Yamaha MCR-042 käyttöohje

Yamaha MCR-042 käyttöohje
G
Mikrosarja
MCR-042
KÄYTTÖOHJE
Julkaisija:
Yamaha
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
VAROITUS
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures
other than those specified herein may result in hazardous
radiation exposure.
AVERTISSEMENT
L’utilisation de commandes et l’emploi de réglages ou de
méthodes autres que ceux décrits ci-dessous, peuvent
entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.
VORSICHT
Die Verwendung von Bedienelementen oder die Einstellung
bzw. die Ausführung von anderen als in dieser Anleitung
beschriebenen Vorgängen kann zu Gefährdung durch
gefährliche Strahlung führen.
OBSERVERA
Användning av reglage eller justeringar eller utförande av
åtgärder på annat sätt än så som beskrivs häri kan resultera i
farlig strålning.
ATTENZIONE
L’uso di controlli, regolazioni, operazioni o procedure non
specificati in questo manuale possono risultare in esposizione
a radiazioni pericolose.
PRECAUCIÓN
El uso de los controles, los ajustes o los procedimientos que
no se especifican enste manual pueden causar una exposición
peligrosa a la radiación.
LET OP
Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of procedures
anders dan beschreven in dit document kan leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke stralen.
ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Использование органов управления или произведение
настроек или выполнение процедур, не указанных в
данной инструкции, может отразиться на выделении
опасной радиации.
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten
muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille
toiminnoille.
DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for
stråling.
Bemærk: Netafbryderen SYSTEM OFF/Standby er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede
netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i
stikkontakten.
N
Observer: Nettbryteren SYSTEM OFF/Standby er sekundert
innkoplet. Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så
lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sättþän i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Strömbrytaren SYSTEM OFF/Standby är sekundärt
kopplad och inte bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda
nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i
vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin SYSTEM OFF/Standby on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄ TEESEEN.
VARNING!
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA
EJ STRÅLEN.
i SI
■ For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the plug
supplied with this appliance, it should be cut off and an appropriate
3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described
below.
The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug
with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket
outlet.
■ Special Instructions for U.K. Model
IMPORTANT
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN
ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this
apparatus may not correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the
terminal which is marked with the letter N or coloured
BLACK. The wire which is coloured BROWN must be
connected to the terminal which is marked with the letter L
or coloured RED.
Make sure that neither core is connected to the earth
terminal of the three pin plug.
The laser component in this product is capable of emitting
radiation exceeding the limit for Class 1.
Le laser de cet appareil peut émettre un rayonnement
dépassant les limites de la classe 1.
Die Laser-Komponente in diesem Produkt kann eine
Strahlung abgeben, die den Grenzwert der Klasse 1
übersteigt.
Laserkomponenten i denna apparat kan avge en strålning som
överskrider gränsvärdet för klass 1.
Il laser contenuto in questo prodotto è in grado di emettere
radiazioni eccedenti i limiti fissati per la Classe 1.
El componente láser de este producto es capaz de emitir
radiación que sobrepasa el límite establecido para la clase 1.
De laser component in dit product is in staat stralen te
produceren die de limiet voor Klasse 1 overstijgen.
Лазерный компонент данного изделия может выделять
радиацию, превышающую ограниченный уровень
радиации для Класса 1.
SPEAKERS
ii SI
SISÄLTÖ
RADIOLÄHETYKSEN KUUNTELU ........................11
Kaiuttimien ja antennin kytkentä ....................................2
Verkkojohto .................................................................... 2
Muut kytkennät .............................................................. 3
FM-aseman valinta.......................................................11
FM-aseman tallennus muistipaikalle (vain kaukoohjaimella) ....................................................................12
FM-aseman valinta.......................................................13
LAITTEEN OSAT JA TOIMINNOT............................4
KELLONAJAN ASETTAMINEN (OPTION-VALIKKO)
6
MUSIIKIN KUUNTELU iPODISTA ............................7
Musiikin toisto iPodista................................................... 7
Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä)..... 8
CD ..................................................................................9
USB-laite .....................................................................10
Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä)... 10
Option-valikko ..............................................................15
Uniajastin .....................................................................15
Hälytystoiminnot...........................................................16
Hälytyksen säätö “DTA Controller”-sovelluksella .........16
Hälytyksen ajastus .......................................................17
Toiminnot hälytyksen aikana........................................18
VIANMÄÄRITYS .....................................................19
LEVYT JA USB-LAITTEET.....................................22
TEKNISET TIEDOT ................................................23
Deutsch
CD-LEVYN JA USB-LAITTEEN KUUNTELU ...........9
ERILLISLÄHTEEN KUUNTELU .............................14
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA .................................15
Français
Kansilevy/etulevy ...........................................................4
Etulevyn näyttö...............................................................4
Kauko-ohjain .................................................................5
suomi
Kytkennät..................................................................2
Ominaisuudet
Svenska
Italiano
• Toista musiikkia erillisistä ohjelmalähteistä, kuten iPodista/iPhonesta/iPadista, audio/data-CD-levyiltä, USB-laitteilta ja
erillislaitteista AUX-liitännän kautta, ja kuuntele FM-radiota.
• Käytä hälytysäänenä suosikkimusiikkiasi tai erilaisia äänimerkkejä. Hälytyshetkellä laite alkaa soittaa valitsemaasi
musiikkia etukäteen asettamallasi äänenvoimakkuudella, jolloin päiväsi alkaa niin kuin haluatkin (IntelliAlarm-toiminto).
• Määritä tarkemmat hälytystoiminnot iPod touch/iPhone/iPad-laitteen ilmaisella "DTA Controller" -sovelluksella (☞ P.
16).
• Tallenna helposti 30 haluamaasi FM-radioasemaa muistipaikoille.
• Basso-, keski- ja ylätaajuuksien sävyn voit säätää oman makusi mukaan.
‹ Tietoja käyttöohjeesta
Español
• Tässä käyttöohjeessa iPod-laitteella viitataan myös iPhone-puhelimeen.
• Jos toimintoja voi käyttää sekä keskusyksikön että kaukosäätimen painikkeilla, käyttöohjeen ohjeessa on käytetty
esimerkin vuoksi vain kaukosäätimen painikkeita.
Mukana toimitetut tarvikkeet
Kaiutinkaapeli
(1.5 m (4.9') x 2)
Dock-telakkaliittimen
suoja
Ðóññêèé
‹ KAUKO-OHJAIN
FM-antenni
‹ Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen
Kun työnnät lukitsinta suuntaan
pidikettä suuntaan .
Nederlands
Kauko-ohjain
(CR2032nappiparisto)
, työnnä pariston
Enintään 6 m
CR2032
-nappiparisto
Pariston eristävä kalvo:
Poista ennen käyttöä.
1 Fi
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
1 Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään
laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
2 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen
turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa
vähintään seuraavasti:
Päälle: 15 cm
Taakse: 10 cm
Sivuille: 10 cm
3 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita
tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
4 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan
(esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus
kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
5 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota
jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen
päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
6 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se
estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen
sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai
vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
7 Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt
kaikki kytkennät.
8 Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
9 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
10 Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta,
älä vedä johdosta.
11 Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne
voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite
puhtaalla, kuivalla liinalla.
12 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä.
Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää. Yamaha Ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat
seurausta muun kuin laitteeseen merkityn jännitteen
käytöstä.
13 Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto
pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
14 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Yamaha-huoltoon. Älä
avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
15 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
16 Lue vianmääritysohjeet TROUBLESHOOTING ennen
kuin toteat, että laite on viallinen.
17 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta laite painamalla
painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
i Fi
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila
muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna
laitteen kuivua itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja
anna laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto
voidaan irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
– Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Suuhun laitettu
paristo voi olla vaarallinen.
– Kun paristot alkavat olla tyhjät, kauko-ohjaimen
toimintaetäisyys lyhenee huomattavasti. Vaihda silloin
paristo mahdollisimman pian.
– Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä että
uusia paristoja.
– Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja
mangaanipareja). Lue paristopakkauksen tiedot tarkkaan.
Samanväriset ja -muotoiset paristot voivat olla
ominaisuuksiltaan erilaiset.
– Tyhjät paristot saattavat vuotaa. Hävitä vuotaneet paristot
heti. Jos paristot ovat vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä
tahri siihen esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila
huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
– Jos et aio käyttää tätä laitetta pitkään aikaan, poista
paristot laitteesta. Muuten paristot tyhjenevät ja voivat sen
jälkeen vuotaa nestettä, joka saattaa vaurioittaa laitetta.
– Älä laita paristoja kotitalouden sekajätteen sekaan. Hävitä
paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
22 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois
toimintatilasta
-painikkeella. Tässä toimintatilassa laite
kuluttaa vähän sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa
kastua eikä kostua.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran.
Korvaa alkuperäiset vain samanlaisella tai vastaavalla
tyypillä.
On mahdollista, että liian lähelle katodisädeputkitekniikkaa
käyttävää televisiota (CRT Braun-putkitelevisio) sijoitettu
laite vääristää televisiokuvan värejä. Mikäli niin käy, siirrä
laitteet kauemmas toisistaan.
LASER
Tyyppi
Aallonpituus
Antoteho
Puolijohdelaser GaAS/GaAlAs
790 nm
7 mW
KYTKENNÄT
Kaiuttimien ja antennin kytkentä
Kytke kaiuttimet ja antenni.
Jos käytät ulkoantennia mukana toimitetun antennin sijasta, vastaanotto saattaa muuttua paremmaksi.
Jos FM-asema kuuluu huonosti, sijoita antenni eri korkeudelle tai toiseen paikkaan testataksesi, kuuluuko asema jossakin
antennin sijainnissa paremmin.
Kytke tämän laitteen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.
‹ Kaiuttimet
Kuori eristettä kaiutinkaapelin päästä paljastaaksesi johtimen.
• Kaikki kytkennät on tehtävä oikein: L (vasen) - L, R (oikea) - R, punainen: "+" - "+", musta "-" - "-". Jos kytkennät on tehty väärin,
ääni on luonnoton ja siitä puuttuu basso. Ääntä ei välttämättä kuulu lainkaan, jos kytkennät on tehty väärin.
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskea toisiinsa tai mihinkään muuhun
metalliseen. Silloin tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat mennä rikki.
• Käytä vain mukana toimitettuja kaiuttimia. Muista kaiuttimista ääni saattaa
kuulostaa luonnottomalta.
• Jos käytät tätä laitetta katodisädeputkiteleivison lähellä ja huomaat kuvassa
värivääristymiä tai kohinaa, siirrä kaiuttimet kauemmas näytöstä.
Pistorasiaan
ANTENNA
FM
SPEAKERS
AUX IN
‹ FM-antenni
Avaa antenni kokonaan.
Verkkojohto
Kun olet tehnyt kaikki kykennät, kytke tämän laitteen verkkojohto pistorasiaan.
Takalevy
2 Fi
KYTKENNÄT
Muut kytkennät
‹ iPod
iPodtelakka
• Varmista, että käyttämäsi telakkasovitin on yhteensopiva iPodisi kanssa. Jos käyttämäsi sovitin on
epäyhteensopiva tai et käytä sovitinta lainkaan, kytkentä voi olla heikko tai löysä ja vahingoittaa
liitintä. Lisätietoja telakkasovittimista saat Applen virallisilta verkkosivuilta.
• Jos kytket laitteeseen suojakotelossaan olevan iPodin väkisin, liitin voi vahingoittua. Poista
suojakotelo ennen iPodin kytkemistä.
• Sulje telakka liittimen suojaksi silloin, kun et käytä iPodia.
Deutsch
• iPod latautuu ollessaan kytkettynä tähän laitteeseen. iPod ei kuitenkaan lataudu silloin, kun
audiolähteeksi on valittu USB.
• iPod voi toistaa musiikkia ja latautua sillä aikaa, kun se on kytkettynä USB-liittimeen. Tee se
valitsemalla audiolähteeksi USB (☞s. 10).
• Voit irrottaa iPodin, vaikka ohjelman toisto olisi kesken.
Français
Telakka
sovitin
suomi
Kytke iPod iPod-telakkaan, joka on tämän laitteen kansilevyssä. Lisätietoja yhteensopivista iPod-malleista: "TEKNISET
TIEDOT" (s. 23).
‹ iPad
Svenska
Kytke iPad etulevyn USB-littimeen. Lisätietoja yhteensopivista iPad-malleista: "TEKNISET TIEDOT" (s. 23).
Käytä telakka-USB-kytkentäkaapelia, joka on toimitettu iPadin mukana.
Italiano
• Kun käynnistät järjestelmän ja valitset audiolähteeksi USB, tähän laitteeseen
kytketty iPad latautuu.
• Voit irrottaa iPadin, vaikka ohjelman toisto olisi kesken.
Español
‹ USB-laite
Kytke USB-laite etulevyn USB-porttiin. Lisätietoja toistettavista tiedostoista, "LEVYT JA USB-LAITTEET" (s. 22).
Lopeta toisto ennen kuin irrotat USB-laitteen.
Nederlands
Kun käynnistät järjestelmän ja valitset audiolähteeksi USB, tähän laitteeseen kytketty USB-laite
latautuu.
‹ Erillislaitteet
Ðóññêèé
Käytä erikseen myytävää 3.5 mm miniplugikaapelia, kun kytket erillislaitteen tämän laitteen takalevyn AUX-liittimeen.
Takalevy
AUX IN
3 Fi
LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT
Kansilevy/etulevy
1
2
k
3
4
5 6 7
1 iPod-telakka
8
9
7 SOURCE
Kytke iPod tähän (☞ s. 3, 6, 7).
Varmista, että käyttämäsi telakkasovitin on
yhteensopiva iPodisi kanssa (☞ s. 3).
Valitse toistettava audiolähde.
Painikkeen paineleminen vaihtaa ohjelmalähdettä
seuraavassa järjestyksessä:
CD iPod USB FM AUX takaisin CD
2 Etulevyn näyttö
Kellonaika ja muut tiedot näkyvät tässä.
8 VOLUME -säädin
Säädä äänenvoimakkuus.
3 Levypaikka
Laita CD-levy tähän (☞ s. 9).
4
j
9 Äänentoiston ohjauspainikkeet
Ohjaa näillä painikkeilla iPod/CD/USB-laitetta.
(virta)
Laite toimintaan / pois toimintatilasta
:
5 USB-liitin
:
Kytke USB-laite/iPod/iPhone/iPad tähän
(☞ s. 3, 10).
6
/
PLAY, PAUSE.
Seis
: Hyppy, haku taaksepäin/eteenpäin (pidä
painettuna)
10 PRESET
(Kuulokeliitin)
/
Valitse näillä painikkeilla radioasema, jonka olet
tallentanut muistipaikalle (☞ s. 13).
Kytke kuulokkeet tähän.
11
(avauspainike)
Poistaa CD-levyn (ei voi käyttää, jos näkyvissä on
OPTION-valikko (☞ s. 15)).
Etulevyn näyttö
1
2
3
4
~~~~~~
~~~~~~
76 5
1 Hälytysaika
Hälytyksen kellonaika (☞ s. 17).
2 Uusinta/satunnaistoiston ilmaisin
Toistotavan ilmaisin (☞ s. 8, 10).
3 Vaihtuvan tiedon ilmaisin
Erilaista tietoa, kuten kellonaika, parhaillaan toistuvan
raidan numero tai radioaseman taajuus.
4 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Varmista, ettei vastaanottimen edessä ole mitään estettä
(☞ s. 1).
4 Fi
5 Uniajastimen ilmaisin
Näkyy, jos uniajastin on asetettu (☞ s. 15).
6 Hälytyksen ilmaisin
Näkyy, jos hälytys on asetettu (☞ s. 17).
7 Viikoittaisen hälytyksen ilmaisin
Näyttää hälytystiedot, jotka on määritetty iPod touch/
iPhone/iPad-laitteen ilmaisella "DTA Controller" sovelluksella (☞ s. 16).
LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT
Kauko-ohjain
2
(virta)
Laite toimintaan / pois toimintatilasta
3 SNOOZE/SLEEP
2
Valitse uniajastin, tai kytke torkkutoiminto käyttöön.
(☞ s. 15, 18).
3
4 ALARM
5 Ohjelmalähdepainikkeet
Valitse toistettava audiolähde. Jos painat painiketta
tämän laitteen ollessa sammutettuna, laite käynnistyy
automaattisesti.
5
8
r
q
Valitse iPodin valikkokohta/Palaa edelliseen valikkoon
(☞ s. 7).
7 FOLDER S / T
9
8 ENTER
Vahvistaa valitsemasi kohdan tai arvon.
p
o
n
9 Äänentoiston ohjauspainikkeet
Ohjaa näillä painikkeilla iPod/CD/USB-laitetta.
Seis
:
PLAY, PAUSE.
:
/
Italiano
j
Svenska
Valitse toistettava kansio, kun toistat musiikkia dataCD-levyltä tai USB-laitteesta (☞ s. 9, 10).
Valitse kohde tai muuta numeroa (☞ s. 7, 15).
Deutsch
6 MENU
Français
Hälytyksen kytkentä päälle/pois (☞ s. 18).
4
6
7
suomi
1
: Hyppy, haku taaksepäin/eteenpäin (pidä
painettuna)
l
m
10
(Uusintatoisto)/
(Satunnaistoisto)
Toista musiikkia iPodista, CD-levyltä tai USB-laitteesta
uusintatoisto/satunnaistoisto-toiminnolla (☞ s. 8,10').
11 TUNING
/
Radion viritys (☞ s. 11, 12).
/
Valitse FM-asema, jonka olet tallentanut muistiin (☞ s.
12, 13).
13 MEMORY
Nederlands
12 PRESET
iPod-ohjauspainikkeet
Español
k
Tallenna FM-asema (☞ s. 12).
14 MUTE
Ðóññêèé
Mykistää / palauttaa kuuluviin äänen.
15 VOLUME +/–
Säädä äänenvoimakkuus.
16 DISPLAY
Valitsee etulevyn näytön tietueen
(☞ s. 6, 7, 9, 10, 11).
17 +10
Ohita kymmenen kappaletta eteenpäin parhaillaan
toistuvasta raidasta.
Jos toistat dataa CD- tai USB-lähteestä, tämä painike
ohittaa kymmenen kappaletta valittuna olevassa
kansiossa.
18 OPTION
Avaa OPTION-valikon (☞ s. 15).
1 Kauko-ohjaussignaalien lähetin
5 Fi
KELLONAJAN ASETTAMINEN (OPTION-VALIKKO)
OPTION-valikossa (☞ s. 15) määrität tämän laitteen päiväyksen ja kellonajan.
‹ Ajan kopioiminen iPodista
1 Paina OPTION.
OPTION-valikko tulee näkyviin.
1
2 Valitse S /T-painikkeella “CLOCK SET”. Paina
ENTER.
2
Näyttöön tulee “CLOCK YEAR” ja määritettävä luku
vilkkuu.
3 Laita iPod iPod-telakkaan (☞ s. 3).
Aika kopioituu iPodista tähän laitteeseen.
Paina ENTER vahvistaaksesi arvot seuraavasssa
järjestyksessä:
vuosi kuukausi päivä
tunnit
minuutti.
Kun kellonaika on tallennettu, näyttöön tulee
“Completed!”.
3
Telakkasovitin
(☞ s. 3)
• DISPLAY-painiketta painamalla voit valita kellonajan
näyttötavan (12-tuntia/24-tuntia).
• Kellonaika ei kopioidu, jos iPod on jo kytketty tai
audiolähteeksi on valittu USB.
Kellonajan asetus häviää muistista, jos tämä laite on ilman
sähkövirtaa noin yhden tunnin.
‹ Kellon ajastaminen manuaalisesti
1 Paina OPTION.
OPTION-valikko tulee näkyviin.
1
2
2 Valitse S /T-painikkeella “CLOCK SET”. Paina
ENTER.
3
Näyttöön tulee “CLOCK YEAR” ja määritettävä luku
vilkkuu.
3 Säädä päiväys ja kellonaika.
Kellonaika näkyy seuraavalla tavalla:
(24-tuntia)
26
Apr
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Valitse S / T-painikkeella numero. Vahvista painamalla
ENTER.
Määritä asetukset seuraavassa järjestyksessä: vuosi
kuukausi
päivä
tunnit
minuutit.
Kun kellonaika on tallennettu, näyttöön tulee
“Completed!”.
Kello käynnistyy sekunnista "0", kun vahvistat
kellonajan säädön.
• Näiden asetusten säätämisen aikana voit DISPLAY-painiketta
painamalla valita kellonajan näyttötavan (12-tuntia/24-tuntia).
• Jos haluat perua asetuksen muuttamatta tällä hetkellä käytössä
olevaa asetusta, paina OPTION-painiketta, ennen kuin olet
vahvistanut muutoksen.
Kellonajan asetus häviää muistista, jos tämä laite on ilman
sähkövirtaa noin yhden tunnin.
6 Fi
??
MUSIIKIN KUUNTELU iPODISTA
Musiikin toisto iPodista
suomi
• Lisätietoja yhteensopivista iPod-malleista: "TEKNISET TIEDOT" (s. 23).
• iPod voi toistaa musiikkia ja latautua sillä aikaa, kun se on kytkettynä USB-liittimeen. Tee se valitsemalla audiolähteeksi
USB (☞s. 10).
1 Paina iPod-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat
vaihtaa audiolähteeksi iPod.
1
3 Käynnistä iPodin ohjelman toisto.
Toistoa voi ohjata kaukosäätimellä, iPodilla tai tämän
laitteen etulevystä (☞s. 4, 5).
2
Svenska
Telakkasoviti
n
Deutsch
• Jos olet valinnut audiolähteeksi muun kuin USB:n, seuraavan
toiminnon käyttö vaihtaa audiolähteeksi automaattisesti iPodin ja
toisto käynnistyy, vaikka tämä laitteisto ei olisi toimintatilassa.
− Kytke iPod toistotilassa iPod-telakkaan.
− Käynnistä toisto kytketystä iPodista.
• Jos USB on valittu audiolähteeksi, iPod ei lataudu.
• Voit irrottaa iPodin, vaikka ohjelman toisto olisi kesken.
• Jos audiolähteeksi on valittu iPod, tämä laite sammuu
automaattisesti, jos iPod telakka on ollut tyhjillään eikä mitään
toimintoa ei ole käytetty 60 minuuttiin.
Français
2 Laita iPod iPod-telakkaan (☞s. 3).
Italiano
Español
‹ iPodin valikkokäyttö (vain kaukosäätimellä)
Voit ohjata iPodin valikkoa kaukosäätimellä.
Valitse valikkokohta/Palaa edelliseen valikkoon
S / T:
Siirry valikossa kohdasta toiseen
ENTER:
Valinnan vahvistaminen
Nederlands
MENU:
‹ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)
Ðóññêèé
Jos painat kaukosäätimen DISPLAY-painiketta kappaleen toiston ollessa kesken tai toiston ollessa taukotilassa (pause),
etulevyn näytössä näkyvää tietuetta voi vaihtaa seuraavassa järjestyksessä.
Kappaleen toistoon kulunut
aika
Kappaleen nimi
Albumin nimi
Esittäjän nimi
7 Fi
MUSIIKIN KUUNTELU iPODISTA
Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä)
Toiston tila näkyy etulevyn näytössä olevasta uusinta/satunnaistoiston ilmaisimesta.
‹ Uusintatoisto
‹ Satunnaistoisto
Valitse uusintatoiston kohde
painelemalla
(uusintatoisto).
Ei
tietuetta:
Ei mitään
Valitse toistotapa painelemalla
(satunnaistoisto).
Ei tietuetta:
:
:
Yksi
:
Kaikki
:
Ei mitään
Kappaleet
Albumit
Uusinta/satunnaistoisto eivät välttämättä toimi oikein tai näy edellä kuvatulla tavalla joidenkin iPod-mallien käytön aikana.
8 Fi
CD- JA USB-TOISTO
− Audio CD:
− Data-CD*/USB-laite:
suomi
Tämä laite toimii seuraavalla tavalla, kun raitoja/tiedostoja toistetaan CD-levyltä/USB-laitteesta.
• Jos CD-levyn/USB-laitteen toisto lopetetaan, parhaillaan toistuva raita alkaa soida uudestaan alusta, kun toisto
käynnistetään seuraavan kerran.
• Jos painat -painiketta toiston lopettamisen jälkeen, laite toistaa raidat seuraavalla tavalla seuraavalla toistokerralla:
CD-levyn ensimmäisestä raidasta.
sen kansion ensimmäisestä raidasta, jossa viimeksi kuuntelemasi raita on.
* “Data CD” on CD, joka sisältää MP3/WMA-tiedostoja.
Français
• Tämä laite kytkeytyy automaattisesti pois toimintatilasta, ellei mitään toimintoa ei ole käytetty 60 minuuttiin CD/USBtoiston pysäyttämisen jälkeen.
Lisätietoja toistettavista levyistä ja tiedostoista: "LEVYT JA USB-LAITTEET" (s. 22).
Deutsch
CD-toisto
1 Paina CD-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat
vaihtaa audiolähteeksi CD.
1
Jos CD-levy on soittimessa, toisto alkaa.
Svenska
2 Työnnä CD-levy levytilaan.
Toisto alkaa automaattisesti
Toistoa voi ohjata kaukosäätimellä tai tämän laitteen
etulevystä (☞s. 4, 5).
Italiano
Laita CD-levyn etikettipuoli ylöspäin.
Data CD-levyn kansiot ja tiedostot toistuvat aakkosjärjestyksessä.
2
Data CD-levyn toiston aikana voit valita kansion kaukosäätimen FOLDER S / T
-painikkeilla.
Español
‹ Kansion ohitus (vain kaukosäätimellä)
Nederlands
‹ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)
Audio CD
Data CD
Kappaleen toistoon kulunut
aika
Kappaleen toistoon kulunut
aika
Jäljellä oleva kappaleen aika
Kappaleen nimi*
Kappaleen nimi*
Albumin nimi*
Albumin nimi*
Esittäjän nimi*
Esittäjän nimi*
Tiedostonimi
Kansion nimi
* Näkyy vain, jos tieto sisältyy kappaleeseen.
9 Fi
Ðóññêèé
Kansion numero (vain data-CD-levyltä) tai kappaleen/tiedoston numero näkyy
muutaman sekunnin ajan toiston käynnistämisen tai raidan ohittamisen jälkeen.
Jos painat kaukosäätimen DISPLAY-painiketta kappaleen toiston ollessa kesken tai
toiston ollessa taukotilassa (pause), etulevyn näytössä näkyvää tietuetta voi vaihtaa
seuraavassa järjestyksessä.
CD- JA USB-TOISTO
USB-toisto
1 Paina USB-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat
vaihtaa audiolähteeksi USB.
1
Jos USB-laite on jo kytketty, toisto alkaa.
2 Kytke USB-laite USB-porttiin.
Toisto alkaa automaattisesti
Toistoa voi ohjata kaukosäätimellä, tämän laitteen
etulevystä tai USB-laitteesta (☞s. 4, 5).
• Kansiot ja tiedostot toistuvat kirjoitusjärjestyksessä.
• iPod/iPhone/iPad voi toistaa musiikkia ja latautua sillä aikaa, kun
se on kytkettynä USB-liittimeen.
2
Lopeta toisto ennen kuin irrotat USB-laitteen.
‹ Kansion ohitus (vain kaukosäätimellä)
USB-laitteen toiston aikana voit valita kaukosäätimenFOLDER S / T painikkeilla kansion.
‹ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)
Kansion/tiedoston numero näkyy muutaman sekunnin ajan toiston käynnistämisen
jälkeen ja raidan ohituksen aikana.
Jos painat kaukosäätimen DISPLAY-painiketta kappaleen toiston ollessa kesken tai
toiston ollessa taukotilassa (pause), etulevyn näytössä näkyvää tietuetta voi vaihtaa
seuraavassa järjestyksessä.
Kappaleen toistoon kulunut aika
Kappaleen nimi*
Albumin nimi*
Esittäjän nimi*
Tiedostonimi
Kansion nimi
* Näkyy vain, jos tieto sisältyy kappaleeseen.
Uusintatoisto/satunnaistoisto (vain kaukosäätimellä)
Toiston tila näkyy etulevyn näytössä olevasta uusinta/satunnaistoiston ilmaisimesta.
‹ Uusintatoisto
‹ Satunnaistoisto
Valitse uusintatoiston kohde
painelemalla
(uusintatoisto).
Ei
tietuetta:
:
:
10 Fi
:
Uusintatoisto pois käytöstä
Valitse toistotapa painelemalla
(satunnaistoisto).
Ei
tietuetta:
:
1 raita
Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/
USB)
Kaikki raidat
:
Satunnaistoisto
pois käytöstä
Kaikki raidat kansiossa (vain data-CD/USB)
Kaikki raidat
FM-RADION KUUNTELU
FM-RADION KUUNTELU
suomi
FM-aseman valinta
Jos haluat kuunenlla FM-radiota, kytke ensin antenni, ks. "Kaiuttimien ja antennin kytkentä" (s. 2).
1 Paina RADIO-ohjelmalähdepainiketta, jos
haluat valita ohjelmalähteeksi FM.
Automaattiviritys: Pidä painettuna painike TUNING /
.
Käyttäjän ohjaama asemahaku: Painele TUNINGN /
painiketta..
1
Deutsch
Jos virität aseman itse FM-aseman kuuntelun aikana, viritin
valitsee käyttöön monoäänen.
Français
2 Viritä FM-asemat
2
Jos painat kaukosäätimen DISPLAY-painiketta, etulevyn näytössä näkyvää tietuetta voi vaihtaa seuraavassa järjestyksessä.
Muistipaikkanumero ja taajuus
Svenska
‹ Näytä tiedot (vain kaukosäätimellä)
Vastaanottotila*
* Esimerkki vastaanoton tilan ilmaisimista.
TUNED/MONO:
FM-monolähetyksen vastaanotto (vaikka FM-lähetyksessä olisi
stereoääni, kuuluuviin tulee monoääni, mikäli signaali on heikko).
Not "TUNED"/ ei
merkintää
Ei lähetyksen vastaanottoa.
Español
RDS-tiedot
Jos painat kaukosäätimen DISPLAY-painiketta RDS-tiedon vastaanoton aikana, etulevyn näytössä näkyvää tietuetta voi
vaihtaa seuraavassa järjestyksessä.
Italiano
TUNED/STEREO: Hyvin kuuluvan FM-stereolähetyksen vastaanotto.
PS (asemanimi)
Nederlands
PTY (Ohjelmatyyppi)
RT (Radio Text)
Ct (Kellonaika)
Ðóññêèé
Vastaanoton tila
Muistipaikkanumero ja taajuus
Jos RDS-aseman signaali on heikko, tämä laite ei välttämättä pysty vastaanottamaan RDS-dataa kunnolla. Etenkin RT (radioteksti) vie
laajan kaistanleveyden, joten sen vastaanotto saattaa olla heikompaa muihin datatyyppeihin verrattuna.
11 Fi
FM-RADION KUUNTELU
FM-aseman tallennus muistipaikalle (vain FM-asemat)
Suosikkiasemiasi varten on 30 muistipaikkaa.
‹ Automaattitallennus
Laite hakee asemat muistipaikoille automaattisesti ja tallentaa vain ne asemat, jotka kuuluvat hyvin.
1 Pidä painettuna MEMORY.
1 2
“AUTO PRESET” tulee näkyviin ja “Press MEMORY”
vilkkuu.
2 Paina MEMORY.
Automaattinen tallennus muistipaikoille alkaa.
Kun asemat on tallennettu, näyttöön tulee “Completed!”.
AUTO PRESET
Press MEMORY
Kun käynnistät automaattisen asematallennuksen, kaikki
muistipaikat tyhjenevät ja laite tallentaa muistipaikoille uudet
asemat.
Jos haluat keskeyttää automaattitallennuksen ennen sen
päättymistä, paina .
‹ Käyttäjän ohjaama tallennus
1 Paina TUNING / , jos haluat virittää
kuuluviin aseman, jonka haluat tallentaa
muistipaikalle.
1
2 4
2 Paina MEMORY.
3
Näyttöön tulee “PRESET MEMORY,” ja
muistipaikkanumero vilkkuu.
3 Valitse PRESET / -painikkeilla
muistipaikkanumero.
PRESETMEMORY
FM0187.50MHz
• Ensimmäiseksi laite tarjoaa pienintä tyhjää muistipaikkaa.
• Jos haluat perua tallennuksen, paina .
• Jos valitset muistipaikkanumeron, jolle on jo tallennettu
asema, uusi asema tallentuu vanhan tilalle.
4 Paina MEMORY.
Kun asemat on tallennettu, näyttöön tulee “Completed!”.
‹ Muistiin tallennetun aseman poistaminen (Option-valikko)
1 Paina OPTION.
OPTION-valikko tulee näkyviin.
2 Valitse S / T-painiketta painamalla PRESET
DELETE. Paina ENTER.
1 5
2 3
4
3 Valitse S / T-painiketta painamalla poistettava
muistipaikkanumero.
Jos haluat perua tallennuksen, paina OPTION.
4 Vahvista toiminto painamalla ENTER.
Kun poisto on tehty, näyttöön tulee “Deleted!”.
5 Sulje asetusvalikko painamalla OPTIONpainiketta.
12 Fi
FM-aseman valinta
1 Paina RADIO-ohjelmalähdepainiketta, jos
haluat valita ohjelmalähteeksi FM.
2 Valitse PRESET / -painikkeilla kuuluuviin
haluamasi FM-radio.
1
2
13 Fi
Voit valita vain muistiin tallennettuja asemia.
ERILLISLAITTEEN KUUNTELU
Takalevy
suomi
1 Käytä erikseen myytävää 3.5mm
miniplugikaapelia, kun kytket erillislaitteen
tämän laitteen takalevyn AUX-liittimeen.
AUX IN
1
2 Kytke laite toimintatilaan painamalla
2
.
3 Paina AUX-ohjelmalähdepainiketta, jos haluat
vaihtaa audiolähteeksi AUX.
Deutsch
4 Käynnistä ohjelman toisto laitteeseen
kytketystä audiolaitteesta.
Français
• Sammuta tämä laite, ennen kuin kytket audiokaapeleita.
• Hiljennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta ja erillisen
audiolaitteen äänenvoimakkuutta ennen kytkennän tekemistä.
3
Svenska
Italiano
Español
Nederlands
Ðóññêèé
14 Fi
Hyödyllisiä toimintoja
Hyödyllisiä toimintoja
suomi
Option-valikko
Jos painat OPTION, Option-valikko tulee etulevyn näyttöön ja mahdollistaa seuraavien asetuksien säätämisen.
(levyn poistopainiketa) ei voi käyttää, jos OPTION-valikko on näkyvissä.
Asetus tai säätöalue
PRESET DELETE Poistaa muistipaikalle tallennetun aseman (näkyy vain, jos audiolähde on FM).
katso
sivu
12
–
EQ LOW
Säädä äänensävyä (matalia taajuuksia) (–10 - 0* - +10 dB).
–
EQ MID
Säädä äänensävyä (keskitaajuuksia) (–10 - 0* - +10 dB).
–
EQ HIGH
Säädä äänensävyä (korkeita taajuuksia) (–10 - 0* - +10 dB).
–
BALANCE
Säädä vasemman ja oikean kaiuttimen välistä äänenvoimakkuuseroa (L+10 - CENTER* R+10).
–
POWER SAVING
Sammuttaa laitteen virransäästötilaan.
NORMAL:
Näytä kellonaika
iPod voidaan ladata iPod-telakassa, ja hälytys soi.
ECO*:
(virransäästötila)
–
Ei kellonäyttöä
iPodia voi ladata iPod-telakassa, mutta hälytys ei soi.
Ohjelmoi laite sammumaan tietyn ajan kuluttua.
Ellei mitään toimintoa ole käytetty valitsemasi ajan kuluessa, järjestelmä sammuu automaattisesti.
(TIME 12H*: 12 tuntia, TIME 8H: 8 tuntia, TIME 4H: 4 tuntia, OFF: laite ei kytkeydy pois
toimintatilasta).
–
CLOCK SET
Säädä päiväys ja kellonaika.
6
ALARM SET
Säädä hälytys.
17
Italiano
AUTO POWER
OFF
Svenska
Säädä etulevyn näytön kirkkaus (*1: kirkas, 2: keskitaso, 3: himmeä).
Deutsch
DIMMER
Français
Option-valikko
Español
* Perusasetus
‹ Asetuksen tekeminen
1 Paina OPTION.
2 3
2 Valitse S/T-painiketta painamalla säädettävä
valikkokohta. Paina ENTER.
3 Valitse S/T-painiketta painamalla asetuksen
arvo. Paina ENTER.
4 Sulje asetusvalikko painamalla OPTIONpainiketta.
Jos haluat perua asetuksen muuttamatta tällä hetkellä käytössä
olevaa asetusta, paina OPTION-painiketta, ennen kuin olet
vahvistanut muutoksen.
Uniajastin
Kun valitsemasi aika on kulunut, laite sammuu automaattisesti.
15 Fi
Ðóññêèé
Jos haluat säätää muitakin asetuksia, toista vaiheesta 2 .
Nederlands
OPTION-valikko tulee näkyviin.
1 4
Hyödyllisiä toimintoja
Painele painiketta
Valitse SNOOZE/SLEEP-painiketta
painelemalla, milloin haluat laitteen sammuvan.
Vaihtoehdot 30, 60, 90, 120 ja OFF.
Kun valitset ajan, uniajastin käynnistyy ja uniajastimen
merkki ( ) tulee näkyviin etulevyn näyttöön.
Jos painat SNOOZE/SLEEP uniajastimen ollessa käytössä,
uniajastin kytkeytyy pois käytöstä.
16 Fi
Hyödyllisiä toimintoja
Hälytystoiminnot
‹ 3 hälytystapaa
suomi
Tässä laitteessa on hälytystoiminto (IntelliAlarm), joka käynnistää ohjelman toiston audiolaitteesta tai soittaa hälytysäänen
(tästä laitteesta) asettamallasi hetkellä. Hälytyksiä on erilaisia. Hälytystoiminnossa on seuraavat ominaisuudet.
Valitse 3 hälytystavasta, joissa voit yhdistää musiikin ja hälytysäänen:
SOURCE
BEEP
Valitse iPod, audio-CD, data-CD, USB-laite tai FM. Seuraavat toistotavat ovat valittavissa ohjelmalähdekohtaisesti.
Ohjelmalähde
Toistotapa
Soittolista*
Jatka toistoa
Audio CD
FM
Soitin toistaa valitsemasi muistipaikka-aseman radiolähetystä.
Italiano
Data-CD/USB-laite:
Valittu raita
Jatka toistoa
Kansio
Jatka toistoa
Muistipaikkaasema
Jatka toistoa
Svenska
iPod
Toiminto
iPodin toistolistan yhteyteen voidaan valita uusintatoisto. Toistolistan toistamiseksi sinun
on luotava etukäteen soittolista, jonka nimi on “ALARM Yamaha DTA”.
Kun kirjoitat soittolistan nimen, käytä sanojen erottimena yksitavuisia välilyöntejä,
kirjoita yksitavuisia merkkejä ja tarkista kirjaimen koko (CAPS LOCK ON/ OFF).
Jos “ALARM Yamaha DTA” ei löydy iPodista, tämä laite jatkaa toistoa viimeksi
toistetusta raidasta.
Soitin uusintatoistaa valitsemasi raidan.
Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
Soitin uusintatoistaa valitsemasi kansion.
Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
Deutsch
‹ Eri audiolähteet
Français
Laite toistaa valitsemaasi audiolähdettä ja hälytysääntä ajastetulla hetkellä. Audiolähteen toisto alkaa 3
minuuttia ennen ajastamaasi hetkeä, ja äänenvoimakkuus voimistuu vähitellen. Ajastamallasi hetkellä kuulet
hälytysäänen.
Valitsemasi ohjelmalähteen toisto alkaa ajastamallasi hetkellä. Äänenvoimakkuus voimistuu vähitellen
asetetulle tasolle.
Vain hälytysääni kuuluu ajastetulla hetkellä.
SOURCE+BEEP
Laite toistaa viimeksi kuuntelemasi FM-aseman radiolähetystä.
* Lisätietoja soittolistan laadinnasta löydät iPodin tai iTunesin ohjeista.
Español
‹ Torkku:
Torkku käynnistää hälytyksen uudestaan 5 minuutin kuluttua (☞s. 18).
Hälytyksen säätö “DTA Controller”-sovelluksella
Nederlands
iPod touch/iPhone/iPad-laitteeseen saa ilmaisen “DTA Controller”-sovelluksen, jolla voit määrittää hälytysasetuksia
tarkemmin kuin tämän laitteen kautta.. Voit määrittää kullekin viikonpäivälle hälytyksen ajankohdan (Weekly Alarm) ja
säätää IntelliAlarm-toiminnon asetukset haluamallasi tavalla.
Etulevyn näytössä on tiedot käyttöön asettamastasi Weekly Alarm -toiminnosta.
Ðóññêèé
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai
Lue lisätietoja tuotteen verkkosivulta kohdasta "DTA Controller".
17 Fi
Hyödyllisiä toimintoja
Hälytyksen ajastus
‹ Hälytysajan säätö ja hälytystyypin valinta (Option-valikko)
Hälytys ei toimi, jos tämä laite on virransäästötilassa (☞s. 15). Jos haluat käyttää hälytystoimintoa, valitse Option-valikkoon asetus POWER
SAVING - NORMAL.
1 Paina OPTION.
OPTION-valikko tulee näkyviin.
1
2 Valitse S/T-painiketta painamalla "ALARM SET". Paina
ENTER.
2 3
Hälytysmerkki (
) ja säätämäsi numero vilkkuvat.
3 Säädä hälytys.
Määritä kohdat 1-5 seuraavalla tavalla.
Valitse S/T-painiketta numero. Paina ENTER.
4
Hälytysaika
Asetuskohta
Asetus tai säätöalue
1 ALARM SELECT
* Tämän kohdan voit valita sen jälkeen, kun olet säätänyt
hälytyksen “DTA Controller” -sovelluksella (☞s. 16).
Ellet käytä “DTA Controller”-sovellusta, jatka vaiheeseen
2.
9:12
Completed!
ONE DAY: Hälytys soi vain kerran määrätyllä
ajankohdalla.
WEEKLY: Hälytyksen ajankohta voidaan määrittää
kullekin viikonpäivälle (käytettävissä vain
sovelluksella “DTA Controller”).
Jos valitsit WEEKLY, hälytysasetus on nyt valmis.
Hälytyksen ilmaisin
2 ALARM TIME
Määritä hälytyksen ajahkohdaksi ensin tunnit
minuutit.
3 ALARM TYPE
Valitse SOURCE+BEEP, SOURCE tai BEEP. Lisätietoja "3
hälytystapaa" (s. 16). Jos valitset [BEEP], jatka vaiheeseen
5.
4 SOURCE
iPod:
(Jos valitset
hälytystyypiksi
SOURCE+BEEP
tai SOURCE)
CD:
USB:
FM:
sitten
Soittaa musiikkia iPodista (lisätietoja "Eri
audiolähteet" (s. 16)).
Soittaa musiikkia CD-levyltä.
Valitse raidan numero (data CD: kansion
numero) (RESUME, 1-99).
Soittaa musiikkia USB-laitteesta.
Määritä kansion numero) (RESUME, 1-999).
Soittaa FM-radiota. Määritä muistipaikan
numero (RESUME, 1-30).
Ellei valitsemaasi ohjelmalähdettä voida toistaa
hälytyshetkellä (esim. iPod ei ole kytkettynä), laite toistaa
hälytysääntä.
Jos valitset RESUME, kun määrität raidan/kansion/
muistipaikan numeron, laite toistaa viimeksi soittamansa
raidan/kansion/radioaseman (sama toiminto kuin toiston
jatkaminen keskeytyskohdasta).
5 VOLUME
Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus (5-60).
4 Vahvista asetus.
Jos valitset VOLUME-äänenvoimakkuuden kohtaan 5, näyttöön tulee
“Completed!” ja asetuksen käyttö on vahvistettu.
Hälytys on nyt käytössä, ja hälyttimen ilmaisin (
) tulee näkyviin.
Jos painat OPTION tai sammutat laitteen kesken hälytyksen asettamisen, asetukset
eivät jää muistiin.
18 Fi
Hyödyllisiä toimintoja
‹ Hälytyksen kytkentä päälle/pois
Kun hälytys on käytössä, hälytysilmaisin (
) tulee
näkyviin ja hälytysaika näkyy näytössä. Jos painat
) häviää
uudestaan ALARM, hälytysilmaisin (
näytöstä ja hälytys kytkeytyy pois käytöstä.
Français
Jos Option-valikosaa on asetus POWER SAVING - ECO, hälytys
ei toimi (☞s. 15).
suomi
Paina ALARM, jos haluat kytkeä hälytyksen
käyttöön/pois käytöstä.
Toiminnot hälytyksen aikana
Deutsch
Hälytyshetkellä laite alkaa soittaa valitsemaasi hälytystä. Toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja.
‹ Hälytyksen keskeyttäminen (torkku)
Paina SNOOZE/SLEEP.
Italiano
• Jos valitsit hälytykseksi SOURCE + BEEP, voit keskeyttää
hälytysäänen painamalla kerran SNOOZE/SLEEP-painiketta.
Keskeytä musiikin toisto painamalla painiketta kahdesti.
5 minuuttia musiikin toiston loppumisen jälkeen ääni alkaa
hiljalleen kuulua uudestaan ja hälytysääni alkaa soida.
• Laitteessa olevat painikkeet,
-painiketta lukuun ottamatta,
toimivat myös torkkupainikkeena.
Svenska
SNOOZE sammuttaa hälytyksen ja käynnistää sen
uudestaan 5 minuutin kuluttua.
‹ Hälytyksen sammuttaminen
Español
Paina ALARM tai
.
Nederlands
• Voit kytkeä hälytyksen pois käytöstä myös painamalla pitkään
SNOOZE/SLEEP-painiketta.
• Ellet kytke hälytystä pois käytöstä, se kytkeytyy automaattisesti
pois käytöstä 60 minuutin jälkeen ja laite sammuu.
• Asetettu hälytysaika jää muistiin, vaikka sammutat hälytyksen.
Jos käynnistät hälytyksen uudestaan painamalla ALARM,
hälytystoiminto käyttää viimeksi valitsemiasi asetuksia.
Ðóññêèé
19 Fi
VIANMÄÄRITYS
Yleistä
Ongelma
Äänenvoimakkuus on ehkä säädetty minimiin tai
kiinni.
Ratkaisu
Säädä äänenvoimakkuus.
Français
Kaiuttimet eivät toista ääntä.
Syy
Kuulokkeet ovat kytkettyinä.
Irrota kuulokkeet.
Erillislaitteen äänenvoimakkuus on liian
hiljainen.
Säädä erillislaitteen äänenvoimakkuus suuremmaksi.
Uniajastin on sammuttanut laitteen (☞s. 15).
Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä ohjelman
toisto.
Automaattinen virransammutus on sammuttanut
laitteen.
Jos OPTION-valikon AUTO POWER OFF -kohtaan
määrittämäsi aika on kulunut (☞s. 15) tai jos mitään
toimintoa ei ole käytetty 60 minuutin kuluessa USBlaitteen tai CD-toiston lopettamisen jälkeen, tämä laite
sammuu automaattisesti.
Ääni särisee/säröytyy tai kuuluu
epänormaalia kohinaa.
Erillisen ohjelmalähteen äänenvoimakkuus on
liian suuri, tai tämän laitteen äänenvoimakkuus
on liian suuri (etenkin Bass).
Säädä äänenvoimakkuutta VOLUME-painikkeella tai
OPTION-valikosta
(☞s. 15) bassoäänen voimakkuutta. Jos ohjelmaa
toistetaan erillislaitteesta, säädä äänenvoimakkuus
hiljaisemmaksi erillislaitteesta.
Laite ei toimi normaalisti.
Laite on saanut ulkoisen sähköiskun (esim.
salamasta tai liiallisesta staattisesta sähköstä), tai
virranjakelu on katkennut.
Käynnistä laite uudestaan pitämällä painettuna
painike noin 10 sekunnin ajan.
Laite on liian lähellä digitaalista tai suurtaajuista
laitetta.
Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
Virta kytkeytyy, mutta sammuu
heti.
Kellonaika on hävinnyt muistista. Tämän laitteen virtajohto on ollut noin tunnin irti
pistorasiasta.
Español
Lähellä olevista digitaali- ja
suurtaajuuslaitteista aiheutuu
kohinaa.
-
Kytke verkkojohto kunnolla pistorasiaan ja ajasta kello
uudestaan (☞s. 6).
Laita iPod oikein iPod-telakkaan (☞s. 3).
Hälytys ei soi.
Tämä laite on kytketty virransäästötilaan.
Valitse OPTION-valikosta POWER SAVING - NORMAL
(☞s. 15).
Automaattinen virransammutus on sammuttanut
laitteen.
Jos OPTION-valikon AUTO POWER OFF -kohtaan
määrittämäsi aika on kulunut (☞s. 15) tai jos mitään
toimintoa ei ole käytetty 60 minuutin kuluessa USBlaitteen tai CD-toiston lopettamisen jälkeen, tämä laite
sammuu automaattisesti.
Etulevyn näytössä on “ALARM
not work”, eikä hälytystä voi
säätää.
19 Fi
Ðóññêèé
iPod ei ole iPod-telakassa.
Nederlands
iPod ei toista ohjelmaa
hälytyshetkellä, vaikka
hälytyslähteenä on iPod.
Tämä laite sammuu yllättäen.
Italiano
Tarkasta kytkennät (☞s. 2).
Svenska
Valitse oikea ohjelmalähde
Kaiuttimia ei ole kytketty kunnolla.
Deutsch
Käyttöön on valittu väärä ohjelmalähde.
Ääni lakkaa yhtäkkiä
kuulumasta.
suomi
Jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelma, tarkasta ensin seuraavat kohdat. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista
ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon
tai -jälleenmyyjään.
VIANMÄÄRITYS
iPod
Ongelma
Ei ääntä.
iPod ei lataudu.
Etulevyn näytössä on “iPod
Unknown”, kun kytket iPodin.
Syy
Ratkaisu
iPod ei ole kunnolla iPod-telakassa.
Irrota iPod laitteesta, ja laita se sitten uudestaan takaisin
iPod-telakkaan (☞s. 3).
iPodin kuulokkeet ovat kytkettyinä.
Irrota kuulokkeet.
iPodin ohjelmistoversiota ei ole päivitetty.
Lataa verkosta uusin iTunes-ohjelmisto ja päivitä iPodohjelmisto uusimpaan mahdolliseen.
iPod ei ole kunnolla iPod-telakassa.
Irrota iPod laitteesta, ja laita se sitten uudestaan takaisin
iPod-telakkaan (☞s. 3).
Ohjelmalähteenä on USB.
Valitse ohjelmalähteeksi muu kuin USB.
Tämä laite ei tue kyseistä iPod-soitinta.
Käytä tuettua iPodia (☞s. 23).
Levyn toisto
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Soittimessa on jo levy.
Poista levy laitteesta painamalla
Yrität laittaa soittimeen levyn, jota tämä laite ei
pysty käyttämään.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 22).
Painike ei toimi.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 22).
Toisto ei käynnisty heti, vaikka
painat
(se loppuu heti).
Levy voi olla likainen.
Pyyhi levy puhtaaksi (☞s. 22).
Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 22).
Laite on siirretty kylmästä lämpimään, ja siksi
sen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Anna laitteen palautua huoneenlämpöiseksi tunnin tai
kahden tunnin ajan. Yritä sitten uudestaan.
Levyä ei voi laittaa laitteeseen.
Etulevyn näytössä on “no
Näkyviin tulee OPTION-valikko.
operation”, eikä levyä voi laittaa Vaihtoehtoisesti hälytys soi.
soittimeen / ottaa soittimesta pois.
Kun laitat levyn soittimeen,
etulevyn näytössä on “CD No
Disc” tai “CD Unknown.”
20 Fi
-painiketta.
Sulje asetusvalikko painamalla OPTION-painiketta.
Vaihtoehtoisesti lopeta hälytys painamalla ALARM.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞s. 22).
Levy voi olla likainen.
Pyyhi levy puhtaaksi (☞s. 22).
Levy ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.
Käytä levyä, joka sisältää toistokelpoisia tiedostoja.(☞s.
22).
Levy voi olla väärin päin.
Laita levyn etikettipuoli ylöspäin.
VIANMÄÄRITYS
USB-toisto
Ongelma
Syy
USB-laite ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.
Käytä USB-laitetta, joka sisältää toistokelpoisia
tiedostoja.(☞s. 22).
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän
laitteeseen.
Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USBlaite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa. (☞s. 22)
Deutsch
FM-radio
Ongelma
Liikaa kohinaa.
Syy
Antenni on ehkä kytketty väärin.
Français
Jos kytket USB-laitteen, etulevyn Kytketty USB-laite ei ole yhteensopiva tähän
näytössä on “USB OverCurrent” laitteeseen. Vaihtoehtoisesti USB-laitetta ei ole
ja sitten etulevyn näyttö tyhjenee. kytketty kunnolla.
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän
laitteeseen.
Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USBlaite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa (☞s. 22).
suomi
USB-laitteeseen tallennettu MP3/ Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.
WMA-tiedosto ei toistu.
Ratkaisu
Ratkaisu
Varmista, että antenni on kytketty kunnolla (☞s. 2) tai
käytä erikseen myytävää ulkoantennia.
Valitsemasi radioasema saattaa sijaita kaukana,
tai olet alueella, jossa radioaaltojen kuuluvuus on
huono.
Yritä virittää asema kuuluviin itse signaalin laadun
parantamiseksi (☞s. 11) tai käytä erikseen myytävää
ulkoantennia.
Radioaaltojen vastaanotto on
heikkoa jopa ulkoantennilla.
(Ääni on säröinen.)
Monitiesäröä tai muuta radiohäiriötä on
vastaanotossa.
Muuta antennin korkeutta, suuntausta tai sijoitusta
(☞s. 2).
Italiano
Stereolähetyksen aikana kuuluu
liikaa kohinaa.
Svenska
Tämä laite tai sähkölaite on liian lähellä antennia. Sijoita tämä laite ja sähkölaite mahdollisimman kauas
antennista.
Kauko-ohjain
Syy
Español
Ongelma
Kauko-ohjain ei toimi oikein.
Ratkaisu
Lisätietoa kauko-ohjaimen toimintaetäisyydestä, ks.
"KAUKO-OHJAIN" (s. 1).
Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien
vastaanotin
(☞s. 4) ei kestä auringonpaistetta eikä siihen saa
paistaa valo (esim. loistelampun valo).
Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
Paristo on tyhjä.
Vaihda paristo uuteen. (☞s. 1).
Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan
signaalivastaanottimen välissä on este.(☞s. 4)
Poista esteet.
Nederlands
Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian kaukana
laitteesta.
Ðóññêèé
21 Fi
LEVYT JA USB-LAITTEET
CD-tiedot
Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi seuraavien
levytyyppien kanssa: audio CD, CD-R*, ja CD-RW*. Ks.
levytyyppien logot alla.
* ISO 9660 CD-R/RW
Laite toistaa levyjä, joissa on jokin yllä olevista logoista. Levyn
logo on painettu levyyn ja levykoteloon.
USB-laite
Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim. flashmuisteja, kannettavia audiosoittimia), jotka on alustettu
FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmään.
- Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne täyttäisivät
tekniset vaatimukset.
- Älä kytke soittimeen muita kuin USB-massamuistilaitteita (kuten
USB-latureita tai -hubeja), tietokoneita, kortinlukijoita, ulkoista
kiintolevyä tms.
- YAMAHA ei ole vastuussa kytkennän aikana tapahtuvasta USBlaitteen sisältämän datan vahingoittumisesta tai katoamisesta.
- Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole taattua.
- Salausta käyttävää USB-laitetta ei voi käyttää.
MP3- ja WMA-tiedostot
-
Älä laita soittimeen muuntyyppisiä levyjä. Laite voi mennä rikki.
CD-R/RW -levyjä voi toistaa vain viimeisteltynä.
Tallennusvaihe ja levyn ominaisuudet voivat estää toiston.
Älä laita soittimeen erikoismuotoiltua (esim. sydämen muotoista)
levyä.
- Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on paljon
naarmuja.
- Älä laita soittimeen halkeillutta, vääntynyttä tai liimattua levyä.
- Älä soita halkaisijaltaan 8 cm:n levyjä.
- Tämä laite pystyy toistamaan:
Tiedosto
Bittinopeus (kbps)
Näyte
taajuus (kHz)
MP3
8-320**
16-48
WMA
16-320**
22.05-48
** Laite tukee vakiobittinopeutta ja vaihtuvaa bittinopeutta.
- Laitteen toistamien kansioiden/tiedostojen enimmäislukumäärät:
CD-levyjen käsittely
- Älä koske levyn pintaan. Tartu
levyyn reunasta (ja keskellä
olevasta reiästä).
- Älä kirjoita levyyn lyijykynällä tai
muulla teräväkärkisellä kynällä.
- Älä liimaa levyyn teippiä, etikettejä, liimaa tms.
- Älä käytä suojaa, jonka tarkoituksena on estää levyn
naarmuuntuminen.
- Laita laitteeseen vain yksi levy kerrallaan. Muuten tämä
laite ja levyt voivat mennä rikki.
- Älä laita levytilaan mitään vierasesineitä.
- Älä laita levyä
auringonpaisteeseen tai
Varoitus!
kuumaan, kosteaan tai
pölyiseen tilaan.
- Jos levy likaantuu, pyyhi
puhtaalla, kuivalla liinalla
levyn keskeltä suoraan kohti
reunaa. Älä puhdista
vinyylilevyn puhdistusaineella
tai maalinohentimella.
- Älä käytä myynnissä olevia
linssinpuhdistimia. Ne voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
22 Fi
Data CD
USB
Tiedostojen enimmäislukumäärä
512
9999
Kansioiden enimmäismäärä
255
999
Tiedostojen enimmäismäärä
kansiossa
511
255
- Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
TEKNISET TIEDOT
‹ VIRITINOSA
iPod (Digitaalinen kytkentä)
Viritysalue
- Yhteensopivat iPodit
............................................... iPod touch (1., 2., 3. ,4. laitesukupolvi)
iPod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- FM ....................................................................... 87.50 - 108.00 MHz
- Yhteensopivat iPhonet
......................... iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
CD
- Media............................................................................ CD, CD-R/RW
- Audioformaatti ...............................................Audio CD, MP3, WMA
- Tyyppi ............................. Koko taajuusalueen bassorefleksikoteloidut
Ei magneettisuojattu
- Elementti........................................................ 11 cm (4-1/2") kartio ×1
- Taajuusvaste.................................................. 50 Hz - 20 kHz (–10 dB)
- Mitat (l x k x s)
...........................................129 (5-1/8") × 126(5") × 251 (9-7/8") mm
- Paino ............................................................................1.7 kg (3.7 lbs.)
‹ YLEISTÄ
AUX
- Virran syöttö ............................................................. AC 230 V, 50 Hz
- Tuloliitin ..................................... 3.5 mm (1/8 in) STEREO miniliitin
- Virrankulutus ............................................................................... 30 W
‹ VAHVISTINOSA
- Virrankulutus järjestelmän ollessa pois toimintatilasta
..........3.0 W tai vähemmän (NORMAL)/0.5 W tai vähemmän (ECO)
- Suurin lähtöteho .....................15 W + 15 W (6 Ω 1 kHz, 10 % THD)
- Mitat (l x k x s)
........................................180 (7-1/8") × 127 (5") × 278 (10-3/4") mm
- Kuulokkeet
............... 3.5 mm (1/8 in) STEREO miniliitin (impedanssi 16 - 32 Ω)
- Paino ............................................................................2,7 kg (6,0 lbs.)
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
LASERTURVALLISUUS
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Avoinna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä
katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä
verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.
23 Fi
Ðóññêèé
Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen
suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain valtuutettu
huolto.
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai
dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi
hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään,
kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän
tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin
kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat
säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti
haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen
jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen
keräyksestä ja kierrätyksestä saat
paikallisviranomaisilta, paikallisesta
jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea
jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Huomautus paristossa olevasta merkistä
(kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin
yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen
aineeseen liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Nederlands
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja iTunes ovat
Apple Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja
käytettyjen paristojen keräyksestä ja
hävityksestä
Español
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad” tarkoittavat,
että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi merkinnän
mukaisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin ja että valmistaja on
sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit .
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen
yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.
Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin
kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
Italiano
- Taajuuskorjaimen ominaisuudet
EQ Low (Bass)/EQ Mid (Middle)/EQ High (Treble) .............. ±10 dB
iPod, iPhone, iPad
Svenska
- Audioformaatti ................................................................. MP3, WMA
Deutsch
USB
‹ KAIUTTIMET
Français
- Yhteensopivat iPadit ........................iPad (3. sukupolvi), iPad 2, iPad
suomi
‹ SOITINOSA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement