FRITSTÅENDE KOMFUR INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FVC 66 OMEGA

FRITSTÅENDE KOMFUR INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FVC 66 OMEGA
FRITSTÅENDE KOMFUR
FVC 66
66 D2C
BL
FVC
OMEGA
FVC 66 D2C VF M. LILLE DISPLAY
FSK 66 OM
INSTALLATIONS- OG
BETJENINGSVEJLEDNING
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 1
04-02-2010 10:10:21
Kære kunde
Vi har sat os som mål at tilbyde kvalitetsprodukter, der overstiger forventningerne, og tilbyder produkter, som er fremstillet på
moderne fabrikker og er omhyggeligt og nøje kvalitetstestede.
Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe til, at apparatet,
som er fremstillet efter de nyeste teknikker, kan bruges sikkert
og med maksimal effektivitet.
Læs vejledningen, som omfatter grundliggende oplysninger om
korrekt og sikker installation, vedligeholdelse og brug, omhyggeligt igennem før ibrugtagning af apparatet, og kontakt den
nærmeste autoriserede serviceafdeling vedrørende monteringen af apparatet.
-2-
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 2
04-02-2010 10:10:21
Før komfuret anvendes første gang
Brænd ovnen ren
W
old børn under opsyn! Komfuret bliver meget varmt. Husk at fjerne emballagen
H
inde i ovnen
Inden du anvender ovnen første gang, skal
du brænde den ren. Sørg for en god ventilation ved at starte emhætten eller ved at
åbne et vindue.
Gør som følger:
1 Åbn ovnlågen og fjern alt tilbehør fra ovnen.
2 Luk ovnlågen. Sæt ovnen til over-/under­
varme
. Stil temperaturknappen på
200 °C.
3 Lad ovnen stå på denne indstilling i
ca.1 time.
4 Skift til grillfunktion. Indstil funktionsknappen til maks. grill
.
5 Lad ovnen stå på denne indstilling i
ca. 30 minutter.
6 Sluk for komfuret.
7 Lad derefter ovnlågen stå åben i ca.
2 timer, og luft ud i køkkenet.
8 Rengør ovnen, lågen og ovnens ribber
med varmt vand og opvaskemiddel. Tør
ovnen af.
Ovnen kan fortsat lugte lidt i den første tid,
den anvendes. Det påvirker ikke madens
smag, og det er ikke sundhedsskadeligt.
=
Rengør tilbehøret
Vask plade, bradepande mm. i varmt vand
med opvaskemiddel. Skyl, og tør tingene
af.
-3-
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 3
04-02-2010 10:10:21
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.BESKRIVELSE AF KOMFURET...................................................... 5
2.ADVARSLER.................................................................................... 6
3.INSTALLATION OG KLARGØRING TIL BRUG............................... 8
4.KOMFURETS ANVENDELSE........................................................ 11
5.RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE....................................... 19
6.SERVICE OG TRANSPORT.......................................................... 20
-4-
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 4
04-02-2010 10:10:21
1. BESKRIVELSE AF KOMFURET
Komponentoversigt:
1 Kogeplade
2 Betjeningspanel
3 Børnesikring
4 Håndtag, ovnlåge
5 Skuffefront
6 Støtteben
7 Ovnlåge
8 Bradepande
9 Trådrist
10 Varmeelement
11 Ventilatorhus
12 Ovnlampe
13 Kogeplader
Model
FVC 66 20(*$
F6. 66 20
PLAY
Dimensioner
(cm)
60 x 60 x 90
60 x 60 x 90
-5-
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 5
04-02-2010 10:10:22
2. ADVARSLER
TRÆF ALLE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, OG LÆS HELE VEJLEDNINGEN, FØR KOMFURET
TAGES I BRUG
W Komfuret er alene beregnet til husholdningsbrug (ikkeprofessionel).
W Sørg for at tjekke komfuret for skader efter udpakning. Er
der skader, så undlad at tage det i brug, og kontakt omgående den autoriserede serviceafdeling. Da emballagematerialer (nylon, hæfteklammer, flamingo osv.) kan være
farlige for børn, skal de straks samles sammen og fjernes.
W Komfuret skal opstilles og klargøres til brug af en autoriseret tekniker. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der
skyldes ukorrekt placering.
W Kontroller omhyggeligt, at oplysningerne på emballagen
stemmer overens med typeskiltet på komfuret, før strømmen tilsluttes.
W Sammenlign forsyningsselskabets oplysninger med de
tekniske oplysninger på typeskiltet, før komfuret sluttes til.
W Strømforsyningskablet må under ingen omstændigheder
udskiftes af kunden. Kontakt den autoriserede service­
afdeling, hvis det bliver beskadiget.
W Tag stikket ud af kontakten, før ovnpæren skiftes.
W Sluk for komfuret før rengøring og vedligeholdelse m.v.
Tag stikket ud, eller slå hovedafbryderen fra, før sådanne
opgaver udføres.
W Nogle af komfurets dele holder længe på varmen. Vent
derfor, til de direkte opvarmede dele er kølet ned.
W Komfuret må ikke anvendes af personer (herunder børn),
som er fysisk, psykisk og følelsesmæssigt handicappede,
eller som ikke har erfaring med eller kender til komfuret,
medmindre de overvåges af eller er blevet orienteret om
komfurets brug af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
W Hold øje med, at børn ikke leger med komfuret.
W Der må ikke være brandbare materialer i nærheden, når
komfuret er i brug.
W Sørg for, at andre apparaters ledninger ikke kommer i
berøring med kogeplader og andre varme dele.
W Sørg for, at kontakterne står i stillingen "0", når komfuret
ikke er i brug.
-6-
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 6
04-02-2010 10:10:22
W De glasplader, der findes på nogle af modellerne, kan
revne, hvis de udsættes for ekstrem varme. Vær sikker
på, at komfuret er slukket og helt kølet af, før glaspladen
tildækkes.
W Denne vejledning anvendes til mere end én model. Ikke
alle komfurer har alle de features, vejledningen beskriver.
Vær opmærksom på de afsnit, der indeholder tal, når
betjeningsvejledningen læses.
W Hold børn væk fra komfuret.
W Sluk omgående for komfuret, hvis der er synlige revner i
den keramiske plade, for at undgå elektriske stød.
W Komfuret bliver varmt ved brug. Pas især på ikke at røre
varmelegemerne inde i ovnen.
W Ovnlågen skal være lukket, når grillen benyttes.
W Anvend ikke damprensning til rengøring af kogeplader og
ovn.
W Sørg for, at der ikke ligger væske på glaspladen, der dækker kogepladerne, når det åbnes. Dækpladen må først
lukkes ned, når kogepladerne er kølet ned.
W Sørg for, at glaspladen er rigtigt placeret, når komfuret er
i brug.
W Kig ikke på kogezonerne, hvis der er tale om halogen­
zoner.
W Hvis komfuret placeres på en sokkel, skal det sikres, så
det ikke kan falde ned fra soklen.
AF HENSYN TIL KOMFURETS FUNKTION OG SIKKERHED SKAL ORIGINALE RESERVEDELE OG DEN AUTORISEREDE SERVICEAFDELING ALTID ANVENDES VED
DETS REPARATION.
-7-
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 7
04-02-2010 10:10:22
3. INSTALLATION OG KLARGØRING TIL BRUG
Dette moderne, funktionelle og praktiske komfur, som er fremstillet af kvalitetskomponenter og -materialer, vil opfylde kravene i enhver henseende. Læs denne vejledning for
at undgå eventuelle problemer og opnå de bedste resultater. De efterfølgende oplysninger omfatter reglerne for korrekt installation og service. De skal først og fremmest læses
af den tekniker, som skal installere apparatet.
Kontakt den autoriserede serviceafdeling vedrørende installation af komfuret.
3.1 INSTALLATION AF KOMFUR
W Der er nogle faktorer, der skal tages højde for ved installation af komfuret. Overhold nedenstående omhyggeligt for
at undgå, at der senere opstår problemer og/eller farlige
situationer.
W Komfuret kan anbringes op ad andet inventar, hvis dets
højde ikke overstiger kogepladens højde.
W Husk, at komfuret ikke må anbringes i nærheden af køle­
skab, brandbare eller letantændelige materialer såsom
gardiner, vandtæt stof osv., som hurtigt kan bryde i brand.
W Der skal være mindst 2 cm luft mellem komfurets bagplade og væggen af hensyn til luftcirkulationen.
W Inventaret tæt ved komfuret skal kunne tåle temperaturer
på mere end 50 °C over rumtemperaturen.
W Hvis køkkeninventaret er højere end den plade, koge­
pladerne er placeret på, skal der være mindst 11 cm
afstand til disse.
W Mindsteafstanden fra komfurets kogeplade til overskabe
og emhætte vises nedenfor. Afstanden fra kogepladen til
emhætten skal være mindst 650 mm.
Hvis der ingen emhætte er, skal der være mindst 700 mm.
3.2 JUSTERING AF FØDDER
Komfuret står på 4 justerbare fødder. Fødderne er fra fabrikken indstillet til laveste højde.
Kontroller, om højden passer, før komfuret installeres. Højden kan, om nødvendigt, øges
ved at dreje fødderne med uret. Højden kan øges med maks. 35 mm vha. fødderne.
Hvis højden er blevet øget, må komfuret ikke trækkes, men skal løftes på plads.
-8-
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 8
04-02-2010 10:10:22
3.3 EL-TILSLUTNING OG SIKKERHED
Følg nedenstående instrukser nøje ved den elektriske tilslutning.
W Jordkablet skal tilsluttes klemmen. Sørg for, at ledningen,
der tilsluttes strømkilden, er isoleret. Kontakt omgående
den autoriserede serviceafdeling, hvis der ikke er en
korrekt jordet kontakt, som lever op til regulativerne, hvor
apparatet skal installeres.
W Den jordede kontakt skal være i nærheden af komfuret.
Anvend aldrig forlængerledning.
W Strømforsyningskablet må ikke røre apparatets varme
overflade.
W Kontakt en faguddannet elektriker, hvis forsyningskablet
beskadiges.Kablet skal skiftes af en autoriseret service­
afdeling.
W Forkert el-tilslutning kan beskadige komfuret. En sådan
skade dækkes ikke af garantien.
W Komfuret er beregnet til 220-240 V og 400 V 3N. Hvis
elforsyningen afviger fra dette, skal den autoriserede
serviceafdeling straks kontaktes.
W Strømforsyningskablet må ikke røre apparatets varme
komponenter. Strømforsyningskablet må ikke røre
apparatets bagplade, da det ellers kan blive beskadiget,
hvorved der kan ske en kortslutning.
W Fremstillingsvirksomheden erklærer, at den ikke har noget
ansvar for skader og tab, som måtte opstå på grund af
følgende sikkerhedsnormer.
W I forsyningskredsen skal der installeres en 32 A pol­
afbryder med forsinkelse og en kontaktåbning på mindst
3,0 mm.
W Komfuret er beregnet til fast tilslutning til strømforsyningen. El-tilslutningen af komfuret skal foretages af en
autoriseret servicetekniker.
-9-
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 9
04-02-2010 10:10:22
3.4 GENERELLE ADVARSLER OG TILTAG
W Komfuret er fremstillet i overensstemmelse med relevante
sikkerhedsinstrukser i forbindelse med elektriske apparater. Vedligeholdelse og reparationer skal udføres af en
autoriseret servicetekniker, som er efteruddannet af producenten. Det kan være farligt ikke at følge nedenstående
regler ved installation og reparation.
W Komfurets ydersider bliver varme, når det er i brug. Ovnens indre samt ovnens udluftningsdyser bliver ret varme.
Disse komponenter forbliver varme, også efter at ovnen
er blevet slukket. Rør ikke ved de varme flader. Hold børn
på afstand.
W Forlad ikke komfuret, mens der tilberedes faste eller
flydende fedtstoffer. De kan bryde i brand, hvis de overhedes. Hæld aldrig vand på brændende fedtstoffer. Dæk
i stedet gryde eller stegepande med et låg for at kvæle
ilden, og sluk for komfuret.
W Ovn- og varmeindstillingskontakter skal justeres, og
ovnens ur skal programmeres, før ovnen kan tages i brug.
Ellers fungerer ovnen ikke.
W Der må ikke stå noget på komfuret, når låge eller skuffe
er åbne. Det kan få komfuret til at vælte eller ødelægge
glaspladen.
W Anbring ikke tunge ting eller brandbare, letantændelige
produkter (nylon, plastikposer, papir, stof osv.) i komfurets
skuffe.
W Sluk for apparatet, når det ikke er i brug, og luk for gasventilen.
W Beskyt komfuret mod atmosfærisk påvirkning. Udsæt det
ikke for påvirkninger såsom sol, regn, sne, støv osv.
3
2
2
1
3 x 4 mm² 220V~
3 x 4 mm² 230V~
3 x 4 mm² 240V~
5 x 1.5 mm² 380V~,3N~
5 x 1.5 mm² 400V~,3N~
5 x 1.5 mm² 415V~,3N~
4 x 2.5 mm² 380V~,3N~
4 x 2.5 mm² 400V~,3N~
4 x 2.5 mm² 415V~,3N~
- 10 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 10
04-02-2010 10:10:22
4. KOMFURETS ANVENDELSE
4.1 OVNENS GENERELLE UDSEENDE OG TEKNISKE EGENSKABER
FVC 66 OMEGA / FSK 66 OM
Undervarme
1100 watt
Overvarme
1200 watt
Grill
2000 watt
Turbovarme
2000 watt
4.2 BETJENINGSPANELETS UDSEENDE OG EGENSKABER
Timer
Ovnens
funktionsknap
Ovnens
termostatknap
Forreste kogeplade
til venstre
Bageste kogeplade
til venstre
Bageste kogeplade
til højre
Forreste kogeplade
til højre
4.3 ANVENDELSE AF ALMINDELIGE OG KERAMISKE KOGEPLADER
Komfurets betjeningsknapper har 7 indstillinger. Indstillingen ”0” slukker. De andre 6
indstillinger forklares nedenfor.
1
Varmholdning
2-3 Opvarmning ved lav varme
4-5-6 Tilberedning - stegning og kogning
Kogepladernes overside er dækket af et varmebestandigt beskyttelsesmateriale. Tænd
for kogepladen på ”3” og lad den varme i
5 minutter for at brænde og derved hærde
beskyttelseslaget første gang, komfuret anvendes. Husk, at kogegrejet skal have en
plan bund, når det skal bruges på elektriske
komfurer. Kogepladen udnyttes bedst, hvis
kogegrejet har den rigtige størrelse og en
plan bund. Det frarådes at anvende små
gryder på en stor kogeplade, da det vil give
et stort varmetab og dermed energitab.
- 11 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 11
04-02-2010 10:10:23
Rigtigt
Forkert
Krum grydebund
Forkert
For lille grydestørrelse
Forkert
Gryden står ikke rigtigt
Tjek altid, at komfuret er slukket og betjeningsknappen i stillingen ”0” efter brug.
Undgå at røre ved kogepladen, da den vil
være varm en vis tid, efter at den er blevet
slukket. Lad ikke børn komme i nærheden
af komfuret.
Rengør komfuret med en våd klud efter
brug. Hvis komfuret er meget snavset, kan
det rengøres med vand tilsat opvaskemiddel.
Opvarm kogepladen kortvarigt, så den tørrer efter rengøringen.
Dobbelt eller oval keramisk kogeplade
Dobbelte eller keramiske kogezoner kan
varme i to forskellige positioner. Drej knappen til stillingen ”O” for at bruge den dobbelte kogezones store diameter. Begge
kogezoner varmes op. Drej knappen til
stillingen ”O” for at bruge hele den ovale
kogezone. Såvel den ovale som den runde
del varmes op.
4.4 ANVENDELSE AF OVNEN
4.4.1 Anvendelse af timer
Tryk samtidig på (+)- og (-)-knapperne på
den digitale timer. Displayet begynder at
blinke, hvorefter tiden kan indstilles ved
hjælp af (+)- og (-)-knapperne Når der trykkes på (+)- og (-)-knapperne, efter at tiden
er indstillet, vises (ê)-symbolet og den ønskede tidsindstilling. Når den indstillede tid
er gået, giver timeren en bip-lyd, men ovnen slukkes ikke. For at slukke ovnen skal
ovnens afbryder og termostatknap sættes i
stillingen ”slukket”.
- 12 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 12
04-02-2010 10:10:23
4.4.3 Anvendelse af ovnens funktionsknap
Denne knap gør det muligt at vælge ovnens forskellige funktioner. Funktionerne
og deres temperaturer fremgår af nedenstående. Funktionerne og deres anvendelse vil ligeledes blive beskrevet nærmere på
de følgende sider.
Ovnens lampe tændes.
Ovnens lampe, røde advarselslampe samt
blæser tænder. Denne funktion kan anvendes til optøning af frosne fødevarer.
Ovnens termostat og advarselslamper
samt over- og undervarme tænder.
Ovnens termostat og advarselslamper
samt turbovarme og blæser tænder.
Ovnens termostat og advarselslamper samt
blæser, over- og undervarme tænder.
Ovnens termostat og advarselslamper
samt grill-varmelegeme tænder.
Ovnens termostat og advarselslamper samt
overvarme og grill-varmelegeme tænder.
Ovnens termostat og advarselslamper
samt overvarme, grill-varmelegeme og
blæser tænder.
Ovnens termostat og advarselslamper
samt turbovarme, undervarme og blæser
tænder.
- 13 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 13
04-02-2010 10:10:24
Optøning (defrost)
Anbring den frosne mad i ovnen og drej
knappen om til det pågældende symbol,
hvorefter optøningen starter. Dette program tilbereder ikke maden, men tør den
op på meget kort tid. Anbring den mad, der
skal optøs, på en trådrist i 3. rille nedefra.
Placer en bakke i bunden af ovnen til opsamling af tøvandet.
Over- og undervarme
Når denne traditionelle metode anvendes,
hvor varmen fra over- og undervarme­
legemerne fordeles jævnt i ovnen, sikres
det, at madens under og overside tilberedes ensartet.
Det anbefales at forvarme ovnen i 10 minutter. Lad maden, som anbringes i noget
velegnet kogegrej, stege/bage så længe som nødvendigt. Over-undervarme er den
funktion, som egner sig bedst til bagning af kager, tærter, spaghetti, lasagne og pizza.
Når tilberedningsprocessen er afsluttet, slukkes ovnen, og termostaten og timeren nulstilles. Tag det tilberedte ud af ovnen, anbring det på et sikkert sted og åbn ovnlågen,
så ovnen kan blive kølet helt ned. Hold en sikker afstand til ovnen, og lad ikke børn
komme i nærheden af den, så længe ovnen er varm.
Varmluft samt over- og undervarme
Den indstilling, hvor varmen fra over- og
undervarmelegemerne fordeles i ovnen
ved hjælp af en ventilator.
Termostaten indstilles til den temperatur,
som anbefales i tilberedningsskemaet.
Drej ovnens funktionsknap, så den viser
symbolet for denne funktion, og indstil den
anbefalede tilberedningstid. Lad ovnen forvarme i 10 minutter. Maden, som er blevet
anbragt i noget velegnet kogegrej, skal
stilles ind i ovnen og derefter tilberedes.
Denne indstilling giver normalt gode resultater ved bagning af blødt brød. Ved denne
indstilling tilberedes alle dele af fødevaren
lige meget. Den er velegnet til tilberedning
på en enkelt bageplade.
Når tilberedningsprocessen er afsluttet,
slukkes ovnen, og termostaten nulstilles.
Nulstil ovnens timer, tag den tilberedte
mad ud af ovnen og anbring den på et sik- 14 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 14
04-02-2010 10:10:24
kert sted. Lad ovnlågen stå åben, så ovnen
kan køle ned. Hold en sikker afstand til ovnen, og lad ikke børn komme i nærheden
af den, så længe den er varm.
Turbo-varmluft
Turbo-varmluft spreder ovnens varme
jævnt. Med denne funktion er det muligt at
tilberede mad på flere plader på én gang.
Der vil være samme temperatur i top og
bund. Indstil ovnens termostat til den ønskede temperatur, og drej funktionsknappen om til Turbo-varmluft-symbolet. Sæt
maden, som er blevet anbragt i velegnet
kogegrej, ind i ovnen, efter at den har forvarmet i 10 minutter. Denne funktion er
velegnet til tilberedning med mere end én
plade ad gangen i ovnen.
Vælg en temperaturindstilling, som egner
sig til al den mad, der skal tilberedes, hvis
der skal tilberedes to plader med mad i ovnen. Tilberedningstiden er længere med
to plader i ovnen end med kun én plade.
Normalt bliver maden på de to plader ikke
færdig samtidig. Tag den plade ud af ovnen, som først er færdig, og lad den anden
blive i ovnen. Da der sker en varmeoverførsel mellem de to plader, forringes tilberedningskvaliteten. Derfor er det en god
idé at bytte rundt på pladerne undervejs for
at opnå et bedre slutresultat. Uanset den
valgte funktion afsluttes alle funktioner på
samme måde. Åbn ovnlågen, og lad ovnen køle ned, efter at pladerne er blevet
anbragt på et sikkert sted.
Turbo-varmluft og undervarme
Turbo-varmluft og undervarme er den ideelle indstilling til pizzabagning. Under­varmen
sikrer, at pizzadejen bages, samtidig med
at turbo-varmluften fordeler varmen ensartet i ovnen. Indstil ovnens termostat til den
ønskede temperatur, og drej funktionsknappen om til symbolet for denne funktion. Indstil timeren til den angivne tilberedningstid,
efter at have forvarmet ovnen i 10 minutter.
- 15 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 15
04-02-2010 10:10:24
Denne funktion er velegnet til tilberedning
med én plade i ovnen.
Når tilberedningsprocessen er afsluttet,
slukkes ovnen, og termostaten nulstilles.
Nulstil ovnens timer, tag den tilberedte
mad ud af ovnen og anbring den på et sikkert sted. Lad ovnlågen stå åben, så ovnen
kan køle ned. Hold en sikker afstand til ovnen, og lad ikke børn komme i nærheden
af den, så længe den er varm.
W Maks. termostatindstilling 190 °C
Grill
Denne funktion anvendes, når der skal grilles. Når grillen skal anvendes, skal maden
anbringes på risten, som skal placeres i
øverste rille. Grillen må først startes, når
der er placeret en bradepande i 3. rille.
Bradepanden skal anvendes til opsamling
af fedt fra maden.
Drej funktionsknappen om til grill-symbolet.
Anbring maden i ovnen efter 5 minutters
forvarmning.
Når tilberedningsprocessen er afsluttet,
slukkes ovnen, og termostaten nulstilles.
Nulstil ovnens timer, tag den tilberedte mad
ud af ovnen og anbring den på et sikkert
sted. Hold en sikker afstand til ovnen, og
lad ikke børn komme i nærheden af den, så
længe den er varm.
W Maks. termostatindstilling 190 °C
Overvarme med grill
Denne funktion anvendes, når der skal grilles hurtigt. Når grillen skal anvendes, skal
maden anbringes på risten, som skal placeres i øverste rille. Grillen må først startes,
når der er placeret en bradepande i 3. rille.
Bradepanden skal anvendes til opsamling
af fedt fra maden.
Drej funktionsknappen om til grill-symbolet.
Anbring maden i ovnen efter 5 minutters
forvarmning.
- 16 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 16
04-02-2010 10:10:24
Når tilberedningsprocessen er afsluttet,
slukkes ovnen, og termostaten nulstilles.
Nulstil ovnens timer, tag den tilberedte mad
ud af ovnen og anbring den på et sikkert
sted. Hold en sikker afstand til ovnen, og
lad ikke børn komme i nærheden af den, så
længe den er varm.
W Maks. termostatindstilling 190 °C
Grill med varmluft
Når denne funktion vælges, er såvel grill
som overvarme og varmluft i gang.
Når grillen skal anvendes, skal maden anbringes på risten, som skal placeres i øverste rille. Grillen må først startes, når der er
placeret en bradepande i 3. rille. Bradepanden skal anvendes til opsamling af fedt
fra maden.
Drej funktionsknappen om til grill-symbolet.
Anbring maden i ovnen efter 5 minutters
forvarmning.
Når tilberedningsprocessen er afsluttet,
slukkes ovnen, og termostaten nulstilles.
Nulstil ovnens timer, tag den tilberedte mad
ud af ovnen og anbring den på et sikkert
sted. Hold en sikker afstand til ovnen, og
lad ikke børn komme i nærheden af den, så
længe den er varm.
W Maks. termostatindstilling 190 °C
Energibesparelse
• Ved anvendelse af komfurer skal kogegrejets bund være plan.
• Vælg kogegrej i korrekt størrelse.
• Brug af låg reducerer tilberedningstiden.
• Brug mindst muligt væske og fedt for at
reducere tilberedningstiden.
• Skru ned, når væsken begynder at
koge.
• Ovnlågen bør ikke åbnes, mens ovnen
er i brug.
- 17 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 17
04-02-2010 10:10:24
Teleskopiske skinn
4.4.4 Tilbehør til ovnbrug
Ud over bageplader, rist og grillspyd, som
Teleskopiske skinner
leveres sammen med komfuret, kan alle
glasfade, bageforme, specielle ildfaste
fade, der kan fås på markedet til ovnbrug,
anvendes. Husk at respektere de oplysninger, som producenten giver om produktet.
Hvis der anvendes små skåle, skal de anbringes midt på risten. Følgende oplysninger skal også overholdes for emaljerede
Teleskopiske skinner
bageforme.
Hvis bageplade/bradepande ikke dækkes
helt af maden, der tilberedes, hvis maden
kommer direkte fra fryseren, eller hvis bradepanden anvendes til opsamling af kødsaft ved grillning, kan den slå sig på grund
at den kraftige opvarmning.
Bagepladen/bradepanden får den oprindelige form tilbage, når den køles ned igen.
Dette er helt normalt.
Hvis der anvendes glasskåle eller -fade,
må de ikke stilles koldt, lige efter at de er
6. rille
kommet ud af ovnen. De må heller ikke an5. rille
4. rille
bringes på koldt og vådt underlag. Anbring
3. rille
dem i stedet på et tørt viskestykke eller en
2. rille
bordskåner, så de kan køle langsomt ned,
1. rille
ellers er der risiko for, at glasset går itu.
Hvis der skal grilles i ovnen, anbefales det
at anvende den rist, som blev leveret sammen med komfuret. (Hvis en sådan er omVippesikker rist
fattet af leverancen) På
den måde kan det
6. rille
undgås at olie- og fedtstænk
sviner ovnen
5. rille
4. rille til opsamling af
til. Anbring en bradepande
3. rille
fedt i en af de nederste2. riller,
hvis den store
rille
ovnrist anvendes. Det1. rille
letter rengøringen,
hvis der hældes lidt vand i bunden af den.
Brug 4. og 5. rille til grillning, og smør risten for at undgå, at maden brænder fast
på risten.
5. rille
4. rille
3. rille
Vippesikker
2. rille
1. rille
rist
• For at placere risten korrekt i rillen, skal
den anbringes i en af rillerne og skubbes
helt ind.
• Vippesikringen skal sidde i fordybningen.
- 18 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 18
04-02-2010 10:10:27
5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
5.1 RENGØRING
Sørg for, at der er slukket for alt, og kom­
furet er kølet ned, før det rengøres. Tag
stikket ud af kontakten.
Tjek, om rengøringsmidlerne er egnet til
og anbefalet af producenten, før de anvendes på komfuret. Anvend ikke ætsende og
slibende rengøringsmidler, grov ståluld eller hårde redskaber, da de kan beskadige
overfladerne. De emaljerede flader omkring kogepladerne kan blive beskadiget,
hvis væsker koger over. Tør derfor straks
overkogt væske af.
Rengøring af ovnen
W Tag stikket ud af kontakten, før rengøringen startes.
Den emaljerede inderside af ovnen er lettest at rengøre, når ovnen er varm. Tør ovnen af med en blød klud opvredet i sæbe­
vand hver gang, ovnen har været i brug.
Tør den derefter af med en fugtig klud, og
lad den tørre. Det kan fra tid til anden være
nødvendigt at bruge rengøringsmiddel for
at gøre oven helt ren. Brug ikke skure­
pulver ved rengøringen.
Rengøring af keramisk kogeplade
Den keramiske kogeplade skal være kølet
helt af, før rengøringen af den startes. Tjek,
at rengøringsmidlerne ikke indeholder partikler, som kan ridse glasset. Brug flydende
eller cremet rengøringsmiddel. Den keramiske kogeplade skal renses med koldt
vand og tørres af med en blød klud, så der
ikke sidder noget rengøringsmiddel tilbage.
Brug en glasskraber, til at fjerne madrester
fra kogepladen. Når der spildes sukkerholdige fødevarer, skal de fjernes med det
samme, før glasset køler ned. Regøringsredskaber i stål kan beskadige den keramiske glasplade. Støv skal fjernes med en
- 19 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 19
04-02-2010 10:10:27
fugtig klud. Farveændringer på keramiske
overflader har ingen betydning for kogepladens funktion eller holdbarhed.
Farveændringer fremkaldes af madrester,
som ikke renses af, slid fra gryderne samt
anvendelse af forkerte rengøringsmaterialer, og skyldes ikke ændringer i materialet.
Glasskraberen skal altid benyttes, før kemiske rengøringsmidler tages i brug. Med
glasskraberen kan selv let snavs fjernes
fra overfladen. Materialer, der er vanskelige at fjerne såsom smeltet plastik, olie
og sukker­holdige materialer, kan let fjernes med glasskraberen. Glasskraberen er
farlig, fordi den er forsynet med et barberblad, og skal derfor holdes uden for børns
række­vidde. Pas på ikke at ødelægge
silikone­fugen langs glaspladen med glasskraberen.
5.2 VEDLIGEHOLDELSE
Udskiftning af ovnpære
Pæren skal skiftes af en autoriseret service­
tekniker. Der skal anvendes en 230 V-,
25 W-pære af typen E14. Husk, at kom­
furets stik skal være taget ud af kontakten
og ovnen være kold, før pæren skiftes.
6. SERVICE OG TRANSPORT
6.1 Tjek følgende, før serviceafdelingen
kontaktes:
Ovnen fungerer ikke.
Ovnen kan være taget fra, sikringen kan
være sprunget. Uret passer ikke på modeller med timer.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke valgt temperatur på ovnens termostatknap.
Ovnlyset fungerer ikke.
Tjek, om strømmen er tilsluttet.
- 20 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 20
04-02-2010 10:10:27
Tjek, om pærerne er sprunget. Hvis de er
sprunget, kan de skiftes ved at følge vejledningen.
Tilberedning (over- og undervarme varmer
ikke lige meget)
Tjek, at bagepladens placering, tilberedningstiden og temperaturniveauet stemmer
overens med vejledningen.
Hvis ovnen stadig ikke fungerer, når alt
dette er tjekket, kontaktes den autoriserede serviceafdeling.
6.2 Transportoplysninger
I tilfælde af transport skal følgende gøres:
• Hvis originalemballagen er blevet gemt,
skal denne benyttes ved transport. Overhold transportsymbolerne på emballagen.
• Fastgør alle komfurets løsdele med
tape.
• Læg papir mellem glaspladen og kogepladerne, tildæk glaspladen og tape den
fast til komfurets sider.
• Tape pap eller papir fast på ovnlågens
rude, så den ikke beskadiges af ovnrist
og bageplader under transport.
• Tape også ovnlågen fast til komfurets
sider.
• Hvis originalemballagen ikke er gemt,
skal komfuret emballeres, således at malede flader og glas beskyttes mod stød
og slag.
- 21 -
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 21
04-02-2010 10:10:27
Dette symbol på apparatet eller dets emballage viser, at det ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på den lokale genbrugsplads for elapparater og elektronik. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette apparat kan man
hjælpe til at undgå potentielle negative følgevirkninger for miljø og mennesker, som ellers kunne udløses, hvis affaldshåndteringen af dette apparat var mangelfuld. Nærmere
oplysninger om recirkulering af dette apparat fås ved kontakt til kommunens afdeling for
teknik og miljø, renovationsselskabet eller den butik, hvor apparatet blev købt.
24862 - Brugervejledning komfur FVC 66 D2C.indd 24
04-02-2010 10:10:27
OPERATING AND INSTALLATION
INSTRUCTIONS OF ELECTRICAL
FREESTANDING
OVEN
FVC 66 OMEGA
FSK 66 OM
Dear Customer,
We take offering quality products more than your expectation as
a goal, offers you the products produced in modern facilities
carefully and particularly tested for quality.
This manual is prepared in order to help you to use your
appliance that is manufactured by the most recent technology,
with confidence and maximum efficiency.
Before using your appliance, carefully read this guide that
includes the basic information for right and safe installation,
maintenance and use and contact to the nearest Authorized
Service for mounting of your product.
CONTENTS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PRESENTATION AND SIZES OF PRODUCT
WARNINGS
INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE
USE OF YOUR OVEN
CLEANING AND MAINTENANCE
SERVICE AND TRANSPORT
1
PART 1 : PRESENTATION AND SIZES OF PRODUCT
MODEL
FVC
6666
D2C
BL
FVC
OMEGA
FSK 66 OM
FVC 66 D2C VF
M.LILLE DISPLAY
Part of List :
1- Cooktop
2- Control Panel
3- Child Lock
4- Oven Door Handle
5- Drawer Cover
6- Supply Leg
7- Oven Door
8- Oven Tray
9- Wire Grid
10- Front Resistance
11- Fan Store
12- Oven Lamp
13- Highlite element
2
SIZE(cm)
. 60*60*90
60 * 60 * 90
60*60*90
PART 2 : WARNINGS
TAKE ALL IMPORTANT SECURITY MEASURES AND READ THE MANUAL
COMPLETELY BEFORE USING THE APPLIANCE
This appliance has been designed for non-professionel, domestic use only.
Surely control whether there is any damage after you unpacked the appliance.
If there is any defect; do not use the appliance and immediately contact to the
authorized maintenance service. As the materials used for package ( nylon, stapler,
strafoam. etc. ) may cause harmful effects to children, they should be collected and
removed immediately.
The appliance must be set up by an authorized technician and put into use. The
producer is not responsible for any damage that might be caused by defective
placement.
Before connecting your appliance to the electric , carefully control
whether it is appropriate for the features determined on the package and/or data
plate on the appliance.
Compare the features of the electricity organization with the technical information
on the presentation label before plugging the appliance in.
The feeding cable must never be changed by the customer. When it is damaged
by any reason, please contact to your authorized service.
Before changing the oven’s lamp, plug it off.
Turn the appliance off before the operations such as cleaning or maintenance.
You can do it after plugging it off or turning the main switches off
Some parts of appliance may hold its heat for a long time, it is required to wait for
it to cool before touching onto the points that are exposed to the heat directly.
This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced
physical, sensory and mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3
Do not keep flammable materials close while the appliance is operating.
Pay attention to the cables of the other electrical devices operating near the
appliance, so as not to touch to hot points.
Pay attention the switches to be ‘’0’’, when the appliance does not operate.
The glass covers that some models have may crack when they are exposed to
extreme heat. Do not cover the glass cover without being sure that the cooker is off
and cooled completely.
This manual is prepared for more than one model in common. Your appliance may
not have some of the features that is explained in manual. Pay attention to the
expressions that have figures, while you are reading the operating manual.
Keep children away from the oven.
In case that cracks are visible and ceramic surfaces of the oven is to switch off
immediately to prevent electrical shocks.
During the use the appliance gets hot. Take special care to prevent touching of
heating elements inside oven cavity.
During grilling mode the oven door should be closed.
Do not use steam cleaners for cleaning the cooking hobs and oven cavity.
Before opening the lid covering the hotplates, take care that no liquids are on the
top of the lid. The lid is to closed not earlier than hobs have been cooled down.
Take care that the lid is in correct position under operation.
In case that highlight-halogen heaters are installed as hob elements do not stare
into the light.
In case that the oven will be placed on a socket steps must be resorted to prevent
falling down of the oven from the socket.
FOR EFFICIENCY AND SECURITY OF APPLIANCE, WE RECOMMEND YOU ALWAYS TO
USE THE ORIGINAL SPARE PARTS AND TO CALL ONLY OUR AUTHORIZED SERVICES
WHEN IN CASE OF A NEED.
4
PART3 : INSTALLATION AND PREPARATION FOR USE
This modern, functional and practical oven, that was manufactured with the most
quality parts and materials, will meet your needs in every respect. You must surely
read this manual in order not to have any problem in future and to be able to have
successfull results. The following information are the required rules for right
installation and service processes. It must be read especially by the technician who
will install the appliance.
Contact to Authorized Service for mounting of your oven.
3. 1 INSTALLATION OF OVEN
There are some factors that must be paid attention to while installing your oven.
Surely pay attention to our below suggestions in order to be able to prevent any
problems and/or dangerous situations that may occur later.
It can be placed close to other furniture on condition that in the area where the oven
is set up, the furniture’s height must not exceed the height of the cooker panel.
Pay attention not to place it near the refrigerator, there must be no flammable or
in flammable materials such as curtain, waterproof cloth etc. that will begin to burn
quickly, while selecting place for oven.
It is required there must be at least 2 cm blank space between the back cover of
oven and wall for air circulation.
The furniture close to oven must be manufactured resistant to heat more than
50 C° of the room temperature.
If the kitchen furniture are higher than the pan which the oven’s cookers are on,
it must be at least 11 cm away from the oven’s side.
The minimum heights from the oven’s pan and wall cupboards and paddle boxes
with fan over the oven, are shown as below. Thus, the paddle box must be at
minimum 650 mm height from the cooker pan.
If there is no paddle box, this height must not be less than 700 mm.
5
3. 2 ADJUSTMENT OF FEET
Your oven stands on 4 adjustable feet. As the feet are adjusted in low location, it is
required to control whether it is balanced before installing the oven. You can make
this adjustment as turning the feet clockwise if required. It is possible to raise the
appliance maximum 35 mm via the feet.
If the feet are adjusted appropriately, it is required not to move the appliance by
dragging, otherwise it is required to place it by lifting it up. It is required to bring the
oven’s drawer out to adjust the appliance’s feet. The feet can be adjusted from inside
via the small change.
6
3.3 ELECTRIC CONNECTION AND SECURITY
During the electric connection, surely follow the instructions below.
The earthing cable must be connected to the terminal. You have to ensure the
cable with insulation to be connected to the power source during the connection of
cable. If there is not any appropriate earthed electric outlet in accordance with
regulations in the place where the appliance will be installed, immediately contact to
our authorized service.
The earthed electric outlet must be close to the appliance. Surely do not use the
extension cord.
The feeding cable must not touch to the hot surface of the product.
In case the feeding cable is damaged, surely contact to Qualified Service. The
cable must be changed by the authorized service.
The wrong electric connection may damage your appliance. Such damage is not
in guarantee extent.
The appliance is adjusted as appropriate for 220-240 Volts and 400V 3N Volts
of electricity. If the network electricity is different than this informed value, immediately
contact to our authorized service.
The electric cable must not touch to the hot parts of appliance. The electric cable
must not touch the back part of the appliance. Otherwise the electric cable of
appliance may be damaged. And this situation may cause short circuit.
The producer firm declares that it has no responsibility against any kind of damages
and losses that emanate from the following security norms.
There is to install an all pole disconnector inside the supply circuit with a contact
opening of at least 3.0mm rated 32A and delay functioning type.
The appliance is provided for fixed connection to the power supply. The connection
of the appliance to an electrical source must be done by authorized technician.
7
3. 4 GENERAL WARNINGS AND MEASURES
Your appliance is produced in accordance with the related security instructions
connected with electrical appliance. The maintenance and repair works must be
made just by the authorized service technician who is trained by the producer firm.
The installation and repair works whitout following rules may endanger you.
Its outside surfaces heat while your appliance operates. The interior surfaces of
oven, components that ensures the heat and steam that goes out are quite hot. Even
if the appliance is turned off, these parts hold its heat for a specific time. Do not touch
onto the hot surfaces. Keep children away.
Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. There may be flaming
up on condition of extreme heating. Never pour water to the flames occuring from oil.
Cover the saucepan or frypan with its cover in order to choke the flame that was
occured in this case and turn the cooker off.
The oven and heat adjustment switches must be adjusted and oven’s clock must
be programmed for cooking in your oven. Otherwise the oven does not operate.
Do not leave anything on it when the door or drawer of oven is open. You may
unbalance your appliance or break the cover.
Do not put heavy things or flammable, burnable goods (nylon, plastic bag, paper,
cloth etc.) into the lower drawer.
Plug it off when you do not use the appliance and keep the gas valve off.
Protect your appliance against atmospheric effects. Do not leave it to effects
such as sun, rain, snow, powder etc.
3
2
2
1
3 x 4 mm² 220V~
3 x 4 mm² 230V~
3 x 4 mm² 240V~
5 x 1.5 mm² 380V~,3N~
5 x 1.5 mm² 400V~,3N~
5 x 1.5 mm² 415V~,3N~
4 x 2.5 mm² 380V~,3N~
4 x 2.5 mm² 400V~,3N~
4 x 2.5 mm² 415V~,3N~
* This appliance must be earthed.
* For this connection a power lead of wire type
H05V V -F should be used.
8
PART 4 : USE OF YOUR OVEN
4. 1
GENERAL APPEARENCE AND TECHNICAL FEATURES OF YOUR OVEN
FVC
OMEGA
FVC6666
D2C / FSK 66 OM
LOWER HEATER
UPPER HEATER
GRILL
TURBO HEATER
4. 2
1100 WATT
1200 WATT
2000 WATT
2000 WATT
PRESENTATION AND FEATURES OF THE CONTROL PANELS
Oven Thermostat
Switch
Oven Function
Switch
Timer
50
8888
Max
1
Left Front Heater
1
6
Right Back Heater
1
6
1
6
6
100
2
5 2
250
5 2
5 2
5
150
200
3
4
3
4
Left Back Heater
4. 3
3
4
3
4
Right Front Heater
USE OF HOTPLATES AND VITROCERAN COOKERS
The electrical cooker is commanded by 7 graded switches. “0” of the grades is off location. The
use fields in response to other 6 grades are below.
6
1..........Keeping hot location
2-3......Heating locations at low heat
4-5-6..Cooking - roasting and boiling
locations
1
5
2
4
3
Vitroceramic Cooker
9
The upper part of hotplates is covered by a protective material resistant to heat. Turn
the switch of the electrical cooker to “3” and then operate the cooker for 5 minutes
in order to burn and so to toughen the protective layer at first use.
During use of electrical cookers, it is required to pay attention to the used saucepans
to have smooth bases. If appropriate sized and smooth based saucepans are used,
you can get the most efficiency from your cooker. It is not suggested to use the little
size saucepans on the big size cooker, because this will cause heat loss and so energy
will be wasted.
WRONG
RIGHT
circular saucepan base
WRONG
small saucepan diameter
WRONG
saucepan’s base had not settled
Surely control that your cooker is off, the control switch is at “0” location after cooking.
Also never touch it as the cooker will be hot for a speific time after it was turned off.
Do not let children to come close to it.
Clean the electrical cooker with a wet cloth after using the electrical cooker. If there
is excessively getting dirty situation, you can clean it with water with detergent rather
well.
Heat for a few minutes for the upper part to dry after cleaning. If you will not use its
upper part for a while, ensure to occur a thin oil layer as oiling with machine oil.
Dual or Oval Vitroceramic Cooker
6
1
5
2
4
Dual or vitroceramic cookers can heat in two different position. For
operating the big diameter of dual cooker turn the switch to
“
“. Both big and small diameter of the cooker will operate.
For operating the oval part of the oval cooker, turn the switch
to “ “. Both oval and round parts will operate.
3
10
4.4
USE OF OVEN PART
4. 4. 1 Use of Digital Minute Minder
Simultaneously press (+) and (-) buttons of digital timer. The display will start flashing,
and then you can set the time setting by using (+) and (-) buttons. When you press
(+) or (-) buttons after setting the time ( ) symbol is displayed, and the desiring
timer set. At the end of this time period, timer will make a beep sound but the oven
continues working. In order to turn the oven off, you must take the switch and
thermostat of the oven to closed position.
-
+
11
4. 4. 3 Use of Oven Function Switches
This switch allows you to select the oven functions. The functions and their grades
are shown at the following table. Also, the detailed instructions and their uses will
also be explained in details in the next pages.
Your oven’s lamp starts to operating.
Your oven’s lamp, red warning lamp and fan start to operating.
It performs the function of defrosting your frozen food.
Your oven’s thermostat and warning lamps and lower and upper heaters
start operating.
Your oven’s thermostat and warning lamps and turbo heater, fan are put into
use.
Your oven’s thermostat and warning lamps and fan, upper and lower
heaters start operating.
Your oven’s thermostat and warning lamps and grill heater start operating.
Your oven’s thermostat and warning lamps and upper heater, grill heater start
operating.
Your oven’s thermostat and warning lamps and upper heater, grill heater and
fan functions start operating.
Your oven’s thermostat and warning lamps, turbo heater, lower heater and
fan start operating.
12
Ice Melter Function ( Defrost )
You can start the defrosting process by placing the frozen food into your oven and
turning the switch onto the determined sign. This is a program that does not cook the
food, just helps to defrost them in a very short time. Place the food that will be
defrosted on the third shelf support from the bottom, on a wire shelf. Place a tray into
the bottom of the oven in order to collect the water that occurs because of defrosting.
Lower - Upper Heater Function ( Static Cooking )
At this cooking that is defined as the traditional method, the heat that is spreaded
from the lower and upper heating elements into your oven equally, ensures the food’s
buttom and top to be cooked equally.
It is recommended to make pre heating for 10 minutes. Leave the food that was put into
the available cooking dish to be cooked in recommended period case. The Lower-Upper
Heater location is the function that is preferred to cook cake, sponge cake, flan,
spaghetti in oven, lasagna, pizza.
At the end of cooking process, turn the oven’s switch and heat set up switch off and
cancel the time program. Take the cooked food from the oven, put onto a safe place
and open the oven’s door and ensure the oven is cool completely. As the oven will be
hot at that moment, stay away from the oven and keep your children
away from the oven.
Fan and Lower - Upper Heater Function ( Static Cooking with Fan)
The location where the air comes from lower and upper heating elements is distributed
into the oven via the fan motor and fanner.
The heat adjsutment switch is adjusted to the degree that is recommended at the
cooking table. Turn the oven’s switch as it will show the symbol of this function and the
oven’s time is adjusted to the recommended time for cooking, the oven is pre heated
for 10 minutes. The food that had been put into the available cooking dish is placed
into the oven and then cooked. In general, this location is a location where a very
nice results are taken for cooking of pastries. Every part of the food will be cooked
equally at this location. It is appropriate for cooking of single tray.
At the end of cooking, turn off the oven’s switch and heat adjustment switch. Cancel
the oven’s time program and take the cooked food from oven and leave it on a safe
place. Open your oven’s lid and leave it to cool. Do not come close to it until it cools
and keep children away.
13
Turbo Fan Function
Turbo fan function spreads the oven’s heat equally. The food on all shelves will be
cooked equally during the use of this function.
Top of the oven will not be hotter than the bottom of it. Adjust the heat adjustment
switch of your oven to the wished degree, also turn the function switch as it will show
Turbo function symbol. Place your food that had been put into the available cooking
dishes into the oven after pre heating of 10 minutes. This function is appropriate for
cooking more than one dish.
If you have two trays of food that you will cook in your oven; you must use that heat
for your oven, heat of which of the heats that are appropriate for your food while
adjusting the cooking heat. Cooking two trays of food requires additional cooking
period according to the single tray cooking. In general, food in two trays are not cooked
at the same time. So, take the tray that you observed that is cooked, from the oven,
go on cooking for the other tray of food. As there will be heat transfer between two
trays during the cooking of two trays of food, the cooking quality will be lower than
the single tray. While cooking double trays, you can get a better cooking result by
changing theplaces and ways of trays if needed. The processes that will be applied
at the end of cooking, are same for all the functions.Open your oven’s cover and leave
it to cool after you put your trays in oven onto a safe place.
Turbo Fan and Lower heater Function
Turbo fan and lower heater function is an ideal function to cook pizza. The lower
heater ensures the pizza paste to be cooked while Turbo fan spreads the heat of
oven equally. Adjust the heat adjustment switch of your oven to the wished degree,
also turn the function switch as it will show this function’s sign and adjust the oven’s
time to the offered time for cooking and pre heat the oven for 10 minutes. This function
is appropriate for cooking of one dish.
At the end of cooking process, turn off the oven’s switch and heat set up switch.
Cancel the oven’s time program and take the cooked food from oven and leave onto
a safe place. Open your oven’s door and leave it to cool. Do not come close to the
oven until it cools and keep children away.
Warning: Max. set of thermostat 1900C
Grill Function
This function is used to grill. To grill, place the food onto the grill, also
the grill onto the shelf at toppest level. You can start to grill after placing the oven tray
onto the 3rd Shelf. The tray that is placed onto the 3rd Shelf will ensure the collection
of oils that drop from food.
14
Turn your oven’s heat set up switch as it will show the sign of this function. Place
your food into the oven after pre heating of 5 minutes.
At the end of cooking, as in all other cooking processes; turn off the oven’s switch
and heat set up switch. Cancel the oven’s time program and take the cooked food from
oven and leave onto a safe place. Do not come close to the oven until it will cool and
keep children away.
Warning: Max. set of thermostat 1900C
Upper heater, Grill Function
This function is used to grill rapidly. To grill, place the food onto the grill, also
the grill onto the shelf at toppest level. You can start to grill after placing the oven tray
onto the 3rd Shelf. The tray that is placed onto the 3rd Shelf will ensure collection of
oils that drop from food.
Turn your oven’s heat set up switch as it will show the sign of this function. Place your
food into the oven after pre heating of 5 minutes.
At the end of cooking process, as in all other cooking processes; turn off the oven’s
switch and heat set up switch. Cancel the oven’s time program and take the cooked
food from oven and leave onto a safe place. Do not come close to the oven until it
cools and keep children away.
Warning: Max. set of thermostat 1900C
Grill, Fan Function
In this function, grill and upper heater and the fan, operate together and cook.
To grill, place the food onto the grill, also the grill onto the shelf at the toppest level. You
can start to grill after placing the oven tray onto the 3rd Shelf. The tray that is placed
onto the 3rd Shelf will ensure collection of oils that drop from food.
Turn your oven’s heat set up switch as it will show the sign of this function. Place your
food into the oven after pre heating of 5 minutes.
At the end of cooking process, as in all other cooking processes; turn off the oven’s
switch and heat set up switch. Cancel the oven’s time program and take the cooked
food from oven and leave onto a safe place. Do not come close to the oven until it
cools and keep children away.
Warning: Max. set of thermostat 1900C
15
Energy Saving
- During use of electrical cookers , it is required to use saucepans having flat bases.
- Choose a cookware of proper size .
- Using a lid will reduce cooking times.
- Minimise the amount of liquid or fat to reduce cooking times.
- When liquid starts boling ,reduce the temperature setting.
- Oven door should not be opened often during cooking period.
4. 4. 4
Accessories Used in Oven
You can use glass dishes, cake molds, special oven trays that are appropriate for use
in oven, that you are able to assure in market, apart from the oven trays and grill wire
chicken roasting skewer that are given together with your oven. Pay attention to the
information related to the subject that were given by the manufacturer firm.
In case small size dishes are used, place the dish onto the grill wire, as it will
completely be on the middle part of the wire. The following information must also be
followed for the enameled dishes.
If the food that will be cooked does not cover the oven tray completely, if the food is
taken from the deep freezer or the tray is being used for collection of food’s juices that
flow during grilling, the form changes can be observed in tray because of the high
heat that occur during cooking or roasting.
The tray will return to its old form only when the tray cooled after cooking. This is a
normal physical event that occurs during heat transfer.
Do not leave this tray or dish in cold environment right away after cooking in glass tray
or dish. Do not put onto the cold and wet grounds. Place on a dry kitchen cloth or dish
cross, ensure it to cools slowly. Otherwise the glass tray or dish may be broken.
If you will grill in your oven; we recommend you to use the grill that was given in tray
together with product. ( If your product includes this material ) So, the oils that spatter
and flow, will not dirty the inside of oven. If you will use the big wire grill; put a tray onto
one of the lower shelves for oils not to be collected. Also put some water into it for
cleaning easiness.
Use 4th and 5th shelves while grilling and oil the grill for the ingredients that you will
grill not to stick to the grill.
16
Telescopic rails
Pan anti-tilting wire
5. 5DFN
4. 5DFN
3. 5DFN
2. 5DFN
1. 5DFN
6. Rack
5. Rack
4. Rack
3. Rack
2. Rack
1. Rack
To locate grid correctly in the cavity,
put it to any rack and push the grid up to the end.
The pan anti-tilting wire must be placed inside of the cavitiy.
17
PART 5 : CLEANING AND MAINTENANCE OF YOUR OVEN
5. 1 CLEANING
Be sure that all control switches are off and your appliance cooled before cleaning
your oven. Plug off the appliance.
Control whether they are appropriate and recommended by the manufacturer before
using the cleaning materials on your oven. As they may damage the surfaces, do not
use caustic creams, abrasive cleaning powders, thick wire wool or hard tools. In case
the liquids that overflows around your oven burn, the enameled place may be
damaged. Immediately clean the overflew liquids.
Cleaning of Inside of Your Oven
Surely plug off the oven before starting cleaning.
The inside of enameled oven is cleaned in the best way when the oven is warm.
Wipe the oven with a soft cloth that had been hemmed in soapy water after each use.
Later wipe it with a wet cloth once more and then dry it. It may be required to use a
liquid cleaning material from time to time and make a complete cleaning. Do not clean
with dry and powder cleansers.
Cleaning Vitroceramic Cooker
Before starting cleaning wait for Vitroceramic cooker completely cool down. Be sure that
cleaning material does not contain any particles which may cause to scratch glass.Use cream
or liquid detergent. Vitroceramic surface must be cleaned with cold water and dried with soft
cloth in a way that no cleaning material may be left. Sweet type food must be cleaned right
after they are spilled before glass cools down. Steel cleaning material may damage Vitroceramic
glass. Dust on the surface must be cleaned with wet cloth. Color change on ceramic surfaces
does not effect functional structure and durability of Vitroceramic.
Color change is caused by not cleaning the residues, erosion due to casseroles and using
not appropriate cleaning materials and is not due to material change. If your oven has a
cleaning pallet, with this pallet you can clean even the smallest dirt on the surface. Materials
that are hard to clean like liquified plastic, oil and sweety materials can be cleaned with pallet
easily. The pallet is dangerous because it is equipped with razor therefore it must be kept away
from chidren. Be careful not to scratch silicon adhesive placed on the edges of the glass while
using pallet.
5.2 MAINTENENCE
Change of Oven Lamp
The change of oven lamp must be done by authorized technician. The rating the ampoule
should be 230V, 25Watt, Type E14 before changing the lamp,the oven should be plugged off
and it should be cool.
18
PART 6 : SERVICE AND TRANSPORT
6,1 Requirements Before Contacting to Service
If the oven does not operate;
The oven may be plugged off, there has been a blow-out. On models fitted with a
timer, time may not be regulated.
If the oven does not heat;
The heat may be not adjusted with oven’s heater control switch.
If the interior lighting lamp does not light;
The electricity must be controlled.
It must be controlled whether the lamps are defective. If they are defective, you can
change them as following the guide.
Cooking ( if lower-upper part does not cook equally ) ;
Control the shelf locations, cooking period and heat values according to the manual.
Except these, if you still have any problem with your product, please call to the
“Authorized Service”.
6,2 Information Related to Transport
If you need any transport;
Keep the original case of product and carry it with its original case when needed to
be carried. Follow the transport signs on case.
Tape the cooker on upper parts, hats and heads and saucepan carriers to the
cooking panels.
Place a paper between the upper cover and cooking panel, cover the upper cover,
then tape it to the side surfaces of oven.
Tape cardboard or paper onto the front cover on interior glass of oven as it will be
suitable to the trays, for the wire grill and trays in your oven not to damage to the
oven’s cover during transport.
Also tape the oven’s covers to the side walls.
If it does not have the original case;
Take measure for the external surfaces (glass and painted surfaces) of oven against
possible blows.
19
The symbol on the product or on its packaging indicates that
this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the
product.
52044789 03/11 R000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising