Instrukcja obslugi do telewizora LG 42LD450 po polsku

POLSKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
TELEWIZOR LCD /
TELEWIZOR LED LCD
Przed użyciem odbiornika należy uważnie przeczytać instrukcję.
Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania w
przyszłości.
www.lge.com
Do kupienia osobno
Uchwyt ścienny
LSW100B lub
LSW100BG
(19/22/26/32LD3***,
32LD4***, 32LD5***,
19/22/26LE3***,
32LE5***)
LSW200B lub
LSW200BG
(37/42/47LD4***,
42/46LD5***,
37/42/47LE5***)
LSW400B lub
LSW400BG
(52/60LD5***,
55LE5***)
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi HDMI Licensing LLC.
Bezprzewodowy kontroler
mediów
(32/42/46/52/60LD5***,
32/37/42/47/55LE5***)
SPIS TREŚCI
PRZYGOTOWANIE
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ
ZEWNĘTRZNYCH
Połączenie anteny................................................1
Podłączanie za pomocą kabla Component.........2
Podłączanie za pomocą kabla HDMI...................3
Podłączanie za pomocą kabla HDMI/DVI............4
Podłączanie za pomocą kabla scart....................5
KONFIGURACJA WEJŚCIA USB........................6
Podłączanie za pomocą przewodu
współosiowego(RF)..............................................6
Podłączanie za pomocą przewodu RCA.............7
Podłączanie za pomocą 15-stykowego przewodu
D-Sub...................................................................8
WKŁADANIE MODUŁU CI..................................9
KONFIGURACJA SŁUCHAWEK.........................9
KONFIGUROWANIE CYFROWEGO WYJŚCIA
AUDIO................................................................10
BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZENIE SPRZĘTU
ZEWNĘTRZNEGO.............................................11
Obsługiwane rozdzielczości obrazu .................12
Konfiguracja ekranu dla trybu komputera..........13
OGLĄDANIE TELEWIZJI/
PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
WŁĄCZANIE TELEWIZORA..............................17
Konfiguracja ......................................................17
Wybieranie programu.........................................17
Regulacja głośności...........................................17
QUICK MENU (SZYBKIE MENU).....................18
WYBIERANIE I REGULACJA MENU
EKRANOWYCH.................................................19
AUTOMATYCZNE DOSTRAJANIE
PROGRAMÓW .................................................20
SPIS TREŚCI
MODELE TELEWIZORÓW LCD:
19/22/26/32LD3***........................................... A-1
MODELE TELEWIZORÓW LCD:
32/37/42/47LD4***......................................... A-14
MODELE TELEWIZORÓW LCD:
32/42/46/52/60LD5***.................................... A-24
MODELE TELEWIZORÓW LED LCD :
19/22/26LE3***, 32/37/42/47/55LE5***.......... A-33
Ustawienia telewizji kablowej DVB....................25
RĘCZNE DOSTRAJANIE PROGRAMÓW........26
EDYCJA PROGRAMÓW ..................................30
INFORMACJE O MODULE CI (COMMON
INTERFACE)......................................................34
AKTUAL. OPROG..............................................35
TEST OBRAZU/DŹWIĘKU................................37
DIAGNOSTYKA.................................................38
INFORMACJA O PRODUKCIE/SERWISIE.......39
SIMPLE MANUAL (PROSTA INSTRUKCJA)....40
Wywoływanie tablicy programów.......................41
Lista wejść odbiornika........................................43
Własne nazwy wejść..........................................44
USŁUGI DANYCH.............................................45
SIMPLINK...........................................................46
AV MODE (TRYB AV)........................................50
Inicjowanie(przywrócenie oryginalnych ustawień
fabrycznych).......................................................51
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Podczas podłączania urządzenia USB..............52
Lista filmów .......................................................54
LISTA ZDJĘĆ.....................................................65
LISTA MUZYKI...................................................75
Kod rejestracji DivX ..........................................84
Deactivation (Dezaktywacja) ............................85
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME
GUIDE — ELEKTRONICZNY
PRZEWODNIK PO PROGRAMACH) (W
TRYBIE CYFROWYM)
Włączanie i wyłączanie funkcji EPG..................87
Wybór programu................................................87
Funkcje przycisków w trybie OBECNY/NASTĘPNY
przewodnika po programach..............................87
Funkcje przycisków w trybie 8 dni przewodnika po
programach........................................................88
Funkcje przycisków w trybie ustawiania daty....89
Funkcje przycisków w polu rozszerzonego
opisu........................................................89
Funkcje przycisków w trybie ustawiania
parametrów nagrywania/przypominania............90
Funkcje przycisków w trybie Schedule List
(Zaplanowana lista)............................................91
I
SPIS TREŚCI
KONTROLA OBRAZU
SPIS TREŚCI
KONTROLOWANIE ROZMIARU OBRAZU
(WSPÓŁCZYNNIKA PROPORCJI)...................92
Picture Wizard (Kreator obrazu)........................94
oszczędzanie energii..........................................95
WSTĘPNE USTAWIENIA OBRAZU..................96
RĘCZNA REGULACJA OBRAZU......................97
TECHNOLOGIA POPRAWIANIA JAKOŚCI
OBRAZU............................................................98
Sterowanie obrazem na poziomie eksperta......99
RESETOWANIE OBRAZU...............................102
Trumotion.........................................................103
WSKAŹNIK ZASILANIA ..................................104
Mode setting (Ustawianie trybu)......................105
Demo mode (Tryb demonstracji).....................106
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE
JĘZYKA
AUTOMATYCZNY POZIOM GŁOŚNOŚCI......107
CLEAR VOICE II (Czysty głos II).....................108
WSTĘPNE USTAWIENIA DŹWIĘKU – TRYB
DŹWIĘKU.........................................................109
REGULACJA DŹWIĘKU-TRYB UŻYTKOWNIKA.110
INFINITE SOUND (NIEOGRANICZONY DŹWIĘK). 110
Regulacja balansu............................................ 111
Włączanie/wyłączanie głośników telewizora....112
Ustawienia dźwięku kanałów cyfrowych
(TYLKO W TRYBIE CYFROWYM)..................113
WYBÓR CYFROWEGO WYJŚCIA AUDIO.....114
RESETOWANIE AUDIO..................................115
OPIS DŹWIĘKIEM
(TYLKO W TRYBIE CYFROWYM)..................116
I/II
- Obiór dźwięku stereo/dual (Tylko w trybie analogowym)........................................................117
- Odbiór w trybie NICAM (Tylko w trybie analogowym)........................................................118
- Głośniki – wybór wyjścia dźwięku................118
Wybór języka/kraju w menu ekranowym.........119
WYBÓR JĘZYKA (TYLKO W TRYBIE
CYFROWYM)...................................................120
II
USTAWIENIE CZASU
Ustawianie zegara............................................122
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/
WYŁĄCZANIA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO...123
USTAWIENIE PROGRAMATORA TRYBU
UŚPIENIA.........................................................124
KONTROLA RODZICIELSKA/OCENY
USTAWIANIE HASŁA I BLOKADY SYSTEMU...125
BLOKOWANIE PROGRAMÓW.......................126
KONTROLA RODZICIELSKA (TYLKO W TRYBIE
CYFROWYM)...................................................127
BLOKOWANIE WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO.128
BLOKADA PRZYCISKÓW...............................129
TELETEKST
Włączanie i wyłączanie....................................130
Tryb SIMPLE....................................................130
Tryb TOP..........................................................131
Tryb FASTEXT.................................................131
Specjalne funkcje teletekstu............................132
CYFROWY TELETEKST
TELETEKST W RAMACH USŁUGI CYFROWEJ... 133
TELETEKST W USŁUDZE CYFROWEJ.........133
DODATEK
Rozwiązywanie problemów..............................134
KONSERWACJA..............................................136
SPECYFIKACJA PRODUKTU.........................137
Kody IR pilota zdalnego sterowania................148
Ustawienia zewnętrznego urządzenia
sterującego...................................................149
Informacja dotycząca oprogramowania open
source...............................................................156
PRZYGOTOWANIE
MODELE TELEWIZORÓW LCD: 19/22/26/32LD3***
AKCESORIA
Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku
któregokolwiek z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Instrukcja obsługi
baterie
(AAA)
Rdzeń ferrytowy
(W niektórych modelach ten
element jest niedostępny.)
*Jeśli na powierzchni widać plamę
lub odcisk palca, należy delikatnie
przetrzeć zabrudzenie specjalnie
do tego przeznaczoną ściereczką
czyszczącą.
Pilot zdalnego
sterowania
Przewód
zasilający
Szmatka do
czyszczenia
Tą szmatką
można wyczyścić
ekran.
PRZYGOTOWANIE
W niektórych modelach ten element jest niedostępny.
Podczas przecierania nie
należy przyciskać ściereczki zbyt
mocno, gdyż zbyt silny nacisk
może spowodować zadrapania lub
odbarwienie.
Tylko 19/22LD3***
Uchwyt przewodów
Pokrywa ochronna
Tylko 26/32LD3***
x8
(M4x20)
śruby do montażu podstawy 1- śrubka do przymocowania
podstawy
Pokrywa ochronna
Korzystanie z rdzenia ferrytowego
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.)
Rdzenia ferrytowego można używać w celu
ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych podczas
podłączania przewodu zasilającego.
W celu zapewnienia najlepszego efektu rdzeń ferrytowy
należy umieścić jak najbliżej gniazda zasilania.
Załóż rdzeń w pobliżu wtyczki przewodu.
A-1
PRZYGOTOWANIE
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU PRZEDNIM
UWAGA
PRZYGOTOWANIE
►Aby
►
zmniejszyć zużycie energii, można włączyć tryb czuwania telewizora. Jeżeli telewizor nie
będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć go za pomocą umieszczonego na nim
przycisku zasilania, gdyż powoduje to zmniejszenie zużycia energii.
►►Zużycie energii podczas używania telewizora można znacząco ograniczyć zmniejszając jasność
obrazu — spowoduje to obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji urządzenia.
PRZESTROGA
►►Nie stawaj na szklaną podstawkę ani nie wystawiaj jej na uderzenia. Podstawka może się stłuc i
spowodować ewentualne obrażenia od fragmentów szkła lub upadek telewizora na podłogę.
►►Nie przesuwaj telewizora. Podłoga lub sam produkt mogą zostać wówczas uszkodzone.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Tylko 19/22LD3***
Zasilanie
MENU
Wejście
Głośność
OK
Programy
Tylko 26/32LD3***
Programy
Głośność
OK
MENU
Wejście
GŁOŚNIK
Czujnik zdalnego sterowania
Wskaźnik zasilania/czuwania
• Świeci na czerwono w trybie czuwania
• Świeci na niebiesko przy włączonym telewizorze.
A-2
Zasilanie
PRZYGOTOWANIE INFORMACJE O PANELU TYLNYM
Tylko 19/22LD3***
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
1
12
2
8
1
4
3
5
6
7
9
Gniazdo przewodu zasilania
Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci
elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest
podane na stronie z danymi technicznymi.
(► p.137 do 147) Nie wolno zasilać tego telewizora
prądem stałym.
2
Wejście HDM/DVI IN
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI IN lub
źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/DVI za
pomocą przewodu DVI-HDMI.
3
CYFROWE WYJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE)
Możliwość podłączenia dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń. Optyczny przewód
dźwiękowy należy zastosować przy łączeniu odbiornika z cyfrowym sprzętem audio.
4
5
6
Wejście RGB/DVI Audio
Służy do połączenia sygnału dźwiękowego z
komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
Wejście audio/wideo
Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy
audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.
Gniazda Euroscart (AV1)
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia
zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub
odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem
złącza Euroscart.
13
PRZYGOTOWANIE
11
10
7
ejście Component
W
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie audio/
wideo dostarczające sygnał w standardzie
Component.
8
Wejście RGB IN
Do podłączenia wyjścia z komputera osobistego.
9
PORT WEJŚCIA RS-232C
(STEROWANIE&OBSŁUGA SERWISOWA)
Służy do połązenia z portem RS-232C komputera PC.
Ten port wykorzystywany jest w trybie serwisowym lub
hotelowym.
10
Wejście antenowe
Do tego gniazda należy podłączyć antenę lub
przewód prowadzący do gniazda sieci telewizji
kablowej.
11
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń pamięci
masowej USB.
12
Gniazdo karty PCMCIA
(Personal Komputer Memory Card International
Association).
W gnieździe karty PCMCIA można umieścić moduł CI.
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.)
13
Słuchawki
niazdo słuchawek służy do podłączania słuchawek.
G
A-3
PRZYGOTOWANIE
Tylko 26LD3***
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
10
PRZYGOTOWANIE
11
1
2
4
3
5
6
2
12
13
7
1
2
3
A-4
8
Gniazdo przewodu zasilania
Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci
elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest
podane na stronie z danymi technicznymi.
(► p.137 do 147) Nie wolno zasilać tego telewizora
prądem stałym.
Wejście HDM/DVI IN
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI IN
lub źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/DVI za
pomocą przewodu DVI-HDMI.
CYFROWE WYJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE)
Możliwość podłączenia dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń. Optyczny przewód
dźwiękowy należy zastosować przy łączeniu
odbiornika z cyfrowym sprzętem audio.
4
Wejście RGB/DVI Audio
Służy do połączenia sygnału dźwiękowego z
komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
5
Gniazda Euroscart (AV1)
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia
zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub
odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem
złącza Euroscart.
6
Wejście Component
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie audio/
wideo dostarczające sygnał w standardzie
Component.
9
7
Wejście RGB IN
Do podłączenia wyjścia z komputera osobistego.
8
PORT WEJŚCIA RS-232C
(STEROWANIE&OBSŁUGA SERWISOWA)
Służy do połązenia z portem RS-232C komputera
PC.
Ten port wykorzystywany jest w trybie serwisowym
lub hotelowym.
9
Wejście antenowe
Do tego gniazda należy podłączyć antenę lub
przewód prowadzący do gniazda sieci telewizji
kablowej.
10
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń pamięci
masowej USB.
11
Gniazdo karty PCMCIA
(Personal Komputer Memory Card International
Association).
W gnieździe karty PCMCIA można umieścić moduł
CI.
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.)
12
Słuchawki
niazdo słuchawek służy do podłączania słuchawek.
G
13
Wejście audio/wideo
Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy
audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.
Tylko 32LD3***
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
10
2
3
4
5
6
2
12
PRZYGOTOWANIE
11
1
13
7
8
1
Gniazdo przewodu zasilania
Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci
elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest
podane na stronie z danymi technicznymi.
(► p.137 do 147) Nie wolno zasilać tego telewizora
prądem stałym.
2
Wejście HDM/DVI IN
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI IN
lub źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/DVI za
pomocą przewodu DVI-HDMI.
3
4
CYFROWE WYJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE)
Możliwość podłączenia dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń. Optyczny przewód
dźwiękowy należy zastosować przy łączeniu odbiornika z cyfrowym sprzętem audio.
Wejście RGB/DVI Audio
Służy do połączenia sygnału dźwiękowego z
komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
5
Gniazda Euroscart (AV1)
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia
zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub
odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem
złącza Euroscart.
6
Component
Wejście
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie audio/
wideo dostarczające sygnał w standardzie
Component.
9
7
PORT WEJŚCIA RS-232C
(STEROWANIE&OBSŁUGA SERWISOWA)
Służy do połązenia z portem RS-232C komputera
PC.
Ten port wykorzystywany jest w trybie serwisowym
lub hotelowym.
8
Wejście RGB IN
Do podłączenia wyjścia z komputera osobistego.
9
Wejście antenowe
Do tego gniazda należy podłączyć antenę lub
przewód prowadzący do gniazda sieci telewizji
kablowej.
10
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń pamięci
masowej USB.
11
Gniazdo karty PCMCIA
(Personal Komputer Memory Card International
Association).
W gnieździe karty PCMCIA można umieścić moduł
CI.
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.)
12
Słuchawki
Gniazdo słuchawek służy do podłączania słuchawek.
13
Wejście audio/wideo
Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy
audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.
A-5
PRZYGOTOWANIE
MONTAŻ PODSTAWY
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Podczas składania podstawki biurkowej należy upewnić się, że śruby są całkowicie dokręcone. (Jeżeli
nie zostaną one dokręcone do końca, po ustawieniu produktu może on przechylać się do przodu). W
przypadku dokręcania śrub z użyciem nadmiernej siły mogą one ulec uszkodzeniu przez starcie
powierzchni.
PRZYGOTOWANIE
Tylko 19/22LD3***
1
Połóż telewizor ostrożnie na miękkiej
powierzchni ekranem w dół, aby ochronić
ekran przed uszkodzeniem.
Tylko 26/32LD3***
1
2
2
Połóż telewizor ostrożnie na miękkiej
powierzchni ekranem w dół, aby ochronić
ekran przed uszkodzeniem.
Połącz nóżkę z podstawą telewizora.
Nóżka
Zmontuj części w sposób pokazany na
rysunku.
Podstawa
A-6
3
Zmontuj części w sposób pokazany na
rysunku.
4
Dokładnie wkręć 4 śruby do otworów z tyłu
telewizora.
PRACA BEZ PODSTAWY
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
W przypadku instalowania uchwytu naściennego należy używać pokrywy ochronnej.
Tylko 19/22LD3***
Tylko 26/32LD3***
Połóż telewizor ostrożnie na miękkiej
powierzchni ekranem w dół, aby ochronić
ekran przed uszkodzeniem.
2
Wykręć śruby z telewizora.
3
Odłącz podstawkę od telewizora.
4
Przymocuj Pokrywę Ochronną do
telewizora. Po zdjęciu papierowej osłony z
pokrywy ochronnej przyczep pokrywę do
telewizora, jak pokazano na ilustracji.
Wsuwaj Pokrywę Ochronną, aż usłyszysz
kliknięcie
PRZYGOTOWANIE
1
Pokrywa ochronna
Pokrywa ochronna
A-7
PRZYGOTOWANIE
SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI OBUDOWY TYLNEJ
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
PRZYGOTOWANIE
Tylko 19/22LD3***
Tylko 26/32LD3***
Po podłączeniu wszystkich potrzebnych
przewodów zamontuj UCHWYT PRZEWODÓW,
jak pokazano na rysunku, a następnie zepnij
kable.
1
Podłącz kable zgodnie z potrzebami.
Aby podłączyć dodatkowy sprzęt, zobacz
podrozdział Połączenia urządzeń
zewnętrznych.
2
Odciągnij Uchwyt Systemu Zarządzania
Przewodami w sposób przedstawiony na
rysunku.
Uchwyt Przewodów
Uchwyt Systemu Zarządzania
Przewodami
3
Dopasuj Uchwyt Systemu Zarządzania
Przewodami w sposób przedstawiony na
rysunku.
UWAGA
►► Nie wolno używać Uchwytu Systemu
Zarządzania Przewodami do podnoszenia
telewizora.
-Jeśli urządzenie spadnie, może ulec
zniszczeniu i spowodować obrażenia ciała.
A-8
MOCOWANIE TELEWIZORA
DO BLATU (Tylko 26/32LD3***)
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Po ustawieniu telewizora, można go ręcznie
obracać w lewo lub prawo o 20 stopni.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić
od dołączonych do Twojego telewizora.
Telewizor należy przymocować do blatu w taki
sposób, aby nie był możliwy ruch odbiornika do
przodu lub do tyłu, co mogłoby spowodować
obrażenia lub uszkodzenie odbiornika. Należy
używać tylko dołączonej śruby.
(Z wyjątkiem 19/22LD3***)
Ustawianie pozycji
wyświetlacza
PRZYGOTOWANIE
Obrotowa podstawa
1- śruba (dostarczana razem z urządzeniem)
Podstawka
(Tylko 19/22LD3***)
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić
od dołączonych do Twojego telewizora.
■■ Wypróbuj różne sposoby wyregulowania pozycji
panelu w celu zapewnienia sobie maksymalnego
komfortu.
• Zakres przechylenia
Blat
OSTRZEŻENIE
►►Aby telewizor nie uległ wywróceniu, powinien on być
odpowiednio zamocowany do podłoża/ściany
zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi. Przechylanie,
potrząsanie lub kołysanie urządzeniem może
spowodować zranienie użytkownika.
A-9
PRZYGOTOWANIE
System ochrony
Kensington
PRZYGOTOWANIE
■■ Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich
modelach.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Na tylnym panelu telewizora znajduje się złącze
systemu ochrony Kensington. Podłącz kabel
systemu ochrony Kensington, tak jak pokazano
poniżej.
Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz
użytkowania systemu ochrony Kensington
znajdują się w podręczniku użytkownika
dostarczonym razem z systemem.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy
skorzystać ze strony internetowej firmy
Kensington pod adresem http://www.kensington.
com. Firma Kensington sprzedaje systemy
ochrony do drogich urządzeń elektronicznych,
takich jak notebooki PC i projektory LCD.
UWAGA
►System
►
ochrony Kensington należy do
akcesoriów opcjonalnych.
►►Jeśli telewizor jest zimny, podczas włączania
może wy stąpić niewielkie migotanie obrazu.
Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o
uszkodzeniu telewizora.
►►Na ekranie mogą pojawić się uszkodzone
punkty w postaci czerwonych, zielonych lub
niebieskich plamek.
Nie mają one jednak negatywnego wpływu na
sprawność monitora.
►►Unikaj dotykania ekranu LCD lub naciskania go
palcami przez dłuższy czas.
Może to spowodować tymczasowe
zniekształcenie obrazu na ekranie.
Informacja dotycząca
bezpieczeństwa montażu
■■ Aby zamocować telewizor na ścianie w bezpieczny i
pewny sposób, należy dokupić niezbędne części.
■■ Ustaw telewizor w pobliżu ściany, aby w razie
popchnięcia uniknąć możliwości przewrócenia go.
■■ Na poniższych ilustracjach pokazano bezpieczniejszy
sposób ustawienia telewizora, który polega na
umocowaniu go do ściany, co uniemożliwia
przewrócenie do przodu w razie pociągnięcia. Dzięki
temu urządzenie nie spadnie i nie spowoduje obrażeń
osób przebywających w pobliżu.
Sposób ten zapobiega także uszkodzeniu telewizora.
Należy dopilnować, aby dzieci nie wspinały się na
telewizor, ani nie wieszały się na nim.
1
1
2
2
1
2
Użyj śrub oczkowych lub uchwytów/śrub telewizora,
aby przymocować urządzenie do ściany, tak jak
pokazano na rysunku. (Jeżeli w miejscu na śruby
oczkowe znajdują się inne śruby, należy je odkręcić).
* Włóż śruby oczkowe lub uchwyty/śruby telewizora
i dokręć je odpowiednio, umieszczając w górnych
otworach.
Przymocuj uchwyty naścienne do ściany za pomocą
śrub. Dopasuj wysokość uchwytów przymocowanych
do ściany.
3
3
Użyj mocnej linki, aby przymocować urządzenie
podczas ustawiania.
Bezpieczniejszy sposób polega na takim
zawiązaniu sznurka, aby układał się poziomo
między urządzeniem a Ścianą.
UWAGA
►►Podczas przenoszenia odbiornika w inne miejsce
należy najpierw odwiązać sznurek.
►►Należy upewnić się, że używany stojak lub szafka
są wystarczająco duże i wytrzymałe, aby pomieścić
urządzenie i wytrzymać jego ciężar.
►►Aby bezpiecznie korzystać z odbiornika, sprawdź,
czy uchwyty przymocowane do ściany i do
telewizora są zamontowane na tej samej wysokości.
A-10
■■ Odbiornik można zainstalować w różny sposób,
np. na ścianie lub na biurku.
■■ Należy go zamocować poziomo.
UZIEMIENIE
Źródło
zasilania
Wyłącznik
przeciwzwarciowy
KORZYSTANIE Z PODSTAWY
►Urządzenie
►
należy mocować na mocnej
ścianie prostopadle do podłogi.
►►Aby przymocować je do sufitu lub ukośnej
ściany, należy użyć specjalnego uchwytu
ściennego.
►Uchwyt
►
ścienny należy mocować do
powierzchni o wytrzymałości wystarczającej
do utrzymania ciężaru telewizora, na
przykład do ściany z betonu, kamienia,
cegieł lub pustaków.
►►Rodzaj i długość śrub montażowych zależą
od zastosowanego uchwytu ściennego.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
dołączonej do uchwytu.
►►Firma LG nie odpowiada za wszelkie
wypadki i uszkodzenia mienia lub telewizora
na skutek nieprawidłowego montażu:
- Użycie uchwytu ściennego niezgodnego ze
standardem VESA.
- Nieprawidłowe mocowanie śrub do
podłoża, co może spowodować spadnięcie
telewizora i obrażenia przebywających w
pobliżu osób.
- Nieprzestrzeganie zalecanego sposobu
montażu.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji, należy
pozostawić 10 cm wolnej przestrzeni wokół
telewizora.
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
PRZYGOTOWANIE
Należy podłączyć do odbiornika uziemiony przewód
zasilający, aby zapobiec porażeniu prądem. Jeśli
gniazdo sieci elektrycznej nie jest uziemione, należy
zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi montaż
osobnego wyłącznika.
Nie wolno próbować uziemiania gniazda sieci
elektrycznej przez łączenie go z kablami sieci
telefonicznej, piorunochronami czy rurami instalacji
gazowej.
UWAGA
10cm
10cm
10cm
MONTAŻ NA ŚCIANIE:
INSTALACJA W POZIOMIE
■■ W wypadku montowania telewizora na ścianie
zalecamy użycie uchwytu ściennego marki LG.
■■ Zalecamy zakup uchwytu ściennego zgodnego
ze standardem VESA.
■■ Firma LG zaleca przeprowadzenie montażu
urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego
instalatora.
Model
19/22LD3***
26/32LD3***
VESA Standard
(A * B) Śruba
100 * 100 M4
200 * 100 M4
Ilość
4
4
A-11
PRZYGOTOWANIE
Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania
Korzystając z pilota zdalnego sterowania, należy kierować go na czujnik zdalnego sterowania telewizora.
(POWER) Włączanie odbiornika ze stanu
i wyłączanie do stanu czuwania.
czuwania
PRZYGOTOWANIE
OSZCZĘDZANIE Umożliwia regulowanie trybu oszczędzania energii.
ENERGII (► p.95)
AV MODE Pozwala wybierać i regulować obraz oraz dźwięk w
(TRYB AV) wypadku podłączenia urządzeń AV.(► p.50)
INPUT Wybór zewnętrznego wejścia sygnału w określonej
sekwencji.(► p.43)
TV/RAD Służy do wybierania radia, telewizji i kanału
telewizji cyfrowej.
Przyciski numeryczne Umożliwiają wybór programu. Umożliwiają wybór
0 do 9 numerowanych elementów menu.
LIST Wyświetlenie tablicy programów. (► p.41)
Q.VIEW Umożliwia powrót do poprzednio oglądanego
programu.
MENU Umożliwia wybór menu.
Usuwa wszystkie wyświetlane menu z ekranu i
umożliwia powrót z każdego menu do trybu telewizji.
(► p.19)
GUIDE Wyświetla program telewizyjny. (► p.86)
Q. MENU Umożliwia szybki dostęp do funkcji. (Proporcje ekranu,
(Szybkie menu Czysty głos II , Tryb obrazu, Tryb dźwięku, Język
ekranowe) audio, Drzemka, Ulubione, Nośnik USB). (► p.18)
BACK Umożliwia użytkownikowi cofnięcie się o jeden krok
(Wstecz) w aplikacji interaktywnej, funkcji EPG lub innej
funkcji opartej na interakcji z użytkownikiem.
EXIT Wyłącza wszystkie wyświetlacze ekranowe i
powraca do wyświetlania telewizji z dowolnego
menu.
INFO i Wyświetla aktualne informacje ekranowe.
PRZYCISKI Umożliwiają poruszanie się po menu ekranowych i
STRZAŁEK modyfikowanie ustawień odbiornika.
(góra/dół/lewo/prawo)
OK Umożliwia zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie
bieżącego trybu.
1
PRZYCISKI Te przyciski służą do obsługi teletekstu (tylko
KOLOROWE modele z teletekstem) lub Edycja programu.
1
Przyciski Te przyciski służą do obsługi teletekstu.
Teletekst Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w
podrozdziale Teletekst. (► p.130)
SUBTITLE Przywraca preferowaną wersję napisów w trybie
cyfrowym.
A-12
Głośność(VOL) Umożliwia regulację głośności.
w gór´/w dół
FAV Wyświetlenie wybranego ulubionego programu.
RATIO Umożliwia wybranie żądanych proporcji obrazu.
(► p.92)
MUTE Umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku.
PRZYGOTOWANIE
MARK Aby zastosować ustawienia funkcji Picture Wizard
(Oznacz) (Kreator obrazu), wybierz źródło sygnału
wejściowego. Służy do zaznaczania i usuwania
oznaczeń programów w menu USB.
Program (PR) Umożliwia wybór programu.
w górę /w dół
PAGE UP/ Przejście od jednego pełnego zestawu informacji
DOWN ekranowych do następnego.
(Poprzednia/na
stępna strona))
Przyciski Steruje menu SIMPLINK lub MY MEDIA (Lista zdjęć
sterujące menu i lista muzyki).
SIMPLINK /
MY MEDIA
Wyświetla listę urządzeń AV podłączonych do
telewizora. Wciśnięcie tego przycisku powoduje
wyświetlenie menu Simplink na ekranie. (► p.46)
Wkładanie baterii
■■ Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota.
■■ Włóż dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V z zachowaniem
odpowiedniej polaryzacji (+ do +, - do -). Nie wolno mieszać
nowych baterii ze starymi lub używanymi.
■■ Zamknij pokrywę.
■■ W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie jak
przy ich instalowaniu, ale w odwrotnej kolejności.
A-13
PRZYGOTOWANIE
MODELE TELEWIZORÓW LCD: 32/37/42/47LD4***
AKCESORIA
PRZYGOTOWANIE
Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku
któregokolwiek z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Instrukcja obsługi
baterie
(AAA)
Pilot zdalnego
sterowania
W niektórych modelach ten element jest niedostępny.
*Jeśli na powierzchni widać plamę
lub odcisk palca, należy delikatnie
przetrzeć zabrudzenie specjalnie
do tego przeznaczoną ściereczką
czyszczącą.
Rdzeń ferrytowy
(W niektórych modelach ten
element jest niedostępny.)
x 8 lub
Przewód
zasilający
Szmatka do
czyszczenia
Tą szmatką można
wyczyścić ekran.
Podczas przecierania nie należy
przyciskać ściereczki zbyt mocno,
gdyż zbyt silny nacisk może
spowodować zadrapania lub
odbarwienie.
x4
(M4x20)
(M4x20)
(Tylko 32/37/ (Tylko 32/37/
42/47LD45**) 42/47LD42**)
śruby do montażu podstawy
1- śrubka do
przymocowania podstawy
(Tylko 32/37/42LD4***)
Pokrywa
ochronna
Korzystanie z rdzenia ferrytowego
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.)
Rdzenia ferrytowego można używać w celu
ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych podczas
podłączania przewodu zasilającego.
W celu zapewnienia najlepszego efektu rdzeń ferrytowy
należy umieścić jak najbliżej gniazda zasilania.
A-14
Załóż rdzeń w pobliżu wtyczki przewodu.
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU PRZEDNIM
UWAGA
PRZESTROGA
►►Nie stawaj na szklaną podstawkę ani nie wystawiaj jej na uderzenia. Podstawka może się stłuc i
spowodować ewentualne obrażenia od fragmentów szkła lub upadek telewizora na podłogę.
►►Nie przesuwaj telewizora. Podłoga lub sam produkt mogą zostać wówczas uszkodzone.
PRZYGOTOWANIE
►Aby
►
zmniejszyć zużycie energii, można włączyć tryb czuwania telewizora. Jeżeli telewizor nie
będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć go za pomocą umieszczonego na nim
przycisku zasilania, gdyż powoduje to zmniejszenie zużycia energii.
►►Zużycie energii podczas używania telewizora można znacząco ograniczyć zmniejszając jasność
obrazu — spowoduje to obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji urządzenia.
Tylko 32/37/42/47LD45**
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Programy
Głośność
OK
MENU
Wejście
Zasilanie
GŁOŚNIK
Czujnik Zdalnego Sterowania
Wskaźnik Zasilania/Czuwania
• Świeci na czerwono w trybie czuwania.
• Świeci na niebiesko, gdy odbiornik jest włączony.
A-15
PRZYGOTOWANIE
Tylko 32/37/42/47LD42**
PRZYGOTOWANIE
Programy
Głośność
OK
GŁOŚNIK
MENU
Wejście
Czujnik Zdalnego Sterowania
Wskaźnik Zasilania/Czuwania
• Świeci na czerwono w trybie czuwania.
• Świeci na niebiesko, gdy odbiornik jest
włączony.
A-16
Zasilanie
INFORMACJE O PANELU TYLNYM
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
10
11
1
2
3
4
5
6
2
PRZYGOTOWANIE
1
12
13
7
8
9
1
Gniazdo Przewodu Zasilania
Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci
elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest
podane na stronie z danymi technicznymi.
(► p.137 do 147) Nie wolno zasilać tego telewizora
prądem stałym.
7
PORT WEJŚCIA RS-232C
(STEROWANIE&OBSŁUGA SERWISOWA)
Służy do połązenia z portem RS-232C komputera
PC.
Ten port wykorzystywany jest w trybie serwisowym
lub hotelowym.
2
Wejście HDM/DVI IN
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI IN lub
źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/DVI za
pomocą przewodu DVI-HDMI.
8
Wejście RGB IN
Do podłączenia wyjścia z komputera osobistego.
9
3
CYFROWE WYJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE)
Możliwość podłączenia dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń. Optyczny przewód
dźwiękowy należy zastosować przy łączeniu odbiornika z cyfrowym sprzętem audio.
Wejście antenowe
Do tego gniazda należy podłączyć antenę lub
przewód prowadzący do gniazda sieci telewizji
kablowej.
10
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń pamięci
masowej USB.
11
Gniazdo karty PCMCIA
(Personal Komputer Memory Card International
Association).
W gnieździe karty PCMCIA można umieścić moduł
CI.
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.)
12
Słuchawki
Gniazdo słuchawek służy do podłączania słuchawek.
13
Wejście Audio/Wideo
Do tych gniazd można doprowadzić sygnał wyjściowy
audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.
4
Wejście RGB/DVI Audio
Służy do połączenia sygnału dźwiękowego z
komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
5
Gniazda Euroscart (AV1)
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia
zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub
odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem
złącza Euroscart.
6
Wejście
Component
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie audio/
wideo dostarczające sygnał w standardzie
Component.
A-17
PRZYGOTOWANIE
MONTAŻ PODSTAWY
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Podczas składania podstawki biurkowej należy upewnić się, że śruby są całkowicie dokręcone. (Jeżeli
nie zostaną one dokręcone do końca, po ustawieniu produktu może on przechylać się do przodu). W
przypadku dokręcania śrub z użyciem nadmiernej siły mogą one ulec uszkodzeniu przez starcie powierzchni.
PRZYGOTOWANIE
Tylko 32/37/42/47LD45**
Tylko 32/37/42/47LD42**
1
Połóż telewizor ostrożnie na miękkiej
powierzchni ekranem w dół, aby ochronić
ekran przed uszkodzeniem.
2
Połącz nóżkę z podstawą telewizora.
1
Połóż telewizor ostrożnie na miękkiej
powierzchni ekranem w dół, aby ochronić
ekran przed uszkodzeniem.
2
Zmontuj części w sposób pokazany na
rysunku.
3
Dokładnie wkręć 4 śruby do otworów z
tyłu telewizora.
Nóżka
Podstawa
A-18
3
Zmontuj części w sposób pokazany na
rysunku.
4
Dokładnie wkręć 4 śruby do otworów z
tyłu telewizora.
SYSTEM ZARZĄDZANIA
PRZEWODAMI OBUDOWY
TYLNEJ
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od
dołączonych do Twojego telewizora.
Podłącz kable zgodnie z
potrzebami.Aby
podłączyć dodatkowy sprzęt,
zobacz podrozdział
Połączenia urządzeń
zewnętrznych.
2
Odciągnij Uchwyt Systemu Zarządzania
Przewodami w sposób przedstawiony na
rysunku.
(Tylko 32/37/42LD4***)
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić
od dołączonych do Twojego telewizora.
Telewizor należy przymocować do blatu w taki
sposób, aby nie był możliwy ruch odbiornika do
przodu lub do tyłu, co mogłoby spowodować
obrażenia lub uszkodzenie odbiornika. Należy
używać tylko dołączonej śruby.
1- śruba
(dostarczana razem z urządzeniem)
PRZYGOTOWANIE
1
MOCOWANIE
TELEWIZORA DO BLATU
Podstawka
Uchwyt Systemu
Zarządzania Przewodami
3
Dopasuj Uchwyt Systemu
Zarządzania Przewodami w sposób
przedstawiony na rysunku.
Blat
OSTRZEŻENIE
►►Aby telewizor nie uległ wywróceniu, powinien on być
odpowiednio zamocowany do podłoża/ściany
zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi. Przechylanie,
potrząsanie lub kołysanie urządzeniem może
spowodować zranienie użytkownika.
UWAGA
►Nie
►
wolno używać Uchwytu Systemu
Zarządzania Przewodami do podnoszenia
telewizora.
- Jeśli urządzenie spadnie, może ulec
zniszczeniu i spowodować obrażenia ciała.
PRACA BEZ PODSTAWY
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
W przypadku instalowania uchwytu naściennego
należy używać pokrywy ochronnej.
Wsuwaj Pokrywę
Ochronną, aż
usłyszysz kliknięcie
Pokrywa ochronna
A-19
PRZYGOTOWANIE
System ochrony
Kensington
■■ Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich
modelach.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
PRZYGOTOWANIE
a tylnym panelu telewizora znajduje się złącze
N
systemu ochrony Kensington. Podłącz kabel
systemu ochrony Kensington, tak jak pokazano
poniżej.
Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz
użytkowania systemu ochrony Kensington
znajdują się w podręczniku użytkownika
dostarczonym razem z systemem.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy
skorzystać ze strony internetowej firmy
Kensington pod adresem http://www.kensington.
com. Firma Kensington sprzedaje systemy
ochrony do drogich urządzeń elektronicznych,
takich jak notebooki PC i projektory LCD.
UWAGA
►System
►
ochrony Kensington należy do
akcesoriów opcjonalnych.
►►Jeśli telewizor jest zimny, podczas włączania
może wy stąpić niewielkie migotanie obrazu.
Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o
uszkodzeniu telewizora.
►►Na ekranie mogą pojawić się uszkodzone
punkty w postaci czerwonych, zielonych lub
niebieskich plamek.
Nie mają one jednak negatywnego wpływu na
sprawność monitora.
►►Unikaj dotykania ekranu LCD lub naciskania go
palcami przez dłuższy czas.
Może to spowodować tymczasowe
zniekształcenie obrazu na ekranie.
Informacja dotycząca
bezpieczeństwa montażu
■■ Aby zamocować telewizor na ścianie w bezpieczny i
pewny sposób, należy dokupić niezbędne części.
■■ Ustaw telewizor w pobliżu ściany, aby w razie
popchnięcia uniknąć możliwości przewrócenia go.
■■ Na poniższych ilustracjach pokazano bezpieczniejszy
sposób ustawienia telewizora, który polega na
umocowaniu go do ściany, co uniemożliwia
przewrócenie do przodu w razie pociągnięcia. Dzięki
temu urządzenie nie spadnie i nie spowoduje obrażeń
osób przebywających w pobliżu.
Sposób ten zapobiega także uszkodzeniu telewizora.
Należy dopilnować, aby dzieci nie wspinały się na
telewizor, ani nie wieszały się na nim.
1
1
22
2
1
Użyj śrub oczkowych lub uchwytów/śrub telewizora,
aby przymocować urządzenie do ściany, tak jak
pokazano na rysunku. (Jeżeli w miejscu na śruby
oczkowe znajdują się inne śruby, należy je odkręcić).
* Włóż śruby oczkowe lub uchwyty/śruby telewizora
i dokręć je odpowiednio, umieszczając w górnych
otworach.
2
Przymocuj uchwyty naścienne do ściany za pomocą
śrub. Dopasuj wysokość uchwytów przymocowanych
do ściany.
3
3
Użyj mocnej linki, aby przymocować urządzenie
podczas ustawiania.
Bezpieczniejszy sposób polega na takim
zawiązaniu sznurka, aby układał się poziomo
między urządzeniem a Ścianą.
UWAGA
►►Podczas przenoszenia odbiornika w inne miejsce
należy najpierw odwiązać sznurek.
►►Należy upewnić się, że używany stojak lub szafka
są wystarczająco duże i wytrzymałe, aby pomieścić
urządzenie i wytrzymać jego ciężar.
►►Aby bezpiecznie korzystać z odbiornika, sprawdź,
czy uchwyty przymocowane do ściany i do
telewizora są zamontowane na tej samej wysokości.
A-20
■■ Odbiornik można zainstalować w różny sposób,
np. na ścianie lub na biurku.
■■ Należy go zamocować poziomo.
UZIEMIENIE
Źródło
zasilania
Wyłącznik
przeciwzwarciowy
KORZYSTANIE Z PODSTAWY
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji, należy
pozostawić 10 cm wolnej przestrzeni wokół
telewizora.
►Urządzenie
►
należy mocować na mocnej
ścianie prostopadle do podłogi.
►►Aby przymocować je do sufitu lub ukośnej
ściany, należy użyć specjalnego uchwytu
ściennego.
►Uchwyt
►
ścienny należy mocować do
powierzchni o wytrzymałości wystarczającej
do utrzymania ciężaru telewizora, na
przykład do ściany z betonu, kamienia,
cegieł lub pustaków.
►►Rodzaj i długość śrub montażowych zależą
od zastosowanego uchwytu ściennego.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
dołączonej do uchwytu.
►►Firma LG nie odpowiada za wszelkie
wypadki i uszkodzenia mienia lub telewizora
na skutek nieprawidłowego montażu:
- Użycie uchwytu ściennego niezgodnego ze
standardem VESA.
- Nieprawidłowe mocowanie śrub do
podłoża, co może spowodować spadnięcie
telewizora i obrażenia przebywających w
pobliżu osób.
- Nieprzestrzeganie zalecanego sposobu montażu.
PRZYGOTOWANIE
Należy podłączyć do odbiornika uziemiony przewód
zasilający, aby zapobiec porażeniu prądem. Jeśli
gniazdo sieci elektrycznej nie jest uziemione, należy
zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi montaż
osobnego wyłącznika.
Nie wolno próbować uziemiania gniazda sieci
elektrycznej przez łączenie go z kablami sieci
telefonicznej, piorunochronami czy rurami instalacji
gazowej.
UWAGA
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
MONTAŻ NA ŚCIANIE:
INSTALACJA W POZIOMIE
■■ W wypadku montowania telewizora na ścianie
zalecamy użycie uchwytu ściennego marki LG.
■■ Zalecamy zakup uchwytu ściennego zgodnego
ze standardem VESA.
■■ Firma LG zaleca przeprowadzenie montażu
urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego
instalatora.
Model
32LD4***
37/42/47LD4***
VESA Standard
(A * B) Śruba
200 * 100 M4
200 * 200 M6
Ilość
4
4
Obrotowa podstawa
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Po ustawieniu telewizora, można go ręcznie
obracać w lewo lub prawo o 20 stopni.
A-21
PRZYGOTOWANIE
Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania
Korzystając z pilota zdalnego sterowania, należy kierować go na czujnik zdalnego sterowania telewizora.
(POWER) Włączanie odbiornika ze stanu
i wyłączanie do stanu czuwania.
czuwania
PRZYGOTOWANIE
OSZCZĘDZANIE Umożliwia regulowanie trybu oszczędzania energii.
ENERGII (► p.95)
AV MODE Pozwala wybierać i regulować obraz oraz dźwięk w
(TRYB AV) wypadku podłączenia urządzeń AV.(► p.50)
INPUT Wybór zewnętrznego wejścia sygnału w określonej
sekwencji.(► p.43)
TV/RAD Służy do wybierania radia, telewizji i kanału
telewizji cyfrowej.
Przyciski numeryczne Umożliwiają wybór programu. Umożliwiają wybór
0 do 9 numerowanych elementów menu.
LIST Wyświetlenie tablicy programów. (► p.41)
Q.VIEW Umożliwia powrót do poprzednio oglądanego
programu.
MENU Umożliwia wybór menu.
Usuwa wszystkie wyświetlane menu z ekranu i
umożliwia powrót z każdego menu do trybu telewizji.
(► p.19)
GUIDE Wyświetla program telewizyjny. (► p.86)
Q. MENU Umożliwia szybki dostęp do funkcji. (Proporcje ekranu,
(Szybkie menu Czysty głos II , Tryb obrazu, Tryb dźwięku, Język
ekranowe) audio, Drzemka, Ulubione, Nośnik USB). (► p.18)
BACK Umożliwia użytkownikowi cofnięcie się o jeden krok
(Wstecz) w aplikacji interaktywnej, funkcji EPG lub innej
funkcji opartej na interakcji z użytkownikiem.
EXIT Wyłącza wszystkie wyświetlacze ekranowe i
powraca do wyświetlania telewizji z dowolnego
menu.
INFO i Wyświetla aktualne informacje ekranowe.
PRZYCISKI Umożliwiają poruszanie się po menu ekranowych i
STRZAŁEK modyfikowanie ustawień odbiornika.
(góra/dół/lewo/prawo)
OK Umożliwia zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie
bieżącego trybu.
1
PRZYCISKI Te przyciski służą do obsługi teletekstu (tylko
KOLOROWE modele z teletekstem) lub Edycja programu.
1
Przyciski Te przyciski służą do obsługi teletekstu.
Teletekst Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w
podrozdziale Teletekst. (► p.130)
SUBTITLE Przywraca preferowaną wersję napisów w trybie
cyfrowym.
A-22
Głośność(VOL) Umożliwia regulację głośności.
w gór´/w dół
FAV Wyświetlenie wybranego ulubionego programu.
RATIO Umożliwia wybranie żądanych proporcji obrazu.
(► p.92)
MUTE Umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku.
Program (PR) Umożliwia wybór programu.
w górę /w dół
PRZYGOTOWANIE
MARK Aby zastosować ustawienia funkcji Picture Wizard
(Oznacz) (Kreator obrazu), wybierz źródło sygnału
wejściowego. Służy do zaznaczania i usuwania
oznaczeń programów w menu USB.
PAGE UP/ Przejście od jednego pełnego zestawu informacji
DOWN ekranowych do następnego.
(Poprzednia/na
stępna strona))
Przyciski Steruje menu SIMPLINK lub MY MEDIA (Lista zdjęć
sterujące menu i lista muzyki).
SIMPLINK /
MY MEDIA
Wyświetla listę urządzeń AV podłączonych do
telewizora. Wciśnięcie tego przycisku powoduje
wyświetlenie menu Simplink na ekranie. (► p.46)
Wkładanie baterii
■■ Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota.
■■ Włóż dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V z zachowaniem
odpowiedniej polaryzacji (+ do +, - do -). Nie wolno mieszać
nowych baterii ze starymi lub używanymi.
■■ Zamknij pokrywę.
■■ W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie jak
przy ich instalowaniu, ale w odwrotnej kolejności.
A-23
PRZYGOTOWANIE
MODELE TELEWIZORÓW LCD: 32/42/46/52/60LD5***
AKCESORIA
PRZYGOTOWANIE
Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku
któregokolwiek z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
W niektórych modelach ten element jest niedostępny.
baterie
(AAA)
Instrukcja obsługi
Pilot zdalnego
sterowania
Rdzeń ferrytowy
(W niektórych modelach ten
element jest niedostępny.)
Przewód
zasilający
Szmatka do
czyszczenia
Tą szmatką można
wyczyścić ekran.
*Jeśli na powierzchni widać
plamę lub odcisk palca,
należy delikatnie przetrzeć
zabrudzenie specjalnie
do tego przeznaczoną
ściereczką czyszczącą.
Podczas przecierania nie
należy przyciskać ściereczki
zbyt mocno, gdyż zbyt silny
nacisk może spowodować
zadrapania lub odbarwienie.
x8
M4 x 20
śruby do montażu podstawy
1- śrubka do przymocowania podstawy
(Tylko 32/42LD5***)
Pokrywa
ochronna
Korzystanie z rdzenia ferrytowego
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.)
Rdzenia ferrytowego można używać w celu
ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych podczas
podłączania przewodu zasilającego.
W celu zapewnienia najlepszego efektu rdzeń ferrytowy
należy umieścić jak najbliżej gniazda zasilania.
A-24
Załóż rdzeń w pobliżu wtyczki przewodu.
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU PRZEDNIM
UWAGA
PRZESTROGA
►►Nie stawaj na szklaną podstawkę ani nie wystawiaj jej na uderzenia. Podstawka może się stłuc i
spowodować ewentualne obrażenia od fragmentów szkła lub upadek telewizora na podłogę.
►►Nie przesuwaj telewizora. Podłoga lub sam produkt mogą zostać wówczas uszkodzone.
PRZYGOTOWANIE
►Aby
►
zmniejszyć zużycie energii, można włączyć tryb czuwania telewizora. Jeżeli telewizor nie
będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć go za pomocą umieszczonego na nim
przycisku zasilania, gdyż powoduje to zmniejszenie zużycia energii.
►►Zużycie energii podczas używania telewizora można znacząco ograniczyć zmniejszając jasność
obrazu — spowoduje to obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji urządzenia.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Programy
Głośność
OK
MENU
GŁOŚNIK
Wejście
Zasilanie
Czujnik Zdalnego
Sterowania
Wskaźnik Zasilania/Czuwania
• Świeci na czerwono w trybie
czuwania.
• Świeci na niebiesko, gdy odbiornik
jest włączony.
Inteligentny Czujnik
Dopasowuje obraz do
warunków otoczenia
A-25
PRZYGOTOWANIE
INFORMACJE O PANELU TYLNYM
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
PRZYGOTOWANIE
11
1
2
12
3
4
5
6
7
2
13
14
8
10
8
PORT WEJŚCIA RS-232C
(STEROWANIE&OBSŁUGA SERWISOWA)
Służy do połązenia z portem RS-232C komputera
PC.
Ten port wykorzystywany jest w trybie serwisowym
lub hotelowym.
9
Wejście RGB IN
Do podłączenia wyjścia z komputera osobistego.
Sterowanie BEZPRZEWODOWE
Podłączyć skrzynkę mediów bezprzewodowych do
złącza WIRELESS CONTROL (STEROWANIA
BEZPRZEWODOWEGO) na telewizorze.
10
CYFROWE WYJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE)
Możliwość podłączenia dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń. Optyczny przewód
dźwiękowy należy zastosować przy łączeniu
odbiornika z cyfrowym sprzętem audio.
Wejście antenowe
Do tego gniazda należy podłączyć antenę lub
przewód prowadzący do gniazda sieci telewizji
kablowej.
11
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń pamięci
masowej USB.
12
Gniazdo karty PCMCIA
(Personal Komputer Memory Card International
Association).
W gnieździe karty PCMCIA można umieścić moduł
CI.
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.)
13
Słuchawki
Gniazdo słuchawek służy do podłączania słuchawek.
14
Wejście Audio/Wideo
Do tych gniazd można doprowadzić sygnał
wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.
1
Gniazdo Przewodu Zasilania
Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci
elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest
podane na stronie z danymi technicznymi.
(► p.137 do 147) Nie wolno zasilać tego telewizora
prądem stałym.
2
Wejście HDM/DVI IN
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI IN
lub źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/DVI
za pomocą przewodu DVI-HDMI.
3
4
5
Wejście RGB/DVI Audio
Służy do połączenia sygnału dźwiękowego z
komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
6
Gniazda Euroscart (AV1)
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia
zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub
odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem
złącza Euroscart.
7
A-26
9
Wejście
Component
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie audio/
wideo dostarczające sygnał w standardzie
Component.
MONTAŻ PODSTAWY
1
2
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić
od dołączonych do Twojego telewizora.
1
Podłącz kable zgodnie z potrzebami.Aby
podłączyć dodatkowy sprzęt, zobacz
podrozdział Połączenia urządzeń
zewnętrznych.
2
Odciągnij Uchwyt Systemu Zarządzania
Przewodami w sposób przedstawiony na
rysunku.
Połóż telewizor ostrożnie na miękkiej
powierzchni ekranem w dół, aby ochronić
ekran przed uszkodzeniem.
PRZYGOTOWANIE
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić
od dołączonych do Twojego telewizora.
Podczas składania podstawki biurkowej należy
upewnić się, że śruby są całkowicie dokręcone.
(Jeżeli nie zostaną one dokręcone do końca, po
ustawieniu produktu może on przechylać się do
przodu). W przypadku dokręcania śrub z użyciem
nadmiernej siły mogą one ulec uszkodzeniu przez
starcie powierzchni.
SYSTEM ZARZĄDZANIA
PRZEWODAMI OBUDOWY TYLNEJ
Połącz nóżkę z podstawą telewizora.
Nóżka
Uchwyt Systemu Zarządzania
Przewodami
Podstawa
3
4
Zmontuj części w sposób pokazany na
rysunku.
Dokładnie wkręć 4 śruby do otworów z
tyłu telewizora.
3
Dopasuj Uchwyt Systemu Zarządzania
Przewodami w sposób
przedstawiony na rysunku.
UWAGA
►Nie
►
wolno używać Uchwytu Systemu
Zarządzania Przewodami do podnoszenia
telewizora.
- Jeśli urządzenie spadnie, może ulec
zniszczeniu i spowodować obrażenia ciała.
A-27
PRZYGOTOWANIE
MOCOWANIE TELEWIZORA PRACA BEZ PODSTAWY
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
DO BLATU (Tylko 32/42LD5***)
PRZYGOTOWANIE
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Telewizor należy przymocować do blatu w taki
sposób, aby nie był możliwy ruch odbiornika do
przodu lub do tyłu, co mogłoby spowodować
obrażenia lub uszkodzenie odbiornika. Należy
używać tylko dołączonej śruby.
1- śruba
(dostarczana razem z urządzeniem)
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
W przypadku instalowania uchwytu naściennego
należy używać pokrywy ochronnej.
Wsuwaj Pokrywę Ochronną, aż usłyszysz
kliknięcie
Pokrywa ochronna
Podstawka
Obrotowa podstawa
Blat
OSTRZEŻENIE
►►Aby telewizor nie uległ wywróceniu, powinien on być
odpowiednio zamocowany do podłoża/ściany
zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi. Przechylanie,
potrząsanie lub kołysanie urządzeniem może
spowodować zranienie użytkownika.
A-28
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Po ustawieniu telewizora, można go ręcznie
obracać w lewo lub prawo o 20 stopni.
System ochrony
Kensington
■■ Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich
modelach.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
UWAGA
►System
►
ochrony Kensington należy do
akcesoriów opcjonalnych.
►►Jeśli telewizor jest zimny, podczas włączania
może wy stąpić niewielkie migotanie obrazu.
Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o
uszkodzeniu telewizora.
►►Na ekranie mogą pojawić się uszkodzone
punkty w postaci czerwonych, zielonych lub
niebieskich plamek.
Nie mają one jednak negatywnego wpływu na
sprawność monitora.
►►Unikaj dotykania ekranu LCD lub naciskania go
palcami przez dłuższy czas.
Może to spowodować tymczasowe
zniekształcenie obrazu na ekranie.
■■ Aby zamocować telewizor na ścianie w bezpieczny i
pewny sposób, należy dokupić niezbędne części.
■■ Ustaw telewizor w pobliżu ściany, aby w razie
popchnięcia uniknąć możliwości przewrócenia go.
■■ Na poniższych ilustracjach pokazano bezpieczniejszy
sposób ustawienia telewizora, który polega na
umocowaniu go do ściany, co uniemożliwia
przewrócenie do przodu w razie pociągnięcia. Dzięki
temu urządzenie nie spadnie i nie spowoduje obrażeń
osób przebywających w pobliżu.
Sposób ten zapobiega także uszkodzeniu telewizora.
Należy dopilnować, aby dzieci nie wspinały się na
telewizor, ani nie wieszały się na nim.
1
1
22
2
1
2
PRZYGOTOWANIE
a tylnym panelu telewizora znajduje się złącze
N
systemu ochrony Kensington. Podłącz kabel
systemu ochrony Kensington, tak jak pokazano
poniżej.
Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz
użytkowania systemu ochrony Kensington
znajdują się w podręczniku użytkownika
dostarczonym razem z systemem.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy
skorzystać ze strony internetowej firmy
Kensington pod adresem http://www.kensington.
com. Firma Kensington sprzedaje systemy
ochrony do drogich urządzeń elektronicznych,
takich jak notebooki PC i projektory LCD.
Informacja dotycząca
bezpieczeństwa montażu
Użyj śrub oczkowych lub uchwytów/śrub telewizora,
aby przymocować urządzenie do ściany, tak jak
pokazano na rysunku. (Jeżeli w miejscu na śruby
oczkowe znajdują się inne śruby, należy je odkręcić).
* Włóż śruby oczkowe lub uchwyty/śruby telewizora
i dokręć je odpowiednio, umieszczając w górnych
otworach.
Przymocuj uchwyty naścienne do ściany za pomocą
śrub. Dopasuj wysokość uchwytów przymocowanych
do ściany.
3
3
Użyj mocnej linki, aby przymocować urządzenie
podczas ustawiania.
Bezpieczniejszy sposób polega na takim
zawiązaniu sznurka, aby układał się poziomo
między urządzeniem a Ścianą.
UWAGA
►►Podczas przenoszenia odbiornika w inne miejsce
należy najpierw odwiązać sznurek.
►►Należy upewnić się, że używany stojak lub szafka
są wystarczająco duże i wytrzymałe, aby pomieścić
urządzenie i wytrzymać jego ciężar.
►►Aby bezpiecznie korzystać z odbiornika, sprawdź,
czy uchwyty przymocowane do ściany i do
telewizora są zamontowane na tej samej wysokości.
A-29
PRZYGOTOWANIE
■■ Odbiornik można zainstalować w różny sposób,
np. na ścianie lub na biurku.
■■ Należy go zamocować poziomo.
UZIEMIENIE
PRZYGOTOWANIE
Należy podłączyć do odbiornika uziemiony przewód
zasilający, aby zapobiec porażeniu prądem. Jeśli
gniazdo sieci elektrycznej nie jest uziemione, należy
zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi montaż
osobnego wyłącznika.
Nie wolno próbować uziemiania gniazda sieci
elektrycznej przez łączenie go z kablami sieci
telefonicznej, piorunochronami czy rurami instalacji
gazowej.
Źródło
zasilania
Wyłącznik
przeciwzwarciowy
KORZYSTANIE Z PODSTAWY
NOTE
►Urządzenie
►
należy mocować na mocnej
ścianie prostopadle do podłogi.
►►Aby przymocować je do sufitu lub ukośnej
ściany, należy użyć specjalnego uchwytu
ściennego.
►Uchwyt
►
ścienny należy mocować do
powierzchni o wytrzymałości wystarczającej
do utrzymania ciężaru telewizora, na
przykład do ściany z betonu, kamienia,
cegieł lub pustaków.
►►Rodzaj i długość śrub montażowych zależą
od zastosowanego uchwytu ściennego.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
dołączonej do uchwytu.
►►Firma LG nie odpowiada za wszelkie
wypadki i uszkodzenia mienia lub telewizora
na skutek nieprawidłowego montażu:
- Użycie uchwytu ściennego niezgodnego ze
standardem VESA.
- Nieprawidłowe mocowanie śrub do
podłoża, co może spowodować spadnięcie
telewizora i obrażenia przebywających w
pobliżu osób.
- Nieprzestrzeganie zalecanego sposobu
montażu.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji, należy
pozostawić 10 cm wolnej przestrzeni wokół
telewizora.
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
MONTAŻ NA ŚCIANIE:
INSTALACJA W POZIOMIE
■■ W wypadku montowania telewizora na ścianie
zalecamy użycie uchwytu ściennego marki LG.
■■ Zalecamy zakup uchwytu ściennego zgodnego
ze standardem VESA.
■■ Firma LG zaleca przeprowadzenie montażu
urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego
instalatora.
A-30
Model
32LD5***
42LD5***
46LD5***
52LD5***
60LD5***
VESA Standard
(A * B) Śruba
200 * 100 M4
200 * 200 M6
200 * 200 M6
400 * 400 M6
400 * 400 M6
Ilość
4
4
4
4
4
Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania
Korzystając z pilota zdalnego sterowania, należy kierować go na czujnik zdalnego sterowania telewizora.
(POWER) Włączanie odbiornika ze stanu
i wyłączanie do stanu czuwania.
czuwania
INPUT Wybór zewnętrznego wejścia sygnału w określonej
sekwencji.(► p.43)
TV/RAD Służy do wybierania radia, telewizji i kanału
telewizji cyfrowej.
Przyciski numeryczne Umożliwiają wybór programu. Umożliwiają wybór
0 do 9 numerowanych elementów menu.
PRZYGOTOWANIE
OSZCZĘDZANIE Umożliwia regulowanie trybu oszczędzania energii.
ENERGII (► p.95)
AV MODE Pozwala wybierać i regulować obraz oraz dźwięk w
(TRYB AV) wypadku podłączenia urządzeń AV.(► p.50)
LIST Wyświetlenie tablicy programów. (► p.41)
Q.VIEW Umożliwia powrót do poprzednio oglądanego
programu.
MENU Umożliwia wybór menu.
Usuwa wszystkie wyświetlane menu z ekranu i
umożliwia powrót z każdego menu do trybu telewizji.
(► p.19)
GUIDE Wyświetla program telewizyjny. (► p.86)
Q. MENU Umożliwia szybki dostęp do funkcji. (Proporcje ekranu,
(Szybkie menu Czysty głos II , Tryb obrazu, Tryb dźwięku, Język
ekranowe) audio, Drzemka, Ulubione, Nośnik USB). (► p.18)
BACK Umożliwia użytkownikowi cofnięcie się o jeden krok
(Wstecz) w aplikacji interaktywnej, funkcji EPG lub innej
funkcji opartej na interakcji z użytkownikiem.
EXIT Wyłącza wszystkie wyświetlacze ekranowe i
powraca do wyświetlania telewizji z dowolnego
menu.
INFO i Wyświetla aktualne informacje ekranowe.
PRZYCISKI Umożliwiają poruszanie się po menu ekranowych i
STRZAŁEK modyfikowanie ustawień odbiornika.
(góra/dół/lewo/prawo)
OK Umożliwia zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie
bieżącego trybu.
1
PRZYCISKI Te przyciski służą do obsługi teletekstu (tylko
KOLOROWE modele z teletekstem) lub Edycja programu.
1
Przyciski Te przyciski służą do obsługi teletekstu.
Teletekst Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w
podrozdziale Teletekst. (► p.130)
SUBTITLE Przywraca preferowaną wersję napisów w trybie
cyfrowym.
A-31
PRZYGOTOWANIE
Głośność(VOL) Umożliwia regulację głośności.
w gór´/w dół
FAV Wyświetlenie wybranego ulubionego programu.
PRZYGOTOWANIE
MARK Aby zastosować ustawienia funkcji Picture Wizard
(Oznacz) (Kreator obrazu), wybierz źródło sygnału
wejściowego. Służy do zaznaczania i usuwania
oznaczeń programów w menu USB.
RATIO Umożliwia wybranie żądanych proporcji obrazu.
(► p.92)
MUTE Umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku.
Program (PR) Umożliwia wybór programu.
w górę /w dół
PAGE UP/ Przejście od jednego pełnego zestawu informacji
DOWN ekranowych do następnego.
(Poprzednia/na
stępna strona))
Przyciski Steruje menu SIMPLINK lub MY MEDIA (Lista zdjęć
sterujące menu i lista muzyki).
SIMPLINK /
MY MEDIA
Wyświetla listę urządzeń AV podłączonych do
telewizora. Wciśnięcie tego przycisku powoduje
wyświetlenie menu Simplink na ekranie. (► p.46)
AD Włącza lub wyłącza opcję Audio Description
(opis audio).
Wkładanie baterii
■■ Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota.
■■ Włóż dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V z zachowaniem
odpowiedniej polaryzacji (+ do +, - do -). Nie wolno mieszać
nowych baterii ze starymi lub używanymi.
■■ Zamknij pokrywę.
■■ W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie jak
przy ich instalowaniu, ale w odwrotnej kolejności.
A-32
MODELE TELEWIZORÓW LED LCD :
19/22/26LE3***, 32/37/42/47/55LE5***
AKCESORIA
Należy się upewnić, że do telewizora dołączone są następujące akcesoria. W przypadku braku
któregokolwiek z nich, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono ten produkt.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
*Jeśli na powierzchni widać
plamę lub odcisk palca, należy
delikatnie przetrzeć zabrudzenie
specjalnie do tego przeznaczoną
ściereczką czyszczącą.
lub
Instrukcja obsługi
baterie
(AAA)
Szmatka do
czyszczenia
Tą szmatką
można wyczyścić
ekran.
Pilot zdalnego
sterowania
Podczas przecierania nie należy
przyciskać ściereczki zbyt
mocno, gdyż zbyt silny nacisk
może spowodować zadrapania
lub odbarwienie.
PRZYGOTOWANIE
W niektórych modelach ten element jest niedostępny.
Tylko 19/22/26LE3***
x4
x4
Uchwyt przewodów
Zasilacz DC
(M4x14)
4-podkładki Przewód zasilający
dystansowe
(Tylko 26LE3***)
(M4x20)
(Tylko 26LE3***)
śruby do montażu podstawy
Tylko 32/37/42/47/55LE5***
Uchwyt przewodów
x2
Przewód component,
przewód AV
x4
x4
x4
x4
(M4x22)
(Tylko
32LE5***)
(M4x24)
(Tylko 37/42/
55LE5***)
(M4x26)
(Tylko
47LE5***)
(M4x16)
1- śrubka do przymocowania podstawy
(Tylko 32LE5***)
śruby do montażu podstawy
Korzystanie z rdzenia ferrytowego
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.)
Rdzenia ferrytowego można używać w celu
ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych
podczas podłączania przewodu zasilającego.
W celu zapewnienia najlepszego efektu
rdzeń ferrytowy należy umieścić jak najbliżej
gniazda zasilania.
Rdzeń ferrytowy
(W niektórych modelach ten element jest
niedostępny.)
Załóż rdzeń w pobliżu wtyczki przewodu.
A-33
PRZYGOTOWANIE
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PANELU PRZEDNIM
UWAGA
PRZYGOTOWANIE
►Aby
►
zmniejszyć zużycie energii, można włączyć tryb czuwania telewizora. Jeżeli telewizor nie
będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć go za pomocą umieszczonego na nim
przycisku zasilania, gdyż powoduje to zmniejszenie zużycia energii.
►►Zużycie energii podczas używania telewizora można znacząco ograniczyć zmniejszając jasność
obrazu — spowoduje to obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji urządzenia.
PRZESTROGA
►►Nie stawaj na szklaną podstawkę ani nie wystawiaj jej na uderzenia. Podstawka może się stłuc i
spowodować ewentualne obrażenia od fragmentów szkła lub upadek telewizora na podłogę.
►►Nie przesuwaj telewizora. Podłoga lub sam produkt mogą zostać wówczas uszkodzone.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Tylko 19/22/26LE3***
Wskaźnik Zasilania/Czuwania
• Świeci na czerwono w
trybie czuwania.
• Dioda LED nie świeci
się, a telewizor pozostaje
włączony.
Czujnik Zdalnego Sterowania
Tylko 32/37/42/47/55LE5***
Czujnik Zdalnego Sterowania
GŁOŚNIK
Inteligentny czujnik Dopasowuje obraz do warunków otoczenia
Wskaźnik Zasilania/Czuwania
Uwaga: Można włączyć lub wyłączyć wskaźnik
zasilania, korzystając z menu OPCJE.
Głośność
Programy
OK
Czujnik dotykowy
A-34
MENU
Zasilanie
Wejście
• Aby skorzystać z funkcji danego przycisku, należy go dotknąć.
INFORMACJE O PANELU TYLNYM
Tylko 19/22LE3***
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
12
13
1
7
3
2
8
4
5
6
9
1
ZŁĄCZE ZASILACZA
Podłączyć przewód zasilający.
2
CYFROWE WYJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE)
Możliwość podłączenia dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń. Optyczny przewód
dźwiękowy należy zastosować przy łączeniu
odbiornika z cyfrowym sprzętem audio.
3
Wejście RGB/DVI Audio
Służy do połączenia sygnału dźwiękowego z
komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
4
Wejście Audio/Wideo
Do tych gniazd można doprowadzić sygnał
wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.
5
Gniazda Euroscart (AV1)
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia
zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub
odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem
złącza Euroscart.
6
Wejście
Component
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie audio/
wideo dostarczające sygnał w standardzie
Component.
PRZYGOTOWANIE
11
10
7
Wejście HDM/DVI IN
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI IN
lub źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/DVI
za pomocą przewodu DVI-HDMI.
8
Wejście RGB IN
Do podłączenia wyjścia z komputera osobistego.
9
PORT WEJŚCIA RS-232C
(STEROWANIE&OBSŁUGA SERWISOWA)
Służy do połązenia z portem RS-232C komputera
PC. Ten port wykorzystywany jest w trybie
serwisowym lub hotelowym.
10
Wejście antenowe
Do tego gniazda należy podłączyć antenę lub
przewód prowadzący do gniazda sieci telewizji
kablowej.
11
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń pamięci
masowej USB.
12
Gniazdo karty PCMCIA
(Personal Komputer Memory Card International
Association).
W gnieździe karty PCMCIA można umieścić moduł
CI.
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach)
13
Słuchawki
Gniazdo słuchawek służy do podłączania słuchawek.
A-35
PRZYGOTOWANIE
Tylko 26LE3***
USB IN
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
11
PRZYGOTOWANIE
H/P
HDMI
IN 3
12
1
3
2
5
4
6
7
13
(RGB)
AV IN 2
DC IN
2
1
7
9
1
ZŁĄCZE ZASILACZA
Podłączyć przewód zasilający.
2
CYFROWE WYJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE)
Możliwość podłączenia dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń. Optyczny przewód
dźwiękowy należy zastosować przy łączeniu
odbiornika z cyfrowym sprzętem audio.
ANTENNA
IN
10
7
Wejście HDM/DVI IN
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI IN
lub źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/DVI
za pomocą przewodu DVI-HDMI.
8
Wejście RGB IN
Do podłączenia wyjścia z komputera osobistego.
9
PORT WEJŚCIA RS-232C
(STEROWANIE&OBSŁUGA SERWISOWA)
Służy do połązenia z portem RS-232C komputera
PC. Ten port wykorzystywany jest w trybie
serwisowym lub hotelowym.
3
Wejście RGB/DVI Audio
Służy do połączenia sygnału dźwiękowego z
komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
4
Wejście Audio/Wideo
Do tych gniazd można doprowadzić sygnał
wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.
10
5
Gniazda Euroscart (AV1)
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia
zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub
odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem
złącza Euroscart.
Wejście antenowe
Do tego gniazda należy podłączyć antenę lub
przewód prowadzący do gniazda sieci telewizji
kablowej.
11
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń pamięci
masowej USB.
12
Gniazdo karty PCMCIA
(Personal Komputer Memory Card International
Association).
W gnieździe karty PCMCIA można umieścić moduł
CI.
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach)
13
Słuchawki
Gniazdo słuchawek służy do podłączania słuchawek.
6
A-36
8
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI/DVI IN
Wejście
Component
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie audio/
wideo dostarczające sygnał w standardzie
Component.
Tylko 32/37/42/47/55LE5***
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
12
PRZESTROGA
1
2
14
6
2
3
7
8
10
5
4
9
10
►►Należy użyć złącza/wtyczki o
podanej poniżej grubości w celu
optymalnego podłączenia kabla
HDMI(Tylko HDMI IN 4) /
urządzenia USB.
*A 10 mm
PRZYGOTOWANIE
13
11
1
Gniazdo Przewodu Zasilania
Ten telewizor jest zasilany z gniazda sieci elektrycznej. Wymagane napięcie zasilania jest podane na
stronie z danymi technicznymi.
(► p.137 do 147) Nie wolno zasilać tego telewizora
prądem stałym.
8
PORT WEJŚCIA RS-232C
(STEROWANIE&OBSŁUGA SERWISOWA)
Służy do połązenia z portem RS-232C komputera
PC. Ten port wykorzystywany jest w trybie
serwisowym lub hotelowym.
2
Wejście HDM/DVI IN
Podłącz źródło sygnału HDMI do wejścia HDMI
IN lub źródło sygnału DVI (wideo) do portu HDMI/
DVI za pomocą przewodu DVI-HDMI.
9
Sterowanie BEZPRZEWODOWE
Podłączyć skrzynkę mediów bezprzewodowych
do złącza WIRELESS CONTROL (STEROWANIA
BEZPRZEWODOWEGO) na telewizorze.
3
CYFROWE WYJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE)
Możliwość podłączenia dźwięku cyfrowego do
różnego rodzaju urządzeń. Optyczny przewód
dźwiękowy należy zastosować przy łączeniu
odbiornika z cyfrowym sprzętem audio.
10
Wejście Audio/Wideo
Do tych gniazd można doprowadzić sygnał
wyjściowy audio/wideo z zewnętrznego urządzenia.
11
Wejście antenowe
Do tego gniazda należy podłączyć antenę lub
przewód prowadzący do gniazda sieci telewizji
kablowej.
12
Wejście USB
To gniazdo służy do podłączania urządzeń
pamięci masowej USB.
13
Gniazdo karty PCMCIA
(Personal Komputer Memory Card
International Association).
W gnieździe karty PCMCIA można umieścić moduł CI.
(Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach)
14
Słuchawki
Gniazdo słuchawek służy do podłączania
słuchawek.
4
Wejście RGB/DVI Audio
Służy do połączenia sygnału dźwiękowego z
komputera lub odbiornika telewizji cyfrowej.
5
Gniazda Euroscart (AV1)
Do tych gniazd można podłączyć urządzenia
zewnętrzne dostarczające sygnał wyjściowy lub
odbierające sygnał wejściowy za pośrednictwem
złącza Euroscart.
6
Wejście
Component
Do tych gniazd można podłączyć urządzenie
audio/wideo dostarczające sygnał w standardzie
Component.
7
Wejście RGB IN
Do podłączenia wyjścia z komputera osobistego.
A-37
PRZYGOTOWANIE
MONTAŻ PODSTAWY
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Podczas składania podstawki biurkowej należy upewnić się, że śruby są całkowicie dokręcone. (Jeżeli nie
zostaną one dokręcone do końca, po ustawieniu produktu może on przechylać się do przodu). W przypadku dokręcania śrub z użyciem nadmiernej siły mogą one ulec uszkodzeniu przez starcie powierzchni.
PRZYGOTOWANIE
Tylko 19/22LE3***
1
2
Tylko 26LE3***, 32/37/42/47/55LE5***
Połóż telewizor ostrożnie na miękkiej
powierzchni ekranem w dół, aby ochronić
ekran przed uszkodzeniem.
1
Połóż telewizor ostrożnie na miękkiej
powierzchni ekranem w dół, aby ochronić
ekran przed uszkodzeniem.
2
Połącz nóżkę z podstawą telewizora.
Połącz nóżkę z podstawą telewizora.
M4 X 22(Tylko 32LE5***)
M4 X 24(Tylko
37/42/55LE5***)
M4 X 26 (Tylko 47LE5***)
Nóżka
3
Zmontuj części w sposób pokazany na rysunku.
4
Dokładnie wkręć 4 śruby do otworów z
tyłu telewizora.
Podstawa
M4 X 20
(Tylko 26LE3***)
Podstawa
Nóżka
3
Zmontuj części w sposób pokazany na rysunku.
4
Zamontować części tylnej osłony stojaka
na telewizorze.
Tylna osłona
stojaka
M4 X 14
A-38
5
Dokładnie wkręć 4 śruby do otworów z
tyłu telewizora.
M4 X 14
(Tylko 26LE3***)
M4 X 16 (Tylko
32/37/42/47/55LE5***)
SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEWODAMI OBUDOWY
TYLNEJ
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Tylko 19/22/26LE3***
Tylko 32/37/42/47/55LE5***
1
2
Uchwyt
Przewodów
Przymocuj kabel zasilający za pomocą
zacisku na kabel na tylnym panelu obudowy telewizora.
Dzięki temu kabel zasilający nie zostanie
przypadkowo odłączony.
PRZYGOTOWANIE
Po podłączeniu wszystkich potrzebnych przewodów
zamontuj Uchwyt Przewodów, jak pokazano na
rysunku, a następnie zepnij kable.
Uchwyt
Przewodów
Po podłączeniu wszystkich potrzebnych przewodów zamontuj Uchwyt Przewodów, jak
pokazano na rysunku, a następnie zepnij kable.
Uchwyt
Przewodów
A-39
PRZYGOTOWANIE
MOCOWANIE TELEWIZORA PODŁĄCZANIE TELEWIZORA
DO BLATU (Tylko 32LE5***)
(Tylko 19/22/26LE3***)
PRZYGOTOWANIE
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić
od dołączonych do Twojego telewizora.
Telewizor należy przymocować do blatu w taki
sposób, aby nie był możliwy ruch odbiornika do
przodu lub do tyłu, co mogłoby spowodować
obrażenia lub uszkodzenie odbiornika. Należy
używać tylko dołączonej śruby.
1- śruba
(dostarczana razem z urządzeniem)
Podstawka
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Zasilacz DC
1
Podłącz przewód anteny do złącza antenowego telewizora.
2
Podłącz najpierw wtyczkę zasilacza do
złącza zasilacza telewizora.
3
odłącz przewód zasilający do zasilacza, a
p
następnie podłączyć go do gniazdka sieciowego.
4
Korzystaj tylko z zasilaczy podanych w
instrukcji obsługi.
Blat
OSTRZEŻENIE
►►Aby telewizor nie uległ wywróceniu, powinien on być
odpowiednio zamocowany do podłoża/ściany
zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi. Przechylanie,
potrząsanie lub kołysanie urządzeniem może
spowodować zranienie użytkownika.
PRZESTROGA
►►Proszę upewnić się, aby telewizor był najpierw
podłączany do zasilacza, przed podłączeniem
jego przewodu zasilającego do gniazdka
sieciowego.
Obrotowa podstawa
KORZYSTANIE Z PODSTAWY
(Tylko 26LE3***, 32/37/42/47/55LE5***)
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji, należy
pozostawić 10 cm wolnej przestrzeni wokół
telewizora.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Po ustawieniu telewizora, można go ręcznie
obracać w lewo lub prawo o 20 stopni.
10cm
10cm
A-40
10cm
10cm
System ochrony
Kensington
■■ Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich
modelach.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
UWAGA
►System
►
ochrony Kensington należy do
akcesoriów opcjonalnych.
►►Jeśli telewizor jest zimny, podczas włączania
może wy stąpić niewielkie migotanie obrazu.
Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o
uszkodzeniu telewizora.
►►Na ekranie mogą pojawić się uszkodzone
punkty w postaci czerwonych, zielonych lub
niebieskich plamek.
Nie mają one jednak negatywnego wpływu na
sprawność monitora.
►►Unikaj dotykania ekranu LCD lub naciskania go
palcami przez dłuższy czas.
Może to spowodować tymczasowe
zniekształcenie obrazu na ekranie.
■■ Aby zamocować telewizor na ścianie w bezpieczny i
pewny sposób, należy dokupić niezbędne części.
■■ Ustaw telewizor w pobliżu ściany, aby w razie
popchnięcia uniknąć możliwości przewrócenia go.
■■ Na poniższych ilustracjach pokazano bezpieczniejszy
sposób ustawienia telewizora, który polega na
umocowaniu go do ściany, co uniemożliwia
przewrócenie do przodu w razie pociągnięcia. Dzięki
temu urządzenie nie spadnie i nie spowoduje obrażeń
osób przebywających w pobliżu.
Sposób ten zapobiega także uszkodzeniu telewizora.
Należy dopilnować, aby dzieci nie wspinały się na
telewizor, ani nie wieszały się na nim.
1
1
22
2
1
PRZYGOTOWANIE
a tylnym panelu telewizora znajduje się złącze
N
systemu ochrony Kensington. Podłącz kabel
systemu ochrony Kensington, tak jak pokazano
poniżej.
Szczegółowe informacje na temat instalacji oraz
użytkowania systemu ochrony Kensington
znajdują się w podręczniku użytkownika
dostarczonym razem z systemem.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy
skorzystać ze strony internetowej firmy
Kensington pod adresem http://www.kensington.
com. Firma Kensington sprzedaje systemy
ochrony do drogich urządzeń elektronicznych,
takich jak notebooki PC i projektory LCD.
Informacja dotycząca
bezpieczeństwa montażu
Użyj śrub oczkowych lub uchwytów/śrub telewizora,
aby przymocować urządzenie do ściany, tak jak
pokazano na rysunku. (Jeżeli w miejscu na śruby
oczkowe znajdują się inne śruby, należy je odkręcić).
* Włóż śruby oczkowe lub uchwyty/śruby telewizora
i dokręć je odpowiednio, umieszczając w górnych
otworach.
2
Przymocuj uchwyty naścienne do ściany za pomocą
śrub. Dopasuj wysokość uchwytów przymocowanych
do ściany.
3
3
Użyj mocnej linki, aby przymocować urządzenie
podczas ustawiania.
Bezpieczniejszy sposób polega na takim
zawiązaniu sznurka, aby układał się poziomo
między urządzeniem a Ścianą.
UWAGA
►►Podczas przenoszenia odbiornika w inne miejsce
należy najpierw odwiązać sznurek.
►►Należy upewnić się, że używany stojak lub szafka
są wystarczająco duże i wytrzymałe, aby pomieścić
urządzenie i wytrzymać jego ciężar.
►►Aby bezpiecznie korzystać z odbiornika, sprawdź,
czy uchwyty przymocowane do ściany i do
telewizora są zamontowane na tej samej wysokości.
A-41
PRZYGOTOWANIE
■■ Odbiornik można zainstalować w różny sposób,
np. na ścianie lub na biurku.
■■ Należy go zamocować poziomo.
UZIEMIENIE
10cm
10cm
10cm
10cm
PRZYGOTOWANIE
Należy podłączyć do odbiornika uziemiony
przewód zasilający, aby zapobiec porażeniu
prądem. Jeśli gniazdo sieci elektrycznej nie jest
uziemione, należy zlecić wykwalifikowanemu
elektrykowi montaż osobnego wyłącznika.
Nie wolno próbować uziemiania gniazda sieci
elektrycznej przez łączenie go z kablami sieci
telefonicznej, piorunochronami czy rurami instalacji
gazowej.
10cm
Źródło
zasilania
Wyłącznik
przeciwzwarciowy
MONTAŻ NA ŚCIANIE:
INSTALACJA W POZIOMIE
■■ W wypadku montowania telewizora na ścianie
zalecamy użycie uchwytu ściennego marki LG.
■■ Zalecamy zakup uchwytu ściennego zgodnego
ze standardem VESA.
■■ Firma LG zaleca przeprowadzenie montażu
urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego
instalatora.
Model
19/22/26LE3***
32LE5***
37/42/47LE5***
55LE5***
VESA Standard
(A * B) Śruba
100 * 100 M4
200 * 100 M4
200 * 200 M6
400 * 400 M6
Ilość
4
4
4
4
< Tylko 26LE3*** >
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się
różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
UWAGA
►Urządzenie
►
należy mocować na mocnej
ścianie prostopadle do podłogi.
►Aby
►
przymocować je do sufitu lub ukośnej
ściany, należy użyć specjalnego uchwytu
ściennego.
►Uchwyt
►
ścienny należy mocować do
powierzchni o wytrzymałości wystarczającej
do utrzymania ciężaru telewizora, na
przykład do ściany z betonu, kamienia,
cegieł lub pustaków.
i długość śrub montażowych zależą
►Rodzaj
►
od zastosowanego uchwytu ściennego.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
dołączonej do uchwytu.
LG nie odpowiada za wszelkie
►Firma
►
wypadki i uszkodzenia mienia lub telewizora
na skutek nieprawidłowego montażu:
- Użycie uchwytu ściennego niezgodnego ze
standardem VESA.
- Nieprawidłowe mocowanie śrub do
podłoża, co może spowodować spadnięcie
telewizora i obrażenia przebywających w
pobliżu osób.
- Nieprzestrzeganie zalecanego sposobu
montażu.
A-42
4-podkładki dystansowe
Umieść podkładki dystansowe na odbiorniku,
przed zainstalowaniem wspornika ściennego
tak, aby nachylenie tylnej części mogło być
ustawione prostopadle.
Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania
Korzystając z pilota zdalnego sterowania, należy kierować go na czujnik zdalnego sterowania telewizora.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
AV MODE Pozwala wybierać i regulować obraz oraz dźwięk w
(TRYB AV) wypadku podłączenia urządzeń AV.(► p.50)
INPUT Wybór zewnętrznego wejścia sygnału w określonej
sekwencji.(► p.43)
TV/RAD Służy do wybierania radia, telewizji i kanału
telewizji cyfrowej.
Przyciski numeryczne Umożliwiają wybór programu. Umożliwiają wybór
0 do 9 numerowanych elementów menu.
PRZYGOTOWANIE
(POWER) Włączanie odbiornika ze stanu czuwania
i wyłączanie do stanu czuwania.
OSZCZĘDZANIE Umożliwia regulowanie trybu oszczędzania energii.
ENERGII (► p.95)
LIST Wyświetlenie tablicy programów. (► p.41)
Q.VIEW Umożliwia powrót do poprzednio oglądanego
programu.
MENU Umożliwia wybór menu.
Usuwa wszystkie wyświetlane menu z ekranu i
umożliwia powrót z każdego menu do trybu telewizji.
(► p.19)
GUIDE Wyświetla program telewizyjny. (► p.86)
Q. MENU Umożliwia szybki dostęp do funkcji. (Proporcje ekranu,
(Szybkie menu Czysty głos II , Tryb obrazu, Tryb dźwięku, Język
ekranowe) audio, Drzemka, Ulubione, Nośnik USB). (► p.18)
BACK Umożliwia użytkownikowi cofnięcie się o jeden krok
(Wstecz) w aplikacji interaktywnej, funkcji EPG lub innej
funkcji opartej na interakcji z użytkownikiem.
EXIT Wyłącza wszystkie wyświetlacze ekranowe i
powraca do wyświetlania telewizji z dowolnego
menu.
INFO i Wyświetla aktualne informacje ekranowe.
PRZYCISKI Umożliwiają poruszanie się po menu ekranowych i
STRZAŁEK modyfikowanie ustawień odbiornika.
1
(góra/dół/lewo/prawo)
OK Umożliwia zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie
bieżącego trybu.
PRZYCISKI Te przyciski służą do obsługi teletekstu (tylko
KOLOROWE modele z teletekstem) lub Edycja programu.
1
1
Przyciski Te przyciski służą do obsługi teletekstu.
Teletekst Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w
podrozdziale Teletekst. (► p.130)
SUBTITLE Przywraca preferowaną wersję napisów w trybie
cyfrowym.
A-43
PRZYGOTOWANIE
Głośność(VOL) Umożliwia regulację głośności.
w gór´/w dół
FAV Wyświetlenie wybranego ulubionego programu.
PRZYGOTOWANIE
MARK Aby zastosować ustawienia funkcji Picture Wizard
(Oznacz) (Kreator obrazu), wybierz źródło sygnału
wejściowego. Służy do zaznaczania i usuwania
oznaczeń programów w menu USB.
RATIO Umożliwia wybranie żądanych proporcji obrazu.
(► p.92)
MUTE Umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku.
Program (PR) Umożliwia wybór programu.
w górę /w dół
PAGE UP/ Przejście od jednego pełnego zestawu informacji
DOWN ekranowych do następnego.
(Poprzednia/na
stępna strona))
2
Przyciski Steruje menu SIMPLINK lub MY MEDIA (Lista zdjęć
sterujące menu i lista muzyki).
SIMPLINK /
MY MEDIA
Wyświetla listę urządzeń AV podłączonych do
telewizora. Wciśnięcie tego przycisku powoduje
wyświetlenie menu Simplink na ekranie. (► p.46)
AD Włącza lub wyłącza opcję Audio Description
(opis audio).
Wkładanie baterii
2
2
A-44
■■ Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota.
■■ Włóż dwie baterie AAA o napięciu 1,5 V z zachowaniem
odpowiedniej polaryzacji (+ do +, - do -). Nie wolno mieszać
nowych baterii ze starymi lub używanymi.
■■ Zamknij pokrywę.
■■ W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie jak
przy ich instalowaniu, ale w odwrotnej kolejności.
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
■■ i Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń, nigdy nie wolno podłączać przewodów zasilających przed
zakończeniem łączenia urządzeń.
Połączenie anteny
■■ Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, należy dostosować
położenie anteny.
■■ Kabel antenowy i konwerter nie są dostarczane.
Antena
zewnętrzna
(VHF, UHF)
Domy Wielorodzinne/Apartamenty
(Podłączanie do ściennego gniazda antenowego)
Przewód koncentryczny RF
(75 Ω)
Domy jednorodzinne/wille
(Podłączanie do gniazda ściennego
połączonego z anteną zewnętrzną)
UHF
Antena
Wzmacniacz
sygnału
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Ścienne
gniazdo
antenowe
VHF
■■ Aby w lokalizacjach, w których sygnał ma małą moc, uzyskać lepszą jakość obrazu, należy
zainstalować wzmacniacz sygnału antenowego tak, jak pokazano z prawej strony.
■■ Jeśli konieczne jest rozdzielanie sygnału na dwa telewizory, połączenie należy wykonać za pomocą
rozdzielacza sygnału antenowego.
1
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
■■ Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń, nigdy nie wolno podłączać przewodów zasilających przed
zakończeniem łączenia urządzeń.
■■ Rozdział ten, dotyczący KONFIGURACJI WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO korzysta głównie ze
schematów dla modeli 32/37/42/47LD4***.
■■ Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
Podłączanie za pomocą kabla Component
Telewizor może odbierać cyfrowe sygnały bezprzewodowe/przewodowe bez zewnętrznej cyfrowej
przystawki set-top-box. Jeżeli jednak sygnały cyfrowe są odbierane za pomocą cyfrowej przystawki
set-top-box lub innego zewnętrznego urządzenia cyfrowego, należy skorzystać ze sposobu konfiguracji
przedstawionego na poniższym rysunku.
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
1
Podłącz wyjścia wideo (Y, PB, PR) urządzenia
zewnętrznego (cyfrowy odbiornik STB, DVD, itp.)
do złącz COMPONENT IN VIDEO (WEJŚCIE
KOMPONENTOWEGO WIDEO) odbiornika TV.
2
Podłącz wyjście audio urządzenia zewnętrznego
(cyfrowy odbiornik STB, DVD, itp.) do złącz
COMPONENT IN AUDIO (WEJŚCIE
KOMPONENTOWEGO AUDIO) odbiornika TV.
3
Włącz urządzenie zewnętrzne.
(Instrukcje dotycząca obsługi, patrz instrukcja
urządzenia zewnętrznego.)
4
Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego
sterowania wybierz źródło sygnału wejściowego
Component.
1
2
►►Format audio obsługiwany przez HDMI: Dolby Digital, PCM
Format DTS Audio nie jest obsługiwany
Sygnał
Component
HDMI
480i/576i
480p/576p
720p/1080i
O
O
O
O
X
O
O
1080p
1
O
(tylko 50 Hz /
60 Hz)
(24 Hz / 30 Hz /
50 Hz / 60 Hz)
2
Porty wejścia Component
Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, należy podłączyć odtwarzacz DVD do portów wejścia Component, tak jak pokazano poniżej.
2
lub
Porty Component odbiornika
Y
PB
PR
Porty wyjścia wideo
odtwarzacza DVD
Y
Y
Y
Y
PB
B-Y
Cb
Pb
PR
R-Y
Cr
Pr
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłącz wyjście HDMI urządzenia zewnętrznego (cyfrowy
odbiornik STB, DVD, itp.) do złącz HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2
(Z wyjątkiem 19/22LD3***), HDMI IN 3 (Z wyjątkiem
19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***) lub HDMI
IN 4 (tylko 32/37/42/47/55LE5***) odbiornika TV.
2
Włącz urządzenie zewnętrzne.
3
Za pomocą przycisku INPUT na pilocie zdalnego sterowania
wybierz źródło sygnału wejściowego HDMI1, HDMI2 (Z
wyjątkiem 19/22LD3***), HDMI3 (Z wyjątkiem
19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***) lub
HDMI4 (tylko 32/37/42/47/55LE5***).
UWAGA
►►Telewizor może odbierać za pośrednictwem kabla HDMI równocześnie
sygnał wizji i fonii.
►►Jeśli odtwarzacz DVD nie obsługuje funkcji Auto HDMI, należy
odpowiednio ustawić rozdzielczość obrazu z odtwarzacza DVD.
►►Sprawdź, czy używany jest kabel HDMI w wersji 1.3 lub wyższej.
Jeśli Twój przewód HDMI nie obsługuje standardu HDMI w wersji 1.3,
mogą pojawić się zakłócenia obrazu lub całkowity jego brak na
ekranie. W takim wypadku należy wymienić przewód na zgodny ze
standardem HDMI w wersji 1.3 (lub wyższej).
1
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
1
3
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Podłączanie za pomocą kabla HDMI/DVI
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
4
1
Podłącz wyjście cyfrowego odbiornika STB lub
wyjście DVI komputera do złącza HDMI/DVI IN
1 odbiornika TV.
2
Podłącz wyjście audio cyfrowego odbiornika
STB lub wyjście audio komputera do złącza
AUDIO IN (RGB/DVI) odbiornika TV.
3
Włącz cyfrowy odbiornik STB lub komputer
oraz odbiornik TV.
(Instrukcje dotycząca obsługi, patrz instrukcja
odbiornika STB lub komputera.)
4
1
2
Za pomocą przycisku INPUT na pilocie
zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału
wejściowego HDMI1.
lub
Podłączanie za pomocą kabla scart
Podłącz gniazdo Euro scart urządzenia
zewnętrznego (DVD, magnetowid itp.) do
gniazda AV1 Euro scart odbiornika TV.
2
Włącz urządzenie zewnętrzne.
(Instrukcje dotycząca obsługi, patrz instrukcja
urządzenia zewnętrznego.)
3
Za pomocą przycisku INPUT na pilocie
zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału
wejściowego AV1.
Wejście
Wyjście
Scart
Wideo
Audio
RGB
AV1
O
O
O
Typ Wyjścia
Video, Audio
Telewizja analogowa, Telewizja cyfrowa
AV1
AV1
(Wyjście
Telewizyjne)
(jeżeli trwa zaprogramowane
nagrywanie sygnału cyfrowego za
pomocą urządzenia rejestrującego.)
Digital TV
Telewizja
cyfrowa
O
Analogue TV, AV
Telewizja
analogowa
Component/RGB
Telewizja
analogowa
HDMI
Telewizja
analogowa
Bieżący
tryb wejścia
1
►►Wyjście telewizyjne : Wyjście
sygnałów telewizji analogowej
lub cyfrowej.
O
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
1
(Tryb wejścia jest zmieniany
na DTV.)
UWAGA
►►W przypadku korzystania z kabla Euroscart należy zastosować ekranowany przewód.
5
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
KONFIGURACJA WEJŚCIA USB
1
Podłącz urządzenie USB do gniazda USB IN
telewizora.
1
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
2
lub
Po podłączeniu do gniazd USB IN można
używać funkcji USB. (► str. p.52)
Podłączanie za pomocą przewodu
współosiowego(RF).
Aby uniknąć zakłóceń obrazu (interferencji), należy umieścić magnetowid w odpowiedniej odległości
od telewizora.
1
Połącz kablem gniazdo ANT OUT (Wyjście
antenowe) magnetowidu z gniazdem
ANTENNA IN (Wejście antenowe) odbiornika.
2
odłącz kabel antenowy do gniazda ANT IN
P
(Wejście antenowe) w magnetowidzie.
3
Naciśnij przycisk PLAY (Odtwórz)
magnetowidu i wybierz odpowiedni program,
na którym będzie wyświetlany obraz z
magnetowidu.
1
2
Gniazdo
naścienne
Antena
6
Podłączanie za pomocą przewodu RCA
1
3
1
Włóż kasetę wideo do magnetowidu i naciśnij
przycisk PLAY (Odtwórz) magnetowidu.
(Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi magnetowidu)
Lub uruchom odpowiednie urządzenie
zewnętrzne.
(Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi tego urządzenia.)
Za pomocą przycisku INPUT na pilocie
zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału
wejściowego AV2.
W przypadku podłączenia do gniazda AV IN 3
wybierz źródło sygnału wejściowego AV3.
lub
Kamera
wideo
Konsola Do Gier
Wideo
lub
UWAGA
►►Jeśli magnetowid jest monofoniczny,
podłącz przewód audio z magnetowidu do
gniazda AUDIO L/MONO w telewizorze.
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
2
Połącz gniazda AUDIO/VIDEO między
odbiornikiem TV a magnetowidem lub
urządzeniem zewnętrznym. Dopasuj gniazda
kolorami. (Wideo = żółty, Audio, kanał lewy =
biały, Audio, kanał prawy = czerwony)
1
lub
Kamera
wideo
Konsola Do Gier
Wideo
7
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Podłączanie za pomocą 15-stykowego przewodu D-Sub
Ten odbiornik jest zgodny ze standardem Plug and Play, co oznacza, że komputer PC automatycznie
dostosowuje się do ustawień odbiornika.
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
8
1
Połącz przewodem wyjście RGB komputera
PC z wejściem RGB IN (PC) odbiornik.
2
Połącz przewodem wyjście dźwięku komputera
PC z wejściem AUDIO IN (RGB/DVI)
odbiornika.
3
Włącz komputer PC i odbiornik
4
Za pomocą przycisku INPUT na pilocie
zdalnego sterowania wybierz źródło sygnału
wejściowego RGB.
1
2
USB IN
WKŁADANIE MODUŁU CI
Włóż moduł CI do GNIAZDA KARTY PCMCIA
(Personal Computer Memory Card
International Association) telewizora, jak to
pokazano na rysunku.
Więcej informacji można znaleźć na str. 34.
AV IN 2
UWAGA
►►Sprawdź, czy moduł CI jest prawidłowo umieszczony
w gnieździe karty PCMCIA. Nieprawidłowe umieszczenie modułu może być przyczyną uszkodzenia
telewizora i gniazda karty PCMCIA.
(RGB)
Sprawdź położenie
wskazanego punktu na
module CI i włóż
moduł do gniazda.
1
HDMI / DVI IN
ANTENNA IN
KONFIGURACJA SŁUCHAWEK
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
H/P HDMI IN 2
Służy do oglądania usług kodowanych (płatnych)
w trybie telewizji cyfrowej.
Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.
Dźwięk może być przekazywany przez słuchawki.
1
Podłącz słuchawki do gniazda słuchawek.
2
Aby ustawić głośność w słuchawkach, naciśnij
przycisk
+ lub -. Jeśli naciśniesz przycisk
MUTE, dźwięk w słuchawkach zostanie
wyłączony.
UWAGA
►►Po podłączeniu słuchawek pozycje menu AUDIO są zablokowane.
►►Przy zmianie TRYBU AV przy podłączonych słuchawkach, zmiana jest stosowana do wideo, a nie do
audio.
►►Po podłączeniu słuchawek optyczne cyfrowe wyjście audio nie jest dostępne.
9
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
KONFIGUROWANIE CYFROWEGO WYJŚCIA AUDIO
Służy do wysyłania sygnału dźwiękowego z telewizora do zewnętrznego urządzenia audio przez port
cyfrowego wyjścia audio (optycznego).
Aby odtwarzać dźwięk z nadawanych cyfrowo audycji za pomocą głośników systemu 5.1, należy
połączyć znajdujący się z tyłu telewizora terminal CYFROWE WYJŚCIE AUDIO (OPTYCZNE) z
systemem kina domowego (lub wzmacniaczem).
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
10
1
Podłącz jeden z końców kabla optycznego do
portu cyfrowego wyjścia audio (optycznego) w
telewizorze.
2
odłącz drugi koniec kabla optycznego do
P
cyfrowego wejścia audio (optycznego) w
urządzeniu audio.
3
W menu AUDIO ustaw opcję "Głośnik
telewizo¬ra wyłączony" (► str.112).
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi zewnętrznego
urządzenia audio.
PRZESTROGA
►►Nie wolno patrzeć w port wyjścia optycznego. Patrzenie na
promień lasera może spowodować uszkodzenie wzroku.
1
2
BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZENIE SPRZĘTU
ZEWNĘTRZNEGO
(tylko 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
Sprzęt zewnętrzny można podłączyć bezprzewodowo do telewizora.
Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do instrukcji „Bezprzewodowego kontrolera mediów LG”.
Podłącz bezprzewodowy kontroler mediów do
złącza WIRELESS CONTROL i HDMI/DVI IN 1,
HDMI IN 2 (z wyjątkiem 19/22LD3***), HDMI IN 3
(z wyjątkiem 19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***) lub złącza HDMI
IN 4 (tylko 32/37/42/47/55LE5***) na telewizorze.
Bezprzewodowy kontroler mediów LG
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
1
11
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Obsługiwane rozdzielczości obrazu
tryb RGB [PC] / HDMI/DVI [PC]
tryb HDMI/DVI [DTV]
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (KHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,981
60,02
28,125
50
66,587
59,93
26,97/27
23,97/24
33,716/33,75
29,976/30,00
56,25
50
67,43/67,5
59,94/60
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
66,587
59,93
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Częstotliwość
pozioma (KHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz
31,469
59,94
31,5
60
31,25
50
37,5
50
44,96/45
59,94/60
33,72/33,75
59,94/60
(Z wyjątkiem 19/22/26LD3***, 19/22/26LE3***)
UWAGA
►► Należy unikać wyświetlania na ekranie odbiornika obrazu
niezmieniającego się przez dłuższy czas. Niezmienny
obraz może zostać trwale odwzorowany na ekranie.
Należy jak najczęściej używać wygaszacza ekranu.
►► W trybie PC mogą pojawiać się zakłócenia przy niektórych
rozdzielczościach, pionowych wzorach lub ustawieniach
kontrastu i jasności. Należy wówczas spróbować ustawić
dla trybu PC inną rozdzielczość, zmienić częstotliwość
odświeżania obrazu lub wyregulować w menu jasność i
kontrast, aż obraz stanie się czysty. Jeśli nie można
zmienić częstotliwości odświeżania obrazu z karty
graficznej komput¬ era PC, należy wymienić kartę
graficzną lub zwrócić się o pomoc do jej producenta.
►► Przewód audio z komputera PC należy podłączyć do
gniazda wejściowego Audio odbiornika. (Kable audio nie są
dostarczane razem z odbiornikiem).
►► Jeśli korzystasz z karty dźwiękowej, ustaw odpowiednio
dźwięk w komputerze.
►► Jeśli karta graficzna komputera nie obsługuje jednocześnie
analogowego i cyfrowego wyjścia RGB, aby wyświetlić obraz
z komput¬ era na odbiorniku TV, podłącz komputer tylko do
gniazda RGB albo HDMI IN (lub HDMI/DVI IN).
►► Jeśli karta graficzna komputera obsługuje jednocześnie
analogowe i cyfrowe wyjścia RGB, podłącz komputer do
gniazda RGB lub HDMI; (drugi tryb zostanie automatycznie
ustawiony przez odbiornik TV na funkcję Plug and Play).
►► Częstotliwości pozioma i pionowa sygnału wejściowego są
synchronizowane osobno.
►► Jeśli użytkownik korzysta z kabla HDMI-DVI, tryb DOS może
nie działać dla niektórych kart wideo.
►► W trybie PC zalecane jest korzystanie z obrazu o
parametrach 1920x1080, 60 Hz (Z wyjątkiem
19/22/26LD3***, 19/22/26LE3***), 1360x768, 60 Hz(tylko
19/22/26LD3***, 19/22/26LE3***) ponieważ zapewniają
one najwyższą jakość wizji.
►► Jeśli zastosuje się zbyt długi kabel RGB-PC, na ekranie
mogą wystąpić zakłócenia. Zalecamy używanie kabla o
długości do 5 m. Zapewni on najwyższą jakość obrazu.
►► Połącz przewodem gniazdo wyjściowe monitora w
komputerze z gniazdem wejściowym RGB (PC) odbiornika
TV lub gniazdo wyjściowe HDMI komputera z gniazdem
wejściowym HDMI IN (lub HDMI/DVI IN) odbiornika TV.
12
Rozdzielczość
KONFIGURACJA EKRANU DLA TRYBU KOMPUTERA
Resetowanie ekranu
Przywraca fabryczne ustawienia Pozycja (Położenie), Rozmiar i Faza.
Ta funkcja działa w następujących trybach: RGB[PC].
Przenieś
• Ostrość
70
• Kolor
60
EKRAN
OK
PrzejdŻ
Cofnij.
Rozdzielczość
• Odcień
0
R
G
• Temp. Barw
0
W
C
• Sterowanie Zaawansowane
Pozycja
Rozmiar
• Resetuj Obraz
►
• TruMotion
Ekran
•• Ekran
Auto. Konfiguracja
Ustaw
Tak
Nie
Faza
Resetuj
1
2
3
4
5
Wybierz opcję OBRAZ.
Wybierz opcję Ekran.
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
OBRAZ
Wybierz opcję Resetuj.
Wybierz opcję Tak.
Uruchom Resetuj.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
13
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Automatyczna konfiguracja (tylko tryb RGB [PC])
Ta funkcja umożliwia automatyczną regulację położenia obrazu i minimalizuje drgania obrazu. Jeśli
obraz w dalszym ciągu nie jest poprawny, monitor pracuje prawidłowo ale wymaga dalszych regulacji.
OBRAZ
Przenieś
• Ostrość
70
• Kolor
60
EKRAN
OK
PrzejdŻ
Cofnij.
Rozdzielczość
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
• Sterowanie Zaawansowane
• Resetuj Obraz
• Trumotion
Ekran
•• Ekran
►
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Auto. konfiguracja (Automatyczna konfiguracja)
Ta funkcja umożliwia automatyczną regulację położenia, rozmiaru i fazy ekranu. Podczas trwającej
kilka sekund automatycznej konfiguracji wyświetlany obraz jest niestabilny.
Auto. Konfiguracja
Pozycja
Auto. konfiguracja
Rozmiar
Tak
Nie
Faza
Resetuj
1
2
3
4
5
Wybierz opcję OBRAZ.
Wybierz opcję Ekran.
Wybierz opcję Auto. konfiguracja.
• Jeśli pozycja obrazu nadal nie jest poprawna,
skorzystaj ponownie z funkcji automatycznej
regulacji.
• Jeśli po użyciu funkcji automatycznej regulacji w
trybie RGB (PC) obraz wymaga dalszej regulacji,
można przeprowadzić regulację za pomocą opcji
Pozycja, Rozmiar i Faza.
Wybierz opcję Tak.
Uruchom opcję Auto. konfiguracja.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
14
Wybieranie rozdzielczości
Aby wyświetlany był normalny obraz, należy dopasować rozdzielczość trybu RGB do trybu komputera.
Ta funkcja działa w następujących trybach: RGB[PC].
PrzejdŻ
• Ostrość
70
• Kolor
60
EKRAN
OK
Rozdzielczość
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
• Sterowanie Zaawansowanel
Pozycja
Cofnij.
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Rozmiar
• Resetuj Obraz
►
• Trumotion
Ekran
•• Ekran
Auto. Konfiguracja
PrzejdŻ
Faza
Resetuj
1
2
3
4
Wyberz opcję OBRAZ.
Wyberz opcję Ekran.
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
OBRAZ
Wyberz opcję Rozdzielczość.
Wybierz żądaną rozdzielczość.
5
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
15
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
Ustawienia parametrów położenia, rozmiaru i fazy obrazu
Obraz nie jest wyraźny nawet po automatycznym ustawieniu oraz gdy znaki nadal drżą, wyreguluj
obraz ręcznie.
Ta funkcja działa w następujących trybach: RGB[PC].
Przenieś
• Ostrość
70
• Kolor
60
EKRAN
OK
Auto. Konfiguracja
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
Faza
• Trumotion
Ekran
•• Ekran
3
4
Pozycja
Rozmiar
• Resetuj Obraz
2
Cofnij.
Rozdzielczość
• Sterowanie Zaawansowanel
1
Przenieś
►
KONFIGURACJA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
OBRAZ
Resetuj
Wybierz opcję OBRAZ.
Wybierz opcję Ekran.
Wybierz opcję Pozycja, Rozmiar lub Faza.
Dokonaj odpowiednich zmian.
5
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
16
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
WŁĄCZANIE TELEWIZORA
Z funkcji telewizora można korzystać dopiero po jego włączeniu.
1
Najpierw należy poprawnie podłączyć przewód zasilania.
W tym momencie telewizor przełączy się w tryb czuwania.
2
Aby włączyć telewizor w trybie czuwania, naciśnij przycisk
/ I, INPUT lub P
(lub
P▲▼) na odbiorniku albo naciśnij przycisk POWER, INPUT, P
lub Przyciski numeryczne
na pilocie zdalnego sterowania.
Konfiguracja
Jeżeli na ekranie telewizora po włączeniu pojawi się OSD (wyświetlacz ekranowy), można
ustawić Language (Język), Mode Setting (Ustawienia trybu), Power Indicator (Wskaźnik
zasilania) (Gdy wybierzesz Home Use (Dom) w Mode Setting (Ustawienia trybu) – Tylko
MODELE LED LCD TV), Country (Kraj), Set Password (Ustaw hasło) (jeżeli wybrany kraj to
Francja) lub Auto Tuning (Strojenie automatyczne).
UWAGA:
a.Jeśli zakończysz, ale nie skonfigurujesz ustawień początkowych, menu ustawień
początkowych może zostać wyświetlone ponownie.
b.Nacisnąć przycisk BACK (wstecz), aby zmienić bieżące OSD na poprzednie OSD.
c.W krajach, gdzie standard transmisji cyfrowej nie został jeszcze ustalony, niektóre funkcje
związane z obsługą telewizji cyfrowej (DTV) mogą nie pracować, gdyż są zależne od
dostępnych na danym obszarze usług cyfrowych.
d.Tryb „Dom" jest optymalnym ustawieniem dla środowisk domowych i jest domyślnym trybem
telewizora.
e.Tryb „W sklepie" jest optymalnym ustawieniem dla środowisk sklepowych. Jeśli użytkownik
zmieni dane dotyczące jakości, tryb „W sklepie" spowoduje przejście po pewnym czasie na jakość
obrazu ustawioną przez użytkownika.
f.Tryb (Dom, W sklepie) można zmienić, wybierając opcję Ustawienia trybu w menu OPCJE.
g. Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasło to nie ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ tylko ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Wybieranie programu
1
Naciskaj przyciski P
lub przyciski numeryczne, aby wybrać numer programu.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
1
Regulacja głośności
+ lub - aby wyregulować głośność.
1
Naciśnij przycisk
2
Aby wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk MUTE.
Funkcję tę można wyłączyć, naciskając przycisk MUTE,
+ , - lub bądź AV Mode.
17
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
QUICK MENU (SZYBKIE MENU)
Menu ekranowe zakupionego odbiornika może się nieco różnić od przedstawionego w niniejszej
instrukcji. Szybkie menu zawiera często używane funkcje.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Proporcje ekranu : Umożliwia wybranie
żądanego formatu obrazu.
Aby wybrać format Zbliżenie
(Powiększenie), należy w menu Ratio
(Proporcje) wybrać opcje 14:9, Zbliżenie i
Zbliżenie kinowe. Po zakończeniu wyboru
trybu powiększenia następuje powrót do
Szybkie menu.
Czysty głos II : Funkcja "Czysty głos"
odróżniając ludzki głos od innych dźwięków
uwydatnia go sprawiając, że w efekcie jego
brzmienie jest bardziej wyraźne.
Tryb obrazu : Umożliwia wybór żądanego
trybu obrazu.
Tryb dźwięku : Jest to funkcja
automatycznego ustawiania kombinacji
◄
dźwięku, która najlepiej pasuje do
oglądanego obrazu. Umożliwia wybór
żądanego trybu dźwięku.
Język audio : Umożliwia wybór wyjścia
dźwięku.
Drzemka : Umożliwia włączenie
programatora wyłączania
Pomiń Wył./Wł. : Włącza lub wyłącza
przeskok.
Nośnik USB : Aby wyjąć urządzenie USB,
należy wybrać opcję „Odłącz".
Proporcje ekranu
►
16:9
Wyjście
1
2
3
18
Wyświetl każde menu.
Wybierz żądane źródło.
• Naciśnij przycisk Q.MENU/EXIT (MENU Q./WYJŚCIE) w
celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do
poprzedniego ekranu menu.
WYBIERANIE I REGULACJA MENU EKRANOWYCH
Menu ekranowe zakupionego odbiornika może się nieco różnić od przedstawionego w niniejszej
instrukcji.
USTAW.
Przenieś
● Strojenie
automatyczne
● Strojenie
ręczne
● Edycja
OBRAZ
OK
● Proporcje Ekranu
AUDIO
OK
programu
●
: 16:9
Oszczędzanie Energii
● Tryb Obrazu
Przenieś
OK
OK
● Czysty Głos II
: Wył.
3
● Balans
: Wył.
0
● Tryb Dźwięku
: Standardowy
L
R
: Standardowy
• Podświetlenie 70
• Infinite Sound : Wył.
• Kontrast
100
• Tony Wysokie 50
• Jasność
50
• Tony Niskie
• Ostrość
70
• Resetuj
50
CZAS
OK
Ustaw Hasło
Przenieś
OK
OK
● Zegar
● Blokada Odbiornika
: Wył.
OBRAZ
USTAW.
● Zablokuj program
AUDIO
CZAS
● Przewodnik Rodzicielski: Wył.
Blokowanie
● Czas Wył.
: Wył.
● Czas Wł.
: Wył.
● Drzemka
: Wył.
● Blok. Wejścia
●Blokada przycisków : Wył.
OPCJE
BLOKUJ
Przenieś
OK
OPCJE
OZNACZENIE
Lista Wejść
PrzejdŻ
MOJE MEDIA
OK
MOJE MEDIA
● Język(Język)
● Kraj
: Wielka Brytania
● Pomoc Wyłączona
Antena
USB
AV1
RGB
HDMI1
HDMI2
AV2
AV3
HDMI3
HDMI4
Component
● Wskaźnik Zasilania
● Reset. Ustawie Fabr.
● Ustaw Id
:1
● Ustawienia Trybu
: Dom
Lista Filmów
Oznaczenie wejścia
● Emulator IR
Wyjście
Naciśnij OK(
Lista Zdjęć
), aby przegl. zdj. z urz. USB.
Lista Muzyki
Opcje
Wyjście
(Z wyjątkiem 19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22/26LE3***)
1
Wyświetl każde menu
2
3
Wybierz element menu.
Przejdź do menu podręcznego.
• Naciśnij przycisk CZERWONY, możesz
sprawdzić menu Pomoc techniczna dla
klientów.
• Naciśnij przycisk ZIELONY, możesz
sprawdzić menu Instrukcja obsługi.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE)
w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu
przejścia do poprzedniego ekranu menu.
vious menu screen.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
BLOKUJ
Przenieś
● Aut. Poziom Głośn. : Wył.
● Kreator Obrazu
● Informacje Ci
●
Przenieś
UWAGA
► W trybie analogowym nie można używać funkcji Informacje CI.
►Emulator IR: Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do instrukcji „Bezprzewodowego kontrolera mediów”.
►Można użyć menu Lista filmów w 32/40/46/55LE4***, 19/22/26LE3***, 32/37/42/47/55LE5***.
19
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
AUTOMATYCZNE DOSTRAJANIE PROGRAMÓW
Skorzystaj z tej funkcji, aby odbiornik automatycznie znalazł i zapisał wszystkie dostępne programy.
Po wybraniu automatycznego dostrajania programów, wszystkie poprzednio zapisane programy
zostaną skasowane.
Maksymalna można zapisać 1,000 programów. W zależności od sygnałów nadawczych, liczba ta może
się jednak nieznacznie różnić.
Automatyczne strojenie DVB-T, DVB-C to menu dla użytkowników w krajach w których występuje
kabel DVB.
Aby wybrać opcję Antena,
PrzejdŻ
● Strojenie automatyczne
● Strojenie ręczne
USTAW.
OK
►
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
USTAW.
PrzejdŻ
OK
Wybierz połączenie telewizora.
Strojenieautomatyczne
automatyczne
● ●Strojenie
● Strojenie ręczne
● Edycja programu
● Edycja programu
● Informacje Ci
● Informacje Ci
Antena
Antena
Antena
Kablowa
Czy po wybraniu anteny lub kabla
informacje o poprzednim kanale
zostaną usunięte?
Antena
Kablowa
Zamknij
1
2
3
4
5
Wybierz menu USTAW.
Wybierz opcję Strojenie
automatyczne.
Wybierz opcję Antena.
Wybierz opcję Początek.
Antena
Kablowa
Sprawdź połączenie antenowe.
Informacja o poprzednim kanale
zostanie zaktualizowana w trakcie
automatycznego strojenia.
Szukanie SECAM L
Numerowanie automatyczne
Początek
Zamknij
• W trybie włączonej blokady odbiornika
wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z
przycisków NUMERYCZNYCH.
• Jeśli chcesz kontynuować automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję Początek za
pomocą przycisku
. Następnie
naciśnij przycisk OK. W przeciwnym
wypadku wybierz opcję Zamknij.
• Numerowanie automatyczne: zdecyduj,
czy w celu dostrajania mają być używane
numery programów wysyłane przez stacje
nadawcze.
Uruchom funkcję Strojenie automatyczne.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
• W następujących krajach można skorzystać z cyfrowej telewizji kablowej DVB. : Niemcy, Holandia,
Szwecja, Szwajcaria, Dania, Austria, Finlandia, Norwegia, Słowenia, Węgry.(Można dodać kraj, w
którym ta funkcja jest obsługiwana).
20
Aby wybrać opcję Kablowa,
PrzejdŻ
USTAW.
OK
PrzejdŻ
USTAW.
OK
PrzejdŻ
● Strojenie
automatyczne
●● Strojenie
Automatyczne
● Strojenie ręczne
● Strojenie ręczne
● Strojenie Ręczne
● Edycja programu
● Edycja programu
● Informacje Ci
● Informacje Ci
● Ustawienia Cyfrowej Telewizji
● Ustawienia Cyfrowej Telewizji
Kablowej
Kablowej
Antena
Kablowa
Antena
Kablowa
OK
Operator usługi
►
● Strojenie
Strojenie automatyczne
automatyczne
●
►
Wybierz połączenie telewizora.
● Strojenie
automatyczne
●● Strojenie
automatyczne
►
USTAW.
● Edycja programu
Comhem
● Informacje Ci
Other Operators
● Ustawienia Cyfrowej Telewizji
Czy po wybraniu anteny lub kabla
informacje o poprzednim kanale
zostaną usunięte?
Antena
Kablowej
Wstecz
Kablowa
2
3
4
5
Wybierz menu USTAW.
Wybierz opcję Strojenie
automatyczne..
Wybierz opcję Kablowa.
Wybrać Comhem lub Other
Operators.
Wybrać Szybki lub Pełny.
• Gdy wybierzesz Kablowa, ekran wyboru Cable
Service Operator może się różnić lub może go
nie być w zależności od danego kraju.
• Wyskakujące okienko, na którym można wybrać
pomiędzy Operator usługi, pojawia się na
początku w 3 przypadkach: w czasie wchodzenia
do menu Initial Setting (ustawień początkowych),
po zmianie z Antenna (Antena) na Cable
(Kablowa) lub w czasie wchodzenia do menu po
zmianie Country (Kraj).
• W przypadku konieczności wyboru pomiędzy
Operator usługi w innych przypadkach iż 3
powyższe, można to zrobić, wybierając Setup
(USTAW.)->Cable DTV Setting (Ustawienia
cyfrowej telewizji kablowej)-> Service Operator
(Operator usługi).
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
• Uzyskane certyfikacje SO: Szwecja(Comhem, Canal Digital), Dania(YouSee, Canal Digital, Stofa),
Norwegia(Canal Digital).
• Jeżeli nie ma żadnego wybranego operatora usług, wybierz Other Operators.
• Jeśli wybierzesz opcję „Other Operators” (Inni operatorzy) lub w wybranym kraju obsługiwani są
jedynie inni operatorzy, przeszukanie wszystkich kanałów może potrwać dłużej albo nie wszystkie
kanały zostaną wyszukane.
Jeśli niektóre kanały nie pojawią się, wykonaj poniższe czynności:
1. USTAW. -> Strojenie automatyczne -> Kablowa -> Ustawienia
2. Przełącz ustawienie Home Tuning z pozycji "Wył." na "Wł."
3. Wprowadź dodatkowe wartości, takie jak częstotliwość, szybkość transmisji symboli (SR),
modulację i identyfikator sieci.
(Powyższe informacje można uzyskać u operatora sieci kablowej).
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Zamknij
1
Dalej
21
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
■■Po wybraniu Quick (szybki),
Home Tuning
Szybki
● Częstotliwość(kHz)
Częstotliwość Końcowa (kHz) : 862000
● Szyb.
Sieć
6900
Częstotliwość Końcowa (kHz) : 862000
640QAM
Identyfikator Sieci
Częstotliwość Początkowa (kHz)
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
End Frequency(kHz)
Sieć
: Auto
Auto
0
OK
Kablowa
362000
Ustawienia
Zamknij
Szybki
►
Częstotliwość Początkowa (kHz): 114000
Transmisji(kS/s)
● Modulacja
: Auto
Wł.
◄
Częstotliwość Początkowa (kHz): 114000
114000
862000
Ustawienia
OK
Zamknij
Kablowa
Sprawdź połączenie antenowe.
Informacja o poprzednim kanale
zostanie zaktualizowana w trakcie
automatycznego strojenia.
Pomiń zaszyfrowane kanały
Numerowanie automatyczne
Początek
Zamknij
Resetuj
Zamknij
6
7
8
9
10
11
12
Wybrać Szybki.
Wybrać Ustawienia.
Dokonaj odpowiednich
zmian.
Wybierz opcję Zamknij.
Wybrać OK.
Wybierz opcję Początek.
•W
trybie włączonej blokady odbiornika
wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z
przycisków NUMERYCZNYCH.
• Jeśli chcesz kontynuować automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję Początek za
pomocą przycisku
. Następnie naciśnij
przycisk OK. W przeciwnym wypadku
wybierz opcję Zamknij.
• Numerowanie automatyczne: zdecyduj,
czy w celu dostrajania mają być używane
numery programów wysyłane przez stacje
nadawcze.
• Pomiń zaszyfrowane kanały : Kanał
kodowany jest pomijany w Strojenie
automatyczne i w Strojenie ręczne.
Uruchom funkcję Strojenie automatyczne..
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
22
■■Po wybraniu Full (pełny).
Pełny
Kablowa
Przeszukaj wszystkie dostępne
pasma.
Kablowa
Sprawdź połączenie antenowe.
Informacja o poprzednim kanale
zostanie zaktualizowana w trakcie
automatycznego strojenia.
Pomiń zaszyfrowane kanały
Numerowanie automatyczne
OK
Zamknij
7
8
9
Wybrać Pełny.
Wybrać OK.
Wybierz opcję Początek.
Uruchom funkcję Strojenie automatyczne.
Zamknij
•W
trybie włączonej blokady odbiornika
wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z
przycisków NUMERYCZNYCH.
• Jeśli chcesz kontynuować automatyczne
dostrajanie, wybierz opcję Początek za
pomocą przycisku
. Następnie naciśnij
przycisk OK. W przeciwnym wypadku
wybierz opcję Zamknij.
• Numerowanie automatyczne: zdecyduj,
czy w celu dostrajania mają być używane
numery programów wysyłane przez stacje
nadawcze.
• Pomiń zaszyfrowane kanały : Kanał
kodowany jest pomijany w Strojenie
automatyczne i w Strojenie ręczne.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
6
Początek
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
23
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
24
Do szybkiego i prawidłowego wyszukiwania wszystkich dostępnych programów potrzebne są
następujące wartości.
Najczęściej używane wartości zostały udostępnione jako „domyślne” .
Jednak w celu wprowadzenia prawidłowych ustawień należy poprosić o udostępnienie tych wartości
operatora telewizji kablowej.
W czasie wykonywanie automatycznego strojenia w trybie kabla DVB, wybranie opcji Full (pełny)
spowoduje przeszukanie wszystkich częstotliwości w celu znalezienia dostępnych kanałów.
Jesli program nie zostanie znaleziony po wybraniu opcji wyszukiwania Default (Domyślny), należy
szukać, zaznaczając opcję Full (Pełny).
Po wybraniu opcji wyszukiwania Full (Pełny), czas Auto Tuninng (Automatycznego strojenia)
znacznie się wydłuży.
• Częstotliwość : Wprowadź określoną przez użytkownika częstotliwość.
• Szybkość transmisji :s zybkość symboli określoną przez użytkownika
(Szybkość sym-boli: szybkość przesyłania symboli w kanale przez urządzenie takie jak modem).
• Modulacja : Wprowadź modulację określoną przez użytkownika.
(Modulacja: sposób wprowadzania sygnałów audio i wideo do fali nośnej)
• Identyfikator sieci : niepowtarzalny identyfikator przydzielany każdemu użytkownikowi.
• Częstotliwość początkowa : Wprowadź określony przez użytkownika zakres częstotliwości początkowej.
• Częstotliwość końcowa : Wprowadź określony przez użytkownika zakres częstotliwości końcowej.
Ustawienia telewizji kablowej DVB
(TYLKO W TRYBIE KABLOWYM)
Zakres, z jakiego użytkownik może wybierać w menu operatora usług, różni się i zależy od liczby
operatorów usług w danym kraju. Jeżeli liczba operatorów usług w danym kraju wynosi 1, funkcja ta
staje się nieaktywna.
Po zmianie operatora usług, pojawi się okienko ostrzegawcze, informujące, że mapa kanałów zostanie
usunięta po naciśnięciu przycisku OK lub wybraniu Close (zamknij) oraz, że pojawi się wyskakujące
okienko automatycznego strojenia po wybraniu ‘YES’ (tak).
PrzejdŻ
USTAW.
OK
● Strojenie automatyczne
● Strojenie ręczne
● Strojenie ręczne
● Edycja programu
● Edycja programu
● Informacje Ci
● Informacje Ci
Ustawienia
●● Cable
DtvCyfrowej
Setting Telewizji Kablowej
►
● Strojenie automatyczne
PrzejdŻ
OK
Operator Usługi
◄ Comhem ►
Automatyczna
Ustawienia
Aktualizacja Programów
●● Cable
DtvCyfrowej
Setting Telewizji Kablowej
Wył.
Zamknij
1
2
3
4
Wybierz menu USTAW.
Wybrać Ustawienia Cyfrowej Telewizji
Kablowej.
Wybrać Operator usługi lub
Automatyczna aktualizacja programów.
Wybierz żądane źródło.
• J eżeli wybierzesz Kablowa, możesz
zobaczyć menu Ustawienia
cyfrowej telewizji kablowej.
• Gdy opcja Automatyczna aktualizacja programów jest ustawiona na
Wł., informacja o kanale będzie
automatycznie aktualizowana, gdy
informacja sieciowa ulegnie zmianie.
• Jeśli dla ustawienia Automatyczna
aktualizacja programów została
wybrana opcja Wył., informacje o
kanałach nie będą aktualizowane.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
USTAW.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
25
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
RĘCZNE DOSTRAJANIE PROGRAMÓW
(W TRYBIE CYFROWYM)
Funkcja Ręczne dostrajanie pozwala ręcznie dodać program do listy programów.
Aby wybrać opcję Antena,
USTAW.
PrzejdŻ
USTAW.
OK
● Strojenie ręczne
ręczne
●Strojenie
● Strojenie
Strojenie ręczne
ręczne
►
● Strojenie automatyczne
►
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
● Strojenie automatyczne
● Edycja programu
● Edycja programu
● Informacje Ci
● Informacje Ci
PrzejdŻ
◄
OK
►
DTV
UHF CH.
30
Częstotliwość(kHz)
474000
● Siła sygnału
● Jakość sygnału
50%
50%
Dodaj
Zamknij
1
2
3
4
5
Wybierz menu USTAW.
Wybierz opcję Strojenie ręczne.
• W trybie włączonej Blokada odbiornika
wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z
przycisków NUMERYCZNYCH.
Wybierz opcję DTV (Telewizja cyfrowa).
Wybierz żądany numer kanału.
Wybrać aktualizację lub dodanie, jeżeli
jest sygnał.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
26
Aby wybrać opcję Kablowa,
USTAW.
PrzejdŻ
USTAW.
OK
◄ Move
OK
Ustawienia cyfrowej
telewizji kablowej ►
Częstotliwość(kHz)
● Strojenie automatyczne
● Strojenie ręczne
ręczne
●Strojenie
● Manual Tuning
●Strojenie
ręczne
Szyb. Transmisji(kS/s)
● Edycja programu
● Edycja programu
● Informacje Ci
● Informacje Ci
Modulacja
● Ustawienia Cyfrowej Telewizji
● Ustawienia Cyfrowej Telewizji
● Siła sygnału
Kablowej
►
● Strojenie automatyczne
►
6875
64QAM
● Jakość sygnału
50%
50%
Dodaj
Zamknij
1
2
3
4
Wybierz menu USTAW.
Wybierz opcję Strojenie ręczne.
Wybrać Cyfrowa telewizja kablowa.
Dokonaj odpowiednich zmian.
• W trybie Włączonej Blokada
Odbiornika
wprowadź 4-cyfrowe
hasło, korzystając z przycisków
NUMERYCZNYCH.
• Szyb. transmisji : Wprowadź szybkość
symboli określoną przez użytkownika
(Szybkość symboli: szybkość
przesyłania symboli w kanale przez
urządzenie takie jak modem).
•M
odulacja : Wprowadź modulację
określoną przez użytkownika.
(Modulacja: sposób wprowadzania
sygnałów audio i wideo do fali nośnej).
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Kablowej
362000
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
27
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Ręczne dostrajanie programów
(W TRYBIE CYFROWYM)
Ręczne programowanie umożliwia Ręczne dostrojenie i uporządkowanie stacji w dowolnej kolejności.
USTAW.
PrzejdŻ
USTAW.
OK
PrzejdŻ
● Strojenie automatyczne
● Strojenie automatyczne
● Strojenie ręczne
OK
● Pamięć
● Informacje Ci
● Informacje Ci
►
◄
● Edycja programu
►
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
● Strojenie ręczne
● Edycja programu
►
TV
● System
BG
● Pasmo
● System
V/UHF
BG
● Pasmo
V/UHF
0
● Dostrojenie
● Szukaj
● Nazwa
2
3
4
5
Wybierz opcję Strojenie
ręczne.
7
8
Wybrać TV lub TV kablowa
lub
Wybierz żądany
numer programu.
9
● Program
0
● Dostrojenie
◄►
● Szukaj
C 02
◄►
◄►
● Nazwa
C 02
Zachowaj
Zamknij
6
lub
►
3
◄►
Zachowaj
Wybierz menu USTAW.
TV kablowa
● Pamięć
● Program
1
◄
3
Zamknij
Wybierz opcję V/UHF lub TV
kablowa.
lub
Wybierz żądany
kanału.
Rozpocznij wyszukiwanie.
Wybierz opcję Zachowaj.
Wybierz system TV.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
• W
trybie włączonej blokady odbiornika wprowadź 4-cyfrowe hasło, korzystając z przycisków
NUMERYCZNYCH.
•L : SECAM L/L’ (Francja)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/ Europa Wsch. /Azja/Nowa Zelandia/Śr. Wschód/Afryka/
Australia)
I : PAL I/II (Wlk. Bryt./ Irlandia/ Hong Kong/ RPA)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa Wsch. /Chiny / Afryka / WNP)
•Aby zapisać inny program, powtórz kroki od 4 do 9.
28
USTAW.
PrzejdŻ
USTAW.
OK
PrzejdŻ
OK
● Strojenie automatyczne
ręczne
● Strojenie Ręczne
◄
● Edycja programu
● Edycja programu
● Pamięć
● Pamięć
● Informacje Ci
● Informacje Ci
3
● System
BG
● System
BG
● Pasmo
V/UHF
● Pasmo
V/UHF
►
● Strojenie automatyczne
● Strojenie ręczne
►
►
TV
● Program
0
◄
lub
TV kablowa
● Channel
0
● Dostrojenie
◄►
● Dostrojenie
◄►
● Szukaj
◄►
● Szukaj
◄►
● Nazwa
C 02
►
3
● Nazwa
C 02
Zachowaj
Zachowaj
Zamknij
Zamknij
Każdemu numerowi programu można także przypisać nazwę stacji składającą się z pięciu znaków.
1
2
3
4
Wybierz menu USTAW..
Wybierz opcję Strojenie
ręczne.
Wybrać TV lub TV kablowa
(telewizja kablowa).
5
6
7
Wybierz opcję Nazwa.
Wybierz pozycję, a następnie
wybierz drugi znak i tak dalej.
Można używać znaków
alfabetu od A do Z, cyfr od 0
do 9, znaków + i - oraz spacji.
Wybierz opcję Zamknij.
Wybierz opcję Zachowaj.
■■Precyzyjne dostrajanie
Zazwyczaj precyzyjne dostrajanie jest konieczne tylko w warunkach słabego odbioru sygnału.
1
2
3
Wybierz menu USTAW..
4
Wybierz opcję Strojenie ręczne.
5
Wybrać TV lub TV kablowa
(telewizja kablowa)
6
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
■■Nadawanie nazw stacjom
Wybierz opcję Dostrojenie.
Przeprowadź precyzyjne strojenie,
aby uzyskać najlepszy obraz i dźwięk.
Wybierz opcję Zachowaj.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
29
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
EDYCJA PROGRAMÓW
Jeśli jakiś numer programu zostanie pominięty, nie będzie można go wybrać przyciskiem P
czas oglądania telewizji.
pod-
Aby wybrać pominięty program, wpisz bezpośrednio numer programu za pomocą przycisków
NUMERYCZNYCH lub wybierz go w menu edycji programów.
Ta funkcja umożliwia pomijanie programów zapisanych w pamięci odbiornika.
Po uruchomieniu funkcji Auto Tuning (Automatyczne dostrajanie), jeśli nie zaznaczono opcji Automatic
Numbering (Automatyczna numeracja), numer programu można zmienić za pomocą funkcji Move
(Przesuń).
Edycja programu
PrzejdŻ
Strona 1/2
A
RADIO
DTV
OK
TV
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
● Strojenie ręczne
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
Edycja
Strojenie
Tuning
ręczne
●●Manual
Edycjaprogramu
programu
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
►
● Strojenie automatyczne
►
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
USTAW.
Favourite Group :
● Informacje Ci
▼
Zmiana programu
P
FAV
Ulubione programy
Q.MENU
Zmiana strony
Ulubiona grupa programów
Wstecz
Blokuj/Odblokuj
Pomiń
lub
Edycja programu
Favourite Group :
Strona 1/2
A
Cyfrowa telewizja Radio kablowe
kablowa
TV kablowa
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
▼
Zmiana programu
P
1
2
3
4
Zmiana strony
FAV
Ulubione programy
Q.MENU
Ulubiona grupa programów
Wstecz
Blokuj/Odblokuj
Pomiń
Wybierz menu USTAW..
Wybierz opcję Edycja programu.
Wejdź do trybu Edycja programu.
Wybierz program, który chcesz zapisać lub
pominąć.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
30
W trybie telewizji cyfrowej DTV / radia
■■Pomijanie numeru programu
1
Wybierz numer programu, który chcesz
pominąć.
2
BLUE
(NIEBIESKI)
3
BLUE
(NIEBIESKI)
Zmień kolor, w jakim wyświetlany jest
numer programu, na niebieski.
Zwolnij przycisk.
• Kiedy numer programu jest pomijany,
oznacza to, że nie można go wybrać
przyciskiem P
podczas normalnego
oglądania telewizji.
• Aby wybrać pominięty program, wpisz
bezpośrednio numer programu za pomocą
przycisków NUMERYCZNYCH albo
wybierz go w menu edycji programów lub
w programie TV (funkcja EPG).
1
2
3
• Może on być zarejestrowany
jako program zablokowany,
nawet gdy funkcja blokowania
jest wyłączona.
Wybrać numer programu do zablokowania.
YELLOW
(ŻÓŁTY)
Zmienić numer programu na żółty.
YELLOW
(ŻÓŁTY)
Zwolnij przycisk.
W trybie telewizji
Ta funkcja umożliwia usunięcie lub pominięcie programów zapisanych w pamięci odbiornika.
Można także przenieśŚ niektóre stacje pod inne numery programów.
■■Usuwanie programu
1
2
Wybierz numer programu, który chcesz
usunąć.
RED
(CZERWONY)
Zmień kolor, w jakim wyświetlany jest
numer programu, na czerwony.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
■■Blokowanie numeru programu
• Wybrany program zostanie usunięty, a kolejne
programy zostaną przesunięte o jedną pozycję.
■■Przenoszenie programu
1
2
GREEN
(ZIELONY)
Wybierz numer programu, który chcesz.
3
GREEN
(ZIELONY)
Zwolnij przycisk..
Zmień kolor, w jakim wyświetlany
jest numer programu, na zielony.
31
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
■■Pomijanie numeru programu
1
Wybierz numer programu, który chcesz
pominąć.
2
BLUE
(NIEBIESKI)
3
BLUE
(NIEBIESKI)
Zwolnij przycisk.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
■■Auto Sort (Sortowanie automatyczne)
1
Uruchom funkcję Auto Sort
(Sortowanie automatyczne).
• Po jednorazowym uruchomieniu funkcji
Auto Sort (Sortowanie automatyczne) nie
można edytować programów.
■■Blokowanie numeru programu
1
2
3
Wybrać numer programu do zablokowania.
YELLOW
(ŻÓŁTY)
Zmienić numer programu na żółty.
YELLOW
(ŻÓŁTY)
Zwolnij przycisk.
• Może on być zarejestrowany
jako program zablokowany,
nawet gdy funkcja blokowania
jest wyłączona.
■■Wybieranie ulubionego programu
Ulubione programy to wygodna funkcja umożliwiająca szybkie przeszukiwanie wybranych programów
bez potrzeby czekania na przeszukanie przez odbiornik pozostałych programów.
1
2
3
32
Zmień kolor, w jakim wyświetlany jest
numer programu, na niebieski.
• Kiedy numer programu jest pomijany,
oznacza to, że nie można go wybrać
przyciskiem P
podczas normalnego
oglądania telewizji.
• Aby wybrać pomijany program, wpisz
bezpośrednio numer programu przyciskami
NUMERYCZNYMI lub wybierz go w menu
edycji programów lub tablicy programów.
Wybierz żądany program.
Dodać odpowiadający program do listy
ulubionych bieżącej grupy ulubionych.
Zwolnij przycisk.
■■Wybieranie grupy programów ulubionych
1
2
3
Wybierz żądany program.
Wyświetlić wyskakujące okienko tam,
gdzie grupa ulubionych może być
zmieniona.
Wybrać grupę ulubionych.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
33
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
INFORMACJE O MODULE CI (COMMON INTERFACE)
Ta funkcja umożliwia oglądanie niektórych usług kodowanych (płatnych). Jeśli usunie się moduł CI,
oglądanie usług płatnych stanie się niemożliwe. Jeśli moduł jest włożony do gniazda CI, użytkownik
ma dostęp do menu modułu. Moduł CI i kartę procesorową można nabyć u lokalnego sprzedawcy. Nie
należy często wkładać lub wyjmować modułu CAM do/z odbiornika TV. Może to spowodować
problemy. Jeśli włączy się odbiornik po włożeniu modułu CI, często nie słychać dźwięku.
Może to oznaczać niekompatybilność z modułem CI i kartą procesorową.
Funkcje związane z CI (Common Interface) są zależne od danego obszaru i dostępnych na nim
usług.
USTAW.
PrzejdŻ
i
OK
● Strojenie Automatyczne
Authorizations
● Strojenie Ręczne
Module information
● Edycja programu
● Informacje CI
Viaccess Module
Consultations
►
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
W przypadku korzystania z modułu CAM (modułu dostępu warunkowego, ang. Conditional Access
Module) należy upewnić się, czy w pełni spełnia on wymagania jednego ze standardów: DVB-CI lub
CI plus.
Select the item
•To menu ekranowe służy jedynie do ilustracji.
Opcje menu i format ekranu mogą być różne dla
różnych operatorów świadczących płatne usługi
cyfrowe.
• Użytkownik może się zwrócić do sprzedawcy z
prośbą o zmianę menu ekranowego dotyczącego
modułu CI (Common Interface) i jego obsługi.a
1
2
3
4
Wybierz menu USTAW..
Wybierz Informacje CI.
Wybierz żądany element: informacje o module, informacje o
karcie procesorowej, język, pobieranie oprogramowania itd.
Wybierz opcję Save (Zapisz).
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
34
AKTUAL. OPROG.
Aktualizacja oprogramowania (Aktual. oprog. ) oznacza, że można pobrać oprogramowanie za pomocą systemu
naziemnej transmisji cyfrowej.
Aktual. Oprog.
OBRAZ
USTAW.
AUDIO
Test Obrazu
CZAS
Test Dźwięku
Test Sygnału
Aktual. Oprog.
◄ Wł. ►
● Aktualnie Zainstalowana Wersja
00.00.01
BLOKUJ
OPCJE
Naciśnij OK(
Oznaczenie
2
3
4
Zamknij
Zamknij
), aby ustawić program.
Pomoc techniczna dla klientów
1
MOJE MEDIA
RED
(CZERWONY)
Instrukcja obsługi
Wyjście
Wybrać Pomoc Techniczna Dla Klientów.
Wybierz menu Aktual. Oprog.(Aktualizacja
Oprogramowania).
Wybierz opcję Wł. lub Wył..
• Jeśli wybierzesz opcję Wł., na ekranie zostanie
wyświetlone okno z komunikatem informującym o
znalezieniu nowego oprogramowania i z
zapytaniem o zgodę użytkownika na jego
zainstalowanie.
Wybierz opcję Save (Zapisz).
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Inform. O Produkcie/Usłudze
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
35
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
■■Podczas konfigurowania opcji Aktual. oprog.
Czasami transmisja informacji o
uaktu-alnieniu oprogramowania
może spowodować wyświetlenie
na ekranie telewizora
następującego menu.
? Dostępne są aktualizacje oprogramowania.
Czy chcesz je teraz pobrać?
Tak
Nie
Pobieranie rozpocznie się po
wybraniu "Yes" (tak). W tym
momencie nie pojawia się
wyskakujące okienko postępu
pobierania.
Status postępu pobierania
można sprawdzić w menu
Software Update (Aktualizacji
Oprogramowania).
Aktual. oprog.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
36
Prosta aktualizacja: bieżący
strumień aktualizacji
Po zakończeniu pobierania
pojawi się poniższe okienko.
Po wybraniu "Yes" (tak)
telewizor uruchomi się
ponownie.
Nowa wersja oprogramowania jest gotowa
do instalacji. Jeśli chcesz ją teraz
zainstalować, telewizor zostanie wyłączony i
ponownie włączony. Kontynuować?
Tak
Nie
◄ Wł. ►
Trwa pobieranie oprogr
Ver. 00.00.01 ► Ver.00.00.00
4%
? Nowe oprogramowanie jest aktualizowane
o podanej poniżej godzinie.
00/00/0 00:00
Czy chcesz je teraz pobrać?
Zamknij
Tak
Nie
Zaplanowana aktualizacja:
zaplanowany strumień aktualizacji
Gdy funkcja aktualizacji oprogramowania
jest wyłączona, pojawi się okienko
umożliwiające jej włączenie.
- W trakcie aktualizacji oprogramowania należy przestrzegać następujących zaleceń:
• Nie wolno przerwać zasilania odbiornika.
• Nie wolno odłączyć anteny.
• Po aktualizacji oprogramowania, można potwierdzić zaktualizowaną wersję oprogramowania w menu
Software Update (aktualizacji oprogramowania).
• Pobieranie oprogramowania może trwać do godziny, upewnij się więc, że w tym czasie zasilanie jest
włączone.
• Oprogramowanie jest pobierane tylko w trybie czuwania lub MUX z usługą aktualizacji oprogramowania
i jest zatrzymywane po odłączeniu przewodu zasilającego lub w czasie wyświetlania MUX bez usługi
aktualizacji oprogramowania.
• Po powrocie do trybu czuwania lub MUX z usługą aktualizacji oprogramowania, pobieranie
oprogramowania zostanie wznowione od momentu w którym zostało przerwane.
TEST OBRAZU/DŹWIĘKU
Funkcja ta umożliwia wykonanie testów obrazu i dźwięku.
Aktual. Oprog.
OBRAZ
USTAW.
AUDIO
Test obrazu
Obrazu
CZAS
Test Dźwięku
?
Czy wystąpił problem podczas
wyświetlania tego ekranu testowego?
Test Sygnału
BLOKUJ
OPCJE
Naciśnij OK(
Oznaczenie
2
3
Nie
Zamknij
), aby ustawić program.
Pomoc techniczna dla klientów
1
MOJE MEDIA
Tak
RED
(CZERWONY)
Instrukcja obsługi
Wyjście
Wybrać Pomoc Techniczna Dla Klientów.
Wybrać Test obrazu lub Test dźwięku.
Wybierz Tak lub Nie.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Inform. O Produkcie/Usłudze
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
37
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
DIAGNOSTYKA
Ta funkcja umożliwia obejrzenie nazwy producenta, modelu/typu, numeru seryjnego i wersji
opro¬gramowania.
Wyświetlone tu są informacje na temat włączonego multipleksera i mocy jego sygnału. Wyświetlone tu
są informacje na temat sygnału oraz nazwa serwisowa wybranego multipleksera. (*MUX (Multipleks):
nadrzędny katalog kanałów w technologii nadawania cyfrowego (pojedynczy multipleks obejmuje
wiele kanałów)).
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Diagnostyka inżynierska
Aktual. Oprog.
OBRAZ
USTAW.
AUDIO
Test Obrazu
CZAS
Test Dźwięku
Signal
Test
Test sygnału
Inform. O Produkcie/Usłudze
BLOKUJ
OPCJE
Naciśnij OK(
Oznaczenie
2
3
4
Zamknij
RED
(CZERWONY)
Ch 30
Ch 34
Ch 36
Ch 38
Ch 54
Ch 60
), aby ustawić program.
Pomoc techniczna dla klientów
1
MOJE MEDIA
Producent : LG Electronics Inc.
Model/typ : 42LD450-ZA
Nr seryjny : SKJY1107
Wersja oprog. : V00.00.01
Instrukcja obsługi
Wyjście
Cofnij
Wyświetl
MENU Wyjście
Wybrać Pomoc Techniczna Dla Klientów.
Wybrać Test sygnału.
Wyświetl opcje Producent, Model/Typ, Numer seryjny i
Wersja oprogramowania.
Wyświetl informacje o kanale.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
38
INFORMACJA O PRODUKCIE/SERWISIE
Ta funkcja umożliwia wyświetlenie informacji o produkcie/serwisie oraz informację centrum obsługi klienta.
Aktual. Oprog.
OBRAZ
USTAW.
AUDIO
CZAS
Test Obrazu
Test Dźwięku
Test Sygnału
OPCJE
Naciśnij OK(
Oznaczenie
2
3
Zamknij
), aby ustawić program.
Pomoc techniczna dla klientów
1
MOJE MEDIA
RED
(CZERWONY)
Instrukcja obsługi
Wyjście
- MODEL/TYP : 42LD450-ZA
- Wersja oprog. : 00.00.01
- Numer seryjny : SKY1107
- Czas eksploatacji : 49
- Centrum obsługi klienta :
- Strona główna : http://www.lge.com
Zamknij
Wybrać Pomoc Techniczna Dla Klientów.
Wybrać Product/Service Info.
(info. o produkcie/serwisie).
Wyświetl Model/typ, Wersja oprog. , Numer seryjny, Czas
eksploatacji, Centrum obsługi klienta i Strona główna.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Product/Service
Info.
Inform.
O Produkcie/Usłudze
BLOKUJ
Inform. O Produkcie/Usłudze
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
39
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
SIMPLE MANUAL (PROSTA INSTRUKCJA)
Funkcja prostej instrukcji zapewnia łatwy i wygodny dostęp do informacji o telewizorze.
Uruchomienie funkcji Instrukcja obsługi powoduje wyciszenie dźwięku.
■■ Wygląd funkcji na ilustracji może odbiegać od
zakupionego odbiornika.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
USTAW.
OBRAZ
AUDIO
CZAS
BLOKUJ
OPCJE
Oznaczenie
MOJE MEDIA
Naciśnij OK(
), aby ustawić program.
Pomoc techniczna dla klientów
1
2
GREEN
(ZIELONY)
Instrukcja obsługi
Wyjście
Wybierz funkcję Instrukcja obsługi.
Wybierz część instrukcji, którą chcesz obejrzeć.
• Naciśnij przycisk EXIT (WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
40
Wywoływanie tablicy programów
Można sprawdzić programy zapisane w pamięci, wyświetlając tablicę programów.
Minisłowniczek
Wyjście
1 BBC
►
Ikona wyświetlana
przy zablokowanym
programie.
Lista programów
2 BBC
3 BBC
4 BBC
5 BBC
A
■■Wyświetlanie tablicy programów
1
Wyświetl Lista programów.
•N
iektóre programy mogą być oznaczone na
niebiesko.
Przy automatycznym dostrajaniu lub w trybie
edycji programów zostały one tak ustawione,
że są pomijane.
umer kanału widoczny w tablicy programów
•N
oznacza, że stacji nie przydzielono nazwy.
BLUE
(NIEBIESKI)
Włączyć edycję programu.
■■Wybór programu z tablicy programów
1
2
Wybierz program
Podczas oglądania programu
następuje przełączanie między
trybami TV, DTV i Radio.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Edycja programu
Przełącz się na żądany numer programu.
41
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
■■Zmiana strony tablicy programów
1
Wróć do normalnego trybu
oglądania telewizji.
■■ Wyświetlanie listy ulubionych programów
Lista ulubionych
Wyjście
◄ ►Favourite Pr. Group
◄
Grupa
B
►
2 BBC
►
1 BBC
►
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
42
2
Przeglądaj strony.
3 BBC
Rejestracja
programu
1
Edycja programu
BLUE
(NIEBIESKI)
Wyświetl listę Favourite Programme
(Ulubione programy).
YELLOW
(ŻÓŁTY)
Włączyć edycję programu.
Bieżący kanał jest zarejestrowany/
anulowany jako preferowany w
bieżącej grupie ulubionych.
Grupa ulubionych została zmieniona.
Lista wejść odbiornika
HDMI i AV1 (SCART) może być rozpoznany po wtyku wykrywania i w ten sposób może być włączony
tylko, gdy urządzenie zewnętrzne jest pod napięciem.
Za pomocą przycisku TV/RAD można się przełączać z zewnętrznego sygnału wejściowego
do wejściowego sygnału antenowego i do ostatnio oglądanego programu w trybie DTV/RADIO/TV.
(tylko 32/37/42/47/55LE5***)
Lista Wejść
PrzejdŻ
USB
AV1
RGB
HDMI1
HDMI2
AV2
AV3
HDMI3
HDMI4
Oznaczenie wejścia
Component
Wyjście
(tylko 32/37/42/47/55LE5***)
(Z wyjątkiem 19/22LD3***)
1
(Z wyjątkiem 19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***)
Wybierz źródło sygnału
wejściowego.
•A
ntena lub Kablowa: Wybierz ją w celu
oglądania telewizji cyfrowej lub zwykłej
lub RADIO.
• USB : Wybrać to, gdy korzystanie z USB
zależy od zlacza.
• AV : Wybierz, aby oglądać program z
odtwarzacza VCR lub z urządzenia
zewnętrznego.
• Component: Wybierz, aby używać
odtwarzacza DVD lub cyfrowej przystawki
set-top box zależnie od złącza.
• RGB :Wybierz, aby używać komputera
zależnie od złącza.
• HDMI : Wybierz, aby używać odtwarzacza
DVD lub cyfrową przystawkę set-top box
zależnie od złącza.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Antena
OK
43
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Własne nazwy wejść
Pozwala na nadanie własnej nazwy każdemu wejściu (INPUT).
(tylko 32/37/42/47/55LE5***)
Oznaczenie wejścia
Lista Wejść
Antena
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
RGB
PrzejdŻ
USB
HDMI1
AV1
HDMI2
AV2
HDMI3
AV3
OK
Wyjście
(tylko 32/37/42/47/55LE5***)
(Z wyjątkiem 19/22LD3***)
1
2
3
BLUE
(NIEBIESKI)
◄
►
AV2
◄
►
AV3
◄
►
Component
◄
►
◄
►
Component
HDMI4
Oznaczenie wejścia
AV1
RGB
▼
Zamknij
(Z wyjątkiem 19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***)
Wybierz opcję Oznaczenie wejścia.
Wybierz źródło.
Wybierz etykietę.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
44
USŁUGI DANYCH
(To menu jest aktywne tylko w Irlandii ).
Funkcja umożliwia wybór jednej z opcji: MHEG(Digital Teletext) lub Teletext, jeżeli obie są dostępne.
Jeżeli dostępna jest tylko jedna z nich, włączona jest albo opcja MHEG albo Teletext, w zależności od
dokonanego wyboru.
PrzejdŻ
OPCJE
OK
● Język(Język)
● Kraj
● Kraj
4
►
● Data Service
MHEG
MHEG
Mheg
: :Mheg
Teletext
● Reset. Ustawie Fabr.
● Reset. Ustawie Fabr.
● Ustaw Id
:1
● Ustaw Id
:1
● Ustawienia Trybu
: Dom
● Ustawienia Trybu
: Dom
►
3
● Wskaźnik Zasilania
Mheg
: :Mheg
►
2
: Irlandia
● Pomoc Wyłączona
● Wskaźnik Zasilania
1
OK
● Język(Język)
: Irlandia
● Pomoc Wyłączona
● Data Service
PrzejdŻ
Wybierz menu OPCJE.
Wybierz opcję Data Service.
Wybierz opcję MHEG lub Teletext.
Wybierz opcję Save (Zapisz).
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
OPCJE
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
45
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
SIMPLINK
Funkcja SIMPLINK działa tylko z urządzeniami oznaczonymi logo SIMPLINK.
Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest oznaczone tym logo.
Telewizor może działać nieprawidłowo z innymi urządzeniami z funkcją HDMI-CEC.
Umożliwia regulację i używanie do odtwarzania innych urządzeń AV podłączonych do telewizora przy
użyciu przewodu HDMI bez dodatkowych kabli i ustawień.
Jeżeli nie chcesz korzystać z menu SIMPLINK, wybierz opcję „Wył.".
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
OK
◄
Wł.
Wyjście
►
TV
DYSK
VCR
VCR
Nagrywarka
HDD
◄ Głośniki
Głośniki TV
1
2
3
►
Wyświetl SIMPLINK.
Wybierz opcję Wł. lub Wył. .
Wybierz opcję Save (Zapisz).
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
46
Podłączanie do kina domowego z logo SIMPLINK.
Połącz złącze HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (Z
wyjątkiem 19/22LD3***), HDMI IN 3 (Z
wyjątkiem 19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***) lub HDMI IN 4
(tylko 32/37/42/47/55LE5***) z tyłu telewizora z
wyjściem HDMI kina domowego za pomocą
kabli HDMI.
2
Połącz cyfrowe wyjście audio z tyłu telewizora
z cyfrowym wejściem audio kina domowego za
pomocą kabli optycznych.
3
Wybierz opcję Home Theater (Kino domowe)
w menu Speaker (Głośniki), naciskając
przycisk SIMPLINK.
►►Podczas wybierania lub obsługi nośników urządzenia
przy pomocy funkcji kina domowego, dźwięk zostaje
automatycznie przełączony na głośniki kina domowego.
1
2
Kino domowe
UWAGA
►►Połącz złącze HDMI/DVI IN lub HDMI IN telewizora ze złączem (złącze HDMI) urządzenia z funkcją
SIMPLINK za pomocą kabla HDMI.
►►Jeżeli przy pomocy przycisku INPUT pilota lub innego, źródło wejściowe zostanie przełączone na inne,
urządzenie sterowane poprzez SIMPLINK zatrzyma się.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
1
47
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
Funkcje SIMPLINK
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
48
Odtwarzanie dysków
Podłączonymi urządzeniami AV można sterować, naciskając przyciski
, OK, ►, ▀, l l, ◄◄, ►►
Direct Play (Bezpośrednie odtwarzanie)
Po podłączeniu urządzeń AV do telewizora można bezpośrednio kontrolować urządzenia i odtwarzać bez
dodatkowych ustawień.
Select AV device (Wybierz urządzenie AV)
Umożliwia wybór jednego z urządzeń AV podłączonych do telewizora i włączenie go.
Power off all devices (Wyłącz wszystkie urządzenia)
Po wyłączeniu telewizora wyłączane są wszystkie podłączone urządzenia.
Switch audio-out (Włącz wyjście audio-out)
Prosty sposób na włączenie wyjścia audio-out
Sync Power on (Synchronizacja włączania zasilania)
Jeżeli rozpoczyna się odtwarzanie przez urządzenie z funkcją SIMPLINK podłączone do złącza
HDMI, telewizor włącza się automatycznie.
* Ta funkcja jest niedostępna w urządzeniach podłączonych do telewizora przy użyciu kabla
HDMI, nieobsługujących funkcji Simplink.
Uwaga: W celu korzystania z funkcji SIMPLINK należy używać kabla HDMI w wersji wyższej niż 1.3 z funkcją *CEC.
( *CEC: Protokół Sterowania Urządzeniami Audio/Wideo).
Menu SIMPLINK
Naciśnij przycisk
1
2
3
, a następnie przycisk OK, aby wybrać żądane źródło SIMPLINK.
TV viewing (Oglądanie telewizji):
przełączanie do poprzedniego kanału
telewizyjnego niezależnie od aktualnego trybu.
DISC playback (Odtwarzanie dysku): wybieranie i odtwarzanie podłączonych dysków.
Gdy dostępnych jest wiele płyt, typy urządzeń
płyt, są wyświetlane na dole ekranu.
4
HDD Recordings playback (Odtwarzanie
nagrań HDD): odtwarzanie i kontrolowanie
nagrań zapisanych na dysku HDD.
5
Audio Out to Home theatre/Audio Out to
TV (Wyjście Audio Out dla kina domowego/
Wyjście Audio Out dla telewizora): można
wybrać kino domowe lub głośnik telewizyjny.
◄
Wł.
Wyjście
►
1
TV
Wybrane urządzenie
2
DYSK
3
VCR
Urządzenie dostępne
(jasny kolor)
4
VCR
Nagrywarka
HDD
5
◄ Głośniki
Głośniki TV
►
Urządzenie niedostępne
(kolor szary)
• Home Theater (Kino Domowe): Obsługa tylko jednego urządzenia na raz.
• DVD, nagrywarka: W jednym czasie może obsługiwać (tylko 19/22LD3***), dwa (tylko
26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***), trzy (tylko 32/42/46/52/60LD5***,
32/40/46/55LE4***, 26LE3***), cztery (tylko 32/37/42/47/55LE5***).
• Odtwarzacz wideo: Obsługa tylko jednego urządzenia na raz.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
VCR playback (Odtwarzanie z magnetowidu): odtwarzanie i kontrolowanie
podłączonego magnetowidu.
OK
49
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
AV MODE (TRYB AV)
Można wybierać optymalny obraz i dźwięk przy podłączaniu urządzeń AV do źródła sygnału
zewnętrznego.
Wył.
Kino
Sport
Gra
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
1 AV MODE
Wyłączenie TRYBU AV.
Optymalizacja ustawień wideo i audio pod kątem oglądania filmów.
Optymalizacja ustawień wideo i audio pod kątem oglądania wydarzeń sportowych.
Optymalizacja ustawień wideo i audio pod kątem gier.
Wył.
Kino
Gra
Sport
Aby wybrać żądane źródło, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk AV
MODE (TRYB AV).
2
• Jeśli w menu AV mode (Tryb AV) zostanie wybrany tryb Kino , tryb ten będzie
wybrany dla obydwu trybów Tryb obrazu i Tryb dźwięku odpowiednio w
menu OBRAZ i AUDIO (DŹWIęK).
• Jeśli w menu AV mode (Tryb AV) zostanie wybrana opcja „Wy ł.", będzie
wybrany uprzednio ustawiony obraz i dźwięk.
50
Inicjowanie(przywrócenie oryginalnych
ustawień fabrycznych)
Ta funkcja powoduje zainicjowanie wszystkich ustawień.
Ustawienia
Dzień i
Noc w trybie obrazu nie mogą być inicjowane.
W przypadku przeniesienia się do innego miasta lub kraju warto zainicjować ustawienia produktu.
Po zakończeniu resetowania do wartości fabrycznych należy powtórnie uruchomić inicjowanie.
Jeśli blokada odbiornika w menu jest „Włączona", pojawi się okienko z prośbą o podanie hasła.
PrzejdŻ
OPCJE
OK
● Język(Język)
● Kraj
: Wielka Brytania
3
4
● Kraj
: Wielka Brytania
● Wskaźnik Zasilania
● Wskaźnik Zasilania● Factory Reset
Wszystkie ustawienia użytkownika i
●
Id Ustawieustawienia
● Set
Reset.
Fabr.: 1
kanałów zostaną
zresetowane.
Kontynuować?
: Dom
● Ustawienia Trybu
● Ustaw Id
:1
● Ustawienia Trybu
: Dom
►
● Pomoc Wyłączona
►
2
OK
● Pomoc Wyłączona
● Reset. Ustawie Fabr.
1
PrzejdŻ
● Język(Język)
Wybierz menu OPCJE.
Tak
Nie
• Jeśli Włączono Blokadę Odbiornika, a
zapomniałeś hasła, naciśnij cyfry 0,3,2,5
na pilocie zdalnego sterowania.
Wybierz opcję Reset Nastaw Fabr.
Wybierz opcję Tak.
OGLĄDANIE TELEWIZJI/PRZEŁĄCZANIE PROGRAMÓW
OPCJE
Uruchom funkcję Reset. Ustawień Fabr..
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
51
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Podczas podłączania urządzenia USB
Okno dialogowe jest wyświetlane automatycznie po podłączeniu urządzenia USB.
“Okno dialogowe” nie wyświetli się, gdy jest aktywne OSD z menu, EPG lub Schedule list (lista
harmonogramu).
Gdy pojawi się wyskakujące menu, można wybrać Music List (listę muzyki), Photo List (listę zdjęć) lub
Movie List (listę filmów) w menu MY MEDIA.
W przypadku urządzenia USB nie można dodawać nowych folderów ani usuwać istniejących.
1 Podłącz urządzenie USB do gniazda
•O
bsługiwane są jedynie zdjęcia (JPEG),
muzyka (MP3) i filmy (DAT,MPG,MPEG,VOB,
AVI,DIVX,MP4,MKV,TS,TRP,TP,ASF,WMV,F
LV).
USB IN telewizora.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
lub
Podczas odłączania urządzenia USB
2
Wybierz opcję Lista Zdjęć lub Lista
Muzyki (tylko 32/40/46/55LE4***,
19/22/26LE3***, 32/37/42/47/55LE5***),
lub Lista Filmów.
MOJE MEDIA
Lista Filmów
Press OK(
3
52
Przed odłączeniem urządzenia USB należy
wybrać menu Nośnik USB.
Karta pamięci USB
Lista Zdjęć
) to see photos from the USB.
Lista Muzyki
Opcje
Wyjście
1
2
Wybierz menu Nośnik USB.
Wybierz menu Odłącz.
Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia USB
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
►►Rozpoznawane jest tylko urządzenie pamięci masowej USB.
►►Jeśli urządzenie pamięci masowej jest podłączone poprzez koncentrator USB, nie zostanie rozpoznane.
►►Urządzenie pamięci masowej USB korzystające z funkcji automatycznego rozpoznawania programu może
nie zostać rozpoznane.
►►Urządzenie pamięci masowej USB korzystające z własnego sterownika może nie zostać rozpoznane.
►►Szybkość rozpoznawania urządzenia pamięci masowej USB jest zależna od danego urządzenia.
►►Podczas pracy urządzenia pamięci masowej USB nie należy wyłączać telewizora ani odłączać urządzenia USB.
Nagłe oddzielenie lub odłączenie takiego urządzenia może spowodować uszkodzenie plików zapisanych w
urządzeniu pamięci masowej USB.
►►Podczas pracy urządzenia pamięci masowej USB nie należy wyłączać telewizora ani odłączać urządzenia
USB. Nagłe oddzielenie lub odłączenie takiego urządzenia może spowodować uszkodzenie plików
zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB.
►►Należy używać tylko urządzeń pamięci masowej USB sformatowanych w systemie plików FAT32 lub NTFS,
obsługiwanym przez system operacyjny Windows. Urządzenie pamięci masowej USB może nie zostać rozpoznane, jeśli zostało sformatowane za pomocą innego programu narzędziowego, który nie jest obsługiwany
przez system Windows.
►►Podłącz zasilanie do urządzenia pamięci masowej USB (natężenie prądu większe niż 0,5 A), które wymaga
zewnętrznego zasilacza. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane.
►►Podłącz urządzenie pamięci masowej USB za pomocą kabla dostarczonego przez producenta urządzenia
USB.
►►Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być obsługiwane lub nie działać płynnie.
►►Metoda dostosowywania plików na urządzeniu pamięci masowej USB jest podobna do sposobu używanego w systemie Windows XP. Nazwa pliku może zawierać do 100 znaków alfabetu angielskiego.
►►Należy utworzyć kopie zapasowe ważnych plików, gdyż dane przechowywane w pamięci USB mogą ulec uszkodzeniu. Firma LG nie odpowiada za żadne przypadki utraty danych.
►►Jeśli dysk twardy urządzenia USB nie jest zasilany z zewnętrznego źródła, urządzenie USB może nie zostać
wykryte. Należy pamiętać o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania. - Należy użyć zasilacza sieciowego,
aby połączyć urządzenie z zewnętrznym źródłem zasilania. Nie zapewniamy kabla USB do połączenia z
zewnętrznym źródłem zasilania.
►►W przypadku wielu partycji utworzonych w pamięci USB lub używania uniwersalnego czytnika kart USB
możliwe jest używanie do 4 partycji lub urządzeń pamięci USB.
►►Jeżeli pamięć USB jest podłączona do uniwersalnego czytnika kart USB, informacje o pojemności pamięci mogą
nie zostać wykryte.
►►Jeżeli pamięć USB działa nieprawidłowo należy ją odłączyć, a następnie podłączyć ponownie.
►►Szybkość wykrywania pamięci USB zależy od modelu urządzenia.
►►Jeżeli urządzenie USB podłączane jest w trybie czuwania, po włączeniu telewizora zostanie automatycznie
załadowany odpowiedni dysk twardy.
►►Zalecana pojemność to 1 TB lub mniej dla zewnętrznego dysku twardego USB i 32 GB lub mniej dla karty
pamięci USB.
►►Urządzenie z większą pojemnością może nie działać poprawnie.
►►Jeśli zewnętrzny dysk twardy USB z funkcją Energy Saving (Oszczędzanie energii) nie działa, wyłącz
twardy dysk i włącz go ponownie.
►►Urządzenia pamięci masowej USB w standardzie niższym niż USB 2.0 również są obsługiwane. Mogą one
jednak działać nieprawidłowo podczas korzystania z listy filmów.
►►Maksymalna liczba plików w folderze: mniej niż 1000 plików w folderze
53
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Lista filmów
(tylko 32/40/46/55LE4***, 19/22/26LE3***, 32/37/42/47/55LE5***)
Możliwe jest odtwarzanie plików wideo zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB.
Lista filmów jest aktywowana po wykryciu urządzenia USB. Funkcja ta jest używana podczas
odtwarzania filmów na odbiorniku
.
.
Umożliwia wyświetlenie filmów w folderze urządzenia USB i obsługę odtwarzania.
Możliwe jest odtwarzanie wszystkich filmów w folderze i plików wybranych przez użytkownika.
Jjest to lista filmów, na której wyświetlane są informacje o folderze i pliku wideo.
Menu ekranowe może się różnić w zależności od danego odbiornika. Ilustracje są przykładami
pomagającymi w obsłudze telewizora.
Obsługiwane formaty filmów (*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*/*.flv/*.
avi(motion-peg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
Format wideo: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00,Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
Format audio : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Szybkość transmisji bitów: w zakresie 32 kb/s do 320 kb/s (MP3)
Format napisów zewnętrznych : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*
.psb(PowerDivX)
Format napisów wewnętrznych: tylko XSUB (To format napisów używany w plikach DivX6)
• Niektóre napisy utworzone przez użytkownika mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
•W napisach nie są obsługiwane niektóre znaki specjalne.
•W napisach nie są obsługiwane znaczniki HTML.
•Napisy w językach innych niż obsługiwane nie są dostępne.
•Podczas zmiany języka dźwięku na ekranie mogą wystąpić okresowe zakłócenia (zatrzymanie obrazu, szybsze
odtwarzanie itd.).
•Uszkodzony plik wideo może nie być odtwarzany prawidłowo lub niektóre funkcje odtwarzacza mogą nie działać.
•Pliki wideo utworzone za pomocą niektórych koderów mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
•Jeśli struktura wideo i audio nagranego pliku nie jest przeplatana, sygnałem wyjściowym jest sygnał wideo lub audio.
•Obsługiwane są filmy w standardzie HD o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080@25/30P lub 1280x720@50/60P,
zależnie od liczby klatek na sekundę.
•Filmy o rozdzielczości większej niż 1920x1080@25/30P lub 1280x720@50/60P mogą nie być odt warzane poprawnie,
zależnie od liczby klatek na sekundę.
•Typy lub formaty plików wideo inne niż określone mogą nie działać prawidłowo.
•Maksymalna szybkość transmisji bitów odtwarzanych plików wideo to 20 Mbps. (Tylko, Motion JPEG : 10 Mbps)
•Firma LG nie gwarantuje płynnego odtwarzania plików zakodowanych za pomocą kodeka H.264/AVC w przypadku profilu kodowania 4.1 lub wyższego.
•Kodek audio DTS nie jest obsługiwany.
•Nie można odtwarzać plików wideo większych niż 30 GB
•Plik wideo DivX i plik napisów muszą znajdować się w tym samym folderze.
•Nazwa pliku wideo oraz nazwa pliku napisów muszą być identyczne, aby napisy były wyświetlane.
•Odtwarzanie wideo przy pomocy urządzeń niewspierających trybu USB High Speed może odbywać się
nieprawidłowo.
•Pliki zakodowane przy użyciu algorytmu kompresji obrazu GMC (Global Motion Compensation) mogą nie być
odtwarzane.
54
•Jeżeli oglądasz film korzystając z funkcji Lista filmów, możesz wyregulować obraz za pomocą przycisku Oszczędzanie
Energii i Tryb Av na pilocie zdalnego sterowania. Ustawienia użytkownika dla każdego trybu obrazu nie działają.
Plik
Dekoder wideo
Kodek audio
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
dat
MPEG1
Rozszerzenie
ts,trp,tp
MPEG2, H.264, AVS, VC1
Maks.
rozdzielczość
MP2
MP2,MP3,Dolby Digital,
AAC,HE-AAC
vob
MPEG1, 2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
mp4, mov
MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,
DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264
AAC,HE-AAC,MP3
mkv
H.264, MPEG-1,2,4
divx, avi
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.
DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2H.264
Motion JPEG
(avi, mp4, mkv)
JPEG
LPCM, ADPCM
asf, wmv
VC1
WMA
flv
Sorenson H.263, H264
MP3, AAC
MP2,MP3,Dolby Digital,AAC
HE-AAC,LPCM
1920x1080@30p
(Tylko, Motion JPEG
640x480@30p)
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,
ADPCM,AAC,HE-AAC
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
55
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Elementy ekranu
Można również ustawić USB w menu INPUT (wejście).
1
Wybrać moje
media.
2
Wybierz opcję Lista filmów
2
1
1
2
3
4
5
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
56
Przenosi na wyższy poziom
Bieżąca strona/Razem stron
Przyciski odpowiadające klawiszom
pilota zdalnego sterowania
Zawartość pod wybranym
folderem 1
Bieżąca strona/całkowita liczba
stron zawartości pod wybranym
folderem 1
Strona 1/1
Lista Filmów
Napęd1
1. EMF
10_1_Top100
MV
TS
Strona 1/1
20090711
5
FHD
4
PrzejdŻ
Do listy zdjęć
Odtwórz P
Zaznacz tryb
Zmień numery
3
Zmiana Strony
Wyjście
MARK
Zaznacz
Wybór Filmu
■■W czasie odtwarzania plików filmowych
Strona 1/1
Lista Filmów
Napęd1
Strona 1/1
1. EMF
10_1_Top100
20090711
MV
TS
051. Apple_ ......
02:30:25
PrzejdŻ
Do listy zdjęć
Wybierz docelowy folder lub dysk.
2
Zaznacz tryb
Zmiana Strony
MARK
Zaznacz
Wyjście
• Do poruszania się po stronie z filmami służą przyciski P
.
Wybierz żądane filmy.
3
Pliki filmowe są odtwarzane.
Używanie pilota zdalnego sterowania
GREEN
(ZIELONY)
YELLOW
(ŻÓŁTY)
BLUE
(NIEBIESKI)
EXIT
►
Naciskaj przycisk ZIELONY, aby zmienić Lista zdjęć ->Lista muzyki.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
Zmień numery
Odtwórz P
FHD
Metoda oglądania 5 dużych zdjęć lub prosta lista.
Przejdź do Trybu zaznaczania.
Powrót do oglądania telewizji w trybie normalnym.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk PLAY(►).
57
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■Gdy wybrane pliki filmowe są odtwarzane
Strona 1/1
Lista filmów
Zaznacz tryb
Napęd1
Strona 1/1
1. EMF
10_1_Top100
20090711
MV
TS
051. Apple_ ......
02:30:25
FHD
PrzejdŻ
Odtwórz zazn.
1
Odznacz wsz.
Zmiana Strony
Wybierz docelowy folder lub dysk.
MARK
Zaznacz
Wyjście
• Jeśli zaznaczono więcej filmów,
będą one odt warzane kolejno.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
2
Wybierz żądane filmy.
3
BLUE
(NIEBIESKI)
lub
4
5
Zaznacz wsz.
Zaznacz P
Wyjdź z zaznaczania
trybu
Przejdź do Trybu zaznaczania.
Oznacz żądany plik filmowy.
RED
(CZERWONY)
Odtwarzany jest oznaczony plik filmowy.
UWAGA
►►W przypadku nieobsługiwanych plików wyświetlany jest komunikat z odpowiednią informacją.
58
Używanie pilota zdalnego sterowania
RED
(CZERWONY)
GREEN
(ZIELONY)
YELLOW
(ŻÓŁTY)
BLUE
(NIEBIESKI)
EXIT
Odtwarzanie wybranego pliku filmu.
Po zakończeniu odtwarzania pliku filmu, następny wybrany plik zostanie automatycznie
uruchomiony.
Zaznacz wszystkie pliki filmów na ekranie.
Odznacz wszystkie zaznaczone pliki filmów.
Wyjście z Trybu zaznaczania.
Powrót do oglądania telewizji w trybie normalnym.
►►Jeżeli wybierzesz “Tak” z menu ekranowego w czasie odtwarzania tego samego pliku po zatrzymaniu, odtwarzanie rozpocznie się od momentu w którym zostało zatrzymane.
►►Jeżeli w folderze są serie ciągłe plików, następny plik zostanie odtworzony automatycznie. Z wyjątkiem
przypadków, gdy funkcja „Powtarzanie” w Liście filmów jest włączona (patrz s. 62) lub gdy zostało
ustawione na odtwarzanie oznaczone.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
UWAGA
59
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Używanie funkcji Movie List (Lista filmów), odtwarzanie
Wybierz opcje.
Ustaw odtwarzanie wideo
Ustaw wideo
Ustaw audio
■
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
2
Zamknij
◄►
►
►
II
lub
01:02:30 / 02:30:25
◄◄ ►►
Q.MENU
Opcje
Ukryj
Wyjście
Wyświetl menu Opcje.
Wybrać Ustaw odtwarzanie wideo, Ustaw
wideo lub Ustaw audio.
UWAGA
►►Zmieniona wartość opcji w Movie List (lista filmów) nie wpływa na Photo List (listę zdjęć) i Music List
(listę muzyki).
►►Zmieniona wartość opcji w Photo List (liście zdjęć) i Music List (liście muzyki) jest analogicznie zmieniana
w Photo List (liście zdjęć) i Music List (liście muzyki) z wyłączeniem Movie List (listy filmów)..
►►Przy ponownym odtwarzaniu pliku wideo po zatrzymaniu, można go odtworzyć od miejsca w którym był
ostatnio zatrzymany.
60
Używanie pilota zdalnego sterowania
■
►
II
◄◄ / ►►
Zatrzymaj odtwarzany film.
by powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk PLAY(►).
A
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk Pause(II).
■■ Na ekranie zostanie wyświetlony nieruchomy obraz (stopklatka).
■■ Jeśli w ciągu 10 minut PO wstrzymaniu odtwarzania użytkownik nie naciśnie
żadnego przycisku na pilocie zdalnego sterowania, telewizor powróci do
odtwarzania.
■■ Aby włączyć odtwarzanie w zwolnionym tempie, naciśnij przycisk Pause(II), a
następnie użyj przycisku FF(►►).
Podczas odtwarzania
naciskaj wielokrotnie przycisk REW(◄◄), aby przyspieszyć przewijanie
◄◄(x2) -> ◄◄◄(x4) -> ◄◄◄◄(x8) -> ◄◄◄◄◄(x16) ->◄◄◄◄◄◄(x32).
naciskaj wielokrotnie przycisk FF(►►), aby przyspieszyć przewijanie ►►(x2)->
►►►(x4) -> ►►►►(x8) -> ►►►►►(x16) -> ►►►►►►(x32).
■ Kolejne naciśnięcia tych przycisków zwiększają szybkość przewijania
do przodu lub do tyłu.
Wyświetl menu Opcje.
Ukryj menu w trybie pełnego ekranu.
■■ Aby wyświetlić menu w trybie pełnego ekranu, naciśnij przycisk OK.
Powrót do oglądania telewizji w trybie normalnym.
<>
ENERGY
SAVING
AV MODE
■■ W przypadku użycia podczas odtwarzania przycisku < lub > na ekranie jest
widoczny kursor wskazujący położenie.
Aby zwiększyć jasność ekranu, naciśnij kilkukrotnie przycisk Oszczędzanie energii
(Zobacz strona 95).
Aby wybrać żądane źródło, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk AV MODE (TRYB
AV) (Zobacz strona 50).
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
lub
61
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■Gdy wybrano Ustaw odtwarzanie wideo,
Ustaw odtwarzanie wideo
Rozmiar Obrazu
◄
Pełny
►
Język Audio
◄
1
►
Napisy
◄
Wł.
►
● Język
◄
Angielski
►
● Strona Kodowa
◄
Domyślnie
►
● Synchr.
◄
0
►
● Pozycja
◄
0
►
● Rozmiar
◄
Normalnie
►
Powtarzanie
◄
Wł.
►
Wstecz
1
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
2
Wybrać Rozmiar Obrazu, Język Audio,
Napisy lub Powtarzanie.
Dokonaj odpowiednich zmian.
Język napisów
Obsługiwany język
Łacina1
Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Włoski,
Szwedzki, Fiński, Holenderski, Portugalski, Duński,
Rumuński, Norweski, Albański, Gaelicki, Walijski,
Irlandzki, Kataloński, Walencki
Łacina2
Bośniacki, Polski, Chorwacki, Czeski, Słowacki,
Słoweński, Serbski, Węgierski
Łacina4
Estoński, Łotewski, Litewski
Cyrylica
Bułgarski, Macedoński, Rosyjski, Ukraiński,
Kazachski
Grecki
Grecki
Turecki
Turecki
►Rozmiar
►
Obrazu : wybór żądanego formatu obrazu podczas odtwarzania filmu.
audio : Zmienia grupę językową
►Język
►
audio w czasie odtwarzania filmu.
►Strona
►
Kodowa : Włącz/wyłącz napisy
zewnętrzne.
: Aktywowane dla napisów SMI i
►Język
►
może wybrać język w napisach.
Kodowa : Można wybrać czcionkę
►Strona
►
napisów. Gdy jest ustawione na wartość
domyślną, będzie używana ta sama
czcionka, co w menu ogólnym.
: umożliwia regulację synchro►Synchr.
►
nizacji czasu napisów w zakresie od -10 s
do +10 s w odstępach 0,5 s podczas
odtwarzania filmu.
: przesuwa pozycję napisów w
►Pozycja
►
górę i w dół podczas odtwarzania filmu.
►Rozmiar
►
: Wybór wielkości napisów podczas wyświetlania filmu.
►Powtarzanie
►
: Włącz/wyłącz funkcję
powtarzania odtwarzania filmu. Gdy
włączone, plik w folderze będzie
odtwarzany wielokrotnie.
UWAGA
►►W przypadku każdej linii napisów obsługiwane jest tylko 500 liter i 500 cyfr.
►►W pliku napisów może być obsługiwane jedynie 10 000 bloków synchronizacji.
62
■■Gdy wybrano Ustaw Wideo,
Ustaw wideo
Tryb obrazu
◄
◄
● Kontrast
100
◄
● Jasność
50
◄
►
● Kolor
60
◄
►
►
● Kontrast dynamiczny
◄
Średnie
►
● Popr. krawędzi
◄
Wysokie
►
● Redukcja szumu
◄
Średnie
►
TruMotion
◄
Niska
►
(Tylko 32/42/46/52/60LD5***,
32/37/42/47/55LE5***)
Wstecz
Wybrać Tryb obrazu lub TruMotion.
Dokonaj odpowiednich zmian. (str. 96 do 103)
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
2
►
70
Resetuj obraz
1
Standardowy
● Podświetlenie
63
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■Gdy wybrano Ustaw audio,
Ustaw audio
Tryb Dźwięku
◄
Standardowy
►
Aut. Poziom Głośn.
◄
Wył.
►
Czysty Głos II
◄
Wył.
►
Balans
0
◄
L
R ►
Wstecz
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
64
1
2
Wybrać Tryb Dźwięku, Aut. Poziom Głośn. Czysty
Głos II lub Balans.
Dokonaj odpowiednich zmian. (str. 107 do 111)
LISTA ZDJĘĆ
Możliwe jest oglądanie plików zdjęć przechowywanych w urządzeniu pamięci masowej USB.
Menu ekranowe może się różnić w zależności od danego odbiornika. Ilustracje są przykładami pomagającymi w
obsłudze telewizora.
Jeżeli przeglądasz zdjęcia, korzystając z funkcji Lista zdjęć, nie możesz zmienić trybu zdjęcia.
Obsługiwane pliki zdjęć (*.JPEG)
Wymiary : 64 x 64 do 15360 x 8640
Progresywnie : 64 x 64 do 1920 x 1440
• Odtwarzać można tylko pliki JPEG.
• Nieobsługiwane pliki są wyświetlane w postaci wcześniej określonych ikon.
Elementy ekranu
Można również ustawić USB w menu INPUT (wejście).
Wybrać MOJE
MEDIA.
2
Wybierz opcję Lista zdjęć.
2
1
1
2
3
4
5
Przenosi na wyższy poziom
Bieżąca strona/Razem stron
Przyciski odpowiadające klawiszom
pilota zdalnego sterowania
Zawartość pod wybranym
folderem 1
Bieżąca strona/całkowita liczba
stron zawartości pod wybranym
folderem 1
Strona 1/1
Lista zdjęć
Napęd1
1. EMF
Ental
10_1_Top 100
FHD
2009_5_3_TOP...
HD
20090711
20090810
MV
Strona1/1
200942_Top100
Photo
Basic Test Kit
4
Widok P
Zaznacz tryb
Zmień numery
2.DVDRip.AC...
TS
Przejdź
Do listy muzyki
20091010
5
Zmiana strony
MARK
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
Zaznacz
Wyjście
3
65
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Wybór zdjęć
■■W czasie odtwarzania plików ze zdjęciami
Strona 1/1
Lista zdjęć
Napęd1
1. EMF
Ental
10_1_Top 100
2009_5_3_TOP...
FHD
20090711
HD
MV
Strona 1/1
20090810
200942_Top100
Photo
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
Zmień numery
Zaznacz tryb
Wybierz docelowy folder lub dysk.
2
2.DVDRip.AC...
Basic Test Kit
TS
Przejdź
Do listy muzyki
20091010
Widok P
Zmiana strony
MARK
Zaznacz
Wyjście
• Za pomocą przycisku P
można poruszać się
po stronie z miniaturami zdjęć.
Wybierz żądane zdjęcia.
3
Pliki ze zdjęciami są wyświetlone.
Używanie pilota zdalnego sterowania
GREEN
(ZIELONY)
YELLOW
(ŻÓŁTY)
BLUE
(NIEBIESKI)
Naciskaj przycisk ZIELONY, aby zmienić Lista zdjęć ->Lista muzyki.
Metoda oglądania 5 dużych zdjęć lub prosta lista.
Przejdź do Trybu zaznaczania.
Powrót do oglądania telewizji w trybie normalnym.
AV MODE
66
Aby wybrać żądane źródło, należy wielokrotnie nacisnąć przycisk AV MODE
(TRYB AV) (Zobacz strona 50).
■■Gdy wybrane pliki ze zdjęciami są wyświetlone
Strona 1/1
Lista zdjęć
Zaznacz tryb
1. EMF
Ental
10_1_Top 100
FHD
Napęd1
2009_5_3_TOP...
HD
20090711
MV
20090810
Strona 1/1
200942_Top100
Photo
Wybierz żądane zdjęcia.
3
BLUE
(NIEBIESKI) lub
4
Przejdź do Trybu zaznaczania.
Oznacz żądany plik ze
zdjęciem.
RED
(CZERWONY)
Oznaczony plik ze zdjęciem jest
wyświetlony.
Zmiana strony
Wyjdź z zaznaczania trybu
Wybierz docelowy folder lub dysk.
2
5
Odznacz wsz.
Zaznacz P
MARK
Zaznacz
Wyjście
• Po zaznaczeniu jednego lub wielu zdjęć można
wyświetlać każde z nich lub włączyć pokaz
slajdów z zaznaczonymi zdjęciami. Jeżeli nie są
zaznaczone żadne zdjęcia, można wyświetlać
poszczególne zdjęcia zapisane w folderze lub
włączyć pokaz slajdów obejmujący wszystkie
zdjęcia znajdujące się w folderze.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
Zaznacz wsz.
Basic Test Kit
TS
Przejdź
Wyświetl zaznaczone
2.DVDRip.AC...
20091010
67
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Używanie pilota zdalnego sterowania
RED
(CZERWONY)
GREEN
(ZIELONY)
YELLOW
(ŻÓŁTY)
BLUE
(NIEBIESKI)
Wyświetl wybrany plik zdjęcia.
Zaznacz wszystkie pliki zdjęć na ekranie.
Odznacz wszystkie zaznaczone pliki zdjęć.
Wyjdź z Trybu zaznaczania.
Powrót do oglądania telewizji w trybie normalnym.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
68
Sposób oglądania zdjęć
Szczegółowe operacje są dostępne na ekranie wyświetlania zdjęć w pełnym rozmiarze.
Strona 1/1
Lista zdjęć
Napęd1
1. EMF
10_1_Top 100
Ental
2009_5_3_TOP...
FHD
HD
20090711
Strona 1/1
20090810
MV
200942_Top100
Photo
Zmień numery
Basic Test Kit
TS
Przejdź
Do listy muzyki
2.DVDRip.AC...
20091010
Widok P
Zmiana strony
MARK
Zaznacz
Wyjście
Zaznacz tryb
◄
►
Proporcje zdjęcia mogą spowodować zmianę
rozmiaru zdjęcia wyświetlanego na ekranie w
pełnym rozmiarze.
Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia
do poprzedniego ekranu menu.
◄
Pokaz sl.
1
2
3
►
BGM
■
2/13
►
Q.MENU
Opcje
Ukryj
Wybierz docelowy folder lub dysk.
Wyjście
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
• Za pomocą przycisku P
można poruszać się
po stronie z miniaturami zdjęć.
Wybierz żądane zdjęcia.
Zaznaczone zdjęcie jest wyświetlane w
pełnym rozmiarze.
• Nacisnąć przycisk EXIT (wyjście), aby powrócić do listy zdjęć.
• Nacisnąć przycisk BACK (wstecz), aby wyłączyć pomoc OSD.
69
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
4
◄
►
◄
Pokaz sl.
►
BGM
■
2/13
Wybrać Pokaz sl.,
BGM (obrót), �
Rotate(powiększanie),
,
, Opcje, Hide
lub Wyjście.
►
Q.MENU
Opcje
Ukryj
Wyjście
• Za pomocą przycisków < > wybierz
poprzednie lub następne zdjęcie.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
►►Pokaz sl. (Pokaz slajdów) : jeśli nie wybrano żadnego zdjęcia,
wszystkie zdjęcia w bieżącym folderze są wyświetlane w ramach
pokazu slajdów.
W przypadku zaznaczenia niektórych zdjęć w pokazie slajdów
wyświetlane są te zdjęcia.
■ Za pomocą pozycji Opcja można określić interwał..
►►BGM (Muzyka w tle) : podczas oglądania zdjęć w pełnym
rozmiarze można słuchać muzyki.
■ Jeśli szerokość obrazu jest większa od obsługiwanej
wysokości, nie można go obracać.
■ Opcje można ustawić przez przycisk Q.MENU lub MENU
na pilocie.
►► � (Obracanie) : umożliwia obracanie zdjęć.
■ Powoduje obrócenie zdjęcia o 90°, 180°, 270°, 360°
zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
(ZOOM IN) (powiększanie): Wyświetl zdjęcie
powiększone 2, 4 razy.
►►
►►
: Aby zwiększyć jasność ekranu, naciśnij kilkukrotnie
przycisk Oszczędzanie energii (Zobacz strona 95).
►►Opcje : określa wartości ustawień Szybkość sl. i Folder muz.
dla funkcji BGM.
■ Użyć przycisku
oraz przycisku OK do ustawienia wartości.
■ Podczas odtwarzania muzyki w tle nie można zmienić
folderu z muzyką.
►►Ukryj : ukrywa menu na pełnym ekranie
■ Aby ponownie wyświetlić menu na pełnym ekranie,
naciśnij przycisk OK.
Nacisnąć przycisk EXIT (wyjście), aby powrócić do listy zdjęć.
70
• Użyj przycisków < > do wybierania i
ustawiania menu na pełnym ekranie.
Używanie funkcji listy zdjęć
Wybierz opcje.
◄
►
Ustaw wyświetlanie zdjęć
Ustaw wideo
Ustaw audio
Zamknij
◄
Pokaz sl.
1
BGM
lub
■
►
Q.MENU
Opcje
Ukryj
Wyjście
Wyświetl menu Opcje.
Wybrać Ustaw wyświetlanie zdjęć, Ustaw
wideo lub Ustaw audio.
UWAGA
►►Zmieniona wartość opcji w Movie List (lista filmów) nie wpływa na Photo List (listę zdjęć) i Music List
(listę muzyki).
►►Zmieniona wartość opcji w Photo List (liście zdjęć) i Music List (liście muzyki) jest analogicznie zmieniana
w Photo List (liście zdjęć) i Music List (liście muzyki) z wyłączeniem Movie List (listy filmów).
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
2
►
2/13
71
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■Gdy wybrano ustaw wyświetlanie zdjęć,
Ustaw wyświetlanie zdjęć
Szybkość sl.
Folder muz.
◄
Szybko
►
2009_5_3_TOP100+(_...
● Powtarzanie
◄
Wł.
►
● Losowo
◄
Wył.
►
Wstecz
1
2
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
72
Wybrać Szybkość sl. lub Folder muz. (folder
muzyczny).
Dokonaj odpowiednich zmian.
■■Gdy wybrano ustaw wideo,
Ustaw wideo
Tryb obrazu
◄
◄
● Kontrast
100
◄
● Jasność
50
◄
►
● Kolor
60
◄
►
►
● Kontrast dynamiczny
◄
Średnie
►
● Popr. Krawędzi
◄
Wysokie
►
● Redukcja szumu
◄
Średnie
►
TruMotion
◄
Niska
►
(Tylko 32/42/46/52/60LD5***,
32/37/42/47/55LE5***)
Wstecz
Wybrać Tryb obrazu lub TruMotion.
Dokonaj odpowiednich zmian. (str. 96 do 103)
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
2
►
70
Resetuj obraz
1
Standardowy
● Podświetlenie
73
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■Gdy wybrano ustaw audio,
Ustaw audio
Tryb dźwięku
◄
Standardowy
►
Aut. Poziom Głośn.
◄
Wył.
►
Czysty głos II
◄
Wył.
►
Balans
0
◄
L
R ►
Wstecz
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
74
1
2
Wybrać Tryb Dźwięku, Aut. Poziom Głośn., Czysty
Głos II lub Balans.
Dokonaj odpowiednich zmian. (str. 107 do 111)
LISTA MUZYKI
Możliwe jest odtwarzanie muzyki zapisanej w urządzeniu pamięci masowej USB.
Zakupione pliki muzyczne (*.MP3) mogą mieć ograniczenia dotyczące praw autorskich.
Odtwarzanie takich plików może nie być obsługiwane przez ten model.
To urządzenie umożliwia odtwarzanie plików muzycznych z urządzenia USB.
Menu ekranowe może się różnić w zależności od danego odbiornika. Ilustracje są przykładami
pomagającymi w obsłudze telewizora.
Obsługiwane pliki muzyczne (*.MP3)
Szybkość transmisji bitów: 32 do 320 kb/s
• Częstotliwość próbkowania MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• Częstotliwość próbkowania MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
• Częstotliwość próbkowania MPEG2.5 Layer3 : 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz
Można również ustawić USB w menu INPUT (wejście).
1
1
2
3
4
5
6
Wybrać MOJE
MEDIA.
Preview (Podgląd): Jeżeli istnieje
okładka albumu odpowiadająca
plikowi (obraz okładki albumu),
okładka ta jest wyświetlana.
Przenosi na wyższy poziom
1
Bieżąca strona/Razem stron
Przyciski odpowiadające klawiszom
pilota zdalnego sterowania
Zawartość pod wybranym
folderem 1
Bieżąca strona/całkowita liczba
stron zawartości pod wybranym
folderem 1
2
Wybierz opcję Lista
utworów.
3
2
Strona 1/1
Lista muzyki
Napęd1
001. - Diet(feat.).mp3
00:00
002. -Mad(Feat.).mp3
00:00
Strona 1/1
003. 2NE1 - Fire.mp3
00:00
005. - Gift.mp3
00:00
5
Przejdź
Do listy filmów
6
004. - Melody.mp3
00:00
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Elementy ekranu
Zmień numery
Odtwórz P
Zaznacz tryb
Zmiana strony
MARK
Zaznacz
Wyjście
4
(tylko 32/40/46/55LE4***, 19/22/26LE3***,
32/37/42/47/55LE5***)
75
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Wybieranie muzyki
Strona 1/1
Lista muzyki
Napęd1
001. - Diet(feat.).mp3
00:00
Strona 1/1
002. -Mad(Feat.).mp3
00:00
003. 2NE1 - Fire.mp3
00:00
004. - Melody.mp3
00:00
005. - Gift.mp3
00:00
Przejdź
Do listy filmów
Zmień numery
Odtwórz
MARK
Wyjście
• Do nawigacji góra/dół na stronie muzyki
służą przyciski P
.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Wybierz żądany utwór
muzyczny.
Pliki muzyczne są odtwarzane.
Używanie pilota zdalnego sterowania
GREEN
(ZIELONY)
YELLOW
(ŻÓŁTY)
BLUE
(NIEBIESKI)
Naciskaj przycisk ZIELONY, aby zmienić Lista zdjęć ->Lista muzyki.
Metoda oglądania 5 dużych zdjęć lub prosta lista.
Przejdź do Trybu zaznaczania.
Powrót do oglądania telewizji w trybie normalnym.
76
Zaznacz
Wybierz docelowy folder lub dysk.
2
3
Zmiana strony
Zaznacz tryb
■■W czasie odtwarzania plików muzycznych
1
P
■■W czasie odtwarzania wybranych plików muzycznych
Strona 1/1
Lista muzyki
Zaznacz tryb
Napęd1
001. - Diet(feat.).mp3
00:00
Strona 1/1
002. -Mad(Feat.).mp3
00:00
003. 2NE1 - Fire.mp3
00:00
004. - Melody.mp3
00:00
005. - Gift.mp3
00:00
Przejdź
Odtwórz zazn.
Wybierz docelowy folder lub dysk.
2
Wybierz żądany utwór
muzyczny.
3
BLUE
(NIEBIESKI)
4
5
Odznacz wsz.
lub
Przejdź do Trybu zaznaczania.
Oznacz żądany plik muzyczny.
RED
(CZERWONY)
Odtwarzany jest oznaczony plik muzyczny.
Zmiana strony
Wyjdź z zaznaczania
trybu
MARK
Zaznacz
Wyjście
• Jeśli zaznaczono jeden lub więcej plików
muzycznych, będą one odtwarzane kolejno.
Na przykład aby wielokrotnie odtwarzać ten
sam plik muzyczny, zaznacz go i rozpocznij
odtwarzanie. Jeśli nie zaznaczono żadnego
pliku muzycznego, wszystkie utwory w
folderze będą odtwarzane kolejno.
• Aby uruchomić odtwarzanie losowe, należy
ustawić opcję Opcje->Set audio play(ustaw
odtwarzanie audio).->Losowo na On (wł.)
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
Zaznacz wsz.
Zaznacz P
77
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Używanie pilota zdalnego sterowania
RED
(CZERWONY)
GREEN
(ZIELONY)
YELLOW
(ŻÓŁTY)
BLUE
(NIEBIESKI)
Wyświetl wybrany plik muzyki.
Zaznacz wszystkie pliki muzyczne na ekranie.
Odznacz wszystkie zaznaczone pliki muzyczne.
Wyjdź z Trybu zaznaczania.
Powrót do oglądania telewizji w trybie normalnym.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
78
Używanie funkcji listy muzyki, odtwarzania
Strona 1/1
Lista muzyki
3 Zaznaczony(-e) plik(i)
Napęd1
Strona 1/1
Ustaw odtwarzanie audio.
►
004. - Diet (feat).mp3
00:00
■
2
II ◄◄ ►►
lub
►
006. - Melody.mp3
00:00
◄►
Odtwórz ze zdj.
007. - Melody.mp3
00:00
008. - Melody.mp3
00:00
Zamknij
02:30 / 03:25
Q.MENU
Opcje
Ukryj
Wyjście
Wyświetl menu Opcji.
Wybrać Ustaw odtwarzanie audio lub Ustaw
audio.
UWAGA
►►Zmieniona wartość opcji w Movie List (lista filmów) nie wpływa na Photo List (listę zdjęć) i Music List
(listę muzyki).
►►Zmieniona wartość opcji w Photo List (liście zdjęć) i Music List (liście muzyki) jest analogicznie zmieniana
w Photo List (liście zdjęć) i Music List (liście muzyki) z wyłączeniem Movie List (listy filmów).
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
►
Ustaw audio
005. - Mad (Feat).mp3
00:00
005. - Mad (Feat).mp3
Wybierz opcje.
79
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Używanie pilota zdalnego sterowania
■
►
II
◄◄ / ►►
GREEN
(ZIELONY)
ENERGY
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
SAVING
lub
Uruchom odtwarzanie wybranych plików muzycznych a następnie przejdź do Lista
zdjęć.
Aby zwiększyć jasność ekranu, naciśnij kilkukrotnie przycisk ENERGY SAVING
(OSZCZĘDZANIE ENERGII) (Zobacz strona 95).
Tylko Off/Screen Off (wył./ekran wył.) działa z Movie List (lista filmów), Photo List (lista
zdjęć), Music List (lista muzyki).
Wyświetl menu Opcji.
■■ Jeżeli naciśniesz przycisk Back (wstecz) w czasie, gdy muzyka jest odtwarzana,
odtwarzacz muzyki zostanie ukryty i będzie wyświetlana tylko lista muzyki.
■■ Jeżeli naciśniesz przycisk Exit (wyjście) w czasie, gdy odtwarzacz muzyki jest
wyświetlany, tylko muzyka zostanie zatrzymana a odtwarzacz nie powróci do
normalnego wyświetlania TV.
■■ Jeżeli naciśniesz przycisk Exit (wyjście) w czasie, gdy odtwarzanie muzyki jest
zatrzymane lub gdy odtwarzacz muzyki jest ukryty, odtwarzacz powróci do normalnego wyświetlania TV.
<>
80
Zatrzymaj odtwarzaną muzykę.
Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk PLAY(►).
Jeżeli naciśniesz przycisk Pause(II) w czasie odtwarzania pliku, odtwarzanie zostanie wstrzymane.
Jeżeli naciśniesz przycisk Pause(II) ponownie, gdy odtwarzanie jest wstrzymane,
zostanie ono wznowione.
Podczas odtwarzania,
Po naciśnięciu przycisku REW(◄◄) (przewiń) zostanie odtworzony poprzedni plik
muzyczny.
Po naciśnięciu przycisku FF(►►) (szybko do przodu) zostanie odtworzony
następny plik muzyczny.
■■ W czasie używania przycisków < lub > w czasie odtwarzania, kursor wskazujący
pozycję może być wyświetlony.
■■Gdy wybrano Ustaw odtwarzanie audio,
Ustaw odtwarzanie audio.
Powtarzanie
◄
Wł.
►
Losowo
◄
Wył.
►
Wstecz
1
2
Wybierz Powtarzanie lub Losowo.
Dokonaj odpowiednich zmian.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
81
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
■■Gdy wybrano ustaw audio,
Ustaw audio
Tryb dźwięku
◄
Standardowy
►
Aut. poziom głośn.
◄
Wył.
►
Czysty głos II
◄
Wył.
►
Balans
0
◄
L
R ►
Wstecz
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
82
1
2
Wybrać Tryb Dźwięku, Aut. Poziom Głośn., Czysty
Głos II lub Balans.
Dokonaj odpowiednich zmian. (str. 107 do 111)
■■ Jeśli podczas odtwarzania nie zostanie przez pewien czas naciśnięty żaden przycisk,
okno informacyjne odtwarzania (przedstawione poniżej) będzie wyświetlane jako
wygaszacz ekranu.
■■ Wygaszacz ekranu
Wygaszacz ekranu zapobiega uszkodzeniu pikseli, które może być spowodowane
wyświetlaniem tego samego obrazu na ekranie przez dłuższy czas.
002. 2PM - Again&Again.mp3
► 00:31 / 04:04
UWAGA
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
►►Uszkodzone pliki muzyczne nie są odtwarzane. W przypadku takich plików wyświetlany jest czas odtwarzania 00:00.
►►Pliki muzyczne pobrane z płatnego serwisu, które są chronione prawami autorskimi, nie są odtwarzane.
W przypadku takich plików wyświetlane są niewłaściwe informacje dotyczące czasu odtwarzania.
►►Naciśnięcie przycisków OK, ■ powoduje wyłączenie wygaszacza ekranu.
►►W tym trybie dostępne są także przyciski PLAY(►), Pause(II), ■ , ►►, ◄◄ na pilocie zdalnego sterowania.
►►Możesz użyć przycisku ►► aby przejść do następnego utworu oraz ◄◄ aby wrócić do poprzedniego
utworu.
83
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
Kod rejestracji DivX
(tylko 32/40/46/55LE4***, 19/22/26LE3***, 32/37/42/47/55LE5***)
Potwierdź kod rejestracji DivX odbiornika. Używając numeru rejestracyjnego, można wypożyczać lub
kupować filmy pod adresem www.divx.com/vod.
Nie jest dozwolone odtwarzanie wypożyczonych lub zakupionych plików DivX przy użyciu kodu
rejestracji DivX z innego odbiornika. Możliwe jest odtwarzanie tylko plików DivX zgodnych z kodem
rejestracji zakupionego odbiornika.
MOJE MEDIA
Kod reg. DivX
Deaktywacja
Lista Filmów
Naciśnij OK(
), aby przegl. zdj. z urz. USB.
1
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
2
3
Lista Zdjęć
Wstecz
Lista Muzyki
Opcje
Aby odtwarzać chronione filmy DivX,
musisz zarejestrować swoje urządzenie.
Kod rejestracji : **********
Zarejestruj urządzenie na stronie http://vod.divx.com
Zamknij
Wyjście
Wybrać MOJE MEDIA.
BLUE
(NIEBIESKI)
Wybierz opcję Kod reg. DivX.
Wyświetl Kod Rejestracji DivX.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
O FORMACIE DIVX: DivX® jest cyfrowym formatem obrazu wideo stworzonym przez
firmę DivX, Inc. Jest to oficjalnie zarejestrowane urządzenie DivX Certified,
umożliwiające odtwarzanie obrazu w formacie DivX.
Odwiedź stronę internetową www.divx.com, aby uzyskać więcej informacji oraz
pobrać oprogramowanie umożliwiające przekonwertowanie plików do formatu DivX.
O USŁUDZE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND - wideo na żądanie): Urządzenie
DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać nagrania DivX Video-on
Demand (VOD).
Aby wygenerować kod rejestracji, odszukaj sekcję DixV VOD w menu konfiguracyjnym urządzenia.
Przejdź do strony internetowej vod.divx.com, aby wprowadzić kod i zakończyć proces
rejestracyjny oraz dowiedzieć się więcej na temat usługi DivX VOD.
"Urządzenie DivX Certified umożliwia odtwarzanie obrazów wideo nawet w
rozdzielczości HD 1080p, w tym nagrań o bardzo wysokiej jakości"
“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
UWAGA
►►Obsługiwane są pliki wideo o następujących parametrach:
Rozdzielczość : do 1920x1080 pikseli (wys. x szer.)
Szybkość klatek : do 30 klatek/s (1920x1080), do 60 klatek/s (do 1280x720)
►►Kodek wideo : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264.
84
Deactivation (Dezaktywacja)
(tylko 32/40/46/55LE4***, 19/22/26LE3***, 32/37/42/47/55LE5***)
Celem funkcji dezaktywacji jest zapewnienie możliwości dezaktywacji urządzeń użytkownikom, którzy
dokonali aktywacji wszystkich dostępnych urządzeń za pomocą serwera sieciowego, przez co aktywacja
kolejnych urządzeń jest niemożliwa. DivX VOD umożliwia użytkownikowi aktywację do 6 urządzeń w
ramach jednego konta, lecz w celu zmiany lub dezaktywacji tych urządzeń należy skontaktować się z
działem obsługi DiVX i zgłosić żądanie usunięcia urządzenia. Dzięki dodaniu tej funkcji użytkownicy mogą
dezaktywować urządzenie samodzielnie, dzięki czemu możliwe jest lepsze zarządzanie urządzeniami DivX
VOD.
MOJE MEDIA
Kod reg. DivX
Deaktywacja
Lista filmów
Naciśnij OK(
Lista zdjęć
), aby przegl. zdj. z urz. USB.
2
3
4
Opcje
Tak
Nie
Wyjście
Wybrać MOJE MEDIA.
BLUE
(NIEBIESKI)
Wybierz opcję Deaktywacja.
Wybierz opcję Tak.
Wyświetl opcję Deaktywacja.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA USB
1
Wstecz
Lista muzyki
Kod wyrejestrowania:
********
Wyrejestruj urządzenie na stronie http://vod.divx.com
Czy chcesz kontynuować rejestrowanie?
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
85
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE —
ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO PROGRAMACH)
(W TRYBIE CYFROWYM)
Ten system jest wyposażony w funkcję Electronic Programme Guide (EPG), która ułatwia przeglądanie
oferty programów telewizyjnych.
Funkcja EPG udostępnia informacje takie, jak listy audycji emitowanych na poszczególnych programach
oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia emisji dla wszystkich dostępnych usług. Ponadto w ramach
funkcji EPG dostępne są często szczegółowe informacje o programie (dostępność i ilość tych
szczegółów programu może być różna dla różnych nadawców).
Z funkcji tej można korzystać tylko wtedy, gdy informacje do funkcji EPG są nadawane przez nadawców.
Musisz sprawdzić Clock (zegar) w menu Time (czas) przed użyciem funkcji EPG.
EPG wyświetla szczegóły programu na 8 dni.
►
DTV 1 TV ONE
►
Zmiana programu ► Dalej
Oglądaj
Good Morning
00:00 Prezentacje/Pokazy gier
21:00
16:9
720p
...
HE-AAC
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
▼
W górę
W dół
Pokazuje informację bieżącego programu
Ikona wyświetlana przy programie z teletekstem.
Ikona wyświetlana przy programie
radiowym.
Ikona wyświetlana przy programie w
standardzie MHEG.
Wyświetlane w przypadku programu
z dźwiękiem HE-AAC.
Współczynnik proporcji stosowany w
programie
Współczynnik proporcji stosowany w
programie
Ikona wyświetlana przy programie z napisami.
Ikona wyświetlana przy programie kodowanym.
Wyświetlane w przypadku programu z dźwiękiem
Dolby Digital.
Wyświetlane w przypadku programu z dźwiękiem
Dolby Digital PLUS.
576i/p, 720p, 1080i/p : Rozdzielczość stosowana w programie
Nadawany program z ikoną może nie być wyświetlony w Monitor Out w zależności od informacji o tym
programie.
Pokazuje informację o następnym programie.
Tyra
2 TV2
Nagraj
DTV 2 TV2
Zmiana programu ◄ Teraz
Przypomnij
Tyra
21:00
►
28 Wrz. 2008 21:00~00:00
►
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE — ELEKTRONICZNY
PRZEWODNIK PO PROGRAMACH) (W TRYBIE CYFROWYM)
86
HE-AAC
Wyświetlana z programem TV lub DTV.
Zamknij
00:00 Prezentacje/Pokazy gier
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Pojawia się wyskakujące okienko ustawień
nagrywania/przypomnienia.
Wybrać tryb ustawiania timera nagrywania/
przypomnienia.
Wykaz
Włączanie i wyłączanie funkcji EPG
1
Włączanie i wyłączanie funkcji EPG.
Wybór programu
1
lub
Wybierz żądany program.
Funkcje przycisków w trybie OBECNY/NASTĘPNY przewodnika po programach
Można sprawdzić program obecnie nadawany oraz następny w kolejności.
Zmiana trybu EPG.
Przewodnik po programach
▲
That ’70s show
25 Lis. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Lis. 2008 09:45~10:15
YELLOW
(ŻÓŁTY)
BLUE
(NIEBIESKI)
Wejść do trybu Zadania.
Wejść do trybu Lista zadań.
Po wybraniu „Teraz” przechodzi do
wybranego programu i EPG znika.
Po wybraniu „Dalej” pojawia się
wyskakujące okienko rezerwacji.
Wybór programu OBECNY lub
NASTĘPNY.
Wybór programu telewizyjnego.
Poprzednia/następna strona
WSZYSTKO
1 YLE TV1
Teraz
Dalej
That ’70s show
2 YLE TV2 Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
8 YLE24
Glamour
FAV Ulubione
INFO i Informacje
Tryb
▼
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
Oglądaj/zaprogramuj TV/RAD RADIO
Zadania
lub
lub
Lista zadań
Wyłączanie
funkcji EPG.
Wybierz program DTV lub RADIO.
Włączanie i wyłączanie
wyświetlania
szczegółowych informacji.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE — ELEKTRONICZNY
PRZEWODNIK PO PROGRAMACH) (W TRYBIE CYFROWYM)
RED
(CZERWONY)
87
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE —
ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO pROGRAMACH)
Funkcje przycisków w trybie 8 dni przewodnika po programach
Przewodnik po programach
▲
Zmiana trybu EPG
25 Lis. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Lis. 2008 09:45~10:15
◄
WSZYSTKO
14:00
YELLOW
(ŻÓŁTY)
BLUE
(NIEBIESKI)
Wejście w tryb ustawiania daty
Wejść do trybu Manual Timer
(timer ręczny).
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
The Drum
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
Wejść do trybu Schedule List
(listy harmonogramu).
Po wybraniu ‘Aktualnie nadawany program’ przechodzi do wybranego programu i EPG znika.
Po wybraniu ‘Program nadawany w
przyszłości’ pojawia się wyskakujące
okienko rezerwacji.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE — ELEKTRONICZNY
PRZEWODNIK PO PROGRAMACH) (W TRYBIE CYFROWYM)
88
Wybierz program.
Wybór programu telewizyjnego.
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
FAV Ulubione
Tryb
Wt. 25 Lis.
15:00
▼
1 YLE TV1
GREEN
(ZIELONY)
◄
RED
(CZERWONY)
That ’70s show
...
▼
INFO i Informacje
Data
Oglądaj/zaprogramuj TV/RAD RADIO
Zadania
Lista zadań
Poprzednia/następna strona.
lub
lub
Wyłączanie funkcji
EPG.
Wybierz program DTV lub RADIO.
Włączanie i wyłączanie wyświetlania
szczegółowych informacji.
Funkcje przycisków w trybie ustawiania daty
Wyłączanie trybu ustawiania daty.
Przejście do wybranej daty
Przewodnik po programach
▲
That ’70s show
25 Lis. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Lis. 2008 09:45~10:15
◄
WSZYSTKO
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
Wyłączanie trybu ustawiania daty.
15:00
▼
2 YLE TV2
Wybór daty
Wt. 25 Lis.
14:00
1 YLE TV1
...
◄
GREEN
(ZIELONY)
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
The Drum
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▼
Zmiana daty
Wyjdź
lub
lub
Wyłączanie funkcji
EPG.
Włączanie i wyłączanie wyświetlania
szczegółowych informacji.
Przewijanie tekstu w górę i w dół
Wybrać tryb ustawiania timera nagrywania/przypomnienia.
lub
Wyłączanie funkcji EPG.
DTV 1 YLE TV1 25
25 Lis. 2008 10:05
Fia World Touring Car Chanpionship
Wt. 25 Lis. 2008 10:05
12:40
Fia Champion
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry
of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;
Przypomnij
Nagraj
Zamknij
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE — ELEKTRONICZNY
PRZEWODNIK PO PROGRAMACH) (W TRYBIE CYFROWYM)
Funkcje przycisków w polu rozszerzonego opisu
89
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE —
ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO pROGRAMACH)
Funkcje przycisków w trybie ustawiania parametrów nagrywania/
przypominania
Ustawienie czasów rozpoczęcia i zakończenia nagrywania oraz przypomnienia dla czasu rozpoczęciaczas zakończenia jest wtedy niedostępny.
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do terminala TV-OUT(AV1), za pomocą kabla SCART, został
podłączony sprzęt nagrywający, który korzysta z sygnalizowania nagrywania pin8.
Funkcja nagrywania jest obsługiwana w trybie Digital (cyfrowy), a nie w trybie Analogue (analogowym)
Zadania
Wyłączyć tryb Zadania.
Wybrać ustawienie funkcji przypomnienia lub
nagrywania.
Wybrać Type (typ), Czas Rozpoczęcia, Czas
Zakończenia lub program.
YELLOW
(ŻÓŁTY)
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE — ELEKTRONICZNY
PRZEWODNIK PO PROGRAMACH) (W TRYBIE CYFROWYM)
90
BLUE
(NIEBIESKI)
Przejście do trybu Guide
(Przewodnik po programach)
Zmienić na tryb Lista zadań.
Zapisywanie ustawień nagrywania z
włącznikiem czasowym/przypominani.
Wybierz datę do zaprogramowania.
Nd.
09
16
Pn.
Wt.
Śr. 12 Sie. 2009 13:46
Śr.
Cz.
Wybierz
typ11programowania
10
12
17typ
18
Czas 19
pocz.
25
15 26
: 09
01
02
Pt.
13
14
20Czas
21
zak.
So.
Śr. 12 Sie. 2009
15
22
Program
▲
23
Nagraj
24
17
27
: 30
28
DTV29
801 ANTV D...
No schedule list
Zamknij
▼
30
31
PrzejdŻ
Przewodnik po programach
03
OK
Lista zadań
04
05
OK
Cofnij
Wyjście
Funkcje przycisków w trybie Schedule List (Zaplanowana lista)
W przypadku utworzenia listy zaplanowanych nagrań wyświetlany jest program znajdujący się na
liście, nawet jeżeli w tym momencie oglądany jest inny program.
Aktualnie nagrywany element nie może być edytowany lub usunięty.
Lista zadań
Strona 1/1
YELLOW
(ŻÓŁTY)
Zmienić na tryb Lista Zadań.
lub
Przejście do trybu Guide
(Przewodnik po programach)
Wyłączyć Lista zadań.
Fri. 6 Apr. 2007 15:09
Czas pocz..
Ty t u ł
6 May 16:00 Friend1
6 May 18:00 Friend2
Powtarzanie
Friend2
16:00
Modify
Modyfikuj
►
BLUE
(NIEBIESKI)
Data pocz.
Kasuj
Zaprogramow. nagr.
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
ꔀ PrzejdŻ
Zadania
Usuń wsz.
Zamknij
Modyfikuj/Kasuj
P
Zmiana strony
Wyjście
Przewodnik po programach
Wybierz żądaną opcję (Modify/Delete/
Delete All) / (Zmień/Usuń/Usuń wszystko).
Wybierz zaplanowaną listę.
EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE — ELEKTRONICZNY
PRZEWODNIK PO PROGRAMACH) (W TRYBIE CYFROWYM)
Poprzednia/następna strona
91
KONTROLA OBRAZU
KONTROLOWANIE ROZMIARU OBRAZU
(WSPÓŁCZYNNIKA PROPORCJI)
Można oglądać obraz w różnych formatach: 16:9,1:1 Piksel, Oryginalny, Pełna szerokość, 4:3,
14:9, Zbliżenie, Zbliżenie kinowe.
Jeśli na telewizorze jest wyświetlany przez dłuższy czas nieruchomy obraz, może on zostać
utrwalony na ekranie i być stale widoczny.
Za pomocą przycisków
można wyregulować proporcje powiększania.
Ta funkcja działa na poniższym sygnale.
1
2
• Proporcje ekranu można też regulować w menu
Wybierz opcję Proporcje ekranu.
Wybierz żądany format obrazu.
KONTROLA OBRAZU
• 16:9
Funkcja 16:9 pozwala Ci dostosować obraz poziomo w
proporcji liniowej tak, aby wypełnić cały ekran odbiornika
(przydatne szczególnie podczas oglądanie filmów DVD
z apisanych w formacie 4:3).
• Oryginalny
Gdy odbiornik telewizyjny otrzyma ze złącza wideo
sygnał obrazu szerokoekranowego, automatycznie
przełączy się na format odbieranego obrazu.
Oryginalny
• 1:1 Piksel
Niniejszy tryb pozwoli Ci oglądać przekaz w
najwyższej jakości, bez utraty ważnych
szczegółów obrazu wysokiej rozdzielczości.
Uwaga: Jeśli w oryginalnym obrazie występują
zakłócenia, można je zauważyć przy krawędzi.
1:1 Piksel
92
OBRAZ.
• Aby wybrać format Zbliżenie (Powiększenie),
należy w menu Ratio (Proporcje) wybrać opcje
14:9, Zbliżenie i Zbliżenie kinowe. Po
zakończeniu wyboru trybu powiększenia
następuje powrót do Szybkie menu.
• Pełna szerokość
Kiedy odbiornik otrzyma sygnał obrazu
szerokoekranowego, ta opcja umożliwi dostosowanie
obrazu w poziomie lub w pionie, w proporcjach
liniowych, tak aby całkowicie wypełnił ekran.
Pełna
szerokość
• 4:3
Ta opcja umożliwia oglądanie obrazu przy oryginalnym
współczynniku proporcji ekranu 4:3 z szarymi paskami
wyświetlanymi z lewej i prawej strony.
• Zbliżenie
Ta opcja pozwala oglądać obraz bez
modyfikacji, który wypełnia cały ekran. Jednak
górna i dolna część obrazu będą przycięte.
• 14:9
Obraz formatu 14:9 jest oglądany w powyższy sposób,
a obraz formatu 4:3 zostaje powiększony w górę / w
dół i na prawo / lewo tak, aby ekran 14:9 był widoczny
w pełni.
• Zbliżenie kinowe
Jeżeli chcesz powiększyć obraz, zachowując
prawidłowe proporcje, wybierz opcję Cinema
Zoom (Powiększenie kinowe).
Uwaga: Podczas powiększania lub
zmniejszania obraz może zostać
zniekształcony.
KONTROLA OBRAZU
Przyciski ◄ i ►: Regulacja proporcji
powiększenia funkcji Cinema Zoom
(Powiększenie kinowe). Zakres regulacji
to 1 do 16.
Przyciski ▼i▲: Zmiana położenia ekranu.
Uwaga
►►Opcje 4:3,16:9 (Szerokoekranowy), 14:9, Zbliżenie (Powiększenie) i Zbliżenie kinowe (Powiększenie
kinowe) można wybrać tylko w trybie Component.
►►Opcje 4:3, Oryginalny, 16:9 (Szerokoekranowy), 14:9, Zbliżenie (Powiększenie) i Zbliżenie kinowe
(Powiększenie kinowe) można wybrać tylko w trybie HDMI.
►►Opcje 4:3 i 16:9 (Szerokoekranowy) można wybrać tylko w trybach RGB-PC i HDMI-PC.
►►W trybie DTV/HDM I/Component (ponad 720p) dostępna jest funkcja 1:1 Piksel.
►►W trybie telewizji analogowej/cyfrowej/AV/Scart, jest dostępny współczynnik proporcji Full Wide (pełna panorama).
93
KONTROLA OBRAZU
PICTURE WIZARD (KREATOR OBRAZU)
Dzięki tej funkcji możliwa jest regulacja jakości oryginalnego obrazu.
Należy z niej skorzystać w celu dokonania kalibracji jakości obrazu przez regulację poziomów czerni i
bieli itd. Każdy użytkownik może skalibrować jakość obrazu w kilku prostych krokach.
Po ustawieniu parametrów obrazu na Low (Niskie), Recommended (Zalecane) lub High (Wysokie)
wyświetlany jest przykładowy rezultat zastosowania wprowadzonych ustawień.
W trybach RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC, zmienione wartości parametrów Kolor, Barwa i Ostrość
pozioma/pionowa, nie są stosowane.
OBRAZ
PrzejdŻ
● Proporcje Ekranu
Dzięki Kreatorowi obrazu można regulować jakość oryginalnego obrazu.
: 16:9
►
● Kreator Obrazu
►
●
Oszczędzanie Energii
● Tryb Obrazu
Kreator Obrazu
OK
: Wył.
: Standardowy
• Podświetlenie 70
• Kontrast
1
KONTROLA OBRAZU
2
3
4
5
100
• Jasność
50
• Ostrość
70
Wybierz opcję OBRAZ.
Wybierz opcję
Kreator Obrazu.
Dokonaj regulacji parametrów
Standardowy(Poziom czerni,
Poziom bieli, Odcień, Kolor,
Ostrość w poziomie, Ostrość w
pionie, Podświetlenie) lub
Preferowane(Poziom czerni,
Poziom bieli, Odcień, Kolor,
Ostrość, Kontrast dynamiczny,
Temp. barw, Podświetlenie).
Aby zastosować ustawienia,
wybierz źródło sygnału
wejściowego.
Wstecz
Dalej
• W przypadku zakończenia wprowadzania
ustawień przed krokiem końcowym zmiany nie zostaną zastosowane.
• Wartość regulacji zapisywana jest w kategorii Ekspert1.
• Po ustawieniu jakości obrazu za pomocą
funkcji Kreator Obrazu wyłączana jest funkcja Energy Saving (Oszczędzanie energii).
• Jeżeli ustawienie jakości obrazu
Ekspert1 jest zmienione, użyj Resetuj
obraz przed wejściem do Kreator obrazu
w celu zresetowania ustawienia jakości
obrazu.
• Standardowy : tryb standardowej jakości
obrazu.
• Preferowane : tryb jakości obrazu preferowany przez użytkownika.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
94
OSZCZĘDZANIE ENERGII
Funkcja umożliwia zmniejszenie zużycia energii przez telewizor.
Ustawienia fabryczne zostały skomponowane w taki sposób, aby zapewnić wysoki komfort w trakcie
oglądania telewizji w domu.
Jasność ekranu można zwiększyć, regulując ustawienie Energy Saving Level (Poziom oszczędzania
energii) lub wybierając tryb Tryb Obrazu.
Jeśli funkcja Energy Saving (Oszczędzanie energii) zostanie ustawiona w trybie MHEG, ustawienie tej
funkcji zostaje zastosowane po wyjściu z tego trybu.
Wybranie opcji "Wyłącz Ekran" („Wył. Ekran") dostrojeniu telewizora do stacji radiowej spowoduje
zmniejszenie zużycia energii..
PrzejdŻ
3
● Kreator Obrazu
: Wył.
: Standardowy
●
�
Energy Saving
Oszczędzanie
Energii
● Tryb Obrazu
OK
: Off
: Wył.
: Standardowy
• Podświetlenie 70
• Podświetlenie 70
• Kontrast
100
• Kontrast
100
• Jasność
50
• Jasność
50
• Ostrość
70
• Ostrość
70
Auto
Wył.
Wył.
Minimalne
średnie
Maksymalne
Wyłącz Ekran
Wybierz opcję OBRAZ.
Wybierz funkcję
Oszczędzanie Energii.
Wybierz tryb Auto(Tylko 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***,
32/37/42/47/55LE5***)., Wył., Minimalne , Średnia, Maksymalne lub
Wyłącz ekran.
KONTROLA OBRAZU
2
PrzejdŻ
: 16:9
►
1
● Proporcje Ekranu
►
● Kreator Obrazu
Oszczędzanie
Energii
●
� Energy Saving
: Off
● Tryb Obrazu
OBRAZ
OK
: 16:9
►
● Proporcje Ekranu
►
OBRAZ
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
• Po upływie 3 sekund od wybrania ustawienia Wył. ekran (Screen Off) w menu, ekran odbiornika
zostanie wyłączony w celu oszczędzania energii.
• W przypadku wybrania opcji "Oszczędzanie Energii-Auto, Maksymalne" nie będzie działać funkcja,
Podświetlenie..
• Funkcję tę można również ustawić za pomocą przycisku Energy Saving (Oszczędzanie energii) na
pilocie zdalnego sterowania.
• Po wybraniu opcji Auto podświetlenie regulowane jest automatycznie z wykorzystaniem inteligentnego
czujnika warunków oświetleniowych, jeżeli telewizor jest wyposażony w taki czujnik.
(Tylko 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***).
95
KONTROLA OBRAZU
WSTĘPNE USTAWIENIA OBRAZU
Ustawienia Wstępne Obrazu
Zwiększenie wartości Kontrast, jasność, kolor i ostrości w celu uzyskania żywego obrazu.
Najbardziej uniwersalny obraz.
Optymalizacja ustawień wideo pod kątem oglądania filmów.
Optymalizacja ustawień wideo pod kątem oglądania wydarzeń sportowych.
Optymalizacja ustawień wideo pod kątem gier.
OBRAZ
PrzejdŻ
● Proporcje Ekranu
OBRAZ
OK
: 16:9
● Proporcje Ekranu
● Kreator Obrazu
Oszczędzanie Energii
: Wył.
●
►
Standardowy
::Standard
Oszczędzanie Energii
●● TrybTryb
Obrazu
obrazu
OK
: 16:9
● Kreator Obrazu
►
●
●● TrybTryb
Obrazu
obrazu
PrzejdŻ
: Wył.
Standardowy
::Standard
• Podświetlenie 70
• Kontrast
100
• Kontrast
100
• Jasność
50
• Jasność
50
• Ostrość
70
• Ostrość
70
Żywy
Standard
Standardowy
►
• Podświetlenie 70
Inteligentny Sensor
►
Żywy
Standardowy
Kino
Sport
Gra
Kino
Sport
Gra
Ekspert1
Ekspert2
KONTROLA OBRAZU
1
2
3
Wybierz opcję OBRAZ.
Wybierz opcję Tryb Obrazu.
Wybierz opcję Inteligentny Sensor(Tylko 32/42/46/52/60LD5***,
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***), Żywy, Standardowy,
Kino, Sport lub Gra.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
• Tryb Obrazu optymalizuje parametry wyświetlanego obrazu. Ustawienia fabryczne w Trybie
Obrazu należy wybierać odpowiednio do rodzaju oglądanego programu.
• Po włączeniu funkcji Inteligentny sensor najlepsza jakość obrazu jest dobierana automatycznie
zależnie od otoczenia.
• Tryb Obrazu można regulować także w Szybkie menu (Menu podręcznym).
• Inteligentny Sensor: Dopasowanie obrazu do warunków panujących w otoczeniu.
96
RĘCZNA REGULACJA OBRAZU
Tryb obrazu-Użytkownik
Podświetlenie
Aby wyregulować jasność ekranu, wyreguluj jasność panelu LCD
Zalecana jest regulacja podświetlenia po ustawieniu jasności.
Kontrast
Regulacja poziomu sygnału między czernią a bielą w obrazie.
Funkcji kontrast można użyć, gdy jasne fragmenty obrazu są zbyt nasycone.
Jasność
Regulacja podstawowego poziomu sygnału w obrazie.
Ostrość
Regulacja poziomu ostrości krawędzi między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu.
Im niższy poziom, tym bardziej miękki obraz.
Kolor
Regulacja intensywności wszystkich kolorów.
Odcień
Regulacja balansu między czerwienią a zielenią.
Temp. barw
Przesuń suwak w lewo, aby obraz stał się bardziej czerwony, lub w prawo – aby stał się bardziej niebieski.
Funkcja ta jest niedostępna w trybie Inteligentny Sensor. (Tylko 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***,
32/37/42/47/55LE5***).
PrzejdŻ
● Proporcje Ekranu
OBRAZ
OK
: 16:9
● Proporcje Ekranu
● Kreator Obrazu
Oszczędzanie Energii
●
Standardowy
::Standard
►
●● TrybTryb
Obrazu
obrazu
: Wył.
Oszczędzanie Energii
●● TrybTryb
Obrazu
obrazu
OK
: 16:9
● Kreator Obrazu
►
●
PrzejdŻ
: Wył.
Standardowy
::Standard
• Kontrast
100
• Kontrast
100
• Jasność
50
• Jasność
50
• Ostrość
70
• Ostrość
70
Standard
Standardowy
Kino
Sport
Gra
ꕋ Ekspert1
ꕋ Ekspert2
1
Wybierz opcję OBRAZ.
2
Wybierz opcję Tryb Obrazu.
3
Wybierz jedną z opcji Żywy,
Standardowy, Naturalny, Kino,
Sport lub Gra.
4
Wybierz parametr Podświetlenie,
Kontrast, Jasność, Ostrość,
Kolor lub Odcień lub Temp. barw.
5
Dokonaj odpowiednich zmian.
• Korzyści płynące z używania funkcji
Podświetlenie
- Zmniejszenie zużycia energii sięgające 60 %.
- Zmniejszenie jasności czerni. (Głębsza
czerń pozwala na uzyskanie obrazu o
wyższej jakości).
- Możliwość regulacji jasności bez zmiany
oryginalnej rozdzielczości sygnału.
KONTROLA OBRAZU
• Podświetlenie 70
Żywy
►
• Podświetlenie 70
Inteligentny Sensor
►
OBRAZ
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE)
w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu
przejścia do poprzedniego ekranu menu.
UWAGA
► W trybie RGB-PC/HDMI-PC nie można dowolnie regulować poziomu koloru, ostrości i odcienia.
► W przypadku wybrania opcji Ekspert1/2 można wybrać ustawienia parametrów Podświetlenie, Kontrast,
Jasność, Ostrość Poz., Ostrość Pion., Kolor lub Odcień.
97
KONTROLA OBRAZU
TECHNOLOGIA POPRAWIANIA JAKOŚCI OBRAZU
Obraz można skalibrować dla każdego z trybów obrazu lub ustawić wartości parametrów wideo,
korzystając ze specjalnego obrazu wideo.
Wartości parametrów wideo można ustawić oddzielnie dla każdego z wejść.
Aby po dokonaniu regulacji w każdym trybie wideo powrócić do ekranu ustawień fabrycznych, należy
uruchomić funkcję Resetuj obraz w każdym z trybów obrazu.
Wygląd poniższych akcesoriów może się różnić od dołączonych do Twojego telewizora.
OBRAZ
PrzejdŻ
• Ostrość
70
• Kolor
60
OBRAZ
OK
PrzejdŻ
70
Kontrast
dynamiczny
• Kolor
60 dynamiczny
Kolor
G
0 R
Clear White
0
R
G
•Temp. barw
0
• Odcień
W
C
• Temp. barw
►
• Odcień
►
• Advanced
SterowanieControl
zaawansowane
• Resetuj obraz
• TruMotion
• TruMotion
• Ekran
• Ekran
OK
• Ostrość
W
◄ średnie
►
średnie
Wył.
C
Odcień skóry
• Advanced
SterowanieControl
zaawansowane
Redukcja szumu
• Resetuj obraz
Cyfrowa redukcja zakłóceń
Gamma
0
średnie
średnie
średnie
Poziom czerni
Auto
▼
Zamknij
KONTROLA OBRAZU
1
2
3
4
Wybierz opcję OBRAZ.
Wybierz menu Sterowanie Zaawansowane.
Wybierz żądane źródło.
Kontrast Dynamiczny, Kolor Dynamiczny, Clear White, Odcień Skóry, Redukcja
Szumu, Cyfrowa Redukcja Zakłóceń, Gamma, Poziom Czerni , Ochrona Oczu,
Realne Kino, Gama Kolorów lub xvYCC. (str. 100 do 101)
Dokonaj odpowiednich zmian.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
98
STEROWANIE OBRAZEM NA POZIOMIE EKSPERTA
Dzięki podziałowi na kategorie tryby obrazu Ekspert1 i Ekspert2 oferują więcej parametrów, które
mogą być ustawiane przez użytkowników w celu osiągnięcia optymalnej jakości obrazu.
Umożliwia również profesjonalną optymalizację parametrów pracy telewizora za pomocą specjalnych
filmów.
Menu Twojego telewizora może różnić się od pokazanego na ilustracji.
OBRAZ
PrzejdŻ
● Proporcje Ekranu
●● TrybTryb
Obrazu
obrazu
::
◄ średnie
• Kolor
: Wył.
Żywy
Ekspert1 Standardowy
Standard
• Podświetlenie Kino
70
• Kontrast
90
Sport
• Jasność
50
Gra
• H Ostrość
70 Ekspert1
ꕋ
►
• Trumotion
• Ekran
60 R
Poziom czerni
• Odcień
0
Realne kino
AdvancedZaawansowana
Control
•• Kontrola
Gama Kolorów
• Resetuj Obraz
Popr. Krawędzi
średnie
G
Auto
Wł.
EBU
Wysokie
xvYCC
Auto
►
Wzór Ekspert
Ekspert2
►
średnie
• V Ostrość Cyfrowa
60Redukcja Zakłóceń
Inteligentny Sensor
Oszczędzanie Energii
PrzejdŻ
OK
Kontrast
Dynamiczny
• H Ostrość Redukcja
70 Szumu
: 16:9
● Kreator Obrazu
●
OBRAZ
OK
Wył.
▼
Zamknij
2
3
4
5
6
Wybierz opcję OBRAZ.
Wybierz opcję Tryb Obrazu.
Wybierz menu
Ekspert1 lub
Ekspert2.
KONTROLA OBRAZU
1
Wybierz menu Kontrola Zaawansowana.
Wybierz żądane źródło.
Dokonaj odpowiednich zmian.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
99
KONTROLA OBRAZU
*Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Kontrast dynamiczny
(Wył./Niski/Średni/
Wysoki)
Kolor dynamiczny
(Wył./Niski/Wysoki)
■■ Regulacja kolorów ekranu, by były one żywsze, bogatsze i czystsze. Ta
funkcja powoduje zwiększenie parametrów odcienia, nasycenia i luminancji,
dzięki czemu kolory czerwony, niebieski, zielony i biały są żywsze.
■■ Odwzorowuje naturalną skórę, wykrywając obszar wideo ze skórą.
KONTROLA OBRAZU
Odcień skóry
(-5 do 5)
Kolor dynamiczny
(Wył./Niski/Wysoki/Auto ■■ Redukcja zakłóceń obrazu bez wpływu na jakość obrazu wideo.
(Tylko w trybie analogowym))
Cyfrowa Redukcja
■■ Usuwa szum związany z kompresją wideo MPEG.
Zakłóceń
(Niska/Średnia/
Wysoka/ Wył.)
Gamma
■■ Regulacja jasności ciemnych i szarych fragmentów obrazu.
(Sterowanie
• Niska/1.9 : Ciemne i szare fragmenty obrazu są jaśniejsze.
zaawansowane:
• Średnia/2.2 : Oryginalne poziomy kolorów w obrazie.
Niska/Średnia/Wysoka • Wysoka/2.4: Ciemne i szare fragmenty obrazu są ciemniejsze.
Kontrola
zaawansowana:
1.9/2.2/2.4 )
• Niska : Obraz na ekranie staje się ciemniejszy.
• Wysoka : Obraz na ekranie staje się jaśniejszy.
• Auto (Automatycznie) :Określa poziom czerni ekranu i automatycznie
wybiera wartość Wysoki lub Niski.
Poziom czerni
■■ Funkcja ta pozwala ustawić odpowiedni poziom czerni ekranu.
(Niski/Wysoki/Auto)
■■ W tej funkcji możliwy jest wybór wartości Niska (Niski) lub Wysoka (Wysoki)
w następujących trybach: AV(NTSC-M), HDMI lub Component. W innym
przypadku wartość parametru Poziom czerni (Poziom czerni) ustawiana jest
na Auto.
Czysta biel
(Wył./Niska/Wysoka )
Ochrona oczu
(Niska/Wysoka/ Wył.)
Realne kino
(Wł./Wył.)
100
■■ Regulacja poziomu kontrastu przez dopasowanie go do jasności ekranu.
Obraz jest poprawiany przez rozjaśnienie jaśniejszych i przyciemnienie
ciemniejszych fragmentów.
■■ Rozjaśnianie i wyostrzanie białego obszaru ekranu.
*Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.
■■ Regulacja jasności ekranu w celu uniknięcia zbyt jasnego obrazu.
Przyciemnienie szczególnie jasnych obrazów.
■■ Funkcja jest niedostępna w “Tryb obrazu-Żywy, Kino, Ekspert1, Ekspert1,
Inteligentny sensor”.
(tylko 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
■■ Dzięki wyeliminowaniu zjawiska trzęsienia obrazu możesz oglądać wideo
w jakości zbliżonej do kinowej.
■■ Użyć tej funkcji w czasie oglądania zawartości filmowej, pochodzącej z
taśmy filmowej.
■■ Funkcja ta może być używana po wyłączeniu funkcji TruMotion.
Gama kolorów
(Sterowanie
zaawansowane:
Szeroka/Standardowa)
Gama kolorów
(Kontrola
zaawansowana: EBU/
SMPTE/BT709/Szeroka/
Standardowa)
Popr. krawędzi
(Wył./Nisk a/Wysoka)
• Standardowa : Tryb odwzorowujący oryginalne kolory zgodnie ze standardem
sygnału wejściowego niezależnie od właściwości ekranu.
• Szeroka: Tryb pozwalający maksymalnie wykorzystać kolorowy obszar ekranu
telewizora.
■■ Maksymalne wykorzystanie możliwej do wyświetlenia przestrzeni kolorów.
■■ Wyświetla obszar barw sygnału w Expert Control (sterowaniu ekspert)
■■ Narożniki obrazu wideo są wyraźniejsze i łatwiejsze do zauważenia niż w
rzeczywistości.
■■ Tej funkcji można używać w “Tryb obrazu-Ekspert.”
xvYCC
(Auto/wył./wł.)
*Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.
■■ Funkcja ta umożliwia uzyskanie bogatszych kolorów.
■■ Funkcja dostępna jest w "Tryb obrazu - Kino, Ekspert", gdy przez złącze HDMI
odbierany jest sygnał xvYCC.
Wzór Ekspert
(Wył./Wzór1/Wzór2)
■■ Wzór ten jest konieczny do dokonania regulacji w trybie Expert (Ekspert).
■■ Ta funkcja jest dostępna w "Tryb obrazu - Ekspert" podczas oglądania DTV.
Filtr koloru
(Wył./Czerwony
/Zielony/Niebieski)
Ta funkcja służy do ogólnej regulacji kolorów obrazu w celu uzyskania żądanego wrażenia.
a. • Sposób: dwupunktowy
• Wzór: wewnętrzny, zewnętrzny
• Kontrast barwy czerwonej/zielonej/niebieskiej, Jasność barwy czerwonej/zielonej
niebieskiej: Zakres regulacji wynosi od -50 do +50.
b. • Sposób: dziesięciopunktowy IRE.
• Wzór: wewnętrzny/zewnętrzny
• IRE (Institute of Radio Engineers) to jednostka określająca rozmiar sygnału wideo, której
wartość można ustawić na 10, 20, 30 do 100. Zgodnie z każdym ustawieniem można
wyregulować barwę czerwoną, zieloną i niebieską.
• Luminancja: Funkcja ta wyświetla obliczoną wartość luminancji dla współczynnika
gamma o wartości 2.2. Użytkownik może podać wartość luminancji, której oczekuje dla
IRE o wartości 100, wtedy docelowa wartość luminancji dla współczynnika gamma o
wartości 2.2 jest wyświetlana co 10 kroków licząc od IRE o wartości 10 do IRE o
wartości 90.
• Czerwony/Zielony/Niebieski: Zakres regulacji wynosi od -50 do +50.
KONTROLA OBRAZU
Temp. barw
(Średnia/Ciepła/Zimna)
■■ Ta funkcja przeznaczona jest do filtrowania niektórych kolorów sygnału wideo.
Filtr RGB może być wykorzystywany do precyzyjnego ustawienia nasycenia i
odcienia kolorów.
■■ Jako narzędzie używane przez ekspertów w celu dokonania regulacji za pomocą
wzorów testowych opcja ta nie wpływa na inne kolory, lecz umożliwia wybiórczą
regulację 6 przestrzeni barw (czerwonej/zielonej/niebieskiej/turkusowej/
purpurowej/żółtej).
Różnice barw mogą nie być wyraźnie widoczne nawet w przypadku dokonywania
regulacji dla ogólnego sygnału wideo.
System zarządzania kol- ■■ Regulacja barwy czerwonej/zielonej/niebieskiej/żółtej/turkusowej/purpurowej.
orami
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta Colour (Kolor czerwony/zielony/
niebieski/żółty/turkusowy/purpurowy): zakres regulacji wynosi od -30 do
+30.
• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta Tint (Odcień czerwony/zielony/
niebieski/żółty/turkusowy/purpurowy): zakres regulacji wynosi od -30 do
+30.
■■ Ta funkcja jest niedostępna w trybach RGB-PC i HDMI (PC).
101
KONTROLA OBRAZU
RESETOWANIE OBRAZU
Przywracane są domyślne ustawienia fabryczne wybranych trybów obrazu.
OBRAZ
PrzejdŻ
• Ostrość
70
• Kolor
60
OBRAZ
OK
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
2
3
4
• Kolor
60
OK
►
• Sterowanie Zaawansowane
•• Resetuj
Resetuj obraz
Obraz
►
KONTROLA OBRAZU
1
70
• Odcień
0 RustawieniaGobrazu zostaną utracone.
? Wszystkie
C
W
• Temp. barw
Kontynuować?
• Sterowanie Zaawansowane
•• Resetuj
Resetuj obraz
Obraz
PrzejdŻ
• Ostrość
• Trumotion
• Trumotion
• Ekran
• Ekran
Tak
Nie
Wybierz opcję OBRAZ.
Wybierz opcję Resetuj Obraz.
Wybierz opcję Tak lub Nie.
Zainicjuj dostosowaną wartość.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
102
TRUMOTION
(Tylko 32/42/46/52/60LD5***, 32/37/42/47/55LE5***)
Pozwala uzyskać najwyższą jakość obrazu bez efektu rozmazania lub trzęsienia w przypadku
wyświetlania szybko zmieniającego się obrazu lub filmów.
Wysoki : wyświetla bardziej płynny obraz.
Niski : wyświetla płynny obraz (ustawienie zalecane)
Wyłączony: Wyłączenie TruMotion Operation.
Użytkownik : Użytkownik może wyregulować Judder oraz poziom Blur w TruMotion Operation oddzielnie.
- Judder : Reguluje szum ekranu.
- Blur : Reguluje powidok ekranu.
Ta funkcja jest wyłączona w trybach RGB-PC i HDMI-PC.
Jeśli włączysz "TruMotion", na ekranie może pojawić się szum.
Jeśli tak się stanie, wyłącz "TruMotion".
Jeżeli wybierzesz “Tryb obrazu-Gra ”, ustaw “TruMotion" na "Wył.".
OBRAZ
PrzejdŻ
• Ostrość
70
• Kolor
60
OK
TruMotion
• Odcień
0
R
G
• Temp. barw
0
W
C
• Sterowanie Zaawansowane
3
● Blur
3
• Resetuj Obraz
►
• Ekran
1
2
3
4
Wybierz opcję OBRAZ.
KONTROLA OBRAZU
►
OK
►
••Trumotion
TruMotion
◄ Niska
● Judder
Wybierz TruMotion.
Wybierz Niski, Wysoki, Użytkownika lub Wył..
Dokonaj odpowiednich zmian.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJśCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
103
KONTROLA OBRAZU
WSKAŹNIK ZASILANIA
(tylko 32/42/46/52/60LD5***, 32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
Funkcja ta pozwala dopasować jasność diody LED (zasilanie), gdy odbiornik jest włączony.
Wskaźnik czuwania
Określa czy w trybie czuwania dioda zasilania umieszczona z przodu odbiornika będzie Wł. czy Wył.
Wskaźnik pracy
Określa czy po włączeniu zasilania dioda zasilania umieszczona z przodu odbiornika będzie Wł. czy
Wył.
OPCJE
PrzejdŻ
OPCJE
OK
● Język(Język)
● Kraj
: Wielka Brytania
● Kraj
● Pomoc Wyłączona
Wskaźnik Czuwania
● Reset. Ustawie Fabr.
Wskaźnik Pracy
● Ustaw Id
:1
● Ustaw Id
:1
● Ustawienia Trybu
: Dom
● Ustawienia Trybu
: Dom
►
● Wskaźnik
Zasilania
Power Indicator
● Reset. Ustawie Fabr.
3
4
►
KONTROLA OBRAZU
2
OK
: Wielka Brytania
● Pomoc Wyłączona
● Wskaźnik
Zasilania
Power Indicator
1
PrzejdŻ
● Język(Język)
◄
Wł.
►
Wł.
Zamknij
Wybierz menu OPCJE.
Wybierz opcję Wskaźnik zasilania.
Wybierz jedną z opcji Wskaźnik czuwania
lub Wskaźnik pracy.
Wybierz żądane źródło.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
104
Mode setting (Ustawianie trybu)
Aby zapewnić najlepszy obraz w warunkach domowych, zalecane jest ustawienie w odbiorniku trybu
Dom.
Tryb W sklepie jest optymalnym ustawieniem do eksponowania urządzenia w sklepie.
OPCJE
PrzejdŻ
OPCJE
OK
● Język(Język)
PrzejdŻ
OK
● Język(Język)
● Kraj
: Wielka Brytania
● Kraj
: Wielka Brytania
● Pomoc Wyłączona
● Pomoc Wyłączona
Wybieranie środowiska.
● Wskaźnik Zasilania
● Wskaźnik Zasilania
Wybierz żądany tryb ustawień.
● Reset. Ustawie Fabr.
● Reset. Ustawie Fabr.
:1
● Ustaw Id
:: Dom
Dom
Mode Setting
● Ustawienia
Trybu
►
● Ustaw Id
● Ustawienia Trybu
Wybierz opcję [Dom], aby korzystać z odbiornika w
domu. Aby korzystać z odbiornika w sklepie, wybierz
opcję [W sklepie].
:: Home
DomseUse
Dom
W sklepie
:1
● Tryb
Demo
Wył.
Zamknij
2
3
4
Wybierz menu OPCJE.
Wybierz opcję Ustawienia trybu.
Wybierz opcję W sklepie lub Dom.
KONTROLA OBRAZU
1
Wybierz opcję Save (Zapisz).
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
105
KONTROLA OBRAZU
Demo mode (Tryb demonstracji)
Wyświetlanie pokazu slajdów przedstawiającego różne logo znajdujące się na telewizorze.
W trybie Dom włączenie Tryb Demo jest niemożliwe.
W trybie W sklepie Tryb Demo włączany jest automatycznie.
Po wyłączeniu Tryb Demo w trybie W sklepie Tryb Demo nie jest uruchamiany, lecz tylko resetowany
jest ekran.
Ekran jest resetowany automatycznie po 5 minutach w Tryb Demo.
OPCJE
PrzejdŻ
OPCJE
OK
● Język(Język)
PrzejdŻ
OK
● Język(Język)
● Kraj
: Wielka Brytania
● Kraj
● Pomoc Wyłączona
● Pomoc Wyłączona
Wybieranie środowiska.
● Wskaźnik Zasilania
● Wskaźnik Zasilania
Wybierz żądany tryb ustawień.
● Reset. Ustawie Fabr.
● Reset. Ustawie Fabr.
:1
● Ustaw Id
● Ustawienia Trybu
:: Dom
Dom
Mode Setting
● Ustawienia
Trybu
►
● Ustaw Id
Wybierz opcję [W sklepie], aby korzystać z
odbiornika w sklepie. Aby korzystać z
odbiornika w domu, wybierz opcję [Dom].
:: Home
DomseUse
W sklepie
Dom
:1
● Tryb
Demo
Wł.
Zamknij
KONTROLA OBRAZU
1
2
3
4
5
Wybierz menu OPCJE.
Wybierz opcję Tryb Demo.
Wybierz opcję W sklepie.
Aby wyświetlić różne logo znajdujące się na telewizorze, wybierz
ustawienie Wł..
Wróć do oglądania telewizji.
Aby zatrzymać demonstrację, naciśnij dowolny przycisk.
(poza przyciskami MUTE,
+ , - button)
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
106
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
AUTOMATYCZNY POZIOM GŁOŚNOŚCI
Funkcja Aut. poziom głoś (Automatyczny poziom głośności) utrzymuje jednakową głośność nawet przy
zmianie programów.
Ponieważ parametry sygnału różnych stacji nadawczych różnią się od siebie, przy każdej zmianie
kanału konieczna może być regulacja głośności. Dzięki tej funkcji użytkownik może uzyskać stabilny
poziom głośności, co dokonywane jest przez automatyczną regulację głośności dla każdego programu.
Jeżeli jakość lub natężenie dźwięku nie odpowiada Twoim potrzebom, zalecane jest zastosowanie
osobnego systemu kina domowego lub wzmacniacza odpowiadającego różnym środowiskom
użytkowania.
AUDIO
PrzejdŻ
: Wył.
3
● Balans
1
2
L
R
: Wył.
3
● Balans
Wł.
0
● Tryb dźwięku
: Standardowy
● Tryb Dźwięku
: Standardowy
• Infinite Sound : Wył.
• Infinite Sound : Wył.
• Tony wysokie 50
• Tony Wysokie 50
• Tony niskie
• Tony Niskie
• Resetuj
• Resetuj
50
OK
MHEG
Wył.
L
R
50
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Aut. poziom głośn..
Wybierz opcję Wł. lub Wył ..
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
3
● Czysty Głos Ii
0
PrzejdŻ
● Aut. Poziom Głośn. : Wył.
►
● Czysty głos II
AUDIO
OK
►
Wył..
● Aut. poziom głośn. : Wył.
107
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
CLEAR VOICE II (Czysty głos II)
Funkcja „Czysty głos” odróżniając ludzkie głosu od innych dźwięków uwydatnia go sprawiając, że w
efekcie brzmi on bardziej wyraźnie.
AUDIO
PrzejdŻ
AUDIO
OK
33
● Balans
1
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
108
2
3
►
Wył.
:: Off
►
● Aut. Poziom Głośn. : Wył.
Głos Ii
Ii
●●Czysty
Clear Voice
PrzejdŻ
● Aut. Poziom Głośn. : Wył.
0
● Tryb Dźwięku
: Standardowy
• Infinite Sound : Wył.
• Tony Wysokie 50
• Tony Niskie
• Resetuj
L
R
50
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Czysty głos II.
CzystyVoice
GłosIiII
●● Clear
Wył.
:: Off
● Czysty
33
● Balans
OK
Głos Ii
L
0 ● Poziom
● Tryb Dźwięku
: Standardowy
• Infinite Sound : Off
• Tony Wysokie 50
• Tony Niskie
• Resetuj
R
◄
3
Wył.
Zamknij
50
• Po wybraniu “On” (Wł.) dla Czysty Głos Ii,
funkcja Nieograniczony Dźwięk nie
będzie działać.
• Wybieranie poziomów od -6 do +6.
Wybierz opcję Wł. lub Wył..
Regulacja poziomu działania funkcji Clear Voice (Czysty głos) w
przypadku wybrania opcji „On” (Wł.)
4
5
►
-
Wybierz Poziom.
Wprowadź odpowiednie zmiany.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
+
WSTĘPNE USTAWIENIA DŹWIĘKU – TRYB DŹWIĘKU
Możliwość wyboru pożądanego ustawienia dźwięku (Standardowy, Muzyka, Kino, Sport lub Gra,
jak również regulacji tonów wysokich i niskich.
Tryb dźwięku pozwala korzystać z najlepszej jego jakości bez konieczności wprowadzania
dodatkowych
ustawień, ponieważ telewizor wybiera odpowiednie opcje na podstawie treści programu.
Tryby Standardowy, Muzyka, Kino oraz Sport są ustawieniami fabrycznymi zapewniającymi optymalną
jakość brzmienia.
Standardowy
Muzyka
Kino
Sport
Gra
Standardowa jakość dźwięku
Optymalizacja dźwięku pod kątem słuchania muzyki.
Optymalizacja dźwięku pod kątem oglądania filmów.
Optymalizacja dźwięku pod kątem oglądania wydarzeń sportowych.
Optymalizacja dźwięku pod kątem gier.
AUDIO
PrzejdŻ
AUDIO
OK
● Aut. Poziom Głośn. : Wył.
: Wył.
3
3
Standardowy
:: Standard
L
R
: Wył.
3
● Balans
L
R
Standardowy
0 Standard
Muzyka
Tryb Dźwięku
Dźwięku
●● Tryb
Standardowy
:: Standard
• Infinite Sound : Wył.
• Tony Wysokie 50
• Infinite Sound : OffKino
• Tony Wysokie 50 Sport
• Tony Niskie
• Tony Niskie
• Resetuj
• Resetuj
50
Wybierz menu AUDIO.
50 Gra
• Tryb dźwięku można regulować także w
Szybkie menu (Menu podręcznym).
Wybierz opcję Tryb dźwięku.
Wybierz jedną z opcji Standardowy, Muzyka,
Kino, Sport lub Gra.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
2
Tryb Dźwięku
Dźwięku
●● Tryb
● Czysty Głos Ii
0
►
1
OK
►
● Balans
►
● Czysty Głos Ii
PrzejdŻ
● Aut. Poziom Głośn. : Wył.
109
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
REGULACJA DŹWIĘKU-TRYB UŻYTKOWNIKA
AUDIO
PrzejdŻ
AUDIO
OK
● Aut. Poziom Głośn. : Wył.
● Czysty Głos Ii
: Wył.
3
3
4
5
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
110
● Czysty Głos Ii
0
L
R
: Wył.
3
● Balans
L
R
Standardowy(użytkownika)
0 Standard
Muzyka
Standardowy(Użytkownika
:: Standard
• Infinite Sound : Wył.
• Tony Wysokie 50
• Infinite Sound : OffKino
• Tony Wysokie 50 Sport
• Tony Niskie
• Tony Niskie
• Resetuj
• Resetuj
Standardowy(Użytkownika)
:: Standard
►
Tryb Dźwięku
●● Sound
Mode
Tryb Dźwięku
●● Sound
Mode
►
2
OK
50
►
● Balans
1
PrzejdŻ
● Aut. Poziom Głośn. : Wył.
50 Gra
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Tryb dźwięku.
Wybierz jedną z opcji Standardowy, Muzyka
Kino, Sport lub Gra.
Wybierz opcję Tony wysokie, Tony niskie.
Ustaw żądany poziom głośności.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
INFINITE SOUND (NIEOGRANICZONY DŹWIĘK)
Wybierz tę opcję, aby dźwięk brzmiał realistycznie.
1
2
3
Wybierz menu AUDIO.
Wybrać Infinite Sound
(nieograniczony dźwięk).
Infinite Sound (nieograniczony dźwięk):
Infinite Sound to opatentowana przez LG
technologia przetwarzania dźwięku, która
stara się naśladować wrażenie dźwięku
przestrzennego 5.1 przy pomocy dwóch
przednich głośników.
Wybierz opcję Wł. lub Wył..
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
Regulacja balansu
Można dowolnie wyregulować balans między kanałami.
AUDIO
PrzejdŻ
AUDIO
OK
● Aut. Poziom Głośn. : Wył.
: Wył.
3
L
R
: Wył.
3
●●
Balans
0●0LBalans
● Tryb Dźwięku
: Standardowy
● Tryb Dźwięku
: Standardowy
• Infinite Sound : Wył.
• Infinite Sound : Off
• Tony Wysokie 50
• Tony Wysokie 50
• Tony Niskie
• Tony Niskie
• Resetuj
• Resetuj
50
R
0
◄
L
R
►
Zamknij
50
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Balans.
Wprowadź odpowiednie zmiany.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
2
● Czysty Głos Ii
0
►
● Balans
1
OK
● Aut. Poziom Głośn. : Wył.
3
►
● Czysty Głos Ii
PrzejdŻ
111
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
Włączanie/wyłączanie głośników telewizora
Wbudowane głośniki telewizora mogą być włączone lub wyłączone.
W trybach AV, COMPONENT, RGB i HDMI1 przy korzystaniu z przewodu HDMI-DVI, głośniki telewizora
mogą działać, nawet w przypadku braku sygnału wideo.
Jeśli chcesz korzystać z zewnętrznego systemu stereofonicznego hi-fi, wyłącz wewnętrzne głośniki
telewizora.
PrzejdŻ
AUDIO
OK
: Standardowy
● Tryb Dźwięku
: Standardowy
• Infinite Sound : Wył.
• Infinite Sound : Wył.
• Tony Wysokie 50
• Tony Wysokie 50
• Tony Niskie
• Tony Niskie
• Resetuj
• Resetuj
● Cyfr. Wyj. Audio
: Pcm
● Cyfr. Wyj. Audio
: Pcm
●●Tv
Speaker
Głośniki
TV
: :On
Wł.
●●Tv
Speaker
Głośniki
TV
: :On
Wł.
►
50
►
● Dtv Audio Setting : Auto
1
● Dtv Audio Setting : Auto
OK
50
Wył.
Wł.
PCM
Wybierz menu AUDIO.
2
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
112
PrzejdŻ
● Tryb Dźwięku
►
AUDIO
Wybierz opcję Głośniki TV.
3
Wybierz opcję Wł. lub Wył..
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
UWAGA
►►Jeżeli głośnik telewizora zostanie wyłączony podczas działania kina domowego podłączonego za pomocą
systemu Simplink, odtwarzanie dźwięku zostanie automatycznie przełączone na głośniki kina domowego,
lecz po włączeniu głośnika odbiornika dźwięk będzie odtwarzany przez ten głośnik.
►►W przypadku wybrania ustawienia Off (Wył.) funkcji TV Speaker (Głośnik telewizora) niektóre menu AUDIO
są niedostępne.
Ustawienia dźwięku kanałów cyfrowych(TYLKO
W TRYBIE CYFROWYM)
Ta funkcja umożliwia wybór pożądanego rodzaju dźwięku, jeżeli w sygnale wejściowym zawarte są
różne rodzaje dźwięku.
AUDIO
PrzejdŻ
AUDIO
OK
PrzejdŻ
OK
: Standardowy
● Tryb Dźwięku
: Standardowy
• Infinite Sound : Wył.
• Infinite Sound : Wył.
• Tony Wysokie 50
• Tony Wysokie 50
• Tony Niskie
• Tony Niskie
50
• Resetuj
• Resetuj
Auto
Auto
● Cyfr. Wyj. Audio
: Pcm
● Cyfr. Wyj. Audio
: Pcm
HE-AAC
● Głośniki Tv
: Wł.
● Głośniki Tv
: Wł.
Dolby Digital+
DTVAudio
AudioSetting
Setting : :Auto
Auto
●● Dtv
►
50
● DTV
Dtv Audio
AudioSetting
Setting : :Auto
Auto
►
● Tryb Dźwięku
Dolby Digital
MPEG
1
2
Wybierz funkcję DTV Audio Setting
(Ustawienia dźwięku telewizji cyfrowej).
Wybierz opcję Auto, HE-AAC, Dolby Digital
+ lub MPEG.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
•Auto: Automatyczne odtwarzanie dźwięku w kolejności HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby
Digital > MPEG.
•HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG: Umożliwia użytkownikowi wybór pożądanego
rodzaju dźwięku.
np) W przypadku wybrania opcji MPEG, zawsze odtwarzany jest dźwięk MPEG.
Jeśli format MPEG nie jest obsługiwany, ustawiony zostaje inny format audio.
• Zobacz strona 120 do 121. (Wybór języka audio )
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
3
Wybierz menu AUDIO.
113
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
WYBÓR CYFROWEGO WYJŚCIA AUDIO
Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego cyfrowego wyjścia audio.
Odbiornik może emitować dźwięk Dolby Digital jedynie podczas korzystania kanałów z sygnałem
audio w standardzie Dolby Digital.
Jeżeli dźwięk Dolby Digital jest dostępny, wybór opcji Auto w menu Cyfr. Wyj. Audio powoduje
przełączenie wyjścia SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) na Dolby Digital.
W przypadku wyboru opcji Auto w menu Cyfr. Wyj. Audio gdy dźwięk Dolby Digital nie jest dostępny,
wyjście SPDIF jest przełączane na PCM (modulacja impulsowo-kodowa).
Jeśli na kanale, na którym nadawany jest sygnał Dolby Digital Audio, ustawiono zarówno format
Dolby Digital jak i język dźwięku, odtwarzanie będzie przebiegać jedynie w formacie Dolby Digital.
: Standardowy
• Infinite Sound : Wył.
• Tony Wysokie 50
• Tony Niskie
• Resetuj
● Cyfr. Wyj. Audio
: :Pcm
Pcm
● Głośniki Tv
: Wł.
OK
AUDIO
50
►
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
114
2
3
Wybierz opcję Auto lub PCM.
• Infinite Sound : Wył.
• Tony Wysokie 50
• Tony Niskie
• Resetuj
● Głośniki Tv
: Pcm
: Wł.
OK
50
Auto
PCM
PCM
● Dtv Audio Setting : Auto
Wyprodukowano na podstawie
licencji Dolby Laboratories. „Dolby" i
symbol „podwójne D" są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Cyfr. Wyj. Audio.
: Standardowy
● Cyfr. Wyj. Audio
● Dtv Audio Setting : Auto
1
PrzejdŻ
● Tryb Dźwięku
►
PrzejdŻ
● Tryb Dźwięku
►
AUDIO
• Jeśli włączony jest tryb HDMI, niektóre
odtwarzacze DVD nie obsługują dźwięku SPDIF.
Należy wtedy zmienić ustawienie wyjścia sygnału
cyfrowego audio odtwarzacza DVD na dźwięk
PCM. (W trybie HDMI dźwięk DOLBY DIGITAL
PLUS nie jest obsługiwany.)
Pozycja
Wejście audio
Cyfrowe Wyjście Dźwięku
Auto
(Głośnik
włączony)
MPEG
DD
DD+
HE-AAC
PCM
DD
DD
PCM
Auto
(Głośnik
wyłączony)
MPEG
DD
DD+
HE-AAC
PCM
DD
DD
DD
PCM
PCM
PCM
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
RESETOWANIE AUDIO
Przywracane są domyślne ustawienia fabryczne wybranych trybów dźwięku.
AUDIO
PrzejdŻ
AUDIO
OK
: Standardowy
● Tryb Dźwięku
: Standardowy
• Infinite Sound : Wył.
• Infinite Sound : Wył.
• Tony Wysokie 50
• Tony Wysokie
50 ustawienia dźwięku zostaną zresetowane.
Wszystkie
• Tony Niskie
• Tony Niskie
50
Czy chcesz
kontynuować?
• Resetuj
Reset
• Resetuj
● Cyfr. Wyj. Audio
: Pcm
● Cyfr. Wyj. Audio
: Pcm
● Głośniki Tv
: Wł.
● Głośniki Tv
: Wł.
►
50
►
2
4
?
Tak
Nie
● Dtv Audio Setting : Auto
Wybierz menu AUDIO.
Wybierz opcję Resetuj.
Wybierz opcję Tak lub Nie.
Zainicjuj wyregulowane wartości.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
3
OK
● Tryb Dźwięku
● Dtv Audio Setting : Auto
1
PrzejdŻ
115
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
OPIS DŹWIĘKIEM(TYLKO W TRYBIE CYFROWYM)
Ta funkcja jest przeznaczona dla niewidomych. Umożliwia ona korzystanie z dodatkowych objaśnień
dźwiękowych dotyczących bieżącej akcji programu telewizyjnego.
Po włączeniu funkcji Opisu dźwiękiem, w przypadku programów, dla których dostępny jest opis audio,
emitowane są dźwięk podstawowy oraz dodatkowe objaśnienia dźwiękowe.
OPCJE
PrzejdŻ
OPCJE
OK
● Język(Język)
● Kraj
: Wielka Brytania
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
116
3
►
2
►
Wyłączona
● Pomoc wyłączona
1
PrzejdŻ
OK
● Język(Język)
● Kraj
: Wielka
Brytania
Dla
niesłyszących(
Wyłączona
● Pomoc wyłączona
)
Wył.
Opis dźwiękiem
● Wskaźnik Zasilania
● Wskaźnik Zasilania
● Resetuj. Ustawie Fabr.
● Reset. Ustawie Fabr.
• Głośność
● Ustaw ID
:1
● Ustaw Id
:1
• Sygnał
● Ustawienia trybu
: Dom
● Ustawienia Trybu
: Dom
◄
0
Wł.
-
►
+
Wył.
Zamknij
Wybierz menu OPCJE.
Wybrać Pomoc wyłączona.
Select Opis dźwiękiem.
Regulacja głośności opisu audio w przypadku wybrania ustawienia On (Wł.)
4
5
Wybrać Głośność lub Sygnał.
Wprowadź odpowiednie zmiany.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
I/II
Obiór dźwięku stereo/dual (Tylko w trybie analogowym)
Gdy zostanie wybrany program, informacje o dźwięku stacji pojawiają się wraz z numerem programu i
nazwą stacji.
1
Wybierz menu Język audio.
2
Umożliwia wybór wyjścia dźwięku.
Sygnał
Napis na ekranie
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
■■ Wybór języka w wypadku audycji dwujęzycznych
Jeśli program może być odbierany w dwóch językach (wersja dwujęzyczna), można przełączyć
telewizor na odbiór DUAL I (ŚCIEŻKA I), DUAL II (ŚCIEŻKA II) LUB DUAL I+II (ŚCIEŻKA I + II).
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
w głośnikach słyszalny jest podstawowy język audycji.
w głośnikach słyszalny jest drugi język audycji.
w poszczególnych głośnikach słyszalne są różne języki.
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
■■ Wybór dźwięku monofonicznego
Jeśli przy odbiorze stereofonicznym sygnał jest słaby, telewizor można przełączyć na odbiór mono.
Przy odbiorze monofonicznym poprawia się czystość dźwięku.
117
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
Odbiór w trybie NICAM (Tylko w trybie analogowym)
Jeśli odbiornik jest wyposażony w funkcję NICAM, można odbierać wysokiej jakości dźwięk cyfrowy
NICAM (Near Instantaneous Companding Dźwięk Multiplex).
Wyjście dźwięku można także wybierać zgodnie z rodzajem odbieranego programu.
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
118
1
Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM mono, można wybrać ustawienie NICAM MONO lub FM
MONO.
2
Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM stereo, można wybrać ustawienie NICAM STEREO lub
FM MONO. Jeżeli sygnał stereofoniczny jest słaby, należy przełączyć na ustawienie FM
MONO.
3
Jeżeli odbierany jest dźwięk NICAM dual, można wybrać ustawienie NICAM DUAL I, NICAM
DUAL II, NICAM DUAL I+II lub FM MONO.
Głośniki – wybór wyjścia dźwięku
W trybie AV, Component, RGB i HDMI można wybrać wyjście dźwięku dla lewego i
prawego głośnika.
Wybierz wyjście dźwięku.
L+R: Sygnał audio z wejścia audio L jest wysyłany do lewego głośnika, a sygnał audio z
wejścia audio R jest wysyłany do prawego głośnika.
L+L: Sygnał audio z wejścia audio L jest wysyłany do lewego i prawego głośnika.
R+R: Sygnał audio z wejścia audio R jest wysyłany do lewego i prawego głośnika.
Wybór języka/kraju w menu ekranowym
Menu instalacyjne zostanie wyświetlone na ekranie telewizora po włączeniu go po raz pierwszy.
1
Wybierz żądany Język.
2
Wybierz kraj.
* Jeśli chcesz zmienić Język/Kraj
1
Wybierz menu OPCJE.
2
Wybrać Language(Język).
3
Wybrać Język menu (Language).
4
2
3
4
Wybierz menu OPCJE.
Wybrać Kraj.
Wybrać kraj.
Wybierz opcję Save (Zapisz).
Wybierz opcję Save (Zapisz).
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
UWAGA
►►Jeśli nie zakończysz instalacji przy pomocy MENU INSTALACYJNEGO naciśnięciem przycisku BACK lub
jeżeli upłynie czas jego wyświetlania to menu instalacyjne będzie się pojawiać przy każdym włączeniu
odbiornika, aż do zakończenia procesu instalacji.
►►Jeśli wybierzesz nieprawidłowy kraj, teletekst może się nie wyświetlać poprawnie i mogą wystąpić problemy z jego obsługą.
►►Funkcja CI (Common Interface) jest opcjonalna – zależy od konkretnego obszaru użytkowania i
dostępnych usług.
►►Przyciski sterowania trybem DTV mogą nie pracować – ich funkcje zależą od konkretnego obszaru
użytkowania i dostępnych usług.
►►W krajach, gdzie standard transmisji cyfrowej nie został jeszcze ustalony, niektóre funkcje związane z
obsługą telewizji cyfrowej (DTV) mogą nie pracować, gdyż są zależne od dostępnych usług cyfrowych.
►►Ustawienie kraju „UK” powinno być stosowane tylko w Wielkiej Brytanii.
►►Jeśli wybierzesz kraj oznaczony jako „---” w menu, europejskie programy cyfrowe odbierane z nadajników
naziemnych/sieci kablowych będą dostępne, lecz niektóre funkcje telewizji cyfrowej (DTV) mogą działać
nieprawidłowo.
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
5
Wybrać żądany język.
1
119
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
WYBÓR JĘZYKA (TYLKO W TRYBIE CYFROWYM)
Funkcja Audio (Dźwięk) umożliwia wybór preferowanego języka dźwięku. Jeżeli wybrany język audio
nie jest dostępny, odtworzony zostanie język domyślny.
Jeśli napisy są nadawane w dwóch lub więcej językach, należy skorzystać z funkcji Subtitle (Napisy).
Jeżeli wybrany język napisów nie jest dostępny, wyświetlany będzie język domyślny.
Jeśli języki wybrane jako podstawowe w menu Język audio (Język dźwięku) i Język napisów (Język
napisów) nie są obsługiwane, można wybrać język jako drugorzędny.
W trybie Digital (cyfrowym) użyj funkcji języka teletekstu, gdy nadawane są dwa lub więcej języki
teletekstu. Jeśli dane teletekstu nie są nadawane w wybranym języku, zostanie wyświetlona strona z
danymi teletekstu w domyślnym języku.
1
2
3
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
120
4
5
Wybierz menu OPCJE .
Wybrać Language(Język).
Wybrać Audio Language (Język
Audio), Subtitle Language (Język
Napisów) lub Teletext Language
(Język Teletekstu) (Oprócz Wielkiej
Brytanii).
1
2
3
4
Wybierz menu OPCJE .
Wybrać Pomoc wyłączona.
Wybierz menu Dla
niesłyszących(
).
Wybierz opcję Wł. lub Wył..
Wybierz pożądany język.
Wybierz opcję Save (Zapisz).
Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
Język Audio - Informacja Menu OSD
< Wybór języka audio >
►►Gdy dźwięk jest nadawany w dwóch lub w kilku językach,
można wybrać język dźwięku.
Status
Informacja na ekranie
N.A
Niedostępne
MPEG Audio
l
Dolby Digital Audio
Audio dla osób "niedowidzących"
1
2
Audio dla osób "niedosłyszących"
Wybierz menu Język audio.
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC
Dźwięk HE-AAC
Wybierz język dźwięku.
< Wybór języka napisów >
►►Jeżeli dostępne są dwa lub więcej języki napisów, można
je przełączać przy pomocy znajdującego się na pilocie
przycisku SUBTITLE.
►►Naciśnij przycisk
, aby wybrać język napisów.
Język Napisów - Informacja Menu OSD
Status
Informacja na ekranie
N.A
NNiedostępne
Napisy wtelegazecie
Napisy dla "słabo słyszących"
- Audio/napisy mogą być wyświetlane w prostszej formie 1 do 3 znaków, które są wysyłane przez nadawcę.
- Gdy wybierzesz uzupełniające audio (dla niedosłyszących/niedowidzących), dźwięk może być głośniejszy
od podstawowego.
REGULACJA DŹWIĘKU I USTAWIANIE JĘZYKA
121
USTAWIENIE CZASU
Ustawianie zegara
Zegar jest ustawiany automatycznie, gdy odbiera sygnał cyfrowy w trybie Auto.
Możesz ustawić zegar ręcznie w trybie Ręczne.
Przed użyciem włącznika/wyłącznika czasowego należy poprawnie ustawić czas.
Czas telewizora ustawiany jest zgodnie z informacja przesunięcia czasu dla danej strefy czasowej
oraz GMT (Greenwich Mean Time), które są odbierane z nadawanym sygnałem. Czas jest ustawiany
automatycznie przez sygnał cyfrowy.
W Portugalii i Hiszpanii ustawienie w menu Str. czas. można zmienić po wybraniu trybu automatycznego.
CZAS
PrzejdŻ
►
● Zegar
CZAS
OK
● Zegar
Clock
● Czas wył.
: Wył.
● Czas wył.
● Czas wł.
: Wył.
● Czas wł.
● Drzemka
: Wył.
● Drzemka
PrzejdŻ
OK
OK
◄Move
Auto
: Off
Data
: Off
Miesiąc
: Off
Rok
►
3
Mar.
2008
Godzina
16
Minuta
09
Str. czas.
Londyn
GMT
Zamknij
USTAWIENIE CZASU
1
2
3
4
5
Wybierz menu CZAS.
Wybierz menu Zegar.
Wybierz menu Auto lub Ręczne.
Wybierz opcję roku, miesiąca, daty, godziny lub
strefy czasowej.
Ustaw opcję roku, miesiąca, daty, godziny lub strefy czasowej.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
122
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA/
WYŁĄCZANIA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO
Wyłącznik czasowy o ustawionej porze automatycznie wyłącza odbiornik do trybu czuwania.
Dwie godziny po włączeniu odbiornika funkcją włącznika czasowego zostanie on automatycznie
przełączony w tryb czuwania, o ile nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
Po ustawieniu godziny włączenia lub wyłączenia funkcje te działają codziennie o ustawionej godzinie.
Funkcja wyłącznika czasowego anuluje funkcję włącznika, jeśli obie zostały ustawione na tą samą
godzinę.
Odbiornik musi znajdować się w trybie czuwania, aby funkcja włącznika czasowego mogła zadziałać.
CZAS
PrzejdŻ
CZAS
OK
● Zegar
● Zegar
: Wył.
● Czas wył.
● Czas wł.
: Wył.
● On
Time
Czas
wł.
● Drzemka
: Wył.
►
● Czas wył.
►
● Drzemka
PrzejdŻ
OK
1 Mar. 2007 16:09
: Off
Powtarzanie ◄
Wył.
: Off
Godzina
00
: Off
Minuta
00
Oznaczenie
►
Antena
Program
TV1
Głośność
30
Zamknij
1
2
4
5
6
Wybierz opcję Czas Wył. lub
Czas Wł..
Wybierz menu Powtarzanie.
Wybierz jedną z opcji Wył., Jeden raz,
Codziennie, Pn-Pt, (Poniedziałek piątek), Pn-So (Poniedziałek - sobota),
So-Nd (Sobota - niedziela) lub Nd
(Niedziela).
•A
by
anulować funkcję Włącznika/wyłącznika czasowego należy wybrać Wył.
• Jedynie dla funkcji Włącznika czasowego.
1
2
3
4
Wybierz WejŚcie.
Wybrać źródło.
Ustaw program.
Wyreguluj poziom głośności w
chwili włączenia.
USTAWIENIE CZASU
3
wybierz menu CZAS.
Ustaw godzinę.
Ustaw minuty.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
123
USTAWIENIE CZASU
USTAWIENIE PROGRAMATORA TRYBU UŚPIENIA
Nie trzeba pamiętać o konieczności wyłączania odbiornika przed snem.
Programator zasypiania automatycznie przełącza odbiornik w tryb czuwania po upływie określonego
czasu.
1
2
Wybierz opcję Drzemka.
Wybierz opcję Wył., 10, 20, 30, 60, 90, 120,180 lub 240 min.
•P
o wyłączeniu odbiornika ustawiony przez użytkownika czas wyłączenia zostaje
anulowany.
• Drzemka można także ustawiać w menu CZAS.
USTAWIENIE CZASU
124
KONTROLA RODZICIELSKA/OCENY
USTAWIANIE HASŁA I BLOKADY SYSTEMU
Jeśli wprowadzasz hasło po raz pierwszy, naciśnij cyfry 0, 0, 0, 0 na pilocie.
Jeżeli wybrany kraj to Francja, domyślne hasło to nie 0,0,0,0 lecz 1,2,3,4
Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasło nie może być ustawione na ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Jeżeli kanał jest zablokowany wprowadź hasło, aby go czasowo odblokować.
BLOKUJ
PrzejdŻ
OK
● Ustaw Hasło
● Zablokuj program
Wł.
● Przewodnik Rodzicielski : Wył. Blokowanie
● Przewodnik Rodzicielski: Wył. Blokowanie
● Blok. Wejścia
● Blok. Wejścia
►
Off
Wył.
5
● Blokada przycisków: Wył.
• Jeśli zapomniałeś hasła, naciśnij cyfry 0, 3, 2, 5
na pilocie.
Wybierz opcję Blokada odbiornika.
Wybierz opcję Wł..
Ustaw hasło.
Wpisz 4-cyfrowe hasło.
Tego numeru nie wolno zapomnieć!
Ponownie wprowadź nowe hasło w celu jego potwierdzenia.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
KONTROLA RODZICIELSKA/OCENY
4
Wybierz menu BLOKUJ.
►
●●Blokada
Lock System
Odbiornik: :Off
Wył.
● Zablokuj program
►
3
OK
● Blokada przycisków: Wył.
2
PrzejdŻ
● Ustaw Hasło
● Lock
System
: Off
Blokada
Odbiornik:
Wył.
1
BLOKUJ
125
KONTROLA RODZICIELSKA/OCENY
BLOKOWANIE PROGRAMÓW
Pozwala zablokować dowolne programy, których nie chcesz oglądać lub których nie powinny oglądać
dzieci.
Ta funkcja jest dostępna przy Włączonej Blokadzie Odbiornika.
Aby obejrzeć zablokowany program, wprowadź hasło.
Edycja programu
Favourite Group :
RADIO
DTV
BLOKUJ
PrzejdŻ
OK
● Ustaw Hasło
● Blokada Odbiornik
: Wł.
program
Strona 1/1
C
TV
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
▲
● Zablokuj
● Przewodnik Rodzicielski: Wył. Blokowanie
● Blok. Wejścia
▼
● Blokada przycisków: Wył.
Zmiana programu
Nawigacja
P
Zmiana strony
Wstecz
Blokuj/Odblokuj
lub
Edycja programu
Favourite Group :
Strona 1/1
C
Cyfrowa telewizja Radio kablowe
kablowa
TV kablowa
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
Zmiana programu
Navigation
P
Zmiana strony
Wstecz
Blokuj/Odblokuj
KONTROLA RODZICIELSKA/OCENY
126
1
Wybierz menu BLOKUJ.
2
Wybierz opcję Blokada odbiornika.
3
4
5
Wybierz menu Zablokuj program.
Wejdź do trybu Zablokuj program.
YELLOW
(ŻÓŁTY)
Wybierz program, który ma być zablokowany.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
KONTROLA RODZICIELSKA (TYLKO W TRYBIE CYFROWYM)
Funkcja ta działa zgodnie z informacjami przekazywanymi przez stację nadawczą. Dlatego jeśli sygnał
zawiera złe informacje, funkcja ta nie będzie działać.
Aby uzyskać dostęp do tego menu, trzeba podać hasło.
Ten odbiornik został zaprogramowany tak, aby pamiętać ostatnio ustawioną opcję, nawet jeśli
zostanie wyłączony.
Funkcja zapobiega oglądaniu przez dzieci określonych programów telewizyjnych dla dorosłych
zgodnie z ustawionym limitem ocen.
Aby obejrzeć oceniony program, wprowadź hasło.
BLOKUJ
PrzejdŻ
BLOKUJ
OK
● Ustaw Hasło
PrzejdŻ
● Blokada Odbiornik
: Wł.
● Blokada Odbiornik
OK
Wył. blokowanie: wszystkie
programy dostępne
▲
: Wł.
● Ustaw Hasło
● Zablokuj program 12 i więcej
● Zablokuj program
●● Przewodnik
Rodzicielski
Wył. Blokowanie
Parental Guidance
: :Blocking
Off ▼
i więcejOff
●●Przewodnik
Rodzicielski
:Blocking
Blocking
Parental Guidance
:13
Off
● Blok. Wejścia
● Blok. Wejścia
▲
● Blokada przycisków: Wył.
● Blokada przycisków: Wył.
14 i więcej
▲
▼
4
14 i więcej
15 i więcej
16 i więcej
17 i więcej
17 i więcej
18 i więcej
18 i więcej
Wył. blokowanie
(tylko Francja)
Wybierz menu BLOKUJ.
Wybierz opcję Blokada odbiornika.
Wybierz menu Przewodnik rodzicielski.
Dokonaj odpowiednich zmian.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
KONTROLA RODZICIELSKA/OCENY
3
13 i więcej
16 i więcej
(za wyjątkiem Francji)
2
12 i więcej
15 i więcej
1
Programy dla osób w wieku 18 lat i
starszych
▲
127
KONTROLA RODZICIELSKA/OCENY
BLOKOWANIE WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO
Funkcja umożliwia zablokowania wejścia
Ta funkcja jest dostępna przy Włączonej Blokadzie Odbiornika.
BLOKUJ
PrzejdŻ
BLOKUJ
OK
● Ustaw Hasło
PrzejdŻ
● AV1
● Ustaw Hasło
: Wł.
● Blokada Odbiornik
● Zablokuj program
● Przewodnik Rodzicielski
Blokowanie
: Wył.
● Blok. Wejścia
● Input
▼
Block
● Blokada przycisków: Wył.
Wył.
◄
● AV2
Wył.
: Wł.
● AV3
● Zablokuj program
● Component
● Przewodnik Rodzicielski
● Blokada Odbiornik
▲
OK
: Blocking
Off
● Blok. Wejścia ● RGB
● Input Block
● HDMI1
● Blokada przycisków: Wył.
● HDMI2
Wył.
►
(Tylko
32/37/42/47/55LE5***)
Wył.
▲
Wył.
▼
▲
▼
Wył.
Wył.
● HDMI3
Wył.
● HDMI4
Wył.
Zamknij
(Z wyjątkiem
19/22LD3***)
(Z wyjątkiem
19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***,
19/22LE3***)
(Tylko 32/37/42/47/55LE5***)
1
2
3
KONTROLA RODZICIELSKA/OCENY
128
4
5
Wybierz menu BLOKUJ.
Wybierz opcję Blokada odbiornika.
Wybierz opcję Blok. wejścia.
Wybierz źródło.
Wybierz opcję Wł . lub Wył ..
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Telewizor można tak ustawić, aby do jego obsługi konieczny był pilot zdalnego sterowania.
Ta funkcja uniemożliwia oglądanie dzieciom programu bez zezwolenia.
BLOKUJ
PrzejdŻ
BLOKUJ
OK
● Ustaw Hasło
● Blokada Odbiornik
3
● Blokada Odbiornik
: Wył.
● Zablokuj program
● Przewodnik Rodzicielski: Wył. Blokowanie
● Przewodnik Rodzicielski: Wył. Blokowanie
● Blok. Wejścia
● Blok. Wejścia
: Wył.
Wybierz menu BLOKUJ.
Wybierz menu Blokada
przycisków.
Wybierz opcję Wł. lub Wył..
Blokada
: Wył.
● Key
Lockprzycisków : Off
Wył.
Wył.
►
2
: Wył.
● Blokada przycisków
1
OK
● Zablokuj program
►
PrzejdŻ
● Ustaw Hasło
Wł.
• Jeżeli inne menu ekranowe zostanie wyświetlone,
Blokada przycisków włączona nie będzie
działać.
• Naciśnij przycisk MENU/EXIT (MENU/WYJŚCIE) w celu powrotu do oglądania telewizji.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
KONTROLA RODZICIELSKA/OCENY
• Jeżeli w trybie Blokada Przycisków „Wł."
(Zabezpieczenie przycisków włączone) urządzenie
jest wyłączone, naciśnij przycisk / I, INPUT, P
(albo P ▲▼ ) na urządzeniu lub przyciski POWER,
INPUT, P
albo przycisk NUMERYCZNY na
pilocie zdalnego sterowania , aby je włączyć.
• Gdy zabezpieczenie jest włączone, w czasie oglądania telewizji po naciśnięciu dowolnego przycisku na panelu przednim na ekranie pojawia się
Blokada przycisków włączona.
napis
129
TELETEKST
Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.
Teletekst jest bezpłatną usługą nadawaną przez większość stacji
telewizyjnych, która zawiera najbardziej aktualne informacje dotyczące
wiadomości, pogody, programów telewizyjnych, kursów giełdowych i wielu
innych dziedzin.
Dekoder teletekstu tego odbiornika telewizyjnego może obsługiwać systemy
SIMPLE, TOP i FASTEXT. SIMPLE (standardowy teletekst) składa się z wielu
stron, które są wybierane przez bezpośrednie wprowadzanie odpowiadających
im numerów stron. TOP i FASTEXT są bardziej nowoczesnymi metodami
pozwalającymi na szybki i łatwy wybór informacji teletekstu.
Włączanie i wyłączanie
Naciśnij przycisk TEXT, aby przełączyć się na teletekst. Na ekranie pojawi się
pierwsza lub ostatnia strona. U góry ekranu wyświetlane są dwa numery stron,
nazwa stacji telewizyjnej, data i godzina. Pierwszy numer strony wskazuje
dokonany przez użytkownika wybór, zaś drugi — aktualnie wyświetlaną stronę.
Naciśnij przycisk TEXT, aby wyłączyć teletekst. Zostanie przywrócony
poprzedni tryb wyświetlania.
Tryb SIMPLE
■■ Wybór strony
Wprowadź
1
za pomocą przycisków NUMERYCZNYCH żądany numer strony jako trzycyfrową liczbę.
Jeśli podczas wybierania zostanie naciśnięta niewłaściwa cyfra, trzycyfrową liczbę trzeba wpisać do
końca, a następnie ponownie wprowadzić poprawną liczbę.
2 Przycisku P
można używać do wybierania poprzedniej lub następnej strony.
TELETEKST
130
Tryb TOP
Na dole ekranu telewizora wyświetlane są cztery pola — czerwone, zielone, żółte i niebieskie. Żółte
pole oznacza następną grupę, a niebieskie — następny blok.
■■ Wybór bloku/grupy/strony
1 Za pomocą niebieskiego przycisku można przesuwać się z bloku do bloku.
2 Żółty przycisk służy do przechodzenia do następnej grupy z automatycznym przejściem do
astępnego bloku.
3
Zielony przycisk służy do przechodzenia do następnej istniejącej strony z automatycznym
przejściem do następnej grupy. Zamiennie można używać przycisku P
4 Przycisk czerwony umożliwia powrót do poprzedniego wyboru. Zamiennie można używać przycisku
P
■■ Bezpośredni wybór strony
Tak jak w trybie WIMPLE można wybrać stronę, wpisując ją w trybie TOP jako trzycyfrową liczbę
przy użyciu przycisków NUMERYCZNYCH.the NUMBER buttons in TOP mode.
Tryb FASTEXT
Strony teletekstu są zakodowane kolorami na dole ekranu i wybiera się je, naciskając przycisk w
odpowiednim kolorze.
■■Wybór strony
1
3
4
TELETEKST
2
Naciśnij przycisk T.OPT, a następnie za pomocą przycisku
wybierz menu
. Wyświetl
1stronę indeksu.
Strony teletekstu są zakodowane kolorami na dole ekranu i można je wybrać, naciskając przycisk w
3 odpowiednim kolorze.
Tak jak w trybie SIMPLE można wybrać stronę, wpisując ją w trybie FASTEXT jako trzycyfrową
liczbę 4 przy użyciu przycisków NUMERYCZNYCH.
Przycisk P
może służyć do wyboru poprzedniej lub następnej strony.
131
TELETEKST
Specjalne funkcje teletekstu
■■ Naciśnij przycisk T.OPT, a następnie za pomocą przycisku
wybierz menu Opcje teletekstu.
W Wielkiej Brytanii (w trybie cyfrowym) przycisk T. OPT nie działa.
Text Opcje
■■Indeks
Służy do wybierania każdej strony indeksu.
Indeks
Czas
Przytrzymaj
Odkryj
■■Czas
Aktualizacja
Zamknij
Oglądając program telewizyjny, wybierz to menu, aby w prawym górnym rogu ekranu
wyświetlić aktualny czas.
W trybie teletekstu naciśnij ten przycisk, aby wybrać numer strony podrzędnej. Numer strony podrzędnej
jest wyświetlany na dole ekranu. Aby zatrzymać lub zmienić stronę podrzędną, naciśnij przycisk
CZERWONY/ZIELONY, < > lub przyciski NUMERYCZNE.
■■ Przytrzymaj
Zatrzymuje automatyczną zmianę strony, która odbywa się, jeśli strona teletekstu składa się z co
najmniej 2 stron podrzędnych. Liczba stron podrzędnych i wyświetlana strona podrzędna są zwykle
pokazane na ekranie poniżej godziny. Po wybraniu tego menu w lewym górnym rogu ekranu
wyświetlany jest sym¬bol zatrzymania, a automatyczna zmiana strony jest niemożliwa.
■■Odkryj
Wybierz to menu, aby wyświetlić ukryte informacje, na przykład rozwiązania zagadek lub łamigłówek.
■■Aktualizacja
TELETEKST
132
Wyświetla obraz telewizyjny na ekranie w czasie oczekiwania na nową stronę teletekstu. Symbol
pojawi się w górnym lewym rogu ekranu. Gdy zaktualizowana strona będzie dostępna, symbol
zostanie zastąpiony numerem strony. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyświetlić zaktualizowaną
stronę teletekstu.
CYFROWY TELETEKST
*Ta funkcja działa tylko w Wielkiej Brytanii/Irlandii.
Odbiornik zapewnia dostęp do cyfrowego teletekstu, który znacznie udoskonalono pod różnymi
względami, np. w zakresie tekstu, grafiki itd.
Dostęp do cyfrowego teletekstu zapewniają specjalne usługi cyfrowego teletekstu oraz specjalne
usługi związane z nadawaniem cyfrowego teletekstu.
TELETEKST W RAMACH USŁUGI CYFROWEJ
1
Naciśnij przycisk numeryczny albo P
, aby
wybrać usługę cyfrową nadającą cyfrowy teletekst.
2
Postępuj zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
cyfrowym teletekście i przejdź do następnego
kroku, naciskając przycisk TEXT, OK,
,
CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI lub
przyciski NUMERYCZNE itd.
3
Aby zmienić usługę z cyfrowym teletekstem,
wybierz po prostu inną usługę przyciskiem
numerycznym albo P
.
TELETEKST W USŁUDZE CYFROWEJ
Naciśnij przycisk numeryczny albo P
, aby
wybrać określoną usługę nadającą cyfrowy teletekst.
2
Naciśnij przycisk TEXT lub jeden z kolorowych
przycisków, aby włączyć teletekst.
3
Postępuj zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
cyfrowym teletekście i przejdź do następnego kroku,
naciskając przycisk OK,
, CZERWONY,
ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI lub przyciski
NUMERYCZNE itd.
4
Naciśnij przycisk TEXT lub jeden z kolorowych
przycisków, aby wyłączyć cyfrowy teletekst i powrócić
do oglądania telewizji.
Niektóre usługi zapewniają dostęp do usług
tekstowych poprzez naciśnięcie CZERWONEGO
przycisku.
CYFROWY ELETEKST
1
133
DODATEK
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa normalnie.
Nie działa pilot
zdalnego sterowania
Nagle wyłączyło się
zasilanie
■■ Należy sprawdzić, czy pomiędzy telewizorem a pilotem nie znajduje się
obiekt będący przeszkodą. Pilot musi być skierowany bezpośrednio w
telewizor.
■■ Czy baterie są prawidłowo włożone do pilota (+ do +, - do -)?
■■ Włożyć nowe baterie.
■■ Czy włączono programator zasypiania?
■■ Sprawdzić ustawienia włączania/wyłączania. Czy nie nastąpiła przerwa w
zasilaniu?
■■ Jeśli włączony odbiornik nie wykryje żadnego sygnału wejściowego przez
15 minut, wyłączy się automatycznie.
Nie działa funkcja wideo.
DODATEK
134
■■ Sprawdzić, czy produkt jest włączony.
■■ Sprawdzić inny kanał. Problem może wynikać z braku sygnału.
■■ Czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka Ściennego?
Brak obrazu i dźwięku
■■ Należy sprawdzić kierunek/umiejscowienie anteny telewizyjnej.
■■ Należy sprawdzić poprawność działania ściennego gniazda zasilania przez
podłączenie do niego innego urządzenia.
Po włączeniu
■■ To normalne — podczas rozruchu obraz jest wyłączony. Jeśli obraz nie pojawi
urządzenia obraz
się po 5 minutach, należy skontaktować się z najbliższym serwisem.
pojawia się wolno
Brak koloru albo kolor ■■ Dostosować opcję´ Colour (Kolor) w menu.
■■ Zachować odpowiednią odległość między produktem a magnetowidem.
lub obraz są niskiej
■■ Sprawdzić inny kanał. Problem może wynikać z braku sygnału.
jakości
■■ Czy przewody wideo są właściwie zainstalowane?
■■ Włączyć jakąkolwiek funkcję´, aby przywrócić jasność obrazu.
Poziome/pionowe
■■ Sprawdzić, czy nie występują lokalne interferencje, takie jak zakłócenia
pasy lub drgający
powodowane przez elektryczne urządzenia lub narzędzia.
obraz
■■ Możliwe problemy z sygnałem telewizyjnym danej stacji. Należy sprawdzić inną
stację.
Zły odbiór niektórych
■■ Słaby sygnał nadawczy – należy zmienić ustawienie anteny, aby odbierać lepiej
kanałów
słabszą stację.
■■ Sprawdzić, czy nie występują interferencje.
Linie lub smugi na
■■ Sprawdzić stan i kierunek ustawienia anteny.
obrazie
■■ Sprawdź, czy używany jest kabel HDMI w wersji 1.3 lub wyższej. Jeśli Twój
Brak obrazu po
przewód HDMI nie obsługuje standardu HDMI w wersji 1.3,
podłączeniu przewodu
mogą pojawić się zakłócenia obrazu lub całkowity jego brak na ekranie. W takim
wypadku należy wymienić przewód na zgodny ze standardem HDMI1.3(lub
do złącza HDMI.
wyższym).
Nie działa funkcja audio
Obraz jest poprawny,
ale brak dźwięku
Nie działa jeden z
głośników
Z wnętrza produktu
dochodzą nietypowe
dźwięki
Brak dźwięku po
podłączeniu przewodu
do złącza HDMI lub
portu USB.
■■ Nacisnąć przycisk
+ -.
■■ Czy dźwięk jest wyciszony? Naciśnij przycisk MUTE (Wycisz).
■■ Sprawdzić inny kanał. Problem może wynikać z braku sygnału.
■■ Czy przewody audio są właściwie zainstalowane?
■■ Dostosować balans w menu opcji.
■■ Zmiana wilgotności otoczenia lub temperatury może spowodować pojawienie się
nietypowych dźwięków po włączeniu lub wyłączeniu produktu. Nie oznaczają
one jego uszkodzenia.
■■ Spróbuj podłączyć kabel HDMI w wersji 1.3 (lub wyższej).
■■ Spróbuj podłączyć kabel USB w wersji 2.0 (lub wyższej).
* W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.
Występuje problem w trybie PC. (dotyczy tylko trybu PC)
Sygnał jest poza
zakresem
(błędny format)
Pionowe pasy lub
smugi w tle, szum
poziomy, nieprawidłowa
pozycja
Kolory ekranowe są
niestabilne lub
występuje tylko jeden
kolor
■■ Należy zmienić rozdzielczość, częstotliwość poziomą lub pionową.
■■ Należy sprawdzić czy źródło sygnału wejściowego pracuje poprawnie.
■■ Należy skorzystać z funkcji automatycznej konfiguracji lub zmienić
ustawienia zegara, fazy lub pozycji poziomej/pionowej.
■■ Należy sprawdzić przewód sygnałowy.
■■ Należy ponownie zainstalować kartę graficzną w komputerze.
Wystąpił problem z ustawieniami OBRAZU.
Gdy ustawienia obrazu
■■ Oznacza to, że telewizor znajduje się aktualnie w trybie W sklepie. Aby
zostaną zmienione, po
przełączyć się do trybu Dom, należy wykonać następujące czynności:
określonym czasie
W menu odbiornika wybierz polecenia OPCJE -> Ustawienia trybu ->
telewizor
Dom.
automatycznie wraca
Po wykonaniu tych czynności przełączanie do trybu Dom jest
do ustawień
zakończone.
początkowych.
DODATEK
135
DODATEK
KONSERWACJA
Można zapobiec szybkiemu uszkadzaniu się sprzętu. Dokładne i regularne czyszczenie może
wydłużyć czas eksploatacji nowego telewizora. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć
odbiornik i odłączyć przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej.
Czyszczenie ekranu
1
Oto znakomity sposób na usunięcie kurzu z ekranu na dłuższy czas. Należy zmoczyć miękką
szmatkę w roztworze letniej wody z niewielkim dodatkiem zmiękczacza do tkanin lub płynu do
zmywania naczyń. Należy wyżąć szmatkę prawie do sucha, a następnie przetrzeć nią ekran.
2
Należy zetrzeć z ekranu resztki wody, a następnie poczekać, aż całkowicie wyschnie, zanim
włączy się ponownie telewizor.
Czyszczenie obudowy
■■ Aby usunąć kurz lub brud z obudowy, należy przetrzeć ją miękką, suchą, niestrzępiącą się szmatką.
■■ Nie wolno używać wilgotnej szmatki.
Dłuższa nieobecność
PRZESTROGA
►►Jeśli przewiduje się, że telewizor będzie nieużywany przez dłuższy czas (np. w związku z wyjazdem na
urlop), należy odłączyć jego przewód zasilający, aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu w wyniku uderzenia
pioruna lub przebicia w sieci elektrycznej.
DODATEK
136
SPECYFIKACJA PRODUKTU
19LD3***
22LD3***
19LD350-ZA / 19LD350N-ZA
22LD350-ZA / 22LD350N-ZA
z podstawką
457,0 mm x 336,0 mm x 164,9 mm
526,0 mm x 377,0 mm x 164,9 mm
bez podstawki
457,0 mm x 290,0 mm x 65,0 mm
526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm
z podstawką
bez podstawki
3,4 kg
3,1 kg
4,3 kg
4,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
30 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
50 W
26LD3***
32LD3***
26LD350-ZA / 26LD350N-ZA
32LD350-ZA / 32LD350N-ZA
z podstawką
663,0 mm x 484,0 mm x 206,8 mm
800,0 mm x 565,0 mm x 206,8 mm
bez podstawki
663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm
800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm
z podstawką
bez podstawki
7,3 kg
6,2 kg
9,2 kg
8,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
Zasilanie
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
DODATEK
137
DODATEK
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
32LD420-ZA / 32LD420N-ZA
32LD450-ZA / 32LD450N-ZA
z podstawką
805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm
799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
bez podstawki
805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm
799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
z podstawką
bez podstawki
12,1 kg
11,0 kg
9,1 kg
8,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
Zasilanie
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
37LD4***
37LD420-ZA / 37LD420N-ZA
37LD450-ZA / 37LD450N-ZA
z podstawką
922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
bez podstawki
922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm
916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm
z podstawką
bez podstawki
14,9 kg
13,1 kg
12,5 kg
10,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
32LD4***
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
DODATEK
138
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
42LD420-ZA / 42LD420N-ZA
42LD450-ZA / 42LD450N-ZA
z podstawką
1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm
1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
bez podstawki
1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm
1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
z podstawką
bez podstawki
18,0 kg
16,2 kg
15,1 kg
13,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
Zasilanie
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
47LD4***
47LD420-ZA / 47LD420N-ZA
47LD450-ZA / 47LD450N-ZA
1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm
1136,0 mm x 757,0 mm x 270,0 mm
bez podstawki
1140, mm x 722,9 mm x 99,0 mm
1136,0 mm x 698,0 mm x 76,5 mm
z podstawką
bez podstawki
22,5 kg
19,9 kg
19,5 kg
17,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
330 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
z podstawką
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
42LD4***
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
DODATEK
139
DODATEK
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
32LD550-ZC / 32LD550N-ZC
32LD551-ZA / 32LD551N-ZA
z podstawką
800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm
800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm
bez podstawki
800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm
800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm
z podstawką
bez podstawki
9,7 kg
8,7 kg
9,7 kg
8,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Zasilanie
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
42LD5***
42LD550-ZC / 42LD550N-ZC
42LD551-ZA / 42LD551N-ZA
z podstawką
1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm
bez podstawki
1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm
1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm
z podstawką
bez podstawki
15,4 kg
13,8 kg
15,4 kg
13,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
32LD5***
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
DODATEK
140
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
46LD550-ZC / 46LD550N-ZC
46LD551-ZA / 46LD551N-ZA
z podstawką
1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm
1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm
bez podstawki
1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm
1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm
z podstawką
bez podstawki
18,6 kg
16,6 kg
18,6 kg
16,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
240 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
240 W
Zasilanie
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
52LD5***
52LD550-ZC / 52LD550N-ZC
52LD551-ZA / 52LD551N-ZA
z podstawką
1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm
1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm
bez podstawki
1266,0 mm x 745,0 mm x 96,4 mm
1266,0 mm x 745,0 mm x 96,4 mm
z podstawką
bez podstawki
26,9 kg
23,6 kg
26,9 kg
23,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
300 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
300 W
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
46LD5***
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
DODATEK
141
DODATEK
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
60LD550-ZC / 60LD550N-ZC
60LD551-ZA / 60LD551N-ZA
z podstawką
1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm
1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm
bez podstawki
1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm
1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm
z podstawką
bez podstawki
40,0 kg
35,7 kg
40,0 kg
35,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
380 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
380 W
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
60LD5***
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
DODATEK
142
32LE4***
42LE4***
32LE4500-ZA / 32LE450N-ZA
42LE4500-ZA / 42LE450N-ZA
z podstawką
764,8 mm x 550,0 mm x 230,0 mm
887,6 mm x 619,2 mm x 230,0 mm
bez podstawki
764,8 mm x 490,4 mm x 49,8 mm
887,6 mm x 559,8 mm x 49,8 mm
z podstawką
bez podstawki
14,0 kg
11,2 kg
17,6 kg
14,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
47LE4***
55LE4***
47LE4500-ZA / 47LE4500N-ZA
55LE4500-ZA / 55LE450N-ZA
z podstawką
764,8 mm x 550,0 mm x 230,0 mm
887,6 mm x 619,2 mm x 230,0 mm
bez podstawki
764,8 mm x 490,4 mm x 49,8 mm
887,6 mm x 559,8 mm x 49,8 mm
z podstawką
bez podstawki
14,0 kg
11,2 kg
17,6 kg
14,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
Zasilanie
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
Obsługiwane pliki wideo
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
str. 54 do 55
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
DODATEK
143
DODATEK
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
19LE3300-ZA / 19LE330N-ZA
19LE3310-ZB / 19LE331N-ZB
z podstawką
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
bez podstawki
471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm
471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm
z podstawką
bez podstawki
3,4 kg
3,2 kg
3,4 kg
3,2 kg
DC 24 V
DC 24 V
Zasilanie
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
22LE3***
22LE3300-ZA / 22LE330N-ZA
22LE3310-ZB / 22LE331N-ZB
z podstawką
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
bez podstawki
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
z podstawką
bez podstawki
4,2 kg
3,9 kg
4,2 kg
3,9 kg
DC 24 V
DC 24 V
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
19LE3***
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
Obsługiwane pliki wideo
100,0 mm x 55,0 mm x 5, 0 mm
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
str. 54 do 55
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
DODATEK
144
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
26LE3300-ZA / 26LE330N-ZA
26LE3310-ZB / 26LE331N-ZB
z podstawką
652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm
652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm
bez podstawki
652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm
652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm
z podstawką
bez podstawki
6,1 kg
5,1 kg
6,1 kg
5,1 kg
DC 24 V
DC 24 V
Zasilanie
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
32LE5***
32LE5300-ZA / 32LE530N-ZA
32LE5310-ZB / 32LE531N-ZB
z podstawką
784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm
784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm
bez podstawki
784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm
784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm
z podstawką
bez podstawki
12,65 kg
10,5 kg
12,65 kg
10,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
26LE3***
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
Obsługiwane pliki wideo
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
str. 54 do 55
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
DODATEK
145
DODATEK
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
37LE5300-ZA / 37LE530N-ZA
37LE5310-ZB / 37LE531N-ZB
z podstawką
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
bez podstawki
905,0 mm x 630,0 mm x 39,9 mm
905,0 mm x 630,0 mm x 39,9 mm
z podstawką
bez podstawki
15,3 kg
11,8 kg
15,3 kg
11,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
Zasilanie
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
42LE5***
42LE5300-ZA / 42LE530N-ZA
42LE5310-ZB / 42LE531N-ZB
z podstawką
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
bez podstawki
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
z podstawką
bez podstawki
19,2 kg
16,7 kg
19,2 kg
16,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
37LE5***
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
Obsługiwane pliki wideo
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
str. 54 do 55
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
DODATEK
146
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
47LE5300-ZA / 47LE530N-ZA
47LE5310-ZB / 47LE531N-ZB
z podstawką
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
bez podstawki
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
z podstawką
bez podstawki
22,9 kg
19,6 kg
22,9 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
Zasilanie
Zużycie energii
MODELE
Wymiary
(Szerokość X
Wysokość X
Głębokość)
Ciężar
47LE5***
55LE5***
55LE5300-ZA / 55LE530N-ZA
55LE5310-ZB / 55LE531N-ZB
z podstawką
1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm
1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm
bez podstawki
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
z podstawką
bez podstawki
35,0 kg
29,8 kg
35,0 kg
29,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
Zasilanie
Zużycie energii
Wymiary modułu CI
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Szerokość X Wysokość X Głębokość)
Temperatura Podczas
Pracy Wilgotność
Podczas Pracy
Warunki otoczenia
0 °C do 40 °C
Poniże 80 %
Temperatura Podczas
Przechowywania
Wilgotność Podczas
Przechowywania
-20 °C do 60 °C
Poniże 85 %
Obsługiwane pliki wideo
str. 54 do 55
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
Zakres Odbieranych Kanałów
Impedancja Anteny Zewnętrznej
Telewizja analogowa
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
VHF, UHF
75 Ω
SECAM L/L’
VHF: E2 do E12, UHF: E21 do E69,
CATV: S1 do S20, HYPER: S21 do S47
75 Ω
DODATEK
System Telewizyjny
Telewizja cyfrowa
■■ Podane powyżej parametry mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy jakości.
147
DODATEK
Kody IR pilota zdalnego sterowania
*Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Kod (Hex)
Uwaga
OSZCZĘDZANIE ENERGII
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
08
POWER
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
(ZASILANIE WŁ/WYŁ)
0B
INPUT(wejście)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
79
WSPÓŁCZYNNIK
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
F0
TV/RAD
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
45
Q.MENU
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
43
MENU
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
AB
GUIDE(przewodnik)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
40
Up (
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
41
Down (
07
Left (
06
Right (
44
OK( )
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
28
BACK (WSTECZ)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
)
)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
)
)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
5B
EXIT (WYJŚCIE)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
AA
INFO i
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
30
AV MODE(tryb AV)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
02
+
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
03
-
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
1E
FAV ( MARK )
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
09
MUTE(wyciszenie)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
00
P
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
01
P
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Przyciski numeryczne 0 do 9
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
53
LIST(lista)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
1A
Q.VIEW
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
72
CZERWONY
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
71
ZIELONY
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
63
ŻÓŁTY
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
61
NIEBIESKI
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
20
TEXT
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
21
T.OPT(T.Opcje)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
39
SUBTITLE(napisy)
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
7E
SIMPLINK
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
91
AD
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
B1
▀
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
10 do 19
DODATEK
148
Funkcja
95
B0
►
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
BA
ll
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
8F
◄◄
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
8E
►►
PRZYCISK PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Ustawienia zewnętrznego urządzenia
sterującego
Instalacja RS-232C
Po podłączeniu wtyku wejściowego RS-232C do
zewnętrznego urządzenia sterującego (jak
komputer PC lub system sterowania A/V) można
zewnętrznie sterować funkcjami monitora.
Podłączyć port szeregowy urządzenia sterującego
do złącza RS-232C na tylnym panelu monitora.
Kable połączeniowe RS-232C nie znajdują się w
wyposażeniu monitora.
Rodzaj złącza: D-Sub męski 9-stykowy
Nr
Nazwa styku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nie podłączony
RXD (Odbiór danych)
TXD (Transmisja danych)
DTR (Gotowość DTE)
GND (Masa)
DSR (Gotowość DCE)
RTS (¨żądanie wysyłania)
CTS (Gotowość wysyłania)
Nie podłączony
1
5
6
9
Konfiguracja RS-232C
(Konfiguracja 3-Przewodowa
(Niestandardowy Kabel RS-232C)
Konfiguracja 7-Przewodowa
(Standardowy Kabel RS-232C)
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
DODATEK
PC
149
DODATEK
Ustawianie numeru identyfikacyjnego ID
Funkcja ta służy do nadania monitorowi numeru identyfikacyjnego.
Patrz 'Mapowanie danych rzeczywistych 1' poniżej. ► p. str. 154
OPCJE
PrzejdŻ
OPCJE
OK
● Język(Język)
● Kraj
: Wielka Brytania
● Pomoc Wyłączona
● Wskaźnik Zasilania
● Wskaźnik Zasilania
3
DODATEK
150
::11
OK
● Ustawienia Trybu
: Dom
: Wielka Brytania
● Reset. Ustawień Fabr.
►
● Ustaw Id
ID
►
2
● Kraj
● Pomoc Wyłączona
● Reset. Ustawień Fabr.
1
PrzejdŻ
● Język(Język)
◄
●
● Ustaw ID
::11
● Ustawienia Trybu
: Dom
1
►
Zamknij
Wybierz menu OPCJE.
Wybierz menu Ustaw ID (Identyfikator odbiornika).
Ustaw Identyfikator Odbiornika, aby wybrać żądany
numer identyfikacyjny telewizora.
Dopuszczalne są identyfikatory z zakresu od 1 do 99.
• Naciśnij przycisk BACK (WSTECZ) w celu przejścia do poprzedniego ekranu menu.
Parametry komunikacyjne
■■ Szybkość transmisji : 9600 bps (UART)
■■ Ilość danych : 8 bitów
■■ Parzystość : Brak
■■ Użyć kabla skrzyżowanego.
■■ Ilość bitów stopu : 1 bit
■■ Kod komunikacji : ASCII
Protokół nadawania / odbierania
Transmisja
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Lista poleceń
Polecenie 1
Polecenie 2
Dane
(Heksadecymalny)
01. Zasilanie
k
a
00 do 01
02. Format obrazu
k
c
p. str. 152
03. Wygaszenie
k
d
p. str. 152
04. Wyciszenie
k
e
00 do 01
05. Regulacja głośności
k
f
00 do 64
06. Kontrast
k
g
00 do 64
07. Jaskrawość
k
h
00 do 64
08. Kolor
k
i
00 do 64
09. Odcień
k
j
00 do 64
10. Ostrość
k
k
00 do 64
11. Wybór OSD
k
l
00 do 01
12. Tryb sterowania zewnętrznego k
k
m
00 do 01
13. Tony wysokie
k
r
00 do 64
14. Tony niskie
k
s
00 do 64
15. Balans
k
t
00 do 64
16. Temperatury Kolor
x
u
00 do 64
17. Oszczędzanie Energii
j
q
00 do 05
18. Konfiguracja Automatyczna
j
u
01
19. . Zmiana Kanał
m
a
p. str. 154
* [Command 1] : Pierwsze polecenie.(j, k, m lubx)
[Command 2] : Drugie polecenie.
: Parametrowi Set ID (Identyfikator
* [Set ID]
odbiornika) można nadać wartość, aby
wybrać monitor o odpowiednim numerze
identyfikacyjnym z menu Special
(Specjalne). Zakres wartości wynosi od 1
do 99. Nadanie wartości 0 spowoduje, że
polecenia sterujące będą wysyłane do
każdego podłączonego zestawu.
Wartość parametru Set ID (Identy-fikator
odbiornika) jest wyświetlana w menu w
postaci liczby dziesiętnej (od 1 do 99), a
w protokole transmisji/odbioru w postaci
liczby szesnastkowej (od 0x0 do 0x63).
: Transmisja danych polecenia.
* [DANE] Transmisja danych "FF" umożliwia
odczyt stanu polecenia.
: Powrót karetki.
* [Cr] Kod ASCII "0x0D"
: Kod ASCII "spacja (0x20)"
* [ ]
Potwierdzenie prawidłowości
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Dane][x]
* Monitor transmituje sygnał ACK (potwierdzenie) w
tym formacie, gdy odbiera normalne dane. Jeśli w
tym czasie jest aktywny tryb odczytu danych,
potwierdzenie wskazuje aktualny stan danych.
Jeśli jest aktywny tryb zapisu danych, kod ten
zwraca dane do komputera PC.
20. Dodanie/Opuszczenie Kana
m
b
00 do 1
21. Klucz
m
c
Przesłanie kodu IR
22. Regulacja Podświetlenia
m
g
00 do 64
Potwierdzenie błędu
23. Wybór Wejścia (Main)
x
b
p. str. 155
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Dane][x]
DODATEK
* Monitor transmituje sygnał ACK (potwierdzenie) w
*Uwaga: W trakcie operacji USB na plikach w formacie
tym formacie, gdy odbiera niepoprawne dane od
DivX lub EMF polecenia (z wyjątkiem poleceń Zasilanie nieprawidłowo wykonywanych funkcji lub gdy
(ka) i Klucz (mc)) nie są wykonywane i są traktowane
występują błędy komunikacji.
jako NG.
Dane00: Nieprawidłowy kod
151
DODATEK
01. Zasilanie (Polecenie : k a)
►► Steruje włączeniem/wyłączeniem monitora.
Transmisja
[k][a][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane 00: Zasilanie wyłączone
01 : Zasilanie włączone
Potwierdzenie
►► Wyświetlanie stanu zasilania.
Transmisja
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
* Jeśli inne funkcje przesyłają '0xFF' zgodnie z ta
składnią, dane zwrotne potwierdzenia prezentują
status każdej z funkcji.
* Status „OK", „Błąd" (error) lub inne komunikaty
mogą być wyświetlane na ekranie odbiornika przy
włączonym zasilaniu.
02. Format obrazu (Polecenie : k c)
(Rozmiar Obrazu Głównego)
►► Do wyboru formatu obrazu.
Format ekranu można także ustawiać, korzystając z opcji
Proporcje ekranu w menu podręcznym Szybkie menu lub w
menu OBRAZ.
Transmisja
[k][c][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
07 : 14:9
09 : 1:1 Piksel
0B : szerokość
10 do 1F : Powiększenie kinowe
1 do 16
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
* Poprzez wejście PC można ustawić jedynie format
16:9 lub 4:3.
* W trybie DTV/HDMI(1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz
/ 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Component( 720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz)
dostępna jest funkcja 1:1 Piksel (Tylko przeglądanie).
* Full Wide jest obsługiwane tylko dla DTV, Analogue,
AV.
03. Wygaszenie (Polecenie : k d)
►► Włącza/ wyłącza wygaszenie ekranu.
Transmisja
[k][d][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
DODATEK
Data00 : Wł. wygaszenia ekranu (obraz wył.)
Video mute off
(Wygaszenie obrazu wyłączone)
01 : Wył. wygaszenia ekranu (obraz wł.)
10 : Video mute on (Wygaszenie obrazu włączone)
Potwierdzenie
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
152
[k][e][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
05. Regulacja głośności (Polecenie : k f)
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Transmisja
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
01 : Normalny ekran (4:3)
02 : Szeroki ekran (16:9)
04 : Zbliżenie
06 : Oryginalny
►► Włącza/ wyłącza wyciszenie dźwięku.
Dźwięk można również wyciszyć przy użyciu przycisku
MUTE na pilocie zdalnego sterowania.
Data00 : Wyciszenie dźwięku wł. (dźwięk wył.)
01 : Wyciszenie dźwięku wył. (dźwięk wł.) Potwierdzenie
[a][ ][Set ID][ ][OK][Dane][x]
Data
04. Wyciszenie (Polecenie : k e)
* Jeśli wygaszone zostanie tylko wideo, na ekranie
telewizora będzie wyświetlane menu ekranowe. W
przypadku włączenia opcji Screen mute (Wygaszenie
ekranu) menu ekranowe nie będzie wyświetlane.
►► Do regulacji głośności.
Głośność można również regulować przy użyciu przycisków
regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
[k][f][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 64
*Patrz "Mapowanie danych rzeczywistych 1" poniżej.
(p. str.154)
Potwierdzenie
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
06. Kontrast (Polecenie : k g)
►► Do regulacji kontrastu obrazu.
Kontrast można również regulować w menu obrazu.
Transmisja
[k][g][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 64
*Patrz "Mapowanie danych rzeczywistych 1" poniżej.
(p. str.154)
Potwierdzenie
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
07. Jaskrawość (Polecenie : k h)
►► Do regulacji jaskrawości obrazu.
Jaskrawość można również regulować w menu obrazu.
Transmisja
[k][h][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 64
*Patrz "Mapowanie danych rzeczywistych 1" poniżej.
(p. str.154)
Potwierdzenie
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
08. Kolor (Polecenie : k i)
►► Do regulacji koloru obrazu.
Kolor można również regulować w menu obrazu.
Transmisja
[k][i][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 64
*Patrz "Mapowanie danych rzeczywistych 1" poniżej.
(p. str.154)
Potwierdzenie
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
09. Odcień (Polecenie : k j)
►► Do regulacji odcienia obrazu.
Odcień można również regulować w menu obrazu..
Transmisja
13. Tony wysokie (Polecenie: k r)
►► Regulacja tonów wysokich.
Tony wysokie można też regulować w menu AUDIO.
Transmisja
[k][j][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
[k][r][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 64
*Patrz "Mapowanie danych rzeczywistych 1" poniżej.
(p. str.154)
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 64
*Patrz "Mapowanie danych rzeczywistych 1" poniżej.
(p. str.154)
Potwierdzenie
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
10. Ostrość (Polecenie : k k)
►► Do regulacji ostrości obrazu.
Ostrość można również regulować w menu obrazu.
Transmisja
[k][k][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 64
*Patrz "Mapowanie danych rzeczywistych 1" poniżej.
(p. str.154)
Potwierdzenie
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
14. Tony niskie (Polecenie : ks)
►► Regulacja tonów niskich.
Tony niskie można też regulować w menu AUDIO.
Transmisja
[k][s][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 64
*Patrz "Mapowanie danych rzeczywistych 1" poniżej.
(p. str.154)
Potwierdzenie
Potwierdzenie
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
15. Balans (Polecenie : kt)
11.Wybór OSD (Polecenie : k l)
►► Do włączenia/wyłączenia OSD (Menu na ekranie).
►► Do regulacji balansu.
Balans można również regulować w menu dźwięku.
Transmisja
Transmisja
[k][t][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
[k][l][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane 00: OSD wyłączone
Potwierdzenie
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 64
*Patrz "Mapowanie danych rzeczywistych 1" poniżej.
(p. str.154)
Potwierdzenie
01 : OSD włączone
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
16. Temperatury koloru (Polecenie : x u)
12. Tryb Sterowania Zewnętrznego (Polecenie : k m)
►► Do zablokowania elementów sterowania na panelu
czołowym i pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
[k][m][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
* Tego trybu należy używać, jeśli nie jest używany pilot.
Włączenie/wyłączenie zasilania powoduje usunięcie
blokady przycisków sterujących.
* Przycisk zasilania na odbiorniku będzie działać
prawidłowo.
[x][u][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 64
*Patrz "Mapowanie danych rzeczywistych 1" poniżej.
(p. str.154)
Potwierdzenie
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
DODATEK
Dane 00: Blokady wyłączone
01 : Blokady włączone
Potwierdzenie
►► Do regulacji temperatury koloru. CSM można również
regulować w menu obrazu.
Transmisja
153
DODATEK
17. Oszczędzanie energii (Polecenie : j q)
19.Polecenie Wyboru Kanału(Polecenie : m a)
►► Zmniejszanie zużycia energii przez telewizor. Można też
użyć polecenia Oszczędzanie energii w menu OPCJE.
Transmisja
►► Wybór kanału dla podanego numeru fizycznego..
Transmisja
[j][q][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane00: Dane wysokiego kanału
Dane01: Dane niskiego kanału
np. nr 47 -> 00 2F (2FH)
nr 394-> 01 8A(18AH),
DTV nr 0 -> bez znaczenia
Dane02 0x00: sygnał analogowy główny,
0x10: sygnał cyfrowy główny
0x20: Radio
Zakres danych kanału
Sygnał analogowy — Min.: 00 do Maks.: 63 (0 do 99)
Sygnał cyfrowy — Min.: 00 do Maks.: 3E7 (0 do 999)
(Poza Szwecją, Finlandią, Norwegią, Danią, Irlandią)
Sygnał cyfrowy — Min.: 00 do Maks.: 270F (0 do 9999)
(Jedynie w Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Irlandii)
Funkcja
Oszczędzanie
energii
7
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Poziom
Opis
3
2
1
0
Tryb
oszczędny
0
0
0
0
Wył.
0
Tryb
oszczędny
0
0
0
1
Minimalne
0
0
Tryb
oszczędny
0
0
1
0
Średnie
0
0
Tryb
oszczędny
0
0
1
1
Maksymalne
0
1
0
0
Auto
0
1
0
1
Ekran
wyłączony
0
0
0
0
Tryb
oszczędny
0
0
0
0
Tryb
oszczędny
Potwierdzenie
(tylko 32/42/46/60LD5***,
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
18. Automatycznie regulacja(Polecenie : j u)
►► Automatycznie reguluje pozycję obrazu i eliminuje
jakiekolwiek drgania obrazu. Działa tylko w trybie RG[PC].
Transmisja
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data01: To set
Potwierdzenie
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[m][a][ ][Set ID][ ][Dane0][ ][Dane1][ ][Dane2][Cr]
Potwierdzenie
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
Dane Czerwony : 00 do Zielony : 7DH
20. Dodanie/Opuszczenie Kanału (Polecenie: m b)
►► Umożliwia ustawienie statusu „przeskocz" dla
aktualnego programu..
►►Transmisja
[m][b][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane 00 : Przeskocz 01 : Dodaj
Potwierdzenie
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
* Mapowanie danych
rzeczywistych 1
00 : Krok 0
A:
Krok 10 (Odb ID 10)
F:
10 :
Krok 15 (Odb ID 15)
Krok 16 (Odb ID 16)
64 :
Krok 100
6E : Krok 110
DODATEK
73 :
74 :
Krok 115
Krok 116
CF : Krok 199
FE : Krok 254
FF : Krok 255
154
* Mapowanie danych
rzeczywistych 2
00 : -40
01 : -39
02 : -38
28 :
0
4E : +38
4F : +39
50 : +40
21. Key (Klucz)(Polecenie : m c)
►► Do przesyłania kodu zdalnego klucza IR.
Transmisja
[m][c][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane Przesłanie kodu IR - p. str. 148.
Potwierdzenie
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
23. Wybór wejścia (Polecenie : x b)
(Wejście Głównego Obrazu)
►► Wybór źródła wejściowego obrazu głównego.
Transmisja
[x][b][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
Dane Struktura
MSB
0
LSB
0
0
0
0
0
Wejście
zewnętrzne
Dane
►► Regulacja podświetlenia.
Transmisja
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogowe
[m][g][ ][Set ID][ ][Dane][Cr]
0
0
1
0
AV
Dane: Dane Min.: 00 do Maks.: 64
0
1
0
0
Component
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
Potwierdzenie
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
0
Numer
wejścia
Wejście
zewnętrzne
22. Control Back Light (Regulacja podświetlenia)
(Polecenie : m g)
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Numer wejścia
HDMI
Dane
0
0
0
0
Wejście 1
0
0
0
1
Wejście 2
0
0
1
0
Wejście 3
0
0
1
1
Wejście 4
Potwierdzenie
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Dane][x]
DODATEK
155
DODATEK
Informacja dotycząca oprogramowania
open source
Poniższe katalogi wykonawcze GPL i biblioteki LGPL, MPL stosowane w tym produkcie mają
umowę licencyjną GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:
GPL EXECUTABLES:
• Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc
LGPL LIBRARIES:
• cairo, directFB, gettext, glib, glibc, iconv, pixman
MPL LIBRARIES:
• Nanox
LG Electronics oferuje dostarczenie kodu źródłowego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty
takiej dystrybucji, jak koszty mediów, transportu i przechowania, po przesłaniu prośby do LG
Electronics: opensource@lge.com
Ta oferta jest ważna przez okres 3 lat od daty dystrybucji tego produktu przez LG Electronics.
Możesz uzyskać kopię licencji GPL, LGPL na płycie CD-ROM dostarczonej z tym produktem.
DODATEK
156
Produkt niniejszy zawiera
• expat:
■■ prawa autorskie © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd oraz Clark
Cooper
■■ prawa autorskie © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
• freetype: prawa autorskie © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
• ICU: prawa autorskie © 1995-2008 International Business Machines Corporation oraz inne
• libcurl: prawa autorskie © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
• libjpeg: To oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy Independent JPEG Group -prawa
autorskie © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
• libmng: prawa autorskie © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
• ibpng: prawa autorskie © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
• md5: prawa autorskie © 1991-2, RSA Data Security, Inc
• md5 checksum : prawa autorskie © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises
• ncurses: prawa autorskie © 1998 Free Software Foundation, Inc.
• openSSL:
■■ oprogramowanie kryptograficzne opracowane przez: Eric Young.
■■ oprogramowanie napisane przez: Tim Hudson.
■■ oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do użycia w OpenSSL Toolkit. (http://
www.openssl.org)
• strace :
■■ prawa autorskie © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
■■ prawa autorskie © 1993 Branko Lankester.
■■ prawa autorskie © 1993 Ulrich Pegelow.
■■ prawa autorskie © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
■■ prawa autorskie © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
■■ prawa autorskie © 1998-2003 Wichert Akkerman.
■■ prawa autorskie © 2002-2008 Roland McGrath.
■■ prawa autorskie © 2003-2008 Dmitry V. Levin.
■■ prawa autorskie © 2007-2008 Jan Kratochvil.
• tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
• xyssl: Copyright (C) 2009 Paul Bakker
• zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly i Mark Adler
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszym udziela się bezpłatnego zezwolenia każdej osobie nabywającej kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na korzystanie z
Oprogramowania bez ograniczeń, łącznie z prawem do użytkowania, kopiowania, modyfikowania,
scalania, publikowania, rozpowszechniania, sublicencjonowania i/lub sprzedawania kopii
Oprogramowania oraz na udzielenie takiegoż zezwolenia osobom, którym Oprogramowanie jest
dostarczane, pod następującymi warunkami:
OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM RÓWNIEŻ — CHOĆ BEZ
OGRANICZEŃ — GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. W ŻADNYM
WYPADKU TWÓRCY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE BĘDĄ PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA I ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UMOWY, NA
PODSTAWIE PRAWA DELIKTOWEGO ANI TEŻ W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE LUB MAJĄCE
ZWIĄZEK Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO UŻYTKOWANIEM LUB INNYM
WYKORZYSTYWANIEM.
DODATEK
157
NOTE
ENG
Some video codecs listed in the manual may not be
supported, depending on the region (country).
POR
Alguns codecs de vídeo listados no manual podem não
ser suportados, dependendo da região (país).
POL
Niektóre kodeki wideo wymienione w instrukcji mogą
nie być obsługiwane, w zależności od regionu (kraju).
SPA
Algunos códecs de vídeo que figuran en el manual
pueden no ser compatibles, dependiendo de la región
(país).
THA
Zaleca się również zapisanie numeru seryjnego
oraz numeru modelu.
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej na tylnej obudowie urządzenia.
Model: Numer seryjny: 
Download PDF