Facultat de Dret INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN RELACIONS LABORALS

Facultat de Dret  INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN RELACIONS LABORALS
INFORME DE SEGUIMENT DEL
GRAU EN RELACIONS LABORALS
(2012)
FEBRER 2013
Facultat de Dret
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
Índex:
1.
Fitxa de la titulació .................................................................................................... 3
2.
Valoració anual del desplegament del títol................................................................ 4
Q1 –
a)
b)
c)
ACCÉS I MATRÍCULA .................................................................................... 4
Dades dels processos d’accés i matrícula ........................................................... 4
Dades relatives a la qualitat en l’accés ............................................................... 5
Valoració ............................................................................................................ 6
Q2 – RENDIMENT ...................................................................................................... 7
a) Resultats de rendiment acadèmic per assignatura .............................................. 7
b) Abandonament.................................................................................................. 10
c) Valoració .......................................................................................................... 10
Q3 – SATISFACCIÓ ................................................................................................. 11
Q4 – PRÀCTIQUES EXTERNES, MOBILITAT I INSERCIÓ LABORAL ........... 13
a) Pràctiques externes ........................................................................................... 13
b) Mobilitat ........................................................................................................... 14
c) Inserció laboral ................................................................................................. 14
d) Dades de l’Enquesta d’Inserció Laboral d’AQU 2011 per als diplomats en
Relacions Laborals la promoció 2006-2007 ..................................................... 15
Q5 – MILLORES I MODIFICACIONS AL PLA DOCENT .................................... 16
a) Modificacions de la Memòria Verificada ......................................................... 16
b) Innovació i qualitat docents .............................................................................. 16
c) Itineraris d’assignatures optatives .................................................................... 17
d) Treball de Fi de Grau........................................................................................ 17
e) Assignatures i seminaris en anglès ................................................................... 18
Q6 – GESTIÓ I ATENCIÓ A LA COMUNITAT ..................................................... 19
a) Equip de direcció de Relacions Laborals i coordinació del professorat........... 19
b) Pla d’Acció Tutorial (PAT) i formació del CQUID ......................................... 19
c) Participació dels estudiants .............................................................................. 20
d) Valoració del SIGQ .......................................................................................... 20
2/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
1. Fitxa de la titulació
Títol:
Codi:
Procés de verificació:
Modificacions substancials posteriors:
Alumnes de nou ingrés:
Alumnes totals:
Curs d’inici:
Degà:
Vicedegana:
Coordinador docent:
Grau en Relacions Laborals
3314
--------186
651
2009-10
Dr. Josep Maria Vilajosana Rubio
Dra. C. Chacartegui Jávega
Dr. Eusebi Colàs Neila
Informació pública disponible:
http://www.upf.edu/fdret/estudis/GrauRRLL/presentacio/
Dades indicadors de la titulació:
http://www.upf.edu/universitat/upf_xifres/estudis/rel_g.html
Elaborat per
C. Chacartegui (Vicedegana amb funcions de direcció dels estudis
de Relacions Laborals) i Eusebi Colàs (coordinador docent del
Grau)
Aprovat per
----Data d’aprovació
-----
3/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
2. Valoració anual del desplegament del títol
Q1 – ACCÉS I MATRÍCULA
a) Dades dels processos d’accés i matrícula
Evolució de l’oferta i la demanda en primera opció
Facultat de Dret
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
O
D
D/O
O
D
D/O
O
D
D/O
O
D
D/O
Dret
UPF
320
618
1,93
320
571
1,78
300
592
1,97
300
492
1,64
Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció
UPF
80
124
1,55
80
115
1,44
80
144
1,80
80
131
1,64
UPF
UPF
180
94
0,52
180
135
0,75
180
167
0,93
180
135
0,75
-
-
1,80
-
-
1,92
40
229
5,73
2,10
40
199
4,98
1,90
Relacions Laborals
ADE-ECO / Dret
Mitjana UPF
Resta del Sistema Universitari Català
O
Relacions Laborals
Relacions Laborals
UB
UAB
2009-10
D
D/O
O
2010-11
D
D/O
2011-12
D
D/O
O
2012-13
D
D/O
O
300
174
0,58
300
169
0,56
280
253
0,90
260
227
0,87
180
121
0,67
180
120
0,67
160
152
0,95
140
88
0,63
Relacions Laborals i recursos
UdL
humans
60
28
0,47
60
15
0,25
60
19
0,32
60
22
0,37
Relacions Laborals i
ocupació
URV
125
42
0,34
125
35
0,28
125
58
0,46
125
47
0,38
Relacions Laborals
UOC
Matrícula de nou accés curs 2012-2013
Estudiants de nou accés a 1r curs
Graus
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
Criminologia i Polítiques Púb. de
Preven.
90
96
90
81
Dret
329
329
346
305
Relacions Laborals
185
194
209
186
UPF
604
619
645
572
2.431
23,5%
4/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
Vies d’accés
Vies d'accés (%)
Estudiants
de nou
accés
PAU
Graus
FP
Títol univ.
>25 anys
Criminologia i Polítiques Púb. de
Preven.
81
87,7
8,6
1,2
2,5
Dret
305
94,1
2,0
2,3
1,6
186
68,8
24,7
2,7
3,8
2.431
87,9
8,1
1,8
2,1
Relacions Laborals
TOTAL UPF
b) Dades relatives a la qualitat en l’accés
Estudiants en primera opció (accés via PAU)
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
Criminologia i Polítiques Púb. de
Preven.
84,7
71,8
88,8
91,8
Dret
99,0
99,0
97,2
85,6
Relacions Laborals
58,4
89,5
88,3
84,1
TOTAL UPF
88,5
89,4
88,1
84,8
Graus
Nota de tall i nota mitjana (PAU)
Facultat de Dret
2009-10
2010-11*
N. tall
N. mitjana
N. tall
Criminologia i Polítiques Púb. de
Preven.
6,36
6,90
Dret
7,12
7,87
Relacions Laborals
5,00
5,90
Graus
2011-12*
2012-13*
N. mitjana
N.
tall
8,36
9,42
8,08
9,08
9,82
10,87
9,60
10,54
6,10
7,24
6,06
7,16
N. mitjana
N. tall
7,90
8,71
9,27
10,64
5,00
6,97
N. mitjana
* Canvi en la metodologia nota final batxillerat + selectivitat
Resta del Sistema Universitari Català
2009
Nota de tall (PAU)
2010*
2011*
2012*
5
5,008
6,06
6,065
Relacions Laborals
UB
UAB
5
5,806
6,23
6,122
Relacions Laborals i recursos humans
UdL
5
5
5
5
Relacions Laborals i ocupació
URV
5
5
5
5
Relacions Laborals
UOC
Relacions Laborals
* A partir del curs 2010-2011, la nota de tall pot arribar a 14, degut a les proves específiques i voluntàries
5/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
Estudiants amb nota d’accés >=7 fins el 2009-10 i >=9 a partir del 2010-11 (PAU)
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
Criminologia i Polítiques Púb. de
Preven.
31,9
31,8
55,0
45,1
Dret
99,0
99,0
98,9
98,6
Relacions Laborals
9,6
10,5
7,5
2,3
TOTAL UPF
65,9
69,7
70,6
59,2
Graus
c) Valoració
Punts forts:
 Cal valorar positivament els resultats globals de demanda dels Estudis. Malgrat el
rati D/O hagi experimentat un lleu descens (del 0,93 al 0,75), en el procés de
matriculació se superen les places que s’ofereixen (enguany s’han matriculat 186
alumnes), consolidant el Grau com el segon del Sistema Universitari Català.
 També és força important el percentatge de demanda en primera opció (que es
manté en el 84 %), donat que reafirma el molt destacable increment de l’interès per
cursar aquests estudis en relació a la taxa de la darrera promoció de la Diplomatura
(58,4 %).
 Quant a la qualitat de l’accés, es manté el nivell de la nota de tall (6,06) i de la nota
mitjana (7,16). Això suposa el manteniment en l’increment del nivell mig de
l’estudiant.
Punts febles:
 Malgrat la positiva valoració dels aspectes anteriors, creiem que el coneixement dels
Estudis, en general, no és prou afinat en els estudiants de secundària i això es
reflecteix en les dades de les diferents Universitats del Sistema Català.
 El percentatge d’estudiants amb notes especialment elevades es redueix (situant-se
en el 2,3 %). No obstant, cal tenir en compte que aquesta dada ve referida només a
l’accés mitjançat la PAU i malgrat ser aquesta la via principal d’accés als estudis
(68,8 %) no es considera l’accés des de la FP (que suposa un 24,7 %).
Pla d’acció:
 Durant el curs passat ja vam intensificar, coordinats per la UIPI, les accions de
promoció dels Estudis de Relacions Laborals. Enguany hem augmentat la
importància atorgada a aquests aspectes, tot oferint més sessions presencials a la
Universitat de promoció dels estudis (incrementant-ne les desenvolupades en
dissabte). Persones encarregades: C. Chacartegui i E. Colàs. Termini: durant el 2n i
3r trimestre del curs 2012-2013.
6/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
Q2 – RENDIMENT
a) Resultats de rendiment acadèmic per assignatura
Taxa de rendiment d’assignatures obligatòries i bàsiques
TAXA DE
RENDIMENT
Assigntaures
Curs
BÀSIQUES I OBLIGATÒRIES
21796
21793
21782
21784
21783
Salut Laboral II
21781
21785
21798
21790
21788
21780
20625
20626
21786
21791
20633
20631
21794
20636
21787
21789
21799
20628
20629
21792
20630
21797
20634
21779
20635
20627
20632
21795
Matriculats
(Total crèdits)
Primera Convocatòria (en
%)
Presentats
Aptes
Pendents
Mètodes Quantitatius d'Investigació Social
3
3
2
2
2
488
488
1008
676
1068
99,18 100,00
95,90 93,16
97,02 92,64
97,04 96,95
94,94 98,82
Organització i Mètodes de Treball I
2
1008
98,21
92,73
8,93
Dret Sindical I
2
3
2
2
2
1
1
2
3
1
700
532
656
1038
1128
1146
1116
684
492
748
97,71
93,23
95,12
93,06
97,87
95,81
93,55
96,49
93,50
89,84
94,74
97,58
93,59
88,20
85,87
93,44
90,23
82,42
88,70
90,48
1
3
1
2
2
3
1
1
3
1
3
1
2
1
1
1
3
596
500
744
720
712
536
1206
1200
536
784
738
896
930
1128
1356
788
738
93,29
93,60
86,02
95,00
93,26
92,54
84,58
83,00
91,79
92,86
93,50
86,61
93,55
87,23
89,38
89,85
75,61
87,05
84,62
90,63
64,33
75,30
81,45
83,53
90,96
78,86
69,78
73,04
72,16
77,24
87,80
69,31
68,36
64,52
Salut Laboral I
Direcció de Persones II
Direcció de Persones I
Tributació Empresarial
Prevenció de Riscos Laborals
Organització i Mètodes de Treball II
Sociologia del Treball
Història Social i Jurídica Contemporània
Introducció a l'Economia
Dret Sindical II
Dret Processal Laboral I
Introducció a la Psicologia
Tecnologies de la Informació i Comunicació per
a les Ciències Socials
Dret Processal Laboral II
Psicologia del Treball
Institucions Bàsiques de Dret Administratiu
Dret de la Seguretat Social I
Règims Especials de la Seguretat Social
Dret del Treball I
Introducció al Dret Privat i de l'Empresa II
Dret de la Protecció Social
Introducció al Dret
Dret Tributari
Dret Penal Socioeconòmic
Comptabilitat
Dret del Treball II
Dret Constitucional i Europeu
Introducció al Dret Privat i de l'Empresa I
Dret de la Seguretat Social II
0,82
10,66
10,12
5,92
6,18
Segona Convocàtoria (en %)
Presentats
Aptes
Pendents
(Tot
aprovats/Tot
matriculats)
0,00
0,00
7,38 100,00
7,14 91,67
1,78 100,00
1,69 100,00
0,82
3,28
3,57
4,14
4,49
99,18
96,72
96,43
95,86
95,51
6,55
63,64
4,76
95,24
7,43
9,02
10,98
17,92
15,96
10,47
15,59
20,47
17,07
18,72
3,43 50,00
4,51 66,67
6,10 70,00
12,14 90,48
11,70 72,73
3,66 71,43
6,45 75,00
14,62 64,00
13,01 43,75
6,95 100,00
5,71
6,02
6,71
6,94
7,45
7,85
10,75
11,11
11,38
11,76
94,29
93,98
93,29
93,06
92,55
92,15
89,25
88,89
88,62
88,24
18,79
20,80
22,04
38,89
29,78
24,63
29,35
24,50
27,61
35,20
31,71
37,50
27,74
23,40
38,05
38,58
51,22
7,38 72,73
14,40 44,44
7,53 100,00
27,78 86,00
21,91 66,67
14,93 55,00
13,43 88,89
9,00 77,78
17,91 54,17
20,92 80,49
21,95 55,56
20,98 80,85
15,48 45,83
6,38 41,67
19,91 80,00
20,81 48,78
41,46 49,02
13,42
14,40
14,52
15,00
15,17
16,42
17,41
17,50
17,91
18,37
19,51
20,54
20,65
20,74
22,12
28,43
30,89
86,58
85,60
85,48
85,00
84,83
83,58
82,59
82,50
82,09
81,63
80,49
79,46
79,35
79,26
77,88
71,57
69,11
Mitjana de la Taxa de rendiment de les
assignatures bàsiques i obligatòries
86,66
7/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
Taxa de rendiment d’assignatures optatives
TAXA DE
RENDIMENT
Assigntaures
BÀSIQUES I OBLIGATÒRIES
Curs
Matriculats
(Total crèdits)
21833
21817
Gestió de la Incapacitat Laboral
Mobilitat Internacional de Treballadors
216
148
21832
Immigració i Mercat de Treball
220
21806
21819
21814
21834
21835
21809
21804
21831
Tècniques de Selecció de Persones
184
180
140
120
176
208
192
88
21818
21841
21840
21823
21828
21826
Dret Sancionador del Treball
Economia Mediambiental i de la Qualitat
Organització del Treball i Estrès Laboral
Ocupació i Desigualtats en Salut
Introducció al Màrqueting
Plans de Formació
Dona, Família i Mercat Laboral
Relacions de Treball a l'Administració
Pública
Readings on Industrial Relations
Sociologia de les Organitzacions
Gestió Pressupostària a l'Administració
Pública
Polítiques d'Ocupació
Dret i Història al Segle XX
Primera Convocatòria (en %)
Segona Convocàtoria (en %)
Presentats
Presentats
Aptes
100,00 100,00
97,30 94,44
Pendents
Aptes
Pendents
(Tot
aprovats/Tot
matriculats)
0,00
8,11
0,00
0,00
8,11 100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
96,30
5,45
3,64 100,00
1,82
98,18
95,65 95,45
97,78 93,18
94,29 93,94
100,00 83,33
86,36 94,74
96,15 78,00
93,75 93,33
90,91 100,00
8,70
8,89
11,43
16,67
18,18
25,00
12,50
9,09
4,35
4,44
5,71
13,33
11,36
19,23
4,17
0,00
100,00
100,00
100,00
75,00
100,00
90,00
100,00
0,00
4,35
4,44
5,71
6,67
6,82
7,69
8,33
9,09
95,65
95,56
94,29
93,33
93,18
92,31
91,67
90,91
98,18
80
96
124
95,00
91,67
90,32
63,16
95,45
53,57
40,00
12,50
51,61
30,00 100,00
4,17
0,00
29,03 88,89
10,00
12,50
25,81
90,00
87,50
74,19
188
76
40
74,47
78,95
70,00
91,43
86,67
71,43
31,91
31,58
50,00
6,38
10,53
20,00
29,79
31,58
50,00
70,21
68,42
50,00
33,33
0,00
0,00
Mitjana de la Taxa de rendiment de les
assignatures optatives
90,31
8/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
Taxa de rendiment acadèmic
9/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
b) Abandonament
Abandonament per tipologia (% respecte la cohort d’accés)
Cohort d’accés
2009-2010
2010-2011
2011-2012
184
194
209
48
33
40
1,09
1,55
1,91
14,13
11,34
12,92
Esgotament convocatòries
4,35
1,55
0
Abandonament voluntari a primer curs
4,35
2,58
4,31
Abandonament voluntari a primer cicle
2,17
0
0
Abandonament voluntari a segon cicle
0
0
0
26,09
17,01
19,14
Total matriculats
Total abandonaments
Anul—lació de matrícula
Règim de permanència a 1r curs (%)
Total abandonament (%)
* En aquesta taula s’indica, per a cada cohort d’accés, el percentatge d’estudiants
que abandona els estudis i el motiu de l’abandonament.
c) Valoració
Punts forts:
 Es manté la taxa de rendiment del Grau (87,1 %), que se situa en la mitjana dels
estudis de la UPF (87,8 %) i dins els llindars fixats en la Memòria de Verificació del
Grau (85-90 %). Es consolida l’important increment en relació als resultats
obtinguts en les darreres edicions de la Diplomatura que ja apuntava el primer curs
d’implantació del Grau.
 Igualment es manté la mitjana de la taxa de rendiment en les assignatures bàsiques i
obligatòries (86,66 %). Aquests bons resultats es plasmen en el primer any
d’implantació de les assignatures optatives que assoleixen una mitjana de la taxa de
rendiment d’un 90,31 %.
Punts febles:
 Es produeix un mínim increment de la taxa d’abandonament (del 17,01 % al 19,14
%), malgrat és important assenyalar que no arriba als llindars considerats a la
Memòria de Verificació del Grau (20-25 %). No obstant això, ens plantegem la seva
progressiva reducció.
Pla d’acció:
 La disminució de la taxa d’abandonament es tractarà d’aconseguir mitjançant la
tasca dels tutor que, a través del Pla d’Acció Tutorial, poden proporcionar eines als
estudiants per tal que superin el règim de permanència a 1r curs (que és la principal
causa d’abandonament). D’altra banda, en les reunions amb el professorat del Grau,
insistirem en la necessitat que motivin els estudiants per a que utilitzin les tutories
de les diverses assignatures per resoldre els seus dubtes. Persones encarregades: C.
Chacartegui i E. Colàs. Termini: durant el 2n i 3r trimestre del curs 2012-2013.
10/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
Q3 – SATISFACCIÓ
a) Satisfacció respecte l’assignatura en el seu conjunt:
11/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
b) Valoració:
Punts forts:
 Cal valorar positivament els resultats de les enquestes, que se situen al voltant dels
valors mitjans dels Graus impartits a la Universitat. En aquest sentit, no s’ha detectat
cap element d’insatisfacció particular ni a les reunions que trimestralment mantenim
els càrrecs acadèmics dels estudis amb els delegats de cada curs, ni a través de
l’Estudi de qualitat desenvolupat en el seu tercer any.
12/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
Punts febles:
 La participació mitjana dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en les
enquestes de satisfacció són, en general, baixes. En el cas dels nostres estudis, a més
de molt fluctuants, se situen per sota d’aquesta mitjana.
Pla d’acció:
 Traslladarem als estudiants la importància de la seva participació en les enquestes,
com a instrument per a la millora de la qualitat docent, mitjançant dues vies: de
forma indirecta, en les reunions trimestrals amb les delegats de curs; de forma
indirecta, mitjançant recordatoris que els càrrecs acadèmics els adreçarem
personalment per correu electrònic en paral·lel als que la Universitat desenvolupa a
través de múltiples canals. Persones encarregades: C. Chacartegui, P. Ferrer i E.
Colàs. Termini: durant el 2n i 3r trimestre del curs 2012-2013.
Q4 – PRÀCTIQUES EXTERNES, MOBILITAT I INSERCIÓ LABORAL
a) Pràctiques externes
 Durant el curs acadèmic 2012-2013 s’han posat en marxa les pràctiques externes del
Grau (obligatòries i optatives), amb el desplegament del quart curs.
 El Grau recull la molt positiva experiència acumulada per la Diplomatura en
Relacions Laborals, que ha garantit la realització de pràctiques externes per a tots els
estudiants, que els atorga un plus formatiu a valorar molt positivament de cara a la
seva inserció en el mercat laboral posteriorment.
 Hi ha tres professors encarregats del seguiment de les pràctiques obligatòries i
optatives, amb funcions específiques encomanades a cadascú d’ells. Els professors
Eusebi Colàs i Josep Fargas realitzen les funcions de tutors acadèmics dels
estudiants, seguiment de memòries i qualificació de l’assignatura. El professor
Ernest Solé s’encarrega de posar en contacte les empreses amb els estudiants més
adients, segons les preferències acadèmiques d’aquests, que s’intenten satisfer en la
mesura que sigui possible.
Punts forts:
 Es garanteixen les pràctiques obligatòries de 14 ECTS (200 hores) per part del
nostre centre a tots els estudiants de quart curs.
 Es dóna la possibilitat de realitzar l’assignatura de pràctiques optatives pels
estudiants que tinguin la possibilitat d’ampliar les hores dedicades a les pràctiques
obligatòries.
 S’han signat al voltant de 130 convenis de pràctiques a través de l’Oficina
d’Inserció Laboral, la qual cosa demostra el notable interès que, des del mercat
laboral, mostren les empreses amb els nostres estudiants.
 La vicedegana dels estudis, Consuelo Chacartegui, ha valorat l’adequació de les
pràctiques optatives proposades per alguns estudiants més enllà de les pràctiques
obligatòries. D’aquesta manera, s’ha pogut activar, en cada cas, l’assignatura de
pràctiques optatives de 12, 16 ó 20 ECTS, respectivament.
13/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
b) Mobilitat
 El Pla d’Estudis preveu que la mobilitat dels estudiants es desenvolupi durant el
tercer i quart curs del Grau.
 S’han realitzat sessions específiques pel coordinador de mobilitat de la Facultat de
Dret, professor Josep Capdeferro, pels estudiants de Relacions Laborals.
 El perfil dels estudis obliga a que la mobilitat es faci preferentment respecte a
Universitats que contemplin plans d’estudis similars, com ara Industrial Relations o
Consulente del Lavoro.
 Una desena d’estudiants han realitzat estàncies acadèmiques com estudiants
Erasmus. Algunes de les universitats que han fet convenis han estat Universtità degli
Studi di Napoli Federico II, la Universidade Nova de Lisboa, la Universidad Adolfo
Ibáñez (Viña del Mar, Xile), la Universidad Católica del Perú. la Università degli
Studi di Padova i la University of Turku (Finlàndia).
Punts febles:
Per les causes anteriors, tradicionalment la mobilitat d’estudiants de Relacions
Laborals ha estat molt escassa.
Pla d’acció:
 Es tractarà de potenciar la mobilitat dels estudiants de Relacions Laborals, tot
tractant d’intensificar el número de convenis amb Universitats que imparteixin
estudis homogenis als nostres. Persones encarregades: C. Chacartegui. J. Capdeferro
i E. Colàs. Termini: durant el 2n i 3r trimestre del curs 2012-2013.
c) Inserció laboral
 En tant que la primera promoció no es graduarà fins a la finalització del curs
acadèmic 2012-2013, no compten encara amb aquestes dades i no es pot realitzar
cap valoració al respecte.
 No obstant això, sí es poden oferir dades en relació a la inserció laboral dels
diplomats en Relacions Laborals, segons l’enquesta d’inserció laboral portada a
terme per AQU (2011).
Punts forts:
 Segons l’enquesta d’inserció laboral portada a terme per AQU (2011), podem
destacar els següents punts forts:
o Nivell d’inserció laboral. Les dades (90,9 per cent de graduats ocupats) estan
per sobre de la mitjana del sistema (88 per 100) i molt a prop dels resultats
de l’enquesta anterior, realitzada l’any 2008 (90,5 per 100), fet que es valora
positivament.
o Qualitat de la inserció. En termes de satisfacció general amb la feina, la
valoració és positiva (5,17 sobre 7)
o Competències. En general, els resultats són positius en relació tant al nivell
obtingut com a la seva utilitat per a la feina.
14/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
o Satisfacció dels graduats amb els estudis. Un 58,5 per 100 repetirien la
mateixa carrera. Se situa per sobre de la mitjana del sistema (57 per 100). De
la mateixa manera, cal valorar molt positivament la satisfacció amb la UPF,
ja que el 90,9 per 100 repetirien la mateixa universitat.
Punts febles:
 Satisfacció dels graduats amb els estudis. Un 58,5 per 100 repetirien la mateixa
carrera. Es produeix una disminució de la dada prèvia (62 per 100).
Pla d’acció:
 Realitzar sessions de sortides professionals, de tal manera que els estudiants puguin
valorar que el seu perfil professional és –amb l’actual crisi econòmica- molt
demandat a la realitat mercat laboral i que, tant des de la perspectiva de la seva
inserció laboral com des de l’àmbit de les seves possibilitats de realització
professional, tenen un ampli recorregut com a graduats en Relacions Laborals.
Persones encarregades: C. Chacartegui i E. Colàs. Termini: durant el 2n i 3r
trimestre del curs 2012-2013 .
d) Dades de l’Enquesta d’Inserció Laboral d’AQU 2011 per als diplomats en
Relacions Laborals la promoció 2006-2007
RELACIONS LABORALS
Resultats UPF de l’Enquesta d’Inserció Laboral de la promoció 2006-07
realitzada per l’AQU el gener-març del 2011
Situació laboral el 2011 dels graduats el 2007
Entre parèntesi, resultats per la UPF enquesta anterior (2008). Ombrejat, resultats de sistema
Graduats ocupats: 90,9% (90,5%)
93,9% a temps complet (91,8%)
65,2% amb contracte fix (80,8%)
42,4% en funcions pròpies de la titulació
84,9% en el sector privat (80,8%)
88%
(53,4%)
42,1% Tècniques (24,6%)
21,6% de Direcció.Gestió
Sou anual (brut):
- Menys de 12.000€:
- Entre 12.000 i 18.000€:
- Entre 18.000 i 24.000€:
- Entre 24.000 i 30.000€:
- Entre 30.000 i 40.000€:
- Més de 40.000€:
Satisfacció amb la feina
6,3%
20,6%
44,4%
20,6%
6,4%
1,6%
0% aturats sense experiència
(1,4%)
1,5% inactius (8,6%)
Motius per no buscar feina:
Principals branques d’activitat econòmica:
42,4% Serveis per a empreses (26%)
10,6% Sanitat. Assistencial (5,5%)
9,1% Administració Pública (6,3%)
3%
Institucions financeres (12,3%)
Funcions:
Graduats no ocupats: 9,1% (9,5%) 12%
7,6% aturats amb experiència (4,1%)
- 100% maternitat/llar
(33,3%)
(24,6%)
(5,7%)
11,5%
(27,1%)
22%
(38,6%)
39,7%
(15,7%)
15,6%
(10%)
9,8%
(2,9%)
1,4%
(en una escala de l’1, gens satisfet, al 7, totalment satisfet):
15/21
2012
-
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
Contingut de la feina: 5,45
(5,89)
Perspectives de millora i promoció: 4,07
(5,39)
Nivell de retribució: 4,55
(4,95)
Utilitat dels coneixements de la formació universitària: 3,88
Satisfacció general amb la feina: 5,17
(5,71)
(4,38)
Valoració dels graduats amb els estudis realitzats i la formació rebuda:
(en una escala de l’1, gens important, al 7, molt important)
58,5% repetirien la mateixa carrera
(62%)
57%
90,9% repetirien la mateixa universitat
Competències acadèmiques
Nivell obtingut
Formació teòrica
Formació pràctica
5,4
3,8
Competències instrumentals
Nivell obtingut
Informàtica
Idiomes
Documentació
Gestió
3,2
1,7
4,4
4,6
Competències interpersonals i de gestió
Nivell obtingut
Expressió oral
Comunicació escrita
Treball en equip
Lideratge
4,6
4,9
4,9
3,8
Competències cognitives
Nivell obtingut
Resolució de problemes
Presa de decisions
Creativitat
Pensament crític
4,5
4,5
3,8
4,8
(5,1)
(4,1)
(4,4)
(2,3)
(4,9)
(4,8)
(4,8)
(5,1)
(4,8)
(3,9)
(4,6)
(4,2)
(3,8)
(4,6)
(94,4%) 89,9%
Utilitat per a la feina
4,1
3,8
(4,4)
(4,3)
Utilitat per a la feina
5,2
3,0
4,9
4,9
(5,7)
(3,4)
(5,0)
(5,2)
Utilitat per a la feina
4,9
5,1
5,0
4,2
(5,1)
(5,3)
(5,0)
(4,2)
Utilitat per a la feina
5,2
5,0
4,0
4,8
(5,6)
(5,4)
(4,5)
(4,9)
Q5 – MILLORES I MODIFICACIONS AL PLA DOCENT
a) Modificacions de la Memòria Verificada
 S’ha produït les següents modificacions:
o S’eliminen les següents assignatures:
20995-Dret Financer (6 crèdits ECTS)
20621-Dret i Llibertats Fonamentals (6 crèdits ECTS).
20996-Dret Penal, Part Especial (5 crèdits ECTS).
o S’incorpora l’assignatura optativa següent:
21006-Dret Processal Civil (6 crèdits ECTS)
 Autorització UPF per Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 17 de gener
de 2012
 Entrada en vigor de la modificació: curs acadèmic 2012-2013
b) Innovació i qualitat docents
 Amb la posada en marxa del Grau, es va iniciar un Estudi de Qualitat finançat i
recolzat pel Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), que s’ha anat
consolidant durant els anys 2009, 2010, 2011 i 2012.
 A diferencia dels estudis anteriors, a l’Estudi de Qualitat del Curs 2011-2012 la
metodologia s’ha modificat.
16/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
o En les anteriors edicions de l’Estudi de Qualitat es van fer us
majoritàriament de tècniques quantitatives per a l’anàlisi, però aquests no
van proporcionar els resultats esperats a causa de problemes d’aplicació i
participació per part dels estudiants.
o Després d’una reflexió conjunta, des de l’Equip Coordinador de l’Estudi es
va arribar a la conclusió que l’objectiu que s’havia proposat no era idoni
resoldre’l per via de tècniques quantitatives, sinó les qualitatives.
 Els resultats principals han estat els següents:
o Amb caràcter general, ens ha permès comprovar el compliment del sistema
d’avaluació, tal com està previst als Plans Docents.
o En termes de les hores de dedicació per a cada assignatura en relació amb el
seu número de crèdits, en el primer curs, la tendència és que la majoria de les
assignatures tenen una dedicació de temps que al parer dels estudiants
correspon més o menys al seu número de crèdits.
o L’estudi reflecteix que els estudiants són capaços d’identificar pràctiques
docents que faciliten l’aprenentatge i adquisició de les competències.
 Així mateix, diversos professors han obtingut ajuts del CQUID per a la millora i
innovació docent en assignatures impartides al Grau en Relacions Laborals.
c) Itineraris d’assignatures optatives
 Al Grau en Relacions Laborals tenim tres itineraris d’optativitat:
o Itinerari jurídic. S’han contemplat 10 assignatures a l’oferta docent del curs
2012-2013.
o Itinerari d’Empresa: S’han contemplat 7 assignatures a l’oferta docent del
curs 2012-2013.
o Itinerari de Polítiques Sociolaborals: S’han contemplat 8 assignatures a
l’oferta docent del curs 2012-2013.
 Es garanteix l’especialització de l’estudiant en algun dels tres itineraris. Per assolir
aquests itineraris no només es computen les assignatures optatives, sinó també els
crèdits de mobilitat (un màxim de 20 ECTS) i els de pràctiques optatives (12, 16 o
20 ECTS, segons els casos).
d) Treball de Fi de Grau
 En el present curs acadèmic 2012-2013 s’ha posat en marxa la implementació de
l’assignatura del Treball de Fi de Grau (6 ECTS), que consisteix en la elaboració
d’un treball de recerca individual per part de l’estudiant sobre un tema vinculat a les
matèries estudiades al Grau de Relacions Laborals.
 Són dos els seus objectius fonamentals: d’una banda, afavorir l’aprofundiment en
l’estudi d’un aspecte concret de les matèries estudiades; d’una altra, contribuir al
desenvolupament de les seves competències i habilitats, especialment en allò relatiu
a la capacitat per dur a terme recerca de manera autònoma e independent, la
capacitat per reflexionar críticament i la capacitat de síntesi.
 Cada estudiant té un tutor de treball de Fi de Grau que farà un mínim de tres tutories
acadèmiques amb cadascú dels estudiants. Es garanteix l’especialització del
professorat tutor en funció del tema escollit per l’estudiant.
 La vicedegana ha assumit les funcions de coordinadora d’aquesta assignatura, per
tal de conèixer les principals dificultats i problemes que es poden donar en relació a
la mateixa.
17/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
e) Assignatures i seminaris en anglès
 Durant el curs 2012-2013 s’han posat en marxa quatre assignatures en anglès, dins
del marc d’actuació del Pla d’Acció pel Multilingüisme a la docència de la UPF:
o Readings on Industrial Relations
o Law and History in the XX Century
o Bussiness Simulation
o People Management and Globalization
 El suport a l’aprenentatge de l’anglès és un eix fonamental i molt important al Grau
de Relacions Laborals, ja que no solament permet la intensificació de l’aprenentatge
de l’anglès com a llengua de treball a la docència, sinó que també integra a
estudiants Erasmus, la qual cosa contribueix notablement a la internacionalització
dels nostres estudis.
 En relació als seminaris en anglès, hem invitat a Wilma Liebman, de la George
Washington University Law School. A més, va ser Chairman of the National Labor
Relations Board (NLRB) des de 2009 a 2011. Aquest organisme és el més important
en l'àmbit de les relacions laborals a Estats Units. És un càrrec nombrat directament
pel President Obama i té una funció primordial per articular les relacions laborals
entre empresaris i treballadors.
 També va participar la Sra. Deborah A. Katz, com a Directora del Partnership office
durant el mateix període (2009-2011). Va parlar sobre "The different system of the
public and federal sectors: the unsual experience at the TSA".
Punts forts:
 Es garanteix la possibilitat d’especialització en el corresponent itinerari que
l’estudiant hagi triat. Val a dir que són necessaris 28 ECTS per obtenir aquesta
especialització. Malgrat la difícil situació en què ens trobem, hem pogut garantir un
mínim d’assignatures a l’oferta docent de cada itinerari per tal de què consti aquesta
especialització en el Suplement Europeu al Títol.
 En relació a l’estudi de Qualitat finançat i recolzat pel CQUID, i específicament
quant a la correlació entre crèdits ECTS i càrrega de treball que han de desenvolupar
els alumnes, es va detectar algun cas de sobrecàrrega de treball. Aquesta incidència
ha estat corregida per part del professorat a través de les corresponents reunions amb
la vicedegana dels estudis i del coordinador docent.
 Quant a la distribució de les tasques assignades als estudiants al llarg del trimestre,
en general es va detectar una relativa acumulació en les setmanes centrals del
trimestre. Des de la Direcció dels Estudis s’ha fet un esforç a l’hora de dissenyar els
horaris del curs per tal de racionalitzar la seva distribució.
 S’han desenvolupat tots els plans docents del Grau i s’han tingut en compte els
criteris que el Degà de Dret, aprovades per Junta de Facultat de Dret el 14 de juny
de 2012, ha donat en relació a les proves d’avaluació i de recuperació.
 Malgrat la difícil situació actual, s’ha pogut garantir un tutor individual a
l’assignatura de Treball de Fi de Grau, i es farà un mínim de tres tutories
acadèmiques amb cadascú dels estudiants.
Punts febles:
18/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
 A l’estudi elaborat pel PEI (Programa d’Ensenyament d’Idiomes) va quedar palès
que el nivell d’anglès dels estudiants de Relacions Laborals estava en la franja
mitjana-baixa a la UPF.
 Segons els resultats principals del Projecte finançat pel CQUID, per al Seguiment de
la Implantació del Grau en Relacions Laborals d’octubre de 2012, els estudiants
esmenten diferencies en l’avaluació entre diferents professors en una mateixa
assignatura. Específicament, aquest és un comentari que fan els estudiants en relació
a les assignatures amb més d’un professor de seminari.
Pla d’acció:
 Com a Pla d’Acció, hem proposat les assignatures en anglès més amunt esmentades,
així com la intensificació de conferències i seminaris en anglès. Pensem que és una
bona oportunitat pels estudiants poder tenir de primera mà aquelles persones que
influeixen decisivament en el sistema de Relacions Laborals d'Estats Units. Persones
encarregades: C. Chacartegui i E. Colàs. Termini: durant el 3r trimestre del curs
2012-2013 de cara a planificar seminaris per al curs 2013-2014.
 Com a punt prioritari del Pla d’Acció, es venen intensificant les reunions amb el
professorat per tal d’evitar disfuncions en els mètodes d’avaluació. Aquestes
reunions han vingut tenint lloc amb la vicedegana (reunions col·lectives de fi de curs
i individuals, quan així ho aconsellen les enquestes d’avaluació) i pel coordinador
docent, en el moment de l’elaboració dels Plans Docents de les diverses
assignatures. Persones encarregades: C. Chacartegui i E. Colàs. Termini: durant el
3r trimestre del curs 2012-2013.
Q6 – GESTIÓ I ATENCIÓ A LA COMUNITAT
a) Equip de direcció de Relacions Laborals i coordinació del professorat
 Reunions periòdiques entre l’equip de direcció i el professorat, en especial quan es
detecten problemes a través de les enquestes Avaldo o bé per tractar les queixes amb
els delegats de curs.
 Reunió balanç de fi de curs amb el professorat, l’any passat va tenir lloc el 6 de
juliol de 2012.
 Reunions periòdiques amb els delegats per part de la cap d’estudis.
 Revisió de tots els plans docents i guia per l’elaboració dels nous plans pel curs
2012-2013 per part del coordinador docent.
 Reunions del coordinador docent amb el professorat que ha tingut dubtes o
problemes d’interpretació de les instruccions del Deganat en quant a la nova
normativa d’avaluació i recuperació, amb la finalitat de què aquesta qüestió quedi
clara en el pla docent.
b) Pla d’Acció Tutorial (PAT) i formació del CQUID
 El curs 2011-2012 s’ha desplegat el PAT, després d’aprovar-se la seva normativa
mitjançant Acord del Consell de Govern de juliol de 2011 i s’han assignat tutors als
alumnes de 1r, que han estat formats pel CQUID i que comptem amb eines
telemàtiques per desenvolupar les seves tasques.
19/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
 Pel curs 2012-2013 s’han incrementat els tutors acadèmics, però la ratio
professor/tutoritzats segueix estat molt elevada: al voltant de 60 estudiants per cada
tutor. Aquest és el principal inconvenient que ens trobem.
 Els professors tutors del Grau en Relacions Laborals valoren molt positivament els
cursos de formació i reunions informatives del CQUID per poder utilitzar els
aplicatius i les reunions de coordinació amb la cap d’estudis del Grau sobre aquestes
qüestions.
c) Participació dels estudiants
 Les eleccions de delegats han estat bastant fructíferes, donat que hem aconseguit,
fomentant la informació i la incentivació d’aquestes qüestions, que quasi tots els
grups tinguin delegat de curs.
 Agraïm la tasca de la Secretaria de la Facultat de Dret en el recolzament que han
donat en les eleccions a delegats de curs, així com al SACU.
d) Valoració del SIGQ
 El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) es considera en general idoni
per al seguiment de l’ensenyament. Es valoren molt positivament les dades
aportades i la seva sistematització, que permeten seguir adequadament l’evolució de
la titulació.
 Amb el ple desplegament de tota la informació prevista per a cadascuna de les
dimensions, podran considerar-se aspectes dels que ara no es té coneixement: nivell
de satisfacció d’altres col·lectius, com els docents o el PAS.
Punts febles:
 No tots els cursos i grups comptem amb delegat o delegada.
 Hem detectat la necessitat d’incrementar la informació dels estudiants sobre les
sortides professionals dels graduats en Relacions Laborals.
 De vegades es produeixen disfuncions en la docència quan es desenvolupa per
diferents professors en una mateixa assignatura i grup.
 La ratio professor/alumnes tutoritzats és molt elevat (al voltant de 60 estudiants) que
dificulta la tasca dels tutors.
Pla d’acció:
 En relació a la participació estudiantil, encara que hem aconseguit que quasi tots els
grups tinguin delegat de curs, la nostra intenció és intensificar els mecanismes de
informació de cara al curs vinent, per tal de que tots els grups en tinguin
interlocutors amb nosaltres. Persones encarregades: C. Chacartegui i E. Colàs.
Termini: durant el 2n i 3r trimestre del curs 2012-2013.
 S’intensificarà la participació d’antics alumnes de la UPF en sessions de sortides
professionals dels graduats en Relacions Laborals. Persones encarregades: C.
Chacartegui. Termini: durant el 3r trimestre del curs 2012-2013 de cara al curs
2013-2014.
20/21
2012
Informe de seguiment del Grau en Relacions Laborals
 S’intensificaran els mecanismes de coordinació del professorat, principalment en
allò que fa referència a l’avaluació. Persones encarregades: E. Colàs. Termini:
durant el 3r trimestre del curs 2012-2013.
 L’elevada ratio d’alumnes per tutor és un problema que tenim les Facultats amb un
número molt elevat d’estudiants, com és la Facultat de Dret, de qui depenem el Grau
en Dret, Criminologia i Relacions Laborals. En aquest punt intentarem fomentar la
participació de professorat en aquesta qüestió, encara que el número de professors
permanents és limitat i som conscients de les enormes dificultats d’aquesta tasca.
Persones encarregades: C. Chacartegui. Termini: durant el 3r trimestre del curs
2012-2013 de cara al curs 2013-2014.
21/21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising