M A R Q U I S S... M A N U A L

MA R Q U IS
Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din
autoriserte Marquis Spas®-forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også
ta kontakt med Marquis Corp. på følgende måter:
E-post: service@marquiscorp.com
Internett: www.marquisspas.com
Marquis Corp.
596 Hoffman Road
Independence, OR 97351, USA
Denne håndboken vil gjøre det enklere for deg å nyte spaen og forhindre
situasjoner som gjør garantien ugyldig. Det er alene ditt ansvar å lese, forstå og
overholde instruksjoner som står i brukerhåndboken. Oppbevar den originale
kjøpskvitteringen på et trygt sted for eventuelt senere garantikrav. Hvis ikke du
bruker, vedlikeholder eller installerer spaen i samsvar med denne
brukerhåndboken, kan det medføre tap av garantidekningen.
PRODUKTREFERANSE
SERIENUMMERETS PLASSERING
Du finner serienummeret på utstyret.
FYLL UT NEDENFOR OG OPPBEVAR TIL SENERE BRUK
Navn på kjøper___________________________________________________
Kjøpsdato ______________________________________________________
Adresse ________________________________________________________
City _____________________Land/kommune__________________________
Postnummer _____________________________________________________
Spa-modell/farge _________________________________________________
Spa-serienr._____________________________________________________
Pakkeserienr.____________________________________________________
Forhandlerens navn _______________________________________________
Forhandlerens adresse _____________________________________________
City _____________________Land/kommune___________________________
Postnummer _____________________________________________________
Telefon _________________________________________________________
Alt er gjort for å forsikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig gjengitt.
Marquis Spas® forbeholder seg imidlertid retten til å forbedre produktet sitt uten
varsel. Dette kan føre til noe variasjon mellom denne håndboken og det faktiske
produktet du mottar. Vi beklager eventuell uleilighet dette kan medføre.
S PA S
®
M AN UA L
INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Alle spa-modeller ................................................................................... 2
Personlig sikkerhet...................................................................................2
INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
Plassering................................................................................................ 3
Filterpatroner............................................................................................3
Elektriske krav .........................................................................................4
STARTE DIN EGEN SPA ............................................................................ 5
BETJENE SPA-EN
Destiny, Envy, Euphoria, Mirage, Promise, Rendezvous,
Resort, Reward, Spirit, Wish................................................................... 5-6
Epic, Show............................................................................................... 7-8
Adagio™ lydsystem................................................................................. 8
Aquavision-enhet..................................................................................... 8
UTSTYRDIAGRAMMER
Destiny, Envy, Euphoria, Mirage, Promise, Quest, Rendezvous, Resort,
Retreat, Reward, Spirit.............................................................................9
Epic, Show............................................................................................... 9
SPA-MODELLER
Destiny..................................................................................................... 10
Envy......................................................................................................... 10
Epic.......................................................................................................... 11
Euphoria...................................................................................................11
Mirage...................................................................................................... 12
Promise.................................................................................................... 12
Rendezvous............................................................................................. 13
Resort...................................................................................................... 13
Reward................................................................................................... 14
Show........................................................................................................ 14
Spirit......................................................................................................... 15
Wish......................................................................................................... 16
FEILSØKING ............................................................................................... 17-18
LCD-diagnostiske meldinger ................................................................... 17
Påminnelser om vedlikehold.................................................................... 18
VEDLIKEHOLD AV MARQUIS SPA........................................................... 18-20
Feilsøking vannforhold............................................................................. 20
VEDLIKEHOLD........................................................................................... 21-22
EIERBESKYTTERPLAN ............................................................................. 23
GARANTI FOR ADAGIO™ OG AQUAVISION LIMITED............................ 24
SEPARAT AVFALLSINNSAMLING
Dette symbolet indikerer behov for separat av Dette
symbolet indikerer behov for separat avfallsinnsamling
av elektronisk og elektrisk utstyr. Ikke kast utstyr som
f.eks. usortert kommunalt avfall. Dette produktet ble
lansert på markedet etter 13. august 2005.
WARNUNG: Bevor Erhaltenzugriff auf Terminale, müssen alle
Versorgungskreisläufe abgeschaltet werden.
Marquis Spas® overholder det europeiske rådsdirektivet 2002/95/EU (restriksjon
for farlige stoffer – RoHS).
I tillegg er produktene merket i henhold til Tillegg IV av rådsdirektiv 2002/96/EU
(Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) som tar for seg håndtering
av produkter på slutten av levetiden.
1
MA R Q U IS
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Følgende instruksjoner inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Vi oppfordrer
deg på det sterkeste til å lese og følge dem.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
NÅR DETTE ELEKTRISKE UTSTYRET INSTALLERES OG TAS I BRUK, BØR
GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER ALLTID FØLGES,
INKLUDERT FØLGENDE:
1. LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER.
2. ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, la ikke barn få tilgang til
dette produktet uten kontinuerlig tilsyn.
3. FARE: RISIKO FOR AT BARN DRUKNER: Den ytterste varsomhet må
utvises for å forhindre at barn får uautorisert tilgang. For å unngå ulykker,
pass på at barn ikke kan bruke spaen uten kontinuerlig tilsyn.
4. ADVARSEL: Koble fra alle mateledninger før kontakt med terminalen.
5. En jordet terminal følger med på rekkeklemmen som sitter på utsiden av
kontaktskapet. For å redusere risikoen for elektrisk støt, kobles denne
terminalen til jordterminalen på det elektriske utstyret eller tilførselspanelet
med en kontinuerlig grønn/gul, isolert kobbertråd. Ledningen må ha samme
størrelse som kretsledere som tilfører strøm til utstyret. Kontaktskapet er
også utstyrt med en utvendig heftterminal (trykktrådforbindelse) for jording
til lokale jordingspunkter. For å redusere risikoen for elektrisk støt, skal
denne koblingen bindes med en nr. 8 AWG (8,42 mm2) ekte kobbertråd til
metallstiger, vannrør eller annet metall innen fem fot (1,5 m) fra spaen for å
overholde lokale krav.
6. Spaen benytter jordfeilkretsbrytere eller reststrømenheter i det elektriske
underpanelet. Før spaen tas i bruk, trykk Test-knappen på hver bryter når
den er i gang. Bryteren skal klikke over til "Utløser"-posisjon. Vent i tretti
sekunder og nullstill den enkelte reststrømenhetsbryteren ved å slå den helt
av og deretter helt på. Bryteren skal da bli stående på. Hvis en av bryterne
ikke fungerer på denne måten, tyder det på en elektrisk feil og muligheten
for elektrisk støt. Koble fra strømmen til feilen er identifisert og korrigert.
7. Installer spaen slik at riktig drenering oppnås for rommet som inneholder de
elektriske komponentene.
8. FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØT. Ikke la noe utstyr, f.eks. en lampe,
radio, telefon eller TV, står nærmere spaen enn 1,5 m.
9. ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR SKADE.
• The water in the spa should never exceed 40° C. Vanntemperaturer på
mellom 38 °C og 40 °C regnes som trygg bruk for en frisk voksen.
Lavere vanntemperaturer anbefales ved langvarig bruk (mer enn 10
minutter) og til små barn.
• Da for høye vanntemperaturer har lett for å skade foster i morsliv i de
tidlige månedene i svangerskap, bør gravide kvinner eller kvinner som
potensielt er gravide begrense temperaturen til 38 °C.
• Før brukeren går ned i spaen, bør vanntemperaturen måles med et
nøyaktig termometer da toleransen på temperatur-regulerende
instrumenter kan variere med så mye som +/- -3 °C.
• Bruk av narkotika, alkohol eller medikamenter før eller under bruk av
spaen kan føre til tap av bevissthet eller drukning.
• Personer som lider av fedme eller som har hatt hjertesykdom, lavt eller
høyt blodtrykk, problemer med blodsirkulasjonen eller diabetes bør ta
kontakt med lege før de bruker spa.
• Personer som bruker medikamenter skal ta kontakt med lege før de
bruker spaen, da noen medisiner kan fremkalle søvnighet mens andre
kan påvirke puls, blodtrykk og blodsirkulasjon.
10. FARE: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE. Ikke fjern
sugeinnretningene.
11. FARE: RISIKO FOR SKADE. Bruk aldri en spa hvis sugeinnretningen(e) er
ødelagt eller mangler. Bytt aldri ut en sugeinnretning med en med lavere
klassifisering enn strømningshastigheten merket på den originale
sugeinnretningen. Sugeinnretningene i spaen er dimensjonert til å stemme
med den spesifikke vannstrømmen som skapes av pumpen. Dersom det
skulle oppstå behov for å bytte ut sugeinnretningene eller pumpen, pass på
at strømningshastighetene er kompatible.
12. FARE: Barn er spesielt følsomme for varmt vann. Barn skal alltid være
under tilsyn ved bruk av spaen. Barn må ikke få lov til å klatre oppå
spadekslet. Alle Marquis Spa er utstyrt med et sikkerhetsdeksel som kan
låses. Lås alltid barnesikringene etter bruk av spaen.
13. FORSIKTIG: For å redusere antallet luftbårne bakterier i et lukket
spaområde, må tilstrekkelig ventilasjon besørges.
14. ADVARSEL: Denne spaen er designet og bygd i samsvar med alle
gjeldende forskrifter. Hvis spakomponentene modifiseres eller legges til,
kan det påvirke spaens funksjon og kan gjøre samsvarsmerkende ugyldige.
15. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
PERSONLIG SIKKERHET
Nedsenking i varmt vann over lengre tid kan føre til HYPERTERMI, en farlig
tilstand som oppstår når kroppens temperatur når et nivå som er over det
normale (37 °C). Symptomene på hypertemi omfatter svimmelhet, besvimelse,
søvnighet, apati, og kroppstemperatur på mer enn 37 °C. De fysiske virkningene
av hypertemi inkluderer manglende bevissthet om forestående fare, manglende
evne til å oppfatte varme, manglende evne til å innse behov for å forlate spaen,
manglende fysisk evne til å forlate spaen, fosterskade hos gravide kvinner, og
tap av bevissthet som medfører fare for drukning.
ADVARSEL: Bruk av alkohol, narkotika eller medikamenter kan øke sterkt
risikoen for foster-hypertermi i spa.
Personer som tar medikamenter som fremkaller søvnighet, for eksempel
beroligende midler, antihistaminer eller antikoagulanter, skal ikke bruke spaen.
Gravide kvinner og personer med tidligere hjertesykdom, diabetes eller høyt
blodtrykk skal ta kontakt med lege før de bruker spaen.
PERSONLIGE SIKKERHETSREGLER:
• Pass på at spaen er koblet direkte til strømforsyningen – bruk en godkjent
strømleverandør.
• Koble spaen fra strømforsyningen før spaen tappes for vann eller før det
utføres service på de elektriske komponentene.
• Test RCD-en én gang i måneden.
• Test vanntemperaturen med hånden før du går opp i spaen for å være
sikker på at temperaturen er behagelig.
• Ikke bruk spaen hvis temperaturen på vannet ikke er innenfor angitt
område.
• Husk at våte flater kan være svært glatte. Vær forsiktig når du går opp i og
ut av spaen.
• Bruk sikkerhetsdekslet når spaen ikke er i bruk, enten den er tom eller full
av vann.
• Hold vannet rent og sanitært med riktig kjemikalier.
• Slå på vannstrålene når du tilsetter ALLE TYPER spa-vannkjemikalier.
• Når pumpen har gått i tre sammenhengende 15-minuttersperioder, la hvile
i 30 minutter.
• Rens filterpatronen(e) hver måned for å fjerne rester og mineralansamling
som kan påvirke ytelsen til hydroterapistrålene, begrense strømmen eller
utløse termostaten som vil slå av hele spaen.
TING DU IKKE SKAL GJØRE:
• Ikke bruk spaen når utstyrsromdøren er fjernet.
• Ikke bruk spaen i lengre perioder der vannets temperatur overstiger 40 °C.
• Ikke la vannstrålepumpen(e) gå over lengre tid med dekslet på. Forlenget
drift av pumpen vil føre til langsom varmeutvikling på grunn av
vannfriksjonen. Spa-kontrollene er utstyrt med en innebygd
sikkerhetstimer som slår av vannstrålepumpen(e) automatisk etter 15
minutter med kontinuerlig bruk, i fall de(n) er blitt stående på utilsiktet.
• Ikke bruk spaen når filterpatronen(e) er fjernet.
• Ikke løft av eller dra dekslet etter festestroppene eller dekselskjørtet. Alltid
løft og bær med de utvendige håndtakene.
• Ikke oppbevar kjemikalier i utstyrsrommet på spaen.
2
MA R Q U IS
INSTALLASJONSANVISNINGER
PLASSERING
Hvis den bærbare spaen skal fungere riktig og sikkert, må den stå på et hardt,
flatt, jevnt underlag. Nedsenkede spaer forutsetter spesielle
installasjonsteknikker og bør planlegges sammen med din autoriserte Marquis
Spas®-forhandler. Feilaktig installasjon kan resultere i strukturell skade på
spaen og at garantien gjøres ugyldig. Ting du bør ta opp med din forhandler:
lokale konstruksjonskoder, elektriske servicekrav, eksisterende underjordiske
obstruksjoner som f.eks. gass, vann og telefonledninger, sikkerhetstiltak som
gjerder og låser, og hvor synlig spaen er fra huset, gaten og naboer.
• Ikke skum av spaen. Hvis underlaget ikke er plant, må du ta kontakt med en
ekspert.
• Sørg for tilstrekkelig med vanndrenering rundt spaen for å hjelpe til å ta vare
på utstyret og støttekonstruksjonen. Dette inkluderer innendørsinstallasjoner.
• En fylt spa kan veie opptil 2268 kg og underlaget må tåle vekten til den fylte
spaen.
• Plasser utstyrsrommet slik at det er tilgjengelig. Spaen MÅ være installert slik
at du får tilgang til service av utstyret over og/eller under dekk eller gulv.
Tilgang er avgjørende og det må være tilstrekkelig plass til å utføre service.
Tilgang er avgjørende og det må være tilstrekkelig plass til å utføre service.
Det er ditt ansvar å sørge for ubegrenset tilgang. Det er ditt ansvar å sørge
for ubegrenset tilgang.
• Kretsbryterne i underpanelet må være lett tilgjengelige.
• Pass på at spaen står plant og i den endelige posisjonen FØR du fyller på
med vann. Forsikre deg om at strømledninger, verktøy og slanger ikke sitter
fast under spaen.
• Ikke koble til strøm til spaen før den er helt fylt med vann. Det kan føre til at
pumpene, varmeren og sensoren skades.
• VIKTIG: IKKE LA EN TOM SPA UTSETTES FOR DIREKTE SOLLYS.
Spaens overflatetemperaturer kan nå i overkant av 82 °C hvis den blir
stående i solen. Betydelig skade kan oppstå hvis dette får skje, inkludert
kastning av overflaten og komponentene. Skade som oppstår som følge av
denne eksponeringen dekkes ikke av garantien.
• FORSIKTIG: Flytt aldri på en spa som ikke er tømt helt for vann. Det kan føre
til at spaen skades og at den som flytter på den utsettes for personskade.
• Sprekker i overflaten, sidene eller DuraBase på grunn av feilaktig transport
eller støtte av spaen dekkes ikke av garantien.
INSTALLASJON UTENDØRS OG PÅ TERRASSER
Hvis du vil installere spaen utendørs, anbefaler vi et armert betongunderlag på
minst 10 cm tykkelse. Armeringsmaterialet skal jordes i henhold til elektriske
forskrifter.
Hvis du setter spaen på bakken, selv om det er midlertidig, plasser den uten
vann på betongstøtter under hele bunnen av spaen. Betongstøttene skal være
minst 5 cm tykke og jevne over hele overflaten. Det er uunngåelig at spaen vil
sette seg og bli ujevn på denne flaten, derfor er det viktig å få spaen så fort som
mulig på et solid underlag.
DEKKINSTALLASJON
Vær sikker på at dekket kan støtte vekten til spaen fylt med vann, ved å sjekke
dekkets maks. kapasitet. Ta kontakt med en kvalifisert bygningsentreprenør eller
bygningsingeniør. Minimumskrav er 45,36 kg per 9,3 cm.
INSTALLASJON INNENDØRS
Det er spesielle krav til plassering av spaen innendørs. Gulvbelegg må gi
tilstrekkelig traksjon når det er vått. Det er avgjørende med riktig drenering for å
forhindre ansamling av vann. For å unngå økt fuktighet, å du sørge for riktig
ventilasjon til området. Vi anbefaler at du kobler til et ventilasjonssystem.
AVSTENGNINGSVENTILER
Spaen er utstyrt med avstengningsventiler (se UTSTYRSDIAGRAM) som slår
av vanntilførselen til utstyrssystemet for service av autorisert Marquis Spas®forhandler. Det kan hende at avstengningsventilene kan være delvis lukket på
en ny spa eller en spa som det nylig er utført service på. Det kan begrense
vanntilførselen og blokkere for vannstrålene. Pass på at ventilene er helt åpne.
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
FRYSEBESKYTTELSE
Når fryseforhold detekteres (skjer når temperaturen i varmeapparatet synker til
13 °C), aktiveres strålepumpen(e) automatisk. Der hvor det er ekstremt kalde
vinterforhold, skal det gå bra så lenge spaen drives ved normale
driftstemperaturer. Hvis du har tenkt å slå av spaen, følg instruksjonene i denne
håndboken (se BRUK OVER LENGRE TID ELLER VINTERLAGRING AV
SPAEN).
OVEROPPHETING
Ved varmt vær over lengre tid, kan temperaturen på vannet i spaen nå 40 °C til
41 °C eller mer. Dette skyldes omgivelsestemperaturen og full isolering av
spakabinettet. Du kan ha muligheten for å forkorte tiden som pumpen kjøres.
(Se BETJENE SPAEN for tilgjengelige alternativer.)
FILTERPATRON(ER)
Den bærbare spaen har en eller to rotasjonsfiltre.
Filterpatroner og filterlokk garanteres å være fri for defekt på
leveringstidspunktet og kvalifiserer ikke for dekning av arbeid under garantien.
Disse delene kan kjøpes eller byttes hos din autoriserte Marquis Spa®forhandler.
MERK: Det er svært viktig at komponentene i disse filtreringssystemene
installeres riktig på riktig sted i spaen.
1.
2.
3.
Hold rotasjonsfilterpatronen og midtstill den i åpningen av filterhuset.
Bruk filterhåndtaket og drei filterpatronen med urviseren for å skru den
på plass. (Vær forsiktig så du ikke strammer for hardt, da gjengene kan
skades og disse ikke dekkes av garantien.)
Ta tak i kanten på rotasjonsavskummingslokket eller fossbrett, midtstill
den over ringene og klikk forsiktig på plass. For Show-spa, sett brettet
forsiktig på plass slik at det ligger midt i sporet.
SUGEBESKYTTERE
Sugeinnretningen(e) i bunnen av spaen er en åpning som strålepumpen(e)
trekker vann gjennom. Sugeinnretningene er utstyrt med beskyttelsesskjerm.
Sugekraften gjennom innretningene kan være sterk. Beskyttelsesskjermen(e)
må sitte på plass og være uskadd. En innretning med skadet beskyttelse kan
være farlig, spesielt for små barn eller personer med langt hår. Slå straks av
strålepumpen(e) dersom noen del av kroppen trekkes inn gjennom en
sugeinnretning. Langt hår skal settes opp. La aldri langt hår flyte fritt i spaen.
Sett på plass eventuelle innsugingsbeskyttere som mangler eller bytt de som er
skadet.
MERK: Det er normalt av strømningshastighetene til innsugingsinnretningene
varierer fra sterke til knaps merkbare.
ELEKTRISKE KRAV
Det er spa-eierens ansvar å forsikre seg om at de elektriske koblingene skjer i
samsvar med alle elektriske koder som gjelder på tidspunktet for installasjon,
inkludert riktige overgangsrør (minst 1 med mer i diameter) ved spabetjeningen
og ved åpningene til utstyret. Anbefalt driftsomgivelser for spaen er -5 °C til
+45 °C, ved 20-80 prosent relativ fuktighet. Sikringer er omfattet av garantien å
være defektfrie kun ved installasjon.
Strømforsyning:
Sett inn den inngående elektriske
serviceledningen gjennom et av hullene på en av
sidene i sokkelen til spaen (ta ut plastpluggen).
Setter deretter inn gjennom hullet i kontaktskapet
(se diagrammer).
Det sitter en trykktrådkobling på utsiden av kontaktskapet. Hvis installasjonen
omfatter en forsterket betongplate, jordet plate under spaen, eller en
vannrørkobling av metall), skal denne trykktrådkoblingen bindes til en
metallstige, et vannrør eller annet metall, innen 1,5 m fra spaen og i samsvar
med gjeldende elektriske koder.
220-240V AC, 50 Hz:
Koblinger skal foretas i henhold til koblingsskjemaet som står på innsiden av
kontaktskapdekslet. Koblinger skal foretas kun med kobberledere –
aluminiumstråder skal ikke brukes med dette systemet. Alle ledere, kretsbrytere
og/eller sikringer må dimensjoneres i henhold til inngangsmerkedataene som
vises nedenfor:
3
MA R Q U IS
220-240V AC, 50 Hz:
• Permanent tilkoblet
• Merket 220-240V AC – 50 Hz
• Én og to pumpespaer er merket 16A for lav amp.-innstilling (varmeapparat
av under høy hastighet) og 32 A for høy amp.-innstilling (varmeapparat på
under høy hastighet).
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
Elektrisk diagram: Epic og Show
Feilaktig koblede spaer kan skape uopprettelig skade som resulterer i at
sikringer ryker og terminalblokken smeltes, og skade på andre elektriske
komponenter. Skade som påføres komponenter eller utstyr som følge av høy
eller lav spenning, strømbrudd eller spenningssvingninger omfattes ikke av
garantien.
Elektriske tilkoblingspunkter ved terminalblokk, inne i spakontrolleren.
Spaen må leveres gjennom en enkelt MCB med sertifisert reststrømenhet med
merket strømutkobling på ikke mekr enn 30 mA. Det faste ledningsnettet må
inneholde en måte å koble spaen fra nettstrømmen på. Anbefalt nominelle
tverrsnittområde er 4mm2 for 16A-merking, 6mm2 for 32A-merking.
MERK: Hvis strømledningen på noe av det elektriske utstyret, f.eks. en
strålepumpe eller ozongenerator skades, ikke bruk spaen til ledningen er
reparert. Ta kontakt med en autorisert Marquis Spas®-forhandler for hjelp til slik
reparasjon.
Elektrisk diagram: Destiny, Envy, Euphoria, Mirage, Promise, Rendezvous,
Resort, Reward, Spirit, Wish
STARTE SPAEN
OPPSTARTPROSEDYRE
Spaen er utstyrt med halvleder-komfortkontroller som er spesifikt beregnet på
spamodellen. (Se BETJENE SPAEN for din spesifikke spa-modell.)
For å starte spaen må du ha en spavanntestpakke eller teststrimmel og en
undervannstermometer. Det er viktig å følge hvert av disse punktene når spaen
startes. Når du har utført følgende punkter, se instruksjonene i oppstartpakken for
riktig vannvedlikehold ved oppstart, eller se MARQUIS SPA-VEDLIKEHOLD.
MERK: Spaen er blitt fylt og testkjørt på fabrikken. Første gang spaen fylles
med vann, kan det oppstå noe misfarging fra resttestvann. Dette vil forsvinne
når spaen er fylt helt opp og filtreringssystemet fungerer.
ADVARSEL: Spaen må fylles helt med vann før strømmen slås på.
Test vannet for riktig kjemisk balanse og juster etter behov. Marquis SpaCare™produkter anbefales. (Se VANNBEHANDLING.) RIKTIG KJEMISK BALANSE
ER VIKTIG for din sikkerhet og for lang levetid for spaen.
Hvis spaen skal flyttes, er det avgjørende å følge instruksjonene i
brukerhåndboken. Disse instruksjonene må følge med spaen. Skade som
oppstår som følge av flytting av spaen omfattes ikke av garantien.
Feilaktig koblede spaer ligger utenfor Marquis Corps Kontroll og omfattes ikke
av garantien. Andre ting som ligger utenfor Marquis kontroll inkluderer, men er
ikke begrenset til, skade som oppstår som følge av: feilaktige koblinger, uhell,
manglende overholdelse av prosedyrer og instruksjoner definert i Marquis
Spas®’ trykte instruksjoner, rengjøringsmidler og naturlige forekomster inkludert,
men ikke begrenset til, angrep av gnager’, muld, lyn og andre naturkatastrofer.
TERAPIPUMPE(R)
Oppstartprosedyre for alle modeller
1. Plasser spaen på et hardt, flatt, jevnt underlag. Pass på at strømtilførselen er
avslått.
2. Pass på at innsugingsbeskyttelsen(e) nederst i spaen er på plass og uskadet.
3. Åpne utstyrsdøren. Stram til alle koblinger og åpne alle avstengningsventiler.
MERK: Sørg for at tappeventilen er lukket til enhver tid, bortsett fra når spaen
tappes for vann (ikke stol på at ventilhetten skal stenge for vannet). Når ikke
det gjøres, kan det føre til at tappeventilen skades på grunn av at vannet
fryser.
4. Installer filterpatroner. (Se INSTALLASJONSINSTRUKSJONER,
Filterpatroner.)
5. Fyll spaen med vann, to tredjedels opp til virvelavskummingsåpningene.
Bruk av et påfyllingsfilter anbefales, spesielt der det er høyt mineralinnhold
i vannet.
6. Slå på strømmen.
7. La spaen sirkulere på høy hastighet (se BETJENE SPAEN) i fire til fem
minutter for tømme rørsystemet for luft. Ikke forvent at det straks kommer
varmt vann fra pumpene. Det tar flere timer for varmeapparatet å varme opp
vannet.
4
MA R Q U IS
8. Spaen er nå i “pumpepriming”-modus og meldingen “Pr” vises i LCD-vinduet
på kontrollpanelet. I denne modusen virker det som om spaen er ute av drift.
Det varer i ca. fire til fem minutter hvis ikke modusen avsluttes manuelt. Trykk
TEMP for å avslutte manuelt.
9. Det skal nå komme vann fra innløpene. Hvis pumpen ikke er primet og det
etter to minutter ikke kommer vann ut av innløpene, SLÅ AV STRØMMEN
TIL SPAEN og luft ut pumpene ved å åpne pumpesammenslutningene noe.
Når strømmen er slått på igjen, starter spaen en ny primingmodus. Gjenta
punktene ovenfor.
10. Systemet trenger vanntilførsel i ca. to minutter for å bestemme vannets
temperatur. Etter to minutter med vanntilførsel, vises temperaturen på vannet.
Når du har lukket primingmodus manuelt (eller latt spaen avslutte automatisk),
viser LCD-vinduet 37 °C og deretter bytter displayet til - - °C.
11. Standard fabrikkinnstilling for vanntemperatur er 37 °C. Bruk TEMP-feltet på
kontrollpanelet til å stille inn vanntemperaturen til ønsket nivå. (Se BETJENE
SPA-EN) Spaen varmes med ca.
3 °C per time.
SPADEKSEL
Når spaen ikke er i bruk, skal dekslet bli liggende på spaen for å holde på
varmen og hindre for tilgang av smuss, løv, osv.
Av sikkerhetsmessige og praktiske hensyn er dekslet utstyrt med regulerbare
stropper, sikkerhetslåser og håndtak. Bruk de utvendige håndtakene til å ta av
dekslet og sette det på plass igjen. Prøv aldri å åpne eller fjerne dekslet ved å ta
tak i eller trekke på kantene eller festestroppene, da kanten vil rives.
Marquis anbefaler at du bruker sikkerhetslåsene for å avverge bruk av
uvedkommende og forhindre at dekselet blåses av under sterke vindforhold.
Dekslet og tildekkingssystemet som kan trekkes tilbake anbefales ikke til bruk
når det er sterkere vind enn 40 km/t. Hvis spaen ligger slik at det er utsatt for
sterk vind, kan det være nødvendig å bruke flere festestropper for å begrense
skade på dekslet.
Åpne spadekslet:
1.
Løsne på alle festestropper.
2.
Legg én hånd under kanten, mellom spaen og dekslet, for å bryte
dekslets vakuumtetning. Ikke bruk dekselhåndtak til å bryte
vakuumtetningen.
3.
Brett den fremre halvparten av dekslet over på den bakre halvparten.
MERK: Lås opp og utløs alle deksellåser før du prøver å åpne dekslet. Skade
som forårsakes av forsøk på å ta av dekslet når det er låst eller når det blåser,
omfattes ikke av garantien. Ikke gå, stå, klatre eller sitt på vinyldekslet eller
dekselsystemet som kan trekkes tilbake. Ikke bruk harde, skarpe eller
metallgjenstander som f.eks. vindusvisker til å fjerne is. Slike gjenstander kan
skjære, skjemme eller punktere dekslets vinyloverflate.
Lukke spadekslet:
1.
Legg én hånd på det øverste hjørnet av dekslet og trykk forsiktig i
retning av spaen. Dekslet roterer forover for å dekke halve spaen.
2.
Fold ut dekslet ved å løfte håndtaket som sitter på øverste (fremste)
halvdel av dekslet. La den ikke-brettede halvdelen falle ned på spaen.
3.
Fest dekselfestestroppene til spaen og lås dem.
MERK: Bruk en av produsentens anbefalte metoder når du skal åpne et deksel
med dekselfjerningsmekanisme. Ikke prøv å åpne dekslet på noen annen måte.
La den ikke-brettede halvdelen falle ned på spaen.
Falming, farging, revet søm på spadekslet og ødelagte skumkjerner omfattes
ikke av garantien hvis de oppstår som følge av feil bruk eller vedlikehold.
Spadeksler kvalifiserer ikke for arbeidsdekning i henhold til garantien. Disse
delene kan kjøpes eller byttes under garantien hos din autoriserte Marquis
Spa®-forhandler.
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
BETJENE SPAEN
Destiny, Envy, Euphoria, Mirage, Promise, Rendezvous, Resort, Reward, Spirit,
Wish
PUMP PRIMING (Pr)
Pump priming feature begins at start-up. When your spa is energized, the LCD
window displays a “Pr” message. This mode lasts approximately four to five
minutes, if not exited manually by pressing the TEMP+ pad.
UNDERWATER LIGHTS
Press the LIGHT pad on bather’s panel to turn the underwater lights on and off.
The low-voltage system produces a night light for evening use. After being on
for 60 minutes, the lights automatically turn off. For Aqua Ambiance and
Constellation use SPA LIGHT pad. Step one: turn on light. Step two: turn off and
then on within 2-3 seconds to change color.
NOTE: LED lights do not qualify for labor coverage. These parts can be
purchased or exchanged under warranty at your authorized Marquis Spas®
dealer.
WATERFALL FEATURE
The water flow is controlled by an independent valve.
JETS 1 (One Pump Models)
Use the JETS 1 pad on the bather’s panel control. First press of the JETS 1 pad
activates pump on low-speed (and starts soak timer). Second press of the JETS
1 pad activates pump on high-speed. Third press of the JETS 1 pad turns jets
off for Quiet Soak mode. If the system is in a filter cycle or calling for heat, low
speed will continue to run. The high and low speed operation will stop after 15
minutes of use. To restart the pump, press the JETS 1 pad. The yellow LED
indictor by the JETS 1 pad will illuminate anytime the pump is running.
JETS 2 (Two Pump Models)
Press JETS 2 pad to turn on pump two to low speed. Pressing a second time
will turn the pump on high speed. Pressing a third time will turn the pump off.
The high speed of pump two will run for 15 minutes and then switch to low
speed. Once on low speed, the pump will run for 15 minutes and then shut off.
To restart the pump to your desired speed, press the JETS 2 pad. The yellow
LED indictor by the JETS 2 pad will illuminate anytime the pump is running.
AUXILIARY JET CONTROL (Euphoria & Wish)
Your spa may be equipped with either one or two additional jet pump controls.
The controls operate the pumps in the seat adjacent to the controls in the
same manner that the master panel does. Pressing the pad once will turn the jet
pump on low speed, pressing again will turn the jet pump on high speed, and
pressing again will turn the jet pump off. If you are controlling the primary jet
pump, it may continue to run on low speed if the spa is in a filtration cycle or is
calling for heat.
ADAGIO™ II AUDIO SYSTEM (OPTION)
Adagio™ II provides a safe enclosure and convenient remote control for your
iPod/MP3 music player. Please refer to the Poly-Planar SpaTunes™ Audio
System & iPod/MP3 Controller Owner’s Manual.
QUIET SOAK
Pressing the QUIET SOAK pad will turn off all pump operation. This is a useful
feature when you want to soak in the hot water with no jets running. The QUIET
SOAK feature will last 60 minutes and then resume normal operation. Pressing
any of the jet pads will override the QUIET SOAK feature and turn on the pumps.
Or you can simply press the QUIET SOAK pad to exit the mode. Turning the
LED lights on and off will not affect the QUIET SOAK mode. The yellow LED
indictor by the QUIET SOAK pad will illuminate anytime this feature is engaged.
5
MA R Q U IS
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
Note: If the system is heating it will take a few moments for the quiet soak
feature to engage.
continue to allow changes to be made. If the display stops flashing, go back and
start the sequence over.
TEMPERATURE DISPLAY AND ADJUSTMENT
Factory Default Settings:
• Temperature: 38°C
To adjust the temperature of the water, press either the TEMP + or TEMP – pad.
The display always shows actual water temperature. The first press of the pad
will display the set temperature and begin to flash. Continue to press the TEMP
+ or TEMP – to reach the desired set temperature. Once the display stops
blinking the new temperature setting will be set. The factory default setting is
38°C. The minimum temperature that can be set is 27°C and the maximum
temperature that can be set is 40°C.
Selectable filter cycles and cycle duration
• dn: day and night (once every 12 hours)
• d: once during the day
• n: once during the night
• F1: 1 hour
• F2: 2 hours
• Extend to F12 in 1 hour increments
HEAT LIGHT
The HEAT light illuminates when the heater is on. The pump circulates on lowspeed whenever the thermostat calls for heat.
HEAT MODE
Your spa comes preset in the standard heat mode. The heat mode can be
adjusted to one of three different settings.
MODE
To change the mode of operation, press the MODE pad to begin. Pressing the
MODE pad will show the current setting which will begin flashing in the panel
display. To change, press the TEMP – pad to scroll through the selections of Std,
Ecn, and Slp. Once the desired mode is showing in the display press MODE pad.
SMARTCLEAN™
Your spa is preset at the factory with a default setting to filter for one hour every
time your spa is used. This SmartClean™ filtration cycle begins 30 minutes after
the spa light or jet pump has been deactivated. The pump runs on low-speed to
filter the water for the cycle’s duration.
Standby mode
Standby mode is an effective choice when changing a filter or cleaning around
the waterline. To initiate the spa into standby mode, press either the TEMP + or
TEMP – pad followed by the JETS 2 pad. The panel display will change to “sby”
and the spa will shut all functions down. It will stay in this mode for 60 minutes or
can be exited by pressing any pad on the panel. Third press of the JETS pad
turns jets off for all-quiet mode. Fourth press of the JETS pad turns pump back
to low-speed. If the pump is already on low (heating, filter cycle) then the first
press starts the soak timer. After running on low- or high-speed for 15 minutes,
the pump automatically turns off (unless in heating or filtering cycle).
Standard Mode (Std)
The spa water heats to the temperature as set on the bather’s panel. In this
mode the filtration pump turns on for two minutes every half-hour to “poll” or
check the water. If heat is needed the unit heats to the set temperature. The
LCD window steadily displays the actual temperature in this mode.
Economy Mode (Ecn)
In this mode the spa only heats to the set temperature during a filter cycle. The
LCD window displays “Ec” alternately flashing with the actual temperature when
the spa is up to temperature and “Ec” steadily when the spa’s water temperature
is below the set temperature.
Sleep Mode (Slp)
Your spa will maintain a water temperature that is 7°C below the set
temperature. The heater functions only during a filter cycle. The LCD window
displays “SL” flashing alternately with the actual temperature when the spa is up
to set temperature. It displays “SL” steadily when below set temperature.
SMARTCLEAN™ FILTRATION
Your spa is preset at the factory with a default setting to filter itself using the jet
pump on low-speed for two hours (F2) twice (dn) in a 24 hour period. These
settings represent the filter settings necessary for average use. The timing of the
first filter cycle is determined by when the spa was initially energized. The first
cycle begins six minutes after this initial power-up. The second filter cycle begins
12 hours after the first cycle.
Factory Default Settings:
• Filter Cycle Duration: F2 (2 hours)
• Filter Cycles: 2C (twice per day)
To adjust the filter settings
Press the TEMP + or TEMP – pad followed by the JETS 1 pad. This will change
the display to show the current filtration duration setting. Choices will be given in
the display as F1 through F12. “F” refers to filtration and 1-12 represent the
duration of the cycle in hours. Use the TEMP + or TEMP – pad to scroll through
the choices. Once the desired time is reached, press the JETS 1 pad to save
and move to the next setting selection.
The next setting selection will be periods per day that the spa will run. This will
allow you to control when the spa will run a filtration cycle. The display will show
“dn” for day and night, “d” for day, or “n” for night. Use the TEMP + or TEMP–
pad to scroll through the choices.
Once the desired time is reached, press the JETS 1 pad to save and display the
current heat mode setting. The display will automatically revert to the current
water temperature. Note: The display will flash during this procedure and will
6
MA R Q U IS
BETJENE SPAEN
Epic
Show
PUMPEPRIMING (Pr)
Pumpeprimingsfunksjoner starter ved oppstart. Når strømmen er slått på, viser
LCD-vinduet ”Pr”. Denne modusen varer i ca. fire til fem minutter, hvis ikke den
avsluttes manuelt ved å trykke på feltet TEMP+.
BELYSNING UNDER VANN OG VED INNGANG
Trykk på BELYSNING-feltet på kontrollpanelet eller fjernkontrollen (ekstrautstyr)
for å slå belsyningen under vann og ved inngangen av og på. Ikonet vises
nederst midt på displayet når lampen lyser. Ikonet vises nederst midt på
displayet når lampen lyser, Når lysene har vært på i 60 minutter, slås de av
automatisk. Se INNSTILLINGER for automatisk programmering av belysning.
AQUA AMBIANCE™ /CONSTELLATION™
Trykk feltet BELYSNING for å gå til punkt én. Trykk feltet BELYSNING igjen for
å slå av i ett sekund. Trykk deretter feltet BELYSNING igjen for punkt to. Gjenta
for alle alternativer.
FOSS-BRETTFUNKSJON (tilleggsutstyr)
Foss-funksjonen og det praktiske brettet festes godt til de doble rotasjonsavskummingstoppene.
MERK: Ikke fjern foss-toppen når pumpene er i gang. Brettfunksjonen på
Show-spaen festes innvendig på spaen.
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
Trykk feltet INNSTILLING for å åpne programmeringsmodus for spabelysning.
Belysningsikonet begynner å blinke nederst på paneldisplayet. “Starttid” vises
øverst til venstre på displayet og timen begynner å blinke. Følg prosedyren
ovenfor for å angi riktig time og minutter. Trykk på feltet INNSTILLING igjen og
“sluttid” vises øverst til venstre på displayet og timen begynner å blinke. Følg
prosedyren ovenfor for å angi riktig time og minutter. Trykk på feltet KLOKKE for
å lukke programmeringsmodus.
MERK: Du kan avslutte programmeringsmodus når som helst når du stiller inn
funksjoner ved å trykke på feltet KLOKKE. Du kan avslutte
programmeringsmodus når som helst når du stiller inn funksjoner ved å trykke
på feltet KLOKKE.
VARMEMODUS
Spaen leveres forhåndsstilt i standard varmemodus. Regn med ca. én time per
0,56 ˚C for å varme opp vannet i spaen når du øker temperaturen til ønsket nivå.
Varmemodus kan reguleres til en av tre forskjellige innstillinger:
Standardmodus
Vannet i spaen varmes opp etter behov for å oppnå temperaturen som er stilt
inn. "Standard” vises til modus endres.
MERK: Den sist målte temperaturen som vises gjelder kun når Pumpe 1 er
kjørt i minst to minutter.
Økonomimodus
I denne modus varmer spaen bare opp til den angitte temperaturen under en
filtreringssyklus. "Økonomi”-ikonet vises til modus endres. Trykk på DYSER
1-feltet for å stille spaen i “Standard-i-økonomi”-modus som fungerer på
samme måte som Standard-modus (både Økonomi og Standard vil vises).
Spaen går automatisk tilbake til Økonomi-modus etter en time.
Sovemodus
Vannet i spaen varmes opp til innen 7 °C av den angitte temperaturen bare
under filtersykluser. "Sove” vises til modus endres.
Regulere varmemodus
Trykk først på feltet INNSTILLINGER. Gjeldende varmemodus begynner å
blinke. Bruk feltet TEMP- til å bla gjennom modusene. Når ønsket modus vises,
berør feltet INNSTILLINGER igjen for å låse modusen.
TIMER
Timeren starter første gang du trykker på TIMER-feltet. LCD-vinduet viser “E” for
forløpt tid, etterfulgt av tid i minutter (“00, 01, 02”, osv.). Hvis du trykker på
TIMER-feltet på nytt, lukkes timer-modus. Timer-displayet og gjeldende
temperaturdisplay veksler hver 10. sekund.
Panellås
Trykk TEMP+ eller TEMP-, etterfulgt av feltet STILLEGÅENDE for å låse. Trykk
deretter TEMP+ eller TEMP-, etterfulgt av feltet STILLEGÅENDE for å låse.
• Låsefunksjonen låser alle brukerinnstillinger. tid, filtersykluser,
varmemoduser, SmartClean™ og temperaturinnstillinger.
• Lås-funksjonen låser ikke Dyser 1, Dyser 2, Timer, Spa-belysning,
Stillegående eller Klokke.
• Lampen lyser når systemet er låst.
INNSTILLINGER
Klokke
Trykk på feltet KLOKKE etterfulgt av INNSTILLING. “Program” vises øverst til
venstre på displayet og timen begynner å blinke. Trykk TEMP+ eller TEMP- for å
justere. Når riktig time er stilt inn, trykk feltet INNSTILLING for å stille inn
minuttene. Når riktig time er stilt inn, trykk feltet INNSTILLING for å stille inn
minuttene. Følg prosedyren ovenfor for å angi riktige minutter.
Stillegående
Trykk feltet STILLEGÅENDE for å åpne stillegående modus. Alle automatiske
funksjoner forbundet med pumpene er deaktivert (dvs., filtersykluser,
SmartClean™-sykluser). Hvis pumpe 1 eller pumpe 2 virker, blir de slått av.
Stillegående modus varer i 30 minutter, deretter går spaen tilbake til normal
funksjon. Alle knappfunksjoner fungerer som normalt når i stillegående modus.
Under stillegående modus lyser stillegående-indikatorlampen.
Filtersyklus 1:
Trykk på feltet KLOKKE etterfulgt av feltet INNSTILLING tre ganger for å åpne
Filer 1-programmering. “Programfilter 1 starttid” vises øverst til venstre på
displayet og timen begynner å blinke. Trykk feltet TEMP+ eller TEMP- for å
justere. Når riktig time er stilt inn, trykk feltet INNSTILLINGER for å angi
minuttene. Følg prosedyren ovenfor for å angi riktige minutter. Trykk på feltet
INNSTILLING igjen og “Programfilter 1 sluttid” vises øverst til venstre på
displayet og timen begynner å blinke. Følg prosedyrene ovenfor for å angi riktig
time og minutter.
MERK: Når en filtersyklus pågår, lyser Filtersyklus-lampen.
Påminnelser om vedlikehold
• rSA vises på LCD-vinduet hver 21. dager.
• Rens filter-lampen lyser hver 30. dag. rCL vises på LCD-vinduet.
• Bytt vann-lampen lyser hver 90. dag. rCH vises på LCD-vinduet.
• rCA vises på LCD-vinduet hver 90. dag (se LCD diagnostiske meldinger).
• Trykk feltet INNSTILLINGER for å nullstille påminnelser om vedlikehold. (Se
BRUKERPREFERANSE-INNSTILLINGER til å undertrykke påminnelser om
vedlikehold.)
Filtersyklus 2:
Trykk feltet INNSTILLING for å åpne filter 2-programmeringsmodus.
“Programfilter 2 starttid” vises øverst til venstre på displayet og timen begynner
å blinke. Følg prosedyren ovenfor for å angi riktig time og minutter. Trykk på
feltet INNSTILLING igjen og “Programfilter 2 sluttid” vises øverst til venstre på
displayet. Følg prosedyren ovenfor for å angi riktig time og minutter.
Spa-belysning:
DYSER
Bruk DYSER 1-feltet på brukerpanelet eller fjernkontrollen. Trykk først på
DYSER 1-feltet for å aktivere pumpen ved lav hastighet. Andre trykk på DYSER
1-feltet aktiverer pumpen ved høy hastighet. Tredje trykk på DYSER 1-feltet slår
av dysene til fordel for stillegående modus. Tredje trykk på DYSER 1-feltet slår
av dysene til fordel for stillegående modus. Gjenta ovennevnte prosedyre for
DYSER 2 og DYSER 3.
Pumpe 1 og 2: Epic og Show
• Tidsavbrudd for høyhastighetskjøring: 15 minutter
7
MA R Q U IS
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
• Tidsavbrudd for lavhastighetskjøring: 15 minutter (hvis ikke i filtersyklus eller
SmartClean™).
dekket av produsentgarantien mot mislykket heving kun som følge av
produksjonsdefekter.
FJERNKONTROLL
(Se BETJENE SPAEN, Belysning og Dyser.)
MERK: Ved inaktivitet skal trådløse fjernkontroller alltid oppbevares i
koppholderen på kanten av spaen eller tas ut av spaen. Når den trådløse
fjernkontrollen oppbevares utenfor spaen, vil den være mindre mottakelig for
vanninntrengning, noe som kan skje etter lang tids opphold ved vannet. Det
hender ofte at vann trenger inn i fjernkontrollen når spa-eieren bytter batterier i
fjernkontrollen uten å sette på batteridekslet godt. Batteri bør skiftes kun av en
autorisert Marquis Spas®-forhandler.
Adagio™ Fjernkontroll (tilleggsutstyr)
Rett fjernkontrollen mot høyttalerne med høyttalerne i hevet posisjon.
Fjernkontrollen styrer Adagio™ lydsystem så vel som spafunksjoner. Ikke la
fjernkontrollen bli liggende i spaen.
CONSTANTCLEAN™ VANNBEHANDLING MED INNEBYGD
RENGJØRINGSSYSTEM Ikke tilgjengelig i alle internasjonale markeder. (Se
innebygd rengjøringssystem)
Bruke ozonator
Ozongeneratoren virker KUN når pumpe 1 er ved lav hastighet i Filtersykluser
og SmartClean™-sykluser. O3-ikonet vises til venstre for temperaturdisplayet
når ozongeneratoren er i drift.
Brukerpreferanseinnstillinger
Blokker påminnelser: Vises som (Sr.n) for nei og (Sr.Y) for ja. Når stilt til
(Sr.Y), vises påminnelser aldri på displayet. Når stilt til (Sr.n), vises alle
påminnelser.
Modellene Epic og Show: Knappen BELYSNING styrer spabelysningen,
knappen; DYSE 1 styrer pumpe 1; knappen DYSE 2 styrer pumpe 2; Show:
Knappen DYSE 3 styrer pumpe 3; Modellene Euphoria, Resort og Reward:
Knappen BELYSNING styrer spabelysningen; knappen DYSE 1 styrer pumpe 1
og 2.
Adagio™ Lydekspansjonsport
Med den innebygde lydekspansjonsporten kan du koble til tilbehør. Bruk
kabelen på 3,5 cm for å koble til MP3-spilleren. MERK: Tilleggspluggen på 3,5
cm er beregnet kun på inngang fra enheter som f.eks. MP3-spiller som drives på
4,5V eller mindre.
DVD-Enhet (tilleggsutstyk på Show)
Aquavison er en helt uavhengig, vanntett videomonitor som er bygd etter de
seneste forskriftene i vanntetthet og sikkerhet, og er designet til å bli integrert i
spamiljøet. Aquavision innlemmer høyteknologiske skjermer med de nyeste og
beste funksjonene. Aquavision har oppvarmede skjermområder for å hindre at
det dugger på den under fuktige forhold eller fryser under kalde forhold. ESuite™ har en Aquavision-enhet med Adagio™ lydsystem og trådløs
fjernkontroll.
Temperaturdisplay i Celsius: Vises som (tc.n) for nei og (tc.Y) for ja.
24-timersvisning: Vises som (24.n) for nei (12-timers AM/PM), og (24.Y) for
ja (24-timers militær).
SmartClean™-innstillinger: Vises som (cc.0) for SmartClean av, (cc.1) 1
time, (cc.2) 2 timer, (cc.3) 3 timer og (cc.4) for Smart Logic-varighet på 4
timer. Når spaen står i SmartClean-cyklus, lyser SmartClean-lampen.
For å oppgi brukerpreferansemodus
• Trykk på TEMP+-knappen
• Trykk på knappen DYSER 1 (viser (Edt))
• Trykk på knappen BELYSNING (viser (USr))
• Trykk på knappen DYSER 1 (viser (Sr.n))
• Bruk feltet TEMP+ eller TEMP- til å bla gjennom alternativene
- Sr.n: Påminnelser ikke blokkert
- tc.n: Temperaturdisplay ikke i Celsius
- 24.n: 12-timers AM/PM
- cc.1: Én time Smart Logic
• Når ønsket valg er oppnådd, trykk feltet DYSER 1. Det siste tallet eller den
siste bokstaven blinker. Det siste tallet eller den siste bokstaven blinker.
Trykk på feltet DYSER 1 for å oppgi et valg og gå tilbake til forrige modus.
• Trykk to ganger på feltet BELYSNING for å gå tilbake til normal drift.
• Hvis et felt ikke trykkes innen tretti sekunder etter at det er trykt forrige gang,
avbrytes modusen og spaen går tilbake til normal drift.
Betjene monitorenTrykk forsiktig på knappen på toppen av den
selvhevende monitoren for å heve den. Skyv forsiktig på knappen for å senke
monitorenheten. Pass på at monitoren står i nedre posisjon før spa-dekslet
lukkes. Monitorløftemekanismen er dekket av produsentgarantien mot mislykket
heving kun som følge av produksjonsdefekter. Hvis spadekslet lukkes når
monitoren er oppe eller hvis monitoren tvinges ned for raskt, kan det medføre
skade. Se brukerhåndboken fra Aquavision-produsenten for informasjon om
funksjoner, bruk og feilskøking.
ADAGIO™ LYDSYSTEM
Stereo
Adagio er lett å bruke med logiske trykknappkontroller og funksjonstaster. Se
brukerhåndboken fra produsenten av Poly-Planar Marine Auto Center for
informasjon om funksjoner, bruk og feilskøking.
MERK: Unngå at det spruter vann på stereoen. Sett aldri inn en CD eller bruk
stereoen når du er våt på hendene. Fuktighet kan skade innvendige
komponenter. Garantien omfatter ikke skade som følge av at det trenger vann
inn i stereoen. Se brukerhåndboken for Poly-Planer for informasjon om dekning.
Se brukerhåndboken for Poly-Planer for informasjon om dekning.
Høyttalere
Trykk forsiktig på toppen av de selvhevende høyttalerne for å heve dem. Hold i
toppen av høyttaleren, unngå høyttalermembranene, og roter høyttalerne
gradvis som ønsket. For å senke høyttalerne, skyv forsiktig på toppen av
høyttaleren til den er helt lukket.
Pass på at høyttalerne står i nedre posisjon før spa-dekslet lukkes.
Høyttalerløftemekanismen er dekket av produsentgarantien mot mislykket
heving kun som følge av produksjonsdefekter. Høyttalerløftemekanismen er
8
MA R Q U IS
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
SHOW
UTSTYRSDIAGRAMMER
ENVY, MIRAGE, PROMISE, RENDEZVOUS, SPIRIT
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
Komponent
Kontrollboks og varmeapparat
Ozonator *)
MP160 Pumpe
Skiveventiler
Pumpeforbindelser
Pumpeplugg
Motoroppheng
Lys
Tilbakeslagsventil
Ozonatorbeslag
Dreneringsventil
Adagio™ stereohode*
Tverrkontroll*
Spabetjening*
MP3 reserveplugg*
Stereostrømtilførsel*
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
Antall
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
WISH
Komponent
Kontatskap og varmeapparat
Ozonator*
Pumper
Tilbakeslagsventil*
Skiveventiler
Pumpeforbindelser
Dreneringsventil
Adagio™ stereohode*
Tverrkontroll*
Spabetjening*
MP3 reserveplugg*
Stereostrømforsyning*
Ozonator-komponent
Constellation™ LED-kontroll*
Mengde
1
1
2
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
1
* Tileggsutstyr
***For Show plasseringer av reservepumper se SHOWMODELLDIAGRAM
*Tilleggsutstyr
DESTINY, EPIC, RESORT OG REWARD
EUPHORIA
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
Komponent
Kontatskap og varmeapparat
Ozonator*
Pumper
Tilbakeslagsventil*
Skiveventiler
Pumpeforbindelser
Dreneringsventil
Adagio™ stereohode*
Tverrkontroll*
Spabetjening*
MP3 reserveplugg*
Stereostrømforsyning*
Ozonator-komponent
Lys*
Constellation™ LED-kontroll*
Mengde
1
1
2
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
Komponent
Kontatskap og varmeapparat
Ozonator*
Pumper
Tilbakeslagsventil*
Skiveventiler
Pumpeforbindelser
Dreneringsventil
Adagio™ stereohode*
Tverrkontroll*
Stereostrømforsyning*
Pumpeplugg
Constellation™ LED-kontroll*
Mengde
1
1
2
1
2
4
1
1
1
2
2
1
* Tileggsutstyr
9
MA R Q U IS
DESTINY™
#
0
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
ENVY™
Komponentidentifisering
HK™8 nakkedyser
HK™8 dyser
HK™16 dyser
HK™40 dyser
Light*
Luftkontroller
Innsugingskomponenter
Gulvsluk
Tre-zonekontroller
Nakkedyseventil
Baders kontrollpanel
Filterbeholdere
Spa Frog®*
Spa Frog® returkomponent*
Ozoninjektorbeslag*
Fossefunksjon
Fosseventil
Adagio™ høyttalere
Constellation*
Hodestøtter med demping*
Vannfunksjoner*
Mengde
2
6
18
9
1
2
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
16
2
2
Fysiske spesifikasjoner
Dimensjoner/mm
Høyde/mm
Innvendig dybde/mm
Hjørneradius/mm
Antall sitteplasser
Vekt tørr/kg
Vekt full/kg
Vannkapasitet/liter
Antall behandlingsdyser
Størrelse
2134 x 2134
889
864
432
7
363
1762
1401
35
#
1
2
4
5
7
8
9
11
12
15
16
Komponentidentifisering
HK™8 Dyser|
HK™12 Dyser
HK™40 Dyser
Lys*
Innsugingskomponenter
Slukbeslag
Dysevelger
Baders kontrollpanel1
Filterbeholder
Ozon-ready injektorkomponent*
Strømforsyning
Mengde
3
8
3
1
2
1
1
1
1
1
Fysiske spesifikasjoner
Dimensjoner/mm
Høyde/mm
Antall sitteplasser/posisjoner
Vekt tørr/kg
Vekt full/kg
Vannkapasitet/liter
Antall behandlingsdyser
Størrelse
1930
889
4/5
249
1195
946
14
* Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er
tilgjengelige.
**HK™ 8 dyser opererer i hver sone.
Destiny tre-zonekontroll
SONE 1 (Dyser 1)
Midtre og nedre ryggdyser*
SONE 4 (Dyser 2)
Øvre, midtre og nedre stråledyser.*
DYSER 1
DYSER 2
SONE 2
(Dyser 1)
Øvre stråledyser.*
SONE 5
(Dyser 2)
Øvre, midtre og nedre stråledyser.*
DYSER 1
DYSER 2
SONE 3
(Dyser 1)
Nedre stråledyser.*
SONE 6
(Dyser 2)
Øvre, midtre og nedre stråledyser.
DYSER 1
DYSER 2
* Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er
tilgjengelige.
**HK™ 8 dyser opererer i hver sone.
10
MA R Q U IS
EPIC™
#
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Komponentidentifisering
HK™8 Nakkedyser
HK™16 Dyser
HK™40 Dyser
Lys*
Luftkontroller
Innsugingskomponenter
Gulvsluk
Tre-zonekontroller
Nakkedyseventiler
Baders kontrollpanel
Filterbeholdere
Spa Frog®*
Spa Frog® returkomponent*
Ozon-innsprøytningsbeslag*
Fossfunksjon*
Fossventil*
Adagio™ høyttalere
Constellation*
Hodestøtter med demping*
Vannfunksjoner*
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
EUPHORIA™
Mengde
6
16
35
1
2
4
1
4
3
1
2
1
1
1
1
1
2
17
3
2
Fysiske spesifikasjoner
Dimensjoner/mm
Høyde/mm
Innvendig dybde/mm
Hjørneradius/mm
Antall sitteplasser
Vekt tørr/kg
Vekt full/kg
Vannkapasitet/liter
Antall behandlingsdyser
Epic tre-zonekontroll
A (DYSER 2)
Tri-Zone A i posisjon 1: Therapy Pillar.**
Størrelse
2286 x 2286
889
864
432
7
386
2088
1703
57
# Komponentidentifisering
0 HK™8 nakkedyser
1 HK™8 Dyser
2 HK™12 Dyser
3 HK™16 Dyser
4 HK™40 Dyser
5 Lys*
6 Innsugingskomponenter
7 Gulvsluk
8 Dysevelger
9 Nakkedyseventil
11 Baders kontrollpanel
12 Kontrollpanel
13 Spa Frog®-renhold*
14 Filterbeholdere
15 Fossfunksjon*
16 Adagio™ høyttalere
17 Hodestøtter med demping*
18 Vannfunksjoner*
Mengde
4
18
8
17
13
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
Fysiske spesifikasjoner
Dimensjoner/mm
Høyde/mm
Hjørneradius/mm
Antall sitteplasser/posisjoner
Vekt tørr/kg
Vekt full/kg
Vannkapasitet/liter
Antall behandlingsdyser
Størrelse
2286 x 2286
864
432
7
374
1887
1514
58
Euphoria Tre-Sonekontroll
SONE 1 (DYSER 2)
Midtre og nedre kroppsdyser.*
B (DYSER 1)
Tri-Zone B i posisjon 3: Hel rygg.**
A (DYSER 2)
Tri-Zone A i posisjon 2: Hel rygg.**
SONE 2 (DYSER 1)
Øvre kroppsdyser.* *
B (pumpe 1)
Tri-Zone B i posisjon 2: Hel rygg.**
A+C (DYSER 2)
Tri-Zone A i posisjon 3 og Tri-Zone C i posisjon 1:
Føtter.**
SONE 3 (DYSER 1)
Whirlpool kroppsdyser.**
B+D (DYSER 1)
Tri-Zone B i posisjon 1 og Tri-Zone D i posisjon 3:
Lår.**
* Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er
tilgjengelige.
**HK™ 8 dyser opererer i hver sone.
11
MA R Q U IS
MIRAGE™
#
0
1
2
3
5
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
22
Komponentidentifisering
HK™8 Nakkedyser
HK™8 Dyser
HK™12 Dyser
HK™16 Dyser
Lys*
Innsugingskomponenter
Gulvsluk
Dysevelger
Nakkedyseventil
Bader’s kontrollpanel
Spa Frog®-renhold*
Filterbeholder
Fossfunksjon”
Adagio™ høyttalere
Hodestøtter med demping
Vannfunksjoner*
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
PROMISE™
Mengde
2
19
5
12
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
3
2
Fysiske spesifikasjoner for
Dimensjoner/mm
Høyde/mm
Hjørneradius/mm
Antall sitteplasser/posisjoner
Vekt tørr/kg
Vekt full/kg
Vannkapasitet/liter
Antall behandlingsdyser
Mirage Sonekontroll
Størrelse
2007 x 2007
889
305
4-5
204
1207
1003
38
# Komponentidentifisering
1 HK™8 Nakkedyser
2 HK™12 Dyser
3 HK™16 Dyser
4 HK™32 Dyser
5 Lys*
7 Innsugingskomponenter
8 Gulvsluk
9 Dysevelger
10 Nakkedyseventil
11 Baders kontrollpanel
12 Filterbeholdere
13 Spa Frog®*
14 Spa Frog® returkomponent*
15 Ozon-ready injektorkomponent*
16 Fossfunksjon*
17 Fossventil*
19 Constellation*
20 Hodestøtter med demping
21 Adagio™ høyttalere
22 Vannfunksjoner*
Mengde
2
10
2
4
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
17
3
2
1
Fysiske spesifikasjoner for Promise Størrelse
Dimensjoner/mm
1956 x 2134
Høyde/mm
864
Hjørneradius/mm
432
Antall sitteplasser
4-6
Vekt tørr/kg
272
Vekt full/kg
1559
Vannkapasitet/liter
1287
Antall behandlingsdyser
18
SONE 1A
Øvre nedre ryggdyser.**
Promise Sonekontroll
SONE 1
Nedre kroppsdyser.**
SONE 1B
Midtre og nedre ryggdyser.**
SONE 2
Øvre, midtre og nedre ryggdyser.**
SONE 1C
Nedre kroppsdyser.**
* Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er
tilgjengelige.
**HK™ 8 dyser opererer i hver sone.
* Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er
tilgjengelige.
**HK™ 8 dyser opererer i hver sone.
12
MA R Q U IS
RENDEZVOUS™
#
1
2
5
7
6
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
Komponentidentifisering
HK™8 Nakkedyser
HK™12 Dyser
Lys*
Innsugningskomponenter
Gulvsluk
Nakkedyseventil
Bader’s kontrollpanel
Filterbeholder
Spa Frog®*
Spa Frog®* returkomponent”
Ozoninjektorkomponent*
Constellation*
Hodestøtter med demping
Adagio™ Høyttalere
Vannfunksjon*
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
RESORT™
Mengde
2
10
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10
2
4
1
Fysiske spesifikasjoner for Rendezvous
Dimensjoner/mm
Høyde/mm
Hjørneradius/mm
Antall sitteplasser
Vekt tørr/kg
Vekt full/kg
Vannkapasitet/liter
Antall behandlingsdyser
Størrelse
1727 x 1727
749
432
3
136
701
568
12
* Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er tilgjengelige.
**HK™ 8 dyser opererer i hver sone.
#
1
2
3
4
5
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
Komponentidentifisering
HK™8-nakkedyser
HK™12-dyser
HK™16-dyser
HK™40-dyser
Lys*
Innsugningskomponenter
Gulvsluk
Dysevelger
Gulvsluk
Nakkedyseventil
Bader’s kontrollventil
Filterbeholdere
Spa Frog®*
Spa Frog® returkomponent*
Ozon-ready injektorkomponent*
Fossfunksjon
Fossventil
Adagio™ Høyttalere
Constellation*
Hodestøtter med demping*
Vannfunksjon*
Mengde
2
19
4
9
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
17
3
1
Fysiske spesifikasjoner for Resort
Dimensjoner/mm
Høyde/mm
Hjørneradius/mm
Antall sitteplasser
Vekt tørr/kg
Vekt full/kg
Vannkapasitet/liter
Antall behandlingsdyser
Størrelse
2134 x 2134
864
432
5
327
1651
1325
34
Resort Sonekontroll
SONE 1 (DYSER 1)
Øvre, midtre og nedre ryggdyser.**
SONE 1 (DYSER 2)
Øvre, midtre og nedre ryggdyser.**
DYSER 1
DYSER 2
SONE 2 (DYSER 1)
Øvre ryggdyser.**
Midtre, nedre rygg og bendyser.**
SONE 3 (DYSER 1)
Nedre ryggdyser.**
**HK™ 8 Nakkedyser opererer i Sonee 2 (Resort)
DYSER 1
DYSER 2
* Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er
tilgjengelige.
13
MA R Q U IS
REWARD™
#
0
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
Komponentidentifisering
HK™8 Nakkedyser
HK™8-dyser
HK™12-dyser
HK™16-dyser
HK™ 40-dyser
Lys*
Innsugningskomponenter
Gulvsluk
Dysevelger
Nakkedyseventil
Bader’s kontrollpanel
Filterbeholdere
Spa Frog®
Spa Frog® returkomponent)*
Ozon-ready injektorkomponent*
Foss-funksjon*
Foss-ventil
Adagio™ høyttalere
Constellation*
Hodestøtter med demping*
Vannfunksjon*
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
SHOW™
Mengde
2
14
16
9
4
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
17
3
1
Fysiske spesifikasjoner
Dimensjoner/mm
Høyde/mm
Hjørneradius/mm
Antall sitteplasser/posisjoner
Vekt tørr/kg
Vekt full/kg
Vannkapasitet/liter
Antall behandlingsdyser
Reward Sonekontroll
SONE 1 (DYSER 2)
Øvre, midtre rygg og bendyser.**
SONE 1 (DYSER 1)
Øvre, midtre rygg og bendyser.**
Størrelse
2134 x 2134
864
432
6
336
1660
1325
43
#
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
Component Identification
Quantity
HK™8 Nakkedyser
6
HK™8-dyser
18
HK™12-dyser
25
HK™16-dyser
7
HK™40-dyser
26
Lys*
1
Luftkontroller
3
Innsugningskomponenter
4
Gulvsluk
1
Dyseventiler
3
Nakkedyseventiler
3
Baders kontrollpanel
1
Filterbeholdere
2
Spa Frog®*
1
Spa Frog® returkomponent*
1
Ozon-ready injektorkomponent* 1
Foss-ventil*
1
Adagio™-høyttalere*
2
Constellation*
16
Hodeputer med demping*
4
Vannfunksjoner*
2
Kjøler
1
TV*
1
Pumpe innvendige plasseringer 2
Physical Specifications
Dimensions/mm
Height/mm
Corner Radius/mm
Seating Positions
Weight Dry/Kgs.
Weight Full/Kgs.
Water Capacity/Litres
Total Therapy Jets
Size
2286 x 2390
889
432
5
499
2296
1798
82
Show Tre-Sonekontroll
ZONE 1 (DYSER 1)
Adirondack A; hele ryggen, hoftene, ben og
føtter.**
SONE 2 (DYSER 1)
Øvre ryggdyser.**
SONE 2 (DYSER 2)
Adirondack B: øvre og midtre rygg, hofter og
føtter.**
SONE 3 (DYSER 1)
Nedre kroppsdyser.**
* Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er
tilgjengelige.
**HK™ 8 dyser opererer i hver sone.
SONE 3 (DYSER 3)
Kapteinstol: midtre og nedre rygg, armer, knær og
handled.**
Sete: hele ryggen.**
14
MA R Q U IS
Show Tre-Sonekontroll
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
SPIRIT™
SONE 4 (DYSER 1)
Adirondack A: øvre rygg.**
SONE 5 (DYSER 2)
Adirondack B: nedre rygg.**
SONE 6 (DYSER 3)
Kapteinstol: nedre rygg.**
#
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Komponentidentifisering
HK™8-Nakkedyser
HK™12-dyser
HK™16-dyser
HK™40-dyser
Lys*
Innsugningskomponent
Gulvsluk
Dysevelger
Nakkedysevelger
Baders kontrollpanel
Filterbeholdere
Spa Frog®*
Spa Frog®-returkomponent*
Ozon injektorkomponent
Fossfunksjon*
Fossventil*
Constellation*
Hodestøtter med demping
Adagio™ høyttalere*
Vannfunksjon*
Mengde
2
12
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
12
2
2
1
Fysiske spesifikasjoner
Dimensjoner/mm
Høyde/mm
Hjørneradius/mm
Antall sitteplasser/posisjoner
Vekt tørr/kg
Vekt full/kg
Vannkapasitet/liter
Antall behandlingsdyser
Størrelse
2134 x 1524
749
432
3/4
186
810
623
19
SONE 7 (DYSER 1)
Adirondack A: føtter.**
Spirit Sonekontroll
SONE 1A
Øvre, midtre og nedre ryggdyser.**
SONE 8 (DYSER 2)
Adirondack B: føtter.**
ZONE 1B
Nedre kroppsdyser.**
SONE 9 (DYSER 3)
Behandlingssøyle: ben og føtter.**
* Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er
tilgjengelige.
**HK™ 8 dyser opererer i hver sone.
* Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er
tilgjengelige.
**HK™ 8 dyser opererer i hver sone.
15
MA R Q U IS
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
WISH
ZONE 1 (DYSER 3)
ZONE 2 (DYSER 1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
Component Identification
Quantity
HK™8 Nakkedyser
2
HK™8-dyser
24
HK™12-dyser
10
HK™16-dyser
4
HK™40-dyser
8
Geyesr-dyser
1
Lys*
1
Luftkontroller
3
Innsugningskomponenter
4
Gulvsluk
1
Dyseventiler
3
Nakkedyseventiler
3
Baders kontrollpanel
1
Kontrollpanel
1
Filterbeholdere
2
Spa Frog®*
1
Spa Frog® returkomponent*
1
Ozon-ready injektorkomponent* 1
Foss-ventil*
1
Adagio™-høyttalere*
2
Hodeputer med demping*
4
Vannfunksjoner*
2
Physical Specifications
Dimensions/mm
Height/mm
Corner Radius/mm
Seating Positions
Weight Dry/Kgs.
Weight Full/Kgs.
Water Capacity/Litres
Total Therapy Jets
Size
2134 x 2134
889
305
5
356
1642
1287
50
ZONE 2 (DYSER 2)
Wish Tre-Sonekontroll
SONE 1 (DYSER 1)
SONE 1 (DYSER 2)
16
MA R Q U IS
FEILSØKINGSVEILEDNING
MERK DEG FØLGENDE: Følgende korrektive handlinger kan utføres av
spaeieren. Hvis problemet ikke kan korrigeres ved hjelp av trinnene nedenfor, ta
kontakt med din autoriserte Marquis spaforhandler for service. Hvis problemet
ikke kan korrigeres ved hjelp av trinnene nedenfor, ta kontakt med din autoriserte
Marquis spaforhandler for service.
UTSTYRET FUNGERER IKKE
• Sjekk LCD-vinduet på kontrollpanelet for diagnostisk kode.
• Sjekk kretsbryteren på hovedkretspanelet.
• Sjekk tilstanden til strømkabelen.
UTILSTREKKELIG DYSEEFFEKT
• Pass på at avstengningsventilene er helt åpne.
• Åpne dysene ved å dreie strålen for å oppnå maks. vannstrømning.
• Sjekk at luftkontrollventilen er åpen (roter spak mot urviseren).
• Sjekk for obstruksjon eller restriksjoner ved innsugingsbeskytter(e) eller filtre,
for eksempel løv.
• Sjekk at vannet har riktig nivå, 2/3 opp rotasjonsavskummingsåpningen(e).
• Inspiser filterpatronen(e) for smuss og rester.
• Kontroller for luftlomme i pumpen…
DYSEVENTILER ER VANSKELIGE Å BRUKE
• Ventiler og roterende dyser som blir vanskelige å dreie tyder på at det er
kommet sand, smuss eller for mye kalk i vannet.
• Fjern komponenter og skyll før det oppstår skade.
• Anbefal de som bader eller dusjer å ta fotbad før de går i spaen. Hvis ikke
ventilene brukes eller vedlikeholdes som anbefalt, kan det føre til skade ved at
det kommer inn fremmedlegemer som smuss, sand og kalsium som ikke
omfattes av garantien.
INGEN VARME
• Sjekk temperaturen som vises på LCD-vinduet for ønsket temperaturinnstillingen.
• Inspiser filterpatronen(e) for smuss og rester.
• Sjekk at vannet har riktig nivå, 2/3 opp rotasjonsavskummingsåpningen(e).
• Sjekk VARMEMODUS for å være sikker på at spaen ikke er i SOVEMODUS
eller
ØKONOMIMODUS.
• Lavere omgivelsestemperaturer kan oppstå ved tap av varme.
MERK: Ikke regn med at det kommer varmt vann fra dysene med en gang. Det
vil ta 12-24 timer for varmeapparatet å varme opp vannet til temperaturen du
ønsker.
LYSET VIRKER IKKE
• Trykk på feltet BELYSNING på kontrollpanelet.
• Omposisjoner lyspæren i sokkelen. (Se BYTTE LYSPÆRE.)
• Skift lyspæren bare med en lignende komponent.
OZONATOR-ANSAMLING
Det kan oppstå en ansamling av nitrøse forbindelser som vanligvis samles ved
ozonutløpspunktet til røret etter en periode på seks til 12 måneder. Det kan
oppstå en ansamling av nitrøse forbindelser som vanligvis samles ved
ozonutløpspunktet til røret etter en periode på seks til 12 måneder.
• Slå av strømmen.
• Koble fra slangen og rens den med en bomullspinne som er dyppet i hvit
eddik. Pass på at ikke slangen sprekker eller ødelegges når den tas ut av
komponenten med mothaker.
DIAGNOSTISKE MELDINGER PÅ LCD-EN
Med den avanserte teknologien som er innebygd i spaen kan det utføres en
rekke selvdiagnostiske systemsjekker, og den kan vise en rekke forskjellige
meldinger på LCD-vinduet på kontrollpanelet.
OHH, HH: Beskyttelse mot overoppheting. Hvis det oppstår en funksjonssvikt og
vannet i spaen når 44 °C, slås systemet helt av. Gå i så fall IKKE I VANNET.
Slå av all strømmen til spaen. Ta av spadekslet og la vannet kjøles ned. Når
varmeapparatet er nedkjølt, slå på strømmen til spaen og nullstill ved å trykke
på et hvilket som helst felt. Hvis ikke spaen nullstilles, slå av strømmen til spaen
og ta kontakt med en autorisert Marquis Spas®-forhandler for service. Flere
tilstander kan føre til overoppheting, f.eks. lav vannstand, avstengningsventiler
lukket når varmeapparatet er på, skittent filter og innsnevring i rør. Når
strømmen slås på igjen, vil ikke spaen starte opp igjen før temperaturen på
vannet i spaen synker til en lavere, forhåndsdefinert temperatur.
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
OHS, OH: Beskyttelse mot overoppheting. Spaen er slått av. En av sensorene
har detektert at vannet i spaen er 43,3 °C. IKKE GÅ I VANNET. Slå av all
strømmen til spaen. Ta av spadekslet og la vannet kjøles ned. Når
varmeapparatet er nedkjølt, slå på strømmen til spaen og nullstill ved å trykke
på et hvilket som helst felt. Hvis ikke spaen nullstilles, slå av strømmen til spaen
og ta kontakt med en autorisert Marquis Spas®-forhandler for service.
ICE, IC: Frysebeskyttelse er aktivert. Ta kontakt med din autoriserte Marquis
Spas®-forhandler for mer informasjon. MERK: ICE kan ses på ny påfylling
dersom vannet er for kaldt.
SnA og SA: En sensor som er plugget inn i Sensor “A”-pluggen virker ikke.
Spaen slås av. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas®-forhandler for
service.
Snb og SB: En sensor som er plugget inn i Sensor “B”-pluggen virker ikke.
Spaen slås av. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas®-forhandler for
service.
SnS og SN: Sensorer er ikke i balanse. Hvis dette veksler med temperaturen,
kan det være bare en midlertidig tilstand. Hvis displayet viser bare denne
meldingen (periodisk blinking), er spaen avslått. Ta kontakt med din autoriserte
Marquis Spas®-forhandler for service.
MERK: Hvis strømmen er avslått eller det oppstår strømbrudd, har 240Vsystemet reservebatteri. Alle brukerinnstillingene beholdes.
HFL og HL: Det ble oppdaget en betydelig forskjell mellom
temperatursensorene. Dette kan tyde på et problem med strømningen. Sjekk
vannstanden i spaen. Fyll på om nødvendig. Hvis vannstanden er akseptabel,
pass på at pumpene er primet. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas®forhandler hvis det oppstår problemer.
MERK: Spaen kan overopphetes i Økonomi- eller Sove-modus hvis utstyret står i
direkte sollys. Bytt til Standard-modusinnstilling for å løse problemet.
LF: Vedvarende problemer med lav strømning. (Vises når HFL-meldingen vises
for femte gang innen 24 timer.) Varmeapparatet er avslått, men andre
spafunksjoner fortsetter å kjøres normalt. Denne handlingen kreves for HFLmelding. Spaens varmekapasitet vil ikke nullstilles automatisk. Du kan trykke et
hvilket som helst felt for å nullstille.
dr: Ikke nok vann detektert i varmeapparatet. Sjekk vannstanden i spaen. Fyll
på om nødvendig. Hvis vannstanden er akseptabel, pass på at pumpene er primet.
Trykk et felt for å nullstille.
drY: Ikke nok vann detektert i varmeapparatet. (Vises ved tredje forekomst av
dr-melding.) Spaen er slått av. Følg handling som kreves for “dr”-melding.
Spaen nullstilles ikke automatisk, du kan trykke et hvilket som helst felt for å
nullstille.
Pr: Når spaen først er aktivert, går den i Priming-modus. Den varer i opptil fire
eller fem minutter, deretter begynner spaen å varmes opp og holder
vanntemperaturen i Standard-modus.
- - F; - - C: Temperaturen er ukjent. Når pumpen har kjørt i to minutter, vises
temperaturen.
- - -: Temperaturen er ikke aktuell. Spaen er i Økonomi- eller Sove-modus.
Pumpen kan ha vært avslått i flere timer. Hvis du vil se gjeldende spatemperatur,
bytt enten til Standard-modus eller slå på Dyser 1 i minst 2 minutter.
Tilleggsdiagnostikk for modellene Epic og Show:
rtC: Maskinvaresvikt. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas®-forhandler.
PSt: Maskinvaresvikt. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas®-forhandler.
CrC: Problem med installasjon av fastvare. Ta kontakt med din autoriserte
Marquis Spas®-forhandler.
CFE: Konfigurasjonsfeil, spaen kan ikke starte. Ta kontakt med din autoriserte
Marquis Spas®-forhandler.
GFI: Spaen kan ikke utløse GFCI. Ta kontakt med forhandler. Det kan være utrygt
å bruke spaen.
StU: Pumpen synes å ha hengt seg opp i denne posisjonen slik at vanntemperaturen
kryper oppover, muligens til farlige nivåer. SLÅ STRAKS AV SPAEN. IKKE GÅ OPPI
VANNET. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas®-forhandler.
17
MA R Q U IS
HOt: Pumpen synes å ha hengt seg opp i posisjonen den sto i sist spaen ble slått på.
SLÅ STRAKS AV SPAEN. IKKE GÅ OPPI VANNET. Ta kontakt med din
autoriserte Marquis Spas®-forhandler.
MERK: Hvis strømmen er avslått eller det oppstår strømbrudd, har 240Vsystemet reservebatteri. Alle brukerinnstillingene beholdes.
PÅMINNELSER OM VEDLIKEHOLD:
Følgende påminnelser vises på indikatorlampene og indikerer at det er tid for
vedlikehold. Påminnelsesmeldinger vises også i LCD-vinduet. Nullstill
påminnelsene ved å trykke på Temp opp, Temp ned, eller Innstillinger.
• Rens filter: Indikatorlampen lyser hver 30. dag. rCL vises på LCD-vinduet.
• Skift vann: Indikatorlampen lyser hver 90. dag. rCH vises på LCD-vinduet.
• Bytt mineraler: rCA vises på LCD-vinduet hver 90. dager.
• Sjekk bromin: rSA vises på LCD-vinduet hver 21. dager.
MARQUIS SPA-VEDLIKEHOLD
VIKTIGE KJEMISKE SIKKERHETSPROSEDYRER
1
2.
3.
Oppbevar alltid kjemikalier utilgjengelige for barn.
Les produktetiketter nøye før bruk.
Tilsett alltid kjemikalier til vannet ved oppløsning. Ikke tilsett vann til
kjemikalier. Noen tørre kjemikalier bør løses opp før de tilsettes spaen.
Drypp litt vann fra spaen med en ren beholder. Bland til det er oppløst, ha
deretter i det sirkulerende vannet.
4. FORSIKTIG: Ikke bland kjemikalier med hverandre. Tilsett dem til spavannet
hver for seg.
5. Alle kjemiske produkter skal oppbevares på et tørt, kjølig, godt ventilert sted
der gjennomsnittstemperaturen ikke overstiger 32 °C. Hold
oppbevaringsområdet rent for avfall som filler, aviser og brannfarlige
materialer.
6. Oppbevar kjemikalier borte fra åpne flammer eller annen varmekilde. Ikke
røyk i nærheten av kjemikalier. Bruk bare vann hvis det skulle oppstå en
tørr klorkjemisk brann. Ikke bruk pulverapparat til å prøve å slukke brannen.
7. Ved tilsetning av kjemikalier, sørg alltid for at vannet sirkulerer i spaen med
dysene vendt nedover for bedre fordeling av kjemikaliene. Tilsett
kjemikaliene til vannet i spaen én om gangen. La det gå flere minutter til
nye kjemikalier tilsettes, ved hjelp av strålevirkningen for å fordele dem
jevnt i spaen.
8. Det er viktig å la spaen være utildekket i 20-30 minutter under behandling
av spaen for å unngå skade. Ikke la spaen stå uten tilsyn når dekket er av.
Skade som f.eks. misfarging eller sprø vinyl på grunn av kjemisk skade
dekkes ikke av garantien.
9. Etter tilsetning av kjemikalier, vent så lenge det anbefales på kjemikaliets
emballasje før vannet testes på nytt for nøyaktig avlesing. Test spavannet
på nytt før bruk.
10. Hvis du har spørsmål eller problemstillinger om riktige prosedyrer for
håndtering av kjemikalier, ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas®forhandler.
STELL AV VANNET
Det er tre forutsetninger for rent, sunt vann.
1. SIRKULER: Vannet må sirkulere regelmessig, det kan ikke stå stille.
2. FILTER: Vannet må filtreres for å fjerne partikler og restmateriale.
3. RENGJØRING: Vannet må renses for å drepe organismer som alger,
bakterier og virus.
Det er absolutt nødvendig å opprettholde riktig vannbalanse for å beskytte
spaens varmeapparat og andre komponenter mot skade. Spaens overflate og
utstyret kan skades som følge av behandling med dårlige eller for sterke
kjemikalier, og dette omfattes ikke av garantien.
Misfarging av dyser, ventiler og kontroller er en indikasjon på dårlig kjemisk
vedlikehold eller eksponering for solen.
Dyse-innlegg og ventiler kvalifiserer ikke for dekning av arbeid. Disse delene
kan kjøpes eller byttes under garantien hos din autoriserte Marquis Spa®forhandler. Pakninger og tetninger dekkes ikke av garantien.
Kontrollsystemet i Marquis-spaen sirkulerer og filtrerer automatisk. (Se BETJENE
SPAEN, ConstantClean™ og SmartClean™.) Rengjøringsprosessen krever minimal
innsats hvis det utføres konsekvent og riktig.
Det er tre forutsetninger for å rengjøre vannet i spaen:
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
1. BALANSE: Vannet må balanseres slik at rengjøringsprosessen kan fungere
og spautstyret beskyttes.
2. STØT: Støt for å oksidere organiske stoffer og gjøre renseprosessen mer
effektiv.
3. RENGJØRING: Ivareta et riktig nivå av rengjøringsmiddel til enhver tid.
FORSTÅ VANNBALANSEN
Vannbalansen er forholdet mellom faktorer som bestemmer kvaliteten på vannet
i spaen. Effektiviteten til kjemikalier og andre tilsetningsstoffer beror på at alle
disse faktorene virker sammen eller ”i balanse” med hverandre. De primære
elementene i vannbalanse er hardhetsnivået i vannet, total alkalitet og pH. Bruk
alltid vannbehandlingsprodukter som anbefales brukt i en Marquis-spa.
pH-balanse
Den viktigste komponenten i vannbalanse er å sørge for at pH-en er balansert.
Kalsium-hardhet og total alkalitet fungerer som bufre for å stabilisere pH-en. Når
de er riktig justert, vil pH-en være stabil og lett å opprettholde. pH-en er et mål
på vannets relative surhetsgrad og basisitet. Det ideelle pH-området er 7,4 – 7,6.
Når pH-en synker til under 7,2, kan vannet bli korrosivt. Lav pH kan medføre
skade på metallet i kontrollsystemet og varmeapparatet, for høyt forbruk av
rengjøringsmiddel og hudirritasjon. En pH på over 7,8 kan føre til at metaller
eller mineraler i vannet danner ansamlinger og lager flekker på spaens flater. En
pH på mer enn 7,8 kan også føre til irritasjon av øne og hud.
Total alkalitet
Alkalitet fungerer som buffer for å forhindre at pH-en forandres etter hvert som
andre stoffer tilsettes vannet. pH-ens stabilitet er direkte forbundet med
alkaliteten. Alkaliteten skal være mellom 80 og 140 dpm. Alkalitet på mindre enn
80 dpm gjør det vanskelig å stabilisere pH-en. Alkalitet på mer enn 140 dpm kan
øke pH-en og gjøre vannet grumsete og redusere effektiviteten til
rengjøringsmiddelet.
Merk: Alkalinity & pH Increaser og Alkalinity & pH Decreaser vil påvirke både pH
og alkalitet. Vanligvis vil må tilsetninger forandre pH-en og få svært liten virkning på
alkaliteten. Større tilsetninger vil også påvirke pH-en, men vil få langt større virkning
på alkaliteten. (Eksempel: Hvis pH-en er svært høy og alkaliteten er innenfor
området, vil tilsetning av noen få doser pH og alkalinity Decreaser i stedet for én
stor dose redusere pH-en med liten innvirkning på alkaliteten.)
Kalsium-hardhet
Ikke bruk mykt vann i spaen. Det er av den største betydning å ha kalsium i
vannet. Det ideelle området for kalsium ligger mellom 200 – 300 dpm. Kalsiumhardhet justeres normalt ved påfylling eller gjenfylling etter drenering av spaen.
Høye kalsiumnivåer kan føre til avleiring på spa-flater og utstyr. Spaen kan
beskyttes mot mye kalsium ved å bruke Metal & Stain Remover i henhold til
anvisningene på emballasjen. Lave kalsiumnivåer kan føre til at spavannet blir
sterkt korrosivt og skader utstyrets komponenter og rør. Bruk Calcium Hardness
Increaser til å heve kalsium-nivåer.
BALANSE
Når spaen fylles for første gang eller ved senere påfylling, følg disse
punktene for å oppnå riktig vannbalanse.
VIKTIG! Følg alltid instruksjonene på den kjemiske beholderen ved tilsetning
av kjemikalier.
1. Test vannet i spaen med teststrimmel eller testpakke. Bestemm vannets
pH og alkalitet.
2. Hvis justeringer er nødvendige for pH-en og/eller alkaliteten, balanser
alltid alkaliteten før pH-en. Produktene du skal bruke til å justere pH
og/eller alkalitet er pH Alkalinity Increaser eller pH & Alkalinity Decreaser.
Foreta andre tilsetninger i henhold til anvisningene på flasken og test
deretter og gjenta om nødvendig til alle avlesinger ligger innenfor ønsket
område.
3. Øk kalsiumhardhet om nødvendig.
STØT
Førstegangsbehandling
Send støt i spaen med kornet Chlorine Sanitizer eller Spa Shock uten klor.
Tilsett direkte i spaen i henhold til instruksjonene på emballasjen. Chlorine
Sanitizer foretrekkes for førstegangsbehandling, da den også vil opprette en
rest av rengjøringsmiddel.
Vedlikeholdsbehandling
18
MA R Q U IS
Når bakterier og annet avfall nøytraliseres av rengjøringsmiddelet, blir de
liggende i vannet med mindre de er oksidert eller har fått sjokkbehandling De
kalles ofte kloraminer eller bromaminer, og gir grumsete vann og kan skape
vond lukt og irritere hud og øyne. De kalles ofte kloraminer eller bromaminer,
og gir grumsete vann og kan skape vond lukt og irritere hud og øyne.
Sjokkbehandling med Spa Shock uten klor eller kornet Chlorine Sanitizer
anbefales én gang i uken eller når vannet virker grumsete eller det lukter
vondt av det. Spa Shock uten klor gjør det mulig å bruke spaen 15 minutter
etter sjokkbehandling.
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
FORSIKTIG: Stram bare for hånd. Unngå å stramme for hardt. Unngå å bøye
holderen for å forhindre skade. Skade som oppstår på grunn av feil fjerning eller
installasjon av en kjemisk patronholder er ikke omfattet av garantien.
Patronholderen er garantert å være fri for defekter på tidspunktet da spaen leveres.
Kjemiske patronholdere kvalifiserer ikke for dekning av servicearbeid. Disse delene
kan kjøpes eller byttes under garantien hos din autoriserte Marquis Spa®-forhandler.
TA UT PATRONENE
Reverser ovennevnte prosedyrer for å ta ut patronene.
MERK: En sterk lukt av brom eller klor indikerer som regel at spaen må
sjokkbehandles – ikke at det er for mye brom eller klor i vannet. Det vil ikke lukte
av en riktig balansert spa som får regelmessig sjokkbehandling.
* Det innebygde saniteringssystemet er ikke tilgjengelig i enkelte internasjonale
markeder. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas®-forhandler for anbefalt
vannbehandlingsmetode.
RENGJØRING
ConstantClean™ System (tilleggsutstyr)
ConstantClean™-systemet benytter en kombinasjon av rengjøringsmidler til å
forbedre vannets kvalitet og redusere vedlikeholdsbehov i betydelig grad.
Kombinasjonen av en Spa Frog® Mineral Cartridge* og den fabrikkinstallerte
ozonatoren reduserer sterkt mengden med rengjøringsmiddel som kreves. I
stedet for det normale 3-5 dpm med brom, vil du kanskje trenge bare 1-2 dpm.
VANNPLEIEREGIME
Marquis SpaCare™-produkter er klassifisert av brukervennlig veiledning.
Informasjonen nedenfor indikerer om produktet skal brukes hver dag, hver uke,
måned, ved påfylling, eller etter behov - hvis det oppstår spesielle vannforhold.
MERK: Vi anbefaler bruk av Frog® flytende patroner. Ikke bruk andre flytende
kjemikalier eller Biguanid. Det kan oppstå skade på spa-kabinettet og andre
innvendige komponenter.
* Det innebygde saniteringssystemet er ikke tilgjengelig i enkelte internasjonale
markeder. Ozonsystemet er derimot tilgjengelig på alle spa-modeller i alle land.
Ta kontakt med forhandleren for anbefalt alternativ behandlingsmetode dersom
det innebygde saniteringssystemet ikke er tilgjengelig.
INNEBYGD SANITERINGSSYSTEM*
Når spa-vannet er sjokkbehandlet med Chlorine Sanitizer-granuler eller Spa
Shock uten klor, la vannet i spaen nå driftstemperatur. Deretter installeres Spa
Frog®-patroner.
JUSTER MINERALPATRONEN
Ta av den beskyttende cellofaninnpakningen fra Spa Frog® mineralpatron. Drei
på den øverste delen til tallet seks vises i innstillingsvinduet, samtidig som du
holder nederst på patronen.
MERK: Mineralpatronen skal byttes ut hver tredje til fjerde måned. Du kjenner
fortsatt de ”utbrukte” mineralene i den, men de er ikke lenger effektive og
patronen må byttes ut. Det anbefales å drenere og fylle på spaen samtidig som
du bytter ut mineralpatronen.
JUSTER BROMPATRONEN
Ta av den beskyttende cellofaninnpakningen fra Spa Frog® brompatron. Du må
overvåke bruken de første ukene for å finne riktig innstilling for brompatronen.
Begynn med en førstegangsinnstilling basert på tabellen nedenfor og følg med
bromnivåene hver dag den første uken. Juster patronen med én innstilling per
dag til et nivå på 3 - 5 bpm er oppnådd. For å justere patronen, ta av fra
systemet og drei til nest høyeste innstilling hvis bromnivået er lavt, eller til nest
laveste innstilling hvis bromnivået er høyt. Brompatronen må byttes ut når den
er tom, mellom hver andre og fjerde uke. Alltid sørg for 3-5 dpm brom.
Foreslått Innledende brompatroninnstillinger
Daglig filtertid
Én time
To timer
Fire timer
Spa-liter
568-1136
2
2
1
Spa-liter
1136-1514
3
2
2
Spa-liter
1514-1893
4
3
2
INSTALLER PATRONENE
Finn og ta ut patronholderdekslet på toppkanten av spaen. Trykk holderen ned
og drei den mot urviseren for å låse opp. Løft holderen ut. Klikk Spa Frog®
mineralpatron inn i holderen merket “MINERALER” (øverste del), og pass på at
hakket ved toppen av patronen er innrettet med den uthevede streken på
holderen. Deretter klikker du Spa Frog® brompatronen inn i området til holderen
som er merket ”BROM”: Pass på at hakket på patronen innrettes med streken
som er uthevet på holderen. Når patronene er klikket på plass, sett holderen på
plass igjen, trykk ned og drei med urviseren for å låse på plass. Sett dekslet
tilbake.
DAGLIG
Rengjøringsmiddel
Oppbevar 1-2 dpm rengjøringsmiddel til enhver tid.
UKENTLIG
Sjokkbehandling av spaen
Rengjøringsmiddel blandes med bakterier og nøytraliserer
rengjøringsmiddel/bakterier ved kontakt. Den brukte rengjørings/bakteriepartikkelen finnes imidlertid fortsatt i vannet i spaen. Brukt
rengjøringsmiddel i vannet avgir klorlukt og gir grumsete vann. For å oksidere,
eller for å fjerne dette brukte rengjøringsmiddelet, må spaen sjokkbehandles
én gang i uken. MERK: Ytterligere sjokkbehandling kan være nødvendig hvis
spaen brukes ofte.
PRODUKTER ETTER BEHOV
pH & Alkalinity Increase og pH & Alkalinity Decrease
These two products work to raise or lower the pH and alkalinity levels in the
spa and are only needed if the test strip indicates the levels are not in the
ideal range.
Vannklarner
Mikroskopiske partikler kan passere direkte gjennom spafilteret og gi
grumsete vann. Bruken av Marquis SpaCare™ Water Clarifier kombinerer
disse mikroskopiske partiklene til større partikler som kan settes fast i filteret
for å rense grumsete vann.
Spa-skumdemper
Hvis det oppstår skum i spaen, vil stråledysene forhindre at det utvikles. Bruk
Marquis SpaCare™ Spa Defoamer for å fjerne skum umiddelbart fra vannet.
Metall- og fargefjerner
Metal and Stain Remover fjerner metaller som jern og kobber fra vannet i
spaen.
FEILSØKING AV VANNPLEIE
MERK: Hvis du tilkaller service og man ikke finner noe problem med spaen eller
problemet ikke er dekket av garantien (dvs. kjemisk skade), blir du belastet med
vanlig servicepris.
P: Problem
S: Løsning
Grumsete vann
P: Utilstrekkelig filtrering eller skittent filter.
S: Forsikre deg om at filteret er riktig installert. Rens eller bytt ut filteret. Øk
lengden på rens og-/eller filtersykluser.
P: Vannet er ikke balansert.
S: Test vannet og juster pH, alkalitet og rengjøringsmiddel etter behov.
Benytt sjokkbehandling for å oksidere og ødelegge organismer i vannet.
P: Ufiltrerte partikler eller kjemisk mettet.
S: Bruk Water Clarifier til å kombinere partikler.
19
MA R Q U IS
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
P: Store mengder oppløste tørrstoffer
S: Drener, rens og fyll på med vann i spaen.
Kjemisk lukt
P: For mange kloraminer/bromaminer i vannet.
S: Behandle vann med Spa Shock uten klor, juster deretter nivået av
rengjøring etter behov.
P: Vannet ser matt ut, vanskelig å rense. Store mengder oppløste
tørrstoffer kan være årsaken.
S: Drener, rens og fyll på med frisk vann.
Muggen lukt
P: Ikke nok rengjøringsmiddel i vannet – bakterier eller alger i vannet.
S: Tilsett rengjøringsmiddel etter behov og utfør sjokkbehandling. Tilsett mer
rengjøringsmiddel om nødvendig.
Gult vann
P: Lav pH og/eller lav alkalitet.
S: Test og juster pH med pH and Alkalinity Increase. Juster alkalitet om
nødvendig.
Skumming
P: Høy konsentrasjon av kroppsfett, kremer eller såper, så vel som mange
organismer.
S: Bruk Spa Defoamer og juster pH og rengjøringsmiddel etter behov.
Skumlinje i spa
P: Kroppsfett og skitt.
S: Bruk Glove Sponge til rengjøring av spaen. Test og juster
rengjøringsmiddelet og pH-en om nødvendig. Øk rengjøringssyklusen.
Ingen avlesing av rengjøringsmiddel
P: For lite rengjøringsmiddel.
S: Sjokk og/eller juster Spa Frog® brompatronen til rengjøringsmiddelet
registreres i det anbefalte området.
P: Teststrimmelen er “hvit” selv etter at rengjøringsmiddel er tilsatt.
S: Det kan være ekstremt store mengder rengjøringsmiddel. Den kan bleke
reagensene på teststrimmelen og gi en falsk verdi. Ta av spadekslet og
aktiver dysene og luftkontrollene. Dysene kan da kjøres i 30 minutter.
Test vannet for å se om ønsket nivå er nådd. Juster Spa Frog®
brompatron for å redusere nivået av brom.
Høye verdier av rengjøringsmiddel
P: For mye klor eller brom tilsatt eller dispensert i spaen.
S: Ta av spadekslet og aktiver dysene og luftkontrollene. Dysene kan da
kjøres i 30 minutter. Test vannet for å se om ønsket nivå er nådd. Juster
Spa Frog® brompatron for å redusere nivået av brom.
Øye- eller hudirritasjon
P: Kontaminanter eller for mye kloramin/bromamin i vannet.
S: Behandle vannet med Spa Shock. Juster mengden av rengjøringsmiddel.
P: For lav pH.
S: Juster etter behov.
Korrosjon av metall
P: Lav pH.
S: Juster pH med pH and Alkalinity Increase.
Grønt vann/alger
P: Små mengder rengjøringsmiddel eller høy pH.
S: Juster pH, sjokkbehandle og/eller juster Spa Frog® brompatron etter behov.
Uberegnelig pH
P: For lav alkalitet og/eller kalsiumhardhet, som fører til at pH ”spretter”.
S: Test og juster alkalitet og/eller kalsiumhardhet for å få inn i det ideelle området.
20
MA R Q U IS
VEDLIKEHOLD
UKENTLIG VEDLIKEHOLD
1.
Fjerne debris
Fjerner debris og løv fra rotasjonsavskummere og innsugingsbeskytterne på
innsiden av spaen Fjerner debris og løv fra rotasjonsavskummere og
innsugingsbeskytterne på innsiden av spaen
2. Vannstand
Fyll på vannstanden om nødvendig slik at vannet når ca. to tredjedeler opp
til åpningen på rotasjonsavskummeren. (Se STARTE SPAEN.) Lav og høy
vannstand kan skade spaen. Det er viktig at du sjekker vannstanden ofte.
MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD
1. Stell av filter
Vi kan ikke understreke nok betydningen av et rent filter for å oppnå
tilstrekkelig filtrering av vannet. Skitne filtre kan begrense vannstrømmen,
forårsake grumsete vann og forhindre at kjemikaliene virker som de skal.
Skitne filtre kan også føre til lav strømning fra dysene, uklart vann og
aktivering av feilkoder. Det er viktig å rense filtrene regelmessig. Mange
vannbehandlingsprodukter klarner eller renser vannet ved å klumpe
sammen mikroskopiske partikler og mineraler slik at disse større partiklene
kan fanges effektivt i filteret. Et filter som er tilstoppet med debris og
kalkavleiringer fanger ikke partikler på tilstrekkelig måte. Legg
filterpatronene i bløt i filterrens én gang i måneden.
Vedlikeholdspåminnelsen på kontrollpanelet på siden av spaen viser CL
hver 30. dag for å minne deg om å rense filteret.
Ta ut filteret
Slå av RCD-strøm til spaen. Ta tak i kanten av rotasjonsavskummerlokket
eller fossen, trekk fast men forsiktig oppover, for å fjerne det.
Drei filterpatronen mot urviseren for å skru den av fra sokkelen. Løft ut
filterpatronen.
Bruk slange til å rense filterpatronen og filterrens til å bløtlegge filtrene i.
MERK: Oppbevar et ekstra sett med filtre for hånden så du alltid har et rent
sett så du kan bruke spaen når som helst du måtte ønske. Husk å bytte ut
filterpatronene minst én gang i året.
Reinstallere filteret
Gjenta punktene ovenfor i motsatt rekkefølge. Ikke stram filteret for hardt til, da
det kan føre til at gjengene nederst strippes og ikke klarer å holde filteret på
plass. Når fossen byttes ut, midtstilles toppen over den uthevede filterringen og
trykker godt ned til toppen klikker på plass. (Se
INSTALLASJONSINSTRUKSJONER, Filterpatroner.)
FORSIKTIG: Hvis filteret strammes for hardt til, kan filteret eller filterhuset
sprekke. Stram til filteret til det sitter akkurat passe godt.
MERK: Filtre og filterlokk kvalifiserer ikke for dekning av arbeid. Disse delene
kan kjøpes eller byttes under garantien hos din autoriserte Marquis Spa®forhandler.
Lekkasjedeteksjon
Åpne utstyrsluken og sjekk for tegn på vannlekkasje rundt pumpen(e).
Pumpetetninger slites over tid, spesielt ved feilaktig vannkjemi. Pumpetetninger,
varmeapparatpakninger og pumpepakninger må kontrolleres hver måned for å
være sikker på at de ikke lekker. Videre skade som følge av lekkasje fra noen
komponenter dekkes ikke av garantien.
HVER TREDJE TIL FJERDE MÅNED
Tappe og fylle på spaen
Spaen må tappes i gjennomsnitt hver tredje til fjerde måned. Etter månedsvis
med stadig tilsetting av kjemikalier til vannet og utblanding med kroppsfett og
kremer, kan vannet være vanskelig å behandle og kjemikaliene er ikke så
effektive som vanlig. Du kan også legge merke til overflødig skumming.
Hyppigere tapping kan være påkrevet, avhengig av bruk.
Tappe spaen
A. Slå av strømmen til spaen.
B. Åpne utstyrsrommet (se UTSTYRSDIAGRAM). Ta av slangedekslet fra
koblingen og fest til en slange.
C. Åpne dreneringsventilen. Gravitet fører til at vann tappes ut av slangen.
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
D. Når spaen er tom, lukk dreneringsventilen og ta ut slangen. Monter
slangepluggen på nytt.
MERK: Sørg for at tappeventilen er lukket til enhver tid, bortsett fra når
spaen tappes for vann (ikke stol på at ventilhetten skal stenge for vannet).
Når ikke det gjøres, kan det føre til at tappeventilen skades på grunn av at
vannet fryser.
Bruke ozonator
Rens ozoninjektoren og koblingen hver sjette måned. En ansamling av
mineraler kan blokkere ozoninjektoren og føre til for lite strømning eller lav
strømning av ozon. Gjør følgende for å forhindre dette:
A. Koble fra strømmen til spaen.
B. Åpne utstyrsrommet.
C. Finn ozonatoren i utstyrsrommet (se spa-utstyrsdiagrammer) og trekk
ut pluggen til ozonatoren fra kontaktskapet.
D. Hell 0,47 liter hvit eddik (hvit eddik skader ikke spaens komponenter) i
en beholder som for eksempel et beger eller en bøtte. Sett beholderen
på gulvet i utstyrsrommet.
E. Løsne forsiktig den lange, rene slangen til bunnen av ozonatoren. Det
kan være et flytende substans i slangene. I så fall, pass på at ikke du
kommer i kontakt med væsken.
F. ADVARSEL: Salpetersyre akkumuleres i luftslangene til
ozonatoren og injektoren. Salpetersyre fører til alvorlig kjemisk
forbrenning ved direkte hudkontakt. Bruk derfor alltid
vernehansker, -briller og –klær ved arbeid på ozonatoren eller
injektorledningene. For å forhindre inhalering eller inntak av
salpetersyre, IKKE blås eller inhaler med munnen mot noen av
adapterne, koblingene eller slangene på ozonatoren eller
injektorluftslangene.
G. Legg enden av slangen i eddiken, og pass på at enden av slangen
ligger i bunnen av beholderen.
H. Koble strømmen til spaen igjen.
I. Kjør spaen til all eddiken er borte. Da skal det flyte nok eddik gjennom
injektoren og fjerne blokkeringen.
J. Koble fra strømmen til spaen.
K. Fjern det tomme begeret eller bøtta.
L. Monter slangen på nytt til bunnen av ozonatoren.
M. Plugg ozonatoren til kontaktskapet.
N. Lukk luka til utstyrsrommet.
O. Koble strømmen til spaen igjen.
Bytte ut Spa Frog® mineralpatron
Denne patronen skal byttes ut hver tredje til fjerde måned. Du kan fortsatt kjenne
de ”utbrukte” mineralene i den, men de er ikke lenger effektive og må byttes ut. (Se
JUSTER MINERALPATRONENE, Blå mineralpatron.)
Rens DuraShell® innvendig
Når spaen er tappet for vann, rens godt DuraShell® innvendig, spesielt ved
vannlinjen. Vi anbefaler Glove Sponge for rengjøring uten å ripe.
Følg punktene nedenfor for å opprettholde det høyglansede og elegante
utseendet av DuraShell®: For normal pleie og rengjøring, bruk en myk klut eller
svamp og vann. Skyll godt og tørk av med en myk, ren klut. Bruk aldri slipende
rengjøringsmidler. Ikke la akryloverflaten komme i kontakt med produkter som
ketoner eller estere som f.eks. aceton eller etylacetat (neglelakkfjerner),
vintergrønnolje (metylsalicylat), neglelakk, kjemisk renseløsning eller andre
klorinerte organiske løsningsmidler, lakktynnere, bensin, aromatiske
løsningsmidler, sitrus-rens, furuolje, osv. Fjern støv og tørt smudd med en myk,
fuktig klut. Fjern fett, olje, maling og blekk med fortynnet isopropyl (gnidning)
alkohol (ikke la alkhol samles eller bli liggende på akryl). Tørk av med en ren,
myk klut. Unngå å bruke barberblader eller andre skarpe instrumenter som kan
ripe overflaten.
MERK: På grunn av den høyglansede, fine finishen til akrylen, kan det
forekomme ufullkommenheter i overflaten. Disse kompromitterer på ingen måte
spaskallets integritet.
MERK: Ikke la en tom spa stå utildekket. Direkte sollys på spaens overflate kan
føre til alvorlig skade eller merking og kan føre til at garantien ugyldiggjøres.
Fyll på spaen på nytt
Fyll på spaen med friskt vann fra en hageslange og balanser vannet som
beskrevet i avsnittet Vannbehandling.
21
MA R Q U IS
Bruk av påfyllingsfilter er anbefalt ved påfylling, spesielt på steder der det er
høyt mineralinnhold i vannet. Fest til enden av en hageslange for å filtrere ut
sandkorn og sediment som kan samles i spaen og ripe i overflaten.
VEDLIKEHOLD ETTER BEHOV
Stell av dekslet
Vi anbefaler at du bruker Marquis Cover Cleaner for å holde spadekslet rent og
pleiet. Riktig stell av dekslet forlenger levetiden og bevarer utseendet selv under
de strengeste forhold. MERK: Ikke bruk vanlige husholdningsprodukter eller
produkter som inneholder silikon, alkohol, stålull eller blekemiddel.
A. Ta av dekslet fra spaen og len det forsiktig opp mot en vegg eller et
gjerde.
B. Bruk en hageslange til å spraye dekslet og løsne og skylle bort smuss.
C. Bruk en stor svamp og/eller myk børste med en svært mild
såpeløsning. Skrubb vinyltoppen med sirkelbevegelser. Skyll vinylet
rent før såpefilm får mulighet til å tørke.
D. Skrubb kanten rundt dekslet og sideklaffene. Skyll rent med vann.
E. Skyll av undersiden av dekslet med bare vann (ikke såpe) og tørk av
med en tørr fille.
F. Bruk Cover Cleaner til å behandle toppen av dekslet etter rengjøring.
Stell av nakkeputen
For å forlenge levetiden til nakkeputen, ta den av og sett den tilbake bare når
det er nødvendig.
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
MERK: Spaen er utstyrt med en Tri-Zone eller PowerShift-kontroll som brukes til
å avlede vann mellom forskjellige strålesoner. Ventilen må være ”åpen” for de
stråledysene du støvsuger.
5. Skru av pumpepluggen(e) fra pumpen(e). (Se STARTE SPAEN.)
6. Legg dysen over de eksponerte pumpeåpningene med våt/tørr støvsuging for
å fjerne overflødig vann. Pumpen(e) skal fjernes fra spaen og oppbevares i et
klima-kontrollert rom.
7. Rens spaen innvendig.
8. Rens filterpatronene.
9. Installer spadekslet på nytt og lås det på plass.
NÅR DU REISER PÅ FERIE
Korte perioder: 3-5 dager
1.
Juster pH (se STELL AV VANNET).
2.
Rens vannet ved å følge sjokkbehandlingsprosedyrer (Se STELL AV
VANNET).
3.
Lås spadekslet på plass med deksellåser.
4.
Når du kommer hjem igjen, sjokkbehandler du vannet.
Lange perioder: 5-14 dager
1.
Still temperaturen til det laveste én dag før du reiser (ca. 27 ˚ C).
2.
Juster pH etter behov.
3.
Sjokkbehandle vannet.
4.
Når du kommer hjem igjen, sjokkbehandler du vannet.
5.
Still temperaturen tilbake til original innstilling.
6.
Test vannkjemien og juster etter behov.
Ta av nakkeputen
Legg fingrene under hver kant av den innvendige puten og trekk forsiktig ut mot
deg. Skade som påføres tilbehør på grunn av feil fjerning er ikke omfattet av
garantien. Puter og tilbehør er garantert å være fri for defekter kun ved levering.
Stell av DuraWood
Rens spaen utvendig med mild såpe- og vannløsning. Rengjøringsmidler som
inneholder alkohol eller mye løsningsmidler, i tillegg til aceton, nitrobenzen og
cykloheksanol, kan løse opp og misfarge DuraWood utvendig.
Avfallsstoffer
Sandkorn og partikler som er kommet i spaen skal fjernes med spastøvsuger.
Vannlinje
Utfør innvendig rengjøring ved behov for å unngå ansamling av olje og kremer
ved vannlinjen. Vi anbefaler Glove Sponge for rengjøring uten å ripe.
MERK: Ikke bruk den samme børsten eller svampen til å rengjøre spaen
utvendig og innvendig. Såpe og andre rester av produkter som brukes på
utsiden av spaen kan føre til at spavannet skummer og riper spaens overflate
hvis det brukes på innsiden av spaen.
Bytte lyspære:
A. Slå av strømmen til spaen.
B. B. (Se UTSTYRSDIAGRAM.)
C. Ta av lampesokkelen fra baksiden av lampen ved å dreie mot
urviseren og trekke samtidig.
D Trekk pæren forsiktig ut av lampesokkelen og bytt bare med en
lignende komponent. Install the lamp socket back into the light
assembly and replace door.
SUSPENDERT BRUK ELLER KLARGJØRING AV SPAEN TIL VINTEREN
Hvis du bestemmer deg for å la være å bruke spaen over lengre tid, anbefaler vi
at du følger punktene nedenfor.
MERK: Under lange perioder av inaktivitet kan det oppstå skade på utstyret som
følge av kondens i utstyrsrommet. Hvis ikke disse anvisningene følges under
frysetemperaturer, vil det føre til sprekker i koblingen(e) og fuging, samt annen
skade.
1. Slå av strømmen til spaen.
2. Tappe spaen. (Se DRENERE OG FYLLE PÅ SPAEN.)
3. Fjern alle rester av vann fra sitteplassene og fotbrønnen. Om nødvendig,
fjern alle rester av vann og tørk spaen med håndklær. Våt/tørr støvsuging
anbefales for beste resultater.
4. Ved våt/tørr støvsuging, legg støvsugerdysen over hver stråledyse for å
fjerne vann fra rørene. Start med den høyeste dysen og fullført med den
laveste.
22
MA R Q U IS
EIERENS BESKYTTELSESORDNING
MARQUIS SPAS® BEGRENSEDE GARANTI
Garantien til Marquis Corp. Limited omfatter følgende:
Marquis Corp. Garanterer at våre produkter vil være fri for defekt i materiale og
utførelse i det tidsrom som fremgår av denne garantien. Tilbehør som kjøpes av
Marquis Corp. Eller en Marquis Corp. autorisert Marquis Spas®-forhandler og
legges til spaen etter at spaen er produsert, omfattes ikke av denne garantien,
men kan dekkes av andre garantier. Se brukerhåndboken for informasjon om
riktig bruk, vedlikehold og installasjon av spaen. Marquis Spas® begrensede
garanti, gitt gjennom denne eierbeskyttelsesordningen, fremsettes kun til den
opprinnelige kjøperen av spaen og kan ikke overdras.
OPPBYGGING: Fiberglass-strukturen er garantert mot lekkasje i 10 år.
Koblinger og tilbehør er ikke inkludert.
OVERFLATE: Akrylflaten er garantert i 7 år mot blemmer, sprekker og
avlaminering.
RØR: Vanntap fra rør og beslag er garantert i 5 år. Tetninger og pakninger er
ikke inkludert.
UTSTYR: Elektronisk utstyr er garantert mot defekter i materiale og utførelse i 5
år. Utstyret inkluderer utstyrspaker, PC-kort, pumper, kontrollpaneler,
varmeapparat og varmesensorer.
UTVENDIG: Det syntetiske skjørtet og utsiden av DuraBase er garantert mot
sprekker og avskalling i 5 år.
KOMPONENTER: Ozonatoren og infrarøde sensorer er garantert mot defekter i
materiale og utførelse i 2 år.
DELER: Indikatorlamper, fjernkontroller, ventiler, spadekslet,
stereokomponenter, dyseinnlegg, renholdssystemet og overlegg er garantert i 1
år. Disse dekslene kvalifiserer ikke for arbeidsdekning i henhold til denne
garantien.
Sikringer, belysning utenom indikatorlamper, utvendig treverk, filterdeksel,
nakkestøtter, kjemisk patronholdere og andre artikler som ikke er nevnt spesifikt
i denne garantien er garantert å være fri for defekter i materialer og utførelse på
tidspunktet på levering. Disse dekslene kvalifiserer ikke for arbeidsdekning i
henhold til denne garantien.
Garantiperioden
Garantiperioden starter på datoen da produktet selges til deg og fortsetter i den
perioden som er beskrevet i denne garantien for hver komponent.
Hva du skal gjøre hvis det oppstår et problem
Med mindre annet er oppgitt skriftlig av Marquis Corp., kan kun Marquis Corp.
eller dennes representant utføre garantiservice på spaer levert av Marquis Corp.
Når det oppstår et problem, ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas®forhandler.
Når du ber om garantiservice, blir du bedt om å oppgi følgende informasjon:
navn, adresse og kontaktinformasjon, serienummer, en beskrivelse av spaen og
en beskrivelse av problemet. Du vil kanskje bli bedt om å fremlegge bevis på
kjøp av spaen før du mottar garantiservice.
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
erstatningsdeler inngår i den samme originale garantien av spaen som de er
installert i, inkludert resterende garantiperiode, og har ingen egen eller
uavhengig garanti av noe slag.
Tilgang er avgjørende og det må være tilstrekkelig plass til å utføre service. Det
er ditt ansvar å sørge for ubegrenset tilgang.
Garantien til Marquis Corp. Limited omfatter ikke følgende:
Ingen garanti gjelder noen spa som er (i) modifisert, endret eller tilpasset uten
skriftlig samtykke fra Marquis Corp., (ii) misbrukt eller brukt på en annen måte
enn det som fremgår av eierhåndboken, (iii) reparert av en tredjepart som ikke
er autorisert av Marquis Corp., (iv) feilaktig installert av en hvilken som helst part,
(v) brukt sammen med utstyr som ikke omfattes av denne garantien, i den grad
at problemer kan tilskrives slik bruk, (vi) omplassert i den grad at problemer kan
tilskrives omplasseringen, og (vii) plassert på annet støttende underlag enn det
som er angitt i de trykte instruksjonene. Se brukerhåndboken for informasjon om
riktig bruk, vedlikehold og installasjon av spaen.
Andre elementer som ikke omfattes av denne garantien er fraktomkostninger,
arbeid og materialekostnader forbundet med fjerning eller utskifting av spaen,
skade på eller falming av overflaten og farging av spaens overflate eller utstyr
som følge av slag, riping, slipende eller etsende rengjøringsmidler, skade på
grunn av ekstreme vanntemperaturer utenfor området 0 ˚C til 49 ˚C selv om
skaden var resultatet av en svikt som er dekket av garantien, eller skade av
spaens overflate eller utstyr som følge av naturkatastrofer, inkludert vind og
spenningssvingninger. Skade på spaens overflate og tilbehør som forårsakes av
at spaen blir stående utildekket og tømt for vann med direkte eksponering for
sollys kan føre til solar varmebelastning og gjør denne garantien ugyldig.
Andre kostnader som ikke er forbundet med direkte reparasjon av spaen, for
eksempel telefonutgifter og uteblitt arbeid, omfattes ikke av denne garantien.
Hvis Marquis Corp.’s serienummermerking på spaen fjernes eller endres, vil
garantien gjøres ugyldig. Kunde kan ikke demontere spaen. Ethvert forsøk på å
demontere systemer på annen måte enn det som fremgår herav, utgjør
modifisering eller endring va spaen som gjør gjeldende garanti ugyldig.
Begrensninger
Ditt eneste og eksklusive botemiddel og Marquis Corp.'s fulle ansvar i
forbindelse med produksjon og salg av sine spaprodukter er reparasjon eller
utskifting (etter Marquis forgodtbefinnende) av en defekt del, som uttrykt i den
begrensede garantien. Enhver annen uttrykt eller antydet representasjon eller
garanti, inkludert de antydede garantiene av salgbarhet og egnethet for et
bestemt formål så vel som ukrenkelighet, er ekskludert i maks. omfang tillatt av
lov.
Bortsett fra der det er påkrevd av gjeldende lovverk, skal Marquis Corp. ikke
være ansvarlig for tap eller skade på person eller eiendom, uansett årsak, i
forbindelse med produksjon eller salg av sine spaprodukter. Dette inkluderer
indirekte, spesiell, tilfeldige eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til
tap av bruk), enten kravet om slik skade eller tap er basert på kontraktbrudd,
garantiansvar, eller tort og svie, selv om Marquis Corp. tidligere er orientert om
muligheten for slik skade.
Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan
også ha andre rettigheter som varierer fra land til land. Noen land begrenser for
eksempel begrensninger på antydede garantier eller på noen former for skade
eller typer tap eller skade.
©Copyright Marquis Corp. 12/2008
Hva Marquis Corp. vil gjøre hvis det oppstår et problem
Marquis Corp. samtykker i å reparere alle rør- eller overflatedefekter og reparere
eller gi erstatning for noen fabrikkinstallert komponent som omfattes av denne
garantien, som ved testing og undersøkelse av Marquis Corp. viser seg å ha
produksjonsdefekter. Alle materialer som skal undersøkes må returneres til
Marquis Corp., frakt forhåndsbetalt.
Marquis Corp. besørger deler og arbeid (i henhold til forhåndsbestemt avtale)
uten omkostning for å reparere eller erstatte komponenter som ikke fungerer
som de skal på grunn av produksjonsdefekter. Den aktuelle autoriserte Marquis
Spas®-forhandleren kan komme til å kreve ytterligere service- og
reisegodtgjørelse.
Hvis Marquis Corp. eller dennes represenant finner at problemet kan rettes ved
at du får en erstatningsdel som skal installeres i spaen, vil du få en
erstatningsdel uten omkostning når du returnerer den defekte delen. Alle
23
MA R Q U IS
S PA S
®
O W N ER ’S
MA N UA L
ADAGIO™ LYDSYSTEM OG AQUAVISION BEGRENSET GARANTI FOR
ETT ÅR
Marquis Corp. garanterer overfor den opprinnelige detaljkjøperen
komponentene til Adagio™ lydsystem eller Aquavision-enheten vil være fri for
defekter i materiale og utførelse i en periode på ett år fra kjøpsdatoen. Ett års
garanti inkluderer deler. Arbeid dekkes i 90 dager og er basert på en
forhåndsbestemt plan. Tilleggsfjernkontroll og IR/RF-senderenhet er ikke
inkludert i denne garantien: andre garantier kan gjelde fra den opprinnelige
produsenten av tilleggsfjernkontrollen. Adagio™ lydsystemet og Aquavisionenhetens begrensede garanti gjelder bare den opprinnelige kjøperen av spaen
og kan ikke overføres. Ingen forpliktelse av Marquis Corp. skal under noen
omstendigheter strekke seg utover den opprinnelige perioden til noen gjeldende
garanti bestemt i henhold til den effektive garantidatoen til den opprinnelige
kjøperen.
GARANTIENS OMFANG
Marquis Corp. samtykker i å reparere eller gi erstatningsdel for defekter i
Adagio™-lydsystemet eller Aquavision-enhetens materiale eller utførelse som
viser seg å være defekt når testet av Marquis Corp. Adagio™-lydkomponenter
inkludert CD-spiller/radio, høyttalere, subwoofer, mekanisk høyttalerløfter,
stereotilgangsluke, strømtilførsel er garantert mot defekter i materiale og
utførelse i ett år. Aquavision-komponenter inkludert mekanisk monitorløfter,
monitorhus og strømtilførsel er garantert mot defekter i materiale og utførelse i
ett år. Arbeid for å erstatte lyd- eller Aquavision-komponenter dekkes i 90 dager.
Vanninntrengning av alle slag dekkes ikke. Alle materialer som skal undersøkes
må returneres til Marquis Corp., frakt forhåndsbetalt. Din autoriserte Marquisforhandler forbeholder seg retten til å valuere reiseutgifter i forbindelse med
reise til og fra.
UGYLDIG GARANTI
Denne garantien gjøres ugyldig hvis Adagio™-lydsystemet eller Aquavisionenheten er utsatt for forandring, misbruk eller feilaktig bruk eller hvis noen
reparasjoner av Adagio™-lydsystemet eller Aquavision-enheten utføres eller
forsøkes utført av andre enn et autorisert Marquis-servicesenter. Modifisering
defineres som endring av komponent, elektrisk konvertering eller tillegg av noen
alternative lydsystemkomponenter som bidrar til komponentsvikt.
Feil bruk og misbruk inkluderer, uten begrensning, alle andre eksterne
strømkilder koblet til Adagio™-lydsystemet eller Aquavision-enheten enn det
som er godkjent, eller bruk på en annen måte enn det Adagio™-lydsystemet
eller Aquavision-enheten ikke er beregnet på, eller annen bruk av Adagio™lydsystemet eller Aquavision-enheten enn det som er i samsvar med Marquis
Corp.s trykte instruksjoner (i eierhåndboken) som fører til komponentsvikt.
Under ingen omstendigheter skal Marquis Corp. eller noen av dennes
representanter holdes ansvarlig for personskade eller skade på utstyr, uansett
årsak.
Andre kostnader som ikke er forbundet med den direkte reparasjonen av spaen,
f.eks. telefonkostnader, manglende arbeid, og skade påført Adagio™lydsystemet eller Aquavision-enheten som ikke ligger under Marquis’ kontroll, er
ikke inkludert i denne garantien. Ting som ligger utenfor Marquis’ kontroll
inkluderer, men er ikke begrenset til, skade som oppstår som følge av: feil
koblinger, ulykker, at man ikke har fulgt prosedyrene definert i eierhåndboken,
skade som følge av for høy wattstyrke til systemet, lynnedslag, ekstreme
temperaturer eller andre naturlige hendelser.
VIKTIG: Noen jurisdiksjoner tillater ikke eksklusjon eller begrensning av tilfeldige
eller følgeskader, derfor er det ikke sikkert at begrensningen eller eksklusjonene
gjelder deg.
ANSVARSFRASIGELSER
Det er ingen tilleggsgarantier, uttrykt eller antydet, som går utover vilkårene for
denne begrensede garantien. Marquis Corp. gir ingen garanti for salgbarhet eller
egnethet av varene for et bestemt formål.
Ingen andre personer eller enheter er autorisert til å gi noen garanti,
representasjon eller løfte om ytelse som ikke er inkludert i denne uttrykte,
skriftlige garantien, og Marquis Corp. skal ikke være bundet av noen slik
tilleggsgaranti, fremstilling eller løfte.
Denne garantien gir deg spesifikke, lovbestemte rettigheter. Du kan også ha
andre rettigheter som kan variere fra sted til sted.
Copyright Marquis Corp. 1/2010
24