инструкцию ( manual )
PV i PORTABLE
PORTABLE POWERED AUDIO SYSTEM
®
Operating
Manual
www.peavey.com
Intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.
CAUTION: Risk of electrical shock — DO NOT OPEN!
CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
WARNING: To prevent electrical shock or fire hazard, this apparatus should not be exposed to rain or moisture‚ and objects filled with liquids‚ such as vases‚
should not be placed on this apparatus. Before using this apparatus‚ read the operating guide for further warnings.
ENGLISH
Intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute
a risk of electric shock to persons.
Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
Este símbolo tiene el propósito de alertar al usario de la presencia de instruccones importantes sobre la operación y mantenimiento en la información que
viene con el producto.
PRECAUCION: Riesgo de descarga eléctrica ¡NO ABRIR!
PRECAUCION: Para disminuír el riesgo de descarga eléctrica, no abra la cubierta. No hay piezas útiles dentro. Deje todo mantenimiento en manos del
personal técnico cualificado.
ADVERTENCIA: Para prevenir choque electrico o riesgo de incendios, este aparato no se debe exponer a la lluvia o a la humedad. Los objetos llenos de
liquidos, como los floreros, no se deben colocar encima de este aparato. Antes de usar este aparato, lea la guia de funcionamiento para otras advertencias.
SPANISH
Este símbolo tiene el propósito, de alertar al usuario de la presencia de “(voltaje) peligroso” sin aislamiento dentro de la caja del producto y que puede tener
una magnitud suficiente como para constituir riesgo de descarga eléctrica.
Terminal de puesta a tierra de protección. El aparato debe estar conectado a una toma de corriente con conexión a tierra de protección.
Ce symbole est utilisé dans ce manuel pour indiquer à l’utilisateur qu’il ou qu’elle trouvera d’importantes instructions concernant l’utilisation et l’entretien de
l’appareil dans le paragraphe signalé.
ATTENTION: Risques de choc électrique — NE PAS OUVRIR!
ATTENTION: Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. Il ne se trouve à l’intérieur aucune pièce pouvant être reparée par
l’utilisateur. Confiez I’entretien et la réparation de l’appareil à un réparateur Peavey agréé.
AVIS: Dans le but de reduire les risques d’incendie ou de decharge electrique, cet appareil ne doit pas etre expose a la pluie ou a l’humidite et aucun objet
rempli de liquide, tel qu’un vase, ne doit etre pose sur celui-ci. Avant d’utiliser de cet appareil, lisez attentivement le guide fonctionnant pour avertissements
supplémentaires.
FRENCH
Ce symbole est utilisé dans ce manuel pour indiquer à l’utilisateur la présence d’une tension dangereuse pouvant être d’amplitude suffisante pour constituer
un risque de choc électrique.
Borne de terre de protection. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec une connexion à la terre.
Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige Instruktionen in der Bedienungsanleitung aufmerksam machen, die Handhabung und Wartung des Produkts
betreffen.
VORSICHT: Risiko — Elektrischer Schlag! Nicht öffnen!
VORSICHT: Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, nicht die Abdeckung enfernen. Es befinden sich keine Teile darin, die vom Anwender
repariert werden könnten. Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.
WARNUNG: Um elektrischen Schlag oder Brandgefahr zu verhindern, sollte dieser Apparat nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden und
Gegenstände mit Flüssigkeiten gefuellt, wie Vasen, nicht auf diesen Apparat gesetzt werden. Bevor dieser Apparat verwendet wird, lesen Sie bitte den
Funktionsführer für weitere Warnungen.
GERMAN
Dieses Symbol soll den Anwender vor unisolierten gefährlichen Spannungen innerhalb des Gehäuses warnen, die von Ausreichender Stärke sind, um einen
elektrischen Schlag verursachen zu können.
Schutzerdung Terminal. Das Gerät nur an Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.
Tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeisiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin tuotteen mukana seuraavassa ohjeistuksessa.
VAROITUS: Sähköiskun vaara — ÄLÄ AVAA!
VAROITUS: Sähköiskuvaaran vuoksi älä poista kantta. Ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huoltaminen tulee jättää pätevän huoltohenkilöstön
tehtäväksi.
VAARA: Sähköiskun tai tulipalon vaaran estämiseksi tätä laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, eikä sen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä
esineitä, kuten maljakoita. Ennen laitteen käyttöä lue muut varoitukset käyttöohjeesta.
Suojamaadoitus terminaali. Laite tulee kytkeä sähköverkkoon suojajohtimella.
Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
FINNISH
Tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio sellaiseen eristämättömään vaaralliseen jännitteeseen tuotteen kotelossa, joka saattaa olla riittävän suuri
aiheuttaakseen sähköiskuvaaran.
Är avsedd att uppmärksamma användaren på förekomsten av viktiga handhavande- och underhållsinstruktioner (service) i den litteratur som medföljer
produkten.
OBSERVERA: Risk för elektrisk stöt – ÖPPNA INTE!
OBSERVERA: För att minska risken för elektrisk stöt, avlägsna inte höljet. Inga delar inuti kan underhållas av användaren. Låt kvalificerad servicepersonal
sköta servicen.
VARNING: För att förebygga elektrisk stöt eller brandrisk bör apparaten inte utsättas för regn eller fukt, och föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, bör
inte placeras på denna apparat. Läs bruksanvisningen för ytterligare varningar innan denna apparat används.
SWEDISH
Är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad ”farlig spänning” inom produktens hölje som kan vara av tillräcklig nivå för att personer ska
riskera elektrisk stöt.
Skyddsjordning terminalen. Apparaten skall anslutas till ett uttag med skyddande jordanslutning.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Har til hensikt å informere brukeren om tilstedeværelsen av viktige bruks- og vedlikeholds (service)-instruksjoner i litteraturen som følger med produktet.
ADVARSEL: Risiko for elektrisk støt — MÅ IKKE ÅPNES!
ADVARSEL: For å redusere risikoen for elektrisk støt må ikke dekslet fjernes. Det finnes ingen deler på innsiden som brukeren kan justere. Overlat servicearbeidet til kvalifisert servicepersonell.
ADVARSEL: For å hindre elektrisk støt eller brannfare må ikke dette apparatet utsettes for regn eller fuktighet‚ og gjenstander fylt med væske, som en vase,
må ikke settes på apparatet. Før du tar apparatet i bruk må du lese bruksanvisningen for ytterligere advarsler.
NORWEGIAN
Har til hensikt å advare brukeren om tilstedeværelse av uisolert “farlig spenning” inne i produktet, som kan ha tilstrekkelig styrke til å medføre risiko for elektrisk støt for en person.
Beskyttende jordingsterminal. Apparatet må kobles til en elektrisk kontakt med et støpsel som har skjermet jordkontakt.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
DUTCH
Bedoeld om de gebruiker te attenderen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde “gevaarlijke spanning” binnen de behuizing van het product dat van voldoende omvang kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.
Bedoeld om de gebruiker te attenderen op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de literatuur bij het product.
OPGELET: Risico op een elektrische schok - NIET OPENEN
OPGELET: Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, verwijder niet het deksel. Er zijn geen voor de gebruiker bruikbare onderdelen binnenin aanwezig.
Verwijs onderhoud door naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
WAARSCHUWING: Om elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen, stel dit apparaat mag niet bloot aan regen of vocht ‘ en voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen mogen niet op dit apparaat worden geplaatst. Lees de gebruiksaanwijzingen voor nadere waarschuwingen voordat u dit apparaat gebruikt.
Beschermende aardklem. Het apparaat dient te worden aangesloten op een stopcontact met een beschermend aardcontact.
ITALIAN
Atto ad avvisare l’utente in merito alla presenza “voltaggio pericoloso” non isolato all’interno della scatola del prodotto che potrebbe avere una magnitudo
sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.
Atto ad avvisare l’utente in merito alla presenza di istruzioni operative e di assistenza importanti (manutenzione) nel libretto che accompagna il prodotto.
ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica — NON APRIRE!
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio. Non vi sono parti utili all’utente all’interno. Fare riferimento a personale
addetto qualificato.
AVVERTENZA: per prevenire il rischio di scossa o il rischio di incendio, questo apparecchio non dovrebbe essere esposto a pioggia o umidità, e oggetti
riempiti con liquidi, come vasi, non dovrebbero essere posizionati sopra questo apparecchio. Prima di usare questo apparecchio, leggere la guida operativa
per ulteriori informazioni.
Morsetto di terra di protezione. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente di rete con un conduttore di terra.
Destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (conserto) na literatura que acompanha o produto.
CUIDADO: Risco de choque elétrico — NÃO ABRA!
CUIDADO: Para evitar o risco de choque elétrico, não remova a cobertura. Contém peças não reparáveis pelo usuário. Entregue todos os consertos apenas
a pessoal qualificado.
ADVERTÊNCIA: Para evitar choques elétricos ou perigo de incêndio, este aparelho não deve ser exposto à chuva ou umidade e objetos cheios de líquidos,
tais como vasos, não devem ser colocados sobre ele. Antes de usar este aparelho, leia o guia de operação para mais advertências.
Terminal de aterramento de proteção. O aparelho deve ser ligado a uma tomada eléctrica com ligação à terra de proteção .
PORTUGUESE
Destinado a alertar o usuário da presença de “voltagem perigosa” não isolada dentro do receptáculo do produto que pode ser de magnitude suficiente para
constituir um risco de choque elétrico a pessoas.
‫‪JAPANESE‬‬
‫」‪人体への電気ショックの危険が考えられる製品筐体内の非絶縁「危険電圧‬‬
‫。‪の存在をユーザーに警告す るものです‬‬
‫‪製品に付属している説明書に記載の重要な操作およびメンテナンス‬‬
‫。‪(サービス)要領の存在をユーザーに警告するものです‬‬
‫!‪注意: 電気ショックの危険あり — 開けないでください‬‬
‫、‪注意: 電気ショックの危険を低減するため‬‬
‫。‪カバーを外さないでください‬‬
‫‪内部部品はユーザーによるサービス不可。資格のあるサービス要因のサービスを要請してくだ‬‬
‫。‪さい‬‬
‫、‪警告:電気ショックまたは火災の危険を避けるため‬‬
‫。‪この装置を雨または湿気にさらしてはなりません‬‬
‫。‪ま た、過敏など液体を含む物をこの装置上に置いてはなりません‬‬
‫。‪この装置を使用する前に、警告事項につ いて操作ガイドをお読みください‬‬
‫‪CHINESE‬‬
‫‪保護接地端子。装置は保護接地に接続している電源コンセントに接続する必要があります‬‬
‫。‪三角形内带有箭头闪电状符号意在敬告用户,表明产品内部有非绝缘的“危险电压”存在,而且具有足以致人触电的危险‬‬
‫。‪三角形内的感叹号意在警告用户,表明与机器的操作和维护(维修)有关的重要说明‬‬
‫!‪警告 :触电危险—勿打开‬‬
‫。‪警告 :为了避免触电危险,请勿打开机壳。机内无用户可以维修的部件。需要维修时,请与指定的专业维修人员联系‬‬
‫‪警告 :为了避免触电或火灾危险,请勿将本机置于雨中或潮湿之处。请勿将装满液体的物体,例如花瓶等置于本机之上。使用本机之前,请仔细阅读本操作说‬‬
‫。‪明书中的安全说明‬‬
‫‪KOREAN‬‬
‫。‪保 保护接地端子。设备应该连接到带有保护接地连接的电源插座‬‬
‫‪제품의 케이스 내에 감전을 유발할 수 있는 절연되지 않은 " 위험한 전압 " 이 존재함을 사용자에게 알 립니다 . 제품과 함께 제공되는 인쇄물에 중요‬‬
‫‪한 작동 및 유지 보수 ( 서비스 ) 지침이 있음을 사용자에게 알립 니다 .‬‬
‫! ‪주의 : 감전 위험 — 열지 마십시오‬‬
‫‪주의 : 감전 위험을 낮추기 위해 덮개를 제거하지 마십시오 . 장치 내부에는 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품이 없습니다 . 자격을 갖춘 서비스 요‬‬
‫‪원에게 서비스를 의뢰하십시오 .‬‬
‫‪경고 : 감전 또는 화재 위험을 예방하기 위해 본 기기를 비 또는 습기에 노출하거나 꽃병과 같이 액체 가 들어 있는 물체를 본 기기 위에 올려놓지 마‬‬
‫‪십시오 . 본 기기를 사용하기 전에 추가 경고 사항에 대 한 작동 설명서를 읽어 주십시오 .‬‬
‫‪ARABIC‬‬
‫‪보호 접지 단자.장치는 보호 접지 연결 전원 소켓 콘센트에 연결되어야‬‬
‫لصدمة‬
‫األشخاص لصدمة‬
‫تعرض األشخاص‬
‫في تعرض‬
‫لتتسبب في‬
‫كافية لتتسبب‬
‫تكون كافية‬
‫قد تكون‬
‫والتي قد‬
‫المنتج والتي‬
‫محتويات المنتج‬
‫داخل محتويات‬
‫معزولة داخل‬
‫غير معزولة‬
‫خطرة" غير‬
‫كهربية خطرة"‬
‫"تيارات كهربية‬
‫لوجود "تيارات‬
‫المستخدم لوجود‬
‫لتنبيه المستخدم‬
‫تشير لتنبيه‬
‫تشير‬
‫كهربية‪.‬‬
‫لتنبيه المستخدم لوجود "تيارات كهربية خطرة" غير معزولة داخل محتويات المنتج والتي قد تكون كافية لتتسبب في تعرض األشخاص لصدمة‬
‫تشير‬
‫كهربية‪.‬‬
‫لتنبيه المستخدم لوجود "تيارات كهربية خطرة" غير معزولة داخل محتويات المنتج والتي قد تكون كافية لتتسبب في تعرض األشخاص لصدمة‬
‫تشير‬
‫كهربية‪.‬‬
‫كهربية‪.‬‬
‫المنتج‪.‬‬
‫هذا المنتج‪.‬‬
‫مع هذا‬
‫المرفق مع‬
‫الكتيب المرفق‬
‫داخل الكتيب‬
‫مهمة داخل‬
‫(صيانة) مهمة‬
‫وصيانة (صيانة)‬
‫تشغيل وصيانة‬
‫تعليمات تشغيل‬
‫لوجود تعليمات‬
‫المستخدم لوجود‬
‫لتنبيه المستخدم‬
‫تشير لتنبيه‬
‫تشير‬
‫تشير لتنبيه المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (صيانة) مهمة داخل الكتيب المرفق مع هذا المنتج‪.‬‬
‫تشير لتنبيه المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (صيانة) مهمة داخل الكتيب المرفق مع هذا المنتج‪.‬‬
‫ال تفتح!‬
‫كهربية ‪ --‬ال‬
‫لصدمة كهربية‬
‫التعرض لصدمة‬
‫خطر التعرض‬
‫تحذير‪ :‬خطر‬
‫تحذير‪:‬‬
‫تفتح!‬
‫تحذير‪ :‬خطر التعرض لصدمة كهربية ‪ -‬ال تفتح!‬
‫على‬
‫كهربية‪،‬‬
‫مخاطر‬
‫لصدمة ‪ -‬ال‬
‫التعرض كهربية‬
‫التعرض لصدمة‬
‫تحذير‪ :‬خطر‬
‫للحصول على‬
‫الصيانة للحصول‬
‫إلى الصيانة‬
‫ارجع إلى‬
‫بالداخل‪ .‬ارجع‬
‫للمستخدم بالداخل‪.‬‬
‫لالستعمال للمستخدم‬
‫قابلة لالستعمال‬
‫أجزاء قابلة‬
‫توجد أجزاء‬
‫ال توجد‬
‫الغطاء‪ .‬ال‬
‫بإزالة الغطاء‪.‬‬
‫تقم بإزالة‬
‫ال تقم‬
‫تفتح!ال‬
‫كهربية‪،‬‬
‫لصدمة‬
‫التعرض‬
‫لتقليل مخاطر‬
‫لتقليل‬
‫تحذير‪:‬‬
‫المؤهلين‪.‬‬
‫الموظفين‬
‫خدمة‬
‫التعرض لصدمة كهربية‪ ،‬ال تقم بإزالة الغطاء‪ .‬ال توجد أجزاء قابلة لالستعمال للمستخدم بالداخل‪ .‬ارجع إلى الصيانة للحصول على‬
‫منلتقليل‬
‫مخاطرالمؤهلين‪.‬‬
‫الموظفين‬
‫تحذير‪:‬من‬
‫خدمة‬
‫التعرض لصدمة كهربية‪ ،‬ال تقم بإزالة الغطاء‪ .‬ال توجد أجزاء قابلة لالستعمال للمستخدم بالداخل‪ .‬ارجع إلى الصيانة للحصول على‬
‫تحذير‪:‬منلتقليل‬
‫مخاطرالمؤهلين‪.‬‬
‫الموظفين‬
‫خدمة‬
‫مثل‬
‫صدمة‬
‫لمنع‬
‫المؤهلين‪.‬‬
‫الموظفين‬
‫خدمة‬
‫بالسوائل‪ ،‬مثل‬
‫المملوءة بالسوائل‪،‬‬
‫األشياء المملوءة‬
‫وضع األشياء‬
‫يجب وضع‬
‫وال يجب‬
‫الرطوبة‪ ،‬وال‬
‫أو الرطوبة‪،‬‬
‫للمطر أو‬
‫الجهاز للمطر‬
‫هذا الجهاز‬
‫تعريض هذا‬
‫يجب تعريض‬
‫ال يجب‬
‫حريق‪ ،‬ال‬
‫مخاطر حريق‪،‬‬
‫أو مخاطر‬
‫كهربية أو‬
‫كهربية‬
‫حدوث صدمة‬
‫حدوث‬
‫تحذير‪:‬منلمنع‬
‫تحذير‪:‬‬
‫لمزيد‬
‫التشغيل‬
‫دليل‬
‫الجهاز‪،‬‬
‫هذا‬
‫فوقه‪.‬‬
‫الزهريات‪،‬‬
‫التحذيرات‪ .‬للمطر أو الرطوبة‪ ،‬وال يجب وضع األشياء المملوءة بالسوائل‪ ،‬مثل‬
‫من هذا الجهاز‬
‫تعريض‬
‫حريق‪ ،‬ال‬
‫مخاطر‬
‫كهربية أو‬
‫قبلصدمة‬
‫تحذير‪:‬‬
‫التحذيرات‪.‬‬
‫من‬
‫يجبلمزيد‬
‫التشغيل‬
‫اقرأ دليل‬
‫اقرأ‬
‫الجهاز‪،‬‬
‫استخدام هذا‬
‫استخدام‬
‫حدوثقبل‬
‫لمنعفوقه‪.‬‬
‫الزهريات‪،‬‬
‫التحذيرات‪ .‬للمطر أو الرطوبة‪ ،‬وال يجب وضع األشياء المملوءة بالسوائل‪ ،‬مثل‬
‫من هذا الجهاز‬
‫تعريض‬
‫حريق‪ ،‬ال‬
‫مخاطر‬
‫كهربية أو‬
‫حدوثقبلصدمة‬
‫تحذير‪:‬‬
‫يجبلمزيد‬
‫التشغيل‬
‫اقرأ دليل‬
‫الجهاز‪،‬‬
‫استخدام هذا‬
‫لمنعفوقه‪.‬‬
‫الزهريات‪،‬‬
‫الزهريات‪ ،‬فوقه‪ .‬قبل استخدام هذا الجهاز‪ ،‬اقرأ دليل التشغيل لمزيد من التحذيرات‪.‬‬
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
Read these instructions.
2.
Keep these instructions.
3.
Heed all warnings.
4.
Follow all instructions.
5.
Do not use this apparatus near water.
6.
Clean only with a dry cloth.
7.
Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with manufacturer’s instructions.
8.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that
produce heat.
9.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than
the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding plug. The wide blade or third prong is provided for your
safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10.
Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point they exit
from the apparatus.
11.
Only use attachments/accessories provided by the manufacturer.
12.
Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is
used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13.
Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such
as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has
been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15.
Never break off the ground pin. Write for our free booklet “Shock Hazard and Grounding.” Connect only to a power supply of the
type marked on the unit adjacent to the power supply cord.
16.
If this product is to be mounted in an equipment rack, rear support should be provided.
17.
Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚
proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter
E‚ the earth symbol‚ colored green or colored green and yellow. b) The wire that is colored blue must be connected to the
terminal that is marked with the letter N or the color black. c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal
that is marked with the letter L or the color red.
18.
This electrical apparatus should not be exposed to dripping or splashing and care should be taken not to place objects
containing liquids, such as vases, upon the apparatus.
19.
The on/off switch in this unit does not break both sides of the primary mains. Hazardous energy can be present inside the
chassis when the on/off switch is in the off position. The mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, the
disconnect device shall remain readily operable.
20.
Exposure to extremely high noise levels may cause a permanent hearing loss. Individuals vary considerably in susceptibility to
noise-induced hearing loss, but nearly everyone will lose some hearing if exposed to sufficiently intense noise for a sufficient
time. The U.S. Government’s Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible
noise level exposures:
Duration Per Day In Hours
8
6
4
3
2
11⁄2
1
1⁄2
1⁄4orless
Sound Level dBA, Slow Response
90
92
95
97
100
102
105
110
115
According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss. Earplugs or protectors to
the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss, if
exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is
recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be
protected by hearing protectors while this unit is in operation.
SAVE THESE INSTRUCTIONS!
ENGLISH
WARNING: When using electrical products, basic cautions should always be followed, including the following:
CUIDADO: Cuando use productos electrónicos, debe tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
1.
Lea estas instrucciones.
2.
Guarde estas instrucciones.
3.
Haga caso de todos los consejos.
4.
Siga todas las instrucciones.
5.
No usar este aparato cerca del agua.
6.
Limpiar solamente con una tela seca.
7.
No bloquear ninguna de las salidas de ventilación. Instalar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8.
No instalar cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, estufas, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que
produzcan calor.
9.
No retire la patilla protectora del enchufe polarizado o de tipo “a Tierra”. Un enchufe polarizado tiene dos puntas, una de ellas
más ancha que la otra. Un enchufe de tipo “a Tierra” tiene dos puntas y una tercera “a Tierra”. La punta ancha (la tercera ) se
proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su enchufe de red, consulte a un electricista para
que reemplaze su enchufe obsoleto.
10.
Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pinchado, particularmente en los enchufes, huecos, y los puntos que
salen del aparato.
11.
Usar solamente añadidos/accesorios proporcionados por el fabricante.
12.
Usar solamente un carro, pie, trípode, o soporte especificado por el fabricante, o vendido junto al aparato. Cuando se use
un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/aparato para evitar que se dañe en un vuelco. No suspenda esta caja de
ninguna manera.
13.
Desenchufe este aparato durante tormentas o cuando no sea usado durante largos periodos de tiempo.
14.
Para cualquier reparación, acuda a personal de servicio cualificado. Se requieren reparaciones cuando el aparato ha
sido dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe se han dañado, algún líquido ha sido
derramado o algún objeto ha caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona de
manera normal, o ha sufrido una caída.
15.
Nunca retire la patilla de Tierra.Escríbanos para obtener nuestro folleto gratuito “Shock Hazard and Grounding” (“Peligro de
Electrocución y Toma a Tierra”). Conecte el aparato sólo a una fuente de alimentación del tipo marcado al lado del cable de
alimentación.
16.
Si este producto va a ser enracado con más equipo, use algún tipo de apoyo trasero.
17.
Nota para el Reino Unido solamente: Si los colores de los cables en el enchufe principal de esta unidad no corresponden con
los terminales en su enchufe‚ proceda de la siguiente manera: a) El cable de color verde y amarillo debe ser conectado al
terminal que está marcado con la letra E‚ el símbolo de Tierra (earth)‚ coloreado en verde o en verde y amarillo. b) El cable
coloreado en azul debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra N o el color negro. c) El cable coloreado en
marrón debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra L o el color rojo.
18.
Este aparato eléctrico no debe ser sometido a ningún tipo de goteo o salpicadura y se debe tener cuidado para no poner
objetos que contengan líquidos, como vasos, sobre el aparato.
19.
El interruptor de en/lejos en esta unidad no rompe ambos lados de la red primaria. La energía peligrosa puede ser presente
dentro del chasis cuando el interruptor de en/lejos está en el de la posición. El tapón de la red o el acoplador del aparato son
utilizados como el desconecta dispositivo, el desconecta dispositivo se quedará fácilmente operable.
20.
La exposición a altos niveles de ruido puede causar una pérdida permanente en la audición. La susceptibilidad a la pérdida de
audición provocada por el ruido varía según la persona, pero casi todo el mundo perderá algo de audición si se expone a un
nivel de ruido suficientemante intenso durante un tiempo determinado. El Departamento para la Salud y para la Seguridad del
Gobierno de los Estados Unidos (OSHA) ha especificado las siguientes exposiciones al ruido permisibles:
Duración por Día en Horas
8
6
4
3
2
1 1⁄2
1
1
⁄2
1
⁄4 o menos
Nivel de Sonido dBA, Respuesta Lenta
90
92
95
97
100
102
105
110
115
De acuerdo al OSHA, cualquier exposición que exceda los límites arriba indicados puede producir algún tipo de pérdida en la audición.
Protectores para los canales auditivos o tapones para los oídos deben ser usados cuando se opere con este sistema de sonido para prevenir una pérdida permanente en la audición, si la exposición excede los límites indicados más arriba. Para protegerse de una exposición
a altos niveles de sonido potencialmente peligrosa, se recomienda que todas las personas expuestas a equipamiento capaz de producir
altos niveles de presión sonora, tales como este sistema de amplificación, se encuentren protegidas por protectores auditivos mientras esta
unidad esté operando.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
SPANISH
INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD
ATTENTION: L’utilisation de tout appareil électrique doit être soumise aux precautions d’usage incluant:
1.
Lire ces instructions.
2.
Gardez ce manuel pour de futures références.
3.
Prétez attention aux messages de précautions de ce manuel.
4.
Suivez ces instructions.
5.
N’utilisez pas cette unité proche de plans d’eau.
6.
N’utilisez qu’un tissu sec pour le nettoyage de votre unité.
7.
N’obstruez pas les systèmes de refroidissement de votre unité et installez votre unité en fonction des instructions de ce manuel.
8.
Ne positionnez pas votre unité à proximité de toute source de chaleur.
9.
Connectez toujours votre unité sur une alimentation munie de prise de terre utilisant le cordon d’alimentation fourni.
10.
Protégez les connecteurs de votre unité et positionnez les cablages pour éviter toutes déconnexions accidentelles.
11.
N’utilisez que des fixations approuvées par le fabriquant.
12.
Lors de l’utilsation sur pied ou pole de support, assurez dans le cas de déplacement de l’ensemble enceinte/support de prévenir tout
basculement intempestif de celui-ci.
13.
Il est conseillé de déconnecter du secteur votre unité en cas d’orage ou de durée prolongée sans utilisation.
14.
Seul un technicien agréé par le fabriquant est à même de réparer/contrôler votre unité. Celle-ci doit être contrôlée si elle a subit des
dommages de manipulation, d’utilisation ou de stockage (humidité,…).
15.
Ne déconnectez jamais la prise de terre de votre unité.
16.
Si votre unité est destinée a etre montée en rack, des supports arriere doivent etre utilises.
17.
Note pour les Royaumes-Unis: Si les couleurs de connecteurs du cable d’alimentation ne correspond pas au guide de la prise
secteur, procédez comme suit: a) Le connecteur vert et jaune doit être connectrer au terminal noté E, indiquant la prise de terre
ou correspondant aux couleurs verte ou verte et jaune du guide. b) Le connecteur Bleu doit être connectrer au terminal noté N,
correspondnat à la couleur noire du guide. c) Le connecteur marron doit être connectrer au terminal noté L, correspondant à la
couleur rouge du guide.
18.
Cet équipement électrique ne doit en aucun cas être en contact avec un quelconque liquide et aucun objet contenant un liquide, vase
ou autre ne devrait être posé sur celui-ci. 1
9.
L’interrupter (on-off) dans cette unité ne casse pas les deux côtés du primaire principal. L’énergie hasardeuse peut être preésente
dans châssis quand l’interrupter (on-off) est dans le de la position. Le bouchon principal ou atelage d’appareil est utilisé comme le
débrancher l’appareil restera facilement opérable.
20.
Une exposition à de hauts niveaux sonores peut conduire à des dommages de l’écoute irréversibles. La susceptibilité au bruit varie
considérablement d’un individu à l’autre, mais une large majorité de la population expériencera une perte de l’écoute après une
exposition à une forte puissance sonore pour une durée prolongée. L’organisme de la santé américaine (OSHA) a produit le guide
ci-dessous en rapport à la perte occasionnée:
Durée par Jour (heures)
8
6
4
3
2
11⁄2
1
1⁄2
1⁄4ouinférieur
Niveau sonore moyen (dBA)
90
92
95
97
100
102
105
110
115
D’après les études menées par le OSHA, toute exposition au delà des limites décrites ce-dessus entrainera des pertes de l’écoute chez
la plupart des sujets. Le port de système de protection (casque, oreilette de filtrage,…) doit être observé lors de l’opération cette unité ou
des dommages irréversibles peuvent être occasionnés. Le port de ces systèmes doit être observé par toutes personnes susceptibles d’être
exposées à des conditions au delà des limites décrites ci-dessus.
GARDEZ CES INSTRUCTIONS!
FRENCH
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE
SICHERHEITSHINWEISEACHTUNG: Beim Einsatz von Elektrogeräten müssen u.a. grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden:
1.
Lesen Sie sich diese Anweisungen durch.
2.
Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3.
Beachten Sie alle Warnungen.
4.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
5.
Setzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser ein.
6.
Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
7.
Blockieren Sie keine der Lüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
8.
Installieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen wie Heizungen, Heizgeräten, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern),
die Wärme erzeugen.
9.
Beeinträchtigen Sie nicht die Sicherheitswirkung des gepolten Steckers bzw. des Erdungssteckers. Ein gepolter Stecker weist zwei
Stifte auf, von denen einer breiter ist als der andere. Ein Erdungsstecker weist zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift auf. Der breite
Stift bzw. der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Sollte der beiliegende Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich bitte an
einen Elektriker, um die ungeeignete Steckdose austauschen zu lassen.
10.
Schützen Sie das Netzkabel, sodass niemand darauf tritt oder es geknickt wird, insbesondere an Steckern oder Buchsen und ihren
Austrittsstellen aus dem Gerät.
11.
Verwenden Sie nur die vom Hersteller erhältlichen Zubehörgeräte oder Zubehörteile.
12.
Verwenden Sie nur einen Wagen, Stativ, Dreifuß, Träger oder Tisch, der den Angaben des Herstellers entspricht oder zusammen
mit dem Gerät verkauft wurde. Wird ein Wagen verwendet, bewegen Sie den Wagen mit dem darauf befindlichen Gerät besonders
vorsichtig, damit er nicht umkippt und möglicherweise jemand verletzt wird.
13.
Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder während längerer Zeiträume, in denen es nicht benutzt wird, von der
Stromversorgung.
14.
Lassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn
das Gerät in irgendeiner Art beschädigt wurde, etwa wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Flüssigkeit oder
Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal arbeitet oder heruntergefallen ist.
15.
Der Erdungsstift darf nie entfernt werden. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unsere kostenlose Broschüre „Shock Hazard and
Grounding“ (Gefahr durch elektrischen Schlag und Erdung) zu. Schließen Sie nur an die Stromversorgung der Art an, die am Gerät
neben dem Netzkabel angegeben ist.
16.
Wenn dieses Produkt in ein Geräte-Rack eingebaut werden soll, muss eine Versorgung über die Rückseite eingerichtet werden.
17.
Hinweis – Nur für Großbritannien: Sollte die Farbe der Drähte in der Netzleitung dieses Geräts nicht mit den Klemmen in Ihrem
Stecker übereinstimmen, gehen Sie folgendermaßen vor: a) Der grün-gelbe Draht muss an die mit E (Symbol für Erde) markierte
bzw. grüne oder grün-gelbe Klemme angeschlossen werden. b) Der blaue Draht muss an die mit N markierte bzw. schwarze Klemme
angeschlossen werden. c) Der braune Draht muss an die mit L markierte bzw. rote Klemme angeschlossen werden.
18.
Dieses Gerät darf nicht ungeschützt Wassertropfen und Wasserspritzern ausgesetzt werden und es muss darauf geachtet werden,
dass keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z. B. Blumenvasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
19.
Der Netzschalter in dieser Einheit bricht beide Seiten von den primären Haupleitungen nicht. Gerfährliche Energie kann anwesend
innerhalb des Chassis sein, wenn her Netzschalter im ab Poistion ist. Die Hauptleitungen stöpseln zu oder Gerätkupplung ist benutzt,
während das Vorrichtung abschaltet, das schaltet Vorrichtung wird bleiben sogleich hantierbar ab.
20.
Belastung durch extrem hohe Lärmpegel kann zu dauerhaftem Gehörverlust führen. Die Anfälligkeit für durch Lärm bedingten
Gehörverlust ist von Mensch zu Mensch verschieden, das Gehör wird jedoch bei jedem in gewissem Maße geschädigt, der über
einen bestimmten Zeitraum ausreichend starkem Lärm ausgesetzt ist. Die US-Arbeitsschutzbehörde (Occupational and Health
Administration, OSHA) hat die folgenden zulässigen Pegel für Lärmbelastung festgelegt:
Dauer pro Tag in Stunden
8
6
4
3
2
1 1⁄2
1
1⁄2
1⁄4oderweniger
Geräuschpegel dBA, langsame Reaktion
90
92
95
97
100
102
105
110
115
Laut OSHA kann jede Belastung über den obenstehenden zulässigen Grenzwerten zu einem gewissen Gehörverlust führen. Sollte die Belastung
die obenstehenden Grenzwerte übersteigen, müssen beim Betrieb dieses Verstärkungssystems Ohrenstopfen oder Schutzvorrichtungen im
Gehörgang oder über den Ohren getragen werden, um einen dauerhaften Gehörverlust zu verhindern. Um sich vor einer möglicherweise
gefährlichen Belastung durch hohe Schalldruckpegel zu schützen, wird allen Personen empfohlen, die mit Geräten arbeiten, die wie dieses
Verstärkungssystem hohe Schalldruckpegel erzeugen können, beim Betrieb dieses Geräts einen Gehörschutz zu tragen.
BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE AUF!
DEUTSCH
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
VAARA: Käytettäessä sähkölaitteita tulee aina huomioida mm. seuraavat turvallisuusohjeet:
1.
Lue nämä ohjeet.
2.
Säilytä nämä ohjeet.
3.
Huomioi kaikki varoitukset.
4.
Noudata kaikkia ohjeita.
5.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
6.
Puhdista vain kuivalla kankaalla.
7.
Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8.
Älä asenna lämpölähteiden, kuten pattereiden, liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (kuten vahvistinten) lähelle.
9.
Älä poista polarisoidun tai maadoitustyyppisen tulpan suojausta. Polarisoidun tulpan toinen napa on leveämpi kuin toinen.
Maadoitustulpassa on kaksi napaa ja kolmas maadoitusnapa. Leveä napa ja maadoitusnapa on tarkoitettu turvaamaan laitteen
käyttöä. Jos mukana toimitettu tulppa ei sovi pistorasiaan, kutsu sähkömies vaihtamaan pistorasia, sillä se on vanhentunut.
10.
Suojaa virtajohtoa päälle kävelemiseltä ja nipistykseltä, erityisesti pistotulppien, pistorasioiden sekä laitteen ulosvientien kohdalla.
11.
Käytä vain valmistajan toimittamia lisälaitteita.
12.
Käytä vain valmistajan määrittämän tai laitteen mukana myydyn vaunun, jalustan, kolmijalan, kiinnikkeen tai pöydän kanssa.
Käytettäessä vaunua liikuta vaunun ja laitteen yhdistelmää varovasti, jotta vältetään loukkaantumiset kaatumisesta johtuen.
13.
Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14.
Huoltaminen tulee jättää pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on jollakin tavoin vioittunut, esim.
virtalähteen johto tai pistoke on vioittunut, laitteen sisään on joutunut nestettä tai esineitä, laite on altistettu sateelle tai kosteudelle,
laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
15.
Älä koskaan katkaise maadoitusnastaa. Ottamalla meihin yhteyttä saat kirjasen "Sähköiskuvaara ja maadoitus". Kytke vain
virtalähteeseen, joka vastaa laitteen virtajohdon viereen merkittyä tyyppiä.
16.
Jos laite kiinnitetään laiteräkkiin, tulee se tukea takaosastaan.
17.
Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as
follows:
a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚ the earth symbol‚
colored green or colored green and yellow.
b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black.
c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18.
Tätä sähkölaitetta ei tule altistaa nestetipoille tai roiskeille, eikä laitteen päälle saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten
maljakoita.
19.
Laitteen virtakytkin ei katkaise ensiövirran molempia puolia. Laitteen sisällä voi olla vaarallinen jännite, kun virtakytkin on poisasennossa. Virtajohto toimii pääkytkimenä, ja sen pitää olla aina käytettävissä.
20.
Altistus erittäin korkeille äänitasoille voi aiheuttaa pysyvän kuulovaurion. Henkilöiden alttius melun aiheuttamille kuulovaurioille
vaihtelee, mutta lähes kaikkien kuulo vaurioituu altistuttaessa riittävän kovalle melulle riittävän kauan. Yhdysvaltain hallituksen
työturvallisuus- ja terveyshallinto (OSHA) on määrittänyt seuraavat hyväksyttävät melutasoaltistukset:
Kesto päivää kohti tunteina
8
6
4
3
2
11⁄2
1
1⁄2
1⁄4taialle
Äänitaso dBA, hidas vaste
90
92
95
97
100
102
105
110
115
OSHA:n mukaan altistus yo. tasoja korkeammalle määrälle voi aiheuttaa osittaisen kuulon menetyksen. Käytettäessä vahvistinjärjestelmää
tulee kuulovaurioiden estämiseksi käyttää korvatulppia tai kuulosuojaimia, mikäli altistus ylittää yllä asetetut rajat. Jotta vältetään mahdollisesti
vaarallinen altistus korkeille äänenpaineen tasoille, suositellaan, että kaikki korkeaa äänenpainetta tuottavien laitteiden, kuten tämän
vahvistimen, lähistöllä olevat henkilöt suojaavat kuulonsa, kun laite on käytössä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!
FINNISH
TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET
VARNING: När du använder elektriska produkter ska grundläggande försiktighetsåtgärder iakttas, inklusive följande:
1.
Läs dessa instruktioner.
2.
Behåll dessa instruktioner.
3.
Iakttag alla varningar.
4.
Följ alla instruktioner.
5.
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6.
Rengör endast med en torr trasa.
7.
Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
8.
Installera inte i närheten av värmekällor som radiatorer, varmluftsventiler, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som ger
ifrån sig värme.
9.
Motverka inte säkerhetsfunktionen hos en jordad stickkontakt. En jordad stickkontakt har två stift och metallbleck på sidorna.
Metallblecket finns där för din säkerhet. Kontakta en elektriker för utbyte av det föråldrade vägguttaget om den medföljande
stickkontakten inte passar i ditt vägguttag.
10.
Skydda strömsladden från att klivas på eller klämmas, särskilt vid kontakten, grenuttag och platsen där den lämnar apparaten.
11.
Använd enbart tillsatser/tillbehör som tillhandahålls av tillverkaren.
12.
Använd endast med en kärra, ställ, trefot, fäste eller bord i enlighet med tillverkarens specifikationer, eller som säljs tillsammans med
apparaten. Var försiktig när du använder en kärra så att inga personskador uppstår på grund av att kombinationen kärra-apparat
välter när den flyttas.
13.
Koppla ur apparaten vid åskväder eller när den inte används under en längre tid.
14.
Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service. Service krävs om apparaten har skadats på något vis, till exempel om strömsladden
eller stickkontakten har skadats, vätska har spillts eller föremål har fallit ner i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte
fungerar normalt eller har tappats.
15.
Anslut aldrig till ojordade uttag. Skriv till oss för vårt gratishäfte ”Stötrisk och jordning”. Anslut endast till en strömkälla av samma typ
som enhetens märkning anger (bredvid strömsladden).
16.
Om produkten ska monteras i ett utrustningsrack bör bakre stöd användas.
17.
Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as
follows:
a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚ the earth symbol‚
colored green or colored green and yellow.
b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black.
c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18.
Denna elektriska apparat bör inte utsättas för dropp eller stänk och försiktighet bör iakttas så att inte föremål som innehåller vätskor,
såsom vaser, placeras ovanpå apparaten.
19.
Enhetens strömbrytare bryter inte båda sidor av strömkretsen. Farlig energi kan förekoma inuti höljet när strömbrytaren är i av-läget.
Stickkontakten eller apparatkontakten fungerar som bortkopplingsenhet, bortkopplingsenheten ska hållas lättillgänglig.
20.
Extremt höga ljudnivåer kan orsaka permanent hörselskada. Olika personer skiljer sig åt i benägenhet att få hörselskador av
oljud, men i princip alla får hörselskador om de utsätts för tillräckligt höga ljud under tillräcklig tid. Den amerikanska regeringens
arbetsskydds- och hälsoförvaltning (OSHA) har angivit följande maxnivåer för tillåten exponering för oljud:
Längd per dag i timmar
8
6
4
3
2
1 1⁄2
1
1⁄2
1⁄4 eller mindre
Ljudnivå dBA, långsam svarstid
90
92
95
97
100
102
105
110
115
Enligt OSHA kan exponering utöver ovanstående tillåtna gränser orsaka hörselskador. Öronproppar eller skydd för hörselgången eller
över öronen måste bäras när detta förstärkarsystem används för att förebygga permanenta hörselskador, om exponeringen överskrider
gränsvärdena enligt ovan. För att skydda mot potentiellt farlig exponering för höga ljudtrycksnivåer rekommenderas det att personer
som exponeras för utrustning som kan producera höga ljudtrycksnivåer såsom detta förstärkarsystem skyddas med hörselskydd när
enheten är i drift.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER!
SWEDISH
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
ADVARSEL: Ved bruk av et elektrisk apparat må grunnleggende forsiktighetsregler følges, inklusive de følgende:
1.
Les disse instruksjonene.
2.
Ta vare på disse instruksjonene.
3.
Følg alle advarslene.
4.
Følg alle instruksjoner.
5.
Ikke bruk apparatet i nærheten av vann.
6.
Rengjør bare med en tørr klut.
7.
Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
8.
Ikke installer i nærheten av en varmekilde som radiatorer, varmekanaler, ovn er eller andre apparater (inklusive forsterkere) som
utvikler varme.
9.
Ikke reduserer sikkerhetshensiktene med polariserte eller jordede støpsler. Et polarisert støpsel har to blader, der det ene er
bredere enn det andre. Et støpsel med jording har to blader og en tredje jordingsplugg. Det brede bladet eller den tredje pluggen
er der for å gi deg beskyttelse. Hvis det medfølgende støpslet ikke passer inn i den elektriske kontakten der du bor, kontakt en
elektriker for å få støpslet skiftet.
10.
Beskytt den elektriske ledningen mot å bli trådt på eller klemt, spesielt ved støpslet, stikkontakten og punktet der den kommer ut
av apparatet.
11.
Bruk bare tilkoblinger/tilbehør som er levert av produsenten.
12.
Bruk bare med vogn, stativ, tripod, brakett eller bord spesifisert av produsenten eller solgt sammen med apparatet. Når det benyttes en vogn, vis forsiktighet når vogn/apparat flyttes for å unngå skade som følge av et velt.
13.
Trekk ut ledningen til apparatet under tordenvær eller når det skal stå ubrukt over en lengre periode.
14.
Overlat servicearbeidet til kvalifisert servicepersonell. Service er påkrevet når apparatet har vært utsatt for skade, som at den
elektriske ledningen eller støpslet er skadet, væske er blitt sølt over apparatet eller en gjenstand har falt ned i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, at det ikke virker normalt eller har falt i gulvet.
15.
Bryt aldri av jordingspinnen. Skriv etter gratis hefte “Shock Hazard and Grounding” (Fare for elektrisk støt og jording). Tilkoble
bare elektriske anlegg av den typen som er angitt på enheten ved siden av den elektriske ledningen.
16.
Hvis dette produktet skal plasseres i en utstyrsreol må det etableres støtte på baksiden.
17.
Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚ the
earth symbol‚ colored green or colored green and yellow. b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that
is marked with the letter N or the color black. c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked
with the letter L or the color red.
18.
Dette elektriske apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut fra væske, og det må utvises forsiktighet slik at det ikke plasseres
gjenstander fylt med vann - som en vase - på apparatet.
19.
På/av-bryteren på denne enheten bryter ikke begge sider av den primære strømkretsen. Farlig strøm kan finnes på innsiden av
chassiset også når På/Av-bryteren er i posisjon Av. Det elektriske støpslet eller utstyrskoblingen brukes som frakoblingsutstyr,
frakoblingsutstyret skal være lett å komme til og bruke.
20.
Eksponering mot ekstremt høyt støynivå kan føre til permanent tap av hørsel. Det er betydelige individuelle forskjeller hva gjelder
den enkeltes ømfintlighet hva gjelder støypåført tap av hørsel, men nesten alle vil tape noe hørsel dersom de utsettes for tilstrekkelig intens støy over en tilstrekkelig lang periode. U.S. Governments Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har
spesifisert følgende tillatte støynivåeksponeringer:
Varighet pr. dag i timer
8
6
4
3
2
11⁄2
1
1⁄2
1⁄4ellermindre
Lydnivå dBA, sakte respons
90
92
95
97
100
102
105
110
115
I henhold til OSHA vil enhver eksponering ut over de ovenstående tillatte grensene kunne føre til noe tap av hørsel. Ørepropper eller
beskyttelse av ørekanalene eller over ørene må anvendes når dette forsterkersystemet brukes for å hindre permanent tap av hørsel
dersom eksponeringen overskrider grensene som vises ovenfor. For å beskytte mot potensielt farlig eksponering til høyt lydtrykknivåer
anbefales det at alle personer som eksponeres mot utstyr som er i stand til å produsere høye lydtrykknivåer som dette forsterkersystemet må beskyttes av hørselsvern mens denne enheten er i bruk.
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE
NORWEGIAN
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
WAARSCHUWING: Bij gebruik van elektrische producten, moeten elementaire voorzorgsmaatregelen altijd worden opgevolgd, waaronder het volgende:
1.
Lees deze gebruiksaanwijzing.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
Besteed aandacht aan alle waarschuwingen.
Volg alle instructies op.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Reinig het alleen met een droge doek.
Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die
warmte produceren.
Omzeil nooit de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde of geaarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen,
waarvan er één breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee bladen en een derde aardingspen. Het bredere blad
of de derde pen is bedoeld voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, raadpleeg dan een
elektricien voor het vervangen van het verouderde stopcontact.
Bescherm het netsnoer zodat er niet over gelopen kan worden of bekneld kan raken, vooral bij stekkers, stopcontacten en het
punt waar ze het apparaat verlaten.
Gebruik alleen aansluitstukken/accessoires geleverd door de fabrikant.
Gebruik uitsluitend een wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij het apparaat
wordt verkocht. Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen/apparaat
en voorkom letsel door omvallen.
Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het apparaat gedurende lange perioden niet
gebruikt wordt.
Laat al het onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op enige
wijze beschadigd is, zoals het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in zijn
terechtgekomen, het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld, niet normaal werkt, of is gevallen.
Breek nooit de aardingspen af. Raadpleeg ons gratis boekje “Schokgevaar en aarding”. Sluit alleen op een voedingsspanning
aan van het type aangegeven op het apparaat naast het netsnoer.
Als dit product in een apparatuurrek gemonteerd moet worden, moet voor achterondersteuning worden verzorgd.
Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚ the
earth symbol‚ colored green or colored green and yellow. b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that
is marked with the letter N or the color black. c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked
with the letter L or the color red.
Dit elektrisch apparaat mag niet aan druip- of spatwater worden blootgesteld en er moet op gelet worden dat geen voorwerpen
gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
De aan/uit-schakelaar van dit apparaat onderbreekt niet beide contacten van het lichtnet. Gevaarlijke spanning kan binnenin het
chassis aanwezig zijn ondanks dat de aan/uit-schakelaar op uit staat. De stekker van het apparaat wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.
Blootstelling aan extreem hoge geluidsniveaus kan permanent gehoorverlies veroorzaken. Individuen verschillen in gevoeligheid
voor gehoorverlies door lawaai geïnduceerd, maar bijna iedereen zal enig gehoor verliezen indien voor een bepaalde duur aan
voldoende intens lawaai blootgesteld. De Occupational Safety and Health Administration (OSHA) van de Amerikaanse regering
heeft de volgende blootstellingen aan toelaatbaar lawaainiveau gespecificeerd:
Duur per dag In uren
8
6
4
3
2
11⁄2
1
1⁄2
1⁄4ofminder
Geluidsniveau dBA, trage reactie
90
92
95
97
100
102
105
110
115
Volgens OSHA, kan elke blootstelling boven de bovengenoemde toelaatbare grenswaarden tot enige gehoorverlies leiden. Oordoppen of
-beschermers in de oorkanalen of over de oren moeten bij het bedienen van dit versterkersysteem worden gedragen om een permanent
gehoorverlies te voorkomen, indien blootstelling boven de grenzen zoals hierboven zijn vermeld. Om potentieel gevaarlijke blootstelling
aan hoge geluidsdruk te voorkomen, is het raadzaam om alle personen die aan apparatuur worden blootgesteld die in staat is om hoge
geluidsdruk te produceren, zoals dit versterkersysteem, met gehoorbeschermers te beschermen wanneer dit apparaat in bedrijf is.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!
DUTCH
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ATTENZIONE: Durante uso di apparecchiature elettriche vanno osservate alcune precauzioni basilari, tra cui le seguenti:
1.
Leggete queste istruzioni.
2.
Conservate le istruzioni.
3.
Rispettate tutte le avvertenze.
4.
Seguite le istruzioni.
5.
Non usate questo prodotto vicino all’acqua.
6.
Pulite esclusivamente con un panno asciutto.
7.
Non ostruite le fessure di ventilazione. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del produttore.
8.
Il prodotto va collocato lontano da sorgenti di calore quali radiatori, pompe di calore, stufe o altri dispositivi che generano calore
(compresi gli amplificatori).
9.
Non eliminate i dispositivi di sicurezza come spine polarizzate o con messa a terra. La spina polarizzata ha due lame, una
più grande dell’altra. La spina con messa a terra ha due contatti più un terzo per la terra. Il contatto più largo o terzo polo è
indispensabile per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non adatta alla vostra presa, mettetevi in contatto con un elettricista
per la sostituzione della presa obsoleta.
10.
Fate attenzione a non camminare o incastrare il cavo di alimentazione, soprattutto in prossimità della spina o del punto in cui si
collega all’apparecchiatura.
11.
Usate solo accessori originali forniti dal costruttore.
12.
L’apparato va usato esclusivamente con il supporto indicato dal produttore o venduto con l’apparato. Se intendete adoperare un
carrello su ruote, fate attenzione quando spostate apparecchio e supporto per evitare che la loro caduta possa causare danni a
cose o persone.
13.
Scollegatelo l’apparecchio dalla presa di corrente durante un temporale con fulmini o quando non s’intende usare per un lungo
periodo.
14.
L’assistenza va eseguita esclusivamente da personale autorizzato. È necessario ricorrere all’assistenza se il dispositivo ha
subito danni, per esempio si sono rovinati il cavo di alimentazione o la spina, all’interno è caduto del liquido o un oggetto, il
dispositivo è rimasto esposto alla pioggia o all’umidità, non funziona normalmente o è caduto a terra.
15
Non rimuovete lo spinotto della terra. Collegate il dispositivo esclusivamente a una presa di corrente del tipo indicato accanto
alla targhetta posta vicino al cavo di alimentazione.
16.
Se questo prodotto deve essere montato a rack, è necessario sostenerlo anche nella parte posteriore.
17.
Nota per UK: Se i colori dei fili nel cavo di alimentazione per questa unità non corrispondono con i terminali della vostra spina,
procedere come segue: a) Il filo di colore verde/giallo deve essere collegato al terminale che marcato con lettera E, o simbolo di
terra, o colore verde o verde/giallo. b) Il filo di colore blu deve essere collegato al terminale marcato con la lettera N o di colore
Nero. c) Il filo di colore marrone deve essere collegato al terminale marcato con la lettera L o di colore Rosso.
18.
Questo apparato elettrico non deve essere esposto a gocce o schizzi, va in ogni caso evitato di appoggiare oggetti contenenti
liquidi, come bicchieri, sull'apparecchio.
19.
L'interruttore on/off in questa unità non interrompe entrambi i lati della rete di alimentazione. All'interno dell'apparecchio può
essere presente elettricità anche con interruttore on/off in posizione off. La spina o il cavo di alimentazione è utilizzato come
sezionatore, il dispositivo di sezionamento deve restare sempre operativo.
20.
L’esposizione a livelli di volume molto elevati può causare la perdita permanente dell’udito. La predisposizione alla perdita
dell’udito causata da livelli elevati di volume varia notevolmente da persona a persona, ma quasi tutti subiscono una perdita di
udito almeno parziale se soggetti a volume di livello elevato per un tempo sufficientemente lungo. L’ufficio Lavoro e Salute del
governo degli USA (OSHA) ha elaborato la seguente tabella di tolleranza ai rumori:
Esposizione giornaliera in ore
8
6
4
3
2
11⁄2
1
1⁄4ominore
Livello sonoro dBA, Slow response
90
92
95
97
100
102
110
115
Secondo l’OSHA, l’esposizione a livelli di volume al di sopra dei limiti stabiliti può causare una perdita almeno parziale dell’udito. Quando
si adopera questo sistema di amplificazione, è necessario indossare auricolari o apposite protezioni per il condotto auditivo, per evitare la
perdita permanente dell’udito se l’esposizione supera i limiti sopra riportati.Per evitare di esporvi al rischio di danni derivanti da elevati livelli
di pressione sonora, si raccomanda di adoperare delle protezioni per gli orecchi quando si usano attrezzature in grado di produrre elevati
livelli sonori, come quest’amplificatore.
CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI!
ITALIAN
IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA:
ADVERTÊNCIA: Ao usar eletrodomésticos, precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:
1.
Leia estas instruções.
2.
Mantenha estas instruções.
3.
Preste atenção a todas as advertências.
4.
Siga todas as instruções.
5.
Não use este aparelho perto d’água.
6.
Limpe somente com um pano seco.
7.
Não obstrua nenhuma das aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8.
Não instale perto de nenhuma fonte de calor tais como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo
amplificadores) que produzam calor.
9.
Não desafie o propósito de segurança do plugue polarizado ou do tipo aterrado. Um plugue polarizado tem duas lâminas com uma
mais larga que a outra. Um plugue do tipo aterrado tem duas lâminas e um terceiro plugue terra. A lâmina larga ou o terceiro pino
são fornecidos para sua segurança. Se o plugue disponibilizado não couber em sua tomada, consulte um eletricista para troca da
tomada obsoleta.
10.
Proteja o cabo de energia para não ser pisado ou espremido principalmente em plugues, recipientes e o ponto de onde sai do
aparelho.
11.
Use apenas conexões/acessórios fornecidos pelo fabricante.
12.
Use apenas um carrinho, banqueta, tripé, suporte, ou mesa especificado pelo fabricante, ou vendido com o aparelho. Quando um
carrinho for usado, tome cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos por tombamento.
13.
Tire esse aparelho da tomada durante tempestades de raios ou quando for ficar sem usar por longos períodos de tempo.
14.
Entregue todos os consertos apenas a pessoal qualificado. O conserto é necessário quando o aparelho tiver sofrido qualquer
dano, tais como o cabo de energia ou plugue estiverem danificados, líquidos tenham sido derramados ou objetos tenham caído no
aparelho, o aparelho tenha sido submetido à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tenha sido deixado cair.
15.
Nunca quebre fora o pino terra. Escreva pedindo nosso livreto grátis “Perigos de Choque e Aterramento.” Ligue apenas a um
suprimento de energia do tipo marcado na unidade adjacente ao fio de fornecimento de energia.
16.
Se este produto for ser montado em uma estante para equipamentos, deve ser montado um suporte traseiro.
17.
Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as
follows:
a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚ the earth symbol‚
colored green or colored green and yellow.
b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black.
c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18.
Este aparelho elétrico não deve ser exposto a pingos ou respingos e deve ser tomado cuidado para não colocar objetos contendo
líquidos, tais como vasos, sobre o aparelho.
19.
O comutador liga/desliga nesta unidade não interrompe ambos os lados da rede elétrica primária. Energia perigosa pode estar
presente dentro do chassi quando o comutador liga/desliga estiver na posição desligado. O plugue de alimentação ou um dispositivo
de união é usado como dispositivo de desligamento, o dispositivo de desligamento deve permanecer pronto para funcionar.
20.
Exposição a níveis de barulho extremamente altos podem causar perda permanente de audição. As pessoas variam
consideravelmente em susceptibilidade a perda de audição causada por ruídos, mas quase todo mundo vai perder algo da audição
se exposto a ruído suficientemente intenso por tempo suficiente. A Administração de Segurança Ocupacional e Saúde americana
(OSHA) especificou os seguintes níveis permissíveis de exposição a ruído:
Duração Por Dia Em Horas
8
6
4
3
2
11⁄2
1
1⁄2
1⁄4oumenos
dBA de Nível de Som, Resposta Lenta
90
92
95
97
100
102
105
110
115
De acordo com a OSHA, qualquer exposição excedente aos limites permissíveis acima pode resultar em alguma perda de audição. Tampões de
ouvido ou protetores sobre os canais do ouvido ou sobre as orelhas precisam ser usados ao operar este sistema de amplificação para poder evitar
uma perda permanente de audição, se a exposição for em excesso aos limites acima estabelecidos. Para assegurar contra exposição perigosa
potencial a níveis de alta pressão de ruído, é recomendado que todas as pessoas expostas a equipamento capaz de produzir níveis de alta pressão
de ruído tais como este sistema de amplificação estejam protegidas por protetores de ouvido enquanto esta unidade estiver em funcionamento.
GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES!
PORTUGUESE
INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
警告: 電気製品を使用するときは、次の項目を含め、基本的な注意事項を常にお守りください。
1.
本書の指示内容をお読みください。
2.
本書は保管してください。
3.
すべての警告に注意してください。
4.
すべての指示に従ってください。
5.
本装置を水の近くで使用しないでください。
6.
お手入れには乾いた布をお使いください。
7.
開口部をふさがないでください。
メーカーの指示に従って設置してください。
8.
ラジエータ、
ストーブなど (アンプを含む)、発熱体の近くに設置しないでください。
9.
分極プラグや接地プラグの安全性を損なわないようにしてください。分極プラグの2つのブレードは、一方が他より幅広くなっています。
接地式のプラグには2つのブレードと接地プラグがあります。幅広のブレードや接地プラグは安全のために付けられています。所定のプ
ラグがコンセントなどに合わない場合、
旧式のコンセントなどの交換について技術者に問い合わせてください。
10.
電源コードを踏んだり挟んだりしないように保護してください。特にプラグ、
コンセント、装置から出る部分を保護してください。
11.
備品/付属品はメーカーのものを使用してください。
12.
カート、
スタンド、三脚、
ブラケット、
テーブルなどは、
メーカー指定のもの、
または装置とともに販売されているもの使用してください。
カ
ートを使用するときは、
カートと装置を動かしたときに横転などでケガをしないよう注意してください。
13.
落雷の恐れのある嵐のとき、
または長期間使用しないときは本装置の電源を外してください。
14.
保守作業はすべて資格のあるサービス担当者に依頼してください。保守作業が必要になるのは、装置が故障した場合、
たとえば、電源
コードやプラグが破損、装置に液体がかかる。物が落ちる、雨など湿度の影響を受ける、正常に動作しない、落下した場合などです。
15.
グランドピン
(接地ピン)
は決して取り外さないでください。
フリーブックレット
「感電と接地」
を入手してください。装置の電源コードの横
に記載されているタイプの電源にのみ接続してください。
16.
本製品をラックに載せる場合は、背面を支持するものが必要です。
17.
Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as
follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚ the earth symbol‚
colored green or colored green and yellow. b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter
N or the color black. c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18.
電気機器に水がかからないようにしてください。花瓶など液体の入ったものを装置に置かないように注意してください。
19.
オン/オフスイッチは、主電源のどちらの側も切断しません。
オン/オフスイッチがオフ位置のとき、
シャシー内部のエネルギー
(高電圧)
は危険なレベルにあります。主電源プラグまたは機器のカプラが切断装置になっています。切断装置はすぐに動作し使用できる状態に
しておく必要があります。
20.
極めて高い騒音レベルは聴覚を永久に損なう原因になることがあります。騒音による聴覚障害の可能性は人によって異なりますが、十
分に高い騒音を十分長い時間浴びた場合には、
ほぼすべての人が何らかの障害を被ります。米国労働安全衛生庁 (OSHA) は、許容
できるノイズレベル
(騒音暴露レベル)
を次のように定めています。
1日当たりの時間
8
6
4
3
2
1½
1
½
1⁄4以下
サウンドレベルdBA、
スローレスポンス
90
92
95
97
100
102
105
110
115
OSHAによると、上記許容限度を超える場合は聴覚障害の原因になります。騒音が上記限度を超える場合は、永久的な聴覚障害を避けるため、
このアンプシステ
ムの操作時に、外耳道または耳全体にイヤプラグやプロテクタを装着する必要があります。高音圧レベルによる危険な状態を避けるため、
このアンプシステムのよ
うな高音圧レベルを出力する機器に触れる人はすべて、本機を使用中はプロテクタにより聴覚を保護することをおすすめします。
本書は保管してください!
JAPANESE
安全のための重要事項
CHINESE
重要安全事项
警告 :操作电器产品时,请务必遵守基本安全注意事项,包括 :
1.
阅读说明书。
2.
妥善保管说明书。
3.
注意所有安全警告。
4.
按照要求和指示操作。
5.
请勿在靠近水(或其它液体)的地方使用本机。
6.
本机只能用干燥布料擦拭。
7.
请勿遮盖任何通散热口。确实依照本说明书安装本机。
8.
请勿将本机安装在任何热源附近,例如电暖器、蓄热器件、火炉或其他发热电器(包括功率放大器)。
9.
请勿破坏两脚型插头或接地型插头的安全装置。两脚型插头有两个不同宽度的插头片,一个窄,另一个宽一点。接地型插头有两个相同
的插头片和一个接地插脚。两脚型插头中宽的插头片和接地型插头接地插脚起着保障安全的作用。如果所附带的插头规格与您的插座不
匹配,请让电工更换插座以保证安全。
10.
请勿踩踏或挤压电源线,尤其是插头、插座、设备电源输入接口或者电源线和机身连接处。
11.
本机只可以使用制造商指定的零件 / 配件。
12.
本机只可以使用与本机搭售或由制造商指定的机柜、支架、三角架、托架或桌子。使用机柜时,请小心移动已安装设备的机柜,以避免
机会推翻造成身体伤害。
13.
在雷雨天或长期不使用的情况下,请拔掉电源插头。
14.
所有检查与维修都必须由指定的专业维修人员进行。如本机的任何形式的损伤都须检修,例如电源线或插头受损,有液体或物体落入机
身内,曾暴露于雨天或潮湿的地方,不能正常运作,或曾掉落后损坏等。
15.
不得拔出接地插脚。请写信索取免费手册《 Shock Hazard and Grounding》。使用前,请仔细检查确认所使用的电源电压是否匹配设备
上标注的额定电压。
16.
如果本机装在机柜中 , 其后部也应给予相应的支撑固定。
17.
NoteforUKonly: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as
follows:
a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚ the earth symbol‚
colored green or colored green and yellow.
b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the color black.
c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18.
本机不得暴露于滴水或溅水中。请勿将诸如花瓶等装有液体的物体放置于本机上。
19.
本机电源开关不能同时断开两端的电源,完全切断外部电源。因此当开关位于“OFF”位置时,本机外壳仍有可能带有触电的危险。电
源插头或耦合器能够与设备或者电源容易分开,保证电源的完全切断,从而保证安全。
20.
声压级较高的噪音容易造成听力的永久性损失。因噪声而造成的听力损失程度 , 个体间的差异较大 , 但几乎每个人在声压级较高的噪音
环境里一定时间,都会有不同程度的听力损失。美国政府职业安全与保健管理局(OSHA)就此规定了下列容许噪声级 :
每天持续小时数
8
6
4
3
2
1½
1
½
¼ 或更少
声压级(dBA)慢反应
90
92
95
97
100
102
105
110
115
据 OSHA, 任何超出以上所允许的范围 , 都会造成部分听力的损失。使用本功放系统时,必须佩戴如耳塞等保护耳朵的器件,防止长时间处于上述
限制级以上的环境而引起永久性听力受损。本机运行时,如果超过上述所规定的最大限制,为了抵御较高的声压对于听受损所造成的潜在危险,建
议使用诸如功放系统等引起高声压级噪声的所有人均佩戴保护耳朵的器件。
请妥善保管本说明书!
경고: 전기 제품 사용 시 다음 사항을 포함해 기본적인 주의 사항을 항상 따라야 합니다.
1.
이 지침을 읽어 주십시오.
2.
이 지침을 준수하여 주십시오.
3.
모든 경고 사항에 주의해 주십시오.
4.
모든 지침을 따라 주십시오.
5.
물기가 있는 근처에서 이 기기를 사용하지 마십시오.
6.
마른 헝겊으로만 청소해 주십시오.
7.
통풍구를 막지 마십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치해 주십시오.
8.
라디에이터, 가열기, 난로 또는 열을 발산하는 기타 기기(앰프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
9.
극성 플러그나 접지형 플러그의 안전 용도를 무시하지 마십시오. 극성 플러그는 한쪽 날이 다른 쪽보다 더 넓습니다. 접지형
플러그에는 2개의 날과 1개의 접지 플러그가 있습니다. 넓은 날 또는 1개의 접지 플러그는 안전을 위해 제공됩니다. 제공된
플러그가 사용자의 콘센트에 맞지 않으면 구식 콘센트의 교체에 대해 전기 기술자에게 문의하십시오.
10.
전원 코드 특히, 플러그, 소켓 및 기기에서 나오는 지점이 밟히거나 집히지 않도록 보호하십시오.
11.
제조업체에서 제공하는 부착 장치/액세서리만을 사용하십시오.
12.
제조업체에서 지정하거나 기기와 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만을 사용하십시오. 카트 사용 시
카트/기기 결합물을 움직일 때 전복으로 인해 부상을 입지 않도록 주의해 주십시오.
13.
번개와 폭풍이 올 때 그리고 장기간 사용하지 않을 때는 이 기기의 플러그를 뽑아 놓으십시오.
14.
자격을 갖춘 서비스 요원에게 모든 서비스를 의뢰하십시오. 전원 공급 코드 또는 플러그가 손상되거나 액체를 엎지르거나 기
기 안에 이물질을 떨어뜨리거나 비 또는 습기에 기기를 노출하거나 정상적으로 작동하지 않거나 기기를 떨어뜨린 경우와 같
이 기기가 손상된 경우에는 서비스를 받아야 합니다.
15.
접지 핀을 제거하지 마십시오. 당사의 무료 소책자인 “감전 위험 및 접지”을 우편으로 주문해 주십시오. 전원 공급 코드의 기
기에 표시된 유형의 전원 공급 장치만 연결해 주십시오.
16.
이 제품을 장비 랙에 장착할 경우에는 후면 지지대를 설비해야 합니다.
17.
Note for UK only: If the colors of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug‚ proceed as
follows: a) The wire that is colored green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E‚ the earth symbol‚
colored green or colored green and yellow. b) The wire that is colored blue must be connected to the terminal that is marked with the letter
N or the color black. c) The wire that is colored brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the color red.
18.
전기 기기가 비나 물방울에 노출되지 않도록 주의하고 꽃병과 같이 용액이 들어 있는 물체를 기기 위에 놓지 않도록 주의해
주십시오.
19.
본 기기의 ON/OFF 스위치는 양쪽의 주 기기 전원을 차단하지 않습니다. ON/OFF 스위치가 OFF 위치에 있더라도 섀시 내부
에 위험한 전기가 흐를 수 있습니다. 기본 플러그 또는 기기 커플러는 분리 장치로 사용됩니다. 분리 장치는 바로 사용 가능
한 상태로 두어야 합니다.
20.
매우 높은 소음에 노출되면 영구적으로 청각이 손상될 수 있습니다. 소음으로 인한 청각 손상 가능성은 개인별로 매우 다르
지만 장시간 매우 강한 소음에 노출되면 거의 모든 사람들에게 어느 정도의 청각 손상이 발생합니다. 미국 정부의 OSHA(작
업 안전 및 건강 관리국)은 다음과 같이 용인 가능한 소음 노출을 규정하고 있습니다.
일별 지속 시간
8
6
4
3
2
1½
1
½
¼ 이하
소음 수준 dBA, 저속 반응
90
92
95
97
100
102
105
110
115
OSHA에 따르면 용인 가능한 위 제한 수치를 초과하여 노출된 경우 일부 청각이 손상될 수 있습니다. 위에 명시된 제한치를 초과하여
노출되는 경우 영구적인 청각 손상을 예방하려면 이 앰프 시스템 사용 시 귀마개 또는 귀 전체를 덮는 보호구를 착용해야 합니다. 잠
재적으로 위험한 높은 음압에 노출되지 않도록 하려면 이 앰프 시스템과 같이 높은 음압을 생성할 수 있는 장비에 노출되는 모든 사람
이 기기가 작동하는 동안 청각 보호구를 착용하는 것이 좋습니다.
이 지침을 잘 보관해 주십시오!
KOREAN
중요 안전 지침
‫‪ARABIC‬‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‪ :‬ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﻗﺮﺍءﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ﻳﻨﻈﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺟﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺴﺪ ﺃﻱ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺗﻬﻮﻳﺔ‪ .‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺮﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﺂﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﺪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ( ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺮﺍﺭﺓ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻘﻄﺒﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﺭﺿﻲ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﺍﻟﻘﻄﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺎﻥ ﻭﻗﺎﺑﺲ ﺃﺭﺿﻲ‬
‫ﺛﺎﻟﺚ‪ .‬ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﺰﻭﺩ ﺑﺴﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻼﻣﺘﻚ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻘﺒﺲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻓﻨﻲ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺿﻐﻄﻪ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺑﺲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺎﺕ ‪ /‬ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﻀﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ .‬ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ‪ ،‬ﺧﺬ ﺣﺬﺭﻙ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ‪ /‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬
‫ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺇﺻﺎﺑﺘﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫ﺍﻧﺰﻉ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻮﺍﺻﻒ ﺍﻟﺒﺮﻕ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫ﺍﺭﺟﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻒ ﻛﺒﻞ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﻤﻄﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺃﺑﺪﺍ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺍﻷﺭﺿﻲ‪ .‬ﺭﺍﺳﻠﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻴﺐ "ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ" ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺎ‪ .‬ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺰﻭﺩ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻜﺒﻞ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺭﻑ ﻣﻌﺪﺍﺕ‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻘﻂ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ‪ ،‬ﺍﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺃ(‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ‪ ،E‬ﺃﻭ ﺭﻣﺰ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻷﺧﻀﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ‪.‬‬
‫ﺏ(‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ‪ ،N‬ﺃﻭ ﺫﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ‪.‬‬
‫ﺝ(‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﻨﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ‪ ،L‬ﺃﻭ ﺫﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﺃﻭ ﺭﺵ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﺋﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫ﻻ ﻳﻌﻄﻞ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ ﺧﻄﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺎﺑﺲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻛﺠﻬﺎﺯ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺿﻮﺿﺎء ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻤﻊ ﺩﺍﺋﻢ‪ .‬ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺪﻱ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻀﻮﺿﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻟﺤﺪ ﺑﻌﻴﺪ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ‬
‫ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻘﺪﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎء ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻀﻮﺿﺎء‪:‬‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺑﺎﻟﺪﻳﺴﻴﺒﻞ‪ ،‬ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ‬
‫‪90‬‬
‫‪92‬‬
‫‪95‬‬
‫‪97‬‬
‫‪100‬‬
‫‪102‬‬
‫‪105‬‬
‫‪110‬‬
‫‪115‬‬
‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21 1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 41‬ﺃﻭ ﺃﻗﻞ‬
‫ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺴﻤﻊ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺍﺭﺗﺪﺍء ﺳﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺫﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻴﺎﺕ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺫﻥ ﺃﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺫﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺃﻋﻼﻩ‪ .‬ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺿﻐﻂ ﺻﻮﺗﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻳﻨﺼﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺿﻐﻂ ﺻﻮﺗﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻭﺍﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺫﻥ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫ﺍﺣﻔﻆ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ!‬
Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex
IV(OJ(L)37/38,13.02.03 and defined in EN 50419: 2005
Logo de referencia en la Directiva 2002/96/CE Anexo IV (DO (L)
37/38, 13/02/03 y definido en la norma EN 50419: 2005
The bar is the symbol for marking of new waste and is applied
only to equipment manufactured after 13 August 2005
El bar es el símbolo de marcado de los nuevos residuos y se aplica
sólo a los equipos fabricados después del 13 de agosto 2005
Correct Disposal of this product. This marking indicates that this
product should not be disposed with other house hold wastes
throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly
to promote the sustainable reuse of material resources. To return your
used device, please use the return and collection systems, or contact
the retailer where the product was purchased. They can take this
product for environmental safe recycling.
Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este
producto no debe eliminarse junto con otros residuos tienen casa en
toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente oa la salud
humana eliminación incontrolada de residuos, su reciclaje de forma
responsable para promover la reutilización sostenible de recursos
materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, por favor use el
regreso y los sistemas de recogida, o póngase en contacto con el
establecimiento donde se adquirió el producto. Se puede tomar este
producto para el reciclaje seguro ambiental.
Logo référencé dans la directive 2002/96/CE Annexe IV (JO (L)
37/38, 13/02/03 et définie dans la norme EN 50419: 2005
Logo der Richtlinie 2002/96/EG Anhang IV (ABl. (L) 37/38,
13.02.03 verwiesen und definiert in EN 50419: 2005
Le bar est le symbole pour le marquage de nouveaux déchets
et il est appliqué uniquement aux équipements fabriqués après
le 13 août 2005
Die Bar ist das Symbol für die Markierung von neuen Abfall
und ist nur für Geräte, die nach dem 13. August 2005
hergestellt angewendet
Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce
produit ne doit pas être jetés avec les autres déchets de prise de
maison dans toute l’UE. Pour prévenir les dommages possibles
pour l’environnement ou la santé humaine élimination incontrôlée
des déchets, le recycler de façon responsable pour promouvoir la
réutilisation durable des ressources matérielles. Pour revenir sur
votre appareil utilisé, s’il vous plaît utiliser les systèmes de retour et
de collecte, ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils
peuvent prendre ce produit pour un recyclage sûr l’environnement.
Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Diese Markierung zeigt an, dass
dieses Produkt nicht mit anderen Haus halten Abfälle in der gesamten
EU entsorgt werden. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die
menschliche Gesundheit nicht durch unkontrollierte Abfallentsorgung,
Recycling es um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen
Ressourcen zu fördern. Für die Rückgabe Ihres Gerätes verwenden
Sie bitte das Rückgabe-und Sammelsysteme, oder kontaktieren Sie
den Händler, bei dem die Ware gekauft wurde. Sie können dieses
Produkt für die Umwelt recyceln können.
Logo viitataan direktiivin 2002/96/EY liitteen IV (EUVL (L)
37/38, 13.02.03 ja määritelty EN 50419: 2005
Logo refereras i direktiv 2002/96/EG bilaga IV (EGT (L) 37/38,
13.02.03 och som definieras i EN 50419: 2005
Baari on symboli merkintä uutta jätettä ja käytetään vain
laitteita valmistetaan 13. elokuuta 2005 jälkeen
Baren är symbolen för märkning av nytt avfall och är endast
tillämpas på utrustning som tillverkats efter 13 augusti 2005
Hävittäminen tästä tuotteesta. Tämä merkintä tarkoittaa, että
tuotetta ei tule hävittää muun talo pitää jätteitä kaikkialla EU: ssa.
Ehkäistä mahdollista haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle
haitat, kierrätettävä asianmukaisesti edistää kestävää materiaalien
uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetty laite, käytä keräys-tai
palautuspisteeseen, tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote
on ostettu. He voivat käyttää tätä tuotetta ympäristön turvallinen
kierrätys.
orrekt avfallshantering av denna produkt. Denna märkning anger
att produkten inte ska kastas med annat avfall hus håll i hela EU.
För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på
grund av okontrollerad avfallshantering, återvinning ansvarsfullt sätt
som främjar en hållbar återanvändning av materiella resurser. För att
återgå din begagnade enhet, använd retur-och insamlingssystem,
eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta detta
läkemedel för miljö-och återvinnas.
Logo fa riferimento alla direttiva 2002/96/CE, allegato IV (GU
(L) 37 / 38, 13.02.03 e definito in EN 50419: 2005
Il bar è il simbolo per la marcatura di nuovi rifiuti e si applica
solo alle apparecchiature fabbricate dopo il 13 agosto 2005
Lo smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica
che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti casa tenere
tutta l’UE. Per evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute umana
smaltimento dei rifiuti, riciclare è responsabile per favorire il riutilizzo
sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato,
si prega di utilizzare il servizio di raccolta e, o contattare il rivenditore
presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo
prodotto per l’ambiente riciclaggio sicuro.
FCC Compliancy Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to the equipment not approved by Peavey Electronics Corp. can void the user’s authority to use the equipment.
Note - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures.
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Peavey Electronics Corporation • 5022 Hartley Peavey Drive • Meridian, MS • 39305
(601) 483-5365 • FAX (601) 486-1278 • www.peavey.com • 80305796
English
PV®i PORTABLE
PORTABLE POWERED AUDIO SYSTEM
Thank you for purchasing the PV®i PORTABLE sound reinforcement system!
The PVi PORTABLE features 300 watts of power for crystal-clear audio reproduction from a variety of sources.
This eight-channel system includes four channels with XLR and 1/4” microphone inputs and two stereo channels
featuring 1/8”, RCA and 1/4” inputs. Each channel includes three bands of EQ along with a variety of digital effects
with LED display. In addition, the PVi PORTABLE is capable of playing back MP3 audio tracks via USB. Users can
easily record audio using the onboard analog RCA outputs. A seven-band master EQ allows the audio to be tuned
for a variety of different environments. Speakers and cables are included in this self-contained, portable P.A.
system, which is backed by our free five-year extended warranty.
Before you begin using your PVi PORTABLE, it is very important to ensure that it has the proper AC voltage
supplied. You can find the proper voltage for your system printed next to the IEC line (power) cord on the rear
panel of the unit.
VENTILATION: For proper ventilation, allow 6" (15.5 cm) clearance on all sides.
Features:
• 300 watts
• 8-channel powered mixer
• Full 3-band EQ per channel
• 2 stereo channels
• Media inputs
• Record outputs
• Analog and digital record outputs
• Built-in digital effects and delay
• 7-band master Graphic EQ
• USB input for MP3 playback
• EFX send and return
• Includes speakers and speaker cable
• Assignable stereo power section
• Rugged design featuring metal latches
SETUP & USE
To open and close your PV®i PORTABLE system:
1. Press down on the latch at the top of the center unit and remove each speaker
2. To close the system, position the speakers on the bottom front and rear of the center unit and then snap the top
latches into place.
Note: These components should easily lock into place. Force should not be applied when removing or connecting
the speakers to the center unit, as it could damage the unit.
FRONT PANNEL
1
8
2
9
3
10
4
11
7
5
12
6
13
20
19
18
17
16
14
15
44
21
22
24
30
25
32
23
28
26
29
33
27
34
36
39
40
41
42
43
35
37
38
31
CONTROL FUNCTIONS
1) HIGH - Adjusts the relative level of the high frequency content. Rotating the knob counterclockwise decreases
the high frequency response. Rotating the knob clockwise increases the high frequency response. When the EQ
controls are set at their middle position, the channel frequency response is “flat” with no frequencies increased
or decreased.
2) MID - Adjusts the relative level of the mid frequency content. Rotating the knob counterclockwise decreases
the mid frequency response. Rotating the knob clockwise increases the mid frequency response. When the EQ
controls are set at their middle position, the channel frequency response is “flat” with no frequencies increased
or decreased.
3) LOW - Adjusts the relative level of the low frequency content of the channel. Rotating the knob counterclockwise
decreases the low frequency response. Rotating the knob clockwise increases the low frequency response. When
the EQ controls are set at their middle position, the channel frequency response is “flat” with no frequencies
increased or decreased.
4) EFX/AUX - Adjusts the amount of signal sent to the effects processor, and to the EFX/AUX output jack. Digital
effects can be used to enhance the sound quality of any performance where appropriate and desired. In the fully
counterclockwise position there is no signal sent to the effects processor or the EFX/AUX jack.
NOTE: When setting the level of the digital delay (or any effect), begin at o and slowly increase the level until the
desired result is achieved. Digital effects can dramatically enhance the sound of your mix, but too much can have
an undesirable effect.
5) PAN - The Pan control features a notched position indicator and adjusts the perceived “position” of the mono
signal from the input within the stereo field created by the two speaker cabinets. Full Left or Right rotation of this
control sends the signal to that channel only, with no signal sent to the other. The center position sends the same
amount of signal to both speakers.
6) LEVEL - Adjusts the volume level of the individual channel. Rotating the knob clockwise increases the respective
channel’s contribution to the “Main Out” mix, while rotating it counterclockwise decreases the volume. Adjust this
control after the PV®i PORTABLE’s master output level has been set.
7) BAL - The Balance control features a notched position indicator and adjusts the perceived “position” of the
stereo signal from the corresponding stereo channels (5/6 and 7/8). Unlike the PAN control, which sends a mono
signal to a stereo output, the BAL control actually balances the amount of the left and right signal coming from the
stereo inputs. The center position sends the same amount of signal to both speakers.
DIGITAL EFFECTS
8) Digital Delay Display
9) Digital Delay Adjustment 00(12ms) to 15(197ms) - This controls the time between the initial signal and the
delayed effect. The larger the number (in ms) the longer the time between repeats and the more noticeable the
effect will be. Delay is useful for fattening vocals when singing. Start with a small amount and experiment. As with
any effect, too much can create undesirable results.
10) Digital Echo Adjustment - This control sets the number of repeats of the delay effect. Turn the knob clockwise
for maximum repetitions.
11) MIX TO MAIN - This control sets the amount of delay effect that will enter the main mix. Think of this as the
master volume for all signals going to the delay unit, or the amount of delayed signal in the main mix.
12) EFX/AUX Return. Occasionally it might be necessary to use an external effects device OR to send a signal to an
alternate source. Generally this signal will come from the EFX/AUX Send output (26) and be returned to the EFX/
AUX Return (33). The EFX/AUX return control is the master level control for (33).
MASTER CONTROL
14) & 15) These LEDs monitor the output signal levels of both main outputs. The red LED is illuminated when the
internal limiter is engaged to prevent the signal from being clipped (clipping results in distortion and should be
avoided). If the Limiter LED flashes continuously or remains on constantly during use, reduce the output levels
until they flash only during strong signal peaks.
16) & 17) MASTER VOLUME LEVEL CONTROLS - The Left and Right Master Volume Controls adjust the main output
level of the PV®i PORTABLE. For the majority of applications, the PVi PORTABLE system should be operated with
these controls at their 12 o’clock position. In situations where more volume is required the master controls can
provide an additional 6 dB of gain when turned to the right of the center position. Set the system up in the normal
manner and adjust levels as necessary. Raise the master volume controls beyond their 1 o’clock position only after
increasing the individual channel level controls.
18) MAIN STEREO / MAIN MONITOR - Allows the PVi PORTABLE’s power amps to be configured as stereo or main/
monitor. In STEREO mode, the system operates as a traditional stereo mixer/amplifier. In the MAIN/MONITOR
mode, the channel level controls set the level for the Main mix (LEFT master volume control). The EFX/AUX controls
set the individual channel levels for the Monitor (RIGHT master volume control). When the MAIN/MONITOR
position is selected, the Pan and Balance controls become inoperative (you have selected a mono setting for the
output).
Additionally, the internal digital effect is only sent to the MAIN speaker output. Digital effects are not available
to the MONITOR speaker output in this mode. Keep in mind that the effects level sends for the MAIN MIX and the
signal level to the MONITOR out are both controlled by the EFX/AUX level control.
NOTE: Due to the dual functionality of the EFX/AUX control in the MAIN/MONITOR mode, it is possible to have an
undesirable amount of reverb coming out the main output when attempting to increase the level of the monitor
output. Conversely, having the correct amount of effect on a channel may result in the level to the monitor being
incorrect. If independent monitor/effects controls become mandatory consider upgrading to the Escort 5000 or
Escort 6000 portable P.A. system.
19) EQ ON/OFF CONTROL - Inserts EQ (20) into the main signal path. Use this switch to compare the sound of the
main mix with and without the EQ. This comparison will help “dial in” the right amount of EQ.
20) MASTER EQ CONTROL - These sliders control the overall EQ of the main mix. Use these controls to compensate
for the sound of the room. As with all EQ, use sparingly. Increasing any frequency band too much can cause
feedback, and decreasing any frequency band dramatically can cause muffled and unintelligible audio output.
NOTE: Be sure to start out with all EQ sliders set at 0. Adjust up or down slowly and slightly to achieve desired
results. It can help to choose a familiar prerecorded track to play through the system while making these
adjustments.
MIC/LINE STEREO INPUTS
22) MIC INPUT JACK - These three-pin XLR balanced female connectors are designed to connect to, and receive
signals from, low impedance microphones.
NOTE: We recommend the PVi 100 microphone (item number 00577800) or the PVi 2 microphone (item number
0049636).
21) LINE INPUT JACK - These 1/4” balanced input jacks are suited for use with items having line level outputs such
as high impedance microphones, keyboards, drum machines, outboard effects, etc. It accepts both balanced and
unbalanced cables.
23) & 32) STEREO INPUTS - Stereo phono 1/8” TRS input jack and 1/4” TRS jacks (wired for Tip=Left, Ring=Right
and Sleeve=Ground, the standard format of commercially available cables) designed for use with a portable MP3
player, DVD player, or any other stereo source.
Note: These connectors are set at a constant “line level.”
24) & 30) STEREO INPUTS - Stereo phono (RCA) input jacks and 1/4” TRS jacks (wired for Tip=Left, Ring=Right and
Sleeve=Ground, the standard format of commercially available cables) designed for use with a tape player, DVD
player, or any other stereo source.
Note: These connectors are set at a constant “line level.”
25) STEREO OUT - The Tape Output RCA jacks provide a mix output that is independent of the Master Level controls.
Connect these to the inputs of a recording device, such as a cassette or DAT recorder, to record your event. Changes
made during the performance to the input level controls, channel EQ, and reverb controls will be heard in the Tape
Out mix. Changes made to the master level controls will not effect the level of the recording. Adjust recording
levels according to the instructions on your recording device.
26) EFX / AUX SEND - Although the PV®i PORTABLE is already equipped with onboard digital effects, an external
effects processor can be incorporated into the PVi PORTABLE’s signal flow. This 1/4” output jack is designed to
send the signal from the EFX/LEVEL control to an external device. The signal can then be routed back to the PVi
PORTABLE via the EFX/AUX Return input (33) and controlled by EFX/AUX level control (12).
27) FOOTSWITCH - Connect an optional ON/OFF, 1/4” jack footswitch to this input in order to mute the digital
effects when the switch is depressed.
Optional accessory: Peavey Push ON/OFF Button Switch (item number 03051000).
28) & 29) AMPLIFIER SEND / RETURN JACKS - Each channel of the power amplifier has a Send and Return jack.
These jacks provide a point to insert an equalizer or other processor into the sound system.
31) SPEAKER OUTPUTS - These are speaker level (powered) output jacks designed to feed each of your PVi
PORTABLE speaker enclosures. Use the enclosed cables (or other speaker cables) to connect the PVi PORTABLE’s
speakers to the power tower.
WARNING: These are powered speaker outputs. Plugging anything other than the appropriate speakers into these
outputs could damage the PVi PORTABLE and/or any other device not design to accept a powered output.
33) EFX/AUX RETURN - Plug in your external effects signal processor’s output signal here. This 1/4” input stereo
jack is designed to accept signals from an external effects unit. This input can also be used as an additional stereo
input.
38) POWER SWITCH - Turns the AC power ON and OFF. When the switch is in the OFF position, the PVi PORTABLE
is completely shut down.
36) POWER LED INDICATOR - This LED illuminates when the power is turned ON.
37) PROTECT LED INDICATOR - This LED illuminates if the power sound system output connection is shorted or the
load impedance is too low.
MP3 PLAYER
Using the MP3 player is simple. Just place the MP3 files on a USB flash memory stick in the root directory, and the
PVi PORTABLE will automatically recognize the tracks and begin playing them when plugged into the USB input.
Note: Every attempt has been made to ensure the PVi PORTABLE’s USB is compatible with MOST USB flash memory
devices, but we cannot ensure it will be compatible with all. If you experience problems with the USB MP3 player,
the first step is to try another USB flash memory device.
39) Play and Pause button.
40) Press button for the previous track. Hold button to increase volume.
41) Press button for the next track. Hold button to decrease volume.
42) EQ adjustment. Press this button to change the automatic EQ setting for the USB MP3 player.
43) USB flash disk port for USB disk with MP3 files.
44) LED indicator showing the working status of the USB port.
13) MP3 Level - MP3 input level adjustment; essentially the master volume for the MP3 player.
REAR PANEL
CONNECTOR/LINE CORD - The PV®i PORTABLE is equipped with a grounding-type IEC supply cord to reduce the
possibility of shock hazard. Be sure to connect it to a grounded AC receptacle.
DO NOT ALTER THE AC PLUG.
The power mains (AC) fuse and fuse holder are under the IEC (power cord) socket. Replacement fuses must be of
the same rating (6A 250V) and size as originally equipped. To replace a blown fuse, remove the IEC power cord,
pull out the fuse holder and find the spare fuse inside.
REAR STORAGE COMPARTMENT
A small storage compartment can be found on the rear of the PVi PORTABLE. To access this compartment, simply
lift the latch and pull open the storage door. This compartment is ideal for storing cables, microphones and other
accessories.
SETUP & CONNECTIONS
Before turning on the Power, please read and heed the safety warnings in front of manual.
It is important to establish a routine for connecting and powering up your sound system. Provided you have
a properly grounded AC outlet or outlet strip with sufficient power handling capacity, plug all sound system
equipment into the same outlet or strip. This will enhance system safety and performance. Ensure that the AC
circuit is capable of handling the peak power demands of your system. Consult a qualified electrician if in doubt.
When setting up be sure to follow these simple guidelines:
1. First, turn all channel Level and EFX/AUX controls to their fully counterclockwise (OFF) positions. Next, place
all graphic EQ sliders in the middle position (0 position), and all Pan and Master controls at 12 o’clock in their
center-notched positions.
2. Next, connect each speaker cable to the appropriate Left & Right Speaker outputs on the front lower right of the
main mixing console.
3. Connect all microphones, tape decks, keyboards, etc., into the appropriate inputs.
4. Finally, check the local voltage and set the voltage selector switch located adjacent to the power input socket on
the rear of the mixer amplifier to the appropriate operating range. (See Safety Precautions) Plug the power cable
into the IEC (power cord) socket and to a properly grounded 3-wire AC power outlet.
POWERING UP
Turn the Power Switch to the ON position. The Power LED will illuminate green and the system will turn on. If
other powered equipment is to be attached to the system, it is always advisable to turn on your PV®i PORTABLE
last. This way any transient spikes and thumps caused by other equipment will not be amplified and sent to your
system speakers.
For the same reason, it is advisable to turn off your PVi PORTABLE system first, before turning off attached
equipment.
Should the Power LED not illuminate when the power switch is operated, check your power connections and retry.
Should the Power LED still fail to illuminate after you have confirmed the power connections, disconnect all cables
and check the PVi PORTABLE fuse. Be sure to replace any blown fuses with fuses of the correct value.
Reconnect the power and speaker cables and turn the rear panel power switch ON.
Reset the system by turning on the Power switch. If the Power LED illuminates red, the system is indicating a
thermal protect mode or cooling problem. Be sure there isn’t anything blocking the air intakes on the rear of the
main mixing console.
Turn Power off and wait for a few minutes, allowing heat to dissipate and the PVi PORTABLE to reset itself. If after
doing so the Power LED continues to glow red, this indicates a fault with your system and you should consult an
authorized Peavey service center.
If no audio is present in one of the speakers, check to see if your control settings are correct. Next, unplug the cable
from your working speaker and reconnect it to the other speaker. If the second speaker works, this indicates that
the first cable is bad, and should be repaired or replaced.
SETUP SYSTEM VOLUME & LEVELS
To set system volume and operating levels, be sure to follow these simple setup guidelines:
1. First, slowly raise the Left and Right Master volume controls to their 12 o’clock notched positions.
2.Use a microphone (or other source) in the same position as it will be used on stage and in the manner in which
it will be used for the event. Slowly bring up the appropriate channel input level control, listening for the onset of
feedback or until the desired level is reached.
3. The easiest way to set the master EQ sections is to play a prerecorded track through the system while adjusting
the EQ. Be mindful that while enhanced bass may sound good with pre-recorded tracks, it may cause unwanted
low-end feedback and rumbling during a live performance.
4. Place the speakers in a manner that will allow them to project to the majority of your audience while making sure
not to aim them at open microphones. Anytime a microphone can “hear” the sound of the speakers, it will cause
feedback. Make sure your speakers are well forward of any open microphone.
5. Optional speaker stands can be purchased from your local Peavey dealer.
Features and specifications are subject to change without notice.
Peavey Electronics Corporation • 5022 Hartley Peavey Drive • Meridian, MS • 39305
(601) 483-5365 • FAX (601) 486-1278 • www.peavey.com • EX000163 • ©2012
Español
PV®i PORTÁTIL
SISTEMA DE AUDIO ELÉCTRICO PORTÁTIL
¡Gracias por adquirir el sistema de refuerzo de sonido PORTÁTIL PV®i!
El PVi PORTÁTIL presenta 300 vatios de potencia para una reproducción de audio clara como el cristal desde una
variedad de fuentes. Este sistema de ocho canales incluye cuatro canales con XLR y entradas de micrófono de
1/4” y dos canales estéreo que presentan entradas de 1/8”, RCA y 1/4”. Cada canal incluye tres bandas de EQ
junto con una variedad de efectos digitales con pantalla de LED. Además, el PVi PORTÁTIL puede reproducir pistas
de audio MP3 a través de USB. Los usuarios pueden grabar audio digitalmente a través de USB o de las salidas
RCA de grabación análogas en placa. Un EQ master de siete bandas permique sintonizar audio para diferentes
ambientes. Los altavoces y los cables se incluyen en el sistema P.A. portátil autocontrolado, que es respaldado
por nuestra garantía extendida gratis de cinco años.
Antes de usar su PVi PORTÁTIL, es muy importante que se asegure que el producto sea suministrado el voltaje
CA adecuado. Podrá encontrar el voltaje adecuado para su sistema impreso al lado del cable de la línea IEC
(potencia) en el panel posterior de la unidad.
VENTILACIÓN: Para una ventilación adecuada, permita una holgura de 6” (15,5 cm) a ambos lados.
Características:
• 300 vatios
• mezclador potenciado de 8 canales
• EQ complete de 3 bandas por canal
• 2 canales estéreo
• Entrada de medios
• Salidas de grabación
• Salidas de grabación análoga y digital
• Efectos digitales incorporados y demora
• EQ gráfico seleccionable maestro de 7 bandas
• Entrada USB para reproducción de sonido MP3
• Envío y retorno EFX
• Incluye altavoces y cable de parlante
• Sección de potencia estéreo asignable
• Diseño rugoso que presenta seguros de metal
CONFIGURACIÓN Y USO
Para abrir y cerrar su sistema PV®i PORTÁTIL:
1. Presione el seguro en la parte superior de la unidad central y quite cada parlante
2. Para cerrar el sistema, posicione el parlante en la parte delantera inferior y en la parte trasera de la unidad
central y luego encaje los seguros superiores en su lugar.
Nota: Estos componentes deben encajarse fácilmente. No debe aplicarse fuerza al remover o conectar los
parlantes a la unidad central, ya que podría dañar la unidad.
1
8
2
9
3
10
4
11
7
5
12
6
13
20
19
18
17
16
14
15
44
21
22
24
30
25
32
23
28
26
29
33
27
34
36
39
40
41
42
43
35
37
38
31
FUNCIONES DE CONTROL
1) HIGH – Ajusta el nivel relativo del contenido de alta frecuencia. Rotar la perilla en sentido contrario a las agujas
del reloj disminuye la respuesta de alta frecuencia. Rotar la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj
disminuye la respuesta de alta frecuencia. Cuando los controles EQ se ajustan en la posición media, la respuesta
de frecuencia del canal es “plana” sin aumento o descenso de frecuencias.
2) MID – Ajusta el nivel relativo del contenido de media frecuencia. Rotar la perilla en sentido contrario a las
agujas del reloj disminuye la respuesta de media frecuencia. Rotar la perilla en sentido a las agujas del reloj
aumenta la respuesta de media frecuencia. Cuando los controles EQ se ajustan en la posición media, la respuesta
de frecuencia del canal es “plana” sin aumento o descenso de frecuencias.
3) LOW – Ajusta el nivel relativo del contenido de baja frecuencia del canal. Rotar la perilla en sentido contrario a
las agujas del reloj disminuye la respuesta de baja frecuencia. Rotar la perilla en el sentido de las agujas del reloj
aumenta la respuesta de baja frecuencia. Cuando los controles EQ se ajustan en la posición media, la respuesta
de frecuencia del canal es “plana” sin aumento o descenso de frecuencias.
4) EFX/AUX – Ajusta la cantidad de señal enviada al procesador de efectos, y al enchufe de salida EFX/AUX.
Los efectos digitales pueden usarse para mejorar la calidad de sonido del rendimiento donde sea adecuado y
deseado. En la posición contraria a las agujas del reloj totalmente, no se envía señal al procesador de efectos o
al enchufe EFX/AUX.
NOTA: Al configurar el nivel de demora digital (o algún efecto), comience en 0 y aumente lentamente el nivel hasta
que se logre el resultado deseado. Los efectos digitales pueden mejorar dramáticamente el sonido de su mezcla,
pero demasiados efectos pueden tener un efecto no deseado.
5) PAN – El control Pan presenta un indicador de posición dentado y ajusta la “posición” percibida de la mono
señal de la entrada dentro del campo estéreo creado por los dos gabinetes de parlantes. La rotación completa
izquierda o derecha de este control envía la señal solamente a este canal, sin señal enviada al otro. La posición
central envía la misma cantidad de señal a ambos parlantes.
6) LEVEL – Ajusta el nivel de volumen del canal individual. Rotar la perilla en el sentido de las agujas del reloj
aumenta el aporte correspondiente del canal a la mezcla “Main Out”, mientras que rotarla en el sentido contrario
a las agujas del reloj disminuye el volumen. Ajuste este control luego de configurar el nivel de salida maestro de
PV®i PORTÁTIL.
7) BAL – El control Balance presenta un indicador de posición dentado y ajusta la “posición” percibida de la señal
estéreo desde los canales estéreo correspondientes (5/6 y 7/8). A diferencia del control PAN, que envía una mono
señal a una salida estéreo, el control BAL realmente equilibra la cantidad de señal derecha e izquierda que viene
de las entradas estéreo. La posición central envía la misma cantidad de señal a ambos parlantes.
EFECTOS DIGITALES
8) Pantalla de espera digital
9) El ajuste de demora digital 00(12ms) a 15(197ms) – Esto controla el tiempo entre la señal inicial y el efecto
demorado. A mayor número (en ms) mayor tiempo entre repeticiones y más notable será el efecto. La demora es
útil para engrosar las partes cantadas al cantar. Comience con una pequeña cantidad y experimente. Como con
cualquier efecto, demasiado puede crear efectos no deseados.
10) Ajuste de eco digital – Este control ajusta la cantidad de repeticiones del efecto de demora. Gire la perilla en
el sentido de las agujas del reloj para repeticiones máximas.
11) MIX TO MAIN – Este control ajusta la cantidad de efecto de demora que ingresaremos en la mezcla principal.
Piense en esto como el volumen maestro para todas las señales que van a la unidad de demora, o la cantidad de
señal demorada en la mezcla principal.
12) EFX/AUX Return. En ocasiones, podría ser necesario usar un dispositivo de efectos externos O enviar una
señal a una fuente alternativa. Generalmente, esta señal vendrá de la salida EFX/AUX (26) y volverá al retorno
EFX/AUX (33). El control de retorno EFX/AUX es el control de nivel maestro para (33).
CONTROL MAESTRO
14) & 15) Estos LED monitorean los niveles de señal de salida de ambas salidas principales. El LED rojo se ilumina
cuando el limitador interno se conecta para evitar que se corte la señal (los resultados de corte en distorsión
deben evitarse). Si el LED limitador brilla continuamente o sigue continuamente durante el uso, reduzca los
niveles de salida hasta que solamente brillen durante los picos de señal fuerte.
16) & 17) MASTER VOLUME LEVEL CONTROLS – Los Controles de volumen maestros izquierdo y derecho ajustan
el nivel principal de salida del PV®i PORTÁTIL. Para la mayoría de las aplicaciones, el sistema PVi PORTÁTIL
debe ser operado con estos controles en su posición de las 12 en punto. En situaciones donde se requiere más
volumen los controles maestros pueden ofrecer un 6 dB adicional de aumento cuando se gira a la derecha
de la posición central. Configure el sistema arriba del modo normal y ajuste los niveles según sea necesario.
Aumente el volumen maestro más allá de su posición de la 1 en punto solamente luego de aumentar los controles
individuales de nivel de canal.
18) MAIN STEREO / MAIN MONITOR – Permite que los amplificadores de potencia PVi PORTÁTIL se configuren
como stereo o principal/monitor. En el modo STEREO, el sistema opera como un amplificador/mezclador estéreo
tradicional. En el modo MAIN/MONITOR, los controles de nivel del canal ajustan el nivel para la mezcla Principal
(control IZQUIERDO de volumen maestro). Los controles EFX/AUX ajustan los niveles individuales del canal
para el Monitor (control DERECHO de volumen maestro). Cuando se selecciona la posición MAIN/MONITOR, los
controles Pan y Balance se vuelven inoperantes (ha seleccionado una configuración mono para la salida).
Además, el efecto digital interno solamente se envía a la salida de parlante MAIN. Los efectos digitales no están
disponibles para la salida del parlante MONITOR en este modo. Tenga en cuenta que el nivel de los efectos envía
para MAIN MIX y el nivel de señal al MONITOR fuera son controlados por el control de nivel EFX/AUX.
NOTA: Debido a la funcionalidad dual del control EFX/AUX en el modo MAIN/MONITOR, es posible tener una
cantidad no deseable de reverb que vienen de la salida al intentar aumentar el nivel de la salida del monitor.
Por el contrario, tener la cantidad correcta de efecto en un canal puede deriver en que el nivel al monitor sea
incorrecto. Si los controles independientes del monitor/efectos son obligatorios, tenga en cuenta el sistema P.A.
portátil Escort 5000 o Escort 6000.
19) EQ ON/OFF CONTROL - Inserta EQ (20) en la ruta principal de sonido. Use este interruptor para comparer el
sonido de la mezcla principal con y sin el EQ. Esta comparación ayudará a “marcar” la cantidad correcta de EQ.
20) MASTER EQ CONTROL – Estos deslizadores controlan el EQ general de la mezcla principal. Use estos controles
para compensar el sonido de cuarto. Al igual que con EQ, úsese de vez en cuando. Aumentar demasiado la banda
de frecuencia puede provocar retroalimentación y disminuir la banda de frecuencia dramáticamente puede
provocar una salida de audio amortiguada e ininteligible.
NOTA: Asegúrese de comenzar con todos los deslizadores EQ se configuren a 0. Ajuste arriba o abajo lentamente
y suavemente para lograr los resultados deseados. Puede ayudar el elegir una pista familiar pregrabada para
reproducir en el sistema mientras hace estos ajustes.
SALIDAS MIC/LINE STEREO
22) ENCHUFE MIC INPUT- Estos conectores hembras equilibrados de tres patas XLR están diseñados para
conectarse a y recibir señales de micrófonos de baja impedancia.
NOTA: Recomendamos el micrófono PVi 100 (número de ítem 00577800) o el micrófono PVi 2 (número de ítem
0049636).
21) ENCHUFE LINE INPUT- Estos enchufes de entrada equilibrados de 1/4” son adecuados para su uso con ítems
que tienen salidas de nivel de línea como micrófonos de alta impedancia, teclados, cajas de ritmos, efectos
externos, etc. Acepta cables equilibrados y no equilibrados.
23) & 32) STEREO INPUTS – el enchufe TRS fono estéreo de 1/8” y enchufes TRS de 1/4” (con cables para
Punta=Izquierda, anillo=derecha y manga=base, el formato estándar de los cables disponibles en el comercio)
diseñados para su uso con un reproductor portátil de MP3, reproductor de DVD o alguna fuente estéreo.
Nota: Estos conectores se ajustan en un constante “nivel de línea.”
24) & 30) STEREO INPUTS – el enchufe de entrada de estéreo fono (RCA) y los enchufes TRS de 1/4” (con cables
para Punta=Izquierda, anillo=derecha y manga=base, el formato estándar de los cables disponibles en el
comercio) diseñados para su uso con un reproductor de cinta, reproductor de DVD o alguna fuente estéreo.
Nota: Estos conectores se ajustan en un constante “nivel de línea.”
25) STEREO OUT – Los enchufes RCA de salida de cinta brindan una salida de mezcla que es independiente
de los controles de nivel maestro. Conéctelos a las salidas de un dispositivo de grabación, como un casete o
grabador DAT, para grabar su evento. Los cambios realizados durante el desempeño de los controles de nivel de
entrada, EQ de canal , y los controles reverb se escucharán en la mezcla de Tape Out. Los cambios realizados a
los controles de nivel maestro no afectarán el nivel de la grabación. Ajuste los niveles de grabación según las
intrucciones en su dispositivo de grabación.
26) EFX / AUX SEND – Si bien el PV®i PORTÁTIL ya está equipado con efectos digitales en placa, un procesador de
efectos externos puede ser incorporado en el flujo de señal del PVi PORTÁTIL. Este enchufe de salida de 1/4” está
diseñado para enviar la señal del control EFX/LEVEL a un dispositivo externo. La señal luego puede volver al PVi
PORTÁTIL a través de la señal de retorno EFX/AUX (33) y controlarse mediante el control de nivel EFX/AUX (12).
27) FOOTSWITCH – Conecte un ON/OFF opcional, interruptor de pedal de enchufe de 1/4” a esta entrada para
mutar los efectos digitales cuando baje el interruptor.
Accesorios opcionales: Interruptor de botón ON/OFF Peavey (número de ítem 03051000).
28) & 29) AMPLIFIER SEND / RETURN JACKS – Cada canal del amplificador de potencial tiene un enchufe de
Envío y Retorno. Estos enchufes brindan un punto para insertar un ecualizador u otro procesador en el sistema
de sonido.
31) SPEAKER OUTPUTS – Estos son enchufes de salida a nivel del parlante (potenciados) diseñados para alimentar
cada uno de sus cajas de parlantes PVi PORTÁTILES. Use los cables incluidos (u otros cables del parlante) para
conectarse a los parlantes del PVi PORTÁTIL a la torre de potencia.
ADVERTENCIA: Estas son salidas del parlante potenciadas. Enchufar otra cosa que no sean los parlantes
adecuados en estas salidas podría dañar el PVi PORTÁTIL y/o cualquier otro dispositivo que no esté diseñado
para aceptar una salida potenciada.
33) EFX/AUX RETURN – Enchufe en su señal de salida del procesador de señal de efectos externos aquí. Este
enchufe estéreo de entrada de 1/4” está diseñado para aceptar señales de una unidad de efectos externos. Esta
entrada también puede usarse como entrada estereo adicional.
38) POWER SWITCH – ENCIENDE Y APAGA la potencia CA. Cuando el interruptor está en la posición APAGADO, el
PVi PORTÁTIL se apague completamente.
36) POWER LED INDICATOR - Este LED ilumina cuando se ENCIENDE la potencia.
37) PROTECT LED INDICATOR - Este LED ilumina si la conexión de salida del sistema de sonido de potencia se
acorta o si la impedancia de carga es demasiado baja.
REPRODUCTOR DE MP3
Usar el reproductor de MP3 es simple. Solo coloque los archivos MP3 en una memoria flash USB en el directorio
raíz, y el PVi PORTÁTIL automáticamente reconocerá las pistas y comenzará a reproducirlas al enchufarlo en la
entrada USB.
Nota: Se han hecho todos los intentos para garantizar que el USB de PVi PORTÁTIL sea compatible con la MAYORÍA
DE LOS dispositivos de memoria flash USB pero no podemos garantizar que será compatible con todos. Si tiene
problemas con el reproductor MP3 USB, el primer paso es intentar con otro dispositivo de memoria flash USB.
39) Botón reproducir y pausar.
40) Presionar el botón para escuchar la pista anterior. Mantener el botón para aumentar el volumen.
41) Presionar el botón para escuchar la pista siguiente. Mantener el botón para disminuir el volumen.
42) Ajuste EQ. Presione este botón para cambiar la configuración automática de EQ para el reproductor de MP3
USB.
43) Puerto de disco flash USB para el disco USB con archivos MP3.
44) Indicador LED que muestra el estado de trabajo del Puerto USB.
13) Nivel MP3- ajuste de nivel de entrada MP3; esencialmente el volumen maestro para el reproductor de MP3.
PANEL TRASERO
CONECTOR/CABLE DE LÍNEA – El PV®i PORTÁTIL está equipado con un cable de alimentación IEC de tipo a tierra
para reducir la posibilidad de peligro de electrocución. Asegúrese de conectarlo a un receptáculo CA conectado
a tierra.
NO ALTERE EL ENCHUFE DE CA.
El fusible y el soporte de fusible de la red de electricidad de (CA) están bajo el enchufe IEC (con cable de
potencia). Los fusibles de repuesto deben estar en la misma clasificación (6A 250V) y del tamaño con el que
estaban originalmente equipados. Para reemplazar un fusible quemado, quite el cable de potencia IEC, saque el
soporte del fusible y encuentre el fusible de repuesto dentro.
COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO TRASERO
Puede encontrarse un pequeño compartimento de almacenamiento en la parte trasera del PVi PORTÁTIL.
Para acceder a este compartimento, simplemente eleve el seguro y abra la puerta de almacenamiento. Este
compartimento es ideal para almacenar cables, micrófonos y otros accesorios.
CONFIGURACIÓN Y CONEXIONES
Antes de encender la potencia, lea y observe las advertencies de seguridad que aparecen en la parte delantera
del manual.
Es importante establecer una rutina para conectar y encender su sistema de sonido. Siempre que tenga una salida
o toma de salida CA a tierra con suficiente capacidad de manejo de potencia, enchufe todo el equipo de sistema
de sonido en la misma toma o salida. Esto mejorará la seguridad y desempeño del sistema. Asegúrese de que
el circuito CA es capaz de majelar las demandas de energía máximas de su sistema. Consulte a un electricista
calificado si tiene dudas.
AL CONFIGURAR, ASEGÚRESE DE SEGUIR ESTOS SIMPLES LINEAMIENTOS:
1. Primero, gire todos los controles de nivel y EFX/AUX de canal a sus posiciones contrarias a las agujas del reloj
completamente (APAGADO) Luego, coloque todos los deslizadores gráficos EQ en la posición media (posición 0)
y todos los controles Pan y Master a las 12 en punto en sus posiciones perforadas en el centro.
2. Luego, conecte cada cable del parlante a las salidas adecuadas de parlante izquierdo y derecho en la derecha
inferior delantera de la consola principal de mezcla.
3. Conecte todos los micrófonos, unidades de cinta, teclados, etc en las entradas adecuadas.
4. Finalmente, revise la tensión local y ajuste el interruptor de selector de tensión junto al enchufe de entrada
de potencia en la parte trasera del amplificador del mezclador al rango adecuado de operación. (Consulte las
precauciones de seguridad) Enchufe el cable de potencia en el enchufe IEC (cable de potencia) y a una salida de
potencia CA de tres hilos conectada a tierra adecuadamente.
ENCENDER
Encienda el interruptor de potencia en la posición ENCENDIDO. El LED de potencia será de color verde y el
sistema se encenderá. Si se anexa otro equipo potenciado al sistema, siempre es aconsejable encender su
PV®i PORTÁTIL al final. De esta forma los refuerzos y golpes temporales provocados por otros equipos no se
amplificarán y serán enviados a los parlantes de su sistema.
Por el mismo motivo, es aconsejable que apague su sistema PVi PORTÁTIL primero, antes de apagar el equipo
anexo.
Si el LED de potencia no se enciende cuando se opera el interruptor de potencia, revise sus conexiones
de potencia y vuelva a intentarlo. Si el LED de potencia aún no se enciende luego de haber confirmado las
conexiones de potencia, desconecte todos los cables y revise el fusible PVi PORTÁTIL. Asegúrese de reemplazar
los fusibles quemados con fusibles del valor correcto.
Reconecte los cables de potencia y los parlantes y ENCIENDA el interruptor de potencia del panel.
Reconfigure el sistema encendiendo el interruptor de potencia. Si el LED de potencia es de color rojo, el sistema
indica un modo de protección térmica o un problema de refrigeración. Asegúrese de que no haya bloqueos en
las entradas de aire en la parte trasera de la consola principal de mezcla.
Apague la potencia y espere unos minutos, permitiendo que el calor se disipe y que se reconfigure el PVi
PORTÁTIL. Si luego de hacerlo el LED de potencia sigue rojo, esto indica una falla en su sistema y debe
consultar a un centro autorizado de reparación de Peavey.
Si no hay audio en uno de los parlantes, revise para ver si son correctas sus configuraciones de control. Luego,
desenchufe el cable de su parlante que funciona y reconéctelo en el otro. Si el segundo parlante funciona, esto
indica que el primer cable está dañado, y debe repararse o cambiarse.
VOLUMEN Y NIVELES DEL SISTEMA DE CONFIGURACIÓN
Para configurar el volumen y los niveles operativos del sistema, asegúrese de seguir estos simples lineamientos
de configuración:
1. Primero, eleve lentamente los controles de volumen Maestro derecho e izquierdo a sus posiciones perforadas
de las 12 en punto.
2.Use un micrófono (u otra fuente) en la misma posición como se usará en el escenario y de la forma que se
usará en el evento. Suba lentamente el control de nivel de entrada del canal adecuado, escuchando el inicio de
la retroalimentación o hasta que se logre el nivel deseado.
3. La forma más fácil de configurar las secciones EQ maestras es reproducir una pista pregrabada a través del
sistema mientras ajusta el EQ. Tenga presente que mientras el bajo mejorado puede sonar bien con pistas
pregrabadas, puede provocar retroalimentación no deseada a pequeña escala y estruendos durante una
actuación en vivo.
4. Coloque los parlantes de forma que permitan proyectar a la mayor parte de su audiencia mientras se asegura
de no enfocarlos a los micrófonos abiertos. Siempre que un micrófono pueda “escuchar” el sonido de los
parlantes, provocará retroalimentación. Asegúrese de que sus parlantes estén bien hacia delante de algún
micrófono abierto.
5. Bases opcionales de altavoces pueden adquirirse en su negocio local de Peavey.
Las características y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Peavey Electronics Corporation • 5022 Hartley Peavey Drive • Meridian, MS • 39305
(601) 483-5365 • FAX (601) 486-1278 • www.peavey.com • EX000163 • ©2012
Français
PV®i PORTABLE
SYSTÈME AUDIO AMPLIFIÉ PORTABLE
Merci pour votre achat du système d'amplification sonore PV®i Portable !
Le PVi PORTABLE délivre 300 watts de puissance pour la reproduction audio nette comme du cristal de différentes
sources. Ce système à 8 voies inclut quatre voies à entrées XLR et de microphone de 6,5 mm (1/4") et deux voies
stéréo offrant des entrées de 3,5 mm (1/8"), 6,5 mm (1/4") et RCA. Chaque voie intègre trois bandes d'égalisation
(EQ) accompagnées d'une variété d'effets numériques et d'un afficheur lumineux. De plus, le PVi PORTABLE est
en mesure de reproduire des pistes audio au format MP3 via le port USB. Les utilisateurs peuvent enregistrer
le son au format numérique à l'aide du port USB ou des sorties RCA analogiques d'enregistrement intégrées.
Un égaliseur (EQ) principal à sept bandes permet le réglage du son pour une variété d'environnements. Les
haut-parleurs et les câbles sont inclus avec ce système d'amplification de puissance portable et autonome qui
est soutenu par notre garantie étendue gratuite de cinq ans.
Avant de commencer à utiliser votre PVi PORTABLE, il est très important de vérifier qu'il soit alimenté avec la
tension de secteur adéquate. La tension d'alimentation de votre système est indiquée sur l'étiquette à proximité
de la prise IEC du cordon du panneau arrière de l'unité.
AÉRATION : Pour une ventilation correcte, laissez un espace libre de 15,5 cm (6") sur tous les côtés.
Caractéristiques :
• 300 Watts
• Amplificateur-mélangeur à 8 voies
• Égaliseur à 3 bandes par voie
• 2 canaux stéréo
• Entrées multimédia
• Sorties d'enregistrement
• Sorties d'enregistrement analogiques et numériques
• Retard et effets numériques intégrés
• Égaliseur graphique principal à 7 bandes
• Entrée USB de lecture MP3
• Départ et retour EFX
• Les haut-parleurs et les câbles sont inclus
• Section d'amplification stéréo à affectation
• Conception robuste présentant des fermetures en métal
INSTALLATION ET UTILISATION
Pour ouvrir et fermer votre système PV®i PORTABLE :
1. Appuyez sur la fermeture au sommet de l'unité centrale et retirez chaque haut-parleur
2. Pour fermer le système, replacez les haut-parleurs au bas de la face avant et à l'arrière de l'unité centrale et
ensuite, remettez les fermetures supérieures en place
Remarque : Ces composants doivent facilement se positionner. N'utilisez pas la force pour retirer ou fixer les
haut-parleurs à l'unité centrale, car vous pourriez l'endommager.
1
8
2
9
3
10
4
11
7
5
12
6
13
20
19
18
17
16
14
15
44
21
22
24
30
25
32
23
28
26
29
33
27
34
36
39
40
41
42
43
35
37
38
31
FONCTIONS DE COMMANDE
1) HIGH : Règle le niveau relatif de la gamme des hautes fréquences. Tourner le bouton dans le sens antihoraire
réduit la réponse dans les fréquences hautes. Tourner le bouton dans le sens horaire accroît la réponse dans les
fréquences hautes. Quand les commandes d'égalisation sont réglées sur leur position centrale, la réponse en
fréquence de la voie est "plate" avec aucune amplification ou atténuation.
2) MID : Règle le niveau relatif de la gamme des moyennes fréquences. Tourner le bouton dans le sens antihoraire
réduit la réponse dans les moyennes fréquences. Tourner le bouton dans le sens horaire accroît la réponse dans
les moyennes fréquences. Quand les commandes d'égalisation sont réglées sur leur position centrale, la réponse
de la voie est "plate" avec aucune amplification ou atténuation.
3) LOW : Règle le niveau relatif de la gamme des fréquences basses. Tourner le bouton dans le sens antihoraire
réduit la réponse dans les fréquences basses. Tourner le bouton dans le sens horaire accroît la réponse dans les
fréquences basses. Quand les commandes d'égalisation sont réglées sur leur position centrale, la réponse en
fréquence de la voie est "plate" avec aucune amplification ou atténuation.
4) EFX/AUX : Règle la quantité de signal envoyée au processeur d'effets et à la prise de sortie EFX/AUX. Les effets
numériques sont utilisables pour améliorer la qualité du son reproduit où elle est nécessaire et souhaitée. Quand
le bouton est entièrement tourné dans le sens antihoraire, aucun signal n'est envoyé au processeur d'effets ou
sur la prise EFX/AUX.
REMARQUE : Lors du réglage du niveau du retard numérique (ou de tout effet), commencez de la position 0 et
augmentez lentement le niveau tant que le résultat souhaité n'est pas obtenu. Les effets améliorent de manière
drastique le son dans votre mixage, mais en abuser amène des effets indésirables.
5) PAN : La commande de panoramique présente un indicateur de position à encoche et règle la “position” perçue
du signal mono de l'entrée du champ stéréo créé par les 2 caissons d'enceinte. Cette commande complétement à
droite ou à gauche amène le signal de cette seule voie et aucun signal ne parvient à l'autre. La position centrale
amène la même quantité de signal sur les deux enceintes.
6) LEVEL : Règle le niveau de volume de chaque voie individuellement. Tournez la commande dans le sens horaire
pour augmenter la contribution respective de chaque voie au mixage de "Sortie principale", alors que dans le
sens antihoraire elle diminue le volume. Réglez cette commande une fois le niveau de sortie principale du PV®i
PORTABLE fixé.
7) BAL : La commande de balance présente un indicateur de position à encoche et règle la “position” perçue
du signal stéréo des voies stéréo correspondantes (5/6 et 7/8). Contrairement à la commande PAN, qui amène
un signal mono à une sortie stéréo, la commande BAL équilibre en réalité la quantité du signal de gauche et
de droit provenant des entrées stéréo. La position centrale amène la même quantité de signal sur les deux
haut-parleurs.
EFFETS NUMÉRIQUES
8) Afficheur de retard numérique
9) Réglage de retard numérique de 00 (12 ms) à 15 (197 ms) : elle règle la durée entre le signal d'origine et
l'effet retardé. Plus grande est la valeur (en ms), plus longue est la durée entre les répétitions et plus l'effet
sera remarquable. Le retard est utilisé pour grossir les voix lors du chant. Commencez par de court retard et
expérimentez. Comme pour tout effet, en abuser amène des résultats indésirables.
10) Réglage d'écho numérique : cette commande fixe le nombre de répétitions de l'effet de retard. Tournez la
commande dans le sens horaire pour obtenir des répétions maximales.
11) MIX TO MAIN : cette commande règle la quantité d'effet de retard qui sera présente dans le mixage principal.
Évaluez entre le volume principal pour tous les signaux amenés à l'unité de retard ou la quantité de signal retardé
dans le mixage principal.
12) EFX/AUX Return. Il est parfois nécessaire d'utiliser une boucle d'effets externes OU de faire parvenir un signal
à une autre source. Ce signal provient généralement de la sortie de départ EFX/AUX (26) et doit retourner à la
prise de retour EFX/AUX (33). La commande de retour EFX/AUX est la commande de niveau principale pour le
signal (33).
COMMANDE PRINCIPALE
14) et 15) Ces indicateurs lumineux indiquent les niveaux de signal de sortie de l'ensemble des sorties principales.
L'indicateur lumineux rouge s'allume quand le limiteur interne est enclenché pour éviter au signal de saturer
(l'écrêtage provoque des distorsions qui doivent être évitées). Si l'indicateur du limiteur clignote de façon répétée
ou reste allumé lors de l'utilisation, réduisez les niveaux de sortir jusqu'à ce que le clignotement se produise
uniquement lors des pics de signal fort.
16) et 17) COMMANDES MASTER VOLUME LEVEL : Les commandes de volume principal droit et gauche règlent
le niveau de sortie principal du système PV®i PORTABLE. Dans la majorité des applications, le système PVi
PORTABLE est nominal avec ces commandes sur leur position à 12 heures. Dans certains cas, si plus de volume
est nécessaire, les commandes de volume peuvent fournir un gain supplémentaire de 6 dB entièrement tournées
à droite de la position centrale. Configurez normalement le système et réglez les niveaux au besoin. Tournez
les commandes de volume principal au-delà de la position à 1 heure uniquement après avoir augmenté les
commandes de niveaux de chaque voie.
18) MAIN STEREO / MAIN MONITOR : Ces commandes permettent aux amplificateurs de puissance du PVi
PORTABLE d'être configurés en mode stéréo ou principal/moniteur. En mode STEREO, le système se comporte
comme un amplificateur-mélangeur stéréo traditionnel. En mode MAIN/MONITOR, les commandes de niveaux
de voie règle le niveau du mixage principal (Commande de volume principale GAUCHE). Les commande EFX/AUX
règle les niveaux de chaque voie pour le moniteur (commande de volume principal DROIT). Quand la position
MAIN/MONITOR est choisie, les commandes de panoramique et de balance deviennent sans effet (vous avez
choisi une configuration mono en sortie).
De plus, les effets numériques internes sont uniquement envoyés à la sortie de haut-parleur MAIN. Les effets ne
sont plus disponibles pour la sortie de haut-parleur MONITOR dans ce mode. Gardez à l'esprit que les départs
de niveau d'effets pour la sortie MAIN MIX et le niveau de signal pour la sortie MONITOR sont tous les deux
commandés par la commande de niveau EFX/AUX.
REMARQUE : En raison de la double fonctionnalité de la commande EFX/AUX en mode MAIN/MONITOR, il est
possible d'obtenir une quantité indésirable de réverbération provenant de la sortie principale si une tentative
d'augmenter le niveau de la sortie de moniteur est effectuée. Inversement, en ayant la bonne quantité d'effet
sur une voie peut engendrer que le niveau du moniteur soit incorrect. Si des commandes d'effets/moniteur
indépendantes deviennent nécessaires, envisagez une mise à niveau vers le système d'amplification de puissance
portable Escort 5000 ou Escort 6000.
19) EQ ON/OFF CONTROL : Elle permet d'insérer l'égalisation EQ (20) dans le parcours de signal principal. Utilisez
ce commutateur pour comparer le son du mixage principal avec et sans égalisation EQ. Cette comparaison aidera
à “fixer” la bonne quantité d'égalisation EQ.
20) MASTER EQ CONTROL : Ces potentiomètres contrôlent l'égalisation EQ globale du mixage principal. Utilisez
ces commandes pour compenser le son de la salle. Comme avec tout égaliseur EQ, utilisez-le avec parcimonie.
Une amplification trop forte de toute bande de fréquence peut provoquer une rétroaction (feedback) alors qu'une
atténuation trop forte de tout bande de fréquence peut étouffer et rendre inintelligible la sortie audio.
REMARQUE : Vérifiez de commencer avec tous les potentiomètres d'égalisation EQ à 0. Réglez-les vers le haut ou
vers le bas lentement et doucement pour obtenir les résultats souhaités. La lecture d'une piste préenregistrée
connue peut faciliter le réglage du système.
ENTRÉES MIC/LINE STEREO
22) PRISE MIC INPUT : Ces connecteurs femelles XLR isolés à trois broches sont destinés à la connexion et à la
réception de signaux de microphone à faible impédance.
REMARQUE : Nous conseillons les micros PVi 100 (référence 00577800) ou PVi 2 (référence 0049636).
21) PRISE LINE INPUT : Ces prises d'entrée isolées de 6,5 mm (1/4") sont appropriées pour l'utilisation de
dispositifs ayant des niveaux de ligne comme les microphones à haute impédance, les claviers, les boîtes à
rythme, les boucles d'effets externes, etc. Elles acceptent des câbles isolés et non isolés.
23) et 32) STEREO INPUTS : La prise d'entrée phono stéréo TRS de 3,5 mm (1/8") et les prises TRS de 6,5 mm
(câblé ainsi Pointe=Gauche, Anneau=Droite et Manchon=Masse, le câblage standard des câbles disponibles
dans le commerce) sont destinées à l'utilisation avec un lecteur MP3 portable, un lecteur DVD ou tout autre
source stéréo.
Remarque : Ces connecteurs sont configurés à un "niveau de ligne" constant.
24) et 30) STEREO INPUTS : La prise d'entrée phono stéréo RCA et les prises TRS de 6,5 mm (câblé ainsi
Pointe=Gauche, Anneau=Droite et Manchon=Masse, câblage standard des câbles disponibles dans le commerce)
sont utilisées avec un lecteur à cassette, un lecteur DVD ou tout autre source stéréo.
Remarque : Ces connecteurs sont configurés à un "niveau de ligne" constant.
25) STEREO OUT : Les prises RCA de sortie pour lecteur de cassette fournissent une sortie mixte qui est
indépendante des commandes de niveau principal. Branchez-les à des entrées d'un dispositif d'enregistrement,
comme un enregistreur à cassette ou DAT, pour enregistrer votre spectacle. Les modifications apportées lors du
spectacle aux commandes de niveau d'entrée, aux commandes de réverbération et d'égalisation (EQ) de voie
seront présentes sur la sortie mixte de lecteur de cassette. Les modifications apportées aux commandes de
niveau principal sont sans effet sur le niveau d'enregistrement. Réglez les niveaux d'enregistrement selon les
instructions de votre dispositif d'enregistrement.
26) EFX / AUX SEND : Bien que le PV®i PORTABLE intègre déjà des effets numériques, un processeur d'effets
externe peut être relié au flux de signal du PVi PORTABLE. Cette prise de sortie de 6,5 mm est destinée à envoyer
le signal de la commande EFX/LEVEL à un dispositif externe. Le signal peut être réacheminé au PVi PORTABLE à
l'aide de l'entrée de retour EFX/AUX (33) et réglé par la commande de niveau EFX/AUX (12).
27) FOOTSWITCH : Branchez éventuellement à cette prise d'entrée de 6,5 mm une pédale à fonction ON/OFF afin
de désactiver les effets numériques quand la pédale est enfoncée.
Accessoire en option : Commutateur à bouton poussoir ON/OFF (référence 03051000).
28) et 29) AMPLIFIER SEND / RETURN JACKS : Chaque voie de l'amplificateur de puissance possède une prise
de départ et de retour. Ces prises offrent un point d'insertion pour un égaliseur ou un autre processeur dans le
système sonore.
31) SPEAKER OUTPUTS : Ce sont des prises de sortie (amplifiée) de niveau pour haut-parleur pour alimenter
chaque enceinte de votre système PVi PORTABLE. Utilisez les câbles fournis (ou d'autres câbles pour haut-parleur)
pour brancher les enceintes du PVi PORTABLE à l’unité de puissance.
AVERTISSEMENT : Ce sont des sorties amplifiées pour haut-parleur. Brancher tout autre élément que des
enceintes appropriées à ces sorties pourrait endommager le système PVi PORTABLE et/ou tout autre dispositif
non destiné à recevoir une sortie amplifiée.
33) EFX/AUX RETURN : Branchez ici le signal de sortie de votre processeur d'effets externe. Cette prise d'entrée
stéréo de 6,5 mm est destinée à accepter les signaux d'une boucle d'effets externe. Cette entrée pourrait être
utilisée comme entrée stéréo supplémentaire.
38) POWER SWITCH : Le commutateur éteint ou allume le système. Quand il est en position OFF, le PVi PORTABLE
est totalement éteint.
36) POWER LED INDICATOR : Cet indicateur lumineux s'allume quand le commutateur d'alimentation est sur
ON.
37) PROTECT LED INDICATOR : Cet indicateur lumineux s'allume si la connexion de sortie du système sonore à
amplification est mise en court-circuit ou l'impédance de charge est trop faible.
LECTEUR MP3
L'utilisation du lecteur MP3 est simple. Placez simplement les fichiers MP3 sur une clé à mémoire flash USB dans
le répertoire racine et le système PVi PORTABLE identifiera automatiquement les pistes et exécutera leur lecture
dès que la clé mémoire est insérée dans l'entrée USB.
Remarque : Malgré les essais réalisés pour garantir que le port USB du PVi PORTABLE soit compatible avec la
PLUPART des dispositifs de mémoire flash USB, nous ne sommes pas en mesure de vous assurer qu'il le soit avec
tous les dispositifs. Si vous rencontrez des problèmes avec le lecteur MP3 USB, essayez d'abord avec un autre
dispositif de mémoire flash USB.
39) Bouton de lecture et de pause.
40) Appuyez sur le bouton pour revenir à la piste précédente. Maintenez le bouton pour augmenter le volume.
41) Appuyez sur le bouton pour passer à la piste suivante. Maintenez le bouton pour diminuer le volume.
42) Réglage de l'égalisation (EQ). Appuyez ce bouton pour changer les réglages d'égalisation automatique pour
le lecteur MP3 USB.
43) Port pour disque flash USB, pour disque USB avec des fichiers MP3.
44) Indicateur lumineux indiquant l'activité du port USB.
13) Niveau MP3 : Réglage de niveau de l'entrée MP3 ; essentiellement le volume principal du lecteur MP3.
PANNEAU ARRIÈRE
CONNECTOR/LINE CORD : Le PV®i PORTABLE est muni d'un cordon d'alimentation IEC avec mise à la terre pour
réduire tout risque de décharge électrique. Assurez-vous de le brancher à une prise électrique mise à la terre.
NE PAS ENDOMMAGER LE CORDON SECTEUR.
Le fusible d'alimentation de secteur (AC) et le porte-fusible sont situés sous le connecteur IEC (cordon
d'alimentation). Le fusible doit être remplacé par un fusible de même classe (6 A 250 V) et de même type que celui
d'origine. Pour remplacer un fusible grillé, retirez le cordon d'alimentation IEC, retirez le porte-fusible et insérez
le fusible de remplacement.
COMPARTIMENT DE RANGEMENT ARRIÈRE
Un petit compartiment de rangement est disponible sur l'arrière du PVi PORTABLE. Pour accéder au compartiment,
soulevez simplement le verrou et tirez pour ouvrir le logement de rangement. Ce compartiment est idéal pour y
mettre les câbles, les microphones et d'autres accessoires.
INSTALLATION ET CONNEXION
Avant d'allumer le système, veuillez lire et suivre les consignes de sécurité en début de manuel.
Il est important d'établir des règles de connexion et de mise en route de votre système sonore. Sous la condition
d'avoir une prise électrique du secteur correctement mise à la terre ou une multiprise électrique d'une capacité
de puissance nominale suffisante, branchez tous les équipements du système sonore à la même prise ou sur
la même multiprise. Le système bénéficiera de performances et d'une sécurité améliorés. Vérifiez que le circuit
électrique du secteur est en mesure de supporter les pics de puissance de votre système. Consultez un électricien
qualifié en cas de doutes.
LORS DE L'INSTALLATION, VEILLEZ À SUIVRE CES SIMPLES
RECOMMANDATIONS :
1. En premier, tournez entièrement tous les niveaux et les commandes EFX/AUX, dans le sens antihoraire, sur
les positions OFF. Ensuite, placez tous les potentiomètres de l'égaliseur graphique sur leur position centrale
(position 0) et toutes les commandes principales et de panoramiques sur l’encoche de la position de 12 heures.
2. Ensuite, branchez chaque câble d'enceinte aux sorties de haut-parleur gauches et droites de la face avant en
bas à droite de la console de mixage.
3. Branchez tous les microphones, les lecteurs de cassette, les claviers, etc., aux entrées adéquates.
4. Enfin, vérifiez la tension locale et réglez le commutateur de sélection de tension situé près du connecteur
d'entrée d'alimentation sur l'arrière de l'amplificateur-mélangeur à la valeur adéquate de fonctionnement (Voir
consignes de sécurité). Branchez le câble d'alimentation au connecteur IEC (cordon d'alimentation) et à une prise
électrique du secteur à 3 bornes correctement mise à la terre.
MISE SOUS TENSION
Placez le commutateur d'alimentation sur la position ON. L'indicateur lumineux d'alimentation vert et le
système s'allume. Si d'autre équipement de puissance sont à relier au système, il est toujours conseillé
d'allumer en dernier votre PV®i PORTABLE. De cette façon, toute pointe de signal transitoire et bruit sourd
provoqués par les autres équipements ne seront pas amplifiés et envoyés à votre système d'enceintes.
Pour des raisons identiques, il est conseillé d'éteindre d'abord votre système PVi PORTABLE, avant d'éteindre
les équipements reliés.
Si l'indicateur lumineux d'alimentation ne devait pas s'allumer lors de la mise sous tension, vérifiez vos
branchements électriques et réessayez. Si l'indicateur lumineux reste encore éteint après avoir vérifié vos
branchements électriques, débranchez tous les câbles et contrôlez le fusible du PVi PORTABLE. Assurez-vous de
remplacer le fusible défectueux avec un fusible du même genre.
Rebranchez les câbles d'alimentation et des enceintes et placez le commutateur d'alimentation du panneau
arrière sur la position ON.
Réinitialisez le système en plaçant le commutateur d'alimentation sur ON. Si l'indicateur lumineux s'allume
en rouge, le système indique un problème de refroidissement ou le mode de protection thermique. Vérifiez
qu'aucun objet n'obstrue les entrées d'aération sur l'arrière de la console de mixage principale.
Éteignez et patientez quelques minutes pour permettre à la chaleur de se dissiper et au PVi PORTABLE de se
réinitialiser. Si l'indicateur lumineux est toujours rouge, une défaillance de votre système est possible et vous
devez consultez un centre de réparation autorisé Peavey.
Si aucun son n'est reproduit sur l'une des enceintes, vérifiez que le réglage de vos commandes est correct.
Ensuite, débranchez le câble de l'enceinte qui fonctionne et branchez-la à l'autre enceinte. Si la seconde
enceinte fonctionne, il est alors possible que le premier câble soit défectueux et nécessite d'être réparé ou
remplacé.
RÉGLAGE DES NIVEAUX et DU VOLUME SYSTÈME
Pour régler le volume système et les niveaux de fonctionnement, vérifiez les points d'installation suivants :
1. D'abord, abaissez lentement les commandes de volume principal gauche et droit sur l’encoche à la position
de 12 heures.
2. Utilisez un microphone (ou une autre source) au même endroit où il sera utilisé sur scène et de la même
manière qu’il sera utilisé lors de l'événement. Ajustez au niveau approprié la commande d'entrée de voie, en
guettant le début de la rétroaction ou jusqu’à ce que le niveau souhaité ne soit atteint.
3. La façon la plus facile de régler la section d'égalisation principale est de lire une piste pré-enregistrée
à travers le système tout en peaufinant l'égaliseur. Soyez conscient que si des basses renforcées peuvent
sembler correctes avec des pistes pré-enregistrées, elles peuvent entraîner une rétroaction indésirable dans les
extrémités basses et un bourdonnement lors du concert.
4. Placez les enceintes de manière à ce qu'elles couvrent la majorité de votre public tout en vérifiant qu'elles
ne sont pas trop dirigées vers les microphones ouverts. Chaque fois qu'un microphone "capte" le son des
enceintes, une rétroaction sera possible. Assurez-vous que vos enceintes soient bien au-devant de tout
microphone ouvert.
5. Des supports d'enceinte en option sont disponibles à l'achat auprès de votre revendeur local Peavey
Les spécifications et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
Peavey Electronics Corporation • 5022 Hartley Peavey Drive • Meridian, MS • 39305
(601) 483-5365 • FAX (601) 486-1278 • www.peavey.com • EX000163 • ©2012
Deutsch
PV®i PORTABLE
TRAGBARES AUDIO-VERSTÄRKERSYSTEM
Vielen Dank für den Kauf der Beschallungsanlage PV®i PORTABLE!
Die PVi PORTABLE zeichnet sich durch 300 Watt Leistung für eine kristallklare Klangreproduktion vieler
verschiedener Quellen aus. Diese 8-Kanal-Anlage umfasst 4 Kanäle mit XLR und 1/4”-Mikrofoneingängen und
2 Stereokanäle mit 1/8”-, Cinch- und 1/4”-Eingängen. Alle Kanäle umfassen drei EQ-Bänder zusammen mit
einer Vielzahl von digitalen Effekten mit LED-Anzeige. Außerdem bietet die PVi PORTABLE die Wiedergabe von
MP3-Audio-Tracks über USB. Anwender können Audio digital über USB aufnehmen oder über die analogen
Cinch-Aufnahmeausgänge. Ein 7-Band-Master-EQ bietet die Möglichkeit, den Klang für eine große Bandbreite
von unterschiedlichen Umgebungen abzustimmen. Lautsprecher und Kabel sind im tragbaren Verstärkersystem
enthalten, das durch unsere kostenlose erweiterte 5-Jahres-Garantie abgedeckt ist.
Stellen Sie vor der ersten Nutzung Ihrer PVi PORTABLE unbedingt sicher, dass das Gerät mit der richtigen
Wechselspannung versorgt wird. Die geeignete Spannung für Ihre Anlage ist auf der Rückseite des Gerätes
neben dem IEC Line-(Netz-)Kabel aufgedruckt.
BELÜFTUNG: Lassen Sie auf allen Seiten 15,5 cm Platz, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
Eigenschaften:
• 300 Watt
• 8-Kanal-Verstärkermixer
• Voller 3-Band-EQ pro Kanal
• 2 Stereo-Kanäle
• Media-Eingänge
• Aufnahmeausgänge
• Analog- und Digital-Aufnahmeausgänge
• Integrierte digitale Effekte und Verzögerung
• 7-Band-Master-Grafik-EQ
• USB-Eingang für MP3-Wiedergabe
• EFX Send und Return
• Umfasst Lautsprecher und Lautsprecherkabel
• Zuweisbarer Stereo-Leistungsteil
• Robustes Design mit Metallriegeln
AUFSTELLUNG UND BENUTZUNG
Öffnen und Schließen der PV®i PORTABLE-Anlage:
1. Drücken Sie den Riegel oben auf der Zentraleinheit herunter und entfernen Sie alle Lautsprecher.
2. Stellen Sie zum Schließen der Anlage die Lautsprecher unten an die Front- und Rückseite der Zentraleinheit und
befestigen Sie sie mit den Riegeln.
Hinweis: Diese Komponenten sollten sich einfach verriegeln lassen. Beim Entfernen und beim Anschließen der
Lautsprecher an der Zentraleinheit darf keine Gewalt ausgeübt werden, da dies die Anlage beschädigen kann.
1
8
2
9
3
10
4
11
7
5
12
6
13
20
19
18
17
16
14
15
44
21
22
24
30
25
32
23
28
26
29
33
27
34
36
39
40
41
42
43
35
37
38
31
STEUERFUNKTIONEN
1) HIGH - Regelt den relativen Pegel des Hochfrequenzanteils. Das Drehen des Knopfes im Gegenuhrzeigersinn
senkt den Hochfrequenzbereich. Das Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erhöht den Hochfrequenzbereich.
Wenn die EQ-Steuerelemente auf die mittlere Position eingestellt sind, ist der Kanalfrequenzbereich „flach“ und
es werden keine Frequenzen verstärkt oder gesenkt.
2) MID - Regelt den relativen Pegel des Mittelfrequenzanteils. Das Drehen des Knopfes im Gegenuhrzeigersinn
senkt den Mittelfrequenzbereich. Das Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erhöht den Mittelfrequenzbereich.
Wenn die EQ-Steuerelemente auf die mittlere Position eingestellt sind, ist der Kanalfrequenzbereich „flach“ und
es werden keine Frequenzen verstärkt oder gesenkt.
3) LOW - Regelt den relativen Pegel des Niederfrequenzanteils. Das Drehen des Knopfes im Gegenuhrzeigersinn
senkt den Niederfrequenzbereich. Das Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erhöht den Niederfrequenzbereich.
Wenn die EQ-Steuerelemente auf die mittlere Position eingestellt sind, ist der Kanalfrequenzbereich „flach“ und
es werden keine Frequenzen verstärkt oder gesenkt.
4) EFX/AUX - Regelt die Signalstärke, die zum Effektprozessor und zur EFX/AUX-Buchse gesendet wird. Digitale
Effekte können die Klangqualität nach Wunsch jeder Performance im Bedarfsfall verbessern. Wenn der Regler
vollständig in der Gegenuhrzeigerposition steht, wird kein Signal an den Effektprozessor oder an die EFX/
AUX-Buchse gesendet.
HINWEIS: Beim Regeln des Pegels für die digitale Verzögerung (oder anderer Effekte) beginnen Sie bei 0 und
steigern Sie den Pegel langsam, bis der Gewünschte erreicht ist. Digitale Effekte können den Klang Ihres Mix
dramatisch verstärken, ein Zuviel kann aber unerwünschte Auswirkungen haben.
5) PAN - Die Pan-Regelung besitzt eine Positionsanzeige mit Zeiger und regelt die wahrgenommene „Position“
des Mono-Signals vom Eingang innerhalb des Stereofelds, das von den zwei Lautsprechern erzeugt wird. Volle
Drehung dieses Reglers nach links oder rechts sendet das Signal nur an jeweils einen Kanal, der andere empfängt
kein Signal. In der Mittelposition wird die Signalstärke gleichmäßig an beide Lautsprecher gesendet.
6) LEVEL - Regelt den Lautstärkepegel der einzelnen Kanäle. Durch das Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn
wird der Anteil des entsprechenden Kanals zum Mix „Main Out“ erhöht, während durch das Drehen im
Gegenuhrzeigersinn die Lautstärke gesenkt wird. Regeln Sie dieses Steuerelement, nachdem der MasterAusgangspegel des PV®i PORTABLE festgelegt wurde.
7) BAL - Die Balance-Regelung besitzt Positionsanzeigen mit Zeiger und regelt die wahrgenommene „Position“
des Stereosignals von den entsprechenden Stereokanälen (5/6 und 7/8). Im Gegensatz zum PAN-Regler, der
ein Mono-Signal an einen Stereo-Ausgang sendet, gleicht das BAL-Steuerelement die Stärke des linken und
rechten Signals von den Stereo-Eingängen aus. In der Mittelposition wird die Signalstärke gleichmäßig an beide
Lautsprecher gesendet.
DIGITALE EFFEKTE
8) Digitale Verzögerungsanzeige
9) Digitale Verzögerungsregelung 00 (12 ms) bis 15 (197 ms) - Dies regelt die Zeit zwischen dem Erstsignal und
dem Verzögerungseffekt. Je größer die Zahl (in ms) ist, desto länger ist die Zeit zwischen den Wiederholungen und
desto wahrnehmbarer ist der Effekt. Die Verzögerung ist für das Verstärken der Vokalteile beim Gesang nützlich.
Starten Sie mit einer geringen Verzögerung und experimentieren Sie. Wie bei jedem Effekt, kann ein Zuviel
unerwünschte Auswirkungen haben.
10) Digitale Echo-Regelung - dieses Steuerelement legt die Anzahl der Wiederholungen des Verzögerungseffekts
fest. Drehen Sie den Knopf für maximale Wiederholungen im Uhrzeigersinn.
11) MIX TO MAIN - Dieses Steuerelement legt die Stärke des Verzögerungseffekts fest, der in den Haupt-Mix
aufgenommen wird. Betrachten Sie das als die Master-Lautstärke für alle Signale, die zu der Verzögerungseinheit
gelangen oder als Stärke des verzögerten Signals im Haupt-Mix.
12) EFX/AUX Return. Manchmal kann es erforderlich sein, ein externes Effektgerät zu verwenden ODER, das Signal an
eine alternative Quelle zu senden. Im Allgemeinen kommt dieses Signal vom EFX/AUX-Sende-Ausgang (26) und wird
an den EFX/AUX-Return (33) zurückgegeben. Das EFX/AUX-Return-Steuerelement ist der Master-Pegelregler für (33).
MASTER-PEGELREGLER
14) u. 15) Diese LEDs überwachen die Ausgabe-Signalpegel der beiden Hauptausgänge. Die rote LED leuchtet,
wenn der interne Limiter aktiviert wird, um zu verhindern, dass das Signal beschnitten wird (Beschneiden
führt zur Verzerrung und sollte vermieden werden). Wenn die Limiter-LED kontinuierlich blinkt oder im Betrieb
kontinuierlich leuchtet, reduzieren Sie die Ausgangspegel, bis sie nur während starker Signalspitzen blinken.
16) u. 17) MASTER VOLUME LEVEL-REGLER - Die linken und rechten Master-Lautstärkeregler regeln den
Hauptausgangspegel von PV®i PORTABLE. Für die meisten Anwendungen sollte die Anlage PVi PORTABLE mit
diesen Reglern auf der 12-Uhr-Position betrieben werden. In Situationen, in denen eine höhere Lautstärke
benötigt wird, können die Master-Regler eine zusätzliche Verstärkung um 6 dB liefern, wenn sie von der mittleren
Position nach rechts gedreht werden. Richten Sie das System auf die normale Weise ein und regeln Sie die Pegel
nach Bedarf. Drehen Sie die Master-Lautstärkeregler nur über ihre 1-Uhr-Position hinaus, nachdem die einzelnen
Kanal-Pegelregler aufgedreht wurden.
18) MAIN STEREO/MAIN MONITOR - Für die Konfigurierung der Leistungsverstärker der PVi PORTABLE als
Stereo- oder Haupt/Monitor-Verstärker. Im Modus STEREO arbeitet die Anlage als traditioneller Stereomischer/
Verstärker. Im Modus MAIN/MONITOR steuern die Kanal-Pegelregler den Pegel für den Haupt-Mix (LINKER MasterLautstärkeregler). Die Steuerelemente EFX/AUX legen die einzelnen Kanalpegel für den Monitor fest (RECHTER
Master-Lautstärkeregler). Wenn die Position MAIN/MONITOR gewählt wird, sind die Pan- und Balance-Regler
außer Betrieb (Sie haben eine Mono-Einstellung für den Ausgang ausgewählt).
Darüber hinaus wird der interne digitale Effekt nur an den Lautsprecher-Ausgang MAIN gesendet. Digitale Effekte
sind in diesem Modus an den Lautsprecher-Ausgängen MONITOR nicht verfügbar. Denken Sie daran, dass der
Effektpegel, der an MAIN MIX, und der Signalpegel, der an MONITOR gesendet wird, beide von dem Pegelregler
EFX/AUX geregelt werden.
HINWEIS: Aufgrund der doppelten Funktionalität des Regler EFX/AUX im Modus MAIN/MONITOR ist es
möglich, dass ein unerwünschter Hall am Hauptausgang ausgegeben wird, wenn versucht wird, den Pegel des
Monitor-Ausgangs zu erhöhen. Umgekehrt kann die richtige Effektstärke auf einem Kanal zu einem falschen Pegel
auf dem Monitor führen. Falls unabhängige Monitor/Effekt-Regler erforderlich sind, ziehen Sie ein Upgrade auf
die Beschallungsanlagen Escort 5000 oder Escort 6000 in Betracht.
19) EQ ON/OFF CONTROL - Fügt einen EQ (20) in den Hauptsignalpfad ein. Verwenden Sie diesen Schalter, um
den Klang des Haupt-Mix mit und ohne EQ zu vergleichen. Dieser Vergleich ist hilfreich, um die richtige Menge
an EQ einzufügen.
20) MASTER EQ CONTROL - Diese Schieberegler regeln den gesamten EQ des Haupt-Mix. Verwenden Sie diese
Regler, um den Raumklang zu kompensieren. Wie jeden EQ, bitte sparsam verwenden. Das zu starke Anheben
eines Frequenzbands kann zu Rückkopplungen führen, während das starke Absenken eines Frequenzbands zu
einer dumpfen oder unverständlichen Audioausgabe führen kann.
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass alle EQ-Schieberegler beim Start auf 0 stehen. Schieben Sie sie langsam und
nur leicht nach oben oder unten, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Als Hilfe kann man einen vertrauten,
vorher aufgezeichneten Track verwenden, um die verschiedenen Systemeinstellungen durchzuspielen.
MIC/LINE STEREO-EINGÄNGE
22) MIC INPUT-BUCHSE - Diese 3-poligen, symmetrischen XLR-Buchsen wurden für den Anschluss und den
Empfang der Signale von Mikrofonen mit niedriger Impedanz entwickelt.
HINWEIS: Wir empfehlen das PVi 100-Mikrofon (Artikelnummer 00577800) oder das PVi 2-Mikrofon (Artikelnummer
0049636).
21) LINE INPUT-BUCHSE - Diese symmetrischen 1/4"-Eingangsbuchsen sind für den Einsatz von Geräten mit
Line-Pegel-Ausgänge gedacht, wie hochohmige Mikrofone, Keyboards, Drum Machines, externe Effekte usw. Sie
sind sowohl für symmetrische als auch für unsymmetrische Kabel geeignet.
23) und 32) STEREO INPUTS - Stereo-Phono 1/8"-TRS-Eingangsbuchse und 1/4"-TRS-Buchsen (verdrahtete
Spitze = links, Ring = rechts und Hülse = Masse, das Standard-Format von handelsüblichen Kabeln), entwickelt
zur Verwendung mit einem tragbaren MP3-Player, DVD-Player oder jeder anderen Stereo-Quelle.
Hinweis: Diese Anschlüsse sind konstant auf „Line-Pegel“ gestellt.
24) und 30) STEREO INPUTS - Stereo-Phono Cinch-Eingangsbuchsen und 1/4"-TRS-Buchsen (verdrahtete Spitze
= links, Ring = rechts und Hülse = Masse, das Standard-Format von handelsüblichen Kabeln), entwickelt zur
Verwendung mit einem Tonbandgerät, einem DVD-Player oder jeder anderen Stereo-Quelle.
Hinweis: Diese Anschlüsse sind konstant auf „Line-Pegel“ gestellt.
25) STEREO OUT - Die Tonband-Ausgang-Cinch-Buchsen bieten einen Mix-Ausgang, der unabhängig vom
Master-Pegelregler ist. Schließen Sie diese Eingänge an ein Aufnahmegeräte an, z. B. Kassettenrecorder,
DAT-Recorder, um die Veranstaltung aufzunehmen. Änderungen, die während der Aufführung an den
Eingangspegelreglern, am Kanal-EQ und Hall-Reglern vorgenommen werden, sind im Tape-Out-Mix zu hören.
Änderungen an den Master-Pegelreglern haben keine Auswirkung auf die Aufnahme. Passen Sie die Aufnahmepegel
gemäß den Anweisungen zu Ihrem Aufnahmegerät an.
26) EFX/AUX SEND - Obwohl die PV®i PORTABLE bereits mit integrierten digitalen Effekten ausgestattet ist, kann
ein externer Effektprozessor in den Signalfluss des PVi PORTABLE integriert werden. Diese 1/4 "-Ausgangsbuchse
sendet das Signal vom Regler EFX/LEVEL an ein externes Gerät. Das Signal kann dann über den EFX/
AUX-Rückführungseingang (33) zurück zur PVi PORTABLE geführt werden und durch den EFX/AUX-Pegelregler
(12) geregelt werden.
27) FOOTSWITCH - Schließen Sie einen optionalen ON/OFF, 1/4"-Buchsen-Fußschalter an diesen Eingang an, um
bei gedrücktem Schalter die digitalen Effekte auszublenden.
Optionales Zubehör: Peavey Push ON/OFF Taster (Artikelnummer 03051000).
28) und 29) AMPLIFIER SEND/RETURN JACKS - Jeder Kanal des Leistungsverstärkers besitzt eine Send- und
Return-Buchse. Diese Buchsen bieten für die Beschallungsanlage eine Anschlussmöglichkeit für einen Equalizer
oder einen weiteren Prozessor.
31) SPEAKER OUTPUTS - Diese Lautsprecher-Pegel-Ausgangsbuchsen (verstärkt) sind für die Versorgung der
Lautsprecher der PVi PORTABLE gedacht. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel (oder andere Lautsprecherkabel)
für den Anschluss der PVi PORTABLE-Lautsprecher am Verstärkerturm.
WARNUNG: Dies sind verstärkte Lautsprecherausgänge. Der Anschluss von anderen Lautsprechern an diese
Ausgänge kann zur Beschädigung der PVi PORTABLE und/oder anderer Geräte führen, die nicht für einen aktiven
Ausgang ausgelegt sind.
33) EFX/AUX RETURN - Für den Anschluss des Ausgangssignals eines externen Effektsignalprozessors. Diese
1/4"-Stereo-Eingangsbuchse empfängt Signale von einer externen Effekteinheit. Dieser Eingang kann auch als
zusätzlicher Stereo-Eingang verwendet werden.
38) POWER SWITCH - Schaltet die Netzversorgung EIN und AUS. Wenn sich der Schalter in der Stellung OFF
befindet, ist die PVi PORTABLE vollständig ausgeschaltet.
36) POWER LED INDICATOR - Diese LED leuchtet, wenn die Stromversorgung auf EIN gesetzt ist.
37) PROTECT LED INDICATOR - Diese LED leuchtet, wenn der Versorgungsausgang der Beschallungsanlage
kurzgeschlossen ist oder wenn der Abschlusswiderstand zu niedrig ist.
MP3-PLAYER
Die Verwendung des MP3-Players ist einfach. Laden Sie einfach die MP3-Dateien auf einen USB-FlashSpeicherstick in das Root-Verzeichnis. Dann erkennt die PVi PORTABLE automatisch die Tracks und startet die
Wiedergabe, wenn der Stick an den USB-Eingang angeschlossen ist.
Hinweis: Wir haben versucht, sicherzustellen, dass der USB-Port der PVi PORTABLE mit den MEISTEN USB-FlashSpeichermedien kompatibel ist, aber wir können nicht die Kompatibilität mit allen gewährleisten. Falls mit dem
USB-MP3-Player Probleme auftreten, sollte der erste Schritt sein, ein anderes USB-Flash-Speichermedium zu
verwenden.
39) Taste Wiedergabe und Pause
40) Taste drücken für vorhergehenden Track. Taste gedrückt halten, um Lautstärke zu erhöhen.
41) Taste drücken für nächsten Track. Taste gedrückt halten, um Lautstärke zu senken.
42) EQ-Einstellung. Drücken Sie diese Taste, um die automatische EQ-Einstellung für den USB-MP3-Player zu
ändern.
43) USB-Flash-Laufwerksport für USB-Datenträger mit MP3-Dateien.
44) LED-Anzeige zeigt den Arbeitsstatus des USB-Ports an.
13) MP3-Pegel - Regelung des MP3-Eingangspegels. Im Grunde die Master-Lautstärke des MP3-Players.
RÜCKWAND
NETZANSCHLUSS/NETZKABEL - Die PV®i PORTABLE ist mit einem geerdeten IEC-Netzkabel ausgestattet,
um das Risiko eines elektrischen Schlags zu senken. Achten Sie darauf, es an eine geerdete Netzsteckdose
anzuschließen.
NEHMEN SIE KEINE VERÄNDERUNGEN AM NETZSTECKER VOR.
Die Netzsicherung (AC) und der Sicherungshalter befinden sich unter der IEC-Netzbuchse (Netzkabel).
Ersatzsicherungen müssen vom selben Typ (6 A 250 V) und derselben Größe wie das Original sein. Um eine
durchgebrannte Sicherung zu ersetzen, entfernen Sie das IEC-Netzkabel, ziehen Sie den Sicherungshalter heraus
und ersetzen Sie die Sicherung darin.
HINTERES LAGERFACH
Auf der Rückseite der PVi PORTABLE befindet sich ein kleines Lagerfach. Heben Sie einfach den Verschluss an und
ziehen Sie die Tür auf, um das Fach zu öffnen. Dieses Fach ist für die Aufbewahrung von Kabeln, Mikrofonen und
anderem Zubehör gedacht.
EINRICHTUNG UND ANSCHLÜSSE
Vor dem Einschalten lesen und beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise auf der Frontseite der Anleitung.
Sie sollten sich mit dem Anschließen und dem Netzanschluss der Beschallungsanlage vertraut machen.
Vorausgesetzt, Sie haben eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose oder eine Steckdosenleiste mit einer
ausreichenden Leistungskapazität, schließen Sie alle Beschallungsgeräte an der gleichen Steckdose bzw.
Steckdosenleiste an. Dadurch werden die Sicherheit und die Leistung der Anlage verbessert. Kontrollieren Sie,
ob die Netzversorgung für die Spitzenstromaufnahme der Anlage ausgelegt ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall
an einen qualifizierten Elektriker.
BEACHTEN SIE BEI DER EINRICHTUNG DIE FOLGENDEN EINFACHEN
RICHTLINIEN:
1. Schalten Sie zuerst alle Kanal-Pegel und die EFX/AUX-Regler auf ihre vollständig gegen den Uhrzeigersinn
gedrehten Positionen (OFF). Stellen Sie dann die Grafik-EQ-Schieberegler auf die mittlere Position (0-Position)
und die Zeiger aller Pan- und Master-Regler auf die 12-Uhr-Position.
2. Als nächstes verbinden Sie die Lautsprecherkabel mit den entsprechenden Lautsprecher-Ausgängen „Links“
und „Rechts“ unten rechts an der Front der Hauptmischkonsole.
3. Schließen Sie alle Mikrofone, Tonbandgeräte, Tastaturen usw. an die entsprechenden Eingänge an.
4. Überprüfen Sie am Ende die lokale Spannung und stellen Sie den Spannungswahlschalter neben der
Netzversorgungsbuchse auf der Rückseite des Mischverstärkers auf die entsprechende Spannung ein (siehe
Sicherheitshinweise). Schließen Sie das Netzkabel an die IEC-Buchse (Netzkabel) und an eine ordnungsgemäß
geerdete 3-polige Netzsteckdose an.
EINSCHALTEN
Drehen Sie den Netzschalter auf die Stellung ON. Die Power-LED leuchtet grün und die Anlage schaltet sich
ein. Wenn andere Geräte über die Anlage an die Stromversorgung angeschlossen werden sollen, ist es immer
zu empfehlen, die PV®i PORTABLE zuletzt einzuschalten. Auf diese Weise werden transiente Spannungsspitzen
und Schläge, die durch andere Geräte verursacht werden, nicht verstärkt und an die Systemlautsprecher
weitergeleitet.
Aus dem gleichen Grund ist es zu empfehlen, zuerst die PVi PORTABLE-Anlage vor den anderen
angeschlossenen Geräten auszuschalten.
Überprüfen Sie die Netzstromanschlüsse und wiederholen Sie den Vorgang, falls die Power-LED nicht leuchtet,
wenn der Netzschalter betätigt wird. Falls die Power-LED auch nach der Überprüfung aller Netzanschlüsse
immer noch nicht leuchtet, trennen Sie alle Kabel und überprüfen Sie die Sicherung der PVi PORTABLE. Achten
Sie darauf, alle durchgebrannten Sicherungen mit Sicherungen mit dem richtigen Wert zu ersetzen.
Schließen Sie die Stromversorgung und die Lautsprecherkabel wieder an und drehen Sie den Netzschalter auf
der Rückseite auf ON.
Die Anlage wird durch Drehen des Netzschalters auf OFF zurückgesetzt. Wenn die Power-LED rot leuchtet, zeigt
dies an, dass sich die Anlage im Thermoschutzmodus befindet oder dass ein Kühlproblem besteht. Überprüfen
Sie, ob die Lufteinlässe auf der Rückseite der Hauptmischkonsole blockiert sind.
Schalten Sie die Netzversorgung aus und warten Sie ein paar Minuten, damit sich die Hitze verteilen kann und
die PVi PORTABLE sich wieder selbst zurücksetzt. Falls danach die Power-LED weiterhin rot leuchtet, weist dies
auf einen Fehler in der Anlage hin. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Peavey-Service-Center.
Falls aus einem der Lautsprecher kein Ton erklingt, überprüfen Sie, ob die Reglereinstellungen korrekt sind.
Ziehen Sie dann das Kabel aus dem funktionierenden Lautsprecher und schließen Sie es am anderen an. Falls
der zweite Lautsprecher korrekt funktioniert, weist dies darauf hin, dass das erste Kabel defekt ist und repariert
oder ersetzt werden muss.
EINSTELLUNG DER ANLAGENLAUTSTÄRKE UND -PEGEL
Folgen Sie bei der Einstellung der Anlagenlautstärke und der Betriebspegel diesen einfachen
Einrichtungsrichtlinien:
1. Drehen Sie zunächst langsam den linken und rechten Master-Lautstärkeregler mit dem Zeiger auf die
12-Uhr-Position.
2. Verwenden Sie ein Mikrofon (oder eine andere Quelle) in der gleichen Position, wie es auch auf der Bühne
bei der Veranstaltung verwendet wird. Drehen Sie langsam die entsprechenden Kanal-Eingangspegelregler auf,
hören Sie auf das Auftreten von Rückkopplungen oder bis der gewünschte Pegel erreicht ist.
3. Die einfachste Möglichkeit, die Master EQ-Bereiche festzulegen, ergibt sich, wenn ein vorher aufgenommener
Track während der Einstellung des EQ wiedergegeben wird. Denken Sie daran, dass sich verstärkte Bässe
bei vorher aufgenommenen Tracks gut anhören mögen, diese aber bei einem Live-Auftritt zu unerwünschten
niederfrequenten Rückkopplungen und Brummen führen können.
4. Stellen Sie die Lautsprecher so auf, dass sie auf die Mehrheit der Zuhörer gerichtet sind, sorgen Sie aber
gleichzeitig dafür, dass keine offenen Mikrofone auf sie gerichtet sind. Wenn ein Mikrofon den Klang der
Lautsprecher „hören“ kann, kommt es zu Rückkopplungen. Achten Sie darauf, dass die Lautsprecher weit genug
von offenen Mikrofonen entfernt sind.
5. Optionale Lautsprecherständer können beim lokalen Peavey-Händler erworben werden.
Merkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntmachung verändert werden.
Peavey Electronics Corporation • 5022 Hartley Peavey Drive • Meridian, MS • 39305
(601) 483-5365 • FAX (601) 486-1278 • www.peavey.com • EX000163 • ©2012
Italiano
PV®i PORTABLE
SISTEMA AUDIO ALIMENTATO PORTATILE
Grazie per aver acquistato il sistema di amplificazione del suono PV®i PORTABLE!
Il PVi PORTABLE è caratterizzato da 300 watt per una riproduzione audio cristallina da una varietà di sorgenti. Il
sistema a otto canali include quattro canali con XLR e uscite microfono da 1/4'' e due canali stereo caratterizzati
da ingressi da 1/8'', RCA e 1/4''. Ciascun canale include tre bande di EQ con una varietà di effetti digitali con
display LED. Inoltre, il PVi PORTABLE è in grado di riprodurre tracce audio MP3 via USB. L’utilizzatore può
facilmente fare registrazioni audio utilizzando le uscite RCA. Un EQ master a sette bande consente all'audio di
essere sintonizzato per una varietà di diversi ambienti. Altoparlanti e cavi sono inclusi nel sistema P.A. portabile,
autonomo, che è coperto da una garanzia estesa di cinque anni gratuita.
Prima di iniziare ad utilizzare il PVi PORTABLE è fondamentale accertarsi che sia fornita la tensione CA corretta.
È possibile trovare la tensione corretta per il tuo sistema accanto al cavo di linea (alimentazione) IEC sul
pannello posteriore dell'unità.
VENTILAZIONE: Per una corretta ventilazione, lasciare 15,5 cm di spazio su tutti i lati.
Caratteristiche:
• 300 watt
• Mixer alimentato a 8 canali
• EQ a tre bande complete per canale
• 2 canali stereo
• Ingressi multimediali
• Uscite di registrazione
• Uscite di registrazione analogiche e digitali
• Ritardo ed effetti digitali integrati
• EQ grafico master a 7 bande
• Ingresso USB per riproduzione MP3
• Invio e ritorno EFX
• Include altoparlanti e cavo altoparlante
• Sezione potenza audio assegnabile
• Design solido con blocchi di sicurezza
CONFIGURAZIONE E USO
Per aprire e chiudere il sistema PV®i PORTABLE:
1. Premere verso il basso il blocco sulla parte superiore dell’unità centrale e rimuovere ciascun altoparlante
2. Per chiudere il sistema, posizionare gli altoparlanti sulla parte bassa anteriore e posteriore dell'unità centrale,
quindi riportare i blocchi in posizione.
Nota: Questi componenti devono scattare facilmente in posizione. Non esercitare forza quando si rimuovono o si
collegano gli altoparlanti all’unità centrale, in quanto potrebbero danneggiare l’unità.
1
8
2
9
3
10
4
11
7
5
12
6
13
20
19
18
17
16
14
15
44
21
22
24
30
25
32
23
28
26
29
33
27
34
36
39
40
41
42
43
35
37
38
31
FUNZIONI DI CONTROLLO
1) HIGH – Regola il livello relativo del contenuto ad alta frequenza. Ruotando la manopola in senso antiorario si
riduce la risposta in alta frequenza. Ruotando la manopola in senso orario si aumenta la risposta in alta frequenza.
Quando i controlli EQ sono impostati nella loro posizione centrale, la risposta di frequenza canale è “piana” senza
alcun aumento o riduzione di frequenza.
2) MID – Regola il livello relativo del contenuto a media frequenza. Ruotando la manopola in senso antiorario
si riduce la risposta in media frequenza. Ruotando la manopola in senso orario si aumenta la risposta in media
frequenza. Quando i controlli EQ sono impostati nella loro posizione centrale, la risposta di frequenza canale è
“piana” senza alcun aumento o riduzione di frequenza.
3) LOW – Regola il livello relativo del contenuto a bassa frequenza del canale. Ruotando la manopola in senso
antiorario si riduce la risposta in bassa frequenza. Ruotando la manopola in senso orario si aumenta la risposta
in bassa frequenza. Quando i controlli EQ sono impostati nella loro posizione centrale, la risposta di frequenza
canale è “piana” senza alcun aumento o riduzione di frequenza.
4) EFX/AUX – Regola la quantità di segnale inviato al processore degli effetti e al jack di uscita EFX/AUX. Gli effetti
digitali possono essere usati per aumentare la qualità del suono di qualsiasi prestazione dove appropriato e
desiderato. Nella posizione completamente in senso antiorario, non c’è alcun segnale inviato al processore degli
effetti e al jack EFX/AUX.
NOTA: Quando si imposta il livello di ritardo digitale (o qualsiasi effetto), iniziare da o e aumentare lentamente
il livello fino al raggiungimento del risultato desiderato. Gli effetti digitali possono aumentare drasticamente il
suono del tuo mix, ma troppo può avere un effetto indesiderato.
5) PAN – Il controllo Pan è caratterizzato da un indicatore di posizione intagliato e regola la “posizione" percepita
del segnale mono dall’ingresso nel campo audio creato dai due alloggiamenti degli altoparlanti. La completa
rotazione sinistra o destra di questo controllo invia il segnale solo a quel canale, con nessun segnale inviato
all’altro. La posizione centrale invia la stessa quantità di segnale a entrambi gli altoparlanti.
6) LEVEL – Regola il livello del volume del singolo canale. Ruotando la manopola in senso orario si aumenterà
il contributo del rispettivo canale al mix “Main Out”, mentre ruotando in senso antiorario si riduce il volume.
Regolare questo controllo dopo che il livello di uscita master del PV®i PORTABLE è stato impostato.
7) BAL – Il controllo Balance è caratterizzato da un indicatore di posizione intagliato e regola la “posizione"
percepita del segnale stereo dai canali stereo corrispondenti (5/6 e 7/8). Diversamente dal controllo PAN, che invia
un segnale mono a un'uscita stereo, il controllo BAL bilancia la quantità di segnale a sinistra e destra proveniente
dagli ingressi stereo. La posizione centrale invia la stessa quantità di segnale a entrambi gli altoparlanti.
EFFETTI DIGITALI
8) Display ritardo digitale
9) Regolazione ritardo digitale da 00(12ms) a 15(197ms) – Ciò controlla il tempo tra il segnale iniziale e l’effetto
ritardato. Più grande è il numero (in ms), più lungo è il tempo tra le ripetizioni e maggiore è l’effetto che si nota.
Il ritardo è utile per il rafforzamento vocale quando si canta. Iniziare con una piccola quantità e provare. Come per
qualsiasi effetto, troppo può creare risultati indesiderati.
10) Regolazione eco digitale – Questo controllo imposta il numero di ripetizioni dell’effetto di ritardo. Ruotare la
manopola in senso orario per il massimo delle ripetizioni.
11) MIX TO MAIN – Questo controllo imposta la quantità dell’effetto di ritardo che entra nel mix principale. Pensare
a ciò come il volume master per tutti i segnali che vanno all’unità di ritardo o la quantità di segnale di ritardo nel
mix principale.
12) EFX/AUX Return. Occasionalmente può essere necessario per usare un dispositivo per effetti esterni O per
inviare un segnale a una sorgente alternativa. Generalmente questo segnale viene dall’uscita EFX/AUX Send (26)
e ritorna a EFX/AUX Return (33). Il controllo EFX/AUX return è il controllo di livello master per (33).
CONTROLLO MASTER
14) & 15) Questi LED monitorano i livelli di segnale di uscita di entrambe le uscita principali. Il LED rosso si accende
quando il limitatore interno è attivato per evitare che il segnale sbavi (la sbavatura risulta nella distorsione e
dovrebbe essere evitata). Se il LED del limitatore lampeggia di continuo o resta acceso costantemente durante
l'uso, ridurre i livelli di uscita fino a quando lampeggiano solo durante i picchi di segnale forti.
16) & 17) CONTROLLI MASTER VOLUME LEVEL – I controlli di volume master di sinistra e destra regolano il livello
di uscita principale del PV®i PORTABLE. Per la maggior parte delle applicazioni, il sistema PVi PORTABLE deve
essere operato con questi controlli nella loro posizione a ore 12. Nelle situazioni in cui è necessario più volume,
i controlli master possono fornire un 6 dB di guadagno aggiuntivi quando si passa alla destra della posizione
centrale. Impostare il sistema in modo normale e regolare i livelli se necessario. Portare i controlli del volume
master oltre la posizione a ore 1 solo dopo aver aumentato i singoli controlli di livello canale.
18) MAIN STEREO / MAIN MONITOR – Consente agli amplificatori di potenza del PVi PORTABLE di essere
configurati come stereo o main/monitor. In modalità STEREO, il sistema funziona come un mixer/amplificatore
stereo tradizionale. In modalità MAIN/MONITOR, i controlli del livello di canale impostano il livello per il mix Main
(controllo volume master LEFT). I controlli EFX/AUX impostano i singoli livelli di canale per il Monitor (controllo
volume master RIGHT). Quando è selezionata la posizione MAIN/MONITOR, i controlli Pan e Balance diventano
non operative (hai selezionato un'impostazione mono per l'uscita).
Inoltre, l’effetto digitale interno è inviato solo all’uscita altoparlante MAIN. Gli effetti digitali non sono disponibili
per l’uscita altoparlante MONITOR in questa modalità. Ricordarsi che il livello degli effetti invia inviati al MAIN MIX
e il livello di segnale al MONITOR sono entrambi controllati dal controllo di livello EFX/AUX.
NOTA: A causa della funzionalità doppia del controllo EFX/AUX in modalità MAIN/MONITOR, è possibile avere
una quantità desiderata di riverbero proveniente dall’uscita principale quando si tenta di aumentare il livello
dell’uscita monitor. All’opposto, avere la giusta quantità di effetto su un canale può comportare un livello al
monitor errato. Se i controlli effetti/monitor indipendente diventano obbligatori, considerare l'aggiornamento al
sistema P.A. Escort 5000 o Escort 6000 portatile.
19) EQ ON/OFF CONTROL – Inserisce EQ (20) nel percorso del segnale principale. Usare questo interruttore per
confrontare il suono del mix principale con o senza l’EQ. Questo confronto aiuterà a raggiungere la giusta quantità
di EQ.
20) MASTER EQ CONTROL – Questi cursori controllano l’EQ generale del mix principale. Utilizzare questi controlli
per compensare il rumore dell’ambiente. Come con qualsiasi EQ, usare con moderazione. Aumentare troppo
qualsiasi banda di frequenza può causare feedback e ridurre qualsiasi banda di frequenza può causare uscita
audio ovattata e incomprensibile.
NOTA: Assicurarsi di iniziare con tutti i cursori EQ impostati a 0. Regolare su o giù lentamente per ottenere i
risultati desiderati. Ciò può aiutare a scegliere una traccia preregistrata familiare da riprodurre attraverso il
sistema mentre si effettuano queste regolazioni.
INGRESSI MIC/LINE STEREO
22) JACK MIC INPUT – Questi connettori femmina XLR a tre pin sono progettati per essere collegati a microfoni a
bassa impedenza e ricevere il loro segnale.
NOTA: Si raccomanda il microfono PVi 100 (numero pezzo 00577800) o il microfono PVi 2 (numero pezzo
0049636).
21) JACK LINE INPUT – Questi jack bilanciati da 1/4” sono idonei per l’uso con elementi che hanno uscite di livello
di linea con microfoni ad alta impedenza, tastiere, batterie, effetti outboard ecc. Esso accetta cavi bilanciati e non
bilanciati.
23) & 32) STEREO INPUTS – Jack ingresso TRS stereo da 1/8” e jack TRS da 1/4” (cablati per Punta=Sinistra,
Anello=Destra e Rivestimento=Terra, il formato standard dei cavi disponibili in commercio) progettati per l’uso
con un lettore portatile MP3, lettore DVD o qualsiasi altra sorgente audio.
Nota: Questi connettori sono impostati come un "livello linea" costante.
24) & 30) STEREO INPUTS - Jack ingresso (RCA) stereo e jack TRS da 1/4” (cablati per Punta=Sinistra,
Anello=Destra e Rivestimento=Terra, il formato standard dei cavi disponibili in commercio) progettati per l’uso
con registratore, lettore DVD o qualsiasi altra sorgente audio.
Nota: Questi connettori sono impostati come un "livello linea" costante.
25) STEREO OUT – I jack RCA uscita nastro forniscono un’uscita mix che è indipendente dai controlli del livello
master. Collegare questi agli ingressi di un dispositivo di registrazione, come una cassetta o registratore DAT,
per registrare il tuo evento. Modifiche effettuate durante la performance ai controlli del livello di ingresso, all'EQ
canale e ai controlli di riverbero si udiranno nel mix Tape Out. Modifiche effettuate ai controlli del livello master
non influenzeranno il livello di registrazione. Regolare i livelli di registrazione secondo le istruzioni del vostro
dispositivo di registrazione.
26) EFX / AUX SEND – Sebbene il PV®i PORTABLE sia già dotato di effetti digitali integrati, un processore di effetti
esterno può essere incorporato al flusso di segnale del PVi PORTABLE. Questo jack di uscita da 1/4” è progettato
per inviare il segnale dal controllo EFX/LEVEL a un dispositivo esterno. Il segnale può ritornare quindi al PVi
PORTABLE mediante l’ingresso EFX/AUX Return (33) e controllato dal controllo di livello EFX/AUX (12).
27) FOOTSWITCH – Collega un pedale ON/OFF opzionale, con jack da 1/4” a questo ingresso per silenziare gli
effetti digitali quando si preme l’interruttore.
Accessori opzionali: Interruttore a pulsante ON/OFF Peavey Push (numero articolo 03051000).
28) & 29) AMPLIFIER SEND / RETURN JACKS – Ciascun canale dell’amplificatore di potenza ha un jack Send
e Return. Questi jack forniscono un punto di connessione per un equalizzatore o altro processore nel sistema
audio.
31) SPEAKER OUTPUTS – Questi sono jack di uscita (alimentati) per il livello degli altoparlanti progettati per
alimentare ciascun alloggiamento dell’altoparlante PVi PORTABLE. Utilizzare i cavi forniti (o altri cavi altoparlanti)
per collegare gli altoparlanti del PVi PORTABLE alla torre di alimentazione.
AVVERTENZA: Queste sono uscite altoparlante alimentate. Collegando un altro tipo di altoparlante in queste
uscite si può danneggiare il PVi PORTABLE e/o qualsiasi altro dispositivo non progettato per accettare un’uscita
alimentata.
33) EFX/AUX RETURN – Collegare qui il segnale di uscita del processore di segnale di effetti esterni. Questo jack
stereo di ingresso da 1/4’’ è concepito per accettare segnali da un'unità di effetti esterna. Questo ingresso può
anche essere usato come ingresso stereo aggiuntivo.
38) POWER SWITCH – Accende o spegne l’alimentazione CA. Quando l’interruttore è in posizione OFF, PVi
PORTABLE è completamente spento.
36) POWER LED INDICATOR – Questo LED si accende quando è alimentato.
37) PROTECT LED INDICATOR – Questo LED si accende se la connessione di uscita del sistema audio alimentata è
in corto o l’impedenza di carico è troppo bassa.
LETTORE MP3
Usare il lettore MP3 è semplice. Porre i file MP3 su una chiavetta USB nella directory principale e PVi PORTABLE
riconoscerà automaticamente le tracce e inizia la riproduzione quando collegato all'ingresso USB.
Nota: È stato fatto il possibile per assicurare che la porta USB del PVi PORTABLE sia compatibile con la maggior
parte dei dispositivi di memoria flash, ma non possiamo assicurare che tutti siano compatibili. In caso di problemi
con il lettore MP3, la prima cosa da fare è provare un altro dispositivo di memoria flash USB.
39) Pulsante Play e Pause.
40) Premere il pulsante per la traccia precedente. Tenere premuto il pulsante per aumentare il volume.
41) Premere il pulsante per la traccia successiva. Tenere premuto il pulsante per abbassare il volume.
42) Regolazione EQ. Premere questo pulsante per modificare l'impostazione EQ automatica per il lettore USB
MP3.
43) Porta disco flash USB per disco USB con file MP3.
44) L’indicatore LED mostra lo stato di funzionamento della porta USB.
13) Livello MP3 – Regolazione livello ingresso MP3; essenzialmente il volume master per il lettore MP3.
PANNELLO POSTERIORE
CONNETTORE/CAVO LINEA - Il PV®i PORTABLE è dotato di cavo di alimentazione IEC con terra per ridurre la
possibilità di scossa elettrica. Assicurarsi di collegarlo al connettore CA di terra.
NON ALTERARE LO SPINOTTO CA.
Il fusibile di alimentazione (CA) e il portafusibile sono sotto la presa (cavo di alimentazione) IEC I fusibili sostituiti
devono essere dello stesso tipo (6A 250V) e dimensioni degli originali. Per sostituire un fusibile fuso, rimuovere
il cavo di alimentazione IEC, estrarre il portafusibili e destro si trova il fusibile di ricambio.
SCOMPARTO POSTERIORE
Un piccolo scomparto si trova sul retro del PVi PORTABLE. Per accedere a questo scomparto, bassa sollevare
semplicemente il blocco ed aprire lo sportello. Questo scomparto è ideale per la conservazione di cavi, microfoni
e altri accessori.
CONFIGURAZIONE E COLLEGAMENTI
Prima di accendere l’alimentazione, leggere e comprendere gli avvisi di sicurezza riportati nel manuale.
È importante stabilire una routine per il collegamento e l’alimentazione del sistema audio. Ammesso che si abbia
una presa o morsettiera CA collegata a terra con sufficiente capacità di gestione dell’alimentazione, collegare
tutti i dispositivi del sistema audio alla stessa presa o morsettiera. Ciò migliorerà le prestazioni e la sicurezza del
sistema. Assicurare che il circuito CA sia in grado di gestire richieste di potenza di picco del sistema. Contattare
un elettricista qualificato in caso di dubbi.
QUANDO SI CONFIGURA ASSICURARSI DI OSSERVARE QUESTE SEMPLICI LINEE
GUIDA:
1. Prima, portare tutti i livelli e i controlli EFX/AUX alle loro posizioni completamente in senso antiorario (OFF).
Poi, porre tutti i cursori EQ grafici in posizione intermedia (posizione 0) e tutti i controlli Pan e Master a ore 12
nella loro posizione centrale.
2. Poi, collegare ciascun altoparlante alle appropriate uscite altorparlante sinistra e destra sul lato frontale in
basso a destra della console di mixaggio principale.
3. Collegare tutti i microfoni, registratori, tastiere ecc. agli ingressi appropriati.
4. Infine, controllare la tensione locale e impostare il selettore di tensione posto accanto alla presa di ingresso
di alimentazione sul retro dell’amplificatore del mixer all’intervello operativo appropriato. (Vedere Precauzioni di
sicurezza) Collegare il cavo di alimentazione alla presa IEC (cavo di alimentazione) e alla presa di alimentazione
CA a 3 fili collegata a terra.
ACCENSIONE
Portare l’interruttore di alimentazione in posizione ON. Il LED di alimentazione diventa verde e il sistema
è acceso. Se altri dispositivi alimentati sono collegati al sistema, si consiglia sempre di accendere il PV®i
PORTABLE per ultimo. In questo modo qualsiasi picco transiente causato da altro dispositivo non sarà
amplificato e inviato agli altoparlanti del sistema.
Per qualche motivo, si consiglia di spegnere il sistema PVi PORTABLE, prima di spegnere i dispositivi collegati.
Se il LED di alimentazione non si accende quando l'interruttore di alimentazione è attivato, verificare le
connessioni e riprovare. Se il LED di alimentazione ancora non si accende dopo aver verificato le connessioni,
scollegare tutti i cavi e controllare il fusibile PVi PORTABLE. Assicurarsi di sostituire i fusibili bruciati con fusibili
del valore corretto.
Ricollegare l'alimentazione e i cavi dell'altoparlante e accendere l'interruttore di alimentazione del pannello
posteriore.
Resettare il sistema accendendo l’interruttore di alimentazione. Se il LED di alimentazione è rosso, il sistema
indica la modalità di protezione termica o un problema di raffreddamento. Assicurarsi che non vi siano istruzioni
alle prese d’aria sul retro della console di mixaggio principale.
Spegnere e attendere alcuni minuti, consentendo la dissipazione del calore e la PVi PORTABLE di riavviarsi.
Se dopo ciò il LED di alimentazione continua a essere rosso, ciò indica un guasto del sistema ed è necessario
consultare un centro di assistenza Peavey autorizzato.
Se non è presente audio in uno degli altoparlanti, verificare che le impostazioni di controllo sia corrette. Poi,
scollegare il cavo dall’altoparlante in funzione e ricollegarlo all’altro altoparlante. Se il secondo altoparlante
funziona, ciò indica che il primo cavo è danneggiato e deve essere riparato o sostituito.
CONFIGURAZIONE VOLIME E LIVELLI DEL SISTEMA
Per impostare il volume del sistema e i livelli di funzionamento, assicurarsi di seguire queste semplici linee
guida per la configurazione:
1. Primo, aumentare lentamente i controlli del volume master di sinistra e destra alle posizione a ore 12.
2. Usare un microfono (o altra sorgente) nella stessa posizione come sarà usato sul palco e nel modo in cui sarà
usato per l’evento. Regolare lentamente il controllo del livello di ingresso del canale appropriato, ascoltando il
feedback o finché non è raggiunto il livello desiderato.
3. Il modo più semplice per impostare le sezioni EQ master è riprodurre una traccia preregistrata attraverso
il sistema mentre si regola l’EQ. Ricordarsi che mentre il basso intensificato può suonare bene con tracce
preregistrate, ciò può causare un feedback low-end indesiderato e rimbombo durante una performance live.
4. Posizionare gli altoparlanti in modo tale che saranno proiettati alla maggioranza del pubblico, mentre
assicurarsi di non puntare il pubblico con microfoni aperti. Ogni volta che un microfono può “sentire” il suono
degli altoparlanti, può causare feedback. Assicurarsi che gli altoparlanti siano ben lontani da microfoni aperti.
5. Supporti opzionali per microfono possono essere acquistati dal vostro rivenditore locale Peavey.
Caratteristiche e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
Peavey Electronics Corporation • 5022 Hartley Peavey Drive • Meridian, MS • 39305
(601) 483-5365 • FAX (601) 486-1278 • www.peavey.com • EX000163 • ©2012
PEAVEY ELECTRONICS CORPORATION LIMITED WARRANTY
Effective Date: 09/15/2010
What This Warranty Covers
Your Peavey Warranty covers defects in material and workmanship in Peavey products purchased and serviced in the U.S.A. and Canada.
What This Warranty Does Not Cover
The Warranty does not cover: (1) damage caused by accident, misuse, abuse, improper installation or operation, rental, product modification or neglect; (2) damage occurring
during shipment; (3) damage caused by repair or service performed by persons not authorized by Peavey; (4) products on which the serial number has been altered, defaced or
removed; (5) products not purchased from an Authorized Peavey Dealer.
Who This Warranty Protects
This Warranty protects only the original purchaser of the product.
How Long This Warranty Lasts
The Warranty begins on the date of purchase by the original retail purchaser. The duration of the Warranty is as follows:
Product Category
Duration
Guitars/Basses, Amplifiers, Preamplifiers, Mixers, Electronic Crossovers and Equalizers
2 years *(+ 3 years)
Drums
2 years *(+ 1 year)
Enclosures
3 years *(+ 2 years)
Digital Effect Devices and Keyboards and MIDI Controllers
1 years *(+ 1 year)
Microphones
2 years
Speaker Components
(incl. Speakers, Baskets, Drivers, Diaphragm Replacement Kits and Passive Crossovers)
1 year
Tubes and Meters
90 Days
Cables
Limited Lifetime
AmpKit Link, Xport, Rockmaster Series, Strum’n Fun, RetroFire, GT & BT Series Amps
1 year
[* Denotes additional Warranty period applicable if optional Warranty Registration Card is completed and returned to Peavey by original retail purchaser within 90 days of purchase.]
What Peavey Will Do
We will repair or replace (at Peavey’s discretion) products covered by Warranty at no charge for labor or materials. If the product or component must be shipped to Peavey for
Warranty service, the consumer must pay initial shipping charges. If the repairs are covered by Warranty, Peavey will pay the return shipping charges.
How To Get Warranty Service
(1) Take the defective item and your sales receipt or other proof of date of purchase to your Authorized Peavey Dealer or Authorized Peavey Service Center.
OR
(2) Ship the defective item, prepaid, to Peavey Electronics Corporation, International Service Center, 412 Highway 11 & 80 East, Meridian, MS 39301. Include a detailed description
of the problem, together with a copy of your sales receipt or other proof of date of purchase as evidence of Warranty coverage. Also provide a complete return address.
Limitation of Implied Warranties
ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE LENGTH OF
THIS WARRANTY.
Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
Exclusions of Damages
PEAVEY’S LIABILITY FOR ANY DEFECTIVE PRODUCT IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AT PEAVEY’S OPTION. IF WE ELECT TO REPLACE THE
PRODUCT, THE REPLACEMENT MAY BE A RECONDITIONED UNIT. PEAVEY SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES BASED ON INCONVENIENCE, LOSS OF USE, LOST PROFITS,
LOST SAVINGS, DAMAGE TO ANY OTHER EQUIPMENT OR OTHER ITEMS AT THE SITE OF USE, OR ANY OTHER DAMAGES WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR
OTHERWISE, EVEN IF PEAVEY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.
This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
If you have any questions about this Warranty or services received or if you need assistance in locating an Authorized Service Center, please contact the Peavey International
Service Center at (601) 483-5365.
Features and specifications are subject to change without notice.
Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV
(OJ(L)37/38,13.02.03 and defined in EN 50419: 2005
The bar is the symbol for marking of new waste and
is applied only to equipment manufactured after
13 August 2005
U.S. customer warranty registration.
Logo referenced in Directive 2002/96/EC Annex IV
(OJ(L)37/38,13.02.03 and defined in EN 50419: 2005
The bar is the symbol for marking of new waste and
is applied only to equipment manufactured after
13 August 2005
FROM:
Place
Postage
Here
Peavey Electronics Corporation
Attn: Warranty Department
P.O. Box 5108
Meridian, Ms 39302-5108
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising