Bruksanvisning för cykelhjälm
Bruksanvisning for sykkelhjelm
Instrukcja obsługi kasku rowerowego
User Instructions for Bike Helmet
639-210 – 639-223
07.09.2015
© Jula AB
SE - Bruksanvisning i original
Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon
0200-88 55 88.
www.jula.se
NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)
Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon
67 90 01 34.
www.jula.no
PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie
z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.
www.jula.pl
EN - Operating instructions (Translation of the original instructions)
Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com
Tillverkare/ Produsent / Producenci/ Manufacturer
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
Importör/ Importør/ Importer/ Importer
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
Test agency: TUV Reinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nurnberg
NB no.: 0197
SVENSKA
SVENSK A
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara bruksanvisningen för framtida referens.
Utsätt inte hjälmen för höga temperaturer
Hjälmen skadas om den utsätts för temperaturer över 65 °C. Denna temperatur kan överskridas i mörka
bilar och förvaringsväskor under mycket varma dagar. Värmeskadade hjälmar deformeras och får en
bubblig och ojämn struktur. Om hjälmen skadas ska den kasseras direkt och ersättas med en ny.
Viktig information






Hjälmen är konstruerad för att absorbera energi från slag genom att själv förstöras eller skadas.
Även om hjälmen inte uppvisar några skador ska den kasseras och bytas ut efter en olycka.
Det finns tyvärr ingen hjälm som skyddar mot alla olyckor. Även olyckor vid låg hastighet kan leda
till allvarlig huvudskada och dödsfall, beroende på vilken typ av kraft man utsätts för.
Var alltid uppmärksam och försiktig när du cyklar, och läs dessa anvisningar noga.
Hjälmen är avsedd att användas vid cykling och liknande aktiviteter.
Den är inte avsedd för, och ger inte tillräckligt skydd vid, motorsport eller mopedkörning. Ingen
hjälm kan skydda användaren mot alla typer av olyckor.
Ändra inte hjälmen och ta inte bort några delar, om det inte uttryckligen rekommenderas av
tillverkaren. Hjälmen får inte anpassas eller utrustas med tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren.
HANDHAVANDE
Denna cykelhjälm uppfyller kraven i SS-EN 1078: Hjälmar för cyklister, skateboard- och rullskridskoåkare.
Skydd och ventilation
Materialet i ytterskalet gör hjälmen mycket lätt samtidigt som det är mycket hållbart och starkt.
Ventilationsöppningar med inre luftkanaler låter luft passera genom hjälmen för maximal kylning.
Justering med kuddar
Hjälmen måste sitta korrekt för att skydda effektivt. När hjälmen sitter korrekt glider den inte fram och
tillbaka på huvudet när hakremmen är knäppt. Om hjälmen inte passar med de kuddar som sitter i, ta bort
dem och sätt dit kuddar av annan storlek. Det går att blanda kuddar av olika storlek för att få bästa
passform för just ditt huvud.
Remmar och spänne


Cykelhjälmen har ett snabbutlösningsspänne som är lätt att använda utan att remmarnas justering
påverkas.
Remmarna måste sitta tätt mot huvudet och vara jämnt spända. Sätt hjälmen ordentligt på huvudet
och knäpp spännet.
Känn efter om någon rem är lös. Ta i så fall av hjälmen och dra åt den aktuella remmen.
1.
2.
3.
4.
För att dra åt hakremmen, håll i spännet med ena handen och dra igenom remmen.
För att spänna den bakre remmen, dra åt rem 1.
Håll hjälmen med ena handen och håll remmarna som löper under hakan med den andra handen.
Dra sedan från sida till sida för att jämna till längden på alla fyra remmarna.

3
SVENSKA
A.
B.
Bak
Fram
1.
2.
3.
4.
5.
Bakre rem
Främre hakrem
Rem 1
Fästring
Rem 2
A.
B.
Bak
Fram
1.
2.
3.
Bakre rem
Främre hakrem
Dra här för att jämna till remlängderna
Hjälmen måste sitta stadigt och rakt på huvudet.


För att sänka ned den främre delen av hjälmen så att den täcker pannan, spänn hakremmen och
lossa den bakre remmen.
För att höja den främre delen av hjälmen, lossa hakremmen och spänn den bakre remmen.
För att kontrollera att remmarna är korrekt spända, sätt på hjälmen och knäpp spännet. Öppna munnen.
Du bör känna remmen spänna mot hakan. Försök att dra av hjälmen framifrån och bakifrån. Om hjälmen
åker av, spänn remmarna och kontrollera att kuddarna har rätt storlek. Hjälmen ska inte röra sig nämnvärt
i någon riktning. Det ska inte gå att ta av hjälmen utan att knäppa upp spännet. OBS! Kontrollera att
hjälmen är korrekt justerad varje gång den används.
4
SVENSKA
Sista kontroll





Hjälmen ska sitta tätt mot huvudet. Om den går att röra framåt eller bakåt måste remmarna
spännas.
Remmarna ska sitta så att de inte täcker öronen och spännet ska inte sitta vid käken.
Prova hjälmar i olika storlek och välj den cykelhjälm som känns säker och sitter bekvämt på
huvudet.
Det är viktigt att hjälmen sitter tätt på huvudet. Spännet måste knäppas för att hjälmen ska ge
maximalt skydd.
Kontrollera alla justeringar varje gång hjälmen används och kontrollera att hjälmen sitter korrekt
varje gång.
UNDERHÅLL


Rengör hjälmen med mild tvållösning och vatten. OBS! Använd inte lösningsmedel.
Färg eller klistermärken får inte appliceras på hjälmen eftersom det kan skada hjälmen och leda till
att den inte skyddar vid olycka.
5
NORSK
NORSK
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!
Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.
Hjelmen må ikke utsettes for høye temperaturer
Hjelmen kan skades hvis den blir utsatt for temperaturer over 65 °C. Denne temperaturen kan bli
overskredet i mørke biler og bager på svært varme dager. Hjelmer som er varmeskadet, blir deformert og
får en ujevn, bulkete struktur. Hvis hjelmen blir skadet, skal den kasseres umiddelbart og erstattes med
en ny.
Viktig informasjon






Hjelmen er konstruert for å absorbere energi fra slag ved at den selv blir ødelagt eller skadet. Selv
om hjelmen ikke har noen synlige skader, skal den kasseres og byttes ut etter en ulykke.
Det er dessverre ingen hjelmer som beskytter mot alle ulykker. Selv ulykker ved lav hastighet kan
føre til alvorlige hodeskader og dødsfall, avhengig av hvilken kraft man blir utsatt for.
Vær alltid oppmerksom og forsiktig når du sykler, og les disse anvisningene nøye.
Hjelmen er beregnet på bruk ved sykling og liknende aktiviteter.
Den er ikke beregnet på og gir ikke tilstrekkelig beskyttelse ved motorsport eller mopedkjøring.
Ingen hjelmer kan beskytte brukeren mot alle typer ulykker.
Du må ikke gjøre endringer på hjelmen eller fjerne deler hvis ikke det uttrykkelig anbefales av
produsenten. Hjelmen må ikke tilpasses til eller utstyres med tilbehør som ikke er anbefalt av
produsenten.
BRUK
Denne sykkelhjelmen oppfyller kravene i SS-EN 1078: Hjelmer for syklister, skateboard- og
rulleskikjørere.
Beskyttelse og ventilasjon
Materialet i ytterskallet gjør hjelmen svært lett, samtidig som det er svært kraftig og slitesterkt.
Ventilasjonsåpningene med indre luftekanaler lar luften passere gjennom hjelmen for maksimal kjøling.
Justering med puter
Hjelmen må sitte riktig for å gi effektiv beskyttelse. Hvis hjelmen sitter riktig, sklir den ikke frem og tilbake
på hodet når hakeremmen er festet. Hvis hjelmen ikke passer med de putene som er i den, fjerner du
disse og setter inn puter med en annen størrelse. Du kan blande puter av ulik størrelse for å få best mulig
passform for akkurat ditt hode.
Remmer og spenne



1.
2.
3.
4.
Sykkelhjelmen har en hurtigutløsningsspenne som er enkel å bruke uten at justeringen av
remmene blir påvirket.
Remmene må sitte tett mot hodet og være jevnt strammet. Sett hjelmen ordentlig på hodet og lukk
spennen.
Sjekk om remmene er løse. Ta i så fall av hjelmen og stram den aktuelle remmen.
For å stramme hakeremmen holder du i spennen med den ene hånden og trekker remmen
gjennom.
For å stramme den bakre remmen trekker du i rem 1.
Hold hjelmen med den ene hånden og hold remmene som går under haken, med den andre
hånden.
Trekk så fra side til side for å jevne ut lengden på alle de fire remmene.
6
NORSK
A.
B.
Bak
Foran
1.
2.
3.
4.
5.
Bakre rem
Fremre hakerem
Rem 1
Festering
Rem 2
A.
B.
Bak
Foran
1.
2.
3.
Bakre rem
Fremre hakerem
Trekk her for å jevne ut remlengdene
Hjelmen må sitte støtt og rett på hodet.


For å senke hjelmen foran slik at den dekker pannen, strammer du hakeremmen og løsner
remmen bak.
For å heve hjelmen foran løsner du hakeremmen og strammer remmen bak.
For å kontrollere at remmene er riktig strammet setter du hjelmen på hodet og lukker spennen. Åpne
munnen. Du skal kjenne at remmen strammer mot haken. Forsøk å trekke hjelmen av forfra og bakfra.
Hvis du klarer å trekke av hjelmen, må du stramme remmene og kontrollere at putene har riktig størrelse.
Hjelmen skal ikke bevege seg noe særlig i noen retninger. Det skal ikke gå an å ta av hjelmen uten å
løsne spennen. OBS! Kontroller at hjelmen er riktig justert hver gang den brukes.
7
NORSK
Siste sjekk





Hjelmen skal sitte tett mot hodet. Hvis den kan beveges forover eller bakover, må remmene
strammes.
Remmene skal sitte slik at de ikke dekker ørene, og spennen skal ikke sitte på haken.
Prøv hjelmer i forskjellig størrelse og velg den sykkelhjelmen som føles sikker og sitter behagelig
på hodet.
Det er viktig at hjelmen sitter tett på hodet. Spennen må lukkes for at hjelmen skal gi maksimal
beskyttelse.
Kontroller alle justeringer hver gang hjelmen brukes og kontroller at hjelmen sitter riktig hver gang.
VEDLIKEHOLD


Rengjør hjelmen med mildt rengjøringsmiddel og vann. OBS! Ikke bruk løsemidler.
Du må ikke påføre maling eller klistremerker på hjelmen fordi det kan skade hjelmen og føre til at
den ikke gir beskyttelse ved ulykker.
8
POLSKI
POL SKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi w celu przyszłego użycia.
Nie narażaj kasku na działanie wysokich temperatur
Kask może ulec uszkodzeniu, jeżeli zostanie narażony na temperatury powyżej 65°C. Może do tego dojść
w ciemnych samochodach i pokrowcach w gorące dni. Kask uszkodzony w wyniku narażenia na wysokie
temperatury ulega deformacji, a na jego powierzchni pojawiają się pęcherzyki i nierówności. W razie
uszkodzenia kasku należy go niezwłocznie zutylizować i wymienić na nowy.
Ważna informacja






Kask ma konstrukcję, której zadaniem jest pochłanianie energii z uderzeń, podczas gdy sam
jednocześnie ulega zniszczeniu lub uszkodzeniu. Kask należy zutylizować i wymienić, nawet jeżeli
po uderzeniu nie wykazuje żadnych uszkodzeń.
Niestety nie istnieje kask, który zapewniałby ochronę podczas każdego wypadku. Nawet wypadki
przy niskiej prędkości mogą doprowadzić do poważnych obrażeń głowy i śmierci, w zależności od
rodzaju siły, która zadziałała.
Podczas jazdy na rowerze zawsze zachowuj ostrożność i czujność. Przeczytaj również uważnie
niniejszą instrukcję.
Kask jest przeznaczony do użytku podczas jazdy na rowerze i podobnych aktywności.
Nie jest on przeznaczony do zastosowania podczas uprawiania sportów motorowych ani
prowadzenia motoroweru, gdyż nie zapewnia wtedy wystarczającej ochrony. Żaden kask nie chroni
użytkownika przed wszystkimi rodzajami wypadków.
Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w kasku i nie zdejmuj żadnej z jego części, jeżeli nie zostało
to wyraźnie zalecone przez producenta. Nie wolno przerabiać kasku ani wyposażać go w akcesoria
niezalecane przez producenta.
OBSŁUGA
Niniejszy kask rowerowy jest zgodny z normą SS-EN 1078: Kaski dla rowerzystów, użytkowników
deskorolek oraz wrotek.
Zabezpieczenia i wentylacja
Materiał skorupy zewnętrznej sprawia, że kask jest bardzo lekki, a jednocześnie mocny i wytrzymały.
Otwory wentylacyjne z wewnętrznymi kanalikami powietrznymi pozwalają na dostęp powietrza do kasku,
zapewniając maksymalne chłodzenie.
Regulacja poduszeczkami
Aby kask zapewniał skuteczną ochronę, musi poprawnie leżeć. Prawidłowo dopasowany kask nie
przesuwa się w przód ani w tył przy zapiętym pasku podbródkowym. Jeżeli kasku z fabrycznymi
poduszeczkami nie da się dopasować, możesz je wyjąć i włożyć nowe innej wielkości. Aby jak najlepiej
dopasować kask do swojej głowy, można łączyć poduszeczki różnych rozmiarów.
Paski i klamra


Kask rowerowy posiada łatwą w użytku klamrę samouwalniającą, która nie ma wpływu na sposób
regulacji pasków.
Paski muszą dobrze przylegać do głowy i być równomiernie napięte. Dobrze załóż kask na głowę i
zapnij klamrę.
Upewnij się, że żaden z pasków nie jest luźny. Jeżeli jest, zdejmij kask i napnij luźny pasek.
1.
2.
3.
4.
Aby napiąć pasek podbródkowy, przytrzymaj klamrę jedna ręką i pociągnij za pasek.
Aby napiąć tylny pasek, pociągnij za pasek 1.
Jedną ręką trzymaj kask, a drugą paski przebiegające pod podbródkiem.
Następnie pociągnij z obu stron, aby wyrównać długość wszystkich czterech pasków.

9
POLSKI
A.
B.
Tył
Przód
1.
2.
3.
4.
5.
Tylny pasek
Przedni pasek podbródkowy
Pasek 1
Pierścień mocujący
Pasek 2
A.
B.
Tył
Przód
1.
2.
3.
Tylny pasek
Przedni pasek podbródkowy
Pociągnij tutaj, aby wyrównać
pasków
długości
Kask musi być założony na głowę stabilnie i prosto.


Aby opuścić przednią część kasku, tak by zakrywała czoło, napnij pasek podbródkowy i poluzuj
tylny pasek.
Aby podnieść przednią część kasku, poluzuj pasek podbródkowy i napnij tylny pasek.
Aby sprawdzić, czy paski są właściwie napięte, załóż kask i zapnij klamrę. Otwórz usta. Pasek powinien
opinać podbródek. Spróbuj pociągnąć kask w tył i w przód. Jeżeli kask się przesuwa, napnij paski i
upewnij się, że poduszeczki mają odpowiedni rozmiar. Kask nie powinien znacząco przesuwać się w
żadną ze stron. Zdjęcie kasku bez odpięcia klamry nie powinno być możliwe. UWAGA! Przed każdym
użyciem sprawdzaj, czy kask jest poprawnie wyregulowany.
10
POLSKI
Ostatnia kontrola





Kask powinien szczelnie przylegać do głowy. Jeżeli można go przesunąć do przodu lub do tyłu,
należy napiąć paski.
Paski muszą być ułożone tak, by nie zakrywały uszu i by klamra nie znajdowała się na żuchwie.
Należy przymierzyć kaski w różnych rozmiarach i wybrać ten, który pewnie i wygodnie leży na
głowie.
Bardzo istotne jest, by kask ściśle przylegał do głowy. Aby kask zapewniał maksymalną ochronę,
należy zapiąć klamrę.
Przed każdym kolejnym użyciem kasku sprawdzaj, czy jest poprawnie wyregulowany i czy
prawidłowo leży na głowie.
KONSERWACJA


Czyść kask łagodnym roztworem mydła z wodą. UWAGA! Nie używaj rozpuszczalników.
Nie wolno malować kasku ani umieszczać na nim naklejek, ponieważ może to spowodować jego
uszkodzenie i pozbawić go właściwości ochronnych podczas wypadku.
11
ENGLISH
ENGLISH
SAFETY INSTRUCTIONS
Read the User Instructions carefully before use.
Save these instructions for future reference.
Do not expose the helmet to high temperatures.
The helmet will be damaged if it is exposed to temperatures over 65°C. This temperature can be
exceeded in dark vehicles and storage cases during very hot weather. Heat deforms helmets and blisters
the surface structure. Discard a damaged helmet immediately and replace it with a new one.
Important information






The helmet is designed to absorb energy on impact, either by being destructed or damaged. The
helmet should be disposed of and replaced after an accident, even if it does not show any visible
signs of damage.
No helmet can provide protection from all kinds of accidents. Even accidents at low speed can lead
to serious head injuries and death, depending on the intensity of the force to which one has been
exposed.
Be careful and pay attention to what you are doing at all times when cycling, and make sure to read
these instructions.
The helmet is intended to be used for cycling and other similar activities.
It is not intended, and does not provide adequate protection for motor sports or riding a moped. No
helmet can protect the user from all types of accidents.
Do not modify the helmet or remove any parts, unless this is specifically recommended by the
manufacturer. The helmet must not be adapted, or fitted with accessories not recommended by the
manufacturer.
USE
This bike helmet complies with the requirements in SS-EN 1078: Helmets for cyclists, skateboarders and
roller skaters.
Protection and ventilation
The material in the outer shell makes the helmet very lightweight, but also very strong and hardwearing.
Ventilation openings with inner air channels allow the air to pass through the helmet for maximum cooling.
Adjusting with pads
The helmet must fit properly to provide effective protection. When the helmet fits properly it will not slide
backwards and forwards when the chin strap is fastened. If the helmet does not fit properly with the pads
inside it, remove them and fit different sizes of pads. You can mix different sizes of pads to obtain the
best possible fit for your head.
Straps and clasps


The bike helmet has a quick-release clasp, which is easy to use and does not alter the adjustment
of the straps.
The straps should fit tightly to the head and be evenly adjusted. Put the helmet firmly on your head
and fasten the clasp.
Check that none of the straps are loose. If so, take off the helmet and tighten the loose strap.
1.
2.
3.
4.
To tighten the chin strap, hold the clasp in one hand and pull the strap through it.
To tighten the back strap, pull strap number 1.
Hold the helmet with one hand and hold the straps running under your chin with the other hand.
Pull from side to side to adjust the length of all four straps.

12
ENGLISH
A.
B.
Back
Front
1.
2.
3.
4.
5.
Back strap
Front chin strap
Strap 1
Fastener ring
Strap 2
A.
B.
Back
Front
1.
2.
3.
Back strap
Front chin strap
Pull here to adjust the strap lengths
The helmet should fit firmly and straight on the head.


To lower the front of the helmet so that it covers your forehead, tighen the chin strap and release
the back strap.
To raise the front of the helmet, release the chin strap and tighten the back strap.
To check that the straps are properly adjusted, put the helment on your head and fasten the clasp. Open
your mouth. You should feel the strap tighten against your chin. Try to pull the helmet backwards and
forwards. If the helmet comes off, tighten the straps and check that the pads are the right size. The
helmet should not move much in any direction. It should not be possible to take off the helment without
unfastening the clasp. NOTE: Always check that the helmet is properly adjusted before using it.
13
ENGLISH
Final check





The helmet should sit firmly on your head. If you can move it backwards and forwards, you will
have to tighten the straps.
The straps should be adjusted so that they do not cover your ears and so that the clasp is not on
your jaw.
Try on different sizes and choose the bike helmet that feels safe and fits comfortably on your head.
It is important that the helmet fits firmly on your head. The clasp must be fastened for the helmet to
provide full protection.
Check all the adjustments every time you use the helmet, and always check that it fits properly.
MAINTENANCE


Clean the helmet with a mild solution of soap and water. NOTE: Do not use solvents.
Do not paint or put stickers on the helmet, because this can damage it and prevent it from providing
full protection in the event of an accident.
14
Download PDF