Compact Plus CP2011 8,3 : 4 .

Compact Plus CP2011 8,3 : 4 .
Compact Plus
03-01-11-MA
CP2011
8,3 : 4 sek.
9,9 : 5 sek.
12,1 : 6 sek.
Tillykke med Deres nye drivhus
DK
Kære Kunde!
Tillykke med deres nye drivhus. Montagen af Deres
nye drivhus kræver, at du følger denne vejledning
trin for trin og evt. for hjælp af en anden person når
huset skal opsættes.
Montagevejledningen er udarbejdet som en
kombination af tekst og tegninger. Profilerne er
pakket i nummererede del-pakker svarende til
rækkefølgen i montagevejledningen. Montér én delpakke af gangen. Alle bolte, møtrikker og diverse
fittings er samlet i pose nr. 0 (specificeret på side
12). Hver del-pakke er specificeret på separate
komponentlister.
Alle detailtegninger er mærket med symbol:
Set indefra Set udefra.
Side 13:
(Fastgørelse til fundament)
Når De selv konstruerer fundamentet bores huller
(7 mm) i bundrammen mellem alle lodrette profiler,
hvorefter huset skrues fast på fundamentet se
tegning A.
Bruges originalt fundament, fastgøres huset ved
hver lodret tremme, som vist på tegning B.
Side 24-28:
Skruerne til dør/vinduer smøres med sæbe for
lettere montage.
Montage af glas/polycarbonat
Vigtigt før montage!
Kontroller at gavle og sider er i lod og vinkel,
samt at dør(e) og vindue(r) fungerer perfekt.
Sikkerhedsråd.
• Montage må kun foregå i tørt og stille vejr.
• Brug altid handsker ved glasmontage.
Drivhusglas har skarpe kanter, især hvis
det går i stykker.
• Medhjælpere og specielt børn skal gøres
opmærksomme på, at knust glas er et
faremoment. Saml straks knust glas op og
bortskaf det med omtanke.
• Anvend eventuelt beskyttelsesbriller når
De påsætter glasfjedre.
• Placer evt. stige på et plant underlag.
• Det er nødvendigt at have en medhjælper.
Bedste monteringsrækkefølge:
1 Vinduer – 2 Tag – 3 Døre – 4 Gavle – 5 Sider
Henvisninger
Kolonnen mærket
viser på hvilke(n)
side(r) komponenten anvendes.
Evt. knust glas vippes forsigtigt udad, og silikonen
løsnes med en skarp hobbykniv.
Skrab profilen helt ren før nyt glas isættes.
Side 13:
Fundament
Fundamentet indgår ikke som en del af denne
leverance, men originalt fundament kan købes
særskilt. Det sikrer Dem et stabilt fundament, der er
nemt at montere.
Hvis De laver Deres eget fundament, skal de
angivne mål være ydermål.
Hvis De køber et originalt fundament, skal De
yderligere bruge ca. 75 liter beton og 6 plast/betonrør ca. 800 mm, som nedgraves i frostfri
dybde til fastgørelse af hjørne og midterankre.
Fundamentet skal være 100% vandret og i vinkel.
Sidstnævnte sikres ved at kontrollere, at de to
diagonalmål er ens.
Side 34-37:
Polycarbonatmontage
Tegning 1 viser de 3 montagelistetyper.
Oversigtstegningerne på side 34-36, viser hvor de
monteres. Typebetegnelsen angiver længden i mm.
Evt. tilpasning foretages med en fintandet sav.
NB! For at undgå algedannelse må plader ikke
komme i kontakt med jorden. Brug et stykke pap
som underlag.
Værktøj
Til samling af drivhuset kræves det på side 12 viste
værktøj.
Side 14-23:
Læg komponenterne op som vist på tegningen og
saml derefter i den rækkefølge, billederne viser.
Undlad at stramme møtrikkerne helt, før hele
delkonstruktionen er samlet
Side 30-33:
Glasmontage (tegning 1 til 8)
Rengør plader og profiler med sprit
Monter nedefra et glas af gangen.
Påfør en 3 mm silikonestreng på lodrette profiler
markeret med en stiplet streg på tegningen. (3 mm
streng giver maksimal vedhæftning). Anvendes
mere end anbefalet, kan De købe ekstra tuber.
Monter fjedre og glasholdere som vist.
X = Fjeder, > = Glasholder
A-lister monteres som vist på side 35-37. Sæt
pladen i nederste liste, krum pladen let udad og sæt
ind i øverste liste.
M-lister monteres som vist på side 35-37. Sæt
overdel af liste ind under aluprofil i hele pladens
længde, og klik herefter listen på plads oppefra.
Eventuel forsegling af plader
Pladerne kan evt. forsegles mod insekter. Foroven
med alutape eller silikone, forneden kun med
gazetape af hensyn til afløb for kondensvand. (Fås i
byggemarkedet).
Deres hus er nu færdigmonteret, men vær
opmærksom på følgende:
Vedligeholdelse
• Smøre døre (hængsler og lås eller
glideskinne).
A
•
•
•
•
Rengøre tagrende for blade o. lign..
Justering af vinduer.
Udskifte ituslået glas.
Rengøre drivhuset med desinficerende middel
før og efter vækstsæson.
Vintersikring
I områder, hvor der kan forekomme sne, anbefaler
vi følgende vintersikring:
• Understøttelse af tagryggen midt i drivhuset.
• Større mængder sne på taget bør skrabes
ned.
• Tag forholdsregler mod nedstyrtende
snemasser f.eks. fra træ eller hustag.
• Demonter cylindre til eventuelle automatiske
vinduesåbnere (ekstraudstyr).
• Fastgør dør(e) og vindue(r) så vinden ikke kan
få fat og lave skade på drivhuset.
Forsikring
Vær opmærksom på, at ikke alle
forsikringsselskaber automatisk dækker drivhuse.
Kontakt Deres forsikringsselskab for at sikre
forsikringsdækning.
Garanti
Der ydes 12 års garanti, som dækker ombytning
eller reparation af defekte dele. Garantien omfatter
ikke polycarbonat, glas, transport, montage, fragt
m.v.
Der ydes 2 års garanti på eventuel lakering.
Bemærk at der kan forekomme mærker i malingen,
som stammer fra ophængning af profiler.
Garantien bortfalder, hvis drivhuset ikke er monteret
i overensstemmelse med denne vejledning.
Reklamationer
Vi har strenge kvalitetskrav for at sikre Dem et
fejlfrit produkt. Skulle der alligevel være fejl eller
mangler, så kontakt straks Deres forhandler. Husk
at specificere manglen ved at oplyse drivhusmodel
og komponentnummer samt kvalitetskontrolnumm
eret.
GB
May we congratulate you on your new Greenhouse
Dear Customer!
The assembly of your new greenhouse requires no
technical knowledge. However, it is important that
the assembly instructions are followed strict-ly. The
assembly instruction is a combination of text and
illustrations. The profiles are packed in separate
numbered packs corresponding to the order in the
assembly instruction. Erect one pack at a time. All
nuts and bolts and fittings are found in bag No. 0
(specified on page 12). Each pack is specified in
separate lists of components.
All detailed illustrations are marked with symbols:
seen from inside
seen from outside.
Precautions.
• Assembly must only be carried out in dry and
calm weather.
• Always use working gloves while glazing.
Greenhouse glass has sharp edges,
especially if the glass breaks.
• Assistants and especially children must be
warned that broken glass is an element of
danger. Pick up broken glass at once and
remove it with care.
• We recommend to use protective glasses
while fixing the spring wire clips.
• Place the ladder on a level support.
• It is essential to have an assistant.
References
The column marked
indicates the page(s)
on which the component is used.
Page 13:
Foundation
The base is not included in this delivery. However,
an original base can be bought separately. It
ensures you a stable and easy to build base.
If you make your own base the measurements
indicated must be external measurements.
If you buy an original base you furthermore need
about 75 litres of concrete and 6 plastic-/concrete
pipes of about 800 mm which are placed in a nonfreezing depth for the fastening of the corner and
middle anchors.
The base must be 100% level and square; the
latter is ensured by checking that the two diagonal
measurements are equal.
Tools
The mounting of the greenhouse requires the tools
shown on page 12.
Page 14-23:
Place the components as shown on the illustration
and assemble in the order shown in the pictures.
Do not tighten the nuts completely until the front
gable construction has been assembled.
Page 13:
(Fastening to the base).
When constructing your own base you have to drill
holes (7 mm) in the ground frame between all the
vertical frames, the greenhouse is then fastened to
the base with screws (A).
Using an original base the greenhouse is fastened
to each vertical bar as shown on drawing B.
Page 24-28:
For an easier assembly we recommend that you
soap the screws for the doors /windows.
Fitting of glass/polycarbonate
Important before glazing!
Make sure that gables and sides are level and
square, and that door(s) and window(s) are
functioning perfectly.
Best order of assembly:
1) Windows – 2) Roof – 3) Doors – 4) Gables – 5)
Sides
Page 30-33:
Glazing (illustration 1 to 8)
Degrease the sheets and frames with spirit.
Start glazing from below, one glass at a time.
Apply a 3 mm silicone line on the vertical frames
where indicated (dotted lines on the illustration).
(A 3 mm line of silicone is sufficient to obtain
maximum attachment). If you do use more than
recommended, you can buy extra tubes.
Spring wire clips and glassholders are to be fitted
as shown.
X = Spring wire clips, > = Glassholders
In case of broken glass carefully pull it outwards
and loosen the silicone by means of a sharp craft
knife.
Clean the profile completely before inserting a new
pane of glass.
Page 34-37:
Mounting of polycarbonate
Illustration 1 shows the 3 types of plastic mouldings.
The illustrations at page 34-36 show where to
mount them. The type indication states the length in
mm. A possible adjustment is made by means of a
fine-tooth saw.
NB! To avoid the formation of algae the
polycarbonate sheets must not come into contact
with the ground. Rest them on a piece of cardboard.
A-lists are mounted as shown on page 35-37. Put
the sheet into the bottom list, bend the sheet slightly
outwards and put it in the top list.
M-lists are mounted as shown on page 35-37.
Place the upper part of the list under the alu. profile
in the whole length of the sheet and hereafter click
on the list from above.
Sealing of the polycarbonate sheets
The sheets may be sealed against insects. Close
the top end off with alu-tape or silicone. The bottom
B
USA
only with airstrip tape to let condensation out
(available at your local dealer).
Now your greenhouse is completely assembled.
However, please notice the following:
Maintenance
• Grease doors (hinges and lock or doortrack).
• Clean the gutter for leaves, etc.
• Adjustment of windows.
• Replacement of broken glass.
• Clean the greenhouse with disinfectant before
and after the growing season.
Winter Protection
In areas with occurrence of snow we recommend
the following winter protection:
• Support the roof ridge at the centre of the
greenhouse.
• Remove greater snow loads from the roof.
• Take precautions against snow falling down
from for instance a tree or a roof.
• Dismount the cylinders for the automatic
window openers, if any (optional extras).
• Secure door(s) and window(s) preventing wind
damage to the greenhouse.
Insurance
Please note that not all insurance companies
cover greenhouses automatically. Please contact
your insurance company to ensure an insurance
coverage.
Guarantee
Juliana grants a guarantee of 12 years which
covers replacement of faulty parts. The guarantee
does not cover polycarbonate, glass, transport,
assembly, freight etc.
Juliana grants a guarantee of 2 years on painted
parts, if any. Note that marks in the painting may
occur due to suspension of the profiles.
The guarantee is invalid if the greenhouse is not
assembled according to these instructions.
Complaints
All our greenhouses are built to high standards of
quality. However, should a complaint occur please
contact your dealer at once. Remember to specify
the defect by indicating the greenhouse model and
number of the component and the quality control
number.
D
Wir gratulieren Ihnen zu Ihren neuen Gewächshaus
Verehrter Kunde!
Die Montage Ihres neuen Gewächshauses erfordert
keine technischen Vorraussetzungen, es ist aber wichtig,
daß diese Montageanleitung genau befolgt wird. Die
Montageanleitung besteht hauptsächlich aus einer
Kombination von Text und Zeichnungen. Die Profile
sind in numme-rierten Packeten zusammengefaßt, die
die Reihenfolge der Montageanleitung entsprechen.
Montieren Sie jeweils den kompletten Inhalt einer
Packung auf einmal. Montagebolzen sowie die diversen
Beschläge für die Montage befinden sich in Packung
Nr. 0 (Spezifikation auf Seite 12). Der Inhalt einer jeden
Packung ist in den jeweiligen Stücklisten exakt spezifizert.
Alle Detailzeichnungen sind mit folgenden Symbolen
gekennzeichnet:
innen zu montieren
außen zu montieren
Montagetips
•
Die Montage sollte nur bei trockenem und
windstillem Wetter erfolgen.
•
Während des Einsetzens der Glasscheiben
unbedingt Arbeitshandschuhe tragen.
Gewächshausglas hat scharfe Kanten,
besonders wenn es zerbricht.
•
Helfer und besonders Kinder müssen auf das
Gefahrenmoment von gebrockenem Glas
aufmerksam gemacht werden. Das gebrockene
Glas muß sofort aufgesammelt und sorgfältig
entsorgt werden.
•
Benutzen Sie eventuell eine Schutzsbrille bei
der Montage von Glasfedern.
•
Wir empfehlen Ihnen die Leiter auf eine ebene
Unterlage anzubringen.
•
Eine Hilfskraft wird notwendig sein.
Hinweise
Die Spalte mit dem Zeichen
zeigt an welcher/n
Seite(n) die Komponente verwendet wird/werden.
Seite 13:
Fundament
Das Fundament gehört nicht zum Lieferumfang; ein
originales Fundament kann aber separat gekauft werden.
Damit erreichen Sie ein stabiles Fundament, das leicht zu
montieren ist.
Falls Sie ein Fundament selbst erstellen, sollen die
angegebenen Maße Außenmaße sein.
Falls Sie ein originales Fundament kaufen, brauchen Sie
außerdem etwa 75 Liter Zement und 6 Plastik-/Betonrohre
von ca. 800 mm, die Sie in frostfreier Tiefe verankern zur
Befestigung der Ecken und Mittelanker. Das Fundament
muß 100% in Waage und rechtwinklig sein. Letztere
sichern Sie durch eine Nachprüfung, daß die beiden
Diagonalmaße gleich sind.
Werkzeug
Für die Montage des Gewächshauses brauchen Sie das
auf Seite 12 gezeigte Werkzeug.
Seite 14-23:
Legen Sie die Komponenten wie auf die Zeichnung
beschrieben und montieren Sie in der auf den Bildern
gezeigten Reihenfolge.
Die Schraubenmuttern dürfen nicht ganz festgezogen
werden bevor die Teilkonstruktion montiert worden ist.
Seite 13:
(Befestigung am Fundament)
Wenn Sie Ihr Fundament selbst erstellen, müssen Sie
Löcker (7 mm) in den Bodenrahmen zwischen alle
senkrechten Profile bohren, wonach das Haus auf dem
Fundament (A) festgeschraubt wird.
Haben Sie ein originales Fundament, müssen Sie das
Haus bei jedem senkrechten Stab befestigen, wie auf B
gezeigt.
Seite 24-28:
Die Schrauben für Tür/Fenster sollten eingefettet werden
um die Montage zu erleichtern.
Montageanleitung Glas/Stegdoppel-platten.
Wichtig vor der Montage beachten!
Bevor Sie beginnen sollten Sie überprüfen ob die
Giebelwände im Lot stehen und Tür(en) und Fenster
perfekt funktionieren.
Die beste Montagereihenfolge:
1) Fenster – 2) Dach – 3) Türen – 4) Giebel – 5) Seiten
Seite 30-33:
Glasmontage (Zeichnung 1 bis 8)
Entfetten Sie die Platten und Profile mit spiritus.
Von unten montieren, ein Glas nach dem andern. Einen 3
mm Silikon-Strang auf die senkrechten Profile auftragen
(mit einer strichpunktierten Linie auf der Zeichnung
markiert). Ein 3 mm Silikon-Strang gibt maximale
Oberflächenheftung. Falls Sie mehr Silikon auftragen
als von uns empfohlen können Sie extra Kartouschen
nachkaufen.
An den gekennzeichneten Punkte sind Glasfedern und
Glashalter zu montieren.
X = Feder, > = Glashalter
Sollte eine Scheibe zu Bruch gehen, nehmen Sie die
Reste vorsichtig heraus und reinigen Sie die Profile mit
einem scharfen Messer von den Silikonresten vor dem
Einsetzen der neuen Scheibe.
Seite 34-37:
Montageanleitung Stegdoppelplatten
Zeichnung 1 zeigt die 3 Typen von Montageleisten. Die
Übersichtszeichnungen an der Seite 34-36 zeigen, wo
sie montiert werden sollen. Die Typenbezeichnung gibt
die Länge in mm an. Eine eventuelle Anpassung wird mit
einer feinen Säge gemacht.
NB! Um Algenbildung zu vermeiden: Neue
Stegdoppelplatten nicht mit Erde in Verbindung bringen.
Notfalls etwas Pappe o.ä. verwenden.
A-Leisten sind wie auf Seite 35-37 gezeigt zu montieren.
Die Platte in die unterste Leiste stecken, leicht nach
außen biegen und in die oberste Leiste einsetzen.
M-Leisten sind, wie auf Seite 35-37 gezeigt, zu
montieren. Das Oberteil der Leiste unter dem Alu-Profil
in der ganzen Länge der Platte einsetzen und die Leiste
danach von oben zurechtklicken.
Eventuelles Versiegeln der Platten
Die Stegdoppelplatten können evt. gegen Insekte
versiegelt werden. Oben mit Alu-Klebeband oder
Silikon verschließen, mit Rücksicht auf den Ablauf
des Kondenswassers unten nur mit Gaze Klebeband
abdichten (im Baumarkt erhältlich).
Ihr Gewächshaus ist jetzt fertigmontiert, aber bitte
folgendes beachten:
Pflegetips
·
Die Türscharniere (Aufhängungen und Schloß oder
Gleitschiene) regelmäßig einfetten.
C
·
·
·
·
Die Dachrinne von Blättern u. dgl. reinigen.
Nacheinstellung der Fenster.
Austausch von gebrochenem Glas.
Reinigung des Hauses mit einem
Desinfektionsmittel vor und nach der Saison.
Wintersicherung
In Schneegebieten empfehlen wir folgende
Wintersicherung:
·
Das Dach mitten im Haus mit einen Balken
unterstützen.
·
Bei starker Schneelast sollten Sie das Dach
freimachen.
·
Machen Sie Sicherungsmaßnahmen gegen evtl.
abstürzende Schneemassen vor.
·
Demontieren Sie die Zylinder für evtl. automatische
Fensteröffner (Extra).
·
Sperren Sie Tür(en) und Fenster so ab, daß ein
Windstoß das Haus nicht beschädigen kann.
Versicherung
Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß nicht alle
Versicherungsgesellschaften automatisch Gewächshäuser versichern. Fragen Sie bei Ihrer Versicherungsgesellschaft nach.
Garantie
Juliana leistet 12 Jahre Garantie, die Austausch oder
Ausbesserung defekter Teile deckt. Stegdoppelplatten,
Glas, Transport, Montage, Fracht und dgl. sind nicht in der
Garantie enthalten. Es wird zwei Jahre Garantie auf eine
eventuellen Lackierung geleistet. Es kann aber Spuren
in der Farbe vorkommen, die vom Aufhängen der Profile
stammen. Die Garantie entfällt, wenn das Haus fehlerhaft
montiert wurde.
Reklamationen
Wir haben strenge Qualitätsansprüche um Ihnen ein
fehlerfreies Produkt zu sichern. Sollten trotzdem Fehler
oder Mängel auftreten, so bitten wir Sie, sofort Ihren
Händler zu kontaktieren. Sie müssen die Reklamation
spezifizieren, indem Sie uns das Gewächshausmodell,
die Komponentennummer sowie die Qualitäts-Kontrollnummer mitteilen.
Lycka till med Ert nya växthus
S
Bäste Kund!
Vi är övertygade om att Ni med hjälp av de noggranna
monteringsanvisningarna kommer att beredas lika stor
glädje av att bygga Ert växthus som de många timmar Ni
kommer att tillbringa i Ert nya växthus.
Monteringsanvisningarna är en kombination av text och
illustrationer, och själva monteringen av växthuset kräver
inga tekniska förutsättningar. Profilerna är packade
i numrerade paket, som motsvarar följdordningen i
monteringsanvisningen. Montera en del i taget, men
observera att alla bultar, muttrar och diverse smådelar är
samlade i påse nr. 0 (specificerade på sidan 12). Varje
delpaket är specificerade på separata komponentlistor.
Alla detaljritningar är markerade med symbol:
Sett inifrån
Sett utifrån.
Säkerhetsråd
·
Montering bör endast ske i torrt och lugnt väder.
·
Använd alltid handskar vid glasmontering.
Växthusglas har skarpa kanter, särskilt när det
går i sönder.
·
Medhjälpare och särskilt barn ska göras
uppmärksamma på att krossat glas är en fara.
Samla upp allt krossat glas och kasta det direkt.
·
Använd eventuellt skyddsglasögon när du sätter
fast flugbenen.
·
Om det behövs en stege placera den på plant
underlag.
·
Det är viktigt att ha en medhjälpare.
Hänvisningar
Kolumnen märkt med
komponenten används.
visar på vilken sida som
Sidan 13:
Fundament
Fundament ingår inte som en del av denna leverans.
Vi rekommenderar dock att Ni köper ett JULIANA
stålfundament i orginal, vilket säkrar Er ett stabilt
fundament, som är lätt att montera. Fundamentet är
underhållsfritt och samtliga beslag följer naturligtvis med.
Om Ni gör ett eget fundament, skall de angivna måtten
vara yttermått.
Om Ni köper ett orginal-fundament, kom ihåg att
beställa formrör av papp eller betong och cement hos
Er återförförsäljare, eftersom dessa delar inte ingår i
leveransen. Ni skall använda ca 75 liter betong och 6
papp-/betongrör ca 800 mm, som nedgräves till frostfritt
djup för fastsättning av nedgjutningsjärn i hörnen och
på mitten. Fundamentet skall vara 100% vågrätt och
vinkelrätt. Det sistnämnda kontrolleras genom s.k.
kryssmätning, d.v.s. att de två diagonalmåtten skall vara
lika.
Verktyg
För montering av växthuset rekommenderar vi de verktyg
som visas på sidan 12.
Sidan 14-23:
Lägg upp komponenterna som bilden visar och montera
därefter i den ordning som teckningen visar. Undvik att
spänna skruvarna helt, förrän hela delkonstruktionen är
monterad
Vintersäkring
Sidan 13:
(Fastsättning i fundament)
När Ni själv konstruerar fundamentet borras hål (7 mm)
i bottenramen mellan alla lodrätta profiler, och sedan
skruvas växthuset fast på fundamentet ( A ).
Om Ni använder orginalfundament så sätts växthuset fast
vi varje lodrätt profil, som visas på ( B ).
Sidan 24-28:
Skruvarna till dörrar och fönster smörjs med såpa eller
diskmedel för lättare montering.
Montering av glas/isolerplast.
Viktigt före montering!
Kontrollera att gavlar och sidor är 100% vågrätt och i
vinkel, samt att dörrar och fönster fungerar perfekt.
Rengör plattor och profiler med aceton.
Bästa monteringsföljden:
1) Fönster – 2) Tak – 3) Dörren – 4) Gavlar – 5) Sidor
Sidan 30-33:
Glasmontering (bild 1-8)
Montera nerifrån ett glas i taget.
Stryk på en 3 mm silikonsträng på lodräta profiler
markerade med en streckad linje på bilden. (3 mm
silikonsträng ger maximalt fäste). Om det behövs mer
silikon kan Ni köpa extra tuber.
Montera fjädrarna och glashållarna som bilden visar.
X =Fjäder, > =Glashållare
Om ett glas går i sönder lutas det försiktigt utåt, och
silikonen lossnas med en skarp kniv.
Skrapa profilen helt ren från silikon innan det sätts i ett
nytt glas.
Sidan 34-37:
Isolerplastmontering
Bild 1 visar de 3 olika monteringslisterna.
Översiktsbilderna på sidan 34-36 visar var de ska
monteras. Beteckningen anger längden i mm. Om listerna
behöver förkortas sågas de lämpligt av med en fintandad
såg.
OBS! För att undgå algbeläggning bör plattorna inte
komma i kontakt med jorden. Använd en bit papp som
underlag.
A-lister monteras som visas på sidan 35-37. Sätt plattan i
nedersta listen, böj plattan lätt utåt och sätt i den i översta
listen.
M-lister monteras som visas på sidan 35-37. Sätt
överdelen av listen i under aluminiumprofilen i hela
plattans längd, och klicka därefter listen på plats uppifrån.
Eventuell försegling av plattor
Plattorna kan ev. förseglas mot insekter. Överst
med aluminiumtejp eller silikon, nederst endast med
dräneringstejp med hänsyn till ev. kondens. (Finns bl. a. i
byggmarknader).
Ditt hus är nu färdigmonterat, men var uppmärksam på
följande:
Underhåll
·
·
·
·
·
Smörj dörrar, gångjärn och glidskenor.
Rengör takrännan för blad och liknande.
Justering av fönster.
Byt ut trasigt glas.
Rengör växthuset med decinficerande medel före
och efter växtsäsong.
D
Konstruktionen av JULIANA‚s växthus är väsentligt
kraftigare än i de flesta konkurrenters växthus. Ändå
rekommenderar vi Er följande tips för att säkra Ert växthus
genom vintern.
·
Staga upp nockprofilen med en stolpe mitt i
växthuset.
·
Tag bort större mängder snö från taket.
·
Se till att förbehåll finns mot nedfallande snö, t.ex
från träd eller hustak.
·
Demontera cylindern till den automatiska
fönsteröppnaren.
·
Lås fast dörr och fönster så att vinden ej får tag och
skadar växthuset.
Försäkring
Var uppmärksam på att inte alla försäkringsbolag
automatiskt försäkrar växthus. Kontakta Ert
försäkringsbolag och teckna försäkring
Garanti
JULIANA ger 12 års garanti, som täcker byte eller
reparation av defekta delar, pga material eller
fabrikationsfel. Garantin täcker inte isolerplast, glas,
transport, montering, frakt etc. Garantin gäller ej för
stormskador (när det blåser mer än 21 sekundmeter).
Det är 2 års garanti vid eventuell lackering. Tänk på att
det kan förekomma märken i lackeringen som kommer
från uppsättningen av profilerna. Garantin bortfaller då
växthuset inte monteras enligt dessa anvisningar.
Reklamationer
Vi ställer höga krav vad gäller kvalitet för att säkra
Er en felfri produkt. Skulle det emellertid uppstå
anledning till reklamation ber vi Er genast kontakta
återförsäljaren genom vilken Ni köpt växthuset.
För att påskynda expeditionen ber vi Er specificera
omfattningen av problemet med hjälp av komponentlistan
i monteringsanvisningen. Var god också ange
kvalitetskontrollnumret.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
avec votre nouvelle serre
F
Cher client,
Le montage de votre nouvelle serre ne demande aucune
expérience technique mais il est très important de suivre
cette instruction de montage strictement.
L’instruction est une combinaison de texte et de dessins.
Les profils sont livrés dans des lots numérotés selon
l’ordre de montage qu’il faut suivre. Finissez un lot à
la fois. Tous les boulons, écrous et d’autres fittings se
trouvent dans le sachet No. 0 (spécification à la page 12).
Vous trouvez une spécification pour chaque lot sur des
listes se référant au lot en question.
Tout dessin en détail contient ces symboles :
Pages 24-28:
Il est recommandable d’enduire les vis des portes/fenêtres
de savon pour faciliter le montage.
Montage du verre et du polycarbonate.
Important avant le montage !
Contrôler que les pignons et les côtes soient à plomb
et d’équerre ainsi que les portes et les fenêtres se
ferment bien.
Nettoyer les plaques et les profils avec de l’acétone.
vu de l’extérieur.
Conseils de sécurité.
•
Le montage doit uniquement se faire par un
temps sec et calme.
•
Toujours utiliser des gants de protection en
montant du verre. Le verre de serres ont des
bords très coupants surtout s’il casse.
•
Quand vous êtes assisté, surtout par des
enfants, ne pas oublier de prévenir du danger.
En cas de brise du verre, ramas-ser et le jeter
soigneusement.
•
Il est conseillé d’utiliser des lunettes de
protection lors du montage des ressorts sur le
verre.
•
Si vous utilisez des échelles prenez soin de les
placer sur une surface plane.
•
Il faut quelqu’un pour vous assister.
Références
La colonne marquée
utiliser le composant.
montre du quel côté il faut
Page 13:
Le fondement
Le fondement ne fait pas partie de la livraison. Un
fondement original est vendu séparément ce qui vous
assure un fondement stable et facile à monter.
Si vous faites votre propre fondement, veuillez noter que
les dimensions indiqées sont des me-sures extérieures.
Si vous achetez un fondement original il vous faut aussi
environ 75 litres de béton et 6 tuyaux en plastique ou
béton de 800 mm qui doivent être placés à une profondeur
‘incongelable’ pour la fixation des angles et des ancres
du milieu.
Le fondément doit être 100% horisontal et d’équerre. Ce
dernier est vérifié en contrôlent que les deux mesures
diagonales soient pareilles.
Outillage
Pour le montage de votre serre il faut prévoir l’outillage
indiqué à la page 12.
Pages 14-23:
Placer les composants comme montré sur le dessin et
les assembler selon l’ordre du montage indiqué sur les
dessins. Ne pas serrer les écrous à fond avant d’avoir fini
l’assemblage entier du lot.
Page 13:
(Fixation du fondement)
Quand vous faites le fondement vous-même il faut percer
des trous de 7 mm dans le cadre de base entre tous
les profils horizontals avant de fixer la maison sur le
fondement (A).
Si vous employez le fondement original, vous fixez la
maison à chaque barreau horizontal comme indiqué (B).
Pages 30-33:
Montage du verre (dessins 1 à 8).
Monter d’en bas un verre à la fois.
Mettre un trait de 3 mm de silicone sur des profils
verticaux indiqués d’une ligne ponctuée sur le dessin.
(Un trait de 3 mm vous assure une fixation optimale).
En cas de manque vous pouvez acheter des tubes
supplémentaires.
Le montage des ressorts et des fixations de verre se fait
comme indiqué.
X = ressort
Du verre éventuellement cassé doit être démonté vers
le dehors et le silicone être détaché avec un couteau de
découpage bien coupant.
Il faut nettoyer le profil à fond avant de remonter un
autre verre.
Pages 34-37:
Le montage du polycarbonate
Le dessin No. 1 montre les 3 types de pro-fils de montage
différents. Le diagram en bas des pages 34-36 montre
où il faut les monter. La désignation du type in-dique la
longeur en mm. En cas d’adap-tation il faut utiliser une
scie fine.
NB ! Pour éviter la formation d’algues ne pas laisser les
plaques en contact avec de la terre. Utiliser du carton pour
mettre en dessous.
Des profils A
Monter comme indiqué à la page 35-37. Placer la plaque
dans le profil en bas, courber la plaque légèrement vers
l’extérieur et la faire entrer dans le profil en haut.
Des profils M
Monter comme indiqué à la page 35-37. Faire entrer le
haut du profil sous le profil alu dans toute la longeur du
profil et faire entrer le profil du haut.
Cachetage éventuel des plaques
Vous pouvez éventuelle cacheter les plaques contres
des insectes. En haut avec du scotch alu ou du sili-cone,
en bas uniquement avec du scotch gaze à cause de la
condensation (se vend dans des magazins de bricolage).
Vous venez d’achever le montage de votre serre, mais
nous vous faisons observer les points suivants:
Entretien
•
•
•
•
•
Dans des régions avec des risques de neige nous vous
recommandons des précautions suivantes:
•
Soutenir le toit au milieu
•
Enlever des quantités de neige importantes
•
Prevoir des chutes de neige des arbres ou des toits
voisins.
•
Démonter des cylindres éventuels des ouvre-toit
automatique (livraison non-standard)
•
Fixer des portes et des fenêtres à cause du vent.
Assurance
Meilleur orde de montage :
1 Fenêtres – 2 Toit – 3 Portes – 4 Pignons – 5 Côtes.
vu de l’intérieur
Précautions d’hiver
Graisser les portes (pentures et fermeture ou profil
coulant)
Nettoyer les chénaux de feuilles etc.
Ajustement des fenêtres.
Changer le vitrage cassé
Nettoyer la serre d’un désinfectant avant et après la
saison.
E
Contacter votre société d’assurance pour vous assurer du
couvrement par votre société de votre serre.
Garantie
JULIANA vous accorde une garantie qui couvre la
réparation ou le remplacement des pièces défec-tueuses.
La garantie ne couvre pas le polycarbonate, le vitrage, le
transport, le montage etc.
Vous êtes accordé 2 ans de garantie sur la laque
éventuel. Veuillez observer que des marques, venant
du pendement des profils lors du vernissage, peuvent
exister. Cette garantie devient caduque si la serre n’est
pas montée confor-mément aux instructions du présent
manuel.
Réclamations
Nous soumettons nos serres à des réstrictions très
sévères pour vous garantir un produit sans défaut. Si
jamais, vous trouvez des défaillances ou des défauts,
nous vous prions de vous adresser immédiatement à
votre agent tout en vous réferant au modèle de serre et
les numéros de référence des composants ansi qu’au
numéro de contrôle de qualité.
Gefeliciteerd met uw nieuwe kas
NL
Beste klant!
Voor de montage van uw nieuwe kas is geen technische
ervaring vereist, maar het is belangrijk dat u deze
handleiding nauwkeurig volgt.
De montagehandleiding is uitgewerkt als een combinatie
van tekst en tekeningen. De profielen zitten in
genummerde verpakkingen die overeenkomen met de
volgorde in de handleiding. Monteer één verpakking per
keer. Alle bouten, moeren en andere benodigdheden
zijn verpakt in zak nr. 0 (zie specificatie op blz. 12). Elke
verpakking staat op een afzonderlijke componentenlijst
gespecificeerd.
Alle detailtekeningen zijn voorzien van een van deze twee
symbolen:
Van binnenuit gezien
Van buitenaf gezien.
Voorzorgsmaatregelen.
•
De montage mag alleen uitgevoerd worden in
droog weer met weinig wind.
•
Gebruik altijd handschoenen bij het monteren
van glas.
•
Het glas voor de kas heeft scherpe kanten,
vooral als het stukgaat.
•
Hulpen, en met name kinderen, moeten erop
gewezen worden dat gebroken glas gevaarlijk
kan zijn. Ruim gebroken glas meteen op en
verpak het goed voordat u het weggooit.
•
Gebruik eventueel een veiligheidsbril terwijl u de
glasklemmen aanbrengt.
•
Als u een ladder gebruikt, moet deze op een
egale onderlaag staan
•
Het is vereist om hulp te hebben.
Verwijzingen.
De kolom met
toont op welke kant(en) de
componenten moeten worden gebruikt.
Blz. 13:
Fundering
De fundering maakt geen deel uit van deze leverantie,
maar een originele fundering is afzonderlijk te koop.
Hiermee bent u van een stabiele fundering verzekerd die
énvoudig te monteren is.
Indien u uw eigen fundering maakt, gelden de
aangegeven maten als buitenmaten.
Indien u een originele fundering koopt, heeft u ook ca. 75
liter beton nodig en 6 kunststof-/betonbuizen van ca. 800
mm die tot vorstvrije diepte worden ingegraven voor het
bevestigen van de hoeken en middenankers. De fundering
moet 100% waterpas en haaks zijn. Het laatstgenoemde
kunt u controleren door te meten of de diagonale
afstanden gelijk zijn.
Gereedschap
Voor de montage van de kas heeft u het op blz.12
afgebeelde gereedschap nodig
Blz. 14-23:
Leg de componenten zoals op de tekening is afgebeeld en
monteer ze daarna in de op de tekeningen aangegeven
volgorde. De moeren niet helemaal vastspannen voordat
heel de deelconstructie gemonteerd is.
Blz. 13:
(Bevestiging op de fundering)
Wanneer u de fundering zelf gemaakt heeft, boort u gaten
(7 mm) in het bodemframe tussen alle verticale profielen,
waarna u de kas op de fundering (A) vastschroeft.
Indien u een originele fundering gebruikt, wordt de kas bij
elke verticale spijl vastgezet, zoals afgebeeld op (B).
Blz. 24-28:
Smeer de schroeven voor de deur/ramen eerst met zeep
in om de montage te vergemakkelijken.
Montage van glas/polycarbonaat.
Voordat u begint!
Controleer eerst dat de gevels en zijkanten loodrecht
en haaks staan en dat deur(en) en ra(a)m(en) feilloos
werken.
Maak de platen en profielen met aceton schoon.
De beste montagevolgorde:
1) Ramen – 2) Dak – 3) Deuren – 4) Voor- & achtergevel
– 5) Zijkanten
Blz. 30-33:
Glasmontage (tekening 1 tot 8) Begin van onderen en
monteer het glas een voor een. Breng een 3 mm streep
silicone aan op verticale profielen die met een gestippelde
streep op de tekening aangeduid staan. (een streep van
3 mm biedt maximale aanhechting). Als u meer dan de
aanbevolen hoeveelheid gebruikt, kunt u extra tubes
kopen.
Monteer de veren en glashouders zoals aangegeven.
X = Veer, > = Glashouder
Evt. gebroken glas voorzichtig naar buiten wippen en de
silicone met een scherp stanleymes losmaken. Het profiel
helemaal schoonschrapen voordat het nieuwe glas
erin gezet wordt.
Blz. 34-37:
Polycarbonaatmontage
Tekening 1 toont de 3 typen monta-geprofielen. De
overzichtstekeningen onderaan blz. 34-36 laten zien waar
ze gemonteerd moeten worden.
De typeaanduiding geeft de lengte in mm aan. Evt.
aanpassen met een fijn getande zaag.
NB! Om algengroei te voorkomen mogen de platen niet
met aarde in aanraking komen. Gebruik een stuk karton
als onderlaag.
Monteer de A-profielen zoals op blz. 35-37 staat
aangegeven. Zet de plaat in het onderste profiel, buig hem
wat naar buiten en zet hem in het bovenste profiel.
Monteer de M-profielen zoals op blz. 35-37 staat
aangegeven. Zet de bovenkant van het profiel onder het
aluminium profiel over de hele lengte van de plaat en klik
het profiel van bovenaf op z’n plaats.
Eventueel dichten van platen
De platen zijn evt. tegen insecten te dichten.
Aan de bovenzijde afdichten met alu-tape of silicone en
aan de onderzijde alleen gaastape met het oog op het
afvoeren van condenswater. (Verkrijgbaar bij de doe-hetzelfzaken).
Nu is de montage van uw kas klaar, maar let op het
volgende:
Onderhoud
•
•
•
Smeer de deuren (scharnieren en slot of glijrail).
Verwijder bladeren e.d. uit de dakgoten.
Stel de ramen bij.
F
•
•
Vervang kapot glas.
Reinig de kas met een ontsmettingsmiddel voor en
na het seizoen.
Wintervoorzorg
In gebieden waar sneeuw kan vallen, raden wij het
volgende aan:
•
Stut de dakrug midden in de kas.
•
Verwijder grote hoeveelheden sneeuw van het dak.
•
Neem voorzorgsmaatregelen tegen neer-stortend
sneeuw van bomen of huisdaken.
•
Demonteer cilinders van eventuele auto-matische
raamopeners (optioneel).
•
Zet deur(en) en ra(a)m(en) vast zodat de wind ze
niet kan beschadigen.
Verzekering
Denk eraan dat niet alle verzekeringsmaatschappijen kassen automatisch verzekeren. Vraag uw
verzekeringsmaatschappij of uw kas gedekt is.
Garantie
Er wordt 12 jaar garantie verleend die omruiling of
reparatie van defecte delen dekt. De garantie omvat niet:
polycarbonaat, glas, transport, montage, vracht e.d.
Er wordt 2 jaar garantie geleverd op evt. lakken. Let op
dat er merken in de verf kunnen voorkomen die ontstaan
zijn door het ophangen van profielen.
De garantie vervalt als de kas niet in overeenstemming
met deze handleiding gemonteerd is.
Reclamaties
Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen om u een
foutloos product te garanderen. Mochten er toch fouten
of gebreken zijn, dient u meteen contact op te nemen met
uw handelaar. Denk eraan het gebrek te specificeren door
het vermelden van het model en componentennummer,
evenals het kwali-teitsnummer.
E
¡Enhorabuena por su nuevo invernadero!
¡Estimado cliente!
Para montar su nuevo invernadero no necesita ninguna
cualificación técnica, sin embargo, es importante que siga
estas instrucciones meticulosamente.
Las instrucciones de montaje se han elaborado en base a
una combinación de texto y dibujos. Los perfiles han sido
envueltos en paquetes enumerados y corresponden a
las siguientes instrucciones de montaje. Deberá montar
cada paquete por separado. Todos los pernos, turcas
y diversas guarniciones se encuentran en la bolsa n° 0
(ver especificación en la página 12). Cada paquete se
especifica por separado en las listas de componentes.
Todos los croquis están señalados con un símbolo:
Visto desde el interior
Visto desde el exterior.
Consejos de seguridad.
•
El montaje solamente debe realizarse con un
clima seco y sin viento.
•
Siempre se debe usar guantes en el montaje de
los cristales. Los cristales para invernaderos
tienen cantos agudos, especialmente si se
rompen.
•
Se debe informar a los ayudantes y
especialmente a los niños que el cristal roto es
un peligro. Se debe recoger inmediatamente los
cristales rotos y eliminarlos con cuidado.
•
Se puede usar gafas de protección al montar los
muelles del cristal.
•
Si utiliza una escalera, ésta debe colocarse en
una superficie plana
•
Es necesario realizar el montaje con un
ayudante.
Referencias
La columna marcada con
indica en qué lateral(es)
el componente debe ser colocado.
Página 13:
Fundamento
El fundamento no es parte de este suministro, sin
embargo, se puede comprar un fundamento por
separado, lo cual le asegurará un fundamento estable y
fácil de montar.
Si construye su propio fundamento, las medidas indicadas
son medidas exteriores.
Si compra un fundamento original, necesitará además
aproximadamente 75 litros de hormigón y 6 tubos de
plástico o de hormigón de aprox. 800 mm, que deben
colocarse a una profundidad libre de heladas, como
soporte de esquinas y anclajes centrales.
El fundamento debe estar 100% nivelado y a escuadra
lo cual se puede comprobar controlando que las dos
medidas diagonales sean idénticas.
Herramientas
Para el montaje del invernadero se necesitan las
herramientas indicadas en la página 12.
Páginas 14-23:
Coloque los componentes como queda indicado en el
dibujo y móntelos según el orden indicado en los dibujos.
No debe apretar las tuercas totalmente hasta finalizar el
montaje de la construcción parcial.
Página 13:
(Fijación al fundamento)
Si Ud. mismo construye el fundamento, debe taladrar
agujeros (7 mm) en el bastidor entre todos los perfiles
verticales, después de lo cual el invernadero se atornilla al
fundamento (A).
Si utiliza un fundamento original, el invernadero se fija en
todas las barras verticales, como queda indicado en (B).
Páginas 24-28:
Los tornillos para las puertas y ventanas deben
engrasarse con jabón para facilitar el montaje.
Montaje de cristal o policarbonato
¡Importante antes de realizar el montaje!
Compruebe que los frontis y los laterales estén a
plomo y a escuadra, y que la(s) puerta(s) y ventana(s)
funcionen perfectamente.
Limpie las placas y perfiles con acetona.
Orden de montaje recomendado:
1) Ventanas – 2) Tejado – 3) Puertas – 4) Frontis – 5)
Laterales
Páginas 30-33:
Montaje de cristales
Montar desde abajo un cristal por separado.
Aplique un cordón de silicona de 3 mm en los perfiles
verticales marcados con una línea punteada en el dibujo.
(Con un cordón de 3 mm obtendrá la mejor adherencia).
Si utiliza más de lo recomendado, puede comprar tubos
adicionales.
Monte los muelles y los soportes de cristal como queda
indicado.
X = muelle, > = soporte de cristal
Los cristales rotos deben sacarse cuidadosamente hacia
afuera, y la silicona puede soltarse con un cuchillo afilado.
El perfil debe estar totalmente limpio antes del
montaje de un nuevo cristal.
Páginas 34-37:
Montaje de policarbonato
El dibujo 1 indica los 3 tipos de listones de montaje.
Los dibujos sinópticos en la parte inferior de las páginas
34-36 indican su colocación. La indicación del tipo indica
la longitud en mm. La adaptación puede realizarse con un
serrucho fino.
¡Nota! Para evitar las algas, las placas no deben tocar
tierra. Se puede utilizar un cartón como apoyo.
Los listones A deben montarse como queda indicado
en la página 35-37. Coloque la placa en el listón inferior,
doble la placa un poco hacia afuera y colóquela en el
listón superior.
Los listones M deben montarse como queda indicado
en la página 35-37. Coloque la parte superior del listón
por debajo del perfil de aluminio en toda la longitud de la
placa, y coloque el listón desde arriba presionando hasta
que se escuche un clic.
Posible selladura de las placas
Si lo desea, las placas pueden sellarse contra insectos.
En la parte superior con cinta adhesiva de aluminio o
silicona, en la parte inferior solamente con cinta adhesiva
de aluminio o cinta adhesiva de gasa tomando en cuenta
el desagüe de agua condensada. (Puede comprarse en
tiendas de bricolaje).
Ahora, su invernadero está montado, sin embargo, debe
prestar atención a lo siguiente:
Mantenimiento
•
Engrase las puertas (bisagras y cerradura o guía de
corredera).
G
•
•
•
•
Limpie el canalón eliminando hojas, etc.
Ajuste las ventanas.
Sustituya cristales rotos.
Limpie el invernadero con un agente desinfectante
antes y después de la temporada de vegetación.
Protección en invierno
En las zonas donde puede haber nevadas recomendamos
la siguiente protección:
•
Soporte del caballete en medio del invernadero.
•
Debe eliminar grandes cantidades de nieve sobre el
tejado.
•
Debe tomar medidas contra la caída de nieve, por
ejemplo desde árboles o tejados de edificios.
•
Debe desmontar los cilindros de eventuales
abridores de ventanas automáticos (complemento
extra).
•
Fije puerta(s) y ventana(s) de modo que el viento no
pueda dañar el invernadero.
Seguros
Tenga en cuenta que no todas las compañías de seguros
automáticamente cubren los invernaderos. Póngase en
contacto con su compañía de seguros para asegurarse de
que el seguro lo cubre.
Garantía
Se ofrece una garantía de 12 meses que incluye la
sustitución o reparación de partes defectuosas. La
garantía no cubre policarbonato, cristal, transporte, etc.
Se ofrece una garantía de 2 año de un posible esmaltado.
Tenga en cuenta, que puede haber marcas en la pintura
que provienen del colgado de los perfiles.
La garantía no será válida en caso de no montar el
invernadero según las instrucciones arriba indicadas.
Reclamaciones
Nuestros requisitos de calidad son muy severas para
poder ofrecerle un producto libre de fallos. Sin embargo,
si encuentra algún defecto o fallo, por favor, póngase
en contacto con su distribuidor. Recuerde especificar el
defecto informando el modelo de invernadero y el número
de componente, además del número de control de la
calidad.
Congratulazioni per la Sua nuova serra
I
Caro Cliente!
Il montaggio della serra non richiede specifiche
conoscenze tecniche ma è essenziale attenersi
scrupolosamente alle istruzioni che seguono.
Le istruzioni per il montaggio includono testo e disegni.
I profili sono confezionati in singole confezioni numerate
che corrispondono alla sequenza delle istruzioni per il
montaggio. Montare il contenuto di una confezione alla
volta. Tutti i bulloni, dadi ed i vari elementi di giunzione
sono raccolti nel sacchetto n° 0 (il cui contenuto è
specificato a pagina 12). Il contenuto di ogni singola
confezione è dettagliato in elenchi separati dei
componenti.
Tutti i disegni dettagliati sono contrassegnati da un
simbolo:
Visto dall’interno
Vista dall’esterno.
Suggerimenti per la sicurezza.
•
Il montaggio va effettuato esclusivamente in
condizioni di tempo asciutto e sereno.
•
Portare sempre guanti per il montaggio degli
elementi in vetro. Il vetro della serra ha dei bordi
molto affilati, specialmente se si frantuma.
•
Occorre far presente alle persone che
collaborano al montaggio della serra - e in
particolare ai bambini - che il vetro frantumato
costituisce un pericolo. Raccogliere subito i
vetri frantumati e provvedere con cura al loro
smaltimento.
•
Si consiglia l’uso di occhiali protettivi al
momento di applicare le molle del vetro.
•
In caso di utilizzo di scale, verificare che la loro
superficie di appoggio sia piana.
•
Per il montaggio sono necessarie almeno due
persone.
Riferimenti
La colonna contrassegnata da indica su
quale/i lato/i il componente dovrà essere applicato.
Pagina 13:
Basamento
Il basamento non è compreso nella fornitura. È possibile
acquistare il basamento originale separatamente. Il
basamento originale assicura una base stabile e facile da
montare.
In caso di un basamento realizzato per conto proprio, le
misure indicate devono essere quelle esterne.
Se si acquista il basamento originale, occorreranno
inoltre circa 75 litri di calcestruzzo e 6 tubi di plastica/
calcestruzzo della lunghezza di circa 800 mm, da mettere
in posa ad una profondità non soggetta a gelate e a cui
fissare il profilo angolare e gli elementi di ancoraggio
centrali.
Il basamento deve essere livellato al 100 % in orizzontale
e avere un’angolatura corretta. Ciò si ottiene verificando
che le due misure diagonali siano uguali.
Utensili
Per assemblare la serra sono necessari gli utensili
illustrati a pagina 12.
Pagina 14-23:
Disporre i componenti come da figura ed eseguire
l’assemblaggio nella sequenza illustrata dai disegni. Non
serrare completamente i dadi prima di aver parzialmente
assemblato tutta la costruzione.
Pagina 13:
(Fissaggio al basamento)
In caso di un basamento costruito per conto proprio, è
necessario praticare dei fori (7 mm) nel telaio di base
tra tutti i profili verticali, dopodiché fissare la serra sul
basamento (A) mediante viti.
In caso di basamento originale, fissare la serra ad ogni
barra verticale, come da figura (B).
Pagina 24-28:
Lubrificare le viti per porte/finestre con sapone per
facilitarne il montaggio.
•
•
•
•
Pulire la grondaia da foglie e simili.
Aggiustare le finestre.
Sostituire eventuali vetri rotti.
Pulire la serra con disinfettante prima e dopo la
stagione di crescita.
Protezione per l’inverno
In caso di zone soggette a nevicate, si raccomanda la
seguente protezione invernale:
•
•
Sostegno per il tetto al centro della serra.
In caso di grande quantità di neve sul tetto, spalare
la neve.
Adottare misure di precauzione contro l’eventuale
caduta di masse di neve, p.es. da un albero o dal
tetto della casa.
Smontare i cilindri di eventuali dispositivi automatici
di apertura (opzionali).
Fissare porta/e e finestra/e affinché il vento non
possa arrecare danni alla serra.
Montaggio di vetro/policarbonato.
Importante! Prima del montaggio:
•
Controllare che i pannelli frontale e posteriore e quelli
laterali siano posizionati e angolati correttamente e
che la porta/e e finestra/e funzionino perfettamente.
Pulire lastre e profili con acetone.
•
Sequenza migliore per il montaggio:
1) Finestre – 2) Tetto – 3) Porte – 4) Pannello frontale/
posteriore – 5) Pannelli laterali
Assicurazione
Attenzione, non tutte le società assicurative coprono
automaticamente le serre. Contattare la propria agenzia di
assicurazione per verificarne la copertura.
Pagina 30-33:
Montaggio delle lastre di vetro (vedere i disegni da 1
a 8)
Montare un vetro alla volta partendo dal basso.
Applicare un filo di silicone di 3 mm sui profili verticali
contrassegnati da una linea tratteggiata nel disegno (un
filo di 3 mm assicura la massima adesione). In caso di un
uso di silicone superiore al dovuto, è possibile acquistarne
tubetti extra.
Montare le molle e i supporti per il vetro come illustrato.
X = Molla
In caso di vetro frantumato, spingerlo con cura verso
l’esterno ed asportare il silicone con un coltello affilato da
tagliatore.
Pulire completamente il profilo prima di inserire il
vetro nuovo.
Pagina 34-37:
Montaggio del policarbonato
Nel disegno 1 sono illustrati i 3 tipi di listelli da montaggio;
gli schemi presenti in basso a pagina 34-36 illustrano il
punto in cui vanno montati. La denominazione del tipo
indica la lunghezza in mm. Se necessario, adattare la
lunghezza dei listelli utilizzando una sega dai denti fini.
NB: al fine di impedire la formazione di alghe, le lastre
non dovranno venire a contatto con la terra. Utilizza come
protezione del cartone.
Listelli A: da montare come illustrato a pagina 35-37.
Inserire la lastra nel listello inferiore, piegare la lastra
leggermente verso l’esterno ed inserirla nel listello
superiore.
Listelli M: da montare come illustrato a pagina 35-37.
Inserire la parte superiore del listello sotto il profilo in
alluminio per tutta la lunghezza e quindi posizionare il
listello spingendolo dall’alto.
Eventuale sigillatura delle lastre
E’ possibile sigillare le lastre contro gli insetti.
In alto con nastro adesivo in alluminio oppure silicone, in
basso con nastro adesivo in alluminio oppure con nastro
adesivo garzato per via dello scarico della condensa
(acquistabili presso i centri di bricolage).
A questo punto il montaggio della serra è ultimato. Fare
attenzione a quanto segue:
Manutenzione
•
Lubrificare le porte (cerniere e serratura o guida).
H
•
Garanzia
La garanzia di 12 anni che accompagna la serra copre
la sostituzione o la riparazione dei componenti difettosi.
La garanzia non comprende il policarbonato, il vetro, il
trasporto, il montaggio, ecc.
Un’eventuale verniciatura è coperta da 2 anno di garanzia.
Notare che possono essere presenti segni dovuti ai profili
appesi.
La garanzia decade nel caso in cui caso la serra non sia
stata montata conformemente a queste istruzioni.
Reclami
Seguiamo procedure di controllo molto severe al fine di
assicurare un prodotto privo di difetti; qualora ne vengano
rilevati, contattare il rivenditore. Ricordare di specificare il
difetto, comunicando il modello della serra e il numero del
componente insieme al numero di controllo di qualità.
FIN
Onnittelut JULIANA-kasvihuoneen hankinnan johdosta
Arvoisa asiakas!
Tärkeää Lasin/kennolevyn asennukseen!
Olemme yrittäneet tehdä nämä ohjeet mahdollisimman
selviksi ja yksinkertai-siksi.
Osat on numeroiduissa pakkauksissa
Kuvat ovat merkitty seuraavilla symboleilla:
Tarkista ristimitat ennen oven ja tuuletusluukkujen
lasitusta.
Puhdista profiilit tarvittaessa asetonilla oven ja
luukkujen silikonin kiinnityksen varmistamiseksi.
sisäpuolelta katsottuna
Lasitus seuraavassa järjestyksessä:
1) Luukut - 2) Katto - 3) Ovi - 4) Päädyt - 5) Sivut
ulkopuolelta katsottuna.
Sivut 30-33:
Lasitus (piirrokset 1-8)
Lasitus aloitetaan alaosasta. Laita piirroksessa
katkoviivalla merkittyihin kohtiin profiileissa korkeintaan
3 mm yhtäjaksoinen vana silikonia. Alaosaan ei tarvitse
silikonia.eikä räystäsprofiiliin.
Lasin kiinnittimet asennetaan ohjeessa merkittyihin
paikkoihin seuraavasti.
X = Alumiinihelat, > = Lasinjouset
Yleisohjeita
·
Tee kasvihuoneelle hyvä perustus.
·
Asettele osat maahan piirrosten näyttämässä
järjestyksessä ennen kokoamista.
·
Profiilissa on ura ruuvia varten. Laita ruuvi
uraan kiskon päästä. Kysy kauppiaaltasi
erikoiskantaruuveja, joilla jälkiasennus onnistuu
helposti osia irroittamatta.
·
Varmista, että kasvihuone on suorassa ennen lasien
tai kennolevyjen asentamista. Puhdista runko
ennen lasien asentamista. Asenna lasit paikoilleen
tuulettoman ja kuivan sään aikana.
·
Kattoluukkujen lasit/levyt kiinnitetään silikonilla
ennen niiden paikalleen asennusta.
Viitteet
merkitty sarake osoittaa sivua, joilla osaa käytetään.
Sivu 13:
Perestus
Perustus ei kuulu vakiovarusteisiin. Hankkimalla valmiin
alkuperäisen metalliperustuksen säästät aikaa ja vaivaa.
Voit myös tehdä perustuksen itse. Voit myös tehdä
perustuksen itse.
Julianan Teräsperustukseen tarvitset lisäksi sementtiä
ja 4-6 kpl (ks. piirros) muovisia vähintään 80 cm lieriöitä
maa-ankkurien valamiseen kulmiin ja pidemmissä
malleissa myös keskelle sivuseinää. Tarkista mittaamalla,
että perustan ristimitat ovat täsmälleen samat ja
vesivaakalla että perustus on vaakasuorassa
Työkalut
Lasin rikkoontuessa poista varovasti lasit ja silikonit
terävän terän avulla Puhdista profiili hyvin ennen uuden
asentamista
Sivut 34-37:
Kennolevyjen asennus
Piirros 1 esittää 3 erilaista muovilistaa. Sivujen 34-36
alaosassa olevissa kuvissa näytetään näiden listojen
asennus. Tyyppikuvaus ilmoittaa pituuden milimetreissä.
Mahdolliset listojen lyhennykset kannattaa tehdä
hienoteräisellä sahalla esim. rautasahalla.
HUOM! Estääksesi levän ja sammaleen muodostumisen
kennoihin, kennolevyt eivät saa olla koskutuksessa
maahan. Aseta kennolevyt esim pahvin päälle.
A-listat asennetaan kuten on esitetty sivulla 35-37. Aseta
kennolevy alaprofiiliin, taivuta levyä kevyesti ulospäin ja
aseta yläreuna yläprofiiliin.
M-listat asennetaan kuten sivulla 35-37 näytetään. Paina
lista vähän kerrallaan profiiliin kiinni. Tarkista valmiiksi
sivun 16 piirroksesta mihin listat asennetaan. Päädyn listat
leikataan esim. puutarhasaksilla oikeaan pituuteen.
Kennolevyjen tiivistäminen
Kennolevyt voidaan tiivistää hyönteisten pääsyä
vastaan. Sulje yläreuna alu-teipillä tai silikonilla. Alareuna
ainoastaan alu-teipillä, jotta kosteus pääsee ulos.
(saatavilla rautakaupoista).
Tarvittavat työkalut näet sivulla 1 olevassa piirroksessa
-muista myös tikkaat ja kennolevymallissa pienet
puutarhasakset listojen katkaisuun.
Nyt kasvihuoneesi on valmis ja voit asentaa mahdolliset
lisävarusteet. Huomio lisäksi seuraavat:
Sivut 14-23:
Asettele osat makuulleen kuvan piirroksen mukaan.
Kiristä mutterit vasta kun tarvittavat pultit on aseteltu
kohdalleen vaakatukea 19 ja ovikarmia 16 varten.
Huom! Alumiinimuttereista menee jengat pilalle liikaa
kiristettäessä. Kulmat kiristetään lopullisesti vasta kun
sivuseinät ja harjaosa liitetään päätyihin.
•
•
•
•
Sivu 13:
(Perustukseen kiinnitys)
Poraa itsetehtyä perustusta varten 7 mm reikä
kiinnitysruuvia varten joka väliin. Julianan valmiin
perustuksen kiinnitys tapahtuu perustuksen mukana
tulevien osien avulla (kuva B).
Suosittelemme seuraavia toimenpiteitä kasvihuoneen
suojaamiseksi talven varalta:
•
Kasvihuoneen katolle kasaantuva lumi ja jää on
poistettava varovasti.
•
Muovipeite auttaa em. pois liukumista.
•
Varmista, ettei huoneen päälle pääse putoamaan
mitään katoilta tai puista.
•
Poista automaattisten tuuletus-luukunavaajien
sylinterit (lisävaruste).
•
Lukitse ovi ja tuuletusluukut estääksesi tuulen
aiheuttamat vauriot.
Sivut 24-28:
Porakone ja siihen tähtipää pz2 on tässä vaiheessa hyvä
apuväline. Kastele itseporautuvien ruuvien kärjet öljyyn tai
laita muuta liukastetta ruuvaamisen helpottamiseksi. Osa
68a kiinnitetään vasta oven ollessa paikallaan.
Huolto
Öljyä ovet ym. (saranat ja lukko).
Puhdista räystäskourut roskista ym.
Tarkista ovet ja tuuletusluukut.
Puhdista ja desinfio kasvihuone ennen ja jälkeen
kasvukauden.
Talvisäilytys
I
Vakuutusturva
Tarkista että kasvihuoneesi sisältyy vakuutukseesi. Ota
yhteyttä vakuutusyhtiöösi tarkistaaksesi vakuutusturvasi.
Takuu
JULIANAn takuu on voimassa 12 vuotta ja se kattaa
puuttuvien tai valmistusvirheellisten osien vaihdon tai
korjaamisen ja koskee vain oikein asennettuja huoneita.
Takuu ei koske kennolevyjä eikä laseja, eikä korvaa
välillisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat esim. kuljetuksista, työpalkoista, asennuksesta ja rahdista.
JULIANA myöntää 2 vuoden takuun maalatuille pinnoille.
Hvom! Maalatoille voi vaurioitua, mikäli profiilit pääsevät
vääntymään.
Huomautukset
Lasin rikkoontuessa poista varovasti lasit ja silikonit
terävän terän avulla Puhdista profiili hyvin ennen uuden
asentamista. Huomautusten osalta sinun tulee ottaa
yhteyttä myyjään. Määrittele puute tai vika kasausohjeen
avulla.
Oversigt - Survey - Übersicht - Översikt - Vue d´ensemble
Overzicht - Resumen - Schema - Sisällys
13
14 - 15
Værktøj - Tools Werkzeug - Verktyg - Outillage
- Gereedschap
Herramientas - Utensili Työkalut
16 - 20
21
22 - 23
Fittings - Raccorderie Hulpstukken - Garnitures Accesorios - Osat
24 - 26
0
27 - 28
#
30 - 37
12
9x12
9,9
9x14
12,1
17
14-18
2
2
2
18
14-18
4
4
4
169
181
193
80/81 13-27
29
9x10
8,3
84
26
2
2
2
2
2
2
430
26
4
4
4
431
26
2
2
2
Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires
Toebehoren - Accesorios - Accessori - Lisävarusteet
9,9
8,3
B
A
7 mm
13
9,9
12,1
Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon derrière Achtergevel - Frontis trasero - Pannello posteriore - Peräpääty
11
6
13
26
18
15
14
17
7
23
21
1
8
14
29
25
22A
2
9
M6x15
18
22
3
12
10
M6x15
23
20
4
M6x15
14
5
1901
2
#
mm
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
14
1450
2
2
2
20
2672
1
1
1
2
1
23
14
21
M6x11
21
1938
1
1
1
22
1938
1
1
1
22A
2295
1
1
1
23
1562
2
2
2
25
1576
1
1
1
26
1576
1
1
1
29
2660
1
1
1
17
1
1
1
18
2
2
2
M6x15
20
20
4
3
22A
22
23
20
14
20
Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon derrière Achtergevel - Frontis trasero - Pannello posteriore - Peräpääty
5
6
7
29
14
18
14
20
23
8
29
21
9
10
29
29
18
14
29
22
22A
11
23
12
13
26
26
25
14
14
18
18
23
29
23
29
14
15
21
15
26
26
25
25
25
17
22
17
22A
22A
15
Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant
Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty
15
9
17
16
21
18
14
11-2
17
65-2
65-1
15
19
20
12-2
13-2
2
18
11
7
1
65-2
19
10
19
14
M6x15
12-1
M6x15
16
13
18
3
10
13-1
8
M6x15
12
11-1
4
14
M6x15
5
6
#
mm
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
10
2672
1
1
1
11-1
11-2
1782
1782
1
1
1
1
1
1
12-1
12-2
2106
2106
1
1
1
1
1
1
13-1
13-2
1686
1686
1
1
1
1
1
1
14
1450
2
2
2
15
1576
1
1
1
16
1576
1
1
1
19
969
2
2
2
65-1
707
1
1
1
1901
1
2
1
11-2
14
10
10
4
3
12-2
10
17
1
1
1
18
2
2
2
65-2
2
2
2
12-1
13-2
16
10
13-1
Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant
Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty
5
6
7
14
11-1
11-2
10
10
13-2
8
9
10
18
14
13-1
11-1
19
13-2
11
12
19
11-2
13
19
18
19
13-1
12-2
14
14
19
11-1
15
16
15
16
19
14
1073
18
12-1
18
13-1
19
19
13-2
17
14
Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant
Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty
17
18
19
15
16
16
65-1
65-2
65-2
65-1
11-2
12-1
12-2
20
21
16
15
15
17
11-1
18
Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant
Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty
9
5
16
11
14
18
14
19-1
13
1
19-2
6
12
17
12A
12
13
15
8
2
M6x15
12
19-1
10
18
M6x15
14
3
Tilkøb – Extra buy - Zukauf
Dobbeltdør - Double door – Dobbeltür
#
mm
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
10
2672
1
1
1
12
1924
2
2
2
12A
365
1
1
1
13
1562
2
2
2
14
1450
2
2
2
15
1576
1
1
1
16
1576
1
1
1
19-1
730
2
2
2
1901
1
7
13
10
4
2
1
14
13
12
10
10
4
3
12
19-2 1242
1
1
1
17
1
1
1
18
2
2
2
13
10
19
14
10
Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant
Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty
5
6
7
18
14
18
19-1
19-1
13
19-1
12
13
8
14
9
10
15
16
14
18
19-1
12
18
19-1
19-1
13
11
13
14
12
13
15
16
12A
19-2
19-2
19-2
12
12
14
16
15
12A
17
20
Sider - Sides - Seiten - Sidor - Cötés - Zijkanten
Laterales - Pannelli laterali - Sivut
3
33
1
4
31
2
M6x15
32
31
M6x15
31
M6x15
31
30
M6x15
31
33
M6x15
1901
3
#
mm
9x10
8,3
30
2896
2
30
3614
30
4332
31
1450
32
2896
32
3614
32
4332
33
1613
9x12
9,9
9x14
12,1
2
1
31
33
2
2
6
8
10
2
2
4
3
2
4
30
30
4
32
32
4
33
31
31
21
Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto
4
50
53
6
52
5
9
51
1
2
8
7
3
1901
5
#
mm
9x10
8,3
50
2896
1
50
3614
50
4332
51
1575
9x12
9,9
9x14
12,1
1
4
5
1
6
8
10
52
1729
4
4
4
53
250
3
4
5
1
2
4
5
1
2
1
2
1
2
3
3
3
3
22
Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto
1
2
3
16
16
32
33
14
32
18
18
29
29
14
14
13
4
20
30
13
5
6
50
50
50
15
16
16
15
17
17
22A
7
51
51
52
22A
8
9
50
51
52
51
53
32
32
31
51
51
33
31
23
Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi
630
670
4
600
605
8
670
630
660
635
650
640
2
670
3
5
6
7
620
625
670
630
1
1901
6
#
mm
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
600
912
1
1
1
605
912
1
1
1
620
1012
1
1
1
625
1012
1
1
1
2
1
625
630
602
3
3
3
635
602
1
1
1
640
698
1
1
1
4
4
4
670
620
630
660
3,5x16
630
4
3
640
671 - 4,2x13
671
635
630
670
625
24
600
Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi
5
6
7
640
640
640
635
635
650
650
650
625
635
625
625
9
8
10
73B
12-2
3,5x16
68B
670
68A
671
3-4mm.
6mm.
11
77
671
10
11
9
12-1
12-1
12
12
12-2
671
690
12-1
25
Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi
63
19-3
63
62
3
5
64
64
62
60
60
2
Tilkøb – Extra buy - Zukauf
Dobbeltdør - Double door – Dobbeltür
1901
6
#
mm
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
60
1897
4
4
4
62
600
8
8
8
19-3 2410
1
1
1
63
1012
8
8
8
64
357
2
2
2
3
4
63
62
1
63
62
2
1
#69 - SKUMLISTE
60
60
62
69
62
69
66
66
66 - 3,5x25
63
5
4
19-2
X2
16
19-3
16
19-3
62
64
60
66
10
63
26
68
Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres
Ramen - Ventanas - Finestre - Luukut
1
7070
71
2
3
71
5
72
4
73
6
1901
7
#
mm
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
70
700
2
4
4
71
585
4
8
8
72
700
2
4
4
73
510
2
4
4
75
732
2
4
4
2
1
70
70
71
M5x8
71
4
3
71
M5x8
71
72
27
72
Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres
Ramen - Ventanas - Finestre - Luukut
5
6
7
72
73D
73B
78F - M5x20
73D
73C
73
50
73
12
73E
78B - M5x20
9
8
78 - M5x8
10
72
78 - M5x8
77
75
73E
71
72
75
51
73
51
51
11
50
71
72
9
71
51
70
73
72
71
11
10
75
51
12
73-1
8
51
82
50
28
Nedløb - Downpipe - Fallrohr - Stuprör - Tuyan de descente - Goot - Canalón Scarico - Syöksytorvet
4
32
14
1
3
14
14
14
2
30
1901
7
#
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
84
2
2
2
2
2
2
430
4
4
4
431
2
2
2
2
1
14
32
84
14
430
6mm.
430
4
3
32
32
84
14
6mm.
430
14
431
29
- Glas-- Stuprör
Glass - Verre
- Cristales
- Vetro
- Lasit - Goot - Canalón Nedløb - Downpipe - 3mm.
Fallrohr
- Tuyan
de
descente
6 mm.-Polycarnonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten - Isolerplast - Polycarbonaat - Policarbonato - Kennolevyt
Scarico - Syöksytorvet
3 mm.
glas
9x10 9x12 9x14
8,3
9,9 12,1
#
mm
Ba
460x610
8
8
Bb1
594x594
1
1
1
Bb2
594x694
1
1
1
8
Bc
460x29/328
2
2
2
Bd
460x340/637
2
2
2
Be1
680x154/370/154
1
1
1
Cn
590x15/400
4
4
4
Cp
590x480
2
2
2
Cc
700x25/475
4
4
4
Co
590x610
4
4
4
Ca
Ck
Cl
700x610
40
48
56
700x390
8
10
12
590x517
4
4
4
Cg
590x690
2
2
2
Da
Db
Dc
700x270
12
14
16
590x270
2
2
2
460x270
4
4
4
82
X
304
348
408
83
>
122 134 150
4
5
6
Pakke Glasstykker
Antal pakker
8.3 9.9 12.1
90249 Ba - Bb1- Bb2 1
1
1
Bc - Bd - Be1
90260 Cn-Cp-Cc-Co 1
1
1
90261 Cl- Ca
90205 Ck- Ca
90262 /
90263 / Ck- Ca- Da
90264 Cg- Da
Db- Dc
1
4
1
1
4
1
1
1
4
2
1
6 mm.
poly
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
458 X
1461 / 1761
1
1
1
458 X
1761 / 1461
1
1
1
#
6 mm PC
Al
Ar
Bl
458 X
1773 / 2073
1
1
1
Br
458 X
2073 / 1773
1
1
1
A1l
700 X
1461 / 1919
2
2
2
700 X
1919 / 1461
2
2
2
B1l
588 X
1932 / 2317
1
1
1
588 X
2317 / 1932
Cl
590 X
9 / 395
Cr
C
590 X
395 / 9
682 X
150 / 375 / 150
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
D
702 X 1443
8
10
12
E
702 X 1570
6
6
8
F
702 X 975
2
4
4
X
702 X 608
2
4
4
Y
596 X 513
4
4
4
Y1
595 X 590
1
1
1
Y2
595 X 690
1
1
1
Y3
596 X 688
2
2
2
30
#
mm
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
A
684
40
48
56
U
590
14
14
14
U
602
4
4
4
U
702
7
11
11
U
850
6
6
6
Tilkøb – Extra buy - Zukauf
- til/to/zu: 6 mm. poly 6 mm.
poly
A1r
B1r
6 mm.
poly
#
mm
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
M
1000
6
10
10
M
1450
16
20
24
M
1490
4
4
4
M
1575
12
12
16
M
1950
8
8
8
M
2350
2
2
2
M
2540
2
2
2
Glas - Glass - Verre - Cristales - Vetro - Lasit
1
2
3mm
3
4
5
10-2
0m
m
82(X)
6
7
8
10-15 mm
83(>)
31
Glas - Glass - Verre - Cristales - Vetro - Lasit
X
X
X
X X
X X
XBcX Bd
> >
> X
X
XX >
X
X
X
69-1
69-1
>>
X
> X
XX >
Ba
X> >
X
XDcXX > >
XX DcX
X
Ca
Ca
>
X
X
>
>
>
Ba
>
X >
Bb2
69-1
XX
Ca
X
X
Ba
>
>
>
X X
>
>
Ck
XX
>
Ck
X X
X X
Bd X
Ck
X
X
X X
XX
> > XBc
X
X
X
>
XX
XX >
XX
Ca
Ba
Bb1
Ba
Ca
Ca
X
X
Ba
Be1
Ca
X
X
Ba
69-1
Ca
>
XX >
>
>
>
>
XX
XX
XX
Ca
>
Ca
Ca
>
Ba
>
>
Ca
X Da
> XX
X
>
X
X> >
X Da
> X
>
X Dc XX> >
XX
XX Dc X X Da
X
#69-1 - SKUMLISTE 2mm.
XX
X
X
X
>
X
X
X
>
Cc
X
>
>
XX
X
X
Co
>
X X>
>
Co
X>
X Da >X >
X
XX
X
X X
Co
>
>
X X
XX
Ca
Ca
X
Cc
>
Co
>
X X>
Ca
>
>
X
> X
X
X
Cp
>
X X>
Ca
Ca
Cn
X
> X>
XX
Cp
Ca
>
X
Cn
Ca
X
Ca
X X>
>
>
XX
>
>
Ck
Ck
XX
>
XX
>
460x610
8
8
8
Bb1
594x594
1
1
1
Bb2
594x694
1
1
1
Bc
460x29/328
2
2
2
Bd
460x340/637
2
2
2
Be1
680x154/370/154
1
1
1
Cn
590x15/400
2
2
2
Cp
590x480
2
2
2
Cc
700x25/475
2
2
2
Co
590x610
4
4
4
Ca
Ck
Cl
700x610
36
44
52
700x390
8
10
12
700x270
10
12
14
590x270
2
2
2
460x270
4
4
4
304
20
348
20
408
20
Cg
Da
Db
Dc
590x517
590x690
X
82
X
83
>
>
Ca
Ca
>
XX
>
Ca
>
>
Ca
Ca
>
X Da
Db X X >
> XX
>
X
X
X Db >X
X Da
X >
X
>
X
X
>
XX
X Da >
X X Da
XX
32
122 134 150
5
6
Pakke Glasstykker
Ck
Ca
>
XX
>
XX
Ca
>
Ba
4
X X
X X
X X
>
XX
mm
Ca
>
XX
>
9x10 9x12 9x14
8,3
9,9 12,1
#
Antal pakker
8.3 9.9 12.1
90249 Ba - Bb1- Bb2 1
1
1
Bc - Bd - Be1
90260 Cn-Cp-Cc-Co 1
1
1
90261 Cl- Ca
90205 Ck- Ca
90262 /
90263 / Ck- Ca- Da
90264 Cg- Da
Db- Dc
1
4
1
1
4
1
1
1
4
2
1
Glas - Glass - Verre - Cristales - Vetro - Lasit
X
X Cn
X X
X
X Cc
>
X
Cn
Cl
X
>
X
X
X
>
>
X
Cl
X
Cc
>
X
Cg
Ca
Cg
Ca
X
X>
X Da >X
X
XX
>
Cl
>
X
X
>
X
Cc
X
>
>
XX
>
X
Cn
>
Co
>
Co
XX
XX
X
X X
X
Cc
>
>
Ca
X X>
Ca
XX
>
X
> XX
>
X
>
>
Da
>
XX
>
>
>
XX
Bb1
594x594
Bb2
594x694
Bc
460x29/328
Bd
460x340/637
Be1
680x154/370/154
Cn
590x15/400
4
4
4
Cp
590x480
2
2
2
Cc
700x25/475
4
4
4
Co
590x610
4
4
4
Ca
Ck
Cl
700x610
40
48
56
700x390
8
10
12
590x517
4
4
4
590x690
2
2
2
700x270
12
14
16
590x270
2
2
2
460x270
82
X
304 348 408
83
>
122 134 150
X X
>
Ca
>
XX
>
Da
33
X
> XX
X
Da
>
Ca
>
5
6
Pakke Glasstykker
Ck
Ca
Ca
X
> X
XX
460x610
Cg
Da
Db
Dc
>
Ca
XX
>
Ba
4
XX
XX
>
mm
Ca
Ca
XX
XX
Ca
>
X X
X X
>
XX
Ca
>
Db X X >
X
X Db >X
X >
X
X Da >
>
Da
Ck
Ck
>
XX
Ca
>
X X
Ca
>
>
Ca
XX
>
>
Ca
Da
Ca
>
Co
Co
X>
X Da >X >
X
XX
XX
X
> X
>
XX
Ca
>
X
X
>
X
X
Cp
>
X X>
Ca
Ca
>
Ca
Ck
XX
XX
>
X
Cn
X
> X>
XX
>
X X>
>
X X>
X X
>
>
X X
Ca
Ca
X
X
Cp
Ca
Ck
X
> X
XX
Tilkøb – Extra buy - Zukauf
Dobbeltdør - Double door – Dobbeltür
X
XX
>
X
X
>
>
Ck
X >
X Da >
X
Ca
Ca
XX
Cl
X
>
>
>
>
X X
Ca
X
>
X
Ca
Ca
Ca
>
X
Ca
X
X
X
9x10 9x12 9x14
8,3
9,9 12,1
#
>
Da
Antal pakker
8.3 9.9 12.1
90249 Ba - Bb1- Bb2 1
1
1
Bc - Bd - Be1
90260 Cn-Cp-Cc-Co 1
1
1
90261 Cl- Ca
90205 Ck- Ca
90262 /
90263 / Ck- Ca- Da
90264 Cg- Da
Db- Dc
1
4
1
1
4
1
1
1
4
2
1
Polycarnonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten - Isolerplast
Polycarbonaat - Policarbonato - Kennolevyt
Br
X
XX
XA
684
X XA
684
U702
X
5
M-1490
M1450
M-1950
M-1950
M-2350
M-2350
X
84
X A6
4
X
6
A 8
A684
X
X
X
4
A68
84 X
X A6 4 X X
A68
XX
A1r
XX
D
D
XX
XXA
XX
A
684
40
48
56
U
590
4
4
4
U
602
4
4
4
U
702
7
11
11
U
850
4
4
4
304
20
348
20
408
20
X
X
#
mm
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
M
1000
4
8
8
M
1450
16
20
24
M
1490
4
4
4
M
1575
12
12
16
M
1950
8
8
8
M
2350
2
2
2
M
2540
2
2
2
A6
84
4
X X
D
XX
XX
684
9x14
12,1
0
M-1950
M-1950
F
E
X
5
0
57 100
M
X
00
M-1490
X
X
A684
M1
X XA
684
B1r
XX
X
9x12
9,9
Tilkøb – Extra buy - Zukauf
X U702
5
4
XX
B1l
XX
X A68
50
XX
A1l
X
X X
U8
XX
4
4
A684
57
X
X
M1
U
E
5
57
XX
X
X
M1
50
X
U8
0
85
X
9x10
8,3
4
A68
XX
A68
XX
M1
U8
mm
82
XX
A68
X X
D
XX
M1450
M1450
A684
X
XX
0
D
D
XX
U602
#69-1 - SKUMLISTE 2mm.
4
M1450
M1450
84X
A6
4
X
A68
X
4 X
A68
A68
Ar
69-1 69-1
A684
X
A684
M1450
M1450
M-2540
X
X
XX
X
X
X X
A684
XX
M-1490
M1450
U602
Y2
X
X
F
M1450
M1450
X
M-1950
M-1950
M-2540
M-1950
M-1950
M-1490
4
X
0
X
A6 X
8
0
00
U602
M1
69-1
Bl
XX
X
69-1
5
57
X
9
U5
Al
Y1
E
#
X
X
X
0
XX
X
A684 X
X
E
5
57
X
9
U5
X
X 702
U
M1
X
0
X
X
X
U602
9
U5
X
X
U702
M1
XX
U5 X
X
XC
X
0
5
5 7 00
M1 M1
X
90
A684
Standard
A684
U702
A68
XX
4
A68
34
XX
4
A68
Polycarnonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten - Isolerplast
Polycarbonaat - Policarbonato - Kennolevyt
#
6 mm PC
Al
458 X
1461 / 1761
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
1
1
1
Ar
458 X
1761 / 1461
1
1
1
Bl
458 X
1773 / 2073
1
1
1
Br
458 X
2073 / 1773
1
1
1
A1l
700 X
1461 / 1919
1
1
1
A1r
700 X
1919 / 1461
1
1
1
588 X
B1l
1932 / 2317
1
1
1
B1r
588 X
2317 / 1932
1
1
1
Cl
590 X
9 / 395
590 X
395 / 9
682 X
1
1
1
D
702 X 1443
8
10
12
E
702 X 1570
6
6
8
F
702 X 975
2
4
4
X
702 X 608
2
4
4
Y
596 X 513
Y1
595 X 590
1
1
1
Y2
595 X 690
1
1
1
Y3
596 X 688
Cr
C
150 / 375 / 150
Silicone
1
82(X)
2
3
A
M
35
Polycarnonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten - Isolerplast
Polycarbonaat - Policarbonato - Kennolevyt
A684 X
X
0
X
X
U5
90
Y
0
D
90
XA
684
Tilkøb – Extra buy - Zukauf
Dobbeltdør - Double door – Dobbeltür
X
0
X A684
X
684
A684 X X A
4
X
M1450
M1450
X
A1
D
D
A6
84
XX
A6
84
X X
4
A68
9x12
9,9
9x14
12,1
A
684
40
48
56
U
590
14
14
14
U
602
U
702
6
10
10
U
850
6
6
6
82
X
304
348
408
#
mm
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
M
1000
6
10
10
M
1450
16
20
24
M
1490
4
4
4
M
1575
12
12
16
M
1950
6
6
6
M
2350
2
2
2
M
2540
D
XX
XX
XX
XX
9x10
8,3
X
X X A68
XX
684
XX A
M-1490
M1450
XX
M1450
M1450
E
B1
M-1950
M-1950
M-2350
M-2350
X
0
M-1950
M-1950
00
X
mm
Tilkøb – Extra buy - Zukauf
F
A684
D
#
4
A68
X X
5
0
57 1 0 0
M
X
M1
M-1490
4
A68
X
X
M1
5
57
50
XX
A6
84
X
X
A684
U8
XA
684
XX
E
XX
B1
X
4
A68
XX
X U702
X X
XX
A1
X
X
5
57
XX
M1
X
U
X
X
50
XX
0
85
D
A684
M1
U8
X
5
U8
4
A68
X X
U702
A684
XX
U5
84
X A6
XX
4 XX
A68
X X
Y
U59
M1450
M1450
U59
M-1490
90
A1r
M-1950
U5
A684
XX
A
X X
Y3
0
X
A684
XX
684
M1450
M-1950
Y3
X
0
M-1490
00
50
U8
X
X
U59
X
F
E
0
5
5 7 100
M
M1
5
U590
U590
X
4
M1
5
XX
X
X
Y
X
57
57
E
U590
X A68
A684
X
U590
X
X
M1
Y
X
X
X
U590
U8
A1l
U590
U590
X
50
Cr
X
X
M1
0
02
U7
Cl
U59
X 702
U
M1450
M1450
02
U7
M-1000
M-1000
X
Standard
A684
U702
4
A68
XX
36
4
A68
X
X
Polycarnonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten - Isolerplast
Polycarbonaat - Policarbonato - Kennolevyt
#
6 mm PC
Al
458 X
1461 / 1761
9x10
8,3
9x12
9,9
9x14
12,1
Silicone
1
82(X)
458 X
Ar
1761 / 1461
Bl
458 X
1773 / 2073
Br
458 X
2073 / 1773
A1l
700 X
1461 / 1919
2
2
2
A1r
700 X
1919 / 1461
2
2
2
B1l
588 X
1932 / 2317
1
1
1
B1r
588 X
2317 / 1932
1
1
1
Cl
590 X
9 / 395
Cr
C
590 X
395 / 9
682 X
2
1
1
1
1
1
1
3
150 / 375 / 150
D
702 X 1443
8
10
12
E
702 X 1570
6
6
8
F
702 X 975
2
4
4
X
702 X 608
2
4
4
Y
596 X 513
4
4
4
Y1
595 X 590
Y2
595 X 690
Y3
596 X 688
2
2
2
A
M
37
This product is delivered by a company in the Juliana Group - www.juliana.com
38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising