Gebruiksaanwijzing INVENTUM koelkast inbouw IKV1781S

Gebruiksaanwijzing INVENTUM koelkast inbouw IKV1781S
FRIGDE FREEZER COMBINATION
koel vriescombinatie
IKV1781S
•gebruiksaanwijzing
• instruction manual
IKV1781S-instructions.indd 1
27-8-2014 9:49:28
2•
IKV1781S-instructions.indd 2
27-8-2014 9:49:28
Nederlands
1. veiligheidsvoorschriften
2. product omschrijving
3. ingebruikname
4. bediening van het apparaat
5. voedsel in het apparaat plaatsen
6. reiniging & onderhoud
7. storingen zelf oplossen
8. installatie voorschrift
9. draairichting van de deuren wijzigen
10. technische gegevens
Garantie & Service
pagina 4
pagina 7
pagina 7
pagina 8
pagina 9
pagina 9
pagina 11
pagina 11
pagina 14
pagina 15
pagina 28
English
1. safety instructions
2. appliance description
3. before first use 4. how to operate the appliance
5. food storage in the appliance
6. cleaning & maintenance
7. troubleshooting
8. installation instructions
9. reversing the doors 10. technical specifications
Guarantee & After sales service
page 16
page 19
page 19
page 20
page 21
page 21
page 23
page 23
page 26
page 27
page 29
•3
IKV1781S-instructions.indd 3
27-8-2014 9:49:28
Nederlands
1
veiligheidsvoorschriften
• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door
voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig
voor latere raadpleging.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing
beschreven doeleinden. Het apparaat is geschikt voor het bewaren
van levensmiddelen. In het vriesvak kunt u ook verse levensmiddelen
invriezen.
• Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde
wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de
informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke
toepassingen, zoals:
- in personeelskeuken, in winkels, op kantoor en in andere
werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere typen verblijfsomgevingen;
- B&B-achtige omgevingen.
• Maak geen gebruik van enkele/meerdere adapters of verlengsnoeren.
• Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het
apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer naar
behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere
manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onze technische
dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen.
• Het apparaat moet worden verplaatst en geïnstalleerd door twee of
meer personen.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat om te
voorkomen dat de vloer beschadigd raakt.
• Let op dat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigd
raakt.
• Controleer of het apparaat niet te dicht bij een warmtebron geplaatst
wordt.
• Om een goede ventilatie te garanderen, moet er een ruimte van 10 cm
rondom het apparaat vrij gehouden worden.
• De ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Als het toestel niet stabiel staat, kan dit problemen veroorzaken. Om
dit te vermijden, moet u het toestel vastmaken in overeenstemming
met de instructies.
4 • Nederlands
IKV1781S-instructions.indd 4
27-8-2014 9:49:28
• Zorg dat de koelleidingen niet beschadigd raken.
• Dit model bevat R600a - zie hiervoor het typeplaatje in het apparaat
- (het koelmiddel isobuthaan), aardgas dat zeer milieuvriendelijk
is, maar ook ontvlambaar. Bij het vervoer en het installeren van het
apparaat moet er goed opgelet worden dat de componenten van het
koelcircuit niet beschadigd raken. In het geval van beschadiging moet
men open vuur of ontstekingsbronnen vermijden en de ruimte waar
het apparaat staat een aantal minuten goed ventileren.
• Bewaar geen explosieve of licht ontvlambare stoffen in het apparaat.
De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken. Plaats
dranken met een hoog alcoholpercentage in het koelvak van het
apparaat met de dop stevig gesloten en in verticale positie.
• U mag nooit etenswaren die al ontdooid zijn, opnieuw invriezen. Het
kan een gevaar inhouden voor uw gezondheid, omdat het problemen
kan veroorzaken zoals voedselvergiftiging.
• Installeer het apparaat op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond.
• Installeer het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een ruimte waar de
omgevingstemperatuur valt binnen de volgende klasse, afhankelijk de
klimaatklasse die u op het typeplaatje vindt aan de achterzijde van het
apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
Van 10°C tot 32°C
N
Van 16°C tot 32°C
ST
Van 16°C tot 38°C
T
Van 16°C tot 43°C
• Bewaar geen glazen flessen, potten of blikjes in de vriezer met
vloeistoffen, want deze kunnen kapot vriezen.
• Gebruik geen mechanische, elektrische of chemische middelen om
het ontdooiproces te versnellen.
• Een speciaal geaarde stekker is aangesloten op het netsnoer van
uw apparaat. Deze stekker moet worden gebruikt met een speciaal
geaarde aansluiting van 16 ampère. Als er geen dergelijke aansluiting
aanwezig is bij u thuis, moet u ze laten installeren door een erkende
elektricien.
• Het apparaat is niet bedoeld voor installatie door hulpbehoevenden,
kleine kinderen en/of personen met gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij zij goede begeleiding krijgen of geïnstrueerd zijn in het veilig
gebruiken van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
• Als dit apparaat een oude koelkast met een slot vervangt, verwijder het
slot dan of breek het open als veiligheidsmaatregel, zodat spelende
Nederlands • 5
IKV1781S-instructions.indd 5
27-8-2014 9:49:29
kinderen zichzelf niet kunnen opsluiten.
• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar oud
en personen met een verminderd fysiek, gevoelsmatig of mentaal
vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht
staan van of instructies hebben gekregen met betrekking tot het
gebruik van het apparaat en ze de potentiële gevaren begrijpen.
Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Kinderen
mogen het apparaat niet reinigen of aan onderhoud onderwerpen
zonder toezicht.
• Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door
vakmensen uitge­voerd te worden. Het is gevaarlijk om een reparatie
uit te voeren waarbij de behuizing van het apparaat geopend moet
worden.
• Het apparaat uitsluitend binnenshuis gebruiken en opbergen.
• Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.
• Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat
gereinigd of gerepareerd wordt.
• Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de
fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
• Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de
wandcontactdoos te halen. De stekker nooit met natte of vochtige
handen aanraken.
• Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te
gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de wandcontactdoos
heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het apparaat naar de
betreffende afvalverwerkingafdeling van uw gemeente.
• Let op met ijsklontjes en ijsjes. Als deze direct uit de vriezer
geconsumeerd worden dan bestaat de kans op vrieswonden.
• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water.
• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bij eventuele
defecten geen aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt en
vervalt het recht op garantie.
•
Oude koelkasten bevatten isolatiegassen en koelmiddelen
bevatten die op de juiste wijze moeten worden afgevoerd.
Elektronische afvalstoffen dienen niet te worden weggegooid
met het huisafval. Breng deze apparaten voor een veilige
verwerking naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw
gemeente.
6 • Nederlands
IKV1781S-instructions.indd 6
27-8-2014 9:49:29
2
product omschrijving
A.Koelvak
B.Vriesvak
1
A
9
8
2
3
1.Thermostaatknop
2.Binnenverlichting
3.Wijnrek
4. Glazen schappen
5. Glazen schap op groentelade
6.Groentelades
7.Flessenrek
8.Deurvakken
9.Eierhouder
10. Diepvries klep
11.Diepvrieslade
12.Diepvrieslade
13.IJsschraper
14.IJsblokjeshouder
15.Stelvoeten
8
4
8
5
6
B
13
14
7
10
11
12
15
3
ingebruikname
Laat het apparaat nadat het geïnstalleerd is, minimaal 3 uur staan voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Het koelcircuit moet
zich eerst stabiliseren voordat het apparaat efficiënt kan werken.
Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de koelkast voorzichtig uit en
verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken, piepschuim en karton) buiten het bereik van kinderen houden.
Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Plaats het apparaat op
een stevige, vlakke ondergrond. Maak voor ingebruikname het apparaat schoon; vooral het interieur (zie Reiniging & Onderhoud).
Het installeren en elektrisch aansluiten moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de
installatievoorschriften en de lokale regelementen.
Hoe het apparaat moet worden geplaatst, staat beschreven in het Installatie Voorschrift.
Het apparaat moet worden aagesloten op een deugdelijk geïnstalleerd geaard wandcontactdoos. Het voltage (AC) moet
overeenkomen met het op het typeplaatje van het apparaat genoemde voltage. Het typeplaatje bevindt zich op de linker zijwand van
het apparaat.
Er kan sprake zijn van een vreemd luchtje als u het apparaat de eerste keer inschakelt. Dit verdwijnt als het apparaat gaat koelen.
Om te vermijden dat de condensator in aanraking komt met de achterwand moet u de plastic afstandsgeleider 90°
draaien.
Om een vlotte en trillingsvrije bediening van uw koelkast te garanderen, moeten de instelbare voorste voetjes op
de geschikte hoogte worden ingesteld en onderling gebalanceerd. U kunt dit garanderen door de instelbare voetjes
met de wijzers (of tegen de wijzers) van de klok te draaien. Dit moet u doen voordat u etenswaren in de koelkast
plaatst.
Voordat u uw koelkast in gebruik neemt, moet u alle onderdelen afnemen met warm sopje met bijvoorbeeld afwasmiddel, allesreiniger
of soda. Neem de binnenkant en de onderdelen van de koelkast na het schoonmaken af met schoon water en droog alles goed na.
Laat het apparaat 1 à 2 uur drogen.
Nederlands • 7
IKV1781S-instructions.indd 7
27-8-2014 9:49:29
4
bediening van het apparaat
THERMOSTAAT INSTELLING
De thermostaat regelt de temperatuur in de koelkast en de vriezer automatisch.
Door de knop van stand 1 naar 5 te draaien verlaagt u de temperatuur. Let op: draait u de knop
voorbij stand 1 dan gaat uw koelkast uit.
Thermostaatknop
INSTELLING VAN DE THERMOSTAAT VOOR KOEL- EN VRIEZERCOMPARTIMENT:
Stand 1-2: voor het bewaren van voedsel in de vriezer gedurende korte tijd kunt u de knop tussen de
laagste en de mediumstand zetten.
Stand 3-4: voor het bewaren van voedsel in de vriezer gedurende langere tijd kunt u de knop in de
mediumstand zetten.
Stand 5: voor het invriezen van vers voedsel. Het apparaat zal langer blijven werken. Dus nadat het
voedsel is ingevroren moet u de thermostaat in de vorige stand zetten.
Stel de thermostaat in op stand 3. Het apparaat zal nu continue koelen tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Laat het apparaat
op temperatuur komen zonder levensmiddelen in de koelkast. Dit duurt meestal 2 tot 3 uur. Daarna kunt u de thermostaat op de
gewenste stand zetten en de koelkast vullen met levensmiddelen.
VOOR A+ APPARATEN
Het vriesvak, aangeduid met het
symbool, wordt gebruikt om ingevroren etenswaren te bewaren en verse of bereide
etenswaren in te vriezen. Het biedt ook de mogelijkheid ijsblokjes te maken. De bovenste lade van de diepvriezer, aangeduid met het
symbool, is bijzonder geschikt om roomijs te bewaren of ingevroren etenswaren met een korte bewaartijd.
SUPERVRIEZEN EN LAGE OMGEVINGSTEMPERATUUR INSCHAKELEN
a) Supervriezen: als de omgevingstemperatuur hoger is dan 18°C kan
deze schakelaar worden gebruikt als supervriezen schakelaar. Het
apparaat zal langer werken als de supervriezenknop ingeschakeld is
voor het invriezen van verse etenswaren. Nadat de koude temperatuur bereikt is (maximaal 24 uur later), moet de
0: UIT
supervriezenknop worden uitgeschakeld om energie te besparen.
1: AAN
b)Prestatie bij lage omgevingstemperatuur: als de
omgevingstemperatuur lager is dan 18°C wordt deze knop
ingeschakeld om de prestatie bij lage omgevingstemperaturen te
Lage omgevingstemperatuur
verbeteren. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 18°C wordt
temperatuurregelaar
deze knop uitgeschakeld om energie te besparen (behalve tijdens
het invriezen van verse etenswaren).
Let op: om energie te besparen, is het beter de koelkast niet op de “1” te zetten als dit niet noodzakelijk is.
M AX 1 5W
Attentie:
De omgevingstemperatuur, de temperatuur van de net opgeslagen etenswaren en hoe vaak de deur geopend wordt, beïnvloeden de
temperatuur in de koelkast. Houd hier rekening mee met het instellen van de thermostaat.
• Plaats nooit gevaarlijke, licht ontvlambare of explosieve stoffen zoals alcohol, aceton of benzine in de koelkast omdat er een kans op
explosiegevaar is.
• Er wordt een vertragingsfunctie van 5 minuten toegepast om schade aan de compressor van de koelkast te vermijden wanneer u de
stekker verwijdert en opnieuw in het stopcontact steekt om de koelkast aan te zetten of tijdens een stroomstoring. Uw koelkast
begint na 5 minuten normaal te werken.
ACCESSOIRES
Flessenhouder
Gebruik de flessenhouder zodat de flessen niet gaan schuiven of voorover vallen.
Hiermee voorkomt u ook dat er een hard geluid ontstaat bij het openen en dichtdoen
van de deur.
IJsblokjesvorm
• Vul de ijsblokjesvorm met water en plaats deze in het vriesgedeelte.
• Zodra het water helemaal bevroren is, kunt u de vorm buigen zoals hieronder
afgebeeld, om het ijsblokje uit de vorm te halen.
8 • Nederlands
IKV1781S-instructions.indd 8
27-8-2014 9:49:30
5
voedsel in het apparaat plaatsen
KOELGEDEELTE
Het koelgedeelte wordt gebruikt voor het bewaren van verse levensmiddelen die een paar dagen bewaard moeten worden.
• Plaats geen levensmiddelen tegen de achterwand van het koelgedeelte. Laat voldoende ruimte tussen de verschillende
levensmiddelen om de lucht goed te kunnen laten circuleren.
• Plaats geen heet voedsel in de koelkast.
•Plaats nooit gevaarlijke, licht ontvlambare of explosieve stoffen zoals alcohol, aceton of benzine in de koelkast omdat er een kans op
explosiegevaar is.
• Bewaar levensmiddelen altijd in gesloten bakken of in verpakkingen. Om vochtigheid en ijsvorming te voorkomen, dient u nooit
geopende bakken in de koelkast te bewaren.
• Pak vlees en vis goed in om nare geuren te voorkomen en plaats deze op de glazen plaat boven de groentelade, daar is de lucht
koeler.
• Groente en fruit kunt u zonder te verpakken bewaren in de lades.
• Probeer de deur niet te vaak te openen en laat de deur niet langer open dan noodzakelijk.
VRIESGEDEELTE
Het vriesgedeelte biedt u de mogelijkheid om diepgevroren producten te bewaren, verse levensmiddelen in te vriezen en ijsblokjes te
maken.
• Vries niet teveel tegelijk in. Hoe sneller het invriezen, hoe langer de kwaliteit van het voedsel behouden blijft.
• Zorg er voor dat de levensmiddelen goed verpakt zijn, zodat ze hun smaak behouden en geen geur afgeven aan andere
levensmiddelen.
• Leg de diepvriesproducten zo snel mogelijk na aankoop in het vriesvak. Zorg ervoor dat ze tijdens het vervoer niet ontdooien.
• Het bewaren van vers ingevroren en diepvriesproducten is afhankelijk van het type voedsel.
• Vermeld altijd de verpakkingsdatum en inhoud op de verpakking als u overblijfselen wilt invriezen.
• Plaats geen glazen flessen of blikken in het vriesvak. Deze kunnen kapot gaan als de inhoud bevriest. Koolzuurhoudende dranken
kunnen zelfs exploderen. Bewaar daarom nooit limonade, bier, wijn, champagne, etc. in het vriesvak.
• Zodra de levensmiddelen zijn ontdooid, mogen deze niet opnieuw worden ingevroren. Kook of bak ze zodat u ze kunt eten of
opnieuw kunt invriezen.
In de onderstaande tabel kunt u zien hoeveel maanden u ingevroren producten kunt bewaren:
Voedsel
Maanden
Voedsel
• In het geval van stroomuitval of storing behoudt het vriesgedeelte een temperatuur die laag genoeg is om de levensmiddelen te
bewaren. Maar probeer te voorkomen dat u de deur van het vriesgedeelte vaak opent zodat de temperatuur in het vriesgedeelte
niet stijgt.
6
reiniging & onderhoud
Zet voordat u de koelkast wilt reinigen het apparaat uit, verwijder de stekker uit de wandcontactdoos.
Reinig de binnenkant van de koelkast. Gebruik hiervoor een warm sopje met bijvoorbeeld afwasmiddel, allesreiniger of soda om
vieze geuren te voorkomen. Neem de binnenkant van de koelkast na het schoonmaken af met schoon water en droog alles goed na.
Laat het apparaat 1 à 2 uur drogen. De schappen, de lade en de deurrekjes kunt u eenvoudig uit de koelkast nemen en met de hand
afwassen. Deze onderdelen mogen niet in de vaatwasmachine gereinigd worden.
Reinig de buitenkant van de koelkast en de deurrubbers met een zachte vochtige doek.
Nederlands • 9
IKV1781S-instructions.indd 9
27-8-2014 9:49:30
Reinig de achterzijde van de koelkast minstens één keer per jaar met een stofzuiger zodat de condensator en de ventilatieopeningen
schoon blijven en de koelkast zo optimaal kan functioneren.
HET ONTDOOIEN VAN HET KOELGEDEELTE
Het ontdooien van het koelgedeelte gebeurt volledig automatisch. De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de
binnenkant van de koelkast geeft aan dat het koelgedeelte aan het ontdooien is. Het dooiwater loopt via het afvoergootje naar een
opvangbakje waarin het verdampt. Het dooiwatergootje moet regelmatig worden gereinigd. Let op dat het gaatje niet verstopt raakt.
Het dooiwatergootje zal overstromen en het dooiwater zal in de koelkast lopen.
HET ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK
Ontdooi het vriesvak wanneer de ijslaag een dikte van 3 tot 5 mm heeft bereikt. Verwijder alle producten uit het vriesvak. Bewaar de
bevroren producten op een koele plaats ingepakt in kranten en dekens. Schakel de thermostaat uit. Ontdooi het vriesvak.
Het ontdooien kunt u versnellen door een schaal met heet water in het vriesvak te plaatsen. Gebruik geen scherpe metalen
voorwerpen om het vriesgedeelte schoon te krabben, maar gebruik de bijgeleverde plastic ijsschraper.
Maak het vriesvak schoon en droog. Zet de thermostaat weer op de gewenste stand. Plaats de bevroren producten pas in het vriesvak
als deze weer op temperatuur is.
Waarschuwing: Verwijder ijsaanslag nooit met scherpe voorwerpen, ontdooisprays, een föhn, een straalkacheltje of iets dergelijks.
Dit kan leiden tot onveilige situaties en onherstelbare schade veroorzaken aan het apparaat.
HET VERVANGEN VAN DE LAMP
Wanneer de lamp in de koelkast kapot is, kunt u deze zelf vervangen. Volg deze
stappen:
• Verwijder de stekker uit het stopcontact.
• Druk op de haakjes aan de zijkant van het afdekkapje en verwijder het afdekkapje
(A).
• Controleer eerst of het lampje goed is aangedraaid.
• Als het lampje defect is, vervang het dan door hetzelfde
type: kleine buislamp, maximaal 15 Watt, fitting E14. Een
dergelijk lampje is algemeen verkrijgbaar.
• Plaats het afdekkapje weer terug. Wacht 5 minuten en steek vervolgens de stekker
weer in het stopcontact.
B
A
TIPS
• Een hoge omgevingstemperatuur beïnvloedt het energieverbruik nadelig. Ook direct zonlicht en andere warmtebronnen in de
buurt van de koelkast hebben een ongunstige invloed.
• Houd de ventilatieopeningen vrij. Afgedekte en vervuilde openingen veroorzaken een hoge energieverbruik. Zorg voor voldoende
ruimte rondom de koelkast zodat een goede ventilatie en luchtstroming rondom de koelkast mogelijk is.
• Open de deur van de koelkast niet vaker dan nodig is en laat de deur zo kort mogelijk open.
• De afstand tussen de schappen en de achterwand zorgt voor een vrije luchtcirculatie. Plaats dus geen levensmiddelen tegen de
achterwand.
• Zet de thermostaat op een lagere stand als de omstandigheden dat toelaten.
• Laat gekookt voedsel wat u in de koelkast wilt bewaren eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in de koelkast legt.
• Rijp of ijs zorgen ervoor dat het stroomverbruik toeneemt. Verwijder deze daarom regelmatig zodra ze 3 tot 5 mm dik zijn.
• Een deurrubber die niet goed sluit kan het stroomverbruik verhogen. Laat het daarom op tijd en door een vakman vervangen.
• De condensor aan de achterkant van de koelkast moet altijd schoon en stofvrij gehouden worden.
• Als de instructies niet worden nageleefd dan kan dat leiden tot een hoger stroomverbruik.
• Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), schakel de thermostaat dan op
stand ●. Ontdooi en reinig de koelkast. Laat de deuren iets open staan om schimmel en geuren te vermijden.
10 • Nederlands
IKV1781S-instructions.indd 10
27-8-2014 9:49:31
7
storingen zelf oplossen
Als uw koelkast niet goed werkt, dan is dit mogelijk te wijten aan een klein probleem. Controleer eerst de volgende punten voordat u
met een elektricien contact opneemt. Dat bespaart u tijd en geld.
Storing
Oorzaak
Oplossing
Apparaat doet niets; lampje
brandt niet
- Stekker niet in het stopcontact
- Stroom uitgevallen
- Thermostaat staat op ●
- Steek de stekker in het stopcontact
- Controleer de groepenkast
- Zet de thermostaat op stand 1 tot 5
Temperatuur in de koelkast te
hoog of te laag
Thermostaat verkeerd ingesteld
Zet de thermostaat op de juiste stand
Ventilatieopeningen zijn geblokkeerd
Reinig de ventilatieopeningen
Water loopt uit de koelkast
Dooiwaterafvoer is verstopt
Maak de dooiwaterafvoer vrij door deze met een
satéprikker door te prikken.
Apparaat maakt lawaai
Is het apparaat goed geïnstalleerd?
Controleer de installatie - staat de koelkast waterpas?
Raakt de achterkant van de koelkast
iets?
Controleer dit en plaats de koelkast verder naar voren
Lamp is defect
Vervang de lamp volgens de instructies
Verlichting brandt niet
Opmerking: het borrelen en het maken van expansiegeluiden in het koelcircuit is normaal.
8
installatie voorschrift
Lees voor u met de installatie begint zorgvuldig deze installatie instructies.
• Plaats de koelkast alleen in een stevige keukenkast met voldoende ventilatievoorzieningen (figuur B en C).
• Wijzig indien noodzakelijk de draairichting van de deuren volgens de instructies.
• Controleer de inbouwafmetingen aan de hand van figuur C. De hoogte van de apparaatdeuren moet overeenkomen met de hoogte
van de kastdeuren.
1 Figuur A toont alle bijgeleverde bevestigingsmaterialen.
2Afdeklijst1 plaatsen en vastschroeven met de schroeven6 (figuur D).
3 Het aansluitsnoer tot in de buurt van de wandcontactdoos leiden zodat de koel- vriescombinatie eenvoudig kan worden
aangesloten na het inbouwen (figuur B en C).
4Afdekstrip2 inkorten tot de benodigde lengte (=nishoogte) en deze vastplakken op de zijwand van de body van de koel vriescombinatie (aan de openingszijde) (figuur E).
5 Schuif de koel- vriescombinatie in de keukenkast. Duw de koel- vriescombinatie aan de openingszijde tegen de zijwand van de
keukenkast en zorg er voor dat de afdekstrip2 de kier tussen de koel- vriescombinatie en de keukenkast geheel afsluit.
6 Plaats de koel- vriescombinatie zo diep in de keukenkast dat de voetjes van de koel- vriescombinatie gelijk komen met de
voorkant van de keukenkast (figuur F).
7 Schroef de voetjes vast aan de keukenkast met de schroeven5 (figuur F).
8 Schroef de afdeklijst1 vast aan de keukenkast met de schroeven5 (figuur G).
9 Schroef de bevestigingsbeugel 11 vast aan de keukenkast met de schroeven5 (figuur H).
10 Schroef de glijders3 vast aan de deuren van het apparaat met de schroeven6. Open de deuren 90°en schuif de geleiderails4 tot
de markering in de glijders (figuur H). Schroef de geleiderails4 vast aan de keukenkast met schroeven5 (figuur J).
11 Zorg er voor dat bij een gesloten koelkast-/ vriezerdeur, de openingszijde van de kastdeur 1-2 mm vrij blijft van de keukenkast.
Dit kan gerealiseerd worden door het verstellen van de glijders3 (figuur J). Een goed sluitende koelkast- / vriezerdeur is een
voorwaarde voor een goede werking van de koel- vriescombinatie.
Nederlands • 11
IKV1781S-instructions.indd 11
27-8-2014 9:49:31
1
2
4
3
5
Figuur A
6
Ø4x17
Ø4,2x9,5
mm
A
1770
Figuur B
B
C
660
622
D
E
1011
1770-1790
Figuur C
6
1
2
2
Figuur D
Figuur E
12 • Nederlands
IKV1781S-instructions.indd 12
27-8-2014 9:49:35
11
5
5
5
Figuur F
Figuur G
Figuur H
5
3
4
6
Figuur J
Nederlands • 13
IKV1781S-instructions.indd 13
27-8-2014 9:49:37
9
draairichting van de deuren wijzigen
17
16
15
14
12
17
13
11
10
18
Figuur K
1 Demonteer de bovenste deur van het apparaat14 door het losschroeven van het bovenste deurscharnier15.
2 Schroef de pen van het bovenste deurscharnier16 los en schroef deze stevig vast aan de tegenoverliggende kant in het bovenste
deurscharnier15.
3 Demonteer de onderste deur van het apparaat10 door het losschroeven van het middelste deurscharnier12. Schroef de
bevestigingsbeugel11 weer vast in zijn oorspronkelijke positie, zonder het middelste deurscharnier12.
4Plaats de pen van het onderste deurscharnier18 aan de andere zijde van de koel- vriescombinatie.
5 Plaats de afdekdopjes17 aan de andere zijde van de koel- vriescombinatie.
6Plaats de onderste deur van het apparaat10 op de pen van het onderste deurscharnier18 en sluit de deur.
7 Demonteer de bevestigingsbeugel13. Plaats het middelste deurscharnier12 op de onderste deur van het apparaat10 en schroef het
middelste deurscharnier12 samen met de bevestigingsbeugel11 vast aan de koel- vriescombinatie.
8Plaats de bovenste deur van het apparaat14 op het middelste deurscharnier12 en steek de pen van het bovenste deurscharnier15 in
het scharniergaatje in de deur van het apparaat14 en schroef vervolgens het bovenste deurscharnier15 stevig vast.
14 • Nederlands
IKV1781S-instructions.indd 14
27-8-2014 9:49:38
10
product kaart
Fabrikant
Typenummer
Type koel-/vrieskast
Categorie
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik [Aec] in kWh per jaar
INVENTUM
IKV1781S
koel- vriescombinatie
7
A+
262
Netto inhoud - totaal
264 liter
Netto inhoud - koelgedeelte
189 liter
Netto inhoud - 4 sterren vriesgedeelte
63 liter
Netto inhoud - 2 sterren vriesgedeelte
12 liter
Max. bewaartijd bij stroomuitval (aantal uur)
11
Vriesvermogen (kg/24 uur)
4
Klimaatklasse
N
Geluidsemissie dB(A)
Type apparaat
41
inbouw
Uitvoering
Aantal deuren
Deurmontagesysteem
2
sleepdeur
Draairichting deur omkeerbaar
�
Eierrekje aanwezig
�
Wijnrek
�
Aantal glazen draagplateaus
4
Aantal draagplateaus in hoogte verstelbaar
3
Boter/ kaasvakken
�
Aantal vriesladen
3
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken
4
IJsblokjeshouder
�
Invriesschakelaar
�
Aantal groentelades
CFK/HFK vrij
Soort koelmiddel
Aantal compressoren
2
vrij
R600a
1
Technische gegevens
Afmeting (bxdxh) in mm
Netto gewicht in kg
Elektrische aansluitwaarde [W]
Netspanning [V] / netfrequentie [Hz]
540 x 545 x 1770
60,68
207
220-240/ 50
Opmerking: Op het typeplaatje - welke aan de binnenzijde aan de linkerkant geplaatst is - vindt u de de technische gegevens van de
koelkast ook vermeldt.
Nederlands • 15
IKV1781S-instructions.indd 15
27-8-2014 9:49:38
English
1
safety instructions
• Please read these instructions before operating the appliance
and retain for future use.
• The appliance is intended solely for domestic use within the home.
The appliance is suitable for keeping food. You can also freeze fresh
food in the freezer compartment.
• Before plugging into a socket, check that the voltage in your home
corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance.
• This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
- staff kitchen areas, in shops,
offices and other working environments;
-farm houses and by clients
in hotels, motels and other
residential type environments;
-bed and breakfast type
environments;
-catering and similar non-retail
applications.
• Do not use single/multiple adapters or extension cables.
• Always carry out regular checks of the appliance and the power
cord to ensure no damage is evident. Should there be any signs that
the appliance or the power cord is damaged in the slightest degree,
the entire appliance should be returned to the Customer Service
Department. For your own safety, only use the accessories and spare
parts from the manufacturer which are suitable for the appliance.
• The appliance must be handled and installed by two or more persons.
• Be careful not to damage the floor when you move the appliance.
• During installation, make sure the appliance does not damage the
power cable.
• Check the appliance is not positioned near a heat source.
• Make sure that there is sufficient ventilation, leave a space of 10 cm
around the appliance.
• Keep the vent outlets of the appliance free.
• Do not damage the refrigerant circuit pipes of the appliance.
• This appliance uses R600a as a refrigerant - you can check this
information from the label on the appliance - you should be careful
16 • English
IKV1781S-instructions.indd 16
27-8-2014 9:49:38
during shipment and installation to prevent your appliance’s cooler
elements from being damaged Although R600a is an environmentally
and natural gas. As it is explosive, in the event of a leak due to damage
to the cooler elements, move your fridge from open flame or heat
sources and ventilate the room where the appliance is located for a
few minutes.
• Do not place explosive or flammable material in your aplliance for your
safety. Place drinks with a higher alcohol amount vertically and by
closing their caps tightly in the cooling compartment.
• Do not re-freeze frozen goods after they have melted. This may cause
health issues like food poisoning.
• Install the appliance on a firm and stable surface.
• Install the appliance in a dry and well ventilated area. The appliance is
intended for operation in environments where ambient temperatures
fall within the following ranges, depending on the climatic class
indicated on the rating label at the back of the appliance. The
appliance may not work properly if it is left for a long time at a
temperature outside the specified range. Climatic class
Ambient temperature
SN
From 10°C to 32°C
N
From 16°C to 32°C
ST
From 18°C to 38°C
T
From 18°C to 43°C
• Do not keep any bottles containing fluids which will freeze in the
freezer. The freezing may cause the bottles to break.
• Do not use mechanical, electric or chemical means to speed up the
defrost process.
• Insert the plug into a socket with an efficient ground connection. If the
socket has no ground contact or the plug does not match, we suggest
you to call an authorized electrician for assistance.
• This appliance is not intended for installation by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
• If this appliance replaces an old fridge with a lock, break or remove the
lock befor discarding it, because children may get trapped inside it
and may cause an accident.
• Do not allow children to play or hide inside the appliance - there is a
risk of becoming trapped and suffocating.
• This appliance may be used by children over the age of 8 and by
people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of
English • 17
IKV1781S-instructions.indd 17
27-8-2014 9:49:38
experience or knowledge, provided that they are supervised or have
been instructed on how to use the appliance safely, and are fully aware
of the consequent risks of use.
• Children must not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance must not be performed by children
unless supervised.
• It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out
any service or repairs that involve the removal of the housing.
• Only use and place the appliance indoors.
• Do not let the cord hang over the edge of the table or counter and
keep it away from the heated surface.
• Before moving or cleaning the appliance, make sure it is switched of
and unplugged.
• For your own safety, only use the accessories and spare parts from the
manufacturer which are suitable for the appliance.
• Never unplug it from the socket by pulling on the cable. Always ensure
that your hands are dry before handling the plug or power cord.
• Should you decide not to use the appliance anymore, make it
inoperative by cutting the power cord after removing the plug from
the socket. We also recommend making all potentially dangerous
parts of the appliance harmless, particularly for children who might be
tempted to play with it.
• Do not eat ice cubes or ice lollies immediately after taking them out of
the freezer since they may cause cold burns.
• Never immerse any part of the main body, lid, power cord and plug in
water or any other liquid to protect against electrical hazards.
• If the appliance is used for other purposes than intended, or is it
not handled in accordance with the instruction manual, the full
responsibility for any consequences will rest with the user. Any
damages to the product or other things are not covered by the
warranty.
•
Legislation requires that all electrical and electronic equipment
must be collected for reuse and recycling. Electrical and
electronic equipment marked with the symbol indicating
separate collection of such equipment must be returned to a
municipal waste collection point.
18 • English
IKV1781S-instructions.indd 18
27-8-2014 9:49:38
2
appliance description
A.
B.
Refrigerator compartment
Freezer compartment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Thermostat knob
Interior light
Wine shelve
Glass shelves
Glass shelve on vegetable drawer
Vegetable drawers
Bottle rack
Door racks
Egg holder
Freezer lid
Freezer drawer
Freezer drawer
Ice scraper
Ice cube holder
Hinges and adjustable feet
1
A
9
8
2
3
8
4
8
5
6
B
13
14
7
10
11
12
15
3
before the first use
Leave the appliance to stand for at least 3 hours before you insert the plug into the socket. Otherwise, you may damage the
compressor.
Before you use the appliance for the first time, please do as follows: Carefully unpack the appliance and remove all the packaging
material. Keep the material (plastic, polystyrene and cardboard) out of reach of children. Check the appliance after unpacking for any
damage, possible from transportation. Place the appliance on a flat and stable surface. Clean the appliance thoroughly, especially in
the interior, before use (see Cleaning & Maintenance).
The installation procedure is given in the Installation Instructions.
The appliance must be connected with a properly installed fused socket. The power supply (AC) and voltage at the operating point
must correspond with the details on the rating label of the appliance. The rating label is located on the inside left of the appliance.
There can be an odor when you first switch on the appliance. It will disappear after the appliance starts to cool.
Install the plastic distance guide by turning it 90° as shown in the figure to prevent the condensor from touching
the wall.
To ensure well functioning of your appliance make sure the adjustable front legs are adjusted so your appliance is
level and stable. You can adjust the legs by turning them clockwise (or in the opposite direction). This should be
done before placing food in the appliance.
First clean the interior of the appliance. Use warm water and a neutral detergent. After cleaning, rinse the interior with clean water and
rub dry. Leave the appliance to dry for 1 to 2 hours.
English • 19
IKV1781S-instructions.indd 19
27-8-2014 9:49:38
4
how to operate the appliance
THERMOSTAT SETTING
The freezer thermostat automatically regulates the inside temperature of the compartments. By
rotating the knob from position 1 to 5, colder temperatures can be obtained. Note: rotating the knob
beyond position 1 will stop the appliance.
Thermostat knob
FREEZER AND REFRIGERATOR THERMOSTAT SETTING
1-2: for short-term storage of food in the freezer compartment, you can set the knob between the minimum and medium position.
3-4: for long-term storage of food in the freezer compartment, you can set the knob to the
medium position.
5:
for freezing fresh food. The appliance will run for colder temperatures.
Set the thermostat on setting 3. The appliance now cools continuously until the set temperature has
been reached. Do not place anything in the refrigerator until the set temperature is reached. This usually takes 2 or 3 hours. Then set
the thermostat at the desired setting and place food into the refrigerator.
FOR A+ MODELS
The freezer compartment, marked with the
symbol, is used for storing frozen food and freezing fresh or cooked food. It also
allows the making of ice cubes. The upper shelf of the freezer, marked with the
symbol, is especially suitable for storing ice
cream or frozen food with a short storage time.
SUPER FREEZE AND LOW AMBIENT SWITCH
a)Super freezing: if the ambient temperature is more than 18°C,
this switch can be used as a super freeze switch. The appliance will
work longer when the super freeze button is switched on for
freezing the fresh food. So after you get the cold condition
(maximum 24 hours later) the super freeze button should be
switched off because of energy saving.
b)Low ambient performance: if the ambient temperature is less
than 18°C, this button should be switched on for improving low
ambient performence. If the ambient temperature is more than
18°C this button should be switched off because of energy
saving (except freezing fresh food).
Note: for energy saving do not switch on position “1”, if you don’t need.
M AX 1 5W
0: OFF
1: ON
Low ambient temperature
control switch
Attention:
The ambient air temperature, how often the door is opened and the position of the appliance can affect the internal temperature.
These factors must be taken into account when setting the thermostat.
• Never introduce volatile, inflammable or explosive fluids such as alcohol, acetone or petrol because of the risk of explosion.
• A 5 minute delaying function is applied to prevent damage to the compressor of your appliance, when you take the plug out and
then plug it in again to operate it or when an energy breakdown occurs. Your appliance will start to operate normally after 5 minutes.
ACCESSORIES
Bottle holder
In order to prevent the bottles to slip or fall over you can use the bottle holder. You
can also prevent making noise that will be occur when you open or close the door.
Ice tray
• Fill the ice tray with water and place it in the freezer compartment.
• After the water has completely turned into ice, you can twist the tray as shown
below to get the ice cubes out of the tray.
20 • English
IKV1781S-instructions.indd 20
27-8-2014 9:49:39
5
food storage in the appliance
REFRIGERATOR COMPARTMENT
The refrigerator compartment is used for storing fresh food for a few days.
• Do not place food in direct contact with the rear wall of the refrigerator compartment. Leave some space around the food to allow
the air to circulate.
• Do not place hot food or evaporating liquids in the refrigerator.
• Never introduce volatile, inflammable or explosive fluids such as alcohol, acetone or petrol because of the risk of explosion.
• Always store food in closed containers or wrapped. To reduce humidity and avoid formation of frost, never place liquids in unsealed
containers in the refrigerator.
• Meat of all types, wrapped in packages, is recommended to be placed on the glass shelf just above the vegetable drawer, where the
air is cooler.
• You can put the fruits and vegetables into the vegetable drawer without the packaging.
• To avoid the cold air escaping, try not to open the door too often and not leave the door open for a long time.
FREEZER COMPARTMENT
The freezer compartment is used for freezing fresh foods and for storing frozen foods for the period of time on the packaging and for
making ice cubes.
•
•
•
•
•
•
•
Do not freeze too large an amount of food at one time; the faster the food is frozen, the longer is preserves its qualities.
Wrap and seal fresh food properly. The packaging should be air tight and shouldn’t leak.
Place frozen food in the freezer compartment as soon as possible after purchase. Make sure that it doesn’t defrost during transport.
The length of time you can keep food depends very much on the quality of the food.
Always mark the date and the content on the pack and do not exceed the stated storage time.
Do not store glass bottles or containers with liquids in the freezer which will freeze. The freezing may cause the bottles to break.
Highly carbonated drinks can even explode. Never keep lemonade, fruit juice, beer, wine, champagne, etc. in the freezer.
Once the food is thawed, it must not be refrozen: you must cook it as quickly as possible in order to consume or to freeze again.
The table below gives the recommended storage times for frozen fresh foods.
Food
Months
Food
• In case of a power failure or malfunction, the freezer compartment will maintain a sufficiently low temperature for food storage.
However, avoid opening the door to slow down the temperature rise within the appliance.
6
cleaning & maintenance
Before cleaning the refrigerator always unplug the appliance.
Clean the interior of the appliance. Use warm water and a neutral detergent to prevent any bad smells occurring. After cleaning, rinse
the interior with clean water and rub dry. Leave the appliance to dry for 1 to 2 hours. Simply remove the shelves, drawer and door
compartments to clean them by hand. Do not clean the interior accessories in the dishwasher.
Clean the outside of the refrigerator and the gasket with a soft moist cloth.
We recommend that you dus the back of the appliance with a cloth or vacuum cleaner once a year in order to maintain a good output
and low energy consumption.
English • 21
IKV1781S-instructions.indd 21
27-8-2014 9:49:39
DEFROSTING THE REFRIGERATOR COMPARTMENT
The defrosting of the refrigerator compartment is completely automatic. Droplets of water on the rear wall of the refrigerator
compartment indicate that the periodic automatic defrost cycle is in progress. The defrost water is automatically routed to a drain
outlet and into a container from which it evaporates. The drain hole should be cleaned periodically with the defrost drain plug to
prevent the water from collecting on the bottom of the refrigerator instead of flowing out.
DEFROSTING THE FREEZER COMPARTMENT
Defrost the freezer compartment when the layer of ice reaches a thickness of 3 to 5 mm. Keep the contents of the freezer in a cool
place and wrapped in blankets or newspapers. Switch the thermostat off. Defrost the freezer compartment.
You can speed up the defrosting process by placing a bowl of hot water in the freezer. Do not use sharp metal objects for this
operation. They could puncture the refrigerator circuit and cause irreparable damage to the unit. Use the plastic scraper provided.
Clean and dry the freezer. Switch the thermostat on to the right setting. When the freezer compartment reaches its correct
temperature, replace the food items.
Warning: Never remove the ice with the aid of sharp objects, defrost sprays, a hair-drier, a heater, or similar items. This may lead to
unsafe situations and may cause irreparable damage to the appliance.
REPLACING THE BULB
When replacing the bulb, proceed as follows:
• Unplug the appliance from the power supply.
• Remove the lamp cover (A) by pressing the hooks placed on both sides of the cover.
• First check if the bulb (B) is fully screwed in.
• If the bulb is defective, replace it with a bulb of the same type: maximum 15 Watt,
socket E14. This kind is widely available.
• Place the cover in its place.
• Plug the appliance back into the power supply.
B
A
TIPS
• High ambient temperatures have a negative effect on energy use. Keep the refrigerator in a position away from direct sunlight or
other sources of heat.
• Keep ventilation openings free. Clogged openings lead to higher use of energy.
• Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, mind to close it as soon as
possible.
• The space between the shelves and the rear wall of the refrigerator compartment must be unobstructed to allow the cool air to
circulate. Therefore don’t place any food items against the back.
• Turn the thermostat to a lower setting when the circumstances allow it.
• Before storing fresh cooked food, make sure the food has cooled at least to room temperature.
• Ice and frost layer increase energy consumption, so clean the appliance as soon as the layer is 3 to 5 mm thick.
• If the gasket is damaged or if it turns out that the sealing is poor, the energy consumption is substantially higher. To restore
efficiency, replace the gasket.
• Keep the condensor on the rear wall always clean, free of dust or any impurities.
• Always consider the instructions, otherwise the energyconsumption is substantially higher.
22 • English
IKV1781S-instructions.indd 22
27-8-2014 9:49:40
7
troubleshooting
If your appliance is not working properly, it may be a minor problem, therefore check the following:
Problem
Cause
Solution
Appliance is not functioning; light
does not work
- Appliance is not plugged in
- There is a power failure
- The thermostat is set on ●
- Plug the appliance in
- Check the fuse box
- Set the thermostat on setting 1-5
Temperature inside the
refrigerator is too high or too low
Thermostat has been set
incorrectly
Set the thermostat correctly
Air circulation vents are blocked
Clean the ventilation openings
Water is running out of the
refrigerator
Drain outlet is blocked
Clear the drain outlet with a skewer
Appliance is excessively noisy
Has the appliance been installed
correctly?
Check the installation
Are the pipes at the back touching or vibrating?
Check it and move the appliance forwards
Lamp is defective
Replace the bulb following the instructions
The inside light is not working
Note: gurgling and hissing noises due to expansion in the refrigerant circuit are normal.
8
installation instructions
Before installation, read the instructions carefully.
• Fit the refrigerator/freezer in stable kitchen units only with sufficient ventilation (figure B and C).
• If necessary, reverse the door according to the instructions.
• Check the installation dimensions according to figure C. The position of the joint between the unit doors must be level with the
position of the joint between the appliance doors.
1 See figure A for the necessary attachment components.
2 Insert the trim flap1 into the slot and screw by screws6 (figure D).
3 Pass the power cord through the ventilation shaft and position it so that the appliance could be easily plugged in once it has
been installed (figure B and C).
4 Take out the trim gasket2 located on the side panel of the appliance and stick it on the reverse side of the door hinges of the
appliance (figure E).
5 Raise the appliance and slide into the kitchen unit. Push the appliance to the reverse side of the door hinges providing that the
trim gasket2 covers the space between the appliance and the kitchen unit.
6 Allign the front feet with the front surface of the kitchen unit (figure F).
7 Screw the front feet by using screws5 (figure F).
8 Screw the trim flap1 to the kitchen unit using screws5 (figure G).
9 Screw the fixing bracket 11, as leaned to the kitchen unit by using screws5. Repeat this for the opposite side (figure H).
10 Screw the guides3 to the appliance doors with screws6. Lean the appliance doors to the unit door as it is opened at the right
angle 90°. Slide the rails4 into the guides3 aligning the groove. Screw the rails4 to the unit doors with screws5 (figure J).
11 Set 1-2 mm gap on the handle side between the unit itself and the unit doors by adjusting the guides3 (figure J). That is vital for
the appliances performance.
English • 23
IKV1781S-instructions.indd 23
27-8-2014 9:49:40
1
2
4
3
5
Figure A
6
Ø4x17
Ø4,2x9,5
mm
A
1770
Figure B
B
C
660
622
D
E
1011
1770-1790
Figure C
6
1
2
2
Figure D
Figure E
24 • English
IKV1781S-instructions.indd 24
27-8-2014 9:49:43
11
5
5
5
Figure F
Figure G
Figure H
5
3
4
6
Figure J
English • 25
IKV1781S-instructions.indd 25
27-8-2014 9:49:44
9
reversing the doors
17
16
15
14
12
17
13
11
10
18
Figure K
1 Unscrew the upper door hinge15 and take the upper door14 to a safe place.
2 Unscrew the door hinge pin16 and screw it to the opposite side firmly in the upper door hinge15.
3 Unscrew the middle door hinge12 and take the lower door10 to a safe place. Screw back the fixing bracket11 to its original position
without the middle door hinge12.
4Take the lower door pin18 to the opposite side.
5 Take the hole plugs17 to the empty holes on the opposite side.
6Place the lower door10 over the lower door pin18 and close the door.
7 Unscrew the fixing bracket13. Position the middle door hinge12 onto the lower door10. Place the fixing bracket11 onto the middle door
hinge12 and screw together onto the aplliance.
8Place the upper door14 over the middle door hinge12 and position the upper door hinge15 over the upper door14 and then screw the
upper door hinge15 firmly onto the opposite side of the original position.
26 • English
IKV1781S-instructions.indd 26
27-8-2014 9:49:45
10
product fiche
Name of supplier
Model number
Type of appliance
Category
Energy-efficiency class
Annual energy consumption [kWh]
INVENTUM
IKV1781S
refrigerator/freezer
7
A+
262
Nett capacity - total
264 liter
Nett capacity - cooling compartment
189 liter
Nett capacity - 4 star freezer compartment
63 liter
Nett capacity - 2 star freezer compartment
12 liter
Temperature rise time (hours)
11
Freezing capacity (kg/24h)
4
Climat class
N
Noise emission dB(A)
Type of installation
41
built in
Execution
Number of doors
Type of door montage
2
sliding door
Door opening reversible
�
Egg holder included
�
Wine shelve
�
Number of glass shelves
4
Number of height adjustable shelves
3
Butter/ or cheese compartment
�
Number of freezer drawers
3
Total amount of door compartments/bottle racks
4
Ice cube holder
�
Super freeze switch
�
Number of crisper drawers
Free of CFK/HFK
Refrigerator agent
Number of compressors
2
free
R600a
1
Technical specifications
Dimensions (WxDxH) in mm
Nett weight in kg
Power consumption [W]
Rated voltage [V] / frequency [Hz]
540 x 545 x 1770
60,68
207
220-240/ 50
Note: On the rating label - which you can find on the left inside the appliance - you can also find the technical specifications.
English • 27
IKV1781S-instructions.indd 27
27-8-2014 9:49:45
garantie & service
De garantietermijn bedraagt 24 maanden na aankoop van het
product.
• Op het verwarmingselement bedraagt de garantie 60
maanden.
• Om in aanmerking te komen voor de uitgebreide 5 jaar
garantie, dient u uw apparaat binnen 45 dagen na aanschaf te
registreren op www.inventum.eu
• Waarom is registratie belangrijk voor u?
1.U krijgt 5 jaar garantie
2.Alle details van uw apparaat zijn bij Inventum bekend. U
hoeft niet meer op zoek te gaan naar uw typenummer.
3.Inventum kan u sneller en beter van dienst zijn wanneer u
zich meldt bij ons servicecenter.
• De garantie is alleen van toepassing als de originele
gedrukte aankoopnota (of een kopie hiervan) kan worden
overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig. De
garantietermijn vangt aan op de aankoopdatum.
• De garantie dekt de kosten van alle onderdelen en arbeid bij
reparatie of vervanging van kapotte onderdelen als gevolg van
defecte materialen of fabricagefouten binnen 2 jaar na aankoop op de complete friteuse en binnen 5 jaar na aankoop op
alleen het verwarmingselement (indien een onderdeel niet
meer beschikbaar is, zal de technische dienst van Inventum
het vervangen door een gelijkwaardig onderdeel).
• Na reparatie van uw Inventum friteuse of vervanging van een
onderdeel en/of onderdelen wordt uw garantietermijn niet
verlengd.
•
De garantie geldt niet in geval van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig, onjuist en/of oneigenlijk gebruik;
- onvoldoende onderhoud;
- het niet in acht nemen van bedienings- en
onderhoudsvoorschriften;
- ondeskundige installatie, montage of reparatie door uzelf
of derden;
- door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen
zulks ter beoordeling van onze service organisatie.
• De garantie geldt niet voor:
- normale verbruiksartikelen ;
- normale gebruiksslijtage - zoals glasbreuk, krassen
op apparatuur, verkleuringen van kunststof of gelakte
onderdelen;
Door onvoldoende of verkeerd onderhoud kunnen
verkleuringen aan oppervlakten ontstaan en rubbers en
kunststoffen snel verouderen. Ook dit valt niet onder de
garantie.
- (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes;
- defecten en gevolgschaden veroorzaakt door sterke
verontreiniging en verkeerd onderhoud zulks ter
beoordeling van onze service organisatie.
Van garantie en/of vervanging zijn uitgesloten: defecten
aan, verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg
van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de
inboedelverzekering.
Tot wie kunt u zich wenden?
Op www.inventum.eu vindt u - naast gebruiksadviezen en
schoonmaaktips - alle antwoorden op uw service vragen.
Raadpleeg eerst de website voordat u zich meldt bij ons service
center.
Via de website www.inventum.eu kunt u uw service aanvraag
snel en eenvoudig online aanmelden. Het is ook mogelijke om dit
telefonisch te doen via de INVENTUM service organisatie.
INVENTUM Service Organisatie: 0900-INVENTUM (0900-468
36 88)
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw service aanvraag
zo snel mogelijk te verwerken, raden wij u aan om altijd eerst
contact op te nemen met INVENTUM.
Ons service adres is:
Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.
T.a.v. afdeling Service
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
Website: www.inventum.eu
NEDERLAND
Helpdesk: 0900-468 36 88
Deze garantievoorwaarden gelden voor Nederland. Voor
de lokale garantievoorwaarden neemt u contact op
met uw leverancier. In de landen waar INVENTUM een
vertegenwoordiging heeft, kunt u zich tot deze wenden als u een
beroep wilt doen op de INVENTUM service organisatie. In de
overige landen neemt u contact op met uw leverancier. Indien
de garantie is komen te vervallen of indien de garantietermijn is
verstreken, dienen wij de kosten welke verbonden zijn aan een
beoordeling en/of reparatie in rekening te brengen.
Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken
alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek om
prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen van
uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie heeft
verstrekt. Wij verlenen twee maanden garantie op de door
onze servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en
het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de
hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet welke het directe gevolg is van de uitgevoerde
herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte
materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. De laatste versie van
de gedeponeerde garantievoorwaarden is op te vragen bij via
onze service organisatie. Buiten de garantie vallen transportschades. Controleer daarom
uw nieuwe apparatuur voordat u deze in gebruik neemt. Als u
beschadigingen aantreft, neem dan binnen 5 werkdagen na
aankoop contact op met uw leverancier.
28 • Nederlands
IKV1781S-instructions.indd 28
27-8-2014 9:49:45
guarantee & after sales service
• INVENTUM guarantees this product for a period of 2 years
starting from the date of purchase. The warranty covers
proven defects in material, manufacturing and functioning of
components and includes material costs, travel- or shipping
costs and labor.
• INVENTUM provides not only the 2 years standard warranty,
but also gives 3 years extended warranty on spare parts and
labor costs. We only bill the travel- or shipping costs. This
way, the quality of your INVENTUM equipment is 5 years
guaranteed.
• To qualify for the extended 5 year warranty, please register
your appliance within 45 days of purchase on
www.inventum.eu
• Why is registration important for you?
1.You get a 5-year warranty
2.All details of your appliance are known by Inventum. No
need to search for your model number when you contact
us.
3.Inventum can provide a faster and better service when you
contact our service center.
• Guarantee can only be given if proof of purchase (e.g. till
receipt or copy) can be shown. Therefore keep it in a safe
place. The guarantee period starts at the date of purchase.
• Guarantee is not valid in case of:
- normal wear;
- damage through misuse use or when the instructions were
not followed correctly;
- lack of maintenance;
- not following the operation- and safety instructions;
- incompetent montage or repairs made by yourself or
others;
- using accessories and spare parts which are not suitable
for the appliance;
for assessment by our technical department.
• The guarantee is not valid for:
- normal wear - such as baking tray, grill rack and removal
handles;
- normal wear and tear – such as glass breakage, scratches
on the equipment, discoloration of plastic or painted
parts; Insufficient or incorrect maintenance can cause
discolouration of surfaces and rubbers and plastics can
deteriorate fast. This is also not covered under warranty.
- (interchangeable) signal- and controllamps;
- defects and consequential damage caused by strong
contamination and incorrect maintenance;
for assessment by our technical department.
Defects which do not significantly influence the value or
operation of the device asre excluded by free repair and / or
replacement.
Transport damage is not guaranteed. Therefore, check your new
equipment before use. If any damage is found, please contact
your supplier within 5 working days after purchase.
From warranty and/or replacement are excluded: defects, loss
and damage to the appliance due to an event that usually is
insured under the home contents insurance.
To whom can you turn to?
On www.inventum.eu you will find - besides advice on how to
use the appliance and cleaning tips - all the answers to your
servce related questions. Please check the website before
contacting our service center.
You can register your service request quickly and easily online
at www.inventum.eu. It is also possible to do this by telephone
via the INVENTUM service organization. INVENTUM Service
Organization: 0900-INVENTUM (0900-468 36 88) ( just for
Holland).
To provide the best possible service and to process your service
request as soon as possible, we recommend that you always
first contact INVENTUM.
Our service address is:
Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.
Attn. Service department
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
Website: www.inventum.eu
THE NETHERLANDS
Helpdesk: 0900-468 36 88
( just for Holland)
These warranty conditions only apply to the Netherlands. For
local warranty please contact your dealer.
In countries where INVENTUM has a distributor, you can turn to
them if you need the INVENTUM service organization. In other
countries, contact your dealer.
When the guarantee is no longer valid or when the period of
guarantee has passed, we will charge any costs that
flow out of an assessment and/or repairing.
On request we will supply a statement before repairing. Without
requesting a statement, we assume that you, by
sending the appliance, automatically order to repair the
appliance.
A guarantee period of two months is valid for repairs done by our
technical department and the used spare parts, counting from
the repairdate. When a malfunction occurs within this period
which directly flows out of the repairs and the used spare parts,
the consumer has the right of repairs without any costs.
Modification and printing errors reserved. The latest version of
the deposited guarantee conditions can be obtained through
our service organization.
English • 29
IKV1781S-instructions.indd 29
27-8-2014 9:49:45
30 •
IKV1781S-instructions.indd 30
27-8-2014 9:49:45
• 31
IKV1781S-instructions.indd 31
27-8-2014 9:49:45
klein huishoudelijk
witgoed vrijstaand
witgoed inbouw
persoonlijke verzorging
Inventum Huishoudelijke
Apparaten B.V.
Generatorstraat 17
3903 LH Veenendaal
T +31 (0)900 -468 36 88
info@inventum.eu
www.inventum.eu
twitter.com/inventum1908
facebook.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908
IKV1781S/01.0614
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden/ Änderungen und Druckfehler vorbehalten/
Sous réserve de modification / Modifications and printing errors reserved
IKV1781S-instructions.indd 32
27-8-2014 9:49:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising