Allied Telesyn International Corp AT-1500T Installation guide

Allied Telesyn International Corp AT-1500T Installation guide
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page i Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
CentreCOM
®
AT-MR420TR
AT-MR820TR
Multiport Micro Repeaters
Installation Guide
PN 613-10625-00 Rev A
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page ii Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Copyright 1997 Allied Telesyn International Corp.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior written
permission from Allied Telesyn International Corp.
Allied Telesyn International Corp. reserves the right to make changes in specifications and
other information contained in this document without prior written notice. The information
provided herein is subject to change without notice. In no event shall Allied Telesyn
International Corp. be liable for any incidental, special, indirect, or consequential damages
whatsoever, including but not limited to lost profits, arising out of or related to this manual
or the information contained herein, even if Allied Telesyn International Corp. has been
advised of, known, or should have known, the possibility of such damages.
Trademarks: Ethernet is a registered trademark of Xerox Corporation. UNIX is a
registered trademark of UNIX System Laboratories. Novell and NetWare are registered
trademarks of Novell, Inc. Microsoft and MS-DOS are registered trademarks and LAN
Manager and Windows for Workgroups are trademarks of Microsoft Corporation. 3Com is a
registered trademark of 3Com. PC-NFS is a trademark of Sun Microsystems, Inc. PC/TCP
is a registered trademark of FTP Software, Inc. DECnet is a registered trademark of
Digital Equipment Corporation.
All company names, logos, and product designations that are trademarks or registered
trademarks are the property of their owners.
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page iii Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Electrical Safety and Installation
Requirements
U.S. Federal Communications Commission
RADIATED ENERGY
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class A digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference when
the equipment is operated in a commercial environment. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of this equipment in a
residential area is likely to cause harmful interference in which case the user
will be required to correct the interference at his own expense.
Note: Modifications or changes not expressly approved by the manufacturer or
the FCC can void your right to operate this equipment.
Canadian Department of Communications
This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian
Interference-Causing Equipment Regulations.
Cet appariel numérique de la classe A respecte toutes les exigences du
Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
STANDARDS: This product meets the following standards
RFI Emission: EN55022 Class A
WARNING: In a domestic environment this product may cause radio interference
in which case the user may be required to take adequate measures.
Immunity: EN50082-1
These products have been safety tested by UL to Standard UL 1950, CSA to CSA
950 and by TUV to EN60950.
SAFETY
ELECTRICAL NOTICES
WARNING: ELECTRIC SHOCK HAZARD
To prevent ELECTRIC shock, do not remove cover. No user-serviceable parts
inside. This unit contains HAZARDOUS VOLTAGES and should only be opened by
a trained and qualified technician. To avoid the possibility of ELECTRIC SHOCK,
disconnect electric power to the product before connecting or disconnecting the LAN
cables.
LIGHTNING DANGER
DANGER: DO NOT WORK on equipment or CABLES during periods of
LIGHTNING ACTIVITY.
CAUTION: POWER CORD IS USED AS A DISCONNECTION DEVICE. TO DEENERGISE EQUIPMENT, disconnect the power cord.
iii
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page iv Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
INSTALLATION
ELECTRICAL—AUTO VOLTAGE ADJUSTMENT
This product will automatically adjust to any voltage between the ranges shown on
the label.
ELECTRICAL—TYPE CLASS 1 EQUIPMENT
THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED. Power plug must be connected to a
properly wired earth ground socket outlet. An improperly wired socket outlet could
place hazardous voltages on accessible metal parts.
ELECTRICAL—CORD NOTICE
Use power cord, maximum 4.5 meters long, rated 6 amp minimum, 250V, made of
HAR cordage molded IEC 320 connector on one end and on the other end a plug
approved by the country of end use.
MOUNTING INSTRUCTIONS
CAUTION: These models are designed for operation in the HORIZONTAL position.
VERTICAL MOUNTING must not be done without the use of an Allied Telesyn
vertical mount chassis designed for this purpose.
CAUTION: Air vents must not be blocked and must have free access to the room
ambient air for cooling.
CAUTION: DO NOT detach rubber feet from the product unless an Allied Telesyn
vertical mounting chassis is being used.
OPERATING TEMPERATURE
This product is designed for a maximum ambient temperature of 40° C.
ALL COUNTRIES: Install product in accordance with local and National
Electrical Codes.
NORMEN: Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der nachfolgenden Normen.
Hochfrequenzstörung: EN55022 Klasse A
WARNUNG: Bei Verwendung zu Hause kann dieses Produkt Funkstörungen
hervorrufen. In diesem Fall müßte der Anwender angemessene Gegenmaßnahmen
ergreifen.
Störsicherheit: EN50082-1
Die Sicherheitsprüfung dieser Produkte wurde von Underwriters Laboratories Inc.
gemäß Norm 1950, CSA nach CSA 950 und gemäß TÜV nach EN60950
durchgeführt.
SICHERHEIT
ACHTUNG: GEFÄHRLICHE SPANNUNG
Das Gehäuse nicht öffnen. Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.
Das Gerät steht unter Hochspannung und darf nur von qualifiziertem technischem
Personal geöffnet werden. Vor Anschluß der LAN-Kabel, Gerät vom Netz trennen.
GEFAHR DURCH BLITZSCHLAG
GEFAHR: Keine Arbeiten am Gerät oder an den Kabeln während eines Gewitters
ausführen.
VORSICHT: DAS NETZKABEL DIENT ZUM TRENNEN DER
STROMVERSORGUNG. ZUR TRENNUNG VOM NETZ, KABEL AUS DER
STECKDOSE ZIEHEN.
INSTALLATION
AUTOMATISCHE SPANNUNGSEINSTELLUNG
Dieses Gerät stellt sich automatisch auf die auf dem Etikett aufgeführten
Spannungswerte ein.
iv
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page v Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
KLASSE 1 GERÄTE
DIESE GERÄTE MÜSSEN GEERDET SEIN. Der Netzstecker darf nur mit einer
vorschriftsmäßig geerdeten Steckdose verbunden werden. Ein
unvorschriftsmäßiger Anschluß kann das Metallgehäuseteile unter gefährliche
elektrische Spannungen setzen.
NETZKABEL
Das Netzkabel sollte eine maximale Länge von 4,5 Metern, einen Nennwert von
mindestens 6 A und 250 V haben, aus HAR-Material hergestellt und mit einer
gepreßten, IEC 320 entsprechenden, Anschlußverbindung an einem Ende, und am
anderen Ende mit einem im Land des Endverbrauchers geprüften Stecker
ausgestattet sein.
MONTAGEANWEISUNGEN
VORSICHT: Diese Modelle sind für Betrieb in horizontaler Position entworfen
worden. Das Gerät darf NICHT OHNE Gebrauch eines dafür entworfenen Allied
Telesyn-Vertikalmontagegestells in VERTIKALER POSITION montiert werden.
VORSICHT: Die Entlüftungsöffnungen dürfen nicht versperrt sein und müssen
zum Kühlen freien Zugang zur Raumluft haben.
VORSICHT: Die Gummifüße NICHT ENTFERNEN, außer bei Gebrauch des
Allied Telesyn-Vertikalmontagegestells.
BETRIEBSTEMPERATUR
Dieses Produkt wurde für den Betrieb in einer Umgebungstemperatur von nicht
mehr als 40˚ C entworfen.
ALLE LÄNDER: Installation muß örtlichen und nationalen elektrischen
Vorschriften entsprechen.
Radiofrekvens forstyrrelsesemission: EN55022 Klasse A
ADVARSEL: I et hjemligt miljø kunne dette produkt forårsage radio forstyrrelse.
Bliver det tilfældet, påkræves brugeren muligvis at tage tilstrækkelige
foranstaltninger.
Immunitet: EN50082-1
Disse produkter er blevet sikkerhedstestet af UL til Standard 1950, CSA til CSA
950 og af TUV til EN60950.
SIKKERHED
ELEKTRISKE FORHOLDSREGLER
ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
For at forebygge ELEKTRISK stød, undlad at åbne apparatet. Der er ingen indre
dele, der kan repareres af brugeren. Denne enhed indeholder LIVSFARLIGE
STRØMSPÆNDINGER og bør kun åbnes af en uddannet og kvalificeret tekniker.
For at undgå risiko for ELEKTRISK STØD, afbrydes den elektriske strøm til
produktet, før LAN-kablerne monteres eller afmonteres.
FARE UNDER UVEJR
FARE: UNDLAD at arbejde på udstyr eller KABLER i perioder med
LYNAKTIVITET.
ADVARSEL: DEN STRØMFØRENDE LEDNING BRUGES TIL AT AFBRYDE
STRØMMEN. SKAL STRØMMEN TIL APPARATET AFBRYDES, tages
ledningen ud af stikket.
INSTALLATION
ELEKTRISK—AUTOMATISK SPÆNDINGSREGULERING
Dette apparat vil automatisk tilpasse sig enhver spænding indenfor de værdier, der
er angivet på etiketten.
v
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page vi Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
ELEKTRISK—KLASSE 1-UDSTYR
DETTE UDSTYR KRÆVER JORDFORBINDELSE. Stikket skal være forbundet
med en korrekt installeret jordforbunden stikkontakt. En ukorrekt installeret
stikkontakt kan sætte livsfarlig spænding til tilgængelige metaldele.
ELEKTRISK—LEDNING
Anvend ledning af maksimum 4,5 meters længde, med en kapacitet på minimum 6
amp., 250 v, bestående af en IEC 320 connector med indstøbt HAR ledning i den
ene ende og et stik i den anden ende godkendt der er af myndighederne i
brugerlandet.
INSTRUKTIONER FOR OPSTILLING
ADVARSEL: Disse modeller er konstrueret til at betjenes i HORISONTAL position
(vandret). VERTIKAL OPSTILLING (lodret) må IKKE FORETAGES uden brug af
et Allied Telesyn vertikalt monteringsstel konstrueret til dette formål.
ADVARSEL: Ventilationsåbninger må ikke blokeres og skal have fri adgang til den
omgivende luft i rummet for afkøling.
ADVARSEL: UNDLAD at fjerne gummisoklerne fra apparatet, med mindre der
anvendes et Allied Telesyn vertikalt monteringsstel.
BETJENINGSTEMPERATUR
Dette apparat er konstrueret til en omgivende temperatur på maksimum 40 grader
C.
ALLE LANDE: Installation af produktet skal ske i overensstemmelse med lokal og
national lovgivning for elektriske installationer.
RFI Emissie: EN55022 Klasse A
WAARSCHUWING: Binnenshuis kan dit product radiostoring veroorzaken, in
welk geval de gebruiker verplicht kan worden om gepaste maatregelen te nemen.
Immuniteit: EN50082-1
De veiligheid van deze produkten is door UL getest volgens norm 1950, CSA tot
CSA 950 en door TUV volgens EN60950.
VEILIGHEID
WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT ELEKTRICITEIT
WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Gelieve het deksel niet te verwijderen, teneinde ELEKTRISCHE schokken te
voorkomen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden. Dit toestel staat onder GEVAARLIJKE SPANNING en mag
alleen worden geopend door een daartoe opgeleide en bevoegde technicus. Om het
gevaar op ELEKTRISCHE SCHOKKEN te vermijden, moet u het toestel van de
stroombron ontkoppelen alvorens de LAN-kabels te koppelen of ontkoppelen.
GEVAAR VOOR BLIKSEMINSLAG
GEVAAR: NIET aan toestellen of KABELS WERKEN bij BLIKSEM.
WAARSCHUWING: HET TOESTEL WORDT UITGESCHAKELD DOOR DE
STROOMKABEL TE ONTKOPPELEN. OM HET TOESTEL STROOMLOOS TE
MAKEN: de stroomkabel ontkoppelen.
INSTALLATIE
ELEKTRISCH—AUTOMATISCHE AANPASSING VAN DE SPANNING
Dit toestel past zich automatisch aan elke spanning aan, tussen de waarden op het
label vermeld.
ELEKTRISCHE—TOESTELLEN VAN KLASSE 1
DIT TOESTEL MOET GEAARD WORDEN. De stekker moet aangesloten zijn op
een juist geaarde contactdoos. Een onjuist geaarde contactdoos kan de metalen
onderdelen waarmee de gebruiker eventueel in aanraking komt onder gevaarlijke
spanning stellen.
vi
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page vii Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
ELEKTRISCHE—SNOEREN
Gebruik een elektrisch snoer, maximum 4,5 meter lang, berekend voor ten minste 6
ampère, 250 V, uit HAR vervaardigd, met aan het ene uiteinde een gevormde IEC
320 stekker en aan het andere uiteinde een stekker die goedgekeurd is door het
land waar het toestel zal worden gebruikt.
MONTAGE-INSTRUCTIES
WAARSCHUWING: Deze modellen zijn ontworpen om te werken in
HORIZONTALE stand.
VERTICALE MONTAGE mag NIET UITGEVOERD WORDEN, tenzij een daartoe
speciaal ontworpen Allied Telesyn chassis voor verticale montage wordt gebruikt.
WAARSCHUWING: De ventilatiegaten mogen niet worden gesperd en moeten de
omgevingslucht ongehinderd toelaten voor afkoeling.
WAARSCHUWING: De rubberen voetjes NIET van het produkt LOSMAKEN
behalve wanneer een chassis voor vertikale montage van Allied Telesyn wordt
gebruikt.
BEDRIJFSTEMPERATUUR
De omgevingstemperatuur voor dit produkt mag niet meer bedragen dan 40 graden
Celsius.
ALLE LANDEN: het toestel installeren overeenkomstig de lokale en nationale
elektrische voorschriften.
NORMES: ce produit est conforme aux normes de suivantes :
Emission d'interférences radioélectriques: EN55022 Classe A
MISE EN GARDE: dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer
des interférences radioélectriques. Auquel cas, l'utilisateur devra prendre les
mesures adéquates.
Immunité: EN50082 - 1
La sécurité de ces matériels a été testée par UL conformément à la norme UL 1950,
CSA à CSA 950 et par TUV conformément à la norme EN60950.
SECURITE
INFORMATION SUR L’ELECTRICITE
AVERTISSEMENT: DANGER D’ELECTROCUTION
Pour empêcher les dangers d’ELECTROCUTION, ne pas enlever le couvercle.
L’équipement ne contient aucun élément réparable par l’utilisateur. Cet appareil
comprend des TENSIONS DANGEREUSES et ne doit être ouvert que par un
technicien dûment qualifié. Pour éviter tout risque d’ELECTROCUTION,
débrancher l’appareil de la prise de courant avant de connecter ou de déconnecter
les câbles LAN.
DANGER DE FOUDRE
DANGER: NE PAS MANIER l’équipement ou les CABLES pendant les périodes
d’activité orageuse.
ATTENTION: LE CORDON D’ALIMENTATION SERT DE MISE HORS CIRCUIT
POUR COUPER L’ALIMENTATION DE L’APPAREIL, débranchez le cordon.
INSTALLATION
ELECTRICITE—REGLAGE DE TENSION AUTOMATIQUE
Ce produit peut s’ajuster automatiquement sur n’importe quelle tension comprise
dans la plage indiquée sur le label.
ELECTRICITE—EQUIPEMENT DE CLASSE 1
CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE. La prise de courant doit être
branchée dans une prise femelle correctement mise à la terre. Sinon, des tensions
dangereuses risqueraient d’atteindre les pièces métalliques accessibles à
l’utilisateur.
vii
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page viii Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
ELECTRICITE—INFORMATION SUR LE CORDON
Utiliser un cordon secteur de 4,5 mètres de long maximum, calibré à 6 ampères
minimum, 250V, et fabriqué en câblage HAR avec connecteur IEC 32C moulé à une
extrémité et à l’autre extrémité, une prise de courant mâle répondant aux normes
du pays d’utilisation.
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ATTENTION: Ces modèles sont destiné à fonctionner en position horizontale.
L’appareil NE DOIT PAS être utilisé en MONTAGE VERTICAL sans employer un
châssis de montage vertical Allied Telesyn conçu à cet effet.
ATTENTION: Ne pas bloquer les fentes d’aération, ce qui empêcherait l’air
ambiant de circuler librement pour le refroidissement.
ATTENTION: NE PAS ôter les pattes d’attache en caoutchouc du produit, à moins
d’utiliser un châssis de montage vertical Allied Telesyn.
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT
Ce produit est capable de tolérer une température ambiante maximum de 40 degrés
Celsius
POUR TOUS PAYS: Installer le produit conformément aux normes électriques
nationales et locales.
Radioaaltojen häirintä: EN55022 Luokka A
VAROITUS: Kotiolosuhteissa tämä laite voi aiheuttaa radioaaltojen häiröitä,
missä tapauksessa laitteen käyttäjän on mahdollisesti ryhdyttävä tarpeellisiin
toimenpiteisiin.
Kestävyys: EN50082-1
UL on turvatestannut nämä tuotteet Standard 1950 mukaisesti, CSA standardin
CSA 950 mukaisesti ja TUV standardin EN60950 mukaisesti.
TURVALLISUUS
SÄHKÖÖN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA
VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARA
Estääksesi SÄHKÖISKUN älä poista kantta. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa
olevia osia. Tämä laite sisältää VAARALLISIA JÄNNITTEITÄ ja sen voi avata vain
koulutettu ja pätevä teknikko. Välttääksesi SÄHKÖISKUN mahdollisuuden
katkaise sähkövirta tuotteeseen ennen kuin liität tai irrotat paikallisverkon (LAN)
kaapelit.
SALAMANISKUVAARA
HENGENVAARA: ÄLÄ TYÖSKENTELE laitteiden tai KAAPELEIDEN KANSSA
SALAMOINNIN AIKANA.
HUOMAUTUS: VIRTAJOHTOA KÄYTETÄÄN VIRRANKATKAISULAITTEENA.
VIRTA KATKAISTAAN irrottamalla virtajohto.
ASENNUS
SÄHKÖ—AUTOMAATTINEN JÄNNITTEENSÄÄTÖ
Tämä tuote säätää automaattisesti mihin tahansa jännitteeseen ohjetarrassa
annettujen arvojen välillä.
SÄHKÖ—TYYPPILUOKAN 1 LAITTEET
TÄMÄ LAITE TÄYTYY MAADOITTAA. Pistoke täytyy liittää kunnollisesti
maadoitettuun pistorasiaan. Virheellisesti johdotettu pistorasia voi altistaa
metalliosat vaarallisille jännitteille.
SÄHKÖ—JOHTOON LIITTYVÄ HUOMAUTUS
Käytä seuraavanlaista virtajohtoa: maksimipituus 4,5 metriä, minimiteho 6
ampeeria, 250 V, valmistettu HAR-johdostosta, muovattu IEC 320 -liitin toisessa
päässä ja käyttömaassa hyväksytty pistoke toisessa päässä.
viii
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page ix Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
ASENNUSSOHJEET
HUOMAUTUS: Nämä mallit on suunniteltu käytettäviksi VAAKA-asennossa.
PYSTYASENNUSTA EI SAA TEHDÄ ilman Allied Telesyn -pystykiinnitysalustaa,
joka on suunniteltu tähän tarkoitukseen.
HUOMAUTUS: Ilmavaihtoreikiä ei pidä tukkia ja niillä täytyy olla vapaa yhteys
ympäröivään huoneilmaan, jotta ilmanvaihto tapahtuisi.
HUOMAUTUS: ÄLÄ irroita kumijalkoja tuotteesta, ellei Allied Telesynpystykiinnitysalusta ole käytössä.
KÄYTTÖLÄMPÖTILA
Tämä tuote on suunniteltu ympäröivän ilman maksimilämpötilalle 40° C.
KAIKKI MAAT: Asenna tuote paikallisten ja kansallisten
sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.
Emissione RFI (interferenza di radiofrequenza): EN55022 Classe A
AVVERTENZA: in ambiente domestico questo prodotto potrebbe causare radio
interferenza. In questo caso potrebbe richiedersi all'utente di prendere gli adeguati
provvedimenti.
Immunità: EN50082-1
Questi prodotti sono stati sottoposti a collaudi di sicurezza dai seguenti enti: dalla
UL in conformità allo standard 1950, dalla CSA in conformità allo standard CSA
950 e dal TUV in conformità allo standard EN60950.
NORME DI SICUREZZA
AVVERTENZE ELETTRICHE
ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE
Per evitare SCOSSE ELETTRICHE non asportare il coperchio. Le componenti
interne non sono riparabili dall’utente. Questa unità ha TENSIONI PERICOLOSE
e va aperta solamente da un tecnico specializzato e qualificato. Per evitare ogni
possibilità di SCOSSE ELETTRICHE, interrompere l’alimentazione del dispositivo
prima di collegare o staccare i cavi LAN.
PERICOLO DI FULMINI
PERICOLO: NON LAVORARE sul dispositivo o sui CAVI durante
PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHE.
ATTENZIONE: IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È USATO COME DISPOSITIVO
DI DISATTIVAZIONE.
PER TOGLIERE LA CORRENTE AL DISPOSITIVO staccare il cavo di
alimentazione.
INSTALLAZIONE
ELETTRICITÀ—REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TENSIONE
Questo prodotto regolerà automaticamente la tensione ad un valore compreso nella
gamma indicata sull’etichetta.
ELETTRICITÀ—DISPOSITIVI DI CLASSE 1
QUESTO DISPOSITIVO DEVE AVERE LA MESSA A TERRA. La spina deve
essere inserita in una presa di corrente specificamente dotata di messa a terra. Una
presa non cablata in maniera corretta rischia di scaricare una tensione pericolosa
su parti metalliche accessibili.
ELETTRICITÀ—AVVERTENZA SUL CAVO
Usare un cavo della lunghezza massima di metri 4,5, con capacità minima di 6 A,
250 V, di filo HAR, dotato di connettore stampato IEC 320 ad un’estremità e di
spina approvata dal paese di destinazione all’altra.
ix
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page x Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ATTENZIONE: questi modelli sono concepiti per il funzionamento in posizione
ORIZZONTALE. NON È POSSIBILE EFFETTUARE IL MONTAGGIO
VERTICALE senza utilizzare l’apposito telaio per il montaggio verticale Allied
Telesyn.
ATTENZIONE: le prese d’aria non vanno ostruite e devono consentire il libero
ricircolo dell’aria ambiente per il raffreddamento.
ATTENZIONE: NON staccare il piedino in gomma dal prodotto tranne qualora si
utilizzi il telaio Allied Telesyn per il montaggio verticale.
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
Questo prodotto è concepito per una temperatura ambientale massima di 40 gradi
centigradi.
TUTTI I PAESI: installare il prodotto in conformità alle vigenti normative
elettriche nazionali.
RFI stråling: EN55022 Klasse A
ADVARSEL: Hvis dette produktet benyttes til privat bruk, kan produktet
forårsake radioforstyrrelse. Hvis dette skjer, må brukeren ta de nødvendige
forholdsregler.
Immunitet: EN50082-1
Disse produktene er blitt sikkerhetstestet av UL i forhold til standard 1950, CSA i
forhold til CSA 950, og av TUV i forhold til EN60950.
SIKKERHET
ELEKTRISKE MEDDELELSE
ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK SJOKK
For å unngå ELEKTRISK sjokk, må dekslet ikke tas av. Det finnes ingen deler som
du kan bruke på innsiden. Denne enheten inneholder FARLIGE SPENNING, og
må kun åpnes av en opplært, kvalifisert tekniker. For å unngå muligheten av
ELEKTRISK SJOKK, må den elektriske strømmen til produktet være av når du
slår LAN-ledninger av og på.
FARE FOR LYNANTENNELSE
FARE: MÅ IKKE BRUKES på utstyr eller ledninger mens LYN-AKTIVITET er i
gang.
FORSIKTIG: STRØMLEDNINGEN BRUKES TIL Å SLÅ APPARATET AV. HVIS
DU VIL DEAKTIVISERE UTSTYRET, må du fjerne strømledningen.
INSTALLASJON
ELEKTRISK—AUTO SPENNINGSTILPASSING
Dette produktet vil automatisk bli tilpasset hvilken som helst strøminnstilling i de
områdene som vises på etiketten.
ELEKTRISKE—TYPE 1. KLASSE UTSTYR
DETTE UTSTYRET MÅ JORDES. Strømkontakten må være tilkoplet en
korrekt jordet grunnstøpselkontakt. En støpselkontakt som ikke er jordet på rett
måte, kan tilføre farlig spenning til lett tilgjengelige metalldeler.
ELEKTRISKE—MEDDELELSE OM LEDNINGER
Bruk en strømledning av maksimal størrelse 4,5 m i lengde, vurdert for minst av 6
amp, 250V, fremstilt av HAR ledning IEC 320 koplingsstykke på den ene kanten og
på den andre kanten en plugg som har blitt godkjent i det landet hvor den siste
brukeren befinner seg.
BRUKSANVISNINGER FOR MONTERING
FORSIKTIG: Disse modellene er beregnet til bruk i HORISONTAL stilling.
VERTIKAL MONTERING må IKKE UTFØRES uten bruk av et Allied Telesyn
vertikal monteringschassis som er spesiallaget til dette formål.
x
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xi Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
FORSIKTIG: MEKANISK LASTNING Installering av utstyret på hyllen må
utføres på slik måte at ingen farlige situasjoner oppstår som en følge av ujevn
lastning.
FORSIKTIG: Luftventilene må ikke blokkeres og må ha fri tilgang til luft med
romtemperatur for avkjøling.
FORSIKTIG: Gummiføttene må IKKE fjernes fra produktet med mindre en Allied
Telesyn vertikal monteringschassis er i bruk.
DRIFTSTEMPERATUR
Dette produktet har blitt fremstilt til bruk med maksimum romtemperatur på 40
grader celsius.
ALLE LAND: Produktet må installeres i samsvar med de lokale og nasjonale
elektriske koder.
Emissão de interferência de radiofrequência: EN55022 Classe A
AVISO: Num ambiente doméstico este produto pode causar interferência na
radiorrecepção e, neste caso, pode ser necessário que o utente tome as medidas
adequadas.
Imunidade: EN50082-1
Estes produtos foram testados pela UL quanto a aspectos de segurança no Padrão
1950, CSA a CSA 950, e pela TUV no EN60950.
SEGURANÇA
AVISOS SOBRE CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
ATENÇÃO: PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
Para evitar CHOQUE ELÉTRICO, não retire a tampa. Não contém peças que
possam ser consertadas pelo usuário. Este aparelho contém VOLTAGENS
PERIGOSAS e só deve ser aberto por um técnico qualificado e treinado. Para evitar
a possibilidade de CHOQUE ELÉTRICO, desconecte o aparelho da fonte de energia
elétrica antes de conectar e desconectar os cabos da LAN.
PERIGO DE CHOQUE CAUSADO POR RAIO
PERIGO: NÃO TRABALHE no equipamento ou nos CABOS durante períodos
suscetíveis de QUEDAS DE RAIO.
CUIDADO: O CABO DE ALIMENTAÇÃO É UTILIZADO COMO UM
DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO.
PARA DESELETRIFICAR O EQUIPAMENTO desconecte o cabo de alimentação.
INSTALAÇÃO
ELÉTRICO—AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM
Este produto ajustar-se-á automaticamente a qualquer voltagem que esteja dentro
dos limites indicados no rótulo.
ELÉTRICO—EQUIPAMENTOS DO TIPO CLASSE 1
DEVE SER FEITA LIGAÇÃO DE FIO TERRA PARA ESTE EQUIPAMENTO. O
plugue deve ser conectado a uma tomada com ligação de fio terra. Tomadas sem
ligação de fio terra podem transmitir voltagens perigosas a peças metálicas
expostas.
ELÉTRICO—AVISO SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO
Use cabo de alimentação com comprimento máximo de 4, 5 metros, com uma
capacidade mínima de 6 amp e 250 V, fabricado de material para cabo HAR com
conector moldado IEC 320 em uma extremidade e, na outra extremidade, um
plugue aprovado para uso no país em questão .
xi
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xii Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
CUIDADO: Este modelos foram projetados para funcionar na posição
HORIZONTAL. NÃO DEVE SER EFETUADA INSTALAÇÃO VERTICAL sem o
uso de um chassis de montagem vertical Allied Telesyn projetado para este fim
específico.
CUIDADO: CARREGAMENTO - O equipamento deverá ser montado no suporte
de montagem de forma a não causar perigo devido a carregamento não-uniforme.
CUIDADO: As entradas de ar não devem ser bloqueadas e devem ter acesso livre
ao ar ambiente para arrefecimento adequado do aparelho.
CUIDADO: NÃO RETIRE os calços de borracha do produto a menos que esteja
sendo usado um chassis de montagem vertical Allied Telesyn.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO
Este produto foi projetado para uma temperatura ambiente máxima de 40 graus
centígrados.
TODOS OS PAÍSES: Instale o produto de acordo com as normas federais e locais
para instalações elétricas.
Emisión RFI: EN55022 Clase A
ADVERTENCIA: en un entorno doméstico, este producto puede causar
radiointerferencias, en cuyo caso, puede requerirse del usuario que tome las
medidas que sean convenientes al respecto.
Inmunidad: EN50082-1
La seguridad de estos productos ha sido probada por UL conforme con la Norma
1950, CSA a CSA 950, y por TUV conforme con EN60950.
SEGURIDAD
AVISOS ELECTRICOS
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ELECTROCHOQUE
Para evitar un ELECTROCHOQUE, no quite la tapa. No hay ningún componente
en el interior al cual puede prestar servicio el usuario. Esta unidad contiene
VOLTAJES PELIGROSOS y sólo deberá abrirla un técnico entrenado y calificado.
Para evitar la posibilidad de ELECTROCHOQUE desconecte la corriente eléctrica
que llega al producto antes de conectar o desconectar los cables LAN.
PELIGRO DE RAYOS
PELIGRO: NO REALICE NINGUN TIPO DE TRABAJO O CONEXION en los
equipos o en LOS CABLES durante TORMENTAS DE RAYOS
ATENCION: EL CABLE DE ALIMENTACION SE USA COMO UN
DISPOSITIVO DE DESCONEXION. PARA DESACTIVAR EL EQUIPO,
desconecte el cable de alimentación.
INSTALACION
ELECTRICO—AUTO-AJUSTE DE TENSION
Este producto se ajustará automáticamente a cualquier tensión entre los valores
máximos y mínimos indicados en la etiqueta.
ELECTRICO—EQUIPO DEL TIPO CLASE 1
ESTE EQUIPO TIENE QUE TENER CONEXION A TIERRA. El cable tiene que
conectarse a un enchufe con tierra debidamente instalado. Un enchufe que no está
correctamente instalado podría ocasionar tensiones peligrosas en las partes
metálicas están expuestas.
ELECTRICO—ADVERTENCIA SOBRE EL CABLE
Use un cable eléctrico con un máximo de 4, 5 metros de largo, con una capacidad
mínima de 6 amperios, 250 V, hecho de cable HAR, con el conector moldeado IEC
320 en un extremo y con un enchufe que está aprobado por el país de uso final en el
otro.
xii
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xiii Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ATENCION: Estos modelos están diseñados para operar en posición
HORIZONTAL. NO SE DEBEN MONTAR VERTICALMENTE sin el uso de un
chasis de montaje vertical de Allied Telesyn que se ha diseñado para este fin.
ATENCION: CARGA MECANICA - El montaje del equipo en el bastidor debe
realizarse de manera tal que no cause una condición peligrosa debido a la
distribución desigual del peso.
ATENCION: Las aberturas para ventilación no deberán bloquearse y deberán
tener acceso libre al aire ambiental de la sala para su enfriamiento.
ATENCION: NO separe las patas de goma del producto a menos que se esté
usando un chasis de montaje vertical de Allied Telesyn.
TEMPERATURA REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN
Este producto está diseñado para una temperatura ambiental máxima de 40 grados
C.
PARA TODOS LOS PAÍSES: Monte el producto de acuerdo con los Códigos
Eléctricos locales y nacionales.
Radiostörning: EN55022 Klass A
VARNING: Denna produkt kan ge upphov till radiostörningar i hemmet, vilket
kan tvinga användaren till att vidtaga erforderliga åtgärder.
Immunitet: EN50082-1
Dessa produkter har säkerhetstestats av UL i enlighet med Standard 1950, av CSA
i enlighet med CSA 950, och av TUV i enlighet med EN60950.
SÄKERHET
TILLKÄNNAGIVANDEN BETRÄFFANDE ELEKTRICITETSRISK:
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
För att undvika ELEKTRISK stöt, ta ej av locket. Det finns inga delar inuti som
behöver underhållas. Denna apparat är under HÖGSPÄNNING och får endast
öppnas av en utbildad kvalificerad tekniker. För att undvika ELEKTRISK STÖT,
koppla ifrån produktens strömanslutning innan LAN-kablarna ansluts eller
kopplas ur.
FARA FÖR BLIXTNEDSLAG
FARA: ARBETA EJ på utrustningen eller kablarna vid ÅSKVÄDER.
VARNING: NÄTKABELN ANVÄNDS SOM STRÖMBRYTARE FÖR ATT
KOPPLA FRÅN STRÖMMEN, dra ur nätkabeln.
INSTALLATION
ELEKTRISKT—AUTOMATISK SPÄNNINGSJUSTERING
Denna produkt justeras automatiskt till alla spänningar inom omfånget som
indikeras på produktens märkning.
ELEKTRISKT—TYP KLASS 1 UTRUSTNING
DENNA UTRUSTNING MÅSTE VARA JORDAD. Nätkabeln måste vara ansluten
till ett ordentligt jordat uttag. Ett felaktigt uttag kan göra att närliggande
metalldelar utsätts för högspänning. Apparaten skall anslutas till jordat uttag, när
den ansluts till ett nätverk.
ELEKTRISKT—ANMÄRKNING BETRÄFFANDE KABELN
Använd en kabel med maximum längd 4,5 meter och minimum 6 amp nominal,
250V, av HAR kabelfabrikat med ett specialutformat IEC 320-kontaktdon i ena
änden och i den andra en plugg som godkänts i landet där produkten används.
xiii
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xiv Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
MONTERINGSINSTRUKTIONER
VARNING: Dessa modeller är konstruerade för användning i
HORISONTALLÄGE. VERTIKALMONTERING får EJ UTFÖRAS utan att ett
Allied Telesyn specialkonstruerat vertikalt monteringschassi används.
VARNING: MEKANISK BELASTNING: Utrustningen ska installeras i chassit
på så sätt att fara inte uppstår p g a ojämn belastning.
VARNING: Luftventilerna får ej blockeras och måste ha fri tillgång till omgivande
rumsluft för avsvalning.
VARNING: Ta ej bort gummifötterna från produkten om inte ett Allied Telesyn
vertikalt monteringschassi används.
DRIFTSTEMPERATUR
Denna produkt är konstruerad för rumstemperatur ej överstigande 40 grader
Celsius.
ALLA LÄNDER: Installera produkten i enlighet med lokala och statliga
bestämmelser för elektrisk utrustning.
xiv
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xv Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Table of Contents
Electrical Safety and Installation Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii
About This Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Document Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Contacting ATI Technical Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Telephone and Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Bulletin Board Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Internet Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
CompuServe Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
World Wide Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Chapter 1
Product Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AT-MR420TR Faceplates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Backbone Network Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Base2/AUI Backbone Port Switches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Backbone Enable Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Media Select Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
3
4
5
6
6
Chapter 2
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Site Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Quick Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RJ45 Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AUI Network Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BNC Network Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LED Status Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Network Load Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Port Status Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hub Status Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
System Check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
xv
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xvi Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Chapter 3
Connectivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Four Media Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AC Power Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Base-T Network Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUI Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BNC Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Twisted Pair (RJ45) Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
17
17
19
20
Chapter 4
Topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standalone Topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cascade Topology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BNC Terminator Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Backbone Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MDI/MDI-X Switch and Uplink Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Base5 Backbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Base2 Backbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiber Optic Backbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
24
26
26
28
29
30
Appendix A
Technical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The AT-MR420TR/AT-MR820TR Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Physical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrical Rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Environmental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Base-T Pin Assignments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straight-through Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crossover Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 - 4 - 3 Rule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
31
31
31
31
32
32
32
33
34
34
35
Appendix B
Glossary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Appendix C
Technical Support Fax Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
xvi
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xvii Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Appendix D
CentreCOM AT-MR420TR/AT-MR820TR Guide Feedback . . . . . . . . . 45
Appendix E
Where To Find Us . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Appendix F
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
xvii
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xviii Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xix Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
About This Guide
This guide is written for system administrators who are responsible for
configuring, monitoring, and maintaining a Local Area Network (LAN)
of which Allied Telesyn’s AT-MR420TR and AT-MR820TR Micro
Repeaters are components. This guide serves as an installation guide
and reference guide for both products.
The contents of each chapter are described below:
❑
Chapter 1, “Product Description,” provides an overview of the
AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters including the
backbone network ports and switches.
❑
Chapter 2, “Installation,” describes the site requirements,
quick installation as well as conventional installation
procedures, connections, and LED Status Indicators.
❑
Chapter 3, “Connectivity,” provides instructions associated
with the four media connectors and ports.
❑
Chapter 4, “Topology,” describes uplink and cascading
capabilities in a backbone network topology as well as the MDI/
MDI-X and BNC Termination Switches.
❑
Appendix A, “Technical Specifications,” includes specifications
and basic 10Base-T cabling pin assignments.
❑
Appendix B, “Glossary,” provides a glossary of terms that are
product and industry specific to the AT-MR420TR/
AT-MR820TR.
❑
Appendix C is a “Technical Support Fax Order.”
❑
Appendix D, “Guide Feedback,” offers a means to transmit your
comments and/or suggestions for improving the
documentation.
❑
Appendix E, “Index,” is an index to this guide.
❑
Appendix F, “Where To Find Us,” provides Technical Support
information.
xix
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xx Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
About This Guide
Document Conventions
The following conventions are used in presenting information in this
guide:
Note
A note provides additional information or describes the
possible consequence of a specific action you can perform.
Contacting ATI Technical Support
If you are having problems with your AT-MR420TR/AT-MR820TR, you
can contact ATI’s Technical Support staff by:
❑
Telephone
❑
Bulletin board services
❑
Electronic mail via the Internet
❑
CompuServe forum
When you contact Technical Support, you should have the following
information available:
❑
Serial number of the AT-MR420TR/AT-MR820TR
❑
Power-up test codes, if any
❑
Diagnostic test codes, if any
Telephone and Fax
Refer to Appendix E on page 47 for a complete listing of Technical
Support Telephone and Fax numbers.
Bulletin Board Services
A bulletin board is available. The number is:
206-483-7979
Modem settings for the bulletin board is: 8 bits; no parity; 1 stop bit.
xx
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xxi Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
The process is straightforward: Once the BBS is accessed, it requests
that you register either as a new user or as a current user. It then
provides instructions on the various features and functions available.
This is followed by a list and description of all available technical notes
and files that can be downloaded.
Internet Mail
You can send electronic mail via the Internet to:
[email protected]
CompuServe Forum
ATI has a forum on CompuServe. You can reach us by typing go
allied at the CompuServe prompt (!).
World Wide Web
You can access Allied Telesyn at our Web Site using the following:
http: //www.alliedtelesyn.com
xxi
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page xxii Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 1 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Chapter 1
Product Description
Overview
Allied Telesyn’s multiport AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro
Repeaters represent a compact, inexpensive solution for Local Area
Network (LAN) applications.
AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters combine 10 Mbps of
10Base-T Ethernet connectivity with the same features and
functionality of larger, more expensive repeaters. At the same time,
they support full-length cable segments with the maximum number of
supported devices allowed within IEEE standards.
While identical in structure, the AT-MR420TR Micro Repeater differs
from the AT-MR820TR Micro Repeater in that the former has 4
Shielded/Unshielded Twisted Pair (STP/UTP) ports whereas the latter
has 8 STP/UTP ports. You can use any one of the STP/UTP ports for
connection to a 10 megabit Ethernet node using Category 3-5 STP/UTP
cabling. The Uplink port provides cascading capabilities to the second
10Base-TX Ethernet hub.
AT-MR420TR Faceplates
Figure 1 and Figure 2, respectively show the front and back panel of
the AT-MR420TR and AT-MR820TR Micro Repeaters. The front panel
consists of eight Network Load LEDs indicating the percentage of
network utilization, and 16 or 8 (depending on version) Link and
Receive status LEDs for each network port. Three additional LEDs
indicate Activity, Collision, and Power for the repeater itself.
1
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 2 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Product Description
Figure 1: AT-MR420TR and AT-MR820TR Front Panels
Figure 2: AT-MR420TR and AT-MR820TR Rear Panels
On the back panel are four/eight STP/UTP RJ45 network ports,
including Port 4/8, an uplink port, as well as the 10Base5 and 10Base2
backbone network ports, Figure 1 and Figure 2 also show the three-pin
AC power receptacle.
2
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 3 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
Features
The AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters have incorporated
the latest technologies, including a custom Application Specific
Integrated Circuit (ASIC) and Surface Mount Technology (SMT).
These result in enhanced functionality, increased reliability, improved
performance, and lower cost.
The AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters have the following
features:
❑
IEEE 802.3 compliant
❑
10Base-T and Ethernet Version 1.0 and 2.0 compatible
❑
AUI and a BNC ports for connectivity to a network backbone as
well as four/eight twisted pair cable connections
❑
user-selectable AUI or BNC Backbone switch
❑
user-selectable Backbone Network Enable/Disable switch
❑
Network Load LEDs (network utilization)
❑
automatic packet regeneration, error detection and correction
❑
test link capability
❑
auto-partitioning and jabber lock-up protection
❑
status and diagnostic LEDs
❑
STP/UTP uplink port supported for network cascading
Packet Regeneration. Packet regeneration is a high-performance
network feature that includes the regenerating of the packet preamble,
retiming of data packets, and the extension of collision fragments.
Link Integrity. The IEEE 802.3 defined link integrity test function
continually monitors the twisted pair cable to ensure link continuity of
the receive pair between the user node and the repeater.
Auto-partitioning. Also known as segmentation, each segment is
automatically partitioned whenever 32 consecutive collisions are seen
on the segment. One valid packet will reset the segment and reconnect
it.
Jabber Lock-up Protection. Jabber lock-up protects the repeater from
being overrun with data packets by isolating segments with
transmitted packets that exceed the maximum packet length. That is,
3
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 4 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Product Description
jabber lock-up automatically prevents transmitted data from reaching
the repeater if the transmitted data time exceeds a specified duration
(usually 5 ms).
Backbone Network Port
There are two user-selectable network media options which can be
used to connect to a backbone network: 10Base2 and 10Base5.
These network ports are located on the back panel. See Figure 3.
Figure 3: Network Media Options
These media alternatives are:
❑
10Base2 (Bayonet Nut Couple [BNC])
— 10Base2 requires a thin coaxial cable, RG58U, which is a 10
MHz baseband cable that uses BNC-series connectors. The
cable must be terminated at both ends with 50 Ω
terminators and grounded at one end. Maximum segment
length is 185 meters (606 ft.). Internal termination is
provided via the BNC Terminator Switch. See Chapter 4
“BNC Terminator Switch” for details concerning this
switch.
4
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 5 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
❑
10Base5 (Attachment Unit Interface [AUI])
— Located to the right of the BNC port, the 10Base5 network
port connects the repeater to the network using standard (
thick) Ethernet cable and AUI-series connectors.
Alternatively, you can fit an Allied Telesyn 802.3
transceiver into this port for alternative media connections,
for example fiber optics.
Although both network ports are always available, only one can be
active at a time and, since there is no default port, you determine the
active port by using the Backbone Enable and Media Select switches —
both of which will be discussed next.
10Base2/AUI Backbone Port Switches
There are two user-selectable switches: a Backbone Enable and Media
Select. See Figure 4.
Figure 4: Backbone Switches
5
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 6 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Product Description
Backbone Enable Switch
This dual-position switch allows you to activate the backbone network
AUI and BNC ports.
When this switch is ON (default position), it is depressed below the
surface of the chassis. The ON position (enabled) indicates that both
10Base2 and AUI ports have a backbone network capability.
Deactivating the switch to OFF (disabled) means that the switch is
flush with the surface of the chassis. As a result, the ports are not
capable of connecting to a backbone network.
Media Select Switch
The Media Select switch is only active after the Backbone Enable
switch is activated. It functions as the name implies — you have the
ability to determine the medium of connectivity to the network
backbone: either the 10Base2 (BNC) port or the 10Base5 (AUI) port
(but not both).
The default position is AUI (the switch is flush with the surface of the
chassis).
The AUI port also allows you to attach an optional, inexpensive
external micro transceiver for additional LAN connectivity using
thinnet, twisted pair or fiber optic cable.
When the switch is pressed below the surface of the chassis, the
10Base2 port is selected. Notice that the 10Base2 backbone port also
includes a user-selectable 50 Ω terminator switch. The use of the
terminator switch is discussed in Chapter 4.
6
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 7 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Chapter 2
Installation
Site Requirements
Ventilation
AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters have grilled openings
on both sides for ventilation. Although they do not require an internal
fan to aid in cooling, adequate ventilation is required. Ensure that the
ventilation openings located on the sides of the chassis are never
blocked.
Note
Maximum ambient operating temperature is 104o F (40o C).
Power
Be sure that the voltage and frequency is either 100-120 or 200-240
VAC and 60 or 50 Hz respectively. Since there is no external power
switch, power is applied when the power cord is connected.
Note
For countries other than the United States and Canada: use a
power cord that is rated at 6 amp, 250 VAC. Also note that this
cord cannot exceed 4.6 meters (15 ft.) in length and must be
made of HAR cordage with IEC fittings that are approved by
the country of end use.
7
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 8 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Installation
Quick Installation
1. Carefully remove the AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro
Repeaters from their packaging materials. Keep the packing
materials until you have successfully installed the product.
2. Place them in a location with adequate ventilation and power
receptacles.
3. Apply power by plugging in the AC cord and ensure that the
POWER LED on the front panel is illuminated.
4. If you are connecting to a backbone network, prepare either the
AUI or BNC cable for attachment.
5. Attach your 10Base-T STP/UTP cables, with RJ45 connectors to
the 10Base-T ports. If the UPLINK port is not used for cascading,
you may connect a standard 10Base-T cable to port 4/8.
6. If the AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters are to be
connected to an external transceiver, attach a transceiver to the
15-pin AUI connector on the back panel. Ensure that the external
transceiver has its Signal Quality Error (SQE)/Heartbeat Test
function disabled. When power is applied to the AT-MR420TR/
AT-MR820TR Micro Repeaters, the external transceiver should
also have power.
Note
Because of the default switch positions, you do not have to
changes any switches.
8
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 9 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
Connections
The AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters have the following
connectors:
❑
RJ45
❑
AUI
❑
BNC
RJ45 Ports
Attach an RJ45 10Base-T STP/UTP cable to port 1. The respective
segment LINK OK LED located on the front panel should light when
the 10Base-T network adapter card in the device on the opposite end of
the STP/UTP segment is operational. If not, check that the card on the
opposite end of the STP segment is operational, then ensure that the
proper cable is being used.
Attach a second 10Base-T STP RJ45 connector to 10Base-T network
port 2. The port 2 LINK OK LED on the front panel should light,
provided the 10Base-T device on the opposite end of the STP/UTP cable
is operational.
AUI Network Port
Each AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeater has one AUI port to
accommodate a 10Base5 (standard or thick Ethernet cable) connection
to the network backbone using an AUI or convert the media type, for
example fiber optics.
BNC Network Port
Each AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeater has one BNC port
to accommodate a 10Base2 (cheapernet or thin Ethernet cable)
connection to the network backbone.
9
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 10 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Installation
LED Status Indicators
The front panel indicators are grouped into the following categories:
❑
Network Load
❑
Port Status
❑
Hub Status
Network Load Indicators
Eight Network Load LEDs indicating the percentage of network
utilization, are located on the front panel. Figure 5 shows these LEDs.
Figure 5: Network Load Indicators
Port Status Indicators
Two Port Status indicators are associated with each 10Base-T (RJ45)
network port. Located on the front panel of the repeater, these LEDs
indicate whether the port is linked, receiving data, or both. See
Figure 6.
10
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 11 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
Note
A data packet is too fast for the human eye to distinguish on
an LED, therefore the LEDs will not reflect real-time activity.
The repeater artificially stretches the LED on time for easier
observation.
Figure 6: Port Indicators
Each RJ45 repeater port has two LEDs — LINK OK and Receive:
❑
LINK OK
— No light—Indicates typically a physical connection problem.
The device at the other end of the cable may be powered off,
the cable may be loose or disconnected, or the cable has been
wired incorrectly. Check the crossover cable.
— Green (Steady)—Indicates a valid link exists.
❑
Receive
— Amber (Flashing)—Link is OK, port is not partitioned and
there is activity on the port. Brief flashes indicate low traffic
levels.
In short, port status LEDs show the functionality of the port. If the
LINK OK status light is green and the Receive status is flashing
amber, a signal is being received and the segment attached to the port
is functional.
11
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 12 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Installation
If there is no link light, there is no signal continuity.
Check that the attached Data Terminal Equipment (DTE) is ON and
that the proper cable is being used.
If this check does not identify the problem, it may indicate that a
repeater or the device connected to the port is faulty. Move the cable to
the adjacent ports to further isolate the problem to the repeater or to
the attached device. It may be necessary to change cables to isolate the
fault to a particular cable.
Hub Status Indicators
Three Hub status LEDs at the far right of the front panel indicate the
overall status of the repeater. Figure 7 shows the location of these
indicators.
Figure 7: Hub Status LEDs
12
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 13 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
Table 1: Hub Status LEDs
LED
Color
Description
Power
green
lights when AC power is applied
Collision1
amber
flashes indicating an SQE or frame collisions on a
segment. This may be caused by an overloaded
segment, faulty cable, or loose connection.
Activity
green
indicates that the repeater is functional and is
transmitting packets
1 Occasional
collisions are normal in Ethernet networks. A constantly illuminated Collision
LED may indicate that there is a prt with excessive traffic problems. If the Collision LED is
flashing steadily, and you are using an external transceiver on the AUI backbone port, make
certain that the SQE/Heartbeat Test function is disabled. Repeaters do not function properly
when the SQE/Heartbeat Test is active.
System Check
1. Check the LINK OK LED on the front panel for the first 10Base-T
port that is connected. A steady green LED indicates continuity. A
valid network connection must be made from the connected port to
a host or workstation on another port.
2. After a successful connection, disconnect the active 10Base-T
connector and connect it to the next successive port. Continue this
process until all 10Base-T ports have been validated with good
network connections.
3. Establish a connection from a device connected to port 1 to a device
connected to port 2.
4. Once the connection between devices attached to ports 1 and 2 has
been successfully established, remove the RJ45 connector from port
2 and connect it to each of the subsequent repeater’s 10Base-T
ports, 3 through 4/8, to verify their functions.
5. If all ports test successfully, install the rest of the 10Base-T RJ45
connections and ensure that the LINK LED for each port is
illuminated. Remember, the 10Base-T device on the opposite end of
the STP/UTP cable must be operational.
13
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 14 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Installation
Note
The LINK LED validates the receive pair only. The opposite
end of the STP segment is responsible for validating the
transmit pair.
14
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 15 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Chapter 3
Connectivity
Four Media Connectors
This repeater has four types of ports and media connectors:
❑
AC input power connector
❑
10Base5 (AUI) network backbone port
❑
10Base2 (BNC) network backbone port
❑
Four/Eight STP/UTP 10Base-T (RJ45) ports
These four types of connecting media are described in the following
sections.
AC Power Connector
While it is common to use dedicated power circuits or power
conditioners to supply power to network devices, the source must be
able to provide AC power at 100-120 VAC, 0.5A, and/or 200-240VAC,
0.25A, and 60/50 Hz (for North American models). This aids in isolating
the network equipment from electrical power “noise.”
The AC power connector is located on the back panel and provides
connectivity for an internal power supply. It accepts 100-120 or
200-240 VAC from the rear IEC power entry port. The three-pin power
receptacle, shown in Figure 8, requires a three-pin male connector.
15
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 16 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Connectivity
Figure 8: Power Connector
16
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 17 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
10Base-T Network Specifications
Table 2 provides an overview of the IEEE 802.3 specifications for
10Base-T network configurations using thick, thin, and twisted-pair
wiring.
Table 2: IEEE 802.3 Network Specifications
10Base-T
10Base2
10Base5
Media
Twisted Pair
Cable
Thin Coaxial
Cable
Thick Coaxial Cable
Topology
Star, Tree
Bus
Bus
External Devices
Network
Adapter Card
Network
Adapter Card
Network Adapter
Card and External
Transceiver
Maximum
Segment Length
100 meters
(328 ft.)
185 meters
(605 ft.)
457 meters
(1,500 ft.)
Maximum
Devices per
Segment
_
30
100
Maximum
Devices per
Network
_
1,024
1,024
AUI Port
The AUI port is a 15-pin D-sub female connector, located on the back
panel. This AUI backbone port connects the repeater to the network
using a standard AUI drop cable. See Figure 9. Alternatively, you can
fit any of a variety of Allied Telesyn’s 802.3 transceivers into this port
should you select a different medium such as fiber optics.
17
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 18 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Connectivity
Figure 9: AUI Network Port
10Base5 (Thick) Ethernet Cable. When configuring 10Base5 coax
segments, IEEE 802.3 specifications allow a maximum of 100 MAU
attachments, spaced at multiples of 2.5 meters (8.2 ft.) measured
accurately from the cable end (50 Ω terminator included). The 10Base5
cable segment should not exceed 500 meters (1,640 ft.). Worst-case
“end-to-end” propagation delay of a 10Base5 coax segment is 2165 ns.
Propagation delay of 10Base5 Ethernet coax is calculated at 4.33 ns/
meter. Both ends of the segment must be terminated with a 50 Ω
termination with a power rating of 0.5 watts or greater. Earth
grounding of the segment shield is allowed at only one point on the
cable.
AUI Drop Cables. AUI or drop cables should not exceed 50 meters
(164 ft.) each. Attachments may be made only to the cable ends at the
15-pin D-shell connector. AUI cables may have a maximum 257 ns
propagation delay, as used for computing the worst-case propagation
delay of a cable system. AUI cable propagation delay is approximately
18
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 19 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
5.13 ns/meter. This cable internally consists of four shielded twisted
pair wires with an overall shield and drain wire; a 15-pin D-shell male
connector at one end and a 15-pin D-shell female connector at the other
end. Cable impedance is nominally 78 Ω. The AUI cable typically
connects a transceiver attached to a coaxial segment to a DTE
(workstation).
BNC Port
10Base2 requires an RG58U, thin coaxial cable. This cable is a 10
Mbits/sec baseband with 50 Ω impedance. See Figure 10. Connected
with BNC-series connectors, the maximum segment length is 185
meters (606 ft.).
10Base2 (Thin) Ethernet. When configuring thin coax segments, IEEE
802.3 specifications allow 30 or fewer MAUs per cable segment spaced
at no less than 0.5 meter (1.64 ft.). The 10Base2 cable length cannot
exceed 185 meters (606 ft.) per 10Base2 cable segment. The worst case
propagation delay for a 185 meters (606 ft.) thin Ethernet segment is
950.9 ns. The propagation delay for 10Base2 Ethernet cable is 5.14 ns/
meter. Both ends of the segment must be terminated with a 50Ω
termination with a power rating of 0.5 watts or greater. The
AT-MR420TR and AT-MR820TR repeaters provide internal 50Ω
terminator with a slide switch. Earth grounding of the segment shield
is required at only one point on the cable.
Figure 10: BNC-T Connector
19
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 20 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Connectivity
Twisted Pair (RJ45) Connector
Figure 11 shows a twisted pair cable with RJ45 connectors. For a
10Base-T link between a repeater and a Medium Attachment Unit
(MAU) or Network Interface Controller (NIC), the cable is wired
straight through.
Figure 11: RJ45 Connector
10Base-T STP cables can be up to 100 meters (328 ft.) in length. The
cable should be 22 to 26 AWG TP wire with 100Ω impedance and rated
at Category 3, 4, or 5. The AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro
Repeaters use RJ45 modular connectors for 10Base-T connections.
10Base-T Cable. The AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters
support full-length, fully repeated transmission and maximum node
attachments which, for the STP/UTP link, enables transmissions to
100 meters (328 ft.).
A serious problem exists concerning identification of modular cable.
There are various grades of voice-quality and data-quality cables
available. These can appear to be similar, but their high-speed data
transmission characteristics are significantly different. Some suppliers
have sold purportedly data-quality cables manufactured with voicequality cabling.
If any voice-quality cabling is used in a 10Base-T network system, data
movement is slow, collision-prone or non-existent. To confuse the issue,
the Link indicator on the interface usually indicates a valid link.
20
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 21 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
10Base-T connections require Category 3, 4, or 5. In most cases, if a
cable type is flat, it is typically untwisted and can cause problems.
Generally, cable that is more or less round in section, gives better
results.
Hub to MAU Wiring. The most typical TP cable for the AT-MR420TR/
AT-MR820TR Micro Repeaters is TP Hub to TP transceiver Data
Terminal Equipment (DTE).
To configure your own cables, see Appendix A, “Technical
Specifications.”
21
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 22 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 23 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Chapter 4
Topology
Standalone Topology
Figure 12 shows a standalone topology. Four workstations are
connected directly to the repeater through the repeater’s RJ45 ports.
100 Meters
TP cable
wired
Pin to Pin
10BaseT
Tranciever
Figure 12: AT-MR420TR Standalone Topology
Cascade Topology
A shared Ethernet network can be expanded by interconnecting
repeaters (cascading) through the UTP ports. Figure 13 shows a
cascaded topology using four repeaters which is the maximum number
of micro repeaters and nodes in a single segment: four micro repeaters
with ten (AT-MR420TR)/twenty-six (AT-MR820TR) ports. Its design
complies with the four-repeater rule. Additional UTP ports are
available if the AUI port is used for cascading.
23
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 24 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Topology
Figure 13: AT-MR820TR Four Cascaded Repeaters
The Four-Repeater Rule. The IEEE 802.3 standard provides general
rules for 10Base-T cable length and network connections on single
segments of cable or on point-to-point links with media attenuation
and signal propagation delays. The basic rule applies for all networks.
The maximum number of repeaters in the data path between any two
nodes cannot exceed four.
BNC Terminator Switch
The BNC Terminator switch is located on the rear panel to the left of
the BNC connector. Use this switch to enable or disable internal
termination at this end of the 10Base2 segment.
If you are installing BNC-T connectors in the center of a segment, the
termination switch must be disabled (OFF). The general rule is to
terminate at each end of the cable segment. If the cable is connected
directly into the port without a T-connector (end of segment), turn ON
24
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 25 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
the termination switch. Figure 14 shows the location of the twoposition 50 Ω Terminator switch. The switch is either ON (the default)
or OFF.
Figure 14: Terminator Switch
OFF (disabled) — When installing a hub at an intermediate point of a
thinnet cable, a BNC-T connector must be used to connect the cable to
the backbone port and the terminator switch must be disabled. See
Figure 14.
ON (enabled) — When installing a hub at the end of the cable, if you
need to remove the BNC-T connector and the terminator, the backbone
port must be connected directly to the thinnet cable. The terminator
switch must be enabled. This provides the 50 ohm termination that is
required.
❑
Use the OFF position to disable termination if you are
installing a link segment with a BNC-T connector on this port.
❑
Use the ON position to enable termination if you are installing
a link segment without a BNC-T connector at this port, and if
the unit is at the end of the cable.
25
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 26 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Topology
Backbone Networks
The most straightforward topology is a backbone network. Figure 15
show a backbone network topology with the AUI port attaching to a
coaxial Ethernet cable.
Coaxial Backbone
AUI cable
Ethernet
Transceiver
100 Meters
maximum
Category 3-5
STP/UTP cable
wired Pin to Pin
Figure 15: AT-MR820TR Backbone Topology
In a backbone network topology, each workgroup has its own local
network and the backbone is used to link the various workgroups
through the bridges. The advantages of a backbone network topology
are twofold:
❑
When the backbone network is operating correctly, any
problem within a sub-network does not affect other subnetworks.
❑
Since faults are isolated to a single sub-network, they are
easier to locate.
MDI/MDI-X Switch and Uplink Port
While any RJ45 port can be used to cascade repeaters, port 4/8 has
been specifically designed with an uplink (cascading) capability, by
providing a Media Dependent Interface (MDI/MDI-X) switch.
Cascading through port 4/8 means if a single, standalone
AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeater can support 4/8 ports,
when a second AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeater is
uplinked (cascaded) using the port 4/8 of the first unit to any port of a
26
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 27 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
second unit. A maximum of four repeaters (the four repeater rule) can
be interconnected. The network effectively consists of 6 nodes for the
AT-MR420TR and 14 nodes for the AT-MR820TR. The Uplink port is
located on the back panel, as shown in Figure 16.
Figure 16: Uplink Port for MR420TR/820TR
Port 4/8 has the ability to become a dedicated uplink port. To facilitate
this process, it uses a Media Dependent Interface (MDI/MDI-X) switch.
An MDI/MDI-X switch is a crossover/straight-through cable selection
slide switch. As shown in Figure 16, the MDI/MDI-X switch converts
the 10Base-T (RJ45) Port 4/ 8, to an uplinkable port that allows one
repeater to connect to another repeater without requiring special
crossover cables.
The default setting for the RJ45 pinout switch is MDI-X (standard
RJ45 port), which means the slide switch is to the right.
❑
In the default MDI-X configuration you can connect the
10Base-T port to a workstation or to any other DTE (that is,
node).
27
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 28 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Topology
❑
In the MDI configuration — the slide switch is to the left — you
can connect the 10Base-T port to another 10Base-T internal
crossover port, that is, a repeater using straight-through
twisted pair cable to form an interrepeater link. See Figure 16.
If you use this port to connect repeaters to each other, the RJ45 pinout
switch must be set to MDI. The MDI position is a repeater pinout which
automatically swaps the TX and RX pinouts so that they do not conflict
with the TX and RX ports at the other end of a straight-through cable.
If you connect a straight-through cable to another repeater or DTE and
the Link LEDs on the respective units are not on, change the position
of the MDI/MDI-X switch to obtain continuity as indicated by active
Link lights. The repeater will not be damaged if the MDI/MDI-X switch
is in the wrong position.
In general, if you install an RJ45 port cable, and the Link LED does not
light, then simply change the position of the MDI/MDI-X slide switch
and see if the Link LED lights.
10Base5 Backbone
Figure 17 illustrates a single multiport 10Base-T AT-MR820TR Micro
Repeater connecting to a thick Ethernet backbone using a transceiver.
Coaxial Backbone
AUI cable
Ethernet
Transceiver
100 Meters
maximum
Category 3-5
STP/UTP cable
wired Pin to Pin
Figure 17: 10Base5 Backbone Topology
28
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 29 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
10Base2 Backbone
A maximum of 30 AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters can
be connected in a network using 10Base2 (thin Ethernet). When you
use the BNC port, you avoid using transceivers to complete the linkage.
See Figure 18.
Figure 18: AT-MR820TR on a Backbone Using the BNC Network Port
29
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 30 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Topology
Fiber Optic Backbone
By attaching a fiber optic transceiver, the AUI port can connect your
network to a fiber optic (10Base-FL/FOIRL) cable backbone.
100 Meters
maximum
Category 3-5
UTP cable
wired
Pin to Pin
Fiber Optic
Transceiver
Fiber Optic cable
Figure 19: AT-MR820TR on a Fiber Optic Backbone
The advantages of fiber optic cable are as follows:
❑
immune to electromagnetic interference
❑
spans longer distances without attenuation
❑
eliminates grounding problems
❑
secure from unauthorized taps
10Base-FOIRL. The IEEE FOIRL (fiber-optic inter-repeater link)
standard limit of a fiber segment is 1 km. The fiber optic cable that
connects two repeaters is limited to 1 km.
10Base-FL. The more recent IEEE 10Base-FL standard extends a fiber
segment length to 2 km. This applies only to topologies in which one
10Base-FL node connects to another 10Base-FL node.
30
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 31 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Appendix A
Technical Specifications
The AT-MR420TR/AT-MR820TR Specifications
Physical
Height
37.6 mm (1.55 in.)
Width
332 mm (13 in.)
Depth
112 mm (4.4 in.)
Installation options
Tabletop or rack-mount
Electrical Rating
Input voltage
100-120 or 200-240 VAC
Frequency
50 or 60 Hz
Amperage
0.5/0.25 Amp
Connector Ports
4/8
RJ45 Ethernet ports (MDI-X)
1
AUI D-type, 15-pin female port
1
BNC female port
Environmental
Operating temperature
0˚ to +40˚ C (32˚ to 104˚ F)
Relative humidity
0% to 95%, non-condensing
31
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 32 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Technical Specifications
Diagnostic LEDs
Individual port link status (4/8)
Individual port receive activity (4/8)
Hub status (3), specifying:
❑
Both Transmit and Receive activity
❑
Collision
❑
Power
Certification
Safety
UL 1950, CSA 22.2 No. 950 (Canadian
Standards Association), TUV EN60950
Emission
FCC Part 15 Class A, VCCI Class 1,
CDOC Class A, EN55022 (CISPR 22)
Class A
10Base-T Pin Assignments
An Ethernet twisted-pair link segment requires two pairs of wires.
Each wire pair is identified by solid and striped colored wires. For
example, one wire in the pair might be red and the other wire, red with
white stripes.
32
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 33 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
Connectors
Notice how the pins are numbered in Figure 20. Be sure to hold the
connectors in the same orientation when connecting the wires to the
pins.
8
1
8
1
Figure 20: Connector Pin Numbers
Each twisted-pair link segment must have a male connector attached
to both ends. According to the 10Base-T specification, pins 1 and 2 on
the connector are used for transmitting data; pins 3 and 6 are used for
receiving data, as shown in Table 3. The TX and the RX in Table 3
represent Transmitted Data and Ready Data, respectively.
Table 3: Pin Assignments
Pin
Assignment *
1
TX+
2
TX-
3
RX+
6
RX-
*The “+” and “-” signs are used to represent the polarity of the two wires that make up each
wire pair.
33
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 34 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Technical Specifications
Straight-through Wiring
If the twisted-pair link segment is to join two ports on a switch, and
only one of the ports has an internal crossover, the two pairs of wires
must be straight-through, as shown in Table 4.
Table 4: Straight-through RJ45 Pin Assignments
Hub
Device
1 (TX+)
1 (TX+)
2 (TX-)
2 (TX-)
3 (RX+)
3 (RX+)
6 (RX-)
6 (RX-)
Crossover Wiring
Two AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters can communicate
only if the transmitter on one unit is connected to the receiver on the
other unit. This reversal, or crossover function, can be implemented
either in the wiring or in the device itself using the MDI/MDI-X switch.
When connecting AT-MR420TR/AT-MR820TR Micro Repeaters, a
crossover must be used in the wiring when using any port other than
4/8. See Table 5 for crossover pin assignments.
Table 5: Crossover RJ45 Pin Assignments
34
AT-MR420TR/MR820TR
AT-MR420TR/MR820TR
1 (TX+)
3 (RX+)
2 (TX-)
6 (RX-)
3 (RX+)
1 (TX+)
6 (RX-)
2 (TX-)
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 35 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
5 - 4 - 3 Rule
In addition to the requirements outlined in Chapter 3, Table 2, follow
the “5-4-3 rule” to ensure that your configuration does not exceed the
maximum 10Base-T data transmission path (the longest path through
any given network).
The 5-4-3 rule describes the maximum path between any two devices
or nodes (PCs or other stations) on the network. There can be:
❑
Up to five segments in series
❑
Up to four repeaters or multiport hubs
❑
Up to three populated segments (that is, segments attached to
two or more PCs)*
* The remaining two segments are unpopulated; these are known as
inter-repeater links or IRLs. This distinction between populated and
unpopulated segments is significant for coax networks only.
Note
This rule is completely consistent with the IEEE 802.3
specification, and is meant only to summarize the
configuration specification.
35
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 36 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 37 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Appendix B
Glossary
10Base2—Also called thin Ethernet, thinnet or CheaperNet, a 10 MHz
baseband specification. Cable impedance is 50 Ω and maximum coaxial
segment length is 185 meters (607 ft.).
10Base5—Also called thick Ethernet, a 10 MHz baseband specification. Cable
impedance is 50 Ω and maximum coaxial segment is 500 meters (1,640 ft.). The
cable is commonly referred to as yellow cable. Thick Ethernet cable is typically
used as a trunk or backbone path of the network.
10Base-T—IEEE 802.3 STP/UTP Ethernet. Low-cost Level 3 or better STP/
UTP wiring affords 100 meters (328 ft.) of point-to-point link segments. STP/
UTP uses RJ45 connectors and sometimes 50-pin Telco connectors to a patch
panel and runs at 10 MHz.
ATTACHMENT UNIT INTERFACE (AUI)—Connection between a MAU
(transceiver) and a DTE (typically a workstation). Includes a 15-pin D-sub
connector and sometimes a 15-conductor twisted pair cable. Maximum length
is 50 meters (164 ft.).
BASEBAND COAXIAL SYSTEM—A system whereby information is directly
encoded and impressed on the coaxial transmission medium. At any point on
the medium, only one information signal at a time can be present without
disruption.
BAYONET NUT COUPLE (BNC) CONNECTOR—A 10Base2 thin coax
connector with push-on BNC locking lug that quickly locks into place with a
half twist.
BIT RATE (BR)—The rate of data throughput on the medium in bits per
second. Ethernet specifies 10 million bits per second.
BIT TIME—The duration of one bit symbol (1/BR). Ethernet specifies a bit
time of 100 ns.
CARRIER SENSE—In a LAN, an ongoing activity of a data station to detect
whether another station is transmitting.
CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS with COLLISION DETECT
(CSMA/CD)—This is the access method employed by IEEE 802.3 LAN
transceivers, by which multiple stations compete for use of the transmission
37
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 38 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Glossary
medium (coax cable) for data packet transmission. It provides for a level of error
detection should that transmission be corrupted or impeded by contention for
the transmission medium.
COAX SEGMENT—A segment of Ethernet cable that contains MAUs.
COAXIAL CABLE—A two-conductor (center conductor, shield system),
concentric, constant impedance transmission line used as the trunk medium in
the baseband system.
COAXIAL CABLE SEGMENT—A length of coaxial cable sections and coaxial
connectors, terminated at each end in its characteristic impedance.
COLLISION—An unwanted condition that results from concurrent
transmissions on the physical medium.
COMPATIBILITY INTERFACE—The MDI coaxial cable interface and the
AUI branch cable interface, the two points at which hardware compatibility is
defined to allow connection of independently designed and manufactured
components to the baseband transmission system.
CROSSOVER—Wiring used when connecting a 10Base-T MAU to another
10Base-T MAU or a 10Base-T hub to another 10Base-T hub. For example, one
10Base-T MAU has the TD (Transmitted Data) pair on the same pins as
another 10Base-T MAU. If pins were wired straight, there would be two
transmitters on one pair and no receiver. As a solution, the crossover cable
crosses the TD pair with the RD (Ready Data) pair, to connect the TD pins on
one end to the RD pins at the other end.
D-SUB CONNECTOR—The AUI cable uses 15-pin D-sub connectors. “D”
refers to the shape of the connector shell. Also called miniature D, DB15, or DIX
connectors.
DATA COMMUNICATION EQUIPMENT (DCE)—In RS-232 specification,
a module, such as a modem, for connecting a DTE to other equipment. A
repeater connected to a terminal or workstation for Omega management use is
wired as a DCE.
DATA TERMINAL EQUIPMENT (DTE)—In RS-232 specification, a module
typically at the end of a segment (i.e., uninterrupted length of Ethernet cable).
The DTE could be an Ethernet workstation, repeater or bridge.
DIX CONNECTOR—See D-Sub Connector
HEARTBEAT—See Signal Quality Error
HOUSE WIRING—House wiring is the existing wiring inside a building. This
wiring generally originates from one or more wiring closets, such as a telephone
room. Some older buildings may have wiring unsuitable for 10 megabit data
rates. In these circumstances, it is recommended that the wiring be tested with
a 10Base-T signal/wire tester.
38
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 39 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
HUB/REPEATER—A hub is a central signal distributor. It is used in a wiring
topology consisting of several point-to-point segments originating from a
central point. The term hub is often used interchangeably with the term
repeater. Multiport 10Base-T, 10Base2 and fiber optic (10Base-FL, FOIRL)
repeaters are considered hubs. See Repeater.
HUB-to-HUB WIRING—See MAU-to-MAU Wiring
HUB-to-MAU WIRING—STP/UTP cables for 10Base-T hub-to-MAU or NIC
cards are wired straight-through. An RJ45 receptacle at the hub would wire
pin-to-pin to the RJ45 receptacle at the MAU.
IMPEDANCE—An electrical characteristic of a circuit dealing with the
combination of the AC and DC resistance and the appearance of that resistance
to attached circuits.
JABBER LOCK-UP—The MAU’s ability to automatically inhibit the transmit
data from reaching the medium if the transmit data time exceeds a specified
duration. This duration is in the range of 20 ms to 150 ms. Jabber lock-up
protects the medium from being overrun with data packets from a possibly
defective device.
JAM—This is a term used to describe the collision reinforcement signal output
by the repeater to all ports. The jam signal consists of 96 bits of alternating 1s
and 0s. The purpose is to extend a collision sufficiently so that all devices cease
transmitting.
JITTER—The shift of the data bit in respect to a standard clock cycle. Jitter is
undesirable and must be minimized.
LINK SEGMENT—The link segment of coaxial cable is a segment that has no
MAU devices, but links together two LAN devices such as repeaters.
LINK TEST—In 10Base-T Ethernet there is a link test function that validates
the STP/UTP link. This consists of a pulse transmitted from point A on one pair
that is validated at point B. Point B also transmits a pulse on the second pair
to be validated by point A. These pulses occur during media idle states (in
between packets).
MAU—See Medium Attachment Unit
MAU-to-MAU, HUB-to-HUB WIRING—10Base-T MAU-to-MAU or hub-tohub wiring generally requires a cross-over cable located somewhere along the
STP/UTP cable run. This may commonly occur at the punch-down block or
between the RJ45 wall receptacle and the workstation.
MAU/TRANSCEIVER—An Ethernet transceiver is a MAU. A 10Base-T MAU
interfaces the STP/UTP media to an AUI port on a workstation, repeater,
bridge or other Ethernet device.
MDI/MDI-X—See Medium Dependent Interface
39
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 40 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Glossary
MEDIUM ATTACHMENT UNIT (MAU)—In a LAN, a device used in a data
station to couple the DTE to the transmission medium.
MEDIUM DEPENDENT INTERFACE (MDI)—The mechanical and
electrical interface between a hub and a transceiver (MAU). MDI-X is another
version of the interface that enables hubs to connect using different pin-outs,
thereby avoiding conflicts that occur when receiving and transmitting packets
use the same pin-out.
N-SERIES—A barrel shaped, threaded connector used on 10Base5 (thick
Ethernet) coaxial cable.
PATCH PANEL—A 10Base-T patch panel may be used between a punchdown block and STP/UTP workstation. The patch panel generally has a female
RJ45 connector on the front for each workstation and a Telco (RJ21) connector
on the back, which is wired to a punch-down block. This provides a convenient
way for the installer or network manager to connect the hub 10Base-T ports
into the desired building locations.
POLARITY CORRECTION—Many 10Base-T STP/UTP ports have a polarity
correction function. If the STP/UTP wiring has RD- and RD+ inadvertently
crossed, the polarity correction function will sample the signal and electrically
swap the wires. If the TD- and TD+ wires are crossed, the correction would
occur at the MAU on the other end of the STP/UTP link. This occurs within a
single pair and should not be confused with the crossover cable.
PROPAGATION DELAY—The time it takes a signal to travel from the input
of a system component to the output. Usually measured in nanoseconds. IEEE
802.3 has specific propagation delay maxima for computing propagation
budgets when designing a LAN. Cable length plays a major role in propagation
delay; for example, a 50-meter (164-foot) AUI cable has a maximum allowable
propagation delay of 257 ns. The propagation delay of cable depends on the
length and velocity factor of the cable type. There are also propagation delays
associated with electronics attached to the system.
PUNCH-DOWN BLOCK—The punch-down block is the wiring panel where
the house wiring from the building’s offices terminates. This is where many
10Base-T hubs would be located. Wiring installers use a special punch-down
tool to insert the STP/UTP wire for data and voice applications.
REPEATER—A device used to extend the length, topology, or
interconnectivity of the physical medium beyond that imposed by a single
segment, up to the maximum allowable end-to-end trunk transmission line
length. Repeaters perform the basic actions of restoring signal amplitude,
waveform and timing applied to normal data and collision signals.
RJ45—This connector is a 10Base-T standard for connecting STP/UTP cabling.
SIGNAL QUALITY ERROR (SQE)—Also referred to as Collision or Collision
Presence. This occurs when two devices attempt to transmit at the same time,
which is an illegal condition. All ATI transceivers test for SQE.
40
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 41 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
AT-MR420TR and AT-MR820TR Installation Guide
SQE TEST—Commonly referred to as Heartbeat, is a special 802.3 signal sent
by the MAU to the DTE to test the collision detection function. Some DTE want
SQE and others do not. Repeaters do not want the SQE Test.
STRAIGHT-THROUGH—A type of wiring connection where the pins of one
connector connect to the same pins of another connector. For example, pin 1 of
one connector connects to pin 1 of another connector.
THICK ETHERNET—See 10Base5
THIN ETHERNET—See 10Base2
TRUNK CABLE—The coaxial cable used to distribute signals over long
distances throughout a cable system.
UNSHIELDED TWISTED PAIR (UTP)—A cable used in 10Base-T wiring
that consists of at least two twisted pairs of 22 to 26 AWG wire. The pairs
should have at least 3 twists per foot and have an impedance of 100 Ω. Level 3,
Level 4 and Level 5 UTP cables fit these criteria.
41
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 42 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 43 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Appendix C
Technical Support Fax Order
Name__________________________________________________________________
Company _______________________________________________________________
Address ________________________________________________________________
City ________________________ State/Province _______________________________
Zip/Postal Code ___________________ Country _______________________________
Phone _______________________________ Fax _______________________________
Incident Summary
Model number of Allied Telesyn product I am using _____________________________
Network software products I am using ________________________________________
______________________________________________________________________
Brief summary of problem _________________________________________________
______________________________________________________________________
Conditions (List the steps that led up to the problem.) ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Detailed description (Use separate sheet, if necessary)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
When completed, fax this sheet to the appropriate ATI office. Fax numbers can be found
on page 47.
43
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 44 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 45 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Appendix D
CentreCOM AT-MR420TR/AT-MR820TR Guide
Feedback
Please tell us what additional information you would like to see discussed in the guide. If there
are topics you would like information on that were not covered in the guide, please photocopy
this page, answer the questions and fax or mail this form back to Allied Telesyn International
Corp. The mailing address and fax number are at the bottom of the page. Your comments are
valuable when we plan future revisions of the guide.
I found the following the most valuable _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
I would like the following more developed _____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
I would find the guide more useful if _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Please fax or mail your feedback. Fax to 1-206-481-3790. Or mail to:
Allied Telesyn International Technical Communications Department
19015 North Creek Parkway, #200
Bothell, WA 98011 USA
45
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 46 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 47 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Appendix E
Where To Find Us
For Technical Support or Service
Location
Phone
Fax
Asia
Singapore, Taiwan, Thailand, Malaysia,
Indonesia, Korea, Philippines, China, India
(+65) 3815-613
(+65) 3833-830
Australia
Australia, New Zealand
(612) 416-0619
(612) 416-9764
France
France, Belgium, Luxembourg, The Netherlands,
Middle East, Africa
(+33) 1-60-92-15-32
(+33) 1-69-28-37-49
Germany
Germany, Switzerland, Austria, Eastern Europe
(+49) 30-435-900-126
(+49) 30-435-70-650
Hong Kong
(+852) 2-529-4111
(+852) 2 529-7661
Italy
Italy, Spain, Portugal, Greece, Turkey, Israel
(+39) 2-416047
(+39) 2-419282
Japan
(+81) 3-3443-5640
(+81) 3-3443-2443
North America
United States, Canada, Mexico, Central America,
South America
1 (800) 428-4835
1 (206) 481-3790
United Kingdom
United Kingdom, Denmark, Norway, Sweden,
Finland, Iceland
(+44) 1-235-442560
(+44) 1-235-442490
Technical Bulletin Board Service
1 (206) 483-7979
CompuServe
Go ALLIED
World Wide Web
http://www.alliedtelesyn.com
For Information Regarding Allied Telesyn International Corp.
Allied Telesyn International Corp.
19015 North Creek Parkway Suite 200
Bothell, WA 98011
Tel: 1 (206) 487-8880
Fax: 1 (206) 489-9191
Allied Telesyn International Corp.
950 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086
Tel: 1 (800) 424-4284 (USA and Canada)
Fax: 1 (408) 736-0100
47
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 48 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Where To Find Us
For Sales Information
Australia
Lindfield, NSW
Tel: (612) 416-0619, Fax: (612) 416-9764
Canada
Rexdale, Ontario
Tel: (416) 675-6738, Fax: (416) 675-0057
Richmond, British Columbia
Tel: (604) 244-0678, Fax: (604) 270-3644
England
Abingdon, Oxon
Tel: (+44) 1235-442500, Fax: (+44) 1235-442590
France
Les Ulis
Tel: (+33) 1-60921525, Fax: (+33) 169-28-37-49
Germany
Berlin
Tel: (+49) 30-435-90-00, Fax: (+49) 30-435-706-50
Freising
Tel: (+49) 8161-9906-0, Fax: (+49) 8161-9906-22
Hong Kong
Wanchai
Tel: (+852) 2-529-4111, Fax: (+852) 2-529-7661
Italy
Milano
Tel: (+39) 2-416047, Fax: (+39) 2-419282
Japan
Machida-shi, Tokyo
Tel: (+81) 427-21-8141, Fax: (+81) 427-21-8848
Yodogawa-ku, Osaka
Tel: (+81) 6-391-6310, Fax: (+81) 6-391-6325
Singapore
Tel: (+65) 383-3832, Fax: (+65) 383-3830
United States
Scottsdale, AZ
Tel: (602) 423-7087 Fax: (602) 423-7088
Los Angeles, CA
Tel: (310) 412-8684, Fax: (310) 412-8685
Mission Viejo, CA
Tel: (714) 699-0628, Fax: (714) 699-0276
48
San Diego, CA
Tel: (619) 279-3899, Fax: (619) 279-3897
Santa Ana, CA
Tel: (714) 838-0434, Fax: (714) 838-9721
Clearwater, FL
Tel: (813) 726-0022, Fax: (813) 726-0234
Norcross, GA
Tel: (770) 448-7214, Fax: (770) 448-2600
Reading, MA
Tel & Fax: (617) 944-3492
Eden Prairie, MN
Tel: (612) 829-7506, Fax: (612) 903-5284
St. Louis, MO
Tel: (314) 894-6160, Fax: (314) 894-3773
Dover, NH
Tel: (603) 743-3010, Fax: (603) 743-6327
Plaistow, NH
Tel: (603) 382-0815, Fax: (603) 382-0818
Portsmouth, NH
Tel: (603) 431-6461, Fax: (603) 431-1649
Morrisville, NC
Tel: (919) 468-0831, Fax: (919) 468-0829
Lake Oswego, OR
Tel: (503) 699-3130, Fax: (503) 636-6575
Austin, TX
Tel: (512) 261-6378, Fax: (512) 261-6379
Dallas, TX
Tel: (214) 365-9471, Fax: (214) 365-9472
San Antonio, TX
Tel: (210) 646-8744
Vienna, VA
Tel: (703) 506-0196, Fax: (703) 506-1986
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 49 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Appendix F
Index
Numerics
50 Ω terminator switch 4, 6
802.3 transceiver 5
A
ambient temperature 7
application specific integrated circuit
(ASIC) 3
B
backbone
10Base5 29
fiber optic 30
backbone network ports 2
C
cabling
10Base2 4, 6, 17, 19
10Base2 (thin) ethernet 19
10Base5 5, 9, 15, 17
10Base5 (thick) ethernet 18
10Base-FL 30
10Base-T 8, 9, 13, 15, 17, 20,
27
5 - 4 - 3 rule 35
AUI drop 18
connectors 33
crossover 34
data-quality 20
four repeater rule 24
straight-through 33
voice-quality 20
connections 9
connectivity 15
connectors
power 15
RG58U 19
UTP (RJ45) 20
F
features 3
auto partitioning 3
jabber lock-up protection 3
link integrity 3
regeneration 3
G
ground 4
I
indicators
activity 1
collision 1
hub status 12
link 1
link ok 9, 11, 13
port 10
power 1, 8
receive 1, 11
installation 7
power 7
quick 8
ventilation 7
L
LED 1
local area network (LAN) 1
M
Maximum segment length 4
media dependent interface (MDI) 26
medium attachment unit (MAU) 19, 20
N
network interface controller (NIC) 20
O
overview 1
D
P
data terminal equipment 12
pins
E
10BASE-T pin assignments 32
ports
external transceiver 8
49
MRx20TR(STP/UTP)_BookA Page 50 Thursday, April 3, 1997 5:24 PM
Index
10Base2/AUI backbone switches 5
AUI 17
AUI network 9
backbone 17
backbone network 4
BNC 19
BNC network 9
network backbone 15
RJ45 9
uplink 2, 8
power conditioners 15
product description 1
R
RJ45 network ports 2
S
segmentation 3
signal quality error (SQE) 8
site requirements 7
specifications
10Base-T Network 17
certification 32
connector ports 31
diagnostic LEDs 32
electrical 31
environmental 31
physical 31
50
surface mount technology (SMT) 3
switches
backbone enable 5, 6
BNC terminator 24
MDI/MDI-X 27
media select 5, 6
T
technical support services
bulletin board xx
compuserve xx
compuserve forum xxi
contacting xx
electronic mail xx
internet mail xx, xxi
topology 23
backbone network 26
bussing 29
transceiver 6
U
unshielded twisted pair (UTP) 2
V
ventilation 7
W
wiring 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17,
18, 19, 20, 24, 27, 30,
33, 34, 35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages