Bruksanvisning (653 kB

Bruksanvisning för poolpump
Bruksanvisning for bassengpumpe
Instrukcja obsługi pompy basenowej
Operating instructions for Pool Pump
731-078
SV
NO
PL
EN
25.02.2011
Bruksanvisning i original
Bruksanvisning i original
Instrukcja obsługi w oryginale
Operating instructions in original
© Jula AB
SVENSKA
SVENSK A
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!














Personer som inte tagit del av dessa anvisningar ska inte använda pumpen.
Av elsäkerhetsskäl ska pumpen alltid anslutas till jordfelsbrytare med utlösningsström ≤ 30 mA.
Kontrollera pumpen, i synnerhet stickpropp och sladd, innan du använder den. Använd inte
pumpen om den är skadad.
Skadad pump måste kontrolleras av behörig elektriker.
Elektriska anslutningar ska göras i torrt utrymme som inte kan översvämmas.
Skydda sladden och stickproppen från värme, olja och skarpa kanter.
Kontrollera att nätspänningen på användningsstället motsvarar den märkspänning som anges på
typskylten.
Låt inte barn använda pumpen. Håll barn på avstånd från pumpen när den är ansluten.
Före första användning: Rensa utloppsledningen.
Skadad sladd ska bytas av behörig elektriker eller behörig servicerepresentant.
Använd alltid jordfelsbrytare med utlösningsström högst 30 mA.
Korrosiva, antändliga eller explosiva vätskor (som bensin, fotogen, tinner), fett, olja, saltvatten eller
spillvatten från toaletter, får inte pumpas.
Den pumpade vätskans temperatur får inte överskrida 35°C.
Pumpen får endast användas på avsett sätt enligt tillverkarens anvisningar.
TEKNISKA DATA
Märkspänning
Effekt
Max flöde
Max tryck
Max uppfordringshöjd
Lägsta nedpumpningsnivå
Max partikelstorlek, förorenat vatten
Nätkabel
Anslutning
Vikt
Ljudnivå
230 V ~ 50 Hz
600 W
11000 l/h
0,5 bar
12,5 m
5 mm
2,5 mm
1,2 m H07RN-F
3/2”
6,9 kg
85 dB
BESKRIVNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
Utlopp
Förfilterkåpa
Inlopp
Pumphus
Fot
Motor
Elanslutning
Fläktkåpa
Typskylt
SVENSKA
HANDHAVANDE
Allmänt
Poolpumpen är en självavluftande centrifugalpump för horisontell montering. Om en backventil monteras,
avluftas pumpen omedelbart. Den pumpade vätskans temperatur får inte överskriva 35°C. Materialen i
våra pumpar har undergått stränga tester.
Läs dessa anvisningar noga före installation. Pumpen ska installeras i enlighet med gällande regler och
standarder. Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppkommer till följd av att installationsanvisningarna
inte följts.
Installation






Pumpen får bara installeras i pooler och bassänger som uppfyller gällande regler och standarder.
Pumpen placeras vanligen mellan silen och poolfiltret. De ska placeras så nära vattennivån som
möjligt, för att minska sughöjden och åtföljande tryckförluster. Vi rekommenderar att pumpen inte
placeras mer än 3 meter ovanför vattenytan.
Det kan ta flera minuter innan pumpen avluftats, oberoende av höjden över vattenytan och den
aktuella pumpmodellen.
Pumpen ska placeras på stabilt underlag och kan skruvas fast i underlaget genom fästhålen i foten.
Pumpen ska installeras med axeln horisontell och förfilterkåpan uppåt. Den genomskinliga kåpan
måste vara åtkomlig för filterbyte.
Pumparna ska placeras i torrt, väl ventilerat och regnskyddat utrymme.
Anslutning





Plaströr ska tätas med tejp.
Inlopps- och utloppsledningarnas diameter måste vara minst lika stor som diametern på pumpens
inlopps- och utloppsportar.
Begränsa tryckförlusterna genom att använda så kort sugledning som möjligt och dra den så rakt
som möjligt. Kopplingar måste vara nya och rena, så att de sluter tätt.
Pumpen får inte belastas av rörledningarna.
Vi rekommenderar att ventiler installeras på inlopps- och utloppssidan, så att pumpen kan
frånskiljas.
Elanslutning



Pumpen ska anslutas till matande nät via en jordfelsbrytare med utlösningsström högst 30 mA.
Nätsladden ska vara av typ H07 RN-F enligt VDE 0250.
Enfaspumpmotorer har inbyggt överhettningsskydd.
Stäng alltid av strömförsörjningen och koppla bort pumpen från matande nät innan något arbete
utförs på pumpen.
Före första start




Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten.
Kontrollera att pumpaxeln kan rotera fritt.
Skruva loss förfilterkåpan och fyll pumpen med vatten till sugledningens underkant. Skruva på
förfilterkåpan igen.
Om motorn inte startar, eller om pumpen inte ger något vatten, försök identifiera och lösa
problemet med hjälp av felsökningsschemat.
OBS! KÖR ALDRIG PUMPEN OM DEN INTE ÄR FYLLD MED VATTEN.
Start
När pumpen är fylld med vatten öppnar du alla ventiler i sug- och tryckledningen och startar motorn.
Vänta tills pumpen avluftats. Pumpen är korrekt avluftad när vattennivån ligger strax nedanför den
genomskinliga kåpan.
Service
Pumpen kräver inget löpande underhåll. Förfiltret bör dock rengöras regelbundet.

Rengör förfiltret genom att stänga ventilerna i sug- och tryckledningen, lossa de svarta muttrarna
och avlägsna förfilterkåpan.

Dra ut och rengör filtret.
3
SVENSKA


Kontrollera packningen i förfilterkåpan och byt ut den om den är skadad.
Om pumpen inte används under vintern ska den tömmas (skruva ut tömningspluggen) för att
undvika sönderfrysning, rengöras och förvaras i torrt och väl ventilerat utrymme.
Försök aldrig reparera pumpen själv. Kontakta behörig servicerepresentant.

FELSÖKNING
PROBLEM
1.
Pumpen avluftas inte
2.
Litet flöde
3.
Pumpen bullrar
4.
Pumpen startar inte
5.
Motorn låter men startar inte
1
PROBLEM
2
3
4
X
X
Luft läcker in
X
X
X
Kåpan är inte vattentät
För stor sughöjd
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
ORSAK
ÅTGÄRD
Fel spänning
Inget vatten i förfiltret
Filter igensatt
Sugledningen har för liten
diameter
Utloppsledningen är igensatt
Pumpen är inte korrekt ansluten
Pumpen är blockerad
Ingen strömförsörjning
X Motor blockerad
Kontrollera att anslutningar etc. är
vattentäta
Rengör höljet och kontrollera tätningarna
Placera pumpen på lämplig höjd
Kontrollera att nätspänningen motsvarar
den som anges på typskylten
Fyll förfiltret med vatten
Rengör filtret
Dimensionera sugledningen korrekt
Kontrollera filtret och utloppsledningen
Anslut pumpen korrekt
Rensa pumpen och kontrollera filtret
Byt säkringarna
Kontakta behörig servicerepresentant
Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella
problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se
4
NORSK
NORSK
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye før bruk!














Av sikkerhetsmessige hensyn skal personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, ikke
bruke pumpen.
Av sikkerhetsmessige hensyn skal pumpen alltid betjenes via en jordfeilbryter med en
merkeutløserstrøm på ≤ 30 mA.
Kontroller alltid pumpen, særlig kabelen og støpselet, før bruk. En skadet pumpe må ikke brukes.
En skadet pumpe må kontrolleres av vår serviceavdeling.
Pass på at de elektriske tilkoblingene gjøres i et tørt område som er beskyttet mot oversvømmelse.
Beskytt støpselet og strømkabelen mot varme, olje og skarpe kanter.
Kontroller nettspenningen. Dataene på typeskiltet må tilsvare de tekniske dataene for
strømforsyningen.
Barn har ikke lov til å bruke pumpen. Hold dem på god avstand fra pumpen når den er i drift.
Rens avløpsledningen før bruk.
La en godkjent elektriker eller forhandleren skifte den skadde kabelen.
Bruk jordfeilbryter. Utlsøningsstrømmen skal ikke være høyere enn 30 mA.
Korrosive, lett antennelige eller eksplosive stoffer (f.eks. bensin, petroleum, tynner), fettstoffer,
oljer, salt og avløpsvann fra toaletter og urinaler må ikke pumpes.
Temperaturen på væsken som pumpes, må ikke overstige 35°C.
Benytt bruksanvisningen til å gjøre deg kjent med korrekt bruk av den nedsenkbare pumpen.
TEKNISKE DATA
Merkespenning
Effekt
Maks. tilførselskapasitet
Maks. trykk
Maks. tilførselshøyde
Laveste nedpumpingsnivå
Maks. partikkelstørrelse, forurenset
vann
Strømkabel
Tilkobling
Vekt
Lydnivå
230 V ~ 50 Hz
600 W
11000 l/t
0,5 bar
12,5 m
5 mm
2,5 mm
1,2 m H07RN-F
3/2”
6,9 kg
85 dB
BESKRIVELSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5
Avløp
Deksel til forfilter
Innsuging
Pumpehus
Fot
Motor
Elektrisk tilkobling
Viftedeksel
Typeskilt
NORSK
BRUK
Generelt
Bassengpumpene er horisontale, selvluftende sentrifugalpumper. Montering av en tilbakeslagsventil gir
umiddelbar avlufting av pumpen. For at pumpen skal fungere tilfredsstillende, må temperaturen på vannet
ikke overstige 35°C. Materialene som benyttes i våre pumper, har vært gjennom strenge tester.
Les denne håndboken nøye før pumpen installeres. Pumpen må installeres i henhold til alle gjeldende
standarder. Vi frasier oss ethvert ansvar for følgene av at installasjonsanvisningene ikke er fulgt.
Installasjon






Pumpen er bare godkjent for installasjon i bassenger som oppfyller gjeldende standarder.
Pumpen installeres gjerne mellom håven og bassengfilteret. Den må plasseres så nær vannivået
som mulig for å redusere sugehøyden og derav følgende trykktap. Det anbefales å ikke installere
pumpen mer enn 3 meter over vannivået.
Det kan ta flere minutter å avlufte pumpen, uavhengig av høyde over vannivå og aktuell
pumpemodell.
Pumpen må monteres på et fast underlag og kan boltes fast til underlaget gjennom hullene i
sokkelen.
Pumpen må installeres med akselen i horisontal stilling og dekselet til forfilteret oppe. Pass på at
det gjennomsiktige dekselet er tilgjengelig for skifte av filter.
Pumpen må installeres på et tørt og godt ventilert sted, skjermet for regn.
Rørinstallasjon





Hvis det benyttes plastrør, må disse tettes med teip.
Diameteren på inn- og avløpsrørene må være minst like stor som diameteren på pumpens inn- og
avløpsåpninger.
Begrense trykktapet ved å bruke så kort sugerør som mulig samt legge rørene så rett som mulig.
Koblingene må være nye og helt rene for å garantere absolutt tetthet.
Pumpen må ikke under noen omstendigheter belastes av rørledningene.
Det anbefales å installere ventiler på inn- og avløpssiden for å isolere pumpen.
Elektrisk tilkobling



Pumpen skal kobles til strømnettet via en jordfeilbryter (30 mA).Strømkabelen må være av type
H07 RN-F per VDE 0250.
Enfasede pumpemotorer har innebygd overopphetingsvern.
Ikke utfør arbeid på en pumpe før du har kontrollert at pumpen er koblet fra strømforsyningen.
Kontroller før første oppstart





Kontroller at spenningen og frekvensen tilsvarer det som er angitt på pumpens typeskilt.
Kontroller at pumpeakselen roterer fritt.
Skru løs dekselet til forfilteret, og fyll pumpen med vann til underkant av sugeledningen.
Skru dekselet til forfilteret på plass igjen.
Hvis motoren ikke starter eller pumpen ikke gir vann, må du se i feilsøkingsskjemaet nedenfor.
OBS! PUMPEN MÅ IKKE BRUKES NÅR DEN IKKE ER FYLT MED VANN.
Starte pumpen
Når pumpen er fylt med vann, åpner du alle suge- og trykkventiler og starter motoren.
Vent til pumpen er avluftet. Pumpen er riktig avluftet når vannstanden er like under det gjennomsiktige
dekselet.
Service
Våre pumper krever ikke spesielt vedlikehold. Likevel anbefales det å rengjøre forfilteret med jevne
mellomrom.

Lukk sug- og trykkventilene, løsne de svarte mutrene og fjern dekselet til forfilteret.

Trekk ut filterholderen og rengjør den.

Undersøk pakningen i dekselet til forfilteret, og skift den hvis den er skadet.
6
NORSK

Hvis pumpen ikke brukes i løpet av vintersesongen, må den tømmes (ved å fjerne tappepluggen)
for å unngå frostskader. Rengjør pumpen og oppbevar den på et tørt og godt ventilert sted.
Forsøk aldri å reparere pumpen selv. Kontakt vår serviceavdeling.

FEILSØKING
MULIGE FEIL
1.
Pumpen avluftes ikke
2.
Liten tilførsel
3.
Pumpen lager støy
4.
Pumpen starter ikke
5.
Motoren lager støy, men starter ikke
1
X
X
X
X
MULIGE FEIL
ÅRSAK
2
3
4
5
X
Luft lekker inn
Dekselet er ikke vanntett
X
For stor sugehøyde
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LØSNING
Feil spenning
Ikke noe vann i forfilter
Filteret er tilstoppet
Diameteren på sugeledningen
er for liten
Avløpet er tilstoppet
Feil tilkobling av pumpen
Smuss i pumpen
Ingen strømforsyning
X Motoren er blokkert
Kontroller om koblinger og tetninger er tette
Rengjør dekselet og kontroller tetningene
Still pumpen til passende nivå
Kontroller spenningen som er angitt på
typeskiltet
og
sammenlign
med
strømforsyningen
Fyll forfilteret med vann
Rengjør filteret
Sørg for riktig dimensjon på sugeledningen
Kontroller filteret og avløpsledningen
Koble til pumpen riktig
Rengjør pumpen og kontroller filteret
Skift sikringer
Tilkall servicetekniker
Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer,
kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no
7
POLSKI
POL SKI
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!














Osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją, nie powinny obsługiwać narzędzia.
Ze względów bezpieczeństwa pompa zawsze powinna być podłączona do bezpiecznika
różnicowoprądowego z poziomem prądu wyzwalania ≤ 30 mA.
Przed użyciem sprawdź stan pompy, zwłaszcza wtyczkę i kabel. Nie używaj pompy, jeśli jest
uszkodzona.
Uszkodzona pompa powinna zostać poddana fachowemu przeglądowi.
Podłączenia do sieci elektrycznej wykonuj w suchych pomieszczeniach, które nie mogą ulec
zalaniu.
Chroń kabel i wtyczkę przed wysokimi temperaturami, olejami i ostrymi krawędziami.
Sprawdź, czy napięcie sieciowe w miejscu użytkowania pompy odpowiada napięciu
znamionowemu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie pozwalaj dzieciom używać pompy. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu podłączonej
pompy.
Przed pierwszym użyciem: Oczyść wąż odpływowy.
Uszkodzony kabel powinien zostać wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka lub
autoryzowanego przedstawiciela warsztatu serwisowego.
Zawsze używaj bezpiecznika różnicowoprądowego z poziomem prądu wyzwalania nie większym
niż 30 mA.
Zabronione jest pompowanie cieczy korodujących, łatwopalnych lub grożących wybuchem (takich
jak: benzyna, nafta, rozcieńczalnik), tłuszczów, olejów, słonej wody i ścieków z szamba.
Temperatura pompowanej cieczy nie powinna przekraczać 35°C.
Pompę można używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe
Moc
Maks. przepływ
Maks. ciśnienie
Maks. wysokość tłoczenia
Najniższy poziom pompowania
Maks. średnica zanieczyszczeń w
wodzie
Kabel zasilający
Podłączenie
Masa
Poziom hałasu
8
230 V ~ 50 Hz
600 W
11 000 l/h
0,5 bar
12,5 m
5 mm
2,5 mm
H07RN-F o długości 1,2 m
3/2”
6,9 kg
85 dB
POLSKI
OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wylot
Obudowa
filtra
wstępnego
Wlot
Obudowa pompy
Podstawa
Silnik
Podłączenie
elektryczne
Obudowa wentylatora
Tabliczka
znamionowa
OBSŁUGA
Informacje ogólne
Pompa basenowa to samoodpowietrzająca się pompa obiegowa do basenu przeznaczona do montażu
poziomego. Jeśli pompa wyposażona jest w zawór zwrotny, urządzenie odpowietrza się natychmiast.
Temperatura pompowanej cieczy nie powinna przekraczać 35°C. Materiały, z których wykonano pompę,
przeszły najostrzejsze testy próbne.
Przed instalacją dokładnie przeczytaj niniejsze wskazówki. Pompę należy zamontować zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek nieprzestrzegania wskazówek montażowych zawartych w niniejszej instrukcji.
Instalacja






Pompę należy instalować wyłącznie w basenach spełniających obowiązujące przepisy i normy.
Standardowo pompę należy umieścić pomiędzy sitem i filtrem basenowym. Aby zmniejszyć
wysokość zasysania i straty ciśnienia, pompę należy umieścić tak blisko lustra wody, jak to tylko
możliwe. Zalecamy, aby nie zamieszczać pompy wyżej niż 3 metry nad poziomem wody.
Odpowietrzenie pompy może zająć kilka minut, niezależnie od wysokości ponad lustrem wody i
aktualnego modelu urządzenia.
Pompę należy umieścić na stabilnym podłożu i przymocować na stałe, wkręcając śruby w otwory
montażowe znajdujące się w podstawie.
Pompę należy zamontować wałem poziomo i obudową filtra wstępnego skierowaną do góry.
Przeźroczysta obudowa powinna być łatwo dostępna, aby umożliwić wymianę filtra.
Pompę należy umieścić w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronionym przed
deszczem.
Podłączenie





Plastikowe rury należy uszczelnić taśmą.
Średnica przewodu doprowadzającego i odprowadzającego wodę musi być co najmniej tak duża,
jak średnica wlotu i wylotu pompy.
Straty ciśnienia można ograniczyć poprzez korzystanie z jak najkrótszego przewodu zasysającego
oraz poprowadzenie go w możliwie prostej linii. Aby zapewnić szczelność połączenia, należy użyć
nowych i czystych złączek.
Rurociąg nie powinien obciążać pompy.
Zalecamy instalację zaworów po stronie wlotu i wylotu tak, by można było zdemontować pompę.
9
POLSKI
Podłączenie elektryczne



Urządzenie powinno zostać podłączone do sieci elektrycznej za pomocą bezpiecznika
różnicowoprądowego o czułości 30 mA. Jako kabla zasilającego należy użyć przewodu typu H07
RN-F zgodnie z normą VDE 0250.
Jednofazowe silniki pompy wyposażone są we wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Przed przystąpieniem do pracy z pompą zawsze odłącz ją od zasilania.
Przed pierwszym uruchomieniem




Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.
Sprawdź, czy wał pompy obraca się bez zakłóceń.
Zdejmij obudowę filtra wstępnego i napełnij pompę wodą aż do dolnej krawędzi przewodu
zasysającego. Przykręć obudowę filtra wstępnego.
Jeśli silnik się nie uruchomi lub jeśli pompa nie generuje przepływu wody, spróbuj zidentyfikować i
usunąć problem za pomocą schematu wyszukiwania usterek.
UWAGA! NIGDY NIE URUCHAMIAJ POMPY, JEŚLI NIE JEST NAPEŁNIONA WODĄ.
Uruchamianie
Po napełnieniu pompy wodą otwórz wszystkie zawory na przewodzie zasysającym i ciśnieniowym i
uruchom silnik.
Odczekaj, aż pompa się odpowietrzy. Pompa jest prawidłowo odpowietrzona, jeśli lustro wody znajduje
się tuż pod przeźroczystą obudową.
Serwis
Urządzenie nie wymaga szczególnej konserwacji. Należy jednak regularnie czyścić filtr wstępny.

Aby oczyścić filtr wstępny, zamknij zawory na przewodzie zasysającym i ciśnieniowym, a następnie
odkręć nakrętki i zdejmij obudowę.

Wyciągnij i wyczyść filtr.

Regularnie sprawdzaj uszczelkę w obudowie filtra wstępnego, a w przypadku uszkodzenia wymień
na nową.

Jeśli pompa nie jest używana w okresie zimowym, należy ją opróżnić (w tym celu odkręć korek
opróżniający) w celu uniknięcia szkód spowodowanych zamarznięciem wody, oczyścić i
przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nigdy nie próbuj naprawiać pompy na własną rękę. Skontaktuj się z autoryzowanym
przedstawicielem warsztatu serwisowego.
10
POLSKI
WYKRYWANIE USTEREK
PROBLEM
1.
Pompa nie odpowietrza się
2.
Zbyt mały przepływ
3.
Urządzenie głośno pracuje
4.
Pompa nie uruchamia się
5.
Silnik wydaje dźwięk, ale nie pracuje
1
X
X
X
X
PROBLEM
2
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
SPOSÓB USUNIĘCIA
PRZYCZYNA
Do pompy dostaje się powietrze Upewnij się, że połączenia są szczelne
Obudowa nie jest wodoszczelna Oczyść obudowę i sprawdź uszczelki
Zbyt duża wysokość zasysania Umieść pompę na odpowiedniej wysokości
Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada
Nieprawidłowe zasilanie
napięciu
podanemu
na
tabliczce
znamionowej urządzenia
Brak wody w filtrze wstępnym
Napełnij filtr wstępny wodą
Zatkany filtr
Oczyść filtr
Zbyt mała średnica przewodu Dobierz prawidłową średnicę przewodu
zasysającego
zasysającego
Zapchany
przewód
Sprawdź filtr i przewód odprowadzający
odprowadzający
Pompa nie jest poprawnie
Podłącz pompę we właściwy sposób
podłączona
Zablokowana pompa
Oczyść pompę i sprawdź filtr
Brak zasilania
Wymień bezpieczniki
Skontaktuj się z kompetentnym serwisem
X Zablokowany silnik
mechanicznym
Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie
ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem:
801 600 500.
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl
11
ENGLISH
ENGLISH
SAFETY INSTRUCTIONS
Read the Operating Instructions carefully before use!














The person operating the pump must be familiar with these instructions.
For reasons of electrical safety, the pump must always be connected to a residual current device
with a tripping current of ≤ 30 mA.
Inspect the pump, especially the plug and cord, before use. Do not use the pump if it is damaged.
A damaged pump must be checked by a qualified electrician.
Electrical connections must be made in a dry area that cannot flood.
Keep the power cord and plug away from heat, oil and sharp edges.
Check that the mains voltage at the point of use corresponds to the rated voltage on the type plate.
Do not allow children to use the pump. Keep children away from the pump when it is plugged in.
Before first use: Clear the outlet pipe.
A damaged cord must be replaced by a qualified electrician or an authorised service
representative.
Always use a residual current device with a maximum tripping current of 30 mA.
Corrosive, flammable or explosive liquids (such as petrol, kerosene, thinners), grease, oil, brine or
waste water from toilets, must not be pumped.
The temperature of the pumped liquid must not exceed 35°C.
The pump may only be used for its intended purpose as specified by the manufacturer.
TECHNICAL DATA
Rated voltage
Output
Max. flow
Max. pressure
Max. delivery height
Lowest down pumping level
Max. particle size, contaminated
water
Power cord
Connection
Weight
Sound level
230 V ~ 50 Hz
600 W
11000 l/h
0.5 bar
12.5 m
5 mm
2.5 mm
1.2 m H07RN-F
3/2"
6.9 kg
85 dB
DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12
Outlet
Prefilter cover
Inlet
Pump housing
Base
Motor
Electrical connection
Fan hood
Type plate
ENGLISH
OPERATION
General
The pool pump is a self-venting centrifugal pump for horizontal installation. If a non-return valve is
installed, the pump is vented immediately. The temperature of the pumped liquid must not exceed 35°C.
The material in our pumps has undergone stringent tests.
Read these instructions carefully before installation. The pump must be installed in accordance with
current regulations and standards. We assume no liability for damage that arises from failure to follow the
installation instructions.
Installation






The pump must only be installed in pools that satisfy current regulations and standards.
The pump is usually placed between the screen and the pool filter. They should be placed as close
to the water level as possible, to reduce the suction height and the attendant pressure losses. We
recommend that the pump is not placed more than 3 metres above the water surface.
It can take several minutes before the pump is vented, regardless of height above the water level
and the pump model.
The pump should be placed on a firm surface and can be anchored to the surface by using the
mounting holes in the base.
The pump must be installed with the shaft horizontal and the prefilter cover facing up. The
transparent cover must be accessible for filter replacement.
The pumps must be placed in a dry, well-ventilated area, protected from rain.
Connection





Plastic pipes must be sealed with tape.
The diameter of inlet and outlet pipes must be at least as large as the diameter of the pump inlet
and outlet ports.
Limit pressure losses by using the shortest possible suction pipe and route it as straight as
possible. Couplings must be new and clean, so they seal tightly.
The pump must not be loaded by the pipes.
We recommend that valves are installed on the inlet and outlet sides, so that the pump can be
removed.
Electrical connection



The pump must be connected to the mains supply with a residual current device with a maximum
tripping current of 30 mA. The power cord must be of type H07 RN-F according to VDE 0250.
Single phase pump motors have built-in overheat protection.
Always turn off the power supply and disconnect the pump from the mains supply before
performing any work on the pump.
Before first use




Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate.
Check that the pump shaft rotates freely.
Unscrew the prefilter cover and fill the pump with water up to the lower edge of the suction side.
Refit the prefilter cover again.
If the motor fails to start, or if the pump does not provide any water, try to identify and solve the
problem using the troubleshooting chart.
NOTE! NEVER START THE PUMP IF IT IS NOT FILLED WITH WATER.
Starting
When the pump is filled with water, open all the valves on the suction and pressure pipes and start the
motor.
Wait until the pump is vented. The pump is properly vented when the water level is just below the
transparent cover.
Service
The pump requires no regular maintenance. However, the prefilter should be cleaned regularly.
13
ENGLISH

Clean the prefilter by closing the valves on the suction and pressure pipes, remove the black nuts
and remove the prefilter cover.
Pull out and clean the filter.
Check the seal in the prefilter cover and replace it if damaged.
If the pump is not used during the winter, it must be drained (unscrew the drain plug) to prevent
damage due to freezing, cleaned and stored in a dry and well-ventilated area.
Never try to repair the pump yourself. Contact an authorised service representative.




TROUBLESHOOTING
PROBLEM
1.
The pump cannot be vented
2.
Small flow
3.
Noisy pump
4.
The pump will not start
5.
The motor can be heard, but does not start.
1
PROBLEM
2
3
4
X
X
Air leaks in
X
X
X
The cover is not watertight
Suction height too great
X
X
ACTION
X
Incorrect voltage
X
No water in the prefilter
The filter is clogged
The diameter of the suction pipe
is too small
The outlet pipe is clogged
The pump is not connected
correctly
The pump is blocked
No power supply
X
X
X
CAUSE
5
X
X
X
X
X The motor is blocked
Make sure the connections, etc. are
watertight
Clean the casing and inspect the seals
Place the pump at an appropriate height
Check that the mains voltage corresponds
to the rated voltage on the type plate
Fill the prefilter with water
Clean the filter
Dimension the suction pipe correctly
Check the filter and outlet pipe
Connect the pump correctly
Clean the pump and inspect the filter
Change the fuses
Contact
an
authorised
service
representative
Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems,
please contact our service department.
www.jula.com
14