Mobile Feed 300AVS

MobileFeed 300 AVS
Przenośny podajnik drutu typu "Off The Arc"
Instrukcja obsługi
0558005921
04 / 2007
Upewnij się, że ta informacja zostanie przekazana
operatorowi urządzenia.
Dodatkowe kopie są dostępne u Twojego dostawcy.
UWAGA
Niniejsza INSTRUKCJA OBSŁUGI jest przeznaczona dla doświadczonych operatorów. Jeżeli
nie znasz dokładnie zasad działania urządzeń do spawania i cięcia oraz przepisów
związanych z bezpieczeństwem ich użytkowania, to zalecamy przeczytanie broszury "Środki
ostrożności i zasady bezpieczeństwa przy spawaniu, cięciu i żłobieniu łukowym", formularz
52-529. NIE zezwalaj na instalowanie, konserwację lub korzystanie z urządzenia
niewykwalifikowanym osobom. NIE podejmuj prób instalowania urządzenia lub korzystania
z niego, jeżeli nie zapoznałeś się z niniejszą instrukcją lub w pełni jej nie zrozumiałeś.
Skontaktuj się z dostawcą w celu zasięgnięcia informacji, jeżeli jakikolwiek fragment
instrukcji jest dla Ciebie niezrozumiały. Przed przystąpieniem do instalacji i korzystania
z urządzenia przeczytaj Zasady bezpieczeństwa.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie jest w pełni zgodne z opisem przedstawionym w niniejszej instrukcji obsługi, na
dołączonych etykietach i/lub wkładkach, pod warunkiem, że jest instalowane, używane,
konserwowane i naprawiane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami obsługi. Urządzenie musi być
poddawane okresowym przeglądom. Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli wykazuje ono usterki
lub jest niewłaściwie konserwowane. Brakujące części, a także części złamane, zużyte,
zdeformowane lub zanieczyszczone, powinny być natychmiast wymienione. W razie konieczności
takiej wymiany lub naprawy, producent zaleca kontakt listowny lub telefoniczny z autoryzowanym
dystrybutorem, u którego zakupiono urządzenie, w celu zasięgnięcia porady serwisowej.
Urządzenie ani żaden z jego podzespołów nie mogą być modyfikowane bez wcześniejszej, pisemnej
zgody producenta. Użytkownik urządzenia ponosi wyłączną odpowiedzialność za każde wadliwe
działanie urządzenia, będące skutkiem nieprawidłowego korzystania z niego, niewłaściwej
konserwacji, źle przeprowadzonej naprawy lub modyfikacji urządzenia - jeśli nie zostały one
wykonane przez producenta lub wyznaczony przez niego zakład serwisowy.
2
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
zgodnie z dyrektywą "niskiego napięcia" 73/23/EEC oraz dyrektywą w sprawie
kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC
Rodzaj urządzenia:
Podajnik drutu
Marka lub znak towarowy: ESAB
Oznaczenie typu, itd.:
MobileFeed «Podajnik drutu typu "Off the Arc"»
Producent lub jego autoryzowany przedstawiciel ustanowiony w EOG
Nazwa, adres, nr telefonu, nr faksu:
ESAB AB
Esabvägen, SE-695 81 LAXÅ, Sweden
Telefon: +46 584 81 000, Faks: +46 584 411 924
Przy projektowaniu korzystano z następujących norm zharmonizowanych obowiązujących na
obszarze EOG:
EN 60974-5, Sprzęt do spawania łukowego - Część 5: Podajniki drutu.
EN 60974-10, Sprzęt do spawania łukowego - Część 10: Wymogi zgodności elektromagnetycznej
(EMC).
Podpisując niniejszy dokument, niżej podpisany deklaruje, jako producent lub autoryzowany
przedstawiciel producenta ustanowiony w obszarze EOG, że urządzenie, o którym mowa, jest
zgodne z wymogami bezpieczeństwa określonymi powyżej.
Data:
Podpis:
Stanowisko:
Laxå 2006-02-15
Dyrektor zarządzający
Drukowanymi literami:
Henry Selenius
3
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ
TYTUŁ
STRONA
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA .......................................................................................
5
ROZDZIAŁ 1
1.1
1.2
1.3
OPIS …………………………………………………………………………………………...
Ogólne …………………………………………………………………………………………...
Odbiór i przenoszenie urządzenia
……………………………………………………..
Opis …………………………………………………………………………………………...
9
11
11
11
ROZDZIAŁ 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
INSTALACJA ………………………………………………………………………………….
Rolki napędu i rurki prowadnika ……………………………………………………………….
Instalacja drutu spawalniczego ……………………………………………………………….
Złącza palnika ………………………………………………………………………………….
Złącza zasilania
………..……………………………………………………………….
Zakładanie drutu spawalniczego
……………………………………………………..
Regulacja naciągu hamulca
……………………………………………………………….
12
12
12
13
13
14
14
ROZDZIAŁ 3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.3
3.4
3.5
OBSŁUGA
………………………………………………………………………………….
Układ sterowania
…………………………………………………………..…………….
Wyłącznik zasilania
………………………………………………………………………...
Prędkość podawania drutu (regulacja napięcia łuku)
…………………………………..
Prędkość podawania drutu (stała prędkość)
…………………………………………….
Procedury operacyjne ………………………………………………………………………...
Zasady bezpieczeństwa pracy ……………………………………………………………….
Wymiana wyświetlacza przyrządu pomiarowego - IPM na MPM …………………………
Ustalanie planu operacyjnego spawania
…………………………………………….
Zakończenie pracy
……………………………..………………………………………….
15
15
15
15
15
17
17
18
19
20
ROZDZIAŁ 4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
KONSERWACJA
………………………………………………………………………...
Konserwacja ………………………………………………………………………………….
Kontrola i serwis
………………………………………………………………………...
Podajnik drutu ………………………………………………………………………………….
Wymiana zaworu elektromagnetycznego
…………………………………………….
Wymiana innych podzespołów ……………………………………………………………….
Rozwiązywanie problemów
……………………………………………………………….
21
21
21
21
21
21
22
ROZDZIAŁ 5
CZĘŚCIE ZAMIENNE ………………………………………………………………………...
25
4
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.0
7.
Zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE:
Niniejsze
Zasady
Bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie
ochrony użytkownikowi. Są one streszczeniem
informacji
dotyczących
bezpieczeństwa
zawartych w publikacjach źródłowych, których wykaz
znajduje się w podpunkcie niniejszego rozdziału
zatytułowanym:
„Dodatkowe
informacje
związane
z bezpieczeństwem”. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
czynności związanych z instalacją lub obsługą urządzenia,
zapoznaj się z regułami bezpieczeństwa opisanymi poniżej,
a także w innych instrukcjach, w kartach charakterystyki
substancji
niebezpiecznych,
na
etykietach,
itp.
Niezastosowanie się do Zasad bezpieczeństwa może
spowodować śmierć lub obrażenia ciała.
1.1
Dlatego też:
1.
2.
3.
4.
z osłonkami bocznymi w każdym miejscu pracy,
nawet jeśli wymagane jest również stosowanie
przyłbicy spawalniczej, osłon na twarz i gogli.
3.
5.
Obsługując urządzenie lub obserwując jego pracę,
używaj osłon na twarz z odpowiednim filtrem
i płytką ochronną, aby chronić wzrok, twarz, szyję
i uszy przed iskrami i promieniami łuku. Ostrzeż
osoby przyglądające się pracy urządzenia, aby nie
patrzyły w łuk oraz nie narażały się na działanie
promieni łuku elektrycznego a także gorącego
metalu.
6.
7.
W celu zabezpieczenia się przed promieniami łuku,
gorącymi iskrami oraz metalem, stosuj ochronne
rękawice odporne na płomienie, grubą koszulę
z długimi rękawami, spodnie bez mankietów,
wysokie buty, a także przyłbicę spawalniczą lub
czapkę, aby chronić włosy.
Fartuch odporny na płomienie może być również
potrzebny w celu zapewnienia ochrony przed
promieniującym ciepłem oraz iskrami.
4.
Gorące iskry i rozgrzany metal mogą wpaść do
podwiniętych rękawów, mankietów spodni oraz
kieszeni.
Należy
unikać
noszenia
ubrania
z przednimi kieszeniami, a rękawy i kołnierze
powinny być zapięte.
5.
Chroń pozostałych pracowników przed promieniami
łuku i gorącymi iskrami, stosując odpowiednią,
niepalną ściankę działową lub kurtynę.
6.
Zakładaj gogle na okulary ochronne przy dłutowaniu
żużlu i szlifowaniu. Dłutowany żużel może być
gorący i może odpryskiwać na duże odległości.
BEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
LUB EKSPLOZJI - Ciepło płomieni
i łuku może spowodować pożar.
Gorący żużel i iskry mogą
spowodować pożar lub wybuch.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH - Niektóre
procesy cięcia, spawania, żłobienia
powodują
hałas
i
wymagają
stosowania ochrony słuchu klasy
B. Łuk, podobnie jak słońce, emituje ultrafiolet
(UV) oraz inne promieniowanie, które może
spowodować obrażenia skóry i uszkodzić wzrok.
Rozgrzany metal może spowodować oparzenia.
W celu zapobieżenia wypadkom niezbędne jest
przeprowadzenie
szkolenia
w
zakresie
prawidłowej obsługi procesów i sprzętu. Dlatego
też:
1.
Zawsze
używaj
okularów
ochronnych
2.
Osoby obserwujące pracę urządzenia również
powinny zakładać gogle na okulary ochronne.
Usuń wszelkie substancje palne z dala od miejsca
pracy i przykryj je niepalną osłoną. Do substancji
palnych zalicza się drzewo, tkaniny, opiłki, ciekłe i
gazowe paliwa, rozpuszczalniki, farby i powłoki
malarskie, papier, itp.
Gorące iskry i rozgrzany metal mogą wpaść
w szczeliny i pęknięcia w podłogach lub
w ścianach i wywołać tlący się ogień lub pożar pod
poziomem podłogi. Upewnij się, że podobne otwory zostały
odpowiednio zabezpieczone przed gorącymi iskrami i
metalem.
Nie wykonuj spawania, cięcia, ani żadnych innych prac na
gorąco, dopóki obrabiany element nie zostanie całkowicie
wyczyszczony, tak by nie znajdowały się na nim żadne
substancje, które mogłyby spowodować łatwopalne lub
toksyczne opary. Nie wykonuj żadnych prac na gorąco na
zamkniętych pojemnikach. Może to spowodować ich
eksplozję.
Trzymaj w pogotowiu przedmioty przydatne do
gaszenia ognia, takie jak wąż ogrodowy, wiadro,
kubeł z piaskiem lub przenośną gaśnicę. Upewnij
się, że potrafisz się nimi odpowiednio posługiwać.
Nie ustawiaj sprzętu powyżej jego parametrów
znamionowych. Przykładowo przeciążenie kabla
spawalniczego może spowodować jego przegrzanie
i stworzyć zagrożenie pożarowe.
Po zakończeniu pracy skontroluj rejon pracy, aby się
upewnić, że nie znajdują się w nim gorące iskry lub
rozgrzany metal, co mogłoby grozić zaprószeniem ognia.
W razie potrzeby skorzystaj z usług nadzoru
przeciwpożarowego.
Dodatkowe informacje znajdują się w tekście normy
NFPA 51B, "Zapobieganie pożarom przy pracach
związanych
ze
spawaniem
i cięciem", dostępnej w Narodowym Związku
Zapobiegania Pożarom (National Fire Protection
Association) w Batterymarch Park, Quincy,
Massachusetts, 02269.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA
PRĄDEM
dotknięcie
części
elektrycznych znajdujących się pod
napięciem
oraz
przedmiotów
uziemiających może spowodować
poważne
obrażenia
lub
nawet
śmierć.
NIE STOSUJ zmiennego prądu spawalniczego
w miejscach wilgotnych, ciasnych lub grożących
upadkiem.
5
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Upewnij się, że obudowa źródła zasilania jest
podłączona
do
uziemienia
zasilania
wejściowego.
Połącz obrabiany element z prawidłowym
uziemieniem elektrycznym.
Podłącz kabel roboczy do obrabianego
elementu. Wadliwe połączenie lub jego brak
mogą narazić Ciebie lub inne osoby na ryzyko
śmiertelnego porażenia prądem.
Stosuj sprzęt znajdujący się w dobrym stanie.
Wymieniaj zużyte i uszkodzone przewody.
Chroń stanowisko pracy przed wilgocią,
w tym ubranie, obszar roboczy, okablowanie,
palnik, uchwyt elektrod oraz źródło zasilania.
Upewnij się, że wszystkie części ciała są
izolowane od miejsca pracy oraz od gruntu.
Nie stój bezpośrednio na elementach
metalowych lub ziemi podczas pracy
w ciasnym pomieszczeniu lub wilgotnym
miejscu. Podłóż suche deski lub użyj pomostu
izolacyjnego.
Stosuj
obuwie
z gumową podeszwą.
Przed włączeniem zasilania ubierz suche
rękawice, sprawdzając wcześniej, czy nie są
dziurawe.
Przed zdjęciem rękawic wyłącz zasilanie.
Szczegółowe
zalecenia
związane
z uziemieniem są określone w normie
ANSI/ASC Z49.1 (wyszczególnionej na
następnej stronie). Nie pomyl przewodu do
masy z przewodem uziemienia.
3.
A. Poprowadź razem przewód elektrody
i przewody robocze. Jeśli to możliwe, owiń
je taśmą.
B. Nigdy nie owijaj przewodu palnika lub
przewodu roboczego wokół ciała.
C. Nie wchodź pomiędzy przewód palnika
i przewody robocze. Prowadź przewody
tak, aby zawsze znajdowały się po Twojej
jednej stronie.
D. Połącz kabel roboczy do obrabianego
elementu jak najbliżej spawanego obszaru.
E
POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE
może
być
niebezpieczne. Prąd elektryczny
płynący przez każdy przewodnik
powoduje
powstawanie
zlokalizowanych
pól
elektrycznych
i magnetycznych (EMF). Prąd spawania i cięcia
wytwarza pole EMF wokół przewodów oraz
urządzeń spawalniczych. Dlatego też:
2.
Trzymaj źródło prądu spawania oraz
przewody jak dalej od własnego ciała.
ochronne
Dlatego też:
1.
1.
Spawacze powinni zawsze stosować się
do
poniższych
zaleceń,
aby
zminimalizować ryzyko narażania się na
działanie pola EMF:
2.
Osoby z rozrusznikiem serca powinny
skonsultować się z lekarzem przed
rozpoczęciem prac spawalniczych. Pole
EMF może zakłócać pracę niektórych
rozruszników serca.
Narażanie się na działanie pola EMF może
mieć
również
inne,
dotychczas
nierozpoznane,
negatywne
skutki
zdrowotne.
3.
4.
6
OPARY I GAZY - Opary i gazy
mogą powodować dolegliwości
lub
uszkodzenia
ciała,
szczególnie
w
ciasnych
pomieszczeniach. Nie wdychaj
oparów ani gazów. Gazy
mogą
spowodować
uduszenie.
Zawsze zapewniaj właściwą wentylację
miejsca pracy w sposób naturalny lub
mechaniczny. Jeśli nie zapewniono dobrej
wentylacji mechanicznej, nie wykonuj prac
spawalniczych, cięcia lub żłobienia na
materiałach takich jak stal ocynkowana, stal
nierdzewna, miedź, cynk, ołów, beryl, kadm.
Nie wdychaj oparów z tych materiałów.
Nie wykonuj prac w pobliżu miejsc, gdzie
przeprowadzane
jest
odtłuszczanie
lub
spryskiwanie. Ciepło lub promienie łuku mogą
wejść w reakcję z oparami chlorowanego
węglowodoru, tworząc fosgen, wysoce trujący
gaz, oraz inne gazy drażniące.
Jeśli w trakcie pracy wystąpi chwilowe
podrażnienie oczu, nosa lub gardła, to oznacza
to, że wentylacja jest niewystarczająca. Zrób
przerwę w pracy i podejmij odpowiednie kroki,
aby zapewnić właściwą wentylację w miejscu
pracy. Jeśli objawy nie ustępują, nie
rozpoczynaj ponownie pracy.
W normie ANSI/ASC Standard Z49.1
(wyszczególnionej poniżej) znajdują się
szczegółowe wskazówki dotyczące wentylacji.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
5.
OSTRZEŻENIE: To urządzenie - gdy jest
używane do spawania i cięcia -wytwarza
opary i gazy zawierające substancje
chemiczne, które według wiedzy stanu
Kalifornia powodują wady wrodzone oraz,
w niektórych przypadkach, nowotwory.
(Kodeks Higieny i Bezpieczeństwa Pracy
Stanu Kalifornia par. 25249.5 i kolejne).
1.
2.
3.
OBCHODZENIE SIĘ Z BUTLĄ Z
GAZEM
W
przypadku
niewłaściwego obchodzenia się
z butlą z gazem, może ona pęknąć
i w gwałtowny sposób uwolnić
gaz. Nagłe pęknięcie butli, zaworu
lub
urządzenia
zabezpieczającego
może
spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
Dlatego też:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
5.
Stosuj gaz odpowiedni do wykonywanej
operacji
oraz
reduktor
ciśnienia
zaprojektowany do pracy z określoną butlą
gazu sprężonego. Nie stosuj rozgałęźników.
Utrzymuj przewody giętkie oraz osprzęt
w dobrym stanie. Instalując reduktor na butli ze
sprężonym powietrzem, postępuj zgodnie
z instrukcją obsługi producenta.
Zawsze mocuj butle w pozycji pionowej przy
pomocy łańcucha lub paska do odpowiedniego
wózka ręcznego, podwozia, ławy, ściany, słupa
lub stojaka. Nigdy nie mocuj butli do stołu
roboczego
lub
stałych
elementów
wyposażenia, przez które butla mogłaby się
stać częścią obwodu elektrycznego.
Zawory butli powinny być zawsze zamknięte,
gdy nie jest ona używana. Jeśli reduktor nie
jest podłączony, zawsze instaluj kołpak
zabezpieczający zawór. Używaj odpowiednich
ręcznych
wózków
do
mocowania
i przemieszczania butli. Unikaj gwałtownego
obchodzenia się z butlami.
Umieść butle z dala od ciepła, iskier i płomieni.
Nigdy nie zajarzaj łuku przy pomocy butli.
Dodatkowe informacje znajdują się w normie
CGA P-1 "Środki ostrożności przy obchodzeniu
się z gazem sprężonym w butlach", dostępnej
w Compressed Gas Association, 1235
Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22202.
6.
7.
Upewnij się, że wszystkie prace związane
z wykonaniem instalacji, usuwaniem usterek
i konserwacją są wykonywane przez
wykwalifikowany personel.
Nie wykonuj żadnych prac elektrycznych,
chyba że jesteś uprawniony do ich
wykonywania.
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych
wewnątrz
źródła
zasilania,
wyłącz
je
z zasilania elektrycznego.
Utrzymuj w dobrym stanie kable, przewód
uziemiający, złącza, przewód zasilania oraz
zasilacz. Nie używaj sprzętu, jeśli jest wadliwy.
Nie używaj sprzętu lub jego akcesoriów
niezgodnie z jego przeznaczeniem. Trzymaj
sprzęt z dala od źródeł ciepła (np. pieców),
wilgoci (np. kałuże), oleju lub smaru,
czynników korozyjnych oraz unikaj narażania
go na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Utrzymuj
wszystkie
urządzenia
zabezpieczające i pokrywy szafek na swoim
miejscu i w dobrym stanie technicznym.
Zawsze używaj sprzęt zgodnie z jego
przeznaczeniem. Nie przeprowadzaj w nim
żadnych modyfikacji.
DODATKOWE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Dodatkowe informacje dotyczące
bezpieczeństwa
pracy
przy
spawaniu łukiem elektrycznym oraz
cięciu znajdują się w broszurze "Środki
ostrożności i zasady bezpieczeństwa przy
spawaniu, cięciu i żłobieniu łukowym", formularz
52-529.
Zaleca się korzystanie z następujących publikacji,
dostępnych w Amerykańskim Stowarzyszeniu
Spawalniczym (American Welding Society), 550
N.W. LeJuene Road, Miami, FL 3300 AVS6.
KONSERWACJA
SPRZĘTU
Wadliwie działający lub niewłaściwie
konserwowany
sprzęt
może
spowodować obrażenia ciała lub
śmierć. Dlatego też:
7
1.
ANSI/ASC Z49.1 - "Zalecane czynności
zabezpieczające podczas spawania i cięcia".
2.
AWS
C5.1
“Zalecane
czynności
zabezpieczające podczas spawania łukiem
plazmowym”.
3.
AWS
C5.2
“Zalecane
czynności
zabezpieczające podczas cięcia łukiem”.
4.
AWS
C5.3
“Zalecane
czynności
zabezpieczające podczas cięcia lub żłobienia
łukiem elektrody węglowej”.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
5.
AWS
C5.5
“Zalecane
czynności
zabezpieczające podczas spawania elektrodą
wolframową w osłonie gazu obojętnego”.
6.
AWS
C5.6
“Zalecane
czynności
zabezpieczające
podczas
spawania
elektrogazowego elektrodą metalową”.
7.
AWS
SP
zabezpieczające"
spawania.
8.
-
"Zalecane
przedruk,
czynności
podręcznik
ANSI/AWS F4.1 - "Zalecane czynności
zabezpieczające przy spawaniu i cięciu
zbiorników
zawierających
niebezpieczne
substancje".
ZNACZENIE SYMBOLI - Symbol ten
w niniejszej instrukcji oznacza:
Uwaga!
Zachowaj
ostrożność!
Chodzi o Twoje bezpieczeństwo!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
DANGER
Oznacza
stan
bezpośredniego
zagrożenia.
Bezczynność w usuwaniu problemu doprowadzi
do poważnego uszkodzenia ciała lub utraty życia.
OSTRZEŻENIE
WARNING
Potencjalne zagrożenia mogące
uszkodzeniami ciała lub utratą życia.
skutkować
OSTROŻNIE
CAUTION
Zagrożenia
mogące
uszkodzeniami ciała.
skutkować
lekkimi
8
ROZDZIAŁ 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPIS
Podajnik drutu zasilany napięciem łuku, dostosowany
do pracy ze źródłami prądu DC, CC lub CV.
Dostępny ze złączem palnika typu "CC".
Stojak z napędem 4-rolkowym.
Wtórny stycznik.
Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, np. na
placach budowy, przy instalacjach rurociągowych,
w stoczniach, przy pracach na morzu, w szeroko
rozumianej działalności produkcyjnej, przy przenośnych
urządzeniach wiertniczych i w innych aplikacjach.
Hermetycznie zamknięta, odporna na uderzenia
obudowa chroni drut spawalniczy przed brudem,
opiłkami metalu, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Odporna na płomienie, obudowa z tworzywa sztucznego
może być używana w skrajnie trudnych warunkach pracy i
jest odporna na gorący żużel, iskry powstające podczas
szlifowania, korozyjne substancje chemiczne, wstrząsy,
uderzenia, upadki i inne zagrożenia.
Urządzenie działa przy biegunowości dodatniej (drut
elektrodowy DC+) lub ujemnej (drut elektrodowy DC-).
Silnik z magnesami stałymi z systemem PWM,
z regulatorem półprzewodnikowym - zapewnia solidne
i niezawodne podawanie drutu oraz regulację
przyspieszenia jego podawania dla łatwego zajarzania
łuku i bezgłośnej pracy solenoidu.
Dynamiczne hamowanie prądem (Electronic Dynamic
Braking).
Urządzenie jest chronione przez izolowaną obudowę,
obwód niskiego napięcia uwalniany spustem na
uchwycie i zabezpieczenie przeciążeniowe.
Model opracowano tak, aby spełniał najbardziej
rygorystyczne normy. CSA - produkt posiada certyfikat
poświadczający, że został dopuszczony na rynek USA
i Kanady. Spełnia wymogi normy IEC-974-1.
Informacje dotyczące zamówienia
Każdy egzemplarz podajnika drutu MobileFeed jest
wyposażony w elektromagnetyczny zawór gazowy, rolki
podające z podwójnym rowkiem i miernik cyfrowy.
MobileFeed 300 AVS LC40 ……………………0558005729
MobileFeed 300 AVS LC40 Push/Pull ………0558005745
W komplecie rolki napędu z ząbkowanymi rowkami 045 -1/16 in.
(1,2 -1,6 mm).
Podajnik drutu MobileFeed 300 AVS
(AVS = Arc Voltage Sensing - detekcja napięcia łuku)
MobileFeed 300 AVS OKCCE ………………...0558005728
MobileFeed 300 AVS OKC Push/Pull CE …..0558005832
W komplecie rolki napędu z rowkami typu V.035 - .045 in. (0,9 -1,2 mm).
Elementy wspólne dla modelu MobileFeed 300
AVS
Uwaga:
Modele 0558005729 i 0558005745 są wyposażone
w złącze LC40
a
modele 0558005728 i 0558005832 w złącze OKC.
Wyposażenie standardowe - szpula 2-in (5,1 cm) ID
szpule 12 in. OD (30,5 cm) - nie jest wymagana
przejściówka.
Wymiary
Specyfikacja
Obudowa szer. x wys. x dł. …………………...8,56"x 17,19"x 20,69"
…………………………………………..(217mm x 437mm x 526mm)
MobileFeed 300 AVS
Zakres prędkości podawania drutu*
………………………………………..50 - 800 lpm (1,3 – 20,3 m/min)
* faktyczna prędkość zależy od napięcia łuku
Średnica drutu ………………………….030 - 5/64 in. (0,8 – 2,0 mm)
Wejście główne** (napięcie jałowe lub napięcie łuku)
Minimum ……………………………………………………....16,5 Vdc
Maksimum ………………….….100 Vdc (wartość szczytowa 113 V)
** nie ma zastosowania w przypadku zasilania AC
Masa ……………………………………………………32 lbs (14,5 kg)
Podajniki drutu MobileFeed mieszczą się w otworze o średnicy
17,75 in. (451 mm).
Wymagane akcesoria
Rolki napędu i rurki prowadzące - patrz tabela na następnej
stronie.
9
ROZDZIAŁ 1
OPIS
Pokrętła regulacyjne są
umieszczone na pulpicie
sterowania znajdującym
się w lekkim wgłębieniu,
dzięki czemu tarcza i
przełączniki są dobrze
zabezpieczone.
Zacisk
Zawieszenie
przeciwwstrząsowe i giętka
podstawa dobrze amortyzują
obudowę,
dzięki
czemu
podajnik
drutu
może
wytrzymać upadek, nawet
przy pełnym obciążeniu.
Układ posuwu drutu jest
napędzany rolkami z
podwójnym rowkowaniem.
Przewód
wzmacniający
napięcie znajduje
się w
wyposażeniu
urządzenia
MobileFeed 300
AV
Wbudowane, izolowane
szybkozłącze - eliminuje
konieczność stosowania
dodatkowych wężów
gazowych i przewodów
przełączników.
Rolki napędu i rurki prowadnika dla modelu: MobileFeed 300 AVS
Średnica drutu
Wyjściowa rurka pro-
Prowadnik
środkowy
Szt.
Prowadnik
wejściowy
Szt.
Typ rowka
+Rolka
Szt.
.030 in. (0,8 mm)
V
0369 557 002
2
0558001077
1
0558001757
1
0558001758
1
.040 in. (1,0 mm)
V
0369 557 002
2
0558001078
1
0558001757
1
0558001758
1
.040 in. (1,0 mm)
V
0369 557 003*
2
0558001078
1
0558001757
1
0558001758
1
.045 in. (1,2 mm)
V
0369 557 003*
2
0558001078
1
0558001757
1
0558001758
1
.045 in. (1,2 mm)
V X2
0369 557 010
2
0558001078
1
0558001757
1
0558001758
1
.052 in. (1,4 mm)
V
0369 557 013
2
0558001079
1
0558001757
1
0558001758
1
.062 in. (1,6 mm)
V
0369 557 013
2
0558001079
1
0558001757
1
0558001758
1
.030 in. (0,8 mm)
K-Cored
21160
2
0558001077
1
0558001757
1
0558001758
1
.035 in. (0,9 mm)
K-Cored
21160
2
0558001078
1
0558001757
1
0558001758
1
.045 in. (1,2 mm)
K-Cored
21161
2
0558001079
1
0558001757
1
0558001758
1
wadnika EURO Szt.
.052 in. (1,4 mm)
K-Cored
21161
2
0558001079
1
0558001757
1
0558001758
1
1/16 in. (1,6 mm)
K-Cored
21161
2
0558001079
1
0558001757
1
0558001758
1
5/64 in. (2,0 mm)
K-Cored
21162
2
0558001079
1
0558001757
1
0558001758
1
3/64 in. (1,2 mm)
U-Soft
21159
2
0558001898
1
0558001895
1
0558001758
1
1/16 in. (1,6 mm)
U-Soft
21159
2
0558001898
1
0558001895
1
0558001758
1
* Dostarczane w przypadku pozycji 0558005796,0558005728 i 0558005832
Dwie dolne rolki są wymagane przy zespołach czterorolkowych.
+ Stosuj płaską, zwykłą rolkę(-ki) dociskową (P/N 0455 907 001) dostarczaną razem z
podajnikiem drutu.
10
ROZDZIAŁ 1
1.1
OPIS
OGÓLNE
1.3
MobileFeed 300 AVS to przenośny podajnik drutu
o wszechstronnym zastosowaniu. Jednostka jest
zasilana wyłącznie na napięcie łuku ze źródła prądu
spawalniczego ze stałą charakterystyką napięcia lub
stałą charakterystyką prądu. Wszystkie modele są
wyposażone we wtórny stycznik, co dodatkowo
zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.
Jednostka została zaprojektowana do pracy
z elektrodą twardą, miękką i rdzeniową (w osłonie
gazu lub własnej) o średnicy od 0,03" (0,8mm) do
5/64"(1,98mm), przy prędkości podawania drutu od
50 do 800 IPM (1,8-20,3 m/min.). Wszystkie
podzespoły podajnika mieszczą się w wytrzymałej
obudowie, co zapewnia optymalną mobilność
urządzenia.
UWAGA
Model MobileFeed 300 AVS nie jest rekomendowany
do przesyłu zwarciowego, gdy stosowane są źródła
ze stabilizacją prądu, ze względu na ograniczony
prąd zwarciowy dostępny w tego typu urządzeniach.
Niniejszy podręcznik został opracowany w celu
zaznajomienia personelu z budową urządzenia, jego
instalacją,
obsługą,
konserwacją,
a
także
z usuwaniem ewentualnych usterek. Należy
dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi
w tej instrukcji w celu zapewnienia optymalnej pracy
urządzenia.
1.2
OPIS
ODBIÓR I PRZENOSZENIE
URZĄDZENIA
Przed instalacją urządzenia usuń wszelkie materiały
uszczelniające i dokładnie zbadaj jednostkę pod
kątem ewentualnych uszkodzeń, które mogły
powstać w czasie przewozu.
Jakiekolwiek
roszczenia z tytułu strat lub szkód powstałych
w trakcie transportu muszą być dostarczone
przewoźnikowi. Jeśli zaistnieje konieczność złożenia
reklamacji, przewoźnik dostarczy na życzenie kopię
listu przewozowego i rachunek frachtowy.
TABELA 1.1 - SPECYFIKACJE
Prędkość podawania drutu
Maksymalne napięcie jałowe
Średnice drutu
Opakowaniedrutu
Typ silnika
Typ hamulca (drutu)
Sterowanie
System podawania
Włącznik / wyłącznik
Wolne początkowe podawanie drutu
50 - 800 in./min. (1,3 – 20,3 m/min.)
100 Vdc(113 Vdc szczyt.)
Twardy : .030" (0,8 mm), .035" (0,9 mm), .045" (1,2 mm), .052" (1,4 mm), 1 /16" (1,6 mm)
Miękki: .035" (0,9 mm), 3/64" (1,2 mm), 1 /16" (1,6 mm)
Rdzeniowy: .030" (0,8 mm), .035" (0,9 mm), .045" (1,2 mm), .052" (1,4mm), 1/16" (1,6 mm),
5/64" (2,0 mm)
Szpula o średnicy 12" (305 mm)
Silnik DC z magnesami stałymi, wstępnie smarowany, całkowicie obudowany.
Oporowy
Półprzewodnikowe
Typu 'push'
Standard
Automatyczne, jeśli jest wymagane.
Podajniki drutu MobileFeed mieszczą się w otworze
o średnicy 17,75 in. (451 mm).
Wysokość
Szerokość
Długość
Masa (ze stycznikiem, bez szpuli)
17,19" (437 mm)
8,56" (217 mm)
20,69" (526 mm)
32lbs (14,5 kg)
Klasa ochrony
Dopuszczalne obciążenie przy:
80% cyklu pracy
100% cyklu pracy
Zakres napięcia wejściowego
IP-23
450 V
400 V
15/99 V @ 7 A
11
ROZDZIAŁ 2
2.1
INSTALACJA
ROLKI NAPĘDU I RURKI
PROWADNIKA
2.2
Rolki napędu posiadają dwa rowki. Wyposażenie
dostarczanej jednostki pozwala na stosowanie drutu
rdzeniowego o średnicach 0,045, 0,052 lub 1/16
(1,2 do 1,6 mm) i drutu twardego o średnicy 0,035 –
0,045 (0,9 – 1,2 mm), w zależności od numeru
zamawianej części. (Dostępne są inne rolki napędu
dla innych rozmiarów drutu twardego, miękkiego
i rdzeniowego. Patrz Tabela 1.1 i wykres w rozdziale:
„Wybór rolki napędu i rurki prowadnika”).
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Zwolnij dźwignię zespołu rolki dociskowej
i podnieś go do góry.
Wykręć śrubę z łbem radełkowanym mocującą
rolkę napędu w przystawce przekładni.
Skontroluj, a następnie zainstaluj odpowiednie
rurki prowadnika.
Zamień miejscami lub wymień rolki napędu na
nowe według oznaczenia rozmiaru, który jest
nadrukowany na zewnętrznym boku rolki.
Wprowadź nową śrubę w miejsce śruby
usuniętej w kroku B i dokręć ją.
Nałóż drut i zamocuj zespół rolki napędu.
INSTALACJA DRUTU
SPAWALNICZEGO
Zainstaluj szpulę z drutem spawalniczym na piaście,
stosując się do poniższych wskazówek:
A.
B.
C.
Przekręć czerwony zacisk szpuli w piaście, tak
jak pokazano na poniższym rysunku.
Umieść szpulę z drutem na piaście tak, aby
przy rozwijaniu drutu obracała się w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Sworzeń piasty musi wejść w otwór w szpuli
drutu.
Przekręć czerwony zacisk szpuli w piaście, aby
zablokować nakładki ustalające.
DŹWIGNIA
ZESPOŁU
ROLKI
DOCISKOWEJ
ŚRUBA Z ŁBEM
RADEŁKOWANYM
Widok szczegółowy trzpienia obrotowego
ZESPÓŁ
ROLKI
DOCISKOWEJ
ROLKA
DOCISKOWA
ROLKA NAPĘDU
Widok szczegółowy rolki napędu
PIASTA SZPULI
Z DRUTEM
ZACISK SZPULI
ROZDZIAŁ 2
2.3
INSTALACJA
ZŁĄCZA PALNIKA
Adapter palnika w MobileFeed jest podłączany
bezpośrednio do zespołu przenoszenia drutu
w podajniku, zasilania i źródła gazu ochronnego.
Wyrównaj złącze palnika z adapterem podajnika
drutu, mocno naciśnij i ręcznie umocuj kołnierz
blokujący na złączu typu Euro.
OSTROŻNIE
Upewnij się, że wybrany model palnika posiada
odpowiednią
wartość
znamionową
dla
używanego prądu spawalniczego, właściwy
rozmiar
oraz
typ
węża
spawalniczego,
odpowiednią końcówkę prądową i rurkę
prowadnika.
2.4
ZŁĄCZA ZASILANIA
OSTRZEŻENIE
Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń
pomiędzy podajnikiem drutu a źródłem prądu
spawalniczego,
wyłącz
zasilanie
źródła
i podajnika drutu.
Urządzenie MobileFeed 300 AVS może być używane
zarówno z biegunowością DCEP, jak i DCEN bez
konieczności wykonywania jakichkolwiek modyfikacji.
A. Połącz przewód spawalniczy źródła - końcówkę dodatnią
w przypadku drutów rdzeniowych do spawania w
osłonie gazów obojętnych lub pełnych, albo ujemną dla
większości drutów rdzeniowych do spawania
samoosłonowego bez użycia gazu - do złącza
zaciskowego przewodu spawalniczego wysuniętego z
tyłu podajnika MobileFeed 300 AVS.
OSTRZEŻENIE
Zapewnij prawidłową izolację połączenia przed
włączeniem źródła zasilania do prądu.
Nieizolowane kable lub części mogą iskrzyć przy
zetknięciu z uziemioną powierzchnią. Łuk może
uszkodzić wzrok lub wzniecić pożar. Wejście
w kontakt fizyczny z nieizolowanym złączem przewodu
spawalniczego lub odkrytym przewodnikiem prądu
elektrycznego może spowodować porażenie prądem,
nawet śmiertelne.
B.
Połącz
wtórnym
przewodem
spawalniczym
(przewodem do masy) łącze wyjściowe odwróconej
polaryzacji
w
źródle
zasilania
z obrabianym elementem.
C. Połącz zacisk szczękowy przewodu do masy podajnika
drutu
(wzmacniający
sygnał)
z obrabianym elementem.
D. Gdy używane są druty do spawania w osłonie gazów
obojętnych, połącz wąż dopływu gazu do złączy
wejściowych gazu z tyłu podajnika
1.
2.
3.
4.
Upewnij się, że wszystkie połączenia wężowe
i kablowe są dobrze umocowane.
WŁĄCZ źródło prądu i zamknij stycznik, jeśli
źródło jest wyposażone w regulator zewnętrznego
stycznika. Musi istnieć napięcie jałowe, ażeby
urządzenie mogło prawidłowo działać.
Ustaw przełącznik zasilania podajnika drutu na
pozycję "ON".
Sprawdź
szczelność
wszystkich
połączeń
gazowych.
OSTRZEŻENIE
Drut spawalniczy nie może zetknąć się z uziemioną,
metalową powierzchnią, z wyjątkiem rozpoczęcia
spawania. Drut spawalniczy rozgrzewa się elektrycznie
po zamknięciu wtórnego stycznika. Trzymaj palce z
daleka od rolek napędu - zostają one wprawione w ruch
obrotowy po naciśnięciu języka spustowego palnika.
5.
6.
Jeśli stosowane są druty do spawania w osłonie
gazów obojętnych, wyreguluj przepływomierz
gazu
na
pożądaną
wartość,
zamykając
przełącznik spustowy pistoletu.
Jeśli nie używasz źródła prądu i podajnika drutu,
przełącz je na pozycję "OFF".
ROZDZIAŁ 2
2.5
INSTALACJA
ZAKŁADANIE DRUTU
SPAWALNICZEGO
OSTRZEŻENIE
Gdy podajnik drutu jest podłączony do źródła
prądu, przewód masowy źródła jest podłączony
do obrabianego elementu, a źródło jest zasilane
energią, zamknięcie spustu palnika spowoduje
elektryczne rozgrzanie drutu spawalniczego
i obracanie się rolek napędu. Trzymaj palce z dala
od urządzenia!
A. Ustaw przełączniki zasilania źródła i podajnika
drutu na "OFF".
B. Zwolnij dźwignię zespołu rolki dociskowej
i sprawdź, czy rolka obraca się prawidłowo oraz
skontroluj ustawienie rowka oraz prowadników
drutu.
OSTROŻNIE
Przed założeniem drutu spawalniczego, upewnij
się, że z końca drutu zostały usunięte wytłoczki
i docisk klinowy, aby zapobiec zaciśnięciu drutu
na wężu spawalniczym palnika.
C. Przesuń drut ze szpuli przez prowadnik
wejściowy wzdłuż rowków rolki napędu do rury
prowadnika wyjściowego.
D. Obniż zespół rolki dociskowej i wyrównaj docisk
rolki napędu, aby wyeliminować poślizg drutu,
uważając jednocześnie aby nie wytworzyć
nadmiernego nacisku.
E WŁĄCZ źródło prądu i podajnik drutu. Zamknij
spust palnika, aby rozpocząć podawanie drutu do
palnika.
2.6
REGULACJA NACIĄGU HAMULCA
Tarcie tarczy hamulca powinno zapewnić opór
wystarczający do zatrzymania wolnego obrotu szpuli
po zatrzymaniu podawania drutu.
Dostarczana piasta hamulca jest wyregulowana. Jeśli
wymagana jest ponowna regulacja, postępuj według
poniższych wskazań: Wyreguluj piastę tak, żeby
zapewnić niewielki luz drutu przy zatrzymaniu
podawania.
Regulowanie momentu hamującego:
• Ustaw
czerwony
uchwyt
w
położenie
zablokowane.
• Wprowadź śrubokręt w sprężyny w piaście.
Obróć sprężyny zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aby zmniejszyć moment hamujący.
Obróć sprężyny przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aby zwiększyć moment hamujący. Obróć
obydwie sprężyny o taką samą wartość.
ROZDZIAŁ 3
3.1
UKŁAD STEROWANIA
3.1.1
WYŁĄCZNIK ZASILANIA
Przełącznik ON-OFF znajdujący się na panelu
przednim obudowy zapewnia zasilanie energią
podajnika, gdy jest on podłączony do źródła prądu
spawalniczego oraz do obrabianego elementu,
a przełącznik zasilania źródła prądu jest ustawiony
w pozycji "ON" przy zamkniętym styczniku.
3.1.2
OBSŁUGA
3.1.3
PRĘDKOŚĆ PODAWANIA DRUTU
(STAŁA)
Urządzenie MobileFeed 300 AVS można przestawić
na tryb regulacji "beznapięciowy", w którym prędkość
podawania drutu jest względnie stała i niezmienna
bez względu na napięcie łuku. Na płycie PC zlokalizuj
przełącznik SW1 oraz położenie S1 i S2. Patrz
Rysunek 3.2. Wartości ustawień fabrycznych:
S1 - otwarte, S2 - zamknięte.
PRĘDKOŚĆ PODAWANIA DRUTU
(REGULACJA NAPIĘCIA ŁUKU)
Prędkość podawania drutu jest sterowana z poziomu
odpowiedniej tarczy z przodu obudowy podajnika drutu.
Gdy tarcza wyboru prędkości podawania drutu jest
podłączona do źródła ze stabilizacją napięcia (CV), jest
używana do nastawy wartości prądu spawalniczego.
Obrócenie tarczy zgodnie z ruchem wskazówek zegara
zwiększa wartość prądu spawalniczego, obrócenie
w kierunku przeciwnym zmniejsza ją.
Gdy tarcza wyboru prędkości podawania drutu jest
podłączona do źródła ze stabilizacją prądu (CC), jest
używana do nastawy wartości napięcia łuku. Obrócenie
tarczy zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza
wartość napięcia łuku, obrócenie w kierunku przeciwnym
zwiększa ją. Faktyczna prędkość podawania drutu dla
każdej nastawy zmienia się wraz z napięciem łuku.
Zwiększenie napięcia łuku powoduje zwiększenie prędkości
podawania drutu.
Podajnik drutu MobileFeed 300 AVS jest wyposażony
w funkcję automatycznego "Wolnego początkowego
podawania drutu". Jeśli podajnik drutu odczyta wartość
napięcia wyjściowego źródła prądu powyżej 33 V, funkcja
automatycznego, wolnego początkowego podawania drutu
zostanie aktywowana na określony czas (250 ms) w celu
lepszego zajarzania łuku. Po zajarzeniu łuku prędkość
podawania drutu jest sterowana odpowiednim pokrętłem na
przednim pulpicie urządzenia MobileFeed.
Poz. S1 - otwarte,
Poz. S2 - zamknięte
Rysunek 3.2
Funkcje przełącznika DIP:
Przełączniki DIP znajdują się na płytce obwodu
drukowanego zamontowanej wewnątrz górnej
komory podajnika drutu. W poniższej tabeli znajdują
się pozycje przełączników oraz ich opis.
ROZDZIAŁ 3
OBSŁUGA
Tabela przełączników DIP w urządzenie MobileFeed
Położenie przełącznika
OTWARTY (WYŁ.) - OPEN (OFF)
ZAMKNIĘTY (WŁ.) - CLOSED (ON)
Opis
Ustawienie fabryczne - obsługa urządzenia przy stałej wartości prądu
("tryb regulacji napięcia").
W tym trybie podajnik MobileFeed jest gotowy do podłączenia do źródła ze
stabilizacją prądu, które zazwyczaj dostarcza wysokie napięcie jałowe i niski
prąd zwarciowy, co utrudnia zajarzenie łuku. Dlatego też urządzenie
automatycznie uaktywnia funkcję "wolnego początkowego podawania drutu",
jeśli napięcie jałowe (OCV) przekracza 33V, co pomaga w uzyskaniu dobrego
i niezawodnego zajarzenia łuku. Długość łuku podczas spawania jest określana
przez kombinację położenia pokrętła prędkości podawania drutu (przedni pulpit
podajnika drutu MobileFeed) oraz ustawienia "prądu" spawania na źródle ze
stałą charakterystyką prądu (CC). Po osiągnięciu satysfakcjonujących
parametrów spawania, długość łuku można zachować, zmieniając prędkość
podawania drutu regulatorem napięcia łuku. Zmienne wpływające na zmiany
w napięciu łuku, np. "wystawanie" drutu, jego gęstość oraz odmiany osłony,
spowodują kompensację prędkości podawania drutu tak, aby utrzymać wstępnie
ustawioną długość łuku.
Ustawienie alternatywne - obsługa urządzenia przy stałej wartości napięcia
("stała prędkość podawania drutu").
W tym trybie działania podajnik drutu jest gotowy do podłączenia do źródła ze
stabilizacją napięcia (CV), które jest zazwyczaj używane przy spawaniu GMAW
(MIG/MAG). Źródła prądu (CV) dostarczają prąd zwarciowy o wysokiej wartości
ułatwiający zajarzanie łuku i upalanie końcówki drutu. Funkcja "wolnego
początkowego podawania drutu" jest automatycznie wyłączona. Długość łuku
podczas spawania jest określana przez kombinację położenia pokrętła prędkości
podawania drutu (przedni pulpit podajnika drutu MobileFeed) oraz ustawienia
"napięcia" spawania na źródle o stałej charakterystyce napięcia (CV). Po
osiągnięciu satysfakcjonujących parametrów spawania, długość łuku będzie
utrzymywana przez źródło, a prędkość podawania drutu pozostanie niezmienna.
Zmiany w postaci "wystawania" drutu, jego gęstości oraz odmiany osłony, mogą
spowodować zmiany w długości łuku (napięcia łuku).
UWAGA:
Jeśli obydwa przełączniki zostaną ustawione w położeniu OTWARTE (Wył.), silnik podawania drutu zostanie
wyłączony i NIE będzie pracował.
ROZDZIAŁ 3
3.2
PROCEDURY OPERACYJNE
3.2.1
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Należy stosować się do wszystkich wymogów
związanych z prawidłową wentylacją, ochroną
przeciwpożarową
oraz
innych
wymogów
bezpieczeństwa przewidzianych dla spawania
łukowego, zgodnie z opisem zamieszczonym na
pierwszych stronach niniejszej instrukcji.
A.
Ze
względu
na
promienistą
energię
łuku
spawalniczego i możliwość pojawienia się łuku przed
założeniem przyłbicy na twarz, operator urządzenia
powinien
nosić
odblaskowe
gogle
ochronne
z soczewkami filtrującymi pod przyłbicą. Płytka
filtracyjna w przyłbicy powinna mieć stopień
zaciemnienia 11 (nieżelazna) lub 12 (żelazna).
Wszystkie osoby patrzące na łuk powinny stosować
przyłbice z płytką filtracyjną oraz odblaskowe gogle
ochronne.
Personel znajdujący się w pobliżu miejsca pracy
powinien nosić odblaskowe gogle ochronne.
B. Promienista energia łuku może powodować rozkład
oparów chlorowanych rozpuszczalników, takich jak
trichloroetan
i
perchloroetylen,
powodując
powstawanie fosgenu nawet przy niewielkim stężeniu
oparów. NIE wykonuj spawania, jeśli w powietrzu
w miejscu powstawania łuku lub wokół niego są
obecne opary chlorowanych rozpuszczalników.
C. NIE
dotykaj
elektrody,
końcówki
prądowej
i metalowych części przy WŁĄCZONYM zasilaniu: są
elektrycznie zasilane (GORĄCE) i mogą spowodować
śmiertelne porażenie prądem. NIE pozwól, by
elektroda zetknęła się z uziemionym metalem.
Spowoduje to zaiskrzenie łuku, mogące doprowadzić
do uszkodzenia wzroku. Może również spowodować
rozniecenie pożaru lub inne szkody.
D. Przed rozpoczęciem pracy w ciasnym pomieszczeniu,
upewnij się, że jest bezpieczne. Posługując się
certyfikowanym urządzeniem do pomiaru zawartości
tlenu w powietrzu, sprawdź, czy w ciasnym
pomieszczeniu znajduje się odpowiednia ilość tlenu
(co najmniej 19%). Nie mogą się w nim znajdować
toksyczne stężenia oparów lub gazów. Jeśli nie można
tego ustalić, operator urządzenia powinien użyć
certyfikowany aparat tlenowy z butlą. Nie dopuść do
ulatniania się gazu w ciasnych pomieszczeniach,
ponieważ może on spowodować niebezpieczne
obniżenie się stężenia tlenu we wdychanym powietrzu.
NIE wnoś butli z gazem do ciasnych pomieszczeń.
Przy wyjściu z ciasnego pomieszczenia, WYŁĄCZ
dopływ gazu na źródle, aby zapobiec ulatnianiu się
gazu w pomieszczeniu. Sprawdź, czy powietrze
w ciasnym pomieszczeniu nadaje się do oddychania.
Upewnij się, że można bezpiecznie wejść do środka.
E Nigdy nie używaj urządzenia przy natężeniu prądu
powyżej wartości znamionowej. Może to spowodować
przegrzanie.
F. Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnych lub mokrych
miejscach bez odpowiedniej izolacji chroniącej przed
porażeniem elektrycznym.
Zadbaj o to, by zawsze mieć suche ręce i stopy.
OBSŁUGA
G. Pozostawiając urządzenie bez nadzoru, WYŁĄCZ
wszelkie zasilanie sterowania, przełączniki zasilania
i dopływ gazu. Otwórz przełącznik linii głównej.
H. Użyj ciemnego ubrania z mocnego materiału, aby
chronić skórę przed poparzeniem przez łuk, iskry
i rozpryski gorącego metalu.
I. Przed regulacją lub wymianą elektrod wyłącz zasilanie
spawania.
OSTRZEŻENIE
Gdy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji
ON, a język spustowy palnika jest wciśnięty, drut
elektrodowy
elektrycznie
się
nagrzewa
i następuje uruchomienie rolek podających drut.
Nie dotykaj drutu - może to spowodować
śmiertelne porażenie prądem. Poza spawaniem,
nie pozwalaj na zetknięcie się drutu z uziemioną,
metalową powierzchnią, ponieważ może to
spowodować zaiskrzenie łuku. Trzymaj się z dala
od rolek podających i elementów napędowych.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem spawania, należy koniecznie
założyć odpowiednią odzież ochronną (kurtkę
i rękawice spawalnicze) oraz ochronę oczu
(okulary
i/lub
przyłbicę
spawalniczą).
Niezastosowanie się do tych zaleceń może
spowodować poważne obrażenia ciała.
OSTROŻNIE
Nie zamykaj łuku, wycofując palnik ze spawanego
miejsca. Przed wycofaniem palnika, zwolnij język
spustowy, aby zakończyć spawanie.
OSTRZEŻENIE
NIEWYŁĄCZENIE gazu ochronnego w ciasnym
pomieszczeniu może spowodować zwiększone
stężenie oparów, zmniejszając ilość tlenu
w powietrzu.
ROZDZIAŁ 3
3.3
WYMIANA WYŚWIETLACZA
PRZYRZĄDU POMIAROWEGO - Z IPM
NA MPM
OSTRZEŻENIE
ABY ZAPOBIEC PRZYPADKOWEMU PORAŻENIU
PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM,
PRZED
ROZPOCZĘCIEM
PRACY
WEWNĄTRZ
PODAJNIKA DRUTU UPEWNIJ SIĘ, ŻE KABEL
STEROWANIA JEST WYŁĄCZONY ZE ŹRÓDŁA
PRĄDU.
1.
2.
3.
Upewnij się, że kabel sterowania został wyjęty
ze źródła prądu.
Wyjmij
panel
przyrządu
pomiarowego
z czołowej płyty podajnika drutu. Zachowaj
śruby mocujące.
Sprawdź ustawienia przełączników DIP na
płycie miernika cyfrowego. Przełączniki te
można ustawić tak, aby miernik mógł
odczytywać prędkość w calach na minutę
(IPM) lub metrach na minutę (MPM), tak jak
pokazano to na rysunku obok. Miernik jest
fabrycznie ustawiony na odczyt w IPM.
Ustaw przełącznik na mierniku cyfrowym na
pożądany tryb działania. Jeśli wybierzesz tryb IPM,
miernik będzie odczytywał WSTĘPNIE USTAWIONĄ
(PRE-SET) prędkość drutu, gdy drut nie jest
podawany, i FAKTYCZNĄ prędkość drutu, gdy jest
podawany. Jeśli zostanie wybrany tryb VOLTS,
miernik będzie odczytywał tylko FAKTYCZNE
napięcie.
OBSŁUGA
ROZDZIAŁ 3
3.4
OBSŁUGA
USTALANIE PLANU OPERACYJNEGO SPAWANIA
PROCEDURA SZYBKIEJ KONFIGURACJI
1.
2.
3.
W przypadku źródła ze stabilizacją napięcia (CV) - ustaw pożądane
napięciu łuku na P/S.
W przypadku źródła ze stabilizacją prądu (CC) - ustaw pożądaną wartość
PRĄDU spawania.
Na jednostce MobileFeed - ustaw pokrętło prędkości podawania drutu na
#5.
Tabela zmiennych spawania
DRUT / ŚREDNICA
DRUT Z
RDZENIEM
TOPNIKOWY
M E70T-1 & 2
DRUT Z
RDZENIEM
METALOWYM
PRĘDKOŚĆ PODAWANIA DRUTU (IPM)
100
150
1/16
250
25
155
27
190
30
300
30
300
.045
.052
30
300
1/16
300
350
29
210
29
150
.045
.052
200
29
275
30
350
33
365
28
250
29
300
32
400
STALOWY
33
460
33
410
29
260
30
325
34
450
1/16
AL/Si
ALUMINIOWY
AL/Mg
ALUMINIOWY
3/64
1/16
3/64
1/16
22
100
500
550
33
290
33
450
30
270
32
300
39
500
32
350
25
200
28
320
26
215
30
340
27
220
26
280
25
180
27
300
26
190
27
205
26
290
25
110
27
340
25
140
26
200
23
260
30
300
32
350
23
150
23
175
24
190
25
205
25
220
23
200
25
250
27
280
27
290
28
340
600
34
330
37
500
36
500
25
260
30
400
26
150
.045
450
39
250
.035
DRUT PEŁNY
400
27
230
28
245
WOLTAŻ / AMPERAŻ (PRĄD SPAWANIA) ŁUKU
650
ROZDZIAŁ 3
OBSŁUGA
Urządzenie Mobilefeed 300 z miernikiem
cyfrowym i źródłem ze stabilizacją prądu.
Urządzenie Mobilefeed 300 z miernikiem
cyfrowym i źródłem ze stabilizacją napięcia.
1.
Posługując się tabelą, wybierz wymagane
NAPIĘCIE/PRĄD dla danego typu i średnicy drutu,
który będzie używany do spawania.
2.
Ustaw wartość NAPIĘCIA na źródle prądu,
używając pokrętła napięcia znajdującego się na
przedniej płycie
Odczytaj PRĘDKOŚĆ PODAWANIA DRUTU (WFS)
u góry kolumny dla wybranego typu, średnicy i
NAPIĘCIA/PRĄDU.
3.
Odczytaj PRĘDKOŚĆ PODAWANIA DRUTU (WFS)
u góry kolumny dla wybranego typu, średnicy i
NAPIĘCIA/PRĄDU.
4.
Przełącz pokrętło cyfrowego wyświetlacza
urządzeniu MobileFeed na położenie WFS.
na
4.
Przełącz pokrętło cyfrowego wyświetlacza
urządzeniu MobileFeed na położenie WFS.
5.
Zwolnij zespół rolki dociskowej i pociągnij język
spustowy pistoletu, a następnie ustaw wyświetlacz
cyfrowy na wartość WFS, używając pokrętła
VOLTS/WFS.
5.
Zwolnij zespół rolki dociskowej i pociągnij język
spustowy pistoletu, a następnie ustaw na
wyświetlaczu cyfrowym nastawę WFS, używając
pokrętła VOLTS/WFS.
6.
Osadź z powrotem zespół rolki dociskowej i zajarz
łuk, a następnie skróć jego długość według
potrzeby, używając pokrętła VOLTS/WFS.
6.
Osadź z powrotem zespół rolki dociskowej i zajarz
łuk, a następnie skróć jego długość według
potrzeby, używając pokrętła VOLTS/WFS.
1.
Posługując się tabelą, wybierz wymagane
NAPIĘCIE/PRĄD dla danego typu i średnicy drutu,
który będzie używany do spawania.
2.
Ustaw wartość PRĄDU na źródle prądu, używając
pokrętła znajdującego się na przedniej płycie
3.
na
UWAGA
NIE ZALECA SIĘ stosowania ustawień przełączników DIP na "Ciągłe podawanie", gdy używane jest źródło ze stabilizacją
prądu (CC). Wyjątkowa czułość nastawy prędkości podawania drutu utrudnia uzyskanie stabilnych parametrów spawania.
Stabilność łuku w dużej mierze zależy od zachowania stałej odległości TTW, co jest praktycznie niemożliwe przy ręcznym
spawaniu. Ustawienia "Stałej prędkości" są zalecane jedynie w przypadku źródeł ze stabilizacją napięcia (CV).
Typowe wartości napięcia spawania dla drutu Aluminium 5000 wynoszą od 21 do 25 wolt, co stanowi ograniczenie dla
podajnika MobileFeed, szczególnie przy próbach spawania stopem 5356 o średnicy 035''. Spawanie drutem o średnicach
poniżej 3/64'' i/lub poniżej 22 V napięcia łuku może spowodować problemy w postaci ograniczonej prędkości podawania
drutu i braku możliwości osiągnięcia satysfakcjonujących parametrów spawania.
Tabela prędkości podawania drutu
*Ustaw.
prędkość
drutu
Min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Max
19 V
20 V
21 V
21 V
33 V
34 V
25 V
26 V
27 V
28 V
29 V
30 V
31 V
32 V
33 V
34 V
0
4
44
99
152
210
267
334
380
385
395
0
5
51
109
163
225
282
0
5
56
116
170
235
292
368
431
454
462
0
6
65
129
184
255
312
395
472
510
515
0
6
70
136
196
270
331
615
494
0
7
74
140
204
281
345
430
511
156
565
0
7
77
144
211
290
356
441
523
571
581
0
7
85
155
230
315
388
875
560
615
630
0
9
90
165
241
329
412
503
589
649
667
0
11
93
173
250
339
430
524
610
674
695
0
12
95
179
256
347
443
540
626
693
716
0
15
103
196
275
370
483
587
675
750
779
0
14
102
198
282
379
490
594
685
770
803
0
13
102
200
287
385
495
599
693
785
820
0
13
101
201
291
390
499
603
698
796
833
0
11
100
205
302
405
510
615
715
830
873
3524
411
427
435
5716
544
* Pozycja pokrętła prędkości podawania drutu w urządzeniu MobileFeed.
UWAGA
Na wielu źródłach ze stabilizacją napięcia (CV) faktyczne napięcie łuku jest zazwyczaj pomniejszone o
"Napięcie jałowe" (OCV) ustawione na przedniej płycie źródła. Dlatego też należy dodać 3 do 6 wolt do
ustawienia na przedniej płycie źródła, aby uzyskać potrzebne wymagane napięcie łuku lub napięcie pokazane w
tabeli.
3.5
ZAKOŃCZENIE PRACY
A.
Zwolnij język spustowy palnika, aby przerwać łuk.
B.
Pozostawiając urządzenie bez nadzoru, pamiętaj, aby zawsze zamknąć i WYŁĄCZYĆ wszelkie zasilanie
podłączone do urządzenia oraz wyłączyć dopływ gazu ochronnego na źródle.
ROZDZIAŁ 4
4.1
OSTRZEŻENIE
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem kontroli urządzenia lub pracy
wewnątrz niego, upewnij się, że obwód
odgałęziony lub główny wyłącznik są wyłączone
lub że bezpieczniki wejścia elektrycznego są
wyjęte z głównego zasilania źródła. Przestawienie
przełącznika
zasilania
na
urządzeniu
spawalniczym w położenie OFF nie usuwa całej
energii z wewnątrz urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Kontrola, usuwanie usterek i naprawa tego
urządzenia powinny być przeprowadzane przez
uprawnione do tego osoby, mające co najmniej
ogólne doświadczenie w konserwacji i naprawie
półprzewodnikowego
sprzętu
elektrycznego.
Żadna osoba nie posiadająca takich kwalifikacji
nie powinna podejmować się naprawy lub
konserwacji urządzenia.
Dodatkowe
informacje
pomocne
w
kontroli
i serwisowaniu urządzenia są dostępne na
następujących stronach: Schemat ideowy i/lub
Schemat połączeń.
4.2
KONSERWACJA
KONTROLA I SERWIS
Utrzymuj sprzęt w czystości i dobrym stanie
technicznym, usuwaj wszelkie oleje, smary
i (w częściach elektrycznych) płyny i opiłki metalu,
które mogą powodować zwarcie.
Regularnie sprawdzaj roztworem mydła szczelność
zaworów butli, regulatorów, węży i połączeń
gazowych.
Wyszukaj luźne połączenia sprzętowe, w tym
elektryczne, i wyprostuj je. Luźne połączenia
zasilania przegrzewają się podczas spawania.
Natychmiast wymień wszelkie zużyte lub uszkodzone
przewody i złącza zasilania. Sprawdź, czy izolacja
nie jest postrzępiona lub pęknięta, szczególnie
w miejscach wejścia przewodów do urządzenia.
Drut elektrodowy i wszystkie stykające się z nim
części metalowe są elektrycznie zasilane podczas
spawania. Przeprowadzaj okresową kontrolę tych
części, sprawdzając, czy izolacja nie jest uszkodzona
i czy nie istnieją inne zagrożenia elektryczne.
Jeśli nie wymieni się nieizolowanych przewodów
lub części, łuk wywołany przez zetknięcie się
nieosłoniętego przewodu lub części z uziemioną
powierzchnią może uszkodzić wzrok (przy braku
ochrony oczu) lub wzniecić pożar. Wejście
w kontakt fizyczny z nieizolowanym przewodem,
złączem lub odkrytym przewodnikiem prądu
elektrycznego może spowodować porażenie
prądem, nawet śmiertelne.
Utrzymuj kable zasilające w suchym stanie oraz
w czystości, usuwając z ich powierzchni oleje, smary
i chroniąc je przed rozgrzanym metalem oraz iskrami.
Co tydzień wyczyść rowki rolki napędu z zabrudzeń
i opiłków metalu. Wymień rolkę, jeśli jest mocno
zużyta.
4.2.1
PODAJNIK DRUTU
Przy podawaniu miękkiego drutu, do rolek napędu
może przyklejać się metal z powierzchni drutu. Osad
na rolkach może zarysować drut, powodując
niepotrzebne tarcie i nieprawidłowe podawanie drutu.
Poddawaj rolki regularnej kontroli i mechanicznie
oczyszczaj je szczotką obrotową z miękkiego drutu.
Zwróć uwagę, by powierzchnie rowków w rolkach nie
stały się szorstkie i by nie usunąć z nich naturalnej,
twardej powłoki. Szorstka powierzchnia rowków
może zarysować drut, podobnie jak usuwany osad.
4.2.2
WYMIANA ZAWORU
ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Jeśli przez podajnik drutu nie przepływa gaz,
oznacza to, że zawór elektromagnetyczny może być
zapchany lub elektrycznie niesprawny. Należy go
wymienić.
Wymieniając
gazowy
zawór
elektromagnetyczny, wejście (z napisem IN) musi być
zwrócone przodem do tyłu jednostki.
4.2.3
WYMIANA INNYCH PODZESPOŁÓW
Na rzutach w rozdziale „Części zamienne"
oznaczono części zamienne napędu i podajnika
drutu.
ROZDZIAŁ 4
4.3
KONSERWACJA
USUWANIE USTEREK
Jeśli sprzęt spawalniczy nie pracuje prawidłowo,
przeprowadź następującą kontrolę:
A. Przy włączonych wszystkich regulatorach
zasilania i ustawieniu regulatorów pracy na
wymagane
wartości,
wzrokowo
sprawdź
wszystkie
przewody
i
złącza
zasilania,
upewniając się, że nie iskrzą i nie przegrzewają
się.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć porażenia prądem, nie dotykaj drutu
elektrodowego ani żadnych części stykających
się z nim, nieizolowanych przewodów lub złączy.
B. Sprawdź, czy wszystkie węże i złącza gazowe,
przepływomierze i regulatory pod kątem
ewentualnej nieszczelności, usterki lub oznak
wystąpienia przejściowego uszkodzenia.
C. Wyodrębnij jedną część instalacji spawalniczej,
w której występują zakłócenia: główne zasilanie
energią, źródło prądu, podajnik drutu lub układ
prowadnika drutu (obudowa, rolki napędu, węże,
końcówka prądowa). Jeśli kontrola wykaże
usterkę w podajniku drutu, przeczytaj informacje
na następujących stronach: Schemat ideowy i/lub
Schemat połączeń.
OSTRZEŻENIE
W wielu przypadkach usuwania usterek wymaga
się, aby zasilanie pozostało włączone i żeby do
zacisków przewodów zasilania w urządzeniu było
doprowadzane napięcie. Zachowaj nadzwyczajną
ostrożność,
pracując
ze
sprzętem
"pod
napięciem". Unikaj zetknięcia się z podzespołami
elektrycznymi, z wyjątkiem sytuacji, gdy testujesz
je odpowiednim przyrządem.
OSTROŻNIE
Nie wykonuj żadnych napraw sprzętu, jeśli nie
jesteś do tego w pełni uprawniony, tak jak zostało
to opisane w rozdziale dotyczącym konserwacji.
LEGENDA – OZNACZENIA SYMBOLI STOSOWANE NA
RYSUNKACH:
GRY - SZARY
BRN - BRĄZOWY
RED – CZERWONY
WHT - BIAŁY
BLU- NIEBIESKI
BLK - CZARNY
YEL - ŻÓŁTY
ORN - POMARAŃCZOWY
VIO - FIOLETOWY
PCB - PŁYTKA DRUKOWANA
ROZDZIAŁ 4
KONSERWACJA
ROZDZIAŁ 4
KONSERWACJA
ROZDZIAŁ 5
5.1
OGÓLNE
Części zamienne są opisane na rysunkach na
kolejnych stronach. Przy zamawianiu części
zamiennej należy podawać numer części i jej nazwę.
NIE NALEŻY SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA, PODAJĄC
TYLKO NUMER CZĘŚCI.
Zawsze podawaj serię lub numer seryjny jednostki,
do której zamawiasz części zamienne. Numer seryjny
jest wybity na tabliczce znamionowej urządzenia.
5.2
ZAMAWIANIE
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia,
zaleca się stosowanie w nim wyłącznie oryginalnych
CZĘŚCI ZAMIENNE
części zamiennych oraz produktów firmy ESAB.
Stosowanie części zamiennych innych producentów
może spowodować unieważnienie gwarancji.
Części zamienne mogą być zamawiane u Twojego
regionalnego dystrybutora. Przy zamawianiu części
zamiennych pamiętaj, aby określić ewentualne
dodatkowe wymagania dotyczące dostawy.
W sekcji Dane kontaktowe, umieszczonej na ostatniej
stronie tej instrukcji, znajdziesz spis numerów
telefonów punktów obsługi klienta.
ROZDZIAŁ 5
CZĘŚCI ZAMIENNE
ROZDZIAŁ 5
CZĘŚCI ZAMIENNE
ROZDZIAŁ 5
CZĘŚCI ZAMIENNE
ROZDZIAŁ 5
CZĘŚCI ZAMIENNE
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
AR
AR
1
AR
AR
1
AR
AR
AR
AR
AR
1
AR
AR
AR
AR
2
1
1
1
1
1
1
AR
AR
1
AR
AR
1
AR
AR
AR
AR
AR
1
AR
AR
AR
AR
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OKC CE (RoHS)
0558005832
CZĘŚCI ZAMIENNE
0558005728
OKC CE (RoHS)
LC40
0558005745
0558005729
LC40
ROZDZIAŁ 5
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
AR
AR
1
AR
AR
AR
AR
1
AR
AR
AR
AR
AR
1
AR
AR
AR
AR
2
1
1
1
1
1
AR
AR
1
AR
AR
AR
AR
AR
1
AR
AR
AR
AR
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
POZ.
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NR
CZĘŚCI
LUB
KODU
34916
634709
0558005827B
0558002993
950249
0558006156
950435
993837
950263
993108
0558001176
0558038286
950302
952626
952687
92W57
634517
0558006693
0558006692
61341090
61325904
58V58
61325880
63310916
61341144
73585980
63300100
63300121
63300136
2234503
61344089
64102037
90862175
64302110
64302996
0146969001
61388144
0146970001
0147315001
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 0558001082
38 0558002033
39 0558004715
40
41
42
13733936
0558005811
0558005815
0558005816Y
SYMBOL
(ELEC-AY)
SOU
SOU
R1
PCB1
S1
J5
OPIS
NAKŁADKA SZYNOWA
UCHWYT BEZPIECZNIKOWY
PŁYTKA SZPULI
WAŁ "D" CRSTL .625D X 5.75LG
ZAWÓR ELEKTROMAGN. 1/4NPT 24VAC
ZAWÓR ELEKTROMAGN. 1/8NPT 24VAC
NAKRĘTKA ZABEZP. 1 CAL. PRZEWÓD
TULEJKA RURKI..44ID .56GD
WĄŻ NPL HEX 1/4 NPTM 3/l6*ID
WĄŻ HEX 1/8 NPTM 3/16*ID
POT. 10K 3W
PŁYTKA PCB GŁÓWNEGO STEROW.
PODKŁADKA SHLDR
RĄCZKA SKŁADAJĄCA SIĘ W DWIE STRONY
PŁYTKA GUMOWA ROZPÓRKI MT
GUMOWA OSŁONA TULEJKI RURKI .63IDX.88 GD
SW TGGL DPST 2POS 15A 125V Q/D
FIT BRS ELBOW 1/4 NPT 45°
FIT BRS ELBOW 1/8 NPT 45°
SCREW MACH HEXHD .250-20X1.00
ŚRUBA 10-24 X .75
ADAPTER B/A-F GAZOWY 1/4 NPTM BKHD
ŚRUBA PHTF #8-32 X .50
NAKRĘTKA ZABEZP. #10
SZEŚCIOKĄT. NAKR. NA ŚRUBĘ 3/8-16 X .75
CMPD ELEC JNT ALCOA 2 EJC
NAKRĘTKA 30001 STLZPC 0.250-20
NAKR. SZEŚC. 5/16-18
NAKR. SZEŚC. 3/8-16
PASEK PIANKOWY .063X.750
ŚRUBA SZEŚC. PŁASKA 1/4-20X.75
POKŁADKA BLOK. .375
ELEMENT TERMOKURCZLIWY ¾"
POKŁADKA BLOK 5/16
POKŁADKA BLOK ¼
SPRĘŻYNA DOCISKOWA
NASADKA ŚRUBY .375 NYLOC HX
PŁYTKA CIERNA HAMULCA
KLUCZ ZAMYKAJĄCY
ADAPTER PALNIKA COMPACT/EURO PKG
POKRĘTŁO ŚREDN. .787
WTYCZKA-LC-40
WTYCZKA 400A
OBUDOWA URZĄDZENIA 300AVS
RAMA PODAJNIKA 300AVS
WSPORNIK SZPULI 300AVS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
AR
1
1
1
1
1
AR
1
1
1
AR
1
1
1
1
4
AR
1
1
1
1
1
AR
1
1
1
AR
1
0558005832
OKC CE (RoHS)
0558005745
LC40
1
1
1
1
CZĘŚCI ZAMIENNE
0558005728
OKC CE (RoHS)
0558005729
LC40
ROZDZIAŁ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43
44
45
46
47
1
1
1
1
4
AR
1
1
1
4
AR
1
1
1
1
AR
1
1
1
AR
1
1
1
1
AR
1
1
1
AR
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1
AR
AR
AR
AR
3
AR
1
AR
1
1
AR
1
2
1
1
AR
AR
AR
AR
3
AR
1
AR
1
1
AR
AR
AR
AR
3
AR
1
AR
1
1
1
AR
AR
AR
AR
3
AR
1
AR
1
1
AR
1
2
1
1
AR
1
2
1
1
AR
1
2
1
1
NR
POZ.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
NR
CZĘŚCI
LUB
KODU
055800581
055800491
055800581
055800615
055800581
055800582
055800335
014696888
951529
182W12
61325878
60909636
951126
2062348
055800133
13735590
63311886
37580
13735464
951474
64304110
055800107
055800107
63310100
64302920
64304075
64302887
950097
64304050
951009
950995
951007
64304125
SYMBOL
(ELEC-AY)
M1
P2
K1
P4
F1
P1.P3
P1
P1
71200434
055895403
37334
954698
055895405
OPIS
OSŁONA MECHANIZMU STEROWANIA 300AVS
IZOLACJA STOJAKA NAPĘDU
POKRYWA PCB 300AVS
PODPÓRKA STYCZNIKA (DŁUGA)
PŁYTKA WYŚWIETL. 300AVS P/P
PŁYTKA WYŚWIETL. 300AVS
ZWOLNIENIE NACIĄGU WEJŚCIE 3/4
SZPULA PIASTY 300AVS
ZESPÓŁ SILNIKA KSV 5035/556 (TAC)
GUMA PODSTAWY
ŚRUBA .164-32X.38 PAN QX
CLOS PE CAPLUG #6
ZACISK 1-UCH. 10.0 GER
OBUDOWA WTYCZKI *9 POS NYLON
KOMPAKT 4 ROLKOWY WDS -66964
STYK 1 BIEG. 12VDC 500ADC
NAKRĘTKA .164 NYLOC
WTYCZKA ZWARCIOWA ZESPÓLU 6 PIN
BEZPIECZNIK SLO-BLO 10 AMP
USZCZELKA PRZEŁĄCZNIKA (CZARNA)
WSR FLAT .312
RURKA PROWADNIKA
RURKA PROWADNIKA COM/EURO .035/.045
NAKRĘTKA BLOKUJĄCA 1/4-20
WSR 52002 STLZPC 0.190
STANDARDOWY WSR STLZPC .250
#8 LOCK WSR
STYKI OBUDOWY 5 PIN
WSR 53001 STLZPC 0.190
RCPT 6 POS 10A 300V
ZACISK KABL. 14.6"LG
RCPT P/C* *5P0S 10A 300V
WSR 53001 STLZPC 0.375
KLEJ LOCTITE Q-SET 495
TABLICZKA ZNAMIONOWA MOBILEFEED
UCHWYT DO NAKRĘTKI
TABLICA OSTRZEG. NIEBEZP.ŚCIŚN.PRZEZ URZ.
TABLICA OSTRZEG. NIEBEZP.ŚCIŚN.PRZEZ ROL.
31
AR
AR
AR
1
1
1
AR
AR
AR
AR
AR
1
1
1
2
AR
1
1
AR
AR
AR
AR
1
1
1
2
AR
1
1
AR
AR
AR
2
2
AR
AR
AR
2
2
AR
1
AR
2
AR
2
1
4
AR
AR
1
4
AR
AR
1
2
1
1
1
AR
AR
AR
2
2
2
1
AR
AR
0558005832
OKC CE (RoHS)
0558005745
LC40
AR
AR
AR
1
1
1
AR
AR
CZĘŚCI ZAMIENNE
0558005728
OKC CE (RoHS)
0558005729
LC40
ROZDZIAŁ 5
AR
AR
AR
1
1
1
AR
AR
1
AR
AR
AR
1
1
1
2
AR
1
AR
AR
AR
1
1
1
AR
AR
1
AR
AR
AR
1
1
1
2
AR
1
AR
AR
AR
AR
2
2
AR
AR
AR
2
2
AR
1
AR
AR
2
1
1
1
4
AR
AR
1
1
1
AR
AR
2
AR
AR
2
2
1
1
1
4
AR
AR
1
1
1
1
AR
AR
AR
2
AR
AR
2
NR
POZ.
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
NR
CZĘŚCI
LUB
KODU
SYMBOL
(ELEC-AY)
OPIS
73585435
76200103
63311121
13730763
055800472
055800582
63300916
64302150
055800582
61387910
61341165
180W68
055800581
055803828 PCB2
17725003 R2
61344165
61325826
954470
2091514
61325851
KLEJ LOCTITE #242
LUT KESTER 24-6040-0027
NAKRĘTKA ZABEZP. 0.312
TABLICZKA ZNAM. NR SERYJNY
ZESTAW PRZEWODÓW MOBILE FEED
ZESTAW DRUTU 300AVS
NAKRĘTKA 30024 STLZPC 0.190-24
WSR 52002 STLZPC 0.438
ZAWÓR ELEKTROM. BRKT
ŚRUBA #10-32X.38W/LOCK
ŚRUBA 10007 STLZPC .312-18 X .625
ZACISK DO KABLI (MAŁY)
POKRYWA SZPULI Z DRUTEM 300AVS
PROSTOWNIK PCB
OPORNIK 25W 3 Ohm
ŚRUBA SZEŚC. PŁ. 5/16-18X.625BLK SKT.
ŚRUBA #4 X .375LG
TABL. ESAB 3.63 X 6.00
TABL. OSTRZEŻENIE OGÓLNE 7.0W X 5.06
ŚRUBA #6-32 X .38 PH TTF
64302920
61325900
61340361
13730222
64304887
636692
J1
61325087
21161
21156
954565
955269
23540446 PCB4
61308899
64104125
99510492
055800582
015661700
055803825 PCB3
13730600
71200732
90863125
35N81
950906
61325878
64302887
055800674
BLOK. PODKŁADKI #10
ŚRUBA #10-24 X .38 PH TTF
ŚRUBA 5/16-18X.75 BLK SL HEX
TULEJA ZATRZASK. 9/16
WSR 53001 STLZPC 0.164
SKRZY. ROZDZ. RCPT 10FS SHELL 18
ŚRUBA 1/4-20 X .50 QUADRX
ROLKA PODAJĄCA (045-1/16) ZĄBKOWANA
ROLKA PODAJĄCA (.035/.045) "V"-GŁADKA
TABL Z LOGO CE
TABL. UWAGA SKONSULTUJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
MIERNIK CYFROWY
ŚRUBA #8-32 X 1.5
WSR FLT .375 BRASS
NIT 1/8 UCHWYT .251-.312
ZESTAW WĘŻY 18" MOBILEFEED CE
PODKŁADKA HAMULCA
REGULACJA PCB PUSH-PULL
TULEJKA ZATRZASKOWA
ADV .SI-RBR CLR
RURKI SHRINK .125
RURKI .173X0.02W
KOŃCÓWKA Z MOCOWANIEM 1/4 X 18 AWG
ŚRUBA .164-32 x .38
PODKŁADKA BLOK. 0.164
WTYK IZOLATORA
ROZDZIAŁ 5
CZĘŚCI ZAMIENNE
Automatycznie podnoszony czterorolkowy minisystem napędowy podawania drutu - 0558001339
POZ.
NR CZĘŚCI
1
0558001743
1A
0558001744
OPIS
IL.
POZ.
NR CZĘŚCI
OPIS
IL.
Płyta podajnika
1
16
0558001753
Rama rurki dystansowej
1
Osłona zabezpieczająca
1
17
0558001754
Ramię dociskowe osi
1
2
952927
śruba, radełkowana(M6X12)
1
18
0558001755
Śruba Allena
1
3
0558001745
Ramię dociskowe
1
19
0459441880
Rolka podająca adaptera przekładni
2
4
0558001746
Rama
1
20
0558003540
Osiowa rolka podająca adaptera przekładni
2
5
23612368
Rolka dociskowa
2
21
34608
Podkładka, śruba ustalająca
3
6
23612477
Rolka dociskowa osi
2
22
952925
Śruba z łbem radełkowanym
3
7
0558001747
Kołek ustalający
1
23
23612460
Urządzenie dociskowe z podziałką
8
23612474
Nakrętka, rolka dociskowa osi
2
24
23612470
Kołek ustalający, 2.5 x 12 urządzenie docisk.
Pierścień sprężynujący zabezp.
1
25
23612462
Śruba prowadząca (środkowa)
1
Śruba ustalająca ramienia docisk.
1
26
0558001757
Prowadnik środkowy (drut twardy)
1
1
Pkt. 5
9
23612472
10
34609
11
0558001748
Autopodnośnik ramy spręż.
1
0558001895
Prowadnik środkowy (aluminium)
1
12
0558001749
Autopodnośnik ramienia docisk.
1
27
0558001758
Prowadnik wejściowy (aluminium i stal)
1
13
0558003538
Rurka dystansowa, mała
2
28
0558003542
Główny napęd zębaty
1
14
0558003539
Rurka dystansowa, duża
2
15
0558001752
Autopodn. ram. docisk. rurki dystans.
1
HISTORIA ZMIAN
Pierwsza edycja 01 / 2006.
06 / 2006 - aktualizacja według uwag Joe DeVito.
07 / 2006 - aktualizacja według uwag Joe DeVito.
10 / 2006 - aktualizacja rysunków i rozdziału Części zamienne.
04 / 2007 - Aktualizacja tabeli Rolka napędu i rurka prowadnika w rozdziale 1 według uwag Mike Palumbo.
ESAB Welding & Cutting Products, Florence, SC Welding Equipment
DANE KONTAKTOWE - BIURA OBSŁUGI KLIENTA
A.
PYTANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI KLIENTA:
Telefon: (800)362-7080 / Fax: (800) 634-7548 Godziny: 8:00 do 19:00 EST
Informacja o cenach
Przyjmowanie zamówień Dostępność produktów
Informacje o zamówieniach Zwroty
B.
OBSŁUGA TECHNICZNA:
Telefon: (843) 664-4416 / Fax : (800) 446-5693
Godziny: 7:30 do 17:00 EST
Zwroty gwarancyjne
Autoryzowane zakłady serwisowe Usuwanie usterek w sprzęcie
spawalniczym
C.
OBSŁUGA TECHNICZNA:
Telefon: (800) ESAB-123/ Fax: (843) 664-4452
Numery części Wnioski techniczne Specyfikacje
D.
E.
F.
MATERIAŁY INFORMACYJNE:
Telefon: (843) 664-5562 / Fax: (843) 664-5548
NAPRAWY SPRZĘTU SPAWALNICZEGO:
Telefon: (843) 664-4487 / Fax: (843) 664-5557
Kosztorysy napraw Status napraw
Godziny: 7:30 do 16:00 EST
Godziny: 7:30 do 15:30 EST
SZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI SPRZĘTU SPAW.
Telefon: (843)664-4428 / Fax: (843) 679-5864
Godziny: 7:30 do 16:00 EST
Informacja i zapisy na kursy treningowe
G. POMOC DLA SPAWACZY (ASSISTANCE):
Telefon: (800) ESAB-123
H.
Godziny: 8:00 do 17:00 EST
Godziny: 7:30 do 16:00 EST
POMOC TECHNICZNA DOT. MATERIAŁÓW SPAWALN.:
Telefon: (800) 933-7070
Godziny: 7:30 do 17:00 EST
OGÓLNY NUMER INFORMACYJNY ESAB:
Telefon: (800) ESAB-123
Fax: (843) 664-4452
w godzinach: 7:30 do 17:00 EST
Odwiedź nas: http://www.esabna.com
Witryna internetowa firmy ESAB oferuje:
Wyczerpujące informacje o produktach
Arkusze danych materiałowych
Instrukcje dotyczące rejestrowania gwarancji
Broszury informacyjne w formie elektronicznej
Narzędzie wyszukiwania dystrybutorów
Informacje o firmie
Komunikaty prasowe
Opinie klientów i wsparcie techniczne
Download PDF