TA_NAVOD_6505ci_7505ci

TA_NAVOD_6505ci_7505ci
CS
6505ci / 7505ci
Návod k obsluze
6505ci / 7505ci
Digitálni Tiskárna Multifunkãní Systém
Kopírováni / Tisk / Skenování / Faxování
A3
> Úvod
Úvod
Děkujeme Vám, že jste zakoupili 6505ci/7505ci.
Tento Návod k obsluze vám má pomoci při správném používání zařízení, pravidelné údržbě a odstraňování
jednoduchých problémů tak, aby bylo zařízení vždy v dobrém stavu.
Před používáním zařízení si prosím přečtěte tento Návod k obsluze.
Doporučujeme používat spotřební materiály naší značky.
Používejte prosím naše originální zásobníky s tonerem, které byly řádně testovány.
Použití neoriginálních zásobníků s tonerem by mohlo vést k selhání zařízení.
Neneseme zodpovědnost za žádné škody způsobené použitím spotřebního materiálu jiných výrobců.
i
> Přehled
Přehled
Zařízení je standardně vybaveno funkcemi kopírky a tiskárny s tím, že je možné odeslat naskenovaný obrázek jako
přílohu e-mailem nebo na počítač připojený ke stejné síti. Jako doplněk je rovněž k dispozici funkce faxu.
Vstupní data
Originál
Zabezpečení
Elektronická data
Faxová data
Paměť USB
Úroveň zabezpečení zařízení
můžete nastavit dle potřeby.
Zvyšte zabezpečení
(strana v)
Přizpůsobení
Můžete je také dle potřeby měnit.
Operace prováděné z PC
Funkce Schránky
dokumentů
Embedded Web Server RX
Skrze webový prohlížeče ve svém
počítači můžete kontrolovat stav zařízení
a upravovat jeho nastavení.
Embedded Web Server RX (strana 2-24)
Embedded Web Server RX User Guide
Viz Anglický návod k
obsluze.
Tato funkce se hodí k mnoha účelům, a to včetně
ukládání dat do zařízení a na paměťová zařízení USB.
Viz Anglický návod k obsluze.
Výstupní data
Funkce kopírky
Funkce tiskárny
Kopírování (strana 4-17)
Viz Anglický návod k obsluze.
Paměť USB
Funkce faxu
Viz Anglický návod k
obsluze.
FAX Operation
Guide
Funkce Odeslat
Odesílání (strana 4-21)
Poznámka
• Předtím, než začnete zařízení používat, si přečtěte Právní a bezpečnostní informace na straně 1-1.
• Pro přípravu zařízení k použití, připojení kabelů a instalaci softwaru viz Instalace a nastavení zařízení na straně 2-1.
• Pro informace o vkládání papíru, umísťování originálů, nastavení sdílení složek a přidávání adres do adresáře viz
Příprava před použitím na straně 3-1.
ii
> Funkce zařízení
Funkce zařízení
Zařízení je vybaveno mnoha užitečnými funkcemi. Níže uvádíme některé příklady. Podrobnější informace naleznete
v části Používání různých funkcí (strana 5-1).
Optimalizujte pracovní procesy v kanceláři
Přístup k často používaným funkcím
pomocí jediného dotyku (Program)
Skenujte originály různých formátů
najednou (Originály různých velikostí)
Naskenujte odděleně velký počet
originálů a potom z nich vytvořit jednu
úlohu (Průběžné skenování)
Můžete přednastavit často používané
funkce.
Funkce vhodná k přípravě materiálů na
zasedání.
Funkce vhodná k přípravě
mnohostránkových podkladů.
Jakmile je jednou takto nastavíte, dále už
vám k aktivování této funkce bude stačit
zmáčknout tlačítko příslušného
programu. Používání tohoto programu
pak funguje stejně, i když zařízení
obsluhuje jiná osoba.
Můžete vložit více formátů originálů
najednou, a není tedy třeba se při
vkládání ohlížet na různé formáty.
Pokud není možné vložit do podavače
dokumentů velké množství originálů, lze
originály rozdělit do více dávek a potom je
okopírovat nebo odeslat jako jednu úlohu.
Viz Anglický návod k obsluze.
Viz Anglický návod k obsluze.
Program (strana 4-6)
Optimalizujte pracovní procesy v kanceláři
Ušetřete energii a náklady
Odesílejte najednou více příjemcům
(Odeslat na více cílů)
Šetřete energii dle potřeby
(Funkce úspory energie / Úroveň
probuzení z úsporných režimů)
Uložte často používané dokumenty
přímo do zařízení (Vlastní schránka)
On
Jeden dokument můžete odeslat do více
cílů, i když používáte různé způsoby
odesílání.
Lze nadefinovat různé druhy odesílání
pro různé cíle, jako je E-mail, SMB nebo
Fax.
Jednorázovým odesláním úlohy tak
můžete ušetřit čas.
Často používané dokumenty můžete
sdílet s ostatními.
Lze je uložit přímo do zařízení
a vytisknout nebo odeslat kdykoliv
potřebujete.
Dokument může sdílet i více uživatelů.
Viz Anglický návod k obsluze.
Odesílání na různé typy cílů
(Odeslat na více cílů) (strana 4-34)
Off
Zařízení je vybaveno Funkcí úspory
energie, která automaticky přepíná do
Režimu nízké spotřeby nebo Režimu
spánku. Na základě využití můžete
nastavit vhodnou Úroveň probuzení
z úsporných režimů.
Navíc je možní zařízení nastavit tak, aby
se přepínalo do režimu spánku a zase se
probouzelo v určený čas na každý den
v týdnu zvlášť.
Funkce Energy Saver (strana 3-14)
Viz Anglický návod k obsluze.
iii
> Funkce zařízení
Ušetřete energii a náklady
Vytvářejte atraktivní dokumenty
Vytiskněte více originálů na jeden list
(Oboustranný tisk / Kombinovat)
Přeskakujte při tisku prázdné stránky
(Přeskočit prázdné strany)
Zabraňte prosvítání stránky
(Zabránit prosvítání)
Můžete tisknout na obě strany papíru.
Lze také natisknout více originálů na
jeden list.
Pokud se ve skenovaném dokumentu
vyskytují prázdné stránky, tato funkce je
dokáže přeskočit a vytisknout pouze ty
popsané.
Při skenování originálů můžete zabránit
prosvítání potisku na druhou stranu.
Viz Anglický návod k obsluze.
Oboustranný (strana 5-25)
Viz Anglický návod k obsluze.
Viz Anglický návod k obsluze.
Vytvářejte atraktivní dokumenty
Vytvořte brožuru
(Brožura)
Vytiskněte na kopie razítko
(Textové razítko / Razítko)
Snadno změňte vzhled obrázku
(Rychlá úprava obrázku)
Funkce vhodná k přípravě podkladů /
handoutů.
Užitečné, pokud chcete přidat text nebo
datum, které není uvedeno na
originálech.
Upravte vzhled obrázku s použitím
přednastavených voleb.
Z jednotlivých originálů můžete vytvořit
časopis, letáček nebo jiný typ brožury.
Oboustranné kopie originálu mohou být
složeny do středu lícovou stranou
směrem vzhůru tak, aby vytvořily
brožuru.
Požadovaný text a datum můžete
vytisknout na první stranu dokumentu
nebo na všechny jeho strany.
Viz Anglický návod k obsluze.
Stránku obalu lze vytisknout na barevný
nebo tvrdý papír.
Viz Anglický návod k obsluze.
iv
Můžete změnit vzhled obrázku
jednoduchými kroky bez nutnosti
podrobných úprav.
Viz Anglický návod k obsluze.
> Funkce zařízení
Zvyšte zabezpečení
Zaheslujte PDF soubor
(Funkce šifrování PDF)
Chraňte data na svém pevném disku
(Šifrování / Přepis)
Zabraňte ztrátě hotových dokumentů
(Soukromý tisk)
Použijte volby zabezpečení formátu PDF
a omezte tak možnosti prohlížení, tisku
a úpravy dokumentu.
Můžete automaticky přepisovat
nepotřebná data na svém pevném disku.
Můžete dočasně uložit dokument
tiskárny do zařízení. Vytisknutím
dokumentu pak zabráníte tomu, aby jej
někdo vzal.
Viz Anglický návod k obsluze.
Zařízení je schopné všechna data
zašifrovat, než je zapíše na pevný disk,
aby nedošlo k jejich úniku.
Viz Anglický návod k obsluze.
Viz Anglický návod k obsluze.
Zvyšte zabezpečení
Přihlášení pomocí ID karty
(Ověření karty)
Využívejte funkce lépe
Zvyšte zabezpečení
(pro administrátorské použití)
Rozšiřte funkce dle potřeby
(Přizpůsobení)
Administrátor má k dispozici různé
funkce pro zvýšení zabezpečení.
Funkce zařízení mohou být rozšířeny
prostřednictvím instalace aplikací.
ID
OK !
Můžete se jednoduše přihlásit přiložením
ID karty. Nemusíte zadávat své
uživatelské jméno a heslo.
Viz Anglický návod k obsluze.
Viz Anglický návod k obsluze.
Jsou k dispozici aplikace, které vám
pomohou provádět vaši každodenní
práci mnohem účinněji, jako například
prvky skenování nebo ověřování.
Viz Anglický návod k obsluze.
v
> Funkce zařízení
Využívejte funkce lépe
Zobrazení velikosti souboru před
odesláním / uložením úlohy (Potvrzení
velikosti souboru)
Nainstalujte zařízení bez potřeby
síťového kabelu (Bezdrátová síť)
Používejte paměť USB
(Paměť USB)
V prostředí, kde je k dispozici
bezdrátové LAN připojení, můžete
nainstalovat zařízení bez použití
síťového kabelu.
Je užitečná, pokud chcete své
dokumenty tisknout mimo kancelář nebo
nemůžete tisknout z vašeho počítače.
1 MB
Před odesláním / uložením úlohy můžete
zkontrolovat velikost souboru.
Pokud má váš server limit pro velikost
obsahu e-mailu, můžete předem
zkotrolovat velikost souboru.
Viz Anglický návod k obsluze.
Můžete vytisknout dokumenty uložené
na USB přímo jeho zapojením do
zařízení.
Lze také na USB uložit originály, které
jste právě naskenovali do zařízení.
Viz Anglický návod k obsluze.
Viz Anglický návod k obsluze.
Využívejte funkce lépe
Určete formát souboru obrazu
(Formát skenovaného dokumentu)
Přeskočte chybové úlohy
(Funkce přeskočení úlohy)
Provádějte operace dálkově
(Embedded Web Server RX)
Když odesíláte nebo ukládáte obrázky,
můžete určit různé formáty souboru.
Pokud se při určování zvláštních formátů
nebo typů papíru vyskytne chyba, že
v zásobníku není papír, zařízení tuto
chybovou úlohu přeskočí a provede další
úlohu.
Můžete dálkově obsluhovat zařízení
a tisknout, odesílat nebo stahovat data.
Formát souboru (strana 5-29)
Viz Anglický návod k obsluze.
vi
Administrátor může nastavit, jak se bude
zařízení chovat, a upravovat nastavení.
Embedded Web Server RX (strana
2-24)
> Funkce barvy a kvality obrazu
Funkce barvy a kvality obrazu
Zařízení je vybaveno různými funkcemi barev a kvality obrazu. Můžete proto upravit skenovaný obraz dle potřeby.
Základní barevné režimy
Základní barevné režimy jsou následující. Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Barevný režim
Referenční obrázek
Popis
Předtím
Automatické
barvy
Automaticky rozpozná, zda je skenovaný nebo tisknutý
dokument barevný nebo černobílý.
Plnobarevné
Naskenuje nebo vytiskne dokument plnobarevně.
Stupně šedé
Naskenuje dokument ve stupních šedé. Výsledkem je
jemný, detailní obraz.
Černobíle
Naskenuje nebo vytiskne dokument černobíle.
Jednobarevně
Vytiskne dokument v určené barvě.
vii
Poté
> Funkce barvy a kvality obrazu
Úprava kvality a barvy obrazu
Pro úpravu kvality a barvy obrazu použijte následující funkce.
Přeji si...
Ukázkový obrázek
Předtím
Funkce
Poté
Strana
Snadno upravte kvalitu obrazu tak, aby odpovídal vaší představě.
Upravte odstín kůže.
Rychlá úprava
obrázku
Příklad: Vytvořte efekt opálení.
―
[Na výšku Foto]
Upravte modré pozadí.
Rychlá úprava
obrázku
Příklad: Upravte modrou, aby
byla živější.
―
[Na šířku Foto
(modrá)]
Upravte zelené pozadí.
Rychlá úprava
obrázku
Příklad: Upravte je na
žlutozelenou.
―
[Na šířku Foto
(zelená)]
Dejte celému obrázku živější
barvy.
Rychlá úprava
obrázku
―
[Živé]
Program
strana 4-7
[Kopie v živých
barvách]
Odstraňte tmavé pozadí nebo
prosvítající druhou stránku
z originálů, jako jsou noviny
apod.
Program
Věrně okopírujte tenké linky,
lomené linky a jiné detaily
z CADu nebo podobných
nákresů.
Program
Věrně okopírujte text nebo barvu
zvýrazňovače.
Program
strana 4-6
[Kopie noviny]
strana 4-6
[Kopie nákresy]
[Kopie zvýrazňovač]
viii
strana 4-7
> Funkce barvy a kvality obrazu
Přeji si...
Ukázkový obrázek
Předtím
Funkce
Poté
Strana
Upravte přesně barvu.
Upravte sytost.
Sytost
strana 5-19
Upravte barvu tak, že zesílíte
modré nebo červené tóny.
Vyvážení barev
―
Nastavení odstínu
―
Sytost
―
Ostrost
―
Sytost pozadí
―
Zabránit prosvítání
―
Zmenšete velikost souboru
a přesně kopírujte písmena.
Formát souboru
strana 5-29
Zkonvertujte papírový dokument
do PDF s textem, ve kterém se dá
vyhledávat.
Formát souboru
Příklad: Zesílená červená
Pozměňte obrázek tím, že
upravíte každou ze šesti barev:
červená, modrá, zelená,
modrozelená, purpurová a žlutá.
Příklad: Úprava žlutočervených
tónů ke žluté a modrozelených
tónů k modré.
Upravte sytost
Upravte přesně kvalitu obrazu.
Zvýrazněte nebo rozmažte
obrysy obrazu.
Příklad: Rozmazané obrysy
obrazu
Ztmavte nebo zesvětlete pozadí
originálu (tj. oblasti bez textu
a bez obrázků).
Příklad: Zesvětlení pozadí
Zabraňte prosvítání tisku
u oboustranných originálů.
Upravte skenovaný obraz.
[Vys. komp. PDF]
[PDF] nebo
[Vys. komp. PDF] s
[OCR]
ix
strana 5-29
> Návody dodávané spolu se zařízením
Návody dodávané spolu se zařízením
Se zařízením jsou dodávány následující příručky. Do návodů nahlížejte dle potřeby.
Obsah těchto návodů může být změněn pro účely zdokonalení výkonnosti zařízení.
Tištěné návody
Potřebuji rychle začít
zařízení používat
Quick Guide
Vyvětluje, jak používat základní funkce zařízení, jak využít vhodné doplňující prvky, jak
provádět průběžnou údržbu a co dělat v případě problémů.
Safety Guide
Bezpečné používání
zařízení
Obsahuje informace o bezpečnosti a upozornění pro instalaci a používání zařízení. Před
použitím tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.
Safety Guide (6505ci/7505ci)
Vymezuje prostor potřebný pro instalaci zařízení a popisuje informační bezpečnostní štítky
a podobné. Před použitím tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.
Návody (v PDF) na DVD (Product Library)
Promyšlené používání
zařízení
Použití funkcí faxu
Použití ID karty
Zvýšené zabezpečení
Jak jednoduše
zaregistrovat zařízení a
provést nastavení
Při tisku z počítače
Přímý tisk PDF
souboru
Sledování zařízení a
tiskáren v síti
Skenování obrázků a
jejich ukládání i s
informacemi
Návod k obsluze (tato příručka)
Vysvětluje, jak vkládat papír a provádět kopírovací, tiskové a skenovací operace, a uvádí
základní nastavení a další informace.
FAX Operation Guide
Vysvětluje, jak používat funkce faxu.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Vysvětluje, jak se přihlásit pomocí ID karty.
Data Security Kit (E) Operation Guide
Vysvětluje, jak se seznámit a používat Data Securiy Kit (E) a jak tento systém spustit.
Embedded Web Server RX User Guide
Popisuje přístup k zařízení z počítače přes webový prohlížeč za účelem kontroly nebo
změny nastavení.
Printing System Driver User Guide
Popisuje instalaci ovladače tiskárny a používání funkcí tiskárny.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Popisuje, jak tisknout soubory PDF bez spuštění programů Adobe Acrobat nebo Adobe
Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Vysvětluje, jak sledovat síť tiskového systému (zařízení) pomocí NETWORK PRINT
MONITOR.
File Management Utility User Guide
Vysvětluje, jak používat File Management Utility a jak nastavit různé parametry pro
odesílání a ukládání dokumentů.
Abyste mohli zobrazit návody na DVD, nainstalujte si Adobe Reader (verze 8.0 nebo vyšší).
x
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Struktura návodu
Tento návod k obsluze obsahuje následující kapitoly.
Kapitola
Obsah
1
Právní a bezpečnostní
informace
Poskytuje bezpečnostní pokyny k používání zařízení a informace o obchodní značce.
2
Instalace a nastavení zařízení
Vysvětluje názvy součástí, kabelová připojení, instalaci softwaru, přihlášení
a odhlášení, a jiné podobné záležitosti související s obsluhou zařízení.
3
Příprava před použitím
Vysvětluje přípravy a nastavení, které je nutné provést, aby bylo možné zařízení
používat, jako například používání ovládacího panelu, vkládání papíru nebo vytvoření
adresáře.
4
Zacházení se zařízením
Vysvětluje základní postupy pro používání zařízení, jako jsou vkládání originálů,
kopírování, odesílání dokumentů či používání schránek dokumentů.
5
Používání různých funkcí
Popisuje užitečné funkce, které jsou k dispozici.
6
Odstraňování problémů
Vysvětluje, co dělat, když dojde toner, zobrazí se chybové hlášení, nebo dojde k
uvíznutí papíru či jinému problému.
7
Dodatek
Popisuje užitečné volby, které jsou k dispozici. Podává informace o typech médií
a formátech papíru, dále obsahuje slovníček pojmů. Vysvětluje, jak zadávat znaky,
a obsahuje technické údaje o zařízení.
xi
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Konvence používané v této příručce
U níže uvedených vysvětlivek je jako příklad použitý Adobe Reader X.
V Obsahu klikněte na řádek a tím
přeskočíte na příslušnou stránku.
Kliknutím se přesunete ze současné stránky na předešle
zobrazenou stránku. Tato možnost se hodí, když se
potřebujete vrátit na stránku, ze které jste sem přeskočili.
Poznámka
Podává dodatečné
informace a reference
k úkonům.
Viz
Kliknutím na podtržený text
přeskočíte na příslušnou stranu.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol znamená, že
nerespektování upozornění nebo
nesprávné provedení pokynů
může mít za následek úraz
uživatele či poškození zařízení.
DŮLEŽITÉ
Upozorňuje na opatření a
omezení, která jsou nutná ke
správnému chodu zařízení
a k předejití jeho poškození nebo
poškození jiných předmětů.
Poznámka
Položky, které se zobrazují v Adobe Readeru, se mohou měnit v závislosti na použití. Pokud se Obsah nebo jiné části
nezobrazují, nahlédněte do Nápovědy Adobe Readeru.
Určité položky jsou v tomto návodu použity podle níže uvedených konvencí.
Konvence
Popis
Příklad
[Tučné
písmo]
Označuje klávesy na ovládacím panelu a tlačítka na
obrazovce počítače.
Stiskněte tlačítko [Start].
[Normální
písmo]
Označuje tlačítka na dotykovém panelu.
Stiskněte tlačítko [OK].
"Normální
písmo"
Označuje hlášení nebo nastavení, která se zobrazují na
dotykovém panelu nebo na obrazovce počítače.
Objeví se "Připraveno ke kopírování.".
xii
Klikněte na tlačítko [OK].
Můžete vybrat z nabídky "Velikost tisku".
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Na stránkách, které vysvětlují vhodnou funkci, jsou režimy, ve kterých se tato funkce používá, označeny ikonou.
Používání rzných funkcí > Funkce
Funkce
Originál Velikost
Orig./Papír /
Dokončování
Copy
Originál/Odesíl
Formát dat
Send
Custom
Box
Funkce
USB
Memory
Funkce
Urete formát skenovaného originálu.
Ikona
Popis
Ikona
Tuto funkci lze použít při kopírování dokumentu.
Custom
Box
Copy
Poet kopií
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat obraz
Popis
Tuto funkci lze použít při ukládání do vlastní
schránky nebo při tisku z ní.
Vlastní schránka
Zkratka 1
.
Zkratka 2
Vložte originál.
0001
Název
Vlastník
SALES
Anonymous
Využito
63 MB
Hledat (jméno)
Zkratka 3
Hledat (.)
Auto
100%
Papír
Výbr
Originál : A4
: --Originál
Lupa
: 100%
Lupa
: 100%
Papír
: --Papír
: A4
Lupa
Vypnuto
Oboustranný
Orig./Papír /
Dokonování
Zkratka 4
1/1
Sytost
Vypnuto
Kombinovat
Barva/
Kvalita obrazu
Sešití/Perf
Rozvržení
/Úpravy
Zkratka 6
Pokroilé
nastavení
Program
Uložit soubor
Vlastní schránka
Obrazovka pro kopírování
Tuto funkci lze použít při odesílání dokumentu.
Pipraveno k odeslání.
USB
Memory
Cíl
Cíl
Podrobnosti
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Pímý
etz
Podr/Úpravy
Vyjímatelná pam
E-mail
Zad. adresy
Vyjímatelná pam
Jméno
Cesta složky
Zadání
Odstranit
Vyvolat
Faxové .
Zadání
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
0003
CCC
0007
GGG
Cíl
0008
HHH
Rychlé
nastavení
0004
DDD
0009
III
Originál/Odesíl
Formát dat
0005
.
0010
1/100
Zadání adr.
i-FAX
EEE
JJJ
Barva/
Kvalita obrazu
Pokroilé
nastavení
Otevít
Tuto funkci lze použít při ukládání na přenosné
paměťové zařízení, jako je USB, nebo při tisku z něho.
Adresá
1/1
Podrobnosti
Program
Obrazovka vlastní schránky
Send
Zavšeno
Pidat/Upravit
schránku
Zkratka 5
1stranný
>>1stranný
Náhled
Náhled
Rychlé
nastavení
Normální 0
Sken. WSD
/Sken. DSM
Datum a as
Velikost
Nahoru
1 Dokument
02/02/2013 09:30
1 MB
2 Dokument
02/02/2013 09:40
3 MB
3 Dokument
02/02/2013 09:50
4 MB
4 Dokument
02/02/2013 10:00
1 MB
Pam
Informace
5 Dokument
02/02/2013 10:05
2 MB
Odebrat
Pam
001/999
Program
Tisk
Odstranit
Podrobnosti
Otevít
Uložit soubor
Obrazovka pro odesílání
Obrazovka Vyjímatelná paměť
Ikona
Popis
Přístup k funkci je označen šipkami.
Copy
Orig./Papír /
Dokončování
Příklad:
xiii
Pro použití funkce zmáčkněte záložku [Orig. / Papír /
Dokončování] na obrazovce Kopírování.
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Konvence používané v postupech pro obsluhu zařízení
Postupy, při nichž je třeba stisknout po sobě několik tlačítek, jsou v tomto návodu k obsluze zapsány následujícím
způsobem:
Skutečný postup
Postup označený v tomto návodu
Stiskněte tlačítko [System Menu], [Společná nastavení], 
[ ] (dvakrát), a poté v "Nastavení Panelu zpráv" tlačítko [Další].
Stiskněte tlačítko [System Menu].

Stiskněte [Společná nastavení].

Stiskněte dvakrát tlačítko [
].

V "Nastavení Panelu zpráv" stiskněte [Další].
Přednastavená tlačítka ovládacího panelu jsou označena červeně.
Systémová nabídka
Pr
vodce rychlým nast.
Nastavení kazety/
víceúelového zásobníku
Spolená nastavení
Dom
Kopírovat
Odeslat
Schránka dokument
/
Vyjímatelná
pam
Fax
Tiskárna
Zpráva
Systém/Sí
1/2
Zavít
Pro přesun nahoru a dolů používejte tlačítka [
] nebo [
].
Postupy, které se skládají z kroků prováděných na ovládacím nebo dotykovém panelu jsou očíslovány následovně:
Pihl. jméno/Útování úloh – Pihl. uživ. jméno
1
2
Správa uživatelských jmen pro pihlášení.
Vyberte zp
sob ovení.
Vypnuto
Typ serveru
Doména
Výchozí doména
NTLM
Pidat/
Upravit
Místní
Ovování
Kerberos
Sí
Ovování
Pídavná pam
– Ovování
Ext.
Hostitel
Název host.
Zrušit
OK
3
xiv
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Formáty originálů a papíru
Formáty originálů, jako jsou A4, B5 a Letter, mohou být použity v orientaci jak na šířku tak i na výšku. Pro rozlišení
orientace, když jsou používány tyto formáty, je k formátům s orientací na šířku přidáno "R". Navíc nastavený směr
papíru nebo originálu je na dotykovém panelu označen následujícími ikonami.
Orientace
Originál/Papír
Ikony na
dotykovém
panelu
Orientace na
výšku
Strana originálu/
papíru Y je delší
než strana X.
A4, B5, A5, B6, A6
Letter, Statement
Originál
Papír
Originál
Papír
Orientace na šířku
(-R)
Strana originálu/
papíru Y je kratší
než strana X.
A4-R, B5-R, A5-R, B6R, A6-R, Letter-R,
Statement-R
Originál
Papír
*
Označený formát*
Originál
Papír
Formát originálu/papíru, který lze použít, závisí na funkci a vstupní přihrádce. Podrobnější informace
naleznete v části Dodatek na straně 7-1.
xv
Obsah
Úvod ...............................................................................................................................i
Přehled ..........................................................................................................................ii
Funkce zařízení ...........................................................................................................iii
Funkce barvy a kvality obrazu ..................................................................................vii
Základní barevné režimy .................................................................................... vii
Úprava kvality a barvy obrazu ........................................................................... viii
Návody dodávané spolu se zařízením .......................................................................x
Více o Návodu k obsluze (této příručce) ...................................................................xi
Struktura návodu ................................................................................................. xi
Konvence používané v této příručce .................................................................. xii
Obsah .........................................................................................................................xvi
1
Právní a bezpečnostní informace .........................................................1-1
Poznámky ............................................................................................................................ 1-2
Bezpečnostní konvence v této příručce ..................................................................... 1-2
Okolní prostředí .......................................................................................................... 1-3
Bezpečnostní opatření týkající se použití ................................................................... 1-4
Bezpečnost laseru (Evropa) ....................................................................................... 1-5
Právní omezení při kopírování a skenování ............................................................... 1-6
EN ISO 7779 .............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................. 1-6
Právní ustanovení ...................................................................................................... 1-7
Funkce řízení úspory energie ................................................................................... 1-13
Funkce automatického oboustranného kopírování .................................................. 1-13
Úspora zdrojů - papír ............................................................................................... 1-13
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby" .............................................................. 1-13
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ................................................................ 1-14
2
Instalace a nastavení zařízení ................................................................2-1
Názvy částí .......................................................................................................................... 2-2
Zařízení zvenku .......................................................................................................... 2-2
Přípojky/Vnitřní části zařízení ..................................................................................... 2-4
S volitelným vybavením ............................................................................................. 2-5
Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů ................................................. 2-6
Příklad připojení ......................................................................................................... 2-6
Příprava potřebných kabelů ....................................................................................... 2-7
Připojení kabelů .................................................................................................................. 2-8
Připojení kabelu LAN ................................................................................................. 2-8
Zapnutí a vypnutí zařízení ............................................................................................... 2-10
Zapnutí ..................................................................................................................... 2-10
Vypnutí ..................................................................................................................... 2-11
Instalace softwaru ............................................................................................................ 2-13
Software na DVD (Windows) ................................................................................... 2-13
Přihlášení/odhlášení ........................................................................................................ 2-15
Přihlášení ................................................................................................................. 2-15
Odhlášení ................................................................................................................. 2-16
Výchozí nastavení zařízení .............................................................................................. 2-17
Nastavení data a času ............................................................................................. 2-17
Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem) ............................................................. 2-19
Průvodce rychlým nastavením ................................................................................. 2-22
Embedded Web Server RX .............................................................................................. 2-24
Přístup do Embedded Web Server RX .................................................................... 2-25
Úpravy nastavení zabezpečení ................................................................................ 2-26
Úprava názvu hostitele ............................................................................................. 2-27
Nastavení e-mailů .................................................................................................... 2-28
xvi
3
Příprava před použitím ...........................................................................3-1
Používání ovládacího panelu ............................................................................................ 3-2
Tlačítka ovládacího panelu ........................................................................................ 3-2
Nastavení úhlu ovládacího panelu ............................................................................. 3-3
Dotykový panel ................................................................................................................... 3-4
Obrazovka Domů ....................................................................................................... 3-4
Zobrazení originálů a papíru ...................................................................................... 3-8
Zobrazování tlačítek, která nelze nastavit .................................................................. 3-8
Náhled originálu ......................................................................................................... 3-9
Klávesa Enter a klávesa Quick No. Search ............................................................. 3-11
Obrazovka nápovědy ............................................................................................... 3-12
Funkce lepší dostupnosti (Zvětšení náhledu) .......................................................... 3-13
Funkce Energy Saver ....................................................................................................... 3-14
Režim nízké spotřeby a automatický režim nízké spotřeby ..................................... 3-14
Režim spánku a automatický režim spánku ............................................................. 3-15
Vkládání papíru ................................................................................................................. 3-17
Před vložením papíru ............................................................................................... 3-18
Vkládání do zásobníků ............................................................................................. 3-19
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku ........................................................... 3-27
Výběr formátu papíru a typu média .......................................................................... 3-31
4
Zacházení se zařízením ..........................................................................4-1
Vkládání originálů .............................................................................................................. 4-2
Pokládání originálů na kontaktní sklo ......................................................................... 4-2
Vkládání originálů do podavače originálů .................................................................. 4-3
Kontrola sériového čísla zařízení ..................................................................................... 4-5
Program ............................................................................................................................... 4-6
Registrace programů .................................................................................................. 4-8
Vyvolávání programů ................................................................................................. 4-8
Úpravy a odstraňování programů ............................................................................. 4-10
Registrace zkratek
(Nastavení kopírování, odesílání a schránky dokumentů) ........................................... 4-11
Přidání zkratky ......................................................................................................... 4-11
Úpravy a odstraňování zkratek ................................................................................ 4-12
Používání internetového prohlížeče ............................................................................... 4-13
Spuštění a vypnutí prohlížeče .................................................................................. 4-13
Používání okna prohlížeče ....................................................................................... 4-14
Zrušení úloh ...................................................................................................................... 4-15
Zrušení úloh ............................................................................................................. 4-15
Rušení tisku z počítače ............................................................................................ 4-16
Kopírování ......................................................................................................................... 4-17
Základní obsluha ...................................................................................................... 4-17
Rezervovat další ...................................................................................................... 4-19
Kopírování s přerušením .......................................................................................... 4-20
Odesílání ........................................................................................................................... 4-21
Základní obsluha ...................................................................................................... 4-22
Určení cíle ................................................................................................................ 4-24
Kontrola a upravování cílů ....................................................................................... 4-32
Obrazovka pro potvrzení cílů ................................................................................... 4-33
Odesílání na různé typy cílů (Odeslat na více cílů) .................................................. 4-34
Jak používat funkce faxu ................................................................................................. 4-35
Co je schránka dokumentů? ........................................................................................... 4-36
Základní obsluha schránky dokumentů .................................................................... 4-37
5
Používání různých funkcí .......................................................................5-1
Dostupné funkce zařízení .................................................................................................. 5-2
Kopírování .................................................................................................................. 5-2
Odeslat ....................................................................................................................... 5-5
xvii
Vlastní schránka (Uložit soubor, Tisk, Odeslat) ......................................................... 5-7
Vyjímatelná paměť (Uložit soubor, Tisk dokumentů) ............................................... 5-11
Funkce ............................................................................................................................... 5-13
Originál Velikost ....................................................................................................... 5-13
Výběr papíru ............................................................................................................. 5-14
Uspořádat/Odsadit ................................................................................................... 5-16
Sešití/Perf ................................................................................................................. 5-17
Sytost ....................................................................................................................... 5-19
Původní obraz .......................................................................................................... 5-20
Lupa ......................................................................................................................... 5-21
Oboustranný ............................................................................................................. 5-25
Formát souboru ........................................................................................................ 5-29
Soubor Oddělení ...................................................................................................... 5-30
Rozlišení skenování, Rozlišení ................................................................................ 5-30
Předmět a text e-mailu ............................................................................................. 5-30
6
Odstraňování problémů ..........................................................................6-1
Pravidelná údržba .............................................................................................................. 6-2
Čištění ........................................................................................................................ 6-2
Výměna zásobníku s tonerem .................................................................................... 6-6
Výměna odpadní nádobky na toner ........................................................................... 6-9
Výměna sešívacích sponek ..................................................................................... 6-11
Odstraňování odpadu z děrování ............................................................................. 6-14
Odstraňování problémů ................................................................................................... 6-15
Řešení potíží ............................................................................................................ 6-15
Jak reagovat na hlášení ........................................................................................... 6-22
Úpravy/Údržba ......................................................................................................... 6-38
Odstranění vzpříčeného papíru ................................................................................ 6-43
Odstranění vzpříčených sponek ............................................................................... 6-68
7
Dodatek ....................................................................................................7-1
Doplňkové vybavení ........................................................................................................... 7-2
Přehled doplňkového vybavení .................................................................................. 7-2
Papír .................................................................................................................................... 7-4
Základní specifikace papíru ....................................................................................... 7-4
Výběr vhodného papíru .............................................................................................. 7-5
Speciální papír ........................................................................................................... 7-8
Technické údaje ............................................................................................................... 7-13
Běžné funkce ........................................................................................................... 7-13
Kopírovací funkce .................................................................................................... 7-15
Funkce tiskárny ........................................................................................................ 7-16
Funkce skeneru ........................................................................................................ 7-16
Podavač originálů ..................................................................................................... 7-17
Postranní podavač (500 listů × 3) (doplňkové příslušenství) ................................... 7-17
Velkokapacitní postranní podavač (500, 1500 listů × 2) (doplňkové příslušenství) . 7-18
Postranní podavač (3000 listů) (doplňkové příslušenství) ....................................... 7-18
Dokončovací jednotka na 4000 listů (doplňkové příslušenství) ............................... 7-19
Děrovací jednotka (doplňkové příslušenství) ........................................................... 7-19
Poštovní schránka (doplňkové příslušenství) ........................................................... 7-20
Středová skládací jednotka (doplňkové příslušenství) ............................................. 7-20
Zásobník na bannerový papír (doplňkové příslušenství) ......................................... 7-21
Rejstřík ..................................................................................................................... Rejstřík-1
xviii
1
Právní a bezpečnostní
informace
Před použitím zařízení si prosím přečtěte tyto informace. Tato kapitola obsahuje následující témata:
Poznámky .......................................................................................................................................................... 1-2
Bezpečnostní konvence v této příručce ................................................................................................... 1-2
Okolní prostředí ....................................................................................................................................... 1-3
Bezpečnostní opatření týkající se použití ................................................................................................ 1-4
Bezpečnost laseru (Evropa) ..................................................................................................................... 1-5
Právní omezení při kopírování a skenování ............................................................................................ 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Právní ustanovení .................................................................................................................................... 1-7
Funkce řízení úspory energie ................................................................................................................ 1-13
Funkce automatického oboustranného kopírování ................................................................................ 1-13
Úspora zdrojů - papír ............................................................................................................................. 1-13
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby" ........................................................................................... 1-13
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .............................................................................................. 1-14
1-1
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Poznámky
Bezpečnostní konvence v této příručce
Oddíly této příručky a součásti zařízení jsou označeny symboly, které slouží jako bezpečnostní upozornění s cílem
chránit uživatele, další osoby a okolní prostředí. Popis symbolů a jejich význam je uveden níže.
VAROVÁNÍ: Tento symbol znamená, že pokud nebude příslušnému upozornění
věnována dostatečná pozornost nebo nebudou dodržovány pokyny uvedené v těchto
bodech, může dojít k závažnému zranění nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ: Tento symbol znamená, že nerespektování upozornění nebo
nesprávné provedení pokynů může mít za následek úraz uživatele či poškození
zařízení.
Symboly
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje bezpečnostní upozornění. Uvnitř symbolu jsou vyznačeny typy
upozornění.
... [Obecné varování]
... [Upozornění na vysokou teplotu]
Symbol
označuje, že příslušná část obsahuje informace o zakázaných akcích. Uvnitř symbolu je uveden konkrétní
typ zakázaného postupu.
... [Upozornění na zakázaný postup]
... [Zákaz demontáže]
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje informace o činnostech, které je třeba provést. Uvnitř symbolu je
vyznačen konkrétní typ vyžadované činnosti.
... [Upozornění na vyžadovanou činnost]
... [Odpojení napájecího kabelu od elektrické sítě]
... [Zařízení vždy zapojujte do zásuvky s uzemněním]
V případě, že jsou bezpečnostní upozornění v tomto návodu k obsluze nečitelná nebo návod chybí, obraťte se na
zástupce servisní společnosti s žádostí o náhradu (tato služba je zpoplatněna).
Poznámka
Originál věrně připomínající bankovku se ve vzácných případech nemusí okopírovat správně, protože toto zařízení je
vybaveno funkcí proti padělání.
1-2
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Okolní prostředí
Provozní podmínky jsou následující:
•
Teplota: 10 až 32,5 °C
(Ale vlhkost by měla být nejvýše 70 % při teplotě 32,5 °C.)
•
Vlhkost vzduchu: 15 až 80 %
(Ale teplota by měla být nejvýše 30 °C při 80% vlhkosti.)
Křídový papír používejte při teplotě nejvýše 27 °C a vlhkosti nejvýše 60 %.
Nepříznivé podmínky v okolním prostředí mohou ovlivnit kvalitu tisku. Zařízení se doporučuje používat při teplotě: asi
16 až 27 °C nebo méně a při vlhkosti: asi 36 až 65 %. Kromě toho se při výběru umístění zařízení vyhýbejte
následujícím místům.
Zařízení automaticky rozpozná, je-li teplota prostředí příliš vysoká nebo nízká, a zobrazí zprávu.
Zpráva: „Upozornění na vysokou teplotu Změňte teplotu místnosti.“ nebo „Upozornění na nízkou teplotu. Změňte teplotu
místnosti.“
Chcete-li zařízení používat v optimálních podmínkách, přizpůsobte teplotu a vlhkost místnosti, jestliže se zobrazuje tato
zpráva.
•
Neumísťujte zařízení v blízkosti oken nebo do míst, která jsou vystavena přímému slunečnímu světlu.
•
Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena vibracím.
•
Neumísťujte zařízení na místa s velkými výkyvy teploty.
•
Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena přímému proudění horkého či studeného vzduchu.
•
Neumísťujte zařízení na špatně větraná místa.
Pokud je povrch podlahy choulostivý, mohlo by při přesunu zařízení po jeho instalaci dojít k poškození podlahy
pojezdovými kolečky.
Během kopírování dochází k uvolňování malého množství ozónu, ale toto množství nijak neohrožuje lidské zdraví.
Jestliže je však zařízení dlouhodobě používáno ve špatně větrané místnosti nebo při vytváření extrémně velkého počtu
kopií, může vznikat nepříjemný zápach. Pro zachování odpovídajícího pracovního prostředí je vhodné místnost řádně
větrat.
1-3
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Bezpečnostní opatření týkající se použití
Upozornění týkající se manipulace se spotřebním materiálem
UPOZORNĚNÍ
Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.
Části, které obsahují toner, uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud toner náhodou unikne z částí, které jsou pro něho určené, vyvarujte se jeho vdechnutí, požití nebo kontaktu s
povrchem očí a kůže.
•
Při vdechnutí toneru přejděte na čerstvý vzduch a řádně si vykloktejte větším množstvím vody. Dostaví-li se kašel,
vyhledejte lékaře.
•
Při náhodném požití toneru vypláchněte ústa vodou a vypijte jednu nebo dvě sklenice, abyste zředili obsah žaludku.
V případě potřeby vyhledejte lékaře.
•
Pokud se toner dostane do očí, propláchněte je řádně vodou. Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte lékaře.
•
Při zasažení pokožky omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
Části, které obsahují toner, neotevírejte násilím ani neničte.
Další bezpečnostní opatření
Vraťte vypotřebovaný zásobník toneru a odpadní nádobku prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné zásobníky
toneru a odpadní nádobky budou recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.
Zařízení neskladujte na přímém slunečním světle.
Zařízení skladujte při teplotě do 40 °C a zamezte prudkým výkyvům teploty a vlhkosti.
Pokud není zařízení delší dobu používáno, vyjměte papír ze zásobníku a univerzálního zásobníku a uskladněte je
v původním pečlivě zalepeném obalu.
1-4
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Bezpečnost laseru (Evropa)
Laserový paprsek může poškodit lidské zdraví. Z tohoto důvodu jsou laserové paprsky hermeticky uzavřeny uvnitř
zařízení pomocí ochranného pláště a externího krytu. Při běžném provozu zařízení nemůže laserový paprsek ze
zařízení uniknout.
Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1 podle normy IEC/EN 60825-1:2007.
Upozornění: Provádění postupů, které nejsou uvedeny v této příručce, může způsobit vystavení osob nebezpečnému
záření.
Tyto štítky jsou umístěny na laserové jednotce skeneru uvnitř zařízení a nenacházejí se v části přístupné uživateli.
Informace k laserovým produktům CLASS 1 naleznete na štítku.
1-5
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Právní omezení při kopírování a skenování
Kopírování a skenování materiálů, které jsou chráněny autorskými právy, může být bez souhlasu majitele autorských
práv zakázáno.
Kopírování/skenování následujících položek je zakázáno a může být právně postižitelné. Nemusí jít pouze o tyto
položky. Vědomě nekopírujte/neskenujte položky, které se kopírovat/skenovat nemají.
•
Papírové peníze
•
Bankovky
•
Cenné papíry
•
Známky
•
Pasy
•
Certifikáty
Místními zákony a předpisy může být zakázáno nebo omezeno kopírování a skenování dalších předloh, které zde
nejsou uvedeny.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
1-6
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Právní ustanovení
Kopírování či jiný druh reprodukce celé této příručky nebo její části jsou bez předchozího písemného souhlasu vlastníka
autorských práv zakázány.
Obchodní názvy
•
PRESCRIBE je registrovaná ochranná známka společnosti Kyocera Corporation.
•
KPDL je ochranná známka společnosti Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8 a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v U.S.A. a/nebo v jiných zemích.
•
PCL je ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation.
•
IBM a IBM PC/AT jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších
zemích.
•
Helvetica, Palatino a Times jsou registrované ochranné známky společnosti Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery a TC ZapfDingbats jsou registrované ochranné známky
společnosti International Typeface Corporation.
•
V tomto zařízení jsou instalována písma UFST™ MicroType® společnosti Monotype Imaging Inc.
•
Toto zařízení obsahuje software s moduly vyvinutými skupinou Independent JPEG Group.
•
ThinPrint je ochranná známka společnosti Cortado AG v Německu a dalších zemích.
•
Tento produkt obsahuje NetFront Browser od ACCESS CO., LTD.
•
ACCESS, logo ACCESS a NetFront jsou obchodní značky nebo
registrované obchodní značky společnosti ACCESS CO., LTD v USA,
Japonsku a dalších zemích.
•
© 2011 ACCESS CO., LTD. Všechna práva vyhrazena.
•
Java je registrovanou obchodní známkou společnosti Oracle a/nebo jejich organizací.
Žádné další názvy obchodních značek a produktů a registrované ochranné známky nebo ochranné známky ™ či ®
a nebudou v tomto Návodu k obsluze používány.
1-7
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje software GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) a/nebo LGPL (http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html) jako součást firmwaru. Zdrojový kód můžete získat a za podmínek licence GPL/LGPL jej můžete kopírovat,
dále rozšiřovat a měnit.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)”
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-8
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-9
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-10
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-11
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-12
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Funkce řízení úspory energie
Zařízení je vybaveno funkcí Režim nízké spotřeby, v jejímž rámci dojde po uplynutí určitého časového intervalu od
posledního použití zařízení ke snížení spotřeby energie, a také je vybaveno funkcí Režim spánku, při níž po uplynutí
nastavené doby od posledního použití zařízení zůstávají tiskové a faxové funkce v pohotovostním režimu, ale spotřeba
energie je omezena na minimum.
Režim nízké spotřeby
Zařízení automaticky přejde do režimu nízké spotřeby po uplynutí 5 minut od posledního použití. Délku časového
intervalu, po kterém zařízení přejde do režimu nízké spotřeby, lze prodloužit. Další informace naleznete v části Režim
nízké spotřeby a automatický režim nízké spotřeby (strana 3-14).
Režim spánku
Pro Evropu
Zařízení automaticky přejde do režimu spánku po uplynutí 70 minut. Délku časového intervalu, po kterém zařízení
přejde do spánkového režimu, lze prodloužit. Další informace naleznete v části Režim spánku a automatický režim spánku
(strana 3-15).
Mimo Evropu
Zařízení automaticky přejde do režimu spánku po uplynutí 60 minut. Délku časového intervalu, po kterém zařízení
přejde do spánkového režimu, lze prodloužit. Další informace naleznete v části Režim spánku a automatický režim spánku
(strana 3-15).
Funkce automatického oboustranného kopírování
Toto zařízení nabízí 2stranné kopírování jako standardní funkci. Například zkopírováním dvou 1stranných originálů na
jeden list papíru jako 2strannou kopii lze snížit množství použitého papíru. Další informace naleznete v části Oboustranný
(strana 5-25).
Tisk v režimu oboustranného tisku snižuje spotřebu papíru a přispívá k ochraně lesního fondu. Oboustranný tisk také
snižuje množství papíru, které je nutné zakoupit, a tak snižuje náklady. U zařízení, která umí tisknout oboustranně, se
doporučuje nastavit oboustranný tisk jako výchozí.
Úspora zdrojů - papír
Pro zajištění ochrany životního prostředí a udržitelné využívání lesních fondů se doporučuje používat recyklovaný i čistý
papír, která má certifikaci podle environmentálních předpisů nebo má uznávané ekologické označení, a splňuje
požadavky EN 12281:2002* nebo jiného odpovídajícího standardu na podobné úrovni.
Toto zařízení podporuje také tisk na papír s gramáží 64 g/m2. Používání takového papíru, který obsahuje méně
přírodních materiálů, vede k dalším úsporám lesních zdrojů.
* : EN12281:2002 "Tisk a pracovní papír - Požadavky na kopírovací papír pro tisk se suchým tonerem"
Informace o doporučených typech papíru získáte od zástupce prodeje či servisu.
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby"
Pro snižování spotřeby energie v době nečinnosti je zařízení vybaveno funkcí řízení spotřeby, která automaticky aktivuje
režim úspory energie.
Ačkoli to chvíli trvá, než se zařízení přepne z režimu úspory energie zpět do režimu READY, kdy je připravené
k provozu, lze ušetřit značné množství energie. Doporučuje se nastavit režim úspory energie jako výchozí.
1-13
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako partner mezinárodního programu Energy Star zaručujeme, že toto zařízení splňuje požadavky
mezinárodního programu Energy Star.
ENERGY STAR® je dobrovolný program pro zajištění efektivnosti s cílem vyvíjet a podporovat
používání produktů s vysokou energetickou účinností jako prevenci proti globálnímu oteplování. Koupí
kvalitních produktů ENERGY STAR® může zákazník pomoci snižovat emise skleníkových plynů, které
vznikají při používání produktů a snižovat náklady související se spotřebou energií.
1-14
2
Instalace a nastavení
zařízení
Tato kapitola nabízí informace pro správce zařízení, jako jsou názvy jeho částí, kabelové připojení a instalace softwaru.
Názvy částí ........................................................................................................................................................ 2-2
Zařízení zvenku ....................................................................................................................................... 2-2
Přípojky/Vnitřní části zařízení .................................................................................................................. 2-4
S volitelným vybavením ........................................................................................................................... 2-5
Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů ..................................................................................... 2-6
Příklad připojení ....................................................................................................................................... 2-6
Příprava potřebných kabelů ..................................................................................................................... 2-7
Připojení kabelů ................................................................................................................................................. 2-8
Připojení kabelu LAN ............................................................................................................................... 2-8
Zapnutí a vypnutí zařízení ............................................................................................................................... 2-10
Zapnutí ................................................................................................................................................... 2-10
Vypnutí .................................................................................................................................................... 2-11
Instalace softwaru ............................................................................................................................................ 2-13
Software na DVD (Windows) ................................................................................................................. 2-13
Přihlášení/odhlášení ........................................................................................................................................ 2-15
Přihlášení ............................................................................................................................................... 2-15
Odhlášení .............................................................................................................................................. 2-16
Výchozí nastavení zařízení .............................................................................................................................. 2-17
Nastavení data a času ........................................................................................................................... 2-17
Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem) .......................................................................................... 2-19
Průvodce rychlým nastavením ............................................................................................................... 2-22
Embedded Web Server RX .............................................................................................................................. 2-24
Přístup do Embedded Web Server RX .................................................................................................. 2-25
Úpravy nastavení zabezpečení .............................................................................................................. 2-26
Úprava názvu hostitele .......................................................................................................................... 2-27
Nastavení e-mailů .................................................................................................................................. 2-28
2-1
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí
Názvy částí
Zařízení zvenku
1
2
3
45
6
10
7
8
14
15 16
18
17
19
12
13
9
20 21
22
1 Podavač originálů
12 Kontaktní sklo
2 Kontrolka podaného originálu
13 Držák sponek
3 Vodítka šířky originálu
14 Přední kryt
4 Přihrádka pro hadřík na čištění
15 Zásobník 1
5 Stolek pro originály
16 Zásobník 2
6 USB port (A1)
17 Zásobník 3
7 Zarážka originálu
18 Zásobník 4
8 Stolek pro výstup originálů
19 Hlavní vypínač
9 Skenovací štěrbina
20 Horní levý zásobník (volitelné)
10 Pruhy indikátoru formátu originálu
21 Dolní levý zásobník (volitelné)
11 Ovládací panel
22 Úchytky
Doplňkové vybavení (strana 7-2)
2-2
11
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
23 Zarážka pro šířku papíru
24 Vodítko délky papíru
25 Zámek (vodítek šířky papíru)
26 Pravý zásobník
27 Pravý kryt 1
28 Páčka pravého krytu 1
29 Páčka pravého krytu 2
30 Pravý kryt 2
31 Vodítko šířky papíru
32 Univerzální zásobník
33 Podpěrná část univerzálního zásobníku
34 Páčka pravého krytu 3
35 Pravý kryt 3
36 Páčka pravého krytu 4
37 Pravý kryt 4
38 Úchytky
2-3
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí
Přípojky/Vnitřní části zařízení
5
6
7
8
1
2
3
4
9
10
1 Konektor síťového rozhraní
2 USB port (A2)
3 Konektor rozhraní USB (B1)
4 Rozhraní doplňkového příslušenství
5 Zásobník s tonerem (Yellow)
6 Zásobník s tonerem (Cyan)
7 Zásobník s tonerem (Magenta)
8 Zásobník s tonerem (Black)
9 Odpadní nádobka na toner
10 Uvolňovací tlačítko
11 Čisticí kartáček
12 Páčka pro uvolnění zásobníku s tonerem
2-4
11
12
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí
S volitelným vybavením
1
4
5-a
2
5-b
5-c
5-d
5
5-e
5-g
3
1 Poštovní schránka
2 Dokončovací jednotka na 4000 listů
3 Skládací jednotka
4 Kontrolní část dokončovací jednotky na 4000 listů
Viz Anglický návod k obsluze.
5 Zásobníky 5 až 7
Postranní podavač (3000 listů)
• 5-a: Zásobník 5
Postranní podavač (500 listů × 3)
• 5-b: Zásobník 5 • 5-c: Zásobník 6 • 5-d: Zásobník 7
Velkokapacitní postranní podavač (500, 1500 listů × 2)
• 5-e: Zásobník 5 • 5-f: Zásobník 6 • 5-g: Zásobník 7
Doplňkové vybavení (strana 7-2)
2-5
5-f
Instalace a nastavení zařízení > Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů
Určení vhodného způsobu připojení
a příprava kabelů
Zjistěte způsob připojení zařízení k počítači nebo síti a připravte si kabely potřebné pro váš způsob připojení.
Příklad připojení
Určete nejvhodnější způsob připojení zařízení k počítači nebo síti podle následujícího obrázku.
Připojení skeneru k počítačové síti síťovým kabelem (1000BASE-T, 100BASE-TX nebo 10BASE-T)
Embedded Web Server RX
Počítač
správce
Síť
Síťová nastavení
Odeslání e-mailu
Odešle obrazová data
naskenovaných originálů
požadovanému příjemci jako
přílohu e-mailové zprávy.
Výchozí nastavení skeneru
Registrace uživatele
a cíle
Multifunkční
produkt
Tisk
USB
Síť
Uloží naskenovaný obraz
jako datový soubor do
počítače.
Síť
Síť
Síťový fax
(Volitelný)
Odeslání (protokol FTP)
Odešle naskenovaný obraz
jako datový soubor na server
FTP.
Síť
Síť
FAX
(Volitelný)
Odeslání (protokol SMB)
Síť
Skenování prostřednictvím
rozhraní TWAIN
Skenování prostřednictvím
rozhraní WIA
TWAIN a WIA jsou standardizovaná rozhraní pro
komunikaci mezi softwarovými aplikacemi
a zařízeními pro získávání obrázků.
Poznámka
Pokud používáte zařízení s volitelnou sadou pro bezdrátové rozhraní, není třeba připojovat kabel LAN.
Viz Anglický návod k obsluze.
2-6
Instalace a nastavení zařízení > Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů
Příprava potřebných kabelů
Připravte potřebné kabely podle používaného rozhraní.
Rozhraní, která jsou k dispozici jako standardní
Způsob připojení
*
Funkce
Potřebný kabel
Připojení zařízení kabelem LAN
Tiskárna/Skener/Síťový fax*
Síťové rozhraní LAN (10BASE-T nebo
100BASE-TX, 1000BASE-T, stíněný)
Připojení zařízení kabelem USB
Tiskárna
Kabel kompatibilní s rozhraním USB 2.0
(vyhovující standardu USB Hi-Speed, max. 5,0
m, stíněný)
Funkce dostupná prostřednictvím doplňkové sady faxu. Informace o použití síťového faxu naleznete v FAX Operation Guide.
2-7
Instalace a nastavení zařízení > Připojení kabelů
Připojení kabelů
Připojení kabelu LAN
DŮLEŽITÉ
Pokud je zapnuté napájení, vypněte hlavní vypínač.
Vypnutí (strana 2-11)
1
Připojte zařízení.
1 Odstraňte ze zařízení kryty v pořadí shora.
2 Připojte kabel LAN k přípojce síťového rozhraní.
2-8
Instalace a nastavení zařízení > Připojení kabelů
3 Vložte kabel do drážky.
4 Připevněte kryty v pořadí zdola a dávejte pozor, abyste kabel neskřípli.
5 Připojte druhý konec kabelu k síťovému rozbočovači.
2
Nainstalujte zařízení.
Zapněte zařízení a nakonfigurujte síť.
Podrobnější informace naleznete v části Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem) na straně 2-19.
2-9
Instalace a nastavení zařízení > Zapnutí a vypnutí zařízení
Zapnutí a vypnutí zařízení
Zapnutí
Jestliže svítí hlavní kontrolka napájení... (Obnovení ze spánkového
režimu)
Hlavní indikátor napájení
Stiskněte tlačítko [Power].
Jestliže hlavní kontrolka napájení nesvítí...
Zapněte hlavní vypínač.
DŮLEŽITÉ
Pokud vypnete hlavní vypínač, nezapínejte jej okamžitě znovu. Vyčkejte nejméně
5 sekund a pak jej znovu zapněte.
Poznámka
Jestliže je aktivováno Data Security Kit, může se zobrazit zpráva o aktivaci funkce
zabezpečení a spuštění může po zapnutí napájení chvíli trvat.
2-10
Instalace a nastavení zařízení > Zapnutí a vypnutí zařízení
Vypnutí
Nechcete-li zařízení vypnout hlavním vypínačem... (režim spánku)
Hlavní indikátor napájení
Stiskněte tlačítko [Power]. Tlačítko [Power] zhasne a rozsvítí se hlavní indikátor napájení.
Režim nízké spotřeby a automatický režim nízké spotřeby (strana 3-14)
Režim spánku a automatický režim spánku (strana 3-15)
Chcete-li zařízení vypnout hlavním vypínačem...
Mějte na paměti, že bude-li vypnut hlavní vypínač, nebude zařízení schopno automaticky přijímat tisková data
z počítačů ani faxů.
DŮLEŽITÉ
Pokud indikátor [Processing] nebo indikátor [Memory] svítí, zařízení je v provozu. Vypnutí hlavního vypínače
v okamžiku, kdy zařízení pracuje, může způsobit jeho poškození.
1
Stiskněte tlačítko [Power].
Zkontrolujte, zda jsou indikátory zhasnuté.
Zkontrolujte, zda tlačítko [Power] zhaslo a zda hlavní indikátor napájení svítí.
2-11
Instalace a nastavení zařízení > Zapnutí a vypnutí zařízení
2
Vypněte hlavní vypínač.
Činnosti před delším nepoužíváním zařízení...
UPOZORNĚNÍ
Nebude-li zařízení delší dobu používáno (např. přes noc), vypněte je hlavním vypínačem. Nebudete-li zařízení
používat ještě delší dobu (například během dovolené), vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky (bezpečnostní
opatření). Pokud je nainstalována doplňková sada pro fax, vypnutí zařízení hlavním vypínačem vyřadí
posílání i příjem faxů.
DŮLEŽITÉ
Vyjměte papír ze zásobníků a uzavřete jej ve skladovacím pytli, aby byl chráněn před vlhkostí.
2-12
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Instalace softwaru
Pokud chcete používat tiskové funkce tohoto zařízení nebo provádět přenosy pomocí rozhraní TWAIN / WIA nebo
faxovat z vašeho počítače, instalujte vhodný software na váš počítač z přiloženého DVD (Product Library).
Software na DVD (Windows)
Jako metodu instalace můžete použít buďto [Express Install] nebo [Custom Install]. Software, který lze nainstalovat,
a způsob volby portu tiskárny se liší podle toho, jaký způsob si vyberete.
Způsob instalace
●: Standardní instalace
○:
Software
Printing System
Driver
Funkce
Tisk
Popis
Tento ovladač umožňuje tisk souborů z počítače. Jazyky
vícestránkového popisu (PCL XL, KPDL, atd.) jsou
podporovány jediným ovladačem. Tento ovladač tiskárny vám
umožní plné využití prvků zařízení.
Umožňuje volbu
komponent, které
mají být instalovány.
Express
Install
Custom
Install
●
○
Tento ovladač použijte pro tisk souborů PDF.
Printing System
(XPS) Driver
Tento ovladač tiskárny podporuje formáty XPS (XML Paper
Specification) vyvinuté společností Microsoft Corporation.
-
○
KPDL mini-driver/
PCL mini-driver
(Mini ovladač
KPDL/
Mini ovladač PCL)
Jde o mini ovladač firmy Microsoft MiniDriver, který podporuje
PCL a KPDL. U prvků a možností zařízení existují určitá
omezení, která lze u tohoto ovladače použít.
-
○
Tento ovladač umožňuje skenovat pomocí aplikace vyhovující
rozhraní TWAIN.
●
○
WIA (Windows Imaging Acquisition) je funkce systému
Windows, která umožňuje vzájemnou komunikaci mezi
zařízením pro zpracování obrázků, jako je například skener,
a aplikací pro zpracování obrázků. Pomocí aplikace vyhovující
rozhraní WIA lze pořizovat obrázky, což je praktické, pokud
nemáte ve vašem počítači nainstalovanou aplikaci vyhovující
rozhraní TWAIN.
-
○
TWAIN Driver
(Ovladač TWAIN)
Skenování
Zařízení má dva typy ovladačů vyhovujících rozhraní TWAIN:
jeden pro skenování dokumentů umístěných v zařízení a druhý
pro načítání dat uložených v schránce dokumentů.
WIA Driver
(Ovladač WIA)
FAX Driver
(Ovladač faxu)
FAX
Umožňuje odesílání dokumentů vytvořených počítačovou
aplikací jako fax prostřednictvím zařízení.
-
○
File Management
Utility
Obslužné
programy
Tyto obslužné programy (utility) umožňují odesílat a ukládat
naskenované dokumenty do určených složek na síti.
-
○
Network Tool for
Direct Printing
Tento software umožňuje tisknout soubory PDF bez spouštění
programu Adobe Acrobat/Reader.
-
○
NETWORK
PRINT MONITOR
Tento obslužný program umožňuje monitorovat zařízení na síti.
-
○
Jde o písmo zobrazení, které umožňuje, aby příslušné aplikace
používaly typy písma zařízení.
●
○
FONTS
(FONTY)
-
2-13
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Poznámka
Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
Pokud je zařízení zapojeno přes kabel USB a je v režimu spánku, není možné použít funkci Plug and Play. Pokud
chcete pokračovat v instalaci, stiskněte tlačítko [Power], kterým zařízení probudíte z režimu nízké spotřeby nebo
spánku.
Abyste mohli používat fax, je nutné mít volitelnou sadu faxu.
Ovladače WIA Printing System (XPS) Driver nelze instalovat v systému Windows XP.
2-14
Instalace a nastavení zařízení > Přihlášení/odhlášení
Přihlášení/odhlášení
Pokud nastavujete funkci, která vyžaduje oprávnění správce, nebo pokud je povolena správa uživatelských přístupů,
musíte zadat vaše přihlašovací uživatelské jméno a přihlašovací heslo.
Poznámka
• Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedená níže.
Název modelu
Přihlašovací
uživatelské jméno
Přihlašovací heslo
6505ci
6500
6500
7505ci
7500
7500
Zapomenete-li své přihlašovací jméno nebo heslo, nebudete se moci přihlásit. V takovém případě se přihlaste
s oprávněním správce a své přihlašovací jméno nebo heslo změňte.
• Je-li povoleno ověřování uživatelů, je nutno při přihlašování stisknout tlačítko [Authentication/Logout].
Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Přihlášení
Normální přihlášení
1
Pro přihlášení zadejte přihlašovací jméno a heslo.
Zadejte pihlašovací uživ. jméno a heslo.
Pihlášení k:
1
Pihlášení
Uživ. jméno
2
Pihlášení
Heslo
Místní
abcdef
Tlaítka #
********
Tlaítka #
Kontrola poitadla
Zrušit
3
Karta ID
Pihlášení
Pihlášení
Viz Anglický návod k obsluze.
Zobrazí-li se při nějaké operaci tato obrazovka, stiskněte tlačítko [Přihlášení Uživ. jméno]
a zadejte uživatelské jméno.
Popřípadě se můžete přihlásit tím, že stisknete [Přihlášení Heslo] a zadáte své přihlašovací
heslo.
Poznámka
Čísla lze zadat pomocí číselných tlačítek [Tlačítka #] na ovládacím panelu.
Je-li jako způsob ověřování uživatele zvoleno [Síťové ověření], lze jako cíl ověřování zvolit
buď [Místní] nebo [Síť].
Pro ověření pomocí ID karty stiskněte [Karta ID Přihlášení].
2-15
Instalace a nastavení zařízení > Přihlášení/odhlášení
Jednoduché přihlášení
Vyberte uživatele pro pihlášení.
01
02
03
A
B
C
04
05
06
07
08
09
10
11
12
.
1/2
Klávesnice
Pihlášení
Zobrazí-li se během nějaké operace tato obrazovka, vyberte uživatele a přihlaste se.
Poznámka
Je-li vyžadováno přihlašovací heslo, otevře se obrazovka pro jeho zadání.
Viz Anglický návod k obsluze.
Odhlášení
Chcete-li se ze zařízení odhlásit, stiskněte tlačítko [Authentication/Logout] a vraťte se na
úvodní obrazovku pro zadání přihlašovacího uživatelského jména a hesla.
Uživatel je automaticky odhlášen v následujících případech:
•
Je-li zařízení uvedeno do spánkového režimu stisknutím tlačítka [Power].
•
Je-li aktivována funkce automatického spánkového režimu.
•
Je-li aktivována funkce automatického resetu panelu.
•
Je-li aktivován automatický nízkonapěťový režim.
•
Je-li zařízení uvedeno do nízkonapěťového režimu stisknutím tlačítka [Energy Saver].
2-16
Instalace a nastavení zařízení > Výchozí nastavení zařízení
Výchozí nastavení zařízení
Výchozí nastavení zařízení lze změnit v systémové nabídce. Než začnete zařízení používat, proveďte nastavení data
a času, konfiguraci sítě a dle potřeby nastavte funkce úspory energie.
Poznámka
Pro nastavení, která lze provést ze systémové nabídky, viz Anglický návod k obsluze.
Nastavení data a času
Nastavte datum a čas v místě instalace podle následujících pokynů.
Odešlete-li e-mail s použitím funkce přenosu, nastavené datum a čas budou vytištěny v záhlaví zprávy. Nastavte datum,
čas a časový posun od času GMT (greenwichský čas) v oblasti, kde je zařízení používáno.
Poznámka
Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete nastavení měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se
s oprávněním správce.
Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření uživatele. Zadejte
přihlašovací jméno uživatele a heslo a poté stiskněte tlačítko [Přihlášení].
Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedená níže.
Název modelu
Přihlašovací
uživatelské jméno
Přihlašovací heslo
6505ci
6500
6500
7505ci
7500
7500
Před nastavením data a času nezapomeňte nastavit časový posun.
Změníte-li během práce se zkušební verzí aplikace datum/čas, nebudete již aplikaci moci používat.
Viz Anglický návod k obsluze.
1
Zobrazení obrazovky.
Stiskněte tlačítko [System Menu] a vyberte [Datum/Čas/Spořič energie].
Systémová nabídka
1
Upravit cíl
Pihl. jméno/Útování úloh
Vlastnost uživatele
Úpravy / Údržba
3
Datum/as/Spoi energie
Internet
Aplikace
2
2/2
Zavít
Pro přesun nahoru a dolů používejte
tlačítka [ ] nebo [ ].
2-17
Instalace a nastavení zařízení > Výchozí nastavení zařízení
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
1 Nastavte časové pásmo.
Datum/as/Spoi energie - asové pásmo
Datum/as/Spoi energie
Datum a as:
asové pásmo:
1
Zmnit
Formát data:
Zmnit
Zmnit
Automatický reset panelu:
Zmnit
Nastavte asové pásmo.
Vyberte místo nejbližší vaší poloze.
2
asové pásmo
-12:00 Západní mezinárodní asová osa
Autom. spánkový režim:
Zmnit
asova nízké spoteby:
Zmnit
Autom. vymazání chyby:
-11:00 Samoa
Zmnit
-11:00 as UTC -11
asova resetu panelu:
Zmnit
1/16
-10:00 Hawaii
-09:00 Aljaška
asova spánku:
Zmnit
3
-08:00 Baja California
1/2
Zrušit
OK
Zavít
Pro přesun nahoru a dolů používejte
tlačítka [ ] nebo [ ].
2 Nastavte letní čas.
Datum/as/Spoi energie - asové pásmo
Nastavte asové pásmo.
Vyberte místo nejbližší vaší poloze.
asové pásmo
-08:00 Tichomoí (USA a Kanada)
1
-07:00 Arizona
-07:00 Chihuahua, La Paz, Mazatlamn
Letní as
2/16
-07:00 Horská oblast USA a Kanady
Vypnuto
-06:00 Guadalajara, Mexico City, Monterrey
Zapnuto
-06:00 Saskatchewan
Zrušit
OK
2
Poznámka
Jestliže zvolíte oblast, ve které se nepoužívá letní čas, obrazovka pro nastavení letního
času se neobjeví.
3 Nastavte datum a čas.
Datum/as/Spoi energie - Datum a as
Nastavte datum a as.
Datum/as/Spoi energie
1
Zmnit
Formát data:
Zmnit
asové pásmo:
Zmnit
Automatický reset panelu:
Zmnit
Autom. spánkový režim:
Zmnit
Autom. vymazání chyby:
Zmnit
asova nízké spoteby:
Zmnit
asova spánku:
Zmnit
Datum a as:
asova resetu panelu:
Zmnit
2013
2
Rok
02
Msíc
02
Den
Off
10
Hodina
10
Minuta
31
3
Sekunda
1/2
Zrušit
Zavít
2-18
OK
Pomocí tlačítek [+] a [-] nastavte jednotlivé
hodnoty.
Instalace a nastavení zařízení > Výchozí nastavení zařízení
Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem)
Zařízení je vybaveno síťovým rozhraním, které je kompatibilní se síťovými protokoly, jako jsou TCP/IP (IPv4), TCP/IP
(IPv6), IPX/SPX, NetBEUI a IPSec. To umožňuje síťový tisk v systémech Windows, Macintosh, UNIX, NetWare a na
dalších platformách.
Tato část vysvětluje postup pro nastavení IPv4 a Bonjour pro TCP/IP. Informace o dalším nastavení sítě najdete v příručce
English Operation Guide.
Poznámka
Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete nastavení měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se
s oprávněním správce.
Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření uživatele. Zadejte
přihlašovací jméno uživatele a heslo a poté stiskněte tlačítko [Přihlášení].
Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedená níže.
Název modelu
Přihlašovací
uživatelské jméno
Přihlašovací heslo
6505ci
6500
6500
7505ci
7500
7500
Nastavení protokolu TCP/IP
Nastavení IPv4
Nastavení TCP/IP (IPv4) je nutné pro připojení k síti Windows.
Výchozí nastavení jsou "TCP/IP Protocol: Zapnuto, DHCP: Zapnuto, Auto-IP Zapnuto“.
Poznámka
• Předem si od svého správce sítě zjistěte IP adresu a při konfiguraci těchto nastavení ji mějte při ruce.
V následujících případech nastavte IP adresu DNS serveru v Embedded Web Server RX.
• Nastavte na "Vypnuto", pokud používáte název hostitele s "DHCP".
• Pokud používáte DNS server s IP adresou, která není automaticky přiřazena skrze DHCP.
Viz Embedded Web Server RX User Guide.
1
Zobrazení obrazovky.
1 Stiskněte tlačítko [System Menu] a vyberte [Systém/Síť].
1
Systémová nabídka
2
Pr
vodce rychlým nast.
Nastavení kazety/
víceúelového zásobníku
Spolená nastavení
Dom
Kopírovat
Odeslat
Schránka dokument
/
Vyjímatelná
pam
Fax
Tiskárna
Zpráva
Systém/Sí
1/2
Zavít
2-19
Instalace a nastavení zařízení > Výchozí nastavení zařízení
2 Vyberte "Síť" a poté "Nastavení TCP/IP".
Systém/Sí - Sí
Systém/Sí
1
Sí:
Sí. rozhraní (Odeslat):
Nastavení blok. rozhraní:
Ostraha dokumentu:
Restartovat celé zaízení:
Další
Volitelná sí:
Další
Název host.:
Zmnit
Úrove zabezpeení:
Zmnit
Nastavení protokolu:
Další
Zabezpeení dat:
Další
Rozhraní LAN:
Zmnit
Volitelná funkce:
Nastavení TCP/IP:
2
Další
Zmnit
Nastavení zabezpeení:
Další
Zmnit
Restartovat sí:
Spustit
Další
Spustit
Zavít
Zavít
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Systém/Sí – IPv4
Systém/Sí – TCP/IP
TCP/IP:
Zmnit
IPv4:
Zmnit
IPv6:
Další
Bonjour:
Zmnit
IPSec:
Nastavte protokol TCP/IP (IPv4).
* Nastavení se zmní po restartování zaízení nebo sít.
2
3
4
Zmnit
1
Vypnuto
DHCP
Zavít
Adresa IP
0.0.0.0
Maska podsít
On
0.0.0.0
Výchozí
Brána
0.0.0.0
Zapnuto
5
Auto-IP
Zrušit
Pokud používáte DHCP server
[DHCP]: Nastavte na [Zapnuto].
Pokud nastavujete statickou IP adresu
[DHCP]: Nastavte na [Vypnuto].
[Adresa IP]: Zadejte adresu.
[Maska podsítě]: Zadejte adresu.
[Výchozí brána]: Zadejte adresu.
DŮLEŽITÉ
Po změně nastavení restartujte síť v systémové nabídce nebo vypněte a znovu
zapněte zařízení.
Viz Anglický návod k obsluze.
2-20
OK
Instalace a nastavení zařízení > Výchozí nastavení zařízení
Nastavení Bonjour
Proveďte nastavení pro Bonjour.
1
Zobrazení obrazovky.
1 Stiskněte tlačítko [System Menu] a vyberte [Systém/Síť].
1
Systémová nabídka
2
Pr
vodce rychlým nast.
Nastavení kazety/
víceúelového zásobníku
Spolená nastavení
Dom
Kopírovat
Odeslat
Schránka dokument
/
Vyjímatelná
pam
Fax
Tiskárna
Zpráva
Systém/Sí
1/2
Zavít
2 Vyberte "Síť" a poté "Nastavení TCP/IP".
Systém/Sí - Sí
Systém/Sí
1
2
Volitelná sí:
Další
Název host.:
Sí. rozhraní (Odeslat):
Zmnit
Úrove zabezpeení:
Zmnit
Nastavení protokolu:
Zmnit
Nastavení zabezpeení:
Další
Nastavení blok. rozhraní:
Další
Zabezpeení dat:
Další
Rozhraní LAN:
Zmnit
Restartovat sí:
Spustit
Ostraha dokumentu:
Restartovat celé zaízení:
Zmnit
Volitelná funkce:
Nastavení TCP/IP:
Další
Spustit
Zavít
Zavít
2
Další
Další
Sí:
Proveďte konfiguraci nastavení.
Systém/Sí – TCP/IP
Systém/Sí – Bonjour
TCP/IP:
Zmnit
IPv4:
IPv6:
Další
Bonjour:
IPSec:
Zmnit
Zmnit
1
Použití protokolu Bonjour.
* Nastavení se zmní po restartování zaízení nebo sít.
Zmnit
2
Vypnuto
Zavít
Zapnuto
Zrušit
DŮLEŽITÉ
Po změně nastavení restartujte síť v systémové nabídce nebo vypněte a znovu
zapněte zařízení.
Viz Anglický návod k obsluze.
2-21
OK
Instalace a nastavení zařízení > Výchozí nastavení zařízení
Průvodce rychlým nastavením
Následující nastavení mohou být pro režimy úspory energie a funkce faxu provedeny na obrazovce podobné průvodci
nastavením.
Nastavení funkce Spořič
energie
Nastavení spánkového režimu a režimu nízké spotřeby.
1. Režim spánku
Pro Evropu
Časovač spánku
Pravidla pro režim spánku
Mimo Evropu
Časovač spánku
Úroveň spánku
2. Automatický režim nízké
spotřeby
Časovač nízké spotřeby
3. Režim obnovy
Časovač nízké spotřeby
4. Nastav. týdenního časovače
Nastavení týdenního časovače
Časový plán
Počet opakování
Interval opakování
Nastavení faxu
Konfigurace základních nastavení faxu.
Tato možnost se zobrazí jen tehdy, je-li nainstalována doplňková sada faxu.
Viz FAX Operation Guide.
Poznámka
Pokud se objeví ověřovací obrazovka, zadejte vaše přihlašovací uživatelské jméno a přihlašovací heslo a stiskněte
klávesu [Přihlášení].
Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedená níže.
Název modelu
1
Přihlašovací
uživatelské jméno
Přihlašovací heslo
6505ci
6500
6500
7505ci
7500
7500
Zobrazení obrazovky.
1
Systémová nabídka
2
Pr
vodce rychlým nast.
Nastavení kazety/
víceúelového zásobníku
Spolená nastavení
Dom
Kopírovat
Odeslat
Schránka dokument
/
Vyjímatelná
pam
Fax
Tiskárna
Zpráva
Systém/Sí
1/2
Zavít
2-22
Instalace a nastavení zařízení > Výchozí nastavení zařízení
2
Vyberte funkci.
Pr
vodce rychlým nast.:
Další
Žádný:
Nastavení spoie energie:
Další
Zavít
3
Proveďte konfiguraci nastavení.
Nastavení spoie energie
. Režim spánku
. Nízkonap. režim
. Režim obnovy
Zaíná instalace...
Nastavte funkce ízení
úspory energie.
. Týdenní asova
Konec
Další
Spusťte průvodce. Podle pokynů na obrazovce proveďte konfiguraci nastavení.
Poznámka
Máte-li s konfigurací nastavení potíže, nahlédněte do Obrazovka nápovědy na straně 3-12.
Ovládání
Popis
Konec
Opuštění průvodce. Dosud provedená nastavení jsou použita.
Předchozí
Návrat na předchozí položku.
Přeskočit
Přechod na další položku bez nastavování aktuální položky.
Další
Postup na další obrazovku.
Zpět
Návrat na předchozí obrazovku.
Dokončit
Zaregistrujte nastavení a opusťte průvodce.
2-23
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Pokud je zařízení připojeno do sítě, můžete provést různá nastavení pomocí Embedded Web Server RX.
Tato část vysvětluje přístup do Embedded Web Server RX a jak změnit bezpečnostní nastavení a název hostitele. Pro
podrobnosti o Embedded Web Server RX viz Embedded Web Server RX User Guide.
Poznámka
Pro úplný přístup k možnostem na stránkách Embedded Web Server RX zadejte Uživatelské jméno a heslo, a poté klikněte
na [Přihlášení]. Díky předem definovanému administrátorskému heslu má uživatel přístup ke všem stránkám, včetně
Document Box (Schránka dokumentů), Address Book (Adresář) a Settings (Nastavení) v navigačním menu. Výrobní
implicitní nastavení pro výchozího uživatele s administrátorským oprávněním je zobrazeno níže.
Uživatelské jméno pro přihlášení
Admin
Heslo pro přihlášení
Admin
Jsou rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).
Nastavení, která mohou administrátor a hlavní uživatelé upravit v Embedded Web Server RX, jsou následující.
Nastavení
Popis
Informace o
zařízení
Umožňuje zkontrolovat strukturu zařízení.
Stav úlohy
Zobrazí všechny informace o zařízení, a to včetně tiskových a skenovacích
úloh, uložených a plánovaných úloh, nebo seznam provedených úloh.
Správce
Uživatel
❍
❍
❍
❍
[Konfigurace], [Počitadlo], [O aplikaci Embedded Web Server RX]
[Stav tiskových úloh], [Protokol tiskových úloh], [Stav odesílaných úloh],
[Naplánované úlohy], [Protokol odesílaných úloh], [Stav ukládaných úloh],
[Protokol ukládaných úloh]
Schránka na
dokumenty
Přidávejte a odebírejte schránky na dokumenty, nebo vymažte dokumenty ze
schránky. [Uživatelská schránka], [Schránka na faxy]*1, [Schránka pro
Polling]*1, [Nastavení schránky úloh]
❍
❍*2
Adresář
Vytvořte, upravte či vymažte adresy a skupiny adres.
[Adresář zařízení], [Nastavení externího adresáře], [Tlačítko rychlé volby]
❍
❍*2
Nastavení zařízení
Proveďte nastavení zařízení
[Papír/Podávání/Výstup], [Původní nastavení], [Úspora energie/časovač],
[Datum a čas], [Systém]
❍
-
Nastavení funkcí
Proveďte pokročilá nastavení.
[Obecná výchozí nastavení / Výchozí nastavení úloh], [Kopírovat],
[Tiskárna], [E-mail], [Skenovat do složky], [Skenování], [FAX / i-FAX]*1,
[Odeslat a předat dál], [Pravidla příjmu/předání]*1, [Panel]
❍
-
Síťová nastavení
Proveďte pokročilá nastavení sítě.
[Obecné], [TCP/IP], [Protokol]
❍
-
Proveďte pokročilá nastavení zabezpečení.
❍
-
❍
-
Nastavení
zabezpečení
Nastavení
managementu
*1
*2
[Zabezpečení zařízení], [Zabezpečení odesílání], [Zabezpečení sítě], [Certifikáty]
Proveďte pokročilá nastavení managementu.
[Účtování úloh], [Ověřování], [Karta ID], [Upozornění/Zpráva],
[Nastavení historie], [SNMP], [Systémové razítko], [Panel zpráv],
[Resetovat]
Zobrazí se, pouze pokud je nainstalována doplňková sada faxu.
Některá nastavení nemůže přihlášený uživatel upravit, záleží na oprávnění konkrétního uživatele.
Poznámka
Abyste mohli používat fax, je nutné mít volitelnou sadu faxu.
Odtud byly odstraněny informace o nastavení faxu. Informace o použití faxu naleznete v FAX Operation Guide.
2-24
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Přístup do Embedded Web Server RX
1
Zobrazení obrazovky.
1 Spusťte webový prohlížeč.
2 Zadejte IP adresu nebo název hostitele do lišty pro adresu nebo umístění.
Příklady:
https://192.168.48.21/ (pro IP adresu)
https://MFP001 (pokud je název hostitele "MFP001")
Na webové stránce se zobrazí základní informace o zařízení a nástroji Embedded Web
Server RX včetně aktuálního stavu.
Poznámka
Při připojování do Embedded Web Server RX se může objevit hlášení "There is a problem
with the security certificate of this website". (Došlo k problému bezpečnostním certifikátem
této stránky.) Abyste předešli zobrazení tohoto hlášení, nainstalujte si ve svém webovém
prohlížeči certifikáty zařízení. Podrobnější informace naleznete v části Embedded Web
Server RX User Guide.
2
Konfigurace funkce.
Vyberte kategorii v navigační oblasti na levé straně obrazovky. Pokud se přihlásíte do zařízení
jako správce, zobrazí se [Nastavení zařízení], [Nastavení funkcí], [Síťová nastavení],
[Nastavení zabezpečení] a [Nastavení managementu].
2-25
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Úpravy nastavení zabezpečení
Tato část popisuje, jak měnit bezpečnostní nastavení.
1
2
Zobrazení obrazovky.
Podle instrukcí v Přístup do Embedded Web Server RX na straně 2-25 přejděte do Embedded
Web Server RX.
Proveďte nastavení zabezpečení.
V nabídce [Nastavení zabezpečení] vyberte nastavení, které chcete upravit. Upravitelná
nastavení jsou [Zabezpečení zařízení], [Zabezpečení odesílání], [Zabezpečení sítě],
a [Certifikáty].
Poznámka
Tato upravitelná nastavení v rámci [Zabezpečení zařízení], [Zabezpečení odesílání]
a [Zabezpečení sítě] lze provést také ze systémové nabídky zařízení.
Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Pro podrobnosti k certifikátům viz Embedded Web Server RX User Guide.
2-26
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Úprava názvu hostitele
Proveďte úpravu názvu hostitele zařízení.
1
Zobrazení obrazovky.
1 Podle instrukcí v Přístup do Embedded Web Server RX na straně 2-25 přejděte do
Embedded Web Server RX.
2 V nabídce [Nastavení zařízení] vyberte [Systém].
3
1
2
2
Zadejte název hostitele.
V "Nastaveních zařízení" zadejte název hostitele do kolonky "Název hostitele", a poté klikněte
na [Odeslat].
DŮLEŽITÉ
Po změně nastavení restartujte síť nebo vypněte a zapněte zařízení.
Pro restart síťového rozhraní klikněte na [Resetovat] v nabídce [Nastavení
managementu], poté pod "Restartovat" klikněte na [Restartovat síť].
2-27
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Nastavení e-mailů
Pomocí nastavení SMTP můžete odesílat e-mailem potvrzení o provedených úlohách.
Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k poštovnímu serveru pomocí protokolu SMTP.
Dále zkontrolujte následující.
•
Typ připojení tohoto zařízení k e-mailovému serveru po síti
Doporučuje se nepřetržité připojení prostřednictvím místní sítě.
•
Nastavení protokolu SMTP
Pomocí nástroje Embedded Web Server RX zaregistrujte adresu IP nebo název hostitele serveru SMTP.
•
Byla-li velikost e-mailů omezena, nebude pravděpodobně možné odesílat velmi objemné e-mailové zprávy.
Postup nastavení protokolu SMTP je vysvětlen dále.
1
Zobrazení obrazovky.
1 Podle instrukcí v Přístup do Embedded Web Server RX na straně 2-25 přejděte do
Embedded Web Server RX.
2 V nabídce [Nastavení funkcí] klikněte na [E-mail].
1
2
2-28
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Do každého políčka zadejte příslušné údaje.
Nastavení
SMTP
Popis
Nastavte pro odesílání e-mailů ze zařízení.
Protokol SMTP
Nastavte protokol SMTP. Na stránce [Nastavení protokolu]
nastavte "SMTP (Odesílání e-mailů)" na [Zapnuto].
Název serveru
SMTP
Zadejte název hostitele nebo IP adresu serveru SMTP.
Číslo portu
protokolu SMTP
Zadejte číslo portu, které se má používat pro SMTP. Používejte
výchozí port SMTP 25.
Časový limit
serveru SMTP
Nastavte dobu, po kterou bude zařízení čekat, v sekundách.
Protokol pro
ověřování
Nastavte, zda je používáno ověřování SMTP. Pokud chcete
používat ověřování, zadejte informace pro ověření.
Zabezpečení
SMTP
Nastavte zabezpečení SMTP.
POP před
časovým limitem
SMTP
Nastavte čas v sekundách, dokdy má vypršet časový limit pro
připojení k POP serveru. Toto nastavení lze provést výběrem
"Protokol pro ověřování" v [POP před SMTP].
Připojení Test
Provedení testu, který potvrdí, že nastavení je správné.
Omezení domény
Nastavte, zda chcete nebo nechcete omezit domény. Klikněte na
[Seznam domén] a zadejte názvy a adresy domén, které mají být
schváleny či blokovány. Omezení lze také určit pomocí e-mailové
adresy.
POP3
Zapněte "Zabezpečení SMTP" v "SMTP (Odesílání e-mailů)" na
straně [Nastavení protokolu].
Nastavte pro příjem e-mailů do zařízení.
Protokol POP3
Nastavte protokol POP3. Na stránce [Nastavení protokolu]
nastavte "POP3 (příjem e-mailů)" na [Zapnuto].
Interval kontroly
Určete interval, ve kterém má probíhat kontrola příchozích
e-mailů.
Spustit jednou
Kliknutím na [Přijmout] se okamžitě připojíte k POP3 serveru
a proběhne kontrola příchozích e-mailů.
Omezení domény
Nastavte, zda chcete nebo nechcete omezit domény. Klikněte na
[Seznam domén] a zadejte názvy a adresy domén, které mají být
schváleny či blokovány. Omezení lze také určit pomocí e-mailové
adresy.
Nastavení POP3
Uživatel
Proveďte nastavení pro uživatelské účty POP3 a pro POP3
server. Můžete nastavit až tři uživatele.
2-29
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Nastavení
Nastavení
odesílání
e-mailu
3
Popis
Limit velikosti
e-mailu
Zadejte maximální velikost odesílaného e-mailu v kilobajtech.
Pokud má e-mail větší velikost, než je tato hodnota, zobrazí se
chybové hlášení a odesílání e-mailu se přeruší. Toto nastavení
použijte, pokud jste nastavili limit velikosti e-mailu pro SMTP
server. Pokud ne, zadejte hodnotu 0 (nula), a tím umožníte
odesílání e-mailů libovolné velikosti.
Adresa
odesílatele
Zadejte e-mailovou adresu osoby, která je zodpovědná za
zařízení, například správce zařízení. Odpověď nebo zpráva
o nedoručení e-mailu bude tak zaslána této osobě, a nikoliv
samotnému zařízení. Chcete-li používat ověřování protokolu
SMTP, musí být adresa odesílatele správně zadána. Maximální
délka adresy odesílatele je 128 znaků.
Podpis
Zadejte podpis. Podpis je volně formulovaný text, který se zobrazí
na konci e-mailové zprávy. Často se používá k lepší identifikaci
zařízení. Maximální délka podpisu je 512 znaků.
Výchozí
nastavení funkce
Výchozí nastavení funkce lze změnit na stránce [Obecná
nastavení/Výchozí nastavení úlohy].
Klepněte na tlačítko [Odeslat].
2-30
3
Příprava před použitím
Tato kapitola popisuje následující činnosti.
Používání ovládacího panelu ............................................................................................................................. 3-2
Tlačítka ovládacího panelu ...................................................................................................................... 3-2
Nastavení úhlu ovládacího panelu ........................................................................................................... 3-3
Dotykový panel ................................................................................................................................................... 3-4
Obrazovka Domů ..................................................................................................................................... 3-4
Zobrazení originálů a papíru .................................................................................................................... 3-8
Zobrazování tlačítek, která nelze nastavit ................................................................................................ 3-8
Náhled originálu ....................................................................................................................................... 3-9
Klávesa Enter a klávesa Quick No. Search ............................................................................................ 3-11
Obrazovka nápovědy ............................................................................................................................. 3-12
Funkce lepší dostupnosti (Zvětšení náhledu) ........................................................................................ 3-13
Funkce Energy Saver ...................................................................................................................................... 3-14
Režim nízké spotřeby a automatický režim nízké spotřeby ................................................................... 3-14
Režim spánku a automatický režim spánku .......................................................................................... 3-15
Vkládání papíru ................................................................................................................................................ 3-17
Před vložením papíru ............................................................................................................................. 3-18
Vkládání do zásobníků .......................................................................................................................... 3-19
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku ......................................................................................... 3-27
Výběr formátu papíru a typu média ........................................................................................................ 3-31
3-1
Příprava před použitím > Používání ovládacího panelu
Používání ovládacího panelu
Tlačítka ovládacího panelu
Maže vložené číslice a
znaky.
Navrací nastavení na
výchozí hodnoty.
Uvádí zařízení do
spánkového režimu. Probudí
zařízení ze spánku, je-li ve
spánkovém režimu.
Slouží pro zadání
zaregistrovaných informací, jako
jsou čísla adres, ID uživatelů a
čísla programů, pomocí čísel.
Zruší nebo pozastaví
probíhající tiskovou úlohu.
Svítí, jestliže je zařízení
zapnuté.
Dokončuje zadávání z numerických
kláves a finalizuje detaily při nastavování
funkcí. Funguje v kombinaci s tlačítkem
[OK] na obrazovce.
Spouští kopírování,
skenování
a nastavování operací.
Uvádí zařízení do režimu
nízké spotřeby.
Bliká během tisku
Bliká, pokud přístroj komunikuje s
nebo odesílání/příjmu. pevným diskem, pamětí faxu nebo
pamětí USB (univerzální kontrolka).
Svítí, je-li v zásobníku
oddělovače úloh papír.
Ověřuje přepínání mezi
uživateli a ukončí ovládání
současným uživatelem (tj.
odhlášení).
Zobrazuje obrazovku
Přerušit kopírování.
Dotykový panel.
Zobrazí se tlačítka pro
konfiguraci nastavení
zařízení.
Zobrazuje obrazovku Domů.
Číselná tlačítka.
Slouží ke vkládání čísel a
symbolů.
Zobrazuje obrazovku
Systémová nabídka.
Zobrazuje obrazovku
Počitadlo.
Zobrazuje obrazovku Stav/
Zrušení úlohy.
Zobrazuje obrazovku
Kopírování.
Zobrazuje průvodce
nápovědou.
Zobrazuje okno pro
odeslání. Lze též změnit na
zobrazení adresáře.
Změní zobrazení dotykového
panelu u obrazovky kopírování
a odesílání na zvětšené
zobrazení.
Zobrazuje obrazovku FAX.
3-2
Zvolte barevný režim.
Auto Color:
Automaticky rozpozná, zda je
dokument barevný nebo
černobílý, a pak jej naskenuje.
Full Color:
Skenuje veškeré dokumenty v
plných barvách.
Black & White:
Skenuje veškeré dokumenty
černobíle.
Příprava před použitím > Používání ovládacího panelu
Nastavení úhlu ovládacího panelu
Úhel postavení ovládacího panelu lze upravit. Ovládacím panelem a jeho rukojetí můžete pohybovat nahoru a dolů,
doleva a doprava, až do polohy, ve které se vám bude snadno ovládat.
3-3
Příprava před použitím > Dotykový panel
Dotykový panel
Obrazovka Domů
Tato obrazovka se zobrazí po stisknutí tlačítka [Home] na ovládacím panelu. Vybranou obrazovku zobrazíte stisknutím
příslušné ikony.
Můžete změnit ikony, které se zobrazují na obrazovce Domů, nebo její pozadí.
Úprava obrazovky Domů (strana 3-5)
3
1
Dom
Odhlásit
Admin
2
Vyberte funkci.
4
Kopírovat
Odeslat
Fax
Vlastní schránka
Schránka úlohy
Vyjímatelná
pam
Schránka na faxy
Internetový
prohlíže
5
6
Stav/
Zrušit úlohu
Informace o
zaízení
Dostupnost
Obrazovka
Jazyk
Systémová
nabídka
Nápovda
Program
Panel zpráv
02/02/2013 10:10
Stav
*
5
Vzhled se může lišit od toho, jak vypadá vaše současná obrazovka, protože záleží na vašem vlastním nastavení
a volbách.
Č.
Položka
Popis
1
Přihlašovací
uživatelské jméno
Zobrazuje jméno přihlášeného uživatele. Zobrazuje se, je-li povolena
správa uživatelských přístupů. Stisknutím "Přihlašovacího
uživatelského jména" zobrazíte informace o přihlášeném uživateli.
2
[Odhlásit]
Odhlásí současného uživatele. Zobrazuje se, je-li povolena správa
uživatelských přístupů.
3
Hlášení
Zobrazí hlášení v závislosti na stavu.
4
Plocha
Zobrazuje max. 40 ikon funkcí*, včetně funkcí zaregistrovaných
v programu. Ikony, které nejsou na první stránce, naleznete na
dalších stránkách.
5
Tlačítka k přepnutí na
další obrazovky
Těmito tlačítky můžete přepínat mezi jednotlivými stranami plochy.
Poznámka
Můžete mezi nimi přepínat také tím, že prstem do strany přejedete po
obrazovce.
DomĤ
Admin
Odhlásit
Vyberte funkci.
Fax
Vlastní schránka
Kopírovat
Odeslat
Schránka na faxy
Internetový
prohlížeþ
Schránka úlohy
Vyjímatelná
pamČĢ
2
Stav/
Zrušit úlohu
6
Lišta úloh
Informace o
zaĜízení
Dostupnost
Obrazovka
1
Jazyk
Systémová
nabídka
2
NápovČda
Program
Panel zpráv
Zobrazuje maximálně 8 ikon úloh.
* Může zobrazit až 43 ikon, pokud máte nainstalované volitelné ovládání Fiery a sadu faxu. Může zobrazit maximálně 5 ikon
nainstalovaných aplikací.
3-4
Příprava před použitím > Dotykový panel
Úprava obrazovky Domů
Můžete změnit jak pozadí obrazovky Domů tak i ikony, které na ní jsou.
1
Zobrazte obrazovky.
Stiskněte tlačítko [System Menu] a vyberte [Domů].
Systémová nabídka
Pr
vodce rychlým nast.
1
Spolená nastavení
2
Nastavení kazety/
víceúelového zásobníku
Dom
Kopírovat
Odeslat
Schránka dokument
/
Vyjímatelná
pam
Fax
Tiskárna
Zpráva
Systém/Sí
1/2
Zavít
Poznámka
Nastavení můžete měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se s oprávněním správce.
Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedená
níže.
Název modelu
2
Přihlašovací
uživatelské jméno
Přihlašovací heslo
6505ci
6500
6500
7505ci
7500
7500
Proveďte konfiguraci nastavení.
Možná nastavení jsou uvedena níže.
Položka
Přizpůsobit plochu
Popis
Určete ikony funkcí, které mají být zobrazovány na ploše.
Stisknutím [Přidat] vyberte obrazovku pro výběr funkce, kterou chcete
zobrazit. Zvolte požadovanou funkci a stiskněte [OK].
Vyberte jednu ikonu a stiskněte [Předchozí] nebo [Další] pro změnu umístění
vybrané funkce na ploše.
Pokud chcete ikonu z plochy vymazat, vyberte ji a stiskněte [Ostranit].
Podrobnější informace naleznete v části Funkce, které lze zobrazit na ploše
na straně 3-6.
Upravit lištu úloh
Určete ikony funkcí, které mají být zobrazovány na liště úloh.
Podrobnější informace naleznete v části Funkce, které lze zobrazit na liště
na straně 3-7.
Pozadí plochy
Nastavte pozadí obrazovky Domů.
Hodnota: Obrázky 1 až 8
3-5
Příprava před použitím > Dotykový panel
Funkce, které lze zobrazit na ploše
Funkce
Ikona
Popis
Referenčn
í stránka
Kopírovat*1
Zobrazuje obrazovku Kopírování.
strana 4-17
Odeslat*1
Zobrazuje obrazovku Odesílání.
strana 4-21
FAX*2
Zobrazuje obrazovku FAX.
Viz FAX
Operation
Guide.
Vlastní schránka*1
Zobrazuje obrazovku Vlastní schránka.
-
Schránka úlohy*1
Zobrazuje obrazovku Schránka úlohy.
-
Vyjímatelná paměť*1
Zobrazuje obrazovku Vyjímatelná paměť.
-
Schránka na faxy*2
Zobrazuje obrazovku Schránka na faxy.
Viz FAX
Operation
Guide.
Internetový prohlížeč
Zobrazuje obrazovku Internetový
prohlížeč.
strana 4-13
Tiskový systém (13)*3
Zobrazuje obrazovku Fiery.
-
EFI PrintMe*3
Zobrazuje obrazovku EFI PrintMe.
Poznámka
Chcete-li tuto funkci používat, zapněte
možnost "Enable PrintMe" pomocí Configure v
Command WorkStation nebo WebTools.
-
Pošlete mi
(E-mail)
Zobrazuje obrazovku Odesílání. Jako cíl
je nastavena e-mailová adresa
přihlášeného uživatele.
-
Pošlete mi ze schránky
(E-mail)
Zobrazuje obrazovku Vlastní schránka.
Jako cíl je nastavena e-mailová adresa
přihlášeného uživatele.
-
Program
Vyvolá zaregistrovaný program. Ikona se
změní v závislosti na funkci programu.
*4
Název aplikace
strana 4-6
Zobrazí vybrané aplikace.
-
*1
Vybráno v době odeslání z továrny.
*2
Zobrazí se, pokud je připojena příslušná volitelná součást.
*3
Zobrazí se, pouze pokud je nainstalován doplňkový ovladač Fiery.
*4
Zobrazí se ikona aplikace.
3-6
Příprava před použitím > Dotykový panel
Funkce, které lze zobrazit na liště
Funkce
Ikona
Popis
Referenčn
í stránka
/
Zobrazuje obrazovku Stav. Pokud dojde
k chybě, v ikoně se zobrazí "!". Jakmile je
chyba odstraněna, ikona se opět zobrazí
normálně.
-
Zobrazuje obrazovku Informace
o zařízení. Zkontrolujte informace
o systému a síti.
-
Stav/Zrušit úlohu
Informace o zařízení
Dostupnost Obrazovka
/
Zvětší text a ikony na obrazovce.
Stisknutím ikony Dostupnost se ikona
přepne na ikonu Standardní. Stisknutím
ikony Standardní se vrátíte do
předchozího zobrazení.
strana 3-13
Jazyk
Zobrazuje nastavení Jazyk v systémové
nabídce.
-
Systémová nabídka
Zobrazuje obrazovku Systémová
nabídka.
-
Nápověda
Zobrazuje obrazovku Nápověda.
strana 3-12
Program
Zobrazuje obrazovku se seznamem
programů.
strana 4-6
Panel zpráv
Zobrazuje obrazovku Panel zpráv.
Poznámka
Chcete-li tuto funkci použít, nastavte
v systémové nabídce "Panel zpráv"
na [ZAPNUTO].
Viz Anglický návod k obsluze.
3-7
-
Příprava před použitím > Dotykový panel
Zobrazení originálů a papíru
Obrazovka kopírování zobrazuje vybraný zdroj papíru a výstupní přihrádku.
Poet kopií
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Původní
poloha
Kopírovat
obraz
Náhled
Výstupní
přihrádka
Zkratka 2
Vložte originál.
Velikost/orientace
originálů a papíru
Zdroj
papíru
Auto
Rychlé
nastavení
100%
Papír
Výbr
Originál : A4
: --Originál
Lupa
: 100%
Lupa
: 100%
Papír
: --Papír
: A4
Zrušit
Zkratka 1
Zkratka 4
Sytost
Zkratka 5
Vypnuto
Oboustranný
Orig./Papír /
Dokonování
Normální 0
Lupa
1stranný
>>1stranný
Podrobn.
Zkratka 3
Vypnuto
Kombinovat
Barva/
Kvalita obrazu
Rozvržení
/Úpravy
Zkratka 6
Sešití/Perf
Pokroilé
nastavení
Program
02/02/2013 10:10
Stav
Zbývající množství
toneru
Hodiny
Zobrazování tlačítek, která nelze nastavit
Tlačítka funkcí, která nelze použít z důvodu omezení kombinace funkcí nebo nenainstalovaných možností, nejsou
dostupná.
Normální
Vypnuto
Neaktivní
Vypnuto
Vypnuto
Vypnuto
Kombinovat
Skryté
Vypnuto
Vypnuto
Sešití/Perf
Kombinovat
Kombinovat
Sešití/Perf
Sešití/Perf
V následujících případech je
tlačítko neaktivní a nelze jej
zvolit.
•
Nelze použít v kombinaci s
funkcí, která je již
navolena.
•
Použití zakázáno
nastavením uživatelského
účtu.
•
Bylo stlačeno tlačítko
[Náhled].
(Viz část Náhled originálu
na straně 3-9.)
Nelze použít, protože tato
možnost není nainstalována.
Příklad: Pokud není
nainstalována
dokončovací
jednotka na 4000
listů, [Sešití/Perf] se
nezobrazí.
Poznámka
Pokud je tlačítko, které chcete použít neaktivní, může být stále aktivní nastavení předchozího uživatele. V tomto
případě stlačte tlačítko [Reset] a zkuste to znovu.
Pokud je tlačítko i nadále neaktivní poté, co jste stlačili tlačítko [Reset], je možné, že tato funkce je zakázána
nastavením vašeho uživatelského účtu. Obraťte se na správce zařízení.
3-8
Příprava před použitím > Dotykový panel
Náhled originálu
Obrázek náhledu skenovaného dokumentu lze zobrazit na panelu.
Poznámka
Chcete-li zobrazit náhled obrázku uloženého ve vlastní schránce, viz Náhled dokumentu/Kontrola podrobností o
dokumentu na straně 4-40.
Uvedený postup se týká kopírování jednostranného originálu.
1 Na obrazovce Domů stiskněte [Kopírovat] nebo [Odeslat], a poté vložte originál.
nebo
Kopírovat
Odeslat
2 Stiskněte [Náhled].
Poet kopií
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat obraz
Zkratka 1
Zkratka 2
Vložte originál.
Zkratka 3
Auto
Papír
Výbr
Originál : A4
: --Originál
Lupa
: 100%
Lupa
: 100%
Papír
: --Papír
: A4
1stranný
>>1stranný
Náhled
Náhled
Rychlé
nastavení
100%
Lupa
Zkratka 4
Sytost
Zkratka 5
Vypnuto
Oboustranný
Orig./Papír /
Dokonování
Normální 0
Vypnuto
Kombinovat
Barva/
Kvalita obrazu
Rozvržení
/Úpravy
Sešití/Perf
Pokroilé
nastavení
Zkratka 6
Program
Zařízení začne skenovat originál. Po dokončení skenování se na panelu zobrazí náhled.
3 Stisknutím tlačítka [Podrobn.] zobrazíte obrazovku Náhled takovým způsobem, že budete
moci zkontrolovat dokončený obrázek z větší blízkosti.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
obraz
Náhled
Poet kopií
Zkratka 1
Zkratka 2
Vložte originál.
Zkratka 3
Auto
Papír
Výbr
Originál : A4
: --Originál
Lupa
: 100%
: 100%
Lupa
Papír
: --: A4
Papír
1stranný
>>1stranný
Podrobn.
Zrušit
Rychlé
nastavení
100%
Lupa
Zkratka 4
Sytost
Zkratka 5
Vypnuto
Oboustranný
Orig./Papír /
Dokonování
Normální 0
Barva/
Kvalita obrazu
Vypnuto
Kombinovat
Rozvržení
/Úpravy
Sešití/Perf
Pokroilé
nastavení
Zkratka 6
Program
Poznámka
Chcete-li změnit kvalitu nebo rozložení, stiskněte [Zrušit] nebo tlačítko [Stop].
Změňte nastavení a dalším stisknutím tlačítka [Náhled] zobrazte náhled s novým
nastavením.
3-9
Příprava před použitím > Dotykový panel
Při větším přiblížení můžete měnit
dosah zobrazení.
Náhled:
Zmenšení.
Zvětšení.
2007040410574501
.
A4
Velikost
: A4
Sytost
: Normální 0
Barva
: Plnobarev.
1/6
Zavít
Ve vícestránkových
dokumentech můžete
přejít na stránku
zadáním požadovaného
čísla stránky.
Ve vícestránkových
dokumentech můžete
těmito klávesami listovat
stránkami.
Zavře obrazovku
Náhled.
Poznámka
Podle toho, jakou funkci používáte, i když skenujete originál o více stranách, lze provést
náhled pouze první stránky.
4 Je-li náhledový obrázek v pořádku, stiskněte tlačítko [Start].
Zahájí se kopírování.
Používání obrazovky Náhled
Pokud máte otevřenou obrazovku Náhled, můžete přejížděním prstu po dotykovém panelu provádět následující.
Funkce
Popis
Přetáhnout
Pohybujte prstem přitisknutým k panelu a tím měňte pozici zobrazovaného náhledu.
Přiblížit
Oddálit
Pomocí dvou prstů přitisknutých k dotykovému panelu můžete jejich roztahováním a stahováním
přibližovat a oddalovat náhled.
3-10
Příprava před použitím > Dotykový panel
Klávesa Enter a klávesa Quick No. Search
Tento oddíl vysvětluje, jak používat klávesy [Enter] a [Quick No. Search] na ovládacím panelu.
Používání klávesy [Enter](
)
Klávesa [Enter] má stejnou funkci jako tlačítko se značkou Enter ( ), stejně jako klávesy [ OK] a [ Zavřít].
Poet kopií
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Výbr papíru
Auto
Zásobník
A4
Bžný
Originál
Lupa
Papír
: A4
: 100%
: A4
Náhled
A3
Bžný
A4
Bžný
A4
Bžný
A4
Bžný
A4
Bžný
A4
Bžný
Univ.zásobník
Univ.
zásob.
Nast.pap.
Pidat zkratku
Zrušit
Používání klávesy [Quick No. Search](
OK
)
Klávesa [Quick No. Search] provede stejnou akci jako klávesa [Č.] zobrazená na dotykovém panelu. Klávesy Quick No.
Search používejte k provedení akce jednoduchým zadáním čísla s použitím numerických kláves. Například můžete
zadat rychlou předvolbu pro cíl zaslání dat nebo vyvolat uložený program podle jeho čísla.
Další informace o rychlých předvolbách naleznete v části Určení cíle na straně 4-24.
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Vložte orginál.
Cíl
Podrobnosti
Adresá
abcd@efg.com
A OFFICE
1/1
B OFFICE
Zadejte íslo tlaítka rychlé volby
pomocí numerických tlaítek.
C OFFICE
Cesta složky
Zadání
(0001 - 1000)
Zavšeno
Pímý
E-mail
Zad. adresy
0011
Faxové .
Zadání
0001
AAA
BBB
Zrušit
0006
FFF
0007
GGG
Cíl
Rychlé
nastavení
3-11
0009
0008
HHH
Zadání adr.
i-FAX
OK
III
Originál/Odesíl
Formát dat
0010
1/100
JJJ
Barva/
Kvalita obrazu
Pokroilé
nastavení
Sken. WSD
/Sken. DSM
Program
Příprava před použitím > Dotykový panel
Obrazovka nápovědy
Máte-li potíže s obsluhou zařízení, můžete zjistit, jak se s ním pracovat, pomocí dotykového panelu.
Chcete-li otevřít obrazovku nápovědy, stiskněte tlačítko [Help] na ovládacím panelu. Na obrazovce nápovědy najdete
popis funkcí a návod na jejich použití.
Názvy kapitol
nápovědy
Zobrazené informace o
funkcích a obsluze
zařízení.
Zobrazuje náhled
záložky, která obsahuje
funkci, jejíž popis máte
otevřen v nápovědě. (V
tomto případě se zobrazí
obrazovka, která se
otevře po provedení
kroku 1 v Postupu
nastavení.)
Listování nahoru a dolů,
pokud se text nápovědy
nevejde na jedinou
obrazovku.
Výbr zdroje papíru
Vyberte zdroj papíru zvolením
zásobníku nebo univerzálního zásobníku.
Postup nastavení
1. Stisknte tlaítko [Orig. / Papír / Dokonování].
2. Stisknte tlaítko [Výbr papíru]
1/2
Zkuste to
Další nápovda
Zobrazuje obsah
nápovědy.
Konec
Zavírá obrazovku
nápovědy a navrací na
původní obrazovku.
Poznámka
Chcete-li otevřít seznam nápovědy, stiskněte tlačítko [Nápověda] na domovské obrazovce.
3-12
Příprava před použitím > Dotykový panel
Funkce lepší dostupnosti (Zvětšení náhledu)
Můžete zvětšit text i klávesy zobrazené na dotykovém panelu. Také můžete vybírat položky a pomocí číselných kláves
je přemisťovat na vedlejší obrazovku.
Poznámka
Tuto funkci lze použít na domovské obrazovce a u funkcí, které byly zaregistrovány přes Rychlé nastavení Kopírovat/
Odeslat.
Pro nastavení funkcí, které nejsou zobrazeny na obrazovce lepší dostupnosti, se musíte vrátit do původního
zobrazení. Znovu stiskněte klávesu [Accessibility Display].
Při použití funkcí kopírování a odesílání stiskněte klávesu [Accessibility Display].
Na dotykovém panelu se objeví velké klávesy a text.
Poet kopií
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Množství
Auto
100%
Papír
Výbr
2stranný
>>2stranný
Oboustranný
Lupa
2v1
Kombinovat
Normální 0
Sytost
Vypnuto
Sešití
Obrazovku můžete ovládat také pomocí číselné klávesy, která odpovídá číslu v kroužku. (Příklad: Pro přiblížení
stiskněte klávesu [2] na číselné klávesnici.)
Funkce ovládejte podle zobrazení na obrazovce.
3-13
Příprava před použitím > Funkce Energy Saver
Funkce Energy Saver
Režim nízké spotřeby a automatický režim nízké
spotřeby
Režim nízké spotřeby
Chcete-li aktivovat režim nízké spotřeby, stiskněte tlačítko [Energy Saver]. Kromě indikátorů [Energy Saver], [Power]
a hlavního indikátoru napájení přejde dotykový panel a všechny indikátory na ovládacím panelu do úsporného stavu.
Tento stav se nazývá režim nízké spotřeby.
Pokud během režimu nízké spotřeby stisknete tlačítko [Power], zařízení přejde do režimu spánku.
Hlavní indikátor
napájení
Jsou-li v režimu nízké spotřeby přijata tisková data, zařízení se automaticky probudí a začne tisknout. Stejně tak jsou-li
v režimu nízké spotřeby přijata faxová data (používáte-li doplňkovou sadu pro fax), zařízení se automaticky probudí
a začne tisknout.
Zařízení lze aktivovat provedením jedné z následujících akcí.
•
Stiskněte dotykový panel nebo jakoukoli klávesu kromě klávesy [Power].
•
Otevřete podavač originálů.
•
Umístěte originály do podavače originálů.
Zařízení bude připraveno k použití během 30 sekund.
Podmínky okolního prostředí, například větrání, mohou způsobit pomalejší reakci zařízení.
Automatický režim nízké spotřeby
Funkce automatického režimu nízké spotřeby automaticky přepne zařízení do režimu nízké spotřeby po uplynutí
nastavené doby nečinnosti.
Výchozí nastavení času je 5 minut.
Více informací o režimu nízké spotřeby naleznete v příručce Anglický návod k obsluze.
Úroveň obnovy spořiče energie
Zařízení může při obnově z režimu nízké spotřeby snížit spotřebu energie.
Pro Úrov. obnovy spořiče energ. lze vybrat "Plná obnova", "Normální obnova" nebo "Obnova šetřící energii". Výchozí
nastavení je "Normální obnova".
Pro podrobnější informace ohledně nastavení režimu úspory energie nahlédněte do Anglického návodu k obsluze.
3-14
Příprava před použitím > Funkce Energy Saver
Režim spánku a automatický režim spánku
Režim spánku
Chcete-li aktivovat spánkový režim, stiskněte tlačítko [Power]. Kromě indikátoru hlavního vypínače přejdou dotykový
panel a všechny indikátory na ovládacím panelu do úsporného stavu, aby bylo dosaženo maximální úspory. Tento stav
se nazývá režim spánku.
Hlavní indikátor
napájení
Pokud zařízení v režimu spánku obdrží tisková data, tisková úloha se provede, dotykový panel však zůstane zhasnutý.
Je-li nainstalována doplňková sada faxu, zařízení vytiskne přijaté faxy rovněž bez rozsvícení ovládacího panelu.
• Dotkněte se dotykového panelu nebo stiskněte jakékoli tlačítko na ovládacím panelu.
Zařízení bude připraveno k použití během 60 sekund.
Podmínky okolního prostředí, například větrání, mohou způsobit pomalejší reakci zařízení.
Automatický režim spánku
Pro Evropu
Funkce automatického spánkového režimu automaticky přepne zařízení do spánkového režimu po uplynutí nastavené
doby nečinnosti v režimu nízké spotřeby.
Výchozí nastavení času je 70 minut.
Pro změny v nastavení přechodu do režimu spánku viz Anglický návod k obsluze.
Mimo Evropu
Funkce automatického spánkového režimu automaticky přepne zařízení do spánkového režimu po uplynutí nastavené
doby nečinnosti v režimu nízké spotřeby.
Výchozí nastavení času je 60 minut.
Pro změny v nastavení přechodu do režimu spánku viz Anglický návod k obsluze.
Pravidla pro režim spánku (modely pro Evropu)
Režim spánku můžete nastavit pro každou funkci zvlášť. Pokud je zařízení v režimu spánku, nelze z počítače
napojeného přes kabel USB tisknout. Zařízení navíc potřebuje delší čas k tomu, aby se probudilo z režimu spánku a
začalo fungovat v normálním režimu. Proto ani nerozpozná ID kartu.
Pro podrobnější informace ohledně nastavení pravidel režimu spánku nahlédněte do Anglického návodu k obsluze.
Úroveň spánku (Spořič energie) (Modely mimo Evropu)
V tomto režimu se sníží spotřeba energie ještě více než v běžném spánkovém režimu; spánkový režim je tak možno
nastavit zvlášť pro každou funkci. Tisk z počítače připojeného kabelem USB není ve spánkovém režimu možný. Doba
potřebná k probuzení zařízení z režimu úspory energie a k návratu do normálního provozu bude delší než u normálního
spánkového režimu.
Poznámka
Pokud máte nainstalovány volitelnou sadu síťového rozhraní a ovladač Fiery, nelze určit Spořič energie.
Pro podrobnější informace ohledně nastavení režimu úspory energie nahlédněte do Anglického návodu k obsluze.
3-15
Příprava před použitím > Funkce Energy Saver
Úroveň obnovy spořiče energie
Zařízení může při obnově z režimu nízké spotřeby snížit spotřebu energie.
Pro Úrov. obnovy spořiče energ. lze vybrat "Plná obnova", "Normální obnova" nebo "Obnova šetřící energii". Výchozí
nastavení je "Normální obnova".
Pro podrobnější informace ohledně nastavení režimu úspory energie nahlédněte do Anglického návodu k obsluze.
3-16
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Vkládání papíru
Vložte papír do zásobníků a do univerzálního zásobníku.
Informace o podávání papíru pro každý zásobník naleznete na stránce níže.
5
PF-770
1
2
6
PF-780
7
4
PF-730
3
8
9
10
PF-780
PF-740
12
Č.
Zásobníky
11
Strana
1
Zásobník 1
strana 3-19
2
Zásobník 2
strana 3-19
3
Zásobník 3
strana 3-22
4
Zásobník 4
strana 3-22
5
Univerzální zásobník
strana 3-27
6
Zásobník 5
strana 3-26
7
Zásobník 5
strana 3-19
8
Zásobník 6
strana 3-19
9
Zásobník 7
strana 3-19
10
Zásobník 5
strana 3-19
11
Zásobník 6
strana 3-22
12
Zásobník 7
strana 3-22
Poznámka
Počet listů, které lze vložit do zásobníku, se liší podle vašeho regionu a podle typu papíru.
Pro kvalitnější barevné kopie použijte speciální barevný papír.
Nepoužívejte papír do inkoustových tiskáren ani papír se speciálním povrchem. (Takový papír se může
v tiskárně vzpříčit nebo způsobit jiné problémy.)
3-17
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Před vložením papíru
Po otevření nového balíku papíru nejprve rychlým prolistováním oddělte jednotlivé listy, a teprve potom je vložte podle
následujícího postupu.
1 Ohněte celou sadu listů tak, aby se její střední část rozšířila.
2 Uchopte papír na obou koncích a roztáhněte jej, aby se rozšířil celý stoh papíru.
3 Zvedejte střídavě pravou a levou ruku tak, aby se vytvořila mezera a mezi jednotlivé papíry
vnikl vzduch.
4 Nakonec zarovnejte balík na rovném plochém stole.
Je-li papír zvlněný nebo přeložený, před vložením jej narovnejte. Zvlněný nebo přeložený
papír se může vzpříčit.
DŮLEŽITÉ
Pokud provádíte kopírování na použitý papír (papír, který již byl použit k tisku),
nepoužívejte papíry, které jsou sešité nebo spojené sponkou. To by mohlo poškodit
zařízení nebo způsobit nízkou kvalitu obrazu.
Poznámka
Pozor, některé typy papírů mají tendenci se kroutit a mohou se vzpříčit ve výstupní jednotce
papíru.
Pokud používáte zvláštní papír, jako například hlavičkový, děrovaný nebo papír s
předtištěným vzorem, například s logem nebo názvem společnosti, viz Papír na straně 7-4.
Jelikož vlhkost může způsobovat potíže, nevystavujte otevřené balíky papíru vysokým
teplotám ani vysoké vlhkosti
Po naplnění zásobníků nebo univerzálního zásobníku uzavřete zbývající papír do
skladovacího sáčku.
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho
vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího sáčku.
3-18
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Vkládání do zásobníků
Zásobník 1, Zásobník 2, Zásobník 5 (PF-780), Zásobník 6 (PF-730) a Zásobník 7 (PF-730)
Do každého zásobníku lze vložit běžný, recyklovaný nebo barevný papír.
Zásobníky pojmou až 500 listů běžného papíru (80 g/m2) (nebo až 550 listů běžného papíru 64 g/m2).
Podporovány jsou tyto formáty papíru: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, Ledger, Legal, Oficio II,
12 x 18", Letter, Letter-R, Statement-R, 8K, 16K, 16K-R, a 216 x 340 mm, Vlastní (140 x 182 mm - 304 x 457 mm).
DŮLEŽITÉ
Používáte-li jiné typy médií než běžný papír (například recyklovaný nebo barevný papír), vždy zadejte
nastavení typu média a gramáže papíru.
Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky (strana 3-31)
Viz Anglický návod k obsluze.
Do zásobníků lze vložit papír s gramáží od 60 do 256 g/m2. Používáte-li papír o gramáži 106 g/m 2 a více,
nastavte typ média na Silný a nastavte váhu papíru, který používáte.
Nevkládejte do zásobníků silný papír o gramáži větší než 256 g/m2. Pro papír o gramáži větší než 256 g/m2
použijte univerzální zásobník.
Chcete-li použít papír formátu od 330 × 210 mm do 356 × 220 mm, kontaktujte servisního technika.
1
Vytahujte zásobník směrem k sobě, dokud se nezastaví.
Poznámka
Nevytahujte současně více než jeden zásobník.
2
Nastavte velikost zásobníku.
1 Stiskněte dolní konce vodítka délky papíru a posuňte vodítko tak, aby odpovídalo délce
papíru.
Formáty papíru jsou vyznačeny na zásobníku.
3-19
Příprava před použitím > Vkládání papíru
2 Stisknutím zámku (vodítek šířky papíru) zámek uvolněte. Uchopte zarážku pro šířku papíru
a nastavte vodítka šířky papíru tak, aby odpovídala šířce papíru.
Příklad: Pro A4
3
Vložte papír.
1 Zarovnejte papír těsně k pravé straně zásobníku.
DŮLEŽITÉ
• Pokud vložíte papír a neupravíte vodítka délky a šířky papíru, papír se může zkroutit
a zaseknout.
• Papír vložte tiskovou stranou nahoru.
• Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve profoukněte a teprve pak jej vložte do
univerzálního zásobníku. (Viz část Před vložením papíru na straně 3-18.)
• Před vložením papíru zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo
přeložený papír může způsobit vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek
dole).
2 Ujistěte se, že se vodítka délky a šířky papíru plně dotýkají papíru. Pokud se vytvořila
mezera, nastavte vodítko šířky nebo délky papíru znovu.
3-20
Příprava před použitím > Vkládání papíru
3 Stisknutím zámku (vodítek šířky papíru) zámek uzamkněte.
4
Opatrně zasuňte zásobník zpět.
Poznámka
• Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho
vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího sáčku.
• Vyberte typ média (běžný, recyklovaný papír atd.) vloženého do zásobníku.
Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky (strana 3-31)
3-21
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Zásobník 3, Zásobník 4, Zásobník 6 (PF-740), a Zásobník 7 (PF-740)
Do každého zásobníku lze vložit běžný, recyklovaný nebo barevný papír.
Zásobníky pojmou až 1500 listů běžného papíru (80 g/m2)
(nebo až 1750 listů běžného papíru 64 g/m2).
Podporovány jsou tyto formáty papíru: A4, B5 a Letter.
DŮLEŽITÉ
Používáte-li jiné typy médií než běžný papír (například recyklovaný nebo barevný papír), vždy zadejte
nastavení typu média a gramáže papíru.
Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky (strana 3-31)
Viz Anglický návod k obsluze.
Do zásobníků lze vložit papír s gramáží do 256 g/m2. Používáte-li papír o gramáži 106 g/m 2 a více, nastavte
typ média na Silný a nastavte váhu papíru, který používáte.
Nevkládejte do zásobníků silný papír o gramáži větší než 256 g/m2. Pro papír o gramáži větší než 256 g/m2
použijte univerzální zásobník.
1
Vytahujte zásobník směrem k sobě, dokud se nezastaví.
2
Nastavte velikost zásobníku.
1 Otočte úchytkou vodítka formátu papíru (A) a vyjměte ji. Vytáhněte úchytku vodítka formátu
papíru (A) nahoru a ven.
2
Úchytka
1
3
Vodítko velikosti papíru (A)
3-22
Příprava před použitím > Vkládání papíru
2 Zasuňte vodítko formátu papíru (A) do slotu (na spodku zásobníku) odpovídajícího formátu
papíru, který se bude používat.
2
3
1
Zkontrolujte, zda vršek vodítka formátu papíru (A) odpovídá formátu papíru, který se bude používat,
zasuňte úchytku a otočením ji zajistěte.
Zkuste jemně pohnout vodítkem formátu papíru (A), abyste zkontrolovali, že je upevněno.
3 Stlačte spodek zásobníku až dolů a držte jej; stisknutím uvolněte háček na boku vodítka
formátu papíru (B) a vytáhněte vodítko formátu papíru (B) ven.
1
2
3
1
Vodítko formátu
papíru (B)
4 Seřiďte polohu vodítka formátu papíru (B) podle formátu papíru.
A4
Zasuňte vodítko formátu papíru (B) do slotu označeného A4 (na spodku zásobníku) a zajistěte
háček (tak, aby „zacvaknul“).
Zkuste jemně pohnout vodítkem formátu papíru (B), abyste zkontrolovali, že je upevněno.
CLICK!
2
1
3-23
Příprava před použitím > Vkládání papíru
B5
Podle obrázku otevřete vodítko formátu papíru (B), zasuňte jej do slotu označeného B5 (na
spodku zásobníku) a zajistěte háček (tak, aby „zacvaknul“).
Zkuste jemně pohnout vodítkem formátu papíru (B), abyste zkontrolovali, že je upevněno.
3
CLICK!
2
1
Letter
Vodítko formátu papíru (B) není připevněno.
Stlačte spodek zásobníku až dolů a držte jej; stisknutím uvolněte háček na boku vodítka
formátu papíru (C) a vytáhněte vodítko formátu papíru (C) ven.
2
1
3
Vodítko
formátu
papíru (C)
3
Vložte papír.
3-24
Příprava před použitím > Vkládání papíru
DŮLEŽITÉ
• Papír vložte tiskovou stranou nahoru.
• Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve profoukněte a teprve pak jej vložte do
univerzálního zásobníku.
Před vložením papíru (strana 3-18)
• Před vložením papíru zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo
přeložený papír může způsobit vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek
dole).
4
Opatrně zasuňte zásobník zpět.
Poznámka
• Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho
vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího sáčku.
• Vyberte typ média (běžný, recyklovaný papír atd.) vloženého do zásobníku.
Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky (strana 3-31)
3-25
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Postranní podavač (3000 listů) (doplňkové příslušenství)
Postranní podavač pojme až 3000 listů běžného papíru (80 g/m2).
Podporovány jsou tyto formáty papíru: A4, B5 a Letter.
Vytáhněte zásobník směrem k sobě až nadoraz a vložte do něj papír. Po vložení papíru opatrně zasuňte zásobník zpět.
Poznámka
Jako výchozí formát papíru je nastaven formát A4. Pokud potřebujete změnit formát papíru na B5 nebo Letter, obraťte
se na zástupce servisu.
DŮLEŽITÉ
• Papír vkládejte tak, aby tisková strana byla vždy dole.
• Před vložením papíru zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo přeložený papír může
způsobit vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek výše).
3-26
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
Do univerzálního zásobníku lze vložit až 150 listů běžného papíru formátu A4 nebo menšího (80 g/m2) (nebo až 165
listů běžného papíru o gramáži 64 g/m2) nebo až 50 listů běžného papíru (80 g/m2) (nebo až 55 listů běžného papíru
o gramáži 64 g/m2) formátu většího než A4.
Do univerzálního zásobníku lze vkládat papír formátu v rozsahu A3 až A6-R a Hagaki a v rozsahu Ledger až StatementR, 12 x 18", 8K, 16K a 16K-R. Chcete-li tisknout na jakýkoli speciální papír, použijte univerzální zásobník.
DŮLEŽITÉ
Používáte-li jiné typy médií než běžný papír (například recyklovaný nebo barevný papír), vždy zadejte
nastavení typu média a gramáže papíru.
Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník (Nastavení univerzálního zásobníku) (strana 3-34)
Viz Anglický návod k obsluze.
Používáte-li papír o gramáži 106 g/m 2 a více, nastavte typ média na Silný a nastavte váhu papíru, který
používáte.
Kapacita univerzálního zásobníku je následující:
•
Běžný papír A4 nebo menší (80 g/m2), recyklovaný nebo barevný papír: 150 listů (64 g/m2, běžný papír 165 listů)
•
B4 nebo větší obyčejný papír (80 g/m2), recyklovaný nebo barevný papír: 50 listů (64 g/m2, běžný papír 55 listů)
•
Papír Hagaki: 30 listů
•
Folie pro zpětný projektor: 10 listů
•
Obálka DL, Obálka C4, Obálka C5, Obálka #10 (Commercial #10), Obálka #9 (Commercial #9),
Obálka #6 (Commercial #6), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 listů
•
Bannerový papír: 470,1 mm do max. 1220,0 mm: 1 list (ruční podávání), 10 listů (pokud je připojen volitelný zásobník
na bannerový papír)
Poznámka
Vkládáte-li vlastní formát papíru, zadejte formát papíru podle návodu v části Výběr formátu papíru a typu média pro
univerzální zásobník (Nastavení univerzálního zásobníku) na straně 3-34.
Chcete-li použít zvláštní papír, jako je silný papír nebo fólie, vyberte typ média podle návodu v části Výběr formátu
papíru a typu média pro univerzální zásobník (Nastavení univerzálního zásobníku) na straně 3-34.
1
Otevřete univerzální zásobník.
Vkládáte-li papír formátu 12×18" nebo v rozsahu A3 až B4 nebo Ledger až Legal, vytahujte
podpěrnou část univerzálního zásobníku, dokud nebude plně viditelná značka "∆".
3-27
Příprava před použitím > Vkládání papíru
2
Nastavte velikost univerzálního zásobníku.
3
Vložte papír.
Vložte papír do zásobníku podle vodítek šířky papíru až k zarážce.
Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve profoukněte a teprve pak jej vložte do
univerzálního zásobníku.
Před vložením papíru (strana 3-18)
DŮLEŽITÉ
• Papír vkládejte tak, aby tisková strana byla vždy dole.
• Zvlněný papír je třeba před vložením narovnat.
• Narovnejte horní okraj, je-li zvlněn.
• Před vložením papíru do univerzálního zásobníku zkontrolujte, že v zásobníku
nezbývá žádný papír z předchozího tisku. Zbývá-li v univerzálním zásobníku málo
papíru a chcete přidat další, vyjměte nejprve zbývající papíry ze zásobníku, přidejte
nový papír a potom teprve vložte papír zpět do zásobníku.
• Je-li mezi papírem a vodítky šířky papíru mezera, upravte vodítka podle rozměru
papíru; zabráníte tak podávání papíru našikmo a vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek
výše).
3-28
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Vkládáte-li do univerzálního zásobníku obálku nebo tvrdý papír
Papír vložte tiskovou stranou dolů. Pro postup při tisku viz Printing System Driver User Guide.
Příklad: Tisknete-li adresu.
Zavřete klopu.
Odpovědní
Tvrdý papír
lístek (Oufuku
(Hagaki)
hagaki)
Obálky na
výšku
Obálky na
šířku
Otevřete klopu.
DŮLEŽITÉ
• Použijte rozložený odpovědní lístek (Oufuku hagaki).
• Vkládání obálek (orientace a poloha) se bude lišit podle typu obálky. Dávejte pozor, abyste ji vložili správně,
jinak může tisk probíhat ve špatném směru nebo na špatnou stranu.
Poznámka
Vkládáte-li obálku do univerzálního zásobníku, vyberte typ obálky podle návodu v části Výběr formátu papíru a typu
média pro univerzální zásobník (Nastavení univerzálního zásobníku) na straně 3-34.
3-29
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Vkládáte-li do univerzálního zásobníku papír s rozlišovači
1
Připravte papír.
Seřaďte stránky tak, aby první strana byla vzadu.
1
2
3
1
2
3
2
Orientujte papíry ve stejném směru.
Při vkládání umístěte papír stranou, na kterou chcete tisknout, dolů. Musí být orientovaný tak,
že štítky jsou na straně vzdálenější od zařízení.
123
1 2 3
1
1
2
3
2
3
1
2
3
1
2
3
1 2 3
1
3
2
1 2 3
3
1
2
3
Vložte papír.
Vložte papír do zásobníku.
1
3
12
3
12
1
2
3
Pro postup při tisku viz Printing System Driver User Guide.
Vložte papír potisknutou stranou dolů a se štítkem na vzdálené straně od zařízení.
Položka
Popis
Formát papíru
A4/Letter
Gramáž papíru:
136 až 256 g/m2
Počet štítků
1 až 15
Délka štítků
30 mm nebo méně
3-30
2
3
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Výběr formátu papíru a typu média
Výchozí nastavení formátu papíru pro zásobníky 1 až 4, univerzální zásobník a doplňkový podavač papíru (zásobníky 5
až 7) je "Automaticky" a výchozí nastavení typu média je "Běžný".
Chcete-li změnit typ papíru použitého v zásobnících, zadejte formát papíru a nastavení typu média. (Viz část Výběr
formátu papíru a typu média pro zásobníky na straně 3-31.) Chcete-li změnit typ papíru použitého v univerzálním
zásobníku, zadejte formát papíru. (Viz část Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník (Nastavení
univerzálního zásobníku) na straně 3-34.)
Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky
Pokud budete používat fixní velikost papíru, nastavte velikost papíru.
Položka výběru
Formát papíru
Volitelný formát/typ
Auto
Formát papíru je rozpoznán a vybrán automaticky.
Hodnoty: Metry, palce
Standardní Formáty
1*1
Dostupné volby jsou následující:
Hodnoty:
Modely s velikostmi v metrických jednotkách: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R,
Folio, 216 x 340 mm
Modely s velikostmi v palcích: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, 12 x 18",
Oficio II
Standardní formáty
2*1
Vyberte ze standardních formátů jiných než Standardní formáty 1.
Hodnoty:
Modely s velikostmi v metrických jednotkách: Ledger, Letter, Letter-R, Legal,
Statement, 12 x 18", Oficio II, 8K, 16K, 16K-R
Modely s velikostmi v palcích: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Folio, 216x340 mm,
8K, 16K, 16K-R
Zadání formátu*2
Zadejte formát neuvedený mezi standardními formáty.
Hodnoty:
Metry
X: 182 až 457 mm (v krocích po 1 mm),
Y: 140 až 304 mm (v krocích po 1 mm),
Palce
X: 7,17 až 18,00" (v krocích po 0,01")
Y: 5,51 až 12,00" (v krocích po 0,01")
Typ média
Vyberte typ média.
Hodnoty: Běžný (60 - 105 g/m2), Hrubý, Pauzák (60 - 105 g/m2), Recyklovaný,
S předtiskem*3, Lepený*3, Barevně, S perforací*3, Hlavičkový*4,
Silný (106g/m2 nebo více)*4, Vrstvený papír*5, Vysoká kvalita, Vlastní 1 - 8*4
*1 Pokud používáte zásobníky 3 a 4 a volitelné zásobníky 6 a 7 (PF-740) , lze nastavit pouze formát A4, Letter nebo B5.
*2 Lze nastavit, pokud je vybraný zásobník 1 nebo zásobník 2.
*3 Chcete-li tisknout na papír s předtiskem nebo s perforací nebo na hlavičkový papír, nahlédněte do příručky Anglický návod
k obsluze.
*4 Chcete-li změnit typ média na jiný než Běžný, nahlédněte do příručky Anglický návod k obsluze. Je-li vybráno některé z níže
uvedených nastavení gramáže papíru, nelze nastavit média uvedená u těchto nastavení.
Hrubý: "Těžký 5"
S předtiskem: "Těžký 5"
Hlavičkový "Těžký 5"
Silný: "Těžký 5"
Vlastní 1 až 8: "Těžký 5" nebo "Extra těžký"
*5 Lze nastavit, pokud je vybrán zásobník 5 (PF-780).
3-31
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Poznámka
Je-li instalována volitelná souprava pro fax, jsou pro tisk přijatých faxů k dispozici následující typy média:
Běžný, Recyklovaný, Lepený, Pauzák, Barevný, Silný, Vysoce Kvalitní, Hrubý a Vlastní formát 1 až 8
Nastavte formát papíru pro kazetu určenou pro příjem faxů následovně:
Modely s velikostmi v palcích:
Stiskněte tlačítko [Auto] a pak [Palce].
Modely s velikostmi v metrických jednotkách: Stiskněte tlačítko [Auto] a pak [Metricky].
Pokud dojde ke změně výše uvedeného nastavení, nebude možné tisknout faxy.
1
Zobrazte obrazovky.
1 Stiskněte tlačítko [System Menu].
2 Stiskněte [Nastavení kazety/víceúčelového zásobníku].
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
1 V okně "Nastavení kazety/víceúčelového zásobníku" vyberte jednu z možností [Zásobník
1] až [Zásobník 7] a stiskněte tlačítko [Další]. Poté stiskněte možnost [Změnit] v okně
"Velikost papíru".
2 Chcete-li zjišťovat formát papíru automaticky, stiskněte tlačítko [Auto] a vyberte jednotku
stisknutím tlačítka [Metricky] nebo [Palce].
Chcete-li vybrat formát papíru, stiskněte tlačítko [Standardní Formáty 1] nebo [Standardní Formáty 2].
Nastavení kazety/víceúelového zásobníku - Formát papíru
Nastavte formát papíru v zásobníku.
1
Auto
A3
A4
A4
A5
Standardní
Formáty 1
B4
B5
B5
216x340mm
Standardní
Formáty 2
Zad. formátu
2
Zrušit
OK
Pokud je vybrán zásobník 1 nebo 2, lze nastavit i formáty, které nejsou zobrazeny mezi standardními
formáty.
Vyberte[Zad. formátu], a stisknutím [+] nebo [-] zadejte rozměry "X" (horizontálně) a "Y" (vertikálně).
Stisknutím [Tlačítka #] můžete používat číselná tlačítka.
Nastavení kazety/víceúelového zásobníku - Formát papíru
Nastavte formát papíru v zásobníku.
1
Auto
Standardní
Formáty 1
X(182 - 457)
Y(140 - 304)
mm
Standardní
Formáty 2
mm
Zad. formátu
Tlaítka #
Tlaítka #
2
Zrušit
3-32
OK
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Poznámka
[Zásobník 5] až [Zásobník 7] se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován doplňkový
boční podavač papíru.
3 Stiskněte tlačítko [OK].
Znovu se objeví předchozí obrazovka.
4 Stiskněte tlačítko [Změnit] v okně "Typ média" a stiskněte [OK].
Nastavení kazety/víceúelového zásobníku - Typ média
Vyberte typ papíru v zásobníku 1.
1
Bžný
Hrubý
Recyklovaný
S pedtiskem
S perforací
Hlavikový
Pauzák
Lepený
Vlastní 1
Vlastní 2
Vlastní 3
Vlastní 6
Vlastní 7
Vlastní 8
Barva
Silný
Vys. kvalita
Vlastní 4
Vlastní 5
2
Zrušit
3-33
OK
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník (Nastavení univerzálního
zásobníku)
Chcete-li nastavit typ papíru použitého v univerzálním zásobníku, zadejte formát papíru. Pokud používáte jiný než běžný
papír, zadejte typ média.
Položka
Formát papíru
Popis
Auto
Formát papíru je rozpoznán a vybrán automaticky.
Hodnoty: Metry, palce
Standardní formáty 1
Dostupné volby jsou následující:
Hodnoty:
Modely s velikostmi v metrických jednotkách: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5,
B5-R, B6-R, Folio, 216 x 340 mm
Modely s velikostmi v palcích: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement,
Executive, 12x18", Oficio II
Standardní formáty 2
Vyberte ze standardních formátů*1, které nejsou zahrnuty mezi Standardními
formáty 1.
Hodnoty:
Modely s velikostmi v metrických jednotkách: Ledger, Letter, Letter-R, Legal,
Statement, Executive, 12 x 18", Oficio II,8K, 16K, 16K-R
Modely s velikostmi v palcích: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R, B6-R,
Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 x 340 mm
Jiné
Můžete vybírat ze speciálních standardních formátů a vlastních formátů.
Hodnoty: ISO B5, Obálka #10, Obálka #9, Obálka #6, Obálka Monarch, Obálka DL,
Obálka C5, Obálka C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2
Zadání formátu
Zadejte formát neuvedený mezi standardními formáty.
Hodnota
Metry
X: 148 až 457 mm (v krocích po 1 mm)
Y: 98 až 304 mm (v krocích po 1 mm),
Palce
X: 5,83 až 18,00" (v krocích po 0,01")
Y: 3,86 až 12,00" (v krocích po 0,01")
Typ média
Vyberte typ média.
Hodnoty: Běžný (60 - 105 g/m2), Hrubý, Průh. Fólie, Pauzák (60 - 105 g/m2),
Etikety, Recyklovaný, S předtiskem*2, Lepený, Tvrdý papír, Barva, S perforací*2,
Hlavičkový*2, Obálka, Silný (106 g/m2 nebo více), Vrstvený, Vysoká kvalita,
Rozlišovače*3, Vlastní 1-8
*1 Chcete-li změnit typ média na jiný než "Běžný", nahlédněte do příručky Anglický návod k obsluze.
*2 Chcete-li tisknout na papír s předtiskem nebo s perforací nebo na hlavičkový papír, nahlédněte do příručky Anglický návod k obsluze.
*3 Pokud tisknete pomocí ovladače tiskárny, můžete na štítky zadat text. Podrobnosti viz Printing System Driver User Guide.
Poznámka
Je-li instalována volitelná souprava pro fax, jsou pro tisk přijatých faxů k dispozici následující typy média:
Běžný, Etikety, Recyklovaný, Lepený, Pauzák, Barva, Vrstvený, Tvrdý papír, Obálka, Silný, Vys. kvalita, Hrubý
a Vlastní 1 až 8
1
Zobrazte obrazovky.
1 Stiskněte tlačítko [System Menu].
3-34
Příprava před použitím > Vkládání papíru
2 Stiskněte [Nastavení kazety/víceúčelového zásobníku], [Další] v "Nastavení víceúčelového
zásobníku", a potom [Změnit] v okně "Velikost papíru".
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
1 Chcete-li zjišťovat formát papíru automaticky, stiskněte tlačítko [Auto] a vyberte jednotku
stisknutím tlačítka [Metricky] nebo [Palce].
Nastavení kazety/víceúelového zásobníku - Formát papíru
Nastavte formát papíru v univerzálním zásobníku.
Auto
A3
A4
A4
A5
Standardní
Formáty 1
A6
B4
B5
B5
Standardní
Formáty 2
B6
216x340mm
Jiné
Zad. formátu
Zrušit
OK
Chcete-li vybrat formát papíru, stiskněte tlačítko [Standardní Formáty 1], [Standardní Formáty 2],
[Jiné] nebo [Zad. formátu] a vyberte formát papíru.
Nastavení kazety/víceúelového zásobníku - Formát papíru
Nastavte formát papíru v univerzálním zásobníku.
2
Auto
X(148 - 457)
Standardní
Formáty 1
297
Standardní
Formáty 2
1
Y(98 - 304)
mm
210
mm
Jiné
Tlaítka #
Tlaítka #
3
Zad. formátu
Zrušit
OK
Pokud vyberete [Zad. formátu], stisknutím [+] nebo [-] můžete zadat rozměry "X" (horizontálně) a "Y"
(vertikálně). Stisknutím [Tlačítka #] můžete používat číselná tlačítka.
2 Stiskněte tlačítko [OK].
Znovu se objeví předchozí obrazovka.
3 Stiskněte tlačítko [Změnit] v okně "Typ média" a stiskněte [OK].
Nastavení kazety/víceúelového zásobníku - Typ média
Vyberte typ papíru v univerzálním zásobníku.
1
Bžný
Pr
h. Fólie
Hrubý
Pauzák
Etikety
Recyklovaný
S pedtiskem
Lepený
Tvrdý papír
Barva
S perforací
Hlavikový
Obálka
Silný
Vrstvený
Vys. kvalita
Rozlišovae
Vlastní 1
Vlastní 2
Vlastní 3
Vlastní 4
Vlastní 5
Vlastní 6
Vlastní 7
Vlastní 8
Zrušit
3-35
2
OK
Příprava před použitím > Vkládání papíru
3-36
4
Zacházení se
zařízením
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Vkládání originálů .............................................................................................................................................. 4-2
Pokládání originálů na kontaktní sklo ...................................................................................................... 4-2
Vkládání originálů do podavače originálů ................................................................................................ 4-3
Kontrola sériového čísla zařízení ....................................................................................................................... 4-5
Program ............................................................................................................................................................. 4-6
Registrace programů ............................................................................................................................... 4-8
Vyvolávání programů ............................................................................................................................... 4-8
Úpravy a odstraňování programů .......................................................................................................... 4-10
Registrace zkratek (Nastavení kopírování, odesílání a schránky dokumentů) ................................................. 4-11
Přidání zkratky ........................................................................................................................................ 4-11
Úpravy a odstraňování zkratek .............................................................................................................. 4-12
Používání internetového prohlížeče ................................................................................................................. 4-13
Spuštění a vypnutí prohlížeče ................................................................................................................ 4-13
Používání okna prohlížeče .................................................................................................................... 4-14
Zrušení úloh ..................................................................................................................................................... 4-15
Zrušení úloh ........................................................................................................................................... 4-15
Rušení tisku z počítače .......................................................................................................................... 4-16
Kopírování ........................................................................................................................................................ 4-17
Základní obsluha ................................................................................................................................... 4-17
Rezervovat další .................................................................................................................................... 4-19
Kopírování s přerušením ....................................................................................................................... 4-20
Odesílání .......................................................................................................................................................... 4-21
Základní obsluha ................................................................................................................................... 4-22
Určení cíle .............................................................................................................................................. 4-24
Kontrola a upravování cílů ..................................................................................................................... 4-32
Obrazovka pro potvrzení cílů ................................................................................................................. 4-33
Odesílání na různé typy cílů (Odeslat na více cílů) ............................................................................... 4-34
Jak používat funkce faxu ................................................................................................................................. 4-35
Co je schránka dokumentů? ............................................................................................................................ 4-36
Základní obsluha schránky dokumentů ................................................................................................. 4-37
4-1
Zacházení se zařízením > Vkládání originálů
Vkládání originálů
Pokládání originálů na kontaktní sklo
Na kontaktní sklo můžete kromě obyčejných originálů ve formě listů papíru pokládat také knihy a časopisy.
Zarovnejte originál k
destičkám
označujícím velikost
originálu; jako
referenční bod
použijte levý zadní
roh.
Vložte originál
skenovanou
stranou dolů.
Poznámka
Podrobné informace o orientaci originálu najdete v Anglickém návodu k obsluze.
UPOZORNĚNÍ
Podavač originálů nenechávejte otevřený, mohlo by dojít k úrazu.
DŮLEŽITÉ
Při zavírání netlačte silou na kontaktní sklo. Nadměrný tlak může způsobit prasknutí skla.
Vkládáte-li do zařízení knihu nebo časopis, provádějte to s podavačem originálů v otevřené poloze.
4-2
Zacházení se zařízením > Vkládání originálů
Vkládání originálů do podavače originálů
Volitelný podavač originálů slouží k automatickému skenování vícestránkových originálů po jednotlivých stránkách.
Umožňuje skenovat obě strany oboustranných originálů.
Originály podporované podavačem originálů
Podavač originálů podporuje následující typy originálů.
Podrobnosti
Podavač originálů
Hmotnost
35 až 220 g/m2 (oboustranný tisk: 50 až 220 g/m2)
Formáty menší než B6-R mají 50 až 105 g/m2 (jednostranný/oboustranný tisk)
Formáty
Maximum A3 až Minimum A6-R
Maximum Ledger až Minimum Statement-R
Počet listů
Běžný papír (80 g/m2), barevný papír, recyklovaný papír, vysoce kvalitní papír:
175 listů (smíšené originály: 30 listů)
Silný papír (157 g/m2): 89 listů
Silný papír (120 g/m2): 116 listů
Umělecký papír: 1 list
Originály nepodporované podavačem originálů
V podavači originálů nepoužívejte následující typy originálů.
•
Měkké originály, například vinylové fólie
•
Průhledné materiály, například fólie pro zpětné projektory
•
Uhlový papír
•
Originály s velmi kluzkým povrchem
•
Originály s lepicí páskou nebo lepidlem
•
Vlhké originály
•
Originály s korekční tekutinou, která nezaschla
•
Nepravidelně tvarované originály (jiné než pravoúhlé)
•
Originály s vystřiženými částmi
•
Zmačkaný papír
•
Originály s ohyby (před vložením všechny ohyby vyrovnejte, jinak může dojít ke vzpříčení originálů).
•
Originály spojené sponkami či sešité (před vložením odstraňte sponky či svorky a vyrovnejte zvlnění, zmačkání
a ohyby, jinak může dojít ke vzpříčení originálů).
Způsob vkládání originálů
DŮLEŽITÉ
• Před vložením originálů ověřte, že na stolku pro výstup originálů nezůstaly žádné dokumenty. Originály
ponechané na stolku pro výstup originálů mohou způsobit vzpříčení nových originálů.
• Nezasahujte do horního krytu podavače originálů, například neprovádějte zarovnávání originálů na horním
krytu. Můžete tak způsobit chybu při zpracování dokumentu.
4-3
Zacházení se zařízením > Vkládání originálů
1
Upravte vodítka šířky originálu.
2
Vložte originály.
Indikátor umístění
originálu
Umístěte skenovanou stranu (nebo přední stranu u oboustranných originálů) lícem nahoru.
Zasuňte přední hranu do podavače originálu tak daleko, jak to bude možné. Pokud je originál
vložen správně, rozsvítí se kontrolka "originál vložen".
Poznámka
Podrobné informace o orientaci originálu najdete v Anglickém návodu k obsluze.
DŮLEŽITÉ
Ověřte, zda jsou vodítka šířky originálu přesně nastavena podle dokumentu. Je-li
mezi papírem a vodítky mezera, nastavte vodítka šířky originálu znovu. Mezera může
způsobit vzpříčení originálu.
Ujistěte se, že vložené originály nepřesahují uvedenou maximální úroveň. Při
překročení maximální úrovně může dojít ke vzpříčení originálů.
Originály s děrováním nebo perforovanými linkami by měly být umístěny tak, aby
byly dírky či perforace skenovány jako poslední (nikoli jako první).
4-4
Zacházení se zařízením > Kontrola sériového čísla zařízení
Kontrola sériového čísla zařízení
Sériové číslo zařízení je vytištěno na místě znázorněném na obrázku.
7505ci
Poznámka
Sériové číslo zařízení budete potřebovat při kontaktování svého servisního zástupce. Před kontaktováním servisního
zástupce si prosím toto číslo zjistěte.
4-5
Zacházení se zařízením > Program
Program
Zaregistrujete-li posloupnost často používaných funkcí jako jednoduchý program, můžete tyto funkce jednoduše vyvolat
stisknutím čísla programu. Programy také můžete pojmenovat, abyste je při vyvolávání lépe rozpoznali.
Níže uvedené programy jsou v zařízení přednastaveny. Registrované programy lze přeregistrovat pro snadnější
používání ve vašem prostředí.
Číslo
Název programu
Popis
Výchozí registrace
01
ID Card Copy (Kopie dokladu)
Použijte, pokud chcete kopírovat
řidičský průkaz nebo kartičku
zdravotní pojišťovny.
Pokud naskenujete přední i zadní
stranu karty, budou obě strany
spojeny a okopírovány na jednu
stranu.
Kopírovací funkce
Barva: Black & White
Kombinovat: [2 v 1]
Průběžné skenování: [Zapnuto]
Formát originálu: A5-R
Výběr papíru: Zásobník 1
Lupa: Automatická lupa
02
Eco Copy (Ekologická kopie)
Použijte, pokud chcete při tisku
šetřit toner.
Barva tisku se změní na černobílou
s menší ostrostí, aby došlo ke
změnšení spotřeby toneru.
Kopírovací funkce
Barva: Black & White
EcoPrint: [Zapnuto] (Úroveň [5])
03
Newspaper Copy (Kopie noviny)
Použijte, pokud chcete okopírovat
novinový článek nebo jiný typ
originálu na novinovém papíře.
Přizpůsobí kvalitu obrazu tak, aby
barva novinového papíru ani text z
druhé strany nebyly vidět na kopii.
Kopírovací funkce
Barva: Black & White
Zabránit prosvítání: [Zapnuto]
Upravit sytost pozadí: [Auto]
04
Technical Drawing Copy
(Kopie technického nákresu)
Použijte, pokud chcete okopírovat
nákres, který obsahuje tvary
nakreslené pomocí linek, nebo
obrázky. Použijte také, pokud
chcete okopírovat barevné linky
černobíle.
Kopírovací funkce
Barva: Black & White
Původní obraz: [Text]
Ostrost (Vše): [+3]
Upravit sytost pozadí: [Auto]
05
Confidential Stamp (Razítko Důvěrné)
Použijte, pokud chcete, aby se
uprostřed dokumentu zobrazil
průhledný nápis "Důvěrné".
Kopírovací funkce
Barva: Black & White
Zabránit prosvítání: [Zapnuto]
Razítko: Důvěrné
Velikost písma: střední
Barva písma: [Černé]
Pozice razítka: [Střed]
Vzor zobrazení: [Průhledné]
Confidentia
Confidential
4-6
Zacházení se zařízením > Program
Číslo
Název programu
Popis
Výchozí registrace
06
Highlighter Copy (Kopie zvýrazňovač)
Použijte, pokud chcete jasně
vytisknout barvu textu a linek
napsaných/zvýrazněných
zvýrazňovačem, které se jinak
těžko kopírují.
Kopírovací funkce
Barva: Full Color
Původní obraz: Text a foto
[Kniha/Časopis]
Zvýrazňovač: Zapnuto
07
Vivid Copy (Kopie v živých barvách)
Použijte, pokud chcete kopírovat
v živějších barvách.
Kopírovací funkce
Barva: Full Color
Původní obraz: Text a foto
[Kniha/Časopis]
Rychlý obraz: [Živý]
Poznámka
V programu lze zaregistrovat až 50 funkcí kombinujících kopírování a odesílání.
Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete funkce registrovat pouze tehdy, přihlásíte-li se
s oprávněním správce.
4-7
Zacházení se zařízením > Program
Registrace programů
Při registraci programu postupujte následovně.
Následující postup je příkladem registrace funkce kopírování.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Na obrazovce Domů, která se zobrazí, stiskněte tlačítko [Kopírovat].
Kopírovat
2 V režimu kopírování stiskněte záložku [Program].
2
Zaregistrujte program.
1 Stiskněte tlačítko [Přidat] a zadejte číslo programu (01 až 50).
Poznámka
Zvolíte-li číslo programu, které je již registrováno, můžete aktuálně registrované funkce
nahradit novou posloupností funkcí.
2 Stiskněte tlačítko [Další].
3 Zadejte nový program a stiskněte tlačítko [Uložit].
Tím program zaregistrujete.
Pokud chcete zaregistrovaný program zobrazit na obrazovce Domů, stiskněte na potvrzovací
obrazovce, která se objeví, tlačítko [Ano] a pokračujte ke kroku 2-4.
4 Určete místo, kde se má zobrazit ikona registrovaného programu.
5 Stiskněte tlačítko [Uložt.]
Vyvolávání programů
Při vyvolání zaregistrovaného programu postupujte následovně.
1
Vyvolejte program.
1 Na domovské obrazovce stiskněte [Program] nebo přímo tlačítko registrovaného
programu.
Dom
Admin
Odhlásit
Vyberte funkci.
Stav/
Zrušit úlohu
Kopírovat
Odeslat
Vlastní schránka
Schránka úlohy
Vyjímatelná
pam
Fax
Internetový
prohlíže
ID Card Copy
Informace o
zaízení
Dostupnost
Obrazovka
Jazyk
Systémová
nabídka
Nápovda
Program
Panel zpráv
Stisknutím tohoto tlačítka program vyvoláte. Pokud jste stiskli [Program], pokračujte krokem
1-2.
4-8
Zacházení se zařízením > Program
2 Stiskněte tlačítko označující program, který chcete vyvolat.
Stiskněte tlačítko [Quick No. Search] nebo [Č.] a zadejte přímo číslo programu (01 až 50), který
chcete vyvolat.
Vyvolání program
.
01 ID Card Copy
02 Eco Copy
03 Newspaper Copy
04 Technical Drawing
Copy
05 Confidential
Stamp
06 Send 2
07 FAX 1
08
09
10
11
12
13
14
15
.
Upravit
Poznámka
Nelze-li program vyvolat, je možné, že schránka dokumentů nebo doplněk pro podtisk
zadaný v programu byly odstraněny. Zkontrolujte schránku dokumentů.
2
Spusťte program.
Vložte originály a stiskněte tlačítko [Start].
Poznámka
Stisknutí tlačítka [Program] v určité funkci vyvolá program zaregistrovaný pro danou funkci.
Vyvolání program
.
.
01 ID Card Copy
02 Eco Copy
03 Newspaper Copy
04 Technical Drawing
Copy
05 Confidential
Stamp
06 Highlighter Copy
07 Vivid Copy
08 Send 1
09 FAX 1
Pidat
10
11
12
Upravit
13
14
15
Rychlé
nastavení
Orig./Papír /
Dokonování
Barva/
Kvalita obrazu
4-9
Rozvržení
/Úpravy
Pokroilé
nastavení
Program
Zacházení se zařízením > Program
Úpravy a odstraňování programů
Můžete změnit číslo nebo název programu, nebo program odstranit.
Při úpravě nebo odstraňování programu postupujte následovně.
Poznámka
Pokud chcete změnit nastavení zaregistrovaného programu, vyvolejte program,který chcete změnit, upravte jeho
nastavení, a poté podle Registrace programů na straně 4-8 znovu zaregistrujte změněný program.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Na obrazovce Domů stiskněte [Program].
Program
2 Stiskněte [Upravit].
2
Upravte program.
Chcete-li upravit program
1 Stisknutím příslušného tlačítka (příslušných tlačítek) zadejte číslo programu (01 až 50),
který chcete upravit.
2 Stiskněte [Upravit], a poté podle Registrace programů na straně 4-8 změňte číslo a název
programu.
3 Stiskněte tlačítko [Uložit].
4 V potvrzovacím okně stiskněte [Ano].
Odstranit
1 Stisknutím příslušného tlačítka (příslušných tlačítek) zadejte číslo programu (01 až 50),
který chcete vymazat.
2 Stiskněte [Odstranit].
3 V potvrzovacím okně stiskněte [Ano].
4-10
Zacházení se zařízením > Registrace zkratek (Nastavení kopírování, odesílání a schránky dokumentů)
Registrace zkratek
(Nastavení kopírování, odesílání a schránky
dokumentů)
Po zaregistrování zkratek na obrazovku Rychlé nastavení budete moci jednoduše vyvolávat často používané funkce. Lze
zaregistrovat také nastavení pro vybranou funkci. Název funkce propojený s registrovanou zkratkou lze podle potřeby
změnit. Můžete zaregistrovat až 6 zkratek pro funkce kopírování a odesílání a funkce nastavované pro schránku
dokumentů.
Přidání zkratky
Registrace zkratek se provádí na obrazovce nastavení každé funkce. Zkratky lze registrovat pro všechny funkce, na
jejichž obrazovce se zobrazuje tlačítko [Přidat zkratku].
Při registraci zkratky postupujte následovně.
1
Pro každou funkci zobrazte obrazovku nastavení, kterou chcete
zaregistrovat.
2
Zaregistrujte zkratky.
1 Vyberte nastavení, které chcete přidat.
2 Stiskněte [Přidat zkratku].
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Poet kopií
Stránka s poznámkami
Vypnuto
Rozvržení
Rozvržení A
Horní
Zleva doprava
Horní
Zprava doleva
Žádná
Rozvržení B
Ohraniení
Originál
Lupa
Papír
: A4
: 50%
: A4
Vlevo
Shora dol
Vpravo
Shora dol
Náhled
Pidat zkratku
Zrušit
Hor okr
nahoe
Originál
Orientace
OK
3 Zkratku zaregistrujete stisknutím tlačítek odpovídajících číslu zkratky (01 až 06).
Poznámka
Zvolíte-li číslo zkratky, které je již zaregistrováno, můžete aktuálně registrovanou zkratku
nahradit novou zkratkou.
4-11
Zacházení se zařízením > Registrace zkratek (Nastavení kopírování, odesílání a schránky dokumentů)
4 Zadejte název zkratky a stiskněte tlačítko [Uložit].
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat
Náhledobraz
Poet kopií
Str. s pozn.
Zkratka 2
Vložte originál.
Zkratka 3
Auto
1stranný
>>1stranný
Náhled
Náhled
Zkratka 4
Sytost
Zkratka 5
Vypnuto
Oboustranný
Orig./Papír /
Dokonování
Normální 0
Lupa
Papír
Výbr
Originál : A4
: --Originál
Lupa
: 100%
Lupa
: 100%
Papír
: --Papír
: A4
Rychlé
nastavení
100%
Vypnuto
Kombinovat
Barva/
Kvalita obrazu
Sešití/Perf
Rozvržení
/Úpravy
Pokroilé
nastavení
Zkratka 6
Program
Tím zkratku zaregistrujete.
Úpravy a odstraňování zkratek
Při změně čísla/názvu zkratky nebo při jejím odstranění postupujte podle níže uvedených kroků.
1
Na obrazovce nastavení funkce stiskněte v dolní části
obrazovky tlačítko [Přidat zkratku].
2
Upravte zkratku.
1 Stiskněte [Upravit].
2 Stiskněte tlačítko zkratky, kterou chcete upravit/odstranit.
Chcete-li upravit zkratku
3 Stiskněte [Změnit] u "Zkratka č." nebo "Název zkratky".
4 Změňte nastavení a stiskněte tlačítko [OK].
5 Stiskněte tlačítko [Uložit].
Odstranit
3 Stiskněte [Odstranit zkratku].
4 V potvrzovacím okně stiskněte [Ano].
4-12
Zacházení se zařízením > Používání internetového prohlížeče
Používání internetového prohlížeče
Pokud je zařízení připojeno k internetu, můžete pomocí dotykového panelu surfovat po Internetu.
Poznámka
Chcete-li používat internetový prohlížeč, musí být "Nastavení Internetového prohlížeče" nastaveno na možnost
[Zapnuto], viz Anglický návod k obsluze.
Spuštění a vypnutí prohlížeče
Při spouštění a vypínání internetového prohlížeče postupujte následovně.
Zobrazte obrazovku.
1 Na obrazovce Domů stiskněte [Internetový prohlížeč].
Internetový
prohlíže
Prohlížeč se spustí.
2 Použijte okno prohlížeče pro prohlížení webových stránek.
Informace o používání okna prohlížeče naleznete v části Používání okna prohlížeče na straně 4-14.
3 Pro vypnutí prohlížeče stiskněte [X] (Zavřít) a potom [Ano] v potvrzovacím okně.
Poznámka
Můžete nastavit možnosti jako např. způsob zobrazení okna internetového prohlížeče.
Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
4-13
Zacházení se zařízením > Používání internetového prohlížeče
Používání okna prohlížeče
Akce přístupné v okně internetového prohlížeče jsou ukázány níže.
Textové pole
Stisknutím textového pole zobrazíte klávesnici, která
vám umožní psát text.
Zavřít
Zavře internetový prohlížeč a vrátí se do okna
seznamu aplikací.
Titulní proužek
Zobrazí titulek stránky.
UTAX - Home
Posuvníky
Umožní vám se posouvat po stránce nahoru,
dolů, doleva a doprava pomocí [ ], [ ],
[ ] nebo [ ], nebo tím, že prstem pohnete
jednou z pohyblivých lišt.
Ikona bezpečnostního zámku
Zobrazí se, jestliže si prohlížíte chráněnou
stránku.
Enter URL
Search
Ukazatel načítání/postupu
Ukazuje stav načítání stránky. Načítá-li
prohlížeč webovou stránku, ukazatel se
změní na animovaný.
Menu
Menu
Zobrazí menu nastavení prohlížeče. Toto menu
můžete použít k nastavení zvětšení prohlížeče,
kódování textu a kontrole certifikátu serveru.
Zadat URL
Toto okno použijte pro zobrazení
požadované webové stránky
zadáním URL této stránky.
Domovská stránka
Zobrazí vaši nastavenou domovskou
stránku.
Vaši domovskou stránku můžete nastavit
v položce Browser Environment (viz
Anglický návod k obsluze).
Vyhledat (Prohledat Internet/Vyhledávání na stránce)
Zobrazí vyhledávací menu, kde můžete zvolit "Načtení na
stránce" nebo internetový vyhledávač.
Prohledat Internet: Vybraný vyhledávač použijte pro
vyhledávání se zadaným klíčovým slovem.
Načtení na stránce: Hledejte klíčové slovo na aktuálně
zobrazené stránce. Pokračovat v hledání
můžete stisknutím tlačítka [Hledat nahoru]
nebo [Hledat dolů].
Znovu načíst
Aktualizuje stránku.
Zpět/Kupředu
Zobrazí předchozí nebo
následující stránku.
Poznámka
Stiskem tlačítka [Reset] se spuštěným internetovým prohlížečem zavřete prohlížeč a vrátíte se do seznamu aplikací
bez zobrazení ukončovacího okna prohlížeče.
4-14
Zacházení se zařízením > Zrušení úloh
Zrušení úloh
Při rušení jakékoli běžící tiskové nebo odesílací úlohy postupujte v následujících krocích.
Zrušení úloh
Úlohu lze také zrušit stisknutím tlačítka [Stop].
Tiskové úlohy
1
Stiskněte tlačítko [Stop] při zobrazené obrazovce pro kopírování
nebo odesílání.
Zobrazí se obrazovka Zrušení úlohy. Aktuální tisková úloha je dočasně přerušena.
2
Chcete-li tisk zrušit, vyberte možnost [Zrušit] a poté stisknutím
tlačítka [Ano] potvrďte zrušení tisku.
Zrušit úlohu
Vyberte úlohu pro zrušení a stisknte [Zrušit]. [Zavít] pokrauje k dalším úlohám.
Název úlohy
as píjmu
000438
14:44
doc20070225144435
000439
14:45
doc20070225144511
eká se
000440
14:45
doc20070225144527
eká se
000441
14:46
doc20070225144633
eká se
Typ
Uživatelské jméno
1
Úloha .
Stav
eká se
1/2
2
Zrušit
Tiskové úlohy
Podrobnosti
Odesílané úlohy
Ukládané úlohy
Zavít
Odesílací úlohy
1
Stiskněte tlačítko [Stop] při zobrazené obrazovce pro
kopírování nebo odesílání.
Zobrazí se okno Zrušit úlohu.
Poznámka
Při stisknutí tlačítka [Stop] se nezastaví úloha, kterou jste již začali odesílat.
2
Chcete-li tisk zrušit, vyberte možnost [Zrušit] a poté stisknutím
tlačítka [Ano] potvrďte zrušení tisku.
Poznámka
Pokud je volba Rezerv. další (viz Anglický návod k obsluze) nastavena na [Vypnuto], zobrazí
se na dotykovém panelu obrazovka Kopírování. V takovém případě stisknutím tlačítka [Stop]
nebo [Zrušit] zrušíte právě probíhající tiskovou úlohu.
Poet kopií
Kopírování...
Úloha .:
000021
Název úlohy:
doc20081010101034
Nastavení skeneru
Uživatelské jméno: ----Nastavení tiskárny
Skenované stránky
Poet kopií
2
2/24
A4
A4
100%
2str.
2str.
Uspoádat
Bžný
Horní okraj nahoe
Pihrádka A
Zrušit
4-15
Rezerv. další
Zacházení se zařízením > Zrušení úloh
Rušení tisku z počítače
Chcete-li zrušit prováděnou tiskovou úlohu pomocí ovladače tiskárny před zahájením tisku, postupujte takto:
1 Poklepejte na ikonu tiskárny (
) zobrazenou na panelu úloh dole vpravo na pracovní
ploše Windows, čímž zobrazíte dialogové okno pro tiskárnu.
2 Klepněte na soubor, jehož tisk chcete zrušit, a vyberte možnost [Zrušit] z nebídky
Dokument.
4-16
Zacházení se zařízením > Kopírování
Kopírování
Základní obsluha
Základní postupy při kopírování naleznete níže.
1
Na obrazovce Domů, která se zobrazí, stiskněte tlačítko
[Kopírovat].
Kopírovat
2
Vložte originály.
Poznámka
Další informace o vkládání viz Vkládání originálů na straně 4-2.
3
Zvolte barevný režim.
Auto Color
Automaticky rozpozná, zda je dokument barevný nebo
černobílý, a pak jej naskenuje.
Full Color
Skenuje veškeré dokumenty v plných barvách.
Black & White
Skenuje veškeré dokumenty černobíle.
Pro podrobnější nastavení nahlédněte do Anglického návodu k obsluze.
4-17
Zacházení se zařízením > Kopírování
4
Vyberte funkce.
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat obraz
Poet kopií
Zkratka 1
Zkratka 2
Vložte originál.
Zkratka 3
Auto
Originál : A4
: --Originál
Lupa
: 100%
Lupa
: 100%
Papír
: --Papír
: A4
Papír
Výbr
1stranný
>>1stranný
Náhled
Náhled
Rychlé
nastavení
100%
Lupa
Zkratka 4
Sytost
Zkratka 5
Vypnuto
Oboustranný
Orig./Papír /
Dokonování
Normální 0
Vypnuto
Kombinovat
Barva/
Kvalita obrazu
Sešití/Perf
Rozvržení
/Úpravy
Pokroilé
nastavení
Zkratka 6
Program
Vyberte funkce kopírování, které chcete použít.
Stisknutím záložek zobrazíte další funkce.
Kopírování (strana 5-2)
5
K zadání počtu kopií použijte číselná tlačítka.
6
Stiskněte tlačítko [Start].
Zadejte požadovaný počet až do 9999.
Zahájí se kopírování.
4-18
Zacházení se zařízením > Kopírování
Rezervovat další
Tato funkce vám umožní vyhradit si během tisku další úlohu. Při použití této funkce bude originál naskenován, zatímco
zařízení bude tisknout. Po ukončení tisku je vytištěna rezervovaná kopie. Postup se liší v závislosti na funkci Rezervovat
další (viz Anglický návod k obsluze).
Je-li funkce "Rezervovat další" nastavena na [Zapnuto]
Na dotykovém panelu se v průběhu tisku zobrazí výchozí obrazovka funkce Kopírovat.
1
Umístěte do zařízení originály pro rezervování kopírování
a nakonfigurujte nastavení kopírování.
Poet kopií
Pipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Kopírovat obraz
Zkratka 1
Zkratka 2
Vložte originál.
Zkratka 3
Auto
Papír
Výbr
Originál : A4
: --Originál
Lupa
: 100%
Lupa
: 100%
Papír
: --Papír
: A4
1stranný
>>1stranný
Náhled
Náhled
Rychlé
nastavení
2
100%
Lupa
Zkratka 4
Sytost
Zkratka 5
Vypnuto
Oboustranný
Orig./Papír /
Dokonování
Normální 0
Vypnuto
Kombinovat
Barva/
Kvalita obrazu
Zkratka 6
Sešití/Perf
Rozvržení
/Úpravy
Pokroilé
nastavení
Program
Stiskněte tlačítko [Start].
Zařízení začne skenovat originály.
Po ukončení tisku je vytištěna rezervovaná kopie.
Je-li funkce Rezervovat další nastavena na [Vypnuto]
Na dotykovém panelu se v průběhu tisku zobrazí obrazovka Kopírování.
1
Stiskněte tlačítko [Rezerv. další].
Poet kopií
Kopírování...
Úloha .:
000021
Název úlohy:
doc20081010101034
Uživatelské jméno: -----
Nastavení skeneru
Nastavení tiskárny
Skenované stránky
Poet kopií
2
2/24
A4
A4
100%
2str.
2str.
Uspoádat
Bžný
Horní okraj nahoe
Pihrádka A
Zrušit
Rezerv. další
Zobrazí se výchozí obrazovka pro kopírování.
2
Umístěte do zařízení originály pro rezervování kopírování
a nakonfigurujte nastavení kopírování.
3
Stiskněte tlačítko [Start].
Zařízení začne skenovat originály.
Po ukončení tisku je vytištěna rezervovaná kopie.
4-19
Zacházení se zařízením > Kopírování
Kopírování s přerušením
Tato funkce vám umožňuje pozastavit běžící úlohy, potřebujete-li ihned kopírovat.
Po ukončení kopírování zařízení pokračuje v pozastavených tiskových úlohách.
Poznámka
• Pokud je zařízení ponecháno po dobu 60 vteřin v režimu kopírování s přerušením, je kopírování automaticky
zrušeno a obnoví se tisk.
Dobu, po které je kopírování s přerušením zrušeno, můžete změnit. Změňte dobu podle potřeby.
Viz Anglický návod k obsluze.
• Funkce přerušení kopírování může být nedostupná kvůli stavu používání dokončovací jednotky na 4000 listů. V
takovém případě se pokuste změnit prioritu.
Viz Anglický návod k obsluze.
1
Proveďte konfiguraci nastavení.
1 Stiskněte tlačítko [Interrupt].
Poet kopií
Pipr. k perušení. (Plnobarevné)
Kopírovat
Náhledobraz
Zkratka 1
Zkratka 2
Vložte originál.
Zkratka 3
Auto
1stranný
>>1stranný
Náhled
Náhled
Zkratka 4
Sytost
Zkratka 5
Vypnuto
Oboustranný
Orig./Papír /
Dokonování
Normální 0
Lupa
Papír
Výbr
Originál : A4
: --Originál
Lupa
: 100%
Lupa
: 100%
Papír
: --Papír
: A4
Rychlé
nastavení
100%
Barva/
Kvalita obrazu
Vypnuto
Kombinovat
Rozvržení
/Úpravy
Sešití/Perf
Pokroilé
nastavení
Zkratka 6
Program
Aktuální tisková úloha je dočasně přerušena.
2 Umístěte do zařízení originály pro kopírování s přerušením a nakonfigurujte nastavení
kopírování.
2
Stiskněte tlačítko [Start].
3
Po dokončení kopírování s přerušením stiskněte tlačítko
[Interrupt].
Zahájí se přerušování kopírování.
Zařízení obnoví přerušené tiskové úlohy.
4-20
Zacházení se zařízením > Odesílání
Odesílání
Zařízení může odeslat naskenovaný obrázek jako přílohu e-mailu nebo na počítač, který je připojený k síti. K tomu je
nezbytně nutné zaregistrovat v síti adresu odesílatele a cíle (příjemce).
Musí také existovat síťové prostředí, které umožní, aby se zařízení mohlo připojit k poštovnímu serveru a odeslat e-mail.
Doporučuje se použít síť LAN, která je vhodná z důvodu bezpečnosti a rychlosti.
Právě odesílaný obrázek lze také zároveň tisknout nebo posílat do schránky úloh.
Při používání funkce přenosu proveďte následující ověření:
•
Naprogramujte na zařízení nastavení, včetně nastavení pro e-mail.
•
Pomocí nástroje Embedded Web Server RX (interní webová stránka ve formátu HTML) zaregistrujte adresu IP,
název hostitele serveru SMTP a příjemce.
•
Cíl zaregistrujte v adresáři nebo pomocí tlačítek rychlé volby.
•
Vytvořte sdílenou složku v cílovém počítači, pokud je jako cílové umístění zvolená složka (SMB/FTP).
Ohledně nastavení sdílení cílové složky se poraďte s Vaším síťovým administrátorem.
•
Vytvořte/Registrujte Vlastní schránku (Použití vlastní schránky k odesílání).
•
Vyberte podrobná nastavení přenosu (má-li být cílem schránka dokumentů nebo chcete-li tisknout aodesílat obraz
současně).
Základní postupy odesílání viz níže uvedené pokyny. K dispozici je následujících pět možností.
•
Odeslat jako e-mail (Zadání e-mailové adresy): Odešle naskenovaný obraz originálu jako přílohu e-mailu. (Viz část
strana 4-27.)
•
Odeslat do složky (SMB): Uloží naskenovaný obraz originálu do sdílené složky jakéhokoli počítače. (Viz část strana
4-30.)
•
Odeslat do složky (FTP): Uloží naskenovaný obraz originálu do složky na serveru FTP. (Viz část strana 4-31.)
•
Odeslat do Vlastní schránky: Pošle dokument uložený ve schránce dokumentů v tomto zařízení. (Viz Anglický návod
k obsluze)
•
Skenování obrazových dat pomocí rozhraní TWAIN / WIA: Skenování dokumentu pomocí kompatibilní aplikace
TWAIN nebo WIA. (Viz Anglický návod k obsluze)
Poznámka
Možnosti odesílání mohou být kombinovány. Viz Odesílání na různé typy cílů (Odeslat na více cílů) na straně 4-34.
Funkci faxu lze použít, pokud je nainstalována doplňková sada faxu. Podrobné informace o této funkci naleznete
v dokumentu FAX Operation Guide.
4-21
Zacházení se zařízením > Odesílání
Základní obsluha
1
Na obrazovce Domů stiskněte tlačítko [Odeslat].
Odeslat
2
Vložte originály.
Vkládání originálů (strana 4-2)
3
Zvolte barevný režim.
Auto Color
Automaticky rozpozná, zda je dokument barevný nebo
černobílý, a pak jej naskenuje.
Full Color
Skenuje veškeré dokumenty v plných barvách.
Black & White
Skenuje veškeré dokumenty černobíle.
Pro podrobnější nastavení nahlédněte do Anglického návodu k obsluze.
4-22
Zacházení se zařízením > Odesílání
4
Zadejte cíl.
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Cíl
Podrobnosti
ABCD
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Zavšeno
Adresá
abcd@efg.com
Pímý
etz
E-mail
Zad. adresy
1/1
Cesta složky
Zadání
Podr/Úpravy
Odstranit
Vyvolat
Faxové .
Zadání
0001
AAA
0002
0003
BBB
CCC
0006
FFF
0007
DDD
HHH
Rychlé
nastavení
0005
.
0010
1/100
Zadání adr.
i-FAX
EEE
0008
GGG
Cíl
0004
0009
III
Sken. WSD
/Sken. DSM
JJJ
Originál/Odesíl
Formát dat
Barva/
Kvalita obrazu
Pokroilé
nastavení
Program
Zvolit cíl, kam bude odeslán obrázek.
Určení cíle (strana 4-24)
5
Vyberte funkce.
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Cíl
Podrobnosti
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Zavšeno
Pímý
etz
Podr/Úpravy
Adresá
1/1
E-mail
Zad. adresy
Cesta složky
Zadání
Odstranit
Vyvolat
Faxové .
Zadání
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Cíl
0003
DDD
0008
HHH
Rychlé
nastavení
0004
0005
Originál/Odesíl
Formát dat
Zadání adr.
i-FAX
EEE
0009
III
.
0010
1/100
JJJ
Barva/
Kvalita obrazu
Pokroilé
nastavení
Stisknutím záložek zobrazíte další funkce.
Odeslat (strana 5-5)
6
Stiskněte tlačítko [Start].
Odesílání se zahájí.
4-23
Sken. WSD
/Sken. DSM
Program
Zacházení se zařízením > Odesílání
Určení cíle
Vyberte cíl některou z následujících metod:
• Výběr z adresáře (strana 4-24)
• Volba pomocí tlačítek rychlé volby (strana 4-26)
• Výběr z rychlého vytáčení (strana 4-27)
• Zadání nové e-mailové adresy. (strana 4-27)
• Určení nové složky počítače (strana 4-29)
Poznámka
Zařízení lze nastavit tak, aby se po stisknutí tlačítka [Send] otevřela obrazovka adresáře. Podrobné informace
naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Je-li nainstalována doplňková sada faxu, můžete jako cíl zadat faxové číslo. Pomocí numerické klávesnice zadejte
číslo druhé strany.
Výběr z adresáře
Vyberte cíl registrovaný v adresáři.
Více informací o registraci cílů v adresáři naleznete v příručce Anglický návod k obsluze.
1
V základní obrazovce odesílání stiskněte tlačítko [Adresář].
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zavšeno
Cíl
Podrobnosti
Adresá
1/1
E-mail
Zad. adresy
Cesta složky
Zadání
Zavšeno
Pímý
etz
Podr/Úpravy
Odstranit
Vyvolat
Faxové .
Zadání
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
0004
CCC
0007
GGG
Cíl
2
0003
DDD
0008
Rychlé
nastavení
III
Originál/Odesíl
Formát dat
.
0010
1/100
EEE
0009
HHH
0005
Zadání adr.
i-FAX
JJJ
Barva/
Kvalita obrazu
Pokroilé
nastavení
Sken. WSD
/Sken. DSM
Program
Zvolte cíle.
Adresá
Adresá
Cíl
.
Adresá
Typ
Název
Tídit
Jméno
Podrobnosti
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Hledat (jméno)
ABC
DEF
E-mail
GHI
JKL
Hledat (.)
1/2
Pidat/Upravit
Adresá
Podrobnosti
MNO
Složka
PQRS
TUV
Fax
WXYZ
0-9
Skupina
i-FAX
Zrušit
OK
V seznamu zaškrtněte políčko požadovaného cíle. Lze vybrat více cílů. Vybrané cíle jsou
označeny zaškrtnutím v příslušném políčku. Chcete-li použít adresář na serveru LDAP, zvolte
v rozevírací nabídce "Adresář" položku [Externí adresář].
Pomocí tlačítka [Jméno] nebo [Č.] v nabídce "Třídit" můžete změnit pořadí zobrazení cílů.
4-24
Zacházení se zařízením > Odesílání
Poznámka
Dokument odznačíte opětovným stiskem zaškrtávacího políčka, kterým se odstraní
zatržítko.
Podrobnější informace o externím adresáři najdete v části Embedded Web Server RX
User Guide.
Vyhledání cíle
Cíle registrované v adresáři lze v adresáři vyhledávat. K dispozici je také rozšířené
vyhledávání pomocí typu nebo počátečních písmen.
Adresá
Adresá
Cíl
1
2
3
4
.
Adresá
Typ
Název
Tídit
Jméno
Podrobnosti
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Hledat (jméno)
ABC
DEF
E-mail
GHI
JKL
Hledat (.)
1/2
Podrobnosti
MNO
Složka
PQRS
TUV
WXYZ
0-9
Fax
Skupina
i-FAX
Zrušit
Použitá
tlačítka
Pidat/Upravit
Adresá
OK
Typ vyhledávání
Vyhledávaná položka
1
Vyhledávání podle
jména
Vyhledávání podle registrovaného jména
2
Vyhledávání podle
čísla
Vyhledávání podle registrovaného čísla adresy
3
Rozšířené
vyhledávání pomocí
počátečních písmen
Rozšířené vyhledávání pomocí počátečních písmen
registrovaného názvu.
4
Rozšířené
vyhledávání podle
cíle
Rozšířené vyhledávání podle typu registrovaného cíle
(E-mail, složka (SMB/FTP), FAX, i-FAX nebo skupina).
(FAX: Pouze pokud je nainstalována doplňková sada
faxu. i-FAX: Pouze pokud je nainstalována doplňková
sada internetového faxu.)
Tuto funkci můžete nastavit tak, že při zobrazení
adresáře budou vybrány cíle podle typu. Podrobné
informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Postupy použití různých režimů vyhledávání jsou vysvětleny dále.
Vyhledávání podle jména
Stiskněte tlačítko [Hledat (jméno)] a zadejte požadované jméno.
Vyhledávání podle čísla
Stiskněte tlačítko [Hledat (č.)] a zadejte číslo adresy, kterou chcete vyhledat.
Rozšířené vyhledávání podle cíle
Stiskněte jedno z tlačítek [E-mail], [Složka], [Fax], [i-Fax] nebo [Skupina]. Zobrazí se cíle registrované
pod tímto typem.
Rozšířené vyhledávání pomocí počátečních písmen
Stiskněte klávesu požadovaného počátečního písmene.
4-25
Zacházení se zařízením > Odesílání
3
Potvrďte cíl a stiskněte tlačítko [OK].
Adresá
Adresá
Cíl
Adresá
.
Typ
Název
Tídit
Jméno
Podrobnosti
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Hledat (jméno)
ABC
DEF
GHI
JKL
E-mail
Hledat (.)
1/2
Pidat/Upravit
Adresá
Podrobnosti
MNO
PQRS
Složka
TUV
WXYZ
Fax
0-9
Skupina
i-FAX
Zrušit
OK
Poznámka
Pro vymazání cíle zvolte cíl, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko [Vymazat].
Můžete nastavit výchozí nastavení "Třídění". Podrobné informace naleznete v Anglickém
návodu k obsluze.
Volba pomocí tlačítek rychlé volby
Vyberte cíl pomocí tlačítek rychlé volby.
V základní obrazovce odesílání stiskněte tlačítko rychlé volby, ke kterému je cíl registrován.
Poznámka
Je-li tlačítko rychlé volby požadovaného cíle na dotykovém panelu skryto, stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] posunete
zobrazení na další nebo předchozí tlačítka rychlé volby. V následujícím postupu se předpokládá, že tlačítka rychlé
volby jsou již registrována.
Další informace o přidání tlačítek rychlé volby naleznete v příručce Anglický návod k obsluze.
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zavšeno
Cíl
Podrobnosti
Adresá
1/1
E-mail
Zad. adresy
Cesta složky
Zadání
Zavšeno
Pímý
etz
Podr/Úpravy
Odstranit
Vyvolat
Faxové .
Zadání
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Cíl
0003
DDD
0008
HHH
Rychlé
nastavení
0004
Originál/Odesíl
Formát dat
.
0010
1/100
EEE
0009
III
0005
Zadání adr.
i-FAX
JJJ
Barva/
Kvalita obrazu
Pokroilé
nastavení
4-26
Sken. WSD
/Sken. DSM
Program
Zacházení se zařízením > Odesílání
Výběr z rychlého vytáčení
Cíl lze otevřít zadáním čtyřmístného čísla (0001 až 1000) tlačítka rychlé volby (rychlé vytáčení).
Na základní obrazovce pro zasílání stiskněte tlačítko [Quick No. Search] nebo [Č.] a numerickými klávesami zadejte
v okně pro zadávání čísel číslo tlačítka rychlé vytáčení.
Poznámka
Pokud jste zadali číslo rychlé předvolby o 1-3 číslicích, stiskněte tlačítko [OK].
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zavšeno
Cíl
Podrobnosti
Adresá
1/1
E-mail
Zad. adresy
Cesta složky
Zadání
Zavšeno
Pímý
etz
Podr/Úpravy
Odstranit
Vyvolat
Faxové .
Zadání
0001
0002
AAA
BBB
0003
CCC
0006
GGG
Cíl
0008
HHH
Rychlé
nastavení
0005
DDD
0007
FFF
0004
.
EEE
0009
Zadání adr.
i-FAX
0010
III
1/100
JJJ
Originál/Odesíl
Formát dat
Barva/
Kvalita obrazu
Sken. WSD
/Sken. DSM
Pokroilé
nastavení
Program
Zadání nové e-mailové adresy.
Zadejte požadovanou e-mailovou adresu.
Poznámka
Nejdříve přejděte do nástroje Embedded Web Server RX a zadejte nastavení potřebná pro odesílání e-mailů.
Podrobnější informace naleznete v části Nastavení e-mailů na straně 2-28.
1
V základní obrazovce odesílání stiskněte tlačítko [E-mail Zad.
adresy].
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zavšeno
Cíl
Podrobnosti
Adresá
1/1
E-mail
Zad. adresy
Cesta složky
Zadání
Zavšeno
Pímý
etz
Podr/Úpravy
Odstranit
Vyvolat
Faxové .
Zadání
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Cíl
0003
DDD
0008
HHH
Rychlé
nastavení
0004
Originál/Odesíl
Formát dat
.
0010
1/100
EEE
0009
III
0005
Zadání adr.
i-FAX
JJJ
Barva/
Kvalita obrazu
4-27
Pokroilé
nastavení
Sken. WSD
/Sken. DSM
Program
Zacházení se zařízením > Odesílání
2
Zadejte cílovou e-mailovou adresu.
1 Stiskněte [E-mail Adresa] a zadejte adresu.
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zadejte cíl.
Zadání e-mailové adresy
E-mail
Adresa
Pidejte nový cíl e-mailu.
Stisknte tlaítko [E-mailová adresa] a zadejte
adresu pomocí obrazovky s klávesnicí.
Pidat do adresáe
Další cíl
Zrušit
OK
Maximální délka e-mailové adresy je 128 znaků.
Viz Anglický návod k obsluze.
2 Stiskněte tlačítko [OK].
3
Stiskněte tlačítko [OK].
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zadejte cíl.
Zadání e-mailové adresy
E-mail
Adresa
abcd@efg.com
Pidejte nový cíl e-mailu.
Stisknte tlaítko [E-mailová adresa] a zadejte
adresu pomocí obrazovky s klávesnicí.
Pidat do adresáe
Další cíl
Zrušit
OK
Pro zadání více cílů stiskněte tlačítko [Další cíl] a zadejte další cíl.
Můžete zadat až 100 e-mailových adres.
Zadanou e-mailovou adresu můžete zaregistrovat v Adresáři stisknutím tlačítka [Přidat do
adresáře]. Můžete také změnit informace již zaregistrovaného cíle.
Cíle lze později zrušit. Viz Kontrola a upravování cílů na straně 4-32.
4-28
Zacházení se zařízením > Odesílání
Určení nové složky počítače
Jako cíl určete buď požadovanou sdílenou složku počítače nebo FTP serveru.
Poznámka
Podrobnosti o sdílení složek naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Zkontrolujte, zda jsou položky SMB Protocol nebo FTP v nástroji Embedded Web Server RX nastaveny na možnost
Zapnuto. Pro podrobné informace viz Embedded Web Server RX User Guide.
1
V základní obrazovce odesílání stiskněte tlačítko [Cesta složky
Zadání].
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zavšeno
Cíl
Podrobnosti
Adresá
E-mail
Zad. adresy
1/1
Cesta složky
Zadání
Zavšeno
Pímý
etz
Podr/Úpravy
Odstranit
Vyvolat
Faxové .
Zadání
0001
AAA
0002
BBB
CCC
0006
FFF
0007
GGG
Cíl
2
0003
0004
DDD
0008
HHH
Rychlé
nastavení
Originál/Odesíl
Formát dat
.
0010
1/100
EEE
Zadání adr.
i-FAX
0009
III
0005
Sken. WSD
/Sken. DSM
JJJ
Barva/
Kvalita obrazu
Pokroilé
nastavení
Program
Zadejte informace o cíli.
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zadejte cíl.
Zadání cesty složky
Vyhledat složku ze sít
SMB
Vyhledat složku pes
hostitelské jméno
Další
Další
Pipojení
Test
FTP
Název host.
1
2
Cesta
Pihlášení
Uživ. jméno
Pihlášení
Heslo
Pidat do adresáe
Další cíl
Zrušit
OK
1 Stiskněte [SMB] nebo [FTP].
2 Zadejte informace o cíli.
Po stisknutí tlačítka každé z položek se nejprve zobrazí vstupní obrazovka.
Zadejte cíl a stiskněte tlačítko [OK].
Viz Anglický návod k obsluze.
Následující tabulka popisuje položky pro nastavení.
4-29
Zacházení se zařízením > Odesílání
Odeslání do složky (SMB)
Položka
Podrobnosti
Max. počet
znaků
Název host.*
Název počítače
Až 64 znaků
Cesta
Název sdílení
Až 128 znaků
Například: scannerdata
Pokud ukládáte do složky ve sdílené složce:
"název sdílení/název složky ve sdílené složce"
Přihlášení uživ.
jméno
Pokud jsou názvy počítače i domény stejné:
Až 64 znaků
Uživatelské jméno
Například: james.smith
Pokud jsou názvy počítače a domény odlišné:
Název domény/Uživatelské jméno
Například: "abcdnet\james.smith"
Přihlášení heslo
Heslo pro přihlašování do systému Windows
Až 64 znaků
(Rozlišování malých a velkých písmen.)
*
Chcete-li zadat číslo portu jiné, než je výchozí (445), zadejte hodnotu ve formátu
"Název hostitele: číslo portu" (Příklad: SMBhostname:140).
Při zadávání adresy IPv6 uzavřete adresu do závorek [ ].
(Příklad: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
Pokud chcete hledat složku v počítači v síti, stiskněte [Další] v nabídce "Vyhledat složku ze
sítě" nebo "Vyhledat složku přes hostitelské jméno".
Jestliže jste stiskli tlačítko "Vyhledat složku ze sítě", můžete vyhledat cíl v počítačích nebo na
síti tak, že zadáte "Doménu/Pracovní skupinu" a "Název hostitele".
Jestliže jste stiskli tlačítko "Vyhledat složku přes hostitelské jméno", můžete hledat cíl
ve všech počítačích v síti.
Je možno zobrazit nejvýše 500 adres. V okně, které se otevře, vyberte název hostitele (název
počítače), který chcete zadat, a stiskněte tlačítko [Další]. Otevře se obrazovka pro zadání
přihlašovacího uživatelského jména a hesla.
Poté, co zadáte přihlašovací uživatelské jméno a heslo cílového počítače, otevřou se sdílené
složky. Vyberte složku, kterou chcete zadat, a stiskněte tlačítko [Další]. Nastaví se adresa
vybrané sdílené složky.
Vyberte tuto složku ze seznamu výsledků hledání.
4-30
Zacházení se zařízením > Odesílání
Odeslání do složky (FTP)
Položka
Zadávaná data
Max. počet
znaků
Název host.*
Jméno hostitele nebo adresa IP serveru FTP
Až 64 znaků
Cesta
Cesta k přijímací složce
Až 128 znaků
Například "\uživatel\data_skenování".
Nezadáte-li cestu, uloží se data v domovském
adresáři.
Přihlášení uživ. jméno
Uživatelské jméno pro přihlášení k serveru FTP
Až 64 znaků
Přihlášení heslo
Heslo pro přihlášení k serveru FTP
Až 64 znaků
(Rozlišování malých a velkých písmen.)
*
3
Chcete-li zadat číslo portu jiné, než je výchozí (21), zadejte hodnotu ve formátu
"Název hostitele: číslo portu" (Příklad: FTPhostname:140).
Při zadávání adresy IPv6 uzavřete adresu do závorek [ ].
(Příklad: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
Zkontrolujte stav.
1 Zkontrolujte informace.
Změňte dobu podle potřeby.
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zadejte cíl.
Zadání cesty složky
Vyhledat složku ze sít
SMB
Vyhledat složku pes
hostitelské jméno
Další
Další
Pipojení
Test
FTP
Název host.
PC4050
Cesta
\ \ pc4050\ scannerdata
Pihlášení
Uživ. jméno
james.smith
Pihlášení
Heslo
********
Pidat do adresáe
Další cíl
Zrušit
OK
2 Pro kontrolu připojení stiskněte [Připojení Test].
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zadejte cíl.
Zadání cesty složky
Vyhledat složku ze sít
SMB
Vyhledat složku pes
hostitelské jméno
Další
Další
Pipojení
Test
FTP
Název host.
Cesta
PC4050
\ \ pc4050\ scannerdata
Pihlášení
Uživ. jméno
james.smith
Pihlášení
Heslo
********
Pidat do adresáe
Další cíl
Zrušit
OK
Pokud je spojení správně navázáno, objeví se hlášení "Připojeno". Pokud se objeví hlášení
"Nelze připojit", zkontrolujte zadané údaje.
Pro zadání více cílů stiskněte tlačítko [Další cíl] a zadejte další cíl. Celkem lze zadat
maximálně 10 cílových složek FTP nebo SMB.
Zadanou e-mailovou adresu můžete zaregistrovat v Adresáři stisknutím tlačítka [Přidat do
adresáře].
4-31
Zacházení se zařízením > Odesílání
4
Přijmout cíl.
Stiskněte tlačítko [OK].
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Zadejte cíl.
Zadání cesty složky
Vyhledat složku ze sít
SMB
Vyhledat složku pes
hostitelské jméno
Další
Pipojení
Test
Další
FTP
Název host.
Cesta
PC4050
\ \ pc4050\ scannerdata
Pihlášení
Uživ. jméno
james.smith
Pihlášení
Heslo
********
Pidat do adresáe
Další cíl
Zrušit
OK
Cíle lze později zrušit. Viz Kontrola a upravování cílů na straně 4-32.
Kontrola a upravování cílů
Zkontrolujte a upravte vybraný cíl.
1
Zobrazte obrazovku.
2
Kontrola a úprava cíle.
Podle pokynů v části Určení cíle na straně 4-24 určete cíl.
Pipraveno k odeslání.
Cíl
Cíl
Podrobnosti
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Zavšeno
Adresá
1/1
Group1
Pímý
etz
Podr/Úpravy
E-mail
Zad. adresy
Cesta složky
Zadání
Odstranit
Vyvolat
Faxové .
Zadání
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Cíl
0003
0004
DDD
0008
HHH
Rychlé
nastavení
0005
Originál/Odesíl
Formát dat
Zadání adr.
i-FAX
EEE
0009
III
.
0010
1/100
JJJ
Barva/
Kvalita obrazu
Pokroilé
nastavení
Sken. WSD
/Sken. DSM
Program
Vyberte cíl a stisknutím tlačítka [Podr/Úpravy] jej zkontrolujte a upravte. Změňte umístění
podle potřeby.
Cíl lze ze seznamu odstranit jeho výběrem a stisknutím tlačítka [Odstranit].
Poznámka
Vyberete-li u položky Ověření vstupu pro nový cíl (viz příručka Anglický návod k obsluze)
možnost [Zapnuto], zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Zadejte znovu tentýž název
hostitele a cestu a stiskněte tlačítko [OK].
Vyberete-li možnost [Zapnuto] u položky Kontrola cíle před odesláním (viz příručka Anglický
návod k obsluze), zobrazí se po stisku tlačítka [Start] obrazovka pro potvrzení. Podrobnější
informace naleznete v části Obrazovka pro potvrzení cílů na straně 4-33.
4-32
Zacházení se zařízením > Odesílání
Obrazovka pro potvrzení cílů
Vyberete-li možnost [Zapnuto] u položky Kontrola cíle před odesláním (viz Anglický návod k obsluze), zobrazí se po
stisku tlačítka [Start] obrazovka potvrzení cílů.
Cíle potvrdíte níže uvedeným postupem.
Cíl
Prostednictvím poslední stránky zkontrolujte seznam cíl
.
Po kontrole seznamu stisknte tlaítko [Kontrola] a tlaítko Start.
Cíl
A OFFICE
1
Podrobnosti
1234567890
Podrobnosti
Odstranit
2
Kontrola
Zrušit
1 Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] potvrdíte každý cíl.
Po stisknutí tlačítka [Podrobnosti] se zobrazí podrobné informace o vybraném cíli.
Pro vymazání cíle zvolte cíl, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko [Vymazat]. V potvrzovacím
okně stiskněte [Ano]. Cíl je odstraněn.
Pro přidání cíle stiskněte [Zrušit] a pak se vraťte do obrazovky pro cíl.
2 Stiskněte tlačítko [Kontrola].
Poznámka
Každý cíl musíte potvrdit jeho zobrazením na dotykovém panelu. Nemůžete stisknout
tlačítko [Kontrola], dokud každý cíl nepotvrdíte.
4-33
Zacházení se zařízením > Odesílání
Odesílání na různé typy cílů (Odeslat na více cílů)
Při zadávání cílů můžete kombinovat e-mailové adresy, složky (SMB nebo FTP) a faxová čísla*. Tato funkce má název
Odesílání na více cílů. Je užitečná pro odeslání dokumentu do cílů různých typů (e-mailové adresy, složky atd.)
provedením jediné akce.
* Vyžaduje volitelnou faxovou sadu.
Počet položek pro odesílání
E-mail: Až 100
Složky (SMP, FTP): Celkem 10 SMB a FTP složek
FAX: Až 500
i-FAX: Až 100
V závislosti na nastaveních lze také odesílat a tisknout současně.
Postupy jsou stejné jako u příslušných funkcí jednotlivých typů. Pokračujte zadáním e-mailové adresy nebo cesty ke
složce tak, aby se zobrazily v seznamu cílů. Stisknutím tlačítka [Start] zahájíte přenos na všechny cíle současně.
Poznámka
Jestliže je mezi cíli faxové číslo, budou obrazy odeslány do všech cílů černobíle.
4-34
Zacházení se zařízením > Jak používat funkce faxu
Jak používat funkce faxu
Funkci lze používat po instalaci volitelného FAX Kit v zařízení. Podrobnosti viz FAX Operation Guide.
4-35
Zacházení se zařízením > Co je schránka dokumentů?
Co je schránka dokumentů?
Schránka dokumentů obsahuje čtyři typy dílčích schránek, které mají následující funkce.
K dispozici jsou následující typy schránek dokumentů:
Vlastní schránka...viz Anglický návod k obsluze
Vlastní schránka je typ schránky, který můžete vytvořit ve schránce dokumentů a kde můžete ukládat data pro pozdější
vyvolání. Vlastní schránku můžete vytvořit nebo vymazat a s daty můžete manipulovat různými způsoby, jak je popsáno
níže:
Viz Anglický návod k obsluze.
Schránka úloh
Schránka úloh je obecným označením pro "Schránku Soukromého tisku/Uložených úloh", "Schránky Rychlého
kopírování/Kontroly a pozdržení", "Schránky Opakovaného kopírování" a "Schránky Formuláře pro podtisk doplňkem".
Tyto schránky úloh uživatel nemůže vytvořit ani smazat.
Poznámka
Můžete zařízení nastavit tak, že dočasné dokumenty ve schránkách úloh jsou automaticky odstraněny. Podrobné
informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Schránka pro Soukromý tisk/Uložené úlohy (viz
Anglický návod k obsluze)
Při soukromém tisku můžete nastavit, že úloha nebude vytištěna, dokud ji v zařízení nepovolíte. Jestliže úlohu posíláte
z aplikace, zadejte v ovladači tiskárny 4číselný přístupový kód. Tisk úlohy se povoluje zadáním přístupového kódu na
ovládacím panelu, což zajišťuje utajení tiskové úlohy. Po dokončení tiskové úlohy nebo po vypnutí zařízení hlavním
vypínačem budou data odstraněna.
Při Uložené úloze se tisková data odeslaná z aplikace uloží do zařízení. Pokud je třeba, můžete nastavit přístupový kód.
Pokud tento kód nastavíte, musíte jej při tisku zadávat. Tisková data budou po dokončení tisku uložena na pevný disk.
To umožní opakovaný tisk stejných dat.
Schránka pro Rychlé kopírování/Kontrolu a pozdržení (viz
Anglický návod k obsluze)
Funkce Rychlá kopie usnadňuje dodatečný tisk již vytištěných dokumentů. Aktivace této funkce a tisk dokumentu za
použití ovladače tiskárny umožní ukládání tiskových dat do schránky pro rychlé kopie. Potřebujete-li další kopie, můžete
požadovaný počet kopií vytisknout pomocí ovládacího panelu. Ve výchozím nastavení lze uložit až 32 dokumentů. Při
vypnutí zařízení jsou všechny úlohy odstraněny.
Poznámka
Pokusíte-li se uložit více dokumentů, než je maximální počet, jsou nejstarší dokumenty přepsány nejnovějšími daty.
Funkce Kontrola a pozdržení vytiskne z vícenásobné tiskové úlohy pouze jednu zkušební kopii a tisk zbylých kopií
pozdrží. Tisk vícenásobné úlohy pomocí funkce Kontrola a pozdržení umožňuje vytisknout pouze jedinou kopii, zatímco
dokument bude podržen ve schránce. Pro pokračování tisku zbývajících kopií použijte ovládací panel. Počet kopií
k vytištění můžete změnit.
4-36
Zacházení se zařízením > Co je schránka dokumentů?
Schránka pro Opakované kopírování (Viz Anglický návod k obsluze)
Funkce Opakovat kopírování uloží data kopírovaného dokumentu do schránky úloh a umožní pozdější tisk dalších kopií.
Ve výchozím nastavení lze uložit až 32 dokumenty. Při vypnutí zařízení jsou všechny úlohy odstraněny.
Poznámka
Funkce Opakovat kopírování není k dispozici, je-li nainstalována doplňková souprava Data Security Kit.
Schránka pro Formuláře pro podtisk doplňkem (Viz Anglický návod k obsluze)
Funkce Podtisk doplňkem kopíruje originál dokumentu překrytý formulářem nebo obrázkem. Tato schránka úloh se
používá pro uložení formulářů nebo obrázku pro podtisk.
Schránka pro Vyjímatelnou paměť (Viz Anglický návod k obsluze)
Připojením paměťového zařízení USB do USB portu (A1) v zařízení můžete vytisknout uložený PDF soubor. PDF data
můžete tisknout přímo z paměti USB bez použití PC. Obrázkové soubory naskenované tímto zařízením lze též uložit do
paměti USB ve formátech PDF, TIFF, JPEG, XPS nebo PDF s velkou kompresí (Skenovat na USB).
Faxová schránka
Do faxové schránky se ukládají přijatá faxová data. Podrobnosti viz FAX Operation Guide.
Základní obsluha schránky dokumentů
Tento oddíl vysvětluje základní obsluhu schránek dokumentů na příkladech, kde jsou prováděny úlohy pomocí vlastních
schránek.
Poznámka
V následujícím popisu se předpokládá, že je povolena správa uživatelských přístupů. Podrobné informace o právech
Uživatelského přihlášení najdete v Anglickém návodu k obsluze.
Seznam schránek
Seřazení schránek podle
názvu v abecedním
pořadí.
Seřazení schránek podle čísla
vzestupně/sestupně.
Seřazení schránek podle
vlastníka v abecedním
pořadí.
Schránku lze vyhledat
podle názvu schránky.
Vlastní schránka
.
0001
Název
Vlastník
SALES
Anonymous
Využito
63 MB
Hledat (jméno)
Hledat (.)
1/1
Uloží dokument do
vybrané schránky.
Uložit soubor
Vlastní schránka
Podrobnosti
Otevít
Pidat/Upravit
schránku
Schránku lze vyhledat
podle čísla schránky.
Registruje nové schránky
a kontroluje, mění nebo maže
informace o schránce.
Otevře zvolenou schránku.
Program
Zobrazí podrobnosti o
vybrané schránce.
4-37
Zacházení se zařízením > Co je schránka dokumentů?
Seznam dokumentů
Seznam dokumentů zobrazuje dokumenty uložené ve vlastní schránce. Dokumenty mohou být seřazeny podle názvu
nebo ve formě náhledů. Použití seznamu je ukázáno níže.
Seznam
Seřazení dokumentů podle
názvu v abecedním pořadí.
Výběr více než
jednoho dokumentu
zároveň.
Výběr dokumentů
zaškrtáváním políček.
Seřazení dokumentů podle data poslední
aktualizace vzestupně/sestupně.
Přepíná mezi zobrazením
seznamu a náhledů.
Schránka:
Název souboru
Datum a as
Formt
0001
2008101010574501
02/02/2013 09:40
21
MB
0002
2008101010574511
02/02/2013 09:50
21
MB
0003
2008101010574521
02/02/2013 10:00
21
MB
Hledat (jméno)
1/1
Výbr stran
Podrobnosti
Seřazení dokumentů podle
velikosti vzestupně/sestupně.
V seznamu dokumentů vyberte
dokument a stisknutím [Výběr
stran] zobrazte vybraný dokument.
Náhled
Tisk
Odeslat
Slouit
Pesun./Kopír.
Odstranit
Uložit soubor
Zavít
Náhled
V seznamu dokumentů vyberte
dokument a stisknutím
[Podrobnosti] zobrazte
podrobnosti o vybraném
dokumentu.
Zobrazí náhled vybraného
dokumentu.
Schránka:
Výběr více než
jednoho dokumentu
zároveň.
SALES
Hledat (jméno)
200810101057....
Označení dokumentu
pro zobrazení
podrobností tlačítkem
[Podrobnosti].
200810101057....
200810101057....
1/1
Podrobnosti
Vytiskne, pošle, spojí, přesune,
zkopíruje nebo odstraní vybrané
dokumenty.
Podrobnosti
Náhled
Tisk
Odeslat
Slouit
Pesun./Kopír.
Odstranit
Uložit soubor
Zavít
Uloží dokument do otevřené
schránky.
Výběr dokumentů
zaškrtáváním políček.
Poznámka
Zaškrtnutím příslušných políček u dokumentů můžete vybrat více dokumentů zároveň. Mějte ale na paměti, že
k odeslání nelze vybrat více dokumentů.
4-38
Zacházení se zařízením > Co je schránka dokumentů?
Prohlížení/Úpravy podrobností schránky
Můžete zkontrolovat a změnit informace o schránce.
Postupujte následovně:
1
Stiskněte tlačítko [Přidat/Upravit schránku] v okně seznamu
schránek.
2
Označte schránku, jejíž podrobnosti si přejete zkontrolovat
nebo změnit, a stiskněte [Podr/Úpravy].
Schránka dokument
/Vyjímatelná pam - Pidat/Upravit schránku
.
Název
0001
Využito
Vlastník
ABC
Anonymous
1
63 MB
Hledat (jméno)
Hledat (.)
1/1
Pidat
2
Podr/Úpravy
Odstranit
Zavít
Poznámka
Je-li vlastní schránka chráněna heslem, zadejte správné heslo.
3
Zkontrolujte podrobnosti o schránce.
Schránka:123456
Schránka .:
Zmnit
0001
Název schránky:
Zmnit
SALES
Omezení použití:
200
Heslo schránky:
Zmnit
MB
Zmnit
********
Autom. odstranní souboru:
Zmnit
30 dn
Volné místo:
30
GB
Pepsat nastavení:
Zmnit
Povolit
Odstranit po vytištní:
Zmnit
Vypnuto
Zrušit
Uložit
Chcete-li podrobnosti změnit, stiskněte [Změnit]. Změňte informaci podle potřeby a stiskněte
[OK].
4
Jestliže jste změnili údaje o schránce, stiskněte [Uložit]
a v okně pro potvrzení stiskněte [Ano].
Jestliže jste podrobnosti nezměnili, stiskněte [Ne].
5
Stiskněte [Zavřít].
Obrazovka se vrátí do výchozího okna schránek dokumentů.
4-39
Zacházení se zařízením > Co je schránka dokumentů?
Náhled dokumentu/Kontrola podrobností o dokumentu
Tuto funkci můžete použít pro zobrazení náhledu dokumentů uložených ve schránce nebo zobrazení podrobností
o dokumentu pro kontrolu.
1
Vyberte (označte) dokument, jehož náhled chcete vidět,
a stiskněte [Náhled] nebo [Podrobnosti].
2
Prohlédněte si náhled dokumentu nebo zkontrolujte jeho
podrobnosti.
Akce přístupné z výchozí obrazovky jsou ukázány níže.
Zmenšení.
Jestliže jste si dokument
přiblížili, můžete těmito
klávesami posunovat
zobrazenou oblast.
Náhled:
Zvětšení.
2007040410574501
.
Velikost
: A4
Rozliš.
: 300x300dpi
Barva
: Plnobarev.
Ve vícestránkových
dokumentech můžete
přejít na stránku
zadáním požadovaného
čísla stránky.
1/6
Vyberte strany k tisku
Zavít
Ve vícestránkových
dokumentech můžete
těmito klávesami
listovat stránkami.
Stiskněte a vyberte jakoukoli stránku otevřeného
dokumentu, kterou můžete vytisknout, odeslat
nebo zkopírovat do vyjímatelné paměti.
Výběr stran (strana 4-41)
Poznámka
Pohybem prstů po dotykovém panelu můžete ovládat náhled obrazovky.
Používání obrazovky Náhled (strana 3-10)
3
Potvrďte dokument(y) a stiskněte [Zavřít].
4-40
Zacházení se zařízením > Co je schránka dokumentů?
Výběr stran
Při tisku, odesílání nebo kopírování dokumentů Vlastní schránky můžete určit, které strany chcete.
Na obrazovce se seznamem dokumentů Vlastní schránky stiskněte [Výběr stran] nebo [Vyberte strany k tisku]
v obrazovce náhledu, a zobrazí se obrazovka pro výběr stran.
Vyberte strany, se kterými chcete pracovat, a stiskněte [Tisk], [Odeslat] nebo [Kopírovat do vyjím. paměti].
Výběr více než jednoho
dokumentu zároveň.
Zobrazí počet vybraných stránek.
Soubor:
Zvýrazní vybraný
dokument.
Vybrané strany:
1
str.
Vyberte rozsah
Zadejte strany
Výběr dokumentů
zaškrtáváním políček.
Vybrané strany pak lze
vytisknout, odeslat
nebo zkopírovat do
vlastní schránky.
1/1
Tisk
Odeslat
Kopírovat do
vyjím. pamti
Zrušit
Viz Anglický návod k obsluze.
4-41
Můžete upřesnit
rozsah výběru
stisknutím tlačítka
[Vyberte rozsah].
Můžete upřesnit
stránky, které chcete
vybrat, stisknutím
tlačítka [Zadejte
strany].
Zacházení se zařízením > Co je schránka dokumentů?
4-42
5
Používání různých
funkcí
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Dostupné funkce zařízení ....................................................................................................................................... 5-2
Kopírování .......................................................................................................................................................... 5-2
Odeslat ............................................................................................................................................................... 5-5
Vlastní schránka (Uložit soubor, Tisk, Odeslat) ................................................................................................. 5-7
Vyjímatelná paměť (Uložit soubor, Tisk dokumentů) ......................................................................................... 5-11
Funkce .................................................................................................................................................................. 5-13
Originál Velikost ............................................................................................................................................... 5-13
Výběr papíru ..................................................................................................................................................... 5-14
Uspořádat/Odsadit ........................................................................................................................................... 5-16
Sešití/Perf ........................................................................................................................................................ 5-17
Sytost ............................................................................................................................................................... 5-19
Původní obraz .................................................................................................................................................. 5-20
Lupa ................................................................................................................................................................. 5-21
Oboustranný .................................................................................................................................................... 5-25
Formát souboru ................................................................................................................................................ 5-29
Soubor Oddělení .............................................................................................................................................. 5-30
Rozlišení skenování, Rozlišení ........................................................................................................................ 5-30
Předmět a text e-mailu ..................................................................................................................................... 5-30
5-1
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Dostupné funkce zařízení
Kopírování
Pokud chcete provést nastavení funkcí, vyberte příslušnou záložku a stiskněte tlačítko funkce.
Poþet kopií
PĜipr. ke kopírování. (Plnobarevné)
Náhled
Originál
Velikost
Papír
VýbČr
Smíšené
Originály
Originál
Orientace
Složit
UspoĜádat/
Odsadit
Sešití/Perf
Výst. pĜihr.
Funkční tlačítka
Originál
Lupa
Odeslat
: A4
: 100%
: A4
Náhled
Záložky
Rychlé
nastavení
Orig./Papír /
Dokonþování
Barva/
Kvalita obrazu
Rozvržení
/Úpravy
Pokroþilé
nastavení
Program
Podrobnosti ke všem funkcím naleznete v tabulce níže.
Záložka
Orig./Papír /
Dokončování
Proveďte nastavení
pro originály, papír
a dokončování jako
např. uspořádání
nebo sešití.
Barva/
Kvalita obrazu
Proveďte nastavení
sytosti, kvality kopií
a barevného
vyvážení.
Funkční tlačítko
Popis
Referenční
stránka
Originál Velikost
Určete formát skenovaného originálu.
strana 5-13
Papír Výběr
Vyberte zásobník nebo univerzální zásobník, který
obsahuje papír požadovaného formátu.
strana 5-14
Smíšené Originály
Naskenování všech listů v podavači dokumentů
i v případě, že jsou různého formátu.
―
Originál Orientace
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným směrem.
―
Složit
Složí hotové dokumenty.
―
Uspořádat /Odsadit
Odsadí výstup podle stránek nebo sad.
strana 5-16
Sešití/Perf
Sešije nebo proděruje vytisknuté dokumenty.
strana 5-17
Výst. přihr.
Vyberte výstupní zásobník.
―
Sytost
Nastavte úroveň sytosti pomocí 7 nebo 13 úrovní.
strana 5-19
Originál Obraz
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění
nejlepšího výsledku.
strana 5-20
EcoPrint
EcoPrint šetří toner při tisku.
―
Barva Výběr
Vyberte nastavení barevného režimu.
―
Vyvážení barev
Upravte sílu azurové, purpurové, žluté a černé.
―
Nastavení odstínu
Upravte barvu (odstín) barev, aby byly kopie
kreativnější.
―
Rychlý obraz
Upravte obrázky dle potřeby na živější nebo
tlumenější.
―
Ostrost
Upravte ostrost vnějších linek obrázku.
―
Pozadí Uprav sytost
Odstraňte tmavé pozadí z originálů, například novin.
―
Sytost
Barevná sytost obrázku může být nastavena na 7 úrovní.
―
Zabránit prosvítání
Skryjte barvy pozadí a prosvítání obrazu při skenování
tenkého originálu.
―
5-2
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Záložka
Funkční tlačítko
Referenční
stránka
Lupa
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz
originálu.
strana 5-21
Kombinovat
Zkombinuje 2 nebo 4 listy originálu na 1 stranu výtisku.
―
Okraj/Na střed
Okraj:
Přidání okrajů (bílá plocha). Dále můžete
nastavit šířku okraje a okraj zadní stránky.
―
Na střed:
Vycentruje originální obrázek na papír,
pokud kopírujete na jiný formát papíru, než
je originál.
Výmaz okraje
Vymaže okraj, který se vytvořil okolo obrázku.
―
Brožura
Tiskne dokumenty na dvoustranné otevřené listy knihy.
―
Oboustranný
Vytváří 2stranné kopie.
Můžete také vytvářet jednostranné kopie
z oboustranného originálu nebo originálu
s dvoustranami, jako jsou knihy.
strana 5-25
Přebal
Přidá na dokončený dokument přebal.
―
Podtisk
Vytiskne originál dokumentu překrytý formulářem nebo
obrázkem.
―
Strana #
Přidá na dokončený dokument čísla stran.
―
Stránka na
poznámky
Vytvoří kopie s prostorem na přidání poznámek.
―
Plakát
Rozdělí a okopíruje zvětšený obrázek na více stran
a vytvoří tím kopie, které jsou větší než maximální formát
papíru.
―
Opakov. obraz
Natiskne obrázek vícekrát na jeden list papíru.
―
Textové razítko
Na dokumenty lze přidat textové razítko.
―
Razítko
Na dokumenty lze přidat razítko.
―
Rozvržení
/Úpravy
Upravte nastavení pro
oboustranný tisk
a razítko.
Popis
5-3
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Záložka
Pokročilé
nastavení
Proveďte nastavení
průběžného
skenování,
zrcadlových kopií
a funkce Přeskočit
prázdné strany.
Funkční tlačítko
Popis
Referenční
stránka
Průběžné skenování
Naskenuje odděleně velký počet originálů a potom
z nich vytvořit jednu úlohu.
―
Automatické otočení
obrazu
Automaticky otočí obraz o 90 stupňů, pokud souhlasí
formát originálu a vložený papír a liší se pouze
orientace.
―
Negativní obraz
Zamění světlé části obrazu za tmavé a naopak.
―
Zrcadlový obraz
Okopíruje originál zrcadlově.
―
Zpráva o dokončení
úlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
Zadání názvu
souboru
Přidá název souboru.
―
Záměna priority
Pozastaví aktuální úlohu a dá nejvyšší prioritu nové
úloze.
―
Opakované
kopírování
Umožňuje vytvořit libovolný počet dodatečných kopií
potom, co byla úloha dokončena.
―
Podkladový list OHP
Při tisku na průhledné papíry mezi ně automaticky
vloží další papír.
―
Akce čtení DP
Pokud používáte podavač dokumentů, vyberte operaci
skenování pro podavač dokumentů.
―
Přeskočit prázdné
strany
Pokud se ve skenovaném dokumentu vyskytují
prázdné stránky, tato funkce je dokáže přeskočit
a vytisknout pouze ty popsané.
―
5-4
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Odeslat
Pokud chcete provést nastavení funkcí, vyberte příslušnou záložku a stiskněte tlačítko funkce.
Cíl
PĜipraveno k odeslání.
Odeslání obrazu
Originál
Velikost
Smíšené
Originály
2str/Kniha
Originál
Originál
Orientace
Odes. formát
Formát soub.
Soubor
OddČlení
Dlouhý
Originál
Funkční tlačítka
Originál
Lupa
Odeslat
: A4
: 100%
: A4
Náhled
Záložky
Cíl
Rychlé
nastavení
Originál/Odesíl
Formát dat
Barva/
Kvalita obrazu
Pokroþilé
nastavení
Program
Podrobnosti ke všem funkcím naleznete v tabulce níže.
Záložka
Originál/Odesíl
Formát dat
Proveďte nastavení
pro typ originálu
a formát souboru.
Barva/
Kvalita obrazu
Proveďte nastavení
sytosti, kvality kopií
a barevného
vyvážení.
Funkční tlačítko
Popis
Referenční
stránka
Originál Velikost
Určete formát skenovaného originálu.
strana 5-13
Smíšené Originály
Naskenování všech listů v podavači dokumentů
i v případě, že jsou různého formátu.
―
2str /Kniha Originál
Vyberte typ a orientaci vazby podle originálu.
―
Originál Orientace
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným směrem.
―
Odes. formát
Vyberte formát obrázku, který odesíláte.
―
Formát soub.
Uveďte formát souboru obrazu. Lze také upřesnit
úroveň kvality obrázku.
strana 5-29
Soubor Oddělení
Rozdělí data naskenovaného originálu stranu po
straně a před odesláním vytvoří několik souborů.
strana 5-30
Dlouhý Originál
Přečte dlouhé dokumenty pomocí podavače
dokumentů.
Viz FAX
Operation
Guide.
Sytost
Nastavte úroveň sytosti pomocí 7 nebo 13 úrovní.
strana 5-19
Originál Obraz
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění
nejlepšího výsledku.
strana 5-20
Skenovat Rozlišení
Vyberte kvalitu rozlišení při skenování.
strana 5-30
Rozlišení odeslání
faxu
Volba kvality rozlišení obrázků při odesílání faxu.
Viz FAX
Operation
Guide.
Barva Výběr
Vyberte nastavení barevného režimu.
―
Ostrost
Upravte ostrost vnějších linek obrázku.
―
Pozadí Uprav sytost
Odstraňte tmavé pozadí z originálů, například novin.
―
Zabránit prosvítání
Skryjte barvy pozadí a prosvítání obrazu při skenování
tenkého originálu.
―
5-5
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Záložka
Pokročilé
nastavení
Proveďte nastavení
pro kopii přenosu,
kódované přenosy
a potvrzení velikosti
souboru.
Funkční tlačítko
Popis
Referenční
stránka
Lupa
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz
originálu.
strana 5-21
Na střed
Na střed:
―
Výmaz okraje
Vymaže okraj, který se vytvořil okolo obrázku.
―
Opožděné odeslání
faxu
Nastavte čas odeslání.
Viz FAX
Operation
Guide.
Průběžné skenování
Naskenuje odděleně velký počet originálů a potom
z nich vytvoří jednu úlohu.
―
Zpráva o dokončení
úlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
Zadání názvu
souboru
Přidá název souboru.
―
Předmět a text
e-mailu
Při odesílání dokumentu přidá předmět a text.
strana 5-30
i-FAX předmět a text
Při odesílání dokumentu přes i-FAX přidá předmět
a text.
Viz FAX
Operation
Guide.
Přímé odeslání faxu
Přímo odešle fax bez toho, že by nejdříve načetlo do
paměti data originálu.
Viz FAX
Operation
Guide.
Vyžadovaný příjem
faxu
Automaticky přiměje zařízení, ve kterém je dokument
uložen, odeslat jej do vašeho zařízení.
Viz FAX
Operation
Guide.
Odeslat a vytisknout
Umožňuje vytisknout kopii dokumentu, který je právě
odesílán.
―
Odeslat a uložit
Umožňuje uložit kopii dokumentu, který je právě
odesílán, do Vlastní schránky.
―
Šifrovaný přenos
FTP
Při odesílání přes FTP zašifruje dokumenty.
―
Textové razítko
Na dokumenty lze přidat textové razítko.
―
Razítko
Na dokumenty lze přidat razítko.
―
Potvrzení velikosti
souboru
Před odesláním / uložením úlohy zkontroluje velikost
souboru.
―
Zpráva příjmu faxu
Vytiskne zprávu, pokud je přenos dokumentu úspěšný
nebo pokud se vyskytne chyba a přenos se nezdaří.
Viz FAX
Operation
Guide.
5-6
Vycentruje originální obrázek na papír,
pokud kopírujete na jiný formát papíru, než
je originál.
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Vlastní schránka (Uložit soubor, Tisk, Odeslat)
Pokud chcete provést nastavení funkcí, vyberte příslušnou záložku a stiskněte tlačítko funkce.
PĜipraveno k uložení ve schránce.
Volné místo
200.0MB
Ukládání obrazu
Funkční tlačítka
Originál
Lupa
Uložit
: A4
: 100%
: A4
Originál
Velikost
Smíšené
Originály
2str/Kniha
Originál
Originál
Orientace
Ulož. formát
Zabránit
prosvítání
Sytost
Originál
Obraz
Skenovat
Rozlišení
Barva
VýbČr
Ostrost
Pozadí
Uprav sytost
Náhled
Záložky
Rychlé nastavení
1/2
Funkce
Program
ZpČt na seznam
Podrobnosti ke všem funkcím naleznete v tabulce níže.
Uložit soubor
Záložka
Funkce
Při ukládání
dokumentu do Vlastní
shránky proveďte
nastavení.
Funkční tlačítko
Popis
Referenční
stránka
Originál Velikost
Určete formát skenovaného originálu.
strana 5-13
Smíšené Originály
Naskenování všech listů v podavači dokumentů
i v případě, že jsou různého formátu.
―
2str /Kniha Originál
Vyberte typ a orientaci vazby podle originálu.
―
Originál Orientace
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným směrem.
―
Ulož. formát
Vyberte formát obrázku, který ukládáte.
―
Zabránit prosvítání
Skryjte barvy pozadí a prosvítání obrazu při skenování
tenkého originálu.
―
Sytost
Nastavte úroveň sytosti pomocí 7 nebo 13 úrovní.
strana 5-19
Originál Obraz
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění
nejlepšího výsledku.
strana 5-20
Skenovat Rozlišení
Vyberte kvalitu rozlišení při skenování.
strana 5-30
Barva Výběr
Vyberte nastavení barevného režimu.
―
Ostrost
Upravte ostrost vnějších linek obrázku.
―
Pozadí Uprav sytost
Odstraňte tmavé pozadí z originálů, například novin.
―
Lupa
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz
originálu.
strana 5-21
Na střed
Na střed:
―
Výmaz okraje
Vymaže okraj, který se vytvořil okolo obrázku.
―
Průběžné skenování
Naskenuje odděleně velký počet originálů a potom
z nich vytvoří jednu úlohu.
―
Zpráva o dokončení
úlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
Zadání názvu
souboru
Přidá název souboru.
―
5-7
Vycentruje originální obrázek na papír,
pokud kopírujete na jiný formát papíru, než
je originál.
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Tisk
Záložka
Funkce
Proveďte nastavení
pro výběr papíru
a oboustranný tisk při
tisku z Vlastní
schránky.
Funkční tlačítko
Popis
Referenční
stránka
Papír Výběr
Vyberte zásobník nebo univerzální zásobník, který
obsahuje papír požadovaného formátu.
strana 5-14
Uspořádat /Odsadit
Odsadí výstup podle stránek nebo sad.
strana 5-16
Sešití/Perf
Sešije nebo proděruje vytisknuté dokumenty.
strana 5-17
Výst. přihr.
Vyberte výstupní zásobník.
―
Kombinovat
Zkombinuje 2 nebo 4 listy originálu na 1 stranu výtisku.
―
Okraj/Na střed
Okraj:
Přidání okrajů (bílá plocha). Dále můžete
nastavit šířku okraje a okraj zadní stránky.
―
Na střed:
Vycentruje originální obrázek na papír,
pokud kopírujete na jiný formát papíru, než
je originál.
Brožura
Tiskne dokumenty na dvoustranné otevřené listy knihy.
―
Oboustranný
Vytiskne jednostranný originál ve formě otevřené knihy
na 2strannou kopii nebo vytiskne oboustranný originál
či originál ve formě otevřené knihy na 1strannou kopii.
strana 5-25
Přebal
Přidá na dokončené kopie přebal.
―
Podtisk doplňkem
Okopíruje originál dokumentu překrytý formulářem nebo
obrázkem.
―
Strana #
Přidá na dokončený dokument čísla stran.
―
Zpráva o dokončení
úlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
Zadání názvu
souboru
Přidá název souboru.
―
Odstranit po
vytištění
Automaticky dokument po jeho dokončení vymaže ze
schránky.
―
Záměna priority
Pozastaví aktuální úlohu a dá nejvyšší prioritu nové
úloze.
―
EcoPrint
EcoPrint šetří toner při tisku.
―
Lupa
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz
originálu.
strana 5-21
Složit
Složí hotové dokumenty.
―
Textové razítko
Vytiskne na naskenované originály textové razítko.
―
Razítko
Vytiskne na naskenované originály razítko.
―
Vyvážení barev
Upravte sílu azurové, purpurové, žluté a černé.
―
Nastavení odstínu
Upravte barvu (odstín) barev, aby byly kopie
kreativnější.
―
Rychlý obraz
Upravte obrázky dle potřeby na živější nebo
tlumenější.
―
Sytost
Barevná sytost obrázku může být nastavena na 7
úrovní.
―
5-8
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Záložka
Barva/
Kvalita obrazu
Proveďte nastavení
sytosti, kvality kopií
a barevného
vyvážení.
Funkční tlačítko
Referenční
stránka
Popis
Sytost
Nastavte úroveň sytosti pomocí 7 nebo 13 úrovní.
strana 5-19
Originál Obraz
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění
nejlepšího výsledku.
strana 5-20
Barva Výběr
Vyberte nastavení barevného režimu.
―
Ostrost
Upravte ostrost vnějších linek obrázku.
―
Upravit sytost
pozadí
Odstraňte tmavé pozadí z originálů, například novin.
―
Zabránit prosvítání
Skryjte barvy pozadí a prosvítání obrazu při skenování
tenkého originálu.
―
Odeslat
Záložka
Funkce
Proveďte nastavení
pro formát souboru
a faxové přenosy při
odesílání z Vlastní
schránky.
Funkční tlačítko
Referenční
stránka
Popis
Odes. formát
Vyberte formát obrázku, který odesíláte.
―
Formát soub.
Uveďte formát souboru obrazu. Lze také upřesnit
úroveň kvality obrázku.
strana 5-29
Rozlišení odeslání
faxu
Volba kvality rozlišení obrázků při odesílání faxu.
Viz FAX
Operation Guide.
Na střed
Vycentruje originální obrázek na papír, pokud
kopírujete na jiný formát papíru, než je originál.
―
Opožděné
odeslání faxu
Nastavte čas odeslání.
Viz FAX
Operation Guide.
Zpráva o
dokončení úlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
Zadání názvu
souboru
Přidá název souboru.
―
Předmět a text
e-mailu
Při odesílání dokumentu přidá předmět a text.
strana 5-30
i-FAX předmět a
text
Při odesílání dokumentu přes i-FAX přidá předmět
a text.
Viz FAX
Operation Guide.
Šifrovaný přenos
FTP
Při odesílání přes FTP zašifruje dokumenty.
―
Odstranit po
přenesení
Automaticky dokument po jeho přenesení vymaže ze
schránky.
―
Lupa
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz
originálu.
strana 5-21
Soubor Oddělení
Rozdělí data naskenovaného originálu stranu po
straně a před odesláním vytvoří několik souborů.
strana 5-30
Textové razítko
Na dokumenty lze přidat textové razítko.
―
Razítko
Na dokumenty lze přidat razítko.
―
Potvrzení velikosti
souboru
Před odesláním / uložením úlohy zkontroluje velikost
souboru.
―
Zpráva příjmu
faxu
Vytiskne zprávu, pokud je přenos dokumentu úspěšný
nebo pokud se vyskytne chyba a přenos se nezdaří.
Viz FAX
Operation Guide.
5-9
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Záložka
Barva/
Kvalita obrazu
Proveďte nastavení
sytosti, kvality kopií
a barevného
vyvážení.
Funkční tlačítko
Referenční
stránka
Popis
Sytost
Nastavte úroveň sytosti pomocí 7 nebo 13 úrovní.
strana 5-19
Originál Obraz
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění
nejlepšího výsledku.
strana 5-20
Rozlišení
Vyberte kvalitu rozlišení při skenování.
strana 5-30
Barva Výběr
Vyberte nastavení barevného režimu.
―
Ostrost
Upravte ostrost vnějších linek obrázku.
―
Pozadí Uprav
sytost
Odstraňte tmavé pozadí z originálů, například novin.
―
Zabránit
prosvítání
Skryjte barvy pozadí a prosvítání obrazu při skenování
tenkého originálu.
―
5-10
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Vyjímatelná paměť (Uložit soubor, Tisk dokumentů)
Pokud chcete provést nastavení funkcí, vyberte příslušnou záložku a stiskněte tlačítko funkce.
PĜipraveno k uložení ve schránce.
Volné místo
200.0MB
Ukládání obrazu
Funkční tlačítka
Originál
Lupa
Uložit
: A4
: 100%
: A4
Originál
Velikost
Smíšené
Originály
2str/Kniha
Originál
Originál
Orientace
Ulož. formát
Zabránit
prosvítání
Sytost
Originál
Obraz
Skenovat
Rozlišení
Barva
VýbČr
Ostrost
Pozadí
Uprav sytost
Náhled
Záložky
Rychlé nastavení
1/2
Funkce
Odebrat pamČĢ
ZpČt na seznam
Podrobnosti ke všem funkcím naleznete v tabulce níže.
Uložit soubor
Záložka
Funkce
Proveďte nastavení
pro výběr barev
a názvy dokumentů
při ukládání
dokumentů do
vyjímatelné paměti.
Funkční tlačítko
Popis
Referenční
stránka
Originál Velikost
Určete formát skenovaného originálu.
strana 5-13
Smíšené Originály
Naskenování všech listů v podavači dokumentů
i v případě, že jsou různého formátu.
―
2str /Kniha Originál
Vyberte typ a orientaci vazby podle originálu.
―
Originál Orientace
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným směrem.
―
Ulož. formát
Vyberte formát obrázku, který ukládáte.
―
Zabránit prosvítání
Skryjte barvy pozadí a prosvítání obrazu při skenování
tenkého originálu.
―
Sytost
Nastavte úroveň sytosti pomocí 7 nebo 13 úrovní.
strana 5-19
Originál Obraz
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění
nejlepšího výsledku.
strana 5-20
Skenovat Rozlišení
Vyberte kvalitu rozlišení při skenování.
strana 5-30
Barva Výběr
Vyberte nastavení barevného režimu.
―
Ostrost
Upravte ostrost vnějších linek obrázku.
―
Pozadí Uprav sytost
Odstraňte tmavé pozadí z originálů, například novin.
―
Lupa
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz
originálu.
strana 5-21
Na střed
Vycentruje originální obrázek na papír, pokud
kopírujete na jiný formát papíru, než je originál.
―
Výmaz okraje
Vymaže okraj, který se vytvořil okolo obrázku.
―
Průběžné skenování
Naskenuje odděleně velký počet originálů a potom
z nich vytvořit jednu úlohu.
―
Zpráva o dokončení
úlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
Zadání názvu
souboru
Přidá název souboru.
―
Formát soub.
Uveďte formát souboru obrazu. Lze také upřesnit
úroveň kvality obrázku.
strana 5-29
Oddělení souborů
Rozdělí data naskenovaného originálu stranu po
straně a před odesláním vytvoří několik souborů.
strana 5-30
Textové razítko
Na dokumenty lze přidat textové razítko.
―
Razítko
Na dokumenty lze přidat razítko.
―
5-11
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Tisk dokumentů
Záložka
Funkce
Proveďte nastavení
pro výběr papíru
a oboustranný tisk při
tisku z vyjímatelné
paměti.
Barva/
Kvalita obrazu
Funkční tlačítko
Popis
Referenční
stránka
Papír Výběr
Vyberte zásobník nebo univerzální zásobník, který
obsahuje papír požadovaného formátu.
strana 5-14
Uspořádat /Odsadit
Odsadí výstup podle stránek nebo sad.
strana 5-16
Sešití/Perf
Sešije nebo proděruje vytisknuté dokumenty.
strana 5-17
Výst. přihr.
Vyberte výstupní zásobník.
―
Okraj
Přidání okrajů (bílá plocha). Dále můžete nastavit šířku
okraje a okraj zadní stránky.
―
2strannou kopii
Vytiskněte dokument na jednostranné nebo
oboustranné listy.
strana 5-28
Zpráva o dokončení
úlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
Záměna priority
Pozastaví aktuální úlohu a dá nejvyšší prioritu nové
úloze.
―
EcoPrint
EcoPrint šetří toner při tisku.
―
Složit
Složí hotové dokumenty.
―
Textové razítko
Na dokumenty lze přidat textové razítko.
―
Razítko
Na dokumenty lze přidat razítko.
―
Heslo pro šifrované
soubory PDF
Pro vytisknutí dat PDF zadejte předem zvolené heslo.
―
Tisk JPEG/TIFF
Při tisku souborů formátu JPEG nebo TIFF vyberte
velikost obrázku.
―
Přizpůsobit XPS
stránce
Při tisku souboru XPS zvětší nebo zmenší velikost
obrázku tak, aby se vešel na vybraný formát papíru.
―
Barva Výběr
Vyberte nastavení barevného režimu.
―
Proveďte nastavení
barevného režimu.
5-12
Používání různých funkcí > Funkce
Funkce
Originál Velikost
Copy
Orig./Papír /
Dokončování
Send
Originál/Odesíl
Formát dat
Custom
Box
Funkce
USB
Memory
Funkce
Určete formát skenovaného originálu.
Stiskněte tlačítko [Standardní Formáty 1], [Standardní Formáty 2], [Jiné] nebo [Zad. formátu] a vyberte formát papíru.
Položka
Standardní
Formáty 1
Hodnota
Popis
Modely s velikostmi v metrických jednotkách: Auto, A3, A4,
A4-R, A5, A5-R, A6-R, B4-R, B5, B5-R, B6, B6-R, Folio,
216x340 mm
Buď můžete zvolit automatické rozpoznání
velikosti originálů, nebo vyberte ze
standardních velikostí.
Modely s velikostmi v palcích: Auto, Ledger, Letter, Letter-R,
Legal, Statement, Statement-R, 11 x 15", Oficio II
Standardní
formáty 2
Modely s velikostmi v metrických jednotkách: Ledger, Letter,
Letter-R, Legal-R, Statement, Statement-R, 11 x 15", Oficio II,
8K, 16K, 16K-R
Vyberte ze standardních formátů jiných než
Standardní formáty 1.
Modely s velikostmi v palcích: A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6-R,
B4, B5, B5-R, B6, B6-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 x 340 mm
Jiné
Hagaki, Oufuku hagaki, Vlastní 1 až 4*1
Vyberte z možností obálka, pohlednice
nebo vlastní formát originálu *1.
Zad. formátu
Metricky
Zadejte formát neuvedený mezi
standardními formáty 1 a 2.*2
X: 50 až 432 mm (v krocích po 1 mm)
Y: 50 až 297 mm (v krocích po 1 mm)
Pokud jste stiskli tlačítko [Zad. formátu],
zadejte tlačítky [+] a [-] rozměr "X"
(vodorovný) a "Y" (svislý). Pro vkládání
použijte číselné klávesy pomocí volby
[Tlačítka #].
Palce
X: 2,00 až 17,00" (v krocích po 1")
Y: 2,00 až 11,69" (v krocích po 1")
*1
Pokyny, jak zadat vlastní formát originálu (Vlastní 1 až 4), naleznete v Anglickém návodu k obsluze. Pokud je "Vlastní formát originálu" nastaven
na [Vypnuto], tato volba se neobjeví.
*2
Vstupní jednotky lze změnit v systémové nabídce. Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Poznámka
Při používání originálů vlastního formátu dávejte pozor, abyste vždy zadali formát.
5-13
Používání různých funkcí > Funkce
Výběr papíru
Copy
Orig./Papír /
Dokončování
Custom
Box
Funkce
USB
Memory
Funkce
Vyberte zásobník nebo univerzální zásobník, který obsahuje papír požadovaného formátu.
Výběrem z [1] (Zásobník 1) až [7] (Zásobník 7) použijete papír, který je v příslušném zásobníku.
Je-li vybráno [Auto], bude automaticky vybrán papír, jehož formát odpovídá originálu.
Poznámka
• Zadejte předem formát a typ papíru vloženého v zásobníku (viz Anglický návod k obsluze).
• Zásobník 5 až Zásobník 7 se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován doplňkový boční podavač papíru.
Při výběru možnosti [Univ. zás.] stiskněte [Nastavení papíru] a zadejte formát papíru a typ média. Možné formáty papíru
a typy médií jsou zobrazeny v následující tabulce.
Položka
Nastavení
papíru
Standardní
Formáty 1
Hodnota
Modely s velikostmi v metrických jednotkách: A3, A4, A4-R, A5-R,
A6-R, B4, B5, B5-R, B6-R, Folio, 216 x 340 mm
Popis
Vyberte ze standardních
formátů.
Modely s velikostmi v palcích: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement,
Executive, Oficio II
Standardní
Formáty 2
Modely s velikostmi v metrických jednotkách: Ledger, Letter, Letter-R,
Legal-R, Statement, Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R
Modely s velikostmi v palcích: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5,
B5-R, B6-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 x 340 mm
Vyberte ze standardních
formátů jiných než
Standardní formáty 1.
Jiné
ISO B5, Obálka #10 (Commercial #10), Obálka #9 (Commercial #9),
Obálka #6 (Commercial #6 3/4), Obálka Monarch, Obálka DL, Obálka C5,
Obálka C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei4, Youkei2, Vlastní 1 až 4*1
Můžete vybírat ze
speciálních standardních
formátů a vlastních
formátů.
Zad.
formátu
Metricky
Zadejte formát neuvedený
mezi standardními
formáty.*2
X: 148 až 457 mm (v krocích po 1 mm)
Y: 98 až 304 mm (v krocích po 1 mm)
Palce
X: 5,83 až 18,00" (v krocích po 0,01")
Y: 3,86 až 12,00" (v krocích po 0,01")
Typ média
Pokud jste stiskli tlačítko
[Zad. formátu], zadejte
tlačítky [+] a [-] rozměr "X"
(vodorovný) a "Y" (svislý).
Pro vkládání použijte
číselné klávesy pomocí
volby [Tlačítka #].
Běžný (105 g/m2 nebo méně), Průh. Fólie, Hrubý, Pauzák (60 až 105 g/m2), Etikety, Recyklovaný,
S předtiskem*3, Lepený, Tvrdý papír, Barva, S perforací*3, Hlavičkový*3, Silný (106 g/m2 a více),
Obálka, Vrstvený, Vys. kvalita, Rozlišovače, Vlastní 1-8*3
*1
Pokyny, jak zadat vlastní formát originálu (Vlastní 1 až 4), naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
*2
Vstupní jednotky lze změnit v systémové nabídce. Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
*3
Pokyny, jak zadat vlastní typy originálu 1 až 8, naleznete v Anglickém návodu k obsluze. Chcete-li tisknout na papír s předtiskem nebo
s perforací nebo na hlavičkový papír, nahlédněte do příručky Anglický návod k obsluze.
DŮLEŽITÉ
Pokud je vybrán formát papíru a typ média pro univerzální zásobník, je vybráno [Nastavení papíru].
Nezapomeňte, že pokud v této chvíli stisknete [Univerzální zásobník], nastavení se zruší.
5-14
Používání různých funkcí > Funkce
Poznámka
• Můžete pohodlně předem vybrat formát a typ papíru, který budete často používat, a nastavit jej jako výchozí (viz
Anglický návod k obsluze).
• Pokud do zdrojového zásobníku nebo do univerzálního zásobníku není vložen určený typ papíru, objeví se
potvrzovací obrazovka. Pokud je vybrána možnost [Auto] a není vložen papír o stejné velikosti jako je rozpoznaný
formát, objeví se potvrzovací obrazovka. Vložte požadovaný papír do univerzálního zásobníku a stiskněte
[Pokračovat] pro zahájení kopírování.
5-15
Používání různých funkcí > Funkce
Uspořádat/Odsadit
Copy
Orig./Papír /
Dokončování
Custom
Box
Funkce
USB
Memory
Funkce
Odsadí výstup podle stránek nebo sad.
Položka
Obraz
Uspořádání
Odsazení
Popis
Skenuje více originálů a zajistí výstup kompletních sad kopií
setříděných podle čísla strany.
Bez dokončovací jednotky na 4000 listů
(volitelné)
Používáte-li odsazování, jsou vytištěné kopie odkládány tak,
že každá sada (nebo stránka*) je otočena o 90 °.
Poznámka
Chcete-li použít odsazování, musí být papír téhož formátu jako
vybraný zásobník vložen v jiné orientaci v jiném zásobníku.
Podporované formáty papíru v odsazení jsou A4, B5, Letter
a 16K.
S dokončovací jednotkou na 4000 listů
(volitelné)
Používáte-li odsazení, jsou vytištěné kopie odděleny po každé
sadě kopií (nebo po každé stránce*).
Poznámka
Je vyžadován doplňkový 4000 listová dokončovací jednotka.
Formáty papíru podporované při použití funkce Odsadit jsou:
A3, B4, A4, B5, Letter, Legal, Ledger, Oficio II, 8k, 16k, 216 ×
340 mm a Folio.
*
Pokud je pro nastavení "Uspořádat" vybráno [Vypnuto], zobrazí se [Všechny str.]. Pokud je vybráno [Zapnuto], zobrazí se [Všechny sady].
5-16
Používání různých funkcí > Funkce
Sešití/Perf
Copy
Orig./Papír /
Dokončování
Custom
Box
Funkce
USB
Memory
Funkce
Sešití
Sešije hotové dokumenty. Lze vybrat umístění sešití.
Položka
Sešití
Hodnota
Popis
Nahoře vlevo
Vyberte místo sešití. Podrobnosti o orientaci originálu a místě sešití viz
Orientace originálu a místo sešití na straně 5-17.
Nahoře vpravo
2 sponky vlevo
2 sponky nahoře
2 sponky vpravo
Originál
Orientace
Sešití ve hřbetě
Vyberte, zda chcete složit dokončené dokumenty po dvou se sešitím uprostřed.
Při umísťování originálů dejte pozor, abyste obálku položili dospod. Podrobné
informace o sešití ve hřbetě najdete v Anglickém návodu
k obsluze.
Horní okraj nahoře, Horní okraj vlevo
Vyberte orientaci horního okraje originálního dokumentu, abyste
skenovali správným směrem. Stisknutím tlačítka [Originál Orientace]
vyberte orientaci originálu s možnostmi [Hor okr nahoře] nebo [Hor okr
vlevo]. Potom stiskněte tlačítko [OK].
Poznámka
Sešívání vyžaduje doplňkovou 4000 listovou dokončovací jednotku. Mějte také na paměti, že pro drátovou vazbu (střední
sešití) je potřeba skládací jednotka.
Podrobnější informace o formátu papíru a počtu listů, které lze sešít, viz Dokončovací jednotka na 4000 listů (doplňkové
příslušenství) na straně 7-19.
Orientace originálu a místo sešití
Orientace originálu
Horní okraj nahoře
Orientace papíru
Směr vkládání papíru
do zásobníku
Směr vkládání papíru
do zásobníku
Poznámka
U formátů B5-R a16K-R se "sešití jednou sponkou" neprovádí úhlopříčně.
5-17
Horní okraj vlevo
Používání různých funkcí > Funkce
Sešití smíšených originálů
Výstup z tiskárny lze sešít i vpřípadě smíšených formátů papíru, pokud mají papíry stejnou šířku nebo délku, jak ukazují
kombinace na obrázku níže. Lze sešít až 30 listů.
A4
B5
Letter
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
A3
B4
Ledger
•
A3 a A4
•
B4 a B5
•
Ledger a Letter
•
Ledger a Letter-R
•
8K a 16K
Letter-R Legal
Letter-R Legal
Poznámka
Pro informace o sešívání originálů různých velikostí nahlédněte do Anglického návodu k obsluze.
Perforace
Proděravějte sady hotových dokumentů.
Poznámka
• Dokončovací jednotka na 4000 listů a děrovací jednotka jsou vyžadovány.
• Podrobnější informace o formátech papíru, které lze proděrovat, viz Děrovací jednotka (doplňkové příslušenství) na
straně 7-19.
• Palcový model umožňuje dvouděrovou a trojděrovou perforaci. Metrický model umožňuje dvouděrovou
a čtyřděrovou perforaci.
Položka
Perforace
Hodnota
2 díry vlevo
2 díry nahoře
Popis
Vyberte umístění děr. Podrobnosti o orientaci originálu a místě
perforace viz Orientace originálu a místo perforace na straně
5-19.
2 díry vpravo
3 díry vlevo
3 díry nahoře
3 díry vpravo
4 díry vlevo
4 díry nahoře
4 díry vpravo
Originál
Orientace
Horní okraj nahoře, Horní okraj vlevo
Vyberte orientaci horního okraje originálního dokumentu,
abyste skenovali správným směrem. Stisknutím tlačítka
[Originál Orientace] vyberte orientaci originálu s možnostmi
[Hor okr nahoře] nebo [Hor okr vlevo]. Potom stiskněte tlačítko
[OK].
5-18
Používání různých funkcí > Funkce
Orientace originálu a místo perforace
Obraz
Originál
Orientace originálu
Výsledek tisku
Skleněný povrch
Podavač originálů
Poznámka
Palcový model umožňuje dvouděrovou a trojděrovou perforaci. Metrický model umožňuje dvouděrovou a čtyřděrovou
perforaci.
Sytost
Copy
Barva/
Kvalita obrazu
Send
Barva/
Kvalita obrazu
Custom
Box
Funkce
Barva/
Kvalita obrazu
USB
Memory
Funkce
Nastavte úroveň sytosti pomocí 7 nebo 13 úrovní.
Nastavte sytost stisknutím tlačítek [-3] (Světlejší) až [+3] (Tmavší). Můžete změnit míru sytosti.
[-3] (Světlejší) až [+3] (Tmavší) v krocích po půl.
5-19
Barva/
Kvalita obrazu
Používání různých funkcí > Funkce
Původní obraz
Barva/
Kvalita obrazu
Copy
Send
Barva/
Kvalita obrazu
Custom
Box
Funkce
Barva/
Kvalita obrazu
USB
Memory
Funkce
Barva/
Kvalita obrazu
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění nejlepšího výsledku.
Kopírování/Tisk
Položka
Hodnota
Text a foto*1 *2
Výstup tiskárny
Pro dokumenty obsahující text i fotografie vytištěné na tomto zařízení.
Kniha/Časopis
Nejlépe se hodí pro text a fotografie otištěné v časopise apod.
Výstup tiskárny
Nejvhodnější pro fotografie vytištěné na tomto zařízení.
Kniha/Časopis
Pro fotografie otištěné v časopise apod.
Fotopapír
Nejvhodnější pro fotografie pořízené fotoaparátem.
Vypnuto
(Lehký text/jemné
čáry)
Nejvhodnější pro dokumenty obsahující převážně text vytištěné na tomto
zařízení.
Zapnuto
(Lehký text/jemné
čáry)
Ostře zvýrazní text psaný tužkou a jemné linky.
Výstup tiskárny
Nejvhodnější pro mapy a schémata vytištěná na tomto zařízení.
Kniha/Časopis
Nejvhodnější pro mapy a schémata otištěná v časopise.
Foto
Text*1
Grafika/Mapa*1
Popis
*1
Lze vybrat možnost "Zvýrazňovač".
Vyberte, pokud chcete zvýraznit text a poznámky napsané zvýrazňovačem. Do co největší míry zachová barvu zvýrazňovače.
*2
Není-li při použití nastavení [Text a foto] šedý text vytištěn úplně, může se výsledek zlepšit při použití nastavení [Text].
Odesílání/ukládání
Položka
*
Popis
Text a foto
Nejvhodnější pro smíšené textové a foto dokumenty.
Foto
Nejvhodnější pro fotografie pořízené fotoaparátem.
Text*
Ostře zvýrazní text psaný tužkou a jemné linky.
Lze provést nastavení "pro autom. rozpoznávání textu". (Hodnota: [Vypnuto] / [Zapnuto]) Pokud je vybráno [Zapnuto], obrázek se naskenuje tak,
že je vhodný pro autom. rozpoznávání textu. Tato funkce je dostupná pouze, pokud je Výběr barev nastaven na Černobíle. Podrobnosti viz
Anglický návod k obsluze.
5-20
Používání různých funkcí > Funkce
Lupa
Copy
Rozvržení
/Úpravy
Pokročilé
nastavení
Send
Custom
Box
Funkce
USB
Memory
Funkce
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz originálu.
Kopírování
K dispozici jsou následující možnosti lupy.
Auto
A3: 141 %
A4
A5: 70 %
Upravit velikost obrázku na velikost papíru.
Standardní Lupa
Zmenšuje nebo zvětšuje pomocí předvolených hodnot lupy.
Model
Palcové
modely
Úroveň lupy
(Kopírování originálu)
Auto
Model
Metrické
modely
400 % (Max.)
Úroveň lupy
(Kopírování originálu)
Auto
400 % (Max.)
200 % (STMT >>Ledger)
200 % (A5 >> A3)
154 %(STMT >> Legal)
141 % (A4 >> A3, A5 >> A4)
129 % (Letter >> Ledger)
127 % (Folio >> A3)
121 % (Legal >> Ledger)
106 % (11×15" >> A3)
100 %
100 %
78 % (Legal >> Letter)
90 % (Folio >> A4)
77 % (Ledger >> Legal)
75 % (11×15" >> A4)
64 % (Ledger >> Letter)
70 % (A3 >> A4, A4 >> A5)
50 % (Ledger >> STMT)
50 %
25 % (Min.)
25 % (Min.)
Metrické
modely
(tichomořská
oblast Asie)
Auto
400 % (Max.)
200 % (A5 >> A3)
141 % (A4 >> A3, B5 >> B4)
122 % (A4 >> B4, A5 >> B5)
115 % (B4 >> A3, B5 >> A4)
100 %
86 % (A3 >> B4, A4 >> B5)
81 % (B4 >> A4, B5 >> A5)
70 % (A3 >> A4, B4 >> B5)
50 %
25 % (Min.)
5-21
Používání různých funkcí > Funkce
Zadání lupy
Ručně nastavíte zmenšení nebo zvětšení obrazu originálu v rozmezí 25 až 400 % v krocích
po 1 %.
Lupa XY
Y
X
Možnost nezávislého výběru svislé a vodorovné hodnoty zvětšení. Zvětšení lze nastavit
v rozmezí 25 % až 400 % v krocích po 1 %.
5-22
Používání různých funkcí > Funkce
Položka
Standardní Lupa
Hodnota
Popis
Metricky
Vyberte předem nastavený poměr.
[# Tlačítka] 25 až 400 % (v krocích po 1 %)
Automatickou lupu vyberte stisknutím tlačítka
[Auto].
100 %, Auto, 400 % (Max.),
200 % A5 >> A3,
141 % A4>>A3 B5>>B4,
127 % Folio>>A3,
106 % 11x15">>A3,
90 % Folio>>A4,
75 % 11x15" >>A4,
70 % A3>>A4 A4>>A5,
50 %, 25 % Min.
Stisknutím tlačítek [+] a [-] nastavte zobrazené
zvětšení na požadovanou hodnotu. Pro vkládání
použijte číselné klávesy pomocí volby [Tlačítka #].
Metrické modely (tichomořská oblast Asie)
[# Tlačítka] 25 až 400 % (v krocích po 1 %)
100 %, Auto, 400 % (Max.),
200 % A5 >> A3,
141 % A4>>A3 B5>>B4,
122 % A4>>B4 A5>>B5,
115 % B4>>A3 B5>>A4,
86 % A3>>B4 A4>>B5,
81 % B4>>A4 B5>>A5,
70 % A3>>A4 B4>>B5,
50 %, 25 % Min.
Palce
[# Tlačítka] 25 až 400 % (v krocích po 1 %)
Auto, 100 %, 400 % Max.,
200 % STMT>>Ledger,
154 % STMT>>Legal,
129 % Letter>>Ledger,
121 % Legal>>Ledger,
78 % Legal>>Letter,
77 % Ledger>>Legal,
64 % Ledger>>Letter,
50 % Ledger>>STMT,
25 % Min.
Lupa XY
X: 25 až 400 % (v krocích po 1 mm)
Y: 25 až 400 % (v krocích po 1 mm)
Možnost nezávislého výběru svislé a vodorovné
hodnoty zvětšení.
Stisknutím tlačítka [+] nebo [-] změníte zobrazenou
hodnotu lupy na ose "X" (horizontálně) a na ose "Y"
(vertikálně).
Pro vkládání použijte číselné klávesy pomocí volby
[Tlačítka #].
Originál
Orientace
Horní okraj nahoře, Horní okraj vlevo
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným směrem.
Stisknutím tlačítka [Originál Orientace] vyberte
orientaci originálu s možnostmi [Hor okr nahoře]
nebo [Hor okr vlevo]. Potom stiskněte tlačítko [OK].
5-23
Používání různých funkcí > Funkce
Tisk/Odesílání/Ukládání
Položka
Popis
100 %
Zachová formát originálu.
Auto
Zmenší nebo zvětší originál na velikost tisku/odesílání/ukládání.
Poznámka
• Pro zmenšení nebo zvětšení originálu vyberte velikost papíru, velikost odesílání a velikost ukládání.
Výběr papíru (strana 5-14)
Viz Anglický návod k obsluze.
• U některých kombinací velikosti originálu a velikosti papíru nebo velikosti odesílání se může stát, že obrázek bude
umístěn na okraj papíru. Pro umístění originálu do středu papíru použijte funkci Na střed, jejíž popis naleznete v
Okraj/Na střed, Okraj, Na Střed (viz Anglický návod k obsluze).
5-24
Používání různých funkcí > Funkce
Oboustranný
Rozvržení
/Úpravy
Copy
Funkce
Custom
Box
USB
Memory
Funkce
Vytváří 2stranné kopie.
Můžete také vytvářet jednostranné kopie z oboustranného originálu nebo originálu s dvoustranami, jako jsou knihy.
K dispozici jsou následující režimy.
1stranný na 2stranný
Vytvoří oboustranné kopie z jednostranných originálů. Je-li počet originálů
lichý, zůstane zadní strana poslední kopie prázdná.
Originál
Kopie
A
B
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
def
Originál
K dispozici jsou následující volby vazby:
ghi
Kopie
A Vazba originálu vlevo/vpravo na možnost Vazba Levá/pravá: Obrazy na
druhých stranách nejsou otočené.
B Vazba originálu vlevo/vpravo na možnost Vazba nahoře: Obrazy na
druhých stranách jsou otočené o 180 stupňů. Kopie lze svázat na horním
okraji, přičemž text bude mít při otočení stránky tutéž orientaci.
2stranný na 1stranný
Zkopíruje každou stranu 2stranného originálu na dva jednotlivé listy.
Je nutný podavač originálů.
K dispozici jsou následující volby vazby:
Originál
Kopie
• Vazba Levá/pravá: Obrazy na druhých stranách nejsou otočené.
• Vazba nahoře: Obrazy na druhých stranách jsou otočené o 180 stupňů.
2stranný na 2stranný
Vytvoří 2stranné kopie z 2stranných originálů. Je nutný podavač originálů.
Poznámka
Originál
Kopie
Podporované formáty papíru pro kopírování dvoustranného originálu na
dvoustranné kopie jsou A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal,
Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, 216 × 340 mm a Folio.
5-25
Používání různých funkcí > Funkce
Kniha na 1stranné kopie.
Vytvoří jednostrannou kopii z 2stranného originálu nebo otevřené knihy.
K dispozici jsou následující volby vazby:
Originál
Vazba vlevo: Originály s protilehlými stranami jsou kopírovány zleva
doprava.
Kopie
Vazba vpravo: Originály s protilehlými stranami jsou kopírovány zprava
doleva.
Poznámka
Podporované formáty originálu pro režim Kniha na 1stranné kopie jsou
Ledger, Letter-R, A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R a 8K.
Podporované formáty papíru jsou A4, B5, Letter a 16K. Změnou papíru
nebo zmenšením či zvětšením kopie můžete dosáhnout požadované
velikosti.
Kniha na 2strannou kopii
Kniha na
2strannou
kopii
Kniha na
Knihu
Vytvoří 2stranné kopie z otevřené knihy s dvoustranami.
Poznámka
Podporované formáty originálu pro režim Kniha na
2strannou kopii jsou A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger,
Letter-R a 8K. Podporované formáty papíru jsou A4, B5
a Letter.
Originál
Kopie
5-26
Používání různých funkcí > Funkce
Kopírování
Tisk 1stranného originálu nebo otevřené knihy na 2strannou kopii nebo 2stranného originálu nebo otevřené knihy na
1strannou kopii. Vyberte orientaci vazby pro originál a dokončené dokumenty.
Položka
2str.>>1str.
2str.>>2str.
Kniha>>1stranný
Kniha>>2stranný
Popis
―
Zruší funkci.
Dokončování
Vazba Vlevo/Vpravo, Vazba Nahoře
Vyberte orientaci vazby dokončených kopií.
Originál
Orientace
Horní okraj nahoře, Horní okraj vlevo
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným
směrem. Stisknutím tlačítka [Originál
Orientace] vyberte orientaci originálu
s možnostmi [Hor okr nahoře] nebo [Hor okr
vlevo]. Potom stiskněte tlačítko [OK].
Originál
Vazba Vlevo/Vpravo, Vazba Nahoře
Vyberte orientaci vazby originálů.
Originál
Orientace
Horní okraj nahoře, Horní okraj vlevo
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným
směrem. Stisknutím tlačítka [Originál
Orientace] vyberte orientaci originálu
s možnostmi [Hor okr nahoře] nebo [Hor okr
vlevo]. Potom stiskněte tlačítko [OK].
Originál
Vazba Vlevo/Vpravo, Vazba Nahoře
Vyberte směr vazby originálů.
Dokončování
Vazba Vlevo/Vpravo, Vazba Nahoře
Vyberte orientaci vazby dokončených kopií.
Originál
Orientace
Horní okraj nahoře, Horní okraj vlevo
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným
směrem. Stisknutím tlačítka [Originál
Orientace] vyberte orientaci originálu
s možnostmi [Hor okr nahoře] nebo [Hor okr
vlevo]. Potom stiskněte tlačítko [OK].
Originál
Vazba Vlevo, Vazba Vpravo
Vyberte směr vazby originálů.
Originál
Orientace
Horní okraj nahoře, Horní okraj vlevo
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným
směrem.
Originál
Vazba Vlevo, Vazba Vpravo
Vyberte směr vazby originálů.
Dokončování
Kniha>>2str, Kniha>>Kniha
Vyberte požadovanou volbu oboustranného
kopírování.
Originál
Orientace
Horní okraj nahoře, Horní okraj vlevo
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným
směrem. Stisknutím tlačítka [Originál
Orientace] vyberte orientaci originálu
s možnostmi [Hor okr nahoře] nebo [Hor okr
vlevo]. Potom stiskněte tlačítko [OK].
1str.>>1str.
1str.>>2str.
Hodnota
Při pokládání originálů na kontaktní sklo postupně pokládejte všechny originály a mačkejte tlačítko [Start].
Po naskenování všech originálů spustíte kopírování stisknutím tlačítka [Konec skenování].
5-27
Používání různých funkcí > Funkce
Tisk
Vytiskněte dokument na jednostranné nebo oboustranné listy.
Položka
Hodnota
Popis
1stranný
―
Zruší funkci.
2strannou
kopii
Vlevo/Vpravo
Vytiskne oboustranný dokument tak, že jsou listy seřazeny správně pro svázání na levé nebo
pravé straně.
Nahoře
Vytiskne oboustranný dokument tak, že jsou listy seřazeny správně pro svázání na horní
straně.
5-28
Používání různých funkcí > Funkce
Formát souboru
Send
Originál/Odesíl
Formát dat
Custom
Box
Funkce
USB
Memory
Funkce
Uveďte formát souboru obrazu. Lze také upřesnit úroveň kvality obrázku.
Vyberte formát souboru z možností [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], a [Vys. Kompr. PDF].
Pokud byl vybrán barevný režim Stupně šedé nebo Plnobarevně, nastavte kvalitu obrazu.
Pokud jste vybrali [PDF] nebo[Vys. Kompr. PDF], můžete zadat šifrování nebo nastavit PDF/A.
Položka
PDF
*1*2
Hodnota
Barevný režim
1 Níz. kv. (Vys. kompr.) na
5 Vys. kv. (Níz. kompr.)
Automatická barva (Barva/Stupně šedé), Autom. barva
(Č/B), Plnobarevné, Stupně šedé, Černobílé
TIFF
1 Níz. kv. (Vys. kompr.) na
5 Vys. kv. (Níz. kompr.)
Automatická barva (Barva/Stupně šedé), Autom. barva
(Č/B), Plnobarevné, Stupně šedé, Černobílé
JPEG
1 Níz. kv. (Vys. kompr.) na
5 Vys. kv. (Níz. kompr.)
Automatická barva (Barva/Stupně šedé), Plnobarevné,
Stupně šedé
XPS
1 Níz. kv. (Vys. kompr.) na
5 Vys. kv. (Níz. kompr.)
Automatická barva (Barva/Stupně šedé), Autom. barva
(Č/B), Plnobarevné, Stupně šedé, Černobílé
Vys. kompr. PDF *1*2
Priorita poměru kompr., Standardní,
Priorita kvality
Automatická barva (Barva/Stupně šedé), Autom. barva
(Č/B), Plnobarevné, Stupně šedé
*1
Lze nastavit formát souboru (Hodnota: [Vypnuto] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b]).
*2
Pomocí spuštění autom. rozpoznávání textu v naskenovaném dokumentu můžete vytvořit PDF s možností vyhledávání. Podrobné informace
naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
Poznámka
• Pokud je vybráno [Vys. komp. PDF] nemůžete upravit kvalitu obrazu.
• Můžete použít funkce šifrování PDF. Podrobné informace naleznete v Anglickém návodu k obsluze.
• Pokud je povoleno šifrování, nelze upravit nastavení PDF/A.
5-29
Používání různých funkcí > Funkce
Soubor Oddělení
Send
Originál/Odesíl
Formát dat
Custom
Box
Funkce
USB
Memory
Funkce
Rozdělí data naskenovaného originálu stranu po straně a vytvoří několik souborů, které pak odešle.
(Hodnota: [Vypnuto] / [Všechny str.])
Pro nastavení Oddělení souboru stiskněte [Všechny str.].
Poznámka
Ke konci názvu souboru je připojeno trojmístné sériové číslo jako např. "abc_001.pdf, abc_002.pdf...".
Rozlišení skenování, Rozlišení
Send
Barva/
Kvalita obrazu
Custom
Box
Funkce
Barva/
Kvalita obrazu
USB
Memory
Funkce
Vyberte kvalitu rozlišení při skenování.
Lze vybrat mezi rozlišeními [600 x 600dpi], [400 x 400dpi Extra jemné], [300 x 300dpi], [200 x 400dpi Velmi jemné],
[200 x 200dpi Jemné], nebo [200 x 100dpi Normální].
Poznámka
Čím větší číslo, tím lepší rozlišení obrazu. Vyšší rozlišení ale také znamená větší soubory a delší dobu odesílání.
Předmět a text e-mailu
Send
Pokročilé
nastavení
Custom
Box
Funkce
Při odesílání dokumentu přidá předmět a text.
Stiskněte [Předmět] / [Zákl. text] a zadejte předmět a text e-mailu.
Poznámka
• Předmět může obsahovat až 60 znaků a text může zahrnovat až 500 znaků.
• Stiskněte [Základní text 1], [Základní text 2], nebo [Základní text 3] a zadejte uložený text do textu e-mailu.
Podrobné informace o registraci šablon najdete v Anglickém návodu k obsluze.
5-30
6
Odstraňování
problémů
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Pravidelná údržba .............................................................................................................................................. 6-2
Čištění ...................................................................................................................................................... 6-2
Výměna zásobníku s tonerem ................................................................................................................. 6-6
Výměna odpadní nádobky na toner ......................................................................................................... 6-9
Výměna sešívacích sponek .................................................................................................................... 6-11
Odstraňování odpadu z děrování ........................................................................................................... 6-14
Odstraňování problémů ................................................................................................................................... 6-15
Řešení potíží .......................................................................................................................................... 6-15
Jak reagovat na hlášení ......................................................................................................................... 6-22
Úpravy/Údržba ....................................................................................................................................... 6-38
Odstranění vzpříčeného papíru ............................................................................................................. 6-43
Odstranění vzpříčených sponek ............................................................................................................ 6-68
6-1
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Pravidelná údržba
Čištění
Pravidelným čištěním zařízení zajistíte optimální kvalitu tisku.
DŮLEŽITÉ
Z bezpečnostních důvodů před čištěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel.
Kryt kontaktního skla / Kontaktní sklo
Otřete zadní stranu krytu kontaktního skla, vnitřek podavače originálů a povrch kontaktního skla měkkým hadříkem
navlhčeným v alkoholu nebo neagresivním čisticím prostředku.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte ředidlo ani jiná organická rozpouštědla.
6-2
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Skenovací štěrbina/Oblast oboustranného skenování
Pokud se při použití podavače originálů objeví na kopiích černé šmouhy nebo nečistoty, vyčistěte snímací sklo
přibaleným čisticím hadříkem. Používáte-li podavač originálů, aby bylo možné oboustranné skenování, vyčistěte
ijednotku pro oboustranné skenování.
UPOZORNĚNÍ
Otřete skenovací štěrbiny suchým hadříkem, který najdete v příslušenství. K čištění nepoužívejte vodu,
mýdlo ani rozpouštědla.
1
2
3
6-3
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Oddělovač
Pravidelným čištěním oddělovače (nejméně jednou za měsíc) zajistíte optimální kvalitu tisku.
1
2
3
CLICK!
6-4
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Přenosový válec
Pravidelným čištěním přenosového válce (nejméně jednou za měsíc) zajistíte optimální kvalitu tisku.
1
2
3
CLICK!
6-5
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Výměna zásobníku s tonerem
Začne-li docházet toner, zobrazí se na dotykovém panelu hlášení "Dochází toner. [C][M][Y][K] (Vyměňte, až bude úplně
prázdný.)". Zkontrolujte, zda máte k dispozici na výměnu nový zásobník s tonerem.
Zobrazí-li se na dotykovém panelu hlášení "Došel toner", vyměňte toner.
Poznámka
• Vždy musíte používat originální zásobník s tonerem. Pokud použijete zásobník s tonerem, který není originální,
můžete tím způsobit nekvalitní obrázky a nefungování zařízení.
• Do paměťovém čipu v zásobníku s tonerem v tomto zařízení se ukládají informace potřebné ke zvýšení komfortu
zákazníka, provozování systému recyklace použitých zásobníků s tonerem a navrhování a vývoji nových produktů.
Uložené informace neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci osob, a jsou využívány pouze
anonymně k výše uvedeným účelům.
DŮLEŽITÉ
Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.
Postup instalace zásobníku s tonerem je pro každou barvu stejný. Předpokládejme zde že měníte zásobník se žlutým
tonerem.
1
2
(Y) (C) (M) (K)
6-6
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
3
4
5
6
CLICK!
6-7
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
7
Poznámka
Vraťte vypotřebovaný zásobník toneru a odpadní nádobku prodejci nebo zástupci servisu.
Shromážděné zásobníky toneru a odpadní nádobky budou recyklovány nebo zlikvidovány
podle příslušných předpisů.
6-8
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Výměna odpadní nádobky na toner
Je-li na dotykovém panelu zobrazeno hlášení „Odp. nádobka na toner téměř plná.“, zkontrolujte, zda máte k dispozici na
výměnu novou odpadní nádobku na toner.
Je-li na dotykovém panelu zobrazeno hlášení „Vyměňte odpadní nádobku na toner.“, vyměňte ihned odpadní nádobku
na toner.
DŮLEŽITÉ
Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.
1
2
3
6-9
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
4
5
CLICK!
6
Poznámka
Vraťte vypotřebovaný zásobník toneru a odpadní nádobku prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné zásobníky
toneru a odpadní nádobky budou recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.
6-10
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Výměna sešívacích sponek
Kazeta na sponky je nainstalována v doplňkové dokončovací jednotce na 4000 listů a ve skládací jednotce.
Dokončovací jednotka na 4000 listů obsahuje držák kazety na sponky A.
Doplňková skládací jednotka obsahuje držáky kazety na sponky B a C. Postup doplnění je u držáků kazety na sponky B
a C stejný jako u držáku kazety na sponky A.
Je-li zobrazeno hlášení oznamující, že došly sponky, je nutno doplnit kazetu na sponky.
Poznámka
Jestliže v sešívací jednotce dojdou sponky, kontaktuje svého servisního zástupce nebo prodejce zařízení.
Při doplňování sponek postupujte podle níže uvedených kroků.
Doplnění držáku kazety na sponky A
Poznámka
Doplnění držáku kazety na sponky B/C v doplňkové skládací jednotce viz strana 6-12.
1
2
1
2
1
Poznámka
Zásobník sponek lze vyjmout pouze tehdy, nejsou-li v něm žádné sponky.
6-11
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
3
CLICK!
Doplnění držáků kazety na sponky B/C (doplňkové příslušenství)
Při doplňování sponek do doplňkové skládací jednotky postupujte podle níže uvedených kroků. Při doplňování držáků
kazety na sponky B a C postupujte stejně.
1
2
6-12
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
3
2
1
1
2
1
1
Poznámka
Zásobník sponek lze vyjmout pouze tehdy, nejsou-li v něm žádné sponky.
4
CLICK!
5
6-13
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Odstraňování odpadu z děrování
Je-li na ovládacím panelu zařízení zobrazeno hlášení oznamující, že odpadní zásobník děrování je plný, vysypte
z odpadního zásobníku odřezky.
Při této operaci ponechte hlavní vypínač zařízení zapnutý (|).
1
Poznámka
Dávejte pozor, abyste odřezky z děrování při vyjímání zásobníku nerozsypali.
2
3
6-14
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Řešení potíží
Následující tabulka obsahuje všeobecné pokyny pro řešení problémů.
Dojde-li u zařízení k potížím, prostudujte kontrolní dotazy a proveďte postupy uvedené na následujících stránkách.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na zástupce servisu.
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Aplikace se nespustí.
Není doba automatického resetu panelu
příliš krátká?
Nastavte dobu automatického resetu
panelu na 30 vteřin nebo více.
―
Obrazovka po zapnutí
hlavního vypínače
nereaguje.
Je zařízení zapojeno do zásuvky?
Zapojte napájecí kabel do zásuvky
elektrické sítě.
―
Po stisknutí tlačítka [Start]
nedojde ke spuštění tvorby
kopií.
Není na obrazovce zobrazena nějaká
zpráva?
Zjistěte vhodnou reakci na zprávu
a postupujte odpovídajícím způsobem.
strana 6-22
Je zařízení v režimu spánku?
Stiskněte tlačítko [Power] a probuďte
tak zařízení z režimu spánku.
strana 3-15
Na výstupu jsou prázdné
listy.
Jsou originály správně vloženy?
Při vložení originálů na sklo je položte
lícovou stranou dolů a zarovnejte je
podle pruhů indikátoru formátu originálu.
strana 4-2
Vkládáte-li originály do podavače
originálů, vložte je lícovou stranou
nahoru.
strana 4-3
―
Zkontrolujte nastavení aplikace.
―
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-17
Změnili jste sytost?
Zvolte odpovídající úroveň sytosti.
Výtisky jsou příliš světlé.
strana 5-19
―
Výtisky jsou příliš tmavé,
ačkoli je pozadí
skenovaného originálu bílé.
Je toner uvnitř zásobníku rozložen
rovnoměrně?
Zatřeste zásobníkem s tonerem
několikrát ze strany na stranu.
strana 6-6
Je aktivován režim EcoPrint?
Vypněte režim [EcoPrint].
―
―
Spusťte funkci [Obnova válce].
strana 6-41
―
Spusťte funkci [Obnova vývoj. jednotky].
strana 6-42
―
Spusťte funkci [Čištění laserové
jednotky].
strana 6-42
―
Zkontrolujte, zda nastavení typu papíru
odpovídá používanému papíru.
―
Změnili jste sytost?
Zvolte odpovídající úroveň sytosti.
strana 5-19
―
―
Spusťte funkci [Kalibrace].
strana 6-41
―
Spusťte funkci [Obnova vývoj. jednotky].
strana 6-42
6-15
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Na kopiích je pravidelný vzor
(tečky seskupené do vzorců,
ale pravidelně
nezarovnané).
Je originálem vytištěná fotografie?
Pod položkou [Foto] nastavte obraz
originálu na možnost [Výstup tiskárny]
nebo [Kniha/Časopis].
strana 5-20
Text není vytištěn
dostatečně zřetelně.
Zvolili jste odpovídající kvalitu obrazu
originálu?
Vyberte odpovídající kvalitu obrazu.
strana 5-20
Na bílém pozadí se při
skenování bílého originálu
objevují černé nebo barevné
tečky.
Není špinavý držák originálů nebo
skleněný povrch?
Držák originálů nebo skleněný povrch
vyčistěte.
strana 6-2
Není přenosový válec špinavý?
Vyčistěte přenosový válec kartáčkem.
strana 6-5
―
Spusťte funkci [Obnova vývoj. jednotky].
strana 6-42
Není zařízení používáno při vysoké
vlhkosti nebo při rychlých změnách
vlhkosti a teploty?
Používejte zařízení v prostředí o vhodné
vlhkosti.
―
―
Spusťte funkci [Obnova válce].
strana 6-41
Jsou originály správně vloženy?
Při vkládání originálů na kontaktní sklo je
zarovnejte podle pruhů indikátoru formátu
originálu.
strana 4-2
Při použití podavače originálů před
vložením originálů nejprve správně
zarovnejte vodítka šířky originálu.
strana 4-3
Zkontrolujte umístění vodítek šířky
papíru.
strana 3-19
Na obrazovce Fiery stiskněte tlačítko
[Cassette Alignment].
―
Výtisky jsou rozmazané.
Obrazy jsou šikmé.
Je papír vložen správně?
Tisknete pomocí programu Fiery?
6-16
strana 3-27
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Příznak
Papír se často vzpříčí.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Je papír vložen správně?
Vložte papír správně.
Referenční
stránka
strana 3-19
strana 3-27
―
Změňte orientaci papíru o 180 stupňů.
strana xv
strana 3-19
strana 3-27
Patří papír mezi podporované typy? Je v
dobrém stavu?
Vyjměte papír, převraťte jej a znovu
vložte.
strana 3-19
Je papír zvlněný, přeložený nebo
pomačkaný?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-19
Nejsou v zařízení volné útržky nebo
vzpříčený papír?
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
strana 6-43
2 nebo více přesahujících
listů na výstupu.
(vícenásobný posun papíru)
―
Vložte papír správně.
strana 3-19
Výtisky jsou pomačkané.
Jsou originály správně vloženy?
strana 3-27
Vložte papír správně.
strana 3-19
strana 3-27
―
Vyčistěte separátor papíru.
strana 6-4
―
Změňte orientaci papíru o 180 stupňů.
strana xv
strana 3-19
strana 3-27
Výtisky jsou zkroucené.
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-17
―
Otočte papír v zásobníku vzhůru
nohama nebo jej otočte o 180 stupňů.
strana xv
strana 3-19
strana 3-27
Nelze tisknout.
Nelze tisknout z paměti
USB.
Paměť USB není
rozpoznána.
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-17
Byl papír vytištěn do dokončovací
jednotky na 4000 listů?
Změňte nastavení [Oprava zvlněného
papíru].
―
Je zařízení zapojeno do zásuvky?
Zapojte napájecí kabel do zásuvky
elektrické sítě.
―
Je zařízení zapnuté?
Zapněte hlavní vypínač.
strana 2-10
Je propojen kabel tiskárny se síťovým
kabelem?
Pevně připojte správný kabel tiskárny
a síťový kabel.
strana 2-6
Bylo zařízení zapnuté před připojením
kabelu tiskárny?
Po připojení kabelu tiskárny zařízení
zapněte.
―
Není tisková úloha pozastavena?
Obnovte tisk.
―
Není hostitel USB blokován?
V nastavení hostitele USB zvolte
možnost [Odblokovat]
―
―
Zkontrolujte, že je paměť USB správně
zasunuta do zařízení.
―
6-17
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Příznak
Na výtiscích jsou vertikální
pruhy.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Jsou skenovací štěrbina a oblast
oboustranného skenování znečištěné?
Vyčistěte skenovací štěrbinu a oblast
oboustranného skenování.
strana 6-3
―
Spusťte funkci [Čištění laserové
jednotky].
strana 6-42
Špína na horním okraji nebo
na zadní straně papíru
Zkontrolujte vnitřek zařízení.
Otevřete pravý kryt. Pokud je vnitřek
zařízení znečištěný tonerem, vyčistěte
jej pomocí jemného suchého bezešvého
hadříku.
―
Část obrazu je
v pravidelných intervalech
slabá nebo se na ní objevují
bílé čáry.
―
Spusťte funkci [Obnova válce].
strana 6-41
―
Spusťte funkci [Obnova vývoj. jednotky].
strana 6-42
Tisk na zadní straně listu je
viditelný na přední straně.
―
Nastavte funkci [Zabránit prosvítání] na
[Zapnuto].
―
Barvy na výtisku se
nepřekrývají.
―
Spusťte funkci [Kalibrace].
strana 6-41
―
Spusťte funkci [Registrace barev].
strana 6-38
Na obrazu se objevují bílé
skvrny.
―
Spusťte [Obnova válce].
strana 6-41
6-18
―
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Příznak
Barvy vypadají jinak, než
jste očekávali.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Zvolili jste odpovídající kvalitu obrazu
originálu?
Vyberte odpovídající kvalitu obrazu.
―
Vložili jste do zásobníku barevný
kopírovací papír?
Vložte do zásobníku barevný kopírovací
papír.
strana 3-19
―
Spusťte funkci [Kalibrace].
strana 6-41
―
Spusťte funkci [Úprava tónové křivky].
strana 6-40
―
Při pořizování kopií
―
Upravte vyvážení barev.
Při tisku z počítače
Upravte barvu za použití ovladače
počítače.
Podrobnosti
viz Printing
System
Driver User
Guide.
Tisknete pomocí programu Fiery?
Na obrazovce Fiery stiskněte tlačítko
[Calibrator].
―
Zobrazí se zpráva Použijte
možnost Úprava tónové
křivky v Systémové nabídce.
Po delším používání mohou vlivy teploty
a vlhkosti prostředí způsobit malé
změny odstínu výstupních barev.
Spusťte funkci [Úprava tónové křivky].
strana 6-40
Barevný toner je prázdný.
Chcete pokračovat v černobílém tisku?
Pokud je černý toner stále k dispozici,
bude zařízení pokračovat v černobílém
tisku, pokud zvolíte funkci [Černobílý
tisk] u Akce při prázd.bar.toneru.
―
Nelze vytvořit
prohledávatelné PDF.
Je vybrán správný jazyk?
Zkontrolujte, který jazyk má být
extrahován.
―
Je možné, že text na originálu nelze
rozpoznat jako text? Nevypršel čas pro
vytvoření PDF souboru?
Zkontrolujte následující:
―
Nelze najít text, který chcete
vyhledat v PDF souboru.
•
Orientace originálu je v pořádku.
•
Při nastavování originálů s různými
orientacemi je pro [Autom. otočení
obrázku] vybráno [Zapnuto].
Nastavili jste [OCR optické rozp. znaků]
ve [Formát souboru]?
Nastavte [OCR optické rozp. znaků] ve
[Formát souboru].
―
Je text na naskenovaném originálu příliš
mdlý nebo světlý?
Nastavte [Sytost] na tmavší úroveň.
strana 5-19
Je pozadí naskenovaného originálu
příliš tmavé nebo je těžké na něm
rozpoznat text?
Nastavte [Upravit sytost pozadí] na
[Zapnuto] nebo [Ruční] a ručně upravte
sytost na světlejší. V opačném případě
nastavte [Sytost] na tmavší úroveň.
strana 5-19
Je na přední straně vidět obrázek, který
se nachází na druhé straně dokumentu?
Nastavte funkci [Zabránit prosvítání] na
[Zapnuto].
―
6-19
―
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Příznak
Nelze odeslat přes SMB.
Nelze odeslat přes e-mail.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Je připojen síťový kabel?
Připojte pevně správný síťový kabel.
strana 2-6
Jsou síťová nastavení pro zařízení
správně nakonfigurována?
Nakonfigurujte správně nastavení TCP/
IP.
―
Byla nastavení sdílení složek správně
nakonfigurována?
Zkontrolujte ve vlastnostech složky
nastavení sdílení a přístupová práva.
―
Je funkce SMB Protocol nastavena na
[Zapnuto]?
Nastavte funkci SMB Protocol na
[Zapnuto].
strana 4-29
Je správně zadána položka [Název
hostitele]? *1
Zkontrolujte název počítače, na který
odesíláte data.
strana 4-29
Je správně zadána položka [Cesta]?
Zkontrolujte sdílený název sdílené
složky.
strana 4-29
Je správně zadána položka [Přihl. uživ.
jméno]? *1*2
Zkontrolujte název domény a
přihlašovací uživatelské jméno.
strana 4-29
Je pro [Název hostitele] a [Přihl. uživa.
jméno] použit stejný název domény?
Vymažte z položky [Přihl. uživ. jméno]
název domény a zpětné lomítko („\“).
strana 4-29
Je správně zadána položka [Přihl.
heslo]?
Zkontrolujte přihlašovací heslo.
strana 4-29
Jsou správně nakonfigurovány výjimky
pro bránu firewall systému Windows?
Proveďte správnou konfiguraci výjimek
pro bránu firewall systému Windows.
―
Je čas nastavený na zařízení, na
doménovém serveru a na cílovém
počítači stejný?
Nastavte zařízení, doménový server
a cílový počítač přenosu dat na stejný
čas.
―
Zobrazilo se na obrazovce hlášení
Chyba odeslání?
Viz Co dělat při chybě odesílání.
strana 6-33
Je v zařízení zaregistrovaná limitní
velikost odeslaného e-mailu, která je
nastavena pro SMTP server?
Zkontrolujte, zda je limitní velikost
zadaná do "Limit velikosti e-mailu"
v nastavení [E-mail] v Embedded Web
Server RX a změňte ji dle potřeby.
strana 2-28
6-20
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Příznak
Při použití Fiery nelze získat
informace o zařízení.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
V systémové nabídce zkontrolujte
následující nastavení v [Nastavené
protokolu].
V systémové nabídce změňte
následující nastavení v [Nastavené
protokolu].
SNMPv1/v2c: Vypnuto
SNMPv1/v2c: Zapnuto
Skenování WSD: Vypnuto
Skenování WSD: Zapnuto
Enhanced WSD: Vypnuto
Enhanced WSD: Zapnuto
V systémové nabídce zkontrolujte
následující nastavení v [Nastavení TCP/
IP].
V systémové nabídce změňte
následující nastavení v [Nastavení TCP/
IP].
TCP/IP: Vypnuto
TCP/IP: Zapnuto
IPv6: Vypnuto
IPv6: Zapnuto
Protokol IPSec: Zapnuto
Protokol IPSec: Vypnuto
Je do [Komunita s oprávněním pro
čtení] v [SNMPv1/v2c] v Embedded
Web Server RX zadáno "Veřejné"?
Zadejte do [Komunita s oprávněním
pro čtení] "veřejné".
Podrobné
informace
najdete
v příručce
Embedded
Web Server
RX User
Guide.
Používáte [Filtrování/Firewall]
v[Zabezpečení sítě] v nastaveních
[Nastavení zabezpečení] v Embedded
Web Server RX?
Deaktivujte nastavení [Filtrování/
Firewall].
Podrobné
informace
najdete
v příručce
Embedded
Web Server
RX User
Guide.
*1
Jako jméno hostitele můžete zadat i úplný název počítače (například pc001.abcdnet.com).
*2
Přihlašovací uživatelské jméno můžete zadat v následujících formátech:
Název domény/uživatelské jméno (například abcdnet/james.smith)
Uživatelské jméno@název domény (například james.smith@abcdnet)
6-21
―
―
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Jak reagovat na hlášení
Pokud se na dotykovém panelu nebo v počítači zobrazí některé z těchto hlášení, postupujte podle odpovídajícího
návodu.
B
*
Hlášení
Kontrolní dotazy
Byl překročen maximální
počet sponek.*
Byl překročen přípustný počet listů?
Nápravná opatření
Stiskněte tlačítko [Pokračovat]
a tiskněte bez použití sešívačky.
Chcete-li úlohu zrušit, stiskněte
tlačítko [Zrušit].
Referenční
stránka
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
Č
Hlášení
Čištění laserového
skeneru...
Kontrolní dotazy
—
Nápravná opatření
Zařízení se přizpůsobuje pro
udržení kvality. Čekejte prosím.
Referenční
stránka
—
D
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Dochází toner.
[C][M][Y][K](Vyměňte, až
bude úplně prázdný.)
—
Je téměř čas na výměnu zásobníku
toneru. Opatřete nový zásobník
toneru.
—
Doplňte papír do
univerzálního
zásobníku.
Je do univerzálního zásobníku
vložen papír vybraného formátu?
Vložte papír.
Vyberte papír, který je k dispozici.
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
strana 3-27
Doplňte papír do
zásobníku #.
Nedošel v daném zásobníku papír?
Vložte papír.
Vyberte papír, který je k dispozici.
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
strana 3-17
Došel toner. [C][M][Y][K]
—
Vyměňte zásobník toneru za námi
specifikovaný zásobník toneru.
strana 6-6
Poznámka
Pokud je barevný toner prázdný,
ale černý toner je stále k dispozici,
bude zařízení pokračovat
v černobílém tisku, pokud zvolíte
funkci [Černobílý tisk] u Akce při
prázd.bar.toneru.
6-22
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
H
Hlášení
Heslo nesplňuje
požadavky na heslo.
Kontrolní dotazy
Nevypršel limit hesla?
Nezměnily se požadavky na heslo
(jako délka hesla nebo povolené
znaky)?
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Změňte přihlašovací heslo.
―
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
―
Potvrďte požadavky na heslo
a změňte heslo.
―
―
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
Ch
Hlášení
Chyba aktivace.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
―
Nezdařilo se aktivovat aplikaci.
Kontaktujte správce.
―
―
Ověření rozšíření je zakázáno.
Vypněte a zapněte hlavní vypínač.
Pokud problém přetrvává,
kontaktujte správce.
―
Chyba jazyka KPDL. *
―
Došlo k chybě jazyka PostScript.
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
―
Chyba jazyka Printing
System.
—
V tiskovém systému došlo k chybě.
strana 6-36
Chyba odeslání.*
—
Během přenosu došlo k chybě.
Úloha byla zrušena. Stiskněte
[Konec]. Kód chyby a nápravná
opatření najdete v části „Co dělat při
chybě odesílání“.
strana 6-33
Chyba pevného disku.
—
Na pevném disku došlo k chybě.
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
—
Kód chyby a nápravná opatření
najdete v části „Co dělat při chybě
tiskového systému“.
Možné kódy chyb a jejich popis:
01: Bylo překročeno množství dat,
které lze najednou uložit.
Restartujte systém nebo zařízení
vypněte a zapněte. Pokud stále
dochází k chybě, rozdělte soubor
na menší soubory.
Pokud problém přetrvává i po
rozdělení souboru, je pevný disk
poškozen. Spusťte funkci
[Inicializace systému].
04: Pro dokončení operace není na
pevném disku dostatek volného
místa. Přesuňte některá data nebo
odstraňte nepotřebná data.
6-23
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Hlášení
Chyba Printing System.
Stiskněte tlač. Status a
chybu zkontrolujte.
Chyba vyjímatelné
paměti.*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Stiskněte tlačítko [Status/Job
Cancel].
Zobrazila se zpráva [Chyba jazyka
Printing System.]?
V tiskovém systému došlo k chybě.
Kód chyby a nápravná opatření
najdete v části „Co dělat při chybě
tiskového systému“.
strana 6-36
Stiskněte tlačítko [Status/Job
Cancel].
Zobrazila se obrazovka [Zařízení/
Komunikace]?
V tiskovém systému došlo k chybě.
Na obrazovce [Zařízení/
Komunikace] stiskněte tlačítko
[Printing Sys. Err.] a chybu
zkontrolujte.
strana 6-36
Není zakázán zápis do vyjímatelné
paměti?
Na vyjímatelné paměti došlo
k chybě. Došlo k zastavení úlohy.
Stiskněte tlačítko [Konec].
―
Možné kódy chyb a jejich popis:
01: Připojte vyjímatelnou paměť, na
kterou lze zapisovat.
Chyba vyjímatelné
paměti.*
―
Na vyjímatelné paměti došlo
k chybě. Došlo k zastavení úlohy.
Stiskněte tlačítko [Konec].
―
Možné kódy chyb a jejich popis:
01: Bylo překročeno množství dat,
které lze najednou uložit.
Restartujte systém nebo zařízení
vypněte a zapněte. Pokud stále
dochází k chybě, rozdělte soubor
na menší soubory.
Pokud stále dochází k chybě, není
vyjímatelná paměť kompatibilní se
zařízením. Použijte vyjímatelnou paměť
zformátovanou tímto zařízením.
Pokud nelze vyjímatelnou paměť
formátovat, je poškozená. Připojte
kompatibilní vyjímatelnou paměť.
Chyba zařízení.
*
―
Došlo k interní chybě.
Poznamenejte si kód chyby
zobrazený na obrazovce.
Kontaktujte servis.
―
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
I
Hlášení
*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
ID účtu není správné.*
—
ID účtu při externím zpracování
úlohy nebylo správné. Úloha byla
zrušena. Stiskněte tlačítko [Konec].
—
Instalujte odpadní
nádobku na toner.
―
Odpadní nádobka na toner není
správně nainstalována. Nastavte ji
správně.
strana 6-9
Instalujte odpadní
zásobník děrování.
—
Podle pokynů na obrazovce namontujte
odpadní zásobník děrování.
strana 6-14
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
6-24
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
J
Hlášení
Je zjištěn důvěrný
dokument.
Kontrolní dotazy
―
Nápravná opatření
Zařízení rozpoznalo ochranný znak
dokumentu. Úloha byla zrušena.
Stiskněte tlačítko [Konec].
Referenční
stránka
―
K
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Kalibrace...
―
Zařízení se přizpůsobuje pro
udržení kvality. Čekejte prosím.
―
Konfigurace je neplatná.
Jsou originály správně vloženy?
Při vložení originálů na sklo je
položte lícovou stranou dolů a
zarovnejte je podle pruhů indikátoru
formátu originálu.
—
Vkládáte-li originály do podavače
originálů, vložte je lícovou stranou
nahoru.
Kryt je otevřen.
Není otevřený některý kryt?
Zavřete kryt uvedený na obrazovce.
―
L
Hlášení
*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Levý dolní zásobník hl.
jednotky je plný papíru.
Nebyla překročena maximální
kapacita zásobníku?
Vyjměte papír a stiskněte tlačítko
[Pokračovat]. Poté se tisk znovu
spustí.
—
Levý horní zásobník hl.
jednotky je plný papíru.
Nebyla překročena maximální
kapacita zásobníku?
Vyjměte papír a stiskněte tlačítko
[Pokračovat]. Poté se tisk znovu
spustí.
—
Limit schránky byl
překročen.*
Je na obrazovce zobrazena zpráva
[Konec]?
Určená schránka je plná a další
ukládání není možné. Úloha byla
zrušena. Stiskněte tlačítko [Konec].
Zkuste úlohu spustit znovu po
vytištění nebo vymazání dat ze
schránky. Úloha byla zrušena.
Stiskněte [Konec]. Kód chyby
a nápravná opatření najdete v části
„Co dělat při chybě odesílání“.
—
—
Schránka pro opakované
kopírování je plná a další opakování
kopírování není možné. Stiskněte
tlačítko [Pokračovat] a vytiskněte
naskenované stránky. Chcete-li
úlohu zrušit, stiskněte tlačítko
[Zrušit].
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
6-25
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
M
Hlášení
Referenční
stránka
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Nebyl překročen maximální
přijatelný počet operací skenování?
Dále již nelze skenovat. Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Nainstalován neznámý
toner.
Je instalovaný zásobník s tonerem
naší vlastní značky?
Neneseme zodpovědnost za žádné
škody způsobené použitím
spotřebního materiálu jiných
výrobců.
—
Nainstalován neznámý
toner. PC [C][M][Y][K]
Odpovídají regionální údaje
instalovaného zásobníku s tonerem
nastavení zařízení?
Instalujte uvedený zásobník.
—
Napájecí kabel je
odpojený.
―
Vypněte hlavní vypínač a
zkontrolujte, zda je napájecí kabel
správně připojen.
—
Maximální počet
skenovaných stran.
—
N
Hlášení
Referenční
stránka
Poté co kabel zkontrolujete,
zapněte hlavní vypínač.
Nelze nalézt cílový
počítač.
Zkontrolujte tento
počítač.
Jsou zařízení a počítač, do kterého
je skenovaný obrázek odesílán,
připojeny k síti?
Jsou informace o účtu (ID uživatele,
heslo) používané k přístupu do
sdílené složky, do které je
skenovaný obrázek odesílán,
nesprávné?
Zkontrolujte nastavení sítě a SMB.
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
•
Název hostitele a adresa IP
•
Číslo portu
Zkontrolujte následující nastavení
počítače, do kterého je
naskenovaný obrázek odesílán.
•
Název host
•
Cesta
•
Přihlašovací uživatelské jméno
strana 2-6
—
Poznámka
Je-li odesílatelem uživatel domény,
zadejte název domény.
[Přihlašovací uživatelské
ID]@[název domény]
Příklad: sa720XXXX@km
Nelze provést dálkový
tisk.
—
•
Přihlašovací heslo
•
Povolení pro sdílení složky u
příjemce
Dálkový tisk byl zakázán.
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
6-26
―
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Hlášení
*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Nelze provést sešití
v určeném místě.
Nastavili jste pozici, na které lze
dokument sepnout?
Pokud se zvolený papír nezměnil a
stisknete tlačítko [Pokračovat],
nebude probíhat sešívání.
Vyberte papír, který je k dispozici.
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
strana 5-17
Nelze se připojit
k ověřovacímu serveru.*
—
Nastavte zařízení na stejný čas jako
server.
strana 2-17
—
Zkontrolujte název domény.
―
—
Zkontrolujte název domény.
―
—
Zkontrolujte stav připojení
k serveru.
—
Nelze se připojit
k serveru.
—
Zkontrolujte stav připojení
k serveru.
—
Nelze vytisknout zadaný
počet kopií.*
—
Je dostupná pouze jedna kopie.
Chcete-li pokračovat v tisku,
stiskněte tlačítko [Pokračovat].
Chcete-li úlohu zrušit, stiskněte
tlačítko [Zrušit].
—
Nesprávné heslo
schránky.
—
Heslo schránky při externím
zpracování úlohy nebylo správné.
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
O
Hlášení
*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Odeberte originály
z podavače originálů.
Nezůstaly v podavači originálů
nějaké originály?
Odeberte originály z podavače
originálů.
―
Odp. nádobka na toner
téměř plná.
—
Zakrátko bude nutné vyměnit
odpadní nádobku na toner. Použijte
novou odpadní nádobku na toner.
—
Omezení účtování úloh
bylo překročeno.*
Nebyl překročen přijatelný počet
operací tisku omezený účtováním
úloh?
Počet tisků překročil přijatelný počet
omezený účtováním úloh. Již nelze
tisknout. Úloha byla zrušena.
Stiskněte tlačítko [Konec].
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
6-27
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
P
Hlášení
Paměť je plná.*
*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
—
Paměť je plná a v úloze nelze
pokračovat. Stiskněte tlačítko
[Pokračovat] a vytiskněte načtené
stránky. Tiskovou úlohu nelze
dokončit. Chcete-li úlohu zrušit,
stiskněte tlačítko [Zrušit].
—
—
Proces nelze provést kvůli
nedostatku paměti. Je-li k dispozici
pouze tlačítko [Konec], stiskněte jej.
Úloha bude zrušena.
—
Paměť skeneru je plná.*
—
Skenování nelze provést kvůli
nedostatku paměti ve skeneru.
Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
—
Poštovní schránka je
plná.
Nebyla překročena maximální
kapacita zásobníku?
Vyjměte papír. Poté se tisk znovu
spustí.
—
Probíhá obnovení
bubnu…
—
Zařízení se přizpůsobuje pro
udržení kvality. Čekejte prosím.
—
Proveďte úpravu tónové
křivky v Systémové
nabídce.
Po delším používání mohou vlivy
teploty a vlhkosti prostředí způsobit
malé změny odstínu výstupních
barev.
Spusťte funkci [Úprava tónové
křivky].
strana 6-40
Překročen maximální
počet ohybů.
Byl překročen přípustný počet listů?
Stisknutím tlačítka [Pokračovat]
budete pokračovat v tisku se
skládáním pro přípustný počet listů.
Chcete-li úlohu zrušit, stiskněte
tlačítko [Zrušit].
―
Příprava k tisku.
—
Zařízení se přizpůsobuje pro
udržení kvality. Čekejte prosím.
—
Přizpůsobení skeneru.
—
Zařízení se přizpůsobuje pro
udržení kvality. Čekejte prosím.
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
R
Hlášení
Regulování teploty…
Kontrolní dotazy
―
Nápravná opatření
Zařízení se přizpůsobuje pro
udržení kvality. Čekejte prosím.
6-28
Referenční
stránka
―
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
S
Hlášení
*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Schránka nebyla
nalezena
—
Zadanou schránku nelze nalézt.
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
—
Skládací jednotka je
otevřená.
—
Zavřete skládací jednotku.
—
Skládací zásobník je
plný.
Nebyla překročena maximální
kapacita zásobníku?
Vyjměte papír. Poté se tisk znovu
spustí.
—
Snímací sklo je třeba
vyčistit.
—
Očistěte skenovací štěrbinu za
použití hadříku dodaného s
podavačem dokumentů.
strana 6-3
Svorka je prázdná.
(Ruční sešití)
Je držák kazety na sponky
A prázdný?
Doplňte sponky do kazety na
sponky A.
strana 6-11
Svorka je prázdná. *
Je držák kazety na sponky
prázdný?
Pokud sponky došly, zařízení se
zastaví a na obrazovce bude
uvedeno místo, kde sponky došly.
Nechte zařízení zapnuté a podle
pokynů vyměňte zásobník sponek.
Chcete-li tisknout bez sešívání,
stiskněte tlačítko [Pokračovat].
Chcete-li úlohu zrušit, stiskněte
tlačítko [Zrušit].
strana 6-11
Systémová chyba.
—
Došlo k systémové chybě.
Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
T
Hlášení
Tento papír nelze
děrovat.
Kontrolní dotazy
Nevybrali jste formát či druh papíru,
který nelze děrovat?
Nápravná opatření
Pokud se zvolený papír nezměnil
a stisknete tlačítko [Pokračovat],
nebude probíhat děrování.
Referenční
stránka
strana 5-18
Vyberte papír, který je k dispozici.
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
Tento papír nelze
odsadit.*
Nevybrali jste formát či druh papíru,
který nelze odsadit?
Pokud se zvolený papír nezměnil
a stisknete tlačítko [Pokračovat],
nebude se tisknout s odsazením.
strana 5-16
Vyberte papír, který je k dispozici.
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
Tento papír nelze sešít.
Nevybrali jste formát či druh papíru,
který nelze sešít?
6-29
Pokud se zvolený papír nezměnil
a stisknete tlačítko [Pokračovat],
nebude probíhat sešívání.
Vyberte papír, který je k dispozici.
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
strana 5-17
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Hlášení
Kontrolní dotazy
Tento papír nelze složit.
Nevybrali jste formát či druh papíru,
který nelze skládat?
Nápravná opatření
Pokud se zvolený papír nezměnil
a stisknete tlačítko [Pokračovat],
nebude probíhat skládání.
Referenční
stránka
―
Vyberte papír, který je k dispozici.
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
Tento papír neumožňuje
oboustranný tisk.*
Nevybrali jste formát/typ papíru,
který neumožňuje oboustranný
tisk?
Pokud se zvolený papír nezměnil
a stisknete tlačítko [Pokračovat],
nebude se tisknout oboustranně.
Vyberte papír, který je k dispozici.
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
strana 5-25
Tento uživatelský účet
byl zablokován.
—
Kontaktujte správce sítě.
―
Tiskový systém
připojený k aktuálnímu
portu není podporován
ovladačem tiskárny.
Je používán ovladač tiskárny pro
tento produkt?
Zkontrolujte výrobní název zařízení
a přeinstalujte ovladač tiskárny.
—
—
Vybranou schránku nemůžete
použít. Úloha byla zrušena.
Stiskněte tlačítko [Konec].
—
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
Pro tento port použijte
ovladač tiskárny, který
odpovídá tiskovému
systému.
Tuto schránku nemůžete
použít.
*
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
U
Hlášení
*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
U zásobníku # došlo
k chybě.
―
Otevřete zásobník. Zkontrolujte
vnitřek zařízení a vyjměte papír.
―
Uložení dat zachování
úlohy se nezdařilo.
—
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
—
Určení účtování úloh se
nezdařilo.*
—
Při externím zpracování úlohy se
nezdařilo určení účtování úloh.
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
—
Uvíznul papír.
―
Dojde-li ke vzpříčení papíru, zobrazí
se místo vzpříčení na obrazovce
a zařízení se zastaví. Nechte
zařízení zapnuté a podle pokynů
odstraňte vzpříčený papír.
strana 6-43
Uživ. jméno nebo heslo
není správné.*
—
Přihlašovací uživatelské jméno při
externím zpracování úlohy nebylo
správné. Úloha byla zrušena.
Stiskněte tlačítko [Konec].
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
6-30
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Ú
Hlášení
Úlohu nelze zpracovat.*
Úprava...
*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
―
Zakázáno nastavením autorizace.
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
―
―
Omezeno zpracováním úlohy.
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
―
—
Zařízení se přizpůsobuje pro
udržení kvality. Čekejte prosím.
—
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
V
Hlášení
V zadaném místě nelze
děrovat.
Kontrolní dotazy
Nastavili jste pozici, na které lze
dokument děrovat?
Nápravná opatření
Pokud se zvolený papír nezměnil
a stisknete tlačítko [Pokračovat],
nebude probíhat děrování.
Referenční
stránka
strana 5-18
Vyberte papír, který je k dispozici.
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
Varování – nedostatek
paměti.
—
Nelze spustit úlohu. Zkuste to
později.
—
Vyjímatelná paměť je
plná.*
―
Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [Konec].
―
Na vyjímatelné paměti není dost
volného místa. Odstraňte
nepotřebné soubory.
Vyjímatelná paměť není
zformátovaná.
Je vyjímatelná paměť zformátovaná
tímto zařízením?
Spusťte na zařízení funkci
[Formátovat].
―
Vyjměte papíry
z univerzálního
zásobníku.
—
Formát papíru je jiný. Vložte papír
zvoleného formátu a stiskněte
tlačítko [Pokračovat].
strana 3-34
Vyměňte odpadní
nádobku na toner.
Není odpadní nádobka toneru plná?
Vyměňte odpadní nádobu na toner.
strana 6-9
Vyměňte originály
a stiskněte [Pokračovat].
—
Vyjměte originály z podavače
originálů, vložte je zpět v původním
pořadí a správně je umístěte.
Chcete-li obnovit tisk, stiskněte
tlačítko [Pokračovat]. Chcete-li
úlohu zrušit, stiskněte tlačítko
[Zrušit].
—
Vyprázdněte odpadní
zásobník děrování.
Není odpadní zásobník děrování
plný?
Podle pokynů na obrazovce
vyprázdněte odpadní zásobník
děrování.
strana 6-14
Vyskytla se chyba
v univerzálním
zásobníku.
—
Vyjměte papíry z univerzálního
zásobníku.
—
6-31
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Hlášení
*
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Výstraha před nízkou
teplotou. Upravte teplotu
v místnosti.
—
Kvalita tisku může být zhoršená.
Upravte teplotu a vlhkost
v místnosti.
—
Výstraha před vysokou
teplotou Upravte teplotu
v místnosti.
―
Kvalita tisku může být zhoršená.
Upravte teplotu a vlhkost
v místnosti.
―
Vzhledem k chybě nelze
použít volbu #####.
―
Kontaktujte servis.
―
Vzpříčení sponek
—
Dojde-li ke vzpříčení sponky,
zobrazí se místo vzpříčení na
obrazovce a zařízení se zastaví.
Nechte zařízení zapnuté a podle
pokynů odstraňte vzpříčenou
sponku.
strana 6-68
Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby.
Z
Hlášení
Zásobník # je plný.
Zásobník toneru je
prázdný. [C][M][Y][K]
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Nebyla překročena maximální
kapacita zásobníku?
Vyjměte papír. Poté se tisk znovu
spustí.
—
Je papír zkroucený?
V kapitole Řešení obtíží se řiďte
pokyny pro "Výtisky jsou
zkroucené" a podle nich proveďte
potřebná opatření.
strana 6-17
―
Vyměňte zásobník toneru za námi
specifikovaný zásobník toneru.
strana 6-6
Poznámka
Pokud je barevný toner prázdný, ale
černý toner je stále k dispozici,
bude zařízení pokračovat v
černobílém tisku, pokud zvolíte
funkci [Černobílý tisk] u Akce při
prázd.bar.toneru.
Zbývající papír.
—
Vyjměte papír z dokončovací
jednotky na 4000 listů.
—
Zkontrolujte boční
podavač.
—
Postranní podavač není správně
nainstalován. Instalujte postranní
podavač.
—
Zkontrolujte podavač
originálů.
Není horní kryt podavače originálů
otevřený?
Zavřete kryt podavače originálů.
―
Není podavač originálů otevřený?
Zavřete podavač originálů.
―
Je pravý zásobník hlavní jednotky
zavřený?
Otevřete pravý zásobník hlavní
jednotky.
—
Nebyla překročena maximální
kapacita zásobníku?
Vyjměte papír. Poté se tisk znovu
spustí.
—
Zkontrolujte pravý
zásobník hlavní
jednotky.
6-32
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Co dělat při chybě odesílání
Kód
chyby
1101
1102
Hlášení
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
I-FAX se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte název hostitele SMTP serveru v nástroji
Embedded Web Server RX.
strana 2-24
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
Zkontrolujte název hostitele FTP.
—
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
Zkontrolujte název hostitele SMB.
—
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
Zkontrolujte nastavení SMB.
—
•
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo
Poznámka
Je-li odesílatelem uživatel domény, zadejte název
domény.
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
I-FAX se nepodařilo odeslat.
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
•
Název host
•
Cesta
Zkontrolujte následující položky v nástroji Embedded
Web Server RX:
•
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo SMTP.
•
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo POP3.
•
Omezení velikosti e-mailu
Zkontrolujte následující položky v nástroji Embedded
Web Server RX:
•
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo SMTP.
•
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo POP3.
Zkontrolujte nastavení FTP.
•
—
—
—
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo
Poznámka
Je-li odesílatelem uživatel domény, zadejte název
domény.
1103
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
•
Cesta
•
Povolení pro sdílení složky u příjemce
Zkontrolujte nastavení SMB.
•
strana 4-29
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo
Poznámka
Je-li odesílatelem uživatel domény, zadejte název
domény.
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
•
Cesta
•
Povolení pro sdílení složky u příjemce
Zkontrolujte nastavení FTP.
•
Cesta
•
Povolení pro sdílení složky u příjemce
6-33
—
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Kód
chyby
1104
Hlášení
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Nápravná opatření
Zkontrolujte e-mailovou adresu.
Referenční
stránka
strana 4-33
Poznámka
Odmítne-li doména adresu, nelze e-mail odeslat.
I-FAX se nepodařilo odeslat.
Zkontrolujte adresu pro i-FAX.
Poznámka
Viz FAX
Operation
Guide.
Odmítne-li doména adresu, nelze e-mail odeslat.
1105
1106
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
V nastavení SMB v nástroji Embedded Web Server
RX vyberte položku [Zapnuto].
strana 2-24
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
V nastavení SMTP v nástroji Embedded Web Server
RX vyberte položku [Zapnuto].
strana 2-24
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
V nastavení FTP v nástroji Embedded Web Server
RX vyberte položku [Zapnuto].
strana 2-24
I-FAX se nepodařilo odeslat.
V nastavení i-FAX v nástroji Embedded Web Server
RX vyberte položku [Zapnuto].
Viz FAX
Operation
Guide.
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Zkontrolujte adresu odesílatele SMTP v nástroji
Embedded Web Server RX.
strana 2-24
V nastavení zabezpečovacího protokolu v nástroji
Embedded Web Server RX vyberte položku
[Zapnuto].
strana 2-24
U serveru FTP zkontrolujte následující položky:
strana 2-24
I-FAX se nepodařilo odeslat.
1131
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
1132
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
2101
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
I-FAX se nepodařilo odeslat.
•
Je server FTPS dostupný?
•
Je k dispozici dané šifrování?
Zkontrolujte nastavení sítě a SMB.
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
•
Název hostitele a adresa IP
•
Číslo portu
Zkontrolujte nastavení sítě a FTP:
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
•
Název hostitele a adresa IP
•
Číslo portu
Zkontrolujte síť a nástroj Embedded Web Server RX:
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
•
Název serveru POP3 uživatele POP3
•
Název serveru SMTP
6-34
—
—
—
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Kód
chyby
2102
Hlášení
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
2103
Nápravná opatření
Zkontrolujte nastavení sítě a SMB.
•
I-FAX se nepodařilo odeslat.
—
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
U serveru FTP zkontrolujte následující položky:
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Referenční
stránka
•
Je server FTP dostupný?
•
Server nepracuje správně.
Zkontrolujte nastavení sítě a SMB.
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
—
—
2201
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Zkontrolujte nastavení sítě a SMB.
2202
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
•
Síťový kabel je připojen.
2203
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
2231
I-FAX se nepodařilo odeslat.
•
Server nepracuje správně.
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Zkontrolujte omezení velikosti e-mailu v nastavení
SMTP v nástroji Embedded Web Server RX.
—
Zkontrolujte metodu ověřování u odesílatele
i příjemce.
—
I-FAX se nepodařilo odeslat.
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
Zkontrolujte nastavení sítě a SMB.
—
2204
I-FAX se nepodařilo odeslat.
3101
3201
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Síťový kabel je připojen.
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
Zkontrolujte metodu ověřování u odesílatele
i příjemce.
—
—
Vypněte a zapněte hlavní vypínač. Opakuje-li se tato
chyba vícekrát, poznamenejte si zobrazený kód chyby
a kontaktujte svého servisního zástupce.
—
—
Skenovaný originál přesahuje přijatelný počet stran, tj.
999. Přebytečné stránky odešlete odděleně.
—
I-FAX se nepodařilo odeslat.
0007
•
•
—
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
6-35
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Co dělat při chybě tiskového systému
Kód
chyby
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
1020
Chyba rozšiřující karty.
Kontaktujte servis.
—
Došlo k chybě tiskového
systému. Poznamenejte si kód
chyby zobrazený na dotykovém
panelu. Kontaktujte servis.
1030
Nepodařilo se připojit
k tiskovému systému.
Je vypínač tiskového systému
ZAPNUTÝ?
Zapněte vypínač tiskového
systému.
Je napájecí kabel tiskového
systému ZAPOJENÝ?
Vypněte hlavní vypínač přístroje
a zkontrolujte, zda je napájecí
kabel tiskového systému správně
připojen.
Poté co kabel zkontrolujete,
zapněte hlavní vypínač přístroje.
Je kabel rozhraní (DVI) připojen
ze zařízení do tiskového
systému?
Zkontrolujte, zda je správně
připojen kabel rozšiřující karty.
—
Zkontrolujte, zda je správně
připojen kabel rozšiřující karty.
Pokud problém přetrvává, došlo k
selhání tiskového systému.
Poznamenejte si kód chyby
zobrazený na dotykovém panelu.
Kontaktujte servis.
Je síťový kabel připojen ze
zařízení do tiskového systému?
Zkontrolujte síť.
Zkontrolujte připojení
k tiskovému systému.
> Napájení tiskového systému
> Připojení kabelu rozšiřující
karty
1031
Nepodařilo se připojit
k tiskovému systému.
Zkontrolujte připojení
k tiskovému systému.
> Připojení kabelu rozšiřující
karty
1040
Nepodařilo se připojit
k tiskovému systému.
Zkontrolujte připojení
k tiskovému systému.
> Připojení síťového kabelu
> Síťová nastavení
2000
Nepodařilo se připojit
k tiskovému systému.
Jsou síťová nastavení provedena
správně?
—
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje
správně.
•
Server nepracuje správně.
Stiskněte [Systémová nabídka],
[Systém], [Další] v nabídce Síť a
potom [Další] v Nastavení TCP/
IP a proveďte následující
nastavení:
•
TCP/IP: Zapnuto
•
IPv6: Zapnuto
Poznamenejte si kód chyby
zobrazený na dotykovém panelu.
Kontaktujte servis.
Zkontrolujte připojení
k tiskovému systému.
> Přístroj i tiskový systém
> Nainstalované verze firmwaru
na přístroji i v Printing System.
6-36
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Kód
chyby
2010
2020
Hlášení
Nepodařilo se připojit
k tiskovému systému.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
—
Poznamenejte si kód chyby
zobrazený na dotykovém panelu.
Kontaktujte servis.
—
Vypněte a zapněte hlavní
vypínač.
Pokud problém přetrvává, došlo
k selhání tiskového systému.
Poznamenejte si kód chyby
zobrazený na dotykovém panelu.
Kontaktujte servis.
Zkontrolujte připojení
k tiskovému systému.
> Přístroj i rozšiřující kartu
> Nainstalované verze firmwaru
na přístroji i v Printing System.
3000
Nepodařilo se připojit
k tiskovému systému.
Zkontrolujte připojení
k tiskovému systému.
> Síťová nastavení
> Přístroj i tiskový systém
6-37
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Úpravy/Údržba
Registrace barev
Když zařízení poprvé instalujete nebo je přemisťujete na nové místo, může dojít během tisku k posunu barev. Pomocí
této funkce můžete upravit umístění modrozelené, purpurové a žluté, čímž vyřešíte posun.
U Registrace barev jsou k dispozici Automatická registrace a Ruční registrace. Zásadní posun barev lze pomocí automatické
registrace vyřešit. Pokud se tak ale nestane nebo potřebujete provést podrobnější nastavení, použijte ruční registraci.
Poznámka
Chcete-li provést registraci barev, ujistěte se, že jsou v zásobníku papíry formátu A4 nebo Letter.
UPOZORNĚNÍ
Předtím, než provedete registraci barev, musíte zařízení zkalibrovat (viz Kalibrace na straně 6-41). Pokud
posun barev přetrvává, proveďte registraci barev. Pokud před registrací barev neprovedete kalibraci, dojde
sice krátkodobě k upravení posunu barev, může se ale v budoucnu opět objevit.
Automatická barevná korekce
1
Zobrazte obrazovku.
1 Stiskněte tlačítko [System Menu].
2 Stiskněte [
], [Úpravy/Údržba], [
] a potom [Další] v nabídce "Registrace barev".
2
Vytiskněte graf.
3
Proveďte registraci barev.
V nabídce "Auto" stiskněte [Další] a poté [Start]. Vytiskne se graf.
1 Podle návodu na obrázku vložte papír potištěnou stranou dolů na kontaktní sklo, koncem
označeným šipkami směrem dozadu.
?
2 Stisknutím [Start] naskenujte graf.
Jakmile je skenování dokončeno, zahájí se úprava umístění barevného tisku.
3 Jakmile úprava umístění barevného tisku skončí, stiskněte [OK].
6-38
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Ruční korekce
1
Zobrazte obrazovku.
1 Podle návodu v kroku 1 Automatické korekce zobrazte obrazovku "Registrace barev".
2 V nabídce "Ruční" stiskněte [Další].
2
Vytiskněte graf.
V nabídce "Graf" stiskněte [Tisk]. Vytiskne se graf.
Vytiskne se graf pro každou z barev M (magenta (modrozelená)), C (cyan(purpurová)) a Y
(yellow(žlutá)) a grafy pro hodnoty H-1 až 7 a V-1 až 5.
Příklad grafu
3
Zadejte příslušnou hodnotu.
1 T grafů V-1 až V-5 přečtěte pouze hodnoty od V-3 (střední).
Na každém z grafů najděte místo, kde se k sobě dvě čáry přibližují nejvíce. Pokud je to v místě 0,
není třeba tuto barvu registrovat. V případě tohoto obrázku je správná hodnota B.
2 V "Registrace" stiskněte [Další].
3 Stiskněte [Změnit] u grafu, který chcete upravit.
6-39
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
4 Pomocí [+] a [-] zadejte hodnoty, které jste vyčetli z grafu, a stiskněte [OK].
Pomocí [+] zvyšte hodnotu z 0 na 9. Pro snížení hodnoty stiskněte [-].
Stisknutím [-] se hodnota změní z 0 na písmena abecedy a zvyšuje se od A po I. Pro pohyb
v opačném směru stiskněte [+].
Pro zadání těchto hodnot nelze použít číselné klávesy.
5 Opakování kroků 3 a 4 zadejte registrační hodnoty pro každý z grafů.
6 Potom, co zadáte všechny hodnoty, stiskněte [Start]. Registrace barev se zahájí.
7 Jakmile je dokončena, stiskněte [OK].
Úprava tónové křivky
Po delší době používání může kvůli vlivu okolního teploty nebo vlhkosti dojít ke změně tónu na výtiscích a budou se lišit
od tónu originálu. Spusťte tuto funkci, abyste zajistili, že tón zůstane věrný originálu. Předtím, než provedete úpravu
tónové křivky, zkalibrujte zařízení (viz strana 6-41). Pokud kalibrace sama tóny nevylepší, proveďte úpravu tónové
křivky.
Poznámka
Chcete-li provést úpravu tónové křivky, ujistěte se, že jsou v zásobníku papíry formátu A4 nebo Letter.
Během úpravy se vytisknou 3 strany se vzory (Č. 1 až 3). Vytisknuté vzory jsou postupně přečteny v průběhu úpravy.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Stiskněte tlačítko [System Menu].
2 Stiskněte [
2
], [Úpravy/Údržba], [
] a potom [Další] v nabídce "Úprava tónové křivky".
Upravte tónovou křivku.
1 Stiskněte [Start]. Vytiskne se vzor.
Ujistěte se, že na spodní straně vzorku je vytištěno číslo "1".
2 Podle návodu na obrázku vložte papír potištěnou stranou dolů na kontaktní sklo, koncem
označeným šipkami směrem dozadu.
3 Stiskněte [Start]. Vzor je přečten a zahájí se úprava.
Výstupem je druhý vzor.
6-40
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
4 Ujistěte se, že je na spodní straně vzoru vytištěno číslo "2" (až "3") a zopakujte kroky 2 až
3 dvakrát pro přečtení vzorů 2 a 3 postupně.
5 V potvrzovacím okně stiskněte [OK].
Obnova válce
Odstraňte z výtisku rozmazání a bílé tečky.
Poznámka
Obnovu válce nelze provést během tisku. Proveďte obnovu válce potom, co je tisk dokončen.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Stiskněte tlačítko [System Menu].
2 Stiskněte [
2
], [Úpravy/Údržba], a potom [Další] v nabídce "Obnova válce".
Proveďte obnovu válce.
Pro obnovu válce stiskněte [Start].
Kalibrace
Použití kalibrace umožní tisknout v těch nejvhodnějších barvách díky podrobné úpravě barevného odstínu a posunu
barev. Pokud se barvy nezlepší ani po provedení kalibrace, proveďte Úprava tónové křivky (strana 6-40). Pokud se ani
poté barva a odstín nezlepší, proveďte Registrace barev (strana 6-38).
1
Zobrazte obrazovku.
1 Stiskněte tlačítko [System Menu].
2 Stiskněte [
2
], [Úpravy/Údržba], [
] a potom [Další] v nabídce "Kalibrace".
Proveďte kalibraci.
Stiskněte [Start]. "Kalibrace" se zahájí.
6-41
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Čištění laserového skeneru
Odstraňte z výtisku svislé čáry.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Stiskněte tlačítko [System Menu].
2 Stiskněte [
skeneru".
2
], [Úpravy/Údržba], [
] a potom [Další] v nabídce "Čištění laserového
Proveďte čištění laserového skeneru.
Stiskněte [Start]. "Čištění laserového skeneru" se zahájí.
Obnova vývoj. jednotky
Upravte vytisknutý obrázek, který je příliš světlý nebo nedokončený, i když není k dispozici dostatek toneru. Navíc lze
odstranit černé nebo barevné tečky, které se při skenování bílého originálu objevují na bílém pozadí.
1
Zobrazte obrazovku.
1 Stiskněte tlačítko [System Menu].
2 Stiskněte [
2
], [Úpravy/Údržba], [
], a potom [Další] v nabídce "Obnova vývoj. jednotky".
Proveďte obnovu vývojové jednotky.
Stiskněte [Start]. "Obnova vývojové jednotky" se zahájí.
Poznámka
Pokud je během obnovy vývojové jednotky doplněn toner, může proces trvat déle.
6-42
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Odstranění vzpříčeného papíru
Dojde-li ke vzpříčení papíru, na dotykovém panelu se zobrazí zpráva "Uvíznul papír." a zařízení se zastaví. Odstraňte
vzpříčený papír podle těchto postupů.
Uvíznul papír.
Označuje místo
uvíznutí papíru.
1. Vyjmte papír z
výstupní ásti stroje.
2. Otevete pravý kryt hlavní jednotky 1
a vyjmte papír.
Vyjmte papír
z víceúelového zásobníku.
3. Otevete kryt fixaní jednotky (A1)
a vyjmte papír.
4. Zavete kryt.
JAM 0110
15, 18
Označuje způsob odstranění.
05/18
Zobrazí další krok.
Zobrazí předchozí krok.
Indikátory místa vzpříčení
Pokud dojde k uvíznutí papíru, zobrazí se na dotykovém panelu místo uvíznutí a také instrukce k odstranění.
Uvíznul papír.
L
1. Vyjmte papír z
výstupní ásti stroje.
2. Otevete pravý kryt hlavní jednotky 1
a vyjmte papír.
Vyjmte papír
z víceúelového zásobníku.
3. Otevete kryt fixaní jednotky (A1)
a vyjmte papír.
4. Zavete kryt.
JAM 0110
15, 18
H
K
K K
K
K
05/18
K
I
G
J
K
E
F
M
M
C
M
Indikátor místa vzpříčení papíru
A
E
B
C
E
C
D
N
N
O
O O
O
Místo vzpříčení papíru
Referenční
stránka
A
Zásobník 1
strana 6-45
B
Zásobník 2
strana 6-46
C
Zásobník 3 nebo 4
strana 6-47
D
Univerzální zásobník
strana 6-48
E
Uvnitř pravého krytu 1, 3 nebo 4
strana 6-49
F
Duplexní jednotka
strana 6-50
G
Fixační jednotka
strana 6-53
H
Podavač originálů
strana 6-54
I
Pravý zásobník
strana 6-54
J
Přemosťovací jednotka
strana 6-56
K
Dokončovací jednotka na 4000 listů (doplňkové
příslušenství)
strana 6-57
L
Poštovní schránka (doplňkové příslušenství)
strana 6-60
M
Středová skládací jednotka (doplňkové příslušenství)
strana 6-61
N
Zásobník 5 (doplňkové příslušenství)
strana 6-63
O
Zásobník 6, 7 (doplňkové příslušenství)
strana 6-65
Po odstranění vzpříčeného papíru se zařízení znovu zahřeje a chybové hlášení se přestane zobrazovat. Zařízení bude
pokračovat v tisku od stránky, která se tiskla, když došlo ke vzpříčení papíru.
6-43
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Upozornění týkající se vzpříčeného papíru
•
Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
•
Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky papíru
ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
•
Jakmile odstraníte vzpříčený papír, zavřete zásobník a kryt v opačném pořadí.
•
Odstraňte papír, který se vzpříčil ve volitelné dokončovací jednotce na 4000 listů. Stránka, u které došlo ke vzpříčení
papíru, bude vytištěna znovu.
DŮLEŽITÉ
Fixační jednotka je velmi horká. Při práci v této oblasti zachovávejte dostatečnou opatrnost, protože hrozí
popálení.
6-44
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Zásobník 1
1
2
Poznámka
Pokud potřebujete odstranit papír, který se vzpříčil na těžko přístupném místě, můžete
vyjmout vnitřní část zásobníku.
6-45
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Zásobník 2
1
2
Poznámka
Pokud potřebujete odstranit papír, který se vzpříčil na těžko přístupném místě, můžete
vyjmout vnitřní část zásobníku.
6-46
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Zásobníky 3 a 4
1
2
1
2
3
4
B2
B1
6-47
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Univerzální zásobník
1
2
3
4
6-48
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Uvnitř pravých krytů 1, 3 a 4
1
2
Používáte-li doplňkovou dokončovací jednotku na 4000 listů, vyjměte podle postupu na straně
6-56 papír vzpříčený ve přemosťovací jednotce.
6-49
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Duplexní jednotka
1
2
6-50
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Duplexní jednotka a zásobník 1
1
2
CLICK!
3
6-51
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
4
Poznámka
Pokud potřebujete odstranit papír, který se vzpříčil na těžko přístupném místě, můžete
vyjmout vnitřní část zásobníku.
6-52
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Fixační jednotka
1
2
A1
6-53
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Podavač originálů
1
2
3
Pokud je obtížné originál vyjmout, otočte válcem pro posun. Originál bude vysunut do polohy,
odkud jej bude možné lehce vyjmout.
6-54
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Pravý zásobník
1
2
3
A1
6-55
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Přemosťovací jednotka
1
2
6-56
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Dokončovací jednotka na 4000 listů (doplňkové příslušenství)
Spojovací část
1
2
D1
Přihrádka A
1
2
D6
6-57
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
3
D4
Poznámka
Lze-li vzpříčený papír obtížně vyjmout, otáčejte rukojetí pro posun D3 tak dlouho, dokud
nebude vzpříčený papír v poloze, ve které půjde snadno vytáhnout.
D3
6-58
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Přihrádka B
1
2
D2
3
D3
Přihrádka C
1
6-59
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Pás
1
D2
2
D3
Poštovní schránka (volitelná)
1
1
2
6-60
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Středová skládací jednotka (doplňkové příslušenství)
Výstupní část
1
1
2
1
2
2
1
D9
2
3
D9
6-61
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Část s pásem
1
2
D5
D7
Není-li ve vodítku pásu (D7) vzpříčený žádný papír, pokračujte následujícím krokem.
3
4
D8
6-62
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
5
Zásobník 5 (doplňkové příslušenství)
Postranní podavač (3000 listů)
1
2
1
2
6-63
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Postranní podavač (500 listů x 3) nebo velkokapacitní postranní podavač (500, 1500 listů × 2)
1
2
1
2
Poznámka
Pokud dojde v Zásobníku 6 nebo 7 ke vzpříčení papíru, viz Zásobník 6, 7 (doplňkové příslušenství) na
straně 6-65.
3
6-64
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Zásobník 6, 7 (doplňkové příslušenství)
Postranní podavač (500 listů × 3)
1
Viz Postranní podavač (500 listů x 3) nebo velkokapacitní
postranní podavač (500, 1500 listů × 2) na straně 6-64 pro
odstranění vzpříčeného papíru.
2
2
1
3
4
6-65
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Poznámka
Pokud potřebujete odstranit papír, který se vzpříčil na těžko přístupném místě, můžete
vyjmout vnitřní část zásobníku.
6-66
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Velkokapacitní postranní podavač (500, 1500 listů × 2)
1
Viz Postranní podavač (500 listů x 3) nebo velkokapacitní
postranní podavač (500, 1500 listů × 2) na straně 6-64 pro
odstranění vzpříčeného papíru.
2
3
4
5
B1
B2
6-67
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Odstranění vzpříčených sponek
Držák kazety na sponky A
1
2
1
2
3
CLICK!
6-68
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Držák kazety na sponky B/C
1
2
3
2
1
4
CLICK!
6-69
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
6-70
7
Dodatek
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Doplňkové vybavení ........................................................................................................................................... 7-2
Přehled doplňkového vybavení ................................................................................................................ 7-2
Papír .................................................................................................................................................................. 7-4
Základní specifikace papíru ..................................................................................................................... 7-4
Výběr vhodného papíru ............................................................................................................................ 7-5
Speciální papír ......................................................................................................................................... 7-8
Technické údaje ............................................................................................................................................... 7-13
Běžné funkce ......................................................................................................................................... 7-13
Kopírovací funkce .................................................................................................................................. 7-15
Funkce tiskárny ...................................................................................................................................... 7-16
Funkce skeneru ..................................................................................................................................... 7-16
Podavač originálů .................................................................................................................................. 7-17
Postranní podavač (500 listů × 3) (doplňkové příslušenství) ................................................................. 7-17
Velkokapacitní postranní podavač (500, 1500 listů × 2) (doplňkové příslušenství) ............................... 7-18
Postranní podavač (3000 listů) (doplňkové příslušenství) ..................................................................... 7-18
Dokončovací jednotka na 4000 listů (doplňkové příslušenství) ............................................................. 7-19
Děrovací jednotka (doplňkové příslušenství) ......................................................................................... 7-19
Poštovní schránka (doplňkové příslušenství) ........................................................................................ 7-20
Středová skládací jednotka (doplňkové příslušenství) ........................................................................... 7-20
Zásobník na bannerový papír (doplňkové příslušenství) ....................................................................... 7-21
7-1
Dodatek > Doplňkové vybavení
Doplňkové vybavení
Přehled doplňkového vybavení
Pro zařízení je k dispozici následující doplňkové příslušenství.
(5) Copy tray(D)
(1) MT-730
(6) Banner Guide(A)
(7) PF-770
PF-780
(2) DF-790
PF-730
(8) PF-780+PF-730
PF-780
(3) PH-7A, PH-7C,
PH-7D
PF-740
(4) BF-730
(9) PF-780+PF-740
7-2
Dodatek > Doplňkové vybavení
(10) Printing System (13)
(11) Printed Document
Guard Kit(B)
(14) MM-16-128
(12) Keyboard Holder(B)
(15) Fax System(W)
Další doplňkové vybavení
(19) Internet FAX Kit(A)
(20) Data Security Kit(E)
(21) UG-33
(22) UG-34
(16) IB-50
(23) USB klávesnice
(17) IB-51
7-3
(13) Card Authentication Kit(B)
(18) Key Counter
Dodatek > Papír
Papír
V této části jsou vysvětleny typy a formáty, které lze použít pro zdroj papíru.
Podrobnosti k formátům, typům papíru a počtu listů papíru, který lze vložit do jednotlivých zásobníků, viz Technické údaje na
straně 7-13.
Základní specifikace papíru
Toto zařízení je navrženo pro tisk na standardní kopírovací papír používaný v běžných („suchých“) kopírkách a běžných,
např. laserových tiskárnách. Podporuje také celou řadu jiných typů papíru, které splňují charakteristiky stanovené
v tomto dodatku.
Při výběru papíru buďte opatrní. Papír nevhodný pro toto zařízení může způsobit vzpříčení nebo se může zmačkat.
Podporovaný papír
Používejte standardní kopírovací papír pro běžné kopírky nebo laserové tiskárny. Kvalita tisku bude ovlivněna kvalitou
papíru. Nízká kvalita papíru může vést k neuspokojivým výsledkům.
Základní specifikace papíru
Následující tabulka uvádí specifikace papíru, které toto zařízení podporuje. Další podrobnosti viz následující části.
Kritéria
Hmotnost
Technické údaje
Zásobníky: 60 až 256 g/m2
Univerzální zásobník: 60 až 300 g/m2
Přesnost rozměrů
±0,7 mm
Pravoúhlost rohů
90° ±0,2°
Obsah vody
4 až 6 %
Obsah vlákniny
80 % a více
Poznámka
Některé druhy recyklovaného papíru nesplňují požadavky pro použití v tomto zařízení uvedené v Základních
specifikacích papíru níže, jako je obsah vody nebo vlákniny. Z tohoto důvodu doporučujeme kupovat malé množství
recyklovaného papíru jako vzorek pro testování před běžným používáním. Vyberte takový recyklovaný papír, který
dává při tisku nejlepší výsledky a má nízký obsah papírového prachu.
Neneseme odpovědnost za problémy způsobené používáním papíru, který neodpovídá naší specifikaci.
7-4
Dodatek > Papír
Výběr vhodného papíru
Tento oddíl poskytuje rady při výběru papíru.
Stav papíru
Nepoužívejte papír, který má ohnuté rohy nebo je zkroucený, špinavý nebo natržený. Nepoužívejte papír, který má
hrubý povrch nebo má na sobě prach z papírových vláken nebo je zvláště jemný. Použití papíru za kterékoli z těchto
podmínek povede nejen ke špatné kvalitě kopií, ale může také způsobit vzpříčení papíru a zkrátit životnost zařízení.
Vyberte papír s hladkým a rovným povrchem; vyhněte se ale křídovému papíru nebo papíru s ošetřeným povrchem,
protože může poškodit válec nebo jednotku pojistky.
Složení
Nepoužívejte křídový papír, papír s ošetřeným povrchem ani papír obsahující plasty nebo uhlík. Tyto typy papíru mohou
při ohřevu během tisku vypouštět nebezpečné výpary a poškodit válec.
Ujistěte se, že používáte běžný papír s obsahem alespoň 80 % vlákniny, tj. že ne více než 20 % celkového objemu
papíru představuje bavlna a jiná vlákna.
Podporované formáty papíru
Zařízení podporuje papír následujících formátů.
Rozměry v tabulce počítají s přesností ±0,7 mm v délce a šířce papíru. Rohy musí mít 90 ° ± 0,2 °.
Univerzální zásobník
Zásobník nebo univerzální zásobník
A6-R (105 × 148 mm)
A3 (297 × 420 mm)
B6-R (128 × 182 mm)
B4 (257 × 364 mm)
Hagaki (100×148 mm)
A4 (297 × 210 mm)
Oufuku Hagaki (148 × 200 mm)
A4-R (210 × 297 mm)
Executive (7 1/4 × 10 1/2")
B5 (257 × 182 mm)
Obálka DL (110 × 220 mm)
B5-R (182 × 257 mm)
Obálka C5 (162 × 229mm)
A5-R (148 × 210 mm)
Obálka C4 (229 × 324 mm)
Folio (210 × 330 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)
Ledger
Obálka #10 (Commercial #10) (4 1/8 × 9 1/2")
Legal
Obálka #9 (Commercial #9) (3 7/8 × 8 7/8")
Letter
Obálka #6 (Commercial #6 3/4) (3 5/8 × 6 1/2")
Letter R
Obálka Monarch (3 7/8 × 7 1/2")
Statement-R
Youkei 2 (114 × 162 mm)
Oficio II
Youkei 4 (105 × 235 mm)
12 × 18"
Zadaná velikost (98 × 148 až 297 × 432 mm)
8K (273 × 394 mm)
16K (273 × 197 mm)
16K-R (197 × 273 mm)
216 × 340 mm
Zadaná velikost (140 × 182 až 304 × 457 mm)
7-5
Dodatek > Papír
Hladkost
Povrch papíru musí být hladký, ale ne křídový. U příliš hladkého a klouzavého papíru může být omylem nataženo více
listů zároveň a ty se mohou vzpříčit.
Základní hmotnost
V zemích, které používají metrický systém, se základní hmotností rozumí hmotnost jednoho listu papíru o rozměru
jednoho čtverečního metru v gramech. V USA se základní hmotností rozumí hmotnost jednoho stohu (500 listů) papíru
v librách, oříznutého na standardní (nebo obchodní) formát pro danou kvalitu papíru. Příliš těžký nebo příliš lehký papír
může být nesprávně natažen nebo může způsobovat vzpříčení, které může být příčinou nadměrného opotřebování
zařízení. Promíchané hmotnosti (tj. tloušťky) papíru mohou způsobit natažení několika listů zároveň a mohou také
způsobit rozmazání nebo jiné problémy s tiskem, pokud toner správně nepřilne.
Obsah vody
Obsah vody v papíru je poměr vlhkosti a suchosti vyjádřený v procentech. Vlhkost má vliv na podávání papíru, možnost
elektrostatického nabití papíru a přilnutí toneru.
Obsah vlhkosti v papíru se mění podle relativní vlhkosti v místnosti. Vysoká relativní vlhkost způsobuje, že papír navlhne
a roztáhne se, takže vypadá vlnitě. Nízká relativní vlhkost způsobuje, že papír ztrácí vlhkost, smršťuje se a snižuje se
kontrast při tisku.
Vlnité nebo tuhé hrany papíru mohou způsobit, že papír při podávání sklouzne. Snažte se vlhkost udržovat mezi 4
a 6 %.
Abyste dosáhli správné úrovně vlhkosti, mějte na paměti následující.
•
Skladujte papír na chladném, dobře větraném místě.
•
Papír skladujte narovnaný a v neotevřeném balení. Je-li balení již otevřeno, znovu jej zavřete, pokud se nebude
papír nějakou dobu používat.
•
Papír skladujte uzavřený v originálním balení a krabici. Papír položte na paletu, aby ležel trochu nad podlahou.
Zejména v deštivých obdobích skladujte papír dostatečně vysoko nad dřevěnou nebo betonovou podlahou.
•
Před použitím papíru, který byl uskladněn, jej ponechte v prostředí se správnou vlhkostí po dobu alespoň 48 hodin.
•
Neskladujte papír na místech vystavených teplu, slunci nebo vlhkosti.
7-6
Dodatek > Papír
Další specifikace papíru
Poréznost: Hustota papírových vláken
Tuhost: Papír musí být dostatečně tuhý, jinak by se mohl zmačkat uvnitř zařízení a vzpříčit se.
Vlnitost: Většina papírů má přirozenou tendenci se po otevření balení zvlnit. Při průchodu fixační jednotkou se lehce
zvlní směrem vzhůru. Abyste získali rovné výtisky, vkládejte papír tak, aby směr zvlnění byl dolů ke dnu zásobníku.
Statická elektřina: Během tisku je papír elektrostaticky nabit, aby toner mohl dobře přilnout. Vyberte takový papír, který
může být rychle vybit, aby se kopie nelepily k sobě.
Bělost: Bělost papíru má vliv na kontrast při tisku. Pro ostřejší, jasnější kopie používejte bělejší papír.
Kvalita: V zařízení mohou nastat problémy, pokud nejsou rozměry papíru přesné nebo jeho rohy nejsou přesně
pravoúhlé, pokud jsou potrhané hrany, pokud listy nejsou prořezané nebo mají ohnuté hrany či rohy. Abyste těmto
problémům předešli, buďte obzvlášť pozorní, pokud papír sami řežete.
Balení: Vybírejte papír, který je dobře zabalen a narovnán v krabicích. V ideálním případě by samotné balení mělo mít
ošetřený povrch proti vlhkosti.
Speciálně ošetřený papír: Nedoporučujeme tisk na následující typy papíru, ani když odpovídá základním specifikacím.
Chcete-li použít papír těchto typů, zakupte nejprve malé množství jako testovací vzorek.
•
Lesklý papír
•
Papír s vodotiskem
•
Papír s nerovným povrchem
•
Perforovaný papír
7-7
Dodatek > Papír
Speciální papír
Tento oddíl popisuje tisk na speciální papír a tisková média.
Lze použít následující typ papíru a médií.
•
Průhledná média
•
Předtištěný papír
•
Bankovní papír
•
Recyklovaný papír
•
Tenký papír (od 60 g/m2 do 64 g/m2 nebo méně)
•
Hlavičkový papír
•
Barevný papír
•
Děrovaný papír
•
Obálky
•
Tvrdý papír (Hagaki)
•
Silný papír (od 106 g/m2 do 300 g/m2 nebo méně)
•
Etikety
•
Křídový papír
•
Vysoce kvalitní papír
•
Rozlišovače
Chcete-li použít papír nebo média těchto typů, vybírejte ta, která jsou speciálně určena pro kopírky a laserové tiskárny.
Pro průhledná média, tlustý papír, obálky, karton a samolepky použijte univerzální zásobník.
7-8
Dodatek > Papír
Výběr speciálního papíru
Přestože lze v zařízení použít speciální papír (za předpokladu, že splňuje následující požadavky), kvalita tisku se bude
podstatně měnit díky odlišnostem ve složení a kvalitě speciálního papíru. U speciálního papíru je proto větší
pravděpodobnost vzniku problémů při tisku. Před zakoupením velkého množství speciálního papíru nejprve vyzkoušejte
tisk na vzorku, abyste se ujistili, že kvalita tisku je uspokojivá. Obecná upozornění pro tisk na speciální papír jsou
uvedena níže. Pozor, neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou uživateli ani za poškození zařízení
způsobené vlhkostí nebo charakteristikou speciálního papíru.
Zvolte zásobník nebo univerzální zásobník pro speciální papír.
Průhledná média
Průhledná média musejí být odolná vysokým teplotám při tisku. Průhledná média musí splňovat následující podmínky.
Tepelná odolnost
Musí vydržet teplotu alespoň 190 °C.
Tloušťka
0,100 až 0,110 mm
Materiál
Polyester
Přesnost rozměrů
±0,7 mm
Pravoúhlost rohů
90° ±0,2°
Abyste se vyhnuli problémům, používejte pro průhledná média univerzální zásobník a vkládejte je dlouhou stranou
směrem k zařízení.
Jestliže často dochází ke vzpříčení na výstupu, zkuste při odkládání jemně zatáhnout za vnější hranu.
7-9
Dodatek > Papír
Etikety
Etikety je nutno podávat z univerzálního zásobníku.
Při výběru etiket věnujte zvláštní pozornost tomu, aby lepidlo nepřišlo do přímého kontaktu s nějakou součástí zařízení
a aby se etikety neodlepovaly od podkladu příliš lehce. Lepidlo na válci nebo posuvnících a odlepené etikety, které
zůstanou v zařízení, mohou způsobit závadu.
Při tisku na etikety můžete očekávat horší kvalitu tisku a možné problémy.
Horní list
Vrstva lepidla
Podklad
Samolepky se skládají ze tří vrstev, jak ukazuje obrázek. Vrstva lepidla obsahuje látky, na které bude mít síla používaná
při tisku velký vliv. Vrchní vrstva drží na podkladu až do použití samolepek. Tato konstrukce samolepek může
způsobovat více problémů.
Povrch samolepky musí být zcela pokryt vrchním listem. Mezery mezi samolepkami mohou způsobit odlepení nálepek
a vést k vážné závadě.
Některé listy se samolepkami mají na vrchním listu široké okraje. Při použití takového papíru předem neodlepujte tyto
okraje z podkladu.
Povoleno
Nepovoleno
Horní list
Podklad
Používejte samolepky, které odpovídají následujícím specifikacím.
Hmotnost vrchního listu
44 až 74 g/m²
Základní hmotnost
(celková hmotnost papíru)
104 až 151 g/m²
Tloušťka vrchního listu
0,086 až 0,107 mm
Celková tloušťka papíru
0,115 až 0,145 mm
Obsah vody
4 až 6 % (dohromady)
7-10
Dodatek > Papír
Papír Hagaki:
Roztřepení
Roztřepení
Před vložením papírů Hagaki do univerzálního zásobníku je profoukněte a zarovnejte hrany. Je-li papír Hagaki zvlněný,
před vložením jej narovnejte. Tisk na papír Hagaki může způsobovat vzpříčení.
Používejte nesložený papír Oufuku Hagaki (dostupný na poštách). Některé papíry Hagaki mají na zadní straně stále
drsné hrany vzniklé v řezačce papíru. Veškeré takové hrany odstraníte tak, že položíte papíry Hagaki na rovný povrch
a pravítkem několikrát jemně obrousíte hrany.
Obálky
Pro obálky používejte univerzální zásobník.
Díky struktuře obálek není v některých případech možný rovný tisk po celém povrchu obálky. Zejména tenké obálky se
mohou v některých případech při průchodu zařízením pomačkat. Před zakoupením velkého množství obálek nejprve
vyzkoušejte tisk na vzorku, abyste se ujistili, že kvalita tisku je uspokojivá.
Dlouhodobé uskladnění obálek může způsobit, že budou pomačkané. Proto mějte balení uzavřené do doby, než obálky
začnete skutečně používat.
Mějte na paměti následující body.
•
Nepoužívejte obálky s naneseným lepidlem. Kromě toho nepoužívejte ani obálky s naneseným lepidlem, kde se
lepidlo odkryje odloupnutí vrchní vrstvy. Dostane-li se lepidlo dovnitř zařízení, může způsobit vážné poškození.
•
Nepoužívejte obálky s některými zvláštními doplňky. Například nepoužívejte obálky s průchodkou pro provléknutí
provázku pro uzavření klopy ani obálky s otevřeným okénkem nebo okénkem s fólii.
•
Jestliže dochází ke vzpříčení, vkládejte obálky po menších počtech.
•
Abyste předešli vzpříčení při tisku na více obálek, nenechávejte ve vnitřní přihrádce více než deset obálek najednou.
Tlustý papír
Před vložením tlustého papíru do univerzálního zásobníku jej profoukněte a zarovnejte hrany. Některé tlusté papíry mají
na zadní straně stále drsné hrany vzniklé v řezačce papíru. Veškeré takové hrany odstraníte tak, že papíry položíte na
rovný povrch a pravítkem několikrát jemně obrousíte hrany. Tisk na tlustý papír s roztřepenými hranami může způsobit
vzpříčení.
Poznámka
Není-li papír správně podáván ani po uhlazení, vkládejte jej do univerzálního zásobníku s přední hranou o několik
milimetrů zvednutou.
Barevný papír
Barevný papír musí odpovídat specifikacím uvedeným na strana 7-4. Kromě toho musí pigment papíru vydržet teplotu
při tisku (až 200 °C).
7-11
Dodatek > Papír
Předtištěný papír
Předtištěný papír musí odpovídat specifikacím uvedeným na strana 7-4. Barevný inkoust musí odolat vysoké teplotě při
tisku. Musí být také odolný vůči silikonovému oleji. Nepoužívejte papír s ošetřeným povrchem, jako je lesklý papír
používaný pro kalendáře.
Recyklovaný papír
Recyklovaný papír musí odpovídat specifikacím uvedeným na strana 7-4; jeho bělost nicméně může být zvážena zvlášť.
Poznámka
Před zakoupením velkého množství recyklovaného papíru nejprve vyzkoušejte tisk na vzorku, abyste se ujistili, že
kvalita tisku je uspokojivá.
Vrstvený papír
Vrstvený papír se vyrábí nanesením povlaku na základní papír, aby výsledná kvalita tisku byla vyšší než u běžného
papíru. Vrstvený papír se používá pro velmi kvalitní tisk.
Povrch velmi kvalitního nebo středně kvalitního papíru je potažen speciálními činidly, která zlepšují přilnavost barvy tím,
že vyhlazují povrch papíru. Tato činidla se používají na obou stranách nebo pouze na jedné straně papíru. Vrstvený
povrch je trochu lesklý.
UPOZORNĚNÍ
Při tisku na vrstvený papír ve velmi vlhkém prostředí dbejte na to, aby papír byl skladován v suchu, protože
vlhkost může způsobit, že se papíry přiváděné do zařízení k sobě přilepí. Při tisku ve velmi vlhkém prostředí
vkládejte vrstvený papír po jednom listu.
7-12
Dodatek > Technické údaje
Technické údaje
UPOZORNĚNÍ
Tyto technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
Poznámka
Informace o použití faxu naleznete v FAX Operation Guide.
Běžné funkce
Položka
Popis
Typ
Konzola
Způsob tisku
Elektrofotografie s polovodičovým laserem, systém dvou válců
Gramáž papíru
Druh papíru
Formát papíru
Doba nutná k
dosažení
provozní teploty
(22 °C, 60 %)
Zásobník 1, 2
60 až 256 g/m2
Zásobník 3, 4
60 až 256 g/m2
Univerzální
zásobník
60 až 300 g/m2
Zásobník 1, 2
Běžný, Hrubý, Pauzák, Recyklovaný, S předtiskem, Lepený, Barva,
S perforací, Hlavičkový, Silný, Vys. kvalita, Vlastní 1 až 8 (Oboustranný
tisk stejné jako u jednostranného tisku)
Zásobník 3, 4
Stejně jako zásobníky 1, 2
Univerzální
zásobník
Běžný, Fólie, Hrubý, Pauzák, Etikety, Recyklovaný, S předtiskem,
Lepený, Tvrdý papír, Barva, S perforací, Hlavičkový, Tlustý papír, Křídový
papír, Obálka, Vysoká kvalita, Rozlišovače, Vlastní 1 až 8
Zásobník 1, 2
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18",
Letter-R, Letter, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm,
Zasání velikosti (Metricky: X; 182 až 457 mm (v krocích po 1 mm),
Y; 140 až 304 mm (v krocích po 1 mm)
Zásobník 3, 4
A4, B5, Letter
Univerzální
zásobník
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5 (ISO), B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Oufuku hagaki, Hagaki, Obálka DL, Obálka C5, Obálka C4, Obálka #10
(Commercial #10), Obálka #9 (Commercial #9), Obálka #6 (Commercial
#6 3/4), Obálka Monarch, Youkei 2, Youkei 4, Ledger, Legal, Oficio II,
12 × 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Executive, Folio, 216 × 340 mm,
8K, 16K, 16K-R, Vlastní (98 × 148 mm až 304,8 × 1220,0 mm)
Zapnutí
6505ci: 60 sekund nebo méně
7505ci: 60 sekund nebo méně
Režim nízké
spotřeby
6505ci: 30 sekund nebo méně
Režim spánku
6505ci: 60 sekund nebo méně
7505ci: 30 sekund nebo méně
7505ci: 60 sekund nebo méně
7-13
Dodatek > Technické údaje
Položka
Kapacita
zásobníků
papíru
Popis
Zásobník 1
500 listů (80 g/m2)
Zásobník 2
500 listů (80 g/m2)
Zásobník 3, 4
1500 listů (80 g/m2)
Univerzální
zásobník
A4/Letter nebo menší
150 listů (80 g/m2)
Větší než Letter/A4
50 listů (80 g/m2)
Výstupní
přihrádka
Kapacita
Dolní levý
zásobník
275 listů (64 g/m2)
Horní levý
zásobník
110 listů (64 g/m2)
Pravý zásobník
70 listů (64 g/m2)
250 listů (80 g/m2)
100 listů (80 g/m2)
70 listů (80 g/m2)
Systém vykreslení obrazu
Elektrofotografický s polovodičovým laserem
Paměť
4GB
Pevný disk
160 GB nebo více
Rozhraní
Standardní
Konektor rozhraní USB: 1 (vysokorychlostní USB)
Síťové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB port: 2 (vysokorychlostní USB)
Doplňkové
příslušenství
Fax: 2
Síťové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Lze nainstalovat nejvýše dvě varianty rozhraní.
Lze instalovat pouze jedno síťové rozhraní.
Je-li instalováno síťové rozhraní, lze instalovat pouze jednu faxovou linku.
Pracovní
prostředí
Teplota
10 až 32,5 °C
Vlhkost vzduchu
15 až 80 %
Nadmořská
výška
do 2500 metrů
Jas
do 1500 luxů
Rozměry (š × h × v)
(pouze hlavní jednotka)
1039 × 801 × 1347 mm
Hmotnost
190 kg (včetně zásobníku s tonerem)
Požadovaný prostor (š × h)
1039 × 801 mm
(s univerzálním zásobníkem)
Elektrické napájení
Model o parametru 230 V:
220 až 240 V AC 50/60 Hz 10,0 A
Příslušenství
Viz Doplňkové vybavení na straně 7-2.
7-14
Dodatek > Technické údaje
Kopírovací funkce
Položka
Rychlost
kopírování
Černobílé kopírování
6505ci
7505ci
Doba vyhotovení
první kopie
(A4, podáváno
ze zásobníku)
Popis
Černobíle
Plnobarevné kopírování
A4/Letter
65 listů/min
65 listů/min
A4-R/Letter-R
45 listů/min
45 listů/min
A3/Ledger
32 listů/min
32 listů/min
B4/Legal
39 listů/min
39 listů/min
B5
65 listů/min
65 listů/min
B5R
45 listů/min
45 listů/min
A5R
32 listů/min
32 listů/min
A4/Letter
75 listů/min
75 listů/min
A4-R/Letter-R
52 listů/min
49 listů/min
A3/Ledger
37 listů/min
35 listů/min
B4/Legal
45 listů/min
42 listů/min
B5
75 listů/min
70 listů/min
B5R
52 listů/min
49 listů/min
A5R
37 listů/min
35 listů/min
6505ci: 5,4 sekund nebo méně
7505ci: 4,8 sekund nebo méně
Plnobarevně
6505ci: 6,2 sekund nebo méně
7505ci: 5,9 sekund nebo méně
Úroveň lupy
Ruční režim: 25 až 400 %, krok 1 %
Automatický režim: Předvolená lupa
Plynulé kopírování
1 - 9999 listů
Rozlišení
600 × 600 dpi
Podporované druhy originálů
Listy, knihy, trojrozměrné předměty (maximální formát originálu: Ledger/
A3)
Systém podávání originálů
Pevný
7-15
Dodatek > Technické údaje
Funkce tiskárny
Položka
Popis
Rychlost tisku
6505ci
7505ci
Doba vyhotovení
prvního výtisku
(A4, podáváno
ze zásobníku)
Černobíle
Černobílé kopírování
Plnobarevné kopírování
A4/Letter
65 listů/min
65 listů/min
A3/Ledger
32 listů/min
32 listů/min
A4/Letter
75 listů/min
70 listů/min
A3/Ledger
37 listů/min
35 listů/min
6505ci: 5,3 sekundy nebo méně
7505ci: 4,9 sekund nebo méně
Plnobarevně
6505ci: 6,3 sekund nebo méně
7505ci: 6,1 sekund nebo méně
Rozlišení
600 × 600 dpi
Operační systém
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows
8, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Mac OS 10.x
Rozhraní
Standardní
Konektor rozhraní USB: 1 (vysokorychlostní USB)
Síťové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Volitelné rozhraní 1 (Doplňkové příslušenství): 1 (Pro IB-50/IB-51
mounting)
Jazyk popisu stránek
PRESCRIBE
Emulace
PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (PostScript3 kompatibilita)
Funkce skeneru
Položka
Popis
Rozlišení
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 ×100 dpi, 200 × 400 dpi
(Včetně rozlišení v režimu faxu)
Formát souboru
PDF (vysoký stupeň komprimace, šifrované, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Rychlost
skenování*1
6505ci
Jednostranně
Č/B 120 obrázků/min
Barevně 120 obrázků/min
2stranně
Č/B 200 obrázků/min
Barevně 200 obrázků/min
7505ci
(A4 na šířku, 300 dpi, kvalita obrazu: text/originál fotografie)
Rozhraní
Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000 BASE-T)
Síťový protokol
TCP/IP
Přenosový systém
SMB, SMTP, FTP, FTP na SSL, USB, TWAIN*2, WIA*3, WSD
*1 Při použití podavače dokumentů pro oboustranné skenování (kromě skenování TWAIN a WIA)
*2 Dostupný operační systém:
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2012
*3 Dostupný operační systém:
Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2012
7-16
Dodatek > Technické údaje
Podavač originálů
Popis
Položka
Podavač dokumentů (podavač pro oboustranné skenování)
Metoda podávání
originálů
Automatické podávání
Podporované druhy
originálů
Volné listy
Formát papíru
Maximum: Ledger/A3
Minimum: Statement-R/A6-R
Formáty menší než B6-R mají 50 až 105 g/m2 (jednostranný/oboustranný tisk)
Gramáž papíru
1stranný: 35 až 220 g/m2
2stranný: 50 až 220 g/m2
Kapacita vkládání
papíru
maximálně 270 listů (50 až 80 g/m2 A4/Letter nebo méně)
Rozměry
600 × 513 × 170 mm
Pokud mají originály rozfílné šířky:
maximálně 30 listů (50 až 80 g/m2)
(š) × (h) × (v)
Postranní podavač (500 listů × 3) (doplňkové
příslušenství)
Položka
Metoda vstupu papíru
Popis
Podávací a zpětný válec
(počet listů: 500, 80 g/m2, 3 zásobníky/č. listů: 550, 64 g/m2, 3 zásobníky)
Formát papíru
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18",
Letter, Letter-R, Statement-R, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Podporovaný papír
Gramáž papíru: 60–256 g/m2
Typy médií: Běžný, Recyklovaný, Silný, Vrstvený*
Rozměry
598 × 720 × 536 mm
(š) × (h) × (v)
Hmotnost
*
Přibližně 52 kg
Lze použít pouze zásobník 5.
7-17
Dodatek > Technické údaje
Velkokapacitní postranní podavač (500, 1500 listů × 2)
(doplňkové příslušenství)
Položka
Popis
Metoda vstupu papíru
Podávací a zpětný válec (počet listů: 500 listů (80 g/m2) × 1 zásobník, 1500 listů
(80 g/m2) × 2 zásobníky/č. listů: 550 listů (64 g/m2) × 1 zásobník, 1750 listů
(64 g/m2) × 2 zásobníky)
Formát papíru
Zásobník 5
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, Ledger, Legal,
Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R, Statement-R, 8K, 16K,
16K-R, 216 × 340 mm
Zásobník 6, 7
A4, B5, Letter
Podporovaný papír
Gramáž papíru: 60–256 g/m2
Typy médií: Běžný, Recyklovaný, Silný, Vrstvený*
Rozměry
598 × 720 × 536 mm
(š) × (h) × (v)
Hmotnost
*
Přibližně 51 kg
Lze použít pouze zásobník 5.
Postranní podavač (3000 listů) (doplňkové
příslušenství)
Položka
Metoda vstupu papíru
Popis
Podávací a zpětný válec
(počet listů: 3000, 80 g/m2 / počet listů: 3500, 64 g/m2)
Formát papíru
A4, B5, Letter
Podporovaný papír
Gramáž papíru: 60–300 g/m2
Typy médií: Běžný, Recyklovaný, Silný
Rozměry
321 × 620 × 504 mm
(š) × (h) × (v)
Hmotnost
Přibližně 25 kg
7-18
Dodatek > Technické údaje
Dokončovací jednotka na 4000 listů (doplňkové
příslušenství)
Položka
Popis
Počet přihrádek
3 přihrádky
Formát
papíru
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, 12 × 18", 8K, 13 × 19", Široký formát A3
(310 × 433 mm), Široký formát Ledger (310 × 440 mm), Foolscap, Oficio II, 216 ×
340 mm, Vlastní (plnění zásobníku: 140 × 182 mm až 305 × 458 mm): 1500 listů
(80 g/m2)
Přihrádka
A (bez
sešívání)
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K, 16K-R, Folio, Executive, Rozlišovače:
4000 listů*
A5-R, B6, Statement-R: 500 listů
Sešívání
Přihrádka
B
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5 (ISO), B5-R, A5, A5-R, A6-R, B6-R, Folio, Ledger,
Legal, 12 × 18", 8K, Letter, 13 × 19", Letter-R, Statement-R, 16K, 16K-R,
Executive, Oficio II, 216 x 340mm, Oufuku hagaki, Tvrdý papír, Široký formát A3
(310 x 433mm), Široký formát Ledger (310 x 440mm), Foolscap, Rozlišovače,
Obálka C4, Vlastní (plnění zásobníku: 140 × 182 mm až 305 × 458 mm, plnění
univerzálního zásobníku: 98 × 182 mm až 297 × 432 mm):200 listů
Přihrádka
C
A4, B5, B5 (ISO), B5-R, B6-R, A5-R, A6-R, Letter, Statement-R, 16K: 100 listů
Tvrdý papír, Oufuku hagaki, Obálka DL, Obálka C5, Obálka #10 (Commercial
#10), Obálka #9 (Commercial #9), Obálka #6 (Commercial #6 3/4), Obálka
Monarch, Youkei 2, Youkei 4, Rozlišovače, Banner (98 × 470,1 mm až
297 × 1220 mm), Vlastní (98 × 148 mm až 304,8 × 1220 mm)
Max. počet
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal,
Oficio II, 12 × 18",
216 × 340 mm, Folio, 8K,
16K-R
30 listů (52 až 90 g/m2)
30 listů (91 až 105 g/m2)
pouze 2 listy obálky (106 g/m2 až 256 g/m2)
65 listů (52 až 90 g/m2)
A4, A4-R, B5, Letter,
Letter-R, 16K
55 listů (91 až 105 g/m2)
pouze 2 listy obálky (106 g/m2 až 256 g/m2)
Typy médií
Rozměry
Běžný, Recyklovaný, S perforací, S předtiskem, Lepený, Hlavičkový, Barva,
Vrstvený, Silný, Vysoká kvalita, Vlastní 1 až 8
607,2 × 668,5 × 1061,3 mm
(š) × (h) × (v)
Hmotnost
*
Přibližně 40 kg nebo méně
S instalovanou skládací jednotkou 3000 listů.
Děrovací jednotka (doplňkové příslušenství)
Položka
Formát
papíru
Popis
2 díry
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Letter, Letter-R, Ledger, Legal, 12 × 18",
Statement, Folio, 8K, 16K, 16K-R
3 díry, 4
díry
A3, A4, Letter, Ledger, 12 × 18", 8K, 16K
Gramáž papíru
45–300 g/m2
Typy médií
Běžný, S předtiskem, Lepený, Recyklovaný, Hrubý, Hlavičkový, Barva, Silný
papír, Vrstvený papír, Vysoká kvalita, Vlastní 1 až 8
7-19
Dodatek > Technické údaje
Poštovní schránka (doplňkové příslušenství)
Položka
Popis
Počet přihrádek
7 přihrádek
Formát papíru
A3, B4, Ledger, Legal: 50 listů
(80 g/m2)
A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Foolscap, Letter, Letter-R, 216 × 340 mm,
Executive, Executive-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, Statement-R, Oficio II: 100 listů
Rozměry
510 mm × 400 mm × 470 mm
(š) × (h) × (v)
Hmotnost
Přibližně 10 kg
Středová skládací jednotka (doplňkové příslušenství)
Položka
Formáty
Počet listů
Popis
Dva ohyby
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Sešití ve
hřbetě
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Tři ohyby
A4-R, Letter-R
Dva ohyby
5 listů (60 až 90 g/m2)
3 listy (91 až 120 g/m2)
1 list (121 až 256 g/m2)
Sešití ve
hřbetě
16 listů (60 až 90 g/m2)
13 listů (91 až 105 g/m2)
pouze 1 list obálky (106 g/m2 nebo těžší)
Tři ohyby
5 listů (60 až 90 g/m2)
3 listy (91 až 120 g/m2)
Maximální uskladněné
množství
Dva ohyby
5 listů na sadu nebo méně: 30 sad nebo více
6 až 10 listů na sadu: 20 sad nebo více
(80 g/m2)
11 až 16 listů na sadu: 10 sad nebo více
Sešití ve
hřbetě
5 listů na sadu nebo méně: 30 sad nebo více
6 až 10 listů na sadu: 20 sad nebo více
11 až 16 listů na sadu: 10 sad nebo více
Tři ohyby
1 list na sadu: 30 sad nebo více
2 až 5 listů na sadu: 5 sad nebo více
Typy médií
Dva ohyby
Běžný, Recyklovaný, Silný, Vrstvený, Lepený, S perforací,
S předtiskem, Barva, Vysoká kvalita, Hlavičkový,
Vlastní 1 až 8
Sešití ve
hřbetě
Běžný, Recyklovaný, Silný, Vrstvený, Lepený, S perforací,
S předtiskem, Barva, Vysoká kvalita, Hlavičkový,
Vlastní 1 až 8
Tři ohyby
Běžný, Recyklovaný, Vrstvený, Lepený, S perforací, S
předtiskem, Barva, Vysoká kvalita, Hlavičkový, Vlastní 1 až 8
7-20
Dodatek > Technické údaje
Zásobník na bannerový papír (doplňkové
příslušenství)
Položka
Popis
Max. počet listů
10 listů (víceúčelový zásobník)
Délka papíru
210 až 304,8 mm
Gramáž papíru:
Max. 1220,0 mm
Druh papíru
Gramáž papíru: 136 až 163 g/m2
Druhy papíru: Těžký 2
Rozměry
250 × 374 × 152 mm
(š) × (h) × (v)
Hmotnost
Přibližně 0,352 kg
Poznámka
Informace o doporučených druzích papíru poskytne prodejce nebo zástupce servisu.
7-21
Dodatek > Technické údaje
7-22
Rejstřík
Embedded Web Server RX 2-24
Etiketa 7-10
A
F
Apache License (Version 2.0) 1-10
Automatický režim nízké spotřeby 3-14
Automatický režim spánku 3-15
Fixační jednotka 6-53
Funkce automatického 2stranného kopírování 1-13
Funkce lepší dostupnosti 3-13
Funkce řízení úspory energie 1-13
B
Barevný režim 3-2
Barva
Registrace barev 6-38
Úprava tónové křivky 6-40
Bezpečnostní opatření týkající se použití 1-4
Bonjour
Nastavení 2-21
G
GPL/LGPL 1-8
H
Hlavní vypínač 2-2
Horní levý zásobník 2-2
I
C
Cíl
Adresář 4-24
Kontrola a upravování 4-32
Obrazovka pro potvrzení cílů 4-33
Odesílání na více čísel 4-34
Rychlé vytáčení 4-27
Určení nové složky počítače 4-29
Vyhledání 4-25
Zadání nové e-mailové adresy 4-27
Č
Časovač nízké spotřeby 3-14, 3-16
Čisticí kartáček 2-4
Čištění
Kryt kontaktního skla / Kontaktní sklo 6-2
Oblast oboustranného skenování 6-3
Oddělovač 6-4
Přenosový válec 6-5
Skenovací štěrbina 6-3
Čištění laserového skeneru 6-42
D
Doba vyhotovení první kopie 7-15
Doba vyhotovení prvního výtisku 7-16
Dokončovací jednotka na 4000 listů 2-5
Dolní levý zásobník 2-2
Domů
Pozadí plochy 3-5
Přizpůsobit plochu 3-5
Upravit lištu úloh 3-5
Doplňkové vybavení
Přehled 7-2
Dotykový panel 3-4
Držák sponek 2-2
E
E-mail
Odeslat do složky (FTP) 4-21
Odeslat do složky (SMB) 4-21
Předmět a text e-mailu 5-30
Informace o bezpečnosti 1-2
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce 1-2
Instalace
software 2-13
Internetový prohlížeč
Návod k použití 4-13
J
Jak reagovat na hlášení 6-22
Jednoduché přihlášení 2-16
K
Kabel LAN
Připojení kabelu LAN 2-8
Kalibrace 6-41
Klávesa Enter 3-11
Klávesa Quick No. Search 3-11
Knopflerfish License 1-10
Konektor rozhraní USB (B1) 2-4
Konektor síťového rozhraní 2-4
Kontaktní sklo 2-2
Kontrolka podaného originálu 2-2
Kontrolní část dokončovací jednotky na 4000 listů 2-5
Konvence používané v této příručce xii
Kopírování 4-17
Kopírování s vyhrazením 4-19
L
Lupa 5-21
M
Monotype Imaging License Agreement 1-9
N
Nastavení data a času 2-17
Nastavení úhlu ovládacího panelu 3-3
Nastavení zásobníku 3-31
Náhled originálu 3-9
Návody dodávané spolu se zařízením x
Názvy částí 2-1
Rejstřík-1
Nová e-mailová adresa 4-27
Nová složka počítače 4-29
Program 4-6
Registrace 4-8
Úpravy a odstraňování 4-10
Vyvolávání 4-8
Program Energy Star (ENERGY STAR®) 1-14
Pruhy indikátoru formátu originálu 2-2
Průvodce rychlým nastavením 2-22
Před vložením papíru 3-18
Přední kryt 2-2
Přenosový válec
Čištění 6-5
Přerušit kopírování 4-20
Přihlášení 2-15
Přihrádka pro čistící hadřík 2-2
Připojení
Kabel LAN 2-8
Příprava kabelů 2-7
O
Obchodní názvy 1-7
Oboustranný 5-25
Obrazovka Domů 3-4
Oddělovač
Čištění 6-4
Odesílání na více čísel 4-34
Odeslat do složky (FTP) 4-21
Odeslat do složky (SMB) 4-21
Odhlášení 2-16
Okolní prostředí 1-3
OpenSSL License 1-8
Original SSL License 1-8
Originál
Formát xv
Originál Obraz 5-20
Originál Velikost 5-13
Ovládací panel 2-2
R
P
Papír
Formát a typ média 7-4
Formát papíru a typ média 3-31
Rozlišovače 3-30
Speciální papír 7-8
Specifikace 7-4
Vhodný papír 7-5
Vkládání obálek 3-29
Vkládání papíru 3-17
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku 3-27
Vkládání papíru do zásobníků 3-19
Páčka pravého krytu 1 2-3
Páčka pravého krytu 2 2-3
Páčka pravého krytu 3 2-3
Páčka pravého krytu 4 2-3
Páčka pro uvolnění zásobníku s tonerem 2-4
Perforace 5-18
Podavač dokumentů
Názvy částí 2-2
Podavač originálů 2-2, 7-17
Originály nepodporované podavačem originálů 4-3
Originály podporované podavačem originálů 4-3
Vkládání originálů 4-3
Způsob vkládání originálů 4-3
Podpěrná část univerzálního zásobníku 2-3
Pravidelná údržba 6-2
Odstraňování odpadu z děrování 6-14
Výměna odpadní nádobky na toner 6-9
Výměna sešívacích sponek 6-11
Výměna zásobníku s tonerem 6-6
Pravý kryt 2 2-3
Pravý kryt 4 2-3
Pravý zásobník 2-3
Právní omezení při kopírování 1-6
Právní omezení při skenování 1-6
Právní ustanovení 1-7
Product Library x
Recyklovaný papír 7-12
Registrace barev
Automatická barevná korekce 6-38
Ruční nastavení 6-39
Rezervovat další 4-19
Režim nízké spotřeby 3-14
Režim spánku 3-15
Rozhraní USB 2-7
Rozlišení 5-30, 7-15, 7-16
Rukojeť 2-2
Rušení úloh 4-15
Rutinní údržba
Výměna odpadní nádobky na toner 6-9
Výměna sešívacích sponek 6-11
Výměna zásobníku s tonerem 6-6
Rychlost kopírování 7-15
Rychlost tisku 7-16
Ř
Řešení potíží 6-15
Řízení spotřeby 1-13
S
Schránka na dokumenty 2-5
Sešití 5-17
Sešití smíšených originálů 5-18
Sešití/Perf 5-17
Sériové číslo 4-5
Síť
Příprava 2-19
Síťové rozhraní 2-7
Síťový kabel 2-7
Skenovací štěrbina 2-2
Skenovací štěrbina/Oblast oboustranného skenování 6-3
Skládací jednotka 2-5
Soubor
Formát 5-29
Oddělení 5-30
Soubor Oddělení 5-30
Stav odpadní nádobky na toner 2-4
Rejstřík-2
Stolek pro originály 2-2
Stolek pro výstup originálů 2-2
Středová skládací jednotka
Vzpříčený papír 6-61
Symboly 1-2
Systémová nabídka
Domů 3-4
Průvodce rychlým nastavením 2-22
Sytost 5-19
T
TCP/IP (IPv4)
Nastavení 2-19
Technické údaje 7-13
Běžné funkce 7-13
Děrovací jednotka 7-19
Dokončovací jednotka na 4000 listů 7-19
Funkce skeneru 7-16
Podavač originálů 7-17
Postranní podavač (500 listů × 3) 7-17
Poštovní schránka 7-20
Středová skládací jednotka 7-20
Tiskové funkce 7-16
Velkokapacitní postranní podavač (500, 1500 listů ×
2) 7-18
Vnitřní oddělovač úloh 7-21
Zásobník na bannerový papír 7-21
U
Univerzální zásobník 2-3
Formát papíru a typ média 3-34
Určení cíle 4-24
USB port (A1) 2-2
USB port (A2) 2-4
Uspořádat /Odsadit 5-16
Uvolňovací klíč 2-4
Ú
Úchytky 2-3
Úprava tónové křivky 6-40
Úpravy/Údržba
Čištění laserového skeneru 6-42
Kalibrace 6-41
Obnova válce 6-41
Obnova vývojové jednotky 6-42
Registrace barev 6-38
Úprava tónové křivky 6-40
Vypnutí 2-11
Výměna zásobníku s tonerem 6-6
Vzpříčení sponek 6-68
Vzpříčený papír 6-43
Dokončovací jednotka na 4000 listů 6-57
Doplňkový oddělovač úloh 6-54
Duplexní jednotka 6-50
Fixační jednotka 6-53
Indikátor místa vzpříčení papíru 6-43
Podavač originálů 6-54
Poštovní schránka 6-60
Přemosťovací jednotka 6-56
Středová skládací jednotka 6-61
Uvnitř pravých krytů 1, 3 a4 6-49
Zásobník 1 6-45
Zásobník 2 6-46
Zásobník 5 6-63
Zásobník 6,7 6-65
Zásobník nebo univerzální zásobník 6-48
Zásobníky 3 a 4 6-47
Z
Zarážka originálu 2-2
Zarážka pro šířku papíru 2-3
Zámek (vodítek šířky papíru) 2-3
Zásobník
Vkládání papíru 3-19
Zásobník 1 2-2
Zásobník 2 2-2
Zásobník 3 2-2
Zásobník 4 2-2
Zásobník 5
Vzpříčený papír 6-63
Zásobník 6,7
Vzpříčený papír 6-65
Zásobník s tonerem (Black) 2-4
Zásobník s tonerem (Cyan) 2-4
Zásobník s tonerem (Magenta) 2-4
Zásobník s tonerem (Yellow) 2-4
Zkratky
Přidání 4-11
Úpravy a odstraňování zkratek 4-12
Způsob připojení 2-6
Zvětšené zobrazení 3-13
Zvýrazňovač 5-20
V
Vkládání originálů
Pokládání originálů na kontaktní sklo 4-2
Vkládání originálů do podavače 4-3
Vodítek šířky papíru 2-3
Vodítka šířky originálu 2-2
Vodítka šířky papíru 3-20
Vodítko délky papíru 2-3
Volitelné rozhraní 2-4
Vrstvený papír 7-12
Vstup
Předmět 5-30
Rejstřík-3
Rejstřík-4
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising