PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE
VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM:
6 kg
16 kg
40 kg
7 kg
22 kg
55 kg
10 kg
22 kg PRO
80 kg
13 kg
33 kg
100 kg
120 kg
PEVNĚ UKOTVENÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM:
6 kg
18 kg
7 kg
22 kg
10 kg
27 kg
13 kg
35 kg
HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM:
16 kg
70 kg
26 kg
90 kg
33 kg
110 kg
44 kg
140 kg
66 kg
180 kg
PŮVODNÍ PROGRAMOVACÍ MANUÁL GRAPHITRONIC
531487 B
Datum vydání: 21.3.2011
Výběr typu stroje:
Kapacita náplně
suchého prádla
Pevně ukotvené
průmyslové prací
stroje
s odstřeďováním
Průmyslové
vysokootáčkové
prací stroje
s odstřeďováním
Hygienické
bariérové
vysokootáčkové
prací stroje
s odstřeďováním
Výběr
„Typu stroje“
6 kg / 15 lb
=>
R6
7 kg / 18 lb
=>
R7
10 kg / 25 lb
=>
R10
13 kg / 30 lb
=>
R13
18 kg / 40 lb
=>
R18
22 kg / 50 lb
=>
R22
27 kg / 60 lb
=>
R27
35 kg / 80 lb
=>
R35
6 kg / 15 lb
=>
F6
7 kg / 18 lb
=>
F7
10 kg / 25 lb
=>
F10
13 kg / 30 lb
=>
F13
16 kg / 35 lb
=>
F16
22 kg / 50 lb
=>
F23/3
Stroje s plastovou
násypkou
22 kg / 50 lb
=>
F23/4
Stroje s nerezovou
násypkou
33 kg / 80 lb
=>
F33
40 kg / 100 lb
=>
F40
55 kg / 125 lb
=>
F55
80 kg / 180 lb
=>
F800
100 kg / 220 lb
=>
F1000
120 kg / 265 lb
=>
F1200
16 kg / 35 lb
=>
MB16
26 kg / 60 lb
=>
MB26
33 kg / 80 lb
=>
MB33
44 kg / 110 lb
=>
MB44
66 kg / 150 lb
=>
MB66
70 kg / 160 lb
=>
MB70
90 kg / 200 lb
=>
MB90
110 kg / 245 lb
=>
MB110
140 kg / 310 lb
=>
MB140
180 kg / 400 lb
=>
MB180
OBSAH
1. OBSAH
1. OBSAH............................................................................................................................ 3
2. VAROVÁNÍ A SYMBOLY ............................................................................................... 5
2.1. VAROVÁNÍ ..................................................................................................................................................5
2.2. POUŽITÉ SYMBOLY...................................................................................................................................6
3. ZÁKLADNÍ POPIS ŘÍDICÍHO SYSTÉMU ...................................................................... 8
3.1. OBECNĚ .....................................................................................................................................................8
3.2. SPECIFIKACE.............................................................................................................................................9
3.3. PŘECHOD DO REŽIMU NASTAVENÍ......................................................................................................10
3.4. TVORBA PRACÍHO PROGRAMU ............................................................................................................12
3.5. PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ ......................................................................................................................14
4. INICIALIZACE STROJE................................................................................................ 26
4.2. KONFIGURAČNÍ MENU ...........................................................................................................................31
4.3. MENU ROZŠÍŘENÍ ...................................................................................................................................38
5. PROGRAMOVÁNÍ ........................................................................................................ 47
5.1. OBECNĚ ...................................................................................................................................................47
5.2. KROK : PROGRAMOVACÍ MENU .........................................................................................................47
5.3. KROK : FUNCKE PROGRAMU .............................................................................................................48
5.4. KROK : FUNKCE KROKU V PROGRAMU ...........................................................................................50
5.5. KROK : PROGRAMOVÁNÍ PRACÍHO CYKLU .....................................................................................51
5.6. KROK : PROGRAMOVÁNÍ CYKLU VYPOUŠTĚNÍ ...............................................................................61
6. PROVOZNÍ MENU ........................................................................................................ 64
6.1. SPUŠTĚNÍ.................................................................................................................................................64
6.2. ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ.................................................................................................................................64
6.3. VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRACÍHO STROJE.............................................................................................64
6.4. NASYPÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU DO NÁSYPKY ............................................................................64
6.5. SPUŠTĚNÍ PRACÍHO PROGRAMU.........................................................................................................64
6.6. PROGRAMOVÁNÍ DOBY ZPOŽDĚNÍ ......................................................................................................65
6.7. ÚSPORNÝ PROVOZ.................................................................................................................................65
6.8. AKTIVNÍ PROGRAM .................................................................................................................................65
6.9. URYCHLENÍ PROGRAMU .......................................................................................................................66
6.10. DOBA PRANÍ ..........................................................................................................................................66
6.11. KONEC PROGRAMU..............................................................................................................................67
6.12. PROCES NAPOUŠTĚNÍ VODY..............................................................................................................68
6.13. OHŘEV....................................................................................................................................................68
6.14. OCHLAZOVÁNÍ.......................................................................................................................................69
6.15. PROPLACHOVÁNÍ..................................................................................................................................69
6.16. SPRCHA..................................................................................................................................................69
6.17. NEROVNOMĚRNÉ VYVÁŽENÍ ..............................................................................................................69
6.18. PAUZA.....................................................................................................................................................69
6.19. STOP.......................................................................................................................................................70
6.20. OTEVŘENÍ NÁSYPKY ............................................................................................................................70
6.21. ČEKÁNÍ ...................................................................................................................................................70
6.22. JAK POSTUPOVAT U CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ ....................................................................................70
6.23. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ VÝPADKU NAPÁJENÍ .......................................................................71
6.24. TLAČÍTKA SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ........................................................................................................72
6.25. RECYKLACE VODY................................................................................................................................73
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
3
6.26. DÁVKOVAČE TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU.......................................................................... 73
6.27. SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VÁŽENÍ PRÁDLA.................................................................................... 73
6.28. SYSTÉM RUČNÍHO ZADÁNÍ VÁHY PRÁDLA ....................................................................................... 74
7. PŘEDPROGRAMOVANÉ PROGRAMY........................................................................75
7.1. LEGENDA ................................................................................................................................................. 75
7.2. PRACÍ PROGRAMY ................................................................................................................................. 76
 PRACÍ PROGRAM 1: HORKÉ PRANÍ - 90°C.............................................................................................. 76
 PRACÍ PROGRAM 2: TEPLÉ PRANÍ - 60°C .............................................................................................. 76
 PRACÍ PROGRAM 3: Barevné prádlo - 40°C ............................................................................................. 77
 PRACÍ PROGRAM 4: SVĚTLÉ BAREVNÉ PRÁDLO - 30°C....................................................................... 77
 PRACÍ PROGRAM 5: VLNA - 15°C ............................................................................................................. 78
 PRACÍ PROGRAM 6: ECO HORKÉ PRANÍ - 90°C ..................................................................................... 78
 PRACÍ PROGRAM 7: ECO teplé PRANÍ - 60°C .......................................................................................... 79
 PRACÍ PROGRAM 8: ECO BAREVNÉ PRÁDLO - 40°C............................................................................. 79
 PRACÍ PROGRAM 9: ECO SVĚTLÉ BAREVNÉ PRÁDLO - 30°C.............................................................. 80
 PRACÍ PROGRAM 10: SUPER ECO HORKÉ PRANÍ - 90°C ..................................................................... 80
 PRACÍ PROGRAM 11: SUPER ECO TEPLÉ PRANÍ - 60°C....................................................................... 81
 PRACÍ PROGRAM 12: SUPER ECO BAREVNÉ PRÁDLO - 40°C ............................................................. 81
 PRACÍ PROGRAM 13: SUPER ECO SVĚTLÉ BAREVNÉ PRÁDLO - 30°C .............................................. 82
 PRACÍ PROGRAM 14: ODSTŘEDĚNÍ - NÍZKÉ OTÁČKY........................................................................... 82
 PRACÍ PROGRAM 15: ODSTŘEDĚNÍ - VYSOKÉ OTÁČKY ...................................................................... 82
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................................83
8.1. ZOBRAZOVÁNÍ HLÁŠENÍ ........................................................................................................................ 83
8.2. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ................................................................................................................................ 83
8.3. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ ..................................................................... 84
8.4. PŘEHLED.................................................................................................................................................. 86
8.5. SERVISNÍ MENU ...................................................................................................................................... 89
8.6. DIAGNOSTICKÝ PROGRAM.................................................................................................................... 92
8.7. KONTROLNÍ SEZNAM PROBLÉMŮ ........................................................................................................ 96
8.8. CHYBY EXTÉRNÍ KOMUNIKACE ............................................................................................................ 97
8.9. VYSVĚTLIVKY K CHYBOVÝM HLÁŠENÍM ............................................................................................. 97
9. INFORMACE O SERVISU ...........................................................................................124
9.1. ÚDRŽBA.................................................................................................................................................. 124
9.2. INFORMACE O SERVISU ...................................................................................................................... 124
9.3. DESKA PROGRAMÁTORU .................................................................................................................... 125
9.4. POKYNY K VÝMĚNĚ ELEKTRONICKÉ DESKY A KLÁVESNICE ........................................................ 125
9.5. POKYNY K INSTALACI NOVÉHO SOFTWARU .................................................................................... 126
10. SPECIFIKACE VAŠEHO PRACÍHO STROJE ..........................................................127
4
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
2. VAROVÁNÍ A SYMBOLY
2.1. VAROVÁNÍ
PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE ŘÍZENÉHO ELEKTRONICKÝM PROGRAMÁTOREM, SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
TENTO MANUÁL. POKUD NEBUDETE STROJ POUŽÍVAT SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM, MŮŽE DOJÍT K
VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO POŠKOZENÍ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU STROJE. POKUD NEBUDETE RESPEKTOVAT
POKYNY UVEDENÉ V TOMTO MANUÁLU, STROJ NEBUDE FUNGOVAT SPRÁVNĚ A MŮŽE DOJÍT K
ÚRAZU NEBO POŠKOZENÍ STROJE A/NEBO PRÁDLA.
– Před instalací stroje, uvedením do provozu a údržbou si důkladně přečtěte všechny pokyny, což znamená
tento „Programovací manuál“, „Manuál k obsluze stroje“ a „Manuál k instalaci a údržbě“. Dodržujte tyto
pokyny a mějte je stále po ruce, abyste je mohli v budoucnu použít.
– Stroj se musí instalovat v souladu s „Manuálem pro instalaci a údržbu“. Před prvním spuštěním stroje,
musí být zkontrolovaná a nastavená kvalifikovaným pracovníkem. Při používaní stroje se řiďte
„Uživatelským manuálem“.
– Na přívod elektrické energie nesmí působit průmyslové vlivy. Jmenovité napětí se zátěží i bez zátěže musí
pracovat v rozsahu +/-10% s maximální trvalou odchylkou frekvence 1% nebo s krátkodobou odchylkou
2% dané frekvence. Pokud stroj připojíte k nesprávnému napětí nebo pokud stroj pustíte při nesprávném
napětí, může se zničit programátor.
– Stroj nesmí být vystaven vysoké vlhkosti ani extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
– Nezasahujte do řídicího systému stroje.
POKYNY V TOMTO MANUÁLU NEPOPISUJÍ VŠECHNY NEBEZPEČNÉ SITUACE.
JE NA UVÁŽENÍ UŽIVATELE, ABY PROVOZOVAL STROJ ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM.
Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikaci uvedenou v tomto manuálu bez předchozího upozornění.
Všechny zde uvedené údaje jsou pouze informativní a je nutné je považovat za všeobecně platné údaje.
Nelze uvést všechny konkrétní údaje tohoto zařízení.
POZNÁMKA!
KAŽDÁ DESKA PROGRAMÁTORU S OBVODY MÁ SVÉ SÉRIOVÉ ČÍSLO A KÓD DESKY (VIZ OBR. 9.3).
NA ČIPU PAMĚTI EPROM NA DESCE S OBVODY JE NALEPENÝ ŠTÍTEK, NA KTERÉM JE UVEDENO
ČÍSLO A VERZE SOFTWARU A/NEBO DATUM SOFTWARU (VIZ OBR 9.3). TYTO ÚDAJE A SÉRIOVÉ
ČÍSLO A ČÍSLO MODELU STROJE JE NUTNÉ VŽDY UVÁDĚT V KORESPONDENCI A DOTAZECH
ZASÍLANÝCH PRODEJCI NEBO VÝROBCI.
POZNÁMKA!
PROGRAMÁTOR „GRAPHITRONIC“ POUŽÍVÁ KÓDY „TYP STROJE“ PRO VÝBĚR RŮZNÝCH
PROGRAMOVATELNÝCH PROVEDENÍ STROJŮ.
Číslo modelu na stroji neudává „typ stroje“, ale musí mít vazbu na popis „typu stroje“.
 RS : Neodpružené stroje s motorem řízeným frekvenčním měničem (MFRxxPNC)
 FS : Odpružené stroje s motorem řízeným frekvenčním měničem (MFSxxPNF)
 MB : Bariérové stroje
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
5
2.2. POUŽITÉ SYMBOLY
 TLAČÍTKA
PROVOZNÍ TLAČÍTKA
PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKA
 ŠIPKA NAHORU
- Volba předchozí položky v nabídce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- Tlačítka pro volbu čísla programu
100955
 START
- Spuštění programu
- Posunování v programu po jednotlivých
sekvencích
 STOP
- Přerušení programu
- Dokončení programu
100956
100947
100948
 ANO
- Potvrzení dané volby
 ŠIPKA DOLEVA
- Volba předchozího prvku u položky
v nabídce
 ŠIPKA DOPRAVA
- Volba následujícího prvku u položky
v nabídce
100951
100952
100949
 NE
- Zrušení dané volby
 ENTER (POTVRDIT)
- Potvrzení nové hodnoty nebo položky
v seznamu a přechod na další položku
v menu, volba nového menu
100950
 ŠIPKA DOLEVA
- Snížení doby v sekvenci
100951
 ŠIPKA DOPRAVA
- Zvýšení doby v sekvenci
100952
 INFO
- Zobrazí se všechny prací programy,
kroky a funkce, které jsou k dispozici
 SERVIS
- Zobrazí se stavy a celkový počet cyklů
stroje
 ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ
- aktivuje funkci časového zpoždění
 ŠIPKA DOLŮ
- Volba následující položky v nabídce
100953
 ANO
- Potvrzení dané volby
 NE
- Zrušení dané volby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- Numerická čísla
- Desetinná tečka
100957
100949
100950
100800
TLAČÍTKA PRO SPECIÁLNÍ FUNKCE
100954
 VSTUP 1 2 3 ( 4 5 6 )
- Otevřít vstupní ventil
100958
 OHŘEV
- Zapnout ohřev (pokud je použit)
100959
 VYPOUŠTĚNÍ
- Otevřít vypouštěcí ventil
 NASTAVIT RYCHLOST
- Změnit rychlost
100960
100961
 ŠTÍTKY
Na štítcích najdete informace o pracích programech a provozu pracího stroje.
 NOUZOVÝ VYPÍNAČ
Nouzový vypínač se používá pouze u strojů, které nejsou vybaveny mincovníkem.
6
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
7
3. ZÁKLADNÍ POPIS ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
3.1. OBECNĚ
 ŘÍDICÍ SYSTÉM NABÍZÍ:






99 detailních programovatelných programů (včetně 15 předprogramovaných programů)
Regulaci vnějších čerpadel nebo tekutých pracích prostředků
Rozložení prádla tak, aby byla zajištěno rovnoměrné vyvážení
Automatické vyvážení teploty během napouštění
Nastavení možností a konfigurací
Nastavení četných jazyků
 PŘI PROVOZU SE ZOBRAZÍ TYTO ÚDAJE:










Zvolený program
Aktivní krok praní
Zbývající čas v rámci programu
Ukazatel průběhu pracího cyklu
Název sekvence
Indikace čekání na ohřev (pokud je vybrána)
Symbol napouštění vody
Symbol ohřevu
Může být zobrazena hladina a teplota vody
Diagnostická hlášení
 PROVOZNÍ NABÍDKA





Program lze ručně zkrátit, prodloužit, zastavit
Lze naprogramovat pauzu
Tlačítka speciálních funkcí umožní přímé ovládání zvolených prvků (vodní ventily atd).
Přehled programů
Servisní informace
 HARDWARE A SOFTWARE PROGRAMÁTORU GRAPHITRONIC PRACÍHO STROJE





8
Snadné ovládání pomocí srozumitelné klávesnice
Hardware obsahuje 1 ks elektronické desky
Programátor GRAPHITRONIC s grafickým LCD displejem
Řídicí software pracího stroje je uložen v paměti Flash a lze jej snadno upravovat.
Prací programy jsou uloženy v paměti EEPROM (paměť nezávislá na napájení).
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
3.2. SPECIFIKACE
 PROGRAMOVACÍ menu je určeno pro:







Vytvoření konkrétního názvu pracích programů
Vytvoření a implementaci nového pracího programu krok po kroku
Upravování pracích programů krok po kroku
Vkládání a mazání kroků v pracích programech
Kopírování pracího programu
Mazání pracího programu
Kontrolu pracích programů pomocí funkce „prohlížet"
 KONFIGURAČNÍ menu je určeno pro:

















Volbu typu pracího stroje
Zavedení standardních hodnot nastavených výrobcem pro KONFIGURAČNÍ a
INICIALIZAČNÍ menu
Volbu Jasu displeje
Volbu napájecího napětí pracího stroje
Vložení parametrů frekvenčního měniče
Vymazání všech naprogramovaných pracích programů z paměti EEPROM
Vložení standardních pracích programů
Volbu počtu vstupů pro přívod vody do pracího stroje
Volbu druhého vypouštěcího ventilu. (systém pro recyklaci vody)
Volbu, zda se přívod použije jako násypka nebo dávkovač pro tekutý prací prostředek
Volbu, zda jsou k pracímu stroji připojena vnější čerpadla tekutého pracího prostředku
Volbu, zda teplota bude zobrazena ve stupních Celsia nebo Fahrenheita
Volbu Plný Ohřev
Volbu Nízký Tlak Vody
Volbu Mokré Čištění (velmi nízké programovatelné hladiny vody)
Volbu minimální hladiny počátečního přívodu tekutého pracího prostředku
Volbu počtu částí bubnu pro velké MB-stroje.
 INICIALIZAČNÍ menu je určeno pro:















Volbu zobrazeného Jazyka
Volbu hodnoty Nutné údržby
Volbu Časového intervalu pro bzučák
Volbu funkce Urychlení
Volbu funkce Čekání na ohřev
Volbu funkce Ručního ovládání
Volbu funkce Teplotního vyrovnání
Naprogramování Standardních Času zapnutí motoru a Vypnutí motoru při reverzaci
Volbu funkce Automatického ochlazování
Volbu funkce Úsporného provozu
Naprogramování Teploty ohřevu (přívod teplé vody).
Naprogramování hodnoty Ochrany pro překročení teploty
Naprogramování hodnoty Maximální doby ohřevu
Naprogramování maximální doby napouštění
naprogramování hodnoty maximální hladiny přeplnění
 SERVISNÍ menu je určeno pro:





Kontrolu registru chybových hlášení a seznamu se statistikami
Aktivaci napájení frekvenčního měniče
Kontrolu funkčnosti vstupních elektrických signálů
Resetování počitadla cyklů
Spuštění diagnostického pogramu
 Menu Rozšíření je určeno pro:
 výběr speciálních funkcí
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
9
3.3. PŘECHOD DO REŽIMU NASTAVENÍ
Pro stroje s přepínačem režimů
Přepněte přepínač s klíčem do režimu nastavení.
– RUN MODE: Tento režim představuje normální prací režim.
– PROGRAM MODE: Tento režim se používá pouze pro změnu pracího programu a nastavených hodnot.
Pro stroje bez přepínače režimů (RS6..RS35, FS6..FS23)
Na klávesnici stiskněte tlačítko Servis
Stiskněte několikrát tlačítko ŠIPKA DOLŮ, až se na displeji zobrazí volba menu:
„Programovací režim Ano/Ne"
Info Menu
Programovací mód
Ano/Ne
Zvolte „ANO“ a stiskněte Enter. Zobrazí se displej hlavního menu.
Pokud bylo aktivováno heslo, budete muset nejdříve zadat správné heslo.
Programovací mód
Heslo
....
Jak opustit režim nastavení
Pokud je na displeji zobrazeno „Hlavní menu“:
Na klávesnici stiskněte tlačítko Servis. Vrátíte se do provozního režimu. Na displeji se zobrazí
„VYBER PROGRAM".
10
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
99 pracích programů - 99 kroků
Program 1
Program 2
Program 3
Název prog.
Název prog.
Název prog.
Krok 1
Krok 1
Krok 1
...
Program 99
Název prog.
...
Krok 1
Sekvence
praní
Sekvence
praní
Sekvence
praní
Sekvence
praní
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Krok 2
Krok 2
...
Krok 2
Sekvence
praní
Sekvence
praní
Sekvence
praní
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Krok 3
...
Krok 3
Sekvence
praní
Sekvence
praní
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
...
...
Krok 99
Krok 99
Krok 99
Krok 99
Sekvence
praní
Sekvence
praní
Sekvence
praní
Sekvence
praní
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Sekvence
vypouštění /
odstřeďování
Sekvence
Sekvence
rozvolnění
rozvolnění
Sekvence
rozvolnění
...
Sekvence
rozvolnění
Sekvence Praní: Předeprání, Praní, Ochlazování, Máchání, Poslední máchání, Namáčení, Proplachování, Sprchování, Bez praní
Sekvence Vypouštění/Odstřeďování: Vypouštění, Odstřeďování, Bez Odstřeďování, Statické Vypouštění, Reverzační vypouštění
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
11
3.4. TVORBA PRACÍHO PROGRAMU


Prací program se tvoří po jednotlivých krocích.
Každý krok vždy tvoří Prací sekvence a sekvence Vypouštění/Odstřeďování
 PRACÍ STROJE S HORNÍ NÁSYPKOU A PRACÍ STROJE S PŘEDNÍ NÁSYPKOU:
 Programátor GRAPHITRONIC je určen pro dvě hlavní skupiny pracích strojů:
- Prací stroje s horní násypkou
101008
D E
A B C
101009
- Prací stroje s přední násypkou
 Podle typu pracího stroje je dostupno více pracích funkcí, nebo méně pracích funkcí.
 Programování Prací sekvence:
 Nejdříve zvolte typ prací sekvence.
Prací stroj s Horní násypkou
Prací stroj s přední (nebo boční)
násypkou
 PŘEDEPRÁNÍ
 PRANÍ
 OCHLAZOVÁNÍ
 MÁCHÁNÍ
 POSLEDNÍ MÁCHÁNÍ
 PROPLACHOVÁNÍ
 NAMÁČENÍ
 SPRCHOVÁNÍ
 Bez PRANÍ
 PRANÍ
 OCHLAZOVÁNÍ
 MÁCHÁNÍ
 NAMÁČENÍ
 SPRCHOVÁNÍ
 Bez PRANÍ
 Poté naprogramujte všechny funkce v rámci prací sekvence.
K dispozici jsou tyto funkce :
 Teplota
 Hladina Vody
 Vstupní Vodní Ventily
 Rychlost Praní
 Intervaly Reverzace
 Přívody
 Doba Sekvence (délka kroku)
 Vypouštěcí Ventil 1 - 2
 Signál k Pauze
 Uvidíte, že každý z těchto kroků má své standardní nastavení od výrobce.
Je to velice užitečné, protože u většiny nově vytvořených programů nejsou zapotřebí téměř žádné změny.
12
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
 Programování sekvence Vypouštění:
 Po naprogramování prací sekvence naprogramujte sekvenci Vypouštění/Odstřeďování.
Prací stroje
s 1 motorem
 VYPOUŠTĚNÍ
 ODSTŘEĎOVÁNÍ
 BEZ VYPOUŠTĚNÍ
 Statické VYPOUŠTĚNÍ
 Reverzační vypouštění
 Poté naprogramujte všechny související funkce sekvence Vypouštění/Odstřeďování.
K dispozici jsou tyto funkce:
 Doba sekvence (délka kroku)
 Rychlost
 Vypouštěcí ventil 1 - 2
 Lze i vynechat sekvenci mezi dvěma dalšími sekvencemi, a to tak, že naprogramujete
Bez PRANÍ nebo Bez Vypouštění.
Příklad: Sekvence BEZ VYPOUŠTĚNÍ může být naprogramovaná mezi prací a ochlazovací sekvencí.
!
VÝSTRAHA!
JEDNOTLIVÉ SEKVENCE JSOU PODROBNĚJI VYSVĚTLENY V KAPITOLE 5.
 Sekvence rozvolňování:
 Prací cyklus vždy končí sekvencí rozvolňování.
 Sekvence rozvolňování trvá 30 sekund. Poté program skončí a lze otevřít dveře pracího stroje.
 Sekvenci rozvolňování nelze přeskočit.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
13
3.5. PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ
 Meze
 Pro správný chod pracího stroje musíte naprogramovat hodnoty v rámci jistých mezí.
 Pokud naprogramujete hodnotu pod minimální nebo nad maximální mez, nebude tato nová hodnota
akceptována a zůstane v platnosti předchozí hodnota.
 Programování Teploty Vody
 Meze
- Minimální hodnota: 1°C
- Maximální hodnota: 45°C pro PŘEDEPRÁNÍ a NAMÁČENÍ a 92°C pro PRACÍ sekvenci
- Pro MÁCHÁNÍ, POSLEDNÍ MÁCHÁNÍ, PROPLACHOVÁNÍ a SPRCHOVÁNÍ nelze teplotu naprogramovat.
 Programování vstupních ventilů vody
 V závislosti na naprogramované teplotě se používají vstupní vodní ventily.
 Dokud je buben naplněn vodou, programátor reguluje teplotu vody. Správná teplota vody se nastavuje
zapínáním a vypínáním vstupních ventilů se studenou a teplou vodou.
 U strojů s horní násypkou musíte brát na vědomí, že naprogramováním vstupních ventilů současně volíte
i násypku, do které se musí doplňovat prací prostředek.
 Pokud chcete naprogramovat prací sekvenci:
- se Studenou vodou:
musíte naprogramovat pouze vstupní ventily pro studenou vodu
- s Teplou nebo Horkou vodou:
musíte naprogramovat vstupní ventily pro studenou a horkou vodu
 Prací stroje s horní násypkou: MFR
Vstupní ventily pro studenou vodu
Vstupní Ventil 2
odpovídá
zásobníku A
(předeprání)
Vstupní Ventil 5
odpovídá
zásobníku B
(praní)
Vstupní Ventil 1
odpovídá
zásobníku C
(poslední máchání)
Vstupní Ventil 6
je přímý Vstupní Ventil a urychluje proces napouštění vody
Vstupní ventily pro horkou vodu
Vstupní ventil 4
odpovídá
zásobníku B
(praní)
Vstupní ventil 3
je přímý Vstupní Ventil a urychluje proces napouštění vody
Jak nastavit vstupní ventily: PŘÍKLAD
 Pro Předeprání:
Programovatelná teplota:
Vstupní Ventil 2 (studená)
+Vstupní Ventil 3 (teplá) a/nebo 6 (studená)
 Pro Praní:
Programovatelná teplota:
Vstupní Ventil 4 (teplá) a/nebo 5 (studená)
+vstupní Ventil 3 (teplá) a/nebo 6 (studená)
 Pro Máchání:
Vstupní Ventily 2+5+6 (studená)
 Pro Poslední
máchání:
14
Vstupní Ventil 1 (studená tvrdá)
(nebo studená měkká)
+Vstupní Ventil 6 (studená měkká voda)
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
1 - 45°C
Zásobník A
Přímé Vstupy
1 - 92°C
Zásobník B
Přímé Vstupy
Prací Prostředek
se nepřidává.
zásobník C
pouze v případě, že
se pro vstupní ventil 1
nepoužívá studená tvrdá
voda
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
!
VÝSTRAHA!
U STROJŮ S ČERPADLY PRO PŘÍVOD TEKUTÝCH PRACÍCH PROSTŘEDKŮ SE MUSÍ NAPROGRAMOVAT
PŘÍMÉ VENTILY 3 NEBO 6, PROTOŽE TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK SE DOPLŇUJE DO PŘÍMÉHO
VSTUPNÍHO KANÁLU S VODOU. V ZÁVISLOSTI NA PROVEDENÍ PRACÍHO STROJE JE VSTUPNÍ
VENTIL PRO VODU 1 URČEN PRO STUDENOU VODU.
U PRACÍCH STROJŮ S RECYKLACÍ VODY SE PŘÍVOD RECYKLOVANÉ VODY MUSÍ PŘIPOJIT KE
VSTUPNÍMU VENTILU 2 NEBO 5.
Prací stroje s přední, nebo boční násypkou
Vstupní ventily pro studenou vodu
Vstupní Ventil 1: Studená tvrdá voda nebo recyklovaná voda
Vstupní Ventil 2: Měkká studená voda
Vstupní ventil s horkou vodou
Vstupní ventil 3: Teplá měkká voda
!
VÝSTRAHA!!!
U PRACÍCH STROJŮ S PŘEDNÍ NÁSYPKOU MUSÍTE PRO DOPLNĚNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU
NAPROGRAMOVAT PŘÍVODY.
 Programování hladiny vody
– Meze pro hladinu vody
 Viz tabulka 3.4.A a 3.4.B – tyto hodnoty se liší pro jednotlivé typy strojů.
 Minimální hladina: nad topnými články a nad teplotním čidlem
 Maximální hladina: pod přepadovým otvorem
– Normální nízká hladina a normální vysoká hladina
 Normální Nízká Hladina se doporučuje pro sekvence PŘEDEPRÁNÍ, PRANÍ a NAMÁČENÍ.
 Normální Vysoká Hladina se doporučuje pro sekvence MÁCHÁNÍ a POSLEDNÍ MÁCHÁNÍ.
 U sekvence PROPLACHOVÁNÍ nemůžete hladinu vody naprogramovat, protože voda bude
unikat přepadovým otvorem.
 U sekvence OCHLAZOVÁNÍ programátor GRAPHITRONIC pracuje s nízkou hladinou vody a
vypouští vodu automaticky.
 U sekvence SPRCHOVÁNÍ zůstává vypouštěcí ventil otevřený.
– Ekonomická hladina vody
 Pokud chcete použít prací cyklus s ekonomickou hladinou vody:
– v inicializačním menu můžete zvolit „Volba úsporné hladiny“ a použít standardní funkci
Ekonomický provoz. Poté se na začátku každého pracího cyklu zobrazí dotaz „Ekonomický ?“
Jestliže tuto volbu potvrdíte, program použije o 20% jednotek méně vody.
– nebo můžete naprogramovat hladinu vody o 20% jednotek nižší než je běžná hladina vody.
– Volba Mokré čištění v Konfiguračním menu
 Je možné naprogramovat hladinu nižší než je nastavená minimální programovatelná hladina.
(viz tabulka).
 Pokud bude vodní hladina nižší než minimální naprogramovaná hladina vody, ohřev nebude funkční.
! VÝSTRAHA!
PRO VLNU A OSTATNÍ JEMNÉ MATERIÁLY DOPORUČUJEME POUŽÍVAT NORMÁLNÍ VYSOKOU
HLADINU VODY. FUNKCE ÚSPORNÉHO PROVOZU BY SE MĚLA POUŽÍVAT JEN PRO MÍRNĚ
ZNEČIŠTĚNÉ PRÁDLO, PŘÍPADNĚ PRO MENŠÍ OBJEM PRÁDLA, JINAK NEBUDE PRÁDLO
VYPRÁNO KVALITNĚ.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
15
Programovatelné jednotky hladiny vody související
s množstvím vody v bubnu
Typ stroje
RS6
RS7
RS10
RS13
16
9
 10 
 14 
17
 10 
 11 
 15 
 16 
18
11 
12 
16 
17 
RS18
RS22
RS27
RS35
Naprogramovaná vodní HLADINA (Výška vodní hladiny v jednotkách)
15
19
12 
13 
17 
 19 
20
13
14
18
21
19 
27 
21
14
15
19
23
 22 
 32 
22
 15
 16
 22
25
25 
37 
17
18
25
28
 28 
 42 
55 
24
 18
 20
 28
 31
31
47 
 61 
25
19
22
31
34
35
52 
26
21
24
34
 37
38
57 
55 
73
27
23
26
36
40
41
62 
60 
78
28
25
29
38
43
 44
 67 
 65 
 83
29
27
32
41
46
48
72
70
89
30
28
34
43
49
 52
 77
 76
95
31
30
36
45
52
56
83
81
 101
32
32
38
48
55
60
89
86
107
33
33
40
51
58
63
95
91
113
34
35
42
54
60
67
101
96
119
35
37
45
57
63
71
107
101
125
36
39
47
59
66
75
113
106
131
37
41
49
61
69
79
119
111
137
38
43
51
64
72
83
125
116
144
39
45
53
66
76
87
131
121
150
40
47
55
68
79
91
137
127
157
 50 
67
41
83
96
143
132
164
42
86
100
149
137
170
43
89
104
155
142
177
44
92
108
161
148
184
45
95
113
167
153
192
46
117
173
159
198
47
121
179
164
204
48
125
185
170
210
49
129
191
175
216
50
133
197
181
223
51
187
230
52
192
53
198
54
203
55
208
56
214
57
220
58
225
59
231
60
236
 Ekonomická Nízká Hladina
 Normální Nízká Hladina
16
 49 
23
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
 Ekonomická Vysoká Hladina
 Normální Vysoká Hladina
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
Programovatelné jednotky hladiny vody související
s množstvím vody v bubnu
Naprogramovaná vodní HLADINA (Výška vodní hladiny v jednotkách)
Typ stroje
FS6
FS7
15
9
 10 
16
10 
10 
17
FS10
FS13
FS16
FS22
FS23
 12 
 10 
 11 
12 
18
11 
12 
 13 
14 
15 
19
12 
13 
14 
 16 
 17 
20
13 
14
15
18 
19 
24 
21
14 
15
17
 20 
 22 
 27 
22
 16 
 17
 20
23 
25 
30 
23
17 
18
23
25
28
 34
24
 18 
 20
 25
27
31
37
25
20 
22
28
 30
34
41
26
22 
24
31
33
37
45
27
24 
26
33
36
 40
28
26 
28
36
 38
43
29 
53
29
28 
31
38
41
46
33
 57
30
30 
33
40
44
 49
37
61
31
32
35
43
47
53
 41
 65
32
33
37
46
50
57
45
69
33
35
39
48
53
60
49
73
34
37
41
50
56
63
53
78
35
38
44
53
59
67
57
83
36
40
46
55
62
70
 61
88
37
42
48
58
65
74
 66
92
38
43
51
61
68
78
71
96
39
45
53
63
72
81
75
101
40
47
55
65
49
75
84
79
106
41
78
88
83
111
42
81
91
 87
115
43
85
95
91
119
44
88
99
95
124
45
91
103
100
129
46
94
107
105
134
47
97
111
110
139
48
100
114
114
144
49
118
119
149
50
122
124
153
51
124
129
157
52
127
134
162
53
140
167
54
145
172
55
150
176
56
155
57
160
58
165
59
170
60
175
 Ekonomická Nízká Hladina
 Normální Nízká Hladina
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
 Ekonomická Vysoká Hladina
 Normální Vysoká Hladina
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
17
Programovatelné jednotky hladiny vody související
s množstvím vody v bubnu
Naprogramovaná vodní HLADINA (Výška vodní hladiny v jednotkách)
Typ stroje
18
FS33
FS40
FS55
FS800
27
86 
28
91 
FS1000
FS1200
29
98 
30
105 
150 
31
114 
159 
170 
32
121 
 168 
180 
33
 129 
177 
190 
34
138 
186 
 200 
160 
35
147 
195 
210 
36
 155 
 206 
221 
232 
163 
217 
38
 43 
 58 
 62 
172 
228 
242 
39
47 
62 
66 
181 
239 
 253 
40
 51
 66
 70
190 
250 
264 
41
55
70
76
198 
261 
276 
42
59
74
82
207 
272 
288 
299 
311 
37
43
63
78
88
215 
 283 
44
67
83
95
 225 
294 
45
70
88
101
235 
305 
323 
46
74
93
107
245 
317 
 335 
47
78
 99
 115
255 
 329 
347 
48
 83
105
122
268 
341 
358 
49
88
111
130
 276 
353 
370 
50
 93
 118
138
285 
365 
382 
51
97
123
144
294 
377 
395 
52
101
128
 150
305 
389 
 407 
53
105
133
156
313 
401 
420 
54
109
139
164
324 
413 
432 
55
114
145
172
334 
425 
445 
56
119
152
181
346 
437 
458 
57
123
158
188
356 
449 
470 
483 
58
127
164
195
365 
461 
59
132
171
203
376 
473 
495 
60
137
175
210
386 
485 
508 
61
142
179
218
398 
496 
521 
62
148
184
226
407 
507 
535 
63
153
191
233
419 
518 
548 
562 
64
158
198
240
429 
529 
65
163
205
248
440 
540 
575 
66
168
211
256
451 
552 
588 
67
173
217
265
464 
564 
601 
68
179
224
274
472 
576 
615 
628 
641 
69
184
229
280
483 
588 
70
189
234
287
488 
600 
71
195
239
294
499 
72
200
246
302
519 
73
206
253
310
74
212
261
318
75
216
266
326
76
220
272
334
77
225
278
343
78
230
282
350
79
235
287
358
80
240
292
366
 Ekonomická Nízká Hladina
 Ekonomická Vysoká Hladina
 Normální Nízká Hladina
 Normální Vysoká Hladina
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
Programovatelné jednotky hladiny vody související
s množstvím vody v bubnu
Typ stroje
MB16
MB26
MB33
MB44
MB66
30
30
32
30
59
97
31
 33
36
34
65
 105
32
36
 40
38
 71
113
33
39
44
 43
77
123
34
 42
48
48
83
 133
35
45
 52
53
 90
144
36
49
57
 59
96
153
37
 53
 62
65
102
 163
38
57
67
70
 109
173
39
61
72
75
116
184
40
 65
 77
 80
124
 196
41
70
82
86
 132
208
42
75
87
91
140
220
43
80
92
 95
148
234
44
85
98
102
157
246
45
90
105
107
167
259
46
95
112
115
177
272
47
100
119
123
188
286
48
105
124
131
196
299
49
112
129
140
204
312
50
119
134
147
212
325
51
126
140
156
221
339
52
133
146
163
230
354
53
140
153
171
239
368
54
147
161
179
247
379
55
154
170
188
255
390
56
161
179
197
264
402
57
168
185
206
274
417
58
175
192
215
284
432
59
182
199
225
294
448
60
189
207
234
302
465
61
197
215
243
310
483
62
205
224
253
319
501
63
213
231
262
328
517
64
221
238
271
338
533
65
228
245
280
348
550
27
28
Naprogramovaná vodní HLADINA (Výška vodní hladiny v jednotkách)
29
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
 Ekonomická Nízká Hladina
 Normální Nízká Hladina
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
 Ekonomická Vysoká Hladina
 Normální Vysoká Hladina
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
19
Programovatelné jednotky hladiny vody
související s množstvím vody v bubnu
Naprogramovaná vodní HLADINA (Výška vodní hladiny v jednotkách)
Typ stroje
MB70
MB90
MB110
MB140
MB180
294
15
115
16
 123
17
129
143
18
138
 154
19
147
165
185
20
 153
176
 196
21
162
185
208
22
170
 196
220
 287
23
180
207
235
301
309
24
 189
217
 244
317
325
25
197
 228
258
331
 341
26
207
239
 274
 345
357
27
 217
249
283
 361
373
28
223
 258
299
377
389
29
233
269
 316
392
 405
30
243
279
326
 408
421
31
250
290
342
424
437
32
262
300
356
440
 454
33
271
311
367
456
471
34
285
323
383
472
489
35
298
334
394
488
 507
36
307
345
412
504
526
37
321
357
430
521
545
38
334
371
444
538
564
39
342
387
460
555
584
40
355
405
476
574
604
41
368
418
489
592
625
42
376
431
506
610
646
43
390
444
523
630
667
44
399
457
543
650
689
45
412
470
555
670
711
46
425
483
574
690
733
47
434
496
590
710
755
48
446
509
607
729
777
49
458
523
625
748
799
50
467
537
643
767
821
51
479
551
657
785
843
52
491
565
670
803
864
53
498
579
690
823
885
54
509
593
707
842
906
55
516
607
718
862
927
56
530
622
736
884
948
57
543
637
753
906
969
58
551
652
764
928
990
59
564
667
782
949
1010
60
575
682
803
971
1030
61
697
818
991
1050
62
712
831
1011
1070
63
727
850
1031
1090
64
742
871
1051
1110
65
757
888
1071
1130
Tabulka pokračuje na další stránce
20
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
Programovatelné jednotky hladiny vody
související s množstvím vody v bubnu
Naprogramovaná vodní HLADINA
(Výška vodní hladiny v jednotkách)
Typ stroje
MB70
MB90
MB110
MB140
MB180
66
900
1091
1150
67
918
1109
1170
68
933
1127
1190
69
949
1145
1210
70
970
1163
1230
71
1181
1250
72
1199
1270
73
1217
1290
74
1235
1310
75
1253
1330
76
1271
1350
77
1289
1370
78
1307
1390
79
1325
1410
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
 Ekonomická Nízká Hladina
 Ekonomická Vysoká Hladina
 Normální Nízká Hladina
 Normální Vysoká Hladina
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
21
Typ stroje
RS 6
RS 7
RS 10
RS 13
RS 18
RS 22
RS 27
RS 35
FS 6
FS 7
FS 10
FS 13
FS 16
FS 22
FS 23
FS 33
FS 40
FS 55
FS 800
FS 1000
FS 1200
MB 16
MB 26
MB 33
MB 44
MB 66
MB 70
MB 90
MB 110
MB 140
MB 180
Minimální
programovatelná
hladina
Normální nízká
hladina
Normální vysoká
hladina
Standardní nastavení
Standardní nastavení
Maximální
programovatelná
hladina
16
16
16
17
20
20
25
22
15
15
16
18
18
20
20
33
34
34
27
30
30
30
30
30
30
30
15
17
19
22
22
22
22
22
24
28
28
28
28
22
22
22
25
27
27
29
48
47
47
44
43
46
37
37
40
38
37
24
25
26
27
32
24
24
24
26
30
30
30
31
24
24
24
28
30
30
31
50
50
52
49
47
52
40
40
43
41
40
27
28
29
30
35
40
40
40
45
50
50
60
50
40
40
40
48
52
60
55
80
80
80
72
70
70
65
65
65
65
65
60
65
70
80
80
Tab. 3.4.A. Programovatelná vodní hladina
22
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
Počet otáček během praní
Počet otáček během odstředění
Počet otáček
při pomalém
odstřeďování
standard
ot/min
Min
ot/min
max
ot/min
standard
ot/min
min
ot/min
blokační
frekvence
max
ot/min
standard
ot/min
RS6
RS7
RS10
RS13
RS18
RS22
RS27
RS35
FS6
FS7
FS10
FS13
FS16
FS23/3
FS23/4
FS22/5
FS33
FS40
FS55
FS800
FS1000
FS1200
MB16
MB26
MB33
MB44
MB66
050
050
050
045
044
044
042
038
050
050
050
045
045
042
042
042
038
038
038
036
033
032
045
045
045
041
041
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
060
060
060
055
050
050
050
045
060
060
060
055
055
050
050
050
045
045
045
045
045
045
055
055
055
050
050
570
570
570
515
495
470
480
500
980
980
980
980
950
860
860
800
790
790
790
720
690
660
940
940
940
880
880
95
95
95
85
85
85
75
75
95
95
95
85
85
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
351-449
580
580
580
525
505
480
490
510
999
999
999
999
980
915
915
860
830
830
830
750
722
695
960
960
960
915
915
350
350
350
350
350
350
350
350
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
MB 70
MB 90
MB 110
MB 140
MB 180
036
036
035
033
036
010
010
010
010
010
045
045
045
040
040
760
760
720
690
660
65
65
65
60
60
250-380
250-380
250-380
150-280
150-280
800
800
754
720
695
550
550
550
550
550
Typ
stroje
Tab. 3.4.B. Počet otáček u strojů s motorem řízeným frekvenčním měničem.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
23
 Programování rychlosti praní
 Standardní reverzační rychlost je mezi  40 a 50 ot/min. ( Přesnou hodnotu ověřte v tabulce 3.4.B).
 U některých speciálních aplikací by se měl buben otáčet pouze velice pomalu.
– Meze pro Rychlost
 Minimální programovatelná rychlost praní je 10 ot/min.
 Maximální programovatelná rychlost praní je 40 - 60 ot/min, v závislosti na typu stroje.
 Programování rychlosti odstřeďování
Stroje RS:
odstřeďování  450 - 500 ot/min
(MFR)
Stroje FS & MB: odstřeďování  [300 - 350] – [450 - (850) 1000] ot/min
(MFS NN)
 Rychlost prostředního odstřeďování mezi dvěmi sekvencemi by měla být okolo ½ maximální rychlosti.
 Mezi 350 ot/min a 450 ot/min ( Přesnou hodnotu ověřte v tabulce 3.4.B), se nesmí programovat
stabilní rychlost. Prací stroj by totiž PŘÍLIŠ VIBROVAL.
– Meze pro rychlost
 Hodnoty maximální a minimální rychlosti zjistíte v tabulce 3.4.B. Tyto hodnoty závisí na maximální
povolené odstředivé síle při vysokém odstřeďování pro každý typ pracího stroje.
 Programování přívodů
 Současně lze do sekvence naprogramovat až 4 přívody.
 U pracích strojů s přední násypkou, přívody A, B, C, D, E je nutné naprogramovat tak, aby se prací
prostředek doplňoval do násypek.
 Pokud máte v pracím stroji nainstalována čerpadla tekutých pracích prostředků, pak se tato čerpadla
aktivují tak, že se naprogramuje časový údaj pro signál příslušného obvodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
– Časové Meze
 Maximální programovatlená doba je 99 s.
 Pokud nastavíte čas na 0 s, přívod během pracího procesu nebude aktivován.
! VÝSTRAHA!
JESTLIŽE JE NUTNO PRO NĚKTERÉ ZVLÁŠTNÍ APLIKACE NAPROGRAMOVAT VÍCE NEŽ 4 PŘÍVODY
VE STEJNÉ SEKVENCI, PAK JE MOŽNO TOTO ŘEŠIT NAPROGRAMOVÁNÍM STEJNÉ SEKVENCE
DVAKRÁT. POTÉ MUSÍTE DO DVOU PO SOBĚ NÁSLEDUJÍCÍCH SEKVENCÍ ROZDĚLIT HLADINU
VODY, (ABY I V DRUHÉM KROKU DOŠLO K NAPOUŠTĚNÍ, NAPŘ. 60%, 100%), ČAS KROKU A
POČET PŘÍVODŮ. ABY SE VODA NEVYPUSTILA, MUSÍTE MEZI DVĚ SEKVENCE NAPROGRAMOVAT
„BEZ VYPOUŠTĚNÍ“. PRO OBĚ ČÁSTI NASTAVTE STEJNOU TEPLOTU.
24
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ÚVOD
 Programování doby zapnutí a doby vypnutí reverzačního motoru
 U reverzačního motoru je pro rychlost praní standardně nastavena doba zapnutí 12 s a doba vypnutí 3 s.
 U jemných materiálů a vlny doporučujeme naprogramovat jemnější praní s dobou zapnutí reverzace 3 s
a dobou vypnutí reverzace 12 s.
 Programování času sekvence
 Čas sekvence se začíná odpočítávat po dosažení vodní hladiny.
 Pokud jste zvolili čekání na Ohřev, čas sekvence začne „běžet“, až je při ohřevu dosažena naprogramovaná
teplota.
 U Sekvence Ochlazování odpovídá naprogramovaný čas době použité pro pokles teploty vody.
Doporučení:
Musí být naprogramovány minimálně 3 minuty ochlazování. Abychom předešli sražení prádla je doporučeno
programovat čas tak, aby teplota klesala přibližně o 3°C každou minutu.
! VÝSTRAHA!
POKUD JSTE U SEKVENCE SPRCHOVÁNÍ NAPROGRAMOVALI PŘÍVOD, ČAS SEKVENCE BUDE
ODPOVÍDAT NAPROGRAMOVANÉMU ČASU PŘÍVODU.
 Signál
 Jestliže musí být prací cyklus přerušen, měl by být naprogramován signál.
 Pro upozornění obsluhy bude aktivován Bzučák.
 Pro většinu případů, obsluha přeruší program, aby ještě jednou naplnila násypky pracích prostředků.
 Na konci sekvence dojde vždy k přerušení programu.
 Programování přívodů a odtoků při recyklaci vody
Pouze stroje MB.
Volitelná vlastnost, pro kterou vnější a vnitřní elektrická a vodní instalace pracího stroje musí být
upravena.
 Případ 1
 Jestliže je v konfiguračním menu zvoleno „Vypouštěcí ventil 2: Ano“ a „Recyklační přívody: Ano“,
pak je možno naprogramovat 3 další přívody vody v sekvencích praní a 3 další odtoky vody v sekvencích
vypouštění-odstředění.
 V sekvencích praní je možno naprogramovat 3 další přívody vody: 4, 5, 6, určené pro recyklaci vody.
Tyto ventily přívodu vody budou fungovat jako ventily přívodu studené vody pro jednotlivé recyklační
nádrže 1, 2, 3.
 V sekvencích vypouštění-odstředění je možno naprogramovat 3 další odtokové ventily určené pro
recyklaci vody. Pokud má být voda vypouštěna do kanálu, zvolte vypouštěcí ventil 1. Pokud má být
voda přečerpána do recyklačních nádrží, respektive nádrží 1, 2 a 3, zvolte vypouštěcí ventil 2
v kombinaci s odtokovými ventily (volba vypouštěcích ventilů: 2>1, 2>2, 2>3).
 Případ 2
 Jestliže je v konfiguračním menu zvoleno „Vypouštěcí ventil 2: Ano“ a „Recyklační přívody: Ne“, pak
je možno zvolit druhý vypouštěcí ventil pro recyklaci vody v sekvencích vypouštění-odstředění.
 Pokud má být voda vypuštěna do kanálu, zvolte vypouštěcí ventil 1. Pokud má být voda přečerpána
do recyklační nádrže, zvolte vypouštěcí ventil 2.
 Přívod vody 1 může fungovat jako přívodní ventil recyklované vody. (Nahrazuje přívod tvrdé vody).
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
25
4. INICIALIZACE STROJE
Inicializace stroje probíhá ve čtyřech krocích:
1. Instalujte stroj mechanicky. (Viz Manuál k instalaci a údržbě)
Pouze pro „GRAPHITRONIC“ programátor:
2. Zvolte specifická nastavení stroje v Konfiguračním menu.
3. Zvolte specifická nastavení obsluhy v Inicializačním menu.
4. Nastavte standardní programy nebo vytvořte nové programy v programovém menu.
! VÝSTRAHA!
INICIALIZACI SMÍ PROVÁDĚT JEN KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI. POKUD NENÍ INICIALIZACE
PROVEDENÁ SPRÁVNĚ, MŮŽE DOJÍT K ZÁVAŽNÉMU ÚRAZU NEBO VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ
STROJE!
! VÝSTRAHA!
NEŽ PROVEDETE ZMĚNY V KONFIGURAČNÍM A INICIALIZAČNÍM MENU, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ
TENTO MANUÁL.
PROVEDENÉ ZMĚNY OVLIVNÍ PRŮBĚH PRACÍCH PROGRAMŮ.
DOPORUČUJEME, ABYSTE SI PŘED PROVEDENÍM ZMĚN ZAPSALI PŘEDCHOZÍ NASTAVENÉ
HODNOTY.
JELIKOŽ SE PROGRAMÁTOR GRAPHITRONIC POUŽÍVÁ PRO CELOU ŘADU PRACÍCH STROJŮ,
MUSÍTE PO NAINSTALOVÁNÍ NOVÉHO PROGRAMÁTORU GRAPHITRONIC V KONFIGURAČNÍM
MENU NAPROGRAMOVAT SPECIFICKÉ HODNOTY CHARAKTERISTICKÉ PRO DANÝ STROJ.
VIZ KAPITOLA 4.2.
PŘI INICIALIZACI NOVÉHO SOFTWARU PO ZAVEDENÍ HODNOT NASTAVENÝCH VÝROBCEM
(VIZ KAPITOLA 4.2) MUSÍTE POSTUPNĚ ZKONTROLOVAT STANDARDNÍ NASTAVENÍ A ZJISTIT,
ZDA ODPOVÍDAJÍ VÁMI ZVOLENÝM HODNOTÁM.
PRACÍ STROJ BYL NAKONFIGUROVÁN A INICIALIZOVÁN U VÝROBCE. POKUD CHCETE VYTVÁŘET
NOVÉ PROGRAMY, NESMÍ SE V MENU INICIALIZAČNÍM A KONFIGURAČNÍM PROVÁDĚT ŽÁDNÉ
ZMĚNY.
4.1. INICIALIZAČNÍ MENU
 JAK SE DOSTAT DO INICIALIZAČNÍHO MENU
Do inicializačního menu se lze dostat pouze v případě, pokud se stroj nachází v klidovém stavu (je připojen
k elektrické energii, ale program není spuštěn).
 Zobrazí se Volba programu.
 Přepněte stroj do režimu nastavení (viz. 3.3).
 Nyní je k dispozici Hlavní menu.
 Inicializační menu je první menu.
26
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
NASTAVENÍ
Hlavní menu
Inicializační menu …
Programovací menu …
Servisní menu …
Konfigurační menu …
Menu rozšíření …
 Stisknutím klávesy ENTER potvrďte svou volbu.
 Nyní uvidíte první položku v nabídce.
 Tisknutím kláves  ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU  si můžete postupně prohlížet položky.
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Jazyk
Anglicky
Volba jazyka: Anglicky, Španělsky, Francouzsky,…
Seznam
Servisní Interval
3000
Počet cyklů po kterých bude zapotřebí údržba.
3000: stroje s horní násypkou pracího prostředku
9999: stroje s přední násypkou pracího prostředku
1 - 9999
9999
Čas pro bzučák
5s
Čas, po který bude bzučák pípat na konci pracího
cyklu. Na displeji je zobrazeno „Vylozit“.
0 – 99
Povolit posun
Ano
Funkce Povolit posun umožňuje přeskočit krok nebo
zvýšit či snížit dobu programovacího kroku.
(standardně MB-stroje: Ne)
Ne / Ano
Automatické ochlazení
Ano
Volba Automatického ochlazení.
(viz info (*)).
Ne / Ano
Čekat na teplotu
Ano
Pokud není požadovaná teplota, je zastaveno
Ne / Ano
odpočítávání času pracího kroku. Po dosažení teploty
je odpočítávání spuštěno.
Ruční ovládání
Ano
Aktivuje speciální funkční tlačítka na klávesnici.
Obsluha může přímo ovládat funkce napouštění,
vypouštění, ohřev a rychlost odstřeďování.
Ne / Ano
! Výstraha!
Tlačítka se speciálními funkcemi aktivují příslušné
funkce pouze v případě, že jsou splněny bezpečnostní
podmínky.
Příklad: Pokud v bubnu není voda, nelze ohřev
zapnout stisknutím tlačítka se speciální funkcí
„OHŘEV“.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
27
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Teplotní vyrovnání
Ano
Zapínáním ventilů studené a horké a vody během
Ne / Ano
procesu napouštění je dosažena správná teplota
vody. Pro vysoké teploty je po ukončení procesu
napouštění nutný dodatečný ohřev. U některých
aplikací je povoleno vypnout ovládání automatického
teplotního vyrovnání.
Motor zapnut
12 s
Během normálního procesu praní se buben otáčí 12s.
Pro jemné praní doporučujeme, aby se buben otáčel 3s.
(= předvolba hodnot pro programovací menu)
FS800, FS1000, FS1200, MB70, MB90, MB110,
MB140, MB180:
12 s zapnutý motor
1 – 99 s
Motor vypnut
3s
Během normálního procesu praní se buben zastaví na 3 s.
1 – 99 s
Pro jemné praní doporučujeme, aby se buben zastavil
na 12s.
(= předvolba hodnot pro programovací menu)
FS800, FS1000, FS1200, MB70, MB90, MB110,
MB140, MB180:
5 s vypnutý motor
Efektivní Namáčeni
Ano
Touto volbou se sníží rychlost otáčení bubnu během
Ne / Ano
napouštění vody, čímž dojde k rychlejší absorpci vody
do prádla, a tedy i k zvýšení účinnosti praní.
Vstupní horká voda
60 °C
Zadaná „vstupní horká voda“ by měla odpovídat
50 - 80 °C
skutečné teplotě vody přiváděné do pracího stroje.
Hodnota teploty přívodu horké vody je požadována k
získání správné teploty lázně během napouštění.
Ochr. přesahu teploty
00 %
K zamezení překročení teploty u parního ohřevu,
0 - 30 %
můžete zadat procentuální hodonotu (%), při které se
ohřev vypne ještě před dosažením naprogramované
teploty. V bubnu se smíchá horká a studená voda
a pokud naprogramovaná teplota vody není dosažena
do 30 s, ohřev se znovu pustí.
Max. čas ohřevu
60 min
Pokud voda nedosáhne naprogramovanou teplotu
do 60 minut, programátor zobrazí diagnostické hlášení.
(Err 14).
10 - 90 min
Výstraha!
Pokud zvolíte 99 minut, chybové hlášení se vůbec
!
nezobrazí a to ani v případě, že doba ohřevu překročí
99 minut. Po dosažení naprogramované teploty, stroj
pouze vypne ohřev.
28
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
NASTAVENÍ
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Max. čas nap.
10 min
Pokud voda nedosáhne naprogramovanou hladinu
5 - 99 min
do 10 minut, programátor zobrazí diagnostické hlášení.
(Err 11)
MB70, MB90, MB110, MB140, MB180:
15 Minut
Výstraha!
Pokud zvolíte 99 minut, chybové hlášení se vůbec
!
nezobrazí a to ani v případě, že doba napouštění
překročí 99 minut. Po dosažení naprogramované
hladiny, stroj pouze vypne napouštění.
Max hladina přeplnění
10 jednotek
Pokud voda dosáhne naprogramovanou hladinu
+ 10 jednotek, programátor zobrazí diagnostické
hlášení (Err 12).
10 - 25 jednotek
Výstraha!
Doporučujeme, aby výhřevnost parní instalace byla
dostatečně silná k rychlému ohřevu vodní lázně. Jinak se
buben naplní další vodou a zobrazí se chybové hlášení,
že stroj obsahuje více než 10 jednotek vody navíc. Toto
také zvýší spotřebu vody, energie a pracího prostředku.
!
Tento problém je možno vyřešit i jiným způsobem:
Snížením naprogramované cílové hladiny vody, takže
pro ohřev vodní lázně bude spotřeba energie menší a
s přidanou vodou kondenzované páry budete prát
s normálním množstvím vody.
Externí fukce čekání
Vstupní tlak vody
Ne
Vysoký
Dávkování:
Volba pro stroje připojené k centrálnímu dávkovači
tekutých pracích prostředků. K centrálnímu dávkovači,
který umí zásobovat současně pouze jeden prací stroj
je připojeno několik pracích strojů. Centrální dávkovač
může poslat pracímu stroji požadující tekuté
prostředky signál pro přechod do stavu čekání a prací
proces pokračuje, až je centrální dávkovač volný pro
dodání tekutých prostředků do daného stroje.
Ohřev, (pro instalace s malým příkonem elektrické energie):
Externím signálem lze zablokovat sepnutí ohřevu
stroje. Po uvolnění externího signálu bude ohřev opět
sepnut a prací proces bude pokračovat.
Pouze pro stroje s přední násypkou.
Jestliže je vstupní tlak vody nízký, může se stát, že se
plastová násypka při sekvenci napouštění nesklopí.
V tomto případě by jste měli zvolit volbu „Vstupní tlak
vody“: „Nízký“, (vstupní ventil vody se uzavře předtím,
než se sklopí plastová násypka).
„Vysoký“ => vstupní ventil vody zůstane otevřený.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
Ne
Dávkování
Ohřev
Nízký / Střední /
Vysoký
29
Položka Menu
Standardně
Nastavení dveří nákladka
3
Nastavení dveří vykládka
3
Konec
Info
Limity
Pouze stroje MB70, MB90, MB110, MB140, MB180
0-6
Na konci pracího cyklu je buben automaticky
nastaven pro naložení nebo vyložení. Nastavením
hodnoty „Dveře nakládka“ nebo „Dveře vykládka“,
nastavíme úhel, který tvoří vnitřní dveře v bubnu a
vnější dveře pracího stroje.
(toto nastavení umožní snadnější naložení a vyložení)
Návrat do hlavního menu
(*) Automatické Ochlazení
 Aby nedocházelo k prudké změně teploty a aby se prodloužila životnost pracího stroje, vstřikuje se po
horkém praní po malých dávkách studená voda. Tzn. na konci horkého praní se teplota sníží
přibližně na 65°C.
 Funkce automatického ochlazování bude fungovat pouze v případě, pokud bylo naprogramováno horké
praní s teplotou nad 65°C a pokud se v dalším kroku nastaví přívodní ventil se studenou vodou.
Pokud byla naprogramována ochlazovací sekvence, automatické ochlazování nebude fungovat.
 Automatické ochlazování se liší od běžné ochlazovací sekvence. Účelem běžné ochlazovací sekvence
je zabránit, aby se prádlo srazilo. (Toto zajistí ochlazovací sekvence, která trvá delší časový úsek).
Viz kapitola 5.
30
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
NASTAVENÍ
4.2. KONFIGURAČNÍ MENU
Tento elektronický programátor byl speciálně vyvinut pro celou řadu pracích strojů. Z tohoto důvodu je nutné
pro jednotlivé typy pracích strojů nastavit konkrétní důležité parametry. Základní hodnoty se nastavují u výrobce.
VÝSTRAHA!
KONFIGURACI SMÍ MĚNIT JEN KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI. POKUD NENÍ KONFIGURACE
NASTAVENA SPRÁVNĚ, MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ
PRACÍHO STROJE.
!
 JAK SE DOSTAT DO KONFIGURAČNÍHO MENU
Do konfiguračního menu se lze dostat pouze v případě, že se stroj nachází v klidovém stavu (je připojen
k elektrické energii, ale program není spuštěn).
Zobrazí se Volba programu.
Přepněte stroj do režimu nastavení (viz. 3.3).
Nyní je k dispozici hlavní menu.
Pokud chcete zvolit konfigurační menu, stiskněte tlačítko ŠIPKA DOLŮ.
Hlavní Menu
Inicializační Menu …
Programovací Menu …
Servisní Menu …
Konfigurační Menu …
Menu Rozšíření …
Stisknutím klávesy ENTER potvrďte svou volbu.
Pro přístup do Konfiguračního menu bude požadováno heslo.
Konfigurační Menu
Heslo
___
Zadejte 3 2 1 a stiskněte tlačítko ENTER.
Nyní uvidíte první položku v menu.
Tisknutím tlačítek ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU můžete postupně vybírat jednotlivé položky v nabídkách.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
31
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Typ stroje
R6
Zvolte správný typ stroje.
Seznam
Potvrdit volbu ?
Ne
 Podívejte se na výrobní štítek, který je umístěn na
zadní části stroje.
Ne / Ano
 Potvrďte, pokud chcete změnit typ stroje.
(FS23/3 = Horní násypka)
(FS23/4 & FS22/5 = Přední násypka)
!
Výstraha!
Nahrání továrních hodnot musí být provedeno (pouze)
v případě pokud se instaluje nový programátor a po zvolení
nového typu pracího stroje. Tímto zajístíte správnou konfiguraci
paměti EEPROM!
(pouze změnou na jiný typ stroje se nastavení na původní
hodnoty neprovede).
!
Výstraha!
Pokud změníte typ pracího stroje, prací programy zůstavají
uloženy v paměti EEPROM a nejsou změněny. Po změně
typu pracího stroje doporučujeme smazat prací programy
a nahrát znovu standardní prací programy, protože
nastavení pracího programu je růzdílné pro každý typ stroje.
!
Výstraha!
UJISTĚTE SE, ZDA JSTE SPRÁVNĚ ZVOLILI TYP PRACÍHO
STROJE, JINAK STROJ NEBUDE FUNGOVAT SPRÁVNĚ.
Nahrát továr. hodnoty
Jste si jisti ?
Ne
Ne
Všechna nastavení v Inicializačním a Konfiguračním
menu budou smazána a budou nastavena standardní
tovární hodnoty od výrobce. Nastavení na tovární
hodnoty od výrobce by se mělo používat, pouze
v případě nastavení nového programátoru.
Ne / Ano
Ne / Ano
 Potvrďte, zda chcete nastavit tovární hodnoty
od výrobce.
!
Výstraha!
Nahrání továrních hodnot musí být provedeno (pouze)
v případě pokud se instaluje nový programátor a po zvolení
nového typu pracího stroje. Tímto zajístíte správnou konfiguraci
paměti EEPROM!
!
Výstraha!
UJISTĚTE SE, ZDA CHCETE SMAZAT STARÁ NASTAVENÍ,
PROTOŽE TATO NASTAVENÍ NEMOHOU BÝT OBNOVENA.
32
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
NASTAVENÍ
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Jas displeje
12
Můžete regulovat jas displeje nebo úhel, ve kterém
máte optimální kontrast.
1 - 20
Neplatí pro stroje RS6, RS7, RS10.
Menu měniče…
!
Výstraha!
Prací stroj nebude fungovat správně, pokud v Konfiguračním
menu nebude nastaven správný typ měniče (stejný typ
měniče, jaký je v pracím stroji).
Zvolte správný měnič.
Napájecí napětí XXXXXXX
 Podívejte se na výrobní štítek, který je umístěn
Seznam
na zadní části stroje.
(Typ měniče)
 Zvolte přívodní napětí dle výrobního štítku.
Automaticky bude zvolen měnič.
 Zkontrolujte typ měniče
Výstraha!
Prací stroj nebude fungovat správně, pokud nebudou
!
nastaveny správné hodnoty měniče ze seznamu parametrů
měniče. Programátor také umožňuje vložit seznam parametrů
do měniče. Nejdříve se ujistěte, zda je zvoleno správné
přivodní napětí.
!
Výstraha!
Vložení parametrů je požadování pouze po instalaci nového
měniče.
Nahrát parametry…
Potvrdit volbu ?
Ne
Vložení parametrů měniče.
Ne / Ano
 Dveře musí být zavřeny.
 Zkontrolujte, zda je správné nastavení.
- Verze parametrů měniče
- typ stroje, typ měniče, verze softweru
 Potvrďte, zda chcete vložit parametry měniče.
 Zkontrolujte stav nahrávání parametrů.
- Odesílání parametrů: 0 - 100 %
- Ověření parametrů: 0 - 100 %
- Typ měniče: XXXX
- Verze softweru měniče: YYYY
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
33
Položka Menu
Standardně
Parní ohřev
Ne
Info
Limity
Platí pro stroje FS6 až FS16, RS6 až RS35
(kromě RS27).
Ne / Ano
Volba parního ohřevu stroje.
!
Výstraha!
Jestliže u stroje s parním ohřevem není tato volba nastavena
na ANO, může dojít k poškození prádla.
Celkový počet ventilů
Prací stroj může být dodáván se 2 nebo 3 přívody vody.
3
2/3
Stroj se 2 přívody vody je připraven pro:
- měkkou teplou vodu
- měkkou studenou vodu
Stroj se 3 přívody vody je připraven pro:
- měkkou teplou vodu
- měkkou studenou vodu
- tvrdou nebo recyklovanou studenou vodu
V závislosti na tomto výběru další vstupní ventily budou
navrženy při sekvenci poslední máchání.
V závislosti na tomto výběru další vstupní ventily budou
naprogramovány, jakmile budou zaváděny standardní programy.
Vypouštěcí ventil 2
Ne
Některé stroje využívají recyklaci vody a jsou
Ne / Ano
vybaveny druhým vypouštěcím ventilem.
Pokud je nainstalován tento druhý vypouštěcí venil,
(který je běžně uzavřený), je nutné u vypouštěcího
ventilu 2 zvolit Ano.
Přívody recyklované vody
Stroje s přední násypkou.
Nejdříve zvolte položku menu „Vypouštěcí ventil 2“.
Pokud zvolíte „Přívody recyklované vody“, 1 / 2 / 3
je možné naprogramovat 1 / 2 / 3 další přívodní ventily
I4, I5, I6 v sekvenci praní a 3 další vypouštěcí ventily
pro recyklaci vody zkombinované s čerpadlem
v sekvencích vypouštění-odstředění.
0
0/1/2/3
Výstraha!
Některé stroje vyžadují pro instalaci Vodní recyklace
!
přídavné elektrické komponenty!
Násypka A
34
Násypka
Stroje s přední násypkou.
Pokud je stroj připojen na přívod čerpadel tekutého
pracího prostředku pro přívodní signály A, B, C, D & E,
hodnota musí být nastavena na čerpadlo. Signál tekutých
pracích prostředků při volbě čerpadla nebude přerušen.
Přívod označen A odpovídá první násypce.
…
Přívod označen E odpovídá páté násypce.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
Násypka /
Tekutý prací
prostředek
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
NASTAVENÍ
Signál pro ext. prostředky
Ne
Některé prací stroje používají externí přívody tekutého
pracího prostředku. Aby bylo možné naprogramovat
externí přívody tekutého pracího prostředku zvolte
v programovacím menu Ano.
Ne / Ano
Externí pr. min. hladina
0 jednotek
Signály přívodu tekutého pracího prostředku se spustí
0 / Minimální
programovatelná
hladina
pouze po dosažení přednastavené „Minimální hladiny
vody pro ext. prostředky“. Minimální programovatelná
vodní hladina - viz tabulka spotřeba vody.
Stroje s přední násypkou: 10 jednotek.
Celsius / Fahrenheit
Celcius
Zvolte Celcius nebo Fahrenheit, podle toho v jakých
jednotkách chcete, aby se teplota zobrazovala.
Celcius /
Fahrenheit
Trvalý ohřev
67 %
Tato funkce umožňue snížit spotřebu energie při
„dlouhém horkém praní“ (vyvářka).
Jestliže bylo při ohřevu dosaženo naprogramované
cílové teploty, bude ohřev restartován, pokud teplota
lázně klesne pod teplotní hysterezi.
- Trvalý ohřev 100%, ohřev bude restartován do konce
sekvence „horké praní“.
- Trvalý ohřev 0%, ohřev nebude restartován, jakmile
bylo dosaženo cílové teploty.
- Trvalý ohřev 67%, ohřev bude vypnut 1/3 času před
koncem sekvence „horké praní“
0 - 100 %
Výstraha!
V případě hygienického programu musí být vybráno 100%.
!
MB stroje: standardně 100 %.
Mokré čištění
Ne
Prostřednictvím volby Mokré Čištění je možné
Ne / Ano
naprogramovat hodnoty hladin vody menší než jsou
standardní minimální programovatelné hladiny.
Software vypne ohřev z důvodu bezpečnosti, pokud
je zvoleno Mokré Čištění.
Dělení bubnu
2
Pouze stroje MB70, MB90, MB110, MB140, MB180
Volba pro velké MB stroje provedené se 2 nebo 3
částmi bubnu.
2/3
Barierovy model
Ne
Pouze stroje MB (Hygienické bariérové prací stroje)
Jestliže MB stroj je bariérový model, musí být zvoleno Ano.
Ne / Ano
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
35
Položka Menu
Standardně
Auto nastaveni dveri
Ano
Info
Limity
Pouze stroje MB70, MB90, MB110, MB140, MB180
Ne / Ano
Na konci pracího cyklu jsou vnitřní dveře bubnu
automaticky nastaveny k otvoru vnějších dveří.
Jestliže „Auto nastavení dveří“ je vypnuto (v případě,
že automatické nastavování nefunguje správně),
obsluha může nastavit buben ručně stejným
způsobem, jako u standardních MB strojů.
!
Výstraha!
Než otevřete vnější dveře podívejte se přes sklo dveří
dovnitř na buben a zjistíte, zda jsou vnitřní dveře správně
nastaveny.
Vymazani vsech Programu
Potvrdit volbu ?
Ne
Umožňuje vymazat všechny prací programy
najednou. Tato funkce může být použita pouze při
instalaci nového programátoru a také pokud se chcete
přesvědčit, zda staré programy zůstaly v paměti
programátoru. Všechny bloky v paměti se postupně
vymažou.
Ne
Ne / Ano
!
Výstraha!
Vymazání všech pracích programů musí být provedeno
v případě, pokud se instaluje nový programátor.
Tímto zajístíte správnou konfiguraci paměti EEPROM!
Vloz Standard Programu ?
Ne
Pokud chcete používat 15 standardních programů,
Jazyk
Englicky
Vloz Program 1 - 15 ?
Ne
Vloz Program 16-52 ?
Ne
musíte tyto standardní programy zavést do paměti
pracích programů programátoru. Zvolte jazyk názvu
pracího programu. Název pracího programu ukazuje
obsluze typ pracího procesu.
Pro zavedení standardních programů bude požadováno
potvrzení.
Standardní programy 1 - 15 - viz kapitola 7.
Je také možné zavést 37 jednoúčelových programů.
Ne / Ano
Seznam
Ne / Ano
Ne / Ano
!
Výstraha!
Po zvolení jiného typu pracího stroje, doporučujeme znovu
zavést standardní prací programy do paměti.
Tímto zajistíme, aby prací stroj nebyl v provozu se špatnými
vodními hladinami a špatnými otáčkami bubnu.
36
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
NASTAVENÍ
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Typ komunikace
RS485
Programátor je vybaven dvěma komunikačními porty.
RS485 / Irda
RS485 & Irda. Pro komunikační kabel zvolte port
RS485, (pro síť nebo pro přímé propojení s PC).
Pro infrared komunikaci zvolte Irda. Na předním
panelu vedle tlačítka 4 je „okénko“ určeno pro infrared
komunikaci. Oba dva komunikační porty nejsou
aktivní ve stejnou dobu. Více informací,
viz Programovací manuál Trace-Tech.
! Výstraha!
Některé přenosné počítače mají velmi slabý vysílací výkon.
Je možné, že budete muset přiložit přenosný počítač těsně
k infrared okénku.
Komunikační adresa
255
Každý prací stroj v síti pracího stroje RS485 musí mít
specifickou komunikační adresu. (Master - Slave).
1 - 255
! Výstraha!
Pokud mají 2 nebo více strojů stejnou komunikační adresu,
síť nebude fungovat správně.
Menu Rozšíření
Ne
Konec
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Pokud je zvoleno Menu Rozšíření, zobrazí se další
položka menu „Rozšíření...“ v obrazovce hlavního menu.
Ne / Ano
Návrat do hlavního menu.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
37
4.3. MENU ROZŠÍŘENÍ
Některé speciální aplikace programátoru jsou přístupné pouze v menu Rozšíření.
V menu rozšíření můžete nalézt volitelné a speciální aplikace a aplikace, které nejsou často používány.
 JAK SE DOSTAT DO MENU ROZŠÍŘENÍ
Pro přístup do menu Rozšíření musíte nastavit položku menu „Rozšíření“ na „Ano“.
Do menu Rozšíření se lze dostat pouze v případě, pokud se stroj nachází v klidovém stavu (je připojen
k elektrické energii, ale program není spuštěn).
Zobrazí se Volba programu.
Přepněte stroj do režimu nastavení (viz. 3.3).
Nyní je k dispozici hlavní menu.
V konfiguračním menu zvolte menu Rozšíření.
Hlavní menu
Inicializační menu …
Programovací menu …
Servisní menu …
Konfigurační menu …
Menu rozšíření…
Menu rozšíření obsahuje seznam přídavných menů se speciálními funkcemi.
Menu rozšíření
1
2
3
4
Paměť DAQ
Hygienický režim
Zamknutí program. módu …
Zamknutí programu
Menu rozšíření
5 Traceability…
6 Vážení...
7 Konec
38
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
NASTAVENÍ
 MENU PAMĚTI DAQ
Programátor je vybaven velkou kapacitou paměti sběru dat.
Funkční status této paměti je možné zjistit v menu paměti DAQ.
Paměť DAQ obsahuje oddělené segmenty paměti ve které jsou uloženy všechny druhy dat.
Pokud je zvoleno „Zapnuto“ je segment paměti aktivní. Pokud je zvoleno „Vypnuto“ segment paměti není
aktivní. Reset pameťi DAQ je možné provést v konfiguračním menu pomocí funkce reset, návrat na původní
hodnoty. Po provedení resetu paměti DAQ budou všechna data z paměti vymazána.
Paměť DAQ se většinou používá společně s TRACE-TECH PC softwerem.
Informace, které jsou uloženy v paměti DAQ jsou určeny pouze pro informativní účely.
Položka menu
Info
Všechny paměťové segmenty
Zapnuto / Vypnuto
Pokud je zvoleno zapnuto jsou všechny segmenty
paměti aktivní.
Segment statistik
Zapnuto / Vypnuto
V segmentu paměti statistiky jsou uloženy
statistické data programátoru.
Segment Traceability
Zapnuto / Vypnuto
V segmentu paměti Traceability jsou uloženy
statistické data Traceability.
Trace-Tech nastavení
Zapnuto / Vypnuto
V segmentu paměti nastavení Trace-Tech jsou uloženy
data nastavení PC Trace-Tech softweru.
Log segment
Zapnuto / Vypnuto
V segmentu paměti Log jsou uloženy data událostí.
Konec
Návrat do Menu rozšíření.
 MENU HYGIENICKÝ REŽIM
A. Přesná kontrola teploty
Během běžného provozu systém ohřevu pracího stroje řídí ovládání teploty pod naprogramovanou cílovou
hodnotou teploty. Tomuto popsanému ovládání odpovídá křivka 1 na obrázku.
V případě použití hygienických pracích cyklů požadují někteří provozovatelé pracích strojů přesné ovládání
teploty.
Příklad: Pokud je naprogramována teplota 70°C, musí být prádlo práno při teplotě, která nepoklesne pod 70°C.
Toto řešení se použije pomocí funkce „Přesné ovládání teploty“. V tomto případě programátor řídí ovládání
teploty nad naprogramovanou hodnotu teploty. Viz křivka 2 na obrázku.
Přesná kontrola teploty se nepoužívá pro jemné prádlo a také pro vlnu. Přesná kontrola teploty nebude funkční
pro naprogramované teploty, které jsou menší než 30°C.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
39
Teplota vody
Teplota vody
2 : Přesná kontrola
teploty
+5
Cílová
teplota
Cílová
teplota
-5
1 : Kontrola teploty
v běžném provozu
Nastavení
offsetu
Čas
A. Přesná kontrola teploty
Čas
B. Offset teplotního čidla
 Grafy ohřevu vody.
B. Offset teplotního čidla
Jako kontrolu, zda je správně provedena kalibrace teplotního čidla, může být kalibrace provedena pomocího
extérního měřicího přístroje. Hodnotu teplotního čidla je možné nastavit v rozsahu +/- 5°C.
V případě použití běžného pracího stroje není nutné kalibraci provádět.
Položka menu
Standardně
Info
Limity
Přesná kontrola teploty
Ne
Přesná kontrola teploty prováděná programátorem
Ne / Ano
umožňuje praní prádla při stejné hodnotě teploty
jako je naprogramovaná cílová hodnota teploty.
Offset teplotního čidla
0
Změnou hodnoty offsetu teplotního čidla dojde
-5 / 0 / 5
k nastavení hodnoty teplotního čidla vody,
tzn. dostaneme stejnou hodnotu jako je referenční
hodnota extérního teplotního čidla.
Konec
40
Návrat do Menu rozšíření.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
NASTAVENÍ
 MENU ZAMKNUTÍ PROGRAMOVACÍHO MÓDU
Přístup do programovacího módu může být uzamčen heslem.
Tzn., pokud nebudete znát heslo, nebudete mít přístup do hlavního menu.
Položka menu
Standardně
Info
Heslo . . . .
Žádné
Pro zadání hesla použijte 4 číslice a stiskněte
ENTER.
!
Limity
0000 - 99999
Výstraha!
Pokud nebylo heslo nastaveno, nebude požadováno.
Změna Hesla …
Nove heslo ….
Bez hesla …
Staré heslo ….
Konec
Pro zadání nového hesla použijte 4 číslice.
Pokud chcete heslo zrušit zvolte položku menu
„Bez hesla“.
Pro změnu hesla musíte nejdříve zadat staré heslo,
poté zadáte nové heslo.
Návrat do Menu rozšíření.
 MENU ZAMKNUTÍ PROGRAMU
Každý prací program může být individuálně uzamčen.
Pokud je program uzamčen, znamená to, že již nebude možné změnit nastavení.
Tímto je možné zamezit, aby byl vytvořený program někým změněn.
Pokud bylo nastaveno heslo, bude požadováno pro získání přístupu do tohoto menu.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
41
Položka menu
Standardně
Heslo . . . .
Žádné
Info
Limity
Pro zadání hesla použijte 4 číslice a stiskněte
ENTER.
!
000 - 99999
Výstraha!
Pokud nebylo heslo nastaveno, nebude požadováno.
Programy …
1 HORKÁ LÁZEŇ
2 TEPLÁ LÁZEŇ
…
99 Program 99
KONEC
Odemčeno
Odemčeno
Zamčeno
Odemčeno
Každý prací program může být uzamčen - odemčen
individuálně. Pokud je program uzamčen, znamená
to, že již nebude možné změnit nastavení programu.
Tímto je možné zamezit, aby byl vytvořený program
někým změněn.
Odemčeno /
zamčeno
Editace Hesla …
Nove heslo ….
Konec
42
Pro zadání nového hesla použijte 4 číslice.
Bez hesla ….
Zvolte položku menu „Bez hesla“, pokud nechcete
zadat heslo.
Staré heslo ….
Pro změnu hesla musíte nejdříve zadat staré heslo,
poté zadáte nové heslo.
Návrat do Menu rozšíření.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
NASTAVENÍ
 TRACEABILITY MENU
Traceability je funkce, která umožňuje ukládat data pracího cyklu „mimo“ prací stroj pro ověření, zda prací
proces byl správně proveden.
V případě výskytu chyby, prací cyklus bude zastaven. Zobrazí se varování, že se prací cyklus musí znovu
opakovat pro řádné provedení pracího cyklu.
Více informací ohledně Traceability je možné nalézt v manuálu Traceability management software.
Položka menu
Povolit Traceability Ne / Ano
Standardně
Ne
Info
Limity
Pro zobrazení ostatních položek je nejdříve
Ne / Ano
zapotřebí povolit funkci Traceability.
Traceability report
Data DAQ
Pro každý prací cyklus může být vytvořen report.
K pracímu stroji je možné připojit tiskárnu nebo
PC, prostřednictvím sériového komunikačního
portu RS485.
Data DAQ
Data PC
Tisk poslední
Tisk vždy
 „Data DAQ“: ukládá všechny data pracího
procesu do paměti DAQ programátoru.
Pokud je k pracímu stroji připojen PC, data
jsou posílána a ukládána do PC.
 „Data PC“: posílá neustále všechny data
pracího cyklu do PC (v PC jsou data ukládána).
 „Tisk poslední“ posílá report přímo k vytisknutí
na tiskárnu.
Příkaz k tisku je zadáván: „Tisk posledního
reportu“.
 „Tisk vždy“ posílá report v reálném čase
k vytisknutí na tiskárnu.
Uloženo cyklu
XX%
V případě volby data DAQ se zobrazí položka
menu, ve které se zobrazí počet pracích cyklů,
které byly uloženy do paměti DAQ.
Tisk posledního reportu
Ne
V případě volby „Tisk poslední“, jedná se o další
položku menu, která umožňuje tisk posledního
uloženého reportu.
Ne / Ano
Zakázat chyby Traceability
Ne
Cyba 81 a chyba 82 může být vypnuta, pokud
často „narušují“ prací proces.
Ne / Ano
Konec
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Návrat do Menu rozšíření.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
43
 VÁŽENÍ
Pouze pro MB a FS stroje, které jsou vybaveny s vážicím systémem nebo je váha prádla zadána ručně.
Položka menu
Standardně
Vážení
Ne
Info
Limity
Ne
- bez vážení
Auto
- Automatický systém vážení prádla
Manual - ruční nastavení váhy prádla
Ne / Auto /
Manual
Hlavní jednotky
kg
Hodnota váhy, může být zobrazena v jednotkách kg
nebo v procentuální hodnotě (kapacita stroje).
 Hlavní jednotky odpovídají největším číslům
na displeji.
Kg / %
Vedlejší jednotky
%
Hodnota váhy, může být zobrazena v jednotkách kg
nebo v procentuální hodnotě (kapacita stroje).
 Vedlejší jednotky odpovídají nejmenším číslům
na displeji.
% / kg /
vypnuto
Kalibrace vážicích sensorů je požadována pouze pro
stroje MB16 - MB66. Pro stroje MB70 - MB180 není
kalibrace vážicích sensorů požadována.
Kalibrace vážicího systému …
25% (322kg)
3
24% (320kg)
4
(Obrázek slouží pouze pro informativní účely jako
kontrola, zda systém pracuje běžným způsobem.
Zkalibrováno
2
24% (317kg)
1
25% (330kg)
Kalibrace vážicích sensorů zobrazuje aktuální váhu,
která odpovídá pro každý vážicí sensor.
(1, 2, 3, 4 odpovídá umístění vážicích sensorů
na pracím stroji)
Pro zjednodušení kalibrace je odpovídající hodnota
v % připadající na každý vážicí sensor. Za optimální
seřízení se považuje, pokud je každý vážicí sensor
zatížen 25% váhy. Během provádění kalibrace
tzn. nastavováním sil na každém vážicím sensoru
je nejoptimálnější řešení pokud se nastaví na každém
vážicím sensoru hodnota 25%.
Pokud se uprostřed displeje programátoru zobrazí
„Zkalibrováno“, znamená to, že je kalibrace hotova.
Více informace naleznete v manuálu pro vážicí systém.
Předpokládaná váha stroje
XXXX
Tato hodnota udává váhu pracího stroje.
Tato hodnotu se použije pro ověření správného
fungování vážicího systému. Pokud aktuálně změřená
hodnota váhy bude mimo rozsah, zobrazí se
diagnostická chyba.
0 / 9999
Hladina
Jednotky
Spotřeba vody je programovatelná v (jednotkách) nebo
litrech. Pokud jsou zvoleny jednotky, stroj spotřebuje
více vody než v případě volby hladiny v litrech, protože
pro volbu hladiny v litrech vážicí systém měří přesné
množství vody.
Jednotky / Litry
Ne
Pokud jsou zvoleny litry, může se stát, že pro předeprání
nebude dostupné požadované množství vody, protože
suché prádlo nasaje velké množství vody. Tento problém
je možné vyřešit volbou „Korekce absorpce prádla.“
Do stroje bude dodáno více vody pro předeprání.
Korekce absorpce prádla
44
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
Ne / Ano
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
NASTAVENÍ
Automatické nastavení hladiny
Ne
Pokud je množství prádla ve stroji menší než kapacita
pracího stroje, bude prací stroj spuštěn automaticky
s menším množstvím vody. Tímto bude snížena spotřeba
vody pracího stroje.
Automatické nastavení dávkování
Ne
Podobně jako automatické nastavení hladiny bude také
nastavena hodnota času pro signál tekutého pracího
prostředku v závislosti na množství zváženého prádla.
Tímto bude snížena spotřeba tekutého prostředku
pracího stroje.
Konec
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Ne / Ano
Ne / Ano
Návrat do Menu rozšíření.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
45
46
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVÁNÍ
5. PROGRAMOVÁNÍ
5.1. OBECNĚ
Aby bylo možné provádět detailní programování, programátor obsahuje speciální funkce.
 Funkce pro kompletní program:
– Číslo programu:
– Název:
– Zobrazit:
– Změnit:
– Nový:
– Kopie:
– Smazat:
– Konec :
volba pracího programu
zadávání nebo se upravování názvu programu
kontrola nastavených hodnot v programu bez možnosti změn
upravování programu
vytváření nového programu
kopírování stávajícího programu
vymazání programu
opuštění menu pro programování
 Funkce pro programové kroky:
– Číslo kroku:
– Přidat:
– Změnit:
– Vložit:
– Zobrazit:
– Smazat:
– Konec:
volba kroku
přidání kroku na konec programu
upravování kroku
přidání kroku mezi dva jiné kroky
kontrola nastavených hodnot v kroku bez možnosti změn
vymazání kroku
opouštění menu pro programování kroků
Dodržujte vývojový diagram krok po kroku.
5.2. KROK : PROGRAMOVACÍ MENU
 JAK SE DOSTAT DO PROGRAMOVACÍHO MENU
Do programovacího menu se lze dostat pouze v případě, pokud se stroj nachází v klidovém stavu (je připojen
k elektrické energii, ale program není spuštěn).
Zobrazí se Volba programu.
Přepněte stroj do režimu nastavení (viz. 3.3).
Nyní je k dispozici hlavní menu.
Stiskněte tlačítko ŠIPKA DOLŮ pro výběr programovacího menu.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
47
Hlavni Menu
Inicializacni menu …
Programovaci menu …
Servisni menu …
Konfiguracni menu …
Menu rozšíření …
Stisknutím klávesy ENTER potvrďte svou volbu.
Přejděte k bodu  
5.3. KROK : FUNCKE PROGRAMU
Programovaci Menu
Vyberte program c.: 1
Nazev: HORKA LAZEN
Zobraz …
Novy …
Zmena …
Kopie …
Smazat …
Konec
Položka menu
Info
Program číslo: 1
Vložte požadované číslo programu.
Lze zvolit číslo od 1 do 99.
Jméno: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Název programu poskytuje informaci ohledně typu
pracího programu.
ŠIPKOU VLEVO a VPRAVO můžete vybrat pozici
znaku.
ŠIPKOU NAHORU a DOLU můžete vybrat požadovaný
znak.
Stisknutím tlačítka ENTER se odstraní pomlčka.
Zobrazit
V položce menu Zobraz si můžete prohlížet nastavené
parametry v programu. Nastavení parametrů však
nelze měnit.
Zmenit
48
Upravování programu představuje provádění změn
v programu na základě nově zvolených položek ze
seznamu nebo na základě změněných hodnot
v existujícím programu. Můžete také přidat, vložit
nebo vymazat kroky v existujícím programu.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVÁNÍ
Položka menu
Info
Novy
Pokud tvoříte nový program, musíte postupovat na
základě přidávání kroku. Takto postupně po
jednotlivých krocích vytvoříte program.
Pro smazání starého programu bude požadováno
potvrzení.
Kopie
V některých případech zkopírovat existující program
Kopie z programu: XXX
a provést v něm menší změny.
Zadejte požadované číslo programu ze kterého chcete
vytvořit kopii.
! Pozor!
Lze zvolit standardní programy s čísly 101-115.
Číslo programu 101 odpovídá programu 1.
Číslo programu 102 odpovídá programu 2.
…
Číslo programu 115 odpovídá programu 15.
Pro smazání starého programu bude požadováno
potvrzení.
Smazat Program
Pokud chcete smazat existující program, použijte
funkci smazat program. Celý program bude smazán.
Pro smazání starého programu bude požadováno
potvrzení.
Konec
Návrat do hlavního menu
: Symbol uzamčení programu
V menu Rozšíření je možné uzamknout - odemknout individuálně každý prací program.
Pokud je zobrazen symbol uzamčení, není možné měnit prací programy.
Bude dostupná pouze funkce Prohlížení. Další funkce pro nastavení programu nebudou dostupné.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
49
5.4. KROK : FUNKCE KROKU V PROGRAMU
Menu změna kroku
Program 1: Horká lázeň
Vyberte číslo kroku:
1
Přidat krok …
Vložit krok …
Změnit krok ...
Zobraz krok…
Smazat krok …
Konec
Položka menu
Info
Vyberte cislo kroku: 1
Vložte požadované číslo kroku.
Lze zvolit číslo od 1 do 99.
!
Výstraha!
Pokud není číslo přijato znamená to, že krok není dostupný.
Žádné číslo kroku nesmí být zvoleno pro funkci přidat krok.
Pridat krok
Pokud vytváříte nové programy, měl by být přidán na
konci programu navíc nový krok.
Zmenit krok
Změna hodnot a položek seznamu v existujícím kroku.
Vlozit krok
Nový krok je vložen mezi dva existující kroky.
Pokud není číslo přijato znamená to, že číslo kroku
není dostupné (vložené číslo - 1). Nový krok může být
vložen pouze mezi dva dostupné kroky.
Zobrazit krok
Před prováděním změn v pracím programu,
doporučujeme prohlédnout aktuální nastavení pomocí
funkce zobrazit. Během použití funkce zobrazit nelze
měnit nastavení parametrů.
Smazat krok
Pokud smažete existující krok, bude tento krok
smazán z programu. Pro smazání starého kroku bude
požadováno potvrzení.
Konec
50
Návrat do programovacího menu.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVÁNÍ
5.5. KROK : PROGRAMOVÁNÍ PRACÍHO CYKLU
Číslo
programu
Prog 1
Původní
hodnota
Číslo
kroku
Čas:
8.0 min
8.0
Položka
menu
Info
Odstředění
Praní
KROK 2
KROK
Praní  Odstředění
[4.0-20.0]
Hodnota
položky menu
Limit
položky menu
5
Pozice
položky menu
Tento odstavec detailně popisuje programování pracích sekvencí.
 Každý krok programu obsahuje sekvenci praní a sekvenci vypouštění/odstředění.
 Nejdříve musíte zvolit sekvenci praní a postupně naprogramovat jednotlivé položky.
 Poté musíte zvolit sekvenci vypouštění/odstředění a postupně naprogramovat jednotlivé položky.
Viz krok  .
 Tisknutím tlačítka ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU si můžete jednotlivé položky prohlížet
bez provádění změn.
 Pokud chcete provádět změny:
- Vložte novou hodnotu.
- Umožněte nebo zamezte nastavení stisknutím tlačítka ANO nebo NE.
- Tisknutím tlačítka ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO si můžete vybrat ze seznamu požadovanou
položku.
 Vždy musíte zvolenou položku potvrdit stisknutím tlačítka ENTER.
 Pokud přidáváte nebo vkládáte nový krok, budou standardní hodnoty vždy předprogramovány.
Takto lze jednoduše naprogramovat kompletní prací progrmay.
Obecné vysvětlení pro tvorbu pracích programů jsou uvedeny v kapitole 3.
 Pomocí šipek VLEVO a VPRAVO můžete procházet jednotlivé části seznamu.
 Šipka dolů na displeji směřuje k poslední položce menu: KONEC.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
51
 VÝBĚR SEKVENCE PRANÍ
Prog XX
KrokYY
Předeprání
Odstředění
Typ: Předeprání
 Pokud jste zvolili Přidat krok, Změnit krok nebo Vložit krok
musíte nyní zvolit požadovanou sekvenci praní.
z
 V závislosti na typu stroje s horní nebo přední násypkou,
je k dispozici více či méně sekvencí.
Prací stroje s horní násypkou:
Predeprani | Prani | Ochlazovani | Machani | Posledni machani | Namaceni | Proplachovani | Sprcha | Bez prani
Prací stroje s přední násypkou:
Prani | Ochlazovani | Machani | Namaceni | Sprcha | Bez prani
 V novém kroku se standardně jako první funkce zobrazí sekvence Praní.
 Nyní pomocí tlačítek ŠIPKA VLEVO nebo VPRAVO můžete zvolit požadovanou sekvenci.
 Pro potvrzení stiskněte ENTER.
 Pokud chcete zvolit předem nastavenou standardní hodnotu, použijte tlačítko ŠIPKA DOLŮ.
 SEKVENCE PŘEDEPRÁNÍ
Predeprani I Prani | Ochlazovani | Machani | Posledni machani | Namaceni | Proplachovani | Sprcha | Bez prani
Prací stroje s horní násypkou.
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Teplota
40 °C
Teplota vody.
1 - 45 °C
Ventil
I2 - I3
Navrhované vstupní ventily odpovídají teplotě a násypce.
I1- I2 - I3
I4 - I5 - I6
(40°C)
!
Výstraha!
Pokud zadáte jiné vstupní ventily než navržené ventily
pro danou teplotu, mohou se během napouštění vody
vyskytnout problémy.
Hladina
Normalni
nizka
Navrhovaná hladina vody závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Volba času pro externí přívod tekutého pracího
0 - 99 s
Menu Dávkování…
Dávka 1, …, 8
0s
prostředku. Současně můžete naprogramovat až 4
přívody. Pokud jste naprogramovali více než 4 přívody,
zobrazí se chybové hlášení. Snižujte čas pro přívody
zpět na nulu, dokud nezůstanou 4 nenulové časy.
(Přívod tekutého pracího prostředku musí být nastaven
v konfiguračním menu.)
52
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVÁNÍ
Cas zap
12 s
Doba zapnutí motoru pro praní.
Doba zapnutí motoru pro jemné praní: 3 s.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas vyp
3s
Doba vypnutí motoru pro praní.
Doba vypnutí motoru pro jemné praní: 12 s.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas
4.0 min
Doba sekvence předepírky.
0 - 99,5 min
(Pokud nastavíte dobu na 0 minut, sekvence předepírky bude
přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,5 min)
Signal
Ne
Pokud je naprogramován signál, vloží se na konec
Ne / Ano
pracího kroku pauza. To umožní obsluze doplnit prací
prostředek pro další krok. Aktivuje se bzučák, pro
upozornění obsluhy, že došlo k přerušení programu.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
53
 SEKVENCE PRANÍ
Predeprani | Prani | Ochlazovani | Machani | Posledni machani | Namaceni | Proplachovani | Sprcha | Bez prani
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Teplota
60 °C
Teplota vody.
1 - 92 °C
I3 - I4 - I5
Navrhované vstupní ventily odpovídají teplotě a násypce.
I1-I2-I3-I4-I5-I6
Ventil
(horní násypka)
!
Výstraha!
Pokud zadáte jiné vstupní ventily než navrhované, mohou se
(přední násypka)
I2 - I3
během napouštění vody vyskytnout problémy.
I1-I2-I3
(60°C)
Hladina
Normalni
nizka
Navrhovaná hladina vody závisí na typu pracího stroje.
viz tab. §3.4
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Menu dávkování …
Násypka A, B, C, D, E
0s
Dávka 1, …, 8
0s
Volba času pro násypky a pro externí přívod tekutého
pracího prostředku.
Současně můžete naprogramovat až 4 přívody. Pokud
jste naprogramovali více než 4 přívody, zobrazí se
chybové hlášení. Snižujte čas pro přívody zpět na
nulu, dokud nezůstanou 4 nenulové časy.
(Násypky A, B, C, D, E jsou dostupné pouze u strojů
s přední násypkou)
0 - 99 s
(Přívod tekutého pracího prostředku musí být povolen
v konfiguračním menu.)
Cas zap
12 s
Doba zapnutí motoru pro praní.
Doba zapnutí motoru pro jemné praní: 3 s.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas vyp
3s
Doba vypnutí motoru pro praní.
Doba vypnutí motoru pro jemné praní: 12 s.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas
7.0 min
0 - 99,5 min
Doba sekvence praní.
(Pokud nastavíte dobu na 0 minut, sekvence předepírky bude
přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,5 min)
Signal
Ne
Pokud je naprogramován signál, vloží se na konec
Ne / Ano
pracího kroku pauza. To umožní obsluze doplnit prací
prostředek pro další krok. Aktivuje se bzučák, pro
upozornění obsluhy, že došlo k přerušení programu.
54
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVÁNÍ
 SEKVENCE OCHLAZOVÁNÍ
Predeprani | Prani | Ochlazovani | Machani | Posledni machani | Namaceni | Proplachovani | Sprcha | Bez prani
 Sekvence ochlazování lze naprogramovat po horkém praní. Účelem ochlazovací sekvence je zabránit,
aby se prádlo srazilo.
 Vypouštěcí krok sekvence se po horkém praní musí nastavit na: bez vypouštění.
 Přívody se nenastavují:
- pro prací stroje s horní násypkou: standardně se použije přívod 6.
- pro prací stroje s přední násypkou: standardně se použije přívod 2.
 Hladinu vody nelze nastavit. Použije se stejná hladina jako v předchozím pracím kroku.
VÝSTRAHA!
NEPROGRAMUJTE SEKVENCI VYPOUŠTĚNÍ PŘED SEKVENCI OCHLAZOVÁNÍ.
!
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Teplota
60 °C
Teplota vody.
1 - 92 °C
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Vypousteci ventil
1
K dispozici pouze u pracích strojů s normálně
1-2
otevřeným i normálně uzavřeným vypouštěcím
ventilem.
Cas zap
12 s
Doba zapnutí motoru pro praní.
Doba zapnutí motoru pro jemné praní: 3 s.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas vyp
3s
Doba vypnutí motoru pro praní.
Doba vypnutí motoru pro jemné praní: 12 s.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny
v Inicializačním menu)
Cas
7.0 min
Naprogramovaný čas je čas potřebný ke snížení
0 - 99,5 min
teploty vody.
Po dosažení naprogramované teploty se spustí další
krok v programu.
(Pokud nastavíte dobu na 0 minut, sekvence ochlazování bude
přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,5 min)
! Výstraha!
Pokud naprogramujete krátkou dobu, teplota vody rychle klesne.
Doporučení!
Programujte 1 minutu pro každé 3°C snížení teploty.
Příklad:
Pro horké praní 90°C a ochlazovací sekvenci 60°C, by měl být
naprogramován čas v rozmezí 30°C/3°C = 10 minut
pro ochlazovací sekvenci.
Signal
Ne
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Pokud je naprogramován signál, vloží se na konec
pracího kroku pauza. To umožní obsluze doplnit prací
prostředek pro další krok. Aktivuje se bzučák, pro
upozornění obsluhy, že došlo k přerušení programu.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
Ne / Ano
55
 SEKVENCE MÁCHÁNÍ
Predeprani | Prani | Ochlazovani | Machani | Posledni machani | Namaceni | Proplachovani | Sprcha | Bez prani
 Teplota se nenastavuje, protože máchání se používá jen pro studenou vodu.
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Ventil
(horní násypka)
I2 - I5 - I6
Lze naprogramovat 3 vstupní ventily.
Navrhované vstupní ventily odpovídají teplotě a násypce.
I1-I2-I5-I6
(přední násypka)
I2
!
Výstraha!
Pokud zadáte jiné vstupní ventily než navrhované, mohou se
I1-I2
během napouštění vody vyskytnout problémy.
Hladina
Normalni
vysoka
Navrhovaná hladina vody závisí na typu pracího stroje.
viz tab. §3.4
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Menu dávkování …
Násypka A, B, C, D, E
0s
Dávka 1, …, 8
0s
Volba času pro násypky a pro externí přívod tekutého
pracího prostředku.
Současně můžete naprogramovat až 4 přívody. Pokud
jste naprogramovali více než 4 přívody, zobrazí se
chybové hlášení. Snižujte čas pro přívody zpět na
nulu, dokud nezůstanou 4 nenulové časy.
(Násypky A, B, C, D, E jsou dostupné pouze u strojů
s přední násypkou)
0 - 99 s
(Přívod tekutého pracího prostředku musí být povolen
v konfiguračním menu.)
Cas zap
12 s
Doba zapnutí motoru pro praní.
Doba zapnutí motoru pro jemné praní: 3 s.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas vyp
3s
Doba vypnutí motoru pro praní.
Doba vypnutí motoru pro jemné praní: 12 s.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas
2.0 min
0 - 99,5 min
Doba sekvence máchání.
(Pokud nastavíte dobu na 0 minut, sekvence máchání bude
přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,5 min)
Signal
Ne
Pokud je naprogramován signál, vloží se na konec
Ne / Ano
pracího kroku pauza. To umožní obsluze doplnit prací
prostředek pro další krok. Aktivuje se bzučák, pro
upozornění obsluhy, že došlo k přerušení programu.
56
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVÁNÍ
 POSLEDNÍ MÁCHÁNÍ
Predeprani | Prani | Ochlazovani | Machani | Posledni machani | Namaceni | Proplachovani | Sprcha | Bez prani
Pouze pro prací stroje s horní násypkou.
 Teplota se nenastavuje, protože poslední máchání se používá jen pro studenou (tvrdou) vodu.
Položka Menu
Ventil
(horní násypka)
Standardně
Info
Limity
I1
Lze naprogramovat 3 vstupní ventily.
 Stroj se 3 vstupními vodními ventily používá studenou
tvrdou vodu, studenou měkkou vodu teplou měkkou vodu.
 Navrhnutý vstupní ventil je I1 Studená tvrdá voda.
 Stroj se 2 vstupními vodními ventily používá studenou
měkkou vodu a teplou měkkou vodu.
 Navrhnuté vstupní ventily jsou I1 + I6 Studená
měkká voda.
Navrhované vstupní ventily odpovídají teplotě a násypce.
I1-I2-I5-I6
(3 vstupy)
I1 - I6
(2 vstupy)
!
Výstraha!
Pokud zadáte jiné vstupní ventily než navrhované, mohou
se během napouštění vody vyskytnout problémy.
Hladina
Normalni
vysoka
Navrhovaná hladina vody závisí na typu pracího stroje.
viz tab. §3.4
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Volba času pro externí přívod tekutého pracího prostředku.
0 - 99 s
Menu dávkování …
Dávka 1, …, 8
0s
Současně můžete naprogramovat až 4 přívody. Pokud
jste naprogramovali více než 4 přívody, zobrazí se
chybové hlášení. Snižujte čas pro přívody zpět na
nulu, dokud nezůstanou 4 nenulové časy.
(Přívod tekutého pracího prostředku musí být povolen
v konfiguračním menu.)
Cas zap
12 s
Doba zapnutí motoru pro praní.
1 - 99 s
Doba zapnutí motoru pro jemné praní: 3 s.
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny
v Inicializačním menu)
Cas vyp
3s
Doba vypnutí motoru pro praní.
Doba vypnutí motoru pro jemné praní: 12 s.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny
v Inicializačním menu)
Cas
2.0 min
Doba sekvence poslední máchání.
0 - 99,5 min
(Pokud nastavíte dobu na 0 minut, sekvence máchání bude
přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,5 min)
Signal
Ne
Pokud je naprogramován signál, vloží se na konec
Ne / Ano
pracího kroku pauza. To umožní obsluze doplnit prací
prostředek pro další krok. Aktivuje se bzučák, pro
upozornění obsluhy, že došlo k přerušení programu.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
57
 SEKVENCE NAMÁČENÍ
Predeprani | Prani | Ochlazovani | Machani | Posledni machani | Namaceni | Proplachovani | Sprcha | Bez prani
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Teplota
40 °C
Teplota vody.
1 - 45 °C
I2 - I3
Navrhované vstupní ventily odpovídají teplotě a násypce.
I1-I2-I3-I4-I5-I6
Ventil
(horní násypka)
!
Výstraha!
Pokud zadáte jiné vstupní ventily než navrhované, mohou se
(přední násypka)
I2 - I3
během napouštění vody vyskytnout problémy.
I1-I2-I3
(40°C)
Hladina
Normalni
nizka
Navrhovaná hladina vody závisí na typu pracího stroje.
viz tab. §3.4
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Menu dávkování …
Násypka A, B, C, D, E
0s
Dávka 1, …, 8
0s
Volba času pro násypky a pro externí přívod tekutého
pracího prostředku.
Současně můžete naprogramovat až 4 přívody. Pokud
jste naprogramovali více než 4 přívody, zobrazí se
chybové hlášení. Snižujte čas pro přívody zpět na
nulu, dokud nezůstanou 4 nenulové časy.
(Násypky A, B, C, D, E jsou dostupné pouze u strojů
s přední násypkou)
0 - 99 s
(Přívod tekutého pracího prostředku musí být povolen
v konfiguračním menu.)
Cas zap
12 s
Doba zapnutí motoru pro praní.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas vyp
10 min
Doba vypnutí motoru pro praní.
1 - 99 min
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas
1.0 hod
0 - 25,5 hod
Doba sekvence namáčení.
(Pokud nastavíte dobu na 0 hodin, sekvence namáčení bude
přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,1 hod)
Signal
58
Ne
Pokud je naprogramován signál, vloží se na konec
pracího kroku pauza. To umožní obsluze doplnit prací
prostředek pro další krok. Aktivuje se bzučák, pro
upozornění obsluhy, že došlo k přerušení programu.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
Ne / Ano
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVÁNÍ
 SEKVENCE PROPLACHOVÁNÍ
Predeprani | Prani | Ochlazovani | Machani | Posledni machani | Namaceni | Proplachovani | Sprcha | Bez prani
Pouze pro prací stroje s horní násypkou.
 Hladina vody se neprogramuje protože voda stoupá a uniká přepadovým otvorem.
 Vodní ventily se neprogramují, protože se používá pouze studená voda z vodního ventilu 6.
 Přívody se nenastavují.
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Cas zap
12 s
Doba zapnutí motoru pro praní.
1 - 99 s
Doba zapnutí motoru pro jemné praní: 3 s.
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas vyp
3s
Doba vypnutí motoru pro praní.
Doba vypnutí motoru pro jemné praní: 12 s.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny v
Inicializačním menu)
Cas
10.0 min
Doba sekvence proplachování.
0 - 99,5 min
(Pokud nastavíte dobu na 0 minut, sekvence proplachování bude
přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,5 min)
Signal
Ne
Pokud je naprogramován signál, vloží se na konec
Ne / Ano
pracího kroku pauza. To umožní obsluze doplnit prací
prostředek pro další krok. Aktivuje se bzučák, pro
upozornění obsluhy, že došlo k přerušení programu.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
59
 SEKVENCE SPRCHY
Predeprani | Prani | Ochlazovani | Machani | Posledni machani | Namaceni | Proplachovani | Sprcha | Bez prani
 Během distribuce a nízkém odstřeďování se voda nebo tekutý prací prostředek rozstřikává.
 Během této sekvence nelze naprogramovat standardní vodní ventily.
 Podle naprogramování dávkování se bude rozstřikávat tekutý prací prostředek.
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Vypousteci ventil
1
K dispozici pouze u pracích strojů s normálně
otevřeným i normálně uzavřeným vypouštěcím
ventilem.
1-2
Volba času pro násypky a pro externí přívod tekutého
0 - 99 s
Menu dávkování …
Násypka A, B, C, D, E
0s
Dávka 1, …, 8
0s
pracího prostředku.
Sekvence sprchy používá pouze 1 přívod. Pokud jste
naprogramovali více než 1 přívod, zobrazí se chybové
hlášení. Snižujte čas pro přívody zpět na nulu, dokud
nezůstane 1 nenulový čas.
(Násypky A, B, C, D, E jsou dostupné pouze u strojů
s přední násypkou)
(Přívod tekutého pracího prostředku musí být povolen
v konfiguračním menu.)
Signal
Ne
Pokud je naprogramován signál, vloží se na konec
pracího kroku pauza. To umožní obsluze doplnit prací
prostředek pro další krok. Aktivuje se bzučák, pro
upozornění obsluhy, že došlo k přerušení programu.
Ne / Ano
 SEKVENCE BEZ PRANÍ
Predeprani | Prani | Ochlazovani | Machani | Posledni machani | Namaceni | Proplachovani | Sprcha | Bez prani
 V případě sekvence bez praní se naprogramovaný krok prací sekvence přeskočí.
Přejděte k bodu  
60
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVÁNÍ
5.6. KROK : PROGRAMOVÁNÍ CYKLU VYPOUŠTĚNÍ
Tento odstavec detailně popisuje programování sekvencí vypouštění/odstředění.
Po naprogramování pracího cyklu musí být naprogramován cyklus vypouštění/odstředění.
! VÝSTRAHA!
PŘED SEKVENCI ODSTŘEĎOVÁNÍ NEMUSÍTE PROGRAMOVAT SEKVENCI VYPOUŠTĚNÍ, PROTOŽE
VODA SE V SEKVENCI ODSTŘEĎOVÁNÍ AUTOMATICKY VYPOUŠTÍ.
 VÝBĚR CYKLU VYPOUŠTĚNÍ/ODSTŘEDĚNÍ
Podle typu pracího stroje je dostupno více nebo méně funkcí.
Prog XX
Krok YY
Prani
Vypousteni
Typ: Vypousteni
z
 V dalším kroku se jako první sekvence zobrazí sekvence
vypouštění.
 Pomocí tlačítek ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
zvolte ze seznamu požadovaný cyklus sekvence vypouštění.
 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
 Pokud chcete zvolit předem nastavenou standardní hodnotu,
použijte tlačítko ŠIPKA DOLŮ.
 SEKVENCE VYPOUŠTĚNÍ
Vypousteni | Odstredeni | Bez vypousteni | Staticke vypousteni | Reverzační vypousteni
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Vypousteci ventil
1
K dispozici pouze u pracích strojů s normálně
otevřeným i normálně uzavřeným vypouštěcím
ventilem.
1-2
Cas
0.5 min
Doba sekvence vypouštění.
0 - 9,5 min
(Pokud nastavíte dobu na 0 minut, sekvence vypouštění bude
přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,5 min)
Konec
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Návrat do: „Změnit krok“.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
61
 SEKVENCE ODSTŘEDĚNÍ
Vypousteni | Odstredeni | Bez vypousteni | Staticke vypousteni | Reverzační vypousteni
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Vypousteci ventil
1
K dispozici pouze u pracích strojů s normálně otevřeným
i normálně uzavřeným vypouštěcím ventilem.
1-2
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Cas
4.5 min
Doba sekvence odstředění.
0 - 9,5 min
(Pokud nastavíte dobu na 0 minut, sekvence odstředění bude
přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,5 min)
Konec
Návrat do: „Změnit krok“.
 SEKVENCE BEZ VYPOUŠTĚNÍ
Vypousteni | Odstredeni | Bez vypousteni | Staticke vypousteni | Reverzační vypousteni
 Cyklus vypouštění/odstředění se v naprogramovaném kroku přeskočí.
! VÝSTRAHA!
U některých specifických funkcí musí být naprogramována sekvence bez vypouštění.
Příklad:
Pokud chcete naprogramovat sekvenci ochlazování, musí být sekvence vypouštění naprogramována mezi
sekvenci horké praní a ochlazovací sekvenci.
Položka Menu
Standardně
Konec
Info
Limity
Návrat do: „Změnit krok“.
 SEKVENCE STATICKÉ VYPOUŠTĚNÍ
Vypousteni | Odstredeni | Bez vypousteni | Staticke vypousteni | Reverzační vypousteni
Po dobu vypouštění vody se buben zastaví.
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Vypousteci ventil
1
K dispozici pouze u pracích strojů s normálně otevřeným
i normálně uzavřeným vypouštěcím ventilem.
1-2
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Cas
0.5 min
Doba sekvence statické odstředění.
0 - 9,5 min
(Pokud nastavíte dobu na 0 minut, sekvence statické odstředění
bude přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,5 min)
Konec
62
Návrat do: „Změnit krok“.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVÁNÍ
VÝSTRAHA!
Nedoporučujeme naprogramovat sekvenci odstřeďování hned po sekvenci statické vypouštění.
Při sekvenci statické vypouštění není prádlo rozloženo po celém bubnu, zatímco se voda vypouští. Jakmile
se spustí sekvence odstřeďování, prádlo je velmi nevyvážené a to způsobí aktivaci funkce nevyváženost.
!
 SEKVENCE REVERZAČNÍ VYPOUŠTĚNÍ
Vypousteni | Odstredeni | Bez vypousteni | Staticke vypousteni | Reverzační vypousteni
Buben se otáčí, zatímco se voda vypouští.
Položka Menu
Standardně
Info
Limity
Vypousteci ventil
1
K dispozici pouze u pracích strojů s normálně otevřeným
1-2
i normálně uzavřeným vypouštěcím ventilem.
Otacky
-
Navrhované otáčky závisí na typu stroje.
viz tab. §3.4
Cas zap
12 s
Doba zapnutí motoru.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny
v Inicializačním menu)
Cas vyp
3s
Doba vypnutí motoru.
1 - 99 s
(Navrhované standardní hodnoty mohou být nastaveny
v Inicializačním menu)
Cas
0.5 min
Doba sekvence reverzačního vypouštění.
0 - 9,5 min
(Pokud nastavíte dobu na 0 minut, sekvence reverzačního
vypouštění bude přeskočena)
(programování je možné v krocích 0,5 min)
Konec
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Návrat do: „Změnit krok“.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
63
6. PROVOZNÍ MENU
6.1. SPUŠTĚNÍ
!
VÝSTRAHA!
NEŽ PRACÍ STROJ UVEDETE POPRVÉ DO PROVOZU, ZKONTROLUJTE, ZDA JE PRACÍ STROJ
SPRÁVNĚ NAINSTALOVÁN. VIZ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ. ZKONTROLUJTE, ZDA JE
SPRÁVNĚ NASTAVENO KONFIGURAČNÍ A INICIALIZAČNÍ MENU. VIZ KAPITOLA 4.
VÝSTRAHA!
PRACÍ CYKLY LZE SPUSTIT POUZE, JE-LI SPÍNAČ S KLÍČEM V PROVOZNÍM REŽIMU.
!
6.2. ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

Když zapnete napájení, displej se rozsvítí.
 Jestliže je program připraven ke spuštění, zobrazí se Vyber program _ _ .
6.3. VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRACÍHO STROJE

Otevřete dveře a vložte prádlo do bubnu. Po naplnění bubnu, zavřete dveře.
6.4. NASYPÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU DO NÁSYPKY

Nasypte do násypky příslušné množství pracího prostředku.
D E
A B C
101009
Prací stroje s přední násypkou:
 Doplnění pracího prostředku do násypky A, B, C, D nebo E závisí u prací sekvence na
předprogramovaných signálech přívodu pracích prostředků.
Prací stroje s horní násypkou:
 Doplnění pracího prostředku do násypky A, B nebo C závisí u prací sekvence na
předprogramovaných vodních vstupech.
 Více informací viz kapitola 3.4.
101008
6.5. SPUŠTĚNÍ PRACÍHO PROGRAMU
 Lze zvolit až 99 programů. Prvních 15 programů jsou standardní programy, které jsou
popsány v kapitole 7.2.


Zadejte číslo programu.
Stiskněte tlačítko „START“.
 Jestliže neexistuje program s daným číslen, zobratí se NEPLATNÉ.
64
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PRACÍ PROGRAMY
Pouze MB-stroje.
 Po stisknutí tlačítka „START“ se zobrazí hlášení s požadavkem, aby jste zkontrolovali
zda jsou vnitřní dveře zavřené.
Jsou zavřené vnitřní dveře ?

Pokud jste si jisti, že jste provedli mechanické uzamčení vnitřních dveří, stiskněte tlačítko „START“.
Pokud si nejste jisti, stiskněte tlačítko „STOP“ a zkontrolujte vnitřní dveře.
6.6. PROGRAMOVÁNÍ DOBY ZPOŽDĚNÍ


Zadejte požadované číslo programu.
Stiskněte tlačítko desetinné tečky.
Zobrazí se zpráva časového zpoždění.
 Dveře a dvířka násypky musí být zavřené.

Nyní vložte hodnotu pro zpoždění
Stroj se spustí později _ _ : _ _
 Nejdříve zadejte hodnotu hodin, potom hodnotu minut.
 Minimální doba zpoždění je 1 minuta [ 00:01]
 Maximální doba zpoždění 99 hodin a 59 minut [99:59]

Stisknutím tlačítka START se doba zpoždění začne odpočítávat.
 Dveře se ihned zamknou.
Když je doba zpoždění ukončena, automaticky se spustí prací cyklus.
 Sekvenci zpoždění lze přerušit stisknutím tlačítka stop.
Program se vrátí na začátek menu: Vyber program_ _ .
6.7. ÚSPORNÝ PROVOZ

Pokud zvolíte ÚSPORNÝ PROVOZ, stisknutím tlačítka ANO na začátku nového cyklu,
se hladina vody sníží o 20% jednotek pod nastavenou hodnotu.

Pokud nechcete zvolit ÚSPORNÝ PROVOZ, stiskněte tlačítko NE.
 ÚSPORNÝ PROVOZ by se měl používat jen pro lehce znečištěné prádlo a/nebo pro menší
množství prádla
V opačném případě se při tomto nastavení prádlo nevypere dostatečně.
 V inicializačním menu můžete při spuštění povolit nebo zablokovat žádost o ÚSPORNÝ REŽIM.
6.8. AKTIVNÍ PROGRAM
 Doba cyklu se postupně po minutách odpočítává, takže víte kolik času chybí k dokončení
cyklu.
 Pro každý krok pracího programu:
- nejdříve uvidíte prací sekvenci
- potom uvidíte sekvenci vypouštění / odstředění
 Ukazatel průběhu zobrazuje průběh pracího cyklu.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
65
Číslo
programu
Název
pracího cyklu
BĚLICÍ PŘÍPRAVEK
Krok 2
12
Odstředění
Sekvence
praní/odstředění
Krok pracího
cyklu
Jednotky
čas
35 5
Průběh
min
Zbývající čas
pracího cyklu
Stav
dveří
6.9. URYCHLENÍ PROGRAMU



Dobu sekvence praní zvyšujte stisknutím tlačítka ŠIPKA VPRAVO.
Dobu sekvence praní snižujte stisknutím tlačítka ŠIPKA VLEVO.
Pokud chcete daný krok přeskočit, stiskněte tlačítko START.
! VÝSTRAHA!
I KDYŽ JSTE V INICIALIZAČNÍM MENU VYPNULI FUNKCI URYCHLENÍ, TATO FUNKCE BUDE FUNGOVAT,
POKUD JE PŘEPÍNAČ S KLÍČEM ZAPNUTÝ V PROGRAMOVACÍM REŽIMU.
6.10. DOBA PRANÍ
 Po spuštění programu se zobrazí čas zbývajícího cyklu.
 Někdy tečka u zobrazeného času přestane blikat, což znamená, že se čas na displeji přestal
odpočítávat.
 Doba, kdy tato tečka nebliká, je přídaný čas.
 Celková doba praní = naprogramovaný čas (1) + přídaný čas (2+3+4+5).
1. Naprogramovaný čas procesu.
2. Přídaná doba pro odběr vody.
3. Přídaná doba navíc pro vypouštění (pokud se voda nevypustí do 30 s a spustí
se prodloužená doba pro vypouštění).
4. Přídaná doba pro ohřev, pokud se zvolí funkce „Čekat na ohřev“.
5. Dodatečná doba pro volný doběh na konci sekvence odstřeďování
66
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PRACÍ PROGRAMY
6.11. KONEC PROGRAMU
 Doba na displeji se odpočítává až k 0.
 Když je programový cyklus ukončen, zobrazí se na displeji KONEC PROGRAMU.
 Dveřní zámek se uvolní a dveře lze otevřít, když se na displeji zobrazí VYLOZIT
(vytáhnout prádlo).

Otevřete dveře a vytáhněte prádlo ze stroje
 Hlášení VYLOZIT zmizí a stroj je připraven spustit další program.
Zobrazí se VYBER PROGRAM _ _
 Pouze stroje MB
 Když se zobrazí hlášení vyložit, rozsvítí se indikátory OTOČIT BUBEN a DVEŘE ODEMČENY.
 Tlačítka budou fungovat pouze v případě, pokud indikace těchto tlačítek na špinavé nebo
hygienické straně pracího stroje svítí.
Sekvence vyložit.
 Pomocí tlačítka OTOČIT BUBEN musíte umístit buben do takové polohy, aby bylo možné
otevřít dveře bubnu před hlavními dveřmi pracího stroje MB. Uvolněním tlačítka se otáčení
bubnu zastaví.
 Jestliže váha prádla není v bubnu správně vyvážena, pak se může stát, že budete muset
i několikrát zkusit nastavit správnou polohu dveří bubnu.
 Stisknutím tlačítka DVEŘE ODEMČENY budou hlavní dveře stroje MB odblokovány.
 Dveře otevřete manuálně.
 Nyná můžete vytáhnout prádlo.
Sekvence naplnění.
Prádlo se vždy plní ze špinavé strany.
 Jestliže program nebyl přerušen, dveře jsou nyní otevřena na hygienické straně.
 Zavřete a zamkněte dveře.
 Indikace tlačítek OTOČIT BUBEN a DVEŘE ODEMČENY budou zhasnuta na hygienické
straně a prosvětlena na špinavé straně.
 Nyní musíte umístit dveře bubnu před hlavní dveře na špinavé straně.
 Jestliže jsou dveře bubnu dobře umístěny, odemčete a otevřete dveře.
 Nyní můžete naplnit prádlo.
 Po zavření dveří můžete spustit nový prací cyklus.
VÝSTRAHA!
PROGRAMÁTOR GRAPHITRONIC PRO PRACÍ STROJE MB UMOŽNÍ VYLOŽENÍ PRÁDLA NA
HYGIENICKÉ STRANĚ STROJE POUZE, POKUD PRACÍ CYKLUS NEBYL PŘERUŠEN.
!
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
67
! VÝSTRAHA!
V PŘÍPADĚ POUŽITÍ HYGIENICKÝCH DESINFEKČNÍCH PRACÍCH PROGRAMŮ, MUSÍ BÝT VYPNUTO
„RUČNÍ OVLÁDÁNÍ“ A „POVOLIT POSUN“ V INICIALIZAČNÍM MENU.
 Pouze prací stroje 90 – 140 – 180
 Prací stroje MB s největší kapacitou mají rozdělený buben na dvě nebo tři části.
 Po vyložení / naložení prádla v jedné části, musíte pootočit bubnem k další části bubnu.
 Zavřete a uzamkněte vnitřní dveře.
 Zavřete vnější dveře a pro uzamčení vnějších dveří stiskněte tlačítko dveřního zámku.
 Jakmile jsou vnější dveře uzavřeny a uzamčeny, rozsvítí se indikace OTOČIT BUBEN
a indikace DVEŘE OPDEMČENY.
 Po stisknutí tlačítka OTOČIT BUBEN se buben automaticky pootočí k další části bubnu.
 Jakmile se buben zastaví a rozsvítí se indikace DVEŘE OTEVŘENY, stiskněte tlačítko
DVEŘE OTEVŘENY.
 Nyní můžete vyložit / naložit další část bubnu.
 Na malých MB strojích po uzavření a uzamčení vnějších dveří na hygienické straně přepne
programátor automaticky ovládání dveří a bubnu na špinavou stranu.
 Pro prací stroje MB s největší kapacitou s několika částmi bubnu musíte stisknout tlačítko
„PŘEPNOUT STRANY“ pro přepnutí ovládání z hygienické strany na špinavou stranu.
6.12. PROCES NAPOUŠTĚNÍ VODY
 Během procesu napouštění vody je na displeji zobrazen obrázek kohoutu.
 V závislosti na teplotě vody se budou otevírat vstupní ventily se studenou a horkou vodou.
 Hladinu vody měří elektronické čidlo hladiny.
 Jestliže je dostupná funkce vyrovnání teplot, programátor GRAPHITRONIC bude ovládat
teplotu, dokud nebude dosažena cílová teplota. U programů pro praní při vysokých teplotách
je nutné po naplnění vody spustit dodatečný ohřev tak, aby byla dosažena naprogramovaná
teplota horké vody.
 Ve standardních tabulkách pracích programů zjistěte hodnoty pro normální nízkou a normální
vysokou vodní hladinu.
 Tyto standardní vodní hladiny se používají v následujících případech:
- Normální nízká hladina vody se používá pro sekvenci předeprání, praní a namáčení.
- Normální vysoká hladina vody se používá pro sekvenci máchání a poslední máchání.
 Hladinu vody lze naprogramovat mezi dvěma mezními hodnotami:
- Dolní mez hladiny vody je nad topnými tělesy a čidlem teploty.
- Horní mez je pod přepadovým otvorem.
6.13. OHŘEV
 Během procesu ohřevu vody je na displeji zobrazen obrázek ohřevu.
 Pokud zvolíte, že nechcete čekat na ohřev:
- Stroj bude ohřívat vodu, dokud neuplyne doba nastavená pro konkrétní sekvenci
nebo dokud nebude dosažena nastavená teplota.
- I když nebude naprogramovaná teplota dosažena a doba dané sekvence uplyne,
program spustí další sekvenci.
 Pokud zvolíte, že chcete čekat na ohřev:
- Stroj bude ohřívat vodu, dokud nebude dosažena nastavená teplota. Nastavená
doba prací sekvence se začne odpočítávat od okamžiku, kdy byla dosažena
požadovaná teplota.
68
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PRACÍ PROGRAMY
! VÝSTRAHA!
POKUD STROJE NEJSOU VYBAVENY ELEKTRICKÝM NEBO PARNÍM OHŘEVEM, NEMĚLA BY SE
V INICIALIZAČNÍM MENU VOLIT FUNKCE „ČEKAT NA OHŘEV“.
6.14. OCHLAZOVÁNÍ
 AUTOMATICKÉ OCHLAZOVÁNÍ: Tato funkce zabrání prudké změně teploty v pracím stroji.
 U horkého praní nad 65C se na konci kroku přidává studená voda.
 NAPROGRAMOVANÉ OCHLAZOVÁNÍ: Tuto funkci doporučujeme používat, aby se prádlo
nesrazilo.
 Voda se vypustí a postupně se přidává studená voda. Takto teplota vody v bubnu pomalu
klesá v závislosti na čase a naprogramované teplotě ochlazovací sekvence.
6.15. PROPLACHOVÁNÍ
Pouze prací stroje s horní násypkou.
 U proplachovací sekvence se během napouštění nenastaví hladina vody.
Voda bude odtékat přepadovým otvorem.
 Vodou, která uniká přepadovým otvorem se odplaví největší nečistoty, které se
oddělí z prádla.
6.16. SPRCHA
 Sprchování probíhá při otevřeném vypouštěcím ventilu a v závislosti na naprogramované
rychlosti, kdy se buben točí rychlostí pro rozložení prádla nebo se točí nízkými otáčkami.
6.17. NEROVNOMĚRNÉ VYVÁŽENÍ
 Pokud je stroj během odstřeďování nerovnoměrně vyvážen, aktivuje se vibrační spínač.
 Sekvence odstřeďování se přeruší a prádlo se v bubnu přerozdělí.
 Prací stroj se až 10-krát pokusí přerozdělit prádlo.
6.18. PAUZA
 Pokud jste naprogramovali signál, na konci prací sekvence stroj zastaví program a zobrazí
se hlášení POKRAČOVAT?
 Bzučák upozorní obsluhu.
 Nyní může obsluha doplnit prací prostředek.
 Když se otevřou dveře násypky, bzučák se vypne.
(Pouze pro prací stroje s přední násypkou).
 Stisknutím tlačítka START bude program pokračovat dalším krokem pracího programu.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
69
6.19. STOP
 Stisknutím tlačítka STOP se program přeruší.
 Stroj přejde do bezpečného stavu.
 Poté se zobrazí hlášení POKRAČOVAT ?.


STOP: program se zastaví. (Provede se sekvence rozvolňování prádla a až poté lze otevřít dveře).
START: program restartuje poslední aktivní krok a bude dále pokračovat.
6.20. OTEVŘENÍ NÁSYPKY
POUZE PRO PRACÍ STROJE S PŘEDNÍ NÁSYPKOU
 Když otevřete násypku, program se ihned přeruší.
 Stroj přejde do bezpečného stavu.
 Poté se zobrazí hlášení ZAVŘI NÁSYPKU.
 Když opět zavřeme dveře násypky, zobrazí se hlášení POKRAČOVAT ?.


STOP: program se zastaví. (Provede se sekvence rozvolňování prádla a až poté lze otevřít dveře).
START: program restartuje poslední aktivní krok a bude dále pokračovat.
 Pokud během chodu programu chcete dvakrát naplnit stejnou násypku pracího prostředku,
doporučujeme nastavit v programu pauzu (signál).
6.21. ČEKÁNÍ
 Může se stát, že dojde k přerušení běžného provozu stroje a musíte čekat, než Vám
programátor GRAPHITRONIC dovolí pokračovat.
 Stav čekání poznáte podle toho, že se na displeji zobrazí CEKEJ a odpočítává se čas.
 K této situaci dojde při výpadku a obnovení napájení během probíhajícího pracího cyklu.
 Jelikož software neví, jakou rychlostí se motor točil, je vložena prodleva, než lze stroj znovu
restartovat.
6.22. JAK POSTUPOVAT U CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ
 Když programátor GRAPHITRONIC zjistí závadu, zobrazí se chybové hlášení, které
informuje obsluhu o vzniklém problému.
70
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PRACÍ PROGRAMY
Porucha (Pr: XX Kr: YY)
Nutná oprava
(Chyba ZZZ: Chybové hlášení)
XX
YY
Chyba ZZZ
Chybové hlášení
: číslo programu
: číslo kroku
: číslo chyby
: název chybového hlášení
 V horním řádku se zobrazí číslo programu a číslo kroku přerušeného programu.
 Hlášení VYLOZIT! Vás informuje, že je povoleno otevřít dveře.
 Bezpečnostní podmínky
 Pokud je v bubnu stále voda nebo pokud je teplota příliš vysoká, nelze dveře otevřít.
 Současně s hladinou a teplotou se zobrazí hlášení „VODA V BUBNU“ nebo „PRILIS HORKE“.
!
VÝSTRAHA!
JESTLIŽE VYPOUŠTĚCÍ VENTIL NEFUNGUJE SPRÁVNĚ A NA KONCI PRACÍHO CYKLU JE V BUBNU
STÁLE VODA, OBSLUHA MUSÍ PODNIKOUT NEZBYTNÁ OPATŘENÍ. NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ
AKTUÁLNÍ TEPLOTA A HLADINA VODY. POČKEJTE, DOKUD SE VODA NEVYPUSTÍ A NEZCHLADNE
A AŽ POTÉ POKRAČUJTE. HORKÁ VODA BY MOHLA ZPŮSOBIT TĚŽKÉ ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU
OPAŘENÍ.
 Pokud se vyskytl problém s dveřním zámkem, program bude ihned ukončen.
 Z bezpečnostních důvodů zůstanou dveře uzamčeny.
!
VÝSTRAHA!
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD, NAJDETE
V KAPITOLE „8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD“.
6.23. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ VÝPADKU NAPÁJENÍ
 Pokud dojde k výpadku napájení a stroj je v klidovém stavu a program se ještě nespustil,
stroj zůstane v klidovém stavu.
 Pokud došlo k výpadku napájení když stroj pere nebo odstřeďuje, zobrazí se po obnovení
napájení hlášení POKRAČOVAT ?.


STOP: program se zastaví. (Provede se sekvence rozvolňování prádla a až poté lze otevřít dveře).
START: program restartuje poslední aktivní krok a bude dále pokračovat.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
71
6.24. TLAČÍTKA SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ
Tlačítka speciálních funkcí Info a Servis poskytují obsluze bližší informace o pracích programech
a stavu pracího stroje.
Ostatní tlačítka speciálních funkcí lze používat přímo.
6.24.1. INFO

Stiskněte tlačítko INFO, pokud chcete zobrazit informace o programech.
 Pokud není spuštěn žádný progam, zobrazí se přehled všech dostupných programů.
 Pokud je program spuštěn, zobrazí se podrobný přehled kroků programu.
 U každého kroku jsou zobrazeny všechny detaily kroku.
 Opětovným stisknutím tlačítka INFO můžete opustit menu Info.
6.24.2. SERVISNÍ STAV

Jestliže chcete zjistit aktuální teplotu vody a hladinu vody, stiskněte tlačítko SERVISNÍ STAV.
 V menu servisního stavu můžete kontrolovat:
- teplotu vody a hladinu vody
- počitadlo cyklů, (nutná údržba)
- aktuální stavy pracího stroje v probíhajícím pracím cyklu
 Když přepínač s klíčem přepnete do programovacího režimu, menu servisní stav po 1 minutě
nezmizí.
 Když stisknete tlačítko ŠIPKA DOLŮ, můžete si prohlédnout všechny položky menu.
 Opětovným stisknutím tlačítka SERVISVÍ STAV můžete opustit menu Servisní stav.
6.24.3. VSTUPNÍ VENTILY 1, 2, 3 (4, 5, 6 )

Jestliže v probíhajícím procesu chcete otevřít vstupní ventil pro přívod vody, stiskněte tlačítko
VENTIL 1, 2, 3 (4 , 5, 6).
 Tato funkce funguje pouze v dané probíhající sekvenci praní.
 Po dobu stisknutí tlačítka bude otevřen příslušný vstupní ventil.
!
VÝSTRAHA!
VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE JSOU STÁLE FUNKČNÍ, TAKŽE SE MŮŽE STÁT, ŽE NEBUDETE
MOCI VSTUPNÍ VENTILY AKTIVOVAT.
6.24.4. VYPOUŠTĚNÍ

Jestliže v probíhajícím procesu chcete otevřít vypouštěcí ventil, stiskněte tlačítko VYPOUŠTENÍ.
 Tato funkce funguje pouze v dané probíhající sekvenci praní.
 Po dobu stisknutí tlačítka bude otevřen vypouštěcí ventil.
72
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PRACÍ PROGRAMY
6.24.5. OHŘEV

Jestliže v probíhajícím procesu chcete zapnout ohřev, stiskněte tlačítko OHŘEV.
 Tato funkce funguje pouze v dané probíhající sekvenci praní
 Po dobu stisknutí tlačítka bude otevřen vypouštěcí ventil.
!
VÝSTRAHA!
VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE JSOU STÁLE FUNKČNÍ, TAKŽE SE MŮŽE STÁT, ŽE NEBUDETE
MOCI OHŘEV AKTIVOVAT.
6.24.6. NASTAVENÍ RYCHLOSTI OTÁČEK

Jestliže v probíhajícím procesu chcete změnit otáčky bubnu, stiskněte tlačítko NASTAVIT RYCHLOST.
 Rychlost otáčení bubnu můžete změnit zadáním nové hodnoty.
 Meze rychlosti otáčení bubnu závisí na typu pracího stroje.
!
VÝSTRAHA!
VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE JSOU STÁLE FUNKČNÍ, TAKŽE SE MŮŽE STÁT, ŽE NEBUDETE
MOCI ZMĚNIT RYHLOST OTÁČEK BUBNU.
6.25. RECYKLACE VODY
 Pokud je prací stroj připojen k systému pro recyklaci vody, lze k programátoru GRAPHITRONIC
připojit signál z nádrže pro recyklaci vody.
 Pokud je tato nádrž prázdná, na displeji programátoru GRAPHITRONIC se zobrazí
diagnostické hlášení „Err 40 no fill recycle“.
 U pracích strojů s přední násypkou se automaticky zavře vstupní ventil recyklové vody
a otevře se vstupní ventil pro studenou vodu.
6.26. DÁVKOVAČE TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU
 Pokud je prací stroj připojen k externím dávkovačům tekutých pracích prostředků, lze
signál z dávkovače s pracím prostředkem připojit k programátoru GRAPHITRONIC.
 Když je zásobník téměř prázdny, na displeji programátoru GRAPHITRONIC se zobrazí
diagnostické hlášení „Err 39 out of soap“.
 Obsluha nemusí kontrolovat neustále dávkovače, aby zabránila praní bez tekutého pracího
prostředku.
6.27. SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VÁŽENÍ PRÁDLA
 Prací stroje MB a F23/4 až FS1200 mohou být vybaveny systémem automatického vážení
prádla.
Jestliže jsou dveře otevřeny, na displeji je zobrazena váha.
 Stiskem tlačítka „0“ (TARE) obsluha nastaví váhu na „0kg“.
Stiskem tlačítka „0“ se na displeji zobrazí hlášení, „Referenční váha nastavena na 0“.
 Během nakládání prádla do stroje, může obsluha sledovat na displeji váhu naloženého
prádla v pracím stroji.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
73
 Pokud váha prádla překročí kapacitu pracího stroje programátor zobrazí na displeji
hlášení „Přetížení“.
 Na spodní části displeje je zobrazen ukazatel průběhu, který zobrazuje množství prádla,
které bylo naloženo.
 Zavřením dveří se změní hlášení ohledně váhy prádla na hlášení výběr programu.
TARE:
Stisknout 0
60
Zavřít
dveře
kg
66 %
 V případě použití stroje s vážicím systémem bude spotřeba vody programovatelná v litrech
z důvodu dosažení přesné spotřeby vody.
 Další vlastnost je automatické nastavení spotřeby vody (a přívodu tekutého pracího prostředku)
v závislosti na zvážené váze prádla.
6.28. SYSTÉM RUČNÍHO ZADÁNÍ VÁHY PRÁDLA
PRO PRACÍ STROJE, KTERÉ NEJSOU VYBAVENY AUTOMATICKÝM SYSTÉMEM VÁŽENÍ
 V případě, že znáte váhu prádlu, (např. prádlo před praním zvážíte mimo prací stroj),
můžete aktivovat systém ručního zadání váhy prádla (Menu Rozšíření / Vážení).
 Pokud jsou dveře pracího stroje otevřeny, na displeji je zobrazena hodnota váhy „0kg“.
Zadejte váhu prádla. Po zavření dveří přejdete do kroku výběru pracího programu.
 V závislosti na zadané váze prádla lze povolit automatické nastavení spotřeby vody a dávkování
tekutého pracího prostředku.
74
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PRACÍ PROGRAMY
7. PŘEDPROGRAMOVANÉ PROGRAMY
Programátor GRAPHITRONIC obsahuje 15 předem předprogramovaných standardních pracích programů.
(Standardní programy: 1 až 15.
Jednoúčelové programy 16 až 52.)
!
VÝSTRAHA!
UVEDENÉ PŘEDPROGRAMOVANÉ POSTUPY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ.
PŘI TVORBĚ VLASTNÍCH PRACÍCH PROGRAMŮ, KONTAKTUJTE VAŠEHO DODAVATELE PRACÍHO
PROSTŘEDKU.
7.1. LEGENDA
 ČASY PŘÍVODU
Čas přívodu tekutého pracího prostředku pro násypky A, B, C, D a E je standardně 30 sekund a může
být upraven v programovacím menu.
 VSTUPY PRO PŘÍVOD VODY (VENTILY)
 Stroje s horní násypkou
- ventil 1:
studená tvrdá voda (*)
Násypka „C“
Poslední máchání
- ventil 2:
studená měkká voda
Násypka „A“
Předeprání
- ventil 3:
horká měkká voda
Přímý vstupní ventil (tekutý prací prostředek)
- ventil 4:
horká měkká voda
Násypka „B“
Hlavní praní
- ventil 5:
studená měkká voda
Násypka „B“
Hlavní praní
- ventil 6:
studená měkká voda
Přímý vstupní ventil (tekutý prací prostředek)
(*) Jestliže se není dostupná studená tvrdá voda, pak se vstupní ventil 1 bude používat
pro studenou měkkou vodu.
 Stroje s přední násypkou
- ventil 1:
studená tvrdá voda
- ventil 2:
- ventil 3:
(Jestliže není k dispozici tvrdá voda, pak se vstupní
ventil 1nepoužívá)
studená měkká voda
horká měkká voda
 HLADINA VODY
- NL: Normální Nízká hladina
- NH: Normální Vysoká hladina
 PRANÍ
 Běžný proces praní
- A = 12“ 12 s pere
- R = 3“
3 s stojí
 Jemný proces praní
- A = 3“
3 s pere
- R = 12“ 12 s stojí
 OT/MIN (OTÁČKY ZA MINUTU)
-W :
typ RS/FS/MB =
rychlost praní ( 32 - 50 ot/min)
-D
:
typ RS/FS/MB =
otáčky při rozvolnění prádla (nelze měnit) ( 100 ot/min)
-L
:
typ RS/FS/MB =
odstřeďování při nízkých otáčkách, standard ( 500 ot/min)
-H
:
typ FS/MB =
odstřeďování při vysokých otáčkách ( 625 - 1000 ot/min)
(v závislosti na kapacitě stroje)
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
75
7.2. PRACÍ PROGRAMY
 PRACÍ PROGRAM 1: HORKÉ PRANÍ - 90°C
Přívod
Sekvence
Krok 1
Předeprání / praní
Odstředění
Krok 2
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 3
Máchání 1
Odstředění
Krok 4
Máchání 2
Odstředění
Krok 5
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
2- 3
2-3
5-4-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
30°C
NL
5 min
-
-
1 min
90°C
NL
10 min
-
-
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NL
3 min
30 s
ot/min (x)
W (normální)
L
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
A
A=30“
-
-
B
B=30“
D
W (normální)
L
W (normální)
L
W (normální)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30“
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
W (5s / 5s)
 PRACÍ PROGRAM 2: TEPLÉ PRANÍ - 60°C
Přívod
Sekvence
Krok 1
Předeprání / praní
Odstředění
Krok 2
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 3
Máchání 1
Odstředění
Krok 4
Máchání 2
Odstředění
Krok 5
76
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
2- 3
2-3
5-4-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
30°C
NL
5 min
-
-
1 min
60°C
NL
10 min
-
-
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NL
3 min
30 s
ot/min (x)
W (normální)
L
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
A
A=30“
-
-
B
B=30“
D
W (normální)
L
W (normální)
L
W (normální)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30“
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
X
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
W (5s / 5s)
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PRACÍ PROGRAMY
 PRACÍ PROGRAM 3: BAREVNÉ PRÁDLO - 40°C
Přívod
Sekvence
Krok 1
Předeprání / praní
Odstředění
Krok 2
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 3
Máchání 1
Odstředění
Krok 4
Máchání 2
Odstředění
Krok 5
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
2- 3
2-3
5-4-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
30°C
NL
5 min
-
-
1 min
40°C
NL
10 min
-
-
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NH
2 min
-
-
1 min
-
NL
3 min
30 s
ot/min (x)
W (normální)
L
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
A
A=30“
-
-
B
B=30“
D
W (normální)
L
W (normální)
L
W (normální)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30“
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
W (5s / 5s)
 PRACÍ PROGRAM 4: SVĚTLÉ BAREVNÉ PRÁDLO - 30°C
BEZ PŘEDEPRÁNÍ
Přívod
Sekvence
Krok 1
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 2
Máchání 1
Vypouštění
Krok 3
Máchání 2
Vypouštění
Krok 4
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
5-6-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
30°C
NL
8 min
-
-
30 sec
-
NH
2 min
-
-
30 sec
-
NH
2 min
-
-
30 sec
-
NL
3 min
ot/min (x)
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
B
B=30“
D
W (normální)
D
W (normální)
D
W (normální)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30“
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
4 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 sec
-
-
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
W (5s / 5s)
77
 PRACÍ PROGRAM 5: VLNA - 15°C
BEZ PŘEDEPRÁNÍ
Přívod
Sekvence
Krok 1
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 2
Máchání 1
Vypouštění
Krok 3
Máchání 2
Vypouštění
Krok 4
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
5-6
2
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
15°C
NH
6 min
-
-
30 s
-
NH
2 min
-
-
30 sec
-
NH
2 min
-
-
-
NH
30 s
3 min
ot/min (x)
W (jemné)
Horní
násypka
Přední
násypka
B
B=30“
D
W (jemné)
D
W (jemné)
D
W (jemné)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30“
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
2,5 min
L
-
-
Zpomalování
-
-
-
X
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
W (jemné)
 PRACÍ PROGRAM 6: ECO HORKÉ PRANÍ - 90°C
BEZ PŘEDEPRÁNÍ
Přívod
Sekvence
Krok 1
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 2
Máchání 1
Odstředění
Krok 3
Máchání 2
Odstředění
Krok 4
78
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
5-4-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
90°C
EL
-
-
30 s
-
EH
4 min
-
-
1 min
-
NL
4 min
-
-
1 min
-
EH
6 min
25 min
ot/min (x)
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
B
B=30“
D
W (normální)
L
W (normální)
L
W (normální)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30“
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
X
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
W (5s / 5s)
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PRACÍ PROGRAMY
 PRACÍ PROGRAM 7: ECO TEPLÉ PRANÍ - 60°C
BEZ PŘEDEPRÁNÍ
Přívod
Sekvence
Krok 1
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 2
Máchání 1
Odstředění
Krok 3
Máchání 2
Odstředění
Krok 4
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
5-4-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
60°C
EL
Čas
20 min
-
-
-
EH
4 min
-
-
1 min
-
NL
4 min
-
-
1 min
-
EH
6 min
-
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
Zpomalování
-
-
Rozvolnění
-
-
30 s
ot/min (x)
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
B
B=30“
D
W (normální)
L
W (normální)
L
W (normální)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30“
5,5 min
H
-
-
-
x
-
-
-
-
30 s
-
-
W (5s / 5s)
 PRACÍ PROGRAM 8: ECO BAREVNÉ PRÁDLO - 40°C
BEZ PŘEDEPRÁNÍ
Přívod
Sekvence
Krok 1
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 2
Máchání 1
Odstředění
Krok 3
Máchání 2
Odstředění
Krok 4
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
5-4-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
43°C
EL
Čas
20 min
-
-
30 s
-
EH
4 min
-
-
1 min
-
NL
4 min
-
-
1 min
-
EH
6 min
ot/min (x)
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
B
B=30“
D
W (normální)
L
W (normální)
L
W (normální)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30“
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
W (5s / 5s)
79
 PRACÍ PROGRAM 9: ECO SVĚTLÉ BAREVNÉ PRÁDLO - 30°C
BEZ PŘEDEPRÁNÍ
Přívod
Sekvence
Krok 1
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 2
Máchání 1
Vypouštění
Krok 3
Máchání 2
Vypouštění
Krok 4
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
5-6-3
2-3
2-5-6
2
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
34°C
EL
-
-
-
EH
4 min
-
-
1 min
-
NL
4 min
-
-
1 min
-
EH
6 min
ot/min (x)
20 min
W (normální)
30 s
Horní
násypka
Přední
násypka
B
B=30“
D
W (normální)
D
W (normální)
D
W (normální)
-
-
-
-
-
-
-
-
C
D=30“
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
4 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
W (5s / 5s)
 PRACÍ PROGRAM 10: SUPER ECO HORKÉ PRANÍ - 90°C
BEZ PŘEDEPRÁNÍ
Přívod
Sekvence
Krok 1
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 2
Máchání 1
Vypouštění
Krok 3
80
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
5-4-3
2-3
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
90°C
EL
-
-
1 min
-
EH
2 min
-
-
1 min
-
EH
3 min
10 min
ot/min (x)
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
B
B=30”
L
W (normální)
L
W (normální)
-
-
-
-
C
D=30”
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
W (5s/5s)
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PRACÍ PROGRAMY
 PRACÍ PROGRAM 11: SUPER ECO TEPLÉ PRANÍ - 60°C
BEZ PŘEDEPRÁNÍ
Přívod
Sekvence
Krok 1
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 2
Máchání 1
Vypouštění
Krok 3
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
5-4-3
2-3
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
60°C
EL
-
-
1 min
-
EH
2 min
-
-
1 min
-
EH
3 min
10 min
ot/min (x)
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
B
B=30”
L
W (normální)
L
W (normální)
-
-
-
-
C
D=30”
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
W (5s/5s)
 PRACÍ PROGRAM 12: SUPER ECO BAREVNÉ PRÁDLO - 40°C
BEZ PŘEDEPRÁNÍ
Přívod
Sekvence
Krok 1
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 2
Máchání 1
Vypouštění
Krok 3
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
5-4-3
2-3
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
40°C
EL
-
-
1 min
L
-
EH
2 min
W (normální)
-
-
1 min
-
EH
3 min
10 min
ot/min (x)
W (normální)
L
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
B
B=30”
-
-
-
-
-
C
D=30”
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
W (5s/5s)
81
 PRACÍ PROGRAM 13: SUPER ECO SVĚTLÉ BAREVNÉ PRÁDLO - 30°C
BEZ PŘEDEPRÁNÍ
Přívod
Sekvence
Krok 1
Hlavní praní
Vypouštění
Krok 2
Máchání 1
Vypouštění
Krok 3
Máchání 3
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
5-6-3
2-3
2-5-6
2
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
Čas
ot/min (x)
30°C
EL
8 min
W (normální)
-
-
1 min
-
EH
2 min
-
-
1 min
-
EH
3 min
Horní
násypka
Přední
násypka
B
B=30”
D
W (normální)
D
W (normální)
-
-
-
-
C
D=30”
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
4 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
W (5s/5s)
 PRACÍ PROGRAM 14: ODSTŘEDĚNÍ - NÍZKÉ OTÁČKY
Přívod
Sekvence
Krok 1
Odstředění
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
-
NH
Čas
ot/min (x)
3 min
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
C
D=30“
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
5,5 min
L
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
W (normální)
 PRACÍ PROGRAM 15: ODSTŘEDĚNÍ - VYSOKÉ OTÁČKY
Přívod
Sekvence
Krok 1
82
Odstředění
Přívod prac. prostředku
Horní
násypka
Přední
násypka
1(+6)
1 (2)
Teplota
Hladina
-
NH
Čas
3 min
ot/min (x)
W (normální)
Horní
násypka
Přední
násypka
C
D=30“
Poslední odstředění /
Odstředění
-
-
-
5,5 min
H
-
-
Zpomalování
-
-
-
x
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
30 s
-
-
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
W (normální)
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
8.1. ZOBRAZOVÁNÍ HLÁŠENÍ
 Na začátku, na konci a během pracího cyklu se na displeji mohou zobrazovat různá hlášení.
 V některých určitých případech upozorní obsluhu i akustický signál.
 Když dojde k chybě, stroj se automaticky přepne do bezpečnostního stavu. Příčinu chyby můžete
zjistit pomocí diagnostického programu, který zkontroluje všechny funkce pracího cyklu.
8.2. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
 Pokud dojde k poruše, programátor zobrazí diagnostické hlášení poruchy.
 Místo, ve kterém došlo k poruše poznáte podle čísla programu a čísla kroku.
 Samotné poruchové hlášení obsahuje číslo a příslušnou textovou část hlášení, takže můžete snadno
v tomto manuálu najít příslušná témata.
 Jestliže se zobrazí hlášení VYLOZIT, dveře můžete otevřít.
Porucha (Pr: XX Kr: YY)
Nutná oprava
(Chyba ZZZ: Chybové hlášení)
XX
: číslo programu
YY
: číslo kroku programu
Chyba ZZZ
: číslo daného chybového hlášení
Chybové hlášení : textová část chybového hlášení
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
83
8.3. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ
!
VÝSTRAHA!
PODÍVEJTE SE DO MANUÁLU, JAKÝ PORUCHOVÝ STAV POPISUJE DANÉ CHYBOVÉ HLÁŠENÍ.
PRO VYŘEŠENÍ PROBLÉMU ŽÁDEJTE POMOC ZKUŠENÉHO TECHNIKA.
PŘED JAKÝMKOLI ZÁSAHEM JE NUTNÉ DODRŽOVAT VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.
 Chybové hlášení lze zamítnout a smazat následovně:



stisknutím tlačítka STOP nebo ENTER (přepínač s klíčem v programovacím režimu)
vypnutím a zapnutím napájení
otevřením dveří (porucha 4 a 41)
 Z bezpečnostních důvodů se dveře neodblokují, jestliže:
- je v bubnu stále voda
- teplota vody je vyšší než 55°C
- buben se stále točí, (dokud se buben nezastaví, přetrvává bezpečnostní interval).
- nastal problém se systémem dveřního zámku
 Vždy na konci cyklu programátor GRAPHITRONIC provede bezpečnostní test sekvence.
 Jestliže se na konci cyklu nesplnily bezpečnostní podmínky, bude zobrazeno hlášení PRILIS HORKE
nebo VODA V BUBNU.
PRILIS HORKE
XX°C
VODA V BUBNU
XX°C Hladina YY
 Jestliže se problém vyřešil (voda klesla pod bezpečnou úroveň pro odstřeďování nebo teplota vody
klesla pod 55°C), chybové hlášení zpráva PRILIS HORKE nebo VODA V BUBNU automaticky zmizí.
!
VÝSTRAHA!
JESTLIŽE VYPOUŠTĚCÍ VENTIL NEFUNGUJE SPRÁVNĚ A NA KONCI PRACÍHO CYKLU JE V BUBNU
STÁLE VODA, OBSLUHA MUSÍ PODNIKOUT NEZBYTNÁ OPATŘENÍ. NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ
AKTUÁLNÍ TEPLOTA A HLADINA VODY. POČKEJTE, DOKUD SE VODA NEVYPUSTÍ A NEZCHLADNE
A AŽ POTÉ POKRAČUJTE. HORKÁ VODA BY MOHLA ZPŮSOBIT TĚŽKÉ ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU
OPAŘENÍ.
DBEJTE NA TO ABY NEBYL NIKDO ZRANĚN V DŮSLEDKU OPAŘENÍ HORKOU VODOU.
!
VÝSTRAHA!
CHYBOVÉ HLÁŠENÍ „PRILIS HORKE“ SE MŮŽE NA KONCI CYKLU ZOBRAZIT I V PŘÍPADĚ, ŽE
K TÉTO PORUŠE VŮBEC NEDOŠLO, A TO ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SE JEDNÁ O PRACÍ PROGRAM
HORKÉHO PRANÍ A NA KONCI SEKVENCE HORKÉHO PRANÍ NEBYLA NAPROGRAMOVÁNA
SEKVENCE PRANÍ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ VODY. NA KONCI TAKOVÉHO PRACÍHO CYKLU TEPLOTA
V BUBNU ZŮSTANE VYSOKÁ I V PŘÍPADĚ, ŽE V BUBNU UŽ NENÍ ŽÁDNÁ VODA. V TAKOVÉM
PŘÍPADĚ PROGRAMÁTOR GRAPHITRONIC VYHODNOTÍ SITUACI A ROZHODNE, ŽE NENÍ
BEZPEČNÉ OTEVÍRAT DVEŘE, PROTOŽE TEPLOTA NAMĚŘENÁ V BUBNU JE PŘÍLIŠ VYSOKÁ.
POKUD DO BUBNU NEDOPLNÍTE STUDENOU VODU, MŮŽE TRVAT DLOUHO, NEŽ TEPLOTA
KLESNE NA PŘIJATELNOU BEZPEČNOSTNÍ HODNOTU. KDYŽ TEPLOTA V BUBNU DOSTATEČNĚ
KLESNE, PORUCHOVÉ HLÁŠENÍ ZMIZÍ A DVEŘE SE AUTOMATICKY ODBLOKUJÍ.
84
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PODLE TYPU PORUCHY PROGRAMÁTOR GRAPHITRONIC SPUSTÍ KONKRÉTNÍ PROCEDURU :
 POKUD SE JEDNÁ O BEZPEČNOST
 Úplné zastavení + rozvolnění
 Úplné zastavení + bezpečnostní čas
 Nespustí se
: program se zastaví, ale provede se sekvence rozvolnění
: program ze zastaví a začne běžet bezpečnostní čas
: program se nespustí, dokud nebudou splněny
bezpečnostní podmínky
 POKUD SE NEJEDNÁ O BEZPEČNOST
 Úplné zastavení + dotaz na pokračování
 Vynechání + pokračování
 Pokračování
: zobrazí se dotaz POKRAČOVAT ?
: daný krok v cyklu se vynechá a program bude
pokračovat dalším krokem
: program pokračuje
SPECIÁLNÍ PŘÍPADY:
 Pokud v případě chyby E11: Chyba času napouštění a E14: Chyba času ohřevu potvrdíte
a vymažete chybové hlášení, zobrazí se Pokračovat ?. Nyní můžete sekvenci restartovat
nebo zastavit.
Možná přičina:
- vstupy pro přívod vody jsou zavřené
- nedostatečná kapacita topných těles.
 Chybová hlášení E24: Chyba hladinového čidla, E25: Chyba teplotního čidla a E35: Špatná verze
softwaru lze vymazat jedině vypnutím a zapnutím napájení.
 Chybová hlášení 31: Vkládání param. měniče a 32: Kontrola param. měniče lze vymazat
vypnutím napájení. Chyba 31 a 32 indikuje, že frekvenční měnič má špatně nastavené parametry.
Prací stroj se může poškodit, pokud je frekvenční měnič v provozu se špatným nastavením parametrů.
Nepoužívejte prací stroj, dokud situaci nezkontroluje technik.
 Chyba 41: Čas servisu se bude stále zobrazovat, dokud neresetujete počítač cyklů.
Resetování počítače cyklu – viz kapitola 8.5.
 Chyba 57: Dveře uzamčeny Pokračovat >> START se zobrazí v momentě, kdy „spínač dveřního
zámku“ zůstal při otevírání vnějších dveří na MB70-90-110-140-180 sepnut. Z bubnu však přesto můžete
prádlo vyložit tak, že zrušíte chybové hlášení stisknutím tlačítka START.
KLÁVESA RESET:
 Poku jste zamítli chybové hlášení a otevřeli dveře, zobrazí se hlášení PŘEPNI KLÍČ.
 Toto hlášení upozorňuje obsluhu, že přepínač s klíčem je stále v programovacím režimu.
 Otočte přepínač s klíčem do provozního režimu a poté můžete spustit nový program.
!! PREPNI KLIC !!
 Otočte přepínač s klíčem do provozního režimu.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
85
8.4. PŘEHLED
Chybové
hlášení
Příčina
Postup
Výskyt
E1
Nevypousti
Chyba při vypouštění.
Ochlazování
Úplné zastavení +
rozvolnění
Sekvence vypouštění
Ochlazování
E2
Nev. Konec
Úplné zastavení +
rozvolnění
Sekvence vypouštění
E3
Chyba Vibr
Úplné zastavení +
rozvolnění
Začátek odstřeďování
E4
Nevyvaha
Přeskočit + pokračovat
Po 10 nakloněních
E5
Vibr. Odstr
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
>500 nebo 750 ot/min
E6
Dvere Vyp
E7
Dvere Civka
E8
Dvere Start
E9
Dveře Konec
E10
Bim/Pruz
Porucha při
vypouštění. Konečná
sekvence.
Není vyváženo. Před
odstřeďováním.
Není vyváženo.
Odstřeďování při
normálních otáčkách.
Není vyváženo.
Odstřeďování při
vysokých otáčkách.
Porucha dveřního
vypínače
Porucha solenoidu
dveřního vypínače
Porucha zablokování
dveří na začátku cyklu
Porucha zablokování
dveří na konci cyklu
Bimetal
E11
Nenapousti
Porucha při plnění
E12
Prepousti
Porucha v důsledku
přeplnění vodou o 10 cm
E13
Neohriva
Porucha ohřevu
E14
Cas Ohrevu
Porucha doby ohřevu
E15
Horke
Příliš vysoká teplota
E21
Preplavuje
Porucha při přepadu
E22
Chyba Opl
E24
E25
Snimac Hlad
Snimac Tep
Č.
86
E26
Mitsub. Kod
E27
Chyba Kom.
E28
THT Cas / E.OL
E29
OV3 Cas / E.OP
E31
Vloz. Par.
E32
Kontr.Par.
E33
Prev. Zvrat
E35
Spatny Soft
E37
Nevyp. Spr.
E38
Ne. Recykl
E39
BezChem.
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Celý cyklus
Celý cyklus
Nespouštět
Na začátku
Nespouštět
Konec cyklu
2 min 30 s po začátku cyklu
Porucha při
proplachování
Pokračovat
Úplné zastavení + dotaz
na pokračování
Úplné zastavení +
rozvolnění
Úplné zastavení +
rozvolnění
Úplné zastavení + dotaz
na pokračování
Úplné zastavení +
rozvolnění
Úplné zastavení +
rozvolnění
Úplné zastavení +
rozvolnění
Vadný snímač hladiny
Pokračovat + nespouštět
Během startu
Vadný snímač teploty
Pokračovat + nespouštět
Během startu
Nedefinovaný kod
chyby frekvenčního
měniče
Úplné zastavení +
rozvolnění
Celý cyklus
Úplné zastavení +
Chyba komunikace - měnič bezpečnostní čas
Úplné zastavení +
THT - vypršel čas / E.OL
bezpečnostní čas
Úplné zastavení +
OV3 - vypršel čas / E.OP
bezpečnostní čas
Chyba při inicializaci –
Nespouštět
frekvenční měnič
Chyba při kontrole měniče
Aktivní ochrana proti
zastavení motoru při
přetížení
Špatná verze softwaru
Chyba vypouštění při
sprchování
Nádoba s vodou pro
recyklaci je prázdná
Přívody pracích
prostředků pracují bez
pracích prostředků
Během plnění
Během plnění
Během ohřevu
Během ohřevu
Během ohřevu
Krok během praní
Krok během proplachování
Celý cyklus
Během sekvence odstřeďování
Během sekvence odstřeďování
Při inicializaci
Nespouštět
Při zavádění parametrů
Pokračovat
Během sekvence odstřeďování
Nespouštět
Nová verze softwaru
Úplné zastavení +
Sprchování
rozvolnění
Varování na konci
Prací krok
Jen u strojů s přední násypkou
Pouze pro informaci
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
Prací krok
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
E40
Nenap. Rec.
Chyba napouštění při
prázdné nádobě pro
recyklovanou vodu
E41
Cas Servisu
Varování nutného
servisu
E42
Spojeni
E43
Nast.Napeti
E44
Model Typ
E45
Snimac Otacek
E46
ZavrenaBrzda
E47
Opotrebov.Brzda
E48
Otevrena Brzda
E49
NevyvahaPrani
E50
Ne 2AkcRamp
E51
Ne 3AkcRamp
Žádné připojení k síti
Špatně zvolen rozsah
napětí
Špatný typ modelu
měniče
Žádné impulsy
rychlosti během
otáčení bubnu.
Brzda zůstává
uzavřená
Brzdné destičky
brzdy jsou
opotřebované
Brzda zůstává
otevřená
Vzduchové měchy
bez stlačeného
vzduchu
Chybějící drátový
most měniče (špatné
parametry měniče)
Chybějící drátový
most měniče (špatné
parametry měniče)
E52
Chyba Pameti
Chyba paměti
EEPRROM
E53
TovarniData
E57
Zamek
PCB-EEPROM data
mimo rozsah
Při otevírání vnějších
dveří zůstane spínač
zámku dveří sepnut
E58
Neni Volnobeh
E59
Úplné zastavení + dotaz
na pokračování
Pouze stroje s předním
zásobníkem
Pouze pro informaci
Otevření dvířek =
resetace
Pouze pro informaci
Prací krok
Konec cyklu
Přenos dat po síti
Proveďte správnou volbu
Konfigurační menu
Proveďte správnou volbu
Konfigurační menu
Pokračování + výstraha
Při sekvenci odstřeďování
(pouze pro MB70-90-110-140-180)
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Při sekvenci odstřeďování
(pouze pro MB70-90-110-140-180)
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Kdykoliv
(pouze pro MB70-90-110-140-180)
Pokračování + výstraha
Při sekvenci odstřeďování
(pouze pro MB70-90-110-140-180)
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Krok praní
(pouze pro MB70-90-110-140-180)
Pokračování
Při sekvenci odstřeďování
(pouze pro MB70-90-110-140-180)
Pokračování
Při sekvenci odstřeďování
(pouze pro MB70-90-110-140-180)
Nespouštějte
Při zapnutí pracího stroje
Nespouštějte
Při zapnutí pracího stroje
Nespouštějte
V sekvenci uzamykání
(pouze MB70-90-110-140-180)
Aktivován měnič při
sepnuté brzdě
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Při sekvenci odstřeďování
(pouze pro MB70-90-110-140-180)
Volnobeh
Aktivován měnič při
sepnuté brzdě
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Při sekvenci odstřeďování
(pouze pro MB70-90-110-140-180)
E60
AKO pohon
Není signál z motoru
při praní
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Sekvence praní
E61
AKO pohon
Odstředění se
nezastaví
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Celý cyklus
E62
AKO pohon
Odstředění nabíhá příliš
rychle
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Celý cyklus
E63E67
AKO pohon
Reset řídicí jednotky
pohonu pro E60, E61, E62
Reset řídicí jednotky
pohonu
Sekvence praní
E68
NeniSigOdstr
Není detekován signál
z motoru při odstředění
Úplné zastavení +
rozvolnění
Sekvence odstřeďování
E69
Nevyvaha
Vstup nevyváhy nesmí
být pro R stroje sepnut
Nespouštějte
Na začátku odstředění
E70
RS7 Volba
RS10 nastaveno jako
RS7
Nespouštějte
Na začátku cyklu
E71
RS10 Volba
RS7 nastaveno jako
RS10
Nespouštějte
Na začátku cyklu
E72
KEBSTNizky
Chybí propojka 16-20
na KEB měniči
Nespouštějte
Na začátku cyklu
E73
KEBSTVysoky
Nejsou nahrány
parametry do KEB
měniče
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Na začátku cyklu
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
87
E74
CFI Blok
Na konci cyklu nebyl
měnič vypnut
Pouze pro informaci
Konec cyklu
E75
KEB Kod
Nedefinovaná chyba
měniče
Úplné zastavení +
rozvolnění
Celý cyklus
E78
Zamek Sepnut
V klidovém stavu je
zamknut zámek při
otevřených dveřích
Nespouštějte
V klidovém stavu
E79
Zamek Start
Po stisknutí tlačítka
Start je zámek zamknut
při otevřených dveřích
Nespouštějte
Na začátku cyklu
E80
PrasekTimeOut
Chybný signál pro
dávkování tekutých
prostředků
Úplné zastavení +
rozvolnění
Celý cyklus
Porucha ohřevu
Úplné zastavení +
rozvolnění
Prací krok
(pouze MB stroje)
Porucha plnění
Úplné zastavení + dotaz
na pokračování
Prací krok
(pouze MB stroje)
E81
E82
Nedojde
k opětovnému ohřevu
Nedojde
k opakovanému
napouštění
E83
Chyba cyklu
Neúspěšné ukončení
pracího cyklu
Informace, že prací cyklus
musí být zopakován
Nesprávné ukončení pracího cyklu
(pouze MB stroje)
E84
Nefunkční
ukládání dat do PC
Communication failure
with PC
Pouze pro informaci
Konec cyklu
(pouze MB stroje)
E85
Vybitá baterie
RTC
Hodiny reálného času.
Není vložena baterie,
nebo baterie je příliš slabá
Pouze pro informaci
Konec cyklu
(pouze MB stroje)
E86
Nefunguje
komunikace RTC
Hodiny reálného času,
nejsou dostupné
Pouze pro informaci
Konec cyklu
(pouze MB stroje)
E100
Vazeni Ne Kom.
Chyba komunikace
vážicího systému
Úplné zastavení +
rozvolnění
Před spuštěním (MB16-MB180)
Celý cyklus (MB16-MB66)
(pouze stroje MB a FS23-55)
E101
Nizka Hmotnost
Váha stroje je příliš
nízká
Nespouštějte
Před spuštěním
(pouze stroje MB a FS23-55)
E102
Vysoka Hmotnost
Váha stroje je příliš
vysoká
Nespouštějte
Před spuštěním Before Start
(pouze stroje MB a FS23-55)
E103
Vazeni Nevyvaha
Váha není rozložena na
4 vážicí sensory
Nespouštějte
Před spuštěním
(pouze stroje MB a FS23-55)
E104
Pretizeni
Váha na vážicím
sensoru překročila
maximální hodnotu
Úplné zastavení +
rozvolnění
Celý cyklus
(pouze stroje MB a FS23-55)
E105
Pneumat. System
Nefunkční systém tlaku
vzduchu
Nespouštějte
Před spuštěním
(pouze stroje MB70-180)
Mits Chyba
Specifická výstraha
pro měnič Mitsubishi
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Celý cyklus
KEB chyba
Specifická výstraha
pro měnič KEB
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Celý cyklus
E500E520
Pamet Chyba
Chyba paměti
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Kdykoli
E550
DAQ Verze
Špatná verze
paměti DAQ
Pouze pro informaci
Instalace nového softweru
E551
DAQ Zápis
Chyba zápisu do paměti
DAQ
Pouze pro informaci
Funkce Traceability, celý cyklus
E552
DAQ Plna
Pameť DAQ
Traceability je „plná“
Pouze pro informaci
Funkce Traceability, celý cyklus
E553
Ulozit DAQ>PC
Pameť DAQ
Traceability je téměř
„plná“
Pouze pro informaci
Funkce Traceability, celý cyklus
E600E628
Softw Chyba
Chyba software
Úplné zastavení +
bezpečnostní čas
Kdykoli
E300E353
E400E441
88
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
8.5. SERVISNÍ MENU
V servisním menu je k dispozici několik dalších informací:
 Číslo verze softwaru.
 Přehled posledních 20 chybových hlášení.
 Statistika 10 obecných chybových hlášení.
 Převod řemenic.
 Přehled vstupních stavů.
 Zapnutí měniče pro servisní zásah.
 Resetování počítadla cyklů a statistiky chybových hlášení.
 JAK SE DOSTAT DO SERVISNÍHO MENU
Hlavní menu
Inicializační menu …
Programovací menu …
Servisní menu …
Konfigurační menu …
Menu Rozšíření …
Do servisního menu se lze dostat pouze v případě, že se stroj nachází v klidovém stavu (je připojen
k elektrické energii, ale program není spuštěn).
 Zobrazí se Volba programu.
 Přepněte stroj do programovacího režimu (viz. 3.2).
 Nyní je k dispozici hlavní menu.
 Pro zvolení servisního menu, stiskněte tlačítko ŠIPKA DOLŮ.
 Stisknutím klávesy ENTER potvrďte svou volbu.
 Nyní uvidíte obrazovku servisního menu.
Servisní menu
Softwerová verze: 1.00
Diagnost. prog ...
Chyby …
Nástroje …
Konec
Položka menu
Info
Softwerova verze: 1.00
Číslo verze softwaru
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
89
 MENU CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ
Položka menu
Info
Prehled chybovych hlaseni …
- kontrola posledních 20 chybových hlášení ze
1 Porucha: E XXX: YYYYYYYYYYYY
…
20 Porucha 20: E XXX: YYYYYYYYYYYY
seznamu chybových hlášení
Porucha č. 1: poslední chybové hlášení
…
Porucha č. 20: 19 chybové hlášení od začátku
E XXX: číslo chybového hlášení
YYYYYYYYYYYY: název chybového hlášení
(Pokud se nezobrazí zádné hlášení, znamená to že nedošlo
k žádné chybě.)
Vymazani chyb hlaseni
Ne
Zobraz chyb statistiku …
1 Bez vypousteni
…
- smázání seznamu chybových hlášení.
Statistika chyb hlášení je sumarizace chybových
0x
hlášení, které se zobrazily za delší dobu.
Tato informace technikovi naznačí ve které části bude
nutný zásah.
(statistiky je možné smazat „resetováním počitadla cyklů“ v menu
toolbox).
Seznam statistiky:
 Bez vypouštění
: E1 + E2 + E37
 Dveřní spínač
: E6 + E7 + E8 + E9
 Bimetal / pružina
: E10
 Bez napoučtění
: E11 + E40
 Bez ohřevu
: E13 + E14
 Teplotní čidlo
: E25
 Čidlo hladiny
: E24
 Chyba kom. s měničem
: E27
 Chyba meniče
: E26 + E28 + E29 + E30
+ E60 + E61 + E62 + E72
+ E73 + E74 + E75
 Chyba zámku
: E78 + E79
 NÁSTROJE
Menu nástroje je určeno pro podporu při technickém zásahu.
90
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Položka menu
Info
Zobrazit stav vstupu ...
Stav vstupů 1 .. 16.
Přesná funkce vstupů je uvedena na elektrickém
schématu programátoru GRAPHITRONIC pracího
stroje.
- pokud je stav vstupu Vyp, signál je nízký.
- pokud je stav vstupu Zap, signál je vysoký.
Pokud je nutný servisní zásah, lze touto funkcí
zapnout napájení měniče.
1 Vstup 1
…
16 Vstup 16
Napajeni menice
Zap
Vyp
Off
!
Výstraha!
PŘI INICIALIZACI PARAMETRŮ FREKVENČNÍHO MĚNIČE
JE NUTNÉ POSTUPOVAT MIMOŘÁDNĚ OPATRNĚ.
VÝROBCE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA NESPRÁVNOU FUNKCI
PRACÍHO STROJE V PŘÍPADĚ, ŽE MAJITEL NASTAVIL
PARAMETRY MĚNIČE, KTERÉ NEODPOVÍDAJÍ VÝCHOZÍM
PARAMETRŮM OD VÝROBCE.
Prevod pomer
X.XX
Převodový poměr řemenic umožňuje kontrolu, zda
řemenice motoru a bubnu mají správný rozměr.
RTC cas
XX:YY:ZZ
RTC datum
AA:BB:CC
Je zobrazeno pouze v případě, pokud je funkce
traceability zapnuta v Menu rozšíření.
Čas RTC (real time clock).
XX: hodiny, YY: minuty, ZZ: sekundy
Když je zobrazeno 165:165:165, není připojen RTC obvod.
Je zobrazeno pouze v případě, pokud je funkce
traceability zapnuta v Menu rozšíření.
Datum RTC obvod.
AA: den, BB: měsíc, CC: rok
Když je zobrazeno 165:165:165, není připojen RTC
obvod.
Je zobrazeno pouze v případě, pokud je funkce
traceability zapnuta v Menu rozšíření.
Nastaveni hodin …
Hodina
Minuty
Den
Mesic
Rok
XX
YY
AA
BB
CC
Nastavte správné datum a čas pro RTC (real time clock).
Vymazání počitadla cyklů Ne
Když prací stroj dosáhne počet cyklů, který je
nastaven jako „servisní interval“, bude se na konci
každého cyklu zobrazovat varování. Toto varování se
bude zobrazovat do té doby, dokud nebude počitadlo
cyklů resetováno.
Konec
Návrat do servisního menu
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
91
8.6. DIAGNOSTICKÝ PROGRAM
Účelem diagnostického programu je postupně testovat funkce pracího stroje.
 JAK SE DOSTAT DO DIAGNOSTICKÉHO MENU
Do diagnostického menu se lze dostat pouze v případě, že se stroj nachází v klidovém stavu (je připojen
k elektrické energii, ale program není spuštěn).
1. Zobrazí se Vyber program.
Přepněte přepínač s klíčem do programovacího režimu.
Nyní je k dispozici hlavní menu.
Pro zvolení servisního menu, stiskněte tlačítko ŠIPKA DOLŮ.
V servisním menu zvolte menu diagnostického programu.
Servisní menu
 Zvolte diagnostický program.
Diagnostický prog …
Diagnostický cyklus
Program
Konec
92
 Pokud chcete spustit diagnostický program, stiskněte tlačítko START.
Ne
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
 TESTOVACÍ SEKVENCE
 Test displeje a dveřního zámku
 Test čidla
 Test motoru
 Test napouštění vody, ohřevu a vypouštění
 ZÁKLADNÍ diagnostický prací program
 Diagnostická testovací sekvence pro stroje s horní násypkou.
 Test (R): pro neodpružené prací stroje.
 Test (F): pro odpružené prací stroje.
Test
(R)
Test
(F)
1
1
***
***
3
3
Zpětný chod motoru
 otáčky pro praní, (odstřeďování při vysokých
otáčkách v opačném směru)
4
4
Zastavení motoru
5
5
Dopředný chod motoru
6
6
7
7
 zastavení motoru
 otáčky pro praní, (odstřeďování při vysokých
otáčkách ve stejném směru)
 otáčky pro rozvolnění prádla, (odstřeďování
při vysokých otáčkách ve stejném směru)
 odstřeďování při nízkých otáčkách, (odstřeďování)
při vysokých otáčkách ve stejném směru
 odstřeďování při vysokých otáčkách
(buben se točí směrem od násypky)
 volný doběh nebo řízené zpomalování
Info
Vysvětlení
Černý displej a poté displej s textem
 test dveřního zámku (dveře se 5x zablokují
a odblokují
 test displeje
 test čidla (testují se všechna čidla ve stroji)
-
8
9
Rozvolnění prádla - distribuce
motoru
Odstřeďování při nízkých otáčkách
motoru
Odstřeďování při vysokých otáčkách
motoru
Zastavení motoru
20
21
22
20
21
22
Vstup I1
Vypouštění 1
Vstup I2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Vypouštění 1 (2) *
Vstup I3
Vypouštěcí ventil 1
Vstup I4
Vypouštěcí ventil 1
Vstup I5
Vypouštěcí ventil 1
Vstup I6
Vypouštěcí ventil 1
 do stroje se přivádí voda vstupním ventilem 1
 voda se vypouští vypouštěcím ventilem 1
 do stroje se přivádí voda vstupním ventilem 2,
dokud hladina nestoupne na bezpečnostní
hladinu pro ohřev
 aktivuje se ohřev (pouze jestliže Cekat na ohřev
= zapnuto)
 voda se vypouští vypouštěcím ventilem 1
 do stroje se přivádí voda vstupním ventilem 3
 voda se vypouští vypouštěcím ventilem 1
 do stroje se přivádí voda vstupním ventilem 4
 voda se vypouští vypouštěcím ventilem 1
 do stroe se přivádí voda vstupním ventilem 5
 voda se vypouští vypouštěcím ventilem 1
 do stroje se přivádí voda vstupním ventilem 6
 voda se vypouští vypouštěcím ventilem 1
50
50
Rozvolnění
 sekvence rozvolnění prádla
Vytáhnout prádlo - vyložit
 Konec diagnostického cyklu
8
Poznámka: * Druhý vypouštěcí ventil se otevře v případě, pokud jste v konfiguračním menu zvolili druhý
vypouštěcí ventil.
*** Na displeji se během testu čidel nezobrazí číslo 2, protože tento test trvá pouze zlomek
sekundy.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
93
 Diagnostická testovací sekvence pro stroje s přední násypkou.
 Test (2): pro prací stroje se dvěma hlavními přívody vody.
 Test (3): pro prací stroje se třemi hlavními přívody vody.
Test
(2)
Test
(3)
1
1
***
***
3
Info
Vysvětlení
Černý displej a poté displej s
textem.
 test dveřního zámku (dveře se 5x zablokují
a odblokují
 test displeje (**)
-
 test čidla (testují se všechna čidla ve stroji)
3
Zpětný chod motoru
 otáčky pro praní, (odstřeďování při vysokých
otáčkách v opačném směru)
4
4
Zastavení motoru
5
5
Dopředný chod motoru
6
6
7
7
8
8
9
9
Rozvolnění prádla - distribuce
motoru
Odstřeďování při nízkých
otáčkách motoru
Odstřeďování při vysokých
otáčkách motoru
Zastavení motoru
 zastavení motoru
 otáčky pro praní, (odstřeďování při vysokých
otáčkách ve stejném směru)
 otáčky pro rozvolnění prádla, (odstřeďování
při vysokých otáčkách ve stejném směru)
 odstřeďování při nízkých otáčkách, (odstřeďování)
při vysokých otáčkách ve stejném směru
 odstřeďování při vysokých otáčkách
(buben se točí směrem od násypky)
 volný doběh nebo řízené zpomalování
20
20
21
22
Vstup I1
Vypouštění 1
Vstup I2
21
22
24
26
28
30
32
23
24
26
28
30
32
34
Vypouštění 1 (2) *
Vstup I3
Násypka A
Násypka B
Násypka C
Násypka D
Násypka E
 do stroje se přivádí voda vstupním ventilem 1
 voda se vypouští vypouštěcím ventilem 1
 do stroje se přivádí voda vstupním ventilem 2,
dokud hladina nestoupne na bezpečnostní
hladinu pro ohřev
 aktivuje se ohřev (pouze jestliže Cekat na ohřev
= zapnuto)
 voda se vypouští vypouštěcím ventilem 1
 do stroje se přivádí voda vstupním ventilem 3
 násypka A se aktivuje na 30 sekund
 násypka B se aktivuje na 30 sekund
 násypka C se aktivuje na 30 sekund
 násypka D se aktivuje na 30 sekund
 násypka E se aktivuje na 30 sekund
50
50
Rozvolnění
 sekvence rozvolnění prádla
Vytáhnout prádlo - vyložit
 Konec diagnostického cyklu
Ohřev
Poznámka: * Druhý vypouštěcí ventil se otevře v případě, pokud jste v konfiguračním menu zvolili druhý
vypouštěcí ventil.
** Pro prací stroje MB se test dveřního zámku provede pouze 1x
*** Na displeji se během testu čidel nezobrazí číslo 2, protože tento test trvá pouze zlomek sekundy.
Upozornění!
Jestliže se během sekvence testování motoru zobrazí ++ ++, můžete během testovací sekvence
přejít k další operaci (stiskněte START).
94
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
 Základní diagnostický prací program
Sekvence
Krok 2
Krok 3
Vstup
Tepl.
Hladina
Proces praní
2-3
40°C
NL
A=12“ R=3“
-
-
-
-
-
-
2-5-6
2
-
NH
A=12“ R=3“
-
-
-
-
-
-
Máchání 2
C
-
1(+6)
1(2)
-
Odstředění
-
-
-
-
Zpomalení
-
-
-
Rozvolnění
-
-
-
Horní
Krok 1
Přívod
Horní
Přední
Horní
Přední
B
-
3-4-5
Vypouštění Vypouštění
-
-
Máchání 1
Máchání 1
-
Odstředění
Odstředění
Poslední
Praní
Přední
Praní
Čas
ot/min
6 min
W
30 s
D
1,5 min
W
-
1 min
L
NL
A=12“ R=3“
2 min
W
-
-
-
4,5 min
H
-
-
-
-
1 min
-
-
-
-
A=12“ R=3“
máchání
Odstředění
30 s
W
Chybová hlášení:
 Pokud programátor během diagnostického (pomocného) programu zjistí nějaký problém, zobrazí se
diagnostické chybové hlášení
 Zkontrolujte seznam chyb v servisním menu.
 Zkontolujte postup pro řešení chyb a vysvětlení chybových hlášení.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
95
8.7. KONTROLNÍ SEZNAM PROBLÉMŮ
Problém
Když se zapne napájení:
displej se nerozsvítí
Příčina
 výpadek vnějšího napájení
Odstranění problému
 zapněte vnější napájení
 zkontrolujte přívod vnějšího napětí do
stroje
Poznámka:
Když je do programátoru (se softwarem
nahraným do Flash paměti) připojený
napájecí konektor, displej se vždy musí
rozsvítit.
 je aktivováno nouzové tlačítko
 deaktivujte nouzové tlačítko
 napájecí konektor není připojen
k desce programátoru
 zapojte napájecí konektor
 napájecí konektor je zapojen opačně
 zkontrolujte zapojení a správně zapojte
konektor
 propálila se pojistka na programátoru
 pokud je transformátor poškozený,
vyměňte programátor
Zkontrolujte zapojení a napětí na
napájecím konektoru
Pokud je transformátor v pořádku, vyměňte
pojistku
 odpojte vstupní konektor A & B
 jestliže displej svítí:
zkontrolujte, zda na svorkách jsou vstupní
signály nebo napájecí signál +16Vdc
 zkontrolujte, zda je Flash paměť
s nahraným softwarem zapojena ve
své patici
 pokud není Flash paměť zapojena v
konektoru programátoru, zapojte správnou
Flash paměť s nahraným softwarem do
konektoru programátoru.
Displej svítí, ale text na displeji je
obtížně čitelný.
 jas není v pořádku
 Změnou hodnoty jasu displeje
pozorovacího úhlu v konfiguračním menu
dosáhnete optimální kontrast.
Stroj nejde spustit
 přepínač s klíčem je v programovacím
režimu
 přepněte přepínač s klíčem je do provozního
režimu
Stroj nereaguje na tisknutí tlačítek
klávesnice
 přepínač s klíčem nefunguje
 zkontrolujte, zda vstupní konektor „A“ je
správně připojený, zkontrolujte zapojení
mezi vstupním konektorem a přepínačem
s klíčem
 tlačítko „START“ nefunguje (přepínač
s klíčem je v programovacím režimu.)
 přepínač s klíčem je ve správné
poloze a žádné tlačítko nefunguje
 zkontrolujte, zda je na klávesnici správně
zapojen konektor „K“
 při stisku tlačítek se neozývá signál
pípnutí
 zkontrolujte, zda je na klávesnici správně
zapojen konektor „K“
Stroj se chová jinak, než by měl
 pokud jste nezvolili správný typ stroje,
aktivují se špatné výstupy
 zkontrolujte, zda jste v konfiguračním
menu zvolili správný typ stroje
Program se spustí, ale výstupy se
neaktivují
 zkontrolujte, zda je zapojen konektor
„R“ a „Q“
 zapojte konektor na správné místo
Zobrazí se režim vyčkávání a počítadlo
odpočítává
 jedná se o stav vyčkávání způsobený
přerušením napájení nebo bezpečnostní
sekvenci na konci procesu
 počkejte, dokud počítadlo nedojde k 0
Na displeji se zobrazí „Vylozit“ a dveře
jsou otevřeny
 Zkontrolujte, zda je dveřní spínač
stále sepnutý
 Jestliže je dveřní spínač poškozený,
vyměňte jej.
Nesprávná hladina vody
 zkontrolujte, zda jsou naprogramovány
správné hladiny vody
 nastavte správné hladiny vody
 zkontrolujte, zda jste v konfiguračním
menu zvolili správný typ stroje
 v konfiguračním menu zvolte správný typ
stroje
 změnili jste typ stroje, ale nezměnili
jste standardní hladiny vody
 inicializaci standardních hladin vody lze
znovu provést tak, že se naprogramují nové
hodnoty nebo že se znovu zavedou
standardní prací programy
 Zkontrolujte, zda není poškozený řemen
 Zkontrolujte napětí řemene nebo řemen
vyměňte
 Zkontrolujte napětí motoru
 opravte okruh napájení motoru
(čidlo hladiny vody nesmí být
nakalibrované)
Buben se netočí
(nezobrazí se žádné chybové hlášení)
96
 přepněte přepínač s klíčem do provozního
režimu
 nevypínejte a nezapínejte znovu napájení,
protože počítadlo by se resetovalo
 Zkontrolujte, zda motor funguje
 v případě potřeby motor vyměňte
 Zkontrolujte měnič
 požádejte výrobce o další informace
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
8.8. CHYBY EXTÉRNÍ KOMUNIKACE
V konfiguračním menu můžete zvolit typ komunikace „RS485" nebo „Irda".
V závislosti na Vaší volbě bude (ve stejnou dobu) v provozu pouze jeden ze dvou komunikačních kanálů.
Pokud nefunguje extérní komunikace s přenosným PC, zkontrolujte nejdříve nastavení tohoto menu.
Také zkontrolujte, zda jste zvolili správnou komunikační adresu stroje.
8.9. VYSVĚTLIVKY K CHYBOVÝM HLÁŠENÍM
PORUCHA 1: PORUCHA PŘI VYPOUŠTĚNÍ V SEKVENCI OCHLAZOVÁNÍ
K poruše 1 dojde, když programátor zjistí, že se v sekvenci ochlazování voda po 3 minutách nevypouští.
Na konci cyklu se zobrazí poruchové hlášení.
POSTUP:
1. Zkontrolujte vypouštěcí hadici pracího stroje.
2. Zkontrolujte vypouštěcí ventil.
3. Zkontrolujte zapojení:
Pokud je vypouštěcí ventil vypnutý, měl by být
vypouštěcí ventil otevřený. (ventil je normálně
otevřený)
Pokud je tato hadice zablokována, opravte ji.
Pokud je vypouštěcí ventil vadný, vyměňte jej.
Pokud je zapojení poškozené, opravte je.
PORUCHA 2: PORUCHA PŘI VYPOUŠTĚNÍ
K poruše 2 dojde, když programátor zjistí, že se v sekvenci vypouštění nebo odstřeďování voda po 3 minutách
nevypouští. Na konci cyklu se zobrazí poruchové hlášení.
POSTUP:
1. Zkontrolujte vypouštěcí hadici pracího stroje.
2. Zkontrolujte vypouštěcí ventil.
3. Zkontrolujte zapojení:
Pokud je vypouštěcí ventil vypnutý, měl by být
vypouštěcí ventil je otevřený. (ventil je normálně
otevřený)
Pokud je tato hadice zablokována, opravte ji.
Pokud je vypouštěcí ventil vadný, vyměňte jej.
Pokud je zapojení poškozené, opravte je.
PORUCHA 3: PRÁDLO NENÍ PŘED ODSTŘEĎOVÁNÍM VYVÁŽENÉ
K této poruše dojde, když se před začátkem sekvence odstřeďování aktivuje čidlo nerovnoměrného vyvážení
(vibrační spínač).
Výsledek: stroj neodstřeďuje.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda není poškozený vibrační
spínač.
(zkontrolujte zda jsou odstraněny přepravní
vzpěry)
2. Zkontrolujte polohu vibračního spínače.
3. Zkontrolujte zapojení. Kontakt vibračního
spínače je normálně uzavřený.
Zkontrolujte kontakt pinů konektorů.
Pokud je vibrační spínač poškozený, vyměňte jej.
Pokud není vibrační spínač správně namontován,
namontujte jej správně.
Pokud je zapojení přerušené, opravte jej.
PORUCHA 4: PRÁDLO NENÍ VYVÁŽENÉ PŘI BĚŽNÉM ODSTŘEĎOVÁNÍ
K poruše nevyváhy dojde, když je prádlo v pracím stroji špatně rozloženo. Stroj se nejdříve pokusí 10x prádlo
v bubnu přerozdělit a poté přeskočí krok odstřeďování. Tato funkce zabrání přetížení stroje a zajišťuje životnost
pracího stroje.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
97
POSTUP:
1. Zkontrolujte polohu vibračního spínače.
2. Pokud k této poruše dochází často.
3. Zkontrolujte, zda je v pořádku zapojení.
Vibrační spínač je normálně uzavřený kontakt.
Pokud vibrační spínač není řádně namontován,
namontujte jej správně.
Používejte zcela zaplněný buben. Když je buben zcela
zaplněný, nevyváženost je menší než v případě, kdy je
buben zaplněný pouze z třetiny.
Pokud zapojení není v pořádku, opravte jej.
PORUCHA 5: PRÁDLO NENÍ VYVÁŽENÉ PŘI VÝSOKÉM ODSTŘEĎOVÁNÍ
K této poruše dojde, když se při vysokých otáčkách aktivuje čidlo nerovnoměrného vyvážení (vibrační spínač).
Znamená to, že pravděpodobně došlo k mechanické závadě.
POSTUP:
1. Zkontrolujte polohu vibračního spínače.
2. Zkontrolujte pružiny a ostatní mechanické
díly, které uchycují buben.
3. Zkontrolujte, zda je v pořádku zapojení.
4. Zkontrolujte, zda je prací stroj nainstalován
správně a stabilně.
Pokud vibrační spínač není řádně namontován,
namontujte jej správně.
Pokud uvidíte poškozený mechanický díl, vyměňte jej.
Pokud zapojení není v pořádku, opravte jej.
Seřiďte podpěry ve spodní části pracího stroje.
PORUCHA 6: PORUCHA DVEŘNÍHO SPÍNAČE
Když je prací stroj v provozu, tak se z bezpečnostních důvodů neustále kontroluje systém dveřního zámku.
Pokud během pracího cyklu programátor zjistí, že dveřní spínač není sepnutý, okamžitě zastaví všechny funkce.
Dveře zůstanou zablokovány.
POSTUP:
1. Zkontrolujte funkci dveřního spínače.
Tento spínač je normálně rozepnutý kontakt.
2. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
3. Zkontrolujte funkci dveřního spínače
v Menu stavu vstupů (servis / nástroje).
Jestliže je „dveřní spínač“ poškozen nebo nefunkční,
vyměňte jej.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Pokud není vstup funční, vymeňte programátor.
PORUCHA 7: PORUCHA SOLENOIDOVÉHO SPÍNAČE DVEŘNÍHO ZÁMKU
Když je prací stroj v provozu, tak se z bezpečnostních důvodů neustále kontroluje systém dveřního zámku.
Pokud během pracího cyklu programátor zjistí, že solenoidový spínač dveřního zámu není sepnutý, okamžitě
zastaví všechny funkce. Dveře zůstanou zablokovány.
POSTUP:
1. Zkontrolujte funkci solenoidového dveřního
spínače. Tento spínač je normálně rozepnutý
kontakt.
2. Zkontrolujte cívku dveřního zámku.
3. Zkontrolujte mechanickou funkci dveřního
zámku.
4. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
5. Zkontrolujte funkci solenoidového dveřního
spínače v Menu stavu vstupů (servis / nástroje).
98
Pokud je solenoidový spínač dveřního zámku
poškozený nebo nefunkční, vyměňte solenoidový
spínač dveřního zámku.
Pokud tato cívka nefunguje, vyměňte ji.
Pokud systém dveřního zámku mechanicky
nefunguje, vyměňte jej.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Pokud není vstup funční, vymeňte programátor.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PORUCHA 8: PORUCHA DVEŘNÍHO ZÁMKU PŘI STARTU
Prací stroj nespustí nový cyklus, pokud se dveře po stisknutí tlačítka START nezamknou.
Programátor po pěti pokusech zamknout dveře zobrazí hlášení NEFUNKČNÍ ZÁMEK DVEŘÍ. (bliká).
Po otevření dveří jste vyzváni k zavření dveří a opětovnému stisknutí tlačítka START.
Chybové hlášení 8 se zobrazí vždy, jestliže nedojde k ukončení sekvence dveřního zámku.
Chybové hlášení 8 se nezobrazí na displeji, ale pouze se uloží do seznamu chyb.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda není poškozena klika madla.
Zkontrolujte vystředění proti dveřnímu zámku.
2. Zkontrolujte, zda je zapojen vstupní
konektor DL (dveřní zámek).
3. Zkontrolujte, zda solenoidový spínač dveřního
zámku funguje správně.
4. Zkontrolujte cívku dveřního zámku.
5. Zkontrolujte mechanickou funkci dveřního
zámku.
6. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
7. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
cívku dveřního zámku.
8. Zkontrolujte funkci solenoidového spínače
dveřního zámku v Menu stavu vstupů
(servis / nástroje).
9. Zkontrolujte funkci dveřního spínače.
Pokud je poškozena klika madla, vyměňte ji.
Pokud není klika madla správně vycentrována, proveďte
správné vycentrování proti dveřnímu zámku.
Pokud vstupní konektor DL (dveřní zámek) není
zapojený, zapojte jej.
Pokud je solenoidový spínač dveřního zámku poškozený
nebo pokud nefunguje správně, vyměňte solenoidový
spínač dveřního zámku.
Pokud tato cívka nefunguje, vyměňte ji.
Pokud systém dveřního zámku mechanicky nefunguje
a nelze jej opravit, vyměňte jej.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Pokud je relé poškozené, vyměňte programátor.
Pokud není vstup funční, vymeňte programátor.
Pokud je dveřní spínač poškozený nebo pokud
nefunguje správně, vyměňte dveřní spínač.
PORUCHA 9: PORUCHA PŘI ROZEPNUTÍ SOLENOIDOVÉHO SPÍNAČE DVEŘNÍHO
ZÁMKU NA KONCI CYKLU
Na konci cyklu se vypne cívka dveřního zámku a solenoidový spínač dveřního zámku musí rozepnout svůj
kontakt. Pokud na konci cyklu solenoidový spínač dveřního zámku nezmění svůj stav do 30 s, zobrazí se
chybové hlášení 9. Po celou dobu kdy je kontakt sepnutý, zůstane chybové hlášení 9 zobrazené na displeji.
Jestliže kontakt změní svůj stav, chybové hlášení z displeje zmizí a stroj je připraven k dalšímu použití.
POSTUP:
1. Zkontrolujte funkci solenoidového spínače
dveřního zámku.
2. Zkontrolujte cívku dveřního zámku.
3. Zkontrolujte mechanickou funkci dveřního
zámku.
4. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
5. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí cívku
dveřního zámku.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Pokud je solenoidový spínač dveřního zámku poškozený
nebo nefunguje správně, vyměňte jej.
Pokud tato cívka nefunguje, vyměňte ji.
Pokud systém dveřního zámku mechanicky nefunguje
a nelze jej opravit, vyměňte jej.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Pokud relé zůstane sepnuté a je poškozené, vyměňte
programátor.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
99
PORUCHA 10: BIMETAL/PRUŽINA
Bimetal/pružina představuje dodatečnou ochranu dveří před okamžitým otevřením v případě výpadku napájení.
Bimetal/pružina se kontroluje každý cyklus, aby se zjistilo, zda není vadný/á. Pokud je bimetal nebo pružina
vadný/á, tak se na konci programu zobrazí poruchové hlášení 10.
POSTUP:
1. Zkontrolujte bimetal / pružinu.
2. Zkontrolujte mechanickou funkci dveřního
zámku.
3. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
4. Zkontrolujte cívku odemykání.
5. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí cívku
dveřního zámku.
Pokud je systém bimetalu / pružiny poškozený, vyměňte jej.
Pokud systém dveřního zámku mechanicky nefunguje
a nelze jej opravit, vyměňte jej.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Během běžného provozu by cívka odemykání neměla
být zapnuta po celou dobu provozu. Během provádění
testu bimetalu, nesmí být aktivována (zapnuta) cívka
odemykání.
Pokud relé zůstane sepnuté a je poškozené, vyměňte
programátor.
PORUCHA 11: PORUCHA PŘI NAPOUŠTĚNÍ VODY
K poruše 11 dojde, když hladina vody nedosáhne požadovanou úroveň do x minut. x = Maximální doba
plnění. Tuto hodnotu lze nastavit v inicializačním menu.
! VÝSTRAHA!
Hadice se musí vazacím páskem připevnit k elektronickému čidlu hladiny vody.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda maximální doba plnění
nastavená v inicializačním menu je
vyhovující.
2. Zkontrolujte, zda vnější vodní ventily jsou
otevřené.
3. Zkontrolujte, zda vstupní vodní ventily
nejsou zaneseny nečistotami.
4. Zkontrolujte cívku vstupních vodních
ventilů.
5. Zkontrolujte vypouštěcí ventil.
6. Zkontrolujte, zda k elektronickému čidlu
hladiny a k vypouštěcímu ventilu je správně
namontována hadice pro měření hladiny
vody.
7. Zkontrolujte, zda je hadice na elektronickém
čidle vzduchotěsná.
8. Zkontrolujte, zda v hadici není voda (sifon).
9. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
10. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
vstupní ventily a vypouštěcí ventil.
Jestliže průtok vody je velice malý, zvyšte maximální
dobu plnění. Standardně je nastaveno 10 minut.
Pokud jsou vodní ventily zavřené, otevřete je.
Pokud jsou vstupní vodní ventily zaneseny nečistotami,
vyčistěte nebo vyměňte vstupní vodní ventily.
Pokud je cívka vstupních vodních ventilů nefunkční,
vyměňte ji nebo vyměňte celý vstupní vodní ventil.
Pokud je vypouštěcí ventil vadný, vyměňte jej.
Pokud tato hadice není správně namontována, řádně ji
znovu namontujte.
Pokud vzduchová hadice není vzduchotěsná, vyměňte
ji. Pomocí vazacího pásku můžete hadici na čidle
hladiny dotáhnout.
Pokud je v hadici voda, odstraňte ji a hadici upevněte
tak, aby nefungovala jako sifon.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Pokud relé obdrží signál, ale nesepne, vyměňte
programátor.
PORUCHA 12: PŘEPLNĚNÍ
Pokud je hladina X jednotek nad cílovou hladinou, zobrazí se poruchové hlášení 12. Toto hlášení se
nezobrazí, jestliže obsluha přepne ze sekvence s vysokou hladinou vody na sekvenci s nízkou hladinou vody.
X=„Maximální hladina přeplnění“. Tato hodnota může být naprogramována v Inicializačním menu.
100
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda vstupní vodní ventily
nejsou poškozené.
2. Zkontrolujte, zda tlak vody není příliš velký.
3. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
vstupní ventil.
Pokud jsou vstupní vodní ventily poškozené, vyčistěte
nebo vyměňte membrány vstupních vodních ventilů.
Snižte tlak vody.
Pokud relé zůstane sepnuté a je poškozené, vyměňte
programátor.
V případě, že máte parní ohřev:
Jestliže pára nemá dostatečnou výhřevnost (příliš nízká teplota) stroj bude během ohřevu naplněn příliš
velkým množstvím vody. Toto bude mít za následek zvýšení spotřeby vody a energie. Velmi doporučujeme,
aby instalace ohřevu byla dostatečně výkonná. Jednoduchým řešením může být také snížení
naprogramované požadované hladiny vody. Protože bude požadována menší spotřeba vody, normální
hladina bude dosažena. V inicializačním menu je také možné nastavit signalizační hladinu pro zamezení
chybové zprávy. (= nedoporučuje se).
PORUCHA 13: PORUCHA OHŘEVU
Pokud nefungují topné tělesa, zobrazí se hlášení 13.
Hlášení se zobrazí, jestliže se teplota během 10 minut nezvýší o 3°C.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda se aktivoval stykač
ohřevu.
2. Zkontrolujte, zda topné tělesa topí.
3. Zkontrolujte, zda funguje čidlo teploty.
4. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
stykač ohřevu.
Pokud se stykač neaktivoval, opravte vedení nebo
vyměňte stykač.
Pokud topné tělesa netopí, opravte vedení nebo
vyměňte topné tělesa.
Pokud čidlo teploty nefunguje, vyměňte jej.
Pokud je relé poškozené, vyměňte programátor.
PORUCHA 14: PORUCHA DOBY OHŘEVU
Pokud do x minut nedosáhne teplota požadovanou hodnotu (pro stroj, kde se nastavilo čekání na ohřev):
Zobrazí se hlášení 14.
x = maximální doba ohřevu nastavená v inicializačním menu.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda maximální doba ohřevu
nastavena v inicializačním menu je
vyhovující.
2. Zkontrolujte, zda topné tělesa topí.
3. Zkontrolujte teplotu vody.
4. Zkontrolujte, zda funguje čidlo teploty.
Jestliže stroj má malou tepelnou kapacitu, zvyšte
maximální dobu ohřevu.
Standardně je nastaveno 60 minut (pro stroje s velkou
tepelnou kapacitou).
Pokud topné tělesa netopí, opravte vedení nebo
vyměňte topné tělesa.
Pokud je teplota horké vody příliš nízká, zvyšte teplotu
horké vody.
Pokud čidlo teploty nefunguje, vyměňte jej.
PORUCHA 15: PŘÍLIŠ VYSOKÁ TEPLOTA
Pokud je teplota vody vyšší o 15°C než cílová teplota zobrazí se hlášení 15. Pro vyhodnocení problému
můžete stisknout tlačítko Servis na klávesnici a sledovat tak teplotu vodní lázně na displeji pracího stroje.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda byly správně
naprogramovány ventily přívodu vody.
Pokud byly přívodní ventily naprogramovány
pouze pro horkou vodu a pokud má
přiváděná horká voda vyšší teplotu než
naprogramovaná hodnota sekvence praní,
pak bude teplota prací lázně příliš vysoká.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Při tvorbě a úpravě parametrů pracího programu
zvolte správné ventily přívodu vody pro sekvenci
praní.
Neprogramujte pouze ventily pro přívod horké vody,
ale také ventily pro přívod studené vody!
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
101
2. Zkontrolujte, zda jsou ventily přívodu vody
funkční. Pokud ventily přívodu studené vody
nejsou funkční nebo přívod studené vody není
k dispozici a otevřeny jsou pouze ventily pro
přívod horké vody, přičemž přiváděná horká
voda má teplotu vyšší než naprogramovaná
hodnota pro sekvenci praní, pak je teplota
prací lázně příliš vysoká.
3. Zkontrolujte teplotu vody.
4. Zkontrolujte, zda funguje teplotní čidlo.
5. Zkontrolujte, zda stykač ohřevu zůstal sepnutý.
6. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
stykač ohřevu.
7. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
stykač ohřevu.
Viz postup pro Poruchu 11: Porucha při napouštění vody.
Pokud je teplota přiváděné horké vody příliš vysoká,
snižte ji.
Pokud je teplotní čidlo vadné, vyměňte je.
Pokud zůstal sepnutý, vyměňte jej.
Pokud je relé sepnuté a je poškozené, vyměňte desku
programátoru.
Pokud relé není poškozené, ale přijímá z desky
programátoru chybný signál, vyměňte desku programátoru.
PORUCHA 21: PŘETEČENÍ
Jestliže hladina stoupne nad přepadový otvor, zobrazí se hlášení 21.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda přepadový otvor a hadice
nejsou ucpané.
2. Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není
ucpaná.
3. Zkontrolujte vstupní vodní ventily.
4. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
vstupní vodní ventil.
Pokud je přepadová hadice ucpaná, opravte ji.
Pokud je vypouštěcí hadice ucpaná, opravte ji.
Pokud jsou tyto ventily poškozené, vyměňte je.
Pokud je relé sepnuté a je poškozené, vyměňte
programátor.
PORUCHA 22: PORUCHA PŘI PROPLACHOVÁNÍ
Když je funkce proplachování aktivní a ve stroji klesne hladina o 7 cm, znamená to, že je otevřené vypouštění.
Zobrazí se hlášení 22.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda vypouštěcím ventilem
neuniká voda.
2. Zkontrolujte, zda ze stroje neuniká voda.
Pokud je vypouštěcí ventil vadný, vyměňte jej.
Pokud ze stroje uniká voda, vyměňte vadné díly.
PORUCHA 24: VADNÝ SNÍMAČ HLADINY
Pokud je snímač hladiny poškozený, zobrazí se hlášení 24. Toto chybové hlášení se zobrazí pouze v
případě, když je stroj v klidovém stavu a žádný prací cyklus není spuštěný. Poruchové hlášení lze vymazat
pouze vypnutím a zapnutím napájení.
POSTUP:
1. Vizuálně zkontrolujte čidlo hladiny.
2. Pokud porucha přetrvává.
Pokud vidíte jakékoliv poškození, vyměňte programátor.
Vyměňte programátor (přesvědčete se, zda není
problém s vypouštěním).
PORUCHA 25: VADNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO
Pokud je teplotní čidlo poškozené, zobrazí se poruchové hlášení 25. Toto chybové hlášení se zobrazí pouze
v případě, když je stroj v klidovém stavu a žádný prací cyklus není spuštěný. Poruchové hlášení lze vymazat
pouze vypnutím a zapnutím napájení. Pokud porucha přetrvává i po opětovném zapnutí napájení, znovu se
zobrazí hlášení 25.
102
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda teplotní čidlo je připojené k
PCB desce.
2. Zkontrolujte teplotní čidlo.
3. Změřte odpor čidla.
4. Zkontrolujte, zda zemnicí vodič je umístěn
uprostřed konektoru.
5. Vizuálně zkontrolujte PCB desku.
6. Pokud program přetrvává.
Vnější konektor musí být zapojený do vnitřního
konektoru T na PCB desce.
Pokud je teplotní čidlo poškozené, vyměňte je.
Pokud odpor není v pořádku, čidlo vyměňte.
Pokud zemnicí vodič není umístěn uprostřed
konektoru, změňte jeho umístění, aby byl uprostřed.
Pokud vidíte jakékoliv poškození, desku vyměňte.
Vyměňte programátor. Přesvědčete se, zda závada
souvisí s PCB deskou a nikoliv s teplotním čidlem.
PORUCHA 26: NEDEFINOVANÝ KÓD CHYBY FREKVENČNÍHO MĚNIČE MITSUBISHI
Chybové hlášení 26 se zobrazí, jestliže programátor nerozpozná chybové hlášení, které vygeneruje měnič.
Kód chyby měniče je možné zjistit pomocí provedení updatu softweru programátoru. Informujte výrobce.
PORUCHA 27: KOMUNIKAČNÍ CHYBA MĚNIČE
Tato porucha se vyskytne pouze v případě přerušení komunikace mezi programátorem a měničem.
Programátor vysílá požadavky do měniče a měnič odesílá do programátoru odpovědi. Pokud programátor
neobdrží odpovědi do 5 sekund, zobrazí se poruchové hlášení 27.
Komunikační rychlost pro E/A500 sérií měničů Mitsubishi je 19200. ( = RS485 komunikace).
Komunikační rychlost pro F5 sérií KEB měničů je 9600. ( =RS485 komunikace).
K chybě 27 dojde, jestliže byl v konfiguračním menu zvolen špatný typ měniče a tím pádem byla vybrána
špatná přenosová rychlost.
Příčina: Programátor a měnič musí komunikovat se stejnou komunikační rychlostí.
Na programátoru jsou dvě LED kontrolky vedle konektoru F, které umožňují kontrolu komunikace s měničem.
Prací stroj je v klidovém stavu (není spuštěn prací program): zelená LED kontrolka svítí, oranžová LED kontrolka
nesvítí.
Prací stroj je v provozu: obě kontrolky svítí.
Pokud bliká zelená LED kontrolka: programátor posílá data. Pokud bliká oranžová LED kontrolka: data jsou
přijímána z měniče.
POSTUP:
1. U nového měniče nebo programátoru:
Zkontrolujte, zda byl vybrán správný typ
stroje a správné napájení.
2. Zkontrolujte, zda jsou dveře zavřené a
zablokováné.
3. Zkontrolujte, zda je měnič napájen.
Pokud LED kontrolka měniče nesvítí,
změřte, zda je na vstupních svorkách
měniče přívodní napětí.
4. Zkontrolujte, zda jsou pojistky stále funkční.
5. Zkontrolujte, zda je aktivován bezpečnostní
stykač měniče.
6. Zkontrolujte, zda jsou na obou stranách
komunikačního kabelu připojeny konektory.
7. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
8. Zkontrolujte funkčnost výstupního relé,
které napájí bezpečnostní stykač měniče.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Když jsou parametry měniče nahrány v konfiguračním
menu, ujistěte se, jestli jste vybrali správný typ stroje
a správné napájení.
Pokud dveře nejsou zavřené, měnič nelze napájet.
Zavřete dveře.
Pokud je dveřní zámek poškozený, opravte systém
dveřního zámku.
Opravte přívod elektrické energie.
Pokud je přívodní napětí v pořádku a LED kontrolka
měniče nesvítí, vyměňte měnič.
Pokud jsou pojistky spálené, vyměňte je.
Pokud je bezpečnostní stykač poškozen, vyměňte jej.
Připojte konektory k programátoru a k měniči.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Pokud je relé poškozené, vyměňte programátor.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
103
PORUCHA 28: ČASOVÁ PRODLEVA THT (Mitsubishi) / E.OL (KEB)
K poruše 28 dojde, když programátor nedokáže zpracovat závadu THT (Mitsubishi) / E.OL (KEB) na frekvenčním
měniči.
Tato porucha je specifická porucha na frekvenčním měniči způsobená překročením dovoleného proudu.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda jste v konfiguračním menu
zvolili správný typ pracího stroje.
2. Zkontrolujte, zda byly z programátoru
nahrány do měniče správné parametry.
3. Zkontrolujte zda přívodní napětí je
dostatečné a stabilní během odstřeďování
prádla.
4. Zkontrolujte manuálně zda se buben
pravidelně otáčí.
5. Zkontrolujte, zda porucha přetrvává.
Pokud jste zvolili špatný typ pracího stroje, zadejte
správný typ.
Nahrejte správné parametry měniče.
Opravte přívodní napětí.
V případě potřeby opravte / vyčistěte.
Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
PORUCHA 29: „VYPRŠEL“ ČAS OV3 (Mitsubishi) / E.OP (KEB)
K poruše 29 dojde, když programátor nedokáže zpracovat závadu OV3 (Mitsubishi) / E.OP (KEB) na frekvenčním
měniči.
Tato porucha je specifická porucha na frekvenčním měniči způsobená překročením dovoleného napětí.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda jste v konfiguračním menu
zvolili správný typ pracího stroje.
2. Zkontrolujte, zda byly z programátoru
nahrány do měniče správné parametry.
3. Zkontrolujte, zda prádlo nebylo během
odstřeďování nerovnoměrně vyváženo.
Nerovnoměrné vyvážení může být
způsobeno vložením pouze poloviny náplně
prádla do stroje.
4. Zkontrolujte, zda porucha přetrvává.
Pokud jste zvolili špatný typ pracího stroje, zadejte
správný typ.
Nahrejte správné parametry měniče.
Vložte vždy plnou náplň prádla do bubnu pracího
stroje.
Nevkládejte do stroje jiné materiály než textilní
(tkaniny).
Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
PORUCHA 31: PORUCHA PŘI INICIALIZACI MĚNIČE
K poruše 31 dojde pokud se během nahrávání zvolených parametrů z programátoru do paměti EEPROM
měniče stane jakákoliv chyba. Toto chybové hlášení znamená, že ne všechny zvolené parametry byly
nahrány do měniče. V takovém případě nebude měnič fungovat správně.
NEDOPORUČUJEME POUŽÍVAT PRACÍ STROJ, POKUD MĚNIČ PRACUJE S CHYBNĚ NASTAVENÝMI
PARAMETRY.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda jsou dveře zavřené
a zablokováné.
2. Zkontrolujte, zda je měnič napájen.
3. Ještě jednou zapište parametry do měniče.
Pokud dveře nejsou zavřené, zavřete dveře. Pokud
dveře nejsou zablokované, vyměňte systém dveřního zámku.
Pokud není napájen, zkontrolujte napájení měniče,
(viz porucha 27).
Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
PORUCHA 32: PORUCHA BĚHEM KONTROLY MĚNIČE
Pokud bude zjištěn špatný parametr měniče během kontroly parametrů měniče dojde k poruše 32. Po
nahrání parametrů do měniče, jsou postupně parametry kontrolovány, aby bylo zajištěno že byly správně
nahrány. Toto chybové hlášení znamená, že alespoň jeden parametr ze zvolených parametrů měniče je
špatný. V takovém případě nebude měnič fungovat správně.
104
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda jste v konfiguračním menu
zvolili správný typ pracího stroje.
2. Zkontrolujte, zda jsou dveře zavřené a
zablokováné.
3. Zkontrolujte, zda je měnič napájen.
4. Ještě jednou zapište parametry do měniče.
Pokud jste zvolili špatný typ pracího stroje, zadejte
správný typ.
Pokud dveře nejsou zavřené, zavřete dveře. Pokud
dveře nejsou zablokované, vyměňte systém dveřního
zámku.
Pokud není napájen, zkontrolujte napájení měniče,
(viz porucha 27).
Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
PORUCHA 33: AKTIVNÍ FUNKCE OCHRANY PŘED ZASTAVENÍM MOTORU
PŘI PŘETÍŽENÍ
Porucha s tímto číslem označuje, že ochrana před zastavením motoru při přetížení frekvenčního měniče
Mitsubishi je občas aktivována. Číslo poruchy se na konci cyklu nezobrazí. Toto číslo se pouze zapíše do seznamu
poruch. Tato funkce se aktivuje pouze pro ochranu motoru před nadproudem. Když se zobrazí hlášení s tímto
číslem, znamená to, že bylo do stroje vloženo příliš hodně prádla. Dále je možné, že z důvodu nesprávně
vloženého prádla není buben rovnoměrně vyvážen, takže motor je nadměrně zatěžován.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda v bubnu není příliš hodně
prádla.
2. Zkontrolujte, zda jste v konfiguračním menu
zvolili správný typ stroje.
3. Zkontrolujte, zda byly z programátoru
nahrány do měniče správné parametry.
4. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené
mechanické díly.
Vložte do bubnu správné množství prádla.
Nainstalované parametry se vztahují k velikosti motoru
a typu stroje. Pokud zvolíte nesprávný typ stroje,
ochrana motoru před zastavením bude fungovat pro
nesprávný typ motoru. Zvolte správný typ stroje.
Nahrejte správné parametry měniče.
Poškozené díly mohou způsobit nerovnoměrné
vyvážení bubnu.
Poškozené díly vyměňte.
PORUCHA 35: NESPRÁVNÁ VERZE SOFTWARU
Když se použije nový software, který není kompatibilní se starou verzí softwaru, je zobrazena chyba 35.
Musíte znovu provést konfiguraci programátoru GRAPHITRONIC. Viz kapitola 4.
VÝSTRAHA!
KDYŽ ZAVEDETE DO PROGRAMÁTORU TOVÁRNÍ NASTAVENÍ OD VÝROBCE, VŠECHNA
UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ BUDOU SMAZÁNA.
!
Po změně konfigurace programátoru lze poruchové hlášení 35 vymazat pouze vypnutím a zapnutím napájení.
PORUCHA 37: PORUCHA PŘI VYPOUŠTĚNÍ V SEKVENCI SPRCHOVÁNÍ
K poruše 37 dojde, když programátor zjistí, že se voda po 3 minutách v sekvenci sprchování nevypustila.
POSTUP:
1. Zkontrolujte vypouštěcí hadici pracího stroje.
2. Zkontrolujte vypouštěcí ventil.
3. Zkontrolujte zapojení:
když je vypouštěcí ventil vypnutý, měl by být
vypouštěcí ventil otevřený. (Vypouštěcí ventil je
normálně otevřený).
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Jestliže je vypouštěcí hadice ucpaná, opravte ji.
Jestliže je vypouštěcí ventil vadný, vyměňte jej.
Jestliže zapojení není v pořádku, opravte jej.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
105
PORUCHA 38: NEDOCHÁZÍ K RECYKLACI VODY
K poruše 38 dojde, když programátor zjistí, že nádrž s recyklovanou vodou je prázdná. Vygeneruje se
chybové hlášení, které upozorňuje obsluhu, že prací stroj přepnul na přívod měkké studené vody, protože
v nádrži s recyklovanou vodou není žádná voda.
Prací stroje s přední násypkou.
POSTUP:
1. Zkontrolujte hladinu vody v nádrži s recyklovanou vodou.
Doplňte vodu do recyklační nádrže.
PORUCHA 39: PRÁZDNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU
K poruše 39 dojde, když programátor zjistí, že v dávkovači dochází tekutý prací prostředek. Aby se během
pracího procesu nemusel přidávát tekutý prací prostředek, obsluha je tímto hlášením upozorněna, že dávkovače
tekutého pracího prostředku jsou téměř prázdné.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda v dávkovači dochází tekutý
prací prostředek.
Přidejte tekutý prací prostředek do dávkovacího
systému přívodu tekutého pracího prostředku.
PORUCHA 40: PORUCHA PŘI PLNĚNÍ NÁDRŽE S RECYKLOVANOU VODOU
K poruše 40 dojde, jestliže programátor přijme signál, že nádrž s recyklovanou vodou je prázdná. Současně
nestoupá hladina vody v pracím stroji a pokud naprogramovaná hladina není dosažena do x minut, zobrazí
se chybové hlášení.
x= maximální doba plnění. Tuto hodnotu lze nastavit v inicializačním menu.
Prací stroje s přední násypkou.
! VÝSTRAHA!
Hadice se musí vazacím páskem připevnit k elektronickému čidlu hladiny vody.
POSTUP:
1. Zkontrolujte hladinu vody v nádrži
s recyklovanou vodou.
2. Zkontrolujte, zda maximální doba plnění
nastavená v inicializačním menu je vyhovující.
3. Zkontrolujte, zda vnější vodní ventily jsou
otevřené.
4. Zkontrolujte, zda vstupní vodní ventily nejsou
zaneseny nečistotami.
5. Zkontrolujte cívku vstupních vodních ventilů.
6. Zkontrolujte vypouštěcí ventil.
7. Zkontrolujte, zda k elektronickému čidlu hladiny
a k vypouštěcímu ventilu je správně
namontována hadice pro měření hladiny vody.
8. Zkontrolujte, zda je hadice na elektronickém
čidle vzduchotěsná.
9. Zkontrolujte, zda v hadici není voda (sifon).
10. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
11. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí vstupní
ventily a vypouštěcí ventil.
106
Doplňte vodu do recyklační nádrže.
Jestliže průtok vody je velice malý, zvyšte
maximální dobu plnění. Standardně je
nastaveno 10 minut.
Pokud jsou vodní ventily zavřené, otevřete je.
Pokud jsou vstupní vodní ventily zaneseny
nečistotami, vyčistěte nebo vyměňte vstupní
vodní ventily.
Pokud je cívka vstupních vodních ventilů
otevřená, vyměňte ji nebo vyměňte celý vstupní
vodní ventil.
Pokud je vypouštěcí ventil vadný, vyměňte jej.
Pokud tato hadice není správně namontována,
řádně ji znovu namontujte.
Pokud vzduchová hadice není vzduchotěsná,
vyměňte ji. Pomocí vazacího pásku můžete
hadici na čidle hladiny dotáhnout.
Pokud je v hadici voda, odstraňte ji a hadici
upevněte tak, aby nefungovala jako sifon.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Pokud relé obdrží signál, ale nesepne, vyměňte
programátor.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PORUCHA 41: VAROVÁNÍ - NUTNÁ ÚDRŽBA
K poruše 41 dojde, když počitadlo cyklů programátoru dosáhl hodnotu nastavenou pro nutnou údržbu.
Poruchové hlášení se vymaže otevřením dveří. Jestliže se počitadlo cyklů neresetovalo, pak se toto hlášení
zobrazí znovu na konci dalšího pracího cyklu.
POSTUP:
1. Zkontrolujte počitadlo cyklů. Hodnotu zjistíte
stisknutím tlačítka SERVICE - STATE. Třetí položka
v menu je počitadlo cyklů.
Počitadlo cyklů můžete resetovat v servisním menu.
PORUCHA 42: SÍŤ NENÍ DOSTUPNÁ
K poruše 42 dojde, pokud není k dispozici síť.
Více informací ohledně sítě najdete v programovacím manuálu „TRACE-TECH“.
POSTUP:
1. Zkontrolujte síťový kabel.
Jestliže je síťový kabel poškozen, vyměňte
síťový kabel.
Pokud konvertor nefunguje, vyměňte konvertor.
2. Zkontroluj konvertor RS232 - RS485.
PORUCHA 43: ŠPATNÝ VÝBĚR NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ
K poruše 43 dojde, když je v konfiguračním menu špatně zvoleno napájecí napětí.
V závislosti na typu stroje a typu měniče nejsou povoleny určité napěťové roszahy.
POSTUP:
1. Zkontrolujte výrobní štítek stroje na zadní straně
stroje.
Zvolte stejné napájecí napětí v konfiguračním menu
jako je na výrobním štítku vašeho pracího stroje.
Položka menu C: Přívodní napětí.
PORUCHA 44: ŠPATNÝ TYP MODELU MĚNIČE
K poruše 44 dojde, když software programátoru zjistí špatný typ modelu měniče.
Před nahráním parametrů z programátoru do měniče Mitsubishi nejdříve zkontroluje typ měniče.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, jestli jste zvolili správný typ stroje.
2. Zkontrolujte výrobní štítek stroje na zadní straně
stroje.
V konfiguračním menu zvolte správný typ stroje.
Položka menu C: Typ stroje.
Zvolte stejný napěťový rozsah v konfiguračním menu
jako je na výrobním štítku vašeho pracího stroje.
Položka menu C: Přívodní napětí.
PORUCHA 45: NENÍ SIGNÁL Z RYCHLOSTNÍHO ČIDLA
Pouze pro stroje MB70-90-110-140-180. Porucha 45 se zobrazí, jestliže rychlostní čidlo po dobu otáčení
bubnu nevysílá impulsy do programátoru. Stroj je stále funkční, i když rychlostní čidlo není v pořádku. Avšak
z důvodu nesprávné funkce stroje, je požadován zásah servisního technika.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda je hlava rychlostního čidla
namontována ve správné vzdálenosti od
doporučených bodů na řemenici bubnu.
2. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
3. Zkontrolujte správnou funkci rychlostního čidla.
(Aktuální okamžitá hodnota rychlosti je k dispozici
v servisním menu).
4. Zkontrolujte funkci vstupu rychlosti programátoru
v Menu stavu vstupů (servis / nástroje).
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Zkontrolujte v manuálu instalace a údržby, jak
namontovat rychlostní čidlo ve správné vzdálenosti.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Jestliže je rychlostní čidlo poškozeno, nebo nefunguje
správně, vyměňte jej.
Pokud není vstup funkční, vyměňte
programátor.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
107
PORUCHA 46: BRZDA ZŮSTÁVÁ UZAVŘENA
Pouze pro stroje MB70-90-110-140-180. K poruše 46 dochází, když mechanická brzda zůstává uzavřena.
Jakmile brzda zůstane uzavřena, při akceleraci při otáčkách mezi 250 a 350 ot/min je zjištěn příliš vysoký
proud motoru
a stroj se ihned zastaví. Stroj by neměl být v provozu, pokud brzda nefunguje. Z důvodu nesprávné funkce
stroje, je požadován zásah servisního technika.
POSTUP:
1. Zkontrolujte tlak vzduchu.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici tlak vzduchu,
který ovládá brzdu.
3. Zkontrolujte vedení řídicího signálu brzdy, který
ovládá vzduchový ventil brzdy.
4. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
vzduchový ventil brzdy.
5. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
vzduchový ventil brzdy.
Aplikujte správný tlak vzduchu.
Jestliže jsou vzduchové ventily poškozené,
opravte či vyměňte odpovídající vzduchové
ventily.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Jestliže relé dostává signál, ale není uzavřeno,
vyměňte programátor.
Jestliže relé nedostává signál, vyměňte
programátor.
PORUCHA 47: SIGNÁL OPOTŘEBOVÁNÍ BRZDY
Pouze pro stroje MB70-90-110-140-180. K poruše 47 dochází, když jsou brzdné destičky brzdy
opotřebované. V momentě, kdy brzdné destičky jsou téměř úplně opotřebované, dojde ke zkratu dvou vodičů
při dotyku s kovovou třecí deskou. Brzdné destičky je nutno okamžitě vyměnit a zabránit tak přehřátí
mechanické brzdy, neboť by mohlo dojít k poškození stroje a ohrožení bezpečnosti.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda je nutno vyměnit brzdné
destičky.
2. Zkontrolujte, zda není vedení vstupního signálu
opotřebení brzdy poškozené.
3. Zkontrolujte funkci vstupu programátoru (vstup
opotřebování brzdy v Menu stavu vstupů
(servis / nástroje).
Jestliže jsou brzdné destičky opotřebované,
je nutno je vyměnit.
Jestliže je vedení poškozené, opravte jej.
Pokud není vstup funkční, vyměňte
programátor.
PORUCHA 48: BRZDA ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÁ
Pouze pro stroje MB70-90-110-140-180. K poruše 48 dojde, jakmile mechanická brzda zůstává otevřená.
Jestliže brzda zůstává otevřená, pak doba volnoběhu stroje při zpomalení po odstředění bude mnohem delší
než normálně. Stroj je funkční, i když má brzda tuto poruchu. Z důvodu nesprávné funkce stroje, je
požadován zásah servisního technika.
POSTUP:
1. Zkontrolujte tlak vzduchu.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici tlak vzduchu,
který ovládá brzdu.
3. Zkontrolujte vedení řídicího signálu brzdy, který
ovládá vzduchový ventil brzdy.
4. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
vzduchový ventil brzdy.
5. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí
vzduchový ventil brzdy.
108
Aplikujte správný tlak vzduchu.
Jestliže jsou vzduchové ventily poškozené,
opravte či vyměňte odpovídající vzduchové
ventily.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Jestliže relé dostává signál, ale není uzavřeno,
vyměňte programátor.
Jestliže relé nedostává signál, vyměňte
programátor.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PORUCHA 49: AKTIVACE VIBRAČNÍHO SPÍNAČE
Pouze pro stroj MB70-90-110-140-180. K poruše 49 dochází při kroku praní, kdy na základě nějakého
problému zůstanou vzduchové měchy bez stlačeného vzduchu. Jestliže se mechanické pohyby při kroku
praní příliš zvýší, musí se zabránit mechanickému poškození stroje. Jestliže se buben příliš pohybuje, je
aktivován vibrační spínač a programátor zastaví proces praní.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda funguje přívod stlačeného
vzduchu do stroje.
Zajistěte přívod stlačeného vzduchu do stroje.
2. Zkontrolujte, zda jsou vzduchové ventily funkční.
3. Zkontrolujte, zda vzduchové měchy nejsou
poškozené.
4. Zkontrolujte pozici vibračního spínače.
5. Zkontrolujte vedení, vibrační spínač je normálně
uzavřený. Zkontrolujte kontakt pinů konektorů.
6. Zkontrolujte funkci vstupu programátoru (vstup
vibračního spínače) v Menu stavu vstupů
(servis / nástroje).
Jestliže vzduchové ventily nejsou funkční,
opravte je, nebo je vyměňte. Viz Manuál
k instalaci a údržbě.
Jestliže vzduchové měchy nejsou funkční,
vyměňte je. Viz Manuál k instalaci a údržbě.
Jestliže vibrační spínač není ve správné poloze,
instalujte jej správně.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Pokud není vstup funkční, vyměňte
programátor.
PORUCHA 50-51: PORUCHA, NEEXISTUJE DRUHÁ-TŘETÍ RAMPA ZRYCHLENÍ
Pouze pro stroj MB70-90-110-140-180. K poruchám 50-51 dochází, když prací stroj nezrychluje
k naprogramované rychlosti odstřeďování se standardní náběhovou rampou, ale s rampou rychlosti praní.
Během normálního provozu, stroj pomalu zrychluje na svou maximální rychlost. (Software monitoruje chybu
50 a 51 pouze tehdy, jestliže byla naprogramována maximální rychlost otáček).
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda existují drátové propojky na
svorkovnicích měniče Mitsubishi.
2. Zkontrolujte, zda drátové propojky na
svorkovnicích vytvářejí elektrický kontakt.
3. Zkontrolujte, zda byly zavedeny správné
parametry měniče Mitsubishi.
4. Jestliže je problém přetrvává, zkontrolujte
nejdříve všechny ostatní možnosti.
Jestliže je instalován nový měnič, musí být
naintalovány drátové propojky na svorkovnicích
měniče Mitsubishi.
(Viz elektrické schéma.)
Jestliže není mezi drátovými propojkami na
svorkovnicích žádný kontakt, vytvořte spojení
(kontakt) utažením šroubů na svorkovnicích.
Zaveďte správné parametry měniče Mitsubishi.
Vyměňte měnič Mitsubishi.
PORUCHA 52: PORUCHA PCB-EEPROM CRC
Při zapnutí programátor kontroluje, zda jsou tovární nastavení v paměti EEPROM správná.
K poruše 52 dojde, pokud údaje v paměti EEPROM jsou poškozené.
Programátor musí být poslán zpět výrobci.
PORUCHA 53: PORUCHA PCB-EEPROM - ÚDAJE MIMO ROZSAH
Při zapnutí programátor kontroluje, zda jsou tovární nastavení v paměti EEPROM správná.
K poruše 53 dojde, pokud údaje v paměti EEPROM jsou mimo rozsah.
Programátor musí být poslán zpět výrobci.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
109
PORUCHA 57: SYSTÉM DVEŘNÍHO ZÁMKU
Pouze pro stroje MB 70-90-110-140-180. Chyba 57 se zobrazí, jakmile spínač dveřního zámku zůstane
sepnut zatímco vnější dveře byly pneumaticky odemčeny a manuálně otevřeny. Účelem je zjistit zda je
spínač dveřního zámku porušený během sekvence vyložení prádla. (Kontakt normálně otevřený, který však
nefunguje - zůstává sepnut).
POSTUP:
1. Zkontrolujte funkci spínače dveřního
zámku.
2. Zkontrolujte mechanickou funkci
dveřního zámku.
3. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
4. Zkontrolujte funkčnost pneumatického
systému dveřního zámku.
5. Zkontrolujte funkci vstupu programátoru
(vstup dveřního zámku) v Menu stavu
vstupů (servis / nástroje).
!
Jestliže je spínač dveří porušený nebo nefunguje na
100%: vyměňte spínač dveřního zámku.
Pokud systém dveřního zámku mechanicky nefunguje,
vyměňte jej.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Jestliže systém dveřního zámku není pneumaticky
funkční: opravte poruchu systému nebo proveďte jeho
výměnu.
Pokud není vstup funkční, vyměňte programátor.
VÝSTRAHA!
PRÁDLO VŠAK MŮŽETE PŘESTO VYLOŽIT ZE VŠECH ČÁSTÍ BUBNU TAK, ŽE ZRUŠÍTE CHYBOVÉ
HLÁŠENÍ STISKNUTÍM TLAČÍTKA START, JAKMILE SE ZOBRAZÍ HLÁŠENÍ „POKRAČOVAT >>
START“.
PŘED SPUŠTĚNÍM NOVÉHO PRACÍHO CYKLU POŽÁDEJTE VAŠEHO DEALERA O POMOC PŘI ŘEŠENÍ
TOHOTO TECHNICKÉHO PROBLÉMU.
PORUCHA 58: NENÍ VOLNOBĚH
Pouze pro stroj MB 70-90-110-140-180. Chyby 58 se zobrazí, když prací stroj zpomaluje na konci pracího
cyklu s uzavřenou brzdou. Tato chyba je určena pouze pro diagnostické účely. Zkontrolujte, zda se tato chyba
opakuje a informujte výrobce.
PORUCHA 59: VOLNOBĚH
Pouze pro stroj MB 70-90-110-140-180. Chyby 59 se zobrazí, když je brzda uzavřena, zatímco výstup měniče
je stále aktivní. Tato chyba je určena pouze pro diagnostické účely. Zkontrolujte, zda se tato chyba opakuje a informujte
výrobce.
PORUCHA 60: AKO POHON
Pouze pro stroje RS6 - RS7 - RS10. Chyba 60 se zobrazí pokud během sekvence praní není žádný zpětný
signál rychlosti z řídicí jednotky motoru. Pravděpodobně to znamená, že se buben neotáčí.
Programátor 3x provede reset hardware řídicí jednotky motoru. Pokud po 3 resetech hardware řídicí jednotky
motoru tento stav přetrvává, zobrazí se chyba 60. Dokončí se zbývající čas pracího cyklu. Pouze pro
diagnostické účely bude zapsáno do seznamu chybových hlášení: Chyba 63 během 1 resetu, Chyba 64
během 2 resetu, Chyba 65 během 3 resetu.
POSTUP:
1. Zkontrolujte komunikační kabel.
2. Zkontrolujte řídicí jednotku motoru.
3. Zkontrolujte motor.
4. Zkontrolujte napájecí kabel do řídicí jednotky
motoru a také do motoru.
5. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí řídicí
jednotku motoru.
6. Zkontrolujte stykač přívodního napětí řídicí
jednotky motoru.
(stykač není dostupný na všech typech stroje).
110
Pokud je komunikační kabel vadný, vyměňte jej.
Pokud je řídicí jednotka motoru vadná, vyměňte ji.
Pokud je motor vadný, vyměňte jej.
Pokud je napájecí kabel vadný, vyměňte jej.
Pokud je relé vadné, vyměňte programátor.
Pokud je stykač vadný, vyměňte jej.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PORUCHA 61: AKO POHON
Pouze pro stroje RS6 - RS7 - RS10. Chyba 61 se zobrazí pokud přichází signál rychlosti z řídicí jednotky
motoru, i když se motor netočí a neočekává se, že řídicí jednotka motoru posílá signál rychlosti.
Programátor provede 1x reset hardware řídicí jednotky motoru a do seznamu chybových hlášení bude pro
diagnostické účely zapsána chyba 66.
POSTUP:
1. Zkontrolujte drátové propojky na pohyblivém
konektoru řídicí jednotky motoru.
Pokud je drátová propojka otevřená, motor se
bude stále otáčet ve stejném směru. Zavřete
drátovou propojku.
(otevřená propojka je testovací funkce pro řídicí
jednotku motoru).
Pokud je komunikační kabel vadný, vyměňte jej.
Pokud je řídicí jednotka motoru vadná, vyměňte ji.
2. Zkontrolujte komunikační kabel.
3. Zkontrolujte řídicí jednotky motoru.
PORUCHA 62: AKO POHON
Pouze pro stroje RS6 - RS7 - RS10. Porucha 62 se zobrazí, když rychlost překročí o více než 50 ot/min
naprogramovanou rychlost.
Programátor provede 1x reset hardware řídicí jednotky motoru a do seznamu chybových hlášení bude pro
diagnostické účely zapsána chyba 67.
POSTUP:
1. Zkontrolujte komunikační kabel.
2. Zkontrolujte řídicí jednotku motoru.
3. Zkontrolujte motor.
4. Zkontrolujte řemen.
Pokud je komunikační kabel vadný, vyměňte jej.
Pokud je řídicí jednotka motoru vadná, vyměňte ji.
Pokud je motor vadný, vyměňte jej.
Pokud je řemen vadný, vyměňte jej. Pokud
řemen prokluzuje, zkontrolujte uchycení motoru
a řemenice a mechanické napnutí řemenu
(zajistěte, aby na řemenu nebyla voda).
PORUCHA 68: NENÍ SIGNÁL PŘI ODSTŘEĎĚNÍ
Pouze pro stroje RS6 - RS7 - RS10. Porucha 68 se zobrazí pokud během sekvence odstřeďování není
žádný zpětný signál rychlosti z řídicí jednotky motoru. Pravděpodobně to znamená, že se buben neotáčí.
POSTUP:
1. Zkontrolujte komunikační kabel.
2. Zkontrolujte řídicí jednotku motoru.
3. Zkontrolujte motor.
4. Zkontrolujte napájecí kabel do řídicí jednotky
motoru a také do motoru.
5. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí řídicí
jednotku motoru.
6. Zkontrolujte stykač přívodního napětí řídicí
jednotky motoru.
(stykač není dostupný na všech typech stroje).
Pokud je komunikační kabel vadný, vyměňte jej.
Pokud je řídicí jednotka motoru vadná, vyměňte ji.
Pokud je motor vadný, vyměňte jej.
Pokud je napájecí kabel vadný, vyměňte jej.
Pokud je relé vadné, vyměňte programátor.
Pokud je stykač vadný, vyměňte jej.
PORUCHA 69: RS NEVYVÁHA
Pouze pro stroje R. Porucha 69 se zobrazí, pokud je aktivován vstup nevyváhy pro F stroje.
Je také možné, že byl zvolen špatný typ stroje, nebo je chyba v zapojení.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
111
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda byl zvolen správný typ stroje.
2. Zkontrolujte vstup nevyváhy pro F-stroje.
3. Zkontrolujte funkci vstupu programátoru
(vstup nevyváhy pro F-stroje) v Menu stavu
vstupů (servis / nástroje).
Zvolte správný typ stroje.
(Viz výrobní štítek stroje na zadní straně stroje).
Vstup nevyváhy pro F-stroje nesmí mít
kabelovou propojku.
Pokud není vstup funkční, vyměňte
programátor.
PORUCHA 70: VOLBA RS7
Porucha 70 se zobrazí pokud byl zvolen špatný typ stroje. Byl zvolen stroj RS7 místo stroje RS10. Zvolte
správný typ stroje.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda byl zvolen správný typ stroje.
Zvolte správný typ stroje.
(Viz výrobní štítek stroje na zadní straně stroje).
PORUCHA 71: VOLBA RS10
Porucha 71 se zobrazí pokud byl zvolen špatný typ stroje. Byl zvolen stroj RS10 místo stroje RS7. Zvolte
správný typ stroje. Na pohyblivém konektoru F musí být na pinech 1 a 3 drátová propojka.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda byl zvolen správný typ stroje.
2. Zkontrolujte, zda je na konektoru F dostupná
drátová propojka na pinech 1 a 3.
Zvolte správný typ stroje.
(Viz výrobní štítek stroje na zadní straně stroje).
Na konektoru F zapojte drátovou propojku mezi
piny 1 a 3.
PORUCHA 72: KEB ST NÍZKÝ
Pouze stroje s měničem KEB. Porucha 72 se zobrazí pokud mezi svorkami 16-20 není drátová propojka.
POSTUP:
1. Zkontrolujte zda KEB svorky 16-20 mají
drátovou propojku.
2. Zkontrolujte, zda porucha přetrvává.
Zapojte drátovou propojku mezi svorky 16-20.
Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
PORUCHA 73: KEB ST VYSOKÝ
Pouze stroje s měničem KEB. Porucha 73 se zobrazí, pokud nebyly do měniče KEB nahrány správné
parametry. (Parametry KEB jsou standardně nastaveny výrobcem).
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda programátor nahrál správné
parametry měniče.
(byl nainstalován nový měnič bez nahrání
parametrů?)
2. Zkontrolujte, zda porucha přetrvává.
112
Nahrejte správné parametry měniče.
Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PORUCHA 74: CFI BLOK
Pouze stroje s měničem KEB. Porucha 74 se zobrazí pokud se na konci pracího cyklu nerozpojí stykač
měniče.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda po ukončení cyklu zůstanou
kontakty stykače sepnuté.
2. Zkontrolujte výstupní relé, které napájí stykač
měniče.
Vyměňte stykač.
Pokud je relé vadné, vyměňte programátor.
PORUCHA 75: NEDEFINOVANÝ KÓD CHYBY FREKVENČNÍHO MĚNIČE KEB
Chybové hlášení 75 se zobrazí, jestliže programátor nerozpozná chybové hlášení, které vygeneruje měnič.
Kód chyby měniče je možné zjistit pomocí provedení updatu softweru programátoru. Informujte výrobce.
PORUCHA 78: ZÁMEK SEPNUT
Porucha 78 se zobrazí, jestliže je stroj v klidovém stavu (stroj je zapnutý, prací cyklus není spuštěn). Spínač
dveřního zámku je v uzamčeném stavu, ale dveře (spínač dveří) jsou otevřené.Před dalším použitím pracího
stroje, musí být dveřní zámek odemčen.
POSTUP:
1. Pomalu a lehce zavřete dveře.
2. Pomalu a lehce zavřete dveře.
Pokud chybové hlášení zmizí, stroj se přepne
do klidového stavu a stroj je možné dále používat.
Pokud chybové hlášení nezmizí, servisní technik
musí opravit dveřní zámek.
PORUCHA 79: ZÁMEK START
Porucha 79 se zobrazí, jestliže během sekvence uzamykání dveřního zámku je spínač dveřního zámku
uzamčený a dveře (spínač dveří) jsou otevřené. Před dalším použitím pracího stroje, musí servisní technik
zkontrolovat, případně opravit nebo vyměnit dveřní zámek.
POSTUP:
1. Zkontrolujte funkci dveřního zámku.
Pokud je dveřní zámek poškozený, vyměňte
dveřní zámek.
PORUCHA 80: „VYPRŠEL“ ČAS DÁVKOVÁNÍ TEKUTÝCH PROSTŘEDKŮ
Porucha 80 se zobrazí, jestliže řídicí signál dávkovače tekutého pracího prostředku zůstává aktivní po dobu
delší než 1 hodinu. Dávkovač tekutého pracího prostředku aktivuje signál na vstup 16 řídicí desky, který
způsobí, že prací stroj čeká v sekvenci praní do té doby než dávkovač tekutého pracího prostředku přečerpá
dávku tekutého prostředku do pracího stroje.
Pokud signál čekání není aktivován, pak prací program NENÍ uveden do signálu čekání.
Pokud je signál čekání aktivován, pak prací program JE uveden do signálu čekání.
Při běžném provozu nesmí signál čekání dávkovače tekutého pracího prostředku zůstat aktivní po dobu delší
než 1 hodina, jinak stroj neukončí probíhající prací cyklus.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda dávkovač tekutého pracího
prostředku správně funguje.
2. Zkontrolujte, zda není porušeno zapojení
vstupního signálu „čekání“.
3. Zkontrolujte funkci vstupu programátoru
(vstup Čekání na prášek) v Menu stavu
vstupů (servis / nástroje).
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
V případě poruchy opravte dávkovač tekutého
pracího prostředku.
Jestliže je zapojení porušené: proveďte
výměnu.
Pokud není vstup funkční, vyměňte
programátor.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
113
PORUCHA 81: Nedojde k opakovanému ohřevu
Pouze stroje MB. Porucha 81 se zobrazí, jestliže nedojde k opakovanému ohřevu (v sekvenci praní)
v případě, že teplota vodní lázně je nižší než její naprogramovaná hodnota. Jestliže teplota klesne pod
předdefinovaný teplotní limit pro cyklus hygienického praní, pak tento prací cyklus nemůže být
z hygienických důvodů uznán, jelikož v procesu praní nebyly dodrženy normy pro provedení programu praní.
To znamená, že prádlo nelze vyložit na hygienické straně MB stroje a musí být po opravení závady
v systému ohřevu znovu vypráno.
POSTUP:
Zkontrolujte postup poruchy 13: Porucha ohřevu a Porucha 14: Porucha doby ohřevu.
PORUCHA 82: Nedojde k opakovanému napouštění
Pouze stroje MB. Porucha 82 se zobrazí, jestliže nedojde k opakovanému napouštění (v sekvenci praní)
v případě, že vodní hladina je nižší než naprogramovaná hodnota. Jestliže hladina vody klesne pod
předdefinovaný limit hladiny vody pro cyklus hygienického praní, pak prací cyklus nemůže být z hygienických
důvodů uznán, jelikož v procesu praní nebyly dodrženy normy pro provedení programu praní. To znamená,
že prádlo nelze vyložit na hygienické straně MB stroje a musí být po opravení závady v systému napouštění
vody znovu vypráno.
POSTUP:
Zkontrolujte postup poruchy 11: Porucha při napouštění vody.
PORUCHA 83: CHYBA CYKLU
Pouze stroje MB. Porucha 83 se zobrazí, jestliže prací cyklus nemůže být z hygienických důvodů uznán,
jelikož v procesu praní nebyly dodrženy normy pro provedení programu praní. To znamená, že prádlo
nemůže být vyloženo na hygienické straně strojů MB a musí být po odstranění problému znovu vypráno.
Chybové hlášení má pouze informativní charakter. Na konci pracího cyklu obdrží obsluha upozornění, že
prací cyklus musí být zopakován.
POSTUP:
Viz mimořádné Chybové hlášení, které popisuje příčinu poruchy.
PORUCHA 84: NEFUNKČNÍ UKLÁDÁNÍ DAT DO PC
Pouze stroje MB. Porucha 84 se zobrazí, jestliže selhala funkce ukládání údajů programu praní pro cyklus
hygienického praní do PC. Některé státní správy vyžadují v případě cyklů hygienického praní sledování dat
cyklu praní. Tato data mohou být odeslána do PC a archivována.
Jestliže tato data procesu praní nejsou na konci cyklu hygienického praní převedena do PC, zobrazí se
chybové hlášení pro obsluhu, aby obsluha mohla vyřešit komunikační problém ještě před začátkem nového
cyklu praní.
POSTUP:
Více informací o nastavení a postupu najdete v manuálu „TRACEBILITY MANAGEMENT SOFTWARE“
pro PC.
PORUCHA 85: „VYBITÁ“ BATERIE RTC
Pouze stroje MB. Porucha 85 se zobrazí, jestliže hodiny reálného času nemají k dispozici žádnou baterii
nebo jestliže je baterie příliš slabá pro správný chod hodin s reálným časem. MB stroje, které jsou připraveny
ke sledování cyklu hygienického praní, musí být provedeny s hodinami reálného času pro záznam data
a času.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda je baterie uvnitř.
2. Zkontrolujte, zda je baterie v pořádku.
Pokud ne, vložte baterii do hodin reálného času.
V případě slabého výkonu vyměňte baterii.
Tato chyba se zobrazí v případě, pokud je v hlavním menu Rozšíření zapnuto „Traceability“.
(pokud je Traceability vypnuto, chyba 85 se nezobrazí)
114
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PORUCHA 86: NEFUNGUJE KOMUNIKACE RTC
Pouze stroje MB. Porucha 86 se zobrazí, jestliže hodiny reálného času nejsou připojeny k programátoru.
Následkem toho neexistuje komunikace mezi hodinami reálného času a programátorem, tzn. programátor
nezaznamenává datum a čas. MB stroje, které jsou sestaveny pro sledování cyklu hygienického praní, musí
být provedeny s hodinami reálného času pro záznam data a času cyklu praní.
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda jsou k dispozici hodiny
reálného času.
2. Zkontrolujte, zda jsou hodiny reálného času funkční.
3. Zkontrolujte desku programátoru.
Připojte hodiny reálného času na své místo.
Pokud jsou hodiny reálného času vadné, vyměňte je.
Pokud je deska programátoru nefunkční,
vyměňte ji.
Tato chyba se zobrazí v případě, pokud je v hlavním menu Rozšíření zapnuto „Traceability“.
(pokud je Traceability vypnuto, chyba 86 se nezobrazí)
PORUCHA 95: HLÍDACÍ SYSTÉM
Když se aktivuje hlídací systém, v seznamu chybových hlášení se zobrazí chyba 95. Pokud k tomu dojde,
požádejte o pomoc technika.
PORUCHA 100: VAZENI NE KOM.
Pouze MB a FS23-FS55 stroje s vážicím systémem. Porucha 100 se zobrazí, jestliže dojde k přerušení
komunikace mezi programátorem a modulem vážicího systému.
Na displeji je možné zkontrolovat, zda je komunikace s vážicím systémem funkční: Ano
(Vazeni Ne Kom: Není komunikace s vážicím systémem)
POSTUP:
1. Zkontrolujte, zda je funkční napájení vážicího
systému.
2. Zkontrolujte, zda jsou na obou stranách
komunikačního kabelu připojeny konektory.
3. Zkontrolujte zapojení konvertoru RS232 - TTL.
4. Zkontrolujte, zda vedení není přerušené.
Zajistěte napájení 24 Vdc.
Připojte konektory k programátoru a modulu
vážicího systému.
Zapojte konektory konvertoru RS232-TTL.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
PORUCHA 101: NÍZKÁ HMOTNOST
Pouze MB a FS23-FS55 stroje s vážicím systémem. Porucha 101 se zobrazí, jestliže zvážená váha je
mnohem menší než při běžném provozu. V menu Rozšíření, v položce kalibrace vážicího systému,
zkontrolujte funkčnost každého vážicího sensoru.
Zkontrolujte, správnost hodnoty „Předpokládané váhy stroje“ v menu Vážení.
Tato hodnota musí odpovídat skutečné hodnotě váhy pracího stroje. Pokud aktuálně změřená hodnota váhy
bude mimo rozsah, zobrazí se diagnostická chyba 101.
(Nízká Hmotnost: Váha vážicího systému je příliš nízká.)
POSTUP:
1. Zkontrolujte vedení vážicích sensorů.
2. Zkontrolujte hodnoty každého vážicího sensoru.
3. Zkontrolujte, zda je funkční modul vážicího systému.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Proveďte správné nastavení vážicích sensorů.
Vyměňte modul vážicího systému.
PORUCHA 102: VYSOKÁ HMOTNOST
Pouze MB a FS23-FS55 stroje s vážicím systémem. Porucha 102 se zobrazí, jestliže zvážená váha je mnohem
větší než při běžném provozu. V menu Rozšíření, v položce kalibrace vážicího systému, zkontrolujte funkčnost
každého vážicího sensoru.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
115
Zkontrolujte správnost hodnoty „Předpokládané váhy stroje“ v menu Vážení.
Tato hodnota musí odpovídat skutečné hodnotě váhy pracího stroje. Pokud aktuálně změřená hodnota váhy
bude mimo rozsah, zobrazí se diagnostická chyba 102.
(Vysoká Hmotnost: Váha vážicího systému je příliš vysoká.)
POSTUP:
1. Zkontrolujte vedení vážicích sensorů.
2. Zkontrolujte hodnoty každého vážicího sensoru.
3. Zkontrolujte, zda je funkční modul vážicího systému.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Proveďte správné nastavení vážicích sensorů.
Vyměňte modul vážicího systému.
PORUCHA 103: VAZENI NEVYVAHA
Pouze MB a FS23-FS55 stroje s vážicím systémem. Porucha 103 se zobrazí, jestliže váha není rovnoměrně
rozložena na čtyřech vážicích sensorech. V menu Rozšíření, v položce kalibrace vážicího systému, zkontrolujte
funkčnost každého vážicího sensoru.
FS23-FS55: zatížení každého vážicího sensoru musí být v rozsahu 20-30%.
MB16-MB66: zatížení každého vážicího sensoru musí být v rozsahu 20-30%.
MB70-MB180: zatížení každého vážicího sensoru musí být v rozsahu 6-49%.
(Vazeni Nevyvaha: Vážicí systém není správně vyvážený)
POSTUP:
1. Zkontrolujte vedení vážicích sensorů.
2. Zkontrolujte hodnoty vah každého vážicího sensoru.
3. Zkontrolujte, zda je funkční modul vážicího systému.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Proveďte správné nastavení vážicích sensorů,
tak, aby byly opět optimálně vyrovnány.
Vyměňte modul vážicího systému.
PORUCHA 104: PŘETÍŽENÍ
Pouze stroje MB16- MB66 a FS23-FS55 s vážicím systémem. Porucha 104 se zobrazí, jestliže během
pracího cyklu překročí zatížení ne jednom vážicím sensoru 1000 kg. V menu Rozšíření, v položce kalibrace
vážicího systému, zkontrolujte funkčnost každého vážicího sensoru.
Tato funkce zabrání mechanickému přetížení vážicího sensoru. Vážicí sensory jsou předimenzovány a mohou
snést velké dynamické síly. I přesto, v případě výskytu velkých mechanických sil způsobených poruchou v pracím
stroji, programátor chrání vážicí systém a zastaví prací cyklus.
(Přetížení: Dynamické přetížení vážicího systému)
POSTUP:
1. Zkontrolujte možné mechanické závady.
2. Zkontrolujte vedení vážicích sensorů.
3. Zkontrolujte hodnoty vah každého vážicího sensoru.
4. Zkontrolujte, zda je funkční modul vážicího systému.
Opravte mechanické závady na pracím stroji.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
Proveďte správné nastavení vážicích sensorů.
Vyměňte modul vážicího systému.
PORUCHA 105: PNEUMAT. SYSTEM
Pouze stroje MB70- MB180 s vážicím systémem. Porucha 105 se zobrazí, jestliže vzduchové měchy
obsahují vzduch během sekvence odemykání dveřního zámku, nebo při zamknutých dveřích zůstanou
prázdné. V takovém případě vážicí systém nebude možné použít.
(Pneumat. System: Vážicí systém není funkční, protože ze vzduchových měchů nebyl vypuštěn vzduch)
POSTUP:
1. Zkontrolujte možné mechanické závady.
2. Zkontrolujte systém stlačeného vzduchu.
3. Zkontrolujte zapojení tlakového spínače
stlačeného vzduchu.
116
Opravte mechanické závady na pracím stroji.
Opravte systém stlačeného vzduchu.
Pokud je vedení přerušené, opravte jej.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PORUCHA 300 - 353: VAROVNÁ SIGNALIZACE MĚNIČE MITSUBISHI
Vždy se ujistěte, zda jsou v měniči správné parametry, především pokud jste provedli výměnu měniče. Pokud si
nejste jisti, zda jsou v měniči správné parametry, přejděte do Konfiguračního menu a zvolte „Menu měniče...“.
Nastavte správný typ stroje a přívodní napájení a znovu nahrejte parametry z programátoru do měniče.
Více informací najdete v manuálu pro frekvenční měnič (k dispozici na požádání).
Číslo
chyby
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
Chyba
Název chyby
Popis
Err OC1
Err OC2
Err OC3
Err OV1
Err OV2
Err OV3
Err THT
Err THM
Err FAN
Err OLT
Err BE
Nadproud
Nadproud
Nadproud
Přepětí
Přepětí
Přepětí
Přetížení měniče
Přetížení motoru
Zastavený ventilátor
Proudové omezení
Brzdový tranzistor
311
Err GF
Zemní spojení
312
Err OHT*
Extérní tepelné relé
313
314
315
Err OPT
Err PE
Err PUE
316
Err Ret*
Příslušenství
Chyba paměti
Odpojení
parametrizační
jednotky
Překročený počet
restartů.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Opravte ventilátor (vyčistěte nebo v případě potřeby vyměňte).
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Zkrat v okruhu brzdového tranzistoru. Ihned vypněte napájení
měniče! Vymeňte měnič.
Zemní spojení na výstupu měniče.
1) Zkontrolujte motor kabelu a uzemnění motoru.
2) Odpojte kabel motoru a znovu jej zapojte. Pokud porucha
přetrvává, vyměňte měnič.
Externí tepelné relé (TRM modul, viz elektrické schéma)
se pro tepelnou ochranu vinutí motoru rozepnulo.
TRM modul byl použit pouze ve strojích s MCB programátorem
a měničem A500.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Paměť byla mnohokrát přepsána. Vyměňte měnič.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
317
318
319
320
Err CPU
Err E.6
Err E.7
Err IPF
CPU chyba
CPU chyba 6
CPU chyba 7
Porucha napájení
321
322
Err UVT
Err LF
Podpětí
Chyba výstupní fáze
323
324
325
326
Err OP1*
Err OP2*
Err OP3*
Err CTE
Volitelná karta 1
Volitelná karta 2
Volitelná karta 3
PU zkrat
327
Err P24
24VDC zkrat
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
Po chybě byl dosažen max. počet restartů.
Aktuální chyba měniče, která způsobuje chybu a měla by být
odstraněna je uložena před chybou Err 316 v seznamu
chybových hlášení.
Porucha komunikace CPU. Vyměňte měnič.
Vnitřní chyba. Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Vnitřní chyba. Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Porucha napájení v rozmezí 15 a 100ms. Zkontrolujte kontakty
napájecího obvodu napájení. Opravte napájení.
Napájecí napětí je příliš nízké. Zkontrolujte propoj P/+-P1.
Přerušena fáze na výstupní straně měniče. Zkontrolujte
zapojení - přerušení v obvodu vinutí motoru.
Závada volitelného bloku 1 nebo chybná funkce.
Závada volitelného bloku 2 nebo chybná funkce.
Závada volitelného bloku 3 nebo chybná funkce.
Zkrat na komunikačním konektoru RS485. Zkontrolujte
komunikační kabel.
Zkrat na výstupu napájecího zdroje 24VDC (PC svorka).
Zkontrolujte zkrat na řídicích svorkách frekvenčního měniče.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
117
328
329
330
331
332
333
334
335
Err MB1*
Err MB2*
Err MB3*
Err MB4*
Err MB5*
Err MB6*
Err MB7*
Err FIN
Chyba brždění 1
Chyba brždění 2
Chyba brždění 3
Chyba brždění 4
Chyba brždění 5
Chyba brždění 6
Chyba brždění 7
Přehřátí chladiče
měniče
Překročení
odchylek rychlosti
Ztráta dekodovacího
signálu
Volba alarm
(konektor 1)
Volba alarm
(konektor 2)
Volba alarm
(konektor 3)
Chyba vstupní fáze
336
Err OSD*
337
Err ECT*
338
Err E.1*
339
Err E.2*
340
Err E.3*
341
Err ILF*
342
Err PTC
Chyba
PTC termistor
343
Err PE2
344
Err CDO*
345
Err IOH
Chyba ukládání
parametrů
Detekce proudu
na výstupu měniče
Inrush overheat
346
347
Err SER*
Err AIE*
348
Err USB*
349
350
351
Err OS*
Err OD*
Err EP*
352
353
Err E.11*
Err E.13
Chyba komunikace
Porucha analogového
vstupu
Chyba USB
komunikace
Překročení rychlosti
Chyba polohy
Chyba dekódování
fáze
Změna otáčení
Porucha vnitřních
obvodů
Chyby / poruchy při použití brzdicí funkce.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Příliš velké odchylky rychlosti při vektorovém řízení.
Problém s dekodovacím signálem.
Chyba komunikace - špatný kontakt.
Přerušení jedné napájecí faze u třífázového napájení po dobu
delší jak 1sec. Opravte třífázové napájení.
Přehřátí PTC ve vinutí motoru
Přepínač AU/PTC musí být nastaven do polohy PTC).
1) Zkontrolujte funkčnost ventilátoru motoru (pokud je použit).
2) Zkontrolujte zapojení, (viz elektrické schéma).
Chyba s ukládáním parametrů (chyba EEPROM).
Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Proud překročil nastavenou hladinu.
Resistor inrush current limit circuit overheated.
1) Nezapínejte a nevypínejte často měnič.
2) Vyčkejte určitou dobu (15min) a zkuste znovu.
3) Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Chyba komunikace RS485.
Nadproud nebo přepětí na vstupním terminálu 2/4.
Překročen interval kontroly USB komunikace.
Překročena rychlost v režimu zpětnovazebního řízení.
Odchylka polohy v režimu zpětnovazebního řízení.
Opačné otáčení motoru než požadované otáčení.
Přetížení způsobené změnou otáčení.
Závada na vnitřních obvodech, vyměňte měnič.
* : Tato volba nebo funkce není použita. Pokud se Vám zobrazí toto chybové hlášení postupujte následovně:
1) Znovu zaveďte parametry měniče.
2) Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
118
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
POSTUP PRO PORUCHY 300-301-302: OC - CHYBY (NADPROUD)
1. Zkontrolujte, zda na výstupu měniče není zkrat.
Odstraňte zkrat.
(volné vodiče kabelu motoru, vinutí motoru,
šrouby, nebo jiné uvolněné díly, které jsou uvnitř
rozvaděče motoru,...)
2. Odpojte kabel motoru z měniče a znovu jej zapojte. Pokud je kabel motoru z měniče odpojený a porucha
přetrvává vyměňte měnič.
POSTUP PRO PORUCHY 303-304-305: OV - CHYBY (PŘEPĚTÍ)
Pokud je DC - napětí na kondenzátorech příliš vysoké, měnič vygeneruje poruchu OV.
1. Zkontrolujte, zda prádlo nebylo během
odstřeďování nerovnoměrně vyváženo.
Nerovnoměrné vyvážení může být způsobeno
vložením pouze poloviny náplně prádla do stroje.
2. Zkontrolujte, zda není přívodní napětí příliš vysoké.
3. Zkontrolujte, zda porucha přetrvává.
Vložte vždy plnou náplň prádla do bubnu pracího stroje.
Snižte přívodní napětí.
Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
POSTUP PRO PORUCHU 306: THT - CHYBA (PŘETÍŽENÍ MĚNIČE)
Pokud je výstupní napětí měniče neobvykle vysoké po určitou dobu, měnič se přepne do stavu
THT- varovné signalizace.
1. Zkontrolujte zda přívodní napětí je dostatečné
a stabilní během odstřeďování prádla.
2. Zkontrolujte manuálně zda se buben pravidelně
otáčí. (bez zvýšeného drhnutí).
3. Zkontrolujte vinutí motoru.
Nastavte správné přívodní napětí.
V případě potřeby opravte / vyčistěte.
Vymeňte motor.
POSTUP PRO PORUCHU 307: THM - CHYBA (PŘETÍŽENÍ MOTORU)
Pokud je dlouhodobě proud motoru vyšší než je povoleno, měnič zaktivuje nedproudovou elektronickou
ochranu motoru a měnič se přepne do stavu THM - varovné signalizace.
1. Zkontrolujte manuálně zda se buben pravidelně otáčí.
2. Zkontrolujte vinutí motoru.
3. Zkontrolujte, zda porucha přetrvává.
V případě potřeby opravte / vyčistěte.
Vymeňte motor.
Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
POSTUP PRO PORUCHU 309: OLT-CHYBA (PROUDOVÉ OMEZENÍ)
Výstupní frekvence se snížila na minimum z důvodu poklesu napětí.
1. Zkontrolujte zda přívodní napětí je dostatečné
Nastavte správné přívodní napětí.
a stabilní během odstřeďování prádla.
2. Zkontrolujte manuálně zda se buben pravidelně
V případě potřeby opravte / vyčistěte.
otáčí. (bez zvýšeného drhnutí).
3. Zkontrolujte vinutí motoru.
Vymeňte motor.
POSTUP PRO PORUCHU 313/315: OPT/PUE - CHYBA (PORUCHA PŘÍSLUŠENSTVÍ / ODPOJENÍ
PARAMETRIZAČNÍ JEDNOTKY)
Pokud měnič neobdrží příkaz od programátoru (= není sériová komunikace) po nějakou dobu (10-30s),
měnič se přepne do stavu OPT/PUE - varovné signalizace.
1. Zkontrolujte na konci pracího cyklu, zda stykač
přívodního napětí měniče vypíná všechny fáze.
Pokud porucha přetrvává, vyměňte stykač.
Tato OPT/PUE - porucha může být občas způsobena velmi krátkým přerušením hlavního přívodního napájení.
(V důsledku přerušení napájení se měnič nebude schopen sám správně resetovat).
=> V takovém případě nesmí být stykač vyměněn. Měnič musí být resetován delším přerušením napájení.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
119
POSTUP PRO PORUCHU 335: FIN - CHYBA (PŘEHŘÁTÍ CHLADIČE MĚNIČE)
Pokud teplota měniče překročí svou povolenou provozní teplotu, měnič se přepne do stavu FIN-varovné
signalizace.
1. Zkontrolujte, zda se ventilátor měniče
Vyměňte ventilátor měniče.
(pokud je použit), pravidelně otáčí.
2. Zkontrolujte, zda ventilátor (pokud je použit)
Vyměňte ventilátor pracího stroje.
v pracím stroji, který přívádí čerstvý vzduch do
okolí měniče se pravidelně otáčí.
3. Zkontrolujte, zda ventilátor není zanesený
V případě potřeby vyčistěte.
prachem/nečistotami, aby čerstvý vzduch mohl
volně cirkulovat.
4. Zkontrolujte, zda okolní teplota pracího stroje je Zajistěte, aby okolní teplota byla v předepsaném
v předepsaném limitu.
limitu.
(viz Manuál k instalaci a údržbě).
PORUCHA 400-441: VAROVNÁ SIGNALIZACE MĚNIČE KEB
Vždy se ujistěte, zda jsou v měniči správné parametry, především pokud jste provedli výměnu měniče. Pokud si
nejste jisti, zda jsou v měniči správné parametry, přejděte do Konfiguračního menu a zvolte „Menu měniče...“.
Nastavte správný typ stroje a přívodní napájení a znovu nahrejte parametry z programátoru do měniče.
Více informací najdete v manuálu pro frekvenční měnič (k dispozici na požádání).
Číslo
chyby
400
401
402
Chyba
Název chyby
Popis
Errbr*
Errbus
ErrCdd*
řízení brzdy
sběrnice
výpočet dat pohonu
403
Errco1*
404
Errco2*
405
ErrdOH
snímač 1,
přeplnění čítače
snímač 2,
přeplnění čítače
přehřátí motoru
Zatížení je příliš nízké nebo příliš vysoké.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Při automatickém měření odporu statorového vinutí motoru
nastala chyba.
Čítač kanálu snímače 1 dosáhl nepřípustné hodnoty.
406
Errdri
budicí (ovládací) relé
407
ErrEEP
chyba EEPROM
408
409
Err_EF
ErrEnC*
410
411
ErrHyb*
ErrHybC*
412
ErriED
chyba extérní vstup
chyba snímače
1 nebo 2
rozhraní snímače
identifikace nového
snímače
přepnutí PNP/NPN
413
414
ErrInl
ErrLSF
MFC není zaveden
obvod nabíjení
415
ErrndOH*
416
ErrnOH*
teplota motoru opět
normální
teplota tělesa chladiče
opět normální
120
Čítač kanálu snímače 2 dosáhl nepřípustné hodnoty.
Přehřátí motoru PTC.
1) Zkontrolujte funkčnost ventilátoru motoru (pokud je použit).
2) Zkontrolujte zapojení, (viz elektrické schéma)
Závada řízení silových obvodů.
Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Chyba ukládání dat. Po vynulování chyby je provoz opět
možný. Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Chyba zapojení nebo nefunkční snímač nebo příliš vysoká
rychlost.
Bylo rozpoznáno rozhraní snímače s neplatnou identifikací.
Identifikace rozhraní snímače byla změněna.
Chyba při přepnutí PNP/NPN nebo chyba vstupu.
Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
MFC není zaveden. Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Poškozené relé nabíjecího bočníku, příliš malé napájecí
napětí, nebo chyba zapojení brzdového odporu.
Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Výskyt chyby 405 ErrdOH, ale vyřešeno. Je možné provést reset.
Výskyt chyby 421 Err_OH, ale vyřešeno. Je možné provést reset.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
teplota vnitřního
prostoru opět normální
přetížení odstraněno
přetížení v klidovém
stavu odstraněno
nadproud
přehřátí tělesa chladiče
funkce na ochranu
motoru
přehřátí vnitřního
prostoru
přetížení
přetížení v klidovém
stavu
přepětí
překročení otáček
powerfactor control
koncový spínač napravo
koncový spínač nalevo
výkonová část
417
ErrnOHI*
418
419
ErrnOL*
ErrnOL2*
420
421
422
Err_OC
Err_OH
ErrOH2
423
ErrOHI
424
425
Err_OL
ErrOL2
426
427
428
429
430
431
Err_OP
ErrOS*
ErrPFC*
ErrPrF*
ErrPrr*
Err_Pu
432
ErrPuci
433
ErrPuch
434
ErrPuco
435
ErrPUIN
436
ErrSbuS*
437
ErrSEt*
438
ErrSLF*
439
ErrSLr*
440
ErrUP
podpětí
441
ErrUph
síťová fáze
neplatná identifikace
výkonové části
výkonová část
změněna
komunikace
výkonové části
kódování výkonové
části
synchronizace
sběrnice
volba sady
parametrů
softwarový koncový
spínač napravo
softwarový koncový
spínač nalevo
Výskyt chyby 423 ErrOHI, ale vyřešeno. Je možné provést reset.
Výskyt chyby 424 Err_OL, ale vyřešeno. Je možné provést reset.
Výskyt chyby 425 ErrOL2, ale vyřešeno. Je možné provést reset.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Nastává, když je překročen trvalý proud v klidovém stavu.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Podrobné vysvětlení - viz níže.
Otáčky se nachází vně pevně nastavených hranic.
Chyba v korekci výkonového faktoru.
Pohon ve směru doprava najel na pravý koncový spínač.
Pohon ve směru doleva najel na levý koncový spínač.
Všeobecná chyba výkonové části (např. ventilátor,...).
Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Nebyla identifikována výkonová část nebo byla identifikována
jako nepřípustná. Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Charakteristika výkonové části byla změněna.
Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Hodnota parametru nemohla být zapsána do výkonové části.
Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Verze software výkonové části a řídicí karty jsou rozdílné.
Pokud porucha přetrvává, vyměňte měnič.
Synchronizace přes sběrnici Sercos není možná.
Proběhl pokus o aktivaci uzamčené sady parametrů.
Pravý softwarový koncový spínač leží vně pevně nastavených
hranic.
Levý softwarový koncový spínač leží vně pevně nastavených
hranic.
DC - napětí na kondenzátorech příliš nízké.
Zkontrolujte přívodní napětí.
Chybí fáze vstupního napětí (Ripple detect).
* : Tato volba nebo funkce není použita. Pokud se Vám zobrazí toto chybové hlášení postupujte následovně:
1) Znovu zaveďte parametry měniče.
2) Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
121
POSTUP PRO PORUCHU 401: BUS - CHYBY (CHYBA KOMUNIKACE SBĚRNICE)
Pokud měnič neobdrží příkaz od programátoru (= není sériová komunikace) po nějakou dobu (10-30s),
vygeneruje BUS chybu.
Pokud porucha přetrvává, vyměňte stykač.
1. Zkontrolujte na konci pracího cyklu, zda stykač
přívodního napětí měniče vypíná všechny fáze.
POSTUP PRO PORUCHU 408: E. EF CHYBA (EXTÉRNÍ VSTUP)
E. EF (Externí chyba) se zobrazí, pokud funkce vyhledávání rychlosti je aktivována déle než 10 s během odstředění.
Po E.UP (nízký potenciál) se měnič pokouší o opakování akce a aktivuje funkci vyhledávání rychlosti, aby udržel
otáčky během odstředění. Když to trvá déle než 10 s, je vygenerována chyba E.EF.
1. Zkontrolujte zda přívodní napětí je dostatečné
a stabilní během odstřeďování prádla.
2. Zkontrolujte manuálně zda se buben pravidelně otáčí.
3. Zkontrolujte, zda porucha přetrvává.
Nastavte správné přívodní napětí.
V případě potřeby opravte / vyčistěte.
Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
POSTUP PRO PORUCHY 420: OC - CHYBY (NADPROUD)
1. Zkontrolujte, zda na výstupu měniče není zkrat.
Odstraňte zkrat.
(volné vodiče kabelu motoru, vinutí motoru,
šrouby, nebo jiné uvolněné díly, které jsou uvnitř
rozvaděče motoru,...)
2. Odpojte kabel motoru z měniče a znovu jej zapojte. Pokud je kabel motoru z měniče odpojený a porucha
přetrvává vyměňte měnič.
POSTUP PRO PORUCHY 421, 423: E.OH, E.OHI CHYBY (PŘEHŘÁTÍ MĚNIČE)
Pokud silová část měniče dosáhne určitý teplotní limit, menič vygeneruje OH chybu.
Pokud interiér měniče dosáhne určitý teplotní limit, menič vygeneruje OHI chybu.
1. Zkontrolujte, zda se ventilátor měniče
Vyměňte ventilátor měniče.
(pokud je použit), pravidelně otáčí.
2. Zkontrolujte, zda ventilátor (pokud je použit)
Vyměňte ventilátor pracího stroje.
v pracím stroji, který přívádí čerstvý vzduch do
okolí měniče, se pravidelně otáčí.
3. Zkontrolujte, zda ventilátor není zanesený
V případě potřeby vyčistěte.
prachem/nečistotami, aby čerstvý vzduch mohl
volně cirkulovat.
4. Zkontrolujte, zda okolní teplota pracího stroje je Zajistěte, aby okolní teplota byla v předepsaném
v předepsaném limitu.
limitu.
(viz Manuál k instalaci a údržbě).
POSTUP PRO PORUCHU 422: E.OH2 CHYBA (OCHRANA MOTORU)
Pokud je dlouhodobě proud motoru vyšší než je povoleno, měnič zaktivuje elektronickou nadproudovou ochranu
motoru, aby zabránil přehřátí motoru.
1. Zkontrolujte manuálně zda se buben pravidelně otáčí.
V případě potřeby opravte / vyčistěte.
2. Zkontrolujte vinutí motoru.
Vymeňte motor.
3. Zkontrolujte, zda porucha přetrvává.
Pokud porucha přetrvává, kontaktujte výrobce.
POSTUP PRO PORUCHU 424 / 425: E.OL / E.OL2 CHYBA (PŘETÍŽENÍ MĚNIČE)
Pokud je proud motoru neobvykle vysoký po určitou dobu, měnič vygeneruje E.OL chybu.
1. Zkontrolujte zda přívodní napětí je dostatečné
a stabilní během odstřeďování prádla.
2. Zkontrolujte manuálně zda se buben pravidelně otáčí.
3. Zkontrolujte vinutí motoru.
122
Nastavte správné přívodní napětí.
V případě potřeby opravte / vyčistěte.
Vymeňte motor.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
POSTUP PRO PORUCHU 426: E. OP CHYBA (PŘEPĚTÍ)
1. Zkontrolujte, zda prádlo nebylo během
Vložte vždy plnou náplň prádla do bubnu pracího
odstřeďování nerovnoměrně vyváženo.
stroje.
Nerovnoměrné vyvážení může být způsobeno
Nevkládejte do stroje jiné materiály než textilní
vložením pouze poloviny náplně prádla do stroje.
(tkaniny).
2. Zkontrolujte, zda není přívodní napětí příliš
Snižte přívodní napětí.
vysoké.
3. Dle potřeby zkontrolujte, zda je brzdový odpor
Proveďte správné zapojení brzdového odporu.
připojen ke správným svorkovnicím.
PORUCHA 500-520: CHYBY PAMĚTI
Jestliže se zobrazí chyba paměti znamená to, že je nějaká zaváda na paměti EEPROM.
Pokuste se znovu zavést prací programy. Zkontrolujte zdroj elektrického „rušení“.
PORUCHA 550: DAQ VERZE
Porucha 550 se zobrazí, jestliže po instalaci nového softweru programátoru nebude struktura paměti DAQ
kompatibilní s předchozí verzí. Následkem toho v menu Rozšíření segmenty paměti DAQ budou vypnuty.
Reset paměti DAQ je možné provést dvěma způsoby: Nahráním továrních hodnot v konfiguračním menu, nebo
je možné použít Trace-Tech software. Paměť DAQ je pro Trace-Tech PC software důležitý komponent.
PORUCHA 551: DAQ ZÁPIS
Chybové hlášení 551 se zobrazí, jestliže se programátoru nepodaří zapsat data do segmentu Traceability
paměti DAQ.
Resetujte segment paměti DAQ Traceability.
Pokud porucha přetrvává, vyměňte programátor. Nejdříve zkontrolujte aktuální verzi softweru programátoru.
(V menu Rozšíření je možné vypnout funkci Traceability.)
PORUCHA 552: DAQ PLNÁ
Chybové hlášení 552 se zobrazí, jestliže data Traceability zaplní paměť DAQ programátoru.
Data je zapotřebí PC softwerem Traceability smazat.
V menu rozšíření je na displeji zobrazeno: paměť je „plná“.
V důsledku toho již není možné uložit žádná data pracího cyklu.
(V menu Rozšíření je možné vypnout funkci Traceability.)
PORUCHA 553: ULOŽIT DAQ>PC
Chybové hlášení 553 se zobrazí, jestliže data pracího cyklu „zaplní“ z 85% paměť DAQ Traceability.
Jedná se o varovné hlášení, které informuje, že data by měla být z pracího stroje stažena pomocí PC softweru
Traceability, aby se zabránilo tomu, že paměť DAQ Traceability bude zcela zaplněna.
Jedná se pouze o informativní hlášení, které se zobrazí na konci pracího cyklu.
Po otevření dveří hlášení automaticky zmizí a je možné spustit další prací cyklus.
(V menu Rozšíření je možné vypnout funkci Traceability.)
PORUCHA 600-628: CHYBY SOFTWARE
Chyby softwaru se nesmí nikdy zobrazit. Jestliže se zobrazí chybové hlášení softwaru, informujte výrobce.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
123
9. INFORMACE O SERVISU
VÝSTRAHA!
ODBORNÉ OPRAVY ELEKTRICKÉ INSTALACE SMÍ PROVÁDĚT POUZE SERVISNÍ FIRMA S
POVOLENÍM VYDANÝM VÝROBCEM / DODAVATELEM.
!
V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ÚDRŽBY NEBO OPRAVY ODPOJTE STROJ OD ZDROJE ENERGIE A
POČKEJTE, DOKUD NEZCHLADNE A NEVYPUSTÍ SE VODA.
DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V MANUÁLECH A NA ŠTÍTCÍCH A PLATNÉ ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY TAK, ABY SE NEDOŠLO KE VZNIKU POPÁLENIN, OPAŘENIN A ÚRAZŮ
ELEKTRICKÝM PROUDEM.
9.1. ÚDRŽBA
Odpojte přívodní napětí a vlhkým hadříkem setřete nečistotu z klávesnice.
!
VÝSTRAHA!
NEPOUŽÍVEJTE AGRESIVNÍ SAPONÁTY, ŽÍRAVINY, BENZÍN ANI ŽÁDNÉ JINÉ PETROCHEMICKÉ
LÁTKY, KTERÉ MOHOU POŠKODIT KLÁVESNICI.
9.2. INFORMACE O SERVISU
!
VÝSTRAHA!
NA PAMĚTI EPROM KAŽDÉ DESKY PROGRAMÁTORU JE ŠTÍTEK, NA KTERÉM JE UVEDENA VERZE
A DATUM SOFTWARU. TYTO ÚDAJE SPOLEČNĚ S VÝROBNÍM ČÍSLEM STROJE A KÓDEM
OBJEDNÁVKY VŽDY UDÁVEJTE V KORESPONDENCI S VÝROBCEM A V DOTAZECH SMĚŘOVANÝCH
NA VÝROBCE.
XXX-VVV
XXX = Verze hardware 4: 663, Verze hardware 5: 764
(Software pro GRAPHITRONIC programátor pracího stroje)
VVV = Verze
124
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
9.3. DESKA PROGRAMÁTORU
VÝSTRAHA!
POKUD SE PROGRAMÁTOR PŘIPOJÍ K NESPRÁVNÉMU NAPÁJECÍMU NAPĚTÍ, MŮŽE DOJÍT
K VÁŽNÝM ÚRAZŮM, K POŠKOZENÍ ELEKTRONICKÝCH DÍLŮ I SAMOTNÉHO PRACÍHO STROJE.
!
- Napětí
- Výkon
- Paměť
:
:
:
- Výstupy
:
- Sériové rozhraní :
- Displej
:
200-240 Vac, 50/60 Hz
max 16 VA
EPROM (obsahuje software)
EEPROM (obsahuje zákaznické programy)
21 relé
RS485 (2 vodiče) v síti mezi programátorem a externím zařízením (PC počítač)
LCD displej
9.4. POKYNY K VÝMĚNĚ ELEKTRONICKÉ DESKY A KLÁVESNICE
 Odpojte přívodní napětí.
 Otevřete kryt pracího stroje.
 Odpojte konektory z desky programátoru a odstraňte malou hadici z čidla pro měření hladiny vody.
 Vytáhněte kombinaci klávesnice - elektronický programátor přední stranou předního panelu.
Odstraňte dva šrouby a vytáhněte opatrně klávesnici dopředu.
 Vložte novu kombinaci klávesnice - elektronický programátor do stroje a připevněte ji dvěma šrouby.
 Znovu zapojte všechny konektory a dejte zpět malou hadici na čidlo hladiny.
 Zavřete kryt pracího stroje.
 Znovu připojte přívodní napětí.
 Displej by měl svítit.
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
125
! VÝSTRAHA!
UJISTĚTE SE, ZDA JSTE MALOU HADICI ŘÁDNĚ DOTÁHLI NA ČIDLE HLADINY VAZACÍM PÁSKEM.
POKUD TATO HADICE NEBUDE VZDUCHOTĚSNÁ, ČIDLO NEBUDE SPRÁVNĚ MĚŘIT.
PŘI INSTALACI PROGRAMÁTORU GRAPHITRONIC ZPĚT DO STROJE POSTUPUJTE OPATRNĚ, ABY
JSTE NEPOŠKODILI PRUŽNÝ KABEL KE KLÁVESNICI.
9.5. POKYNY K INSTALACI NOVÉHO SOFTWARU
 Odpojte přívodní napětí.
 Otevřete kryt pracího stroje.
 Vytáhněte kombinaci klávesnice - elektonický programátor ze stroje. Viz odstavec 9.4.
 EPROM se softwarem je jediný integrovaný obvod na desce mikrokontroléru, který je možné
vytáhnout.
 Vytáhněte EPROM z patice a nainstalujte novou paměť.
 Zkontrolujte, že jste nový čip nainstalovali na správné místo. Viz schéma.
 Vraťte kombinaci klávesnice - elektonický programátor zpět do původní pozice.
 Znovu zapojte všechny konektory a dejte zpět malou hadici na čidlo hladiny. (vazací pásek!)
 Zavřete kryt pracího stroje.
 Připojte přívodní napětí.
 Displej by měl svítit.
 Pokud je software kompatibilní s předešlým softwartem, bude možné jej použít bez opětovné
inicializace.
 Pokud chcete provést kontrolu funkčnosti nově nainstalovaného softwaru, musíte v servisním
menu vymazat všechna chybová hlášení.
 Pokud software není na 100% kompatibilní s předchozí verzi softwaru:
 Nový software zobrazí chybové hlášení 35. Když se zobrazí chybové hlášení 35 musíte
resetovat nastavení v konfiguračním a inicializačním menu.
 To snadno zajistíte tak, že v konfiguračním menu zvolíte nahrání na tovární hodnoty
od výrobce.
 Příslušné informace najdete v kapitole 3: Základní popis řídicího systému.
 Postupně procházejte jednotlivé položky v konfiguračním a inicializačním menu a nastavte
požadované parametry.
 Všechna zákaznická nastavení budou vymazána.
 Zapněte přívodní napětí Off/On.
 Nyní je programátor GRAPHITRONIC pracího stroje připraven spustit nový cyklus.
!
VÝSTRAHA!
PRAKTICKÝ ZPŮSOB VÝMĚNY PAMĚTI EPROM. ELEKTRONICKOU DESKU LZE SNADNO VYTÁHNOUT
PŘES PŘEDNÍ PANEL PRACÍHO STROJE.
Viz odstavec 9.4.
126
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
10. SPECIFIKACE VAŠEHO PRACÍHO STROJE
 PARAMETRY STROJE
 typ
 výrobní číslo
 napětí
 přívod vody
 ohřev
:…………………….
 fáze
:
…………………….
:…………………….
 frekvence
:
…………………….
:…………………….
 výkon
:
…………………….
:
 studená měkká
 studená tvrdá
 horká měkká
:
 elektrický…… kW
 horká voda
 pára
 ELEKTRONICKÁ DATA
Typ programátoru:
 výrobní číslo
 verze software
 datum vydání software
 klávesnice
:
:
:
:
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
 KONFIGURAČNÍ INFORMACE STROJE
FUNKCE
 TYP STROJE
 JAS DISPLEJE
 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
 POČET VSTUPNÍCH VENTILŮ
 VYPOUŠTĚCÍ VENTIL 2
 VSTUPY VODNÍHO RECYKLU
 SIGNÁL DÁVKOVÁNÍ
1/A
2/B
3/C
4/D
5/E
 SIGNÁL PŘÍVODU TEKUTÉHO
PRACÍHO PROSTŘEDKU
 MINIMÁLNÍ HLADINA POČÁTEČNÍHO
PŘÍVODU VODY
 TEPLOTA
 TRVALÝ OHŘEV
 MOKRÉ ČIŠTĚNÍ
 DĚLENÍ BUBNU
 BARIÉROVÝ MODEL
 AUTOMATICKÉ NATOČENÍ BUBNU
 MENU ROZŠÍŘENÍ
ZADÁVANÉ INFORMACE
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
2
3
 Ano
 Ne
 Ano
 Ne
 Násypka
 Čerpadlo
 Násypka
 Čerpadlo
 Násypka
 Čerpadlo
 Násypka
 Čerpadlo
 Násypka
 Čerpadlo
:
 Ano
:
:
:
:
:
:
:
:
……………………………………. jednotky
 Celsius
 Fahrenheit
……………………………………. %
 Yes
 No
2
3
 Ano
 Ne
 Ano
 Ne
 Ano
 Ne
 Ne
 INICIALIZAČNÍ INFORMACE STROJE
FUNKCE
 JAZYK
 SERVISNÍ INTERVAL
 ČAS PRO BZUČÁK
 POVOLIT URYCHLENÍ
 AUTOMATICKÉ OCHLAZOVÁNÍ
 ČEKAT NA OHŘEV
 RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
 VYVÁŽENÍ TEPLOTY
 ZAPNUTÍ MOTORU PRO PRANÍ
 VYPNUTÍ MOTORU PRO PRANÍ
 POVOLIT ÚSPORNÝ REŽIM
 VSTUPNÍ HORKÁ VODA
 OCHRANA PŘESAHU TEPLOTY
 MAXIMÁLNÍ DOBA OHŘEVU
 MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ VODY
 MAXIMÁLNÍ HLADINA PŘEPLNĚNÍ
 ČEKÁNÍ NA EXT. PROSTŘEDKY
 VSTUPNÍ TLAK VODY
 DVEŘE NAKLÁDKA
 DVEŘE VYKLÁDKA
531487_B_DATUM_VYDANI_21.3.2011.DOC
ZADÁVANÉ INFORMACE
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………. sekundy
 Ano
 Ne
 Ano
 Ne
 Ano
 Ne
 Ano
 Ne
 Ano
 Ne
……………………………………. sekundy
……………………………………. sekundy
 Ano
 Ne
 50
 60
 70
 80 °C
- …………………………………. %
……………………………………. minuty
……………………………………. minuty
……………………………………. jednotky
 Ano
 Ne
 VYSOKÝ
 NÍZKÝ
…………………………………….
…………………………………….
PROGRAMOVACÍ MANUÁL
127
DŮLEŽITÉ!
TYP STROJE:
PROGRAMÁTOR:
GRAPHITRONIC
DATUM INSTALACE:
INSTALACI PROVEDL:
VÝROBNÍ ČÍSLO:
ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE:
NAPĚTÍ.............V.............FÁZE............Hz
POZNÁMKA:
PŘI JAKÉMKOLIV SPOJENÍ S VAŠIM DEALEREM
OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI STROJE NEBO NÁHRADNÍCH
DÍLŮ, MUSÍ BÝT TENTO LIST NÁLEŽITĚ VYPLNĚN.
NÁVOD USCHOVEJTE PRO DALŠÍ REFERENCE.
DEALER:
Download PDF