Bruksanvisning (2147 kB

Bruksanvisning (2147 kB
001-097
Bruksanvisning för borrhammare
Bruksanvisning for borhammer
Instrukcja obsługi młotowiertarki
User Instructions for rotary hammer drill
SVENSKA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
SÄKERHETSANVISNINGAR����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg�������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Symboler ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
TEKNISKA DATA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
BESKRIVNING����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
montering������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
HANDHAVANDE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Inställning av borrhammarens olika funktioner������������������������������������������������������������������������������������� 11
Förberedelse av arbetsstycke och arbetsområde �����������������������������������������������������������������������������������12
betongborrning���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Mejsling���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
UNDERHÅLL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13
felsökning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14
NORSK���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
SIKKERHETSANVISNINGER�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Generelle sikkerhetsforskrifter for el-verktøy�������������������������������������������������������������������������������������������16
Symboler ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
TEKNISKE DATA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
BESKRIVELSE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
montering������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21
HÅNDTERING����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
Innstilling av borhammerens ulike funksjoner��������������������������������������������������������������������������������������22
Forberedelse av arbeidsstykke og arbeidsområde��������������������������������������������������������������������������������23
betongboring ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
Meisling��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
VEDLIKEHOLD����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
feilsøking ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
POLSKI�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi���������������������������������������������������������������������������� 27
Symbole ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
SE -
NO -
PL -
EN -
Bruksanvisning i original
Bruksanvisning i original
Instrukcja obsługi w oryginale
Operating instructions in original
DANE TECHNICZNE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Date of production: 2014-04-29
© Jula AB
OPIS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
montaż������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
OBSŁUGA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
Ustawianie różnych funkcji młotowiertarki��������������������������������������������������������������������������������������������33
Przygotowanie przedmiotu oraz miejsca obróbki ��������������������������������������������������������������������������������34
wiercenie w betonie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
Dłutowanie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
KONSERWACJA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
wykrywanie usterek����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
ENGLISH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
SAFETY INFORMATION������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
General power tool safety warnings������������������������������������������������������������������������������������������������������38
Symbols ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
TECHNICAL DATA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
DESCRIPTION��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
Assembly ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
OPERATION����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
Adjusting the different functions of the rotary hammer drill����������������������������������������������������������������44
Preparation of work piece and work area����������������������������������������������������������������������������������������������45
Masonry drilling ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45
Chiselling������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
MAINTENANCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
Troubleshooting������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47
Bruksanvisning för
borrhammare
SVENSKA
SE
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara den för framtida behov.
Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg
Säkerhet i arbetsområdet
• Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Belamrade och mörka områden ökar risken för olyckor.
• Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, som i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser
eller lättantändligt damm. Elverktyg bildar gnistor som kan antända damm eller ångor.
• Håll barn och kringstående personer på avstånd när du arbetar med ett elverktyg. Om du blir
distraherad kan det leda till att du förlorar kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
• Elverktygets stickpropp måste passa i nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt.
Använd aldrig adaptrar tillsammans med jordade elverktyg. Intakta stickproppar och passande
nätuttag minskar risken för elolycksfall.
• Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för
elolycksfall ökar om din kropp är jordad.
• Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för
elolycksfall.
• Akta sladden. Använd aldrig sladden för att bära eller dra elverktyget och dra inte i sladden för
att dra ut stickproppen. Skydda sladden från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar.
Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elolycksfall.
• När du använder ett elverktyg utomhus ska du använda en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som är avsedd för utomhusbruk minskar risken för
elolycksfall.
• Om du måste använda ett elverktyg i fuktig miljö ska det anslutas till en strömkälla med
jordfelsbrytare.
Personlig säkerhet
• Var uppmärksam, se noga efter vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med
elverktyg. Använd aldrig elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid arbete med elverktyg kan leda till
allvarlig personskada.
• Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon.
• Skyddsutrustning som dammfiltermask, halksäkra skyddskor, hjälm och hörselskydd som
används på lämpligt sätt minskar risken för personskada.
• Förhindra oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan du ansluter till
5
SE
SE
strömkällan och/eller batteriet eller tar upp eller bär verktyget. Olycksrisken är stor om du bär
elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till verktyg vars strömbrytare är i
tillslaget läge.
• Ta bort alla ställnycklar och skruvnycklar innan du slår på verktyget.
• Att lämna kvar en nyckel på en roterande del av elverktyget kan leda till personskada.
• Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. På så sätt har du bättre
kontroll över elverktyget i oväntade situationer.
• Använd lämpliga kläder. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar
borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
• Om det finns utrustning för dammutsugning och dammuppsamling ska denna anslutas och
användas på rätt sätt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av
damm.
Användning och skötsel av elverktyg
• Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Rätt elverktyg fungerar
bättre och säkrare när det används med avsedd belastning.
• Använd inte elverktyget om det inte går att slå på och av det med strömbrytaren. Elverktyg som
inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
• Koppla ur stickproppen från uttaget och/eller ta bort batteriet från elverktyget innan du gör
några justeringar, byter tillbehör eller ställer undan verktyget. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas oavsiktligt.
• Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte
känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda verktyget. Elverktyg är
farliga i händerna på okunniga användare.
• Underhåll elverktyget. Kontrollera att rörliga delar inte är felinriktade eller har fastnat, att delar
inte har gått av och att inga andra förhållanden föreligger som kan påverka användningen av
verktyget. Om elverktyget är skadat ska det repareras innan det används. Många olyckor orsakas
av bristfälligt underhållna elverktyg.
• Se till att skärande verktyg är vassa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har
vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att styra.
• Använd elverktyget, tillbehör och bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av
arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. All annan användning av elverktyget än den
avsedda kan leda till farliga situationer.
Service
Se till att elverktyget servas av kvalificerad reparatör som endast använder identiska reservdelar. På så
sätt garanteras att elverktyget förblir säkert att använda.
Säkerhetsanvisningar för borrhammare
• Använd hörselskydd när du använder borrhammare.
• Använd stödhandtagen som medföljer verktyget.
• Om du tappar kontrollen över verktyget kan det leda till personskada.
• Håll elverktyget i den isolerade greppytan när du utför arbete där det är möjligt att skärverktyget
kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande
ledningar gör att verktygets oskyddade metalldelar blir strömförande och ger användaren en
elstöt.
• Låt bitverktyget svalna innan du rör, ändrar eller justerar det. Bitverktyg blir mycket heta när de
används och du kan bränna dig.
• Om borren kärvar fast ska du omedelbart släppa strömreglaget. Borrmotstånd kan orsaka
personskada eller skada bitverktyget.
• Behåll alla etiketter och typskyltar på verktyget. På dessa står viktig säkerhetsinformation.
• Om de inte är läsbara eller saknas ska du kontakta Harbor Freight Tools för att få nya.
• Undvik oavsiktlig start.
• Förbered arbetet innan du slår på verktyget.
• Bär inte och lägg inte ned verktyget innan det stannat helt. Rörliga delar kan fastna i ytan och
göra att du tappar kontrollen över verktyget.
• När du använder ett handhållet elverktyg ska du fatta ett stadigt grepp om verktyget med båda
händerna så att du kan stå emot startmotståndet.
• Lämna inte verktyget utan uppsikt när det är anslutet till ett eluttag. Stäng av verktyget och dra
ut kontakten ur uttaget innan du lämnar lokalen.
• Denna produkt är inte en leksak.
• Förvara den utom räckhåll för barn.
• Människor med pacemaker bör rådgöra med sin läkare innan de använder verktyget. Elektromagnetiska fält i närheten av en pacemaker kan orsaka störningar på pacemakern eller få den
att sluta att fungera. Dessutom bör personer med pacemaker:
–– Undvika att använda verktyget ensamma.
–– Inte använda verktyget med strömbrytaren låst i tilläge.
–– Underhålla verktyget noggrant för att undvika elstötar.
• Alla nätsladdar måste vara ordentligt jordade. Jordfelsbrytare ska också användas.
• För att förhindra allvarlig personskada till följd av oavsiktlig användning: Släpp ut strömreglaget
och dra ut verktygets kontakt ur eluttaget innan du inspekterar, utför underhåll av eller rengör
verktyget.
• Använd inte skadad utrustning. Vid onormala ljud eller vibrationer ska problemet åtgärdas före
fortsatt användning av verktyget.
VARNING! Visst damm som skapas vid t.ex. slipning, sågning och borrning innehåller ämnen som kan
orsaka cancer, fosterskador och andra reproduktionsstörningar. Några exempel på sådana ämnen:
–– Bly från blybaserad färg
–– Kristallin kvarts från tegel, cement och andra murverksprodukter
• Exponering för högt ljud kan orsaka hörselnedsättning.
6
7
SE
SE
–– Arsenik och krom från kemiskt behandlat virke.
Symboler
–– Risken för exponering för dessa ämnen varierar beroende på hur ofta du utför denna typ
av arbete. Så här minskar du exponeringen för dessa ämnen: Arbeta i väl ventilerade
utrymmen, och använd godkänd säkerhetsutrustning som dammskydd som är speciellt
utformade för att filtrera bort mikroskopiska partiklar.
Varning!
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning
• Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som anges i denna handbok kan inte
täcka in all möjliga förhållanden och situationer som kan inträffa. Användaren måste förstå att
sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan något som
användaren själv måste stå för.
Vibrationer
Detta verktyg vibrerar vid användning. Upprepad eller långvarig exponering för vibrationer kan orsaka
tillfällig eller permanent fysisk skada, särskilt på händer, armar och axlar. Så här minskar du risken för
vibrationsrelaterade skador:
• Alla som använder vibrerande verktyg regelbundet eller under en längre period bör först
undersökas av läkare och sedan regelbundet gå på hälsokontroller för att säkerställa att
medicinska problem inte orsakas eller förvärras av användningen. Gravida kvinnor och personer
som har nedsatt blodcirkulation i händerna, tidigare handskador, störningar i nervsystemet,
diabetes eller Raynauds sjukdom bör inte använda det här verktyget.
• Om du känner av några vibrationsrelaterade symtom (t.ex. stickningar, domningar eller vita eller
blå fingrar) ska du kontakta läkare så snabbt som möjligt.
Dubbelisolerad
Volt, växelström
A
Ampere
Risk för ögonskada. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon med sidoskydd.
Risk för hörselskada. Använd hörselskydd.
• Rök inte medan du använder verktyget. Nikotin minskar blodtillförseln till händer och fingrar,
vilket ökar risken för vibrationsrelaterade skador.
• Använd lämpliga handskar för att minska vibrationernas effekt på användaren.
Risk för elstöt. Anslut sladden på korrekt sätt till lämpligt uttag.
• Använd verktyg med så låga vibrationer som möjligt om du kan välja.
• Ha vibrationsfria perioder under arbetsdagen.
• Håll så lätt som möjligt i verktyget (men se till att du behåller kontrollen över det). Låt verktyget
göra jobbet.
• Minska vibrationerna genom att underhålla verktyget enligt denna handbok. Om onormala
vibrationer uppträder ska du omedelbart sluta använda verktyget.
Förlängningssladdar
• För jordade verktyg krävs en tretrådig förlängningssladd. Med dubbelisolerade verktyg kan du
använda antingen en två- eller tretrådig förlängningssladd.
• Ju längre avståndet till nätuttaget är, desto större diameter ska förlängningssladden ha.
• Att använda förlängningssladd med tråd med otillräcklig dimension orsakar allvarligt spänningsfall, vilket leder till effektförlust och kan skada verktyget.
• Se till att förlängningssladden har korrekt antal trådar och är i gott skick. Byt alltid ut en skadad
förlängningssladd, eller se till att den repareras av behörig elektriker innan du använder den.
TEKNISKA DATA
Märkspänning
230 V / 50 Hz
Effekt
1050 W
Varvtal obelastad
480 v/min
Slagfrekvens
3 780 slag/min
Kapacitet i trä
40 mm
Kapacitet i betong
38 mm
Kapacitet i stål
13 mm
ChuckSDS-max
Ljudtrycksnivå, LpA
96 dB(A), K=3 dB
Ljudeffektsnivå, LwA
107 dB(A), K=3 dB
Max vibrationsnivå
15 m/s², K=1,5 m/s²
• Skydda förlängningssladdar mot vassa föremål, hög värme och fuktiga och blöta områden.
8
9
SE
SE
Använd alltid hörselskydd!
VARNING! Släpp strömbrytaren och dra ut kontakten från nätuttaget innan du ställer in verktyget eller
installerar tillbehör.
Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan
användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering.
Varning! Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna
totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för
att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som
tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på
tomgång, utöver igångsättningstiden).
BESKRIVNING
Justering av stödhandtaget
Stödhandtaget kan placeras i en rad olika lägen. Du ställer in stödhandtaget genom att vrida handtaget moturs för att lossa bandet. För handtaget till önskat läge och vrid sedan handtaget medurs för
att fästa det.
HANDHAVANDE
Obs! Detta verktyg har en inbygg slirkoppling som hjälper till att förhindra att verktyget skadas genom
att avaktivera borrfunktionen om borret kärvar fast.
Ställ in lägesväljaren till önskad funktion innan du använder borrhammaren. Tryck på spärren och vrid
lägesväljaren tills den klickar på plats med önskad funktion vid indikatorn.
OBS!
• Flytta lägesväljaren endast då borrhammaren har stannat. Att försöka flytta lägesväljaren när
borrhammaren är igång kommer att resultera i plötslig verktygsrotation vilket kan orsaka
egendomsskada.
• När du flyttar lägesväljaren ska du se till att den klickar på plats vid önskat läge. Om den inte är
aktivt fastklickad kan lägesväljaren glida ur läge och verktyget skadas.
Inställning av borrhammarens olika funktioner
1.
Stödhandtag
2.
Lock för påfyllning av smörjfett
3.
Strömbrytare
4.
Lägesväljare
5.
Chuck
A.
B.
C.
D.
E.
montering
OBS! För att förhindra allvarlig personskada till följd av oavsiktlig användning: Släpp ut strömreglaget
och dra ut kontakten från nätuttaget innan du ställer in verktyget eller installerar tillbehör.
10
Mejsling
Låsknapp
Slagborrning
Lägesindikator
Vinkeljustering
Slagborrning
Sätt lägesväljaren i läge Slagborrning (C).
Mejsling
Sätt lägesväljaren i läge Mejsling (A).
11
SE
SE
Justering av mejselns vinkel
Rotera lägesväljaren till läge Vinkeljustering (E). Du kan nu rotera mejseln till önskad vinkel för mejsling. När du är klar med att justera bilverktyget roterar du lägesväljaren till inställningen Hammare för
att börja mejsla.
Håll in strömreglaget för att sätta igång borrhammaren. Använd inte tvingande kraft utan låt
verktyget göra jobbet.
5.
För att förhindra olyckor ska du släppa tillbaka strömbrytaren och koppla bort elen när du
arbetat färdigt. Låt bitverktyget svalna och dra sedan tillbaka chucken och ta bort det från
chucken och torka av borrskaftet. Rengör verktyget, förvara det inomhus utom räckhåll för
barn.
1.
Välj en arbetsyta som är ren och ordentligt upplyst. Barn och husdjur ska hållas borta från
arbetsområdet för att förhindra att du blir distraherad eller att de skadas.
2.
Dra sladden till arbetsområdet på ett säkert sätt så att du inte riskerar att snubbla över den
och så att den inte riskerar att skadads. Elsladden måste räcka fram till arbetsytan och möjliggöra fri rörlighet vid arbetet.
3.
Fäst lösa arbetsstycken med skruvstäd eller klämmor för att förhindra att de rör sig vid arbetet.
• Dra ofta ut borret ur borrhålet under borrningen, särskilt om du borrar djupa hål.
4.
Det får inte finnas objekt som vattenrör eller elledningar i närheten som kan utgöra en fara
vid arbetet.
• Använd kortast möjliga borr.
Förberedelse av arbetsstycke och arbetsområde
Tips vid betongborrning
• Häll inte vatten i borrhålet.
• Rengör borret regelbundet under borrningen.
• Smörj borrskaftet och chucken och håll skaftänden damm- och smutsfri.
• När du borrar djupa hål ska du arbeta i etapper. Använd ett kort borr när du börjar borra, och byt
sedan till en längre borr.
• Väl en arbetsyta som är ren och ordentligt upplyst. Barn och husdjur ska hållas borta från
arbetsområdet för att förhindra att du blir distraherad eller att de skadas.
Mejsling
• Dra sladden till arbetsområdet på ett säkert sätt så att du inte riskerar att snubbla över den och
så att den inte riskerar att skadads. Elsladden måste räcka fram till arbetsytan och möjliggöra fri
rörlighet vid arbetet.
2.
Dra tillbaka chucken och sätt in bitverktyget. Se till att det glider hela vägen in i öppningen.
• Fäst lösa arbetsstycken med skruvstäd eller klämmor (ingår inte) för att förhindra att de rör sig
vid arbetet.
3.
Släpp chucken. Vrid lägesväljaren till läge Mejsling. Vrid bitverktyget till önskad vinkel, och
rotera sedan lägesväljaren till inställningen Hammare.
• Det får inte finnas objekt som rörledningar i närheten som kan utgöra en fara vid arbetet.
4.
Kontrollera att mejseln sitter ordentligt på plats. Du ska inte kunna dra ut den ur chucken.
betongborrning
Byta borr
OBS! Använd kraftiga arbetshandskar för att skydda dig när du sätter in och tar ut borr. Borr blir
mycket heta när de används. Ta inte bort borr innan de har svalnat. Slå inte med hammare mot borr
som har fastnat.
1.
Lås upp chucken.
2.
Kontrollera att borret sitter ordentlig på plats. Du ska inte kunna dra ut det ur chucken.
3.
Smörj borrskaftet innan du sätter in det.
4.
Dra tillbaka chucken och för in borret. Se till att det glider hela vägen in i öppningen.
OBS! När du borrar hål som är större än 3,2 cm (1,25 tum) i diameter ska du använda ett borr med
fyra skäreggar.
Slagborrning
1.
Ställ vid behov in stödhandtaget.
12
4.
Byta mejsel
1.
Smörj mejselns skaft innan du monterar mejseln.
Använda mejseln
1.
Ställ vid behov stödhandtaget i önskat läge.
2.
Sätt i kontakten i uttaget.
3.
Håll in strömbrytaren för att sätta igång borrhammaren.
4.
L åt borrhammaren komma upp i full hastighet innan du låter mejseln komma i kontakt med
arbetsytan.
OBS! För att förhindra olyckor ska du släppa strömbrytaren och koppla från nätanslutningen när
du arbetat färdigt. Dra tillbaka chucken, och ta sedan ut mejseln ur chucken. Rengör verktyget och
förvara det utom räckhåll för barn.
UNDERHÅLL
2.
Ställ in funktionen genom att ställa lägesväljaren vid önskad inställning.
• Innan varje användningstillfälle ska du inspektera verktygets allmänna skick. Kontrollera att det
inte finns lösa detaljer, rörliga delar som är felinriktade eller kärvar, skadat kablage eller annat
som kan inverka på en säker drift.
3.
Sätt in kontakten i uttaget.
• Öppna locket för påfyllning av smörjfett, rensa ut gammalt fett och ersätt det med nytt fett en
13
SE
gång per månad.
• Efter användningen ska du torka av utsidan av verktyget med en ren trasa.
• Smörj alltid mejselns eller borrets skaft med fett innan du monterar det så att chucken hålls i
gott skick.
VARNING! Om detta elverktygs nätkabel är skadad måste den bytas ut av behörig servicetekniker.
felsökning
Problem
Möjlig orsak
Trolig lösning
Verktyget startar inte
Sladden är inte ansluten.
Kontrollera att kontakten sitter
i nätuttaget.
Ingen ström i nätuttaget.
Kontrollera att det finns ström.
Om inte – stäng av verktyget
och kontrollera säkringen. Byt
säkring om säkringen har löst
ut.
Verktygets överhettningsskydd
har löst ut.
Stäng av verktyget och låt det
svalna.
Inre skador eller slitage
Låt tekniker serva verktyget.
Verktyget går sakta
Förlängningssladden är för
lång eller dess diameter för
liten.
Använd förlängningssladd med
rätt diameter för längden och
belastningen.
Prestandan minskar över tid
Tillbehöret slött eller skadat.
Håll borr och mejslar skarpa.
Byt vid behov ut dem.
Kolborstarna utslitna eller
skadade.
Låt behörig tekniker byta ut
kolborstarna.
Kraftigt oljud eller skrammel
Inre skador eller slitage
Låt tekniker serva verktyget.
Överhettning
Verktyget tvingas att arbeta
för fort.
Tvinga inte verktyget.
Mejseln felinriktad.
Kontrollera att mejseln är korrekt inriktad.
Tillbehöret slött eller skadat.
Håll tillbehör skarpa. Byt vid
behov ut dem.
Blockerade ventiler.
Gör rent ventilerna.
Motorn belastas av en förläng- Använd förlängningssladd med
ningssladd som är för lång eller rätt diameter för längden och
belastningen.
har en för liten diameter.
14
Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon
0200-88 55 88.
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se
NO
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!
Ta vare på den for fremtidig bruk.
Generelle sikkerhetsforskrifter for el-verktøy
Sikkerhet i arbeidsområdet
• Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke områder øker faren
for ulykker.
• Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av lettantennelige væsker eller
gasser eller lettantennelig støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller damp.
• Hold barn og andre personer på avstand når du arbeider med et el-verktøy. Dersom du blir
distrahert, kan det føre til at du mister kontrollen over verktøyet.
El-sikkerhet
• El-verktøyets støpsel må passe i stikkontakten. Ikke foreta endringer på støpselet. Ikke bruk
adaptere sammen med jordet el-verktøy. Hele støpsler og egnede stikkontakter reduserer
risikoen for el-ulykker.
• Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.
Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen er jordet.
• Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Risikoen for el-ulykker øker hvis vann trenger inn i et
el-verktøy.
du bærer el-verktøyet med fingeren på strømbryteren eller kobler verktøyet til strøm når
strømbryteren er slått på.
• Ta bort alle fastnøkler og skrunøkler før du slår på verktøyet.
• Dersom du glemmer en nøkkel på en roterende del av el-verktøyet, kan føre til personskade.
• Ikke strekk deg for langt. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. På den måten har du bedre
kontroll over el-verktøyet hvis en uventet situasjon skulle oppstå.
• Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna
bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
• Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvoppsamling, skal dette kobles til og benyttes på riktig
måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv.
Bruk og vedlikehold av el-verktøyet
• El-verktøyet må ikke overbelastes. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. Riktig el-verktøy
fungerer bedre og sikrere når det brukes med beregnet belastning.
• Ikke bruk el-verktøyet hvis det ikke går an å slå det av og på med strømbryteren. El-verktøy som
ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres.
• Ta støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet fra el-verktøyet før du utfører justeringer,
bytter tilbehør eller legger vekk el-verktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer
risikoen for at el-verktøyet startes utilsiktet.
• El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke
kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøy er farlige
hvis de brukes av uerfarne brukere.
• Vær forsiktig med ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra el-verktøyet, og unngå
å trekke i ledningen for å dra ut støpselet. Beskytt ledningen mot varme, olje, skarpe kanter
og bevegelige deler. Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for el-ulykker.
• Vedlikehold el-verktøyet. Kontroller at bevegelige deler ikke er feilinnstilt eller har satt seg fast, at
ingen deler har falt av og at det ikke foreligger andre omstendigheter som kan påvirke bruken av
verktøyet. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy.
• Når du bruker et el-verktøy utendørs, skal du kun bruke skjøteledninger som er godkjent for
utendørs bruk. Ledninger beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker.
• Sørg for at skjærende verktøy er skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har
skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å styre.
• Hvis du må bruke et el-verktøy på et fuktig sted, skal det kobles til en strømkilde med jordfeilbryter.
• Bruk el-verktøyet, tilbehør og bits i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende
arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. All annen bruk av el-verktøyet enn det er
beregnet på, kan føre til alvorlige situasjoner.
Personlig sikkerhet
• Vær oppmerksom, se grundig på hva du gjør, og bruk sunn fornuft når du arbeider med et
el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol.
Et øyeblikks manglende oppmerksomhet når du bruker el-verktøy, kan føre til alvorlig personskade.
• Bruk verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
• Verneutstyr som støvfiltermaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern som benyttes på riktig
måte reduserer faren for personskade.
• Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren står i avslått posisjon før du kobler til
strømkilden og/eller batteriet eller løfter opp eller bærer verktøyet. Ulykkesfaren er stor hvis
16
NO
Bruksanvisning for
borhammer
NORSK
Service
Sørg for at vedlikehold av el-verktøyet utføres av kvalifisert personell som kun bruker originale reservedeler. På denne måten kan du unngå at el-verktøyet forblir trygt i bruk.
Sikkerhetsanvisninger for borhammer
• Bruk alltid hørselvern når du bruker borhammeren.
• Eksponering for høye lyder kan gi hørselsskader.
• Bruk støttehåndtaket som følger med verktøyet.
17
NO
NO
• Dersom du mister kontrollen over verktøyet, kan det føre til personskade.
• Hold el-verktøyet i den isolerte gripeflaten når du utfører arbeid der det er mulig at skjæreverktøyet komme i kontakt med skjulte strømledninger eller egen ledning. Kontakt med strømførende ledninger gjør at verktøyets ubeskyttede metalldeler blir strømførende, og gir brukeren et
elektrisk støt.
• La bitverktøyet kjøle seg ned før du berører, endrer eller justerer det. Bitverktøy blir veldig varme
når de brukes, og du kan brenne deg.
• Om boret setter seg fast, skal du umiddelbart slippe strømbryteren. Bormotstand kan forårsake
personskade eller skade bitverktøyet.
• Behold alle etiketter og typeskilt på verktøyet. På disse står det viktig sikkerhetsinformasjon.
• Dersom de ikke er lesbare eller mangler, må du kontakte Harbor Freight Tools for å få nye.
• Unngå utilsiktet start.
• Forbered arbeidet før du slår på verktøyet.
• Ikke bær eller legg ned verktøyet før det har stanset helt. Bevegelige deler kan sette seg fast i
overflater og gjøre at du mister kontrollen over verktøyet.
• Når du benytter et håndholdt verktøy, skal du ta et godt grep om verktøyet med begge hendene,
slik at du kan motstå startmotstanden.
• Forlat aldri verktøyet uten tilsyn når det er koblet til et strømuttak. Slå av verktøyet og dra ut
støpselet fra stikkontakten før du forlater lokalet.
• Dette produktet er ikke et leketøy.
• Oppbevar det utilgjengelig for barn.
• Personer med pacemaker bør rådføre seg med lege før de bruker verktøyet. Elektromagnetiske
felt i nærheten av en pacemaker kan forårsake forstyrrelser på pacemakeren eller få den til å
slutte å fungere. Dessuten bør personer med pacemaker:
–– Unngå å bruke verktøyet alene.
–– Ikke bruke verktøyet med strømbryteren låst i stilling.
–– Vedlikeholde verktøyet nøye for å unngå elektriske støt.
• Alle strømledninger må være ordentlig jordet. Jordfeilbryter skal også benyttes.
• For å forhindre alvorlig personskade som følge av feil bruk: Slipp strømbryteren og dra ut
verktøyets støpsel fra stikkontakten før du inspiserer, utfører vedlikehold av eller rengjør verktøyet.
• Ikke bruk skadet utstyr. Dersom det oppstår unormale lyder eller vibrasjoner, skal problemet
rettes før verktøyet tas i bruk igjen.
ADVARSEL! Visse typer støv som oppstår ved f.eks. sliping, saging og boring inneholder stoffer som
kan forårsake kreft, fosterskader eller andre reproduksjonsproblemer Noen eksempler på slike stoffer:
–– Bly fra blybasert maling
18
–– Faren for eksponering for disse stoffene varierer, avhengig av hvor ofte du utfører denne
typen arbeid. Slik reduserer du eksponeringen for disse stoffene: Arbeid i godt ventilerte
rom, og bruk godkjent sikkerhetsutstyr, som støvmaske som er spesielt utformet for å
filtrere bort mikroskopiske partikler.
• Advarslene, sikkerhetstiltakene og instruksjonene i denne håndboken kan ikke dekke alle mulige
forhold og situasjoner som kan inntreffe. Brukeren må forstå at sunn fornuft og forsiktighet er
faktorer som ikke kan bygges inn i dette produktet, men noe som brukeren selv må stå for.
Vibrasjoner
Dette verktøyet vibrerer ved bruk. Gjentatt eller langvarig eksponering for vibrasjoner kan forårsake
midlertidig eller permanent fysisk skade, spesielt på hender, armer og skuldre. Slik reduserer du faren
for vibrasjonsrelaterte skader:
• Alle som bruker vibrerende verktøy regelmessig eller over en lengre periode bør først undersøkes
av lege og deretter gå jevnlig til helsekontroller for å sikre at det ikke oppstår medisinske
problemer, eller at eksisterende problemer forverres, av denne bruken. Gravide kvinner og
personer med nedsatt blodsirkulasjon i hendene, tidligere håndskader, forstyrrelser i nervesystemet, diabetes eller Raynauds sykdom bør ikke bruke dette verktøyet.
• Dersom du merker vibrasjonsrelaterte symptomer (f.eks. prikking, nummenhet eller blå og hvite
fingre), skal du kontakte lege så raskt som mulig.
• Ikke røyk mens du bruker verktøyet. Nikotin reduserer blodtilførselen til hender og fingre,
noe som øker risikoen for vibrasjonsrelaterte skader.
• Bruk passende hansker for å redusere vibrasjonenes effekt på brukeren.
• Bruk verktøy med så lave vibrasjoner som mulig, dersom du kan velge.
• Ha vibrasjonsfrie perioder i løpet av arbeidsdagen.
• Hold så lett som mulig i verktøyet (men pass på at du beholder kontrollen over det). La verktøyet
gjøre jobben.
• Reduser vibrasjonene ved å vedlikeholde verktøyet i henhold til denne håndboken. Dersom det
oppstår unormale vibrasjoner, skal du umiddelbart slutte å bruke verktøyet.
Skjøteledninger
• For jordet verktøy kreves en tretrådet skjøteledning. Med dobbeltisolerte verktøy kan du bruke
enten en to- eller firetrådet skjøteledning.
• Desto lengre avstand til strømuttaket, desto større diameter må skjøteledningen ha.
• Bruk av skjøteledning med utilstrekkelig dimensjon kan føre til alvorlig spenningsfall,
noe som medfører effekttap og kan skade verktøyet.
–– Krystallkvarts fra murstein, sement og andre murprodukter
• Pass på at skjøteledningen har riktig antall tråder og er i god stand. Bytt alltid ut skadd
skjøteledning eller sørg for at den blir levert til en godkjent elektriker for reparasjon før
du bruker den igjen.
–– Arsenikk og krom fra kjemisk behandlet trevirke.
• Beskytt skjøteledninger mot skarpe gjenstander, høy varme, samt fuktige og våte områder.
19
NO
NO
Symboler
Bruk alltid hørselvern!
Advarsel!
Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til
å sammenlikne ulike verktøy med hverandre, og til å gi en foreløpig vurdering av eksponering.
Les bruksanvisningen nøye før bruk
Dobbeltisolert
Advarsel! Det faktiske vibrasjonsnivået ved bruk av el-verktøy kan avvike fra den angitte totalverdien,
avhengig av hvordan verktøyet brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige for å
beskytte brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponeringen under reelle driftsforhold (som tar
hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått, og når det kjøres på
tomgang, utover igangsettingstiden).
BESKRIVELSE
Volt, vekselstrøm
A
Ampere
Fare for øyeskader. Bruk ANSI-godkjente vernebriller med sidebeskyttelse.
Fare for hørselsskade. Bruk hørselvern.
Fare for elektrisk støt. Sett støpselet på riktig måte i passende uttak.
TEKNISKE DATA
Nominell spenning
230 V / 50 Hz
Effekt
1050 W
Tomgangsturtall
480 v/min
Slagfrekvens
3 780 slag/min
Kapasitet i tre
40 mm
Kapasitet i betong
38 mm
Kapasitet i stål
13 mm
ChuckSDS-max
Lydtrykksnivå, LpA
96 dB (A), K = 3 dB
Lydeffektnivå, LwA
107 dB(A), K=3 dB
Maks. vibrasjonsnivå
15 m/s², K=1,5 m/s²
1.
Støttehåndtak
2.
Lokk for påfylling av smørefett
3.
Strømbryter
4.
Modusvelger
5.
Chuck
montering
OBS! For å forhindre alvorlig personskade som følge av feil bruk: Slipp opp bryteren og trekk
kontakten ut av strømuttaket før du stiller inn verktøyet eller installerer tilbehør.
20
21
NO
NO
ADVARSEL! Slipp strømbryteren og dra kontakten ut av strømuttaket før du stiller inn verktøyet eller
installerer tilbehør.
Justering av støttehåndtaket
Støttehåndtaket kan plasseres i en rekke forskjellige stillinger. Du stiller inn støttehåndtaket ved å vri
håndtaket moturs for å løsne båndet. Sett håndtaket i ønsket stilling og vri deretter håndtaket medurs
for å feste det.
HÅNDTERING
Obs! Dette verktøyet har en innebygd slurekobling som bidrar til å hindre at verktøyet skades,
ved å deaktivere borfunksjonen dersom boret setter seg fast.
Sett modusvelgeren til ønsket funksjon før du bruker borhammeren. Trykk på sperren og vri modusvelgeren til den klikker på plass med ønsket funksjon ved indikatoren.
OBS!
• Flytt modusvelgeren kun når borhammeren har stanset. Dersom du prøver å flytte modusvelgeren mens borhammeren går, kan det føre til plutselig verktøyrotasjon, noe som
kan medføre skade på gjenstander.
• Når du flytter modusvelgeren, må du kontrollere at den klikker på plass i ønsket posisjon. Dersom
den ikke klikker ordentlig på plass, kan modusvelgeren gli ut av stilling og verktøyet kan skades.
Innstilling av borhammerens ulike funksjoner
Justering av meiselens vinkel
Drei modusvelgeren til stillingen Vinkeljustering (E). Du kan nå rotere meiselen til ønsket vinkel for
meisling. Når du er ferdig med å justere bitverktøyet, roterer du modusvelgeren til innstillingen Hammer for å begynne meislingen.
1.
Velg en arbeidsflate som er ren og godt opplyst. Barn og husdyr skal holdes unna arbeidsområdet for å forhindre at du blir distrahert eller at de skades.
2.
Dra ledningen til arbeidsområdet på en sikker måte, slik at du ikke risikerer å snuble over den,
og slik at den ikke kan skades. Strømledningen må rekke frem til arbeidsflaten og gjøre det
mulig å bevege seg fritt under arbeidet.
3.
Fest løse arbeidsstykker med skrustikke eller klemmer for å forhindre at de beveger seg under
arbeidet.
4.
Det må ikke forekomme ting som vannrør eller strømledninger i nærheten som kan utgjøre
en fare under arbeidet.
Forberedelse av arbeidsstykke og arbeidsområde
• Velg en arbeidsflate som er ren og godt opplyst. Barn og husdyr skal holdes unna arbeidsområdet for å forhindre at du blir distrahert eller at de skades.
• Dra ledningen til arbeidsområdet på en sikker måte, slik at du ikke risikerer å snuble over den,
og slik at den ikke kan skades. Strømledningen må rekke frem til arbeidsflaten og gjøre det
mulig å bevege seg fritt under arbeidet.
• Fest løse arbeidsstykker med skrustikke eller klemmer (ikke inkludert) for å forhindre at de
beveger seg under arbeidet.
• Det skal ikke finnes objekter som f.eks. rørledninger i nærheten som kan utgjøre en fare under
arbeidet.
betongboring
A.
B.
C.
D.
E.
Meisling
Låseknapp
Slagboring
Modusindikator
Vinkeljustering
Bytte bor
OBS! Bruk kraftige arbeidshansker for å beskytte deg når du setter inn og tar ut bor. Bor blir veldig
varme under bruk. Ikke fjern bor før de har kjølt seg ned. Ikke slå med hammer på bor som har satt
seg fast.
1.
Lås opp chucken.
2.
Kontroller at boret sitter ordentlig på plass. Du skal ikke kunne dra det ut av chucken.
3.
Smør borskaftet før du setter det inn.
4.
Dra tilbake chucken og før inn boret. Pass på at det glir hele veien inn i åpningen.
Slagboring
Sett modusvelgeren i stillingen Slagboring (C).
OBS! Når du borer hull som er større enn 3,2 cm (1,25 tomme) i diameter, skal du bruke et bor med
fire skjæreegger.
Meisling
Sett modusvelgeren i stillingen Meisling (A).
Slagboring
1.
Still inn støttehåndtaket ved behov.
2.
22
Still inn funksjonen ved å sette modusvelgeren i ønsket stilling.
23
NO
NO
3.
Sett støpselet i strømuttaket.
• Åpne lokket for å fylle på smørefett, fjern gammelt fett og legg på nytt fett én gang i måneden.
4.
Hold inne strømbryteren for å starte borhammeren. Ikke bruk makt, men la verktøyet gjøre
jobben.
• Etter bruk skal du tørke av verktøyet utvendig med en ren klut.
5.
For å forhindre ulykker, må du slippe tilbake strømbryteren og koble fra strømmen når du er
ferdig med å arbeide. La bitverktøyet kjøle seg ned og trekk deretter tilbake chucken, fjern det
fra chucken og tørk av borskaftet. Rengjør verktøyet, oppbevar det innendørs og utilgjengelig
for barn.
• Smør alltid skaftet på meiselen eller boret med fett før du monterer det, slik at chucken holdes
i god stand.
ADVARSEL! Dersom strømledningen på dette elektriske verktøyet er skadet, må det byttes ut av en
godkjent servicetekniker.
feilsøking
Tips ved betongboring
• Ikke hell vann i borhullet.
• Rengjør boret regelmessig under boringen.
Problem
Mulig årsak
Sannsynlig løsning
• Dra boret ofte ut av borhullet under boringen, spesielt dersom du borer dype hull.
Verktøyet starter
ikke
Støpselet er ikke satt inn.
Kontroller at støpselet sitter i strømuttaket.
Ingen strøm i strømuttaket.
Kontroller at det er strøm i kontakten.
Hvis ikke – steng av verktøyet og kontroller
sikringen. Bytt sikring dersom den har
blitt utløst.
Verktøyets overopphetingsbeskyttelse er utløst.
Steng av verktøyet og la det kjøle seg ned.
Innvendige skader eller
slitasje
La en tekniker utføre service på verktøyet.
• Smør borskaftet og chucken, og hold skaftenden fri for støv og skitt.
• Bruk kortest mulig bor.
• Når du borer dype hull, skal du arbeide i etapper. Bruk et kort bor når du starter å bore, og bytt
deretter til et lengre bor.
Meisling
Bytte meisel
1.
Smør meiselens skaft før du monterer meiselen.
2.
Dra tilbake chucken og sett inn bitverktøyet. Pass på at det glir hele veien inn i åpningen.
3.
Slipp chucken. Drei modusvelgeren til stillingen Meisling. Drei bitverktøyet til ønsket vinkel, og
roter deretter modusvelgeren til innstillingen Hammer.
4.
Kontroller at meiselen sitter ordentlig på plass. Du skal ikke kunne dra den ut av chucken.
Bruke meiselen
1.
Still inn støttehåndtaket i ønsket posisjon etter behov.
2.
Sett støpselet i uttaket.
3.
Hold inne strømbryteren for å starte borhammeren.
4.
L a borhammeren komme opp i full hastighet før du lar meiselen komme i kontakt med
arbeidsflaten.
OBS! For å forhindre ulykker, skal du slippe strømbryteren og koble fra strømledningen når du er
ferdig med arbeidet. Dra tilbake chucken, og ta deretter meiselen ut av chucken. Rengjør verktøyet og
oppbevar det utilgjengelig for barn.
VEDLIKEHOLD
• Før hver gangs bruk skal du kontrollere verktøyets generelle tilstand. Kontroller at det ikke finnes
løse detaljer, bevegelige deler som er innrettet feil eller sitter fast, skadet kabling eller annet som
kan påvirke driften.
24
Verktøyet går sakte
Skjøteledningen er for lang Bruk skjøteledning med riktig diameter for
eller diameteren er for liten. den aktuelle lengden og belastningen.
Ytelsen reduseres
over tid
Tilbehøret er sløvt eller
skadet.
Hold bor og meisler hvasse. Bytt ut dem
etter behov.
Kullbørstene er utslitte eller
skadete.
La en godkjent tekniker bytte ut kullbørstene.
Kraftig ulyd eller
skrammel
Innvendige skader eller
slitasje
La en tekniker utføre service på verktøyet.
Overoppheting
Verktøyet tvinges til å
arbeide for fort.
Verktøyet må ikke overbelastes.
Meiselen er innrettet feil.
Kontroller at meiselen er riktig innrettet.
Tilbehøret er sløvt eller
skadet.
Hold tilbehør skarpt. Bytt ut dem etter behov.
Blokkerte ventiler.
Rengjør ventilene.
Motoren belastes av en
skjøteledning som er for
lang eller som har for liten
diameter.
Bruk skjøteledning med riktig diameter for
den aktuelle lengden og belastningen.
25
Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon
67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no
Instrukcja obsługi
młotowiertarki
POLSKI
PL
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
• Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Bałagan i niedostateczne oświetlenie
zwiększają ryzyko wypadków.
• Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych
płynów, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon
pyłów lub oparów.
• Nie pozwól zbliżać się dzieciom i osobom postronnym w trakcie pracy elektronarzędzia.
Brak koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
• Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazdka sieciowego. Nigdy nie dokonuj żadnych
zmian we wtyczce. Nigdy nie używaj przejściówek do elektronarzędzi wymagających uziemienia.
Nieuszkodzone wtyczki i dopasowane gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak: rury, grzejniki,
kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem wzrasta, jeśli twoje ciało jest uziemione.
• Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu i wilgoci. Jeśli do elektronarzędzia dostanie
się woda, wzrasta ryzyko porażenia prądem.
• Uważaj na kabel. Nigdy nie używaj kabla do przenoszenia lub wyciągania elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazdka. Chroń kabel przed wysokimi temperaturami, olejami,
ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzone lub wadliwe kable zwiększają ryzyko
porażenia prądem.
• Jeżeli korzystasz z elektronarzędzia na wolnym powietrzu, używaj przedłużacza przeznaczonego
do użytku zewnętrznego. Użycie kabla przeznaczonego do użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko
porażenia prądem.
• Jeśli zachodzi konieczność użytkowania elektronarzędzia w środowisku wilgotnym, należy
podłączyć je do źródła zasilania z bezpiecznikiem różnicowoprądowym.
Bezpieczeństwo osobiste
• Bądź czujny, zwracaj uwagę na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas używania
elektronarzędzia. Nigdy nie używaj elektronarzędzia w przypadku zmęczenia, ani będąc pod
wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem
może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała.
• Używaj wyposażenia ochronnego. Zawsze używaj okularów ochronnych.
• Wyposażenie ochronne, takie jak: maska ochronna, obuwie antypoślizgowe, kask czy środki
ochrony słuchu, używane w odpowiedni sposób, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
• Unikaj niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem narzędzia do zasilania
lub akumulatora, a także przed podnoszeniem/przenoszeniem narzędzia zawsze sprawdzaj,
27
PL
PL
•
•
•
•
•
czy jego przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Ryzyko wypadku jest duże przy przenoszeniu elektronarzędzia z palcem na przełączniku oraz podczas podłączania narzędzia do prądu,
jeśli przełącznik znajduje się w pozycji włączonej.
Przed włączeniem narzędzia usuń wszystkie klucze nastawne i śrubokręty.
Pozostawienie klucza na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować
obrażenia ciała.
Nie pochylaj się zbytnio do przodu. Utrzymuj przez cały czas stabilną postawę, aby nie stracić
równowagi. Dzięki temu możesz w nieoczekiwanych sytuacjach lepiej kontrolować elektronarzędzie.
Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawice
z daleka od ruchomych części urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać
wciągnięte przez ruchome części.
Jeżeli na wyposażeniu jest sprzęt do odsysania i zbierania pyłu, trzeba go należycie podłączyć
i użytkować. Takie urządzenia minimalizują ryzyko powstawania problemów spowodowanych
zapyleniem.
Obsługa i pielęgnacja elektronarzędzia
• Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do zaplanowanych
prac. Odpowiednie elektronarzędzie działa lepiej i bezpieczniej przy obciążeniu, które jest
dla niego przewidziane.
• Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym przełącznikiem. Elektronarzędzia, które nie dają
się włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika, są niebezpieczne i wymagają naprawy.
• Przed regulacją elektronarzędzia, wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
wyciągnij kabel z gniazdka i/lub wyjmij z niego akumulator. Takie zapobiegawcze środki
ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
• Przechowuj elektronarzędzia, z których nie korzystasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwól używać narzędzia osobom, które go nie znają lub też nie zapoznały się z niniejszymi
zaleceniami. Elektronarzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
• Konserwuj elektronarzędzie. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i poruszają
się bez przeszkód, czy nic nie jest poluzowane oraz czy nie istnieją inne czynniki, które mogłyby
wpłynąć na działanie narzędzia. W razie uszkodzenia elektronarzędzie należy naprawić przed
użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych niedostatecznym poziomem konserwacji
elektronarzędzia.
• Utrzymuj narzędzia tnące w czystości i dbaj, aby były ostre. Narzędzia tnące, o które dbasz
w prawidłowy sposób, i które są wystarczająco ostre, rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze
w obsłudze.
• Stosuj elektronarzędzie, akcesoria, końcówki itp. w sposób zgodny z niniejszymi zaleceniami,
przy uwzględnieniu panujących warunków pracy oraz zadania do wykonania. Zastosowanie
elektronarzędzia do innych celów niż te, do których są przeznaczone, może być niebezpieczne.
Serwis
Dopilnuj, by elektronarzędzie było serwisowane przez wykwalifikowany personel, stosujący wyłącznie
oryginalne części zamienne. Gwarantuje to bezpieczną pracę elektronarzędzia.
28
Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania wiertarki udarowej
• Używaj środków ochrony słuchu podczas pracy z wiertarką udarową.
• Przebywanie w hałasie może spowodować uszkodzenie słuchu.
• Używaj uchwytów pomocniczych dołączonych do narzędzia.
• Utrata kontroli nad narzędziem może prowadzić do obrażeń ciała.
• Jeśli podczas pracy zachodzi ryzyko kontaktu narzędzia tnącego z ukrytymi przewodami elektrycznymi lub własnym kablem, trzymaj elektronarzędzie za izolowaną część uchwytu. Zetknięcie z
przewodami pod napięciem sprawi, że na nieosłoniętych metalowych częściach narzędzia pojawi
się napięcie, które może porazić użytkownika.
• Przed dotknięciem, wymianą lub regulacją końcówki poczekaj, aż ostygnie. Końcówki nagrzewają
się mocno podczas użycia, możesz się poparzyć.
• Jeśli wiertło się zacina, natychmiast zwolnij regulator prądu. Opór napotkany przez wiertło
może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzić końcówkę.
• Zachowaj wszystkie etykiety i tabliczki znamionowe na narzędziu. Znajdują się na nich
ważne informacje dot. bezpieczeństwa.
• Jeżeli są one nieczytelne lub nie ma ich wcale, skontaktuj się z Harbor Freight Tools w celu
otrzymania nowych.
• Unikaj niezamierzonego uruchomienia narzędzia.
• Przed włączeniem narzędzia przygotuj się do pracy.
• Nie przenoś ani nie odkładaj narzędzia, dopóki się całkowicie nie zatrzyma. Ruchome
części mogą utknąć w powierzchni i doprowadzić do utraty kontroli nad narzędziem.
• Podczas używania elektronarzędzia ręcznego chwyć je pewnie oburącz, aby wytrzymać opór
podczas uruchamiania.
• Nie pozostawiaj narzędzia bez nadzoru, jeśli jest podłączone do gniazdka. Wyłącz narzędzie
i wyciągnij wtyczkę z kontaktu, zanim opuścisz pomieszczenie.
• Produkt nie służy do zabawy.
• Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Osoby z rozrusznikiem serca powinny przed użyciem narzędzia skonsultować się z lekarzem.
Pole elektromagnetyczne w pobliżu rozrusznika serca może spowodować zakłócenia lub
całkowicie go unieruchomić. Ponadto osoby z rozrusznikiem serca:
–– powinny unikać używania narzędzia w pojedynkę;
–– nie powinny używać narzędzia z przełącznikiem zablokowanym w trybie włączonym;
–– powinny starannie konserwować narzędzie, aby uniknąć porażenia prądem.
• Wszystkie kable sieciowe powinny być porządnie uziemione. Należy także używać bezpiecznika
różnicowoprądowego.
• Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała na skutek nieprawidłowego użytkowania: zwolnij
regulator prądu i wyciągnij wtyczkę narzędzia z gniazdka przed przystąpieniem do kontroli,
konserwacji lub czyszczenia narzędzia.
• Nie używaj uszkodzonego sprzętu. W przypadku wystąpienia dziwnych odgłosów lub drgań należy
rozwiązać problem przed dalszym użytkowaniem narzędzia.
OSTRZEŻENIE! Niektóre rodzaje pyłu powstającego przy szlifowaniu, piłowaniu i wierceniu zawierają
związki mogące powodować nowotwory, uszkodzenia płodu lub problemy z płodnością. Przykłady
takich związków to:
29
PL
PL
––
––
––
––
ołów z farb ołowiowych;
krzemionka krystaliczna z cegieł, cementu i innych produktów budowlanych;
arszenik i chrom z chemicznie impregnowanego drewna.
Ryzyko narażenia na te związki różni się w zależności od częstotliwości wykonywania
opisanych powyżej prac. Aby zmniejszyć narażenie na powyższe związki: pracuj w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach i korzystaj z zatwierdzonych środków ochrony
indywidualnej, np. maski przeciwpyłowej specjalnie zaprojektowanej do filtrowania
mikroskopijnych cząsteczek.
• Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje, opisane w niniejszej instrukcji, nie obejmują
wszystkich okoliczności i możliwych sytuacji. Użytkownik musi zrozumieć, że zdrowego rozsądku i
ostrożności nie można wbudować w produkt, tylko muszą być przez niego stosowane.
Drgania
To narzędzie drga podczas użytkowania. Powtarzalne i długotrwałe narażenie na drgania może
powodować tymczasowe lub stałe uszkodzenia fizyczne, szczególnie dłoni, ramion i barków. Sposoby
zmniejszania ryzyka szkód związanych z drganiami:
• Wszyscy, którzy regularnie lub przez dłuższy czas użytkują narzędzia generujące drgania powinni
najpierw poddać się badaniu lekarskiemu, a następnie regularnie kontrolować swój stan
zdrowia, aby upewnić się, że użytkowanie nie powoduje nowych problemów zdrowotnych, ani nie
pogarsza dotychczasowych. Narzędzia nie powinny używać kobiety w ciąży, ani osoby ze słabym
krążeniem krwi w dłoniach, po przebytych urazach dłoni, z zaburzeniami funkcjonowania układu
nerwowego, z cukrzycą lub chorobą Raynauda.
• Jeśli rozpoznajesz u siebie jakieś objawy związane z drganiami (np. mrowienie, drętwienie lub
białe czy sine palce), skontaktuj się z lekarzem najszybciej, jak to możliwe.
• Nie pal podczas użytkowania narzędzia. Nikotyna pogarsza dopływ krwi do dłoni i palców, co
zwiększa ryzyko uszkodzeń związanych z drganiami.
• Używaj odpowiednich rękawic w celu zmniejszenia oddziaływania drgań.
• Jeśli istnieje możliwość wyboru, pracuj z najmniejszym poziomem drgań.
• W ciągu dnia dbaj o przerwy od pracy z wibrującym narzędziem.
• Trzymaj narzędzie możliwie najdelikatniej (jednak na tyle mocno, by zachować nad nim
kontrolę). Pozwól, by narzędzie wykonało pracę za ciebie.
• Zmniejsz drgania, konserwując narzędzie zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej
instrukcji. W razie wystąpienia dziwnych drgań natychmiast zakończ pracę z narzędziem.
Przedłużacze
• Dla narzędzi uziemionych wymagany jest przedłużacz trójżyłowy. Z narzędziem podwójnie
izolowanym możesz używać zarówno dwu-, jak i trójżyłowego przedłużacza.
• Średnica przedłużacza powinna być tym większa, im większa odległość od gniazdka.
• Używanie przedłużacza z żyłami o niewystarczającej średnicy powoduje poważne spadki napięcia,
co prowadzi do utraty mocy i może uszkodzić narzędzie.
• Dopilnuj, by przedłużacz miał odpowiednią liczbę żył, a także był w dobrym stanie. Zawsze
wymieniaj uszkodzony przedłużacz lub zleć jego naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi przed
ponownym użyciem.
• Chroń przedłużacze przed ostrymi przedmiotami, wysoką temperaturą i wodą czy wilgocią.
30
Symbole
Ostrzeżenie!
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi
Podwójnie izolowana
Wolt, prąd zmienny
A
Amper
Ryzyko uszkodzenia oczu. Noś okulary ochronne wyposażone w osłony boczne, zgodne z normą ANSI.
Ryzyko uszkodzenia słuchu. Używaj środków ochrony słuchu.
Ryzyko porażenia prądem. Podłącz kabel w prawidłowy sposób
do odpowiedniego gniazdka.
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe
Moc
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Częstotliwość uderzeń
Zakres wiercenia w drewnie
Zakres wiercenia w betonie
Zakres wiercenia w stali
Uchwyt szczękowy
Poziom ciśnienia akustycznego, LpA
Poziom mocy akustycznej, LwA
Maksymalny poziom drgań
230 V / 50 Hz
1050 W
480 obr./min
3780 uderzeń/min
40 mm
38 mm
13 mm
SDS-max
96 dB(A), K = 3 dB
107 dB(A), K = 3 dB
15 m/s², K = 1,5 m/s²
31
PL
PL
Zawsze używaj środków ochrony słuchu!
OSTRZEŻENIE! Przed regulacją narzędzia lub instalacją akcesoriów zwolnij przełącznik i wyciągnij
wtyczkę z gniazdka.
Deklarowana wartość drgań, zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową, może zostać
wykorzystana do porównania różnych narzędzi oraz w celu dokonania wstępnej oceny narażenia na
działanie drgań.
Ostrzeżenie! Rzeczywisty poziom drgań podczas korzystania z elektronarzędzia, w zależności od
sposobu posługiwania się nim, może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego należy
zidentyfikować te środki zabezpieczające, które w oparciu o ocenę narażenia na oddziaływanie
szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (przy wzięciu pod uwagę wszystkich części cyklu
roboczego, jak również czasu, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym,
za wyjątkiem czasu rozruchowego) wymagane są, aby chronić użytkownika.
OPIS
Regulacja uchwytu pomocniczego
Uchwyt pomocniczy można umieścić w różnych położeniach. Wyregulujesz uchwyt pomocniczy,
przekręcając go w lewo, aby poluzować taśmę. Przesuń uchwyt pomocniczy do żądanego położenia i
przekręć w prawo, aby go przymocować.
OBSŁUGA
Uwaga! Narzędzie to ma wbudowane sprzęgło poślizgowe wspomagające zapobieganie uszkodzeniu
narzędzia poprzez wyłączanie funkcji wiercenia w przypadku zaklinowania się wiertła.
Przed użyciem wiertarki udarowej ustaw przełącznik trybu pracy na żądaną funkcję. Naciśnij blokady
i przekręć przełącznik trybu pracy, aż zatrzaśnie się na miejscu oznaczonym żądaną funkcją.
UWAGA!
• Przesuwaj przełącznik trybu pracy wyłącznie wtedy, gdy wiertarka się zatrzyma. Próba przesunięcia przełącznika trybu podczas pracy wiertarki może skutkować nagłym obrotem narzędzia, co
może spowodować uszkodzenie mienia.
• Podczas przesuwania przełącznika trybu pracy upewnij się, że zatrzasnął się na miejscu w
żądanym położeniu. Jeśli nie zatrzaśnie się prawidłowo, może wysunąć się ze swojego położenia
i uszkodzić narzędzie.
Ustawianie różnych funkcji młotowiertarki
1.
2.
3.
4.
5.
A.
B.
C.
D.
E.
Uchwyt pomocniczy
Pokrywka do napełniania smaru
Przełącznik
Przełącznik trybu pracy
Uchwyt szczękowy
Dłutowanie
Przycisk blokady
Wiercenie udarowe
Wskaźnik trybu
Regulacja kąta
Wiercenie udarowe
Ustaw przełącznik trybu pracy na tryb Wiercenie udarowe (C).
montaż
Dłutowanie
Ustaw przełącznik trybu pracy na tryb Dłutowanie (A).
UWAGA! Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała na skutek nieprawidłowego użytkowania: Przed
regulacją narzędzia lub instalacją akcesoriów zwolnij regulator prądu i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
32
33
PL
PL
Regulacja kąta dłuta
Przekręć przełącznik trybu pracy na tryb Regulacja kąta (E). Możesz teraz obrócić dłuto pod wybranym
kątem do dłutowania. Gdy regulacja młota jest gotowa, przekręć przełącznik trybu pracy na ustawienie Młot, aby rozpocząć dłutowanie.
5.
1.
Rady dotyczące wiercenia w betonie
• Nie wlewaj wody do wierconego otworu.
• W trakcie wiercenia regularnie czyść wiertło.
• Często wyjmuj wiertło z wierconego otworu, zwłaszcza, jeśli wiercisz głębokie otwory.
• Smaruj trzpień wiertła i uchwyt szczękowy, usuwaj kurz i zanieczyszczenia z końcówki trzpienia.
• Używaj możliwie najkrótszych wierteł.
• Jeżeli wiercisz głębokie otwory, rób to etapami. Na początku wiercenia użyj krótkiego wiertła,
a następnie wymień je na dłuższe.
2.
3.
4.
Wybierz czystą i dobrze oświetloną powierzchnię roboczą. Dzieci i zwierzęta nie powinny znajdować się w pobliżu miejsca pracy, aby nie rozpraszać użytkownika oraz się nie zranić.
Dociągnij przewód do miejsca pracy w sposób bezpieczny, aby nie istniało ryzyko, że się o niego potkniesz oraz aby nie był narażony na uszkodzenie. Przewód elektryczny powinien sięgać
do powierzchni roboczej i zapewniać swobodę ruchów podczas pracy.
Przymocuj luźne przedmioty do obróbki za pomocą imadła lub ścisków, aby zapobiec ich
poruszeniu podczas pracy.
W pobliżu nie powinny znajdować się obiekty, takie jak przewody wodociągowe i elektryczne
mogące stanowić zagrożenie podczas pracy.
Przygotowanie przedmiotu oraz miejsca obróbki
• Wybierz czystą i dobrze oświetloną powierzchnię roboczą. Dzieci i zwierzęta nie powinny
znajdować się w pobliżu miejsca pracy, aby nie rozpraszać użytkownika oraz się nie zranić.
• Dociągnij przewód do miejsca pracy w sposób bezpieczny, aby nie istniało ryzyko, że się o niego
potkniesz oraz aby nie był narażony na uszkodzenie. Przewód elektryczny powinien sięgać do
powierzchni roboczej i zapewniać swobodę ruchów podczas pracy.
• Przymocuj luźne przedmioty do obróbki za pomocą imadła lub ścisków (do kupienia osobno),
aby zapobiec ich poruszeniu podczas pracy.
• W pobliżu nie powinny znajdować się obiekty, takie jak przewody wodociągowe, mogące
stanowić zagrożenie podczas pracy.
wiercenie w betonie
Wymiana wiertła
UWAGA! Używaj mocnych rękawic roboczych, aby zabezpieczyć się podczas wkładania i wyjmowania
wierteł. Wiertła bardzo się nagrzewają podczas używania. Nie wyjmuj wierteł, dopóki nie ostygną.
Nie uderzaj młotkiem w wiertło, które utknęło.
1.
Odblokuj uchwyt szczękowy.
2.
Sprawdź, czy wiertło trzyma się na swoim miejscu. Nie powinno dać się go wyjąć z uchwytu
szczękowego.
3.
Przed włożeniem wiertła nasmaruj jego trzpień.
4.
Pociągnij za uchwyt szczękowy i wsuń wiertło. Upewnij się, że wsunęło się do końca otworu.
UWAGA! Do wiercenia otworu o średnicy większej niż 3,2 cm (1,25 cala) należy używać wiertła
czteroostrzowego.
Wiercenie udarowe
1.
W razie potrzeby ustaw uchwyt pomocniczy.
2.
Ustaw funkcję, ustawiając przełącznik trybu pracy na żądane ustawienie.
3.
Podłącz wtyczkę do gniazdka.
4.
Przytrzymaj wciśnięty regulator prądu, aby uruchomić wiertarkę. Nie wymuszaj pracy,
niech narzędzie samo ją wykona.
34
Aby zapobiec wypadkom, po zakończonej pracy zwolnij przełącznik i odłącz zasilanie. Pozostaw
końcówkę do ostygnięcia, a następnie pociągnij za uchwyt szczękowy, wyjmij końcówkę i
wytrzyj trzpień. Wyczyść narzędzie, przechowuj je pod dachem, w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Dłutowanie
Wymiana dłuta
1.
Przed zamontowaniem dłuta nasmaruj jego trzpień.
2.
Pociągnij za uchwyt szczękowy i włóż końcówkę. Upewnij się, że wsunęła się do końca otworu.
3.
Zwolnij uchwyt szczękowy. Przekręć przełącznik trybu pracy na tryb Dłutowanie. Przekręć końcówkę pod żądanym kątem, a następnie przekręć przełącznik trybu pracy na ustawienie Młot.
4.
Sprawdź, czy dłuto trzyma się na swoim miejscu. Nie powinno dać się go wyciągnąć z uchwytu
szczękowego.
Sposób używania dłuta
1.
W razie potrzeby ustaw uchwyt pomocniczy w żądanym położeniu.
2.
Włóż wtyczkę do gniazdka.
3.
Przytrzymaj wciśnięty przełącznik, aby uruchomić wiertarkę.
4.
Odczekaj, aż wiertarka osiągnie pełną prędkość, zanim przyłożysz dłuto do powierzchni roboczej.
UWAGA! Aby zapobiec wypadkom, po zakończonej pracy zwolnij przełącznik i odłącz zasilanie.
Pociągnij za uchwyt szczękowy, a następnie wyjmij dłuto. Wyczyść narzędzie, przechowuj je w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
KONSERWACJA
• Przed każdym użyciem sprawdź ogólny stan narzędzia. Sprawdź, czy nie ma żadnych luźnych
ani ruchomych części, ani takich, które są źle ustawione lub się zacinają, a także uszkodzonych
przewodów, ani innych czynników mogących wpływać na bezpieczne użytkowanie.
• Raz w miesiącu otwórz pokrywę napełniania smaru, usuń stary smar i zastąp go nowym.
• Po użyciu wytrzyj narzędzie z zewnątrz czystą szmatką.
• Zawsze smaruj trzonek dłuta lub wiertła smarem przed montażem w uchwycie szczękowym,
aby utrzymać go w dobrym stanie.
OSTRZEŻENIE! Jeśli kabel sieciowy narzędzia jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez
35
PL
uprawnionego pracownika serwisu.
wykrywanie usterek
36
Usterka
Możliwa przyczyna
Prawdopodobne rozwiązanie
Narzędzie nie daje się uruchomić
Przewód nie jest podłączony
Sprawdź, czy wtyczka jest
w gniazdku.
Brak prądu w gniazdku.
Sprawdź, czy w gniazdku jest
prąd. Jeśli nie, wyłącz narzędzie
i sprawdź bezpiecznik. Wymień
bezpiecznik, jeśli się zużył.
Wyzwoliło się zabezpieczenie
przed przegrzaniem.
Wyłącz narzędzie i odczekaj,
aż ostygnie.
Uszkodzenia wewnętrzne
lub zużycie
Oddaj narzędzie do sprawdzenia technikowi.
Narzędzie pracuje powoli
Przedłużacz jest za długi lub
ma za małą średnicę.
Używaj przedłużacza o odpowiedniej średnicy dla długości i
obciążenia.
Wydajność zmniejsza
się z czasem
Akcesorium jest stępione lub
uszkodzone.
Dbaj o ostrość wierteł i dłut.
W razie potrzeby wymień.
Szczotki węglowe są zużyte lub
uszkodzone.
Oddaj szczotki węglowe do
wymiany uprawnionemu
technikowi.
Mocny hałas lub grzechotanie
Uszkodzenia wewnętrzne lub
zużycie
Oddaj narzędzie do sprawdzenia technikowi.
Przegrzanie
Wymuszana jest zbyt szybka
praca narzędzia.
Nie przeciążaj narzędzia.
Źle ustawione dłuto.
Sprawdź, czy dłuto jest prawidłowo ustawione.
Akcesorium jest stępione
lub uszkodzone.
Dbaj o ostrość akcesoriów.
W razie potrzeby wymień.
Zablokowane zawory.
Wyczyść zawory.
Silnik obciążony jest przedłużaczem, który jest zbyt długi lub
ma za małą średnicę.
Używaj przedłużacza o odpowiedniej średnicy dla długości i
obciążenia.
Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie
z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 801 600 500.
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl
EN
EN
User instructions for
rotary hammer drill
ENGLISH
• Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.
SAFETY INFORMATION
Read the operating instructions carefully before use.
Please retain for future reference.
General power tool safety warnings
Work area safety
• Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
• Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the vicinity of flammable liquids
or gases or flammable dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
• Keep children and bystanders at a distance while operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control of the tool.
Electrical safety
• Power tool plugs must fit the power outlet. Never modify the plug in any way. Never use adapters
together with grounded power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
• Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
• Do not expose power tools to rain or moisture. Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.
• Do not abuse the power cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electrocution.
• When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
• If operating a power tool in a damp environment is unavoidable, use a power supply protected
with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI).
Personal safety
• Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.
Never not use a power tool while under the influence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
• Use personal protective equipment. Always wear eye protection.
38
• A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
• Do not overreach. Keep a proper footing and balance at all times. This will enable you to have
better control of the power tool in unexpected situations.
• Dress properly! Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can get caught in moving parts.
• If equipment is provided for dust extraction and dust collection, makes sure that this is connected
and properly used. The use of such devices can reduce dust-related hazards.
Power tool use and care
• Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power
tool will do the job better and safer when used with the load for which it was designed.
• Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
• Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before
making any adjustments, changing accessories, or storing the power tool. Such preventive safety
measures reduce the risk of accidentally starting the power tool.
• Power tools that are not being used should be stored out of the reach of children. Do not allow
persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.
• Maintain the power tool. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the operation of the power tool. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
• Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.
• Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking
into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended could result in hazardous situations.
Service
Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This
will ensure that safety of the power tool is maintained.
Rotary Hammer Drill safety warnings
• Wear ear protectors when working with rotary hammer drills.
• Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
• Exposure to noise can cause hearing loss.
• Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to the
power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energizing power tools that have the switch in the on-position invites
accidents.
• Loss of control can result in personal injury.
• Use the auxiliary handle supplied with the tool.
39
EN
EN
• Hold power tools using the insulated gripping surfaces when performing an operation where the
cutting tool may come into contact with hidden wiring or its own cord. Contact with a “live” wire
will cause exposed metal parts of the tool to become “live” and shock the operator.
• Let bits cool before touching, changing or adjusting them. Bits heat up dramatically while in use,
and can burn you.
• If the drill bit jams, release the trigger immediately; Drill torque can cause personal injury or
damage the bit.
• Maintain labels and nameplates on the tool. These carry important safety information.
• If unreadable or missing, contact Harbor Freight Tools for a replacement.
• Avoid unintentional starting.
• Prepare the job before turning on the tool.
• Do not carry or lay the tool down until it has come to a complete stop. Moving parts can get
stuck in the surface and pull the tool out of your control.
• When using a handheld power tool, maintain a firm grip on the tool with both hands to resist
starting torque.
• Do not leave the tool unattended when it is plugged into an electrical outlet. Turn off the tool,
and unplug it from its electrical outlet before leaving.
• This product is not a toy.
• Keep it out of the reach of children.
• People with pacemakers should consult their physician(s) before use. Electromagnetic fields in
close proximity to a heart pacemaker may cause pacemaker interference or pacemaker failure.
In addition, people with pacemakers should:
–– Avoid operating the tool alone.
–– Not use with power switch locked in the on-position.
–– Carefully maintain the tool to avoid electrical shocks.
• All power cords must be properly grounded. Residual current devices should also be used.
• To prevent serious personal injury as a result of accidental operation: Release the trigger and
unplug the tool from its electrical outlet before performing any inspection, maintenance, or
cleaning procedures.
• Do not use damaged equipment. If abnormal noise or vibration occurs, have the problem
corrected before further use.
WARNING! Some dust created by, for example by power sanding, sawing, grinding and drilling
contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive disorders. Some
examples of such chemicals are:
–– Lead from lead-based paints
–– Crystalline silica from bricks, cement or other masonry products
–– Arsenic and chromium from chemically treated lumber.
–– Your risk from exposure to these substances varies, depending on how often you do this
type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in well ventilated areas,
and use approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to
filter out microscopic particles.
• The warnings, precautions, and instructions discussed in this handbook cannot cover all possible
conditions and situations that may occur. Users must understand that common sense and
caution are factors which cannot be built into this product, but are factors that users themselves
must be responsible for.
Vibrations
This tool vibrates during use. Repeated or long-term exposure to vibrations may cause temporary
or permanent physical injury, in particular to the hands, arms and shoulders. Reducing the risk of
vibration-related injury:
• Anyone using vibrating tools regularly or for an extended period should initially be examined
by a doctor and then have regular medical check-ups to ensure medical problems are not being
caused or worsened from use. Pregnant women or people who have impaired blood circulation
to the hands, previous hand injuries, nervous system disorders, diabetes, or Raynaud’s Disease
should not use this tool.
• If you feel any symptoms related to vibration (such as tingling, numbness, and white or blue
fingers), seek medical advice as soon as possible.
• Do not smoke during use. Nicotine reduces the supply of blood to the hands and fingers,
increasing the risk of vibration-related injuries.
• Wear suitable gloves to reduce the effects of vibration on the user.
• Where there is a choice, use tools with the lowest amount of vibration possible.
• Include vibration-free periods during the work day.
• Grip the tool as lightly as possible (while still keeping safe control of it). Let the tool do the work.
• To reduce vibration, maintain the tool as explained in this manual. If any abnormal vibration
occurs, stop use immediately.
Extension Cords
• Grounded tools require a three-wire extension cord. Double-insulated tools can use either
a two-wire or three-wire extension cord.
• The longer the distance from the power outlet, the heavier the gauge of the extension
cord used.
• Using extension cords with an inadequate wire dimension causes a serious drop in voltage,
resulting in loss of power and possible tool damage.
• Make sure the extension cord has the correct number of wires and is in good electrical
condition. Always replace a damaged extension cord or have it repaired by a qualified
electrician before use.
• Protect the extension cords from sharp objects, excessive heat, and damp or wet areas.
40
41
EN
EN
Symbols
Always use hearing protection!
Warning!
The declared vibration value, which has been measured in line with a standardised testing method,
can be used to compare different tools with each other and for a preliminary assessment of exposure.
Read the operating instructions carefully before use
Double-insulated
Warning! The actual vibration level during the power tool’s use can vary from the specified total
value depending on how the tool is used. You must therefore identify the safety measures required to
protect the user based on an estimate of exposure during normal operating conditions (taking into
account all parts of the work cycle as well as the time the tool is switched off and when running idle,
as well as start-up time).
DESCRIPTION
Volts, alternating current
A
Amperes
Risk for injury to eyes. Wear ANSI-approved safety goggles with side shields.
Risk of hearing loss. Wear hearing protection.
Risk of electric shock. Properly connect power cord to appropriate outlet.
TECHNICAL DATA
Rated voltage
230 V / 50 Hz
Power
1,050 W
Unloaded rpm
480 rpm
Impact Rate
3,780 strokes/min
Wood Capacity
40 mm
Concrete Capacity
38 mm
Steel Capacity
13 mm
ChuckSDS-max
Sound pressure level, LpA
96 dB(A), K=3 dB
Sound power level, LwA
107 dB(A), K=3 dB
Maximum vibration level
15 m/s², K=1.5 m/s²
1.
Auxiliary Handle
2.
Cover for filling of grease
3.
On/Off Switch
4.
Mode selector
5.
Chuck
Assembly
NOTE: To prevent serious personal injury as a result of accidental operation: Release the trigger and
unplug the tool from its power outlet before adjusting the tool or installing accessories.
42
43
EN
EN
WARNING! Release the trigger and unplug the tool from its power outlet before adjusting the tool or
installing accessories.
Adjusting the auxiliary handle
The auxiliary handle can be placed in a variety of positions. To adjust the auxiliary handle, turn the
handle anti/clockwise to loosen the band. Slide the handle to the desired position then turn the
handle clockwise to secure it in place.
OPERATION
Note: This tool includes an internal safety clutch that helps prevent tool damage by disengaging the
drill function if the drill locks in place.
Adjust the mode selector to the desired function before using the rotary hammer drill. Press the
release button and rotate the mode selector until it clicks in place with the desired function at
the indicator.
NOTE:
• Only move the mode selector once the rotary hammer drill has stopped. Attempting to move the
mode selector while the rotary hammer drill is engaged will result in abrupt tool rotation and
can cause property damage.
• When moving the mode selector, make sure it clicks into the desired position. If not actively
engaged, the mode selector could slip out of position resulting in tool damage.
Adjusting the angle of the chisel
Rotate the mode selector to the angle adjustment mode (E). You can now rotate the chisel to the
desired angle for chiselling. When you have finished adjusting the chisel, rotate the mode selector
to the hammer setting to begin chiselling.
1.
Choose a work area that is clean and well lit. Keep children and pets away from the work area
to prevent distraction and injury.
2.
Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping
hazard or exposing the power cord to possible damage. The power cord must reach the work
area with enough extra length to allow free movement while working.
3.
Secure loose work pieces using a vice or clamps to prevent movement while working.
4.
There must not be any objects, such as water pipes or electricity lines, nearby that will present
a hazard while working.
Preparation of work piece and work area
• Choose a work area that is clean and well lit. Keep children and pets away from the work area
to prevent distraction and injury.
• Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping
hazard or exposing the power cord to possible damage. The power cord must reach the work
area with enough extra length to allow free movement while working.
• Secure loose work pieces using a vice or clamps (not included) to prevent movement
while working.
• There must not be any objects, such as pipes, nearby that will present a hazard while working.
Adjusting the different functions of the rotary hammer drill
A.
B.
C.
D.
E.
Impact drilling
Set the mode selector in impact drilling mode (C).
Chiselling
Set the mode selector in chiselling mode (A).
44
Chiselling
Lock-on button
Impact drilling
Mode indicator
Angle adjustment
Masonry drilling
Changing drill bits
NOTE: Wear heavy-duty work gloves to provide protection when inserting and removing drill bits. Drill
bits become very hot during use. Do not remove drill bits until the bit has cooled. Do not strike bits
that have become stuck with a hammer.
1.
Release the chuck.
2.
Check that the drill bit is secured in place. You should not be able to pull it out of the chuck.
3.
Grease the drill bit shank before installing.
4.
Pull back on the chuck and insert the drill bit. Make sure it slides all the way into the opening.
NOTE: When drilling a hole larger than 1 1/4” in diameter, use a drill bit with four cutting edges.
Impact drilling
1.
Adjust the auxiliary handle as needed.
2.
Set the function by adjusting the mode selector to the desired setting.
3.
Plug in the power cord.
45
EN
EN
4.
Squeeze and hold the trigger to turn on the rotary hammer. Do not apply excessive force;
allow the tool to do the work.
• Each month, open the grease filling cover, clean out any old grease and replace with new grease.
5.
When finished, to prevent accidents, release the trigger and disconnect its power supply after
use. Allow the bit to cool then pull back on the chuck and remove the bit from the chuck
and wipe off the drill shank. Clean the tool, then store the tool indoors out of the reach of
children.
• Always lubricate the shank of the chisel or bit with grease each time before installing to keep the
chuck in good condition.
• After use, wipe external surfaces of the tool with a clean cloth.
WARNING! If the power cord of this power tool is damaged, it must be replaced by a qualified service
technician.
Tips when masonry drilling
• Do not add water to the drill hole.
Troubleshooting
• Clean the drill regularly while drilling.
Problem
Possible cause
Probable solution
Tool will not start
Cord not connected.
Check that cord is plugged in.
No power at outlet.
Check power at outlet.
If not – turn tool off and check
fuse. Replace fuse if fuse has
been tripped.
Chiselling
Tool’s overheating protection
has been triggered.
Turn off tool and allow to cool.
Changing chisels
1.
Grease the shank of the chisel before installing the chisel.
Internal damage or wear.
Have technician service tool.
Tool operates slowly
Extension cord is too long or
its diameter too little.
Use an extension cord with the
correct diameter for the length
and load.
Performance decreases
over time
Accessory dull or damaged.
Keep drills and chisels sharp.
Replace as needed.
Carbon brushes worn or damaged.
Have a qualified technician
replace brushes.
• Pull the bit out of the hole often during drilling, especially when drilling deep holes.
• Grease the drill shank and chuck and keep the end of the shank free of dust and dirt.
• Use the shortest bit possible.
• When drilling deep holes, do the work in stages. Use a short bit when you start drilling, and then
change to a longer bit.
•
2.
Pull the chuck back and insert the bit. Make sure it slides all the way into the opening.
3.
Release the chuck. Turn the mode selector to chisel mode. Rotate the bit to the desired angle
then rotate the mode selector to the hammer setting.
4.
Check that the chisel is secured in place. It should not be possible to pull it out of the chuck.
Using the chisel
1.
Where necessary, adjust the auxiliary handle to the desired position.
Excessive noise or rattling
Internal damage or wear.
Have technician service tool.
2.
Plug in the power cord.
Overheating
Tool forced to work too fast.
Do not force the tool.
3.
Press the on/off switch to start the rotary hammer.
Chisel misaligned.
4.
L et the rotary hammer reach full speed before allowing the chisel to come into contact with
the work surface.
Check for correct alignment
of chisel.
Accessory dull or damaged.
Keep accessories sharp. Replace as needed.
Blocked valves.
Clean the valves.
Motor being strained
by long or small diameter
extension cord.
Use an extension cord with
the correct diameter for the
length and load.
NOTE: When finished, to prevent accidents, release the trigger and disconnect it from the power
supply after use. Pull back on the chuck and then remove the chisel from the chuck. Clean and then
store the tool indoors out of the reach of children.
MAINTENANCE
• Before each use, inspect the general condition of the tool. Check for loose hardware, misalignment or binding of moving parts, cracked or broken parts, damaged electrical wiring, and any
other condition that may affect its safe operation.
46
47
Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising