Samsung | PS42Q92H | Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcijos
PDP – TELEVIZORIUS
Plazminis
(PLASMA DISPLAY PANEL)
Naudojimo instrukcijos
Prieš naudodamiesi įrenginiu, atidžiai
perskaitykite šias instrukcijas
ir pasilikite jas naudojimui ateityje.
MENIU EKRANE (ON-SCREEN MENUS)
Paveikslas paveiksle („Picture In Picture (PIP)“)
Energijos taupymas
TELETEKSTAS (pasirenkama funkcija)
“SRS TrusSurroundXT”
“Digital Natural Image engine”
Užregistruokite šį produktą interneto svetainėje: http://www.samsung.com/global/register
Kad ateityje žinotumėte, įrašykite čia savo gaminio serijos numerį ir modelį
▪ Modelis _______________ ▪ Serijos Nr. _______________
Vartotojo instrukcijos
 Nuolatinis vaizdo atspindys




Nepalikite ilgai įjungto nejudančio vaizdo (žaisdami video žaidimus, arba jei šis ekranas prijungtas prie
asmeninio kompiuterio) plazminio monitoriaus ekrane ilgiau, kaip dviem valandom, nes plazminiame
ekrane gali įsirašyti nuolatinis šio vaizdo atspindys. Šis vaizdo atspindys taip pat vadinamas “ekrano
nudegimu”. Norėdami išvengti vaizdo atspindžių, sumažinkite ekrano šviesumą ir kontrastą , kai ekrane
ilgai rodomas nejudantis vaizdas.
Aukštis
PDP televizoriai normaliai veikia būdami žemiau, nei 2000 metrų aukštyje. Aukštesnėje, nei 2000 metrų
vietoje televizoriaus veikla gali sutrikti, todėl nerekomenduojama jų montuoti ir naudoti šiame aukštyje.
Įkaitusi televizoriaus viršutinė dalis
Kai televizorius veikia ilgą laiką, jo viršutinė dalis gali kaisti. Tai nėra prietaiso defektas ar gedimas.
Pro viršutinėje dalyje esančias ventiliacijos angas iš televizoriaus pučiamas karštis. Neleiskite vaikams
liestis prie viršutinės televizoriaus dalies.
Veikiantis įrenginys skleidžia į spragsėjimą panašų triukšmą
Tai nėra įrenginio defektas. Šis triukšmas gali atsirasti traukiantis ar plečiantis jo dalims tuomet, kai
kinta aplinkos, kurioje yra įrenginys, sąlygos (temperatūra, drėgnumas).
Ekrano taškų defektai
PDP televizoriaus ekranas sudarytas iš 1 230 000 (“SD-level”) ir 3 150 000 (“HD-level”) vaizdo taškų
atkuriamų pagal sudėtingą technologiją. Ekrane gali atsirasti keli pastovūs šviesūs arba tamsūs taškai.
Pastarieji nėra gedimas ir neturi įtakos įrenginio veikimui.
 Venkite eksploatuoti įrenginį žemesnėje, nei 5°C ( 41°F) temperatūroje.
 Ilgai rodomas nejudantis vaizdas gali nepataisomai sugadinti ekraną.
Jei ilgą laiką naudojamas 4:3 proporcijų vaizdo režimas, ekrano šonuose ir centre
gali likti nuolatinės juostos, kurios atsiranda dėl skirtingo ekrano apšvietimo.
Nuolatiniai vaizdai gali atsirasti ir žaidžiant video žaidimus, naudojant DVD formato
produkciją. Dėl šių pažeidimų garantijoje nėra numatytas žalos atlyginimas.
 Išliekantis vaizdas ekrane
Ilgiau negu tam tikrą laikotarpį rodant video žaidimų ar AK nejudančius vaizdus gali atsirasti prieš tai
buvę išlikę daliniai vaizdai. Tam, kad išvengtumėte šio efekto sumažinkite ryškumą ir kontrastą, kai
rodote nejudančius vaizdus.
 Garantija
Garantijoje nenumatytas žalos atlyginimas dėl nuolatinių vaizdų atspindžių plazminiame televizoriuje,
įsirašiusių dėl nejudančio vaizdo peržiūros.
 Įrengimas
Prieš montuojant produktą rekomenduojama konsultuotis su specialistais, jei:
- produktas bus eksploatuojamas aplinkoje, kurioje gali būti aukšta arba žema temperatūra, didelis
drėgnumas, didelė dulkių ar cheminių medžiagų koncentracija;
- produktas veiks nepertraukiamai (oro uostuose, traukinių stotyse ir pan.).
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visos teisės saugomos įstatymų.
Lietuvių kalba – 2
Turinys
BENDRA INFORMACIJA
FUNKCIJŲ APRAŠYMAI
 Vartotojo instrukcijos ............................... 2
 Dalys ir priedai ........................................ 4
 TV stovo panaudojimas ......................... 4
 Pagrindinis valdymo skydelis ................. 5
 Laidų jungimo instrukcija......................... 6
 Nuotolinio valdymo pultas (PS42Q91H/
PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H) ...... 8
 Nuotolinio valdymo pultas (PS42C91H/
PS50C91H ............................................. 9
 Laiko nustatymai (“Time”) ..................... 25
 Kalba (“Language”), mėlynas ekranas („Blue Screen“),
melodijos parinkimas („Melody“), šviesos efektas („Light
Effect“), energijos taupymo režimas („Energy Saving“),
HDMI juodumo lygis („HDMI Black Level“) ............ 26
 Žaidimams skirtas režimas (“Game Mode”) ........... 27
 Televizoriaus tvirtinimas prie sienos (parduodamas atskirai) 28
 Funkcija „Vaizdas vaizde“ („PIP“) .......... 29
Ekrano apsaugos nustatymas
(“Screen Burn Protection”) .................... 30
TELEVIZORIAUS NUSTATYMAI DARBUI SU ASMENINIU
KOMPIUTERIU
VALDYMAS
 Televizoriaus įjungimas ir išjungimas .... 10
 Ekrano meniu valdymas.........................11
 Vaizdo sustabdymas ..............................11
 „Plug & Play” savybių nustatymai ......... 12
 Įvesties įrenginių valdymas ................... 13
 Įvesties įrenginio pavadinimo
parinkimas ............................................ 14
PROGRAMŲ REDAGAVIMAS
 Automatinis programos kanalų parinkimas .. 14
 Rankinis programos kanalų parinkimas ...... 15
 Programos kanalo pridėjimas ir užrakinimas 16
 Programos kanalo perkėlimas .............. 17
 Programos kanalo pervardijimas .......... 17
 Programos kanalo priėmimo kokybės
reguliavimas ......................................... 18
 LNA (silpno signalo stiprintuvas “Low Noise
Amplifier”) (PS42Q91H/PS42Q92H/
PS50Q91H/PS50Q92H) ....................... 18
VAIZDO VALDYMAS
 Standartinių vaizdo parametrų keitimas 19
 Individualių vaizdo parametrų
nustatymas ........................................... 19
 Vaizdo detaliųjų parametrų nustatymas 20
 Vaizdo dydžio parinkimas ..................... 21
 Ekrano režimo pasirinkimas ................. 21
 “Digital NR”, „Active Colour“, „DNIe“,
“Movie Plus“.......................................... 22
 AK programinės įrangos nustatymai
(„Windows XP“ aplinkoje) ...................... 31
 Įvesties režimai („Input Mode“) darbui
su AK .................................................... 32
 Parametrų nustatymas darbui su AK (PC) 33
 AK namų kino teatro nustatymas ......... 34
APIE „ANYNET+“ (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)
 Kas yra „ANYNET+“? ............................ 35
 „ANYNET+“ įrenginių prijungimas ......... 35
 „ANYNET+“ nustatymas ....................... 36
 „ANYNET+“ įrenginių skenavimas ir
perjungimas .......................................... 36
 Įrašymas ............................................... 37
 Garsas per TV imtuvą ........................... 38
 Ką reikia padaryti prieš kreipiantis
pagalbos ................................................ 38
PRIEDAS
 Teleteksto funkcija (priklauso nuo
modelio) ................................................ 39
 Sieninės lentynos montavimas ............. 41
 Nuotolinio valdymo nustatymas
(PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/
PS50Q92H) .......................................... 42
 TV stovo nustatymas (priklauso nuo
modelio) ................................................ 47
 Nesklandumai ....................................... 47
 Techninė specifikacija ........................... 48
GARSO VALDYMAS
 Garso parametrų nustatymai ................ 23
 Garso režimo pasirinkimas (priklauso
nuo modelio) ......................................... 24
�
Simboliai
Spausti
Svarbu
Lietuvių kalba – 3
�
Pastaba
Dalys ir priedai
Naudojimosi instrukcijos
Nuotolinio valdymo pultas/
AAA elementai
Maitinimo kabelis
Pašluostė
Garantijos kortelė/
registracijos kortelė/
Saugos instrukcija
Dugno dangtelis/
varžtai (2ea)
Žiūrėkite 47 psl.
Feritinė šerdis maitinimo
kabeliui/S-Video laidui
Feritinė šerdis ausinių
laidui/
maitinimo laidui
Parduodama atskirai
S-Video laidas
Antenos laidas
Komponentų laidai
Audio laidai
Video laidai
AK laidas
SCART laidas
AK Audio laidas
HDMI laidas
HDMI/DVI laidas
 Feritinė šerdis (Maitinimo laidui, Ausinių laidui, S-Video laidui)
Feritinė šerdis yra skirta kabelio apsaugai nuo trukdžių.
Prieš prijungdami kabelį, atidarykite šerdį ir užsekite
ją aplink laidą.
TV stovo naudojimas
  PDP turėtų nešti du ar daugiau
žmonių.
Niekada nedėkite PDP ant
grindų, nes galite pažeisti
ekraną.
PDP visada laikykite stačią.
 PDP gali sukinėtis 20 laipsnių į
kairę ir dešinę.
-20° ~ 20°
Lietuvių kalba – 4
Pagrindinis valdymo skydelis
Priekinis (arba šoninis) skydelis
Garsiakalbis
 Įvairių modelių produkto spalva ir forma gali skirtis.
❶ Šaltinis (“SOURCE”)
C/P.
❹
Ekrane rodo visų galimų įvesties įrenginių
Spauskite norėdami perjungti kanalus. Ant
meniu (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video,
ekrano esančiame meniu naudokitės
Component, PC, HDMI1, HDMI2 ir HDMI3).
mygtukais, kaip ir nuotolinio
C/P.
 HDMI3 režimas yra tik PS42Q91H/
valdymo pulte esančiais▲ ir ▼ mygtukais.
PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H
Patvirtinimas (“ENTER”)
❺
modeliuose.
Spauskite norėdami patvirtinti savo
❷ MENU
pasirinkimą.
Meniu ekrane įjungimas ir išjungimas.
❻ Maitinimo įjungimo/išjungimo mygtukas
–
❸+
(“POWER”)
Spauskite norėdami pagarsinti ar sumažinti
Įjungia ir išjungia televizorių.
garsą.
Ant ekrano esančiame meniu naudokitės
Maitinimo indikatorius
+
– mygtukais, kaip ir nuotolinio valdymo
- Televizorius išjungtas: mėlynas.
pulte esančiais◄ ir ► mygtukais.
- Televizorius įjungtas: nedega.
Nuotolinio valdymo pulto signalo jutiklis
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į šį tašką
ant TV.
Lietuvių kalba – 5
Laidų jungimo instrukcija
Šoninis skydelis
1
2
ar
or
3
 Įvairių modelių produkto spalva ir forma gali skirtis.
❶ HDMI IN 3 (PS42Q91H/PS42Q92H/
PS50Q91H/PS50Q92H)
Prijunkite HDMI jungtį su HDMI išvestimi.
❷ S-Video vai Video / Audio L/R
Video (S-Video arba Video) ir garso įvesties
jungtys išorėsįrenginiams (pvz.: filmavimo
kamerai, vaizdajuosčių grotuvui).
Užpakalinis skydelis
❸ Jungtis ausinėms
Jei nenorite trukdyti kitiems, galite klausytis
garso per ausines.
 Per ilgas garso klausymasis per ausines gali
pakenkti jūsų klausai.
1
or
8
Kabelinės
Cable
Television
Network
televizijos
laidas
5
ar
or
2
4
3
 Įvairių modelių produkto spalva ir forma gali skirtis.

6
7
 Prieš jungdami laidus prie televizoriaus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo
elektros srovės.
 Jungdami išorinius prietaisus derinkite terminalo jungčių spalvas su kištukų
spalvomis.
Lietuvių kalba – 6
Tęsinys kitame psl.
❶ Galios įjungimas (“POWER IN”)
Maitinimo laido jungtis.
❷ Išorinių audio įrenginių prijungimas
RCA audio signalų perdavimui iš TV į
išorinius įrenginius, pvz.: audio prietaisus.
❸ EXT 1, EXT 2
Vaizdajuosčių leistuvo (“VCR”), DVD, video
žaidimų įrenginių arba video diskų leistuvų
įvesties arba išvesties jungtys.
Įvesties/išvesties specifikacijos
Jungtis
❽ ANT IN
75 Ω koaksialus lizdas išorinei antenai
arba kabeliniam tinklui..
HDMI/DVI ir komponentų suderinimo režimai
HDMI/DVI 50Hz
HDMI/DVI 60Hz
Komponentas
Išvestis
Įvestis
Video
Audio (L/R)
RGB
Video + Audio (L/R)
EXT 1



Galimos tik TV arba DTV
išvestys
EXT 2


Įvairios išvestys
❹ Komponentinis (COMPONENT) įvesties lizdas
Komponentinės audio (AUDIO R/L) ir
video (Y/PB/PR) įvesties jungtys.
❺ Aptarnavimo (SERVICE) jungtis
- Jungtis naudojama tik techninės
priežiūros, remonto metu
- Prijunkite nuoseklųjį kištuką tarp ant
sienos tvirtinamos lentynos ir Jūsų TV,
jei norite nustatyti žiūrėjimo kampą
naudojantis nuotolinio valdymo pultu.
❻ AK prijungimas/ audio (PC IN/AUDIO)
Video ir audio įvesties lizdai iš asmeninio
kompiuterio.
❼ HDMI IN 1, HDMI IN 2
- Prietaisams su HDMI išvestimi
prijungti. Šios įvesties jungtys gali
būti naudojamos kaip DVI jungtys
su atskiromis analoginio audio
signalo įvestimis. Šiam sujungimui
reikalingas papildomas HDMI arba
DVI kabelis. Naudojant HDMI arba
DVI adapterius, DVI analoginio audio
signalo įvesčių dėka galima priimti
kairįjį ir dešinįjį audio signalus iš DVI
įrenginio. (Nesuderinama su asmeniniu
kompiuteriu).
- Jungdami HDMI arba DVI prie priedėlio
(„Set Top Box“), DVD leistuvo, žaidimų
konsolės ir pan.,įsitikinkite, kad
šiuose prietaisuose yra nustatytas
suderinamas video išvesties režimas,
pagal žemiau pateiktą lentelę.
Jei prietaisai nesuderinti pagal
reikalavimus, vaizdas gali būti
iškraipytas, trūkinėjantis arba jo išvis
gali nebūti.
- Nesujunkite HDMI/DVI jungties su
stacionaraus ar nešiojamo kompiuterio
vaizdo plokšte, nes tokiu atveju ekranas
nieko nerodys.
DVI (HDMI) įjungimas audio L/R (“DVI IN
(HDMI 2) AUDIO L/R”)
DVI audio išvestys išoriniams įrenginiams.
Lietuvių kalba –7
480i
X
X
O
480p
O
O
O
576i
X
X
O
576p
O
X
O
720p 1080i
O
O
O
O
O
O
Nuotolinio valdymo pultas (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)
  Šis nuotolinio valdymo pultas pritaikytas akliesiems ir silpnaregiams: ant įjungimo
(POWER), kanalo perjungimo ir garso reguliavimo mygtukų yra Brailio rašto žymenys.
 Nuotolinio valdymo pulto veikimas gali sutrikti dėl ryškios aplinkos šviesos.
❶
Įjungimo (POWER) mygtukas (įjungia
arba išjungia televizorių)
Informacija apie einamosios
transliacijos parametrus
❷
Mygtukai leidžiantys iš karto įjungti
norimą kanalą
Paleidžia „Anynet+“ žiūrėjimo funkcijas
ir nustato „Anynet+“ įrenginius
❸
Vieno/dviejų skaitmenų perjungimo
mygtukas
Vaizdo sustabdymas
❹
Kanalų reguliavimo mygtukas
(Skaityti 16 psl.)
❺
❻
Įjungia TV režimą
❼
❽
❾
➓
Laikinas garso išjungimas
Vaizdo dydžio parinkimas
Kanalo perjungimas mažajame
paveikslėlyje (PIP režimu)
Gamyklinių nustatymų grąžinimo
(RESET) mygtukas. Jei nuotolinio
valdymo pultas veikia nesklandžiai,
išimkite elementus ir 2-3 sekundes
laikykite įspaudę gamyklinių nustatymų
grąžinimo (RESET) mygtuką. Įdėkite
baterijas ir bandykite toliau naudoti pultą.
Garso didinimas
Garso mažinimas
Įjungia pagrindinį meniu ekrane
Grįžta į prieš tai buvusį meniu
Garso parametrų nustatymai
(Skaityti 23 psl.)
Vaizdo parametrų nustatymai
(Skaityti 19 psl.)
„Vaizdas vaizde“ režimo įjungimas/
išjungimas
Garso režimo parinkimas
„TruSurround XT“ režimo parinkimas
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Pasirenkamas įrenginys, kuris bus
valdomas „Samsung“ nuotolinio
valdymo pultu (TV, DVD, STB, kabelinė
TV, vaizdajuosčių leistuvas)
Paspauskite, kad atsirastų foninis
apšvietimas ant garso (VOL), kanalų
(CH) ir ant aktyvaus naudojamo šaltinio
mygtukų (TV, DVD, STB, kabelinė TV,
vaizdajuosčių leistuvas)
Prieinamų šaltinių pasirinkimas
Ankstesnis kanalas
Automatinio išjungimo režimas
Teleteksto funkcijos
(Skaityti 39 psl.)
❺
❽
Išeiti iš teleteksto meniu (įvairių modelių
gali skirtis)
Teleteksto turinys („ Index“)
Teleteksto rodymas/suderinimas abiejų:
ir teleteksto, ir normalios transliacijos
Teleteksto puslapio sulaikymas
(„ Hold“)
Teletesto režimo parinkimas
(LIST/FLOF)
Teleteksto antrinis puslapis
P
P
: Kitas teleteksto puslapis
: Ankstesnis teleteksto puslapis
Teletesto atšaukimas
Rodyti teletekstą
Greito teksto („Fastext“) temų
pasirinkimas
Teleteksto dydis
Teleteksto laikymas
Įrašymo mygtukas
Vaizdajuosčių leistuvo/DVD funkcijos:
atsukti atgal(“Rewind”), sustabdyti
(“Stop”), paleisti/paspausti pauzę
(“Play/Pause”), greitai/į priekį (“Fast/
Forward”)
Kitas kanalas
Ankstesnis kanalas
Išjungia meniu ekrane
Žymeklio valdymas meniu ekrane
Lietuvių kalba – 8
Tęsinys kitame psl.
Nuotolinio valdymo pultas (PS42C91H/PS50C91H))
  Šis nuotolinio valdymo pultas pritaikytas akliesiems ir silpnaregiams: ant įjungimo
(“POWER”), kanalo perjungimo ir garso reguliavimo mygtukų yra Brailio rašto
žymenys.
 Nuotolinio valdymo pulto veikimas gali sutrikti dėl ryškios aplinkos šviesos.
❶
Įjungimo (POWER) mygtukas(įjungia
arba išjungia televizorių)
❷
Mygtukai leidžiantys iš karto įjungti
norimą kanalą
❸
Vieno/dviejų skaitmenų perjungimo
mygtukas
Kanalo perjungimas mažajame
paveikslėlyje (PIP režime)
❹
Kanalų reguliavimo mygtukas
(Skaityti 16 psl.)
Mažojo paveikslėlio (PIP) šaltinio
pasirinkimas
❺
❻
Įjungia TV režimą
Mažojo paveikslėlio (PIP) vietos
nustatymas
❼
❽
❾
Įjungia pagrindinį meniu ekrane
➓
Grįžta į prieš tai buvusį meniu
Garso didinimas
Garso mažinimas
Laikinas garso išjungimas
Informacija apie einamosios
transliacijos parametrus
Garso parametrų nustatymai
(Skaityti 23 psl.)
Vaizdo parametrų nustatymai
(Skaityti 19 psl.)
Energijos taupymas (nustato ekrano
ryškumą, kad taupytų energiją)
Garso režimo parinkimas
„Vaizdas vaizde“ režimo įjungimas/
išjungimas
„TruSurround XT“ režimo parinkimas
Pereiti į pageidaujamo meniu pasirinktis
Vaizdo sustabdymas
Vaizdo dydžio parinkimas
Teleteksto funkcijos
(Skaityti 39 psl.)
❺
Išeiti iš teleteksto meniu (įvairių modelių
gali skirtis)
❼
❾
Teleteksto turinys
Rodyti teletekstą
Teleteksto puslapio sulaikymas
(„ Hold“)
Teletesto režimo parinkimas
(LIST/FLOF)
Teleteksto antrinis puslapis
P
P
: Kitas teleteksto puslapis
: Ankstesnis teleteksto puslapis
Teleteksto išjungiama
Teleteksto rodymas/suderinimas abiejų:
ir teleteksto, ir normalios transliacijos
Prieinamų resursų pasirinkimas
Greito teksto („Fastext“) temų
pasirinkimas
Ankstesnis kanalas
Teleteksto puslapių išsaugojimas
Automatinio išjungimo režimas
Teleteksto dydis
Tiesiogiai pasirenka HDMI režimą
Kitas kanalas
Ankstesnis kanalas
Išjungia meniu ekrane
Informacijos pakeitimas
Lietuvių kalba – 9
Tęsinys kitame psl.
Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas
1 Atidarykite užpakalinėje pulto pusėje baterijų talpos dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.
2 Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas.
  Įsitikinkite, kad teisingai nukreipėte polius.
Baterijų ženklai “+” ir “-” atitinka talpos dugne
esančius žymenis.
 Nesumaišykite baterijų tipų, t.y. šarminių
su manganinėmis.
3 Uždarykite dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.
 Jeigu planuojate ilgą laiką nenaudoti pulto, išimkite baterijas
ir padėkite jas į sausą, vėsią vietą. Pultas gali veikti 7 metrų
atstumu nuo televizoriaus. Esant vidutiniškam televizoriaus naudojimo laikui,
vieno baterijų komplekto užtenka metams.
 Jeigu nuotolinio valdymo pultas neveikia! Patikrinkite:
1. Ar įjungtas televizorius?
2. Ar pulte tinkamai įdėtos baterijos, nesumaišyti plius ir minus ženklai?
3. Ar neišsekusios baterijos?
4. Ar patalpoje yra elektra, ar prie televizoriaus prijungtas maitinimo laidas?
5. Ar šalia neveikia kokia nors fluorescencinė arba neoninė lempa?
Televizoriaus įjungimas ir išjungimas
Maitinimo laidas yra pritvirtintas prie užpakalinės televizoriaus pusės.
1 Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo jungtį.
 Elektros srovės šaltinio įtampa nurodyta ant užpakalinės televizoriaus dalies, srovės
dažnis yra 50Hz arba 60 Hz.
2 Norėdami įjungti televizorių, paspauskite įjungimo (“Power”) mygtuką, esantį televizoriaus
priekyje arba spauskite įjungimo (POWER)
mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
Automatiškai paleidžiama paskutinį kartą žiūrėta programa.
Jeigu dar nenustatėte jokio programos kanalo, nerodomas joks konkretus vaizdas.
Skaitykite “Automatinis programos kanalų parinkimas “ 14 psl. arba “Rankinis programos
kanalų parinkimas” 15 psl.
 Pirmą kartą įjungus televizorių, automatiškai keletas funkcijų nustatomos
automatiškai.
Skaitykite to “Plug & Play savybių nustatymas” 12 psl.
3 Jei norite išjungti televizorių, spauskite
išjungimo (“Power”) mygtuką, esantį
televizoriaus priekyje arba spauskite išjungimo (POWER)
mygtuką nuotolinio valdymo
pulte.
4 Kitą kartą norėdami įjungti televizorių, spauskite išjungimo (“Power”) mygtuką, esantį
televizoriaus priekyje arba spauskite įjungimo (POWER)
arba numerių mygtukus
nuotolinio valdymo pulte.
Lietuvių kalba – 10
Ekrano meniu valdymas
1 Spauskite meniu (MENU) mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
Ekrane pateikiamas pagrindinis meniu. Kairėje pusėje pateikiamos
penkios ikonos: Įvestis („Input“), Vaizdas („Picture“), Garsas („Sound“),
Programos kanalas („Channel“) Nustatymų keitimas („Setup“).
2 Norėdami pasirinkti ikoną, spauskite ▲ arba ▼ mygtukus.
Patvirtinkite pasirinkimą spausdami patvirtinmo mygtuką
(ENTER). Atidaromas antrinis meniu.
3 Norėdami judėti meniu, spauskite ▲ arba ▼ mygtukus.
Pasirinkite punktą, spausdami patvirtinimo (ENTER)
mygtuką.
4 Norėdami pakeisti nustatymus, spauskite ▲/▼/◄/►
mygtukus. Kad sugrįžtumėte į ankstesnį meniu, spauskite
meniu (MENU) mygtuką.
5 Išeikite iš meniu spausdami išėjimo (EXIT) mygtuką.
 Nuotolinio valdymo pulto ir OSD (ekrano meniu) iliustracijos šioje vartotojo
instrukcijoje buvo padarytos pagal PS42Q91H modelį. Net jei jūsų modelio
kita konfigūracija, nustatymų principas yra tas pats kaip ir iliustracijoje.
Vaizdo sustabdymas
Norėdami sustabdyti kadrą programos peržiūros metu,
spauskite sustabdymo (STILL) mygtuką. Paspauskite
šį mygtuką dar kartą, norėdami sugrįžti atgal į peržiūrą.
 Ši funkcija automatiškai išjungiama po 5 minučių.
Lietuvių kalba – 11
TV
Picture
Mode
: Dynamic
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
Colour Tone
: Cool1
Detailed Settings

100
45
75
55
R 50


 More
Move
Enter
Exit
“Plug & Play” savybių nustatymai
Pirmą kartą įjungus televizorių, automatiškai nustatomos
keletas pagrindinių funkcijų. Toliau aprašomas šių
funkcijų keitimas. Šis meniu rodomas pirmą kartą
įjungus televizorių.
Plug & Play
Start Plug & Play.
netyčia pasirinkote ne tą kalbą, tai programa gali rodyti
 Jei
nesuprantamus simbolius.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jei televizorius veikia parengties („standby“) režimu,
nuotolio valdymo pulte spauskite įjungimo (POWER)
mygtuką. Ekrane atsiranda žinutė pradėkite “Plug &
Play” („Start Plug & Play“). Paspauskite patvirtinimo
(ENTER) mygtuką.
Po kelių sekundžių automatiškai įjungiamas kalbos
(„Language“) meniu.
Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite kalbą.
Spauskite patvirtinmo mygtuką (ENTER). Pasirodys žinutė:
pasirinkite namų režimą, jei šį televizorių naudosite namuose
(„Select Home Mode when installing this TV at home“).
Spauskite ◄ arba ►, kad pasirinktumėte arba
parduotuvė („Shop“) arba namai („Home“). Pasirodys
žinutė prašanti patikrinti antenos būseną.
 Numatytasis pasirinkimas yra namai („Home“).
 Rekomenduojame pasirinkti namų („Home“) režimą, kad būtų geriausia
vaizdo kokybė Jūsų namuose.
 Parduotuvė („Shop“) režimas yra pritaikytas TV naudoti parduotuvėse.
 Jei netyčia pasirinkote parduotuvė („Shop“) režimą ir norite pereiti prie
dinaminio (namų) („Dynamic“ („Home“)) režimo, paspauskite garso
(„Volume“) mygtuką ir palaikykite įspaudę 5 sekundes ant TV skydelio
esantį meniu (MENU) mygtuką.
Jei antena prijunta prie televizoriaus, spauskite
patvirtinimo (ENTER) mygtuką. Atidaromas šalies
pasirinkimo („Country“) meniu.
Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite šalį arba regioną.
Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER). Atidaromas kanalų
parinkimo meniu.
Automatinė kanalų paieška pradedama dar kartą paspaudus
patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Paieška baigiama automatiškai. Į televizoriaus atmintį įrašomi visi
tuo metu randami kanalai. Po paieškos paspaudus patvirtinimo
mygtuką (ENTER), atidaromas laikrodžio nustatymo langas.
Spauskite ◄/►/ patvirtinimo (ENTER) mygtukus, kad pasirinktumėte
mėnesį (“month”), dieną (“day”), metus (“year”), valandą(“hour”) arba
minutę (“minute”), nustatykite juos spausdami ▲ arba ▼mygtukus.
 Galite mėnesį, dieną, metus, valandą ir minutę nustatyti iš karto
spausdami numerių mygtukus (0-9), esančius nuotolinio valdymo pulte.
Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER) norėdami patvirtinti
savo pasirinkimą.
Pasirodys žinutė: mėgaukitės vaizdu („Enjoy your viewing“).
Kai baigsite spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
 Jei patvirtinimo (ENTER) mygtuko nepaspausite, žinutė po
kelių sekundžių išnyks pati.
„Plug & Play“ savybė yra tik televizoriui veikiant TV režimu.
Lietuvių kalba – 12
OK
Enter
Return
Plug & Play
English
Deutsch
Français
Italiano
▼
Language
Enter
Move
Skip
Plug & Play
Select Home Mode
when installing this TV at home.
Home
Shop
Enter
Move
Skip
Plug & Play
Check antenna input.
OK
Enter
Skip
Plug & Play
Belgium
France
Germany
Italy
▼
Country
Enter
Move
Skip
Plug & Play
Auto Store
P 1
C
--
40 MHz
0 %
Start
Enter
Skip
Plug & Play
Clock Set
Month Day

01

01
Adjust
Year
Hour
Minute
2007
12
00
Enter
Move
Enjoy your viewing
OK
Tęsinys kitame psl.
Jei norite vėl patekti į „Plug & Play“ meniu ...
TV
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
Home Theatre PC
Light Effect
 More
1 Spauskite meniu (MENU) mygtuką.
2 Atsiradusiame meniu mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite
nustatymų („Setup“) parinktį ir spauskite patvirtinimo
mygtuką (ENTER).
3 Pasirinkite „Plug & Play“ ir spauskite patvirtinimo mygtuką
(ENTER). Ekrane rodoma žinutė: pradėkite “Plug & Play”
(„Start Plug & Play“).
Move
: English
: Off
: Off
: Off
: Off
: Off
Enter









Return
Įvesties įrenginių valdymas
Galite rinktis iš prijungtų ateinančių vaizdo signalų
šaltinių, tokių kaip vaizdajuosčių leistuvas (VCR), DVD
diskų leistuvas, „Set-Top-Box“ ir TV šaltinis (kabelinė TV
arba antena).
1 Paspauskite meniu mygtuką (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte įvesties („Input“)
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER) dar kartą, kad
patektumėte į šaltinių sąrašą („Source List“).
4 Spauskite ▲ arba ▼mygtukus, kad pasirinktumėte signalo
šaltinį, tada spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Galimi įvesties šaltiniai: TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-video,
Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3.
 HDMI3 režimas yra tik PS42Q91H/PS42Q92H/
PS50Q91H/PS50Q92H modeliuose.
TV
Input
Source List
Edit Name
Anynet+
Move
TV
 Norėdami pereiti vėl prie TV režimo, paspauskite TV
mygtuką ir pasirinkite kanalą.
Lietuvių kalba – 13



Enter
Return
Source List
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
Move
 Galite pasirinkti šias opcijas paprasčiausiai paspaudę
šaltinio (SOURCE) mygtuką esantį ant nuotolinio valdymo
pulto.
: TV
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
: −−−−
Enter
Return
Įvesties įrenginio pavadinimo parinkimas
Kad būtų patogiau prie įvesties šaltinio pavadinimo
galite parinkti naudojamo įrenginio pavadinimą.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte įverties („Input“)
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite vardo įvedimo („Edit name“)
mygtuką ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
4 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte išorinio šaltinio
pavadinimą ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
5 Atsiradusioje lentelėje mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite
norimą įrenginį ir spauskite ENTER.
Galimi įrenginių pavadinimai: vaizdajuosčių leistuvas
(VCR), DVD, D-VHS, kabelinė STB (“Cable STB”), HD
STB, satelitinė STB (“Satellite STB”), AV imtuvas (“AV
Receiver”), DVD imtuvas (“DVD Receiver”), žaidimai
(“Game”), kamera (“Camcorder”), DVD Combo, DHR
(DHR DVD HDD įrašinėjimo prietaisai), arba AK (PC).
6 Norėdami išeiti iš meniu spauskite išėjimo mygtuką (EXIT)
Input
TV
Source List
Edit Name
Anynet+
Move
TV
: TV



Enter
Return
Edit Name
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
: −−−−−−−−
: −−−− VCR
: −−−− DVD
: −−−−D-VHS
: −−−−
Cable STB
: −−−−
HD STB
: −−−−
Satellite STB
: −−−− ▼
: −−−−
Enter
Move
Return
 HDMI3 režimas yra tik PS42Q91H/PS42Q92H/
PS50Q91H/PS50Q92H modeliuose.
Automatinis programos kanalų parinkimas
Ši funkcija padeda surasti visus galimus programos
kanalus (priklausomai nuo šalies).
Automatiškai užfiksuotų kanalų numeriai gali nesutapti
su numatytais ar pageidaujamais numeriais, tačiau galite
priskirti numerius kanalams savo nuožiūra, arba ištrinti
nepageidaujamus kanalus.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kanalo mygtuką
(„Channel“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Vėl spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER). Pateikiamas
galimų šalių sąrašas.
4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite savo šalį, spauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
5 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite automatinio įrašymo
(„Auto Store“) parinktį, spauskite patvirtinimo mygtuką
(ENTER).
6 Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER), kad būtų
pradėta paieška, ji baigsis automatiškai.
 Norėdami sustabdyti paiešką jai dar nesibaigus,
spauskite meniu (MENU) arba patvirtinimo mygtuką
(ENTER).
TV
Channel
Belgium
Country
: Belgium
Auto Store
France
Manual Store
Germany
Channel Manager
Italy
Sort
Netherlands
Name
Spain
Fine Tune
▼
LNA
: Off
Enter
Move
TV
Return
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
LNA
: Off
Enter
Move








Return
Auto Store
P 1
C
--
40 MHz
0 %
Start
Enter
Lietuvių kalba – 14
Return
Rankinis programos kanalų parinkimas
Televizijos programos kanalus galite išsaugoti ir
rankiniu būdu.
Televizoriui veikiant šiuo režimu jūs galite pasirinkti:
TV
 Įrašyti ar ne kiekvieną iš rastų kanalų.
 Patys parinkti pageidaujamą numerį kiekvienam kanalui.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kanalo („Channel“)
ikoną, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite rankinio išsaugojimo
(„Manual Store“) parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką
(ENTER).
4 4.Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite reikiamus nustatymus, ir
spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
5 Jei jau parinkote visus norimus nustatymus, spauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo (EXIT) mygtuką.
 Programa („Programme“) (Šioje parinktyje kanalui
priskiriamas programos numeris)
- Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą numerį.
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
LNA
: Off
Enter
Move
TV








Return
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Channel
Search
Store
Move
:P 1
: Auto
: BG
4
:C
: 63 MHz
:?
Enter


Return
 Kanalo numeris gali būti surenkamas numerių mygtukais (0-9) nuotolinio valdymo pulte.
 Spalvų sistema („Colour System“): AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
- Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite reikiamą standartą.
 Garso sistema („Sound System“): BG/DK/I/L
- Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite reikiamą garso standartą.
 Kanalas („Channel“) (Kai iš anksto žinote kanalo numerį).
- Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite „C“ (Palydovinės televizijos kanalas) arba
„S“ (kabelinės televizijos kanalas).
- Spauskite ► mygtuką, o paskui ▲ arba ▼ mygtukus, kad išrinktumėte norimą numerį kanalui.
 Kanalo numeris gali būti surenkamas numerių mygtukais (0-9) nuotolinio valdymo pulte.
 Jeigu girdite garso iškraipymus arba nėra garso, parinkite kitą garso standartą
parinktyje garso sistema („Sound System“).
 Paieška („Search“) (Kai nežinote kanalo numerio).
- Norėdami pradėti paiešką, spauskite ▲ arba ▼ mygtukus.
- Paieška atliekama iki pirmo rasto kanalo arba nuo kito prieš tai rasto kanalo.
 Kanalo talpinimas („Store“) (Talpina kanalą į atmintį).
- Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER), kad parinktumėte OK parinktį.
 Kanalų režimai („Channel mode”)



P (programos režimas (“Programme mode”)): atlikus programų kanalų paiešką,
kiekvienam kanalui priskiriami numeriai nuo POO iki P99. Šiame režime kanalas gali
būti randamas suvedus jo numerį.
C (palydovinės sistemos režimas (“Air channel mode”)):palydovinės televizijos kanalai
gali būti randami pagal jiems standartiškai priskirtus numerius.
S (kabelinės TV režimas (“Cable channel mode”)): kabelinės televizijos kanalai gali būti
randami pagal jiems standartiškai priskirtus numerius.
Lietuvių kalba – 15
Programos kanalo pridėjimas ir užrakinimas
Kanalų tvarkyklės („Channel Manager“) pagalba galite
patogiai pridėti ir užrakinti programos kanalus.
TV
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite kanalo („Channel“) ikoną
ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite kanalo valdymo parinktį
(„Channel Manager“), ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
 Kanalų pridėjimas
Naudojantis kanalų sąrašu („Channel List“), jūs galite
pridėti kanalus.
4 Pasirinkite kanalų sąrašą („Channel List“) spausdami
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
5 Mygtukais ▲/▼/◄/► pereikite į (
) lauką, pasirinkite
pageidaujamą kanalą ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
 Jei po šių veiksmų dar kartą paspausite patvirtinimo
mygtuką (ENTER), ( ) šalia kanalo išnyks ir kanalas
nebus įtrauktas į atmintį.
 Kanalų užrakinimas
Ši savybė išjungia pasirinkto kanalo garsą ir vaizdą, taip
uždrausdama vaikams ar kitiems vartotojams priėjimą prie
kokių nors kanalų.
6 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite užrakto nuo vaikų parinktį
(„Child Lock“), ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
7 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite įjungimo (“On”) mygtuką ir
spauskite patvirtinimą (ENTER).
8 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite kanalų sąrašą („Channel
List“), ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
9 Mygtukais ▲/▼/◄/► pasirinkite ( ) llauką, to kanalo, kurį
norite blokuoti ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
 Jei dar kartą paspausite („ENTER“), ( ) šalia kanalo
išnyks ir kanalas nebus blokuojamas.
 Jei kanalas yra užrakintas, vietoj vaizdo rodomas
mėlynas ekranas.
10 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Galite pasirinkti šias opcijas paprasčiausiai spausdami
kanalų sąrašo (CH LIST) mygtuką nuotolinio valdymo
pulte.
Lietuvių kalba – 16
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
LNA
: Off
Move
TV
Enter








Return
Channel Manager
Channel List
Child Lock
Move
: Off
Enter

Return
Channel List
P 1 C4
1 / 10
Prog.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
▲
C -C4
C 24
C2
C5
C 80
C7
C 36
C 52
C 11
Add
Move
Page
▼
Lock
Enter
Return
Programos kanalo perkėlimas
Ši pasirinktis leidžia keisti anksčiau priskirtus numerius
kanalams. Ši savybė naudinga po automatinio kanalų
įrašymo, kai numeris kanalui priskiriamas automatiškai.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼ kad pasirinktumėte kanalo („Channel“)
ikoną, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite rūšies („Sort“) parinktį ir
spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą perkelti kanalą ir
spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
5 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite numerį, kurį norite priskirti
kanalui.
Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Kanalas yra perkeliamas į pasirinką poziciją, o tolesni
kanalai paslenkami per vieną vietą.
6 Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol perkelsite visus norimus
kanalus.
7 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
TV
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
LNA
: Off
Enter
Move
TV








Return
Sort
Prog.
0
1
2
3
4
Ch.

C−−
C76
C5
C6
C7

Name

Enter
Move
Return
Programos kanalo pervardijimas
Kanalams pavadinimai priskiriami automatiškai, pagal
kartu su jais transliuojamą informaciją. Šie pavadinimai
gali būti pakeisti, priskiriant jiems naujus pavadinimus.
TV
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼ kad pasirinktumėte kanalo („Channel“)
ikoną, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite vardo („Name“) parinktį ir
spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite kanalą, kuriam norite priskirti
naują pavadinimą ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
5 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite raidę, skaičių ar simbolį (iš
eilės A-Z, 0-9, +, -, *, /, tarpas).
Pereikite prie prieš tai buvusios ar sekančios raidės
◄ arba ► mygtukais ir spauskite patvirtinimo mygtuką
(ENTER).
6 Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol perkelsite visus norimus
kanalus.
7 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
Lietuvių kalba – 17
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
LNA
: Off
Enter
Move
TV








Return
Name
Prog.
0
1
2
3
4
Move
Ch.

C−−
C76
C5
C6
C7

Name
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
−−−−−
Enter
Return
Programos kanalo priėmimo kokybės reguliavimas
Automatinės kanalų paieškos metu priėmimo kokybės
reguliavimas atliekamas automatiškai. Jei kanalo signalas
silpnas, priėmimo kokybę galima koreguoti rankiniu būdu.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼ kad pasirinktumėte kanalo („Channel“)
ikoną, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite gero vaizdo („Fine Tune“)
parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
4 Mygtukais ◄ ir ► reguliuokite kanalo priėmimo signalo
stiprumą, kol gausite geriausią kokybę, tada paspauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER)
 Grąžinti kokybės reguliavimą į nulinę poziciją,
pasirinkite ▲ arba ▼ nustatymų atstatymo („Reset“)
parinktį ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Išsaugojus kokybės reguliavimo rezultatus kanalo
pavadinimo spalva pasikeis iš baltos į raudoną ir šalia
jo atsiras „* “ ženklas.
TV
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
: Off
LNA
Enter
Move








Return
Fine Tune
P 1
+3
Reset
Adjust
Save
Return
P 1*
Mono
Picture
Sound
SRS TS XT
−− : −−
: Dynamic
: Custom
: Off
LNA (silpno signalo stiprintuvas) (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)
Ši funkcija yra labai naudinga ten, kur TV priima silpnus
signalus.
LNA stiprina priimamą signalą, o mažų trukdžių pradinis
stiprintuvas stiprina įeinantį signalą.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼ kad pasirinktumėte kanalo („Channel“)
ikoną, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER)
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite LNA parinktį ir spauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER)
4 Mygtukais ◄ ir ► galite pasirinkti įjungta/išjungta („On“/
“Off“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Priklausomai nuo pardavimo zonų, LNA pagal
nutylėjimą gali būti įjungtas arba išjungtas.
Lietuvių kalba – 18
TV
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
: Off
LNA
Move
Enter








Return
Standartinių vaizdo parametrų keitimas
Šiais nustatymais pagal poreikius galima pasirinkti
įvairius standartinius nustatymus.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER) , kad
pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.
3 Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER) dar kartą, kad
pasirinktumėte režimą („Mode“).
4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą režimą ir
spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Galimi režimai: dinaminis (“Dynamic”), standartinis
(“Standard”), kino (“Movie”).
 Šie nustatymai gali duoti skirtingą rezultatą
priklausomai nuo įrenginio, (pvz.: RF, Video,
Component, PK (“PC”), arba HDMI).
5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Šie parametrai gali būti greitai įjungiami sparčiuoju
mygtuku P. Režimas (P. MODE) nuotolinio valdymo pulte.
  Jei žiūrite televizorių dienos metu, šviesiame
kambaryje, pasirinkite dinaminį („Dynamic“) režimą.
 Standartinis („Standard“) tinkamas pagrindinėms TV
transliacijoms stebėti.
 Kino („Movie“) režimas tinkamas žiūrint kino filmą.
TV
Picture
Mode
: Dynamic
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
Colour Tone
: Cool1
Detailed Settings

100
45
75
55
R 50


 More
Move
TV
Enter
Return
Picture
Dynamic
Mode
: Dynamic
Standard
Contrast
Movie
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
R
Colour Tone
: Cool1

Detailed Settings
Individualių vaizdo parametrų nustatymas
100
45
75
55
50
 More
Move
Enter
Return
Jūsų TV turi keletą nustatymų opcijų, kurios leidžia
TV
Picture
valdyti rodomo vaizdo kokybę.
Mode
: Dynamic

100
Contrast
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
45
Brightness
Sharpness
75
2 Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER), kad
Colour
55
pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.
Tint
G 50
R 50

Colour Tone
: Cool1
3 Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER) dar kartą, kad

Detailed Settings
pasirinktumėte režimą („Mode“).
4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą režimą ir
 More
spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Enter
Return
Move
Galimi režimai: dinaminis (“Dynamic”), standartinis
(“Standard”), kino (“Movie”).
TV
Picture
5 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite
Mode
: Dynamic
100
Contrast
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Brightness
45
6 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo
Sharpness
75
Colour
55
mygtuką (ENTER).
Tint
G 50
Cool2 R 50
Colour Tone
: Cool1
Cool1
7 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
Detailed Settings
Normal �
Warm1
 Kontrastas („Contrast“) – šviesumas („Brightness“) – ryškumas („ Sharpness“)
 More
Warm2
– spalvų gama („Colour“) – atspalvis („Tint“) (tik NTSC standarte).
Enter
Return
Move
 Kontrastas („Contrast“) - šviesumas („Brightness“) spalvų gama („Colour“): asmeninio kompiuterio (PC) režimu.
Keiskite nustatymus naudodami ◄ ir ► mygtukus.
 Atspalviai („Colour Tone“): Šalti („Cool2/Cool1“) normalūs (“Normal“), šilti („Warm1/Warm2“)
 Kai parinktas dinaminis (“Dynamic”) arba standartinis (“Standart”) vaizdo režimas, tuomet negali
pasirinkti šiltų atspalvių (“Warm1” ir “Warm2”).
 Pradinių nustatymų grąžinimas (“Reset”): atšaukti/OK (“Cancel/OK”)
OK pasirinkimas grąžina visus gamintojo numatytus nustatymus.
 Gamintojo parametrų grąžinimas („Reset“)pritaikomas kiekvienam nustatymui ir atspalviui.
Lietuvių kalba – 19
Vaizdo detalių parametrų nustatymas
Galite nustatyti detalesnius vaizdo nustatymus.
TV
Picture
Mode
: Movie
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
Colour Tone
: Warm2
Detailed Settings

1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
80
65
2 Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER), kad
35
35
pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.
R 50
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite detalūs nustatymai


(„Detailed Settings“) parinktį ir spauskite patvirtinimo
 More
mygtuką (ENTER).
4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite
Enter
Return
Move
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
TV
Detailed Settings
Galimos opcijos: juodos spalvos intensyvumas („Black Adjust“),
Black Adjust
: Off

dinaminis kontrastas (“Dynamic Contrast“), gama („Gamma“),

Dynamic Contrast : Low
baltos spalvos nustatymas („White Balance“), mano spalvų

: 0
Gamma

White Balance
valdymas (“My Colour Control“), objekto ribų didinimas („Edge

My Colour Control
Edge Enhancement : Off

Enhancement“),spalvų erdvė („Colour Space“).

Colour Space
: Wide
5 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Juodos spalvos intensyvumas („Black Adjust“): išjungtas/
Enter
Return
Move
mažas/vidutinis/didelis („Off/Low/Medium/High”).
Galite tiesiogiai pasirinkti juodos spalvos intensyvumą ekrane, kad nustatytumėte ekrano gylį.
 Dinaminis kontrastas („Dynamic Contrast“): išjungtas/mažas/vidutinis/didelis (“Off/Low/Medium/High”)
Galite nustatyti ekrano kontrastą.
 Gama („Gamma“): -3 ~ +3
Galite nustatyti vidutinį vaizdo šviesumą.
Mygtukais ◄ ir ► pasirinkite jums optimalų nustatymą..
 Baltos spalvos nustatymas („White Balance“): R pasirinkimas/G pasirinkimas/R gavimas/G gavimas/ B gavimas/
gamyklinių parametrų atstatymas (“R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset”)
Galite nustatyti vaizdo spalvų šiltumą, kad rodytų natūralesnes spalvas.
R pasirinkimas/G pasirinkimas/R gavimas/G gavimas/ B gavimas/gamyklinių
parametrų atstatymas (“R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset”)
Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Mygtukais ◄ ir ► pasirinkite Jums optimalų nustatymą.
Gamyklinių parametrų atstatymas (RESET): paskutinis nustatytas vaizdo spalvų šiltumas
(“White Balance”) bus grąžintas kaip buvo nustatyta gamykloje.
 Mano spalvų valdymas („My Colour Control”): rožinė, žalia, mėlyna, balta, atstatyti („Pink/
Green/Blue/White/Reset”)
Šią opciją galite nustatyti taip, kad pritaikytumėte spalvas pagal savo poreikius.
Rožinė, žalia, mėlyna, balta, atstatyti (“Pink/Green/Blue/White/Reset”):
keičiantis nustatomoms vertėms, ekranas atitinkamai pagal jas atsinaujins.
Gamyklinių parametrų atstatymas (RESET): paskutinės nustatytos spalvos bus grąžintos
kaip buvo nustatyta gamykloje..
 Objekto ribų didinimas („Edge Enhancement)“: išjungta/įjungta (“Off/On”)
Galite padidinti objekto ribas.
 Spalvų erdvė („Colour Space“): auto, plati (“Auto/Wide”)
Galite nustatyti spalvų erdves įeinančiam signalui – auto (“Auto”) arba plačią (“Wide”).
 Kai nustatytas kino (“Movie”) arba standartinis (“Standard”) vaizdo režimas, tik tuomet galite
pasirinkti detalesnių nustatymų („Detailed Settings“) režimą.
Lietuvių kalba – 20
Vaizdo dydžio parinkimas
Šia parinktimi galima nustatyti labiausiai tinkantį vaizdo dydį.
TV
Picture
 More
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
Size
: Auto Wide 
2 Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER), kad

: 16 : 9
Screen Mode

Digital NR
: Auto
pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.
: On

Active Colour

DNIe
: Off
3 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite dydžio („Size“) parinktį

Movie Plus
: On
ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).

Reset
: OK
4 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Galimos opcijos: automatinė plati (“Auto Wide”), 16:9, plati priartinta
Enter
Return
Move
(“Wide Zoom”), priartinta (“Zoom”), 4:3, tik skenavimui (“Just Scan”).
TV
Size
 Automatinė plati (“Auto wide”): Vaizdo išplėtimas ir sutraukimas
Auto Wide
nuo 4:3 iki 16:9 proporcijų.
16:9
 16:9: Nustato 16:9 proporcijos režimą.
Wide Zoom
Zoom
 Plati priartinta (“Wide Zoom”): padidinkite vaizdo dydį daugiau nei iki
4:3
Just Scan
4:3 proporcijos. Paspaudę ► ant
valdykite vaizdą aukštyn/žemyn
naudodamiesi ▲ arba ▼mygtukais.
 Priartinta (“Zoom”): Vertikaliai padidina vaizdą ekrane.
Enter
Return
Move
 4:3: Nustato vaizdą į normalių 4:3 proporcijų režimą.
 Tik skenavimui (“Just Scan”): naudokite šią funkciją, kad
matytumėte visą vaizdą, t.y. be jokių nukirpimų, kai naudojatės
HDMI 1080i/1080p įeinančiu signalu.
 Su HDMI tik skenavimui (“Just Scan”) parinkties vaizdo dydis,
priklausomai nuo AV įrenginių, gali būti nupjautas arba gali atsirasti
tam tikra specifinė spalva.
5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Vaizdo dydžio nustatymai gali būti greitai įjungiami sparčiuoju mygtuku P. Dydis (P. SIZE), esančiu nuotolinio valdymo pulte.
 Vaizdo dydžio nustatymai gali kisti priklausomai nuo įvesties įrenginio.
 Priklausomai nuo pasirinktų režimų, kai kurie nustatymai gali būti neprieinami.
Vaizdo dydžio reguliavimas, naudojant priartinimo („Zoom“) režimą
 Priartinimo („Zoom“) režimu mygtukais ▲ arba ▼ekrane matomą vaizdą galima stumdyti ir keisti jo dydį.
 Stumdykite ekraną aukštyn/žemyn naudojantis ▲ arba ▼mygtukais po to, kai pasirinkote
◄ arba ► mygtukais.
 Keiskite vertikalųjį ekrano dydį naudojantis ▲ arba ▼mygtukais po to, kai pasirinkote
◄ arba ► mygtukais.
Ekrano režimo pasirinkimas
Kai nustatote Auto Wide vaizdo funkciją 16:9 standarto
televizoriuje, galite nustatyti vaizdo dydį, kurį norite
matyti 4:3 WSS („Wide Screen Service“) ekrane arba
nieko. Skirtingose Europos šalyse yra skirtingi vaizdo
standartai, todėl ši funkcija yra tam, kad vartotojas vaizdą
pritaikytų pagal savo poreikius.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER), kad pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.
TV
Picture
 More
Size
Screen Mode
Digital NR
Active Colour
DNIe
Movie Plus
Reset
Move
: Auto Wide
: 16 : 9
: Off
: On
: Off
: On
: OK
Enter
3 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite ekrano režimo („Screen Mode“) parinktį ir spauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER)
4 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER) .
Galimos opcijos: 16:9, plati priartinta (“Wide Zoom”), priartinta (“Zoom”), 4:3.
 16:9: Nustato 16:9 proporcijos režimą.
 Plati priartinta (“Wide Zoom”): padidinkite vaizdo dydį daugiau nei iki 4:3 proporcijos.
 Priartinta (“Zoom”): Vertikaliai padidina vaizdą ekrane.
 4:3: Nustato vaizdą į normalių 4:3 proporcijų režimą.
5 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER) .
6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
Lietuvių kalba – 21







Return
Skaitmeninis NR/ Aktyvi spalva/ DNIe/ Filmai plius (“Digital NR / Active Colour / DNIe / Movie Plus”)
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER) , kad pasirinktumėte vaizdo („Picture“) parinktį.
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Opcijos: Skaitmeninis NR (“Digital NR”), Aktyvi spalva
(„Active Colour“), DNIe, Filmai plius (“Movie Plus“)
4 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo
mygtuką (ENTER).
5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).




TV
Picture
 More
Size
Screen Mode
Digital NR
Active Colour
DNIe
Movie Plus
Reset
Move
: Auto Wide
: 16 : 9
: Auto
: On
: Off
: On
: OK
Enter







Return
Skaitmeninis NR (“Digital NR”): išjungta/mažas/vidutinis/didelis/auto (“Off/Low/Medium/High/Auto”)
Jei gaunamas televizijos signalas yra per silpnas, tuomet galite aktyvuoti šią funkciją,
kad sumažintumėte rūką ir atmosferinius trukdžius, kurie gali atsirasti ekrane..
Aktyvi spalva („Active Colour“): išjungta/įjungta (“Off/On”)
Kad gautumėte dar ryškesnį vaizdą, įjunkite šią opciją ir dangaus bei žolės spalvos bus
sodresnės ir švaresnės.
 Ši funkcija negalima AK (“PC”) režimu.
 Kai pasirinksite standartinę (“Standard”) (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H) arba
kino (“Movie”) funkcijas, vaizdo („Picture“)režimu, aktyvios spalvos (“Active Colour”) opcija
automatiškai pasikeičia į išjungtą (“Off”).
Kai vaizdo („Picture“) režimas yra nustatytas dinaminis (“Dynamic”), tuomet aktyvi spalva
(„Active Colour“) aktyvuojasi nepaisant vaizdo („Picture“) režimo nustatytų reikšmių.
DNIe (vaizdo gerinimo sistema („Digital Natural Image engine“)): išjungta/
demonstracija/įjungta (“Off/Demo/On”)
Šis TV turi DNIe funkciją, kuriai būdingas aukštos kokybės vaizdas. Jei įjungiate DNIe,
Jūs galite žiūrėti vaizdą su įjungtomis DNIe funkcijomis. Jei įjungiate demonstraciją
(“Demo”), tai galite žiūrėti DNIe ir normalų vaizdą ekrane demonstracijos tikslais.
Naudojant šią funkciją galite stebėti įprasto vaizdo ir DNIe funkcijos teikiamo vaizdo
skirtumą.
 DNIeTM (vaizdo gerinimo sistema “Digital Natural Image engine”)
Ši savybė leidžia Jums žiūrėti daug detalesnį vaizdą su 3D triukšmo sumažinimu,
tikslesniu detalių vaizdavimu, kontrasto pagerinimu ir baltumo pagerinimo. Naujas
vaizdo kompensacijos algoritmas atkuria šviesesnį, aiškesnį ir detalesnį vaizdą.
DNIe“™ technologija suteikia daugiau vaizdinės informacijos Jūsų akims..
 Ši funkcija negalima AK (“PC”) režimu.
Kinas plius (“Movie Plus”): išjungta/įjungta (“Off/On “) (PS42Q91H/PS42Q92H/
PS50Q91H/PS50Q92H)
Galite matyti daugiau natūralaus ir šviesaus vaizdo netgi greitai judančiose scenose.
Lietuvių kalba – 22
Garso parametrų nustatymai
TV
Sound
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
Mode
: Custom

2 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite garso („Sound“) parinktį ir

Equalizer
spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).

SRS TS XT
: Off

: Off
Auto Volume
3 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite patvirtinimo

Internal Mute
: Off

Sound Select
: Main
mygtuką (ENTER).
Reset
Opcijos: režimas („Mode“),ekvalaizeris („Equalizer“ ), SRS TS XT,
automatiškai nustatomas garsas (“Auto Volume”), vidinio stiprintuvo
išjungimas („Internal Mute“), gamyklinių parametrų nustatymas („Reset“).
Enter
Return
Move
4 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
< Jei įjungtas žaidimų režimas>
5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Režimas („Mode“): standartinis(„Standard“)/muzikos („Music“)/
TV
Sound
filmo („Movie“)/kalbos („Speech“)/Individualus („Custom“).
Mode
: Custom


Equalizer
Galite pritaikyti garso parametrus pagal esamą situaciją.

SRS TS XT
: Off
 Režimas „Mode“ gali būti greitai įjungiamas sparčiuoju mygtuku s

: Off
Auto Volume

Internal Mute
: Off
režimas (S.MODE), esančiu nuotolinio valdymo pulte.

Sound Select
: Main
Reset
Ekvalaizeris(„Equalizer“):
balansas
(“Balance”)/100Hz/300Hz/1kHz/

3kHz/10kHz. Šie nustatymai leidžia reguliuoti garso kokybę.
 Jei pakeičiate šiuos nustatymus, garso režimas
automatiškai perjungiamas į „Custom“ režimą.
Enter
Return
Move
 SRS TSXT: įjungta/išjungta (“On/Off”)
„TruSurround XT (TSXT)“ yra patentuota SRS technologija, kuri naikina
nesklandumus, kylančius tuomet, kai 5.1 garso sistemai pritaikytas
garsas grojamas per du garsiakalbius. „TruSurround“ sukuria įtikinamą,
virtualų „surround“ garso efektą, kai naudojami tik du išoriniai, arba vidiniai
televizoriaus garsiakalbiai. Šis režimas suderinamas su visais daugiakanalio
TV
Equalizer
garso formatais.
 Šis režimas gali būti greitai įjungiamas sparčiuoju
mygtuku SRS ( ) esančiu
R
+
+
nuotolinio valdymo pulte.
0
0
 „TruSurround XT”, SRS ir
simbolis
L
yra SRS Labs, Inc. Prekinis ženklas.
Balance 100Hz 300Hz 1kHz 3kHz 10kHz
„TruSurround XT“ technologijos
licencija yra įregistruota kompanijos SRS Labs, Inc.
Return
Move
Adjust
 Automatiškai nustatomas garsas („Auto Volume“):
įjungta/išjungta (“On/Off”)
Kiekvieno programos kanalo signalo kokybė yra skirtinga ir, keičiant kanalus,
sunku kiekvieną kartą reguliuoti garso stiprumą. Ši savybė automatiškai
sumažina garsą (kai moduliacijos signalas yra aukštas) arba padidina garsą
(kai moduliacijos signalas yra žemas).
 Vidinio stiprintuvo išjungimas („Internal Mute“): įjungta/išjungta (“On/Off”)
Jei norite, kad garsas būtų padalintas per atskirus garsiakalbius, išjunkite vidinį stiprintuvą.
 Kai įjungtas vidinio stiprintuvo („Internal Mute“) režimas, neveikia
+,
– ir begarsis („Mute“) mygtukai.
 Garso pasirinkimas (“Sound Select“): Pagrindinis/antrinis (“Main/Sub”)
Kai vaizdo vaizde (PIP) funkcija įjungta, galite klausytis mažesnio vaizdo garso.
- Pagrindinis vaizdas (“Main”): naudojamas klausytis pagrindinio vaizdo garso.
- Antrinis vaizdas (Sub”): naudojamas klausytis garso esančio mažesniame vaizde.
 Gamyklinių nustatymų grąžinimas („Reset“)
Jei įjungtas žaidimų („Game“) režimas, aktyvuojama garso atkūrimo („Reset Sound“) funkcija.gamyklinių nustatymų
grąžinimo („Reset“) funkcija ekvalaizerio ( „equalizer“) nustatymus grąžina į standartinius gamintojo numatytus nustatymus.
FIRMOS ŽENKLO LICENCIJOS
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D simboliai yra licencijuoti „Dolby Laboratories“ ženklai.
Lietuvių kalba – 23
Garso režimo pasirinkimas (priklauso nuo modelio)
DUAL I-II mygtukai rodo/valdo išeinantį garsą. Kai TV
įjungiamas, automatiškai nusistato arba DUAL-I arba
„Stereo“, priklausomai nuo einamos transliacijos.
NICAM
Stereo
Transliacijos tipas
Ekrane rodoma indikacija
Įprastinė transliacija
(standartinis garsas)
Mono (įprastai naudojamas)
Įprastinis + NICAM Mono
NICAM ↔ MONO (įprastas)
NICAM Stereo
NICAM stereo ↔ MONO (įprastas)
NICAM DUAL-I/II
“Stereo”
A2
Stereo
NICAM
NICAM
MONO
dual-1 ↔ dual-2 ↔ (įprastas)
Įprastinė transliacija
(standartinis garsas)
Mono (įprastas)
Dvikalbis arba DUAL-I/II
Dual I ↔ Dual II
Stereo
Stereo ↔ Mono (priverstinis mono)
  Jei įeinantis garsas prastėja, reiktų pereiti prie Mono garso režimo.
 Jei stereofoninis signalas yra prastas ir yra nustatytas automatinis garso parinkimas,
tuomet bus pereita prie Mono.
 Kai gaunamas monofoninis garsas AV režimu, prijunkite AUDIO-L įvestį, esančią
skydelyje (priekiniame ar šoniniame). Jei monofoninis garsas sklinda tik iš vieno
garsiakalbio, paspauskite DUAL I-II mygtuką.
Lietuvių kalba – 24
Laiko nustatymai
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“)
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Spauskite ▲ arba ▼kad pasirinktumėte laiko („Time“)
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
4 Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite norimą opciją ir spauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Opcijos: laikrodžio nustatymas („Clock Set“),automatinis
išjungimas („Sleep Timer 1“),laikmatis 1 („Timer 1“),laikmatis
2 („Timer 2“),laikmatis 3 („Timer 3“).
5 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo
mygtuką (ENTER).
6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Laikrodžio nustatymas („Clock Set“)
Nustatykite vietos laiką, kuris bus rodomas paspaudus informacijos
(INFO) mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Tikslaus vietos laiko nustatymas
reikalingas automatinio išjungimo ir įjungimo režimams.
- Spauskite ◄ arba ► mygtukus, kad pasirinktumėte mėnesį,
dieną, metus, valandą arba minutę („Month“, „Day“, „Year“,
„Hour“, „Minute“), nustatykite juos spausdami
▲ arba ▼mygtukus.
 Galite mėnesį, dieną, metus, valandą ir minutę nustatyti
iš karto spausdami numerių mygtukus (0-9), esančius
nuotolinio valdymo pulte.
 Dingus elektrai ar atjungus televizorių nuo elektros
maitinimo, atlikti laikrodžio nustatymai bus prarasti.
 Automatinis išjungimas („Sleep Timer“)
Galima pasirinkti laiko periodą nuo 30 iki 180 minučių,
po kurio televizorius bus automatiškai išjungiamas į
parengties („standby“) režimą..
- Mygtukais ▲ arba ▼pasirinkite iš siūlomų pasirinkčių norimą
laiko periodą (išjungta (“Off”), 30, 60, 90, 120, 150, ar 180).
 Šis režimas gali būti greitai įjungiamas sparčiuoju mygtuku “miegoti”
(SLEEP), esančiu nuotolinio valdymo pulte. Jei automatinis
išjungimas dar nenustatytas, rodoma išjungta („Off“) parinktis, kitu
atveju parodomas laiko tarpas po kurio televizorius bus perjungtas į
parengties („Standby“) režimą.
TV
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
Home Theatre PC
Light Effect
 More
Move
TV









: English
: Off
: Off
: Off
: Off
: Off
Enter
Return
Time
Clock Set
Sleep Timer
Timer 1
Timer 2
Timer 3
Move
TV
: 00 : 00
: Off
: Inactivated
: Inactivated
: Inactivated
Enter





Return
Timer 1
On Time
00 :
00
Off Time
00 :
00
Repeat
Once
Programme
01
Move
No
No
Volume
10
Adjust
Return
 Laikmatis 1 („Timer 1“),laikmatis 2 („Timer 2“),laikmatis 3 („Timer 3“).
Šia parinktimi galite įjungti ir išjungti automatinio įjungimo/išjungimo funkciją, kad jūsų TV įsijungtų ir išsijungtų kada norite.
 prieš tai turite nustatyti laikrodį.
- Spauskite ◄ arba ► mygtukus, kad pasirinktumėte norimą parinktį.
Mygtukais ▲ arba ▼nustatykite norimą parametrą.
Įsijungimo laikas (“On Time”): pasirinkite valandą, minutę ir neakyvus (“No”) /aktyvus (“Yes”) (tam, kad
aktyvuotumėte laikmatį su norimais parametrais spauskite aktyvus („Yes“)).
Išsijungimo laikas (“Off Time”): pasirinkite valandą, minutę ir neakyvus (“No”) /aktyvus (“Yes”) (tam, kad
aktyvuotumėte laikmatį su norimais parametrais spauskite aktyvus („Yes“)).
Kartoti (“Repeat”): pasirinkite vieną kartą („Once“), kiekvieną dieną („Everyday“), nuo pirmadienio iki penktadienio
(„Mon~Fri“), nuo pirmadienio iki šeštadienio („Mon~Sat“) arba šeštadienį ir sekmadienį („Sat~Sun“).
Garsas („Volume“): pasirinkite norimą garso lygį.
Programa („Programme“): pasirinkite norimą kanalą.
 Galite nustatyti valandą, minutę ir kanalą tiesiogiai spausdami mygtukus nuotolinio valdymo pulte.
 Automatinis išjungimas („Auto Power Off”)
Suveikus laikmačio aktyvavimo (“On”) režimui, televizorius bus automatiškai išjungtas po 3 valandų, jei šiuo laiko tarpu nebus atliktas joks
televizoriaus valdymas. Ši funkcija apsaugo televizorių nuo galimo perkaitimo ir galima tik suveikus laikmačio aktyvavimo („On“) režimui.
Lietuvių kalba – 25
Kalbos („Language“) / Mėlyno ekrano („Blue Screen“) / Melodijos
(„Melody“) / Energijos taupymo („Energy Saving“) nustatymai
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“)
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Mygtukais ▲ arba▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Galimos opcijos: kalba („Language“), mėlynas ekranas
(„Blue Screen“), melodija („Melody“), energijos taupymas
(„Energy Saving“), HDMI juodumo lygis („HDMI Black
Level“).
4 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo
mygtuką (ENTER).
5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
TV
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
Home Theatre PC
Light Effect
 More
Move
TV
 Kalba („Language“)
Ši parinktis įvairiuose modeliuose skiriasi. Pirmą kartą
įjungus televizorių, turite pasirinkti, kokia kalba ekrane bus
rodoma visa informacija.
: English
: Off
: Off
: Off
: Off
: Off
Enter









Return
Setup
 More
Wall-Mount Adjustment
: Off
Energy Saving
HDMI Black Level : Low
PIP
Screen Burn Protection
Move
Enter





Return
 Mėlynas ekranas(“Blue Screen: Įjungtas/išjungtas (“On/Off“)
Jei nepriimamas joks signalas arba jis yra labai silpnas, vietoj ekrano „triukšmo“ rodomas
mėlynas ekranas. Mėlyno ekrano funkciją galima išjungti parinkus išjungimo („Off“) parinktį.
 Melodija („Melody: išjungta/tyli/vidutinė/garsi („Off/Low/Medium/High“))
Galima nustatyti grojamą melodiją televizoriaus įjungimo ir išjungimo metu.
 Šviesos efektas („Light Effect:Išjungtas/ parengties režime/ žiūrėjimo režime/
įjungtas („Off/Standby Mode On/Watching Mode On/On“))
Galite įjungti/išjungti mėlyną LED šviesą, esančią TV priekinėje dalyje. Naudokite ją
energijos taupymui ir kai LED erzina akis.
- Išjungta („Off“): LED šviesa visada išjungta.
- Laukimo režimu įjungta („Standby Mode On): mėlyna LED šviesa veiks, kai TV bus laukimo
režime ir išsijungs, kai jį įjungsite.
- Žiūrėjimo režimu įjungta („Watching Mode On“): mėlyna LED šviesa veiks, kai TV bus įjungtas ir
išsijungs, kai jį išjungsite.
- Įjungta („On“): mėlyna LED šviesa visada įjungta.
 Išjunkite šviesos efektą („Light Effect“), jei norite taupyti energiją.
 Energijos taupymas („Energy Saving“): išjungtas/
mažas/ vidutinis/ aukštas (“Off /Low/Medium/High”)
Ši funkcija automatiškai pritaiko ekrano šviesumą pagal
aplinkos apšvietimo lygį.

Išjungtas („Off“): išjungia energijos saugojimo („Energy Saving“) režimą.
Mažas („Low“): Veikia standartiniu režimu, nepriklausomai nuo aplinkos apšvietimo.
Vidutinis („Medium“): vidutinio energijos taupymo režimas, neprisitaikantis prie aplinkos apšvietimo.
Aukštas („High“): Maksimalaus energijos taupymo režimas, neprisitaikantis prie aplinkos apšvietimo.
Režimas energijos saugojimas („Energy Saving“) gali būti greitai įjungiamas sparčiuoju mygtuku
E. Saugojimas (E.SAVING), esančiu nuotolinio valdymo pulte (PS42C91H/PS50C91H).
 HDMI juodumo lygis („HDMI Black Level“)
Naudojantis šia funkcija Jūs galite nustatyti vaizdo kokybę, kai yra nuolatinio vaizdo
atspindys (pasirodo juodumas, mažas kontrastas, mažai spalvų ir t.t.) sukeliamas HDMI
įvesties RGB tam tikroms riboms (16 – 235).
 Ši funkcija yra aktyvi tik tada, kai išorinė įvestis susijungia su HDMI ir gaunami RGB signalai.
Lietuvių kalba – 26
Žaidimams skirtas režimas (“Game Mode”)
Jei prie televizoriaus jungiamos „PlayStation“™
arba „Xbox“™ ar kitos žaidimų konsolės, žaidimų režimas
(„Game Mode“) pritaikys ekrano nustatymus žaidimų grafikai.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
U
TV
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
Home Theatre PC
Light Effect
Setup
 More
: English
: Off
: Off
: Off









2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“)
: Off
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
: Off
When connecting
to a game
consPlayStation
or
TV
3 Spauskite
▲ arba
▼, kad pasirinktumėte TM
žaidimų
režimo
XboxTM, you can
enjoy
a
more
realistic
gaming
experience
by
Plug & Play

(„Game Mode“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo
Enter
Return
Move
: English

Language
mygtuką
(ENTER).
Time

1 Press the MENU
button
to display the menu.
: Off

Game Mode
2 Press the
or ▼ button
select
then press the
: Off
Blue Screen
4 ▲
Spauskite
▲ to
arba
▼, Setup,
kad išjungtumėte/įjungtumėte
(„Off/On“)
žaidimų
režimą, tada
: Off

Melody
ENTER button.
paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).

PC
3
Game Mode, then press the

Home Theatre PC : Off
Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
: Off

Light Effect
ENTER5button.
 More
4 Select Off 
or OnŽaidimų
by pressing
the
▲
or
▼
button,
then
press
the
režimo („Game Mode“) draudimai (ATSARGIAI).
Enter
Return
Move
ENTER button.
5
button
to exit. atjungti nuo TV žaidimų konsolę ir prijungti kitą išorinį įrenginį, būtinai
Norėdami

išjunkite žaidimų režimą („Game Mode Off“).
nd connect
another
external
device,žaidimų
set Gamerežime,
Mode totai
Off.
žiūrėsite
TV meniu
ekranas truputį mirgės.
 Jei
��
��
��
��
 ( ) žymė atsiras kai bus įjungtas žaidimų režimas su numatytu įrenginiu.
The mark
selected source.

Kai is
žaidimų
If Game Mode
On : režimas („Game Mode“) įjungtas:
 Picture
Mode
is automatically
Standard andnustatomas
users cannotį standartinį
change the mode.
Vaizdų
(„Picture“) changed
režimas to
automatiškai
(„Standard“) režimą,
 Sound Mode in the Sound menu is deactivated. Adjust the sound using the equalizer.
ir
šio
nustatymo
keisti
negalima.

Deaktyvuojami
garso
(„Sound“)
režimai.
Garso nustatymus keiskite ekvalaizeryje
 resets
equalizer
the equalizer
setting
to the factory
defaults.
(„equalizer“).
 Aktyvuojama gamyklinio garso nustatymo („Reset Sound“) funkcija. Visi ekvalaizerio
(„equalizer“)
nustatymai
perjungiami
Set Game Mode
to Off and connect
external
devices. į gamintojo numatytus nustatymus.
 Žaidimų režimas („Game Mode“) negalimas TV režimu.
 Kai prie TV prijungtas išorinis įrenginys, yra prasta vaizdo kokybė, patikrinkite ar įjungtas
žaidimų režimas („Game Mode“).
Išjunkite žaidimų režimą („Game „Mode“) ir tada prijunkite kitus išorinius įrenginius.
Lietuvių kalba – 27
Televizoriaus tvirtinimas prie sienos (parduodamas atskirai)
Kai įrengtas tvirtinimas prie sienos, galėsite lengvai keisti TV poziciją.
Galinis skydelis
Automatinis tvirtinimas prie sienos
SERVICE laidas (įsigyjamas atskirai)
Įėjimas į meniu:
1 Paspauskite meniu ( MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų
(„Setup“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką
(ENTER).
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte tvirtinimo
prie sienos („Wall-Mount Adjustment“) parinktį, tada
paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Nustatykite norimą poziciją naudodamiesi ▲/▼/◄/► mygtukais.
Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Jei paspausite mygtuką, pažymėtą rodykle, kai nėra
įjungtas ekrano meniu, pasirodys sienos nustatymų
meniu.
 Kai išjungiate TV, jis grįžta į pradinę poziciją. Kai įjungiate
TV, jis grįžta į savo buvusią poziciją.
TV
Setup
 More
Wall-Mount Adjustment
: Off
Energy Saving
HDMI Black Level : Low
PIP
Screen Burn Protection
Move
Mygtukas
Enter
Return
Wall-Mount Adjustment
Position1
Position
Adjust
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas





1
INFO
2
Center
3
Exit
Vykdomos operacijos
Tvirtinimo ant sienos kampo
nustatymas
Pakelti aukštyn/žemyn, į kairę/į dešinę
Gamyklinis atstatymas (“Reset”)
Grįžta į pradinę įdiegimo poziciją
Buvusios pozicijos atmintis ir
grįžimas į buvusią poziciją
Atsimena 3 pozicijas su raudonu, žaliu ir geltonu
mygtukais.Grįžta į prieš tai buvusią poziciją,
naudojantis šiais trimis mygtukais.
 Įdiegdami tvirtinimą prie sienos, vadovaukitės „Įdiegimo prie sienos vartotojo instrukcija.
 Prieš įdiegdami gaminį prie sienos pasikonsultuokite su tuo užsiimančia kompanija.
 Vadovaukitės „Įdiegimo prie sienos vartotojo instrukcija“ įdiegdami TV tvirtinimą prie sienos,
jei norite įdiegti tvirtinimą prie kitos medžiagos, kreipkitės į artimiausią prekybos agentą.
Lietuvių kalba – 28
“Vaizdas vaizde” (“Picture in Picture (PIP)”) režimas
“Vaizdas vaizde” režimu vienu metu galite žiūrėti ir
TV
Setup
pagrindinį vaizdą, ir sumažintą kito kanalo ar įvesties
 More

Wall-Mount Adjustment
įrenginio rodomą vaizdą.
: Off
Energy Saving

1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.

HDMI Black Level : Low

PIP
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“)

Screen Burn Protection
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte vaizdo vaizde (PIP)
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite
Enter
Return
Move
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
TV
PIP
Opcijos: „Vaizdas vaizde“ įjungta/išjungta („PIP“ „On/Off“),
šaltinis („Source“), dydis („Size“), pozicija („Position“), programa
PIP
: On

Source
: TV

(„Programme“).
:
Size

Position
:

5 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo

Programme
:P 1
mygtuką (ENTER).
6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 „Vaizdas vaizde“ (PIP): įjungta/išjungta („On/Off“).
Galite įjungti ir išjungti vaizdo vaizde (PIP) funkciją.
Enter
Return
Move
 Vaizdo vaizde (PIP) režimas gali būti greitai įjungiamas
sparčiuoju mygtuku PIP, esančiu nuotolinio valdymo pulte.
 Šaltinis („Source“): TV/Ext.1/Ext.2/AV
Leidžia pasirinkti signalo šaltinį, iš kurio bus
transliuojamas vaizdas į mažąjį paveikslą.
 Galite pasirinkti šį parametrą sparčiuoju mygtuku
šaltinis (SOURCE), esančiu nuotolinio valdymo pulte.
 Dydis („Size”)
/
/
Galite pasirinkti mažesnio vaizdo dydį.
 Negalite pasirinkti dvigubo („Double“) dydžio ( , ) funkcijos komponentų („Component“) arba HDMI režimu.
 Pozicija („Position”):
/
/
/
Galite pasirinkti mažesnio vaizdo poziciją.
 Galite pasirinkti šį parametrą sparčiuoju mygtuku pozicija (POSITION), esančiu nuotolinio valdymo pulte.
 Programa („Programme”)
Kai šaltinio („Source“) pasirinktyje nustatytas TV režimas, leidžiama pasirinkti televizijos programos kanalą.
 Galite pasirinkti mažesnio vaizdo kanalą paprasčiausiai spausdami P
arba P
mygtukus.
Vaizdo vaizde (PIP) nustatymų lentelė
X - Ši vaizdo vaizde (PIP) kombinacija negalima.
0 - Ši vaizdo vaizde (PIP) kombinacija galima.
Antr.
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Komponentas
HDMI
PC
Komponentas
HDMI
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
PC
O
O
O
O
X
X
X
X
Pagr.
Lietuvių kalba – 29
Ekrano apsaugos nustatymas (“Screen Burn Protection”)
Šis televizorius turi ekrano apsaugos funkciją, kuri sumažina nuolatinio
vaizdo atspindžio susidarymo tikimybę ir apsaugo nuo ekrano
„nudegimų“. Ši technologija leidžia įjungti vaizdo judėjimo režimą, kurio
metu, vaizdas judinamas aukštyn, žemyn ir į šonus. Taip pat gali būti
nustatomas laikas tarpas tarp vaizdo pajudėjimo minutėmis.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“)
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte ekrano apsaugojimo nuo nudegimų
(„Screen Burn Protection“) parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
4 Mygtukais ▲ arba▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Opcijos: taškų pajudinimas („Pixel Shift“), visas baltas („All White“),
signalo šablonas („Signal Pattern“), pilkas šonas („Side Gray“).
5 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Taškų pajudinimas („Pixel Shift“): Ši fukcija, leidžia
nežymiai pajudinti horizontaliai ir vertikaliai vaizdo taškus, kad
būtų sumažina nuolatinio vaizdo atspindžio susidarymo rizika.
- Mygtukais ▲ arba ▼ įjunkite taškų pajudinimo („Pixel Shift“)
funkciją ir spauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
- Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Galimos opcijos: horizontalūs taškai („Horizontal Dot“),
vertikalios linijos („Vertical Line“), laikas („Time“).
 Optimalios vaizdo taškų judėjimo sąlygos:
AK
TV/Ext/AV/S-Video/
komponentas/HDMI
Horizontalus taškas
(“Horizontal Dot”)
1
2
Vertikali linija (“Vertical Line”)
1
2
Laikas (minutėmis) (“Time”)
2
2 min
TV
Setup
 More
Wall-Mount Adjustment
: Off
Energy Saving
HDMI Black Level : Low
PIP
Screen Burn Protection
Enter
Move
TV





Return
Screen Burn Protection
Pixel Shift
All White
Signal Pattern
Side Gray
: Off
Enter
Move
TV




Return
Pixel Shift
Pixel Shift
Horizontal Dot
Vertical Line
Time
Move
: On
:2
:2
: 2 min
Enter




Return
 Taškų pajudinimo vertės gali skirtis priklausomai nuo monitoriaus dydžio (coliais) ir režimo.
 Visas baltas („All White“): Įjungus šią funkciją, visų vaizdo taškų spalva pakeičiama į
baltą. Ši funkcija leidžia panaikinti šešėlį, likusį po ilgai rodyto nejudančio vaizdo.
 Signalo šablonas („Signal Pattern“): Ši funkcija leidžia panaikinti šešėlį, likusį po ilgai
rodyto nejudančio vaizdo, paleisdama vaizdo taškus judėti pagal ekrane likusį raštą. Ši
funkcija leidžia panaikinti šešėlį, likusį po ilgai rodyto nejudančio vaizdo.
 Pilkas šonas („Side Gray“): kai žiūrite TV 4:3 proporcija, ekranas yra apsaugotas nuo
bet kokios žalos reguliuojant baltumą arba kraštutines kairę ir dešinę kraštines.
- Tamsus („Dark“): kai nustatote ekrano 4:3 proporciją, ekrano kairė ir dešinė pusės patamsėja.
- Šviesus („Light“): kai nustatote ekrano 4:3 proporciją, ekrano kairė ir dešinė pusės pašviesėja.
 Šešėliui, likusiam po ilgai rodyto nejudančio vaizdo, panaikinti, naudokite bet kurią ir iš
šių funkcijų: visas baltas („All white“) arba signalo šablonas („Signal Pattern“). Pastaroji
funkcija yra efektyvesnė.
 Visas baltas („All white“) arba signalo šablonas („Signal Pattern“) funkcijos turi būti
vykdomos pakankamai ilgai (vidutiniškai vieną valandą). Jeigu ekrane vis dar matomas
„šešėlis“, paleiskite šias funkcijas iš naujo.
 Norėdami sustabdyti šių funkcijų veikimą, spauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto
mygtuką.
Lietuvių kalba – 30
PK programinės įrangos nustatymai (“Windows XP” aplinkoje)
Toliau pateikti tipiški monitoriaus nustatymai “Windows”
aplinkoje. Kiekvienu konkrečiu atveju nustatymų lentelės
ir parinktys gali skirtis. Tai priklauso nuo „Windows“
versijos ir kompiuterio vaizdo plokštės. Bet kuriuo atveju,
lentelėse yra pagrindinės parinktys leidžiančios nustatyti
reikalingus nustatymus. Jei neturite galimybės atlikti tokiu
pateiktus nustatymus, kreipkitės į savo kompiuterio arba
šio „Samsung“ produkto pardavėjus.
1 Spragtelkite dešiniuoju pelės klavišu ant darbastalio
(„Desktop“) ir atsiradusiame meniu pasirinkite savybių
(„Properties“) parinktį. Atidaromas ekrano savybių
(„Display Properties“) langas.
2 Pasirinkite nustatymų („Settings“) kortelę ir parinkite
reikiamus nustatymus pagal tolesniame puslapyje
pateiktą lentelę. Nekeiskite spalvų („Colour“) nustatymų.
3 Spauskite pažengusiems („Advanced“). Atidaroma naujas dialogo langas.
4 Pasirinkite monitoriaus („Monitor“) kortelę, ir pagal nustatymų lentelę tolesniame
puslapyje nustatykite ekrano atnaujinimo dažnio („Screen refresh rate“) parinktį. Jeigu
dialogo lange yra parinktys, leidžiančios nustatyti vertikalų ir horizontalų atnaujinimo dažnį
(„Vertical Frequency and Horizontal Frequency“), nustatykite juos, o ekrano atnaujinimo
dažnio („Screen refresh rate“) nustatymo nekeiskite.
5 Atlikę nustatymus, spauskite OK. Dar kartą spauskite OK, kad išeitumėte iš „ekrano
savybių (“Display Properties“) dialogo lango. Po šių pakeitimų Jūsų gali paprašyti
perkrauti kompiuterį.
Lietuvių kalba – 31
Įvesties režimai („Input Mode“), darbui su AK
Vaizdo pozicija ir dydis gali skirtis priklausomai nuo ekrano tipo ir jo skiriamosios gebos.
Ši lentelė pateikia visus galimus ekrano nustatymų variantus:
Video signalas
Skiriamoji geba
PS50Q91H/
PS50Q92H/
PS50C91H
640 x 350
70.086
31.469
N
P


720 x 400
70.087
31.469
P
N


59.940
31.469
N
N


70.000
35.000
N/P
N/P


72.809
37.861
N
N


75.000
37.500
N
N


60.317
37.879
P
P


70.000
43.750
N/P
N/P


72.188
48.077
P
P


75.000
46.875
P
P


60.004
48.363
N
N


70.069
56.476
N
N


72.000
57.672
N/P
N/P


75.029
60.023
P
P


60.015
47.712
P
P
640 x 480
Suderinamas
su IBM PC/AT
Vertikalaus Horizontalaus
PS42Q91H/
Vertikalusis Horizontalusis
atnaujinimo atnaujinimo
PS42Q92H/
poliškumas poliškumas
dažnis (Hz)
dažnis (kHz)
PS42C91H
800 x 600
1024 x 768
1360 x 768

(N -neigiamas / P- teigiamas)
 Persipynimo („interlace“) režimas negalimas.
 TV gali veikti neįprastai, jei pasirinktas nestandartinis video formatas.
 480i/p, 576i/p, 720p, arba 1080i nustatymai PK („PC“) režimu negalimi.
 PS42Q91H/PS42Q92H/PS42C91H PK optimali teksto kokybė XGA režimu
(1024 x 768@60Hz).
 PS50Q91H/PS50Q92H/PS50C91H PK optimali teksto kokybė WXGA režimu
(1360 x 768@60Hz) (trys taškai kairėje ir dešinėje yra pilki prie (1360 x 768@60Hz)
rezoliucijos. Tai ne mechaninis pažeidimas, o taškų skirtumo tarp standartinės ir PDP TV
rezoliucijos pasekmė).
Lietuvių kalba – 32
Parametrų nustatymas darbui su AK (PC)
 Spauskite šaltinio (SOURCE) mygtuką ir parinkite
AK (PC) režimą.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“)
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte AK (PC)
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
4 Mygtukais ▲ arba ▼ pasirinkite norimą opciją ir spauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Opcijos: vaizdo užrakinimas („Image Lock“), pozicija
(„Position“), auto nustatymas („Auto Adjustment“), vaizdo
atstatymas iki gamyklinių („Image Reset“).
5 Kai atliksite reikiamus nustatymus, spauskite patvirtinimo
mygtuką (ENTER).
6 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Vaizdo užrakinimas („Image Lock“): Šiurštus/švelnus
(„Coarse/Fine“)
Šio nustatymo dėka vaizde sumažinamas „triukšmo“
kiekis. Jeigu „triukšmas“ nepanaikinamas švelnaus
tono („Fine tune“) funkcija, keiskite šiukštus pasirinkimo
(„Coarse“) nustatymus ir vėl koreguokite vaizdą švelnaus
tono „Fine tune“ pagalba.
Kai atliksite šiuos nustatymus, pastumdykite vaizdą
ekrane, kad jis būtų ekrano viduryje.
1 Spauskite ▲ arba▼, kad pasirinktumėte šiurkštus
(„Coarse“) arba švelnus („Fine“) parinktį, tada
paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
2 Spauskite ◄ arba ► mygtukus, kad nustatytumėt
vaizdo kokybę.
 Pozicija („Position”):
Jei vaizdas ekrane nesulygiuotas, pastumkite jį įreikiamą
poziciją.
1 Nustatykite norimą poziciją naudodamiesi ▲/▼/◄/►
mygtukais.
2 Nustatę paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
 Auto nustatymas („Auto Adjustment“):
Ši funkcija automatiškai sulygiuoja vaizdą ekrane pagal iš
kompiuterio gaunamą.
Švelni („Fine“), šiurkšti („Coarse“) ir pozicinė („Position“)
funkcijos pritaikomos automatiškai.
 Gamyklinių vaizdo parinkčių atstatymas („Image Reset“):
Grąžina visus nustatymus į gamintojo pradinius
numatytus.
TV
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
Home Theatre PC
Light Effect
 More
: Off
: Off
: Off
: Off
: Off
Enter
Move
TV









Return
PC
Image Lock
Position
Auto Adjustment
Image Reset




Enter
Move
TV
Return
Image Lock
Coarse
Fine
50
31
Enter
Move
TV
Return
Position
Enter
Move
Auto Adjustment in Progress
Please wait.
Image Reset is completed.
Return
Lietuvių kalba – 33
: English
Return
AK namų kino teatro nustatymas
Sukonfigūravę ekrano nustatymus AK (PC) režimu galite
žiūrėti geresnės kokybės vaizdus.
Jei įjungsite Namų kino teatro AK funkciją („Home
Theatre PC“), galėsite konfigūruoti DNIe ir vaizdo detales
(„Detailed Settings“) (kai televizoriui veikiant vaizdo
(„Picture“) režimu parinkta standartinė („Standard“) ar
kino („Movie“) funkcija) kaip ir AK (PC) režimu.
1 Paspauskite meniu (MENU), kad atsirastų ekrane meniu.
2 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymų („Setup“)
parinktį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte namų AK kino
teatro („Home Theatre PC“) parinktį, tada paspauskite
patvirtinimo mygtuką (ENTER).
4 Spauskite ▲ arba ▼, kad įjungtumėte/išjungtumėte („On/
Off“) namų AK kino teatro „Home Theatre PC“ parinktį,
tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
5 Norėdami išeiti iš meniu, spauskite išėjimo mygtuką
(EXIT).
 Ši funkcija galima tik AK (PC) režimu.
Lietuvių kalba – 34
TV
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
Home Theatre PC
Light Effect
 More
Move
: English
: Off
: Off
: Off
: Off
: Off
Enter









Return
Kas tai „ANYNET+“? (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)
“Anynet+” yra AV tinklo sistema, kuri leidžia vartotojams lengvai naudotis AV sąsaja
valdant visus prijungtus AV įrenginius per “Anynet+” meniu, kai prijungti „Samsung
Electronics“ AV įrenginiai.
“Anynet+” įrenginių prijungimas
“Anynet+” sistema palaiko tik tuos AV įrenginius, kurie palaiko “Anynet+”.
Patikrinkite ar yra “Anynet+” žyma ant prie TV prijungto AV įrenginio.
Kaip tiesiogiai prijungti TV:
TV
Anynet+ įrenginys 1 Anynet+ įrenginys 2 Anynet+ įrenginys 3
HDMI 1.3 laidas
HDMI 1.3 laidas
Prijunkite [HDMI 1], [HDMI 2]
arba [HDMI 3] lizdą prie TV ir
atitinkamo “Anynet+” įrenginio
HDMI OUT lizdo, naudodami
HDMI laidą.
HDMI 1.3 laidas
Norėdami prijungti namų kiną:
TV
Anynet+ įrenginys 1
HDMI 1.3 laidas
Namų kinas
HDMI 1.3 laidas
Anynet+ įrenginys 2
HDMI 1.3 laidas
1 Prijunkite [HDMI 1], [HDMI
2] arba [HDMI 3] lizdą prie
TV ir atitinkamo “Anynet+”
įrenginio HDMI OUT lizdo,
naudodami HDMI laidą.
2 Prijunkite namų kino
HDMI IN lizdą ir atitinkamą
“Anynet+” įrenginio HDMI
OUT lizdą naudojantis HDMI
laidu.
Anynet+ įrenginys 3
HDMI 1.3 laidas
 Prijunkite tik vieną imtuvą.
 Galite prijunkti “Anynet+” įrenginį naudodami HDMI 1.3 laidą. Kai kurie HDMI laidai gali
nepalaikyti “Anynet+” funkcijos.
 “Anynet+” veikia tik tada, kai šią funkciją palaikantis AV įrenginys yra įjungtas ar veikia laukimo
režimu.
 Iš viso “Anynet+” palaiko 8 AV įrenginius.
Lietuvių kalba – 35
„Anynet+“ nustatymas
Žemiau aprašyti nustatymai pateikiami „Anynet+“ funkcijoms.
TV
„Anynet+“ funkcijos naudojimas
P1
View TV
1 Paspauskite „Anynet+“ mygtuką.
Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymų
meniu („Setup“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
2 Paspauskite ENTER mygtuką, kad pasirinktumėte
„Anynet+“ (HDMI-CEC). Pasirinkę šią funkciją vėl
paspauskite ENTER.
3 Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte įjungimą
(“On”), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
 „Anynet+“ (HDMI-CEC) yra leidžiama.
 Jei pasirinksite išjungimą („Off“), „Anynet+“ (HDMICEC) bus neleidžiama.
 Kai „Anynet+“ (HDMI-CEC) funkcija yra neleidžiama,
visos su „Anynet+“ susiję operacijos yra išjungtos.
Select Device

Record

Menu on Device

Device Operation

Receiver
:Off

Setup
Move
Exit

Enter
Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
: OffOff
Auto Turn Off
: OffOn
Searching Connections
Move
Enter
Return
„Anynet+“ įrangos automatinis išjungimas, kai televizorius išjungtas
2 Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte automatinį išjungimą
(“Auto Turn Off”) ir paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
3 Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte įjungimą
(“On”), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
 Automatinio išjungimo funkcija yra leidžiama.
 Jei pasirinksite išjungimą („Off“), automatinio
Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
Auto Turn Off
: Off
Off
Searching Connections
Move
On
Enter
Return
išjungimo funkcija bus atšaukta. Paspauskite išėjimo (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte.
 Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto pasirenkamos įrangos nustatymai parengti nustatyti
televizoriuje, kad galėtumėte naudotumėtės „Anynet+“ funkcija.
 Jei nustatysite automatinį išjungimą, prijungti išoriniai prietaisai bus taip pat išjungti, kai
televizorius bus išjungiamas. Tačiau, jei prietaisas įrašinėja, jis gali būti neišjungtas.
„Anynet+“ įrenginių skenavimas ir jų perjungimas
1 Paspauskite „Anynet+“ mygtuką.
TV
P1
View TV
2 Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte pasirenkamąją
DVDR1
Select Device

DVDR2
įrangą, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
DVD1
Record

3 Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte
DVD2

Menu on Device
norimą įrangą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką
Device Operation

(ENTER).

Receiver
:Off
Jis prijungtas prie pasirinktos įrangos.
Setup

4 Jei nerandate tokios įrangos, kokios jūs norite, paspauskite ▲
Move
Enter
arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte ryšio ieškojimą („Searching
Return
Connections“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Setup
Parodomas pranešimas: konfigūruojamas „Anynet+” ryšys
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On

(Configuring „Anynet+“ connection) Kai prietaisų paieška
Auto Turn Off
: On

baigiama, prijungta įranga rodoma „Anynet+“ meniu.
 Perjungimas prie pasirinktos įrangos gali užtrukti iki 2 minučių.
Searching Connections

Negalite atšaukti operacijos per persijungimą.
 Laikas, kurio reikia nuskenuoti įrangą priklauso nuo prijungtų
Move
Enter
Return
prietaisų skaičiaus.
 Kai įrangos skenavimas baigtas, nerodomas rastų prietaisų skaičius.
 Nors televizorius automatiškai skenuoja įrangą, kai jis yra įjungiamas naudojant įjungimo (POWER)
mygtuką, prietaisai, kurie yra įjungti, kai TV veikia arba dėl tam tikrų sąlygų nerodomi įrangos sąraše. Todėl
pasirinkite ryšio paieškų („Searching Connections“) meniu, kad surastumėte jums reikiamą prietaisą.
 Jei pasirinkote išorinį įvesties režimą spausdami šaltinio (SOURCE) mygtuką, negalite naudoti
„Anynet+“ funkcijos. Įsitikinkite, kad įjungėte „Anynet+“ įrangą prieš įjungdami „Anynet+“ mygtuką.
Lietuvių kalba – 36
Tęsinys kitame psl.
„Anynet+“ Meniu
„Anynet+“ meniu keičiasi priklausomai nuo prijungtos prie TV „Anynet+“ įrangos tipo ir būsenos.
„Anynet+“ meniu
Žiūrėti TV („View TV“)
Aprašymas
Nuo „Anynet+“ funkcijos perjungia prie TV transliacijos režimo
Prietaiso pasirinkimas („Select device“) Jūsų TV prisijungia prie atitinkamo prietaiso
Įrašymas („Record“)
Pradeda įrašymą. (Šis meniu galimas tik tiems prietaisams, kurie
palaiko įrašymo funkciją)
Prietaiso meniu („Menu on
device“)
Rodo prijungto prietaiso meniu. Pavyzdžiui, kai prijungtas DVD
įrašymo prietaisas, meniu atsiras DVD įrašymo pavadinimas
Prietaiso veikimas („Device
Operation“)
Rodo prijungto prietaiso paleidimo valdymo meniu. Pavyzdžiui,
kai DVD įrašymo prietaisas yra prijungtas, atsiras DVD įrašymo
prietaiso paleidimo valdymo meniu.
Televizorius („Receiver“)
Garsas išeina per televizorių
Nustatymas („Setup“)
Galite nustatyti sąlygas naudojimuisi „Anynet+“
TV nuotolinio valdymo mygtukai, veikiantys ir „Anynet+“ režimu
Prietaiso tipas
„Anynet+“ prietaisas
Veikimo būsena
Veikiantys mygtukai
Įjungus prietaisą, kai atitinkamo
prietaiso meniu rodomas
ekrane
Skaitiniai mygtukai
▲/▼/◄/►/ENTER mygtukai
Spalvų mygtukai
Išėjimo mygtukas (EXIT) mygtukas
Po prietaiso perjungimo, kol
paleidžiama byla
◄◄ Atgalinė paieška (“Backward search”)
►► Paieška vykdoma į priekį (“Forward search”)
■ Sustadbymas (“Stop”)
►II (“Play/Pause”)
Prietaisas su įdiegtu imtuvu
Įjungus prietaisą, kai pradedate
Kanalų (CH) ▲/▼ mygtukas
žiūrėti TV programą
Audio prietaisas
Kai įjungtas televizorius
Garso mygtukas (VOL) +/Begarsis mygtukas (MUTE)
Bet kuris vaizdas 2
Žiūrint TV
►II paleisti/sustabdyti (“Play/Pause”)
 „Anynet+“ funkcija veikia tik tada, kai nuotolinio valdymo pultas yra prijungtas prie TV.
 Įrašymo (REC) mygtukas veikia tik tada, kai yra įrašymo būsenoje.
 Negalite valdyti „Anynet+“ įrangos naudodamiesi mygtukais, esančiais ant TV šono.
Valdyti „Anynet+“ įrangą galite tik naudodamiesi TV nuotolinio valdymo pultu.
 Esant tam tikroms sąlygoms TV nuotolinio valdymo pultas gali neveikti. Jei taip atsitiktų, iš
naujo pasirinkite „Anynet+“ prietaisą.
 „Anynet+“ funkcijos netinka ir neveikia su kitų gamintojų įranga.
 „Anynet+“ režimu spalvų mygtukai gali veikti nesklandžiai.
 ◄◄, ►► mygtukų veikimas gali skirtis priklausomai nuo įrangos
Įrašymas
Galite įrašyti TV programą naudodami įrašymo prietaisą
Paspauskite įrašymo (REC) mygtuką.
Pradedamas įrašymas. (Tik kai „Anynet+“ prijungta ir prijungtas įrašymo prietaisas)
 Rodoma TV programa yra įrašinėjama žiūrint TV. Jei žiūrite video iš kitos įrangos, vaizdas taip pat
bus įrašomas.
 Taip pat galite įrašyti vaizdą paspaudę „Anynet+“ mygtuką ir pasirinkę įrašymo („Record“) mygtuką.
 Prieš pradedant įrašymą įsitikinkite ar antenos lizdas tinkamai prijungtas prie įrašymo
prietaiso. Kaip prijungti anteną prie įrašymo prietaiso žiūrėkite jo naudojimo instrukcijose.
Lietuvių kalba – 37
Garso klausymasis per imtuvą
Galite garso klausytis per imtuvą, o ne per TV garsiakalbius
1 Paspauskite „Anynet+“ mygtuką.
Paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte imtuvą
(„Receiver“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
2 Paspauskite ◄ arba ► mygtuką, kad pasirinktumėte įjungimą
(“On“), tada paspauskite patvirtinimo mygtuką (ENTER).
Dabar galite garso klausytis per imtuvą.
3 Norėdami išeiti, paspauskite išėjimo mygtuką (EXIT).
 Kai įjungtas imtuvas, galite TV garso klausytis per dviejų kanalų imtuvą.
TV
P1
View TV
Select Device

Record

Menu on Device

Device Operation

Receiver
:On
Setup
Move
Exit


Enter
 Jei imtuvas pritaikytas tik namų kino funkcijai (galimas tik garsas) gali būti, jog jis nebus rodomas įrangos sąraše.
 Dėl saugomų autorinių teisių, klausymasis per imtuvą gali būti nesklandus.
 Kai klausomasi per imtuvą, yra apribojimų naudotis vaizdas vaizde (PIP) ir susijusiu su garsu meniu.
Nesklandumų patikrinimas prieš prašant pagalbos
Nesklandumas
Išeitis
„Anynet+“ sistema neveikia ■ Patikrinkite ar prietaisas yra „Anynet+“ prietaisas. „Anynet+“
sistema veikia tik su „Anynet+“ prietaisais.
■ Prijunkite tik vieną imtuvą.
■ Patikrinkite ar „Anynet+“ prietaiso laidas yra tinkamai įjungtas.
■ Patikrinkite „Anynet+“ prietaiso Video/Audio/HDMI 1.3 laidai tinkamai sujungti.
■ Patikrinkite ar „Anynet+“ (HDMI-CEC) yra įjungta („On“) „Anynet+“ nustatymų meniu.
■ Patikrinkite ar TV nuotolinio valdymo pultas įjungtas TV režimu.
■ Patikrinkite ar tai yra „Anynet+“ tinkamas nuotolinio valdymo pultas.
■ Anynet+“ neveikia tam tikromis sąlygomis (ieškant kanalų).
■ Prijungiant arba atjungiant HDMI 1.3 laidą, iš naujo ieškokite
prietaisų bei perkraukite TV.
■ Patikrinkite ar „Anynet+“ prietaiso „Anynet+“ funkcija yra įjungta.
■ Patikrinkite ar „Anynet+“ prietaisas yra tinkamai prijungtas prie TV ir patikrinkite
Norite paleisti „Anynet+“
ar „Anynet+“ (HDMI-CEC) yra jungtas („On“) „Anynet+“ nustatymų meniu.
■ Paspauskite TV mygtuką esantį ant nuotolinio valdymo pulto, kad
įjungtumėte TV. Tada paspauskite „Anynet+“ mygtuką, kad atsirastų
„Anynet+“ meniu ir pasirinktumėte tokio meniu, kokio jums reikia.
■ Pasirinkite žiūrėti TV („View TV“), esantį „Anynet+“ meniu.
Norite išeiti iš „Anynet+“
■ Paspauskite šaltinio (SOURCE) mygtuką, esantį ant TV nuotolinio
valdymo pulto ir pasirinkite kitą įreginį (ne „Anynet+“).
■ Paspauskite bet kurį iš mygtukų: kanalai (CH), kanalų sąrašas (CH LIST), buvę kanalai
(PRE-CH) ir panašius, kad pakeistumėte režimą į TV režimą. (Atkreipkite dėmesį, jog
kanalų mygtukas veikia tik kai integruoto imtuvo „Anynet+“ prietaisas nėra prijungtas).
Jungiamasi prie „Anynet+“ ■ Jūs negalite naudotis nuotolinio valdymo pultu, kai konfigūruojate
prietaiso („Connecting to
„Anynet+“ arba perjungiate į žiūrėjimo režimą.
Anynet+ device) – rodomas ■ Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kai nustatote „Anynet+“ arba
perjungiate į žiūrėjimo režimą.
pranešimas
„Anynet+“ prietaisas neveikia Negalite naudotis paleidimo funkcija kai veikia „Plug & Play”.
Prietaisas prijungtas, bet
nerodomas
■
■
■
■
■
Patikrinkite ar prietaisas palaiko „Anynet+“ funkciją.
Patikrinkite ar HDMI 1.3 laidas yra tinkamai įjungtas.
Patikrinkite ar „Anynet+“ (HDMI-CEC) yra įjungta („On“) „Anynet+“ nustatymų meniu.
Vėl iIeškokite „Anynet+“ įrangos.
„Anynet+“ prietaisą galite prijungti tik naudodami HDMI 1.3 laidą.
Kai kurie HDMI laidai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.
Negalima įrašyti TV programos Patikrinkite ar antenos lizdas yra prijungtas prie įrašymo prietaiso.
Lietuvių kalba – 38
Teleteksto valdymas (“Teletext feature”) (priklauso nuo modelio)
Dauguma televizijos
programų
savo
teikia ir
Teletext
Feature
(depending
on žiūrovams
the model)
Teletext
Feature
(depending
Teletext
Feature
(depending on
on the
the model)
model)
on
the
model)
Teleteksto paslaugas – (depending
įvairią tekstinę
informaciją.
Teletext
Feature
(depending
on
the
model)
(depending
on
the
Most
television
stations
provide
written
information
services
Pagrindinis
Teleteksto
puslapis
(„index“)
nurodo,
kaip
Teletext
Feature
(depending
on
the model)
model)
Most
stations
written
information
services
Most television
television
stations provide
provide
written
information
services
Most
television
stations
provide
written
information
services
via
teletext.
The
index
page
of
the
teletext
service
gives
you
naudotis
šia
paslauga.
Čia
pateikiami
nustatymai,
leidžiantys
via
teletext.
The
index
page
of
the
teletext
service
gives
you
via
teletext.
Thehow
index
page
of service.
the
teletext
service
gives
you
via
teletext.
The
index
page
of
the
teletext
service
gives
you
Most
television
stations
provide
written
information
services
Most
television
stations
provide
written
information
services
information
on
to
use
the
addition,
you
can
select
Most
television
stations
provide
writtenIn
information
services
keisti
įvairias
teleteksto
funkcijas,
naudojant
nuotolinio
information
on
how
to
use
the
service.
In
addition,
you
can
select
information
on
how
to
use
the
service.
In
addition,
you
can
select
information
on
how
to
use
the
service.
In
addition,
you
can
select
via
teletext.
The
index
page
of
the
teletext
service
gives
you
via
teletext.
The
index
page
of
the
teletext
service
gives
you
various
options
to
suit
your
requirements
by
using
the
remote
via
teletext.
The
index
page
of
the
teletext
service
gives
youselect
various
options
to
suit
your
requirements
by
using
the
remote
valdymo
pulto
mygtukus,
pagal
individualius
poreikius.
various
options
to
suit
your
requirements
by
using
the
remote
information
on
how
to
use
the
service.
In
addition,
you
can
various
options
to
suit
your
requirements
by
using
the
remote
information
on
how
to
use
the
service.
In
addition,
you
can
select
control
buttons.
information
on how to use the service. In addition, you can select
control
buttons.
control
buttons.
control
buttons.
various
options
to
suit your
requirements
by
using
the
remote
 For
Norint,
kadinformation
teleteksto
pateikta
informacija
būtų
rodoma
various
options
to
requirements
by
the
remote
teletext
to
be displayed
correctly,
channel
reception
various
options
to suit
suit your
your
requirements
by using
using
the
remote
For
teletext
information
to
displayed
correctly,
channel
reception
control
buttons.
For
teletext
information
to be
be
displayed
correctly,
channel
reception
For
teletext
information
to
be
displayed
correctly,
channel
reception
control
buttons.
teisingai,
kanalų
numeravimas
neturi
keistis.
Kitaip,
kai
must
be
stable.
Otherwise,
information
may
be
missing
or
some
control
buttons.
must
be
stable.
Otherwise,
information
may
be
missing
or
some
must
be
stable.
Otherwise,
information
may
be
missing
or
some
must
be
stable.
Otherwise,
information
may
be
missing
or
some
For
teletext
information
to
be
displayed
correctly,
channel
reception
For
teletext
information
to
be
displayed
correctly,
channel
reception
kurios
informacijos
gali
trūkti
arba
kai
kurie
puslapiai
gali
pages
may
not
be
displayed.
For
teletext
information
to
be
displayed
correctly,
channel
reception
pages
may
not
pages
may
not be
be displayed.
displayed.
pages
may
not
be
displayed.
must
be
stable.
Otherwise,
information may
be missing
or some
must
be
būti
mustnerodomi.
be stable.
stable. Otherwise,
Otherwise, information
information may
may be
be missing
missing or
or some
some
1
pages
not be
displayed.
pages
may
1
TV
➊ TV
TV
1
TV may
pages
may not
not be
be displayed.
displayed.
1
TV
Exit
from
the
teletext
display (depending
on the
model)
Exit
from
the
teletext
(depending
Išeikite
teleteksto
funkcijos.
Exit from
fromišthe
the
teletext display
display
(depending on
on the
the model)
model)
Exit
teletext
display
(depending
on
the
model)
1
TV
1
TV
2
(index)
1
TV
➋ Exit (index)
(turinys
(„Index“))
2
from
the
teletext
display
(depending
on
the
model)
2
(index)
2
(index)
Exit
from
the
teletext
display
(depending
on
the
model)
Used
to
display
the
index
(contents)
page
at
any
time
while you
Exit
from
the
teletext
display
(depending
on
the
model)
Used
to
the
index
page
at
time
Bet
kuriuo
metu
leidžia
greitai
įjungti
Used
to display
display
the
index (contents)
(contents)
pageturinio
at any
any(„index“)
time while
while you
you
Used
to
display
the
index
(contents)
page
at
any
time
while
you
2
(index)
2
(index)
viewing
teletext.
2 are
(index)
are
viewing
teletext.
are
viewing
teletext.
puslapį,
kaiteletext.
peržiūrinėjate
teletekstą.
are viewing
Used
to
display
the
index
(contents)
page
at
any
time
while
you
Used
to
display
the
index
(contents)
page
at
any
time
while
you
Used to display the index (contents) page at any time while you
3
(teletext
on/mix)
(teleteksto
įjungimas/derinimas („teletext on/mix“))
viewing
teletext.
➌ are
are
teletext.
3
(teletext
on/mix)
are viewing
viewing
teletext.
3
(teletext
on/mix)
3
(teletext
on/mix)
Įjungia
pasirinktos
programos
kanalo
teletekstą,
jei ši
Press
to
activate
teletext
mode
after
selecting
the
channel
3
(teletext
on/mix)
Press
to
activate
teletext
mode
after
the
Press to
to activate
activate
teletext
mode
afteritselecting
selecting
the channel
channel
3
(teletext
on/mix)
Press
teletext
mode
after
selecting
the
channel
3 providing
(teletext
on/mix)
programa
teikia
teleteksto
paslaugas.
Paspaudus
duteletext
the
teletext
service.
Press
twice
to
overlap
the
providing
the
service.
Press
ititselecting
overlap
the
providing
the teletext
teletext
service.
Press
it twice
twice to
tothe
overlap
the teletext
teletext
providing
the
teletext
service.
Press
twice
to
overlap
the
teletext
Press
to
activate
teletext
mode
after
channel
Press
to
activate
teletext
mode
after
selecting
channel
with
the
current
broadcasting
screen.
kartus,
ir teletekstas,
ir programos
Press
torodomas
activate
teletext
mode
after
selecting the
thevaizdas.
channel
with
the
current
broadcasting
screen.
with
the
current
broadcasting
screen.
with
the
current
broadcasting
screen.
providing
the
teletext
service.
Press
it
twice
to
overlap
the
teletext
providing
the
teletext
service.
Press
itit twice
to
overlap
the
teletext
(sustabdymas
(„hold“))
➍
4
(hold)
providing
the
teletext
service.
Press
twice
to
overlap
the
teletext
4
with(hold)
the current
current broadcasting
broadcasting screen.
screen.
4 with
(hold)
4
(hold)
the
Used
to
hold
the
display
on
aa given
page ififjeigu
the
selected
is
Ši
funkcija
sustabdo
puslapių
judėjimą,
puslapispage
with
the
current
broadcasting
screen.
Used
to
hold
the
display
on
given
the
page
Used
to
hold
the
display
on
a
given page
page
the selected
selected
page is
Used
to
hold
the
display
on
a
given
page
ifif follow
the
selected
page
isis
4
(hold)
4
(hold)
with
several
secondary
pages
which
on
automatically.
susideda
iš
kelių
antrinių
puslapių,
ir
jie
keičiami
automatiškai.
4 linked
(hold)
linked
with
several
secondary
pages
which
follow
on
automatically.
linked
with
several
secondary
pagespage
which
follow
on automatically.
automatically.
linked
with
several
secondary
pages
which
follow
on
Used
to
hold
the
display
on
aa given
ifif the
selected
page
is
Used
to
hold
the
display
on
given
page
the
selected
page
is
To
resume,
press
it
again.
Used
to
hold
the
display
on
a
given
page
if
the
selected
page
is
Spauskite
dar
kartą,
norėdami
atšaukti
šią
funkciją.
To
press
again.
To resume,
resume,
press itititsecondary
again. pages which
To
resume,
press
again.
linked
with
several
follow on
automatically.
linked
with
secondary
5
(mode)
linked
with several
several
secondary pages
pages which
which follow
follow on
on automatically.
automatically.
(režimas
(„mode“))
➎ To
5
(mode)
resume,
press
ititteletext
again.
5
(mode)
5
(mode)
To
resume,
press
again.
Press
to
select
the
mode
(LIST/FLOF).
To
resume,
press
it
again.
Paspauskite,
kad
pasirinktumėte
teleteksto
režimą
sąrašas/klaida
Press
to
select
the
teletext
mode
(LIST/FLOF).
Press
to
select
the
teletext
mode
(LIST/FLOF).
Press
to select
teletext
modeit(LIST/FLOF).
5
(mode)
5
(mode)
press
itit Jei
inthe
the
LIST
mode,
switches
into
the
Listrežimu,
save
5 If(LIST/FLOF).
(mode)
paspausite
šį mygtuka
sąrašo
IfIfIfyou
you
press
the
LIST
ititit(LIST/FLOF).
switches
into
the
you
press
inthe
the
LIST mode,
mode,
switches
into (LIST)
the List
List save
save
you
press
itit in
in
the
LIST
mode,
switches
into
the
List
save
Press
to
select
teletext
mode
Press
to
select
the
teletext
mode
(LIST/FLOF).
mode.
Press
to
select
the
teletext
mode
(LIST/FLOF).
mode.
jis
persijungia
į
sąrašo
saugojimo
(“List
save”)
režimą.
Sąrašo
mode.
IfIfmode.
you
press
itit in
the
LIST
mode,
itit switches
into
the
List
save
you
press
in
the
LIST
mode,
switches
into
the
List
save
In
the
List
save
mode,
you
can
save
teletext
page
into
list
using the
If
you
press
it
in
the
LIST
mode,
it
switches
into
the
List
save
In
List
you
can
teletext
into
saugojimo
režime,
galima
naudojant
In the
the
List save
save mode,
mode,
youišsaugoti
can save
savepuslapius
teletext page
page
into list
list using
using the
the
In
the
List
save
mode,
you
can
save
teletext
page
into
list
using
the
mode.
mode.
(store)
button.
mode.
(store)
button.
(„store“)
mygtuką.
(store)
button.
(store)
button.
In
the
List
save
mode,
you
can
save
teletext
page
into
list
using
the
In
the
List
save
mode,
you
can
save
teletext
page
into
list
using
the
6
(sub-page)
In
the
List
save
mode,
you
can
save
teletext
page
into
list
using
the
6
(sub-page)
6
(sub-page)
(store)
button.
➏ Used
(antrinis
puslapis
(„sub-page“))
6
(sub-page)
(store)
button.
to
display
the
available
sub-page.
(store)
button.
Used
to
display
the
sub-page.
Used
to
display
the available
available
sub-page.
Used
to
display
the
available
sub-page.
6
(sub-page)
Rodo
galimus
antrinius
puslapius.
6
(sub-page)
7
(page
up)
6
(sub-page)
7
(page
up)
Used
to
display
the
available
sub-page.
7
(page
up)
(puslapis
į
viršų
(„page-up“))
7
(page
up)
Used to
to display
display the
the next
available
sub-page.
➐ Used
teletext
page.
available
sub-page.
Used
to
the
page.
Used
to display
display
the next
next teletext
teletext
page. puslapį.
7 Naudojamas
(page
up) perjungti
Used
to
display
the
next
teletext
page.
kitą
teleteksto
7
(page
up)
8
(page
down)
7
up)
8
(page
down)
Used
to
display
the
next
teletext
page.
8 Used
(page
down)
8
(page
down)
Used
to
display
the
next
teletext
page.
to
display the
previous
teletext
page.
next teletext
page.
to
the
teletext
(puslapis
žemyn
(„page-down“))
Used
to display
display
the previous
previous
teletext page.
page.
Used
to
display
the
previous
teletext
page.
8
(page
down)
➑ Used
8
(page
down)
9
(cancel)
8
(page
down)
9
(cancel)
Naudojamas
perjungti
buvusį
teleteksto
puslapį.
Used
to
display
the
previous
teletext
page.
9
(cancel)
9 Used
(cancel)
Used
to display
display the
the broadcast
previous
teletext
page.
to
when
searching
for aa page.
previous
teletext
page.
Used
to
the
Used
to display
display(„cancel“)
the broadcast
broadcast when
when searching
searching for
for aa page.
page.
Used
to
display
the
broadcast
when
searching
for
page.
➒
9
(cancel)
(atšaukti
9
(cancel)
0
(reveal)
9
(cancel)
0
(reveal)
Used
to
display
the
broadcast
when
searching
for
a
page.
0 Used
(reveal)
0
(reveal)
Naudojamas
rodyti
TV
programą,
kai
ieškoma
puslapio.
Used
to
display
the
broadcast
when
searching
for
a
page.
to
display
the
hidden
textwhen
(answers
to quiz
To display
normal screen,
broadcast
searching
forgames,
a page.for example).
Used
to
display
the
Used
display(„reveal“))
the hidden
hidden text
text (answers
(answers to
to quiz
quiz games,
games, for
for example).
example). To
To display
display normal
normal screen,
screen,
Used
to
display
the
hidden
text
(answers
to
quiz
games,
for
example).
To
display
normal
screen,
0
(reveal)
➓ press
0
(reveal)
(parodyti
itittoagain.
0
(reveal)
press
again.
press
it
again.
press
it
again.
Used
to
display
the
hidden
text
(answers
to
quiz
games,
for
example).
To
display
normal
screen,
Įjungia
paslėptą
tekstą
(pvz.:
atsakymus
į
žaidimo
klausimus).
Norėdami
išjungti
šį tekstą,
Used
to
display
the
hidden
text
(answers
to
quiz
games,
for
example).
To
display
normal
screen,
!
Coloured
buttons
(red/green/yellow/blue)
Used
to
display
the (red/green/yellow/blue)
hidden text (answers to quiz games, for example). To display normal screen,
!
Coloured
buttons
press
again.
! Ifpress
Coloured
buttons
(red/green/yellow/blue)
!
Coloured
buttons
(red/green/yellow/blue)
spauskite
dar kartą.
ititit again.
the
FASTEXT
system
is
used
by
aa broadcasting
company,
the
different
topics
covered
on
aa teletext
press
again.
If
the
FASTEXT
system
is
used
by
broadcasting
company,
the
different
topics
covered
on
theare
FASTEXT
system
used
by selected
broadcasting
company,
the different
different
topics
covered
onthem
teletext
IfIf the
FASTEXT
system
isis used
by
aa broadcasting
company,
the
topics
covered
on
aa teletext
teletext
!
Coloured
buttons
(red/green/yellow/blue)
Spalvoti
mygtukai
(raudonas/žalias/geltonas/mėlynas)
!
Coloured
buttons
colour-coded
and
can
be
by
pressing
the
coloured
buttons.
Press
one
of
! page
Coloured
buttons (red/green/yellow/blue)
(red/green/yellow/blue)
page
are
colour-coded
and
can
be
selected
by
pressing
the
coloured
buttons.
Press
one
of
them
page
are
colour-coded
and
can
be
selected
by
pressing
the
coloured
buttons.
Press
one
of
them
page
are
colour-coded
and
can
be
selected
by
pressing
the
coloured
buttons.
Press
one
of
them
If
the
FASTEXT
system
is
used
by
a
broadcasting
company,
the
different
topics
covered
on
a
teletext
Jeigu
programos
kanalas
transliuotojas
kartu
su
teletekstu
teikia
greito
teksto
(FASTEXT)
IfIfcorresponding
the
FASTEXT
system
is
used
by
a
broadcasting
company,
the
different
topics
covered
on
a
teletext
corresponding
to
the
required.
The
page
is
displayed
with
other
coloured
information
that
can
be
the
FASTEXT
system
is
used
by
a
broadcasting
company,
the
different
topics
covered
on
a
teletext
to
required.
page
with
other
coloured
information
that
can
be
corresponding
to the
thetemoms
required.
The
page is
displayed
with
other
coloured
information
thatof
can
be
corresponding
to
the
required.
The
page
isis displayed
displayed
with
other
coloured
information
that
can
be
page
are
colour-coded
and
canThe
be
selected
by
pressing
the
coloured
buttons.
Press
them
funkciją,
įvairioms
yra
priskirtos
Temos
galione
būti
page
are
colour-coded
and
be
pressing
the
coloured
Press
one
of
selected
the
same
way.
page
arein
colour-coded
and can
canpuslapiuose
be selected
selected by
by
pressing
the spalvomis.
coloured buttons.
buttons.
Press
one
of them
them
selected
in
the
same
way.
selected
inthe
theprevious
same
way.
selected
in
the
same
way.
corresponding
to
the
required.
The
page
is
displayed
with
other
coloured
information
that
can
be
pasirenkamos
paspaudus
atitinkamos
spalvos
mygtuką.
Pateiktuose
temų puslapiuose
taip
corresponding
to
the
required.
The
page
is
displayed
with
other
coloured
information
that
can
be
To
display
or
next
page,
press
the
corresponding
coloured
button.
corresponding
to
the required.
page
displayed
with other
colouredbutton.
information
that spalvos
can be
To
previous
or
page,
press
the
coloured
To display
display
the
previous
or next
nextThe
page,
press
the corresponding
corresponding
coloured
button.
selected
inthe
thespalvoto
same
way.
pat
gali būti
teksto
temos
ar isnuorodos,
kurios
pasirenkamos
tos pačios
To
display
the
previous
or
next
page,
press
the
corresponding
coloured
button.
selected
in
the
same
way.
@
(size)
selected
in the
same way. spalvotais mygtukais taip pat galima pereiti į kita puslapį.
@
(size)
mygtukais.
Atitinkamais
To
display
the
previous
or
next page,
the
corresponding
button.
@ Press
(size)
@
(size)
To
display
the
or
press
the
corresponding
coloured
button.
to
display
the
double-size
letterspress
in the
upper
half of
the coloured
screen.
lower half
of the
screen,
To
display
the previous
previous
or next
next page,
page,
press
the
corresponding
colouredFor
button.
Press
to
display
the
Press
to
display
the double-size
double-size letters
letters in
in the
the upper
upper half
half of
of the
the screen.
screen. For
For lower
lower half
half of
of the
the screen,
screen,
Press
to
display
the
double-size
letters
in
the
upper
half
of
the
screen.
For
lower
half
of
the
screen,
@
(size)
(dydis
(„size“))
@
(size)
it
again.
@ press
(size)
press
ititto
again.
press
it
again.
press
again.
Press
display
the
double-size
letters
in
the
upper
half
of
the
screen.
For
lower
half
of
the
screen,
Press
to
display
the
double-size
letters
in
the
upper
half
of
the
screen.
For
lower
half
of
the
screen,
To
display
normal
screen,
press
it
once
again.
Dvigubai
padidina
tekstą,
viršutinėje
ekrano
dalyje.
Press
to
display
the
double-size
letters
in
the
upper
half
of
the
screen.
For
lower
half
of
the
screen,
To
normal
To display
display
normal screen,
screen, press
press ititit once
once again.
again.
To
display
normal
screen,
press
once
again.
press
itit again.
press
#
(store)
press
it again.
again.
Paspaudus
dar kartą,
padidina
ekrano dalies
#
(store)
To display
display
normal
screen,
press itit apatinės
once again.
again.
# To
(store)
#
(store)
normal
screen,
press
once
Used
to
store
the
teletext
To
display
normal
screen,įpages.
press
it once
again.
tekstą.
Kad
grįžtumėte
normalų
vaizdą,
spauskite dar kartą.
Used
to
store
the
teletext
pages.
Used
to
store
the
teletext
pages.
Used
to
store
the
teletext
pages.
#
(store)
#
(store)
(laikyti („store“))
#
(store)
You
can
change
teletext
pages
by
pressing
the
numeric buttons
on
Used
to
store
the
teletext
pages.
Used
to
store
the
teletext
pages.
You
can
change
by
Used
to
store
theteletext
teletextpages
pages.
Youremote
can
change
teletext
pages
by pressing
pressing the
the numeric
numeric buttons
buttons on
on
Įrašo
teleteksto
puslapius
į atmintį.
You
can
change
teletext
pages
by
pressing
the
numeric
buttons
on
the
control.
the
remote
control.
the
remote
control.
the
remote
control.
You
can
change
teletext
pages
by
pressing
the
numeric
buttons
on
You
can
change
teletext
pages
by
pressing
the
numeric
buttons
on
 Galite
You canpakeisti
change teleteksto
teletext pages
by pressing
the numeric
buttonssu
on
puslapius
spausdami
mygtukus
the
remote control.
the
control.
the remote
remoteesančius
control. ant nuotolinio valdymo pulto.
skaičiais,
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Lietuvių kalba – 39
English
English --- 39
39
English
39
Tęsinys kitame psl.
Continued...
Continued...
Continued...
Continued...
Continued...
Teleteksto puslapio laukas suskirstytas į šešias dalis:
Dalis
A
B
C
D
E
F
Turinys
Pasirinkto puslapio numeris
Transliuojamo kanalo pavadinimas
Esamo puslapio numeris ir paieškos indikacijos
Data ir laikas
Tekstas
Informacijos būsena
Greito teksto („FASTEXT“) informacija
 Teleteksto informacija dažnai yra skiriama tarp kelių
puslapių, rodomų eilės tvarka, kurią galima pasirinkti:
 Įvedant puslapio numerį
 Pasirenkant pavadinimą iš sąrašo
 Pasirenkant spalvotą antraštę (FASTEXT sistema)
 Paspauskite TV mygtuką, kad išeitumėte iš teleteksto
režimo.
Lietuvių kalba – 40
Prie sienos tvirtinimo komplekto įdiegimas
Šis įdiegimas naudojamas, kai prie sienos tvirtinimo komplektas yra tvirtinamas prie sienos.
Norėdami šį komplektą pritvirtinti prie kitokios medžiagos ar vietos, prašome susisiekti su
artimiausiu tiekėju.
Prie sienos tvirtinimo komplekto specifikacijos (VESA)
Šeimos produktas
LCD-TV
PDP-TV
Coliai
VESA specifikacijos (A* B)
Standartinis varžtas (C* D)
Kiekybė
23 ~ 26
200 * 100
M4 * L10
4
32 ~ 40
200 * 200
M6 * L10
4
M8 * L15
4
M8
6
46 ~ 52
600 * 400
57
700 * 400
42 ~ 50
600 * 400
63
Nėra VESA
1 Mes teikiame standartinių matmenų prie sienos tvirtinimo komplektus, kaip parodyta
lentelėje viršuje
2 Perkant prie sienos tvirtinimo komplektus, kartu pateikiama įdiegimo naudojimo instrukcija
ir visos tvirtinimui reikalingos dalys
3 Nenaudokite varžtų, ilgesnių nei standartinių matmenų, nes jie gali pakenkti TV vidiniams
mechanizmams.
4 Mūsų 63” modelis netinka naudoti kartu su VESA specifikacijomis. Todėl jūs turėtumėte
naudoti būtent šiam modeliui skirtą prie sienos tvirtinimo komplektą.
Lietuvių kalba – 41
Nuotolinio valdymo pulto nustatymas (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)
Tinkamai jį nustačius, jūsų nuotolinio valdymo pultas galės dirbti penkiais skirtingais režimais:
TV, VCR, kabelinė TV, DVD arba „Set-Top Box“. Paspausite atitinkamą mygtuką ant nuotolinio
valdymo pulto ir pasirikite vieną iš šių modelių ir valdykite bet kurią iš pasirinktos įrangos.
 Nuotolinio valdymo pultas gali būti nesuderintas su visais DVD leistuvais, vaizdajuosčių
leistuvais (VCR), kabelinių įranga ir „Set-Top Box“.
Nuotolinio valdymo pulto nustatymas, kad veiktų jūsų
vaizdajuosčių leistuvas (VCR)
1 Išjunkite savo vaizdajuosčių leistuvą (VCR).
2 Paspauskite vaizdajuosčių leistuvo (VCR) mygtuką, esantį
ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
3 Paspauskite nustatyti (SET) mygtuką, esantį ant jūsų
nuotolinio valdymo pulto.
4 Naudojant skaičiais pažymėtus mygtukus, esančius ant
jūsų nuotolinio valdymo pulto, įveskite tris kodo skaičius iš
vaizdajuosčių leistuvo (VCR) sąrašo, esančio 44 vartotojo
instrukcijos puslapyje. Įsitikinkite, kad įvedėte tris kodo
skaičius, net jei pirmasis kodo skaičius yra “0”. (Jei sąraše
yra daugiau nei vienas kodas, pabandykite įvesti pirmąjį)
5 Paspauskite įjungimo (POWER) mygtuką, esantį ant
nuotolinio valdymo pulto. Jūsų vaizdajuosčių leistuvas
(VCR) turėtų įsijungti, jei jūsų nuotolinio valdymo pultas yra
tinkamai nustatytas.
Jei jūsų vaizdajuosčių leistuvas (VCR) neįsijungia po nustatymo,
pakartokite 2, 3 ir 4 žingsnius, bet bandykite įvesti kitą kodą iš
pateikiamo sąrašo. Jei jūsų rūšies vaizdajuosčių leistuvui (VCR)
nepateikiama daugiau kodų, bandykite kiekvieną vaizdajuosčių
leistuvo kodą nuo 000 iki 080.
Pastaba naudojant nuotolinio valdymo pulto režimus:
vaizdajuosčių leistuvą (VCR)
Kai jūsų nuotolinio valdymo pultas veikia vaizdajuosčių leistuvo
(VCR) režimu, garso mygtukai vis tiek reguliuoja garsą.
Nuotolinio valdymo pulto nustatymas, kad veiktų jūsų kabelinė įranga
1 Išjunkite savo kabelinę įrangą.
2 Paspauskite kabelinės įrangos (CABLE) mygtuką, esantį
ant jūsų nuotolinio valdymo pulto.
3 Paspauskite nustatyti (SET) mygtuką, esantį ant jūsų
nuotolinio valdymo pulto.
4 Naudodami nuotoliniame valdymo pulte esančius skaičių
mygtukus (0 – 9), įveskite trijų skaičių savo kabelinės
įrangos kodą, parašytą 45 šios instrukcijos puslapyje.
Įsitikinkite ar įvedėte trijų skaičių kodą, net jei pirmas
skaitmuo yra „0“ (jei yra nurodytas daugiau nei vienas
kodas, bandykite pirmą parašytą).
5 Paspauskite įjungimo (POWER) mygtuką, esantį ant jūsų
nuotolinio valdymo pulto.
Jūsų kabelinė įranga turėtų įsijungti, jei teisingai nustatytas
nuotolinio valdymo pultas.
Jei kabelinė įranga po šių nustatymų neįsijungs, kartokite 2, 3 ir 4 žingsnius.
Taip pat pabandykite ir 1 punktą, jei netiks nei vienas iš lentelėje parašytų kodų.
Jei tuomet taip pat netiks nei vienas kodas, bandykite įvesti skaičių kombinaciją
nuo 000 iki 046.
Pastaba naudojantis nuotolinio valdymo pultu: kabelinė įranga
Kai Jūsų nuotolinio valdymo pultas veikia kabeliniu (CABLE)
režimu, garso mygtukai vis tiek valdys TV garso lygį.
Lietuvių kalba – 42
Tęsinys kitame psl.
Nuotolinio valdymo pulto nustatymas, kad veiktų DVD įranga
1 Išjunkite savo DVD įrangą.
2 Paspauskite kabelinės įrangos (DVD) mygtuką, esantį ant
jūsų nuotolinio valdymo pulto.
3 Paspauskite nustatyti (SET) mygtuką, esantį ant jūsų
nuotolinio valdymo pulto.
4 Naudodami nuotoliniame valdymo pulte esančius skaičių
mygtukus (0 – 9), įveskite trijų skaičių savo DVD įrangos
kodą, parašytą 46 šios instrukcijos puslapyje.
Įsitikinkite ar įvedėte trijų skaičių kodą, net jei pirmas
skaitmuo yra „0“ (jei yra nurodytas daugiau nei vienas
kodas, bandykite pirmą parašytą).
5 Paspauskite įjungti (POWER) mygtuką, esantį ant jūsų
nuotolinio valdymo pulto.
Jūsų DVD įranga turėtų įsijungti, jei teisingai nustatytas
nuotolinio valdymo pultas.
Jei DVD įranga po šių nustatymų neįsijungs, kartokite 2, 3 ir
4 žingsnius. Taip pat pabandykite ir 1 punktą, jei netiks nei
vienas iš lentelėje parašytų kodų. Jei tuomet taip pat netiks
nei vienas kodas, bandykite įvesti skaičių kombinaciją nuo
000 iki 141.
Pastaba naudojantis nuotolinio valdymo pultu: DVD
Kai Jūsų nuotolinio valdymo pultas veikia DVD režimu, garso
mygtukai vis tiek valdys TV garso lygį.
Nuotolinio valdymo pulto nustatymas, kad veiktų „Set Top Box“
1 Išjunkite savo STB įrangą.
2 Paspauskite kabelinės įrangos (STB) mygtuką, esantį ant
jūsų nuotolinio valdymo pulto.
3 Paspauskite nustatyti (SET) mygtuką, esantį ant jūsų
nuotolinio valdymo pulto.
4 Naudodami nuotoliniame valdymo pulte esančius skaičių
mygtukus (0 – 9), įveskite trijų skaičių savo STB įrangos
kodą, parašytą 45 šios instrukcijos puslapyje.
Įsitikinkite ar įvedėte trijų skaičių kodą, net jei pirmas
skaitmuo yra „0“ (jei yra nurodytas daugiau nei vienas
kodas, bandykite pirmą parašytą).
5 Paspauskite įjungimo (POWER) mygtuką, esantį ant jūsų
nuotolinio valdymo pulto.
Jūsų STB įranga turėtų įsijungti, jei teisingai nustatytas
nuotolinio valdymo pultas.
Jei STB įranga po šių nustatymų neįsijungs, kartokite 2, 3 ir
4 žingsnius. Taip pat pabandykite ir 1 punktą, jei netiks nei
vienas iš lentelėje parašytų kodų. Jei tuomet taip pat netiks
nei vienas kodas, bandykite įvesti skaičių kombinaciją nuo
000 iki 074.
Pastaba naudojantis nuotolinio valdymo pultu: STB
Kai Jūsų nuotolinio valdymo pultas veikia STB režimu, garso
mygtukai vis tiek valdys TV garso lygį.
Lietuvių kalba – 43
Tęsinys kitame psl.
Nuotolinio valdymo pulto kodai
Vaizdajuosčių leistuvas (VCR)
PAVADINIMAS
SAMSUNG
ADMIRAL
AIWA
AKAI
AUDIO DYNAMICS
BELL&HOWELL
BROKSONIC
CANDLE
CANON
CITIZEN
COLORTYME
CRAIG
CURTIS MATHES
DAEWOO
DB
DIMENSIA
DYNATECH
ELECTROHOME
EMERSON
FISHER
FUNAI
GENERAL ELECTRIC
GO VIDEO
LG(Goldstar)
HARMAN KARDON
HITACHI
INSTANT REPLAY
JC PENNEY
JCL
KENWOOD
KLH
LIOYD
LOGIK
LXI
JVC
MAGNAVOX
MARANTZ
MARTA
KONIA
ORION
MEI
MEMOREX
MGA
MIDLAND
MINOLTA
KODAS
000 001 002 003 004 005 077 078 079
020
025
004 027 032
007 026
018
022
002 003 006 008 015 055
021 056
002 003 006 008 015 055
007
002 024
002 007 008 017 021 025 056 064 066
003 010 011 012 013 014 015 016
007 026
017
025
034
001 003 006 021 022 025 030 032 034
040 047 050 052 060 063 065 066 067
069 073
018 024 028 029 048 051 061
025
002 005 017 021 056
002
006 007 008 009 010
007
019 025 041 042 074
021
002 007 018 019 021 026 037 041
054 056
007 008 018 021 026 037
007 008 018 026 037
070
025
038
025
081 082 083
021 056 059
007 008 018 021 026 037 062
006
036
073 074 075 076
021
006 021 024 025
034
005
019 041 075
PAVADINIMAS
MITSUBISHI
MONTGOMERY WARD
MTC
MULTITECH
NEC
OPTIMUS
PANASONIC
PENTAX
PENTEX RESEARCH+
PHILCO
PHILIPS
PIONEER
PORTLAND
PROSCAN
QUARTZ
QUASAR
RADIO SHACK/
REALISTIC
RCA
SANSUI
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SHIMTOM
SIGNATURE
SONY
SYLVANIA
SYMPHONIC
TANDY
TASHIKA
TATUNG
TEAC
TECHNICS
TEKNIKA
TMK
TOSHIBA
TOTEVISION
UNITECH
VECTOR RESEARCH
VICTOR
VIDEO CONCEPTS
VIDEOSONIC
WARDS
YAMAHA
ZENITH
Lietuvių kalba – 44
KODAS
019 034 041 046
020
002 025
002 005 025 038
007 008 018 026 037 062 064
020
021 056 071 072
019 041 075
008
021 056 059
021 080
019 026 039 053
015 049 055
017
018
021 056
006 018 020 021 024 025 029 034
048 056
002 017 019 021 035 041 043 057
068 076
026
018 024
003 047 052 067
006 018 019 024 028 029 041 048 051
020 034 045 015
027 033 038 058
025
027 033 044
021 025 056 059
025
018 025
006
037
025 037 068
021
006 021 025 031
066
003 019 029 051 052
002 006
002
007 026
026
007 026
002
002 003 006 019 020 021 024 025 034
038 041
007 008 018 026 037
023 027 033
Tęsinys kitame psl.
KABELINĖ ĮRANGA
PAVADINIMAS
SAMSUNG
GI
HAMLIN
HITACHI
JERROLD
MACOM
MAGNAVOX
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
REGAL
KODAS
000 001 002 003 004 005 006 007
041
003 024 031
025 030
038 039
025 030
019 023 028
026
003 022 027 037 044
019 021 023 028
004 018 020 044
014 022 040
003
PAVADINIMAS
REGENCY
SA
SCIENTIFIC ATLAN
SPRUCER
STARGATE 2000
SYLVANIA
TEXSCAN
TOCOM
UNIVERSAL
VIEWSTAR
WARNER AMEX
ZENITH
KODAS
015 023
042 043
042 043
022
036
016
016
032
033 034
019 021 023 028
046
017 029 035 037 045
SAMSUNG SET-TOP BOX
PAVADINIMAS
Ground wave STB
Satellite STB
CABLE STB
STB DVD COMBO
Satellite STB HDD COMBO Standard
KODS
001 002
003
004
008
009
PAVADINIMAS
Satellite STB HDD COMBO Premium
CABLE STB HDD COMBO Standard
CABLE STB HDD COMBO Premium
Ground wave STB HDD COMBO Standard
Ground wave STB HDD COMBO Premium
KODAS
010
011
012
013
014
SET-TOP BOX
PAVADINIMAS
ALPHASTAR
ANAM
CHANNEL MASTER
CROSSDIGITAL
CHAPARRAL
DIRECT TV
DAEWOO
DISH NETWORK SYSTEM
DISHPRO
DRAKE
DX ANTENNA
ECHOSTAR
EXPRESSVU
GOI
GE
GENERAL INSTRUMENT
HTS
HOME CABLE
HITACHI
HUGHES NETWORK
IQ
IQ PRISM
JANEIL
JERROID
JVC
KODAS
023
043
018 034
019
035
015 016 017 019 022 045 060
061 062 065 066 067 068
074
069 070
069
018 024 032
027
025 069 070 071
069
069
065
046 047 048 063 064
069
056
022
015 017
020
020
059
063
069 070
PAVADINIMAS
LG(Goldstar)
MAGNAVOX
MEMOREX
MOTOROLA
MACOM
MITSUBISHI
NEXT LEVEL
PHILIPS
PRIMESTAR
PANASONIC
PAYSAT
PROSCAN
RCA
RADIOSHACK
REALISTIC
STS
STAR TRAK
SKY
SKY LIFE
SHACK
STAR CHOICE
SONY
TOSHIBA
ULTIMATE TV
UNIDEN
ZENITH
Lietuvių kalba – 45
KODAS
044 073
016 021 036 038 039 040 041 042
016
064
018
015
047 048 064
015 016 017 021 033 036 038 039
040 041 042 067
046 049 050 063
058 059 061 062
016
065 066
051 052 053 065 066
064
057
020 027
026
031
005 006 007
064
064
054 060
015 017 028 029 030 072
060 066
016 021 037 055 056 057
024 031 068
Tęsinys kitame psl.
SAMSUNG DVD
PAVADINIMAS
DVD
DVDR
BD Record
VCR COMBO
VCR Record
DHR COMBO
KODAS
000 001 002
003 004
005 006
007 008 009 010 011
012
013
PAVADINIMAS
Home Theater VCR COMBO
HDD Record COMBO
TWIN TRAY COMBO
STB DVD COMBO
DVD Receiver
AV Receiver
KODAS
014 015 016
017
018
019
020
021
DVD
PAVADINIMAS
ANAM
AUDIOVOX
AUDIOLOGIC
ANABA
APEX DIGITAL
AIWA
BROKSONIC
BLAUPUNKT
B&K
CURTIS MATHES
CYBER HOME
CLARION
CIRRUS
CINEVISION
DAEWOO
DENON
FARENHEIT
FISHER
GPX
GO VIDEO
GE
GREENHILL
HITACHI
HITEKER
HOYO
HARMAN / KARDON
IRT
INTEGRA
JBL
JVC
JATON
KENWOOD
KISS
KONKA
KLH
LG(Goldstar)
LOEWE
LASONIC
MOBILE AUTHORITY
MEMOREX
MALATA
MAGNAVOX
MINTEK
MONYKA
KODAS
030
075
085
072
070 071 074 086 083 084 088
111 112
114
062
074
122 123
027
065 077 078 079 082
080 125
081
095
066
146
067 068
090
060
061 089 133 135
069 074
074
064 113
071
073
091 110
089
092
091
022 033 115 116
073
051 108 109
073
059 100 106 107
074 075
025 031
057
058
054
055
056
076 093
074 094
073
PAVADINIMAS
NORCENT
NEXT BASE
NEC
NANTAUS
NESA
OPTOMEDIA ELECTRONICS
OPTIVIEW
ONKYO
PHILCO
PRINCETON
PROSCAN
PANASONIC
PHILIPS
ROTEL
RIO
RCA
RAITE
ROWA
SAMPO
SONY
SHERWOOD
SVA
SYLVANIA
SHARP
SANSUI
SANYO
SHINSONIC
SANYO
THOMSON
TOSHIBA
TECHNICS
TVIEW
TOKAI
TEAC
TECHWOOD
TREDEX
URBAN CONCEPTS
VENTURER
VOCOPRO
YAMAHA
YAMAKAWA
XWAVE
ZENITH
Lietuvių kalba – 46
KODAS
048 049 050
052
053
144
074
105
072
076 092 119
044 045
046 047
023
024 034 124 134 136 137 138
036 076
117 118
120
023 035 074 075 131 132
073
038
104
026 029 126 127 128 129
130 141
039 041
042
043 093
140
062
062
094
090
145
028 062 076
139
072
073
096
097
098 099 101
076
075
102
032 063
040 073
103
076 121
TV stovo nustatymas (priklauso nuo modelio)
Naudojantis 6 saugiai priveržiančiais varžtais, tvirtai
pritvirtinkite monitorių prie stovo (rinkinio išvaizda gali
skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje).
Įspėjame
Tvirtai pritvirtinkite stovą prie
monitoriaus prieš perkeldami
jį, nes stovas gali nukristi ir būti
apgadintas.
Jei tvirtinate TV prie sienos, uždėkite
dangtelį (❶) ant stovo jungties,
naudodami du varžtus.
 TV turėtų nešti du ar daugiau
žmonių. Niekada nedėkite TV ant
žemės, nes galite pažeisti ekraną.
Visada dėkite TV stačiai.
Nesklandumai
Jei televizoriaus eksploatavimo metu atsiranda kokių nors nesklandumų, prieš
kreipdamiesi į „Samsung“ gaminio platintojus, peržvelkite toliau aprašomus
nesklandumus. Jei problemos išspręsti nepavyko, pasižymėkite televizoriaus modelį ir
serijos numerį ir kreipkitės į vietinius platintojus.
Nėra vaizdo ar garso
 Patikrinkite, ar televizorius prijungtas prie maitinimo šaltinio.
 Dar kartą paspauskite POWER
mygtuką televizoriaus priekyje arba nuotolinio valdymo
pulte.
 Patikrinkite televizoriaus šviesumo ir kontrasto nustatymus.
 Patikrinkite garso nustatymus.
 Patikrinkite, ar nėra įjungta visada be garso („Internal Mute“) funkcija.
Yra vaizdas, bet nėra garso
 Patikrinkite garso nustatymus.
 Patikrinkite, ar nenuspaustas begarsis (MUTE) mygtukas nuotolinio valdymo pulte.
Nėra vaizdo, arba rodomas baltai juodas vaizdas
 Parinkite reikiamus spalvų nustatymus.
 Patikrinkite ar nustatytas reikiamas transliavimo standartas.
Vaizdo ir garso trikdžiai
 Patikrinkite, ar šalia nėra elektros prietaisų, kurie gali trikdyti darbą ir patraukite juos toliau.
 Perjunkite televizorių į kitą maitinimo lizdą.
Susiliejęs vaizdas, „triukšmas“ vaizde, trūkinėjantis garsas
 Patikrinkite antenos būklę ir padėtį.
Šiuos sutrikimus gali sukelti kambarinės antenos naudojimas.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
 Pakeiskite baterijas.
 Nuvalykite viršutinę pulto dalį, pulto „akį“.
 Patikrinkite, ar teisingai įdėjote baterijas.
 Patikrinkite ar baterijos neišsekusios.
Nerodo vaizdo, o televizoriaus veiklos indikatoriaus šviesa mirksi
 Patikrinkite ar tinkamai įjungtas kompiuteris.
 Ar televizorius neperjungtas į energijos taupymo režimą.
 Pajudinkite kompiuterio pelę, paspauskite kompiuterio klaviatūros klavišą.
 Patikrinkite įrangos (STB, DVD ir t.t.); Energija, Signalo kabelis.
 Patikrinkite, ar įjungti išoriniai prietaisai, ar jie prijungti prie maitinimo šaltinio.
 Paspauskite šaltinio (SOURCE) mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
 Išjunkite ir vėl įjunkite televizorių.
Lietuvių kalba – 47
Techninė specifikacija
Charakteristikos ir aprašymai šioje brošiūroje yra skirtos informacijos tikslams ir jie gali
keistis be išankstinio perspėjimo.
Modelio pavadinimas
PS42Q91H/PS42Q92H
PS42C91H
Ekrano dydis (įstrižainė)
AK rezoliucija
42 coliai
50 coliai
1024 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
10 W + 10 W
10 W + 10 W
15 W + 15 W
10 W + 10 W
1055 x 700 x 104 mm
1055 x 700 x 95 mm
1055 x 757 x 316 mm
1055 x 759 x 316 mm
1231 x 789 x 104 mm
1231 x 789 x 95 mm
1231 x 849 x 316 mm
1231 x 849 x 316 mm
31 kg
31 kg
34 kg
34 kg
42 kg
41 kg
44 kg
44 kg
Garsas (išėjimas)
Išmatavimai (Plotis x aukštis x gylis)
Monitorius
Su stovu
PS50Q91H/PS50Q92H
PS50C91H
Svoris
Monitorius
Su stovu
Aplinkos reikalavimai
Eksploatacijos temperatūra
Eksploatacijos drėgnumas
Sandėliavimo temperatūra
Sandėliavimo drėgmė
10 °C iki 40 °C (50 °F iki 104 °F)
10 % iki 80 %, nekondensuotas
-20 °C iki 45 °C (-4 °F iki 113 °F)
5 % iki 95 %, nekondensuotas
  Šis įrenginys yra B klasės prietaisas.
 Įrenginio dizainas ir specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo.
 Dėl maitinimo žiūrėkite į žymę pritvirtintą prie gaminio.
Lietuvių kalba – 48
Nereikalingo produkto išmetimas
Elektros ir elektronikos prietaisų atliekų rūšiavimas
(„Waste Electrical & Electronic Equipment“)
(Europos Sąjungoje yra skirtingos elektros ir elektronikos atliekų surinkimo
programos.)
Šis simbolis nurodo, kad elektrinių ir elektroninių įrenginių negalima
išmesti kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Prašome atiduoti šį įrenginį į
artimiausią atliekų perdirbimo ar supirkimo centrą. Prašome laikytis
aplinkos apsaugos įstatymų.
Susisiekite su produkto platintoju, vietinės valdžios atstovais ir paprašykite
informacijos apie produkto priėmimo centrus. Šis produktas negali būti
išmestas kartu su komercinės kilmės atliekomis.
Susisiekite su SAMSUNG visame pasaulyje
JJei turite kokių klausimų ar komentarų apie “Samsung” gaminius, kreipkitės į “Samsung”
klientų aptarnavimo centrą.
Valstybė
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
KAZAKHSTAN
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
REPUBLIC OF IRELAND
RUSSIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
UKRAINE
UZBEKISTAN
Klientų aptarnavimo centras 
02 201 2418
844 000 844
70 70 19 70
800-7267
030-6227 515
08 25 3260 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (7267864)
800 SAMSUNG (7267864)
8 800 080 11 88
800-7267
8-800-77777
0032 (0)2 201 24 18
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881
80 8 200 128
0818 717 100
8-800-200-0400
0800-SAMSUNG (7267864)
902 10 11 30
0771-400 200
0800-7267864
0870 SAMSUNG (7267864)
8-800-502-0000
140-1234
Interneto svetainė
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.ee
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.kz
www.samsung.com/lv
www.samsung.lt
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ur
www.samsung.uz
BN68-01171P-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising