User manual SupportStraps (multilingual)

SupportStraps
User manual – English
Bruksanvisning – Svenska
SystemRoMedic
TM
Brukermanual – Norsk
Brugsvejledning – Dansk
Käyttöohje – Suomi
Gebrauchsanweisung – Deutsch
Handleiding – Nederlands
Manuel d’utilisation – Français
Manuale utente – Italiano
Manual de usuario – Español
6061
SWL: 150 kg/330 lbs
(2x 75 kg/163 lbs)
Manual no: 786 ver. 11 150810
Table of contents
English............................................................................................. 3-5
Svenska.......................................................................................... 6-8
Norsk...............................................................................................9-11
Dansk............................................................................................12-14
Suomi............................................................................................15-17
Deutsch........................................................................................18-20
Nederlands.................................................................................21-23
Français.......................................................................................24-26
Italiano........................................................................................27-29
Español........................................................................................30-32
Product information.....................................................................33
SupportStraps
English
SystemRoMedic
TM
SupportStraps have been developed as an accessory for use with EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt and
FlexiMove. There are three different application areas for SupportStraps:
- Leg harness for EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt
- Torso/side support when using QuickMove together with EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt or FlexiMove
- Side support when using ReTurn together with ReTurnBelt.
SupportStraps consist of two separate straps, each with a loop on one end and a plastic clasp on the other end. They
have a removable, padded case that relieves pressure when the strap is used as a leg harness.
Check Safety
Visual inspection
Check the condition and function of the assistive device regularly. Always inspect the product after laundering. Check to
ensure that seams and material are free from damage. Check to ensure that fabric is not worn or faded. If there are signs
of wear, the product must be discarded.
Mechanical load
Apply pressure to buckles and handles and verify that they will not open or break under
heavy loads.
Always read the user manual
Always read the user manuals for all assistive devices used during a transfer.
Keep the user manual where it is accessible to users of the product.
Always make sure that you have the right version of the user manual.
The most recent editions of user manuals are available for downloading from our website, www.handicare.com.
Before use
- Always read and follow the instructions in the user manual for the product with which SupportStraps are to be used.
- Plan the lift and decide how many caregivers will be needed to assist to ensure safety.
- Always perform a trial fitting.
- Do not leave the user unattended during a lifting situation.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
3
English
Use of SupportStraps as leg harness for EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt
Read and follow the instruction in the user manual for the belt.
SupportStraps are secured to the appropriate handle at the back of the belt, so
that the straps are behind the user’s hips.
Secure each SupportStrap to the belt by drawing the strap through the hole and then through itself to
form a loop.
Pull the straps between the user’s legs and then secure the clasps to the appropriate
handles on the front of the belt.
The straps now function as a leg harness and prevent the belt from sliding upward during
transfer/gait training.
Adjust the straps and the belt, so that the leg harness fits comfortably. The handles may
be better placed if a different size is used.
Use as side support with ReTurn7500/7400
Follow the user manuals for ReTurn and ReTurnBelt.
Remove the padded cases from the SupportStraps.
Secure the SupportStraps to ReTurn. Loop the loops around the
outer, vertical posts on the ladder.
Secure the SupportStraps to the appropriate handles on each side
of the ReTurnBelt when the user has risen to a standing position.
Adjust the length of the straps. They should always be extended,
with sufficient tension to ensure optimal support.
4
M A N U A L SystemRoMedic
TM
English
Use as torso/side support with QuickMove
Read and follow the instruction in the user manual for QuickMove.
Remove the padded cases from the SupportStraps.
EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:
Fasten the SupportStraps around the handles on the QuickMove (recommended),
alternatively on the appropriate handles on the sides/towards the back of the belt.
When the user has risen up in the QuickMove and is sitting on the seat, the straps
are secured to the appropriate handles on the sides/towards the back of the belt,
alternatively on the handles of the QuickMove.
Adjust the length of the straps. They should always be extended, with sufficient
tension to ensure optimal support.
With EasyBelt/FlexiBelt
FlexiMove:
Secure the SupportStraps around the handles on QuickMove. Then, fasten one
strap around the handle on FlexiMove. When the user has risen and is sitting on the
seat, the FlexiMove is drawn around the user’s back and the other strap is secured
to the side of the FlexiMove.
Adjust the length of the straps. They should always be extended, with sufficient
tension to ensure optimal support.
With FlexiMove
Material
Medical Device Class I
Polyester
Medical Device Class I. The product complies with the
Care of the product
Read the product label.
requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC.
Contact your local distributor if you have any questions
about the product and its use. See www.handicare.com for
a complete list of distributors.
Do not use rinse/ fabric softener and avoid
Expected lifetime
tumbler-drying for optimal service life.
Up to 10 years of normal use
SystemRoMedic M A N U A L
TM
5
SupportStraps
Svenska
SystemRoMedic
TM
SupportStraps är utvecklade som tillbehör vid användning av EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt samt FlexiMove.
SupportStraps har tre olika användningsområden:
- Grenband till EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt.
- Bål-/sidostöd till QuickMove tillsammans med EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt eller FlexiMove.
- Sidostöd till ReTurn tillsammans med ReTurnBelt.
SupportStraps består av två fristående band med öglor på ena sidan och plastspännen på andra sidan. De har en
avtagbar, polstrad, hylsa som fungerar tryckavlastande då de används som grenband.
Säkerhetskontroll
Visuell inspektion
Gör regelbundna funktionskontroller av hjälpmedlet. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är
hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Vid tecken på slitage skall
produkten kasseras.
Mekanisk belastning
Belasta spännen och handtag och kontrollera att de håller för kraftig belastning.
Läs alltid bruksanvisningen
Läs alltid bruksanvisningarna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.
Förvara bruksanvisningen tillgänglig för användare av produkten.
Se till att du alltid har rätt version av bruksanvisningen.
Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com.
Före användning
- Läs och följ alltid bruksanvisningen för produkten som SupportStraps används tillsammans med.
- Planera lyftet och besluta om hur många medhjälpare som behövs för ökad säkerhet.
- Gör alltid en noggrann utprovning.
- Lämna aldrig brukaren under förflyttningen.
6
M A N U A L SystemRoMedic
TM
Svenska
Användning som grenband till EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt
Följ bruksanvisningen för bältet.
SupportStraps fästs i lämpligt hantag baktill på bältet så att brukaren har banden
bakom höfterna.
Fäst SupportStraps på bältet genom att dra bandet genom hålet och sedan genom sig själv som en
ögla.
Banden dras sedan mellan benen på brukaren och fästes med spännena i lämpliga
handtag på framsidan av bältet.
Banden fungerar nu som grenband och förhindrar att bältet glider uppåt vid förflyttning/gåträning.
Justera banden och bältet så att grenbanden sitter bra. En annan storlek kan medföra att
handtagen blir bättre placerade.
Användning som sidostöd till ReTurn7500/7400
Följ bruksanvisningen för ReTurn samt ReTurnBelt.
Ta bort de polstrade hylsorna från SupportStraps.
Fäst SupportStraps på ReTurn. Trä öglorna runt de yttre, vertikala
stolparna på stegen.
Knäpp fast SupportStraps i lämpligt handtag på vardera sida om
ReTurnBelt då brukaren kommit upp i stående.
Justera längden på banden. De skall alltid vara sträckta för att ge ett
optimalt stöd.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
7
Svenska
Användning som bål- och sidostöd till QuickMove
Följ bruksanvisningen för QuickMove.
Ta bort de polstrade hylsorna från SupportStraps.
EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:
Fäst SupportStraps runt handaget på QuickMove (rekommenderas) alternativt i
lämpligt handtag i sidan/bakåt mot ryggen på bältet.
När brukaren rest sig upp i QuickMove och sedan satt sig ned på sittstöden knäpps
banden fast i lämpligt handtag i sidan/bakåt ryggen på bältet, alternativt i handtaget
på QuickMove.
Justera längden på banden. De skall alltid vara sträckta för att ge ett optimalt stöd.
Med EasyBelt/FlexiBelt
FlexiMove:
Fäst SupportStraps runt handtaget på QuickMove. Knäpp sedan fast ena bandet
runt ett handtag på FlexiMove. När brukaren rest sig upp och satt sig ned på
sittstödet dras FlexiMove runt ryggen på
brukaren och det andra bandet knäpps fast i andra sidan av
FlexiMove.
Justera längden på banden. De skall alltid vara sträckta för att ge ett optimalt stöd.
Med FlexiMove
Material
Medicinteknisk klass I produkt
Polyester
Skötselråd
Läs på märketiketten
Produkten uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet
93/42/EEG.
Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta
din lokala distributör. Se www.handicare.com för en
komplett distributörsförteckning.
Använd inte sköljmedel och undvik torktumling för
optimal livslängd.
8
Produktens förväntade livslängd
Upp till 10 år vid normal användning.
M A N U A L SystemRoMedic
TM
SupportStraps
Norsk
SystemRoMedic
TM
SupportStraps er utviklet som et tilbehør når man bruker EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt samt FlexiMove.
SupportStraps har tre ulike bruksområder:
- Skrittbånd til EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt.
- Overkropps-/sidestøtte til QuickMove sammen med EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt eller FlexiMove.
- Sidestøtte til ReTurn sammen med ReTurnBelt.
SupportStraps består av to frittstående bånd med løkker på den ene siden og plastspenne på den andra siden. De har
en avtagbar, polstret, hylse som fungerer trykkavlastende når de benyttes som skrittbånd.
Sikkerhetskontroll
Visuell inspeksjon
Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt
og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.
Mekaniske belastninger
Utøv trykk på spenner og håndtak for å kontrollere at de ikke åpner seg eller blir ødelagt ved
tunge belastninger.
Les alltid brukermanualen
Les alltid brukermanualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.
Oppbevar brukermanualen tilgjenglig for brukere av produktet.
Sjekk at du alltid har rett versjon av brukermanualen tilgjengelig.
De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: www.handicare.com
Før bruk
- Les og følg alltid brukermanualene til de produktene som SupportStraps benyttes sammen med.
- Planlegg løftet og bestem hvor mange medhjelpere som trengs for økt sikkerhet under løftet.
- Foreta alltid en grundig utprøvning.
- La aldri brukeren være alene under forflytningen.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
9
Norsk
SupportStraps som skrittbånd til EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt
Følg brukermanualen for beltet.
SupportStraps festes i passende håndtak bak på beltet slik at brukeren har
båndene bak hoftene.
Fest SupportStraps på beltet ved å trekke båndet gjennom hullet og videre gjennom løkken i båndet.
Båndene trekkes deretter mellom beina på brukeren og festes med spennene i passende håndtak på fremsiden av beltet.
Båndene fungerer nå som skrittbånd og forhindrer at beltet glir oppover ved en forflytning/
gåtrening.
Juster båndene og beltet slik at skrittbåndene sitter bra. Valg av en annen størrelse kan
føre til at håndtakene blir bedre plassert.
SupportStraps som sidestøtte til ReTurn7500/7400
Følg brukermanualen for ReTurn samt ReTurnBelt.
Fjern de polstrede hylsene fra SupportStraps.
Fest SupportStraps på ReTurn. Tre løkkene rundt de ytre, vertikale
stolpene på stagene.
Knepp fast SupportStraps i passende håndtak på hver side av
ReTurnBelt når brukeren har kommet opp i stående stilling.
Juster lengden på båndene. De skal alltid være strukket og stramme
for å gi en optimal støtte.
10
M A N U A L SystemRoMedic
TM
Norsk
SupportStraps som overkropps- og sidestøtte til QuickMove
Følg brukermanualen for QuickMove.
Fjern de polstrede hylsene fra SupportStraps.
EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:
Fest SupportStraps rundt håndtaket på QuickMove (anbefales) alternativt i passende håndtak i siden/bak mot ryggen på beltet.
Når brukeren har reist seg opp i QuickMove og deretter satt seg ned på sittestøtten, kneppes båndene fast i passende håndtak i siden/bak ryggen på beltet,
alternativt i håndtaket på QuickMove.
Juster lengden på båndene. De skal alltid være strukket og stramme for å gi en
optimal støtte.
Med EasyBelt/FlexiBelt
FlexiMove:
Fest SupportStraps rundt håndtaket på QuickMove. Knepp deretter fast det ene
båndet rundt et av håndtakene på FlexiMove. Når brukeren har reist seg opp og
satt seg ned på sittestøtten, føres FlexiMove rundt ryggen på
brukeren og det andre båndet kneppes fast på motsatt side av
FlexiMove.
Juster lengden på båndene. De skal alltid være strukket og stramme for å gi en
optimal støtte.
Med FlexiMove
Materiale
Medisinsk utstyr klasse I-produkt
Polyester
Vedlikeholdsråd
Les på produktetiketten.
Produktet oppfyller kravene til medisinsk utstyr i
93/42/EØF.
Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din
lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett
distributørliste.
Bruk ikke rensemiddel/tøymykner og unngå å bruke
tørketrommel hvis du vil gi produktet lengre levetid.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
Forventet levetid
Opptil 10 år ved normal bruk.
11
SupportStraps
Dansk
SystemRoMedic
TM
SupportStraps er udviklede som tilbehør ved brug af EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt samt FlexiMove.
SupportStraps har tre forskellige anvendelsesområder:
- Skridtstrop til EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt.
- Overkrops-/sidestøtte til QuickMove sammen med EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt eller FlexiMove.
- Sidestøtte til ReTurn sammen med ReTurnBelt.
SupportStraps består af to uafhængig stropper med løkker på den ene side og plastikspænder på den anden side. De
har et aftageligt, polstret hylster, som virker trykaflastende, når de anvendes som skridtstrop.
Sikkerhedskontrol
Visuel inspektion
Foretag regelmæssige funktionskontroller af hjælpemidlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er
helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Ved tegn på slitage
skal produktet kasseres.
Mekanisk belastning
Belast spænder og håndtag og kontroller, at de kan holde til en kraftig belastning.
Læs altid brugsvejledningen
Læs altid brugsvejledningen for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.
Opbevar brugsvejledningen tilgængeligt for brugere af produktet.
Sørg for, at du altid har den korrekte version af brugsvejledningen.
Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside www.handicare.com.
Før bruk
- Les og følg alltid brugsvejledningen til de produktene som SupportStraps benyttes sammen med.
- Planlegg løftet og bestem hvor mange medhjelpere som trengs for økt sikkerhet under løftet.
- Foreta alltid en grundig utprøvning.
- La aldri brukeren være alene under forflytningen.
12
M A N U A L SystemRoMedic
TM
Dansk
Anvendelse som skridtstrop til EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt
Følg brugsvejledningen for bæltet.
SupportStraps fastgøres i egnet håndtag bagtil på bæltet, så brugeren har
stroppen bag hofterne.
Fastgør SupportStraps på bæltet ved at trække stroppen gennem hullet og derefter gennem sig selv
som en løkke.
Stroppen trækkes derefter mellem brugerens ben og fastgøres med spænderne i
egnede håndtag på forsiden af bæltet.
Stroppen fungerer nu som skridtstrop og forhindrer, at bæltet glider opad ved forslytning/gangtræning.
Juster stropperne og bæltet, så skridtstroppen sidder godt. En anden størrelse kan medføre,
at håndtagene bliver bedre placerede.
Anvendelse som sidestøtte til ReTurn7500/7400
Følg brugsvejledningen for ReTurn samt ReTurnBelt.
Fjern de polstrede hylstre fra SupportStraps.
Fastgør SupportStraps på ReTurn. Træk løkkerne rundt om de ydre,
lodrette stolper på stigen.
Knap SupportStraps fast i egnede håndtag på hver side af ReTurnBelt, når brugeren er kommet op i stående stilling.
Juster stroppernes længde. De skal altid være strakte for at give
optimal støtte.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
13
Dansk
SupportStraps som overkropps- og sidestøtte til QuickMove
Følg brugsvejledningen for QuickMove.
Fjern de posltrede hylstre fra SupportStraps.
EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:
Fastgør SupportStraps omkring håndtaget på QuickMove (anbefales), alternativt i
egnet håndtag på siden/bagpå mod ryggen på bæltet.
Når brugeren har rejst sig op i QuickMove og derefter sat sig ned på sidestøtten,
knappes stropperne fast i egnet håndtag på siden/bag ryggen på bæltet, alternativt
i håndtaget på QuickMove.
Juster stroppernes længde. De skal altid være strakte for at give optimal støtte.
Med EasyBelt/FlexiBelt
FlexiMove:
Fastgør SupportStraps omkring håndtaget på QuickMove. Knap derefter den ene
strop fast omkring et håndtag på FlexiMove. Når brugeren har rejst sig op og sat
sig ned på på sidestøtten, trækkes FlexiMove rundt om ryggen på brugeren, og det
andet bånd knappes fast i den anden side af FlexiMove.
Juster stroppernes længde. De skal altid være strakte for at give optimal støtte.
Med FlexiMove
Materiale
Polyester
Rengøringsvejledning
Medicinsk udstyr klasse I produkt
Produktet opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr
93/42/EØF.
Læs på vareetiketten
Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse,
kontakt din lokale forhandler. Se www.handicare.com for en
komplet forhandlerliste.
Anvend ikke skyllemiddel, og undgå tørretumbling for
Forventet levetid
optimal levetid.
Op til 10 år ved normal brug.
14
M A N U A L SystemRoMedic
TM
SupportStraps
Suomi
SystemRoMedic
TM
SupportStraps lisäremmit on kehitetty käytettäväksi lisävarusteena EasyBelt, FlexiBelt ja ReadyBelt talutusvöiden,
ReTurnBelt siirtovyön ja FlexiMove nostovyön kanssa. SupportStraps lisäremmejä voi käyttää kolmella eri käyttötavalla:
- Nivusremmeinä EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt talutusvöissä.
- Kehon sivuttaistuentana, kun QuickMove siirtotelinettä käytetään yhdessä EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt taulutusvyön
tai FlexiMove nostovyön kanssa.
- Sivuttaistukena, kun ReTurn siirtolaitetta käytetään yhdessä ReTurnBelt siirtovyön kanssa.
SupportStraps lisäremmit koostuvat kahdesta erillisestä remmistä, kummassakin on lenkki toisessa päässä ja muovinen
solki toisessa päässä. Kummankin päällä on irrotettava pehmustettu suojus joka vähentää kehoon kohdistuvaa painetta,
kun remmejä käytetään nivusremmeinä.
Varmista turvallisuus
Silmämääräinen tarkastus
Tarkasta apuvälineen kunto ja toimivuus säännöllisin väliajoin. Tarkasta tuote aina pesun jälkeen. Varmista, että saumat ja
materiaali ovat ehjät. Varmista, ettei materiaali ole kulunut tai haalistunut. Mikäli tuotteessa havaitaan merkkejä
kulumisesta, se on vaihdettava uuteen.
Mekaaninen kuormitus tai rasitus
Kuormita solkia ja vetolenkkejä ja tarkasta, etteivät ne avaudu tai rikkoudu voimakkaasti
kuormitettaessa.
Lue aina käyttöohje
Lue aina kaikkien siirrossa käytettävien apuvälineiden käyttöohjeet.
Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.
Varmista aina, että sinulla on käyttöohjeen uusin versio.
Sen voi ladata kotisivultamme www.handicare.com.
Ennen käyttöä
- Lue ja noudata niiden tuotteiden käyttöohjeiden ohjeita, joiden kanssa SupportStraps lisäremmejä aiotaan käyttää.
- Suunnittele nosto etukäteen ja päätä montako avustajaa tarvitset siirrossa turvallisuuden varmistamiseksi.
- Suorita aina ensin koesovitus ennen varsinaista siirtoa.
- Älä jätä nostettavaa yksin nostotilanteen missään vaiheessa.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
15
Suomi
SupportStraps lisäremmien käyttö EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt talutusvyön nivusremmeinä
Lue ja noudata talutusvyön käyttöohjeita.
SupportStraps lisäremmit kiinnitetään talutusvyön taakse sopiviin kohtiin mustaa
vaakanauhaa, siten että lisäremmit ovat potilaan lonkkien takana.
Kiinnitä SupportStraps lisäremmi talutusvyön nauhaan viemällä lenkkipää vyönauhan takaa ja pujota
solkipää sitten läpi remmin omasta lenkistä.
Pujota lisäremmit potilaan reisien välistä etupuolelle ja lukitse soljet sopiviin soljen
vastakappaleisiin talutusvyön etupuolella.
Lisäremmit toimivat nivusremmeinä estäen talutusvyön liukumisen ylöspäin
siirron/kävelyharjoituksen yhteydessä.
Säädä lisäremmit ja talutusvyö siten, että nivusremmit tuntuvat mukavilta. Erikokoisissa
talutusvöissä kiinnityskohdat voivat olla hieman eri paikoissa.
Käyttö sivuttaistukena ReTurn 7500/7400 siirtolaitteen kanssa
Lue ja noudata ReTurn siirtolaitteen ja ReTurnBelt siirtovyön käyttöohjetta.
Poista lisäremmien irrotettavat pehmustesuojat.
Kiinnitä SupportStraps lisäremmit ReTurn siirtolaitteen ulompien
pystysuorien sivutankojen ympäri.
Kun potilas on noussut seisovaan asentoon ReTurn siirtolaitteen
avulla, kiinnitä SupportStraps lisäremmit solkipäästään ReTurnBelt
siirtovyön solkiin.
Säädä lisäremmien pituus sopivaksi. Niiden tulee olla hieman jännittyneet, jotta vartalo saa hyvän tuen niistä.
16
M A N U A L SystemRoMedic
TM
Suomi
Käyttö sivuttaistuentana yhdessä QuickMove siirtotelineen kanssa
Lue ja noudata QuickMove siirtotelineen käyttöohjetta.
Poista lisäremmien irrotettavat pehmustesuojat.
EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt talutusvyö:
Kiinnitä SupportStraps lisäremmit QuickMove siirtotelineen käsitangon ympäri
(suositus) vaihtoehtoisesti sopivaan kohtaan siirtotelineen sivuputkien ympäri soljet
osoittaen kohti talutusvyötä.
Kun potilas on noussut seisovaan asentoon QuickMoven avulla ja hän istuu istuinlevyjen päälle, lisäremmien solkipäät lukitaan talutusvyössä oleviin sopiviin solkilukkoihin, vaihtoehtoisesti Quick Move siirtotelineen käsitankoon.
Säädä lisäremmien pituus sopivaksi. Niiden tulee olla hieman jännittyneet, jotta
vartalo saa hyvän tuen niistä.
Kanssa EasyBelt/
FlexiBelt
FlexiMove nostovyö:
Kiinnitä SupportStraps lisäremmit QuickMove siirtotelineen käsitangon ympäri.
Kiinnitä sitten toinen remmeistä FlexiMove nostovyön lenkin ympäri. Kun potilas on
noussut seisovaan asentoon ja hän istuu istuinlevyjen päälle, FlexiMove nostovyön
toiselle puolelle kiristetään selän ympärille ja toinenkin lisäremmi kiinnitetään.
Säädä lisäremmien pituus sopivaksi. Niiden tulee olla hieman jännittyneet, jotta
vartalo saa hyvän tuen niistä.
Kanssa FlexiMove
Materiaali
Luokan I lääkintälaite
Polyesteri
Tuote täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY
Tuotteen hoito
Tutustu hoito-ohjeisiin, jotka löytyvät tuoteselosteesta.
vaatimukset.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjääsi, jos haluat lisätietoa
tuotteesta ja sen käytöstä. Katso osoitteesta
www.handicare.com täydellinen luettelo jälleenmyyjistä.
Älä käytä huuhteluainetta ja vältä rumpukuivausta
varmistaaksesi, että tuote kestää mahdollisimman pitkään.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
Odotettu käyttöikä
Jopa 10 vuotta normaalikäytössä.
17
SupportStraps
Deutsch
SystemRoMedic
TM
SupportStraps dienen als Zubehör bei der Anwendung von EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt sowie FlexiMove.
SupportStraps kommen auf drei verschiedenen Bereichen zum Einsatz:
- Leistenband für EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt.
- Rumpf-/Seitenstütze für QuickMove zusammen mit EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt oder FlexiMove.
- Seitenstütze für ReTurn zusammen mit ReTurnBelt.
SupportStraps bestehen aus zwei separaten Bändern mit Ösen an der einen Seite und Kunststoffschnallen an der
anderen Seite. Die abnehmbare gepolsterte Hülle mindert den Druck bei Anwendung als Leistenband.
Sicherheitsprüfung
Sichtprüfung
Unterziehen Sie das Hilfsmittel regelmäßigen Funktionskontrollen. Nach jeder Wäsche prüfen. Prüfen Sie Nähte und
Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Bei Anzeichen von
Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.
Mechanische Prüfung
Zerren Sie an Verschlüssen, Schlaufen und Griffen: Vergewissern Sie sich, dass die
Verschlüsse nicht aufgehen und dass Schlaufen und Griffe der Beanspruchung standhalten.
Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung
Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Gebrauchsanweisungen für sämtliche beim Transfer des Pflegebedürftigen
verwendeten Hilfsmittel. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung so auf, dass sie der Anwender des Produkts rasch zur
Hand hat. Vergewissern Sie sich, dass Sie stets über die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung verfügen.
Die aktuellste Version steht auf unserer Website www.handicare.com zum Download bereit.
Vor der Benutzung
- Lesen und befolgen Sie stets die Gebrauchsanweisungen für das Produkt, mit dem SupportStraps zusammen verwendet werden.
- Hebevorgang planen und entscheiden, wie viele Hilfspersonen erforderlich sind, um hohe Sicherheit zu garantieren.
- Führen Sie in jedem Falle eine sorgfältige Belastungsprobe durch.
- Verweilen Sie während des Hebemoments beim Pflegebedürftigen.
18
M A N U A L SystemRoMedic
TM
Deutsch
Anwendung als Leistenband für EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt
Folgen Sie der Gebrauchsanweisungen des Gurtes.
Die Befestigung der SupportStraps erfolgt an einem geeigneten Griff an der
Rückseite des Gurtes so dass die Bänder hinter der Hüfte des Pflegebedürftigen
zu liegen kommen.
SupportStraps am Gurt befestigen, indem Sie das Band durch die Öffnung stecken und anschließend
das andere Ende durch die Öse ziehen.
Die Bänder anschließend zwischen den Beinen des Pflegebedürftigen hochziehen und
an der Vorderseite des Gurtes mit den Schnallen an einem geeigneten Griff befestigen.
Die Bänder fungieren nun als Leistenband und verhindern ein Hochgleiten des Gurtes beim
Umsetzen/Gehtraining.
Bänder und Gurt so einstellen, dass ein ordentlicher Sitz der Leistenbänder gewährleistet
ist. Eventuell kann eine andere Größe zu einer besseren Positionierung der Griffe führen.
Anwendung als Seitenstütze für ReTurn7500/7400
Folgen Sie der Gebrauchsanweisungen für ReTurn und ReTurnBelt.
Entfernen Sie die gepolsterten Hüllen von den SupportStraps.
Befestigen Sie die SupportStraps am ReTurn. Die Ösen um die
äußeren, vertikalen Holme der Leiter legen.
SupportStraps an einem geeigneten Griff an beiden Seiten des ReTurnBelt befestigen, wenn der Patient aufrechte Stellung erreicht hat.
Länge der Bänder einstellen. Sie müssen stets gestreckt sein, um
optimale Stütze zu bieten.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
19
Deutsch
Anwendung als Rumpf- und Seitenstütze für QuickMove
Folgen Sie der Gebrauchsanweisungen für QuickMove.
Entfernen Sie die gepolsterten Hüllen von den SupportStraps.
EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:
Befestigen Sie SupportStraps um den Griff von QuickMove (empfehlenswert) bzw.
an einem geeigneten Griff an der Seite/Rücken des Gurtes.
Wenn sich der Patient im QuickMove erhoben und sich anschließend auf die
Sitzstütze gesetzt hat, werden die Bänder an einem geeigneten Griff an der Seite/
Rücken des Gurtes befestigt, bzw. am Griff des QuickMove.
Länge der Bänder einstellen. Sie müssen stets gestreckt sein, um optimale Stütze
zu bieten.
Mit EasyBelt/FlexiBelt
FlexiMove:
SupportStraps um den Griff des QuickMove befestigen. Anschließend das eine
Band um einen Griff des FlexiMove befestigen. Wenn sich der Patient erhoben
und sich auf die Sitzstütze gesetzt hat, wird der FlexiMove um den Rücken des
Pflegebedürftigen gelegt; das andere Band wird am anderen Ende des FlexiMove
befestigt.
Länge der Bänder einstellen. Sie müssen stets gestreckt sein, um optimale Stütze
zu bieten.
Mit FlexiMove
Materiale
Medizinprodukt der Klasse I
Polyester
Pflegeanleitung
Lesen Sie das Produktetikett.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/
EWG über Medizinprodukte.
Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden
Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Ein komplettes
Händlerverzeichnis finden Sie unter www.handicare.com.
Eine längere Lebensdauer wird jedoch erreicht, wenn kein
Zu erwartende Lebensdauer
Trockner verwendet wird. Keinen Weichspüler verwenden.
Bis zu 10 Jahre bei normalem Gebrauch.
20
M A N U A L SystemRoMedic
TM
SupportStraps
Nederlands
SystemRoMedic
TM
SupportStraps zijn ontwikkeld als accessoire voor gebruik met EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt en
FlexiMove. SupportStraps kunnen op drie verschillende gebieden aangebracht worden:
– Beenharnas voor EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt.
– Torso-/zijsteun bij gebruik van QuickMove in combinatie met EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt of FlexiMove.
– Zijsteun bij gebruik van ReTurn in combinatie met ReTurnBelt.
SupportStraps zijn twee afzonderlijke riemen, elk met een lus aan het ene uiteinde en een plastic klem aan het andere
uiteinde. Ze hebben een
verwijderbare, gewatteerde hoes die de druk wegneemt wanneer de riem gebruikt wordt als beenharnas.
Veiligheidscontrole
Visuele inspectie
Controleer de toestand en het functioneren van het hulpmiddel regelmatig. Inspecteer het product altijd na het wassen.
Controleer of de naden en het materiaal niet beschadigd zijn. Controleer of de stof niet versleten of vervaald is. Als er
tekenen van slijtage zijn, mag het product niet meer gebruikt worden.
Mechanische belasting
Trek aan gespen en handgrepen om te controleren of ze niet open gaan of breken bij zware
belasting.
Lees altijd de handleiding
Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.
Bewaar de handleiding zodat deze voor gebruikers van het product bij de hand is.
Zorg dat u altijd beschikt over de juiste versie van de handleiding.
U kunt de recentste versies van handleidingen downloaden van onze website, www.handicare.com.
Voor gebruik
– Lees en volg altijd de instructies in de handleiding van het product waarmee SupportStraps gebruikt gaan worden.
– Plan het tillen en bepaal hoeveel zorgverleners er vereist zijn om de veiligheid te garanderen.
– Pas de riem altijd eerst op proef.
– Laat een zorgvrager tijdens het tillen nooit zonder toezicht.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
21
Nederlands
Gebruik van SupportStraps als beenharnas voor EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt
Lees en volg de instructies op in de handleiding van de riem.
SupportStraps worden bevestigd aan de toepasselijke handgreep aan de achterkant van de riem, zodat de riemen achter de heupen van de zorgvrager zitten.
Bevestig iedere SupportStrap aan de riem door de band door het gat te trekken en vervolgens door
de riem zelf om een lus te vormen.
Trek de banden door de benen van de zorgvrager en bevestig de klemmen aan de
toepasselijke handgrepen aan de voorkant van de riem.
De banden doen nu dienst als beenharnas en voorkomen dat de riem omhoog glijdt tijdens de
verplaatsing of de looptraining.
Stel de banden en de riem zo af dat het beenharnas prettig zit. De handgrepen zitten
mogelijk op een betere plaats als er een andere maat gebruikt wordt.
Gebruik als zijsteun met ReTurn7500/7400
Houd u aan de handleidingen van ReTurn en ReTurnBelt.
Verwijder de gewatteerde hoezen van de SupportStraps.
Bevestig de SupportStraps aan ReTurn. Maak de lussen vast rond de
buitenste, verticale stijlen van de ladder.
Bevestig de SupportStraps aan de handgrepen aan beide zijden van
de ReTurnBelt wanneer de zorgvrager omhoogge-komen is in een
staande positie.
Pas de lengte van de riemen aan. Ze moeten altijd
voldoende gespannen zijn om optimaal steun te bieden.
22
M A N U A L SystemRoMedic
TM
Nederlands
Gebruik als torso-/zijsteun met QuickMove
Lees en volg de instructies op in de handleiding van QuickMove.
Verwijder de gewatteerde hoezen van de SupportStraps.
EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:
Bevestig de SupportStraps rond de handgrepen van QuickMove (aanbevolen), of
aan de toepasselijke handgrepen aan de zijkanten/richting de achterkant van de
riem.
Wanneer de zorgvrager is gaan staan in de QuickMove en op de zitting zit, worden
de riemen bevestigd aan de handgrepen aan de zijkanten/richting de achterkant
van de riem, of aan de handgrepen van QuickMove.
Pas de lengte van de riemen aan. Ze moeten altijd voldoende gespannen zijn om
optimaal steun te bieden.
Met EasyBelt/FlexiBelt
FlexiMove:
Bevestig de SupportStraps rond de handgrepen van QuickMove. Maak vervolgens
één riem vast aan de handgreep van FlexiMove. Wanneer de zorgvrager is gaan
staan en op de zitting zit, wordt FlexiMove achter de rug van de zorgvrager langs
getrokken en wordt de andere riem bevestigd aan de zijkant van FlexiMove.
Pas de lengte van de riemen aan. Ze moeten altijd voldoende gespannen zijn om
optimaal steun te bieden.
Met FlexiMove
Materiaal
Medisch hulpmiddel, klasse I
Polyester
Onderhoud van het product
Lees het productlabel.
Dit product voldoet aan de vereisten van de richtlijn voor
medische hulpmiddelen: 93/42/EEG.
Neem contact op met uw plaatselijke leverancier als u
vragen heeft over het product en het gebruik ervan. Zie
www.handicare.com voor een volledige lijst met
leveranciers.
Gebruik geen wasverzachter en vermijd het gebruik van
de wasdroger voor een optimale levensduur
SystemRoMedic M A N U A L
TM
Verwachte levensduur product
Tot 10 jaar bij normaal gebruik.
23
SupportStraps
Français
SystemRoMedic
TM
Les SupportStraps sont des accessoires à utiliser avec EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt et FlexiMove. Les
SupportStraps ont trois domaines d’utilisation:
- Sangles entrejambes pour EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt.
- Associées à EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt ou FlexiMove, elles peuvent être utilisées comme des appuis pour le tronc ou
sur le côté avec QuickMove.
- Appui latéral pour ReTurn avec ReTurnBelt.
Les SupportStraps sont deux sangles séparées, avec des œillets d’un côté et des boucles en plastique de l’autre. Elles
ont un manchon amovible rembourré, permettant de soulager la pression quand elles sont utilisées comme sangles
entrejambes.
Contrôle de sécurité
Inspection visuelle
Effectuer des inspections régulières de l’auxiliaire. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les
matériaux sont intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. S’il présente des signes d’usure, le
produit doit être mis au rebut.
Charge ou contrainte mécanique
Effectuez un test de pression sur les boucles de ceinture et les poignées pour garantir
qu’elles ne s’ouvriront pas et ne se rompront pas sous l’effet.
Toujours lire le manuel utilisateur
Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d’un transfert d’utilisateur.
Conserver le manuel pour qu’il soit accessible aux utilisateurs du produit.
Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel.
La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet: www.handicare.com.
Avant l’utilisation
- Lire le manuel et toujours appliquer les instructions concernant le produit avec lequel les SupportStraps sont utilisées.
- Planifier le levage et décider du nombre d’assistants nécessaires pour avoir une sécurité satisfaisante.
- Toujours faire un essai minutieux.
- Ne jamais laisser l’utilisateur sans surveillance pendant le déplacement.
24
M A N U A L SystemRoMedic
TM
Français
Utilisation comme sangles entrejambes avec EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt
Consulter le manuel de la ceinture.
Fixer les SupportStraps à une poignée adaptée, derrière la ceinture, de sorte que
l’utilisateur ait les sangles derrière les hanches.
Fixer les SupportStraps sur la ceinture en les passant à travers le trou, puis en les repassant sur ellesmêmes, comme à travers un œillet.
Faire passer ensuite les sangles entre les jambes d’utilisateur et les fixer avec les
boucles sur les poignées placées sur l’avant de la ceinture.
Les sangles fonctionnent maintenant comme des sangles entrejambes et empêchent que la ceinture glisse vers le haut quand on déplace l’utilisateur ou qu’on l’exerce à la marche.
Ajuster les sangles et la ceinture de sorte que les sangles entrejambes soient bien en
place. En choisissant une autre taille, les poignées seront peut-être mieux placées.
Utilisation comme appui latéral pour ReTurn7500/7400
Consulter le manuel de ReTurn et ReTurnBelt.
Retirer les manchons rembourrés des SupportStraps.
Fixer les SupportStraps sur ReTurn. Faire passer les œillets autour
des montants extérieurs verticaux de l’échelle.
Accrocher les SupportStraps à une poignée adaptée, de chaque
côté de ReTurnBelt, une fois que l’utilisateur est debout.
Ajuster la longueur des sangles. Elles doivent toujours être tendues
pour fournir un soutien maximal.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
25
Français
Utilisation comme appui pour le tronc et appui latéral avec QuickMove
Consulter le manuel de QuickMove.
Retirer les manchons rembourrés des SupportStraps.
EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:
Fixer les SupportStraps autour de la poignée de QuickMove (recommandé) ou sur
une poignée placée sur le côté ou derrière, vers l’arrière de la ceinture.
Une fois que l’utilisateur s’est redressé dans QuickMove et s’est ensuite assis sur
les soutiens d’assise, accrocher les sangles sur une poignée adaptée, placée sur le
côté ou derrière la ceinture, ou encore sur une poignée de QuickMove.
Ajuster la longueur des sangles. Elles doivent toujours être tendues pour fournir un
soutien maximal.
Avec EasyBelt/FlexiBelt
FlexiMove:
Fixer les SupportStraps autour de la poignée de QuickMove. Accrocher ensuite
l’une des sangles autour d’une poignée de FlexiMove. Une fois que l’utilisateur
s’est redressé et s’est assis sur le soutien d’assise, faire passer FlexiMove dans le
dos d’utilisateur et accrocher la deuxième sangle de l’autre côté de FlexiMove.
Ajuster la longueur des sangles. Elles doivent toujours être tendues pour fournir un
soutien maximal.
Avec FlexiMove
Matériaux
Polyester
Dispositif médical de classe I
Le produit répond aux exigences de la directive 93/42/CEE
Conseils d’entretien
du Medical Devices.
Lire l’étiquette du produit.
Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation,
veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter
le site www.handicare.com pour la liste complète des
distributeurs.
Pour une longévité optimale, ne pas utiliser de produits
Durée de vie estimée de produit
de rinçage et éviter le sèche-linge.
Jusqu’à 10 ans en utilisation normaletion normale.
26
M A N U A L SystemRoMedic
TM
SupportStraps
Italiano
SystemRoMedic
TM
Le SupportStraps sono un accessorio sviluppato per l’uso con EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt e
FlexiMove. Le SupportStraps possono essere utilizzate per tre applicazioni differenti:
- Imbracatura per le gambe per EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt.
- Supporto laterale/per il torace durante l’uso di QuickMove in combinazione con EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt o FlexiMove.
- Supporto laterale durante l’uso di ReTurn in combinazione con ReTurnBelt.
Le SupportStraps prevedono due cinghie separate, ognuna con un occhiello a un’estremità e un fermo in plastica
all’altra. Inoltre, sono dotate di un’imbottitura amovibile che alleggerisce la pressione quando vengono utilizzate come
imbracatura per le gambe.
Controllo di sicurezza
Ispezione visiva
Verificare regolarmente le condizioni e il funzionamento del dispositivo di ausilio. Ispezionare sempre il prodotto dopo il
lavaggio. Verificare che le cuciture e il materiale non siano danneggiati. Accertarsi che il tessuto non sia usurato o sbiadito.
Qualora presenti segni di usura, il prodotto deve essere gettato.
Carichi meccanici
Esercitare pressione su fibbie e impugnature per accertarsi che non si aprano o si rompano in
caso di carico elevato.
Leggere sempre le istruzioni
Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di ausilio utilizzati per il trasferimento dell’utente.
Conservare il manuale in un luogo accessibile agli utenti del prodotto.
Assicurarsi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale.
I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet www.handicare.com
Prima dell’uso
- Leggere attentamente e seguire le istruzioni nel manuale del prodotto utilizzato in combinazione con le SupportStraps.
- Pianificare il sollevamento e determinare il numero di assistenti necessari per effettuarlo in tutta sicurezza.
- Effettuare sempre un adattamento di prova.
- Non lasciare mai incustodito il utente durante il sollevamento.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
27
Italiano
Uso delle SupportStraps come imbracatura per le gambe per EasyBelt/
Leggere attentamente e seguire le istruzioni nel manuale della cintura.
Le SupportStraps devono essere fissate all’impugnatura appropriata sul retro
della.
Fissare ogni SupportStrap alla cintura infilando la cinghia attraverso il foro, quindi formare un occhiello.
Tirare le cinghie tra le gambe dell´utente, quindi fissare i fermi alle impugnature
appropriate di fronte alla cintura.
A questo punto, le cinghie fungono da imbracatura per le gambe e impediscono alla cintura di
scivolare verso l’alto durante il trasferimento o la deambulazione.
Regolare le cinghie e la cintura in modo che l’imbracatura per le gambe sia più comoda possibile. Le impugnature possono essere posizionate anche in altro modo se viene utilizzata una
misura differente.
Uso come supporto laterale con ReTurn7500/7400
Leggere attentamente e seguire le istruzioni nei manuali di ReTurn e
ReTurnBelt.
Rimuovere le imbottiture dalle SupportStraps.
Fissare le SupportStraps a ReTurn. Applicare gli occhielli intorno ai
montanti verticali esterni della scala.
Fissare le SupportStraps alle impugnature appropriate su ogni lato di
ReTurnBelt quando il utente si è alzato in posizione eretta.
Regolare la lunghezza delle cinghie. Devono sempre essere tese in
misura sufficiente per fornire un supporto ottimale.
28
M A N U A L SystemRoMedic
TM
Italiano
Uso come supporto laterale/per il torace con QuickMove
Leggere attentamente e seguire le istruzioni nel manuale di QuickMove.
Rimuovere le imbottiture dalle SupportStraps.
EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:
Fissare le SupportStraps intorno alle impugnature su QuickMove (metodo raccomandato), oppure alle impugnature appropriate sui lati/sul retro della cintura.
Quando il utente si è alzato per mezzo di QuickMove e si è seduto, fissare le
cinghie alle impugnature appropriate sui lati/sul retro della cintura, oppure alle
impugnature di QuickMove.
Regolare la lunghezza delle cinghie. Devono sempre essere tese in misura sufficiente per fornire un supporto ottimale.
Con EasyBelt/FlexiBelt
FlexiMove:
Fissare le SupportStraps intorno alle impugnature su QuickMove. Fissare quindi una
cinghia intorno all’impugnatura su FlexiMove. Quando il utente si è alzato e seduto,
sistemare FlexiMove intorno alla schiena dell´utente e fissare l’altra cinghia al lato di
FlexiMove.
Regolare la lunghezza delle cinghie. Devono sempre essere tese in misura sufficiente per fornire un supporto ottimale.
Con FlexiMove
Materiale
Dispositivo medico di classe I
Poliestere
Cura del prodotto
Leggere l’etichetta del prodotto.
Il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva concernente
i dispositivi medici 93/42/CEE.
Contattate il vostro distributore locale per eventuali domande sul prodotto e sul relativo utilizzo. Per l’elenco completo
dei distributori, consultate il sito www.handicare.com.
Per assicurare la massima durata dei prodotti, si
raccomanda di non utilizzare ammorbidenti e di evitare
l’uso dell’asciugatrice
SystemRoMedic M A N U A L
TM
Durata prevista del prodotto
Fino a 10 anni in condizioni di uso normale.
29
SupportStraps
Español
SystemRoMedic
TM
Las SupportStraps han sido desarrolladas como accesorio para uso conjunto con EasyBelt, FlexiBelt, ReadyBelt, ReTurnBelt y FlexiMove. Las SupportStraps ofrecen tres áreas de aplicación:
- Arnés de piernas para EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt
- Soporte de torso/lateral en el uso de QuickMove junto con EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt o FlexiMove
- Soporte lateral en el uso de ReTurn junto con ReTurnBelt.
Las SupportStraps constan de dos correas independientes, cada una de ellas con un lazo en un extremo y un cierre de
plástico en el otro. Incluyen una funda almohadillada extraíble que descarga la presión al utilizar la correa como arnés de
piernas.
Inspección operacional
Inspección visual
Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras
su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no
esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.
Prueba de fuerza
Haga fuerza sobre las hebillas y las asas y compruebe que soportan cargas pesadas.
Lea siempre el manual
Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.
Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.
Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.
Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.
Antes de su uso
- Lea y aplique siempre las instrucciones del manual del producto con el que va a utilizar las SupportStraps.
- Planifique el alzamiento y determine el número de asistentes necesarios para garantizar la seguridad.
- Realice siempre un montaje de prueba.
- No deje al usario desatendido durante una operación de alzamiento.
30
M A N U A L SystemRoMedic
TM
Español
Uso de las SupportStraps como arnés de piernas con EasyBelt/Flexi
Lea y aplique las instrucciones del manual del cinturón.
Las SupportStraps deben sujetarse en el asa correspondiente del dorso del
cinturón, de forma que las correas queden situadas por detrás de las caderas del
usario.
Sujete cada SupportStrap al cinturón insertando la correa por el orificio y luego a través de sí misma
para formar un lazo.
Tire de las correas hasta situarlas entre las piernas del usario y, seguidamente, fije los
cierres en las asas correspondientes de la parte delantera del cinturón.
Las correas hacen ahora las veces de arnés de piernas, impidiendo que el cinturón se deslice
hacia arriba durante los traslados/entrenamiento de la marcha.
Ajuste las correas y el cinturón para el adecuado acomodo del arnés de piernas. Se
puede mejorar la colocación de las asas utilizando una talla diferente.
Uso como soporte lateral con ReTurn7500/7400
Consulte los manuales de ReTurn y ReTurnBelt.
Retire las fundas almohadilladas de las SupportStraps.
Fije las SupportStraps a ReTurn. Ajuste los lazos a los postes verticales exteriores de la escalera.
Fije las SupportStraps a las asas correspondientes de cada lado del
ReTurnBelt una vez que el usario se haya puesto en pie.
Ajuste la longitud de las correas. Estas deben permanecer siempre
extendidas, con una tensión suficiente para brindar un óptimo
sustento.
SystemRoMedic M A N U A L
TM
31
Español
Uso como soporte de torso/lateral con QuickMove
Lea y aplique las instrucciones del manual del QuickMove.
Retire las fundas almohadilladas de las SupportStraps.
EasyBelt/FlexiBelt/ReadyBelt:
Fije las SupportStraps alrededor de las asas del QuickMove (recomendado), o bien
en las asas correspondientes de los lados/hacia el dorso del cinturón.
Una vez que se ha levantado al usario en el QuickMove y reposa sobre el asiento,
las correas deben fijarse en las asas correspondientes de los lados/hacia el dorso
del cinturón, o bien en las asas del QuickMove.
Ajuste la longitud de las correas. Estas deben permanecer siempre extendidas, con
una tensión suficiente para brindar un óptimo sustento.
Con EasyBelt/FlexiBelt
FlexiMove:
Sujete las SupportStraps alrededor de las asas del QuickMove. A continuación, fije
una correa alrededor del asa del FlexiMove. Una vez que se ha levantado al usario
y reposa sobre el asiento, deberá colocarse el FlexiMove en torno a la espalda del
usario y fijarse la otra correa en el lateral del FlexiMove.
Ajuste la longitud de las correas. Estas deben permanecer siempre extendidas, con
una tensión suficiente para brindar un óptimo sustento.
Con FlexiMove
Material
Poliéster
Cuidado del producto
Consulte la etiqueta del producto.
Clase de producto sanitario I
Este producto cumple con los requisitos de la
Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
Consulte con su distribuidor local para cualquier duda
sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com
para una lista completa de distribuidores.
No use detergente/suavizante y evite el secado para una
Vida útil estimada
vida útil óptima.
Hasta 10 años de uso normal.
32
M A N U A L SystemRoMedic
TM
Product information
Art. no
Productname
Size
6061
SupportStraps
950 mm/37.4”
Description
Plastic clasp
400 mm /
15.7”
Padded case
950 mm/
37.4”
Loops
SystemRoMedic M A N U A L
TM
33
34
M A N U A L SystemRoMedic
TM
SystemRoMedic M A N U A L
TM
35
SystemRoMedic
TM
Simple solutions for great results
SystemRoMedic™ is the name of Handicare’s unique easy transfer concept, the market’s widest and most
comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the
user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or
manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The
concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:
•
Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
•
Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
•
Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
•
Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.
Improved work environment, improved quality of care and cost savings
The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while
allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and
a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality
of care and, at the same time, achieves significant cost savings.
Always make sure that you have the correct version of the manual
The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.
For questions about the product and its use
Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative. A complete list of all our partners with their
contact details can be found on our website; www.handicare.com.
Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who
are caring for them.
The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies
in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare’s products are also
distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power
wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and
recline chairs, and bathing and toileting products.
Handicare AB
Maskinvägen 17
SE-972 54 Luleå , SWEDEN
Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax:+46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se
www.handicare.com
Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.
Download PDF