Τ . Ε Ι

Τ . Ε Ι
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ 20 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΜΟΧΛΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2005
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Στις οικογένειές µας
2
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄
1
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
2
-Κεφάλαιο 1o
Στροφή στις ΑΠΕ
1.1Εισαγωγή
2
2
2
-Κεφάλαιο 2ο
Αιολική Ενέργεια
2.1 Εισαγωγή
2.1.1 Άνεµος
2.2 Χαρακτηριστικά του ανέµου
2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέµου
4
4
4
4
9
9
-Κεφάλαιο 3ο
Το Αιολικό ∆υναµικό
3.1 Εισαγωγή
3.2 Οι µετρήσεις
3.3 Τεχνική προσδιορισµού του Αιολικού ∆υναµικού µιας περιοχής
3.4 Η ψηφιοποίηση του χάρτη
3.5 Το λογισµικό WasP
11
11
11
-Κεφάλαιο 4ο
Οι Ανεµογεννήτριες
4.1 Εισαγωγή
4.2 Τύποι Α/Γ (offshore Α/Γ )
4.3 Επιλογή θέσης εγκατάστασης Α/Γ
21
21
21
21
24
13
19
19
26
ο
-Κεφάλαιο 5
Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα
5.1 Ιστορία θαλάσσιων αιολικών πάρκων
5.2 Επισκόπηση
5.3 Τεχνικά ζητήµατα
5.4 Λειτουργικά και οικονοµικά
5.5 Μελλοντική εργασία
5.6 Νέα τεχνολογία- Ερωτηµατολόγιο
26
26
26
26
28
29
29
30
3
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
35
-Κεφάλαιο 1ο
Παρουσίαση Περιοχής
1.1 Εισαγωγή
1.1.1 Γενική περιγραφή της θαλάσσιας περιοχής
1.2 Μελέτη Αιολικού ∆υναµικού και Χωροθέτηση Α/Γ
1.3 Μελέτη Θορύβου
35
35
35
35
35
39
-Κεφάλαιο 2ο
Βασικές Εργασίες
2.1 Περίληψη
2.2 Περιγραφή των βασικών εργασιών
40
40
40
40
-Κεφάλαιο 3ο
Οικονοµική Μελέτη
3.1 Εισαγωγή
3.2.1 Οικονοµικά Ανεµογεννήτριας 2 ΜW
3.2.2 Οικονοµικά Ανεµογεννήτριας 3 ΜW
3.2.3 Οικονοµικά Ανεµογεννήτριας 5 ΜW
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
44
44
44
45
Βιβλιογραφία
Παραρτήµατα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Τοπογραφικό διάγραµµα σε ψηφιοποιηµένο µοντέλο, κλίµακα 1: 5000
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Χάρτης Αιολικού ∆υναµικού κλίµακα 1: 5000
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Στοιχεία Α/Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Αναλυτικοί πίνακες Α/Γ
4
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η τεχνοοικονοµική µελέτη ενός αιολικού πάρκου στη
θαλάσσια περιοχή Μόχλου στο νοµό Λασιθίου κοντά στην πόλη Σητεία.
Η µελέτη αυτή ασχολείται µε το αιολικό δυναµικό σε ρηχές θαλάσσιες περιοχές, µε την
εγκατάσταση του αιολικού πάρκου µέσα στη θάλασσα και µε τις ειδικές συνθήκες που
συναντώνται σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
Η εργασία είναι χωρισµένη σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος είναι το θεωρητικό κοµµάτι
όπου αναφέρονται κάποια γενικά για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, για την αιολική
ενέργεια, το αιολικό δυναµικό τις ανεµογεννήτριες και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Στο
δεύτερο µέρος που είναι και το κύριο µέρος της µελέτης, παρουσιάζεται η τεχνοοικονοµική
ανάλυση του πάρκου που απαρτίζεται από την περιγραφή της περιοχής, την παρουσίαση
όλων των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων του πάρκου, καθώς και την οικονοµική µελέτη
του πάρκου.
Για την πραγµατοποίηση της πτυχιακής εργασίας εκτός από τις γνώσεις που αποκτήσαµε
από τα µαθήµατα της σχολής µας πολύτιµη ήταν η βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή της
πτυχιακής κ. ∆ηµήτρη Χρηστάκη. Επίσης θέλουµε να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα τον κ.
Κώστα Τσαµπάζη συνεργάτη και βοηθό του αιολικού εργαστηρίου και τον συµφοιτητή µας
Μάριο Κασαπάκη για τις πληροφορίες που µας έδωσαν και τον χρόνο που αφιέρωσαν
προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε την πτυχιακή µας εργασία.
5
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Κεφάλαιο 1ο
Στροφή στις Α.Π.Ε.
1.1 Εισαγωγή
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει αναπτυχθεί ζωηρό ενδιαφέρον για τι Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και την αξιοποίησή τους. Οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι έχουν
οδηγήσει τη διεθνή κοινότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει η αίσθηση ότι στο
κοντινό µέλλον οι Α.Π.Ε. θα έχουν κυριαρχήσει στην παραγωγή ενέργειας, αφού
υπερτερούν των συµβατικών µεθόδων. Οι πιο γνωστές µορφές των Α.Π.Ε. είναι η αιολική
ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερµική ενέργεια, η υδροδυναµική ενέργεια και η
ενέργεια που παράγεται από τη βιοµάζα. Από τις παραπάνω µορφές ενέργειας οι δύο
πρώτες είναι οι πιο διαδεδοµένες σήµερα.
Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγµή να επιλύσουν το
συνολικό ενεργειακό πρόβληµα της ανθρωπότητας, τουλάχιστον µε τα σηµερινά
οικονοµικά και τεχνολογικά δεδοµένα. Εάν όµως η αξιοποίησή τους συνδυαστεί µε την
προσπάθεια εξοικονόµησης των συµβατικών πηγών ενέργειας και µε τη σωστή διαχείριση
των υφιστάµενων ενεργειακών πόρων τότε θα είχαµε µερική λύση του παγκόσµιου
ενεργειακού προβλήµατος.
Οι περισσότερες ανανεώσιµες µορφές ενέργειας είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Όσον
αφορά την αιολική ενέργεια µέχρι και τον 18ο αιώνα η ναυτιλία στηριζόταν σε ιστιοφόρα
πλοία , ενώ στην ξηρά οι ανεµόµυλοι χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση νερού και την
άλεση των σιτηρών.
Η Ελλάδα έχει παράδοση στη χρήση των ανεµόµυλων λόγω και της ιδιαίτερης
γεωγραφικής µορφή της. Οι κυκλαδίτικοι ανεµόµυλοι που βρίσκονται στην Μύκονο αλλά
και οι ανεµόµυλοι του οροπεδίου του Λασιθίου είναι παγκοσµίως γνωστοί.
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
• Είναι πρακτικά ανεξάντλητες και συµβάλλουν στη µείωση της εξάρτησης από τους
συµβατικούς πόρους, των οποίων τα ανά τον κόσµο αποθέµατα ελαττώνονται µε την
πάροδο του χρόνου.
• Είναι φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς δεν είναι ρυπογόνες
• Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής
ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε εθνικό επίπεδο
• Είναι γεωγραφικά διεσπαρµένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού
συστήµατος, δίνοντας τη δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές δαπάνες σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µειώνοντας έτσι τον ενεργειακό συγκεντρωτισµό
της παραγωγής µε τις µεγάλες ενεργειακές απώλειες που αυτός συνεπάγεται.
•
Έχουν συνήθως χαµηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν επηρεάζεται
από τις διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας και ειδικότερα των τιµών των
συµβατικών καυσίµων
6
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση συστηµάτων Α.Π.Ε. είναι µία απλή και σχετικά σύντοµη διαδικασία
πράγµα που επιτρέπει τη γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς σε ενδεχόµενη
ζήτηση ενέργειας
Οι επενδύσεις σε Α.Π.Ε. µπορούν σε πολλές περιπτώσεις να αποτελέσουν πυρήνα
για την αναζωογόνηση υποβαθµισµένων περιοχών και να γίνουν πόλος τοπικής
ανάπτυξης δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προωθώντας επενδύσεις, που
στηρίζονται στις Α.Π.Ε. ή σχετίζονται µε αυτές
Η κατασκευή ανεµοµηχανών, για την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας, γίνεται
εύκολα µε µέσα που µπορούν να παραχθούν από µια µικρή σε έκταση βιοτεχνία
Η λειτουργία των συστηµάτων εκµετάλλευσης των Α.Π.Ε. είναι σε µεγάλο ποσοστό
ακίνδυνη
∆εν παρουσιάζονται συνήθως ιδιαίτερα τεχνολογικά προβλήµατα
Παρακάτω παρουσιάζονται τα µειονεκτήµατα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που
λειτουργούν ανασταλτικά στην αξιοποίησή τους
•
•
•
•
•
Το διασπαρµένο δυναµικό τους είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε µεγάλα µεγέθη
ισχύος και να αποθηκευτεί
∆εδοµένης της χαµηλής πυκνότητας ισχύος και ενέργειας που έχουν, για µεγάλη
ισχύ απαιτούνται συχνά εκτεταµένες σε µέγεθος εγκαταστάσεις
Η στοχαστικότητα µεγεθών, όπως ο άνεµος και η ηλιακή ακτινοβολία, έχουν σαν
αποτέλεσµα η τιµή της παραγόµενης ισχύος να έχει µεγάλες διακυµάνσεις,
απαιτώντας έτσι την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών ή δαπανηρές µεθόδους
αποθήκευσης
Οι εγκαταστάσεις συνήθως είναι αισθητικά µη αποδεκτές από το κοινό, µιας και
έχουν πολλές φορές εκφραστεί παράπονα για αισθητική και ηχητική ρύπανση όσο
αφορά στις ανεµογεννήτριες
Το κόστος επένδυσης ανά µονάδα εγκατεστηµένης ισχύος, σε σύγκριση µε τις
σηµερινές τιµές συµβατικών καυσίµων, είναι ακόµα υψηλό
7
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Κεφάλαιο 2ο
Η αιολική ενέργεια
2.1 Εισαγωγή
Η αιολική ενέργεια αποτελεί µια ανανεώσιµη και ήπια προς το περιβάλλον µορφή
ενέργειας, αφού δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και θεωρητικά είναι µια ανεξάντλητη µορφή
ενέργειας. Προέρχεται από τη µετατροπή µικρού ποσοστού της ηλιακής ακτινοβολίας σε
κινητική ενέργεια του ανέµου. Η χρήση της αιολικής ενέργειας στις µεταφορές και στην
παραγωγική διαδικασία ανάγεται στα πρώιµα ιστορικά χρόνια, όπου υπάρχει και η αναφορά
της Ελληνικής µυθολογίας στο θεό Αίολο.
Τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν κατά την προσπάθεια αξιοποίησης της αιολικής
ενέργειας εξακολουθούν να είναι σηµαντικά, όµως η εξέλιξη της τεχνολογίας και η
ενεργειακή και περιβαλλοντική κατάσταση του πλανήτη µας, προσέδωσε µεγαλύτερο βάρος
στα αναµφισβήτητα πλεονεκτήµατα των αιολικών µηχανών. Ειδικότερα στη χώρα µας η
ύπαρξη εξαιρετικού αιολικού δυναµικού και η εξάρτηση της οικονοµίας µας από
εισαγόµενα καύσιµα, είναι από τους σηµαντικότερους λόγους που επιβάλλεται να
αξιοποιήσουµε την αιολική ενέργεια.
Ένα από τα µειονεκτήµατα της αιολικής ενέργειας είναι το ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα
σηµαντικό ποσοστό του αιολικού δυναµικού δεν είναι δυνατό να απορροφηθεί από τις
διαθέσιµες ανεµογεννήτριες. Όµως ο σηµαντικός αριθµός των εφαρµογών των αιολικών
µηχανών κάθε µεγέθους και οι δυνατότητες µερικής ή ολικής αποθήκευσης της
παραγόµενης ενέργειας, ενισχύουν την ανταγωνιστική θέση των εφαρµογών της αιολικής
ενέργειας.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα πλεονεκτήµατα της αιολικής ενέργειας υπερτερούν
σε σχέση µε τα µειονεκτήµατα, τα οποία µειώνονται καθηµερινά. Μερικά από τα
πλεονεκτήµατα της αιολικής ενέργειας και κατά συνέπεια των αιολικών πάρκων τόσο στην
ξηρά όσο και στη θάλασσα παρουσιάζονται παρακάτω.
Μειονεκτήµατα της αιολικής ενέργειας
•
Η χαµηλή ροή αξιοποιήσιµης κινητικής ενέργειας του ανέµου (Watt/m2 )
κατατάσσει την αιολική ενέργεια στις "αραιές" µορφές ενέργειας. Τυπικές τιµές
ροής της αξιοποιούµενης αιολικής ισχύος κυµαίνονται µεταξύ 200 W/m2 και
400W/m2. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη χρήση είτε µεγάλου αριθµού
ανεµογεννητριών είτε τη χρήση µηχανών µεγάλων διαστάσεων, για την παραγωγή
της επιθυµητής ποσότητας ενέργειας. Σήµερα καταβάλλονται προσπάθειες αύξησης
της συγκέντρωσης ισχύος των αιολικών µηχανών, οι οποίες σε επιλεγµένες
περιπτώσεις πλησιάζουν ή και υπερβαίνουν τα 500 W/m2.
•
Η αδυναµία ακριβούς πρόβλεψης της ταχύτητας και της διεύθυνσης των ανέµων
δεν µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε την απαραίτητη αιολική ενέργεια τη στιγµή
που τη χρειαζόµαστε. Το γεγονός αυτό µας υποχρεώνει να χρησιµοποιούµε τις
αιολικές µηχανές κυρίως σαν εφεδρικές πηγές ενέργειας σε συνδυασµό πάντοτε µε
κάποια άλλη πηγή ενέργειας (π.χ. σύνδεση µε ηλεκτρικό δίκτυο, παράλληλη
λειτουργία µε µονάδες Diesel κ.λπ.).
•
Σε περιπτώσεις διασύνδεσης της αιολικής εγκατάστασης µε το ηλεκτρικό δίκτυο η
παραγόµενη ενέργεια δεν πληρεί πάντοτε τις τεχνικές απαιτήσεις του δικτύου, µε
αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη η τοποθέτηση αυτοµατισµών ελέγχου,
µηχανηµάτων ρύθµισης τάσεως και συχνότητας, καθώς και ελέγχου της άεργης
8
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ισχύος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σήµερα έχει δώσει λύσεις στα περισσότερα από
τα αναφερόµενα προβλήµατα, ιδιαίτερα µε την κατασκευή ανεµογεννητριών
µεταβλητού βήµατος και µεταβλητών στροφών. Παρόλα αυτά υπάρχει κάποιο
αυξηµένο κόστος για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της παραγόµενης
ενέργειας, το οποίο προστίθεται στο συνολικό κόστος της παραγόµενης kWh.
Τέλος, ακόµα και σήµερα εξακολουθούν να µας απασχολούν οι διαδικασίες ζεύξηςαπόζευξης αιολικών µηχανών στο ηλεκτρικό δίκτυο, λόγω των µεταβατικών
φαινοµένων που αυτές προκαλούν. Λόγω των τελευταίων προβληµάτων
απαγορεύεται η διασύνδεση, πέραν ενός ορίου παραγόµενης ισχύος, αιολικών
µηχανών σε µικρά τοπικά ηλεκτρικά δίκτυα, τα οποία όµως αποτελούν και την
πλειοψηφία των δικτύων του ελληνικού Αρχιπελάγους
•
Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις αυτόνοµων µονάδων είναι απαραίτητη η ύπαρξη
συστηµάτων αποθήκευσης της παραγόµενης ενέργειας, σε µια προσπάθεια να
έχουµε συγχρονισµό της ζήτησης και της διαθέσιµης ενέργειας. Το γεγονός αυτό
συνεπάγεται αυξηµένο αρχικό κόστος (λόγω της προσθήκης του συστήµατος
αποθήκευσης ενέργειας) και βέβαια επιπλέον απώλειες ενέργειας κατά τις φάσεις
µετατροπής και αποθήκευσης, καθώς και αυξηµένες υποχρεώσεις συντήρησης και
εξασφάλισης της οµαλής λειτουργίας.
•
Ένα ακόµα µειονέκτηµα της αιολικής ενέργειας είναι η περιορισµένη δυνατότητα
αξιοποίησης του διαθέσιµου αιολικού δυναµικού. Στην πραγµατικότητα
αξιοποιούµε µερικώς µόνο την κινητική ενέργεια, η οποία αντιστοιχεί σε ένα
περιορισµένο φάσµα ταχύτητας του ανέµου.
•
Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν ότι από το σύνολο της απορροφούµενης αιολικής
ενέργειας από µια ανεµογεννήτρια, µόνο ένα περιορισµένο µέρος της µετατρέπεται
σε ωφέλιµη ενέργεια λόγω των αεροδυναµικών και των µηχανικών απωλειών και
περιορισµών.
•
Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε το σχετικά υψηλό κόστος της αρχικής
επένδυσης για την εγκατάσταση µιας ανεµογεννήτριας, ειδικά µάλιστα για
µεµονωµένες περιπτώσεις αιολικών µηχανών µικρού µεγέθους. Στο σηµείο αυτό
πρέπει να προσθέσουµε ότι η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και ο ανταγωνισµός
µεταξύ των κατασκευαστών έχει τα τελευταία χρόνια συµπιέσει σηµαντικά τις τιµές
των ανεµογεννητριών.
Πλεονεκτήµατα της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα
• Η χώρα µας διαθέτει πολύ υψηλό αιολικό δυναµικό (κυρίως τα νησιωτικά
συµπλέγµατα του Αιγαίου , η ανατολική Πελοπόννησος , η νότια Εύβοια και η
Κρήτη ) και µάλιστα άριστης ποιότητας . Πράγµατι στα περισσότερα νησιά του
αρχιπελάγους εµφανίζονται άνεµοι σηµαντικής ταχύτητας και διάρκειας σχεδόν
ολόκληρο το έτος. Τα παραπάνω ισχύουν για περιοχές στην ξηρά. Στη θάλασσα ο
άνεµος είναι σταθερός και υπάρχουν αρκετές περιοχές ιδιαίτερα στο Ιόνιο και στη
Βόρεια Ελλάδα που το θαλάσσιο αιολικό πάρκο παράγει πολλή περισσότερη
ενέργεια απ’ ότι το χερσαίο.
•
Η περιορισµένη συµβολή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο εθνικό
ενεργειακό ισοζύγιο , µε αµελητέα µάλιστα τη συµµετοχή της αιολικής ενέργειας,
καθιστά προφανείς τις σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες σύστασης αιολικών
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, σε µια αγορά µε σηµαντικό αριθµό
αναξιοποίητων θέσεων εγκατάστασης.
9
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
•
Η ισχυρή εξάρτηση της χώρας µας από εισαγόµενα καύσιµα, τα οποία οδηγούν αφ'
ενός σε συναλλαγµατική αιµορραγία τη χώρα µας, αφ' ετέρου σε εξάρτησή της από
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας σηµειωθεί ότι η χώρα µας εξαρτάται
κυρίως από το εισαγόµενο πετρέλαιο, που προέρχεται κυρίως από χώρες υψηλού
πολιτικοοικονοµικού κινδύνου και οι οποίες εµπλέκονται αρκετά συχνά σε
πολιτικές και στρατιωτικές κρίσεις. Με τον τρόπο αυτό το µεσοπρόθεσµο κόστος
παραγωγής ενέργειας, η οποία αποτελεί τον κυριότερο ίσως παραγωγικό
συντελεστή για πλήθος βασικών αγαθών, δεν µπορεί να προβλεφθεί µε λογικά
σενάρια, πράγµα που οδηγεί σε υπερβολική αβεβαιότητα τον αντίστοιχο σχεδιασµό
της εθνικής οικονοµίας
•
Η υψηλή σεισµικότητα της χώρας µας εγκυµονεί κινδύνους για τις θερµοηλεκτρικές
και κυρίως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, µε αποτέλεσµα να θεωρείται
προβληµατική στο άµεσο µέλλον η κατασκευή πυρηνικών µονάδων στη χώρα µας.
Προφανώς µε τα σηµερινά τεχνολογικά δεδοµένα είναι δυνατή η δηµιουργία
υψηλής ασφαλείας συµβατικών µονάδων, µε δυσανάλογη όµως αύξηση του
κόστους της παραγόµενης ενέργειας.
•
Η σηµαντική διασπορά και ανοµοιοµορφία του κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής
ενέργειας στα διάφορα τµήµατα της χώρας µας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, ότι
ακόµα και σε περίπτωση που η µέση τιµή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη
χώρα µας θα είναι ελαφρώς κατώτερη του οριακού κόστους της παραγόµενης
αιολικής kWh, σε αρκετά νησιά της χώρας µας το κόστος παραγωγής της
ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολλαπλάσιο, ενίοτε και υπερδεκαπλάσιο του οριακού
κόστους παραγωγής της ∆.Ε.Η. Πράγµατι από τα διαθέσιµα στοιχεία, ενώ το
οριακό κόστος παραγωγής της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού κυµαίνεται µεταξύ των 0.04 και των 0.05 €/kWh για τα έτη 1990 και 1992 συµπεριλαµβανοµένου
και του κόστους µεταφοράς , το αντίστοιχο µέσο κόστος παραγωγής των
αυτόνοµων σταθµών παραγωγής κυµαίνεται το ίδιο διάστηµα µεταξύ 0.07 και 0.0 8
€/kWh . Την ίδια στιγµή προκύπτει ότι υπάρχουν αυτόνοµοι σταθµοί, των οποίων
και µόνο η συµµετοχή του καυσίµου στο κόστος παραγωγής υπερβαίνει κατά πολύ
το οριακό κόστος παραγωγής της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι είναι
δυνατή η αντικατάσταση των συµβατικών καυσίµων από την αιολική ενέργεια,
τουλάχιστον στις νησιωτικές περιοχές που είναι διασυνδεδεµένες µε το εθνικό
δίκτυο , δεδοµένου µάλιστα ότι αυτές διαθέτουν και το καλύτερο αιολικό δυναµικό
Η δυνατότητα τόνωσης της ελληνικής κατασκευαστικής δραστηριότητας µε
προϊόντα υψηλής Εγχώριας Προστιθέµενης Αξίας (Ε.Π.Α.) και συγκριτικά χαµηλού
επενδυτικού κόστους, όπως θα µπορούσε να αποτελέσει η απόφαση συµπαραγωγής
ανεµογεννητριών στη χώρα µας, συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στη µείωση της
ανεργίας.
•
•
Η υψηλή Ε.Π.Α. η οποία συνοδεύει την απόφαση εγχώριας παραγωγής
ανεµογεννητριών. Η εκτιµούµενη Ε.Π.Α µπορεί να φθάσει και να υπερβεί µε τη
σταδιακή απόκτηση εµπειρίας και στο 90% του συνολικού κόστους µιας
ανεµογεννήτριας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εθνική οικονοµία.
•
Η αξιόλογη εγχώρια ηλεκτροµηχαvολογική εµπειρία, καθώς και το σηµαντικό
επιστηµονικό-ερευνητικό ενδιαφέρον και δραστηριότητα στη γνωστική περιοχή της
αιολικής ενέργειας.
Η δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών προγραµµάτων, που χρηµατοδοτούνται εν
µέρει από ελληνικούς και κοινοτικούς φορείς, δεδοµένων των υψηλών
επιχορηγήσεων και του συγκριτικά χαµηλού κόστους που συνοδεύουν παρόµοιες
•
10
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
επενδύσεις σε τοµείς αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Επιπλέον
είναι δυνατή στην περίπτωση ίδρυσης αιολικών πάρκων η σταδιακή εγκατάσταση
των µηχανών, µε διαχρονική κατανοµή του κόστους επένδυσης σύµφωνα µε το
σχεδιασµό του επενδυτή.
•
•
Η έλλειψη ισχυρών ελληνικών οικονοµικών συµφερόντων, που έχουν επενδύσει σε
άλλες µορφές ενέργειας, όπως για παράδειγµα η πυρηνική ενέργεια στη Γαλλία, το
πετρέλαιο στις Αραβικές χώρες, και τα οποία θα µπορούσαν να αποθαρρύνουν
τυχόν κυβερνητικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας.
Πράγµατι, τα τελευταία χρόνια µε την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
πολιτεία έχει δείξει αυξηµένο ενδιαφέρον για τη διείσδυση της αιολικής ενέργειας
στην εγχώρια ενεργειακή αγορά, µε τη θέσπιση νοµικού πλαισίου (π.χ. νόµος
2244/94) αλλά και τη χρηµατοδότηση αντίστοιχων έργων (π.χ. νόµος 2234/94 ή
2601/98), χωρίς βέβαια να αρθούν πλήρως οι αντιξοότητες που συνοδεύουν τη
λειτουργία της κρατικής µηχανής και των αντίστοιχων γραφειοκρατικών
µηχανισµών.
Η δυνατότητα αποκεντρωµένης ανάπτυξης µέσα από αυτόνοµα συστήµατα
παραγωγής ενέργειας, γεγονός που µπορεί να ενισχύσει σηµαντικά την οικονοµική
δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών.
Συµπερασµατικά έχουµε, ότι η αιολική ενέργεια έχει πολλά πλεονεκτήµατα που
υπερτερούν κατά πολύ τα µειονεκτήµατα όχι µόνο σε αριθµό αλλά και σε προσφορά. Η
εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου θεωρείται λοιπόν µία οικονοµικά βιώσιµη αλλά και
ελκυστική επένδυση. Παράλληλα µε την προσφορά στην οικονοµία υπάρχουν οφέλη και
στην προστασία του περιβάλλοντος.
11
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
2.1.1 Ο Άνεµος
Η κινητική ενέργεια του ανέµου αποτελεί µια ενδιαφέρουσα
πηγή ενέργειας, η οποία ονοµάζεται "αιολική ενέργεια". Η αιολική ενέργεια ανήκει στις
ήπιες ή ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) , δεδοµένου ότι αφ' ενός δε ρυπαίνει το
περιβάλλον (ήπια ως προς το περιβάλλον) και αφ' ετέρου είναι θεωρητικά ανεξάντλητη
(ανανεώνεται συνεχώς).
Η αιολική ενέργεια προέρχεται από µετατροπή ενός µικρού ποσοστού (περίπου 0.2%)
της ηλιακής ενέργειας, που φθάνει στο έδαφος του πλανήτη µας, σε κινητική ενέργεια
του ανέµου. Η ισχύς του ανέµου σε ολόκληρο τον πλανήτη µας εκτιµάται σε 3.6xl09
MW, ενώ σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Μετεωρολογίας,
ποσοστό περίπου 1% της αιολικής ενέργειας, που ανέρχεται σε 175xl012 KWh είναι
διαθέσιµο για ενεργειακή αξιοποίηση σε διάφορα µέρη του κόσµου.
Οι πλέον ευνοηµένες περιοχές του πλανήτη µας από πλευράς αιολικού δυναµικού
είναι οι χώρες της πολικής και εύκρατης ζώνης, ιδιαίτερα κοντά στις ακτές . Βέβαια η
αξιοποίηση της δωρεάν ενέργειας που προσφέρει η φύση στον άνθρωπο, προϋποθέτει
την ύπαρξη των κατάλληλων µηχανών, για τη δέσµευση της αιολικής ενέργειας και τη
µετατροπή της στην επιθυµητή µορφή ενέργειας.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ιδιαίτερα µετά τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις και σε
συνδυασµό µε τα οξυµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα, οι άνθρωποι έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Αξίζει να σηµειώσουµε στο
σηµείο αυτό, ότι από τεχνικοοικονοµικής απόψεως η αιολική ενέργεια αποτελεί σήµερα
την πλέον συµφέρουσα ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, δεδοµένου ότι ήδη το κόστος της
παραγόµενης αιολικής kWh συναγωνίζεται το κόστος της συµβατικής kWh , χωρίς
µάλιστα να συµπεριληφθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος από την παραγωγή
ενέργειας. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια γίνονται σοβαρές επενδύσεις στον
τοµέα της αιολικής ενέργειας τόσο από δηµόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς,
κυρίως στις πιο ανεπτυγµένες χώρες του πλανήτη µας.
Βέβαια από την άλλη πλευρά αντιπαρατίθεται το γεγονός ότι η αιολική ενέργεια δεν
είναι ακριβώς προβλέψιµη ούτε και συνεχής, ενώ παράλληλα είναι µια µορφή ενέργειας
χαµηλής πυκνότητας ( "αραιή" µορφή ενέργειας ), γεγονός που µας υποχρεώνει σε
µεγάλες κατασκευές.
Oλoκληρώνovτας , πρέπει να επισηµάνουµε ότι αρκετοί επιστήµονες (κυρίως
οικονοµολόγοι) έχουν υποστηρίξει ότι η κατάλληλη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας
µπορεί να λύσει το παγκόσµιο ενεργειακό πρόβληµα . Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα
που χρησιµοποιείται αρκετά συχνά είναι το γεγονός ότι οι ενεργειακές ανάγκες των
Η.Π.Α. αποτελούν µόλις το ένα δέκατο του αντίστoιχoυ αιολικού δυναµικού της χώρας
αυτής.
Οπωσδήποτε οι παραπάνω ισχυρισµοί, ότι η αιολική ενέργεια µπορεί να επιλύσει τα
ενεργειακά προβλήµατα µιας χώρας, είναι υπερβολικοί, τουλάχιστον µε τις σηµερινές
τεχνολογικές δυνατότητες, δεδοµένου ότι ένα πολύ µικρό τµήµα του αιολικού
δυναµικού µιας περιοχής είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί τελικά.
Είναι όµως τελείως ρεαλιστική η εκτίµηση ότι η σωστή αξιοποίηση της αιολικής
ενέργειας θα βελτιώσει το παγκόσµιο ενεργειακό ισοζύγιο, ενώ στην περίπτωση της
χώρας µας θα ανακουφίσει σηµαvτικά το πλήρως εξαρτώµενο από εισαγόµενα καύσιµα
ενεργειακό ισοζύγιό της, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνει µε πρόσθετους ρύπους το ήδη
βεβαρηµένο περιβάλλον µας.
Τέλος, αν και είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η αιολική ενέργεια µπορεί να αποτελέσει
µια καθαρή και οικονοµικά ενδιαφέρουσα πηγή ενέργειας, ιδιαίτερα για τη χώρα µας,
προτού διατυπωθούν τελικά συµπεράσµατα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τα βασικά
θετικά και αρνητικά στοιχεία, που συνοδεύουν την εγκατάσταση ανεµογεννητριών και
την αξιοποίηση του διαθέσιµου αιολικού δυναµικού µιας περιοχής.
12
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
2.2 Χαρακτηριστικά του ανέµου
Ο κινούµενος ατµοσφαιρικός αέρας, προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία, την
περιστροφή της γης αλλά επηρεάζεται και από το ανάγλυφο της κάθε περιοχής, την
ύπαρξη θάλασσας κ.λ.π. Αυτό ονοµάζεται άνεµος. Η κίνηση του αέρα διέπεται από τους
νόµους που περιγράφουν την τυρβώδη ροή συνεκτικού ρευστού.
Για τη µέτρηση της έντασης του ανέµου χρησιµοποιούνται συνήθως τα ανεµόµετρα ή
ανεµογράφοι, απλούστερη µoρφή των οποίων είναι τα κυπελλοφόρα ανεµόµετρα. Η
διεύθυνση του ανέµου καθορίζεται σε σχέση µε το σηµείο του ορίζοντα από το οποίο
πνέει ο άνεµος, και σαν αποτέλεσµα της καταγραφής της διεύθυνσης του ανέµου
προκύπτει το πολικό διάγραµµα. Η διεύθυνση του ανέµου µετρείται µε τη βοήθεια
ανεµοδεικτών ή τριαξονικών ανεµογράφων.
Εκτός από την ένταση και τη διεύθυνση του ανέµου, είναι χρήσιµο να καταγραφεί η
ύπαρξη ριπών ανέµου, η ύπαρξη στροβιλισµού και αναταράξεων καθώς και το επίπεδο
της τύρβης του ανέµου.
Για την περιγραφή της διανοµής ταχύτητας του ατµοσφαιρικού οριακού στρώµατος
χρησιµοποιούνται αρκετοί ηµιεµπειρικοί αναλυτικοί νόµοι, οι οποίοι βασίζονται στο
γεγονός της αύξησης της ταχύτητας του ανέµου µε το ύψος µέσα στα όρια του οριακού
στρώµατoς. Βέβαια η διανοµή της ταχύτητας του ανέµου επηρεάζεται από την
τραχύτητα του εδάφους, την ύπαρξη επιφανειακών εµποδίων καθώς και από το
τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής.
Μετά την καταγραφή της έντασης και της διεύθυνσης του ανέµου, συνήθως σε
ετήσια βάση, ακολουθεί η επεξεργασία των ανεµολογικών στoιχείων µε στόχo την
κατασκευή του ιστoγράµµατoς συχνότητας πιθανότητας του ανέµου, της ετήσιας
καµπύλης διάρκειας, του πολικού διαγράµµατος και των καµπυλών των διαστηµάτων
vηνεµίας της περιοχής. Λιγότερο ακριβείς είναι οι ανεµολογικές µετρήσεις που
βασίζονται στη κλίµακα Beαufort, λόγω της σχετικής ασάφειας που εµφανίζουν οι
επιµέρους βαθµίδες της κλίµακας.
Στη θαλάσσια περιοχή ο άνεµος θεωρείται σταθερός. ∆εν υπάρχουν στροβιλισµοί και
η τραχύτητα του εδάφους λαµβάνεται µηδέν.
2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέµου
Επίδραση της τραχύτητας του εδάφους
Είναι συνηθισµένο το φαινόµενo της µέτριας λειτουργίας µιας ανεµογεννήτριας αν και έχει
εγκατασταθεί σε περιοχή µε υψηλό αιολικό δυναµικό. Στις περισσότερες από τις
περιπτώσεις αυτές η ανεµογεννήτρια λειτουργεί σε έντονα µεταβαλλόµενο πεδίο ροής λόγω
της υψηλής τύρβης της περιοχής. Η εµφάνιση υψηλής τύρβης όπως έχουµε προαναφέρει εξαρτάται εκτός από τις γενικές ατµoσφαιρικές συνθήκες, τόσο από την ύπαρξη
µεµονωµένων κτιρίων ή άλλων εµποδίων όσο και από την τραχύτητα του εδάφους της
περιοχής. Στο σχήµα 2.1 παρουσιάζεται η επίδραση της τραχύτητας του εδάφους στη
διανοµή της ταχύτητας του ανέµου. Στην περίπτωση αυτή έχουµε τη δυνατότητα µελέτης
του πεδίου ταχύτητας σε αστικές περιοχές, σε περιοχές µε βλάστηση καθώς και σε
θαλάσσιες περιοχές.
13
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Πίνακας 2.1 Τυπικές τιµές τραχύτητας για διάφορα είδη επιφανειών
Πίνακας 2.2 Eπίδραση τραχύτητας στην ταχύτητα ανέµου
14
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Κεφάλαιο 3ο
Το αιολικό δυναµικό
3.1 Εισαγωγή
Ο υπολογισµός του αιολικού δυναµικού µιας περιοχής στηρίζεται σε µαθηµατικά µοντέλα
τα οποία έχουν ακριβή αποτελέσµατα µόνο σε επίπεδα εδάφη . Επειδή όµως η συντριπτική
πλειοψηφία των περιοχών που είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων είναι
περιοχές µε έντονη ορογραφία , βασιζόµαστε στα µαθηµατικά µοντέλα που υπάρχουν και
προσπαθούµε οι µετρήσεις που έχουµε για την περιοχή να είναι σε κοντινό µέρος , σε σχέση
µε την περιοχή ενδιαφέροντος . Είναι κοινά αποδεκτό ότι σε µια περιοχή περίπου 10
χιλιόµετρα γύρω από τον ανεµογράφο , µπορούµε να εξάγουµε ακριβή συµπεράσµατα για
την ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέµου .Στην περίπτωση των θαλάσσιων αιολικών
πάρκων οι ανεµογράφοι είναι τοποθετηµένοι στην ξηρά λόγω τον καιρικών συνθηκών που
εµφανίζονται στη θάλασσα και αποδεχόµαστε µετρήσεις από ανεµογράφους που βρίσκονται
ακόµα και σε λόφους . Οι µετρήσεις από ανεµογράφους που είναι τοποθετηµένη σε µια
απόσταση 10 Km θεωρούνται αποδεκτές.
3.2 Οι µετρήσεις
Οι µετρήσεις λαµβάνονται από µετερεολογικούς ιστούς, οι οποίοι χωροθετούνται
κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος και κατά προτίµηση στην ψηλότερη κορυφή όταν η
περιοχή ενδιαφέροντος είναι στην ξηρά , έτσι ώστε να µην έχουµε παρεµπόδιση των
ανέµων από ενδεχοµένως ψηλότερες κορυφές, ενώ όταν µας ενδιαφέρει η θαλάσσια
περιοχή καλό θα είναι ο ανεµογράφος να βρίσκεται κοντά στη θάλασσα ή σε κάποιο
λόφο σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα .Στη ∆ανία σε µέρη που δεν εµφανίζονται
ακραία καιρικά φαινόµενα ο ανεµογράφος πολλές φορές εγκαθίσταται µέσα στη
θάλασσα. Οι ιστοί στήνονται σε ύψος τουλάχιστον 10 µ. από το έδαφος και µακριά από
δέντρα και άλλα εµπόδια , όπου αυτό είναι εφικτό . Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου
θέλουµε µεγαλύτερη ακρίβεια στα δεδοµένα µας . Σ’αυτές τις περιπτώσεις εγκαθιστούµε
ψηλότερους ιστούς µε ύψος έως και 60 µέτρα και τοποθετούµε όργανα σε διάφορα ύψη
(10µ , 30µ , 45µ , 60µ ) .Με αυτό τον τρόπο έχουµε ακριβή ένδειξη της ταχύτητας στο
ύψος της πτερωτής της Α/Γ που είναι συνήθως πάνω από τα 50µ. Οι προϋποθέσεις αυτές
εξασφαλίζουν την ορθότητα των δεδοµένων που παίρνουµε από τα όργανα . Τα όργανα
που τοποθετούνται σε ένα ιστό είναι το ανεµόµετρο και ο ανεµοδείκτης και πολλές
φορές τοποθετούµε ζευγάρια οργάνων , έτσι ώστε στην περίπτωση που το ένα
καταστραφεί , να έχουµε ενδείξεις από το άλλο . Τα όργανα συνδέονται σε ένα
καταγραφικό ( data logger ) (σχηµα 3.1) το οποίο παίρνει µετρήσεις από τα όργανα .
Μέσα από τις ρυθµίσεις του καταγραφικού , ορίζουµε το διάστηµα δειγµατοληψίας για
τις µετρήσεις . Για εφαρµογές όπως η ανέγερση ενός Α/Π , οι µετρήσεις γίνονται ανά 1
δευτερόλεπτο και η ολοκλήρωση των µετρήσεων γίνεται κάθε 10 λεπτά . Έτσι έχουµε
µέσες 10λεπτες τιµές για την ταχύτητα και την διεύθυνση .
15
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Σχήµα 3.1 Data logger
16
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Σχήµα 3.2 ∆ιαδικασία ανέγερσης ενός µετεωρολογικού ιστού
3.3 Η τεχνική προσδιορισµού του αιολικού δυναµικού µιας περιοχής
Ένταση του ανέµου
Για τη µέτρηση της έντασης του ανέµου χρησιµοποιούνται τα αvεµόµετρα ή οι
αvεµογράφοι. Τα πλέον απλά είναι τα ανεµόµετρα ταχύτητας, στα οποία η ένταση του
ανέµου προκύπτει από την ταχύτητα περιστρoφής που επιβάλει ο άνεµος σε ορισµένα
τµήµατα του οργάνου. Τα ανεµόµετρα αυτού του τύπου είναι αθροιστικά και µετρούν
µέσες τιµές της έντασης του ανέµου. Για την καταγραφή των στιγµιαίων τιµών της
έντασης του ανέµου χρησιµοποιούνται τα ανεµόµετρα πίεσης, στα οποία η ένταση
προσδιορίζεται από την πίεση που ασκεί ο άνεµος σε ορισµένα τµήµατα του οργάνου.
Σε πειραµατικές εγκαταστάσεις υψηλής ακρίβειας χρησιµοποιούνται ανεµόµετρα
θερµού στοιχείου καθώς και ανεµόµετρα τύπου "laser".
Από τα κλασσικά ανεµόµετρα ταχύτητας, τα πλέον γνωστά είναι τα κυπελλοφόρα
αvεµόµετρα. Αυτά αποτελούνται ( βλέπε σχήµα 3.3 ) από έναν κατακόρυφο άξονα στην
κoρυφή του οποίου υπάρχουν τρεις ή τέσσερις οριζόντιοι βραχίονες συµµετρικά
τοποθετηµένοι. Στα άκρα κάθε βραχίονα είναι τοποθετηµένο ένα ηµισφαιρικό ή κωνικό
κύπελλο, σε τρόπο ώστε η διαµετρική τοµή του να είναι κατακόρυφη. Γνωρίζοντας ότι η
αεροδυναµική αντίσταση της κοίλης πλευράς είναι σηµαντικά µεγαλύτερη της κυρτής,
το σύστηµα περιστρέφεται υπό την επίδραση του ανέµου και ο αριθµός των
περιστροφών του καταγράφεται δια µέσου του κατακόρυφου άξονα σε ένα καταγραφικό
σύστηµα. Για την καταγραφή των στροφών του κατακόρυφου άξονα χρησιµοποιούνται
διάφορα συστήµατα, που περιλαµβάνουν:
17
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
•
Μηχανικό στροφόµετρο, που καταγράφει τον αριθµό των περιστροφών των κυπέλλων
από τη στιγµή ενάρξεως λειτουργίας του οργάνου.
•
Ηλεκτρική επαφή, η οποία κλείνει µετά από ένα ορισµένο αριθµό στροφών, και µέσω
καταγραφικού δίνει απ' ευθείας τη µέση ταχύτητα του ανέµου.
•
Μικρή ηλεκτρογεννήτρια, η οποία µετατρέπει την περιστροφική κίνηση του άξονα σε
ηλεκτρικό ρεύµα, το οποίο και µετατρέπεται σε ένδειξη ταχύτητας.
•
Φωτοηλεκτρικό διακόπτη, ο οποίος µετατρέπει την ταχύτητα περιστροφής σε στιγµιαία
ταχύτητα ανέµου στην έξοδο του συστήµατος.
•
Φωτοηλεκτρικό διακόπτη, ο οποίος µετατρέπει την ταχύτητα περιστροφής σε στιγµιαία
ταχύτητα ανέµου στην έξοδο του συστήµατος
Σχήµα 3.3 Kυπελλoφόρo ανεµόµετρο
Για κλιµατολογικούς και πρακτικούς λόγους έχει συµφωνηθεί ότι σε µια οµοιογενή
περιοχή (η οποία εκτείνεται 300 µέτρα γύρω από το όργανο), ο ανεµογράφος πρέπει να
τοποθετείται σε ύψος 10 µέτρα από το έδαφος, ώστε να επιτυγχάνεται µια
αντιπροσωπευτική καταγραφή του αιολικού δυναµικού της περιοχής . Σε µια τοποθεσία
µε οµοιόµορφη κατανοµή εµποδίων µε µέσο ύψος εµποδίων “H” , το όργανο πρέπει να
τοποθετηθεί σε ύψος "10+Η" µέτρων από το έδαφος, όπου Hmax=12m. Στην περίπτωση
ύπαρξης εµποδίων γύρω από το όργανο, πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν στην εύρεση
της βέλτιστης θέσης του οργάνου οι διαστάσεις των εµποδίων, εφ' όσον είναι
απαραίτητο να γίνουν µετρήσεις στην περιοχή αυτή. Αντίστοιχες διορθώσεις πρέπει να
ληφθούν υπ’ όψιν στην περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης του ανεµοµέτρου σε
ειδικές θέσεις, όπως για παράδειγµα στην κορυφή ενός κτιρίου, δεδοµένου ότι το ίδιο το
κτίριο διαταράσσει τη ροή του ανέµου.
18
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
∆ιεύθυνση του ανέµου
Η διεύθυνση του ανέµου σε µια θέση δεν είναι σταθερή αλλά µεταβάλλεται συνεχώς,
καθορίζεται δε µε βάση το σηµείο του ορίζοντα από το οποίο πνέει ο άνεµος, σε σχέση
µε τη θέση µέτρησης. Στο σχήµα 3.4 δίνεται η ονοµατολογία των ανέµων µε βάση
ναυτικές, ενετικές και αρχαιοελληνικές ονοµασίες. Η διεύθυνση του ανέµου είναι
συνάρτηση του αληθούς βορρά, και µετριέται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού,
σε µοίρες ή σε τιµές που αντιστοιχούν σε ολόκληρο κυκλικό τοµέα. Ανάλογα µε την επιθυµητή ακρίβεια χρησιµοποιούνται 8, 12 , 16 ή 32 τοµείς, βλέπε και πίνακα 3.5 όπου
καθορίζονται οι κυκλικοί τοµείς για κάθε µία από τις 32 διευθύνσεις.
Σχήµα 3.4 Ονοµατολογία ανέµων βάσει διεύθυνσής τους
19
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Πίνακας 3.5 ∆ιευθύνσεις ανέµου σε µοίρες και τοµείς
Με βάση τις παρατηρήσεις της διεύθυνσης του ανέµου µπορούµε να χαράξουµε σε
"πολικό διάγραµµα" ( ροζέτα) τις συχνότητες (%), σε σχέση µε το σύνολο των
παρατηρήσεων που διαθέτουµε, ανάλογα µε το σηµείο του ορίζοντα από το οποίο πνέει ο
άνεµος. Στο ίδιο διάγραµµα είναι δυνατό να παρασταθεί και η µέση ταχύτητα του ανέµου
κατά την εκάστοτε διεύθυνση, σχήµα 3.6 . Επιπλέον για µεγαλύτερη ακρίβεια είναι δυνατός
ο υπό κλίµακα σχεδιασµός ώστε να εµφανίζονται και τα διαστήµατα έντασης του ανέµου
για κάθε διεύθυνση. Τέλος στο κέντρο του πολικού διαγράµµατος και σε ειδικό κύκλο
κατάλληλης ακτίνας καταγράφεται το ποσοστό της νηνεµίας. Η ροζέτα και τα παραπάνω
στοιχεία είναι απαραίτητα να δοθούν στον µελετητή προκειµένου να γίνει η χωροθέτηση
των ανεµογεννητριών σωστά και να έχουµε µεγάλη παραγωγή.
20
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Σχήµα 3.6 Τυπικό πολικό διάγραµµα
Κατά την εκτίµηση του αιολικού δυναµικού µιας περιοχής, χαρακτηρίζουµε σαν κύρια
διεύθυνση του ανέµου κάθε διεύθυνση η οποία συνεισφέρει τουλάχιστον 10% στη συνολική
διαθέσιµη αιολική ενέργεια. Οι κύριες διευθύνσεις του ανέµου είναι διαφορετικές για κάθε
τοποθεσία, δεδοµένου ότι ο προσανατολισµός των λόφων, των βουνών και των κοιλάδων, η
υπάρχουσα βλάστηση καθώς και η ύπαρξη κτιρίων ανάµεσα στα άλλα επηρεάζουν τις
κύριες διευθύνσεις του ανέµου.
Η διεύθυνση του ανέµου η οποία στην υπό µελέτη περιοχή έχει τη µεγαλύτερη συχνότητα
εµφάνισης ονοµάζεται επικρατούσα διεύθυνση. Η επικρατούσα διεύθυνση µεταβάλλεται
συνήθως µε την εποχή του χρόνου. Τέλος, ο χώρος µεταξύ του σηµείου το οποίο θέλουµε
να εγκαταστήσουµε µια ανεµογεννήτρια και του σηµείου του ορίζοντα, από το οποίο πνέει
συνήθως ο άνεµος (επικρατούσα διεύθυνση), µας προσδιορίζει την προσήvεµη περιοχή.
Αντίστοιχα, η υπήvεµη περιοχή είναι αυτή η οποία είναι προστατευµένη από τον άνεµο
21
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
(περιοχές που εκτίθενται σε ανέµους µε ελάχιστη συχνότητα εµφάνισης) και είναι συχνά
αντίθετη της προσήνεµης περιοχής. Στον Ελλαδικό χώρο η επικρατούσα κατά κανόνα
διεύθυνση των ανέµων είναι η βόρεια και βορειανατολική, ιδιαίτερα στην περιοχή του
Αιγαίου, χωρίς βέβαια να αποκλείονται περιπτώσεις σε περιοχές µε διαφορετική
επικρατούσα διεύθυνση.
Μέτρηση της διεύθυνσης του ανέµου
Η διεύθυνση του ανέµου βρίσκεται συνήθως µε τη βοήθεια των ανεµοδεικτών. Ο
ανεµοδείκτης αποτελείται από έναν κατακόρυφο άξονα στο πάνω άκρο του οποίου
περιστρέφεται ένας οριζόντιος άξονας µε ένα ή δύο ελάσµατα στο ένα άκρο του, βλέπε
σχήµα 3.7. Όταν η πίεση που ασκεί ο άνεµος εξισορροπηθεί και από τις δύο πλευρές του
ελάσµατος του ανεµοδείκτη, αυτός έχει στραφεί έτσι ώστε ο δείκτης του ανεµοδείκτη (που
βρίσκεται και το αντίβαρο εξισορρόπησης του ελάσµατος) να διευθύνεται προς τη µεριά
από την οποία φυσά ο άνεµος.
Σχήµα 3.7 Ανεµοδείκτης
Ένας ακριβής ανεµοδείκτης, περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του µε
ελάχιστες τριβές, δεν παρουσιάζει τάσεις κλίσεως προς µια διεύθυνση εξ’ αιτίας της
ακριβής αντιστάθµισης των ελασµάτων µε τη χρήση αντίβαρου. Επίσης εµφανίζει τη
µέγιστη ροπή στρέψης για δεδοµένη αλλαγή της διεύθυνσης του ανέµου σε σχέση µε
την αδράνεια του οργάνου, παρουσιάζει γρήγορη απόκριση στις διαρκείς διακυµάνσεις
της διεύθυνσης του ανέµου και τέλος παρουσιάζει επαρκή απόσβεση των στρεπτικώv
ταλαντώσεων.
Πρέπει να αναφερθεί ότι επειδή η διεύθυνση του ανέµου µετρείται συναρτήσει του
αληθούς βορρά. Γι αυτό το όργανο πρέπει να προσανατολισθεί µε τη βοήθεια της χαραγής
που υπάρχει πάνω του.
Για µικροµετεωρολογικές κυρίως εφαρµογές χρησιµοποιούνται πλέον εξελιγµένοι
τύποι ανεµογράφων. Ο τριαξονικός αvεµογράφος, χρησιµοποιείται για να καταγράψει
και τις τρεις συνιστώσες της ταχύτητας του ανέµου, δηλαδή µας δίνει ταυτόχρονα την
ένταση και τη διεύθυνση του ανέµου.
Ο τριαξονικός ανεµογράφος αποτελείται από ένα κατακόρυφο άξονα, που στην κoρυφή
του έχει ένα σύστηµα τριών αξόνων καθέτων ανά δύο µεταξύ τους. Στην άκρη του κάθε
άξονα στρέφεται µια έλικα αποτελούµενη από τέσσερα ελάσµατα. Ο αριθµός των
περιστροφών στη µονάδα του χρόνου καταγράφεται υπό τη µoρφή ηλεκτρικών παλµών.
Οι άξονες του οργάνου µπορεί να προσανατολισθούν προς το βορρά, προς την ανατολή
22
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
και προς το ζενίθ του τόπου. Με τον τρόπο αυτό ο ανεµογράφος αυτός µετράει τις τρεις
ορθογώνιες συνιστώσες του διανύσµατος της ταχύτητας του ανέµου. Με κατάλληλο
προγραµµατισµό είναι δυνατό να καταγράφονται οι στιγµιαίες και οι µέσες τιµές του
διανύσµατος της ταχύτητας. Οι ανεµογράφοι του τύπου αυτού θεωρούνται υψηλής
ακρίβειας, και δεν επηρεάζονται από την αύξηση ή τη µείωση της ταχύτητας του
ανέµου.
3.4 Η ψηφιοποίηση του χάρτη
Η µέθοδος που ακολουθήσαµε για να µεταφερθούµε τη µορφολογία της θάλασσας
και του εδάφους της περιοχής του Μόχλου στον υπολογιστή, ήταν η ψηφιοποίηση των
χαρτών µε χρήση digitizer. Χρησιµοποιήθηκαν χάρτες κλίµακας 1:5.000 από την
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) . Ψηφιοποιήθηκαν όλες οι ισοϋψείς ανά είκοσι
µέτρα και έτσι δηµιουργήσαµε ένα χάρτη όλης της περιοχής του Μόχλου.
Στη συνέχεια ο χάρτης αυτός πέρασε από λεπτοµερή έλεγχο έτσι ώστε να είµαστε
σίγουροι ότι όλες οι ισοϋψείς βρίσκονται στο σωστό ύψος και ότι κάθε µια απ' αυτές
είναι µια κλειστή καµπύλη.
3.5 Το λογισµικό WaSP
Το πακέτο λογισµικού WAsP είναι ένα πρόγραµµα, το οποίο, χρησιµοποιώντας
δεδοµένα για το αιολικό δυναµικό και τη µορφολογία µιας περιοχής , δηµιoυργεί
ανεµολογικούς χάρτες και παρέχει τα απαραίτητα δεδοµένα για την εγκατάσταση
αιολικών συστηµάτων στις εξεταζόµενες περιοχές .
Η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του WAsP είναι ανάλογη της αξιοπιστίας των
δεδοµένων που χρησιµοποιούνται. ∆ηλαδή , αν έχουµε έντονη ορογραφία ή µη
ελεγµένες µετρήσεις , η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του προγράµµατος µειώνεται .
Η δοµή του WasP
Το WAsP αποτελείται από 4 κυρίως λειτουργίες
•
•
•
•
Ανάλυση και επεξεργασία γεωγραφικών χαρτών. Αυτή η επιλογή δίνει την
δυνατότητα ανάλυσης κάθε είδους χάρτη (WAsP map editor)
∆ηµιουργία των δεδοµένων Αιολικού Άτλαντα. Τα αναλυµένα ανεµολογικά
δεδοµένα µπορούν να µετατραπούν σ' ένα σετ δεδοµένων για τους ανεµολογικούς
χάρτες. Σ' ένα τέτοιο σετ, οι πληροφορίες από τις παρατηρήσεις του ανέµου έχουν
«καθαριστεί»
από τις ιδιοµορφίες της
εξεταζόµενης περιοχής και ανάγονται σε σταθερές συνθήκες. (owc wizard)
Εκτίµηση του κλίµατος του ανέµου. Χρησιµοποιώντας το σετ δεδοµένων που
παρέχει ένας ανεµολογικός άτλαντας και το χάρτη , το πρόγραµµα µπορεί να δώσει
µια εκτίµηση του κλίµατος του ανέµου στην συγκεκριµένη περιοχή . (WAsP)
Εκτίµηση δυνατoτήτων παραγωγής .Το ολικό ενεργειακό αποτέλεσµα του µέσου
ανέµου υπολογίζεται από το WAsP. Επιπλέον, αν δοθεί στο WAsP η καµπύλη
ισχύος της A/Γ που θα χρησιµοποιηθεί, αυτό µπορεί να δώσει µια εκτίµηση της
µέσης ετήσιας παραγωγής ενέργειας .
Ανάλυση τoυ αιολικού άτλαντα
23
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ο κύριος στόχος του WAsP είναι πρώτον, να χρησιµοποιεί ρουτίνες για να διορθώσει
τα ανεµολογικά δεδοµένα που έχουν µετρηθεί σε ένα συγκεκριµένο σηµείο και να τα
µετατρέψει σε ένα σύνολο που να περιγράφει το ανεµολογικό κλίµα µιας περιοχής τον
αποκαλούµενο αιολικό άτλάντα και δεύτερον, χρησιµοποιεί αυτά τα σύνολα δεδοµένων
ώστε να εκτιµήσει τις ανεµολογικές συνθήκες σε οποιοδήποτε συγκεκριµένο σηµείο και
ύψος στην περιοχή χρησιµοποιώντας κυρίως τις ίδιες ρουτίνες ή µοντέλο.
Για να δηµιουργήσουµε τον Αιολικό Ατλάντα µε το WAsP ακολουθούµε την
παρακάτω διαδικασία:
1. Τα υπάρχοντα µετεωρολογικά δεδοµένα, είτε σε µορφή χρονοσειρών είτε σε
κλιµατολογικό πίνακα µεταφέρονται σ' ένα φάκελο του δίσκου.
2. Η περιγραφή του µετεωρολογικού σταθµού µπορεί να εισαχθεί απ' ευθείας από το
πληκτρολόγιο ή µε ψηφιοποίηση που µπορεί µετά να αποθηκευτεί για αναφορά
αργότερα , το ύψος του ανεµοµέτρου , την τραχύτητα του εδάφους γύρω από τον
σταθµό και πιθανόν την παρουσία εµποδίων κοντά στο σταθµό. Σε περίπτωση που
οι µετρήσεις να επηρεάζονται και από την oρoγραφία, οι πληροφορίες που
απαιτούνται από το µοντέλο του πολύπλοκου εδάφους πρέπει επίσης να εισαχθούν .
3. Οι πληροφορίες που δίνονται στα παραπάνω δυο σηµεία χρησιµοποιούνται σαν
βάση για να υπολογίσει το WAsP την τάξη ταχύτητας του ανέµου σε ιστόγραµµα,
την αντίστοιχη διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέµου πιο ψηλά από το
ανεµόµετρο και όλα αυτά για κάθε περιοχή. Σ' αυτή την διαδικασία οι πληροφορίες
«φιλτράρονται» από τα αποτελέσµατα των εµποδίων, της ανοµοιογένειας της
τραχύτητας και τις διαταράξεις λόγω της γεωµετρίας του εδάφους.
4. Χρησιµοποιώντας τις εµπειρικές σχέσεις µεταξύ του ανέµου πάνω από οµοιογενές
έδαφος και την υποτιθέµενη µεγάλη ή συνοπτική διαβάθµιση του ανέµου, τα
δεδοµένα προσεγγίζονται για να αναλογούν στο γεωστροφικό κλίµα της περιοχής.
Αυτό θεωρείται ανεξάρτητο από τις ειδικές συνθήκες στην επιφάνεια. Οι
αντίστροφοι υπολογισµοί πραγµατοποιούνται για να δώσουν το αιολικό δυναµικό
σε µερικά, ορισµένα, ύψη και σε διάφορες τραχύτητες του εδάφους.
5. Τελικά, αυτά τα δεδοµένα αναλύονται σε όρους της κατανοµής Weibull. Οι
παράµετροι της Weibull αποτελούν τον αιολικό άτλαντα της περιοχής και είναι η
αρχή των υπολογισµών για την τοποθέτηση συστηµάτων αιολικής ενέργειας
24
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Κεφάλαιο 4ο
Οι ανεµογεννήτριες
4.1 Εισαγωγή
Οι αιολικές µηχανές αποτελούν ανθρώπινες επινοήσεις, που έχουν σαν σκοπό την
αξιοποίηση του µεγαλύτερου δυνατού ποσοστού της κινητικής ενέργειας του ανέµου.
Τελικός στόχος είναι η µετατροπή της αιολικής ενέργειας σε ωφέλιµη ενέργεια , δηλαδή σε
οποιαδήποτε εύχρηστη µορφή ενέργειας, άµεσα απολήψιµης από τον άνθρωπο. Λέγεται δε
ότι µέχρι σήµερα έχουν επινοηθεί και εφαρµοσθεί περισσότεροι τύποι ανεµοκινητήρων από
οποιαδήποτε άλλο τύπο εφεύρεσης, χωρίς όµως να επιτευχθεί µέχρι σήµερα ο επιθυµητός
βαθµός εκµετάλλευσης της ενέργειας του ανέµου.
4.2 Τύποι ανεµογεννητριών
Οι επικρατέστεροι τύποι ανεµογεννητριών ταξινοµούνται κυρίως σύµφωνα µε τον
προσανατολισµό των αξόνων τους σε σχέση µε τη ροή του ανέµου. Ως εκ τούτου οι πλέον
διαδεδοµένοι τύποι ανεµοκινητήρων είναι οι ανεµογεννήτριες "οριζοντίου" και οι
ανεµογεννήτριες "κατακόρυφου" άξονα .
Οι ανεµογεννήτριες οριζοντίου άξονα έχουν συνήθως τον άξονα τους παράλληλο προς την
κατεύθυνση του ανέµου (head οn), ενώ σε µερικές περιπτώσεις έχουµε ανεµογεννήτριες
των οποίων ο άξονας είναι παράλληλος προς την επιφάνεια της γης και κάθετος προς την
κατεύθυνση του ανέµου (cross-wind).
Οι ανεµογεννήτριες κατακόρυφου άξονα εµφανίζουν το σηµαντικό πλεονέκτηµα της
αυτόµατης προσαρµογής στη διεύθυνση του ανέµου, δεδοµένου ότι ο άξονάς των είναι
κάθετος σε αυτή καθώς και στην επιφάνεια της γης.
Οι υφιστάµενες αιολικές µηχανές κατατάσσονται επίσης σε ταχύστροφες και σε
αργόστροφες, ανάλογα µε την ταχύτητα περιστροφής των ή ακριβέστερα ανάλογα µε
την τιµή της παραµέτρου περιστροφής "λ". Η ταχύτητα περιστροφής µιας
ανεµογεννήτριας εξαρτάται εκτός από τις αεροδυναµικές παραµέτρους και από το
µέγεθος των πτερυγίων της µηχανής, δεδοµένου ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη λόγοι
στατικής αντοχής, φαινόµενα δυναµικών καταπονήσεων και ταλαντώσεων, φυγόκεντρες
δυνάµεις κ.λ.π. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο παίζει και η διασύνδεση ή µη της
εγκατάστασης µε το ηλεκτρικό δίκτυο, δεδοµένου ότι σε περιπτώσεις σύγχρονων
ηλεκτρογεννητριών διασυνδεδεµένων µε το δίκτυο, το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα
πρέπει να έχει τη συχνότητα του κεντρικού δικτύου, δηλαδή 50Ηz για τη χώρα µας και
τις χώρες της Ε.Ε., και 60Ηz για τις Η.Π.Α.
25
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ένα µέγεθος που συνδέεται άµεσα µε τη γωνιακή ταχύτητα µιας πτερωτής είναι η
παράµετρος περιστροφής (tip-speed ratio) της µηχανής "λ", η οποία ορίζεται σαν:
λ=
ω0 * R
Vw
•
όπου "R" είναι η ακτίνα της πτερωτής
•
"ωο" η γωνιακή ταχύτητα του δροµέα και
•
"Vw" η ταχύτητα του ανέµου
Ακόµα , ανάλογα µε τη µηχανική ισχύ "Νο" που παρέχουν οι ανεµοκινητήρες στην
έξοδό τους κατατάσσονται από πλευράς µεγέθους σαν:
α. "Μικροί", όταν για την ονοµαστική ισχύ τους ισχύει ότι:
50W ≤ Νο ≤ 30kW (1)
β. "Μεσαίοι", όταν για την ονοµαστική ισχύ τους έχουµε ότι:
30kW ≤ Νο ≤ 200kW (2)
γ. "Μεγάλοι", όταν για την ονοµαστική ισχύ τους έχουµε ότι:
200kW ≤ Νο (3)
Ο χαρακτηρισµός µιας ανεµογεννήτριας σε µικρή ή µεγάλη δεν ακολουθεί αυστηρά
τις τιµές των εξισώσεων (1) έως (3), δεδοµένου ότι οι εν λόγω τιµές είναι ενδεικτικές, οι
οποίες αλλάζουν σε κάθε χρονική περίοδο .
Τέλος, οι υφιστάµενες µηχανές κατατάσσονται και βάσει του αριθµού των πτερυγίων
που διαθέτει η πτερωτή τους. Ως εκ τούτου οι ανεµογεννήτριες διαχωρίζονται σε
πολυπτέρυγες, όπως οι παραδοσιακοί ανεµόµυλοι χαµηλών ταχυτήτων περιστροφής, και
οι ολιγοπτέρυγες που αποτελούν την πλειοψηφία των σύγχρονων ανεµογεννητριών
οριζοντίου και καθέτου άξονα, µε αριθµό πτερυγίων που κυµαίνεται από ένα έως τρία
πτερύγια σε κάθε πτερωτή.
Τέλος µια παράµετρος που χρησιµοποιείται για το χαρακτηρισµό και την ταξινόµηση
των ανεµοκινητήρων είναι η παράµετρος στιβαρότητας "σ" (solidity) της κατασκευής, η
οποία για µηχανές "οριζοντίου" άξονα ορίζεται σαν:
σ=
z *c* R
π *R2
ενώ για µηχανές "κατακόρυφου" άξονα ορίζεται σαν:
σ=
z *c*
R
όπου
• "z" Ο αριθµός των πτερυγίων της πτερωτής,
• "R" η ακτίνα της πτερωτής και
26
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
•
"c" η χορδή (πλάτος) των πτερυγίων της πτερωτής.
Η παράµετρος στιβαρότητας δίνει το λόγο του εµβαδού όλων των πτερυγίων, προς το
εµβαδόν της επιφάνειας που διαγράφουν τα πτερύγια κατά την περιστρoφής τους.
Κατά κανόνα οι ανεµογεννήτριες µεγάλης στιβαρότητας είναι µηχανές "αργόστροφες",
αποδίδοντας τη µέγιστη ισχύ τους σε χαµηλές τιµές της παραµέτρου περιστρoφής "λ",
έχουν σχετικά µικρό βαθµό απόδοσης, ενώ είναι ανθεκτικές µε ελάχιστες ανάγκες
συντήρησης. Επιπλέον χαρακτηρίζονται από σχετικά µεγάλες δυνάµεις στα πτερύγια και
συνεπώς µεγάλη ροπή στον άξονα περιστρoφής, ξεκινούν µόνες τους όταν αρχίζει να
φυσάει ο άνεµος, είναι κατάλληλες για αγροτικές χρήσεις (π.χ. άντληση νερού) και
στηρίζονται σε σχετικά απλή τεχνολογία.
Αντίθετα, οι ανεµογεννήτριες µικρής στιβαρότητας είναι µηχανές "πολύστροφες",
αποδίδοντας τη µέγιστη ισχύ τους σε µεγάλες τιµές της παραµέτρου "λ", διαθέτουν
σχετικά µεγάλο βαθµό απόδοσης, είναι πλέον ευπαθείς από τις µηχανές µεγάλης
στιβαρότητας και χαρακτηρίζονται από σχετικά µικρές δυνάµεις στα πτερύγια και
περιορισµένη ροπή στον άξονά τους. Επίσης, οι µηχανές αυτές απαιτούν κάποτε εξωτερική βοήθεια για να ξεκινήσουν, είναι κατάλληλες για ηλεκτροπαραγωγή και
θεωρούνται προϊόντα αρκετά υψηλής τεχνολογίας, ιδιαίτερα οι µεγαλύτερες από αυτές.
Ανάλογες ανεµογεννήτριες τοποθετούνται και στη θάλασσα. Τα υλικά στο εξωτερικό
της ανεµογεννήτριας αλλάζουν προκειµένου να µην έχουµε οξείδωση από το αλάτι της
θάλασσας. Οι περισσότερες εταιρείες που κατασκευάζουν ανεµογεννήτριες έχουν
αρχίσει να παράγουν ήδη θαλάσσιες ανεµογεννήτριες
( offshore ). Εκτός από τα υλικά κατασκευής διαφέρουν από τις χερσαίες και στη βάση,
αφού δεν τοποθετούνται στην ξηρά αλλά σε αµµώδες έδαφος ή και καµιά φορά σε
βραχώδες περιοχές. Επίσης το ύψος µίας offshore ανεµογεννήτριας είναι µεγαλύτερο.
Ένα µέρος από τον πυλώνα της ανεµογεννήτριας βρίσκεται µέσα στη θάλασσα,
εποµένως χρειάζεται επιπλέον ύψος προκείµενου να εκµεταλλευτεί τον αέρα της
περιοχής. Στην περιοχή όπου έγινε η συγκεκριµένη µελέτη η ανεµογεννήτρια θα
τοποθετηθεί σε βάθος περίπου 19 µε 20 µέτρα και επιλέξαµε να βάλουµε αιολική
µηχανή ύψους 80 m.
Ακόµα, η ανεµογεννήτρια στη θάλασσα πρέπει να αντέχει στην πίεση του νερού, στα
κύµατα και στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες που παρουσιάζονται στην συγκεκριµένη
περιοχή. Γι αυτό το λόγο τα offshore αιολικά πάρκα θέλουν πιο αξιόπιστες
εγκαταστάσεις από τα χερσαία.
Στη βάση µιας ανεµογεννήτριας είναι τοποθετηµένη µία πλατφόρµα µε ένα σταθµό
ηλεκτρονικό έτσι ώστε σε πιθανή βλάβη της να µπορεί ο υπεύθυνος να τη διορθώσει. Σε
ειδικές περιπτώσεις όπως έντονη κακοκαιρία µπορούν να αλλάξουν όλο το κουβούκλιο.
Επίσης σε κάθε ανεµογεννήτρια υπάρχει περίπου στη µέση του πυλώνα ανεµιστήρας
που έχει τροποποιηθεί ώστε να εµποδίζει το αλάτι από τον αέρα να κάθεται πάνω στη
µηχανή. Γι ευκολία στη συντήρηση πολλοί κατασκευαστές συστήνουν να τοποθετείται
γερανός δίπλα σε κάθε ανεµογεννήτρια προκειµένου να µη χρειάζεται να µεταφέρουν
από µηχανή σε µηχανή.
Επειδή οι θαλάσσιες ανεµογεννήτριες θεωρούνται ακόµα νέας τεχνολογίας γίνονται
πειράµατα τόσο στον τρόπο τοποθέτησης όσο και στα υλικά µε τα οποία
κατασκευάζονται. Σύµφωνα µε ένα άρθρο που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Renewable
energy το Μάιο του 2001 πρότειναν να κατασκευαστούν πυλώνες που το ένα µέρος τους
να είναι από µπετόν. Μια άλλη εναλλακτική λύση που αναφέρθηκε στο New Energy το
Μάιο του 2003 θέλει το πάνω µέρος του πυλώνα ( από τη µέση µέχρι τη νασέλα ) να
27
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
είναι από ξύλο. Σύµφωνα µε αυτό το άρθρο υποστηρίζεται ότι το ξύλο έχει καλή
δυναµική µετά από σωστή επεξεργασία του αλλά χωρίς να το αποδεικνύει µε στοιχεία.
Για µία ανεµογεννήτρια 1 MW χρειάζεται πάνω από 600 m3. Αναφέρεται ότι το ξύλο
είναι πιο εύκολο στη µεταφορά από το σίδερο που έχει µεγάλη διάµετρο και είναι
µονοκόµµατο . Επίσης υποστηρίζει ότι είναι οικολογικό, δεν χρειάζεται µπετόν στη
στήριξή του και απορροφά το θόρυβο, γι αυτό και η ζωή στον ωκεανό δεν διαταράζεται.
Ακόµα αναφέρει ότι το αλάτι της θάλασσας συντηρεί το ξύλο και έτσι έχουµε
περισσότερα χρόνια ζωής. Επειδή όµως είναι σε πειραµατικό στάδιο και δεν υπάρχουν
στοιχεία που να αποδεικνύουν τόσο τις κατασκευές πυλώνων από µπετόν όσο και από
ξύλο εµείς κάνουµε απλή αναφορά χωρίς όµως να υποστηρίζουµε αυτές τις απόψεις.
4.3 Επιλογή θέσης εγκατάστασης ανεµογεννητριών
Η επιλογή θέσης εγκατάστασης ανεµογεννήτριας διαφέρει από την εγκατάσταση
ενός άλλου σταθµού ενέργειας συµβατικού καυσίµου. ∆εν µπορούµε να προσδιορίσουµε την καθαρή παραγωγή ενέργειας ή το κατά προσέγγιση κόστος αυτής, αν δεν
είναι γνωστή η ακριβής θέση εγκατάστασης της ανεµογεννήτριας. Η συµπεριφορά του
ανέµου σε µία θέση, είναι αυτή που καθορίζει και τη λειτουργική συµπεριφορά της
ανεµογεννήτριας. Έτσι, η οικονοµική βιωσιµότητα µιας συγκεκριµένης ανεµογεννήτριας, σ' ένα συγκεκριµένο τόπο δεν µπορεί να προβλεφθεί χωρίς την ακριβή γνώση
της συµπεριφοράς του ανέµου στη θέση αυτή. Εποµένως, η ένταση του ανέµου και οι
διακυµάνσεις στο µέτρο και τη διεύθυνση είναι οι βασικές παράµετροι για την επιλογή
της θέσης της ανεµογεννήτριας.
Για να γίνει η επιλογή θέσης εγκατάστασης της ανεµογεννήτριας δεν παίζει ρόλο
µόνο ο άνεµος. Παρακάτω παρουσιάζονται και άλλοι παράγοντες που παίρνουν µέρος
στην επιλογή της θέσης.
1. Η παραγωγή ενέργειας να είναι συµφέρουσα οικονοµικά (το κόστος της
παραγόµενης KWh να είναι µικρό).
2. Η εγκατάσταση να µην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
3. Η λειτουργία της ανεµογεννήτριας να είναι συµβατή µε τη λειτουργία του
ηλεκτρικού δικτύου.
4. Να έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασµό της ανεµoγεννήτριας οι πιθανές ακραίες µετεωρολογικές συνθήκες της συγκεκριµένης θέσης (παγετοί, εξαιρετικά
ισχυροί άνεµοι, κύµατα κλπ.).
5. Η επιλεγµένη θέση να είναι αποδεκτή από το κοινό.
Στο θαλάσσιο αιολικό πάρκο εκτός από τα παραπάνω στην επιλογή της θέσης της
ανεµογεννήτριας λαµβάνουµε και άλλους παραµέτρους.
•
•
•
Το βάθος της θάλασσας να είναι µικρό (τα περισσότερα θαλάσσια πάρκα είναι
σε ρηχές περιοχές )
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία στη ∆ανία για offshore πάρκα (δεν υπάρχει ελληνική
νοµοθεσία ) οι ανεµογεννήτριες πρέπει να τοποθετηθούν περίπου 1 µε 1,5 Km
από την ακτή
Να υπάρχει κοντά στη ξηρά υποσταθµός της ∆.Ε.Η.
28
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Η διαδικασία επιλογής θέσης εγκατάστασης ανεµογεννήτριας µπορεί να χαρακτηρισθεί
επιτυχής, όταν είναι δυνατός, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ο προσδιορισµός
περιοχής µε υψηλό αιολικό δυναµικό. Έπειτα, αφού γίνει προσεκτικός έλεγχος της
περιοχής αυτής, επιλέγονται οι θέσεις που ικανοποιούν τις υπόλοιπες παραµέτρους που
απαριθµήθηκαν προηγουµένως.
Ένας πρωταρχικός παράγοντας που σχετίζεται µε την οικονοµική βιωσιµότητα της
εγκατάστασης είναι το µέγεθος και οι περιοδικές διακυµάνσεις της έντασης του ανέµου.
Η συµπεριφορά όµως του ανέµου κοντά στην επιφάνεια της γης είναι περίπλοκη και η
ταχύτητα του µπορεί να µεταβληθεί απότοµα, τόσο στο οριζόντιο όσο και στο
κατακόρυφο επίπεδο. Οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για να ανάγουµε υπάρχοντα
δεδοµένα, σε θέσεις που µας ενδιαφέρουν δεν είναι ακριβείς. Έτσι, δεν µπορούµε να
σχεδιάσουµε ένα δίκτυο µετρήσεων ταχυτήτων του ανέµου που να µπορεί να µας δώσει
το αιολικό δυναµικό σε κάθε θέση µιας µεγάλης περιοχής. Επίσης οι µετρήσεις
χρειάζονται χρόνο και χρήµατα να πραγµατοποιηθούν.
Η πιο πρακτική λύση στο πρόβληµα επιλογής θέσης ανεµογεννήτριας, είναι να
χρησιµοποιήσουµε υπάρχουσες πληροφορίες για τον προσδιορισµό περιοχών µε υψηλό
αιολικό δυναµικό, τέτοιο που να δικαιολογεί την οικονοµική βιωσιµότητα της εγκατάστασης. Έπειτα, µέσα στις περιοχές αυτές, επιλέγονται τοποθεσίες στις οποίες η
εγκατάσταση ανεµογεννήτριας είναι πρακτικώς εφικτή. Τέλος εκτελούνται µετρήσεις
των ανέµων στις συγκεκριµένες πλέον θέσεις.
29
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Κεφάλαιο 5ο
Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα (Offshore)
5.1 Ιστορία Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων
Η ιδέα των θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων ξεκίνησαν 20 χρόνια πριν. Η κατασκευή τους
όµως άρχισε από το 1991. Από την αρχή πίστευαν ότι τα θαλάσσια Πάρκα είναι µια
ελπιδοφόρο νέα τεχνολογία λόγω του σηµαντικού ποσού ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται.
Πριν την κατασκευή των πρώτων θαλάσσιων Πάρκων άρχισε ένας διάλογος µε όσους
επηρέαζε αυτό. Και φυσικά δεν ήταν άλλοι από συλλόγους ψαράδων, οµάδες προστασίας
πουλιών, Περιβαλλοντικά συµβούλια και τουριστικούς παράγοντες.
5.2 Επισκόπηση
Από όλες τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ( ΑΠΕ ) και τεχνολογίας, ο παράκτιος αέρας
έχει τα υψηλότερα ποσά ενέργειας. Γι αυτό και στις περισσότερες περιοχές της γης (
υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις ) το θαλάσσιο αιολικό πάρκο δεν είναι ανταγωνιστικό µε το
χερσαίο.
30
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Παρακάτω φαίνεται η ταχύτητα αέρα σε 5 τυποποιηµένα ύψη.
Πόροι αέρα πέρα από την ανοικτή θάλασσα (περισσότερα από 10 χλµ παράκτια) για πέντε
τυποποιηµένα ύψη
10m
ms-1/Wm-2
>
> 600
25m
ms-1/Wm-2
8.0 >
> 700
50m
ms-1/Wm-2
8.5 >
> 800
100m
ms-1/Wm-2
9.0 >
> 1100
200m
ms-1/Wm-2
10.0 >
> 1500
7.0-8.0
350-600
7.5-8.5
450-700
8.0-9.0
600-800
8.5-10.0
650-1100
9.5-11.0
900-1500
6.0-7.0
250-300
6.5-7.5
300-450
7.0-8.0
400-600
7.5-8.5
450-650
8.0-9.5
600-900
11.0
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι το µέγεθος της ταχύτητας του αέρα στη θάλασσα είναι
εντυπωσιακό. Σύµφωνα µε µία µελέτη που έγινε στη Βρετανία για τοπικό επίπεδο από το
CEGB κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αν εξετάσουµε προσεκτικά όλους τους θαλάσσιους
ανέµους, η ενεργειακή δυνατότητα είναι περίπου 230 TWh το χρόνο, κατά προσέγγιση ίσος
για να συµπληρώσει συνολικά τον ανεφοδιασµό της Βρετανικής ηλεκτρικής ενέργειας στο
χρόνο που η µελέτη πραγµατοποιήθηκε. Αυτή η έρευνα είχε γίνει κάτω από κάποιους
περιορισµούς. Η θαλάσσια περιοχή που εξετάστηκε ο αέρας έπρεπε να ήταν:
•
•
Σε απόσταση µεγαλύτερη των 5 Km από την ακτή
Όχι σε περιοχές αλιείας
31
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
•
•
•
Μακριά από στρατιωτικές περιοχές άσκησης
Όχι σε περιοχές όπου θα γίνει εκβάθυνση
Φυσικά µακριά από γνωστές χωµατερές πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών και
άλλων επικίνδυνων υλικών
• Αποκλείστηκαν από την έρευνα και περιοχές που το βάθος της θάλασσας ήταν
λιγότερο από 10 m ή µεγαλύτερο από 50 m.
Οι τελευταίοι τρεις περιορισµοί όπως και η απόσταση από την ακτή µελλοντικά δεν θα
ισχύουν. Η απόσταση από την ακτή µπορεί να εξαρτηθεί από το έδαφος και από τη χρήση
της θάλασσας που ήδη υπάρχει.
5.3 Τεχνικά ζητήµατα
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι ταχύτητες του αέρα είναι γενικά µεγαλύτερες στη
θάλασσα απ’ ότι στο έδαφος. Υπάρχουν όµως και οι εξαιρέσεις. Τα θαλάσσια Αιολικά
Πάρκα δεν είναι οικονοµικά πιο συµφέρουσα απ’ ότι τα χερσαία στα Βρετανικά νησιά,
την Ιταλία και την Ελλάδα. Ο θαλάσσιος άνεµος σε αυτές τις περιοχές δεν είναι πολύ
µεγαλύτερος και σταθερός απ’ ότι στην ξηρά. Για παράδειγµα υπάρχει περιοχή στην
Αγγλία όπου η µέση ταχύτητα ανέµου στη ξηρά είναι 9,5 m/s ενώ σε απόσταση
περίπου 5 Km από την ακτή θαλάσσια, εµφανίζονται ταχύτητες ύψους 8,3 - 9 m/s.
Ο θαλάσσιος αέρας είναι ελκυστικότερος στη ∆ανία και στις Κάτω Χώρες, όπου η
πίεση στο έδαφος είναι οξεία και οι θυελλώδεις κορυφές των λόφων δεν είναι
διαθέσιµες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σ’ αυτές τις περιοχές ο αέρας θαλάσσια είναι 0,5
έως 1 m/s υψηλότερα από την ακτή. Γι αυτό το λόγο και τα πρώτα Θαλάσσια Αιολικά
Πάρκα είναι κατασκευασµένα στη ∆ανία.
Στα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα η αναταραχή αέρα είναι χαµηλότερη λόγω των
µικρότερων στροβίλων που υπάρχουν στη θάλασσα. Εστί οι σχεδιαστικές δοµές
θεωρούνται από πολλούς πιο απλές. Ο σχεδιασµός όµως ενάντια των φορτίων κυµάτων
αντισταθµίζει την παραπάνω αντίληψη.
Οι ανεµογεννήτριες στη θάλασσα αυξάνουν το κόστος έναντι στις χερσαίες. Τα
θεµέλια είναι ακριβότερα και χρειάζονται προστασία από τη διάβρωση λόγω του
αλατιού. Από Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα που έχουν κατασκευαστεί έχει υπολογιστεί ότι
τα θεµέλια και η διαβρωτική προστασία των Ανεµογεννητριών στη θάλασσα
προσθέτουν περίπου 1 – 2 % στο συνολικό κόστος.
Η αύξηση του κόστους συνήθως οφείλεται και από τη σύνδεση καλωδίων. Κάποιες
φορές όµως όταν το χερσαίο πάρκο βρίσκεται σε αποµακρυσµένες περιοχές το κόστος
είναι µεγαλύτερο και από το θαλάσσιο.
Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης µπορεί να αυξηθούν σ’ ένα Θαλάσσιο
Αιολικό Πάρκο και υπάρχει και ο κίνδυνος χαµηλής διαθεσιµότητας λόγω των
δυσκολιών στην πρόσβαση στις ανεµογεννήτριες κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας. Αυτό
βέβαια µέχρι στιγµή δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εµπειρία.
Τις παραπάνω αυξήσεις έρχεται να αντισταθµίσει η µείωση των δαπανών του
πολιτικού µηχανικού. Σε αντίθεση µε το χερσαίο στο Θαλάσσιο Αιολικό πάρκο δεν
χρειάζονται δρόµοι πρόσβασης και πλατείες.
5.4 Λειτουργικά και οικονοµικά ( εµπειρικά )
32
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Το πρώτο Θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο λειτούργησε το 1991 στο Vindeby. Αποτελείται
από 11 Ανεµογεννήτριες µε 450 KW ισχύ και εγκαταστάθηκε µεταξύ 1,5-3 Km από το
νησί Lοlland. Σε αυτό το Αιολικό Πάρκο η αναλογία δαπανών προς παραγωγή, ενός
χερσαίου και ενός Θαλάσσιου, είναι παραπάνω από το διπλάσιο για το Θαλάσσιο
ετησίως.
Το δεύτερο Θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο της ∆ανίας άρχισε το 1993 και λειτούργησε
το1995.
5.5 Μελλοντική εργασία
Στο πανεπιστήµιο του Λονδίνου µελετάται µία ασυνήθιστη ως τώρα κατασκευή. Το
Αιολικό Πάρκο Πολύ-Μονάδων. Θα χρησιµοποιεί µία διαµορφωµένη δοµή «Β» για να
υποστηρίξει τις Ανεµογεννήτριες. Θα δηµιουργηθεί ένας ηµικαταδυόµενος φλοιός, από
πάνω θα τοποθετηθούν οι Ανεµογεννήτριες και η καλωδίωση και όλες οι υπηρεσίες. Από
αυτή το φλοιό θα έχουµε τη µεταφορά στην ξηρά.
Στη Βρετανία ερευνάται να γίνουν Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα πάνω από 15 Km από την
ακτή και µε µεγάλο βάθος. Αυτό θα έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η µεγαλύτερη απόσταση θα µειώσει τον οπτικό αντίκτυπο από την ακτή
Ευκαιρία να εφαρµοστούν οι νέες τεχνολογίες
Τα προβλήµατα που έχουµε τώρα στα ρηχά Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα για τα
ψάρια , τα µαλάκια τα πουλιά και τη ζωή στο βυθό, θα εξακολουθούν να υπάρχουν
Τα ζητήµατα ναυσιπλοΐας και αλιείας θα είναι µεγαλύτερα
Τα θαλάσσια βάθη θα είναι µεγαλύτερα
Ο καιρός µπορεί να παρουσιάζει περισσότερες ανωµαλίες και να είναι
δυσµενέστερες οι συνθήκες εγκατάστασης
Μπορούµε να βάλουµε µεγαλύτερες µηχανές µε καλύτερη απόδοση
Η εγκατάσταση και η συντήρηση θα είναι δυσκολότερη και πιο δαπανηρή
Οι δαπάνες σύνδεσης θα είναι µεγαλύτερες
Τα Αιολικά Πάρκα θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα για να έχουµε έσοδα τέτοια
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του Αιολικού και φυσικά να θεωρείτε µια
βιώσιµη επένδυση
33
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
5.6 Νέα τεχνολογία- Ερωτηµατολόγιο
Επειδή τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα είναι µια σχετικά νέα τεχνολογία, δηµιουργούνται
πολλές απορίες. Σύµφωνα µε τον διευθυντή µίας κατασκευαστικής εταιρείας στη ∆ανία, οι
συνηθισµένες ερωτήσεις είναι:
Γιατί χρειαζόµαστε τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα ;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι οι οποίοι µας ωθούν στην ανάπτυξη αυτή. Το κέρδος είναι
εξαιρετικά µεγάλο, οι δαπάνες αν και είναι υψηλότερες από το χερσαίο, είναι φθηνότερες
από άλλες ανανεώσιµες τεχνολογίες. Επίσης, ο θαλάσσιος αέρας, όπως είδαµε και
παραπάνω είναι στις περισσότερες περιοχές µεγαλύτερος και πιο οµαλός από ότι στην ξηρά
και η τοποθέτηση ανεµογεννητριών στη θάλασσα θα µειώσει τους περιορισµούς που
υπάρχουν στην ξηρά. Για παράδειγµα τις οπτικές προκλήσεις ή το θόρυβο.
Θα αντικαταστήσουν τους χερσαίους στροβίλους ;
Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν γίνει στην Βρετανία, υποστηρίζεται ότι δεν θα
αντικαταστήσει το Θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο το Χερσαίο. Μέχρι το 2010 στη Βρετανία οι
ερευνητές προσδοκούν να έχουν το 10 % από Α.Π.Ε. , το 2,6 από Αιολικά Πάρκα της ξηράς
και το 1,8 από τα θαλάσσια. Εποµένως χρειάζονται και οι δύο πόροι αέρα.
Πόσος µεγάλες είναι οι τιµές του θαλάσσιου αέρα ;
Στις περισσότερες περιοχές η ταχύτητα του αέρα είναι µεγάλη. Σε απόσταση 10 Km από
την ακτή η ταχύτητα του αέρα είναι περίπου 1 m/sec υψηλότερη από την ακτή. ∆εδοµένου
ότι η παραγωγή ενέργειας είναι ανάλογη του κύβου της ταχύτητας αέρα, αυτή η διαφορά
είναι ένας πολύ καλός λόγος για να κατασκευαστεί ένα Θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο.
34
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Πώς χτίζεται ένα Θαλάσσιο Αιολικό Πάρκο;
∆εν υπάρχει κανένα τεχνικό εµπόδιο στην εγκατάσταση Αιολικού πάρκου στη θάλασσα. Η
κατασκευή του απαιτεί ειδικό εξοπλισµό και προσεκτικό προγραµµατισµό για να λειτουργεί
σωστά, ακόµα και σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Στη θάλασσα χρειαζόµαστε ειδικά
θεµέλια. Θα εγκατασταθούν θεµέλια βαρύτητας και χάλυβα monopilies. Τα θεµέλια
βαρύτητας είναι συγκεκριµένες δοµές που τα χρησιµοποιούµε για να τοποθετήσουµε τους
πύργους της ανεµογεννήτριας και η κατασκευή τους είναι τέτοια ώστε να σταθεροποιείται η
άµµος και η πίεση του νερού να µην επηρεάζει τους πυλώνες. Τα monopilies είναι µεγάλοι
σωλήνες χάλυβα που σφυρηλατούνται και τοποθετούνται στον πυθµένα της θάλασσας για
να βάλουµε έπειτα από πάνω τις πλατφόρµες και τους πύργους µε ασφάλεια. Τα µεταλλικά
µέρη της ανεµογεννήτριας θα ντυθούν από ειδικά υλικά για να τα προστατέψουµε από τη
διάβρωση.
Για να χρησιµοποιήσουµε την ηλεκτρική ενέργεια του Αιολικού Πάρκου, χρησιµοποιούµε
υποβρύχια καλώδια που θα µεταφέρουν την ενέργεια από της ανεµογεννήτριες σ’ ένα
µετασχηµατιστή που βρίσκεται στην ξηρά και από εκεί στον κοντινότερο υποσταθµό της
∆.Ε.Η.
Επίσης σε κάθε ανεµογεννήτρια θα υπάρχει µια γέφυρα. Εκεί θα βρίσκονται όλα τα κύρια
ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου και θα συνδέονται µε την ξηρά από µια ασύρµατη
συσκευή αποστολής σηµάτων. Το σύστηµα διαβιβάζει τις πληροφορίες για την ταχύτητα
του ανέµου, την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και οποιοδήποτε προβληµάτων
παρουσιάζονται. Η ανεµογεννήτρια µπορεί ακόµα να αρχίσει ή µα κλείσει τη λειτουργία της
από τη ξηρά.
Πόσο µεγαλύτερο είναι το κόστος ενός Θαλάσσιου Αιολικού Πάρκου από ένα χερσαίο;
∆εν µπορούµε ακόµα να µιλήσουµε µε ακρίβεια για τη διαφορά στο κόστος και αυτό γιατί
δεν υπάρχουν πολλά Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα. Από τα διαθέσιµα στοιχεία έχει
υπολογιστεί ότι το κόστος του Θαλάσσιου Πάρκου είναι περίπου 20- 25% υψηλότερο από
35
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ότι στο χερσαίο. Αυτό όµως αντισταθµίζεται από τις υψηλότερες ενεργειακές παραγωγές
που στα περισσότερα µέρη είναι τουλάχιστον 30% .
Πώς θα είναι οι Ανεµογεννήτριες;
Οι ανεµογεννήτριες θα είναι µεγαλύτερες από εκείνες που τοποθετούνται στην ξηρά.
Χαρακτηριστικά, από ήδη εγκατεστηµένα αιολικά πάρκα, µία χερσαία ανεµογεννήτρια έχει
ύψος πύργου περίπου 30 έως 50 µέτρα και φτερωτή 12 µε 25 µέτρα µάκρος. Αντίθετα στη
θάλασσα έχουν τοποθετηθεί στρόβιλοι µε 60 έως 80 µέτρα ύψος πυλώνα και 35 µε 45
µέτρα µήκους η φτερωτή.
Όπως και µε τους χερσαίους στροβίλους έτσι και οι παράκτιες µηχανές µπορούν να είναι
σχεδόν οποιοδήποτε χρώµα. Τις περισσότερες φορές οι Ανεµογεννήτριες στη θάλασσα έχουν
χρώµα ανοικτό µπλε προς το άσπρο ή γκρι ανοικτό για να συνδυάζονται στο ανθρώπινο µάτι µε
τον ουρανό. Τα χαµηλότερα τµήµατα των πύργων µπορεί να είναι σε έντονο χρώµα ( π.χ.
κίτρινο ) έτσι ώστε να διακρίνονται από µακριά από τα σκάφη. Επίσης ένα άλλο µέτρο που
λαµβάνεται για τα σκάφη είναι τα λεγόµενα φώτα ναυσιπλοΐας που τοποθετούνται στη νασέλα
και στη φτερωτή. Η φωτεινότητα τους δεν είναι πολύ έντονη και βοηθάει όχι µόνο τα σκάφη
αλλά και τα αεροπλάνα.
Εκτός από τα φώτα ναυσιπλοΐας στις ανεµογεννήτριες τοποθετούνται και ανακλαστήρες
ραντάρ, προκειµένου να αναγνωρίζονται από θαλάσσια και αέρια ραντάρ.
Υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις;
Η περιβαλλοντική επίδραση των Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων µειώνεται αρκετά έναντι
των χερσαίων. Στα Θαλάσσια Πάρκα ο θόρυβος και η οπτική όχληση θεωρείται σχεδόν
απίθανο ζήτηµα. Περιβαλλοντική επίδραση µπορεί να εντοπίσει κάποιο µόνο στο βυθό, αν
και εκεί είναι απειροελάχιστη.
Όσο αφορά τις επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή µελέτες έχουν δείξει ότι µερικά θεµέλια
µπορούν να ενεργήσουν ως τεχνικοί σκόπελοι µε µια επακόλουθη αύξηση στους
πληθυσµούς ψαριών από το νέο ανεφοδιασµό τροφίµων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο
θόρυβος από τους στροβίλους υποβρύχια ενοχλεί τη θαλάσσια ζωή. Σύµφωνα όµως µε µία
έκθεση ερευνητικών µονάδων θηλαστικών θάλασσας αυτό δεν δηµιουργεί πρόβληµα στη
θαλάσσια ζωή εφόσον έχει υπάρξει κάποια προηγούµενη έκθεση στις βάρκες, µηχανές κ.λπ.
Οι επιπτώσεις ενός Θαλάσσιου Αιολικού Πάρκου στα πουλιά δεν διαφέρουν κατά πολύ
από τις επιπτώσεις ενός χερσαίου. ∆εν κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε περιοχές όπου
έχουµε νυχτερινό πέρασµα αποδηµητικών πουλιών ειδικότερα αν αυτά ανήκουν σε είδος
υπό εξαφάνιση. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η όποια µείωση στον πληθυσµό των
πουλιών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µόνο πουλιά µε προβλήµατα όρασης πέφτουν πάνω
στα πτερύγια της ανεµογεννήτριας. Τα πουλιά που πεθαίνουν λόγω συγκρούσεως µε
κινούµενα οχήµατα είναι 300 φορές περισσότερα από αυτά που πεθαίνουν από
ανεµογεννήτριες και 70 φορές περισσότερα από αυτά που σκοτώνονται από κυνηγούς.
Αυτοί οι υπολογισµοί σε συνδυασµό µε µια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη ∆ανία
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα καλώδια αποτελούν πολύ πιο µεγάλο κίνδυνο για τα
πουλιά από ότι οι ανεµογεννήτριες καθώς επίσης ότι τα πουλιά έχουν την τάση να αλλάζουν
την πορεία τους 100-200 m µακριά από τη πτερωτή πετώντας πάνω ή γύρω από αυτήν σε
µια απόσταση ασφαλείας. Εποµένως ένα αιολικό πάρκο θα κατασκευαστεί µακριά από
ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προσέλκυαν τα πουλιά καθώς επίσης
και σε περιοχές µε µειωµένη ορατότητα και κακές καιρικές συνθήκες.
36
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Άλλοι υποστηρίζουν ότι τα αιολικά πάρκα στη θάλασσα έχουν ευεργετική και όχι
καταστρεπτική επίδραση. Οι αυξήσεις στους πληθυσµούς ψαριών που σηµειώνονται όπως
αναφέρθηκε παραπάνω λόγω των νέων τεχνιτών σκοπέλων, έχουν ως αποτέλεσµα και την
αύξηση των πουλιών.
Η αύξηση των ψαριών επιφέρει θετικά αποτελέσµατα και στην αλιεία, παρότι
απαγορεύεται να κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε αναγνωρισµένες αλιευτικές περιοχές.
Επίσης κατά την αδειοδότηση ενός αιολικού πάρκου λαµβάνεται υπ’ όψιν και η υπόγεια
τηλεγράφηση.
Ποια είναι τα θετικά περιβαλλοντικά οφέλη ενός Θαλάσσιου Αιολικού Πάρκου;
Τα αιολικά πάρκα ανεξάρτητα αν είναι χερσαία ή θαλάσσια είναι Ανανεώσιµη Πηγή
Ενέργειας. Είναι µια Πράσινη µορφή Ενέργειας. Κάθε µονάδα που παράγεται από τον αέρα
σώζει µια µονάδα που παράγεται από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και γενικά οποιοδήποτε
τύπο εγκαταστάσεως παραγωγής ενέργειας που αντικαθιστά. Εποµένως κάθε µονάδα
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τον άνεµο σώζει τις εκποµπές των ρύπων, των
προϊόντων αποβλήτων και το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
37
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Κεφάλαιο 1ο
Παρουσίαση Περιοχής
1.1 Εισαγωγή
Ο κόλπος του Μόχλου Σητείας
Η περιοχή όπου θα εγκατασταθεί το αιολικό πάρκο είναι ο Μόχλος Σητείας. Αρχικά
εκλέχθηκαν άλλες δύο περιοχές. Ο Μαλιακός κόλπος στην Εύβοια και ο κόλπος στον όρµο
Αλµυρού δυτικά της πόλης του Ρεθύµνου. Λόγω όµως της χαµηλής ταχύτητας αέρα και
κατά συνέπεια της µικρής παραγωγής ενέργειας που θα παρήγαγε το αιολικό πάρκο
σύµφωνα µε το πρόγραµµα WasP οι δύο παραπάνω περιοχές απορρίπτησαν .
Ο Μόχλος, σήµερα είναι ένας από τους κυριότερους τουριστικούς προορισµούς στο
βορρά του νοµού Λασιθίου. Ανήκει στο δήµο Σητείας και είναι οικισµός του δηµοτικού
διαµερίσµατος Τουρλωτής. Ο Μόχλος ήταν από τα σηµαντικότερα
λιµάνια της
αρχαιότητας. Πολύ κοντά στην παραλία βρίσκεται το νησάκι του Αγίου Νικολάου. Η
παραλία είναι έκτασης 2 περίπου Km και πλάτους 5-10 µέτρων. Η αµµουδιά καταλαµβάνει
µικρή έκταση λίγων δεκάδων µέτρων στο κέντρο της περιοχής, ενώ δυτικά και ανατολικά η
παραλία αποτελείται από βράχους, κροκάλες και χαλίκια.
1.2 Μελέτη αιολικού δυναµικού
1. Γενικά στοιχεία
Για τον υπολογισµό του αιολικού δυναµικού και της ενεργειακής παραγωγής
χρησιµοποιήθηκε µία χρονοσειρά 12µηνών µετρήσεων από 10 µέτρο ανεµογράφο που
βρίσκεται στην περιοχή Παχιά Άµµος Σητείας στο νοµό Λασιθίου Κρήτης.
2. Προσδιορισµός θέσης µετεωρολογικού σταθµού
Η θέση του ανεµογράφου προσδιορίσθηκε και µε GPS σε συντεταγµένες EΓΣΑ87:
X=663918 , Y=3886704 και υψόµετρο 80 µ.
38
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
3.Ανεµολογικά δεδοµένα
Τα όργανα που χρησιµοποιούνται (ανεµόµετρα και ανεµοδείκτες) είναι
βαθµονοµηµένα και φέρουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά . Οι µετρήσεις συνεχίζονται
κατά τη διάρκεια της παρούσας µελέτης .
4. Εκτίµηση της τραχύτητας του εδάφους
Λόγω του ότι η περιοχή που θα κατασκευαστεί το αιολικό πάρκο είναι η θάλασσα η
ταχύτητα που λαµβάνουµε είναι µηδέν.
5. Υπολογισµός Αιολικού Άτλαντα και ενεργειακής παραγωγής
Η συνολική παραγωγή υπολογίζεται από το WAsP σε στο σύνολο των 10
ανεµογεννητριών. Χρησιµοποιούµε ανεµογεννήτρια Vestas V80 offshore µε ονοµαστική
ισχύ 2 MW. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του WAsP
Συνολική Ετήσια Παραγωγή Πάρκου
40.265
Παραγωγή ανά Ανεµογεννήτρια
40.265/10=4026,5
MWh/Έτος
MWh/Ανεµογεννήτρια
Συνοπτική παρουσίαση δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν
Οι υπολογισµοί που έγιναν µε τη χρήση του λογισµικού WAsP 6 ήταν η εκτίµηση
του αιολικού δυναµικού της εν λόγω περιοχής και ο υπολογισµός της ετήσιας
παραγωγής ενέργειας από τις 10 Α/Γ των 2 Μw η κάθε µία.
Τα δεδοµένα που εισάγαµε στο WAsP είναι:
•
Ο χάρτης σε format WAsP (.map) όπου έχουν επεξεργαστεί και έχουν οριστεί
ισοϋψείς που ορίζουν την διαφορετική τραχύτητα στην ξηρά και στη θάλασσα. Έτσι
για την ισοϋψή γύρω από την κορυφογραµµή εγκατάστασης του ανεµογράφου
ορίσθηκε τραχύτητα z=0.03 µ ενώ στη θάλασσα όπου είναι οι ανεµογεννήτριες είναι
0 (µηδέν).
• Ο Wind Atlas που περιέχει το µετεωρολογικό σταθµό (ανεµογράφο) και δεδοµένα
των µετρήσεων.
• Η καµπύλη παραγωγής µιας τυπικής ανεµογεννήτριας vestas V80 offshore 2MW
βάση της οποίας υπολογίσθηκε η παραγόµενη ενέργεια.
• Και τέλος η χωροθέτηση του αιολικού πάρκου (offshore) που περιέχει τις ακριβής
συντεταγµένες των Α/Γ .
Το WAsP µπορεί να µας δώσει προβλέψεις για την παραγόµενη ετήσια ενέργεια του
πάρκου στα 80m από την επιφάνεια της θάλασσας καθώς και αναλυτικά στοιχεία για
κάθε Α/Γ που έχουν να κάνουν µε τη µέση ταχύτητα, σκίαση από γειτονικές Α/Γ και
απώλειες ανά περιοχή διεύθυνσης του ανέµου
39
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χωροθέτηση αιολικού πάρκου στην περιοχή
Οι συντεταγµένες είναι σε σύστηµα ΕΓΣΑ’87
Α/Α
Α/Γ 01
Α/Γ 02
Α/Γ 03
Α/Γ 04
Α/Γ 05
Α/Γ 06
Α/Γ 07
Α/Γ 08
Α/Γ 09
Α/Γ 10
Χ
675603
675833
676061
676286
676122
676349
676576
676631
676858
677085
Υ
3895441
3895664
3895889
3896114
3895527
3895751
3895976
3895609
3895833
3896058
Παρακάτω φαίνεται ο χάρτης µε την χωροθέτηση των ανεµογεννητριών, την περιοχή
ενδιαφέροντος και η περιοχή όπου βρίσκεται ο ανεµογράφος.
40
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Συγκεντρωτικά στοιχεία Α/Π
Αριθµός Ανεµογεννητριών
Τύπος Ανεµογεννητριών
Ισχύς Αιολικού Πάρκου
Μέση Ταχύτητα Α.Π.
Ύψος µετρήσεων από το έδαφος
Συνολική παραγωγή ενέργειας
10
Vestas V80
offshore
20
5,82
10
40265
Τα ανεµολογικά δεδοµένα δίνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ανέµου:
41
MW
m/s
m
ΜWh
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Η καµπύλη ισχύος της ανεµογεννήτριας που είναι και ο τύπος της µηχανής που πρόκειται
να εγκατασταθεί στις εν λόγω περιοχές δίνεται παρακάτω.
Μηχανή vestas V80 2 MW offshore
1.3 Μελέτη θορύβου
Το αιολικό πάρκο είναι εγκατεστηµένο στη θάλασσα σε απόσταση περίπου 1,5 Km από
την ξηρά και ο κοντινότερος οικισµός απέχει περίπου 3 Κm από την περιοχή του
Μόχλου. Λόγω λοιπόν της µεγάλης απόστασης από κατοικηµένη περιοχή και
γνωρίζοντας την νοµοθεσία που επιτρέπει την λειτουργία αιολικού πάρκου σε απόσταση
800 m από οικισµό, δεν χρειάζεται να γίνει αναλυτική µελέτη θορύβου.
42
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Κεφάλαιο 2ο
Βασικές εργασίες
2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός του έργου είναι η εγκατάσταση θαλάσσιου Α/Π στη θέση «Μόχλου» του
δήµου Σητείας , Νοµού Λασιθίου . Η περιοχή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την
εγκατάσταση θαλάσσιου αιολικού πάρκου. Έχει αξιόλογο αιολικό δυναµικό και ο βυθός
είναι ρηχός .Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του αιολικού δυναµικού και η
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Το έργο δεν αναµένεται να
διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήµατος και δεν θα έχει καµία σοβαρή
περιβαλλοντική επίπτωση .
2.2 Περιγραφή των βασικών εργασιών
Οδοποιία
Για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου δεν χρειάζονται δρόµοι και πλατείες
ανέγερσης γιατί το πάρκο βρίσκεται µέσα στη θάλασσα. Οι µηχανές θα µεταφερθούν
θαλάσσια. Από το λιµάνι της Σητείας µε ειδικά διαµορφωµένα καράβια θα πάνε απευθείας
στον κόλπο του Μόχλου και η τοποθέτηση θα γίνει µε πλωτούς γερανούς. Επειδή στην
Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόµα ανέγερση θαλάσσιων ανεµογεννητριών δεν υπάρχει η
κατάλληλη υποδοµή. Γι αυτό η εταιρία που αναλαµβάνει την µεταφορά και την τοποθέτηση
των Α/Γ (VESTAS) θα φέρει και τον απαιτούµενο εξοπλισµό εγκατάστασης.
Θεµελίωση
Για την ασφαλή στήριξη και λειτουργία της κάθε ανεµογεννήτριας θα κατασκευασθεί
βάση θεµελίωσης στο βυθό της θάλασσας. Στην προκαθορισµένη θέση της κάθε
ανεµογεννήτριας θα µεταφερθεί πλατφόρµα που έχει σχεδιαστεί για την ανέγερση
θαλάσσιου αιολικού πάρκου. Η πλατφόρµα έχει στις 4 γωνίες της σωλήνες που κατεβαίνουν
κάθετα και «γαντζώνουν» στο βυθό. Κατά κάποιο τρόπο είναι τα πόδια της πλατφόρµας
που δεν την αφήνουν για λόγους ασφαλείας να κινηθεί από το σηµείο που θέλουµε να
τοποθετήσουµε την ανεµογεννήτρια.
43
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Στη συνέχεια µε ένα γιγάντιο θαλάσσιο τρυπάνι, ανοίγεται τρύπα στο βυθό στη
θέση που έχει οριστεί από τη µελέτη να τοποθετηθεί η ανεµογεννήτρια. Η βάση της
µπαίνει σε περίπου 10 m βάθος από την πυθµένα. Για να µειωθεί ο θόρυβος από τις
εργασίες που γίνονται τόσο έξω από τη θάλασσα όσο και µέσα στο θαλάσσιο
οικοσύστηµα τοποθετούνται στο νερό ειδικές συσκευές που απορροφούν το µεγαλύτερο
µέρος του θορύβου. Κατά την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου λαµβάνονται όλες οι
προφυλάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Την ώρα της εγκατάστασης πετάει
και ελικόπτερο πάνω από την περιοχή προκειµένου να επιβλέπουν τα πουλιά.
Στην ξηρά γίνεται το µεγαλύτερο µέρος της συναρµολόγησης της ανεµογεννήτριας.
Τοποθετούνται τα δύο φτερά η νασέλα και το ένα από τα δύο µέρη του πυλώνα. Το
µέρος του πυλώνα που βρίσκεται µέσα στη θάλασσα τοποθετείται µόνο του στην αρχή,
µετά το δεύτερο µε τα δύο φτερά και στο τέλος το τρίτο.
Αφού γίνει η τρύπα των 10 µέτρων, ρίχνουµε χαλίκι και µπετόν καθαριότητας στο
κάτω µέρος της. Στη συνέχεια ρίχνουµε τη βάση και τη γεµίζουµε µε άµµο. Το πλάτος
της βάσης είναι 10 m.
Για να κολλήσουµε τα δύο µέρη του πυλώνα κατεβαίνει ο εργάτης στο πρώτο από
ελικόπτερο και ενώνει τον πυλώνα µε µπουλόνια. Έπειτα, τοποθετείται προσωρινά στη
νασέλα µικρή πλατφόρµα, προκειµένου ο γερανός να τοποθετήσει εκεί το τρίτο φτερό
για να συναρµολογηθεί και αυτό. Αυτό είναι και το τελευταίο στάδιο εγκατάστασης
µίας θαλάσσιας αιολικής µηχανής.
44
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Υποσταθµοί
Ο υποσταθµός Χ.Τ. / Μ.Τ. για κάθε Α/Γ θα είναι ενσωµατωµένος στην βάση της
Α/Γ ή ανάλογα µε τον τύπο της Α/Γ που θα επιλεχθεί µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα
πλωτό οικίσκο κοντά στην βάση της Α/Γ . Λόγω τον δυσµενών καιρικών συνθηκών που
επικρατούν στη θάλασσα οι ∆ανέζικες εταιρείες συνιστούν πλωτούς οικίσκους σε κάθε
ανεµογεννήτρια και ανά 2 µε 3 µηχανές ένα κεντρικό.
Κτίριο Ελέγχου
Σε θέση στην παραλία κοντά στο Α/Π θα κατασκευασθεί το κτίριο ελέγχου του Α/Π
, µε προδιαγραφές να στεγάσει τον κεντρικό ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τα συστήµατα τηλεεποπτείας, τηλεελέγχου και τηλεχειρισµού
των ανεµογεννητριών , βοηθητικούς χώρους αποθήκευσης εργαλείων και
ανταλλακτικών, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την παραµονή
των τεχνικών συντήρησης και λειτουργίας. Το κτίριο ελέγχου θα συνδέεται µε υπόγεια
υποθαλάσσια καλώδια µε τους υποσταθµούς των Α/Γ.
Τηλεπικοινωνίες
45
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Για την ενσύρµατη επικοινωνία του Α/Π µε το κτίριο ελέγχου καθώς και για την
µεταφορά δεδοµένων σε αποµεµακρυσµένα σηµεία εκτός των ορίων του πάρκου , θα
προµηθευτούµε από τον Ο.Τ.Ε. δύο τηλεφωνικές γραµµές τύπου ISDN τουλάχιστον .
Σε περίπτωση που διατίθενται γραµµές ADSL , αυτές θα προτιµηθούν .
Σύστηµα Τηλεπαρακολούθησης – Τηλεελέγχου
Το σύστηµα βασίζεται στην εµπορική εφαρµογή που έχει αναπτύξει η εταιρεία
κατασκευής των Α/Γ και αποτελείται από τα αισθητήρια των υποσυστηµάτων των Α/Γ
ένα κεντρικό Η/Υ που βρίσκεται στο κτήριο ελέγχου , τα απαραίτητα τηλεποικικωνιακά
συστήµατα (modem , ISDN γραµµή ) καθώς και το απαραίτητο λογισµικό
παρακολούθησης των Α/Γ .
Σύνδεση µε το δίκτυο Υψηλής Τάσης.
Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από το Α/Π θα συγκεντρώνεται µέσω υπογείων
καλωδίων µέσης τάσης (20 kV) στον Υ/Σ ο οποίος ευρίσκεται στο κτίριο ελέγχου και στη
συνέχεια µέσω υπογείων καλωδίων θα οδηγείται στην ανεξάρτητη γραµµή µέσης τάσης (20
kV) για µεταφορά και απορρόφησή της στον υποσταθµό. Η γραµµή διασύνδεσης των 20kV
θα κατασκευασθεί από την ∆ΕΗ µε έξοδα της εταιρείας και θα είναι εναέρια σύµφωνα µε
τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της ∆ΕΗ. Ο υποσταθµός της ∆ΕΗ βρίσκεται στη Σητεία
.
46
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Κεφάλαιο 3ο
Οικονοµική Μελέτη
3.1 Εισαγωγή
Μία τεχνική µελέτη πάντα συνοδεύεται και από την οικονοµική. Ο επιχειρηµατίας ή
η εταιρεία που κατασκευάζει το αιολικό πάρκο αλλά και κάθε είδους επενδύσεις
ενδιαφέρεται για το αν η επένδυση θα έχει απόσβεση και σε ποιο χρονικό διάστηµα.
Για να κατασκευαστεί ένα αιολικό πάρκο χρειάζονται αρκετά χρήµατα. Η Ελληνική
και η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία , στην προσπάθεια τους να δώσουν ώθηση στον τοµέα των
επενδύσεων για τις Α.Π.Ε. έχουν κάνει µεγάλες επιδοτήσεις. Είναι άλλωστε γνωστό ότι
µέχρι και σήµερα , η συντριπτική πλειονότητα των Α/Π επιδοτείται σε ποσοστό 40% επί
του συνόλου της επένδυσης. Ωστόσο , σήµερα η ανέγερση ενός Α/Π είναι µια άκρως
προσοδοφόρα επένδυση , γεγονός που έχει οδηγήσει στην µείωση της επιχορήγησης
από το Ελληνικό κράτος .
Στην παρούσα οικονοµική µελέτη εξετάζουµε τρία πιθανά σενάρια .Στο πρώτο
σενάριο υποθέτουµε ότι παίρνουµε σαν επιχορήγηση το 40% του αρχικού κόστους της
επένδυσης µε ανεµογεννήτριες 2 MW, στο δεύτερο µε ίδια επιχορήγηση και µηχανές 3
MW και στο τρίτο µε µηχανές 5 MW. Επειδή δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα
ανέγερση θαλάσσιου αιολικού πάρκου οι υπολογισµοί έγιναν µε ενδεικτικές τιµές και
µε βάση την αναφορά που κάνει η εταιρεία VESTAS στην ιστοσελίδα της ότι το κόστος
ενός θαλάσσιου αιολικού πάρκου είναι περίπου 15 µε 20% αυξηµένο από το κόστος
ενός χερσαίου. Στο στάδιο της εφαρµογής της παρούσας µελέτης , θα επιτευχθούν
αναλυτικές οικονοµικές συµφωνίες µε τους κατασκευαστές για κάθε επιµέρους τµήµα
του έργου . Ωστόσο , τα αποτελέσµατα δεν αναµένεται να διαφοροποιηθούν σηµαντικά
από αυτά που εµφανίζονται στην παρούσα µελέτη .
Σύµφωνα µε ένα υπολογισµό µίας ∆ανέζικης εταιρείας έχει χωρίσει τα έξοδα σε
ποσοστά. Για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου απαιτείται το 30 % των συνολικών
δαπανών, για το υποθαλάσσιο κύκλωµα το 27 %, το ηλεκτρικό σύστηµα επίβλεψης και
ελέγχου το 12 %, οι ανεµογεννήτριες κοστίζουν το 11 % του συνολικού κόστους, η
συλλογή πληροφοριών και ανάλυσή τους το 6 %, λειτουργία και συντήρηση το 5 %,
επίσης το 5 % απαιτείται για το σχεδιασµό και τη µελέτη της περιοχής και τέλος το 4 %
για την ασφάλεια της εγκατάστασης.
47
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
TΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας
Ηµεροµηνία: 10/5/2005
Λογισµικό ΑΝΕΜΟΣ V.2 WIN
ΕΡΓΟ
Περιγραφή
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ µε Α/Γ 2ΜW
Επενδυτής
Είδος Επένδυσης
∆ιάρκεια
Συντελεστής Φορολογίας
Ανεξάρτητη παραγωγή
25
35
Ανεµολογικά ∆εδοµένα
Πηγή ∆εδοµένων:
Υψος από επιφ. Εδάφους
Weibull C
Weibull k
Μέση Ταχύτητα ανέµου
Έτη
%
Παράµετροι Weibull
80
6,55
1,67
5,85
m
m/s
m/s
Γραφήµατα
Κατανοµή Ταχύτας Ανέµου
C=6,550 k=1,670
0,115
0,11
0,105
0,1
0,095
0,09
0,085
0,08
0,075
0,07
P(V)
0,065
0,06
0,055
0,05
0,045
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ταχύτητα Ανέµου (m/s)
Ετος
1
2
3
4
5
6
7
8
Παραγωγή Ενέργειας
Μηχανική
Υπολ.
∆ιαθ. (%)
Παραγωγή
(Kwh)
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
Συντελεστής
∆ιείσδυσης
(%)
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
48
Απώλειες
Μεταφοράς
(%)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Παραγωγή
(Kwh)
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ετος
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Παραγωγή Ενέργειας
Μηχανική
Υπολ.
∆ιαθ. (%)
Παραγωγή
(Kwh)
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
40.853.762
95,00
Σύνολο:
Απόδοση:
49
Συντελεστής
∆ιείσδυσης
(%)
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
Απώλειες
Μεταφοράς
(%)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Παραγωγή
(Kwh)
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
33.882.067
847.051.686
19,34%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χαρακτηριστικά Α/Γ
Μοντέλο
Ονοµαστική Ισχύς
Ονοµαστική Ταχύτητα
Ταχύτητα Εναρξης
Ταχύτητα Αποκοπής
∆ιάµετρος Φτερωτής
Επιφάνεια Σάρωσης
Υψος Πυλώνα
VestasV80_2MWOffsh
2000
13
4
25
80
5026,55
80
KWatt
m/s
m/s
m/s
m
m2
m
Καµπύλη Ισχύος
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
Ισχύς (KWatt)
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ταχύτητα Ανέµου (m/s)
50
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Καµπύλη Ισχύος
Ταχύτητα Ανέµου
Ισχύς
4
66,60
5
154,00
6
282,00
7
460,00
8
696,00
9
996,00
10
1341,00
11
1661,00
12
1866,00
13
1958,00
14
1988,00
15
1997,00
16
1999,00
17
2000,00
18
2000,00
19
2000,00
20
2000,00
21
2000,00
22
2000,00
23
2000,00
24
2000,00
25
2000,00
51
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Αρχικό Κόστος Αιολικού Πάρκου
Ειδικό Κόστος Αγοράς
Σύνολο
24.000.000 €
24.000.000 €
1.200 €/KW
Κόστος / KW
Χρηµατοδότηση
Ίδια κεφάλαια (25%)
Επιχορηγήσεις (35%)
∆ανειακά κεφάλαια (40%)
Σύνολο (100%)
6.000.000
8.400.000
9.600.000
24.000.000
52
€
€
€
€
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Πίνακας Υπολογισµού Αποσβέσεων*
α/α
1
Ετος
∆/νη
1
∆απάνη
Ειδικό Κόστος Αγοράς
1
2
3
4
1.5
1.5
1.5
1.5
60
60
60
60
1.5
1.5
1.5
1.5
60
60
60
60
**
Τα ποσά αναφέρονται σε χιλ.(€)
*
Σύνολο
Μέθοδος Απόσβεσης
15.600.000 Σταθερή Μέθοδος
5
6
Πίνακας Ετήσιας Απόσβεσης ανά ∆απάνη
7
8
9
10
11
12
13
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
1.5
60
Στα ποσά δεν περιλαµβάνεται η επιχορήγηση
53
1.5
60
1.5
60
14
15
16
Ποσοστό
10%
17
18
19
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χρηµατοροές
Έτος
Πωλήσεις
Ενέργειας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Σύνολο
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
2.768.843
69.221.064
Λειτουργικό
Κόστος
Λειτουργικές
∆απάνες (Σύνολο)
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
17.500.000
54
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
17.500.000
Κέρδη προ
Aποσβ. Τόκων και
Φόρων
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
51.721.064
Τόκοι ∆ανείων
576.000
532.300
485.978
436.877
384.830
329.659
271.179
209.190
143.481
73.830
3.443.324
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χρηµατοροές
Επιδότηση
Επιτοκίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Σύνολο
Έτος
Αποσβέσεις
Φορολογητέο
1.560.000
1.560.000
1.560.000
1.560.000
1.560.000
1.560.000
1.560.000
1.560.000
1.560.000
1.560.000
15.600.000
55
-67.157
-23.458
22.864
71.966
124.013
179.183
237.664
299.653
365.361
435.012
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
2.068.843
32.677.740
Φoρολογία
1.475
43.405
62.714
83.182
104.878
127.876
152.254
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
724.095
11.437.209
Πληρωµές
∆ανείων
1.304.332
1.304.332
1.304.332
1.304.332
1.304.332
1.304.332
1.304.332
1.304.332
1.304.332
1.304.332
13.043.324
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Έτος
Χρηµατοροές
Σύνολο Εισροής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Σύνολο
Επιχορηγήσεις
764.510
764.510
764.510
763.035
721.106
701.796
681.328
659.632
636.634
612.256
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
27.240.531
56
Καθαρή
Χρηµατική Ροή
764.510
764.510
764.510
763.035
721.106
701.796
681.328
659.632
636.634
612.256
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
1.344.748
27.240.531
Κ.Χ.Ρ
(Αθροιστική)
764.510
1.529.020
2.293.530
3.056.565
3.777.671
4.479.467
5.160.795
5.820.427
6.457.060
7.069.316
8.414.064
9.758.811
11.103.559
12.448.307
13.793.054
15.137.802
16.482.550
17.827.297
19.172.045
20.516.793
21.861.540
23.206.288
24.551.036
25.895.783
27.240.531
Παρούσα Αξία
721.236
680.411
641.897
604.395
538.852
494.739
453.122
413.861
376.822
341.880
708.396
668.298
630.470
594.783
561.116
529.355
499.391
471.124
444.457
419.299
395.565
373.174
352.051
332.124
313.324
12.560.145
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χρηµατοροές
Παρούσα Αξία
(Αθροιστική)
1
721.236
2
1.401.647
3
2.043.545
4
2.647.940
5
3.186.792
6
3.681.530
7
4.134.652
8
4.548.513
9
4.925.336
10
5.267.216
11
5.975.613
12
6.643.911
13
7.274.381
14
7.869.164
15
8.430.281
16
8.959.636
17
9.459.027
18
9.930.151
19
10.374.608
20
10.793.906
21
11.189.471
22
11.562.645
23
11.914.697
24
12.246.820
25
12.560.145
Σύνολο
Έτος
Οικονοµικοί ∆είκτες Αξιολόγησης
Καθαρή Παρούσα Αξία (6%):
Χρόνος Αποπληρωµής:
Εντοκη Περίοδος Αποπληρωµής:
Εσωτερικός Ρυθµός Απόδοσης:
Κόστος Παραγωγής:
6.560.145
8,282
11,036
14,030
0,06037
57
€
Έτη
Έτη
%
€
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
Weibull (C)
Τιµή Μεταβλητής
3,28
3,93
4,59
5,24
5,90
6,55
7,21
7,86
8,52
9,17
9,82
Αρχικό Κόστος
Τιµή Μεταβλητής
12.000.000,00
14.400.000,00
16.800.000,00
19.200.000,00
21.600.000,00
24.000.000,00
26.400.000,00
28.800.000,00
31.200.000,00
33.600.000,00
36.000.000,00
Λειτουργικό κόστος
Τιµή Μεταβλητής
350.000,00
420.000,00
490.000,00
560.000,00
630.000,00
700.000,00
770.000,00
840.000,00
910.000,00
980.000,00
1.050.000,00
IRR
-100,00
-30,04
-5,20
1,83
7,66
14,03
19,69
25,21
30,45
35,30
39,67
IRR
Κ.Π.Α
-19.805.690,95
-15.520.689,87
-9.969.815,17
-3.904.144,78
1.440.315,24
6.560.144,82
11.238.044,80
15.720.610,35
19.907.246,04
23.724.712,10
27.126.567,53
Χρ.Αποπ.
20,12
12,78
8,28
5,37
4,05
3,31
2,84
2,52
Ε.Π.Α.
19,48
11,04
6,74
4,81
3,81
3,21
2,82
44,09
33,65
26,35
21,06
17,10
14,03
11,58
9,59
7,93
6,53
5,32
Κ.Π.Α
13.886.560,23
12.422.073,12
10.957.586,01
9.493.098,89
8.028.433,15
6.560.144,82
5.085.175,51
3.604.097,87
2.117.824,80
627.456,86
-866.094,40
Χρ.Αποπ.
2,25
2,95
3,81
4,88
6,29
8,28
10,53
11,86
13,18
14,51
15,84
Ε.Π.Α.
2,50
3,36
4,47
5,99
8,29
11,04
13,34
15,99
19,16
23,05
17,55
16,85
16,15
15,45
14,75
14,03
13,27
12,48
11,67
10,87
10,08
Κ.Π.Α
9.472.338,19
8.890.695,49
8.309.052,78
7.727.410,08
7.145.767,37
6.560.144,82
5.962.048,89
5.347.957,84
4.717.767,39
4.084.865,50
3.450.543,68
Χρ.Αποπ.
6,17
6,50
6,86
7,27
7,74
8,28
8,92
9,70
10,33
10,74
11,12
Ε.Π.Α.
8,07
8,65
9,34
10,08
10,54
11,04
11,62
12,29
13,06
13,94
14,96
IRR
58
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Τιµή Πώλησης
Τιµή Μεταβλητής
0,04
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,11
0,12
Ετήσια Παραγωγή
Τιµή Μεταβλητής
2.042.688,10
2.451.225,72
2.859.763,33
3.268.300,95
3.676.838,57
4.085.376,19
4.493.913,81
4.902.451,43
5.310.989,05
5.719.526,67
6.128.064,29
∆ιάρκεια Ζωής
Τιµή Μεταβλητής
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
32,50
35,00
37,50
IRR
Χρ.Αποπ.
-1,13
1,96
4,84
7,82
10,91
14,03
16,82
19,61
22,42
25,26
28,14
Κ.Π.Α
-6.850.799,07
-3.773.151,12
-1.037.873,14
1.576.295,91
4.113.036,37
6.560.144,82
8.864.806,20
11.165.487,73
13.466.169,26
15.766.850,80
18.067.532,33
Χρ.Αποπ.
-1,13
1,96
4,84
7,82
10,91
14,03
16,82
19,61
22,42
25,26
28,14
Κ.Π.Α
-6.850.799,07
-3.773.151,12
-1.037.873,14
1.576.295,91
4.113.036,37
6.560.144,82
8.864.806,20
11.165.487,73
13.466.169,26
15.766.850,80
18.067.532,33
7,79
11,01
12,57
13,19
13,62
14,03
14,28
14,39
14,48
14,56
14,62
Κ.Π.Α
643.911,06
2.430.280,64
3.930.150,98
4.793.906,26
5.562.645,38
6.560.144,82
7.397.664,58
7.879.981,02
8.309.240,93
8.866.239,40
9.333.906,07
IRR
IRR
59
19,87
15,49
12,67
10,72
8,28
6,51
5,40
4,62
4,04
3,60
19,87
15,49
12,67
10,72
8,28
6,51
5,40
4,62
4,04
3,60
Χρ.Αποπ.
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
Ε.Π.Α.
19,08
13,90
11,04
8,68
6,79
5,61
4,79
4,19
Ε.Π.Α.
19,08
13,90
11,04
8,68
6,79
5,61
4,79
4,19
Ε.Π.Α.
11,04
11,04
11,04
11,04
11,04
11,04
11,04
11,04
11,04
11,04
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Επιτόκιο Αναγωγής
Τιµή Μεταβλητής
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
Τιµή Μεταβλητής
0,48
0,53
0,58
0,63
0,68
0,74
0,79
0,84
0,89
0,95
1,00
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
Τιµή Μεταβλητής
0,45
0,50
0,56
0,61
0,67
0,72
0,78
0,83
0,89
0,94
1,00
IRR
14,03
14,03
14,03
14,03
14,03
14,03
14,03
14,03
14,03
14,03
14,03
Κ.Π.Α
12.013.746,92
10.691.231,22
9.498.266,04
8.420.332,22
7.444.689,85
6.560.144,82
5.756.847,75
5.026.120,67
4.360.307,24
3.752.643,44
3.197.145,45
Χρ.Αποπ.
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
Ε.Π.Α.
9,85
10,12
10,32
10,54
10,78
11,04
11,33
11,66
12,01
12,42
12,87
Χρ.Αποπ.
Ε.Π.Α.
-1,13
0,71
2,24
3,82
5,43
7,07
8,73
10,44
12,18
13,88
15,43
Κ.Π.Α
-6.850.799,07
-5.063.041,70
-3.492.362,22
-1.978.362,64
-506.916,62
932.015,47
2.345.354,02
3.737.520,86
5.114.411,05
6.442.870,09
7.714.465,43
Χρ.Αποπ.
-1,13
0,87
2,58
4,34
6,14
7,97
9,84
11,76
13,68
15,40
17,10
Κ.Π.Α
-6.850.799,07
-4.888.473,44
-3.157.896,26
-1.491.717,00
125.564,13
1.704.692,72
3.258.034,30
4.788.964,28
6.278.031,75
7.691.458,62
9.094.874,35
IRR
IRR
60
22,83
19,35
16,77
14,80
13,24
11,94
10,92
10,01
8,40
7,28
22,42
18,72
15,99
14,00
12,56
11,30
10,28
8,57
7,30
6,38
21,10
17,14
14,49
12,56
11,15
10,09
Ε.Π.Α.
18,73
15,30
12,97
11,31
10,11
8,44
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
40%
35%
30%
25%
Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης
20%
15%
10%
5%
%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστος
Ετήσια Παραγωγή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
61
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
26.000.000
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
Καθαρή Παρο ύσα Αξία
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-2.000.000
-4.000.000
-6.000.000
-8.000.000
-10.000.000
-12.000.000
-14.000.000
-16.000.000
-18.000.000
-20.000.000
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστο ς
Ετήσια Παραγω γή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
62
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
23
22
21
20
19
18
17
Χρόνος Αποπληρωµής
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστος
Ετήσια Παραγωγή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
63
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
23
22
21
20
19
18
Εντοκη Περίοδος Αποπληρωµής
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστος
Ετήσια Παραγωγή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
64
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
TΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας
Ηµεροµηνία: 11/5/2005
Λογισµικό ΑΝΕΜΟΣ V.2 WIN
ΕΡΓΟ
Περιγραφή
Offshore Αιιλοκό Πάρκο στη Θέση Μόχλος
µε 10 Α/Γ 3 MW η καθεµία.
Επενδυτής
Είδος Επένδυσης
∆ιάρκεια
Συντελεστής Φορολογίας
Πτυχιακή εργασία
Ανεξάρτητη παραγωγή
25
35
Ανεµολογικά ∆εδοµένα
Πηγή ∆εδοµένων:
Υψος από επιφ. Εδάφους
Weibull C
Weibull k
Μέση Ταχύτητα ανέµου
Έτη
%
Παράµετροι Weibull
10
6,50
1,68
5,81
m
m/s
m/s
Γραφήµατα
Κατανοµή Ταχύτας Ανέµου
C=6,500 k=1,675
0,115
0,11
0,105
0,1
0,095
0,09
0,085
0,08
0,075
P(V)
0,07
0,065
0,06
0,055
0,05
0,045
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ταχύτητα Ανέµου (m/s)
Ετος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Παραγωγή Ενέργειας
Μηχανική
Υπολ.
∆ιαθ. (%)
Παραγωγή
(Kwh)
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
Συντελεστής
∆ιείσδυσης
(%)
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
65
Απώλειες
Μεταφοράς
(%)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Παραγωγή
(Kwh)
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ετος
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Παραγωγή Ενέργειας
Μηχανική
Υπολ.
∆ιαθ. (%)
Παραγωγή
(Kwh)
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
49.266.824
95,00
Σύνολο:
Απόδοση:
66
Συντελεστής
∆ιείσδυσης
(%)
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
Απώλειες
Μεταφοράς
(%)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Παραγωγή
(Kwh)
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
40.859.440
1.021.486.011
15,55%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χαρακτηριστικά Α/Γ
Μοντέλο
Ονοµαστική Ισχύς
Ονοµαστική Ταχύτητα
Ταχύτητα Εναρξης
Ταχύτητα Αποκοπής
∆ιάµετρος Φτερωτής
Επιφάνεια Σάρωσης
Υψος Πυλώνα
VESTAS V90 3000MW
3000
14
4
25
90
6358,5
80
KWatt
m/s
m/s
m/s
m
m2
m
Καµπύλη Ισχύος
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
Ισχύς (KWatt)
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ταχύτητα Ανέµου (m/s)
67
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Καµπύλη Ισχύος
Ταχύτητα Ανέµου
Ισχύς
4
67,00
5
170,00
6
319,00
7
528,00
8
806,00
9
1159,00
10
1558,00
11
1956,00
12
2329,00
13
2658,00
14
2883,00
15
2975,00
16
2996,00
17
3000,00
18
3000,00
19
3000,00
20
3000,00
21
3000,00
22
3000,00
23
3000,00
24
3000,00
25
3000,00
68
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Αρχικό Κόστος Αιολικού Πάρκου
Ειδικό Κόστος Αγοράς
Σύνολο
33.000.000 €
33.000.000 €
1.100 €/KW
Κόστος / KW
Χρηµατοδότηση
Ίδια κεφάλαια (25%)
Επιχορηγήσεις (35%)
∆ανειακά κεφάλαια (40%)
Σύνολο (100%)
8.250.000
11.550.000
13.200.000
33.000.000
69
€
€
€
€
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Πίνακας Υπολογισµού Αποσβέσεων*
α/α
1
Ετος
∆/νη
1
∆απάνη
Ειδικό Κόστος Αγοράς
1
2
3
4
2.1
2.1
2.1
2.1
45
45
45
45
2.1
2.1
2.1
2.1
45
45
45
45
**
Τα ποσά αναφέρονται σε χιλ.(€)
*
Σύνολο
Μέθοδος Απόσβεσης
21.450.000 Σταθερή Μέθοδος
5
6
Πίνακας Ετήσιας Απόσβεσης ανά ∆απάνη
7
8
9
10
11
12
13
2.1
45
2.1
45
2.1
45
2.1
45
2.1
45
2.1
45
2.1
45
2.1
45
2.1
45
2.1
45
Στα ποσά δεν περιλαµβάνεται η επιχορήγηση
70
2.1
45
2.1
45
14
15
16
Ποσοστό
10%
17
18
19
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χρηµατοροές
Έτος
Πωλήσεις
Ενέργειας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Σύνολο
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
3.339.033
83.475.837
Ειδικό
Λειτουργικό
Κόστος
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
8.000.000
71
Λειτουργικές
∆απάνες (Σύνολο)
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
8.000.000
Κέρδη προ
Aποσβ. Τόκων και
Φόρων
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
75.475.837
Τόκοι ∆ανείων
792.000
731.913
668.220
600.706
529.141
453.282
372.871
287.636
197.287
101.516
4.734.570
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χρηµατοροές
Επιδότηση
Επιτοκίου
1
316.800
2
292.765
3
267.288
4
240.282
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Σύνολο
1.117.135
Έτος
Αποσβέσεις
Φορολογητέο
2.145.000
2.145.000
2.145.000
2.145.000
2.145.000
2.145.000
2.145.000
2.145.000
2.145.000
2.145.000
21.450.000
72
398.833
434.886
473.102
513.610
344.893
420.752
501.162
586.398
676.747
772.517
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
3.019.033
50.408.402
Φoρολογία
139.592
152.210
165.586
179.764
120.713
147.263
175.407
205.239
236.861
270.381
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
1.056.662
17.642.941
Πληρωµές
∆ανείων
1.793.457
1.793.457
1.793.457
1.793.457
1.793.457
1.793.457
1.793.457
1.793.457
1.793.457
1.793.457
17.934.570
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Έτος
Χρηµατοροές
Σύνολο Εισροής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Σύνολο
Επιχορηγήσεις
1.085.985
1.073.366
1.059.991
1.045.813
1.104.864
1.078.313
1.050.170
1.020.337
988.715
955.195
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
39.898.326
73
Καθαρή
Χρηµατική Ροή
1.085.985
1.073.366
1.059.991
1.045.813
1.104.864
1.078.313
1.050.170
1.020.337
988.715
955.195
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
1.962.372
39.898.326
Κ.Χ.Ρ
(Αθροιστική)
1.085.985
2.159.351
3.219.342
4.265.155
5.370.019
6.448.332
7.498.502
8.518.839
9.507.554
10.462.749
12.425.121
14.387.493
16.349.865
18.312.236
20.274.608
22.236.980
24.199.352
26.161.723
28.124.095
30.086.467
32.048.839
34.011.211
35.973.582
37.935.954
39.898.326
Παρούσα Αξία
1.024.514
955.292
889.989
828.382
825.619
760.168
698.423
640.172
585.219
533.376
1.033.753
975.239
920.036
867.959
818.829
772.480
728.755
687.505
648.589
611.877
577.242
544.568
513.744
484.664
457.230
18.383.624
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χρηµατοροές
Παρούσα Αξία
(Αθροιστική)
1
1.024.514
2
1.979.806
3
2.869.795
4
3.698.177
5
4.523.795
6
5.283.964
7
5.982.386
8
6.622.559
9
7.207.777
10
7.741.154
11
8.774.907
12
9.750.145
13
10.670.182
14
11.538.141
15
12.356.970
16
13.129.450
17
13.858.205
18
14.545.710
19
15.194.299
20
15.806.176
21
16.383.418
22
16.927.987
23
17.441.730
24
17.926.394
25
18.383.624
Σύνολο
Έτος
Οικονοµικοί ∆είκτες Αξιολόγησης
Καθαρή Παρούσα Αξία (6%):
Χρόνος Αποπληρωµής:
Εντοκη Περίοδος Αποπληρωµής:
Εσωτερικός Ρυθµός Απόδοσης:
Κόστος Παραγωγής:
10.133.624
7,737
10,492
14,827
0,05359
74
€
Έτη
Έτη
%
€
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
Weibull (C)
Τιµή Μεταβλητής
3,25
3,90
4,55
5,20
5,85
6,50
7,15
7,80
8,45
9,10
9,75
Αρχικό Κόστος
Τιµή Μεταβλητής
16.500.000,00
19.800.000,00
23.100.000,00
26.400.000,00
29.700.000,00
33.000.000,00
36.300.000,00
39.600.000,00
42.900.000,00
46.200.000,00
49.500.000,00
Λειτουργικό κόστος
Τιµή Μεταβλητής
160.000,00
192.000,00
224.000,00
256.000,00
288.000,00
320.000,00
352.000,00
384.000,00
416.000,00
448.000,00
480.000,00
IRR
-18,34
-7,33
-0,79
3,81
9,24
14,83
20,26
25,73
31,10
36,20
40,90
IRR
Κ.Π.Α
-20.368.669,50
-15.508.109,51
-9.022.918,66
-2.697.770,99
3.781.945,50
10.133.623,77
16.419.302,60
22.630.820,24
28.590.554,26
34.159.650,35
39.237.666,48
Χρ.Αποπ.
16,88
11,75
7,74
5,27
4,04
3,28
2,79
2,46
Ε.Π.Α.
16,34
10,49
6,53
4,75
3,77
3,15
2,75
45,90
35,08
27,54
22,07
17,98
14,83
12,33
10,29
8,61
7,17
5,94
Κ.Π.Α
20.372.453,11
18.324.687,24
16.276.921,37
14.229.155,50
12.181.389,63
10.133.623,77
8.085.857,90
6.038.092,03
3.990.326,16
1.942.560,29
-105.205,58
Χρ.Αποπ.
2,18
2,86
3,70
4,71
5,99
7,74
10,14
11,41
12,68
13,95
15,22
Ε.Π.Α.
2,41
3,24
4,31
5,70
7,71
10,49
12,60
14,99
17,78
21,11
15,97
15,74
15,51
15,28
15,06
14,83
14,60
14,37
14,14
13,92
13,69
Κ.Π.Α
11.463.092,81
11.197.199,00
10.931.305,19
10.665.411,38
10.399.517,57
10.133.623,77
9.867.729,96
9.601.836,15
9.335.942,34
9.070.048,53
8.804.154,73
Χρ.Αποπ.
7,02
7,15
7,29
7,43
7,58
7,74
7,90
8,07
8,25
8,44
8,64
Ε.Π.Α.
9,57
9,82
10,05
10,19
10,34
10,49
10,65
10,81
10,97
11,14
11,32
IRR
75
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Τιµή Πώλησης
Τιµή Μεταβλητής
0,04
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,11
0,12
Ετήσια Παραγωγή
Τιµή Μεταβλητής
2.463.341,20
2.956.009,44
3.448.677,68
3.941.345,92
4.434.014,16
4.926.682,40
5.419.350,64
5.912.018,88
6.404.687,12
6.897.355,35
7.390.023,59
∆ιάρκεια Ζωής
Τιµή Μεταβλητής
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
32,50
35,00
37,50
IRR
Χρ.Αποπ.
19,85
15,91
13,28
11,39
9,94
7,74
6,39
5,47
4,79
4,26
3,83
Ε.Π.Α.
2,02
4,56
7,15
9,82
12,45
14,83
17,21
19,62
22,04
24,49
26,96
Κ.Π.Α
-5.032.626,42
-1.766.581,03
1.372.877,60
4.430.336,86
7.359.160,25
10.133.623,77
12.908.087,28
15.682.550,80
18.457.014,32
21.231.477,84
24.005.941,35
Χρ.Αποπ.
19,85
15,91
13,28
11,39
9,94
7,74
6,39
5,47
4,79
4,26
3,83
Ε.Π.Α.
2,02
4,56
7,15
9,82
12,45
14,83
17,21
19,62
22,04
24,49
26,96
Κ.Π.Α
-5.032.626,42
-1.766.581,03
1.372.877,60
4.430.336,86
7.359.160,25
10.133.623,77
12.908.087,28
15.682.550,80
18.457.014,32
21.231.477,84
24.005.941,35
8,94
11,99
13,47
14,05
14,45
14,83
15,06
15,16
15,23
15,31
15,35
Κ.Π.Α
1.500.145,24
4.106.969,79
6.295.709,95
7.556.176,13
8.677.986,55
10.133.623,77
11.355.804,84
12.059.642,57
12.686.055,65
13.498.875,87
14.181.335,40
Χρ.Αποπ.
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
Ε.Π.Α.
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
IRR
IRR
76
20,91
15,44
12,39
10,49
8,39
6,84
5,81
5,05
4,48
20,91
15,44
12,39
10,49
8,39
6,84
5,81
5,05
4,48
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Επιτόκιο Αναγωγής
Τιµή Μεταβλητής
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
Τιµή Μεταβλητής
0,48
0,53
0,58
0,63
0,68
0,74
0,79
0,84
0,89
0,95
1,00
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
Τιµή Μεταβλητής
0,45
0,50
0,56
0,61
0,67
0,72
0,78
0,83
0,89
0,94
1,00
IRR
14,83
14,83
14,83
14,83
14,83
14,83
14,83
14,83
14,83
14,83
14,83
Κ.Π.Α
18.130.984,22
16.192.287,11
14.443.156,20
12.862.372,65
11.431.316,08
10.133.623,77
8.954.897,13
7.882.448,62
6.905.083,11
6.012.908,99
5.197.174,57
Χρ.Αποπ.
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
7,74
Ε.Π.Α.
9,02
9,35
9,71
10,05
10,26
10,49
10,74
11,01
11,33
11,67
12,04
Χρ.Αποπ.
19,85
17,47
15,60
14,09
12,85
11,82
10,93
10,17
8,90
7,82
6,99
Ε.Π.Α.
2,02
3,41
4,81
6,24
7,68
9,15
10,64
12,09
13,40
14,71
16,02
Κ.Π.Α
-5.032.626,42
-3.217.994,58
-1.448.777,60
285.655,99
1.992.228,44
3.674.318,73
5.336.028,55
6.942.379,35
8.468.945,65
9.994.900,59
11.520.855,52
Χρ.Αποπ.
19,85
17,25
15,25
13,66
12,38
11,31
10,42
9,21
7,94
7,01
6,29
Ε.Π.Α.
2,02
3,56
5,12
6,71
8,32
9,96
11,62
13,09
14,54
15,99
17,45
Κ.Π.Α
-5.032.626,42
-3.022.328,47
-1.067.413,48
846.429,39
2.726.554,37
4.581.285,48
6.408.949,11
8.108.265,40
9.800.688,14
11.493.110,89
13.185.533,64
IRR
IRR
77
19,50
16,50
14,33
12,74
11,55
10,57
9,51
22,30
18,05
15,24
13,22
11,81
10,69
9,54
8,20
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
46%
44%
42%
40%
38%
36%
34%
Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστος
Ετήσια Παραγωγή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
78
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
38.000.000
36.000.000
34.000.000
32.000.000
30.000.000
28.000.000
26.000.000
24.000.000
22.000.000
20.000.000
Καθαρή Παρούσα Αξία
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-2.000.000
-4.000.000
-6.000.000
-8.000.000
-10.000.000
-12.000.000
-14.000.000
-16.000.000
-18.000.000
-20.000.000
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστο ς
Ετήσια Παραγω γή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
79
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
20
19
18
17
16
15
Χρόνος Αποπληρωµής
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστος
Ετήσια Παραγωγή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
80
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
22
21
20
19
18
17
Εντοκη Περίοδος Αποπληρωµής
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστος
Ετήσια Παραγωγή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
81
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
TΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας
Ηµεροµηνία: 11/5/2005
Λογισµικό ΑΝΕΜΟΣ V.2 WIN
ΕΡΓΟ
Περιγραφή
Offshore Αιιλοκό Πάρκο στη Θέση Μόχλος
µε 10 Α/Γ 5 MW η καθεµία.
Επενδυτής
Είδος Επένδυσης
∆ιάρκεια
Συντελεστής Φορολογίας
Πτυχική εργασία
Ανεξάρτητη παραγωγή
25
35
Ανεµολογικά ∆εδοµένα
Πηγή ∆εδοµένων:
Υψος από επιφ. Εδάφους
Weibull C
Weibull k
Μέση Ταχύτητα ανέµου
Έτη
%
Παράµετροι Weibull
10
7,00
1,64
6,26
m
m/s
m/s
Γραφήµατα
Κατανοµή Ταχύτας Ανέµου
C=7,000 k=1,640
0,105
0,1
0,095
0,09
0,085
0,08
0,075
0,07
0,065
P(V)
0,06
0,055
0,05
0,045
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ταχύτητα Ανέµου (m/s)
Ετος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Παραγωγή Ενέργειας
Μηχανική
Υπολ.
∆ιαθ. (%)
Παραγωγή
(Kwh)
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
Συντελεστής
∆ιείσδυσης
(%)
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
82
Απώλειες
Μεταφοράς
(%)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Παραγωγή
(Kwh)
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ετος
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Παραγωγή Ενέργειας
Μηχανική
Υπολ.
∆ιαθ. (%)
Παραγωγή
(Kwh)
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
97.302.786
95,00
Σύνολο:
Απόδοση:
83
Συντελεστής
∆ιείσδυσης
(%)
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
Απώλειες
Μεταφοράς
(%)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Παραγωγή
(Kwh)
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
80.698.066
2.017.451.645
18,42%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χαρακτηριστικά Α/Γ
Μοντέλο
Ονοµαστική Ισχύς
Ονοµαστική Ταχύτητα
Ταχύτητα Εναρξης
Ταχύτητα Αποκοπής
∆ιάµετρος Φτερωτής
Επιφάνεια Σάρωσης
Υψος Πυλώνα
ENERCON 5MW
5000
14
4
25
112
13677,84
120
KWatt
m/s
m/s
m/s
m
m2
m
Καµπύλη Ισχύος
5.000
4.500
4.000
Ισχύς (KWatt)
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ταχύτητα Ανέµου (m/s)
84
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Καµπύλη Ισχύος
Ταχύτητα Ανέµου
Ισχύς
4
111,00
5
283,00
6
532,00
7
880,00
8
1343,00
9
1932,00
10
2597,00
11
3260,00
12
3882,00
13
4430,00
14
4805,00
15
4958,00
16
4993,00
17
5000,00
18
5000,00
19
5000,00
20
5000,00
21
5000,00
22
5000,00
23
5000,00
24
5000,00
25
5000,00
85
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Αρχικό Κόστος Αιολικού Πάρκου
Ειδικό Κόστος Αγοράς
Σύνολο
52.500.000 €
52.500.000 €
1.050 €/KW
Κόστος / KW
Χρηµατοδότηση
Ίδια κεφάλαια (25%)
Επιχορηγήσεις (35%)
∆ανειακά κεφάλαια (40%)
Σύνολο (100%)
13.125.000
18.375.000
21.000.000
52.500.000
86
€
€
€
€
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Πίνακας Υπολογισµού Αποσβέσεων*
α/α
1
Ετος
∆/νη
1
∆απάνη
Ειδικό Κόστος Αγοράς
1
2
3
4
3.4
3.4
3.4
3.4
13
13
13
13
3.4
3.4
3.4
3.4
13
13
13
13
**
Τα ποσά αναφέρονται σε χιλ.(€)
*
Σύνολο
Μέθοδος Απόσβεσης
34.125.000 Σταθερή Μέθοδος
5
6
Πίνακας Ετήσιας Απόσβεσης ανά ∆απάνη
7
8
9
10
11
12
13
3.4
13
3.4
13
3.4
13
3.4
13
3.4
13
3.4
13
3.4
13
3.4
13
3.4
13
3.4
13
Στα ποσά δεν περιλαµβάνεται η επιχορήγηση
87
3.4
13
3.4
13
14
15
16
Ποσοστό
10%
17
18
19
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χρηµατοροές
Έτος
Πωλήσεις
Ενέργειας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Σύνολο
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
6.594.646
164.866.148
Ειδικό
Λειτουργικό
Κόστος
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
7.500.000
88
Λειτουργικές
∆απάνες (Σύνολο)
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
7.500.000
Κέρδη προ
Aποσβ. Τόκων και
Φόρων
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
157.366.148
Τόκοι ∆ανείων
1.260.000
1.164.406
1.063.077
955.668
841.815
721.130
593.204
457.603
313.865
161.503
7.532.271
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χρηµατοροές
Επιδότηση
Επιτοκίου
1
504.000
2
465.763
3
425.231
4
382.267
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Σύνολο
1.777.261
Έτος
Αποσβέσεις
Φορολογητέο
3.412.500
3.412.500
3.412.500
3.412.500
3.412.500
3.412.500
3.412.500
3.412.500
3.412.500
3.412.500
34.125.000
89
2.126.146
2.183.502
2.244.300
2.308.745
2.040.331
2.161.016
2.288.942
2.424.543
2.568.281
2.720.643
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
6.294.646
117.486.138
Φoρολογία
744.151
764.226
785.505
808.061
714.116
756.356
801.130
848.590
898.898
952.225
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
2.203.126
41.120.148
Πληρωµές
∆ανείων
2.853.227
2.853.227
2.853.227
2.853.227
2.853.227
2.853.227
2.853.227
2.853.227
2.853.227
2.853.227
28.532.271
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Έτος
Χρηµατοροές
Σύνολο Εισροής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Σύνολο
Επιχορηγήσεις
2.697.268
2.677.193
2.655.914
2.633.358
2.727.303
2.685.063
2.640.289
2.592.829
2.542.521
2.489.194
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
87.713.729
90
Καθαρή
Χρηµατική Ροή
2.697.268
2.677.193
2.655.914
2.633.358
2.727.303
2.685.063
2.640.289
2.592.829
2.542.521
2.489.194
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
4.091.520
87.713.729
Κ.Χ.Ρ
(Αθροιστική)
2.697.268
5.374.461
8.030.375
10.663.733
13.391.036
16.076.099
18.716.388
21.309.217
23.851.737
26.340.931
30.432.451
34.523.971
38.615.491
42.707.011
46.798.530
50.890.050
54.981.570
59.073.090
63.164.610
67.256.130
71.347.650
75.439.169
79.530.689
83.622.209
87.713.729
Παρούσα Αξία
2.544.592
2.382.692
2.229.957
2.085.866
2.037.999
1.892.864
1.755.943
1.626.773
1.504.914
1.389.953
2.155.362
2.033.360
1.918.264
1.809.683
1.707.248
1.610.612
1.519.445
1.433.439
1.352.301
1.275.755
1.203.543
1.135.418
1.071.149
1.010.518
953.319
41.640.966
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Χρηµατοροές
Παρούσα Αξία
(Αθροιστική)
1
2.544.592
2
4.927.285
3
7.157.241
4
9.243.107
5
11.281.107
6
13.173.970
7
14.929.913
8
16.556.686
9
18.061.600
10
19.451.553
11
21.606.915
12
23.640.275
13
25.558.539
14
27.368.222
15
29.075.470
16
30.686.082
17
32.205.527
18
33.638.965
19
34.991.266
20
36.267.021
21
37.470.564
22
38.605.981
23
39.677.130
24
40.687.648
25
41.640.966
Σύνολο
Έτος
Οικονοµικοί ∆είκτες Αξιολόγησης
Καθαρή Παρούσα Αξία (6%):
Χρόνος Αποπληρωµής:
Εντοκη Περίοδος Αποπληρωµής:
Εσωτερικός Ρυθµός Απόδοσης:
Κόστος Παραγωγής:
28.515.966
4,902
5,974
21,573
0,04058
91
€
Έτη
Έτη
%
€
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
Weibull (C)
Τιµή Μεταβλητής
3,50
4,20
4,90
5,60
6,30
7,00
7,70
8,40
9,10
9,80
10,50
Αρχικό Κόστος
Τιµή Μεταβλητής
26.250.000,00
31.500.000,00
36.750.000,00
42.000.000,00
47.250.000,00
52.500.000,00
57.750.000,00
63.000.000,00
68.250.000,00
73.500.000,00
78.750.000,00
Λειτουργικό κόστος
Τιµή Μεταβλητής
150.000,00
180.000,00
210.000,00
240.000,00
270.000,00
300.000,00
330.000,00
360.000,00
390.000,00
420.000,00
450.000,00
IRR
-8,54
-1,60
3,48
9,37
15,50
21,57
27,73
33,74
39,40
44,55
49,08
Κ.Π.Α
-26.075.590,06
-15.861.667,63
-4.970.561,91
6.237.706,22
17.361.936,11
28.515.966,20
39.550.931,95
50.092.879,50
59.858.210,95
68.651.995,67
76.360.765,46
60,68
47,31
37,86
30,91
25,65
21,57
18,34
15,73
13,58
11,77
10,23
22,26
22,12
21,99
21,85
21,71
21,57
21,44
21,30
21,16
21,02
20,89
IRR
IRR
92
Χρ.Αποπ.
Ε.Π.Α.
17,36
11,67
7,30
4,90
3,72
3,01
2,56
2,25
2,04
16,13
10,06
5,97
4,33
3,43
2,86
2,50
2,25
Κ.Π.Α
44.805.012,88
41.547.203,54
38.289.394,21
35.031.584,87
31.773.775,54
28.515.966,20
25.258.156,86
22.000.347,53
18.742.538,19
15.484.728,85
12.226.919,52
Χρ.Αποπ.
1,65
2,11
2,65
3,29
4,03
4,90
5,97
7,34
9,20
10,65
11,61
Ε.Π.Α.
1,79
2,33
2,98
3,78
4,75
5,97
7,66
10,09
11,64
13,33
15,21
Κ.Π.Α
29.762.343,42
29.513.067,98
29.263.792,53
29.014.517,09
28.765.241,64
28.515.966,20
28.266.690,75
28.017.415,31
27.768.139,86
27.518.864,42
27.269.588,97
Χρ.Αποπ.
4,73
4,77
4,80
4,83
4,87
4,90
4,94
4,97
5,01
5,05
5,09
Ε.Π.Α.
5,73
5,78
5,83
5,87
5,92
5,97
6,03
6,08
6,14
6,20
6,25
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Τιµή Πώλησης
Τιµή Μεταβλητής
0,04
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,11
0,12
Ετήσια Παραγωγή
Τιµή Μεταβλητής
4.865.139,31
5.838.167,18
6.811.195,04
7.784.222,90
8.757.250,77
9.730.278,63
10.703.306,49
11.676.334,35
12.649.362,22
13.622.390,08
14.595.417,94
∆ιάρκεια Ζωής
Τιµή Μεταβλητής
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
32,50
35,00
37,50
IRR
Χρ.Αποπ.
14,22
11,65
9,70
7,24
5,83
4,90
4,24
3,72
3,32
2,99
2,72
Ε.Π.Α.
6,11
9,40
12,65
15,60
18,57
21,57
24,61
27,69
30,80
33,94
37,11
Κ.Π.Α
208.940,84
6.290.584,73
12.077.133,19
17.556.744,19
23.036.355,20
28.515.966,20
33.995.577,20
39.475.188,21
44.954.799,21
50.434.410,22
55.914.021,22
Χρ.Αποπ.
14,22
11,65
9,70
7,24
5,83
4,90
4,24
3,72
3,32
2,99
2,72
Ε.Π.Α.
6,11
9,40
12,65
15,60
18,57
21,57
24,61
27,69
30,80
33,94
37,11
Κ.Π.Α
208.940,84
6.290.584,73
12.077.133,19
17.556.744,19
23.036.355,20
28.515.966,20
33.995.577,20
39.475.188,21
44.954.799,21
50.434.410,22
55.914.021,22
18,07
19,99
20,87
21,19
21,39
21,57
21,67
21,71
21,73
21,75
21,77
Κ.Π.Α
10.515.274,59
15.950.470,22
20.513.965,28
23.142.021,06
25.480.981,35
28.515.966,20
31.064.198,01
32.531.690,63
33.837.753,83
35.532.473,52
36.955.392,85
Χρ.Αποπ.
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
Ε.Π.Α.
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
IRR
IRR
93
16,08
12,20
9,98
7,43
5,97
5,02
4,34
3,82
3,40
3,06
16,08
12,20
9,98
7,43
5,97
5,02
4,34
3,82
3,40
3,06
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Επιτόκιο Αναγωγής
Τιµή Μεταβλητής
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
Τιµή Μεταβλητής
0,48
0,53
0,58
0,63
0,68
0,74
0,79
0,84
0,89
0,95
1,00
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
Τιµή Μεταβλητής
0,45
0,50
0,56
0,61
0,67
0,72
0,78
0,83
0,89
0,94
1,00
IRR
21,57
21,57
21,57
21,57
21,57
21,57
21,57
21,57
21,57
21,57
21,57
Κ.Π.Α
45.727.922,50
41.568.313,34
37.809.192,57
34.406.034,20
31.319.747,69
28.515.966,20
25.964.433,45
23.638.474,93
21.514.541,19
19.571.813,03
17.791.859,59
Χρ.Αποπ.
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
Ε.Π.Α.
5,38
5,49
5,61
5,72
5,85
5,97
6,12
6,27
6,43
6,59
6,77
Χρ.Αποπ.
14,22
12,68
11,45
10,43
9,06
7,71
6,74
6,00
5,42
4,94
4,55
Ε.Π.Α.
6,11
7,90
9,73
11,60
13,24
14,86
16,49
18,12
19,77
21,42
23,09
Κ.Π.Α
208.940,84
3.576.979,79
6.886.836,72
10.147.232,71
13.173.055,39
16.186.841,44
19.200.627,49
22.214.413,54
25.228.199,60
28.241.985,65
31.255.771,70
Χρ.Αποπ.
14,22
12,54
11,21
10,14
8,41
7,15
6,24
5,55
5,00
4,55
4,18
Ε.Π.Α.
6,11
8,10
10,13
12,14
13,95
15,75
17,56
19,38
21,21
23,06
24,92
Κ.Π.Α
208.940,84
3.939.273,37
7.602.339,10
11.144.856,57
14.488.162,03
17.830.724,74
21.173.287,45
24.515.850,17
27.858.412,88
31.200.975,59
34.543.538,30
IRR
IRR
94
18,96
15,57
13,25
11,68
10,47
9,02
7,72
6,77
6,03
5,46
18,52
14,99
12,69
11,12
9,81
8,12
6,96
6,12
5,47
4,94
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης
Ανάλυση Ευαισθησίας
60%
58%
56%
54%
52%
50%
48%
46%
44%
42%
40%
38%
36%
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
%
-2%
-4%
-6%
-8%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστος
Ετήσια Παραγωγή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
95
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
Καθαρή Παρούσα Αξία
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-5.000.000
-10.000.000
-15.000.000
-20.000.000
-25.000.000
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστος
Ετήσια Παραγωγή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
96
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
17
16
15
14
13
Χρόνος Αποπληρω µής
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστος
Ετήσια Παραγωγή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
97
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ανάλυση Ευαισθησίας
19
18
17
16
15
Εντοκη Περίοδος Αποπληρωµής
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
Weibull (C)
Τιµή Πώλησης
Επιτόκιο Αναγωγής
0%
10%
Αρχικό Κόστος
Ετήσια Παραγωγή
Μηχανική ∆ιαθεσιµότητα
98
20%
30%
40%
Λειτουργικό κόστος
∆ιάρκεια Ζωής
Ποσοστό ∆ιείσδυσης
50%
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Συµπεράσµατα
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να παρουσιάσει στον επενδύτη τα αναγκαία
κριτήρια έτσι ώστε αυτός να µπορεί να αποφασίσει για την κατασκευή του πάρκου . Ο
επενδυτής ελέγχει αν είναι οικονοµικά βιώσιµη η επένδυσή του .
Στην περίπτωση που έχουµε 35% επιδότηση και µε ανεµογεννήτριες 2 MW, ο χρόνος
αποπληρωµής είναι 8,3 έτη και η έντοκη περίοδος αποπληρωµής είναι 11 έτη. Οι τιµές
αυτές είναι αρκετά ικανοποιητικές και υπερέχουν από πολλές επενδύσεις ανάλογου ποσού.
Στην περίπτωση που έχουµε 35% επιδότηση και µε ανεµογεννήτριες 3 MW, ο χρόνος
αποπληρωµής είναι 7,7 έτη και η έντοκη περίοδος αποπληρωµής είναι 10,5 έτη, ενώ όταν
τοποθετήσουµε ανεµογεννήτριες των 5 MW, ο χρόνος αποπληρωµής πέφτει στα 5 έτη και
η έντοκη περίοδος αποπληρωµής είναι 6 έτη. Στην τελευταία περίπτωση βλέπουµε ότι η
επένδυση δεν µπορεί να συγκριθεί µε άλλη επενδυτική πρόταση στην αγορά. Πρέπει να
επισηµάνουµε επίσης ότι το ρίσκο σε µια επένδυση Α/Π είναι πολύ µικρότερο από
επενδύσεις παρεµφερούς κόστους και πολύ αποδοτικότερο από τραπεζικές επενδύσεις.
Επίσης κατά την αξιολόγηση ενός Α/Π ελέγχονται οι περιβαλλοντικές αλλαγές που
αναµένεται να επιφέρει. Ωστόσο όπως αναφέρεται και στην περιβαλλοντική µελέτη αυτού
του Α/Π, το Α/Π δεν αναµένεται να προκαλέσει κανένα πρόβληµα ώστε να µαταιωθεί η
κατασκευή του . Προβλήµατα θορύβου στις γύρω περιοχές δεν θα υπάρξουν .
Η ανέγερση ενός Α/Π θα αναβαθµίσει την γύρω περιοχή , θα γίνει πόλος έλξης
επιστηµόνων αλλά και απλών πολιτών εξαιτίας της υπερσύγχρονης τεχνολογίας που
χρησιµοποιεί .
Εκτός από όλα τα παραπάνω, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η αιολική ενέργεια είναι µία
µορφή Α.Π.Ε. εποµένως παρουσιάζει όλα τα πλεονεκτήµατά τους.
99
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Βιβλιογραφία
•
Ιωάννης Κλεάνθη Καλδελλης , «∆ιαχείριση της Αιολικής Ενέργειας» , εκδόσεις Αθ.
Σταµουλης , Αθήνα 1999 , ISBN 960-351-255-9
•
Γ. Μπεργελές «Ανεµοκινητήρες» , Εκδόσεις Συµεών , Αθήνα 1994 ,
ISBN 960-7346-19-x
•
Νικόλαος Γ. Πειρουνάκης Ph. D. «Χρηµατοοικονοµική ∆ιαχείριση», Εκδόσεις
Anubis, Compupress Α.Ε. 1993, ISBN 960-306-034-8
•
Σηµειώσεις Μαθήµατος ¨∆ιαχείριση και εξοικονόµηση Ενέργειας¨ , Κτενιαδάκης
Μιχάλης , Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Επίκουρος Καθηγητής
Τµήµατος Μηχανολογίας ΤΕΙ Ηρακλείου , Ηράκλειο 2002
•
Σηµειώσεις Μαθήµατος « Αιολική Ενέργεια»
Κάραλης Γεώργιος, Βουτσινάς Σπύρος
Καθηγητές ΕΜΠ Τµήµα Μηχανολόγων
•
Πτυχιακή Εργασία Κασαπάκη Μάριου Τεχνοοικονοµική µελέτη Αιολικού Πάρκου
στο Ακρωτήρι Χανίων
•
Σηµειώσεις από το µεταπτυχιακό CREST MSc Flexible & Distance Learning Series
Wind Power Fundamentals ©CREST 2001
Περιοδικά
• Wind Blatt The Energon Magazine 02/2001
• Renewable energy world Nov-Dec 02
• Renewable energy world May-Jume 01
• New Energy June 01
• Intelligent Wind Power References
Ευχαριστούµε τον υπεύθυνο συντήρησης της Vestas Λαρς για το video που µας έστειλε και
την καθηγήτρια αγγλικών Μαστοράκη Κωνσταντίνα για τη βοήθεια στη µετάφραση.
100
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
∆ιαδίκτυο
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.windpower.dk
www.rae.gr
www.bwea.com
www.offshorewindfarms.co.uk/offshore2003.html
www.windpower.org/articles/reformgr.htm
www.capewind.org
www.windfarm.fsnet.co.uk
www.lm.dk
www.Vestas.dk
http://www.power-technology.com
www.dti.gov.uk/energy/whitepaper/index.shtml
www.crownestate.co.uk/cgi-bin/estates/marine/windfarms/interest.cgi
HTU
UTH
HTU
UTH
HTU
UTH
HTU
UTH
HTU
UTH
HTU
UTH
UTH
HTU
HTU
UTH
HTU
UTH
HTU
UTH
HTU
UTH
HTU
UTH
www.enova.de
101
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
102
General Specification
V80 – 2.0 MW offshore
OptiSpeedTM – Wind Turbine
Item no.:
944407.R6
(5c)
_
TM
Date: 26. September 2001
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
Page: 2 of 13
Contents .......................................................................................................................... Page
1.
Wind Turbine Description .............................................................................................3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
Main data ........................................................................................................................6
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
VCS Description, OptiSpeedTM ...............................................................................4
Type Approvals .......................................................................................................4
Climatic Conditions .................................................................................................4
Grid Connection ......................................................................................................5
General Reservations .............................................................................................5
Wind Climate...........................................................................................................6
Power Curve VESTAS V80-2.0 MW .......................................................................7
Annual Production V80-2.0 MW..............................................................................8
Noise V80-2.0 MW ..................................................................................................9
Technical Specifications.............................................................................................10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
Rotor .....................................................................................................................10
Blades ...................................................................................................................10
Blade Bearing........................................................................................................10
Blade Hub .............................................................................................................10
Main Shaft.............................................................................................................10
Bearing Housing....................................................................................................10
Main Bearings .......................................................................................................10
Machine Foundation..............................................................................................11
Yaw System ..........................................................................................................11
Yaw Gears ............................................................................................................11
Tower (steel) .........................................................................................................11
Gearbox ................................................................................................................11
Couplings ..............................................................................................................11
Generator with VCS ..............................................................................................12
Parking Brake........................................................................................................12
Hydraulic Unit........................................................................................................12
Anemometer and Wind Direction Sensor..............................................................12
Control Unit ...........................................................................................................12
Transformer ..........................................................................................................13
Weights .................................................................................................................13
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
1.
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
Page: 3 of 13
Wind Turbine Description
The VESTAS V80 – 2.0 MW offshore wind turbine is a pitch regulated upwind wind
turbine with active yawing and a rotor with three blades.
The VESTAS V80 - 2.0 MW has a rotor diameter of 80 m and operates using the
OptiSpeed™ concept. This feature enables the rotor to operate with variable speed
(RPM).
All V80 - 2.0 MW offshore turbines are equipped with OptiTip®, the special VESTAS
pitch regulating system. With OptiTip®, the angles of the blades are constantly
regulated so that they are always pitched at the optimal angle for current wind
conditions. This optimises power production and noise levels.
The blades are made of glass fibre reinforced epoxy. Each blade consists of two
blade shells, bonded to a supporting beam. Special blade root inserts of steel
connect the blades to the blade bearing. The blade bearing is a 4-point ball bearing,
which is bolted to the blade hub.
The main shaft transmits the torque to the generator through the gearbox. The
gearbox is a combined planetary and helical gearbox. From the gearbox, torque is
transmitted via a maintenance-free composite coupling to the generator. The
generator is an asynchronous 4-pole generator with wound rotor.
At higher wind speeds, the OptiSpeedTM and the pitch regulating system keep the
power output at the nominal value, regardless of the air temperature and density. At
lower wind speeds, the OptiTip® system and the OptiSpeedTM optimise the power
output by selecting the optimal RPM and pitch angle.
The wind turbine brakes by full feathering the blades. A parking brake is mounted
on the gearbox High-Speed shaft.
All the functions of the wind turbine are monitored and controlled by microprocessorbased control units. This control system is placed in the nacelle. Changes in the
pitch of the blades are activated by a hydraulic system, which enables the blades to
rotate 95°. This system also supplies the pressure for the brake system.
Four electrical yaw gears rotate the yaw pinions, which mesh with a large toothed
yaw ring mounted on top of the tower. The yaw bearing system is a plain bearing
system with motor-brakes.
The glass fibre reinforced nacelle cover protects all the components inside the
nacelle against rain, snow, dust, sunlight, etc. A central opening provides access to
the nacelle from the tower. Inside the nacelle, there is an 800-kg capacity service
crane. The capacity can be extended to allow hoisting of the main components
(6,400 kilograms).
As an option, VESTAS offers a heli-hoist platform for hoisting down service
personnel from a helicopter.
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
Page: 4 of 13
The steel tubular tower is delivered painted (for details see 1.3 Climatic Conditions).
As an option, VESTAS offers a service lift in the tubular tower.
1.1
VCS Description, OptiSpeedTM
OptiSpeedTM, also named Vestas Converter System (VCS) ensures a steady and
stable electric power output from the turbine.
VCS consists of an effective asynchronous generator with wound rotor and slip
rings, a power converter with IGBT switches, contactors and protection.
VCS allows variable speed operation in a range of approx. 60% of nominal RPM.
Together with the pitch regulating system, VCS ensures energy optimised, low-noise
operation at the same time as loads on the gearbox and other vital components are
reduced.
VCS controls the current in the rotor circuit in the generator. This gives precise
control of the reactive power, and gives an exact connection of the generator to the
grid.
1.2
Type Approvals
The V80 – 2.0 MW wind turbine is type approved according to the following
standards:
Country:
GL-offshore
1.3
Design criteria for approval:
Germanischer Lloyd Rules and
Regulations ed. marts 1998
Conditions:
Class I
Climatic Conditions
The wind turbine is designed for ambient temperatures ranging from -20°C to
+30°C. Special precautions must be taken outside these temperatures (see 1.5
General Reservations).
The wind turbines can be placed in wind farms with a distance of at least 5 rotor
diameters (400 m) between the wind turbines. If the wind turbines are placed in one
row, perpendicular to the predominant wind direction, the distance between the wind
turbines must be at least 4 rotor diameters (320 m).
Corrosion protection according to ISO 12944-2 for corrosion class C5-M (outside)
and C3 to C4 (inside). Corrosion protection is designed for long lifetime.
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
1.4
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
Page: 5 of 13
Grid Connection
The wind turbine must be connected to medium-voltage grid at 6-34.5 kV, where 36
kV (Um) is the highest equipment voltage. The cable connection is made in the
bottom of the tower.
The transformer in the turbine must be adjusted to the grid voltage. When placing
your order please supply VESTAS with precise information about grid voltage. This
is necessary out of regard for the choice of the transformer's nominal voltage and
the winding connection. As an option, VESTAS offers switch gear.
The voltage of the medium-voltage grid shall be within +5/-5 %. Steady variations
within +1/-3 Hz (50 Hz) or within +2/-3 Hz (60 Hz) are acceptable. Intermittent or
rapid grid frequency fluctuations may cause serious damage to the turbine.
As an average over the lifetime of the wind turbine, grid dropouts must only take
place once a week.
A grounding system with a resistance to neutral earth of maximum 10Ω must be
present.
1.5
General Reservations
Vestas Optispeed™ technology is not available in United States of America and
Canada.
Power consumption for heating and dehumidification of the nacelle must be
expected during periods with increased humidity, low temperatures and low wind
speeds.
In case of heavy icing up, interruptions of operation may occur.
In certain combinations of high wind, high temperature, low air density and/or low
voltage power output may be derated periodically to ensure that the thermal
conditions of the main components such as gearbox, generator, transformer etc. are
kept within limits.
It is generally recommended that the grid voltage be as close to the nominal voltage
as possible. In case of grid dropout and very low temperatures, a certain time for
heating must be expected, before the wind turbine can start to operate.
Due to continuous development and updating of our products, VESTAS reserves
the right to change the specifications.
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
2.
Main data
2.1
Wind Climate
Page: 6 of 13
Turbulence is a factor to describe short-term wind variations/fluctuations. Below the
design conditions for the VESTAS V80-2.0 MW wind turbine are listed.
1
DS472
(offshore)
Vave
V80 2.0
10
)
Weibull
shape
parameter
2
Turbulence
[%]
[18.8;…;11.0]4)
Reference
wind2)
[m/s]
46.1
Wind
gust3)
[m/s]
60.3
1)
Annual mean wind speed
10 min, 50 years’ wind,
3)
2 sec. 50 years’ wind gust
4)
Including park contribution at a distance of 5 rotor diameters.
2)
Wind speed and turbulence refer to hub height. The turbulence varies according to
type of site, tower height and approval.
The stop wind speed is a design parameter. The maximum wind speed is also
important for the loads on the wind turbine. The maximum allowable operation wind
speeds are listed below.
Version
Windgust
Max. acc. [m/s2]
Stop Wind Speed/
Restart Wind Speed [m/s]
V80-2.0 MW offshore
10
25/20
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
2.2
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
Page: 7 of 13
Power Curve VESTAS V80-2.0 MW
The power curve is calculated on the basis of NACA 63.xxx and FFA-W3 blade
profiles.
Parameters for calculated curves:
Frequency
Rotor diameter
Tip angle
Turbulence
:
:
:
:
50/60 Hz
80 meter
Pitch regulated
10 %
The power curve is measured on the low-voltage side of the transformer, which
means that losses in transformer and high-voltage cables are not included.
Electrical-power [kW] as a function of wind speed [m/s] at hub height and fixed air
3
density [kg/m ]
V10
[m/s]
1.225
1.060
1.090
1.120
1.150
1.180
1.200
1.240
1.270
4
66,6
54,4
56,6
58,8
61,0
63,3
65,5
67,7
69,9
5
154
130
134
138
143
147
151
156
160
6
282
240
248
255
263
271
278
286
293
7
460
395
406
418
430
442
454
466
478
8
696
598
616
634
652
669
687
705
723
9
996
857
883
908
933
958
983
1008
1033
10
1341
1162
1196
1229
1261
1294
1326
1357
1388
11
1661
1478
1515
1550
1584
1616
1647
1674
1701
12
1866
1738
1767
1794
1818
1839
1858
1874
1889
13
1958
1895
1911
1925
1936
1946
1954
1961
1967
14
1988
1965
1972
1977
1981
1985
1987
1989
1991
15
1997
1990
1992
1994
1995
1996
1997
1997
1998
16
1999
1997
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
17
2000
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
18-->25
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Wind speed as 10 minutes mean value at hub height and perpendicular to the rotor
plane.
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
Page: 8 of 13
V80 - 2.0 MW - Off Shore
3
Air density 1.225 kg/m
2500
Power [kW]
2000
1500
1000
500
0
0
5
10
15
20
25
Wind speed [m/s]
2.3
Annual Production V80-2.0 MW
V80-2.0 MW – 78 m hub height
Annual production (MWh)
Roughness 0
8345
Roughness 1
6641
Roughness 2
5656
V80-2.0 MW
Annual Production (MWh)
Mean wind speed [m/s]
C=1.5
C=2.0
3109
2575
5
4460
4099
6
5720
5676
7
6810
7156
8
7693
8456
9
8366
9532
10
Roughness 3
4231
C=2.5
2195
3744
5494
7226
8799
10150
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
2.4
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
Page: 9 of 13
Noise V80-2.0 MW
Noise Emission V80-2.0 MW: 106.4 dB(A) measured at 8 m/s in 10 m height.
Theoretical calculated noise curve for the V80-2,0MW "Off Shore" in roughness class 0
(Hubheight = 78/67 m)
110
108
Hub height = 78m
L
@ 8m/s = 106.5 dB(A) re 1pW
WAeq
L
@ 10m/s = 108.0 dB(A) re 1pW
WAeq
Accuracy = +/- 2 dB(A)
Sound Power Level [dB(A) re 1pW]
106
Hub height = 67m
@ 8m/s = 106.4 dB(A) re 1pW
L
WAeq
@ 10m/s = 108.0 dB(A) re 1pW
L
104
WAeq
Accuracy = +/- 2 dB(A)
102
100
98
96
94
92
3
4
5
6
7
8
9
10
Wind speed in 10 meters height above water [m/s]
11
12
13
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
3.
Technical Specifications
3.1
Rotor
Page: 10 of 13
Diameter:
80 m
Swept area:
5027 m2
Rotational speed static, rotor:
18.1 RPM
Rotational speed, operation interval
rotor:
9.0 - 20.7 RPM
Rotational direction:
Clockwise (front view)
Orientation:
Upwind
Tilt:
6°
Blade coning
2°
Number of blades:
3
Aerodynamic brakes:
Full feathering
3.2
Blades
Principle:
Material:
Blade connection:
Air foils:
Length:
Chord (width) (blade root/blade tip):
Twist (blade root/blade tip):
Weight:
3.3
Blade Bearing
Type:
3.4
Forged, hollow shaft
42CrMo4 / EN 10.083
Bearing Housing
Type:
Material:
3.7
Cast ball hub
EN-GJS-400-18U-LT
Main Shaft
Type:
Material:
3.6
4-point ball bearing
Blade Hub
Type:
Material:
3.5
Shells bonded to supporting beam
Glass fibre reinforced epoxy
Steel root inserts
NACA63.xxx+FFA-W3
39 m
3.52 m /0.48 m
13°/0°
Approx. 6,500 kg each.
Cast foot housing with lowered centre
EN-GJS-400-18U-LT
Main Bearings
Type:
Spherical roller bearings from recognised
suppliers
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
3.8
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
Machine Foundation
Type:
3.9
Yawing speed:
Plain bearing system with built-in friction
Forged yaw ring heat treated. Plain bearings
PETP.
< 0.5°/sec
Yaw Gears
Type:
Motor:
3.11
Cast EN-GJS-400-18U-LT
Yaw System
Type:
Material:
3.10
Page: 11 of 13
Non-locking combined worm gear and
planetary gearbox. Electrical motor brake
2.2 kW, 6 pole, asynchronous
Tower (steel)
The below mentioned towers are Vestas standard towers. Off-shore towers may be
designed for the specific project.
Type:
Conical tubular
Material:
S 235JO/JR
Surface treatment:
Painted
Corrosion class, outside:
C5-M (ISO 12944-2)
Corrosion class, inside
C4 (ISO 12944-2)
Top diameter of all towers:
2.3 m
Bottom diameter of all towers
4.0 m
Hub Height
3-part, modular tower (60 m):
60 m
3-part, modular tower (67 m):
67 m
4-part, modular tower (78 m):
78 m
Hub height is from tower bottom flange to hub.
Lift:
3.12
Gearbox
Type:
Ratio:
Cooling:
Oil filtration:
Oil heater:
Manufacturer:
3.13
As an option VESTAS offers personnel lift
1 planetary stage/2 helical stages
50 Hz: 1:92.6
60 Hz: 1:111.1
Oil pump with oil cooler
3 µm filter unit
2 kW
Vestas has several sub-suppliers of
gearboxes. All gearboxes comply with Vestas
specifications.
Couplings
Main shaft-gearbox:
Type:
Gearbox - generator:
Hydraulic shrink disc, conical
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
Type:
3.14
Voltage:
Frequency:
No. of poles:
Class of protection:
Rated speed:
Rated power factor, default:
Power factor range:
Manufacturer:
44 l/min
200 bar
28 bar
160 l
18.5 kW
Anemometer and Wind Direction Sensor
Type:
3.18
Disc Brake
600 mm
SJV300
Hydraulic Unit
Pump capacity:
Max. pressure:
Brake pressure:
Oil quantity:
Motor:
3.17
Generator
50 Hz/60Hz
2.0 MW
Asynchronous with wound rotor, slip-rings and
VCS
690 VAC
50 Hz / 60Hz
4
IP54
1680 / 2016 RPM
1.0
0.98CAP - 0.96IND (option).
See section 1.5 General Reservations.
Vestas has several sub-suppliers of generators.
All generators comply with Vestas specifications.
Parking Brake
Type:
Diameter:
Disc material:
3.16
Composite shaft
Generator with VCS
Rated power:
Type:
3.15
Page: 12 of 13
2 independent ultrasonic sensors
Control Unit
Power current:
Voltage:
Frequency
Power supply for light:
3 x 690 VAC, 3 x 480 VAC
50 Hz / (60 Hz)
230 VAC / (110V VAC)
Computer:
Communication:
Program memory:
Programming language:
Configuration:
Operation:
Display:
ArcNet
EPROM (flash)
C++
Modules
Numeric keyboard + function keys
4 x 40 characters
Supervision/control:
_________________________________________________________________________________
TM
Date: 26. September 2001
VESTAS V80-2.0 MW OptiSpeed offshore Wind Turbine
Class: 1
Item no.: 944407.R6
Page: 13 of 13
Active power
Reactive power
Yawing
Hydraulics
Environment (wind, temperature)
Rotation
Generator
Pitch system
Grid
Remote monitoring
Information:
Operating data
Production
Operation log
Alarm log
Commands:
Run/Pause
Man. Yaw start/stop
Maintenance routine
Possibility of connection of serial communication
Remote Supervision
3.19
3.20
Transformer
Type:
Rated Power:
High voltage:
Frequency
Vector group:
HV – Tappings:
50 Hz/(60 Hz)
Cast resin
2100 kVA
6 – 33 kV (36 kV (Um) equipment voltage)
50 Hz / (60 Hz)
Dyn
±2 x 2.5%
Low voltage:
Power at 690 V
690 V
1850 kVA
Low voltage:
Power at 480 V
480 V
205 kW
Weights
Nacelle:
Nacelle (including heli-hoist
arrangement):
Rotor:
Tower:
60 m
67 m
78 m
62.2 t
64.2 t
62.2 t
64.2 t
62.2 t
64.2 t
37.8 t
140.3 t
37.8 t
37.8 t
_________________________________________________________________________________
Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΒΕΛΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Αναλυτικός Πίνακας Ανεµογεννητριών
Α
Κ
Ταχύτητα Ισχύς (W* m-1) Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας (Mwhy-1)
6,5
1,68
5,79
276,91
3980,93
6,5
1,68
5,84
283,74
4043,53
6,6
1,67
5,87
289,84
4097,52
6,6
1,68
5,91
294,97
4153,13
6,5
1,68
5,78
275,61
3962,24
6,5
1,68
5,82
282,07
4026,92
6,6
1,67
5,85
287,00
4069,82
6,4
1,67
5,75
272,75
3927,72
6,5
1,67
5,79
278,54
3980,32
6,5
1,67
5,82
5,822
283,41
2824,84
4022,75
Α/Γ 1
Α/Γ 2
Α/Γ 3
Α/Γ 4
Α/Γ 5
Α/Γ 6
Α/Γ 7
Α/Γ 8
Α/Γ 9
Α/Γ 10
103
40264,88
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising