Bruksanvisning (1749 kB

820-197
Bruksanvisning för badrumsvåg
Bruksanvisning for baderomsvekt
Instrukcja obsługi wagi łazienkowej
User Instructions for bathroom scale
SE -
NO -
PL -
EN -
Bruksanvisning i original
Bruksanvisning i original
Instrukcja obsługi w oryginale
Operating instructions in original
Date of production: 2014-03-26
© Jula AB
SVENSKA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
SÄKERHETSANVISNINGAR����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
BESKRIVNING������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
BATTERI����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
HANDHAVANDE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
AUTOMATISK AVSTÄNGNING �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
VARNINGSSYMBOLER�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
UNDERHÅLL��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
NORSK����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
SIKKERHETSANVISNINGER��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
BESKRIVELSE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
BATTERI����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
HÅNDTERING����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
AUTOMATISK AVSTENGING������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
VARSELSSYMBOLER����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
VEDLIKEHOLD����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
POLSKI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
OPIS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
BATERIA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
OBSŁUGA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
SYMBOLE OSTRZEGAWCZE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
KONSERWACJA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
ENGLISH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
SAFETY INFORMATION�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
DESCRIPTION���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
BATTERY���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
OPERATION������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16
AUTO SHUT OFF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
WARNING INDICATORS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
MAINTENANCE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
SE
Bruksanvisning för
badrumsvåg
SVENSKA
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara den för framtida behov.
BESKRIVNING
BATTERI
1 x 3 V litiumbatteri (CR2032). Ta bort skyddsplasten från
batteriets kontaktyta innan användning.
• Ta ut det använda batteriet med hjälp av ett avsmalnande
verktyg.
• Sätt i det nya batteriet genom att sätta in ena sidan i
batteriplattan och sedan trycka ner den andra sidan.
• Observera polariteten.
HANDHAVANDE
• För att vara säker på vågens precision ska den placeras på
ett hårt, jämnt golv. Undvik mattor och andra mjuka
underlag.
4
SE
• Kliv försiktigt upp på vågen som då automatiskt sätts på.
Stå jämnt på vågen utan att röra på dig och vänta tills
siffrorna som visas på skärmen helt har stabiliserats.
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
När du kliver av vågen kommer den automatiskt att stängas av.
Den automatiska avstängningen inträffar om displayen visat
samma vikt i ungefär åtta sekunder.
VARNINGSSYMBOLER
1.
Vågen överlastad, (max viktkapacitet finns indikerad på
vågen). Kliv av för att undvika skada.
2.
Låg batterinivå. Sätt i ett nytt.
1
3.
Visar displayen ”C ” när du kliver av vågen innebär det
att avläsningen är fel. Prova igen.
2
3
UNDERHÅLL
• Glasytan är hal när den är blöt. Håll den torr.
• Stå stilla under vägningen.
5
SE
• Se till att inte slå, stöta till eller tappa vågen.
• Ta väl hand om vågen eftersom den är precisionsinstrument.
• Rengör vågen med en fuktig trasa och se till att inget vatten rinner in i vågen. Använd inte
kemiska/slipande rengöringsmedel.
• Förvara vågen på en sval plats med torr luft.
• Förvara alltid vågen i horisontalt läge.
• Om vågen inte går att starta, undersök om ett batteri är isatt eller or batterinivån är låg. Sätt i
ett batteri eller ersätt med nytt.
• Om det dyker upp ett felmeddelande på skärmen eller om vågen stängs av efter en lång stund:
ta ut batteriet i cirka tre sekunder och sätt i det igen för att ta bort mjukvarufelet. Var god
kontakta din återförsäljare om du inte kan åtgärda problemet själv.
• Inte avsedd för kommersiellt bruk.
6
Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon
0200-88 55 88.
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se
NO
Bruksanvisning for
baderomsvekt
NORSK
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!
Ta vare på den for fremtidig bruk.
BESKRIVELSE
BATTERI
1 x 3 V litiumbatteri (CR2032). Ta beskyttelsesplasten bort
fra batteriets kontaktflate før bruk.
• Ta ut det brukte batteriet ved hjelp av et smalt verktøy.
• Sett inn det nye batteriet ved å sette inn den ene siden
i batteriplaten og deretter trykke ned den andre siden.
• Følg polariteten.
HÅNDTERING
• For å være sikker på vektens presisjon, må den plasseres
på et hardt, jevnt gulv. Unngå tepper og annet mykt
underlag.
8
NO
• Gå forsiktig opp på vekten, som da skrus på. Stå
jevnt på vekten uten å røre deg, og vent til tallene
som vises på skjermen er stabile.
AUTOMATISK AVSTENGING
Når du går av vekten vil den slås av automatisk. Den
automatiske avstengingen skjer hvis displayet har vist
samme vekt i ca. åtte sekunder.
VARSELSSYMBOLER
1.
Vekten er overbelastet, (maks vektkapasitet er
angitt på vekten). Gå av for å unngå skade.
2.
Lavt batterinivå. Sett inn et nytt.
1
3.
Hvis displayet viser ”C” når du går av vekten,
betyr det at avlesningen er feil Forsøk igjen.
2
3
VEDLIKEHOLD
• Glassflaten er glatt når den er våt. Hold den tørr.
• Stå stille når du veier deg.
• Pass på å ikke slå, støte eller miste ned vekten.
9
NO
• Ta godt vare på vekten, den er et presisjonsinstrument.
• Rengjør vekten med en fuktig klut, og pass på at det ikke renner noe vann inn i vekten. Ikke
bruk kjemiske/slipende rengjøringsmidler.
• Oppbevar vekten på et kjølig sted med tørr luft.
• Oppbevar alltid vekten i horisontal stilling.
• Hvis vekten ikke kan startes, kontroller at det er batteri i den eller om batterinivået er lavt.
Sett i et batteri eller skift ut det som er der.
• Hvis det kommer opp en feilmelding på skjermen, eller om vekten slås av etter en lang stund:
ta ut batteriet i ca. tre sekunder, og sett det inn igjen for å fjerne programvarefeilen. Ta kontakt
med forhandleren hvis du ikke kan løse problemet selv.
• Er ikke beregnet på kommersiell bruk.
10
Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon
67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no
PL
Instrukcja obsługi wagi
łazienkowej
POLSKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości.
OPIS
BATERIA
Bateria litowa 3 V (CR2032). Przed użyciem zdejmij
zabezpieczenie z tworzywa sztucznego z biegunów baterii.
• Korzystając z wąskiego narzędzia, wyjmij zużytą baterię.
• Włóż nową baterię pod pokrywę baterii, a następnie
wciśnij ją w dół.
• Uwzględnij właściwą biegunowość.
OBSŁUGA
• Aby zapewnić precyzyjne wskazanie, ustaw wagę
na twardej i równej podłodze. Unikaj stawiania
jej na dywanikach lub innych miękkich podłożach.
12
PL
• Ostrożnie wejdź na wagę – waga uruchomi się
samoczynnie. Stój równo na wadze, nie poruszaj
się i poczekaj, aż wskazanie na wyświetlaczu wagi
ustabilizuje się.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Po zejściu z wagi nastąpi jej automatyczne wyłączenie.
Waga wyłączy się automatycznie po upływie około ośmiu
sekund wskazywania tego samego wyniku.
SYMBOLE OSTRZEGAWCZE
1.
Waga jest przeciążona (maksymalnie dopuszczalne
obciążenie jest podane na wadze). Zejdź z wagi, aby
uniknąć jej uszkodzenia.
2.
Niski poziom naładowania baterii. Wymień baterię.
3.
Jeżeli po zejściu z wagi wyświetlacz pokazuje literę „C”,
oznacza to, że nastąpił błąd odczytu. Spróbuj ponownie.
1
2
3
KONSERWACJA
• Szklana platforma wagi po zamoczeniu staje się śliska. Należy dopilnować, by waga zawsze
pozostawała sucha.
• Podczas ważenia należy stać nieruchomo.
• Chronić wagę przed uderzeniem lub upadkiem.
13
PL
• Waga to urządzenie precyzyjne i należy się z nią obchodzić delikatnie.
• Wagę należy czyścić wilgotną szmatką, zwracając uwagę, aby woda nie dostała się do środka
urządzenia. Nie używać chemicznych/ściernych środków czyszczących.
• Przechowywać wagę w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
• Zawsze przechowywać wagę w pozycji poziomej.
• W przypadku gdy waga nie chce się załączyć, sprawdzić, czy bateria jest prawidłowo włożona lub
czy nie trzeba jej wymienić. Włożyć właściwie baterię lub wymienić ją na nową.
• Jeśli na wyświetlaczu wyświetla się informacja o błędzie lub waga nie wyłącza się przez dłuższy
czas: wyjmij baterię, odczekaj trzy sekundy i włóż baterię z powrotem, by skasować błąd odczytu.
Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych.
14
Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie
z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 801 600 500.
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl
EN
Operating instructions for
bathroom scale
ENGLISH
SAFETY INFORMATION
Read the operating instructions carefully before use.
Please retain for future reference.
DESCRIPTION
BATTERY
1x3V lithium battery (CR2032). Please remove the isolation
sheet from the battery contact before use.
• Take out the used battery using a cuspidal pliers.
• Install the new battery by putting one side of the
battery beneath the battery baffle and then pressing
down the other side.
• Please take note to the polarity.
OPERATION
• To ensure the scale’s accuracy, place the scale on a hard,
flat floor. Avoid carpets and other soft surfaces.
16
EN
• Gently step on the scale, which will automatically
turn on. Stand evenly on the scale without moving
and wait until your weight shown in the display is
totally stable.
AUTO SHUT OFF
When you step off the scale, it will automatically
switch off. Auto shut-off occurs if the display shows
the same weight reading for approximately 8 seconds.
WARNING INDICATORS
1.
Scale overload (max. weight capacity is indicated
on the scale). Please step off to avoid damage.
2.
Battery power is low. Install new battery.
1
3.
If the display shows ”C” when you step off the scale,
this means the weight reading was incorrect. Try again.
2
3
MAINTENANCE
• The glass surface is slippery when it is wet. Keep it dry!
• Stand still when weighing.
• Do not bang, knock or drop the scale.
17
EN
• Treat the scale with care as it is a precise instrument.
• Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. Do not use chemical/
abrasive cleaning agents.
• Keep the scale in a cool place with dry air.
• Always store the scale in a horizontal position.
• If the scale failed to turn on, check whether a battery is installed or the battery power is low.
Insert or replace with a new battery.
• If an error message is displayed or if the scale turns off after a long period: take out the battery
for approximately three seconds and reinsert it to resolve the software error. If you can not
resolve the problem, please contact your dealer for consultation.
• Not to be used for commercial purposes.
18
Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com
Download PDF