Aplikační příručka svodičů přepětí 2015

www.eaton.cz
Svodiče přepětí
Aplikační příručka
Platnost od 1. 1. 2015
Eaton – partner pro domovní a průmyslové instalace
Instalační a jisticí přístroje pro montáž do rozváděčů
• Modulové jističe od 0,16 A do 125 A
• Proudové chrániče s reziduálním proudem
od 10 mA do 1 A se jmenovitým proudem
do 125 A s přímým vypínáním a 400 A
s nepřímým vypínáním
• Kompletní nabídka svodičů přepětí
• Ostatní přístroje a příslušenství pro montáž
do rozváděčů
• Pojistky a pojistkové systémy
Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání
a rozvod elektrické energie
•
•
•
•
Výkonové jističe LZM do 1600 A
Výkonové jističe NZM do 1600 A
Vzduchové jističe IZM do 6300 A
Záskokové automaty
Rozvodnice a rozváděče
Spínací a ovládací přístroje v moderním provedení
pro spolehlivé a přesné spínání
• Domovní plastové rozvodnice až do 125 A
s krytím až IP65
• Velkoobsahové rozvodnice do 160 A
• Kompletní a stavebnicové rozváděče do 630 A
• Elektroměrové rozváděče
• Skříňové rozváděče do 2500 A
• Sběrnicové systémy do 2500 A
• Typově zkoušený rozváděčový systém do 5000 A
•
•
•
•
•
•
•
•
Systém moderní elektroinstalace budov
pro novostavby a rekonstrukce
Kompletní škála stykačů, spouštěčů motorů
a řízení pohonů
• Domovní přístroje pro klasickou instalaci
• Radiofrekvenční systém
pro automatizaci budov
• Sběrnicový systém Nikobus
pro automatizaci budov
• Přístroje pro komfortní a bezpečnostní funkce
•
•
•
•
•
•
•
Rozváděče a pasivní prvky pro datové rozvody
Řídicí systémy pro řízení strojů a technologických procesů
• Datové rozváděče 10" a 19" a jejich
příslušenství
• Pasivní prvky pro datové rozvody
• Nástěnné a stojanové provedení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přípojnicové systémy
Komponenty VN
•
•
•
•
• Rozváděče do 25 kV
• Vakuová spínací technologie
• Bez plynu SF6
Lux Lighting Range od 25 do 63 A
LP Low Power Range od 40 do 125 A
MP Medium Power Range od 125 do 800 A
XP Low Impedance Range od 500 do 6300 A
Systémy záložního napájení
• Off-line UPS (500 až 1600 VA) pro PC a domácí
multimédia
• Line interactive UPS (500 až 3000 VA) pro servery
a datové sítě
• On-line UPS (700 VA až 1,1 MVA) pro datová centra, budovy a průmysl
• Široké možnosti příslušenství pro správu
a komunikaci (HotSwap MBP, ePDU, STS, NNC)
RMQ-Titan ovládací a signalizační přístroje
FAK nožní a ruční spínače
SL signalizační sloupky
LS-Titan polohové spínače
Vačkové spínače T a vypínače P
ETR časová relé
EMR měřicí relé
ESR bezpečnostní relé
Stykače DIL
Spouštěče motorů PKZ
Spouštěčové kombinace MSC
Softstartéry DS
Frekvenční měniče SLX, SVX, SPX
Frekvenční měniče M-MAX
Rapid Link
HMI-PLC a PLC založená na PC
Kombinovaná HMI-PLC
Modulární PLC
Kompaktní PLC
HMI
Vzdálené I/O
Řídicí relé / řídicí relé s vizualizací
easySafety
SmartWire-DT
Svodiče přepětí
Úvodní část - základní informace
Strana
Komplexní přepěťová ochrana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vznik přepětí v instalacích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Legislativní rámec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ochrana před přepětím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Třístupňová (koordinovaná) ochrana. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Doporučení pro instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Svodiče přepětí třídy T1 (I, B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Svodiče přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) . . . . . . . . . . . . . . . 19
Svodiče přepětí třídy T2 (II, C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Příklady zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Svodiče přepětí třídy T3 (III, D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vysvětlivky pojmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Katalogová část - technické informace
Svodiče přepětí třídy T1 (I, B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Svodiče přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) . . . . . . . . . . . . . . . 29
Svodiče přepětí třídy T2 (II, C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Svodiče přepětí třídy T3 (III, D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1
Svodiče přepětí
Komplexní přepěťová ochrana
Realizace přepěťové ochrany v rodinném domě
 nebo 
RE
RH


 nebo
EP




 nebo
 nebo 

RD

Svodič přepětí třídy
T1+T2 (I+II, B+C)
SPBT12-280/4

Svodič přepětí třídy
T1+T2 (I+II, B+C)
SP-B+C/3+1

Svodič přepětí třídy
T2 (II, C)
SPCT2-280/4
2
Svodič přepětí třídy
T3 (III, D)
SPDT3-335-1+NPE
Svodič přepětí třídy
T3 (III, D)
Zásuvka s přepěťovou
ochranou
Svodič přepětí třídy
T3 (III, D)
Protection Box 1 FR,
modul do zásuvky
Svodiče přepětí
Komplexní přepěťová ochrana
Realizace přepěťové ochrany v kancelářských prostorech

RP


RP



RP

RH



RD

anebo
EP




RE - elektroměrový rozváděč
Svodič přepětí třídy
T3 (III, D)
Protection Box 1 Tel@ FR,
modul s jednou zásuvkou
a konektorem RJ45/RJ11
RH - hlavní rozváděč
RP - podružný rozváděč
RD - datový rozváděč
EP - ekvipotenciální přípojnice
Svodič přepětí třídy
T3 (III, D)
Protection Box 5 Tel@ FR,
modul s pěti zásuvkami
a konektorem RJ45/RJ11
Svodič přepětí třídy
T3 (III, D)
Protection Box 5 Tel@+TV FR,
modul s pěti zásuvkami,
konektorem RJ45/RJ11
a F konektorem
3
Svodiče přepětí
Vznik přepětí v instalacích
Vnější ochrana před bleskem
Každým rokem udeří na území České republiky
tisíce blesků a mnoho z nich způsobí velké materiální škody. Pokud dojde k přímému úderu blesku
do stavby, je možné mluvit o velké pravděpodobnosti vzniku škod, případně až s následkem požáru
a ohrožením přítomných osob. Je-li objekt vybaven
hromosvodem, výrazně se snižuje riziko velkých
škod.
Poměrně vysoké nebezpečí vzniku přepětí vzniká
u smyček vodičů, které jsou spojeny s ekvipotenciální přípojnicí (smyčka I na obr. vpravo). Průchodem velkého impulzního proudu blesku se kolem
svodu hromosvodu vytváří silné elektromagnetické
pole. Ve vodivých předmětech v okolí svodů (smyčka II) se indukuje napětí, které může dosáhnout vysokých hodnot. Z tohoto důvodu se doporučuje
instalovat svodiče přepětí co nejblíže ke spotřebičům a dále instalovat svodiče přepětí třídy II (C)
a III (D) opakovaně, pokud vzdálenost mezi nejbližším svodičem přepětí překročí doporučenou
mez (10 - 20 m pro svodiče třídy II (C), 5 m pro svodiče třídy III (D).
Přímý úder blesku a vznik indukovaného napětí v okolí svodu
Zavlečení napětí do instalací
Při úderu blesku do objektů se společným uzemněním mohou vzniknout nebezpečná přepětí
v elektrické instalaci sousedních budov, či dokonce
může dojít k zavlečení části bleskového proudu.
Ochrana distribučních rozvodů
přepětí až 10 kV
přepětí až 100 kV
přepětí až 10 kV
kA
až 10 kA
až 10 kA
Pro ochranu venkovních elektrických vedení se
používají svodiče přepětí (jiskřiště, svodiče přepětí
třídy A). Ochranu venkovních rozvodů si zajišťují
rozvodné společnosti.
až desítky kA
jednotky Ω
kA
jednotky Ω
až desítky kA
jednotky Ω
až desítky kA
Vodovodní / plynové
potrubí
Zavlečení přepětí nebo části bleskového proudu do instalací
Poznámka:
O způsobu provedení vnější ochrany před bleskem a nárocích na ni rozhoduje investor spolu s projektantem. Vychází se přitom
ze znění stavebního zákona, Vyhlášky pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. doplněnou o 20/2012 Sb. o technických požadavcích na
výstavbu (paragraf 36 se týká hromosvodů) a dále ze základního elektrotechnického předpisu ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 Elektrické
instalace budov – část 1: Rozsah, účel a základní podmínky, kde je předepsána všeobecná povinnost ochrany před účinky přepětí.
Podle míry rizika a chráněných hodnot se zvyšují i nároky na kvalitu a provedení vnější ochrany před bleskem (poruchy
s rozsáhlými důsledky, sklady výbušnin, kulturní památky, osamocené objekty na vyvýšených místech, atd.). Vodítkem pro
návrh ochrany před účinky blesku je soubor norem ČSN EN 62305 ed.2: 2011.
4
Svodiče přepětí
Ohrožení přepětím v sítích TT
1
2
PAS
RA
IS’, IS’’
výboj mrak – mrak
výboj mrak – země
vyrovnávací přípojnice
činný odpor zemniče
rázové proudy; důsledek atmosférických výbojů
Kovové části spojené s ochranným vodičem jsou
oddělené od pracovních vodičů. Při přepětí vzrůstá
napětí v celé instalaci, počínaje u elektroměru a
konče v zásuvce. V důsledku toho dochází v nejslabším místě k průrazu. K tomuto průrazu stačí
přepětí několika kV.
Symbolické jednofázové schéma sítě TT
Ohrožení přepětím v sítích TN
1
2
PAS
výboj mrak – mrak
výboj mrak – země
ekvipotenciální (vyrovnávací)
přípojnice
činný odpor zemniče
RA
činný odpor zemniče PEN u sloupu
RB
IS’, IS’’, IS’’’ rázové proudy; důsledek
atmosférických výbojů
Síť TN má v porovnání s ostními druhy sítí (TT, IT)
tu výhodu, že využívá společného pracovního a
ochranného vodiče PEN. Důsledným přizemňováním sítě TN, které je vyžadováno z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem, se
navíc snižuje celkový odpor uzemnění a tím se
zvyšuje účinnost ochrany před přepětím.
Symbolické jednofázové schéma sítě TN
Vzdálený úder blesku
Atmosférické výboje mezi mraky (mrak – mrak) jsou příčinou vzniku tzv. zrcadlových nábojů (1), v důsledku čeho se ve zlomku
sekundy objevují přepěťové vlny, které se pohybují podél napájecích a datových sítí.
V případě, kdy blesk neudeří přímo do budovy nebo vedení, ale pouze v jejich blízkosti (2), vzniká nebezpečí způsobené postupnou vlnou s vysokou amplitudou napětí. Při nedostatečné přepěťové ochraně vznikají na elektronických zařízeních citelné
škody.
5
Svodiče přepětí
Legislativní rámec
V současnosti platí komplexní soubor norem ČSN EN 62305
„Ochrana před bleskem". Celý soubor je rozdělen do pěti částí
lišících se konkrétní tématikou.
Důležitým aspektem této normy je skutečnost, že se navzdory názvu částečně zaobírá i přepětí vzniklými činností
člověka (např. rychlé spínací procesy apod.). Oblast využití
SPD je úzce navázána na předmětné normy pro zkoušky
těchto prvků, tj. ČSN EN 61643-11 a ČSN EN 61643-21.
a rentabilita provedené ochrany. Posouzení rentability má faktický význam jen pro ekonomickou část ztrát, nicméně i tato
rozvaha patří k návrhu komplexní ochrany před účinky blesků.
Při kalkulaci pořizovacích nákladů je však nutno mít na paměti,
že realizovaný systém lze obvykle použít opakovaně a tudíž
jeho pořizovací náklady nelze přímo srovnávat s možnou škodou při jediné události.
V posledních kapitolách této části jsou definovány jednak
hladiny ochrany před bleskem LPL (Lightning Protection
Levels) související s maximálními očekávanými hodnotami
charakteristických parametrů výboje a dále zóny ochrany před
bleskem LPZ (Lightning Protection Zones). Úrovně i zóny ochrany mají zcela zásadní význam i pro instalaci SPD. Definované úrovně ochrany jsou čtyři. Uvažované maximální
charakteristické parametry jsou shrnuty v Tab. 1. Volba příslušné LPL závisí na typu budovy, jejím účelu, počtu ohrožených osob, jsou-li skladovány hořlavé látky a podobně. To,
do které LPL je objekt následně zařazen, závisí na normativních doporučeních, které mohou být zpřísněny na základě
požadavku např. investora či pojišťovny.
První část souboru, tj. ČSN EN 62305-1 „Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy" kvantifikuje nebezpečí vyplývající z působení atmosférických výbojů a definuje základní
pojmy z oblasti vzniku těchto nebezpečných jevů, ochrany
proti nim a dalších souvisejících předmětů. Jsou zde diskutovány možné zdroje a typy nebezpečí a též typy případných
škod. Ty jsou obecně děleny do čtyř skupin a to ztráty na
lidských životech L1 (nutno zahrnout obecné ohrožení zdraví
osob, tj. i nefatální povahy), ztráty na službách veřejnosti L2
(tj. výpadky dodávek např. energií a pod.), ztráty na kulturním
dědictví L3 a ztráty ekonomické hodnoty L4 (budovy a jejich
vybavení, jediné čistě ekonomické ztráty).
V kapitole 6 této části normy je pak diskutována potřeba
Úroveň ochrany před bleskem LPL
Kritéria zachycení
Značka Jednotka
I
II
III
IV
Minimální vrcholový proud
I
kA
3
5
10
16
Poloměr valivé koule
r
m
20
30
45
60
Maximální vrcholový proud
I
kA
200
150
100
100
0,99
0,98
0,97
0,97
0,99
0,97
0,91
0,84
Účinnost ochrany v %
98 %
95 %
90 %
80 %
Garantovaná účinnost ochrany v absolutních číslech
0,98
0,95
0,90
0,80
Pravděpodobnost, že parametry bleskového proudu
jsou menší jako maximální hodnoty
Pravděpodobnost, že parametry bleskového proudu
jsou větší jako minimální hodnoty
Tab. 1 Maximální hodnoty parametrů blesku v závislosti na LPL
6
Svodiče přepětí
Zóny ochrany se liší dle možného působení blesku a jeho doprovodných jevů následujícím způsobem:
• LPZ 0A je zóna, kde je ohrožení přímým úderem blesku a
plným elektromagnetickým polem blesku. Vnitřní systémy
mohou být vystaveny plnému nebo dílčímu impulznímu
bleskovému proudu.
• LPZ 0B je zóna chráněná proti přímým úderům blesku, ale ve
které je hrozba plného elektromagnetického pole blesku.
Vnitřní systémy mohou být vystaveny dílčím impulzním proudům blesku.
• LPZ 1 je zóna, kde je impulzní proud omezen rozdělením
proudu a SPD na rozhraní. Prostorové stínění může zeslabit
elektromagnetické pole blesku. Již samotná definice LPZ 1
tedy předpokládá instalaci SPD, v tomto případě ve formě
svodičů bleskových proudů (třída I, resp. B).
• LPZ 2, ..., n je zóna, kde může být impulzní proud dále omezen rozdělením proudu a dalšími SPD na rozhraní. Další prostorové stínění může být použito pro další zeslabení
elektromagnetického pole blesku. Definice uvažuje instalaci
dalších stupňů SPD (II, III, resp. C, D).
Výpočet „sběrné plochy", tj. plochy ohrožené přímým úderem
blesku je ilustrován na příkladech. Jsou porovnávány výsledky
obdržené grafickou metodou valící se koule i čistě numerickým výpočtem.
Z hlediska instalace SPD je jistě zajímavá příloha B, zabývající se pravděpodobností ztrát a poruch.
Část B.4
Pravděpodobnost PC, že úder do stavby způsobí poruchu
vnitřních systémů. Pravděpodobnost PC, že úder do stavby
způsobí poruchu vnitřních systémů závisí na přijaté
koordinované ochraně SPD, PC = PSPD
Druhá část ČSN EN 62305-2 „Ochrana před bleskem – Část 2:
Řízení rizika" zavádí pojem „přijatelné riziko". Tato obsáhlá část
normy se zaobírá výpočtem hrozícího rizika a (systémovým)
návrhem opatření vedoucích k jeho snížení pod tolerovatelnou
hranici. Tato hranice je zmíněna pro všechny typy ztrát (a definuje
tedy i přijatelné riziko ztrát na lidských životech) v závislosti na
zóně ochrany. Pro ztráty čistě ekonomické povahy je uváděn i
výpočet rentability navržených opatření, tj., zjednodušeně řečeno, zda-li náklady na provedení ochrany nejsou vyšší než
případné ztráty
Výpočet rizika začíná výpočtem ohrožení přímým úderem blesku.
I když jsou zmíněny i další metody, je pro tento účel upřednostňována metoda valící se koule.
7
Bez SPD
PSPD = 1
LPL III-IV
PSPD = 0,05
LPL II
PSPD = 0,02
LPL I
PSPD = 0,01
Lepší ochranné charakteristiky,
než vyžaduje LPL
PSPD = 0,005 – 0,001
Svodiče přepětí
Z uvedeného je zjevné, že uvažovaná pravděpodobnost poruchy se v tomto případě rovná jistotě není-li SPD instalováno,
ale pouze1 % v případě SPD splňujícího požadavky LPL I. Obdobné závěry lze učinit i z dalších možných případů a ohrožení,
viz např. články B.6 (souvislost pravděpodobnosti úrazu živých
bytostí při úderu blesku v blízkosti zavedení sítě služby s instalací SPD), B.7 (souvislost pravděpodobnosti, že úder do
inženýrské sítě způsobí hmotnou škodu s instalací SPD), B.8
(souvislost pravděpodobnosti, že úder do inženýrské sítě
způsobí poruchu vnitřních systémů s instalací SPD), B.9 (souvislost pravděpodobnosti, že úder blesku v blízkosti zavedené
sítě služby způsobí poruchu s instalací SPD), atd.
Celá část je zakončena několika příklady (Příloha E). U nich
je vypočítáno stávající riziko a proveden systémový návrh
opatření vedoucí ke snížení tohoto rizika pod přijatelnou úroveň. Typickým navrženým řešením je instalace SPD.
Třetí část ČSN EN 62305-3 „Ochrana před bleskem – Část 3:
Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života" se zabývá fyzickým návrhem opatření vedoucích ke snížení rizika. Návrh
je prováděn komplexně jako tzv. systém ochrany před bleskem LPS (Lighting Protection System). Tento systém je dělen
do čtyř tříd odpovídajících úrovni ochrany LPL. Dle třídy LPS
jsou stanoveny i návrhové a předpokládané parametry jako je
maximální očekávaný bleskový proud či poloměr valící se
koule. Právě souvislost mezi LPS, poloměrem valící se koule
a maximálním výbojovým proudem je zcela zásadní. S rostoucím indexem LPS (vyšší index zjednodušeně řečeno znamená
méně účinný systém ochrany) klesá maximální očekávaný
bleskový proud a naopak roste poloměr valící se koule. Tento
závěr je pochopitelný. Co je však důležité je skutečnost, že pro
vyšší index LPS nejen klesá maximální výbojový proud, ale
zároveň stoupá nejmenší proud, jenž může být LPS zachycen.
Není-li blesk zachycen, není využito navržených opatření pro
omezení jeho nežádoucích účinků a nejsme schopni posoudit
případné škody (resp. je namístě uvažovat škody maximální,
tj. škody bez LPS). Tato skutečnost nemusí být na první pohled
zřejmá, obecně se uvažuje spíše omezení shora pro velké
výbojové proudy.
Z pohledu aplikace SPD je nejdůležitější kapitolou této části
normy kapitola 6 „Vnitřní systém ochrany před bleskem“.
Obecně je ochrana diskutována pro kovové instalace, elektrické systémy a externí vodivé komponenty a vedení připojené
k budově, souhrnně tedy pro ty části, jež mohou být ohroženy
nebo mohou zprostředkovat přenos bleskových proudů a
přepětí. Možnost ochrany je diskutována dvěma způsoby a to
vodivým spojením příslušných částí a tím jejich uvedením na
společný potenciál země a elektrickým oddělením vnějších
LPS. Uvedení na společný potenciál země není možné
v případě silových fázových vodičů ani například u datových
tras. Právě pro tyto případy je vhodným a prakticky jediným
možným způsobem využití svodičů SPD.
Z důležitých závěrů této kapitoly lze pro SPD zmínit (uvedené lze nalézt též v ČSN EN 62305-4):
• SPD musí být instalovány tak, aby byla možná jejich revize
• V případě pospojování kovových instalací, kde není možné
přímé spojení, by měly SPD splňovat
- třída I (B)
- impulzní proud SPD musí být vyšší nebo roven uvažované
části bleskového proudu v daném místě
- napěťová ochranná hladina (ochranná úroveň) musí být
nižší než impulzní výdržné napětí izolací mezi příslušnými
částmi
• Při pospojování vnějších vodivých částí by měly SPD splňovat tyto požadavky
- třída I (B)
- impulzní proud SPD musí být vyšší nebo roven než bleskový proud tekoucí uvažovanou vodivou částí
- napěťová ochranná hladina (ochranná úroveň) musí být
nižší než impulzní výdržné napětí izolací mezi příslušnými
částmi
• Při pospojování vnitřních systémů musí SPD splňovat
- obecné požadavky jako v případě pospojování kovových
instalací
- je-li požadována ochrana vnitřních systémů proti přepětí,
měla by být využita koordinovaná přepěťová ochrana, SPD
dle ČSN EN 62305-4, kapitoly 7.
• Při pospojování vedení s chráněným objektem musí SPD
splňovat
- obecné požadavky jako v případě pospojování vnějších vodivých částí
- je-li požadována ochrana vnitřních systémů proti přepětí,
měla by být využita koordinovaná přepěťová ochrana, SPD
dle ČSN EN 62305-4, kapitoly 7.
Ochranná hladina LPL
Vizuální kontrola (rok)
Úplná revize (rok)
Kritické systémy
- úplná revize (rok)
I a II
1
2
1
III a IV
2
4
1
Tab. 2 Intervaly kontrol LPS
8
Svodiče přepětí
Součást pospojování
Přípojnice pospojování (měď nebo pozinkovaná ocel)
Uzemňovací přívody od přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě
nebo jiným přípojnicím
Připojovací vodiče pro vnitřní kovové instalace k přípojnicím pospojování
Připojovací vodiče pro SPD
Materiál
Průřez
mm2
Cu, Fe
50
Cu
16
Al
25
Fe
50
Cu
6
Al
10
Fe
16
Třída I
Třída II
Třída III
16
Cu
6
1
Poznámka: Jiný použitý materiál by měl mít průřez zajišťující ekvivalentní odpor.
Tab. 3 Minimální připojovací průřezy dle ČSN EN 62305-4
Nedílnou součástí provozování instalovaného LPS je pravidelná údržba a kontrola, která se pochopitelně vztahuje i na
SPD. Maximální intervaly kontrol jsou shrnuty v Tab. 2.
Kontrola je dělena na kontrolu vizuální a revizi úplnou, jež
zahrnuje i elektrické měření SPD. U SPD třídy III (D) se obvykle
z důvodu vnitřního uspořádání považuje za zkoušku kontrola
signalizačního zařízení.
Část 4 ČSN EN 62305-4 „Ochrana před bleskem – Část 4:
Elektrické a elektronické systémy ve stavbách" je z hlediska
využití SPD nejdůležitější částí. Řeší požadavky na svodiče na
rozhraních LPZ a definuje pojem „koordinovaná ochrana
SPD". Jedná se o vícestupňovou ochranu SPD. Aby takováto
ochrana fungovala správně, je nutno zajistit koordinaci mezi
jednotlivými stupni, aby jeden nemohl být negativně ovlivněn
druhým. Z uživatelského hlediska tato pasáž a příslušné
přílohy nemá velkou důležitost, neboť způsob koordinace
obvykle uvádí výrobce SPD.
Důležitým aspektem při instalaci SPD je průřez připojovacích vodičů. Tato problematika je řešena v kapitole 5
ČSN EN 62305-4. Příslušné minimální průřezy jsou uvedeny
v Tab. 3.
V této souvislosti je ovšem nutno vzít v úvahu též další národní normy. Není-li jiným předpisem uvedena hodnota vyšší,
měl by být minimální průřez Cu vodiče pro přizemnění SPD
třídy I (B) 16 mm2 (lze považovat za „uzemnění“, obecně nechráněné před mechanickým poškozením) a pro stupně II (C)
a III (D) alespoň 6 mm2 (lze považovat za „pospojování“, viz
ČSN 33 2000-5-54). Z hlediska principu a funkce SPD je samozřejmé, že vodič stejného průřezu bude použit i pro druhý
vývod SPD. Dostatečné dimenzování připojovacích vodičů je
důležité i z hlediska jejich mechanického namáhání při proudových rázech.
Pro návrh ochrany proti účinkům bleskových proudů pomocí
SPD je zásadní předpokládaná velikost bleskového proudu.
Tyto hodnoty jsou uvedeny v Tab. 1. Z praktického hlediska
jsou podstatné především hodnoty odpovídající prvnímu krátkému výboji, uvažovaná vlna má tvar 10/350 ms *).
Speciální oblastí jsou SPD pro slaboproudé rozvody (anténní signál, ISDN atd.). Tato speciálnost nevyplývá ze skutečnosti, že by se na ně norma ČSN EN 62305 nevztahovala,
nýbrž z pohledu čistě technického. Jelikož tyto rozvody mají
typicky vyšší odpor než vedení silová, jsou následně zatížena
menším bleskovým proudem. ČSN EN 62305 udává tento
proud pouze jako 5 % celkového proudu. Následné dělení je
pak analogicky k silovým rozvodům podle počtu žil daného
vedení.
Předmětová norma pro SPD pro slaboproudé rozvody
ČSN EN 61643-21 využívá odlišné dělení tříd (dle této normy
kategorií) svodičů a to na A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1 a
D2. Nicméně v praxi se obvykle používá pouze tzv. hrubá a
jemná ochrana, případně ochrana kombinovaná. Pro rozhraní
LPZ 0 a LPZ 1 přichází v úvahu hrubá ochrana, která je
schopna odvést i příslušnou část bleskového proudu s tvarem
vlny 10/350 ms. Tento požadavek splňuje třída D1, případně
i D2. Jako jemná ochrana se používají zejména třídy C1, C2
a C3. Kombinované svodiče musí splňovat požadavky tříd C
i D a obvykle jsou testovány i pro třídu B.
*)
Německé normy DIN, které zavedly třídy svodičů B, C, D, definují tuto vlnu jako zkušební vlnu pro třídu B.
Norma ČSN EN 61643-11 uvádí tento tvar vlny pouze jako jeden z možných pro zkoušky třídy I. V praxi se však i při zkouškách
podle této normy vlny 10/350 ms využívá.
9
Svodiče přepětí
Ochrana před přepětím
Společný zemnič pro hromosvod a instalaci
Budovy vybavené hromosvody používají společný základový
zemnič, na který se připojují jak svody hromosvodu, tak i ochranný vodič napájecí soustavy. V případě přímého úderu
blesku do hromosvodu dojde k nárůstu potenciálu základového zemniče a tím i k zavlečení napětí na ochranné vodiče a
vodivé kryty, které během několika mikrosekund získávají vysoký potenciál. Z uzemněných částí protéká vyrovnávací
proud do napájecí sítě, do sítí pro přenos dat a připojených
vodivých částí.
elektrická instalace
V normách se uvažuje, že
- 50 % z celkového proudu blesku vstupuje do uzemňovací soustavy budovy
- zbývajících 50 % proudu se rozloží mezi cizí vodivé části
(potrubí) a silnoproudá a telekomunikační vedení.
centrální topení
plynové potrubí
LPL I uvažuje bleskový proud až 200 kA. Dle výše citovaného,100 kA se rozloží mezi vedení a ostatní vodivé části.
V nejhorším případě může být oněch 100 kA zavlečeno pouze
do elektroinstalace (tento případ však není nereálný uvědomíme-li si, že např. dnes běžné vodovodní či plynové přípojky
jsou obvykle plastové a tudíž nevodivé). Z toho jednoznačně
vyplývá, že soustava SPD na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 (obvykle vstup vedení do budovy ohraničený rozváděčem) musí být
schopna odvést bleskový proud až 100 kA (např. při tvaru vlny 10/350 µs, tj. třída I,B).
Účinné vyrovnání potenciálu
Kabelová trasa
Svodič přepětí
třídy C
Svodič přepětí třídy B
Svodič přepětí třídy D
Počítač
Doplňkové pospojování
v koupelně
Telekomunikační zařízení
Držák antény
Kolejnice výtahu
Nádrž chráněná katodickou ochranou
Podmínkou pro ochranu před přepětím je provedení účinného vyrovnání potenciálu v celém objektu. Z tohoto důvodu se předepisuje uzemnění na základový zemnič, který je společný i pro ochranné vodiče napájecí soustavy. Základním pravidlem pro
omezení přepětí je použití co nejkratších uzemňovacích svodů, aby nedocházelo k nežádoucím úbytkům napětí na indukčnostech
těchto svodů. Každý zbytečný metr znamená nárůst napětí až o několik kV.
Kovové plynové
potrubí
Izolační
prvek
Přívodní
vedení nn
Svodič přepětí
Ůstřední topení
Kovové vodní
potrubí
Telefon
Stínění kabelu
Svod
hromosvodu
Kovové odpadní
potrubí
10
Svodiče přepětí
Kategorie přepětí
Elektrická instalace budovy je z hlediska odolnosti proti impulznímu přepětí rozdělena do čtyř kategorií přepětí, viz ČSN EN 60664-1 ed. 2 (ČSN 330420). Každému
úseku instalace je přiřazena odpovídající rázová odolnost izolace a instalovaných zařízení.
Hlavní rozváděč
Pro vytvoření rozhraní jednotlivých úseků instalace
v budovách se používají svodiče přepětí SPD, které
redukují přepětí na požadovanou úroveň. Většina koncových elektrických zařízení v domovních instalacích
se jmenovitým napětím 230/400 V je navržena na
rázovou odolnost izolace 1,5 kV.
Abychom zabránili poškození elektrických instalací a
spotřebičů, používá se uvnitř budovy tzv. třístupňový
systém přepěťové ochrany, tj. koordinovaná ochrana
pomocí SPD dle ČSN EN 62305-4. Podle třídění německých norem, které se již vžilo, se používá označení
tříd B, C, D (DIN VDE 0675), případně podle mezinárodních norem se používají třídy I, II, III (IEC/ČSN EN
61643-11). Při správné koordinaci třístupňové kaskády
svodičů přepětí uvnitř budovy můžeme minimalizovat
riziko poškození drahého zařízení.
Podružný rozváděč
Podružný rozváděč
Instalační kryt, zásuvky
Chráněné spotřebiče
Rázová
*)
odolnost
Kategorie
přepětí
*)
Rázová odolnost instalace je dána použitými komponenty (kabely,
jističe, proudové chrániče, zásuvky, vypínače atd.). Tomu musí odpovídat ochranná úroveň svodičů přepětí. Zkouší se napěťovou
vlnou s tvarem 1,2/50 µs.
Vnitřní ochrana elektrických instalací
Většina nebezpečných přepětí v elektrické instalaci, která mohou poškodit nebo narušit činnost zařízení, se vyskytují v důsledku
blízkých nebo vzdálených atmosférických výbojů. Zkoušky prokázaly, že citlivá elektronická zařízení mohou být poškozena i ve
vzdálenosti 1000 m od místa úderu blesku. V důsledku atmosférického přepětí zaznamenáváme jednak přímé ztráty dané fyzickým poškozením zařízení, ale také nepřímé škody vzniklé ztrátami dat, případně výrobními prostoji.
Další velmi častou příčinou vzniku přepětí jsou spínací pochody při zapínání a odpínání elektrických zařízení připojených k elektrické instalaci. Spínací přepětí mohou dosáhnout hodnot, které několikanásobně překračují rázovou odolnost použitých elektrických zařízení.
Energie přepěťové vlny vstupující do instalace budovy musí být účinně snížena, aby nedošla k průrazům izolace a k poškození
citlivých elektrických zařízení. Ochrana proti přepětí funguje jako řada stále jemnějších „tlumičů energie“ (třídy svodičů I až IV,
resp. A až D). Destruktivní síla přepětí se postupně snižuje, až na neškodnou úroveň.
11
Svodiče přepětí
Třístupňová (koordinovaná) ochrana
1. stupeň (hrubá ochrana)
Použití: ochrana elektroinstalace proti působení atmosférického přepětí
- při přímém úderu do objektu s hromosvodem
- při blízkém nebo vzdáleném úderu do venkovního vedení
• Montáž při napájení z:
– venkovních sítí
– smíšených kabelových a venkovních sítí
– kabelových sítí s krátkou délkou (celková délka do 500 m)
– kabelových sítí v oblastech s nízkou zemní vodivostí
– v budovách s vnější ochranou proti blesku - hromosvodem
Poznámka: Pro spotřebiče v bezprostřední blízkosti vysokonapěťových zemních spojení nebo trakčních zařízení elektrické
dráhy mohou být nutná vyšší, než uvedená minimální jmenovitá napětí jakož i další opatření. V takovýchto případech je
nutné si vyžádat souhlas provozovatelů příslušných zařízení.
2. stupeň (střední ochrana)
Použití: ochrana elektrické instalace a spotřebičů před přepětím způsobeným atmosférickým přepětím a spínacími procesy
• Montáž svodičů alespoň pro hlavní vedení
• Minimální požadavky na přepěťové ochrany
– třída svodiče C (podle ÖVE-SN 60 část 4) popř. třída II podle ČSN EN 61643-11
– jmenovitý impulzní proud
f 5 kA (8/20) µs pro svodiče L-N nebo L-PE
f 10 kA (8/20) µs (1 fázové napájení) popř.
f 20 kA (8/20) µs (3 fázové napájení) pro svodiče N-PE při zapojení 3+1
– ochranná úroveň
F 2000 V
• Svodiče musí být zabudovány co nejblíže k ekvipotenciální přípojnici (PAS) nebo ochranné přípojnici PE.
• Svodiče se doporučuje osadit opakovaně při vzdálenostech rozváděčů nad cca 10 - 20 m
3. stupeň (jemná ochrana)
Použití: ochrana citlivých spotřebičů před atmosférickým přepětím a přepětím způsobeným spínacími procesy
• Montáž svodičů co nejblíže ke chráněným spotřebičům
• Vzdálenost od nejbližšího svodiče nemá překročit 5 m
12
Svodiče přepětí
Doporučení pro instalace
Uvažme případ ochrany anténního svodu (bez ohledu na to,
zda-li jde o svod pro klasicky šířený signál nebo signál satelitní).
Při instalaci jakéhokoliv stupně SPD je třeba dbát na to, aby
se pokud možno nekřížily vodiče před a za SPD, neboť by se
do „chráněné" části vedení indukovalo přepětí z nechráněné
části. SPD třídy I (B) by tedy měly být v rozváděči fyzicky
umístěny co nejblíže vstupu přívodu do tohoto rozváděče, aby
tento nechráněný přívod nebyl v kontaktu s dalšími vodiči a
přístroji v rozváděči. Obdobná pravidla platí ale i pro nejjemnější stupeň ochrany SPD III (D). Za absurdní, i když relativně častou, lze považovat situaci, kdy např. v parapetním
nestíněném kabelovém kanálu vedou současně v těsné blízkosti vedení, kde u jednoho SPD III (D) použity nejsou a u druhého jsou. Obdobně např. spojení dvou prodlužovacích
kabelů, mezi které je vložen svodič třídy III (D), nicméně oba
kabely jsou následně smotány do společného kluba, je nesmyslné.
Hrubou ochranu je vhodné instalovat před anténní zesilovač
(není-li zabudován do antény). V závislosti na kategorii přepětí
použitého zesilovače je nutné uvažovat i jemný stupeň ochrany,má-li být zesilovač účinně ochráněn. Optimálním pro
tento případ může být SPD kombinující hrubou i jemnou ochranu. Na konci anténního svodu, tj. před připojením do TV, satelitního přijímače, videa apod., by měl být nainstalován
jemný stupeň ochrany. Toto platí i v případě, kdy jemný stupeň je použit před zesilovačem, neboť vzhledem k obvyklým
délkám koaxiálního kabelu mohou indukovaná napětí nabývat
velmi vysokých hodnot.
Poznámka: V praxi se vyskytují i případy, kdy je koaxiální kabel
veden ze zesilovače, umístěného v blízkosti antén, po střeše a
lze tedy uvažovat situaci, kdy i za zesilovačem je anténní svod
ohrožen přímým úderem blesku. Zde je pak na zvážení, zda
není vhodné opakovaně instalovat hrubý stupeň ochrany.
Při instalaci SPD je nutno uvážit mnoho aspektů, které se liší
u každé instalace. Například zahradní osvětlení, kdy napájení
na sloup je vedeno z budovy, je nutné uvažovat jako možné
místo vstupu bleskového proudu do budovy. V takovémto
případě musí být instalován svodič přepětí třídy I (B) na hranici
objektu (tj. na rozhraní LPZ 0 – LPZ 1) i v tomto napájecím vedení.
Dalším specifickým případem, který výrazně ovlivňuje
přepětí, je používání spínaných zdrojů. Už ze svého principu činnosti jsou takovéto zdroje možným a pravděpodobným zdrojem přepětí. Samozřejmě není třeba mít přílišné obavy např. ze
spínaného zdroje PC, neboť každý takovýto výrobek musí
splňovat příslušné předpisy v oblasti EMC a podobně. Problém
může nastat např. u rozsáhlejších systémů se záložním napájením (dnes typickým příkladem mohou být např. záložní zdroje
pro napájení pokladen v obchodních centrech). Nerovnoměrné
zatížení fází v těchto systémech může být zdrojem významných
přepětí se všemi negativními důsledky. Jelikož rovnoměrnost
zátěže nelze v těchto systémech obecně zaručit, je vhodným
řešením opět instalace SPD (třídy II a III, resp. C a D).
Pro instalaci SPD pro slaboproudé rozvody platí obdobná
pravidla. Omezíme-li se na tzv. hrubý a jemný stupeň ochrany,
viz předchozí části, je opět doporučeno instalovat hrubý stupeň ochrany co nejblíže místu vstupu části bleskového proudu
a naopak jemnou ochranu co nejtěsněji k chráněnému spotřebiči.
S
Ukázka dodržení vzdálenosti mezi vodivými částmi a svodem
bleskosvodu s = 0,5-1 m.
Pro citlivá elektronická zařízení je důležité správné vyrovnání
potenciálu, které vyžaduje připojení ochranného vodiče
každého zařízení do společného bodu.
13
Svodiče přepětí
PŘÍPUSTNÉ:
hlavní rozváděč
Pokud budova nemá hromosvod (pouze ve výjimečných případech) a je napájena kabelovou přípojkou, která je položena po
celé délce v zemi, nemusí se používat svodiče přepětí třídy I (B),
protože neexistuje ohrožení přímým úderem blesku do napájecího vedení (za část napájecího vedení lze považovat i společný
zemnič elektroinstalace a hromosvodu). Jejich použití je nicméně doporučeno. V takovém případě by se měly instalovat
v hlavním rozváděči alespoň svodiče přepětí třídy II (C).
zemní
kabel
PŘÍPUSTNÉ - VÝJIMKA:
Proudový chránič musí
být typu
nebo
Instalace svodiče přepětí třídy I (B) za proudový chránič, pokud
očekáváme přepětí ze strany zátěže, např. sloupu venkovního
osvětlení.
Proudový chránič by měl mít charakteristiku S (odolnost proti
rázovým proudům do 5 kA) nebo G (odolnost proti rázovým
proudům do 3 kA).
hlavní rozváděč
horní vedení TN-C
NEPŘÍPUSTNÉ
Instalovat vstupní svodič třídy I (B) za proudový chránič.
hlavní rozváděč
horní
vedení
• Jestliže vzdálenost mezi hlavním rozváděčem a podružným rozváděčem je větší, než několik desítek metrů (10 - 20 m), je doporučeno opakovaně instalovat svodiče přepětí třídy II (C) do podružných rozváděčů (předpokládají se indukovaná nebo spínací přepětí).
14
Svodiče přepětí
NEVHODNÉ
Instalovat svodič přepětí třídy II (C) za proudový chránič, pokud
na vstupu budovy není instalován svodič přepětí.
V případě použití svodiče přepětí za proudovým chráničem je
odolnost proti rázovým proudům určena charakteristikou proudového chrániče.
hlavní rozváděč
podružný rozváděč
zemní
kabel
PŘÍPUSTNÉ:
Při instalaci svodiče přepětí třídy II (C) za proudový chránič,
pokud očekáváme přepětí ze strany zátěže, např. venkovní
osvětlení. Proudový chránič by měl mít charakteristiku S (odolnost proti rázovým proudům do 5 kA) nebo G (odolnost proti rázovým proudům do 3 kA).
Proudový chránič musí
být typu
nebo
hlavní rozváděč
podružný rozváděč
zemní
kabel
Koordinace svodičů přepětí a proudového chrániče
Proudový chránič
• Svodiče přepětí třídy I (B) se nesmí umísťovat za proudový chránič (výjimky viz doporučení). Výjimky vyplývají z opačného směru toku energie z napájecí
soustavy a energie blesku.
• Svodiče přepětí třídy II (C) a III (D) mohou být instalovány i za proudovým
chráničem.
a) trvalá porucha
svodiče přepětí
b) dlouhodobý výskyt
pulzů spínacích
přepětí
IF - zemní svodový proud
I∆ - rozdílový proud
• Při instalaci proudového chrániče před svodiče přepětí je nutné použít
zpožděný typ proudového chrániče (nebrání-li tomu např. normy), tj. typ S,
případně typ G!
• Odolnost proudových chráničů proti nežádoucímu vybavení je vyjádřena
hodnotou proudového rázu v pracovních vodičích:
typ G - 3 kA při tvaru vlny (8/20) µs
typ S - 5 kA při tvaru vlny (8/20) µs
• Trvale procházející proud přes svodiče přepětí může způsobovat vybavení
proudového chrániče. Zde nepomůže ani volba charakteristiky G nebo S.
V praxi nastávají následující 2 případy:
a) trvalá porucha svodiče přepětí způsobí zemní svodový proud (v případě,
kdy ještě nedojde k vybavení tepelné pojistky varistoru)
b) dlouhodobý výskyt pulzů spínacích přepětí (průmyslové provozy)
• Možnost omezení nežádoucího vybavování proudových chráničů použitím
zapojení 3+1, resp. 1+1 s bleskojistkou mezi vodiči N a PE. Zapojení 1+1
s bleskojistkou se používá ve většině nových typů svodičů přepětí třídy III (D).
Příklady zapojení viz. strana 23.
15
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy I (B)
Svodiče přepětí třídy I (B) mají za cíl snížit potenciál mezi vodiči na bezpečnou úroveň (4 kV). Proto musí být nainstalovány co
nejblíže místa vstupu instalace do budovy.
Konstrukční provedení
Podle konstrukce se svodiče přepětí třídy I (B) dělí na provedení s otevřeným jiskřištěm, s uzavřeným jiskřištěm, s uzavřeným
jiskřištěm s řízenou ionizací a provedení s varistorem.
• Nejstarší konstrukcí jsou svodiče s otevřenými jiskřišti, které stále vykazují dobré parametry při omezování přepětí s vysokými
energiemi.
• Druhou skupinou jsou zapouzdřená jiskřiště, u nichž nedochází k výfuku oblouku.
• Třetí skupinou svodičů přepětí třídy I (B) jsou zapouzdřená jiskřiště s pomocnou elektrodou. Jedná se o modernější konstrukci,
která zajišťuje urychlení vzniku oblouku řízenou ionizací v prostoru jiskřiště. Tím se docílí snížení zbytkového napětí na úroveň
1,5 kV.
• Samostatnou skupinou svodičů přepětí třídy I (B) jsou provedení s varistory. Hodnoty impulzních proudů zatím nedosahují
parametrů provedení s jiskřišti z důvodů tepelné kapacity varistorů, ale nevznikají u nich problémy s následnými proudy.
Ochranná úroveň je pod 1,5 kV.
Instalace svodičů přepětí třídy I (B)
Velká rychlost změn intenzity proudu způsobuje vznik
nebezpečných napětí, které se sčítají na indukčnostech
přívodních vodičů.
u = L ∑ di/dt
kde:
u
L
di/dt
– indukované napětí
– indukčnost
– rychlost nárůstu proudu
u
- celkové napětí
iimp
- impulzní proud
u1, u2 - přídavná napětí
i imp
R
Poznámka: Strmost nárůstu proudu vlny (10/350) µs lze
přirovnat k nárůstu proudu s frekvencí stovek kHz. Každý
příspěvek indukčnosti má tedy za následek vznik přídavných
napětí (u1, u2).
Přívodní vodiče svodičů přepětí k elektrické síti a k vyrovnávací přípojnici musí být co nejkratší, aby byly optimálně využity
vlastnosti svodiče přepětí.
S ohledem na velké dynamické síly, které vznikají při průchodu impulzního proudu, se nesmí zapomenout na pevné uchycení vodičů ve svorkách svodičů přepětí třídy I (B).
Doporučení pro montáž svodičů
délka
≤ 0,5 m
délka
≤ 0,5 m
přípojnice
PE
nebo
přípojnice PAS
nebo PE
Doporučuje se, aby připojovací vodiče nebyly
delší než 0,5 m. Pokud toto není možné, lze provést zapojení typu V.
U zapojení typu V je úroveň přepětí v instalaci
rovna poklesu napětí na svodiči.
16
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy I (B)
Svodiče přepětí typu SPI s uzavřeným jiskřištěm s řízenou ionizací
Svodiče přepětí třídy I (B) typu SPI-35/440, SPI-50N/PE a SPI-100N/PE jsou hermeticky uzavřené svodiče přepětí s elektronicky
řízenou ionizací plynů. Provedení s doplňkovým označení N/PE se používají jako sčítací jiskřiště v zapojení 3 + 1 v systémech
sítí TN-S a sítích TT. Obsahují elektronický obvod, který kontroluje napětí na jeho svorkách. Pokud toto napětí překročí definovanou úroveň (1,5 kV), dojde k ionizaci plynu v jiskřišti a to způsobí jeho zapálení a následuje svedení impulzního proudu do
země. Reakce jiskřiště je nezávislá na rychlosti nárůstu rázových impulzů způsobených atmosférickými výboji nebo spínacím
přepětím. Typ SPI-35/440 je při šířce 17,5 mm nejmenším svodičem přepětí s hermetickým krytem na světě. Proto je ideální
ochranou pro většinu bytových elektrických instalací. Má speciální tvarované elektrody ve tvaru válce, díky jimž lze zvládnout
značné rázové proudy. Tento svodič přepětí je schopen odvést impulz rázového proudu Iimp = 35 kA o tvaru (10/350) µs.
Kombinace svodičů SPI + SPCT2 (třídy I (B) a II (C)) zajišťuje účinné rozložení proudové zátěže mezi varistor a jiskřiště. Při vzdálenosti svodičů přepětí třídy I (B) typu SPI a třídy II (C) typu SPCT2 menší než 10 m není nutné použít oddělovací tlumivku. Pouze
je třeba použít svodiče typu SPCT2-460 s provozním napětím 460 V. V případě vzdálenosti mezi svodiči B a C větší než 10 m
není nutno použít oddělovací tlumivku a lze použít obvyklé svodiče přepětí třídy II (C) typu SPCT2-280.
Konstrukční provedení svodičů přepětí SPI s řízenou ionizací
Pomocná elektroda pro usnadnění zapálení jiskřiště
(řízená ionizace)
Elektroda 1
Elektroda 2
Elektroda 3
Při uvážení zavlečení 50 % bleskového proudu do instalace (viz ČSN EN 62305), je v sítích TN-S a TT při použití 4 svodičů
SPI-35/440 (zapojení 4+0) zajištěna ochrana pro bleskové proudy až do 350 kA ((4+1) x 35 x 2). V síti TN-C nebo v zapojeních 3+1
následně 280 kA ((3+1) x 35 x 2). U SPD stupně I (B) se v zapojení 3+1 obvykle předpokládá, že sčítací jiskřiště je schopno odvést
celkový proud z jednotlivých fázových svodičů. Z tohoto důvodu se pro konfiguraci 3+1 používá spolu s třemi fázovými svodiči
SPI-35/440 sčítací jiskřiště SPI-100/NPE. Tyto typy poté zaručují splnění podmínek pro SPD na rozhraní LPZ 0 a LPZ I i pro úroveň
ochrany LPL I (tj. maximální předpokládaný bleskový proud 200 kA).
Obecně lze rovnici pro výpočet maximálního bleskového proudu zapsat ve tvaru
Icelk = (m+n) x Imax x k,
kde m je počet fázových SPD (m = 3 pro zapojení 3+0, 3+1, a m = 4 pro zapojení 4+0)
n je počet vodičů bez SPD, obvykle n = 1 (PEN vodič v TN-C sítích, PE v TN-S, TT sítích)
Imax je impulzní proud dílčího fázového svodiče
k je převrácená hodnota podílu zavlečeného proudu. Dle ČSN EN 62305 i norem dřívějších se uvažuje 50 %, t.j. k = 2
Pozn.: Maximální bleskový proud a jeho výpočet se liší pro samostatnou sadu SPD a sadu zabudovanou v instalaci. Maximální
proud zabudované sady SPD je zvýšen o část proudu odvedeného ochranným vodičem (viz koeficient n v předchozí rovnici).
17
Svodiče přepětí
Ochrana instalací proti zkratům
Svodiče přepětí třídy I (B) s jiskřištěm firmy Eaton nemají vnitřní ochranu před zkratem.
Například pro svodič přepětí SPI-35/440 je maximální hodnota předřazeného jištění Fmax = 125 A. Pokud jmenovitá hodnota
pojistek v instalaci před svodiči přepětí SPI-35/440 je menší než 125 A, nemusí se instalovat dodatečné předřazené jištění
svodiče.
Pokud jmenovitá hodnota pojistek v instalaci před svodiči přepětí SPI-35/440 je větší než 125 A, musí se instalovat dodatečné
předřazené jištění svodiče s hodnou ≤ 125 A (F2 ≤ Fmax).
bez předřazeného jištění
Když
předřazené jištění dané výrobcem
F1 . . . . . . . . . .Předřazené jištění (např. u spoje v budově, hlavní rozváděč)
F2 . . . . . . . . . .Předřazené jištění svodiče přepětí
Fmax . . . . . . . .Maximální povolené předřazené jištění svodiče přepětí, dané výrobcem (viz technické údaje)
18
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy I (B), B+C
Svodiče přepětí typu SPB-12/280 s varistory
Svodiče přepětí SPBT12-280 jsou typu B+C s varistory. Při velmi malých rozměrech (šířka 1TE) dosahují
výborných technických parametrů. Jsou určeny zejména pro domovní instalace v hustší zástavbě s napájením podzemním vedením a kde se nepředpokládá ohrožení přímým úderem blesku.
Výhodou typu SPB s varistory je odolnost proti následným proudům. Přístroje je možné doplnit jednotkou
pomocných kontaktů pro signalizaci poruchy ASAUXSC-SPM.
Při uvážení zavlečení 50 % bleskového proudu do instalace (viz ČSN EN 62305), je v sítích TN-S a TT při
použití 4 svodičů SPBT12-280 (zapojení 4+0) zajištěna ochrana pro bleskové proudy max. 125 kA ((4+1) x
12,5 x 2). V síti TN-C a zapojeních 3+1 potom 100 kA ((3+1) x 12,5 x 2). Jako sčítací jiskřiště se obvykle
používá SPI-50/NPE. Vzhledem k omezenému impulznímu proudu tohoto svodiče se tento typ doporučuje
pro budovy, jež nejsou ohroženy přímým úderem blesku a hrozí pouze zavlečení redukované části bleskového proudu. Mezi nutné podmínky pro klasifikaci budovy jako neohrožené přímým úderem blesku patří
obvykle např. napájení podzemním kabelem či nepřítomnost vnější jímací soustavy (hromosvodu). Obecně
se tedy tento typ doporučuje pro budovy zařazené do LPL III a IV.
Venkovní
instalace
bleskosvodu
Hlavní ekvipotenciální přípojnice
Ekvipotenciální přípojnice
Elektrická
instalace
Svodič
Vodovodní
potrubí
Telefonní
kabel
Odpadní potrubí
Víc jak 90% bleskových proudů, které uděří do ochrany před bleskem nepřesáhne 100 kA.
Svodič SPBT12-280 je schopný svést proud Iimp=12,5 kA/pól. Při správné instalaci bude riziko vstupu přepětí na
zařízení instalované v budově značně omezené.
19
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy II (C)
Svodiče přepětí SPCT2
Svodiče přepětí třídy II (C) jsou vybaveny varistory na bázi oxidu zinku (ZnO), nebo karbidu křemíku
(SiC). Jedná se o nelineární, polovodičové rezistory, jejichž hodnota činného odporu se silně snižuje
s růstem napětí (viz graf). Hlavní výhodou varistorů je jejich velká rychlost reakce (25 ns). Při malých
rozměrech mají velkou schopnost pohlcování energie. Varistory se používají k ochraně proti přepětí
jak v obvodech se střídavým, tak i se stejnosměrným napětím. Typy SPCT2-280 omezují přepětí
na úroveň 1,4 kV. Jsou testovány proudovým impulzem o tvaru vlny (8/20) ms. Maximální povolené
předřazené jištění svodičů přepětí SPCT2 činí 160 A (gL). Zásady předřazeného jištění jsou stejné
jako u svodičů přepětí třídy I (B). Pracovní teplota varistorových vložek je od –40°C až +70°C.
Indikátor stavu
Varistor
Tepelná ochrana
Každý svodič přepětí obsahuje varistor s tepelnou pojistkou.
Pokud by byl varistor přetížen, vzroste jeho teplota a je odpojen od napájení
tepelnou pojistkou. Tento proces je nevratný. Barva v okénku indikátoru se změní
na červenou a modul s varistorem je třeba co nejdříve vyměnit.
Ověření funkce
Výhodou použití varistoru jako svodiče přepětí je to, že se zde nevyskytuje následný zkratový proud. V důsledku zrnitého
opláštění má varistor velkou vlastní kapacitu, řádově až 40 000 pF. V důsledku toho vznikají svodové proudy, které by u správně
fungujícího varistoru neměly překračovat několik desítek mA.
1.
Při měření izolačního odporu izolace zvýšeným napětím překračujícím pracovní napětí svodiče se musí odpojit svodiče
přepětí SPCT2.
2.
Měření pracovního napětí svodičů s varistory se provádí pomocí speciálních měřicích přístrojů. Standardně se používá
měření při proudu 1 mA.
3.
Po prověření instalace a funkčnosti svodičů je nutné spolehlivé zasunutí modulů svodičů.
4.
Všechny svodiče přepětí třídy II (C) typu SPCT2 od firmy Eaton mají vyměnitelné moduly s optickou signalizací poškození
varistorového prvku. Stav poškození zařízení je signalizován červeným polem v okénku vložky. Při zjištění poškození vložky
je nezbytné ji ihned vyměnit.
4.
20
Svodiče přepětí
Koordinace činnosti svodičů přepětí I (B) a II (C)
Koordinace funkce svodičů prvního a druhého stupně je pro účinnou a dlouhodobě spolehlivou ochranu před přepětím velmi
důležitá. Pokud ji zanedbáme, může při blízkém nebo přímém úderu do vedení dojít k přetížení a zničení druhého stupně svodičů,
případně i ke zničení chráněného zařízení. Jestliže vzdálenost mezi prvním a druhým stupněm činí minimálně 10 m, nemusí se
instalovat oddělovací tlumivka SPL, neboť vlastní indukčnost vodičů je dostačující ke koordinaci činnosti stupně I (B) a II (C). Při
vzdálenosti menší než 10 m nepřítomnost oddělovací indukčnosti mezi stupni I (B) a II (C) u starších typů SPD třídy I (B) způsobí,
že se aktivuje pouze rychlejší svodič přepětí třídy II (C). V tomto případě dochází k jeho poškození a napěťový ráz pronikne do
chráněných spotřebičů. U starších řešení byla ke koordinaci činnosti svodičů třídy I (B) a II (C) využívána oddělovací indukčnost
SPL. Pokud je soustava svodičů přepětí zasažena bleskem, pak po překročení mezního napětí se nejprve aktivuje svodič přepětí
třídy II (C), protože jeho reakční doba (25 ns) je kratší než reakční doba svodiče třídy I (B) (100 ns). Součet napětí, které vzniká
na indukčnosti (Uind) a na svodiči přepětí třídy II (C) (Uspc), už je dostatečně velký, aby aktivoval svodič přepětí třídy I (B) (Uspb).
Po aktivaci jiskřiště je většina bleskového proudu svedena do země.
Moderním řešením je montáž obou stupňů přepěťových ochran I+II (B+C) v jednom rozváděči s použitím svodičů přepětí typu
SPI. Díky tomu, že svodič přepětí SPI má elektronicky řízené zapálení jiskřiště už při napětí 1,5 kV, lze k němu přímo paralelně
zapojit svodič přepětí třídy II (C) typu SPCT2-460. Kombinace svodičů SPI + SPC zajišťuje účinné rozložení proudové zátěže mezi
varistor a jiskřiště a není nutné instalovat oddělovací indukčnost SPL. Tímto způsobem lze ušetřit místo v rozváděči.
Při vzdálenosti svodičů přepětí
třídy I (B) typu SPI a třídy II (C)
typu SPCT2 menší než 10 m je
třeba použít svodiče SPCT2 na
provozní napětí 460 V.
V případě, že vzdálenost je
větší než 10 m, lze použít
svodiče přepětí třídy II (C) typu
SPCT2-280.
V případech, kdy je nutné zajistit ochranu elektronických zařízení přímo ve vstupních rozváděčích, nebo v rozvodnách, je vhodné
vybírat z typů svodičů přepětí, které pro svoji koordinaci nevyžadují rázové oddělovací tlumivky. Jako velmi výhodné řešení se
nabízí kombinovaná sestava svodičů třídy I (B) (třída I) a II (C) (třída II) s označením SP-B+C/3+1 (pro sítě TN-S, sítě TT), případně
SP-B+C/3 (pro sítě TN-C). Tato sestava představuje špičkové řešení s minimálními nároky na prostor. V šířce 6 modulů získáme
plnohodnotný svodič přepětí třídy I (B) se součtovým impulzním proudem 100 kA (10/350) a současně i svodič třídy II (C), který
poskytuje jmenovitý součtový proud 60 kA, případně vyjádřeno ve špičkové hodnotě je to 120 kA (8/20). Tato kombinace je
určena k ochraně všech typů domovních a průmyslových instalací.
Pro dlouhodobou spolehlivost je nutné zajistit i ochranu před zkratem. Vzhledem k tomu, že jsou na vstupu použity svodiče
typu SPI-35/440 se zapouzdřeným jiskřištěm, nesmí jmenovitý proud předřazené pojistky překročit hodnotu 125 A gL/gG.
21
Svodiče přepětí
Příklady zapojení svodičů přepětí třídy I (B), II (C) v zapojení 4+0, svodiče přepětí třídy III (D) v zapojení 1+1
Síť typu TN-C-S
Třístupňová ochrana před přepětím
Ochrana instalace a spotřebičů
Místo připojení
SPD
SPD
SPD
Krátké vodiče!!
Ekvipotenciální přípojnice
Síť typu TN-S
Místo připojení
SPD
SPD
SPD
Krátké vodiče!!
Ekvipotenciální přípojnice
Síť typu TT - z důvodu oddělení vodičů N a PE se upřednostňuje používání zapojení 3+1 se sčítacím jiskřištěm
mezi vodiči N a PE (zapojení je uvedeno na následující straně)
22
Svodiče přepětí
Příklady použití svodičů přepětí třídy I (B) a II (C) v zapojení 3+1, svodiče přepětí třídy III (D)
v zapojení 1+1
Principem zapojení 3+1, resp. 1+1 je vytvoření společného uzlu spojeného s vodičem N. Sčítací jiskřiště je zapojeno mezi vodiči
N a PE. Výhodou těchto zapojení je malé zbytkové napětí mezi fázemi a středním vodičem, což je dobré pro omezení spínacích
přepětí (tzv. příčné napětí). Zbytkové napětí mezi fází a ochranným vodičem je dáno zbytkovým napětím svodiče přepětí. Při
vzniku přepětí se navíc redukuje počet nežádoucích vybavení proudových chráničů, protože sčítací jiskřiště zapojené mezi vodiči
N a PE reaguje pouze až na vyšší hodnoty přepětí. V praxi se tento typ zapojení upřednostňuje.
Síť typu TN-C-S
SPD
SPD
SPD
Krátké vodiče!!
Ekvipotenciální přípojnice
Síť typu TN-S
SPD
SPD
SPD
Krátké vodiče!!
Ekvipotenciální přípojnice
Síť typu TT
Místo připojení
SPD
SPD
SPD
Krátké vodiče!!
Ekvipotenciální přípojnice
23
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy III (D)
Svodiče přepětí do rozváděčů SPDT3
Použití
Pro drahá zařízení s elektronikou, instalovaná v rozváděčích (řídicí počítače, průmyslová
zařízení), které vyžadují bezporuchovou funkci, se doporučuje dodatečně použít stupeň
přepěťové ochrany třídy III (D). Tyto svodiče přepětí chrání před zbytkovým přepětím,
které zůstalo za předřazeným stupněm C. Montáž je možná v těsné blízkosti svodičů
třídy II (C).
Svodiče přepětí zabudované v zásuvce
Použití
Ochrana jednotlivých zásuvkových vývodů.
Upozornění
Používání svodičů přepětí třídy III (D) bez předřazeného stupně II (C) nezajišťuje dostatečnou
ochranu zařízení. Pro úplnou ochranu před přepětím musí být instalovány všechny tři stupně
svodičů přepětí.
Zásuvkové moduly s přepěťovou ochranou Protection Strip, Protection Box
Použití
Zásuvkové moduly s přepěťovou ochranou v provedení pro ochranu jednotlivých spotřebičů.
Některé modely obsahují ochranu telefonní, datové a TV/SAT linky.
Záložní zdroje Protection Station, Elipse ECO
Použití
Napájení spotřebičů bez přerušení dodávky elektrické energie. UPS mají instalovaný svodič
přepětí T3 (III, D). Na výstup UPS není možné připojit např. rozbočovací zásuvku vybavenou
svodičem přepětí, pokud je délka propojovacího kabelu menší než 5 m.
Obecná pravidla pro instalaci
Svodiče přepětí třídy III (D) (kromě typu SPDT3) se nesmí instalovat příliš blízko svodičů přepětí třídy II (C). Minimální vzdálenost
mezi svodiči třídy II (C) a třídy III (D) musí být alespoň 5 m pokud není uvedeno jinak. Tyto svodiče musí být instalovány co
nejblíže chráněné skupiny zařízení, protože rozsah jejich účinnosti je zaručen v okolí do vzdálenosti vedení max. 5 m (pozor na
indukované napětí).
24
Svodiče přepětí
Vysvětlivky pojmů
ČSN EN 61643-11
Svodiče přepětí (přepěťová ochranná zařízení) - SPD
ÖVE-SN60 část 1/1990
E DIN VDE 0675 část 6
angl. SPD - Surge Protective Device
Svodiče přepětí slouží k ochraně elektrických spotřebičů a zařízení proti nepřípustně
velkým hodnotám impulzního přepětí, které je zapříčiněno atmosférickými výboji
a přechodovými jevy při spínání. Hlavní konstrukční částí svodiče přepětí je napěťově
závislý odpor (varistor) nebo jiskřiště. Oba prvky mohou být zapojeny buď v sérii nebo
paralelně, případně mohou být použity samostatně.
Uc
Nejvyšší trvalé provozní napětí
ČSN EN 61643-11
Další používaná označení:
UB, UL (ÖVE-SN 60 část 1/1990)
Ur (E DIN VDE 0675 část 6)
Maximální přípustné provozní napětí svodiče (Uc) je nejvyšší přípustná efektivní hodnota
střídavého nebo stejnosměrného provozního napětí, které smí být trvale na svorkách
svodiče. Toto napětí je rovno jmenovitému napětí svodiče.
Iimp ČSN EN 61643-11
Impulzní proud
Je definován jako vrcholová hodnota proudu (Ipeak), s impulzním nábojem (Q) a měrnou
energií (W/R). Používá se při zkoušce svodičů přepětí třídy I (B). Tvar vlny není přesně
specifikován, vlna (10/350) μs definovaná v DIN VDE pro zkoušky SPD třídy B je uváděna
jako jedna z možných.
Maximální výbojový proud
Maximální vrcholová hodnota proudu s tvarem vlny (8/20) μs. Hodnota maximálního
výbojového proudu je vyšší, než hodnota jmenovitého výbojového proudu. Používá se
při zkoušce svodičů přepětí třídy II (C).
Imax ČSN EN 61643-11
Jmenovitý výbojový proud
Vrcholová hodnota proudu s tvarem vlny (8/20) μs. Používá se při zkoušce svodičů
přepětí třídy II (C).
In
Zbytkové (reziduální) napětí svodiče
Ures ČSN EN 61643-11
Další používaná označení:
iSG (ÖVE-SN 60 část 1/1990)
Další používaná označení:
iSN (ÖVE-SN 60 část 1/1990)
isn (E DIN VDE 0675 část 6)
Další používaná označení:
uR (ÖVE-SN 60 část 1/1990,
E DIN VDE 0675 část 6)
Zbytkové napětí (Ures) je vrcholová hodnota napětí, které zůstává na svorkách svodiče
v okamžiku průchodu maxima jmenovitého impulzního proudu.
Up
Ochranná úroveň (napěťová ochranná hladina)
ČSN EN 61643-11
ČSN EN 61643-11
Parametr, který charakterizuje schopnost svodiče omezovat přepětí. Vybírá se z několika
hodnot získaných při různých předepsaných režimech měření. Výsledná hodnota musí
být vyšší, než hodnota omezovaného napětí.
ÖVE-SN 60 část 1/1990
E DIN VDE 0675 část 6
Zapalovací napětí
ČSN EN 61643-11
Napětí, při kterém dojde k zapálení oblouku mezi elektrodami jiskřiště při tvaru vlny
(1,2/50) μs.
ÖVE-SN60 část 1/1990
E DIN VDE 0675 část 6
tr
Reakční doba
Doba mezi okamžikem vzniku přepětí a okamžikem, kdy zareaguje svodič přepětí. Závisí
na strmosti nárůstu napětí a impedanci připojeného vedení.
If
Následný proud
Maximální zkratový proud, který je po průchodu impulzního proudu schopen udržet hoření
oblouku ve svodiči (uváděn jako vrcholová hodnota). Následný proud prochází svodičem po
odvedení přepětí. Je dodáván ze sítě a je závislý na impedanci sítě v místě instalace svodiče.
25
ČSN EN 61643-11
Svodiče přepětí
Jmenovitý proud zátěže
IL
ČSN EN 61643-11
UT
ČSN EN 61643-11
Maximální trvalý střídavý nebo stejnosměrný proud, který může protékat zátěží.
Dočasné přepětí
Maximální efektivní hodnota střídavého nebo stejnosměrného napětí pro dočasné
přepětí, které je přivedeno na svodič a které je po stanovenou dobu vyšší než max.
přípustné provozní napětí svodiče (Uc).
Vlna impulzního výdržného napětí (1,2/50) μs
Vlna impulzního výdržného napětí s tvarem (1,2/50) μs s dobou čela 1,2 μs a dobou
půltýlu 50 μs.
ÖVE-SN 60 část 1/1990
E DIN VDE 0675 část 6
Vlna impulzního proudu (8/20) μs
Vlna impulzního proudu (8/20) μs má dobu čela 8 μs a dobu půltýlu 20 μs.
ÖVE-SN 60 část 1/1990
E DIN VDE 0675 část 6
Kombinovaná vlna
ČSN EN 61643-11
ČSN EN 61643-11
ČSN EN 61643-11
Kombinovaná vlna je generována hybridním generátorem, který dodává otevřenému
proudovému obvodu vlnu špičkového napětí (1,2/50) μs a obvodu nakrátko vlnu impulzního
proudu (8/20) μs. Napětí, amplituda proudu a tvar vlny jsou určovány parametry generátoru
a impedance obvodu a svodičem. Poměr špičkové hodnoty napětí obvodu naprázdno
a Ω. Tato je definována jako fiktivní impedance (Z1). Uoc je napětí generátoru při chodu
naprázdno.
Energie impulzního (rázového) proudu při blesku Iimp, přeměněná na odporu 1 Ω. Je rovna
časovému integrálu druhé mocniny proudu.
Specifická energie
W/R ČSN EN 61643-11
Elektrotechnické předpisy pro ochranu před přepětím:
1. ČSN EN 62305 ed.2: 2011 Ochrana před bleskem
2. ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 Elektrické instalace budov – část 1: Rozsah, účel a základní podmínky;
zde je předepsána všeobecná povinnost ochrany osob, hospodářských zvířat a majetku v případě ohrožení nebo poškození
i z hlediska ochrany před přepětím.
3. ČSN 33 2000-4-443 ed.2: 2007 Elektrické instalace budov – část 4: … popisuje použití prostředků ochrany proti přepětí a
snížení rizika na přijatelnou úroveň.
4. ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 definuje podmínky na ochranná zařízení zapojovaná v sítích nízkého napětí.
5. ČSN EN 61643-21: 2002 definuje podmínky na ochranná zařízení zapojovaná v telekomunikačních sítích a pro signalizaci.
6. ČSN IEC 61643-311 ed.2: 2014 a ČSN IEC 61643-341: 2002 definují konstrukční a provozní charakteristiky a zkušební
požadavky na součásti nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím.
26
Svodiče přepětí
Katalogová část - technické informace
Svodiče přepětí třídy I (B)
Svodiče přepětí třídy I + II (B + C)
Svodiče přepětí třídy II (C)
Svodiče přepětí třídy III (D)
27
28
29
30
31
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí SPI třídy T1 (I, B)
• Zapouzdřené provedení – nevyfukují ionizované
plyny, a proto není nutné dodržovat bezpečné
vzdálenosti od vodivých částí a hořlavých
materiálů
• Nízké zbytkové napětí (1,5 kV) díky
řízenému výboji pomocnou elektrodou
• Pro koordinaci svodičů třídy T1 (I, B) (řada SPI)
T2 (II, C) je třeba dodržet doporučenou délku
vedení mezi svodiči min. 10 m nebo použít
svodič třídy T2 (II, C) s max. provozním napětím
460 V, který má vyšší ochrannou úroveň. Tehdy
není třeba používat oddělovací indukčnost.
• Použití pro ochranu instalace proti přepětím
vyvolaným přímým úderem blesku do
venkovních vedení nebo zařízení
• Svodič SPI-35/440 je fázový svodič pro zapojení
mezi L a N (PE)
• Svodiče SPI-.../NPE jsou sčítací jiskřiště pro
připojení mezi N a PE např. v zapojení 3+1 v síti
TN-S
Svodiče SPI
SG50312
Impulzní proud Iimp (10/350) ms
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
35 kA
50 kA
100 kA
zapouzdřený
zapouzdřený
zapouzdřený
SPI-35/440
SPI-50/NPE
SPI-100/NPE
263137
263138
263139
6/120
2/120
1/60
Sada svodičů pro sítě TN-C
Sada svodičů pro sítě TN-S, TT
SPI-35/440/3
SPI-3+1
267487
267488
1/40
1/20
SPI-35/440
sg50212
SPI-3+1
SG59511
Propojovací modul pro svodiče třídy T1 (I, B) SPB-D-125
Jmen. proud
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
125 A
SPB-D-125
248145
2/120
SPB-D-125
Poznámka k zapojení 3+1:
TN-C
TN-S
Špičková hodnota napětí na svorkách svodiče přepětí při průchodu impulzního proudu Iimp (In) je dána
hodnotou ochranné úrovně Up (zbytkové napětí).
Při zapojení svodičů 4+0 mezi pracovními vodiči (L1, L2, L3, N) a ochranným vodičem (PE) je dosaženo
nízké hodnoty přepětí proti zemi (PE), avšak zbytkové napětí mezi pracovními vodiči je dáno součtem
napětí dvou svodičů zapojených v sérii.
Při použití zapojení 3+1 (případně 1+1) se dosáhne snížení zbytkového napětí mezi fázovými vodiči a středním vodičem N na hodnotu zbytkového napětí jednoho svodiče. Součtový svodič přepětí zapojený proti
zemi se volí jako nejvýkonnější a uvádí se do činnosti až při překročení určité hodnoty napětí proti zemi
(zápalné napětí svodiče). Uvedené zapojení 3+1 (1+1) je výhodnější pro všechna citlivá zařízení.
28
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy T1 + T2 (I + II, B + C)
Kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) SPBT12
SG27112
SPBT12-280/1
• Pro ochranu rozvodů nízkého napětí proti
přepěťovým pulzům vznikajících při nepřímém
úderu blesku a spínacích pochodech
• Doporučené pro objekty napájené zemním
kabelem
• Úspora místa v rozváděči (dva stupně
v jednom modulu)
• Snadná kontrola funkčnosti - indikace poruchy
• 1-4pólové komplety
Impulzní proud Iimp (10/350) ms
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
12,5 kA
100 kA
SPBT12-280/1
SPBT12-NPE100
158306
158307
12/120
1/60
L - (PE) N
N-PE
Poznámka: Typ SPBT12-NPE100 je určen jako sčítací jiskřiště pro zapojení 1+1 nebo 3+1.
SG29612
SPBT12-280/3
Provedení
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
Bez pomocných kontaktů
2pólová sada zap. 1+1 pro TN-S/TT
2pólová sada pro TN-S
3pólová sada pro TN-C
4pólová sada pro TN-S
4pólová sada zap. 3+1 pro TN-S/TT
4pólová sada zap. 3+1 pro TN-S/TT
SPBT12-280-1+NPE
SPBT12-280/2
SPBT12-280/3
SPBT12-280/4
SPBT12-280-3+NPE
SPBT12-280-3+NPE/BB
158308
158309
158330
158331
158332
158333
1/40
1/60
1/40
1/30
1/20
1
S pomocnými kontakty
2pólová sada zap. 1+1 pro TN-S/TT
4pólová sada zap. 3+1 pro TN-S/TT
SPBT12-280-1+NPE-AX
SPBT12-280-3+NPE-AX
158334
158335
1/30
1
Výměnný modul 1 TE
Modul 280 V AC; Iimp = 12,5 kA
SPBT12-280
167341
4/120
Příslušenství
Uzemňovací lišty
ZV-KSBI...
Poznámka: Typ SPBT12-280-3+NPE/BB navíc obsahuje propojovací modul Npólu a 8 modulovou
propojovací lištu (EVG-16/4PHAS/8MODUL).
SG60611
Pomocné kontakty
Popis
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
pro SPBT12, SPCT2, SPDT3
ASAUXSC-SPM
131785
4/120
Poznámka: Slouží pro dálkovou signalizaci nefukčnosti svodiče přepětí.
Montovaná sada svodičů přepětí SP-B+C/3 třídy T1+T2 (I+II, B+C)
• Kompletní sada svodiče třídy T1 (I, B) typu SPI
a svodiče třídy T2 (II, C) typu SPCT2-460/3
• Úspora prostoru v rozváděči - není nutné použít
oddělovací indukčnost
SG53712
SP-B+C/3+1
Popis
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
Pro sítě TN-C
Pro sítě TN-S, TT
Jednotka pomocných kontaktů
SP-B+C/3
SP-B+C/3+1
ASAUXSC-SPM
267489
267510
131785
1
1
4/120
Poznámka:
U typu SP-B+C/3 jsou svodiče přepětí třídy T1 (I, B) typu SPI v zapouzdřeném provedení s impulzním proudem 35 kA, (10/350) µs. U typu SP-B+C/3+1 jsou svodiče přepětí třídy T1 (I, B) typu SPI v zapouzdřeném
provedení s impulzním proudem 35 kA, (10/350) µs, jako sčítací jiskřiště je použit typ SPI-100/NPE s impulzním proudem 100 kA, (10/350) µs. Jako svodiče přepětí třídy T2 (II, C) jsou u obou variant použity typy
SPCT2-460/3.
29
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy T2 (II, C)
• Použití pro ochranu spotřebičů proti přepětím vyvolaným vzdálenými údery blesku nebo spín. procesy.
Výměnné moduly pro svodiče přepětí SPCT2
SG13109
SPCT2-280
Max. prov. napětí Uc
In (8/20) ms
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
Výměnné moduly 1 TE
Modul 280 V AC
20 kA
Modul 460 V AC
20 kA
Modul 260 V AC
30 kA
SPCT2-280
SPCT2-460
SPCT2-NPE60
167592
167607
167617
4/120
4/120
4/120
Výměnné moduly 1 TE pro speciální napětí
Modul 75 V AC
20 kA
Modul 130 V AC
20 kA
Modul 175 V AC
20 kA
Modul 335 V AC
20 kA
Modul 385 V AC
20 kA
Modul 580 V AC
20 kA
SPCT2-075
SPCT2-130
SPCT2-175
SPCT2-335
SPCT2-385
SPCT2-580
167577
167582
167587
167597
167602
167612
4/120
4/120
4/120
4/120
4/120
4/120
Objed. číslo
Balení (ks)
Svodiče přepětí SPCT2, komplety 1 - 4pólové
Max. prov. napětí Uc
SG50112
SPCT2-280/4
In (8/20) ms
Typové označení
Komplety (2 a více pólové sady jsou dodávány s uzemňovacími lištami)
SPCT2-280/1
167593
1pólové 280 VAC 20 kA
SPCT2-460/1
167608
1pólové 460 VAC 20 kA
SPCT2-NPE60/1
167618
1+N
260 VAC 30 kA
SPCT2-280/2
167594
2pólové 280 VAC 2x20 kA
SPCT2-460/2
167609
2pólové 460 VAC 2x20 kA
SPCT2-280/3
167595
3pólové 280 VAC 3x20 kA
SPCT2-460/3
167610
3pólové 460 VAC 3x20 kA
SPCT2-280/4
167596
4pólové 280 VAC 4x20 kA
SPCT2-460/4
167611
4pólové 460 VAC 4x20 kA
SPCT2-280-1+NPE
167619
1+N
280 VAC 20 kA
SPCT2-460-1+NPE
167625
1+N
460 VAC 20 kA
SPCT2-280-3+NPE
167620
3+N
280 VAC 20 kA
SPCT2-460-3+NPE
167626
3+N
460 VAC 20 kA
SPCT2-280-3+NPE/BB
167629
3+N/BB 280 VAC 3x20 kA
SPCT2-460-3+NPE/BB
167632
3+N/BB 460 VAC 3x20 kA
12/120
12/120
12/120
1/60
1/60
1/40
1/40
1/30
1/30
1/60
1/60
1/30
1/30
1
1
Komplety pro speciální napětí
1pólové 75 VAC 20 kA
1pólové 130 VAC 20 kA
1pólové 175 VAC 20 kA
1pólové 335 VAC 20 kA
1pólové 385 VAC 20 kA
1pólové 580 VAC 20 kA
2pólové 75 VAC 2x20 kA
2pólové 130 VAC 2x20 kA
2pólové 175 VAC 2x20 kA
2pólové 335 VAC 2x20 kA
2pólové 385 VAC 2x20 kA
2pólové 580 VAC 2x20 kA
3pólové 75 VAC 3x20 kA
3pólové 130 VAC 3x20 kA
3pólové 175 VAC 3x20 kA
3pólové 335 VAC 3x20 kA
3pólové 385 VAC 3x20 kA
3pólové 580 VAC 3x20 kA
4pólové 75 VAC 4x20 kA
4pólové 130 VAC 4x20 kA
4pólové 175 VAC 4x20 kA
4pólové 335 VAC 4x20 kA
4pólové 385 VAC 4x20 kA
4pólové 580 VAC 4x20 kA
1+N
335 VAC 20 kA
1+N
385 VAC 20 kA
1+N
580 VAC 20 kA
3+N
335 VAC 20 kA
3+N
385 VAC 20 kA
3+N
580 VAC 20 kA
3+N/BB 335 VAC 3x20 kA
3+N/BB 385 VAC 3x20 kA
12/120
12/120
12/120
12/120
12/120
12/120
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/60
1/60
1/60
1/30
1/30
1/30
1
1
SPCT2-075/1
SPCT2-130/1
SPCT2-175/1
SPCT2-335/1
SPCT2-385/1
SPCT2-580/1
SPCT2-075/2
SPCT2-130/2
SPCT2-175/2
SPCT2-335/2
SPCT2-385/2
SPCT2-580/2
SPCT2-075/3
SPCT2-130/3
SPCT2-175/3
SPCT2-335/3
SPCT2-385/3
SPCT2-580/3
SPCT2-075/4
SPCT2-130/4
SPCT2-175/4
SPCT2-335/4
SPCT2-385/4
SPCT2-580/4
SPCT2-335-1+NPE
SPCT2-385-1+NPE
SPCT2-580-1+NPE
SPCT2-335-3+NPE
SPCT2-385-3+NPE
SPCT2-580-3+NPE
SPCT2-335-3+NPE/BB
SPCT2-385-3+NPE/BB
30
167578
167583
167588
167598
167603
167613
167579
167584
167589
167599
167604
167614
167580
167585
167590
167600
167605
167615
167581
167586
167591
167601
167606
167616
167621
167623
167627
167622
167624
167628
167630
167631
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí T3 (III, D) s modulární konstrukcí
Svodiče přepětí SPDT3
SG28912
• Svodiče přepětí sloužící k ochraně spotřebičů
před přepětím
• Montáž na DIN lištu
Max. prov. napětí Uc
In (8/20) ms
• Účinnost svodiče do 5 m vedení na obě strany,
při delší vzdálenosti spotřebiče od svodiče je
nutné instalovat další svodič přepětí třídy T3
(III, D) např. zásuvkový svodič přepětí
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
Komplety 2 pólové (základna, modul a propojovací lišta)
SPDT3-335-1+NPE
335 V AC
2,5 kA
SPDT3-280/2
280 V AC
5 kA
170487
170485
1/60
1/60
Náhradní moduly 1TE pro SPDT3
335 VAC
2,5 kA
280 VAC
5 kA
260 V AC
30 kA
SPDT3-335
SPDT3-280
SPCT2-NPE60
170486
170484
167617
2/120
2/120
4/120
Popis
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
Pro SPBT12, SPCT2, SPDT3
ASAUXSC-SPM
131785
4/120
Příslušenství
Jednotka pomocných kontaktů
Pomocné kontakty
SG60611
Poznámka: Slouží pro dálkovou signalizaci nefunkčnosti svodiče přepětí.
Propojovací modul pro svodiče přepětí třídy T2 (II, C), ASLTT-63
Popis
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
ASLTT-63
131784
12/120
SG59511
Poznámka: Typy SPCT2 -...- NPE/BB navíc obsahují propojovací moduly Npólu a modulové propojovací
lišty EVG.
31
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy T3 (III, D)
• Svodiče přepětí sloužící k ochraně spotřebičů
před přepětím
• Účinnost svodiče do 5 m vedení na obě strany, při
delší vzdálenosti spotřebiče od svodiče je nutné
instalovat další svodiče třídy T3 (III, D)
Zásuvky s přepěťovou ochranou pro designy Original, Intense, Pure
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
Zásuvka jednonásobná 10/16 A 250 V s krytem
Barva:
krémová
100-66604
bílá
101-66604
stříbrná
121-66604
117106
117282
117772
6
6
6
Rámeček
Barva:
krémová Original
bílá Original
bílá Intense
stříbrná Intense
100-76100
101-76100
120-76100
121-76100
117141
117322
117685
117789
50
50
1
1
Provedení
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
Bez filtru, 7 zásuvek, s vypínačem
SPD-STL/19/7F-S/BL/UTE 290032
Provedení
Napájecí panel se svodičem přepětí
N00511
1
Zásuvkové moduly s přepěťovou ochrannou Protection Strip
N04011
Provedení
Popis
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
4 zásuvky
6 zásuvek
6 zásuvek
+ tel./ADSL
Protection Strip 4 FR
Protection Strip 6 FR
68580
68582
129857
129858
1
1
Protection Strip 6 Tel@ FR 68584
129859
1
Zásuvkové moduly s přepěťovou ochrannou Protection Box
Provedení
Popis
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
1 zásuvka
1 zásuvka
+ RJ45/RJ11
5 zásuvek
5 zásuvek
+ RJ45/RJ11
5 zásuvek
+ RJ45/RJ11+TV
8 zásuvek
+ RJ45/RJ11+TV
Protection Box 1 FR
66706
129851
1
Protection Box 1 Tel@ FR 66707
66710
Protection Box 5 FR
129852
129853
1
1
Protection Box 5 Tel@ FR 66711
129854
1
Protection Box 5 Tel@+TV FR 66934
129855
1
Protection Box 8 Tel@+TV FR 66935
129856
1
Záložní zdroje Protection Station (UPS)
Provedení
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
500 VA / 250 W
650 VA / 400 W
800 VA / 500 W
66942
61061
61081
147707
147483
147484
1
1
1
32
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí pro fotovoltaické aplikace
Svodiče přepětí třídy T2 (II, C)
sg04914, sg04714
• Speciální řada svodičů pro fotovoltaické aplikace
a další DC aplikace
• Pro napěťové soustavy do 600 nebo 1000 V DC
• S výměnnými moduly
• Pro uzemněné a neuzemněné soustavy
• Jmenovitý výbojový proud 15 kA (8/20 μs)
Max. prov. napětí Uc
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
600 V DC
1000 V DC
s pomocným kontaktem
600 V DC
1000 V DC
Výměnné moduly
600 V DC
1000 V DC
SPPVT2-06-2+PE
SPPVT2-10-2+PE
176088
176090
1/40
1/40
SPPVT2-06-2+PE-AX
SPPVT2-10-2+PE-AX
176087
176089
1/40
1/40
SPPVT2-06
SPPVT2-10
176091
176092
1/50
1/50
Svodiče přepětí třídy T2 (II, C)
sg04814, sg04714
• Speciální řada svodičů pro fotovoltaické aplikace
a další DC aplikace
• Pro napěťové soustavy do 600 nebo 1000 V DC
• S výměnnými moduly
• Pro uzemněné a neuzemněné soustavy
• Jmenovitý výbojový proud 15 kA (8/20 μs)
• Vysoká úroveň zkratového proudu
Max. prov. napětí Uc
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
600 V DC
1000 V DC
s pomocným kontaktem
600 V DC
1000 V DC
Výměnné moduly
600 V DC
1000 V DC
SPPVT2H-06-2+PE
SPPVT2H-10-2+PE
176094
176096
1/40
1/40
SPPVT2H-06-2+PE-AX
SPPVT2H-10-2+PE-AX
176093
176095
1/40
1/40
SPPVT2H-06
SPPVT2H-10
176097
176098
1/50
1/50
Svodiče přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+ C)
• Speciální řada svodičů pro fotovoltaické aplikace
a další DC aplikace
• Pro napěťové soustavy do 600 nebo 1000 V DC
sg04914, sg04714
• S výměnnými moduly
• Pro uzemněné a neuzemněné soustavy
• Jmenovitý výbojový proud 15 kA (8/20 μs)
Max. prov. napětí Uc
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
600 V DC
1000 V DC
s pomocným kontaktem
600 V DC
1000 V DC
Výměnné moduly
600 V DC
1000 V DC
SPPVT12-06-2+PE
SPPVT12-10-2+PE
177258
177256
1/40
1/40
SPPVT12-06-2+PE-AX
SPPVT12-10-2+PE-AX
177257
177255
1/40
1/40
SPPVT12-06
SPPVT12-10
177259
177260
1/50
1/50
Svodiče přepětí pro větrné elektrárny
Svodiče přepětí třídy T2 (II, C)
sg00415, wa_sg11014
• Použití v průmyslových sítích a aplikacích
spojených s větrnými elektrárnami
• S výměnnými moduly pro SPWT2
• Pro sítě TN-C, IT a pro 4-vodičové systémy (L1,
L2, L3, PEN)
Max. prov. napětí Uc
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
554/960 V AC (TN-C)
690 V AC (IT)
Výměnné moduly
554/960 V AC (TN-C)
690 V AC (IT)
SPWT2-690-3p
177262
1/40
SPWT2-690
177285
1/50
Svodiče přepětí třídy T1+T2 (I+II,B+ C)
Max. prov. napětí Uc
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
690 V AC
SPWT12-690-3p
177261
1/24
33
Svodiče přepětí
Uzemňovací lišty Z-GV-U pro SPI, SP-B+C
Z-GV-U/9
Počet pólů
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
2
3
4
5
6
8
9
Z-GV-U/2
Z-GV-U/3
Z-GV-U/4
Z-GV-U/5
Z-GV-U/6
Z-GV-U/8
Z-GV-U/9
272588
272589
274080
274081
274082
274083
274084
20/1200
20/1200
20/1200
20/1200
20/400
20/200
20/200
Popis
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
pro SPI a SPC
Z-GV-16/3P-3TE/6
267511
12/240
Uzemňovací lišta Z-GV-16/3P-3TE/6
WA_SG11202
Uzemňovací lišty pro svodiče SPC ZV-KSBI
Počet pólů
Typové označení
Objed. číslo
Balení (ks)
2 TE
3 TE
3 TE
2 TE+1,5 TE
4 TE
5 TE
5 TE
2 TE+3x1,5 TE
6 TE
7 TE
7 TE
7 TE
9 TE
11 TE
ZV-KSBI-2TE
ZV-KSBI-3TE
ZV-KSBI-3TE/S
ZV-KSBI-3TE+HI
ZV-KSBI-4TE
ZV-KSBI-5TE
ZV-KSBI-5TE/N
ZV-KSBI-5TE+HI
ZV-KSBI-6TE
ZV-KSBI-7TE
ZV-KSBI-7TE/S
ZV-KSBI-7TE/N
ZV-KSBI-9TE/N
ZV-KSBI-11TE
263961
263962
263963
112370
263964
263965
263966
112371
113118
263967
263968
263969
266874
263970
10/600
10/600
10/600
50/150
10/600
10/200
10/200
50/150
50/500
50/500
10/100
10/100
50/500
50/500
34
Svodiče přepětí
Svodiče bleskového proudu třídy T1 (I, B), řada SPI
• Použití: k ochraně instalace proti přímým úderům blesku do venkovních
napájecích vedení nebo do venkovních zařízení.
• Použití v souladu ČSN 33 2000-5-534
• Třída svodiče B odpovídá VDE 0675, část 6 / A3 11.97
• Třída svodiče I odpovídá ČSN EN 61643-11
• Typ zkoušky T1 odpovídá ČSN EN 61643-11
• Zapouzdřené provedení - při činnosti nevznikají žádné horké ionizované
plyny, proto není nutné dodržovat žádné bezpečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů a vodivých částí.
Poznámka
Montáž svodičů bleskových proudů před měřicím zařízením musí být schválena
příslušnou rozvodnou společností. Instalace účinné ochranné kaskády (třídy
svodičů T1 (I, B), T2 (II, C), T3 (III, C)) vyžaduje koordinovanou aplikaci různých tříd
svodičů. Toto je zajištěno definovanou délkou vedení mezi svodiči. Při použití
svodiče přepětí SPI a následného svodiče třídy T2 (II, C) s max. provozním napětím
460 V AC není nutné použít oddělovací úsek vedení ani oddělovací indukčnost. Je-li
objekt napájen podzemním kabelem a nehrozí přímý úder blesku, postačí použít
k jeho ochraně proti přepětí svodiče třídy T2 (II, C). Přesto se však doporučuje použít
svodičů přepětí třídy T1 (I, B).
Technické údaje
Elektrické:
Provedení
Reakční doba tr (při strmosti nárůstu napětí 5 kV / µs)
Ochranná úroveň Up
Jmenovité napětí svodiče UC
Zkušební hodnota dočasného přepětí UT
(200 ms)
(5 s)
Frekvence
Výbojový proud (8/20) µs Imax/In
Impulzní proud Iimp (10/350) ms
špičková hodnota proudu
impulzní náboj Q
měrná energie
Izolační odpor RISO
Odolnost proti následnému proudu Ifi
Odolnost zkratovému proudu při doporučené předřazené pojistce
Max. předřazená pojistka
Schéma zapojení
SPI-35/440
SPI-50/NPE
SPI-100/NPE
zapouzdřené
< 100 ns
1,5 kV
440 V AC
–
UT = UC
50/60 Hz
35 kA
zapouzdřené
< 100 ns
1,5 kV
260 V AC
1200 V AC
–
50/60 Hz
50 kA
zapouzdřené
< 100 ns
1,5 kV
260 V AC
1200 V AC
–
50/60 Hz
100 kA
35 kA
17,5 As
305 kJ/Ω
>10 MΩ
3 kAr.m.s./260 V
1,5 kAr.m.s./440 V
25 kAr.m.s.
125 AgL
50 kA
25 As
625 kJ/Ω
>10 MΩ
500 Ar.m.s./260 V
–
–
–
100 kA
50 As
2500 kJ/Ω
>10 MΩ
100 Ar.m.s./260 V
–
–
–
L
PE(N)
Mechanické:
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
Hmotnost
Třmenové svorky pro průřez vodičů
45 mm
45 mm
90 mm
90 mm
17,5 mm
17,5 mm
174 g
178 g
0,5–35 mm2
0,5–35 mm2
0,5–25 mm2
0,5–25 mm2
4–4,5 Nm
4–4,5 Nm
na přístrojovou lištu podle EN 60715
IP20 (IP40)
Z-GV-U/
< 95 %
-40 °C až +85 °C
plný
slaněný
Utahovací moment šroubových svorek
Montáž
Stupeň krytí podle IEC 60529
Příslušenství: uzemňovací lišty
Přípustná relativní vlhkost vzduchu
Rozsah okolních teplot
Rozměry [mm]
SPI-35/440, SPI-50/NPE
45 mm
90 mm
35 mm
320 g
10–50 mm2
16–35 mm2
6–8 Nm
Příklad zapojení
Pozor!
SPI-.../NPE by měl být použitý jako
N-PE jiskřiště např. v TT-soustavách
(zap. 2 podle ČSN 33 2000-5-534
ods. 534)
SPI-100/NPE
SPI-35/440
Jiskřiště
SPI-50/NPE
SPI-100/NPE
Sady svodičů přepětí, třída ochrany I, II, III, IV
SPI-35/440/3
SPI-3+1
a
. .SPI-35/440
b
. .SPI-100/NPE
d
. .SPB-D-125
f . . .Z-GV-U/3
i
. .Z-GV-U/6
SPI-50/NPE: pro třídu ochrany
III, IV podle ČSN EN 62305-1
SPI-100/NPE: pro třídu ochrany
I, II, III, IV podle ČSN EN 62305-1
Poznámka: r.m.s. z anglického "Root Mean Square" značí Efektivní hodnotu.
35
Svodiče přepětí
Sada svodiče bleskového proudu třídy T1 (I, B) a svodiče přepětí třídy T2 (II, C) SP-B+C/3
SPD třídy B+C, SP-B+C/
• Kombinace svodičů přepětí třídy T1 (I, B) a třídy T2 (II, C) je určena pro
ochranu objektů, zejména objektů s instalovanou vnější ochranou před
úderem blesku (hromosvodem) a objektů, které jsou napájeny přípojkou
nadzemního vedení.
• Použití v souladu ČSN 33 2000-5-534
• Třída svodiče B a C odpovídá VDE 0675, část 6 / A3 11.97
• Třída svodiče I a II odpovídá ČSN EN 61643-11
• Typ zkoušky T1 a T2 odpovídá ČSN EN 61643-11
• Svodič bleskových proudů třídy III a IV v souladu s ČSN EN 62305-1
• Uzemňovací lišty typu ZV-KSBI ... jsou dostupné pro všechna zákaznická
řešení
• Zapouzdřené provedení svodiče T1 (I, B) - při činnosti nevznikají žádné
horké ionizované plyny, proto není nutné dodržovat žádné bezpečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů a vodivých částí.
Technické údaje
Elektrické:
Provedení
Reakční doba tr (při strmosti nárůstu napětí 5 kV/µs)
Ochranná úroveň Up
Jmenovité napětí svodiče UC
L-(PE)N / N-PE
Zkušební hodnota dočasného přepětí UT
L-(PE)N
N-PE
Frekvence
Výbojový proud (8/20) µs Imax/In
Impulzní proud Iimp (10/350) µs
špičková hodnota proudu
impulzní náboj Q
měrná energie
Odolnost proti následnému proudu Ifi
L-(PE)N / N-PE
při 260 V
při 440 V
Odolnost zkratovému proudu při doporučené předřazené pojistce
Max. předřazená pojistka
Schéma zapojení
Mechanické:
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
Hmotnost
Třmenové svorky pro průřez vodičů
plný
slaněný
Utahovací moment svorek
Montáž
Stupeň krytí podle IEC 60529 (zabudovaný)
Příslušenství: uzemňovací lišta
Přípustná relativní vlhkost vzduchu
Rozsah okolních teplot
SP-B+C/3 (TN-C)
SP-B+C/3+1 (TN-S)
zapouzdřené
< 25 ns
1,5 kV
440 VAC / –
UT = Uc
–
50/60 Hz
3x35 kA
zapouzdřené
< 25 ns
1,5 kV
440 VAC / 260 VAC
UT = Uc
1200 VAC (200 ms)
50/60 Hz
100 kA
100 kA
50 As
2500 kJ/W
100 kA
50 As
2500 kJ/W
3 kAr.m.s. / –
1,5 kAr.m.s. / –
25 kAr.m.s.
125 AgL
3 kAr.m.s. / 100Ar.m.s.
1,5 kAr.m.s. / –
25 kAr.m.s.
125 AgL
45 mm
90 mm
110 mm
1100 g
45 mm
90 mm
164 mm
1420 g
0,5 - 35 mm2
0,5 - 35 mm2 / 10 - 50 mm2
2
0,5 - 25 mm
0,5 - 25 mm2 / 16 - 35 mm2
4 - 4,5 Nm
4 - 4,5 Nm / 6 - 8 Nm
na přístrojovou lištu podle EN 60715
IP20 (IP40)
Z-GV-U/
< 95%
-40 °C až +70 °C
L, N, PEN / PE
L, N, PEN / PE
Rozměry [mm]
Svodiče bleskového proudu
a . . .SPI-35/440
b . . .SPI-100/NPE (úroveň ochrany I, II, III, IV)
. . .SPI-50/NPE (úroveň ochrany III, IV)
c . . .SPCT2-460/3
Propojovací modul
d . . .SPB-D-125
Uzemňovací lišty
e . . .Z-GV-U/6
f . . .Z-GV-U/9
g . . .Z-GV-16/3P-3TE/6
Poznámka: r.m.s. z anglického „Root Mean Square“ značí Efektivní hodnota.
36
Svodiče přepětí
Příklady zapojení svodičů přepětí třídy T1 (I, B) typu SPI v různých sítích (podle ČSN 33 2000-5-534)
Síť TN-C
Síť TT 3 x 230 V AC
Síť IT 3 x 230 V AC
3 x 240/415 V AC
3 x 230/400 V AC
3 x 220/380 V AC
SPI-35/440/3
4 vodiče
SPI-35/440/3
2 vodiče
4 vodiče
Síť TN-S
Síť TT
3 vodiče
Síť IT 3 x 230/400 V AC
3 x 240/415 V AC
3 x 230/400 V AC
3 x 220/380 V AC
SPI-3+1
5 vodičů
3 vodiče
Síť TN-S
Svodiče bleskového proudu
a . . .SPI-35/440
b . . .SPI-100/NPE (úroveň ochrany I, II, III, IV)
c . . .SPI-50/NPE (úroveň ochrany III, IV)
Propojovací modul
d . . .SPB-D-125
Uzemňovací lišty
e . . .Z-GV-U/2
5 vodičů
f . . .Z-GV-U/3
3 vodiče
g . . .Z-GV-U/4
h . . .Z-GV-U/4 pro SPI-100/NPE
Z-GV-U/3 pro SPI-50/NPE
i . . .Z-GV-U/6 (Z-GV-U/5 pro SPI-50/NPE)
37
Svodiče přepětí
Příklady zapojení svodičů přepětí třídy T1 + T2 (I + II, B + C) typu SPI v různých sítích (podle ČSN 33 2000-5-534)
Síť TN-C
Síť TT 3 x 230 V AC
Síť IT 3 x 230 V AC
3 x 240/415 V AC
3 x 230/400 V AC
3 x 220/380 V AC
SP-B+C/3
SP-B+C/3
4 vodiče
4 vodiče
Síť TN-S
Síť TT
3 x 240/415 V AC
3 x 230/400 V AC
3 x 220/380 V AC
SP-B+C/3+1
5 vodičů
Svodiče bleskového proudu
a . . .SPI-35/440
b . . .SPI-100/NPE (úroveň ochrany I, II, III, IV)
. . .SPI-50/NPE (úroveň ochrany III, IV)
c . . .SPCT2-460/3
Propojovací modul
d . . .SPB-D-125
Uzemňovací lišty
e . . .Z-GV-U/6
f . . .Z-GV-U/9
g . . .Z-GV-16/3P-3TE/6
38
Síť IT 3 x 230/400 V AC
Svodiče přepětí
Příklady zapojení svodičů přepětí třídy T1 (I, B) typu SPI a svodičů přepětí třídy T2 (II, C) bez použití oddělovací indukčnosti
v různých sítích ((podle ČSN 33 2000-5-534)
TN-C-S síť
Hlavní rozváděč
Svodiče bleskového proudu
Podružný
rozváděč
a . . .SPI-35/440
f . . .SPI-100/NPE
c . . .SPI-50/NPE
Svodiče přepětí
b . . .SPCT2-460/3
Propojovací modul
e . . .SPB-D-125
h . . .Z-D63
Svodič
bleskového
proudu
Uzemňovacie lišty
d . . .ZV-KSBI-4TE
Úroveň ochrany I, II, III, IV
TT síť
Hlavní rozváděč
Podružný
rozváděč
Hlavní rozváděč
Podružný
rozváděč
Svodič
bleskového
proudu
Úroveň ochrany III, IV
TT síť
Svodič
bleskového
proudu
39
Svodiče přepětí
Kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) s vyměnitelnými moduly SPBT12 -...
• Pro ochranu rozvodů nízkého napětí proti přepěťovým pulzům
vznikajících při nepřímém úderu blesku a spínacích pochodech.
• Použití v souladu ČSN 33 2000-5-534
• Třída svodiče B a C odpovídá VDE 0675, část 6 / A3 11.97
• Třída svodiče I a II odpovídá ČSN EN 61643-11
• Typ zkoušky T1 a T2 odpovídá ČSN EN 61643-11
• Svodič bleskových proudů třídy III a IV v souladu s ČSN EN 62305-1
• Uzemňovací lišty typu ZV-KSBI ... jsou dostupné pro všechna zákaznická
řešení
Schéma zapojení
Technické údaje
SPBT12-280...
SPBT12-NPE100
< 25 ns
< 1,5 kV
950 V
280 VAC
370 VAC (5 s)
50/60 Hz
10 kV
25 kA
50 kA
< 100 ns
< 1,5 kV
–
255 VAC
1200 VAC (200 ms)
50/60 Hz
20 kV
100 kA
100 kA
12,5 kA
6,25 As
39,1 kJ/W
–
160 AgL/gG
50 kAr.m.s.
100 kA
50 As
2500 kJ/W
100 Ar.m.s.
–
–
45 mm
80 mm
17,5 mm
121 g
-40 °C až +70 °C
IP40
4 - 25 mm2
1,5 mm
2,4 - 3 Nm
na přístrojovou lištu podle EN 60715
Typ ZV-KSBI ...
45 mm
80 mm
35 mm
250 g
-40 °C až +70 °C
IP40
4 - 35 mm2
1,5 mm
2,4 - 3 Nm
Elektrické:
Reakční doba tr (při strmosti nárůstu napětí 5 kV/µs)
Ochranná úroveň Up
Ochranná úroveň při 5 kA (8/20) µs
Max. přípustné provozní napětí UC svodiče
Zkušební hodnota dočasného přepětí UT
Jmenovitá frekvence
Kombinovaná vlna Uoc
Jmenovitý výbojový proud (8/20) µs In
Max. výbojový proud Imax
Impulzní proud Iimp (10/350) µs
Špičkový proud
Náboj Q
Měrná energie
Zhášecí následný proud Ifi
Max. předřazená pojistka
Max. zkratový proud obvodu
Schéma zapojení
Mechanické:
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
Hmotnost
Rozsah okolních teplot
Stupeň krytí
Třmenové svorky pro vodiče
Hlavičkové svorky pro připojovací systém do tloušťky
Utahovací moment šroubových svorek
Montáž
Příslušenství: uzemňovací lišty 16 mm2
Rozměry [mm]
Typ ZV-KSBI ...
Sady svodičů přepětí, třída ochrany III, IV
SPBT12-280 SPBT12-NPE100
SPBT12280/2
a
SPBT12-280/3
. .SPBT12-280
Poznámka: r.m.s. z anglického „Root Mean Square“ značí Efektivní hodnotu.
40
SPBT12-280/4
Svodiče přepětí
Kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) s vyměnitelnými moduly SPBT12-280 -.+NPE
• Pro ochranu rozvodů nízkého napětí proti přepěťovým pulzům vznikajících při
nepřímém úderu blesku a spínacích pochodech.
• Použití v souladu ČSN 33 2000-5-534
• Třída svodiče B a C odpovídá VDE 0675, část 6 / A3 11.97
• Třída svodiče I a II odpovídá ČSN EN 61643-11
• Třída svodiče T1 a T2 odpovídá ČSN EN 61643-11
• Svodič bleskových proudů třídy III a IV v souladu s ČSN EN 62305-1
• Uzemňovací lišty typu ZV-KSBI ... jsou dostupné pro všechna zákaznická
řešení
Schéma zapojení
Technické údaje
SPBT12-280-1+NPE
Elektrické:
SPBT12-280-3+NPE
na pól
Reakční doba tr (strmost napětí 5 kV/µs)
Ochranná úroveň Up
Max. přípustné provozní napětí UC
Zkušební hodnota dočas. přepětí UT (5 s)
(200 ms)
Jmenovitá frekvence
Kombinovaná vlna Uoc
Jmenovitý výbojový proud (8/20) µs In
Max. výbojový proud Imax
Impulzní proud Iimp (10/350) µs
Špičkový proud
Náboj Q
Měrná energie
Zhášecí následný proud Ifi
Max. předřazené jištění
Max. zkratový proud
Schéma zapojení
L-N / N-PE
L-N / L-PE / N-PE
L-N / N-PE
L-N / L-PE
N-PE
L-N / N-PE
L-N / N-PE
L-N / N-PE
N-PE
< 25 ns / < 100 ns
< 1,5 kV
280 VAC / 255 VAC
348 VAC / 370 VAC
1200 VAC
50/60 Hz
10 kV
25 kA / 100 kA
50 kA / 100 kA
< 25 ns / < 100 ns
< 1,5 kV
280 VAC / 255 VAC
348 VAC / 370 VAC
1200 VAC
50/60 Hz
20 kV
3x25 kA / 100 kA
3x50 kA / 100 kA
12,5 kA / 100 kA
50 As
2500 kJ/W
100 Ar.m.s.
160 AgL/gG
50 kAr.m.s.
3x12,5 kA / 100 kA
50 As
2500 kJ/W
100 Ar.m.s.
160 AgL/gG
50 kAr.m.s.
PE
L
PE
N
Mechanické:
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
Hmotnost
Rozsah okolních teplot
Stupeň krytí, pod krytem
Třmenové svorky pro vodiče
L, N
N, PE
Hlavičkové svorky pro připojovací systém do tloušťky
Utahovací moment šroubových svorek
Montáž
Příslušenství: uzemňovací lišty 16 mm2
L1
L2
L3
N
45 mm
80 mm
52,5 mm
375 g
-40 °C až +70 °C
IP40
4 - 25 mm2
4 - 35 mm2
1,5 mm
2,4 - 3 Nm
na přístrojovou lištu podle EN 60715
Typ ZV-KSBI ...
45 mm
80 mm
87,5 mm
626 g
-40 °C až +70 °C
IP40
4 - 25 mm2
4 - 35 mm2
1,5 mm
2,4 - 3 Nm
Typ ZV-KSBI ...
Sady svodičů přepětí, třída ochrany III, IV
a . . .SPBT12-280
b . . .ASAUXSC-SPM
c . . .SPI-100/NPE
SPBT12-280-1+NPE
SPBT12-280-3+NPE
SPBT12-280-3+NPE/BB
SPBT12-280-1+NPE-AX
Poznámka: r.m.s. z anglického „Root Mean Square“ značí Efektivní hodnotu.
41
SPBT12-280-3+NPE-AX
d . . .ASLTT-63
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy T2 (II, C), svodič přepětí s vyměnitelnými moduly SPCT2 -...
• Použití: Na ochranu spotřebičů proti vlivům přepětí, vyvolaných
vzdálenými údery blesku a spínacími procesy
• Třída svodiče C podle ÖVE-SN 60 část 1 / část 4
• Třída svodiče II podle ČSN EN 61643-11
• Typ zkoušky T2 podle ČSN EN 61643-11
• Lze připojit jednotku pom. kontaktů ASAUXSC-SPM pro dálkové
hlášení poruchy
• Uzemňovací lišty typu ZV-KSBI ... jsou dostupné pro všechna zákaznická
řešení
Schéma zapojení (symbolické)
Technické údaje
SPCT2-075
SPCT2-130
SPCT2-175
SPCT2-280
SPCT2-335
SPCT2-385
SPCT2-460
x
< 25 ns
< 550 V
400 V
75 VAC
= UC
50/60 Hz
–
15 kA
0,43 As
3,2 kJ/W
30 kA
–
x
< 25 ns
< 800 V
550 V
130 VAC
= UC
50/60 Hz
–
20 kA
0,57 As
5,7 kJ/W
40 kA
–
x
< 25 ns
< 1,0 kV
700 V
175 VAC
= UC
50/60 Hz
–
15 kA
0,57 As
5,7 kJ/W
40 kA
–
x
< 25 ns
< 1,4 kV
1000 V
280 VAC
350 VAC
50/60 Hz
10 kV
20 kA
0,57 As
5,7 kJ/W
40 kA
–
x
< 25 ns
< 1,6 kV
1200 V
335 VAC
415 VAC
50/60 Hz
5 kV
20 kA
0,57 As
5,7 kJ/W
40 kA
–
x
< 25 ns
< 1,8 kV
1350 V
385 VAC
415 VAC
50/60 Hz
–
20 kA
0,57 As
5,7 kJ/W
40 kA
–
x
< 25 ns
< 2,2 kV
1700 V
460 VAC
580 VAC
50/60 Hz
–
20 kA
0,57 As
5,7 kJ/W
40 kA
–
Elektrické:
Mechanické kódování modulu
Reakční doba tr (při strmosti nárůstu napětí 5 kV/µs)
Ochranná úroveň (zbytkové napětí) při In / Uoc
Ochranná úroveň při 5 kA (8/20) µs
Max. přípustné provozní napětí Uc svodiče
Zkušební hodnota dočasného přepětí UT (5 s)
Jmenovitá frekvence
Napětí naprázdno (komb. vlna) Uoc
Jmenovitý výbojový proud In pro (8/20) µs
Impulzní náboj Q při In
Měrná energie při In
Max. výbojový proud Imax
Zhášecí následný proud Ifi
Max. předřadená pojistka
Max. zkratový proud
£ 125 AgL
50 kAr.m.s.
PLHT-C100
20 kAr.m.s.
Schéma zapojení
Mechanické:
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
1pól
1+1pól
2pol
3pól
3+1pól
4pol
Mechanický kód modulu
1pól
1+1pól
2pol
3pól
3+1pól
4pol
Hmotnost základny 1P, 1+1P, 2P, 3P, 3+1P, 4P
Celková hmotnost 1P, 1+1P, 2P, 3P, 3+1P, 4P
Rozsah okolních teplot
Stupeň krytí
Třmenové svorky pro vodiče
Hlavičkové svorky pro propojovací lišty
Utahovací moment svorek
Montáž
Příslušenství: uzemňovací lišty 16 mm2
45 mm
80 mm
17,5 mm (1 TE)
35 mm (2 TE)
35 mm (2 TE)
52,5 mm (3 TE)
70 mm (4 TE)
70 mm (4 TE)
x
yx
xx
xxx
yxxx
xxxx
53/120/120/180/240/240 g
110/201/220/330/412/440 g
-40 °C až +70 °C
IP40
4 - 25 mm2
1,5 mm
2,4 - 3 Nm
na přístrojovou lištu podle EN 60715
Typ ZV-KSBI ...
Poznámka: r.m.s. z anglického „Root Mean Square“ značí Efektivní hodnotu.
42
Svodiče přepětí
Technické údaje
SPCT2-580
SPCT2-NPE
x
< 25 ns
< 2,6 kV
2000 V
580 VAC
= UC (5 s)
50/60 Hz
20 kA
0,57 As
5,7 kJ/W
40 kA
–
y
< 100 ns
< 1,0 kV
–
260 VAC
1200 VAC (200 ms)
50/60 Hz
20 kA
0,57 As
5,7 kJ/W
40 kA
100 Ar.m.s
–
–
Elektrické:
Mechanické kódování modulu
Reakční doba tr (při strmosti nárůstu napětí 5 kV/ms)
Ochranná úroveň (zbytkové napětí) při In / Uoc
Ochranná úroveň při 5 kA (8/20) µs
Max. přípustné provozní napětí Uc svodiče
Zkušební hodnota dočasného přepětí UT
Jmenovitá frekvence
Jmenovitý výbojový proud In pro (8/20) µs
Impulzní náboj Q při In
Měrná energie při In
Max. výbojový proud Imax
Zhášecí následný proud Ifi
Max. předřadená pojistka
Max. zkratový proud
£ 125 AgL
50 kAr.m.s.
PLHT-C100
20 kAr.m.s.
Schéma zapojení
Mechanické:
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
1pól
1+1pól
2pól
3pól
3+1pól
4pól
Mechanický kód modulu
1pól
1+1pól
2pól
3pól
3+1pól
4pól
Hmotnost základny 1P, 1+1P, 2P, 3P, 3+1P, 4P
Celková hmotnost 1P, 1+1P, 2P, 3P, 3+1P, 4P
Rozsah okolních teplot
Stupeň krytí
Třmenové svorky pro vodiče
Hlavičkové svorky pro propojovací lišty
Utahovací moment svorek
Montáž
Příslušenství: uzemňovací lišty 16 mm2
45 mm
80 mm
17,5 mm (1 TE)
35 mm (2 TE)
35 mm (2 TE)
52,5 mm (3 TE)
70 mm (4 TE)
70 mm (4 TE)
x
yx
xx
xxx
yxxx
xxxx
53/120/120/180/240/240 g
110/201/220/330/412/440 g
-40 °C až +70 °C
IP40
4 - 25 mm2
1,5 mm
2,4 - 3 Nm
na přístrojovou lištu podle EN 60715
Typ ZV-KSBI ...
Rozměry [mm]
Poznámka: r.m.s. z anglického „Root Mean Square“ značí Efektivní hodnotu.
43
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy T2 (II, C) s vyměnitelnými moduly SPCT2-1+NPE, SPCT2-3+NPE
• Použití: Na ochranu spotřebičů proti vlivům přepětí, vyvolaných
vzdálenými údery blesku a spínacími procesy
• Třída svodiče C podle ÖVE-SN 60 část 1 / část 4
• Třída svodiče II podle ČSN EN 61643-11
• Typ zkoušky T2 podle ČSN EN 61643-11
• Lze připojit jednotku pom. kontaktů ASAUXSC-SPM pro dálkové hlášení
poruchy
• Uzemňovací lišty typu ZV-KSBI ... jsou dostupné pro všechna zákaznická
řešení
• Typ SPCT2-1+NPE:
se skládá z: SPCT2-335 (1x) a SPCT2-NPE (1x)
• Typ SPCT2-3+NPE:
se skládá z: SPCT2-280 (3x) a SPCT2-NPE (1x)
Technické údaje
SPCT2-1+NPE
SPCT2-3+NPE
Elektrické:
Mechanické kódování modulu
Reakční doba tr (strmost napětí 5 kV/µs)
Max. přípustné provozní napětí UC
Zkušební hodnota dočasného přepětí UT (5 s)
(200 ms)
Jmenovitá frekvence
Jmenovitý výbojový proud In
Ochranná úroveň Up při In
Max. výbojový proud Imax
Zhášecí následný proud Ifi
Max. předřazené jištění
Max. zkratový proud
yx
< 25 ns/< 100 ns/< 100 ns
335 VAC/260 VAC
415 VAC
1200 VAC
50/60 Hz
L-N/N-PE/L-PE 20 kA (8/20)µs
L-N/N-PE/L-PE £1600 V/£1000 V/£1650 V
L-N/N-PE/L-PE 40 kA (8/20)µs
N-PE
100 Ar.m.s.
L-N/N-PE/L-PE
L-N/N-PE
L-N
N-PE
yxxx
< 25 ns/< 100 ns/< 100 ns
280 VAC/260 VAC
350 VAC
1200 VAC
50/60 Hz
20 kA (8/20)µs
£1000 V/£1000 V/£1300 V
40 kA (8/20)µs
100 Ar.m.s.
£ 125 AgL
50 kAr.m.s.
PLHT-C100
20 kAr.m.s.
Schéma zapojení
L1
x
x
L2
x
N
y
Mechanické:
Mechanické kódování základny
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
Hmotnost
Průřez připojovaných vodičů
Tloušťka propojovací lišty
Utahovací moment šroubových svorek
Rozsah okolních teplot
Montáž
Stupeň krytí
yx
yxxx
45 mm
45 mm
80 mm
80 mm
35 mm
70 mm
201 g
412 g
1 - 25 mm2
1 - 25 mm2
1,5 mm
1,5 mm
2,4 - 3 Nm
2,4 - 3 Nm
-40 °C až +70 °C
-40 °C až +70 °C
na přístrojovou lištu podle EN 60715
IP40
IP40
Rozměry [mm]
SPCT2-1+NPE
y
Příklady zapojení
SPCT2-3+NPE
Poznámka: r.m.s. z anglického „Root Mean Square“ značí Efektivní hodnotu.
44
L3
x
N
Svodiče přepětí
Příklady zapojení svodičů přepětí SPCT2 v různých sítích (podle ČSN 33 2000-5-534)
SPCT2-280/3
SPCT2-280/4
SPCT2-280/3
SPCT2-460/4
SPCT2-460/4
SPCT21+NPE
G
45
ZD63
Svodiče přepětí
SPB-D-125 propojovací modul pro svodiče bleskového proudu třídy T1 (I, B)
• Slouží ke zjednodušení zapojení svodičů bleskového proudu.
Schéma zapojení (symbolické)
Technické údaje
Elektrické:
Splňuje požadavky
Jmenovité napětí UC
Jmenovitý proud In
Jmenovitý impulzní proud (10/350) µs
špičková hodnota proudu
impulzní náboj Q
měrná energie
Typ konstrukce
IEC 61643-1: 1998-02,
DIN VDE 0675 část6: 1989-11,
IEC 61024-1: 1990-03,
ČSN EN 60947-7-1: 1989-10,
DIN VDE 0110-1: 1997-04
500 V AC/DC
125 A / 30 °C
100 kA
50 As
2,5 MJ/Ω
III
Mechanické:
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
Montáž
Stupeň krytí
Svorky
Průřez připojovacího vodiče
plné
slaněné
Utahovací moment
šroubových svorek
Přípustná relativní vlhkost vzduchu
Stupeň znečištění
Klimatická odolnost
Minimální vzdušná vzdálenost podle
Rozsah okolních teplot
Rozměry [mm]
45 mm
90 mm
17,5 mm
na přístrojovou lištu
IP40
hlavičkové a třmenové
0,5 - 35 mm2
0,5 - 25 mm2
4-4,5 Nm
< 95%
2
F / DIN 40040
ČSN EN 60664-1,
DIN VDE 0110-1:1997-04
-40 až +85 °C
Zapojení 3+1 / typ připojení 2 podle ČSN 33 2000-5-534
Síť TT, Síť TN-S, Síť IT
Svodič bleskového proudu
a . . . SPI-35/440
b . . . SPI-100/NPE
c . . . SPI-50/NPE
Propojovací modul
d . . . SPB-D-125
Propojovací lišty
e . . . Z-GV-U/5
f . . . Z-GV-U/6
46
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy T3 (III, D) SPDT3
• Použití:
pro ochranu elektronických spotřebičů před účinky přepětí
• Montáž v instalačních rozváděčích na přístrojovou lištu podle EN 60715
• Není nutné použití oddělovací indukčnost při nedodržení doporučené
vzdálenosti od svodičů přepětí třídy T2 (II, C)
• Třída svodiče D podle ÖVE-SN 60 část 1, 4
• Třída svodiče III v návaznosti na ČSN EN 61643-11
• Typ zkoušky T3 podle ČSN EN 61643-11
• Max. předřazená pojistka 63 A gL / jistič C 63
• Možnost připojení jednotky pomocných kontaktů SPC -S-HK pro dálkové
hlášení poruchy svodiče
Technické údaje
SPDT3-335-1+NPE
Elektrické:
Mechanické kódování modulu
Reakční doba (strmost napětí 5 kV/μs)
Max. přípustné provozní napětí UC
Zkušební hodnota dočasného přepětí UT (5 s)
(200 ms)
Jmenovitá frekvence
Kombinovaná vlna UOC
Ochranná úroveň Up při UOC
Jmenovitý výbojový proud In
Ochranná úroveň Up při In
Max. výbojový proud Imax
Zhášecí následný proud Ifi
Max. předřadené jištění
Max. zkratový proud
Schéma zapojení
L-N/N-PE/L-PE
L-N/N-PE
L-N/L-PE
N-PE
L-N/N-PE/L-PE
L-N/N-PE/L-PE
L-N/N-PE/L-PE
L-N/N-PE/L-PE
L-N/N-PE/L-PE
N-PE
Mechanické:
Mechanické kódování základny
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
Hmotnost
Průřez připojovaných vodičů
Tloušťka propojovací lišty
Utahovací moment šroubových svorek
Rozsah okolních teplot
Montáž
Stupeň krytí, pod krytem
Rozměry [mm]
yx
< 25 ns/< 100 ns/< 100 ns
335 V AC/260 V AC
350 VAC/416 V AC
1200 V AC
50/60 Hz
6 kV
£ 900 V/ £ 1500 V/ £ 900 V
2,5 kA (8/20) μs
£ 1000 V/£ 1500 V/ £ 1000 V
10 kA (8/20)μs
100 Ar.m.s.
63 A gL / C 63
50 Ar.m.s.
SPDT3-280/2
L1-L2(N)/L2(N)-PE/L1-PE
L1-L2(N)/L2(N)-PE
L-N/L-PE
N-PE
L1-L2(N)/L2(N)-PE/L1-PE
L1-L2(N)/L2(N)-PE
L1-L2(N)/L2(N)-PE
L1-L2(N)/L2(N)-PE
L1-L2(N)/L2(N)-PE/L1-PE
yx
45 mm
80 mm
35 mm
220 g
1 - 25 mm2
1,5 mm
2,4 - 3 Nm
-40 °C až +70 °C
na přístrojovou lištu podle 60715
IP40
xx
< 25 ns
280 V AC
350 V AC/416 V AC
1200 V AC
50/60 Hz
6 kV
£ 900 V
5 kA (8/20) μs
£ 950 V
10 kA (8/20) μs
–
63 A gL / C 63
50 Ar.m.s.
xx
45 mm
80 mm
35 mm
220 g
1 - 25 mm2
1,5 mm
2,4 - 3 Nm
-40 °C až +70 °C
IP40
Příklady použití
SPDT3-335-1+NPE
SPDT3-280/2
... SPCT2-NPE60/1
... SPDT3-280/2
... SPDT3-335
47
SPDT3-280/2
... SPDT3-280/2
Svodiče přepětí
Jednotka pomocných kontaktů pro svodiče přepětí ASAUXSC-SPM
• Použití: pro dálkovou signalizaci poruchy svodiče přepětí
• Splňuje požadavky ČSN EN 60947-5-1
• Možnost dodatočné montáže ke svodiči přepětí
• Určené pro přístroje: SPBT12 -..., SPCT2-..., SPDT3-…
Schéma zapojení
Technické údaje
Elektrické:
Jmenovité izolační napětí
Jmenovitá frekvence
Řazení kontaktů
Minimální napětí na spínací dráhu
Jmenovitý proud AC12
Max. předřazená pojistka
Kategorie přepětí
Stupeň znečištění
250 V
50/60 Hz
1 zap. + 1 vyp.
24 V AC
2 A/250 V AC
2 A gL
IV
2
Rozměry [mm]
Mechanické:
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
Hmotnost
Montáž
Krytí svorek
Svorky
Průřez připojovacího vodiče
Utahovací moment
šroubových svorek
Stupeň krytí, pod krytem
45 mm
80 mm
8,8 mm
41 g
na SPBT12-..., SPCT2-...
proti dotyku prstem a dlaní
třmenové
2 x 2,5 mm2
0,8–1 Nm
IP40
Příklady použití
SPCT2-280/2
SPBT12-280/3
SPCT2-460/4
Propojovací modul pro svodiče přepětí třídy T2 (II, C), ASLTT-63
• Slouží ke zjednodušení zapojení svodičů přepětí
• 1pólový
Schéma zapojení
Technické údaje
Elektrické:
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Jmenovitá frekvence
Rozměry [mm]
690V AC/DC
63 A
50/60 Hz
Mechanické:
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka
Montáž
45 mm
80 mm
17,5 mm
na přístrojovou lištu podle
ČSN EN 60715
Stupeň krytí, pod krytem
IP40
Svorky
hlavičkové a třmenové
Průřez připojovaných vodičů
1 - 25 mm2
Hlavičkové svorky pro propojovací lišty 0,8 - 2 mm
Utahovací moment
šroubových svorek
2,4 - 3 Nm
Příklady použití
SPCT2-3353+NPE
48
ASLT
T-63
Svodiče přepětí
Zásuvkové moduly Protection Strip s přepěťovou ochranou třídy T3 (III,D)
Technické údaje
Elektrické
Provozní napětí
Jmen. proud zátěže
Příkon
Ochrana proti přepětí
Celková absorbovaná energie
Doba odezvy
Přepěťová ochrana telefonní linky
Konektory pro datové linky jen typ 6 Tel@ FR
Ovládání
1x indikátor aktivní ochrany (zelená)
Napájecí kabel
Instalace
Prostředí
Barva
Rozměry (V x Š x H )
Hmotnost
Splňuje požadavky
220 - 250 V / 50 - 60 Hz
10 A
2 500 W
13500 A (3 MOV 4500)
525 joulů
<1 ns
Kompatibilní s normálním nebo vysokorychlostním zařízením
- ochrana = 10000 A
Datová linka RJ45, telefonní linka RJ11 – dodaný
1 telefonní kabel: RJ11 / RJ11
ON / OFF vypínač s jističem neslouží na bezpečné odpojení spotřebiče od zdroje.
Na bezpečné odpojení spotřebiče od zdroje je nutné vytáhnout vidlici
ze zásuvky.
1m
Vyžaduje uzemněné připojení
Vhodné pre vnitřní, suché prostředí
Černošedá (RAL 7021)
Strip 4 FR: 42 x 264 x 52 mm, Strip 6(Tel@) FR: 42 x 390 x 52 mm
Strip 4 FR: 0,326 g
Strip 6 FR: 0,408 kg
Strip 6Tel@ FR: 0,418 kg
IEC 60 884-1
Chrání jakákoliv citlivá zařízení doma i v kanceláři
VÝPOČETNÍ TECHNIKA: Počítač (PC), mediální centrum, skener, herní konzole, externí úložiště dat.
INTERNETOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY: Internetové ADSL připojení, modem, router, telefonní přístroj, IP telefon, fax.
AUDIO / VIDEO: Plazmový a LCD TV, satelitní přijímač, HiFi zařízení, projektory, DVD, domácí kino.
Svodiče třídy T3 (III, D), napájací panel 19'' se svodičem přepětí SPD-STL/19
Technické údaje
SPD-STL/19/7F-S/BL/UTE
Elektrické
Splňuje požadavky
Třída svodiče / typ zkoušky
Max. provozní napětí Uc
Jmen. proud zátěže IL
Max. předřazené jištění
Kombinovaná vlna Uoc
Ochranná úroveň Up při Uoc
Zkratová odolnost s max. předjištěním
Filter
Mechanické
Rozměry
Rozsah okolních teplot
Stupeň krytí IEC 60529
sym./asym. (PE)
IEC 61643-1 + A1 / ČSN EN 61643-11
T3 / III
255 V / 50 Hz
16 A
B 16 / 16 A gG
5 kV
1 kV / 1 kV
6 kAr.m.s.
–
19” x 1HE x 44 mm
-5 °C až +25 °C
IP20
Rozměry [mm]
49
Svodiče přepětí
Zásuvkové moduly Protection Box s přepěťovou ochranou třídy T3 (III,D)
Technické údaje
Výkon
1
1 Tel@
5
5 Tel@
5 Tel@+TV
8 Tel@+TV
16 A / 3 520 W
16 A / 3 520 W
10 A / 2 500 W
10 A / 2 500 W
10 A / 2 500 W
10 A / 2 500 W
Napětí - frekvence
220 / 250 V - 50 / 60 Hz
Testováno podle IEC61643-1
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Komunikace po sil. rozvodech (PLC)
ano
ano
ano
ano
Elektrické parametry
Podle IEC 61643-1 impulz 8/20 μs
Uoc = 6,6 kV - Up = 1,5 kV - In = 2,5 kA - Imax = 8 kA
Ochranné prvky
Celkové dimenzování
30 000 A, 3 x MOV 10 000 A
Doba odezvy
<1ns
Celková absorbovaná energie
1110 J
Filtr EMI/RFI
52dB od 100 kH do 100 MHz
ano
ano
ano
ano
Ochrana telefonního a audio/video připojení
RJ11/RJ45 konektor včetně
širokopásmového
10 000 A
10 000 A
10 000 A
10 000 A
Audio/Video připojení (F-konektor)
10 000 A
10 000 A
Splňuje požadavky
Bezpečnost
IEC 60-950, NFC 61-303
EMC
EN 55082-2, EN 55022 class B, EN 61000-4-4 level 4 IEC 61000-4-5, level X=10kV
Přepěťová ochrana
IEC 61 643-1
Rozměry a hmotnost
Rozměry VxŠxH
67x70x105 mm 67x70x105 mm 65x120x255 mm 65x120x260 mm 65x120x260 mm 65x150x315 mm
Hmotnost
0,160 kg
0,210 kg
0,610 kg
0,770 kg
0,840 kg
0,850 kg
1. Indikátor zapnutí
2. Indikátor aktivace ochrany
3. Ochrana telefonního / širokopásmového připojení
4. Výměnný modul přepěťové
ochrany
5
1
6
1
6
2
2
3
4
Eaton Protection Box 8
+
Eaton Protection Box 5
Modul ochrany Audio / Video
(pouze pro Protection Box 5 Tel @ +
TV a 8 Tel @ + TV)
FR
50
5. Zásuvky s velkou roztečí pro napájecí
transformátorky, 1 zásuvka pro PLC (u
Protection Box 5 a 8)
6. Všechmy výstupy s bezpečnostními
záslepkami
Svodiče přepětí
Zásuvkové moduly Protection Station
Technické údaje
500
Technologie
Použití
Výstupy
650
800
vysokofrekvenční UPS s ochranou proti přepětí
6 standardních zásuvek
8 standardních zásuvek (4 se zálohováním a ochranou proti
(3 se zálohováním a ochranou přepětí a 4 s ochranou proti přepětí)
proti přepětí a 3 s ochranou
proti přepětí)
Parametry
Výstupní výkon (výstupy se zálohováním) 500 VA - 250 W
650 VA - 400 W
800 VA - 500 W
Max. výkon pro každou zásuvku
5 A - 1150 VA
10 A - 2300 VA
10 A - 2300 VA
Rozsah vstupního napětí
184 V - 264 V
až 160 V - 284 V (nastavitelné) až 160 V - 284 V (nastavitelné)
Výstupní napětí a frekvence
230 V - 50 / 60 Hz automatická detekce
Jištění
jistič
Baterie
Typ baterie
vyměnitelné, hermeticky uzavřené olověné akumulátory
Monitorování stavu baterie
Automatický test baterie, indikátor výměny baterie, ochrana proti hlubokému vybití
(4-hodinový limit)
Provozní podmínky baterie
možný start na baterie (jako mobilní zdroj energie),
baterie se nabíjí i v poloze OFF (vypnuto)
Typické použití
1 internetový počítač
1 multimediální počítač
1 počítač s výkonnou
+ periférie
grafickou kartou + periférie
Doba zálohování při typickém použití
20 min
30 min
30 min
Funkce
Uživatelské rozhraní
provoz na síť / baterie, stav ochrany proti přepětí, přetížení,
výměna baterie, porucha, akustické alarmy
EcoControl
až 30% úspory energie * (efektivní konstrukce
a aut. odstavení nevyuž. periférií)
Ochrana proti přepětí
3 MOV - celk. abs. energie: 525 J, kompatibilita s normou IEC 61643-1
Parametry pro přepěťovou vlnu 8/20
Uoc = 6 kV
Uoc = 6 kV
Uoc = 6 kV
Up = 1,7 kV
Up = 1,7 kV
Up = 1,5 kV
In = 2,8 kA
In = 2,8 kA
In = 2,5 kA
Imax = 8 kA
Imax = 8 kA
Imax = 8 kA
Kompatibilita s komunikací po silnopr.
přívodu (Power Line Communication)
1 výstup PLC
1 výstup PLC
Ochrana datového připojení
ochrana telefonního / faxového / modemového / internetového ADSL připojení
+ Ethernetové datové sítě
Instalace
vyžaduje uzemnění
Normy
Splňuje požadavky
IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1
Rozměry a hmotnost
Rozměry VxŠxH
155 x 304 x 137 mm
185 x 327 x 149 mm
185 x 327 x 149 mm
Hmotnost
2,9 kg
3,8 kg
4 kg
Správa napájení
Komunikační port
USB port
USB port
Software
Eaton Companion
1. Indikátor stavu ochrany proti přepětí
2. Ochrana telef. vedení / ADSL připojení
3. Praktické rozmístění zásuvek
4a. Výstupy s ochranou proti přepětí
4b. Výstupy s ochranou proti přepětí a zálohováním
4c. 2 výstupy s funkcí EcoControl (650 a 800)
4e
4e Master
4d 1 výstup s PLC (Power Line Communication)
5. Výměnná baterie
6. Tlačítko resetu (jistič)
7. USB port (650 a 800) se softwarem Windows / Linux / Mac
8. Indikátor chodu na síť / baterii, přetížení, poruchy + akust.
alarmy
1
8
4c
4b
3
4d
4a
6
2
7
5
Eaton Protection Station 650 a 800
FR
51
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy T2 (II, C) pro fotovoltické aplikace SPPVT2(H)-...-2+PE(-AX)
• V souladu s ČSN EN 50539-11, určena výhradně pro instalaci na stejnosměrné
Schéma zapojení
straně FV aplikací
SPPVT2(H)-...-2+PE(-AX)
• Bezpečný kontakt díky integrovaným otočným šroubům
12
14
• Snadná vyměna náhradního modulu díky vizuální signalizaci stavu
11 FM
• Optimální ochrana střídače - díky nízké napěťové ochranné úrovni
• Optimalizovaný plánování zásahů údržby díky dálkové signalizaci
• Ochrana špatného připojení díky značení konektorů a základních prvků
L+
L–
Technické údaje
SPPVT2(H)-06-2+PE(-AX)
SPPVT2(H)-10-2+PE(-AX)
Ztrátový výkon PC
Jmenovitý výbojový proud (8/20) ms
Max. výbojový proud Imax (8/20) ms
Celkový bleskový výbojový proud ITotal (8/20) ms
Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) / Up (L+/L-) - PE
Reakční doba tA
800 V DC
≤ 670 V DC
160 A
450 A
80 A DC
≤ 20 μA (DC)
≤ 300 μA (AC)
≤ 20 mVA
15 kA
40 kA
40 kA
≤ 2,7 kV / ≤ 2,7 kV
≤ 25 ns
1170 V DC
≤ 970 V DC
160 A
1000 A
80 A DC
≤ 20 μA (DC)
≤ 250 μA (AC)
≤ 25 mVA
15 kA
40 kA
40 kA
≤ 3,7 kV / ≤ 3,7 kV
≤ 25 ns
Mechanické
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka přístroje
Stupeň krytí
Stupeň znečištení
Rozsah okolních teplot
Nadmořská výška
Dovolený rozsah vlhkosti vzduchu
Montáž
Hmotnost netto ...+PE
Hmotnost netto ...+PE-AX
Připojení
Průřez připoj. vodiče lanko / plný
Typ šroubu
Utahovací moment svorek
45 mm
45 mm
99 mm
99 mm
53,4 mm
53,4 mm
IP20
IP20
2
2
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
≤ 2000 m
≤ 2000 m
5 ... 95 %
5 ... 95 %
na přístrojovou lištu podle EN 60715
288 g
311 g
294 g
317 g
Šroubové svorky
Šroubové svorky
1,5 - 25 mm2 / 1,5 - 35 mm2
1,5 - 25 mm2 / 1,5 - 35 mm2
M5
M5
4,5 Nm
4,5 Nm
Elektrické
Max. přípustné provozní napětí UCPV
Výstupní napětí bez zatížení UOCSTC
Max. zkratový proud SPPVT2...
Max. zkratový proud SPPVT2H...
Jmenovitý zátežový proud IL
Reziduální proud IPE
Pomocný kontakt
Funkce
Jmenovité pracovní napětí
Jmenovitý pracovní proud
Typ svorek
Průřez připojovaných vodičů
slaněný / plný
Typ šroubu
Utahovací moment svorek
přepínací, 1pól
5 ... 250 V AC, 30 V DC
5 mA ... 1,5 A AC, 1,5 A DC
MC 1.5/3
0,14 - 1,5 mm2, AWG30-14
M2
0,25 Nm
Rozměry [mm]
52
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+ C) pro fotovoltické aplikace SPPVT12-...-2+PE(-AX)
• V souladu s ČSN EN 50539-11, určena výhradně pro instalaci na stejnosměrné
Schéma zapojení
straně FV aplikací
SPPVT12-...-2+PE(-AX)
• Bezpečný kontakt díky integrovaným otočným šroubům
14
12
• Snadná vyměna náhradního modulu díky vizuální signalizaci stavu
11 FM
• Optimální ochrana střídače - díky nízké napěťové ochranné úrovni
• Optimalizovaný plánování zásahů údržby díky dálkové signalizaci
• Ochrana špatného připojení díky značení konektorů a základních prvků
L+
L–
Technické údaje
SPPVT12-06-2+PE(-AX)
SPPVT12-10-2+PE(-AX)
Ztrátový výkon PC
Jmenovitý výbojový proud (8/20) ms
Max. výbojový proud Imax (8/20) ms
Impulsní proud Iimp (10/350) μs
Celkový bleskový výbojový proud ITotal (8/20) ms
Celkový bleskový výbojový proud ITotal (10/350) ms
Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) / Up (L+/L-) - PE
Reakční doba tA
720 V DC
≤ 600 V DC
1000 A
80 A DC
≤ 20 μA (DC)
≤ 350 μA (AC)
≤ 20 mVA
15 kA
40 kA
5 kA
40 kA
7 kA
≤ 2,6 kV
≤ 25 ns
1050 V DC
≤ 875 V DC
1000 A
80 A DC
≤ 20 μA (DC)
≤ 350 μA (AC)
≤ 25 mVA
15 kA
40 kA
5 kA
40 kA
5 kA
≤ 3,5 kV
≤ 25 ns
Mechanické
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka přístroje
Stupeň krytí
Stupeň znečištení
Rozsah okolních teplot
Nadmořská výška
Dovolený rozsah vlhkosti vzduchu
Montáž
Hmotnost netto ...+PE
Hmotnost netto ...+PE-AX
Připojení
Průřez připoj. vodiče lanko / plný
Typ šroubu
Utahovací moment svorek
45 mm
45 mm
99 mm
99 mm
53,4 mm
53,4 mm
IP20
IP20
2
2
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
≤ 2000 m
≤ 2000 m
5 ... 95 %
5 ... 95 %
na přístrojovou lištu podle EN 60715
379 g
379 g
386 g
386 g
Šroubové svorky
Šroubové svorky
1,5 - 25 mm2 / 1,5 - 35 mm2
1,5 - 25 mm2 / 1,5 - 35 mm2
M5
M5
4,5 Nm
4,5 Nm
Elektrické
Max. přípustné provozní napětí UCPV
Výstupní napětí bez zatížení UOCSTC
Max. zkratový proud ISCPV
Jmenovitý zátežový proud IL
Reziduální proud IPE
Rozměry [mm]
53
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy T2 (II, C) pro větrné elektrárny SPWT2
• V souladu s IEC 61643-11, ČSN EN 61643-11
• Další řešení pro zdroje Un = 400 V na vyžádání
• Pro napájecí vedení s vyššími napájecí napětí
• Pro použití v průmyslových sítích a větrných systémů
• Vizuální indikace stavu modulu
Schéma zapojení
SPWT2
12
11
14
PEN
PEN
FM
L1
L2
L3
Technické údaje
SPWT2
Elektrické
Jmenovité napětí UN
Jmenovitá frekvence fN
Max. přípustné provozní napětí Uc L-PE, L-PEN
Jmenovitý zátežový proud IL
Reziduální proud IPE
Ztrátový výkon PC
Jmenovitý výbojový proud (8/20) ms
Max. výbojový proud Imax (8/20) ms
Max. zkratový proud ISCCR
Ochranná úroveň Up
Zkušební hodnota dočasného přepětí UT
Reakční doba tA
Max. předřazená pojistka
554/960 V AC (TN-C), 690 V AC (IT)
50 (60) Hz
760 V AC
80 A
≤ 1,5 mA
≤ 1200 mVA
15 kA
30 kA
25 kA
≤ 2,9 kV
1000 V AC (5 s / výdrž)
≤ 25 ns
80 A AC (gG)
Mechanické
Výška výřezu v krycí desce
Výška základny přístroje
Šířka přístroje
Hmotnost netto
Připojení
Průřez připoj. vodiče lanko / plný
Typ šroubu
Utahovací moment svorek
Stupeň krytí
Stupeň znečištení
Rozsah okolních teplot
Nadmořská výška
Dovolený rozsah vlhkosti vzduchu
Montáž
45 mm
99 mm
53,4 mm
385 g
Šroubové svorky
1,5-25 mm2 / 1.5-35 mm2
M5
4,5 Nm
IP 20 (v případě, když jsou použity všechny svorky)
2
-40 ... +80 °C
≤ 2000 m
5 ... 95 %
na přístrojovou lištu podle EN 60715
Rozměry [mm]
54
Svodiče přepětí
Svodiče přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro větrné elektrárny SPWT12
• V souladu s IEC 61643-11, ČSN EN 61643-11, EN 60664-1
• Pro použití v náročných průmyslových podmínkách
• Univerzální řešení pro různé typy sítí
• Vizuální indikace stavu modulu
• Dálková signalizace stavu prostřednictvím pomocního kontaktu
• Svodič přepětí na bázi varistoru
Schéma zapojení
SPWT12
Technické údaje
SPWT12
Elektrické
Jmenovité napětí UN
Jmenovitá frekvence fN
Max. přípustné provozní napětí Uc L-PE
Jmenovitý zátežový proud IL
Zkušební hodnota dočasného přepětí Ut
Reziduální proud IPE
Ztrátový výkon PC
Max. výbojový proud Imax (8/20) ms (L-PE)
Jmenovitý výbojový proud (8/20) ms (L-PE)
Náboj Q, vlna (10/350) μs
Měrná energie, vlna (10/350) μs
Impulzní proud Iimp (10/350) μs
Odolnost proti rázovému napětí 6 kV (1,2/50) μs (L-PE)
Ochranná úroveň Up
Zbytkové napětí
Reakční doba tA
Max. předřazená pojistka
Max. zkratový proud Isccr při max. předřazené pojistce
Zhášecí následný proud Ifi (L-PE)
Mechanické
Šířka přístroje
Výška přístroje
Hloubka přístroje
Připojení
Průřez připoj. vodiče lanko / plný
Typ šroubu
Utahovací moment svorek
Stupeň krytí
Stupeň znečištení
Rozsah okolních teplot
Rozsah okolních teplot pro uskladnění
Nadmořská výška
Dovolený rozsah vlhkosti vzduchu
Montáž
690 V AC
50, 60 Hz
800 V AC
150 A (při souběžném vedení)
1500 V AC (5 s), 1960 V AC (200 ms)
≤ 20 μA
≤ 16 mVA
100 kA
35 kA
17,5 As
305 kJ/Ω
35 kA
≤ 4,5 kV
≤ 4,5 kV
≤ 2,7 kV, ≤ 2,5 kV (až 20 kA), ≤ 2,3 kV až 10 kA),
≤ 2,2 kV (až 5 kA), ≤ 2,1 kV (až 3 kA)
≤ 100 ns
125 A (gG; ≥ 35 mm2)
50 kA
50 kA
168 mm
191 mm
280 mm
Šroubové svorky
16 – 50 mm2
M6
8,5 Nm
IP 20
2
-40 ... +80 °C
-40 ... +55 °C (při souběžném vedení ≥ 35 mm2)
-40 ... +80 °C
≤ 4000 m (NN)
5 ... 95 %
na montážní panel
Rozměry [mm]
55
Svodiče přepětí
56
TECHNICKÁ
PODPORA CZ
TELEFON: +420 267 990 440
E-MAIL: podporaCZ@eaton.com
Společnost Eaton zajišťuje, aby energie byla
vždy spolehllivě, bezpečně a hospodárně
přivedena tam, kde jí je právě potřeba.
Odborníci společnosti Eaton disponující
bezkonkurenčními znalostmi o hospodaření
s energií, dodávají konkrétní, integrovaná
řešení šitá na míru zákazníkům a splňující
jejich nejnaléhavější potřeby.
Naší snahou je dodávat správná aplikační
řešení dle potřeb zákazníků a požadavků trhu.
Pro lídry na trhu jsme optimální volbou, nejen
pro naše inovativní produkty, ale především
díky osobnímu přístupu, který představuje
nejvyšší prioritu pro dosažení jejich úspěchu.
Pro další informace navštivte webovou
stránku www.eaton.com/electrical.
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika
http: //www.eaton.cz
© 2014 by Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Změny vyhrazeny
TB SPD 2014 CZ Ex/Ak (03/15)
Obj. číslo: 999 200 494
Platnost od 01/2015
Download PDF