sol7ucgbnlfresd
SOL7UC
7A-12VDC SOLAR CHARGE REGULATOR (max 7A-100W)
7 A-12 VDC LAADREGELAAR (max. 7 A-100 W)
RÉGULATEUR SOLAIRE 7 A-12 VCDC (max. 7 A-100 W)
REGULADOR SOLAR 7 A-12 VCDC (máx. 7 A-100 W)
7 A-12 VDC SOLARLADEREGLER (max. 7 A-100 W)
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
3 5 7 9 11 SOL7UC
00 (11/03/2011)
2
Rev. 01
SOL7UC
Rev. 01
User manual
1.
Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the
device after its lifecycle could harm the environment.
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it
should be taken to a specialized company for recycling.
This device should be returned to your distributor or to a local recycling
service. Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this
device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and
contact your dealer.
The solar charge regulator SOL7UC is designed to regulate battery charging by the
solar panel, and power draw from the battery by the output. This keeps the whole
solar system at proper working conditions. The solar charge regulator can best be
used with our series of solar panel.
2.
Safety Instructions
For indoor use only. Keep this device and cabling away from rain,
moisture, splashing and dripping liquids.
Keep the device away from children and unauthorised users.
There are no user-serviceable parts inside the device.
Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.
Risk of electroshock during installation.
•
•
3.
•
•
•
•
•
Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the
warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or
problems.
Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the
warranty.
General Guidelines
Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating.
Protected the device against extreme heat, dust and moisture.
Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way
will void the warranty.
(11/03/2011)
3
SOL7UC
4.
Rev. 01
Overview
Refer to the drawing on page.2 of this manual.
1. Mounting hole
2. LED indicators:
2a. high voltage (over-charge protection)
2b. battery charging
2c. low voltage (over-discharge protection)
3. 12V battery connector
4. Solar panel connector
5. Load connector
5.
•
•
•
•
Installation
Mount the regulator in a dry location using the 3 mounting holes [1].
First connect a 12V rechargeable battery (not included) to connector [3].
Connect a solar panel (not included) to connector [4].
Connect a device or appliance (not included) to connector [5].
Do not short circuit or reverse polarity of battery, solar panel or load,
as this will lead to irreversible damage.
6.
•
•
•
7.
Use
When LED [2c] lights up, the regulator is in over-discharge protection mode. The
power to the output connector [5] is cut off to prevent damage to the battery.
Remove the load from connector [5] and wait until the battery is recharged.
When LED [2a] lights up, the regulator is in over-charge protection mode. The
power from the solar panel input connector [4] is cut off to prevent damage to the
battery. The solar panel should be disconnected from the regulator.
LED [2b] lights up when the solar panel is charging the battery.
Technical Specification
Input voltage (max.)
22VDC
Array current (max.)
7A
Over-charge protection
14V (+0.5V)
Over-discharge protection
11V (±0.3V)
Operating temperature
-10°C ~ 42°C
Humidity
≤80%
Dimensions regulator
80x 110 x 25mm
weight
±140g
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held
responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of
this device.
For more info concerning this product, please visit our website
www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to change without prior notice.
(11/03/2011)
4
SOL7UC
Rev. 01
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1.
Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn
levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan
het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone
huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen
voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal
recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake
verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik
neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en
raadpleeg uw dealer.
De SOL7UC is een laadregelaar voor zonnepanelen en zorgt ervoor dat de stroom
naar en van de batterij optimaal geregeld wordt. Deze laadregelaar wordt best
gebruikt met een van onze zonnepanelen.
2.
Veiligheidsinstructies
Enkel voor gebruik binnenshuis. Bescherm dit toestel tegen regen,
vochtigheid, opspattende en druppelende vloeistoffen.
Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
De gebruiker mag geen onderdelen vervangen. Bestel eventuele
reserveonderdelen bij uw dealer.
Elektrocutiegevaar tijdens de installatie.
•
•
3.
•
•
•
•
•
De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in
deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten
of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel vallen
niet onder de garantie.
Algemene richtlijnen
Bescherm dit toestel tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening
van dit toestel.
Bescherm dit toestel tegen extreme temperaturen, stof en vochtigheid.
Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel.
Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik
vervalt de garantie.
(11/03/2011)
5
SOL7UC
4.
Rev. 01
Omschrijving
Raadpleeg de figuur op pagina 2 van deze handleiding.
1. montagegaten
2. ledaanduiding:
2a. hoge spanning (overlading)
2b. lading batterij
2c. lage spanning (overontlading)
3. aansluiting naar 12 V-batterij
4. aansluiting naar zonnepaneel
5. aansluiting naar last
5.
•
•
•
•
Installatie
Monteer de regelaar op een droge locatie en maak vast via de 3 montagegaten [1].
Koppel een herlaadbare batterij van 12 V (niet meegeleverd) aan aansluiting [3].
Koppel het zonnepaneel (niet meegeleverd) aan aansluiting [4].
Koppel een toestel (niet meegeleverd) aan aansluiting [5].
Veroorzaak geen kortsluiting en respecteer de polariteit van de
batterij, het zonnepaneel en de last om onherroepelijke schade te
vermijden.
6.
•
•
•
7.
Gebruik
Indien led [2c] brandt, dan is de regelaar overgeschakeld naar overontlaadbeveiliging. De stroom naar de last [5] wordt afgesloten om beschadiging aan de
batterij te vermijden. Ontkoppel de last van de uitgang [5] en wacht tot de batterij
opnieuw volledig geladen is.
Indien led [2a] brandt, dan is de regelaar overgeschakeld naar overlaadbeveiliging.
De stroom afkomstig van het zonnepaneel [4] wordt afgesloten om beschadiging aan
de batterij te vermijden. Ontkoppel het zonnepaneel.
Led [2b] licht op indien de batterij geladen wordt.
Technische specificaties
ingangsspanning (max.)
22 VDC
laadstroom (max.)
7A
beveiliging overlading
14 V (+0,5 V)
beveiliging overontlading
11 V (±0,3 V)
werktemperatuur
-10°C ~ 42°C
vochtigheidsgraad
≤ 80 %
afmetingen
80 x 110 x 25 mm
gewicht
± 140 g
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet
aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit
toestel. Voor meer informatie over dit product, zie www.velleman.eu. De
informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
(11/03/2011)
6
SOL7UC
Rev. 01
NOTICE D’EMPLOI
1.
Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un
appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil
électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets
municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l’appareil en
question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un
service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à
la protection de l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la
mise en service de l’appareil. Si l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne
pas l’installer et consulter votre revendeur.
Le SOL7UC est un régulateur de charge solaire qui règle le courant vers et de la
batterie protégeant ainsi tout le système photovoltaïque. Ce régulateur s’accorde
particulièrement avec nos panneaux solaires.
2.
Prescriptions de sécurité
Uniquement pour usage à l’intérieur. Protéger l’appareil de la pluie,
de l’humidité, des éclaboussures et des jaillissements.
Garder le thermomètre hors de la portée de personnes non qualifiées et
de jeunes enfants.
Il n’y a aucune pièce maintenable par l’utilisateur. Commander des
pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.
Risque d’électrochocs pendant l’installation.
•
•
3.
•
•
•
•
•
La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines
directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les
problèmes et les défauts qui en résultent.
Les dommages occasionnés par des modifications à l’appareil par le client ne
tombent pas sous la garantie.
Directives générales
Protéger le régulateur contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant
l’installation et l’opération.
Tenir le régulateur à l’écart de la poussière, l’humidité et des températures extrêmes.
Se familiariser avec le fonctionnement de l’appareil avant de l’utiliser.
Toute modification de l’appareil est interdite pour des raisons de sécurité.
N’utiliser le thermomètre qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule
d'office la garantie.
(11/03/2011)
7
SOL7UC
4.
Rev. 01
Description
Consulter l’illustration à la page 2 de cette notice.
1. trou de montage
2. indicateurs DEL
2a. tension trop élevée (protection surcharge)
2b. recharge de la batterie
2c. tension trop basse (protection décharge excessive)
3. connexion vers la batterie 12 V
4. connexion vers le panneau solaire
5. connexion vers la charge
5.
•
•
•
•
Installation
Monter le régulateur dans un endroit sec et fixer à l’aide des trous de montage [1].
Raccorder une batterie rechargeable 12 V (non incl.) au connecteur [3].
Raccorder le panneau solaire (non incl.) au connecteur [4].
Raccorder un appareil (non incl.) au connecteur [5].
Ne jamais court-circuiter ou inverser la polarité de la batterie, du
panneau ou de la charge afin d’éviter les endommagements
irrévocables.
6.
•
•
•
7.
Emploi
La DEL [2c] s’allume lorsque le régulateur est en mode de protection de décharge
excessive. Le courant vers la charge [5] est coupé afin d’éviter les
endommagements à la batterie. Déconnecter la charge du connecteur [5] et patienter
jusqu’à ce que la batterie soit entièrement rechargée.
La DEL [2a] s’allume lorsque le régulateur est en mode de protection de
surcharge. Le courant provenant du panneau solaire [4] est coupé afin d’éviter les
endommagements à la batterie. Déconnecter le panneau du régulateur.
La DEL [2b] s’allume lorsque la batterie est en mode de recharge.
Spécification techniques
tension d’entrée (max.)
22 VCC
courant de charge (max.)
7A
protection surcharge
14 V (+0,5 V)
protection décharge excessive
11 V (±0,3 V)
température de service
-10°C ~ 42°C
taux d’humidité
≤ 80 %
dimensions
80 x 110 x 25 mm
poids
± 140 g
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. SA Velleman ne
sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage
(incorrect) de cet appareil. Pour plus d’information concernant cet article,
visitez notre site web www.velleman.eu. Toutes les informations présentées
dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.
(11/03/2011)
8
SOL7UC
Rev. 01
MANUAL DEL USUARIO
1.
Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este
producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras
inservibles, podrían dañar el medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica;
debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a
su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.
Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
¡Gracias por haber comprado el SOL7UC! Lea atentamente las instrucciones del
manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo
instale y póngase en contacto con su distribuidor.
El SOL7UC es un regulador de carga solar que regula la carga de la batería
protegiendo de esa manera todo el sistema fotovoltaico. Este regulador se utiliza
particularmente con nuestros paneles solares.
2.
Instrucciones de seguridad
Sólo para el uso en interiores. No exponga este equipo a lluvia,
humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo.
Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y
niños.
El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza.
Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.
Cuidado durante la instalación: puede sufrir una peligrosa
descarga eléctrica.
•
•
3.
•
•
•
•
•
Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual
invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u
otros problemas resultantes.
Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la
garantía.
Normas generales
No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación.
No exponga este aparato a polvo, humedad y temperaturas extremas.
Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están
prohibidas.
Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Un uso
desautorizado anula la garantía completamente.
(11/03/2011)
9
SOL7UC
4.
Rev. 01
Descripción
Véase la figura en la página 2 de este manual del usuario.
1. agujero de montaje
2. indicadores LED
2a. tensión demasiado elevado (protección sobrecarga)
2b. recarga de la batería
2c. tensión demasiado baja (protección descarga excesiva)
3. conexión hacia la batería 12 V
4. conexión hacia la placa solar
5. conexión hacia la carga
5.
•
•
•
•
Instalación
Monte el regulador en un lugar seco y fije con los agujeros de montaje [1].
Conecte una batería recargable de 12 V (no incl.) al conector [3].
Conecte la placa solar (no incl.) al conector [4].
Conecte un aparato (no incl.) al conector [5].
Nunca cortocircuite ni invierta la polaridad de la batería, la placa o la
carga para evitar daños irrevocables.
6.
•
•
•
7.
Uso
El LED [2c] se ilumina si el regulador está en el modo de protección de descarga
excesiva. La corriente hacia la carga [5] se corta para no dañar la batería.
Desconecte la carga del conector [5] y espere hasta que la batería esté
completamente recargada.
El LED [2a] se ilumina si el regulador está en el modo de protección de
sobrecarga. La corriente que viene de la placa solar [4] se corta para no dañar la
batería. Desconecte la placa del regulador.
El LED [2b] se ilumina si la batería está en el modo de recarga.
Especificaciones
tensión de entrada (máx.)
22 VCC
corriente de carga (máx.)
7A
protección de sobrecarga
14 V (+0,5 V)
protección descarga excesiva
11V (±0,3 V)
temperatura de funcionamiento -10°C ~ 42°C
humedad
≤ 80 %
dimensiones
80 x 110 x 25mm
peso
± 140 g
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman Spain SL no será
responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato.
Para más información sobre este producto, visite nuestra página www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin
previo aviso.
(11/03/2011)
10
SOL7UC
Rev. 01
BEDIENUNGSANLEITUNG
1.
Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die
Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt
Schaden zufügen kann.
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als
unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von
einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.
Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches RecyclingUnternehmen retourniert werden.
Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre
örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf des SOL7UC! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen.
Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren
Händler.
Der SOL7UC ist ein Laderegler für Solarzellenplatten und stellen sicher, dass der
Ladestrom zur und von der Batterie optimal geregelt wird. Dieser Laderegler wird am
besten mit einer unseren Solarzellenplatten verwendet.
2.
Sicherheitshinweise
Nur für die Anwendung im Innenbereich.
Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte. Setzen Sie das Gerät
keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus.
Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei
Ihrem Fachhändler.
Stromschlaggefahr während der Installation.
•
•
3.
•
•
•
•
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht
werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden
übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der
Garantieanspruch.
Allgemeine Richtlinien
Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und
Bedienung des Gerätes.
Schützen Sie das Gerät vor extreme Temperaturen, Staub und Feuchte.
Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen
vertraut gemacht haben.
Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
(11/03/2011)
11
SOL7UC
•
Rev. 01
Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser
Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen und erlischt
der Garantieanspruch.
4.
Umschreibung
Siehe Abbildung, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.
1. Montagelöcher
2. LED-Anzeige:
2a. hohe Spannung (Überlastschutz)
2b. Ladung Batterie
2c. niedrige Spannung (Tiefentladeschutz)
3. Anschluss an 12 V-Batterie
4. Anschluss an Solarzellenplatte
5. Anschluss an Last
5.
•
Installation
Montieren Sie das Gerät an einer trockenen Stelle und befestigen Sie mit den 3
Montagelöchern [1].
Verbinden Sie eine aufladbare 12 V-Batterie (nicht mitgeliefert) mit Anschluss [3].
Verbinden Sie die Solarzellenplatte (nicht mitgeliefert) mit Anschluss [4].
Verbinden Sie ein Gerät (nicht mitgeliefert) mit Anschluss [5].
•
•
•
Verursachen Sie keinen Kurzschluss und respektieren Sie die
Polarität der Batterie, der Solarzellenplatte und der Last um
irreparable Schäden zu vermeiden.
6.
•
Anwendung
Wenn LED [2c] leuchtet, dann ist der Regler auf Tiefentladeschutz umgeschaltet.
Der Strom zur Last [5] wird abgeschlossen, um Schaden an der Batterie zu
vermeiden. Trennen Sie die Last vom Ausgang [5] und warten Sie bis die Batterie
wieder völlig geladen ist.
Wenn LED [2a] leuchtet, dann ist der Regler auf Überlastschutz umgeschaltet. Der
von der Solarzellenplatte [4] stammende Strom wird abgeschlossen, um Schaden an
der Batterie zu vermeiden. Trennen Sie die Solarzellenplatte vom Regler.
LED [2b] leuchtet wenn die Batterie geladen wird.
•
•
7.
Technische Daten
Eingangsspannung
(max.)
22 VDC
Feuchtigkeit
≤ 80 %
Ladestrom (max.)
7A
Betriebstemperatur
-10°C ~ 42°C
Überlastschutz
14 V (+0,5 V)
Abmessungen
80 x 110 x 25 mm
Tiefentladeschutz
11 V (±0,3 V)
Gewicht
± 140 g
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV
übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher)
Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt,
siehe www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung
vorbehalten.
(11/03/2011)
12
SOL7UC
Velleman Service and Quality Warranty
Velleman® has over 35 years of experience in the
electronics world and distributes its products in more
than 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements and
legal stipulations in the EU. In order to ensure the
quality, our products regularly go through an extra
quality check, both by an internal quality department
and by specialized external organisations. If, all
precautionary measures notwithstanding, problems
should occur, please make appeal to our warranty
(see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning
Consumer Products (for EU):
• All consumer products are subject to a 24-month
warranty on production flaws and defective material
as from the original date of purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an
equivalent article, or to refund the retail value totally
or partially when the complaint is valid and a free
repair or replacement of the article is impossible, or if
the expenses are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at
the value of 100% of the purchase price in case of a
flaw occurred in the first year after the date of
purchase and delivery, or a replacing article at 50% of
the purchase price or a refund at the value of 50% of
the retail value in case of a flaw occurred in the
second year after the date of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to
the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt,
humidity...), and by the article, as well as its contents
(e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- frequently replaced consumable goods, parts or
accessories such as batteries, lamps, rubber parts,
drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning,
accident, natural disaster, etc.;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting
from improper handling, negligent maintenance,
abusive use or use contrary to the manufacturer’s
instructions;
- damage caused by a commercial, professional or
collective use of the article (the warranty validity will
be reduced to six (6) months when the article is used
professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and
shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or
alteration performed by a third party without written
permission by Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your
Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the
original packaging), and be completed with the
original receipt of purchase and a clear flaw
description.
• Hint: In order to save on cost and time, please
reread the manual and check if the flaw is caused by
obvious causes prior to presenting the article for
repair. Note that returning a non-defective article can
also involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are
subject to shipping costs.
00 (11/03/2011)
Rev. 01
• The above conditions are without prejudice to all
commercial warranties.
The above enumeration is subject to modification
according to the article (see article’s manual).
®
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de
elektronicawereld en verdeelt in meer dan 85 landen.
Al onze producten beantwoorden aan strikte
kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig
in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan
onze producten op regelmatige tijdstippen een extra
kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen
kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde
organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch
een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep
doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden
consumentengoederen (voor Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een
garantieperiode van 24 maanden op productie- en
materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie
of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien
de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan
Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te
vervangen door een gelijkwaardig artikel of de
aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig
terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend
product of terugbetaling ter waarde van 100% van de
aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één
jaar na aankoop en levering, of een vervangend
product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling
van 50% bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de
levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door
oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door
het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data),
vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die
regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bv.
batterijen, lampen, rubberen onderdelen,
aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade,
bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door
een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud
of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel
strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel,
professioneel of collectief gebruik van het apparaat
(bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode
herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming
bij transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of
modificaties uitgevoerd door derden zonder
toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te
worden bij uw Velleman®-verdeler. Het toestel dient
vergezeld te zijn van het oorspronkelijke
aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking
(bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een
duidelijke foutomschrijving bij.
13
SOL7UC
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te
bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand
liggende reden is waarom het toestel niet naar
behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u
kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor
niet-defecte toestellen een kost voor controle
aangerekend kan worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen
transportkosten aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten
onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel
aangepast worden naargelang de aard van het
product (zie handleiding van het betreffende
product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Velleman® jouit d’une expérience de plus de 35 ans
dans le monde de l’électronique avec une distribution
dans plus de 85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de
qualité rigoureuses et à des dispositions légales en
vigueur dans l’UE. Afin de garantir la qualité, nous
soumettons régulièrement nos produits à des
contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre
propre service qualité que par un service qualité
externe. Dans le cas improbable d’un défaut malgré
toutes les précautions, il est possible d’invoquer notre
garantie (voir les conditions de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur
les produits grand public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre
tout vice de production ou de matériaux à dater du
jour d’acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le
remplacement d’un article est jugé impossible, ou
lorsque les coûts s’avèrent disproportionnés,
Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par un
article équivalent ou à rembourser la totalité ou une
partie du prix d’achat. Le cas échéant, il vous sera
consenti un article de remplacement ou le
remboursement complet du prix d’achat lors d’un
défaut dans un délai de 1 an après l’achat et la
livraison, ou un article de remplacement moyennant
50% du prix d’achat ou le remboursement de 50% du
prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2 ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article
après livraison (p.ex. dommage lié à l’oxydation, choc,
chute, poussière, sable, impureté…) et provoqué par
l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de
données) et une indemnisation éventuelle pour perte
de revenus ;
- tout bien de consommation ou accessoire, ou pièce
qui nécessite un remplacement régulier comme p.ex.
piles, ampoules, pièces en caoutchouc, courroies…
(liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la
foudre, d’un accident, d’une catastrophe naturelle,
etc. ;
- tout dommage provoqué par une négligence,
volontaire ou non, une utilisation ou un entretien
incorrect, ou une utilisation de l’appareil contraire aux
prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation
commerciale, professionnelle ou collective de l’appareil
(11/03/2011)
14
Rev. 01
(la période de garantie sera réduite à 6 mois lors
d’une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une
utilisation incorrecte ou différente que celle pour
laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans
la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil
emballé dans un conditionnement non ou
insuffisamment protégé ;
- toute réparation ou modification effectuée par une
tierce personne sans l’autorisation explicite de SA
Velleman® ;
- frais de transport de et vers Velleman® si l’appareil
n’est plus couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat.
L’appareil doit nécessairement être accompagné du
bon d’achat d’origine et être dûment conditionné (de
préférence dans l’emballage d’origine avec mention du
défaut) ;
• conseil : il est conseillé de consulter la notice et de
contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner
l’appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui
s’avère en bon état de marche pourra faire l’objet
d’une note de frais à charge du consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de
garantie fera l’objet de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte
aux conditions susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à une
complémentation selon le type de l’article et être
mentionnée dans la notice d’emploi.
Garantía de servicio y calidad Velleman®
Velleman® disfruta de una experiencia de más de 35
años en el mundo de la electrónica con una
distribución en más de 85 países.
Todos nuestros productos responden a normas de
calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la
UE. Para garantizar la calidad, sometimos nuestros
productos regularmente a controles de calidad
adicionales, tanto por nuestro propio servicio de
calidad como por un servicio de calidad externo. En el
caso improbable de que surgieran problemas a pesar
de todas las precauciones, es posible apelar a nuestra
garantía (véase las condiciones de garantía).
Condiciones generales referentes a la garantía
sobre productos de venta al público (para la
Unión Europea):
• Todos los productos de venta al público tienen un
período de garantía de 24 meses contra errores de
producción o errores en materiales desde la
adquisición original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o la
sustitución de un artículo es imposible, o si los gastos
son desproporcionados, Velleman® autoriza
reemplazar el artículo por un artículo equivalente o
reembolsar la totalidad o una parte del precio de
compra. En este caso, recibirá un artículo de recambio
o el reembolso completo del precio de compra al
descubrir un defecto hasta un año después de la
compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50%
del precio de compra o la sustitución de un 50% del
precio de compra al descubrir un defecto después de 1
a 2 años.
SOL7UC
• Por consiguiente, están excluidos entre otras
cosas:
- todos los daños causados directamente o
indirectamente al aparato y su contenido después de
la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y
causados por el aparato, al igual que el contenido
(p.ej. pérdida de datos) y una indemnización eventual
para falta de ganancias;
- partes o accesorios que deban ser reemplazados
regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas,
partes de goma... (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados
por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales,
etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por
malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso
anormal del aparato contrario a las instrucciones del
fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o
colectivo del aparato (el período de garantía se
reducirá a 6 meses con uso profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno
al que está previsto el producto inicialmente como
está descrito en el manual del usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al
transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones
efectuadas por una tercera persona sin la autorización
explicita de SA Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si
el aparato ya no está cubierto por la garantía.
• Cualquier reparación se efectuará por el lugar de
compra. Devuelva el aparato con la factura de compra
original y transpórtelo en un embalaje sólido
(preferentemente el embalaje original). Incluya
también una buena descripción del defecto;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los
cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si
no se encuentra un defecto en el artículo los gastos
podrían correr a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente
para una reparación efectuada fuera del periodo de
garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos
derechos.
La lista previamente mencionada puede ser
adaptada según el tipo de artículo (véase el
manual del usuario del artículo en cuestión)
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der
Elektronikwelt und vertreibt seine Produkte in über 85
Ländern.
Alle Produkte entsprechen den strengen
Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen
in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden
unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen
Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer
eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen
spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen
Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe
Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf
Konsumgüter (für die Europäische Union):
(11/03/2011)
15
Rev. 01
• Alle Produkte haben für Material- oder
Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24
Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine
kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes
unmöglicht ist, oder wenn die Kosten dafür
unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber
entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches
Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder
teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie
ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte
von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis
zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie
bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der
Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50
% im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach
Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht
werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz,
Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B.
Datenverlust), Entschädigung für eventuellen
Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die
regelmäßig ausgewechselt werden, wie z.B. Batterien,
Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw.
(unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden,
Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen,
usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige
oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung,
zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung
von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen
oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei
gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf
6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße
Verpackung und unsachgemäßen Transport des
Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte
Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von
einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman®
vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren
Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt
ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die
Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg
vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerumschreibung
hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie
die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen
Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt,
ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt
sich bei der Überprüfung des Geräts heraus, dass kein
Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine
Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist
werden Transportkosten berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte
unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann eventuell
angepasst werden gemäß der Art des Produktes
(siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising