FTR470 Installation instructions (EN, NL, DE, FR, ES, IT)

FTR470 Installation instructions (EN, NL, DE, FR, ES, IT)
Installatieinstructies2
Installation instructions
4
Installationsanleitung6
Instructions d’installation
8
Instrucciones de instalación
10
Istruzioni per l’installazione
12
Koelwaterfilters
Cooling water strainers
Kühlwasserfilter
Filtres à eau froide
Filtros de agua de enfriamiento
Filtri per acqua di raffreddamento
Copyright © 2013 Vetus b.v. Schiedam Holland
FTR470
1 Inleiding
De belangrijkste eigenschappen van de Vetus
koelwaterfilters type 470 zijn:
• Eenvoudig te inspecteren: hebben een
doorzichtig deksel, hetgeen inspectie van
het filter mogelijk maakt zonder het te openen.
• Eenvoudig te openen: om het filter te kunnen reinigen dient alleen de centrale knop
te worden losgeschroefd; dit kan zonder gereedschap.
• Weinig onderhoud: dankzij het grote actieve oppervlak behoeft het filterelement
zelden schoongemaakt te worden.
• Eenvoudig te installeren: met de aparte
montagebeugel en de klemband is het filter
eenvoudig te installeren. Ook kan het filter
360° gedraaid worden om de slangaansluitingen in de gewenste positie te zetten.
In de standaard opstelling (zie ‘Installatie-voorbeelden’, tek. 1) heeft het filter een capaciteit
zoals in de tabel op blz. 15 is aangegeven; de
capaciteit is afhankelijk van de afmeting van de
aansluiting.
Parallel aansluiten
Door 2 waterfilters parallel aan elkaar aan te
sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 2) kan
een grotere capaciteit worden verkregen.
Door 2 waterfilters met 2 extra afsluiters parallel aan elkaar aan te sluiten (zie ‘Installatievoorbeelden’, tek. 3) kan tevens elk filter afzonderlijk worden schoongemaakt terwijl de motor
draait.
2 Installatie
• Monteer het waterfilter altijd boven de waterlijn. Bevestig het waterfilter tegen een
vertikaal schot.
• Installeer op het waterinlaatschepje altijd
een buitenboordafsluiter!
• Pas voor beide verbindingen, waterinlaatschepje naar waterfilter en waterfilter naar
motor, altijd flexibele slang toe.
• Gebruik uitsluitend water en/of zeep, dus
geen vet- of oliehoudende producten, om
het monteren van de slang op de slangaansluitingen te vereenvoudigen.
• Monteer elke slangverbinding met 2 roestvaststalen slangklemmen!
Let op de stroomrichting door het filter!
2 030506.01
Cooling water strainer model 470
NEDERLANDS
3 Gebruik en onderhoud
• Inspecteer het filterelement regelmatig op
vervuiling. N.B. Het deksel behoeft hiervoor
niet te worden verwijderd.
• Reinig het filterelement indien hier zich vuil
heeft opgehoopt.
Om af te tappen dienen de slangverbindingen
te worden losgenomen; het filterhuis is niet
voorzien van een aftap.
Bij het vullen met anti-vries dient er voor te
worden gezorgd dat dit niet in het buitenwater
terecht komt. Anti-vries is giftig!
• Sluit de buitenboordafsluiter.
• Draai de centrale knop los, draai het deksel
een kwart slag en verwijder het deksel.
• Neem het filterelement uit het huis en spoel
het uit.
• Plaats het filterelement terug, vet de O-ring
in met b.v siliconen-olie of teflon spray en
monteer het deksel weer.
N.B. Draai de centrale knop altijd met de
hand los of vast. Gebruik hiervoor nooit gereedschap.
Let op:
Controleer na het monteren van het deksel de
afdichting van het deksel op het filterhuis. Bij
een niet goed afgedicht deksel zuigt de buitenwaterpomp van de motor tevens lucht aan; dit
kan leiden tot een te hoge motortemperatuur.
4 Technische gegevens
Materiaal
- huis
: Polypropeen GF
- filterelement
: HD Polyethyleen
- deksel
: Polycarbonaat
- montagebeugel : Polypropeen GF /RVS
Gewicht
: 0,45 kg
Max. omgevingstemperatuur
: 75 °C
Max. watertemperatuur
: 55 °C
Max. overdruk
: 0,5 bar
(50 kPa, 0,5 kgf/cm2)
Om kapot vriezen van het waterfilter, tijdens
vorst gedurende de winter, te voorkomen dient
of het water te worden afgetapt of de installatie met anti-vries te worden gevuld.
Cooling water strainer model 470
030506.01 3
1 Introduction
The most important characteristics of the Vetus
cool water filter type 470 are:
• Easy to inspect: the transparent lid makes
inspecting the filter possible without opening the unit.
• Easy to open: simply unscrew the central
button, (no tools required), to open the unit
and clean the filter.
• Low maintenance: thanks to the large active
surface area, the filter element requires infrequent cleaning.
• Easy to install: thanks to the separate assembly bracket and the clamping strip, the filter
is easy to install. It can also be rotated 360°,
allowing the hose connections to be properly positioned.
In a standard installation situation (see ‘Installation examples’, drawing 1) the capacity is as per
table at page 15, the capacity depends of the
diameter of the hose connection.
Parallel connection
By connection of 2 water strainers in parallel
(see ‘Installation examples, drawing 2) a larger
capacity can be obtained.
By connection of 2 water strainers in parallel
with the use of 2 extra valves (see ‘Installation
examples, drwg 3) it is possible, while the engine is running, to clean each filter separately.
2 Installation
• Install the water strainer always above the
waterline. Mount the strainer against a vertical bulkhead.
• Install always a sea-cock on the water inlet
scoop!
• Use for both connections, water scoop to
strainer and strainer to engine, always flexible hose.
• Use only water and/or soap to ease fitting
the hoses to the hose pillars and never products containing grease or oil.
• Fit each hose connection with 2 stainless
steel hose clamps.
Pay attention to the flow direction through
the filter!
4 030506.01
Cooling water strainer model 470
ENGLISH
3 Use and maintenance
• Inspect the strainer element regularly for
contaminents. N.B. The lid doesn’t need to be
removed for inspection.
• Clean the strainer element if dirt has accumulated.
• Close the seacock.
• Twist and loosen the central button, rotate
the lid 90° and remove it.
• Remove the strainer element out of the housing and flush the strainer with clean water.
• Re-install the strainer element, grease the
O-ring and the thread with e.g. silicone oil or
teflon based spray and reinstall the lid.
Note: Always loosen or fasten the central button by hand. Never use tools to do so.
anti-freeze is spilled into the waterway. Antifreeze is poisonous.
4 Technical data
Material
- housing
: Polypropylene GF
- strainer element : HD Polyethylene
- lid
: Polycarbonate
- mounting bracket : Polypropylene GF /
stainless steel
Weight
: 0.45 kg (1 lb)
Max. ambient
temperature
: 75 °C (167°F)
Max. water
temperature
: 55 °C (131°F)
Max. pressure
: 0,5 bar (50 kPa, 7 psi)
Caution:
Check the seal between lid and housing after
cleaning and re-assembling the strainer. An improperly sealed lid will result in air sucked in by
the sea water pump of the engine which again
will result in overheating of the engine.
To prevent damage of the water strainer, during frost in the winter time, either the water
must be drained or the installation must be
filled with anti-freeze.
Remove the hoses to drain the strainer; the
housing is not equipped with a drain plug.
Take care that during filling with anti-freeze no
Cooling water strainer model 470
030506.01 5
1 Einführung
Die wichtigsten Eigenschaften des Kühlwasserfilters Typ 470 von Vetus sind folgende:
• Einfache Kontrolle: Wegen seines durchsichtigen Deckels kann der Filter kontrolliert werden, ohne geöffnet zu werden.
• Einfaches Öffnen: Zum Reinigen des Filters
muss lediglich der mittlere Knopf losgeschraubt werden. Dies ist ohne Werkzeug
möglich.
• Pflegeleicht: Dank der großen aktiven Oberfläche braucht das Filterelement nur selten
gereinigt zu werden.
• Einfache Installation: Der Filter lässt sich
mit dem separaten Montagebügel und dem
Klemmband ganz leicht installieren. Der
Filter lässt sich um 360° drehen, sodass die
Schlauchanschlüsse leicht in die gewünschte
Position gebracht werden können.
In der Standardaufstellung (siehe ‘Installationsbeispiele’, Abb. 1) hat der Filter die in der Tabelle
auf Seite 15 angegebene Kapazität. Die Kapazität hängt vom Durchmesser des Schlauchanschlusses ab.
Parallel anschließen
Indem 2 Wasserfilter parallel zueinander angeschlossen werden (siehe Installationsbeispiele,
Abb. 2), ist es möglich eine höhere Leistung zu
erzielen, siehe ‘technische Daten’.
Werden 2 Wasserfilter mit 2 zusätzlichen Absperrventilen parallel zueinander angeschlossen (siehe Installationsbeispiele, Abb. 3), ist es
zudem möglich, auch wenn der Motor läuft,
jeden Filter einzeln zu reinigen.
2 Installation
• Der Wasserfilter ist immer oberhalb der Wasserlinie zu montieren und an einem senkrechten Schott zu befestigen.
• Am Wassereinlaßflügelrad stets ein Außenbordabsperrventil anbringen!
• Für beide Verbindungen, also vom Wassereinlaßflügelrad zum Wasserfilter und vom
Wasserfilter zum Motor, immer einen flexiblen Schlauch verwenden.
• Keine fett- oder ölhaltigen Produkte, sondern ausschließlich Wasser und/oder Seife
benutzen, um den Schlauch leichter an die
Schlauchanschlüsse montieren zu können.
• Alle Schlauchverbindungen mit Hilfe von 2
Schlauchklemmen aus rostfreiem Stahl befestigen.
Achten Sie auf die Fließrichtung im Filter!
6 030506.01
Cooling water strainer model 470
DEUTSCH
3 Betrieb und Wartung
Frostschutzmittel zu füllen.
• Das Filterelement regelmäßig auf Verschmutzung hin kontrollieren. Anmerkung:
Es ist nicht erforderlich, den Deckel dafür zu
entfernen.
Zum Abzapfen sind die Schlauchverbindungen
zu lösen, da das Filtergehäuse mit keinem Abzapfhahn ausgestattet ist.
• Das Außenbordabsperrventil schließen.
Beim Füllen mit einem Frostschutzmittel ist darauf zu achten, daß dieses nicht in das Außenwasser gelangen kann. Frostschutzmittel sind
giftig!
• Schrauben Sie den mittleren Knopf auf und
entfernen Sie den Deckel mit einer Vierteldrehung.
4 Technische Daten
• Das Filterelement reinigen, wenn sich dort
Schmutz angesammelt hat.
• Das Filterelement aus dem Gehäuse nehmen
und ausspülen.
• Das Filterelement wieder anbringen, sowohl
Dichtungsring als Gewinde mit beispielsweise Silikonöl oder Teflonspray schmieren und
den Deckel wieder festdrehen.
Hinweis: Den mittleren Knopf immer mit der
Hand lösen oder festdrehen und kein Werkzeug verwenden.
Achtung:
Nach dem Anbringen des Deckels die Dichtung des Deckels am Filtergehäuse überprüfen.
Schließt der Deckel nicht gut, so saugt die Außenwasserpumpe des Motors auch Luft an, was
zu einer Überhitzung des Motors führen kann.
Material
- Gehäuse
: Polypropylen GF
- Filterelement
: HD Polyäthylen
- Deckel
: Polykarbonat
- Installationshalter
: Polypropylen GF / Edelstahl
Gewicht
:
Max. Außentemperatur :
Max. Wassertemperatur :
Max. Überdruck
:
0,45 kg
75°C
55°C
0,5 bar (50 kPa,
0,5 kp/cm2)
Um zu vermeiden, daß während der Wintermonate Frostschäden am Wasserfilter auftreten,
ist das Wasser abzuzapfen oder die Anlage mit
Cooling water strainer model 470
030506.01 7
1 Introduction
Les principales caractéristiques des filtres à eau
de refroidissement Vetus de type 470 sont :
• Inspection facile : sont dotés d’un couvercle
transparent permettant l’inspection du filtre
sans avoir à l’ouvrir.
• Ouverture facile : afin de pouvoir nettoyer le
filtre, il suffit de dévisser l’écrou central ; cette
opération ne nécessite pas d’outil.
• Entretien facile : grâce à sa grande surface
active, le système de filtrage a rarement besoin d’être nettoyé.
• Installation facile : le filtre est facile à installer grâce à la plaque de fixation séparée et à
la bande de serrage. Le boîtier peut également pivoter de 360°, ce qui permet d’ajuster
les connexions selon ses besoins.
En configuration standard (voir ‘Exemples d’installation’, plan 1) la capacité du filtre est celle indiquée sur le tableau de la page 15. La capacité
dépend du diamètre du raccord flexible.
Raccordement en parallèle
On peut augmenter la capacité de filtre en
branchant ensemble deux filtres à eau en parallèle (voir ‘Exemples d’installation’, plan 2).
Le branchement de 2 filtres à eau en parallèle avec 2 obturateurs supplémentaires (voir
‘Exemples d’installation’, plan 3) permet également de nettoyer les filtres indépendamment
pendant que le moteur tourne.
2 Installation
• Monter toujours le filtre à eau au-dessus de la
ligne de flottaison. Fixer le filtre à eau contre
une paroi verticale.
• Installer toujours un obturateur d’eau de mer
sur le dispositif d’admission d’eau !
• Pour les deux connexions, l’admission d’eau
vers le filtre à eau et le filtre à eau vers le
moteur, utiliser toujours des tuyaux flexibles.
• Utiliser uniquement de l’eau et du savon,
donc pas de produits gras ni huileux, pour faciliter le montage des tuyaux sur les raccords.
• Fixer chaque connexion flexible avec 2 colliers en acier inoxydable.
Faites attention à la direction de l'écoulement
par le filtre !
8 030506.01
Cooling water strainer model 470
FRANÇAIS
3 Emploi et entretien
possède pas de vidange.
• S’assurer régulièrement que l’élément de
filtre n’est pas encrassé. N.B. Pour ce faire il
n’est pas nécessaire d’enlever le couvercle.
En versant l’antigel veiller à ne pas le répandre
dans l’eau de mer. L’antigel est un produit
toxique !
• Nettoyer l’élément de filtre si des saletés s’y
sont accumulées.
• Fermer l’obturateur d’eau de mer.
• Dévisser l’écrou central, tourner le couvercle
d’un quart de tour et retirer le couvercle.
• Sortir l’élément de filtre de son logement et
le rincer.
• Replacer l’élément de filtre, graisser la rondelle et le filetage avec par exemple de
l’huile au silicone ou du téflon en bombe
puis remettre le couvercle.
N.B. Toujours visser ou dévisser l’écrou central
à la main. Ne jamais utiliser d’outil.
Attention :
Après avoir monté le couvercle, vérifier son
étanchéité avec le logement du filtre. Si le
couvercle n’est pas parfaitement hermétique,
la pompe à eau de mer du moteur aspirera de
l’air ce qui pourrait entraîner une surchauffe du
moteur.
4 Spécifications techniques
Matériau
- du corps :
- du filtre :
- du couvercle :
- moulinet de montage :
Poids :
Température
ambiante max. :
Température de l’eau
max. :
Pression max. :
Polypropylène GF
Polyéthylène HD
Polycarbonate
Polypropylène GF /
inox
0,45 kg
75°C
55°C
0,5 bar (50 kPa,
0,5 kgf/cm2)
Pour éviter que le filtre à eau ne soit détérioré
par le gel pendant l’hiver, il faut soit vidanger
l’eau soit mettre de l’antigel dans l’installation.
Pour faire la vidange il est nécessaire de détacher les raccords flexibles; le boîtier du filtre ne
Cooling water strainer model 470
030506.01 9
1 Introducción
Las principales características del filtro de agua
Vetus tipo 470 son:
• Fácil de revisar: la tapa transparente permite
revisar el filtro sin abrirlo.
• Fácil de abrir: sólo hay que desatornillar el
botón central (no son necesarias herramientas) para abrir y limpiar el filtro.
• Poco mantenimiento: gracias a su amplia
área de superficie activa, el filtro necesita
muy poca limpieza.
• Fácil de instalar: el conjunto de abrazadera
de montaje independiente y la banda de sujeción hacen que el filtro sea fácil de instalar.
Se puede girar 360°, lo que permite colocar
correctamente las conexiones de manguera.
En la disposición estándar (véanse los ‘Ejemplos
de instalación’, figuras 1 ) el filtro tiene la capacidad indicada en la tabla en la pág. 15, la capacidad va en función del tamaño de la conexión.
Conectar en paralelo
Al conectar en paralelo 2 filtros de agua (véanse los ‘Ejemplos de instalación’, fig. 2) se puede
obtener una mayor capacidad.
Al conectar en paralelo 2 filtros de agua con 2
válvulas adicionales (véanse los ‘Ejemplos de
instalación’, fig. 3), además se podrá limpiar
cada filtro por separado, mientras está en marcha el motor.
2 Instalación
• Montar el filtro de agua siempre por encima
de la línea de flotación. Fijar el filtro de agua
en un tabique vertical.
• ¡Instalar siempre una válvula fuera borda en
la cuchara de admisión de agua!
• Aplicar siempre para ambas conexiones, de
la cuchara de admisión de agua al filtro de
agua y del filtro de agua al motor, una manguera flexible.
• Utilizar exclusivamente agua y/o jabón, o
sea, no usar productos que contienen grasas
o aceite, para facilitar el montaje de la manguera en las conexiones para ésta.
• Montar cada conexión de manguera con 2
abrazaderas de manguera de acero inoxidable.
¡Preste atención a la dirección de la corriente
a través del filtro!
10 030506.01
Cooling water strainer model 470
ESPAÑOL
3 Uso y mantenimiento
• Inspeccionar con frecuencia si se ha ensuciado el elemento de filtración. Nota. Para ello
no es necesario retirar la tapadera.
• Limpiar el elemento de filtración cuando lleva suciedad acumulada.
• Cerrar la válvula de fuera borda.
• Gire y afloje el botón central, gire la tapa 90°
y retírela.
• Sacar el elemento de filtración de la caja y
enjuagarlo.
• Volver a colocar el elemento de filtración, engrasar el anillo en O y la rosca con, por ejemplo, aceite de siliconas o un pulverizador teflon, véase y volver a montar la tapadera.
Nota: Aflojar y apretar el botón central siempre a mano. No usar nunca herramientas.
Precaución:
Después de montar la tapadera controlar el
aislamiento de la tapadera en la caja del filtro.
Cuando la tapadera no está bien cerrada, la
bomba de agua exterior del motor aspira también aire; lo cual puede llevar a una temperatura excesiva del motor.
guera; la caja del filtro no está equipada con un
grifo de drenaje.
Al llenar con la sustancia anticongelante asegurar que ésta no se derrame en el agua exterior.
¡Las sustancias anticongelantes son tóxicas!
4 Especificaciones técnicas
Material
- caja :
- elemento de
filtración :
- tapadera :
- abrazadera de
instalación :
Peso :
Temperatura ambiente
máxima :
Temperatura de agua
máxima :
Sobrepresión máxima :
Polipropileno GF
HD Polietileno
Polycarbonate
Polipropilene GF / acero inoxidable
0,45 kg
75°C
55°C
0,5 bar (50 kPa,
0,5 kgf/cm2)
Para evitar roturas por heladas del filtro de
agua, durante heladas o en el invierno, es preciso bien vaciar el agua o bien llenar la instalación con una sustancia anticongelante.
Para vaciar se soltarán las conexiones de manCooling water strainer model 470
030506.01 11
1 Introduzione
Le caratteristiche principali dei filtri Vetus tipo
470 per l’acqua di raffreddamento sono le seguenti:
• Facili da ispezionare: grazie al tappo trasparente, è possibile ispezionare i filtri senza bisogno di aprirli.
• Facili da aprire: per aprire e pulire il filtro è
sufficiente svitare la manopola centrale; per
quest'operazione non vi è bisogno di alcun
attrezzo.
• Manutenzione ridotta al minimo: grazie
all’elevata superficie filtrante, il filtro necessita di pulizie meno frequenti.
• Facili da installare: il filtro è anche molto facile da installare, grazie alla staffa e alla fascia
per il montaggio. Il filtro può inoltre ruotare a
360°, permettendo così di portare gli attacchi
per i tubi nella posizione desiderata.
Nella sua sistemazione standard (vd. ‘esempi di
installazione’, disegni 1), il filtro ha una capacità
corrispondente a quella descritta nella tabella a
pag. 15 e dipendente dal diametro del tubo di
collegamento.
Collegamento in parallelo
Tramite collegamento in parallelo tra due filtri
(vd. ‘esempi di installazione’, disegno 2), si può
ottenere una maggiore capacità.
Collegando due filtri in parallelo con due chiusure extra (vd. ‘esempi di installazione’, disegno
3) è inoltre possibile pulire ciascun filtro separatamente, mentre il motore è in funzione.
2 Installazione
• Montare il filtro dell’acqua sempre al di sopra del livello dell’acqua. Assicurare il filtro
dell’acqua ad un divisorio verticale.
• Installare in ogni caso un sistema di chiusura
esterno sulla valvola di immissione dell’acqua.
• Collegare sempre un tubo flessibile sia per il
collegamento tra valvola di immissione e filtro dell’acqua che per quello tra quest’ultimo
ed il motore.
• Usare esclusivamente acqua e/o sapone, e
non prodotti contenenti grasso o olio, per
semplificare l’operazione di collegamento
del tubo alla sua connessione.
• Aggiungere a ciascuna connessione del tubo
due pinze apposite in acciaio inossidabile.
Attenzione alla direzione di flusso all’interno
del filtro!
12 030506.01
Cooling water strainer model 470
ITALIANO
3 Uso e manutenzione
ti, riempire l’impianto con antigelo.
• Ispezionare di frequente l’elemento filtrante
per verificarne il grado di pulizia. N.B. Non
occorre a tale scopo rimuovere il coperchio.
Per lo svuotamento è necessario staccare i tubi,
poichè l’alloggiamento del filtro non dispone di
un sistema di scarico.
• In caso di accumulo di sporcizia, pulire l’elemento filtrante.
Se si aggiunge antigelo, bisogna evitare che
esso raggiunga l’acqua esterna. L’antigelo è velenoso!
• Chiudere la chiusura esterna.
• Per aprire il filtro, svitare la manopola centrale di un quarto di giro e sollevare il coperchio.
•
• Prelevare l’elemento filtrante dall’alloggiamento e lavarlo.
• Rimetterlo quindi al suo posto, applicare all’anello ad O e alla filettatura della vite
ad esempio olio-silicone o teflon in spray e
montare nuovamente il coperchio.
N.B. La manopola centrale deve essere avvitata e svitata unicamente a mano. Non usare
alcun attrezzo a questo scopo.
Attenzione:
Dopo il montaggio del coperchio, controllare
che esso aderisca perfettamente all’alloggiamento. In caso contrario, la pompa esterna
dell’acqua del motore aspirerà aria; ciò può dar
luogo ad un innalzamento eccessivo della temperatura del motore.
4 Dati tecnici
Materiale
- dell’alloggiamento : polipropilene GF
- elemento filtrante : HD polietilene
- del coperchio : Policarbonato
- supporto di
installazione : polipropilene GF /
acciaio inossidabile
Peso : 0,45 kg
Temperatura max.
ambiente : 75°C
Temperatura max.
dell’acqua : 55°C
Sovrappressione max. : 0,5 bar (50 kPa,
0,5 kgf/cm2)
Col gelo invernale, allo scopo di evitare rotture del filtro dell’acqua dovute a congelamento,
occorre svuotare la condotta idrica o, altrimenCooling water strainer model 470
030506.01 13
Hoofdafmetingen
150 (5 7/8”)
66 ÷ 92 (2 5/8” ÷ 3 5/8”)
Overall dimensions
Hauptmaße
146 (5 3/4”)
Dimensions pricipales
Dimensions generales
Misure pricipali
12.7
(1/2")
27
(1 1/16")
15.9
(5/8")
27
(1 1/16")
19.1
(3/4")
29
(1 1/8")
25.4
(1")
29
(1 1/8")
31.8
(1 1/4")
37
(1 7/16")
38.1
(1 1/2")
37
(1 7/16")
14 030506.01
L
L
69 (2 11/16”)
D
98 (3 7/8”)
ø 141 (5 9/16”)
D
Cooling water strainer model 470
Type
Aansluiting voor slang
Aanbevolen capaciteit tijdens normaal gebruik
Model
Connection for hose
Recommended capacity in normal use
Typ
Anschluß für schlauch
Empfohlene Kapazität bei normalem Betrieb
Type
Raccord pour tuyau
Capacité recommandée dans les conditions normales de fonctionnement
Tipo
Conexión de tubo
Capacidad recomendada urante uso normal
Tipo
Collegamento tubo
Capacità consigliata massima durante il normal uso
l/min
Imp (UK) gal/
min
US gal/min
FTR470/13
13 mm (1/2”)
23
5.1
6.1
FTR470/16
16 mm (5/8”)
35
7.7
9.2
FTR470/19
19 mm (3/4”)
51
11.2
13.5
FTR470/25
25 mm (1”)
91
20
24
FTR470/32
32 mm (1 1/4”)
143
31.5
37.8
FTR470/38
38 mm (1 1/2”)
200
44
53
Cooling water strainer model 470
030506.01 15
Installatievoorbeelden
Installation examples
Installationsbeispiele
Exemples ­d’installation
Ejemplos de ­instalación
Esempi di ­installazione
1
min. 15 cm
(6”)
WL
16 030506.01
Cooling water strainer model 470
2
min. 15 cm
(6”)
WL
3
min. 15 cm
(6”)
WL
Cooling water strainer model 470
030506.01 17
1
2
FTR470
Service onderdelen
Service parts
pos.
qty
part
benaming
description
1
1
FTR47001
Dekseleenheid
Cover unit
2
1
FTR47002
Afdichtring (2 stuks)
Sealing ring (2 pcs)
18 030506.01
Cooling water strainer model 470
Reinigen
Cleaning
Reinigung
1
2
4
5
7
E
PTF
SE
EA
GR
8
Cooling water strainer model 470
Nettoyage
4x
Limpieza
3
Pulizia
90°
6
90°
9
4x
030506.01 19
FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700
TELEFAX: +31 10 4372673 - 4621286 - E-MAIL: sales@vetus.nl - INTERNET: http://www.vetus.com
Printed in the Netherlands
030506.01 2013-09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising