Manual (Europe/Australia/Canada/Scandinavia)

KFZ-LADEGERÄT
AUTOLATURI
BILLADDARE
BILLADER
BIL OPLADER
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIF AUF – Wichtige Sicherheits- und
Bedienungshinweise enthalten
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET – ne sisältävät tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA – Innehåller viktig information om säkerhet och drift.
BEHOLD DISSE INSTRUKSJONENE – Inneholder viktige sikkerhets- og driftsinstruksjoner.
GEM DISSE INSTRUKTIONER – De indeholder vigtige sikkerheds- og betjeningsinstruktioner.
VAROITUS ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
______________________________________________________________________
VARNING indikerar en risksituation som kan leda till dödsfall eller
allvarlig skada om den inte undviks.
______________________________________________________________________
ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til død eller alvorlig personskade.
______________________________________________________________________
ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås,
kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser.
______________________________________________________________________
Lue kaikki mukana toimitetut ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen SportDOG®-autolaturin
käyttöä.
Ylläpidä tulipalovaaran suojaus vaihtamalla sulake vain samantyyppiseen sulakkeeseen
(250V, 2A, nopea).
Pidä autolaturin johto aina pois ohjaus- ja muista hallintalaitteista. Johdon takertuminen
hallintalaitteisiin voi johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen ja aiheuttaa kuoleman tai
vakavan loukkaantumisen.
Vähennä loukkaantumisvaaraa liittämällä laturi vain SportDOG® TEK SERIES -laitteisiin.
Käyttö muiden tuotteiden kanssa tai paristojen lataaminen suoraan voi aiheuttaa
tulipalon tai räjähdyksen.
Radiosignaalit voivat aiheuttaa häiriöitä huonosti suunnitelluille tai riittämättömästi
suojatuille ajoneuvon sähkö- ja elektroniikkajärjestelmille. Radio Systems Corporation
suosittelee, että et käytä käsilaitetta autossasi, varsinkaan auton liikkuessa. Pyydä
lisätietoja autosi valmistajalta.
Varmista, että johto on siten, että sen päälle ei astuta, siihen ei kompastuta tai että
se ei pääse vaurioitumaan muulla tavoin ja että siihen ei kohdistu rasitusta. Älä käytä
autolaturia, jos se on vaurioitunut jollain tavoin; tarkasta se usein. Vaurioituneen
autolaturin käytön jatkaminen voi lisätä tulipalovaaraa.
Älä altista laturia sateelle, kosteudelle tai lumelle. Se vaurioittaa laturia.
Irrottaessasi laturin vähennä tupakansytyttimen liittimen ja johdon vaurioitumisvaaraa
vetämällä tupakansytyttimen liittimestä, ei laturin johdosta.
______________________________________________________________________
Läs alla instruktioner och försiktighetsanvisningar innan du använder SportDOG®
billaddare.
För permanent skydd mot brandrisk ska endast säkringar av samma typ och styrka
användas vid byte (250V 2A snabbutlösta).
Håll alltid din billaddarkabel fri från ratten och alla kontroller. Om den hakar i
fordonskontroller kan du förlora kontrollen över fordonet och detta kan leda till allvarliga
skador eller dödsfall.
Anslut bara till en SportDOG® TEK SERIES handenhet. Om den används med andra
produkter eller om batterierna direktladdas kan det orsaka brand eller explosion.
Radiosignaler kan orsaka störningar på dåligt designade eller otillräckligt skyddade
elektriska och elektroniska system i fordon. Radio Systems Corporation rekommenderar
att du inte använder mottagaren i fordon särskilt om det är i rörelse. Kontakta
fordonstillverkaren för mer information.
Kontrollera att kabeln ligger så att man inte kan trampas på eller snubblas över den eller
den på annat sätt skadas eller spännas. Använd inte billaddaren om den är skadad på
något sätt; inspektera den ofta. Fortsatt användning av en skadad billaddare ökar risken
för brand.
Låt inte adaptern utsättas för regn, fukt eller snö eftersom detta skadar billaddaren.
För att minska risken att kontakten till cigarettändaren och kabeln skadas ska man dra i
kontakten till cigarettändaren istället för i kabeln när laddaren kopplas ur.
______________________________________________________________________
Før du bruker SportDOG®-billaderen, må du lese alle instruksjonene og forsiktighetsreglene
som følger med.
For fortsatt beskyttelse mot brannfare må du bare skifte ut med sikringer av samme
klassifisering (250V 2A rask kortslutning).
Hold alltid billaderen unna ratt og andre kontroller. Hvis den vikles inn i bilens kontroller,
kan det føre til tap av kontroll over bilen som igjen kan føre til alvorlig skade eller død.
For å redusere faren for skade skal du bare koble den til SportDOG® TEK SERIESenheter. Bruk med andre produkter eller for å lade batterier direkte kan føre til brann
eller eksplosjon.
Radiosignaler kan forårsake interferens i dårlig designet eller utilstrekkelig skjermede
elektriske og elektroniske systemer i kjøretøy. Radio Systems Corporation anbefaler
at du ikke betjener den håndholdte enheten, spesielt ikke når kjøretøyet er i bevegelse.
Kontakt produsenten av kjøretøyet hvis du vil ha mer informasjon.
Forsikre deg om at ledningen er plassert slik at den ikke vil bli tråkket på, snublet over
eller på annen måte bli utsatt for skade eller slitasje. Fortsatt bruk av skadet billader kan
føre til økt brannfare.
Ikke eksponer adapteren for regn, fuktighet eller snø da dette vil skade billaderen.
For å redusere faren for skade på sigarettennerkontakten og ledningen må du dra etter
sigarettennerkontakten og ikke i ledningen for å koble fra laderen.
______________________________________________________________________
Læs alle inkluderede instruktioner og forsigtighedsbemærkninger inden ibrugtagning af
SportDOG® bil opladeren.
For fortsat beskyttelse mod brandrisiko, må der kun skiftes til den samme sikringstype
og -styrke (250V 2A flink sikring).
Hold altid bil opladeren på afstand af styreapparatet og andre kontrolenheder. Vikles
kablet ind i køretøjets kontrolenheder, kan man miste kontrollen over køretøjet, hvilket
kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død.
For at reducere risikoen for kvæstelser, må den kun kobles til SportDOG® TEK SERIES
apparaterne. Brug med andre produkter eller direkte opladning af batterierne kan
forårsage brand eller eksplosion.
Radiosignaler kan forårsage interferens i ringe udformede eller utilstrækkeligt
afskærmede elektriske og elektroniske systemer i køretøjet. Radio Systems Corporation
anbefaler, at du ikke betjener det håndholdte apparat i køretøjet, især når køretøjet er i
bevægelse. Kontakt fabrikanten af køretøjet for yderligere information.
Sørg for at anbringe ledningen, så man ikke kan træde på den, snuble over den eller på
anden vis udsætte den for skade eller belastning. Anvend ikke bil opladeren, hvis den på
nogen måde er beskadiget. Undersøg den ofte. Fortsat brug af en beskadiget bil oplader
kan resultere i en øget brandrisiko.
Udsæt ikke adapteren for regn, fugt eller sne, da det vil beskadige bil opladeren.
For at reducere risikoen for skade på cigarettænderens stik og ledning, skal du trække i
cigarettænderens stik i stedet for ledningen ved frakobling af opladeren.
______________________________________________________________________
WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod
oder einer ernsthaften Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
______________________________________________________________________
Lesen Sie vor der Verwendung des SportDOG® KFZ-Ladegeräts alle Hinweise und
Vorsichtsmaßnahmen.
Zur dauerhaften Vermeidung von Brandgefahr, Sicherung nur mit einer Sicherung
gleichen Typs und gleicher Nennleistung ersetzen (250V 2A Flink).
Halten Sie das Ladekabel des KFZ-Ladegeräts stets von der Lenkung und anderen
Bedienungselementen fern. Wenn sich das Kabel um die Fahrzeuglenkung
wickelt, kann dies zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren
Verletzungen oder zum Tod führen.
Verbinden Sie nur Geräte der SportDOG® TEK SERIES, um das Verletzungsrisiko
zu verringern. Die Verwendung mit anderen Produkten oder das direkte Laden von
Batterien, kann zu Bränden und Explosionen führen.
Funksignale können zu Störungen bei schlecht konzipierten und unzureichend
abgeschirmten elektrischen und elektronischen Systemen im Fahrzeug führen. Radio
Systems Corporation empfiehlt, dass das Handgerät nicht im Fahrzeug, insbesondere
nicht im fahrenden Fahrzeug, betrieben wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Fahrzeughersteller.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass niemand darauf tritt, darüber
stolpert und es keinen Schäden oder Belastungen ausgesetzt ist. Verwenden Sie das KFZLadegerät nicht, wenn es beschädigt ist; Überprüfen Sie das KFZ-Ladegerät häufig. Das
Verwenden des beschädigten KFZ-Ladegeräts kann zu einem erhöhten Brandrisiko führen.
Setzen Sie den Adapter weder Regen noch Feuchtigkeit oder Schnee aus, da ansonsten
das KFZ-Ladegerät beschädigt werden kann.
Ziehen Sie das Kabel am Zigarettenanzünderstecker und nicht am Kabel heraus, wenn
Sie das Ladegerät trennen, um Schäden am Zigarettenanzünderstecker und dem Kabel
zu vermeiden.
______________________________________________________________________
Vielen Dank, dass Sie sich für SportDOG Brand™ entschieden haben. Bei sachgemäßer
Verwendung, hilft Ihnen das Produkt, Ihren Hund effizient und sicher zu orten. Sollten Sie
Fragen bezüglich der Bedienung des Produkts haben, setzen Sie sich bitte mit unserer
Kundenbetreuung in Verbindung. Eine Telefonliste für Ihre Gegend finden Sie auf unserer
Website www.sportdog.com.
Um den größten Nutzen aus Ihrer Garantie zu ziehen, registrieren Sie bitte Ihr Produkt
innerhalb von 30 Tagen auf www.sportdog.com. Wenn Sie das Gerät registrieren und Ihre
Quittung behalten, können Sie die volle Garantieleistung für das Produkt in Anspruch
nehmen, und sollten Sie den Kundendienst kontaktieren müssen, können wir Ihnen
schneller helfen. Am wichtigsten ist, dass SportDOG® Ihre persönlichen Informationen
niemals an Dritte weitergibt oder verkauft. Die kompletten Gewährleistungsdetails finden
Sie unter www.sportdog.com.
______________________________________________________________________
Kiitämme sinua SportDOG Brand™-tuotteen valitsemisesta. Oikein käytettynä tämä
tuote auttaa sinua jäljittämään koirasi tehokkaasti ja turvallisesti. Jos sinulla on tämän
tuotteen käyttöä koskevia kysymyksiä, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseemme. Katso
luetteloa alueesi puhelinnumeroista osoitteessa www.sportdog.com.
Saadaksesi parhaan takuusuojan rekisteröi tuotteesi 30 päivän aikana osoitteessa
www.sportdog.com. Rekisteröimällä tuotteesi ja säilyttämällä kuittisi saat täyden
takuusuojan ja jos sinun tarvitsee ottaa yhteys asiakaspalvelukeskukseen, voimme
auttaa sinua nopeammin. Ja mikä tärkeintä, SportDOG® ei koskaan anna tai myy
henkilötietojasi kenellekään. Täydelliset takuutiedot ovat saatavissa verkossa
osoitteessa www.sportdog.com.
______________________________________________________________________
TÄRKEÄ KIERRÄTYSNEUVO
Hävitä tämä tuote soveltuvien säännösten mukaisesti. Euroopan unionissa laitetta ei
saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Pyydä hävitys- tai kierrätystiedot
paikallisilta viranomaisilta.
VAATIMUSTENMUKAISUUS
WICHTIGER RECYCLING-HINWEIS
Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Bestimmungen. In der Europäischen
Union darf das Produkt nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Weitere
Informationen zur Entsorgung und zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.
KONFORMITÄT
Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän relevantit EU:n sähkömagneettista
yhteensopivuutta, pienjännitettä ja R&TTE koskevat direktiivit. Ennen tämän laitteen
käyttöä EU-maiden ulkopuolella tarkista käyttö relevantilta paikalliselta viranomaiselta.
Luvattomat muutokset tai modifikaatiot laitteeseen, joita Radio Systems Corporation
ei ole hyväksynyt, voivat olla EU:n R&TTE-säännösten vastaisia, evätä laitteen
käyttöoikeuden ja poistaa takuun voimassaolon.
Tack för att du valt SportDOG Brand™. Rätt använd hjälper den här produkten dig att
effektivt och säkert spåra din hund. Om du har frågor om hur den här produkten fungerar
ska du kontakta vår kundsupport. För en förteckning över telefonnummer i ditt område
kan du besöka vår webbsida på www.sportdog.com.
För att få största möjliga skydd genom din garanti ska du inom 30 dagar registrera din
produkt på www.sportdog.com. Genom att registrera produkten och spara kvittot drar du
nytta av hela produktgarantin och skulle du någonsin behöva kontakta kundsupporten
kan vi hjälpa dig snabbare. Viktigast av allt, SportDOG® kommer aldrig att förmedla eller
sälja din värdefulla information till någon. Fullständig garantiinformation finns online på
www.sportdog.com.
______________________________________________________________________
VIKTIG INFORMATION OM ÅTERVINNING
Avfallshantera produkten i enlighet med gällande regler. I Europeiska unionen får
produkten inte slängas bland osorterat hushållsavfall. Kontakta dina lokala myndigheter
för information om avfallshantering och återvinning.
ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna utrustning har testats och bedömts uppfylla tillämpliga EU-direktiven beträffande
elektromagnetisk kompatibilitet, lågspänning samt R&TTE. Kontrollera med din
lokala R&TTE innan du använder utrustningen utanför EU. Obehöriga ändringar eller
modifikationer av utrustningen som inte godkänts av Radio Systems Corporation kan
strida mot gällande EU R&TTE-regler och därmed kan användarens rätt att använda
utrustningen ogiltigförklaras och garantin bli ogiltig.
Takk for at du har valgt SportDOG Brand™. Ved riktig bruk, vil dette produktet hjelpe deg
til å peile hunden din effektivt og sikkert. Hvis du har spørsmål om bruk av produktet, ber
vi deg om å kontakte vårt kundeservicesenter. Se nettsiden vår på www.sportdog.com
for en oversikt over telefonnummer i ditt område.
For å få mest mulig ut av garantien bør du registrere produktet innen 30 dager på
www.sportdog.com. Ved å registrere produktet og ta vare på kvitteringen, vil du
kunne dra full nytte av produktets garanti, og dersom du har behov for å ringe vårt
kundeservicesenter, kan vi hjelpe deg raskere. Fullstendige garantibetingelser er
tilgjengelig på www.sportdog.com.
______________________________________________________________________
VIKTIGE RÅD OM RESIRKULERING
Kasser dette produktet i samsvar med alle aktuelle bestemmelser. I EU må produktet
ikke kasseres som usortert kommunalt avfall. Kontakt dine lokale myndigheter hvis du
vil ah informasjon om kassering og resirkulering.
MERKING
Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med aktuelle direktiver for
elektromagnetisk kompatibilitet, lavspenning og R&TTE i EU. Før utstyret brukes utenfor
EU-land, må du sjekke med aktuelle lokale R&TTE-myndigheter. Uautoriserte endringer
eller modifikasjoner på utstyret, som ikke er godkjent av Radio Systems Corporation,
kan bryte EU R&TTE-forskriftene, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret og vil
ugyldiggjøre garantien.
Tak fordi du har valgt SportDOG Brand™. Hvis det anvendes korrekt, vil dette produkt
hjælpe dig med at spore din hund effektivt og sikkert. Hvis du har nogen spørgsmål
vedrørende betjening af dette produkt, så kontakt vores kundeservicecenter. Du finder
en liste med telefonnumre i dit område på vores hjemmeside på www.sportdog.com.
For at udnytte din produktgaranti optimalt bedes du registrere dit produkt inden
30 dage på www.sportdog.com. Hvis du registrerer produktet og gemmer kvitteringen,
nyder du fuld garanti på produktet, og får du på et tidspunkt brug for at kontakte
kundeservicecenteret, kan vi servicere dig langt hurtigere. Vigtigst af alt er, at
SportDOG® under ingen omstændigheder videregiver eller sælger dine personlige
oplysninger til andre. Du kan se de fulde garantibetingelser online på www.sportdog.com.
______________________________________________________________________
VIGTIGE RÅD OM GENBRUG
Bortskaffelse af produktet skal ske i overensstemmelse med alle gældende regulativer.
I EU må produktet ikke kasseres som usorteret kommunalt affald. Kontakt de lokale
myndigheder for information om bortskaffelse eller genbrug.
KOMPLIANS
Dette udstyr er testet og konstateret at overholde EU’s direktiver om elektromagnetisk
kompatibilitet, lavspænding og R&TTE. Inden dette udstyr tages i brug uden for EU,
bedes du kontrollere dette hos den relevante R&TTE-myndighed. Uautoriserede
ændringer eller modifikationer på udstyret, der ikke er godkendt af Radio Systems
Corporation, kan være en overtrædelse af EU R&TTE-regulativer, kan annullere
brugerens tilladelse til at betjene udstyret og gøre garantien ugyldig.
Dieses Gerät wurde getestet und stimmt nachweislich mit den entsprechenden EURichtlinien für elektromagnetische Kompatibilität, Niederspannung und R&TTE überein.
Bevor Sie das Gerät außerhalb der EU verwenden, setzen Sie sich bitte mit der Behörde
für R&TTE in Verbindung. Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen der
Ausrüstung, die nicht von Radio Systems Corporation genehmigt wurden, könnten die
EU R&TTE-Richtlinien verletzen, die Autorisierung des Benutzers die Ausrüstung zu
betreiben annullieren und die Garantie ungültig machen.
©2012 Radio Systems Corporation • 10427 PetSafe Way • Knoxville, TN 37932 USA
865-777-5404 • www.sportdog.com
400-1610-54
CAR CHARGER
CHARGEUR ALLUME-CIGARE
AUTOLADER
CARGADOR DE COCHE
CARICABATTERIE PER AUTO
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
SAVE THESE INSTRUCTIONS – Contains important safety and operating instructions.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – contient des instructions importantes sur la sécurité
et le fonctionnement.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES – Bevatten belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES – Incluyen instrucciones de seguridad y
funcionamiento importantes.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI – Contengono istruzioni importanti per la sicurezza
e il funzionamento.
ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se
evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
______________________________________________________________________
AVVERTENZA indica una situazione di rischio che, se non
evitata, potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.
______________________________________________________________________
Antes de usar el cargador de coche SportDOG®, lea todas las instrucciones y avisos de
precaución incluidos.
Para conseguir una protección continuada contra el riesgo de fuego, sustituya solo con
el mismo tipo y valor nominal del fusible (250V 2A fusible rápido).
Mantenga siempre el cable del cargador del coche apartado del volante y otros
controles. Si se enreda con los controles del vehículo puede provocar la pérdida del
control del coche, lo que podría ocasionar serias lesiones o la muerte.
Para reducir el riesgo de lesiones, conecte solo los dispositivos SportDOG® TEK SERIES.
Utilizarlo con otros productos o para cargar directamente las pilas puede provocar
fuego o explosión.
Las señales de radio pueden ocasionar interferencias a los sistemas eléctricos y
electrónicos del vehículo pobremente diseñados o inadecuadamente protegidos. Radio
Systems Corporation recomienda que no haga funcionar el dispositivo portátil en su
vehículo, especialmente cuando se encuentre en movimiento. Contacte con el fabricante
de su vehículo para más información.
Asegúrese de que el cordón quede de forma que no se pise o se tropiece con él, o que
de otra forma pueda sufrir daños o tensiones. No use el cargador del coche si está
dañado de alguna forma, inspecciónelo a menudo. Un uso continuado de un cargador de
coche dañado puede aumentar el riesgo de fuego.
No exponga el adaptador a la lluvia, la humedad o la nieve, puesto que esto dañará el
cargador del coche.
Para reducir el riesgo de daños al conector del encendedor de cigarrillos y al cable,
tire del conector del encendedor de cigarrillos en lugar de tirar del cordón cuando
desconecte el cargador.
______________________________________________________________________
Prima di utilizzare il caricabatterie per auto SportDOG®, leggere tutte le istruzioni e
verificare le etichette di avvertimento incluse.
Per una protezione continua dal rischio di incendio, sostituire solo con fusibili dello
stesso tipo e potenza (fusibile rapido 250V 2A).
Mantenere sempre il cavo del caricabatterie lontano dallo sterzo e da altri comandi.
Se dovesse impigliarsi nei comandi del veicolo potrebbe provocare perdita del comando
di quest’ultimo, con possibili lesioni gravi o decesso.
Per ridurre il rischio di lesioni, collegare solo ai dispositivi SportDOG® TEK SERIES.
L’uso con altri prodotti o per caricare direttamente le batterie può provocare incendi
o esplosioni.
I segnali radio possono causare interferenza con i sistemi elettrici ed elettronici del
veicolo non correttamente progettati o non adeguatamente schermati. Radio Systems
Corporation consiglia di non utilizzare il dispositivo portatile nel veicolo, in particolare se
esso è in movimento. Per ulteriori informazioni contattare il produttore del veicolo.
Verificare che il cavo sia posizionato in modo da evitare di calpestarlo o inciamparvi,
oppure di esporlo a eventuali danni o sollecitazioni. Non utilizzare il caricabatterie
se danneggiato in qualsiasi modo; ispezionarlo spesso. L’uso continuato di un
caricabatterie danneggiato può determinare un maggiore rischio di incendio.
Non esporre l’adattatore a pioggia, umidità o neve per evitare di danneggiare il
caricabatterie.
Per ridurre il rischio di danni al connettore e al cavo dell’accendisigari, per scollegare il
caricabatterie tirare il connettore e non il cavo.
______________________________________________________________________
WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could
result in death or serious injury.
______________________________________________________________________
Before using your SportDOG® car charger, read all instructions and cautionary
markings included.
For continued protection against risk of fire, replace only with the same type and rating
of fuse (250V 2A Fast Blow).
Always keep your car charger cable clear of steering and other controls. Entanglement
with vehicle controls can result in loss of vehicle control, which may result in serious
injury or death.
To reduce risk of injury, connect only to your SportDOG® TEK SERIES devices. Use with
other products or to directly charge batteries may cause fire or explosion.
Radio signals can cause interference to poorly designed or inadequately shielded
vehicle electrical and electronic systems. Radio Systems Corporation recommends that
you do not operate the Handheld Device in your vehicle, especially when the vehicle is in
motion. Contact your vehicle’s manufacturer for more information.
Make sure the cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress. Do not use your car charger if it is damaged
in any way; inspect it often. Continued use of a damaged car charger may result in an
increased risk of fire.
Do not expose adapter to rain, moisture, or snow as this will damage your car charger.
To reduce risk of damage to cigarette lighter connector and cord, pull by cigarette
lighter connector rather than cord when disconnecting charger.
______________________________________________________________________
Thank you for choosing SportDOG Brand™. Used properly, this product will help you
track your dog efficiently and safely. If you have questions regarding this product’s
operation, please contact our Customer Care Centre. For a listing of telephone numbers
in your area, visit our website at www.sportdog.com.
To get the most protection out of your warranty, please register your product within 30
days at www.sportdog.com. By registering and keeping your receipt you will enjoy the
product’s full warranty and, should you ever need to call the Customer Care Centre, we
will be able to help you faster. Most importantly, SportDOG® will never give or sell your
valuable information to anyone. Complete warranty information is available online at
www.sportdog.com.
______________________________________________________________________
IMPORTANT RECYCLING ADVISE
Please dispose of this product in accordance with all applicable regulations. In the
European Union, do not discard the product as unsorted municipal waste. Contact your
local authorities for disposal or recycling information.
AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
______________________________________________________________________
Avant d’utiliser votre chargeur allume-cigare SportDOG®, veuillez lire toutes les
instructions et avertissements joints au dispositif.
Pour une protection constante contre les risques d’incendie, ne remplacez les fusibles
qu’avec des fusibles de même type et de même calibre (250V 2A à fusion rapide).
Toujours tenir le câble de votre chargeur allume-cigare éloigné du volant et des autres
commandes. Si celui-ci s’emmêlait avec les commandes du véhicule, vous pourriez
perdre le contrôle de ce dernier et risquer de graves blessures ou même la mort.
Pour réduire le risque de blessure, branchez-le uniquement sur vos dispositifs
SportDOG® TEK SERIES. L’utilisation avec d’autres produits ou pour le chargement
direct de batteries peut provoquer un incendie ou une explosion.
Les signaux radio peuvent provoquer des interférences avec les systèmes électriques
ou électroniques de votre véhicule si ceux-ci sont de conception médiocre ou
insuffisamment protégés. Radio Systems Corporation vous recommande de ne pas
utiliser le système portatif dans votre véhicule, notamment quand ce dernier est en
mouvement. Veuillez contacter votre constructeur automobile pour plus d’informations.
Assurez-vous que le cordon est bien rangé pour éviter de marcher dessus, se prendre
les pieds dedans ou l’exposer à tout endommagement ou contrainte. N’utilisez pas
le chargeur allume-cigare si celui-ci est endommagé de quelque façon que ce soit ;
inspectez-le souvent. L’utilisation continue d’un chargeur endommagé peut entraîner
un risque accru d’incendie.
N’exposez pas l’adaptateur à la pluie ou à la neige au risque d’endommager votre
chargeur allume-cigare.
Pour réduire le risque d’endommagement du connecteur et du cordon de l’allumecigare, débranchez le chargeur en tirant sur le connecteur de l’allume-cigare plutôt que
sur le cordon.
______________________________________________________________________
Merci d’avoir choisi SportDOG Brand™. Correctement utilisé, ce produit vous aidera
à localiser votre chien efficacement et en toute sécurité. Si vous avez des questions
concernant le fonctionnement du produit, veuillez appeler notre Service clientèle.
Pour consulter la liste des numéros de téléphone dans votre région, visitez notre site
Internet www.sportdog.com.
Pour bénéficier pleinement de votre garantie, veuillez enregistrer votre article dans les
30 jours sur le site www.sportdog.com. Grâce à cet enregistrement et en conservant le
reçu, votre produit sera totalement couvert par notre garantie et si vous avez la moindre
question, veuillez contacter notre Service clientèle, nous serons heureux de vous aider.
Mais surtout, SportDOG® ne donne ni ne vend jamais vos données personnelles à
quiconque. Une description complète de la garantie est disponible sur le site Internet
www.sportdog.com.
______________________________________________________________________
COMPLIANCE
This equipment has been tested and found to comply with relevant EU Electromagnetic
Compatibility, Low Voltage and R&TTE Directives. Before using this equipment outside
the EU countries, check with the relevant local R&TTE authority. Unauthorised changes
or modifications to the equipment that are not approved by Radio Systems Corporation
may violate EU R&TTE regulations, could void the user’s authority to operate the
equipment, and will void the warranty.
Canada
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation
is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference,
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Australia
This device complies with the applicable EMC requirements specified by the ACMA
(Australian Communications and Media Authority).
REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE RECYCLAGE
Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour la mise au rebut de ce produit.
Il n’est pas permis de jeter ce produit parmi les ordures ménagères au sein de
l’Union Européenne. Veuillez contacter les autorités locales pour des informations
complémentaires concernant la mise au rebut et le recyclage.
CONFORMITÉ
Ce matériel a été testé et répond aux exigences des Directives européennes relatives
à la compatibilité électromagnétique, la basse tension et R&TTE. Avant d’utiliser ce
système en dehors des pays européens, veuillez consulter l’organisme compétent en
la matière dans votre région. Toute modification du dispositif non autorisée par Radio
Systems Corporation peut enfreindre la directive européenne R&TTE, peut annuler la
capacité de l’acheteur à utiliser le dispositif et annuler la garantie.
Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Australie
Cet appareil est conforme aux normes applicables relatives à la compatibilité
électromagnétique et spécifiées par l’ACMA (Australian Communications and
Media Authority).
WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die,
wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
______________________________________________________________________
Lees voordat u uw SportDOG®-autolader gebruikt alle inbegrepen instructies en
waarschuwingsopschriften.
Voor een blijvende bescherming tegen brandgevaar uitsluitend vervangen door een
zekering van hetzelfde type en dezelfde specificaties (250V 2A, snel).
Houd de kabel van uw autolader altijd uit de buurt van het stuur en andere
bedieningselementen. Verstrikking in bedieningselementen van het voertuig kan leiden
tot verlies van de macht over het voertuig, wat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
Om het risico van letsel te beperken, alleen aansluiten op uw SportDOG® TEK SERIES
apparaten. Gebruik met andere producten of het direct opladen van batterijen kan brand
of explosie veroorzaken.
Radiosignalen kunnen interferentie veroorzaken in slecht ontworpen of onvoldoende
afgeschermde elektrische en elektronische systemen in het voertuig. Radio Systems
Corporation raadt aan om de afstandsbediening niet in uw voertuig te gebruiken, vooral
als het voertuig in beweging is. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant
van uw voertuig.
Zorg dat het snoer zo is gelegd dat er niet op kan worden gestapt, over gestruikeld of
dat het op enige andere wijze wordt blootgesteld aan beschadiging of fysieke spanning.
Gebruik uw autolader niet als deze op enigerlei wijze is beschadigd; inspecteer de lader
geregeld. Als u een beschadigde autolader blijft gebruiken, kan dit leiden tot een groter
brandrisico.
Stel uw adapter niet bloot aan regen, vocht of sneeuw, aangezien de autolader hierdoor
schade zou oplopen.
Om het risico van schade aan de sigarettenaanstekerstekker en het snoer te beperken,
dient u niet aan het snoer maar aan de sigarettenaanstekerstekker te trekken om de
lader los te koppelen.
______________________________________________________________________
Dank u voor uw keuze voor SportDOG Brand™. Mits correct gebruikt, zal dit product
u helpen om uw hond op een efficiënte en veilige manier te volgen. Als u vragen hebt
over het gebruik van dit product, neem dan contact op met onze klantenservice. Voor
telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website www.sportdog.com.
Om optimaal van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30
dagen te registreren via www.sportdog.com. Door te registeren en uw aankoopbon te
bewaren, hebt u volledige garantie op het product en mocht u ooit een keer genoodzaakt
zijn de klantenservice te bellen, dan zijn wij in staat u sneller te helpen. Belangrijk:
SportDOG® zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. Meer
informatie over de garantie is online beschikbaar op www.sportdog.com.
______________________________________________________________________
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING
Voer dit product af in overeenstemming met alle geldende voorschriften. In de
Europese Unie mag het product niet worden afgevoerd als huishoudelijk afval. Vraag de
plaatselijke instanties om informatie over afvoer of recycling.
CONFORMITEIT
Deze apparatuur is getest en voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor
Elektromagnetische compatibiliteit, lage voltages en R&TTE. Alvorens deze apparatuur
buiten de landen van de EU te gebruiken, moet dit worden overlegd met de betreffende
lokale R&TTE-autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de
apparatuur, welke niet zijn geaccordeerd door Radio Systems Corporation, kunnen
leiden tot inbreuk op de EU R&TTE-richtlijnen, tot het verbod op het gebruik van dit
systeem en tot het nietig verklaren van de garantie.
Gracias por elegir SportDOG Brand™. Utilizado correctamente, este producto le
ayudará a seguir a su perro de forma eficiente y segura. Si tiene preguntas relativas al
funcionamiento del producto, póngase en contacto con nuestro Centro de atención al
cliente. Para obtener un listado de los números de teléfono de su zona, visite nuestro
sitio web www.sportdog.com.
Para obtener la mayor protección de su garantía, por favor registre su producto dentro
de los 30 días posteriores a la compra en www.sportdog.com. Al registrarse y conservar
su recibo de compra disfrutará de la garantía plena del producto y si tuviera necesidad de
contactar con el Centro de atención al cliente, podremos ayudarle con mayor rapidez. Y lo
que es más importante, SportDOG® nunca dará ni venderá su valiosa información a nadie.
La descripción completa de la garantía está disponible en el sitio www.sportdog.com.
______________________________________________________________________
AVISO DE RECICLADO IMPORTANTE
Por favor deseche este producto siguiendo todas las normas aplicables. En la Unión
Europea, no deseche este producto en la basura municipal general. Contacte con sus
autoridades locales para obtener información sobre la eliminación o el reciclado.
CONFORMIDAD
Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con las normas
relevantes de compatibilidad electromagnética, de bajo voltaje de la R&TTE y de la UE.
Antes de usar este equipo fuera de los países de la UE, consulte a la autoridad R&TTE
local relevante. Los cambios o modificaciones sin autorización realizados en el equipo
que no estén aprobados por Radio Systems Corporation pueden infringir la normativa
R&TTE de la UE, podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo y anularán
la garantía.
Grazie per aver scelto SportDOG Brand™. Se usato correttamente il prodotto la aiuterà a
localizzare il cane in modo efficiente e sicuro. Per qualsiasi domanda sul funzionamento del
prodotto, si rivolga al nostro Centro di assistenza clienti. Per l’elenco dei numeri di telefono
dei Centri di assistenza della sua zona, visiti il nostro sito web: www.sportdog.com.
Per usufruire della copertura integrale della nostra garanzia, è necessario registrare
il prodotto entro 30 giorni sul sito www.sportdog.com. La registrazione e la
conservazione della ricevuta consentono di usufruire della completa garanzia sul
prodotto e di ottenere un’assistenza più rapida dal Centro di assistenza clienti in caso
di necessità. Soprattutto, SportDOG® si impegna a non vendere né a consegnare mai a
nessuno i suoi preziosi dati personali. Il testo completo della garanzia si trova sul nostro
sito web all’indirizzo www.sportdog.com.
______________________________________________________________________
CONSIGLIO IMPORTANTE PER IL RICICLAGGIO
Smaltire il prodotto in conformità con le normative in vigore. Nell’Unione Europea non
smaltire il prodotto tra i rifiuti urbani non differenziati. Contattare le autorità locali per
informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio.
CONFORMITÀ
Il sistema è stato collaudato ed è risultato conforme alle Direttive europee su
compatibilità elettromagnetica, bassa tensione e R&TTE. Prima di utilizzare questa
apparecchiatura al di fuori dei Paesi dell’UE, verificare presso la locale autorità
R&TTE. Variazioni o modifiche all’apparecchiatura non approvate da Radio Systems
Corporation possono violare le disposizioni europee R&TTE, possono annullare il diritto
dell’utilizzatore a usare l’apparecchiatura e rendere nulla la garanzia.