Manual_HRN_41_42

Manual_HRN_41_42
HRN-41
HRN-42
CZ
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
RO
PL
HU
RU
Hlídací napěťové relé
Kontrolné napäťové relé
Monitoring voltage relay
Relee de monitorizare a tensiunii
Przekaźnik naddzorczy do naddzorowania napięcia
Feszültségfigyelõ relé
Реле контроля напряжения
764; 765-02VJ-028 Rev.: 3 A4
SK
HRN-41
Varování!
Varovanie!
Přístroj je konstruován pro připojení do
1-fázové sítě střídavého napětí a musí
být instalován v souladu s předpisy a
normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může
provádět pouze osoba s odpovídající
elektrotechnickou kvalifikací, která se
dokonale seznámila s tímto návodem
a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje
ochrany proti přepěťovým špičkám a
rušivým impulsům v napájecí síti. Pro
správnou funkci těchto ochran však
musí být v instalaci předřazeny vhodné
ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle
normy zabezpečeno odrušení spínaných
přístrojů (stykače, motory, induktivní
zátěže apod.). Před zahájením instalace
se bezpečně ujistěte, že zařízení není
pod napětím a hlavní vypínač je v poloze
“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného elektromagnetického
rušení. Správnou instalací přístroje zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak,
aby při trvalém provozu a vyšší okolní
teplotě nebyla překročena maximální
dovolená pracovní teplota přístroje. Pro
instalaci a nastavení použijte šroubovák
šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se
jedná o plně elektronický přístroj a podle
toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá
na předchozím způsobu transportu,
skladování a zacházení. Pokud objevíte
jakékoliv známky poškození, deformace,
nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte
ho u prodejce. S výrobkem se musí po
ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem.
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1-fázovej siete striedavého napätia
a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie
a obsluhu môže realizovať len osoba s
odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale oboznámila
s týmto návodom a funkciou prístroja.
Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťovým špičkám a rušivým impulzom v napájacej sieti. Pre správnu funkciu týchto
ochrán však musí byť v inštalácii predradená vhodná ochrana vyššieho stupňa
(A, B, C) a podľa normy zabezpečené
odrušenie spínaných prístrojov (stýkače,
motory, induktívne záťaže a pod.). Pred
začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že
zariadenie nie je pod napätím a hlavný
vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného
elektromagnetického rušenia. Správnou
inštaláciou prístroja zaistíte dokonalú
cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej
prevádzke a vyššej okolitej teplote nebola prekročená maximálna dovolená
pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu
a nastavenie použite skrutkovač šírky
cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná
o plne elektronický prístroj a podľa toho
tak k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe transportu,
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a
reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa
musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom.
Technické parametry
Napájecí svorky:
Napájecí napětí:
Příkon:
Tolerance napáj.napětí:
Přesnost:
Přesnost nastavení (mech.):
Přesnost opakování:
Závislost na teplotě:
Tolerance krajn.hodnot:
Hysterze (z chyb.do o.k.):
Měření:
Hlídané rozsahy:
Hlídané svorky:
Vstupní odpor:
Max.trvalé napětí:
Špičkové přetížení <1ms:
Časová prodleva pro Umax:
Časová prodleva pro Umin:
Výstup:
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Spičkový proud:
Spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Indikace výstupu:
Mechanická životnost(AC1):
Electrická životnost:
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečiětění:
Průřez připojovacích vodičů:
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Technické parametre
Warning!
Warning!
The device is constructed to be connected into 1-phase main and must be
installed in accordance with regulations
and norms applicable in a particular
country. Installation, connection and
setting can be done only by a person
with an adequate electro-technical
qualification which has read and
understood this instruction manual and
product functions. The device contains
protections against over-voltage peaks
and disturbing elements in the supply
main. Too ensure correct function of
these protection elements it is necessary
to front-end other protective elements
of higher degree (A, B, C) and screening
of disturbances of switched devices (
contactors, motors, inductive load etc.)
as it is stated in a standard. Before you
start with installation, make sure that
the device is not energized and that the
main switch is OFF. Do not install the device to the sources of excessive electromagnetic disturbances. By correct
installation, ensure good air circulation
so the maximal allowed operational
temperature is not exceeded in case of
permanent operation and higher ambient temperature. While installing the
device use screwdriver width approx.
2 mm. Keep in mind that this device is
fully electronic while installing. Correct
function of the device is also depended
on transportation, storing and handling.
In case you notice any signs of damage,
deformation, malfunction or missing
piece, do not install this device and
claim it at the seller. After operational
life treat the product as electronic waste.
Technical parameters
Napájacie svorky:
Supply terminals:
Napájacie napätie:
Supply voltage:
Príkon:
Consumption:
Tolerancia napájecieho napätia: Supply voltage tolerance:
Presnosť:
Accuracy:
Časová odchýlka:
Time deviation:
Presnosť opakovania:
Repeat accuracy:
Závislost´ na teplote:
Dependance on temperatur.:
Tolerancia krajných hodnôt:
Tolerance of limit values:
Hysterézia (z chybného do o.k.): Hysteresis (from fault to o.k.)
Meranie:
Measuring:
Kontrolné rozsahy:
Ranges:
Kontrolné svorky:
Terminals:
Vstupný odpor:
Input resistance:
Max. trvalý prúd:
Max. permanent current:
Špičkové preťaženie < 1ms: Inrush overload <1ms:
Časové oneskorenie pro Umax: Time delay for Umax:
Časové oneskorenie pro Umin: Time delay for Umin:
Výstup:
Output:
Počet kontaktov:
Number of contacts:
Menovitý prúd:
Rated current:
Spínaný výkon:
Switching capacity:
Špičkový prúd:
Inrush current:
Spínané napätie:
Switching voltage:
Min. spínaný výkon DC:
Min. switching capacity DC:
Indikácia výstupu:
Output indication:
Mechanická životnosť (AC1): Mechanical life (AC1):
Elektrická životnosť:
Electrical life:
Pracovná teplota:
Operating temperature:
Skladovacia teplota:
Storage temperature:
Elektrická pevnosť:
Electrical strength:
Pracovná poloha:
Operating position:
Upevnenie:
Mounting:
Krytie:
Protection degree:
Kategória prepätia:
Overvoltage cathegory:
Stupeň znečistenia:
Pollution degree:
Prierez pripojovacích vodičov Max. cable size:
Rozmer:
Dimensions:
Hmotnosť:
Weight:
Súvisiace normy:
Standards:
Avertizare!
Achtung!
Ostrzeżenie!
Figyelem!
Внимание!
Внимание!
Dispozitivul este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazată şi
trebuie instalat conform instrucţiunilor
şi a normelor valabile în ţara respectivă.
Instalarea, racordarea, exploatarea o
poate face doar persoana cu calificare
electrotehnică, care a luat la cunoştinţă
modul de utilizare şi cunoaşte funcţiile
dispozitivului.Dispozitivul este prevăzut
cu protecţie împotriva vârfurilor de
supratensiune şi a întreruperilor din
reţeaua de alimentare. Pentru asigurarea acestor funcţii de protecţie trebuie să
fie prezente în instalaţie mijloace de protecţie compatibile de nivel înalt (A, B, C)
şi conform normelor asigurată protecţia
contra perturbaţiilor ce pot fi datorate
de dispozitivele conectate (contactoare,motoare, sarcini inductive). Înainte de
montarea dispozitivului vă asiguraţi că
instalaţia nu este sub tensiune şi întrerupă- torul principal este în poziţia „DECONECTAT” Nu instalaţi dispozitivul la
instalaţii cu perturbări electromagnetice
mari. La instalarea corectă a dispozitivului asiguraţi o circulaţie ideală a aerului
astfel încât, la o funcţionare îndelungată
şi o temperatură a mediului ambiant
mai ridicată să nu se depăşească temperatura maximă de lucru a dispoztivului.
Pentru instalare folosiţi şurubelniţa de
2 mm. Aveţi în vedere că este vorba de
un dispozitiv electronic şi la montarea
acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea
fără probleme a dispozitivului depinde şi
de modul în care afost transportat, depozitat. Dacă descoperiţi existenţa unei
deteriorări, deformări, nefuncţionarea
sau lipsa unor părţi componente, nu
instalaţi acest dispozitiv şi reclamaţi-l la
vânzător.Dispotitivul poate fi demontat
după expirarea perioadei de exploatare, reciclat şi după caz depozitat în
siguranţă.
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 1-fazowymi AC
230 V lub AC/DC 12-240 V i musi być
zainstalowane zgodnie z normami
obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane
przez wykwalifikowanego elektryka,
który zna funkcjonowanie i parametry
techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie
odpowiedniego urządzenia ochronnego
na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny wyłącznik musi
być ustawiony w pozycji “SWITCH OFF”
oraz urządzenie musi być wyłączone z
prądu. Nie należy instalować urządzenia
w pobliżu innych urządzeń wysyłających
fale elektromagnetyczne. Dla wlaściwej
instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrentu
2 mm dla skonfigurowania parametrów
urządzenia. Urządzenie jest w pełni
elektroniczne instalacja powinna
zakończyć się sukcesem w wyniku
postępowania zgodnie z tą instrukcją
obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z
warunków transportu, składowania
oraz sposobu obchodzenia się z nim. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad bądż usterek, braku elementów lub
zniekształcenia prosimy nie instalować
urządzenia tylko skontaktować się ze
sprzedawcą.Produkt może być po czasie
roboczyć ponownie przetwarzany.
Az eszköz háromfázisú váltakozó
feszültségû hálózatokban történõ
felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott
ország ide vonatkozó szabványait. A
jelen útmutatóban található mûveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás,
üzembe helyezés) csak megfelelõen
képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék mûködésével. Az
eszköz megfelelõ védelme érdekében
bizonyos részek elõlappal védendõk.
A szerelés megkezdése elõtt a fõkapcsolónak “KI” állásban kell lennie, az
eszköznek pedig feszültség mentesnek.Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A
helyes mûködés érdekében megfelelõ
légáramlást kell biztosítani. Az üzemi
hõmérséklet ne lépje túl a megadott
mûködési hõmérséklet határértékét,
még megnövekedett külsõ hõmérséklet, vagy folytonos üzem esetén
sem. A szereléshez és beállításhoz kb
2 mm-es csavarhúzót használjunk.
Az eszköz teljesen elektronikus - a
szerelésnél ezt figyelembe kell venni.
A hibátlan mûködésnek úgyszintén
feltétele a megfelelõ szállítás raktározás és kezelés. Bármely sérülésre,
hibás mûködésre utaló nyom vagy
hiányzó alkatrész esetén kérjük ne
helyezze üzembe a készüléket, hanem
jellezze ezt az eladónál. Az élettartam
leteltével a termék újrahasznosítható,
vagy védett hulladékgyûjtõben elhelyezendõ.
Изделие произведено для подключения к
1-фазной цепи переменного напряжения.
Монтаж изделия должен быть произведен
с учетом инструкций и нормативов
данной страны. Монтаж, подключение,
настройку и обслуживание может
проводить специалист с соответственной
электротехнической
квалификацией,
который пристально изучил эту инструкцию
применения и функции изделия. Автомат
оснащен защитой
от перегрузок и
посторонних импульсов в подключенной
цепи. Для правильного функционирования
этих охран при монтаже дополнительно
необходима охрана более высокого уровня
(А, В, С) и нормативно обеспеченная защита
от помех коммутирующих устройств
(контакторы, моторы, индуктивные
нагрузки и т.п.). Перед монтажом
необходимо проверить не находится
ли устанавливаемое оборудование под
напряжением, а основной выключатель
должен находится в положении “Выкл.”
Не устнавливайте реле возле устройств
с
эллектромагнитным излучением.
Для правильной работы изделие
необходимо обеспечить нормальной
циркуляцией воздуха таким образом,
чтобы при его длительной эксплуатации
и повышении внешней температуры не
была превышена допустимая рабочая
температура.При установке и настройке
изделия используйте отвертку шириной
до 2 мм. к его монтажу и настройкам
приступайте соответственно. Монтаж
должен производиться, учитывая, что речь
идет о полностью электронном устройстве.
Нормальное функционирование изделия
также зависит от способа транспортировки,
складирования и обращения с изделием.
Если обнаружите признаки повреждения,
деформации,
неисправности
или
отсутствующую деталь - не устанавливайте
это изделие, а пошлите на рекламацию
продавцу. С изделием по окончании
его срока использования необходимо
поступать как с электронными отходами.
Parametrii tehnici
Dane techniczne
Terminalele pentru alimentare: Zaciski zasilania:
Tensiunea de alimentare:
Napięcie zasilania:
Consum:
Znamionowy pobór mocy:
Tol. la tensiunea de alimentare: Tolerancja napięcia zasilania:
Accurateţe:
Dokladność:
Precizia reglajului (mecanică): Dokładność nastawiania(mech.):
Sensibilitatea repetărilor:
Dokladność powtórzeń:
Dependenţa de temperatură: Zależność na temperaturze:
Toleranţa valorilor limită:
Tol. esktremalnych wartości:
Hysteresis (var.între norm. şi max): Histereza (z błędnego do norm.):
Circuitul de măsură:
Pomiar:
Intervale:
Zakresy:
Terminale:
Zestyki:
Rezistenţa pe intrare:
Wejście rezystancyjne:
Suprasarcina max.permanentă: Maks. trwale napięcie:
Supras. max.admisă <1ms: Maks. obciążenie <1ms:
Întârzierea pentru Umax:
Czasowe przedłużenie dla Umax:
Întârzierea pentru Umin:
Czasowe przedłużenie dla Umin:
Ieşiri:
Wyjście:
Număr de contacte:
Ilość i rodzaj zestyków:
Intensitate:
Obciążal. prądowa trwała styku:
Decuplare:
Znamionowy pobór mocy:
Curentul de vârf:
Przeciążenia:
Tensiunea de cuplare:
Napięcie łaczeniowe:
Tens. min. pentru decuplare DC: Min.moc łączeniowa DC:
Indicare releu ieşire activ:
Sygnalizacja zadziałania:
Durata de viață mecanică:
Trwałość mechaniczna (AC1)
Durata de viață electrică (AC1): Trwałość łączeniowa:
Temperatura de funcționare: Temperatura robocza:
Temperatura de depozitare: Temperatura składowania:
Tensiunea maximă:
Napięcie izolacji:
Poziţia de funcţionare:
Pozycja pracy:
Montaj:
Mocowanie:
Grad de protecție:
Stopień ochrony obudowy:
Categoria supratensiune:
Kategoria przepięć:
Grad de poluare:
Stopień nieczystości:
Secţ. max. a conductorului (mm2): Maks. przekrój kabla:
Wymiar:
Dimensiuni:
Waga:
Masa (g):
Normy:
Standarde de calitate:
-1-
Műszaki
paraméterek
Csatlakozók:
Tápellátás:
Teljesítményfelvétel:
Tápfeszültség tûrése:
Pontosság:
Beállítási pontosság:
Ismétlési pontosság:
Hõmérséklet érzékenység:
Határértéktûrés:
Hiszterézis:
Mérés:
Tartományok:
Csatlakozók:
Bemeneti :
Max. folyamatos áram:
Túláram <1ms:
Umax késleltetés:
Umin késleltetés:
Kimenet:
Váltóérintkező:
Névleges áram:
Kapcsolási teljesítmény:
Tuláram:
Kápcsolási feszültség:
Min. DC kapcs. teljesítmény:
Kimenet jelzése:
Mechanikus élettartam(AC1):
Elektroms élettartam:
Működési hőъmérséklet:
Tárolási hőmérséklet:
Elektromos szilárdság:
Működési helyzet:
Szerelés:
Védettség:
Túlfeszültségi kategória:
Szennyezettségi fok:
Max. kábel méret:
Méret:
Tömeg:
Szabvány:
Технические
параметры
HRN-41
HRN-42
A1-A2
Клеммы питания:
AC 230V, AC 400 V nebo/or AC/DC 24 V (AC 50-60Hz)
Напряжение питания:
max.4.5 VA
Мощность:
-15%; +10%
Допуск напряжения питания:
Точность:
5%
Точность настройки (мех):
<1%
Точность повторениия:
<0.1%/°C
Зависимостъ от температуры
5%
Допуск граничных значений:
volitelná/adjustable 5% / 10%
Гистерзис (от ошибочного до норм.):
Замер:
10-50 V (AC50Hz) 32-160 V (AC50Hz) 100-500 V (AC50Hz)
Контролир.диапазоны:
C - B1
C - B2
C - B3
Контрольные клеммы:
110 kΩ
360 kΩ
1.1 MΩ
Сопротивление входа:
100 V
300 V
600 V
Макс. постоянный ток:
250 V
700 V
1 kV
Пиковая перегрузка < 1ms:
nastavitelná / adjustable 0-10 s
Временная задержка для Umax:
nastavitelná / adjustable 0-10 s
Временная задержка для Umin:
Вывод:
2x přepínací / changeover (AgNi)
Количество контактов:
16A / AC1
Номинальный ток:
4000VA/AC1,384 W/DC
Замыкаемая мощность:
30A < 3 s
Пиковый ток:
250 V AC 1 / 24 V DC
Замыкаемое напряжение:
500mW
Мин.замык.мощность DC:
žlutá / yellow LED
Индикация выхода:
3x107
Мех. жизненность(AC1):
Электрическая жизненность:
0.7x105
Рабочая температура:
-20..+55°C
Складская температура:
-30..+70°C
Электрическая прочность:
4 kV (napájení-výstup) / (supply-output)
Рабочее положение:
libovolná / any
Монтаж:
DIN lišta / rail EN 60715
Защита:
IP40 z čelního panelu/from front panel, IP20svorky/terminals
Категория перенапряжения:
III.
Степень загрязнения:
2
Max сечение присоединяемых пров.: max.1x2.5,max.2x1,5/s dutinkou/with sleeve max.1x1.5
90 x 52x 65 mm
Размеры:
239 g
Вес:
EN 60255-6,EN 61010-1
Соответствующие нормы:
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
- galvanicky oddělené napájení
- relé je určeno pro hlídání DC i AC jednofázových napětí ve 3 rozsazích
- dvě verze, HRN-41: funkce“HYSTEREZE“ a HRN-42: funkce:“OKNO“
- relé kontroluje napětí ve dvou nezávislých úrovních
- nastavitelná prodleva pro eliminaci krátkodobých výpadků a špiček pro každou úroveň
- funkce „PAMĚŤ“- pro návrat z chybového do normálního stavu je třeba stisknout tlačítko „RESET“ umístěné
na předním panelu přístroje
- funkce druhého relé (samostatně/paralelně)
SK
- galvanicky oddelené napájanie
- relé určené pre kontrolu DC i AC jednofázových napätí v 3 rozsahoch
- dve verzie, HRN-41: funkcia “HYSTERÉZIA” a HRN-42: funkcia “OKNO”
- relé kontroluje napätie v dvoch nezávislých úrovniach
- nastaviteľné oneskorenie pre elimináciu krátkodobých výpadkov a špičiek pre každú úroveň
- funkcia “PAMAŤ “ - pre návrat z chybového do normálneho stavu je treba stlačiť tlačítko “RESET” umiestnené
na prednom panely prístroja
- funkcia druhého relé (samostatne / paralelne)
EN
- galvanically separated supply
- HRN-41: “HYSTERESIS” function
- HRN-42: “WINDOW” function
- Monitoring DC / AC 1-phase in 3 ranges
- Adjustable delay for all levels
- “MEMORY” function - manual reset “RESET” key on frontal pannel
- Monitoring voltage in 2 independent levels
- Galvanically separated supply
- Function of second relay (independent/paralel)
RO
- Monitorizare DC / AC monofazic în 3 intervale
- Monitorizarea tensiunii în 2 nivele independente (supratensiune / subtensiune)
- Două versiuni, HRN-41: Funcţia “HYSTERESIS” şi HRN-42: Funcţia “WINDOW”
- Funcţia “MEMORY” - buton de resetare manuală pe partea frontală a releului
- Funţionarea releului secundar (independent/paralel)
- întârziere reglabilă pentru fluctuaţii pe termen scurt
- Fensiunea de alimentare separată galvanic
- Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A / 250 V AC1 pentru toate nivelurile monitorizate
- 3-MODULE, montabil pe şină DIN
PL
- HRN-41: funkcja “HISTEREZA”
- HRN-42: funkcja “OKNO”
- Naddzorowanie DC / AC sieci 1-fazowych w 3 zakresach
- Nastawianie opóźnienia dla wszystkich poziomów
- Funkcja “MEMORY” - ręczne resetowanie poprzez naciśnięcie przycisku na przednim panelu
- Nadzorowanie napięcia w 2 niezależnych poziomach
- Zasilanie oddzielone galwanicznie
- Funkcja drugiego przekaźnika (niezależnie/równolegle)
HU
- HRN-41: “HISZTERÉZIS” funkció
- HRN-42: “ABLAK” funkció
- 1 fázisú AC/DC feszültség figyelése 3 tartományban
- Megfigyelt feszültség 2 független szinten
- “MEMÓRIA” funkció a kézi újraindításhoz, “RESET” gomb a kezelõlapon
- Feszültség megfigyelése 2 független szinten
- Galvanikusan elvlasztott betáplálás
- Második relé funkció (független/párhuzamos)
RU
- реле предназначено для контроля DC и AC однофазных цепей в 3 диапазонах
- реле контролирует напряжение на двух независимых уровнях (повышение / понижение напряжения)
- два варианта, HRN-41: функция “ГИСТЕРЕЗИС” и HRN-42: функция “ОКНО”
- функция “ПАМЯТЬ” - для возврата из ошибочного состояния в нормальное необходимо нажать кнопку “RESET”
передней панели реле
- функция второго реле (независимо / параллельно)
- настраиваемая задержка для элиминации кратковременных спадов и пиков на каждом уровне
- гальванически изолированное питание от замеряющих входов (в отличие от реле контроля ряда HRN-3)
- выходной контакт 1x переключ. 16 A / 250 V AC1 для каждого контролируемого уровня напряжения
- в исполнении 3-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
Popis funkce / Popis funkcie / Function / Funcţionare / Funkcje / Funkció /Описание функции
CZ
Relé se dodává ve dvou variantách -dle způsobu nastavení a hlídání úrovní napětí. HRN-41 má hysterezní funkci, tzn.že se nastavuje pouze horní úroveň (Umax) a spodní úroveň (Umin) se nastavuje v % horní úrovně. Proto při přestavení horní úrovně se
automaticky mění i úroveň spodní. HRN-42 má funkci „OKNO“ tzn.že se nastavuje pásmo horní (Umax) a spodní (Umin) úrovně
samostatně, v % jmenovitého hlídaného rozsahu. Oba typy relé mají volitelnou funkci PAMĚŤ, která při přechodu relé do chybového stavu ponechává výstup v tomto stavu až do stisku tlačítka RESET. DIP přepínačem č.3 je možno zvolit zda výstupní relé mají
spínat samostatně pro každou úroveň zvlášť a nebo paralelně při překročení kterékoliv úrovně napětí. DIP přepínač č.4 slouží k
nastavení hystereze, která se projevuje při přechodu z chybového stavu do normálu. Relé má ochranu proti přepolování DC napětí
nebo nesprávně zvolenému AC-DC napětí (tato chyba je indikována současným blikáním LED<U a LED>U).
Un
Umax
Uin
Umin
15-18
25-28
SK
Relé se dodáva v dvoch variantách - podľa spôsobu nastavenia a kontrolovania úrovne napätia. HRN-41 má hystereznú funkciu,
tzn. že sa nastavuje len horná úroveň (Umax) a spodná úroveň (Umin) sa nastavuje v % hornej úrovne. Preto pri prestavení hornej
úrovne sa automaticky mení i úroveň spodná. HRN-42 má funkciu “OKNO”, tzn. že sa nastavuje pásmo hornej (Umax) a spodnej
(Umin) úrovne samostatne, v % menovitého kontrolovaného rozsahu. Oba typy relé majú voliteľnú funkciu PAMÄŤ , ktorá pri
prechode relé do chybového stavu ponecháva výstup v tomto stave až do stlačenia tlačítka RESET. DIP prepínačom č.3 je možné zvoliť či výstupné relé majú spínať samostatne pre každú úroveň zvlášť alebo paralelne pri prekročení ktorejkoľvek úrovne
napätia. DIP prepínač č.4 slúži k nastaveniu hysterézie, ktorá sa prejavuje pri prechode z chybového stavu do normálu. Relé má
ochranu proti prepólovaniu DC napätia alebo nesprávne zvolenému AC-DC napätiu (táto chyba je indikovaná súčasným blikaním
LED <U a LED >U) .
15-18
25-28
RESET
LED > U
LED < U
LED
Paměť/Memory -ON (DIP-2)
EN
There are two alternates of this relay - according to way of adjusting and controlling of voltage level. HRN-41 has function HYSTERESIS - only upper level (Umax) is adjusted, under level (Umin) is adjusted as % of upper level. HRN-42 has function WINDOW - upper level
(Umax) and under level (Umin) are adjusted separately, in % of controled rated range. Both types have selectable function MEMORY, which keeps the faulty state until pressing RESET. DIP switch Nr.3: there is option of output relay state - separately switching for each
level or paralell switching by overrunning any voltage level. DIP switch Nr. 4: adjusting of hysteresis, which is shown by passing from faulty to normal state. Relay has protection against overpoling of DC voltage or incorrectly choosed AC-DC voltage (this fault indicates
blinking LED <U a LED >U)
RO
Releul este furnizat în 2 versiuni – în funţie de modalităţile de reglare şi nivelurile de tensiune monitorizate. HRN-41 are funţia Hysteresis, ceea ce înseamnă că se reglează numai nivel superior ( Umax) iar nivelul inferior (Umin) este reglată în % faţă de Umax. Asadar
Umin se modifică automat odată cu modificare Umax. HRN-42 are funcţia “WINDOW”, ceea ce înseamnă că nivelul superior (Umax) şi cel inferior (Umin) sunt reglate independent în % faţă de valoarea monitorizată. Ambele tipuri au funcţia MEMORY, iar ăn cazul unui
blocaj sau nefuncţionare păstrează ieşirea activă până la apăsarea butonului de resetare RESET. Comutatorul DIP No.3 poate fi utilizat pentru a alege dacă releele ar trebui sa comute individual pentru fiecare nivel, sau în paralel în cazul în care orice nivel de tensiune este
depăşit. Comutatorul DIP No.4 pentru a regla hysteresis-ul ce se aplică la trecerea de la starea normală la una de eroare. Releul are protecţie împotriva inversării polarităţii tensiunii DC sau a alegerii incorecte a tensiunii AC-DC (această eroare este indicată prin indicarea
intermitentă a ambelor LED-uri ( LED <U la LED >U).
PL
Są dwie możliwości dla tego przekaźnika - zgodnie ze sposobem nastawiania i sterowania poziomu zasilania. HRN-41 posiada funkcje HISTEREZA - tylko górny poziom (Umax) jest nastawialny, dolny poziom (Umin) jest nastawialny jako % górnego poziomu. HRN-42
posiada funkcję OKNO - górny poziom (Umax) i dolny poziom (Umin) są nastawialne oddzielnie, w % sterowanego zakresu. Oba typy mają możliwość wyboru funkcji MEMORY, która utrzymuje wadliwy stan aż do naciśnięcia przycisku RESET. Włącznik DIP numer 3: opcja
stanu wyjściowego przekaźnika - osobne włączanie dla każdego poziomu. Włącznik DIP numer 4: nastawianie histerezy, które jest pokazywane poprzez przejście ze stanu błędnego do normalnego. Przekaźnik ma ochronę przeciwko nadmiernej regulacji biegunowości
napięcia DC lub niewłaściwego wyboru napięcia AC-DC (ta wada jest sygnalizowana za pomocą migającej LED <U oraz LED >U).
HU
Ennek a relének két változata van -így a kívánt feszültség szint beállítható és ellenõrizhetõ.HRN-41 HISZTERÉZIS funkcióval: Csak a nagyobb szint (Umax) állítható be, az alacsonyabb szint (Umin) csak Umax %-ában állítható.HRN-42 ABLAK funkcióval: - Külön-külön
beállítható a kisebb és nagyobb szint (Umin, Umax). Mindkét típus rendelkezik MEMÓRIA funkcióval a kézi újraindításhoz, amely a RESET gomb megnyomásával történhet. 3. DIP kapcsoló: lehetõség van külön-külön kapcsolni az összes szintet bármely feszültségszint
túllépése nélkül. 4. DIP kapcsoló: hiszterézis lehetõség, amely megmutatja az eltérést a hibástól a normálisig .A relé védettséget ad a nem használható DC feszültség vagy a rossz AC/DC feszült-ségválasztás ellen. (ezesetben a LED kijelzõ villogni kezd)
RU
Реле поставляется в двух вариантах - в соответствии со способом настройки и контроля уровня напряжения. HRN-41 имеет гистерезисные функции,т.е. настраивается только верхний уровень (Umax), а нижний уровень (Uмин)устанавливается в %
верхнего уровня. Поэтому при изменении верхнего уровня автоматически меняется и нижний уровень. HRN-42 имеет функцию “ОКНО”, т.е.устанавливается диапазон между верхним (Umax)и нижним(Umin) уровнями отдельно, в % номинального
контрольного диапазона. Оба типа реле имеют опциональную функцию ПАМЯТЬ, которая при переходе реле в ошибочное состояние оставляет выход в этом состоянии до нажатия кнопки RESET. DIP-переключателем №3 можно выбрать, если выходные
реле должны замыкаться отдельно для каждого уровня или параллельно, при пересечении какого-либо граничного уровня напряжения. DIP -переключатель №4 предназначен для установки гистерезиса, который проявляется при переходе из
ошибочного состояния в нормальное. Реле имеет защиту против бросков DC напряжения или неправильно выбранного AC-DC напряжения (на эту ошибку указывает одновременным миганием LED <U и LED >U).
-2-
Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание устройства
5
1
2
3
4
6
9
7
10
8
11
1 Měřené napětí AC(střídavé) a nebo DC (stejnoměrné)
Merané napätie AC(striedavé)alebo DC (jednosmerné)
Measured voltage AC or DC
Măsurarea tensiunii AC sau DC
Mierzenie napięcia AC lub DC
Feszültség mérés AC vagy DC
Замеряемое напряжение AC (перемен.) или DC (постоянное)
2 Volba funkce PAMĚŤ
Voľba funkcie PAMÄŤ
MEMORY function
Selectarea funţiei MEMORY
Wybór funkcji PAMIĘĆ
MEMÓRIA funkció
Выбор функции ПАМЯТЬ
3 Funkce 2.relé (1-funguje paralerně,2-funguje samostatně)
Funkcia 2.relé (1-funguje paralelne,2-funguje samostatne)
Function of 2nd relay (1st-paralel, 2st-independent)
Funcţionarea delui de-al 2-lea releu (1-paralel, 2-independent)
Funkcja 2 przekaźnika (1-równolegle, 2-niezależnie)
A 2. relé funkciója
Функция реле 2 (1-работает параллельно, 2-работает сомостоятельно)
4 Hysterze při přechodu z chybového do normálního stavu
Hysterézia pri prechode z chybného do normálneho stavu
Hysteresis from faulty to OK normal state
Hysteresis (de la eroare la starea normală)
Histereza przejścia ze stanu błędnego do normalnego
Hiszterézis
Гистерзис при переходе из ошибочного в нормальное состояние
12
5 Indikace napájecího napětí
Indikácia napájacieho napätia
Supply indication
Indicarereleu alimentat
Sygnalizacja napięcia zasilania
Tápfeszültség kijelzés
Индикация напряжения питания
6 Indikace Umax
Indikácia Umax
Indication Umax
Indicare Umax
Sygnalizacja Umax
Umax
Индикация Umax
7 Indikace výstupu
Indikácia výstupu
Output indication
Indicare releu ieşire activ
Sygnalizacja wyjścia
Kimenet jelzése
Индикация выхода
8 Indikace Umin
Indikácia Umin
Indication Umin
Indicare Umin
Sygnalizacja Umin
Umin
Индикация Umin
9 t1- časová prodleva pro Umax
t1-časové oneskorenia pre Umax
t1 - time delay for Umax
t1 - întârzierea pentru Umax
t1 - czasowe przedłużenie dla Umax
t1 - késleltetés
t1-временная задержка для Umax
10 Nastavení horní úrovně-Umax
Nastavenie hornej úrovne-Umax
Adjusting upper level - Umax
Reglarea - Umax
Nastawianie górnego poziomu - Umax
Beállítás - Umax
Настройка верхнего уровня-Umax
11 t2- časová prodleva pro Umin
t2- časové oneskorenia pre Umin
t2 - time delay for Umin
t2 - întârzierea pentru Umin
t2 - czasowe przedłużenie dla Umin
t2 - késleltetés
t2-временная задержка для Umin
12 Nastavení spodní úrovně-Umin
Nastavenie spodnej úrovne-Umin
Adjusting bottom level - Umin
Reglarea Umin
Nastawianie dolnego poziomu - Umin
Beállítás - Umin
Настройка нижнего уровня - Umin
Popis ovládacích prvků / Popis ovládacích prvkov / Description of control components / Descrierea elementelor de comandă / Opis składowych / Beállítás / Описание злементов управления
CZ
AC/DC
- přepínač pro volbu měření střídavého nebo stejnosměrného napětí. Pokud je DIP přepnut nesprávně nebo při nesprávné
polaritě DC napětí je chyba zobrazena blikáním červených LED diod.
OFF/ON - funkce paměť je aktivována v poloze ON
1/2
- volba funkce výstupů - v poloze 1 fungují obě relé současně; v poloze 2 samostatně pro U <Umin a U >Umax.
5%/10% - volba hystereze pro návrat do stavu OK
SK
AC/DC
EN
AC/DC
RO
AC/DC - comutator pentru alegerea măsurării tensiunii alternative sau continue. Dacă DIP nu este comutat corect sau la poaritate
greşită la tensiune continuă, greşeala este aratată de licărirea LED-urilor roşii.
OFF/ON - funcţia memorie este activată în poziţia ON.
1/2
- setara funcţiei ieşirilor – în poziţia 1 lucrează ambele relee concomitent; în poziţia 2 independent U <Umin şi U >Umax.
5%/10% - setare istereza pentru revenire în starea OK.
PL
AC/DC
HU
AC/DC
RU
AC/DC
- prepínač pre voľbu merania striedavého alebo jednosmerného napätia OFF = AC; ON = DC. Pokiaľ je DIP prepnutý
nesprávne alebo pri nesprávnej polarite DC napätia je chyba zobrazená blikaním červených LED diód.
OFF/ON - funkcia pamäť je aktivovaná v polohe ON
1/2
- voľba funkcie výstupu - v polohe OFF fungujú obe relé súčasne; v polohe ON samostatne pre I<Umin a I >Umax.
5%/10% - voľba hysterézie pre návrat do stavu OK - v polohe OFF je zvolená hodnota 5 % v polohe ON 10 %.
- AC vagy DC kapcsolása Ha a DIP rosszul van beállítva, vagy ellentét áll fenn a DC feszültségnél,a hibát a LED piros
villogással jelzi.
OFF/ON - funkció: A Memória aktív ON helyzetben.
1/2
- kimeneti funkció választás - 1-es helyzetben mindkét relé egyszerre mûködik, - 2-es helyzetben külön-külön
mûködne U <Umin and U >Umax.
5%/10% - Eltérés a normálistól 5-10% között állítható.
- switch for option between AC or DC If DIP is switched incorrectly or at incorrect polarity of DC voltage, the fault
shows blinking red LED.
OFF/ON - memory function activated in ON - position
1/2
- output function - in 1- position works relays together ; in 2- position works relays separately for U < Umin and U >Umax.
5%/10% - setting of Hysteresis for return to OK -state
- włączanie opcji wyboru prądu AC lub DC Jeśli DIP jest włączony niewłaściwie lub występuje niewłaściwa biegunowość
napięcia DC, wówczas następuje miganie czerwonej diody LED.
OFF/ON - funkcja pamięć jest aktywowana w pozycji ON
1/2
- funkcja wyjścia - w pozycji 1 oba przekaźniki pracują razem, w pozycji 2 pracują osobno dla U<Umin oraz U >Umax.
5%/10% - nastawianie histerezy dla powrotu do normalnego stanu
- переключатель выбора измерения переменного / постоянного тока Если DIP неправильно переключен или при
неправильной полярности DC тока есть ошибка, то станет мигать красный LED
OFF/ON - функция память активизирована положении ON
1/2
- выбор функции выхода - в позиции 1 работают оба реле; в позиции 2 отдельно для U <Umin и U >Umax.
5%/10% - выбор гистерезиса для возврата в состояние OK - в положении OFF выбор гистерезиса 5%, положении ON - 10%
CZ
INDIKACE LED DIODY:
ZELENÁ: indikuje přítomnost napájecího napětí
ČERVENÁ >U - indikuje stav, kdy U > Umax
ŽLUTÁ - indikuje stav, kdy U je v mezích Umin, Umax
ČERVENÁ <U - indikuje stav, kdy U < Umin
SK
INDIKÁCIA LED DIÓDY:
ZELENÁ: indikuje prítomnosť napájacieho napätia
ČERVENÁ >U - indikuje stav, keď U > Umax
ŽLTÁ - indikuje stav, keď U je v medziach Umin, Umax
ČERVENÁ <U - indikuje stav, keď U < Umin
EN
INDICATION OF LED DIODE:
GREEN: indicates present of supply voltage
RED >U - indicates state, when U > Umax
YELLOW - indicates state, when U is within Umin, Umax
RED <U - indicates state, when U < Umin
RO
INDICAŢIE LED DIODE
VERDE indică prezenţa tensiunii de alimentare
ROŞU >U – indică starea când U > Umax
GALBEN – indică starea când U este în limitele dintre Umin şi Umax
ROŞU <U – indică starea când U < Umin
PL
SYGNALIZACJA LED DIODY:
ZIELONA: sygnalizuje obecny stan zasilania
CZERWONA >U - sygnalizuje stan, w którym U > Umax
ŻÓŁTA - sygnalizuje stan, w którym U jest pomiędzy Umin, Umax
CZERWONA <U - sygnalizuje stan, w którym U < Umin
HU
A LED kijelzések:
ZÖLD: tápfeszültség alatt
PIROS >U - U > Umax
SÁRGA - az U Umin és Umax között
PIROS <U - U < Umin
RU
Индикация
Зеленый- указавает на наличие напряжения питания
Красный>U -определяет состояние, когда U > Umax
Желтый- определяет состояние, когда U в промежутке Umin, Umax
Красный <U -определяет состояние, когда U < Umin
-3-
Nastavení max. napětí Umax.
Nastavenie max. napätia Umax.
Setting of maximum voltage Umax
Setarea tensiunii maxime Umax.
Nastawianie maks. napięcia Umax.
Max. feszültség beállítása Umax.
Установка максимального
напряжения Umax
Nastavení min. napětí Umin.
Nastavenie min. napätia Umin.
Setting of minimal voltage Umin.
Setarea tensiunii min. Umin.
Nastawianie min. napięcia Umin.
Min. feszültség beállítása Umin.
Установка мин. напряжения Umin
Volba zpoždění pro výstup Umax
Voľba oneskorenia pre výstup Umax
Umax Output delay
Setare întârziere pentru ieşire Umax.
Umax opoznione wyjœcie
Umax kimenti késleltetés
Выбор задержки для входа Umax
Volba zpoždění pro výstup Umin
Voľba oneskorenia pre výstup Umin
Umin Output delay
Setare întârziere pentru ieşire Umin.
Umin opoznione wyjœcie
Umin kimenti késleltetés
Выбор задержки для входа Umin
CZ
CZ
Jeho překročení bude indikováno (po zpoždění t1) jako porucha červenou LED >U a rozepnutím výstupního relé (viz. funkce v grafu). Jeho nedosažení (po zpoždění t2) bude indikováno jako porucha červenou LED <U a rozepnutím výstupního relé (viz. funkce v grafu).
Nastavuje se v % nastavené hodnoty Umax (u HRN-41 - funkce HYSTEREZE) nebo v % ze zvoleného proudového rozsahu (u HRN-42
Nastavuje se v % ze zvoleného rozsahu.
- funkce OKNO).
SK
SK
Jeho prekročenie (po oneskorenia t1) bude indikované ako porucha červenou LED >U a rozopnutím výstupného relé (viď. funkcia v Jeho nedosiahnutie (po oneskorenia t2) bude indikované ako porucha červenou LED <U a rozopnutím výstupného relé (viď. funkcia
grafe). Nastavuje sa v % zo zvoleného rozsahu.
v grafe).Nastavuje sa v % nastavenej hodnoty Umax (u HRN-41 - funkcia HYSTERÉZIA) alebo v % zo zvoleného prúdového rozsahu
(u HRN-42 - funkcia OKNO).
EN
EN
In case Umax is exceeded, it is indicated by red LED>U (after a delay of t1) and output relay breaks ( see function in a chart). It is to In case the voltage is below U min, the fault is indicated by red LED<U (after a delay of t2) and output relaybreaks ( see also a
be set in % from chosen range
function in chart). It is to be set in % from Umax ( for HRN-41 - function HYSTERESIS or in % from a chosen range ( for HRN-42
function WINDOW).
RO
RO
Depăşirea ei va fi indicată ca defect prin LED-ul roşu >U (după o întârziere de t1). Şi prin decuplarea releului de ieşire (vezi funcţiile Neatingerea valorii ei va fi indicat ca defect de LED-ul roşu <U (după o întârziere de t2) şi decuplarea releului de ieşire (vezi funcţiile
din grafic). Se setează în % din domeniul ales.
din grafic). Se setează în % din valoarea setată Umax (la HRN-41 –funcţia ISTEREZĂ) sau in % din domeniul de curent ales (la HRH42 – funcţia FEREASTRĂ).
PL
PL
Przekroczenie (po upływie t1) jest sygnalizowane jako wada poprzez czerwoną LED>U oraz następuje rozłączanie wyjścia Niższa wartość (po upływie t2) jest sygnalizowana jako wada poprzez czerwoną diodę LED<U oraz rozłączeniem wyjścia przekaźnika
przekaźnika (zabacz diagram funkcji). Nastawianie w % wybranego zakresu.
(zabocz diagram funkcji). Nastawianie w % wartości górnej Umax (przy HRN-41 - funkcja HISTEREZA) lub w % wyboru zakresu
napięcia (przy HRN-42 - funkcja OKNO).
HU
Túllépés esetén (késéssel t1) a piros LED jelzi és a kimeneti relé kikapcsol. Beállítás a választott tartomány %-ában.
HU
Alacsonyabb érték esetén (késéssel t2) piros LED jelzés és lekapcsolja a relé kimenetet (lásd a funkció ábrát).Az érték %-ban állítható
be az Umax-hoz viszonyítva. (HRN-41 hiszterézis funkció), vagy a választott áram %-ában ( HRN-42 ablak funkció).
RU
RU
Превышение этой величины (после задержки t1) будет индиковано как нарушение красным LED >U и размыканием Если ток не достигнет настроенного минимального уровня (после задержки t2), это будет индиковано как нарушение
выходного реле (см. график функций). Настраивается в % в выбраном диапазоне.
краснымLED <U и размыканием выходного реле (см. график функций). Настраивается в % настроенной величины Umax (у
HRN-41 - функция ГИСТЕРЕЗИС) или в % выбранного токового диапазона (у HRN-42 - функция ОКНО).
Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
Uin100-500
32-160
Un
10-50
A1
C
B1
B2
B3
16
18 26
28
A1 A2 C
B1 B2 B3
~
A2
15
25
16 15 18 28 25 26
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 16A
cos φ ≥ 0.95
M
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a nekompenzované/
uncompensated
250V / 16A
250V / 5A
250V / 3A
230V / 3A (690VA)
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 16A
M
K
AC13
AC14
AC15
DC1
250V / 6A
250V / 6A
250V / 6A
24V / 16A
-4-
AC5a kompenzované/
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
x
800W
x
250V / 3A
250V / 10A
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 6A
24V / 4A
24V / 16A
24V / 2A
24V / 2A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement