Bruksanvisning (568 kB
414-102
Bruksanvisning för badrumsfläkt
Bruksanvisning for baderomsvifte
Instrukcja obsługi wentylatora łazienkowego
Operating instructions for bathroom fan
SVENSKA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
SÄKERHETSANVISNINGAR����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
TEKNISKA DATA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
BESKRIVNING����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
BETECKNINGAR I ELKRETSSCHEMA������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
MONTERING��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
BETECKNINGAR I ELKRETSSCHEMA������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
HANDHAVANDE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
STYRLOGIK����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
UNDERHÅLL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
NORSK���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
SIKKERHETSANVISNINGER�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
TEKNISKE DATA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
BESKRIVELSE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
BETEGNELSER I KOBLINGSSKJEMA�����������������������������������������������������������������������������������������������������������15
MONTERING������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16
BETEGNELSER I KOBLINGSSKJEMA���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
BRUK��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
STYRELOGIKK������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
VEDLIKEHOLD���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
POLSKI�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
DANE TECHNICZNE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
OPIS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
OZNACZENIA W SCHEMACIE OBWODU ELEKTRYCZNEGO������������������������������������������������������������������������24
MONTAŻ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
OZNACZENIA W SCHEMACIE OBWODU ELEKTRYCZNEGO������������������������������������������������������������������������ 27
OBSŁUGA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
SCHEMAT STEROWANIA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
KONSERWACJA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
ENGLISH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 32
SE -
NO -
PL -
EN -
Bruksanvisning i original
Bruksanvisning i original
Instrukcja obsługi w oryginale
Operating instructions in original
SAFETY INSTRUCTIONS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
Date of production: 2014-09-19
© Jula AB
TECHNICAL DATA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
DESCRIPTION����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
DESIGNATIONS IN WIRING DIAGRAM������������������������������������������������������������������������������������������������������33
INSTALLATION ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
DESIGNATIONS IN WIRING DIAGRAM������������������������������������������������������������������������������������������������������36
OPERATION����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
CONTROL LOGIC��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
MAINTENANCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
SE
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara den för framtida behov.
VARNING!
• Koppla bort apparaten från elnätet före anslutning, underhåll och/eller reparation.
• Montering, underhåll och/eller reparation ska utföras av behörig elektriker och i enlighet med
dessa anvisningar.
• Apparaten är avsedd för anslutning till 230 VAC 1-fasinstallationer som uppfyller gällande regler.
• Apparaten ska anslutas via en fast installerad automatsäkring med minsta kontaktgap 3 mm för
samtliga poler.
• Kontrollera före installation att fläkthjul och hölje är fritt från skador.
• Inga främmande föremål som kan skada fläktbladen får finnas i höljet.
• Apparaten får endast användas på avsett sätt och i enlighet med dessa anvisningar. Gör inga
ändringar på apparaten.
• Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av
funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda
den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med
ansvar för deras säkerhet.
• Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
• Vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att rök, kolmonoxid och andra
förbränningsprodukter tränger in i rummet genom öppna rökgångar eller andra
brandskyddsansordningar.
• Se till att lufttillförseln är tillräcklig för korrekt förbränning och tillräckligt skorstensdrag, så att
bakströmning förhindras.
• Det medium som transporteras får inte innehålla damm eller andra fasta partiklar, klibbiga
ämnen eller fibrer.
• Använd inte apparaten i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm, eller i miljö som innehåller giftiga eller hälsoskadliga ämnen.
• Blockera inte apparatens öppningar för att försöka rikta eller anpassa luftflödet.
• Sitt eller stå inte på apparaten och placera inga föremål på den.
• Följ alla anvisningar och säkerhetsanvisningar för bästa resultat och livslängd.
5
SE
SE
TEKNISKA DATA
Spänning
220–240 VAC, 50/60 Hz
Effekt 18 W
Flöde
98 m3/tim
KapslingsklassIP24
Varvtal
2300 v/min
Ljudnivå
34 dB
MONTERING
Apparaten är avsedd för montering i vägg eller tak, för anslutning till rund kanal med angiven
diameter (fig. 1). Apparaten är avsedd för kontinuerlig drift och fast anslutning till elnätet.
Luftriktningen i systemet ska motsvara pilen på fläkthöljet.
Steg 1: Bryt strömförsörjningen och förbered monteringsplatsen (fig. 2–3).
Steg 2: Avlägsna frontkåpan från apparaten (fig. 4).
Steg 3: Märk ut och borra fästhålen och montera apparaten (fig. 5–7).
Steg 4: Anslut fläkten till elnätet och ställ in fördröjning och luftfuktighetsgivare, om så behövs (fig.
8–14).
Steg 5: Sätt tillbaka frontkåpan (fig. 15).
Steg 6: Slå till automatsäkringen (fig. 16). OBS! Bilderna visar fläkt i serie M.
BESKRIVNING
• Apparaten är avsedd för kontinuerlig drift och fast anslutning till elnätet.
• Apparaten är avsedd för till- och frånluftsventilation av lokaler som är uppvärmda vintertid.
• Apparaten är avsedd för anslutning till luftkanal Ø 100 mm.
• Luftriktningen i systemet ska motsvara pilen på fläkthöljet.
• Drifttemperatur 1 - 45 °C.
BETECKNINGAR I ELKRETSSCHEMA
L: Fasledare (endast för nätmatning 220–240 VAC)
N: Nolledare (endast för nätmatning 220–240 VAC)
~: Spänningsförsörjningsledare 12 V, 50 Hz
LT (ST): Manöverledare för fördröjningstimer
QF: Automatsäkring
S: Extern strömbrytare
*: Fläkt för 12 V (märkt på fläkthöljet) får anslutas endast till 12 VAC
6
7
SE
SE
BETECKNINGAR I ELKRETSSCHEMA
L: Fasledare (endast för nätmatning 220–240 VAC)
N: Nolledare (endast för nätmatning 220–240 VAC)
~: Spänningsförsörjningsledare 12 V, 50 Hz
LT (ST): Manöverledare för fördröjningstimer
QF: Automatsäkring
S: Extern strömbrytare
*: Fläkt för 12 V (märkt på fläkthöljet) får anslutas endast till 12 VAC
8
9
SE
SE
VARNING!
*: apparaten är avsedd för
anslutning till 12 V (anges på
förpackningen och fläkthöljet).
HANDHAVANDE
STYRLOGIK
Fläkt med fördröjningstimer T startar när den externa strömbrytaren, till exempel
belysningsströmbrytaren, sluts och manöverspänning läggs på plinten LT (ST, SL). När
manöverspänningen brutits fortsätter fläkten att gå under inställd tid (2 till 30 minuter). Modell VT
startas och stängs av med snörströmbrytare.
Fläkt med fördröjningstimer T1 startar vid inställd fördröjning efter att den externa strömbrytaren,
till exempel belysningsströmbrytaren, slutits och manöverspänning lagts på plinten LT (ST).
Startfördröjningen kan ställas in i två områden, 10 till 90 sekunder och 2 till 30 minuter.
Inställningsområde väljs med en bygling på timerkretskortet. När manöverspänningen brutits
fortsätter fläkten att gå under inställd tid (2 till 30 minuter).
Fläkt med fördröjningstimer och luftfuktighetsgivare TH startar efter att den externa strömbrytaren,
10
11
SE
SE
till exempel belysningsströmbrytaren, slutits och manöverspänning lagts på plinten LT (ST) eller om
luftfuktigheten H inomhus överskrider det inställda börvärdet (60 till 90 %). När manöverspänningen
brutits fortsätter fläkten att gå under inställd tid (2 till 30 minuter). För att ställa in högsta möjliga
luftfuktighetsgräns, vrid potentiometern till läge H max.
Fläkt med fördröjningstimer och rörelsedetektor TP startar när rörelsedetektorn aktiveras (räckvidd 1
till 4 meter och horisontell siktvinkel 100°). När inga ytterligare rörelser detekteras fortsätter fläkten
att gå under inställd tid (2 till 30 minuter).
1.
Ställ in startfördröjningen genom att vrida potentiometern Tz medurs för längre eller moturs
för kortare fördröjning (fig. 12).
2.
S täll in avstängningsfördröjningen genom att vrida potentiometern T medurs för längre eller
moturs för kortare fördröjning (fig. 12–13).
3.
S täll in börvärdet för luftfuktighet genom att vrida potentiometern H medurs för att öka eller
moturs för att minska tröskelvärdet för luftfuktighet (fig. 13).
VARNING!
• Nätspänning föreligger i timerkretsen. Koppla bort strömförsörjningen från fläkten före
inställning.
• Använd den medföljande plastskruvmejseln för att vrida potentiometrarna för inställning.
• Använd inte metallföremål för att ställa in potentiometrarna, det kan skada kretskorten.
UNDERHÅLL
Underhåll ska utföras minst var 6:e månad.
1.
Bryt strömförsörjningen (fig. 17).
2.
Demontera frontkåpan (fig. 18).
3.
Rengör apparaten med en trasa fuktad med vatten och milt rengöringsmedel.
4.
Skölj frontgallret under rinnande vatten (fig. 19–21).
5.
Torka ytorna torra.
6.
Montera frontgallret (fig. 22).
7.
Slå till strömförsörjningen (fig. 16).
VARNING!
Se till att inte vatten tränger in i elektriska komponenter.
Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon
0200-88 55 88.
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se
TRANSPORT OCH FÖRVARING
• Transportera apparaten i originalförpackningen.
• Förvara apparaten i originalförpackningen i torrt, väl ventilerat utrymme (temperatur 5 till 40
°C, relativ luftfuktighet högst 80 %).
• Förvaringsutrymmet ska vara fritt från damm och ångor som kan orsaka korrosion.
12
13
NO
NO
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!
Ta vare på den for fremtidig bruk.
ADVARSEL!
• Koble apparatet fra strømnettet før tilkobling, vedlikehold og/eller reparasjon.
• Montering, vedlikehold og/eller reparasjon skal utføres av godkjent elektriker og i henhold til
disse anvisningene.
TEKNISKE DATA
Spenning
220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt 18 W
Luftstrøm
98 m3/time
KapslingsklasseIP24
Turtall
2300 o/min
Lydnivå
34 dB
• Apparatet skal kobles til 230 V AC 1-faseinstallasjoner som oppfyller gjeldende forskrifter.
• Apparatet skal kobles til via en fast installert automatsikring med minste kontaktavstand 3 mm
for samtlige poler.
BESKRIVELSE
• Kontroller før installasjon at viftehjul og deksel er fri for skader.
• Ingen fremmedlegemer som kan skade viftebladet kan være i dekselet.
• Apparatet skal bare brukes til det det er beregnet for, og i henhold til disse anvisningene. Ikke
gjør endringer på apparatet.
• Apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (barn eller voksne) med funksjonshemminger,
eller av personer uten tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å bruke det, med mindre de har
fått anvisninger om bruk av apparatet av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Iverksett nødvendige tiltak for å forhindre at røyk, karbonmonoksid og andre
forbrenningsprodukter trenger inn i rommet ved å åpne sotrør eller andre
brannsikringsinnretninger.
• Sørg for at lufttilførselen er tilstrekkelig for korrekt forbrenning og tilstrekkelig skorsteinstrekk, slik
at luften ikke strømmer tilbake.
• Mediet som transporteres, må ikke inneholde støv eller andre faste partikler, klebrige stoffer eller
fiber.
• Ikke bruk apparatet i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller
støv, eller i miljøer som inneholder giftige eller helseskadelige stoffer.
• Apparatet er beregnet på kontinuerlig drift og fast tilkobling til strømnettet.
• Apparatet er beregnet på tillufts- og avtrekksventilasjon av lokaler som er oppvarmet på
vinterstid.
• Apparatet skal kobles til luftekanal Ø 100 mm.
• Luftretningen i systemet skal tilsvare pilen på viftedekselet.
• Driftstemperatur 1–45 °C.
BETEGNELSER I KOBLINGSSKJEMA
L: Faseleder (kun til nettspenning 220–240 V AC)
N: Nulleder (kun til nettspenning 220–240 V AC)
~: Spenningsforsyningsleder 12 V, 50 Hz
LT (ST): Styreledning til tidsforsinkelse
QF: Automatsikring
S: Ekstern strømbryter
*: Vifte til 12 V (markert på viftedekselet) skal kun kobles til 12 V AC
• Ikke blokker apparatets åpninger for å dirigere eller tilpasse luftstrømmen.
• Ikke sitt eller stå på apparatet, og ikke plasser gjenstander på det.
• Følg alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger for best mulig resultat og levetid.
14
15
NO
NO
MONTERING
Apparatet er beregnet på montering i vegg eller tak, og skal kobles til rund kanal med angitt diameter
(fig. 1). Apparatet er beregnet på kontinuerlig drift og fast tilkobling til strømnettet.
Luftretningen i systemet skal tilsvare pilen på viftedekselet.
Trinn 1: Bryt strømforsyningen og forbered monteringsstedet (fig. 2–3).
Trinn 2: Fjern frontdekselet fra apparatet (fig. 4).
Trinn 3: Marker og bor ut festehull. Monter apparatet (fig. 5–7).
Trinn 4: Koble viften til strømnettet og still inn tidsforsinkelse og luftfuktighetsmåler, om nødvendig
(fig. 8–14).
Trinn 5: Sett tilbake frontdekselet (fig. 15).
Trinn 6: Slå på automatsikringen (fig. 16). OBS! Bildene viser vifte i M-serien.
16
17
NO
NO
BETEGNELSER I KOBLINGSSKJEMA
L: Faseleder (kun til nettspenning 220–240 V AC)
N: Nulleder (kun til nettspenning 220–240 V AC)
~: Spenningsforsyningsleder 12 V, 50 Hz
LT (ST): Styreledning til tidsforsinkelse
QF: Automatsikring
S: Ekstern strømbryter
*: Vifte til 12 V (markert på viftedekselet) skal kun kobles til 12 V AC
ADVARSEL!
*: apparatet skal kobles til 12
V (angis på emballasjen og
viftedekselet).
18
19
NO
NO
i rommet overskrider den innstilte børverdien (60–90 %). Når styrespenningen blir brutt, fortsetter
viften å gå i innstilt tid (2–30 minutter). Høyest mulig luftfuktighetsgrense kan stilles inn ved å dreie
potensiometeret til H maks.
Vifte med tidsforsinkelse og bevegelsesdetektor TP starter når bevegelsesdetektoren aktiveres
(rekkevidde 1–4 meter og horisontal synsvinkel 100°). Når ingen ytterligere bevegelser registreres,
fortsetter viften å gå i innstilt tid (2–30 minutter).
1.
Still inn forsinket start ved å dreie potensiometeret Tz med eller mot klokken for lengre eller
kortere forsinkelse (fig. 12).
2.
S till inn forsinket stans ved å dreie potensiometeret T med eller mot klokken for lengre eller
kortere forsinkelse (fig. 12–13).
3.
S till inn børverdien for luftfuktighet ved å dreie potensiometeret H med eller mot klokken for
å øke eller minske terskelverdien for luftfuktighet (fig. 13).
ADVARSEL!
• Kretsen for tidsforsinkelse er spenningssatt. Koble viften fra strømnettet før innstilling av
tidsforsinkelse.
• Bruk den medfølgende plastskrutrekkeren til å dreie på potensiometrene.
• Ikke bruk metallgjenstander til å stille inn potensiometrene, det kan skade kretskortet.
VEDLIKEHOLD
Vedlikehold skal utføres minst hver 6. måned.
1.
Bryt strømforsyningen (fig. 17).
BRUK
STYRELOGIKK
Vifte med tidsforsinkelse T starter når den eksterne strømbryteren, for eksempel lysbryteren, sluttes og
styrespenningen legges på splinten LT (ST, SL). Når styrespenningen blir brutt, fortsetter viften å gå i
innstilt tid (2–30 minutter). Modell VT startes og stoppes med snorstrømbryter.
Vifte med tidsforsinkelse T1 starter ved innstilt forsinkelse etter at den eksterne strømbryteren, for
eksempel lysbryteren, sluttes og styrespenningen legges på splinten LT (ST). Forsinket start kan stilles
inn i to områder, fra 10 til 90 sekunder og fra 2 til 30 minutter. Innstillingsområdet velges med en
stropp på kretskortet for tidsforsinkelse. Når styrespenningen blir brutt, fortsetter viften å gå i innstilt
tid (2–30 minutter).
2.
Ta av frontdekselet (fig. 18).
3.
Rengjør apparatet med en klut fuktet med vann og mildt rengjøringsmiddel.
4.
Skyll frontgitteret under rennende vann (fig. 19–21).
5.
Tørk overflatene tørre.
6.
Monter frontgitteret (fig. 22).
7.
Slå på strømforsyningen (fig. 16).
ADVARSEL!
Pass på at det ikke trenger vann inn i elektriske komponenter.
TRANSPORT OG OPPBEVARING
• Transporter apparatet i originalemballasjen.
• Oppbevar apparatet i originalemballasjen, på et tørt og godt ventilert sted (temperatur
5–40 °C, relativ luftfuktighet opptil 80 %).
• Oppbevaringsstedet skal være fritt for støv og damp som kan forårsake korrosjon.
Vifte med tidsforsinkelse og luftfuktighetsmåler TH starter etter at den eksterne strømbryteren, for
eksempel lysbryteren, sluttes og styrespenning er lagt på splinten LT (ST) eller hvis luftfuktigheten H
20
21
NO
Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon
67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no.
22
PL
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
Zachowaj ją na przyszłość.
OSTRZEŻENIE!
• Przed przystąpieniem do instalacji, konserwacji i/lub naprawy odłącz urządzenie od zasilania.
• Instalacja, konserwacja i/lub naprawa powinny być przeprowadzane przez uprawnionego
elektryka zgodnie z niniejszą instrukcją.
• Urządzenie należy podłączyć do gniazda 230 V AC instalacji jednofazowej spełniającej
obowiązujące przepisy.
• Urządzenie należy podłączyć za pomocą zainstalowanego na stałe bezpiecznika automatycznego
z rozwarciem styków o minimalnej wartości 3 mm na wszystkich biegunach.
• Przed instalacją sprawdź, czy wirnik i obudowa nie są uszkodzone.
• Wewnątrz obudowy nie mogą znajdować się żadne przedmioty, które mogą uszkodzić łopatki
wentylatora.
• Urządzenia można używać wyłącznie w określony sposób, zgodnie z niniejszą instrukcją. Nie
dokonuj żadnych zmian w urządzeniu.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek
formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności
w zakresie obsługi urządzenia, chyba że uzyskają wskazówki odnośnie do obsługi urządzenia od
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
• Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
• Podejmij wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec przedostawaniu się dymu, tlenku węgla
i innych produktów spalania do pomieszczenia, otwierając przewody kominowe lub inne
urządzenia przeciwpożarowe.
• Upewnij się, że dopływ powietrza jest dostateczny dla właściwego spalania, a ciąg kominowy
wystarczający, aby nie dopuścić do przepływu wstecznego.
• Transportowany czynnik nie może zawierać kurzu ani innych stałych cząsteczek, lepkich substancji
i włókien.
• Nie używaj urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych płynów,
gazów lub pyłów, ani w środowisku zawierającym substancje toksyczne lub szkodliwe dla zdrowia.
• Nie zasłaniaj otworów urządzenia, gdy próbujesz ukierunkować lub dostosować przepływ
powietrza.
• Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
• W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów i długiej żywotności urządzenia przestrzegaj wszystkich
wskazówek oraz zasad bezpieczeństwa.
23
PL
PL
DANE TECHNICZNE
Napięcie
220–240 V AC, 50/60 Hz
Moc 18 W
Przepływ98 m3/h
Klasa obudowy
IP24
Prędkość obrotowa
2300 obr./min
Poziom hałasu
34 dB
OPIS
MONTAŻ
Urządzenie należy zamontować na ścianie lub suficie i podłączyć do okrągłego kanału o podanej
średnicy (rys. 1). Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej i stałego podłączenia do sieci
elektrycznej.
Kierunek przepływu powietrza powinien być zgodny ze strzałką na obudowie wentylatora.
Krok 1: Odłącz zasilanie i przygotuj miejsce montażu (rys. 2–3).
Krok 2: Zdejmij przednią obudowę z urządzenia (rys. 4).
Krok 3: Wyznacz i wywierć otwory montażowe i zamontuj urządzenie (rys. 5–7).
Krok 4: Podłącz wentylator do zasilania, a w razie potrzeby ustaw także opóźnianie i czujnik
wilgotności (rys. 8–14).
Krok 5: Załóż przednią obudowę z powrotem (rys. 15).
Krok 6: Włącz bezpiecznik automatyczny (rys. 16). UWAGA! Na rysunkach przedstawiony jest
wentylator z serii M.
• Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej i stałego podłączenia do sieci elektrycznej.
• Urządzenie przeznaczone jest do wentylacji powietrza wlotowego i wlotowego w lokalach
ogrzewanych w okresie zimowym.
• Urządzenie należy podłączyć do kanału wentylacyjnego o średnicy 100 mm.
• Kierunek przepływu powietrza powinien być zgodny ze strzałką na obudowie wentylatora.
• Zakres temperatury pracy – 1-45 °C.
OZNACZENIA W SCHEMACIE OBWODU ELEKTRYCZNEGO
L: Przewód fazowy (tylko do zasilania 220–240 V AC)
N: Przewód zerowy (tylko do zasilania 220–240 V AC)
~: Przewód zasilający 12 V, 50 Hz
LT (ST): Przewód sterujący wyłącznikiem opóźniającym
QF: Bezpiecznik automatyczny
S: Przełącznik zewnętrzny
*: Wentylator 12 V (oznaczenie na obudowie) należy podłączać wyłącznie do zasilania 12 V AC.
24
25
PL
PL
OZNACZENIA W SCHEMACIE OBWODU ELEKTRYCZNEGO
L: Przewód fazowy (tylko do zasilania 220–240 V AC)
N: Przewód zerowy (tylko do zasilania 220–240 V AC)
~: Przewód zasilający 12 V, 50 Hz
LT (ST): Przewód sterujący wyłącznikiem opóźniającym
QF: Bezpiecznik automatyczny
S: Przełącznik zewnętrzny
*: Wentylator 12 V (oznaczenie na obudowie) należy podłączać wyłącznie do zasilania 12 V AC.
26
27
PL
PL
OSTRZEŻENIE!
*: urządzenie należy podłączyć
do zasilania 12 V (informacja
podana na opakowaniu oraz
obudowie).
OBSŁUGA
SCHEMAT STEROWANIA
Wentylator z wyłącznikiem opóźniającym T uruchamia się po włączeniu zewnętrznego przełącznika,
np. przełącznika oświetlenia, oraz ustawieniu napięcia sterowania na zacisku LT (ST, SL). Po przerwaniu
napięcia sterowania wentylator odlicza ustawiony czas (od 2 do 30 minut). Model VT uruchamiany
i zatrzymywany jest za pomocą przełącznika linkowego.
Wentylator z wyłącznikiem opóźniającym T1 uruchamia się o ustawionym czasie opóźnienia po
włączeniu zewnętrznego przełącznika, np. przełącznika oświetlenia, oraz ustawieniu napięcia
sterowania na zacisku LT (ST). Opóźnienie uruchomienia można ustawić w dwóch zakresach, od 10
do 90 sekund oraz od 2 do 30 minut. Zakres regulacji wybiera się za pomocą zworki na obwodzie
drukowanym wyłącznika. Po przerwaniu napięcia sterowania wentylator odlicza ustawiony czas (od 2
do 30 minut).
28
29
PL
PL
Wentylator z wyłącznikiem opóźniającym oraz czujnikiem wilgotności uruchamia się po włączeniu
zewnętrznego przełącznika, np. przełącznika oświetlenia, oraz ustawieniu napięcia sterowania na
zacisku LT (ST) lub po przekroczeniu ustawionej wartości zadanej wilgotności H w pomieszczeniu
(od 60 do 90%). Po przerwaniu napięcia sterowania wentylator odlicza ustawiony czas (od 2
do 30 minut). Aby ustawić najwyższą możliwą wartość graniczną wilgotności, przekręć potencjometr
do położenia H max.
Wentylator z wyłącznikiem opóźniającym oraz czujnikiem ruchu TP uruchamia się po aktywacji
czujnika ruchu (zasięg od 1 do 4 m, poziomy kąt widzenia 100°). W razie niewykrycia kolejnego ruchu
wentylator odlicza ustawiony czas (od 2 do 30 minut).
1.
Ustaw opóźnienie uruchomienia, przekręcając potencjometr Tz w prawo dla dłuższego,
a w lewo dla krótszego opóźnienia (rys. 12).
2.
staw opóźnienie wyłączenia, przekręcając potencjometr T w prawo dla dłuższego, a w lewo
U
dla krótszego opóźnienia (rys. 12–13).
3.
staw wartość zadaną wilgotności, przekręcając potencjometr H w prawo, aby zwiększyć,
U
a w lewo, aby zmniejszyć wartość progową wilgotności (rys. 13).
OSTRZEŻENIE!
• W obwodzie wyłącznika występuje napięcie. Przed przystąpieniem do regulacji odłącz wentylator
od zasilania.
• W celu regulacji potencjometrów użyj załączonego plastikowego śrubokrętu.
• Nie używaj do tego celu metalowych przedmiotów, gdyż może to uszkodzić obwód drukowany.
KONSERWACJA
Konserwację należy przeprowadzać co najmniej co 6 miesięcy.
1.
Odłącz zasilanie (rys. 17).
2.
Zdejmij przednią obudowę (rys. 18).
3.
Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym.
4.
Wypłucz przednią kratkę pod bieżącą wodą (rys. 19–21).
5.
Wytrzyj powierzchnię urządzenia do sucha.
6.
Zamontuj przednią kratkę (rys. 22).
7.
Włącz zasilanie (rys. 16).
Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie
z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 801 600 500.
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl
OSTRZEŻENIE!
Uważaj, aby do komponentów elektrycznych nie dostała się woda.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
• Transportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu.
• Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu (temperatura od 5 do 40 °C, względna wilgotność powietrza maksymalnie 80%).
• Pomieszczenie, w którym przechowywane jest urządzenie, powinno być wolne od kurzu i oparów
mogących spowodować korozję.
30
31
GB
GB
SAFETY INSTRUCTIONS
Read the Operating Instructions carefully before use.
Save these instructions for future reference.
WARNING:
• Disconnect the appliance from the mains before installation, maintenance and/or repair.
• Installation, maintenance and/or repairs should be carried out by an authorised electrician and
in accordance with these instructions.
TECHNICAL DATA
Voltage
Output
Flow
Protection rating
Speed
Noise level
220–240 VAC, 50/60 Hz
18 W
98 m3/hour
IP24
2300 rpm
34 dB
• The appliance is intended to be connected to 230 VAC 1-phase installations that comply with
local regulations.
• The appliance must be connected via a permanently installed automatic fuse with a minimum
contact gap of 3 mm on all terminals.
• Check before installation that the impeller och casing are undamaged.
• There must be no foreign objects in the casing that could damage the fan blades.
• The appliance must only be used as it is intended to be used and in accordance with these
instructions. Do not make any modifications to the appliance.
• The appliance is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of
functional disorders, or by persons who do not have sufficient experience or knowledge on how
to use it, unless they have received instructions concerning the use of the appliance from
someone who is responsible for their safety.
• Keep children under supervision to make sure they do not play with the appliance.
• Take the necessary precautions to prevent smoke, carbon monoxide and other flammable
products from penetrating into the room through open flues or other fire safety devices.
• Make sure that the air supply is sufficient for correct combustion and adequate chimney draught,
to prevent backward flow.
• The transported medium must not contain dust or other solid particles, sticky substances or
fibres.
• Do not use the appliance in explosive environments, e.g. in the vicinity of flammable liquids,
gases or dust, or in environments that contain toxic or harmful substances.
DESCRIPTION
• The appliance is intended for continuous operation and permanent connection to the mains
supply.
• The appliance is intended for supply and exhaust air ventilaton of rooms heated during the
winter.
• The appliance is intended to be connected to a Ø 100 mm air duct.
• The air flow in the system must correspond to the arrow on the fan casing.
• Operating temperature 1 - 45°C.
DESIGNATIONS IN WIRING DIAGRAM
L: Live wire (only for mains supply 220–240 VAC)
N: Neutral wire (only for mains supply 220–240 VAC)
~: Voltage supply wire 12 V, 50 Hz
LT (ST): Control wire for delay timer
QF: Automatic fuse
S: External power switch
*: Fan for 12 V (marked on fan casing) can only be connected to 12 VAC
• Do not block the openings on the appliance to attempt to direct or adjust the air flow.
• Do not sit or stand on the appliance, or place any objects on it.
• Follow all the directives and safety instructions for best results and service-life.
32
33
GB
GB
INSTALLATION
The appliance is intended for installation in a wall or ceiling, for connection to round duct with
specified diameter (fig. 1). The appliance is intended for continuous operation and permanent
connection to the mains supply.
The air flow in the system must correspond to the arrow on the fan casing.
Step 1: Disconnect the power supply and prepare the installation area (fig. 2–3).
Step 2: Remove the front cover from the appliance (fig. 4).
Step 3: Mark out and drill the screw holes and fit the appliance (fig. 5–7).
Step 4: Connect the fan to the mains and set a delay and humidity sensor, if necessary (fig. 8–14).
Step 5: Replace the front cover (fig. 15).
Step 6: Switch on the automatic fuse (fig. 16). NOTE: The figures show a fan in the M series.
34
35
GB
GB
DESIGNATIONS IN WIRING DIAGRAM
L: Live wire (only for mains supply 220–240 VAC)
N: Neutral wire (only for mains supply 220–240 VAC)
~: Voltage supply wire 12 V, 50 Hz
LT (ST): Control wire for delay timer
QF: Automatic fuse
S: External power switch
*: Fan for 12 V (marked on fan casing) can only be connected to 12 VAC
WARNING:
*: the appliance is intended to
be connected to 12 V (marked
on pack and fan casing).
36
37
GB
GB
the set point value (60 to 90%). When the control voltage is disconnected the fan continues to run
for the set time (2 to 30 minutes). To set the maximum air humidity limit, turn the potentiometer to
H max.
Fan with delay timer and motion detector TP starts when the motion detector is activated (range 1 to
4 metres and horizontal viewing angle 100°). When no movement is detected the fan continues to
run for the set time (2 to 30 minutes).
1.
Set the start delay by turning the potentiometer Tz clockwise for longer delay, or anticlockwise
for shorter delay (fig. 12).
2.
S et the stop delay by turning the potentiometer T clockwise for longer delay, or anticlockwise
for shorter delay (fig. 12–13).
3.
S et the set point value for the air humidity by turning the potentiometer H clockwise to
increase, or anticlockwise to decrease the threshold value for the air humidity (fig. 13).
WARNING:
• The timer circuit is supplied with mains voltage. Disconnect the power supply from the fan before
installation.
• Use the supplied plastic screwdriver to turn and adjust the potentiometers.
• Do not use metal objects to set the potentiometers, this could damage the circuit board.
MAINTENANCE
Maintenance should be carried out at least once every 6 months.
1.
Disconnect the power supply (fig. 17).
OPERATION
CONTROL LOGIC
Fan with delay timer T starts when the external power switch, e.g. light switch, closes, and control
voltage is supplied to terminal LT (ST, SL). When the control voltage is disconnected the fan continues
to run for the set time (2 to 30 minutes). Model VT is started and stopped with a pull cord switch.
Fan with delay timer T1 starts after the set delay after the external power switch, e.g. light switch,
closes and control voltage is supplied to the terminal LT (ST). The start delay can be set to two
intervals, 10 to 90 seconds and 2 to 30 minutes. The interval is selected with a jumper on the timer
circuit board. When the control voltage is disconnected the fan continues to run for the set time (2 to
30 minutes).
2.
Remove the front cover (fig. 18).
3.
Clean the appliance with a cloth moistened with water and a mild detergent.
4.
Rinse the front grille under running water (fig. 19–21).
5.
Wipe the surface dry.
6.
Fit the front grille (fig. 22).
7.
Switch on the power supply (fig. 16).
WARNING:
Make sure no water gets into the electrical components.
TRANSPORT AND STORAGE
• Transport the appliance in the original pack.
• Store the appliance in the orginal pack in a dry, well-ventilated area (temperature 5 to 40°C,
relative humidity max 80%).
• Keep the storage area free from dust and fumes to prevent corrosion.
Fan with delay timer and humidity sensor TH starts after the external power switch, e.g. light switch,
closes and control voltage is supplied to the terminal LT (ST), or if the air humidity H indoors exceeds
38
39
GB
Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising