Bruksanvisning IW2.4
DLS HOME AUDIO
IN-WALL / IN-CEILING SPEAKERS
Tack för att du köpt DLS In-wall högtalare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en professionell installation. Vi ber dig läsa genom bruksanvisningen innan du
påbörjar installationsarbetet.
Du kan göra arbetet själv med hjälp av instruktionen om
du känner att du har kunskap och rätt verktyg. Känner
du dig det minsta osäker bör du dock lämna över jobbet
till en fackman.
INSTALLATIONSRÅD /PLACERING I TAK / VÄGG
Kontrollera först så att det är möjligt att montera högtalarna där du tänkt dig. Det kan finnas reglar, elledningar
eller vattenrör som gör att du måste ändra placeringen.
Använd en metall- eller el-detektor för att upptäcka dolda rör och elledningar.
Högtalarna är gjorda för att kunna monteras och fungera
i väggar av varierande storlek (självklart kan de monteras även i ett tak). Ett för litet, eller för stort utrymme
bakom högtalaren påverkar dock högtalarens basåtergivning. En idealisk volym för en 4” (10 cm) högtalare är
6-10 liter.
Det kan ofta vara nödvändigt att dämpa utrymmet i vägg
eller tak med något dämpmaterial, vanlig isolering av mineralull är lämpligt ur brandsynpunkt. Det är dock viktigt
att monteringen görs på ett sådant sätt att dämpmaterialet inte faller ner i högtalaren, speciellt gäller detta vid
takmontering.
PLACERING I RUMMET
Undvik att placera takmonterade högtalare närmare än
50 cm från vägg eller hörn, en sådan placering kan ge
en onaturlig förstärkning av basljudet.
Väggmonterade högtalare bör placeras något över öronhöjd. Avståndet mellan högtalarna beror på rummets
storlek och avståndet till lyssnaren. Generellt kan man
säga att högtalare inte skall placeras närmare lyssnaren än 1,5 meter, och att avståndet mellan dom inte ska
överstiga avståndet till lyssnaren. Är de monterade för
långt isär blir det ett ”hål” i ljudbilden, och sitter de för tätt
ihop tappar du djupet i ljudet.
I hemmabioinstallationer bör de inte placeras närmare
varandra än skärmens bredd, och höjden bör vara i centrum på skärmen.
Användning som surroundhögtalare:
En surroundhögtalare bör placeras bakom, och ca 0,6
meter över lyssnaren. Takmontering ger ofta ett bra resultat.
Kablar:
Använd kablar av hög kvalitet. DLS SC 2 x 1,5 eller 2 x
2,5 är bra allroundkablar för alla typer av högtalare. De
finns i vit eller svart färg.
Se till så att kablarna inte kommer i kläm någonstans,
de kan då kortslutas och orsaka dyra reparationer av din
förstärkare. Se till att förstärkaren är avstängd medan
du jobbar med kabeldragningen. Koppla på förstärkaren
först när kablarna är inkopplade. Kopplar du mer än en
högtalare i serie eller parallellt, så se till att den resulterande impedansen överensstämmer med förstärkarens
specifikationer.
IW 2.4
Thank you for buying a DLS In-wall speaker. This manual
will show you how to do a correct installation. Please read
the entire manual before beginning. Install the speakers
yourself if you feel confident with our instructions and if
you have the proper tools. If you feel unsure, turn over the
installation job to someone better suited to it.
INSTALLATION, POSITIONING IN ROOF OR WALL
Before making any holes, check for other installations
behind the panels like girders, water pipes or electric cables. Use a pipe or cable detector to find out their location.
The speakers are made for flush mounting in walls or
ceilings with varying cavity sizes. Too small or too large
air volumes behind the speakers can affect the bass reproduction, it can be too much or to less bass. The ideal
volume for a 4” (10 cm) speaker is 6-10 litres.
It might be a good idea to fill the cavity behind the speaker with wadding. Fibreglass or mineral wool matting
for heat insulation is suitable. Just make sure that the
damping material don’t fall into the speaker, especially in
roof mount installations. Check that the damping materials meet the local fire and building regulations.
PLACING IN THE ROOM
Avoid placing roof mounted speakers closer to a wall or
corner than 50 cm (20”). This can cause an unnatural
amplification in the bass region.
Wall mounted speakers should be installed a little higher
than the ears of the listener. The distance between the
speakers depends on the size of the room and the distance to the listener. In general, the speakers should not
be closer to the listener than 1,5 meters (5 ft), and the
distance between the speakers should not exceed the
distance to the listener. If they are placed too far apart
there will be a ”hole” in the midrange, and if they are to
close together you will loose the ”depth” in the sound
image.
For Home theatre installations the speakers should not
be placed closer to each other than the width of the
screen, and the height around the centre of the screen.
For use as surround speakers:
A surround speaker should be placed behind, and approx. 0,6 meters (2 ft) above the listener. A roof mount
often gives a good sound result.
Wiring:
Use high quality speaker cables. DLS SC 2 x 1,5 or 2 x
2,5 are good all-round cables. They come in both black
and white colour.
Make sure the cables don’t get jammed causing a short
circuit as this can damage the output circuits of your
amplifier.
Make sure the amplifier is OFF when you connect the
cables. If you connect more than one speaker in series
or parallel, make sure the resulting impedance is in accordance with your amplifier specifications.
Högtalarfakta / Speaker facts DLS IW2.4
Model Bass driver
Tweeter
Impedance Nom. Max
Sensi- Magnet
Installation
power power tivity
size
depth
IW 2.4 10cm / 4” 25 mm
4 ohm
60 W
90 W 88 dB
80 mm / 3,15”
80 mm / 3,15”
Mounting hole
cut out size
215 x 125 mm
8,46 x 4,92”
Outer size
Dimension
248 x 159 mm
9,77 x 6,26”
MONTERING AV RAM
FITTING THE WALL FRAME
VARNING
WARNING
Dessa högtalare är ej magnetiskt avskärmade. Undvik en placering närmare än 0,5 meter från TV-apparater eller datorer
som har skärm med katodstrålerör. Detta påverkar bildkvalitén.
These speakers are not magnetic shielded. Avoid placing them
closer than 0,5 meters (20”) to a TV-set or computer with a CRT
screen. Magnetic fields can influence the picture quality.
INSPELNING AV HÖGTALARE
RUNNING-IN PERIOD
Använd dig av den bipackade mallen för att skära eller såga
upp hålet för högtalaren.
IW 2.4 accepterar en vägg/taktjocklek på 10-30 mm.
Avlägsna först gallret. Gallret sitter fast vid ramen med sex små
neodymiummagneter. Anslut kablarna till högtalarens kopplingsplint. Anslut + kabeln till den röda terminalen och - kabeln till
den svarta. För in högtalarens ram i hålet och fäst med hjälp av
skruvarna som nu har blivit synliga när du tagit av gallret. När
du skruvar så fälls vingarna på undersidan ut bakom tak- eller
väggpanel. Dra åt skruvarna så att ramen sitter ordentligt. Drar
du för kraftigt kan det uppstå en deformation av plastramen,
undvik att dra så hårt. Vid montering i en mjuk takskiva så förstärk
om möjligt med en MDF eller spånskiva.
Om du önskar annan färg än vit på gallret så går detta att måla
med spayfärg.
Låt högtalaren spela in sig minst 20 timmar. Efter denna tid så
har högtalaren erhållit sina rätta värden och ger då en korrekt
ljudåtergivning.
Use the template coming with the speaker to cut or saw a hole
for the speaker frame.
IW 2.4 accepts a wall/roof thickness of 10-30 mm (0,4-1,18”).
Remove the grille from the plastic frame. Connect the cables
to the speaker terminal. The positive cable to the red terminal,
and the minus to the black terminal.
Then put the frame in the mounting hole. The screws that became visible when you removed the grille, has wings attached
that will swing out behind the wall or roof panel when you turn
the screws clockwise. Don’t tighten the screws too hard, there
is a risk that you deform the plastic frame. When installed in a
soft panel in the ceiling, use a piece of MDF or particle board to
reinforce the installation.
The grilles are paintable if you like some other colour than white.
Allow the speakers to play for at least 20 hours. After this time
the performance is correct.
DIRECTIONAL TWEETER AND LEVEL
Nivån till diskanhögtalaren kan väljas i två steg genom att flytta
en bygel mellan anslutningarna Low och Hi på filtrets kretskort.
The level to the tweeters can be sected in two steps by moving a small jumper between the two sockets marked Hi and
Low on the crossover circuit board. Choose what sounds best
in your installation.
PLACERING I DISTRIBUERADE LJUDSYSTEM
DISTRIBUTED AUDIO PLACEMENT
DISKANTHÖGTALARE, NIVÅ OCH RIKTNING
I distribuerade ljudsystem placeras högtalarna med ett visst
avstånd mellan varandra för att få en god ljudtäckning. Avståndet
beror på högtalarens ljudspridning, takhöjden och lyssnarens
placering, stående eller sittande. Vid en ljudspridning på 45
grader så rekommenderar vi följande avstånd (vid takmontering:
Avstånd i distribuerade ljudsystem:
Stående lyssnare
2,4 meter takhöjd
2 meter
3,0 meter takhöjd
3 meter
4,0 meter takhöjd
5,5 meter
Sittande lyssnare
3 meter
4 meter
6,5 meter
GARANTISERVICE
DLS lämnar två (2) års garanti mot material och fabrikationsfel.
Vid reklamation skall kopia av kvitto eller annat köpebevis bifogas reparationen.

Teknisk hjälp
Behöver du teknisk hjälp så vänd dej i första hand till den
butik som sålt produkten. Kan de inte hjälpa dej så går det
bra att kontakta DLS på telefon 031-840060, eller skicka ett
e-mail till: info@dls.e
Du kan även hitta mycket information på vår hemsida www.
dls.se
Vi reserverar oss för ändringar i specifikationer och utförande
då vi kontinuerligt vidareutvecklar våra produkter.
In distributed audio system there should be a certain distance
between the speakers for a good sound coverage.
The distance is based on a +- 45 degrees sound coverage from
each speaker and we recommend the following distances (for
roof mounting):
Speaker spacing for distributed audio systems:
Standing listener
Seated listener
2,4 meter ceiling 2 meter / 6,6’
3 meter / 10’
3,0 meter ceiling 3 meter / 10’
4 meter / 13,3’
4,0 meter ceiling 5,5 meter / 17’ 6,5 meter / 21,5’
WARRANTY SERVICE
This speaker is covered by warranty, depending on the conditions
in the country where it is sold. If the speaker is returned for service, please include the original dated receipt with the product.

Technical Assistance
For technical assistance, ask the shop where the product was
sold, or the distributor in your very country.You can always
send an e-mail to info@dls.se and ask for help. Information
can also be found on our WEB-site www.dls.se
We follow a policy of continuous advancement in development. For this reason all or part of specifications & designs
may be changed without prior notice.
DLS Svenska AB
P.O.Box 13029
SE-40251 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 840060, fax: +46 31 844021
E-mail: info@dls.se
www.dls.se
DLS Svenska AB - 2014-04-08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising