GTU26S DK Betjeningsvejledning GB User manual

DK
GB
DE
FR
Betjeningsvejledning
User manual
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation
GTU26S
Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk
Version 15.1
Illustrationer / Illustrations / Abbildungen / Illustrations
ill. 1
A
B
ill. 2
ill. 3
ill. 4
ill. 5
A
B
Start ( I ) / Stop ( O )
Primer
ill. 6
ill. 7
Ill. 8
ill. 9
DK Indholdsfortegnelse - "Original brugsanvisning"
Spildt benzin er yderst brandfarlig, påfyld aldrig,
mens motoren stadig er varm.
Aftør spildt benzin før start af motoren. Den kan
forårsage brand eller eksplosion!
Vær opmærksom på mulige farer ved arbejde på
vanskelig jord.
Det er påkrævet at bære støvler med skridsikre
såler og stålkappe. Undgå at bære løstsiddende tøj.
Sikkerhedsforskrifter ............................................................. 1 Montering ............................................................................. 2 Beklædning .......................................................................... 2 Brændstof ............................................................................. 2 Betjening af maskinen .......................................................... 3 Start og stop ......................................................................... 3 Rengøring............................................................................. 3 Opbevaring ........................................................................... 3 Fejlfinding ............................................................................. 3 Støj, vibration og forholdsregler............................................ 3 Specifikationer ...................................................................... 3 Betjening
Start altid motoren fra sikkerhedszonen.
Forlad ikke sikkerhedszonen under betjening af
maskinen, hvis det er nødvendigt at forlade
sikkerhedszonen, skal motoren slukkes, før zonen
forlades.
Stop straks motoren ved kontakt med et
fremmedlegeme, fjern tændrørshætten, og inspicer
maskinen grundigt for skader. Reparer skaden, før
du fortsætter.
Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal
du stoppe motoren og undersøge årsagen med det
samme. Vibrationer er normalt et tegn på skader.
Sæt altid maskinen i frigear, sluk motoren og fjern
tændrør, når enheden efterlades uden opsyn.
Sluk altid motoren og kontroller, at alle bevægelige
dele er standset helt før udførelse af reparationer,
justeringer eller eftersyn.
Udvis yderste forsigtighed ved arbejde på
skråninger.
Betjen aldrig maskinen i hurtigt tempo.
Undlad at overbelaste maskinens kapacitet ved fx
at forsøge at køre den for stærkt.
Undlad at køre med passagerer.
Vær opmærksom, når maskinen er i bakgear.
Tillad aldrig tilskuere at opholde sig foran enheden.
Frakobl altid maskinen, når den ikke er i brug.
Sørg for at betjene maskinen i dagslys eller i fuldt
oplyste områder
Sørg for godt fodfæste og hold godt fast i
håndtagene. Gå, løb aldrig.
Undlad at betjene udstyret med bare fødder eller
iført sandaler.
Udvis yderste forsigtighed ved ændring af retning
på skråninger
Forsøg aldrig at foretage justeringer, når motoren
kører.
Udvis yderste forsigtighed, når du skubber eller
trækker maskinen baglæns
Betjen aldrig maskinen inden døre eller i områder
med lav ventilation. Udstødningen fra motoren
indeholder kulilte. Manglende overholdelse heraf
kan medføre permanent skade eller dødsfald.
Tillykke med din nye maskine. Læs venligst denne
brugsanvisning grundigt, især de sikkerhedsmæssige
advarsler markeret med symbolet:
Registrering af produkt / Reservedele
Registrer Deres produkt online på Mit Texas. Mit Texas
findes på www.texas.dk.
Efter registrering kan Texas give Dem en endnu bedre
service.
Når De har registreret Deres produkt, sørger Texas for at
tilknytte relevant information til produktet. Derudover kan
Texas kontakte Dem med relevant information vedrørende
Deres produkt.
På vores hjemmeside www.texas.dk. Finder De selv
varenumre, det giver en hurtigere ekspedition.
Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller kontakt
Deres nærmeste forhandler. De finder forhandler liste på
www.texas.dk
Sikkerhedsforskrifter
Klargøring
Placer ikke hænder og fødder i nærheden af eller
under roterende dele.
Læs denne brugsanvisning grundigt. Sørg for at
lære de forskellige kontrolfunktioner, indstillinger og
håndtag på udstyret at kende.
Find ud af, hvordan du standser enheden, og
kontroller, at du ved, hvordan nødstoppet virker.
Lad aldrig børn eller personer, der ikke har læst
denne brugsanvisning, bruge maskinen. Bemærk,
at der kan være lokale bestemmelser, der
indeholder begrænsninger for operatørens alder.
Hvis du føler dig utilpas, eller hvis du har indtaget
alkohol eller medicin, bør du ikke betjene maskinen.
Inspicer altid maskinen før brug. Kontroller, at der
ikke er slidte eller beskadigede dele.
Udskift slidte eller beskadigede dele og skruer
sætvis for at opretholde ligevægt.
Operatøren er ansvarlig for andre personers
sikkerhed.
Benyt aldrig maskinen i nærheden af børn eller dyr.
Operatøren vil blive holdt ansvarlig for eventuelle
ulykker, eller hvis der opstår farer for andre
personer og deres ejendom.
Inspicer grundigt det område, hvor udstyret skal
anvendes, og fjern eventuelle fremmedlegemer.
Undlad at påfylde brændstof indenfor, eller mens
motoren kører.
Benzinsikkerhed
Udvis yderste forsigtighed ved kontakt med benzin.
Benzin er yderst brandfarlig, og dampene er
eksplosive.
Der kan opstå alvorlig personskade, hvis du spilder
benzin på dig selv eller på dit tøj. Skyl straks huden,
og skift tøj med det samme!
Anvend kun en godkendt benzinbeholder. Brug ikke
en sodavandsflaske eller lignende!
Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og øvrige
antændingskilder.
Genopfyld aldrig maskinen indenfor.
Lad motoren køle af før påfyldning af brændstof.
Undlad at fylde tanken mere end 2,5 cm under
påfylderens bund, så der er plads til, at
brændstoffet udvider sig.
Sørg for, at brændstofdækslet er skruet godt fast
efter påfyldning.
1
Beklædning
Brug aldrig låsefunktionen på benzinpistolen ved
påfyldning.
Undlad at ryge under påfyldning.
Påfyld aldrig inde i en bygning, eller hvor
benzindampe kan komme i kontakt med en
antændingskilde.
Hold benzin og motor på afstand af apparater, blus,
udendørs grill, elektriske apparater, maskinværktøj
osv.
Hvis benzintanken skal tømmes, skal det ske
udenfor.
Ved arbejdet med maskinen er tætsiddende arbejdstøj,
solide arbejdshandsker, høreværn og støvler med skridsikre
såler samt stålkappe er påbudt.
Brændstof
Advarsel:
•
Dette produkt er udstyret med en 2-taktsmotor, der
kræver 2-taktssmøringsolie tilsat benzinen.
•
Brug altid blyfri benzin (minimum oktan 95)
•
Anvend ikke færdigblandet benzin/olie fra
benzinstationer, som er beregnet til brug i knallerter,
motorcykler osv.
•
Brug en godkendt 2-taktsolie til luftkølede motorer,
motorsave, trimmer og lignende. (Brug ikke
påhængsmotorolie eller smøringsolie til biler). Bland
i små mængder.
•
Brug en ren og godkendt benzindunk til at blande
benzinen med olie i.
•
Bland olien og benzinen grundigt og ryst dunken
hver gang før påfyldning.
•
Brug IKKE en benzinblanding, der er mere end 90
dage gammel, da motoren i så fald kan have
startproblemer. Opbevar aldrig samme
benzinblanding i tanken i mere end 30 dage.
Vedligeholdelse og opbevaring
Stop motoren ved udførelse af
vedligeholdelsesarbejde og rengøring, ved
udskiftning af værktøj og under transport på andre
måder end ved egen kraft.
Kontroller jævnligt, at alle skruer og møtrikker
sidder fast. Stram igen om nødvendigt.
Motoren skal være helt afkølet før opbevaring inden
døre eller ved overdækning.
Hvis maskinen ikke er i brug i en periode, henvises
til instrukserne i denne brugsanvisning.
Vedligehold eller udskift sikkerheds- og
instruktionsmærkater efter behov.
Brug kun originale reservedele eller tilbehør. Hvis
der ikke anvendes originale dele eller tilbehør,
bortfalder garantien.
Udskift fejlbehæftede lydpotte.
Blandingsinstruktion:
•
Texas anbefaler Texas Motex 2TX blandet i
forholdet 2,5%. Dette svarer til at 0,1 L
2-takt olie blandes med 4 L benzin. Hvis en anden
olie anvendes bør forholdet være 4%. Følg dog altid
olieproducentens anvisninger. dog altid minimum
2,5%.
•
Brug altid olieleverandørens forskrifter vedrørende
blandingsprocent, dog altid minimum 2,5%.
Diverse
Gearene leveres smurte. Sørg dog for, at alt er
smurt korrekt før hver brug.
Der er ikke for fyldt olie på motoren.
Fabriksmonterede styreanordninger, f.eks.
koblingskabler monteret på håndtaget, må ikke
fjernes eller blotlægges.
Tøm kun benzintanken udenfor. Benzin er yderst
brandfarlig, og dampene er eksplosive.
Kontroller, at maskinen står ordentligt fast under
transport på en ladvogn osv.
Reducer gas tilførselen under slukning af motoren,
og luk evt. brændstofhanen.
Ved lang tids opbevaring, tøm da altid tanken.
Ved påfyldning af benzin - er rygning og åben ild
forbudt!
1. Skru benzindækslet af. Læg det på et rent underlag.
2. Hæld det olieblandede brændstof i tanken, undgå
spild.
3. Skru øjeblikkeligt benzindækslet på og stram til med
hånden.
4. Tør evt. spildt brændstof op.
Montering
Følg montering trin for trin i figur:
(Faktiske model kan variere fra de viste illustrationer.)
1.
2.
3.
Bemærk! Sluk altid motoren før påfyldning, hæld aldrig
brændstof på en maskine, der er i gang, eller hvor motoren
er varm. Flyt mindst 3 meter væk fra påfyldningsstedet, før
motoren startes. Hold minimum 2 minutters pause før
optankning af brændstof.
Identifikation af maskinen
A. Trimmer snøre
B. Trimmer hoved
C. Dødmands kontakt
D. Start/stop-knap
E. Gasregulering
F. Greb
G. Motor
H. Samling
I. Skærm for trimmer
J. Beskyttelsesskærm
Sikkerhedsadvarsler.
!
Bland og opbevar altid brændstof i dunke, der er
godkendt til dette.
! Bland kun brændstof udendørs, hvor der ikke
forekommer gnister eller flammer.
! Vælg et egnet sted, sluk motoren, og lad den køle
af minimum 2 minutter før optankning.
! Løsn brændstofdækslet forsigtigt for at tage trykket
af tanken.
! Tør spildt brændstof af redskabet. Flyt det 3 meter
væk fra påfyldningsstedet, før motoren startes..
Montering af håndtag Følg proceduren vist i illustration
2A
Samling af øvre og nedre del. Følg proceduren vist i
illustration 2 B
4.
Montering af beskyttelses skærm. Følg illustration 3
5.
Monter trimmerhoved. Følg proceduren som vist i
illustration 4. Lås aksel med umbranøglen.
6.
For at skifte trimmersnøre se ill. 5.
2
Betjening af maskinen
Fejlfinding
Motor vil ikke starte
1. Kontroller gaskontrollen er sat korrekt.
2. Kontroller tændrøret.
3. Kontroller der er frisk brændstof på tanken.
Inden brug skal alle fremmedlegemer fjernes fra
området. Sten, glas, grene og lignende kan skade
maskinen. Kontroller samtidig at alle bolte og
efterspændt hvis nødvendigt.
Start motoren ifølge instruktionerne, vær opmærksom
på ikke at være i nærheden af maskinens bevægelige
dele.
Flyt aldrig på maskinen mens motoren kører.
Arbejd fra venstre mod højre, se ill. 9)
Motoren har uregelmæssig motorgang:
1. Kontroller der er frisk brændstof på tanken.
Trimmer, vil ikke køre:
1. Kontroller og fjern, senegræs har sat sig fast
Start og stop
Støj, vibration og forholdsregler
Sådan startes en kold motor.
1. Læg trimmeren på et plant og solidt sted.
2. Sæt kontakten på ( I ), se ill. 6A.
3. Tryk 8-10 gange på primeren under luftfileret., se ill. 6B
4. Indstil choker til start position, se ill. 7
5. Træk langsomt i motorens startsnor, indtil der føles
modstand. Træk derefter kraftigt i ét langt træk. Lad
aldrig startsnoren løbe tilbage af sig selv, følg den altid
tilbage med hånden. Gentag op til 3 gange indtil et
tændingsforsøg høres.
6. Flyt chokerhåndtaget til køreposition, se ill. 8
7. Træk i startersnoren jf. punkt 5 indtil motoren går i gang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sådan startes en varm motor
1. Indstil choker til køreposition, se ill. 8A
2. Træk i startersnoren indtil motoren går i gang.
Specifikationer
Sådan stoppes motoren
1. Slip gasreguleringshåndtaget.
2. Placer kontakten på ( O ), se ill. 6A
TYPE
Forbindelse
Maskinen arbejdsbyrde bør ikke overgå trimmerens
kapacitet. Dette sikres ved altid at trimmer hovedet holder
samme omdrejninger. Undgå at trimmer hovedet går ned i
omdrejninger. Nedgang i omdrejninger kan være tegn på
overbelastning.
Håndtag
Tør vægt (kg)
Motor størrelse (cc)
Effekt (kW)
Tændrør
(varenummer)
Der kan forekomme vibrationer i styret under
brug, derfor er det tilrådeligt at holde pause for
hver 2. arbejdstime.
Karburator
Start
Brændstof
Rengøring
Efter endt brug bør maskinen rengøres. Brug en haveslange
og spul jord og snavs af. Frigør trimmer hoved fra akslen og
rens for senegræs m.m. Serienummeret må kun tørres over
med en fugtig klud, da man ellers kan risikere, at serienummeret bliver beskadiget. Undgå at bruge en
højtryksrenser til rengøringen.
Tank kapacitet (L)
Opbevaring
•
•
•
•
Længerevarende eksponering for lydtryk over 85
dB(A) er skadeligt for hørelsen. Anvend altid
høreværn når maskinen anvendes.
Kørsel ved lave motor omdrejninger kan reducere
vibration og støj.
For at reducer støj, bør maskinen kun anvendes i et
åbent miljø.
Vibrationer kan reduceres ved at holde håndtaget i
et fast greb.
Anvend altid tætsiddende arbejdstøj, solide
arbejdshandsker, høreværn og støvler med
skridsikre såler samt stålkappe.
Hold 30 minutters pause for hver 2 timers arbejde.
Hold pause, hvis hænderne blive hvide pga.
vibrationer.
Såfremt maskinen ikke skal anvendes over en
længere periode, bør følgende forskrifter
overholdes. Det vil give din maskine en længere
levetid.
Brug haveslangen og spul jord og snavs af. Frigør
akslen for senegræs m.m. Stelnummeret må kun
tørres over med en fugtig klud, da man ellers kan
risikere at stelnummeret bliver beskadiget. Undgå at
bruge en højtryksrenser til rengøringen.
Rengør med en fugtig klud, så alle overflader er
rene. Overfladen fugtes med en olievædet klud, for
at forhindre rust.
Du bør altid opbevare din maskine på et tørt og rent
sted.
3
GTU26S
Flex-aksel uden
kobling
D-håndtag
5.5
26
0,7
Denso
W22MPR-U
(10011022)
Membram type
Rekyl
Blyfri oktan 95,
blandet med 2taktsolie.
0,6
Operation
Always start the engine from safety zone.
Do not leave the safety zone while operating the
machine, if it is necessary to leave the safety zone, turn
off the engine before leaving the zone.
After striking a foreign object, stop the engine
immediately, remove the spark plug cap and inspect the
machine thoroughly for damage. Repair the damage
before continuing
If the machine should start to vibrate abnormally, stop
the engine and check immediately for the cause.
Vibration is generally a warning of damage.
Always disengage the levers, turn off the engine, and
remove the spark plug, when the unit is left unattended.
Always turn off the engine and ensure that all moving
parts have come to a complete stop before making any
repairs, adjustments, or inspections.
Exercise extreme caution when operating on slopes.
Never operate the machine at a fast pace.
Do not overload machine capacity by attempting to work
at too fast a rate.
Do not carry passengers.
Pay attention, while the machine is in reverse.
Never allow any bystanders in front of unit.
Always disengage the machine, if not in use.
Only operate the machine at daylight or in fully
illuminated areas
Ensure a stable foothold and always keep a firm hold on
the handles. Always walk, never run.
Do not operate the equipment when barefoot or wearing
sandals.
Exercise extreme caution when changing direction on
slopes
Never attempt to make any adjustments, while the
engine is running.
Use extreme caution when reversing or pulling the
machine backwards
Never operate the engine indoor or in areas with low
ventilation. The exhaustion from the engine contains
carbon monoxide. Failure to observe could result in
permanent injury or death.
GB - Table of Contents - "Original instructions"
Safety precautions ................................................................ 4 Assembly .............................................................................. 5 Clothing ................................................................................ 5 Fuel ...................................................................................... 5 Filling of gasoline - Smoking prohibited! ............................... 5 Start and stop ....................................................................... 6 Operating the machine ......................................................... 6 Cleaning ............................................................................... 6 Storage ................................................................................. 6 Troubleshooting .................................................................... 6 Noise, vibration and precautionary measures ...................... 6 Specification ......................................................................... 6 Congratulations on purchasing your new machine. Please
read this instruction manual carefully, especially the safety
warnings marked with the symbol:
Spare parts
Spare part drawings for the specific product can be found on
our website www.texas.dk If you find the part numbers
yourself, this will facilitate more rapid service.
For purchase of spare parts, please contact your dealer.
You will find a list of dealers on the Texas website.
Safety precautions
Setup
Do not put hands or feet near or under rotating parts.
Read this manual carefully. Make sure that you are
familiar with the different controls, settings and handles
of the equipment.
Know how to stop the unit and ensure that you are
familiar with emergency stop.
Never allow children or people unfamiliar with these
instructions to use the machine. Note, that local
regulations can restrict the age of the operator.
If you feel unwell, tired or have consumed alcohol or
drugs, do not operate the machine.
Always inspect the machine before usage Ensure that
no parts are worn or damaged.
Replace worn out or damaged elements and bolts in
sets to preserve balance.
The operator of the machine is responsible for people’s
safety.
Never use the machine near children or animals.
The operator of the machine is held liable for any
accidents or hazards to other people and their property.
Thoroughly inspect the area, where the equipment is to
be used, if necessary remove any foreign objects.
Do not refuel gasoline indoors or while the engine is
running.
Spilled gasoline is extremely flammable; never refuel
while the engine is still hot.
Wipe off any spilled gasoline before starting the engine.
It may cause a fire or explosion!
Beware of hazards, while working on difficult soil hence
vegetation
Boots with non-slip soles with steel jacket is required.
Avoid loose-fitting clothes.
Gasoline safety
Use extreme care in handling gasoline. Gasoline is
extremely flammable and the fumes are explosive.
Serious personal injury can occur, when gasoline is
spilled on yourself or your clothes. Rinse your skin and
change clothes immediately!
Use only an approved gasoline container. Do not use
soft drink bottle or similar!
Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources
of ignition.
Never refuel your machine indoors.
Let the engine cool down before refilling
Never fill the fuel tank to more than 2.5 cm below bottom
of filler in order to provide space for fuel to expansion.
After refueling, ensure that the cap tighten securely.
Never use the lock-function on the gasoline gun, when
refueling.
Do not smoke while refueling.
Never refuel inside a building or where gasoline fumes
may get in contact with an ignition source.
Keep gasoline and engine away from appliance, pilot
lights, barbecues, electric appliances, power tools, etc.
If the fuel tank has to be drained, this shall be done
outdoors
4
Maintenance and storage
The engine shall be stopped when carrying out
maintenance and cleaning operations, when changing
tools and when being transported by means other than
under its own power.
Check regularly that all bolts and nuts are tightened.
Retighten if necessary.
The engine must be completely cooled before storing
indoors or covered.
If the machine unused for a period of time, please refer
to the instructions in this manual.
Maintain or replace safety and instruction labels, as
necessary.
Only use original spare parts or accessories. If not
original parts or accessories is used, the liability is no
longer applied.
Replace faulty silencers.
Fuel
•
•
•
•
•
Mixing instructions
•
We recommend the Texas Motex 2tx in a 2.5%
mixture. That means mixing 0.1 l of 2-stroke oil with
4 l of unleaded gasoline.
•
Always follow the guidelines of mixture given by oil
manufacturer.
Miscellaneous
The gears are delivered pre-greased. However, always
ensure they are well greased before each use.
The motor is not pre-filled with oil.
Factory-fitted control devices, such as the handlemounted clutch cable, must not be removed or exposed.
Only drain the fuel tank outdoors. Gasoline is extremely
flammable and the fumes are explosive.
Ensure that the machine is properly secured when
transported on a flatbed etc.
Reduce the throttle during engine shutdown and close
the fuel valve.
When storing the machine for more than 30 days you
should empty the tank.
Filling of gasoline - Smoking prohibited!
1. Remove the gasoline cap slowly. Place it on a clean
surface.
2. Carefully pour the oil mixed fuel into the tank.
Beware of spilling.
3. Remount the gasoline cap properly.
4. Wipe any spilled fuel.
Assembly
Notice! Always turn off the engine when refueling. Never
add fuel on a running machine. Always let the engine cool for
2 minutes before refueling. Move more than 3 meters away
from the place where you putted fuel on the engine before it
is started.
Please follow the steps in figure:
(Actual model may vary from the illustration shown.)
1.
Identification of parts
A. Trimmer line
B. Trimmer head
C. Dead man switch
D. Safety switch
E. Throttle button
F. Trimmer activation lever Grip
G. Engine
H. Connector
I. Protection guard
J. Protection shield
2.
Mounting the handle Follow the mounting shown in ill. 2
A.
3.
Mounting the upper and the lower part of the trimmer
See ill. number 2 B.
Safety warnings
! Mix and store the fuel in approved containers. Mix
the fuel outdoors where there are no sparks or
flames.
! Choose a suitable place, turn off the engine and
leave it to cool for 2 minutes before refueling.
! Remove the gasoline cap slowly in order to ease
gasoline fumes pressure from the fuel tank.
! Wipe any spilled fuel. Move more than 3 meters
away from the fueling site before starting the
engine.
Follow the mounting shown in ill. 2
4.
Mounting the protection guard.
Follow the procedure shown in ill. 3
5.
Mounting the trimmer head. See ill. 4
Lock the axle with the allen key.
6.
For changing the trimmer line follow ill. 5.
This product is equipped with a two-stroke engine
that demands two-stroke oil added to the petrol.
Always use unleaded gasoline.
Never use ready-mixed gasoline/oil from service
stations that is normally used for mopeds,
motorbikes, etc.
Use clean and approved petrol can for mixing the
petrol with oil.
Use an approved two-stroke oil for air cooled
engines, chainsaws, trimmers etc. (Do not use oil
for out board engines of cars. (Mix only small
quantities).
Clothing
When using the machine, wear close-fitting work clothes,
hard-wearing work gloves, ear defenders and non-slip boots
with steel toecaps.
5
Start and stop
Troubleshooting
How to start a cold engine
1. Place the brush cutter on a flat stabile surface.
2. Set the switch to ( I ). See il.. 6A
3. Press 8-10 times on the fuel pump under the air filter,
see ill. 6B.
4. Set the choke lever to start position, see ill.7
5. Pull the start cord out slowly from engine until resistance
is felt. Then pull strongly in start cord. Always feed the
start cord back into the engine by hand. Repeat up to 3
times until initial ignition is heard.
6. Set the choke lever to drive position, see ill. 8
7. Pull the start cord (according to point 5) until the engine
runs.
The motor will not start
1. Check the fuel control is set correctly.
2. Check the spark plug.
3. Check there is fresh gas in the tank.
The motor is not running smoothly
1. Check there is fresh gas in the tank.
The trimmer will not rotate
1. Check the cables are in good working order and
fitted correctly.
2. Check and remove wedged grass.
How to start a warm engine
1. Set the choke lever to drive position, see ill. 8
2. Pull the start cord until the engine runs.
Noise, vibration and precautionary measures
1.
How to stop the engine
1. Release the throttle button.
2. Set the switch to ( O ) position, see ill. 6A
2.
Vibrations may travel up into the handle during
use. We therefore recommend taking a break
every 2 hours.
3.
4.
Operating the machine
5.
Remove all foreign objects from the work area before
using the machine. Stones, glass, branches and similar
items may damage the machine. Also check the bolts
are tightened.
Start the motor as per the instructions below. Stand
clear of the machine’s moving parts.
Never attempt to move the machine in any way other
than intended for normal use while the motor is running.
Work from left towards right, see ill. 9.
6.
Specification
TYPE
Connections
Handle
Weight w/o fuel (kg)
Engine size (cc)
Output (KW)
Spark plug (item #)
Cleaning
The machine should be cleaned after use. Use a garden
hose to wash off soil and dirt. Remove the trimmer head from
the trimmer axel to remove wedged grass etc. from the rotor
shaft. The chassis number should only be cleaned with a
damp cloth to avoid unnecessary wear. Avoid using a highpressure washer during cleaning.
Carburetor
Start
Fuel
Storage
•
•
•
•
Long-term exposure to noise levels exceeding 85 dB
(A) are damaging. Always use ear defenders when
the machine is being used.
Reduce the running speed of the motor to reduce
vibration and noise levels.
To reduce noise levels further, only use the machine
in an open environment.
Vibrations can be reduced further by holding the
handle firmly.
Always wear close-fitting work clothes, hard-wearing
work gloves, ear defenders and non-slip boots with
steel toecaps.
Take a 30-minute break every 2 working hours.
If the machine is likely to be stored unused for
prolonged periods, follow the instructions below.
This will ensure longer machine lifetime.
Use a garden hose to wash off soil, grass and dirt.
Remove any grass, etc. from the shaft. The chassis
number should only be cleaned with a damp cloth to
avoid unnecessary wear. Avoid using a highpressure washer during cleaning.
Wipe the machine with a damp cloth so that all
surfaces are clean. Wipe the surfaces down with an
oily cloth to prevent rust.
Always store the machine in a dry, clean location.
Tank capacity (L)
6
GTU26S
Flexible drive
shaft without
clutch
D-handle
5.5
26
0,7
Denso
W22MPR-U
(10011022)
Membrane type
Recoil
Lead free 95
octane gasoline
mixed with 2
stroke oil.
0,6
DE - Inhaltsübersicht - "Original-Bedienungsanleitung"
Stiefel mit rutschfester Sohle und Stahlkappe sind
erforderlich. Vermeiden Sie lose Kleidung.
Sicherheitsvorkehrungen ...................................................... 7 Montage ............................................................................... 8 Kleidung ............................................................................... 8 Betrieb der Maschine ........................................................... 8 Reinigung ............................................................................. 8 Lagerung .............................................................................. 9 Fehlerbehebung ................................................................... 9 Lärm, Vibration und Vorsichtsmaßnahmen .......................... 9 Spezifikation ......................................................................... 9 Betrieb
Starten Sie immer den Motor in einer Sicherheitszone.
Verlassen Sie die Sicherheitszone nicht, während Sie
die Maschine bedienen. Wenn es erforderlich ist, die
Sicherheitszone zu verlassen, dann stellen Sie zuvor
den Motor aus.
Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde, stoppen Sie
sofort den Motor, entfernen Sie den Zündkerzenstecker
und untersuchen Sie die Maschine gründlich auf
Beschädigung. Reparieren Sie die Beschädigung, bevor
Sie fortfahren
Sollte die Maschine anfangen, ungewöhnlich zu
vibrieren, dann stoppen Sie die Maschine und
untersuchen Sie sofort die Ursache. Vibration ist im
allgemeinen ein Hinweis auf Beschädigung.
Lösen Sie die Hebel, stellen Sie den Motor ab und
entfernen Sie die Zündkerze, solange die Einheit
unbeaufsichtigt ist.
Vor allen Reparaturen, Einstellungen oder
Überprüfungen stellen Sie immer den Motor ab und
vergewissern Sie sich, dass alle bewegten Teile
vollkommen stillstehen.
Seien Sie äußerst vorsichtig beim Arbeiten an Hängen.
Betreiben Sie die Maschine niemals bei schnellem
Tempo.
Überlasten Sie die Kapazität der Maschine nicht durch
den Versuch, zu schnell zu arbeiten.
Nehmen Sie keine Passagiere mit.
Seien Sie vorsichtig, wenn die Maschine im
Rückwärtsgang ist.
Erlauben Sie Umstehenden nicht, sich vor der Einheit
aufzuhalten.
Lösen Sie immer die Maschine, solange sie nicht in
Gebrauch sind.
Betreiben Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder auf
voll ausgeleuchteten Flächen.
Sorgen Sie für einen festen Stand und halten Sie die
Griffe immer gut fest. Gehen Sie immer, rennen Sie
niemals.
Betreiben Sie die Ausrüstung nicht barfuß oder in
Sandalen.
Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie auf Hängen die
Richtung ändern.
Versuchen Sie niemals, bei laufendem Motor
irgendwelche Anpassungen vorzunehmen.
Seien Sie äußerst vorsichtig beim Rückwärtsfahren,
oder wenn Sie die Maschine rückwärts ziehen.
Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen
Räumen laufen, oder an Stellen mit schlechter
Belüftung. Die Abgase des Motors enthalten
Kohlenmonoxid. Nichtbeachtung könnte zu dauerhaften
Verletzungen oder zum Tod führen.
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Maschine.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch,
besonders die Sicherheitshinweise mit dem Symbol:
Ersatzteile
Zeichnungen von Ersatzteilen für dieses Produkt finden Sie
auf unserer Webseite www.texas.dk. Indem Sie die
Teilenummern selbst finden, ermöglichen Sie einen
schnelleren Service.
Zum Kauf von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihren
Händler. Auf der Texas-Website finden Sie eine Händlerliste.
Sicherheitsvorkehrungen
Einrichtung
Bringen Sie niemals Hände oder Füße in die Nähe von
rotierenden Teilen oder darunter.
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Achten Sie
darauf, dass Sie mit den verschiedenen
Steuerelementen, Einstellungen und Griffen gut vertraut
sind.
Sie müssen wissen, wie die Einheit gestoppt wird, und
darauf achten, dass Sie mit dem Not-Ausschalter
vertraut sind.
Lassen Sie niemals Kinder oder mit diesen
Anweisungen nicht vertraute Personen die Maschine
benutzen. Hinweis: Lokale Vorschriften können das Alter
des Bedieners einschränken.
Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie sich unwohl
fühlen, müde sind oder Alkohol oder Drogen konsumiert
haben.
Überprüfen Sie die Maschine immer vor Gebrauch.
Vergewissern Sie sich davon, dass keine Teile
verschlissen oder beschädigt sind.
Ersetzen Sie zusammengehörige verschlissene oder
beschädigte Elemente und Bolzen immer gleichzeitig,
damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt.
Der Bediener der Maschine ist für die Sicherheit
Anwesender verantwortlich.
Benutzen Sie niemals die Maschine in der Nähe von
Kindern oder Tieren.
Der Bediener der Maschine wird haftbar gemacht für
Unfälle oder für die Gefährdung anderer Personen und
ihres Eigentums.
Überprüfen Sie sorgfältig die Umgebung, in der die
Ausrüstung eingesetzt werden soll. Nötigenfalls
entfernen Sie alle Fremdkörper.
Tanken Sie kein Benzin in geschlossenen Räumen oder
bei laufendem Motor.
Verschüttetes Benzin ist hochentzündlich; tanken Sie
nie, wenn der Motor noch heiß ist.
Wischen Sie ggfs. verschüttetes Benzin auf, bevor Sie
den Motor starten. Es könnte einen Brand oder eine
Explosion verursachen!
Nehmen Sie sich in Acht vor Gefahren, wenn Sie auf
schwierigem Boden arbeiten.
Sicherer Umgang mit Benzin
Seien Sie äußerst vorsichtig beim Umgang mit Benzin.
Benzin ist äußerst leicht entzündlich und Benzindämpfe
sind explosiv.
Wenn Benzin auf Ihren Körper oder auf Ihre Kleidung
verschüttet wird, können schwere Verletzungen
auftreten. Spülen Sie sofort Ihre Haut und wechseln Sie
Ihre Kleidung!
Verwenden Sie nur zugelassene Benzinbehälter.
Verwenden Sie keine Getränkeflaschen oder ähnliches!
Löschen Sie alle Zigaretten, Zigarren, Pfeifen und
sonstige Zündquellen.
Betanken Sie die Maschine niemals in geschlossenen
Räumen.
Lassen Sie die Maschine vor dem Betanken auskühlen.
7
Füllen Sie den Tank niemals mehr als bis 2,5 cm unter
dem Rand des Einfüllstutzens, so dass der Kraftstoff
Platz zur Ausdehnung hat.
Schließen Sie den Tankdeckel gut nach dem Betanken.
Verwenden Sie beim Betanken niemals die
Feststellfunktion der Tankpistole.
Rauchen Sie nicht beim Betanken.
Betanken Sie niemals innerhalb von Gebäuden oder wo
Benzindämpfe auf eine Zündquelle treffen können.
Halten Sie Benzin und Motor entfernt von Geräten,
Zündflammen, Grills, elektrischen Geräten,
Elektrowerkzeugen usw.
Der Kraftstofftank darf nur im Freien entleert werden.
6.
Um die Linie zu ändern Trimmer siehe Abb.5
Start und Stopp
Um einen kalten Motor zu starten.
1. Trimmer hinzufügen auf einer ebenen, festen ebene.
2. Stellen Sie den Schalter auf (I)siehe Abb.6A.
3. Drücken Sie 8-10 mal auf der Primer unter dem
Luftfilter. Siehe Abb. 6B
4. Stellen Sie den Choke Start Position, siehe Abb. 7
5. Ziehen Sie langsam die Motorstartseil, bis Sie einen
Widerstand spüren. Dann ziehen Sie eine lange Reihe.
Lassen Sie die Starterkabel wieder von selbst läuft,
immer an ihn mit der Hand. Wiederholen Sie bis zu 3mal, bis eine Zündung Studie gehört.
6. Bewegen Sie den Choke-Hebel in Position „laufen“,
siehe Abb. 8
7. Ziehen Sie den in Absatz 5 genannten Starterseil bis der
Motor anspringt
Starten eines warmen Motors
1. Choke auf „laufen“ stellen, siehe Bild. 8A
2. Ziehen Sie das Starterseil bis der Motor startet.
Um den Motor zu stoppen
1. Losen Sie den Gaszug.
2. Stellen Sie den Schalter auf (O), siehe Abb. 6A
Während des Gebrauchs können Vibrationen
sich bis in den Lenker übertragen. Wir
empfehlen daher alle 2 Stunden eine Pause.
Reinigung
Die Maschine sollte nach Gebrauch gereinigt werden.
Verwenden Sie einen Gartenschlauch, um Erde und
Schmutz abzuwaschen. Entfernen Sie Gras u.ä. von der
Rotorwelle. Die Fahrgestellnummer sollte nur mit einem
feuchten Tuch gereinigt werden, um unnötigen Verschleiß zu
vermeiden. Verwenden Sie zum Reinigen kein
Hochdruckreinigungsgerät.
Folgen Sie bitte den Schritten auf der Abbildung:
(Die Abbildung kann von Ihrem Modell abweichen)
1. Identifizierung der Teile
A. Trimmer faden
B. Trimmer Kopf
C. Sicherungschalter
D. Schalter
E. Gashebel
F. Griff
G. Motor
H. Kupplung
I. Schutzschirm für den schäre
J. Schutzschirm für den Benutzer.
Montage des Trimmer Rohr an die Kupplung Verfahren
Sie in Schritten wie in Abbildung 2 B dargestellt.
Fit der Trimmer Kopf Befolgen Sie die Anweisungen, wie
in Abbildung 4 dargestellt
Betrieb der Maschine
Montage
3.
5.
Tragen Sie bei der Benutzung der Maschine enganliegende
Arbeitskleidung, strapazierfähige Arbeitshandschuhe,
Gehörschutz und rutschfeste Stiefel mit Stahlkappen.
Verschiedenes
Das Getriebe ist bei Lieferung gut geschmiert. Stellen
Sie aber vor jeder Verwendung sicher, dass es gut
geschmiert ist.
Der Motor wird nicht mit Öl vorgefüllt.
Werkseitig montierte Steuerelemente wie z.B. das am
Lenker montierte Kupplungskabel dürfen nicht entfernt
oder freigelegt werden.
Entleeren Sie den Kraftstofftank nur im Freien. Benzin
ist äußerst leicht entzündlich und Benzindämpfe sind
explosiv.
Stellen Sie sicher, dass die Maschine beim Transport
auf einem Pritschenwagen o.ä. gut gesichert ist.
Schließen Sie die Drossel beim Abstellen des Motors
und schließen Sie das Kraftstoffventil.
Montage des Lenkers. Verfahren Sie in Schritten wie in
Abbildung 2 A dargestellt
Montage des Trimm faden Verfahren Sie in Schritten wie
in Abbildung 3 dargestellt.
Kleidung
Wartung und Aufbewahrung
Zur Wartung und Reinigung, zum Austausch von
Werkzeugen und beim Transport ohne eigene
Motorkraft muss der Motor abgestellt werden.
Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben und
Muttern gut angezogen sind. Ziehen Sie sie nötigenfalls
an.
Vor dem Lagern in geschlossenen Räumen oder unter
einer Abdeckung muss der Motor vollkommen abgekühlt
sein.
Wenn die Maschine einige Zeit lang nicht benutzt wurde,
beachten Sie bitte die Anleitungen in dieser
Bedienungsanleitung.
Halten Sie die Sicherheits- und Hinweisschilder intakt
oder ersetzen Sie sie nötigenfalls.
Verwenden Sie nur Originalersatzteile oder -zubehör.
Bei Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -zubehör
erlischt die Produkthaftung.
Ersetzen Sie schadhafte Schalldämpfer.
2.
4.
8
Lagerung
•
•
•
•
Wenn die Maschine voraussichtlich längere Zeit
unbenutzt gelagert wird, gehen Sie vor wie folgt.
Dadurch sorgen Sie für eine längere
Nutzungsdauer der Maschine.
Verwenden Sie einen Gartenschlauch, um Erde und
Schmutz abzuwaschen. Entfernen Sie Gras u.ä.
von der Rotorwelle. Die Fahrgestellnummer sollte
nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, um
unnötigen Verschleiß zu vermeiden. Verwenden Sie
zum Reinigen kein Hochdruckreinigungsgerät.
Wischen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch
ab, so dass alle Oberflächen sauber sind. Wischen
Sie die Oberflächen mit einem ölgetränkten Tuch
ab, um Rost zu vermeiden.
Lagern Sie die Maschine immer an einem
trockenen, sauberen Ort.
Fehlerbehebung
Der Motor startet nicht
1. Überprüfen Sie, dass die Treibstoffsteuerung richtig
eingestellt ist.
2. Überprüfen Sie die Zündkerze.
3. Überprüfen Sie, dass frisches Benzin im Tank ist.
Der Motor läuft nicht rund
1. Überprüfen Sie, dass frisches Benzin im Tank ist.
Der Trimmer Kopf dreht sich nicht
1. Überprüfen und entfernen Sie Schilfgras von dem
Trimmer Kopf.
Lärm, Vibration und Vorsichtsmaßnahmen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Langfristige Einwirkung von Lärm über 85 dB (A) ist
schädlich. Tragen Sie beim Gebrauch der Maschine
immer Gehörschutz.
Verringern Sie die Motordrehzahl, und dadurch auch
Vibration und Lärm.
Um den Lärm weiter zu reduzieren, verwenden Sie
die Maschine nur im Freien.
Die Vibrationen können durch kräftiges Festhalten
des Lenkers weiter verringert werden.
Tragen Sie immer enganliegende Arbeitskleidung,
strapazierfähige Arbeitshandschuhe, Gehörschutz
und rutschfeste Stiefel mit Stahlkappen.
Machen Sie nach je zwei Arbeitsstunden eine
halbstündige Pause.
Spezifikation
TYPE
Connections
Griff
Nettogewicht (kg)
Hubraum
Volumen cm3
Leistung (KW)
Spark plug (item
#)
Vergaser
Start
Krafstoff
Tankvolumen (L)
GTU26S
Flexible Antriebswelle
mit Automatisch
wirkende
Fliehkraftkupplung
D-Griff
5.5
26
0,7
Denso W22MPR-U
(10011022)
Membrane type
Recoil
Bleifrei 95 Oktan Benzin
mit 2-Takt-Öl vermischt.
0,6
9
FR - Table des matières - "Instructions originales"
Ne quittez pas la zone de sécurité lors de l'utilisation de
la machine. Si vous devez quitter la zone de sécurité,
coupez le moteur avant de quitter la zone.
Après avoir heurté un corps étranger, arrêtez
immédiatement le moteur, retirez le capuchon de la
bougie et inspectez minutieusement la machine pour
détecter un éventuel dégât. Réparez le dégât avant de
continuer.
Si la machine commence à vibrer de manière anormale,
arrêtez le moteur et identifiez immédiatement la cause
de ce problème. Les vibrations signalent généralement
un dégât.
Mettez toujours les leviers au point mort, coupez le
moteur et retirez la bougie lorsque l'unité n'est pas
surveillée.
Coupez toujours le moteur et vérifiez que toutes les
parties mobiles sont complètement arrêtées avant de
réaliser une réparation, un réglage ou une inspection.
Soyez extrêmement prudent lors d'une utilisation en
pente.
N'utilisez jamais la machine à vive allure.
Ne dépassez pas la capacité de la machine en essayant
de travailler trop rapidement.
Ne transportez pas de passagers.
Faites attention lorsque la machine est en marche
arrière.
Ne laissez jamais des passants se tenir devant l'unité.
Dégagez toujours taille-haies lorsque la machine n'est
pas utilisée.
Utilisez uniquement la machine de jour ou dans des
zones entièrement éclairées.
Faîtes en sorte d'être bien stable et gardez toujours une
bonne prise sur les poignées. Marchez toujours, ne
courez jamais.
N'utilisez pas l'équipement pieds nus ou en sandales.
Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de
sens en pente.
N'essayez jamais d'effectuer des réglages lorsque le
moteur est en marche.
Soyez extrêmement prudent en marche arrière ou
lorsque vous tirez la machine en arrière.
N'utilisez jamais le moteur à l'intérieur ou dans des
endroits mal ventilés. Les gaz d'échappement du moteur
contiennent du monoxyde de carbone. Le non-respect
de ces précautions peut entraîner des blessures graves
voire mortelles.
Précautions de sécurité ...................................................... 10 Vêtements .......................................................................... 11 Démarrage et arrêt du machine.......................................... 11 Nettoyage ........................................................................... 11 Rangement ......................................................................... 11 Dépannage ......................................................................... 12 Bruits, vibrations et mesures de précaution........................ 12 Caractéristiques techniques ............................................... 12 Nous vous félicitons d'avoir acheté ce nouveau machine.
Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation, en
particulier les consignes de sécurité signalées par le
symbole :
Pièces détachées
Vous pouvez trouver les pièces détachées conçues
spécifiquement pour votre produit sur notre site web
www.texas.dk. Si vous trouvez les numéros de pièce vousmême, cela simplifiera et accélérera cette démarche.
Pour l'achat de pièces détachées, veuillez contacter votre
revendeur. Vous trouverez une liste des revendeurs sur le
site web de Texas.
Précautions de sécurité
Préparation
Ne mettez pas les mains ou les pieds à proximité ou audessous des pièces rotatives.
Lisez attentivement ce manuel. Assurez-vous d'être
familiarisé avec les différentes commandes, les réglages
et les poignées de l'équipement.
Assurez-vous de savoir comment arrêter la machine et
d'être familiarisé avec l'arrêt d'urgence.
Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non
familiarisées avec ces instructions utiliser la machine.
Notez que les réglementations locales peuvent limiter
l'âge de l'utilisateur.
N'utilisez pas la machine si vous vous sentez mal, êtes
fatigué ou avez consommé de l'alcool ou des drogues.
Inspectez toujours la machine avant de l'utiliser. Vérifiez
qu'aucune pièce n'est usée ou endommagée.
Remplacez les éléments et boulons usés ou
endommagés en bloc pour préserver l'équilibre.
L'utilisateur de la machine est responsable de la sécurité
des autres personnes.
N'utilisez jamais la machine à proximité d'enfants ou
d'animaux.
L'utilisateur de la machine est responsable de tout
accident ou risque impliquant d'autres personnes et
leurs biens.
Inspectez minutieusement la zone où l'équipement doit
être utilisé. Retirez si nécessaire les corps étrangers.
Ne faites jamais le plein d'essence à l'intérieur ou
lorsque le moteur tourne.
Les fuites d'essence sont extrêmement inflammables ;
ne faites jamais le plein lorsque le moteur est encore
chaud.
Essuyez toute fuite d'essence avant de démarrer le
moteur. Risque d'incendie ou d'explosion !
Faites attention aux risques encourus lors des travaux
sur des terrains difficiles, comme un sol extrêmement
dur ou pierreux.
Il est indispensable de porter des bottes à semelles
antidérapantes et gaine en acier. Évitez de porter des
vêtements amples.
Utilisation sûre de l'essence
Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez de
l'essence. L'essence est extrêmement inflammable et
ses émanations sont explosives.
Une fuite d'essence sur le corps ou les vêtements peut
entraîner de graves blessures. Rincez votre peau et
changez de vêtements immédiatement !
Utilisez uniquement un récipient d'essence homologué.
N'utilisez pas de bouteilles de boisson ou d'autres
récipients similaires !
Éteignez les cigarettes, cigares, pipes et autres sources
d'inflammation.
Ne faites jamais le plein de votre machine à l'intérieur.
Laissez le moteur refroidir avant de faire le plein.
Ne remplissez jamais le réservoir d'essence en laissant
un espace inférieur à 2,5 cm sous l'orifice de
remplissage, afin de laisser suffisamment d'espace pour
l'expansion du combustible.
Après le plein, vérifiez que le bouchon est bien serré.
N'utilisez jamais la fonction de verrouillage du pistolet à
essence lorsque vous faites le plein.
Ne fumez pas lorsque vous faites le plein.
Ne faites jamais le plein à l'intérieur d'un bâtiment ou
dans des endroits où les émanations d'essence
Utilisation
Démarrez toujours le moteur dans la zone de sécurité.
10
pourraient entrer en contact avec une source
d'inflammation.
Conservez l'essence et le moteur à l'écart des appareils,
lampes témoin, barbecues, appareils électriques, outils
électriques, etc.
Si le réservoir de combustible doit être purgé, cette
opération doit avoir lieu à l'extérieur.
Vêtements
Lorsque vous utilisez la machine, portez des vêtements de
travail serrés, des gants de travail, des protections
phoniques et des bottes antidérapantes munies d'embouts
en acier.
Démarrage et arrêt du machine
Entretien et rangement
Le moteur doit être coupé lors des travaux de
maintenance et de nettoyage, du changement d'outils et
du transport par d'autres moyens que son propre
déplacement.
Vérifiez régulièrement le serrage de tous les boulons et
écrous. Resserrez-les si nécessaire.
Le moteur doit avoir complètement refroidi avant d'être
rangé à l'intérieur ou couvert.
Si la machine n'est pas utilisée pendant un certain
temps, veuillez consulter les consignes de ce manuel.
Si nécessaire, les étiquettes de sécurité et de consignes
doivent être entretenues et remplacées.
Utilisez uniquement des pièces de rechange ou
accessoires d'origine. En cas d'utilisation d'autres pièces
ou accessoires, la garantie ne s'applique plus.
Remplacez les pots d'échappement défectueux.
Démarrer et arrêter
Pour démarrer un moteur froid.
1. Ajouter tondeuse sur une surface plane et solide.
2. Réglez le commutateur sur (I), voir Fig. 6A.
3. Appuyer 8-10 fois sur la couche de fond au-dessous du
filtre à air.Voir Fig. 6B
4. Régler le starter à la position de départ, voir Fig. 7
5. Tirez lentement sur la corde du démarreur du moteur
jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Ensuite,
tirez une longue rangée. Ne laissez jamais le cordon de
démarreur running back par lui-même, toujours suivre à
la main. Répétez jusqu'à 3 fois jusqu'à ce qu'un essai
d'allumage entendu.
6. Déplacez le levier de starter en position de marche, voir
Fig. 8
7. Tirez sur la corde de démarrage mentionnée au
paragraphe 5 jusqu'à ce que le moteur démarre
Divers
Les engrenages sont livrés graissés. Vérifiez néanmoins
qu'ils soient bien graissés avant chaque utilisation.
Le moteur n'est pas livré avec le plein d'huile.
Les dispositifs de commande réglés en usine, comme le
câble d'embrayage monté sur la poignée, ne doivent pas
être retirés ou mis à jour.
Ne purgez le réservoir de combustible qu'à l'extérieur.
L'essence est extrêmement inflammable et ses
émanations sont explosives.
Vérifiez que la machine est bien sécurisée lors de son
transport sur une plate-forme, etc.
Baissez la commande des gaz pendant l'arrêt du moteur
et fermez le robinet de carburant.
À partir d'un moteur chaud
1. 1 Placer le starter en position de marche, voir Fig. 8A
2. 2 Tirer la corde de démarreur jusqu'à ce que le moteur
démarre.
Pour arrêter le moteur
1. Relâcher l'accélérateur.
2. Placez l'interrupteur sur (O), voir Fig. 6A
Vos mains peuvent subir des vibrations lors de
l'utilisation de la machine. Nous vous
recommandons donc de faire une pause toutes
les 2 heures.
Montage
Nettoyage
Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué :
(Votre modèle actuel peut être différent des illustrations.)
1.
Identification de la machine
A. Cordon coupe-herbe
B. Tête de coupe de l'herbe
C. Le commutateur de homme mort
D. Bouton Start / Stop
E. Papillon des gaz
F. Poignée
G. Moteur
H. Ensemble
I. Écran pour coupe-herbes
J. Écran de protection pour utilisateur
2.
Montage de la poignée Suivez le montage représentée
dans malade. 2 A.
3.
Montage de la partie supérieure et la partie inférieure de
la tondeuse Voir malade. numéro 2 B. Suivez le
montage montré à mal. 2
4.
Le machine doit être nettoyé après utilisation. Utilisez un
tuyau d'arrosage pour retirer la terre et la crasse. Retirez
toute herbe, etc. de l'arbre du rotor. Le numéro de série ne
devra être nettoyé qu'avec un chiffon humide afin d'éviter
une usure trop importante. Evitez d'utiliser un nettoyeur
haute pression.
Rangement
•
•
•
Montage du capot de protection.
Suivez la procédure indiquée en mal. 3
5.
Montage de la Tête de coupe de l'herbe
Voir malade. 4
6.
Pour changer la ligne de coupe à suivre malade. 5.
•
11
Si la machine est rangée et non utilisée pendant
une période prolongée, suivez les instructions cidessous. Elles permettront de prolonger la vie de
votre machine.
Utilisez un tuyau d'arrosage pour retirer la terre et la
crasse. Retirez toute herbe, etc. de l'arbre du rotor.
Le numéro de série ne devra être nettoyé qu'avec
un chiffon humide afin d'éviter une usure trop
importante. Evitez d'utiliser un nettoyeur haute
pression.
Essuyez le machine à l'aide d'un chiffon humide
afin que les toutes les surfaces soient propres.
Essuyez les surfaces à l'aide d'un chiffon
légèrement huileux afin d'éviter la rouille.
Rangez toujours la machine dans un endroit propre
et sec.
Dépannage
Le moteur ne démarre pas
1. Vérifiez que le système de commande du carburant
est correctement installé.
2. Vérifiez la bougie.
3. Vérifiez qu'il y ait le plein d'essence dans le
réservoir.
Le moteur ne fonctionne pas normalement
1. Vérifiez qu'il y ait le plein d'essence dans le
réservoir.
Les lames ne tournent pas
1. Vérifiez que les câbles sont en état de marche et
qu'ils sont fixés correctement.
2. Vérifier et retirer l'herbe coincée.
Bruits, vibrations et mesures de précaution
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Une exposition à long terme à des niveaux sonores
supérieurs à 85 dB (A) peut endommager le
système auditif. Utilisez toujours des protections
phoniques lorsque vous utilisez la machine.
Réduisez la vitesse du moteur afin de diminuer les
vibrations et le niveau sonore.
Pour réduire encore davantage le niveau sonore,
utilisez la machine uniquement dans les
environnements ouverts.
Vous pouvez réduire l'intensité des vibrations en
tenant fermement la poignée.
Portez toujours des vêtements de travail serrés, des
gants de travail, des protections phoniques et des
bottes antidérapantes munies d'embouts en acier.
Faites une pause de 30 minutes toutes les 2 heures
de travail.
Caractéristiques techniques
TYPE
Embrayage
Poignée
Poids (kg)
Moteur (cc)
Effet (KW)
Bougie (référence)
Carburateur
Commencez
Carburant
Contenance du
réservoir (L)
GTU26S
Embrayage
centrifuge
automatique
D-handle
5.5
26
0,7
Denso
W22MPR-U
(10011022)
Type membrane
Recoil
2 temps
0,6
12
CE Overensstemmelseserklæring
EC Declaration of conformity
CE Konformitätserklärung
CE Certificat de conformité
CE Överensstämmelse
Декларация соответствия ЕС
Deklaracja zgodności CE
Prohlášení o shodě CE
DK
GB
D
F
SE
RU
PL
CZ
EU-importør • EU-importer • Der EU-Importeur • EU-importateu • EU-importør • Импортер •
Importer europejski • Dovozce do EU
Texas Andreas Petersen A/S
Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die
nachfolgenden • Certifie par la présente que les machines décritesci-dessous • Undertecknad
förklarar på företagets vägnar att • со всей ответственностью заявляет, что • Niniejszym
certyfikatem oświadcza, że • Tímto potvrzuje, že
Trimmer benzin • Trimer gasoline • Benzin-Freischneider • Débroussailleuses à essence •
Trimmer bensin • Бензиновый триммер • Kosy spalinowe • Benzín ořezávač •
GTU26S
Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications
of the machine directive and subsequent modifications • In Form und Ausführung der MaschinenRichtlinie entspreche • Correspondent aux specifications de la directive machines et aux
modifications conséquentes • Är i överensstämmelse med de gällande EU-riktlinjerna • отвечает
требованиям,определяемым Директивой машин, и её поправками • Odpowiadają następującej
obowiązującej dyrektywie UE i jej późniejszym modyfikacjom • splňuje podmínky specifikací
směrnice pro strojní zařízení a jejích následných změn
2006/42/EC - 2000/14/EC - 2004/108/EC - 2004/26/EC
Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following standards • In
Übereinstimmung mit den folgende Standards • Conforme aux directives suivantes • För att kunna
garantera överensstämmelse och nationella standarder, är följande standarder harmoniserade •
Jest zgodna z następującymi normami • Соответствует следующим стандартам • Ve shodě s
následujícími normami
EN ISO 14982 :2009, EN ISO 11806 : 2008
LWA: 112 dB(A), K = 3 dB(A)
LpA: 93.5 dB(A), K = 3 dB(A)
ah = 4.791 m/s2,
K = 1.5 m/s2
EU2 : e4*97/68SH2G3*2004/26*0278*00
Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S
05.05.2015
Thomas Dalsgaard
Managing Director
Responsible person for documentation
Johnny Lolk
Purchase Manager
Download PDF