manuals 535895-b-data-wydania
PRALKI PRZEMYSŁOWE
PRALKI WYSOKOOBROTOWE Z ODWIROWANIEM:
6 kg
16 kg
40 kg
7 kg
22 kg
55 kg
10 kg
22 kg PRO
80 kg
13 kg
33 kg
100 kg
120 kg
PRALKI MOCOWANE Z ODWIROWANIEM:
6 kg
18 kg
7 kg
22 kg
10 kg
27 kg
13 kg
35 kg
PRALNICE WYSOKOOBROTOWE Z BARIERĄ HIGIENICZNĄ:
16 kg
70 kg
26 kg
90 kg
33 kg
110 kg
44 kg
140 kg
66 kg
180 kg
ORYGINALNY PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
GRAPHITRONIC
535895 B
Data wydania: 28.5.2012
Wybór typu maszyny:
Pojemność
suchiej bielizny
Trwale
przymocowane
zakotwione pralki
przemysłowe
z odwirowaniem
Pralki
przemysłowe
z wysokimi
obrotami
i odwirowaniem
Pralki przemysłowe
z barierą
higieniczną
z wysokimi
obrotami i
odwirowaniem
Wybór
„Typu maszyny“
6 kg / 15 lb
=>
R6
7 kg / 18 lb
=>
R7
10 kg / 25 lb
=>
R10
13 kg / 30 lb
=>
R13
18 kg / 40 lb
=>
R18
22 kg / 50 lb
=>
R22
27 kg / 60 lb
=>
R27
35 kg / 80 lb
=>
R35
6 kg / 15 lb
=>
F6
7 kg / 18 lb
=>
F7
10 kg / 25 lb
=>
F10
13 kg / 30 lb
=>
F13
16 kg / 35 lb
=>
F16
22 kg / 50 lb
=>
F23/3
Maszyny z wsypem
plastykowym
22 kg / 50 lb
=>
F23/4
Maszyny z wsypem
nierdzewnym
33 kg / 80 lb
=>
F33
40 kg / 100 lb
=>
F40
55 kg / 125 lb
=>
F55
80 kg / 180 lb
=>
F800
100 kg / 220 lb
=>
F1000
120 kg / 265 lb
=>
F1200
16 kg / 35 lb
=>
MB16
26 kg / 60 lb
=>
MB26
33 kg / 80 lb
=>
MB33
44 kg / 110 lb
=>
MB44
66 kg / 150 lb
=>
MB66
70 kg / 160 lb
=>
MB70
90 kg / 200 lb
=>
MB90
110 kg / 245 lb
=>
MB110
140 kg / 310 lb
=>
MB140
180 kg / 400 lb
=>
MB180
SPIS TREŚCI
1. SPIS TREŚCI
1. SPIS TREŚCI .................................................................................................................. 1
2. OSTRZEŻENIA I SYMBOLE........................................................................................... 3
2.1. OSTRZEŻENIA ...........................................................................................................................................3
2.2. ZASTOSOWANE SYMBOLE ......................................................................................................................4
3. ZASADNICZY OPIS STEROWANIA .............................................................................. 6
3.1. OGÓLNIE ....................................................................................................................................................6
3.2. SPECYFIKACJA..........................................................................................................................................7
3.3. PRZEJŚCIE DO REŻYMU NASTAWIENIA ................................................................................................8
3.4. TWORZENIE PROGRAMU PRANIA ........................................................................................................10
3.5. PROGRAMOWANIE FUNKCJI .................................................................................................................12
4. INICJALIZACJA PRALKI ............................................................................................. 24
4.1. MENU INICJALIZACJI...............................................................................................................................24
4.2. MENU KONFIGURACJI ............................................................................................................................29
4.3. MENU ROZSZERZENIE ...........................................................................................................................35
5. PROGRAMOWANIE ..................................................................................................... 43
5.1. OGÓLNIE ..................................................................................................................................................43
5.2. KROK : MENU PROGRAMÓW..............................................................................................................43
5.3. KROK : FUNKCJA PROGRAMU ...........................................................................................................44
5.4. KROK : FUNKCJA KROKÓW W PROGRAMIE ....................................................................................46
5.5. KROK : PROGRAMOWANIE CYKLU PRANIA .....................................................................................47
5.6. KROK : NASTAWIENIE CYKLU WYLEWANIE .....................................................................................58
6. MENU EKSPLOATACJI ............................................................................................... 61
6.1. URUCHOMIENIE ......................................................................................................................................61
6.2. WŁĄCZENIE ZASILANIA ..........................................................................................................................61
6.3. WKŁADANIE BIELIZNY DO PRALKI ........................................................................................................61
6.4. NAPEŁNIENIE WSYPU ŚRODKIEM PIORĄCYM....................................................................................61
6.5. URUCHOMIENIE PROGRAMU PRANIA..................................................................................................61
6.6. PROGRAMOWANIE CZASU OPÓŻNIENIA.............................................................................................62
6.7. RUCH GOSPODARNY .............................................................................................................................62
6.8. AKTYWNY PROGRAM .............................................................................................................................62
6.9. PRZYŚPIESZENIE PROGRAMU .............................................................................................................63
6.10. CZAS PRANIA.........................................................................................................................................63
6.11. KONIEC PROGRAMU.............................................................................................................................64
6.12. PROCES NALEWANIA WODY...............................................................................................................65
6.13. OGRZEWANIE ........................................................................................................................................65
6.14. OCHŁADZANIE .......................................................................................................................................66
6.15. PRZEPŁUKANIE .....................................................................................................................................66
6.16. NATRYSK................................................................................................................................................66
6.17. NIEZRÓWNOWAŻENIE..........................................................................................................................66
6.18. PAUZA.....................................................................................................................................................66
6.19. STOP.......................................................................................................................................................66
6.20. OTWARCIE WSYPU ...............................................................................................................................67
6.21. WYCZEKIWANIE ....................................................................................................................................67
6.22. JAK POSTĘPOWAĆ U KOMUNIKATÓW BLĘDÓW ..............................................................................67
6.23. JAK POSTĘPOWAĆ PRZY PRZERWANIU ZASILANIA........................................................................68
6.24. PRZYCISKI FUNKCJI SPECJALNYCH ..................................................................................................68
6.25. RECYKLACJA WODY.............................................................................................................................70
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
1
6.26. DOZOWNIKI ŚRODKA PIRĄCEGO W PŁYNIE ..................................................................................... 70
6.27. UKŁAD AUTOMATYCZNEGO WAŻENIA BIELIZNY ............................................................................. 70
6.28. UKŁAD RĘCZNEGO PODANIA WAGI BIELIZNY.................................................................................. 71
7. PROGRAMY PRZEDPROGRAMOWANE.....................................................................72
7.1. LEGENDA ................................................................................................................................................. 72
7.2. PROGRAMY PRANIA ............................................................................................................................... 73

PROGRAM PRANIA 1: gorące pranie - 90°C ....................................................................................... 73

PROGRAM PRANIA 2: cieplE pranie - 60°C ........................................................................................ 73

PROGRAM PRANIA 3: bielizna kolorowa - 40°C ................................................................................. 74

PROGRAM PRANIA 4: bielizna jasna kolorowa - 30°C........................................................................ 74

PROGRAM PRANIA 5: Wełna - 15°C ................................................................................................... 75

PROGRAM PRANIA 6: ECO GORĄCE PRANIE - 90°C ...................................................................... 75

PROGRAM PRANIA 7: ECO CIEPŁE PRANIE - 60°C ......................................................................... 76

PROGRAM PRANIA 8: ECO KOLOROWA BIELIZNA - 40°C .............................................................. 76

PROGRAM PRANIA 9: ECO JASNA KOLOROWA BIELIZNA - 30°C ................................................. 77

PROGRAM PRANIA 10: SUPER ECO GORĄCE PRANIE - 90°C....................................................... 77

PROGRAM PRANIA: 11 SUPER ECO CIEPŁE PRANIE- 60°C .......................................................... 78

PROGRAM PRANIA 12: SUPER ECO KOLOROWA BIELIZNA - 40°C .............................................. 78

PROGRAM PRANIA 13: SUPER ECO JASNA KOLOROWA BIELIZNA - 30°C.................................. 79

PROGRAM PRANIA 14: ODWIROWANIE - NISKIE OBROTY ............................................................ 79

PROGRAM PRANIA 15: ODWIROWANIE - WYSOKIE OBROTY ....................................................... 79
8. USUNIĘCIE WAD ..........................................................................................................80
8.1. INDYKACJA KOMUNIKATÓW.................................................................................................................. 80
8.2. KOMUNIKATY BŁĘDÓW .......................................................................................................................... 80
8.3. 8.3. JAK POSTĘPOWAĆ PRZY KOMUNIKATACH BŁĘDÓW ................................................................ 81
8.4. PRZEGŁĄD ............................................................................................................................................... 83
8.5. MENU SERWISOWE ................................................................................................................................ 87
8.6. PROGRAM DIAGNOSTYCZNY................................................................................................................ 90
8.7. SPIS KONTROLI PROBLEMÓW.............................................................................................................. 94
8.8. BŁĘDY ZEWNĘTRZENEJ KOMUNIKACJI............................................................................................... 95
8.9. WYJAŚNIENIA KOMUNIKATÓW BŁĘDÓW............................................................................................. 95
9. INFORMACJE O SERWISIE .......................................................................................122
9.1. KONSERWACJA..................................................................................................................................... 122
9.2. INFORMACJE O SERWISIE................................................................................................................... 122
9.3. PŁYTA PROGRAMATORA ..................................................................................................................... 123
9.4. INSTRUKCJE DLA ZAMIANY PŁYTY ELEKTRONICZNEJ I KLAWIATURY ........................................ 123
9.5. INSTRUKCJE DLA INSTALACJI NOWEGO OPROGRAMOWANIA ..................................................... 124
10. SPECYFIKACJA WASZEJ PRALKI .........................................................................125
2
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
2. OSTRZEŻENIA I SYMBOLE
2.1. OSTRZEŻENIA
PRZED URUCHOMIENIEM PRALKI, STEROWANEJ PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM, NALEŻY
STARANNIE PRZECZYTAĆ TEN OTO PODRĘCZNIK. NIEWŁAŚCIWE UŹYWANIE PRALKI MOŹE
SPOWODOWAĆ POWAŻNE PORANIENIA LUB USZKODZENIE SYSTEMU STEROWNICZEGO. W RAZIE
NIERESPEKTOWANIA INSTRUKCJI PODRĘCZNIKA PRALKA NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ ODPOWIEDNIO I
MOŻE SPOWODOWAĆ PORANIENIA I USZKODZENIE PRALKI LUB BIELIZNY.
– Przed instalacją, eksploatacją i konserwacją pralki należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje "Podręcznik programowania", "Podręcznik użytkownika" i "Podręcznik instalacji i konserwacji". Postępować
według instrukcji i przechowywać ich w pobliżu do dyspozycji w przyszlości
– Pralkę należy instalować według "Podręcznika instalacji i konserwacji". Przed pierwszym uruchomieniem
pralki powinna być ona skontrolowana i nastawiona przez wykwalifikowanego pracownika. Przy używaniu
pralki należy kierować się "Podręcznikiem użytkownika".
– Procesy przemysłowe nie powinny oddziaływać na dopływ energii elektrycznej. Napięcie znamionowe z
obciążeniem i bez obciążenia powinno działać w zakresie +/-10% z maksymalną ciągłą odchyłką
częstotliwości 1% lub krótkoterminową odchyłką 2% częstotliwości znamionowej. Jeżeli pralka jest
podłączona do nieodpowiedniego napięcia lub uruchomiona przy nieodpowiednim napięciu, może dojść do
zniszczenia programatora.
– Pralka nie powinna być wystawiona na wysoką wilgotność lub zbyt wysokie lub niskie temperatury.
– Ingerencje w system sterowniczy pralki są wzbronione.
INSTRUKCJE W TYM OTO PODRĘCZNIKU NIE OPISUJĄ WSZYSTKIE NIEBEZPIECZNE SYTUACJE.
UŹYTKOWNIK POWINIEN PRZYJĄĆ DO WIADOMOŚCI ODPOWIEDNI SPOSÓB EKSPLOATACJI
PRALKI.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian charakteristyk, opisanych w danym podręczniku i to bez
uprzedzenia. Wszystkie dane mają charakter informacyjny i proszę mieć na uwadze, że powinny być one
zrozumiane tylko ogólne. Jest niemożliwe zamieścić tutaj wszystkie konkretne dane maszyny.
NOTATKA!!!
KAŹDA PŁYTA OBWODÓW SCALONYCH POSIADA NUMER SERYJNY I KOD PŁYTY (PATRZ RYS.
9.3.). NA MIKROPROCESORZE PAMIĘCI EPROM JEST PRZYKLEJONA TABLICZKA,
SPECYFIKUJĄCA NUMER I WERSJĘ OPROGRAMOWANIA I/LUB DATĘ OPROGRAMOWANIA (PATRZ
RYS. 9.3.).
TE OTO DANE I NUMER SERYJNY I NUMER MODELU PRALKI POWINNY BYĆ WYMIENIONE W
WSZELKIEJ KORESPONDENCJI LUB W RAZIE PYTAŃ DO DEALERA LUB PRODUCENTA.
NOTATKA!!!
PROGRAMATOR „GRAPHITRONIC“ UŻYWA KODÓW „TYP MASZYNY“ DO WYBORU RÓŻNYCH
WYKONAŃ MASZYN DO PROGRAMOWANIA.
Numer modelu na maszynie nie wskazuje na „typ maszyny“, lecz powinien być powiązany z opisem
„typu maszyny“.
 RS: nieodresorowane maszyny z silnikiem sterowanym przetwórnikiem frekwencyjnym (MFRxxPNC)
 FS: odresorowane maszyny z silnikiem sterowanym przetwórnikiem frekwencyjnym (MFSxxPNF)
 MB: maszyny barierowe
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
3
2.2. ZASTOSOWANE SYMBOLE
 PRZYCISKI
PRZYCISKI FUNKCJI
12 3 4 5 6 7 8 9 0
- Przyciski wyboru numeru programu
PRZYCISKI PROGRAMOWANIA
STRZAŁKA W GÓRĘ
- Wybór poprzedniej pozycji w menu
100955
START
STRZAŁKA W DÓŁ
- Rozpoczęcie programu
- Postęp w programie po pojedynczych
- Wybór następnej pozycji w menu
sekwencjach
100956
100947
STOP
- Przerwanie programu
- Dokończenie programu
100948
TAK
- Pokwitowanie danego wyboru
100949
STRZAŁKA NA LEWO
- Wybór poprzedniego elementu pozycji
w menu
STRZAŁKA NA PRAWO
- Wybór następnego elementu pozycji w menu 100952
ENTER (KWITOWANIE)
- Pokwitowanie nowej wartości lub elementu
w liście i przejście do następnej pozycji
w menu; wybór nowej propozycji
NIE
- Usunięcie danego wyboru
100951
100957
100950
TAK
- Pokwitowanie danego wyboru
STRZAŁKA NA LEWO
- Obniżenie czasu w sekwencji
100951
STRZAŁKA NA PRAWO
- Podwyższenie czasu w sekwencji
INFO
- Wszystkie programy prania, kroki i
funkcje do dyspozycji
NIE
- Usunięcie danego wyboru
100950
100952
100953
SERWIS
- Indykacja stanów i liczba cyklów pralki
100954
ZWŁOKA CZASOWA
- Aktywacja funkcji zwłoki czasowej
100949
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- Całki
- Punkt dziesiętny
PRZYCISKI FUNKCJI SPECJALNYCH
WEJŚCIE 1 2 3 ( 4 5 6 )
- Otwarcie zaworu wlotowego
OGRZEWANIE
- Włączyć ogrzewanie (jeżeli zastosowane)
WYLEWANIE
- Otwarcie zaworu wylotowego
NASTAWIENIE SZYBKOŚCI
- Zmiana szybkości
100800
100958
100959
100960
100961
 TABLICZKI
Na zabliczkach znajdują się informacje o programach prania i eksploatacji pralki.
 ŁĄCZNIK AWARYJNY
Łącznik awaryjny jest wykorzystywany tylko u pralek bez licznika monet.
4
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
5
3. ZASADNICZY OPIS STEROWANIA
3.1. OGÓLNIE
 SYSTEM STEROWNICZY PROPONUJE:






99 szczegółowych programów do programowania (włącznie 15 przedprogramowanych
programów)
Regulację zewnętrznych pomp lub płynnych środków piorących
Rozłożenie bielizny dla zrównoważenia
Automatyczne uregulowanie temperatury podczas nalewania
Nastawienie możliwości i konfiguracji
Nastawienie licznych języków
 PODCZAS EKSPLOATACJI INDYKOWANE SĄ TE TOTO DANE:










Wybrany program
Aktywny krok prania
Pozostały czas w zakresie programu
Wskażnik przebiegu cyklu prania
Nazwa sekwencji
Indykacja czekanie na ogrzewanie (o ile wybrana)
Symbol napełniania wodą
Symbol ogrzewania
Możliwość indykacji poziomu i temperatury wody
Komunikaty diagnostyczne
 MENU EKSPLOATACJI:





Program można ręcznie skracać, przedłużać, przerywać
Możliwość zaprogramowania pauzy
Przyciski funkcji specjalnych umożliwiają bezpośrednie sterowanie wybranymi elementami
(zawory wodne itp.)
Przegłąd programów
Informacje dotyczące serwisu
 HARDWARE I OPROGRAMOWANIE PROGRAMATORA „GRAPHITRONIC“ PRALKI:





6
Łatwe sterowanie za pomocą zrozumiałej klawiatury
Hardware zawiera 1 płytę elektroniczną
Programator GRAPHITRONIC z graficznym LCD-wyświetlaczem
Oprogramowanie sterownicze pralki jest zapisane w pamięci Flash i można go poprawiać
Programy prania są zapisane w pamięci EEPROM (pamięć niezależna od zasilania)
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
3.2. SPECYFIKACJA
 MENU PROGRAMÓW PRZEZNACZONE JEST DO:







Wytworzenia konkretnej nazwy programu prania
Wytworzenia i implementacji nowego programu prania po krokach
Adaptacji programów prania krok po kroku
Zaprogramowania i usuwania kroków w programach prania
Kopjowania programu prania
Usuwania programu prania
Kontroli programów prania przy pomocy funkcji „przegłądać"
 MENU KONFIGURACJI PRZEZNACZONE JEST DO:

















Wyboru typu pralki
Nastawienia wartości standardowych producenta dla menu konfiguracji i inicializacji
Wyboru napięcia zasilającego pralki
Zaprogramowania parametrów przetwórnika frekwencyjnego
Usunięcia wszystkich zaprogramowanych programów prania razem
Usunięcia wszystkich zaprogramowanych programów prania z pamięci EEPROM
Nastawienia standardowych programów prania
Wyboru liczby wlotów dla doprowadzenia wody do pralki
Wyboru drugiego zaworu wylotowego - system do recyklacji wody
Wyboru stosowania doprowadzenia jako wsyp lub do dozowania środka piorącego w płynie
Wyboru podłączenia zewnętrznych pomp środka pirącego w płynie do pralki
Wybor indykacji temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
Wybór Pełne ogrzewanie
Wybór Niskie ciśnienie wody
Wybór Mokre Czyszczenie (bardzo niskie poziomy wody programowalne)
Wyboru minimalnego poziomu początkowego doprowadzenia środka piorącego w płynie
Wybór ilości części bębna dla dużych MB maszyn
 MENU INICIALIZACJI PRZEZNACZONE JEST DO:















Wyboru indykowanego języka
Wyboru wartości niezbędnej konserwacji
Wyboru interwału czasowego dla brzęczyka
Wyboru funkcji przyśpieszenia
Wyboru funkcji czekania na ogrzewanie
Wyboru funkcji Ręczne sterowanie
Wyboru funkcji Uregulowanie tempera
Zaprogramowania czasów standardowych uruchomienia silnika i wyłączenia silnika przy rewersacji
Wyboru funkcji automatycznego ochładzania
Wyboru funkcji gospodarnej eksploatacji
Zaprogramowania temperatury ogrzewania (doprowadzenie ciepłej wody)
Zaprogramowania wartości zabezpieczenia w razie przekroczenia temperatury
Zaprogramowania wartości Maksymalny czas ogrzewania
Zaprogramowania maksymalnego czasu nalewania
Zaprogramowanie wartości maksymalnego poziomu przepełnienia
 MENU SERWISOWE PRZEZNACZONE JEST DO:





Kontroli rejestra komunikatów błędów i listy ze statystyką
Aktywizacji zasilania przetwórnika frekwencyjnego
Kontroli funkcjonowania elektrycznych sygnałów wejściowych
Ponownego nastawienia (reset) licznika
Inicjalizacja programu diagnostycznego
 MENU ROZSZERZENIE PRZEZNACZONE JEST DO:

Wyboru funkcji specjalnych
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
7
3.3. PRZEJŚCIE DO REŻYMU NASTAWIENIA
Dotyczy maszyn z przełącznikiem reżymów
Przełączyć łącznik kluczowy do reżymu nastawienia.
– RUN MODE: normalny reżym prania.
– PROGRAM MODE: stosowany jest w razie zmiany programu prania lub nastawiania danych.
Dotyczy maszyn bez przełącznika reżymów (RS6..RS35, FS6..FS23)
Na klawiaturze nacisnąć przycisk Serwis
Kilka razy nacisnąć przycisk STRZAŁKA W DÓŁ do pojawienia się na wyświetlaczu wyboru menu:
„Reżym programowania Tak/Nie"
Info Menu
Modus programowania
Tak/Nie
Wybrać „TAK“ i nacisnąć Enter. Na wyświetlaczu pojawi się główne menu.
W razie aktywacji hasła trzeba najpierw zadać właściwe hasło.
Mod. programowan.
Hasło
....
Jak opuścić reżym nastawienia
Jeżeli jest na wyświetlaczu „Główne menu“:
Na klawiaturze nacisnąć przycisk Serwis. Powrót do reżymu eksploatacji. Na wyświetlaczu pojawi się
„WYBÓR PROGRAMU”.
8
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
99 programów prania – 99 kroków
Program 1
Program 2
Program 3
Nazwa prog.
Nazwa prog.
Nazwa prog.
Krok 1
Krok 1
Krok 1
Sekwencja
pranie
Sekwencja
pranie
Sekwencja
pranie
Sekwencja
pranie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Krok 2
Krok 2
Sekwencja
pranie
Sekwencja
pranie
Sekwencja
pranie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Krok 3
...
Program 99
Nazwa prog.
...
...
Krok 1
Krok 2
...
Krok 3
Sekwencja
pranie
Sekwencja
pranie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
...
...
Krok 99
Krok 99
Krok 99
Krok 99
Sekwencja
pranie
Sekwencja
pranie
Sekwencja
pranie
Sekwencja
pranie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Sekwencja
wylewanie /
odwirowanie
Sekwencja
Sekwencja
Sekwencja
rozlużnienie
rozlużnienie
rozlużnienie
...
Sekwencja
rozlużnienie
Sekwencja Pranie: Pranie wstępne, Pranie, Ochładzanie, Płukanie, Ostatnie płukanie, Moczenie, Przepłukanie, Natryskiwanie, Bez
prania
Sekwencja Wylewanie / Odwirowanie: Wylewanie, Odwirowanie, Bez odwirowania, Statyczne wylewanie, Rewersyjne wylewanie
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
9
3.4. TWORZENIE PROGRAMU PRANIA


Program prania jest tworzony krok po kroku
Każdy krok reprezentuje sekwencję prania i sekwencję wylewanie i odwirowanie
 PRALKI Z GÓRNYM WSYPEM I PRALKI Z PRZEDNIM WSYPEM:
 Programator jest przeznaczony dla dwuch głównych grup pralek:
- pralki s górnym wsypem
101008
D E
A B C
101009
- pralki z przednim wsypem
 Według typu pralki jest do dyspozycji więcej lub mniej funkcji prania.
 PROGRAMOWANIE SEKWENCJI PRANIA:
 Najpierw trzeba wybrać typ sekwencji prania.
Pralka z górnym wsypem
 PRANIE WSTĘPNE
 PRANIE
 OCHŁADZANIE
 PŁUKANIE
 OSTATNIE PŁUKANIE
 PRZEPŁUKANIE
 MOCZENIE
 NATRYSKIWANIE
 Bez PRANIA
Pralka z przednim (lub bocznym) wsypem
 PRANIE
 OCHŁADZANIE
 PŁUKANIE
 MOCZENIE
 NATRYSKIWANIE
 Bez PRANIA
 Następnie należy zaprogramować wszystkie funkcje v ramach sekwencji prania.
Do dyspozycji są te oto funkcje:
 Temperatura
 Poziom wody
 Zawory wlotowe dla wody
 Szybkość prania
 Interwały rewersacji
 Doprowadzenia
 Czas sekwencji (czas kroku)
 Zawór wylotowy 1 - 2
 Sygnał pauzy
 Każdy krok jest standardowo nastawiony przez producenta.
Jest to bardzo pożyteczne dlatego, że większość tworzonych programów nie wymaga prawie żadnych
zmian.
10
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
 PROGRAMOWANIE SEKWENCJI WYLEWANIE:
 Po zaprogramowaniu sekwencji prania należy zaprogramować sekwencję wylewanie/odwirowanie.
Pralki z 1 silnikiem
 WYLEWANIE
 ODWIROWANIE
 BEZ ODWIROWANIA
 STATYCZNE WYLEWANIE
 REWERSYJNE WYLEWANIE
 Następnie należy zaprogramować wszystkie funkcje w związku z sekwencją wylewanie / odwirowanie.
Do dyspozycji są te oto funkcje:
 Czas sekwencji (czas kroku)
 Szybkość
 Zawór wylotowy 1 - 2
 Widać z tego, że można pominąć sekwencję między dwuma następnymi sekwencjami przez
zaprogramowanie BEZ PRANIA lub BEZ WYLEWANIA.
Przykład: Sekwencję BEZ WYLEWANIA można zaprogramować między sekwencją prania i ochładzania.
! OSTRZEŻENIE!
POJEDYNCZE SEKWENCJE SĄ POSZCZEGÓLNIE OBJASNIONE W ROZDZIAŁE 5.
 SEKWENCJA ROZLUŻNIENIE:
 Cykl prania kończy się sekwencją rozlużnienia.
 Sekwencja rozlużnienia trwa 30 sekund. Następnie jest program ukończony i można otworzyć
drzwiczki pralki.
 Sekwencję rozlużnienia nie można pominąć.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
11
3.5. PROGRAMOWANIE FUNKCJI
 GRANICE
 W cełu zabezpieczenia funkcjonowania pralki należy zaprogramować wartości w ramach danych granic
 Jeżeli zadana wartość znajduje się pod minimalną granicą lub powyżej maksymalnej granicy, ta oto
wartość nie będzie akceptowana i znaczenie ma poprzednia wartość.
 PROGRAMOWANIE TEMPERATURY WODY
 Granice
- Wartość minimalna: 1°C
- Wartość maksymalna: 45°C dla prania wstępnego i moczenia i 92°C dla sekwencji prania.
- Dla płukania, ostatniego płukania, przepłukania i natrysk nie można nastawić temperaturę.
 PROGRAMOWANIE ZAWORÓW WLOTOWYCH WODY
 Z zaworów wlotowych korzysta się w związku z nastawioną temperaturą.
 Dopóki jest bęben napełniony wodą, reguluje programator temperaturę wody. Odpowiednia temperatura
wody nastawiana jest przez włączenie a wyłączenie zaworów wlotowych z zimną i ciepłą wodą.
 U pralek z górnym wsypem trzeba wziąć pod uwagę, że zaprogramowaniem zaworów wlotowych wybrany
jest jednocześnie także wsyp, który należy napełniać saponatem.
 Programowanie sekwencji prania:
- z zimną wodą:
- z ciepłą lub gorącą wodą:
trzeba zaprogramować tylko zawory wlotowe dla zimnej wody
trzeba zaprogramować zawory wlotowe dla zimnej i gorącej wody
 PRALKI Z GÓRNYM WSYPEM: MFR
ZAWORY WLOTOWE DLA ZIMNEJ WODY
Zawór wlotowy 2 odpowiada
zasobnik A
(pranie wstępne)
Zawór wlotowy 5 odpowiada
zasobnik B
(pranie)
Zawór wlotowy 1 odpowiada
zasobnik C
(ostatnie płukanie)
Zawór wlotowy 6 bezpośredni zawór wlotowy przyśpiesza proces nalewania
ZAWORY WLOTOWE DLA GORĄCEJ WODY
Zawór wlotowy 4 odpowiada
zasobnik B
(pranie)
Zawór wlotowy 3 bezpośredni zawór wlotowy przyśpiesza proces nalewania
Nastawienie zaworów wlotowych: PRZYKŁAD
 Pranie wstępne:
temperatura do programowania
Zawór wlotowy 2 (zimna)
+zawór wlotowy 3 (ciepła) i/lub 6 (zimna)
1-45°C
zasobnik A
bezpośrednie wloty
 Pranie:
temperatura do programowania
Zawór wlotowy 4 (ciepła) i/lub 5 (zimna)
+zawór wlotowy 3 (ciepła) i/lub 6 (zimna)
1-92°C
zasobnik B
bezpośrednie wloty
 Płukanie:
Zawory wlotowe 2+5+6 (zimna)
saponat się nie dodaje.
 Ostatnie płukanie: Zawór wlotowy 1 (zimna twarda) (lub zimna miękka) zasobnik C
+zawór wlotowy 6 (zimna miękka woda)
jeżeli dla zaworu wlotowego
1 nie jest stosowana
zimna twarda woda
12
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
! UWAGA!!!
U PRALEK Z POMPAMI DLA DOPROWADZENIA PŁYNNYCH ŚRODKÓW PIORĄCYCH NALEŻY
ZAPROGRAMOWAĆ ZAWORY BEZPOŚREDNIE 3 LUB 6 DLATEGO, ŻE ŚRODEK PIORĄCY W
PŁYNIE JEST DOZOWANY PRZEZ BEZPOŚREDNI KANAŁ WLOTOWY Z WODĄ.
W ZWIĄZKU Z TYPEM PRALKI JEST ZAWÓR WLOTOWY DLA WODY 1 PRZEZNACZONY DO
ZIMNEJ WODY. U PRALEK Z RECYKLACJĄ WODY NALEŻY DOPROWADZENIE RECYKLOWANEJ
WODY PRZYŁĄCZYĆ DO ZAWORU WLOTOWEGO 2 LUB 5.
Pralki z przednim lub bocznym wsypem
ZAWORY WLOTOWE DLA ZIMNEJ WODY
Zawór wlotowy 1: zimna twarda woda lub woda recyklowana
Zawór wlotowy 2: miękka zimna woda
ZAWÓR WLOTOWY DLA GORĄCEJ WODY
Zawór wlotowy 3: miękka ciepła woda
! UWAGA!!!
U PRALEK Z PRZEDNIM ZASOBNIKIEM NALEŻY DLA DOZOWANIA SAPONATU
ZAPROGRAMOWAĆ DOPROWADZENIA.
 PROGRAMOWANIE POZIOMU WODY
- Granice dla poziomu wody
 Patrz tabl. 3.5.A i 3.5.B - wartości różnią się dla pojedynczych typów pralek
 Minimalny poziom: nad grzejnikami i nad czujniem temperatury
 Maksymalny poziom: pod przelewem
- Normalny niski poziom i normalny wysoki poziom
 Normalny niski poziom polecany jest dla sekwencji prania wstępnego, prania i moczenia.
 Normalny wysoki poziom polecany jest dla sekwencji płukania i ostatniego płukania.
 U sekwencji przepłukania nie można poziom wody zaprogramować z powodu wylotu wody przez
przelew.
 U sekwencji ochładzania działa programator z niskim poziomem wody i wylewa wodę
automatycznie.
 U sekwencji natryskiwania pozostaje zawór wylotowy otwarty.
- Gospodarny poziom wody
 Chcąc zastosować cykl prania z gospodarnym poziomem wody:
- menu inicializacji można wybrać „Wybór poziom gospodarny“ i zastosować standardową
funkcję Tryb gospodarny. Następnie indykowane jest na początku każdego cyklu pytanie
GOSPODARNY? W razie pokwitowania wykorzysta program o 20% jednostek wody mniej;
- można także zaprogramować poziom wody o 20% jednostek mniejszy niż zwykły poziom wody.
- Wybór Mokre czyszczenie w Menu konfiguracji
 Możliwość zaprogramowania poziomu niższego niż nastawiony minimalny poziom (patrz tabela).
 Jeżeli poziom wody będzie niższy niż minimalny zaprogramowany poziom wody, ogrzewanie nie
będzie działać.
! UWAGA!!!
DLA WEŁNY I INNE DELIKATNE MATERIAŁY POLECAMY ZASTOSOWANIE NORMALNEGO
WYSOKIEGO POZIOMU WODY.
Z FUNKCJI GOSPODARNEGO REŻYMU (ECONOMIC) NALEŻY SKORZYSTAĆ TYLKO U MAŁO
ZABRUDZONEJ BIELIZNY, EW. U MAŁEJ ILOŚCI BIELIZNY. INACZEJ PRALKA WYKAZUJE ZLĄ
ZDOŁNOŚĆ PRANIA.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
13
Jednostki poziomu wody do programowania,
związane z ilością wody w bębnie
Typ pralki
RS6
RS7
RS10
RS13
RS18
RS22
RS27
RS35
16
9
 10 
 14 
17
 10 
 11 
 15 
18
11 
12 
16 
17 
19
12 
13 
17 
 19 
20
13
14
18
21
19 
27 
21
14
15
19
23
 22 
 32 
22
 15
 16
 22
25
25 
37 
23
17
18
25
28
 28 
 42 
55 
24
 18
 20
 28
 31
31
47 
 61 
25
19
22
31
34
35
52 
 50 
67
26
21
24
34
 37
38
57 
55 
73
27
23
26
36
40
41
62 
60 
78
28
25
29
38
43
 44
 67 
 65 
 83
29
27
32
41
46
48
72
70
89
30
28
34
43
49
 52
 77
 76
95
31
30
36
45
52
56
83
81
 101
32
32
38
48
55
60
89
86
107
33
33
40
51
58
63
95
91
113
34
35
42
54
60
67
101
96
119
35
37
45
57
63
71
107
101
125
36
39
47
59
66
75
113
106
131
37
41
49
61
69
79
119
111
137
38
43
51
64
72
83
125
116
144
39
45
53
66
76
87
131
121
150
40
47
55
68
79
91
137
127
157
41
83
96
143
132
164
42
86
100
149
137
170
43
89
104
155
142
177
44
92
108
161
148
184
45
95
POZIOM wody do zaprogramowania (poziom wody w jednostkach)
15
14
 16 
 49 
113
167
153
192
46
117
173
159
198
47
121
179
164
204
48
125
185
170
210
49
129
191
175
216
50
133
197
181
223
51
187
230
52
192
53
198
54
203
55
208
56
214
57
220
58
225
59
231
60
236
 Gospodarny niski poziom
 Gospodarny wysoki poziom
 Zwykły niski poziom
 Zwykły wysoki poziom
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
Jednostki poziomu wody do programowania,
związane z ilością wody w bębnie
Typ pralki
POZIOM wody do zaprogramowania (poziom wody w jednostkach)
15
FS6
FS7
9
 10 
FS10
FS13
FS16
FS22
FS23
 12 
16
10 
10 
17
 10 
 11 
12 
18
11 
12 
 13 
14 
15 
19
12 
13 
14 
 16 
 17 
20
13 
14
15
18 
19 
24 
21
14 
15
17
 20 
 22 
 27 
22
 16 
 17
 20
23 
25 
30 
23
17 
18
23
25
28
 34
24
 18 
 20
 25
27
31
37
25
20 
22
28
 30
34
41
26
22 
24
31
33
37
45
27
24 
26
33
36
 40
49
28
26 
28
36
 38
43
29
28 
31
38
41
30
30 
33
40
44
31
32
35
43
47
32
33
37
46
33
35
39
48
34
37
41
35
38
36
29 
53
46
33
 57
 49
37
61
53
 41
 65
50
57
45
69
53
60
49
73
50
56
63
53
78
44
53
59
67
57
83
40
46
55
62
70
 61
88
37
42
48
58
65
74
 66
92
38
43
51
61
68
78
71
96
39
45
53
63
72
81
75
101
40
47
55
65
75
84
79
106
41
78
88
83
111
42
81
91
 87
115
43
85
95
91
119
44
88
99
95
124
45
91
103
100
129
46
94
107
105
134
47
97
111
110
139
48
100
114
114
144
49
118
119
149
50
122
124
153
51
124
129
157
52
127
134
162
53
140
167
54
145
172
55
150
176
56
155
57
160
58
165
59
170
60
175
 Gospodarny niski poziom
 Gospodarny wysoki poziom
 Zwykły niski poziom
 Zwykły wysoki poziom
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
15
Jednostki poziomu wody do programowania,
związane z ilością wody w bębnie
POZIOM wody do zaprogramowania (poziom wody w jednostkach)
Typ pralki
16
FS33
FS40
FS55
FS800
27
86 
28
91 
FS1000
FS1200
29
98 
30
105 
150 
31
114 
159 
170 
32
121 
 168 
180 
33
 129 
177 
190 
34
138 
186 
 200 
160 
35
147 
195 
210 
36
 155 
 206 
221 
232 
163 
217 
38
 43 
 58 
 62 
172 
228 
242 
39
47 
62 
66 
181 
239 
 253 
40
 51
 66
 70
190 
250 
264 
41
55
70
76
198 
261 
276 
42
59
74
82
207 
272 
288 
43
63
78
88
215 
 283 
299 
44
67
83
95
 225 
294 
311 
45
70
88
101
235 
305 
323 
46
74
93
107
245 
317 
 335 
47
78
 99
 115
255 
 329 
347 
48
 83
105
122
268 
341 
358 
 276 
353 
370 
285 
365 
382 
294 
377 
395 
 407 
37
49
50
51
88
 93
97
111
 118
123
130
138
144
52
101
128
 150
305 
389 
53
105
133
156
313 
401 
420 
54
109
139
164
324 
413 
432 
55
114
145
172
334 
425 
445 
56
119
152
181
346 
437 
458 
470 
57
123
158
188
356 
449 
58
127
164
195
365 
461 
483 
59
132
171
203
376 
473 
495 
60
137
175
210
386 
485 
508 
61
142
179
218
398 
496 
521 
62
148
184
226
407 
507 
535 
63
153
191
233
419 
518 
548 
562 
64
158
198
240
429 
529 
65
163
205
248
440 
540 
575 
66
168
211
256
451 
552 
588 
67
173
217
265
464 
564 
601 
68
179
224
274
472 
576 
615 
69
184
229
280
483 
588 
628 
70
189
234
287
488 
600 
641 
71
195
239
294
499 
72
200
246
302
519 
73
206
253
310
74
212
261
318
75
216
266
326
76
220
272
334
77
225
278
343
78
230
282
350
79
235
287
358
80
240
292
366
 Gospodarny niski poziom
 Gospodarny wysoki poziom
 Zwykły niski poziom
 Zwykły wysoki poziom
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
Jednostki poziomu wody do programowania,
związane z ilością wody w bębnie
Typ pralki
MB16
MB26
MB33
MB44
MB66
27
28
POZIOM wody do zaprogramowania (poziom wody w jednostkach)
29
30
30
32
30
59
97
31
 33
36
34
65
 105
32
36
 40
38
 71
113
33
39
44
 43
77
123
34
 42
48
48
83
 133
35
45
 52
53
 90
144
36
49
57
 59
96
153
37
 53
 62
65
102
 163
38
57
67
70
 109
173
39
61
72
75
116
184
40
 65
 77
 80
124
 196
41
70
82
86
 132
208
42
75
87
91
140
220
43
80
92
 95
148
234
44
85
98
102
157
246
45
90
105
107
167
259
46
95
112
115
177
272
47
100
119
123
188
286
48
105
124
131
196
299
49
112
129
140
204
312
50
119
134
147
212
325
51
126
140
156
221
339
52
133
146
163
230
354
53
140
153
171
239
368
54
147
161
179
247
379
55
154
170
188
255
390
56
161
179
197
264
402
57
168
185
206
274
417
58
175
192
215
284
432
59
182
199
225
294
448
60
189
207
234
302
465
61
197
215
243
310
483
62
205
224
253
319
501
63
213
231
262
328
517
64
221
238
271
338
533
65
228
245
280
348
550
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
 Gospodarny niski poziom
 Gospodarny wysoki poziom
 Zwykły niski poziom
 Zwykły wysoki poziom
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
17
Jednostki poziomu wody do programowania,
związane z ilością wody w bębnie
POZIOM wody do zaprogramowania (poziom wody w jednostkach)
Typ pralki
MB70
MB90
15
115
16
 123
17
129
143
18
138
 154
MB110
MB140
MB180
19
147
165
185
20
 153
176
 196
21
162
185
208
22
170
 196
220
 287
294
23
180
207
235
301
309
24
 189
217
 244
317
325
25
197
 228
258
331
 341
26
207
239
 274
 345
357
27
 217
249
283
 361
373
28
223
 258
299
377
389
29
233
269
 316
392
 405
30
243
279
326
 408
421
31
250
290
342
424
437
32
262
300
356
440
 454
33
271
311
367
456
471
34
285
323
383
472
489
35
298
334
394
488
 507
36
307
345
412
504
526
37
321
357
430
521
545
38
334
371
444
538
564
39
342
387
460
555
584
40
355
405
476
574
604
41
368
418
489
592
625
42
376
431
506
610
646
43
390
444
523
630
667
44
399
457
543
650
689
45
412
470
555
670
711
46
425
483
574
690
733
47
434
496
590
710
755
48
446
509
607
729
777
49
458
523
625
748
799
50
467
537
643
767
821
51
479
551
657
785
843
52
491
565
670
803
864
53
498
579
690
823
885
54
509
593
707
842
906
55
516
607
718
862
927
56
530
622
736
884
948
57
543
637
753
906
969
58
551
652
764
928
990
59
564
667
782
949
1010
60
575
682
803
971
1030
61
697
818
991
1050
62
712
831
1011
1070
63
727
850
1031
1090
64
742
871
1051
1110
65
757
888
1071
1130
Kontynuacja tablicy na następnej strojič
18
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
Jednostki poziomu wody do programowania,
związane z ilością wody w bębnie
POZIOM wody do zaprogramowania
(poziom wody w jednostkach)
Typ pralki
MB110
MB140
MB180
66
MB70
MB90
900
1091
1150
67
918
1109
1170
68
933
1127
1190
69
949
1145
1210
70
970
1163
1230
71
1181
1250
72
1199
1270
73
1217
1290
74
1235
1310
75
1253
1330
76
1271
1350
77
1289
1370
78
1307
1390
79
1325
1410
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
 Gospodarny niski poziom
 Gospodarny wysoki poziom
 Zwykły niski poziom
 Zwykły wysoki poziom
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
19
Typ pralki
RS 6
RS 7
RS 10
RS 13
RS 18
RS 22
RS 27
RS 35
FS 6
FS 7
FS 10
FS 13
FS 16
FS 22
FS 23
FS 33
FS 40
FS 55
FS 800
FS 1000
FS 1200
MB 16
MB 26
MB 33
MB 44
MB 66
MB 70
MB 90
MB 110
MB 140
MB 180
Minimalny
poziom do
programowania
Zwykły niski
poziom
Zwykły wysoki
poziom
Standardowe nastawienie
Standardowe nastawienie
Maksymalny
poziom do
programowania
16
16
16
17
20
20
25
22
15
15
16
18
18
20
20
33
34
34
27
30
30
30
30
30
30
30
15
17
19
22
22
22
22
22
24
28
28
28
28
22
22
22
25
27
27
29
48
47
47
44
43
46
37
37
40
38
37
24
25
26
27
32
24
24
24
26
30
30
30
31
24
24
24
28
30
30
31
50
50
52
49
47
52
40
40
43
41
40
27
28
29
30
35
40
40
40
45
50
50
60
50
40
40
40
48
52
60
55
80
80
80
72
70
70
65
65
65
65
65
60
65
70
80
80
Tab. 3.5.A Poziom wody do programowania
20
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
Szybkość prania
Szybkość wolnego
odwirowania
Szybkość odwirowania
standard
ob/min
min
ob/min
maks
ob/min
standard
ob/min
min
ob/min
maks
ob/min
standard
ob/min
min
ob/min
RS6
RS7
RS10
RS13
RS18
RS22
RS27
RS35
FS6
FS7
FS10
FS13
FS16
FS23/3
FS23/4
FS22/5
FS33
FS40
FS55
FS800
FS1000
FS1200
MB16
MB26
MB33
MB44
MB66
050
050
050
045
044
044
042
038
050
050
050
045
045
042
042
042
038
038
038
036
033
032
045
045
045
041
041
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
060
060
060
055
050
050
050
045
060
060
060
055
055
050
050
050
045
045
045
045
045
045
055
055
055
050
050
570
570
570
515
495
470
480
500
980
980
980
980
950
860
860
800
790
790
790
720
690
660
940
940
940
880
880
95
95
95
85
85
85
75
75
95
95
95
85
85
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
580
580
580
525
505
480
490
510
999
999
999
999
980
915
915
860
830
830
830
750
722
695
960
960
960
915
915
350
350
350
350
350
350
350
350
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
MB 70
MB 90
MB 110
MB 140
MB 180
036
036
035
033
036
010
010
010
010
010
045
045
045
040
040
760
760
720
690
660
65
65
65
60
60
250-380
250-380
250-380
150-280
150-280
800
800
754
720
695
550
550
550
550
550
Typ
pralki
Tab. 3.5.B Szybkość maszyn z silnikiem sterowanym przetwórnikiem frekwencyjnym
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
21
 PROGRAMOWANIE SZYBKOŚCI PRANIA
 Standardowa szybkość rewersacji  40 i 50 ob/min. (Dokładną wartość sprawdzić w tablicy 3.5.B).
 U niektórych specjalnych aplikacji bęben powinien obracać się tylko bardzo wolnie.
- Granice szybkości
 Minimalna szybkość prania do nastawienia 10 ob/min.
 Maksymalna programowalna szybkość prania wynosi 40 - 60 ob/min w zależności od typu maszyny.
 PROGRAMOWANIE SZYBKOŚCI ODWIROWANIA
Maszyny RS:
odwirowanie  450 - 500 ob/min
(MFR)
Maszyny FS & MB:
odwirowanie  [300 - 350] – [450 - (850) 1000] ob/min
(MFS NN)
 Szybkość środkowego odwirowania między dwuma sekwencjami powinna być około 1/2 szybkości
maksymalnej.
 Między 350 ob/min i 450 ob/min nie wolno programować szybkość stabilną.Dokładną wartość
sprawdzić w tablicy 3.5.B. Dochodziłoby do wibracji pralki.
- Granice szybkości
 Wartości maksymalnej i minimalnej prędkości są podane w tabeli 3.5.B. Te oto wartości są zależne od
maksymalnej dopuszczalnej siły odśrodkowej podczas wysokiego odwirowania dla każdego typu pralki.
 PROGRAMOWANIE DOPROWADZEŃ
 Do sekwencji można jednoczesnie zaprogramować 4 doprowadzenia.
 U pralek z przednim wsypem trzeba doprowadzenia A, B, C, D, E zaprogramować w ten sposób, żeby
środek piorący został doprowadzony do wsypów.
 Jeżeli są w pralce zainstalowane pompy płynnych środków piorących, są one aktywizowane przez
zaprogramowanie czasu dla sygnału odpowiedniego obwodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- Granice czasu
 Maksymalna nastawialna doba jest 99 s.
 W razie nastawienia 0 s doprowadzenie w czasie prania nie będzie aktywowane.
! OSTRZEŻENIE!!!
JEŻELI POWSTAJE KONIECZNOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA WIĘCEJ NIŻ 4 DOPROWADZEŃ DO
JEDNEJ SEKWENCJI, MOŻLIWE JEST PO PROSTU DWUKROTNE ZAPROGRAMOWANIE TAKIEJ
SAMEJ SEKWENCJI. NASTĘPNIE NALEŻY DO DWUCH ZA SOBĄ NASTĘPUJĄCYCH SEKWENCJI
ROZDZIELIĆ POZIOM WODY (W DRUGIM KROKU POWINNO DOJŚĆ DO NALEWANIA NA PRZ. 60%,
100%), CZAS KROKU I LICZBĘ DOPROWADZEŃ. (ŻEBY ZAPOBIEC SPUSZCZENIU WODY, TRZEBA
ZAPROGRAMOWAĆ MIĘDZY DWIE SEKWENCJE „BEZ WYLEWANIA“. DLA OBIE CZĘŚCI
NASTAWIĆ JEDNAKOWĄ TEMPERATURĘ.
22
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
WSTĘP
 PROGRAMOWANIE DOBY URUCHOMIENIA I WYŁĄCZENIA SILNIKA
REWERSACYJNEGO
 U silnika rewersacyjnego jest dla szybkości prania standardowo nastawiona doba uruchomienia 12 s i
doba wyłączenia 3 s.
 U delikatnych materiałów i wełny polecamy zaprogramowanie delikatnego prania z dobą uruchomienia
rewersacji 3 s i dobą wyłączenia rewersacji 12 s.
 PROGRAMOWANIE CZASU SEKWENCJI
 Czas sekwencji jest odliczany po osiągnięciu poziomu wody.
 W razie wyboru czekanie na ogrzewanie liczy się czas sekwencji po osiągnięciu zaprogramowanej
temperatury.
 U sekwencji ochładzania odpowiada zaprogramowany czas dobie obniżenia temperatury wody.
Polecenie:
Zaprogramowane ochładzanie powinno wynosić minimalnie 3 minuty. Żeby zapobiec krzepnięciu bielizny,
polecamy zaprogramować czas tak, żeby temperatura obniżała się o 3°C na minutę.
! UWAGA!!!
JEŻELI JEST U SEKWENCJI NATRYSKIWANIE ZAPROGRAMOWANE DOPROWADZENIE, CZAS
SEKWENCJI BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZAPROGRAMOWANEJ DOBIE DOPROWADZENIA.
 SYGNAŁ
 Dla przypadku przerwania cyklu prania powinien być zaprogramowany sygnał.
 W cełu ostrzeżenia obsługi. będzie aktywowany Brzęczyk.
 Większość stanowią przerwania programu przez obsługę, żeby napełnić wsypy środkami piorącymi.
 Na końcu sekwencji jest program zawsze przerywany.
 PROGRAMOWANIE DOPŁYWU I ODPŁYWU WODY PODCZAS RECYKLACJI
Tylko maszyny FS120 i MB.
Atrybut opcji, dla której należy przygotować zewnętrzną i wewnętrzną elektroinstalację i instalację
wody pralki.
 Przykład 1
 W razie wyboru w menu konfiguracji „Zawór wylotowy 2: Tak“ i „Dopływy recyklacji: Tak“, można
zaprogramować 3 kolejne dopływy wody w sekwencjach prania i 3 kolejne dopływy wody w
sekwencjach wylewanie-odwirowanie.
 W sekwencji prania można zaprogramować 3 kolejne dopływy wody: 4, 5, 6 dla recyklacji wody. Te
oto zawory doprowadzenia wody będą działać jako zawory dopływu zimnej wody dla pojedyńczych
zbiorników recyklacji 1, 2, 3.
 W sekwencjach wylewanie-odwirowanie można zaprogramować 3 kolejne zawory wylotowe dla
recyklacji wody. Dla wytoku do kanału wybrać zawór wylotowy 1. O ile woda zostaje przepompowana
do zbiorników recyklacji lub zbiorników 1, 2 a 3, wybrać zawór wylotowy 2 w kombinacji z zaworami
wytokowymi (wybór zaworów wylotowych: 2>1, 2>2, 2>3).
 Przykład 2
 W razie wyboru w menu konfiguracji „Zawór wylotowy 2: Tak“ i „Dopływy recyklacji: Nie“, można
wybrać drugi zawór wylotowy dla recyklacji wody w sekwencjach wylewanie-odwirowanie.
 Dla wytoku do kanału wybrać zawór wylotowy 1. O ile woda zostaje przepompowana do zbiorniku
recyklacji, wybrać zawór wylotowy 2.
 Doprowadzenie wody 1 może działać jako zawór dopływu wody po recyklacji. (Zastępując
doprowadzenie twardej wody)
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
23
4. INICJALIZACJA PRALKI
INICJALIZACJA PRALKI POSIADA CZTERY KROKI:
1. Mechaniczna instalacja maszyny (patrz podręcznik instalacji)
tylko dla programatora „Graphitronic“
2. Wybór specyficznego nastawienia maszyny w menu konfiguracji.
3. Wybór specyficznego nastawienia obsługi w menu inicjalizacji.
4. Nastawienie standardowych programów lub wytworzenie nowych programów v menu programów.
! OSTRZEŻENIE!!!
INICJALIZACJA POWINNA BYĆ WYKONYWANA PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW.
NIEODPOWIEDNIA INICJALIZACJA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE PORANIENIA LUB
USZKODZENIE PRALKI!
! UWAGA!!!
PRZED WYKONANIEM ZMIANY W MENU INICJALIZACJI I KONFIGURACJI NALEŻY STARANNIE
PRZECZYTAĆ TEN OTO PODRĘCZNIK.
WYKONANE ZMIANY BĘDĄ WPŁYWAĆ NA PRZEBIEG PROGRAMÓW PRANIA.
PRZED WYKONANIEM ZMIAN POLECAMY DOKŁADNE ZANOTOWANIE WSZYSTKICH
POPRZEDNIO NASTAWIONYCH WARTOŚCI.
PROGRAMATOR GRAPHITRONIC JEST ZASTOSOWANY U CAŁEJ SKALI PRALEK. PO
ZAINSTALOWANIU NOWEGO PROGRAMATORA NALEŻY DO MENU KONFIGURACJI
ZAPROGRAMOWAĆ WARTOŚĆI, SPECYFICZNE DLA DANEJ PRALKI. PATRZ ROZDZIAŁ 4.2.
PRZY INICJALIZACJI NOWEGO OPROGRAMOWANIA NALEŻY PO NASTAWIENIU WARTOŚCI
PRODUCENTA (PATRZ ROZDZIAŁ 4.2.) PO KOLEI SKONTROLOWAĆ STANDARDOWE
NASTAWIENIE I SPRAWDZIĆ, CZY ONE ODPOWIADAJĄ WYBRANYM WARTOŚCIAM.
PRALKA JEST KONFIGUROWANA I INICJALIZOWANA PRZEZ PRODUCENTA. PODCZAS
TWORZENIA NOWYCH PROGRAMÓW NIE WOLNO W MENU KONFIGURACJI I INICJALIZACJI
WYKONYWAĆ ZMIANY.
4.1. MENU INICJALIZACJI
 JAK OSIĄGNĄĆ MENU INICJALIZACJI
Menu inicjalizacji można osiągnąć tylko wtedy, kiedy pralka jest w stanie bezruchu (pralka jest pod
napięciem elektrycznym, jednak nie jest uruchomiona).
 Indykacja Wybierz program_ _
 Przełączyć maszynę do reżymu nastawienia (patrz 3.3).
 Do dyspozycji jest główne menu
 Menu inicjalizacji jest pierwszą pozycją i pojawi się natychmiast.
24
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
NASTAWIENIE
Główne menu
Menu Inicjalizacji …
Menu Programowania …
Menu Serwisowe …
Menu Konfiguracji…
Menu Rozszerzenie …
 Naciśnięciem przycisku ENTER pokwitować wybór.
 Pojawi się pierwsza pozycja menu.
 Naciśnięciem przycisków z strzalkami do góry  i w dół  można po kolei ogłądać pozycje.
Pozycja menu
Standard
Info
Limity
Język
Angielski
Wybór języka: Angielski, Hiszpański, Francuski,…
Lista
Serwis Przerwa
3000
Liczba cyklów, po których trzeba wykonać konserwację.
1 - 9999
9999
3000: dla maszyn z przednim wsypem środku piorącego
9999: dla maszyn z górnym wsypem środku piorącego
Cas Zvonenja
5s
Czas aktywnego brzęczyka na końcu cyklu prania. Na
wyświetlaczu pojawi się “Wyciągnąć”.
0 – 99
Pozwolić przesunięcie
Tak
Funkcja Pozwolić przesunięcie można pominąć krok
lub podnieść lub obniżyć dobę kroku programowania.
Nie / Tak
(standardowo maszyny MB: Nie)
Automatyczne
Tak
Wybór Automatyczne ochłodzenie.
(patrz info (*)).
Nie / Tak
Tak
Jeżeli nie jest osiągnięta wymagana temperatura,
Nie / Tak
ochładzanie
Czekaj Na Podgrzew
odliczanie czasu kroku prania zostaje zatrzymane. Po
osiągnięciu temperatury je odliczanie uruchomione.
Ręczne sterowanie
Tak
Aktywuje specjalne przyciski funkcji na klawiaturze.
Obsługa może bezpośrednio sterować funkcjami
nalewania, wylewania, ogrzewania i prędkości
odwirowania.
Nie / Tak
!
Ostrzeżenie!!!
Przyciski funkcji specjalnych aktywują
odpowiednie funkcje tylko wtedy, gdy są
spełnione wymagania bezpieczeństwa.
Przykład: Jeżeli w bębnie nie ma wody, nie
można włączyć ogrzewanie naciśnięciem
przycisku funkcji specjalnej
„OGRZEWANIE“.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
25
Pozycja menu
Wyrównanie temperatury
Standard
Tak
Info
Limity
Włączaniem zaworów zimnej I ciepłej wody podczas
Nie / Tak
nalewania osiąga się odpowiednia temperatura wody.
U wysokich temperatur potrzebne jest po zakończeniu
nalewania dodatkowe ogrzewanie. U niektórych
wykonań jest dozwolone wyłączenie sterowania
automatycznego wyrównania temperatury.
Włączony silnik
12 s
Podczas zwykłego procesu prania obraca się bęben 12s.
1 – 99 s
Dla delikatnego prania polecamy obracanie bębna 3s.
(= preselekcja wartości menu programowania)
FS800, FS1000, FS1200, MB70, MB90, MB110,
MB140, MB180: 12 s włączony silnik
Wyłączony silnik
3s
Podczas zwykłego procesu prania bęben zatrzyma się na 3s. 1 – 99 s
Dla delikatnego prania polecamy zatrzymanie bębna na 12s.
(= preselekcja wartości menu programowania)
FS800, FS1000, FS1200, MB70, MB90, MB110,
MB140, MB180: 5 s wyłączony silnik
Efektywne Namaczanie
Tak
Ten oto wybór obniża prędkość obracania
Nie / Tak
bębna podczas nalewania wody, bielizna w
ten sposób szybciej pochłania wodę a więc
efektywność prania wzrasta.
Wstępna gorąca woda
60°C
Zadana “wstępna gorąca woda” miałaby odpowiadać
50 – 80°C
temperaturze wody doprowadzanej do pralki. Wartość
temperatury doprowadzonej wody wymagana jest dla
osiągnięcia odpowiedniej temperatury lażni podczas
nalewania.
Ochr. przekroczenia
00 %
Źeby zapobiec przekroczeniu temperatury ogrzewania
parowego, można zadać wartość procentową (%),
podczas której zostanie ogrzewanie wyłączone przed
osiągnięciem zaprogramowanej temperatury. Dochodzi
do zmieszania gorącej i zimnej wody w bębnie i jeżeli
zaprogramowana temperatura nie jest osiągnięta w
czasie 30s, ogrzewanie jest ponownie uruchomione.
0 – 30%
60 min
Jeżeli woda nie osiągnie temperaturę w ciągu 60 minut,
programator wyśle komunikat diagnostyczny. (Err 14).
10 - 90 min
temperatury
Maks. czas ogrzewania
! Uwaga!!!
W razie wyboru 99 minut nie pojawi się komunikat
błędu nawet wtedy, gdy czas ogrzewania przekroczy 99
minut. Po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury
maszyna tylko wyłącza ogrzewanie.
Maks. czas nal.
10 min
Jeżeli woda nie osiągnie zaprogramowanego poziomu
5 - 99 min
w ciągu 10 minut, programator wysyła komunikat
diagnostyczny. (Err 11)
26
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
NASTAWIENIE
Pozycja menu
Standard
Info
Limity
MB70, MB90, MB110, MB140, MB180:
15 minut
!
Uwaga!!!
W razie wyboru 99 minut nie pojawi się komunikat
błędu nawet wtedy, gdy czas nalewania przekroczy 99
minut. Po osiągnięciu zaprogramowanego poziomu
maszyna tylko wyłącza nalewanie.
Maks. poziom przelewu
10 jednostek
Jeżeli jest zaprogramowany poziom wody
10 - 25 jednostek
przekroczony o 10 jednostek, programator wysyła
komunikat diagnostyczny (Err 12).
!
Uwaga !!!
Polecamy instalacje parową z wystarczającą wartością
opałową, żeby podgrzanie lażni wodnej było szybkie. W
przeciwnym razie zostaje bęben kolejnie napełniony wodą i
pojawi się komunikat błędu – przelew ponad dodatkowych
10 jednostek. Oznacza to wyższe zużycie wody, energii i
środka piorącego.
Problem ten można usunąć w inny sposób: Obniżenie
zaprogramowanego docelowego poziomu wody, więc
dla ogrzewania lażni wodnej jest zużycie wody
mniejsze i z dodatkową wodą skondensowanej pary
jest pranie wykonane z normalnym poziomem wody.
Zewnętrzna funkcja
Nie
Opcja dla maszyn podłączonych do centralnego
dozowania środków piorących w płynie. Centralny
dozownik zaopatrujący tylko jedną pralkę jest
podlączony do kilka pralek. Centralny dozownik może
wysłać do pralki wymagającej środni piorące w płynie
sygnał stanu oczekiwania a proces prania
kontynuuje, dopóki dozownik nie jest przygotowany do
dozowania środków piorących w płynie do danej
maszyny.
Podgrzew (dla instalacji z niskim poborem mocy):
Sygnałem zewnętrznym można zablokować włączenie
podgrzewu maszyny. Po deaktywacji sygnału
zewnętrznego zostaje podgrzew ponownie włączony a
proces prania będzie kontynuować.
czekania
Wstępne ciśnienie wody
Dozowanie:
Wysokie
Tylko dla maszyn z prednim wsypem
Nie
Dozowanie
Podgrzew
Niskie / Średnie /
Wysokie
W razie niskiego wstępnego ciśnienia wody może
dojść do sytuacji, że wsyp plastykowy nie zostaje
podczas sekwencji nalewania spuszczony.
W takim razie trzeba wybrać opcję „Wstępne ciśnienie
wody“: „Niskie“, (zawór wlotowy wody zamyka przed
spuszczeniem wsypu plastykowego).
„Wysokie“ => zawór wlotowy wody zostaje otwarty.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
27
Pozycja menu
Nastawienie drzwi
Standard
rozładowanie
Koniec
Limity
3
Tylko maszyny MB70, MB90, MB110, MB140,
MB180
3
Na końcu cyklu prania jest bęben automatycznie
nastawiony na ładowanie lub rozładowanie.
Nastawieniem wartości “Drzwi ładowanie” lub “Drzwi
rozładowanie” jest nastawiony kąt wewnętrznych
drzwi bębna i zewnętrznych drzwi pralki (nastawienie
to umożliwia łatwiejsze ładowanie i rozładowanie).
ładowanie
Nastawienie drzwi
Info
0-6
Powrót do głównego menu
(*) Automatyczne ochładzanie
 Żeby zapobiec raptownej zmianie temperatury i żeby przedłużyć czas użytkowania pralki, jest po
gorącym praniu wtryskywana w małych dawkach zimna woda. Tzn., na końcu gorącego prania jest
temperatura obniżona na prawie 65°C.
 Funkcja automatycznego ochładzania będzie działać tylko w razie zaprogramowania gorącego prania
z temperaturą ponad 65°C i nastawienia zaworu dopływowego z zimną wodą w następnym kroku.
W razie zaprogramowania sekwencji ochładzania nie będzie automatyczne ochładzanie działać.
 Automatyczne ochładzanie odróżnia się od zwykłej sekwencji ochładzania. Celem zwykłej sekwencji
ochładzania jest zapobiec krzepnięciu bielizny. (Gwarantuje to dłuższy czas trwająca sekwencja
ochładzania).
Patrz rozdział 5.
28
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
NASTAWIENIE
4.2. MENU KONFIGURACJI
Ten oto elektroniczny system sterowniczy został specjalnie wytworzony dla cały szereg pralek. Dlatego jest
potrzebne u pojedynczych typów pralek konkretne nastawienie ważnych parametrów. Zasadnicze wartości
są nastawione przez producenta.
OSTRZEŻENIE!!!
KONFIGURACJA POWINNA BYĆ MIENIONA TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW. NIEODPOWIEDNIA KONFIGURACJA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE
PORANIENIA LUB USZKODZENIE PRALKI.
!
 JAK OSIĄGNĄĆ MENU KONFIGURACJI
Menu konfiguracji można osiągnąć tylko wtedy, kiedy pralka jest w bezruchu (jest pod napięciem
elektrycznym, program jednak nie jest uruchomiony).
Pojawi się Wybór programu.
Przełączyć maszynę do reżymu nastawienia (patrz 3.3).
Do dyspozycji jest główne menu.
Dla wyboru menu konfiguracji nacisnąć przycisk z strzałką w dół.
Główne Menu
Menu Inicjalizacji …
Menu Programowania …
Menu Serwisowe …
Menu Konfiguracji…
Menu Rozszerzenie …
Wybór pokwitować przez naciśnięcie przycisku ENTER.
Dla osiągnięcia menu konfiguracji należy zadać hasło.
Menu Konfiguracji
Hasło
___
Zadać 3 2 1 i nacisnąć przycisk ENTER.
Pojawi się pierwsza pozycja menu.
Przez przyciski ze strzałką w dół i do góry można oglądać pojedyncze pozycje w menu.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
29
Pozycja menu
Standard
Info
Limity
Typ maszyny
R6
Wybrać odpowiedni typ maszyny.
Lista
Pokwitować wybór?
Nie
 Sprawdzić tabliczkę identyfikacyjną na tylnej
Nie / Tak
stronie maszyny.
 W razie zmiany maszyny pokwitować.
(FS23/3 = górny wsyp)
(FS23/4 + FS22/5 = przedni wsyp)
!
Ostrzeżenie!!!
Nagranie ustawień fabrycznych powinno być wykonane
(tylko)
w razie instalacji nowego programatora i w razie wyboru
nowego typu pralki. W ten sposób jest zapewniona właściwa
konfiguracja pamięci EEPROM!
(w razie zmiany typu maszyny ustawienie oryginalne nie
zostaje wykonane).
!
Ostrzeżenie!!!
Po zmianie typu pralki zostaną programy prania zapisane w
pamięci EEPROM i nie zmieniają się. Po zmianie typu pralki
polecamy usunąć programy prania, ponieważ nastawienie
programu prania różni się według typu maszyny.
!
Ostrzeżenie!!!
SKONTROLOWAĆ WYBÓR ODPOWIEDNIEGO TYPU
MASZYNY, W RAZIE NIEODPOWIEDNIEGO TYPU NIE
BĘDZIE PRALKA NALEŻYCIE FUNKCJONOWAĆ.
Nagranie ustawień
Nie
fabrycznych
Nagrać napewno?
Nie
Usunięcie wszystkich nastawień w menu inicjalizacji a
konfiguracji i nastawienie standardowych wartości
producenta.Nastawienie wartości fabrycznych
powinno być stosowane tylko w przypadku instalacji
nowego programatora.
Nie / Tak
Nie / Tak
 Pokwitować nagranie ustawień fabrycznych
producenta.
!
Ostrzeżenie!!!
Nagranie ustawień fabrycznych powinno być wykonane
(tylko)
w razie instalacji nowego programatora i w razie wyboru
nowego typu pralki. W ten sposób jest zapewniona
właściwa konfiguracja pamięci EEPROM!
!
Ostrzeżenie!!!
SKONTROLOWAĆ, CZY NAPRAWDE TRZEBA USUNĄĆ
WSZYSTKIE STARE NASTAWIENIA. ICH ODNOWIENIE NIE
JEST WIĘCEJ MOŻLIWE.
Jasność wyświetlacza
30
12
Można regulować jasność wyświetlacza lub kąt
optymalnego kontrastu.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
1 - 20
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
NASTAWIENIE
Pozycja menu
Standard
Menu przetwornika…
Info
Limity
Nie dotyczy maszyn R6, R7, R10.
!
Ostrzeżenie!!!
Dla właściwego działania pralki jest potrzebne właściwe
nastawienie typu przetwornika w Menu konfiguracji
(zgodnie z typem przetwornika w pralce).
Wybrać właściwy typ przetwornika.
Napięcie zasilania XXXXXXX
 Sprawdzić tabliczkę identyfikacyjną na tylnej
stronie maszyny.
(Typ przetwornika)
Lista
 Wybrać napięcie zasilania według tabliczki
identyfikacyjnej. Wybór przetwornika nastąpi
automatycznie.
 Sprawdzić typ przetwornika.
! Ostrzeżenie!!!
Pralka nie będzie prawidłowo funkcjonować, jeżeli nie będą
nastawione wartości przetwornika z listy parametrów
przetwornika. Programator także umożliwia zapis
parametrów do przetwornika. Skontrolować właściwy
wybór napięcia doprowadzającego.
Nagrać parametry…
! Ostrzeżenie!!!
Zapis parametrów jest wymagany tylko po instalacji
Pokwitować wybór?
nowego przetwornika.
Nie
Wkładanie parametrów przetwornika.
Nie / Tak
 Drzwi powinny być zamknięte.
 Sprawdzić właściwe nastawienie:
- Wersja parametrów przetwornika
- Typ maszyny, typ przetwornika, wersja
oprogramowania
 Pokwitować włożenie parametrów przetwornika.
 Sprawdzić stan nagrania parametrów.
- Wysyłanie parametrów: 0 - 100 %
- Kontrola parametrów: 0 - 100 %
- Typ przetwornika: XXXX
- Wersja oprogramowania przetwornika: YYYY
Podgrzew Parowy
Dotyczy maszyn FS6 aż FS16, RS6 aż
RS35 (z wyjątkiem RS27).
Wybór podgrzewu parowego maszyny.
!
Ostrzeżenie!
Jeżeli u maszyny z podgrzewem parowym nie jest
nastawione TAK, może dojść do uszkodzenia bielizny.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
31
Pozycja menu
Ogólna liczba zaworów
Standard
3
Info
Limity
Pralka dostarczana jest z 2 lub 3 doprowadzeniami
2/3
wody.
Maszyna z 2 doprowadzeniami wody jest przygotowana
dla:
- wody miękkiej
- wody zimnej miękkiej
Maszyna z 3 doprowadzeniami wody jest przygotowana
dla:
- wody miękkiej ciepłej
- wody miękkiej zimnej
- wody twardej lub recyklowanej twardej
W związku z tym wyborem dochodzi w sekwencji ostatniego
płukania do wyboru następnych zaworów wlotowych. W związku
z tym wyborem będą przy zakładaniu standarowych programów
zaprogramowane następne zawory wlotowe.
Zawór wylotowy 2
Nie
Niektóre maszyny korzystają z recyklacji wody i są
Nie / Tak
wyposażone w drugi zawór wylotowy.
Jeżeli jest zainstalowany drugi zawór wylotowy
(normalnie zamknięty), należy u zaworu 2 wybrać Tak.
Doprowadzenia wody
0
Maszyny z przednim wsypem.
0/1/2/3
Najpierw wybrać pozycję menu “Zawór wylotowy 2”. Po
recyklowanej
wyborze “Doprowadzenia wody recyklowanej”, 1 / 2 / 3
jest możliwe zaprogramowanie 1 / 2 / 3 następnych
zaworów wlotowych I4, I5, I6 w sekwencji prania i 3
następne zawory wylotowe dla recyklacji wody w
kombinacji z pompą w sekwencjach wylewanieodwirowanie.
!
Ostrzeżenie!!!
Niektóre maszyny wymagają dla instalacji Recyklacji wody
dodatkowe części elektryczne!
Wsyp A
Wsyp
Maszyny z przednim wsypem.
Wsyp / Środek
Jeżeli jest maszyna podłączona do pomp środka
piorący w płynie
piorącego w płynie dla sygnałów doprowadzenia A, B,
C, D & E, wartość powinna być nastawiona na pompę.
Sygnał środków piorących w płynie nie zostanie w razie
wyboru pompy przerwany.
Doprowadzenie A odpowiada pierwszemu wsypowi.
…
Doprowadzenie E odpowiada piątemu wsypowi.
Sygnał dla środków ekst.
Nie
Niektóre pralki korzystają z eksternistycznego
doprowadzenia środków piorących w płynie. Dla
zaprogramowania eksternistycznych doprowadzeń
środków piorących w płynie trzeba w menu
programowania wybrać Tak.
32
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
Nie / Tak
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
NASTAWIENIE
Pozycja menu
Standard
Środki ekstern. min. poziom 0 jednostek
Info
Limity
Sygnały doprowadzenia środku piorącego w płynie zostają 0 / Minimalny
wysłane po osiągnięciu przednastawionego "Minimalnego poziom
poziomu wody dla środków eksternistycznych”. Minimalny
programowalny
programowalny poziom wody – patrz tabela zużycie wody.
Maszyny z przednim wsypem: 10 jednostek.
Celsjusz / Fahrenheit
Trwałe Ogrzewanie
Celcius
67 %
Wybór Celsjusz lub Fahrenheit, według wymaganej
jednostki indykacji temperatury.
Celsjusz /
Fahrenheit
Ta oto funkcja umożliwia obniżenie zużywania energii w 0 - 100 %
razie „długiego gorącego prania“ (wygotowywanie)
Jeżeli osiągnięto zaprogramowanej temperatury, restart
ogrzewania nastąpi w razie obniżenia temperatury lażni
poniżej histerezji temperatury.
- trwałe ogrzewanie 100%, restart ogrzewania do
końca sekwencji „gorące pranie“
- trwałe ogrzewanie 0%, po osiągnięciu temperatury
nie dochodzi do restartu
Trwałe ogrzewanie 67%, ogrzewanie zostaje wyłączone 1/3
czasu przed ukończeniem sekwencji „gorące pranie“.
!
Ostrzeżenie!!!
W razie programu higienicznego trzeba wybrać 100%.
MB stroje: standardně 100 %.
Mokre czyszczenie
Nie
Przez wybór Mokre Czyszczenie można
zaprogramować wartości poziomu wody niższe niż
standardowe minimalne poziomy programowalne.
Ogrzewanie zostaje w razie wyboru Mokre
Cczyszczenie wyłączone przez oprogramowanie.
Nie / Tak
Rozdzielenie bębna
2
Tylko dla MB70, MB90, MB110, MB140, MB180
2/3
Wybór dla dużych MB maszyn w wykonaniu z 2 lub 3
częściami bębna.
Model bez przelotowej
Nie
bariery higieny
Auto Nastawienie Drzwi
Tylko dla pralek MB (Higieniczne pralki barierowe)
Nie / Tak
Jeżeli jest maszyna MB stosowana bez przelotowej
bariery (wkładanie i wyjmowanie z jednej strony), trzeba
wybrać Tak.
Tak
Tylko dla MB70, MB90, MB110, MB140, MB180
Nie / Tak
Na końcu cyklu prania są wewnętrzne drzwi Bębna
automatycznie umieszczone pod otwór zewnętrznych drzwi.
Jeżeli pojawi się w układzie automatycznym defekt, układ
można wyłączyć. Obsługa powinna nastawić bęben ręcznie,
jak u standardowych MB maszyn.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
33
Pozycja menu
Standard
Info
Limity
Uwaga!!!
Przed otwarciem drzwi trzeba sprawdzić bęben, czy
wewnętrzne drzwi są prawidłowo nastawione.
!
Usunac Programy
Pokwitować wybór?
Nie
Nie
Umożliwia usunięcie wszystkich programów prania
Nie / Tak
razem. Ta oto funkcja może być zastosowana w razie
instalacji nowego programatora i stwierdzaniu, czy stare
programy zostały w pamięci programatora. Wszystkie
bloki w pamięci zostaną po kolei usunięte.
Ostrzeżenie!!!
!
Usunięcie wszystkich programów prania powinno być
wykonane w razie instalacji nowego programatora.
W ten sposób jest zapewniona właściwa konfiguracja
pamięci EEPROM!
Zapisac Stand. Programy?
Nie
Język
Angielski
Zapisac Prog 1 - 15?
Nie
Zapisac Prog 16-52?
Nie
Chcąc korzystać ze 15 standardowych programów,
trzeba zapisać te oto programy do pamięci programów
prania programatora. Wybrać język nazwy programu
prania. Nazwa programu prania zapoznaje obsługę z
typem procesu prania.
Dla zapisu programów standardowych będzie
wymagane pokwitowanie.
Programy standardowe 1 - 15 - patrz rozdział 7.
Można także zapisać 37 programów jednofunkcyjnych.
Nie / Tak
Lista
Nie / Tak
Nie / Tak
Ostrzeżenie!!!
!
Po wyborze innego typu pralki polecamy ponowne
nagranie standardowych programów do pamięci.
W ten sposób można zapewnić ruch maszyny z właściwymi
poziomami wody i obrotami bębna.
Typ komunikacji
RS485
Programator jest wyposażony w dwa porty komunikacyjne,
RS485 & Irda. Dla kabla komunikacyjnego wybrać port
RS485, (dla sieci lub dla bezpośredniego połączenia z PC).
Dla komunikacji infraczerwonej wybrać Irda. Na przedniej
płycie, obok przycisku 4 jest “okno” dla komunikacji
infraczerwonej. Obydwa porty komunikacyjne nie są
aktywne zarazem. Więcej informacji patrz Podręcznik
programowania Trace-Tech.
RS485 / Irda
! Ostrzeżenie !!!
Niektóre przenośne komputery posiadają bardzo słabą moc
nadawczą. W takim razie jest niezbędne umieścić komputer
blisko okna ifraczerwonego.
Adres komunikacyjny
255
Każda pralka w sieci pralki RS485 powinna posiadać
specyficzny adres komunikacyjny. (Master - Slave).
1 - 255
!
Ostrzeżenie!!!
Jeżeli 2 lub więcej maszyn posiada jednakowy adres
komunikacyjny, sieć nie będzie poprawnie funkcjonować.
Menu Rozszerzenie
Koniec
34
Nie
W razie wyboru Menu Rozszerzenie pojawi się
następna pozycja menu “Rozszerzenia..” na
wyświetlaczu menu głównego.
Nie / Tak
Powrót do głównego menu
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
NASTAWIENIE
4.3. MENU ROZSZERZENIE
Niektóre aplikacje specjalne programatora są dostępne tylko w menu Rozszerzenie.
W menu rozszerzenie można znależć aplikacje wybieralne i specjalne i aplikacje, które nie są często
stosowane.
 JAK PRZEJŚĆ DO MENU ROZSZERZENIA
Dla dostępu do menu Rozszerzenie trzeba nastawić pozycję menu “Rozszerzenie” na “Tak”.
Menu Rozszerzenie można osiągnąć tylko wtedy, kiedy pralka jest w stanie bezruchu (jest pod napięciem
elektrycznym, program jednak nie jest uruchomiony).
Pojawi się Wybór programu.
Przełączyć maszynę do reżymu nastawienia (patrz 3.3).
Pojawi się główne menu.
W menu konfiguracji wybrać menu Rozszerzenie.
.
Główne Menu
Menu Inicjalizacji …
Menu Programowania …
Menu Serwisowe …
Menu Konfiguracji…
Menu Rozszerzenie …
Menu rozszerzenie zawiera listę dodatkowych menu z funkcjami specjalnymi.
Menu Rozszerzenie
1
2
3
4
Pamięć DAQ
Tryb higieniczny
Zamknięcia modu programowania …
Zamknięcie programu
Menu Rozszerzenie
4 Traceability …
5 Szanowni …
6 Koniec
 MENU PAMIĘCI DAQ
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
35
Programator jest wyposażony w dużą pojemność pamięci zbioru dnych.
Funkcyjny status tej pamięci można znależć w menu pamięci DAQ.
Pamięć DAQ zawiera oddzielne segmenty pamięci, w których są zapisane wszystkie rodzaje danych.
W razie wyboru “Włączone” jest segment pamięci aktywny. W razie wyboru “Wyłączone” nie jest segment
pamięci aktywny. Reset pamięci DAQ można wykonać w menu konfiguracji za pomocą funkcji reset, powrót do
wartości poprzednich. Po resetowaniu pamięci DAQ zostaną wszystkie dane z pamięci usunięte.
Pamięć DAQ jest najczęściej stosowana wspólnie z oprogramowaniem PC TRACE-TECH.
Informacje zapisane w pamięci DAQ są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych.
Pozycja menu
Info
Wszystkie segmenty pamięci
Włączone / Wyłączone
W razie wyboru “Włączone” są wszystkie segmenty
pamięci aktywne
Segment statystyk
Włączone / Wyłączone
Segment pamięci statystyki zawiera dane statystyczne
programatora
Segment Traceability
Włączone / Wyłączone
Segment pamięci Traceability zawiera dane
statystyczne Traceability.
Trace-Tech nastawienie
Włączone / Wyłączone
Segment pamięci nastawienia Trace-Tech zawiera
dane nastawienia oprogramowania PC Trace-Tech.
Log segment
Włączone / Wyłączone
Segment pamięci Log zawiera dane historii.
Koniec
Powrót do Menu rozszerzenie.
 MENU TRYB HIGIENICZNY
A. Dokładna kontrola temperatury
Podczas normalnego ruchu steruje układ podgrzewu pralki temperaturę poniżej zaprogramowanej docelowej
wartości temperatury. Sterowaniu odpowiada krzywa 1 na rysunku.
W razie korzystania z higienicznych cyklów prania wymagają niektórzy użytkownici pralnic dokładną kontrolę
temperatury.
Przykład: Jeżeli jest zaprogramowana temperatura 70°C, bielizna powinna być prana przy temperaturze
dokładnie 70°C. Do tego służy funkcja “Dokładna kontrola temperatury”. Programator wtedy steruje kontrolą
wartości temperatury ponad zaprogramowaną wartością temperatury. Patrz krzywa 2 na rysunku.
Dokładna kontrola temperatury nie jest stosowana u bielizny delikatnej i wełny. Dokładna kontrola temperatury nie
działa w razie zaprogramowania temperatury poniżej 30°C.
36
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
NASTAWIENIE
Temperatura
wody
Temperatura
wody
2 : Dokładna kontrola
temperatury
+5
Wymagana
temperatur
a
Wymagana
temperatura
-5
1 : Kontrola temperatury
podczas normalnego
ruchu
Nastawienie
offset
A. Dokładna kontrola
Czas
Czas
B. Offset czujnika temperatury
 Grafy podgrzewu wody
B. Offset czujnika temperatury
Kontrola prawidłowej kalibracji czujnika temperatury może być wykonana za pomocą miernika zewnętrznego.
Wartość czujnika temperatury można nastawić w zakresie +/- 5°C.
W razie użycia zwyczajnej pralki nie jest kalibracja potrzebna.
Pozycja menu
Standard
Info
Limity
Dokładna kontrola
Nie
Dokładna kontrola temperatury wykonywana
Nie / Tak
programatorem umożliwia pranie bielizny przy wartości
temperatury
temperatury identycznej z zaprogramowaną docelową
wartością temperatury.
Offset czujnika
0
temperatury
Przez zmianę wartości offset czujnika temperatury
-5 / 0 / 5
dojdzie do nastawienia wartości czujnika temperatury
wody, tzn., uzyskamy wartość identyczną z wartością
referencyjną zewnętrznego czujnika temperatury.
Koniec
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Powrót do Menu rozszerzenie
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
37
 MENU ZAMKNIĘCIA MODU PROGRAMOWANIA
Dostęp do modu programowania może być zamknięty hasłem.
To znaczy, bez znajomości hasła nie jest dostęp do głównego menu możliwy
Pozycja menu
Hasło . . . .
Standard
Bez
Info
Limity
Hasło zadać przy pomocy 4 cyfer i nacisnąć
ENTER.
!
000- 99999
Uwaga !!!
Hasło jest wymagane tylko wtedy, kiedy zostało
nastawienia.
Edytacja Hasła …
Nowe hasło ….
W razie zadania nowego hasła zadać przy pomocy 4 cyfer.
Bez hasła ….
Chcąc usunąć hasło, wybrać pozycję menu „Bez hasła“.
Stare hasło ….
Koniec
38
W celu zmiany hasła trzeba najpierw zadać stare hasło
i następnie nowe hasło.
Powrót do Menu rozszerzenie
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
NASTAWIENIE
 MENU ZAMKNIĘCIE PROGRAMU
Każdy program można oddzielnie zamknąć.
Jeżeli jest program zamknięty, nastawienia nie można mienić.
W ten sposób można zapobiec nienaumyślnej zmianie programu.
W razie nastawienia hasła jest ono dla dostępu do menu wymagane.
Pozycja menu
Standard
Hasło . . . .
Brak
Info
Hasło zadać przy pomocy 4 cyfer i nacisnąć
ENTER.
Limity
000- 99999
!
Ostrzeżenie!!!
Hasło jest wymagane tylko w razie nastawienia.
Otwarte
Programy …
1 GORĄCA ŁAŻNIA
Otwarte
2 CIEPŁA ŁAŻNIA Zamknięte
…
99 Program 99
Każdy program prania można zamknąć – otworzyć
osobno. Jeżeli jest program zamknięty, nie można
zmieniać nastawienia.
W ten sposób zapobiega się nienaumyślnej zmianie
programu.
Otwarte/
zamknięte
Otwarte
KONIEC
Edytacja Hasła …
Nowe hasło ….
Bez hasła ….
Do zadania nowego hasła należy zastosować 4 cyfry.
Nie chcąc zadawać hasło, wybrać pozycję menu
“Bez hasła”.
Stare hasło ….
W celu zmiany hasła trzeba najpierw zadać stare
hasło i następnie nowe hasło.
Koniec
Powrót do Menu rozszerzenie
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
39
 MENU TRACEABILITY
Traceability jest funkcja umożliwiająca zapis danych cyklu prania “poza” pralką dla sprawdzenia właściwego
wykonania procesu prania.
W razie wystąpienia błędu zostaje cykl prania zatrzymany. Pojawi się ostrzeżenie, że cykl prania trzeba dla
właściwego wykonania cyklu prania powtórzyć.
Więcej informacji na temat Traceability można znaleść w podręczniku Traceability Management Software.
Pozycja menu
Pozwolić Traceability
Nie/Tak
Standard
Info
Limity
Nie
Do wyświetlenia kolejnych pozycji należy najpierw pozwolić
Nie / Tak
funkcję Traceability.
Traceability report
Dane DAQ
Dane DAQ
Dane PC
Do pralki można podłączyć drukarkę lub PC za pośrednictwem Druk ostatni
portu komunikacyjnego RS485.
Druk zawsze
Dla każdego cyklu prania można wytworzyć report.
 “Dane DAQ”: wszystkie dane procesu
prania zapisane są w pamięci DAQ programatora.
Jeżeli jest do pralki podłączony PC, dane
są przesyłane i zapisywane w PC.
 “Dane PC”: wszystkie dane cyklu pranie są ciągłe
przesyłane do PC (w PC są dane zapisane w pamięci).
 “Druk ostatni” wysyła report bezpośrednio
do wydrukowania na drukarce.
Zlecenie druku jest zadawane : “Druk ostatniego
reportu”.
 “Druk zawsze” wysyła report w realnym czasie
do wydrukowania na drukarce.
XX%
W razie wyboru dane DAQ pojawi się pozycja menu z liczbą
cyklów prania zapisanych w pamięci DAQ.
Druk ostatniego reportu
Nie
W razie wyboru “Druk ostatni” chodzi o następną pozycję menu
umożliwiającą druk ostatnio zapisanego reportu.
Zakazać błędy Traceability
Nie
Zapis cyklu
Koniec
40
Błędy 81 i 82 można wyłączyć, jeżeli
t
kłó j “
i
Powrót do Menu rozszerzenie
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
Nie / Tak
Nie / Tak
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
NASTAWIENIE
 WAŻENIE
Tylko maszyny MB i FS z układem ważenia lub ręcznym nastawieniem wagi bielizny.
.
Pozycja menu
Ważenie
Główne jednostki
Standard
Info
Limity
Nie
Nie
- bez ważenia
Auto
- automatyczny układ ważenia bielizny
Ręznie - ręczne podanie wagi bielizny
Nie / Auto /
kg
Wartość wagi może być podawana w kg lub procentowo
(pojemność maszyny).
Ręcznie
kg / %
 Główne jednostki odpowiadają największym numerom
wyświetlacza
Dodatkowe jednostki
%
Wartość wagi może być podawana w kg lub procentowo
(pojemność maszyny).
% / kg /
wyłączone
 Dodatkowe jednostki odpowiadają najmniejszym
numerom wyświetlacza
Kalibracja czujników kalibracji indykuje aktualną wagę
odpowiadającą czujnikowi ważenia.
Jeżeli pojawi się w środku wyświetlacza “Kalibrowane”,
znaczy to, że kalibracja jest wykonana. Więcej informacji
można znaleść w podręczniku układu ważenia.
Kalibracja układu ważenia…
Zakładany ciężar maszyny
XXXX
Poziom
Jednostki
Korekta apsorpcji bielizny
Nie
Automatyczne nastawienie
Zużycie wody jest programowalne w (jednostkach) lub
litrach. W razie wyboru jednostek zużywa maszyna więcej
wody niż u wyboru poziomu w litrach, ponieważ w razie
wyboru poziomu w litrach układ ważenia dawkuje dokładną
ilość wody.
Jeżeli wybrane są litry, może się przytrafić, że dla prania
wstępnego nie będzie do dyspozycji wymagana ilość wody,
ponieważ sucha bielizna pochłania dużą ilość wody. Ten
problem można rozwiązać przez wybór “Korekta absorpcji
bielizny.”
Do stroje zostanie doprowadzona większa ilość wody.
0 / 9999
Jednostki/litry
Nie / Tak
Nie
Jeżeli ilość bielizny w maszynie nie osiąga pojemności
Nie / Tak
maszyny, pralka zostaje automatycznie uruchomiona z mniejszą
ilością wody. W ten sposób zostaje obniżone zużycie wody.
Nie
Podobno jak automatyczne nastawienie poziomu będzie
nastawiona wartość czasu dla sygnału środka piorącego w
zależności od ilości ważonej bielizny. W ten sposób zostaje
obniżone zużycie środka piorącego.
poziomu
Automatyczne nastawienie
Ta oto wartość podaje ciężar pralki.
Wartość stosowana jest dla kontroli poprawnego
działania układu ważenia. Jeżeli jest aktualnie
pomierzony ciężar poza zakresem, pojawi się błąd
diagnostyczny.
dozowania
Koniec
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Nie / Tak
Powrót do Menu rozszerzenie
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
41
42
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMOWANIE
5. PROGRAMOWANIE
5.1. OGÓLNIE
W celu programowania detalów zawiera programator funkcje specjalne.
 Funkcje dla kompletnego programu:
- Numer programu:
- Nazwa:
- Oglądać:
- Opracować:
- Nowy:
- Kopiować:
- Usunąć:
- Koniec:
wybór programu prania
zadanie lub poprawka nazwy programu
kontrola nastawionej wartości w programie bez możliwości zmian
opracowanie programu
tworzenie nowego programu
kopiowanie obecnego programu
usunięcie programu
opuszczenie menu programowania
 Funkcje dla kroków programowych:
- Numer kroku:
- Dodać:
- Opracować:
- Wstawić:
- Oglądać:
- Usunąć:
- Opuścić:
wybór kroku
dodanie kroku na koniec programu
opracowanie kroku
dodanie kroku między dwa inne kroki
kontrola nastawionych wartości w kroku bez możliwości zmian
usunięcie kroku
opuszczenie menu programowania kroków
Dotrzymywać diagram krok po kroku.
5.2. KROK : MENU PROGRAMÓW
 JAK OSIĄGNĄĆ MENU PROGRAMÓW
Menu iprogramów można osiągnąć tylko wtedy, kiedy pralka jest w bezruchu (jest pod napięciem
elektrycznym, program jednak nie jest uruchomiony).
Pojawi się Wybór programu.
Przełączyć maszynę do reżymu nastawienia (patrz 3.3).
Pojawi się główne menu
Dla wyboru menu programów nacisnąć przycisk z strzałką w dół.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
43
Główne Menu
Menu Inicjalizacji …
Menu Programowania …
Menu Serwisowe …
Menu Konfiguracji…
Menu Rozszerzenie …
Naciśnięciem przycisku ENTER pokwitować wybór.
Przejść do punktu  
5.3. KROK : FUNKCJA PROGRAMU
Menu Programowania
Wybrać program nr: 1
Nazwa: GORĄCA LAŻNIA
Pokazać …
Nowy …
Zmiana …
Kopia …
Pozycja menu
Usunąć …
Koniec
Info
Program numer: 1
Zadać wymagany numer programu.
Możliwość wyboru od 1 do 99.
Nazwa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nazwa program podaje informacje o programie
prania.
Za pomocą STRZAŁKI NA LEWO a NA PRAWO
można wybrać pozycję znaku.
Za pomocą STRZAŁKI W DÓŁ i DO GÓRY wybrać
wymagany znak.
Naciśnięciem przycisku ENTER usuwa się myślnik.
Pokazać
W pozycji menu Pokaż można oglądać nastawione
parametry w programie. Nastawienie parametrów
jednak nie można zmieniać.
Zmienić
Opracowanie programu przedstawia wykonanie zmian
programu na podstawie wybranych pozycji z listy lub
na podstawie zmian wartości w obecnym programie.
Można także dodać, zapisać lub usunąć krok w
obecnym programie.
44
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMOWANIE
Pozycja menu
Info
Nowy
W razie tworzenia nowego programu trzeba
postępować w sposób dodawania kroków. Po kolei,
krok po kroku można wytworzyć nowy program.
Dla usunięcia starego programu będzie wymagane
pokwitowanie.
Kopia
Czasem jest korzystniejsze kopiować obecny program
Kopia z programu: XXX
i wykonać mniejsze zmiany.
Zadać numer programu do kopiowania.
!
Uwaga!!!
Można wybrać standardowe programy z numerami 101-115
Numer programu 101 odpowiada programowi 1.
Numer programu 102 odpowiada programowi 2.
…
Numer programu 115 odpowiada programowi 15.
Dla usunięcia starego programu będzie wymagane
pokwitowanie.
Usunąć Program
Chcąc usunąć obecny program, należy zastosować
funkcję usunąć program. Usunięty zostanie cały
program.
Dla usunięcia starego programu będzie wymagane
pokwitowanie.
Koniec
Powrót do głównego menu
: Symbol zamknięcia programu
W menu Rozszerzenie można zamknąć – otworzyć oddzielnie każdy program prania.
Jeżeli jest pokazany symbol zamknięcia, programy prania nie można mienić.
Dostępna będzie tylko funkcja Oglądanie. Następne funkcje dla nastawienia programu nie będą dostępne.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
45
5.4. KROK : FUNKCJA KROKÓW W PROGRAMIE
Menu zmiana kroku
Program 1: Nazwa: GORĄCA LAŻNIA
Wybrać numer kroku:
1
Dodać krok …
Wstawić krok …
Usunąć krok …
Zmienić krok...
Pokazać krok …
Koniec
Pozycja menu
Info
Wybrać numer kroku: 1
Włożyć wymagany numer kroku.
Wybór numerów od 1 do 99.
Ostrzeżenie!!!
!
Jeżeli numer nie jest akceptowany, nie jest dostępny.
Żadny numer kroku nie powinien być wybrany dla funkcji
Dodać krok.
Dodać krok
Przy tworzeniu nowego programu są nowe kroki
dodawane na koniec programu.
Zmienić krok
Zmiana wartości lub pozycji w obecnym kroku.
Wstawić krok
Nowy krok należy wstawić między dwa obecne kroki.
Jeżeli numer nie jest akceptowany, oznacza to, że
numer kroku nie jest dostępny (wstawiony numer – 1).
Nowy krok można wstawić tylko między dwa dostępne
kroki.
Pokazać krok
Przed wykonaniem zmian w programie prania
polecamy oglądanie realnych nastawień za pomocą
funkcji Pokazać. W czasie funkcji Pokazać nie można
nastawienie parametrów zmieniać.
46
Usunąć krok
Usuwając krok, znika obecny krok w programie. Dla
usunięcia starego programu będzie wymagane
pokwitowanie.
Koniec
Powrót do Menu programowania.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMOWANIE
5.5. KROK : PROGRAMOWANIE CYKLU PRANIA
Numer
programu
Prog 1
KROK 2
Numer
kroku
Poprzednia
wartość
KROK
Pranie  Odwirowanie
Odwirowanie
Pranie
Czas:
8.0 min
8.0
Pozycja
menu
Info
[4.0-20.0]
Wartość
pozycji menu
5
Limit
pozycji menu
Odcinki
pozycji menu
Ten oto ustęp jest detalicznym opisem programowania sekwencji prania.
 Każdy krok zawiera sekwencję prania i sekwencję wylewania/odwirowania.
 Najpierw trzeba wybrać sekwencję prania i po kolei zaprogramować pojedyncze pozycje.
 Następnie wybrać sekwencję wylewania/odwirowania i po kolei zaprogramować pojedyncze pozycje.
Patrz krok  .
 Przez nacisnięcie przycisku STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA DO GÓRY można oglądać pojedyncze
pozycje bez przeprowadzania zmian.
 Chcąc wykonać zmiany:
- Zadać nową wartość
- Umożliwić lub zapobiec nastawieniu naciśnięciem przycisku TAK lub NIE.
- Za pomocą przycisku STRZAŁKA NA LEWO lub STRZAŁKA NA PRAWO można wybrać z listy
wymaganą pozycję.
 Wybraną pozycję trzeba zawsze pokwitować nacisnięciem przycisku ENTER.
 Dodawając lub wstawiając nowy krok będą standardowe wartości przedprogramowane.
W ten sposób można z minimalnym wysiłkiem zaprogramować kompletne programy prania.
Ogólne polecenia dla tworzenia programów dla prania są w rozdziałe 3.
 Za pomocą STRZAŁKI NA LEWO lub STRZAŁKI NA PRAWO można oglądać pojedyncze części listy.
 Strzałka w dół na wyświetlaczu indykuje ostatnią pozycję menu: KONIEC.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
47
WYBÓR SEKWENCJĘ PRANIA

Prog XX
Pranie wstępne
KrokYY
Odwirowanie
Typ: Pranie wstępne
z
 W razie wyboru Dodać krok, Zmienić krok lub Wstawić krok
należy wybrać wymaganą sekwencję prania.
 W związku z typem maszyny z przednim lub górnym wsypem
jest do dyspozycji więcej lub mniej sekwencji.
Pralki z górnym wsypem:
Pranie wstępne | Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Ostatnie płukanie | Moczenie | Przepłukanie | Natrysk | Bez prania
Pralki z przednim wsypem:
Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Moczenie | Natrysk | Bez prania
 W nowym kroku indykowana jest standardowo jako pierwsza sekwencja Pranie..
 Za pomocą przycisków ze strzałką na lewo i na prawo można wstawić wymaganą sekwencję.
 Pokwitowanie nacisnięciem ENTER.
 Jeżeli jest poprzednio nastawiona standardowa wartość akceptowana, można nacisnąć przycisk ze
strzałką w dół.

SEKWENCJA PRANIE WSTĘPNE
Pranie wstępne | Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Ostatnie płukanie | Moczenie | Przepłukanie | Natrysk | Bez prania
Pralki z górnym wsypem.
Pozycja Menu
Standard
Info
Limity
Temperatura
40°C
Temperatura wody.
1 – 45°C
Zawór
I2 - I3
Ustalone zawory wlotowe odpowiadają temperaturze I
wsypowi.
I1- I2 - I3
I4 - I5 - I6
(40°C)
!
Ostrzeżenie!!!
W razie zadania innych zaworów niż ustalono dla danej
temperatury mogą się podczas nalewania wody pojawić
problemy.
Poziom
Normalny
Niski
Proponowany poziom wody zależy od typu pralki.
patrz tab. §3.5
Obroty
-
Proponowane obroty zależą od typu pralki.
patrz tab. §3.5
48
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMOWANIE
Menu Dozowanie…
0s
Wybór czasu dla eksternicznego doprowadzenia
0 - 99 s
środka piorącego w płynie. Jednocześnie można
zaprogramować aż 4 doprowadzenia. W razie
zaprogramowania większej lizby pojawi się komunikat
blędu. Czas dla doprowadzeń powoli ściągać do zera,
dopóki nie zostaną 4 niezerowe czasy.
Dawka 1, …, 8
(Doprowadzenie środka piorącego w płynie powinno być
nastawione w menu konfiguracji.)
Czas wł.
12 s
Czas włączenia silnika dla prania.
Czas włączenia silnika dla delikatnego prania: 3 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości można nastawić w Menu inicjalizacji)
Czas wył.
3s
Czas wyłączenia silnika dla prania.
Czas wyłączenia silnika dla delikatnego prania: 12 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości można nastawić w Menu inicializacji)
Czas
4.0 min
Czas sekwencji prania wstępnego.
0 - 99,5 min
(Nastawienie czasu na 0 minut: przeskoczenie sekwencji
prania wstępnego)
(programowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
Sygnał
Nie
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
W razie zaprogramowania sygnału jest na końcu cyklu
prania nastawiona pauza. To umożliwia uzupełnienie
środku piorącego przez obsługę dla następnego
kroku. Dla zwrócenia uwagi obsługi na przerwę jest
aktywizowany brzęczyk.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
Nie / Tak
49
SEKWENCJA PRANIE

Pranie wstępne | Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Ostatnie płukanie | Moczenie | Przepłukanie | Natrysk | Bez prania
Pozycja Menu
Standard
Info
Limity
Temperatura
60°C
Temperatura wody.
1 – 92°C
Zawór
(górny wsyp)
I3 - I4 - I5
Ustalone zawory wlotowe odpowiadają temperaturze i
wsypowi.
I1-I2-I3-I4-I5-I6
(przedni wsyp)
I2 - I3
(60°C)
!
Ostrzeżenie!!!
W razie zadania innych zaworów niż ustalono dla danej
temperatury, mogą się podczas nalewania wody pojawić
problemy.
I1-I2-I3
Poziom
Normalny
Niski
Proponowany poziom wody zależy od typu pralki.
patrz tab. §3.5
Obroty
-
Proponowane obroty zależą od typu pralki.
patrz tab. §3.5
Wybór czasu dla eksternicznego doprowadzenia
0 - 99 s
Menu dozowanie …
Wsyp A, B, C, D, E
0s
Dawka 1, …, 8
0s
środka piorącego w płynie. Jednocześnie można
zaprogramować aż 4 doprowadzenia. W razie
zaprogramowania większej lizby pojawi się komunikat
blędu. Czas dla doprowadzeń powoli ściągać do zera,
dopóki nie zostaną 4 niezerowe czasy.
(Wsypy A, B, C, D, E są do dyspozycji tylko u maszyn
z przednim wsypem)
(Doprowadzenie środka piorącego w płynie powinno być
nastawione w menu konfiguracji.)
Czas wł.
12 s
Czas włączenia silnika dla prania.
Czas włączenia silnika dla delikatnego prania: 3 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości można nastawić w Menu inicjalizacji)
Czas wył.
3s
Czas wyłączenia silnika dla prania.
Czas wyłączenia silnika dla delikatnego prania: 12 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości można nastawić w Menu inicjalizacji)
Czas
7.0 min
Czas sekwencji prania wstępnego.
0 - 99,5 min
(Nastawienie czasu na 0 minut: przeskoczenie sekwencji
prania wstępnego)
(programowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
Sygnał
Nie
W razie zaprogramowania sygnału jest na końcu cyklu
Nie / Tak
prania nastawiona pauza. To umożliwia uzupełnienie
środku piorącego przez obsługę dla następnego
kroku. Dla zwrócenia uwagi obsługi na przerwę jest
aktywizowany brzęczyk.
50
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMOWANIE

SEKWENCJA OCHŁADZANIE
Pranie wstępne | Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Ostatnie płukanie | Moczenie | Przepłukanie | Natrysk | Bez prania
 Sekwencję Ochładzanie można zaprogramować po gorącym praniu. Celem tej oto sekwencji jest zapobiec
skurczeniu bielizny.
 Krok wylewania powinien być po gorącym praniu nastawiony na: bez wylewania.
 Doprowadzenia nie nastawiano:
- pralki z górnym wsypem: standardowe doprowadzenie 6
- pralki z przednim wsypem: standardowe doprowadzenie 2
 Poziom wody nie można nastawić. Poziom wody jest taki sam, jak w poprzednim kroku prania.
! OSTRZEŻENIE!!!
SEKWENCJĘ WYLEWANIA NIE PROGRAMOWAĆ PRZED SEKWENCJĄ OCHŁADZANIA.
Pozycja Menu
Standard
Info
Limity
Temperatura
60°C
Temperatura wody.
1 - 92 °C
Obroty
-
Proponowane obroty w zależności od typu maszyny.
patrz tab. §3.5
Zawór wylotowy
1
Do dyspozycji tylko u pralek z normalnie otwartym i
normalnie zamkniętym zaworem wylotowym.
1-2
Czas włącz.
12 s
Czas włączenia silnika dla prania.
Czas włączenia silnika dla prania delikatnego: 3 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Czas wyłącz.
3s
Czas wyłączenia silnika dla prania.
Czas wyłączenia silnika dla prania delikatnego: 12 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Czas
7.0 min
Nastawiony czas jest potrzebny dla obniżenia
temperatury wody.
Po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury jest
uruchomiony następny krok programu.
0 - 99,5 min
(W razie nastawienia czasu na 0 minut, sekwencja ochładzania
zostanie przeskoczona)
(zaprogramowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
! Ostrzeżenie!!!
W razie zaprogramowania krótkiego czasu temperatura
wody szybko spada
Polecenie!!!
Programować 1 minutę dla każde 3°C obniżenia
temperatury.
Przykład:
Dla gorącego prania 90°C i sekwencję ochładzania 60°C
powinien być zaprogramowany czas w zakresie 30°C/3°C =
10 minut dla sekwencji ochładzania.
Sygnał
Nie
W razie zaprogramowania sygnału jest na końcu cyklu
Nie / Tak
prania nastawiona pauza. To umożliwia uzpełnienie
środku piorącego przez obsługę dla następnego
kroku. Dla zwrócenia uwagi obsługi na przerwę jest
aktywizowany brzęczyk.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
51
SEKWENCJA PŁUKANIE

Pranie wstępne | Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Ostatnie płukanie | Moczenie | Przepłukanie | Natrysk | Bez prania
 Funkcja Płukanie wykorzystuje tylko zimną wodę, temperatura nie jest nastawiania.
Pozycja Menu
Zawór
Standard
(górny wsyp)
I2 - I5 - I6
(przedni wsyp)
I2
Poziom
Normalny
Info
Limity
Zaprogramować można 3 zawory wlotowe.
Proponowane zawory wlotowe odpowiadają
temperaturze i wsypowi.
!
Uwaga!!!
W razie zadania innych zaworów wlotowych niż poleconych
mogą się podczas nalewania wody pojawić problemy.
I1-I2-I5-I6
I1-I2
Proponowany poziom wody w zależności od typu pralki. patrz tab. §3.5
wysoki
Obroty
-
Menu dozowania …
Wsyp A, B, C, D, E
0s
Dawka 1, …, 8
0s
Proponowane obroty w zależności od typu pralki
viz tab. §3.5
Wybór czasu dla wsypów a doprowadzenia
0 - 99 s
eksternistycznego środka piorącego w płynie.
Jednocześnie można zaprogramować 4
doprowadzenia. W razie zaprogramowania większej
lizby pojawi się komunikat blędu. Czas dla
doprowadzeń powoli ściągać do zera, dopóki nie
zostaną 4 niezerowe czasy.
(Wsypy A, B, C, D, E są dostępne tylko u maszyn z
przednim wsypem)
(Doprowadzenie środków piorących powinien być pozwolony w
menu konfiguracji)
Czas włącz.
12 s
Czas włączenia silnika dla prania.
Czas włączenia silnika dla prania delikatnego: 3 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Cas wyłącz.
3s
Czas wyłączenia silnika dla prania.
Czas wyłączenia silnika dla prania delikatnego: 12 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Czas
2.0 min
0 - 99,5 min
Czas sekwencji płukania.
(W razie nastawienia czasu na 0 minut, sekwencja płukania
zostanie przeskoczona)
(zaprogramowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
Sygnał
Nie
W razie zaprogramowania sygnału jest na końcu cyklu
Nie / Tak
prania nastawiona pauza. To umożliwia uzupełnienie
środku piorącego przez obsługę dla następnego
kroku. Dla zwrócenia uwagi obsługi na przerwę jest
aktywizowany brzęczyk.
52
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMOWANIE

SEKWENCJA OSTATNIE PŁUKANIE
Pranie wstępne | Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Ostatnie płukanie | Moczenie | Przepłukanie | Natrysk | Bez prania
Pralki z górnym wsypem.
 Temperatura wody nie jest nastawiana, ostatnie płukanie wykorzystuje tylko zimną (twardą) wodę.
Pozycja Menu
Zawór
(górny wsyp)
Standard
I1
(3 wejścia)
I1 - I6
(2 wejścia)
Info
Zaprogramować można 3 zawory wlotowe.
Limity
I1-I2-I5-I6
 Maszyna z 3 zaworami wlotowymi działa z zimną twardą
wodą, zimną miękką wodą i ciepłą miękką wodą.
 Polecany zawór wlotowy I1 Zimna twarda woda.
 Maszyna z 2 zaworami wlotowymi działa z zimną miękką
wodą i ciepłą miękką wodą.
 Polecane zawory wlotowe I1 + I6 Zimna miękka
woda.
Polecane zawory wlotowe odpowiadają temperaturze i
wsypowi.
!
Uwaga!!!
W razie zadania innych zaworów wlotowych niż poleconych
mogą się podczas nalewania wody pojawić problemy.
Poziom
Normalny
Proponowany poziom wody w zależności od typu pralki.
patrz tab. §3.5
Proponowane obroty w zależności od typu pralki
patrz tab. §3.5
Wybór czasu dla wsypów a doprowadzenia
0 - 99 s
wysoki
Obroty
-
Menu dozowanie …
Dawka 1, …, 8
0s
eksternistycznego środka piorącego w płynie.
Jednocześnie można zaprogramować 4
doprowadzenia. W razie zaprogramowania większej
lizby pojawi się komunikat blędu. Czas dla
doprowadzeń powoli ściągać do zera, dopóki nie
zostaną 4 niezerowe czasy.
(Wsypy A, B, C, D, E są dostępne tylko u maszyn z
przednim wsypem)
(Doprowadzenie środków piorących powinien być pozwolony w
menu konfiguracji)
Czas włącz.
12 s
Czas włączenia silnika dla prania.
Czas włączenia silnika dla prania delikatnego: 3 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Czas wyłącz.
3s
Czas wyłączenia silnika dla prania.
Czas wyłączenia silnika dla prania delikatnego: 12 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Czas
2.0 min
Czas sekwencji ostatniego płukania.
0 - 99,5 min
(W razie nastawienia czasu na 0 minut, sekwencja ostatniego
płukania zostanie przeskoczona)
(zaprogramowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
53
Sygnał
54
Nie
W razie zaprogramowania sygnału jest na końcu cyklu
prania nastawiona pauza. To umożliwia uzupełnienie
środku piorącego przez obsługę dla następnego
kroku. Dla zwrócenia uwagi obsługi na przerwę jest
aktywizowany brzęczyk.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
Nie / Tak
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMOWANIE
SEKWENCJA MOCZENIE

Pranie wstępne | Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Ostatnie płukanie | Moczenie | Przepłukanie | Natrysk | Bez prania
Pozycja Menu
Standard
Info
Limity
Temperatura
40°C
Temperatura wody.
1 – 45°C
Zawór
(górny wsyp)
I2 - I3
Proponowane zawory wlotowe odpowiadają temperaturze i
wsypowi.
I1-I2-I3-I4-I5-I6
(przedni wsyp)
I2 - I3
Obroty
Uwaga!!!
I1-I2-I3
patrz tab. §3.5
niski
Proponowany poziom wody w zależności od typu
pralki.
-
Proponowane obroty w zależności od typu pralki.
patrz tab. §3.5
Wybór czasu dla wsypów a doprowadzenia
0 - 99 s
(40°C)
Poziom
!
W razie zadania innych zaworów wlotowych niż
poleconych mogą się podczas nalewania wody pojawić
problemy.
Normalny
Menu dozowanie …
Wsyp A, B, C, D, E
0s
Dawka 1, …, 8
0s
eksternistycznego środka piorącego w płynie.
Jednocześnie można zaprogramować 4
doprowadzenia. W razie zaprogramowania większej
lizby pojawi się komunikat blędu. Czas dla
doprowadzeń powoli ściągać do zera, dopóki nie
zostaną 4 niezerowe czasy.
(Wsypy A, B, C, D, E są dostępne tylko u maszyn z
przednim wsypem).
(Doprowadzenie środków piorących powinien być pozwolony w
menu konfiguracji)
Czas włącz.
12 s
Czas włączenia silnika dla prania.
1 - 99 s
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Czas wyłącz.
10 min
Czas wyłączenia silnika dla prania.
1 - 99 min
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Czas
1.0 hod
Czas sekwencji moczenia.
0 - 25,5 hod
(W razie nastawienia czasu na 0 minut, sekwencja moczenia
zostanie przeskoczona)
(zaprogramowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
Sygnał
Nie
W razie zaprogramowania sygnału jest na końcu cyklu
Nie / Tak
prania nastawiona pauza. To umożliwia uzupełnienie
środku piorącego przez obsługę dla następnego
kroku. Dla zwrócenia uwagi obsługi na przerwę jest
aktywizowany brzęczyk.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
55

SEKWENCJA PRZEPŁUKANIE
Pranie wstępne | Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Ostatnie płukanie | Moczenie | Przepłukanie | Natrysk | Bez prania
Tylko dla pralek z górnym wsypem.
 Poziom wody nie jest nastawiany, woda podnosi się i przelewa przez przelew .
 Zawory wlotowe nie są nastawiane, zimna wody jest doprowadzana przez zawór wodny 6.
 Doprowadzenia nie są nastawiane.
Pozycja Menu
Standard
Info
Limity
Obroty
-
Proponowane obroty w zależności od typu pralki.
patrz tab. §3.5
Czas włącz.
12 s
Czas włączenia silnika dla prania.
Czas włączenia silnika dla prania delikatnego: 3 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Cas wyłącz.
3s
Czas wyłączenia silnika dla prania.
Czas wyłączenia silnika dla prania delikatnego: 12 s.
1 - 99 s
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Czas
10.0 min
0 - 99,5 min
Czas sekwencji przepłukania.
(W razie nastawienia czasu na 0 minut, sekwencja przepłukania
zostanie przeskoczona)
(zaprogramowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
Sygnał
Nie
W razie zaprogramowania sygnału jest na końcu cyklu
Nie / Tak
prania nastawiona pauza. To umożliwia uzupełnienie
środku piorącego przez obsługę dla następnego
kroku. Dla zwrócenia uwagi obsługi na przerwę jest
aktywizowany brzęczyk.
56
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMOWANIE

SEKWENCJA NATRYSK
Pranie wstępne | Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Ostatnie płukanie | Moczenie | Przepłukanie | Natrysk | Bez prania
 Podczas dystrybucji i odwirowania z niskimi obrotami jest rozpryskiwana woda lub płyn.
 Podczas tej sekwencji nie można zaprogramować standardowe zawory wody.
 Według zaprogramowanego dozowania będzie rozpryskiwany środek piorący w płynie.
Pozycja Menu
Standard
Info
Limity
Obroty
-
Proponowane obroty w zależności od typu maszyny.
patrz tab. §3.5
Zawór wylotowy
1
Do dyspozycji tylko u pralek z normalnie otwartym i
normalnie zamkniętym zaworem wylotowym.
1-2
Wybór czasu dla wsypów a doprowadzenia
0 - 99 s
Menu dozowanie …
Wsyp A, B, C, D, E
0s
Dawka 1, …, 8
0s
eksternistycznego środka piorącego w płynie.
Sekwencja natrysku korzysta tylko z 1 doprowadzenia.
W razie zaprogramowania większej lizby niż 1, pojawi
się komunikat blędu. Czas dla doprowadzeń powoli
ściągać do zera, dopóki nie zostanie 1 niezerowy czas.
(Wsypy A, B, C, D, E są dostępne tylko u maszyn z
przednim wsypem)
(Doprowadzenie środków piorących powinien być pozwolony w
menu konfiguracji)
Sygnał
Nie
W razie zaprogramowania sygnału jest na końcu cyklu
Nie / Tak
prania nastawiona pauza. To umożliwia uzupełnienie
środku piorącego przez obsługę dla następnego kroku.
Dla zwrócenia uwagi obsługi na przerwę jest
aktywizowany brzęczyk.

SEKWENCJA BEZ PRANIA
Pranie wstępne | Pranie | Ochładzanie | Płukanie | Ostatnie płukanie | Moczenie | Przepłukanie | Natrysk | Bez prania
 W zaprogramowanym kroku należy pominąć sekwencję pranie.
Przejść na 
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
57
5.6. KROK : NASTAWIENIE CYKLU WYLEWANIE
Ten oto ustęp jest szczegółowym opisem programowania wylewania i odwirowania.
Po zaprogramowaniu cyklu prania trzeba zaprogramować cykl wylewania/odwirowania.
!
UWAGA!
PRZED SEKWENCJĄ ODWIROWANIA NIE TRZEBA PROGRAMOWAĆ SEKWENCJĘ WYLEWANIA,
WODA JEST SPUSZCZANA AUTOMATYCZNIE PODCZAS SEKWENCJI ODWIROWANIA.

WYBÓR CYKLU WYLEWANIE/ODWIROWANIE
W zależności od typu pralki jest do dyspozycji więcej lub mniej funkcji.
Prog XX
Pranie
Wylewanie
Typ: Wylewanie
Krok YY
z
 W następnym kroku pojawi się jako pierwsza sekwencja
wylewania.
 Za pomocą przycisków STRZAŁKA NA LEWO lub
STRZAŁKA NA PRAWO wybrać w liście wymagany cykl
sekwencji wylewania.
 Wybór pokwitować naciśnięciem przycisku ENTER.
 Chcąc wybrać przednastawioną standardową wartość,
można nacisnąć przycisk STRZAŁKA W DÓŁ.

SEKWENCJA WYLEWANIE
Wylewanie | Odwirowanie | Bez wylewania | Statyczne wylewanie | Rewersyjne wylewanie
Pozycja Menu
Standard
Info
Limity
Zawór wylotowy
1
Do dyspozycji tylko u pralek z normalnie otwartym i
normalnie zamkniętym zaworem wylotowym.
1-2
Czas
0.5 min
Czas sekwencji wylewania.
0 - 9,5 min
(W razie nastawienia czasu na 0 minut, sekwencja wylewania
zostanie przeskoczona)
(zaprogramowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
Koniec
58
Powrót do: “Zmiana kroku”.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMOWANIE

SEKWENCJA ODWIROWANIE
Wylewanie | Odwirowanie | Bez wylewania | Statyczne wylewanie | Rewersyjne wylewanie
Pozycja Menu
Standard
Info
Limity
Zawór wylotowy
1
Do dyspozycji tylko u pralek z normalnie otwartym i
normalnie zamkniętym zaworem wylotowym.
1-2
Obroty
-
Proponowane obroty w zależności od typu maszyny.
patrz tab. §3.5
Czas
4.5 min
Czas sekwencji wylewania.
0 - 9,5 min
(W razie nastawienia czasu na 0 minut, sekwencja wylewania
zostanie przeskoczona)
(zaprogramowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
Koniec
Powrót do: “Zmiana kroku”.

SEKWENCJA BEZ WYLEWANIA
Wylewanie | Odwirowanie | Bez wylewania | Statyczne wylewanie | Rewersyjne wylewanie
 Cykl wylewanie/odwirowanie w zaprogramowanym kroku trzeba pominąć.
! Uwaga!!!
U niektórych specyficznych funkcji trzeba zaprogramować funkcję Bez wylewania.
Przykład:
Chcąc zaprogramować ochładzanie, między gorące pranie i ochłodzone pranie nie wolno zaprogramować
wylewanie ani odwirowanie.
Pozycja Menu
Standard
Koniec
Info
Limity
Powrót do: “Zmiana kroku”.

SEKWENCJA STATYCZNE WYLEWANIE
Wylewanie | Odwirowanie | Bez wylewania | Statyczne wylewanie | Rewersyjne wylewanie
Podczas wylewania zostaje bęben zatrzymany.
Pozycja Menu
Standard
Info
Limity
Zawór wylotowy
1
Do dyspozycji tylko u pralek z normalnie otwartym i
normalnie zamkniętym zaworem wylotowym.
1-2
Obroty
-
Proponowane obroty w zależności od typu maszyny.
patrz tab. §3.5
Czas
0.5 min
Czas sekwencji wylewania.
0 - 9,5 min
(W razie nastawienia czasu na 0 minut, sekwencja wylewania
zostanie przeskoczona)
(zaprogramowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
Koniec
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Powrót do: “Zmiana kroku”.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
59
Ostrzeżenie!!!
!
Nie polecamy zaprogramowanie sekwencji odwirowania bezpośrednio po sekwencji statycznego wylewania.
Podczas wylewania wody sekwencji statycznego wylewania bielizna jest rozłożona w całym bębnie. W razie
nieodpowiedniego rozłożenia bielizny podczas odwirowania zostaje aktywowana funkcja niezrównoważenie.

SEKWENCJA REWERSYJNE WYLEWANIE
Wylewanie | Odwirowanie | Bez wylewania | Statyczne wylewanie | Rewersyjne wylewanie
Bęben się obraca, podczas gdy woda jest wylewana.
Pozycja Menu
Standard
Info
Limity
Zawór wylotowy
1
Do dyspozycji tylko u pralek z normalnie otwartym i
normalnie zamkniętym zaworem wylotowym.
1-2
Obroty
-
Proponowane obroty w zależności od typu maszyny.
patrz tab. §3.5
Cas włącz.
12 s
Czas włączenia silnika.
1 - 99 s
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Czas wyłącz.
3s
1 - 99 s
Czas wyłączenia silnika.
(Proponowane wartości standardowe można nastawić w menu
inicjalizacji)
Czas
0.5 min
0 - 9,5 min
Czas sekwencji wylewania.
(W razie nastawienia czasu na 0 minut, sekwencja wylewania
zostanie przeskoczona)
(zaprogramowanie jest możliwe w krokach 0,5 min)
Koniec
60
Powrót do: “Zmiana kroku”.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMY PRANIA
6. MENU EKSPLOATACJI
6.1. URUCHOMIENIE
!
UWAGA!!!
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM PRALKI NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY PRALKA JEST
PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANA. PATRZ PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI.
SPRAWDZIĆ, CZY MENU KONFIGURACJI I INICJALIZACJI JEST ODPOWIEDNIO NASTAWIONE.
PATRZ ROZDZIAŁ 4.
! UWAGA!!!
CYKLY PRANIA MOŻNA URUCHOMIĆ TYLKO WTEDY, KIEDY ŁĄCZNIK KLUCZOWY ZNAJDUJE SIĘ
W REŻYMIE EKSPLOATACJI.
6.2. WŁĄCZENIE ZASILANIA

Po włączeniu zasilania wyświetlacz świeci.
 Jeżeli jest program przygotowany do uruchomienia, pojawi się WYBRAĆ PROGRAM_ _ .
6.3. WKŁADANIE BIELIZNY DO PRALKI

Otworzyć drzwi i włożyć bieliznę do bębna. Po napełnieniu zamknąć drzwi.
Maszyna FS120:
Drzwi można otworzyć przez naciśnięcie przycisku sterowania drzwiami.
6.4. NAPEŁNIENIE WSYPU ŚRODKIEM PIORĄCYM

Wsyp napełnić odpowiednią ilością środku piorącego.
Pralki z przednim wsypem:
 Napełnienie środka piorącego do wsypu A, B, C, D lub E jest u sekwencji
D E
A B C
101009
prania zależne od przedprogramowanych sygnałów doprowadzenia środków.
Pralki z górnym wsypem:
 Napełnienie środka piorącego do wsypu A, B lub C jest u sekwencji prania
zależne od przedprogramowanych doprowadzeń wody.
 Więcej informacji - patrz rozdział 3.4.
101008
6.5. URUCHOMIENIE PROGRAMU PRANIA
 Można wybrać do 99 programów. Pierwszych 15 programów, to programy standardowe,
opisane w rozdziałe 7.2.


Zadać numer programu.
Nacisnąć przycisk „START“.
 Jeżeli program z danym numerem nie istnieje, pojawi się NIEWAŻNE.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
61
Tylko MB maszyny.
 Po naciśnięciu przycisku „START“ pojawi się komunikat z wymaganiem kontroli
zamknięcia wewnętrznych drzwi.
Wewnętrzne drzwi zamknięte?

Jeżeli są wewnętrzne drzwi mechanicznie zamknięte, nacisnąć przycisk „START“.
W razie niepewności nacisnąć przycisk „STOP“ i wizualnie sprawdzić wewnętrzne drzwi.
6.6. PROGRAMOWANIE CZASU OPÓŻNIENIA


Zadać wymagany numer programu.
Nacisnąć przycisk punkt dziesiętny.
Pojawi się komunikat czasowego opóżnienia.
 Drzwiczki i wsyp powinny być zamknięte.

Włożyć wartość opóżnienia
Zwłoka uruchomienia maszyny _ _ : _ _
 Najpierw zadać godziny, następnie minuty.
 Minimalny czas opóżnienia jest 1 minuta [ 00:01]
 Maksymalny czas opóżnienia 99 godzin i 59 minut [99:59]

Naciśnięciem przycisku START odliczany jest czas opóżnienia.
 Drzwiczki są natychmiast zamknięte.
Po upłynięciu czasu opóżnienia jest automatycznie uruchomiony cykl prania.
 Sekwencję opóżnienia można przerwać naciśnięciem przycisku Stop.
Powrót programu na początek menu: Wybrać program_ _ .
6.7. RUCH GOSPODARNY

Wybierając RUCH GOSPODARNY naciśnięciem przycisku TAK na początku nowego cyklu
poziom wody zoszaje obniżony o 20% jednostek pod nastawioną wartość.

Nie chcąc wybrać RUCH GOSPODARNY, nacisnąć przycisk NIE.
 Reżym gospodarny należy stosować tylko dla mało zabrudzonej bielizny i/lub małej ilości
bielizny. W przeciwnym razie nie jest bielizna dostatecznie wyprana.
 W propozycji dla inicjalizacji można aktywizować lub zablokować pytanie o reżym
gospodarny przy uruchomieniu.
6.8. AKTYWNY PROGRAM
 Czas cyklu jest odliczany po minutach, z tego jest widoczne, ile czasu pozostaje do końca
cyklu.
 Dla każdego kroku sekwencji prania:
- najpierw pojawi się sekwencja prania
- następnie sekwencja wylewania/odwirowania
 Indykacja pokazuje przebieg cyklu prania.
62
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMY PRANIA
Numer
programu
12
Nazwa
cyklu prania
Jednostki
czas
BIELIDŁO
Krok 2
35
min
Odwirowanie
Krok cyklu
prania
Sekwencja
pranie/odwirowanie
Przebieg
Pozostały czas
cyklu prania
Stan
drzwi
6.9. PRZYŚPIESZENIE PROGRAMU



Czas sekwencji prania zwiększać naciśnięciem przycisku STRZAŁKA NA PRAWO
Czas sekwencji obniżać naciśnięciem przycisku STRZAŁKA NA LEWO.
Chcąc pominąć dany krok, nacisnąć przycisk START.
! OSTRZEŻENIE!!!
CHOCIAŻ FUNKCJA PRZYŚPIESZENIA W MENU INICJALIZACJI ZOSTAŁA WYŁĄCZONA, BĘDZIE
ONA DZIAŁAĆ, DOPÓKI JEST PRZEŁĄCZNIK KLUCZOWY WŁĄCZONY W REŻYMIE
PROGRAMOWANIA.
6.10. CZAS PRANIA
 Po uruchomieniu programu pojawi się pozostały czas cyklu.
 Czasami punkt u indykowanego czasu przestaje migać, to oznacza, że czas na
wyświetlaczu nie jest odliczany.
 Czas, kiedy punkt nie miga, jest czas dodatkowy.
 Całkowity czas prania = zaprogramowany czas (1) + czas dodatkowy (2+3+4+5).
1. Zaprogramowany czas
2. Dodatkowy czas dla odbioru wody.
3. Dodatkowy czas dla wylewania (o ile woda nie jest spuszczona w ciągu 30 s i
uruchomiony jest przedłużony czas dla wylewania).
4. Dodatkowy czas dla ogrzewania (w razie wyboru funkcji czekanie na
ogrzewanie).
5. Dodatkowy czas dla dobiegu na końcu sekwencji odwirowania.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
63
6.11. KONIEC PROGRAMU
 Czas na wyświetlaczu liczony jest do 0.
 Po ukończeniu cyklu programu pojawi się na wyświetlaczu KONIEC PROGRAMU.
 Po pojawieniu się na wyświetlaczu ROZLADUJ (wyciągnąć bieliznę) jest zamek drzwiczek
odblokowany i drzwiczki można otworzyć

Otworzyć drzwi i wyciągnąć bieliznę z pralki
 Komunikat ROZLADUJ znika i pralka jest przygotowana do uruchomienia następnego
programu.
Pojawi się WYBIERZ PROGRAM _ _.
 Tylko pralki MB
 W razie komunikatu Wyciągnąć świecą lampy OBRÓCIĆ BĘBEN i DRZWI ODEMKNIĘTE.
 Przyciski będą działać tylko wtedy, kiedy lampki tych oto przycisków na brudnej lub czystej
stronie świecą.
Sekwencja Wyciągnąć
 Za pomocą przycisku OBRÓCIĆ BĘBEN należy bęben nakierować do takiej pozycji, żeby
otworzyć drzwi bębna przed głównymi drzwiami pralki MB. Przerwaniem naciskania
przycisku zostaje bęben zatrzymany.
 Jeżeli masa bielizny w bębnie nie jest zrównoważona, może nastawienie prawidłowej
pozycji drzwiczek bębna wymagać więcej prób.
 Naciśnięciem przycisku DRZWICZKI ODBLOKOWANE zostają odblokowane główne
drzwiczki pralki MB.
 Otworzyć ręcznie drzwi.
 Bieliznę można wyciągnąć.
Sekwencja napełniania
Bieliznę trzeba wkładać z "brudnej" strony pralki.
 Jeżeli program nie został przerwany, drzwiczki są otwarte na "higienicznej" stronie.
 Zamknąć i zablokować drzwiczki.
 Indykacja przycisków OBRÓCIĆ BĘBEN i DRZWI ODBLOKOWANE na stronie
higienicznej zgaśnie i jest prześwietłona na stronie brudnej.
 Teraz trzeba nakierować drzwi bębna przed główne drzwi na brudnej stronie.
 Jeżeli jest pozycja drzwiczek bębna prawidłowa, odblokować i otworzyć drzwiczki.
 Napełnić pralkę bielizną.
 Po zamknięciu drzwiczek można rozpocząć nowy cykl prania.
OSTRZEŻENIE!!!
PROGRAMÁTOR GRAPHITRONIC DLA PRALEK MB UMOŻLIWIA WYCIĄGNIĘCIE BIELIZNY NA
HIGIENICZNEJ STRONIE, JEŻELI CYKL PRANIA NIE ZOSTAŁ PRZERWANY.
!
64
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMY PRANIA
! OSTRZEŻENIE!!!
W RAZIE SKORZYSTANIA Z HIGIENICZNYCH ODKAŻAJĄCYCH PROGRAMÓW PRANIA TRZEBA
WYŁĄCZYĆ „RĘCZNE STEROWANIE“ I „POZWOLIĆ PRZESUNIĘCIE“ W MENU INICJALIZACJI.
 Tylko pralki MB 90 – 140 – 180
 Bęben największych MB maszyn jest rozdzielony na dwie lub trzy części.
 Po wyciągnięciu / włożeniu bielizny w jednej części trzeba bęben trochę obrócić do
następnej pozycji.
 Zamknąć wewnętrzne drzwi.
 Zamknąć zewnętrzne drzwi i do blokowania nacisnąć przycisk zamka drzwi.
 Po zamknięciu drzwi zewnętrznych świeci indykacja OBRÓCIĆ BĘBEN i indykacja DRZWI
OTWARTE.
 Po naciśnięciu przycisku OBRÓCIĆ BĘBEN OBRACA się bęben automatycznie do
następnej części bębna.
 Po zatrzymaniu bębna i indykacji świetlnej DRZWI OTWARTE nacisnąć przycisk DRZWI
OTWARTE.
 Teraz można wyciągnąć / naładować następną część bębna.
 U małych MB maszyn po zamknięciu i blokowaniu zewnętrznych drzwi na „higienicznej
stronie” prełącza programator automatycznie sterowanie drzwi i bębna na „brudną stronę”.
 U pralek MB z najwyższą pojemnością z kilkoma częściami bębna trzeba nacisnąć
przycisk „PRZEŁĄCZYĆ STRONY“ dla przełączenia sterowania z higienicznej strony na
stronę brudną.
6.12. PROCES NALEWANIA WODY
 Podczas procesu nalewania wody jest na wyświetlaczu wyobrażony kran.
 Jeżeli jest dostępna funkcja regulowania temperatury, programator Graphitronic będzie
regulować temperaturę do osiągnięcia celowej temperatury. U programu prania przy
wysokich temperaturach trzeba po napełnieniu wodą włączyć dodatkowe ogrzewanie, żeby
osiągnąć zaprogramowanej temperatury gorącej wody.
 W standardowych tablicach programów prania odnależć wartości normalnego niskiego i
normalnego wysokiego poziomu wody.
 Te oto standardowe poziomy wody są wykorzystywane w następujących przypadkach:
- Normalny niski poziom wody – sekwencja prania wstępnego, prania i moczenia.
- Normalny wysoki poziom wody – sekwencja płukania i ostatniego plukania
 Poziom wody można zaprogramować między dwie graniczne wartości:
- Dolna granica poziomu wody jest nad grzejnikami i czujnikiem temperatury.
- Górna granica jest pod otworem przelewu.
6.13. OGRZEWANIE
 Podczas procesu ogrzewania wody jest na wyświetlaczu symbol ogrzewania.
 W raie wyboru – bez czekania na podgrzewanie:
- Podgrzewanie wody do upłynięcia doby nastawionej dla konkretnej sekwencji lub do
osiągnięcia nastawionej temperatury.
- Nawet w razie nieosiągnięcia zaprogramowanej temperatury i upłynięcia danej
sekwencji uruchamia program następną sekwencję.
 W razie wyboru – czekanie na podgrzewanie:
- Podgrzewanie wody do osiągnięcia nastawionej temperatury. Nastawiony czas
sekwencji prania odlicza się od momentu osiągnięcia wymaganej temperatury.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
65
! UWAGA!!!
JEŻELI PRALKI NIE SĄ WYPOSAŻONE W ELEKTRYCZNE LUB PAROWE OGRZEWANIE, NIE
NALEŻY W MENU INICJALIZACJI WYBIERAĆ FUNKCJĘ "CZEKANIE NA OGRZEWANIE“.
6.14. OCHŁADZANIE
 AUTOMATYCZNE OCHŁADZANIE: Ta oto funkcja zapobiega szybkiej zmianie
temperatury w pralce.
 U gorącego prania ponad 65C zostaje na końcu kroku dodana zimna woda.
 ZAPROGRAMOVANE OCHŁADZANIE:
 Ta oto funkcja jest polecana, żeby zapobiec krzepnięciu bielizny. Woda zostaje wylana i
powoli jest dodawana zimna woda. Ta oto temperatura wody we wannie powoli opada
w zależności od czasu zaprogramowanej temperatury sekwencji ochładzania.
6.15. PRZEPŁUKANIE
Tylko dla pralek z górnym wsypem.
 U sekwencji przepłukania nie jest w ciągu nalewania nastawiany poziom wody i woda
odpływa przez przelew.
 Woda z przelewu zniesie największy brud z bielizny.
6.16. NATRYSK
 Natrysk działa przy otwartym zaworze wylotowym i w zależności od zaprogramowanej
prędkości, kiedy bęben obraca się w celu rozłożenia bielizny lub obraca się z niskimi
obrotami.
6.17. NIEZRÓWNOWAŻENIE
 W razie nieodpowiedniego rozłożenia bielizny podczas odwirowania zostaje aktywowany
łącznik wibracyjny.
 Sekwencja odwirowania zostaje przerwana i zmienia się rozłożenie bielizny.
 Pralka próbuje do 10 razy zmienić rozłożenie bielizny.
6.18. PAUZA
 W razie zaprogramowania sygnalu pralka wyłącza na końcu sekwencji prania program i
pojawi się komunikat "KONTYNUOWAĆ?“
 Brzęczyk zawiadamia obsługę.
 Obsługa może dopełnić środek piorący.
 Po otwarciu drzwi jest brzęczyk wyłączony.
(Tylko dla pralek z przednim wsypem).
 Naciśnięciem przycisku START kontynuuje program prania następnym krokiem.
6.19. STOP
 Naciśnięciem przycisku STOP jest program przerwany.
 Pralka jest w stanie bezruchu.
 Następnie pojawi się komunikat „KONTYNUOWAĆ?“.
66
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMY PRANIA

STOP: program jest przerwany (wykonywane jest rozlużnienie bielizny i zaraz potem można
otworzyć drzwiczki).

START: program ponownie uruchamia ostatni aktywny krok i będzie kontynuował.
6.20. OTWARCIE WSYPU
TYLKO DLA PRALEK Z PRZEDNIM WSYPEM
 Po otwarciu wsypu zostaje program natychmiast przerwany.
 Pralka jest w stanie bezruchu.
 Następnie pojawi się komunikat „ZAMKNĄĆ WSYP“.
 Po zakmnięciu drzwiczek pojawi się komunikat „KONTYNUOWAĆ?“.

STOP: program jest przerwany (wykonywane jest rozlużnienie bielizny i dopiero potem można
otworzyć drzwiczki).

START: program ponownie uruchamia ostatni aktywny krok i będzie kontynuował.
 Chcąc podczas biegu programu dwukrotnie napełnić taki sam wsyp środka piorącego,
polecamy nastawienie w programie pauzy (sygnał).
6.21. WYCZEKIWANIE
 Czasem zdarza się, że dochodzi do przerwania zwykłego biegu pralki i należy czekać na
pozwolenie programatoru na kontynuację.
 Stan wyczekiwania indykowany jest na wyświetlaczu komunikatem CZEKAĆ i odliczaniem
czasu.
 Dotyczy to przerwania dopływu prądu i wznowienia zasilania podczas bieżącego cyklu prania.
 Ponieważ oprogramowanie nie zna prędkości obrotów silnika, włożona jest do pory
możliwego restartu zwłoka czasowa.
6.22. JAK POSTĘPOWAĆ U KOMUNIKATÓW BLĘDÓW
 Jeżeli programator ustali bląd, pojawi się komunikat blędu, informujący obsługę o problemie.
Awaria (Pr: XX Kr: YY)
Potrzebny remont
(Błąd ZZZ: Komunikat błędu)
XX
: numer programu
YY
: numer kroku
Błąd ZZZ
: numer blędu
Komunikat błędu : nazwa komunikatu blędu
 W górnej linii pojawi się numer programu i numer kroku przerwanego programu.
 Komunikat „ROZLADUJ“ informuje o pozwoleniu otworzyć drzwiczki.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
67
 Warunki bezpieczeństwa
 Jeżeli jest w bębnie woda lub temperatura jest za wysoka, nie można otworzyć drzwiczki.
 Wraz z poziomem i temperaturą pojawi się komunikat „WODA W BĘBNIE“ lub „ZA
WYSOKA“.
! OSTRZEŻENIE!!!
JEŻELI ZAWÓR WYLOTOWY NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO I NA KOŃCU CYKLU PRANIA JEST W
BĘBNIE WODA, OBSŁUGA POWINNA PRZEDSIĘBRAĆ NIEZBĘDNE KROKI.
NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ RZECZYWISTA TEMPERATURA I POZIOM WODY.
KONTYNUOWAĆ PO SPUSZCZENIU I OCHŁODZENIU WODY. GORĄCA WODA MOŹE
SPOWODOWAĆ POWAŻNE OPARZENIA.
 W razie problemu z zamkem drzwi zostaje program natychmiast ukończony.
 Z powodu bezpieczeństwa zostają drzwiczki zamknięte.
! UWAGA!!!
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU USUWANIA WAD W ROZDZIAŁE
8 - USUNIĘCIE WAD.
6.23. JAK POSTĘPOWAĆ PRZY PRZERWANIU ZASILANIA
 W razie przerwania zasilania i bezruchu pralki, bez uruchomienia programu, zostaje pralka w
stanie bezruchu.
 W razie przerwania zasilania podczas prania lub odwirowania pojawi się po wznowieniu
dopływu komunikat „KONTYNUOWAĆ?“.

STOP: program jest przerwany. (Wykonana jest sekwencja rozlużnienia bielizny i dopiero potem
można otworzyć drzwiczki).

START: program uruchamia ostatní aktywny krok i będzie kontynuował.
6.24. PRZYCISKI FUNKCJI SPECJALNYCH
Przyciski funkcji specjalnych Info i Servis informują obsługę o programach prania i stanie pralki.
Pozostałe przyciski funkcji specjalnych można stosować bezpośrednio.
6.24.1. INFO

Chcąc pokazać informacje o programach, nacisnąć przycisk INFO.
 Jeżeli nie jest uruchomiony żadny program, pojawi się przegląd wszystkich dostępnych
programów.
 Jeżeli jest program uruchomiony, pojawi się szczegółowy przegląd kroków programu.
 U każdego kroku są pokazane wszystkie pozycje kroku.
 Ponownym naciśnięciem przycisku INFO można opuścić menu Info.
68
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMY PRANIA
6.24.2. STAN SERWISOWY

Chcąc sprawdzić aktualną temperaturę i poziom wody, nacisnąć przycisk STAN SERWISOWY.
 W menu stanu serwisowego można skontrolować:
- temperaturę i poziom wody
- licznik cyklów, (niezbędna konserwacja)
- aktualne stany pralki w bieżącym cyklu prania
 Po przełączeniu przełącznika kluczowego do reżymu programowania stan serwisowy po 1
minucie nie znika.
 Naciśnięciem przycisku STRZAŁKA W DÓŁ można przeglądać wszystkie pozycje menu.
 Ponownym naciśnięciem przycisku STAN SERWISOWY można opuścić menu Stan
serwisowy.
6.24.3. ZAWORY WLOTOWE 1, 2, 3 (4, 5, 6

Chcąc w bieżącym procesie otworzyć zawór wlotowy dla doprowadzenia wody, trzeba nacisnąć
przyci ZAWÓR 1, 2, 3 (4 , 5, 6).
 Ta oto funkcja działa tylko w danej bieżącej sekwencji prania.
 Podczas przyciskania przycisku otwiera się odpowiedni zawór wlotowy.
! OSTRZEŻENIE!!!
WSZYSTKIE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA CIĄGŁE DZIAŁAJĄ, MOŻE DOJŚĆ DO TEGO, ŻE
AKTYWIZACJA ZAWORÓW WLOTOWYCH NIE BĘDZIE MOŻLIWA.
6.24.4. WYLEWANIE

Chcąc w bieżącym procesie otworzyć zawór wylotowy, trzeba nacisnąć przycisk WYLEWANIE.
 Ta oto funkcja działa tylko w danej bieżącej sekwencji prania.
 Podczas przyciskania przycisku otwiera się odpowiedni zawór wlotowy.
6.24.5. OGRZEWANIE

Chcąc w bieżącym procesie uruchomić ogrzewanie, trzeba nacisnąć przycisk OGRZEWANIE.
 Ta oto funkcja działa tylko w danej bieżącej sekwencji prania.
 Podczas przyciskania przycisku otwiera się odpowiedni zawór wlotowy.
! OSTRZEŻENIE!!!
WSZYSTKIE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA CIĄGŁE DZIAŁAJĄ, ZATEM MOŻE DOJŚĆ DO TEGO, ŻE
AKTYWOWANIE PODGRZEWANIA NIE BĘDZIE MOŻLIWE.
6.24.6. NASTAWIENIE PRĘDKOŚCI OBROTÓW

Chcąc w bieżącym procesie zmienić obroty bębna, nacisnąć przycisk NASTAWIENIE PRĘDKOŚCI.
 Prędkość obracania bębna można zmienić przez zadanie nowej wartości.
 Granice prędkości obracania bębna są związane z typem pralki.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
69
! OSTRZEŻENIE!!!
WSZYSTKIE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA CIĄGŁE DZIAŁAJĄ, ZATEM MOŻE DOJŚĆ DO TEGO, ŻE
ZMIANA PRĘDKOŚCI OBROTÓW BĘBNA NIE BĘDZIE MOŻLIWE.
6.25. RECYKLACJA WODY
 Jeżeli jest pralka podłączona do układu recyklacji wody, można do programatora przyłączyć
sygnał ze zbiornika recyklacji wody.
 Jeżeli jest zbiornik pusty, na wyświetlaczu programatora pojawi się komunikat diagnostyczny
„Err 40 no fill recycle“.
 U pralek z przednim wsypem zostaje automatycznie zamknięty zawór wlotowy wody
recyklowanej o otwiera się zawór wlotowy ze zimną wodą.
6.26. DOZOWNIKI ŚRODKA PIRĄCEGO W PŁYNIE
 Jeżeli jest pralka podłączona do zewnętrznych dozowników środków piorących w płynie,
można przyłączyć sygnał z dozownika środka piorącego do programatorac.
 Jeżeli jest zasobnik prawie pusty, na wyświetlaczu programatora pojawi się komunikat
diagnostyczny „Err 39 out of soap“.
 Obsługa nie musi kontrolować dozowniki, żeby zapobiec praniu bez środka piorącego w
płynie.
6.27. UKŁAD AUTOMATYCZNEGO WAŻENIA BIELIZNY
 Maszyny MB i F23/4 do FS1200 mogą być wyposażone w układ automatycznego ważenia
bielizny.
Jeżeli są drzwi otwarte, na wyświetlaczu indykowana jest waga.
 Naciśnięciem przycisku “0” (TARE) obsługa nastawia wagę na “0” kg.
 Naciśnięciem przycisku “0” pojawi się na wyświetlaczu komunikat “Waga referencyjna
nastawiona na 0”.
 Podczas wkładania bielizny do maszyny może obsługa obserwować na wyświetlaczu wagę
włożonej bielizny.
 Jeżeli waga bielizny przekracza pojemność pralnicy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat
programatora ”Przeciążenie”.
 W dolnej części wyświetlacza jest wskażnik przebiegu indykujący ilość włożonej bielizny.
 Po zamknięciu drzwi komunikat dotyczący wagi bielizny zmienia się na komunikat wybór
programu.
TARE:
Nacisnąć 0
60
Zamknąć
drzwi
kg
66 %
 U maszyny z układem ważenia będzie zużycie wody z powodu dokładnego zużycia
programowalne w litrach.
70
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMY PRANIA
 Następną cechą jest automatyczne nastawienie zużycia wody (i dopływu środka piorącego
w płynie) w zależności od wagi bielizny.
6.28. UKŁAD RĘCZNEGO PODANIA WAGI BIELIZNY
DOTYCZY PRALNIC NIEWYPOSAŻONYCH W UKŁAD AUTOMATYCZNEGO WAŻENIA
 Znając wagę bielizny (np. po zważeniu bielizny przed praniem poza pralnicą),
możliwa jest aktywacja układu ręcznego podania wagi bielizny (Menu Rozszerzenie /
Ważenie).
 Gdy drzwi pralnicy są otwarte, na wyświetlaczu jest wartość wagi „0 kg“.
Podać wagę bielizny. Po zamknięciu drzwi przejście do kroku wybór programu prania.
 W zależności od podanej wagi bielizny można aktywować automatyczne nastawienie zużycia
wody i dozowania środka piorącego w płynie.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
71
7. PROGRAMY PRZEDPROGRAMOWANE
Programator Graphitronic zawiera 15 przedprogramowanych standardowych programów prania.
(Standardowe programy: 1 - 15.
Jednofunkcyjne programy: 16 - 52)
! OSTRZEŻENIE!!!
PRZEDPROGRAMOWANE PROCESY SĄ TYLKO DLA INFORMACJI. PRZY TWORZENIU WŁASNYCH
PROGRAMÓW PRANIA NALEŻY KONTAKTOWAĆ DOSTAWCĘ ŚRODKU PIORĄCEGO.
7.1. LEGENDA
 CZASY DOPROWADZENIA
Czas doprowadzenia środku piorącego w płynie dla wsypów A, B, C, D i E jest standardowo 30 sekund i
można go zmienić w menu programowania.
 WLOTY DO DOPROWADZENIA WODY (ZAWORY)
 Pralki z górnym wsypem
- Zawór 1: zimna twarda woda
Wsyp „C“
Ostatnie płukanie
- Zawór 2: zimna miękka woda
Wsyp „A“
Pranie wstępne
- Zawór 3: gorąca miękka woda
Bezpośredni zawór wlotowy (płyn)
- Zawór 4: gorąca miękka woda
Wsyp „B“
Pranie zasadnicze
- Zawór 5: zimna miękka woda
Wsyp „B“
Pranie zasadnicze
- Zawór 6: zimna miękka woda
Wlot bezpośredni
(*) Jeżeli nie używa się zimnej twardej wody, zawór wlotowy 1 będzie zastosowany dla zimnej miękkiej
wody.
 Pralki z wsypem przednim
- Zawór 1: na twarda woda
(Jeżeli twarda woda nie jest do dyspozycji, zawór wlotowy 1 nie jest
wykorzystywany)
- Zawór 2: zimna miękka woda
- Zawór 3: gorąca miękka woda
 POZIOM WODY
- NL: zwykły niski poziom
- HL: zwykły wysoki poziom
 PRANIE
 zwykły proces prania
- A = 12“ 12 s pranie
- R = 3“
3 s bezruch
 delikatny proces prania
- A = 3“
3 s pranie
- R = 12“ 12 s bezruch
 OB/MIN (OBROTY / MINUTA)
72
-W :
-D :
typ RS/FS/MB =
typ RS/FS/MB =
szybkość prania ( 32 - 50 ob/min)
obroty podczas rozkładania bielizny (nie można zmieniać)
( 100 ob/min)
-L
:
typ RS/FS/MB =
odwirowanie przy niskich obrotach, standard ( 500 ob/min)
-H
:
typ FS/MB =
odwirowanie przy wysokich obrotach ( 625 - 1000 ob/min)
(w zależności od pojemności maszyny)
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMY PRANIA
7.2. PROGRAMY PRANIA
 PROGRAM PRANIA 1: GORĄCE PRANIE - 90°C
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Krok 2
Górny wsyp
Przedni
wsyp
Pranie wst. /
Pranie
2- 3
2-3
Odwirowanie
-
Główne pranie
Wylewanie
Krok 3
Płukanie 1
Odwirowanie
Krok 4
Płukanie 2
Odwirowanie
Krok 5
Płukanie 3
5-4-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
30°C
NL
5 min
-
-
1 min
90°C
NL
10 min
-
-
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NL
3 min
30 s
ob/min
W (normalne)
L
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
A
A=30”
-
-
B
B=30”
D
-
W (normalne)
L
W (normalne)
L
W (normalne)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie
/ Odwirowanie
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
W (5s / 5s)
 PROGRAM PRANIA 2: CIEPLE PRANIE - 60°C
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Krok 2
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
Pranie wst. /
Pranie
2- 3
2-3
Odwirowanie
-
Główne pranie
Wylewanie
Krok 3
Płukanie 1
Odwirowanie
Krok 4
Płukanie 2
Odwirowanie
Krok 5
Płukanie 3
5-4-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
30°C
NL
5 min
-
-
1 min
60°C
NL
10 min
-
-
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NL
3 min
30 s
ob/min
W (normalne)
L
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
A
A=30”
-
-
B
B=30”
D
W (normalne)
L
W (normalne)
L
W (normalne)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
X
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
W (5s / 5s)
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
73
 PROGRAM PRANIA 3: BIELIZNA KOLOROWA - 40°C
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Pranie wst. / Pranie
Górny wsyp
Przedni
wsyp
2- 3
2-3
Odwirowanie
Krok 2
Główne pranie
5-4-3
Wylewanie
Krok 3
Płukanie 1
2-5-6
Odwirowanie
Krok 4
Płukanie 2
Płukanie 3
2
2-5-6
Odwirowanie
Krok 5
2-3
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
30°C
NL
5 min
-
-
1 min
40°C
NL
10 min
-
-
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NL
3 min
ob/min
W (normalne)
L
W (normalne)
30 s
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
A
A=30”
-
-
B
B=30”
D
-
W (normalne)
L
W (normalne)
L
W (normalne)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
W (5s / 5s)
 PROGRAM PRANIA 4: BIELIZNA JASNA KOLOROWA - 30°C
BEZ PRANIA WSTĘPNEGO
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Główne pranie
Wylewanie
Krok 2
Płukanie 1
Wylewanie
Krok 3
Płukanie 2
Wylewanie
Krok 4
74
Płukanie 3
Górny wsyp
Przedni
wsyp
5-6-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
30°C
NL
8 min
-
-
30 sec
-
NH
2 min
-
-
30 sec
-
NH
2 min
-
-
30 sec
-
NL
3 min
ob/min
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
B
B=30”
D
W (normalne)
D
W (normalne)
D
W (normalne)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
4 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 sec
-
-
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
W (5s / 5s)
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMY PRANIA
 PROGRAM PRANIA 5: WEŁNA - 15°C
BEZ PRANIA WSTĘPNEGO
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Główne pranie
Wylewanie
Krok 2
Płukanie 1
Wylewanie
Krok 3
Płukanie 2
Wylewanie
Krok 4
Płukanie 3
Górny wsyp
Przedni
wsyp
5-6
2
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
15°C
NH
6 min
-
-
30 s
-
NH
2 min
-
-
30 sec
-
NH
2 min
-
-
-
NH
30 s
3 min
ob/min
W (delikatna)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
B
B=30”
D
-
W (delikatna)
D
W (delikatna)
D
W (delikatna)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
2,5 min
L
-
-
Zwolnienie
-
-
-
X
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
W (delikatna)
 PROGRAM PRANIA 6: ECO GORĄCE PRANIE - 90°C
BEZ PRANIA WSTĘPNEGO
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Główne pranie
Wylewanie
Krok 2
Płukanie 1
Odwirowanie
Krok 3
Płukanie 2
Odwirowanie
Krok 4
Płukanie 3
Górny wsyp
Przedni
wsyp
5-4-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
90°C
EL
-
-
30 s
-
EH
4 min
-
-
1 min
-
NL
4 min
-
-
1 min
-
EH
6 min
25 min
ob/min
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
B
B=30”
D
W (normalne)
L
W (normalne)
L
W (normalne)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
X
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
W (5s / 5s)
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
75
 PROGRAM PRANIA 7: ECO CIEPŁE PRANIE - 60°C
BEZ PRANIA WSTĘPNEGO
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Główne pranie
Górny wsyp
Przedni
wsyp
5-4-3
2-3
Wylewanie
Krok 2
Płukanie 1
2-5-6
Odwirowanie
Krok 3
Płukanie 2
2-5-6
Odwirowanie
Krok 4
Płukanie 3
2
2
1(+6)
1 (2)
60°C
Poziom
EL
Czas
20 min
-
-
-
EH
4 min
-
-
1 min
-
NL
4 min
-
-
1 min
-
EH
6 min
-
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
Zwolnienie
-
-
Rozlużnienie
-
-
30 s
ob/min
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
B
B=30”
D
-
W (normalne)
L
W (normalne)
L
W (normalne)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30”
5,5 min
H
-
-
-
x
-
-
-
-
30 s
-
-
W (5s / 5s)
 PROGRAM PRANIA 8: ECO KOLOROWA BIELIZNA - 40°C
BEZ PRANIA WSTĘPNEGO
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Główne pranie
Wylewanie
Krok 2
Płukanie 1
Odwirowanie
Krok 3
Płukanie 2
Odwirowanie
Krok 4
76
Płukanie 3
Górny wsyp
Przedni
wsyp
5-4-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
43°C
Poziom
EL
Czas
20 min
-
-
30 s
-
EH
4 min
-
-
1 min
-
NL
4 min
-
-
1 min
-
EH
6 min
ob/min
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
B
B=30”
D
W (normalne)
L
W (normalne)
L
W (normalne)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
W (5s / 5s)
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMY PRANIA
 PROGRAM PRANIA 9: ECO JASNA KOLOROWA BIELIZNA - 30°C
BEZ PRANIA WSTĘPNEGO
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Główne pranie
Wylewanie
Krok 2
Płukanie 1
Wylewanie
Krok 3
Płukanie 2
Wylewanie
Krok 4
Płukanie 3
Górny wsyp
Przedni
wsyp
5-6-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
34°C
EL
20 min
-
-
-
EH
4 min
-
-
1 min
-
NL
4 min
-
-
1 min
-
EH
6 min
30 s
ob/min
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
B
B=30”
D
-
W (normalne)
D
W (normalne)
D
W (normalne)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
4 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
W (5s / 5s)
 PROGRAM PRANIA 10: SUPER ECO GORĄCE PRANIE - 90°C
BEZ PRANIA WSTĘPNEGO
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Główne pranie
Wylewanie
Krok 2
Płukanie 1
Wylewanie
Krok 3
Płukanie 3
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
5-4-3
2-3
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
90°C
EL
10 min
-
-
1 min
-
EH
2 min
-
-
1 min
-
EH
3 min
ob/min
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
B
B=30”
L
W (normalne)
L
W (normalne)
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
W (5s/5s)
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
77
 PROGRAM PRANIA: 11 SUPER ECO CIEPŁE PRANIE- 60°C
BEZ PRANIA WSTĘPNEGO
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Główne pranie
Wylewanie
Krok 2
Płukanie 1
Wylewanie
Krok 3
Płukanie 3
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
5-4-3
2-3
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
60°C
EL
10 min
-
-
1 min
-
EH
2 min
-
-
1 min
-
EH
3 min
ob/min
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
B
B=30”
L
-
W (normalne)
L
W (normalne)
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
W (5s/5s)
 PROGRAM PRANIA 12: SUPER ECO KOLOROWA BIELIZNA - 40°C
BEZ PRANIA WSTĘPNEGO
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Główne pranie
Wylewanie
Krok 2
Płukanie 1
Wylewanie
Krok 3
78
Płukanie 3
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
5-4-3
2-3
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
10 min
ob/min
40°C
EL
W (normalne)
-
-
1 min
L
-
EH
2 min
W (normalne)
-
-
1 min
-
EH
3 min
L
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
B
B=30”
-
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
W (5s/5s)
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PROGRAMY PRANIA
 PROGRAM PRANIA 13: SUPER ECO JASNA KOLOROWA BIELIZNA - 30°C
BEZ PRANIA WSTĘPNEGO
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Główne pranie
Wylewanie
Krok 2
Płukanie 1
Wylewanie
Krok 3
Płukanie 3
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
5-6-3
2-3
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Poziom
Czas
30°C
EL
8 min
-
-
1 min
-
EH
2 min
-
-
1 min
-
EH
3 min
ob/min
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
B
B=30”
D
-
W (normalne)
D
W (normalne)
-
-
-
-
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
4 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
W (5s/5s)
 PROGRAM PRANIA 14: ODWIROWANIE - NISKIE OBROTY
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Odwirowanie
Górny wsyp
Przedni
wsyp
1(+6)
1 (2)
Poziom
-
NH
Czas
3 min
ob/min
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
5,5 min
L
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
W (normalne)
 PROGRAM PRANIA 15: ODWIROWANIE - WYSOKIE OBROTY
Doprowadzenie
Temp.
Sekwencja
Krok 1
Odwirowanie
Górny wsyp
Przedni
wsyp
1(+6)
1 (2)
Poziom
-
NH
Czas
3 min
ob/min
W (normalne)
Doprowadzenie środka
piorącego
Górny
wsyp
Przedni
wsyp
C
D=30”
Ostatnie płukanie /
Odwirowanie
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zwolnienie
-
-
-
x
-
-
-
Rozlużnienie
-
-
-
30 s
-
-
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
W (normalne)
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
79
8. USUNIĘCIE WAD
8.1. INDYKACJA KOMUNIKATÓW
Na początku, końcu i podczas cyklu prania może dojść do indykacji różnych komunikatów na
wyświetlaczu.
W niektórych specjalnych przypadkach jest obsługa ostrzegana także sygnałem akustycznym.
W razie błędu maszyna automatycznie przechodzi na reżym bezpieczeństwa.
Powód błędu można ustalić za pomocą programu diagnostycznego kontrolującego wszystkie funkcje
cyklu prania.
8.2. KOMUNIKATY BŁĘDÓW
W razie awarii programator wskazuje komunikat diagnostyczny błędu.
Miejsce zakłócenia można zidentyfikować według numeru programu i numeru kroku.
Komunikat zakłócenia zawiera numer i odpowiednią część tekstową, więc w podręczniku można
znależć odpowiedni temat.
Po pojawieniu się komunikatu WYCIĄGNĄĆ! można otworzyć drz.
Awaria (Pr: XX Kr: YY)
Potrzebny remont
(Błąd ZZZ: Komunikat błędu)
XX
: numer programu
YY
: numer kroku programu
Błąd ZZZ
: numer danego komunikatu błędu
Komunikat błędu : część tekstowa komunikatu błędu
80
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
8.3. JAK POSTĘPOWAĆ PRZY KOMUNIKATACH BŁĘDÓW
! UWAGA!!!
ZNALEŻĆ W PODRĘCZNIKU BLĄD, ODPOWIADAJĄCY DANEMU KOMUNIKATOWI BLĘDU.
PRZED INGERENCJĄ ZAŻĄDAĆ POMOCY DOŚWIADCZONEGO TECHNIKA. PRZED JAKĄKOLWIEK
INGERENCJĄ NALEŻY DOTRZYMYWAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.
 Komunikat blędu można odrzucić i usunąć:



naciśnięciem przycisku STOP lub ENTER (łącznik kluczowy w reżymie programowym)
wyłączeniem i włączeniem zasilania
otwarciem drzwiczek (bląd 4 i 41)
 Z powodu bezpieczeństwa drzwiczki pozostają zamknięte, jeżeli:
- w bębnie jest woda
- temperatura wody wynosi więcej jak 55°C
- bęben się obraca (dopóki bęben się nie zatrzyma, będzie respektowany interwał ochronny)
- powstał problem z układem zamka drzwi
 Na końcu cyklu wykonuje programator Graphitronic zawsze test bezpieczeństwa sekwencji.
 Jeżeli na końcu cyklu nie są spełnione warunki bezpieczeństwa, pojawi się komunikat ZA WYSOKA
lub WODA W BĘBNIE.
ZA WYSOKA
XX°C
WODA W BĘBNIE
XX°C Poziom YY
 Po rozwiązaniu problemu (poziom wody jest bezpieczny dla odwirowania lub temperatura wody jest
obniżona pod 55°C), komunikat blędu ZA WYSOKA lub WODA W BĘBNIE automatycznie z.
OSTRZEŻENIE!!!
JEŻELI ZAWÓR WYLOTOWY NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO I NA KOŃCU CYKLU PRANIA JEST W
BĘBNIE WODA, OBSŁUGA POWINNA PRZEDSIĘBRAĆ NIEZBĘDNE KROKI. NA WYŚWIETLACZU
POJAWI SIĘ RZECZYWISTA TEMPERATURA I POZIOM WODY. KONTYNUOWAĆ PO SPUSZCZENIU I
OCHŁODZENIU WODY. ZALECANA JEST ZWIĘKSZONA OSTROŻNOŚĆ, GORĄCA WODA MOŹE
SPOWODOWAĆ POWAŻNE OPARZENIA.
!
! OSTRZEŻENIE!!!
KOMUNIKAT BLĘDU "ZA GORĄCE" MOŹE POJAWIĆ SIĘ NA KOŃCU CYKLU RÓWNIEŻ WTEDY,
KIEDY BLĄD W OGÓLE NIE WYSTĄPIŁ, ZAKŁADAJĄC, ŻE CHODZI O PROGRAM Z GORĄCYM
PRANIEM I ŻE NA KOŃCU SEKWENCJI GORĄCEGO PRANIA NIE BYŁA NASTAWIONA SEKWENCJA
Z PRANIEM Z NISKĄ TEMPERATURĄ.
NA KOŃCU TEGO OTO CYKLU PRANIA ZOSTAJĘ TEMPERATURA W BĘBNIE WYSOKA , CHOCIAŻ
NIE MA TUTAJ WIĘCEJ WODY.
PROGRAMATOR GRAPHITRONIC OCENIA SYTUACJĘ I DECYDUJE, ŻE OTWARCIE DRZWI NIE JEST
BEZPIECZNE, PONIEWAŻ TEMPERATURA W BĘBNIE JEST ZA WYSOKA. JEŻELI NIE JEST
DOPEŁNIONA ZIMNA WODA, MOŻE OSIĄGNIĘCIE BEZPIECZNEGO POZIOMU TRWAĆ BARDZO
DŁUGO.
PO OBNIŻENIU TEMPERATURY W BĘBNIE KOMUNIKAT BŁĘDU ZNIKA I DRZWI SĄ
AUTOMATYCZNIE ODBLOKOWANE.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
81
WEDŁUG TYPU BŁĄDU URUCHAMIA PROGRAMATOR KONKRETNĄ PROCEDURĘ:
 KIEDY CHODZI O BEZPIECZEŃSTWO
 kompletne przerwanie + rozlużnienie:
program jest przerwany, wykonana jest sekwencja
rozlużnienia
 kompletne przerwanie + czas bezpieczeństwa:
program jest przerwany i odliczany jest czas
bezpieczeństwa
 bezruch:
program nie zostaje uruchomiony, dopóki nie są
spełnione warunki bezpieczeństwa
 KIEDY NIE CHODZI O BEZPIECZEŃSTWO
 kompletne przerwanie + pytanie o kontynuację: pojawi się pytanie KONTYNUOWAĆ?
 pominięcie + kontynuacja:
pominąc dany krok w cyklu program będzie
kontynuować następnym krokiem
 kontynuacja:
program kontynuuje
SYTUACJE SPECJALNE:
 Jeżeli w razie błędu E11: Błąd czasu nalewania i E14: Błąd czasu ogrzewania zostaje komunikat
błędu pokwitowany i usunięty, pojawi się Kontynuować?. Teraz można sekwencję ponownie
uruchomić (restart) lub przerwać.
Możliwy powód:
- wejścia dla doprowadzenia wody są zamknięte
- moc grzejników niedostateczna.
 Komunikat błędu E24: Błąd czujnika poziomu, E25: Błąd czujnika temperatury i E35:
Niewłaściwa wersja oprogramowania można usunąć tylko przez wyłączenie i włączenie zasilania.
 Komunikat błędu E31: Wkładanie param. przetwornika i E32: Sprawdzenie param. przetwornika
można usunąć przez wyłączenie zasilania. Błąd 31 i 32 indykują niewłaściwe nastawienie
parametrów przetwornika.
Nieodpowiednie nastawienia przetwornika mogą spowodować uszkodzenie pralki. Sytuację powinien
skontrolować technik, do tej pory pralki nie używać.
 Błąd E41: Czas serwisu pojawia się, dopóki nie jest wykonany reset licznika cyklów.
Reset licznika cyklów – patrz rozdział 8.5.
 Błąd E57: Drzwi zamknięte Kontynuować >> START pojawi się w momencie, gdy „łącznik zamka
drzwi“ pozostał podczas otwierania drzwi zewnętrznych MB70-90-110-140-180 spięty. Mimo to
z bębna można wyciągnąć bieliznę anulowaniem komunikatu błędu przez naciśnięcie przycisku
START.
PRZYCISK RESET:
 Po odrzuceniu komunikatu błędu i otwarciu drzwiczek pojawi się komunikat PRZEKREC KLUCZ.
 Ten oto komunikat ostrzega obsługę, że przełącznik kluczowy jest ciągłe w reżymie programowym.
 Przełączyć klucz do reżymu eksploatacji i następnie można uruchomić nowy program.
!! PRZEKREC KLUCZ !!
 Przełączyć klucz do reżymu eksploatacji.
82
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
8.4. PRZEGŁĄD
Nr
Komunikat błędu
Powód
Rozwiązanie
Pojawienie się
E1
Nie wylewa
Awaria przy wylewaniu.
Ochładzanie
Kompletne przerwanierozlużnienie
Sekwencja wylewania
Ochładzanie
E2
Nie w. koniec
Awaria przy wylewaniu.
Końcowa sekwencja.
Kompletne przerwanierozlużnienie
Sekwencja wylewania
E3
Awaria Wibr
Niezrównoważenie.
Przed odwirowaniem.
Kompletne przerwanierozlużnienie
Początek odwirowania
E4
Niezrównoważenie
Niezrównoważenie.
Odwirowanie z
normalnymi obrotami.
Pominąć + kontynuować
Po 10 drgnięciach
E5
Wibr. Odwir
Niezrównoważenie.
Kompletne przerwanieOdwirowanie z wysokimi rozlużnienie + czas
obrotami.
ochronny
E6
Drzwi wył
Awaria wyłącznika
drzwiczek
Kompletne przerwanierozlużnienie + czas
ochronny
Cały cykl
E7
Drzwi cewki
Awaria solenoidu
łącznika drzwiczek
Kompletne przerwanierozlużnienie + czas
ochronny
Cały cykl
E8
Drzwi Start
Awaria zablokowania
drzwiczek na początku
cyklu
Nie uruchamiać
Na początku
E9
Drzwi Koniec
Awaria zablokowania
drzwiczek na końcu
cyklu
Nie uruchamiać
Koniec cyklu
E10
Bim/Spręż
Bimetal
Kontynuować
2 min 30 s od początku cyklu
Kompletne przerwanie +
pytanie o kontynuację
Podczas nalewania
>500 lub 750 ob/min
E11
Nie nalewa
Awaria przy nalewaniu
E12
Przelew
Awaria w wyniku
Kompletne przerwanieprzepełnienia wodą o 10
rozlużnienie
cm
E13
Nie ogrzewa
Awaria ogrzewania
Kompletne przerwanierozlużnienie
Podczas ogrzewania
E14
Czas ogrzewania
Błąd czasu ogrzewania
Kompletne przerwanie +
pytanie o kontynuację
Podczas ogrzewania
E15
Gorące
Za wysoka temperatura
Kompletne przerwanierozlużnienie
Podczas ogrzewania
E21
Przelew
Awaria przy przelewie
Kompletne przerwanierozlużnienie
Krok podczas prania
E22
Błąd Przep
Awaria przy
przepłukaniu
Kompletne przerwanierozlużnienie
Krok podczas przepłukania
E24
Czujnik poz
Wadliwy czujnik
poziomu
Kompletne przerwanierozlużnienie
Cały cykl
E25
Czujnik Temp
Wadliwy czujnik
temperatury
Kompletne przerwanierozlużnienie
Cały cykl
Mitsub. Kod
Niustałony kod błędu
przetwórnika
frekwencyjnego
Kompletne przerwanierozlużnienie
Cały cykl
Błąd Kom.
Komunikacyjny błąd
przetwornika
Kompletne przerwanierozlużnienie + czas
ochronny
Cały cykl
THT Czas / E.OL
THT – czas minął /
E.OL
Kompletne przerwanierozlużnienie + czas
ochronny
Podczas sekwencji odwirowania
OV3 Czas / E.OP
OV3 - czas minął /
E.OP
Kompletne przerwanierozlużnienie + czas
ochronny
Podczas sekwencji odwirowania
Zad. Par.
Błąd przy inicjalizacjiprzetwornik
frekwencyjny
Nie uruchamiać
Przy inicjalizacji
Kontr.Par.
Błąd - kontrola
przetwórnika
Nie uruchamiać
Przy zadawaniu parametrów
E26
E27
E28
E29
E31
E32
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Podczas nalewania
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
83
Prew.Przec.
Aktywizowana
prewencja wyłączenia
silnika przy
Kontynuować
Podczas sekwencji odwirowania
Niewłaściwe
oprogr
Niewłaściwa wersja
oprogramowania
Nie uruchamiać
Nowa wersja oprogramowania
Nie wyl. Natr.
Awaria wylewania
podczas natrysku
Kompletne przerwanie +
rozlużnienie
Natryskiwanie
Nie. Recykl
Zbiornik z wodą dla
recyklacji jest pusty
Ostrzeżenie na końcu. Tylko
u pralek z przednim
Krok prania
wsypem
Bez Chem.
Doprowadzenia środków
piorących działają bez
Tylko dla informacji
środków
Nie nal. Rec.
Awaria nalewania w
razie pustego zbiornika
dla recyklowanej wody
Kompletne przerwanie +
pytanie o kontynuację
Tylko u pralek z przednim
zasobnikiem
Krok prania
Czas serwvis
Ostrzeżenie-serwis
niezbędny
Tylko dla informacji
Otwarcie drzwiczek + reset
Koniec cyklu
Connection
Brak podłączenia do
sieci
Tylko dla informacji
Transmisja danych w sieci
Voltage Par
Błędnie wybrany zakres
napięć
Wybrać właściwe dane
Menu konfiguracyjne
Model type
Zły typ modelu
przetwornicy
Wybrać właściwe dane
Menu konfiguracyjne
Bez signału
czujnika szybkości
Bez impulsów szybkości
podczas obracania
Kontynuacja + ostrzeżenie
bębna
Podczas sekwencji odwirowania
(tylko dla MB70-90-110-140-180)
Zamknięty
hamulec
Hamulec zostaje
zamknięty
Kompl.zatrzymanie + czas
ochronny
Podczas sekwencji odwirowania
(tylko dla MB70-90-110-140-180)
Zużycie hamulca
Bloki tarcia są zużyte
Kompl.zatrzymanie + czas
ochronny
Kiedykolwiek
(tylko MB70-90-110-140-180)
Otwarty hamulec
Hamulec zostaje otwarty Kontynuacja + ostrzeżenie
Podczas sekwencji odwirowania
(tylko dla MB70-90-110-140-180)
E49
Niezrównoważenie
łącznika podczas
prania
Mieszki powietrzne bez
sprężonego powietrza
Krok prania
(tylko MB70-90-110-140-180)
E50
Nieobecna druga
rampa
przyśpieszenia
Nieobecny druciany
mostek przetwórnika
Kontynuacja
(niewłaściwe parametry
przetwórnika)
Podczas sekwencji odwirowania
(tylko dla MB70-90-110-140-180)
E51
Nieobecna trzecia
rampa
przyśpieszenia
Nieobecny druciany
mostek przetwórnika
Kontynuacja
(niewłaściwe parametry
przetwórnika)
Podczas sekwencji odwirowania
(tylko dla MB70-90-110-140-180)
E52
E53
Błąd pamięci
Błąd pamięci EEPRROM Nie uruchamiać
Podczas uruchomienia pralki
Dane fabryczne
PCB-EEPROM dane
poza zakresem
Nie uruchamiać
Podczas uruchomienia pralki
Zamek
Przy otwieraniu drzwi
zewnętrznych zostaje
łącznik zamka spięty
Kompletne przerwanie +
czas ochronny
W sekwencji zamykania
(tylko MB70-90-110-140-180)
E58
Nie ma biegu
luźnego
Aktywacja przetwornika
przy spiętym hamulcu
Kompletne przerwanie +
czas ochronny
Podczas sekwencji odwirowania
(tylko MB70-90-110-140-180)
E59
Bieg luźny
Aktywacja przetwornika
przy spiętym hamulcu
Kompletne przerwanie +
czas ochronny
Podczas sekwencji odwirowania
(tylko MB70-90-110-140-180)
E60
AKO napęd
Nie ma sygnału z silnika Kompletne przerwanie +
przy praniu
czas ochronny
Sekwencja prania
E61
AKO napęd
Odwirowanie nie
zatrzymuje się
Kompletne przerwanie +
czas ochronny
Cały cykl
E62
AKO napęd
Rozruch odwirowania za Kompletne przerwanie +
czas ochronny
szybki
Cały cykl
E63E67
AKO napęd
Reset jednostki
Reset jednostki sterowniczej
Sekwencja prania
sterowniczej napędu dla
napędu
E60, E61, E62
E33
E35
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E57
84
Krok prania
Kompl.zatrzymanie + czas
ochronny
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
E68
NiemaSygOdwir
Nie jest detekowany
Kompletne przerwanie +
sygnał z silnika podczas
rozlużnienie
odwirowania
Sekwencja odwirowania
Niezrównoważenie
Wejście
niezrównoważenia nie
powinno być dla
maszyny R spięte
Nie uruchamiać
Na początku odwirowania
E70
RS7 Wybór
RS10 nastawione jako
RS7
Nie uruchamiać
Na początku cyklu
E71
RS10 Wybór
RS7 nastawione jako
RS10
Nie uruchamiać
Na początku cyklu
E72
KEBSTNiski
Na przetworniku KEB
nie ma złącza 16-20
Nie uruchamiać
Na początku cyklu
KEBSTWysoki
Do KEB przetwornika
nie są nagrane
parametry
Kompletne przerwanie +
czas ochronny
Cały cykl
CFI Blok
Na końcu cyklu
przetwornik nie został
wyłączony
Tylko dla informacji
Koniec cyklu
KEB Kod
Nie zdefiniowany błąd
przetwornika
Kompletne przerwanie +
rozlużnienie
Cały cykl
Zamek Spięty
W stanie bezruchu jest
zamek przy otwartych
drzwiach zamknięty
Nie uruchamiać
W stanie bezruchu
Zamek Start
Po naciśnięciu przycisku
Start jest zamek
Nie uruchamiać
zamknięty przy otwartych
drzwiach
Na początku cyklu
E80
Środek
piorącyTimeOut
Wadliwy sygnał
dozowania środków
piorących w płynie
Kompletne przerwanie +
rozlużnienie
Cały cykl
E81
Ogrzewanie
ponownie nie
nastąpi
Nalewanie
ponownie nie
nastąpi
Awaria ogrzewania
Kompletne przerwanie +
rozlużnienie
Krok prania
(tylko maszyny MB)
Awaria przy nalewaniu
Kompletne przerwanie +
pytanie o kontynuację
Krok prania
(tylko maszyny MB)
E69
E73
E74
E75
E78
E79
E82
E83
Błąd cyklu
Bezskuteczne
Informacja, że cykl prania
ukończenie cyklu prania trzeba powtórzyć
Niwłaściwe ukończenie cyklu
prania (tylko maszyny MB)
E84
Zapis danych do
PC nie działa
Communication failure
with PC
Tylko informacja
Koniec cyklu
(tylko maszyny MB)
E85
Rozładowana
bateria RTC
Zegar realnego czasu.
Baterii nie ma lub jest za Tylko informacja
słaba
Koniec cyklu
(tylko maszyny MB)
E86
Komunikacja RTC
nie działa
Zegar realnego czasu
nie jest dostępny
Koniec cyklu
(tylko maszyny MB)
E100
Ważenie Nie Kom. Błąd komunikacji układu
E101
Niska waga
Waga maszyny za niska Nie uruchamiać
Przed uruchomieniem
(tylko maszyny MB i FS23-55)
E102
Wysoka waga
Waga maszyny za
wysoka
Nie uruchamiać
Przed uruchomieniem
(tylko maszyny MB i FS23-55)
E103
Brak rozłożenia wagi dla
Ważenie
Niezrównoważenie 4 czujników ważenia
Wag na czujniku
Przeciążenie
Nie uruchamiać
Przed uruchomieniem
(pouze stroje MB i FS23-55)
Kompl.zatrzymanie+
rozlużnienie
Cały cykl
(tylko maszyny MB i FS23-55)
Nie uruchamiać
Przed uruchomieniem
(tylko maszyny MB70-180)
E104
E105
Tylko informacja
ważenia
ważenia przekroczyła
wartość maskymalną
Układ pneumat.
Układ ciśnienia
powietrza nie działa
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Kompl.zatrzymanie+
rozlużnienie
Przed uruchomieniem (MB16MB180)
Cały cykl (MB16-MB66)
(tylko maszyny MB i FS23-55)
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
85
E300E353
Mits Błąd
Specyficzne ostrzeżenie
Kompletne przerwanie +
dla przetwornika
czas ochronny
Mitsubishi
Cały cykl
E400E441
KEB Błąd
Specyficzne ostrzeżenie Kompletne przerwanie +
dla przetwornika KEB
czas ochronny
Cały cykl
E500E520
Pamięć Błąd
Błąd pamięci
E550
Wersja DAQ
Fałszywa wersja
pamięci DAQ
Tylko dla informacji
Instalacja nowego
oprogramowania
E551
Zapis DAQ
Błąd zapisu do pamięci
DAQ
Tylko dla informacji
Funkcja Traceability, cały cykl
E552
Pełna DAQ
Pamięć DAQ
Traceability jest “pełna”
Tylko dla informacji
Funkcja Traceability, cały cykl
E553
Zapis DAQ>PC
Pamięć DAQ
Traceability jest prawie
“pełna”
Tylko dla informacji
Funkcja Traceability, cały cykl
E600E628
Oprogram Błąd
Błąd oprogramowania
Kompletne przerwanie +
czas ochronny
Kiedykolwiek
86
Kompletne przerwanie +
czas ochronny
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
Kiedykolwiek
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
8.5. MENU SERWISOWE
W propozycji serwis jest do dyspozycji kilka następnych informacji:
 Numer wersji oprogramowania
 Przegłąd ostatnich 20 komunikatów błędów
 Statystyka 10 ogólnych komunikatów błędów
 Przełożenie kół pasowych
 Przegłąd stanów wejściowych
 Włączenie przetwórnika w celu serwisu
 Reset licznika cyklów i statystyki komunikatów błędów.
 JAK OSIĄGNĄĆ MENU SERWISU
Główne menu
Menu inicjalizacji …
Menu programowania …
Menu serwisowe …
Menu konfiguracji…
Menu Rozszerzenie …
Menu serwisu można osiągnąć tylko w stanie bezruchu pralki (pralka jest pod napięciem, program
jednak nie działa).






Pojawi się Wybór programu
Przełącznik kluczowy przełączyć do trybu programowania.
Teraz jest do dyspozycji główne menu.
Chcąc wybrać menu serwisowe, nacisnąć przycisk STRZAŁKA W DÓŁ.
Nacisnięciem przycisku ENTER pokwitować wybór.
Pojawi się wyświetlacz menu serwisowego.
Menu serwisowe
Wersja oprogramowania: 1.00
Prog. diagnost. ...
Błędy …
Pozycja menu
Wersja oprogramowania: 1.00
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Narzędzia …
Koniec
Info
Numer wersji oprogramowania.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
87

MENU KOMUNIKATÓW BŁĘDU
Pozycja menu
Info
Przegłąd komunikatów błędu …
1 Błąd: E XXX: YYYYYYYYYYYY
…
20 Błąd 20: E XXX: YYYYYYYYYYYY
- kontrola ostatnich 20 komunikatów błędu z listy
komunikatów błędu
Błąd nr. 1: ostatni komunikat błędu
…
Błąd nr. 20: 19. komunikat błędu od początku
E XXX: numer komunikatu błędu
YYYYYYYYYYYY: nazwa komunikatu błędu
(Jeżeli nie pojawi się komunikat, nie pojawił się żadny błąd .)
Usunięcie komunikatów błędu
- usunięcie listy komunikatów błędu.
Nie
Pokazanie statystyki błędów …
1 Bez wylewania
…
0x
Statystyka komunikatów błędu jest długookresową
kumulacją.
Ta oto informacja oznacza technikowi, w której części
będzie niezbędna ingerencja.
(Statystyki można usunąć przez “reset licznika cyklów” w menu
toolbox).
Lista statystyki:

 Bez wylewania
: E1 + E2 + E37
 Łącznik drzwi
: E6 + E7 + E8 + E9
 Bimetal / sprężyna
: E10
 Bez nalewania
: E11 + E40
 Bez ogrzewania
: E13 + E14
 Czujnik temperatury
: E25
 Czujnik poziomu
: E24
 Błąd kom. z przetwornikiem
: E27
 Błąd przetwornika
: E26 + E28 + E29 + E30
+ E60 + E61 + E62 + E72
+ E73 + E74 + E75
 Błąd zamka
: E78 + E79
NARZĘDZIA
Menu narzędzia jest przeznaczone dla pomocy podczas ingerencji technicznej.
88
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
Pozycja menu
Info
Pokazać stan wejścia ...
1 Wejście 1
…
16 Wejście 16
Stan wejść 1 .. 16.
Wł.
Dokładną funkcję wejść można ustalić w schemacie
elektrycznym programatora Graphitronic pralki.
- jeżeli jest stan wejścia Wył., sygnał wejściowy jest niski.
- jeżeli jest stan wejścia Wł., sygnał wejściowy jest wysoki.
Wył.
Zasilanie przetwornika
Off
Jeżeli jest niezbędny serwis, przez tą funkcję można
włączyć zasilanie przetwornika.
!
Ostrzeżenie!!!
PRZY INICJALIZACJI PARAMETRÓW PRZETWORNIKA NALEŻY
POSTĘPOWAĆ NADZWYCZAJNIE OSTROŻNIE. PRODUCENT
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWĄ
FUNKCJĘ PRALKI W RAZIE NASTAWIENIA PRZEZ
UŻYTKOWNIKA NIEODPOWIADAJĄCEGO WYJŚCIOWYM
PARAMETROM PRODUCENTA.
Stosunek przełożenia
RTC czas
X.XX
XX:YY:ZZ
Stosunek przełożenia kół pasowych umożliwia kontrolę,
czy koła pasowe silnika i bębna mają odpowiedni wymiar.
Pojawi się tylko w razie włączenia funkcji traceability w
Menu rozszerzenia.
Czas RTC (real time clock).
XX: godziny, YY: minuty, ZZ: sekundy
W razie wyobrażenia 165:165:165 obwód RTC nie jest
podłączony.
RTC data
AA:BB:CC
Nastawienie zegara …
Godzina
Minuty
Dzień
Miesiąc
Rok
Pojawi się tylko w razie włączenia funkcji traceability w
XX
YY
AA
BB
CC
Usunięcie licznika cyklów
Pojawi się tylko w razie włączenia funkcji traceability w
Menu rozszerzenia.
Data obwód RTC.
AA: dzień, BB: miesiąc, CC: rok
W razie wyobrażenia 165:165:165 obwód RTC nie jest
podłączony.
Menu rozszerzenia.
Nastawić właściwą datę i czas dla RTC (real time clock).
Nie
Jeżeli pralka osiągnie liczby cyklów nastawionej jako
“Interwal serwisowy”, wysyła system na końcu każdego
cyklu ostrzeżenie. To oto ostrzeżenie pojawia się do pory
ponownego nastawienia (reset) licznika cyklów.
Koniec
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Powrót do menu serwisowego.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
89
8.6. PROGRAM DIAGNOSTYCZNY
Celem programu diagnostycznego jest testowanie funkcji pralki.
 JAK OSIĄGNĄĆ MENU DIAGNOSTYCZNE
Menu diagnostyczne można osiągnąć tylko wtedy, kiedy pralka jest w stanie bezruchu (pralka jest pod
napięciem, program jednak nie jest uruchomiony).
1. Pojawi się Wybór programu.
Przełączyć przełącznik kluczowy na tryb programowania.
Do dyspozycji jest główne menu.
Chcąc wybrać menu serwisowe, nacisnąć przycisk STRZAŁKA W DÓŁ.
W menu serwisowym wybrać menu programu diagnostycznego.
Menu serwisowe
 Wybrać program diagnostyczny.
Prog.diagnostyczny …
Cykl diagnostyczny
Program
Koniec
90
Nie
 Chcąc uruchomić program diagnostyczny, nacisnąć przycisk
START.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
 TESTOWA SEKWENCJA





Test wyświetlacza i zamka drzwi
Test czujnika
Test silnika
Test nalewania wody, ogrzewania i wylewa
Zasadniczy diagnostyczny program prania
 Diagnostyczna sekwencja testów dla pralek z górnym wsypem.
 Test (R): dla nieodresorowanych pralek
 Test (F): dla odresorowanych pralek.
Test (R) Test (F) Informacja
1
1
***
***
Czarny
wyświetlacz,następnie
wyświetlaczu z tekstem
-
3
3
Bieg wsteczny silnika
4
5
4
5
Zatrzymanie silnika
Bieg silnika do przodu
6
6
7
7
8
20
9
20
Rozlużnienie bielizny distribucja
Odwirowanie z niskimi
obrotami silnika
Odwirowanie z wysokimi
obrotami silnika
Zatrzymanie silnika
Wejście I1
21
22
21
22
Wylewanie 1
Wejście I2
23
24
23
24
Wylewanie 1 (2) *
Wejście I3
25
26
25
26
Zawór wylotowy 1
Wejście I4
27
28
27
28
Zawór wylotowy 1
Wejście I5
29
30
29
30
Zawór wylotowy 1
Wejście I6
31
50
31
50
Zawór wylotowy 1
Rozlużnienie
Wyciągnąć bieliznę
8
Wyjaśnienie
 Test zablokowania drzwiczek (drzwiczki są 5 razy
zablokowane i odblokowane)
 Test wyświetlacza
 Test czujnika (testowane są wszystkie czujniki w
pralce)
 Obroty prania, odwirowanie z wysokimi obrotami w
przeciwnym kierunku
 Zatrzymanie silnika
 Obroty prania, odwirowanie z wysokimi obrotami w
jednakowym kierunku
 Obroty rozłożenia bielizny, odwirowanie z wysokimi
obrotami w jednakowym kierunku
 Odwirowanie z niskimi obrotami, odwirowanie z
wysokimi obrotami w jednakowym kierunku
 Odwirowanie z wysokimi obrotami (bęben obraca się
w kierunku od wsypu)
 Lużny dobieg lub kierowane zwolnienie
 Do pralki jest doprowadzana woda przez zawór
wlotowy 1
 Wylewanie wody przez zawór wylotowy 1
 Do maszyny doprowadzana jest woda przez zawór
wlotowy 2, dopóki poziom nie jest bezpieczny dla
ogrzewania
 Aktywacja ogrzewania (tylko w razie Czekać na
ogrzewanie = włączone)
 Wylewanie wody przez zawór wylotowy 1
 Do pralki jest doprowadzana woda przez zawór
wlotowy 3
 Wylewanie wody przez zawór wylotowy 1
 Do pralki jest doprowadzana woda przez zawór
wlotowy 4
 Wylewanie wody przez zawór wylotowy 1
 Do pralki jest doprowadzana woda przez zawór
wlotowy 5
 Wylewanie wody przez zawór wylotowy 1
 Do pralki jest doprowadzana woda przez zawór
wlotowy 6
 Wylewanie wody przez zawór wylotowy 1
 Sekwencja rozlużnienia bielizny
 Koniec cyklu diagnostycznego
Notatka: * Drugi zawór wylotowy zostanie otwarty w razie wyboru drugiego zaworu wylotowego w menu
konfiguracji.
** Na wyświetlaczu nie jest podczas testu szujników indykowany numer 2, ponieważ ten oto test
trwa tylko ułamek sekundy.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
91
 Diagnostyczna sekwencja testów dla pralek z przednim wsypem.
 Test (2): dla pralek z dwuma głównymi doprowadzeniami wody
 Test (3): dla pralek z trzema głównymi doprowadzeniami wody.
Test
(2)
Test
(3)
1
1
***
***
3
3
Bieg wsteczny silnika
4
5
4
5
Zatrzymanie silnika
Bieg silnika do przodu
6
6
Rozlużnienie bielizny - distribucja
7
7
8
8
9
9
20
Odwirowanie z niskimi obrotami
silnika
Odwirowanie z wysokimi
obrotami silnika
Zatrzymanie silnika
Wejście I1
21
22
Wylewanie 1
Wejście I2
20
Informacja
Wyjaśnienie
Czarny wyświetlacz,następnie
wyświetlacz z tekstem
-
Ogrzewanie
21
22
23
24
Wylewanie 1 (2) *
Wejście I3
24
26
28
30
32
50
26
28
30
32
34
50
Wsyp A
Wsyp B
Wsyp C
Wsyp D
Wsyp E
Rozlużnienie
Wyciągnąć bieliznę
 Test zablokowania drzwiczek (drzwiczki są 5 razy
zablokowane i odblokowane)
 Test wyświetlacza
 Test czujnika (testowane są wszystkie czujniki w
pralce)
 Obroty prania, odwirowanie z wysokimi obrotami
w przeciwnym kierunku
 Zatrzymanie silnika
 Obroty prania, odwirowanie z wysokimi obrotami w
jednakowym kierunku
 Obroty rozłożenia bielizny, odwirowanie z
wysokimi obrotami w jednakowym kierunku
 Odwirowanie z niskimi obrotami, odwirowanie z
wysokimi obrotami w jednakowym kierunku
 Odwirowanie z wysokimi obrotami (bęben obraca
się w kierunku od wsypu)
 Lużny dobieg lub kierowane zwolnienie
 Do pralki jest doprowadzana woda przez zawór
wlotowy 1
 Wylewanie wody przez zawór wylotowy 1
 Do maszyny doprowadzana jest woda przez
zawór wlotowy 2, dopóki poziom nie jest bezpieczny
dla ogrzewania
 Aktywacja ogrzewania (tylko w razie Czekać na
ogrzewanie = włączone)
 Wylewanie wody przez zawór wylotowy 1
 Do pralki jest doprowadzana woda przez zawór
wlotowy 3
 aktywacja wsypu A na 30 sekund
 aktywacja wsypu B na 30 sekund
 aktywacja wsypu C na 30 sekund
 aktywacja wsypu D na 30 sekund
 aktywacja wsypu E na 30 sekund
 Sekwencja rozlużnienia bielizny
 Koniec cyklu diagnostycznego
Notatka: * Drugi zawór wylotowy zostanie otwarty w razie wyboru drugiego zaworu wylotowego w menu
konfiguracji.
** U pralek X/XS i MB jest test blokowania wykonany tylko 1x (u pralek X/XF22 wykonywane 5x).
*** Na wyświetlaczu nie jest podczas testu szujników indykowany numer 2, ponieważ ten oto test
trwa tylko ułamek sekundy.
Ostrzeżenie!
Jeżeli pojawi się w ciągu sekwencji testu silnika ++ ++, można podczas sekwencji testów przejść do
następnej operacji (nacisnąć START).
92
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
 Zasadniczy Diagnostyczny Program Prania
Sekwencja
Górny
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Przedni
Doprowadzenie
Wejście
Górny
Górny
Przedni
Górny
Temp.
Poziom
Proces prania
Czas
ob/min
Pranie
Pranie
B
-
3-4-5
2-3
40°C
NL
A=12“ R=3“
6 min
W
Wylewanie
Wylewanie
-
-
-
-
-
-
-
30 s
D
Płukanie 1
Płukanie 1
-
-
2-5-6
2
-
NH
A=12“ R=3“
1,5 min
W
Odwirowanie Odwirowanie
-
-
-
-
-
-
-
1 min
L
Ostatnie
płukanie
C
-
1(+6)
1(2)
-
NL
A=12“ R=3“
Odwirowanie Odwirowanie
-
-
-
-
-
-
-
4,5 min
H
Zwolnienie
-
-
-
-
-
-
-
1 min
-
Rozlużnienie
-
-
-
-
-
-
A=12“ R=3“
30 s
W
Płukanie 2
2 min
W
Komunikaty błędów:
 Jeżeli programator stwierdzi podczas Pomocniczego programu diagnostycznego jakiś problem, pojawi
się diagnostyczny komunikat błędu.
 Skontrolować listę błędów w menu serwisowym.
 Skontrolować rozwiązanie błędów i wyjaśnienie komunikatów błędów.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
93
8.7. SPIS KONTROLI PROBLEMÓW
Problem
Powód
 nie ma dopływu prądu
Zasilanie jest włączone, wyświetlacz
nie świeci
Usunięcie problemu
 włączyć zasilanie zewnętrzne
 skontrolować dopływ prądu do pralki
Notatka:
Jeżeli jest konektor prądu podłączony
do płyty programatora (z
oprogramowaniem implementowanym
do pamięci Flash), wyświetlacz
powinien się zawsze zapalić.
 aktywacja przycisku awaryjnego
 konektor prądu nie jest podłączony do
płyty programatora
 konektor zasilania jest podłączony
odwrotnie
 bezpiecznik programatora jest
spalony
 deaktywować przycisk awaryjny
 włączyć konektor zasilania
 skontrolować połączenie i prawidłowo
podłączyć konektor
 o ile jest tranformator uszkodzony,
zamienić programator
 skontrolować podłączenie i napięcie na
konektorze zasilania
o ile jest transformator w porządku,
zamienić bezpiecznik
 odłączyć konektor wejściowy A & B
 skontrolować prawidłowe
przyłączenie pamięci Flash
z oprogramowaniem
 jeżeli wyświetlacz świeci:
sprawdzić na zaciskach sygnały wejściowe
lub sygnał zasilania +16Vdc
 jeżeli pamięć Flash nie jest podłączona
do złącza programatora, podłączyć
właściwą pamięć Flash z
oprogramowaniem
Wyświetllacz świeci, lecz tekst nie jest
czytelny
 jasność nie jest w porządku
 zmianą wartości jasności wyświetlacza w
menu konfiguracji można osiągnąć
optymalnego kontrastu
Pralka nie uruchamia się
 przełącznik kluczowy jest w reżymie
programowania
 przełączyć przełącznik kluczowy do
reżymu eksploatacji
Maszyna nie reaguje na naciśnięcia
klawiszów klawiatury
 przełącznik kluczowy nie działa
 sprawdzić prawidłowe podłączenie
konektora wejściowego „A“,
 przycisk „START“ nie działa
(przełącznik kluczowy jest w reżymie
programowania)
 sprawdzić połączenie między konektorem
wejściowym i przełącznikiem kluczowym
 nastawić przełącznik kluczowy na reżym
eksploatacji
 przełącznik kluczowy jest w
odpowiedniej pozycji, lecz przycisk nie
działa
 sprawdzić właściwe podłączenie
konektora „K“ do klawiatury
 po naciśnięciu przycisków nie jest
sygnał akustyczny
 sprawdzić właściwe podłączenie
konektora „K“ do klawiatury
Maszyna nie działa właściwie
 w razie nieodpowiedniego wyboru
typu maszyny aktywowane są
nieodpowiednie wyjścia
 sprawdzić odpowiedni wybór typu
maszyny w menu konfiguracji
Program jest uruchomiony, wyjścia nie
są aktywowane
 sprawdzić podłączenie konektorów
„R“ i „Q“
 podłączyć konektor na odpowiednim
miejscu
Pojawi się reżym wyczekiwania i licznik
odlicza
 stan wyczekiwania spowodowany
przerwaniem zasilania lub sekwencją
ochronną na końcu procesu
Na wyświetlaczu pojawi się
"Wyciągnąć" i i drzwi są otwarte
 sprawdzić połączenie łącznika drzwi
 w razie uszkodzonego łącznika drzwi
zamienić
Niewłaściwy poziom wody
(czujnik poziomu nie należy kalibrować)
 sprawdzić zaprogramowanie
prawidłowych poziomów wody
 nastawić prawidłowe poziomy wody
 sprawdzić wybór prawidłowego typu
pralki w menu konfiguracji
Bęben nie obraca się
(bez pojawienia się komunikatu błędu)
94
 poczekać do osiągnięcia 0 na liczniku
nie wyłączać i włączać ponownie
zasilanie, ponieważ licznik był by ponownie
nastawiony (reset)
 w propozycji menu konfiguracji wybrać
prawidłowy typ pralki
 typ pralki został zmieniony, lecz
standardowy poziom wody nie został
zmieniony
 inicjalizację standardowych poziomów
wody można wykonać przez
zaprogramowanie nowych wartości lub
ponownym wstawieniem programów prania
 Sprawdzić uszkodzenie pasa
 uregulować napięcie pasu lub pas zamienić
 Sprawdzić napięcie na silniku
 naprawić obwód zasilający silnika
 Sprawdzić funkcję silnika
 w razie potrzeby silnik zamienić
 Sprawdzić przetwornik
 wymagać informacji od producenta
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
8.8. BŁĘDY ZEWNĘTRZENEJ KOMUNIKACJI
W menu konfuguracji można wybrać typ komunikacji "RS485" lub "Irda".
W zależności od wyboru będzie czynny (w równym czasie) tylko jeden z dwuch kanałów komunikacyjnych.
Jeżeli komunikacja zewnętrzna nie działa z przenośnym PC, sprawdzić przede wszystkim nastawienie tego
oto menu.
Należy także skontrolować prawidłowy wybór adresu maszyny.
8.9. WYJAŚNIENIA KOMUNIKATÓW BŁĘDÓW
BŁĄD 1: AWARIA WYLEWANIA W SEKWENCJI OCHŁADZANIA
Błąd 1 nastąpi przy stwierdzeniu elektronicznego urządzenia czasowego, że w sekwencji ochładzania woda
nie jest po 3 minutach wylewana. Komunikat błędu pojawi się na końcu cyklu.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić wąż wylotowy pralki.
2. Sprawdzić zawór wylotowy.
3. Sprawdzić podłączenie.
Sprawdzić, czy zawór wylotowy nie jest
zakmnięty. (Normalnie jest zawór otwarty.)
W razie zatkania węża naprawić.
W razie wadliwego zaworu zamienić.
W razie uszkodzonego podłączenia naprawić.
BŁĄD 2: AWARIA WYLEWANIA
Błąd 1 nastąpi przy stwierdzeniu elektronicznego urządzenia czasowego, że w sekwencji ochładzania lub
odwirowania woda nie jest po 3 minutach wylewana. Komunikat błędu pojawi się na końcu cyklu.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić wąż wylotowy pralki.
2. Sprawdzić zawór wylotowy.
3. Sprawdzić podłączenie.
Sprawdzić, czy zawór wylotowy nie jest
zakmnięty. (Normalnie jest zawór otwarty.)
W razie zatkania węża naprawić.
W razie wadliwego zaworu zamienić.
W razie uszkodzonego podłączenia naprawić.
BŁĄD 3: NIEZRÓWNOWAŻENIE BIELIZNY PRZED ODWIROWANIEM
Błąd nastąpi w razie aktywacji czujnika niezrównoważenia przed rozpoczęciem odwirowania.
(łącznik wibracyjny). Konsekwencja: maszyna nie odwiruje.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić uszkodzenie łącznika
wibracyjnego (sprawdzić usunięcie
wsporników transportowych).
2. Sprawdzić pozycję łącznika wibracyjnego.
3. Sprawdzić podłączenie. Kontakt łącznika
wibracyjnego jest zwykłe zamknięty.
Sprawdzić kontak pinów konektorów.
W razie uszkodzenia łącznik zamienić.
W razie niewłaściwego montażu wykonać prawidłową
instalację.
W razie przerwania podłączenie naprawić.
BŁĄD 4: NIEZRÓWNOWAŻENIE BIELIZNY PRZY NORMALNYM ODWIROWANIU
Błąd nastąpi w razie niewłaściwego rozłożenia bielizny w pralce.
Pralka próbuje 10 razy rozlużnić bieliznę w bębnie i następnie pomija krok odwirowania.
Funkcja ta chroni pralkę przed przeciążeniem i zapewnia żywotność pralki.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić pozycję łącznika
niezrównoważenia.
2. W razie częstego pojawiania się tego błędu.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
W razie niewłaściwego montażu wykonać prawidłową
instalację.
Prać z całkowiecie napełnionym bębnem. Pełny bęben
zapewnia mniej niezrównoważenia, jak bęben
napełniony do 1/3.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
95
3. Sprawdzić podłączenie. Kontakt łącznika
W razie przerwania podłączenie naprawić.
niezrównoważenia jest normalnie podłączony.
BŁĄD 5: NIEZRÓWNOWAŻENIE BIELIZNY PRZY WYSOKIM ODWIROWANIU
Błąd nastąpi w razie aktywacji czujnika niezrównoważenia (łącznik wibracyjny). Błąd ten wskazuje na wadę
mechaniczną.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić pozycję łącznika
niezrównoważenia.
2. Sprawdzić sprężyny i dalsze części
mechaniczne umacniające bęben.
3. Sprawdzić podłączenie.
4. Sprawdzić prawidłową i stabilną instalację
prali.
W razie niewłaściwego montażu wykonać prawidłową
instalację.
Uszkodzoną część zamienić.
W razie niewłaściwego podłączenia naprawić.
Nastawić podpory w dolnej części pralki.
BŁĄD 6: AWARIA ŁĄCZNIKA DRZWICZEK
Z powodu bezpieczeństwa jest podczas eksploatacji maszyny ciągłe kontrolowany układ blokowania (zamka)
drzwi. Jeżeli podczas cyklu programator stwierdzi, że pralka natychmiast wstrzyma wszystkie funkcje. Drzwi
pozostają blokowane.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić funkcję łącznika drzwiczek.
Łącznik ten jest normalnie rozłączony
kontakt.
2. Sprawdzić podłączenie.
3. Sprawdzić funkcję łącznika drzwiczek
w Menu stanu wejść (serwis / narzędzia).
Jeżeli jest łącznik drzwi wadliwy lub nie działa,
zamienić.
W razie przerwania podłączenie naprawić.
Jeżeli wejście nie działa, zamienić programator.
BŁĄD 7: AWARIA SOLENOIDOWEGO ŁĄCZNIKA DRZWI
Z powodu bezpieczeństwa jest podczas eksploatacji ciągłe kontrolowany układ blokowania drzwi. Jeżeli
podczas cyklu programator stwierdzi, że pralka natychmiast wstrzyma wszystkie funkcje. Drzwi pozostają
blokowane.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić funkcję solenoid. łącznika drzwiczek.
Łącznik ten jest normalnie rozłączony kontakt.
2. Sprawdzić cewkę zamka drzwiczek.
3. Sprawdzić mechaniczną funkcję blokowania
drzwiczek.
4. Sprawdzić podłączenie
5. Sprawdzić funkcję solenoidowego łącznika
drzwi w Menu stanu wejść (serwis / narzędzia).
Jeżeli jest solenoidowy łącznik drzwi uszkodzony
lub wadliwy, zamienić łącznik zamka drzwi.
Jeżeli cewka nie działa, zamienić.
Jeżeli układ zamka drzwi mechanicznie nie działa,
zamienić.
W razie przerwania podłączenie naprawić.
Jeżeli wejście nie działa, zamienić programator.
BŁĄD 8: AWARIA ZAMKA DRZWI PODCZAS URUCHOMIENIA
Pralka nie uruchomi nowy cykl, jeżeli drzwi po naciśnięciu przycisku START nie zamykają.
Programator po pięciu próbach zamknięcia drzwi wysyła komunikat ZAMEK DRZWI NIE FUNKCJONUJE (miga).
Po otwarciu drzwi następuje instrukcja zamknąć drzwi i ponownie nacisnąć przycisk START.
Komunikat błędu 8 pojawi się, jeżeli nie jest ukończona sekwencja zamka drzwi.
Komunikat błędu 8 nie pojawia się na wyświetlaczu, jest tylko zapisany do listy błędów.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić uszkodzenie klamki rękojeści.
Sprawdzić centrowanie w stosunku do
zamka drzwi.
2. Sprawdzić podłączenie konektoru
wejściowego DL (zamek drzwi).
96
W razie uszkodzenia klamki rękojeści zamienić.
Jeżeli jest centrowanie klamki w porządku,
wycentrować w stosunku do zamka drzwi.
O ile konektor DL (zamek drzwi) nie jest podłączony,
podłączyć.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
3. Sprawdzić prawidłową funkcję
O ile jest solenoidowy łącznik zamka drzwi
solenoidowego łącznika zamka drzwi.
uszkodzony lub nie działa, zamienić go.
4. Sprawdzić funkcję mechaniczną zamka drzwi. O ile zamek drzwi mechanicznie nie działa, zamienić
układ.
5. Sprawdzić całość przewodów.
O ile układ zamka mechanicznie nie działa, i nie
można go naprawić, zamienić.
6. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
O ile jest przekażnik uszkodzony, zamienić
cewkę zamka drzwi.
programator.
7. Sprawdzić funkcję solenoidowego łącznika
Jeżeli wejście nie działa, zamienić programator.
drzwi w Menu stanu wejść (serwis / narzędzia).
8. Sprawdzić funkcję solenoidowego łącznika
Jeżeli jest łącznik drzwi wadliwy lub nie działa
zamka drzwi w Menu stanu wejść (serwis /
stuprocentowo, zamienić układ zamka drzwi.
narzędzia).
9. Sprawdzić podłączenie konektoru
O ile jest łącznik drzwi uszkodzony lub nie działa,
wejściowego DL (zamek drzwi).
zamienić go.
BŁĄD 9: AWARIA ROZLĄCZENIA SOLENOIDOWEGO ŁĄCZNIKA ZAMKA DRZWI
POD KONIEC CYKLU
Na końcu cyklu zostaje wyłączona cewka zamka drzwi i kontakt solenoidowegp lącznika zamka drzwi
powinien rozłączyć. O ile łącznik solenoidowy na końcu cyklu do 30 s nie zmieni pozycję, na wyświetlaczu
pojawi się komunikat błędu 9 . Komunikat błędu 9 pozostaje na wyświetlaczu podczas połączenia kontaktu.
Jeżeli kontakt zmienia pozycję, komunikat błędu znika i maszyna jest przygotowana do użycia.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić prawidłową funkcję
solenoidowego łącznika zamka drzwi.
2. Sprawdzić cewkę zamka drzwi.
3. Sprawdzić funkcję mechaniczną zamka
drzwi.
4. Sprawdzić całość przewodów.
5. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
cewkę zamka drzwi.
O ile jest soleniodowy łącznik zamka drzwi
uszkodzony lub nie działa prawidłowo, zamienić.
O ile cewka nie działa, zamienić.
O ile układ zamka mechanicznie nie działa, i nie
można go naprawić, zamienić.
W razie przerwania przewodu naprawić.
O ile przekażnik zostaje spięty i jest uszkodzony,
zamienić programator.
BŁĄD 10: BIMETAL/SPRĘŻYNA
Bimetal/sprężyna przedstawiają dodatkową ochronę drzwiczek przed otwarciem w razie przerwania dopływu
prądu. Bimetal/sprężyna jest kontrolowany każdym cyklem. O ile są bimetal lub sprężyna wadliwe, pojawi się
na końcu programu komunikat błędu 10.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić bimetal/sprężynę
2. Sprawdzić funkcję mechaniczną zamka
drzwi.
3. Sprawdzić podłączenie
4. Sprawdzić cewkę otwierania
5. Sprawdzić przekażnik wyjściowy
zasilający cewkę zamka drzwi.
Jeżeli jest uszkodzony układ bimetalu / sprężyny,
zamienić.
O ile zamek drzwi mechanicznie nie działa,
zamienić układ.
W razie przerwania podłączenie zamienić
Podczas normalnego ruchu cewka otwierania nie
powinna być cały czas połączona. W ciągu
wykonywania próby bimetalu cewkę otwierania
nie wolno aktywować (połączyć).
Jeżeli przekażnik zostaje połączony i jest
wadliwy, zamienić programator.
BŁĄD 11: AWARIA NALEWANIA
Błąd ten pojawi się w razie nieosiągnięcia wymaganego poziomu wody w ciągu x minut.
x = maksymalny czas nalewania, tą oto wartość można nastawić w menu inicjalizacji.
! OSTRZEŻENIE!!!
Wąż należy za pomocą paska przymocować do elektronicznego czujnika poziomu.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
97
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić, czy maksymalny czas
nalewania nastawiony w menu inicjalizacji
jest odpowiedni.
2. Sprawdzić otwarcie zewnętrznych zaworów
wody.
3. Sprawdzić, czy zawory wlotowe z wodą nie
są zatkane.
4. Sprawdzić cewkę zaworów wlotowych
z wodą.
5. Sprawdzić zawór wylotowy.
6. Sprawdzić, czy wąż dla pomiaru poziomu
wody jest właściwie przymocowany do
czujnika elektronicznego poziomu i do zaworu
wylotowego.
7. Sprawdzić szczelne namontowanie węża na
czujniku elektronicznym.
Jeżeli jest przepływ wody za mały, podnieść
maksymalny czas nalewania. Standardowe nastawienie
jest 10 minut.
W razie zakmnięcia zawory otworzyć.
W razie zatkania zaworów wyczyścić lub zamienić.
W razie uszkodzenia zamienić cewkę lub kompletny
zawór wlotowy.
W razie wadliwego zaworu wylotowego zamienić.
O ile wąż nie jest prawidłowo przymocowany,
przymocować poprawnie.
O ile przewód powietrza nie jest szczelny, zamienić.
Za pomocą urządzenia mocującego można wąż na
czujniku poziomu dociągnąć.
8. Sprawdzić, czy wąż nie zawiera wodę
O ile wąż zawiera wodę, usunąć ją i wąż umocować w
(syfon).
ten sposób, żeby nie działał jak syfon.
9. Sprawdzić całość przewodu.
W razie przerwania podłączenie zamienić.
10. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający O ile przekażnik otrzyma sygnał, jednak nie zamyka,
zawory wlotowe i zawór wylotowy.
zamienić programator.
BŁĄD 12: PRZELEW
Jeżeli jest docelowy poziom wody przekroczony o 10 jednostek, pojawi się komunikat błędu 12.
Komunikat ten nie pojawi się, kiedy sekwencja z wysokim poziomem wody zostanie przez użytkownika
przełączona na sekwencję z niskim poziomem wody.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić, czy zawory wlotowe nie są
uszkodzone.
2. Sprawdzić, czy ciśnienie wody nie jest za
wysokie
3. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
zawór wlotowy.
W razie uszkodzenia zaworów wejściowych,
wyczyścić lub zamienić membrany zaworów
wejściowych wody.
Obniżyć ciśnienie wody
O ile przekażnik zostanie zamknięty i jest wadliwy,
zamienić programator.
Dotyczy ogrzewania parowego:
Jeżeli para nie ma wystarczającą wartość opałową (za niska temperatura), w maszynie będzie podczas
ogrzewania duża ilość wody, wskutek czego wzrasta zużycie wody i energii. Bardzo polecamy instalację
wystarczająco sprawnego podgrzewania. Prostym rozwiązaniem jest także obniżenie zaprogramowanego
poziomu wody. Wymagając mniejsze zużycie wody, normalny poziom będzie osiągnięty. W menu inicjalizacji
jest także możliwe nastawienie poziomu sygnalizacyjnego, żeby zapobiec komunikatowi błędu. (= nie jest
polecane).
BŁĄD 13: AWARIA OGRZEWANIA
O ile rezystory nie działają, pojawi się komunikat 13.
Komunikat pojawi się, gdy temperatura nie podnosi się 3°C w ciągu 10 minut.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić aktywizację stycznika
ogrzewania
2. Sprawdzić grzejniki (rezystory)
3. Sprawdzić funkcję czujnika temperatury
4. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
stycznik ogrzewania.
98
O ile nie jest stycznik ogrzewania aktywizowany,
naprawić podłączenie lub zamienić stycznik
O ile grzejniki (rezystory) nie działają, naprawić
podłączenie lub zamienić
O ile czujnik temperatury nie działa, zamienić
W razie uszkodzenia przekażnika zamienić
programator.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
BŁĄD 14: AWARIA CZASU OGRZEWANIA
Jeżeli po x minutach nie osiągnięto docelowej temperatury (dla pralki z nastawionym wyczekiwaniem na
ogrzewanie), pojawi się komunikat 14.
X = maksymalny czas ogrzewania, nastawiony w menu inicjalizacji.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić, czy maksymalny czas
ogrzewania nastawiony w menu inicjalizacji
jest odpowiedni
2. Sprawdzić grzejniki (rezystory)
3. Sprawdzić temperaturę wody.
4. Sprawdzić funkcję czujnika temperatury.
Jeżeli moc cieplna pralki jest za mała, podnieść
maksymalny czas ogrzewania. Standardowe
nastawienie jest 60 minut (dla pralek z wysoką mocą
cieplną)
O ile grzejniki (rezystory) nie działają, naprawić
podłączenie lub zamienić
W razie za niskiej temperatury gorącej wody podnieść
temperaturę gorącej wody.
O ile czujnik temperatury nie działa, zamienić.
BŁĄD 15: ZA WYSOKA TEMPERATURA
Komunikat pojawi się, jeżeli temperatura wody jest o 15°C wyższa od docelowej temperatury. Dla oceny
problemu można nacisnąć przycisku Serwis na klawiaturze i obserwować temperaturę lażni na wyświetlaczu
pralki.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić zaprogramowanie zaworów
doprowadzenia wody. Jeżeli zawory są
zaprogramowane tylko dla gorącej wody i
temperatura doprowadzanej wody
przekracza zaprogramowaną wartość,
temperatura lażni będzie za wysoka.
2. Sprawdzić działanie doprowadzenia wody.
Jeżeli zawory doprowadzające zimnej wody
nie działają lub doprowadzenia zimnej wody
nie ma i otwarte są tylko zawory gorącej
wody i temperatura doprowadzanej wody
przekracza zaprogramowaną wartość,
temperatura lażni będzie za wysoka.
3. Sprawdzić temperaturę wody
4. Sprawdzić funkcję czujnika temperatury
5. Sprawdzić połączenie stycznika do
ogrzewania
6. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
stycznik ogrzewania.
7. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
stycznik ogrzewania.
Przy tworzeniu programu prania wybrać odpowiednie
zawory doprowadzające wody dla sekwencji prania.
Zaprogramować nie tylko zawory dla gorącej wody,
lecz także zawory dla zimnej wody!
Patrz postępowanie Błąd 11: Awaria nalewania.
O ile jest temperatura doprowadzanej ciepłej wody za
wysoka, obniżyć.
O ile jest czujnik wadliwy, zamienić.
O ile jest połącznony, zamienić.
O ile jest przekażnik wadliwy, zamienić płytę
programatora.
O ile przekażnik nie jest wadliwy, jednak otrzymuje
błędny sygnał, zamienić płytę programatora.
BŁĄD 21: PRZELEW
Jeżeli poziom wody dosięgnie do otvowru przelewu, pojawi się komunikat 21.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić zatkanie otworu przepływowego i
węży.
2. Sprawdzić zatkanie rurociągu wylotowego.
3. Sprawdzić wlotowe zawory wody.
4. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
wlotowy zawór wody.
Jeżeli jest wąż zatkany, naprawić.
W razie zatkania rurociągu wylotowego naprawić.
W razie uszkodzonych zaworów zamienić.
Jeżeli jest przekażnik spięty i uszkodzony, zamienić
programator.
BŁĄD 22: AWARIA PRZEPŁUKANIA
Jeżeli jest czynna funkcja przepłukania i pralka traci 7 cm poziomu wody, oznacza to otwarte wylewania.
Pojawi się komunikat 22.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
99
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić, czy zawór wlotowy nie
przepuszcza wodę.
2. Sprawdzić unikanie wody z maszyny.
Zamienić wadliwy zawór.
Jeżeli z maszyny unika woda, zamienić wadliwe
części.
BŁĄD 24: WADLIWY CZUJNIK POZIOMU
W razie uszkodzenia czujnika poziomu pojawi się komunikat 24. Kontrola czujnika poziomu wykonywana jest
tylko podczas cyklu prania.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić wzrokowie płytę czujnik poziomu. W razie widocznego uszkodzenia zamienić programator.
2. Błąd trwa.
Zamienić programator (upewnić się, że nie ma
problemu z wylewaniem).
BŁĄD 25: WADLIWY CZUJNIK TEMPERATURY
W razie uszkodzenia czujnika temperatury pojawi się komunikat 25. Kontrola czujnika poziomu wykonywana
jest tylko podczas cyklu prania.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić podłączenie czujnika
temperatury do płyty PCB.
2. Sprawdzić czujnik temperatury.
3. Sprawdzić, czy przewód uziemiający
znajduje się w średniej pozycji konektoru.
4. Sprawdzić, czy drut uziemienia znajduje się
w środku konektora.
5. Sprawdzić wzrokowie płytę PCB.
6. Błąd trwa.
Konektor zewnętrzny powinien być podłączony z
wewnętrznym konektorem T na płycie PCB.
W razie uszkodzenia czujnika – zamienić.
Jeżeli przewód uziemiający nie jest w średniej pozycji,
umieścić do średniej pozycji konektoru.
Jeżeli drut uziemienia nie jest w środku konektora,
zmienić pozycję na średnią.
W razie uszkodzenia zamienić płytę.
Zamienić płytę PCB (upewnić się, że problem
związany jest z płytą PCB i nie z wadliwym czujnikiem
temperatury).
BŁĄD 26: NIEUSTALONY KOD BŁĘDU PRZETWORNIKA FREKWENCYJNEGO
MITSUBISHI
Komunikat błędu 26 pojawi się, jeżeli programator nie ustali komunikat błędu generowany przetwórnikiem.
Kod błędu przetwórnika można sprawdzić za pomocą update oprogramowania programatora. Trzeba
informować producenta.
BŁĄD 27: KOMUNIKACYJNY BŁĄD PRZETWORNIKA
Błąd ten pojawi się tylko w razie przerwania komunikacji między programatorem i przetwornikiem.
Programator wysyła do przetwornika wymagania i przetwornik wysyła odpowiedzi do programatora. Jeżeli
programator nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 5 sekund, pojawi się komunikat błędu 27.
Prędkość komunikacyjna dla serii E/A500 przetworników Mitsubishi wynosi 19200. ( = komunikacja
RS485).
Prędkość komunikacyjna dla serii F5 przetworników KEB wynosi 9600. ( = komunikacja RS485).
Błąd 27 pojawi się w razie niewłaściwego wyboru typu przetwornika w menu konfiguracji a więc niewłaściwej
prędkości transmisji.
Powód: prędkośc komunikacjyna programatora i przetwornika powinny się zgadzać.
Na programatorze są obok konektora F dwie lampki kontrolne LED umożliwiające kontrolę komunikacji
z przetwórnikiem. Pralnica jest w stanie bezruchu (program prania nie jest uruchomiony): zielona lampka LED
świeci, pomarańczowa lampka LED nie świeci.
Pralnica w stanie ruchu: obie lampki świecą.
Jeżeli zielona lampka LED miga: programator wysyła dane. Jeżeli miga pomarańczowa lampka LED: dane
są odbierane z przetwórnika.
100
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
POSTĘPOWANIE:
1. W razie nowego przetwornika lub
programatora:
Sprawdzić wybór maszyny i właściwe
zasilanie.
2. Sprawdzić zakmnięcie i zablokowanie
drzwi.
3. Sprawdzić zasilanie przetwornika.
Jeżeli kontrolna LED przetwornika nie
świeci, zmierzyć na zaciskach wejściowych
przetwornika napięcie dopływowe.
4. Sprawdzić bezpieczniki.
5. Sprawdzić aktywację stycznika ochronnego
przetwornika.
6. Sprawdzić podłączenie konektorów na obu
stronach kabla komunikacyjnego.
7. Sprawdzić całość przewodu.
8. Sprawdzić działanie przekażnika
wyjściowego zasilającego stycznik
ochronny przetwornika.
Po nagraniu parametrów przetwornika w menu
konfiguracji sprawdzić wybór maszyny i właściwe
zasilanie.
Jeżeli drzwi nie są zakmnięte, przetwornik nie można
zasilać. Zamknąć drzwi, jeżeli jest zamek uszkodzony,
naprawić układ.
Naprawić dopływ prądu elektrycznego.
Jeżeli napięcie dopływowe nie jest w porządku i LED
przetwornika nie świeci, zamienić przetwornik.
W razie spalonych bezpieczników zamienić.
W razie uszkodzenia stycznika ochronnego zamienić.
Podłączyć konektory do programatora i przetwornika.
W razie przerwania przewodu naprawić.
Jeżeli jest przekażnik uszkodzony, zamienić
programator.
BŁĄD 28: ZWŁOKA CZASOWA THT (Mitsubishi) / E.OL (KEB)
Błąd 28 pojawi się, gdy programator nie może pokonać błąd THT (Mitsubishi) / E.OL (KEB) przetwornika
frekwencyjnego.
Chodzi o specyficzną wadę przetwornika frekwencyjnego spowodowaną nadprądem.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić odpowiednie nastawienie typu
pralki w menu konfiguracji.
2. Sprawdzić nagranie właściwych parametrów
z programatora do przetwornika.
3. Sprawdzić, czy napięcie dopływowe jest
podczas odwirowania bielizny wystarczające i
stabilne.
4. Sprawdzić ręcznie, czy bęben się
równomiernie obraca.
5. Sprawdzić, czy błąd trwa.
W razie niewłaściwego wyboru typu pralki nastawić
odpowiedni typ.
Nagrać właściwe parametry przetwornika.
Naprawić napięcie dopływowe.
W razie potrzeby napravić / wyczyścić.
W razie trwałego błędu połączyć się z producentem.
BŁĄD 29: „UPŁYNIĘCIE“ CZASU OV3 (Mitsubishi) / E.OP (KEB)
Błąd 29 pojawi się, gdy programator nie może pokonać błąd OV3 (Mitsubishi) / E.OP (KEB) na przetworniku
frekwencyjnym. Chodzi o specyficzną wadę przetwornika frekwencyjnego spowodowaną przepięciem.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić odpowiednie nastawienie typu
pralki w menu konfigueacji.
2. Sprawdzić nagranie właściwych parametrów
z programatora do przetwornika.
3. Sprawdzić zrównoważenie bielzny podczas
odwirowania. Niezrównoważenie może
spowodować tylko częściowe wypełnienie
bębna.
4. Sprawdzić, czy błąd trwa.
W razie niewłaściwego wyboru typu pralki nastawić
odpowiedni typ.
Nagrać właściwe parametry przetwornika.
Zawsze wkładać wymaganą ilość bielizny do bębna
pralki.
Nie wkładać innych materiałów, tylko tekstyliów
(tkanin).
W razie trwałego błędu połączyć się z producentem.
BŁĄD 31: BŁĄD PRZY INICJALIZACJI PRZETWORNIKA
Komunikat 31 pojawi się, jeżeli podczas zapisu wybranych parametrów z programatora do pamięci EEPROM
przetwornika nastąpi jakiś błąd. Ten komunikat błędu oznacza, że nagranie wybranych parametrów nie jest
kompletne. W takim razie przetwornik nie będzie działać prawidłowo.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
101
JEŹELI PRZETWORNIK DZIAŁA Z NIEWŁAŚCIWYM NASTAWIENIEM PARAMETRÓW,
ZASTOSOWANIE PRALKI NIE JEST POLECANE.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić zamknięcie i zablokowanie
drzwi.
2. Sprawdzić zasilanie przetwornika.
3. Parametry ponownie zapisać do
przetwornika.
Jeżeli drzwi nie są zamknięte, zamknąć.
Jeżeli nie są zablokowane, naprawić układ blokowania
drzwi.
Jeżeli nie jest zasilany, sprawdzić zasilanie
przetwornika (patrz błąd 27).
W razie trwałego błędu połączyć się z producentem.
BŁĄD 32: BŁĄD PRZY SPRAWDZANIU PRZETWORNIKA
W razie ustalenia niewłaściwego parametra przetwornika podczas kontroli parametrów przetwornika pojawi
się błąd 32. Po zapisie parametrów do przetwornika są parametry po kolei kontrolowane. Ten oto komunikat
błędu oznacza, że minimalnie jeden z wybranych parametrów jest zły. W takim razie przetwornik nie będzie
działać prawidłowo.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić odpowiednie nastawienie typu
pralki w menu konfigueacji.
2. Sprawdzić zamknięcie i zablokowanie
drzwi.
3. Sprawdzić zasilanie przetwornika.
4. Parametry ponownie zapisać do
przetwornika.
W razie niewłaściwego wyboru typu pralki nastawić
odpowiedni typ.
Jeżeli drzwiczki nie są zamknięte, zamknąć.
Jeżeli nie są zablokowane, naprawić układ blokowania
drzwi.
Jeżeli nie jest zasilany, sprawdzić zasilanie
przetwornika (patrz błąd 27).
W razie trwałego błędu połączyć się z producentem
BŁĄD 33: AKTYWNA FUNKCJA OCHRONY PRZED WYŁĄCZENIEM SILNIKA
W RAZIE PRZECIĄŻENIA
Numer błędu sygnalizuje sporadycznie występującą ochronę przed wyłączeniem silnika przy przeciążeniu
przetwornika frekwencyjnego Mitsubishi. Numer błędu nie pojawi się na końcu cyklu. Jest tylko zapisany w
liście błędów. Ta oto funkcja jest aktywowana tylko dla ochrony silnika przed nadprądem. Numer komunikatu
właściwie oznacza włożenie dużej ilości bielizny do maszyny. Również jest możliwe, że bielizna w bębnie jest
niezrównoważona, co powoduje za duże obciążenie silnika.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić ilość bielizny w bębnie.
2. Sprawdzić odpowiednie nastawienie typu
pralki w menu konfiguracji.
3. Sprawdzić prawidłowe nagranie
parametrów z programatora do
przetwornika.
4. Sprawdzić uszkodzenie mechanicznych
części.
Do bębna umieścić odpowiednią ilość bielizny
Zaprogramowane parametry wiążą się z wielkością
silnika i typem pralki. W razie nieodpowiedniego
wyboru typu maszyny będzie ochrona silnika przed
wyłączeniem funkcjonować dla niedpowiedniego typu
silnika. Wybrać odpowiedni typ maszyny.
Nagrać odpowiednie parametry przetwornika.
Uszkodzone części mogą spowodować
niezrównoważenie bębna. Uszkodzone części
zamienić.
BŁĄD 35: NIEWŁAŚCIWA WERSJA OPROGRAMOWANIA
W razie instalacji nowego oprogramowania, które nie jest kompatybilne ze starą wersją oprogramowania,
pojawi się błąd 35. Należy ponownie wykonać konfigurację programatora Graphitronic. Patrz rozdział 4.
! OSTRZEŻENIE!!!
PRZY ZAPROGRAMOWANIU WARTOŚCI FABRYCZNYCH PRODUCENTA ZOSTANĄ WSZYSTKIE
NASTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USUNIĘTE.
102
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
Po zmianie konfiguracji programatora można komunikat błędu 35 usunąć tylko wyłączeniem i włączeniem
zasilania.
BŁĄD 37: BŁĄD WYLEWANIA W SEKWENCJI NATRYSKU
Błąd 37 nastąpi przy stwierdzeniu programatora, że w sekwencji natryskiwania woda nie jest po 3 minutach
wylewana.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić wąż wylotowy pralki.
2. Sprawdzić zawór wylotowy.
3. Sprawdzić włączenie zaworu wylotowego (zawór
wylotowy jest normalnie otwarty).
Jeżeli jest wąż zatkany, naprawić.
Jeżeli jest zawór wylotowy wadliwy, zamienić.
Jeżeli jest podłączenie niewłaściwe, naprawić.
BŁĄD 38: NIE DOCHODZI DO RECYKLACJI WODY
Błąd 38 nastąpi przy stwierdzeniu programatora, że w zbiorniku nie ma więcej wody recyklowanej.
Wygenerowany zostaje komunikat błędu, ostrzegający obsługę, że z powodu braku recyklowanej wody
pralka przełączyla na doprowadzenie miękkiej ciepłej wody.
Pralki z przednim wsypem.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić poziom wody w zbiorniku z wodą
recyklowaną.
Dopełnić wodą do zbiornika recyklacji.
BŁĄD 39: PUSTY ZASOBNIK ŚRODKU PIORĄCEGO W PŁYNIE
Błąd 39 nastąpi przy stwierdzeniu programatora, że w dozowniku kończy się środek piorący. Źeby zapobiec
dopełnianiu środka piorącego w płynie podczas prania, jest obsługa tym oto komunikatem uprzedzona, że
dozowniki są prawie puste.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić, czy w dozowniku nie kończy się
środek piorący w płynie.
Dopełnić środek piorący w płynie do układu
dozowania środka piorącego.
BŁĄD 40: BŁĄD PRZY NAPEŁNIANIU ZBIORNIKA WODĄ RECYKLOWANĄ
Błąd 40 nastąpi, gdy programator otrzyma sygnał, że zbiornik wody recyklowanej jest pusty.
Jednocześnie woda w pralce nie podnosi się i jeżeli w ciągu x minut nie jest osiągnięty nastawiony poziom,
pojawi się komunikat błędu.
X = maksymalny czas nalewania. Tą oto wartość można nastawić w menu inicjalizacji.
Pralki z przednim wsypem.
! OSTRZEŻENIE!!!
Wąż należy za pomocą paska przymocować do elektronicznego czujnika poziomu wody.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić pozim wody w zbiorniku recyklowanej
wody.
2. Sprawdzić, czy maksymalny czas nalewania
nastawiony w menu inicjalizacji jest odpowiedni.
3. Sprawdzić otwarcie zewnętrznych zaworów
wody.
4. Sprawdzić, czy wlotowe zawory nie są zatkane.
5. Sprawdzić cewkę wlotowych zaworów wody.
6. Sprawdzić zawór wylotowy.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Dopełnić wodę.
Jeżeli jest przepływ wody za mały, podnieść
maksymalny czas nalewania. Standardowe
nastawienie jest 10 minut.
W razie zakmnięcia zawory otworzyć.
W razie zatkania zaworów, wyczyścić lub
zamienić.
Jeżeli jest cewka zaworów wlotowych otwarta,
wymienić ją lub cały zawór wlotowy.
W razie wadliwego zaworu wlotowego zamienić.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
103
7. Sprawdzić, czy wąż dla pomiaru poziomu wody
jest właściwie przymocowany do czujnika
elektronicznego poziomu i do zaworu
wylotowego.
8. Sprawdzić szczelne namontowanie węża na
czujniku elektronicznym.
9. Sprawdzić, czy wąż nie zawiera wodę (syfon).
10. Sprawdzić całość przewodu.
11. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
zawory wlotowe i zawór wylotowy.
O ile wąż nie jest prawidłowo przymocowany,
przymocować poprawnie.
O ile przewód powietrza nie jest szczelny,
zamienić. Za pomocą urządzenia mocującego
można wąż na czujniku poziomu dociągnąć.
O ile wąż zawiera wodę, usunąć ją i wąż
umocować w ten sposób, żeby nie działał jak
syfon.
W razie przerwania przewodu zamienić.
O ile przekażnik otrzyma sygnał, jednak nie
zamyka, zamienić programator.
BŁĄD 41: OSTRZEŻENIE – NIEZBĘDNA KONSERWACJA
Błąd 41 nastąpi, gdy licznik cyklów programatora osiąga wartość nastawioną dla niezbędnej konserwacji.
Komunikat błędu można usunąć przez otwarcie drzwi. Jeżeli licznik cyklów nie został ponownie nastawiony
(reset), komunikat błędu pojawi się znów na końcu następnego cyklu prania.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić licznik cyklów. Wartość można
sprawdzić naciśnięciem przycisku SERVICESTATE. Trzecia pozycja menu jest licznik cyklów.
Licznik cyklów można ponownie nastawić w
menu serwisowym.
BŁĄD 42: SIEC NIEDOSTĘPNA
Błąd 42 nastąpi, jeżeli sieć nie jest do dyspozycji.
Więcej informacji na temat sieci można znależć w podręczniku programowania „TRACE-TECH“.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić kabel siecowy.
2. Sprawdzić konwertor RS232–RS485.
W razie uszkodzenia kabla siecowego zamienić.
Jeżeli konwertor nie działa, zamienić.
BŁĄD 43: NIEWŁAŚCIWY WYBÓR NAPIĘCIA ZASILANIA
Błąd 43 nastąpi w razie niewłaściwie wybranego napięcia zasilania w menu konfiguracji.
W zależności od typu maszyny i przetwornika nie są pewne zakresy napięcia pozwolone.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić tabliczkę nominalną na tylnej części
maszyny.
Napięcie zasilania w menu konfiguracji powinno
odpowiadać napięciu na tabliczce pralki.
Pozycja menu C: Napięcie doprowadzające.
BŁĄD 44: NIEWŁAŚCIWY TYP PRZETWORNIKA
Komunikat błędu 44 pojawi się, jeżeli oprogramowanie programatora ustali niewłaściwy typ modelu
przetwórnika.
Przed nagraniem parametrów z programatora do przetwornika Mitsubishi trzeba najpierw skontrolować typ
przetwornika.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić wybór typu maszyny.
2. Sprawdzić tabliczkę nominalną na tylnej części
maszyny.
104
W menu konfiguracji wybrać właściwy typ
maszyny.
Pozycja menu C: Typ maszyny.
Napięcie zasilania w menu konfiguracji powinno
odpowiadać napięciu na tabliczce pralki.
Pozycja menu C: Napięcie doprowadzające.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
BŁĄD 45: NIE MA SYGNAŁU Z CZUJNIKA PRĘDKOŚCI
Tylko u maszyn MB70-90-110-140-180. Błąd 45 pojawi się, jeżełi czujnik prędkości podczas obracania
bębna nie wysyła impulsy do programatora. Maszyna ciągłe działa, chociaż czujnik prędkości nie jest w
porządku. Funkcja maszyny jest jednak niewłaściwa, wymagana jest ingerencja technika serwisowego.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić, czy głowica czujnika prędkości jest
namontowana w poprawnym dystansie od
polecanych punktów na kołe pasowym bębna.
2. Sprawdzić całość przewodu.
3. Sprawdzić prawidłową funkcję czujnika
prędkości. (Aktualna wartość prędkości
chwiłowej do dyspozycji w Menu serwisowym).
4. Sprawdzić funkcję wejścia prędkości
programatora w Menu stanu wejść (serwis /
narzędzia).
Sprawdzić w podręczniku instalacji i konserwacji
prawidłowy dystans montażu czujnika
prędkości.
W razie przerwania naprawić.
W razie uszkodzenia czujnika prędkości lub
nieprawidłowej funkcji zamienić.
Jeżeli wejście nie działa, zamienić programator.
BŁĄD 46: HAMULEC POZOSTAJE ZAMKNIĘTY
Tylko dla maszyn MB70-90-110-140-180. Błąd 46 pojawi sią, jeżeli hamulec mechaniczny zostaje
zamknięty. W tej sytuacji przyśpieszenia przy obrotach między 250 i 350 ob/min stwierdzony jest za wysoki
prąd silnika i maszyna zostaje natychmiast zatrzymana. Bez prawidłowej funkcji hamulców maszyna nie
powinna być uruchamiana. Taki stan maszyny wymaga ingerencję technika serwisowego.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić ciśnienie powietrza.
2. Sprawdzić obecność ciśnienia powietrza,
sterującego hamulec.
3. Sprawdzić el. przewód sygnału hamulca
sterującego zawór hamulcowy ciśnienia powietrza.
4. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
zawór powietrzny hamulca.
5. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
zawór powietrzny hamulca.
Zastosować właściwe ciśnienie powietrza.
Jeżeli zawory ciśnienia powietrza nie działają,
naprawić lub zamienić.
W razie uszkodzenia naprawić.
Jeżeli przekażnik otrzymuje sygnał nawet gdy
nie jest zamknięty, zamienić programator.
Jeżeli przekażnik nie otrzyma sygnał, zamienić
programator.
BŁĄD 47: SYGNAŁ ZUŻYCIA HAMULCA
Tylko dla maszyn MB70-90-110-140-180. Błąd 47 pojawi się w razie zużycia bloków tarcia. W takim razie
dochodzi do krótkiego spięcia dwuch przewodników przy kontakcie z metalową płytą tarcia. Bloki tarcia
trzeba natychmiast zamienić i zapobiec przegrzaniu mechanicznemu hamulca, uszkodzeniu maszyny i
zagrożeniu bezpieczeństwa.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić bloki tarcia.
2. Sprawdzić uszkodzenie przewodu sygnału
wejściowego zużycia hamulca.
3. Sprawdzić funkcję wejścia programatora
(wejście zużycia hamulca w Menu stanu wejść
(serwis / narzędzia).
W razie zużycia bloków tarcia zamienić.
W razie uszkodzenia przewodu naprawić.
Jeżeli wejście nie działa, zamienić programator.
BŁĄD 48: HAMULEC POZOSTAJE OTWARTY
Tylko dla maszyn MB70-90-110-140-180. Błąd 48 pojawi się, jeżeli hamulec mechaniczny pozostaje
otwarty. W takim razie jest czas lużnego biegu maszyny podczas zwolnienia po odwirowaniu dłuższy niż
zwykłe. Maszyna działa nawet w razie uszkodzenia hamulca. Funkcja maszyny jest niewłaściwa, potrzebna
jest ingerencja pracownika serwisu.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić ciśnienie powietrza.
2. Sprawdzić obecność ciśnienia powietrza
sterującego hamulec.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Zastosować właściwe ciśnienie powietrza.
Jeżeli zawory ciśnienia powietrza nie działają,
naprawić lub zamienić.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
105
3. Sprawdzić el. przewód sygnału hamulca
sterującego zawór hamulcowy ciśnienia
powietrza.
4. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
zawór powietrzny hamulca.
5. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
zawór powietrzny hamulca.
W razie uszkodzenia naprawić.
Jeżeli przekażnik otrzymuje sygnał nawet gdy
nie jest zamknięty, zamienić programator.
Jeżeli przekażnik nie otrzyma sygnał, zamienić
programator.
BŁĄD 49: AKTYWACJA ŁĄCZNIKA WIBRACYJNEGO
Tylko dla maszyny MB70-90-110-140-180. Błąd 49 pojawi się podczas kroku prania, gdy z jakiegoś powodu
mieszki powietrzne pozostają bez sprężonego powietrza. W ten sposób można zapobiec mechanicznemu
uszkodzeniu spowodowanemu podwyższeniem mechanicznych ruchów podczas prania. Jeżeli bęben drga,
zostaje aktywowany łącznik wibracyjny i programator zatrzyma proces prania.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić funkcję doprowadzenia sprężonego
powietrza do maszyny.
2. Sprawdzić funkcję zaworów powietrznych.
3. Sprawdzić uszkodzenie mieszków powietrznych.
4. Sprawdzić pozycję łącznika wibracyjnego.
5. Sprawdzić el.instalację, łącznik wibracyjny jest
zwykłe zamknięty. Sprawdzić kontakt pinów
konektorów.
6. Sprawdzić funkcję programatora (wejście
łącznika wibracyjnego) w Menu stanu wejść
(serwis / narzędzia).
Zabezpieczyć doprowadzenie sprężonego
powietrza do maszyny.
Jeżeli zawory powietrzne nie działają, naprawić,
lub zamienić, patrz Podręcznik instalacji i
konserwacji.
Jeżeli mieszki powietrzne nie działają, zamienić,
patrz Podręcznik instalacji i konserwacji.
Jeżeli łącznik wibracyjny nie jest we właściwej
pozycji, instalować właściwie.
W razie przerwania przewodu naprawić el.
instalację.
Jeżeli wejście nie działa, zamienić programator.
BŁĄD 50-51: NIEOBECNA DRUGA – TRZECIA RAMPA PRZYŚPIESZENIA
Tylko maszyna MB70-90-110-140-180. Błędy 50-51 pojawiają się, gdy pralka nie przyśpiesza do
naprogramowanej prędkości odwirowania z rampą rozruchu, lecz z rampą prędkości prania. Podczas
normalnego ruchu maszyna powoli przyśpiesza do osiągnięcia maksymalnej prędkości. (Oprogramowanie
monitoruje błąd 50 i 51 tylko w razie zaprogramowania maksymalnej prędkości obracania).
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić druciane złącza na listwie zaciskowej
przetwórnika Mitsubishi.
2. Sprawdzić kontakt elektryczny drucianych złączy.
3. Sprawdzić parametry przetwornika Mitsubishi.
4. Jeżeli problem trwa, sprawdzić wszystkie możliwości.
W razie instalacji nowego przetwornika trzeba
instalować druciane złącza na listwach
zacisków przetwornika Mitsubishi (patrz
schemat elektryczny).
Jeżeli kontakt między złączami na listwie
zacisków nie jest właściwy, dokręcić śruby na
listwach zacisków.
Zadać właściwe parametry przetwornika
Mitsubishi.
Zamienić przetwornik Mitsubishi.
BŁĄD 52: PCB-EEPROM CRC
Przy włączeniu programator kontroluje, czy nastawienia fabryczne w pamięci EEPROM są poprawne.
Błąd 52 pojawi się, jeżeli dane w pamięci EEPROM są uszkodzone.
Programator trzeba przesłać z powrotem do producenta.
BŁĄD 53: BŁĄD PCB-EEPROM – DANE POZA ZAKRESEM
Przy włączeniu programator kontroluje, czy nastawienia fabryczne w pamięci EEPROM są poprawne.
Błąd 52 pojawi się, jeżeli dane w pamięci EEPROM są poza zakresem.
Programator trzeba przesłać z powrotem do producenta.
106
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
BŁĄD 57: UKŁAD ZAMKA DRZWI
Tylko dla maszyn MB 70-90-110-140-180. Błąd 57 pojawi się, jeżeli łącznik zamka drzwi zostaje spięty,
podczas gdy drzwi zewnętrzne odblokowano pneumatycznie i otwarto ręcznie. Celem jest stwierdzenie
uszkodzenia łącznika zamka drzwi podczas sekwencji wyciągania bielizny. (Kontakt normalnie otwarty nie
działa – zostaje spięty).
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić funcję łącznika zamka drzwi.
2. Sprawdzić funkcję mechaniczną zamka
drzwi.
3. Sprawdzić całość przewodu.
4. Sprawdzić działanie układu
pneumatycznego zamka drzwi.
5. Sprawdzić funkcję wejścia programatora
(wejście zamka drzwi) w Menu stanu
wejść (serwis / narzędzia).
Jeżeli jest łącznik drzwi uszkodzony lub nie działa
stuprocentowo: zamienić łącznik zamka drzwi.
Jeżeli układ zamka drzwi mechanicznie nie działa,
zamienić.
W razie przerwania przewodu naprawić.
Jeżeli układ zamka drzwi pneumatycznie nie działa:
naprawić awarię układu lub zamienić.
Jeżeli wejście nie działa, zamienić programator
! OSTRZEŻENIE!!!
MIMO TO MOŻNA BIELIZNĘ Z WSZYSTKICH CZĘŚCI BĘBNA WYCIĄGNĄĆ ANULOWANIEM
KOMUNIKATU PRZEZ NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU START W MOMENCIE POJAWIENIA SIĘ
MELDUNKU „KONTYNUOWAĆ >> START“.
PRZED URUCHOMIENIEM NOWEGO CYKLU PRANIA NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ Z PROSZBĄ
DO DOSTAWCY W CELU ROZWIĄZANIA TEGO PROBLEMU.
BŁĄD 58: NIE MA BIEGU LUŻNEGO
Tylko dla maszyny MB70-90-110-140-180. Błąd 58 pojawi się, jeżeli pralka zwalnia na końcu cyklu prania
ze zamkniętym hamulcem. Ten oto błąd jest przeznaczony do celów diagnostycznych. Sprawdzić, czy błąd
ten się powtarza i poinformować producenta.
BŁĄD 59: BIEG LUŻNY
Tylko dla maszyny MB70-90-110-140-180. Błąd 58 pojawi się, jeżeli hamulec jest zamknięty, podczas gdy
wyjście przetwornika jest wciąż aktywne. Ten oto błąd jest przeznaczony do celów diagnostycznych.
Sprawdzić, czy błąd ten się powtarza i poinformować producenta.
BŁĄD 60: NAPĘD AKO
Tylko dla maszyn RS6 - RS7 - RS10. Błąd 60 pojawi się, jeżeli podczas sekwencji prania nie ma żadnego
sygnału odwrotnego prędkości z jednostki sterowniczej silnika. Oznacza to prawdopodobnie, że bęben się
nie obraca.
Programator wykonuje 3x reset hardware jednostki sterowniczej silnika. Jeżeli po 3 próbach resetu hardware
jednostki sterowniczej silnika stan trwa, pojawi się błąd 60. Cykl prania dobiegnie do końca. Tylko w celu
diagnostyki zapis w liście komunikatów błędu: Błąd 63 podczas 1. resetu, Błąd 64 podczas 2. resetu, Błąd 65
podczas 3. resetu.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić kabel komunikacyjny.
2. Sprawdzić jednostkę sterowniczą silnika.
Jeżeli jest kabel komunikacyjny wadliwy,
zamienić.
Jeżeli jest jednostka sterownicza wadliwa,
zamienić.
Jeżeli jest silnik wadliwy, zamienić.
Jeżeli jest kabel zasilający wadliwy, zamienić.
3. Sprawdzić silnik.
4. Sprawdzić kabel zasilający do jednostki
sterowniczej silnika i do silnika.
5. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
Jeżeli jest przekażnik wadliwy, zamienić
jednostkę sterowniczą silnika.
programator.
6. Sprawdzić stycznik napięcia doprowadzającego
Jeżeli jest stycznik wadliwy, zamienić.
jednostki sterowniczej silnika.
(Stycznik nie jest u wszystkich maszyn dostępny).
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
107
BŁĄD 61: NAPĘD AKO
Tylko dla maszyn RS6 - RS7 - RS10. Błąd 61 pojawi się, jeżeli przychodzi sygnał prędkości z jednostki
sterowniczej silnika, chociaż silnik nie obraca się i sygnał prędkości z jednostki sterowniczej silnika jest
raczej nieoczekiwany.
Programator wykonuje 1x reset hardware jednostki sterowniczej silnika i do listy komunikatów błędów
zapisany jest w celu diagnostycznym błąd 66.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić druciane złącza na konektorze
jednostki sterowniczej silnika.
2. Sprawdzić kabel komunikacyjny.
3. Sprawdzić jednostkę sterowniczą silnika.
Jeżeli jest druciane złącze otwarte, silnik będzie
się obracać w jednakowym kierunku. Druciane
złącze zamknąć;
(otwarte złącze jest funkcją testowania jednostki
sterowniczej silnika).
Jeżeli jest kabel komunikacyjny uszkodzony,
zamienić.
Jeżeli jest jednostka sterownicza silnika
wadliwa, zamienić.
BŁĄD 62: NAPĘD AKO
Tylko dla maszyn RS6 - RS7 - RS10. Błąd 62 pojawi się, jeżeli zaprogramowana prędkośc zostanie
przekroczona o ponad 50 ob/min.
Programator wykonuje 1x reset hardware jednostki sterowniczej silnika i do listy komunikatów błędów
zapisany jest w celu diagnostycznym błąd 67.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić kabel komunikacyjny.
2. Sprawdzić jednostkę sterowniczą silnika.
3. Sprawdzić silnik.
4. Sprawdzić pas.
Jeżeli jest kabel komunikacyjny wadliwy,
zamienić.
Jeżeli jest jednostka sterownicza wadliwa,
zamienić.
Jeżeli jest silnik wadliwy, zamienić.
Jeżeli jest pas wadliwy, zamienić. Jeżeli pas
ślizga się, sprawdzić uchwyt silnika i koła
pasowego i mechaniczne naprężenie pasa (na
pasie nie powinna być woda).
BŁĄD 68: NIE MA SYGNAŁU PRZY ODWIROWANIU
Tylko dla maszyn RS6 - RS7 - RS10. Błąd 68 pojawi się, jeżeli podczas sekwencji odwirowania nie ma
żadnego sygnału odwrotnego prędkości z jednostki sterowniczej silnika. Oznacza to prawdopodobnie, że
bęben się nie obraca.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić kabel komunikacyjny.
2. Sprawdzić jednostkę sterowniczą silnika.
3. Sprawdzić silnik.
4. Sprawdzić kabel zasilający do jednostki
sterowniczej silnika i do silnika.
5. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
jednostkę sterowniczą silnika.
6. Sprawdzić stycznik napięcia doprowadzającego
jednostki sterowniczej silnika.
(Stycznik nie jest u wszystkich maszyn
dostępny).
Jeżeli jest kabel komunikacyjny wadliwy,
zamienić.
Jeżeli jest jednostka sterownicza wadliwa,
zamienić.
Jeżeli jest silnik wadliwy, zamienić.
Jeżeli jest kabel zasilający wadliwy, zamienić.
Jeżeli jest przekażnik wadliwy, zamienić
programator.
Jeżeli jest stycznik wadliwy, zamienić.
BŁĄD 69: RS NIEZRÓWNOWAŻENIE
Tylko dla maszyn R. Błąd 69 pojawi się w razie aktywacji wejścia niezrównoważenia dla maszyn F.
Możliwy jest także zły wybór typu maszyny lub błąd w podłączeniu.
108
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić typ maszyny.
2. Sprawdzić wejście niezrównoważenia dla
maszyn F.
3. Sprawdzić funkcję wejścia programatora
(wejście niezrównoważenia dla maszyn F) w Menu
stanu wejść (serwis / narzędzia).
Wybór odpowiedniego typu maszyny.
(Patrz tabliczka identyfikacyjna na tylnej stronie
maszyny).
Wejście niezrównoważenia dla maszyn F
powinno być bez złącza kablowego.
Jeżeli wejście nie działa, zamienić programator.
BŁĄD 70: WYBÓR RS7
Błąd 70 pojawi się w razie niewłaściwego wyboru typu maszyny – wybór maszyny RS7 zamiast maszyny
RS10. Wybrać właściwy typ maszyny.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić wybór typu maszyny.
Wybrać właściwy typ maszyny.
(Patrz tabliczkę identyfikacyjną na tylnej stronie
maszyny).
BŁĄD 71: WYBÓR RS10
Błąd 71 pojawi się w razie niewłaściwego wyboru typu maszyny - wybór maszyny RS10 zamiast maszyny
RS7. Wybrać właściwy typ maszyny. Na konektorze F powinno być na pinach 1 i 3 druciane złącze.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić wybór typu maszyny.
Wybrać właściwy typ maszyny.
(Patrz tabliczkę identyfikacjną na tylnej stronie
maszyny).
Do konektora F podłączyć druciane złącze
miedzy pinami 1 i 3.
2. Sprawdzić, czy jest na konektorze F dostępne
druciane złącze na pinach 1 i 3.
BŁĄD 72: KEB ST NISKI
Tylko maszyny z przetwornikiem KEB. Błąd 72 pojawi się, jeżeli między zaciskami 16-20 nie jest druciane
złącze.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić, czy zaciski KEB 16-20 posiadają
druciane złącze.
2. Sprawdzić, czy błąd trwa.
Podłączyć druciane złącze miedzy zaciski 16-20.
Jeżeli błąd trwa, skontaktować producenta.
BŁĄD 73: KEB ST WYSOKI
Tylko maszyny z przetwornikiem KEB. Błąd 73 pojawi się w razie niewłaściwego nagrania parametrów do
przetwornika KEB. (Parametry KEB są standardowo nastawione przez producenta).
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić, czy programator nagrał właściwe
parametry przetwornika.
(nowy przetwornik bez nagrania parametrów?)
2. Sprawdzić, czy błąd trwa.
Nagrać właściwe parametry przetwornika.
Jeżeli błąd trwa, skontaktować producenta.
BŁĄD 74: CFI BLOK
Tylko maszyny z przetwornikiem KEB. Błąd 74 pojawi się, jeżeli na końcu cyklu prania stycznik
przetwornika nie został rozłączony.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić, czy po ukończeniu cyklu kontakty
stycznika pozostają spięte.
2. Sprawdzić przekażnik wyjściowy zasilający
stycznik przetwornika.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Zamienić stycznik.
Jeżeli jest przekażnik wadliwy, zamienić
programator.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
109
BŁĄD 75: NIEUSTALONY KOD BŁĘDU PRZETWORNIKA FREKWENCYJNEGO KEB
Komunikat błędu 75 pojawi się, jeżeli programator nie ustali komunikat błędu generowany przetwórnikiem.
Kod błędu przetwórnika można sprawdzić za pomocą update oprogramowania programatora. Trzeba
informować producenta.
BŁĄD 78: ZAMEK BLOKOWANY
Komunikat błędu 78 pojawi się, jeżeli maszyna jest w stanie bezruchu (maszyna jest wlączona, cykl prania
nie jest uruchomiony). Łącznik zamka drzwi jest zamknięty, jednak drzwi (łącznik drzwi) są otwarte. Do
następnego użycia maszyny trzeba zamek drzwi odblokować.
POSTĘPOWANIE:
1. Powoli i lekko zamknąć drzwi.
2. Powoli i lekko zamknąć drzwi.
Jeżeli komunikat błędu znika, maszyna jest
przełączona do stanu bezruchu i można ją
używać.
Jeżeli komunikat błędu trwa, pracownik
serwisowy powinien zamek drzwi naprawić.
BŁĄD 79: ZAMEK START
Komunikat błędu 79 pojawi się, jeżeli podczas sekwencji zamknięcia zamka drzwi jest łącznik zamka drzwi
zamknięty i drzwi (łącznik drzwi) są otwarte. Przed następnym użyciem pralki powinien technik serwisowy
zamek odblokować.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić funkcję zamka drzwi.
Jeżeli jest zamek drzwi uszkodzony, zamienić.
BŁĄD 80: „UPŁYNĄŁ“ CZAS DOZOWANIA ŚRODKÓW W PŁYNIE
Błąd 80 pojawi się, jeżeli sygnał sterujący dozownika środka piorącego w płynie zostaje aktywny ponad 1
godzinę. Dozownik środka piorącego w płynie aktywuje sygnał na wejście 16 płyty sterowniczej i spowoduje
czekanie pralki w sekwencji prania na przepompowanie dozownikiem środka piorącego w płynie do pralki.
Jeżeli sygnał czekania nie jest aktywowany, program prania NIE JEST wprowadzony do sygnału czekania.
Jeżeli sygnał czekania jest aktywowany, program prania JEST wprowadzony do sygnału czekania.
Podczas zwykłej eksploatacji nie powinien sygnał czekania dozownika środka piorącego w płynie pozostać
aktywny ponad 1 godzinę, w przeciwnym razie maszyna nie zakończy aktualny cykl prania.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić funkcję dozownika środka piorącego
w płynie.
2. Sprawdzić podłączenie sygnału wejściowego
„czekanie“.
3. Sprawdzić funkcję wejścia programatora
(wejście Czekanie na środek piorący) w Menu
stanu wejść (serwis / narzędzia).
W razie wady naprawić dozownik środka
piorącego w płynie.
Jeżeli jest podłączenie naruszone, zamienić.
Jeżeli wejście nie działa, zamienić programator.
BŁĄD 81: POWTÓRNE OGRZEWANIE NIE DZIAŁA
Tylko maszyny MB. Błąd 81 pojawi się, jeżeli powtórne ogrzewanie nie działa (w sekwencji prania) i
temperatura lażni jest niższa od zaprogramowanej wartości. Jeżeli temperatura spada poniżej
przednastawionego limitu temperatury dla cyklu higienicznego prania, nie można ten oto cykl prania
akceptować, ponieważ normy higieniczne dla wykonania programu nie zostały spełnione. To znaczy, że
bieliznę nie można wyciągnąć na higienicznej stronie maszyny MB i po usunięciu przyczyny trzeba bieliznę
ponownie wyprać.
POSTĘPOWANIE:
Sprawdzić Postępowanie Błąd 13: Awaria ogrzewania i Błąd 14: Awaria czasu ogrzewania
110
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
BŁĄD 82: POWTÓRNE NALEWANIE NIE DZIAŁA
Tylko maszyny MB. Błąd 82 pojawi się, jeżeli powtórne nalewanie nie działa (w sekwencji prania) i poziom
wody jest niższy od zaprogramowanej wartości. Jeżeli poziom wody spada poniżej przednastawionego limitu
wody dla cyklu higienicznego prania, nie można ten oto cykl prania akceptować, ponieważ normy higieniczne
dla wykonania programu nie zostały spełnione. To znaczy, że bieliznę nie można wyciągnąć na higienicznej
stronie maszyny MB i po usunięciu przyczyny trzeba bieliznę ponownie wyprać.
POSTĘPOWANIE:
Sprawdzić Postępowanie Błąd 11: Awaria nalewania
BŁĄD 83: BŁĄD CYKLU
Tylko maszyny MB. Błąd 83 pojawi się, jeżeli nie można cykl prania akceptować, ponieważ normy
higieniczne dla wykonania programu nie zostały spełnione. To znaczy, że bieliznę nie można wyciągnąć na
higienicznej stronie maszyny MB i po usunięciu przyczyny trzeba bieliznę ponownie wyprać. Komunikat
błędu jest tylko dla informacji. Na końcu cyklu prania pojawi się ostrzeżenie dla obsługi, iż cykl prania trzeba
powtórzyć.
POSTĘPOWANIE:
Patrz szczególny Komunikat błędu, opisujący przyczynę awarii.
BŁĄD 84: ZAPIS DANYCH DO PC NIE DZIAŁA
Tylko maszyny MB. Błąd 84 pojawi się w razie zawiedzenia funkcji zapisu danych programu prania
higienicznego do komputera. Aparat niektórych krajów wymaga w razie prania higienicznego rejestrację
danych cyklu prania. Te oto dane można wysłać do PC i przechowywać.
Jeżeli dane procesu prania nie są na końcu cyklu prania higienicznego nagrane do komputera, pojawi się komunikat
błędu dla obsługi, żeby problem komunikacjyny został usunięty przed rozpoczęciem nowego cyklu prania.
POSTĘPOWANIE:
Więcej informacji o nastawieniu i postępowaniu można znależć w „Podręczniku Tracebility Software“ dla PC.
BŁĄD 85: BATERIA RTC „ROZLADOWANA”
Tylko MB maszyny. Błąd 85 pojawi się, jeżeli w zegarze realnego czasu brak baterii lub bateria jest prawie
rozladowana. MB maszyny, obserwujące cykl higiniecznego prania, powinny być wyposażone w zegar
realnego czasu dla zapisu daty i czasu.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić obecność baterii.
2. Sprawdzić, czy bateria jest w porządku.
Jeżeli nie ma baterii, włożyć do zegara.
W razie słabej mocy zamienić.
Ten oto błąd pojawi się w razie włączenia „Traceability” w głównym menu Rozszerzenie.
(w razie wyłączenia Traceability błąd 85 nie pojawi się)
BŁĄD 86: KOMUNIKACJA RTC NIE DZIAŁA
Tylko MB maszyny. Błąd 86 pojawi się, jeżeli zegar realnego czasu nie jest połączony z programatorem.
Wskutek tego nie ma komunikacji między zegarem realnego czasu i programatorem, to znaczy, programator
nie zapisuje datę i czas. MB maszyny, obserwujące cykl higieniecznego prania, powinny być wyposażone w
zegar realnego czasu dla zapisu daty i czasu.
POSTĘPOWANIE:
1. Sprawdzić obecność zegara realnego czasu.
2. Sprawdzić działanie zegara realnego czasu.
3. Sprawdzić płytę programatora.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Przyłączyć zegar realnego czasu do
przeznaczonego miejsca.
W razie uszkodzenia zegara realnego czasu
zamienić.
Jeżeli płyta programatora nie działa, zamienić.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
111
Ten oto błąd pojawi się w razie włączenia „Traceability” w głównym menu Rozszerzenie.
(w razie wyłączenia Traceability błąd 86 nie pojawi się)
BŁĄD 95: SYSTEM DOZORUJĄCY
Aktywacją systemu dozorowania pojawi się w liście komunikatów błędów jako błąd 95. W takim razie należy
skontaktować się z odpowiednim pracownikiem.
BŁĄD 100: WAŻENIE NIE KOM.
Tylko MB i FS23-FS55 maszyny z układem ważenia. Błąd 100 pojawi się, jeżeli dojdzie do przerwania
komunikacji między programatorem i modulem układu ważenia.
Na wyświetlaczu można skontrolować funkcję komunikacji z układem ważenia: Tak
(Ważenie Nie Kom: Nie ma komunikacji z układem ważenia)
POSTĘPOWANIE:
1. Skontrolować zasilanie układu ważenia.
2. Skontrolować przyłączenie konektorów na obu
końcach kabla komunikacyjnego.
3. Skontrolować przyłączenie konwertora RS232 TTL.
4. Skontrolować, czy przewód nie jest przerwany.
Zabezpieczyć zasilanie 24 V DC
Przyłączyć konektory do programatora i modulu
układu ważenia.
Przyłączyć konektory konwertora RS232-TTL.
W razie przerwania naprawić.
BŁĄD 101: NISKA WAGA
Tylko MB i FS23-FS55 maszyny z układem ważenia. Błąd 101 pojawi się, jeżeli waga jest dużo mniejsza
od zwykłego ruchu. W menu Rozszerzenie, w pozycji kalibracja układu ważenia, skontrolować działanie
każdego czujnika ważenia.
Sprawdzić poprawność wartości „Zakładane ciężary maszyny“ w menu Ważenie.
Ta oto wartość powinna odpowiadać rzeczywistej wartości ciężaru pralki. Jeżeli jest aktualnie
pomierzony ciężar poza zakresem, pojawi się błąd 101.
(Niska Waga: Waga z układu ważenia jest za niska.)
POSTĘPOWANIE:
1. Skontrolować przewód czujników ważenia.
2. Skontrolować wartości wagi każdego czujnika
ważenia.
3. Skontrolować działanie modulu układu ważenia.
W razie przerwania przewodu naprawić.
Wykonać właściwe nastawienie czujników
ważenia.
Zamienić modul układu ważenia.
BŁĄD 102: WYSOKA WAGA
Tylko MB i FS23-FS55 maszyny z układem ważenia. Błąd 102 pojawi się, jeżeli waga jest dużo większa od
zwykłego ruchu. W menu Rozszerzenie, w pozycji kalibracja układu ważenia, skontrolować działanie
każdego czujnika ważenia.
Sprawdzić poprawność wartości „Zakładane ciężary maszyny“ w menu Ważenie.
Ta oto wartość powinna odpowiadać rzeczywistej wartości ciężaru pralki. Jeżeli jest aktualnie
pomierzony ciężar poza zakresem, pojawi się błąd 102.
(Wysoka waga: Waga z układu ważenia jest za wysoka.)
POSTĘPOWANIE:
1. Skontrolować przewód czujników ważenia.
2. Skontrolować wartości wagi każdego czujnika
ważenia.
3. Skontrolować działanie modulu układu ważenia.
112
W razie przerwania przewodu naprawić.
Wykonać właściwe nastawienie czujników
ważenia.
Zamienić modul układu ważenia.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
BŁĄD 103: WAŻENIE - NIEZRÓWNOWAŻENIE
Tylko MB i FS23-FS55 maszyny z układem ważenia. Błąd 103 pojawi się, jeżeli waga nie jest
równomiernie rozłożona na czterech czujnikach ważenia. W menu Rozszerzenie, w pozycji kalibracja układu
ważenia, skontrolować działanie każdego czujnika ważenia.
FS23 i FS55: obciążenie każdego czujnika ważenia powinno wynosić 20-30%.
MB16-MB66: obciążenie każdego czujnika ważenia powinno wynosić 20-30%.
MB70-MB180: obciążenie każdego czujnika ważenia powinno wynosić 6-49%.
(Ważenie-niezwrównoważenie: Układ ważenia nie jest zrównoważony)
POSTĘPOWANIE:
1. Skontrolować przewód czujników ważenia.
2. Skontrolować wartości wagi każdego czujnika
ważenia.
3. Skontrolować działanie modulu układu ważenia.
W razie przerwania przewodu naprawić.
Wykonać właściwe optymalne nastawienie
czujników ważenia.
Zamienić modul układu ważenia.
BŁĄD 104: PRZECIĄŻENIE
Tylko maszyny MB16- MB66 i FS23-FS55 z układem ważenia. Błąd 104 pojawi się, jeżeli podczas cyklu
prania obciążenie jednego czujnika ważenia przekroczy obciążenie 1000 kg. W menu Rozszerzenie, w
pozycji kalibracja układu ważenia, skontrolować działanie każdego czujnika ważenia.
Ta oto funkcja zapopiega mechanicznemu przeciążeniu czujnika ważenia. Czujniki ważenia są
przedymensjonowane i mogą wytrzymać duże siły dynamiczne. Niemniej jednak, w razie dużych sił
mechanicznych z powodu wady w pralce chroni programator układ ważenia i cykl prania zatrzyma.
(Przeciążenie: Dynamiczne przeciążenie układu ważenia)
POSTĘPOWANIE:
1. Skontrolować możliwe wady mechaniczne.
2. Skontrolować przewód czujników ważenia.
3. Skontrolować wartości wagi każdego czujnika
ważenia.
4. Skontrolować działanie modulu układu ważenia.
Naprawić wady mechaniczne pralki.
W razie przerwania przewodu naprawić.
Wykonać właściwe nastawienie czujników
ważenia.
Zamienić modul układu ważenia.
BŁĄD 105: UKŁAD PNEUMAT.
Tylko maszyny MB70- MB180 z układem ważenia. Błąd 105 pojawi się, jeżeli worki powietrzne zawierają
powietrze podczas sekwencji otwierania zamka drzwi lub zostają puste u zamkniętych drzwi. W takim razie
nie będzie użycie układu ważenia możliwe.
(Układ pneum.: Układ ważenia nie działa, ponieważ z worków powietrznych nie było spuszczone powietrze)
POSTĘPOWANIE:
1. Skontrolować możliwe wady mechaniczne.
2. Skontrolować układ sprężonego powietrza.
3. Skontrolować przyłączenie łącznika
ciśnieniowego sprężonego powietrza.
Naprawić wady mechaniczne pralki.
Naprawić układ sprężonego powietrza.
W razie przerwania przewodu naprawić.
BŁĄD 300 - 353: SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA PRZETWÓRNIKA MITSUBISHI
Trzeba zawsze sprawdzić właściwość parametrów w przetwórniku, przede wszystkim wymieniając przetwornik. W
razie niepewności przejść do Menu konfiguracji i wybrać “Menu przetwórnika...”. Nastawić właściwy typ maszyny
i zasilanie dopływowe i ponownie nagrać parametry z programatora do przetwórnika.
Więcej informacji można znależć w podręczniku przetwórnika frekwencyjnego (do dyspozycji na żądanie).
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
113
Numer
błędu
300
301
302
303
304
305
306
Błąd
Nazwa błędu
Opis
Err OC1
Err OC2
Err OC3
Err OV1
Err OV2
Err OV3
Err THT
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
307
308
Err THM
Err FAN
309
310
Err OLT
Err BE
Nadprąd
Nadprąd
Nadprąd
Przepięcie
Przepięcie
Przepięcie
Przepięcie
przetwórnika
Przepięcie silnika
Zatrzymanie
wentylatora
Ograniczenie prądowe
Tranzystor hamulca
311
Err GF
Zwarcie doziemne
312
Err
OHT*
Zewnętrzny przekażnik
cieplny
313
314
Err OPT
Err PE
Wyposażenie
Błąd pamięci
315
Err PUE
316
Err Ret*
Odłączenie jednostki
parametryzacjynej
Przekroczenie liczby
restartów.
317
318
319
320
Err CPU
Err E.6
Err E.7
Err IPF
CPU błąd
CPU błąd 6
CPU błąd 7
Błąd zasilania
321
322
Err UVT
Err LF
Podpięcie
Błąd fazy wyjściowej
323
324
325
326
Err OP1*
Err OP2*
Err OP3*
Err CTE
Wybieralna karta 1
Wyybieralna karta 2
Wybieralna karta 3
PU krótkie spięcie
327
Err P24
24VDC krótkie spięcie
114
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Naprawić wentylator (wyczyścić lub w razie potrzeby
wymienić).
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Krótkie spięcie w obwodzie tranzystoru hamulca.
Natychmiast wyłączyć zasilanie przetwórnika! Wymienić
przetwornik.
Zwarcie doziemne na wyjściu przetwórnika.
1) Skontrolować kabel silnika i uziemnienie silnika.
2) Odłączyć kabel silnika i znów podłączyć. Jeżeli błąd
trwa, wymienić przetwornik.
Zewnętrzny przekażnik cieplny (modul TRM, patrz
schemat elektryczny) został z powodu ochrony cieplnej
uzwojenia silnika odłączony.
TRM modul był zastosowany tylko u maszyn z programatorem
MCB i przetwórnikiem A500.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Pamięć była wiele razy przepisana. Wymienić
przetwornik.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Po błędzie osiągnięto maks. liczbę restartów.
Aktualny błąd przetwórnika powodujący awarię, który trzeba
usunąć, jest zapisany pod błędem Err 316 w liście
komunikatów błędów.
Błąd komunikacji CPU. Wymienić przetwornik.
Błąd wewnętrzny. Jeżeli błąd trwa, wymienić przetwornik..
Błąd wewnętrzny. Jeżeli błąd trwa, wymienić przetwornik..
Awaria zasilania w zakresie 15 i 100ms. Skontrolować
kontakty obwodu zasilającago. Naprawić zasilanie.
Napięcie zasilające za niskie. Skontrolować złącze P/+-P1.
Przerwanie fazy na stronie wyjścia przetwórnika.
Skontrolować
połączenie – przerwanie w obwodzie uzwojenia silnika.
Wada wybieralnego bloku 1 lub błędna funkcja.
Wada wybieralnego bloku 2 lub błędna funkcja.
Wada wybieralnego bloku 3 lub błędna funkcja.
Krótkie spięcie na konektorze komunikacyjnym RS485.
Skontrolować kabel komunikacyjny.
Krótkie spięcie na wyjściu żródła zasilania 24VDC
(zacisk PC). Skontrolować krótkie spięcie na zaciskach
sterujących przetwórnika frekwencyjnego.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
328
329
330
331
332
333
334
335
336
Err
MB1*
Err
MB2*
Err
MB3*
Err
MB4*
Err
MB5*
Err
MB6*
Err
MB7*
Err FIN
Błąd hamowania 1
Błąd hamowania 2
Błąd hamowania 3
Błąd hamowania 4
Błąd hamowania 5
Błąd hamowania 6
Błąd hamowania 7
Przegrzanie chłodnika
przetwórnika
Przekroczenie
rozbieżności szybkości
Strata sygnału
dekodującego
Wybór alarm (konektor
1)
Wybór alarm (konektor
2)
Wybór alarm (konektor
3)
Błąd fazy wejściowej
337
Err
OSD*
Err ECT*
338
Err E.1*
339
Err E.2*
340
Err E.3*
341
Err ILF*
342
Err PTC
Błąd
PTC termistor
343
Err PE2
344
Err
CDO*
Err IOH
Błąd zapis parametrów
do pamięci
Detekcja prądu na
wyjściu przetwórnika
Inrush overheat
345
346
347
Err
SER*
Err AIE*
348
349
Err USB*
Err OS*
350
Err OD*
351
352
353
Err EP*
Err E.11*
Err E.13
Błędy / awarie w razie użycia funkcji hamowania.
Błąd komunikacji
Błąd wejścia
analogowego
Błąd komunikacji USB
Przekroczenie
szybkości
Błąd pozycji
Błąd dekodowania fazy
Zmiana obrotów
Błąd wewnętrznych
obwodów
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Za duże rozbieżności u sterowania wektorowego.
Problem z sygnałem dekodującym.
Błąd komunikacji - błędny kontakt.
Przerwanie jednej fazy zasilającej u zasilania trójfazowego na
dobę duższą niż 1sec. Naprawić zasilanie trójfazowe.
Przegrzanie PTC w uzwojeniu silnika
Przełącznik AU/PTC powinien być w pozycji PTC).
1) Skontrolować funkcję wentylatora silnika (w razie użycia).
2) Skontrolować przyłączenie, (patrz schemat elektryczny).
Błąd zapisu parametrów (błąd EEPROM).
Jeżeli błąd trwa, wymienić przetwornik.
Prąd przekroczył nastawiony poziom.
Resistor inrush current limit circuit overheated.
1) Nie włączać i nie wyłączać przetwornik zbyt często.
2) Poczekać pewny czas (15 min) I spróbować
ponownie.
3) Jeżeli błąd trwa, wymienić przetwornik.
Błąd komunikacji RS485.
Nadprąd lub przepięcie na terminalu wejściowym 2/4.
Przekroczenie interwału kontroli komunikacji USB.
Przekroczona szybkość w trybie sterowania ze
sprężeniem zwrotnym.
Odchylenie pozycji w trybie sterowania ze sprężeniem
zwrotnym.
Obroty silnika przeciwnie do wymaganych.
Przeciążenie spowodowane zmianą obrotów.
Wada obwodów wewnętrznych, wymienić przetwornik.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
115
* : Ten oto wybór lub funkcja nie jest użyta. W razie pojawienia się tego komunikatu błędu należy
postępować tak:
1) Znów wprowadzić parametry przetwórnika.
2) Jeżeli błąd trwa, kontaktować producenta.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDÓW 300-301-302: BŁĘDY – OC (NADPRĄD)
1. Sprawdzić, czy na wyjściu przetwornika nie ma
Usunąć krótkie spięcie.
krótkiego spięcia (lużne przewody silnika,
uzwojenie silnika, śruby lub inne lużne części w
środku rozdzielni,...)
2. Odłączyć kabel silnika z przetwórnika i znów
Jeżeli jest kabel silnika odłączony z przetwórnika i
przyłączyć.
błąd trwa, wymienić przetwornik.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDÓW 303-304-305: BŁĘDY – OV (PRZEPIĘCIE)
Jeżeli jest napięcie DC na kondensatorach za wysokie, generowany jest przetwórnikiem błąd OV.
1. Sprawdzić w menu konfiguracji wybór
Nastawić właściwy typ pralki.
właściwego typu pralki.
2. Skontrolować, czy napięcie dopływowe nie jest za
Obniżyć napięcie dopływowe.
wysokie.
3. Sprawdzić, czy błąd trwa.
Jeżeli błąd trwa, trzeba skontaktować producenta.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDU 306: BŁĄD – THT (PRZECIĄŻENIE PRZETWÓRNIKA)
Jeżeli jest napięcie wyjściowe przez pewien czas niezwykłe wysokie, przetwornik przełącza do stanu THTsygnalizacja ostrzegawcza.
1. Sprawdzić, czy napięcie doprowadzające jest
Nastawić właściwe napięcie doprowadzające.
wystarczające i stabilne podczas odwirowania
bielizny.
2. Sprawdzić ręcznie, czy bęben się regularnie
W razie potrzeby naprawić / wyczyścić.
obraca (bez podwyższonego tarcia).
3. Skontrolować uzwojenie silnika.
Wymienić silnik.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDU 307: BŁĄD – THM (PRZECIĄŻENIE SILNIKA)
Jeżeli prąd silnika dłuższy czas przekracza pozwoloną granicę, przetwornik aktywuje elektroniczną ochronę
nadprądową silnika i przetwornik przełącza do stanu THM – sygnalizacja ostrzegawcza.
1. Skontrolować ręcznie prawidłowe obroty bębna.
W razie potrzeby naprawić / wyczyścić.
2. Skontrolować uzwojenie silnika.
Wymienić silnik.
3. Skontrolować, czy błąd trwa.
Jeżeli błąd trwa, kontaktować producenta.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDU 309: OLT- BŁĄD (OGRANICZENIE PRĄDOWE)
Frekwencja wyjściowa jest z powodu spadku napięcia obniżona na minimum.
1. Skontrolować, czy napięcie dopływowe jest
Nastawić właściwe napięcie dopływowe.
wystarczające i stabilne podczas pdwirowania
bielizny.
2. Skontrolować ręcznie prawidłowe obroty bębna (bez
W razie potrzeby naprawić / wyczyścić.
podwyższonego tarcia).
3. Skontrolować uzwojenie silnika..
Wymienić silnik.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDU 313/315: BŁĄD – OPT/PUE
Jeżeli przetwornik jakiś czas (10-30s) nie otrzymuje przekaz od programatora (= nie ma seryjnej
komunikacji), przełącza do stanu OPT/PUE – sygnalizacja ostrzegawcza.
116
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
1. Sprawdzić na końcu cyklu prania, czy stycznik
napięcia doprowadzającego przetwornika
wyłącza wszystkie fazy.
Jeżeli błąd trwa, zamienić stycznik.
Ten oto błąd OPT/PUE może być czasem spowodowany ultrakrótkim przerwaniem głównego napięcia
doprowadzającego.
(W wyniku przerwania zasilania nie jest przetwornik w stanie sam wykonać resetu.
=> W takim razie nie wolno zamieniać stycznik. Przetwornik powinien być resetowany następnym
przerwaniem zasilania.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDU 335: FIN – BŁĄD (PRZEGRZANIE CHŁODNIKA PRZETWÓRNIKA)
Jeżeli temperatura przekroczy dopuszczalną temperturę eksploatacyjną, przetwornik zostaje przełączony
do stanu sygnalizacji ostrzegawczej FIN.
1. Skontrolować prawidłowe obroty wentylatora
35. Wymienić wentylator przetwórnika.
przetwórnika (w razie użycia).
2. Skontrolować prawidłowe obroty wentylatora w
Wymienić wentylator pralki.
pralce (w razie użycia), doprowadzającego do
okolicy przetwórnika świeże powietrze.
3. Skontrolować, czy wentylator nie jest zatkany
W razie potrzeby wyczyścić.
osadami pyłu/nieczystości zapobiegającymi
wolnemu krążeniu powietrza.
4. Skontrolować, czy temperatora otoczenia
Zabezpieczyć, żeby temperatura otoczenia
mieści się w przepisowych granicach. (patrz
mieściła się w przepisowych granicach.
Podręcznik instalacji i konserwacji).
BŁĄD 400-441: SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA PRZETWÓRNIKA KEB
Trzeba zawsze sprawdzić właściwość parametrów w przetwórniku, przede wszystkim wymieniając przetwornik. W
razie niepewności przejść do Menu konfiguracji i wybrać “Menu przetwórnika...”. Nastawić właściwy typ maszyny
i zasilanie dopływowe i ponownie nagrać parametry z programatora do przetwórnika.
Więcej informacji można znależć w podręczniku przetwórnika frekwencyjnego (do dyspozycji na żądanie).
Numer
błędu
400
Błąd
Nazwa błędu
Opis
Errbr*
sterowanie
hamulcem
zbiornica
obliczenie danych
napędu
czujnik 1,
przepełnienie licznika
czujnik 2,
przepełnienie
licznika
przegrzanie silnika
Obciążenie za niskie lub za wysokie.
401
402
Errbus
ErrCdd*
403
Errco1*
404
Errco2*
405
ErrdOH
406
Errdri
407
ErrEEP
408
Err_EF
wzbudzający
(sterujący)
przekażnik
błąd EEPROM
błąd wejście
zewnętrzne
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Podczas automatycznego pomiaru oporu uzwojenia
statoru doszło do błędu.
Licznik kanału czujnika 1 osiągnał wartość
niedopuszczalną.
Licznik kanału czujnika 2 osiągnał wartość
niedopuszczalną.
Przegrzanie silnika PTC.
1) Skontrolować funkcję wentylatora silnika (w razie użycia).
2) Skontrolować przyłączenie, (patrz schemat elektryczny).
Wada sterowania obwodami siłowymi.
Jeżeli błąd trwa, wymienić przetwornik.
Błąd zapisu danych do pamięci. Po usunięcu błądu jest
eksploatacja znów możliwa. Jeżeli błąd trwa, zamienić
przetwornik.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
117
409
ErrEnC*
410
ErrHyb*
411
ErrHybC*
412
ErriED
413
ErrInl
414
ErrLSF
415
ErrndOH*
temperatura silnika
znów normalna
416
ErrnOH*
417
ErrnOHI*
418
ErrnOL*
419
ErrnOL2*
420
421
Err_OC
Err_OH
422
ErrOH2
423
ErrOHI
424
425
Err_OL
ErrOL2
426
427
Err_OP
ErrOS*
428
ErrPFC*
429
ErrPrF*
430
ErrPrr*
431
Err_Pu
temperatura korpusu
chłodnika znów
normalna
temperatura
wewnętrznej
przestrzeni znów
normalna
przeciążenie
usunięto
przeciążenie w stanie
bezruchu usunięto
nadprąd
przegrzanie korpusu
chłodnika
funkcja ochrony
silnika
przegrzanie
wewnętrznej
przestrzeni
przeciążenie
przeciążenie w stanie
bezruchu
przepięcie
przekroczenie
obrotów
faktor wydajności
powerfactor control
łącznik końcowy na
prawo
łącznik końcowy na
lewo
część wykonawcza
432
ErrPuci
433
ErrPuch
434
ErrPuco
118
błąd czujnika
1 lub 2
interfejs czujnika
identyfikacja
nowego czujnika
przełączenie
PNP/NPN
MFC nie jest
wprowadzony
obwód ładowania
nieważna
identyfikacja części
wykonawczej
część wykonawcza
zmieniona
komunikacja części
wykonawczej
Błąd przyłączenia lub czujnik nie działa lub za wysoka
szybkość.
Został rozpoznany interfejs czujnika z nieważną
identyfikacją.
Identyfikacja interfejsu czujnika była zmieniona.
Błąd przełączenia PNP/NPN lub błąd wejścia.
Jeżeli błąd trwa, zamienić przetwornik.
MFC nie jest wprowadzony. Jeżeli błąd trwa, zamienić
przetwornik.
Uszkodzony przekażnik bocznika ładowania, za niskie
napięcie zasilające lub błąd przyłączenia rezystoru
hamowania.
Jeżeli błąd trwa, zamienić przetwornik.
Występowanie błędu 405 ErrdOH, lecz rozwiązane. Można
wykonać reset.
Występowanie błędu 421 Err_OH, lecz rozwiązane. Można
wykonać reset.
Występowanie błędu 423 ErrOHI, lecz rozwiązane. Można
wykonać reset.
Występowanie błędu 424 Err_OL, lecz rozwiązane. Można
wykonać reset.
Występowanie błędu 425 ErrOL2, lecz rozwiązane. Można
wykonać reset..
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Nadchodzi w razie przekroczenia prądu stałego w stanie
bezruchu. Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej..
Dokładne wyjaśnienie – patrz poniżej.
Obroty znajdują się poza określonymi granicami.
Błąd korekty faktoru wydajności.
Napęd w kierunku na prawo osiągnał prawy łącznik
końcowy.
Napęd w kierunku na lewo osiągnał lewy łącznik końcowy.
Ogólny błąd części wykonawczej (na pr. wentylator,...).
Jeżeli błąd trwa, zamienić przetwornik.
Nie została zidentyfikowana część wykonawcza lub była
identyfikowana jako niedopuszczalna. Jeżeli błąd trwa,
zamienić przetwornik.
Charakterystyka części wykonawczej zmieniona.
Jeżeli błąd trwa, zamienić przetwornik.
Wartość parametru nie mogła zostać zapisana do części
wykonawczej. Jeżeli błąd trwa, zamienić przetwornik.
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
435
ErrPUIN
kodowanje części
wykonawczej
436
ErrSbuS*
437
ErrSEt*
438
ErrSLF*
439
ErrSLr*
440
ErrUP
synchronizacja
zbiornicy
wybór zestawu
parametrów
końcowy łącznik
oprogramowania na
prawo
końcowy łącznik
oprogramowania na
lewo
podpięcie
441
ErrUph
faza sieciowa
Wersje oprogramowania części wykonawczej i karty
sterującej odróżniają się. Jeżeli błąd trwa, zamienić
przetwornik.
Synchronizacja przez zbiornicę Sercos nie jest możliwa.
Dokonano probę aktywacji zamkniętego zestawu
parametrów.
Prawy końcowy łącznik oprogramowania znajduje się poza
określonymi granicami.
Lewy końcowy łącznik oprogramowania znajduje się poza
określonymi granicami.
Napięcie DC na kondensatorach za niskie.
Sprawdzić napięcie dopływowe.
Brak fazy napięcia wejściowego (Ripple detect).
* : Ten oto wybór lub funkcja nie jest użyta. W razie pojawienia się tego komunikatu błędu należy
postępować tak:
1) Znów wprowadzić parametry przetwórnika.
2) Jeżeli błąd trwa, kontaktować producenta.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDU 401: BŁĘDY – BUS (BŁĄD KOMUNIKACJI ZBIORNICY)
Jeżeli przetwornik jakiś czas (10-30s) nie otrzymuje przekaz od programatora (= nie ma seryjnej
komunikacji), generuje błąd BUS.
1. Sprawdzić na końcu cyklu prania, czy stycznik
Jeżeli błąd trwa, zamienić stycznik.
napięcia doprowadzającego przetwornika
wyłącza wszystkie fazy.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDU 408: BŁĄD E. EF (WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE)
E. EF (błąd eksternistyczny) pojawi się, jeżeli funkcja wyszukiwania prędkości podczas odwirowania trwa
ponad 10 s.
Po E.UP (niski potenciał) przetwornik próbuje akcję powtórzyć, żeby utrzymać obroty podczas odwirowania.
Po 10 s jest wygenerowany błąd E.EF.
1. Sprawdzić, czy napięcie doprowadzające jest
Nastawić właściwe napięcie doprowadzające.
wystarczające i stabilne podczas odwirowania
bielizny.
2. Sprawdzić ręcznie, czy bęben się regularnie
W razie potrzeby naprawić / wyczyścić.
obraca (bez podwyższonego tarcia).
3. Sprawdzić wybór właściwego typu pralki w
Jeżeli błąd trwa, kontaktować producenta.
menu konfiguracji.
POSTĘPOWANIE U BŁĘDÓW 420: BŁĘDY OC (NADPRĄD)
1. Skontrolować, czy na wyjściu przetwórnika nie
Usunąć krótkie spięcie.
jest krótkie spięcie. (Lużne przewody silnika,
uzwojenie silnika, śruby lub inne lużne części w
środku rozdzielni,...)
2. Odłączyć kabel silnika z przetwórnika i znów
Jeżeli jest kabel silnika odłączony z przetwórnika i
przyłączyć.
błąd trwa, wymienić przetwornik.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDÓW 421, 423: BŁĘDY E.OH, E.OHI (PRZEGRZANIE PRZETWÓRNIKA)
Jeżełi siłowa część przetwornika osiągnie pewną temperaturę, zostaje wygenerowany błąd OH.
Jeżeli wewnętrzna część przetwornika osiągnie pewną temperaturę, przetwornik wygeneruje błąd OHI.
1. Sprawdzić regularne obracanie wentylatora
Zamienić wentylator przetwornika.
(jeżeli zastosowany).
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
119
2. Sprawdzić regularne obracanie wentylatora
(jeżeli zastosowany) w pralce, który
doprowadza świeże powietrze do przestrzeni
przetwornika.
3. Sprawdzić lużne krążenie powietrza –
nieczystości/kurz w wentylatorze.
4. Sprawdzić, czy temperatura otaczająca
odpowiada przepisowym wartościam
(patrz Podręcznik instalacji i konserwacji).
Zamienić wentylator pralki.
W razie potrzeby wyczyścić.
Zapewnić przepisową temperaturę otaczającą.
POSTĘPOWANIE DLA BŁĘDU 422: BŁĄD E.OH2 (OCHRONA SILNIKA)
Jeżeli prąd silnika dłuższy czas przekracza pozwoloną granicę, przetwornik aktywuje elektroniczną ochronę
nadprądową silnika, żeby zapobiec przegrzaniu silnika.
1. Sprawdzić, czy napięcie doprowadzające jest
Nastawić właściwe napięcie doprowadzające.
wystarczające i stabilne podczas odwirowania
bielizny.
2. Skontrolować uzwojenie silnika.
Wymienić silnik.
3. Skontrolować, czy błąd trwa.
Jeżeli błąd trwa, kontaktować producenta.
POSTĘPOWANIE BŁĄD 424/425: BŁĄD E.OL / E.OL2 (PRZECIĄŻENIE PRZETWÓRNIKA)
Jeżeli prąd silnika jest dłuższy czas niezwykłe wysoki, przetwornik wygeneruje błąd E.OL.
1. Sprawdzić, czy napięcie doprowadzające jest
Nastawić właściwe napięcie doprowadzające.
wystarczające i stabilne podczas odwirowania
bielizny.
2. Sprawdzić ręcznie, czy bęben się regularnie
W razie potrzeby naprawić / wyczyścić.
obraca (bez podwyższonego tarcia).
3. Skontrolować uzwojenie silnika.
Wymienić silnik.
POSTĘPOWANIE BŁĄD 426: BŁĄD E. OP (PRZEPIĘCIE)
1. Sprawdzić w menu konfiguracji wybór
Nastawić właściwy typ pralki.
właściwego typu pralki.
2. Skontrolować, czy napięcie dopływowe nie jest
Obniżyć napięcie dopływowe.
za wysokie.
3. Według potrzeby skontrolować przyłączenie
Wykonać właściwe przyłączenie rezystoru
rezystoru hamowania do właściwych zacisków. hamowania.
BŁĄD 500-520: BŁĘDY PAMIĘCI
Jeżeli pojawi się błąd pamięci, wskazuje to na problem pamięci EEPROM.
Spróbować wprowadzić programy prania. Sprawdzić żródło „szumu” elektrycznego.
BŁĄD 550: WERSJA DAQ
Błąd 550 pojawi się, jeżeli po instalacji nowego oprogramowania programatora nie jest struktura pamięci
DAQ kompatybilna z poprzednią wersją. Na skutek tego zostaną v menu Rozszerzenie segmenty pamięci
DAQ wyłączone. Reset pamięci DAQ można wykonać na dwa sposoby: nagranie wartości fabrycznych w
menu konfiguracji lub możliwość użycia oprogramowania Trace-Tech. Pamięć DAQ jest dla oprogramowania
PC Trace-Tech ważnym komponentem.
BŁĄD 551: ZAPIS DAQ
Komunikat błędu 551 pojawi się w razie nieudanego zapisu danych do segmentu Traceability pamięci DAQ
przez programator.
Resetować segment pamięci DAQ Traceability.
Jeżeli błąd trwa, wymienić programator. Najpierw skontrolować aktualną wersję oprogramowania
programatora.
(W menu Rozszerzenie można wyłączyć funkcję Traceability).
120
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
BŁĄD 552: DAQ PEŁNA
Komunikat błędu 552 pojawi się, jeżeli dane Traceability zapełnią pamięć DAQ programatora.
Dane trzeba za pomocą oprogramowania PC Traceability usunąć.
W menu rozszerzenie jest na wyświetlaczu indykowane: pamięć „pełna”.
Na skutek tego nie jest możliwy zapis danych cyklu prania do pamięci.
(W menu Rozszerzenie można wyłączyć funkcję Traceability).
BŁĄD 553: ZAPIS DAQ>PC
Komunikat błędu 553 pojawi się, jeżeli dane cyklu prania “zapełnią” 85% pamięci DAQ Traceability.
Chodzi o komunikat ostrzegawczy, informujący, że dane powinny być sciągnięte z pralki za pomocą
oprogramowania PC Traceability, żeby zapobiec całkowitemu zapełnieniu pamięci DAQ Traceability.
Chodzi tylko o komunikat informacyjny, pojawiający się na końcu cyklu prania.
Po otwarciu drzwi komunikat automatycznie znika i możliwe jest uruchomienie następnego cyklu prania.
(W menu Rozszerzenie można wyłączyć funkcję Traceability).
BŁĄD 600-628: BŁĘDY OPROGRAMOWANIA
Błędy oprogramowania nie powinny się pojawiać. W razie komunikatu błędu należy połączyć się z
producentem.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
121
9. INFORMACJE O SERWISIE
! OSTRZEŻENIE!
FACHOWE REPARATURY ELEKTROINSTALACJI POWINNA WYKONYWAĆ TYLKO STACJA
OBSŁUGI ZA ZEZWOLENIEM PRODUCENTA/DODAWCY.
W RAZIE JAKIEJKOLWIEK KONSERWACJI LUB REPARATURY ODŁĄCZYĆ PRALKĘ OD DOPŁYWU
PRĄDU I ZACZEKAĆ NA OCHŁODZENIE I WYLANIE WODY.
PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI PODRĘCZNIKA I TABLICZEK I WAŻNYCH PRZEPISÓW
BEZPIECZEŃSTWA, ŻEBY ZAPOBIEC ELEKTRYCZNEMU PORAŻENIU I OPARZELINAM.
9.1. KONSERWACJA
Odłączyć napięcie doprowadzające i wilgotną szmatką otrzeć nieczystości z klawiatury.
! OSTRZEŻENIE!
NIE NALEŻY UŻYWAĆ AGRESYWNYCH SAPONATÓW, MATERIAŁÓW ŻRĄCYCH, BENZYNY LUB
INNYCH PETROCHEMICZNYCH MATERIAŁÓW, MOGĄCYCH USZKODIĆ KLAWIATURĘ.
9.2. INFORMACJE O SERWISIE
! OSTRZEŻENIE!
KAŻDA PŁYTA PAMIĘCI EPROM POSIADA TABLICZKĘ Z WERSJĄ I DATĄ WYDANIA
OPROGRAMOWANIA. TE OTO DANE, NUMER SERYJNY PRALKI I KOD ZAMÓWIENIA POWINNY
BYĆ WYMIENIONE W WSZELKIEJ KORESPONEDENCJI LUB W RAZIE PYTAŃ DO PRODUCENTA.
XXX-VVV
XXX = Wersja hardwerowa 4: 663, Wersja hardwerowa 5: 764
(Oprogramowanie dla programatora Graphitronic pralki)
VVV = Wersja
122
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
9.3. PŁYTA PROGRAMATORA
! OSTRZEŻENIE!
PODLĄCZENIE PROGRAMATORA DO NIEWŁAŚCIWEGO NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO MOŻE
SPOWODOWAĆ POWAŻNE PORANIENIA I USZKODZENIE CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH I PRALKI.
- napięcie:
- pobór mocy:
- pamięc:
200-240 Vac, 50/60 Hz
max 16 VA
EPROM (zawiera oprogramowanie)
EEPROM (zawiera programy użytkownika)
- wyjścia:
21 przekażników
- połączenie szeregowe: RS485 (2 przewodniki) w sieci między programatorem w pralce i zewnętrznym
urządzeniem (programator PC)
- wyświetlacz:
wyświetlacz LCD
9.4. INSTRUKCJE DLA ZAMIANY PŁYTY ELEKTRONICZNEJ I
KLAWIATURY










Odłączyć napięcie doprowadzające
Otworzyć osłonę pralki
Wyciągnąć konektory z płyty programatora i usunąć mały wąż czujnika dla pomiaru poziomu wody
Wyciągnąć blok klawiatura – programator elektroniczny z przedniej płyty
Wyciągnąć dwie śruby i wyciągnąć ostrożnie klawiaturę do przodu
Włożyć nowy blok klawiatura – programator elektroniczny do maszyny i przymocować dwiema
śrubami
Podłączyć z powrotem poprawnie wszystkie konektory i umieścić mały wąż z powrotem do
czujnika poziomu
Zamknąć wieko pralki
Podłączyć napięcie doprowadzające
Wyświetlacz powinien świecić.
!
UWAGA!!!
WĄŻ NA CZUJNIKU POZIOMU NALEŻY MOCNO DOCIĄGNĄĆ PASKIEM. JEŻELI WĄŻ NIE JEST
SZCZELNY, CZUJNIK NIE MIERZY POPRAWNIE.
PRZY INSTALACJI PROGRAMATORA GRAPHITRONIC DO PRALKI NALEŻY POSTĘPOWAĆ
OSTROŻNIE, ŻEBY NIE USZKODZIĆ ELASTYCZNY KABEL KLAWIATURY.
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
123
9.5. INSTRUKCJE DLA INSTALACJI NOWEGO OPROGRAMOWANIA
















Odłączyć napięcie doprowadzające
Otworzyć osłonę pralki
Wyciągnąć blok klawiatura – programator elektroniczny z maszyny. Patrz ustęp 9.4.
EPROM z oprogramowaniem jest jedynym obwodem integrowanym płyty mikrokontrolera, który
można wyjąć
Wyjąć EPROM z trzonku i zainstalować nową pamięć
Upewnić się, że nowy chip jest prawidłowo ulokowany, patrz schemat
Ulokować z powrotem klawiaturę – programator elektroniczny
Podłączyć ponownie wszystkie konektory i mały wąż do czujnika poziomu (pasek mocujący!)
Zamknąć wieko pralki.
Włączyć napięcie doprowadzające.
Wyświetlacz powinien świecić.
Jeżeli jest oprogramowanie kompatybilne, można go zastosować po ponownej inicjalizacji.
Chcąc wykonać kontrolę funkcji nowego oprogramowania, w menu serwisowym trzeba usunąć
wszystkie komunikaty błędu.
Jeżeli oprogramowanie nie jest stuprocentowo kompatybilne z poprzednią wersją
oprogramowania:
 Nowe oprogramowanie indykuje komunikat błędu 35. Kiedy pojawi się komunikat 35, należy
ponownie wykonać nastawienie w menu konfiguracji i inicjalizacji
 Można to zapewnić wyborem w menu konfiguracji nagranie wartości fabrycznych
 Odpowiednie informacje – rozdział 3: Zasadniczy opis systemu sterowania.
 Po kolei ogłądać pojedyncze pozycje w menu konfiguracji i inicjalizacji i nastawić wymagane
parametry.
 Wszystkie nastawienia użytkownika zostają usunięte.
Włączyć napięcie doprowadzające Off/On.
Teraz jest programator Graphitronic pralki przygotowany uruchomić nowy cykł.
!
UWAGA!!!
PRAKTYCZNY SPOSÓB ZAMIANY PAMIĘCI EPROM. ELEKTRONICZNĄ PŁYTĘ MOŻNA WYJĄĆ PRZEZ
PRZEDNIĄ PŁYTĘ PRALKI.
PATRZ USTĘP 9.4.
124
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
USUNIĘCIE WAD
10. SPECYFIKACJA WASZEJ PRALKI
 PARAMETRY PRALKI
 typ
 numer seryjny
 napięcie
 doprowadzenie wody
 ogrzewanie
:…………………….
 faza
:
…………………….
:…………………….
 częstotliwość :
…………………….
:…………………….
 pobór mocy :
…………………….
 zimna miękka
 zimna twarda
 gorąca miękka
:
 elektryczne ……………. kW
 gorąca woda
 para
:
 INFORMACJE - ELEKTRONIKA
Typ programatora :
 Numer seryjny
 Wersja oprogramowania
:……………………………
:……………………………
 Data wydania oprogamowania: ……………………………
 Klawiatura
:……………………………
 INFORMACJE DLA KONFIGURACJI PRALKI
FUNKCJA
ZADAWANE INFORMACJE
 TYP MASZYNY
:……………………………………
 JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA
:……………………………………
 NAPIĘCIE ZASILAJĄCE
:……………………………………
 LICZBA ZAWORÓW WLOTOWYCH
:2

3
 ZAWÓR WYLOTOWY 2
:  Tak

Nie
 WEJŚCIA RECYKLACJI WODY
:  Tak

Nie
1/A :  Wsyp

Pompa (wsyp-pompa)
2/B :  Wsyp

Pompa
3/C :  Wsyp

Pompa
4/D :  Wsyp

Pompa
5/E :  Wsyp

Pompa

Nie
 SYGNAŁ DOZOWANIA
 SYGNAŁ EKSTERNISTYCZNYCH DAWEK:  Tak
 TP-PRZEPŁUKANIE PRZED
: ……………………………………
 TP-PRZEPŁUKANIE PO
: ……………………………………
 TEMPERATURA
:
 TRWAŁE OGRZEWANIE
: ..…………………………………. %
 MOKRE CZYSZCZENIE
:  Tak

Celsjusz


 ROZDZIELENIE BĘB
:2
 MODEL BARIÉROWÝ
:  Tak
 AUTOMATYCZNE NAKIEROWANIE BĘBNA:  Tak
 MENU ROZSZERZENIA
:  Tak
Fahrenheit
Nie
3
Nie
 Nie
 Nie


 INFORMACJE DO INICJALIZACJI
FUNKCJA
ZADAWANE INFORMACJE
 JĘZYK
: …………………………………….
 INTERWAŁ SERWISOWY
: …………………………………….
 CZAS DLA BRZĘCZYKA
: ……………………………………. Sec (s)
 POZWOLENIE PRZYŚPIESZENIA
:  Tak

Nie
 AUTOMATYCZNE OCHŁADZANIE
:  Tak

Nie
 CZEKANIE NA OGRZEWANIE
:  Tak

Nie
 RĘCZNE STEROWANIE
:  Tak

Nie
 UREGULOWANIE TEMPERATURY
:  Tak

Nie
 WŁĄCZENIE SILNIKA DLA PRANIA
: ……………………………………. Sec
 WYŁĄCZENIE SILNIKA DLA PRANIA
: ……………………………………. Sec
 POZWOLENIE REŹYMU GOSPODARNEGO:  Tak

Nie
 WSTĘPNA GORĄCA WODA

60
:  50

70

80 °C
 OCHRONA PRZED PRZEKROCZENIEM TEMPERATURY …………………. %
 MAKSYMALNY CZAS OGRZEWANIA
: .…………………………………… Min
 MAKSYMALNY CZAS NALEWANIA WODY: ……………………………………. Min
 MAKSYMALNY POZIOM PRZEPEŁNIENIE: ……………………………………. jednostek
 CZEKANIE NA EKST. ŚRODKI
:  Tak

Nie
 WSTĘPNE CIŚNIENIE WODY
:  WYSOKIE

NISKIE
 DRZWI WKŁADANIE
: …………………………………….
 DRZWI WYCIĄGANIE
: …………………………………….
535895_B_DATA_WYDANIA_28.5.2012.DOC
PODRĘCZNIK PROGRAMOWANIA
125
WAŹNE!
TYP MASZYNY:
PROGRAMATOR:
GRAPHITRONIC
DATA INSTALACJI:
INSTALACJA
PRZEPROWADZONA
PRZEZ:
NUMER SERYJNY:
ZASILANIE ELEKTRYCZNE:
NAPIĘCIE ............V.......... FAZA ........... Hz
NOTATKA:
W RAZIE KAŻDEGO KONTAKTU Z WASZYM
DEALEREM, DOTYCZĄCEGO BEZPIECZEŃSTWA
MASZYNY LUB CZĘŚCI ZAMIENNYCH WINNA BYĆ TA
OTO KARTA WŁAŚCIWIE WYPEŁNIONA.
INSTRUKCJĘ NALEŹY PRZECHOWYWAĆ DO
KOLEJNEJ REFERENCJI.
DEALER:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising