Electrolux ZCS 2100 Vacuum Cleaner User Instructions and Manual Pdf

Electrolux ZCS 2100 Vacuum Cleaner User Instructions and Manual Pdf
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 1
5/21/09 11:30 AM
2
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 2
5/21/09 11:30 AM
繁體中文
感謝您選擇使用 Electrolux Ultra Silencer 吸塵
器。 這些 「操作說明」涵蓋所有的 Ultra Silencer
型號。這表示,您如果使用特別的型號,則某些配件可
能不包含在內。為了確保最佳的使用效果,請一律使用
原廠的 Electrolux 配件。這些配件是專門針對您的吸
塵器而設計。
配件與安全措施
開始使用前
獲得最佳的使用效果
更換集塵袋 s-bag®
更換馬達保護過濾網
清潔軟管與吸頭
疑難排解與消費者資訊
4
6
8
10
12
12
14
Français
ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องดูดฝุ ่น Ultra Silencer
ของอิเลคโทรลักซ์ คู่มือการใช้งานเล่มนีมี้ เนือหาครอบคลุ
้
ม
ถึงเ ครื่องดูดฝุ ่นรุ่น Ultra Silencer ทุกรุ่น ซึ่งหมายความว่า
เครื่องด ูดฝุ ่นในรุ่นของท่านอาจไม่มีอุปกรณ์ประกอบบางอย่
างรวมอยู่ด้วย เพื่อรับประกันถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการท
ำ�งาน ท่านควรใช้แต ่อุปกรณ์ประกอบของแท้ของอิเลคโทร
ลักซ์ที่ได้รับการออกแบบเ ป็ นการเฉพาะสำ�หรับเครื่องดูดฝุ ่น
ในรุ่นของท่าน
Merci d’avoir choisi l’aspirateur Ultra Silencer d’Electrolux.
Ces instructions d’utilisation portent sur l’ensemble des
modèles Ultra Silencer. Cela signifie qu’il est possible que
certains accessoires ne soient pas fournis pour le modèle
que vous avez en votre possession. Afin d’obtenir des
performances optimales, toujours utiliser des accessoires
originaux Electrolux. Il ont été spécialement conçus pour
votre aspirateur.
อุปกรณ์ประกอบและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ก่อนเริ่มใช้งาน
คำ�แนะนำ �เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ ่น s-bag® การเปลี่ยนแผ่นกรองมอเตอร์
การทำ�ความสะอาดท่อโค้งกับหัวดูด
การแก้ปัญหาและข้อคิดเห็นจากผู้บริโภค
Accessoires et précautions de sécurité
Avant de commencer
Comment obtenir les meilleurs résultats
Remplacer le sac à poussière, s-bag®
Remplacer le filtre moteur
Nettoyer le flexible et les brosses
Gestion des pannes et informations consommateur
5
7
9
11
13
13
15
17
19
21
23
23
25
27
Tiếng Việt
한국
일렉트로룩스 울트라 사일런서 진공청소기를
구입해주셔서 대단히 감사합니다. 본 사용설명서­는
모든 울트라 사일런서­ 시리즈 모델에 적용됩니다.
따라서, 특정 모델 중의 일부 부속품에 대해서는
적용되지 않을 수 있으니 자세한 문의사항은 당사
서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.
부속품 및 주의사항
사용하기 전에
효율적인 사용을 위해서
먼지봉투, s-bag® 교환하기
모터 필터 교환하기
호스와 노즐 청소
문제 해결 및 애프터 서­비스
ไทย
5
7
9
11
13
13
15
Cám ơn quý vị đã chọn lựa máy hút bụi Electrolux
Ultra Silencer (Siêu êm). Các hướng dẫn sử dụng
này được dùng cho tất cả các kiểu mẫu Ultra
Silencer. Điều này có nghĩa là kiểu mẫu riêng biệt
này có thể không bao gồm một số phụ kiện. Để
đạt hiệu quả cao nhất, nên luôn sử dụng những
phụ kiện chính hiệu của hãng Electrolux. Những
phụ kiện này đã được thiết kế đặc biệt dành cho
máy hút bụi của quý vị.
Các phụ kiện và những lưu ý về an toàn
Kiểm tra máy trước khi sử dụng
Để đạt kết quả tốt nhất
Cách thay túi chứa bụi, s-bag®
Thay thế phin lọc mô tơ
Cách làm sạch ống dẫn bụi và đầu hút
Cách khắc phục sự cố và các thông tin hỗ
trợ khách hàng
16
18
20
22
22
24
26
Indonesia
English
Terima kasih Anda telah memilih penghisap debu
Electrolux Ultra Silencer. Petunjuk Pengoperasian ini
mencakup semua model Ultra Silencer. Ini berarti, bahwa
pada model tertentu, beberapa aksesori mungkin tidak
disertakan. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan
selalu aksesori asli Electrolux. Aksesori tersebut dirancang
khusus untuk penghisap debu Anda.
Thank you for having chosen an Electrolux Ultra Silencer
vacuum cleaner. These Operating Instructions cover all
Ultra Silencer models. This means that with your specific
model, some accessories may not be included. In order
to ensure the best results, always use original Electrolux
accessories. They have been designed especially for your
vacuum cleaner.
Aksesori dan tindakan pencegahan
Persiapan
Mendapatkan hasil terbaik Mengganti kantung debu, s-bag®
Mengganti saringan motor
Membersihkan selang dan nosel
Mengatasi masalah dan informasi tentang konsumen
Accessories and safety precautions
Before starting
Getting the best results
Replacing the dustbag, s-bag®
Replacement of motor filter
Cleaning the hose and nozzle
Troubleshooting and consumer information
5
7
9
11
13
13
15
17
19
21
23
23
25
27
3
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 3
5/21/09 11:30 AM
繁體中文
配件與安全措施
配件
1
1
2
3-4
5*
6*
7a*
7b*
7c*
8*
2
S-bag® 除臭型 與 長效型 s-bag®
伸縮管
軟管手柄與軟管
地毯/硬質地板吸頭
渦輪吸頭
隙縫吸頭
沙發吸頭
小型兩用小吸頭
拼花地板吸頭
安全注意事项
受损的电源线必须由制造商、其服务代理或具有类似资
格的人员更换,以免发生危险。切勿使用电缆已破损的
真空吸尘器。机器电缆的破损不在保修之列。
除非有安全监护人的监督或指导,否则,此设备不能供
身体、感官或智力有缺陷的人士(包括儿童)使用,也
不能供缺乏经验和知识的人士(包括儿童)使用。
应监督儿童不将此设备当作玩具。
切记在清洁或维修设备前从插座上拔出插头。
切勿通过扯动电缆来拖动或提起真空吸尘器。
3
警告:
此设备包含电力接线。
• 切勿用吸尘器吸水
• 切勿将设备浸于水中进行清洁
应定期检查软管,如有损坏,不得使用。
4
5
7a
切勿在以下场所或情况下使用该真空吸尘器:
• 潮湿的地方。
• 可燃气体附近。
• 当外壳出现明显的破损痕迹时。
• 在锐利的物体上。
• 清除热或冷的灰烬、燃着的烟头等。
• 清除细尘,例如石膏、混凝土、面粉、热或冷的灰烬
中的粉尘。
在上述情况下使用真空吸尘器可能会对马达造成严重损
坏。此类损坏不在保修范围之内。真空吸尘器务必与滤
网一起使用。
6
7b
7c
8
* 僅限特定型號
4
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 4
5/21/09 11:30 AM
한국
Indonesia
ไทย
부속품 및 주의사항
Aksesori dan tindakan pencegahan
부속품 (액세서리)
Aksesori
อป
ุ กรณ์ ประกอบและขอ
้ ควรระวงัเพ่ ือความ
ปลอดภย
ั
1
2
3-4
5*
6*
7a*
7b*
7c*
8*
S-bag® Anti-odour (냄새방지용) 또는 s-bag®
Long Performance(고급형)
텔레스코픽 튜브
호스 핸들 및 호스
카펫/일반 바닥용 노즐
터보 노즐
틈새 노즐
소파용 노즐
다용도 노즐
마루용 노즐
주의 사항
전선이
대리점
교체를
절대로
전선의
손상된 경우 위험하므로 제조업체나 서비스
직원 또는 이에 준하는 전문 기술자에게 전선
의뢰하십시오. 전선이 손상된 상태에서는
진공 청소기를 사용하지 마십시오. 청소기 전원
손상은 보증이 적용되지 않습니다.
안전을 위해 제품 사용에 관한 유의 사항을 잘
숙지하고 있어야 하며, 어린이를 포함하여 육체적,
정신적 기능 또는 감각 기능에 문제가 있거나 사용
경험이 전혀 없는 경우에는 제품 사용에 유의하시기
바랍니다
어린이들이 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.
제품을 청소하거나 관리하기 전에는 반드시 전원
플러그를 뽑아야 합니다.
전선만 잡고 진공 청소기를 당기거나 들어올리지
마십시오.
주의:
본 진공 청소기는 전기 기기입니다.
• 물기가 있는 곳을 청소하지 마십시오.
• 제품 청소 시 물에 담그지 마십시오.
정기적으로 호스를 점검하고, 손상된 경우 사용을
중단해야 합니다.
다음과 같은 경우에서는 절대로 진공 청소기를
사용하지 마십시오.
•
•
•
•
•
•
물기가 있는 곳
인화성 기체가 차 있는 곳이나 그 부근
청소기 본체가 손상된 경우
날카로운 물체
타다 남은 불똥 또는 꺼지지 않은 담배꽁초 등
미세한 먼지, 예 : 고운 석고 가루, 콘크리트, 밀가
루 또는 잿가루
1 S-bag® Anti–odour dan Long Performance s-bag®
2 Tabung teleskopik
3-4 Pegangan selang dan Selang
5* Nosel untuk lantai ubin/karpet
6* Nosel turbo
7a* Nosel untuk celah
7b* Nosel untuk kain pelapis
7c* Nosel kombi kecil
8* Nosel untuk lantai papan
Tindakan pencegahan
Kabel daya yang rusak harus diganti oleh produsen, staf
layanan, atau petugas resmi serupa agar terhindar dari
bahaya. Jangan gunakan pengisap debu jika kabel rusak.
Kerusakan pada kabel mesin tidak tercakup dalam jaminan.
Peralatan ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang
(termasuk anak-anak) yang kurang memiliki kemampuan
fisik, sensor, atau mental, atau kurang pengalaman dan
pengetahuan, kecuali jika diawasi atau diberikan petunjuk
tentang penggunaan peralatan ini oleh orang yang
bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
Anak-anak harus mendapatkan pengawasan untuk
memastikan mereka tidak memainkan peralatan ini.
Lepaskan konektor dari stopkontak sebelum melakukan
perawatan atau membersihkan peralatan ini.
Jangan tarik atau angkat kabel pengisap debu.
Perhatian:
Peralatan ini memiliki sambungan listrik.
• Jangan menghisap air
• Jangan rendam dalam air bila akan dibersihkan
Selang harus diperiksa secara rutin dan jangan digunakan
jika rusak.
Jangan gunakan pengisap debu jika:
•
•
•
•
•
•
Berada di tempat yang basah.
Dekat dengan gas yang mudah meledak, dsb.
Bila badan mesin menunjukkan tanda kerusakan nyata.
Pada benda tajam.
Pada arang, puntung rokok menyala, dll.
Pada debu padat, misalnya lapisan plesteran, beton,
tepung, debu panas atau dingin.
Menggunakan pengisap debu pada kondisi di atas dapat
mengakibatkan kerusakan parah pada mesin. Kerusakan
tersebut tidak tercakup dalam jaminan. Jangan gunakan
pengisap debu tanpa penyaringnya.
2
3-4
5*
6*
7a*
7b*
7c*
8*
S-bag®Anti-odour หรอ
ื ถงุเกบ
็ ฝุ นกำาจด
ั กลน
่ิ และ
S-bag® ทม
่ี อ
ี ายก
ุ ารใชง้านยาวนาน
ทุ อเทเลสโคปิ ก ปรบ
ั ความยาวได้
มอ
ื จบ
ั สายดด
ู ฝุ น และสายดด
ู ฝุ น
พรม / หว
ั ดด
ู ฝุ นพ้ ืนชนิดแขง็
หว
ั ดด
ู ฝุ นเทอรโ์บ
หว
ั ดด
ู ตามซอก
หว
ั ดด
ู เบาะ ผา้มาุ น เฟอรน
์ ิเจอรผ
์ า้
หว
ั ดด
ู ฝุ นรวมขนาดเลก
็
หว
ั ดด
ู ฝุ นพ้ ืนปารเ์กต
ขอ
้ ควรระวงัเพ่ ือความปลอดภย
ั
หากสายไฟชำารด
ุ ควรแจง้ใหบ
้ รษ
ิ ท
ั หรอ
ื ตว
ั แทนบรก
ิ ารทไ่ีด้
รบ
ั สท
ิ ธถ
ิ์ ก
ู ตอ
้ ง ทาำการเปลย
่ี นใหมใุ หเ้พ่ ือป้ องกน
ั อน
ั ตราย
ทอ
่ี าจเกด
ิ ข้ ึนได้ อยาุ ใชเ้คร่ ืองดูดฝุ นหากเกด
ิ มส
ี ายไฟชาำรด
ุ
ความคุ้มครองในชุวงรบ
ั ประกน
ั ไมุไดร
้ วมถงึความเสย
ี หายท่ี
เกด
ิ กบ
ั สายไฟ
เคร่ ืองใชไ้ฟฟ้ าเคร่ ืองนีไม้ ุไดใ้หเ้ดก
็ คนพก
ิ ารทางรุางกาย
สมองหรอ
ื จต
ิ ใจ รวมถงึคนทไ่ีมุมป
ี ระสบการณ์ หรอ
ื ไมุมี
ความร้ใู ชโ้ดยปราศจากผู้รู้แนะนำา ทัง้นีเพ้ ่ ือความปลอดภย
ั
ควรดแ
ู ลเดก
็ ๆ ขณะใชง้านเคร่ ืองเพ่ ือมัน
่ ใจวาุ เดก
็ ๆ จะไมุ
เลุนเคร่ ือง
กุอนทจ
่ี ะทาำความสะอาดหรอ
ื ดแ
ู ลรก
ั ษาเคร่ ือง โปรดถอดปลัก
๊
ไฟออกกุอน
อยุาดงึสายไฟ เพ่ ือทาำการดงึหรอ
ื ยกเคร่ ืองดด
ู ฝุ น
ขอ
้ ควรระวงั :
เคร่ ืองใชไ้ฟฟ้ าเคร่ ืองนีม้ ก
ี ารตุอระบบไฟฟ า
• อยุาดด
ู ของเหลวหรอ
ื น้ าำ
• ในการทำาความสะอาดอยุาจุุมเคร่ ืองลงในน้ าำ
สายไฟอาจจะเกด
ิ ชาำรด
ุ ได้ และอยาุ ใชเ้คร่ ืองหากเกด
ิ กรณีดงั
กลุาว
อยุาใชเ้คร่ ืองดด
ู ฝุ น :
• ในพ้ ืนทท
่ี เ่ีปี ยกน้ าำ
• ใกลท
้ ท
่ี ม
่ี แ
ี กส
๊ จด
ุ ตด
ิ ไฟงุาย
• ในบา้นทก
่ี อ
ุ ใหเ้กด
ิ ความเสย
ี หายกบ
ั ตว
ั เคร่ ืองไดงุ้าย
• ดด
ู สง่ิของแหลมคม
• ดด
ู ขีเ้ถา้รอ
้ นหรอ
ื เยน
็ , ดด
ู กน
้ บห
ุ รท
่ี ต
่ี ด
ิ ไฟ
ุ ปน
ู , ฝุ นแป งผสมอาหาร, ฝุ ุนขีเ้ถา้
• ดด
ู ฝุ นละเอย
ี ด เชุนฝุ น
รอ
้ น หรอ
ื เยน
็
การใชเ้คร่ ืองดด
ู ฝุ นในสถานการณ์ขา้งตน
้ อาจจะกอ
ุ ใหเ้กด
ิ
ความเสย
ี หายกบ
ั มอเตอรเ์คร่ ืองได้ ซ่ ึงความเสย
ี หายดงั
กลุาวจะไมุรวมอยุูในการรบ
ั ประกน
ั อยาุ ใชเ้คร่ ืองดด
ู ฝุ นโดย
ปราศจากแผุนกรองฝุ ุน
위와 같은 경우에 진공 청소기를 사용하면 모터에
치명적인 손상을 줄 수 있으며 위 사항에 의한 모터의
손상은 보증 수리가 되지 않습니다. 절대로 먼지봉투
또는 필터 없이 진공 청소기를 사용하지 마십시오.
* 일부 모델에만 해당
อป
ุ กรณ์ ประกอบ
1
* Hanya pada model tertentu.
* เฉพาะในบางรุุนเทุานัน้
5
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 5
5/21/09 11:30 AM
B
A
A
B
C
D
1a
1b
2
3
4
5a
5b
6
7
8
9
10a
10b
* 僅限特定型號。
6
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 6
5/21/09 11:30 AM
사용하기 전에
한국
Indonesia
Bahasa melayu
사용 하 기 전 에
SEBELUM
S
E B E L U M MEMULAI
MULA MENGGUNAKAN 1a 청소기의 이동 손잡이를 반드시 접은 후 청소기의 앞쪽
덮개를 열고 먼지봉투, s-bag® 및 모터 필터
1 a 청소기의 이동 손잡이를 반드시 접으십시오. 그리고 나서
가 제자리에 끼워져 있는지 확인하십시오.
청소기의 앞 뚜껑을 열고 먼지봉투, s-bag™ 및 모터 필터
1b 가
딸칵하고
소리가
날 있는지
때까지 확인하십시오.
이동 손잡이를 올린 후
제자리에
끼워져
청소기의 뒤쪽 덮개를 열고 배기 필터가 제자리에 끼
1 b 딸칵하고 소리가 날 때까지 이동 손잡이를 펴십시오. 그리
워져 있는지 확인하십시오.
고 나서 청소기의 뒤 뚜껑을 열고 배기 필터가 제자리에 끼
2 워져
걸쇠에서
딸칵하고
소리가 날 때까지 호스를 끼우십시오.
있는지
확인하십시오.
호스를 분리하려면 걸쇠를 누르십시오.
2 걸쇠에서 딸칵하고 소리가 날 때까지 호스를 끼우십시오.
3 길이조절 튜브를 호스 손잡이와 바닥용 노즐에
호스를 분리하려면 걸쇠를 누르십시오.
연결하십시오. 분리하려면 잠금 버튼을
3 길이조절 튜브를 호스 손잡이와 바닥용 노즐에
누르고 각 부품을 잡아 당깁니다. 사용하는
연결하십시오. 분리하려면 잠금 버튼을
진공청소기에
리모콘*이
포함된 경우에는
누르고
각 부품을
잡아 당깁니다.
사용하는
스위치를 올바르게
눌렀는지
확인하십시오.
진공청소기에
리모콘*이
포함된
경우에는
4 스위치를
플러그를올바르게
잡고 전선을
당겨 콘센트에
꽂으십시오. 진공청
눌렀는지
확인하십시오.
4 플러그를
소기에는 잡고
자동 전선을
전선 감개가
있습니다.꽂으십시오. 진공청
당겨 콘센트에
5a 소기에는
전선 감개전선감개가
버튼의 테두리를
포함하여 버튼 전체를 누르면
있습니다.
전선이 감깁니다. (이때 플러그에 다치지 않도록 플러그를
5 a 전선감개 버튼을 누르면 전선이 감깁니다. ((이때 플러그에
손으로 쥐고 전선감개 버튼을 누르십시오.
다치지 않도록 플러그를 손으로 쥐고 전선감개 버튼을 누
그림과 같이 발을 이용하면 더욱 편리합니다.)
르십시오.)
5b 전선 감개 버튼의 안쪽 ‘AUTO’표시가 되어있는 작은
5 b 페달의 작은 버튼을 누르면 자동감개가 작동합니다(일부
버튼을 누르면 자동감개가 작동합니다(일부
모델에만 해당). 전선의 길이가 필요에 따라 계속 조정됩니
모델에만
해당). 누르면
전선의 자동감개가
길이가 필요에
따라멈춥니다.
계속 조정됩니
다.
페달 전체를
작동을
이때
다. 버튼의
테두리를
포함하여
가운데
일반
전선감개의
상태가
되면서전체를
전선이누르면
고정됩니다.
버튼이 올라오며 자동감개가 작동을 멈춥니다. 이때
6 전원 버튼을 눌러 진공청소기를 작동시키십시오.
일반 전선감개의 상태가 되면서 전선이 고정됩니다.
7 진공청소기에 있는 흡입력 조절 스위치나 호스 손잡이에
(버튼 전체를 주먹으로 살짝 치거나 발을 이용하면 더욱
있는 흡입력 조절 스위치를 사용하여 적당한 흡입력을 선
편리합니다.)
택하십시오.
6 전원 버튼을 눌러 진공청소기를 작동시키십시오.
8
청소
도중 잠시있는
중지할
때는조절
청소기
뒷면에호스
있는손잡이에
홈에 노즐
7 진공청소기에
흡입력
스위치나
을 꽂을 수 있습니다.
있는 흡입력 조절 스위치를 사용하여 적당한 흡입력을 선
9 진공청소기를
택하십시오. 파킹 위치에 두면 이동과 보관이 용이합니다
.
8 청소 도중 잠시 중지할 때는 청소기 뒷면에 있는 가로
10 a 진공청소기를 이동하려면 딸칵 소리가 날 때까지 이동 손
보관용들어
클립에
노즐 을 꽂을 수 있습니다.
잡이를
올리십시오.
9 진공청소기를 파킹 위치에 두면 이동과 보관이 용이합니다
10 b 청소기의 앞쪽 아래에 있는 손잡이를 사용하여 진공청소기
10a 진공청소기를 이동하려면 딸칵 소리가 날 때까지 이동용
를 이동할 수도 있습니다.
손 잡이를 들어 올리십시오.
10b 청소기의 앞쪽 아래에 있는 손잡이를 사용하여 진공청소기
를 이동할 수도 있습니다.
Pastikan pegangan mesin dilipat ke bawah.
1a
1 a Pastikan pemegang pembawa mesin dilipat ke bawah. Selanjutnya buka penutup depan pada mesin, periksa
Kemudian buka penutup depan mesin dan periksa beg apakah kantung debu, s-bag®, dan saringan motor
habuk, s-bag™, dan turas motor di tempatnya. sudah dipasang.
1 b Lipatkan pemegang pembawa sehingga ia terkancing 1b dengan bunyi klik. Kemudian buka penutup belakang Lipat pegangan alat sampai masuk ke dalam
tempatnya. Selanjutnya, buka tutup belakang mesin,
mesin dan periksa turas ekszos ditempatnya. lalu periksa apakah saringan pembuangan sudah
2 Masukkan hos sehingga terkancing dan ia mengeluarkan dipasang.
bunyi klik tanda sudah terkunci. 2
3
Masukkan selang hingga pengait tersambung
Pasangkan tiub teleskopik kepada pemegang hos
dengan benar (tekan pengait untuk melepaskan
dan muncung lantai (apabila anda mahukeluarkannya
selang).
sekali lagi, tekan butang kunci dan tarik untuk
3 menanggalkannya). Jika anda mempunyai pembersih
Pasang tabung teleskopik pada pegangan selang
vakum dengan kawalan jauh*, pastikan suis ditekan
dan nosel lantai ubin (bila Anda ingin melepaskannya
dengan betul.
lagi, tekan tombol kunci, lalu tarik hingga bagian itu
terpisah. Jika Anda memiliki pengisap debu yang
4 Sambungkan kabel elektrik dan sambungkannya ke suis dilengkapi remote control*, pastikan konektornya
utama. Pembersih vakum dipasang dengan pemutar ditekan dengan benar.
kabel. Panjangkan kabel listrik, lalu sambungkan ke
45 a Tekan injak kaki untuk memutar balik kabel (pegang palam stopkontak listrik. Penghisap debu ini dilengkapi
untuk mengelakkannya daripada melibas anda). dengan penggulung kabel.
5 b Tekan butang injakan kecil untuk mengaktifkan balik 5a semula automatik (pada model tertentu sahaja. Panjang Tekan pedal kaki untuk menggulung kabel (pegang
stekernya agar Anda tidak terpecut).
kabel kini akan sentiasa dilaraskan mengikut keperluan. 5b Tekan injak keseluruhannya untuk tidak aktifkan balik Tekan tombol kecil pada pedal untuk mengaktifkan
semula autumatik. Kabel sekarang tetap pada panjang Autoreverse (hanya pada model tertentu). Panjang
yang diperlukan. kabel akan terus disesuaikan menurut keperluannya.
Injak pedal sepenuhnya untuk menonaktifkan
6 Tekan butang On/Off dengan kaki anda untuk memulakan Autoreverse (putar-balik otomatis). Sekarang, kabel
pembersih vakum. sudah disetel, seperti pada penggulung kabel normal.
7 Laras kuasa sedutan menggunakan kawalan sedutan pada 6 pembersih vakum atau kawalan sedutan pada pemegang Tekan tombol On/Off dengan kaki untuk
menghidupkan penghisap debu.
hos. 78 Kedudukan meletak yang praktikal (dan pada masa yang Sesuaikan daya isap dengan menggunakan tombol
sama ciri-ciri tidak menyakitkan pinggang) apabila anda kontrol isap pada pengisap debu atau kontrol isap
berhenti seketika semasa membersih.
pada pegangan selang.
89 Kedudukan meletak yang membuatnya senang untuk Posisi parkir praktis (dan sekaligus membantu
membawa dan menyimpan pembersih vakum.
menjaga punggung, karena Anda tidak perlu
membungkuk) ketika Anda berhenti sejenak sewaktu
10 a Apabila anda mahu membawa pembersih vakum, angkat membersihkan ruangan.
pemegang pembawa sehingga ia terkancing ditempatnya 9 dengan berbunyi klik.
Posisi parkir yang memudahkan penghisap debu
ไทย
ก อน เริ ่ มใ ช  ง า น
1 a ตรวจดว
ู า่ ไ ดพ
้ บ
ั มอ
ื จบ
ั เครอ
่ื งลงแลว
้ หลงัจา กนน
้ั จงึเปด
ิ ฝา ดา้ น
หนา้ ทอ
่ี ยบ
ู่ นเครอ
่ื งดด
ู ฝน
่ั และตรวจดว
ู า่ ใ สถ
่ งุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag™
เขา้ ทอ
่ี ยา่ งเรย
ี บรอ
้ ย และแผน
่ กรองปอ
้ งกน
ั มอเตอรอ
์ ยใู่ นตำ แหนง่ท
่ี ก
ถ
ู ตอ
้ ง
1 b พบ
ั มอ
ื จบ
ั เครอ
่ื งขน
้ึ จนกระทง่ัลอ
็ คเขา้ ตำ แหนง่ หลงัจา กนน
้ั จงึเปด
ิ
ฝา ดา้ นหลงัทอ
่ี ยบ
ู่ นเครอ
่ื งดด
ู ฝน
ุ่ และตรวจดว
ู า่ แผน
่ กรองขนา ดเล
็ อยใู่ นตำ แหนง่ทถ
ก
่ี ก
ู ตอ
้ ง
2
3
4
ใ สท
่ อ
่ โ คง้จนกระทง่ัขอเกย
่ี วล็อคเขา้ ท่ี ( ใ หก
้ ดขอเกย
่ี วเพอ
่ื ปลดทอ
่
โ คง้ออก)
ตอทอชนิดปรับระดับความยาวไดเขากับที่จับสายดูด
และหัวดูดสำหรับพื้น (เมื่อทานตองการดึงทอนี้ออก
ให กดปุมล็อคและดึงออกจากกัน)
หากเครื่องดูดฝุนของทาน
เป็นแบบใชรีโมทคอนโทรล* ตองกดสวิทชใหถูกตอง
ดงึสา ยไ ฟยด
ื ออกจา กเครอ
่ื งแลว
้ เสย
ี บปลก
๊ั เครอ
่ื งดด
ู ฝน
ุ่ รน
ุ่ นต
้ี ด
ิ ตง้ั
อป
ุ กรณ ม
์ ว
้ นสา ยไ ฟ
5 a กดแปน
้ เหยย
ี บสา ยไ ฟเพอ
่ื มว
้ นสา ยไ ฟเขา้ ท่ี ( จบ
ั ปลก
๊ั ไ วเ้พอ
่ื ปอ
้ งกน
ั
ไ มใ่ หป
้ ลก
๊ั ฟา ดตว
ั ทา่ น)
5 b กดปม
ุ่ เลก
็ ๆ บนแปน
้ เหยย
ี บสา ยไ ฟเพอ
่ื เปด
ิ ใ ชต
้ ว
ั เลอ
ื ก
Aut oreverse ( เฉพา ะใ นบา งรน
ุ่ เทา่ นน
้ั ) ถงึตอนน้ี สา ยไ ฟสา มา รถม
้ นเขา้ ออกไ ดอ
ว
้ ยา่ งอส
ิ ระตา มตอ
้ งกา ร กดแปน
้ เหยย
ี บเพอ
่ื ยกเลก
ิ กา
ู่ บ
ั ทเ่ีชน
่
รทำ งา นของตว
ั เลอ
ื ก Aut oreverse ตอนน้ี สา ยไ ฟลอ
็ คอยก
อยบ
ู่ นอป
ุ กรณ ม
์ ว
้ นสา ยไ ฟปกติ
6
กดปม
ุ่ ปด
ิ / เปด
ิ ดว
้ ยเทา้ เพอ
่ื เปด
ิ เครอ
่ื งดด
ู ฝน
ุ่
8
เมอ
่ื ตอ
้ งกา รหยด
ุ ทำ ควา มสะอา ดชว
่ั ครา ว ( ออกแบบมา เพอ
่ื ชว
่ ยปอ
้ ง
กน
ั หลงัของทา่ นมใิ หเ้คลด
็ ขด
ั ยอก) ใ หป
้ รบ
ั ตว
ั ควบคม
ุ ไ ปทต
่ี ำ แหนง่
หยด
ุ
7
9
ปรบ
ั แรงดด
ู โ ดยกา รเลอ
่ื นตว
ั ควบคม
ุ แรงดด
ู อเิลคทรอนค
ิ สบ
์ นเครอ
่ื ง
ดด
ู ฝน
ุ่ หรอ
ื ปรบ
ั ตว
ั ควบคม
ุ แรงดด
ู บนทจ
่ี บ
ั ทอ
่ โ คง้
่ื งและจด
ั เกบ
็ เครอ
่ื งดด
ตำ แหนง่หยด
ุ จะทำ ใ หท
้ า่ นยกเครอ
ู ฝน
ุ่ ไ ดอ
้ ยา่
งงา่ ยดา ย
10 a เมอ
่ื ทา่ นตอ
้ งกา รยกเครอ
่ื งดด
ู ฝน
่ั ใ หย
้ กตรงบรเิวณ มอ
ื จบ
ั ขน
้ึ
จนกระทง่ัลอ
็ คเขา้ ท่ี
10 b ทา่ นยงัสา มา รถยกเครอ
่ื งดด
ู ฝน
ุ่ โ ดยจบ
ั บรเิวณ มอ
ื จบ
ั ทข
่ี อบดา้ นหนา้
สว
่ นลา่ งของเครอ
่ื งดด
ู ฝน
ุ่
untuk dibawa dan disimpan.
10 b Anda juga boleh membawa pembersih vakum 10a menggunakan pemegang pada tepi bawah depan mesin. Apabila Anda ingin membawa penghisap debu,
angkat pegangannya sampai masuk ke dalam
tempatnya.
10b Anda juga dapat membawa penghisap debu dengan
menggunakan pegangan yang terletak di tepi depan
mesin.
* 일부 모델에만 해당
* Hanya pada model tertentu.
* เฉพาะในบางรุ่นเท่านัน้
7
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 7
5/21/09 11:30 AM
繁體中文
獲得最佳的使用效果
硬質地板和地毯:
* 具踏板的吸頭為不同類型的表面設定有不同的清潔模
式:位置 1 是地毯專用(1),而位置 2 是硬質地板專
用 (2)。
* 清潔地毯時,請將地板吸頭設為一般設定 (3)
* 清潔硬質地板時,請將地板吸頭設為滾刷設定 (4)
1
2
縫隙、角落等:
使用隙縫吸頭 (5)。
軟墊傢俱:
* 使用沙發吸頭 (6)。
* 使用兩用小吸頭,如 (7a) 所示。
必要時請減輕吸力強度。
框架、書櫃等:
* 使用兩用小吸頭,如 (7b) 所示。
3
4
5
6
7a
7b
* 僅限特定型號。
8
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 8
5/21/09 11:30 AM
한국
Indonesia
ไทย
권장 사용 방법
Mendapatkan hasil terbaik
เพื่อให้ได้ผลที่ดีท่ส
ี ุด
일반 바닥 및 카펫:
•
페달이 달린 노즐*이 청소 대상 표면의 유형에
맞게 설정됩니다. 위치 1은 카펫용 (1) 이며 위치
2는 일반 바닥용 (2) 입니다.
• 더스트 마그넷 노즐 모델의 경우 모든 바닥 청소 시
‘NORMAL’표시가 되어있는 일반 설정(3)을 사용하
십시오.
• 더스트 마그넷 노즐을 이용하여 더 세밀한 청소
를 원할 때에는 ‘BRUSH’표시가 되어있는 브러
시 설정(4)을 사용하십시오.
틈새, 코너 등:
틈새 노즐(5)을 사용하십시오.
소파 등의 푹신한 가구:
• 소파용 노즐(6)*을 사용하십시오.
• (7a)에서와 같이 다용도 노즐을 사용하십시오.
액세서리 노즐을 사용할 때에는 필요 시 흡입력을
줄이십시오.
Lantai ubin dan karpet:
* Nosel yang dilengkapi pedal ditetapkan ke jenis
permukaan yang akan dibersihkan. Posisi 1 untuk karpet
(1) dan posisi 2 untuk lantai ubin (2).
* Gunakan pengaturan normal nosel lantai untuk karpet
(3)
* Gunakan pengaturan sikat pada nosel lantai untuk lantai
ubin (4)
Celah, sudut, dll.:
Gunakan nosel untuk celah (5).
Furnitur berlapis kain:
* Gunakan nosel untuk kain pelapis (6).
* Gunakan nosel gabungan seperti yang ditunjukkan pada
(7b).
Kurangi daya isap, jika perlu.
Bingkai, rak buku, dll.:
* Gunakan nosel gabungan seperti yang ditunjukkan pada
(7b).
พืน
้ แข็ง และพืน
้ พรม :
* หัวดูดฝุ ่นพื้นที่มีปุ่มปรับ สำ�หรับการปรับใช้ให้เหมาะสมกั
บพื้นผิวชนิดต่างๆ: ตำ�แหน่งที่ 1 สำ�หรับใช้กับพื้นพรม (1)
และตำ�แหน่งที่ 2 สำ�หรับใช้กับพื้นแข็ง (2)
* การตัง้ ปกติของหัวดูดฝุ ่นพื้น จะสำ�หรับการดูดฝุ ่นที่พ้ น
ื พรม
(3)
* ตัง้ หัวดูดฝุ ่นพื้นให้มีแปรงดูด สำ�หรับการดูดฝุ ่นที่พ้ น
ื แข็ง
(4)
หัวดูดตามซอก, ตามมุม, ฯลฯ:
* การใช้หัวดูดตามซอก (5)
เฟอร์นิเจอร์บุผ้า:
* ใช้หัวดูดสำ�หรับดูดเบาะ เฟอร์นิเจอร์ผ้า (6)
* ใช้หัวดูดรวม (7a)
ลดกำ�ลังดูดในกรณีที่
ดูดกรอบรูป, ชัน
้ หนั งสือ, ฯลฯ :
* ใช้หัวดูดรวม (7b)
창틀, 책꽂이 및 기타:
•
(7b)에서와 같이 다용도 노즐을 사용하십시오.
* 일부 모델에만 해당
* Hanya pada model tertentu.
*เฉพาะในบางรุ่นเท่านัน้
9
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 9
5/21/09 11:30 AM
A
B
1
2
3
4
5a
5b
6
7
8
10
11
13
14
9
10
12
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 10
5/21/09 11:30 AM
한국
한국
먼 지 봉 투 , S - BAG ® 교 환
먼지봉투,
S-BAG® 교환
한국
표시창이 완전히 빨간색으로 변하면 먼지봉투, s-bag®을
11 표시창이
완전히 빨간색으로 변하면 먼지봉투,
먼 지 봉교환해야
투 , S - BAG
® 교 환노즐을 들어 올린 상태에서 읽으십시오.
합니다.
s-bag®을 교환해야 합니다. 노즐을 들어 올린
2 상태에서
이동 손잡이를
접으십시오. 호스에 있는 걸쇠를 눌러 호스
읽으십시오.
1 표시창이
빨간색으로
변하면 먼지봉투, s-bag®을
를 제거한완전히
다음 뚜껑을
여십시오.
2 이동 손잡이를 접으십시오. 호스에 있는 걸쇠를 눌러
교환해야 합니다. 노즐을 들어 올린 상태에서 읽으십시오.
고정하고
내십시오.
3 호스
S-bag
를®을
제거한
다음있는
먼지삽입물을
커버를 들어
여십시오.
2 이동 손잡이를 접으십시오. 호스에 있는 걸쇠를 눌러 호스
마분지를 당겨
삽입물에서
제거하십시오.
이때
34 S-bag®을
고정하고
있는 s-bag™을
먼지봉투 홀더를
잡고 들어
를 제거한 다음 뚜껑을 여십시오.
s-bag®이 자동으로 밀봉되며 먼지가 새어 나오는 것을
올리십시오.
®을 고정하고
있는 삽입물을 들어 내십시오.
3 S-bag
막습니다.
4
먼지봉투의
카드보드를
당겨 먼지봉투 홀더에서
45 a s-bag®을
마분지를
삽입물에서
s-bag™을
제거하십시오.
이때
삽입물에 당겨
있는
홈의 끝에 마분지를
똑바로
밀어
넣으면서
제거하십시오.
이때 s-bag®이
자동으로
®이 ®먼지가
자동으로
밀봉되며
먼지가
나오는 것을
s-bag
을 끼우십시오.
새 s-bag
밀봉되며
새어
나오는
것을 새어
막습니다.
막습니다.
5 b 먼지봉투
봉투 칸에홀더에
있는 뒤있는
걸이못에
거십시오.
그리고 나
5a
홈의 삽입물을
끝에 먼지봉투
카드보드를
5 a 똑바로
삽입물에
있는넣으면서
홈의 끝에
마분지를
똑바로
밀어 넣으면서
서 삽입물을
아래로
접은
다음
뚜껑을
닫으십시오.
밀어
새
s-bag®을
끼우십시오.
®
을
끼우십시오.
새
s-bag
5b 먼지봉투 칸에 있는 뒤 걸쇠에 먼지봉투 홀더를
주의: s-bag®이 가득 차지 않았어도 교환하십시오. (막
5혔을
b 거십시오.
봉투
칸에 있는
뒤카페트
걸이못에
삽입물을
거십시오.
그리고
수 있습니다.)
세척
분말을
청소한
다음에
그리고
나서 먼지봉투
홀더를
똑바로
눌러나
서 삽입물을
아래로
다음반드시
뚜껑을 일렉트로룩스
닫으십시오.
도 s-bag™을
교환하십시오.
순정
끼운
다음 본체
먼지접은
커버를
닫으십시오.
품의 먼지봉투,
또는
s-bag™
클리닉만을 사
주의:
s-bag®이 s-bag®
가득 차지
않았어도
교환하십시오.
(막
주의:
표시창이 빨간색으로 변하였을 때는 s-bag®이 가득
용하십시오.
혔을
수 있습니다.) 카페트 세척 분말을 청소한 다음에
차지 않았어도 교환하십시오. (막혔을 수 있습니다.)
도 s-bag™을 교환하십시오. 반드시 일렉트로룩스 순정
카펫용
세척 교환(참조
분말을 청소한
모터 필터
번호다음에도
EF54) s-bag®을
품의 먼지봉투, s-bag® 또는 s-bag™ 클리닉만을 사
교환하십시오.
반드시 일렉트로룩스
순정품의
먼지봉투, s-bag®을
다섯 번 교환할
때마다 모터 필터
용하십시오.
를 교환해야
합니다.
먼지봉투,
s-bag®
또는 s-bag® 클리닉만을 사 용하십시오.
모터
필터
모터
필터교환(참조
교환(참조번호
번호EF54)
EF54)
6 이동 손잡이를 접으십시오. 걸쇠를 눌러 호스를 제거한 다
먼지봉투,
s-bag®을
다섯번번
교환할
때마다
모터
필터
먼지봉투,
다섯
교환할
때마다
모터
필터
음 앞s-bag®을
뚜껑을 여십시오.
를교환해야
교환해야합니다.
합니다.
를
7
S-bag™을 고정하는 삽입물을 들어 내십시오.
66 이동
접으십시오.걸쇠를
걸쇠를
눌러
호스를
이동 손잡이를
손잡이를 접으십시오.
눌러
호스를
제거한 다
8 모터 필터 고정기를 위로 당겨서 홈에서 떼어내십시오.
제거한
다음 앞
커버를 여십시오.
음 앞 뚜껑을
여십시오.
9
필터
고정기에서
오래되고
더러워진
필터를
조심해서
당기
77 S-bag®을
홀더를
들어
S-bag™을고정하는
고정하는 먼지봉투
삽입물을 들어
내십시오.
면서 떼어낸 다음 새 모터 필터로 교환하십시오.
올리십시오.
8 모터
모터 필터
필터 고정기를
위로
당겨서
홈에서
떼어내십시오.
810
고정기를
위로
당겨서
본체에서
새 모터 필터로
교환한
필터
고정기를
다시 부착하십시오.
9 필터 고정기에서 오래되고 더러워진 필터를 조심해서 당기
11 떼어내십시오.
S-bag®을 고정하는 삽입물을 다시 제자리에 놓은 다음
면서 고정기에서
떼어낸 다음 새
모터 필터로
교환하십시오.
9 필터
오래되고
더러워진
필터를 조심히
뚜껑을 닫으십시오.
떼어낸
다음 필터
새 모터
필터로
교환하십시오.
10 당기면서
새 모터 필터로
교환한
고정기를
다시
부착하십시오.
10
모터교환
필터로 교환한 필터 고정기를 다시
배기새필터
11 S-bag®을 고정하는 삽입물을 다시 제자리에 놓은 다음
먼지봉투,
s-bag®을 다섯 번 교환할 때마다 배기 필터
부착하십시오.
뚜껑을 닫으십시오.
를 교환해야
11
S-bag®을합니다.
고정하는 먼지봉투 홀더를 다시 제자리에
뚜껑을
닫으십시오.
배기
필터다음
교환
배기놓은
필터의
종류는
다음의
두 가지입니다.
먼지봉투,
s-bag®을
번 교환할 때마다 배기 필터
• Hepa
번호다섯
EFH12)
배기
필터H12(참조
교환
를
교환해야
합니다.
• 마이크로필터(참조
번호 EF17).
먼지봉투,
s-bag®을 다섯
번 교환할 때마다 배기 필터
배기
필터의
다음의
두 가지입니다.
필터는
항상 종류는
새 필터로
교환해야지,
청소해서 다시 사용해서는
를
교환해야
합니다.
•안됩니다.*
Hepa H12(참조 번호 EFH12)
배기 필터의 종류는 모델에 따라 다릅니다.
• 마이크로필터(참조 번호 EF17).
물세척이
필터)는
교체
필요시
새
12 딸칵불가능한
소리가 날필터(녹색
때까지 이동
손잡이를
들어
올리십시오.
필터는 항상
새 필터로 교환해야지,
청소해서
다시 사용해서는
필터로
교환해야하며,
청소한 후 다시
사용해서는
13 엄지 손가락을 뚜껑의 뒤쪽 가장자리에 놓고, 집게 손가락
안됩니다.*
안됩니다.
물세척이 가능한 필터(청색 필터)는 흐르는
/가운데 손가락으로 손잡이를 뒤쪽 위로 당기면서 뚜껑을
물에
헹군날
후때까지
직사광선을
피하여 하루
이상
12 필터를
딸칵
소리가
이동 손잡이를
들어 올리십시오.
여십시오.
완전히 말려서 사용하여야 합니다. 완전히 마르지 않은
13
엄지
손가락을
뚜껑의 뒤쪽
가장자리에
놓고,그림과
집게 손가락
14
필터를
들어
내십시오.
새
필터를
끼운
다음
같이
상태에서 사용된 필터는 냄새 및 세균 번식의 원인이 될
수
/가운데
손가락으로
손잡이를 뒤쪽 위로 당기면서 뚜껑을
뚜껑을 다시
닫으십시오.
있습니다.*
여십시오.
12 딸칵 소리가 날 때까지 이동 손잡이를 들어
14 필터를 들어 내십시오. 새 필터를 끼운 다음 그림과 같이
올리십시오.
뚜껑을 다시 닫으십시오.
13 엄지 손가락을 뚜껑의 뒤쪽 가장자리에 놓고, 집게
손가락 /가운데 손가락으로 손잡이를 뒤쪽 위로
당기면서 뚜껑을 여십시오.
14 필터를 들어 내십시오. 새 필터를 끼운 다음 그림과
같이 뚜껑을 다시 닫으십시오.
Bahasa melayu
Indonesia
ไทย
Bahasa
melayu
habuk,debu,
s-bags-bag®
® mesti harus
digantikan
akhirpaling
sekaliakhir
apabila
11 Bag
Kantung
diganti
bila
M E Ntetingkap
G
G A N T I Kindikator
A N B A G menjadi
H
AB U Kberubah
, warna
S - B A Gmerah
® merah
penunjuk
sepenuhnya.
jendela
sudah
seluruhnya.
Baca
dengan
muncung
dinaikkanangkat
ke atas.noselnya.
Untuk
membaca
keterangan,
12 Bag
habuk,
s-bagpemegang
® ke
mesti
digantikan
sekalipada
apabila
Lipat
kepegangan
bawah
pembawa.
Tekan
pengancing
2
Lipat
bawah.
Tekanakhir
pengait
selang,
tetingkap
warna
merah
sepenuhnya.
pada
hos,penunjuk
tanggalkan
dan
buka
penutup.
lepaskan
selang, menjadi
laluhos
buka
penutupnya.
Baca dengan muncung dinaikkan ke atas.
®.
pemasang
yang
memegang
s-bag
33 Keluarkan
Angkat keluar
sisipan
yang
menahan
s-bag®.
2 Lipat ke bawah pemegang pembawa. Tekan pengancing
4 Keluarkan
cakera
kadbod
untuk
mengeluarkan
s-bag
4
Tarik kertas
karton
untuk
melepaskan
s-bag®
dari®
pada hos, tanggalkan hos dan buka penutup.
daripada
pemasang.
secara automatik
menutup
sisipannya.
Ini akanIniotomatis
menyegel
s-bag® dan
3 Keluarkan
yanghabuk
memegang
® danpemasang
mengelakkan
keluar.s-bag®.
s-bag
menghalangi
kebocoran
debu.
®
45 a Keluarkan
cakera
kadbod
untuk
mengeluarkan
s-bag
baru baru
dengan
menekan
kadbod
kanan
Masukkan
s-bag® yang
5a
Pasang s-bag®
dengan
mendorong
kertas
daripada
pemasang.
Ini secara
automatik
menutup
kepada
alurpasak
dalam
kartonhujung
ke
ujung
dipemasang.
dalam
sisipan.
s-bag® dan mengelakkan habuk keluar.
5 b Sambung
pemasang
dengan
meletakkan pada di
pasak
5b
Pasang sisipan
dengan
menempatkannya
pasak
® baru
dengan
menekan
kadbod
5 a Masukkan
belakang
ruang
bag.
Kemudian
lipat ke
bawahkanan
belakangdis-bag
di
dalam
wadah
kantung.
Selanjutnya
lipat
kepada
hujung
alur
dalam
pemasang.
pemasang
dan
tutup
penutup.
sisipan dan tutup.
5Perhatian:
b Sambung
pemasang
meletakkan
pada pasak
walaupun
jika belum penuh
Gantikan
s-bag®dengan
Catatan.
Gantilah
s-bag® meskipun
belumkepenuh
(karena
belakang
di ruang
Kemudian
bawah
(mungkin
tersekat).
Jugabag.
gantikan
selepas lipat
memvakum
serbuk pencuci
bisa
menghalangi).
Juga
ganti
setelah
menghisap
serbuk
pemasang
dan tutup
permaidani.
Pastikan
gunapenutup.
hanya bag habuk Elektrolux, s-bag®
pembersih
karpet.
Pastikan hanya menggunakan kantung
® Clinics-bag
tulen®. walaupun jika belum penuh
Classic s-bag
Perhatian:
Gantikan
debu Electrolux asli, s-bag® Classic, atau s-bag® Clinic.
(mungkin tersekat). Juga gantikan selepas memvakum serbuk pencuci
Menggantikan
turasmotor
motor (No. No.
Ruj. EF54)
Pengganti
saringan
permaidani. Pastikan
guna hanya (Ref.
bag habuk EF54)
Elektrolux, s-bag®
hendaklah dilakukan
dengan setiap gantian kelima bag habuk
harus
tulen . 5 kali penggantian kantung debu,
Classic dilakukan
s-bag® Clinicsetiap
s-bag®
s-bag®
Menggantikan
turas motor (No. Ruj. EF54)
6 Lipat ke bawah pemegang pembawa. Tekan kancing, dan
6
Lipat pegangan
ke bawah.
Tekan
pengait,
lepaskan
hendaklah
dilakukan dengan
setiap
gantian
kelima
bag habuk
tanggalkan hos dan buka penutup depan.
selang, lalu buka penutup depan.
s-bag®
7 Keluarkan pemasang yang memegang s-bag®.
76 Lipat
Angkat
keluar sisipan yang menahan s-bag®.
ke bawah pemegang pembawa. Tekan kancing, dan
Tarik keluar pemegang turas motor sehingga ia jauh
8 8 tanggalkan
Tarik penahan
saringan
motor depan.
ke atas sampai keluar
hos dan
buka penutup
daripada alur.
dari ulirnya.
7 Keluarkan pemasang yang memegang s-bag®.
9 Keluarkan dengan hati-hati turas yang lama dan kotor
9 Dengan hati-hati, tarik keluar saringan yang kotor dari
8 Tarik
keluar
pemegang
turas motor
sehinggadengan
ia jauh
daripada
pemegang
gantikannya
penahannya,
lalu turas
gantidan
dengan
saringan motorturas
yang
daripada
alur.
motor baru.
baru.
9
Keluarkan
dengan
hati-hati
turas
yang
lama
dan
kotor
10 Pasang semula pemegang turas yang mengandungi turas
10
Pasang kembali penahan saringan yang berisi
daripada
pemegang turas dan gantikannya dengan turas
motor baru.
saringan
motor baru.
motor baru.
11 Gantikan pemasang yang memegang s-bag® dan
11 Pasang kembali penahan sisipan s-bag®, kemudian
10 Pasang
semula pemegang turas yang mengandungi turas
kemudian
tutup. tutup penutup.
motor baru.
Menggantikan
turas ekszos
Pengganti
11
Gantikan saringan
pemasang pembuangan
yang memegang s-bag® dan
hendaklah dilakukan dengan setiap gantian kelima bag habuk,
harus
dilakukan
5 kali penggantian kantung debu,
kemudian
tutupsetiap
penutup.
s-bag®
s-bag®
Menggantikan
turas
ekszos
Terdapat dua jenis turas ekszos:
hendaklah
dilakukan
dengan
setiap gantian
kelima bag habuk,
Berikut
dua
jenis
saringan
pembuangan:
• Hepaadalah
H12
(No.
Ruj.
EFH12)
® H12 (No.
•s-bag
Hepa
(Ref.Ruj.
No. EFH12)
• Mikroturas
EF17)
•Terdapat
Microfilter
(Ref. turas
No.
EF17)
duasentiasa
jenis
ekszos: dengan yang baru dan tidak
Turas
mesti
digantikan
Saringan
harus
diganti dengan yang baru, dan tidak
•boleh
Hepadibasuh.*
H12
(No.selalu
Ruj. EFH12)
dapat
dicuci.*
• Mikroturas
(No. Ruj. EF17)
12 Lipatkan
pemegang
pembawa
terkancing
12
Lipat pegangan
alat
sampai sehingga
masuk keiadalam
Turas mesti sentiasa digantikan dengan yang baru dan tidak
dengan
bunyi klik.
tempatnya.
boleh dibasuh.*
13 Letakkan
andadipada
penutup
belakang dan
13
Taruh ibuibu
jarijariAnda
tepi tepi
belakang
penutup,
12 Lipatkan
pemegang
pembawa
sehingga
terkancing
kemudian
buka
penutup
dengan
menarikiacara
penutup
ke
kemudian
buka
penutupnya
dengan
menarik
dengan
bunyi
belakang
dan klik.
keke
atas
dengan
jari telunjuk/hantu.
pegangannya
arah
belakang,
lalu ke arah atas
dengan ibu
jari
tengah.
13
jari
anda
pada turas
tepi penutup
belakang
14 Letakkan
Keluarkan
turas.
Masukkan
baru dan
gantikandan
buka
penutup
denganmengangkatnya.
menarik penutup ke
penutup
seperti
yang ditunjukkan.
14 kemudian
Keluarkan
saringan
dengan
Pasang
belakang
ke kemudian
atas dengantutup
jari telunjuk/hantu.
saringandan
baru,
kembali seperti
ditunjukkan.
14 Keluarkan turas. Masukkan turas baru dan gantikan
ไทย
1 ควรเปลย
่ี นถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag®
M E NG G A N T I K
A N B A G HDEBU,
AB U K , S-bag®
S-BAG®
MENGGANTI
KANTUNG
อยา่ งชา้ ทส
่ี ด
ุ เมอ
่ื ชอ
่ งบอกสถา นะแส
กา รเป
G า®ณ เมอ
ดลี
งเ่ ยน
ปน
็ ถสุแ
ี งเก็
ดงบ
เตฝม
็  ุ นท่ี S-BA
ดส
ู ญ
ั ญ
่ื ยกหว
ั ดด
ู ขน
้ึ
2 พบ
ั มอ
ื จบ
ั เครอ
่ื งลง กดขอเกย
่ี วทอ
่ี ยบ
ู่ นทอ
่ โ คง้ กอ
่ นดงึทอ
่ โ คง้ออก
1 คแวลรว
่ี ฝ
นาถเงุคเรกอ
็ งฝน
ุ่ s- bag® อยา่ งชา้ ทส
่ี ด
ุ เมอ
่ื ชอ
่ งบอกสถา นะแส
้ เป
เปลด
ิย
่ื บ
ดงเปน
็ สแ
ี ดงเตม
็ ท่ี ดส
ู ญ
ั ญ า ณ เมอ
่ื ยกหว
ั ดด
ู ขน
้ึ
่ี ด
ึ ถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag® ขน
3 ยกแกนทย
้ึ
2 พบ
ั มอ
ื จบ
ั เครอ
่ื งลง กดขอเกย
่ี วทอ
่ี ยบ
ู่ นทอ
่ โ คง้ กอ
่ นดงึทอ
่ โ คง้ออก
่ี บ
ั ทเ่ีปน
็ แผน
่ กระดา ษ แขง็เพอ
่ื ดงึถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag®
4 ดงึทจ
แลว
้ เปด
ิ ฝา เครอ
่ื ง
ออกจา กแกน วธ
ิ น
ี ค
้ี อ
ื กา รปด
ิ ผนก
ึ ปา กถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag®
่ี ด
ย
ึมถ
เกอ
็ งฝ
ุ่ั กsา-รbฟ
aงุ้gก
® ระขจน
3 ยโกดแยกอนต
้ึ า ยของฝน
ั ทโ น
ั งุิ ป
ต
้ บ
กน
ุ่
่ี งุบ
ั เกทบ
ปน
่ aกgร®ะดใาห
ษม
แ่ ขโง็ดเย
พดอ
่ื น
็ ปฝน
ุ่ แผs-น
45a ดใงึสทถ
ั ดทงึถ
่ จ
็ เ่ีฝ
ุ่ ็ แsผ
- bน
่ี บ
จ
ังุเทกเ่ีบ
็น
่ bกaรgะ®ดา ษ แขง็ลง
อไอปกจจนาสกด
วธ
ิอ
ี ยค
้ี ใู่อ
ืนก
ิ ผนก
ึ ปา กถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag®
ุ แแกนนวท
่ี น
แากรนปด
โ ดยอต
ั โ นมต
ั ิ ปอ
้ งกน
ั กา รฟงุ้กระจา ยของฝน
ุ่
5b ประกอบแกนโ ดยวา งลงบนสลก
ั ดา้ นหลงัทอ
่ี ยใู่ นชอ
่ งใ สถ
่ งุเกบ
็ ฝน
ุ่
่ ั งุจเกาบ
ถ
็ กฝ
ุ่ sจ-งึbพaบ
® กน
ให
่ โลดะยปดด
ั ฝทา จ
5a ใหสล
่ี บ
ั ทเ่ีปน
็ แผน
่ กระดา ษ แขง็ลง
น้ัน
ั gแ
ลม
งแ
ิ น
ไ ปจนสด
ุ แนวทอ
่ี ยใู่ นแกน
หมา ยเหตุ ควรเปลย
่ี นถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag™ แมว
้ า่ ถงุเกบ
็ ฝ
5b
แก
ลง
ลก
ัน
ทน
ใู่ น)้ ชแ
่ ล
อ
งใะสเป
่ งุลเย
ถ
็ ฝน
ุ่
ุ่ จะปยระงักไอมบเ่ต
น
็ นกโต
ม
็ ดายมวา(งถ
ุ เบกนบ
็ สฝ
ุ่ ดอา้านจหอลด
ุ งัต
ั อ่ีไยด
่ีกบ
า กน
้ั า ย
จงึหพลบ
ัง
ิ บ
ด
นถงุหเลกงับ
็ จฝ
ุ่ นภน
ั แกกานรลใงชแง้ลาะนปก
ั ฝาผงทำ ควา มสะอา ดพรม
ใช
้ วตรถ
่ เปงุล
เกย
็ นฝถน
ุ่ งุเกsบ
ssicแม
หว
ื ถงุs-เก
ba
หแมลาะยคเวหรต
ุ คแ
่ี บ
็ - bฝaน
ุ่ g®s- bCalga™
้ รา่อ
็ gฝ® Clinic
บ
้ เ่าตกม
จ
โ ท(รถลงุก
ั เกซบ
้ั า จอด
ุ่นขจอะงยแงัท
ไม
็ อกเิลต
็ ค
าม
็ เ์ท
ฝน
ุ่า่ น
อน
ุ ตน
ั ไ ด)้ และเปลย
่ี
นถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ ภา ยหลงักา รใ ชง้า นกบ
ั ผงทำ ควา มสะอา ดพรม
การเปลย
่ี นแผน
่ กรองปอ
้ งกน
ั มอเตอร์ (หมายเลขอา้งองิ EF54)
และควรใ ชแ
้ ตถ
่ งุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag® Classic หรอ
ื s- bag® Clinic
ทำ ทก
ุ ครง้ัเมอ
่ื เปลย
่ี นถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag® ครบ 5 ครง้ั
ของแทจ
้ า กอเิลคโ ทรลก
ั ซ เ์ทา่ นน
้ั
6 พบ
ั มอ
ื จบ
ั เครอ
่ื งลง กดขอเกย
่ี ว ดงึทอ
่ โ คง้ออก และเปด
ิ ฝา หนา้
การเปลย
่ี นแผน
่ กรองปอ
้ งกน
ั มอเตอร์ (หมายเลขอา้งองิ EF54)
ทอ
่ี เด
ึ ปถล
งุเย
็ ถ
ฝง
ุ่ เก
s-บ
agน
้ึ ag® ครบ 5 ครง
ท7ำ ทย
ุ กคแรกง้ันเม
ก
่ื ย
่ี กนบ
ุน
็ bฝ
ุ่ ™s-ขbน
้ั
8
6
9
7
8
10
9
11
ดงึแผน
่ กรองชน
้ิ เดม
ิ ขน
้ึ จนกระทง่ัเลอ
่ื นออกจา กแนว
พบ
ั มอ
ื จบ
ั เครอ
่ื งลง กดขอเกย
่ี ว ดงึทอ
่ โ คง้ออก และเปด
ิ ฝา หนา้
คอ
่ ย ๆ ดงึแผน
่ กรองเดม
ิ ทส
่ี กปรกออกจา กตว
ั ยด
ึ แผน
่ กรอง และเปล
ยกแกนทย
่ี ด
ึ ถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag™ ขน
้ึ
่ี นใ ชแ
ย
้ ผน
่ กรองแผน
่ ใ หม่
ดงึแผน
่ กรองชน
้ิ เดม
ิ ขน
้ึ จนกระทง่ัเลอ
่ื นออกจา กแนว
่ ใ หมก
่ ลบ
ั เขา้ ทเ่ีดม
ิ
ประกอบตว
ั ยด
ึ แผน
่ กรองพรอ
้ มแผน
่ กรองแผน
คอ
่ ย ๆ ดงึแผน
่ กรองเดม
ิ ทส
่ี กปรกออกจา กตว
ั ยด
ึ แผน
่ กรอง และเปล
ใ สต
่ ว
ั ยด
ึ ถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag™ กลบ
ั เขา้ ทแ
่ี ละปด
ิ ฝา
่ี นใ ชแ
ย
้ ผน
่ กรองแผน
่ ใ หม่
การเปปรละก
่ี น
ย
แผ
่วัยกด
็ รอ้มแผน
10
อบ
ตน
ึ รอ
แง
ผข
่ น
น
การด
อเงลพก
่ กรองแผน
่ ใ หมก
่ ลบ
ั เขา้ ทเ่ีดม
ิ
ทำ ทก
ุ ครง้ัทเ่ีปลย
่ี นถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag® ครบ 5 ครง้ั
่ ว
ั ยด
ึ ถงุเกบ
็ ฝน
ุ่ s- bag™ กลบ
ั เขา้ ทแ
่ี ละปด
ิ ฝา
11 ใ สต
แผน
่ กรองขนา ดเลก
็ มี 2 แบบ:
Hล
ep
าย
ก•ารเป
่ี aนแHผ1น
ย
่ 2ก(รหอม
งข
นเาลดขเอลา้ก
็ งองิ EFH12)
lt eเ่ีป
rล
( หย
ยง
ขอ
F1a7g)® ครบ 5 ครง
ท•ำ ทMก
ุ icคrรoง้ัf iท
่ี มนาถ
ุเลเก
็ า้ฝงน
บ
ุ่ องิsE- b
้ั
แคผวน
่ รเกปรล
อย
เลน
็ กมรี อ2งแผ
บน
่ี งข
นน
ใ ชา ด
้ ผ
แ
่ก
่ บใ: หมเ่สมอ และหา้ มทำ ควา มสะอา ดดว
้ ยกา ร
•ลา้ งHนeำ้p*a H12 ( หมา ยเลขอา้ งองิ EFH12)
• Microf ilt er ( หมา ยเลขอา้ งองิ EF17)
12 พบ
ั มอ
ื จบ
ั เครอ
่ื งขน
้ึ จนกระทง่ัลอ
็ คเขา้ ท่ี
ควรเปลย
่ี นใ ชแ
้ ผน
่ กรองแผน
่ ใ หมเ่สมอ และหา้ มทำ ควา มสะอา ดดว
้ ยกา ร
่ี อบดา้ นหลงัของฝา และใ ชน
้ ว
้ิ ช/้ี
้ิ หว
ั แมม
่ อ
ื ไ วท
้ ข
ล13
า้ งนำ้ *วา งนว
นว
้ิ กลา งเปด
ิ ฝา โ ดยคอ
่ ย ๆ ขยบ
ั มอ
ื จบ
ั ไ ปขา้ งหลงัและยกขน
้ึ
12 พบ
ั มอ
ื จบ
ั เครอ
่ื งขน
้ึ จนกระทง่ัลอ
็ คเขา้ ท่ี
14 ยกแผน
่ กรองขน
้ึ ใ สแ
่ ผน
่ กรองแผน
่ ใ หม่ และปด
ิ ฝา ดงัรป
ู แสดง
13 วา งนว
้ิ หว
ั แมม
่ อ
ื ไ วท
้ ข
่ี อบดา้ นหลงัของฝา และใ ชน
้ ว
้ิ ช/้ี
นว
้ิ กลา งเปด
ิ ฝา โ ดยคอ
่ ย ๆ ขยบ
ั มอ
ื จบ
ั ไ ปขา้ งหลงัและยกขน
้ึ
14
ยกแผน
่ กรองขน
้ึ ใ สแ
่ ผน
่ กรองแผน
่ ใ หม่ และปด
ิ ฝา ดงัรป
ู แสดง
penutup seperti yang ditunjukkan.
*청소하여 재사용할 수 있는 필터인 HEPA H13은 선택
* Turas yang boleh dibasuh - HEPA H13 boleh dibeli sebagai satu
사항으로 구입할 수 있습니다.
opsyen.
*청소하여 재사용할 수 있는 필터인 HEPA H13은 선택
dapatdibasuh
dicuci-–HEPA
HEPA
H13
– dapat
dibeli sebagai
**Saringan
Turas yang boleh
H13
boleh
dibeli sebagai
satu
pilihan.
opsyen.
사항으로 구입할 수 있습니다.
กา รเป ลี ่ ยน ถ ุ งเก็ บ ฝ  ุ น S-BA G ®
* แผน
่ ก รอ ง ช น ด
ิ ล า้ ง ท ำ ค วา มส ะอ า ด ไ ด ้ - H EPA H 1 3 - ส า มา รถ
ซอ
้ื เ ป น
็ อป
ุ ก รณ ป
์ ระก อ บ
* แผน
่ ก รอ ง ช น ด
ิ ล า้ ง ท ำ ค วา มส ะอ า ด ไ ด ้ - H EPA H 1 3 - ส า มา รถ
์ ระก อ บ
ซอ
้ื เ ป น
็ อป
ุ ก รณ ป
11
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 11
5/21/09 11:30 AM
繁體中文
清潔軟管與吸頭
如果吸頭、管子或軟管被堵塞,或者過濾網或吸塵袋被
堵塞,吸塵器將自動停止運轉。請切斷電源,並讓吸塵
器冷卻 20-30 分鐘。清除導致停止運轉的堵塞物,和/
或更換骯髒的過濾網或已滿的 s-bag® 吸塵袋。接著,
重新啟動吸塵器。
管子與軟管
1
2
1 使用適當工具來清潔管子與軟管的堵塞物。
2 您有時也可以用「按壓」的方式來清潔軟管。但是
您應該小心危險,例如軟管中可能嵌有玻璃或釘
子。
請注意:注意:保固範圍不包含因為清潔軟管而造
成的任何損壞。
清潔地板吸頭
3
為避免吸力強度變弱,請時常清潔地毯/硬質地板
吸嘴。清潔吸嘴最簡單的方法就是使用軟管把手。
清洁涡轮吸嘴
(仅限于特定型号)
4 从真空吸尘器的管子上取下吸嘴,然后用剪刀剪
断绞缠在一起的丝线等物品,将其除去。使用软
管柄清洁吸嘴。
3
4
* 僅限特定型號。
12
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 12
5/21/09 11:30 AM
한국
Indonesia
호스와 노즐 청소
Membersihkan selang dan nosel
Pengisap debu akan secara otomatis berhenti jika terdapat
penghalang dalam nosel, tabung, maupun selang, atau
jika saringan maupun kantung debu tersumbat. Lepaskan
konektor daya, kemudian biarkan pengisap debu
mendingin selama 20-30 menit. Singkirkan penghalang,
dan/atau ganti saringan yang kotor atau kantung debu
s-bag® yang sudah penuh. Selanjutnya, hidupkan kembali
pengisap debu.
본 진공 청소기는 노즐, 튜브 또는 호스에 장애물이
있거나 필터 또는 먼지봉투가 막힐 경우 자동으로
작동을 멈춥니다. 이 같은 경우 플러그를 뽑아 전원을
분리한 다음 20-30분 정도 열을 식히십시오. 장애물을
제거하고 더러워진 필터 또는 가득 찬 s-bag®
먼지봉투를 교환해 주십시오. 그 다음 진공 청소기를
다시 작동하십시오.
튜브와 호스
1
적당한 도구를 이용하여 튜브 및 호스에 걸린
장애물을 제거하십시오.
2 때로는 호스를 손으로 눌러서 장애물을
제거할 수도 있습니다. 하지만 유리조각이나
못 등이 호스에 박혀있을 수 있으니, 각별히
주의하십시오.
주의 : 호스 청소 과정에서 발생된
손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.
바닥용 노즐 청소
3
흡입 성능이 저하되는 것을 막기 위해서 카펫 /
바닥용 노즐을 가능한 자주 청소하는 것이
좋습니다. 가장 쉬운 방법은 청소기를 틀고 호스
손잡이부분을 이용하여 더러움을 흡입하여
청소하는 것입니다.
터보 노즐* 청소 (일부 모델만 해당)
4
진공 청소기의 튜브에서 노즐을 분리 한 다음
엉킨 실 등을 가위로 잘라내 제거하십시오.
노즐을 청소할 때는 호스 손잡이 부분으로
더러움을 흡입하여 청소하십시오.
* 특정 모델만 해당됨.
Tabung dan selang
1 Gunakan alat yang tepat untuk membersihkan
penghalang pada tabung dan saluran.
2 Kadang, Anda juga dapat membersihkan saluran/
selang dengan cara "memijatnya". Namun demikian,
Anda harus hati-hati jika terdapat serpihan gelas, atau
kuku di dalam saluran/selang.
NB: Catatan: Jaminan tidak mencakup kerusakan apapun
pada selang yang disebabkan oleh proses pembersihan.
Membersihkan nosel lantai
(Hanya pada model tertentu)
3 Agar daya isap tidak cepat rusak, sering-seringlah
membersihkan nosel karpet/lantai ubin. Cara
termudah untuk melakukannya adalah menggunakan
selang.
Membersihkan nosel turbo
(Hanya pada model tertentu)
4 Lepaskan nosel dari tabung pengisap debu,
kemudian keluarkan benang yang tersangkut, dll.,
dengan cara mengguntingnya. Gunakan pegangan
selang untuk membersihkan nosel.
* Hanya pada model tertentu.
ไทย
การทำ�ความสะอาดสายดูดกับหัวดูด
เครื่องดูดฝุ ่นจะปิ ดการทำ�งานเองโดยอัตโนมัติหากมีสิ่งอุ
ด ตันภายในหัวดูด ท่อ หรือสายดูด หรือหากแผ่นกรองหรือ
ถุงเก็บฝุ ่นอุดตัน ถอดปลัก
๊ เครื่องดูดฝุ ่นออกก่อน และปล่อย
ให้เครื่องดูดฝุ ่นเย็นลงประมาณ 20-30 นาที ขจัดสิ่งที่อุดตัน
และ/หรือเปลี่ยนแผ่นกรอง หรือถุงเก็บฝุ ่น s-bag® ที่มีฝุ่น
จนเต็มออก แล้วจึงเปิ ดเครื่องดูดฝุ ่นอีกครัง้
ท่อดูดและสายดูดฝุ่น
1
ใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อทำ�ความสะอาดท่อ
หรือสายดูดที่มีสิ่งอุดตัน
2 ท่านยังสามารถทำ�ความสะอาดสายดูดได้ด้วยการ
“นวด” แต่ท่านควรใช้ความระมัดระวัง เพราะอาจมีเศ
ษแก้วหรือตะปูอยู่ภายในสายดูด
หมายเหตุ:การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสีย ห
ายของสายดูดที่เกิดจากการทำ�ความสะอาด
การทำ�ความสะอาดหัวดูดสำ�หรับพืน
้
3
หลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของแรงดูด หรือแรงดูดที่ลด
ลงได้ด้วยการหมัน
่ ทำ�ความสะอาดหัวดูดพรม/พื้นแข็ง
อย่างสม่ำ�เสมอ วิธีทำ�ความสะอาดที่ง่ายที่สุด คือ ด้วย
การใช้มือจับสายดูด
4
* เฉพาะในบางรุ่นเท่านัน้
13
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 13
5/21/09 11:30 AM
繁體中文
疑難排解與消費者資訊
疑難排解
吸塵器無法啟動
1 請檢查纜線是否連接到電源。
2 請檢查插頭與纜線是否受損。
3 請檢查保險絲是否燒掉。
吸塵器停止運轉
1 請檢查吸塵袋 s-bag® 是否已滿。如果是的話,請
更換一個新的吸塵袋。
2 吸嘴、管子或軟管是否堵塞?
3 過濾網是否堵塞?
水已滲入吸塵器
您必須到 Electrolux 的授權服務中心更換馬達。因滲
水而造成馬達的損壞不在保固範圍內。
用戶信息
我們在設計本產品時把環境納入考慮之中。盡可能地使
用被回收的材料。
有關詳情請您訪問我們的網站:www.electrolux.com
如果您對本吸塵器或使用手冊上的說明有任何建議,請
給我們發電子郵件:floorcare@electrolux.com
訪問我們的網站 www.electrolux.com, 您就可以很輕
鬆獲得吸塵器 s-bag®集塵袋及其他附件。
14
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 14
5/21/09 11:30 AM
한국
Indonesia
문제 해결 및 에프터 서비스
M engatasi
문제 해결
Mengatasi masalah
진공청소기가 작동되지 않을 때
1 플러그가 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지
확인하십시오.
Pengisap debu tidak dapat dihidupkan
1 Pastikan kabel tersambung ke stopkontak.
2 Pastikan konektor dan kabel tidak rusak.
3 Pastikan sekering tidak putus.
2 플러그나 전선이 손상되었는지 확인하십시오.
3 퓨즈가 끊어졌는지 확인하십시오.
청소기가 작동 중 멈추었을 때
1 먼지봉투, s-bag®이 가득 찼는지 확인하십시오.
가득 찬 경우, 새 먼지봉투로 교환하십시오.
2 노즐, 튜브 또는 호스가 막혔는지 확인하십시오.
3 필터가 막혔는지 확인하십시오.
진공청소기 내부로 물이 들어갔을 때
일렉트로룩스 지정 서비스 센터에서 모터를
교환해야 합니다. 물이 들어가 발생한 모터의 손상은
보증수리가 되지 않습니다.
애프터 서비스
애프터 서비스나 제품 문의사항이 있을 때에는 저희
일렉트로룩스 고객센터로 연락해 주시기 바랍니다.
일렉트로룩스 코리아㈜ 고객센터 : 1566-1238
masalah dan informasi tentang konsumen
Pengisap debu tidak berfungsi
1 Periksa apakah kantung debu, s-bag® sudah penuh.
Jika penuh, gantilah dengan yang baru.
2 Apakah nosel, tabung, atau selang tersumbat?
3 Apakah saringan tersumbat?
Air telah masuk ke dalam pengisap debu
Mesin harus diganti di pusat layanan Electrolux resmi.
Kerusakan pada mesin yang disebabkan oleh masuknya air
tidak tercakup dalam jaminan.
Informasi tentang konsumen
Electrolux mengelak semua tanggung jawab atas semua
kerusakan yang timbul akibat penggunaan alat secara
tidak layak, atau jika alat dikutak-katik.
Produk ini dirancang dengan mempertimbangkan
lingkungan. Semua komponen plastik ditandai untuk
tujuan pendaur-ulangan. Untuk selengkapnya, kunjungsi
situs web: www.electrolux.com
Jika ada komentar mengenai alat penghisap debu ini, atau
buklet Petunjuk Penggunaan, silakan kirim e-mail kepada
kami di: floorcare@electrolux.com
Jika tidak dapat menemukan kantung debu, atau aksesori
untuk penghisap debu Electrolux Anda, silakan mengunjungi
situs web kami di www.electrolux.com.
ไทย
ก า ร แ ก ้ ปั ญ ห า แ ล ะ ข ้ อ ค ิ ด เ ห ็ น จ า ก ผู้บ ร ิ โ ภ ค
การแก้ปัญหา
เครื่องดูดฝุ ่นไม่ทำ�งาน
1 ตรวจสายไฟว่าเสียบเข้ากับปลัก
๊ แล้วหรือไม่
2 ตรวจปลัก
๊ และสายไฟว่าชำ�รุดหรือไม่
3 ตรวจฟิ วส์ว่าขาดหรือไม่
เครื่องดูดฝุ่นหยุดทำ�งาน
1 ตรวจดูว่า ถุงเก็บฝุ ่น s-bag® เต็มหรือไม่
หากถุงเก็บฝุ ่นเต็ม ให้เปลี่ยนใช้ถุงใบใหม่
2 ตรวจดูว่า หัวดูด ท่อดูดหรือสายดูดอุดตันหรือไม่
3 ตรวจดูว่า แผ่นกรองอุดตันหรือไม่
น้ �เข้
ำ าไปในเครื่องดูดฝุ่น
จำ�เป็ นต้องให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตัง้ ของอิเล็คโทรลัก
ซ์ทำ�หน้ าที่เปลี่ยนมอเตอร์
ความเสียหายของมอเตอร์อันเนืองมาจากโดนน้
่
�ไม่
ำ ครอบคลุ
มอยู่ในใบรับประกัน
ข้อคิดเห็นจากผู้บริโภค
หากท่านต้องการถุงเก็บฝุ ่น s-bag®
และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อใช้กับเครื่องดูดฝุ ่นขอ
งท่าน ท่านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของเราไ
ด้ที่: www.electrolux.co.th หรือ www.electrolux.
com
15
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 15
5/21/09 11:30 AM
Tiếng Việt
1
1
2
3-4
5*
6*
7a*
7b*
7c*
8*
2
T i b i diệt khuẩn s-bag® kh m i v t i b i
diệt khuẩn s-bag® s d ng d i h n
Ống l ng
Tay cầm đầu h t v Đầu h t
m / S n c ng
Đầ
Đầu h t turbo
Đầu h t d nh cho khe nhỏ
Đầu h t d nh cho đ đ c c vỏ b c
Đầu h t b i combi nhỏ
Đầu h t b i d nh cho s n g
Nếu dây điệ
thay thế
ỏ
Không bao gi s d ng m y h t b i nếu dây điện
ệ
b hư hỏng. Hư hỏ
3
Thiết b n
d ng b i nh ng
ngư i (k c trẻ em) b h n chế v s c khoẻ, gi c
quan hay thần kinh, hay thiếu kinh nghiệm v
kiến th c, trừ khi đư c gi m s t hay hư ng d n
việc s d ng thiết b b i ngư i c tr ch nhiệm v
an to n.
4
i thiết b n y.
ỏ
vệ
ệ
Không bao gi n m dây điện đ kéo hay nh c
m y h t b i lên.
Thiế
• Không đư
•
5
ế
ện.
ệ sinh
ế
6
hư hỏng.
Không bao giờ sử d ng m y hút b i:
•
• Gầ
•
•
•
•
ẩ
ỏ
én.
ệu hư hỏng.
ầ
ừ v a tr
i.
S d ng m y h t b i trong nh ng trư ng h p
trên c th gây hư hỏng nghiêm tr ng cho môtơ. Nh ng hư hỏng đ không đư c b o h nh.
Không đư
7a
7b
7c
ỏ
8
*
ệt
16
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 16
5/21/09 11:30 AM
English
Français
Accessories and safety precautions
Accessoires et précautions de sécurité
Accessories
Accessoires
1
2
3-4
5*
6*
7a*
7b*
7c*
8*
S-bag® Anti–odour and Long Performance s-bag®
Telescopic tube
Hose handle and Hose
Carpet/hard floor nozzle
Turbo nozzle
Crevice nozzle
Upholstery nozzle
Small combi nozzle
Parquet nozzle
Safety precautions
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified person in order to avoid a hazard. Never use
the vacuum cleaner if the cable is damaged. Damage
to the machine’s cable is not covered by the warranty.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
Please remove the plug from the socket outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
Caution:
This appliance contains electrical connections.
• Do not vacuum water
• Do not immerse in water for cleaning
The hose shall be checked regularly and must not be
used if damaged.
Never use the vacuum cleaner:
In wet areas.
Close to flammable gases etc.
When housing shows visible signs of damage.
On sharp objects.
On hot or cold cinders, lighted cigarette butts, etc.
On fine dust, for instance from plaster, concrete,
flour, hot or cold ashes.
Using the vacuum cleaner in the above circumstances
may cause serious damage to its motor. Such damage
is not covered by the warranty. Never use the vacuum
cleaner without its filters.
•
•
•
•
•
•
* Certain models only
1
Sacs à poussière s-bag® Anti–odour et s-bag® Long
Performance
2
Tube télescopique
3-4 Poignée du flexible avec télécommande
5* Suceur pour tapis/sols durs
6* Suceur motorisé pour sols
7a* Suceur long
7b* Petit Suceur pour surfaces capitonnées
7c* Combiné petit suceur/ brosse meubles
8* Brosse pour parquets, sols durs
Précautions de sécurité
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute
autre personne dûment qualifiée afin d’éviter tout danger.
Ne jamais utiliser l’aspirateur si le câble est endommagé. Les
dommages portés au câble de l’appareil ne sont pas couverts
par la garantie.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(y compris des enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent
pas des connaissances ou de l’expérience nécessaires,
à moins qu’elles n’aient été formées ou encadrées pour
l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de
leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne puissent pas
jouer avec cet appareil.
Débrancher la fiche de la prise avant toute opération de
nettoyage ou d’entretien de votre aspirateur.
Ne jamais tirer ni soulever l’aspirateur par le cordon.
Attention !
Cet appareil comporte des connexions électriques.
• Ne pas aspirer d’eau.
• Pour nettoyer l’appareil, ne pas le plonger dans l’eau.
Le flexible doit être régulièrement vérifié et ne doit pas être
utilisé s’il est endommagé.
Ne jamais utiliser l’aspirateur :
• dans les endroits humides ;
• à proximité de gaz inflammables, etc. ;
• lorsque le corps de l’aspirateur est visiblement
endommagé ;
• avec des objets pointus ;
• sur des cendres chaudes ou refroidies, des mégots de
cigarettes incandescents, etc. ;
• sur des particules de poussière très fines issues entre
autres du plâtre, du béton, de la farine ou de cendres
chaudes ou refroidies.
L’utilisation de l’aspirateur dans les circonstances
susmentionnées peut provoquer de graves dommages
au moteur. La garantie ne prend pas en charge ce type de
dommages. Ne jamais utiliser l’aspirateur sans filtres.
Les produits en bombe aérosol peuvent être inflammables.
Ne pas vaporiser de tels produits à proximité ou sur
l’aspirateur.
* Suivant les modèles
17
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 17
5/21/09 11:30 AM
Tiên
́ g Viêṭ
B
KIÊ M T R A MA Y T R ƯƠ C KHI SƯ DU NG
A
A
B
1a Đam
̉ bao
̉ tay câm
̀ cua
̉ may
́ đươc
̣ gâp
̣ xuôn
́ g. Sau đó mở
năp
́ trươc
́ cua
̉ may
́ và kiêm
̉ tra tuí chưa
́ buị s-bag™ và bộ
loc
̣ mô-tơ có năm
̀ đun
́ g vị trí không.
C
1b Mở tay câm
̀ ra cho đên
́ khi nghe tiên
́ g cac
́ h khơp
́ vao
̀ đun
́ g
vị tri.́ Sau đó mở năp
́ sau may
́ và kiêm
̉ tra bộ xả có năm
̀
đun
́ g vị trí không.
D
1b
1a
2
2
3
4
Lăp
́ voì dân
̃ buị cho đên
́ khi nghe tiên
́ g cac
́ h cua
̉ cac
́ chôt́
găn
́ khơp
́ vao
̀ . ( bâm
́ cac
́ chôt́ để thao
́ voì dân
̃ buị ) .
Gắn ống hút có thề điều chỉnh dài ngắn vào tay
cầm ống dẫn và bàn hút sàn (Khi bạn muốn tháo
ống ra, nhấn và nút khoá và kéo rời các bộ phận
ra) Nếu máy hút bụi có bộ điều khiển từ xa*, hãy
chắc chắn rằng bạn bật công tắc theo đúng cách.
Keo
́ dây điên
̣ môṭ đoan
̣ thic
́ h hơp
̣ và nôí vao
̀ nguôn
̀ điên
̣ .
May
́ hut́ buị nay
̀ đươc
̣ trang bị môṭ bộ phân
̣ cuôn
́ dây
điên
̣ .
5a Nhân
́ ban
̀ đap
̣ trên thun
̀ g chưa
́ tuí buị để thu dây điên
̣ laị
( tran
́ h đâu
̀ căm
́ để khoỉ bị giưṭ điên
̣ ).
3
4
5a
́ nut́ nhỏ trên ban
5b Nhân
̀ đap
̣ để kic
́ h hoaṭ chế độ Tự đôn
̣ g
quay ( chỉ có ở nhưn
̃ g kiêu
̉ may
́ riêng biêṭ ) . Luc
́ đó độ daì
cua
̉ dây điên
̣ sẽ tiêp
́ tuc
̣ đươc
̣ điêu
̀ chin
̉ h theo yêu câu
̀ .
Nhân
́ toan
̀ bộ ban
̀ đap
̣ để tăt́ chế độ Tự đôn
̣ g quay. Dây
điên
̣ sẽ cố đin
̣ h ở độ daì bin
̀ h thươn
̀ g.
6
7
8
9
Dun
̀ g chân nhân
́ nut́ On/Off để khơỉ đôn
̣ g may
́ hut́ buị .
Điêu
̀ chin
̉ h sưc
́ hut́ băn
̀ g ban
̉ g điêu
̀ khiên
̉ trên may
́ hoăc
̣
ban
̉ g điều khiên
̉ trên tay câm
̀ .
Vị trí đăṭ may
́ thuân
̣ lơị khi ban
̣ tam
̣ dưn
̀ g ( và cun
̃ g có
chưc
́ năng chôn
́ g moỉ lưng) .
Vị trí đăṭ may
́ thuân
̣ lơị cho viêc
̣ di chuyên
̉ và cât́ giư.̃
10a Khi ban
̣ muôn
́ di chuyên
̉ may
́ , nâng tay câm
̀ lên đên
́ khi
nghe tiên
́ g cac
́ h vao
̀ đun
́ g vị tri.́
5b
10b Ban
̣ cun
̃ g có thể di chuyên
̉ may
́ băn
̀ g tay câm
̀ ở phia
́ dươÍ
măṭ trươc
́ cua
̉ may
́ .
6
7
8
9
10a
18
10b
* Chỉ có ở những kiểu máy riêng biệt
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 18
5/21/09 11:30 AM
English
Français
BEFORE STARTING
AVANT DE COMMENCER
1a
Ensure that the machine’s carrying handle is folded
down. Then open the front cover on the machine and
check that the dust bag, s-bag®, and the motor filter are
in place.
Fold up the carrying handle until it clicks into place.
Then open the back lid on the machine and check that
the exhaust filter is in place.
1a
S'assurer que la poignée de transport de l'aspirateur
est bien rentrée. Ouvrir ensuite le couvercle avant de
l'appareil et vérifier que le sac à poussière s-bag® et le
filtre du moteur sont bien en place.
1b
2
Lever la poignée de transport jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche. Enlever la grille de sortie d'air et vérifier
que le filtre est bien en place.
Insert the hose until the catches click to engage (press
the catches to release the hose).
2
3
Attach the telescopic tube to the hose handle and the
floor nozzle (when you want to remove it again, press
the lock button and pull the pieces apart). If you have
a vacuum cleaner with remote control*, make sure that
the switch is pressed in properly.
Insérer le flexible jusqu'à ce que les cliquets
s'enclenchent (appuyer sur les cliquets vers l'intérieur
pour dégager le flexible).
3
Raccorder le tube télescopique à la poignée du flexible
et au suceur pour sols (pour le retirer, appuyer sur le
bouton de verrouillage et séparer les éléments). Avec
un aspirateur équipé d’une télécommande*, s’assurer
que le commutateur est correctement enfoncé.
1b
4
Extend the electric cable and connect it to the mains.
The vacuum cleaner is fitted with a cable winder.
4
5a
Press the foot pedal to rewind the cable (take hold of
the plug to prevent it striking you).
Tirer sur le cordon d'alimentation et le brancher sur le
secteur. L'aspirateur est équipé d'un enrouleur.
5a
5b
Press the small button on the pedal to activate
Autoreverse (on certain models only). The length of the
cable will now be continually adjusted to requirements.
Press the whole pedal to de-activate Autoreverse. The
cable is now fixed, as on a normal cable winder.
Appuyer sur la pédale pour enrouler le câble (tenir la
prise pour éviter qu'elle ne vous heurte).
5b
Pour activer l'enrouleur Autoreverse (suivant les
modèles), appuyer sur le bouton situé sur la pédale. La
longueur du câble pourra ainsi s'ajuster en permanence
en fonction des besoins. Pour désactiver l'enrouleur
Autoreverse, appuyer sur la pédale elle-même. Le câble
est alors verrouillé comme sur un enrouleur classique.
6
Appuyer sur la pédale marche/arrêt avec le pied pour
mettre en marche l'aspirateur.
7
Régler la puissance d'aspiration en actionnant le
variateur de puissance de l'aspirateur ou à l'aide du
réglage de débit d'air sur la poignée du flexible.
8
Position "parking" horizontale (pour éviter de vous
baisser) pour un arrêt momentané.
10a When you want to carry the vacuum cleaner, lift the
carrying handle until it clicks into place.
10b You can also carry the vacuum cleaner using the handle
on the lower front edge of the machine.
9
Position "parking vertical" qui facilite le transport et le
rangement de l'aspirateur.
* Certain models only.
* Suivant les modèles.
6
Press the On/Off button with the foot to start the
vacuum cleaner.
7
Adjust suction power using the suction control on the
vacuum cleaner or the suction control on the hose
handle.
8
A practical parking position (and at the same time a
backsaving feature) when you pause during cleaning.
9
A parking position which makes it easy to carry and
store the vacuum cleaner.
10a Lorsque vous désirez transporter votre aspirateur, tirer
la poignée de transport jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
10b Vous pouvez également transporter votre aspirateur à
l'aide de la poignée située à l´avant de l'appareil.
19
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 19
5/21/09 11:30 AM
Tiếng Việt
Để đạt hiệu quả tốt nhất
1
2
Sàn gỗ và thảm:
* Đầu hút có bàn đạp được đặt ở loại bề mặt sẽ
được hút: Vị trí 1 dành cho thảm (1) và vị trí 2
dành cho sàn cứng (2).
* Sử dụng đầu hút bụi dành cho thảm như bình
thường (3)
* Sử dụng chổi quét của đầu hút bụi cho sàn
cứng (4)
Dùng cho khe nhỏ, góc nhà, v.v…:
Sử dụng đầu hút dùng cho khe nhỏ (5).
Dùng cho đồ đạc có vỏ bọc:
* Dùng đầu hút cho đồ đạc có vỏ bọc (6).
* Sử dụng đầu hút kết hợp như hình (7a).
Giảm sức hút nếu cần.
Dùng cho khung cửa, kệ sách, v.v…:
* Sử dụng đầu hút kết hợp như hình (7b).
3
4
5
6
7a
20
7b
* Chỉ có ở những kiểu máy riêng biệt.
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 20
5/21/09 11:30 AM
English
Français
Getting the best results
Comment obtenir les meilleurs résultats
Hard floors and carpets:
* The nozzle with the pedal is set to the type of surface
to be vacuumed: Position 1 for carpets (1) and position
2 for hard floors (2).
* Use normal setting of floor nozzle for carpets (3)
* Use the brush setting of floor nozzle for hard floors
(4)
Superficies duras y alfombras:
* La boquilla con pedal se ajusta al tipo de superficie que
se va a aspirar: Posición 1 para alfombras (1) y posición 2
para superficies duras (2).
* Utilice el modo normal de la boquilla para alfombras (3)
* Utilice el modo cepillo de la boquilla para superficies
duras (4)
Crevices, corners, etc.:
Use the crevice nozzle (5).
Ranuras, esquinas, etc.:
Use la boquilla para grietas (5).
Upholstered furniture:
* Use the upholstery nozzle (6).
* Use the combination nozzle as shown in (7a).
Reduce suction power if necessary.
Muebles tapizados:
* Utilice la boquilla para tapicerías (6).
* Utilice la boquilla combinada tal y como se describe en
(7a).
Reduzca la potencia de aspiración si es preciso.
Frames, bookshelves, etc.:
* Use the combination nozzle as shown in (7b).
* Certain models only.
Marcos, estanterías, etc.:
* Utilice la boquilla combinada tal y como se describe en
(7b).
* Suivant les modèles.
21
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 21
5/21/09 11:30 AM
Tiên
́ g Viêṭ
T
iên
́ g Viêṭ
C A C H T HAY T UI CHƯ A BU I S-BAG
A
1
1
2
2
1
2
3
3
3
4
4
5a
5a
5b
5b
4
®
C A C H T HAY T UI CHƯ A BU I S-BAG ®
B
5a
5b
Tuí chưa
́ buị s-bag® phaỉ đươc
̣ thay thế ngay khi đen
̀ bao
́
®
T
́ .̉ Bbaun
̣ nth
nn
gg
ayđk
̀ lêbna.o
́
hu
iêí u
̣ chđư
oa
̣ ị ss-eb̃ anghân
̣ pbhiaêỉ t́ đđư
iêơu
̀c
aa
̀ ykthhiêń â
y
âh
̀ i hđuet́ n
u
hiêu
̣ đo.̉ Ban
̣ sẽ nhân
̣ biêt́ điêu
̀ nay
̀ khi nâng đâu
̀ hut́ lên.
Keo
́ tay câm
̀ xuôn
́ g. Nhân
́ chôt́ khoa
́ trên voì hut́ buị , thao
́
K
eì o
́ ra
tav
yac̀ â
̀ ở x
́ . g. Nhân
́ chôt́ khoa
́ trên voì hut́ buị , thao
́
vo
mm
nuăô
́ n
p
voì ra và mở năp
́ .
Lây
́ giá đỡ tuí s-bag® ra.
Lây
́ giá đỡ tuí s-bag® ra.
Keo
́ miên
́ g bia
̀ để thao
́ tuí s-bag® khoỉ giá đơ.̃ Đôn
̣ g tac
́
®
Ka
ey
́ sm
́ưg
̀ gđlêả m
́ í tsu-b
í a
ṣ lgam
́ buị
n
̀o
eĩ êtn
̣ đb
ôin
̣a
̀ tha
tuo
gb®agbị dkahn
́ oỉ kg
in
́ iav́ đ
à ơt.̃ raĐn
́ ôhn
̀ tac
̀ ast́ er̃ atưṇ g
đoôan
̣ ì g
̀ tuí s-bag® bị dan
́ kin
́ và tran
́ h lam
̀ buị
tnhaoy
. lam
thoat́ ra ngoaì . ®
Găn
́ môṭ tuí s-bag mơí vao
̀ băn
̀ g cac
́ h nhân
́ miên
́ g bia
̀
G
́ pm
mnơígivaá o
̀ đơb.̃ ăn
̀ g cac
́ h nhân
́ miên
́ g bia
̀
vaăo
̀n
hô
ia
́ ṭ ctuí ôsí -rbaan
̃ gh® trê
vao
̀ phia
́ cuôí ran
̃ h trên giá đơ.̃
Găn
́ giá đỡ băn
̀ g cac
́ h đăṭ nó vao
̀ sau cac
́ chôt́ trong khay
G
́ tg
̀ ́ gkeco
́ ghiađ
ṭ ̃ nxo
̀ vsaà uđo
cn
́g cnhăôp
tra
oy
đăṭ n
uí a
. ́ Sđaơũ bđăon
́ ac
́ đăơ
ú ôvn
́ ago
́ac
́ t́ m
́n.g khay
đăṭ tuí . Sau đó keo
́ giá đơ
́ g và đon
́ g năp
́ may
́ .
®̃ xuôn
Chú y:́ Nên thay tuí s-bag ngay cả khi tuí chưa đây
̀ ( vì
C
́ yê:́ ̉ bNịênngh
theaṭ yôtn
baug
khtihtauyí ckhư
̀ sư(̉ vì
coh́ uth
́ ugí )s. -Q
y®́ vị ncguan
̃ ygcnaể n
i avưđa
̀ ây
co
hêh̉ b
ôn
́ tg
ỳ́ c
vh
ị ic̉ u
̃ êg
ểndu
tḥnagy tkuhí isv-b
ưaa
̀ gs®ử
d
ú n
̣ tg
uit́ ̣ nbg
uhị ecṭ ho
h)a.m
̉ Qu
va
nn
nn
sư
®
du
̣ sgsichuht́ ob
̉ vC
al̀ in
ch
no
ênch
sư
̣ agn
icỉ d
in
́ ̉ hduhn
̃ gtuEí lse-cbta
rogl®ux
C
lan
ăc
̣uị tc
uh
í os-tbhaagm
́ h han
̃ g Electrolux
C
câht́ .oăc
̣ tuí s-bag® Clinic do chin
salan
̉ ssxiu
san
̉ xuât́ .
Viêc
̣ thay bộ loc
̣ mô-tơ ( Số tham chiêu
́ EF54)
Viêên
̣ tđhư
c
ayơc
( Shôí tth
́ hEưFa
n
̣ bôṭ hloưc̣ c
̣ mhôiê-tn
̣ơk
haam
y tcuhí iêcu
́ 54b)uị s-bag® lân
̀
n
̣ thưc
̣ hiên
̣ khi thay tuí chưa
́ buị s-bag® lần
thêưń 5đươc
thứ 5
6
6
6
7
8
Keo
́ tay câm
̀ xuôn
́ g. Nhân
́ cac
́ chôt́ khoa
́ , thao
́ voì hut́ buị
K
́ mtơ
ả ynă
câ
̀ rax
́ g. Nhân
́ cac
́ chôt́ khoa
́ , thao
́ voì hut́ buị
vaè o
́ m
p
. uôn
và mở năp
́ ra.
́ giá đỡ tuí s-bag® ra.
7 Lây
́ giá đỡ tuí s-bag® ra.
7 Lây
́ giá đỡ bộ loc
8 Keo
̣ mô-tơ lên trên đên
́ khi nó ra khoỉ ran
̃ h.
́ giá đỡ bộ loc
̣ mô-tơ lên trên đên
8 Keo
́ khi nó ra khoỉ ran
̃ h.
9 Cân
̉ thân
̣ keo
́ bộ loc
̣ cu,̃ dơ bân
̉ ra ra khoỉ giá đỡ và thay
9 b
Cô
ậ n
̉ lotc
̣ ơk
n
́ ao
̣ cu,̃ dơ bân
̉ ra ra khoỉ giá đỡ và thay
̣ hâm
í evo
̀ b.ộ loc
bộ loc
̣ mơí vao
̀ .
10 Găn
́ giá đỡ vơí bộ loc
̣ mơí vao
̀ .
10 Găn
́ giá đỡ vơí bộ loc
̣ mơí vao
̀ .
́ giá đỡ tuí s-bag® laị và đon
11 Găn
́ g năp
́ .
́ giá đỡ tuí s-bag® laị và đon
11 Găn
́ g năp
́ .
Viêc
̣ thay bộ phân
̣ xả
V
̣ tđhư
c
ayơc
̣ hx
niêên
̣ bôṭ hpưhc
̣ ân
iêan
̣ ̉ khi thay tuí chưa
́ buị s-bag® lân
̀
n
̣ thưc
̣ hiên
̣ khi thay tuí chưa
́ buị s-bag® lân
̀
thêưń 5đươc
tChoư
́́ ha5i loaị bộ xa:̉
9
22
12
10
13
11
14
C
́ heapialoHa1ị 2bô( ̣Sxôá :̉ tham chiêu
• oH
́ EFH12)
• H
́ EF1
H71)2)
MeicpraofH
ilt1e2r ( Số tham chiêu
• Microfilter ( Số tham chiêu
́ EF17)
Phaỉ luôn thay bộ xả mơí và không đươc
̣ rưa
̉ bộ xa.̉ *
Phaỉ luôn thay bộ xả mơí và không đươc
̣ rưa
̉ bộ xa.̉ *
12 Keo
́ tay câm
̀ lên đên
́ khi nghe tiên
́ g cac
́ h vao
̀ đun
́ g vị tri.́
12 Keo
́ tay câm
̀ lên đên
́ khi nghe tiên
́ g cac
́ h vao
̀ đun
́ g vị tri.́
13 Đăṭ ngon
́ tay caí lên năp
́ sau cua
̉ may
́ , sau đó mở năp
́
13 b
Đăăn
oc
aí nlêgn
́ o/
̉ iư
a
ma
́ ,ây
y
́
̀ ṭ gng
ca
́ nhtadyun
̀ cg
on
́ nătrp
̉ snaguocn
́ ug
̃ ađ
̉satuayđo
ćâm
̀ ơl̉ ênnăp
m
bu
ăô
̀ n
n
́ h dun
̀ g ngon
́ tro/
̉ ngon
́ giưa
̃ đây
̉ tay câm
̀ lên
x
́ ggc.ac
xuôn
́ g.
14 Nâng bộ xả lên. Găn
́ bộ xả mơí vao
̀ và đon
́ g năp
́ laị như
14 h
Niân
́ bộ xả mơí vao
̀ và đon
́ g năp
́ laị như
̀ nhg. bộ xả lên. Găn
hin
̀ h.
* Loaị bộ xả có thể rưa
̉ đươc
̣ – HEPA H13 – có thể đươc
̣
*mLuoaaị dbưôợ í xd
aa
̉ cn
hêổ ṭ rưtu
̉ y
a
̣n
̣
̣ oǵ tm
̀ đcưhơoc
̣ –. HEPA H13 – có thể đươc
mua dươí dan
̣ g môṭ tuy
̀ chon
̣ .
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 22
5/21/09 11:30 AM
English
Français
REPLACING THE DUST BAG, S-bag®
REMPLACER LE SAC À POUSSIÈRE, S-bag®
1
The dust bag, s-bag® must be replaced latest when
the indicator window is completely red. Read with the
nozzle lifted up.
1
Le sac à poussière s-bag® doit être remplacé au plus
tard lorsque la fenêtre témoin est rouge. La vérification
doit toujours se faire le suceur soulevé du sol.
2
Fold down the carrying handle. Press the catches on
the hose, remove the hose and open the cover.
2
3
4
Lift out the insert holding the s-bag®.
Rabattre la poignée de transport. Appuyer sur les
cliquets du flexible pour le dégager, puis ouvrir le
couvercle.
3
Soulever le support de fixation du sac à poussière
s-bag®.
4
5a
Insert a new s-bag® by pushing the cardboard right
into the end of the groove in the insert.
5b
Attach the insert by placing it on the back pegs in the
bag compartment. Then fold down the insert and close
the cover.
Tirer sur la partie cartonnée pour retirer le sac à
poussière s-bag® de son support de fixation. Le sac
à poussière s-bag® se ferme alors automatiquement,
pour empêcher la poussière de se diffuser dans l'air.
Pull the cardboard to remove the s-bag® from the
insert. This automatically seals the s-bag® and prevents
dust leaking out.
Note. Replace the s-bag® even if it is not full (it could be
obstructed). Also replace after vacuuming carpet-cleaning
powder. Be sure to use only an original Electrolux dust bags,
s-bag® Classic or s-bag® Clinic.
Replacement of the motor filter (Ref.
No. EF54)
should be done with every 5th replacement of the dust bag,
s-bag®
5a Insérer un nouveau sac à poussière s-bag® en poussant
la partie cartonnée bien au fond du rail du support de
fixation.
5b Fixer le support en le plaçant sur les taquets arrière
du compartiment sac. Rentrer ensuite le support de
fixation et fermer le couvercle.
Remarque : Remplacer le sac s-bag® même s'il n'est pas plein (il
se peut qu'il soit obstrué). Le remplacer également après avoir
utilisé de la poudre de nettoyage pour moquettes. S'assurer
d'utiliser les sacs originaux Electrolux s-bag® Classic ou s-bag®
Clinic.
Remplacer le filtre moteur (Réf. EF54)
6
Fold down the carrying handle. Press the catches,
remove the hose and open the front cover.
7
8
Lift out the insert holding the s-bag®.
7
9
Carefully pull the old, dirty filter out of the filter holder
and replace it with a new motor filter.
Soulever le support de fixation du sac à poussière
s-bag®.
8
10
Reattach the filter holder containing the new motor
filter.
Tirer vers le haut la grille du filtre moteur pour le
dégager de son logement.
9
11
Replace the insert holding the s-bag® and then close
the cover.
Retirer précautionneusement l'ancien filtre sale et le
remplacer par un filtre moteur neuf.
Pull the motor filter holder upwards until it comes away
from the groove.
Replacement of the exhaust filter
should be done with every 5th replacement of the dust bag,
s-bag®
There are two types of exhaust filter:
• Hepa H12 (Ref. No. EFH12)
• Microfilter (Ref. No. EF17)
The filters must always be replaced with new ones and
cannot be washed.*
12 Fold up the carrying handle until it clicks into place.
13
Place your thumbs on the back edge of the lid and
then open the lid by pulling the handle backwards and
upwards with your index/middle finger.
14
Lift out the filter. Insert a new filter and replace the lid
as shown.
*A washable filter – HEPA H13 – can be bought as an option.
Effectuer cette opération tous les cinq remplacements du sac
à poussière s-bag®.
6 Rabattre la poignée de transport. Appuyer sur les
cliquets, retirer le flexible puis ouvrir le couvercle avant.
10 Remettre en place la grille de filtre.
11 Remettre en place le support de fixation du sac à
poussière s-bag®, puis fermer le couvercle.
Remplacer le filtre de sortie d'air
Effectuer cette opération tous les cinq remplacements du sac
à poussière s-bag®
Il existe deux types de filtres de sortie d'air:
• Hepa H12 (Réf. EFH12) (suivant les modèles)
• Microfiltre (Réf. EF17) (suivant les modèles)
Vous devez toujours remplacer les filtres usagés par des filtres
neufs ; il est impossible de les laver.*
12 Soulever la poignée de transport jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche.
13 Placer les pouces sur l'extrémité arrière de la grille de
filtre, puis l'ouvrir à l'aide de l'index ou du majeur en
tirant sur la poignée pour la soulever vers l'arrière.
14 Soulever le filtre pour l'extraire. Insérer un filtre neuf
et remettre le couvercle en place comme le montre le
schéma.
*Un filtre lavable (HEPA H13) est disponible en option
(Réf. EFH13W)
23
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 23
5/21/09 11:30 AM
Tiếng Việt
Làm sạch ống hút mềm và đầu hút
Máy hút bụi tự động dừng lại khi có chỗ bị tắc
trên đầu hút. ống hút hay ống dẫn hoặc khi phin
lọc hay túi bụi bị tắc. Ngắt nguồn điện và để máy
nguội trong khoảng 20-30 phút. Thông chỗ tắc,
và/hoặc thay phin lọc bẩn hay túi bụi đầy. Sau đó
khởi động lại máy hút bụi.
Các ống hút và ống dẫn
1
2
Áp dụng cách phù hợp đề thông chỗ tắc của
ống hút và ống dẫn
2 Thỉnh thoảng bạn làm sạch ống dẫn bụi bằng
cách “xoa bóp “ ống. Tuy nhiên, bạn nên cẩn
thận đề phòng nguy hiểm nếu có thủy tinh
hoặc đinh ghim trong ống. Lưu ý: việc làm
hư ống dẫn do làm sạch nó không nằm trong
phạm vi bảo hành.
1
Làm sạch bàn hút dành cho sàn nhà
3
Để tránh làm giảm sức hút, hãy thường
xuyên làm sạch bàn hút dành cho thảm/sàn
nhà. Cách dễ nhất là làm sạch bằng ống dẫn.
Làm sạch đầu hút thảm chuyên dụng
kiểu Turbo*
(Chỉ có ở những kiểu máy nhất định)
4 Tháo đầu hút ra khỏi ống hút của máy hút
bụi và loại bỏ các sợi chỉ v.v... bị vướng vào
bằng cách dùng kéo cắt chúng ra. Dùng tay
cầm ống dẫn hút để làm sạch đầu hút.
3
4
* Chỉ có ở những kiểu máy riêng biệt.
24
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 24
5/21/09 11:30 AM
English
Français
Cleaning the hose and nozzle
Nettoyer le flexible et les brosses
The vacuum cleaner automatically stops if there is a
blockage in the nozzle, tubes or hose or if the filter or
dustbag become blocked. Disconnect from the mains and
allow the vacuum cleaner to cool down for 20-30 minutes.
Remove the blockage, and/or replace the dirty filter or full
s-bag® dustbag. Then restart the vacuum cleaner.
L’aspirateur s’arrête automatiquement en cas
d’obstruction au niveau du suceur, des tubes, du flexible,
du filtre ou du sac à poussière. Débrancher l’aspirateur
du secteur et le laisser refroidir pendant 20 à 30 minutes.
Retirer le ou les éléments responsable de l’obstruction
et/ou remplacer le filtre sale ou le sac à poussière s-bag®
plein. Remettre ensuite l’aspirateur en marche.
Tubes and hoses
1
2
Use a suitable implement to clear the tubes and hose
of blockages.
You can also sometimes clean the hose by
“massaging” it. You should, however, be careful if
there is a risk that, for example, glass or nails have
become imbedded in the hose.
NB: Note: The warranty does not cover any damage
to the hose caused by cleaning it.
Cleaning the floor nozzle
(Certain models only)
3 To avoid deterioration of suction power, frequently
clean the carpet/hard floor nozzle. The easiest way to
clean it is by using the hose.
Cleaning the turbo nozzle
Tubes et flexibles
1
2
Utiliser un instrument adapté pour déboucher les
tubes et le flexible.
Il est parfois possible de déboucher le flexible en
le “massant”. Il convient toutefois d’être prudent si
l’obstruction est due, par exemple, à des morceaux de
verre ou à des clous enfoncés dans le flexible.
Remarque : La garantie ne couvre pas les dommages
portés au flexible.
Nettoyer le suceur pour sols
(suivant les modèles)
3 Pour éviter que la puissance d’aspiration ne se
détériore, nettoyer régulièrement le suceur tapis/sols
durs. Pour cela, utiliser la poignée du flexible.
(Certain models only)
4 Disconnect the nozzle from the vacuum cleaner tube
and remove entangled threads, etc. by snipping them
away with scissors. Use the hose handle to clean the
nozzle.
Nettoyer la turbobrosse
* Certain models only.
* Suivant les modèles.
(suivant les modèles)
4 Retirer la turbobrosse du tube de l’aspirateur, puis
retirer les fils emmêlés, etc. en les coupant avec des
ciseaux. Utiliser la poignée du flexible pour nettoyer
la turbobrosse.
25
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 25
5/21/09 11:30 AM
Tiếng Việt
C ách khắ c ph ục sự cố v à các thô ng ti n h ỗ
t r ợ khách hà ng
Cách khắc phục sự cố
Máy hút bụi không khởi động được
1 Kiểm tra lại dây điện có nối với nguồn hay
không.
2 Kiểm tra lại các đầu cắm và dây điện xem có
bị hư hỏng hay không.
3 Kiểm tra xem cầu chì có bị nổ không.
Máy hút bụi tự ngắt
1 Kiểm tra xem túi chứa bụi s-bag® có bị đầy
không. Nếu có, thay túi mới.
2 Kiểm tra xem đầu hút, ống dẫn bụi hoặc đầu
nối có bị nghẹt hay không?
3 Kiểm tra xem các bộ phận lọc có nghẹt
không?
Máy hút bụi bị thấm nước
Cần phải thay mô-tơ tại trung tâm bảo hành
được ủy quyền của chính hãng Electrolux. Hư
hỏng đối với mô-tơ do bị thấm nước không nằm
trong danh mục bảo hành.
Các thông tin hỗ trợ khách hàng
Sản phẩ̉m này được thiết kế dưới những điều
kiện bảo vệ môi trường.
Tất cả các bộ phận bằng nhựa đều được đánh
dấ́u với mục đích tái sử dụng. Để biết thêm chi
tiết, hãy truy cập vào trang web: electrolux.com
Nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến
máy hút bụi hoặc các hướng dẫn về sử dụng, vui
lòng gửi e-mail cho chúng tôi tại địa chỉ: floorcare@electrolux.com hoặc gọi đường dây hỗ trợ
khách hàng của Electrolux tại Anh: 08706 055
055, tại Úc: 1300 369 333 hoặc tại Việt Nam: 04
8574 882(HN), 08 8379 820(HCM).
Phương pháp dễ dàng nhất để mua các túi bụi s-bag® và các
phụ tùng khác của máy hút bụi là truy cập vào trang web
của chúng tôi tại www.electrolux.com
26
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 26
5/21/09 11:30 AM
English
Français
Troubleshooting and consumer information
Gestion des pannes et informations consommateur
Troubleshooting
Gestion des pannes
The vacuum cleaner does not start
1 Check that the cable is connected to the mains.
L'aspirateur ne se met pas en marche, vérifier que :
1 Le câble est branché.
2 Check that the plug and cable are not damaged.
2 La prise et le câble ne sont pas abîmés.
3 Check for a blown fuse.
3 Aucun fusible n'a sauté.
The vacuum cleaner stops
1 Check whether the dust bag, s-bag® is full. If so, replace it with a new one.
L'aspirateur s'arrête, vérifier que :
1 Le sac à poussière s-bag® n'est pas plein. Si c'est le cas,
le remplacer par un sac à poussière neuf.
2 Is the nozzle, tube or hose blocked?
2 Le suceur, le tube ou le flexible ne sont pas obstrués.
3 Are the filters blocked?
3 Les filtres sont propres.
Water has entered the vacuum cleaner
It will be necessary to replace the motor at an authorised
Electrolux service centre. Damage to the motor caused by
the penetration of water is not covered by the warranty.
De l'eau a été aspirée
Il sera nécessaire de remplacer le moteur auprès d'un
Centre Service Agréé Electrolux. La détérioration du
moteur provoquée par la pénétration d'eau n'est pas prise
en charge par la garantie.
Consumer information
Electrolux decline all responsibility for all damages arising
from any improper use of the appliance or in cases of
tampering with the appliance.
This product is designed with the environment in mind.
All plastic parts are marked for recycling purposes. For
details see our web site: www.electrolux.com
If you have any comments on the cleaner or the
Instructions for Use booklet please e-mail us at: floorcare@electrolux.com
Informations consommateur
Electrolux décline toute responsabilité concernant tous
les dommages découlant d’une mauvaise utilisation de
l’appareil ou en cas de modification de l’appareil.
Ce Produit est conçu dans le plein respect de
l’environnement. Toutes les pièces en plastique sont marquées pour faciliter leur recyclage. Pour plus de détails, visiter
notre site Internet : www.electrolux.com
If you can´t find dustbags or accessories to your Electrolux
vacuum cleaner, please visit our website at www.electrolux.
com.
27
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 27
5/21/09 11:30 AM
Français
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce
produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être
remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage
du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce
produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des
conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine
qui, sinon, seraient le résultat d’un traitement inapproprié des
déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de
votre région, votre service d’élimination des déchets ménagers ou le
magasin où vous avez acheté le produit.
Indonesia
English
The symbol
on the product or on its packaging indicates
that this product may not be treated as household waste. Instead
it shall be handed over to the applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health,
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling
of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the product.
28
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 28
5/21/09 11:30 AM
29
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 29
5/21/09 11:30 AM
30
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 30
5/21/09 11:30 AM
31
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 31
5/21/09 11:30 AM
Share more of our thinking at www.electrolux.com
2193042-07
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
2193509-03-05.indd 32
5/21/09 11:30 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising