Innehåll
AV-RECEIVER
TX-NR626
Säkerhetsinformation och inledning ............2
Innehållsförteckning ......................................5
Anslutningar .................................................11
Påslagning & grundläggande funktioner ...20
Bruksanvisning
Uppspelning .................................................28
Avancerad användning................................47
Styra andra komponenter............................70
Bilaga ............................................................76
Internetradioguide
Fjärrstyrningskoder
Sv
Säkerhetsinformation och inledning
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH
ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARATEN
INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.
OBSERVERA:
PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR
HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET
FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN
REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT ALLT
REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
WARNING
AVIS
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att
varna användaren om att det finns oisolerad
"farlig spänning" inuti apparaten som kan vara
tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med
personskador som följd.
Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd
att påminna användaren om att det finns viktiga
användnings- och underhållsanvisningar i
litteraturen som medföljer apparaten.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Läs dessa anvisningar.
Spara dessa anvisningar.
Uppmärksamma alla varningar.
Följ alla anvisningar.
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
Rengör endast med en torr trasa.
Blockera inga ventilationsöppningar. Installera
apparaten i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
8. Placera inte apparaten i närheten av någon
värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister,
en spis eller någon annan värmealstrande
apparat (t.ex. en förstärkare).
9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad
eller jordningsanpassad stickkontakt. En
polariserad stickkontakt har två blad, varav det
ena är bredare än det andra. En
jordningsanpassad stickkontakt har två blad och
ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller
jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den
medföljande stickkontakten inte passar i ett
nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det
fasta nätuttaget.
10. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på
eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget
och vid nätintaget på apparaten.
11. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet
med tillverkarens specifikationer.
12. Använd endast en vagn, ett TRANSPORTVAGNSVARNING
ställ, ett stativ, ett fäste eller
ett bord till apparaten i
enlighet med tillverkarens
specifikationer eller som
säljs tillsammans med
apparaten. Var försiktig vid
S3125A
förflyttning av apparaten på
en vagn för att undvika personskada på grund av
att vagnen tippar.
13. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när
apparaten inte ska användas under en längre
tidsperiod.
14. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör.
Service krävs efter att apparaten har skadats på
något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon
kontakt har skadats, vätska eller något fast
föremål har trängt in i apparaten, apparaten har
utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt
eller har tappats i golvet.
15. Skador som kräver reparation
Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt
reparation till en kvalificerad reparatör vid följande
omständigheter:
A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats.
B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i
apparaten.
Sv-2
C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten.
D. Om apparaten inte fungerar som den ska,
trots att anvisningarna i bruksanvisningen
följs. Andra endast inställningen av de reglage
som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig
inställning av andra reglage kan resultera i
skador som ofta kräver ett omfattande arbete
av en kvalificerad tekniker för återställning av
apparaten till normal driftstillstånd.
E. Om apparaten tappats eller på annat sätt
skadats.
F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av
prestanda - detta tyder på ett behov av
reparation.
16. Intrång av föremål och vätska
Tryck aldrig in några föremål av något slag genom
öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma
i kontakt med delar som avger farlig spänning
eller kortsluta delar och på så sätt orsaka
eldsvåda eller elektriska stötar.
Se till att apparaten inte utsätts för droppande
eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas
eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå
apparaten.
Placera inte levande ljus eller något annat
brinnande föremål ovanpå apparaten.
17. Batterier
Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala
föreskrifter vid kassering av batterier.
18. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i
en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att
tillräcklig ventilation tillgodoses.
Se till att lämna ett utrymme på minst 20 cm
ovanför och på sidorna av apparaten och på minst
10 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på
hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara
placerad minst 10 cm från apparatens baksida
eller väggen för att skapa ett mellanrum genom
vilket varmluft kan strömma ut.
Säkerhetsinformation och inledning
Försiktighetsåtgärder
1. Angående upphovsrätt—Så länge det inte
endast är för privat bruk är det förbjudet att
kopiera upphovsrättsskyddat material utan
upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
2. Nätströmssäkring—Nätströmssäkringen i
apparaten ska inte bytas ut av användaren.
Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till
apparaten inte kan slås på.
3. Vård—Torka då och då av utsidan på apparaten
med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i
en svag blandning av ett milt rengöringsmedel
och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar
med. Torka därefter genast av apparaten med en
ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor,
förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska
lösningar som kan skada ytbehandlingen eller
skrapa bort text från höljet.
4. Ström
VARNING!
LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE
INFORMATION INNAN APPARATEN ANSLUTS
TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN.
Lokal nätspänning varierar i olika länder.
Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där
apparaten ska användas överensstämmer med
den spänning som står tryckt på apparaten
baksida (t.ex. AC 230 V, 50 Hz eller AC 120 V,
60 Hz).
Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss
apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att
stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan
kommas åt).
För modeller med [POWER]-knapp eller med
både [POWER]- och [ON/STANDBY]-knappar:
Genom att trycka på knappen [POWER] för att
välja OFF-läge kopplar inte bort huvudenheten
helt. Om du inte avser att använda enheten under
en längre tid, koppla bort nätkabeln från
nätuttaget.
För modeller med endast [ON/STANDBY]-knapp:
Genom att trycka på knappen [ON/STANDBY] för
att välja standby-läge kopplar inte bort
huvudenheten helt. Om du inte avser att använda
enheten under en längre tid, koppla bort
nätkabeln från nätuttaget.
BEMÆRK:
For modeller med [POWER]-knap eller med
både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper:
Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne
enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du
ikke vil anvende denne enhed i længere tid,
skal du tage netledningen ud af stikkontakten.
For modeller som kun har [ON/STANDBY]knap:
Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling
STANDBY er denne enhed stadig forbundet
med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne
enhed i længere tid, skal du tage netledningen
ud af stikkontakten.
NB:
For modeller med [POWER]-knapp, eller med
både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper:
Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne
enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke
vil bruke denne enheten i lengere tid, skal
ledningen dras ut av stikkontakten.
For modeller som kun har [ON/STANDBY]knapp:
Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling
STANDBY er denne enheten stadig tilsluttet
lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten
i lengere tid, skal ledningen dras ut av
stikkontakten.
Sv-3
HUOM!
Malleissa, joissa on [POWER]-painike tai sekä
[POWER]- että [ON/STANDBY]-painikkeet:
Kytkimen [POWER] asettaminen asentoon
OFF ei katkaise kokonaan virtaa laitteesta: stä.
Jos laitteesta ei aiota käyttää pitkähköön
aikaan, irrota verkkojohto pistorasiasta.
Malleissa, joissa on vain [ON/STANDBY]painike:
Kytkimen [ON/STANDBY] asettaminen
asentoon STANDBY ei katkaise kokonaan
virtaa laitteesta: stä. Jos laitteesta ei aiota
käyttää pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto
pistorasiasta.
5. Förebyggande av hörselskador
Observera
För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar
kan orsaka hörselförlust.
6. Batterier och värmeexponering
Warning!
Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte
utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande.
7. Vidrör aldrig apparaten med våta
händer—Hantera aldrig apparaten eller dess
nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en
Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den
används igen, om vatten eller någon annan
vätska har trängt in i apparaten.
8. Angående hantering
• Om apparaten behöver transporteras, så packa
in den i den ursprungliga förpackningen, på
samma sätt som den var förpackad när den
först köptes.
• Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå
apparaten under lång tid, eftersom det kan
resultera i att märken uppstår på höljet.
• apparaten ovansida och baksida kan bli varma
under långvarig användning. Detta är helt
normalt.
• Om apparaten lämnas oanvänd under alltför
lång tid kan det hända att den inte fungerar
ordentligt nästa gång den ska användas. Se
därför till att använda apparaten då och då.
Säkerhetsinformation och inledning
Gäller modeller till Europa
Försäkran om konformitet
Härmed deklarerar vi, under vårt
fulla ansvar, att denna produkt
efterlever standarderna:
–Säkerhet
–Begränsningar och metoder för
mätning av radiostörningskaraktäristika
–Begränsningar av emission av övertonsström
–Begränsning av spänningsändringar,
spänningsfluktuationer och flimmer
–RoHS-direktivet, 2011/65/EU
–Härmed förklarar Onkyo Corporation att denna
TX-NR626 följer de väsentliga kraven och andra
relevanta stadgar i Direktiv 1999/5/EC.
Complies with
IDA Standards
DA106032
TA-20120424004
REGISTERED
No
DEALER
No
ER0086260/12
Medföljande tillbehör
Kontrollera att du har följande tillbehör:
FM-antenn för inomhusbruk (➔ sidan 18)
AM-ramantenn (➔ sidan 18)
Etiketter på högtalarkablar (➔ sidan 11)
Mikrofon för högtalarinställning (➔ sidan 24)
Fjärrkontroll (RC-866M) och två batterier (AA/R6)
Kom-igång-guide
*
23764/SDPPI/2012
2371
TRA
527090
Tack för att du valt att köpa en Onkyo AVreceiver. Läs igenom denna bruksanvisning
noga innan du utför några anslutningar och
kopplar in enheten.
Genom att följa instruktionerna i denna
bruksanvisning kan du erhålla optimal prestanda
och lyssnarglädje från din nya AV-receiver.
Behåll denna bruksanvisning för framtida
användning.
Sv-4
Bokstaven vid slutet av produktnamnet i kataloger och på
förpackningar indikerar färgen. Specifikationer och
användning är likadana oberoende av färg.
Säkerhetsinformation och inledning
Innehållsförteckning
Använda funktionen
Automatisk högtalarinställning ............................... 23
Utföra inställning av trådlöst nätverk......................... 26
Zon 2............................................................................ 68
Utför anslutningar för zon 2 ...................................... 68
Styra zon 2 komponenter ......................................... 69
Säkerhetsinformation och inledning
Uppspelning
Styra andra komponenter
Viktiga säkerhetsföreskrifter .......................................2
Försiktighetsåtgärder ...................................................3
Medföljande tillbehör....................................................4
Innehållsförteckning.....................................................5
Funktioner .....................................................................6
Frontpanel & bakpanel .................................................7
Frontpanel ...................................................................7
Display ........................................................................8
Bakpanel .....................................................................9
Fjärrkontroll.................................................................10
Styra AV-receiver ......................................................10
Uppspelning ................................................................ 28
Kontroll av innehåll på USBoch nätverksapparater ........................................... 29
Förklaring av ikonerna på displayen ......................... 30
Spela ljud från en enhet med Bluetooth-stöd............ 30
Uppspelning av en USB-enhet ................................. 31
Lyssna på TuneIn ..................................................... 31
Spara andra internet-radiostationer .......................... 33
Ändra ikonernas layout på skärmbilden
för nätverkstjänster................................................. 33
Spela musikfiler på en server (DLNA) ...................... 33
Spela musikfiler på en delad mapp........................... 35
Fjärruppspelning ....................................................... 36
Lyssna på AM-/FM-radio .......................................... 37
Spela ljud och video från separata källor.................. 39
Använda ljudåtergivningssätt.................................... 40
Visa källinformation................................................... 44
Använda vilolägestimern........................................... 44
Ställa in displayens ljusstyrka ................................... 45
Ändra ingångsdisplay ............................................... 45
Stänga av ljudet för AV-receiver ............................... 45
Använda menyn Home ............................................. 46
Styra andra komponenter.......................................... 70
Förprogrammerade fjärrkontrollkoder....................... 70
Söka efter fjärrkontrollkoder ..................................... 70
Ange fjärrkontrollkoder ............................................. 70
Ommappning av färgade knappar ............................ 71
Fjärrkontrollkoder för Onkyo-komponenter
anslutna via RI ....................................................... 71
Återställa REMOTE MODE-knapparna .................... 71
Återställa fjärrkontrollen............................................ 71
Styra andra komponenter ......................................... 72
Använda Onkyo:s dockningsstation ......................... 74
Styra din iPod/iPhone ............................................... 75
Anslutningar
Ansluta AV-receiver....................................................11
Ansluta högtalarna ....................................................11
Anslutning av TV/AV-komponenter ...........................14
Om RIHD-kompatibla komponenter ..........................15
Funktioner som kan utföras
med RIHD-anslutningen .........................................16
Bekräfta inställningarna.............................................16
Anslutningstips ..........................................................16
Anslutning av antenner .............................................18
Ansluta Onkyo RI-komponenter ................................19
Använda hörlurar.......................................................19
Påslagning & grundläggande funktioner
Slå på/stänga av AV-receiver.....................................20
Ansluta nätkabeln......................................................20
Påslagning ................................................................20
Stänga av ..................................................................20
Uppdatering av programvara Meddelande................21
Om HYBRID STANDBY-indikatorn ...........................21
Grundläggande inställning ........................................21
Välja språk för inställningsmenyerna på skärmen.....21
Audyssey MultEQ: Auto Setup..................................21
Source Connection....................................................22
Remote Mode Setup .................................................22
Network Connection..................................................22
Avsluta den grundläggande inställningen .................22
Avancerad användning
Inställningar via skärmen .......................................... 47
Användning av snabbinstallationen .......................... 47
Använda ljudinställningar i snabbinstallationen ........ 48
Använda inställningsmenyn (HOME)........................ 51
Poster i inställningsmenyn ........................................ 51
1. Input/Output Assign (In/utgångstilldelning) ........... 52
2. Speaker Setup (Högtalarinställningar).................. 54
3. Audio Adjust (Ljudjustering).................................. 56
4. Source Setup (Källinställningar) ........................... 57
5. Listening Mode Preset
(Förval av lyssningsläge) ....................................... 62
6. Miscellaneous (Övriga inställningar)..................... 62
7. Hardware Setup (Apparatinställningar)................. 63
8. Remote Controller Setup
(Fjärrkontrollinställning) .......................................... 67
9. Lock Setup (Låsinställningar) ............................... 67
Sv-5
Bilaga
Felsökning .................................................................. 76
Uppdatering av fast programvara............................. 84
Om HDMI ..................................................................... 87
Nätverk/USB-funktioner............................................. 88
Licens- och varumärkesinformation ........................ 90
Specifikationer............................................................ 91
För att återställa AV-receiver, se sidan 76.
Säkerhetsinformation och inledning
Funktioner
Anslutningar
Förstärkare
• 6 HDMI-ingångar och 2 utgångar
• 4K (upp-skalning och Passthrough*)-kompatibla
HDMI-ingångar
• 160 Watt/kanal @ 6 ohm (IEC)
• WRAT-förstärkarteknik för brett omfång
(5 Hz till 100 kHz bandbredd)
• Volymkretsar med optimal förstärkning
• H.C.P.S. (High Current Power Supply)
transformator med extremt hög effekt
Bearbetning
• Använder Qdeo™-teknik för HDMI
videouppskalning (kompatibel upp till 4K)
• HDMI (Audio Return Channel, 3D, DeepColor,
x.v.Color, Lip Sync, 4K (upp-skalning och
Passthrough), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,
DSD och Multi-CH PCM)
• Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio
• Dolby Pro Logic IIz
• Icke-skalbar konfiguration
• Minne A-form ljudåtergivningssätt
• Direct-läge
• Pure Audio-läge
• Musikoptimering för komprimerade digitala
musikfiler
• Fasmatchande bassystem
• 192 kHz/24-bitars D/A-konvertering
• Kraftfull och mycket precis 32-bitars DSPbearbetning
• Teknologi med jitterreduceringskrets
* Kompatibel med HDMI IN 1 till HDMI IN 4 enbart
• Onkyo p för systemkontroll
• 3 digitala ingångar (1 optiska/2 koaxiala)
• Komponentvideoväxling (1 ingång/1 utgång)
• Banankontaktkompatibla högtalarstolpar
*
I Europa är det förbjudet att använda banankontakter för
att ansluta högtalare till en ljudförstärkare.
• Strömförsörjd zon 2
• Bi-Amping funktion för FL/FR med SBL/SBR
• Internetradio-anslutning
• Nätverksfunktion för streaming av ljudfiler
• Wi-Fi (trådlöst LAN) Anslutning
• Trådlös uppspelning av musik via Bluetooth
• USB-ingång på frontpanelen för minnesenheter
• MHL-aktiverad HDMI IN 1
Övrigt
• 40 förinställda FM-/AM-kanaler
• Audyssey MultEQ® för att korrigera akustikproblem i
rummet
• Audyssey Dynamic EQ® för korrigering av ljudstyrka
• Audyssey Dynamic Volume® för att bibehålla
optimal ljudnivå och dynamiskt intervall
• Överkorsningsjustering
(40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
• Kontrollfunktion för A/V-synk (upp till 800 ms.)
• Auto standby-funktion (automatisk vänteläge)
• Display på skärmen via HDMI
• Förprogrammerad u-kompatibel fjärrkontroll
Sv-6
Säkerhetsinformation och inledning
Frontpanel & bakpanel
Frontpanel
a
b
p q
cde
fg
h i jk l m n
r
s
o
t
u vw
Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad
information.
j TUNING MODE-knapp (37)
k DISPLAY-knapp (44)
u USB-port (31)
a 8ON/STANDBY-knapp (20)
l HOME-knapp (46)
v SETUP MIC-uttag (24)
b BLUETOOTH-knapp och indikator (30, 67)
m TUNING q/w (37), PRESET e/r (37), markör
och ENTER-knappar
w HYBRID STANDBY-indikator (21)
c Knapparna ZONE 2, OFF (69)
d Wi-Fi-indikator (26)
n RETURN-knapp
e Fjärrkontrollsensor (10)
o MASTER VOLUME reglage (28)
f Display (8)
p PURE AUDIO-knapp och indikator (40)
g LISTENING MODE-knappar (40)
q PHONES-uttag (19)
h RT/PTY/TP-knapp (38)
r TONE och knapparna för tonnivå (48)
i MEMORY-knapp (37)
s Ingångsväljar-knappar (28)
Sv-7
t AUX INPUT AUDIO/VIDEO-uttag
Säkerhetsinformation och inledning
Display
s
ab cd
jklm j d
Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad
information.
f g
e
n
b 3D-indikator
Denna tänds när en 3D-ingångssignal detekteras.
h Indikatorer för frekvensväljare
RDS-indikator (38)
AUTO-indikator (37)
TUNED-indikator (37)
FM STEREO-indikator (37)
c Hörlursindikator (19)
i MUTING-indikator (45)
a Z2 (Zone 2)-indikator (69)
d 1, 3 och markörindikatorer (31)
e Indikatorer för ljudåtergivningssätt och format
(40, 61)
f Audyssey-indikator (23, 57)
Dynamic EQ-indikator (58)
Dynamic Vol-indikator (58)
g M.Opt (Music Optimizer)-indikator (49)
j Ingångsindikatorer (17)
HDMI-indikator (64)
DIGITAL-indikator
k ARC (Audio Return Channel)-indikator (65)
l USB-indikator (31)
m NET-indikator (31 till 35, 66)
Sv-8
h
i
o p q
n Meddelandeområde
o SLEEP-indikator (44)
p Indikatorer för kanal/enhet
ch-indikator
Hz-indikator
m/ft-indikator
dB-indikator
q ASb (Auto Standby)-indikator (65)
Säkerhetsinformation och inledning
Bakpanel
a
b c
hi
Se ”Ansluta högtalarna” för anslutning (➔ sidorna 11
till 19).
j
d
e
k
g
lm
a u REMOTE CONTROL-uttag
f SPEAKERS-terminaler
(CENTER, FRONT, SURROUND, SURROUND
BACK or FRONT HIGH, ZONE 2)
b COMPONENT VIDEO IN- och OUT-uttag
g Nätkabel
c ETHERNET-port
h DIGITAL IN COAXIAL- och OPTICAL-uttag
d FM ANTENNA-uttag och AM ANTENNAterminal
i GND skruv
e HDMI IN och HDMI-utgång (HDMI OUT MAIN
och HDMI OUT SUB)-uttag
f
j Uttag för kompositvideo och analogljud
(BD/DVD IN, CBL/SAT IN, GAME IN, PC IN,
TV/CD IN, PHONO IN)
Sv-9
k MONITOR OUT V-uttag
l ZONE 2 LINE OUT-uttag
m SUBWOOFER PRE OUT-uttag
Säkerhetsinformation och inledning
Fjärrkontroll
Styra AV-receiver
Styr AV-receiver genom att trycka på RECEIVER för
att välja mottagarläget.
Sidonumren inom parentes innehåller detaljerad
information.
*2
a 8RECEIVER-knapp (20)
■ Peka rätt med fjärrkontrollen
Använd fjärrkontrollen genom att peka mot AVreceiverns fjärrkontrollsensor, enligt bilden nedan.
b REMOTE MODE/INPUT SELECTOR-knappar
(28)
De här knapparna kan även användas när ett REMOTE
MODE annat än mottagarläge väljs.
c q/w/e/r och ENTER-knappar
Fjärrkontrollsensor
d Q SETUP-knapp (47)
AV-receiver
e Knappar för ljudåtergivningssätt (40)
*2
f DIMMER-knapp (45)
a *2
b
g MUTING-knapp (45)
h DISPLAY-knapp (44)
*1
RECEIVER
g *2
hc
i
d
ac
d
j
k
e
e
bf
l
*2
i VOL q/w-knapp (28)
Cirka 5 m
j RETURN-knapp
k HOME-knapp (46)
■ Installera batterier
l SLEEP-knapp (44)
Tips
• Du kan även använda fjärrkontrollen för att styra Onkyo
Blu-ray Disc/DVD-spelare, CD-spelare och andra
komponenter.
Se ”Ange fjärrkontrollkoder” för mer information
(➔ sidan 70).
■ Styra frekvensväljaren
Man kan styra frekvensväljaren på AV-receivern
genom att trycka på knappen TUNER (eller
RECEIVER).
Du kan välja mellan AM och FM genom att trycka
upprepade gånger på TUNER.
a q/w-knappar (37)
b D.TUN-knapp (37)
c DISPLAY-knapp
d CH +/–-knapp (38)
e Sifferknappar (37)
*1
För att styra komponenter måste du först mata in
fjärrkontrollkoden.
Se ”Ange fjärrkontrollkoder” för mer information
(➔ sidan 70).
Sv-10
Batterier (AA/R6)
Obs
• Om fjärrkontrollen inte fungerar på ett tillförlitligt sätt kan du
försöka byta ut batterierna.
• Blanda inte nya och gamla batterier, eller olika typer av
batterier.
• Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid
ska batterierna tas ut för att förhindra läckage eller
korrosion.
• Ta ut urladdade batterier så fort som möjligt för att förhindra
skador från läckage eller korrosion.
Anslutningar
Högtalarkonfiguration
Anslutningar
Ansluta AV-receiver
Följande tabell indikerar vilka kanaler som du bör
använda beroende på hur många högtalare du har.
En subwoofer med egen strömförsörjning
rekommenderas för att få riktigt kraftfull bas,
oberoende av hur många högtalare du har.
Du måste ställa in högtalarinställningarna för att få
bästa ljud från ditt surround-system automatiskt
(➔ sidan 23) eller manuellt (➔ sidan 54).
Antal högtalare
2 3 4 5 6 7 7
Fronthögtalare
✔✔✔✔✔✔✔
✔
Center-högtalare
✔
Surround back-högtalare*1
✔
Surround back-högtalare*1
Ansluta högtalarna
✔
Front high-högtalare*1
ab
cI J
f
Högtalarkonfiguration
5.1-kanal:
abcdef
7.1-kanal:
abcdef + GH
7.1-kanal:
abcdef + IJ
*1
Front high- och surround back-högtalare kan inte
användas samtidigt.
Använda strömförsörjda bashögtalare
ab
c
de
f
GH
IJ
de GH
Fronthögtalare
Center-högtalare
Surroundhögtalare
Subwoofer (en eller flera)
Surround back-högtalare
Front high-högtalare
Tips
• Om subwoofern inte har egen strömförsörjning och du
använder en extern förstärkare ska subwooferns pre outjack anslutas till en ingång på förstärkaren.
✔✔✔✔
✔✔✔✔✔
Surround-högtalare
Hitta det bästa läget för din bashögtalare (subwoofer)
genom att experimentera och placera den på olika
platser i rummet när du spelar en film eller musik med
kraftfull bas för att hitta ett läge som ger det mest
tillfredsställande resultatet.
Du kan ansluta den strömförsörjda subwoofern till två
SUBWOOFER PRE OUT-uttag.
Samma signal matas ut från varje uttag.
Sätta på högtalarkabeletiketterna
Högtalarterminalerna är färgkodade för att lätt kunna
identifieras.
Högtalare
Färg
Front vänster, Front high vänster,
Zon 2 vänster
Vit
Front höger, Front high höger, Zon 2
höger
Röd
Center
Grön
Surround vänster
Blå
Surround höger
Grå
Surround back vänster
Brun
Surround back höger
Ljusbrun
De medföljande etiketterna till högtalarkablarna är
också färgkodade och du ska sätta dem på den
positiva (+) änden av varje högtalarkabel enligt
tabellen ovan. Sedan behöver du bara matcha färgen
på varje etikett med motsvarande högtalarterminal.
Hörnposition
Vid 1/3 av
väggen
Sv-11
Anslutningar
Ansluta högtalarkablarna/Strömförsörjda subwooferhögtalare
Anslut a, b, c, d, e och f för 5.1-kanals surroundljud.
Om du endast använder en surround
back-högtalare ska den anslutas till
SURROUND BACK or FRONT HIGH Luttagen.
b
Fronthögtalare H
a
Fronthögtalare V
c
Center-högtalare
Röd
Grön
Vit
Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla
högtalare och AV-komponenter. Installationsguiden
startar vid första användningen så att du kan utföra
inställningarna.
• Läs instruktionerna som medföljer högtalarna.
• Som standard är högtalarna för 7.1kanalssurroundljud nedan konfigurerade för att
användas: front höger/front vänster/center/ surround
höger/surround vänster/surround back höger/
surround back vänster/subwoofer.
■ Högtalarterminaler av skruvtyp
Skala bort 12 till 15 mm isolering från
högtalarkablarnas ändar och tvinna de avskalade
ledarna ordentligt, så som visas på bilderna.
12 till 15 mm
Strömförsörjd
subwoofer
f
Strömförsörjd
subwoofer
f
Grå
Ljusbrun
Surroundhögtalare H
e
Surround back- eller
Front high-högtalare H
HJ
Brun
Surround back- eller
Front high-högtalare V
GI
Blå
Surroundhögtalare V
d
• Var extra uppmärksam vad gäller högtalarnas polaritet. Med andra ord ska du endast ansluta positiva (+)
terminaler till positiva (+) terminaler och endast ansluta negativa (–) terminaler till negativa (–) terminaler. Om
kablarna är felvända kommer ljudet ur fas och låter onaturligt.
Sv-12
Anslutningar
■ Försiktighetsåtgärder vid anslutning av
högtalare
• Du kan ansluta högtalare med en impedans på
mellan 4 och 16 ohm. Om impedansen för någon av
de anslutna högtalarna är minst 4 ohm eller mer
men under 6 ohm så ska du kontrollera att den
lägsta högtalarimpedansen ställs in på ”4ohms”
(➔ sidan 54). Om du använder högtalare med lägre
impedans och använder förstärkaren med höga
volymnivåer över en längre tid, kan förstärkarens
inbyggda skyddskrets aktiveras.
• Onödigt långa eller mycket tunna kablar kan
påverka ljudkvaliteten och bör undvikas.
• Var noga med att inte kortsluta de positiva och
negativa kablarna. Detta kan skada AV-receiver.
• Kontrollera att metallkärnan i kabeln inte får kontakt
med bakpanelen på AV-receivern. Detta kan skada
AV-receiver.
Dubbelförstärkning av front-högtalarna
Viktigt:
• När du gör anslutningar för dubbelförstärkare ska du ta
bort kontaktskenorna som länkar samman terminalerna
för högtalarnas tweeter (hög) och woofer (låg).
• Dubbelförstärkare kan endast användas med högtalare
som stöder dubbelförstärkare. Se handboken för
högtalarna.
Dubbelförstärkare ger bättre bas- och diskanteffekt.
När dubbelförstärkare används kan AV-receiver driva
ända upp till ett högtalarsystem typ 5.1 i
huvudrummet.
Anslut dubbelförstärkare genom att använda FRONTterminaler och SURROUND BACK or FRONT HIGHterminaler enligt nedan.
När du har gjort anslutningarna för dubbelförstärkare
och slagit på AV-receivern måste du ställa in
högtalarinställningen för att aktivera
dubbelförstärkaren (➔ sidan 54).
• Anslut inte mer än en kabel till varje
högtalarterminal. Detta kan skada AV-receiver.
• Anslut inte en högtalare till flera terminaler.
Tweeter (hög)
Woofer (låg)
Front höger
Front vänster
Sv-13
Anslutningar
Anslutning av TV/AV-komponenter
C Använd detta uttag för att ansluta till
satellit/kabel-TV, etc.
Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla högtalare och AV-komponenter. För att visa
inställningsmenyn på TV-skärmen, krävs en anslutning till HDMI OUT MAIN.
D Använd detta uttag för att ansluta till spelkonsoler
etc.
E
I
F
G
H
D
C
B
J
A
F Använd den här porten för att ansluta till en LANport på en router så att AV-receiver kan anslutas
till ditt hemmanätverk.
G Använd uttag och terminal här för att ansluta den
medföljande FM-antennen och AM-ramantennen.
H Använd detta uttag för att göra anslutningar med
en analog ljudkabel.
Med den här anslutningen kan du även njuta av
analogt ljud från externa komponenter medan du
är i zon 2.
I Använd detta uttag för att göra anslutningar med
en komponentvideokabel.
J Använd detta uttag för att ansluta
videokameran/MHL-aktiverad mobilenhet, osv.
Tips
Om du väljer ingångsväljarknappen, spelas signalen
från den komponent som är ansluten till det tilldelade
uttaget.
• Förhindra störningar genom att hålla ljud- och
videokablar på avstånd från nätkablar och
högtalarkablar.
Anslutningar
B
C
D
J
Ingångsvälj
arknappar
• Innan du gör AV-anslutningar ska du läsa
handböckerna som medföljer dina AV-komponenter.
• Tryck in kontakterna hela vägen för att få en
ordentlig anslutning (lösa anslutningar kan orsaka
störningar eller fel).
A Använd denna kontakt för att ansluta till HDMIingången på TV:n. Om din TV inte stöder ARCfunktionen (Audio Return Channel)*1, måste du
ansluta en optisk digitalkabel tillsammans med
HDMI-kabeln till E.
Annan TV kan anslutas till HDMI OUT SUB
uttaget.
*1
ARC är den funktion som bär ljudsignalen från TV:n
till uttag A. Med ARC kan en enda HDMI-kabel
ansluta TV:n och AV-receiver.
B Använd detta uttag för att ansluta till din Blu-ray
Disc/DVD-spelare etc.
Sv-14
• För att lyssna på ljud från en komponent via HDMI genom
högtalarna på din TV-apparat måste du aktivera ”HDMI
Through” (➔ sidan 64) och ställa in AV-receiver i standbyläge.
• Om inget ljud hörs med Blu-ray Disc/DVD-spelare, även
fast proceduren ovan följts, ska din Blu-ray Disc/DVDspelares inställning för HDMI-audio ställas om till PCM.
• Anslut en skivspelare (MM) med inbyggd phonoförförstärkare till TV/CD IN eller anslut den till PHONO IN
med phono-förförstärkaren avstängd. Om din skivspelare
(MM) inte har någon phono-förförstärkare, ansluter du den
till PHONO IN. Om din skivspelare har en patrontyp i form
av en rörlig spole (moving coil, MC) behöver du en vanlig
MC-huvudförstärkare eller MC-omvandlare som du hittar i
handeln för att ansluta till PHONO IN. Se bruksanvisningen
till din skivspelare för mer information.
Om din skivspelare har en jordkabel ansluter du den till AVreceiverns GND-skruv. Hos en del skivspelare skapas ett
hum-ljud när jordkabeln ansluts. Koppla bort den om detta
inträffar.
Anslutningar
■ MHL (Mobile High-Definition Link)
Med dess stöd för MHL (Mobile High-Definition Link)
så gör HDMI IN 1 det möjligt att mata in högupplöst
video från en ansluten mobilenhet.
Ansluta till nätverket (tillval)
Följande diagram visar hur du kan ansluta AVreceivern till ditt hemmanätverk. I det här exemplet är
den ansluten till en LAN-port på en router med en
inbyggd 4-port 100Base-TX switch.
Nätverksanslutning via trådlöst LAN är möjligt. Se
”Utföra inställning av trådlöst nätverk” för anslutningar
(➔ sidan 26).
Internetradio
MHL-aktiverad
mobilenhet osv.
WAN
Modem
Router
p
AV-receiver möjliggör samverkan med CEC
(Consumer Electronics Control) enligt HDMIstandarden, som är känd som RIHD. Olika länkade
åtgärder kan utföras genom att man ansluter AVreceiver till en RIHD-kompatibel TV, spelare eller
kamera.
Standardinställningen är av, och därför måste man
ändra inställningen till på för att kunna använda
funktionen.
Gör den här inställningen efter den ursprungliga
inställningen.
LAN
Om RIHD-kompatibla komponenter
Följande komponenter är p-kompatibla (från
och med januari 2013).
Dator eller mediaserver
Anslut inte AV-receiverns USB-port till en USB-port
på din dator. Musik på din dator kan inte spelas via
AV-receiver:n på detta sätt.
Standardinställningen av uppdraget för ingångsväljartangenterna och uttag visas nedan. Dessa inställningar
kan ändras. (Tilldelningen för kompositvideouttag och analoga ljusuttag kan inte ändras.)
Ingångsväljarknappar HDMI-uttag
COMPONENT VIDEO- DIGITAL IN COAXIAL- Uttag för
uttag
och OPTICAL-uttag
kompositvideo och
analogljud
BD/DVD
HDMI IN 2
CBL/SAT
HDMI IN 3
GAME
HDMI IN 4
VIDEO/AUDIO IN
GAME
PC
HDMI IN 5
VIDEO/AUDIO IN PC
AUX
HDMI IN 1
TV/CD
COMPONENT VIDEO
IN
DIGITAL IN
COAXIAL 1
VIDEO/AUDIO IN
BD/DVD
DIGITAL IN
COAXIAL 2
VIDEO/AUDIO IN
CBL/SAT
VIDEO/AUDIO IN AUX
DIGITAL IN OPTICAL
PHONO
AUDIO IN TV/CD
AUDIO IN PHONO
Sv-15
■ TV
• Sharp TV
■ Spelare/Brännare
• Onkyo och Integra p-kompatibla spelare
• Toshiba spelare och brännare
• Sharp spelare och brännare (endast när de används
tillsammans med en TV från Sharp)
*
Andra modeller än de som nämns ovan kan fungera
tillsammans om de är kompatibla med CEC som är en del
av HDMI-standarden men kan inte garanteras.
Obs
• För korrekt länkfunktion, anslut inte mer pkompatibla komponenter är det antal som anges nedan, till
HDMI-ingångsterminalen.
– Blu-ray Disc/DVD-spelare: högst tre.
– Blu-ray Disc-/DVD-brännare/digital videokamera: högst
tre.
– Digitalboxar för kabel-/satellit-TV: högst fyra.
• Anslut inte AV-receivern till annan AV-receiver/AVförstärkare via HDMI.
• Ordentligt länkad operation garanteras inte när fler
p-kompatibla komponenter än antalet som anges
ovan har anslutits.
Anslutningar
Funktioner som kan utföras med RIHDanslutningen
■ För p-kompatibel TV
Följande länkade funktioner aktiveras genom
anslutning av en AV-receiver till en pkompatibel TV.
• AV-receivern går över till standbyläge när TV:n
ställs in i standby.
• Du kan ställa in menyskärmen på TV:n för att
antingen mata ut ljud från högtalare anslutna till AVreceiver eller från TV:ns högtalare.
• Det går att mata ut audio från frekvensväljaren eller
AUX-ingången på din TV till AV-receiverns
högtalare. (En anslutning så som en optisk digital
kabel eller liknande behövs förutom HDMI-kabeln.)
• Ingång till AV-receivern kan väljas med TV:ns
fjärrkontroll.
• Åtgärder så som volymjusteringar eller liknande för
AV-receiver kan utföras från TV:ns fjärrkontroll.
■ För p-kompatibel spelare/brännare
Följande linkade funktioner aktiveras genom
anslutning av en AV-receiver till en pkompatibel spelare/brännare.
• När uppspelning startas på spelaren/brännare
kommer AV-receivern att växla till HDMI-ingång för
den spelare/brännare som spelar upp material.
• Styrning av spelare/brännare kan utföras med hjälp
av fjärrkontrollen som medföljde AV-receivern.
*
Beroende på modell som används kanske inte alla
funktioner är tillgängliga.
Obs
• Tilldela inte en HDMI IN till TV/CD-väljaren den här gången,
annars kanske inte CEC (Consumer Electronics Control)funktionen fungerar som den ska.
Bekräfta inställningarna
1. Slå på strömmen till alla anslutna enheter.
2. Stäng av strömmen på TV:n och kontrollera att
strömmen stängs av automatiskt på anslutna
enheter via länkfunktionen.
3. Slå på Blu-ray Disc/DVD-spelaren/brännaren.
4. Starta uppspelning på Blu-ray Disc/DVDspelare/brännare och kontrollera följande:
• AV-receivern slås på automatiskt och väljer den
ingång till vilken Blu-ray Disc/DVDspelare/brännare är ansluten.
• TV:n slås automatiskt på och väljer den ingång
till vilken AV-receivern är ansluten.
5. Följ TV:ns bruksanvisningar, välj ”Use the TV
speakers” (Använd TV-högtalarna) från
menyskärmen på TV:n och kontrollera att ljud
hörs från TV:ns högtalare och inte från högtalarna
anslutna till AV-receivern.
6. Välj ”Use the speakers connected from the AVreceiver” (Använd högtalarna anslutna från AVreceivern) från menyskärmen på TV:n och
kontrollera att ljud hörs från högtalarna anslutna
till AV-receivern och inte från TV-högtalarna.
• AV-receiver kommer att slås på automatiskt i kombination
när det bedöms vara nödvändigt. Även om AV-receivern är
ansluten till en p-kompatibel TV eller
spelare/brännare, kommer den inte att slås på om det inte
är nödvändigt. När TV:n är inställd att mata ut ljud från TV:n
kan det hända att det inte kommer att starta upp i
kombination.
• Funktioner länkade med AV-receivern kanske inte fungerar
beroende på den anslutna komponentens modell. I sådana
fall, styr du AV-receivern direkt.
Anslutningstips
Signalflöde för video och ljud
Anslut AV-receiver mellan AV-komponenterna och
TV. Signalen från AV-komponenterna sker genom
AV-receiver. Du kan uppleva ljudet på TV: n genom
AV-receiver.
Blu-ray Disc/DVD-spelare osv.
Video, Ljud
AV-receiver
Ljud
Obs
• Ljud från DVD-Audio eller Super Audio CD kanske inte hörs
från TV-högtalarna. Du kan mata ut ljudet från TV:ns
högtalare genom att sätta ljudutmatningen för DVDspelaren till 2ch PCM. (Det kan hända att detta inte är
möjligt beroende på spelarmodellen.)
• Även om du ställer in att ljud ska matas ut från TVhögtalarna kommer ljud att matas ut från högtalarna
anslutna till AV-receiver när du justerar volymen eller
ändrar inmatning på AV-receiver. För att mata ut ljud från
TV-högtalarna, gör om motsvarande förfarande på TV:n.
• Anslut inte p-kabeln samtidigt som en uanslutning med u och u ljudkompatibla komponenter
används.
• På TV:n, när du väljer något annat än HDMI-uttaget till
vilket AV-receivern är ansluten, kommer ingången på AVreceiver att ändras till ”TV/CD”.
Sv-16
Video, Ljud
TV, projektor, osv.
Videokomponenter kan anslutas genom att använda
ett av följande videoanslutningsformat:
kompositvideo, komponentvideo eller HDMI. HDMI
ger bästa bildkvalitet.
Videoingångssignaler flödar genom AV-receivern
enligt bilden, och komposit- eller
komponentvideoinnehåll konverteras upp för HDMIutmatning(ar).
Anslutningar
Exempel på signalval
Blu-ray Disc/DVD-spelare osv.
Tabell över videosignalflöde
Blu-ray Disc/DVD-spelare osv.
Komposit
Komponent
Komposit
HDMI
Komponent
Tips
HDMI
IN
IN
AV-receiver
AV-receiver
Komponent
AV-kablar och uttag
MONITOR OUT
MONITOR OUT
Komposit
Komposit
HDMI
Komposit- och komponentvideoutmatning går genom
sina respektive ingångssignaler som de är.
HDMI
Komponent
TV, projektor, osv.
TV, projektor, osv.
• När en signal matas in via HDMI och motsvarande
ingångsväljare valts, tänds indikatorn HDMI. Vid en optisk
eller koaxial anslutning tänds indikatorn DIGITAL. Vid en
analog anslutning, tänds ingen av indikatorerna HDMI och
DIGITAL.
• För att förbigå uppkonverteringen ställer du in
inställningen ”Picture Mode” på ”Bypass”
(➔ sidan 60).
■ HDMI
HDMI-anslutningar kan överföra digitalvideo och
digitalt ljud.
Obs
• För att AV-receiver ska kunna uppkonvertera komponentingång till HDMI-utgång så måste källans utgång ställas till
480i/576i.
När signalen matas in med en upplösning på 480p/576p
och mer, kommer ett felmeddelande att visas.
■ Signalval
Om det finns signaler vid mer än en ingång väljs
ingångar automatiskt i följande prioritetsordning:
HDMI, komponentvideo, kompositvideo.
Om en komponentvideoingång tilldelas för
ingångsväljaren, väljs den komponentvideoingången
oberoende av om en komponentvideosignal verkligen
finns. Detta gäller endast för komponentvideo. Om
ingen komponentvideoingång tilldelas till
ingångsväljare tolkas detta som att det inte finns
någon komponentvideosignal.
I exemplet för signalval som visas nedan finns det
videosignaler vid både HDMI- och
kompositvideoingångarna. HDMI-signalen kommer
dock att väljas automatiskt som källa och
videobilderna matas ut från HDMI-utgångarna.
Ljudkomponenter kan anslutas med något av följande
ljudanslutningsformat: analog, optisk, koaxial, eller
HDMI.
När du väljer ett anslutningsformat ska du tänka på
att AV-receivern inte konverterar digitala
ingångssignaler för analoga linjeutgångar och vice
versa.
Om det finns signaler vid mer än en ingång väljs
ingångar automatiskt i följande prioritetsordning:
HDMI, digital, analog.
Tabell över ljudsignalflöde
Blu-ray Disc/DVD-spelare osv.
Analog
Koaxial
Optisk
IN
*1
AV-receiver
*1
*1
Grön
CB/PB
Blå
CR/PR
Röd
Gul
HDMI
*1
*2
Tv, projektor osv.
*2
Y
■ Kompositvideo
Kompositvideo används ofta för TV-apparater, DVDspelare eller annan videoutrustning.
HDMI
OUT
*1
■ Komponentvideo
Komponentvideo separerar signaler för luminans (Y)
och färgskillnad (PB, PR), vilket ger den bästa
bildkvaliteten (vissa tv-tillverkare märker sina
komponentvideoingångar på ett något annorlunda
sätt).
Beror på ”Audio TV Out (Main)” eller ”Audio TV Out
(Sub)”-inställning (➔ sidan 64).
Detta fungerar endast när ”Audio Return Channel” är
satt till ”Auto” (➔ sidan 65), ingångsväljaren TV/CD är
vald och din TV är ARC-kompatibel.
Sv-17
Anslutningar
■ Optiskt digitalljud
Med optiska digitalanslutningar kan du njuta av
digitalt ljud så som PCM*1, Dolby Digital eller DTS.
Ljudkvaliteten är densamma som med en koaxial
anslutning.
Anslutning av antenner
I detta avsnitt ges en förklaring av hur du ansluter medföljande inomhus FM-antenn och AM-ramantenn.
AV-receiver mottar inga radiosignaler om en antenn inte anslutits och därför måste antennen anslutas innan du
använder frekvensväljaren.
■ Koaxialt digitalljud
Med koaxiala digitalanslutningar kan du njuta av
digitalt ljud så som PCM*1, Dolby Digital eller DTS.
Ljudkvaliteten är densamma som för en optisk
anslutning.
Tryck.
För in sladd.
Släpp.
För in kontakten ordentligt i jacket.
Orange
Montera AM-ramantenn
■ Analogt ljud (RCA)
Analoga ljudanslutningar (RCA) överför analogt ljud.
Varning
• Var försiktig så att du inte
skadar dig när du använder
häftstift.
Vit
Häftstift, osv.
Röd
*1
Tillgängliga samplingsfrekvenser för PCM-signaler är
32/44,1/48/88,2/96 kHz. Med HDMI-anslutningar stöds
även 176,4 och 192 kHz.
AM-ramantenn (medföljer)
FM-antenn för inomhusbruk (medföljer)
Obs
• AV-receiver stöder inte SCART-kontakter.
• AV-receiverns optiska digitaljack har öppningar med lock
som öppnas när en digital kontakt förs in och stängs när
den tas ut. Tryck in kontakterna hela vägen.
Varning
• Förhindra skador på locken genom att hålla
kontakten rak när den förs in eller tas ut.
Obs
• När AV-receiver:n är klar för användning måste du ställa in en radiostation och justera antennens position för att få bästa
möjliga mottagning.
• Håll AM-ramantennen så långt bort som möjligt från din AV-receiver, TV, högtalarkablar och strömkablar.
Tips
• Om du inte får bra mottagning med den medföljande FM-antennen för inomhusbruk ska du prova en kommersiellt tillgänglig
FM-antenn för utomhusbruk istället.
• Om du inte får bra mottagning med den medföljande AM-ramantenn för inomhusbruk ska du prova en kommersiellt tillgänglig
AM-antenn för utomhusbruk istället.
Sv-18
Anslutningar
Ansluta Onkyo RI-komponenter
1
Kontrollera att alla Onkyo-komponent är
anslutna med en analog ljudkabel (anslutning
H i installationsexemplen) (➔ sidan 14).
2
3
Utför u-anslutningen (se bilden).
Använda hörlurar
1
Hörlursindikatorn tänds när hörlurskontakten
sätts i PHONES-jacket, =.
Om du använder en RI-dockningsstation eller
ett kassettdäck, ska du ändra
ingångsdisplayen (➔ sidan 45).
Obs
Med u (Remote Interactive), kan du använda
följande specialfunktioner:
■ System på/Automatisk aktivering
När du påbörjar uppspelning på en komponent som
är ansluten via u, medan AV-receivern är i standbyläge, aktiveras AV-receiver automatiskt och väljer
den aktuella komponenten som ingångskälla.
t.ex. kassettdäck
■ Direkt växling
När uppspelnings påbörjas på en komponent som är
ansluten via u väljer AV-receivern automatiskt den
komponenten som ingångskälla.
RI-dockningsstation
■ Fjärrkontroll
Du kan använda AV-receiverns fjärrkontroll för att
styra dina andra u-kompatibla Onkyo-komponenter
genom att rikta fjärrkontrollen mot AV-receiverns
fjärrkontrollsensor istället för mot komponenten. Du
måste ange rätt fjärrkontrollkod först (➔ sidan 71).
Anslut ett par stereohörlurar med en
standardkontakt (ø 6,3 mm) till PHONESuttaget.
R
L
ANALOG
AUDIO OUT
R
L
ANALOG
AUDIO OUT
Obs
• Använd enbart u-kablar för att göra u-anslutningar. ukablar medföljer alla Onkyo-komponenter.
• Vissa komponenter har två u-jack. Du kan ansluta vilken
som helst av dessa till AV-receiver:n. Det andra jacket
används för att ansluta fler u-kapabla komponenter.
• Anslut endast Onkyo-komponenter till u-jacken.
Anslutning av utrustning från andra tillverkare kan leda till
tekniska fel.
• Vissa komponenter kanske inte stöder alla u-funktioner.
Se handböckerna som medföljer dina Onkyo-komponenter.
• När zon 2 är aktiverad fungerar inte u-funktionerna
system på/automatisk aktivering eller direkt växling.
Sv-19
• Vrid alltid ned volymen innan du ansluter hörlurar.
• Högtalarna stängs av när hörlurskontakten ansluts till
PHONES-jacket. (Zon 2 högtalare är inte avstängda.)
• När du ansluter ett par hörlurar så ställs
ljuåtergivningssättet in på Stereo, om det inte redan
ställts in på Stereo, Mono, Direct eller Pure Audio.
Påslagning & grundläggande funktioner
Påslagning
Påslagning &
grundläggande
funktioner
Slå på/stänga av AVreceiver
Ansluta nätkabeln
1
1
Stänga av
Tryck på knappen 8ON/STANDBY på
frontpanelen.
eller
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen 8RECEIVER på fjärrkontrollen.
AV-receivern slås på och displayen tänds.
■ Smidig användning i några enkla steg
(Grundläggande inställning)
För att underlätta användningen kan du följa dessa
enkla steg för att hjälpa dig att konfigurera AVreceivern innan du använder den för första gången.
Dessa inställningar behöver bara göras en gång. Se
”Grundläggande inställning” för information
(➔ sidan 21).
Sätt i nätkabeln i ett vägguttag.
Obs
• Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla
högtalare och AV-komponenter.
• Påslagning av AV-receivern kan orsaka en tillfällig
strömtopp som kan störa annan utrustning som är ansluten
till samma elkrets. Om detta är ett problem ska AVreceivern kopplas in till en annan elkrets.
• Använd inte någon annan nätkabel än den som medföljer
AV-receivern. Den medföljande nätkabeln är exklusivt
utformad för användning med AV-receivern och får inte
användas med annan utrustning.
• Koppla aldrig ur nätkabeln från AV-receivern när den andra
änden är inkopplad i vägguttaget. Detta kan göra att du
utsätts för elektriska stötar. Koppla alltid ur nätkabeln från
vägguttaget först och koppla sedan ur AV-receivern.
Sv-20
1
Tryck på knappen 8ON/STANDBY på
frontpanelen.
eller
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen 8RECEIVER på fjärrkontrollen.
AV-receivern försätts i standby-läge. Förhindra
en högljudd överraskning när du slår på AVreceivern genom att alltid skruva ned volymen
innan apparaten stängs av.
Tips
• HYBRID STANDBY-indikatorn kanske tänds beroende på
inställningens status (➔ sidan 21).
• För mer information om inställningar för energiförbrukning,
se ”Auto Standby” (➔ sidan 65).
• Om HDMI Through-funktionen inte är inställd i standby-läge
kan en MHL-aktiverad mobilenhet inte laddas även om den
är ansluten.
Påslagning & grundläggande funktioner
Uppdatering av programvara
Meddelande
När en ny version av maskinvara är tillgänglig så
visas meddelandefönstret ”Firmware Update
Available”. Detta meddelande visas endast när AVreceivern är ansluten till Internet (➔ sidorna 15, 26).
Följ anvisningarna på skärmen för att utföra
uppdateringen av maskinvaran.
Använd q/w och ENTER på AV-receiver eller
fjärrkontrollen för att välja ett av alternativen.
` Update Now:
Startar uppdateringen av maskinvaran.
Se ”Uppdatering av fast programvara”
(➔ sidan 84).
` Remind me Later:
Meddelandet om uppdatering visas igen nästa
gång du slår på AV-receivern.
` Never Remind me:
Avaktiverar det automatiska meddelandet om
uppdatering.
Tips
• Meddelandefönstret kan aktiveras eller avaktiveras i
”Update Notice” (➔ sidan 66).
Grundläggande
inställning
1
Detta avsnitt förklarar de inställningar som vi
rekommenderar innan du använder AV-receivern för
första gången. Installationsguiden startar vid första
användningen så att du kan utföra dessa
inställningar.
Tips
• Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI OUT MAIN.
Välja språk för inställningsmenyerna på
skärmen
Denna steg bestämmer vilket språk som ska
användas för inställningsmenyerna på skärmen. Se
”Language” i ”OSD Setup” (➔ sidan 63).
Tips
• Ett tryck på HOME stänger inställningsguiden. Välj ”Initial
Setup” i ”Hardware Setup”-menyn för att starta om den
grundläggande inställningen (➔ sidan 67).
När språket för inställningsmenyerna valts visas en
välkomstskärm.
Om HYBRID STANDBY-indikatorn
Initial Setup
Med en optimerad krets minskar den här funktionen
en strömförbrukning när AV-receiver befinner sig i
standby-läge. Indikatorn HYBRID STANDBY
kommer att tändas under följande förhållanden:
–”HDMI Through” är aktiverad (indikatorn HDMI är
släckt).
–”Network Standby” är aktiverad (indikatorn NET är
släckt).
Welcome to initial setup. Have you connected all the speakers and devices?
Before starting, please connect speakers and sources.
Now, would you like to start initial setup?
1st Step : Audyssey MultEQ: Auto Setup
2nd Step : Source Connection
3rd Step : Remote Mode Setup
4th Step : Network Connection
Yes
No
HOME Exit
Obs
• Om zoner är påslagna eller om en mobilenhet som är
ansluten till HDMI IN 1 (MHL) laddar, tänds inte HYBRID
STANDBY-indikatorn.
Sv-21
Använd q/w på AV-receiver eller på
fjärrkontrollen för att välja ett av följande
alternativ och tryck sedan på ENTER.
` Yes:
Fortsätter till ”Audyssey MultEQ: Auto
Setup”.
` No:
Hoppar över inställningarna och avslutar
den grundläggande inställningen.
Inställningsguiden går till ”Avsluta den
grundläggande inställningen” (➔ sidan 22).
Du kan alltid starta om den grundläggande
inställningen genom att välja ”Initial Setup”
i menyn ”Hardware Setup” (➔ sidan 67).
Audyssey MultEQ: Auto Setup
Detta steg utför den automatiska
högtalarinställningen.
1
Använd q/w för att välja ett av följande
alternativ och tryck sedan på ENTER.
` Do it Now:
Den automatiska högtalarinställningen
utförs genom att följa instruktionerna på
skärmen. Se steg 2 i ”Använda funktionen
Automatisk högtalarinställning”
(➔ sidan 23). När denna inställning är
slutförd går inställningsguiden vidare till
”Source Connection”.
` Do it Later:
Hoppar över denna inställning.
Tryck på ENTER och gå vidare till ”Source
Connection”.
Påslagning & grundläggande funktioner
Source Connection
Remote Mode Setup
Detta steg kontrollerar anslutningen av
källkomponenter.
Med detta steg kan du ange fjärrkontrollkoder för de
komponenter du vill använda.
1
1
2
3
4
Använd q/w för att välja ett av följande
alternativ och tryck sedan på ENTER.
`Yes, Continue:
Utför kontrollerna.
`No, Skip:
Hoppar över detta steg och går vidare till
”Remote Mode Setup”.
Välj den ingångsväljare du vill kontrollera
anslutningen för och tryck på ENTER.
Bilden och ljudet av motsvarande källa bör synas
på skärmen med en bekräftelseuppmaning.
När du blir uppmanad att göra så, använd q/w
för att välja ett av följande alternativ och tryck
sedan på ENTER.
`Yes:
Bekräftar att källan visas korrekt.
`No:
Visar en felrapport. Följ
felsökningsinstruktionerna och kontrollera
källan igen.
Använd q/w för att välja ett av följande
alternativ och tryck sedan på ENTER.
`Yes:
Går tillbaka till steg 2.
`No, Done Checking:
Inställningsguiden går vidare till ”Remote
Mode Setup”.
2
Använd q/w för att välja ett av följande
alternativ och tryck sedan på ENTER.
` Yes:
Utför inmatningen av fjärrkontrollskod. Se
steg 5 i ”Söka efter fjärrkontrollkoder”
(➔ sidan 70).
` No, Skip:
Hoppar över detta steg och går vidare till
”Network Connection”.
2
Tips
• Om du har valt ”Wireless” måste du utföra inställning
av trådlöst nätverk. Se ”Utföra inställning av trådlöst
nätverk” (➔ sidan 26). Detta avslutar den första
installationen.
3
När du är färdig väljer du ett av följande
alternativ och trycker på ENTER.
` Yes, Done:
Inställningsguiden går vidare till ”Network
Connection”.
` No, not yet:
Du kan ange andra fjärrkontrollkoder.
Network Connection
Följ instruktionerna på skärmen för att
kontrollera nätverket.
Kontrollen är slutförd när meddelandet
”Successfully connected.” visas mitt på
skärmen. Tryck på ENTER för att avsluta den
grundläggande inställningen.
Om ett felmeddelande visas väljer du ett av
följande alternativ och trycker på ENTER.
` Retry:
Utför kontrollen igen.
` No, Do it Later:
Hoppar över detta steg och avslutar den
grundläggande inställningen.
Inställningsguiden går till ”Avsluta den
grundläggande inställningen”.
Avsluta den grundläggande inställningen
Detta steg kontrollerar din nätverksanslutning.
Detta steg avslutar den grundläggande
inställningsprocessen.
1
1
Använd q/w för att välja ett av följande
alternativ och tryck sedan på ENTER.
` Yes:
Utför kontrollerna.
` No, Skip:
Hoppar över detta steg och avslutar den
grundläggande inställningen.
Sv-22
Tryck på ENTER.
Välj ”Initial Setup” i ”Hardware Setup”-menyn
för att starta om den grundläggande inställningen
(➔ sidan 67).
Påslagning & grundläggande funktioner
Använda funktionen Automatisk
högtalarinställning
Med den medföljande kalibrerade mikrofonen
beräknar Audyssey MultEQ® automatiskt hur många
högtalare som är anslutna, deras storlek vad gäller
bashantering, optimala överkorsningsfrekvenser till
subwoofern (om sådan finns) och avstånd från den
primära lyssningspositionen.
Audyssey MultEQ tar sedan bort ljudförvrängningen
som orsakas av rummets akustik genom att fånga in
rummets akustiska problem i lyssningsområdet i både
frekvens- och tidsdomänen. Resultatet är ett klart,
välbalanserat ljud för alla. Audyssey MultEQ kan
användas med Audyssey Dynamic EQ® och
Audyssey Dynamic Volume® (➔ sidan 58).
Innan du använder denna funktion måste du ansluta
och placera ut alla dina högtalare.
Audyssey MultEQ tillhandahåller två sätt för mätning:
”Audyssey Quick Start” och ”Audyssey MultEQ
Full Calibration”.
• ”Audyssey Quick Start” använder mätvärden från
en plats för att endast utföra högtalarinställning.
• ”Audyssey MultEQ Full Calibration” använder
mätningar från sex platser för att korrigera
rumsgensvar förutom högtalarinställningen.
Ju fler positioner som används vid mätning, desto
bättre blir ljudmiljön. Vi rekommenderar att ni
använder en mätning från sex positioner för att skapa
bästa möjliga ljudmiljö.
Quick Start tar 2 minuter och Full Calibration tar cirka
15 minuter.
Tiden för mätning varierar beroende på antalet
högtalare.
Mätningsförfarande
Obs
Audyssey MultEQ tar mätningar vid sex positioner
inom lyssningsområdet för att skapa en ljudmiljö som
passar alla lyssnare i din hemmabio. Placera
mikrofonen vid öronhöjd (sittande) med
mikrofonänden pekande mot taket med hjälp av ett
stativ. Håll inte mikrofonen i handen under mätning
eftersom detta ger felaktiga resultat.
■ Första mätpositionen
Även kallad huvudposition för lyssning, refererar
denna position till den mest centrala positionen där
man normalt sitter i lyssningsmiljön.
Audyssey MultEQ använder mätningar från denna
position för att beräkna högtalaravstånd, nivå och
optimalt överkorsningsvärde för subwoofern.
■ Andra-sjätte mätpositionerna
Detta är de övriga lyssningspositionerna (d.v.s.
platserna där de övriga lyssnarna sitter). Du kan mäta
upp till sex positioner.
TV
def
cab
: Lyssningsområde
a till f: Lyssningsposition
Sv-23
• Se till att rummet är så tyst som möjligt. Bakgrundsljud och
radiofrekvensstörningar (RFI) kan störa rumsmätningarna.
Stäng fönster, tv, radio, luftkonditionering, lysrör,
hemelektronik, dimmer-brytare och andra apparater. Stäng
av mobiltelefonen (även om den inte används) eller placera
den långt ifrån de ljudelektroniska apparaterna.
• Mikrofonen fångar upp testtoner som skickas ut via varje
högtalare när Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning körs.
• Audyssey MultEQ rumskorrigering och högtalarinställning
kan inte utföras när ett par hörlurar är anslutna.
Påslagning & grundläggande funktioner
1
Slå på AV-receivern och den anslutna TV:n.
Välj ingången som AV-receivern är ansluten till
på TV:n.
2
Ställ mikrofonen för högtalarinställning vid
huvudpositionen för lyssning a och anslut
den till SETUP MIC-uttaget.
4
5
Använd q/w för att välja ”Audyssey Quick
Start” eller ”Audyssey MultEQ Full
Calibration”, och tryck sedan på ENTER.
6
Tryck på ENTER.
Audyssey MultEQ® Rumskorrigering och
högtalarinställning startar.
Testtoner spelas upp genom varje högtalare när
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning utförs. Detta tar några
minuter. Prata inte när mätningar görs, och stå
inte mellan högtalarna och mikrofonen.
Koppla inte ur mikrofonen för högtalarinställning
under Audyssey MultEQ rumskorrigering och
automatisk högtalarinställning om du inte vill
avbryta inställningen.
Om du väljer ”Audyssey Quick Start” kommer
du att gå till steg 9.
Obs
När du är klar trycker du på knappen ENTER.
MultEQ: Auto Setup
AUDYSSEY
Normal
No
Surround Back
Yes
Utför ”2. Speaker Setup (Högtalarinställningar)”
enligt din högtalarkonfigurering:
– Speakers Type (Front) (➔ sidan 54)
– Powered Zone 2 (➔ sidan 54)
– Surround Back/Front High (➔ sidan 55)
– Subwoofer (➔ sidan 55)
Om du använder en strömförsörjd subwoofer
(eller flera), gå till steg 4. Om inte, gå till steg 5.
MultEQ: Auto Setup
AUDYSSEY
Subwoofer
Front
Center
Surround
Front High
Surround Back
Surround Back Ch
• Om din subwoofer inte har någon volymkontroll,
bortser du från den nivå som visas och trycker på
ENTER för att gå vidare till nästa steg.
• Om du ställer in subwooferns volymkontroll på max.
och den nivå som visas är lägre än 75 dB, låter du
subwooferns volymkontroll förbli på maxnivån och
trycker på ENTER för att gå vidare till nästa steg.
• Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI OUT MAIN. Om din TV är ansluten
till andra videoutgångar använder du displayen på AVreceiver när du ändrar inställningar.
Speakers Type (Front)
Powered Zone 2
Surround Back/Front High
Subwoofer
Använd q/w för att välja ett alternativ och tryck
sedan på ENTER.
-- Review Speaker Configuration --
Mikrofon för
högtalarinställning
3
9
Obs
SETUP MIC-uttag
Menyn för högtalarinställning visas.
Justera subwooferns volym till 75 dB och
tryck sedan på ENTER.
Testtoner skickas ut genom subwoofern. Använd
subwooferns volymkontroll.
7
8
Save
Cancel
Alternativen är:
` Save:
Spara de beräknade inställningarna och
avsluta Audyssey MultEQ rumskorrigering
och automatisk högtalarinställning.
` Cancel:
Avbryt Audyssey MultEQ rumskorrigering
och högtalarinställning.
Tips
• Du kan visa beräknade inställningar för
högtalarkonfiguration, högtalaravstånd och
högtalarnivåer med e/r.
10
Placera mikrofonen för högtalarinställning vid
nästa position och tryck på ENTER.
Audyssey MultEQ utför fler mätningar. Detta tar
några minuter.
Använd q/w för att välja ett mål och använd
e/r för att ändra inställningen.
Efter det att resultatet för Audyssey MultEQ har
sparats, kommer inställningarna ”Audyssey”
(➔ sidan 57), ”Dynamic EQ” (➔ sidan 58),
”Dynamic Volume” (➔ sidan 58) att visas i
menyn.
Obs
• När ”Audyssey Quick Start” har används för mätning,
kan ”Audyssey” inte väljas.
• Dessa inställningar tillämpas på alla ingångsväljare.
Upprepa steg 7 när du uppmanas göra detta.
11
12
Sv-24
Yes
100Hz
40Hz
100Hz
None
120Hz
2ch
Tryck på ENTER.
Koppla ur mikrofonen för högtalarinställning.
Påslagning & grundläggande funktioner
Obs
• Du kan avbryta Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning när som helst genom att helt enkelt
koppla ur inställningsmikrofonen.
• Koppla inte in eller ur några högtalare under
Audyssey MultEQ rumskorrigering och högtalarinställning.
• Om AV-receiverns volym har stängts av, slås ljudet på
automatiskt när Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning startar.
• Ändringar i rummet efter att Audyssey MultEQ
rumskorrigering och högtalarinställning gör att du måste
köra Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning igen eftersom rummets EQ-egenskaper
kan ha förändrats.
Felmeddelanden
När Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning pågår kan ett av nedanstående
felmeddelanden visas.
MultEQ: Auto Setup
AUDYSSEY
Ambient noise is too high.
Retry
Cancel
Felmeddelande
Alternativen är:
` Retry:
Försök igen.
` Cancel:
Avbryt Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning.
• Ambient noise is too high.
Bakgrundsljudet är för högt. Avlägsna ljudkällan
och försök igen.
• Speaker Matching Error!
Antal högtalare som upptäcktes stämmer inte
överens med antalet som upptäcktes vid första
mätningen. Kontrollera högtalaranslutningen.
• Writing Error!
Detta meddelande visas om det inte går att spara.
Försök att spara igen. Om detta meddelande visas
efter 2 eller 3 försök, kontakta din Onkyoåterförsäljare.
• Speaker Detect Error
Detta meddelande visas om en högtalare inte
detekteras. ”No” betyder att ingen högtalare
detekterades.
Tips
• Se ”Högtalarkonfiguration” för lämpliga inställningar
(➔ sidan 11).
Sv-25
Högtalarens inställning kan göras manuellt
(➔ sidan 54).
Volyminställning för varje högtalare kan också
göras manuellt (➔ sidan 55, 56).
Använda en strömförsörjd subwoofer
Om du använder en strömförsörjd subwoofer som
matar ut mycket lågfrekvent ljud vid mycket låg
volym, detekteras den kanske inte av
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning.
Om ”Subwoofer” visas på skärmbilden ”Review
Speaker Configuration” som ”No” ska du öka
subwooferns volym till mittpunkten, ställa in dess
högsta överkorsningsfrekvens och sedan försöka
utföra Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning igen. Observera att detektionsfel
kan inträffa om volymen är för hög och ljudet
förvrängs. Använd därför en lämplig volymnivå. Om
subwoofern har en brytare för lågfrekvensfilter ska
du ställa in den på Off eller Direct. Information finns i
bruksanvisningen för subwoofern.
Påslagning & grundläggande funktioner
Utföra inställning av trådlöst nätverk
5
Trådlöst nätverk (WLAN) är ett lokalt nätverk som
bygger på trådlös kommunikation.
För att upprätta en trådlös nätverksanslutning krävs
följande komponent:
■ Anslutningspunkt
Kallas även basstation, den länkar din AV-receiver
(trådlös klient) med en dator eller ett nätverk.
Anslutningspunkter faller under två kategorier:
brygg typ som endast utför dataöverföring i ett
lokalt nätverk eller router typ som har en inbyggd
router funktion.
För att erhålla en trådlös nätverksanslutning måste du
utföra trådlös nätverksinställning. Inställningen kan
utföras antingen automatiskt eller manuellt.
Du använder din AV-receiver som en trådlös klient
(trådlös terminal) och ansluter den till en dator eller till
Internet.
Automatisk inställning av trådlös nätverk
1
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen HOME.
2
Använd e/r eller q/w för att välja ”Setup” och
tryck sedan på ENTER.
3
Använd q/w för att välja ”Hardware Setup” och
tryck sedan på ENTER.
4
Använd q/w för att välja ”Network” och tryck
sedan på ENTER.
Använd q/w för att välja ”Network Connection”,
och e/r för att välja ”Wireless” och tryck
sedan på ENTER (➔ sidan 66).
Menyn ”Wireless Setup” visas på teckenfönstret.
Tips
• Samma inställning är tillgänglig även om ”Wireless” är
valt i ”Network Connection” vid första installationen
(➔ sidan 22).
6
Tryck q/w för att välja ”Push Button
Configuration (Select from Router)” och tryck
ENTER.
Metoden för att göra inställningar med ”Push
Button Configuration” visas, och ger följande
två alternativ:
■ Tryckknappsmetod
1. Använd q/w för att välja ”Push Button” och
tryck sedan på ENTER.
2. Tryck på WPS-knappen på din
Anslutningspunkt.
Tips
• Hur länge WPS-knappen måste tryckas in varierar
beroende på typ av Anslutningspunkt. Se
bruksanvisningen som medföljer din Anslutningspunkt
för handhavande.
■ PIN-kodsmetod
1. Använd q/w för att välja ”PIN Code” och tryck
sedan på ENTER.
En 8-siffrig PIN-kod visas. PIN-koden visas
rullande på AV-receiverns teckenfönster.
2. Mata in visad kod på din Anslutningspunkt.
För information om registreringsförfarande,
se bruksanvisningen som medföljde sin
Anslutningspunkt.
Sv-26
7
Tryck på ENTER för att bekräfta.
Anslutning till din åtkomstpunkt startar och Wi-Fiindikatorn blinkar. Efter det att anslutningen till
åtkomstpunkten är avslutad Wi-Fi kommer
indikatorlamporna och anslutningsstatus visas på
skärmen.
Detta avslutar inställningen av trådlöst nätverk.
Du kan kontrollera din inställning med alternativet
”Status” under menyn ”Wireless Setup”.
Obs
• Om Wi-Fi-indikatorn inte tänds, har anslutningen till
åtkomstpunkten inte lyckats. Konfigurera denna
inställning igen (➔ sidan 79).
Påslagning & grundläggande funktioner
Manuell inställning av trådlös nätverk
1
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen HOME.
2
Använd e/r eller q/w för att välja ”Setup” och
tryck sedan på ENTER.
3
Använd q/w för att välja ”Hardware Setup” och
tryck sedan på ENTER.
4
Använd q/w för att välja ”Network” och tryck
sedan på ENTER.
5
Använd q/w för att välja ”Network Connection”,
och e/r för att välja ”Wireless” och tryck
sedan på ENTER (➔ sidan 66).
Menyn ”Wireless Setup” visas på teckenfönstret.
Tips
• Samma inställning är tillgänglig även om ”Wireless” är
valt i ”Network Connection” vid första installationen
(➔ sidan 22).
6
Använd q/w för att välja ”Search Wireless
Network” och tryck sedan på ENTER.
En lista av tillgängliga Anslutningspunkter visas.
Tips
• Om åtkomspunkten du vill ansluta till inte visas i listan
över tillgängliga åtkomstpunkter kan inställning även
utföras genom att mata in ”SSID”, ”Security” och
”Password” manuellt efter att ha valt ”Direct Input”.
7
Använd q/w för att välja den Anslutningspunkt
du vill ansluta till och tryck sedan på ENTER.
Beroende på inställning av kryptering kommer
säkerhetsinställningarna för din Anslutningspunkt
att erbjuda följande mönster:
■ WEP-metod
1. Använd q/w för att välja ”Default Key ID” och
tryck sedan på ENTER.
2. Använd q/w för att välja ett ID mellan 1 och 4
och tryck sedan på ENTER.
3. Använd q/w för att välja ”Password” och
tryck sedan på ENTER.
4. Använd skärmtangentbordet för att skriva in
lösenordet och bekräfta med ”OK”.
■ WPA/WPA2-metod
1. Använd q/w för att välja ”Password” och
tryck sedan på ENTER.
2. Använd skärmtangentbordet för att skriva in
lösenordet och bekräfta med ”OK”.
■ Ingen kryptering
Om din Anslutningspunkt inte använder säker
kryptering behöver man inte mata in någon
säkerhetsnyckel.
Tips
• När du väljer den åtkomstpunkt du vill ansluta till från lista
över tillgängliga åtkomstpunkter kommer ”SSID” och
”Security” automatiskt att visas. Dessa inställningar kan
ändras manuellt.
Sv-27
8
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Anslutning till din åtkomstpunkt startar och Wi-Fiindikatorn blinkar. Efter det att anslutningen till
åtkomstpunkten är avslutad Wi-Fi kommer
indikatorlamporna och anslutningsstatus visas på
skärmen.
Detta avslutar inställningen av trådlöst nätverk.
Du kan kontrollera din inställning med alternativet
”Status” under menyn ”Wireless Setup”.
Obs
• Om Wi-Fi-indikatorn inte tänds, har anslutningen till
åtkomstpunkten inte lyckats. Konfigurera denna
inställning igen (➔ sidan 79).
Uppspelning
Uppspelning
• ”Fjärruppspelning” (➔ sidan 36)
• ”Lyssna på AM-/FM-radio” (➔ sidan 37)
• ”Spela ljud och video från separata källor”
(➔ sidan 39)
• ”Styra andra komponenter” (➔ sidan 70)
• ”Använda Onkyo:s dockningsstation” (➔ sidan 74)
1
* När du använder AV-receiver med fjärrkontrollen,
trycker man på RECEIVER-knappen först.
2
1
2
4
Uppspelning
Detta avsnitt beskriver de grundläggande
funktionerna som uppspelning, lyssningsläge och
andra användbara funktioner. Att läsa manualen från
början och till detta avsnitt hjälper dig att förstå de
grundläggande anslutningarna/installationen/driften.
■ Skärmsläckare
Om det inte finns någon videosignal på den
nuvarande ingångskällan och ingen operation sker
under en specifik tidsperiod (standardinställning 3
minuter) så aktiveras en skärmsläckare automatiskt.
2
3
Välj ingången på AV-receiver för att spela AVkomponenterna.
Tryck på ingångsväljarknappen till vilken AVkomponenterna som ska spelas är anslutna.
Tryck på TV/CD-knappen för att spela upp ljudet
på TV:n. Du måste också växla ingången på
TV:n. Välj den ingång som AV-receiver är
ansluten till med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.
* För CEC-kompatibel TV och AV-komponenter
anslutna till HDMI-anslutningar, byts ingången
automatiskt. Ställ om manuellt för andra AVkomponenter.
3
Välj önskat lyssningsläge.
Du kan njuta av olika typer av lyssningslägen.
Lyssningsläget växlas genom att trycka på
Knappen för ljudåtergivningssätt på AV-receiver
eller fjärrkontrollen.
4
Justera volymen.
Du kan njuta av surroundljudet.
3
1
Slå på AV-receiver, TV:n och AVkomponenterna.
4
Tips
Tips
• Tiden tills det att skärmsläckaren aktiveras kan ändras i
”Screen Saver”-inställningen (➔ sidan 63).
• Skärmen går tillbaka till sitt tidigare tillstånd om AV-receiver
används.
Se även:
• ”Spela ljud från en enhet med Bluetooth-stöd”
(➔ sidan 30)
• ”Uppspelning av en USB-enhet” (➔ sidan 31)
• ”Lyssna på TuneIn” (➔ sidan 31)
• ”Spara andra internet-radiostationer” (➔ sidan 33)
• ”Spela musikfiler på en server (DLNA)”
(➔ sidan 33)
• ”Spela musikfiler på en delad mapp” (➔ sidan 35)
Sv-28
• När du lyssnar på en HDMI-komponent genom AVreceiver, ska du ställa in HDMI-komponenten så att dess
video kan ses på TV-skärmen (på tv:n väljer du ingången
för HDMI-komponenten som är ansluten till AV-receiver).
Om strömmen till TV:n är avstängd eller om TV:n har ställts
in på en annan ingångskälla, kan det leda till att inget ljud
kommer från AV-receivern, eller så kan ljudet stängas av.
Uppspelning
Kontroll av innehåll på USB- och
nätverksapparater
(➔ sidan 30)
a TOP MENU
Denna knapp används för att visa toppmenyn för varje
media eller tjänst.
b q/w och ENTER
Du kan navigera i menyerna med dessa knappar.
e/r
Tryck på USB eller NET först.
Du kan bläddra genom sidorna med denna knapp.
c 1
Denna knapp startar uppspelningen.
d 7
Denna knapp väljer början på aktuell låt. Tryck in
denna knapp två gånger för att välja tidigare låt.
h
a
b
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m
n
o
e 5
Denna knapp snabbspolar aktuell låt bakåt.
f 3
Denna knapp pausar uppspelningen.
g SEARCH
Du kan växla mellan uppspelningsskärmen och
listskärmen under uppspelning.
h DISPLAY
Denna knapp växlar mellan sånginformation under
uppspelningen.
Tryck på den här knappen medan skärmen med listan
visas för att gå tillbaka till uppspelningsskärmen.
i MENU
Denna knapp visas menyn för internetradio-tjänster.
j RETURN
Denna knapp återgår till tidigare meny.
k 4
Denna knapp snabbspolar aktuell låt framåt.
l 6
Denna knapp väljer nästa låt.
m 2
Denna knapp stannar uppspelningen.
n RANDOM
Denna knapp utför slumpmässig uppspelning.
Sv-29
o REPEAT
Tryck ner denna knapp upprepade gånger för att
bläddra i upprepade lägen.
Tips
• Se ”Styra andra komponenter” för användning av andra
komponenter (➔ sidan 70).
• AV-receiver stöder visning av skivomslag och uppvisning
av bildfilsformat såsom JPEG, PNG och BMP är möjliga.
Bildens filformat kan inte visas i något av följande fall:
– Det totala antalet horisontella och vertikala bildpunkter är
mer än 2048 × 2048.
– Bildens storlek (JPEG/PNG) är mer än 4 MB.
Obs
• Knapparna du kan använda kommer att variera beroende
på apparater och media som används för uppspelning.
• När du väljer NET ingångsväljaren på AV-receiver för första
gången, kommer ”DISCLAIMER” att visas på TV:n. Läs
igenom innehållet noga innan du använder nättjänsten. Välj
”Agree” om du accepterar innehållet. Om du inte
accepterar innehållet, får du inte tillgång till nättjänsten på
AV-receiver (➔ sidan 83).
Uppspelning
Förklaring av ikonerna på displayen
Dessa avsnitt beskriver ikoner som visas på AVreceiver under uppspelning av media.
Ikon
Spela ljud från en enhet med Bluetoothstöd
Om den trådlösa tekniken för Bluetooth
Beskrivning
Mapp
Spår
Uppspelning
Paus
Snabbspolning framåt
Snabbspolning bakåt
Artist
Album
Repetera ett spår
Bluetoothtrådlös teknik är en trådlös teknik med kort
räckvidd som möjliggör trådlös datakommunikation
mellan digitala enheter. Bluetooth den trådlösa
tekniken fungerar inom en räckvidd på cirka 15 meter.
Du behöver inte använda en kabel för anslutning, det
är heller inte nödvändigt att enheterna möter
varandra, vilket är fallet med IR-teknik.
Tips
• Informationen på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI-utgångar.
• Om din enhet med Bluetooth-stöd stödjer A2DP protokoll,
kommer dess ljudfil att spelas genom AV-receiver.
• Anslutning inte kan garanteras för alla Bluetooth-aktiverade
enheter.
Hantering från fjärrkontrollen
Den Bluetooth-aktiverade enheten kan drivas med
hjälp av fjärrkontrollen.
Tips
Repetera mapp (USB-enhet)
Repetera
Blanda
• För att använda din Bluetooth-aktiverad enhet med hjälp av
fjärrkontrollen, måste den Bluetooth-aktiverade enheten
stödja profilen: AVRCP.
• Användning med hjälp av fjärrkontrollen kan inte
garanteras för alla Bluetooth-aktiverade enheter.
Anslutning av AV-receiver med en
Bluetooth-aktiverad enhet
Anslutning är en funktion där Bluetooth-aktiverade
enheter registrerar sig med varandra i förväg. Använd
proceduren nedan för att ansluta AV-receiver med din
Bluetooth-aktiverade enhet. När anslutningsåtgärden
utförts, behöver det inte utföras igen.
1
Placera den Bluetooth-aktiverade enheten
inom 1 meter från AV-receiver.
2
Välj ”BLUETOOTH” i ”Input” i
Snabbinstallation, och tryck på ENTER
(➔ sidan 47).
BLUETOOTH Indikatorn blinkar och AV-receiver
sätts i anslutningsläge.
”Now Pairing” visas på AV-receiverns display.
Tips
• Samma operation kan göras genom att trycka på
BLUETOOTH-knappen på AV-receiver.
• När du ansluter en Bluetooth-aktiverad enhet som är
ansluten med AV-receiver till AV-receiver, väljs
BLUETOOTH ingångsväljare automatiskt.
• Om du ansluter AV-receiver till en annan Bluetoothaktiverad enhet, håll ned BLUETOOTH knappen tills
BLUETOOTH-indikatorn blinkar eller gör inställningar
i ”Status” av ”Bluetooth” för anslutning (➔ sidan 67).
• Vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan behöva
återställa anslutningen inför varje ny anslutning.
Obs
• ”BLUETOOTH” kan inte väljas om du har valt NET
eller USB som ingångsväljare i Multi Zone.
Sv-30
Uppspelning
3
Under denna period (cirka 2 minuter) kan du
använda Bluetooth-aktiverad apparat för att
ansluta till AV-receivern.
Obs
• När du upprättar en anslutning med AV-receiver välj
profil (A2DP, AVRCP) på den Bluetooth-aktiverade
enheten. Om den Bluetooth-aktiverade enheten inte
stöder AVRCP-profilen kan du inte utföra uppspelning
eller andra åtgärder med AV-receiver.
Tips
• För mer information om Bluetooth-anslutningen se
bruksanvisningen för den Bluetooth-aktiverade
enheten.
4
När AV-receiver har detekterats och AVreceivers modellnamn visas på displayen på
din Bluetooth-aktiverade enhet, välj då
modellnamnet.
När en Bluetooth-anslutning upprättas korrekt,
BLUETOOTH kommer indikatorlampan att lysa.
Tips
• Modellnamnet som dyker upp på displayen på din
Bluetooth-aktiverade enhet är ”Onkyo TX-NR626”.
5
Om lösenord* krävs på den Bluetoothaktiverad enhetens display, ange ”0000”.
AV-receiver stöder bara numeriska lösenord upp
till 4 siffror.
* Lösenordet kan kallas ”lösenkod”, ”PIN-kod”, ”PINkod” eller ”Lösenord”.
6
Spela upp den önskade musiken på en
Bluetooth-aktiverad enhet .
Ljudet är utdata från AV-receiver.
Tips
• AV-receiver kanske inte fungerar normalt beroende på
avståndet, även om AV-receiver befinner sig inom
15 meters avstånd. I dessa fall bör du flytta den Bluetoothaktiverade enheten närmare AV-receiver och försöka igen.
• När kopplar från din Bluetooth-aktiverade enhet,
BLUETOOTH slocknar indikatorn på AV-receiver.
• Om det inte finns något utljud även efter det att en lyckad
anslutning gjorts, gå då till bruksanvisningen för den
Bluetooth-aktiverade enheten, och välj sedan
modellnamnet på AV-receiver som enhet för
ljuduppspelning.
• När du är ansluten till en Bluetooth-aktiverad enhet, kan
inte AV-receiver upptäckas och en anslutning inte kan
upprättas från en annan Bluetooth-aktiverad enhet.
• Om du inte kan ansluta med en ansluten Bluetoothaktiverad enhet utför anslutningen mellan AV-receiver och
den Bluetooth-aktiverade enheten igen.
Tryck på ENTER.
En lista över apparatens innehåll visas. För att
öppna en mapp, använd q/w för att markera den
och tryck sedan på ENTER.
4
Använd q/w för att välja en musikfil och tryck
på ENTER eller 1 för att starta
uppspelningen.
Obs
• När meddelandet ”Connecting...” visas på AV-receiverns
display får du inte koppla bort USB-kabeln som medföljer
USB-enheten från USB-porten.
Lyssna på TuneIn
Du måste ansluta AV-receivern till ditt hemmanätverk
(➔ sidorna 15, 26).
Obs
• På grund av egenskapen av trådlös teknik för Bluetooth,
kan ljudet som spelas på AV-receiver fördröja ljudet som
spelas på den Bluetooth-aktiverade enheten något.
Uppspelning av en USB-enhet
Tips
• Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI OUT MAIN.
Detta avsnitt förklara hur man spelar upp filer från en
USB-enhet (t.ex. USB-flashminnen och MP3spelare).
Se även:
• ”Nätverk/USB-funktioner” (➔ sidan 88).
1
2
3
Tryck på USB för att välja ”USB” ingång.
Anslut din USB-enhet till AV-receiverns USBport.
USB-indikatorn tänds. Den kommer att blinka om
AV-receivern inte kan läsa USB-enheten.
Sv-31
Tips
• Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI OUT MAIN.
TuneIn är en ny radiotjänst som erbjuder musik, sport
och nyheter över hela världen.
Över 70 000 radiostationer och 2 miljoner ondemand-program är registrerade, och du kan enkelt
lyssna på dem genom att välja önskade stationer eller
program. TuneIn är förprogrammerad i AV-receiver.
1
Tryck på NET.
Skärmbilden för nätverksservice visas och NETindikatorn tänds. Om den blinkar kan AVreceivern inte anslutas till nätverket korrekt. Om
trådbunden LAN-anslutning är vald, kontrollera
att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till AVreceivern. Om trådlös LAN-anslutning är vald,
kontrollera att Wi-Fi-indikatorn tänds.
Tips
• Samma funktion kan utföras genom att välja ”Network
Service” i menyn Home.
Uppspelning
2
Använd q/w/e/r för att välja ”TuneIn” och
tryck sedan på ENTER.
3
Använd q/w för att välja en station eller ett
program och tryck sedan på ENTER.
Uppspelning startar.
tunein
My Music
0 : 11
Great Artist
My Favorite
Go to Menu
Välj någon av följande menyer genom att trycka på
knappen MENU på fjärrkontrollen eller genom att
trycka på knappen ENTER för att välja ”Go to Menu”.
` Add to My Presets
På denna meny kan stationer eller program
lagras i ”My Presets”.
` Remove from My Presets
På denna meny kan stationer eller program som
är lagrade i ”My Presets” raderas.
` Report a problem
Denna meny används för att rapportera problem
för TuneIn eller för att lösa problem med hjälp av
en guide.
` View Schedule
På denna meny kan programlistor för stationer
eller program visas.
` Clear recents
På denna meny kan alla stationer och program
som är lagrade i ”Recents” raderas.
` Add to My Favorites
På denna meny kan stationer eller program
lagras i ”My Favorites”.
Ställa in ett TuneIn-konto
För att skapa ett användarkonto för TuneIn, öppna ett
webbläsarfönster som t.ex. Internet Explorer® och
anslut till webbsidan tunein.com. Med ett TuneInkonto kan du snabbt söka efter och bläddra igenom
stationer och program på webbsidan tunein.com och
spara som dina favoriter som automatiskt visas i ditt
AV-receiver My Presets-konto. Om du har ett TuneInkonto, välj först ”Login” och därefter ”I have a TuneIn
account” överst. Ange ditt användarnamn och
lösenord för att logga in.
Tips
• Välj ”Login with a registration code” och associera en
enhet från My page på webbplatsen för TuneIn genom att
använda den registreringskod som visas på skärmen. På
så vis kan du logga in utan att behöva ange användarnamn
och lösenord.
Lägga till TuneIn:s radiostationer eller
program till My Favorites/My Presets
Du kan spara specifika internet-radiostationer
(program) på två sätt från TuneIn.
• Lägga till My Favorites
Det valda programmet kommer att läggas till ”My
Favorites” på nättjänstens skärm som visas när du
trycker på NET.
1. Välj radiostationer eller program och tryck på
knappen MENU på fjärrkontrollen.
2. Använd q/w för att välja ”Add to My Favorites”
och tryck på ENTER.
3. Använd q/w/e/r för att välja ”OK” och tryck på
ENTER.
Tips
• Du kan ändra namnet på stationer som sparats i ”My
Favorites” (➔ sidan 33).
Sv-32
• Lägga till TuneIn:s radiostationer eller program
till My Presets
Välj ”TuneIn” och tryck på knappen ENTER för att
visa en mapp med ”My Presets” på skärmen som
visar kategori/område osv. Lagra dina favoritstationer
eller program i denna mapp.
1. Välj radiostationer eller program och tryck på
knappen MENU på fjärrkontrollen.
2. Använd q/w för att välja ”Add to My Presets” och
tryck på ENTER.
Tips
• Om inga radiostationer eller program är lagrade i ”My
Presets”, visas inte mappen ”My Presets”.
Uppspelning
Spara andra internet-radiostationer
Du måste ansluta AV-receivern till ditt hemmanätverk
(➔ sidorna 15, 26).
Tips
• Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI OUT MAIN.
Internetradio URL i följande format stöds: PLS, M3U
och podcast (RSS). Det kan dock vara så att du inte
kan lyssna på en del stationer beroende på datatypen
eller ljudformatet som internet-radiostationen
använder.
För att lyssna på andra internet-radiostationer måste
du registrera din station i ”My Favorites” på
skärmbilden för nätverkstjänster i enlighet med
beskrivningen nedan.
Obs
• Tillgängliga tjänster kan variera beroende på region. Se
separata instruktioner för mer information.
• Vissa nätverkstjänster eller innehåll som finns tillgängliga
via denna enhet kan bli otillgängliga i fall
tjänsteleverantören upphör med sin tjänst.
1
Välj ”Network” på inställningsmenyn för att
kontrollera din IP-adress (➔ sidan 66).
Anteckna IP-adressen.
2
3
Starta webbläsaren på datorn.
4
5
Klicka på ”Save” för att spara internetradiostationen.
Internet-radiostationen läggs sedan till i ”My
Favorites”. För att spela den sparade stationen,
tryck på NET och välj sedan ”My Favorites” på
skärmbilden för nätverkstjänster. En lista över
sparade internet-radiostationer visas. Välj den du
sparade och tryck på ENTER.
Tips
• Om du vill lägga till en ny station direkt från “My Favorites”,
välj ett tomt spår i listan och tryck på MENU. Välj sedan
“Create New Station” och tryck på ENTER.
Genom att trycka igen på ENTER visas tangentbordets
skärm. Använd tangentbordet för att ange stationens namn
och motsvarande URL och tryck sedan på ENTER.
• Om du vill ta bort en station som sparats i ”My Favorites”,
tryck på MENU när stationen är markerad eller medan
stationen spelas. Använd sedan q/w för att välja ”Delete
from My Favorites” och tryck på ENTER. Du kan även ta
bort stationer från webbinställningen.
• Om du vill ändra namn på en station, markera den önskade
stationen och tryck på MENU. Använd sedan q/w för att
välja ”Rename this station” och tryck på ENTER.
• Du kan spara upp till 40 internet-radiostationer.
Ändra ikonernas layout på
skärmbilden för nätverkstjänster
Tips
• Du måste ansluta din TV till HDMI-utgången (HDMI OUT
MAIN) för att göra följande inställning på skärmen.
Ikonernas layout kan anpassas genom att skifta
deras positioner på skärmbilden för nätverkstjänster.
1
Tryck på NET.
Skärmbilden för nätverkstjänster visas.
Tips
• Samma funktion kan utföras genom att välja ”Network
Service” i menyn Home.
2
3
4
Tryck på MODE/D (blå) på fjärrkontrollen.
Använd q/w/e/r för att markera en ikon som
ska flyttas och tryck sedan på ENTER.
Använd q/w/e/r för att markera en annan
ikon som destination och tryck sedan på
ENTER.
Ikonerna byter plats och meddelandet
”Completed!” visas.
Spela musikfiler på en server (DLNA)
Du måste ansluta AV-receivern till ditt hemmanätverk
(➔ sidorna 15, 26).
Ange AV-receiverns IP-adress i fältet för
webbläsarens internetadress (URL).
Om du använder Internet Explorer®, kan du även
ange URL:en genom att välja ”Open...” på menyn
”File”.
Information om AV-receiver visas sedan i din
webbläsare (webbinställning).
Tips
• Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI OUT MAIN.
Det här avsnittet förklarar hur man spelar musikfiler
på en dator eller mediaserver genom AV-receiver
(uppspelning från server).
Klicka på fliken ”My Favorites” och ange
internet-radiostationens namn och URL.
Sv-33
Uppspelning
Installera Windows Media Player
2
■ Konfiguration av Windows Media Player 11
Det här avsnittet förklarar hur man konfigurerar
Windows Media Player 11 så att AV-receiver kan
spela musikfilerna som finns sparade på din dator.
1
2
Starta Windows Media Player 11.
3
Markera kryssrutan ”Share my media” och
klicka sedan på ”OK”.
En lista över enheter som stöds visas.
4
Markera AV-receiver i listan och klicka sedan
på ”Allow”.
Motsvarande ikon kommer att markeras.
5
Klicka på ”OK” för att stänga dialogrutan.
Detta avslutar konfigurationen av Windows
Media Player 11.
Nu kan du spela musikfilerna från ditt Windows
Media Player 11-bibliotek genom AV-receiver.
I menyn ”Library” väljer du ”Media Sharing”.
Dialogrutan ”Media Sharing” öppnas.
Tips
• Windows Media Player 11 kan laddas ner gratis från
Microsofts webbplats.
■ Konfiguration av Windows Media Player 12
I det här avsnittet förklaras hur man konfigurerar
Windows Media Player 12 så att AV-receivern kan
spela musikfilerna som finns sparade på din dator.
1
Starta Windows Media Player 12.
I menyn ”Stream” väljer du ”Turn on media
streaming”.
En dialogruta öppnas.
Tips
3
Använd q/w/e/r för att välja ”DLNA” och
tryck på ENTER.
4
Använd q/w för att välja en server och tryck
sedan på ENTER.
Menyn visas med hänsyn till serverns funktioner.
• Om en media-streaming redan aktiverats, kommer en
lista över de uppspelningsenheter som anslutits till
nätet att visas om du klickar på ”More streaming
options...” i menyn ”Stream”. Du kan hoppa över steg
3.
3
Flytta din markör och klicka på ”Turn on
media streaming”.
En mediaserver-lista visas. Ordalydelsen kan
variera något beroende på nätverkets placering.
4
På ”Media streaming options”, välj AVreceiver och bekräfta att den är inställd på
”Allowed”.
5
Klicka på ”OK” för att stänga dialogrutan.
Detta avslutar konfigurationen av Windows
Media Player 12.
Nu kan du spela musikfilerna från ditt Windows
Media Player 12-bibliotek.
Obs
• Sökfunktionen fungerar inte med mediaservrar som
inte stöder den här funktionen.
• Foton och filmer som är lagrade på en mediaserver
kan inte kommas åt från AV-receivern.
• AV-receiver kanske inte har tillgång till innehållet
beroende på mediaserverns delningsinställningar. Se
bruksanvisningarna till mediaservern.
5
Använd q/w för att välja ett objekt och tryck
sedan på ENTER eller 1 för att starta
uppspelning.
dlna
My favorite song 1
0 :11 / 3:00
Artist name
My favorite album
Spela musikfiler på en server (DLNA)
1
2
Starta din dator eller mediaserver.
Tryck på NET.
Skärmbilden för nätverksservice visas och NETindikatorn tänds. Om den blinkar kan AVreceivern inte anslutas till nätverket korrekt. Om
trådbunden LAN-anslutning är vald, kontrollera
att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till AVreceivern. Om trådlös LAN-anslutning är vald,
kontrollera att Wi-Fi-indikatorn tänds.
Tips
• Samma funktion kan utföras genom att välja ”Network
Service” i menyn Home.
Sv-34
Obs
• Beroende på mediaservern kan det hända att
5/4/3 inte fungerar.
• Om meddelandet ”No Item.” visas så betyder detta att
det inte går att hämta information från servern.
Kontrollera då din server, ditt nätverk och
anslutningarna till AV-receiver.
Uppspelning
Spela musikfiler på en delad mapp
Det här avsnittet förklarar hur man spelar musikfiler
på en dator eller NAS (Network Attached Storage)
genom AV-receiver.
Inställning Windows 8/Windows 7
■ Ställa in delningsalternativ
1
Välj ”Choose homegroup and sharing
options” på kontrollpanelen.
Tips
6
Markera ”Everyone” från nedrullningsmenyn,
klicka på ”Add” och klicka sedan på ”Share”.
Tips
• Med den här inställningen kan alla komma åt mappen.
Om du vill tilldela ett användarnamn och ett lösord för
mappen, gör motsvarande inställningar för
”Permissions” i ”Advanced Sharing” under fliken
”Sharing”.
• Kontrollera att ”Workgroup” ställts in riktigt.
Spela musikfiler på en delad mapp
För att uppleva Home Media, måste du först skapa en
delad mapp på din dator.
1
Obs
• Vid en användning av NAS (Network Attached
Storage), se bruksanvisningen som medföljer din
NAS-enhet.
Tips
• Om det här alternativet inte är tillgänglig, kontrollera att
”View by:” är inställt på ”Category”.
2
3
4
• Samma funktion kan utföras genom att välja ”Network
Service” i menyn Home.
Välj ”Change advanced sharing settings”.
Under ”Home or Work”, kontrollera att
följande objekt kontrollerats:
”Turn on network discovery”, ”Turn on file and
printer sharing”, ”Turn on sharing so anyone with
network access can read and write files in the
Public folders”, och ”Turn off password protected
sharing”.
4
Markera kryssrutan ”Share this folder” och
klicka sedan på ”OK”.
5
Under ”Network File and Folder Sharing”,
markera ”Share”.
Använd q/w/e/r för att välja ”Home Media”
och tryck på ENTER.
3
Använd q/w för att välja en server och tryck
sedan på ENTER.
Tips
■ Skapa en delad mapp
Högerklicka på mappen som du vill dela.
2
• Servernamnet för din dator kan visas på skärmen med
datorns egenskaper.
Markera ”Save changes” och klicka på ”OK”
på bekräftelseskärmen.
1
2
3
Tryck på NET.
Skärmbilden för nätverksservice visas och NETindikatorn tänds. Om den blinkar kan AVreceivern inte anslutas till nätverket korrekt. Om
trådbunden LAN-anslutning är vald, kontrollera
att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till AVreceivern. Om trådlös LAN-anslutning är vald,
kontrollera att Wi-Fi-indikatorn tänds.
4
Använd q/w för att välja önskad delad mapp
och tryck sedan på ENTER.
5
Skriv inloggningsinformationen när du
uppmanas att ange namnet och lösenordet.
Tips
• Inloggningsinformationen sparas tills nästa gång du
loggar in.
• Inloggningsinformationen är den för användarkontot
som ställs in när en delad mapp skapas.
Välj ”Properties”.
I fliken ”Sharing” väljer du ”Advanced
Sharing”.
6
Sv-35
Använd q/w för att välja en musikfil och tryck
sedan på ENTER eller 1.
Uppspelningen av den valda filen startar.
Uppspelning
Fjärruppspelning
5
Du måste ansluta AV-receivern till ditt hemmanätverk
(➔ sidorna 15, 26).
Tips
Tips
• Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI OUT MAIN.
Fjärrstyrd uppspelning stöds av Windows Media
Player 12.
Fjärruppspelning innebär att du kan spela musikfiler
lagrade på en mediaserver eller persondator med AVreceiver genom att styra kontrollerenheten i
hemmanätverket.
Konfiguration av Windows Media Player 12
I det här avsnittet förklaras hur man konfigurerar
Windows Media Player 12 så att AV-receivern kan
spela musikfilerna som finns sparade på din dator.
1
2
Använda fjärruppspelning
1
2
3
Slå på AV-receiver.
Starta Windows Media Player 12.
För att aktivera fjärruppspelningen måste du först
konfigurera Windows Media Player 12.
Högerklicka på en musikfil i Windows Media
Player 12.
Högerklickmenyn visas.
Tips
I menyn ”Stream” väljer du ”Turn on media
streaming”.
En dialogruta öppnas.
• Om en media-streaming redan aktiverats, kommer en
lista över de uppspelningsenheter som anslutits till
nätet att visas om du klickar på ”More streaming
options...” i menyn ”Stream”. Du kan hoppa över steg 3.
4
• I menyn ”Stream”, bekräfta att ”Allow remote control of
my Player...” är markerad.
Starta Windows Media Player 12.
Tips
3
Klicka på ”OK” för att stänga dialogrutan.
Detta avslutar konfigurationen av Windows
Media Player 12.
Nu kan du spela musikfilerna från ditt Windows
Media Player 12-bibliotek.
Flytta din markör och klicka på ”Turn on
media streaming”.
En mediaserver-lista visas. Ordalydelsen kan
variera något beroende på nätverkets placering.
På ”Media streaming options”, välj AVreceiver och bekräfta att den är inställd på
”Allowed”.
• När annan mediaserver ska väljas, välj önskad
mediaserver från menyn ”Other Libraries” i Windows
Media Player 12.
4
Välj AV-receiver i ”Remote playback”.
Fönstret ”Play to” visas och uppspelningen
startar på AV-receiver. Funktioner kan utföras i
fönstret ”Play to” i Windows 8/Windows 7 på din
dator under fjärruppspelningen.
En uppspelningsskärm visas på den anslutna
TV-apparaten.
Tips
• Om operativsystemet på din dator är Windows 8,
klicka på ”Play to” och välj AV-receivern.
Sv-36
5
Justering av volymen.
Du kan justera volymen genom att justera
volymstaplarna i fönstret ”Remote playback”. Den
förvalda maxvolymnivån är 64. Om du vill ändra
detta, anger du värdet från
Webbinställningsmenyn i webbläsaren. Gå till
steg 3 i ”Spara andra internet-radiostationer” för
mer information (➔ sidan 33).
Volymvärdet på fjärrfönstret och volymvärdet på
AV-receiver kanske inte alltid överensstämmer.
Volymjusteringar som görs på AV-receiver
kommer inte att återspeglas i fönstret ”Remote
playback”.
Obs
• Fjärruppspelning kan inte användas i något av följande fall:
– Nätverkstjänsterna används.
– Innehåll spelas upp från en USB-enhet.
– ”Agree” är inte markerad på ”DISCLAIMER”-skärmen
som visas på TV:n när du väljer NET ingångsväljare på
AV-receiver för första gången.
Uppspelning
Lyssna på AM-/FM-radio
2
Detta avsnitt beskriver hur man använder knapparna
på frontpanelen, om inget annat anges.
Använda frekvensväljaren
Tryck på TUNING q/w.
Sökning avslutas när en kanal hittas.
■ Ställa in kanaler efter frekvens
Du kan ställa in AM- och FM-kanaler direkt genom att
ange frekvensen.
Indikatorn TUNED tänds när en kanal tas emot.
Indikatorn FM STEREO tänds när en FM-kanal
tas emot, enligt bilden.
1
Med den inbyggda frekvensväljaren kan du lyssna på
AM- och FM-radiokanaler. Du kan lagra dina
favoritkanaler som förvalda kanaler så att de kan
väljas snabbt.
Du kan även ändra frekvensstegen (➔ sidan 63).
1
TUNED
AUTO
(Vad som visas varierar beroende på land.)
FM STEREO
Tryck på TUNER för att välja antingen ”AM”
eller ”FM”.
FM har valts för detta exempel.
Varje gång du trycker på TUNER kommer
radiobandet att ändras mellan AM och FM.
Band
Tryck upprepade gånger på TUNER på
fjärrkontrollen för att välja ”AM” eller ”FM”
och därefter på D.TUN.
2
Tips
• Ställa in svaga FM-kanaler
Om signalen från en FM-kanal i stereo är svag, kan det
vara omöjligt att uppnå god mottagning. I sådant fall
ska du byta till manuellt frekvensväljarläge och lyssna
på kanalen i mono.
Frekvens
Använd sifferknapparna för att ange
radiokanalens frekvens inom 8 sekunder.
Till exempel så ställer du in frekvensen 87,5 (FM)
genom att trycka på 8, 7, 5 eller 8, 7, 5, 0.
Om du har matat in fel siffror kan du försöka igen
efter 8 sekunder.
Förinställning av AM-/FM-kanaler
(Vad som visas varierar beroende på land.)
Ställa in radiokanaler
■ Manuellt frekvensväljarläge
I det manuella frekvensväljarläget kommer FMkanalerna att höras i mono.
1
■ Automatiskt inställningsläge
1
Tryck på knappen TUNING MODE så att
indikatorn AUTO tänds på AV-receiverns
display.
2
Tryck på knappen TUNING MODE så att
indikatorn AUTO på AV-receiverns display
släcks.
Du kan spara en kombination av upp till 40 av dina
favoritkanaler (AM/FM) som förval.
1
Ställ in AM/FM-kanalen som du vill spara som
förval.
Se föregående avsnitt.
2
Tryck på MEMORY.
Numret för den förvalda kanalen blinkar.
Tryck in och håll ned TUNING q/w.
Frekvensen ändras tills du släpper upp knappen.
Tryck upprepade gånger på knapparna för att
ändra frekvensen ett steg i taget.
(Vad som visas varierar beroende på land.)
3
Sv-37
När numret för den förvalda kanalen blinkar
(under cirka 8 sekunder) använder du
knapparna PRESET e/r för att välja ett
förvalsnummer mellan 1 och 40 för kanalen.
Uppspelning
4
Tryck på knappen MEMORY igen för att spara
stationen eller kanalen.
Kanalen sparas och numret slutar blinka.
Upprepa denna procedur för alla AM-/FMradiokanaler som du vill spara.
■ Välja förvalda kanaler
1
Välj en förvald kanal genom att använda
knapparna PRESET e/r på AV-receivern eller
knappen CH +/– på fjärrkontrollen.
Använda RDS
■ Visa radiotext (RT)
Indikatorn RDS tänds när en RDS-kanal tas emot.
När stationen sänder textinformation kan text visas.
1
■ Vad är RDS?
RDS står för Radio Data System och är en metod för
att sända data i FM-radiosignaler. Systemet
utvecklades av European Broadcasting Union (EBU)
och är tillgängligt i de flesta länder i Europa. Många
FM-kanaler använder systemet idag. RDS-systemet
visar textinformation och kan även hjälpa dig att hitta
radiostationer efter typ (t.ex. nyheter, sport, rock,
o.s.v.).
Tips
• Du kan även använda fjärrkontrollens sifferknappar för
att välja en förvald kanal direkt.
■ Radera förvalda kanaler
1
Markera den förvalda kanal som du vill radera.
Se föregående avsnitt.
2
Håll ned MEMORY samtidigt som du trycker in
TUNING MODE.
Den förvalda kanalen och dess nummer
försvinner från AV-receiverns display.
Tryck en gång på RT/PTY/TP.
RT-informationen rullar på AV-receiverns display.
Obs
• Meddelandet ”Waiting” kanske visas när AVreceivern väntar på att ta emot RT-information.
• Om meddelandet ”No Text Data” visas är ingen RTinformation tillgänglig.
■ Söka kanaler efter typ (PTY)
Du kan söka radiokanaler efter typ.
AV-receivern stöder fyra typer av RDS-information:
PS (Program Service)
När en RDS-kanal som sänder PS-information tas
emot, visas kanalens namn. Om du trycker på
knappen DISPLAY i visas frekvensen i 3 sekunder.
RT (Radio Text)
När en RDS-kanal som visar textinformation är
inställd, visas texten på displayen på AV-receiver.
PTY (Programtyp)
Denna funktion gör det möjligt att söka efter RDSradiokanaler efter typ.
TP (Traffic Program)
Denna funktion gör det möjligt att söka efter RDSradiokanaler som sänder trafikinformation
(➔ sidan 39).
Obs
• RDS fungerar endast där RDS-sändningar är tillgängliga.
• I vissa fall är kanske de texttecken som visas på AVreceivern inte identiska med de som sänds av
radiokanalen. Konstiga tecken kan visas när teckensnitt
som saknar stöd tas emot. Detta är inte ett fel.
• Om signalen från en RDS-kanal är svag kan RDS-data
visas stötvis eller inte alls.
Sv-38
1
Tryck två gånger på RT/PTY/TP.
Den aktuella programtypen visas på AVreceiverns display.
2
Använd knapparna PRESET e/r för att välja
vilken typ av program du vill lyssna på.
Se tabellen som visas senare i detta kapitel.
3
Starta sökningen genom att trycka på ENTER.
AV-receivern söker tills den hittar en kanal av
den angivna typen och stannar tillfälligt innan den
fortsätter med sökningen.
4
När en kanal som du vill lyssna på hittas,
trycker du på ENTER.
Om inga kanaler hittas visas meddelandet ”Not
Found”.
Uppspelning
■ Lyssna på trafiknyheter (TP)
Programtyper för RDS (PTY)
Du kan söka efter kanaler som sänder trafiknyheter.
Typ
1
2
Display
Ingen
None
Tryck tre gånger på RT/PTY/TP.
Om den nuvarande radiostationen sänder TP
(Traffic Program), kommer ”[TP]” att visas på AVreceiverns display. Om ”TP” utan hakparentes
visas, betyder det att kanalen inte sänder TP.
Nyhetssändningar
News
Tryck på ENTER för att söka efter en
radiostation som sänder TP.
AV-receivern söker tills den hittar en kanal som
sänder TP.
Om inga kanaler hittas visas meddelandet ”Not
Found”.
Drama
Drama
Kultur
Culture
Vetenskap och teknologi
Science
Blandat
Varied
Popmusik
Pop M
Rockmusik
Rock M
Aktuella frågor
Affairs
Information
Info
Sport
Sport
Utbildning
Educate
Lätt underhållningsmusik
Easy M
Lätt klassisk musik
Light M
Klassisk musik
Classics
Annan musik
Other M
Väder
Weather
Finans
Finance
Barnprogram
Children
Sociala program
Social
Religion
Religion
Telefonprat
Phone In
Resa
Travel
Fritid
Leisure
Jazzmusik
Jazz
Country-musik
Country
Inhemsk musik
Nation M
Gamla hits
Oldies
Folkmusik
Folk M
Dokumentär
Document
Larmtest
TEST
Larm
Alarm!
Sv-39
Spela ljud och video från separata
källor
Du kan lyssna på ljud från en ingångskälla medan du
ser videon från en annan. Denna funktion grundas på
att videoingångskällan förblir oförändrad när en
ingångskälla med endast ljud (PHONO, TV/CD,
TUNER) väljs. Den följande proceduren visar hur du
kan lyssna på en CD-spelares ljudkälla som är
ansluten till TV/CD IN medan du tittar på en Blu-ray
Disc/DVD-spelares videokälla som är ansluten till
BD/DVD.
Tips
• Om du vill använda en ingångsväljare som ljud-exklusiv,
måste du tilldela alla videoingångar till ” - - - - -”
(➔ sidan 53).
1
2
Tryck på BD/DVD.
3
Starta uppspelning på Blu-ray Disc/DVD- och
CD-spelare.
Du kan nu uppleva din Blu-ray Disc/DVD med
ljudet från din CD-spelare.
Tryck på TV/CD.
Ljudutgången ändras till CD-källan men videon
för BD/DVD som tidigare valdes behålls.
Uppspelning
Använda ljudåtergivningssätt
Obs
Om ljudåtergivningssätt
AV-receiverns ljudåtergivningssätt kan förvandla ditt
vardagsrum till en bio eller konserthall med
högklassig ljudåtergivning och otroligt surround-ljud.
Välja ljudåtergivningssätt
PURE AUDIO MOVIE/TV, MUSIC, GAME
■ Knappar för ljudåtergivningssätt
Tryck på RECEIVER först.
MUSIC
MOVIE/TV
GAME
STEREO
MOVIE/TV-knappen
Denna knapp väljer det ljudåtergivningssätt som ska
användas med filmer och tv.
MUSIC-knappen
Denna knapp väljer det ljudåtergivningssätt som ska
användas med musik.
GAME-knappen
Denna knapp väljer det ljudåtergivningssätt som ska
användas med videospel.
STEREO-knapp
Denna knapp väljer det ljudåtergivningssättet Stereo
och ljudåtergivningssättet All Channel Stereo.
PURE AUDIO-knappen och indikatorn
Denna knapp väljer ljudåtergivningssättet Pure Audio.
När detta läge är valt kommer AV-receiverns display
och analoga videokrets att stängas av. Endast
videosignaler som matas in via HDMI-ingång kan
matas ut via HDMI-utgången. Indikatorn tänds när
detta läge väljs. Om knappen trycks igen, väljs
föregående ljudåtergivningssätt.
Sv-40
• Ljudåtergivningssätten Dolby Digital och DTS kan endast
väljas om din Blu-ray Disc/DVD-spelare är ansluten till AVreceivern med en digital ljudanslutning (koaxial, optisk eller
HDMI).
• Ljudåtergivningssätten som du kan välja beror på
ingångssignalens format. Kontrollera formatet, ”Visa
källinformation” (➔ sidan 44).
• När du ansluter ett par högtalare kan du välja följande
ljudåtergivningssätt: Pure Audio, Mono, Direct och Stereo.
Uppspelning
■ Onkyo Original DSP-ljudåtergivningssätt
Ingångskälla
Följande ljudformat stöds av ljudåtergivningssätten.
A
Detta är monoljud.
S
Detta är stereoljud. Två oberoende ljudsignalskanaler återges via två
högtalare.
D
Detta är 5.1-kanals surroundljud. Surroundsystemet har fem
huvudkanaler för ljud och en sjätte subwoofer-kanal (även kallad punkten kanal).
F
Detta är 7.1-kanals surroundljud. Detta är en ytterligare ljudförbättring
gentemot 5.1-kanalsljud med två högtalare ytterligare som ger större
ljudatmosfär och mer precis positionering av ljud.
G
Detta är DTS-ES surroundljud. Detta surroundsystem kan skapa en
separat eller matriskodad sjätte kanal från existerande DTS 5.1-kodat
material.
H
Detta är Dolby Digital EX surroundljud. Detta ger en bättre center-back
surroundkanal från 5.1-kanals källor.
Högtalarlayout
Bilden visas vilka högtalare som är aktiverade i respektive kanal. Se
”Speaker Configuration” för högtalarinställningen (➔ sidan 54).
Z
X
C
Lyssnarläge
Beskrivning
Ingångs- Högtalarlaykälla
out
Orchestra
Detta läge är lämpligt för klassisk musik
eller operamusik och betonar surroundkanaler för att göra stereobilden bredare
och simulerar de naturliga
ljudreflektionerna i en stor konserthall.
A CN
S
D
F
G
H
Or ches t r a
Unplugged
Un p l u g g e d
Studio-Mix
S t u d i o –M i x
TV Logic
TV
Log i c
Game-RPG
G ame – RPG
Game-Action
G ame – A c t i o n
Game-Rock
G ame – R o c k
Game-Sports
B
V
Detta läge är lämpligt för akustiska
instrument, röster och jazz. Läget
betonar front-stereobilden och ger ett
intryck av att vara precis framför scen.
Detta läge är lämpligt för rock- eller
popmusik och skapar ett livfullt ljudfält
med en kraftig akustisk bild som liknar
ljudet på en klubb eller en rockkonsert.
Detta läge lägger till realistisk akustik till
tv-program som producerats i en TVstudio, surround-effekter till hela ljudet
och tydlighet till röster.
I detta läge har ljudet en dramatisk
känsla motsvarande atmosfären hos
Orchestra-läget.
I detta läge är ljudlokaliseringen distinkt
med tonvikt på bas.
I detta läge är ljudtryckets tonvikt på
förhöjd live-känsla.
Passar för ljudkällor med mycket eko.
G ame – S p o r t s
All Ch Stereo
A l l
Ch
S t e r eo
Full Mono
Fu l l
Sv-41
Mo n o
Detta läge är perfekt för bakgrundsmusik
eftersom det fyller hela området med
stereoljud från front-, surround-, och
surround back-högtalarna.
I detta läge matar alla högtalare i
rummet ut samma ljud i mono så att du
hör samma ljud oberoende av var du
sitter i rummet.
XCN
Uppspelning
Lyssnarläge
Beskrivning
Ingångs- Högtalarlaykälla
out
Lyssnarläge
Beskrivning
T-D (TheaterDimensional)
Med detta läge kan du uppleva virtuellt
surround-ljud även med endast två eller
tre högtalare. Detta fungerar genom
styrning av hur ljuden når lyssnarens
vänstra och högra öra. Bra resultat
kanske inte kan uppnås med för mycket
eko, så vi rekommenderar att läget
används i en miljö med lite eller inget
naturligt eko.
A ZXC
S N
D
F
G
H
DSD*3
I detta läge matas ljud ut från
D XCN
ingångskällan utan att bearbetas som
surroundljud. Högtalarkonfigurering
(närvaro av högtalare), inställningarna
överkorsningsfrekvens, högtalaravstånd,
A/V synk och mycket av bearbetningen
som ställs in via ljudinstallationen är
D XCN
aktiverad. Se ”Inställningar via skärmen”
F XCN*2
för mer information (➔ sidan 47).
T–D
DSD
Dolby Digital
Do l b y
D
Dolby Digital Plus*4
Do l b y
D
+
Ingångs- Högtalarlaykälla
out
Dolby TrueHD
■ Ljudåtergivningssätt
Do l b y
Lyssnarläge
Beskrivning
Ingångs- Högtalarlaykälla
out
Pure Audio*1
I detta läge stängs display- och
videokretsarna av för att förminska
möjliga störningskällor för att ge bästa
möjliga ljudåtergivning. (När den
analoga videokretsen stängs av kan
endast videosignaler som matas in
genom HDMI IN matas ut från HDMIutgången.)
A ZXC
S N*2
D
F
G
H
Pu r eAAu d i o
Direct
D i r ec t
Stereo
S t e r eo
Mono
Mo n o
Multichannel
Mu l t i c h
DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
D T S – HD
D XCN
F XCN*2
HR
DTS-HD Master
Audio
DTS Express
DTS
DTS
ZXC
N
96 / 24
DTS-ES Discrete*6
ES
D XCN
F
Sv-42
D XCN
Exp r ess
DTS 96/24*5
Använd detta läge när du ser på en
gammal film med mono-ljudspår eller
med ljudspår på andra språk som
spelats in på vänster eller höger kanal
på vissa filmer. Inställningen kan också
användas med DVD-skivor eller andra
källor som innehåller multiplex-radio,
t.ex. DVD-skivor för karaoke.
Detta läge ska användas med PCMkällor med flera kanaler.
D XCN
D T S – HD MS T R
I detta läge matas ljud ut från
ingångskällan utan att bearbetas som
surroundljud. Högtalarkonfigurering
(närvaro av högtalare) och
inställningarna högtalaravstånd är
aktiverade men mycket av
bearbetningen som ställs in via
ljudinstallationen är avaktiverad. Se
”Inställningar via skärmen” för mer
information (➔ sidan 47).
Ljud matas ut från front vänster och
höger högtalare och subwoofern.
T r u e HD
DTS
D i sc r e t e
Detta läge ska användas med DTS
D XCN
96/24-källor. Detta är ett högupplöst
DTS-format med en samplingshastighet
på 96 kHz och 24 bitars upplösning,
vilket ger överlägsen ljudkvalitet.
Använd med DVD-skivor med DTS
96/24-logotypen.
Detta läge används med DTS-ES
G V
Discrete-ljudspår, som använder en
separat surround back-kanal för
uppspelning med 6.1/7.1 verkliga
kanaler. De sju helt separata
ljudkanalerna ger bättre rymdavbildning
och 360 graders ljudlokalisering, perfekt
för ljud som förflyttar sig mellan
surround-kanalerna. Använd med DVDskivor med DTS-ES-logotypen, särskilt
de med DTS-ES Discrete-ljudspår.
Uppspelning
Lyssnarläge
Beskrivning
DTS-ES Matrix*6
Detta läge används med DTS-ES
G V
Matrix-ljudspår, som använder en
matriskodad back-kanal för uppspelning
med 6.1/7.1 kanaler. Använd med DVDskivor med DTS-ES-logotypen, särskilt
de med DTS-ES Matrix-ljudspår.
ES Ma t r i x
Ingångs- Högtalarlaykälla
out
Dolby Pro Logic IIx*7 Dolby Pro Logic IIx utökar källor med
2 kanaler för uppspelning med
Dolby Pro Logic II
7.1 kanaler. Inställningen ger en mycket
PL
Mo v i e
naturlig och sömlös ljudupplevelse som
helt och hållet omger lyssnaren. Den
PL
Mu s i c
dramatiska upplevelsen av rymd och
den färgstarka ljudbilden kan förbättra
PL
Game
musik, filmer och även videospel.
PL
x
Mo v i e
PL
x
Mu s i c
PL
x
Game
Om du inte använder några surround
back-högtalare, kommer Dolby Pro
Logic II att användas istället för Dolby
Pro Logic IIx.
• Dolby PLIIx Movie
Använd detta läge när du visar filmer
med stereo eller Dolby Surround (Pro
Logic) (t.ex. tv, DVD, VHS).
• Dolby PLIIx Music
Använd detta läge när du lyssnar på
musikkällor med stereo eller Dolby
Surround (Pro Logic) (t.ex. tv, VHS,
DVD).
• Dolby PLIIx Game
Använd detta läge med videospel,
särskilt de som är märkta med
logotypen Dolby Pro Logic II.
Lyssnarläge
Beskrivning
Ingångs- Högtalarlaykälla
out
Dolby Pro Logic IIz
Height
Dolby Pro Logic IIz Height utformat för
att använda befintligt programmaterial
på ett effektivare sätt när
högtalarutmatning för höjdkanal
används. Dolby Pro Logic IIz Height
kan användas för att mixa upp ett antal
källor från filmer och musik, men passar
särskilt väl för att mixa upp spelinnehåll.
S B
D
F
G
H
PL
z
He i g h t
Dolby EX
Do l b y
EX
Do l b y
D
EX
S XCN
• Dolby PLIIx Movie
D V
• Dolby PLIIx Music
Dessa lägen använder Dolby Pro Logic
IIx-lägen för att utöka källor med
5.1 kanaler för uppspelning med
7.1 kanaler.
DTS Neo:6
Ne o : 6
C i n ema
Ne o : 6
Mu s i c
Ne o : 6
Sv-43
Dessa lägen utökar källor med
D V
5.1 kanaler för uppspelning med
H
6.1/7.1 kanaler. De passar särskilt bra
för Dolby EX-ljudspår som innehåller en
matriskodad surround back-kanal.
Denna extrakanal ger ytterligare en
dimension för en omslutande surroundljudupplevelse som är perfekt för
roterande och förbipasserande
ljudeffekter.
Detta läge utökar alla källor med
2 kanaler för uppspelning med upp till
7.1 kanaler. Formatet använder sju
kanaler med fullständig bandbredd för
matrisavkodning av matriskodat material
vilket ger en mycket naturlig och sömlös
ljudupplevelse som omsluter lyssnaren
helt.
• DTS Neo:6 Cinema
Använd detta läge med alla
stereofilmer (t.ex. tv, DVD, VHS).
• DTS Neo:6 Music
Använd detta läge för alla stereomusikkällor (t.ex., CD, radio, kassett,
tv, VHS, DVD).
S XCN
• DTS Neo:6
D V
Detta läge använder DTS Neo:6 för att
utöka källor med 5.1 kanaler för
uppspelning med 6.1/7.1 kanaler.
Uppspelning
Obs
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Pure Audio kan inte väljas när zon 2 är aktiv.
Dessutom är det så att om du aktiverar zon 2 medan
Pure Audio är valt, så kommer ljudåtergivningssättet
automatiskt att växlas till Direct.
Ljudkanalerna som ingår i källan styr vilka högtalare som
matar ut ljudet.
AV-receiver kan lägga in DSD-signalen från HDMI IN.
Beroende på spelaren kan ljudet bli bättre om
uteffektinställningen ställs in på PCM hos
uppspelningskällan.
För Blu-ray-skivor, används Dolby Digital med ett
3.1/5.1-kanals högtalarsystem.
Om DTS används eller inte beror på konfigurationen av
AV-receiver.
Om det inte finns några surround back-högtalare
används DTS.
Om det inte finns några surround back-högtalare
används Dolby Pro Logic II.
Lyssningsläge kan inte väljas beroende på
insignalen. Insignalen från de externa AVkomponenter kan visas av funktionerna på följande
sätt.
Visa källinformation
Använda vilolägestimern
Du kan visa olika typer av information om den
aktuella ingångskällan enligt följande.
Med vilolägestimern kan du ställa in AV-receivern så
att den stängs av automatiskt efter en angiven tid.
1
1
Tryck en gång på knappen RECEIVER och
därefter upprepade gånger på knappen
DISPLAY för att gå igenom den tillgängliga
informationen.
Tips
• Alternativt kan du använda DISPLAY på AV-receiver.
Följande information kan normalt visas.
Ingångskälla &
volym*1
Tips
• Om du behöver avbryta vilolägestimern trycker du
upprepade gånger på knappen SLEEP tills indikatorn
SLEEP försvinner.
• Kontrollera återstående tid tills AV-receiver försätts i
viloläge genom att trycka på knappen SLEEP.
Observera att om du trycker på SLEEP igen när tiden
som visas är 10 minuter eller mindre, kommer
vilolägestimern att stängas av.
Ljudåtergivningssätt
Signalformat*2
Samplingsfrekvens*2
Upplösning
ingångssignal
Uteffektupplösning
*1
*2
Tryck en gång på knappen RECEIVER och
därefter upprepade gånger på knappen
SLEEP för att välja önskad vilolägestimer.
Vilolägestiden kan ställas in på mellan 90 till 10
minuter i steg om 10 minuter.
SLEEP-indikatorn tänds på AV-receiverns
display när vilolägestimern har ställts in. Den
angivna vilolägestiden visas under cirka 5
sekunder, sedan visas föregående skärmbild
igen.
När AM- eller FM-radio används, visas band,
kanalnummer och frekvens.
Om ingångssignalen är digital visas signalformatet.
Informationen visas i ungefär tre sekunder, sedan visas
informationen som visades innan igen.
Sv-44
Uppspelning
Ställa in displayens ljusstyrka
Stänga av ljudet för AV-receiver
Du kan justera ljusstyrkan för AV-receiverns display.
Du kan stänga av AV-receiverns ljud tillfälligt.
1
1
Tryck en gång på knappen RECEIVER och
därefter upprepade gånger på knappen
DIMMER för att växla mellan: normal, mörk,
eller mörkare ljusstyrka.
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen MUTING.
Utmatningen stängs av och indikatorn MUTING
blinkar på AV-receiverns display.
Tips
Ändra ingångsdisplay
När du ansluter en u-kompatibel Onkyo-komponent
måste du konfigurera ingångsdisplayen så att u kan
fungerar ordentligt.
Denna inställning kan endast göras från frontpanelen.
1
Tryck på TV/CD eller GAME.
”TV/CD” eller ”GAME” visas på AV-receiverns
display.
2
Tryck in och håll ner samma knapp (under
cirka 3 sekunder) för att ändra
ingångsdisplayen.
Upprepa detta steg för att välja önskad
ingångsdisplay.
TV/CD → DOCK
TAPE
■ GAME:
GAME ↔ DOCK
→
→
■ TV/CD:
• Slå på ljudet genom att trycka på knappen MUTING
igen eller justera volymen.
• Ljudet slås automatiskt på igen när AV-receivern ställs
in på standby.
Obs
• ”DOCK” kan väljas för ingångsväljaren ”TV/CD” eller
”GAME”, men inte samtidigt.
• Ange den aktuella fjärrkontrollkoden innan du använder
fjärrkontrollen för första gången (➔ sidan 71).
Sv-45
Uppspelning
Använda menyn Home
Menyn Home ger en snabb åtkomst till menyer som
ofta används.
Tips
• Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI OUT MAIN.
1
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen HOME.
Home-menyn kommer att visas på TV-skärmen.
Tips
■ InstaPrevue
` Med det här valet kan du förhandsgranska audio/videoströmmar från HDMI-ingångar (HDMI
IN 1/2/3/4/5). Även med flera komponenter
anslutna genom HDMI kan du lätt växla mellan
ingångar när deras förhandsgranskningar visas
på en enda skärm.
Tryck på ENTER för att visa
huvudförhandsgranskningen (den HDMI-ingång
som är vald för närvarande) och ytterligare
förhandsgranskningar (andra HDMI-ingångar).
Använd q/w eller e/r för att välja en
miniatyrbild. Tryck på ENTER för att skifta AVreceiver till denna ingångskälla.
• Alternativt kan du använda HOME på AV-receiver.
Tips
• Om inga videosignaler finns blir miniatyrbilderna helt
svarta.
• Du kan specificera antalet förhandsgranskningar med
miniatyrbilder samt deras placering på skärmen
(➔ sidan 65).
Obs
2
Använd e/r eller q/w och ENTER för att göra
önskat val.
Tryck på HOME för att stänga menyn.
■ Setup
` Med det här valet kan du komma åt vanliga
inställningar för inställningsmenyn på skärmen.
Tryck på ENTER för att visa inställningsmenyn
(➔ sidan 51).
Tips
• Du kan även komma åt ofta använda inställningar från
snabbinställningen (➔ sidan 47).
• Denna funktion kan inte väljas när:
– HDMI IN 6 är den aktuella HDMI-ingångkällan eller
– Ingen signal finns på den aktuella ingångskällan.
• Det kan hända att bilden för förhandsgranskning av
tumnagelbilder för InstaPrevue inte kan återges korrekt
beroende på videosignalerna.
■ Firmware Update
` Du kan uppdatera maskinvaran för AV-receiver
med det här valet. Observera att det här valet av
maskinvara gråtonas under en kort stund efter att
AV-receiver slås på. Vänta till dess den börjar
fungera.
Tryck på ENTER för att starta proceduren
(➔ sidan 84).
Sv-46
■ Network Service
Du måste ansluta AV-receivern till ditt hemmanätverk
(➔ sidorna 15, 26).
`Med det här urvalet kan du använda olika internetradiotjänster eller spela innehållen som lagras i
det media som anslutits till ditt hemmanätverk
(➔ sidorna 31 till 35). Observera att det här valet
av maskinvara gråtonas under en kort stund efter
att AV-receiver slås på. Vänta till dess den börjar
fungera.
Tryck på ENTER för att visa skärmbilden för
nätverkstjänsterna. Om du vill använda internetradiostationer, använd q/w/e/r för att välja
önskad tjänst. Om man trycker på ENTER igen
växlar man till det valet. Om du vill spela
musikfiler på dator eller medieserver, använd
q/w/e/r för att välja ”DLNA” och tryck sedan
på ENTER. Om du vill spela musikfiler på dator
eller NAS (Network Attached Storage), använd
q/w/e/r för att välja ”Home Media” och tryck
sedan på ENTER.
■ USB
`Med det här valet kan du spela innehållen från
bärbara spelare och USB masslagringsenheter
som anslutits till AV-receiverns USB-port
(➔ sidan 31). Observera att det här valet av
maskinvara gråtonas under en kort stund efter att
AV-receiver slås på. Vänta till dess den börjar
fungera.
Tryck på ENTER för att välja en drivenhet eller
bläddra igenom innehållet i mediaanslutningen
följt av q/w för att välja önskad mapp eller spår.
Genom att trycka på ENTER när ett spår väljs
kommer uppspelningen att starta.
Avancerad användning
Utöver det visas förhandsgranskningar av
videoströmmar från HDMI-ingångar (HDMI IN 1/2/
3/4/5).*2
Använd q/w för att välja en ingångskälla och visa
relaterad information. Genom att trycka på
ENTER växlar du till vald ingångskälla.
Användning av snabbinstallationen
Avancerad
användning
■ Audio (➔ sidan 48)
`Du kan ändra följande inställningar: ”Bass”,
”Treble”, ”Phase Matching Bass”, ”Subwoofer
Level”, ”Center Level”, ”Audyssey”,
”Dynamic EQ”, ”Dynamic Volume”, ”Late
Night”, ”Music Optimizer” och ”Cinema Filter”.
RECEIVER
ENTER,
q/w/e/r
Inställningar via
skärmen
Detta avsnitt beskriver hur man använder
fjärrkontrollen, om inget annat anges.
1
Med AV-receiver ansluten till en TV, kan du ändra
inställningarna på skärmen på två sätt: genom att
använda snabbinstallationen eller inställningsmenyn
(HOME).
■ Snabbinstallationen
Snabbinstallationen ger en snabb åtkomst till
inställningar som används ofta. Du kan ändra
inställningar och visa aktuell information.
■ Inställningsmenyn (HOME)
Inställningsmenyn (HOME) är ett smidigt sätt att
ändra de olika inställningarna på AV-receiver.
Inställningarna är indelade i 9 kategorier.
Tips
• Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI OUT MAIN.
RETURN
Q SETUP
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen Q SETUP.
Snabbinstallationen kommer att visas på TVskärmen.
■ Video*3
`Du kan ändra följande inställningar: ”Wide Mode”
och ”Picture Mode*4”.
Se även:
• ”Picture Adjust” (➔ sidan 60)
■ Information*5
`Du kan visa information om följande poster:
”Audio”, ”Video” och ”Tuner”.
■ Listening Mode*6
`Du kan välja ljudåtergivningssätten i följande
kategorier: ”MOVIE/TV”, ”MUSIC”, ”GAME”.
Använd q/w för att välja kategori och e/r för att
välja ljudåtergivningssätt. Tryck på ENTER för
att växla till valt ljudåtergivningssätt.
BD/DVD
Input
Audio
Video
Information
Listening Mode
Obs
2
Använd q/w och ENTER för att göra dina val.
Tryck på Q SETUP för att stänga menyn.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående
menyn.
■ Input*1
` Du kan välja ingångskälla och visa följande
information: namn på ingångsväljaren, namn på
ingångsuppdraget, namnet på den enhet som
kopplas ihop med AV-receiver via Bluetooth,
radioinformation och ARC-funktionsinställningen.
Sv-47
*1
*2
*3
”BLUETOOTH” kan inte väljas om du har valt NET eller
USB som ingångsväljare i zon 2.
• Förhandsvisning av video visas inte när:
– HDMI IN 6 är den aktuella HDMI-ingångkällan eller
– Ingen signal finns på den aktuella ingångskällan.
• Videon på den aktuellt valda ingången visas på
huvudskärmen och inte på en förhandsgranskning av
miniatyrbild.
• När inställningen ”Monitor Out” är inställd på ”Sub”,
kan inte ”Video” väljas (➔ sidan 52).
• Denna inställning kan inte användas med
ingångsväljarna NET, USB och BLUETOOTH.
Avancerad användning
*4
*5
*6
Först när du har valt ”Custom” i ”Picture Mode”
(➔ sidan 60) kan du trycka på ENTER för att justera
följande poster via snabbinstallationen: ”Brightness”,
”Contrast”, ”Hue” och ”Saturation”. Tryck på RETURN
för att återgå till inställningen ”Picture Mode”.
Beroende på ingångskälla och ljudåtergivningssätt matar
inte alla kanaler som visas här ut ljud.
• Denna inställning är inte tillgänglig i något av följande
fall:
– ”Audio TV Out (Main)” är inställd på ”On”
(➔ sidan 64) eller ”Audio TV Out (Sub)” är inställd på
”On” (➔ sidan 64) och du lyssnar genom dina TVhögtalare.
– ”HDMI CEC (RIHD)” är inställd på ”On” (➔ sidan 63)
och du lyssnar via din TV:s högtalare.
Förklarande anmärkningar
a
b
■ Phase Matching Bass
`Off
`On
a Inställning av mål
b Inställningsalternativ (grundinställning
understruken)
Använda ljudinställningar i
snabbinstallationen
Du kan ändra olika ljudinställningar via
snabbinstallationen (➔ sidan 47).
Obs
• Dessa inställningar är inte tillgängliga i något av följande
fall:
– ”Audio TV Out (Main)” är inställd på ”On” (➔ sidan 64)
eller ”Audio TV Out (Sub)” är inställd på ”On”
(➔ sidan 64) och du lyssnar genom dina TV-högtalare.
– ”HDMI CEC (RIHD)” är inställd på ”On” (➔ sidan 63) och
du lyssnar via din TV:s högtalare.
Tonkontroll
■ Bass
` –10dB till 0dB till +10dB i steg om 2 dB.
Du kan öka eller minska lågfrekventa ljud som
matas ut från högtalarna.
■ Treble
` –10dB till 0dB till +10dB i steg om 2 dB.
Du kan öka eller minska högfrekventa ljud som
matas ut från högtalarna.
Du kan justera basen och diskanten för fronthögtalarna, utom när läget Direct eller Pure Audio för
ljudåtergivning har valts.
Fasmatchande bas
■ Phase Matching Bass
`Off
`On
Från de varma låga noterna från en cello till de djupa
frekvenserna i elektronisk musik, ett bra ljudsystem
ska erbjuda massor med basresonans.
Samtidigt som traditionella förstärkarsystem effektivt
förstärker lågfrekventa ljud så påverkas de ofta av
fasskiftningseffekter, vilket kan överväldiga
frekvenser i mellanregistret och göra ljudet grumligt.
Vår fasmatchande basförstärkningsteknologi bevarar
effektivt skärpan i mellanregistret-vilket tillåter sång
och stråkar att glänsa-samtidigt som man bibehåller
en mjuk, kraftfull basrespons vid alla volymnivåer.
Obs
• Den fasmatchande basen avaktiveras när
ljudåtergivningssättet Direct eller Pure Audio är valt.
• Om inställningen ”Subwoofer” ställs in på ”No” så är denna
inställning fastställd till ”Off”.
Styrning med AV-receiver
1
Tryck på TONE flera gånger för att välja ”PM
Bass”.
2
Använd – och + för att ändra inställningen.
Styrning med AV-receiver
1
Tryck upprepade gånger på TONE för att välja
antingen ”Bass” eller ”Treble”.
2
Använd – och + för justering.
Sv-48
Användningsprocedur
(➔ page 47)
Avancerad användning
Högtalarnivåer
– Ett par hörlurar inte är anslutna.
• Inställningen sparas individuellt för varje ingångsväljare.
■ Subwoofer Level
` –15dB till 0dB till +12dB i steg om 1 dB.
Sen kväll
■ Center Level
` –12dB till 0dB till +12dB i steg om 1 dB.
Du kan justera volymen för varje högtalare när du
lyssnar på en ingångskälla.
Dessa tillfälliga justeringar avbryts när AV-receiver
ställs in på standby. Gå till ”Level Calibration”
(➔ sidan 56) för att spara inställningarna du gjorde
här innan du ställer in AV-receiver i standbyläge.
■ Late Night
För källorna Dolby Digital och Dolby Digital Plus, är
alternativen:
` Off
` Low:
Liten minskning av dynamiskt intervall.
` High:
Stor minskning av dynamiskt intervall.
Obs
• Du kan inte använda dessa funktioner när ljudet på AVreceiver är avstängt.
• De här inställningarna kan inte användas när ett par
hörlurar är anslutna.
• Högtalare som ställs in på ”No” eller ”None” i
”Speaker Configuration” (➔ sidan 54) kan inte justeras.
Audyssey®
■ Audyssey
Se ”Audyssey” i ”4. Source Setup (Källinställningar)”
(➔ sidan 57).
■ Dynamic EQ
Se ”Dynamic EQ” i ”4. Source Setup
(Källinställningar)” (➔ sidan 58).
■ Dynamic Volume
Se ”Dynamic Volume” i ”4. Source Setup
(Källinställningar)” (➔ sidan 58).
Obs
• Dessa tekniker kan användas när alla av följande villkor är
uppfyllda:
– Rumskorrigering och högtalarinställning har genomförts.
Observera att ”Audyssey” kräver att metoden
”Audyssey MultEQ Full Calibration” används.
– Något annat ljudåtergivningssätt än Direct eller Pure
Audio har valts.
För källorna Dolby TrueHD, är alternativen:
` Auto:
Sen kväll-funktionen ställs automatiskt in på
”On” eller ”Off”.
` Off
` On
Slå på denna inställning för att minska det dynamiska
intervallet för Dolby Digital-material så att du
fortfarande kan höra tysta delar när du lyssnar med
låg volym, vilket är perfekt för att titta på film sent på
kvällen när du inte vill störa någon.
Musikoptimering
■ Music Optimizer
`Off
`On
Musikoptimeringsfunktionen förbättrar ljudkvalitén för
komprimerade musikfiler. När den är inställd på ”On”
kommer indikatorn M.Opt att tändas på AVreceiverns display.
Obs
• Musikoptimeringen fungerar bara med PCM-digitala
ljudingångssignaler med en samplingshastighet under
48 kHz och analoga ljudingångssignaler.
När ingångsväljare NET eller USB är vald fungerar denna
funktion även med ingångssignaler för digitalt ljud med en
samplingshastighet under 48 kHz (förutom DSD-signaler
och Dolby TrueHD-signaler) oavsett av PCM-digitala
ljudingångssignaler med en samplingshastighet under
48 kHz.
• Musikoptimeringsfunktionen är avaktiverad när
ljudåtergivningssättet Direct eller Pure Audio har valts.
• Inställningen sparas individuellt för varje ingångsväljare.
Obs
• Sen kväll-funktionens effekt varierar beroende på
materialet som du spelar och den ursprungliga
ljuddesignerns avsikt. Vissa material kommer att påverkas
mycket lite eller inte alls när du väljer de olika alternativen.
• Sen kväll-funktionen kan bara användas när ingångskällan
är Dolby Digital, Dolby Digital Plus, eller Dolby TrueHD.
• Sen kväll-funktionen är inställd på ”Off” när AV-receiver är
inställd i standbyläget. För Dolby TrueHD-källor ställs den
in på ”Auto”.
• Med Dolby TrueHD-källor så kan inte Sen kväll-funktionen
användas när ”TrueHD Loudness Management” är
inställd på ”Off”.
Sv-49
Användningsprocedur
(➔ page 47)
Avancerad användning
CinemaFILTER
■ Cinema Filter
` Off
` On
Slå på denna inställning för att dämpa filmljudspår
som är alltför ljusa eftersom de normalt har mixats för
visning på bio.
CinemaFILTER kan användas med följande
ljudåtergivningssätt: Dolby Digital, Dolby Digital EX,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic IIx
Movie, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic IIz
Height, Flerkanals, DTS, DTS-ES, DTS Neo:6
Cinema, DTS 96/24, DTS Neo:6, DTS-HD High
Resolution Audio, DTS-HD Master Audio och DTS
Express.
Obs
• CinemaFILTER kanske inte fungerar med vissa
ingångskällor.
Sv-50
Användningsprocedur
(➔ page 47)
Avancerad användning
Använda inställningsmenyn (HOME)
Fjärrindikator
Poster i inställningsmenyn
Post i huvudmeny
Post i undermeny
7. Hardware Setup
(➔ sidan 63)
Tuner
Post i undermeny
Monitor Out
Auto Standby
HDMI Input
Network
Initial Setup
Component Video Input
RECEIVER
Digital Audio Input
2. Speaker Setup
(➔ sidan 54)
Speaker Settings
Speaker Configuration
Speaker Distance
ENTER,
q/w/e/r
Level Calibration
RETURN
3. Audio Adjust
(➔ sidan 56)
Multiplex/Mono
Dolby
DTS
HOME
Theater-Dimensional
1
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen HOME.
2
Använd e/r eller q/w för att välja ”Setup” och
tryck sedan på ENTER.
3
Använd q/w för att välja en post i huvudmenyn
och tryck sedan på ENTER.
4
Använd q/w för att välja en post i undermenyn
och tryck sedan på ENTER.
5
Använd q/w för att välja ett mål och använd
e/r för att ändra inställningen.
Tryck på HOME för att stänga menyn.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående
menyn.
4. Source Setup
(➔ sidan 57)
Audyssey
IntelliVolume
A/V Sync
Name Edit
Picture Adjust
Audio Selector
5. Listening Mode Preset BD/DVD
(➔ sidan 62)
CBL/SAT
GAME
PC
AUX
TUNER
TV/CD
PHONO
NET
Obs
• Denna procedur kan även utföras på AV-receiver genom
att använda HOME, markörknapparna och ENTER.
• Under Audyssey MultEQ® rumskorrigering och
högtalarinställning visas meddelanden och dylikt som visas
på TV-skärmen även på AV-receiverns display.
HDMI
Post i huvudmeny
1. Input/Output Assign
(➔ sidan 52)
USB
BLUETOOTH
6. Miscellaneous
(➔ sidan 62)
Volume Setup
OSD Setup
Sv-51
8. Remote Controller
Setup
(➔ sidan 67)
Remote ID
9. Lock Setup
(➔ sidan 67)
Setup
Remote Mode Setup
Avancerad användning
Förklarande anmärkningar
a
2. Speaker Setup
(Högtalarinställningar)
b
Speaker Configuration
c
d
■ Subwoofer
`Yes
`No
1. Input/Output Assign
(In/utgångstilldelning)
Obs
• Inställningen ”HDMI Through” är endast tillgänglig för
HDMI OUT MAIN uttag (➔ sidan 64).
Monitor Out
Under inställningarna ”Monitor Out” kan du välja om
du vill mata ut videokällans bilder via HDMI-utgången
eller inte.
Om du ansluter din TV till HDMI-utgången ställs
inställningen ”Monitor Out” in automatiskt och
kompositvideo och komponentvideokällor
konverteras upp* och matas ut.
a Huvudmeny
b Undermeny
c Inställning av mål
d Inställningsalternativ (grundinställning
understruken)
Kompositvideo,
komponentvideo
HDMI
IN
OUT
Kompositvideo,
komponentvideo
HDMI
Obs
Undermeny
Huvudmeny
• Se ”Signalflöde för video och ljud” (➔ sidan 16) för tabeller
som visar hur inställningarna ”Monitor Out” och
”Resolution” påverkar videosignalflödet genom AVreceiver.
■ Monitor Out
` Main:
Välj det här om din TV är ansluten till HDMI OUT
MAIN.
` Sub:
Välj det här om din TV är ansluten till HDMI OUT
SUB.
` Both:
Välj det här om dina TV-apparater är anslutna till
HDMI OUT MAIN och HDMI OUT SUB.
Videosignaler matas ut från båda HDMIutgångar med den upplösning som stöds av
båda TV-apparaterna.
Sv-52
■ Resolution
`Through:
Välj detta alternativ för att skicka video genom
AV-receivern med samma upplösning och utan
konvertering.
`Auto:
Välj detta alternativ för att få AV-receivern att
automatiskt konvertera video till upplösningar
som stöds av din TV.
`480p (480p/576p), 720p, 1080i, 1080p*1:
Välj önskad uteffektupplösning.
`4K:
Välj detta för för utmatning av upplösning fyra
gånger 1080p. Beroende på upplösningen som
stöds av din TV så kommer resultatet att bli
antingen 3840 × 2160 eller 4096 × 2160 pixlar.
Du kan ange uteffektupplösningen för HDMI OUT
MAIN och få AV-receiver att konvertera upp
bildupplösningen så som behövs för att matcha
upplösningen som stöds av din TV.
Tips
• Du kan se bilden genom att trycka in ENTER för att
kontrollera inställningen ”Resolution” för HDMI OUT MAIN
(exklusive NET, USB och BLUETOOTH ingångskälla).
Obs
• Med vissa TV-apparater, bearbetas videosignaler på
samma sätt som ”Through” när denna inställning är satt till
”4K”.
• Om inställningen ”Monitor Out” ställs in på ”Sub” så är
denna inställning fastställd till ”Through”.
• Om inställningen ”Monitor Out” ställs in på ”Both” så är
denna inställning fastställd till ”Auto”.
*1 När signalen är 1080p ingång vid 24 bilder per sekund,
kommer det att vara 1080p utgång vid 24 bilder per
sekund.
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
HDMI Input
Om du ansluter en videokomponent till en HDMIingång, måste du tilldela ingången till en
ingångsväljare. Till exempel, om du ansluter en Bluray Disc/DVD-spelare till HDMI IN 1, måste du tilldela
”HDMI1/MHL” till ingångsväljaren ”BD/DVD”.
Om du har anslutit din TV till AV-receivern med en
HDMI-kabel kan kompositvideo och
komponentvideokällor konverteras upp* och matas ut
via HDMI-utgången. Du kan ställa in detta för varje
ingångsväljare genom att välja alternativet ”- - - - -”.
Se ”Signalflöde för video och ljud” för mer information
om videosignalflöde och uppkonvertering
(➔ sidan 16).
Kompositvideo,
komponentvideo
HDMI
IN
■ BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD,
PHONO
` HDMI1/MHL, HDMI2, HDMI3, HDMI4, HDMI5,
HDMI6:
Välj motsvarande ingång till vilken komponenten
har anslutits.
` - - - - -:
Utmatade kompositvideo- och
komponentvideokällor från HDMI-utgången.
Videoutgångssignalen från HDMI-utgången är
den som konfigurerats i ”Component Video
Input”.
Varje HDMI-ingång kan inte tilldelas två
ingångsväljare eller mer. När HDMI1 - HDMI6
redan har tilldelats måste du först ställa in
eventuella oanvända ingångsväljare på ”- - - - -”
annars kommer du inte att kunna tilldela HDMI1 HDMI6 till ingångsväljare.
Obs
OUT
Kompositvideo,
komponentvideo
HDMI
Standardtilldelningarna anges nedan.
Ingångsväljare
Standardtilldelning
BD/DVD
HDMI2
CBL/SAT
HDMI3
GAME
HDMI4
PC
HDMI5
AUX
HDMI1/MHL
TV/CD
-----
PHONO
-----
• Om det inte finns någon videoutrustning ansluten till HDMIingången (även om HDMI-ingång är tilldelad) så väljer AVreceiver videokällan baserat på inställningen för
”Component Video Input”.
• När en HDMI IN har tilldelats till en ingångsväljare som
förklarats här, kommer samma HDMI IN att ges prioritet
under ”Digital Audio Input”. I detta fall, om du vill använda
koaxial eller optisk ljudingång, gör lämpligt val i
inställningen ”Audio Selector” (➔ sidan 61).
• Tilldela inte en HDMI IN till väljaren TV/CD medan ”HDMI
CEC (RIHD)” är inställd på ”On” (➔ sidan 63) annars
kanske inte CEC-funktionen (Consumer Electronics
Control) fungerar som den ska.
• Om du tilldelar ”- - - - -” till en ingångsväljare som är vald för
närvarande i ”HDMI Through” (➔ sidan 64), så kommer
inställningen ”HDMI Through” automatiskt att kopplas över
till ”Off”.
• För att AV-receiver ska kunna uppkonvertera komponentingång till HDMI-utgång så måste källans utgång ställas till
480i/576i.
När signalen matas in med en upplösning på 480p/576p
och mer, kommer ett felmeddelande att visas.
Sv-53
Component Video Input
Om du ansluter en videokomponent till en
komponentvideoingång, måste du tilldela ingången till
en ingångsväljare. Till exempel, om du ansluter en
Blu-ray Disc/DVD-spelare till COMPONENT VIDEO
IN, måste du tilldela ”IN1” till ingångsväljaren
”BD/DVD”.
Standardtilldelningarna anges nedan.
Ingångsväljare
Standardtilldelning
BD/DVD
-----
CBL/SAT
IN1
GAME
-----
PC
-----
AUX
-----
TV/CD
-----
PHONO
-----
■ BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD,
PHONO
`IN1:
Välj motsvarande ingång till vilken komponenten
har anslutits.
`- - - - -:
Utmatade kompositvideokällor från HDMIutgången.
Obs
• När kompositvideo- och komponentvideokällorna
konverteras upp för HDMI OUT SUB, kommer endast
signaler med en upplösning på 480i/576i att matas ut och
upplösningen förblir den samma. Om din TV inte stödjer
denna upplösning så kommer det inte att visas någon bild
(➔ sidan 83).
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
Digital Audio Input
Om du ansluter en komponent till en digital ljudingång,
måste du tilldela ingången till en ingångsväljare. Till
exempel, om du ansluter en CD-spelare till COAXIAL
IN 1, måste du tilldela ”COAXIAL1” till ingångsväljaren
”TV/CD”.
Standardtilldelningarna anges nedan.
Ingångsväljare
Standardtilldelning
BD/DVD
COAXIAL1
CBL/SAT
COAXIAL2
GAME
-----
PC
-----
AUX
-----
TV/CD
OPTICAL
PHONO
-----
■ BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD,
PHONO
` COAXIAL1, COAXIAL2, OPTICAL:
Välj motsvarande ingång till vilken komponenten
har anslutits.
` - - - - -:
Välj om komponenten är ansluten till en analog
ljudingång.
Obs
• När en HDMI IN har tilldelats till en ingångsväljare i
”HDMI Input” (➔ sidan 53), kommer samma HDMI IN att
ges prioritet under denna tilldelning. I detta fall, om du vill
använda koaxial eller optisk ljudingång, gör lämpligt val i
”Audio Selector” (➔ sidan 61).
• Samplingshastigheter som stöds för PCM-signaler
(stereo/mono) från en digital ingång (optisk och koaxial) är
32/44,1/48/88,2/96 kHz/16, 20, 24 bitar.
2. Speaker Setup
(Högtalarinställningar)
Här kan du kontrollera inställningarna som gjorts av
funktionen Audyssey MultEQ® rumskorrigering och
högtalarinställning, eller ställa in dem manuellt, vilket
är praktiskt om du ändrar en av de anslutna
högtalarna efter du har använt Audyssey MultEQ
rumskorrigering och högtalarinställning (➔ sidan 23).
Obs
• Dessa inställningar är inte tillgängliga i något av följande
fall:
– ett par hörlurar är anslutna.
– ”Audio TV Out (Main)” är inställd på ”On” (➔ sidan 64)
eller ”Audio TV Out (Sub)” är inställd på ”On”
(➔ sidan 64) och du lyssnar genom dina TV-högtalare.
– ”HDMI CEC (RIHD)” är inställd på ”On” (➔ sidan 63) och
du lyssnar via din TV:s högtalare.
Speaker Settings
■ Speakers Type (Front)
`Normal:
Välj detta alternativ om dina front-högtalare är
anslutna på ett normalt sätt.
`Bi-Amp:
Välj detta alternativ om dina front-högtalare är
dubbelförstärkta.
■ Powered Zone 2
`No
`Yes:
Zon 2-högtalare kan användas (strömförsörjd
zon 2 aktiverad).
Obs
• Om inställningen ”Speakers Type (Front)” är inställd på
”Bi-Amp”, kan inte strömförsörjd zon 2 användas.
• När inställningen ”Powered Zone 2” är inställd på ”Yes”
och zon 2 är påslagen kan surround back- och front highhögtalarna inte användas.
Speaker Configuration
Om du ändrar dessa inställningar måste du köra
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning igen (➔ sidan 23).
Om du dubbelförstärker fronthögtalarna måste du
ändra inställningen ”Speakers Type (Front)”. För
mer information om anslutning av högtalarkablar, se
”Dubbelförstärkning av front-högtalarna”
(➔ sidan 13).
Obs
• När dubbelförstärkare används kan AV-receiver driva upp
till 5.1 högtalare i huvudrummet.
• Vrid ned volymen innan du ändrar dessa inställningar.
■ Speaker Impedance
` 4ohms:
Välj detta alternativ om högtalarimpedansen är
mellan 4 ohm och 6 ohm.
` 6ohms:
Välj detta alternativ om impedansen för alla
högtalare är mellan 6 ohm och 16 ohm.
Sv-54
Denna inställning ställs in automatiskt av funktionen
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning (➔ sidan 23).
Med dessa inställningar kan du ange vilka högtalare
som är anslutna och en överkorsningsfrekvens för
varje högtalare. Ange ”Full Band” för högtalare som
kan mata ut lågfrekventa basljud på ett lämpligt sätt,
t.ex. högtalare med en stor woofer (bashögtalare).
Ange en överkorsningsfrekvens för mindre högtalare.
Ljud under överkorsningsfrekvensen matas ut av
subwoofern istället för högtalaren. Se handböckerna
för dina högtalare för att fastställa optimala
överkorsningsfrekvenser.
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
■ Subwoofer
` Yes
` No
■ Front
` Full Band
` 40Hz till 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
Obs
• Om inställningen ”Subwoofer” är inställd på ”No” så är
alltid inställningen ”Front” fastställd till ”Full Band”.
■ Center*1, Surround*1
` Full Band
` 40Hz till 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
` None
■ Front High*1*2*3*5
` Full Band
` 40Hz till 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
` None
■ Surround Back*1*2*3*4
` Full Band
` 40Hz till 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
` None
Obs
*1
*2
*3
*4
*5
”Full Band” kan endast väljas om ”Full Band” är valt i
inställningen ”Front”.
Om inställningen ”Surround” är inställd på ”None” kan
denna inställning inte väljas.
Om inställningen ”Speakers Type (Front)” är inställd på
”Bi-Amp” eller inställningen ”Powered Zone 2” är
inställd på ”Yes” samtidigt som zon 2 är påslagen, så kan
denna inställning inte väljas.
Om någonting annat än ”None” är valt i ”Front High”
kommer denna inställning automatiskt att sättas till
”None”.
Om någonting annat än ”None” är valt i ”Surround
Back” kommer denna inställning automatiskt att sättas till
”None”.
■ Surround Back Ch
` 1ch:
Välj om endast en surround back V-högtalare är
ansluten.
` 2ch:
Välj om två (vänster och höger) surround backhögtalare är anslutna.
Obs
• Om inställningen ”Surround Back” är inställd på ”None”
kan denna inställning inte väljas.
■ LPF of LFE
(Lågfrekvensfilter för LFE-kanalen)
` 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz
` Off:
Lågfrekvensfilter används inte.
Med denna inställning kan du ange cutofffrekvensen för LFE-kanalens lågfrekvensfilter
(LPF), som kan användas för att filtrera bort
oönskat brus. LPF gäller endast för källor som
använder LFE-kanalen.
■ Double Bass
Denna inställning ställs INTE in automatiskt av
Audyssey MultEQ® rumskorrigering och
högtalarinställning (➔ sidan 23).
` On
` Off
Ställ denna inställning för att öka basutmatningen
genom att mata in basljud från den vänstra, högra
och center-kanalen till subwoofern.
Standardinställning: ”- - - -”
Speaker Distance
Denna inställning ställs in automatiskt av funktionen
Audyssey MultEQ rumskorrigering och
högtalarinställning (➔ sidan 23).
Här kan du ange avståndet från varje högtalare till
lyssningspositionen så att ljudet från varje högtalare
når öronen på samma sätt som ljudskaparen har
avsett.
■ Unit
`feet:
Avstånd kan ställas in i fot. Intervall: 1.0ft till
30.0ft i steg om 1,0 fot.
`meters:
Avstånd kan ställas in i meter. Intervall: 0.30m
till 9.00m i steg om 0,30 meter.
■ Left, Front High Left, Center, Front High Right,
Right, Surround Right, Surround Back Right,
Surround Back Left, Surround Left, Subwoofer
`Ange avståndet från varje högtalare till
lyssningspositionen.
Obs
• Högtalare som ställs in på ”No” eller ”None” i
”Speaker Configuration” kan inte väljas (➔ sidan 54).
• När inställningen ”Powered Zone 2” är inställd på ”Yes”
och zon 2 är påslagen, kan surround back- och front highhögtalare inte användas.
Obs
• När inställningen ”Subwoofer” är inställd på ”No” eller
inställningen ”Front” på något annat än ”Full Band”, är den
här inställningen alltid inställd på ”- - -”.
• Den här inställningen ställs automatiskt in på ”On” när
inställningarna ”Subwoofer” och ”Front” ställs in för första
gången på ”Yes” och ”Full Band”.
Sv-55
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
Level Calibration
Denna inställning ställs in automatiskt av funktionen
Audyssey MultEQ® rumskorrigering och
högtalarinställning (➔ sidan 23).
Här kan du justera nivån för varje högtalare med den
inbyggda testtonen så att volymen för varje högtalare
är likvärdig vid lyssningspositionen.
■ Left, Front High Left, Center*1, Front High Right,
Right, Surround Right, Surround Back Right,
Surround Back Left, Surround Left
` –12dB till 0dB till +12dB i steg om 1 dB.
■ Subwoofer*1
` –15dB till 0dB till +12dB i steg om 1 dB.
Obs
• Inställningarna kan inte kalibreras när AV-receiver är
dämpad.
• Högtalare som ställs in på ”No” eller ”None” i
”Speaker Configuration” kan inte väljas (➔ sidan 54).
• När inställningen ”Powered Zone 2” är inställd på ”Yes”
och zon 2 är påslagen, kan surround back- och front highhögtalare inte användas.
*1 För centerhögtalare och subwoofer sparas
nivåinställningarna som gjorts via snabbinstallationen i
denna meny (➔ sidan 49).
Tips
• Om du använder en handhållen ljudnivåmätare ska du
justera nivån för varje högtalare så att mätaren visar 75 dB
SPL vid lyssningspositionen, uppmätt med C-vikt och
långsam avläsning.
3. Audio Adjust (Ljudjustering)
Funktionerna och inställningarna för ljudanpassning
gör det möjligt att ställa in ljudet och
ljudåtergivningssättet så som du vill ha det.
Multiplex/Mono
■ Multiplex
Input Channel
` Main
` Sub
` Main/Sub
Denna inställning väljer vilken typ av stereo multiplexkälla som matas ut. Använd funktionen för att välja
ljudkanaler eller språk med multiplex-källor,
flerspråkiga TV-sändningar, o.s.v.
■ Mono
Input Channel
` Left + Right
` Left
` Right
Denna inställning anger vilken kanal som ska
användas för att spela upp digitalkällor med 2 kanaler
som t.ex. Dolby Digital eller analogljud med 2
kanaler/PCM-källor, med ljudåtergivningssättet Mono.
Dolby
■ PL IIx Music (2ch Input)
Dessa inställningar gäller endast för stereokällor med
2 kanaler.
Om du inte använder några surround bak-högtalare,
kommer dessa inställningar att gälla för Dolby Pro
Logic II och inte för Dolby Pro Logic IIx.
Panorama
` On
` Off
Sv-56
Med denna inställning kan du göra stereobilden från
front-högtalarna bredare när du använder
ljudåtergivningssättet Dolby Pro Logic IIx Music.
Dimension
`–3 till 0 till +3
Med denna inställning kan du flytta ljudfältet framåt
eller bakåt när du använder ljudåtergivningssättet
Dolby Pro Logic IIx Music. Högre inställningar flyttar
ljudfältet bakåt. Lägre inställningar flyttar ljudfältet
framåt.
Om stereobilden känns för bred eller om det finns för
mycket surround-ljud ska du flytta ljudfältet framåt för
att förbättra balansen. Om stereobilden känns som
mono, eller om det inte finns tillräckligt med surroundljud, ska ljudfältet flyttas bakåt.
Center Width
`0 till 3 till 7
Med denna inställning kan du justera stereobilden för
ljudet från center-högtalaren när du använder
ljudåtergivningssättet Dolby Pro Logic IIx Music.
Normalt sett matas center-kanalens ljud endast ut av
center-högtalaren när en sådan används. (Om du inte
använder en center-högtalare fördelas centerkanalens ljud till vänster och höger högtalare för att
skapa simulerat center-ljud.) Denna inställning styr
blandningen av front vänster, höger och center och
gör det möjligt att justera vikten av center-kanalens
ljud.
■ PL IIz Height Gain
`Low
`Mid
`High
Kontrollen för Height Gain i Dolby Pro Logic IIz gör så
att lyssnaren kan välja hur stor förstärkning som görs
för front high-högtalarna. Det finns tre inställningar
”Low”, ”Mid” och ”High” och front high-högtalarna
framhävs i den ordningen. Medan ”Mid” är
standardinställning för lyssning, kan lyssnaren justera
kontrollen för Height Gain till det som passar honom
eller henne bäst personligen.
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
Obs
• Om inställningarna ”Front High” ställs in på ”None”
(➔ sidan 55), kan denna inställning inte väljas.
• Om inställningen ”Powered Zone 2” är inställd på ”Yes”
och zon 2 är påslagen så kan denna inställning inte väljas.
■ Dolby EX
` Auto:
Om källsignalen innehåller en Dolby EX-flagga,
används ljudåtergivningssättet Dolby EX.
` Manual:
Du kan välja en av de tillgängliga
ljudåtergivningssätten (standard).
Denna inställning avgör hur Dolby EX-kodade
signaler hanteras. Denna inställning är inte tillgänglig
om inga surround back-högtalare är anslutna. Denna
inställning är endast effektiv med Dolby Digital, Dolby
Digital Plus och Dolby TrueHD.
Obs
• Om inställningen ”Surround Back” är inställd på ”None”
(➔ sidan 55) kan denna inställning inte väljas.
• Om inställningen ”Powered Zone 2” är inställd på ”Yes”
och zon 2 är påslagen så kan denna inställning inte väljas.
• Om inställningen ”Front High” är aktiverad (➔ sidan 55)
står den här inställningen alltid på “Manual”.
■ TrueHD Loudness Management
` Off
` On
Denna inställning specificerar om Sen kvällprocessen ska tillämpas på en Dolby TrueHD-källa
eller inte.
DTS
4. Source Setup (Källinställningar)
■ Neo:6 Music
Center Image
` 0 till 2 till 5
Ljudåtergivningssättet DTS Neo:6 Music skapar
surround-ljud med 6 kanaler från stereokällor med 2
kanaler. Med denna inställning kan du ange hur
mycket utmatningen från vänster och höger kanal
dämpas för att skapa center-kanalen.
Om du ändrar värdet från ”0” till ”5” kommer ljudet att
spridas från mittenkanalen till vänster och höger
(utåt).
Theater-Dimensional
■ Listening Angle
` Wide:
Välj om lyssningsvinkeln är större än 30 grader.
` Narrow:
Välj om lyssningsvinkeln är mindre än 30 grader.
Med den här inställningen kan du optimera
ljudåtergivningssättet Theater-Dimensional genom att
ange vinkeln för vänster och höger front-högtalare i
förhållande till lyssningspositionen. Vänster och
höger front-högtalare bör egentligen vara lika långt
från lyssningspositionen och ha en vinkel som är nära
en av de två inställningarna.
Vänster fronthögtalare
Objekt kan ställas in individuellt för varje
ingångsväljare.
Tryck på knapparna för ingångsvalet för att välja en
ingångskälla.
Audyssey®
Tonen för varje högtalare ställs in automatiskt av
Audyssey MultEQ® rumskorrigering och
högtalarinställning. För att aktivera följande
inställningar måste du först utföra en rumskorrigering
och högtalarinställning (➔ sidan 23).
• De här teknikerna kan inte användas när ett par
hörlurar är anslutna.
■ Audyssey
`Off
`Movie:
Välj denna inställning för filmmaterial.
Indikatorn Audyssey kommer att tändas.
`Music:
Välj denna inställning för musikmaterial.
Indikatorn Audyssey kommer att tändas.
Obs
• När ”Audyssey Quick Start” har använts för mätning, kan
”Audyssey” inte väljas.
• Audyssey-utjämning fungerar inte med DSD-källor.
Höger fronthögtalare
Lyssningsvinkel: 30°
Obs
• När denna inställning är satt på ”Off” så fixeras Sen kvällfunktionen för Dolby TrueHD-källor automatiskt till ”Off”.
Obs
• För bästa resultat rekommenderar vi en inställning av
”Narrow” på 20° och ”Wide” på 40°.
Sv-57
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
■ Dynamic EQ
` Off
` On:
Audyssey Dynamic EQ® aktiveras.
Indikatorn Dynamic EQ kommer att tändas.
Med Audyssey Dynamic EQ kan du uppleva
fantastiskt ljud, även med låga volymer.
Audyssey Dynamic EQ löser problemet med
försämrad ljudkvalitet när volymen minskas genom
att ta hänsyn till den mänskliga ljuduppfattningen och
rummets akustik. Detta görs genom att kontinuerligt
välja korrekt frekvensrespons och korrekta surroundvolymnivåer så att ljudet låter precis som det
skapades på alla volymnivåer—inte bara på
referensnivån.
■ Reference Level
Audyssey Dynamic EQ Reference Level Offset
` 0dB:
Detta bör väljas för filminnehåll.
` 5dB:
Välj den här inställningen när innehållet har ett
mycket brett dynamiskt intervall, som klassisk
musik.
` 10dB:
Välj den här inställningen för jazz eller annan
musik som har ett bredare dynamiskt intervall.
Den här inställningen bör väljas till TV-innehåll
som vanligtvis mixas på 10 dB under
filmreferens.
` 15dB:
Välj den här inställningen för pop/rock musik
eller annat programmaterial som mixas på
mycket höga lyssningsnivåer och har ett
komprimerat dynamiskt intervall.
Filmer mixas i rum som kalibrerats för filmreferens.
För att uppnå samma referensnivå i en hemmabioanläggning måste varje högtalarnivå anpassas så att
skärt brus med –30 dBFS bandsbegränsning (500 Hz
till 2000 Hz) producerar 75 dB ljudtrycksnivå vid
lyssningspositionen. En hemmabioanläggning som
automatiskt kalibrerats av Audyssey MultEQ® spelar
på referensnivå när huvudvolymkontrollen är inställd
på positionen 64. På den nivån hör du mixen så som
mixningsenheterna hörde den.
Audyssey Dynamic EQ är inställd på standardnivån
för filmmixning. Den utför anpassningar för att
bibehålla referensresponsen och surround-området
när volymen sänks från 64. Men filmreferensnivå
används inte alltid i musik- eller annat ickefilmmaterial. Audyssey Dynamic EQ Reference Level
Offset har tre lägen som avviker från
filmnivåreferensen (5 dB, 10 dB, och 15 dB) och som
kan väljas när mixnivån för innehållet inte ligger inom
standarden.
Obs
• Om inställningen ”Dynamic EQ” är satt till ”Off” kan denna
teknologi inte användas.
■ Dynamic Volume
` Off
` Light:
Aktiverar Lätt komprimeringsläge.
` Medium:
Aktiverar Medeltungt komprimeringsläge.
` Heavy:
Aktiverar Tungt komprimeringsläge. Denna
inställning påverkar volymen mest. Den tystar
högljudda delar så som explosioner och
förstärker tysta delar så att de kan höras.
Obs
• Om du aktiverar Dynamic Volume kommer inställningarna
”Dynamic EQ” att ställas till ”On”. Indikatorn
”Dynamic Vol” kommer att tändas.
• När ”Dynamic EQ” ställs på ”Off”, kommer
”Dynamic Volume” automatiskt att ändras till ”Off”.
Sv-58
Om Audyssey Dynamic EQ®
Audyssey Dynamic EQ löser problemet med
försämrad ljudkvalitet när volymen minskas genom
att beräkna mänsklig ljuduppfattning och rummets
akustik. Dynamic EQ väljer kontinuerligt korrekt
frekvensrespons och korrekta surround-nivåer för alla
volyminställningar som valts av användaren.
Resultatet är basrespons, tonbalans och surroundintryck som är beständiga trots att volymen ändras.
Dynamic EQ kombinerar information från
inkommande källnivåer med verkliga utmatade
ljudnivåer i rummet, vilket behövs för att korrigera
ljudstyrkan. Audyssey Dynamic EQ fungerar
tillsammans med Audyssey MultEQ för att ge ett
välbalanserat ljud till varje lyssnare på alla
volymnivåer.
Om Audyssey Dynamic Volume®
Audyssey Dynamic Volume löser problemet med
stora variationer i ljudnivån mellan TV-program,
reklam och mellan tysta och högljudda delar av filmer.
Dynamic Volume utgår ifrån användarens
volyminställning och övervakar hur programmets
volym uppfattas av lyssnare i realtid för att bestämma
om någon justering behövs. Vid behov gör
Dynamic Volume de snabba eller gradvisa justeringar
som krävs för att bibehålla önskad
uppspelningsvolym samtidigt som det dynamiska
intervallet optimeras.
Audyssey Dynamic EQ är integraterad i
Dynamic Volume så att uppspelningsvolymen
justeras automatiskt och den uppfattade
basresponsen, tonbalansen, surround-intrycket och
dialogtydligheten förblir likadana om du ser på filmer,
växlar mellan tv-kanaler eller ändrar från stereo- till
surround-ljud.
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
IntelliVolume
■ IntelliVolume
` –12dB till 0dB till +12dB i steg om 1 dB
Med IntelliVolume kan du ställa in ingångsnivån
individuellt för varje enskild ingångsväljare. Detta är
användbart om en av dina källkomponenter har högre
eller lägre ljudnivå än de andra.
Använd e/r för att ställa in nivån.
Om en komponent har märkbart högre ljudnivå än de
andra använder du e för att minska ingångsnivån.
Om den är märkbart tystare använder du r för att
öka dess ingångsnivå.
Obs
– ”HDMI CEC (RIHD)” är inställd på ”On” (➔ sidan 63) och
du lyssnar via din TV:s högtalare.
• A/V Sync avaktiveras när ljudåtergivningssättet Pure Audio
eller Direct används med en analog ingångskälla.
• Denna inställning kan inte användas med ingångsväljarna
NET, USB och BLUETOOTH.
Namninmatningsområde
4 - 4. Name Edit
Name Edit
Du kan ange ett eget namn för varje enskild
ingångsväljare och förvald radiokanal för att enkelt
kunna identifiera dessa. När namnet har angetts
visas det på displayen.
Det egna namnet kan redigeras med
knappsatsbilden.
■ A/V Sync
` 0msec till 800msec i steg om 10 msek
När du använder progressiv skanning på din Blu-ray
Disc-/DVD-spelare, kan det hända att bilden och ljudet är ur synk. Med denna inställning kan du korrigera
detta genom att fördröja ljudsignalerna.
Tryck på ENTER för att visa TV-bilden medan du
ställer in fördröjningen när videokällan matas ut till
HDMI OUT MAIN.
Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på
knappen RETURN.
a
n
b
o
1
,
2
.
c
p
d
q
e
r
f
s
g
t
h
u
A
N
!
<
B
O
˝
>
3
4
/
;
Shift
5
:
6
@
7
[
8
9
0
–
^
]
Space
OK
Back Space
+10
Använd q/w/e/r för att välja ett tecken och
tryck sedan på ENTER.
Upprepa detta steg för att ange upp till 10 tecken.
2
Se till att välja ”OK” med q/w/e/r och tryck
sedan på ENTER för att spara en namn när du
är klar.
*1
j
w
k
x
l
y
CLR
C
P
#
?
D
Q
$
+
E
R
%
F
S
&
`
G
T
’
{
Shift
■ Name
1
i
v
Shift
+10
• IntelliVolume fungerar inte med zon 2.
A/V Sync
BD/DVD
Name
H
U
(
I
V
)
J
W
_
K
X
=
L
Y
˜
\
All Erase
M
Z
|
}
Space
OK
Back Space
Shift
CLR
a
m
z
b
cd
All Erase
*2
e
a Växlar mellan versaler och gemener.*1
b Flytta markören till vänster eller höger i
namninmatningsområdet.
c Flyttar markörer bakåt och raderar ett tecken.*2
d Mata in ett mellanslag.
e Bekräftar din inmatning.
Tips
• Namnge en förvald radiokanal genom att använda TUNER
för att välja AM eller FM och välj sedan den förvalda
radiokanalen (➔ sidan 37).
• För att återställa ett namn till sin standardinställning så
raderar man alla tecken med CLR, välj ”OK” och tryck
sedan på ENTER.
*1 Detta kan även utföras med +10 på fjärrkontrollen.
*2 Tryck på CLR på fjärrkontrollen för att radera alla tecken
du har matat in.
Området för värdena som du kan justerar beror på
om din TV eller display stöder HDMI Lip Sync och om
inställningen ”Lip Sync” är satt till ”On” eller inte
(➔ sidan 65).
Obs
Obs
• Denna inställning är inte tillgänglig i något av följande fall:
– ”Audio TV Out (Main)” är inställd på ”On” (➔ sidan 64)
eller ”Audio TV Out (Sub)” är inställd på ”On”
(➔ sidan 64) och du lyssnar genom dina TV-högtalare.
• Denna inställning kan inte användas för ingångsväljarna
NET, USB och BLUETOOTH.
Sv-59
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
Picture Adjust
Med Picture Adjust kan du justera bildkvaliteten och
reducera eventuellt ljud som dyker upp på
skärmbilden.
Tryck på ENTER för att visa TV-bilden under
inställning när videokällan matas ut till HDMI OUT
MAIN. Återgå till föregående skärmbild genom att
trycka på knappen RETURN.
■ Wide Mode*1*6
Denna inställning väljer bildkvoten.
` 4:3:
` Full:
` Zoom:
` Wide Zoom:
` Auto:
Enligt ingångssignalerna och inställningen för
skärmbildsvisningen väljer AV-receivern
automatiskt ”4:3”-, ”Full”-, ”Zoom” eller ”Wide
Zoom”-läget. Se ”Monitor Out” för mer
information om skärmbildsvisningen
(➔ sidan 52).
■ Picture Mode*1
` Custom:
Alla inställningar kan utföras manuellt.
` Cinema:
Välj när bildkällan är en film eller liknande.
` Game:
Välj när videokällan är en spelkonsol.
` Standard:
Justerar inte bildkvalitet (ändrar upplösning).
` Bypass:
Justerar inte bildkvalitet (ändrar inte upplösning).
Med ”Picture Mode”, kan du ändra följande
inställningar så att de passar film eller spelskärm med
ett handhavande: ”Game Mode”, ”Film Mode”, ”Edge
Enhancement”, ”Noise Reduction”, ”Brightness”,
”Contrast”, ”Hue”, ”Saturation” eller ”Color
Temperature”.
■ Game Mode*2*3*4
` Off
` On
Om videosignalfördröjning inträffar under uppspelning
på en videoapparat (t.ex. spelkonsol) välj
motsvarande ingångskälla och sätt inställningen
”Game Mode” till ”On”. Fördröjningen minskar då men
samtidigt försämras bildkvaliteten.
■ Film Mode*2*4
`Video:
”Film Mode”-detektering tillämpas inte och
ingångssignalen behandlas som en videokälla.
`Auto:
Detekterar om inmatad signal är en video eller
en film. Om det är en film tillämpas lämplig
omvandling.
AV-receivern kommer att justeras efter bildkällan och
automatisk konvertera den till lämplig progressiv
signal och återskapa den naturliga kvaliteten hos
originalbilden.
■ Edge Enhancement*2*4*5
`Off
`Low
`Mid
`High
Med denna inställning kan du göra så att bilden blir
skarpare.
■ Noise Reduction*2*4*5
`Off
`Low
`Mid
`High
Med den här inställningen kan du reducera bruset
som uppträder i bilden. Välj önskad nivå.
■ Brightness*1*2*4
`–50 till 0 till +50
Med denna inställning kan du justera bildens
ljusstyrka. ”–50” är den mörkaste. ”+50” är den
ljusaste.
■ Contrast*1*2*4
`–50 till 0 till +50
Med denna inställning kan du ändra på kontrast.
”–50” är den minsta. ”+50” är den största.
Sv-60
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
■ Hue*1*2*4
` –50 till 0 till +50
Med denna inställning kan du justera färgnyansen
mellan ”–50” och ”+50”.
■ Saturation*1*2*4
` –50 till 0 till +50
Med denna inställning kan du justera färgmättnaden.
”–50” ger svagaste färg. ”+50” ger starkaste färg.
■ Color Temperature*2*4
` Warm
` Normal
` Cool
Med denna inställning kan du justera
färgtemperaturen.
Obs
• ”Picture Adjust” kan inte användas när:
– Ingångsväljaren NET, USB eller BLUETOOTH är vald
eller
– ”Monitor Out” är inställd på ”Sub”.
*1 Denna procedur kan även utföras med fjärrkontrollen
genom att använda snabbinställningen (➔ sidan 47).
*2 När inställningen ”Picture Mode” är inställt på något
annat än ”Custom”, kan inte denna inställning användas.
*3 Om inställningen ”Resolution” ställs in på ”4K”
(➔ sidan 52) så fixeras inställningen på ”Off”.
*4 Tryck på CLR om du vill återställa standardvärdet.
*5 Om inställningen ”Game Mode” ställs in på ”On” så
fixeras inställningen på ”Off”.
*6 När en 3D-videokälla matas in är ”Wide Mode” fastställd
till ”Full”.
Audio Selector
Ställa in den inkommande digitalsignalen
(Fixed Mode)
■ Audio Selector
` ARC:
Ljudsignalen från din TV-mottagare kan skickas
till HDMI OUT MAIN på AV-receiver.*1
Med detta val kan TV:ns ljud automatiskt ges
prioritet över övriga tilldelningar.
` HDMI:
Detta kan väljas när HDMI IN har blivit tilldelad
som ingångskälla. Om både HDMI (HDMI IN)
och digitala ljudingångar (COAXIAL IN eller
OPTICAL IN) har blivit tilldelade kommer HDMIingång automatiskt väljas som prioritet.
` COAXIAL:
Detta kan väljas när COAXIAL IN har blivit
tilldelad som ingångskälla. Om både koaxialoch HDMI-ingångar har tilldelats, kommer
koaxial ingång automatiskt att väljas som
prioritet.
` OPTICAL:
Detta kan väljas när OPTICAL IN har blivit
tilldelad som ingångskälla. Om både optiska och
HDMI-ingångar har tilldelats, kommer optisk
ingång automatiskt att väljas som prioritet.
` Analog:
AV-receiver sänder alltid ut analoga signaler.
Du kan ställa in hur ljud ska sändas ut när det finns
både digitala och analoga ingångskällor.
Obs
• Denna inställning kan endast göras för den ingångskälla
som har tilldelats till HDMI IN, COAXIAL IN eller OPTICAL
IN.
• Denna inställning kan inte användas med ingångsväljarna
NET, USB och BLUETOOTH.
*1 Du kan välja ”ARC” om du väljer ingångsväljaren TV/CD.
Men du kan inte det om du valt ”Off” i inställningen
”Audio Return Channel” (➔ sidan 65).
Sv-61
■ Fixed Mode
`Off:
Formatet detekteras automatiskt. Om ingen
digitalingångssignal finns, används motsvarande
analogingång istället.
`PCM:
Endast ingångssignaler från PCM-format med 2
kanaler hörs. Om ingångssignalen inte är PCM,
blinkar indikatorn PCM och brus kan
produceras.
`DTS:
Endast ingångssignaler med formatet DTS (men
inte DTS-HD) hörs. Om ingångssignalen inte är
DTS, blinkar indikatorn dts, men inget ljud hörs.
När ”HDMI”, ”COAXIAL” eller ”OPTICAL” är vald
under inställningen ”Audio Selector”, kan du ange
signaltypen i ”Fixed Mode”.
Normalt detekterar AV-receiver signalformatet
automatiskt. Men om du upplever något av följande
problem när du spelar upp PCM- eller DTS-material,
kan du ställa in signalformatet manuellt till PCM eller
DTS.
• Om början av spår från en PCM-källa är bortklippta,
ska du försöka att ställa in formatet till PCM.
• Om brus produceras vid snabbspolning framåt eller
bakåt för en DTS CD, ska du försöka att ställa in
formatet på DTS.
Obs
• Inställningen kommer att återställas till ”Off” när du ändrar
inställningen i ”Audio Selector”.
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
5. Listening Mode Preset (Förval av
lyssningsläge)
Du kan tilldela ett ljudåtergivningssätt som standard
till varje ingångskälla och det väljs då automatiskt när
du väljer ingångskällan. Du kan exempelvis ställa in
ett ljudåtergivningssätt som används som standard
för Dolby Digital-ingångssignaler. Du kan välja andra
ljudåtergivningssätt under uppspelning, men läget
som anges här kommer att återupptas när AVreceivern har ställts in på standby.
1
Använd q/w för att välja den ingångskälla du
vill ställa in. Tryck sedan på ENTER.
Följande meny visas.
5-1. Listening Mode Preset
Analog/PCM
Mono/Multiplex Source
2ch Source
Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD
DTS/DTS-ES/DTS-HD
Other Multich Source
BD/DVD
Last Valid e r
Last Valid
Last Valid
Last Valid
Last Valid
Last Valid
Default listening mode for analog and PCM sources.
2
Använd q/w för att välja det signalformat som
du vill ställa in. Använd sedan e/r för att välja
ljudåtergivningssätt.
Det går bara att välja ljudåtergivningssätt som
kan användas med varje ingångssignalformat
(➔ sidorna 40 till 44).
Alternativet ”Last Valid” betyder att
ljudåtergivningssättet som användes senast
ställs in.
Alternativet ”Straight Decode” innebär att
lyssningsläget rak avkodning (Dolby Digital, DTS,
osv.) är valt.
Obs
• För ingångsväljare ”TUNER”, kommer endast
”Analog” vara tillgängliga.
• För ”NET” eller ”USB” -ingångsväljare kommer
”Digital” och ”TrueHD” att finnas tillgängliga.
• För ingångsväljare ”BLUETOOTH”, kommer endast
”Digital” vara tillgängliga.
■ Analog/PCM/Digital
Med denna inställning kan du ange vilket
ljudåtergivningssätt som används när en analog
ljudsignal (CD, TV, LD, VHS, MD, skivspelare,
radio, kassett, kabel, satellit osv.) eller digital PCMljudsignal (CD, DVD osv.) spelas.
■ Mono/Multiplex Source
Med denna inställning kan du ange vilket
ljudåtergivningssätt som ska användas när en
mono-digitalljudsignal spelas (DVD osv.).
■ 2ch Source
Du kan ange det ljudåtergivningssätt som används
med denna inställning när 2-kanals (2/0) digitala
stereokällor så som Dolby Digital eller DTS spelas.
■ Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD
Med denna inställning kan du ange vilket
ljudåtergivningssätt som ska användas när
digitalljudsignal av Dolby Digital- eller Dolby Digital
Plus-format spelas (DVD osv.). Anger
standardljudåtergivningssättet för Dolby TrueHDkällor, t.ex. Blu-ray eller HD DVD (inmatade genom
HDMI).
■ DTS/DTS-ES/DTS-HD
Med denna inställning kan du ange vilket
ljudåtergivningssätt som ska användas när
digitalljudsignaler med formatet DTS eller DTS-HD
High Resolution spelas (DVD, LD, CD osv.). Anger
standardljudåtergivningssättet för DTS-HD Master
Audio-källor, t.ex. Blu-ray eller HD DVD (inmatade
genom HDMI).
6. Miscellaneous (Övriga inställningar)
Volume Setup
■ Maximum Volume
`Off, 30 till 79
Med denna inställning kan du begränsa maxvolymen.
Välj ”Off” för att avaktivera den här inställningen.
■ Power On Volume
`Last, Min, 1 till 79 eller Max
Med denna inställning kan du ange vilken volym som
ska användas varje gång AV-receiver slås på.
Använd samma ljudnivå som användes när AVreceiver stängdes av genom att välja ”Last”.
Inställningen ”Power On Volume” kan inte ställas in
på ett högre värde än inställningen ”Maximum
Volume”.
■ Headphone Level
`–12dB till 0dB till +12dB
Med detta inställning kan du ange hörlursvolymen
relativt till huvudvolymen. Detta är användbart om det
finns en volymskillnad mellan dina högtalare och dina
hörlurar.
■ Other Multich Source
Anger standardmässigt ljudåtergivningssätt för
PCM-källor med flera kanaler från HDMI IN som
DVD-Audio samt DSD-källor med flera kanaler som
Super Audio CD.
Sv-62
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
OSD Setup
■ On Screen Display
` On
` Off
Detta alternativ fastställer om information visas på
skärmen när en funktion på AV-receiver ändras.
Information kanske inte visas även när ”On” har valts
om ingångskällan är ansluten till en HDMI IN.
■ Language
` English, Deutsch, Français, Español, Italiano,
Nederlands, Svenska, Русский язык, 中文
Denna inställning anger vilket språk som ska
användas för skärmmenyerna.
■ Screen Saver
` 3min, 5min, 10min
` Off
Med denna inställning kan du ställa in hur lång tid det
ska gå innan skärmsläckaren aktiveras. När den
aktiverats så stängs skärmsläckaren av och skärmen
återgår till sitt tidigare tillstånd om AV-receiver
används på något sätt.
7. Hardware Setup
(Apparatinställningar)
Tuner
■ AM Frequency Step
` 10kHz:
` 9kHz:
Välj frekvenssteg med hänsyn till ditt område.
För att AM-frekvensväljaren ska fungera ordentligt
måste du ange AM-frekvenssteget som används i ditt
område.
• Ställ in den på ”Off” när en ansluten utrustningsdel inte är
kompatibel eller om det är osäkert om utrustningen är
kompatibel eller inte.
• Om användningen inte är normal när den är inställd på
”On”, ska inställningen ändras till ”Off”.
• Information finns i instruktionsboken för den anslutna
komponenten.
• När inställningen ”HDMI CEC (RIHD)” är inställd på ”On”
ökar strömförbrukningen i standby-läge något. (Beroende
på TV:ns status, kommer AV-receivern att övergå till
standbyläget som vanligt.)
• p stödjer inte HDMI OUT SUB. Använd HDMI OUT
MAIN istället.
• När källutrustningen är ansluten via u kanske den inte
fungerar om ”HDMI CEC (RIHD)” är inställt på ”On”.
Obs
• Alla förinställda radiokanaler kommer att raderas när denna
inställning ändras.
HDMI
■ HDMI CEC (RIHD)
` Off
` On
Sätt på denna inställning så att p-kompatibla
komponenter ansluta via HDMI kan styras av AVreceiver (➔ sidan 15).
Obs
• När inställningen är satt till ”On” och menyn stängs visas
namnet på de anslutna p-kompatibla
komponenterna och ”RIHD On” på AV-receiver.
”Search…” → ”(namn)” → ”RIHD On”
När AV-receiver inte kan ta emot namnet på komponenten
visas den som ”Player*” eller ”Recorder*” etc. (visas ”*”
och indikerar antal komponenter om det finns två eller fler
komponenter).
• När en p-kompatibel komponent ansluts till AVreceiver via HDMI-kabeln visas namnet på den anslutna
komponenten på AV-receiver displayen. Om du till exempel
ser på ett tv-program och samtidigt använder en Blu-ray
Disc/DVD-spelare (som är påslagen) med hjälp av AVreceiver-fjärrkontrollen, visas namnet på Blu-ray Disc/DVDspelaren på AV-receiver.
Sv-63
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
■ HDMI Through
` Off
` BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD,
PHONO:
Väljer den ingångskälla för vilken HDMI
Through-funktionen är aktiverad.
` Last:
HDMI Through-funktionen är aktiverad för vald
ingångskälla vid den tidpunkt inställningen av
AV-receiver till standbyläge.
När HDMI Through-funktionen är aktiverad kommer
både ljud och video från en HDMI-ingång att matas ut
till TV:n eller andra komponenter via HDMIanslutningen, oavsett om AV-receivern är på eller i
standby-läge. HDMI-indikatorn kommer att lysa svagt
i standbyläget. Observera att indikatorn kanske inte
tänds under vissa förhållanden (➔ sidan 21).
Denna inställning är automatiskt fixerad till ”Auto” när
inställningen ”HDMI CEC (RIHD)” är inställd på ”On”,
vilket gör att ingångskällan väljs automatiskt.
Obs
• Endast ingångskällor som är tilldelade till en HDMI IN via
inställningen ”HDMI Input” aktiveras (➔ sidan 53).
• Strömförbrukningen i standbyläget kommer att öka när
funktionen HDMI Through körs; men i följande fall kan man
spara på strömförbrukningen:
– TV:n är i standbyläget.
– Du tittar på ett tv-program.
• Information finns i instruktionsboken för den anslutna
komponenten.
• Beroende på den anslutna komponenten kan det hända att
korrekt ingångskälla inte kan väljas med inställningen satt
till ”Auto”.
• Denna inställning ställs automatiskt till ”Off” när inställning
”HDMI CEC (RIHD)” ställs in på ”Off”.
• Denna funktion är endast tillgänglig för HDMI OUT MAIN
uttag.
■ Audio TV Out (Main)
` Off
` On
Denna inställning bestämmer om inkommande
ljudsignal ska matas ut från HDMI OUT MAIN. Du
kanske vill aktivera detta alternativ om din TV är
ansluten till HDMI OUT MAIN och du vill lyssna på
ljud från en komponent som är ansluten via genom
TV:ns högtalare. Detta bör normalt ställas in på ”Off”.
Obs
■ Audio TV Out (Sub)
`Off
`On
Denna inställning bestämmer om inkommande
ljudsignal ska matas ut från HDMI OUT SUB. Du
kanske vill aktivera detta alternativ om din TV är
ansluten till HDMI OUT SUB och du vill lyssna på ljud
från en komponent som är ansluten via genom TV:ns
högtalare. Detta bör normalt ställas in på ”Off”.
Obs
• Om ”On” väljs och ljudet kan matas ut av TV:n, matar AVreceiver inte ut något ljud från högtalarna. Om så är fallet,
visas ”TV Speaker” på AV-receiver:s display genom att
trycka in DISPLAY.
• Om ”HDMI CEC (RIHD)” är inställd på ”On”, är denna
inställning fast inställd på ”Auto”.
• Den här inställningen är alltid inställd på ”Off” när
inställningen ”Monitor Out” är inställd på ”Sub”
(➔ sidan 52).
• Med vissa TV-apparater och ingångssignaler kanske inget
ljud matas ut även när inställningen ställs in på ”On”.
• När ”Audio TV Out (Main)” eller ”HDMI CEC (RIHD)” är
satt till ”On” och du lyssnar via din TV:s högtalare, kommer
ljudet att matas ut från AV-receiverns främre vänster och
höger högtalare när AV-receiverns volymreglage vrids upp.
Förhindra att AV-receivers högtalare producerar ljud
genom att ändra inställningarna på apparaten, ändra TVinställningarna eller skruva ned AV-receivers volym.
• Ljudåtergivningsläge kan inte ändras när denna inställning
är satt till ”On” och ljudet matas ut från TV:n.
• Om ljudsignalen från spelaren inte stöds av TV:n är ljud inte
utdata från TV:n även om den här inställningen är
aktiverad. När ljudet inte utdata från TV:n (när ”Monitor
Out” är inställd på ”Both”, kan ljudet inte vara utdata från
TV:n ansluten till båda HDMI OUT MAIN och HDMI OUT
SUB) är ljudet utdata från högtalarna som är anslutna till
AV-receiver.
Sv-64
• Om ”On” väljs och ljudet kan matas ut av tv:n, matar AVreceiver inte ut något ljud från högtalarna. Om så är fallet,
visas ”TV Speaker” på AV-receiver:s display genom att
trycka in DISPLAY.
• Den här inställningen är alltid inställd på ”Off” när
inställningen ”Monitor Out” är inställd på ”Main”
(➔ sidan 52).
• När ”Monitor Out” är inställd på ”Both” (➔ sidan 52), och
denna inställning är aktiverad, ställ källkomponentens
ljudutgången till 2ch PCM.
• Med vissa tv-apparater och ingångssignaler kanske inget
ljud matas ut även när inställningen ställs in på ”On”.
• När ”Audio TV Out (Sub)” är satt till ”On” och du lyssnar
via din tv:s högtalare, kommer ljudet att matas ut från AVreceiverns främre vänster och höger högtalare när AVreceiverns volymreglage vrids upp. Förhindra att AVreceivers högtalare producerar ljud genom att ändra
inställningarna på apparaten, ändra tv-inställningarna eller
skruva ned AV-receivers volym.
• Ljudåtergivningsläge kan inte ändras när denna inställning
är satt till ”On” och ljudet matas ut från TV:n.
• När ”Monitor Out” är inställd på ”Both” (➔ sidan 52) och
bara ”Audio TV Out (Sub)” är inställd på ”On”, är ljudet inte
utdata från TV:n om den är ansluten till HDMI OUT SUB
förutom i de fall det ingående ljudet är via HDMI.
• Om ljudsignalen från spelaren inte stöds av TV:n är ljud inte
utdata från TV:n även om den här inställningen är
aktiverad. När ljudet inte utdata från TV:n (när ”Monitor
Out” är inställd på ”Both”, kan ljudet inte vara utdata från
TV:n ansluten till båda HDMI OUT MAIN och HDMI OUT
SUB) är ljudet utdata från högtalarna som är anslutna till
AV-receiver.
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
■ Audio Return Channel
` Off
` Auto:
Ljudsignalen från din TV-mottagare kan skickas
till HDMI OUT MAIN på AV-receivern.
Funktionen för dubbelriktat ljud (ARC) gör att en
ARC-kapabel TV kan skicka ljudströmmen till HDMI
OUT MAIN på AV-receivern. För att använda denna
funktionen måste du välja ingångsväljaren TV/CD och
din TV måste vara ARC-kompatibel. Indikatorn ARC
tänds när audiosignalen detekteras.
Standardinställning: ”- - - -”
Obs
• Den här inställningen är alltid inställd på ”- - - -” när
inställningen ”HDMI CEC (RIHD)” är inställd på ”Off”.
• Denna inställning ställs automatiskt in på ”Auto” när ”HDMI
CEC (RIHD)” ställs in på ”On” för första gången.
• Om du har satt ”Audio Return Channel” till ”Auto” kommer
”Audio Selector” inställningarna på ingångsväljaren
TV/CD automatiskt att ändras till ”ARC” (➔ sidan 61).
Tips
• När inställningarna för ”HDMI CEC (RIHD)”, ”HDMI
Through” eller ”Audio Return Channel” har ändrats ska
du stänga av strömmen till all ansluten utrustning och
sedan slå på den igen. Se handböckerna för all ansluten
utrustning.
Sub Window
` Multi:
Visar en förhandsgranskning av alla
miniatyrbilder samtidigt.
` Single:
Visar en förhandsgranskning av miniatyrbilder,
en efter en.
Med denna inställning kan ni ange antalet
förhandsgranskningar av miniatyrbilder att visa.
Position
(med ”Sub Window” inställt på ”Multi”)
` Top, Bottom, Left, Right
(med ”Sub Window” inställt på ”Single”)
` Upper Left, Upper Right, Lower Left, Lower
Right
Med denna inställning kan ni ställa in positionen för
att förhandsgranska miniatyrbilder på TV-skärmen.
Obs
• Det kan hända att bilden för förhandsgranskning av
tumnagelbilder för InstaPrevue inte kan återges korrekt
beroende på videosignalerna.
Auto Standby
• Denna funktion fungerar endast om din HDMI-kompatibla
TV stöder HDMI Lip Sync.
■ InstaPrevue
Dessa inställningar gäller för ”InstaPrevue” i menyn
Home (➔ sidan 46) och specificerar
förhandsgranskningsdisplayen för HDMIvideoströmmar.
• Satt till ”On” kan Auto standby-funktionen aktiveras
automatiskt under uppspelning av vissa källor.
• Auto standby-funktionen kanske inte fungerar när zon 2 är
på.
Obs
Tips
• Det går att försätta enheten i standby-läge genom att ställa
in ”HDMI CEC (RIHD)” på ”On” och använda CECkompatibel komponent oavsett ovanstående inställning.
Se ”HDMI CEC (RIHD)” i ”7. Hardware Setup
(Apparatinställningar)” angående länkade funktioner
(➔ sidan 63).
• När HDMI Through är aktiverat, minskar
strömförbrukningen lite.
Obs
■ Auto Standby
` Off
` On
När ”Auto Standby” är inställt på ”On”, tänds
indikatorn ASb och AV-receiver:n övergår
automatiskt till standbyläge om enheten inte används
under 30 minuter och det inte finns någon
ingångssignal för ljud eller video.
”Auto Standby” kommer att visas på AV-receiver:s
display och OSD 30 sekunder innan Auto standby
slås på.
■ Lip Sync
` Off
` On
Denna funktion tillåter AV-receiver att automatiskt
korrigera fördröjning mellan video och ljud, baserat på
data från den anslutna skärmen.
■ HDMI Through
`Off
`On
Den här inställningen aktiverar eller avaktiverar Auto
Standby under HDMI Through genom att detektera
ljud/videoingångssignalen.
När denna inställning är inställd på ”On”, försätts AVreceiver automatiskt i standby-läget om det inte
kommer någon ljud/videosignalingång under HDMI
Through inom loppet av 30 minuter. (Auto standbyfunktionen kanske inte fungerar när zon 2 är på.)
När denna inställning är inställd på ”Off”, förblir
statusen HDMI Through oavsett
ljud/videoingångssignal.
• Den här inställningen är alltid inställd på ”Off” när
inställningen ”Auto Standby” är inställd på ”Off”.
Obs
Sv-65
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
Network
Det här avsnittet förklarar hur man konfigurerar AVreceivers nätverksinställningar manuellt.
Efter modifiering av nätverksinställningar måste du
först bekräfta ändringarna genom att välja ”Save”.
Om din routers DHCP-server är aktiverad behöver du
inte ändra någon av dessa inställningar eftersom AVreceivern är inställd på att använda DHCP för
konfigurera sig själv automatiskt som standard (t.ex.
DHCP är inställd på ”Enable”). Men om din routers
DHCP server är avaktiverad (om du exempelvis
använder statisk IP) behöver du konfigurera dessa
inställningar själv och då är det viktigt att ha kunskap
om Ethernet-nätverk.
Vad är DHCP?
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
används av routrar, datorer, AV-receiver och andra
enheter som konfigurerar sig själva automatiskt i ett
nätverk.
Vad är DNS?
DNS (Domain Name System) gör om domännamn till
IP-adresser. När du exempelvis lägger in ett
domännamn som www.onkyousa.com i din
webbläsare så använder denna DNS för att göra om
namnet till en IP-adress, i det här fallet
63.148.251.142, innan du kommer till sidan.
■ Network Connection
` Wired
` Wireless
Denna inställning bestämmer om du ansluter AVreceiver till nätverket genom trådbundet eller trådlöst
nätverk. Om du ansluter med trådlöst nätverk, väljer
du ”Wireless”. Se ”Utföra inställning av trådlöst
nätverk” för inställning (➔ sidan 26).
Tips
• Samma inställning är tillgänglig även om ”Wireless” är valt
i ”Network Connection” vid första installationen
(➔ sidan 22).
■ MAC Address
Detta är AV-receiverns MAC-adress (Media Access
Control). Den här adressen kan inte ändras.
■ Proxy Port
Om du använder en webbproxy lägger du in ett
proxyportnummer här.
■ DHCP
` Enable
` Disable
Den här inställningen avgör om AV-receivern
använder DHCP för att automatiskt konfigurera sin
IP-adress, undernätsmask, gateway och DNS server
inställningar.
■ Network Standby
`On
`Off
Den här inställningen aktiverar eller avaktiverar
kontrollen över nätverket.
När den är aktiverad kommer NET-indikatorn att lysa
med svagt ljus när AV-receiver befinner sig i
standbyläget. Observera att indikatorn kanske inte
tänds under vissa förhållanden (➔ sidan 21).
Obs
• Om du väljer ”Disable” måste du konfigurera
inställningarna ”IP Address”, ”Subnet Mask”, ”Gateway”
och ”DNS Server” själv.
■ IP Address
` Klass A:
”10.0.0.0” till ”10.255.255.255”
` Klass B:
”172.16.0.0” till ”172.31.255.255”
` Klass C:
”192.168.0.0” till ”192.168.255.255”
Ange en statisk IP-adress som du fått av din
internetleverantör (ISP).
De flesta routrar använder IP-adresser av klass C.
■ Subnet Mask
Ange undernätsmask-adressen som du fått från din
ISP (vanligtvis 255.255.255.0).
Obs
• När den är inställd på ”On” ökar strömförbrukning i
standbyläget något.
■ Update Notice
`Enable
`Disable
När denna inställning är aktiverad kommer du att
aviseras om en viktig nätverksuppdatering av
maskinvaran finns tillgänglig.
Obs
• Om man väljer ”Never Remind me” i meddelandefönstret
kommer denna inställning att ändras till ”Disable”
(➔ sidan 21).
• För detaljer om uppdateringsmeddelandet, se
”Uppdatering av programvara Meddelande” (➔ sidan 21).
■ Gateway
Lägg in gatewayadressen som du fått från din ISP.
■ DNS Server
Lägg in DNS-serveradressen som du fått från din
ISP.
■ Proxy URL
Om en webbproxy ska användas lägger du in dess
URL här.
Sv-66
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
■ Bluetooth
Den här inställningen gör det möjligt för AV-receiver
att anslutas med Bluetooth-aktiverad enhet.
Status
Tryck på ENTER-knappen för att visa ”Now Pairing”
och påbörja anslutningen.
Tips
• Om anslutningen inte har ställts in, visas ”Ready” på
skärmen. Namnet på enheten som ansluts med AVreceiver visas om anslutningsinställning är inställd.
• För mer information om Bluetooth-anslutningen se
bruksanvisningen för den Bluetooth-aktiverade enheten.
• Parkopplingen kan göras genom att hålla ner
BLUETOOTH knappen på AV-receiver tills BLUETOOTHindikatorn blinkar.
Obs
• Denna inställning kan inte väljas om du har valt NET eller
USB som ingångsväljare i zon 2.
Initial Setup
Om du hoppade över den grundläggande
inställningsguiden vid den första användningen så
kan du återgå till den härifrån.
Se ”Initial Setup” (➔ sidan 21).
Obs
• Den här inställningen kan inte väljas om ”Monitor Out” är
inställd på ”Sub”.
8. Remote Controller Setup
(Fjärrkontrollinställning)
Remote ID
■ Remote ID
` 1, 2 eller 3
När flera Onkyo-komponenter används i samma rum
kan deras fjärr-ID-koder överlappa varandra. Skilj AVreceivern från de andra komponenterna genom att
ändra dess fjärr-ID från ”1” till ”2” eller ”3”.
9. Lock Setup (Låsinställningar)
Med detta alternativ kan du skydda dina inställningar
genom att låsa inställningsmenyerna.
■ Setup
`Locked
`Unlocked
När ”Locked” är valt kommer inställningsmenyerna
att låsas och du kan inte ändra någon inställning.
Obs
• Om du ändrar AV-receiverns fjärr-ID, ska du kontrollera att
fjärrkontrollen ändras till samma ID (se nedan), annars kan
du inte styra AV-receiver med fjärrkontrollen.
Ändra fjärrkontrollens ID
1
Håll ned RECEIVER samtidigt som du trycker
och håller ned Q SETUP tills fjärrindikatorn
tänds (cirka 3 sekunder).
2
Använd nummerknapparna för att ange ID 1, 2
eller 3.
Fjärrindikatorn blinkar två gånger.
Remote Mode Setup
Se ”Söka efter fjärrkontrollkoder” (➔ sidan 70).
Sv-67
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Avancerad användning
Zon 2
I tillägg till huvudrummet, kan du även höra uppspelat material i ett annat rum, kallat zon 2. Du kan välja olika källor för varje rum.
Utför anslutningar för zon 2
Ansluta dina zon 2-högtalare direkt till AV-receiver
Anslutning av zonhögtalare till en extra förstärkare
Det gör att du kan välja olika källor för huvudrummet och zon 2. Detta kallas
”strömförsörjd zon” eftersom högtalare i zon 2 försörjs med ström från AV-receiver.
Denna uppställning tillåter uppspelning av 7.1 kanaler i huvudrummet och 2kanals stereouppspelning i zon 2.
För att använda denna inställning måste du aktivera inställningen Strömförsörjd
zon 2 (➔ sidan 54).
Huvudrum
Huvudrum
TV
TV
AV-receiver
AV-receiver
Zon 2
Zon 2
IN
R
R
L
L
Mottagare/
integrerad förstärkare
Obs
Obs
• Med denna inställning styrs volymen för zon 2 av AV-receivern.
• När Strömförsörjd zon 2 används reduceras uppspelningen i huvudrummet till 5.1 kanaler.
• Volymen för zon 2 måste ställas in på förstärkaren för zon 2.
Sv-68
Avancerad användning
Stänga av ljud i zon 2
Styra zon 2 komponenter
1
■ Hantering från AV-receiver
Ingångsväljarknappar
ZONE 2
1
OFF
MASTER VOLUME
När zon 2 ska startas och en ingångskälla
väljas trycker du på ZONE 2 följt av en
ingångsväljarknapp inom 8 sekunder.
Zon 2 aktiveras och indikatorn Z2 tänds på AVreceiverns display.
Tryck på ZONE 2 två gånger, för att välja samma
källa som det för huvudrummet. ”Z2 Sel: Source”
visas på AV-receiverns display.
2
Avaktivera zon 2 genom att trycka på OFF.
Zonen är avstängd.
■ Hantering från fjärrkontrollen
För att styra zon 2 måste du först trycka på ZONE2
på fjärrkontrollen.
8RECEIVER
ZONE2
INPUT
SELECTOR
Tryck på ZONE2 och rikta sedan
fjärrkontrollen mot AV-receiver och tryck på
8RECEIVER.
Zon 2 slås på och indikatorn Z2 tänds på AVreceivers display.
2
Om du vill välja ingångskälla för zon 2 trycker
du på ZONE2 följt av ett tryck på knappen
INPUT SELECTOR.
3
För att slå av zon 2 trycker du på ZONE2 följt
av 8RECEIVER.
Zonen stängs av.
Justera volymen för zon 2
■ Hantering från fjärrkontrollen
1
2
Tryck på ZONE2.
Använd VOL q/w.
■ Styrning med AV-receiver
1
Tryck på ZONE 2 (Z2-indikatorn blinkar på AVreceivers display).
2
Använd MASTER VOLUME-kontrollen inom
8 sekunder.
Om dina zon 2-högtalare är anslutna till en mottagare
eller integrerad förstärkare i zon 2 ska du använda
dess volymkontroll för att justera volymen.
MUTING
VOLq/w
Sv-69
■ Hantering från fjärrkontrollen
1
Tryck på knappen ZONE2 och därefter på
knappen MUTING.
Tips
• För att aktivera ljudet igen trycker du på ZONE2 följt av
MUTING igen. Ljud kan även slås på i zonerna genom att
man justerar volymen.
Obs
• Endast analog, NET eller USB ingångskälla matas ut från
ZONE 2 LINE OUT-jacken och ZONE 2 L/R-terminalerna.
• Du kan inte välja olika AM- eller FM-radiokanaler för
huvudrummet och zon 2. Samma AM/FM-radiokanal hörs i
alla rum. Det vill säga, om du har valt en FM-kanal i
huvudrummet matas samma kanal ut i zon 2.
• Du kan inte välja olika ingångsväljare NET eller USB för
huvudrummet och zon 2. Nämligen, om du har valt
ingångsväljare USB för zon 2, kommer ingångsväljare USB
bli valt för huvudrummet även om NET har valts för
huvudrummet.
• BLUETOOTH kan inte väljas som ingångsväljare i zon 2.
Om du spelar ljud från en Bluetooth-aktiverad enhet i zon 2,
välj ”Z2 Sel: Source”, och BLUETOOTH som
ingångsväljare i huvudrummet.
• När zon 2 är aktiverad och dess ingångsväljare är vald
kommer strömförbrukningen i standbyläget att öka något.
• När zon 2 är aktiverad fungerar inte u-funktionerna.
• När AV-receivern ställs in i standbyläge medan zon 2 är
aktiverad kommer indikatorn Z2 att lysa med svagt ljus.
• Genom att aktivera zoner i huvudrummet när
ljudåtergivningsläget är satt till Pure Audio kommer de
automatiskt att växlas till Direct.
Styra andra komponenter
Styra andra
komponenter
Du kan använda AV-receivers fjärrkontroll för att styra
dina andra AV-komponenter, inklusive komponenter
från andra tillverkare. Detta avsnitt förklarar hur du
anger fjärrkontrollkoden för en komponent som du vill
kontrollera: DVD, tv, CD etc.
Förprogrammerade fjärrkontrollkoder
4
Använd q/w för att välja ”Remote Mode Setup”
och tryck sedan på ENTER.
5
Använd q/w för att välja ett fjärrläge och tryck
sedan på ENTER.
Kategorivalsmenyn visas.
6
Använd q/w för att välja en kategori och tryck
sedan på ENTER.
Skärmbilden för angivande av varumärket visas.
7
Använd q/w/e/r för att välja ett tecken och
tryck sedan på ENTER.
Upprepa detta steg för de första tre tecknen i
varumärket.
När du har angett det 3:e tecknet väljer du
”Search” och trycker på ENTER.
En lista med varumärken hämtas.
Om önskat varumärke inte hittas:
Använd r för att välja ”Not Listed” och tryck
sedan på ENTER.
Skärmbilden för angivande av varumärket visas.
Följande knappar på REMOTE MODE är
förprogrammerade med fjärrkontrollkoder för att styra
komponenterna i listan. Du behöver inte ange en
fjärrkontrollkod för att styra dessa komponenter.
Information om hur du styr dessa komponenter finns
på de angivna sidorna.
BD/DVD Onkyo Blu-ray Disc-spelare (➔ sidan 72)
TV/CD
Onkyo CD-spelare (➔ sidan 71)
PC
Apple TV
8
Använd q/w för att välja ett varumärke och
tryck sedan på ENTER.
En fjärrkontrollkod med dess instruktioner visas.
Följ proceduren.
9
Om du kan styra komponenten, använd q/w
för att välja ”OK” och tryck sedan på ENTER.
Bildskärmsmenyn går tillbaka till frontskärmen
”Remote Mode Setup”.
Söka efter fjärrkontrollkoder
Du kan söka efter en lämplig fjärrkontrollkod i
bildskärmsmenyn.
Obs
• Du måste ansluta din TV till HDMI-utgången (HDMI OUT
MAIN) för att göra följande inställning på skärmen.
1
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen HOME.
2
Använd e/r eller q/w för att välja ”Setup” och
tryck sedan på ENTER.
3
Använd q/w för att välja ”Remote Controller
Setup” och tryck sedan på ENTER.
Om du inte kan kontrollera komponenten,
använd q/w för att välja ”Try Next Code” och
tryck sedan på ENTER.
Nästa kod visas.
Sv-70
Ange fjärrkontrollkoder
Du behöver ange en kod för varje komponent som du
vill styra.
1
Hitta den lämpliga fjärrkontrollkoden i den
separata listan med fjärrkontrollkoder.
Koderna är ordnade efter kategori (t.ex., DVDspelare, TV, o.s.v.).
2
Håll ned knappen för det REMOTE MODE som
du vill tilldela en kod till samtidigt som du
trycker på och håller ned DISPLAY (i cirka 3
sekunder).
Fjärrindikatorn tänds.
Obs
• Fjärrkontrollkoder kan inte anges för knapparna
RECEIVER och flerzonsknappen.
• Endast fjärrkontrollkoder för TV kan anges för TV.
• Förutom RECEIVER, TV och flerzonsknappen, kan
fjärrkontrollkoder för vilken kategori som helst tilldelas
för knapparna REMOTE MODE. Dessa knappar
fungerar dock även som ingångväljarknappar, så
använd en knapp för REMOTE MODE som motsvarar
ingången som du ansluter utrustningen till. Till
exempel, om du ansluter din CD-spelare till CDingången ska du välja TV/CD när du anger dess
fjärrkontrollkod.
3
Använd sifferknapparna för att ange den
femsiffriga koden inom 30 sekunder.
Fjärrindikatorn blinkar två gånger.
Om fjärrkontrollkoden inte ställdes in på rätt sätt
blinkar fjärrindikatorn långsamt en gång.
Obs
• Även om erhållna fjärrkontrollkoder är korrekta vid
utgivningen, kan de ändras.
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Styra andra komponenter
Ommappning av färgade knappar
Du kan ändra konfigurationen för färgade knappar
med vilka knapparna REMOTE MODE är förinställda.
1
2
Håll ned den REMOTE MODE-knapp som du
vill programmera samtidigt som du trycker på
och håller ned A (röd) tills fjärrindikatorn
tänds (cirka 3 sekunder).
Du kan endast ändra färgade knappar för
komponenter vars koder tillhör kategorierna i
fjärrkontrollistan (BD/DVD-spelare, TV,
digitalbox, osv).
Inom 30 sekunder, tryck på de färgade
knapparna i den ordning som du vill tilldela
dem igen.
Knapptryck tilldelas för varje knapp från vänster
till höger. Fjärrindikatorn blinkar två gånger för att
indikera att sekvensen har tilldelats. Om
sekvensen inte tilldelades, blinkar fjärrindikatorn
långsamt en gång.
Tips
• För att återställa REMOTE MODE-knapparna till deras
standardinställningar, se ”Återställa REMOTE MODEknapparna”.
Obs
• Om en annan knapp än de färgade knapparna trycks ned
kommer funktionen att avbrytas.
• När funktionen inte kan göras medan AV-receiver står på
mottagarläget eller när Zon 2 är aktiv.
`71323:
Onkyo CD-brännare utan u
`82990:
Onkyo dockningsstation utan u
Fjärrkontrollkoder för Onkyokomponenter anslutna via RI
Onkyo-komponenter som är anslutna via u styrs
genom att man riktar fjärrkontrollen mot AV-receivern,
inte mot komponenten. Detta gör det möjligt att styra
komponenter som inte är synliga, t.ex. i ett ställ.
1
Kontrollera att Onkyo-komponenten är
ansluten med en u-kabel och en analog
ljudkabel (RCA).
Se ”Ansluta Onkyo RI-komponenter” för
information (➔ sidan 19).
2
Mata in lämplig fjärrkontrollkod för en
REMOTE MODE-knapp genom att referera till
tidigare avsnitt.
` 42157:
Onkyo kassettbandsdäck med u
` 81993:
Onkyo dockningsstation med u
3
Tryck på knappen REMOTE MODE, rikta
fjärrkontrollen mot AV-receivern och styr
komponenten.
Styra Onkyo-komponenter utan u
Om du vill styra en Onkyo-komponent genom att rikta
fjärrkontrollen direkt mot komponenten eller om du vill
styra en Onkyo-komponent som inte är ansluten via
u ska du använda följande fjärrkontrollkoder:
` 30627:
Onkyo DVD-spelare utan u
` 71817:
Onkyo CD-spelare utan u
` 32900/33100/33500:
Onkyo Blu-ray Disc-spelare
` 32901/33104/33504:
Onkyo HD DVD-spelare
` 70868:
Onkyo MD-brännare utan u
Sv-71
Återställa REMOTE MODE-knapparna
Du kan återställa en REMOTE MODE-knapp till dess
standardkod.
1
Håll ned REMOTE MODE-knappen som du vill
återställa samtidigt som du trycker på och
håller ned HOME tills knappen fjärrindikatorn
tänds (cirka 3 sekunder).
2
Tryck på REMOTE MODE-knappen igen inom
30 sekunder.
Fjärrindikatorn blinkar två gånger för att indikera
att knappen har återställts.
Varje REMOTE MODE-knapp är
förprogrammerad med en fjärrkontrollkod. När en
knapp återställs får den tillbaka sin
förprogrammerade kod.
Återställa fjärrkontrollen
Du kan återställa fjärrkontrollen till
standardinställningarna.
1
Håll ned RECEIVER samtidigt som du trycker
på och håller ned HOME tills fjärrindikatorn
tänds (cirka 3 sekunder).
2
Tryck på RECEIVER igen inom 30 sekunder.
Fjärrindikatorn blinkar två gånger för att indikera
att fjärrkontrollen har återställts.
Styra andra komponenter
Styra andra komponenter
Genom att trycka in REMOTE MODE-knappen som
har programmerats med fjärrkontrollkoden för din
komponent kan du styra komponenten enligt nedan.
Information om hur du anger en fjärrkontrollkod för
andra komponenter finns på ”Ange fjärrkontrollkoder”
(➔ sidan 70).
Styra en TV
TV är förprogrammerad med fjärrkontrollkoden för att
styra en TV som stöder p*1 (begränsad till
vissa modeller). TV:n måste kunna ta emot
fjärrkontrollkommandon via p och vara
ansluten till AV-receivern via HDMI. Om TV:n inte kan
styras ordentligt via p ska du programmera
TV:ns fjärrkontrollkod för TV och använda TV:ns
fjärrkontroll för att styra apparaten.
Använd följande fjärrkontrollkoder:
` 11807/13100/13500:
TV med p
Styra Apple TV
Genom att programmera den medföljande
fjärrkontrollen med lämplig fjärrkontrollskod kan den
användas för att styra din Apple TV.
Använd följande fjärrkontrollkoder:
` 02615:
Apple TV
Kontrollera MHL-aktiverad mobilenhet
Tryck först på en lämplig
REMOTE MODE-knapp.
Genom att programmera den medföljande
fjärrkontrollen med lämplig fjärrkontrollskod kan den
användas för att styra din MHL-aktiverade
mobilenhet.
Anslut din MHL-aktiverade mobilenhet till HDMI IN 1uttaget. Vi råder dig att programmera
fjärrkontrollkoden på AUX-knappen.
Använd följande fjärrkontrollkoder:
` 32910:
MHL-aktiverad mobilenhet
h
i
j
Obs
• Tillförlitlig användning kan inte garanteras med vissa
mobilenheter.
a
Styra en Blu-ray Disc/DVD-spelare, HD DVDspelare eller DVD-brännare
b
k
l
c
d
m
BD/DVD är förprogrammerad med fjärrkontrollkoden
för att styra en komponent som stöder p*1
(begränsad till vissa modeller). Komponenten måste
kunna ta emot fjärrkontrollkommandon via p
och vara ansluten till AV-receivern via HDMI.
Använd följande fjärrkontrollkoder:
` 32910/33101/33501/31612:
Blu-ray Disc/DVD-spelare med p
*1
p som stöds av AV-receiver är CECsystemkontrollfunktionen för HDMI-standard.
n
e
f
g
o
Sv-72
Styra andra komponenter
■ Användning med TV
■ Användning med DVD-spelare/DVD-brännare
Tillgängliga knappar
Tillgängliga knappar
a 8, INPUT, TV VOL q/w, g Nummer: 1 till 9, 0
MUTING
Nummer: +10*1
b TOP MENU
h 8SOURCE
Tillgängliga knappar
c q/w/e/r, ENTER
i DISPLAY
b GUIDE
h 8SOURCE
b GUIDE
d SETUP
j MUTING
k CH +/–
c q/w/e/r, ENTER
i DISPLAY
d SETUP
j MUTING
k CH +/–
c q/w/e/r, ENTER
d SETUP
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6*1
f A (Röd)*1
B (Grön)*1
i DISPLAY
k CH +/–
l PREV CH
m RETURN
n AUDIO*1
o CLR
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
f A (Röd)*1
B (Grön)
l MENU
m RETURN
C (Gul)*1
n AUDIO*1
o CLR
D (Blå)*1
C (Gul)*1
DISC +/–
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
f A (Röd)
B (Grön)
C (Gul)
■ Användning med Blu-ray-/HD DVD-spelare
■ Användning med VCR/PVR
Tillgängliga knappar
Tillgängliga knappar
■ Användning med CD-spelare/CD-inspelare/MDinspelare
h 8SOURCE
b GUIDE
h 8SOURCE
c q/w/e/r, ENTER
i DISPLAY
c q/w/e/r, ENTER
i DISPLAY
Tillgängliga knappar
d SETUP
j MUTING
k CH +/–
d SETUP
j MUTING
k CH +/–
d SETUP
l PREV CH
m RETURN
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
o CLR
f SEARCH
REPEAT
f A (Röd)
B (Grön)
C (Gul)
D (Blå)
g Nummer: 1 till 9, 0
Nummer: +10*1
DISC +/–
n AUDIO
o CLR
g Nummer: 1 till 9, 0
Nummer: +10
b TOP MENU
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
l PREV CH
m RETURN
D (Blå)
g Nummer: 1 till 9, 0
Nummer: +10*1
D (Blå)*1
■ Användning med
satellitmottagare/kabelmottagare
e 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
l MENU
m RETURN
g Nummer: 1 till 9, 0
Nummer: +10
n AUDIO*1
o CLR
■ Använda kassettbandsdäck
c q/w/e/r, ENTER
RANDOM
g Nummer: 1 till 9, 0
Nummer: +10
h 8SOURCE
i DISPLAY
j MUTING
k DISC +/–
o CLR
MODE
Tillgängliga knappar
e 1, t (Uppspelning
bakåt), 2, 5, 4,
7, 6
h 8SOURCE
j MUTING
Sv-73
Obs
• Vissa knappar fungerar inte som förväntat med vissa
komponenter, och vissa fungerar inte alls.
• Se ”Styra din iPod/iPhone” för användning med
iPod/iPhone (➔ sidan 75).
*1 Funktionen p stöds ej. p som stöds av AVreceiver är CEC-systemkontrollfunktionen för HDMIstandard.
Styra andra komponenter
Använda Onkyo:s dockningsstation
RI-dockningsstation
Med RI-dockningsstationen kan du enkelt spela upp
musiken från din iPod/iPhone eller titta på bildspel
och video från din iPod/iPhone på en TV. Dessutom
gör inställningsmenyn på skärmen (OSD) att du kan
titta på, navigera och välja innehåll från din
iPod/iPhone på TV:n och med den medföljande
fjärrkontrollen kan du styra din iPod/iPhone medan du
sitter tillbakalutad i soffan. Du kan även användan
fjärrkontrollen till AV-receivern för att styra din
iPod/iPhone.
Obs
• Ange rätt fjärrkontrollkod innan du använder AV-receiverns
fjärrkontroll för första gången (➔ sidan 71).
• Anslut RI-dockningsstationen till AV-receiver med en ukabel (➔ sidan 19).
• Ställ in brytaren RI MODE på RI-dockningsstationen till
”HDD” eller ”HDD/DOCK”.
• Ställ in ingångsdisplayen på AV-receiver på ”DOCK”
(➔ sidan 45).
■ Systemfunktioner
Påslagning av systemet
När du slår på AV-receiver kommer RIdockningsstationen och din iPod/iPhone automatiskt
att slås på. Dessutom, när RI-dockningsstationen och
din iPod/iPhone är på kan du slå på AV-receiver
genom att trycka på 8SOURCE.
Automatisk aktivering
Om du trycker på fjärrkontrollens 1 (uppspelning)
medan AV-receiver är i standbyläge, kommer AVreceiver automatiskt att slås på. Välj din iPod/iPhone
som ingångskälla och uppspelningen från
iPod/iPhone startas.
Direkt växling
Om du startar uppspelningen från iPod/iPhone
medan du lyssnar på en annan ingångskälla kommer
AV-receiver automatiskt att växla till den ingång som
RI-dockningsstationen är ansluten till.
Övriga styrning med fjärrkontroll
Du kan använda fjärrkontrollen som medföljde AVreceivern för att styra iPod/iPhone-funktionerna.
Tillgängliga funktioner beror på AV-receivern.
Obs
• Om du använder din iPod/iPhone med andra tillbehör kan
det hända att upptäckt av iPod/iPhone spelning inte
fungerar.
• Funktionen System på kanske inte fungerar beroende på
RI dockningsstationen.
iPod larm
Om du använder larmfunktionen på din iPod för att
starta uppspelning kommer AV-receivern att slås på
vid angiven tidpunkt och välja din iPod som
ingångskälla automatiskt.
Obs
• Beroende på din iPod/iPhone-modell och generation,
kanske inte vissa länkade operationer är tillgängliga.
• Den här länkade funktionen kommer inte att fungera medan
en video spelas eller när ljudet som inställts för larmet är ett
inbyggt ljud (summer).
• Den här länkade funktionen kommer inte att fungera med
modeller på vilka musikfiler inte kan användas för att ställa
in larmets ljud.
■ Användningsinformation
• Använd AV-receiverns volymkontroll för att justera
uppspelningsvolymen.
• Volymkontrollen på din iPod/iPhone fungerar inte när den
är placerad i RI-dockningsstationen.
• Om du justerar volymen på din iPod/iPhone när den sitter i
RI-dockningsstationen, var försiktigt så att du inte ställer in
den för högt när du sedan kopplar in dina hörlurar igen.
Sv-74
Dockningsstationen säljs separat. Modellerna kan
se olika ut beroende på i vilken region de säljs.
För aktuell information om Onkyo:s
dockningsstationen gå till Onkyo:s webbplats på:
http://www.onkyo.com
Uppdatera din iPod/iPhone med den senaste
programvaran, som finns på Apples webbplats,
innan du börjar använda Onkyo:s dockningsstation.
För information om vilka iPod/iPhone-modeller som
stöds, se bruksanvisningen till Onkyo:s
dockningsstation.
Styra andra komponenter
■ u Använda dockningsstationen
Styra din iPod/iPhone
Tryck först på en lämplig
REMOTE MODE-knapp.
Tryck på REMOTE MODE som har programmerats
med fjärrkontrollkoden för din dockningsstation för att
styra din iPod/iPhone i dockan med knapparna som
beskrivs i detta avsnitt.
Se ”Ange fjärrkontrollkoder” för mer information om
hur du anger en fjärrkontrollkod (➔ sidan 70).
Mer information finns i instruktionsboken till
dockningsstationen.
e
f
g
h
RI-dockningsstation
• Ställ in brytaren RI MODE på RI-dockningsstationen
till ”HDD” eller ”HDD/DOCK”.
• 8SOURCE kanske inte fungerar med en
fjärrkontrollkod (utom u). Om detta är fallet skapar
du en u-anslutning och matar in fjärrkontrollkoden
81993 (med u).
■ Med RI-kontrollen
Skapa en u-anslutning och ange fjärrkontrollkoden
81993 (med u).
• Ställ in ingångsdisplayen på AV-receiver på ”DOCK”
(➔ sidan 45).
■ Utan RI-kontrollen
Du måste ange fjärrkontrollkoden 82990 först
(➔ sidan 71).
Tillgängliga knappar
i
a
j
b
c
k
d
Sv-75
a TOP MENU*1
e 8SOURCE*2
b q/w/e/r, ENTER
f DISPLAY*3
PLAYLIST e/r
g MUTING
c 1, 3, 2, 5, 4,
7, 6
h ALBUM +/–
d REPEAT
RANDOM
j MENU
k MODE*4
i VOL q/w
• Vissa knappar kanske inte fungerar som förväntat på vissa
iPod/iPhone-modeller, iPod/iPhone-generationer och RIdockningsstationer.
• Se instruktionsboken för RI-dockningsstationen för
detaljerad information om iPod/iPhone-hanteringen.
*1 TOP MENU fungerar som lägesknappen när den
används med RI-dockningsstationen DS-A2.
*2 Du kan inte stänga av eller slå på Onkyo:s RIdockningsstation DS-A2 eller DS-A2X med denna knapp.
Och det kan hända att din iPod/iPhone inte svarar första
gången du trycker på knappen. Tryck igen om detta
händer. Detta beror på att fjärrkontrollen skickar
kommandona På eller Standby om vartannat, dvs. om
din iPod/iPhone redan är påslagen kommer den att förbli
påslagen när fjärrkontrollen skickar På-kommandot. På
samma sätt, om din iPod/iPhone redan är avstängd,
förblir den avstängd när fjärrkontrollen skickar Avkommandot.
*3 DISPLAY aktiverar bakgrundsljuset i några sekunder.
*4 Läget Återuppta
Med återupptagningsfunktionen kan du återuppta
uppspelning av en låt som spelades när du tog bort din
iPod/iPhone från Onkyo RI-dockningsstationen DS-A2.
Bilaga
Felsökning
Om du upplever några problem när du använder AVreceivern kan du leta efter en lösning i detta avsnitt.
Om du inte kan lösa problemet själv ska du kontakta
din Onkyo-återförsäljare.
cirka 3 sekunder). Tryck på RECEIVER igen inom 30
sekunder.
Menyerna på skärmen visas endast på en TV som är
ansluten till HDMI OUT MAIN.
Kontrollera att nätkabeln sitter ordentligt i vägguttaget.
Om du inte kan lösa problemet själv, försök att
återställa AV-receivern innan du kontaktar din Onkyoåterförsäljare.
Återställ AV-receivern till fabriksinställningarna
genom att slå på enheten och hålla ned CBL/SAT
samtidigt som du trycker på 8ON/STANDBY. ”Clear”
visas på AV-receiverns display och AV-receivern gör
över till standbyläget.
Observera att återställning av AV-receivern raderar
dina förvalda kanaler och egna inställningar.
Dra ur nätkabeln från vägguttaget, vänta i minst fem
sekunder och sätt sedan in den igen.
■ AV-receivern stängs av oväntat
AV-receivern kommer automatiskt att övergå till
standbyläget när Auto standby har ställts in och startats.
(➔ sidan 65)
■ AV-receiver stängs av och slås av igen efter att
strömmen återställts
Skyddskretsen har aktiverats. Dra ur nätkabeln ur
vägguttaget omedelbart. Se till att alla högtalarkablar och
ingångskällor är riktigt anslutna och lämna AV-receiver i en
timme med nätkabeln urkopplad. Anslut sedan nätkabeln
och sätt på strömmen. Om AV-receivern slås av igen,
undvik att återställa den och koppla ur nätkabeln. Kontakta
sedan din Onkyo-återförsäljare. (➔ sidan 13)
Varning:
Fjärrindikator
RECEIVER
■ Inget ljud hörs, eller ljudet är mycket lågt
Kontrollera att den digitala ingångskällan har valts
ordentligt. (➔ sidan 54)
Kontrollera att alla ljudkontakter är ordentligt instoppade.
(➔ sidan 14)
Ström
■ Det går inte att slå på AV-receivern
Återställa AV-receiver
Ljud
Kontrollera att ingångarna och utgångarna på alla
komponenter är ordentligt anslutna. (➔ sidorna 14 till 19)
Kontrollera att högtalarkablarna har rätt polaritet och att de
skalade ledarna ligger i kontakt med metalldelen i varje
högtalarterminal. (➔ sidan 12)
Kontrollera att rätt ingångskälla har valts. (➔ sidan 28)
Kontrollera att högtalarkablarna inte har kortslutits.
(➔ sidan 13)
Kontrollera volymen. AV-receivern är utformad för
hemmabiounderhållning. Den har ett brett volymintervall
som låter dig göra mycket precisa inställningar.
Om MUTING-indikatorn blinkar på AV-receiverns display,
tryck in MUTING på fjärrkontrollen för att slå på ljudet igen
för AV-receiver. (➔ sidan 45)
När ett par hörlurar är anslutna till PHONES-jacket matas
inget ljud ut från högtalarna. (➔ sidan 19)
Om det inte hörs något ljud från en DVD-spelare som är
ansluten till en HDMI IN-ingång ska du kontrollera DVDspelarens utgångsinställningar och se till att välja ett
ljudformat som stöds.
• Om ”CHECK SP WIRE” visas på AV-receiver:s display
kan högtalarkablarna ha kortslutits.
Kontrollera den digitala ljudutgångsinställningen på den
anslutna enheten. På vissa spelkonsoler, t.ex. de som
stöder DVD, är standardinställningen Av.
VARNING:
För vissa DVD-video-skivor måste du välja ett
ljudutgångsformat från en meny.
• Om rök, dålig lukt eller onormalt ljud skapas av AVreceiver, koppla omedelbart ur nätkabeln från
vägguttaget och kontakta din Onkyo-återförsäljare.
Om din skivspelare har en MC-patron måste du ansluta en
MC-huvudförstärkare eller en MC-transformator.
Kontrollera att ingen av de anslutna kablarna är böjd,
vriden eller skadad.
Vissa ljudåtergivningssätt använder inte alla högtalare.
(➔ sidan 40)
HOME
Ange högtalaravstånd och justera de enskilda
högtalarnivåerna. (➔ sidorna 55, 56)
För att återställa fjärrkontrollen till dess
fabriksinställning, medan du håller ner RECEIVER,
tryck på och håll nere HOME till fjärrindikatorn tänds (i
Kontrollera att mikrofonen för högtalarinställning inte är
ansluten fortfarande.
Sv-76
Bilaga
Om ingångssignalformatet är inställt på ”PCM” eller ”DTS”.
Ställ in det på ”Off”. (➔ sidan 61)
■ Endast front-högtalarna matar ut ljud
När ljudåtergivningssättet Stereo eller Mono har valts
kommer ljudet endast från front-högtalarna och
subwoofern. (➔ sidan 42)
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
(➔ sidan 54)
■ Endast center-högtalarna matar ut ljud
Om du använder ljudåtergivningssätten Dolby Pro Logic IIx
Movie, Dolby Pro Logic IIx Music, eller Dolby Pro Logic IIx
Game med en monokälla som en AM-radiokanal eller TVprogram i mono, koncentreras ljudet i center-högtalaren.
När strömförsörjd zon 2 används reduceras uppspelning i
huvudrummet till 5.1 kanaler och varken front high- eller
surround back-högtalarna matar ut något ljud.
■ Subwoofern matar inte ut något ljud
■ Sen kväll-funktionen fungerar inte
Se till att källmaterialet är Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
och Dolby TrueHD. (➔ sidan 49)
■ Inget ljud hörs med ett visst signalformat
Försäkra dig om att inställningen ”TrueHD Loudness
Management” inte är inställd på ”Off”. Sen kväll-funktionen
fungerar inte när denna inställning är avaktiverad.
(➔ sidan 57)
Kontrollera den digitala ljudutgångsinställningen på den
anslutna enheten. På vissa spelkonsoler, t.ex. de som
stöder DVD, är standardinställningen Av.
■ Surround-högtalarna matar inte ut något ljud
Beroende på ingångssignalen går det inte att välja vissa
ljudåtergivningssätt. (➔ sidorna 40 till 44)
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
(➔ sidan 54)
■ Center-högtalaren matar inte ut något ljud
När ljudåtergivningssättet Stereo eller Mono har valts,
matar inte center-högtalaren ut något ljud.
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
(➔ sidan 54)
■ Front high- och surround back-högtalarna matar
inte ut något ljud
Beroende på aktuellt ljudåtergivningssätt kanske inget ljud
matas ut av front high- och surround back-högtalarna. Välj
ett annat ljudåtergivningssätt. (➔ sidan 40)
Beroende på källorna, kan det hända att ljudet som matas
ut av front high- och surround back högtalarna är lågt.
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
(➔ sidan 54)
En ljudkabel kanske fångar upp störningar. Försök att flytta
kablarna.
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
(➔ sidan 54)
För vissa DVD-video-skivor måste du välja ett
ljudutgångsformat från en meny.
Beroende på källa och det aktuella ljudåtergivningssättet
kan det hända att surround-högtalarna inte matar ut mycket
ljud. Försök att använda ett annat ljudåtergivningssätt.
(➔ sidan 40)
Användning av kabelklämmor för att bunta samman
ljudkablar med strömkablar, högtalarkablar och liknande
kan försämra ljudet, så undvik att göra detta.
När du spelar visst källmaterial som inte innehåller någon
information i LFE-kanalen, matas det inte ut något ljud från
subwoofern.
Kontrollera att högtalarna är korrekt konfigurerade.
(➔ sidan 54)
När ljudåtergivningssättet T-D (Theater-Dimensional),
Stereo eller Mono har valts matar surround-högtalarna inte
ut något ljud.
■ Brus hörs
■ Det går inte att välja ljudåtergivningssättet Pure
Audio
Ljudåtergivningssättet Pure Audio kan inte väljas när zon 2
är aktiverad.
■ Det går inte att göra uppspelning med 6.1/7.1
kanaler
Om inga surround back-högtalare och front high-högtalare
är anslutna, eller om zon 2-högtalarna används, är
uppspelning med 6.1/7.1 kanaler inte möjlig.
Beroende på antal anslutna högtalare kanske det inte alltid
är möjligt att välja alla ljudåtergivningssätt. (➔ sidorna 40
till 44)
■ Högtalarvolymen kan inte ställas in så som
önskas
Kontrollera om en maxvolym har ställts in. (➔ sidan 62)
Om volymnivån har ställts in på höga positiva värden hos
varje individuell högtalare kan den maximala
huvudvolymen vara reducerad. Observera att högtalarnas
individuella volymnivåer ställs in automatiskt när
Audyssey MultEQ® rumskorrigering och högtalarinställning
har utförts. (➔ sidorna 23, 56)
Sv-77
■ Om DTS-signaler
När DTS-programmaterial slutar och DTS-bitströmmen
stoppas, förblir AV-receivern inställd på
ljudåtergivningssättet DTS och dts-indikatorn förblir tänd.
Detta förhindrar brus när du använder funktionerna paus,
spola framåt eller spola bakåt på spelaren. Om du skiftar
din spelare från DTS till PCM kan det hända att inget ljud
hörs då AV-receiver inte skiftar format omedelbart. I detta
fall ska du stoppa din spelare under ca 3 sekunder och
sedan starta uppspelningen igen.
Med vissa CD- och LD-spelare kan du inte spela upp DTSmaterial på rätt sätt även om spelaren är ansluten till en
digitalingång på AV-receivern. Detta beror normalt på att
DTS-bitströmmen har bearbetats (t.ex., utgångsnivå,
samplingshastighet eller frekvensrespons har ändrats) och
AV-receivern känner inte igen detta som en riktig DTSsignal. I sådana fall hörs brus.
Uppspelning av DTS-programmaterial, användning av
funktionerna paus, spola framåt eller spola bakåt kan
producera ett kort brus. Detta är inte ett fel.
■ Början av ljud som tas emot av en HDMI INingång hörs inte
Eftersom det tar längre tid att identifiera formatet för en
HDMI-signal än för andra digitala ljudsignaler kanske inte
ljudutmatningen påbörjas omedelbart.
Bilaga
Video
■ Ingen bild visas
Kontrollera att alla videokontakter är ordentligt instoppade.
(➔ sidan 17)
Kontrollera att alla videokomponenter är ordentligt
anslutna. (➔ sidan 14)
Om din TV är ansluten till HDMI-utgång(-ar) väljer du
”- - - - -” i inställningen ”HDMI Input” för att titta på
kompositvideo och komponentvideokällor. (➔ sidan 53)
Om videokällan är ansluten till en komponentvideoingång
måste du tilldela ingången till en ingångsväljare och din TV
måste vara ansluten antingen till HDMI-utgång(-ar) eller
COMPONENT VIDEO OUT. (➔ sidorna 14, 53)
Om videokällan är ansluten till en kompositvideoingång,
måste din TV vara ansluten till HDMI-utgång(-ar) eller
motsvarande kompositvideoutgång. (➔ sidan 14)
Om videokällan är ansluten till en HDMI-ingång måste du
tilldela ingången till en ingångsväljare och din TV måste
vara ansluten till HDMI-utgång(-ar). (➔ sidorna 14, 53)
När ljudåtergivningssättet Pure Audio har valts, stängs de
analoga videokretsarna av och endast videosignaler från
HDMI IN kan matas ut. (➔ sidan 40)
Kontrollera att videoingången som AV-receivern är
ansluten till har valts på TV:n.
När ”Monitor Out” är inställd på ”Both”, är ”HDMI
Through” inställningen endast tillgänglig för HDMI OUT
MAIN uttag. (➔ sidorna 52, 64)
■ Ingen bild visas från en källa som är ansluten till
en HDMI-ingång
När AV-receiver inte är ansluten till en TV via HDMI OUT
MAIN kommer skärmmenyerna inte att visas.
Kontrollera att du har valt korrekt fjärrkontrolläge.
(➔ sidorna 10, 72)
■ Ingenting syns på skärmen
När du använder fjärrkontrollen för att styra AVkomponenter från andra tillverkare kanske vissa knappar
inte fungerar som förväntat.
Beroende på ingångssignal kanske det inte syns något på
skärmen när ingångssignalen från HDMI IN matas ut till en
enhet som är ansluten till HDMI OUT MAIN.
Kontrollera att samma ID har ställts in på både AV-receiver
och fjärrkontrollen. (➔ sidan 67)
Tuner
■ Mottagningen innehåller brus, FMstereomottagning innehåller brus, eller
indikatorn FM STEREO tänds inte
Flytta din antenn.
Flytta bort AV-receivern från TV:n eller datorn.
Lyssna på kanalen i mono. (➔ sidan 37)
När du lyssnar på en AM-kanal kan fjärrkontrollen orsaka
brus när den används.
Om det gäller en Onkyo-komponent ska du kontrollera att
u-kabeln och den analoga ljudkabeln är ordentligt
anslutna. Anslutning med endast en u-kabel är inte
tillräcklig. (➔ sidan 19)
Kontrollera att du har valt korrekt fjärrkontrolläge.
(➔ sidorna 10, 72)
Betongväggar försvagar radiosignalerna.
Om inget av detta förbättrar mottagningen kan du installera
en utomhusantenn.
Om enheten inte kan användas måste du ange rätt
fjärrkontrollkod. (➔ sidan 70)
Förbipasserande bilar och flygplan kan orsaka störningar.
Styr utrustning från en annan tillverkare genom att rikta
fjärrkontrollen mot komponenten. (➔ sidan 70)
Fjärrkontroll
■ Fjärrkontrollen fungerar inte
Innan du använder denna enhet se till att trycka på
RECEIVER.
Kontrollera att batterierna är installerade med korrekt
polaritet. (➔ sidan 10)
Installera nya batterier. Blanda inte nya och gamla
batterier, eller olika typer av batterier. (➔ sidan 10)
När upplösningen är inställd på en upplösning som inte
stöds av TV-apparaten så matas ingen video ut från HDMIutgångarna. (➔ sidan 52)
Kontrollera att fjärrkontrollen inte är för långt borta från AVreceivern och att det inte finns några hinder mellan
fjärrkontrollen och AV-receiverns fjärrkontrollsensor.
(➔ sidan 10)
■ Menyerna visas inte på skärmen
■ Det går inte att styra andra komponenter
Om du har anslutit ett kassettbandsdäck till TV/CD INuttaget eller en RI-dockningsstation till TV/CD IN- eller
GAME IN-uttaget, måste du ställa in displayen för att
fjärrkontrollen ska fungera som den ska. (➔ sidan 45)
Tillförlitlig användning med en HDMI-till-DVI-adapter
garanteras inte. Dessutom garanteras inte att videosignaler
från en dator kan tas emot. (➔ sidan 87)
Om meddelandet ”Resolution Error” visas på AVreceivers display, betyder det att din TV inte stöder den
aktuella videoupplösningen och du måste välja en annan
upplösning på DVD-spelaren.
Kontrollera att du har angivit rätt kod för fjärrkontrollen.
(➔ sidan 70)
Kontrollera att AV-receivern inte utsätts för direkt solljus
eller fluorecerande ljus (lysrörsljus). Flytta vid behov.
Om AV-receivern är installerad i ett ställ eller i ett kabinett
med färgade glasdörrar kanske fjärrkontrollen inte fungerar
ordentligt när dörrarna är stängda.
Kontrollera att videoingången som AV-receivern är
ansluten till har valts på TV:n.
Sv-78
Styr en Onkyo-komponent som är ansluten via u genom
att rikta fjärrkontrollen mot AV-receiver. Kontrollera att du
har angett rätt fjärrkontrollkod först. (➔ sidan 71)
Styr en Onkyo-komponent som inte är ansluten via u
genom att rikta fjärrkontrollen mot komponenten.
Kontrollera att du har angett rätt fjärrkontrollkod först.
(➔ sidan 71)
Den angivna fjärrkontrollkoden kanske är felaktig. Försök
med fler koder, om det finns fler i listan.
RI-dockningsstation för iPod/iPhone
■ Inget ljud hörs
Kontrollera att din iPod/iPhone är igång och matar ut ljud.
Kontrollera att din iPod/iPhone är ordentligt placerad i
dockningsstationen.
Kontrollera att AV-receivern är påslagen, att rätt
ingångskälla har valts och att volymen har slagits på.
Bilaga
Kontrollera att kontakterna är ordentligt införda.
Försök att återställa din iPod/iPhone.
■ Ingen video visas
Kontrollera att din iPod/iPhone-modells TV OUT-inställning
är inställd på På.
Kontrollera att rätt ingång har valts på din TV eller på AVreceiver.
En del iPod/iPhone-versioner matar inte ut video.
■ Det går inte att styra min iPod/iPhone med AVreceiverns fjärrkontroll
Kontrollera att din iPod/iPhone är ordentligt placerad i
dockningsstationen. Om din iPod/iPhone är placerad i ett
fodral kanske den inte ansluts ordentligt till
dockningsstationen. Ta alltid ut din iPod/iPhone från
fodralet innan den placeras i dockningsstationen.
Din iPod/iPhone kan inte användas när den visar Applelogotypen.
Kontrollera att du har valt rätt fjärrläge. (➔ sidan 75)
När du använder AV-receiverns fjärrkontroll ska den riktas
mot AV-receiver.
Om du fortfarande inte kan styra din iPod/iPhone startar du
uppspelning genom att trycka på knappen Play på din
iPod/iPhone. Styrning med fjärrkontroll bör då fungera.
Försök att återställa din iPod/iPhone.
Beroende på vilken iPod/iPhone-modell du har kanske en
del knappar inte fungerar som förväntat.
■ AV-receivern väljer oväntat min iPod/iPhone
som ingångskälla
Pausa alltid iPod/iPhone-uppspelningen innan du väljer en
annan ingångskälla. Om uppspelning inte pausas kan
funktionen Direkt växling välja din iPod/iPhone som
ingångskälla av misstag under övergången mellan spår.
■ MIn iPod/iPhone fungerar inte på rätt sätt
Försök ansluta din iPod/iPhone igen.
Zon 2
Bluetooth
■ Inget ljud hörs
Ljud kan endast matas ut när analog, NET eller USB
ingångskälla är vald för zon 2.
■ Zon 2-högtalarna matar inte ut något ljud
Strömförsörjd zon 2 kan inte användas om ”Speakers
Type (Front)” står på ”Bi-Amp”. (➔ sidan 54)
Wi-Fi (trådlöst LAN) Nätverk
■ Kan inte komma åt Wi-Fi (trådlöst LAN) nätverk
eller ljuduppspelning avbryts och
kommunikation fungerar inte
Inställningen av SSID och krypteringen (WEP, etc.) är inte
korrekt. Gör samma inställningar för nätverk och AVreceiver.
Kan inte ta emot radiovågor på grund av en dålig anslutning.
Korta avstånd från det trådlös åtkomstpunkt eller ta bort
hinder för en god sikt, och försök igen. Placera AV-receiver
på avstånd från mikrovågsugnar eller andra åtkomstpunkter.
2,4 GHz-bandet för trådlösa LAN nätverk kanske inte är
tillräckligt. Anslut ETHERNET-port och routern med en
Ethernet-kabel när du har valt ”Wired” i ”Network
Connection” inställning i ”Network”. (➔ sidorna 15, 66)
Placera AV-receiver bort från utrustning som alstrar
elektromagnetiska vågor på 2,4 GHz-bandet
(mikrovågsugnar, spelkonsoler, etc.). Om detta inte löser
problemet, sluta använda andra enheter som avger
elektromagnetiska vågor.
När andra trådlösa LAN-apparater används i närheten av
AV-receivern så kan ett flertal problem, som t.ex. avbruten
uppspelning och kommunikation uppstå. Du kan undvika
dessa problem genom att ändra kanalen på din Wi-Firouter. För instruktioner om hur man ändrar kanaler, se
bruksanvisningen som medföljde din Wi-Fi-router.
Om det finns ett metallföremål i närheten av AV-receiver,
kan det hända att den trådlösa nätverksanslutningen inte
fungerar eftersom metallen kan störa radiovågorna.
Om det finns mer än en åtkomstpunkt i nätverket, separera
varje åtkomstpunkt.
Vi rekommenderar att du placerar Wi-Fi-routern
(åtkomstpunkten) och AV-receiver i samma rum.
Sv-79
■ Musikuppspelning är inte tillgänglig på AVreceiver även efter lyckad Bluetooth anslutning.
Beroende på egenskaperna eller specifikationerna för din
Bluetooth-aktiverade enhet, är uppspelning via AVreceivern inte garanterad.
■ Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en
Bluetooth-aktiverad enhet.
Bluetooths mottagning är dålig. Flytta den Bluetoothaktiverade enheten närmare AV-receiver eller ta bort
hinder mellan den Bluetooth-aktiverade enheten och AVreceiver.
■ Det går inte att ansluta till AV-receiver.
Den Bluetooth-aktiverad enhet stöder inte de profiler som
krävs för AV-receiver.
Bluetooth-funktion på den Bluetooth-aktiverade enheten är
inte aktiverad. Se användarhandboken för den Bluetoothaktiverade enheten för hur du aktiverar funktionen.
■ Bluetooth anslutning kan inte byggas
När du skapar en Bluetooth-anslutning mellan AVreceivern och din Bluetooth-aktiverade enhet för första
gången, om anslutningen misslyckas, så måste du stänga
av din Bluetooth-enhet och starta den igen för att rensa
enhetens namn och för att skapa en ny anslutning.
Om det finns ett metallföremål i närheten av AV-receiver,
kan det hända att den Bluetooth-anslutningen inte fungerar
eftersom metallen kan störa radiovågorna.
Om det trådlösa nätverket och Bluetooth-anslutningar
används samtidigt, försök att ansluta ETHERNET-porten
och routern med en Ethernet-kabel efter det att du har valt
”Wired” i ”Network Connection”-inställning i ”Network” för
en bättre anslutning. (➔ sidorna 15, 66)
Bilaga
Musikserver och internetradio
Uppspelning av USB-enheter
■ Det går inte att koppla upp mot servern eller
internetradion
■ Det går inte komma åt musikfiler på en USBenhet
Vissa nätverkstjänster eller innehåll som finns tillgängliga
via denna enhet kan bli otillgängliga i fall
tjänsteleverantören upphör med sin tjänst.
Se till att USB-enheten är ordentligt isatt.
Kontrollera nätverksanslutningen mellan AV-receivern och
din router eller switch. (➔ sidan 15)
Kontrollera att ditt modem och din router är korrekt
anslutna och kontrollera att båda två är påslagna.
Kontrollera att servern är igång och att den är kompatibel
med AV-receivern. (➔ sidan 88)
Kontrollera ”Network”-inställningarna. (➔ sidan 66)
■ Uppspelningen stoppas när man lyssnar på
musikfiler på servern
Kontrollera att din server är kompatibel med AV-receivern.
(➔ sidan 88)
Om du laddar ner eller kopierar stora filer till din dator kan
uppspelningen avbrytas. Prova med att stänga alla
program som inte används, att använda en dator med
större kapacitet, eller använd en dedicerad server.
Om servern förser flera uppkopplade enheter med stora
musikfiler samtidigt kan nätverket bli överbelastat och
uppspelningen kanske avbryts. Minska antalet
uppspelningsenheter i nätverket, eller använd en switch i
stället för en hubb.
■ Kan inte ansluta till AV-receivern från en
webbläsare
Om du använder DHCP kanske din router inte alltid
allokerar samma IP-adress till AV-receivern så om du
upptäcker att du inte kan ansluta till en server eller en
internetradiostation kontrollerar du AV-receiverns IPadress på skärmbilden ”Network” igen. (➔ sidan 66)
Kontrollera ”Network”-inställningarna. (➔ sidan 66)
AV-receivern stöder USB-enheter som stöder USBmasslagringsenhetens klass. Det kan dock hända att
uppspelning med vissa USB-enheter inte är möjlig även om
de överensstämmer med klassen för USBmasslagringsenheter. (➔ sidan 88)
Beroende på vilken typ av format, kan uppspelning från en
USB-enhet inte utföras normalt. Kontrollera vilken typ av
format som stöds. (➔ sidan 89)
USB-lagringsenheter med säkerhetsfunktion kan inte
spelas.
Övrigt
■ Strömförbrukning i beredskapsläge
I följande fall kan strömförbrukningen i standbyläge uppgå
till maximalt 8,6 W:
– Inställningen ”HDMI CEC (RIHD)” är inställd på ”On”.
(Beroende på TV:ns status, kommer AV-receivern att
övergå till standbyläget som vanligt.)
– Inställningen ”HDMI Through” är satt till något annat än
”Off”.
– Inställningen ”Network Standby” är inställd på ”On”.
(➔ sidorna 63, 64, 66)
Om en MHL-aktiverad mobilenhet som är ansluten till
HDMI IN 1 laddas, kommer strömförbrukningen i
standbyläge öka mer än på bilden ovan. (➔ sidan 15)
■ Ljudet förändras när jag ansluter hörlurar
När ett par hörlurar är anslutna ställs ljudåtergivningssättet
in på Stereo, om det inte redan är inställt på Stereo, Mono,
Direct, eller Pure Audio.
■ Högtalaravståndet kan inte ställas in så som
önskas
De angivna värdena kan justeras automatiskt med värden
som passar bäst för ert hemmabiosystem.
■ Displayen fungerar inte
Displayen stängs av när ljudåtergivningssättet Pure Audio
har valts.
Sv-80
■ Hur ändrar jag språk för en multiplex-källa?
Använd inställningen ”Multiplex” i menyn ”Audio Adjust”
för att välja ”Main” eller ”Sub”. (➔ sidan 56)
■ Funktionerna u fungerar inte
För att använda u måste du göra en u-anslutning och
en analog ljudanslutning (RCA) mellan komponenten och
AV-receivern även om de är digitalt anslutna. (➔ sidan 19)
När Zon 2 är vald fungerar inte funktionerna u.
(➔ sidan 19)
■ Funktionerna System på/Automatisk aktivering
och Direkt växling fungerar inte för
komponenter som är anslutna via u
Dessa funktioner fungerar inte när zon 2 är aktiverad.
(➔ sidan 19)
■ Mätningen misslyckas när du utför Automatisk
högtalarinställning och meddelandet ”Ambient
noise is too high.” visas.
Detta kan orsakas av ett fel i en högtalarenhet. Kontrollera
om enheten producerar normalt ljud.
■ Följande inställningar kan göras för
kompositvideoingångar
Du måste använda knapparna på enheten för att
göra dessa inställningar.
På AV-receivern tryck samtidigt på ingångsväljaren
för den ingångskälla som du vill ställa in och
knappen HOME. Medan du håller ner
ingångsväljarknappen, tryck på HOME till dess att
”Video ATT :On” visas på AV-receiverns display.
Släpp sedan upp båda knapparna. För att
avaktivera inställningen, upprepa ovanstående
förfarande så att ”Video ATT :Off” visas på AVreceiverns display och släpp upp knapparna.
• Videodämpning
Denna inställning kan göras för ingångarna
BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC eller AUX.
Om din spelkonsol är ansluten till
kompositvideoingången och bilden inte är tydlig
kan du dämpa ökningen.
Video ATT :Off: (standard).
Video ATT :On: Ökningen minskas med 2 dB.
Bilaga
■ Om bilden på din TV/bildskärm ansluten till
HDMI-utgång(-ar) är ostadig, försök med att
ställa funktionen DeepColor till Av
För att stänga av funktionen DeepColor trycker du
samtidigt in knapparna GAME och
8ON/STANDBY på AV-receivern. Medan du håller
ner GAME, tryck på 8ON/STANDBY till dess att
”Deep Color:Off” visas på AV-receiverns display.
Släpp sedan upp båda knapparna. För att
reaktivera funktionen DeepColor, upprepa
ovanstående steg till dess att ”Deep Color:On”
visas på AV-receiverns display. Släpp då upp
knapparna.
Radiovågor Varning
AV-receiver använder en 2,4 GHz radiovågsfrekvens,
vilket är ett band som används av andra trådlösa
system som 1 och 2 som beskrivs nedan.
1. Enheter som använder en 2,4 GHz
radiovågsfrekvens
• Trådlösa telefoner
• Trådlösa faxar
• Mikrovågsugnar
• Trådlösa LAN-enheter (IEEE802.11b/g/n)
• Trådlös AV-utrustning
• Trådlösa styrenheter för spelsystem
• Mikrovågsbaserade hälsohjälpmedel
• Videosändare
• Specifik typ av extern bildskärm och LCDdisplay
2. Enheter som använder en 2,4 GHz
radiovågsfrekvens
• Stöldskyddssystem
• Amatör radiostationer (HAM)
• Logistikledningssystem för lager
• Diskriminering system för tåg eller
utryckningsfordon
Om dessa enheter och AV-receiver används på
samma gång, kan ljudet vara oönskat avbrytas eller
störas på grund av radiovågsstörningar.
Förslag till förbättringar
• Stäng av enheter som avger radiovågor.
• Placera störande enheter längre bort från AVreceiver.
• AV-receiver använder radiovågor, och en tredje
person kan få vågen avsiktligt eller oavsiktligt.
Använd inte kommunikationen för viktiga eller fatala
frågor.
• Vi tar inget som helst ansvar för eventuella fel eller
skador av nätverksmiljön eller anslutningstillgång till
följd av användning av denna apparat. Bekräfta med
leverantören eller accessanordningen tillverkare för
mer information.
Sv-81
Omfattning av funktioner
Användning av AV-receiver är begränsad till
hemmabruk. (Sändaravståndet kan minskas
beroende på kommunikationsmiljö.)
På följande platser kan dåligt skick eller oförmåga
att fånga upp radiovågor få ljudet avbrytas eller
upphöra:
• I armerad betongbyggnader eller stålinramade eller
järninramade byggnader.
• Nära stora metalliska möbler.
• I en folksamling eller nära en byggnad eller hinder.
• På en plats utsatt för magnetfält, statisk elektricitet
eller radiovågsstörningar från radioutrustning som
använder samma frekvensband (2,4 GHz) som AVreceiver, såsom en 2,4 GHz trådlös LAN-enhet
(IEEE802.11b/g/n) eller mikrovågsugn.
• Om du bor i ett tätbefolkat bostadsområde
(lägenhet, radhus, etc.) och om din grannes
mikrovågsugn placeras i närheten av din AVreceiver kan du uppleva radiovågsstörningar. Om
detta inträffar, flytta AV-receiver till en annan plats.
När mikrovågsugnen inte används, blir det inga
radiovågsstörningar.
Bilaga
Radiovågsreflektioner
Radiovågorna som tas emot av AV-receiver
inkluderar radiovågor som kommer direkt från
enheterna och vågor som kommer från olika
riktningar på grund av reflektioner i väggar, möbler
och byggnader (reflekterade vågor). De reflekterade
vågorna (på grund av hinder och reflekterande
föremål) ger ytterligare en mängd reflekterade vågor
samt variation i mottagningsskick beroende på
platser. Om ljudet inte kan tas emot på rätt sätt på
grund av detta fenomen, prova att flytta placeringen
av den trådlösa LAN-enhet lite. Notera också att
ljudet kan avbrytas på grund av de reflekterade
vågorna när en person passerar eller närmar sig
utrymmet mellan AV-receiver och den trådlösa LANenheten.
• Vi tar inget som helst ansvar för eventuella skador
som uppstår vid användning av denna enhet
förutom i de fall som bedöms acceptabla enligt
gällande lagar och bestämmelser.
• Drift i alla olika miljöer garanteras inte för trådlöst
LAN. Kommunikationen kanske inte är möjligt eller
kanske inte har önskvärd kommunikationshastighet.
Försiktighetsåtgärder
■ Elektronisk anordning som kräver försiktighet
Hörapparat, pacemaker, andra medicinska
elektroniska enheter, brandlarm, automatiska dörrar,
och annan automatik.
När du använder en pacemaker eller annan
medicinsk elektronisk utrustning, kontrollera med
tillverkaren av den medicinsk elektroniska enheten
eller återförsäljare för effekten av radiovågor.
AV-receiver innehåller en mikrodator för
signalbearbetning och kontrollfunktioner. I ovanliga
fall kan allvarliga störningar, brus från en extern
källa eller statisk elektricitet få mikrodatorn att låsa
sig. Om detta mot förmodan skulle hända ska du
koppla ur nätkabeln från vägguttaget och vänta i
minst fem sekunder innan du kopplar in den igen.
Onkyo ansvarar inte för skador (t.ex. kostnader för
att hyra CD-skivor) p.g.a. misslyckade inspelningar
som orsakas av tekniska fel på enheten. Kontrollera
att materialet kommer att spelas in på rätt sätt innan
du ska spela in viktiga data.
Innan du kopplar ur nätkabeln från vägguttaget ska
du ställa in AV-receivern på standby.
• Använd inte denna apparat nära en elektronisk
anordning som med stor noggrannhet hanterar
kontroller eller svaga signaler. Det kan leda till en
olycka på grund av ett fel i enheten.
• Använd inte denna enhet på områden där det är
förbjudet att använda dessa enheter såsom i
närheten av flygplansutrustning eller ett sjukhus.
Det kan leda till en olycka på grund av ett fel i en
elektronisk anordning eller i elektromedicinska
enheter. Följ instruktionerna i de medicinska
faciliteterna.
Sv-82
Bilaga
FRISKRIVNING
Med denna enhet kan du länka till andra tjänster/
webbplatser som inte kontrolleras av något av de företag som har utformat, tillverkat/
distribuerat/har distribuerat enheten, och deras dotterbolag (”Företaget”). Vi kontrollearr inte
utformning, innehåll och tillgänglighet för sådana tjänster. Ev. infogade länkar innebär inte
rekommendation eller att vi delar de åsikter som finns på de länkade webbplatserna.
All information/innehåll/tjänster via denna enhet tillhör tredje parter och skyddas av copyright,
patent, varumärke och/eller andra immateriella upphovsrättslagar. Information, innehåll och
tjänster via denna enhet är endast avsedda för personligt bruk. All information, innehåll eller
tjänster får ej användas på sätt som ej godkänts av tillämplig innehållsägare eller
tjänsteleverantör.
Du får inte på något sätt modifiera, kopiera, återpublicera, översätta, exploatera, skapa
härledda verk av, ladda upp, posta, överföra, sälja eller distribuera någon som helst
information, innehåll och tjänster som blir tillgängliga via denna enhet, såvida du inte fått
uttryckligt tillstånd av tillämplig innehavare av copyright, patent, varumärke och/eller annan
immateriell äganderätt, inklusive, men inte begränsat till innehållsägare eller
tjänsteleverantör.
TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER OCH INNEHÅLL VIA DENNA ENHET LEVERERAS I
”BEFINTLIGT SKICK”. FÖRETAGET GARANTERAR INTE INFORMATION,
TILLHANDAHÅLLET INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER, UTTRYCKLIGEN EL.
UNDERFÖRSTÅTT, OAVSETT SYFTE. FÖRETAGET FRISKRIVER SIG KLART FRÅN
ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA EL. UNDERFÖRSTÅDDA, INKL. MEN EJ
BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.
Företaget gör inga utfästelser/garantier uttryckligen/underförstått om fullständighet, exakthet,
giltighet, legalitet, tillförlitlighet, lämplighet, tillgänglighet för information, innehåll eller tjänster
som blir tillgängliga via denna enhet. Företaget kan ejhållas ansvarsskyldigt i kontrakt eller
skadeståndsrätt, inkl. försummelse och strikt ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga,
följdaktiga skador eller annat som uppstått på grund av, eller i samband med någon som helst
information som funnits i, eller som är följden av användningen av något som helst innehåll
eller tjänst av dig eller en tredje part, även om Företaget har haft vetskap om risken för sådana
skador. Inte heller ska Företaget kunna hållas ansvarsskyldigt för några som helst anspråk
från tredje part mot användare av denna enhet eller en tredje part.
Under inga som helst omständigheter ska Företaget vara ansvarigt eller skadeståndsskyldigt
för, utan att begränsa det generella i det ovanstående, något som helst avbrott eller
fördröjning av någon som helst information, innehåll eller tjänst som blir tillgänglig via denna
enhet. Inte heller är Företaget ansvarigt för eller skadeståndsskyldigt för kundtjänst i relation
till den information, innehåll och tjänster som blir tillgängligt via denna enhet.
Alla frågor eller begäran om service gällande denna information, innehåll eller tjänster ska
ställas direkt till lämpliga innehållsägare och tjänsteleverantörer.
Videoupplösningstabell
Följande tabeller visar hur olika videosignaler med olika upplösningar matas ut av
AV-receivern.
✔: Utmatning tillgänglig
Utgång HDMI
1080i
720p
✔
✔*3
✔
✔
✔
✔*3
✔
✔
✔
✔
✔*3
✔
✔
✔
✔
✔
✔*3
480i/576i
✔
✔
✔
✔
✔
✔*3
480i/576i
✔
✔
✔
✔
✔
✔*3
720p
480p/576p
480i/576i
4K*1
Ingång
HDMI
Komponent
1080p/24
1080p
4K*2
✔*3
1080p/24
✔
1080p
✔
✔*3
1080i
✔
720p
✔
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480i/576i
✔*3
1080p
1080i
720p
480p/576p
Komposit
Utgång Komponent
1080p
s
Ingång
HDMI
Komposit
1080i
480i/576i
4K*2
1080p/24
1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i
Komponent
1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i
Komposit
*1
*2
*3
Sv-83
480i/576i
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Stödda upplösningar: [3840 × 2160 30 Hz], [3840 × 2160 25 Hz], [3840 × 2160 24 Hz],
[4096 × 2160 24 Hz]
AV-receiver är kompatibel med HDMI IN 1 till HDMI IN 4. Numret på den spelare som
utgångar video signalen med en upplösning på 4K eller samma nivå samtidigt kan vara
upp till tre.
Stödda upplösningar för HDMI OUT SUB.
Bilaga
Uppdatering av fast
programvara
Du kan välja mellan följande två metoder för att
uppdatera AV-receiverns fasta programvara
(firmware): uppdatera via nätverk eller uppdatera via
en USB-lagringsenhet. Välj den metod som bäst
passar dig bäst. Läs igenom motsvarande
förklaringar noga innan du fortsätter med
uppdateringen.
■ Uppdatera via nätverk
Du behöver en internetuppkoppling för att
uppdatera den fasta programvaran.
■ Uppdatera via USB-lagringsenhet (➔ sidan 85)
Förbered en USB-lagringsenhet, till exempel ett
USB-minne. Du behöver åtminstone 32 MB ledigt
utrymme för att uppdatera den fasta programvaran.
Ansvarsbegränsning
Program och medföljande onlinedokumentation är
utformad för användning på egen risk. Onkyo kan
inte hållas ansvariga för några som helst anspråk
för ersättning för skador av något slag som
uppkommer i samband med användning av
programvara eller medföljande
onlinedokumentation, oavsett lagteorier eller om de
förekommer i kränkning eller kontrakt. Under inga
omständigheter påtar sig Onkyo ansvar för dig eller
tredje person för speciell, indirekt, oavsiktlig eller
resulterade skador av något slag, inklusive utan
begränsning till kompensering, ersättning eller
skador på grund av förlorad aktuell eller förväntad
vinst, förlust av data eller några som helst andra
orsaker.
• Ställ in inställningen ”HDMI CEC (RIHD)” på ”Off”
(➔ sidan 63).
• Stäng av styrenheten som är ansluten via nätverk.
• Stäng av multizonfunktionen, om denna är
aktiverad.
• Stoppa uppspelningen av innehåll från internetradio,
USB eller servrar, osv.
Uppdateringsprocedur
1
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen HOME på fjärrkontrollen.
Home-menyn visas på TV-skärmen.
2
Välj ”Firmware Update” och tryck på ENTER.
Observera att alternativet ”Firmware Update”
gråtonas under en kort stund efter att AV-receiver
har slagits på. Vänta till dess den börjar fungera.
3
Välj ”Update via NET” och tryck på ENTER.
Notera att den här funktionen inte är tillgänglig
om det inte finns en fil med fast programvara som
är nyare än den aktuella installerade versionen.
Om AV-receiver inte är ansluten till Internet, visas
inte ”Update via NET”.
4
Välj ”Update” och tryck på ENTER.
Uppdateringsprocessen börjar.
Under uppdateringsprocessen, kan visningen på
skärmen försvinna beroende på vilket program
som uppdateras. När detta sker kan du
fortfarande se uppdateringsförloppet på AVreceiverns display. Visningen på skärmen
kommer att visas igen efter det att uppdateringen
är färdig och när du slår av och på AV-receivern
igen.
5
Meddelandet ”Completed!” visas på AVreceiverns display för att ange att
uppdateringen har slutförts.
Se Onkyo:s webbplats för att få den senaste
informationen.
Obs
• Kontrollera nätverksanslutningen innan du börjar
uppdatera.
• Vidrör inte någon kabel eller enhet ansluten till AVreceiver:n under uppdateringsförfarandet.
• Försök inte att nå AV-receivern från din dator medan den
håller på att uppdateras.
• Bryt inte strömmen till AV-receivern medan den
uppdateras.
• Lagringsmediet i USB-kortläsaren kanske inte fungerar.
• Om USB-enheten är partitionerad behandlas varje partition
som en fristående enhet.
• Om USB-enheten innehåller mycket information, kan det ta
ett tag för AV-receivern att läsa den.
• Funktionen kan inte garanteras för alla USB-enheter, vilket
inkluderar möjlighet att strömförsörja dem.
• Onkyo frånsäger sig allt ansvar vad gäller förluster eller
skador på data på grund av användning av en USB-enhet
med AV-receivern. Onkyo rekommenderar att du
säkerhetskopierar viktiga filer först.
• Om du ansluter en USB-hårddisk till USB-porten,
rekommenderar Onkyo att du strömförsörjer den via dess
nätadapter.
• USB-hubbar eller USB-enheter med hubbfunktioner stöds
inte. Anslut inte din USB-enhet via en USB-hubb.
• USB-enheter med säkerhetsfunktioner stöds inte.
Innan du börjar
Uppdatera den fasta programvaran via ett
nätverk
AV-receivern låter dig uppdatera den fasta
programvaran via nätverksanslutning.
Obs
• Kontrollera att din AV-receiver och TV:n är påslagna och att
AV-receiver är ansluten till Internet.
• Koppla aldrig bort eller slå av AV-receivern när den
uppdateras.
• Anslut eller koppla aldrig bort en HDMI- och Ethernet-kabel
under uppdateringen.
• Försök inte att nå AV-receivern från din dator medan den
håller på att uppdateras.
• Dra aldrig ur nätkabeln under uppdateringen.
• Det tar upp till 20 minuter att genomföra uppdateringen av
den fasta programvaran.
• Alla dina inställningar av AV-receivern förblir intakta efter
uppdateringen.
Sv-84
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Bilaga
6
Tryck 8ON/STANDBY på frontpanelen.
AV-receiver kommer att gå in i standby-läge.
Använd inte 8RECEIVER på fjärrkontrollen.
AV-receiver kommer att gå in i standby-läge
automatiskt efter 3 minuter, oavsett om
8ON/STANDBY trycks.
Gratulerar! Du har nu den senaste interna
programvaran installerad på din Onkyo AVreceiver.
Felsökning
Fall 1:
Om ett fel uppstår visas ”Error!! *-**” på AVreceiverns display. (Alfanumeriska tecken på den
främre displayen betecknas med asterisker.) Se
nedanstående tabell och vidta relevant åtgärd.
■ Fel under uppdatering via nätverk
Felkod
Beskrivning
*-01, *-10
Ingen Ethernet-kabel har detekteras.
Återanslut kabeln på rätt sätt.
*-02,
*-04,
*-06,
*-13,
*-16,
*-18,
*-21
Fel på internetanslutningen.
Kontrollera följande:
• Kontrollera att IP-adress, undernätsmask,
gateway-adress och DNS-server är
korrekt konfigurerade.
• Kontrollera att routern är påslagen.
• Kontrollera att AV-receivern och routern
är anslutna med Ethernet-kabeln.
• Kontrollera att din router är ordentligt
konfigurerad. Se bruksanvisningen till
routern.
• Om ditt nätverk endast tillåter en
klientanslutning och det redan finns en
annan enhet ansluten, kan inte AVreceiver anslutas till nätverket. Kontakta
din internetleverantör.
• Om ditt modem inte fungerar som en
router, behöver du en router. Beroende
på ditt nätverk kan du behöva ange en
proxyserver, om så krävs. Se
dokumentationen från din
internetleverantör. Om du fortfarande inte
kan ansluta till internet, kan DNS- eller
proxyservern ligga nere tillfälligt. Kontakta
din internetleverantör.
*-03,
*-05,
*-11,
*-14,
*-17,
*-20,
Övrigt
Prova med att börja om
uppdateringsprocessen. Om felet kvarstår,
kontaktar du Onkyo:s support och anger
felkoden.
Sv-85
Fall 2:
Om ett fel uppstår under uppdateringsprocessen
kopplar du bort nätsladden och ansluter den igen.
Prova sedan igen.
Fall 3:
Om du inte har en internetanslutning till nätverket,
kontakta Onkyo:s support.
Uppdatera den fasta programvaran via
USB
Du kan även uppdatera den fasta programvaran i AVreceivern via en USB-enhet.
Obs
• Dra aldrig ur kontakten till eller stäng av AV-receiver under
uppdateringsprocessen.
• Anslut eller koppla aldrig bort HDMI-kabeln eller USBenheten under uppdateringen.
• Koppla aldrig bort USB-lagringsenheten som innehåller
filen med den fasta programvaran eller nätsladden under
uppdateringsprocessen.
• Försök inte att nå AV-receivern från din dator medan den
håller på att uppdateras.
• Det tar upp till 20 minuter att genomföra uppdateringen av
den fasta programvaran.
• Alla dina inställningar av AV-receivern förblir intakta efter
uppdateringen.
Innan du börjar
• Ställ in inställningen ”HDMI CEC (RIHD)” på ”Off”
(➔ sidan 63).
• Stäng av styrenheten som är ansluten via nätverk.
• Stäng av multizonfunktionen, om denna är
aktiverad.
• Stoppa uppspelningen av innehåll från internetradio,
USB eller servrar, osv.
• Om det finns några data på USB-enheten, tar du
först bort dessa.
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Bilaga
Uppdateringsprocedur
1
Anslut en USB-enhet till din dator. Om det
finns några data på USB-enheten, tar du först
bort dessa.
2
Hämta filen med den fasta programvaran från
Onkyo:s webbplats. Filnamnet är följande:
ONKAVR****_************.zip
10
Packa upp den nedladdade filen. Antalet
mappar och filer varierar beroende på modell.
3
Kopiera alla de extraherade mapparna
inklusive alla mappar och filer till rotmappen
på USB-enheten.
4
Ta bort USB-enheten från datorn och anslut
den till USB-porten på AV-receiver.
5
Kontrollera att AV-receiver och TV:n är
påslagna.
Om AV-receivern befinner sig i standbyläge,
trycker du på 8ON/STANDBY på AV-receiver för
att aktivera displayen på framsidan.
6
Välj ingångskällan USB.
”Now Initializing...” visas på AV-receiverns
display och sedan namnet på USB-enheten.
Identifieringen av USB-enheten tar cirka 20 till 30
sekunder.
7
Tryck på knappen RECEIVER och därefter på
knappen HOME på fjärrkontrollen.
Home-menyn visas på TV-skärmen.
8
9
Välj ”Firmware Update” och tryck på ENTER.
11
12
Välj ”Update” och tryck på ENTER.
Uppdateringsprocessen börjar.
Under uppdateringsprocessen, kan visningen på
skärmen försvinna beroende på vilket program
som uppdateras. När detta sker kan du
fortfarande se uppdateringsförloppet på AVreceiverns display. Visningen på skärmen
kommer att visas igen efter det att uppdateringen
är färdig och när du slår av och på AV-receivern
igen.
Stäng inte av AV-receivern och ta inte bort USBenheten under uppdateringsprocessen.
Meddelandet ”Completed!” visas på AVreceiverns display för att ange att
uppdateringen har slutförts.
Ta bort USB-enheten.
Tryck 8ON/STANDBY på frontpanelen.
AV-receiver kommer att gå in i standby-läge.
Använd inte 8RECEIVER på fjärrkontrollen.
AV-receiver kommer att gå in i standby-läge
automatiskt efter 3 minuter, oavsett om
8ON/STANDBY trycks.
Gratulerar! Du har nu den senaste interna
programvaran installerad på din Onkyo AVreceiver.
Felsökning
Fall 1:
Om ett fel uppstår visas ”Error!! *-**” på AVreceiverns display. (Alfanumeriska tecken på den
främre displayen betecknas med asterisker.) Se
nedanstående tabell och vidta relevant åtgärd.
■ Fel under uppdatering via USB
Felkod
Beskrivning
*-01, *-10
Ingen USB-enhet har detekteras.
Kontrollera att USB-minnet eller USBkabeln är korrekt ansluten till USB-porten.
Om USB-lagringsenheten har en egen
strömkälla, använder du den för att
strömförsörja USB-enheten.
*-05, *-13,
*-20, *-21
Ingen fil med fast programvara hittades i
USB-enhetens rotmapp eller så är filen
med fast programvara avsedd för en annan
modell. Försök igen och ladda ner filen från
supportsidan på webbplatsen och följ
instruktionerna på skärmen. Om felet
kvarstår, kontaktar du Onkyo:s support och
anger felkoden.
Övrigt
Prova med att börja om
uppdateringsprocessen. Om felet kvarstår,
kontaktar du Onkyo:s support och anger
felkoden.
Fall 2:
Om ett fel uppstår under uppdateringsprocessen
kopplar du bort nätsladden och ansluter den igen.
Prova sedan igen.
Välj ”Update via USB” och tryck på ENTER.
Notera att den här funktionen inte är tillgänglig
om det inte finns en fil med fast programvara som
är nyare än den aktuella installerade versionen.
Om AV-receiver inte är ansluten till Internet, visas
inte ”Update via USB”.
Sv-86
Användningsprocedur
(➔ page 51)
Bilaga
Om HDMI
För att uppfylla de ökade kraven för digital-TV, HDMI
(High Definition Multimedia Interface), har en ny
digital gränssnittstandard tagits fram för att ansluta
TV-apparater, projektorer, Blu-ray Disc-spelare/DVDspelare, digitalboxar och andra videokomponenter.
Tidigare krävdes flera separata video- och ljudkablar
för att ansluta AV-komponenter. Med HDMI kan en
enda kabel överföra styrsignaler, digitalvideo och upp
till åtta kanaler med digitalljud (2-kanals PCM,
flerkanals digitalljud och flerkanals PCM).
HDMI-videoströmmen (d.v.s. videosignalen) är
kompatibel med DVI (Digital Visual Interface)*1, så att
TV-apparater och skärmar kan anslutas med en DVIingång med hjälp av en HDMI-till-DVI adapterkabel.
(Detta kanske inte fungerar för vissa TV-apparater
och skärmar och då visas ingen bild.)
AV-receivern använder HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)*2, vilket betyder att endast
HDCP-kompatibla komponenter kan visa bilden.
Ljudformat som stöds
• 2-kanals linjär PCM (32–192 kHz, 16/20/24 bitar)
• Flerkanals linjär PCM (upp till 7.1 k, 32–192 kHz,
16/20/24 bitar)
• Bitström (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution
Audio, DTS-HD Master Audio)
Din Blu-ray Disc-spelare/DVD-spelare måste även
stödja HDMI-utmatning av ljudformaten ovan.
Om kopieringsskyddet
AV-receivern stöder HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection)*2, ett kopieringsskyddssystem för
digitalvideosignaler. Andra enheter som ansluts till
AV-receiver via HDMI måste också stödja HDCP.
*1
*2
*3
DVI (Digital Visual Interface): Standarden för digitalt
displaygränssnitt från DDWG*3 sedan 1999.
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection):
Videokrypteringsteknologi som utvecklats av Intel för
HDMI/DVI. Den har utformats för att skydda
videoinnehåll och kräver en HDCP-kompatibel enhet för
att visa krypterad video.
DDWG (Digital Display Working Group): Med Intel,
Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC, och
Silicon Image i ledningen har denna öppna industrigrupp
som mål att uppfylla industrins krav på digitala
anslutningsspecifikationer för PC-datorer med hög
prestanda och digitala skärmar.
Obs
AV-receiverns HDMI-gränssnitt är baserat på
följande:
Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, DeepColor, Lip
Sync, 4K (upp-skalning och Passthrough), DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD och flerkanalig
PCM.
• HDMI-videoströmmen är kompatibel med DVI (Digital
Visual Interface), så att apparater och skärmar kan
anslutas med en DVI-ingång med hjälp av en HDMI-till-DVI
adapterkabel. (Observera att DVI-anslutningar endast
överför video, så du måste göra en annan anslutning för
ljud.) Tillförlitlig användning med en sådan adapter
garanteras dock inte. Dessutom stöds inte videosignaler
från en PC.
• HDMI-ljudsignalen (samplingshastighet, bitlängd, osv.) kan
begränsas av den anslutna källkomponenten. Om bilden är
dålig eller om det inte kommer något ljud från en
komponent som är ansluten via HDMI, ska du kontrollera
installationen. Information finns i instruktionsboken för den
anslutna komponenten.
Sv-87
Bilaga
Nätverk/USB-funktioner
Nätverkskrav
■ Ethernet-nätverk
För bästa resultat, rekommenderas ett 100Base-TX
kopplat Ethernet-nätverk. Även om det går att spela
musik på en dator som är ansluten trådlöst, kan
uppspelningen vara opålitlig och därför
rekommenderas en anslutning via kabel.
■ Ethernet-router
En router hanterar nätverket, skickar data och
tillhandahåller IP-adresser. Din router måste stödja
följande:
• NAT (Network Address Translation). NAT tillåter
flera anslutna datorer att koppla upp sig till internet
samtidigt via en enda internetanslutning. AVreceiver behöver internetuppkoppling för
internetradio.
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
DHCP förser nätverksenheter med IP-adresser och
tillåter dem att konfigurera sig själva automatiskt.
• En router med en inbyggd 100Base-TX switch
rekommenderas.
En del routrar har ett inbyggt modem och vissa
internetleverantörer (ISP) kräver att du använder en
specifik router. Kontakta din internetleverantör eller
datorförsäljare om du är osäker.
■ CAT5 Ethernet-kabel
Använd en skärmad CAT5 Ethernet-kabel (rak typ)
för att ansluta AV-receiver till ditt hemmanätverk.
■ Internetuppkoppling (för internetradio)
Ditt Ethernet-nätverk måste vara uppkopplat till
internet om du ska kunna ta in internetradio. En
smalbandsanslutning till internet (t.ex. 56K modem,
ISDN) ger inte tillfredställande resultat så en
bredbandsanslutning rekommenderas verkligen (t.ex.
kabelmodem, xDSL modem, osv.). Kontakta din
internetleverantör eller datorförsäljare om du är
osäker.
Obs
• Om du ska kunna ta emot internetradio med AV-receivern
måste din bredbandsanslutning till internetuppkopplingen
vara aktiv och kunna nå webben. Kontakta din
internetleverantörer om du har problem med din
internetanslutning.
• AV-receivern använder DHCP för att konfigurera sina
nätverksinställningar automatiskt. Se ”Network” om du vill
konfigurera de här inställningarna manuellt (➔ sidan 66).
• AV-receivern stöder inte PPPoE inställningar så om du har
en internetanslutning av typen PPPoE måste du använda
en PPPoE-kompatibel router.
• Beroende på din ISP kan du behöva ange en proxyserver
för att använda internetradio. Om din dator är konfigurerad
för att använda en proxyserver använder du samma
inställningar för AV-receivern (➔ sidan 66).
Serverkrav
■ Serveruppspelning
AV-receivern kan spela digitala musikfiler som är
sparade på en dator eller mediaserver och stöder
följande teniker:
• Windows Media Player 11
• Windows Media Player 12
• DLNA-certifierad mediaserver
• Datorn eller mediaservern måste befinna sig på
samma nätverk som AV-receivern.
• Upp till 20 000 mappar kan visas och mappar kan
organiseras i en trädstruktur med upp till 16 nivåer.
Obs
• Beroende på mediaservern, kan det hända att AVreceivern inte upptäcker den eller inte kan spela dess
musikfiler.
■ Fjärruppspelning
• Windows Media Player 12
• DLNA-certifierad (inom DLNA riktlinjer för
samkörningsmöjligheter version 1.5) mediaserver
eller styrenhet.
Sv-88
Inställningen varierar beroende på mediaservern eller
styrenheter. Se instruktionshandboken till enheterna
för detaljer.
Om du har Windows 8/Windows 7 som
operativsystem på din dator så är Windows Media
Player 12 redan installerat. Se Microsofts webbplats
för mer information.
Krav för USB-enheter
• USB-masslagringsenhetens klass (men garanteras
inte alltid).
• FAT16 eller FAT32 filsystemformat.
• Om lagringsenheten har partitionerats behandlas
varje partition som en fristående enhet.
• Upp till 20 000 mappar kan visas och mappar kan
organiseras i en trädstruktur med upp till 16 nivåer.
• USB-hubbar eller USB-enheter med hubbfunktioner
stöds inte.
Obs
• Om mediet du ansluter inte stöds, kommer meddelandet
”No Storage” att visas.
• Om du ansluter en USB-hårddisk till AV-receiverns USBport, rekommenderar vi att du strömförsörjer den via dess
nätadapter.
• AV-receivern stöder USB MP3-spelare som stöder USB
masslagrings klass standard vilken tillåter att USB-enheter
ansluts till datorer utan att det behövs speciella drivrutiner
eller programvara. Observera att inte alla USB MP3spelare stöder USB-masslagringsklassstandarden. Se
USB MP3-enhetens instruktionsbok för detaljer.
• Skyddad WMA-musikfiler på en MP3-spelare kan inte
spelas.
• Onkyo tar inte något som helst ansvar för förlust av eller
skada på information som finns lagrad på en USB-enhet
när enheten i fråga används tillsammans med AVreceivern. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar
viktiga filer först.
• MP3-spelare som innehåller musikfiler som hanteras via
särskild musikprogramvara stöds inte.
• Funktionen kan inte garanteras för alla USB-enheter, vilket
inkluderar möjlighet att strömförsörja dem.
Bilaga
• Anslut inte din USB-enhet via en USB-hubb. USB-enheten
måste vara ansluten direkt till AV-receiverns USB-port.
• Om USB-enheten innehåller mycket information, kan det ta
ett tag för AV-receivern att läsa den.
• USB-enheter med säkerhetsfunktion kan inte spelas.
Filformat som stöds
För serveruppspelning och uppspelning från en USBenhet, stöder AV-receivern följande musikfilformat.
Variabel bithastighet (VBR) filer stöds. Speltider
kanske emellertid inte visas korrekt.
Obs
• AV-receivern stöder inte följande musikfilsformat för
fjärruppspelning: FLAC, Ogg Vorbis, DSD och Dolby
TrueHD.
• Beroende på servertyp kan det hända att inte alla filformat
som nämns ovan kan spelas under serveruppspelning.
■ MP3 (.mp3 eller .MP3)
• MP3-filer måste ha MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
format med samplingshastigheter på 8 kHz,
11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz och bithastigheter mellan
8 kbps och 320 kbps. Filer som inte är kompatibla
kan inte spelas.
■ WMA (.wma eller .WMA)
WMA står för Windows Media Audio och är en
ljudkompressionsteknik som utvecklats av Microsoft
Corporation. Ljud kan avkodas i WMA-format med
Windows Media® Player.
• WMA-filer måste ha upphovsrättsalternativet
avstängt.
• Samplingshastigheter på 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, bithastigheter mellan 5 kbps och
320 kbps och WMA DRM stöds.
• WMA Pro/Voice-format stöds inte.
■ WMA Lossless (.wma eller .WMA)
• Samplingshastigheter på 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz stöds.
• Kvantiseringsbit: 16 bit, 24 bit
■ WAV (.wav eller .WAV)
WAV-filer innehåller okomprimerat PCM digitalljud.
• Samplingshastigheter på 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz och 192 kHz stöds.
• Kvantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
*
För uppspelning från en USB-enhet, samplingshastigheter
på 176,4 kHz och 192 kHz stöds inte.
■ AAC
(.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/
.3GP eller .3G2)
AAC står för MPEG-2/MPEG-4 Audio.
• Samplingshastigheter på 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz och
bithastigheter mellan 8 kbps och 320 kbps stöds.
■ FLAC (.flac eller .FLAC)
FLAC är ett filformat för komprimering av
ickeförstörande ljuddata.
• Samplingshastigheter på 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz och 192 kHz stöds.
• Kvantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
■ Ogg Vorbis (.ogg eller .OGG)
• Samplingshastigheter på 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz och bithastigheter mellan 48 kbps
och 500 kbps stöds. Filer som inte är kompatibla
kan inte spelas.
■ LPCM (Linear PCM)
• Samplingshastigheter på 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz och 96 kHz
stöds.
• Kvantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit
*
Endast för uppspelning via nätverk.
Sv-89
■ Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)
• Samplingshastigheter på 8 kHz, 11,025 kHz,
12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz och 96 kHz
stöds.
• Kvantiseringsbit: 16 bit, 24 bit
■ DSD (.dsf eller .DSF)
• Samplingsfrekvensen för 2,8224 MHz stöds.
■ Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP)
• Samplingshastigheter på 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz,
96 kHz, 176,4 kHz och 192 kHz stöds.
*
För uppspelning från en USB-enhet, samplingshastigheter
på 48 kHz och 64 kHz stöds inte.
Om DLNA
Digital Living Network Alliance är ett internationellt
samarbete mellan industrier. Medlemmar i DLNA
utvecklar ett koncept med kablade och trådlösa,
samverkande nätverk där digitalt innehåll så som
bilder, musik och videos kan delas mellan
konsumentelektronik, persondatorer och mobila
enheter i och utanför hemmet. AV-receivern uppfyller
DLNA samverkansriktlinjer version 1.5.
Bilaga
Licens- och
varumärkesinformation
Apple, iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple
Inc., registrerade i USA och andra länder.
Apple TV är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat
i USA och andra länder.
”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Tillverkad under licens enligt USA-patentnummer:
5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872;
7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 samt andra patent och
sökta patent i USA och hela världen. DTS-HD, symbolen, &
DTS-HD och symbolen tillsammans är registrerade
varumärken och DTS-HD Master Audio är ett varumärke
som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara.
© DTS, Inc. Alla rättigheter förbehålles.
Tillverkad under licens från Audyssey Laboratories™,Inc.
Patentsökt i USA och andra länder. Audyssey MultEQ®,
Audyssey Dynamic EQ® och Audyssey Dynamic Volume®
är registrerade varumärken som tillhör
Audyssey Laboratories,Inc.
”DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED® är
varumärken, servicemärken eller certifieringsmärken som
tillhör Digital Living Network Alliance.”
MPEG Layer-3-ljudkodningsteknologi är licensierad från
Fraunhofer IIS och Thomson.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och
dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Music Optimizer™ och ”WRAT” är varumärken som tillhör
Onkyo Corporation.
”Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia
Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i
USA och andra länder.”
Denna produkt är skyddad genom vissa rättigheter för
immateriell egendom för Microsoft. Användning eller
distribution av sådan teknik utanför denna produkt är
förbjuden utan licens från Microsoft.
Windows och Windows-logotypen är varumärken som
tillhör Microsoft-företagsgruppen.
Qdeo och QuietVideo är varumärken som tillhör Marvell
eller dess dotterbolag.
”MHL, MHL-logotypen och Mobile High-Definition Link är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör MHL
LLC i USA och andra länder.”
Logos för InstaPrevue och InstaPrevue är varumärken eller
registrerade varumärken för Silicon Image, Inc i USA och
andra länder.
Sv-90
Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett certifieringsmärke från
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi certifierad logotyp visar internationell association
som intygar interoperabilitet ”Wi-Fi Alliance” garanterar att
produkten har klarat testet för kompatibilitet med annan
Wi-Fi certifierad utrustning.
Bluetooth® -märket och logotyperna är registrerade
varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all
användning av sådana märken av Onkyo sker under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör deras respektive
ägare.
Onkyo garanterar inte Bluetooth-kompatibilitet mellan AVreceiver och alla Bluetooth-aktiverade enheter.
För kompatibilitet mellan AV-receiver och en annan enhet
med Bluetooth-teknik, se enhetens dokumentation och
återförsäljaren. I vissa länder kan det finnas begränsningar
för användandet av Bluetooth-enheter. Kontrollera hos de
lokala myndigheterna.
Bilaga
Specifikationer
Förstärkare
Märkeffekt ut
Alla kanaler:
7 k × 160 W vid 6 ohm, 1 kHz, 1 k körs på
1% (IEC)
Dynamisk effekt*
* IEC60268-Kortvarig maximal uteffekt
240 W (3 Ω, Front)
210 W (4 Ω, Front)
120 W (8 Ω, Front)
THD+N (Total harmonisk förvrängning+brus)
0,08% (20 Hz - 20 kHz, halv kraft)
Dämpningsfaktor
60 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
Ingångskänslighet och impedans (obalanserad)
200 mV/47 kΩ (LINE)
2,5 mV/47 kΩ (PHONO MM)
Nominell RCA uteffekt och Impedans
200 mV/2,2 kΩ (LINE OUT)
Maximal RCA uteffekt och Impedans
2 V/2,2 kΩ (LINE OUT)
Phono överbelasta
70 mV (MM 1 kHz 0,5% direkt)
Frekvensrespons
5 Hz - 100 kHz/+1 dB, –3 dB (direktläge)
Tonkontroll karakteristiska
±10 dB, 30 Hz (BAS)
±10 dB, 20 kHz (DISKANT)
Signal till brus-förhållande
106 dB (LINE, IHF-A)
80 dB (PHONO MM, IHF-A)
Högtalarimpedans
4 Ω - 16 Ω
Video
Ingångskänslighet/Utgångsnivå och impedans
1 Vp-p/75 Ω (Komponent Y)
0,7 Vp-p/75 Ω (Komponent PB/CB,
PR/CR)
1 Vp-p/75 Ω (Komposit)
Frekvensrespons för komponentvideo
5 Hz - 100 MHz/+0 dB, –3 dB
Frekvensväljare
*1
Frekvensintervall för FM-frekvensväljare
87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS
Frekvensintervall för AM-frekvensväljare
522/530 kHz - 1 611/1 710 kHz
Förvald kanal
40
Nätverk
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Trådlöst LAN
Kompatibla standarder:
IEEE 802.11 b/g/n standarden
(Wi-Fi® standard)
Säkerhet:
WEP 64 bitar, WEP 128 bitar, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK
(TKIP)
Överföringsfrekvens 1 - 13 kanaler (Wi-Fi® standard)
Radiofrekvens
2,4 GHz
Bluetooth
Kommunikationssystem
Bluetooth Specifikation version 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Maximal kommunikationsräckvidd
Siktlinje ca. 15 m*1
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz 2,4835 GHz)
Moduleringsmetod
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibla Bluetooth-profiler
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Kodekar
SBC
Överföringsavstånd (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens
44,1 kHz)
Den faktiska intervallet varierar beroende på faktorer
såsom hinder mellan enheterna, magnetfält runt en
mikrovågsugn, statisk elektricitet, trådlös telefon,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara, etc.
Allmänt
Kraftförsörjning
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning
600 W
Strömförbrukning med ljudet avstängt
70 W
Strömförbrukning i beredskapsläge
0,2 W
Mått (B × H × D)
435 mm × 173,5 mm × 328 mm
Vikt
10,0 kg
■ HDMI
Ingång
Utgång
Videoupplösning
Ljudformat
Stöds
■ Videoingångar
Komponent
Komposit
IN
BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, AUX
■ Videoutgångar
Komponent
Komposit
OUT
MONITOR OUT
■ Ljudingångar
Digital
Analog
Sv-91
IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, IN 5, IN 6
OUT MAIN, OUT SUB
4K
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,
DVD-Audio, DSD
3D, Audio Return Channel, DeepColor,
x.v.Color, LipSync, CEC (RIHD), 4K
(upp-skalning och Passthrough)
Optisk: 1
Koaxial: 2
BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, TV/CD,
PHONO, AUX
Bilaga
■ Ljudutgångar
Analog
ZONE2 LINE OUT
Subwoofer för-utgång 2
Högtalarutgångar
Huvud (L, R, C, SL, SR, SBL/FHL,
SBR/FHR) + ZONE2 (L, R)
Hörlurar
1 (ø 6,3)
■ Övrigt
Inställningsmikrofon
RI
USB
Ethernet
1
1
1 (Front)
1
Specifikationer och funktioner kan ändras utan
föregående meddelande.
Sv-92
Bilaga
Anteckningar
Sv-93
Bilaga
Anteckningar
Sv-94
Bilaga
Anteckningar
Sv-95
2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
http://www.onkyo.com/
The Americas
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650
http://www.us.onkyo.com/
For Product Support Team Only:
1-800-229-1687
http://www.us.onkyo.com/
Europe
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213
http://www.eu.onkyo.com/
Unit 19, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, WD18 8YH, UK
Tel: +44 (0)8712-00-19-96 Fax: +44 (0)8712-00-19-95
China
(Hong Kong)
Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.
Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
http://www.hk.onkyo.com/
(Mainland)
1301, 555 Tower, No.555 West NanJing Road, Jing’an District, Shanghai, China 200041,
Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396
http://www.cn.onkyo.com/
Asia, Oceania, Middle East, Africa
Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.
http://www.intl.onkyo.com/support/
The above-mentioned information is subject to change without prior notice.
Visit the Onkyo web site for the latest update.
Y1303-3
SN 29401412SV-B
(C) Copyright 2013 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.
* 2 9 4 0 1 4 1 2 S V - B *
Using Internet Radio
Using Internet Radio
Common Procedures in Internet Radio
Menu
Note
• Available services may vary depending on the region.
• Certain network service or contents available through this
device may not be accessible in case the service provider
terminates its service.
1
2
Press NET.
A list of the network services appears, and the
NET indicator lights. If it flashes, verify that the
Ethernet cable is firmly connected to the AV
receiver.
Select the desired service and press ENTER.
The top page of the selected service appears.
Using Multiple Accounts
The AV receiver supports multiple user accounts,
which means you can freely switch between several
logins. After registering user accounts, login is
performed from the “Users” screen.
Pandora® internet radio
–Getting Started (U.S. only)..................... 2
Using Rhapsody (U.S. only).......................... 3
1
Press MENU while the Users screen is
displayed.
The following menu items appear:
Add new user:
Remove this user:
You can either store a new user account, or
delete an existing one.
Using the SiriusXM Internet Radio
(North American only).............................. 4
Using Last.fm Internet Radio ........................ 5
Tip
• Some of the services don’t allow the use of multiple user
accounts.
• You can store up to 10 user accounts.
• To switch between accounts you must first log out from the
current account, and log in again on the “Users” screen.
En-1
Using Slacker Personal Radio ...................... 6
Using MP3tunes ............................................. 7
Using Internet Radio
Pandora® internet radio
–Getting Started (U.S. only)
Pandora is a free, personalized Internet radio service
that plays the music you know and helps you discover
music you’ll love.
1
Use q/w to select “I have a Pandora Account”
or “I’m new to Pandora” and then press
ENTER.
If you are new to Pandora select “I’m new to
Pandora”. You will see an activation code on
your TV screen. Please write down this code. Go
to an Internet connected computer and point your
browser to www.pandora.com/onkyo
Enter your activation code and then follow the
instructions to create your Pandora account and
your personalized Pandora Internet radio
stations. You can create your stations by entering
your favorite tracks and artists when prompted.
After you have created your account and stations
you can return to your Onkyo receiver and press
enter to begin listening to your personalized
Pandora Internet radio.
If you have an existing Pandora account, you can
add your Pandora account to your Onkyo
receiver by selecting “I have a Pandora
Account” and logging in with your email and
password.
2
To play a station, use q/w to select the station
from your station list, and then press ENTER.
Playback starts and the playback screen
appears.
Create a New Station:
Enter the name of a track, artist, or genre and
Pandora will create a unique radio station for you
based on the musical qualities of that track, artist,
or genre.
■ Menu Items
I like this track:
Give a track “thumbs-up” and Pandora will play
more music like it.
I don’t like this track:
Give a track “thumbs-down” and Pandora will ban
that track from the current station.
Why is this track playing?:
Discover some of the musical attributes that
Pandora uses to create your personal radio
stations.
I’m tired of this track:
If you are tired of a track, you can put the track to
sleep and Pandora will not play it for one month.
Create station from this artist:
Creates a radio station from this artist.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
En-2
Delete this station:
This will permanently delete a station from your
Pandora account. All of your thumbs feedback
will be lost should you choose to re-create the
station with the same track or artist.
Create station from this track:
Creates a radio station from this track.
Rename this station:
Lets you rename the current radio station.
Bookmark this artist:
Pandora will bookmark your favorite artist for
your profile on www.pandora.com.
Bookmark this track:
Pandora will bookmark the current track and
allow you to buy them all from Amazon or iTunes
in one step!
Add to My Favorites:
Adds a station to My Favorites list.
PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora
trade dress are trademarks or registered trademarks
of Pandora Media, Inc. Used with permission.
Using Internet Radio
Using Rhapsody (U.S. only)
1
Use q/w to select “Sign in to your account”
and then press ENTER.
To use Rhapsody, you need an account. If you
don’t have one yet, you can create a new
account at
www.rhapsody.com/onkyo
If you have an existing Rhapsody account, select
“Sign in to your account” and press ENTER.
Enter your user name (usually your email) and
password in the next keyboard screen, or in Web
Setup.
■ Using the keyboard screen
1. Use q/w/e/r and ENTER to enter your user
name and password.
2. Select “OK”.
3. Press ENTER. The “Confirm your entries”
screen appears.
4. Press ENTER.
Tip
2
Use q/w to select the menu, then press
ENTER.
Search:
You can search for music by Artist, Album, or
Track.
Music Guide:
You can play tracks from Genres, Top Artists,
Top Albums, Top Tracks, New Releases, and
Staff Picks.
Rhapsody Channels:
Listen to radio channels programmed by
Rhapsody’s top-notch editors.
Playlists:
Play your own personal playlists.
My Library:
Bookmark your favorite albums and tracks from
the Rhapsody catalog using My Library.
Account Info:
Confirm your account information.
Sign Out:
Sign out from your Rhapsody account.
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
3
Use q/w to select a channel, and press ENTER
or 1 to start playback.
Playback starts and the playback screen
appears.
You can control the tracks with the buttons on the
remote control.
Enabled buttons: 1, 3, 2, 5, 4, 7,
6, RANDOM, REPEAT
Note
• On Rhapsody Channels, some of the buttons don’t
work.
■ Menu Items
Add track to My Library:
Bookmark currently-playing tracks.
Add album to My Library:
Bookmark currently-playing albums.
Add playlist to My Library:
Bookmark currently-playing playlists.
Add channel to My Channels:
Bookmark currently-playing Rhapsody radio
channels.
Add to My Favorites:
Adds a track, channel or playlist to My Favorites
list.
Tip
• You can remove bookmarked tracks, albums, and
Rhapsody Channels from My Library.
En-3
Using Internet Radio
Using the SiriusXM Internet Radio
(North American only)
1
Your Onkyo AV receiver includes a free trial of
SiriusXM Internet Radio. The “Account Info” screen
shows how many days are left in your trial. After the
trial period expires, if you want to continue listening to
the service, you must subscribe. To subscribe go to
www.siriusxm.com/internetradio with your
computer.
Use q/w to select “Sign In”, and then press
ENTER.
If you have an existing SIRIUS account, you can
sign in by selecting “Sign In”. Enter your user
name and password in the next keyboard screen,
or in Web Setup. If you don’t know your
username or password, call Sirius XM at (888)
539-7474 for assistance.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
When you subscribe, you will be provided with a
username and password which has to be entered into
the AV receiver.
■ Using the keyboard screen
1. Use q/w/e/r and ENTER to enter your user
name and password.
2. Select “OK”.
3. Press ENTER. The “Confirm your entries”
screen appears.
4. Press ENTER.
“Please wait...” appears and then “SiriusXM
Internet Radio” screen appears which displays
the category available for selection.
To use SiriusXM Internet Radio, you must have your
AV receiver connected to the Internet. Using the
remote control, follow these steps:
2
Use q/w to select the category and then press
ENTER.
The channel list screen for the selected category
appears.
En-4
3
Use q/w to select the desired channel and then
press ENTER.
The playback screen for the selected channel
appears and you can listen to SiriusXM Internet
Radio.
You can control the tracks with the buttons on the
remote control.
Enabled buttons: 2, 3, 7, 6
■ Menu Items
Add to My Favorites:
Adds a channel to My Favorites list.
SiriusXM Internet Radio subscriptions are sold
separately and are governed by the Sirius Terms and
Conditions (see www.sirius.com). Be sure to read this
agreement before you purchase your subscription.
Sirius, XM and all related marks and logos are
trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its
subsidiaries. All rights reserved.
Using Internet Radio
Using Last.fm Internet Radio
1
Last.fm is a music service that learns what you
love...
Your new Onkyo AV receiver is very clever. If you
have a free Last.fm account, it will keep track of all
the songs you’ve just played. When you visit the
Last.fm website, you can see personal charts of the
music you’ve enjoyed, share them with friends and
see what they like, too.
■ Using the keyboard screen
1. Use q/w/e/r and the ENTER to enter your
user name and password.
2. Select “OK”.
3. Press ENTER. The “Confirm your entries”
screen appears.
4. Press ENTER.
“Please wait...” appears and then “Last.fm
Internet Radio” screen appears.
With thousands of biographies, reviews and an
endless choice of personalised, ad-free radio
stations, Last.fm is a great way to discover music.
Pick up your free Last.fm account today at
www.last.fm/join
Get a subscription and you can enjoy the best of adfree Last.fm Radio on your Onkyo AV receiver without
a computer!
Recommended Radio:
Discover smart personalised recommendations that
adapt as your tastes change.
Artist Radio:
Pick any artist and we’ll play you a whole station of
music inspired by your choice.
My Library:
Sit back and enjoy selections from all the music
you’ve heard since you joined Last.fm.
Tag Radio:
Polish funk? Death pop? Think of a style and we’ll
entertain you with it for hours.
Start your free trial straight away when you create
your account and see for yourself what it’s like to
have the world’s music at your fingertips. Latest
prices and full information are available at
www.last.fm/subscribe
Profile:
You can play tracks from “Recently Listened
Tracks”, “Library” and “Neighbours”.
Account Info:
Confirm your account information.
Sign Out:
It signs out from your account.
Use q/w to select “Sign in to your account”,
and then press ENTER.
If you have the existing Last.fm account, you can
sign in to your account to select “Sign in to your
account”. Enter your user name and password in
the next keyboard screen.
3
■ Menu Items
I Love this track:
Track information is saved in Last.fm server, and
playback frequency increases.
Ban this track:
Track information is saved in Last.fm server, and
playback frequency reduces.
Add to My Favorites:
Adds a station to My Favorites list.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
2
Use q/w to select menu and then press
ENTER.
Search Station:
You can search station by Artist, Tag, or User
Name.
Top Artists Station:
You can play tracks of top-rated artists.
Top Tags Station:
You can play tracks of top-rated tags.
Personal Station:
• You can play tracks from personalized station
(“Your Library”, “Your Neighbourhood” and
“Your Recommendations”).
En-5
Use q/w to select a station, and press ENTER
or 1 to start playback.
Playback starts and the playback screen
appears.
■ Using scrobbling control
Use q/w to select “Enable”, and then press ENTER.
*
Internet radio services provided by a third party may be
terminated with or without notice.
Internet radio services may not be available in some areas.
Using Internet Radio
Using Slacker Personal Radio
1
If you do not have an account, create one on
the Slacker website (www.slacker.com) with
your computer.
If you already have a Slacker account, select
“Sign in to your account” and then press
ENTER.
The keyboard screen appears. You can enter
information from the remote control or the keys
on the main unit.
2
If there are no mistakes in the information you
have entered, use q/w/e/r to select “OK”
then press ENTER.
An account information confirmation screen
appears.
3
If you do not have an account, select “Access
without Sign In” and press ENTER to use a
restricted version of the service.
Note that use will be restricted.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
4
Use q/w to select a menu item and then press
ENTER.
To sign out, use q/w to select “Sign out” from
this screen and then press ENTER.
5
Use q/w to select a station and then press
ENTER or 1 to start playback from the
station.
The playback screen appears.
6
You can control the tracks with the buttons on
the remote control.
Enabled buttons: 1, 3, 2, 6
■ Menu Items
Rate Song as Favorite:
Stores information to server, making it more likely
that the song will be played again.
Ban Song:
Stores information to server, making it less likely
that the song will be played again.
Ban Artist:
Stores information to server, making it less likely
that the songs from this artist will be played
again.
Mark Favorite:
Adds the currently playing station to your
favorites.
Unmark Favorite:
Deletes the currently playing station from your
favorites.
Add song to Library:
Adds the currently playing track to your library.
Delete song from Library:
Deletes the currently playing track from your
library.
Add to My Favorites:
Adds a station or song to My Favorites list.
En-6
Using Internet Radio
Using MP3tunes
Listen to your music collection on your home stereo in
complete digital fidelity without a personal computer
plus safely backup all your songs. Here’s how:
Playing Contents on the AV Receiver
Tip
• Before proceeding, you need to select the MP3tunes
service as described in “Common Procedures in Internet
Radio Menu” (➔ page 1).
The track at the top of the music list is automatically
played back.
5
Creating an Account on your Computer
1
From your computer, open a web browser and
go to: www.mp3tunes.com/signup
2
3
Create an account.
4
View, edit and listen to your files by clicking
on Player (www.mp3tunes.com/player).
1
Use q/w to select “Sign in to your account”,
and then press ENTER.
2
Enter the e-mail address and password you
used when creating your account, select “OK”
and press ENTER.
The keyboard screen appears. You can enter
your user name and password from the remote
controller or the buttons on the AV receiver.
Click the Upload link
(www.mp3tunes.com/upload) to add files to
your Locker.
3
If there are no mistakes in the information you
have entered, select “OK” and press ENTER.
An account information confirmation screen
appears.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
4
Use q/w to select the menu, then press
ENTER.
Music:
The place to find your Artists, Albums, and
Playlists.
Shuffle:
Starts playing a random selection of tracks from
your Locker.
Search:
Find a specific Album, Artist, or Song.
Account Info:
Your MP3tunes account information.
Sign Out:
Log out of your MP3tunes account.
En-7
Use q/w to select a track and press ENTER or
1 to start playback.
A playback screen appears.
You can control the tracks with the buttons on the
remote control.
Enabled buttons: 1, 3, 2, 7, 6
■ Menu Items
Go to Menu:
Displays additional menu options.
6
You can view or change your MP3tunes
account settings by going to
www.mp3tunes.com/account.
Utilisation d’une webradio
Utilisation d’une
webradio
Procédures courantes dans le menu de
webradio
Remarque
• Les services disponibles peuvent varier en fonction de la
région.
• Certain services réseau ou contenus disponible via cet
appareil peuvent être inaccessibles au cas où le prestataire
de services terminerait son service.
1
2
Appuyez sur NET.
Une liste des services réseau s’affiche, et le
témoin NET s’allume. S’il clignote, vérifiez que le
câble Ethernet est fermement branché sur
l’ampli-tuner AV.
Sélectionnez le service désiré et appuyez sur
ENTER.
La page principale du service sélectionné
s’affiche.
Utilisation de plusieurs comptes
L’ampli-tuner AV prend en charge plusieurs comptes
utilisateur, ce qui signifie que vous pouvez librement
commuter entre plusieurs connexions. Après avoir
enregistré des comptes utilisateur, l’identification est
réalisée à partir de l’écran « Users ».
1
Appuyez sur MENU lorsque l’écran Users est
affiché.
Les éléments de menu suivants s’affichent :
Add new user :
Remove this user :
Vous pouvez soit stocker un nouveau compte
utilisateur, soit en supprimer un existant.
Pandora® internet Radio
–Pour commencer
(États-Unis uniquement).......................... 2
Utilisation de Rhapsody
(Etats-Unis uniquement).......................... 3
Utilisation de SiriusXM Internet Radio
(Amérique du Nord uniquement) ............ 4
Utilisation de la webradio Last.fm................ 5
Conseil
• Certains des services ne permettent pas l’utilisation de
plusieurs comptes utilisateur.
• Vous pouvez stocker jusqu’à 10 comptes utilisateur.
• Pour commuter entre les comptes, vous devez d’abord
vous déconnecter du compte actuel, puis vous reconnectez
depuis l’écran « Users ».
Fr-1
Utilisation de Slacker Personal Radio ......... 6
Utilisation d’une webradio
Pandora® internet Radio
–Pour commencer (États-Unis
uniquement)
Pandora est un service de radio en ligne libre et
personnalisé vous permettant de lire la musique que
vous connaissez et de découvrir celle que vous
aimez.
1
Utilisez q/w pour sélectionner « I have a
Pandora Account » ou « I’m new to Pandora »,
puis appuyez sur ENTER.
Si vous ne connaissez pas Pandora sélectionnez
« I’m new to Pandora ». Un code d’activation
apparaîtra sur l’écran de votre téléviseur. Notez
ce code. Utilisez un ordinateur branché sur
Internet et connectez le navigateur à
www.pandora.com/onkyo
Saisissez votre code d’activation puis suivez les
instructions pour créer votre compte Pandora et
vos stations webradio Pandora personnalisées.
Lorsque vous y êtes invités, vous pouvez créer
vos stations en saisissant vos pistes et vos
artistes préférés. Après la création de votre
compte et de vos stations, vous pouvez retourner
à votre récepteur Onkyo et appuyez sur entrée
pour écouter votre webradio Pandora
personnalisée.
Si vous disposez d’un compte Pandora, vous
pouvez ajouter votre compte Pandora à votre
récepteur Onkyo en sélectionnant « I have a
Pandora Account » et y accéder en entrant
votre adresse e-mail et votre mot de passe.
2
Pour lire une station, utilisez q/w pour
sélectionner la station dans votre liste de
stations, puis appuyez sur ENTER.
La lecture débute et l’écran de lecture s’affiche.
Create a New Station :
Saisissez le nom d’une piste, d’un artiste ou d’un
genre et Pandora créera une station radio unique
pour vous en fonction des qualités musicales de
la piste, de l’artiste ou du genre choisi.
■ Eléments du menu
I like this track :
Acceptez la piste et Pandora lira d’autres
musiques similaires.
I don’t like this track :
Rejetez la piste et Pandora éliminera cette piste
de la station écoutée.
Why is this track playing? :
Découvrez certains des attributs musicaux que
Pandora utilise pour créer vos stations radio
personnelles.
I’m tired of this track :
Si vous en avez assez d’une piste, vous pouvez
mettre la piste « au repos » et Pandora ne la lira
plus pendant un mois.
Create station from this artist :
Permet de créer une station radio à partir de cet
artiste.
Conseil
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes
utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs
comptes » (➔ page 1). L’identification peut être
réalisée à partir de l’écran « Users ».
Fr-2
Delete this station :
Ceci supprimera de façon permanente la station
de votre compte Pandora. Au cas où vous
décideriez de récréer la station avec les mêmes
pistes ou les mêmes artistes, tous vos
acceptations/rejets précédents seront perdus.
Create station from this track :
Permet de créer une station radio à partir de
cette piste.
Rename this station :
Vous permet de renommer la station radio
actuelle.
Bookmark this artist :
Pandora marquera votre artiste préféré pour
votre profil sur www.pandora.com.
Bookmark this track :
Pandora marquera la piste en cours et vous
permettra de toutes les acheter sur Amazon ou
iTunes en une étape !
Add to My Favorites :
Permet d’ajouter une station à la liste My
Favorites.
PANDORA, le logo PANDORA, et l’habillage
commercial Pandora sont des marques
commerciales ou des marques déposées de la
société Pandora Media, Inc. Utilisées avec
autorisation.
Utilisation d’une webradio
Utilisation de Rhapsody (Etats-Unis
uniquement)
1
Utilisez q/w pour sélectionner « Sign in to your
account », puis appuyez sur ENTER.
Vous devez posséder un compte pour utiliser
Rhapsody. Si vous ne disposez pas encore d’un
compte, vous pouvez en créer un à partir de
www.rhapsody.com/onkyo
Si vous possédez déjà un compte Rhapsody,
sélectionnez « Sign in to your account », puis
appuyez sur ENTER.
Saisissez votre nom utilisateur (en général votre
adresse électronique) et votre mot de passe dans
l’écran clavier suivant ou dans Configuration
Web.
■ Utilisation de l’écran clavier
1. Utilisez q/w/e/r et ENTER pour saisir votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Sélectionnez « OK ».
3. Appuyez sur ENTER. L’écran « Confirm
your entries » s’affiche.
4. Appuyez sur ENTER.
2
Utilisez q/w pour sélectionner le menu, puis
appuyez sur ENTER.
Search :
Vous pouvez rechercher des morceaux par
artiste, par album ou par piste.
Music Guide :
Vous pouvez lire des pistes à partir des
genres,des meilleurs artistes, des meilleurs
albums, des meilleures pistes, des nouveautés et
des sélections du personnel.
Rhapsody Channels :
Écoutez les canaux de radio programmée par les
meilleurs éditeurs de Rhapsody.
Playlists :
Permet de jouer vos listes de lecture
personnelles.
My Library :
Marquez vos albums et vos pistes personnelles
dans le catalogue de Rhapsody à l’aide de My
Library.
Account Info :
Vérifiez les informations de votre compte.
Sign Out :
Déconnectez-vous de votre compte Rhapsody.
Conseil
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes
utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs
comptes » (➔ page 1). L’identification peut être
réalisée à partir de l’écran « Users ».
3
Utilisez q/w pour sélectionner un canal, puis
appuyez sur ENTER ou 1 pour démarrer la
lecture.
La lecture débute et l’écran de lecture s’affiche.
Vous pouvez contrôlez les pistes avec les
touches sur la télécommande.
Boutons activés : 1, 3, 2, 5, 4, 7,
6, RANDOM, REPEAT
Remarque
• Sur les canaux Rhapsody, certaines touches ne
fonctionnent pas.
■ Eléments du menu
Add track to My Library :
Marquez les pistes en cours de lecture.
Add album to My Library :
Marquez les albums en cours de lecture.
Add playlist to My Library :
Marquez les listes de lecture en cours de lecture.
Add channel to My Channels :
Marquez les canaux de radio Rhapsody en cours
de lecture.
Add to My Favorites :
Permet d’ajouter une piste, un canal ou une liste
de lecture à la liste My Favorites.
Conseil
• Vous pouvez supprimer des pistes, des albums et des
canaux Rhapsody marqués de My Library.
Fr-3
Utilisation d’une webradio
Utilisation de SiriusXM Internet Radio
(Amérique du Nord uniquement)
1
Votre ampli-tuner AV Onkyo comprend un essai
gratuit de SiriusXM Internet Radio. L’écran « Account
Info » affiche le nombre de jours restants dans votre
essai. Une fois la période d’essai expirée, si vous
souhaitez continuer à écouter le service, vous devez
vous abonner. Pour vous inscrire, accédez à
l’adresse
www.siriusxm.com/internetradio à l’aide de votre
ordinateur.
Utilisez q/w pour sélectionner « Sign In », puis
appuyez sur ENTER.
Si vous possédez déjà un compte SIRIUS, vous
pouvez y accéder en sélectionnant « Sign In ».
Saisissez votre nom utilisateur et votre mot de
passe dans l’écran clavier suivant ou dans
Configuration Web. Si vous ne connaissez pas
votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe,
appelez Sirius XM au (888) 539-7474 pour
obtenir une assistance.
Conseil
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes
utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs
comptes » (➔ page 1). L’identification peut être
réalisée à partir de l’écran « Users ».
Lorsque vous vous inscrivez, vous devez fournir un
nom est un mot de passe utilisateur qui doivent être
saisis dans l’ampli-tuner AV.
■ Utilisation de l’écran clavier
1. Utilisez q/w/e/r et ENTER pour saisir votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Sélectionnez « OK ».
3. Appuyez sur ENTER. L’écran « Confirm
your entries » s’affiche.
4. Appuyez sur ENTER.
« Please wait... » s’affiche, puis l’écran
« SiriusXM Internet Radio » affiche la catégorie
que vous pouvez sélectionner.
Pour utiliser SiriusXM Internet Radio, l’ampli-tuner AV
doit être connecté à Internet. Suivez les étapes cidessous à l’aide de la télécommande :
2
Utilisez q/w pour sélectionner la catégorie,
puis appuyez sur ENTER.
L’écran de la liste des canaux de la catégorie
sélectionnée s’affiche.
Fr-4
3
Utilisez q/w pour sélectionner le canal de
votre choix, puis appuyez sur ENTER.
L’écran de lecture du canal sélectionné s’affiche
et vous pouvez écouter SiriusXM Internet Radio.
Vous pouvez contrôlez les pistes avec les
touches sur la télécommande.
Boutons activés : 2, 3, 7, 6
■ Eléments du menu
Add to My Favorites :
Permet d’ajouter un canal à la liste My Favorites.
Les abonnements SiriusXM Internet Radio sont
vendus séparément et sont subordonnés par les
conditions Sirius (voir www.sirius.com). Assurez-vous
de lire cet accord avant d’acquérir votre abonnement.
Sirius, XM et tous les logos et marques afférents sont
des marques déposées de Sirius XM Radio Inc. et de
ses filiales. Tous droits réservés.
Utilisation d’une webradio
Utilisation de la webradio Last.fm
1
Last.fm un service de musique qui apprend ce que
vous aimez…
Votre nouvel ampli-tuner AV Onkyo est très intelligent.
Si vous avez un compte Last.fm gratuit, il garde une
trace de toutes les chansons que vous avez juste
jouées. Quand vous vous rendez sur le site Web de
Last.fm, vous pouvez voir les graphiques personnels
de la musique que vous avez appréciée, les partagez
avec vos amis et également voir ce qu’ils aiment.
■ Utilisation de l’écran clavier
1. Utilisez q/w/e/r et le bouton ENTER pour
saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe.
2. Sélectionnez « OK ».
3. Appuyez sur ENTER. L’écran « Confirm
your entries » s’affiche.
4. Appuyez sur ENTER.
« Please wait... » apparait puis l’écran « Last.fm
Internet Radio » apparait.
Avec des milliers de biographies, de revues et un
choix infini de stations de radio personnalisées et
sans pub, Last.fm est excellent moyen de découvrir
de la musique. Créez aujourd’hui votre compte
Last.fm gratuit sur www.last.fm/join
Inscrivez-vous et vous pourrez apprécier le meilleur
de la radio sans pub Last.fm sur votre ampli-tuner AV
Onkyo sans ordinateur !
Recommended Radio :
Découvrez les recommandations personnalisées
futées qui changent en même temps que vos goûts.
Artist Radio :
Sélectionnez n’importe quel artiste et nous vous
jouerons une station entière de musique inspirée par
votre choix.
My Library :
Reposez-vous de retour et appréciez les sélections à
partir de toute la musique que vous avez entendue
depuis que vous avez joint Last.fm.
Tag Radio :
Funk polonaise ? Death pop ? Pensez à un style et
nous vous divertirons avec pendant des heures.
Commencez votre essai gratuit immédiatement à la
création votre compte et découvrez par vous-même
ce que cela fait d’avoir la musique du monde au bouts
des doigts. Les derniers prix et les informations
complètes sont disponibles sur www.last.fm/subscribe
Profile :
Vous pouvez lire des pistes de « Recently
Listened Tracks », « Library » et
« Neighbours ».
Account Info :
Vérifiez les informations de votre compte.
Sign Out :
Pour vous déconnecter de votre compte.
Utilisez q/w pour sélectionner « Sign in to
your account », puis appuyez sur ENTER.
Vous possédez déjà un compte Last.fm, vous
pouvez vous y connecter pour sélectionner
« Sign in to your account ». Saisissez votre
nom utilisateur et votre mot de passe dans
l’écran clavier suivant.
3
■ Eléments du menu
I Love this track :
L’information de la piste est sauvegardée dans le
serveur Last.fm, et la fréquence de lecture
augmente.
Ban this track :
L’information de la piste est sauvegardée dans le
serveur Last.fm, et la fréquence de lecture
diminue.
Add to My Favorites :
Permet d’ajouter une station à la liste My
Favorites.
Conseil
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes
utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs
comptes » (➔ page 1). L’identification peut être
réalisée à partir de l’écran « Users ».
2
Utilisez q/w pour sélectionner un menu puis
appuyez sur ENTER.
Search Station :
Vous pouvez rechercher une station par artiste,
par tag ou par nom d’utilisateur.
Top Artists Station :
Vous pouvez lire des pistes des artistes les mieux
évalués.
Top Tags Station :
Vous pouvez lire des pistes des tags les mieux
évalués.
Personal Station :
Vous pouvez lire des pistes de votre station
personnalisée (« Your Library », « Your
Neighbourhood » et « Your
Recommendations »).
Fr-5
Utilisez q/w pour sélectionner une station, puis
appuyez sur ENTER ou 1 pour démarrer la
lecture.
La lecture débute et l’écran de lecture s’affiche.
■ Utilisation du contrôle Scrobbling
Utilisez q/w pour sélectionner « Enable », puis
appuyez sur ENTER.
*
Les services de webradio fournis par un tiers peuvent être
résiliés avec ou sans préavis.
Les services de webradio peuvent ne pas être accessibles
dans certaines zones.
Utilisation d’une webradio
Utilisation de Slacker Personal Radio
1
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en
un à partir du site Web de Slacker
(www.slacker.com) à l’aide de votre
ordinateur.
Si vous possédez déjà un compte Slacker,
sélectionnez « Sign in to your account », puis
appuyez sur ENTER.
L’écran clavier s’affiche. Pouvez saisir des
informations à partir de la télécommande ou des
touches sur l’appareil principal.
2
Si les informations que vous avez saisies ne
comportent pas d’erreur, utilisezq/w/e/r
pour sélectionner « OK », puis appuyez sur
ENTER.
L’écran de confirmation des informations du
compte s’affiche.
3
Si vous ne possédez pas de compte,
sélectionnez « Access without Sign In », puis
appuyez sur ENTER pour utiliser une version
restreinte du service.
Veuillez noter que l’utilisation est restreinte.
Conseil
• Si vous souhaitez utiliser plusieurs comptes
utilisateur, consultez « Utilisation de plusieurs
comptes » (➔ page 1). L’identification peut être
réalisée à partir de l’écran « Users ».
4
Utilisez q/w pour sélectionner un élément du
menu, puis appuyez sur ENTER.
Pour vous déconnecter, utilisez q/w pour
sélectionner « Sign out » depuis cet écran, puis
appuyez sur ENTER.
5
Utilisez q/w pour sélectionner une station,
puis appuyez sur ENTER ou 1 pour démarrer
la lecture depuis cette station.
L’écran de lecture apparaît.
6
Vous pouvez contrôlez les pistes avec les
touches sur la télécommande.
Boutons activés : 1, 3, 2, 6
■ Eléments du menu
Rate Song as Favorite :
Permet de stocker des informations sur le
serveur, et d’augmenter la probabilité que le
morceau soit lu de nouveau.
Ban Song :
Permet de stocker des informations sur le
serveur, et de diminuer la probabilité que le
morceau soit lu de nouveau.
Ban Artist :
Permet de stocker des informations sur le
serveur, et de diminuer la probabilité que les
morceaux de cet artiste soient lus de nouveau.
Mark Favorite :
Permet d’ajouter la station en cours de lecture à
vos favoris.
Unmark Favorite :
Permet de supprimer la station en cours de
lecture de vos favoris.
Add song to Library :
Permet d’ajouter la piste en cours de lecture à
votre bibliothèque.
Delete song from Library :
Permet de supprimer la piste en cours de lecture
de votre bibliothèque.
Add to My Favorites :
Permet d’ajouter une station ou un morceau à la
liste My Favorites.
Fr-6
Uso de Internet Radio
Uso de Internet Radio
Procedimientos comunes en el menú
Internet Radio
Nota
• Los servicios disponibles pueden variar de una región a
otra.
• Es posible que determinados servicios de red o contenidos
disponibles a través de este dispositivo no sean accesibles
si el proveedor del servicio da por finalizado el servicio.
1
2
Pulse NET.
Aparecerá una lista de los servicios de red y se
iluminará el indicador NET. Si parpadea,
verifique que el cable Ethernet esté firmemente
conectado al receptor de AV.
Seleccione el servicio deseado y pulse
ENTER.
Aparecerá la página principal del servicio
seleccionado.
Uso de múltiples cuentas
El receptor de AV permite múltiples cuentas de
usuario, lo que quiere decir que se puede cambiar
libremente entre varios usuarios. Después de
registrar las cuentas de usuario, el acceso se realiza
desde la pantalla “Users”.
1
Pulse MENU cuando aparezca la pantalla de
usuarios.
Aparecerán los siguientes elementos del menú:
Add new user:
Remove this user:
Puede guardar una nueva cuenta de usuario o
borrar una existente.
Pandora® Internet Radio
–Primeros pasos (solo EE.UU.)............... 2
Uso de Rhapsody (sólo EE.UU.)................... 3
Uso de SiriusXM Internet Radio
(solo Norteamérica).................................. 4
Uso de Last.fm Internet Radio ...................... 5
Consejo
• Algunos de los servicios no permiten el uso de múltiples
cuentas de usuario.
• Puede guardar hasta 10 cuentas de usuario.
• Para cambiar entre cuentas debe antes cerrar sesión en la
cuenta actual y acceder de nuevo en la pantalla “Users”.
Es-1
Uso de Slacker Personal Radio .................... 6
Uso de Internet Radio
Pandora® Internet Radio
–Primeros pasos (solo EE.UU.)
Pandora es un servicio de radio por Internet gratuito y
personalizado que reproduce la música que usted
conoce y le ayudará a descubrir música que le
encantará.
1
Utilice q/w para seleccionar “I have a Pandora
Account” o “I’m new to Pandora” y luego
pulse ENTER.
Si no conoce Pandora seleccione “I’m new to
Pandora”. Verá un código de activación en la
pantalla del televisor. Tome nota de este código.
Vaya a un ordenador conectado a Internet y dirija
el navegador a www.pandora.com/onkyo
Introduzca su código de activación y siga las
instrucciones para crear su cuenta de Pandora y
sus emisoras de radio por Internet
personalizadas de Pandora. Puede crear sus
propias emisoras introduciendo sus temas y
artistas favoritos cuando aparezca la solicitud
correspondiente. Una vez creada su cuenta y sus
emisoras, puede regresar al receptor Onkyo y
pulsar Enter para empezar a escuchar su radio
por Internet personalizada de Pandora.
Si ya dispone de una cuenta de Pandora, puede
añadirla al receptor Onkyo seleccionando “I have
a Pandora Account” e iniciando la sesión con su
dirección de correo electrónico y contraseña.
2
Utilice q/w para seleccionar la emisora en la
lista de emisoras y luego pulse ENTER.
Se inicia la reproducción y aparece la pantalla de
reproducción.
Create a New Station:
Introduzca el nombre de un tema, artista o
género; Pandora creará una emisora de radio
exclusiva para usted basada en las cualidades
musicales de ese tema, de ese artista o de ese
género.
■ Elementos del menú
I like this track:
Si aprueba (pulgar arriba) un tema, Pandora
reproducirá más música parecida.
I don’t like this track:
Si no aprueba (pulgar abajo) el tema, Pandora
eliminará dicho tema de la emisora actual.
Why is this track playing?:
Descubra algunos de los atributos musicales que
Pandora utiliza para crear sus emisoras de radio
personalizadas.
I’m tired of this track:
Si se cansa de un tema, puede “silenciarlo” de
modo que Pandora no lo reproduzca durante un
mes.
Create station from this artist:
Crea una emisora de radio a partir de este
artista.
Consejo
• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario,
consulte “Uso de múltiples cuentas” (➔ página 1). Se
puede iniciar sesión desde la pantalla “Users”.
Es-2
Delete this station:
Esto eliminará de forma permanente una
emisora de su cuenta de Pandora. Toda la
información sobre sus aprobaciones/
desaprobaciones se perderá si quiere volver a
crear la emisora con el mismo tema o artista.
Create station from this track:
Crea una emisora de radio a partir de este tema.
Rename this station:
Le permite renombrar la emisora de radio actual.
Bookmark this artist:
Pandora marcará su artista favorito para su perfil
en www.pandora.com.
Bookmark this track:
Pandora marcará el tema actual y le permitirá
comprarlos todos en Amazon o iTunes ¡con un
solo paso!
Add to My Favorites:
Añade una emisora a la lista Mis favoritos.
PANDORA, el logotipo de PANDORA logo, y la
imagen corporativa de Pandora son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de
Pandora Media, Inc. Uso con permiso.
Uso de Internet Radio
Uso de Rhapsody (sólo EE.UU.)
1
Utilice q/w para seleccionar “Sign in to your
account” y luego pulse ENTER.
Para utilizar Rhapsody, necesitará una cuenta. Si
todavía no tiene una, puede crear una nueva en
www.rhapsody.com/onkyo
Si ya tiene una cuenta Rhapsody, seleccione
“Sign in to your account” y pulse ENTER.
Escriba su nombre de usuario (normalmente el
correo electrónico) y contraseña en la pantalla de
teclado que aparece a continuación o en la
configuración web.
■ Utilización de la pantalla de teclado
1. Utilice q/w/e/r y ENTER para introducir su
nombre de usuario y su contraseña.
2. Seleccione “OK”.
3. Pulse ENTER. Aparecerá la pantalla
“Confirm your entries”.
4. Pulse ENTER.
Consejo
2
Utilice q/w para seleccionar el menú y luego
pulse ENTER.
Search:
Puede buscar música por artista, álbum o
canción.
Music Guide:
Puede reproducir canciones por géneros, artistas
principales, álbumes principales o canciones
principales, novedades, selección del sitio.
Rhapsody Channels:
Escuche las emisoras de radio programadas por
los principales redactores de Rhapsody.
Playlists:
Reproduzca sus listas personales.
My Library:
Marque sus álbumes y canciones preferidas en
el catálogo de Rhapsody, usando Mi biblioteca.
Account Info:
Confirme los datos de su cuenta.
Sign Out:
Salga de su cuenta Rhapsody.
• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario,
consulte “Uso de múltiples cuentas” (➔ página 1). Se
puede iniciar sesión desde la pantalla “Users”.
3
Utilice q/w para seleccionar una emisora y
luego pulse ENTER o 1 para iniciar la
reproducción.
Se inicia la reproducción y aparece la pantalla de
reproducción.
Puede controlar las pistas con los botones del
mando a distancia.
Botones activados: 1, 3, 2, 5, 4, 7,
6, RANDOM, REPEAT
Nota
• En Rhapsody Channels, algunos de los botones no
funcionan.
■ Elementos del menú
Add track to My Library:
Marca las canciones que se están reproduciendo
actualmente.
Add album to My Library:
Marca los álbumes que se están reproduciendo
actualmente.
Add playlist to My Library:
Marca las listas de reproducción que se están
reproduciendo actualmente.
Add channel to My Channels:
Marca las emisoras de Rhapsody que se están
reproduciendo actualmente.
Add to My Favorites:
Añade una canción, emisora o lista de
reproducción a la lista Mis favoritos.
Consejo
• Puede eliminar las canciones, los álbumes y las
emisoras de Rhapsody marcados de Mi biblioteca.
Es-3
Uso de Internet Radio
Uso de SiriusXM Internet Radio (solo
Norteamérica)
1
Su receptor de AV Onkyo incluye una prueba gratuita
de SiriusXM Internet Radio. La pantalla “Account
Info” muestra los días que quedan de la prueba. Una
vez que termine el periodo de prueba, si desea seguir
escuchando este servicio, deberá contratarlo. para
suscribirse vaya a
www.siriusxm.com/internetradio con su
ordenador.
Utilice q/w para seleccionar “Sign In”, y luego
pulse ENTER.
Si ya tiene una cuenta SIRIUS, puede acceder
seleccionando “Sign In”. Escriba su nombre de
usuario y contraseña en la pantalla de teclado
que aparece a continuación o en la configuración
web. Si no sabe su nombre de usuario o la
contraseña, llame a Sirius XM al número (888)
539-7474 para solicitar asistencia.
Consejo
• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario,
consulte “Uso de múltiples cuentas” (➔ página 1). Se
puede iniciar sesión desde la pantalla “Users”.
Cuando se suscriba, recibirá un nombre de usuario y
una contraseña que deberá introducir en el receptor
de AV.
■ Utilización de la pantalla de teclado
1. Utilice q/w/e/r y ENTER para introducir su
nombre de usuario y su contraseña.
2. Seleccione “OK”.
3. Pulse ENTER. Aparecerá la pantalla
“Confirm your entries”.
4. Pulse ENTER.
Aparecerá “Please wait...” y después la pantalla
“SiriusXM Internet Radio”, que muestra la
categoría disponible para la selección.
Para poder utilizar SiriusXM Internet Radio, el
receptor de AV debe estar conectado a internet. Para
usar el mando a distancia, siga este procedimiento:
2
Utilice q/w para seleccionar la categoría y
luego pulse ENTER.
Aparece una pantalla con una lista de emisoras
de la categoría seleccionada.
Es-4
3
Utilice q/w para seleccionar la emisora
deseada y luego pulse ENTER.
Aparecerá la pantalla de reproducción de la
emisora seleccionada y ahora usted podrá
escuchar SiriusXM Internet Radio.
Puede controlar las pistas con los botones del
mando a distancia.
Botones activados: 2, 3, 7, 6
■ Elementos del menú
Add to My Favorites:
Añade una emisora a la lista Mis favoritos.
Las suscripciones a SiriusXM Internet Radio se
venden por separado y se rigen por las condiciones
de Sirius (consulte www.sirius.com). Lea
atentamente este acuerdo antes de comprar la
suscripción. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos
relacionados son marcas comerciales de Sirius XM
Radio Inc. y sus filiales. Todos los derechos
reservados.
Uso de Internet Radio
Uso de Last.fm Internet Radio
1
Last.fm es un servicio musical que sabe lo que le
gusta...
Su nuevo receptor de AV Onkyo es muy inteligente.
Si tiene una cuenta gratuita de Last.fm, hará un
seguimiento de todas las canciones que acaba de
escuchar. Cuando visite el sitio web de Last.fm,
podrá ver listas personales de la música que ha
disfrutado, compartirlas con sus amigos y también
ver lo que les gusta a ellos.
■ Utilización de la pantalla de teclado
1. Utilice q/w/e/r y ENTER para introducir su
nombre de usuario y su contraseña.
2. Seleccione “OK”.
3. Pulse ENTER. Aparecerá la pantalla
“Confirm your entries”.
4. Pulse ENTER.
Aparecerá “Please wait...” y después la pantalla
“Last.fm Internet Radio”.
Con sus miles de biografías, críticas y una infinita
variedad de emisoras de radio personalizadas y sin
publicidad, Last.fm es una forma excelente de
descubrir música. Cree hoy mismo una cuenta
gratuita de Last.fm en www.last.fm/join
Si se suscribe podrá disfrutar de lo mejor de Last.fm
Radio sin anuncios en su receptor de AV Onkyo sin
necesidad de un ordenador.
Recommended Radio:
Descubra nuestras interesantes recomendaciones
personalizadas que se adaptan a sus gustos en cada
momento.
Artist Radio:
Escoja cualquier artista y podrá escuchar una
emisora de radio inspirada exclusivamente en su
elección.
My Library:
Relájese y disfrute de selecciones de toda la música
que ha escuchado desde que se registró en Last.fm.
Tag Radio:
¿Polish funk? ¿Death pop? Piense en un estilo y
podrá escucharlo durante horas.
Profile:
Puede reproducir pistas de “Recently Listened
Tracks”, “Library” y “Neighbours”.
Account Info:
Confirme los datos de su cuenta.
Sign Out:
Se desconecta de su cuenta.
Utilice q/w para seleccionar “Sign in to your
account”, y luego pulse ENTER.
Si ya tiene una cuenta de Last.fm, puede
acceder a ella para seleccionar “Sign in to your
account”. Introduzca su nombre de usuario y
contraseña en la siguiente pantalla de teclado.
3
■ Elementos del menú
I Love this track:
Se guarda la información sobre la canción en el
servidor de Last.fm y aumenta la frecuencia con
la que se reproduce.
Ban this track:
Se guarda la información sobre la canción en el
servidor de Last.fm y se reduce la frecuencia con
la que se reproduce.
Add to My Favorites:
Añade una emisora a la lista Mis favoritos.
Consejo
• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario,
consulte “Uso de múltiples cuentas” (➔ página 1). Se
puede iniciar sesión desde la pantalla “Users”.
2
Utilice q/w para seleccionar un menú y luego
pulse ENTER.
Search Station:
Puede buscar emisoras por artista, etiquetas o
nombre de usuario.
Top Artists Station:
Puede reproducir canciones de los artistas mejor
clasificados.
Top Tags Station:
Puede reproducir canciones con las etiquetas
mejor clasificadas.
Personal Station:
Puede reproducir pistas de una emisora
personalizada (“Your Library”, “Your
Neighbourhood” y “Your Recommendations”).
Pruébelo gratis ahora mismo. Cree una cuenta y verá
por sí mismo lo que significa tener toda la música del
mundo al alcance de sus oídos. Puede consultar los
precios actualizados y toda la información que desee
en www.last.fm/subscribe
Es-5
Utilice q/w para seleccionar una emisora y
luego pulse ENTER o 1 para iniciar la
reproducción.
Se inicia la reproducción y aparece la pantalla de
reproducción.
■ Uso del control de scrobbling
Utilice q/w para seleccionar “Enable”, y luego pulse
ENTER.
*
Los servicios de radio por Internet suministrados por
terceros pueden cancelarse con o sin aviso previo.
Es posible que los servicios de radio por Internet no estén
disponibles en algunas zonas.
Uso de Internet Radio
Uso de Slacker Personal Radio
1
Si no tiene una cuenta, cree una en el sitio web
de Slacker (www.slacker.com) con su
ordenador.
Si ya tiene una cuenta de Slacker, seleccione
“Sign in to your account” y pulse ENTER.
Aparecerá la pantalla de teclado. Puede
introducir información desde el mando a
distancia o desde el teclado de la unidad
principal.
2
Si no hay errores en la información que ha
introducido, utilice q/w/e/r para seleccionar
“OK” y luego pulse ENTER.
Aparecerá una pantalla de confirmación de la
información de la cuenta.
3
Si no tiene una cuenta, seleccione “Access
without Sign In” y pulse ENTER para utilizar
una versión restringida del servicio.
Tenga en cuenta que el uso estará restringido.
Consejo
• Si desea utilizar múltiples cuentas de usuario,
consulte “Uso de múltiples cuentas” (➔ página 1). Se
puede iniciar sesión desde la pantalla “Users”.
4
Utilice q/w para seleccionar un menú y luego
pulse ENTER.
Para salir, utilice q/w para seleccionar “Sign out”
en esta pantalla y luego pulse ENTER.
5
Utilice q/w para seleccionar una emisora y
luego pulse ENTER o 1 para iniciar la
reproducción de la emisora.
Aparecerá la pantalla de reproducción.
6
Puede controlar las pistas con los botones del
mando a distancia.
Botones activados: 1, 3, 2, 6
■ Elementos del menú
Rate Song as Favorite:
Guarda información en el servidor, haciendo que
sea más probable que la canción se vuelva a
reproducir.
Ban Song:
Guarda información en el servidor, haciendo que
sea menos probable que la canción se vuelva a
reproducir.
Ban Artist:
Guarda información en el servidor, haciendo que
sea menos probable que las canciones de este
artista se vuelvan a reproducir.
Mark Favorite:
Añade la emisora que se está reproduciendo
actualmente a los favoritos.
Unmark Favorite:
Elimina la emisora que se está reproduciendo
actualmente de los favoritos.
Add song to Library:
Añade la canción que se está reproduciendo
actualmente a su biblioteca.
Delete song from Library:
Elimina la canción que se está reproduciendo
actualmente de la biblioteca.
Add to My Favorites:
Añade una emisora o canción a la lista Mis
favoritos.
Es-6
Y1212-1
SN 29401478IRUS
* 2 9 4 0 1 4 7 8 I R U S *
Using Internet Radio
Using Internet Radio
Common Procedures in Internet Radio
Menu
Note
• Available services may vary depending on the region.
• Certain network service or contents available through this
device may not be accessible in case the service provider
terminates its service.
1
2
Press NET.
A list of the network services appears, and the
NET indicator lights. If it flashes, verify that the
Ethernet cable is firmly connected to the AV
receiver.
Select the desired service and press ENTER.
The top page of the selected service appears.
Using Multiple Accounts
The AV receiver supports multiple user accounts,
which means you can freely switch between several
logins. After registering user accounts, login is
performed from the “Users” screen.
1
Press MENU while the Users screen is
displayed.
The following menu items appear:
Add new user:
Remove this user:
You can either store a new user account, or
delete an existing one.
Tip
• Some of the services don’t allow the use of multiple user
accounts.
• You can store up to 10 user accounts.
• To switch between accounts you must first log out from the
current account, and log in again on the “Users” screen.
En-1
Using Last.fm Internet Radio ........................ 2
Using Internet Radio
Using Last.fm Internet Radio
1
Last.fm is a music service that learns what you
love...
Your new Onkyo AV receiver is very clever. If you
have a free Last.fm account, it will keep track of all
the songs you’ve just played. When you visit the
Last.fm website, you can see personal charts of the
music you’ve enjoyed, share them with friends and
see what they like, too.
■ Using the keyboard screen
1. Use q/w/e/r and the ENTER to enter your
user name and password.
2. Select “OK”.
3. Press ENTER. The “Confirm your entries”
screen appears.
4. Press ENTER.
“Please wait...” appears and then “Last.fm
Internet Radio” screen appears.
With thousands of biographies, reviews and an
endless choice of personalised, ad-free radio
stations, Last.fm is a great way to discover music.
Pick up your free Last.fm account today at
www.last.fm/join
UK and Germany only:
Get a subscription and you can enjoy the best of adfree Last.fm Radio on your Onkyo AV receiver without
a computer!
Recommended Radio:
Discover smart personalised recommendations that
adapt as your tastes change.
Artist Radio:
Pick any artist and we’ll play you a whole station of
music inspired by your choice.
My Library:
Sit back and enjoy selections from all the music
you’ve heard since you joined Last.fm.
Tag Radio:
Polish funk? Death pop? Think of a style and we’ll
entertain you with it for hours.
Profile:
You can play tracks from “Recently Listened
Tracks”, “Library” and “Neighbours”.
Account Info:
Confirm your account information.
Sign Out:
It signs out from your account.
Use q/w to select “Sign in to your account”,
and then press ENTER.
If you have the existing Last.fm account, you can
sign in to your account to select “Sign in to your
account”. Enter your user name and password in
the next keyboard screen.
3
■ Menu Items
I Love this track:
Track information is saved in Last.fm server, and
playback frequency increases.
Ban this track:
Track information is saved in Last.fm server, and
playback frequency reduces.
Add to My Favorites:
Adds a station to My Favorites list.
Tip
• If you want to use multiple user accounts, see “Using
Multiple Accounts” (➔ page 1). Login can be made
from the “Users” screen.
2
Use q/w to select menu and then press
ENTER.
Search Station:
You can search station by Artist, Tag, or User
Name.
Top Artists Station:
You can play tracks of top-rated artists.
Top Tags Station:
You can play tracks of top-rated tags.
Personal Station:
You can play tracks from personalized station
(“Your Library”, “Your Neighbourhood” and
“Your Recommendations”).
Start your free trial straight away when you create
your account and see for yourself what it’s like to
have the world’s music at your fingertips. Latest
prices and full information are available at
www.last.fm/subscribe
En-2
Use q/w to select a station, and press ENTER
or 1 to start playback.
Playback starts and the playback screen
appears.
Enabled buttons: 1, 2, 6
■ Using scrobbling control
Use q/w to select “Enable”, and then press ENTER.
*
Internet radio services provided by a third party may be
terminated with or without notice.
Internet radio services may not be available in some areas.
Internetradio verwenden
Internetradio verwenden
Allgemeine Verfahren bei den
Internetradio-Menüs
Verwendung mehrerer Konten
Der AV-Receiver unterstützt mehrere Nutzerkonten,
was bedeutet, dass Sie frei zwischen mehreren
Logins umschalten können. Nach der Anmeldung der
Nutzerkonten wird das Login vom „Users“ Bildschirm
aus vorgenommen.
Anmerkung
• Die verfügbaren Dienste sind länderabhängig verschieden.
• Bestimmte Netzwerkdienste oder über dieses Gerät zur
Verfügung stehende Inhalte stehen eventuell nicht zur
Verfügung, falls der Service-Anbieter seine Dienstleistung
beendet.
1
2
Drücken Sie NET.
Es erscheint eine Liste der Netzwerkdienste und
die NET-Anzeige leuchtet. Wenn sie blinkt,
überprüfen Sie ob das Ethernet-Kabel fest im AVReceiver eingesteckt ist.
Wählen Sie den gewünschten Service aus und
drücken Sie ENTER.
Die oberste Seite des ausgewählten Services
erscheint.
1
Drücken Sie MENU während der Bildschirm
des Nutzers angezeigt wird.
Das folgende Menü erscheint:
Add new user:
Remove this user:
Sie können entweder ein neues Nutzerkonto
abspeichern oder ein bestehendes löschen.
Tipp
• Einige dieser Dienstleistungen lassen keine mehrfachen
Nutzerkonten zu.
• Sie können bis zu 10 Nutzerkonten speichern.
• Um zwischen den Konten umzuschalten, müssen Sie sich
zuerst aus Ihrem aktuellen Konto ausloggen und sich dann
wieder auf dem „Users“ Bildschirm einloggen.
De-1
Verwendung von Last.fm Internet Radio ..... 2
Internetradio verwenden
Verwendung von Last.fm Internet Radio
Last.fm ist ein Musikdienst, der sich Ihre
Lieblingsmusik merkt...
Ihr neuer Onkyo AV-Receiver ist äußerst clever. Wenn Sie
ein kostenloses Last.fm-Konto eingerichtet haben, werden
darin alle kürzlich abgespielten Titel gespeichert. Wenn Sie
die Last.fm-Website besuchen, können Sie Ihre
persönlichen Charts der von Ihnen abgespielten Musik
anzeigen; teilen Sie diese mit Freunden und sehen Sie
auch, welche Musik Ihre Freunde mögen.
können. Die aktuellen Nutzungspreise und umfassende
Infos sind unter www.last.fm/subscribe erhältlich
1
Nur für Großbritannien und Deutschland:
Holen Sie sich ein Abonnement und Sie können auch
ohne Computer die besten werbefreien Last.fmRadiosender auf Ihrem Onkyo AV-Receiver hören!
Recommended Radio:
Entdecken Sie smarte, persönlich angepasste
Empfehlungen, die sich mit Ihrem Musikgeschmack
verändern.
Artist Radio:
Wählen Sie einen beliebigen Interpreten und wir
spielen für Sie einen ganzen Radiosender mit durch
Ihre Wahl inspirierter Musik.
My Library:
Lehnen Sie sich zurück und erfreuen Sie sich an
einer Auswahl aller Musik, die Sie seit Ihrer
Mitgliedschaft bei Last.fm gehört haben.
Tag Radio:
Polish Funk? Death Pop? Denken Sie an einen
Musikstil und wir unterhalten Sie stundenlang damit.
Starten Sie Ihr kostenloses Probeabo direkt wenn Sie
Ihr Konto erstellen und finden Sie selbst heraus wie es
ist, jederzeit die Musik der ganzen Welt abrufen zu
Verwenden Sie q/w, um „Sign in to your
account“ auszuwählen und dann drücken Sie
ENTER.
Wenn Sie über einen bestehenden Last.fm Konto
verfügen, können Sie sich anmelden und „Sign
in to your account“ wählen. Geben Sie Ihre Ihre
Benutzernamen und das Kennwort in der
folgenden Tastaturanzeige ein.
■ Verwendung der Tastaturanzeige
1. Verwenden Sie q/w/e/r und den ENTER, um
Ihren Nutzernamen und Passwort einzugeben.
2. Wählen Sie „OK“.
3. Drücken Sie ENTER. Die Anzeige „Confirm
your entries“ erscheint.
4. Drücken Sie ENTER.
„Please wait...“ wird angezeigt und danach
erscheint die „Last.fm Internet Radio“-Anzeige.
Mit tausenden von Biografien, Rezensionen und einer
schier endlosen Auswahl an persönlich angepassten,
werbefreien Radiosendern ist Last.fm eine großartige
Gelegenheit, um Musik zu entdecken. Holen Sie sich
Ihr kostenloses Last.fm-Konto noch heute unter
www.last.fm/join
Personal Station:
Sie können Titel aus einem persönlich
angepassten Sender wiedergeben („Your
Library“, „Your Neighbourhood“ und „Your
Recommendations“).
Profile:
Sie können Titel aus „Recently Listened Tracks“,
„Library“ und „Neighbours“ wiedergeben.
Account Info:
Bestätigen Sie Ihre Kontoinformation.
Sign Out:
Zur Abmeldung aus Ihrem Konto.
3
Tipp
• Falls Sie mehrere Nutzerkonten verwenden möchten,
schlagen Sie bitte unter „Verwendung mehrerer
Konten“ nach (➔ Seite 1). Das Login kann vom
„Users“-Bildschirm aus erfolgen.
2
Verwenden Sie q/w, um das Menü
auszuwählen und dann drücken Sie ENTER.
Search Station:
Sie können einen Sender anhand Interpreten,
Tags oder Benutzernamen suchen.
Top Artists Station:
Sie können Titel der am besten bewerteten
Interpreten wiedergeben.
Top Tags Station:
Sie können Titel der am besten bewerteten Tags
wiedergeben.
Verwenden Sie q/w, um einen Sender
auszuwählen und dann drücken Sie ENTER
oder 1 , um die Wiedergabe zu starten.
Die Wiedergabe wird gestartet und die
Wiedergabeanzeige erscheint.
Aktivierte Tasten: 1, 2, 6
■ Menüsymbole
I Love this track:
Titel-Informationen werden auf dem Last.fmServer gespeichert und die Häufigkeit der
Wiedergabe wird erhöht.
Ban this track:
Titel-Informationen werden auf dem Last.fmServer gespeichert und die Häufigkeit der
Wiedergabe wird verringert.
Add to My Favorites:
Fügt einen Sender zu meiner My Favorites Liste hinzu.
■ Scrobbling-Steuerung verwenden
Verwenden Sie q/w, um „Enable“ auszuwählen und
dann drücken Sie ENTER.
*
Von Drittparteien zur Verfügung gestellte InternetradioDienste können unter Umständen ohne Vorankündigung
eingestellt werden.
In bestimmten Gebieten sind Internetradio-Dienste
eventuell nicht verfügbar.
Y1212-1
SN 29401479IREU
* 2 9 4 0 1 4 7 9 I R E U *
Remote Control Codes
Remote Control Codes
1
/
While holding down the REMOTE MODE button to which you want to assign a
code, press and hold down [DISPLAY] (about 3 seconds).
The REMOTE MODE button/Remote indicator lights.
On Integra products, button names are capitalized. For example, “Remote Mode”
button and “Display” button.
Notes:
• Remote control codes cannot be entered for [RECEIVER] and the multi zone button.
• Only TV remote control codes can be entered for [TV].
• Except for [RECEIVER], [TV], and the multi zone button, remote control codes from any
category can be assigned for the REMOTE MODE buttons. However, these buttons also work
as input selector buttons, so choose a REMOTE MODE button that corresponds with the input
to which you connect your component. For example, if you connect your CD player to the CD
input, choose [TV/CD] when entering its remote control code.
2
Within 30 seconds, use the number buttons to enter the 5-digit remote control
code.
The REMOTE MODE button/Remote indicator flashes twice.
If the remote control code is not entered successfully, the REMOTE MODE
button/Remote indicator will flash once slowly.
Notes:
• The flashing element of the remote controller will differ according to your AV receiver’s model.
• The remote controller is preconfigured with remote controller presets of different components.
By entering a code from the Remote Control Code list, you can activate the relevant preset for
that component.
• When there are multiple codes related to one manufacturer, try and enter them one-by-one until
it matches your component.
• Depending on the model and year of your component, compatibility is not guaranteed.
• With some models, the remote controller may not not work or its compatibility may be limited
to part of the component’s functionality.
• Besides, it is not possible to add new codes to the existing remote controller presets.
• Though the provided remote control codes are correct at the time of printing, they are subject to
change by the manufacturer.
1
Remote Control Codes
Codes de télécommande
Códigos de control remoto
1
1
Tout en maintenant enfoncé le bouton REMOTE MODE auquel vous souhaitez
associer un code, pressez et maintenez enfoncé le bouton [DISPLAY] (pendant
environ 3 secondes).
Le bouton REMOTE MODE/le témoin Remote s’allume.
Les noms de boutons sont en manjuscules sur les produits Integra. Par exemple, le
bouton « Remote Mode » et le bouton « Display ».
Remarques :
• Les codes de télécommande ne peuvent pas être entrés pour [RECEIVER] et le bouton multi
zone.
• Seul les code de télécommande de téléviseurs peuvent être entrés pour [TV].
• À l’exception de [RECEIVER], [TV] et du bouton multi zone, vous pouvez affecter des codes
de télécommande de n’importe quelle catégorie pour les boutons REMOTE MODE. Cependant,
ces boutons font également office de bouton de sélecteur d’entrée : par conséquent, choisissez
un bouton REMOTE MODE correspondant à l’entrée à laquelle vous souhaitez raccorder votre
appareil. Par exemple, si vous raccordez votre lecteur CD à l’entrée CD, choisissez [TV/CD]
lorsque vous saisissez le code de télécommande.
2
Manteniendo pulsado el botón REMOTE MODE para el cual desea introducir un
código, pulse y mantenga presionado el botón [DISPLAY] (aproximadamente 3
segundos).
Se iluminará el botón REMOTE MODE/indicador Remote.
En los productos Integra, los nombres de los botones aparecen con mayúsculas. Por
ejemplo, el botón “Remote Mode” y el botón “Display”.
Notas:
• No podrán introducirse códigos de mando a distancia para [RECEIVER] y el botón multizona.
• Únicamente podrán introducirse códigos de mando a distancia de televisor para el botón [TV].
• Con la excepción de [RECEIVER], [TV] y el botón multizona, se pueden asignar códigos de
mando a distancia de cualquier categoría a los botones de REMOTE MODE. No obstante, estos
botones también pueden funcionar como botones de selector de entrada; por tanto, seleccione
un botón REMOTE MODE que se corresponda con la entrada a la cual está conectado el
componente. Por ejemplo, si conecta un reproductor de CD a la entrada de CD, seleccione
[TV/CD] cuando introduzca su código de mando a distancia.
2
Vous disposez de 30 secondes pour saisir le code de télécommande à cinq chiffres
à l’aide des boutons numérotés.
Le bouton REMOTE MODE/le témoin Remote clignote deux fois.
Si le code de télécommande n’a pas été saisi correctement le bouton REMOTE
MODE/l’indicateur Remote ne clignote qu’une seule fois.
Remarques :
Antes de que transcurran 30 segundos, utilice los botones numéricos para
introducir el código de mando a distancia de 5 dígitos.
El botón REMOTE MODE/indicador Remote parpadeará dos veces.
Si el código de mando a distancia no se introduce correctamente, el botón REMOTE
MODE/indicador Remote parpadeará una vez despacio.
Notas:
• El parpadeo del mando distancia será distinto según el modelo de receptor de AV.
• El mando a distancia está preconfigurado con los ajustes predeterminados de los distintos
componentes. Al introducir un código de la lista de códigos del mando a distancia se puede
activar el ajuste predeterminado de ese componente.
• Cuando hay múltiples códigos relacionados con un fabricante, pruebe a introducirlos uno a uno
hasta que coincida con su componente.
• Dependiendo del modelo y el año de su componente, la compatibilidad no está garantizada.
• Con algunos modelos, es posible que el mando a distancia no funcione o que su compatibilidad
esté limitada a una parte de las funciones del componente.
• Además, no es posible añadir nuevos códigos a los ajustes predeterminados existentes del
mando a distancia.
• Los códigos de mando a distancia suministrados son correctos en el momento de la impresión,
pero el fabricante puede realizar cambios.
• L’élément clignotant de la télécommande différera selon le modèle de votre ampli-tuner AV.
• La télécommande est préconfigurée avec des préréglages de télécommande de différents
appareils. En entrant un code de la liste des codes de télécommandes, vous pouvez activer le
préréglage approprié pour cet appreil.
• Quand il y a de multiples codes liés à un fabricant, essayez-les et entrez-les un par un jusqu’à ce
que cela corresponde à votre appareil.
• Selon le modèle et l’année de votre appareil, la compatibilité n’est pas garantie.
• Avec certains modèles, la télécommande peut ne pas fonctionner ou sa compatibilité peut être
limitée à une partie de la fonctionnalité de l’appareil.
• En outre, il n’est pas possible d’ajouter de nouveaux codes aux préréglages de télécommande
existants.
• Bien que les codes de télécommande fournis soient corrects au moment de l’impression de la
liste, ils sont susceptibles d’être modifiés par le fabricant.
2
Remote Control Codes
Codici del telecomando
Fernbedienungscodes
1
1
Tenendo premuto il tasto REMOTE MODE al quale si desidera assegnare il
codice, premere e tenere premuto [DISPLAY] (per circa 3 secondi).
Il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote si accende.
Sui prodotti Integra, i nomi dei tasti sono scritti con l'iniziale maiuscola. Ad esempio,
tasto “Remote Mode” e tasto “Display”.
Note:
• I codici di controllo del telecomando non possono essere inseriti per [RECEIVER] e i tasti multi
zona.
• Per [TV] è possibile immettere solo codici telecomando del televisore.
• Tranne che per [RECEIVER], [TV], e per il tasto multi zona, è possibile assegnare codici di
controllo di ogni categoria per i tasti REMOTE MODE. Tuttavia, tali tasti fungono anche da
tasti del selettore d'ingresso, quindi scegliere un tasto REMOTE MODE che corrisponda
all'ingresso al quale viene collegato il dispositivo. Per esempio, se si collega il lettore CD
all'ingresso CD, scegliere il [TV/CD] quando si immette il relativo codice telecomando.
2
Halten Sie die REMOTE MODE-Taste gedruckt, fur die Sie den Code eingeben
mochten, und drucken Sie (ca. 3 Sekunden lang) die [DISPLAY]-Taste.
Die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige leuchtet.
Bei den Integra-Produkten werden die Namen der Tasten groß geschrieben. Zum
Beispiel „Remote Mode“ (Fernbedienungsmodus)-Taste und „Display“-Taste.
Hinweise:
• Der Fernbedienungscode kann nicht [RECEIVER] und der Multi-Zonen-Taste zugeordnet
werden.
• Der Taste [TV] können nur Fernbedienungscodes für einen Fernseher zugeordnet werden.
• Abgesehen von [RECEIVER], [TV] und der Multi-Zone-Taste, können die
Fernbedienungscodes jeder Kategorie den REMOTE MODE-Tasten zugewiesen werden.
Allerdings dienen diese Tasten auch als Quellenwahltasten. Wählen Sie also nach Möglichkeit
eine REMOTE MODE-Taste, die dem Eingang zugeordnet ist, an den Sie die betreffende Quelle
angeschlossen haben. Wenn Sie z.B. einen CD-Player an den CD-Eingang anschließen, sollten
Sie [TV/CD] wenn Sie den Fernbedienungscode eingeben.
Entro 30 secondi utilizzare i tasti numerici per inserire il codice telecomando a 5
cifre.
Il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote lampeggia due volte.
Se il codice telecomando non viene inserito correttamente, il tasto REMOTE
MODE/l'indicatore Remote lampeggia lentamente una volta.
Note:
2
• L'elemento lampeggiante del telecomando varia a seconda del modello del ricevitore AV.
• Il telecomando è preconfigurato con preselezioni per diversi apparecchi. Inserendo un codice
dall'elenco dei codici telecomando, è possibile attivare la relativa preselezione per tale
apparecchio.
• Se sono presenti più codici relativi allo stesso produttore, provare a inserirli uno a uno finché
non si arrivi al codice corrispondente dell'apparecchio.
• A seconda del modello e dell'anno dell'apparecchio, la compatibilità non è garantita.
• Con alcuni modelli, il telecomando può non funzionare o la sua compatibilità può essere limitata
a una parte della funzionalità dell'apparecchio.
• Inoltre, non è possibile aggiungere nuovi codici alle preselezioni esistenti del telecomando.
• I codici telecomando specificati sono validi alla data della stampa del presente documento, ma
sono soggetti a variazioni da parte del produttore.
Geben Sie mit den Zifferntasten innerhalb von 30 Sekunden den 5-stelligen
Herstellercode ein.
Die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige blinkt zwei Mal.
Wenn der Fernbedienungscode nicht ordnungsgemäß eingegeben wurde, blinkt die
REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige einmal langsam.
Hinweise:
• Das blinkende Element auf der Fernbedienung unterscheidet sich je nach AV-Receiver-Modell.
• Die Fernbedienung ist mit den Voreinstellungen der Fernbedienung der verschiedenen
Komponenten vorkonfiguriert. Indem ein Code aus der Liste der Fernbedienungscodes
eingegeben wird, können Sie die entsprechende Voreinstellung für die Komponente aktivieren.
• Wenn es mehrere Codes gibt, die sich auf einen Hersteller beziehen, versuchen Sie sie einzeln
einzugeben, bis einer mit Ihrer Komponente übereinstimmt.
• Dies hängt vom Modell und Herstellungsjahr Ihrer Komponente ab und die Kompatibilität ist
nicht garantiert.
• Es kann sein, dass bei einigen Modellen die Fernbedienung nicht funktioniert oder ihre
Kompatibilität sich auf nur auf Teile der Funktionalität der Komponente beschränkt.
• Abgesehen davon ist es nicht möglich, den bestehenden Voreinstellungen der Fernbedienung
neue Codes hinzuzufügen.
• Obwohl die angegebenen Fernbedienungscodes dem Stand bei Drucklegung entsprechen, sind
Änderungen durch den Hersteller vorbehalten.
3
Remote Control Codes
Afstandsbedieningscodes
Fjärrstyrningskoder
1
1
Houd terwijl u de REMOTE MODE toets ingedrukt houdt waarvoor u een code
wilt toewijzen de [DISPLAY] toets ingedrukt (ongeveer 3 seconden).
De toets REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) / Het indicatielampje
afstandsbediening gaat branden.
Op producten van Integra staan de namen van de toetesn in hoofdletters. Bijvoorbeeld,
de toetsen “Remote Mode” en “Display”.
Opmerkingen:
• Fjärrkontrollkoder kan inte anges för knapparna [RECEIVER] och flerzonsknappen.
• Endast fjärrkontrollkoder för tv kan anges för [TV].
• Förutom [RECEIVER], [TV] och flerzonsknappen, kan fjärrkontrollkoder för vilken som helst
kategori tilldelas för knapparna REMOTE MODE. Dessa knappar fungerar dock även som
ingångväljarknappar, så använd en knapp för REMOTE MODE som motsvarar ingången som
du ansluter utrustningen till. Till exempel, om du ansluter din CD-spelare till CD-ingången ska
du välja [TV/CD] när du anger dess fjärrkontrollkod.
• Er kunnen geen afstandsbedieningscodes worden ingevoerd voor [RECEIVER] en de multi
zone-toets.
• Alleen TV afstandsbedieningscodes kunnen worden ingevoerd voor [TV].
• Behalve voor [RECEIVER], [TV] en de multi zone-toets, kunnen afstandsbedieningscodes
vanuit elke categorie worden toegewezen aan de REMOTE MODE toetsen. Deze toetsen
werken overigens ook als ingangsselectortoetsen, kies dus een REMOTE MODE toets die
overeenkomt met de ingang waarop u uw component wilt aansluiten. Kies indien u bijvoorbeeld
uw CD-speler aansluit op de CD-ingang de [TV/CD] toets bij het invoeren van de
afstandsbedieningscode.
2
Håll ned knappen för det REMOTE MODE som du vill tilldela en kod samtidigt
som du trycker och håller ned [DISPLAY] (i cirka 3 sekunder).
REMOTE MODE-knapp/Fjärrindikatorlampa.
På Integra-produkter, är knappnamnens begynnelsebokstav en versal. Till exempel,
”Fjärrläge”-knapp och ”Display”-knapp.
Anmärkningar:
2
Gebruik binnen 30 seconden de cijfertoetsen om de 5-cijferige
afstandsbedieningscode in te voeren.
De toets REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) / Het indicatielampje
afstandsbediening knippert tweemaal.
Indien de afstandsbedieningscode niet met succes wordt ingevoerd, zal de toets
REMOTE MODE/Remote-indicator eenmaal traag knipperen.
Opmerkingen:
Använd sifferknapparna för att ange den femsiffriga koden inom 30 sekunder.
REMOTE MODE-knapp/Fjärrindikatorlampa blinkar två gånger.
Om fjärrkontrollkoden inte ställdes in, blinkar REMOTE MODEknappen/fjärrindikatorn långsamt en gång.
Anmärkningar:
• Det blinkande elementet på fjärrkontrollen skiljer sig åt beroende på din modell av AV-receiver.
• Fjärrkontrollen har förkonfigurerats med förvalda kanaler på fjärrkontrollen för olika
komponenter. Genom att ange en kod från fjärrkontrollkodlistan, kan du aktivera relevanta
förvalda kanaler för den utrustningen.
• När det finns flera olika koder för en tillverkare ska du försöka att ange dem en och en tills de
stämmer överens med din utrustning.
• Beroende på utrustningens modell och årgång, går det inte att garantera kompatibilitet.
• På vissa modeller kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar eller så kan dess kompatibilitet
vara begränsad till en del av utrustningens funktion.
• Dessutom går det inte att lägga till nya koder till fjärrkontrollens existerande förvalda kanaler.
• Även om erhållna fjärrkontrollkoder är korrekta vid tryckningen, kan de ändras av tillverkaren.
• Het knippergedeelte van de afstandsbediening zal verschillen ten opzichte van het model van
uw AV-receiver.
• De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd met voorkeuzetoetsen van verschillende
componenten. Door het invullen van een code uit de afstandsbediening codelijst kunt u de
voorkeuzetoets voor die component activeren.
• Wanneer er meerdere codes gerelateerd zijn aan één fabrikant, probeer deze dan een voor een
totdat de juiste code overeenkomt met uw component.
• Afhankelijk van het model en het bouwjaar van uw component is de compatibiliteit niet
gegarandeerd.
• Bij sommige modellen werkt de afstandsbediening mogelijk niet of is de compatibiliteit ervan
beperkt tot een deel van de functionaliteit van de component.
• Daarnaast is het niet mogelijk om nieuwe codes aan de bestaande voorkeuzetoetsen van de
afstandsbediening toe te voegen.
• Hoewel de gegeven afstandsbedieningscodes correct zijn op het moment van afdrukken, kunnen
deze door de fabrikant gewijzigd worden.
4
Remote Control Codes
遙控代碼
遥控代码
1
1
在按住想指定編碼的 REMOTE MODE (遙控模式)按鈕時,同時按住
[DISPLAY] (顯示)(約 3 秒)。
REMOTE MODE (遙控模式)按鈕 / 遙控指示燈亮起。
在 Integra 系列產品上,按鈕名稱為大寫。 例如,「Remote Mode」(遙控模式)
按鈕和 「Display」(顯示)按鈕。
注意:
• [RECEIVER (接收机)] 和多区域按钮不能输入遥控编码。
• 只能为 [TV (电视)] 输入电视遥控编码。
• 除 [RECEIVER (接收机)]、[TV (电视)] 和多区域按钮外,不能为 REMOTE MODE (遥
控模式)按钮指定任何类别的遥控编码。 但是,这些按钮仍可用作输入选择器按钮,因
此,选择与设备所要连接的输入端对应的 REMOTE MODE(遥控模式) 按钮。 例如,如果
要将 CD 播放机连接到 CD 输入端,应在输入遥控编码时选择 [TV/CD (电视 /CD)]。
• [RECEIER] (接收機)和多區域按鈕不能輸入遙控編碼。
• 您只能為 [TV] (電視)輸入電視遙控編碼。
• 除 [RECEIVER] (接收機)、[TV] (電視)和多區域按鈕外,您可針對 REMOTE MODE
(遙控模式)按鈕指定任何類別的遙控編碼。 但是,這些按鈕仍可用作為輸入選擇器按
鈕,因此,請選擇與您設備所連接輸入接口對應的 REMOTE MODE 按鈕。 例如,如果
要將 CD 播放機連接到 CD 輸入源上,則需在輸入遙控編碼時選擇 [TV/CD]。
2
按住想指定编码的 REMOTE MODE (遥控模式)按钮的同时,按住 [DISPLAY
(显示)] (大约 3 秒钟)。
REMOTE MODE (遥控模式)按钮 / 遥控指示灯亮起。
Integra 产品上的按钮名称单词首字母大写。例如,“Remote Mode (遥控模
式)”按钮和 “Display (显示)”按钮。
注意:
2
在 30 秒內,使用數字按鈕輸入 5 位數的遙控編碼。
REMOTE MODE (遙控模式)按鈕 / 遙控指示燈閃爍兩次。
如果無法成功輸入遙控編碼,REMOTE MODE (遙控模式)按鈕 / 遙控指示燈
會慢慢地閃爍一次。
注意:
在 30 秒内,使用数字按钮输入 5 位数的遥控编码。
REMOTE MODE (遥控模式)按钮 / 遥控指示灯闪烁两次。
如果不能顺利输入遥控编码,REMOTE MODE (遥控模式)按钮 / 遥控指示灯会
缓慢闪烁一次。
注意:
• 根据 AV 接收机产品类型的不同,遥控器闪烁元素将会不同。
• 遥控器采用不同设备的遥控器预设进行预配置。通过从遥控器编码列表输入编码,便
可激活相应设备的相关预设。
• 单个制造商关联多个编码时,请尝试逐个输入,直至符合当前设备。
• 根据设备的产品类型和年份的不同,无法保证兼容性。
• 对于某些产品类型,遥控器可能无法工作或其兼容性可能受到部分设备功能性的限制。
• 此外,可能无法将新的编码追加到现有的遥控器预设。
• 尽管付印时所提供的遥控编码是正确的,但制造商会随时更改。
• 視您的 AV 接收機型號而定,遙控器的閃爍元件會有不同。
• 遙控器已預先設定有不同設備的遙控器預設值。 透過輸入遙控編碼清單中的編碼,您
可啟用該設備的相關預設值。
• 當有多個編碼與單一製造商相關時,請嘗試一個接著一個輸入,直到與您的設備對應
為止。
• 視設備的型號和年份而定,並不保證與本公司產品相容。
• 在某些型號上,遙控器可能無法作用,或是其相容性限於部份設備功能。
• 除此之外,您無法新增編碼至現有的遙控器預設值。
• 雖然所提供之遙控編碼在本文件列印時為正確,製造商仍可能會對其作出修改。
5
Remote Control Codes
Cable Set Top Box
Cable Set Top Box
Cable Set Top Box
Cable/PVR Combination
ADB
02254, 02769
Neuf TV
03107
Visiopass
00817
Time Warner
01376, 01877, 02187
Aon
02769
Noos
00817
VTR
01376
UPC
01582
Arris
02187
NTL
01068, 01060
WideOpenWest
01877
Videotron
01877
AT&T
00858
Numericable
02767
Ziggo
VTR
01376
Bright House
01376, 01877
Ono
01068, 01562
00660, 01666, 02015,
02142, 02447, 02774
BT Vision
02294
Optus
01060
Cable & Wireless
01068
Orange
00817
Cable One
01376, 01877
Pace
01376, 01877, 01068,
01060, 01982
Arris
02187
IPTV
Bright House
01376, 01877
ADB
01376, 01877
Panasonic
01488, 01982
Cable One
01376, 01877
Aon
02769
Charter
01376, 01877, 02187
Philips
Cablevision
01376, 01877
AT&T
00858
Cisco
01877, 00858, 01982,
02345, 02378
00817, 01582, 02294,
02767
Charter
01376, 01877, 02187
BT Vision
02294
Pioneer
01877, 01500
Cisco
01877, 01982
Canal+
02657
00817, 00660, 01666,
02015, 02447
RCN
01376
Comcast
00858, 02345, 02378
01877
01376, 01877, 01982,
02187
Cisco
Rogers
Kreatel
01385
01376, 01877, 01982,
02187
Sagem
00817
Cox
01376, 01877
mio TV
02802
01877, 01060, 01666,
02015, 02774
Digeo
02187
Motorola
Freebox
01482
01376, 00858, 01998,
02378
01877, 00858, 01982,
02345
Humax
02142, 03051, 03053
Neuf TV
03107
Insight
01376, 01877
Pace
02657
Cablecom
Cablevision
Com Hem
Comcast
01582
Samsung
WideOpenWest
01877
Ziggo
02142
Cable/PVR Combination
02254, 02769
Cox
01376, 01877
Daeryung
01877
Digeo
02187
DX Antenna
01500
SFR
03107
J:COM
03051, 03053
00817
01376
00858, 02345
France Telecom
Shaw
Scientific Atlanta
Knology
01877
01482
01998, 02802
03107
Freebox
SingTel
SFR
Mediacom
01376, 01877
01998, 02802
01497
01460
SingTel
Fujitsu
Sony
Motorola
01376
00660, 02142, 02447,
03051, 03053
02015
01385
Humax
Stofa
TeliaSonera
Moxi
02187
Suddenlink
01376, 01877
Telus
02345
Numericable
02767
Insight
01376, 01877
Sumitomo
01500
Thomson
02769
Pace
01877
J:COM
03051, 03053
Telewest
01068
Verizon
02378
Panasonic
01982
Knology
01877
TeliaSonera
01385
Philips
01582, 02767
IPTV/PVR Combination
Kreatel
01385
Telus
02345
Pioneer
01877
ADB
Macab
00817
Thomson
01582, 01982, 02769
Rogers
01877
Aon
02769
Mediacom
01376, 01877
Time Warner
01376, 01877, 02187
Samsung
01877
AT&T
00858
mio TV
02802
Toshiba
01509
Scientific Atlanta
01877, 01982
BT Vision
02294
Motorola
01376, 00858, 01562,
01982, 01998, 02378
UPC
01582
Shaw
01376
Cisco
00858, 02345, 02378
Verizon
02378
Moxi
02187
Suddenlink
01376, 01877
Kreatel
01385
Videotron
01877
NEC
01496
Thomson
01582
Motorola
00858, 02378
Virgin Media
01068, 01060
Scientific Atlanta
6
02769
Remote Control Codes
IPTV/PVR Combination
CD
Neuf TV
03107
Harman/Kardon
70157
Rotel
70157
Onkyo
70868
Philips
02294
Hitachi
70032
SAE
70157
Sony
70490, 70000
Scientific Atlanta
00858
Integra
71817, 70101
Sansui
70157
TEAC
72977
SFR
03107
JVC
70072
SAST
70157
Yamaha
70490
Verizon
02378
Kenwood
70626, 70157, 70036
Siemens
70157
Krell
70157
Silsonic
70036
Cassette Deck
Linn
70157
Simaudio
70157
Aiwa
70157
Arcam
40076
40029
CD/Cassette Dock
TASCAM
73095
CD
Advantage
70032
AH!
70157
Aiwa
70157
Arcam
70157
Atoll Electronique
70157
Audio Research
70157
Audiolab
70157
Audiomeca
70157
Audioton
70157
AVI
70157
Balanced Audio
Technology
70157
Cairn
70157
California Audio Labs 70029, 70303
Cambridge
70157
Cambridge Audio
70157
Carver
70157
CCE
70157
Cyrus
70157
Denon
70626, 70766
DKK
70000
DMX Electronics
70157
Dynaco
70157
Genexxa
70000, 70032
Goldmund
70157
Grundig
70157
Loewe
CD
70157
Sonic Frontiers
MD
40029
Magnavox
70157
Sony
70490, 70000
Audiolab
Marantz
70626, 70029, 70157
Sylvania
70157
Carver
40029
40076
Matsui
70157
TAG McLaren
70157
Denon
MCS
70029
Tandy
70032
Grundig
40029
40029
40070
Memorex
70032
TASCAM
73533, 73095
Harman/Kardon
Meridian
70157
TEAC
73531, 73551, 73532
Inkel
70029, 70303
JVC
40244
40070
Micromega
70157
Technics
Miro
70000
Thorens
70157
Kenwood
Mission
70157
Thule Audio
70157
Magnavox
40029
40029
Myryad
70157
Traxdata
70626
Marantz
NAD
70000, 70721
Universum
70157
Myryad
40029
70072
Onkyo
42157
70000, 70032, 70157
Optimus
40027
40029
Naim
NSM
70157
Victor
70157
Wards
Onkyo
71817
Yamaha
70490, 70032, 70036
Philips
Optimus
70000, 70032
Zonda
70157
Pioneer
40027
Polk Audio
40029
Panasonic
70029, 70303
Philips
70626, 70157
CD-R
Radiola
40029
Pioneer
70032, 70101
Denon
70626, 70766
RCA
40027
Polk Audio
70157
JVC
70072
Revox
40029
70157
Kenwood
70626
Sansui
40029
Proton
70157
Marantz
70626
Sony
40243
QED
70157
Onkyo
71323
Thorens
40029
70157
Philips
70626
Victor
40244
Quasar
70029
Sony
70000
Wards
40027, 40029
Radiola
70157
TASCAM
71830, 72304
Yamaha
40097
RCA
70032
Restek
70157
Primare
Quad
Revox
CD-R/MD
TASCAM
70157
7
Accessory
73511
Apple
81115
Remote Control Codes
Accessory
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
Jamo
82228
Alba
01284
Centrex
01457
Durabrand
01284
Logitech
82182
Allvision
01334
CGV
01413, 01567
Echostar
Onkyo
82990, 81993, 82351
Amstrad
Chess
01334, 01626
00775, 00853, 01323,
01409, 02527
Polk Audio
82228
00847, 01175, 01662,
01693
CityCom
01176
Eco-Star
01413
Ansonic
02418
Clatronic
01413
Edision
01631
Arnion
01300
Clayton
01626
Elap
01413, 01567
02418
Video - Accessory
ADB
02254, 02769
ASCI
01334
Com Hem
01176, 01915
Elbe
Aon
02769
AssCom
00853
Comag
01413
Energy Sistem
01631, 02418
Apple
02615
Astro
00173, 01100
Comsat
01413
Engel
01251
AT&T
00858
Atlanta
02418
Coship
01457
EuroLine
01251
BT Vision
02294
Atsat
01300
Crown
01284
Europhon
01334
Canal+
02657
AtSky
01334
CS
01631
Europsat
01413, 01611
Cisco
00858, 02345, 02378
Audiola
02418
01409
Expressvu
00775
Kreatel
01385
Aurora
00879, 00642, 01433
Cyfrowy Polsat
00853, 02527
Fagor
01611
mio TV
02802
Austar
00879, 00642, 01259
D-box
00723, 01114
Ferguson
01291
Motorola
01376, 00858, 01998,
02378
Avanit
01631
01626
Finlux
01626
Awa
02418
Denver
02418
Fly Com
01457
Neuf TV
03107
Axil
01413, 01457, 02418
Dgtec
01631, 02418
FMD
01413, 01457
Pace
02657
Axitronic
01626
02418
00879, 01176, 01356
Philips
02294
Balmet
01457
Dick Smith
Electronics
Foxtel
Freesat
02408
Scientific Atlanta
00858, 02345
Bell ExpressVu
00775
Digi Raum Electronics 01176
Fuba
00173, 01251
SFR
03107
Belson
02418
Digiality
01334
Galaxis
00853, 00879
SingTel
01998, 02802
Big Sat
01457
Digihome
01284
General Satellite
01176
TeliaSonera
01385
Black Diamond
01284
DigiLogic
01284
Globo
01251, 01334, 01626
Telus
02345
Blaupunkt
00173
DigiQuest
01300, 01457, 01631
GOI
00775
Thomson
02769
Boshmann
01413, 01631
Digisky
01457
Gold Box
00853
Verizon
02378
Boston
01251
DigitalBox
01100, 01631
Gold Vision
01631
Boxer
01458
Digiwave
01631
GoldMaster
01334
British Sky
Broadcasting
00847, 01175, 01662
DirecTV
01377, 00099
Goodmans
01284, 01291
Dish Network
00775
Gradiente
00099, 00887
BskyB
00847, 01175, 01662
Satellite Set Top Box
Dishpro
00775
Grandin
01626
Bush
01284, 01291, 01626
@sat
01300
DishTV
01300
Grocos
01409, 01457
Canal Digital
00853, 01334
@Sky
01334
DRE
01176
Grundig
Canal Satellite
00853, 02657
01284
01237
00847, 00853, 00173,
00879, 01284, 01291
Acoustic Solutions
Dream Multimedia
Canal+
00853, 02657
02280, 02418
02418
00642, 00887, 01259
DSE
Haier
ADB
CanalSat
00853, 02657
01626
Akura
01626
00879, 00642, 01433
Hallo
Receiver
Onkyo
52503
Cyfra+
Dantax
DSTV
8
Remote Control Codes
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
Hama
01567
Leiko
01626
Pace
Sat Industrie
01611
Hanseatic
01100
Lemon
01334
SAT+
01409
Hirschmann
00173
Lenoxx
01611
Hitachi
01284
Linsar
01284
00847, 00853, 00887,
01175, 01323, 01356,
01423, 01662, 01693,
01850, 02059, 02060,
02211, 02657
Hornet
01300
Listo
01626
Pacific
01284
Schaub Lorenz
02418
HTS
00775
Lodos
01284
Palcom
01409, 01611
Schneider
01206, 01251
Humax
01377, 01176, 01427,
01675, 01808, 01882,
01915, 02144, 02408,
02616
Logik
01284
Panasat
00879, 01433
Schwaiger
01334, 01457, 01631
Macab
00853
Panasonic
00847, 01304, 01404,
03099
Sedea Electronique
01206, 01626
SEG
01251, 01284, 01626
ID Digital
01176
ID Sat
01334
ILLUSION sat
01631
Imperial
01195, 01334
Indovision
00887
Satplus
01100
SatyCon
01631
Manhattan
01300
Maspro
00173
Panda
00173
Servimat
01611
Matsui
00173, 01284, 01626
Pass
01567
ServiSat
01251
Maximum
01334
peeKTon
01457, 02418
Shark
01631
Mediabox
00853
Philips
Sherwood
01409
Mediacom
01206
Siemens
MediaSat
00853
00099, 00853, 00173,
01114, 00887, 00133,
02211
00173, 01334, 01626,
02418
Medion
01334, 01626
Phoenix
02418
Sigmatek
02418
Pino
01334
SKY
Pioneer
00853, 01308
PMB
01611
00099, 00847, 00887,
01175, 01662, 01693,
01850, 02754
00173
Premiere
00723
SKY Brazil
00887
01251
Pro Basic
00853
SKY Deutschland
02754
Movistar
02527, 02761
Proline
01284
SKY Italia
00853, 01693, 01850
Multichoice
00879, 00642, 01433,
02059, 02060
QNS
01404
SKY New Zealand
02211
RCA
01291
SKY PerfecTV!
02299, 02616, 03099
01251
Sky XL
01251
iNETBOX
01237
Inno Hit
01626
Innova
00099
inVion
02418
iotronic
01413
ISkyB
00887
ITT
02418
ITT Nokia
00723
Jadeworld
00642
Jaeger
01334
MySky
01356, 01693, 01850
Regal
JVC
00775
NEOTION
01334
Roadstar
00853
Sky+
01175, 01662
KabelBW
01195, 01882, 01915
Netsat
00099, 00887
Rollmaster
01413
Skymaster
Kaon
01300
Nikko
00723
Rownsonic
01567
01334, 01409, 01567,
01611
Kathrein
00173, 01561, 01567
Nokia
00853, 00723, 01223
SAB
01251, 01300, 01631
Skymax
01413
Nordmende
01611
Sagem
Kenwood
00853
MegaSat
01631
Metronic
01334, 01413, 01631,
02418
Metz
Moserbaer
01114
Koenig
01631
NPG
01631
Saivod
02418
Kreiling
01626
Onn
01284
Samsung
01377, 00853, 01175,
01206, 01458, 01662,
02986
Kreiselmeyer
00173
Optex
01413, 01611, 01626
L&S Electronic
01334
Optus
00879, 01356
Orbis
01334
Orbitech
01100, 01195
LaSAT
Lava
00173
01631
9
Skyplus
01175, 01334
SkySat
01100
Skyvision
01334
SM Electronic
01409
Smart
01404, 01413, 01631
Sansui
01251
SmartVision
01457
Sanyo
01626
Sony
Sat Control
01300
00847, 00853, 01558,
02299
Remote Control Codes
Satellite Set Top Box
Satellite Set Top Box
SAT/PVR Combination
SAT/PVR Combination
Star
00887
UBC
00642
Canal+
02657
SKY Deutschland
02754
Stream System
01300
UEC
00879, 01356
CanalSat
02657
SKY Italia
01693, 01850
Strong
00853, 00879, 01284,
01300, 01409, 01626,
02418
United
01251, 01626, 02418
Cyfrowy Polsat
02527
SKY New Zealand
02211
Unitymedia
01882
DigiQuest
01300
SKY PerfecTV!
02299, 03099
Universum
00173, 01251
DirecTV
01377, 00099, 20739
Sky+
01662
Variosat
00173
Dish Network
00775
Skyplus
01175, 01334
VEA
02418
Dishpro
00775
Smart
01631
Vestel
01251, 01284
Dream Multimedia
01237
Sony
02299
Viasat
01195
Echostar
00775, 02527
Stream System
01300
Vision
01626
Edision
01631
Strong
01300
Visiosat
01413, 01457
Expressvu
00775
Sunny
01300
Vitecom
01413
Foxtel
01356
TechniSat
01195
Vivax
02418
Humax
Technosat
01206
Volcasat
02418
01176, 01427, 01675,
01808
Telefonica
02527
Wavelength
01413
ID Sat
01334
Telestar
01195
Wharfedale
01284
iNETBOX
01237
Thomson
01175, 01662
Wisi
00173
Kaon
01300
Topfield
01206
Worldsat
01251
Kathrein
01561
Viasat
01195
Woxter
02418
Maximum
01334
Xtreme
01300
Xsat
00847, 01323
Mediacom
01206
Xtreme
01300
MegaSat
01631
Television
01413
Movistar
02527
A.R. Systems
10556, 10037
Yes
00887
Multichoice
02059, 02060
Accent
10037
Zehnder
01251, 01334, 01413,
01631
MySky
01356, 01693, 01850
Acer
11339
NEOTION
01334
Acoustic Solutions
11037, 11667
02280, 02761
Pace
01175, 01356, 01423,
01662, 01693, 01850,
02059, 02060, 02211,
02657
Action
10650
Sunny
01300
Sunstar
00642
Supernova
00887
Supratech
01413
Systec
01334
Sytech
02418
TBoston
01251, 02418
TEAC
01251
Technical
01626
Technika
01284
TechniSat
01100, 01195
Technosat
01206
Techwood
01251, 01284, 01626
TELE System
01251, 01409, 01611
Telefonica
02527, 02761
Telestar
01100, 01195, 01251,
01334, 01626
Televes
01300, 01334
Televisa
00887
Tevion
01409
Thomson
00847, 00853, 01175,
01046, 01291, 01662
Tonna
01611
Topfield
01206
Toshiba
01284
Trevi
Triax
01251
00853, 01251, 01291,
01413, 01611, 01626,
01631
Yakumo
Zinwell
SAT/PVR Combination
@sat
01300
Amstrad
01175, 01662, 01693
Atsat
01300
Bell ExpressVu
00775
01175, 01662
Tricolor TV
01176
British Sky
Broadcasting
True Visions
02408
BskyB
01611
Canal Satellite
Twinner
Panasonic
Philips
Samsung
01304, 03099
00099
01175, 01206, 01662
Sat Control
01300
Schneider
01206
Addison
10653
AEG
11037, 11324
Agfaphoto
12719
Aiko
10037
Aim
10037, 10499
Akai
10178, 10556, 10037,
10714, 10715, 10208,
11675
01175, 01662
Sedea Electronique
01206
Akiba
10037
02657
SKY
01175, 01662, 01693,
01850, 02754
Akito
10037
10
Remote Control Codes
Television
Akura
Alba
Alien
Television
10171, 10037, 10714,
10668, 11037, 11363,
11585, 11667, 11709
10037, 10714, 10668,
11037, 11585
11037
Allstar
10037
Amstrad
10171, 10037, 11037
Anam
10037
Television
11037
Classic
10499
DMTech
12001
Beon
10037
Clatronic
10037, 10714, 11324
Domeos
10668
Berthen
10556, 10668
Clayton
11037
Drean
10037
Bestar
10037
Condor
10037
DSE
10698
Bexa
12493
Conrowa
10698
Dual
Black Diamond
11037
Contec
10037
10037, 11037, 11585,
11667
Blaupunkt
10195
Cosmel
10037
Durabrand
Blue Sky
10556, 10037, 10625,
10714, 10668, 11037,
10715, 10499, 11324,
11363, 11652, 11709
CPTEC
10625, 11363
10178, 10171, 10714,
11037, 11652
Crown
10037, 10714, 10668,
11037, 10715, 10208,
11652
Dux
10037
Anam National
10037, 10650
Andersson
11585
Anitech
10037
Boca
11652
Cyberpix
Ansonic
10037, 10668
Boman
11324
D-Vision
AOC
10178, 10625, 11365
Bork
11363
Ardem
10037, 10714
BPL
10037, 10208
Arena
10037
Brandt
Aristona
10556, 10037
ART
11037
Art Mito
Asberg
DX Antenna
11817, 13817
Dynatron
10037
11667
Dynex
12049
10556, 10037
e-motion
11709
Daewoo
10178, 10556, 10037,
10634, 10499, 12098
E:max
11324
Easy Living
11666, 11709
10625, 10714, 10560
Dansai
10037, 10208
ECE
10037
Brimax
11709
Dantax
10556, 10037
10037, 10668
10714, 11037, 10715,
11652
Elbe
Brinkmann
11585
Brionvega
10037
Datsura
10208
10037
Bush
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 10698,
10208, 11585, 11652,
11667, 12719
Dawa
10037
Daytron
10037
Astra
10037
ATD
10698
Atlantic
10037
Audiosonic
10037, 10714, 10715
Audioworld
10698
Aventura
10171
Axxon
10714
Baird
10208
Barco
10556
Basic Line
10556, 10037, 10668,
11037
Baur
10037, 10195, 10512
Beaumark
10178
Beijing
10208
Beko
10037, 10714, 10715,
11652
Belson
Television
Belstar
10698
Byd:sign
12140, 12209
Camper
10037
Carad
10668, 11037
Carena
10037
Carrefour
10037
Cascade
10037
Casio
De Graaf
10208
DEC
11709
Decca
10037
Electrograph
11755
Element
11886
Elfunk
11037
ELG
10037
Elin
10037
Elite
10037
Emerson
10178, 10171, 10037,
10714, 10668, 11394,
11864, 11886
Denver
10037, 11709
Desmet
10037
Diamant
10037
Envision
11365, 11506
Diamond
10698
Epson
11379
10037
Dick Smith
Electronics
10698
Erres
10037
Cathay
10037
ESA
10171
Digatron
10037
CCE
10037
ESC
10037
Digihome
11667
Centrum
11037
Euroman
10037
Digiline
10037, 10668
Centurion
10037
Europa
10037
Digitek
11709
Changhong
10508
Europhon
10037
Digitor
10037, 10698
Chimei
11666
Evesham
11248, 11667
Dixi
10037
Clarivox
10037
Excello
11037
DL
11363
Exquisit
10037
11
Remote Control Codes
Television
Ferguson
Television
10037, 10625, 10560,
10195, 11037, 11585
Fidelity
10171, 10037, 10512
Finlandia
10208
Finlux
10556, 10037, 10714,
10715, 11248, 11667
Firstline
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 10208,
11363
Fisher
10208
Flint
10037
Formenti
10037
Fraba
10037
Friac
10037, 10499
Fujicom
11709
Fujitsu
10809
Fujitsu Siemens
10809, 11248, 11666
Funai
10171, 10714, 10668,
11037, 11394, 11666,
11817, 13817
G-Hanz
11363
Gaba
11037
Galaxi
10037
Galaxis
10037
Gateway
11755
GE
10178, 11454, 10625,
10560
Goodmans
Gorenje
Gradiente
Graetz
Television
10556, 10037, 10625,
10714, 10560, 10668,
10634, 11037, 10499,
11585, 11667
11585
10037
10714
Granada
10037, 10560, 10208
Grandin
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 10715,
11652
Television
Hoeher
10714
Karcher
10714, 11324
Hornyphon
10037
Kathrein
10556
Hugoson
11666
Kendo
10037, 11037, 11585
Humax
11295
Kennex
11037
Hypson
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 10715
Kioto
10556
Kiton
10037, 10668
11037, 10698
KLL
10037
Iberia
10037
Kneissel
10556, 10037, 10499
ICE
10037
Koenig
10037
iLo
11394
Kolin
10037
10150, 10037, 11610,
11755
Hyundai
Grundig
10556, 10037, 10195,
11223, 11667, 12625
Imperial
Indiana
10037
Kolster
10037
GVA
11363, 12098
Ingelen
10714
Konka
10037, 10714
H&B
12001
Inno Hit
11037, 11585
Korpel
10037
Haier
10037, 10698, 10508
Innova
10037
Kosmos
10037
Hallmark
10178
Insignia
10171, 11423, 12049
Kunlun
10208
Hankook
10178
Integra
11807, 13100, 13500
L&S Electronic
10714
Hanseatic
10556, 10037, 10625,
10714, 10634, 10499,
12001
Interbuy
10037
Lavic
11363
Interfunk
10037, 10512
Lavis
11037
Internal
10556
Lecson
10037
Intervision
10037
Lenco
10037, 11037
Irradio
10037
Leyco
10037
IRT
10698
LG
Isukai
10037
10178, 10556, 10037,
10714, 10715, 10698,
11423, 11768, 11840,
12182, 12358, 12424,
12834
Hantarex
10037
Hantor
10037
Harwood
10037
Hauppauge
10037
HB
11324
HCM
10037
GEC
10037
Highline
10037
Genesis
10037
Hinari
10037, 10208
Genexxa
10037
Hisawa
10714
GFM
10171, 11864, 11886
Hisense
Godrej
11585
10556, 10508, 10208,
11363, 12098
Goldfunk
10668
GoldStar
10178, 10037, 10714,
10715
ITS
10037
ITT
10208
ITT Nokia
10208
Liesenkoetter
10037
ITV
10037
Lifetec
JGC
11709
10037, 10714, 10668,
11037, 12001
Jinfeng
10208
Linsar
11585
10150, 10178, 10037,
10634, 11037, 10508,
10499, 10578, 11576,
11585, 11643, 11667,
11691, 12433
Jinxing
10556, 10037, 10698
Local India TV
10208
JMB
10556, 10634, 10499
Local Malaysia TV
10698
Jubilee
10556
Lodos
11037
JVC
10650, 10653, 10508,
11428, 11601, 12271
Loewe
10037, 10512, 11884
Hitachi Fujian
10150
Logik
11037, 10698
Kaisui
10037
Hitec
10698
Logix
10668
Hitachi
12
Remote Control Codes
Television
Television
Television
Television
Luma
11037
Metronic
10625
NetTV
11755
Orline
10037
Lumatron
10037, 10668
Metz
10037, 10668, 10195,
11037
Neufunk
10556, 10037, 10714
Ormond
10668, 11037
Lumenio
10037
New Tech
10556, 10037
Osaki
10556, 10037
Lux May
10037
MGA
10150, 10178
Newave
10178
Osio
10037
Luxor
11037, 10208
Micromaxx
Nikkai
10037
Osume
10037
LXI
10178
10037, 10714, 10668,
11037, 11324, 12001
Nikkei
10714
Otto Versand
M Electronic
10037, 10714, 10634,
10195, 10512, 11652
Nikko
10178
10556, 10037, 10195,
10512
Nokia
10208
Pacific
Norcent
11365
10556, 10714, 11037,
11324
Nordmende
10037, 10714, 10560,
10195, 11585, 11667,
12001
Palladium
10556, 10037, 10714
Microspot
11614
Mikomi
11037, 11585
10037
Madison
10037
Minato
Magnavox
10171, 11454, 11365,
11506, 11755, 11867,
12372
Minerva
10195, 11248
Ministry Of Sound
11667
Minoka
10037
Magnum
10037, 10714, 10715
Mirai
11666
Normerel
10037
Manesth
10037
Mitsubishi
10150, 11250, 10178,
10556, 10037, 11037,
10512, 11171
Nortek
10668
Manhattan
10037, 10668, 11037
Marantz
11454, 10556, 10037
Mark
10037, 10714, 10715
Mivar
Master's
10499
Moree
10037
10698
Morgan's
10037
Masuda
10037
Moserbaer
11585
Matsui
10556, 10037, 10714,
10195, 11037, 10208,
11666, 11667
MTC
10512
MTlogic
10714
Mudan
10208
Mastro
10609
Matsushita
10650
Multitec
10037, 10668, 11037
Maxent
11755
Multitech
10037
Maxess
12493
Myrica
11666
Meck
10698
Myryad
10556
NAD
10178, 10037
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 10698,
10512, 11248, 11585,
11667, 12001, 12719
Naiko
10037
Nakimura
10037
National
10508, 10208
Megatron
10178
NEC
MEI
11037
10178, 10653, 10508,
10499
Neckermann
10556, 10037
NEI
10037, 11037
NEO
11324
Mediator
Medion
Memorex
10556, 10037
10150, 10178, 11037
Mercury
10037
Mermaid
10037
Netsat
10037
13
Novatronic
10037
Novita
11585
Nu-Tec
10698
O.K.Line
11037, 11324
Oceanic
10208
Odys
12719
Okano
10037
OKI
11585, 11667
Olevia
11610, 12124
Omni
10698
Onei
11667
Onida
10653
Palsonic
10037, 10698
Panama
10037
Panasonic
11480, 10037, 10650,
10508, 10208, 11636,
12170
Panavision
10037
Panda
10698, 10508, 10208
Pansonic
11636
Penney
10178
Perdio
10037
Perfekt
10037
Petters
10037
Philco
10178, 10171, 10037,
11394
Philips
10178, 10171, 11454,
10556, 10037, 10512,
10605, 10690, 11394,
11506, 11867, 12372
Onimax
10714
Onix
10698
Phocus
10714, 11652
Onkyo
11807, 13100, 13500
Phoenix
10037
Onn
11667, 11709
Phonola
10556, 10037
Onyx
11709
Pioneer
Opera
10037, 10714
10037, 10698, 10512,
11457, 11636, 12171
Optimus
10650
Plantron
10037
Orbit
10037
Playsonic
10037, 10714, 10715,
11652
Orion
10556, 10037, 10714,
11037, 12001
Powerpoint
10037, 10698
Prinston
11037, 10715
Remote Control Codes
Television
Television
Television
Television
Profitronic
10037
Rowa
10037, 10698
Siera
10556, 10037
Svasa
Proline
10037, 10625, 10634,
11037
Saba
10625, 10714, 10560
Silva
10037
Swisstec
11614, 11775
Sagem
10618
Silva Schneider
10037
Sylvania
10037, 10714, 10668,
11324, 11585, 11667,
11709, 12001
Saivod
10037, 10668, 11037
Silver
10715
10171, 11394, 11864,
11886
Salora
10208, 12001
SilverCrest
11037
Symphonic
10171, 11394
Sinudyne
10037
Synco
10178, 11755
SKY
10037, 11614, 11775
Syntax
11610
10037, 10698
Sysline
10037
Sliding
11324
Tacico
10178
SLX
10668
Talent
10178
10650
Prosonic
Protech
10037, 10668, 11037
Proton
10178
ProVision
10556, 10037, 10714,
11324
Pvision
12001
Pye
10556, 10037
Qingdao
10208
Quasar
10650
Quelle
10037, 10668, 10195,
11037, 10512
R-Line
10037
Radiola
10556, 10037
Radiomarelli
10037
RadioShack
10178, 10037
Radiotone
10037, 10668, 11037
RCA
10178, 11454, 10625,
10560, 10618, 11781,
12247, 12403, 12434,
12746, 12932
Realistic
10178
Recor
10037
Rectiligne
10037
Sampo
Samsung
10178, 10171, 10650,
11755
10178, 10556, 10037,
10618, 10650, 10208,
12051
Skyworth
10208
Sansui
10171, 10037, 10714,
11248, 12001
Solavox
10037
Tashiko
Sanyo
11037, 10508, 10208,
11142, 11365, 11585,
11667, 11974
Soniko
10037
Tatung
10037, 11248, 11324
12493
TCL
Sonitron
10208
10698, 12403, 12434,
13183
10556, 10037
Sonneclair
10037
TCM
10714, 12001
TEAC
10178, 10171, 10037,
10714, 10668, 11037,
10698, 10512, 11248,
11363, 11709, 11755
SBR
Soniq
Schaub Lorenz
10714, 11324, 11363,
11667, 12001
Sonoko
10037
Schneider
10556, 10037, 10714,
10668, 11037
Sonolor
10208
Sontec
10037
Sony
10810, 11505, 11167,
11651, 11825
Tec
10037
Tech Line
10037, 10668
Soundesign
10178
Technica
11037
Soundwave
10037, 11037, 10715
Technics
10556, 10650
Sowa
10178
Technika
11667
Squareview
10171
TechniSat
10556
Standard
10037, 11037, 11709
Technisson
10714, 11652
Starlite
10037
Techno
11585
10037
Technosonic
11610
10556, 10625, 10499,
11324
11709
Schoentech
Scotch
Scott
Sears
11037
10178
10178
10178, 10171
Seaway
10634
Seelver
11037
SEG
10037, 10668, 11037,
12719
10037
SEI
10037
Strato
Reflex
10037, 10668, 11037
Sei-Sinudyne
10037
SunBriteTV
Relisys
11585
Serie Dorada
10178
Sungoo
11248
Techvision
Remotec
10171, 10037
Shanghai
10208
Sunny
10037
Techwood
11037, 11667
Reoc
10714
Sharp
10037
Tecnimagen
10556
Revox
10037
10650, 10818, 11165,
11423, 11659
Sunstar
Sunstech
12001
Teco
10178, 10653
RFT
10037
Shintoshi
10037
Sunwood
10037
Tedelex
10208, 11709
Roadstar
10037, 10714, 10668,
11037, 10715
Shivaki
10178, 10037
Supersonic
10208
Teknika
10150
Siam
10037
SuperTech
10556, 10037
TELE System
11585
Siemens
10037, 10195
Supra
10178
Telecor
10037
Redstar
Rolson
12001, 12098
14
Remote Control Codes
Television
Telefunken
Telefusion
Television
10037, 10625, 10714,
10560, 10698, 11585,
11667
10037
Television
Ultravox
10037
UMC
11614, 11775
Unic Line
10037
Uniden
United
Wharfedale
PVR
10556, 10037, 11324,
11667
ReplayTV
20616
Sonic Blue
20616
White Westinghouse
10037
TiVo
20739
12122
Wilson
10556
10556, 10037, 10714,
11037, 10715, 11652
Windsor
10668, 11037
TV/VCR Combination
Windy Sam
10556
Telegazi
10037
Telemeister
10037
Amstrad
10171
Telesonic
10037
Unitek
11709
Wintel
10714
Ferguson
10625
Telestar
10556, 10037
Universal
10037, 10714
World-of-Vision
12001
Fidelity
10171
Teletech
10037, 10668, 11037
Universum
Wyse
11365
GoldStar
10037
Teleview
10037
10037, 10668, 10195,
11037, 10618, 10512
Xenius
10634
Grundig
10556, 10037, 10195
Tennessee
10037
Univox
10037
Xiahua
10698
LG
10178
Tensai
10037, 11037, 10715
V7 Videoseven
11666, 11755
XLogic
10698
Mitsubishi
10556
Tesla
10556, 10037, 10714,
11037, 11652
Vestel
10037, 10668, 11037,
11585, 11667
Xrypton
10037
Philips
10556, 10037
Tevion
10556, 10037, 10714,
10668, 11037, 11248,
11585, 11667
Vexa
10037
Yamaha
10650, 11576
Radiola
10556
Yamishi
10037
Saba
10625
Yokan
10037
Sanyo
11974
Yoko
10037
Schneider
10556, 10037
YU-MA-TU
10037
Sharp
10818
Zenith
10178, 10037, 11365,
11423, 12358
Siemens
10037
Sony
11505
10178, 10171
Thomson
10037, 10625, 10560
Thorn
10037, 10499, 10512
Thorn-Ferguson
10499
TMK
10178
Tokai
10037, 10668, 11037
Tokaido
11037
Topline
10668, 11037
Toshiba
10195, 11037, 10618,
10650, 10508, 11169,
11508, 11524, 11652,
12203
Victor
10650, 10653, 11428
Videocon
10037, 10508
VideoSystem
10037
Vidtech
10178
Viewsonic
11365, 11755, 12049
Vision
10037
Zepto
11585
Vistron
11363
TEAC
Zonda
10698
Vivax
11709
Technics
10556
Thomson
10625
Vizio
11758, 12209
VCR
Vortec
10037
DirecTV
20739
DVD
Voxson
10178, 10037
Humax
20739
3D LAB
30539
VU
11365, 12098
Panasonic
20616
Accurian
30675
Toyoda
11709
Walker
11667
Philips
20739
Acoustic Solutions
30713
TRANS-continents
10556, 10037, 10668,
11037
Waltham
10037, 10668, 11037
ReplayTV
20616
AEG
30675
Wansa
12098
Sonic Blue
20616
Transonic
10037, 10698, 10512,
11363
AFK
31152
Wards
10178
TiVo
20739
Aiwa
30533
Triad
10556
Watson
10037, 10714, 10668,
11037
PVR
Akai
30675
Trio
11248
10037
DirecTV
20739
Triumph
10556, 10037
Welltech
10714, 11652
Humax
20739
TVTEXT 95
10556
Weltstar
11037
Panasonic
20616
Uher
10037
Westinghouse
11755
Philips
20739
Wega
15
Alba
30539, 30713
Ambiance
33052
Amstrad
30713
Anthem
32820
Remote Control Codes
DVD
DVD
DVD
DVD
Aristona
30539, 30646
Elfunk
30713
Kennex
30713
Orion
30713
ASDA
32213
Elite
31152
Kenwood
30490, 30534
Ormond
30713
Audix
30713
Emerson
30675, 32213
Lenco
30713, 33052
Pacific
30713
Autovox
30713
EuroLine
30675
Lexicon
32545
Palladium
30713
Awa
32587
Ferguson
30713
LG
30741, 31602
Panasonic
Basic Line
30713
Finlux
30741
Limit
33052
Bel Canto Design
31571
Firstline
30713
Lodos
30713
30503, 30490, 31579,
31641, 32523, 32710,
32859
Black Diamond
30713
Foehn & Hirsch
33052
Loewe
Blue Parade
30571
Funai
30675
30539, 30741, 32474,
32783
Blue Sky
30713
GE
30522
Logik
30713
Brandt
30503
GFM
30675
Lumatron
30741, 30713
30741
Pelican Accessories
30533
Philco
30675
Philips
30503, 30539, 30646,
30675, 30713, 31340,
31354, 32056, 32084,
32434, 32689
Pioneer
30571, 30142, 30631,
31571, 32442, 32860
30539
Bush
30713
Global Sphere
31152
Lunatron
C-Tech
31152
Go Video
30741
Luxman
30573
30713
30503, 30539, 30646,
30675, 30713, 31354
Polk Audio
Presidian
30675
Manhattan
30713
ProAudio
31394
Marantz
30539, 32414, 32432,
33444
Proscan
30522
Proson
30713
Pye
30539, 30646
California Audio Labs 30490
GoldStar
30741
Luxor
Cambridge Audio
Goodmans
30713, 31152
Magnavox
Centrum
32808
30675, 30713
GPX
30741
Changhong
30627
Grandin
30713
Cinetec
30713
Grundig
30539, 30713
Clatronic
30675
H&B
30713
Clayton
30713
Haaz
31152
Crown
30713
Hanseatic
30741
Dantax
30539, 30713
Harman/Kardon
30582, 31229, 33228
Denon
30490, 30634, 31634,
32258, 32748
Henss
30713
Hitachi
30573, 30713, 31664
Dick Smith
Electronics
31152
Hoeher
30713
Digihome
30713
HotMedia
31152
DigiLogic
30713
Humax
30646
Digix Media
31394
Inno Hit
30713
Disney
30675
Insignia
30741, 30675, 32428,
32596
DSE
30675, 31152
Dual
30713
Integra
30503, 30571, 30627,
31612, 31634, 32147
Mark
30713
Matsui
30713
Maxim
30713
MDS
30713
Medion
30630, 30741
Memorex
Metz
Radionette
30741
Radiotone
30713
RCA
30522, 30571, 32213,
32587
32213
REC
30490
30571, 30713
Red
32213
Micromedia
30503, 30539
Redstar
31394
Micromega
30539
Roadstar
30713
Microsoft
30522, 32083
Rotel
30623
Minax
30713
Salora
30741
Mitsubishi
30713
Samsung
Momitsu
33052
30490, 30573, 30199,
30820, 31635, 32069,
32329, 32489, 33195
30713
Durabrand
30675, 30713
Irradio
30646
NAD
30741
Dynex
32596
JVC
NEC
30741, 31602
Sanyo
Dyon
33052
30539, 30646, 30713
31152
30503, 30627, 31612,
32147, 30571, 31634
Schneider
eBench
30503, 30539, 30623,
30867, 31597, 31602,
32855
Schoentech
30713
30713
Oppo
30575, 32545
Scott
31394
Kendo
Onkyo
16
Remote Control Codes
DVD
DVD
SEG
30713
Semp
30503
Sharp
30630, 30675, 30713,
32250, 32474, 32652,
32869
Sherwood
Blu-ray Disc
DVD-R
30503, 31639, 32277,
32551, 32705, 33157
JVC
32855
Irradio
Lenco
33052
JVC
31597
Transonic
31394
Lexicon
32545
LG
30741
TVE
30713
LG
30741, 31602
Loewe
30741
United
30675, 30713, 31152
30741, 33052
Limit
33052
Magnavox
30646, 30675
Universum
30741, 30713
Shinsonic
30533
Loewe
32474, 32783
Medion
30741
Urban Concepts
30503
Silva Schneider
30741
Magnavox
30675
Panasonic
Vestel
30713
31152
32414, 32432, 33444
30490, 31579, 32523,
32710, 32859
SilverCrest
Marantz
Victor
31597
33052
30646, 31340
30539, 30713
Momitsu
Philips
Skantic
Vizio
32563
30631, 32860
SM Electronic
31152
Vtrek
32587
Pye
30646
Smart
30713
Waltham
30713
32147, 32900, 32910,
33100, 33101, 33500,
33501
Pioneer
RCA
30522
Sony
30533, 30864, 31033,
31070, 31431, 31516,
31633, 32180
Wellington
30713
Oppo
32545
Samsung
30490, 31635
Weltstar
30713
Panasonic
31641, 32523, 32859
Schneider
30646
Wharfedale
30713
Philips
32084, 32434, 32689
Sharp
30630, 30675, 32869
Windsor
30713
Pioneer
30142, 32442
Sony
Windy Sam
30573
Samsung
30199, 33195
31033, 31070, 31431,
31516, 31633, 32180
30522, 32083
Sharp
32250, 32474, 32652
Sylvania
30675
XLogic
31152
Sherwood
33052
Targa
30741
Yamaha
30490, 30539, 30646,
30817, 31354, 32298,
32299
Sony
31516, 32180
Toshiba
31639, 32277, 32551
Sylvania
30675
Victor
31597
TASCAM
34004
Yamaha
30646
30503, 30741
Toshiba
32551, 32705, 33157
Zenith
30741
Vizio
32563
Yamaha
32298, 32299
Soundwave
30713
Star Clusters
31152
Strato
31152
Strong
30713
Supervision
31152
Sylvania
30630, 30675
Symphonic
30675
Toshiba
Xbox
Onkyo
30646
Tamashi
31394
Tandberg
30713
Targa
30741
Blu-ray Disc
Tchibo
30741
Ambiance
33052
TCL
32587
Anthem
32820
DVD-R
TCM
30741
Cambridge Audio
32808
Accurian
TEAC
34004, 30571, 30741,
30675, 31394
Denon
32258, 32748
Aristona
Dyon
33052
Technica
30713
Denon
30490
Foehn & Hirsch
33052
Technics
30490
Emerson
30675
Funai
30675
30713
30675
TV/DVD Combination
Techwood
Funai
Harman/Kardon
33228
30741
11675
30713
Go Video
Akai
Teletech
Insignia
30675, 32428, 32596
11037, 30713
Theta Digital
30571
30741
Black Diamond
Integra
11037, 30713
30522
31664
Blue Sky
Thomson
32147, 32900, 32910,
33100, 33101, 33500,
33501
30646
Bush
11037, 10698, 12719,
30713
Zenith
GPX
Hitachi
Humax
17
HD-DVD
Integra
32901, 33104, 33504
LG
30741
30675
Microsoft
32083
30646
Onkyo
32901, 33104 33504
Xbox
32083
Remote Control Codes
TV/DVD Combination
TV/DVD Combination
Centrum
11037, 30713
Sunstech
12001
Crown
11037, 30713
Sylvania
10171, 11394, 11864,
11886, 30630, 30675
10698
DMTech
12001
Dual
11037, 30713
TEAC
12049
Technica
11037, 30713
Elfunk
11037, 30713
Telefunken
10698
Emerson
11394, 11864, 11886,
30675
Teletech
11037, 30713
Thomson
10625
Ferguson
11037, 30713
Toshiba
11524
Goodmans
11037, 30713
United
11037, 30713
Grandin
30713
Universum
30713
Grundig
30539
Vestel
11037
H&B
12001
Viewsonic
12049
Hanseatic
12001
Weltstar
11037, 30713
Hitachi
11037, 11667, 30713
Dynex
Insignia
12049
JVC
12271
LG
11423
Logik
11037, 30713
Luxor
11037, 30713
Magnavox
12372
Matsui
11037, 30713
Medion
12719
Nordmende
12001
Odys
12719
Panasonic
12170
Philips
11454, 10556, 11394,
30539
Powerpoint
10698
Prosonic
12001
Pvision
12001
RCA
12746, 12932
Schaub Lorenz
12001
SEG
11037, 12719, 30713
Sharp
10818
Soniq
12493
18
Remote Control Codes
Memo
19
Y1212-1
SN 29401471CODE
(C) Copyright 2013 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.
* 2 9 4 0 1 4 7 1 C O D E *