väljas.
Audyssey MultEQ tar sedan bort ljudförvrängningen som
orsakas av rummets akustik genom att fånga in rummets
akustiska problem i lyssningsområdet i både frekvens- och
tidsdomänen. Resultatet blir tydligt, välbalanserat ljud för
alla. Aktivering av Audyssey MultEQ gör att du även kan
använda Audyssey Dynamic EQ som upprätthåller korrekt
oktav till oktav balans vid alla volymnivåer.
Innan du använder denna funktion måste du ansluta och
placera ut alla dina högtalare.
Om Audyssey Dynamic EQ®
Audyssey Dynamic EQ löser problemet med försämrad
ljudkvalitet när volymen minskas genom att beräkna
mänsklig ljuduppfattning och rummets akustik.
Dynamic EQ väljer kontinuerligt korrekt
frekvensrespons och surround-nivåer för alla
volyminställningar som valts av användaren. Resultatet
är basrespons, tonbalans och surround-intryck som är
beständiga trots att volymen ändras. Dynamic EQ
kombinerar information från inkommande källnivåer
med verkliga utmatade ljudnivåer i rummet, vilket
behövs för att korrigera ljudstyrkan.
Audyssey Dynamic EQ fungerar tillsammans med
Audyssey MultEQ® för att ge välbalanserat ljud för alla
som lyssnar vid alla volymnivåer.
Om Audyssey Dynamic Volume®
Audyssey Dynamic Volume löser problemet med stora
variationer i ljudnivån mellan tv-program, reklam och
mellan tysta och högljudda delar av filmer. Dynamic
Volume utgår ifrån användarens volyminställning och
övervakar hur programmets volym uppfattas av lyssnare
i realtid för att bestämma om någon justering behövs.
Vid behov gör Dynamic Volume de snabba eller
gradvisa justeringar som krävs för att bibehålla önskad
uppspelningsvolym samtidigt som det dynamiska
intervallet optimeras. Audyssey Dynamic EQ är
integrerad i Dynamic Volume så att
uppspelningsvolymen justeras automatiskt och den
uppfattade basresponsen, tonbalansen, surroundintrycket och dialogtydligheten förblir likadana om du
ser på filmer, byter mellan tv-kanaler eller ändrar från
stereo- till surround-ljud.
Intelligent volym
■ Intelligent volym
` –12dB till 0dB till +12dB i steg om 1 dB.
Med Intelligent volym kan du ställa in ingångsnivån
individuellt för varje enskild ingångsväljare. Detta är
användbart om en av dina källkomponenter har högre eller
lägre ljudnivå än de andra.
Använd e/r för att ställa in nivån.
Om en komponent har märkbart högre ljudnivå än de
andra använder du e för att minska ingångsnivån. Om
den är märkbart tystare använder du r för att öka dess
ingångsnivå.
Ljud/bild-synkronisering
■ Ljud/bild-synkronisering
` 0ms till 250ms i steg om 5 ms.
När du använder progressiv skanning på din DVD-spelare
kan det hända att bilden och ljudet är ur synk. Detta kan
korrigeras med A/V Sync-inställningen genom
tillämpning av fördröjning på ljudsignalen.
Visa tv-bilder när fördröjningen ställs in genom att trycka
på ENTER.
Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på
knappen RETURN.
Om HDMI Lip Sync är aktiverat (➔ 58), och din tv eller
display stöder HDMI Lip Sync, så är den visade
fördröjningstiden summationen av A/V Sync.
fördröjningstiden och HDMI Lip Sync fördröjningstiden.
Fördröjningstiden för HDMI Lip Sync visas under detta
inom parentes.
Obs
• A/V Sync avaktiveras när ljudåtergivningssättet Pure Audio
väljs eller när ljudåtergivningssättet Direct används med en
analog ingångskälla.
• “Ljud/bild-synkronisering” fungerar inte när ingångsväljaren
står på “NET/USB”.
Redigering av namn
Du kan ange ett eget namn för varje enskild ingångsväljare
(dock inte för TUNER) och förvald radiokanal för att
enkelt kunna identifiera dessa. När namnet har angetts
visas det på displayen.
Det egna namnet kan redigeras med
teckeninmatningsskärmen.
■ Namn
1
2
Använd q/w/e/r för att välja ett tecken och
tryck sedan på ENTER.
Upprepa detta steg för att ange upp till 10 tecken.
När du är klar sparar du namnet genom att
använda q/w/e/r för att välja “OK” och
trycker sedan på ENTER. Annars sparas inte
namnet.
Sv
53
Bildjustering
Namninmatningsområde
BD/DVD
4-4. Redigering av namn
Namn
a
n
1
{
b
o
2
3
}
|
Shift
+10
A
N
!
[
c
p
e
r
f
s
g
t
h
u
i
v
j
w
k
x
4
5
:
Space
6
<
7
>
8
9
0
?
Back Space
–
Shift
B C
O P
@ #
]
Shift
+10
d
q
CLR
D
E
Q R
$ %
;
’
Space
F
S
^
,
G
T
&
.
Shift
H
U
I
V
(
J
W
)
/
Back Space
CLR
l
y
m
z
`
OK
All Erase
K
X
_
L
Y
M
Z
~
OK
All Erase
Shift*1:
Växlar visat tecken.
(Vänster)/ (Höger):
Väljs när markören flyttas inom
namninmatningsområdet.
Space:
Matar in ett mellanslag.
Back Space*2:
“Back Space” flyttar markören bakåt ett steg.
Dessutom “Back Space” raderar tecknet till vänster
om markören.
OK:
Anger när inmatningen är klar.
*2
1
2
3
` Full:
` Bredzoom:
Använd q/w/e/r för att välja “ ” (vänster)
eller “ ” (höger) och tryck sedan på ENTER.
Tryck flera gånger på ENTER för att välja det
felaktiga tecknet (markören flyttar en bokstav i
taget varje gång du trycker på ENTER).
Använd q/w/e/r för att välja korrekt tecken
och tryck sedan på ENTER.
Obs
• Namnge en förvald radiokanal genom att använda knappen
TUNER för att välja AM eller FM och välj sedan den förvalda
radiokanalen (➔ 33).
• “Redigering av namn” fungerar inte när ingångsväljaren står på
“NET/USB”.
Återställ ett eget namn till standardinställningen genom att
radera det egna namnet (skriv in ett vitt utrymme för varje
bokstav).
54
■ Bredläge*1*3
Denna inställning väljer bildkvoten.
` 4:3:
Denna procedur kan även utföras med fjärrkontrollen via
+10.
Tryck på CLR på fjärrkontrollen för att radera alla
inmatade tecken.
Korrigera ett tecken:
Sv
■ Spelläge
` Av:
Game Mode av.
` På:
Game Mode på.
Om videosignalfördröjning inträffar under uppspelning på
en videoapparat (t.ex. spelkonsol) väljer du den aktuella
ingångskällan och ställer in “Spelläge” på “På”.
Fördröjningen minskar då men samtidigt försämras
bildkvaliteten.
` Zoom:
Tips
*1
Med “Bildjustering” kan du justera bildkvaliteten och
reducera eventuellt ljud som dyker upp på skärmbilden.
Tryck på ENTER för att visa tv-bilden under
inställningen. Återgå till föregående skärmbild genom att
trycka på knappen RETURN.
` Automatiskt:
Enligt ingångssignalerna och inställningen för
skärmbildsvisningen väljer AV-receivern
automatiskt läge “4:3”, “Full”, “Zoom” eller
“Bredzoom”. Inställning för skärmbildsvisningen
(➔ 43).
■ Bildläge*1
`Egen:
Alla inställningar kan utföras manuellt.
`ISF Dag:
Gör denna inställning när ett rum är ljust.
`ISF Natt:
Gör denna inställning när ett rum är mörkt.
`Cinema:
Vald när bildkällan är spelfilm etc.
`Game:
Vald när bildkällan är en spelkonsol.
`Via:
Grundvärden används för alla inställningar.
Med “Bildläge”, kan du ändra följande inställningar så att
de passar film eller spelskärm med ett handhavande;
“Filmläge”, “Kantförbättring”, “Brusreducering”,
“Upplösning”, “Ljusstyrka”, “Kontrast”, “Färgton”,
“Färgmättnad”, “Gamma”, “Röd ljusstyrka”, “Röd
kontrast”, “Grön ljusstyrka”, “Grön kontrast”, “Blå
ljusstyrka”, “Blå kontrast”.
Receivern har utformats för att innehålla inställnings- och
kalibreringsstandarder som utfärdats av Imaging Science
Foundation (ISF). ISF har utvecklat noggrant formulerade
industristandarder för optimal videoprestanda och har
infört ett utbildningsprogram för tekniker och installatörer
så att de kan använda dessa standarder för att uppnå
optimal bildkvalitet från receivern. I enlighet med detta
rekommenderar Onkyo att inställning och kalibrering
utförs av en ISF-certifierad installationstekniker.
■ Filmläge*2*4*5
`Video:
Bearbetas inte i vare sig “3:2” eller “2:2”.
`Automatiskt:
Anpassas till bildkällan och väljer automatiskt
“Filmläge”.
`3:2:
Vald när bildkällan är spelfilm etc.
`2:2:
Vald när bildkällan är datorgrafik, animation etc.
AV-receivern kommer att anpassas till bildkällan och
bearbetas i antingen “3:2” eller “2:2” (Filmläge). Den
konverterar automatiskt källan till den passande
progressiva signalen och återger originalbildens naturliga
kvalitet.
När “Filmläge” inställningen ställs på “Automatiskt”
identifierar AV-receivern bildkällan automatiskt i antingen
“3:2” eller “2:2”. Det kan dock finnas tillfällen när du får
bättre bild om du ställer in “Filmläge” själv.
■ Kantförbättring*2*4
`0 till +10
Med den här inställningen kan du ändra kantskärpan i
bilden. “0” är den mjukaste. “+10” är den skarpaste.
■ Brusreducering*2*4*6
` Av:
Brusreducering av.
` Låg:
Låg ljudreducering.
` Mellan:
Medelhög ljudreducering.
` Högfrekvens:
Hög ljudreducering.
Med den här inställningen kan du reducera bruset som
uppträder i bilden.
■ Upplösning*2*4
` Via:
för att låta videosignaler passera genom
AV-receivern med samma upplösning, utan att
konverteras.
` Automatiskt:
för att låta AV-receivern automatiskt konvertera
videosignaler med upplösningar som inte stöds av
ansluten teve. När “Bildutmatning” ställs på
“Analog” ändras den här inställningen till “Via”.
` 480p (480p/576p):
för utmatning med upplösningen 480p eller 576p och
nödvändig konvertering av videosignaler.
` 720p:
för utmatning med upplösningen 720p och
nödvändig konvertering av videosignaler.
` 1080i:
för utmatning med upplösningen 1080i och
nödvändig konvertering av videosignaler.
` 1080p:
för utmatning med upplösningen 1080p och
nödvändig konvertering av videosignaler. När
“Bildutmatning” ställs på “Analog” ändras den här
inställningen till “1080i”.
Du kan ange upplösningen som ska matas ut i HDMIutgångarna och få AV-receiver att konvertera upp
bildupplösningen så som behövs för att matcha
upplösningen som stöds av din tv.
Bara tillgängligt när “Källa” har valts i “Upplösning” för
“Bildutmatning” inställningen (➔ 44).
■ Ljusstyrka*1*2*4
` –50 till 0 till +50
Med denna inställning kan du justera bildens
ljusstyrka. “–50” är den mörkaste. “+50” är den
ljusaste.
■ Kontrast*1*2*4
` –50 till 0 till +50
Med denna inställning kan du ändra på kontrast.
“–50” är lägst. “+50” är högst.
■ Färgton*1*2*4
` –20 till 0 till +20
Med denna inställning kan du justera bildens röd/
grön-balans. “–20” ger starkaste grön. “+20” ger
starkaste röd.
■ Färgmättnad*1*2*4
` –50 till 0 till +50
Med denna inställning kan du justera mättnad.
“–50” ger svagaste färg. “+50” ger starkaste färg.
Sv
55
■ Gamma*2*4
` –3 till 0 till +3
Justera balansen för den inkommande bildens
färgdatasignaler R (röd), G (grön) och B (blå) till
den utmatade färgdatasignalen.
■ Röd ljusstyrka*2*4
` –50 till 0 till +50
Med den här inställningen kan du justera bildens
röda ljusstyrka. “–50” är mörkast. “+50” är ljusast.
■ Röd kontrast*2*4
` –50 till 0 till +50
Med den här inställningen kan du justera den röda
kontrasten. “–50” är minst. “+50” är störst.
Förval av lyssningsläge
Du kan tilldela ett ljudåtergivningssätt som standard till
varje ingångskälla och det väljs då automatiskt när du
väljer ingångskällan. Du kan exempelvis ställa in ett
ljudåtergivningssätt som används som standard för Dolby
Digital-ingångssignaler. Du kan välja andra
ljudåtergivningssätt under uppspelning, men läget som
anges här kommer att återupptas när AV-receivern har
ställts in på standby.
Huvudmeny
1
Använd q/w för att välja den ingångskälla du vill
ställa in. Tryck sedan på ENTER.
Följande meny visas.
■ Grön ljusstyrka*2*4
` –50 till 0 till +50
Med den här inställningen kan du justera bildens
grön ljusstyrka. “–50” är mörkast. “+50” är ljusast.
5. Förval av lyssningsläge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
■ Grön kontrast*2*4
` –50 till 0 till +50
Med den här inställningen kan du justera den grön
kontrasten. “–50” är minst. “+50” är störst.
Tips
*1
*2
Denna procedur kan även utföras med fjärrkontrollen via
menyn Home (➔ 27).
Tryck på CLR om du vill återställa standardvärdet.
Obs
• Om du använder analog RGB-ingång, kommer följande
inställningar inte ha någon effekt: “Filmläge”,
“Kantförbättring” och “Brusreducering”.
• “Bildjustering” fungerar inte när ingångsväljaren står på “NET/
USB”.
*3 Om “Spelläge” är inställd på “På”, är den fast inlagd på
“Full”.
*4 När inställningen “Bildläge” är inställt på något annat än
“Egen”, kan inte denna inställning användas.
*5 Om “Spelläge” är inställd på “På” (➔ 54), är den fast inlagd
på “Video”.
*6 Om “Spelläge” ställs in på “På” (➔ 54) står den här
inställningen alltid på “Av”.
BD/DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME
PC
AUX
För ingångsväljare “TUNER”, är endast “Analog”
tillgänglig. För ingångskälla “NET/USB”, är endast
“Digital” tillgänglig.
■ Blå ljusstyrka*2*4
` –50 till 0 till +50
Med den här inställningen kan du justera bildens blå
ljusstyrka. “–50” är mörkast. “+50” är ljusast.
■ Blå kontrast*2*4
` –50 till 0 till +50
Med den här inställningen kan du justera den blå
kontrasten. “–50” är minst. “+50” är störst.
Förval av lyssningsläge
Obs
• Om du ansluter en ingångskomponent (som UP-A1 serie
dockningsstationen där iPoden sätts i) till UNIVERSAL
PORT-jacket kan du endast tilldela ljudåtergivningssätt
för analogt ljud till “PORT”-väljaren.
2
Använd q/w för att välja det signalformat som du
vill ställa in. Använd sedan e/r för att välja
ljudåtergivningssätt.
Det går bara att välja ljudåtergivningssätt som kan
användas med varje ingångssignalformat
(➔ 37 till 41).
Alternativet “Senast giltigt” betyder att
ljudåtergivningssättet som användes senast ställs in.
Alternativet “Rak avkodning” innebär att rak
avkodning lyssningsläge (Dolby Digital, DTS, etc.)
är valt.
■ Analog/PCM
Med denna inställning kan du ange vilket
ljudåtergivningssätt som kommer att användas när en
analog (CD, TV, LD, VHS, MD, skivspelare, radio,
kassett, kabel, satellit etc.) eller PCM digitalljudsignal
(CD, DVD etc.) spelas.
■ Mono/Multiplex-kllor
Med denna inställning kan du ange vilket
ljudåtergivningssätt som ska användas när en monodigitalljudsignal spelas (DVD etc.).
■ 2-kanals källor
Med denna inställning är standard ljudåtergivningssättet
för 2-kanals (2/0) stereokällor i ett digitalformat, som
Dolby Digital eller DTS.
Sv
56
■ Dolby D/Dolby D +/TrueHD
Med denna inställning kan du ange vilket
ljudåtergivningssätt som ska användas när en
digitalljudsignal med formatet Dolby Digital eller
Dolby Digital Plus spelas (DVD, etc.). Anger
standardljudåtergivningssättet för Dolby TrueHDkällor, t.ex. Blu-ray eller HD DVD (inmatade genom
HDMI).
■ DTS/DTS-ES/DTS-HD
Med denna inställning kan du ange vilket
ljudåtergivningssätt som ska användas när en
digitalljudsignal med formatet DTS eller DTS-HD High
Resolution Audio spelas (DVD, LD, CD etc.). Anger
standardljudåtergivningssättet för DTS-HD Master
Audio-källor, t.ex. Blu-ray eller HD DVD (inmatade
genom HDMI).
■ Annan flerkanalskälla
Anger standardljudåtergivningssättet för PCM-källor
med flera kanaler som matas in genom HDMI IN, t.ex.
DVD-Audio och DSD-källor med flera kanaler, t.ex.
Super Audio CD.
Övriga inställningar
Huvudmeny
Övriga inställningar
Volyminställning
■ Volymvisning
`Absolut:
Visningsintervall “MIN.”, “0.5” till “99.5”,
“MAX.”.
`Relativ(THX):
Visningsintervall “–QdB”, “–81.5dB” till
“+18.0dB”.
Med den här inställningen kan du välja hur volymnivån
visas.
Det absoluta värdet 82 är lika med det relativa värdet 0 dB.
■ Ljuddämpningsnivå
`–QdB (helt tystad), –50dB till –10dB i steg om
10 dB.
Den här inställningen avgör hur mycket ljud som tagits bort
när ljudlösfunktionen används (➔ 26).
■ Maximal volym
`Av, 50 till 99 (absolut visning)
`Av, –32dB till +17dB (relativ visning)
Med denna inställning kan du begränsa maxvolymen.
Välj “Av” för att avaktivera den här inställningen.
■ Påslagningsvolym
`Senaste, MIN., 1 till 99 eller MAX. (absolut visning)
`Senaste, –QdB, –81dB till +18dB (relativ visning)
Med denna inställning kan du ange vilken volym
som ska användas varje gång AV-receiver slås på.
Använd samma ljudnivå som användes när AV-receiver
stängdes av genom att välja “Senaste”.
“Påslagningsvolym” kan inte ställas in på ett högre värde
än inställningen “Maximal volym”.
■ Hörlursvolym
`–12dB till 0dB till +12dB
Med detta alternativ kan du ange hörlursvolymen relativt
till huvudvolymen. Detta är användbart om det finns en
volymskillnad mellan dina högtalare och dina hörlurar.
Bildskärmsmenyinställningar
■ Skärmmeny
Detta alternativ fastställer om information visas på
skärmen när en funktion på AV-receiver ändras.
` På:
Visas.
` Av:
Visas inte.
Information kanske inte visas även när “På” har valts om
ingångskällan är ansluten till en HDMI IN.
■ TV-format
För att inställningsmenyerna på skärmen ska visas
ordentligt måste du ange vilket tv-system som används i
ditt område.
` Automatiskt:
Välj detta alternativ för att automatiskt välja tvsystem från videoingångssignalerna.
` NTSC:
Välj detta alternativ om tv-systemet i ditt område är
NTSC.
` PAL:
Välj detta alternativ om tv-systemet i ditt område är
PAL.
■ Språk(Language)
` English, Deutsch, Français, Español, Italiano,
Nederlands, Svenska, 中文
Denna inställning väljer språk som ska användas för
inställningsmenyerna på skärmen.
Apparatinställningar
Huvudmeny
Apparatinställningar
Fjärrkontrolls-ID
■ Fjärrkontrolls-ID
` 1, 2, eller 3
När flera Onkyo-komponenter används i samma rum
kan deras fjärr-ID-koder överlappa. Skilj AV-receiver
från de andra komponenterna genom att ändra dess
fjärr-ID från “1” till “2” eller “3”.
Obs
• Om du ändrar AV-receivers fjärr-ID, ska du kontrollera att
fjärrkontrollen ändras till samma ID (se nedan), annars kan du
inte styra AV-receiver med fjärrkontrollen.
Ändra fjärrkontrollens ID
1
2
Håll ned RECEIVER samtidigt som du trycker
och håller ned SETUP tills RECEIVER tänds
(cirka 3 sekunder).
Använd sifferknapparna för att ange ID 1, 2 eller 3.
RECEIVER blinkar två gånger.
Multi Zon
Se “Ställa in multizonen” (➔ 75).
Sv
57
Radiomottagning
För att AM-inställningen ska fungera ordentligt måste du
ange AM-frekvenssteget som används i ditt område.
Observera att alla förinställda radiokanaler kommer att
raderas när denna inställning ändras.
■ AM-stationssökn.steg
` 10kHz:
Välj om 10 kHz-steg används i ditt område.
` 9kHz:
Välj om 9 kHz-steg används i ditt område.
HDMI
■ Teveljud ut
` Av:
Inget ljud matas ut från HDMI-utgången.
` På:
Ljud matas ut från HDMI-utgången.
Detta alternativ bestämmer om inkommande ljudsignaler
kommer att matas ut från HDMI-utgången. Du kanske vill
aktivera detta alternativ om din tv är ansluten till HDMIutgång och du vill lyssna på ljud från en komponent som
är ansluten genom tv:ns högtalare. Detta bör normalt
ställas in på “Av”.
Obs
• Ljudåtergivningssätt kan inte ändras när denna inställning står på
“På” och ingångskällan inte är HDMI.
• Om “På” väljs och ljud kan matas ut från tv:n, matar
AV-receiver inte ut något ljud från högtalarna. Om detta fall
visas “TV Sp On” på displayen.
• När “TV-kontroll” är inställt på “På” läggs denna inställning
fast på “Automatiskt”.
• Med vissa tv-apparater och ingångssignaler kanske inget ljud
matas ut även när inställningen ställs in på “På” (➔ 59).
• När inställningen “Teveljud ut” ställs in på “På”, eller
“TV-kontroll” ställs in på “På” (➔ 59) och du lyssnar genom
tv:ns högtalare (➔ 18), om du skruvar upp AV-receivers
volymkontroll, matas ljudet ut av AV-receivers vänstra och
högra front-högtalare. Förhindra att AV-receivers högtalare
producerar ljud genom att ändra inställningarna på apparaten,
ändra tv-inställningarna eller skruva ned AV-receivers volym.
• Om “Bildutmatning” inställningen står på “Båda(Huvud)”
eller “Båda(sub)” (➔ 43) och om din tv, som är ansluten till en
prioriterad utgång, inte kan sända ut ljudet kommer detta att
höras från AV-receiverns högtalare.
Sv
58
■ Läppsynk
` Avaktivera:
HDMI lip sync avaktiverat.
` Aktivera:
HDMI lip sync aktiverat.
AV-receiver kan ställas in på att automatiskt korrigera
fördröjning mellan video och ljud, baserat på data från den
anslutna skärmen.
Obs
• Denna funktion fungerar endast om din HDMI-kompatibla tv
stöder HDMI Lip Sync.
• Du kan kontrollera hur mycket fördröjning som tillämpas av
funktionen HDMI Lip Sync på skärmen A/V Sync.
• Om “Bildutmatning” inställningen står på “HDMI Huvud”,
“Båda(Huvud)” eller “Båda” (➔ 43) kommer fördröjningen att
korrigeras enligt bildskärmen som är ansluten till HDMI OUT
MAIN. Å andra sidan, om “HDMI Sub” eller “Båda(sub)” är
valt kommer fördröjningen att korrigeras enligt bildskärmen
som är ansluten till HDMI OUT SUB.
■ HDMI Kontroll (RIHD)
` Av:
p avaktiverad.
` På:
p aktiverad.
Denna funktion gör det möjligt för p-kompatibla
komponenter som är anslutna via HDMI att styras med
AV-receiver (➔ 99 till 100).
Obs
• När inställningen är “På” och menyn stängs visas namnet på de
anslutna p-kompatibla komponenterna och “RIHD On”
på AV-receiver.
“Search…” → “(namn)” → “RIHD On”
När AV-receiver inte kan ta emot namnet på komponenten visas
den som “Player*” eller “Recorder*” etc (“*” betyder att det
finns två eller fler komponenter).
När inställningen är “Av” och menyn stängs visas “RIHD Off”
på AV-receiver.
“Disconnect” → “RIHD Off”
• När en p-kompatibel komponent ansluts till AV-receiver
via HDMI-kabeln visas namnet på den anslutna komponenten på
AV-receiver displayen. Om du till exempel ser på ett tv-program
och samtidigt använder en Blu-ray Disc-spelare/DVD-spelare
(som är påslagen) med hjälp av AV-receiver-fjärrkontrollen,
visas namnet på Blu-ray Disc-spelare/DVD-spelaren på
AV-receiver.
• Ställ in på “Av” när en ansluten utrustningsdel inte är kompatibel
eller om det är osäkert om utrustningen är kompatibel eller inte.
• Om rörelser är onaturliga när “På” är inställt, ska inställningen
ändras till “Av”.
• Information finns i instruktionsboken för den anslutna
komponenten.
• p kontrollen stöder inte HDMI OUT SUB. Använd
HDMI OUT MAIN istället.
• När källutrustningen är ansluten med u-anslutning kan den
sluta fungera om “HDMI Kontroll (RIHD)” är satt på “På”.
■ Returkanal för ljud
`Av:
Välj “Av” om du inte vill använda funktionen för
dubbelriktat ljud (ARC).
`Automatiskt:
Ljudsignalen från din tv-mottagare man sändas till
HDMI OUT MAIN hos AV-receivern.
Audio return channel (ARC) funktionen gör att en HDMI
(Audio Return Channel) kapabel TV kan skicka ljud till
HDMI OUT MAIN på AV-receivern. För att använda
denna funktionen måste du välja TV/CD ingångsväljaren
och din tv måste stöda ARC-funktionen.
Obs
• Inställningen “Returkanal för ljud” kan endast ställas in när
inställningen “HDMI Kontroll (RIHD)” är inställda på “På”.
• Denna inställning ställs automatiskt in på “Automatiskt” när
“HDMI Kontroll (RIHD)” ställs in på “På” för första gången.
■ Strömkontroll
`Av:
Strömkontroll avaktiverad.
`På:
Strömkontroll aktiverad.
Koppla ihop strömfunktionerna för p-kompatibla
komponenter anslutna via HDMI genom att välja “På”.
Denna inställning ställs automatiskt in på “På” när
“HDMI Kontroll (RIHD)” ställs in på “På” för första
gången.
Obs
• Inställningen “Strömkontroll” kan endast ställas in när
inställningen “HDMI Kontroll (RIHD)” är inställda på “På”.
• HDMI-strömkontroll fungerar endast med p-kompatibla
komponenter som stöder funktionen och kanske inte fungerar
ordentligt med vissa komponenter p.g.a. deras inställningar eller
kompatibilitet.
• När inställningen är “På”, ökar strömförbrukningen något.
• När den är inställd på “På” oavsett om AV-receivern är på eller
i standby-läge kommer både ljud och video från en HDMIingång att matas ut till tv:n eller andra komponenter via HDMIanslutningen (funktionen HDMI-pass through). Här funktionen
HDMI-pass through aktiveras i standby-läge kommer HDMI
THRU-indikatorn att tändas.
• Strömförbrukningen under standby-läge kommer att öka när
funktionen HDMI-pass through körs; men om din tv stöder CEC
(Consumer Electronics Control), kan strömförbrukningen
behållas i följande fall:
1. Tv:n är i standby-läge.
2. Du tittar på ett tv-program.
• Information finns i instruktionsboken för den anslutna
komponenten.
■ TV-kontroll
` Av:
Tv-kontroll avaktiverad.
` På:
Tv-kontroll aktiverad.
Ställ in på “På” när du vill styra AV-receiver från en
p-kompatibel tv som är ansluten till HDMI.
Obs
• Tilldela inte komponenten som är ansluten till HDMI ingången
till TV/CD väljaren när du ställer in “TV-kontroll” på “På” .
Annars kan inte korrekt CEC (Consumer Electronics Control)
funktion garanteras.
• Ställ in på “Av” när tv:n inte är kompatibel eller om det är oklart
om tv:n är kompatibel eller inte.
• Inställningen “TV-kontroll” kan endast ställas in när
inställningarna “HDMI Kontroll (RIHD)” (➔ 58) och
“Strömkontroll” (➔ 59) båda är inställda på “På”.
• Information finns i instruktionsboken för den anslutna
komponenten.
När inställningarna för “HDMI Kontroll (RIHD)”,
“Returkanal för ljud”, eller “Strömkontroll” eller
“TV-kontroll” har ändrats ska du stänga av strömmen
till all ansluten utrustning och sedan slå på den igen. Se
handböckerna för all ansluten utrustning.
Automatisk avstängning
■ Automatisk avstängning
` Av:
Automatisk avstängning avaktiverad.
` På:
Automatisk avstängning aktiverad.
AV-receiver övergår automatiskt till STANDBY-läge när
“Automatisk avstängning” är inställt på “På”, utan
ingångssignal för ljud eller video, och om enheten inte
används på 30 minuter.
“Automatisk avstängning” kommer att visas på
displayen och OSD 30 sekunder innan funktionen för
automatiskt avstängning startar.
Obs
• Det kan förekomma att funktionen för automatisk avstängning
aktiveras under uppspelning beroende på vissa källor.
• Funktionen för automatisk avstängning fungerar inte när zon 2
eller zon 3 är på.
Nätverk
Se “Nätverk Inställningar” (➔ 69).
Sv
59
Firmware Update
Använda ljudinställningar
Obs
• Uppdatera bara maskinvaran när detta meddelas på Onkyo
webbsidan. Se Onkyo webbsida för senaste information.
• Det tar cirka 30 minuter att genomföra uppdateringen.
■ Maskinvaruversion
Den aktuella maskinvaran visas.
■ Receiver
` via NET:
Du kan uppdatera maskinvaran över Internet.
Kontrollera nätverksanslutningen innan du
uppdaterar.
` via USB:
Du kan uppdatera maskinvaran från en USB
masslagringsenhet.
Du kan uppdatera maskinvaran till AV-receivern. Bryt inte
strömmen till AV-receivern medan uppdateringen pågår.
■ Universal Port
` via NET:
Du kan uppdatera maskinvaran över Internet.
Kontrollera nätverksanslutningen innan du
uppdaterar.
` via USB:
Du kan uppdatera maskinvaran från en USB
masslagringsenhet.
Du kan uppdatera maskinvaran till Onkyo
dockningsstationen. Bryt inte strömmen till AV-receivern
medan uppdateringen pågår.
Obs
• Den här uppdateringen ska inte göras när ingen dockningsstation
är ansluten till UNIVERSAL PORT-jack.
Lås inställningar
Med detta alternativ kan du skydda dina inställningar
genom att låsa inställningsmenyerna.
Huvudmeny
Lås inställningar
■ Inställning
` Låst:
Inställningsmenyer låsta.
` Olåst:
Inställningsmenyer inte låsta.
När inställningsmenyerna är låsta kan du inte ändra några
inställningar.
Du kan ändra olika ljudinställningar via Home-menyn
(➔ 27).
1
2
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen HOME.
Använd q/w för att välja “Ljud” och använd
sedan q/w/e/r för att göra önskat val.
Obs
• Dessa inställningar är avaktiverade när:
– hörlurar är anslutna, eller
– inställningen “Teveljud ut” är satt till “På” (➔ 58) och en
ingångsväljare annan än HDMI är vald.
Tonkontrollinställningar
Du kan justera basen och diskanten för front-högtalarna,
utom när läget Direct, Pure Audio eller THX
ljudåtergivning har valts.
■ Bas
` –10dB till 0dB till +10dB i steg om 2 dB.
Du kan öka eller minska lågfrekventa ljud som matas
ut av högtalarna.
■ Diskant
` –10dB till 0dB till +10dB i steg om 2 dB.
Du kan öka eller minska högfrekventa ljud som
matas ut av högtalarna.
Manövrering med AV-receiver
1
2
Tryck upprepade gånger på TONE på
AV-receiver för att välja “Bass” eller “Treble”.
Använd upp r och ner e på AV-receivern för
justering.
Obs
• Den här inställningen är inte tillgänglig när den flerkanaliga
analog-ingången är vald.
Högtalarnivåer
Du kan justera volymen för varje högtalare när du lyssnar
på en ingångskälla.
Dessa tillfällig justeringar avbryts när AV-receiver ställs in
på standby. Gå till “Nivåkalibrering” (➔ 48) för att spara
inställningarna du gjorde här innan du ställer AV-receiver
på standby.
■ Subwoofernivå
` –15.0dB till 0.0dB till +12.0dB i steg om 1 dB.
■ Centernivå
` –12.0dB till 0.0dB till +12.0dB i steg om 1 dB.
Obs
• Du kan inte använda denna funktion när ljudet på AV-receiver är
avstängt.
• Högtalare som ställs in på “Nej” eller “Ingen” i
“Högtalarkonfigurering” (➔ 47) kan inte justeras.
Sv
60
Audyssey-inställningar
Musikoptimering
■ Dynamic EQ
Se “Dynamic EQ” under “Källinställningar” (➔ 52).
Musikoptimeringsfunktionen förbättrar ljudkvaliteten för
komprimerade musikfiler. Använd med musikfiler som
använder “förstörande” komprimering, som t.ex. MP3.
■ Dynamic Volume
Se “Dynamic Volume” under “Källinställningar” (➔ 52).
■ Music Optimizer
` Av:
Musikoptimering på.
` På:
Musikoptimering på. Indikatorn M.Opt kommer att
tändas (➔ 9).
Sen kväll
Med sen kväll-funktionen kan du minska det dynamiska
intervallet för Dolby Digital-material så att du fortfarande
kan höra tysta delar när du lyssnar med låg volym, vilket
är perfekt för att se på film sent på kvällen när du inte vill
störa någon.
■ Sen kväll
Alternativen för Dolby Digital och Dolby Digital Pluskällor är:
`Av:
Sen kväll-funktion av.
`Låg:
Liten minskning av dynamiskt intervall.
`Högfrekvens:
Stor minskning av dynamiskt intervall.
Alternativen för Dolby TrueHD är:
`Automatiskt:
Sen kväll-funktionen ställs automatiskt in på “På”
eller “Av”.
`Av:
Sen kväll-funktion av.
`På:
Sen kväll-funktion på.
Obs
• Sen kväll-funktionens effekt varierar beroende på materialet
som du spelar och den ursprungliga ljuddesignerns avsikt. Vissa
material kommer att påverkas mycket lite eller inte alls när du
väljer de olika alternativen.
• Sen kväll-funktionen kan bara användas när ingångskällan är
Dolby Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD.
• Sen kväll-funktionen är inställd på “Av” när AV-receiver står på
standby. För Dolby TrueHD källor ställs den in på
“Automatiskt”.
Obs
• Musikoptimeringen fungerar bara med PCM-digitala
ljudingångssignaler med en samplingshastighet under 48 kHz
och analoga ljudingångssignaler. Musikoptimering är
avaktiverad när ljudåtergivningssättet Direct eller Pure Audio
väljs.
• Inställningen sparas individuellt för varje ingångsväljare.
• Alternativt kan du använda AV-receiverns MUSIC
OPTIMIZER-knapp.
Re-EQ
Med Re-EQ-funktionen kan du kompensera ett ljudspår
som har ett för skarpt högfrekvensinnehåll och göra så att
det passar bättre för hemmabio-visning.
■ Re-EQ
` Av:
Re-EQ-funktion av.
` På:
Re-EQ-funktion på.
Den här funktionen kan användas med följande
ljudåtergivningssätt: Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS-HD High
Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Express,
DSD, Dolby EX, Dolby Pro Logic IIz Height, Dolby
PLIIx Movie, Neo:6 Cinema och 5.1-kanalskälla + Neo:6.
■ Re-EQ(THX)
` Av:
Re-EQ (THX)-funktion av.
` På:
Re-EQ (THX)-funktion på.
Den här funktionen kan användas med följande
ljudåtergivningssätt: THX Cinema, THX Surround EX
och THX Select2 Cinema.
Obs
• Inställningar för Re-EQ-funktionen finns i varje
ljudåtergivningsläge. Men, i THX ljudåtergivning, när
AV-receiver är avstängd, kommer den att återgå till “På”.
Sv
61
Audio Selector
Du kan ställa in hur ljud ska sändas ut när det finns både
digitala och analoga ingångskällor.
■ Ljudväljare
` ARC:
Ljudsignalen från din tv-mottagare man sändas till
HDMI OUT MAIN hos AV-receivern.*1
Med detta val kan tv:ns ljud automatiskt väljas som
en prioritet bland övriga tilldelningar.
` HDMI:
Detta kan väljas när HDMI IN har blivit tilldelad
som ingångskälla. Om både HDMI (HDMI IN) och
digitala ljudingångar (COAXIAL IN eller
OPTICAL IN) har blivit tilldelade kommer HDMIingång automatiskt väljas som prioritet.
` COAX:
Detta kan väljas när COAXIAL IN har blivit
tilldelad som ingångskälla. Om både koaxial och
HDMI-ingångar har tilldelats, kommer koaxial
ingång automatiskt att väljas som prioritet.
` OPT:
Detta kan väljas när OPTICAL IN har blivit tilldelad
som ingångskälla. Om både optisk och HDMIingångar har tilldelats, kommer optisk ingång
automatiskt att väljas som prioritet.
` Flerkanalsingångar:
AV-receivern sänder alltid ut analoga signaler från
analog flerkanals-ingång.
` Analog:
AV-receiver sänder alltid ut analoga signaler.
Obs
• Inställningen sparas individuellt för varje ingångsväljare.
• Denna inställning kan endast göras för den ingångskälla som har
tilldelats HDMI IN, COAXIAL IN eller OPTICAL IN.
• För att välja digital ljudingång, se “Digital ljudinmatning” för
mer information (➔ 46).
• “Flerkanalsingångar” kan endast väljas när väljaren är satt på
“BD/DVD”.
*1 Du kan välja “ARC” om du väljer TV/CD-ingångsväljare.
Men val kan inte göras om du valt “Av” i inställningen
“Returkanal för ljud” (➔ 59).
Sv
62
Inställning av inkommande digital signal
(fast läge)
Du kan ange ingångssignal i fast läge genom att trycka på
ENTER medan du väljer “HDMI”, “COAX”, “OPT”
under “Ljudväljare”. Genom att trycka på ENTER igen
kan du återgå till “Ljudväljare”-inställningen.
Normalt avkänner AV-receiver signalformatet
automatiskt. Om du dock upplever något av följande
problem när du spelar upp PCM- eller DTS-material, kan
du ställa in signalformatet manuellt till PCM eller DTS.
• Om början av spår från en PCM-källa är bortklippta, ska
du försöka att ställa in formatet till PCM.
• Om brus produceras vid snabbspolning framåt eller
bakåt för en DTS CD, ska du försöka att ställa in
formatet på DTS.
` Automatiskt:
Formatet avkänns automatiskt. Om ingen
digitalingångssignal finns, används motsvarande
analogingång istället.
` PCM:
Endast ingångssignaler från PCM-format med 2
kanaler hörs. Om ingångssignalen inte är PCM,
blinkar indikatorn PCM och brus kan produceras.
` DTS:
Endast ingångssignaler med DTS-format (men inte
DTS-HD) hörs. Om ingångssignalen inte är DTS,
blinkar indikatorn DTS men inget ljud hörs.
Obs
• Inställningen sparas individuellt för varje ingångsväljare.
• Inställningen kommer att återställas till “Automatiskt” när du
ändrar inställningen i “Ljudväljare” (➔ 62).
NET/USB
Om NET
AV-receivern är nätverks-förberedd, vilket innebär att du
kan ansluta den till ditt hemnätverk med en vanlig
Ethernet-kabel och njuta av musikfilerna som finns
sparade på din dator eller mediaserver. Om ditt nätverk är
uppkopplat till Internet kan du även lyssna på
internetradio.
Närverkskrav
Ansluta AV-receiver
När AV-receivern ska anslutas till ditt hemnätverk sätter
du in ena änden av en skärmad CAT5 Ethernet kabel i
AV-receiverns ETHERNET port och den andra änden
sätter du i en LAN port på din router eller switch.
Följande diagram visar hur du kan ansluta AV-receivern
till ditt hemnätverk. I det här exemplet är den ansluten till
en LAN port på en router som har en inbyggd fyraports
100Base-TX switch.
■ Ethernet nätverk
Ett 100Base-TX kopplat Ethernet nätverk rekommenderas
för bästa resultat. Även om det går att spela musik på en
dator som är ansluten trådlöst så kan uppspelningen vara
opålitlig och därför rekommenderas anslutning över kabel.
■ Ethernet router
En router hanterar nätverket, skickar data och
tillhandahåller IP-adresser. Din router måste stödja
följande:
• NAT (Network Address Translation). NAT tillåter flera
anslutna datorer att koppla upp sig till Internet samtidigt
via en enda internetanslutning. AV-receivern behöver
internetuppkoppling för internetradio.
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP
förser nätverksenheter med IP-adresser och tillåter dem
att konfigurera sig själva automatiskt.
• En router med en inbyggd 100Base-TX switch
rekommenderas.
En del routrar har ett inbyggt modem och en del ISPenheter kräver att du använder en specifik router. Kontakta
din ISP eller datorförsäljare om du är osäker.
■ CAT5 Ethernet kabel
Använd en skärmad CAT5 Ethernet kabel (rak typ) för att
ansluta AV-receivern till ditt hemnätverk.
■ Internetuppkoppling (för internetradio)
Ditt Ethernet nätverk måste vara uppkopplat till Internet
om du ska kunna ta in internetradio. En smalbands
internetanslutning (t.ex. 56K modem, ISDN) ger inte
tillfredställande resultat så en bredbandsanslutning
rekommenderas verkligen (t.ex. kabelmodem, xDSL
modem, etc). Kontakta din ISP eller datorförsäljare om du
är osäker.
Internetradio
Modem
WAN port
Router
LAN port
LAN port
LAN/Ethernet port
Dator eller mediaserver
Obs
• Om du ska kunna ta emot internetradio med AV-receivern måste
din bredbandsanslutning till internetuppkopplingen vara aktiv
och kunna nå webben. Kontakta din ISP om du har problem med
din internetanslutning.
• AV-receivern använder DHCP för att konfigurera sina
nätverksinställningar automatiskt. Se “Nätverk Inställningar”
(➔ 69) om du vill konfigurera de här inställningarna manuellt.
• AV-receivern stöder inte PPPoE inställningar så om du har en
internetanslutning av typen PPPoE måste du använda en PPPoEkompatibel router.
• Beroende på din ISP kan du behöva ange en proxyserver för att
använda internetradio. Om din dator är konfigurerad för att
använda en proxyserver använder du samma inställningar för
AV-receivern (➔ 69).
Sv
63
Lyssna på internetradio
Obs
Om du ska kunna ta in internetradio måste du ansluta
AV-receivern till ett nätverk med internetuppkoppling
(➔ 63).
Du kan välja internetradio-stationer genom att ansluta till
AV-receivern från din dator och välja stationer i din
webbläsare. Förinställ upp till 40 internetradio stationer.
Internetradio URL i följande format stöds: PLS, M3U och
podcast (RSS). Det kan dock vara så att du inte kan lyssna
på en del stationer beroende på datatypen eller
ljudformatet som internetradio-stationen använder.
Obs
• När indikatorn NETWORK blinkar, kontrollera att
Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till AV-receivern.
*1 MENU:
När menyfunktionerna är aktiverade visas “MENU”.
Tryck på MENU för att visa menyn.
TOP MENU:
Tryck på TOP MENU för att gå till huvudmenyn för
internetradiotjänster.
2
3
• Om du använder en smalbands-internetanslutning (t.ex. 56K
modem, ISDN), kanske inte internetradio fungerar till full
belåtenhet, beroende på stationen. Använd en
bredbandsanslutning för att få bästa möjliga resultat (t.ex.
kabelmodem, xDSL modem, etc).
Använd q/w för att välja “1. vTuner Internet
Radio” och tryck sedan på ENTER.
Använd q/w för att välja ett program och tryck
sedan på ENTER.
Uppspelningen startar och följande skärmbild visas.
All Stations
--1. fm indie 104
The internet’s best source for i
Lyssna på vTuner internetradio
Den här enheten innehåller den kompletta vTuner
internetradio-tjänsten utan extra avgift. När du har kopplat
upp din enhet på internet kan du välja vTuner internet
radio för att leta efter och spela internetradiostationer och
podcasts när som helst. För att förstärka din upplevelse av
internetradio kan du använda http://onkyo.vtuner.com/
portal för att enklare kunna bläddra och leta upp stationer,
spara/organisera dina favoriter, lägga till dina egna
stationer, få hjälp etc. När du har provat internet radio/
vTuner på din enhet första gången kan du använda
enhetens MAC adress för att skapa ett medlemskonto med
inloggning (e-postadress och lösenord) på
http://onkyo.vtuner.com/ portalen. Se “Nätverk
Inställningar” (➔ 69) för information om hur du verifierar
din MAC-adress.
DISPLAY
0:00:00
WMA 128kbps 16bit/44.1kHz
*2
*2
Gå till Meny
Tryck på MENU för att kunna välja från följande
menyobjekt.
`Stationer som denna:
Stationer som den som spelas upp just nu visas.
Tips
• Om du trycker på DISPLAY kan du växla mellan
uppspelningsskärm och lyssningsskärm.
Lyssna på annan internetradio
För att lyssna på andra internetradiostationer, sätt in
följande steg efter steg 1 i “Lyssna på vTuner
internetradio”.
1
NET/USB
Starta webbläsaren på din dator och lägg in
AV-receiverns IP-adress i webbläsarens
internetadress (URL) fält.
Webbläsaren ansluts till AV-receivern.
Obs
• AV-receiverns IP-adress visas på “Nätverk” skärmbilden
(➔ 69).
• Om du använder DHCP kanske din router inte alltid
allokerar samma IP-adress till AV-receivern så om du
upptäcker att du inte kan ansluta till AV-receivern
kontrollerar du AV-receiverns IP-adress på “Nätverk”
skärmbilden igen.
MENU
TOP MENU
qwer
ENTER
1
Tryck upprepade gånger på NET/USB för att
välja skärmbilden för internetradio.
Internet Radio
1. vTuner Internet Radio
2. Pandora Internet Radio
3. Rhapsody
4. SIRIUS Internet Radio
5. Slacker Internet Radio
6. Mediafly Internet Radio
7. Napster Internet Radio
8. --9. --10. ---
*1
Sv
64
MENU
2
3
Ställ in användarnamn och lösenord i “Custom
Setting”.
Ange det förinställda namnet och
Internetadressen (URL).
WEB Setup Menu
Unit Information
Preset Internet Radio
Network setting
Save
Internet Radio Information
No
1
Gå till Meny
NETWORK indikatorn tänds (➔ 9).
Klicka på “Preset Internet Radio”.
4
Name
Tuner Internet Radio
Refresh
1
2
URL
Delete
2
Delete
3
Delete
Klicka på “Spara” för att spara Internetstationen.
Registrering av förval*1
När du har lagt till en station i listan behöver du bara välja
den på skärmbilden för internetradio och sedan trycka på
ENTER för att starta uppspelningen.
*1
1
2
Starta din dator eller mediaserver.
Tryck på NET/USB för att välja “Server” bilden.
Server
Server1
Server2
Server3
Server4
Server5
Server6
Server7
Server8
Server9
Server10
Från sökresultatet kan du förinställa stationer och låtar men
inte lyssna på dem direkt.
■ Poster på internetradions huvudmeny
`Skapa nytt förval:
Lägg till en favoritkanal eller internetradio till förval.
`Ändra namnet på det här förvalet:
Du kan ändra namn på förvalet.
`Radera det här förvalet:
Detta kommer att radera förvalet.
■ Förval av station och sång
Du kan lägga till sången eller stationen som spelas
tillförval.
1. Tryck på MENU med station vald eller medan en sång
spelas.
2. Använd q/w för att välja “Add this station to preset”
och tryck på ENTER.
1 / 10
NETWORK indikatorn tänds (➔ 9).
Obs
• Kontrollera nätverksanslutningen när NETWORK
indikatorn blinkar.
• Tryck på RETURN för att uppdatera skärmbilden.
3
Använd q/w för att välja en server och tryck
sedan på ENTER.
En lista med objekt som finns på servern visas.
Server1
Sök
Recently Added
Artists
Album
Songs
Genre
Year
Rating
Spela musikfiler på en server
Det här avsnittet förklarar hur man spelar musikfiler på en
dator eller mediaserver genom AV-receivern. Se
“Ljudfilsformat som stöds” till “Om DLNA” för
information om vilka musikservrar och musikfilsformat
som stöds.
För Windows Media Player 11, se “Installera Windows
Media Player 11” (➔ 66).
1/8
Sök
Du kan leta efter musik på artist, album eller spår.
Obs
• Sökfunktionen fungerar inte med mediaservrar som inte
stöder den här funktionen.
• AV-receivern kanske inte har tillgång till innehållet
beroende på mediaserverns delningsinställningar. Se
instruktionsboken för mediaservern.
DISPLAY
NET/USB
ENTER
q/w/e/r
RETURN
1, 3, 2, 5,
4, 7, 6
4
Använd q/w för att välja ett objekt och tryck
sedan på ENTER.
En lista med musikfiler visas.
All Music
Song 1
Song 2
Song 3
My favorite song 1
My favorite song 2
My favorite song 3
My favorite song 4
My favorite song 5
My favorite song 6
My favorite song 7
1 / 10
REPEAT
RANDOM
Sv
65
5
Använd q/w för att välja en musikfil och tryck på
ENTER eller 1 för att starta uppspelningen.
Uppspelningen startar och följande skärmbild visas.
My favorite song 1
4 / 10
My favorite song 1
Artist Name
My favorite album
0:00:00
MP3 128kbps 44.1kHz
ALL
Återgå till föregående meny genom att trycka på
RETURN.
Tryck på 2 för att stoppa uppspelning.
Tryck på 6 för att välja nästa låt. Tryck på 7
för att välja början på den aktuella låten. Tryck två
gånger på 7 för att välja föregående låt.
Tryck på 3 för att göra en paus i uppspelningen.
Tryck på 4 för att snabbspola den aktuella låten
framåt. Tryck på 5 för att spola tillbaka den
aktuella låten.
Tips
• Om du trycker på DISPLAY kan du växla mellan
uppspelningsskärm och lyssningsskärm.
Obs
• Snabbspolning framåt/snabbspolning bakåt/Paus
funktioner fungerar inte med vissa mediaservrar.
Slumpspelning
Slump-funktionen kan bara ställas in när skärmbilden
PLAY visas.
Tryck på RANDOM för att spela låtar i slumpmässig
ordningsföljd, under uppspelning (eller under en paus i
uppspelningen eller när den stoppas). Alla låtarna i den
aktuella mappen spelas i slumpmässig ordningsföljd. När
alla låtarna i mappen har spelats en gång spelas de igen i
en annan ordningsföljd. Tryck på RANDOM igen för att
avsluta slumpmässig uppspelning.
Slumpmässig uppspelning stöder upp till 20 000 låtar per
mapp. Om en mapp innehåller mer än 20 000 låtar tas inte
de resterande med i den slumpmässiga uppspelningen.
Repetera uppspelning
Repeteringsfunktionen kan bara ställas in när skärmbilden
PLAY visas.
När låtar ska repeteras, under uppspelning (eller under
paus i uppspelningen eller när den stoppas), så trycker du
upprepade gånger på REPEAT för att välja: Repeat1,
Repeat Folder, Repeat All eller Off.
I Repeat1 läge spelas den aktuella låten om och om igen.
I Repeat Folder läge spelas alla låtarna i mappen flera
gånger.
I Repeat All läge spelas alla låtarna på den aktuella
servern flera gånger.
Tryck på REPEAT upprepade gånger för att välja Off när
upprepningsfunktionen ska stängas av.
Obs
• Om meddelandet “Ingen artikel.” visas så betyder detta att det
inte går att hämta information från servern. Kontrollera då din
server, ditt nätverk och AV-receivern anslutningarna.
Installera Windows Media Player 11
Det här avsnittet förklarar hur man konfigurerar Windows
Media Player 11 så att AV-receivern kan spela
musikfilerna som finns sparade på din dator.
1
2
3
4
5
Starta Windows Media Player 11.
Välj Media Sharing i biblioteksmenyn.
Dialogrutan för Media Sharing visas.
Välj kryssrutan Share my media och klicka sedan
OK.
Välj AV-receivern i listan och klicka sedan Allow.
Klicka OK för att stänga dialogrutan.
Detta avslutar konfigureringen av Windows Media
Player 11.
Nu kan du spela musikfilerna i ditt Windows Media
Player 11 bibliotek genom AV-receivern (➔ 65).
Obs
• Windows Media Player 11 kan laddas ner gratis från Microsofts
webbsida.
Sv
66
Ljudfilsformat som stöds
AV-receivern stöder följande musikfilsformat för
uppspelning från server: MP3, WMA, WAV, FLAC, Ogg
Vorbis, AAC och LPCM. Vissa servrar stöder inte alla
format.
■ MP3
• MP3 filer måste ha MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
format med en samplingshastighet på 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz och en bit-hastighet mellan 8 kbps and 320 kbps.
Filer som inte är kompatibla kan inte spelas.
• Antal kanaler: 2
• Variable bit-rate (VBR) MP3 filer stöds. (Speltider
kanske inte visas korrekt.)
• MP3 filer måste ha en “.mp3” eller “.MP3” filändelse.
■ WMA
WMA står för Windows Media Audio och är en
ljudkompressionsteknologi som utvecklats av Microsoft
Corporation. Ljud kan avkodas i WMA format med
Windows Media® Player.
• WMA filer måste ha upphovsrättsalternativet avstängt.
• Samplingshastigheter på 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
och bithastigheter mellan 5 kbps och 320 kbps och
ickeförstörande DRM stöds. Filer som inte är kompatibla
kan inte spelas.
• Antal kanaler: 2
• Variable bit-rate (VBR) stöds. (Speltider kanske inte
visas korrekt med VBR.)
• WMA Pro/Voice format stöds inte.
• WMA filer måste ha en “.wma” eller “.WMA”
filändelse.
■ WMA Lossless
• Samplingshastigheter på 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz och bithastigheter mellan 5 kbps och 320 kbps
stöds. Filer som inte är kompatibla kan inte spelas.
• Kvantiserings bit: 16 bit, 24 bit
• Antal kanaler: 2
• Variable bit-rate (VBR) stöds. (Speltider kanske inte
visas korrekt med VBR.)
• WMA filer måste ha en “.wma” eller “.WMA”
filändelse.
■ WAV
WAV filer innehåller okomprimerat PCM digitalljud.
• Samplingshastigheter på of 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
64 kHz, 88,2 kHz och 96 kHz stöds. Filer som inte är
kompatibla kan inte spelas.
• Kvantiserings bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
• Antal kanaler: 2
• WAV filer måste ha en “.wav” eller “.WAV” filändelse.
■ AAC
AAC står för MPEG-2/MPEG-4 Audio.
• Samplingshastigheter på 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz och bithastigheter mellan 8
och 320 kbps stöds. Filer som inte är kompatibla kan inte
spelas.
• Antal kanaler: 2
• Variable bit-rate (VBR) filer stöds. (Speltider kanske inte
visas korrekt.)
• AAC filer måste ha en “.aac”, “.m4a”, “.mp4”, “.3gp”,
“.3gp2”, “.AAC”, “.M4A”, “.MP4”, “.3GP” eller
“.3GP2” filändelse.
■ FLAC
FLAC är ett filformat för komprimering av
ickeförstörande ljuddata.
• Samplingshastigheter på of 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
64 kHz, 88,2 kHz och 96 kHz stöds. Filer som inte är
kompatibla kan inte spelas.
• Kvantiserings bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
• Antal kanaler: 2
• Variable bit-rate (VBR) stöds. (Speltider kanske inte
visas korrekt med VBR.)
• FLAC filer måste ha en “.flac” eller “.FLAC” filändelse.
Obs
• Vissa servrar stöder inte alla format.
■ Ogg Vorbis
• Samplingshastigheter på of 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
och bithastigheter mellan 48 kHz och 500 kHz stöds.
Filer som inte är kompatibla kan inte spelas.
• Antal kanaler: 2
• Variable bit-rate (VBR) stöds. (Speltider kanske inte
visas korrekt med VBR.)
• Ogg Vorbis filer måste ha en “.ogg” eller “.OGG”
filändelse.
■ LPCM (Linear PCM)
• Samplingshastigheter på of 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz,
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
64 kHz, 88,2 kHz och 96 kHz stöds.
• Kvantiserings bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
• Antal kanaler: 2
Sv
67
Serverkrav
AV-receivern kan spela digitala musikfiler som är sparade
på en dator eller mediaserver och stöder följande
teknologier:
• Windows Media Player 11
• Windows Media Connect 2.0
• DLNA-certifierad mediaserver
Om du har Windows Vista som drivsystem på dator så är
Windows Media Player 11 redan installerad.
Windows Media Player 11 för Windows XP kan laddas
ner gratis från Microsofts webbsida.
• Datorn eller mediaservern måste befinna sig på samma
nätverk som AV-receivern.
• Varje mapp kan innehålla upp till 20 000 musikfiler och
mappar kan vara nästade upp till 16 nivåer ner.
Obs
• Hos vissa mediaservrar kanske inte AV-receivern kan identifiera
det, eller kanske inte kan spela sparade musikfiler.
Lägsta systemkrav för Windows Media Player 11 för
Windows XP
Operativsystem
Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP
Professional (SP2), Windows XP Tablet PC Edition
(SP2), Update Rollup 2 for Windows XP Media Center
Edition 2005 (KB900325), October 2006 Update Rollup
for Windows XP Media Center Edition (KB925766)
Processor:
233 MHz Intel Pentium II, Advanced
Micro Devices (AMD), etc.
Minne:
64 MB
Hårddisk:
200 MB ledigt utrymme
Drivenhet:
CD- eller DVD-enhet
Modem:
28,8 kbps
Ljudkort:
16-bits ljudkort
Bildskärm:
Super VGA (800 x 600)
Videokort:
64 MB VRAM, DirectX 9.0b
Programvara: Microsoft ActiveSync (bara när en
Windows Mobile-baserad handdator
eller smartphone används)
Webbläsare:
Microsoft Internet Explorer 6 eller
Netscape 7.1
Om DLNA
Digital Living Network Alliance är ett internationellt
samarbete mellan industrier. Medlemmar i DLNA
utvecklar ett koncept med kablade och trådlösa,
samverkande nätverk där digitalt innehåll så som bilder,
musik och videos kan delas mellan konsumentelektronik
(consumer electronics), persondatorer (personal
computers) och mobila enheter i och utanför hemmet.
AV-receivern certifierar DLNA samverkansriktlinjer
version 1.5.
Sv
68
Fjärruppspelning från Mediaserver/
Dator
Fjärruppspelning innebär att du kan spela upp musikfiler
som är lagrade på en DLNA-certifierad enhet så som en
mediaserver med denna produkt genom att manövrera
styrenheten i hemnätverket.
Serverkrav
• Windows Media Player 12
• DLNA-certifierad (DLNA samverkansriktlinjer version
1.5) mediaserver eller styrenhet
Inställningen varierar beroende på enhet. Information
finns i bruksanvisningen för enheten.
Om du har Windows 7 som operativsystem på dator så är
Windows Media Player 12 redan installerad. För
ytterligare information se Microsofts webbsida.
Musikfilformat som stöds
Se “Ljudfilsformat som stöds” (➔ 67).
Obs
• Denna produkt stöder inte följande musikfilformat för
fjärruppspelning: FLAC och Ogg Vorbis.
Installera Windows Media Player 12
Det här avsnittet förklarar hur man konfigurerar Windows
Media Player 12 så att produkten kan spela musikfilerna
som finns sparade på din dator.
1
2
3
4
5
Starta Windows Media Player 12.
Välj “Aktivera mediedirektuppspelning” i menyn
“Direktuppspelning”.
En dialogruta visas.
Flytta markörer och klicka på “Aktivera
mediedirektuppspelning”.
En lista för mediaservern visas. Formuleringen kan
variera något beroende på nätverkets placering.
Välj produkten i listan och klicka sedan på
“Tillåtna”.
Klicka “OK” för att stänga dialogrutan.
Detta avslutar konfigureringen av Windows Media
Player 12.
Nu kan du spela musikfilerna i ditt Windows Media
Player 12 bibliotek via produkten.
Använda fjärruppspelning
1
2
Starta Windows Media Player 12.
Inställning av Windows Media Player 12 krävs innan
fjärruppspelning.
På produkten, tryck på NET/USB för att välja
serverbilden.
En lista för mediaservern visas.
Tips
• Indikatorn NETWORK på produktens display tänds.
Kontrollera nätverksanslutningen när den blinkar.
Obs
• När musikfiler på en annan mediaserver spelas kan inte
fjärruppspelning användas. Avsluta uppspelning på den
andra mediaservern.
3
4
Högerklicka på musikfilen på Windows Media
Player 12.
Högerklicksmenyn visas. För att välja en annan
mediaserver, välj mediaserver från menyn “Andra
bibliotek” i Windows Media Player 12.
Välj produkten från högerklicksmenyn.
“Spela till”-fönstret visas och uppspelning på
produkten startar. Manövrering under
fjärruppspelning kan utföras från fönstret “Spela upp
till” i Windows 7 på din dator. Under
fjärruppspelning kan inte manövreringar (så som
uppspelning, Paus, snabbspolning framåt,
snabbspolning bakåt, föregående, nästa, upprepa,
slumpvis) kan inte utföras på produkten.
Nätverk Inställningar
Obs
• När nätverksinställningar ändras är det nödvändigt att “Spara”
efteråt.
Det här avsnittet förklarar hur man konfigurerar
AV-receiverns nätverksinställningar manuellt.
Om din routers DHCP server är aktiverad behöver du inte
ändra någon av dessa inställningar eftersom AV-receivern
är inställd på att använda DHCP för konfigurera sig själv
automatiskt som standard (DHCP är ex. inställd på
aktivera). Men om din routers DHCP server är
avaktiverad, om du exempelvis använder statiska IPadresser, så behöver du konfigurera dessa inställningar
själv och då är det viktigt att ha kunskap om Ethernet
nätverk.
Vad är DHCP?
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) används
av routrar, datorer, AV-receivern och andra enheter som
konfigurerar sig själva automatiskt i ett nätverk.
Vad är DNS?
DNS (Domain Name System) gör om domännamn till IPadresser. När du exempelvis lägger in ett domännamn som
www.onkyousa.com i din webbläsare så använder denna
DNS för att göra om namnet till en IP-adress, i det här
fallet 63.148.251.142, innan du kommer till sidan.
1
Tips
Remote Playback
My favorite song 1
Artist Name
My favorite album
Tryck på RECEIVER och därefter på SETUP.
Huvudmenyn visas på skärmen.
• Om huvudmenyn inte visas ska du kontrollera att du har
valt rätt externingång på din tv.
2
1:00:00
MP3 128kbps 44.1kHz
Använd q/w för att välja “Apparatinställningar”
och tryck sedan på ENTER.
Menyn “Apparatinställningar” visas.
7. Apparatinställningar
Tips
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
• För att stanna uppspelning och återgå till tidigare meny
under fjärruppspelning, tryck på RETURN på produkten
eller fjärrkontrollen. För att stanna uppspelning under
fjärruppspelning, tryck på Stanna 2 på fjärrkontrollen.
Justering av volymen
Du kan justera volymen på din AV-receiver genom
att justera volymreglaget i fönstret “Remote
playback”. Standard maxvolym för AV-receivern är
82 (0dB). Om du vill ändra denna, mata in maximalt
volymvärde från webbinställningen i din
webbläsare.
Värdet för volymen för fjärrfönstret och värdet för
volymen för AV-receivern överensstämmer inte
alltid.
Justeringar som du gjort för volymen i AV-receivern
kommer inte att avspeglas i fönstret “Remote
playback”.
Windows och Windows-logotypen är varumärken som
tillhör företagen i Microsoft-gruppen.
3
Fjärrkontrolls-ID
Multi Zon
Radiomottagning
HDMI
Automatisk avstängning
Nätverk
Firmware Update
Använd q/w för att välja “Nätverk” och tryck
sedan på ENTER.
Skärmbilden “Nätverk” visas.
7-6. Nätverk
MAC-adress
DHCP
IP-adress
Nätmask
Nätsluss
DNS-server
Proxy URL
Proxy PORT
4
xx : xx : xx − yy : yy : yy
Aktivera
aaa.bbb.ccc.ddd
aaa.bbb.ccc.ddd
aaa.bbb.ccc.ddd
aaa.bbb.ccc.ddd
8080
Använd q/w för att välja inställningen och använd
e/r för att ställa in dem.
Välj inställningen och tryck sedan på ENTER för att
lägga in en IP-adress. Pilen kan sedan användas för
att lägga in nummer. Tryck på ENTER igen för att
bekräfta numret.
Inställningarna förklaras nedan.
Sv
69
5
När du är klar trycker du på RETURN.
Skärmbilden där man sparar visas.
7-6. Nätverk
Spara
Avbryt
6
7
Använd q/w för att välja “Spara” och tryck sedan
på ENTER.
När nätverksinställningar ändras är det nödvändigt
att “Spara” efteråt.
När du är klar trycker du på SETUP.
Inställningsmenyn stängs.
Obs
• Denna procedur kan även utföras på AV-receivern med hjälp av
SETUP, pilknapparna och ENTER.
■ MAC-adress
Detta är AV-receiverns MAC (Media Access Control)
adress. Den här adressen kan inte ändras.
■ DHCP
Den här inställningen avgör om AV-receivern använder
DHCP för att automatiskt konfigurera sin IP-adress,
subnätmask, nätsluss och DNS server inställningar.
` Aktivera:
DHCP aktiverad.
` Avaktivera:
DHCP avaktiverad.
Om du väljer “Avaktivera” måste du konfigurera
“IP-adress”, “Nätmask”, “Nätsluss” och “DNS-server”
inställningar själv.
■ IP-adress
Om du ställer in “DHCP” inställningen på “Avaktivera”
måste du ange en IP-adress. Lägg in en statisk IP-adress
som kommer från din ISP.
IP-adressen måste ligga inom följande intervaller.
` Klass A:
10.0.0.0 till 10.255.255.255
` Klass B:
172.16.0.0 till 172.31.255.255
` Klass C:
192.168.0.0 till 192.168.255.255
De flesta routrar använder klass C IP-adresser.
■ Nätmask
Om du ställer in “DHCP” inställningen på “Avaktivera”
måste du ange en subnätmask.
Lägg in subnätmask-adressen som du fått från din ISP
(vanligtvis: 255.255.255.0).
■ Nätsluss
Om du ställer in “DHCP” inställningen på “Avaktivera”
måste du ange en nätslussadress.
Lägg in nätslussadressen som du fått från din ISP.
Sv
70
■ DNS-server
Om du ställer in “DHCP” inställningen på “Avaktivera”
måste du ange en nätslussadress.
Lägg in DNS-serveradressen som du fått från din ISP.
■ Proxy URL
Om en webbproxy används lägger du inte dess URL här.
■ Proxy Port
Om du använder en webbproxy lägger du in ett
proxyportnummer här.
■ Kontroll
Den här inställningen aktiverar eller avaktiverar kontrollen
över nätverket.
` Aktivera:
Kontroll över nätverket aktiverad.
` Avaktivera:
Kontroll över nätverket avaktiverad.
Obs
• Vid inställning på “Aktivera” ökar strömförbrukningen i
standby-läget.
■ Port Number
Det här är nätverksporten som används för kontrollen över
nätverket.
Obs
• Ställ in portnumret från “49152” till “65535”.
Angående USB
USB kan användas för att spela musikfiler som sparats på
USB masslagringsenheter (t.ex. USB flashminnen och
MP3-spelare) som kan anslutas till AV-receiverns USB
port.
1
Anslut USB-masslagringsenheten till USB-porten
på AV-receivern.
2
Tryck upprepade gånger på NET/USB för att
välja “USB” ingång.
USB
USB Storage
Ljudfilsformat som stöds
AV-receivern stöder musikfilsformat för uppspelning över
USB masslagringsenhet.
Se “Ljudfilsformat som stöds” (➔ 67).
1/1
Krav på USB-masslagringsenheter
• AV-receivern stöder USB-enheter klassade som USBmasslagringsenheter.
• Det kan hända att vissa USB-enheter inte kan användas
trots att de överensstämmer med klassen för USBmasslagringsenheter.
• USB-enheter formaterade enligt filsystemet FAT16 eller
FAT32 stöds.
• Om lagringsenheten har partitionerats behandlas varje
partition som en fristående enhet.
• Varje mapp kan innehålla upp till 20 000 musikfiler och
mappar, och varje mapp kan vara nästad upp till 16
nivåer ner.
• USB-hubb och USB-enheter med hubbfunktioner stöds
ej.
Indikeringen USB visas (➔ 9) om AV-receivern
lyckas läsa innehållet i USB-masslagringsenheten.
Indikeringen USB blinkar om AV-receivern inte
lyckas läsa innehållet i USB-masslagringsenheten.
3
USB Storage
Folder1
Folder2
01_Song_Track1
02_Song_Track2
03_Song_Track3
04_Song_Track4
05_Song_Track5
06_Song_Track6
07_Song_Track7
08_Song_Track8
2/5
Återgivning av musikfiler från en USB-enhet
I detta avsnitt beskrivs hur musikfiler i en USBmasslagringsenhet kan spelas upp.
Använd q/w till att välja en USBmasslagringsenhet och tryck sedan på ENTER.
En lista över enhetens innehåll visas på skärmen.
Använd q/w till att välja en önskad mapp och tryck
sedan på ENTER för att öppna mappen.
4
Använd q/w för att välja en musikfil och tryck på
ENTER eller 1 för att starta uppspelningen.
Uppspelningen startar och följande skärmbild visas.
Folder1
1/17
02_Song_Track2
Artist
Album
00:10
NET/USB
01:12:34
MP3 128kbps 16bit/44.1kHz
RECEIVER
ENTER
q/w/e/r
1
• Återgå till föregående meny genom att trycka på
RETURN.
• Tryck på 2 eller 3 för att stoppa respektive pausa
uppspelning.
• Tryck på 6 för att välja nästa låt. Tryck på 7
för att välja början på den aktuella låten. Tryck två
gånger på 7 för att välja föregående låt.
• Tryck på 4 för att snabbspola den aktuella låten
framåt. Tryck på 5 för att spola tillbaka den
aktuella låten.
Tips
• Om du trycker på DISPLAY kan du växla mellan
uppspelningsskärm och lyssningsskärm.
Sv
71
Slumpspelning
Slump-funktionen kan bara ställas in när skärmbilden
PLAY visas.
Tryck på RANDOM medan listan över låtar visas för att
spela upp låtar i slumpvis ordning. Alla låtarna i den
aktuella mappen spelas i slumpmässig ordningsföljd. När
alla låtarna i mappen har spelats en gång spelas de igen i
en annan ordningsföljd. Tryck på RANDOM igen för att
avsluta slumpmässig uppspelning.
Slumpmässig uppspelning stöder upp till 20 000 låtar per
mapp. Om en mapp innehåller mer än 20 000 låtar tas inte
de resterande med i den slumpmässiga uppspelningen.
Repetera uppspelning
Repeteringsfunktionen kan bara ställas in när skärmbilden
PLAY visas.
När låtar ska repeteras, under uppspelning (eller under
paus i uppspelningen eller när den stoppas), så trycker du
upprepade gånger på REPEAT för att välja: Repeat1,
Repeat Folder, Repeat All eller Off.
I Repeat1 läge spelas den aktuella låten om och om igen.
I Repeat Folder läge spelas alla låtarna i mappen flera
gånger.
I läget Repeat All repeteras alla låtar i USBmasslagringsenheten (i samma partition).
Tryck på REPEAT upprepade gånger för att välja Off när
upprepningsfunktionen ska stängas av.
Obs
• Vid anslutning av en USB-hårddiskenhet till USB-porten på
AV-receivern rekommenderas att dess nätadapter används till att
strömförsörja den.
• Anslut inte USB-porten på AV-receivern till en USB-port på en
dator. Musik på datorn kan inte återges via AV-receivern genom
en sådan anslutning.
• AV-receivern stöder USB-MP3-spelare som stöder standarden
USB Mass Storage Class, vilken medger anslutning av USBlagringsenheter till datorer utan att några särskilda skivenheter
eller programvaror behöver användas. Observera att inta alla
USB-MP3-spelare stöder standarden USB Mass Storage Class.
Se bruksanvisningen till USB-MP3-spelaren för ytterligare
detaljer.
• Skyddade WMA-musikfiler på en MP3-spelare kan inte spelas
upp.
• Onkyo påtar sig inte något som helst ansvar för förlust eller
skador på data lagrat i en USB-masslagringsenhet vid
användning av den aktuella enheten tillsammans med
AV-receivern. Vi rekommenderar att viktiga musikfiler
säkerhetskopieras i förväg.
• MP3 spelare med musikfiler som hanteras med speciella
musikprogram och iPod med musikfiler som hanteras med
iTunes stöds inte.
• Manövrering av alla USB-masslagringsenheter, inklusive
förmågan att strömförsörja dem, garanteras ej.
• Anslut inte en USB-masslagringsenhet via ett USB-hubb. USBmasslagringsenheten måste vara ansluten direkt till USB-porten
på AV-receivern.
• Om en ansluten USB-masslagringsenhet innehåller mycket data
kan det dröja ett tag innan AV-receivern har hunnit läsa det.
• USB minnesenheter med säkerhetsfunktioner kan inte spelas.
Sv
72
Multi zon
Vid sidan av rummet du oftast lyssnar i kan du även njuta av uppspelning i det andra rummet, eller som vi säger, i
multi zonen. Du kan också välja en annan källa för varje rum.
Ansluta zon 2-högtalare till en förstärkare i
zon 2
Ansluta zon 2
Det finns två sätt att ansluta zon 2-högtalare:
1. Anslut dem direkt till AV-receivern.
2. Anslut dem till en förstärkare i zon 2.
Denna installation gör det möjligt att ha uppspelning med
9.1 kanaler i huvudrummet och stereouppspelning med
2 kanaler i zon 2, med olika källor i de båda rummen.
Ansluta dina zon 2-högtalare direkt till
AV-receiver
Denna installation gör det möjligt att ha uppspelning med
7.1 kanaler i huvudrummet och stereouppspelning med
2 kanaler i zon 2, med olika källor i de båda rummen.
Detta kallas strömförsörjd zon 2 eftersom zon 2högtalarna försörjs med ström från AV-receivern.
Observera att du kan lyssna på uppspelning med 9.1
kanaler i huvudrummet när strömförsörjd zon 2 är
avstängd.
Kabelanslutning
• Använd en RCA-ljudkabel för att ansluta AV-receiverns
ZONE 2 PRE OUT L/R-jack till en analog ljudingång på din
zon 2-förstärkare.
• Anslut dina zon 2-högtalare till högtalarterminalerna på din
zon 2-förstärkare.
Huvudrummet
TV
För att använda den här inställningen måste du ställa
in “Aktiv Zon2” på “Aktivera” (➔ 75).
AV-receiver
Kabelanslutning
• Anslut Zon 2-högtalarna till AV-receivers FRONT WIDE/
ZONE 2 L/R-terminaler.
Huvudrummet
TV
Zon 2
IN
AV-receiver
R
L
Mottagare/
integrerad förstärkare
Obs
Zon 2
R
L
• När standardinställningarna används måste zon 2 volymen
ställas in på zon 2 förstärkaren. Om din zon 2 förstärkare inte har
något volymreglage ställer du in “Zone2 ut” inställningen på
“Variabel” så att du kan ställa in zon 2 volymen på AV-receivern
(➔ 75).
Zon 2 12V trigger
Obs
• Med denna installation styrs volymen i zon 2 av AV-receivern.
• Strömförsörjd zon 2 kan inte användas om
“Högtalartyp(Front)” har ställts in på “Bi-Amp” (➔ 47).
När zon 2 är påslagen ökar utmatningen från ZONE 2
12V TRIGGER OUT (+12 volt, 150 milliampere max).
Om det här jacket ansluts till en 12-Volt triggeringång på
en komponent i zon 2 så kommer den komponenten att
startas eller stängas av precis så som zon 2 startas eller
stängs av på AV-receivern.
Sv
73
Ansluta zon 3-högtalare till en förstärkare i
zon 3
Ansluta zon 3
Det finns två sätt att ansluta zon 3-högtalare:
1. Anslut dem direkt till AV-receivern.
2. Anslut dem till en förstärkare i zon 3.
Denna installation gör det möjligt att ha uppspelning med
9.1 kanaler i huvudrummet och stereouppspelning med
2 kanaler i zon 3, med olika källor i de båda rummen.
Ansluta dina zon 3-högtalare direkt till
AV-receiver
Denna installation gör det möjligt att ha uppspelning med
7.1 kanaler i huvudrummet och stereouppspelning med
2 kanaler i zon 3, med olika källor i de båda rummen.
Detta kallas strömförsörjd zon 3 eftersom zon 3högtalarna försörjs med ström från AV-receivern.
Observera att du kan lyssna på uppspelning med 9.1
kanaler i huvudrummet när strömförsörjd zon 3 är
avstängd.
Kabelanslutning
• Använd en RCA-ljudkabel för att ansluta AV-receiverns
ZONE 3 PRE OUT L/R-jack till en analog ljudingång på din
zon 3-förstärkare.
• Anslut dina zon 3-högtalare till högtalarterminalerna på din
zon 3-förstärkare.
Huvudrummet
TV
För att använda den här inställningen måste du ställa
in “Aktiv Zon3” på “Aktivera” (➔ 75).
AV-receiver
Kabelanslutning
• Anslut Zon 3-högtalarna till AV-receivers FRONT HIGH/
ZONE 3 L/R-terminaler.
Huvudrummet
TV
Zon 3
IN
AV-receiver
R
L
Mottagare/
integrerad förstärkare
Obs
Zon 3
R
L
• När standardinställningarna används måste zon 3 volymen
ställas in på zon 3 förstärkaren. Om din zon 3 förstärkare inte har
något volymreglage ställer du in “Zone3 ut” inställningen på
“Variabel” så att du kan ställa in zon 3 volymen på AV-receivern
(➔ 75).
Zon 3 12V trigger
Obs
• Med denna installation styrs volymen i zon 3 av AV-receivern.
Sv
74
När zon 3 är påslagen ökar utmatningen från ZONE 3
12V TRIGGER OUT (+12 volt, 25 milliampere max).
Om det här jacket ansluts till en 12-Volt triggeringång på
en komponent i zon 3 så kommer den komponenten att
startas eller stängas av precis så som zon 3 startas eller
stängs av på AV-receivern.
Ställa in strömförsörjd zon 2/3
Om du har anslutit dina Zon 2/3-högtalare till
AV-receivern enligt förklaringen i “Ansluta dina zon 2högtalare direkt till AV-receiver” (➔ 73) eller “Ansluta
dina zon 3-högtalare direkt till AV-receiver” (➔ 74),
måste du ställa in “Aktiv Zon2” eller “Aktiv Zon3” på
“Aktivera” (aktiverad).
1
Tryck på RECEIVER och därefter på SETUP.
Huvudmenyn visas på skärmen.
Ställa in multizonen
1
Tryck på RECEIVER och därefter på SETUP.
Huvudmenyn visas på skärmen.
Tips
• Om huvudmenyn inte visas ska du kontrollera att du har
valt rätt externingång på din tv.
2
Använd q/w för att välja “Apparatinställningar”
och tryck sedan på ENTER.
Menyn “Apparatinställningar” visas.
Tips
7. Apparatinställningar
• Om huvudmenyn inte visas ska du kontrollera att du har
valt rätt externingång på din tv.
2
Använd q/w för att välja “Högtalarinställningar”
och tryck sedan på ENTER.
Menyn “Högtalarinställningar” visas.
2. Högtalarinställningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3
Högtalarinställningar
Högtalarkonfigurering
Högtalaravstånd
Nivåkalibrering
Equalizerinställningar
THX-ljudinställningar
Zon2 ut
Max. volym i Zon2
Påsl.volym i Zon2
Zon3 ut
Max. volym i Zon3
Påsl.volym i Zon3
4
2-1. Högtalarinställningar
4
5
Använd q/w för att välja “Multi Zon” och tryck
sedan på ENTER.
Menyn “Multi Zon” visas.
7-2. Multi Zon
Använd q/w för att välja “Högtalarinställningar”
och tryck sedan på ENTER.
Menyn “Högtalarinställningar” visas.
Högtalarimpedans
Högtalartyp(Front)
Aktiv Zon2
Aktiv Zon3
Fjärrkontrolls-ID
Multi Zon
Radiomottagning
HDMI
Automatisk avstängning
Nätverk
Firmware Update
6ohms
Normal
Avaktivera
Avaktivera
Använd q/w för att välja “Aktiv Zon2” eller
“Aktiv Zon3” och e/r för att välja:
` Avaktivera:
FRONT WIDE/ZONE 2 L/R- eller FRONT
HIGH/ZONE 3 L/R-högtalarterminalerna inte
aktiverade (strömförsörjd zon 2/3 avaktiverad).
` Aktivera:
FRONT WIDE/ZONE 2 L/R- eller FRONT
HIGH/ZONE 3 L/R-högtalarterminalerna
aktiverade (strömförsörjd zon 2/3 aktiverad).
Tryck på SETUP.
Inställningsmenyn stängs.
Obs
• Strömförsörjd zon 2 kan inte användas om
“Högtalartyp(Front)” har ställts in på “Bi-Amp” (➔ 47).
• Denna procedur kan även utföras på AV-receivern med hjälp av
SETUP, pilknapparna och ENTER.
5
Fast
Av
Senaste
Fast
Av
Senaste
Använd q/w för att välja ett objekt och e/r för
att ändra det.
Objekten förklaras nedan.
Tryck på SETUP.
Inställningsmenyn stängs.
Obs
• Denna procedur kan även utföras på AV-receivern med hjälp av
SETUP, pilknapparna och ENTER.
■ Zone2 ut, Zone3 ut
` Fast:
Volymen för Zon 2/3 måste ställas in på förstärkaren
i den zonen.
` Variabel:
Zon 2/3 volymen kan ställas in på AV-receivern.
Om du har anslutit dina zon 2/3 högtalare till en
förstärkare utan volymkontroll ställer du in både “Zone2
ut” och “Zone3 ut” inställningen på “Variabel” så att du
kan ställa in volymen, balansen och tonen för zon 2 samt
volymen för zon 3 på AV-receivern.
■ Max. volym i Zon2,
Max. volym i Zon3
` Av, 50 till 99 (absolut visning)
` Av, –32dB till +17dB (relativ visning)
Med denna inställning kan du begränsa maxvolymen för
zon 2/3.
■ Psl.volym i Zon2,
Psl.volym i Zon3
` Senaste, MIN., 1 till 99 eller MAX. (absolut visning)
` Senaste, –QdB, –81dB till +18dB (relativ visning)
Den här inställningen bestämmer volymen för zon 2/3
varje gång AV-receivern startas.
Sv
75
Om man vill använda samma volymnivå som när
AV-receivern stängdes av väljer man “Senaste”.
“Psl.volym i Zon2” och “Psl.volym i Zon3” kan inte
ställas in på ett högre värde än inställningen “Max. volym
i Zon2” och “Max. volym i Zon3”.
Styra Zon 2/3 med fjärrkontrollen
STANDBY
ON
ZONE
INPUT
SELECTOR
Använda Zon 2/3
Detta avsnitt förklarar hur du aktiverar/avaktiverar
zon 2/3, hur du väljer en ingångskälla för zon 2/3 och hur
du justerar volymen för zon 2/3.
Obs
Styra zon 2/3 från AV-receiver
ZONE 3-indikator
ZONE 2-indikator
• För att styra Zon 2/3 måste du först trycka på ZONE på
fjärrkontrollen.
• ZONE blir röd medan zon 2 är aktiverad och grön medan zon 3
är det.
1
Tryck flera gånger på ZONE, rikta sedan
fjärrkontrollen mot AV-receivern och tryck på
ON.
Tips
• ZONE 2/3 12V TRIGGER OUT ökar (+12 V).
2
Ingångsväljarknappar
ZONE 3
OFF
ZONE 2
1
När zon 2/3 ska startas och en ingångskälla väljas
trycker du på ZONE 2 eller ZONE 3 följt av en
ingångsväljarknapp inom 8 sekunder.
3
Välj en ingångskälla för Zon 2/3 genom att trycka
upprepade gånger på ZONE följt av INPUT
SELECTOR.
Välj AM eller FM genom att trycka flera gånger på
ingångsväljaren TUNER och ZONE.
Avaktivera Zon 2/3 genom att trycka flera gånger
på ZONE, följt av STANDBY.
Zon 2/3 aktiveras och indikatorn ZONE 2/3 tänds.
Tips
• ZONE 2/3 12V TRIGGER OUT ökar (+12 V).
Välj AM eller FM genom att trycka flera gånger på
ingångsväljaren TUNER och ZONE 2 eller
ZONE 3.
Tryck två gånger på ZONE 2 eller ZONE 3 för att
välja samma källa som huvudrummet. “Zone 2
Selector: Source” eller “Zone 3 Selector: Source”
visas på displayen.
2
Avaktivera Zon 2/3 genom att trycka på ZONE 2
eller ZONE 3.
ZONE 2 eller ZONE 3 indikatorn blinkar.
Tryck på OFF.
Zonen kopplas ur och indikatorn ZONE 2 eller
ZONE 3 slocknar.
Obs
• Vid urkoppling av zon 2/3 blir utgången ZONE 2/3 12V
TRIGGER OUT inte längre spänningsförande (0 volt).
Sv
76
Obs
• Endast analoga ingångskällor matas ut via terminalerna
ZONE 2/3 PRE OUT och FRONT WIDE/ZONE 2 L/R,
FRONT HIGH/ZONE 3 L/R. Digitala ingångskällor matas inte
ut. Om inget ljud hörs när en ingångskälla har valts ska du
kontrollera om den är ansluten till en analog ingång.
• Du kan inte välja olika AM- eller FM-radiokanaler för
huvudrummet och Zon 2/3. Samma AM/FM-radiokanal hörs i
alla rum. Om du till exempel har en FM-kanal i huvudrummet
används samma kanal i zon 2.
• När du ansluter ZONE3 högtalare direkt till AV-receiver, Dolby
Dolby Pro Logic IIz Height ljudåtergivningssätt som kräver
front high högtalare är otillgängligt.
• När ingångsväljaren för zon 2/3 har valts ökar strömförbrukning
i standby-läget något.
• När Zon 2/3 är aktiverad fungerar inte u-funktioner.
Ställa in volymen för zoner
Tryck flera gånger på ZONE på fjärrkontrollen
och använd sedan VOL q/w.
På AV-receivern trycker du på ZONE 2 eller
ZONE 3 (ZONE 2/3 indikator och zon 2/3 väljare
blinkar i displayen) och sedan på LEVEL följt av
upp r/ner e inom 8 sekunder.
Stänga av ljud i zoner
Använda fjärrkontrollen i
zon 2/3 och multiroom-styrningssats
När du ska styra AV-receivern med fjärrkontrollen medan
du är i zon 2 eller zon 3 behöver du en vanlig kommersiell
multiroom-fjärrstyrningssats för varje zon.
• Multiroom-satser tillverkas av Niles och Xantech.
De här satserna kan även användas när sikten inte är fri till
AV-receiverns fjärrsensor, som när den är installerad i ett
skåp.
Använda en multiroom sats till zon 2/3
Tryck flera gånger på ZONE på fjärrkontrollen
därefter på MUTING.
Slå på ljudet igen i en zon genom att trycka på
ZONE och därefter på MUTING igen.
I den här inställningen registrerar IR receiver i zon 2/3
infraröda signaler från fjärrkontrollen och skickar dem
vidare till AV-receivern i huvudrummet via
anslutningsblocket.
IR IN
Anpassa ton och balans i zon 2
1
2
3
På AV-receivern tryck på ZONE 2.
Anslutningsblock
IR
receiver
Tryck upprepade gånger på TONE på
AV-receivern för att välja “Bass”, “Treble” och
“Balance”.
Fjärrkontroll
Använd e/r för att ställa in bas, diskant eller
balans.
• Du kan öka eller bryta av basen eller diskanten från
–10 dB till +10 dB i 2 dB steg.
• Du kan anpassa balansen från 0 i mitten till +10 dB
till höger eller +10 dB till vänster i 2 dB steg.
Obs
• Ljud kan slås på i zonerna genom att man justerar volymen.
• Funktionerna volym, ton och balans för zon 2 har ingen effekt på
ZONE 2 PRE OUT när inställningen “Zone2 ut” är satt till
“Fast” (➔ 75).
• Funktionen volym för zon 3 har ingen effekt på ZONE 3 PRE
OUT när inställningen “Zone3 ut” är satt till “Fast” (➔ 75).
• Även om du trycker upprepade gånger på ZONE på
fjärrkontrollens för att välja zoner så behålls det sista zonvalet
när du byter till andra komponenter genom att trycka på andra
REMOTE MODE efter att ZONE tryckts in.
Huvudrummet
Zon 2/3
Signalflöde
Minikontaktkabeln från anslutningsblocket ska vara
ansluten till AV-receiverns IR IN jack, så som visas längre
ner.
Från anslutningsblocket
Kabel med minikontakt
AV-receiver
Sv
77
Använda en multiroom-sats med ett skåp
I den här inställningen registrerar IR receiver infraröda
signaler från fjärrkontrollen och skickar dem vidare till
AV-receivern i skåpet via anslutningsblocket.
IR
receiver
Anslutningsblock
IR IN
Inne i
skåpet
Fjärrkontroll
Signalflöde
Använda en multiroom sats med andra
komponenter
I den här inställningen är en IR sändare ansluten till
AV-receiverns IR OUT jack och placerad framför den
andra komponentens fjärrkontrollsensor. Infraröda
signaler som tas emot i AV-receiverns IR IN jack skickas
vidare till den andra komponenten via IR sändaren.
Signaler som registreras av AV-receiverns fjärrkontroll
sänds inte ut.
IR IN
IR OUT
IR receiver
Anslutningsblock
AV-receiver
IR sändare
Fjärrkontroll
Annan komponent
Signalflöde
IR sändaren ska vara ansluten till AV-receiverns IR OUT
jack, så som visas längre ner.
Kabel med minikontakt
Annan komponent
Fjärrkontrollsensor
AV-receiver
Sändare
Minikontakt
IR sändare
Signalflöde
Sv
78
Styra iPod & andra komponenter
Styra iPod
2
Anslut iPoden direkt till USB-porten
USB kan användas för att spela musik lagrade på en iPod/
iPhone, som kan kopplas in till AV-receiverns USB port.
Anslut USB-kabeln som kom med iPod/iPhone till
USB porten på framsidan av AV-receivern.
• Indikatorn USB tänds (➔ 9) om AV-receiver kan
läsa från iPod/iPhone.
• Indikeringen USB blinkar om AV-receivern inte
lyckas läsa innehållet på iPod/iPhone.
iPod(STD)
Push “DISPLAY” button switch to Extended mode.
3
Tryck på DISPLAY för att växla till Utökat läge*3.
En lista över din iPod modells innehåll visas på
skärmen. Använd q/w till att välja en önskad mapp
och tryck sedan på ENTER för att öppna mappen.
Tips
• Med standardinställningarna kan iPod/iPhone
manipuleras som Standardläge*2.
• Växla tillbaka till Standardläge igen genom att trycka på
DISPLAY igen.
USB port
Återgivning av musikfiler från en iPod/
iPhone
4
I detta avsnitt beskrivs hur musikfiler på iPod/iPhone*1
kan spelas upp.
*1
Kompatibla iPod modeller
Gjord för:
• iPod touch (1:a och 2:a generationen)
• iPod classic
• iPod (5:e generation)
• iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e generation)
• Alla iPhone modeller
DISPLAY
NET/USB
ALBUM +/–
q/w, ENTER,
PLAYLISTe/r
Styrning standardläge
Innehållsinformationen visas inte på skärmmenyn men kan
hanteras med iPod/iPhone eller fjärrkontrollen.
Obs
• Ljudet för videoinnehåller kan spelas upp men video kommer
inte att visas på skärmmenyn.
RETURN
Styrning utökat läge
1, 3, 2, 5,
4, 7, 6
Innehållsinformationen visas (lista visas) på skärmen och
du kan välja och hantera innehållet medan du tittar på
skärmen.
Huvud skärmlista:
REPEAT
RANDOM
1
Använd q/w för att välja en musikfil och tryck på
ENTER eller 1 för att starta uppspelningen.
• Återgå till föregående meny genom att trycka på
RETURN.
• Tryck på 2 eller 3 för att stoppa respektive pausa
uppspelning.
• Tryck på 6 för att välja nästa låt. Tryck på 7
för att välja början på den aktuella låten. Tryck två
gånger på 7 för att välja föregående låt.
• Tryck på 4 för att snabbspola den aktuella låten
framåt. Tryck på 5 för att spola tillbaka den
aktuella låten.
• För att växla upprepningsläge, tryck på REPEAT.
För att växla läge för slumpvis uppspelning, tryck
på RANDOM.
Tryck upprepade gånger på NET/USB för att
välja USB ingång.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spellista*4
Artister*4
Album*4
Genrer*4
Låtar*4
Kompositörer*4
Blanda låtar*5
Spelas nu*6
Sv
79
*2
Följande iPod modeller stöds inte i Standardläge. Dessa iPod
modeller kan endast styras i Utökat läge.
• iPod (5:e generation)
• iPod nano (1:a generation)
*3
*4
*5
*6
När du kopplar bort iPod/iPhone lagrar AV-receivern
inställningarna. Detta betyder att om du kopplar bort i Utökat
läge kommer AV-receivern att starta i Utökat läge nästa gång
du ansluter din iPod/iPhone.
Visar en lista.
Spelar alla spår i slumpmässig ordning.
Visar information om spåret som spelas.
Ansluta till en Onkyo dockningsstation
B
*1
A
Nr
Onkyo dockningsstation
Kabel
Obs
A
UP-A1 dockningsstation
(Universalportalternativ,
dockningsstation)
—
• När UP-A1 dockningsstationen till iPoden
81
ansluts ökar strömförbrukningen i standby-läge
något.
• Du kan styra din iPod när “PORT” är vald som
ingångskälla.
• Mer information finns i instruktionsboken till
UP-A1 dockningsstationen.
B
ND-S1
Optiskt digitalljud
• Mer information finns i instruktionsboken till 81
ND-S1.
*1 ND-S1:s ljudutgångar är digitala utgångar.
Om digital ljudingång på din AV-receiver inte
kan tilldelas till en ingångsväljare vars
ingångsdisplay kan ställas till “DOCK”,
anslut inte u-kabeln, annars kan ett fel
uppstå.
Koaxialt digitalljud
ON
/ST
AN
DB
Y
ST
AN
DB
Y
iP o
d
PC
UN SYN
SY C/
NC
C
RI dockningsstation
u kabel*1
Analogt ljud (RCA)
Komponentvideo
Y
PB/CB
PR/CR
Kompositvideo
u kabel*1
Sv
80
C
Modeller som säljs varierar beroende på regionen.
Sida
• Mer information finns i bruksanvisningen till RI 82
dockningsstationen.
*1 För att använda u (fjärrinteraktiv) måste du
göra en analog ljudanslutning (RCA) mellan
AV-receivern och RI-dockningsstationen.
Använda Onkyo dockningsstation
Dockningsstationen säljs separat.
För aktuell information om Onkyo
dockningsstationen, se Onkyo webbsidan på:
http://www.onkyo.com
Uppdatera din iPod med den senaste programvaran,
som finns på Apple webbsidan, innan Onkyo
dockningsstationen används.
För iPod modeller som stöds, se bruksanvisningen för
Onkyo dockningsstationen.
UP-A1 dockningsstation
Med UP-A1 dockningsstationen blir det enkelt att spela
musik eller visa foton och filmer som är sparade på din
Apple iPod genom AV-receivern och få fantastiskt ljud.
Du kan använda AV-receiverns fjärrkontroll för att styra
din iPod.
■ Grundläggande funktioner
■ Använda din iPods larmklocka
Du kan använda din iPods tidsinställningsfunktion för att
starta iPod och AV-receiver automatiskt vid en viss
tidpunkt. AV-receiverns ingångskälla ställs automatiskt in
på PORT väljaren.
Obs
• För att använda den här funktionen måste din iPod sitta i en
UP-A1 dockningsstation och den UP-A1 dockningsstationen
måste vara ansluten till AV-receivern.
• Denna funktion fungerar endast i Standardläge (➔ 83).
• Var noga med att ställa in volymen på en passande nivå på
AV-receivern när du använder den här funktionen.
• När Zon 2/3 startas kan du inte använda den här funktionen.
• Du kan inte använda den här funktionen för ljudeffekter hos din
iPod.
■ Ladda din iPods batteri
UP-A1 dockningsstationen laddar ditt iPod-batteri medan
iPoden sitter i stationen och är ansluten till UNIVERSAL
PORT jacken på AV-receivern. Batteriet laddas när
iPoden sitter i UP-A1 dockningsstationen och
AV-receivern står på “On” eller “Standby”.
Obs
Det kan ta flera sekunder för AV-receivern att starta så
du kanske inte hör de första sekunderna på första låten.
Automatisk aktivering
Om du startar iPod uppspelning medan AV-receivern är i
standby-läge så startar AV-receivern automatiskt och
väljer din iPod som ingångskälla.
Direkt växling
Om du startar iPod uppspelning medan du lyssnar på en
annan ingångskälla så väljer AV-receivern automatiskt din
iPod som ingångsenhet.
Använda AV-receiverns fjärrkontroll
Du kan använda AV-receiverns fjärrkontroll för att styra
grundläggande iPod-funktioner (➔ 82).
■ Användningsinformation
• Funktionen beror på din iPod-modell och -generation.
• Stäng av iPod uppspelningen innan du väljer en annan
ingångskälla för att förhindra att AV-receivern av misstag
väljer iPoden som ingångsenhet.
• Om du har tillbehör anslutna till din iPod kanske inte
AV-receivern klarar av att välja ingångskälla på rätt sätt.
• När du ansluter UP-A1 dockningsstation till radiomottagaren
UP-DT1 med AUTO valt med frekvensväljarens lägesreglage
kan du växla ingångskälla mellan UP-A1 dockningsstation
och mottagare genom att trycka upprepade gånger på PORT
på frontpanelen.
• Volyminställningen saknar funktion medan din iPod sitter i
UP-A1 dockningsstationen. Om du ändrar på din iPods volym
medan den sitter i UP-A1 dockningsstationen så kontrollera
att den inte ställts in för högt innan du ansluter dina hörlurar
igen.
• Funktionen automatisk aktivering fungerar inte om du
placerar din iPod i UP-A1 dockningsstationen medan den
spelar.
• När zon 2/3 är aktiverad kan du inte använda funktionerna
automatisk aktivering och direkt växling.
• Stäng inte av strömmen med iPoden fortfarande ansluten till
enheten via UP-A1 Dockan.
• Placera din iPod i UP-A1 Dockan efter att AV-receivern
slagits på.
• När UP-A1 dockningsstationen till iPoden ansluts ökar
strömförbrukningen i standby-läge något.
■ Statusmeddelanden
• PORT Reading
AV-receivern kontrollerar anslutningen till
dockningsstationen.
• PORT Not Support
AV-receivern stöder inte den anslutna
dockningsstationen.
• PORT UP-A1
UP-A1 dockningsstation är ansluten.
Obs
• AV-receivern visar meddelandet “UP-A1” under flera sekunder
efter att ha identifierat UP-A1.
• När statusmeddelandet inte visas på AV-receiverns display,
kontrollera anslutningen av din iPod.
ND-S1
Med ND-S1 Digital media transport kan du enkelt spela
musiken som är lagrad på din iPod via AV-receiver och
uppleva fantastiskt ljud.
ND-S1 bearbetar digitala ljudsignaler direkt från din iPod
för högkvalitativt digital ljudutmatning (optisk eller
koaxial).
Obs
• Du måste välja “iPod” med ND-S1 knappen iPod/PC.
• Ställ in AV-receiverns ingångsdisplay på “DOCK” (➔ 27).
Sv
81
RI dockningsstation
Med RI-dockningsstationen kan du enkelt spela musiken
som är lagrad på din Apple iPod via AV-receiver och
åtnjuta fantastiskt ljud och titta på iPod bildspel och
videos på din tv. Vidare, inställningsmenyn på skärmen
(OSD) medger att du kan titta på, navigera och välja
innehållet på din iPod modell på din tv och med
medföljande fjärrkontroll kan du styra din iPod bekvämt
från din soffa. Du kan även använda AV-receiverns
fjärrkontroll för att styra din iPod.
Obs
• Ange den aktuella fjärrkontrollkoden innan du använder
AV-receiverns fjärrkontroll för första gången (➔ 86).
• Anslut RI dockningsstationen till AV-receiver med en u-kabel
(➔ 80).
• Ställ RI MODE reglaget på RI dockningsstationen på “HDD”
eller “HDD/DOCK”.
• Ställ in AV-receiverns ingångsdisplay på “DOCK” (➔ 27).
■ Systemfunktion
Påslagning av system
När du slår på AV-receiver kommer ND-S1, RIdockningsstationen och iPoden automatiskt att slås på.
Dessutom, när ND-S1, RI-dockningsstationen och iPoden
är på kan du slå på AV-receiver genom att trycka på ON/
STANDBY.
Automatisk aktivering
Om du trycker in fjärrkontrollens 1 medan AV-receiver
är i standby-läge, kommer AV-receiver automatiskt att slås
på, välj din iPod som ingångskälla och din iPod kommer
att starta att spela upp.
Direkt växling
Om du startar uppspelning av iPod medan du lyssnar på en
annan ingångskälla kommer AV-receiver automatiskt att
växla till den ingång som ND-S1 och RIdockningsstationen är ansluten till.
Använda AV-receiverns fjärrkontroll
Du kan använda AV-receiverns fjärrkontroll för att styra
grundläggande iPod-funktioner.
Använda din iPods larmklocka
Om du använder tidsinställningsfunktionen på din iPod för
att starta uppspelning kommer AV-receivern att
automatiskt slås på vid angiven tidpunkt och välja din
iPod som ingångskälla.
Obs
• Länkade operationer kommer inte att fungera med
videouppspelning eller när larmet är inställt för att spela upp ett
ljud.
• Om du använder din iPod med andra tillbehör kan det hända att
upptäckt av iPod spelning inte fungerar.
• Denna funktion fungerar endast i Standardläge (➔ 83).
Sv
82
■ Användningsinformation
• Används AV-receiverns volymkontroll för att justera
uppspelningsvolym.
• Volyminställningen saknar funktion medan din iPod sitter i
ND-S1 eller RI-dockningsstationen. Om du ändrar på din
iPods volym medan den sitter i UP-A1 dockningsstationen så
kontrollera att den inte ställts in för högt innan du ansluter
dina hörlurar igen.
Obs
• På 5:e generationens iPod och iPod nano kommer klickhjulet att
vara avaktiverat under uppspelning. For ND-S1 använder du
iPod-knappen för att starta och stanna uppspelning och
fjärrkontrollen för att styra andra iPod-funktioner.
Styra iPod
Tryck på REMOTE MODE som har programmerats med
fjärrkontrollkoden för din dockningsstationen för att styra
iPoden i stationen.
Se “Ange fjärrkontrollkoder” för mer information om hur
du anger en fjärrkontrollkod (➔ 86).
Mer information finns i bruksanvisningen till
dockningsstationen.
■ UP-A1 dockningsstation
PORT är förprogrammerad med fjärrkontrollkoden för att
styra en dockningsstation med universell portanslutning.
Du kan styra din iPod när “PORT” är vald som
ingångskälla.
Utan RI-kontroll
Du måste ange en fjärrkontrollkod 82990 först (➔ 86).
■ ND-S1
• Välj “iPod” med ND-S1 knappen iPod/PC.
■ RI dockningsstation
• Ställ RI MODE reglaget på RI dockningsstationen på
“HDD” eller “HDD/DOCK”.
• ON/STANDBY kanske inte fungerar med en
fjärrkontrollkod (utan u). Om detta är fallet skapar du
en u anslutning och lägger in fjärrkontrollkoden 81993
(med u).
Med RI-kontroll
Gör i så fall en u-anslutning och mata in en
fjärrkontrollkod 81993 (med u).
• Ställ in AV-receiverns ingångsdisplay på “DOCK”
(➔ 27).
Knappar
a ON, STANDBY
b TOP MENU
j
c
k
✔*6
✔
✔*3
✔
✔
d 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
✔
✔
✔
e REPEAT
RANDOM
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*4
✔*5
✔*4
f DISPLAY*7
g MUTING
✔*2
✔*5
✔
✔
✔*5
✔
h ALBUM +/–
✔
✔
✔
i VOL q/w
✔
✔*5
✔
✔*5
✔
PLAY MODE
b
✔*1
✔*5
✔*5
PLAYLISTe/r
i
✔
✔
c q/w/e/rENTER
g
h
u
Dockningsstation
f
ND-S1
a
a
Onkyo
dockningsstation
UP-A1
dockningsstation
✔: Tillgängliga knappar
Tryck först på en lämplig
REMOTE MODE.
j MENU
k RETURN
✔
d
e
• Vissa knappar kanske inte fungerar som förväntat på vissa iPod-modeller, -generationer och RI-dockningsstationer.
• Se instruktionsboken för detaljerad information om hantering av RI-dockningsstationen.
*1 Denna knapp kan inte stänga av eller slå på Onkyo DS-A2 eller DS-A2X RI-dockningsstation. Din iPod kanske inte svarar första
gången du trycker på knappen. Tryck igen om detta händer.
Detta beror på att fjärrkontrollen skickar kommandona På eller Standby om vartannat, dvs. om din iPod redan är påslagen kommer
den att förbli påslagen när fjärrkontrollen skickar ett På-kommando.
På samma sätt, om din iPod redan är avstängd, förblir den avstängd när fjärrkontrollen skickar ett Av-kommando.
*2 Tryck på DISPLAY för att ända följande lägen:
Standardläge
Inget visas på din tv och du navigerar och väljer ditt innehåll genom att använda din iPod-modells display.
Det är bara det här läget som kan spela upp videon.
Utökat läge (musik)
Spellistor (artister, album, Låtar och liknande) visas på din tv och du kan navigera och välja din musik medan du tittar på din tvapparat.
Utökat läge (video)
Spellistor (filmer, musikvideos, tv-program, video-podcasts eller hyrfilmer) visas på din tv och du kan navigera och välja din video
medan du tittar på din tv-apparat.
*3 I utökat läge (se *2), används PLAYLIST som en knapp för att hoppa mellan sidor.
Med sidolägen kan du snabbt hitta dina favoritsånger även när din sånglista, artistlista m.m. är väldigt lång.
*4 Återupptagningsläge
Med återupptagningsfunktioner kan du återuppta uppspelning av en sång som spelades när du tog bort din iPod från RIdockningsstationen eller Standardläge är valt.
*5 Manövrering kan utföras om du ansluter ND-S1 via en u-kabel.
*6 TOP MENU fungerar som en lägesknapp när den används med en DS-A2 RI-dockningsstation.
*7 DISPLAY aktiverar bakgrundsljuset i 30 sekunder.
Obs
• I utökat läge (se *2) fortsätter uppspelningen även om AV-receivern är avstängd.
• I utökat läge (se *2) kan du inte styra din iPod direkt.
• I utökat läge (se *2) kan det ta lite tid att få fram innehållet.
Sv
83
Styra andra komponenter
Du kan använda AV-receivers fjärrkontroll (RC-771M) för
att styra dina andra AV-komponenter, inklusive
komponenter från andra tillverkare. Detta avsnitt förklarar
hur du anger fjärrkontrollkoden (med
standardinställningen understruken) för en komponent
som du vill kontrollera: DVD, tv, CD etc.
• Läs in kommandon direkt från en annan apparats
fjärrkontroll (➔ 90).
• Programmera ACTIVITIES för att utföra en sekvens på
upp till 32 fjärrstyrda funktioner (➔ 89, 91).
4
Använd q/w för att välja fjärrläge och tryck
sedan på ENTER.
Kategorivalsmenyn visas.
8-1. Inställning fjärrläge
5
Använd q/w för att välja kategori och tryck
sedan på ENTER.
En panel visas där du kan skriva in varumärket.
Förprogrammerade fjärrkontrollkoder
8-1. Inställning fjärrläge
A
N
1
6
Leta efter fjärrkontrollkoden
Du kan leta efter en lämplig fjärrkontrollkod i
inställningsmenyn på skärmen.
B
O
2
C
P
3
TV
D
E
Q R
4
5
Space
F
S
6
G
T
7
2
Använd q/w för att välja
“Fjärrkontrollinställning” och tryck sedan på
ENTER.
Menyn “Fjärrkontrollinställning” visas.
8. Fjärrkontrollinställning
1. Inställning fjärrläge
2. Activities Setup
3
8-1. Inställning fjärrläge
TV
BD/DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME
PC
AUX
TV/CD
PHONO
Sv
84
L M
Y
Z
& @
Search
TV
TV
Search DB
7
Använd q/w för att välja varumärke och tryck
på ENTER.
Gå till steg 8.
Om du inte kan hitta varumärket använd r
för att välja “Search DB” och tryck sedan på
ENTER för att komma åt databasen på
nätverket.
AV-receivern kopplar upp sig och söker
databasen. Efter sökningen visas en lista med
varumärket.
8-1. Inställning fjärrläge
Använd q/w för att välja “Inställning
fjärrläge” och tryck sedan på ENTER.
Menyn “Inställning fjärrläge” visas.
K
X
–
Sonawa
Sonber
Songba
Sonic
Soniko
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen SETUP.
Huvudmenyn visas på skärmen.
Tips
I
J
V W
9
0
Back Space
Kategori
Märke
• Denna inställning kan endast utföras genom att använda
inställningsmenyn på skärmen.
• Om huvudmenyn inte visas ska du kontrollera att du
har valt rätt externingång på din tv.
H
U
8
Använd q/w/e/r för att välja ett tecken och
tryck sedan på ENTER.
Upprepa detta steg från 1:a till 3:e bokstaven i
varumärket.
När du har angett det 3:e tecknet väljer du ”Sök”
och trycker på ENTER.
Efter sökningen visas en lista med varumärket.
8-1. Inställning fjärrläge
Obs
1
TV
Kategori
Märke
Följande REMOTE MODE är förprogrammerade med
fjärrkontrollkoder för att styra komponenterna i listan. Du
behöver inte ange en fjärrkontrollkod för att styra dessa
komponenter.
Information om hur du styr dessa komponenter finns på de
angivna sidorna.
BD/DVD Onkyo Blu-ray Disc-spelare (➔ 87)
TV/CD
Onkyo CD-spelare (➔ 87)
PORT
Onkyo universalportalternativ (➔ 82)
TV
TV
TV/DVD
TV/VCR
Kategori
Märke
TV
TV
Sonawa
Sonber
Songba
Sonic
Soniko
Not Listed
12
Tips
• Om du inte kan komma åt databasen visas ett
meddelande “Kan inte ansluta till databas.”. Tryck
på ENTER för att återgå till föregående steg.
• Om varumärket inte hittas, använd r för att välja “Not
Listed” och tryck sedan på ENTER.
När du INTE sökte efter modell kommer
följande skärm att visas.
Tryck på någon knapp (utom pilknappar och
ENTER) för att se om komponenten svarar.
Följande skärm visas.
8-1. Inställning fjärrläge
TV
Kategori
Märke
Modell
När du sökt efter modell kommer meddelandet
“Successful” att visas. Överföringen har nu
lyckats!
Gå till steg 15.
TV
Sonic
(Tillval)
8-1. Inställning fjärrläge
TV
Kategori
Märke
Kod
TV
XXXXX
xxxxx[***/***]
1. Tryck på någon knapp för att se om TV:n reagerar.
(förutom Pil och Enter.)
2. Välj “Fungerar” eller “Fungerar inte”.
Hoppa över
Sök efter modellnummer (via nätverk)
8
*1
Använd q/w för att välja “Sök efter
modellnummer (via nätverk)” och tryck sedan
på ENTER.
En panel visas där du kan skriva in
modellnummer.
När du INTE är ansluten till Internet eller om
du inte är säker på modell, välj “Hoppa över”
och tryck på ENTER.
Om du väljer “Hoppa över” kommer du att gå till
steg 11.
9
*1
*2
13
8-1. Inställning fjärrläge
TV
XXXXX
xxxxx[***/***]
OK
Om du inte kan kontrollera komponenten,
trycker du på RECEIVER, använd q/w för att
välja “Fungerar inte (Försök igen)” och tryck
på ENTER.
Nästa kod visas. Upprepa från steg 11.
14
Tryck på ENTER för att överföra bestämd kod.
Fjärrkontrollsensor (Sändare)
TV
TV
XXXXX
xxxxx
Inkommande sensor
15
Allt klart för överföring av data till fjärrkontrollen.
Rikta fjärrkontrollen rakt mot receivern.
Använd ENTER-knappen på fjärrkontrollen för att aktivera “OK”.
Redo?
15
Cirka 5 m
15° från mitten
(vänster/höger/upp/ner)
OK
11
TV
Allt klart för överföring av data till fjärrkontrollen.
Rikta fjärrkontrollen rakt mot receivern.
Använd ENTER-knappen på fjärrkontrollen för att aktivera “OK”.
Redo?
Tips
Kategori
Märke
Modell
Om du kan styra komponenten, tryck på
RECEIVER, använd q/w för att välja
“Fungerar” och tryck sedan på ENTER.
8-1. Inställning fjärrläge
Mata in modell på samma sätt som för
varumärke (steg 6).
Använd q/w för att välja modell och tryck
sedan på ENTER.
Om modellen inte hittas, använd r för att välja
“Not Listed” och tryck sedan på ENTER.
När sökningen har avslutats visas ett meddelande
beträffande överföring fjärrkontrollkoden.
När någon annan kategori än tv har valts är
innehållet annorlunda.
Asterisker i [***/***] betyder ordningen för sökkod
och för det totala antalet koder för varumärket.
Kategori
Märke
Kod
• Efter att ha matat in 3:e tecknet, tryck på ENTER för
att starta sökningen.
• Du kan inte mata in ett mellanslag.
10
*2
Fungerar
Fungerar inte (Försök igen)
Tryck på ENTER medan du riktar
fjärrkontrollen mot AV-receiverns
fjärrkontrollsensor.
Fjärrkontrollsensor (Sändare)
15
Tryck på ENTER.
Du kommer att återgå till kategorivalsmenyn.
Tryck på SETUP för att avsluta
fjärrlägesinställning.
Inkommande sensor
15
15
Cirka 5 m
15° från mitten
(vänster/höger/upp/ner)
Sv
85
Ange fjärrkontrollkoder
2
Du behöver ange en kod för varje komponent som du vill
styra.
1
2
Hitta den lämpliga fjärrkontrollkoden i den
separata listan med fjärrkontrollkoder.
Koderna är ordnade efter kategori (t.ex., DVDspelare, tv, o.s.v.).
Håll ned REMOTE MODE som du vill ange en kod
för samtidigt som du trycker och håller ned
DISPLAY (i cirka 3 sekunder).
REMOTE MODE knappen tänds.
Obs
• Fjärrkontrollkoder kan anges för RECEIVER och ZONE.
• Endast fjärrkontrollkoder för tv kan anges för TV.
• Bortsett från RECEIVER, TV och ZONE kan
fjärrkontrollkoder för vilken som helst kategori anges för
REMOTE MODE. Dessa knappar fungerar dock även
som ingångsväljarknappar (➔ 25), så använd en
REMOTE MODE som motsvarar ingången som du
ansluter utrustningen till. Till exempel, om du ansluter din
CD-spelare till CD-ingången ska du välja TV/CD när du
anger dess fjärrkontrollkod.
3
Använd sifferknapparna för att ange den
5-siffriga koden inom 30 sekunder.
REMOTE MODE knappen blinkar två gånger.
Om fjärrkontrollkoden inte ställdes in, blinkar
REMOTE MODE knappen långsamt en gång.
Obs
• Fjärrkontrollkoderna i listan är korrekta vid tryckningen, men
kan ändras.
Fjärrkontrollkoder för Onkyokomponenter anslutna via u
Onkyo-komponenter som är anslutna via u styrs genom
att man riktar fjärrkontrollen mot AV-receivern, inte mot
komponenten. Detta gör det möjligt att styra komponenter
som inte är synliga, t.ex. i ett ställ.
1
Kontrollera att Onkyo-komponenten är ansluten
med en u-kabel och en analog ljudkabel (RCA).
Se “Ansluta Onkyo u-komponenter” för
information (➔ 20).
Ange fjärrkontrollkoden för REMOTE MODE.
• BD/DVD
`31612:
Onkyo DVD-spelare med u
• TV/CD
`71327:
Onkyo CD-spelare med u
`42157:
Onkyo kassettbandspelare med u
• PORT
`81993:
Onkyo dockningsstation med u
Information om hur du anger fjärrkontrollkoder finns
i föregående avsnitt.
Obs
• När du använder en kassettbandsdäck som är ansluten via
u, tryck in och håll TV/CD för att växla till TAPE.
3
Tryck på REMOTE MODE, rikta fjärrkontrollen
mot AV-receivern och styr komponenten.
Om du vill styra en Onkyo-komponent genom att rikta
fjärrkontrollen direkt mot komponenten eller om du vill
styra en Onkyo-komponent som inte är ansluten via u
ska du använda följande fjärrkontrollkoder:
• BD/DVD
` 30627:
Onkyo DVD-spelare utan u
• TV/CD
` 71817:
Onkyo CD-spelare utan u
` 11807:
TV med p
Använd följande fjärrkontrollkoder om du vill styra en
Onkyo komponent genom att rikta fjärrkontrollen rakt mot
den:
` 32900:
Onkyo Blu-ray Disc-spelare
` 32901:
Onkyo HD DVD-spelare
` 70868:
Onkyo MD-brännare utan u
` 71323:
Onkyo CD-brännare utan u
` 82990:
Onkyo dockningsstation utan u
Obs
• Om du ansluter ett kassettbandsdäck till TV/CD IN -jacket eller
en RI-dockningsstation till TV/CD IN- eller VCR/DVR IN- eller
GAME IN-jacket, för att u ska fungera som det ska, måste du
ställa in ingångsdisplayen i enlighet med detta (➔ 27).
Sv
86
Återställa REMOTE MODE-knapparna
Du kan återställa en REMOTE MODE till dess
standardkod.
1
2
Håll ned REMOTE MODE som du vill återställa
samtidigt som du trycker och håller ned HOME
tills REMOTE MODE knappen fjärrindikatorn
tänds (cirka 3 sekunder).
Tryck på REMOTE MODE igen inom
30 sekunder.
REMOTE MODE knappen blinkar två gånger,
vilket indikerar att knappen har återställts.
Varje REMOTE MODE är förprogrammerad med
en fjärrkontrollkod. När en knapp återställs får den
tillbaka sin förprogrammerade kod.
Obs
• Inläsningskommandot är också återställt.
Återställa fjärrkontrollen
Du kan återställa fjärrkontrollen till
standardinställningarna.
1
2
Håll ned RECEIVER samtidigt som du trycker
och håller ned HOME tills RECEIVER tänds
(cirka 3 sekunder).
Tryck på RECEIVER igen inom 30 sekunder.
RECEIVER knappen blinkar två gånger, vilket
indikerar att fjärrkontrollen har återställts.
Styra andra komponenter
Genom att trycka in REMOTE MODE som har
programmerats med fjärrkontrollkoden för din komponent
kan du styra din komponent enligt nedan.
Information om hur du anger en fjärrkontrollkod för en
annan komponent finns på “Ange fjärrkontrollkoder”
(➔ 86).
Styra en tv
TV är förprogrammerad med fjärrkontrollkoden för att
styra en tv som stöder p*1 (begränsat till vissa
modeller). Tv:n måste kunna ta emot
fjärrkontrollkommandon via p och vara ansluten
till AV-receivern via HDMI. Om tv:n inte kan styras
ordentligt via p ska du programmera tv:ns
fjärrkontrollkod för TV och använda tv:ns fjärrkontroll för
att styra apparaten.
Styra en Blu-ray Disc/DVD-spelare, HD DVDspelare eller DVD-brännare
BD/DVD är förprogrammerad med fjärrkontrollkoden för
att styra en komponent som stöder p*1 (begränsat
till vissa modeller). Komponenten måste kunna ta emot
fjärrkontrollkommandon via p och vara ansluten
till AV-receivern via HDMI.
*1 p
som stöds av AV-receiver är CECsystemkontrollfunktionen för HDMI-standard.
Sv
87
DVD-spelare/DVD-brännare
a ON, STANDBY
✔
✔
b 9, INPUT,
TV VOL q/w
✔
c GUIDE
TOP MENU
✔
d q/w/e/r
ENTER
✔
e SETUP
✔
i
j
k
l
e
m
f
✔
✔ ✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔*2 ✔
✔*2 ✔
RANDOM
✔*1*2 ✔*1 ✔*2
✔*2 ✔
PLAY MODE
✔*1*2 ✔*1 ✔*2
✔
Obs
Sv
88
✔
✔*1
✔ ✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔ ✔
✔
k CH +/–
DISC +/–
✔
✔
✔ ✔
l PREV CH
MENU
✔
m RETURN
n CLR
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔ ✔
✔
✔
p-funktionen stöds ej. p som stöds av
AV-receiver är CEC-systemkontrollfunktionen för HDMIstandard.
Dessa knappar fungerar som färgade knappar eller A, B, C, Dknappar.
3 (Pause) fungerar som omvänd uppspelning.
Tips
• Se “Styra iPod” för användning av iPod (➔ 82).
• Vissa knappar fungerar inte som förväntat med vissa
komponenter, och vissa fungerar inte alls.
✔*3
✔*2 ✔
✔ ✔
✔
*3
n
✔
✔*1
*2
h
✔ ✔
i DISPLAY
j MUTING
*1
g
✔
✔*2
Nummer: +10
✔
✔ ✔
✔*1*2 ✔*1 ✔*2
h Nummer: 1 till 9, ✔
0
d
✔
✔*1*2 ✔
g SEARCH
REPEAT
c
✔ ✔
✔
f 1, 3, 2, 5, ✔*1
4, 7, 6
b
Satellitmottagare
Kabelmottagare
CD-spelare/CD-brännare
MD-brännare
Kassettbandsdäck
Knappar
TV
a
a
Komponenter
Blu-ray Disc-spelare
HD DVD-spelare
VCR/PVR
✔: Tillgängliga knappar
Tryck först på en lämplig REMOTE
MODE.
Ställa in aktiviteter
Via en bildskärmsmeny kan du tala om vilka funktioner
som ska utföras av kommandot enkelt makro i enkelt
makro-läge (➔ 28).
1
Tryck på RECEIVER och därefter på SETUP.
Huvudmenyn visas på skärmen.
Tips
• Om huvudmenyn inte visas ska du kontrollera att du har
valt rätt externingång på din tv.
2
Använd q/w för att välja
“Fjärrkontrollinställning” och tryck sedan på
ENTER.
Menyn “Fjärrkontrollinställning” visas.
8. Fjärrkontrollinställning
1. Inställning fjärrläge
2. Activities Setup
3
Använd q/w för att välja “Activities Setup” och
tryck sedan på ENTER.
Menyn “Activities Setup” visas.
8–2. Activities Setup
My Movie
My TV
My Music
4
Använd q/w för att välja “My Movie”, “My TV”
eller “My Music” och tryck sedan på ENTER.
■ My Movie:
Funktioner för MY MOVIE har ändrats.
■ My TV:
Funktioner för MY TV har ändrats.
■ My Music:
Funktioner för MY MUSIC har ändrats.
5
Använd q/w för att välja ett objekt och använd
e/r för att ändra inställning.
Objekten förklaras nedan.
8-2. Activities Setup
My Movie
Källa
Strömpåslag TV
Strömpåslag källa
Strömpåslag receiver
Ändra källa för receiver
Spela källa
BD/DVD
Aktivera
Aktivera
Aktivera
Aktivera
Aktivera
■ Strömpåslag källa
`Aktivera:
Starta källa med “Aktivera”.
`Avaktivera:
Starta källa med “Avaktivera”.
Det här alternativet gör att källan kan starta när
ACTIVITIES trycks in.
■ Strömpåslag receiver
`Aktivera:
AV-receiver för att slå på “Aktivera”.
`Avaktivera:
AV-receiver för att slå på “Avaktivera”.
Det här alternativet gör att AV-receiver kan starta
när ACTIVITIES trycks in.
■ Ändra källa för receiver
`Aktivera:
AV-receiver ingångsväljare är ändrad.
`Avaktivera:
AV-receiver ingångsväljare är inte ändrad.
Det här alternativet gör att ingångsväljaren för
AV-receiver ändras när ACTIVITIES trycks in.
■ Spela källa
`Aktivera:
Starta uppspelning av källan till “Aktivera”.
`Avaktivera:
Starta uppspelning av källan till “Avaktivera”.
Det här alternativet gör att källan kan starta spelas
upp när ACTIVITIES trycks in.
Här är standardinställningarna.
Objekt
Standardinställningar
My Movie
My TV
My Music
Källa
BD/DVD
CBL/SAT
TV/CD
Strömpåslag TV
Aktivera
Aktivera
Avaktivera
Strömpåslag källa Aktivera
Aktivera
Aktivera
Strömpåslag
receiver
Aktivera
Aktivera
Aktivera
Ändra källa för
receiver
Aktivera
Aktivera
Aktivera
Spela källa
Aktivera
Avaktivera
Aktivera
■ Källa
` BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC,
AUX, TUNER, TV/CD, PHONO, PORT,
NET/USB
Med denna inställning kan du välja ingångskällan.
■ Strömpåslag TV
` Aktivera:
Slå på tv med “Aktivera”.
` Avaktivera:
Slå på tv med “Avaktivera”.
Det här alternativet gör att tv-apparaten kan starta
när ACTIVITIES trycks in.
Sv
89
6
Tryck på ENTER.
Ett meddelande för överföring visas.
8-2. Activities Setup
My Movie
Allt klart för överföring av data till fjärrkontrollen.
Rikta fjärrkontrollen rakt mot receivern.
Använd ENTER-knappen på fjärrkontrollen för att aktivera “OK”.
Redo?
OK
Inläsningskommandon
AV-receiverns fjärrkontroll kan läsa in andra
fjärrkontrollers kommandon. Om du exempelvis överför
spel-kommandot från din CD-spelares fjärrkontroll kan
fjärrkontrollen läsa in det och sedan skicka exakt samma
kommando när spel 1 knappen på den trycks in i CDfjärrläget.
Detta är praktiskt när du har lagt in den passande
fjärrkontrollkoden (➔ 86) men en del knappar fungerar
inte som förväntat.
Använd fjärrkontrollen genom att sikta mot
AV-receiverns fjärrkontrollsensor, enligt bilden
nedan.
ON
Fjärrkontrollsensor (Sändare)
REMOTE
MODE
Inkommande sensor
15
15
Cirka 5 m
15° från mitten
(vänster/höger/upp/ner)
7
1
Tryck på ENTER.
8–2. Activities Setup
My Movie
2
3
Vänta...
När överföringen lyckades visas följande skärmbild.
På den medföljande fjärrkontrollen trycker du in
knappen där du vill lägga in det nya kommandot.
Rikta fjärrkontrollerna mot varandra, med ett
avstånd på cirka 5 till 15 cm mellan dem, och
tryck sedan in och håll kvar knappen vars
kommando du vill läsa in tills REMOTE MODE
blinkar.
Om inläsningen av kommandot lyckades blinkar
REMOTE MODE två gånger.
LU
M
E
R
My Movie
PE
TA
D
DV
P
U
O
R
D
IS
C
G
D
-2
EO
TA
VID
P
EE
ER
W
PO
D
DV
SL
Slutförd
C
VID
IN
PE
M
IM
D
-1
EO
D
C
H
I-CT
ULTPU
M IN
RE
SUOD
M
ER
Cirka 5 till 15 cm
O
N
R O
T
TO H
SE
C P
ER E
LE R
N PR
SE E
TU
T UN
PU T
C
H
SE
L
EV
STE
TEON
T
EL
M
U
TIN
G
VO
8-2. Activities Setup
Medan du håller ned REMOTE MODE för det
läge där du vill använda kommandot trycker du in
och håller kvar ON tills REMOTE MODE tänds
(cirka 3 sekunder).
Tillbaka
8
9
Sv
90
Medföljande
fjärrkontroll
Tryck på ENTER.
Menyn “Activities Setup” visas i skärmbilden.
Tryck på SETUP.
Inställningsmenyn stängs.
4
Upprepa steg 2 och 3 för att läsa in fler
kommandon.
Tryck på någon av knapparna på REMOTE MODE
när du är klar. REMOTE MODE knappen blinkar två
gånger.
1
Obs
• Följande knappar kan inte läsa in nya kommandon: REMOTE
MODE, ALL OFF, MY MOVIE, MY TV, MY MUSIC och
MODE.
• Fjärrkontrollen kan läsa in cirka 70 till 90 kommandon, med blir
färre om de inlästa kommandona använder stor minneskapacitet.
• Fjärrkontrollknappar som Spela upp, stopp, paus och så vidare är
förprogrammerade med kommandon för att styra Onkyo CDspelare, kassettdäck och DVD-spelare. Men de kan läsa in nya
kommandon och du kan lägga in de förprogrammerade
funktionerna igen när som helst genom att återställa
fjärrkontrollen (➔ 87).
• Upprepa den här proceduren för att skriva över ett tidigare inläst
kommando.
• Beroende på vilken fjärrkontroll du använder kan det finnas
knappar som inte fungerar som förväntat, och en del
fjärrkontroller kan inte programmeras alls.
• Det är bara kommandon från infraröda fjärrkontroller som kan
läsas in.
• När batterierna i fjärrkontrollen tar slut förloras alla inlästa
kommandon och måste läggas in igen så gör dig inte av med dina
övriga fjärrkontroller.
■ Ta bort inlästa kommandon
1. Medan du håller ned REMOTE MODE för det läge
där du vill ta bort ett kommandot trycker du in och
håller kvar TV 9 tills REMOTE MODE tänds
(cirka 3 sekunder).
2. Tryck på REMOTE MODE eller knappen där du vill
ta bort kommandona.
REMOTE MODE knappen blinkar två gånger.
När du trycker på REMOTE MODE kommer alla
kommandon som lästs in i fjärrläget att tas bort.
Använda normala makron
2
Medan du håller ned RECEIVER knappen
trycker du in och håller kvar MY MOVIE, MY TV
eller MY MUSIC tills MY MOVIE, MY TV eller
MY MUSIC tänds (cirka 3 sekunder).
Tryck på knapparna för de funktioner som du vill
programmera in i makrot, i den ordningsföljd du
vill ha dem utförda.
För CD-exemplet ovan skulle du trycka på följande
knappar: ON, TV/CD, 1.
Obs
• MODE kan inte användas till att skapa makron.
3
När du är klar trycker du på ACTIVITIES igen.
ACTIVITIES knappen blinkar två gånger.
Om du matar in 32 kommandon kommer processen
att avslutas automatiskt.
Obs
• När du har lagt in nya makrokommandon fungerar
originalmakrot inte mer. Om du vill återskapa dem måste
du läsa in dem igen.
Köra makron
Tryck på MY MOVIE, MY TV eller MY MUSIC.
Kommandona i makrot skickas ut i den
ordningsföljd de programmerades. Håll
fjärrkontrollen riktad mot AV-receivern tills alla
kommandon har överförts.
Makron kan köras när som helst, oberoende av det
aktuella fjärrkontroll läget.
Ta bort makron
Du kan programmera fjärrkontrollens ACTIVITIES till att
utföra en sekvens med fjärrkontrollfunktioner.
Exempel:
När du ska spela en CD måste du vanligtvis göra följande:
1. Tryck på RECEIVER för att välja fjärrkontrollsläge
för mottagaren.
2. Tryck på ON för att slå på AV-receiver.
3. Tryck på TV/CD för att välja TV/CD-ingångskälla.
4. Tryck på 1 för att starta uppspelningen på CDspelaren.
Du kan programmera ACTIVITIES så att alla fyra
åtgärderna utförs med bara en knapptryckning.
1
2
Håll ned HOME samtidigt som du trycker och
håller ned ALL OFF tills ALL OFF tänds (cirka 3
sekunder).
Tryck på ALL OFF igen.
ALL OFF blinkar två gånger.
Obs
• Det ändras till enkelt makroläge när makrot raderas
(➔ 28).
• När du använder normalt makroläge kan du inte använda
de enkla makrokommandona inklusive ändring av
källkomponent.
Skapa makron
Varje ACTIVITIES kan spara ett makro och varje makro
kan innehålla upp till 32 kommandon.
ALL OFF
MY MOVIE,
MY TV,
MY MUSIC
RECEIVER
Sv
91
Övrigt
Felsökning
Om du upplever några problem när du använder
AV-receivern ska du leta efter en lösning i detta avsnitt.
Om du inte kan lösa problemet själv ska du kontakta din
Onkyo-återförsäljare.
Om du inte kan lösa problemet själv, försök att återställa
AV-receivern innan du kontaktar din Onkyoåterförsäljare.
Återställ AV-receivern till fabriksinställningarna
genom att slå på enheten och hålla ned VCR/DVR
samtidigt som du trycker på ON/STANDBY. “Clear”
visas på displayen och AV-receivern försätts i
standby-läge.
Observera att återställning av AV-receivern raderar dina
förvalda kanaler och egna inställningar.
Ljud
■ Inget ljud hörs, eller ljudet är mycket lågt
Kontrollera att den digitala ingångskällan har valts
ordentligt.
46
Kontrollera att alla ljudanslutningskontakter är
ordentligt införda.
17
Kontrollera att ingångarna och utgångarna på alla
komponenter är ordentligt anslutna.
18–20
Kontrollera att högtalarkablarna har rätt polaritet och 13
att de skalade ledarna har kontakt med metalldelen i
varje högtalarterminal.
Kontrollera att rätt ingångskälla har valts.
25
Kontrollera att högtalarkablarna inte har kortslutits.
13
Kontrollera volymen. AV-receivern är utformad för
hemmabio-underhållning. Den har en bred
volymintervall som ger möjlighet till exakt
inställning.
—
Om indikeringen MUTING blinkar på
26
teckenfönstret, så tryck på fjärrkontrollens MUTING
för att koppla ur ljudavstängning på AV-receivern.
När ett par hörlurar är anslutna till PHONES-jacket 28
matas inget ljud ut av högtalarna.
Om det inte hörs något ljud från en DVD-spelare
—
som är ansluten till en HDMI IN-ingång ska du
kontrollera DVD-spelarens utgångsinställningar och
se till att välja ett ljudformat som stöds.
Kontrollera den digitala ljudutgångsinställningen på —
den anslutna enheten. På vissa spelkonsoler, t.ex. de
som stöder DVD, är standardinställningen Av.
RECEIVER
HOME
För att återställa fjärrkontrollen till dess
fabriksinställning, medan du håller ner RECEIVER,
tryck och håll nere HOME till RECEIVER tänds
(i cirka 3 sekunder). Tryck på RECEIVER inom
30 sekunder igen.
Ström
■ Det går inte att slå på AV-receivern
Kontrollera att nätkabeln sitter ordentligt i
vägguttaget.
—
Dra ur nätkabeln från vägguttaget, vänta i minst fem —
sekunder och sätt sedan in den igen.
■ STANDBY-indikatorn blinkar röd
Sv
92
Skyddskretsen har aktiverats. Dra ur nätkabeln ur
—
vägguttaget omedelbart. Koppla ur alla
högtalarkablar och ingångskällor och lämna
AV-receivern i 1 timme med nätkabeln urkopplad.
Anslut sedan nätkabeln och ställ in volymen på
minimum. Om AV-receivern förblir påslagen ska du
ställa in volymen på minimum, dra ur nätkabeln och
ansluta högtalare och ingångskällor igen. Om
AV-receivern stängs av när du ställer in volymen på
max ska du koppla ur nätkabeln och kontakta din
Onkyo-återförsäljare.
För vissa DVD-video-skivor måste du välja ett
ljudutgångsformat från en meny.
—
Om din skivspelare har en MC-patron måste du
ansluta en MC-huvudförstärkare eller en MCtransformator.
—
Kontrollera att ingen av de anslutna kablarna är böjd, —
vriden eller skadad.
Vissa ljudåtergivningssätt använder inte alla
högtalare.
37
Ange högtalaravstånd och justera de enskilda
högtalarnivåerna.
48
Kontrollera att mikrofonen för högtalarinställning
inte är ansluten fortfarande.
—
Ingångssignalformatet är inställt på “PCM” eller
“DTS”. Ställ in formatet på “Automatiskt”.
62
■ Endast front-högtalarna producerar ljud
När ljudåtergivningssättet Stereo eller Mono har
—
valts kommer ljudet endast från front-högtalarna och
subwoofern.
I Mono-läge kommer det bara ljud från
50
fronthögtalarna om “Uthögtalare” inställningen står
på “Left / Right”.
Kontrollera högtalarkonfigurationen.
47
■ Audio Return Channel ljud kan höras via TV/
bildskärmshögtalarna anslutna till HDMI OUT
SUB-jacket.
Ändra inställningen för Audio Selector för
ingångsväljaren TV/CD.
62
■ Endast center-högtalarna producerar ljud
Om du använder ljudåtergivningssätten Dolby Pro
Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIx Music, eller
Dolby Pro Logic IIx Game med en monokälla som
en AM-radiokanal eller tv-program i mono,
koncentreras ljudet i center-högtalaren.
—
Pure Audio ljudåtergivningssättet kan inte väljas när —
zon 2/3 är på.
I Mono-läge kommer det bara ljud från
50
fronthögtalarna om “Uthögtalare” inställningen står
på “Center”.
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
47
■ Surround-högtalarna producerar inget ljud
När ljudåtergivningssättet T-D (Theater—
Dimensional), stereo eller mono har valts producerar
surround-högtalarna inget ljud.
Beroende på källa och det aktuella
ljudåtergivningssättet kan det hända att surroundhögtalarna inte producerar mycket ljud. Försök att
ställa in ett annat uppspelningssätt.
—
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
47
—
I mono-läge kommer det bara ljud från
50
fronthögtalarna om “Uthögtalare” inställningen står
på “Left / Right”.
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
■ Det går inte att få uppspelning med 6.1/7.1
kanaler
Om inga surround back-högtalare, front wide- eller
front high-högtalare är anslutna, eller om
Zon 2/3-högtalarna används, är uppspelning med
6.1/7.1 kanaler inte möjligt.
—
Det går inte alltid att välja alla ljudåtergivningssätt,
beroende på hur många högtalare som är anslutna.
37–41
■ Högtalarvolymen kan inte ställas in enligt
önskemål (volymen kan inte ställa in på
MAX (100.0))
Kontrollera om en maxvolym har ställts in.
■ Center-högtalaren producerar inget ljud
När ljudåtergivningssättet Stereo eller Mono har
valts, producerar center-högtalaren inget ljud.
■ Det går inte att välja ljudåtergivningssättet
Pure Audio
47
■ Front high-, front wide- och surround
backhögtalarna producerar inget ljud
Beroende på aktuellt ljudåtergivningssätt kanske
37
inget ljud produceras av front high-, front wide- och
surround back-högtalarna. Välj ett annat
ljudåtergivningssätt.
Front high-, front wide- och surround backhögtalarna producerar inte mycket ljud med en del
källor.
—
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
47
När strömförsörjd zon 2 används reduceras
73
uppspelning i huvudrummet till 7.1 kanaler och inget
ljud produceras av front wide- eller surround backhögtalarna.
När strömförsörjd zon 3 används reduceras
74
uppspelning i huvudrummet till 7.1 kanaler och inget
ljud produceras av front high- och surround backhögtalarna.
■ Subwoofern producerar inget ljud
När du spelar visst källmaterial som inte innehåller
någon information i LFE-kanalen, produceras inget
ljud från subwoofern.
—
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
47
■ Inget ljud hörs med ett visst signalformat
Kontrollera den digitala ljudutgångsinställningen på —
den anslutna enheten. På vissa spelkonsoler, t.ex. de
som stöder DVD, är standardinställningen Av.
För vissa DVD-video-skivor måste du välja ett
ljudutgångsformat från en meny.
—
Beroende på ingångssignalen går det inte att välja
vissa ljudåtergivningssätt.
37–41
57
Om volymnivån har ställts in på höga positiva
29, 48
värden hos varje individuell högtalare kan den
maximala huvudvolymen vara reducerad. Observera
att högtalarnas individuella volymnivå ställs in
automatiskt efter att Audyssey MultEQ® funktionen
rumskorrigering och högtalarinställning har
avslutats.
■ Brus hörs
Användning av kabelklämmor för att binda ihop
ljudkablar med strömkablar, högtalarkablar o.s.v.
kan försämra ljudet, så undvik detta.
—
En ljudkabel kanske fångar upp störningar. Försök
att flytta kablarna.
—
■ Sen kväll-funktionen fungerar inte
Kontrollera att källmaterialet är Dolby Digital,
Dolby Digital Plus och Dolby TrueHD.
61
■ Om DTS-signaler
När DTS-programmaterial slutar och DTS—
bitströmmen stoppas, förblir AV-receivern inställd
på ljudåtergivningssättet DTS och DTS-indikatorn
förblir tänd. Detta förhindrar brus när du använder
funktionerna paus, spola framåt eller spola bakåt på
spelaren. Om du växlar från DTS till PCM på
spelaren kan det hända att inget ljud hör. Detta beror
på att AV-receivern inte växlar format omedelbart
och du bör då stoppa spelaren i cirka tre sekunder
och sedan återuppta uppspelningen.
Med vissa CD- och LD-spelare kan du inte spela upp —
DTS-material ordentligt även om spelaren är
ansluten till en digitalingång på AV-receivern. Detta
beror normalt på att DTS-bitströmmen har bearbetats
(t.ex., utgångsnivå, samplingshastighet eller
frekvensrespons har ändrats) och AV-receivern
känner inte igen detta som en riktig DTS-signal. I
sådana fall hörs brus.
När du spelar upp DTS-programmaterial kan
—
användning av funktionerna paus, spola framåt eller
spola bakåt producera ett kort ljud. Detta är inte ett fel.
■ Början av ljud som tas emot av en
HDMI IN-ingång hörs inte
Eftersom det tar längre tid att identifiera formatet för —
en HDMI-signal än för andra digitala ljudsignaler
kanske inte ljudutmatningen påbörjas omedelbart.
Sv
93
Video
Tuner
■ Ingen bild visas
Kontrollera att alla videoanslutningskontakter är
ordentligt införda.
17
Kontrollera att alla videokomponenter är ordentligt
anslutna.
18, 19,
80
Flytta din antenn.
—
Flytta bort AV-receivern från din tv eller dator.
—
Om din tv är ansluten till HDMI-utgången ställer du 43, 45
“Bildutmatning” på annat än “Analog” och väljer
“- - - - -” i “HDMI-inmatning” för att titta på
kompositvideo, S-video och komponentvideo källor.
Lyssna på kanalen i mono.
32
När du lyssnar på en AM-kanal kan fjärrkontrollen
orsaka brus när den används.
—
Om teven är ansluten till utgångarna COMPONENT 43, 45
VIDEO MONITOR OUT, MONITOR OUT S, eller
MONITOR OUT V, så ställ in “Bildutmatning” på
“Analog” och välj “ - - - - -” under
“Komponentvideoinmatning” för att kunna återge
bilder från kompositvideo- och S-videokällor.
Förbipasserande bilar och flygplan kan orsaka
störningar.
—
Betongväggar försvagar radiosignaler.
—
Om inget av detta förbättrar mottagningen kan du
installera en inomhusantenn.
—
Om videokällan är ansluten till en komponentvideoingång 19, 45
måste du tilldela ingången till en ingångsväljare och din tv
måste vara ansluten till antingen HDMI-utgången eller till
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.
Om videokällan är ansluten till en kompositvideoingång, 19
måste din tv vara ansluten till HDMI-utgången eller
motsvarande kompositvideoutgång.
Om videokällan är ansluten till en HDMI-ingång
18, 45
måste du tilldela ingången till en ingångsväljare och
din tv måste vara ansluten till HDMI-utgången.
Medan Pure Audio ljudåtergivningssättet är valt
—
stängs videokretsen av och endast videosignaler som
går via HDMI IN kan matas ut.
Kontrollera att videoingången som AV-receivern är
ansluten till har valts på tv:n.
—
■ Fjärrkontrollen fungerar inte
Innan du använder denna enhet se till att trycka på
RECEIVER.
—
Kontrollera att batterierna är installerade med
korrekt polaritet.
4
Installera nya batterier. Blanda inte nya och gamla
batterier, eller olika typer av batterier.
4
Kontrollera att fjärrkontrollen inte är för långt borta 4
från AV-receivern och att det inte finns några hinder
mellan fjärrkontrollen och AV-receiverns
fjärrkontrollsensor.
—
Om AV-receivern är installerad i ett ställ eller i en
kabinett med färgade glasdörrar kanske
fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt när dörrarna
är stängda.
—
När “Bildutmatning” inställningen står på
44
“Analog” och “Upplösning” inställningen står på
något annat än “Via” sänds ingen video ut av HDMIutgångarna.
Kontrollera att du har valt korrekt fjärrkontrolläge.
11, 87
När du använder fjärrkontrollen för att styra AVkomponenter från andra tillverkare kanske vissa
knappar inte fungerar som förväntat.
—
När “Upplösning” är inställd på en upplösning som 44
inte stöds av tv-apparaten sänder inte HDMIutgångarna ut någon video.
Kontrollera att du har angivit rätt kod för
fjärrkontrollen.
86
Kontrollera att samma ID har ställts in på både
AV-receiver och fjärrkontrollen.
57
Pålitlig användning med en HDMI-till-DVI-adapter 98
garanteras inte. Dessutom garanteras inte
videosignaler från en PC.
Om meddelandet “Resolution Error” visas i
—
AV-receiverns teckenfönster anger det att TV:n eller
skärmen ej stöder nuvarande bildupplösning, och du
måste då välja en annan upplösning på din DVD-spelare.
■ Menyerna visas inte på skärmen
Ska det tv-system som används i ditt område anges
under “TV-format”.
57
Kontrollera att videoingången som AV-receivern är
ansluten till har valts på tv:n.
—
Om din TV är ansluten till de analoga utgångarna,
ska du ställa in inställningen “Bildutmatning” på
“Analog”.
43
■ Bilden är förvrängd
Ange det tv-system som används i ditt område under 57
“TV-format”.
■ Displayen på skärmen visas inte
94
Fjärrkontroll
Kontrollera att AV-receivern inte utsätts för direkt
solljus eller lysrör. Flytta vid behov.
■ Ingen bild visas från en källa som är ansluten
till en HDMI IN-ingång
Sv
■ Mottagningen innehåller brus, FMstereomottagning innehåller brus, eller
indikatorn FM STEREO tänds inte
Ingångssignalen gör att visningen kanske inte sker
omgående när ingångssignalen från HDMI INingången matas ut till en enhet som är ansluten till
HDMI-utgången.
57
■ Det går inte att styra andra komponenter
Om det gäller en Onkyo-komponent ska du
kontrollera att u-kabeln och den analoga
ljudkabeln är ordentligt anslutna. Anslutning med
endast en u-kabel fungerar inte.
20
Kontrollera att du har valt korrekt fjärrkontrolläge.
11, 87
Om du har anslutit ett kassettbandsdäck till TV/CD 27
IN-jacket eller en RI-dockningsstation till TV/CD
IN-, GAME IN- eller VCR/DVR IN-jacket, måste du
ställa in displayen för att fjärrkontrollen ska fungera
som den ska.
Om enheten inte kan användas måste du ange rätt
fjärrkontrollkod.
84
Styr utrustning från en annan tillverkare genom att
rikta fjärrkontrollen mot komponenten.
86
Om ingen av koderna fungerar ska
inlärningsfunktionen användas för att lära in
kommandon från den andra komponentens
fjärrkontroll.
90
Styr en Onkyo-komponent som är ansluten via u
genom att rikta fjärrkontrollen mot AV-receiver.
Kontrollera att du har angett rätt fjärrkontrollkod
först.
86
Styr en Onkyo-komponent som inte är ansluten via
u genom att rikta fjärrkontrollen mot
komponenten. Kontrollera att du har angett rätt
fjärrkontrollkod först.
86
Den angivna fjärrkontrollkoden kanske är felaktig.
Försök med fler koder, om det finns fler i listan.
—
Var uppmärksam på att ändarna på fjärrkontrollerna —
som sänder överföringarna är riktade mot varandra
under inläsningen.
Försöker du läsa från en fjärrkontroll som inte kan —
användas till inläsning? En del kommandon kan inte
läsas in, framför allt sådana som innehåller många
instruktioner.
Om du använder DHCP kanske din router inte alltid 70
allokerar samma IP-adress till AV-receiver så om du
upptäcker att du inte kan ansluta till en server eller
en internetradiostation kontrollerar du AV-receivers
IP-adress på “Nätverk”skärmbilden igen.
Kontrollera “Nätverk Inställningar”.
69
Återgivning från USB-masslagringsenhet
■ Det går inte att komma åt musikfilerna i en USBenhet.
Inspelning
■ Det går inte att spela in
Kontrollera att rätt ingång har valts på
inspelningsenheten.
—
För att undvika signalslingor och skador på
AV-receivern matas inte insignaler ut till utgångar
med samma namn (VCR/DVR IN till VCR/DVR
OUT).
—
När ljudåtergivningssättet Pure Audio har valts är
inspelning inte möjligt eftersom inga videosignaler
matas ut. Välj ett annat ljudåtergivningssätt.
—
Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten.
—
AV-receivern stöder USB-enheter klassade som
USB-masslagringsenheter. Det kan dock hända att
vissa USB-enheter inte kan användas trots att de
överensstämmer med klassen för USBmasslagringsenheter.
—
USB minnesenheter med säkerhetsfunktioner kan
inte spelas.
—
Övrigt
■ Strömförbrukning beredskap
Zon 2/3
■ Inget ljud hörs
—
■ Zon 2/3-högtalarna producerar inget ljud
Strömförsörjd zon 2 kan inte användas om
“Högtalartyp(front)” har ställts in på “Bi-Amp”.
47
För att använda zon 2 högtalarna måste du ställa in
“Aktiv Zon2” inställningen “Aktivera”.
75
För att använda zon 3 högtalarna måste du ställa in
“Aktiv Zon3” inställningen “Aktivera”.
75
Musikserver och internetradio
58, 69,
I följande fall kan strömförbrukningen uppgå till
81
max. 55 W:
1. Du använder universalportuttaget.
2. “Kontroll” är satt till “Aktivera” i inställningen
“Nätverk”.
3. “HDMI Kontroll (RIHD)” inställning är satt
till “På”. (Beroende på TV-status kommer
AV-receivern att övergå till beredskap-läge som
vanligt.)
■ Ljudet förändras när jag ansluter hörlurar
När du ansluter ett par hörlurar ställs
—
ljudåtergivningssättet in på Stereo, om det inte redan
är inställt på Stereo, Mono, Direct eller Pure Audio.
■ Högtalaravståndet kan inte ställas in på önskat sätt
■ Kan inte nå servern eller internetradion
Kontrollera nätverksanslutningen mellan
AV-receiver och din router eller switch.
Om servern förser flera uppkopplade enheter med
—
stora musikfiler samtidigt kan nätverket bli
överlastat och uppspelningen kanske avbryts.
Minska antalet uppspelningsenheter i nätverket, eller
använd en switch i stället för en hubb.
■ Kan inte ansluta till AV-receiver från en webbläsare
■ Kan inte läsa in kommandon från annan
fjärrkontroll
Endast komponenter som är anslutna till
analogingångar kan spelas i Zon 2/3.
Om du laddar ner eller kopierar stora filer till din
—
dator kan uppspelningen avbrytas. Prova med att
stänga alla program som inte används, att använda en
dator med större kapacitet, eller använd en dedicerad
server.
—
Kontrollera att ditt modem och din router är korrekt —
anslutna, och kontrollera att båda två är påslagna.
I vissa fall kan det hända att enheten utför
automatiskt några korrektioner för att anpassa
värdena till hemmabiosystemet.
—
■ Displayen fungerar inte
Kontrollera att servern är igång och att den är
kompatibel med AV-receiver.
68
Displayen stängs av när ljudåtergivningssättet Pure
Audio har valts.
Kontrollera “Nätverk Inställningar”.
69
■ Hur ändrar jag språk för en multiplex-källa
■ Uppspelningen stannar när man lyssnar på
musikfiler på servern
Kontrollera att din server är kompatibel med
AV-receiver.
—
Använd inställningen “Multiplex” i menyn
50
“Ljudjustering” för att välja “Huvud” eller “Sub”.
68
Sv
95
■ Funktionerna u fungerar inte
Viktig kommentar beträffande videouppspelning
För att använda u måste du göra en u-anslutning 20
och en analog ljudanslutning (RCA) mellan
komponenten och AV-receivern även om de är
digitalt anslutna.
u-länken kan inte användas medan zon 2 eller zon —
3 är inkopplat.
■ Funktionerna System på/Automatisk aktivering
och Direkt växling fungerar inte för
komponenter som är anslutna via u
AV-receivern kan konvertera upp komponentvideo-, Svideo- och kompositvideokällor för visning på en tv som
är ansluten till HDMI-utgångarna. Om källans bildkvalitet
är dålig kan konverteringen göra bilden ännu sämre eller
göra att den försvinner helt.
Försök i så fall med följande:
1
u-länken kan inte användas medan zon 2 eller zon —
3 är inkopplat.
■ När “Audyssey MultEQ® rumskorrigering och
högtalarinställning” utförs visar inte mätningen
meddelandet “Omgivande ljud är för höga.”
Detta kan orsakas av ett fel i en högtalarenhet.
Kontrollera om enheten producerar normalt ljud.
—
■ Följande inställningar kan göras för S-Videooch kompositvideoingångar
Du måste använda knapparna på enheten för att göra
dessa inställningar.
Om videokällan är ansluten till en
komponentvideoingång ska du ansluta din tv till
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.
Om videokällan är ansluten till en S-Videoingång
ska du ansluta din tv till MONITOR OUT S.
Om videokällan är ansluten till en
kompositvideoingång ska du ansluta din tv till
MONITOR OUT V.
2
Välj “In/utgångstilldelning”, i huvudmenyn och
välj sedan “HDMI-inmatning”.
Välj den aktuella ingångsväljaren och tilldela den
till “- - - - -” (➔ 45).
3
Välj “In/utgångstilldelning”, i huvudmenyn och
välj sedan “Komponentvideoinmatning” (➔ 45):
1. Håll ned ingångsväljarknappen för ingångskällan som du
vill ställa in och tryck på SETUP.
2. Använd e/r för att ändra inställningen.
3. Tryck på ingångsväljarknappen för ingångskällan som du
vill ställa in när du är klar.
• Videodämpning
Denna inställning kan göras för ingångarna BD/DVD,
VCR/DVR, CBL/SAT, GAME och AUX.
Om din spelkonsol är ansluten till
kompositvideoingången och bilden inte är tydlig kan du
dämpa ökningen.
Video ATT:OFF: (standard).
Video ATT:ON: Förstärkning minskad med 2dB.
AV-receiver innehåller en mikrodator för
signalbearbetning och kontrollfunktioner. I ovanliga fall
kan allvarliga störningar, brus från en extern källa eller
statisk elektricitet få mikrodatorn att låsa sig. Om detta
mot förmodan skulle hända ska du koppla ur nätkabeln
från vägguttaget och vänta i minst fem sekunder innan
du kopplar in den igen.
Onkyo ansvarar inte för skador (t.ex. kostnader för att
hyra CD-skivor) p.g.a. misslyckade inspelningar som
orsakas av maskinfel. Kontrollera att materialet kommer
att spelas in ordentligt innan du spelar in viktiga data.
Innan du kopplar ur nätkabeln från vägguttaget ska du
ställa in AV-receivern på standby.
Sv
96
Om videokällan är ansluten till COMPONENT
VIDEO IN 1, ska du välja den lämpliga
ingångsväljaren och tilldela den till “IN 1”.
Om videokällan är ansluten till COMPONENT
VIDEO IN 2, ska du välja den lämpliga
ingångsväljaren och tilldela den till “IN 2”.
Om videokällan är ansluten till en S-Videoingång
eller kompositvideoingång väljer du den lämpliga
ingångsväljaren och tilldelar den till “- - - - -”.
Obs
• Om “Bildutmatning” inställningen står på “Analog” trycker du
samtidigt på VCR/DVR och RETURN på AV-receivern. Välj
“Skip” i “VideoProcessor” inställningen på skärmen. Vill du
återgå till originalinställningen trycker du samtidigt på samma
knapp. Om du väljer “Använd” kommer AV-receivern att sända
videosignaler från videoprocessorn.
Specifikationer
■ HDMI
Förstärkare
Ingång
Märkeffekt ut
Alla kanaler:
9 k × 180 W vid 6 ohm, 1 kHz, 1 k körs
(IEC)
Dynamisk effekt
300 W (3 Ω, Front)
250 W (4 Ω, Front)
150 W (8 Ω, Front)
THD (Total Harmonisk förvrängning)
0,08 % (märkeffekt)
Dämpningsfaktor
60 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
Ingångskänslighet och impedans
200 mV/47 kΩ (LINE)
2,5 mV/47 kΩ (PHONO MM)
Märk RCA utgångsnivå och impedans
200 mV/470 Ω (PRE OUT)
Maximal RCA utgångsnivå och impedans
4,6 V/470 Ω (PRE OUT)
Tonöverbelastning
70 mV (MM 1 kHz 0,5%)
Frekvensrespons
5 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB (direktläge)
Tonkontrollegenskaper ±10 dB, 50 Hz (BASS)
±10 dB, 20 kHz (TREBLE)
Signal till brus-förhållande
110 dB (LINE, IHF-A)
80 dB (PHONO, IHF-A)
Högtalarimpedans
4 eller 6 Ω - 16 Ω
Utgång
Videoupplösning
Ljudformat
Stöds
■ Videoingångar
Komponent
S-Video
Komposit
Analog RGB-ingång
Komponent
S-Video
Komposit
Frekvensväljare
Frekvensintervall för FM-frekvensväljare
87,5 MHz – 108,0 MHz, RDS
Frekvensintervall för AM-frekvensväljare
522/530 kHz – 1611/1710 kHz
Förvald kanal
40
Allmänt
Strömdosa
AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning
830 W
Strömförbrukning stand-by
0,3 W
Mått
435 mm × 198,5 mm × 435,5 mm
(B × H × D)
Vikt
18,7 kg
MONITOR OUT
MONITOR OUT, VCR/DVR OUT
MONITOR OUT, VCR/DVR OUT
■ Ljudingångar
Analog
Ingångskänslighet/Utgångsnivå och impedans
1 Vp-p/75 Ω (Komponent och S-Video Y)
0,7 Vp-p/75 Ω (Komponent PB/CB, PR/CR)
0,25 Vp-p/75 Ω (S-Video C)
1 Vp-p/75 Ω (Komposit)
Frekvensrespons för komponentvideo
5 Hz - 100 MHz/+0 dB, -3 dB
IN 1, IN 2
BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME
BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME,
AUX
PC IN
■ Videoutgångar
Digital
Video
IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, IN 5, IN 6,
AUX INPUT
OUT MAIN, OUT SUB
1080p
Dolby True HD, DTS Master Audio,
DVD-Audio, DSD
3D, Audio Return Channel, Deep Color,
x.v.Color, LipSync, CEC
Flerkanalig ingångar
Optisk: 2 (bak), 1 (fram)
Koaxial: 3
BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME,
PC, TV/CD, AUX, PHONO
7.1
■ Ljudutgångar
Analog
VCR/DVR, ZONE 2/3 PRE OUT
Analog flerkanals förutgångar
9
Subwoofer för-utgång 2
Högtalarutgångar
Huvud (L, R, C, SL, SR, SBL, SBR) +
ZONE2/Front Wide (V, H)
+ ZONE3/Front High (V, H)
Hörlurar
1 (6,3 ø)
■ Övrigt
SETUP MIC
RS232
Ethernet
IR ingång
IR utgång
12 V trigger ut
USB
Universell port
RI
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Specifikationer och funktioner kan ändras
utan föregående meddelande.
Sv
97
Om HDMI
För att uppfylla de ökade kraven för digital-tv, HDMI (High Definition Multimedia Interface) har en ny digital
gränssnittstandard tagits fram för att ansluta tv, projektorer, Blu-ray Disc-spelare/DVD-spelare, tv-boxar och andra
videokomponenter. Tidigare krävdes flera separata video- och ljudkablar för att ansluta AV-komponenter. Med HDMI
kan en enskild kabel överföra styrsignaler, digitalvideo och upp till åtta kanaler med digitalljud (2-kanals PCM,
flerkanals digitalljud och flerkanals PCM).
HDMI-videoströmmen (d.v.s. videosignalen) är kompatibel med DVI (Digital Visual Interface)*1, så att tv och displayer
kan anslutas med en DVI-ingång med hjälp av en HDMI-till-DVI adapterkabel. (Detta kanske inte fungerar för vissa tvapparater och displayer och då visas ingen bild.)
AV-receiver använder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, vilket betyder att endast HDCP-kompatibla
komponenter kan visa bilden.
AV-receivers HDMI-gränssnitt är baserat på följande:
Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, Deep Color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution
Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD och Multichannel PCM
Ljudformat som stöds
• 2-kanals linjär PCM (32–192 kHz, 16/20/24 bitar)
• Flerkanals linjär PCM (upp till 7.1 k, 32–192 kHz, 16/20/24 bitar)
• Bitström (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio)
Din Blu-ray Disc-spelare/DVD-spelare måste även stödja HDMI-utmatning av ljudformaten ovan.
Om kopieringsskydd
AV-receivern stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, ett kopieringsskyddssystem för
digitalvideosignaler. Andra enheter som ansluts till AV-receiver via HDMI måste också stödja HDCP.
*1
*2
*3
DVI (Digital Visual Interface): Standarden för digitalt displaygränssnitt från DDWG*3 sedan 1999.
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): Videokrypteringsteknologi som utvecklats av Intel för HDMI/DVI. Den har
utformats för att skydda videoinnehåll och kräver en HDCP-kompatibel enhet för att visa krypterad video.
DDWG (Digital Display Working Group): Med Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC, och Silicon Image i ledningen
har denna öppna industrigrupp som mål att uppfylla industrins krav på digitala anslutningsspecifikationer för PC-datorer med hög
prestanda och digitala displayer.
Obs
• HDMI-videoströmmen är kompatibel med DVI (Digital Visual Interface), så att tv och displayer kan anslutas med en DVI-ingång med
hjälp av en HDMI-till-DVI adapterkabel. (Observera att DVI-anslutningar endast överför video, så du måste göra en annan anslutning
för ljud.) Tillförlitlig funktion med en sådan adapter garanteras dock inte. Dessutom stöds inte videosignaler från en PC.
• HDMI-ljudsignalen (samplingshastighet, bitlängd, o.s.v.) kan begränsas av den anslutna källkomponenten. Om bilden är dålig eller om
det inte kommer något ljud från en komponent som är ansluten via HDMI, ska du kontrollera installationen. Information finns i
instruktionsboken för den anslutna komponenten.
Sv
98
Att använda en RIHD-kompatibel tv, spelare eller
brännare
p, vilket står för Remote Interactive over HDMI, är namnet på systemkontrollfunktionen i Onkyos komponenter.
AV-receiver kan användas med en CEC (Consumer Electronics Control), vilket möjliggör systemkontroll av HDMI och
är en del av HDMI-standarden. CEC gör att olika komponenter kan användas tillsammans. Funktion med komponenter
som inte är p-kompatibla garanteras dock inte.
■ Om p-kompatibla komponenter
Följande komponenter är p-kompatibla. (Vad
gäller februari 2010) Se Onkyo webbsida för senaste
information.
TV
• Panasonic VIERA Link-kompatibel tv
• Toshiba REGZA-LINK-kompatibel tv
• Sharp tv (Se Onkyo webbsida för senaste information
om kompatibla modeller.)
Spelare/Brännare
• Onkyo och Integra p-kompatibla spelare
• Panasonic VIERA Link-kompatibla spelare och brännare
(endast när de används tillsammans med Panasonic
VIERA Link-kompatibel tv)
• Toshiba REGZA-LINK-kompatibla spelare och brännare
(endast när de används tillsammans med Toshiba
REGZA-LINK-kompatibel tv)
• Sharp spelare och brännare (endast när de används
tillsammans med en Sharp tv)
*
Andra modeller än de som nämns ovan kan fungera
tillsammans om de är kompatibla med CEC som är en del av
HDMI-standarden men kan inte garanteras.
Obs
• Anslut inte fler än följande antal p-kompatibla
komponenter till HDMI-ingångsterminalen, annars kanske inte
de länkade funktionerna fungerar ordentligt.
–Högst tre Blu-ray Disc/DVD-spelare.
–Högst tre Blu-ray Disc-brännare/DVD-brännare/digital
videokamera.
–Högst fyra kabel/satellitboxar.
• Anslut inte AV-receivern till den andra AV-receiver/AV
förstärkare via HDMI.
• När fler p-kompatibla komponenter än antalet som
anges ovan ansluts, garanteras inte länkade operationer.
■ Funktioner som kan utföras med panslutning
För p-kompatibel tv
Följande linkade funktioner kan utföras genom anslutning
av en AV-receiver till en p-kompatibel tv.
• AV-receiver kommer att övergå till standby-läge när
strömmen till tv:n slås till standby-läge.
• Du kan ställa in menyskärmen på tv:n för att antingen
mata ut ljud från högtalare anslutna till AV-receiver eller
från tv:ns högtalare.
• Det är möjligt att mata ut video/ljud från antennen eller
från ingångsjacket på tv:n från högtalare anslutna till
AV-receiver. (En anslutning så som en optisk digital
kabel eller liknande behövs utöver HDMI-kabeln.)
• Ingång till AV-receiver kan väljas med tv:ns
fjärrkontroll.
• Manövrar så som volymjusteringar eller liknande för
AV-receiver kan utföras från tv:ns fjärrkontroll.
För p-kompatibel spelare/brännare
Följande länkfunktioner kan utföras genom anslutning av
en AV-receiver till en p-kompatibel spelare/
brännare.
• När uppspelning startas på spelaren/brännare kommer
ingången på AV-receiver att ändras till HDMI-ingång för
spelare/brännare som spelar upp.
• Manövrering av spelare/brännare kan utföras med
fjärrkontrollen som medföljde AV-receiver.
*
Beroende på modell kan det hända att alla funktioner inte kan
utföras.
Sv
99
■ Hur man ansluter och ställer in
1
3
Bekräfta anslutning och inställning.
1. Anslut HDMI OUT MAIN-jacket till HDMIingångsjacket på tv:n.
Blu-ray Disc/DVD-spelare o.s.v.
HDMI
anslutning
AV-receiver
DIGITAL LJUDanslutning
(OPTISK)
HDMI
anslutning
Tv, projektor o.s.v.
2. Anslut ljudutgången från tv:n till OPTICAL
IN 2-jacket på AV-receiver med en optisk digital
kabel.
Obs
Obs
• När du använder funktionen för dubbelriktat ljud (ARC)
med en HDMI (dubbelriktat ljud) kapabel TV, kommer
denna anslutning inte att behövas (➔ 59).
3. Anslut HDMI-utgången för Blu-ray Disc/DVDspelare/brännare till HDMI IN 1-jacket på
AV-receiver.
Obs
• Du måste tilldela HDMI-ingången när du ansluter Blu-ray
Disc/DVD-spelare/brännare till andra jack (➔ 45).
Tilldela inte komponenter anslutna till HDMI IN till TV/
CD-ingång denna gång. Korrekt CEC (Consumer
Electronics Control) funktion kan inte garanteras.
2
Ändra varje objekt i “HDMI” enligt nedan:
• HDMI Kontroll (RIHD): På
• Returkanal för ljud (ARC): Automatiskt
• Strömkontroll: På
• TV-kontroll: På
Se detaljer för varje inställning (➔ 58, 59).
Sv
100
Bekräfta inställningarna.
1. Slå på strömmen till alla anslutna enheter.
2. Stäng av strömmen på tv:n och kontrollera att
strömmen stängs av automatiskt på anslutna
enheter via länkfunktionen.
3. Slå på Blu-ray Disc/DVD-spelaren/brännaren.
4. Starta uppspelning på Blu-ray Disc/DVDspelare/brännare och kontrollera följande.
• Strömmen på AV-receiver slås på automatiskt
och ingången till vilken Blu-ray Disc/DVDspelare/brännare är ansluten väljs.
• Strömmen på tv:n slås på automatiskt och
ingången till vilken AV-receiver är ansluten
väljs.
5. Följ tv:ns bruksanvisningar, välj “Use the TV
speakers (använd TV-högtalarna)” från
menyskärmen på tv:n och kontrollera att ljud
hörs från tv:ns högtalare och inte från högtalarna
anslutna till AV-receiver.
6. Välj “Use the speakers connected from the
AV-receiver (Använd högtalarna anslutna från
AV-receiver)” från menyskärmen på tv:n och
kontrollera att ljud hörs från högtalarna anslutna
till AV-receiver och inte från tv-högtalarna.
• Utför ovan förfarande när du använder AV-receiver för
första gången, efter det att inställningen för varje
komponent har ändrats, när huvudströmmen för varje
komponent är avslagen, när strömkabeln är bortkopplad
från strömkällan eller när det har varit ett strömavbrott.
4
Manövrera med fjärrkontrollen.
Se listan över tillgängliga knappar (➔ 88).
Obs
• Ljud från DVD-Audio eller Super Audio CD kanske inte
hörs från tv-högtalarna. Du kan mata ut ljudet från tv:ns
högtalare genom att sätta ljudutmatningen för DVDspelaren till 2ch PCM. (Det kan hända att detta inte är
möjligt beroende på modell på spelare.)
• Även om du ställer in att ljud ska matas ut från tvhögtalarna kommer ljud att matas ut från högtalarna
anslutna till AV-receiver när du justerar volymen eller
ändrar inmatning på AV-receiver. För att mata ut ljud från
tv-högtalarna, gör om förfarandet på tv:n.
• Anslut inte u-kabeln när du ansluter till u och u
ljudkontrollkompatibla komponenter.
• När du väljer något annat än HDMI-jacket där
AV-receiver är ansluten som ingång på tv:n kommer
ingången på AV-receiver att ändras till “TV/CD”.
• AV-receiver kommer att slås på automatiskt i samverkan
när det bedöms vara nödvändigt. Även om AV-receiver är
ansluten till en p-kompatibel tv eller spelare/
brännare, kommer den inte att slås på om det inte är
nödvändigt. När tv:n är inställd att mata ut ljud från tv:n
kan det hända att det inte kommer att starta upp i
samverka.
• Funktioner länkade med AV-receiver kanske inte fungerar
beroende på modell. Manövrera AV-receiver direkt i dessa
fall.
Videoupplösningstabell
Följande tabeller visar hur olika videosignaler med olika upplösningar sänds ut av AV-receivern.
NTSC/PAL
✔: Utgång
Utgång
HDMI
Komponent
1080p 1080i 720p
Ingång
HDMI
Komponent
S-Video
Komposit
*2
*3
1080p 1080i 720p
480p/ 480i/
576p 576i
1080p
✔
1080i
✔
✔
✔
720p
✔
✔
✔
480p/576p ✔
✔
✔
✔
480i/576i
✔
✔
✔
✔
1080p
✔
1080i
✔
✔
✔
✔
✔
720p
✔
✔
✔
✔
✔
480p/576p ✔
✔
✔
✔
✔*2
✔*2
✔
480i/576i
✔
✔
✔
✔
✔
✔*2
✔*2
✔
✔
480i/576i
✔
✔
✔
✔
✔
✔*2
✔*2
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*3
✔*3
✔*3
PC IN (analog RGB)*1
*1
480p/ 480i/
576p 576i
S-Video
Komposit
480i/576i
✔
✔
✔
Tillgängliga upplösningar:
[640 × 480 60/72/75 Hz]
[800 × 600 56/60/72/75 Hz]
[1024 × 768 60/70/75 Hz]
[1280 × 1024 60 Hz]
Utmatningen är begränsad till 480p/576p för en effektiv signal i påverkan av Macrovision.
PC IN (analog RGB) ingångssignaler matas ut med 720p upplösning när du väljer “Analog” i inställningen “Bildutmatning”
(➔ 43) och “Via” i inställningen “Upplösning” (➔ 44).
Sv
101
Anteckningar
Sv
102
Anteckningar
Sv
103
Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8163
ONKYO U.S.A. CORPORATION
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 800-229-1687, 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.us.onkyo.com/
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH (UK BRANCH)
The Coach House 81A High Street, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1AB, UK
Tel: +44-(0)1628-473-350 Fax: +44-(0)1628-401-700
ONKYO CHINA LIMITED
Unit 1 & 12, 9/F, Ever Gain Plaza Tower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung,
N.T., Hong Kong. Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
http://www.ch.onkyo.com/
Y1005-1
SN 29400344
(C) Copyright 2010 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.
* 2 9 4 0 0 3 4 4 *
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising