Zkrácený návod EASY500/700 17. červen 2015 pdf 2 MB Klikněte pro stažení

Zkrácený návod EASY500/700 17. červen 2015 pdf 2 MB Klikněte pro stažení
www.moeller.cz
Řídicí relé EASY
Stručný návod
EASY512-..., EASY719-...,
EASY721-...
Moderní elektroinstalace
IBM je registrovaná obchodní značka firmy International Business Machines Corporation.
Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou obchodní
značky nebo registrované obchodní značky příslušného
držitele.
Pozor!
Nebezpečné elektrické napětí!
Před započetím instalačních prací
l Zapojte přístroj při vypnutém napájecím
napětí.
l Zajistěte, aby přístroj nemohl být náhodně
zapnut.
l Zkontrolujte beznapěťový stav.
l Uzemněte a zkratujte.
l Zakryjte nebo uzavřete sousední díly,
které jsou pod napětím.
l Řiďte se montážním návodem (AWA).
l S přístrojem nebo zařízením může
pracovat jen kvalifikovaná osoba.
l Před instalací a před dotykem s přístrojem
zajistěte, abyste nebyli nabiti elektrostatickým nábojem.
l Připojovací kabely a signální vodiče mají
být vedeny tak, aby induktivní a kapacitní
vazby neměly vliv na automatizační
funkce.
l Instalujte automatizační přístroje
a ovládací prvky tak, aby byly chráněny
před neúmyslným ovládáním.
l Aby se zabránilo nedefinovaným stavům
automatizačního zařízení při přerušení
vodičů, musí se použít vhodná obvodová
a programová opatření pro vstupy
a výstupy automatizačního systému.
l Zajistěte bezpečnou elektrickou izolaci
napájecího zdroje 24 V DC. Používejte jen
přístroje vyhovující normě IEC 364-4-41
nebo HD 364.04.41.
l Kolísání napájecího napětí od jmenovité
hodnoty nesmí překročit toleranční meze,
jinak může dojít k chybné nebo nebezpečné činnosti zařízení.
l Zařízení pro nouzové vypnutí podle
ČSN EN 60204/IEC 204 musí být účinné ve
všech režimech činnosti automatizačního
zařízení. Odblokování zařízení pro nouzové vypnutí nesmí způsobit nekontrolovatelnou činnost nebo restart.
l Přístroje určené pro zabudování do skříní
musí být provozovány až po uzavření
krytu. Stolní a přenosné přístroje musí být
provozovány jen v příslušných krytech.
l Musí být přijata taková opatření, aby se
zajistil správný restart programu přerušeného výpadkem napájecího napětí. To
nesmí způsobit ani krátkodobé nebezpečné pracovní stavy. Je-li třeba, mohou se
použít zařízení pro nouzové vypnutí.
easy Online-Trainingscenter
www.moeller.cz/OTC
Zde naleznete soubory ke stažení k produktové řadě easy jako jsou popisy funkcí
easy, naprogramované aplikace, úvody do programování a propojení přístrojů
do sítě, demo software, updaty (aktualizace) softwaru a popisy referenčních
aplikací.
Obsah
1 Řídicí relé „easy“
Jednoduše „easy“
Vzhled „easy“
Montáž „easy“
Zapojení vstupů
Zapojení výstupů
Princip obsluhy „easy“
Displej „easy“
Struktura menu „easy“
3
3
5
6
7
10
13
14
16
2 Zadání spínacího schématu „easy“
Ovádání „easy“
Prvky spínacího schématu
Remanence
Vytvoření schématu
Testování schématu
21
21
24
25
26
28
3 Popis funkcí „easy“
Druhy funkcí
Časové relé
Čítač
Týdenní spínací hodiny
Roční spínací hodiny
Analogový komparátor
Textový displej
Počítadlo provozních hodin
Master Reset
Markery
Skoky
29
29
30
36
38
39
40
41
42
42
43
44
1
Obsah
2
4 Příklady zapojení
Základní schémata
Rozběh hvězda / trojúhelník
45
45
47
5 Konektor a paměťová karta „easy“
EASY-SOFT
51
53
6 Technické údaje
Typový klíč
Rozměry
55
55
56
1
Řídicí relé „easy“
Bezpečnostní informace
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Instalace elektrického zařízení a uvádění do
provozu musí být prováděno jen příslušně
kvalifikovanými osobami.
Nepracujte na přístroji se zapnutým napájecím
napětím.
Dodržujte bezpečnostní pravidla:
vypněte napájecí napětí,
zajistěte, aby přístroj nemohl být náhodně
zapnut,
zkontrolujte, zda na přístroji není nebezpečné
napětí,
zakrytujte všechny sousední části
s nebezpečným napětím
Jednoduše „easy“
Inteligentní spínání a řízení
„easy“ je kompaktní, komfortní a levné řídicí relé pro
jednodušší řídicí úlohy. Použití nachází v oblasti od
domovní a domácí automatizace po řízení strojů
a zařízení. „easy“ je vybaveno ergonomickými
obslužnými prvky a displejem LCD.
„easy“ zapojíte do obvodu a vytvoříte spínací schéma
na displeji pomocí tlačítek. "easy" pracuje se
zapínacími a rozpínacími kontakty.
Spínací schéma zadáte do "easy" stejně, jako byste je
kreslili na papíře. „easy“ obsahuje základní
a nadstavbové funkce pro pomocná relé a stykače,
časová relé a mnohé další funkce.
3
Řídicí relé „easy“
Změny ve schématu zadáváte stiskem tlačítek. Ztráta
času novým propojováním obvodu odpadá.
Všeobecné použití
Domovní a domácí automatizace, ovládání osvětlení,
dveří, rolet...
Řízení ventilátorů, otočných dveří, skleníků,
venkovního osvětlení, oken, reklam a osvětlení
výkladů...
Regulace teploty, ventilace, osvětlení...
Řízení strojů a zařízení, lisů, dopravníků, dávkovačů,
čerpadel...
4
Vzhled „easy“
Pohled na „easy“
햲
DEL
햳
ALT
햸
햴
햵
ESC
DEL
OK
ALT
햶
ESC
OK
햷
Napájení
Vstupní svorky
Indikace Run/Stop
Tlačítka
Konektor pro paměťovou kartu nebo programovací
kabel z PC
Výstupní svorky
LCD displej
5
Montáž „easy“
Montáž „easy“
Montáž na lištu
Zavěste „easy“ na horní hranu
lišty a stlačením směrem dolů
zaklapněte „easy“ na lištu.
1
Poloha „easy“ je automaticky
zajištěna pérovým
mechanismem.
2
Montáž na montážní desku
Na montážní desku se „easy“
připevňuje přišroubováním pomocí tří nožek
(volitelné příslušenství).
6
Zapojení „easy“
Zapojení vstupů EASY5..-AB-..C.., EASY5..-AC-..C..
Zapojení vstupů EASY5..-DA-..C.., EASY5..-DC-..C..
7
Zapojení „easy“
Zapojení vstupů EASY7..-AB-..C.., EASY7..-AC-..C..
Zapojení vstupů EASY7..-DA-..C..,EASY7..-DC-..C..
8
Zapojení „easy“
Zapojení vstupů EASY6..-AC-..E
Zapojení vstupů EASY6..-DC-..E
9
Zapojení „easy“
Zapojení výstupů EASY5..-...-R..
Zapojení výstupů EASY7...-...-RC, EASY6...-...-RE
10
Zapojení „easy“
Zapojení výstupů EASY202-RE
Tranzistorové výstupy EASY5..-DC-TC..
11
Řídicí relé „easy“
Tranzistorové výstupy EASY7..-DC-TC..,
EASY6..-DC-TE
Ochranný obvod
12
Princip obsluhy „easy“
Ovládací tlačítka „easy“
ALT
DEL
DEL: smazání prvku ve spínacím schématu
ALT: speciální funkce ve spínacím
schématu
OK
ESC
Kurzorová tlačítka: < > ∧∨:
pohyb kurzoru,
volba menu,
volba čísla kontaktu, nastavení hodnot,
časů apod.
OK: další úroveň menu, potvrzení volby
ESC: předchozí úroveň menu, zrušení
poslední volby
Procházení menu a nastavení hodnot
zobrazení systémového menu
a
jdi na další úroveň menu
volba položky v menu
uložení volby
návrat do poslední úrovně menu
zrušení poslední volby,
nebyla-li potvrzena OK
∧∨ volba položky menu
změna hodnoty
< > pohyb kurzoru
tlačítka P (jsou-li povolena):
<
>
vstup P1,
vstup P3,
∧ vstup P2
∨ vstup P4
13
Displej „easy“
Stavový displej EASY
EASY500: vstup 1 až 8,
EASY700: vstup 1 až 12
Vstupy
Den v týdnu/čas
Výstupy
1.......9...
RS
AC PPO 10 : 42
1 . . . . . 7 . RUN
nebo datum
Režim činnosti RUN/STOP
EASY500: Výstup 1 až 4,
EASY700: Výstup 1 až 6 nebo 8
Aktivní vstup / výstup
indikován zobrazením čísla vstupu / výstupu.
Rozšířený stavový displej
Remanence/zpoždění
vstupů
12 . . . 6 . 89 . . .
RE I
AC P17 . 03 . 04 ST
123 . 5 . 78 RUN
AC-Rozšíření ok/tlačítka P
Chování při startu
RE :
I :
AC :
DC :
GW :
Remanence zapnuta
zpoždění vstupů zapnuto
Rozšíření AC pracuje správně
Rozšíření DC pracuje správně
Detekován komunikační modul
GW bliká: Rozpoznáno pouze EASY200-EASY. Vstupní/výstupní rozšíření
nebylo rozpoznáno.
ST : EASY po zapnutí napájecího napětí přejde do provozního režimu STOP
Displej hlavního menu
stávající volba
bliká v menu
PROGRAM . . .
STOP a RUN
PARAMETR
INFO . . .
NAST . CASU . .
HESLO . .
STOP a RUN
PARAMETR . . .
INFO . . .
NAST.CAS..
Hlavní menu s heslem a bez něho
14
Displej „easy“
Typy kurzorů
kurzor bliká alternativně:
plně blikající kurzor /:
pohyb kurzoru pomocí <>,
ve spínacím schématu též
HH:MM
DD.MM
ROK
4 : 23
17 . 03
2004
∧∨
prázdný blikající kurzor M/ M
pohyb kurzoru pomocí <>
změna hodnot pomocí ∧∨
HH:MM 14 : 23
DD.MM 17 . 03
ROK
2004
Blikající hodnoty/menu jsou
v tomto manuálu vyznačeny
šedě.
15
Struktura menu „easy“
Struktura menu
Hlavní menu není chráněno heslem
X Stisknutím OK se dostanete do hlavního menu.
Hlavní menu
PROGRAM . . .
STOP a RUN
PARAMETR
INFO . . .
NAST . CASU . .
PROGRAM...
MAZANI PROG.
KARTA..
Spínací schéma
Zobrazení
parametrů
ULOZENI
ZRUSENI
PROGRAM . . .
MAZANI PROG .
KARTA . .
PROGRAM . . .
VYMENIT?
KARTA . . .
VYMAZAT?
PRISTR -KARTA
KARTA - PRISTR
VYMAZ KARTY
PRISTR - KARTAE
KARTA - PRISTR
VYMAZ KARTY
PřÍSTROJ - KARTE
KARTA - PřÍSTROJ
VYMAZ KARTY
16
Parametry
VYMENIT?
VYMENIT?
VYMAZAT?
Struktura menu „easy“
Hlavní menu
PROGRAM . . .
STOP a RUN
PARAMETR
INFO . . .
NAST. CASU . .
PROGRAM . . .
STOP a RUN
PARAMETR . . .
INFO . . .
NAST. CASU . .
PROGRAM . . .
STOP a RUN
PARAMETR . . .
INFO . . .
NAST. CASU . .
PROGRAM . . .
STOP a RUN
PARAMETR
INFO . . .
NAST. CASU . . .
Zobrazení parametrů
T1 X
T2
C1 N
O1
S +
M:S +
+
+
T1 X
S +
S1
10.000
S2
+0
T:
Zobrazení informací o přístroji
DC TC LCD
OS: 1 . 00 . 027
CRC: 02752
Displej pro nastavení data
a času
NAST . CASU . . .
LETNI CAS . . .
HH:MM
DD.MM
ROK
--:---.-----
HH:MM
DD.MM
ROK
14 : 23
17 . 03
2004
17
Struktura menu „easy“
Hlavní menu
Je možná pouze jedna volba.
PROGRAM . . .
STOP
RUN
PARAMETR . .
INFO . . .
NAST . CASU . .
NAST . CASU . .
LETNI CAS . .
NAST . CAS . .
LETNI CAS . .
ZADNA
PRAVIDLO . . .
EU
GB
US
ZADNA
PRAVIDLO . . .
EU
GB
US
LETNI START
LETNI KONEC
DEN
WD:
---DD . MM : 00 . 00
HH : MM : 00 : 00
ROZDIL
0 : 00
NAST . CAS . .
LETNI CAS . .
ZADNA
PRAVIDLO . . .
EU
GB
US
NAST . CAS . .
LETNI CAS . .
ZADNA
PRAVIDLO . . .
EU
GB
US
LETNI START
LETNI KONEC
LETNI START
LETNI KONEC
DEN
WD:
---DD . MM : 00 . 00
HH : MM : 00 : 00
ROZDIL
0 : 00
18
Struktura menu „easy“
Hlavní menu chráněné heslem
Odheslování
EASY
Hlavní menu
HESLO ..
STOP a RUN
PARAMETR .. .
INFO . . .
NAST . CAS . .
Zadání hesla
VYMAZAT?
Heslo
čtyři nesprávná zadání
(je-li povoleno)
Stavový displej
správné zadání
HESLO...
STOP RUN
Systémové menu EASY
Současným stisknutím DEL a ALT se dostanete do
systémového menu.
Nastavení hesla
Zadání hesla
Systémové menu
BEZPECNOST . .
SYSTEM . . .
JAZYK . . .
CONFIGURATOR
Změna/
vymazání
hesla
HESLO . . .
ROZSAH . . .
ZADANI HESLA
XXXX
ZMENA HESLA
AKTIV . HESLA
AKTIV . HESLA
ZMENA HESLA
ZADANI HESLA
XXXX
ZMENA HESLA
AKTIV . HESLA
HESLO . . .
ROZSAH . . .
SPINACI SC
PARAMETRY
CAS
MOD CINN.
ROZHRANI
MAZANI PROG
SPINACI SC
PARAMETRY
CAS
MOD CONN.
ROZHRANI
MAZANI PROG
19
Struktura menu „easy“
Systémové menu
BEZPECNOST . .
SYSTEM . . .
JAZYK . . .
CONFIGURATOR
ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS
ESPANOL
ITALIANO
PORTUGUES
NEDERLANDS
SVENSKA
POLSKI
TURKCE
CESKY
MAGYAR
BEZPECNOST . . .
SYSTEM . . .
JAZYK . . .
CONFIGURATOR
Další menu závisí na připojeném
rozšiřujícím přístroji.
20
Je možná pouze jedna volba.
2
Ovládání „easy“
Zadání spínacího schématu „easy“
Tlačítka pro zpracování liniového logického
shcématu a funkčních relé
Vymazání spojů, kontaktů, relé nebo
prázdných proudových obvodů
Přepnutí liniového a rozpínacího kontaktu
Propojení kontaktů, relé a proudových
obvodů
Vkládání proudových obvodů,
∧∨ Změna hodnoty
Kurzor nahoru, dolů
< > Změna polohy znaku
Kurzor doleva, doprava
Kurzorová tlačítka ve funkci „P-Tlačítek“:
<
>
Vstup P1,
Vstup P3,
∧ vstup P2
∨ vstup P4
Nastavení od posledního OK vrácení zpět
Aktuální zobrazení, opuštění menu
Změna kontaktu/relé, nové vložení
Uložení nastavení
21
Nastavení jazyka „easy”
Nastavení jazyka menu
ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS
ESPANOL
Pokud zapínáte EASY poprvé, bude Vám nabídnut
uživatelský jazyk.
X Pomocí kurzorových tlačítek si vyberte jazyk ∧
nebo ∨.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
anglicky
německy
francouzsky
španělsky
italsky
portugalsky
holandsky
švédsky
polsky
turecky
česky
maďarsky
X Vaši volbu potvrďte pomocí OK a opusťte menu
pomocí ESC.
Poznámka:
Ve verzi přístroje 10 lze zvolit také ruský jazyk.
22
Provozní režimy
Provozní režimy EASY
EASY zná provozní režimy RUN a STOP.
V provozním režimu RUN zpracovává EASY uložené
spínací schéma nepřetržitě, dokud nezvolíte STOP,
nebo neodpojíte napájecí napětí. Spínací schéma,
parametry a nastavení EASY zůstávají při výpadku
proudu zachovány. Pouze hodiny reálného času je
nutno znovu nastavit po uplynutí doby zálohování.
Zadání spínacího schématu je možné pouze
v provozním režimu STOP.
U variant EASY s LCD displejem se spínací schéma
nezpracovává na zasunuté paměťové kartě
automaticky, obsahuje-li již EASY spínací schéma.
Přeneste proto spínací schéma z paměťové karty do
EASY.
Varianty EASY-X načítají spínací schéma z paměťové
karty automaticky a v režimu RUN ho okamžitě
zpracovávají.
23
Prvky spínacího schématu
„easy“
Prvky spínacího
schématu „easy“
24
Kontakty
Spínací kontakt
Spínací
kontakt
Rozpínací
kontakt
EASY500
EASY700
Funkční relé komparátor
analogové hodnoty
A
a
A1…A16
A1…A16
Funkční relé čítač
C
c
C1…C16
C1…C16
Funkční relé Textový marker
D
D
D1…D16
D1…D16
Funkční relé Týdenní spínací
hodiny
O
O
O1…O8
O1…O8
Vstupní svorka EASY
I
i
I1…I8
I1…I12
Stav „0“
–
I13
Rozšíření stavu
–
I14
Zkrat/přetížení
I16
I15…I16
Marker, (pomocné relé)
M
m
M1…M16
M1…M16
Marker, (pomocné relé)
N
N
N1…N16
N1…N16
Počítadlo provozních hodin
O
O
O1…O4
O1…O4
Kurzorové tlačítko
P
p
P1…P4
P1…P4
Výstup EASY
Q
q
Q1…Q4
Q1…Q8
Vstupní svorka Rozšíření
R
R
–
R1…R12
Zkrat/přetížení u rozšíření
R
R
–
R15…R16
Výstup EASY
(rozšíření nebo pomocný
marker S)
S
S
S1…S8
(jako
marker)
S1…S8
Funkční relé časové relé
T
t
T1…T16
T1…T16
Návěští skoku
:
–
:1…:8
:1…:8
Roční spínací hodiny
Y
Y
Y1…Y8
Y1…Y8
Master reset, (centrální vynulování)
Z
Z
Z1…Z3
Z1…Z3
Remanence „easy“
Nastavení remanentního chování
NABEH RUN NABEH KARTA
CAS CYKLU . . .
REMANENCE . . .
X Přejděte do provozního režimu STOP.
X Přejděte do systémového menu.
X Přejděte do menu SYSTEM a dále k menu
REMANENCE…
X Potvrďte tlačítkem OK.
M 9 - M12
M13 - M16
N 9 - N16
C5-C7
C8
C13 - C16
D1-D8
T7
T8
T13 - T16
Jako první se objeví volba markeru.
X ∧∨ vyberte jednu oblast.
X Pomocí OK zvolte marker, funkční relé nebo oblast,
která má být remanentní (zatržen příslušný řádek).
X Pomocí ESC opustíte zadávání remanentní oblasti.
25
Vytvoření schématu „easy“
Příklad: vytvoření
jednoduchého
schématu
Propojení kontaktů a cívek
Klasické schéma
Spínací schéma „easy“
externí spoje
spínač S1 na svorku I1
spínač S2 na svorku I2
zátěž H1 na svorku Q1
spínací schéma „easy“
Kreslení schématu…
ze stavového displeje
........ I…
MO 02 : 00
. . . . . . .STOP
PROGRAM . . .
STOP RUN
PARAMETRY...
PROGRAM
INFO...
MAZANI PROG
Vložení kontaktu „I1“
Menu zadávání schématu
I1
I1
I1
26
Zadání spínacího
schématu „easy“
Zadání kontaktu „I2“
I1
I1 I1
I1 I1
I1 I2
I1-I2
Nakreslení spoje mezi kontaktem a cívkou
I1-I2---
➚
I1-I2
➚
I1-I2
I1-I2---
Zadání cívky „Q1“
I1-I2---
I1-I2---{ Q1
I1-I2---{ Q1
I1-I2--- { Q1
27
Testování schématu „easy“
Přepnutí „easy“ do režimu RUN
Menu zadávání schématu
I1-I2--- { Q1
uložen ∧
zrušen ∧
PROGRAM . . .
stop RUN
PARAMETry
...
infoPROGRAM
..
STOP RUN
PARAMETry
info . .
„easy“ je nyní v režimu RUN
Testování spínacího schématu
12..........
I
MO 02 : 00
1 . . . . . . . RUN
PROGRAM . . .
stop RUN
PARAMETry
info . .
Např. na tomto obrázku je
vidět, že kontakty vstupů
I1, I2 jsou zapnuté (v levém
horním rohu se zobrazí
čísla 1, 2) a výstup Q1 je
také aktivní (číslo 1 v levém
dolním rohu).
I1-I2--- { Q1
Chování programu lze jednoduše sledovat i pokud se
přístroj nachází v režimu RUN. Pokud proudová dráha
není aktivní, je zobrazena tenkou přerušovanou čárou,
jakmile se však dostane do aktivního stavu, zobrazí se
jako silná přerušovaná čára.
Zpět do menu se lze vrátit pomocí tlačítka
28
32
Popis funkcí „easy”
Znázornění ve
spínacím schématu
EASY
Funkční relé
A1, A2
Komparátor analogových hodnot,
spínač mezní hodnoty (smysluplné
pouze u přístrojů s analogovým
vstupem)
C1, CC1, DC1, RC1
Čítačové relé, čítač vzestupný/
sestupný, rychlý čítač, měřič kmitočtu
D2, { D2
Text, výstup volně editovatelných
textů, zobrazení a vkládání hodnot
O1, O2
Spínací hodiny, den v týdnu/čas
O1, {O2
Počítadlo provozních hodin se
zadáním mezní hodnoty
T1,
TT1, RT1, HT1
X, ?X
Časové relé, se zpožděným přítahem
Časové relé, se zpožděným přítahem
a náhodným spínáním
T1,
TT1, RT1, HT1
,?
Časové relé, se zpožděným odpadem
Časové relé, se zpožděným odpadem
a náhodným spínáním
T6,
TT6, RT6, HT6
X , ?X
Časové relé, se zpožděným přítahemodpadem
Časové relé, se zpožděným přítahemodpadem a náhodným spínáním
T2,
TT2, RT2, HT2
Časové relé, monostabilní impulz
T3,
TT3, RT3, HT3
Časové relé, astabilní generátor,
blikač
29
Časové relé
Znázornění ve
spínacím schématu
EASY
Funkční relé
: 2,
{:2
Skok
Y3
Roční spínací hodiny, datum
Z1, Z3
Master reset, centrální vynulování
výstupů, markerů
Časové relé
Zobrazení parametrů a sada parametrů pro časové
relé:
T1
X S +
I 1 00 . 000
I 2 00 . 000
T:
30
T1
Funkční časové relé číslo 1
X
Provozní režim se zpožděným náběhem
S
Časový rozsah sekunda
+
• + objeví se v menu PARAMETRY
• - neobjeví se v menu PARAMETRY
I1
Časová žádaná hodnota 1:
• Kladná hodnota, I7, I8, I11, I12
• Skutečná hodnota T1 až T16, C1 až C16
I2
Časová žádaná hodnota 2 (u časového relé se
2 žádanými hodnotami):
• Kladná hodnota, I7, I8, I11, I12
• Skutečná hodnota T1 až T16, C1 až C16
T:
Zobrazení skutečné hodnoty v provozním režimu RUN
Časové relé
Princip funkce prvku č asové relé
Časové relé, se zpožděným přítahem s a bez náhodného spínání
Náhodné spínání: Kontakt časového relé spíná
náhodně uvnitř rozsahu žádané hodnoty.
1
2
3
4
t
ts
A
B
t1 + t2 = ts
C
1: Spouštěcí cívka TTx
2: Stop cívka HTx
3: Resetovací cívka RTx
4: Spínací kontakt (zapínací) Tx
ts: Žádaná doba
• Oblast A: Nastavená žádaná doba normálně běží.
• Oblast B: Nastavená žádaná doba neběží, protože
spouštěcí cívka byla příliš krátce aktivována.
• Oblast C: Stop cívka zastaví průběh počítání času.
31
Časové relé
1
2
3
4
ts
tF
ts
D
E
ts
F
• Oblast D: Stop cívka je po odpočítání času neúčinná
• Oblast E: Resetovací cívka vynuluje relé a kontakt
Oblast F: Resetovací cívka vynuluje v průběhu
odpočítávání čas. Poté odpadu resetovací cívky běží čas
normálně.
32
Časové relé
Časové relé, se zpožděným odpadem s a bez
náhodného spínání
Náhodné spínání: Kontakt časového relé sepne
náhodně uvnitř rozsahu žádané hodnoty.
1
2
3
4
A
ts
t1 + t2 = ts
B
C
ts
t
D
1: Spouštěcí cívka TTx
2: Stop cívka HTx
3: Resetovací cívka RTx
4: Spínací kontakt (zapínací) Tx
ts: Žádaná doba
• Oblast A: Po odpojení spouštěcí cívky běží čas.
• Oblast B: Stop cívka zastaví průběh odpočítávání času.
• Oblast C: Resetovací cívka vynuluje relé a kontakt. Po
odpadnutí resetovací cívky pracuje relé normálně dál.
Oblast D: Resetovací cívka vynuluje relé a kontakt
v průběhu odpočítávání času.
33
Časové relé
Časové relé, jednoimpulzní
1
2
3
4
ts
t1 + t2 = ts
C
ts
B
A
1: Spouštěcí cívka TTx
2: Stop cívka HTx
3: Resetovací cívka RTx
4: Spínací kontakt (zapínací) Tx
• Oblast A: Spouštěcí impulz je krátký a bude
prodloužen
• Oblast B: Spouštěcí impulz je delší než žádaná doba.
• Oblast C: Stop cívka přeruší průběh času.
1
2
3
4
t
t
D
ts
E
• Oblast D: Resetovací cívka vynuluje časové relé.
• Oblast E: Resetovací cívka vynuluje časové relé.
Spouštěcí cívka je po odpojení resetovací cívky ještě
připojena a čas běží.
34
Časové relé
Časové relé blikací
Poměr impulz-mezera můžete nastavit 1:1 nebo
≠ 1:1.
Časová hodnota I1: délka impulzu
Časová hodnota I2: délka mezery
Poměr impulz-mezera =1:1 blikání: S1 se rovná S2.
Poměr impulz-mezera ≠ 1:1 blikání: S1 se nerovná
S2.
1
2
3
4
ts1
ts2
ts1
A
ts2
ts1
t
ts2
ts1
ts2
ts1
t1 +
B
t2 = ts2
ts1
ts2
C
1: Spouštěcí cívka TTx
2: Stop cívka HTx
3: Resetovací cívka RTx
4: Spínací kontakt (zapínací) Tx
• Oblast A: Relé bliká tak dlouho, dokud je spouštěcí
cívka připojena.
• Oblast B: Stop cívka přeruší průběh času.
• Oblast C: Resetovací cívka vynuluje relé.
35
Čítač
Čítač
C2 N
S 00000
36
+
Zobrazení parametrů a sada parametrů pro čítačové
relé:
C2
Funkční relé čítač číslo 2
N
• Provozní režim N: vzestupný-sestupný čítač
• Provozní režim H: Rychlý vzestupný-sestupný čítač.
• Provozní režim F: měřič kmitočtu
+
• + Objeví se v menu PARAMETRY.
• - Neobjeví se v menu PARAMETRY
S
Žádaná hodnota, konstanta od 00000 do 32000
Čítač
Princip funkce funkčního relé čítač
:
on
1
on
2
A
on
B
C
D
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
on
1: Čítací impulzy na čítací cívce CC…
2: Směr čítání, směrová cívka DC…
3: Nulovací signál na nulovací cívce RC…
4: Žádaná hodnota čítače (na obrázku je žádaná
hodnota = 6)
5: Skutečná hodnota čítače
6: Kontakt čítače, C
• Oblast A: Reléový kontakt čítače C s žádanou
hodnotou „6“ sepne, jakmile je skutečná hodnota
„6“.
• Oblast B: Dojde-li k přepnutí směru čítání, sepne
kontakt při skutečné hodnotě „5“ zase zpět.
• Oblast C: Bez počítacích impulzů zůstává aktuální
skutečná hodnota zachována.
• Oblast D: Resetovací cívka vynuluje stav čítače na „0“.
37
Týdenní spínací hodiny
Týdenní spínací hodiny
O1
D
ON
OFF
A
SO
--:---:--
+
Zobrazení parametrů a sady parametrů týdenních
spínacích hodin:
O1
Funkční relé týdenních spínacích hodin číslo 1
A,B,
C,D
Kanály spínacích hodin
+
• + Objeví se v menu PARAMETRY,
• - Neobjeví se v menu PARAMETRY
D
Nastavení dne, od -- do --
ON
Doba zapnutí
OFF
Doba vypnutí
Příklad spínání pracovní den
Spínací hodiny O1 zapínají od pondělí do pátku
mezi 6:30 hod a 9:00 hod a mezi 17:00 hod
a 22:30 hod.
O1
A
+
D
PO - PA
ON 06 : 30
OFF 09 : 00
MO
A on
B on
on
38
DI
O1
B
+
D PO - PA
ON 17 : 00
OFF 22 : 30
MI
DO
FR
SA
SO
Roční spínací hodiny
Roční spínací hodiny
Y1
A
+
ON -- . -- . -OFF -- . -- . --
Zobrazení parametrů a sada parametrů ročních
spínacích hodin
Y1
Funkční relé ročních spínacích hodin číslo 1
A,B,
C,D
Kanály spínacích hodin
+
• + objeví se v menu PARAMETRY.
• - neobjeví se v menu PARAMETRY.
ON
Datum zapnutí: Den, měsíc, rok
(dvoumístně 2004 = 04)
OFF
Datum vypnutí: Den, měsíc, rok (dvoumístně 2004 =
04)
39
Analogový komparátor
Analogový komparátor
A1
I1
F1
I2
F2
OS
HY
EQ
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+
A1
Funkční relé komparátor analogových hodnot 1
EQ
Provozní režim libovolný
Funkční relé má tyto provozní režimy:
• LT: menší než
• LE: menší nebo rovno
• EQ: rovno
• GE: větší nebo rovno
• GT: větší než
+
+
-
40
Objeví se v menu PARAMETRY.
Neobjeví se v menu PARAMETRY
I1
Porovnávací hodnota 1 (kladná hodnota, I7, I8, I11,
I12, skutečná hodnota T1 až T16, C1 až C16)
F1
Činitel zesílení I1 (I1 = F1 x skutečná hodnota na I1);
F1 = kladné číslo 0 až 9999
I2
Porovnávací hodnota 2 (kladná hodnota, I7, I8, I11,
I12, skutečná hodnota T1 až T16, C1 až C16)
F2
Činitel zesílení I2 (I2 = F2 x skutečná hodnota na I2);
F2 = kladné číslo 0 až 9999
OS
Offset k hodnotě I1 (I1 = OS + skutečná hodnota na I1);
OS = kladné číslo 0 až 9999
HY
Spínací hystereze k hodnotě I2
Hodnota HY platí stejně pro kladnou jako pro zápornou
hysterezi.
• I2 = skutečná hodnota na I2 + HY;
• I2 = skutečná hodnota na I2 - HY;
• HY= kladné číslo 0 až 9999
Analogové signály jsou citlivější na poruchy než
digitální signály, takže signální kabely musí být
položeny a připojeny pečlivěji.
Nastavte spínací hysterezi tak velkou, aby rušivé
signály nemohly vést k nežádoucímu spínání.
Jako bezpečnostní odstup je nutno dodržet
hodnotu 0,2 V (hodnota 20 bez zesílení).
Textový displej
Textový displej
EASY500 a EASY700 mohou zobrazit 16 volně
editovatelných textů. V těchto textech lze ukázat
skutečné hodnoty funkčních relé jako jsou časová
relé, čítače, počítadla provozních hodin,
komparátory analogových hodnot, datum, čas
nebo rozšířené analogové hodnoty. Žádané
hodnoty časových relé, čítačů, počítadel
provozních hodin, komparátorů analogových
hodnot lze během zobrazení textu měnit.
Zobrazený text lze editovat pouze pomocí
EASY-SOFTu (-BASIC, -PRO od verze 6.xx). Texty
jsou ukládány do souboru EASY-SOFTu nebo na
paměť‘ovou kartu EASY-M-32K pro EASY500
a EASY700.
SPINANI;
RIZENI;
ZOBRAZENI;
LEHCE! EASY!
DOBA CHODU M:S
T1 : 012 : 46
C1 : 0355 ST
PRODUKCE
Příklad pro zobrazení textu:
Zobrazení textu má tyto zobrazovací vlastnosti:
Řádek 1, 12 znaků
Řádek 2, 12 znaků, jedna žádaná nebo skut. hodnota
Řádek 3, 12 znaků, jedna žádaná nebo skut. hodnota
Řádek 4, 12 znaků
Zadání žádané hodnoty na displeji
V jednom textu mohou být začleněny dvě
proměnné, skutečná a žádaná hodnota funkčních
relé, hodnoty analogových vstupů resp. čas a
datum. Pozice žádaných a skutečných hodnot je
napevno uprostřed 2. a 3. řádku zobrazovače.
Délka se řídí zobrazovanou hodnotou. Zadávání
žádaných hodnot při zobrazení textu má smysl,
41
Počítadlo provozních hodin
Master Reser
není-li k dispozici pro zobrazení nebo zadání menu
PARAMETRY. Dále, když má obsluha obdržet
zprávu, kterou žádanou hodnotu mění.
DOBA CHODU M:S
T1 : 012 : 46
C1 : 0355 KS
PRODUKCE
Řádek 1
Řádek 2, žádanou hodnotu lze editovat
Řádek 3, žádanou hodnotu lze editovat
Řádek 4
Počítadlo provozních hodin
O4
S
+
000000
Zobrazení parametrů a sada parametrů prvku
počítadlo provozních hodin:
O4
Počítadlo provozních hodin číslo 4
+
• + objeví se v zobrazení parametrů
• - neobjeví se v zobrazení parametrů
S
Žádaná hodnota v hodinách
O:
Skutečná hodnota počítadla provozních hodin
v hodinách [h]
O:
V zobrazení parametrů počítadla provozních hodin
změníte žádanou hodnotu v hodinách a povolení
zobrazení parametrů.
Master Reset
Reset masteru vložíte do Vašeho zapojení jako
kontakt a cívku.
Kontakty a cívky mají následující význam:
Kontakt
Cívka
Z1 až Z3
Kontakt master resetu
{Z1 až {Z3
42
Cívka master resetu
Master Reset, Markery
Provozní režimy
Různé cívky master resetu mají odlišné provozní
režimy
• Z1: Pro výstupy Q: Působí na výstupy Q1 až Q8 a
S1 až S8.
• Z2: Pro markery M, N: Působí na oblast markerů
M1 až M16 a N1 až N16.
• Z3: Pro výstupy a markery: Působí na Q1 až Q8,
S1 až S8, M1 až M16 a N1 až N16.
Markery M a markery N
Markery M a N jsou nazývány také bitové markery
nebo pomocná relé. Tyto bitové markery
používejte pro uložení boolovských stavů 0 nebo 1.
Bitové markery propojujete v zobrazení spínacího
schématu. Ve spínacím schématu můžete bitové
markery použít buď jako cívky s rozdílnými
cívkovými funkcemi, nebo jako kontakt (spínací
kontakt nebo rozpínací kontakt).
43
Skoky
Skoky
Skoky můžete použít k tvorbě struktury liniového
schématu nebo jako přepínač. Pomocí skoků lze
realizovat výběr druhu provozu ruční/automatický
nebo zvolit různé strojové programy.
I2----- {:1
------- {:2
:1
T 1 - - - - - { Q3
Skoky„:1“ vložíte do Vašeho zapojení jako kontakt
a cívku. Skoky se skládají z místa odskoku a cíle
skoku.
Kontakt
Cívka
:1 až :8
(lze vložit výhradně
jako první levý
kontakt)
{:1 až {:8
Princip funkce
Je-li aktivována cívka skoku, nebudou již
následující řádky proudových obvodů zpracovány.
Stavy cívek zůstanou, pokud nebudou přepsány v
jiných nepřeskočených proudových obvodech, na
svém posledním stavu před přeskokem. Skáče se
dopředu, tzn. že skok končí na prvním kontaktu se
stejným číslem jako má cívka.
• Cívka = Odskok za stavu „1“
• Kontakt jen na prvním levém kontaktním místě
= cíl skoku
Kontaktní místo „Cíl skoku“ má vždy stav „1“.
44
24
Základní schémata
Příklady zapojení
Význam logických hodnot
“0”
zapínací kontakt rozepnut, rozpínací
kontakt sepnut, cívka relé není vybuzena
“1”
zapínací kontakt zapnut, rozpínací kontakt
rozepnut, cívka relé je vybuzena
Negace (NOR)
I1
Q1
1
0
0
1
I 1 - - - - - - - {Q1
Trvalé spojení
---
Q1
1
1
- - - - - - - - - {Q1
Sériové spojení (AND)
I1
I2
I3
Q1
Q2
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
I 1 - I 2 - I 3 - {Q 1
i 1 - i 2 - i 3 - {Q 2
45
Základní schémata
Paralelní spojení (OR)
I1
I2
I3
Q1
Q2
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Obvod „výhradní součet“
(XOR)
I1
I2
Q1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
Paměťový obvod
46
I1
I2
kontakt Q1 cívka Q1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
I1------- {Q1
I2
I3
I1------- {Q1
I2
I3
I1-i2---- {Q1
i1-I2
I1-I2---- {Q1
Q1
alternativně:
I 1 - - - - - - SQ 1
i 2 - - - - - - RQ 1
Příklad použití
Příklady zapojení
Rozběh hvězda / trojúhelník
Pomocí EASY můžete realizovat zapojení rozběh
hvězda / trojúhelník. Výhodou EASY je, že můžete
libovolně zvolit dobu do přepnutí mezi stykači
hvězda / trojúhelník ale i čekací dobou mezi rozpojením stykače pro hvězdu / spojením stykače pro
trojúhelník.
L
S1
S2
K1M
K3M
K1M
K1T
K1M
K1T
K5M
K3M
K3M
K5M
N
Zapojení hvězda / trojúhelník s běžnými stykači
47
Příklad použití
L
N
S1
K1M
S2
I1
L N
Q2
Q1
1
K1M
2
K3M
1
2
K5M
N
Zapojení hvězda / trojúhelník s EASY
48
Příklad použití
I1 - - - - - t1 - - T1 - - T2 - - -
TT1
{Q1
TT2
{Q2
Funkce liniového schématu EASY:
Start / Stop zapojení s externími tlačítky S1a S2.
Síťový stykač spustí časové relé v EASY.
•
•
•
•
I1: Síťový stykač sepnut
Q1: Stykače hvězdy ZAP
Q2: Stykače trojúhelníku ZAP
T1: Doba přepnutí hvězda - trojúhelník (10 až
30 s, X)
• T2: Čekací doba mezi hvězdou VYP, trojúhelník
ZAP (30, 40, 50, 60 ms, X)
Pokud je Vaše EASY vybaveno spínacími hodinami,
můžete kombinovat rozběh hvězda - trojúhelník se
spínacími hodinami. V tomto případě zapojíte
síťový stykač také přes EASY.
49
Poznámky
50
5
Konektor „easy“ a paměťová karta
Konektor easy, který je skryt pod ochranným štítkem,
umožňuje přenos spínacích schémat na paměťovou
kartu nebo pomocí volitelného kabelu za použití
programu EASY-SOFT do PC. Dále můžete tvořit a
testovat spínací schémata na PC a uložit je do „easy“.
Paměťová karta
Paměťové karty jsou volitelným příslušenstvím pod
označením „EASY-M-32K“. Každá paměťová karta
umožňuje uložit jedno spínací schéma.
Informace uložené na paměťové kartě jsou uchovány
trvale i bez napájecího napětí, a proto můžete použít
kartu pro vytvoření kopie spínacího schématu
v „easy“ a přenést ho do jiného relé „easy“.
Každá paměťová karta uchovává:
spínací schéma
všechny parametry spínacího schématu
systémová nastavení
2
2
1
1
51
Paměťová karta
Nahrání a uložení spínacího schématu
X Přejděte do provozního režimu STOP.
PROGRAM...
MAZANI PROG.
KARTA…
X V hlavním menu zvolte PROGRAM…
X Zvolte bod menu KARTA…
Bod menu KARTA… bude zobrazen jen tehdy,
když bude karta zasunuta a funkční.
Liniové schéma můžete přenést z EASY na kartu a
z karty do paměti EASY nebo můžete obsah karty
vymazat.
Po přenosu odstraňte paměťovou kartu a zavřete
kryt.
Uložení liniového schématu na kartu
X Zvolte PRISTR-KARTA.
PRISTR-KARTA
KARTA-PRISTR
VYMAZ KARTY
X Potvrďte dotaz pomocí vymazání obsahu
paměťové karty OK a nahražení liniovým schématem
EASY.
Pomocí ESC přerušíte proces.
Načtení liniového schématu z paměťové karty
X Zvolte bod menu KARTA r PRISTR.
PRISTR-KARTA
KARTA-PRISTR
VYMAZ KARTY
X Potvrďte dotaz pomocí OK, pokud chcete paměť
EASY vymazat nebo nahradit obsahem karty.
Pomocí ESC přejdete se vrátíte o jedno menu.
Vymazání liniové schématu na kartě
X Zvolte bod menu VYMAZ KARTY.
VYMAZAT?
X Potvrďte dotaz pomocí OK, chcete-li vymazat
obsah karty.
Pomocí ESC přerušíte proces.
52
EASY-SOFT
Kompatibilita paměťových karet EASY-M-8K,
EASY-M-16K
Liniové schémata se všemi daty můžete přenést
z paměťové karty EASY-M-8K (EASY412) resp.
EASY-M16K (EASY600) na EASY500 a EASY700.
Opačný směr je zablokován.
EASY–SOFT
EASY-SOFT je program pro PC, kterým je možné
tvořit, uchovávat, testovat (simulovat)
a dokumentovat spínací schémata „easy“. Spínací
schémata můžete potom přenášet do „easy“ a
opačně pomocí speciálního kabelu.
Tento speciální kabel je volitelným příslušenstvím pod
označením „EASY-PC-CAB“.
Pro testování spínacího schématu v samotném „easy“
ho nahrajte do „easy“ a zvolte režim RUN pomocí
odpovídajících tlačítek.
Software EASY-SOFT též obsahuje rozsáhlou
nápovědu.
Pro využití nápovědy spusťte EASY-SOFT a zvolte
menu Contents v menu Help. Je též možné využít
nápovědu podle kontextu (Context sensitive help)
tak, že vyberete položku v menu
a zmáčknete F1.
53
Poznámky
54
65
Technické údaje
Technické údaje
Váha
200 g, 300 g (EASY 700)
Okolní teplota
(při činnosti)
-25 až 55 °C
Krytí
IP 20
Rušivé vyzařování,
imunita vůči rušení
ČSN EN 55011, ČSN EN 55022, třída B
Normy
ČSN EN 50 178, UL, CSA
Úplná specifikace je obsažena v příručce AWB 2528-1304
Typový klíč
EASY - x x x - x x - x x x
displej LCD: X = bez displeje
časové spínací hodiny: C = jsou k dispozici; E = rozšíření
Druh výstupů:
R = Relé (maximálně 8 A)
T = Tranzistory (0,5 A, při paralelním zapojení až 2 A)
Napájecí napětí, přístroj a vstupy
AB = 24 V AC (2, 4 vstupy lze využít také jako analogové
0 až 10 V)
AC = 100, 120, 230, 240 V AC
DC = 24 V DC (2, 4 vstupy lze využít také jako analogové
0 až 10 V)
DA = 12 V DC (2, 4 vstupy lze využít také jako analogové
0 až 10 V)
Počet vstupů/výstupů (+ rozšíření)
12 = 8 I/4 O
18 = 12 I/6 O
19 = 12 I/6 O + rozšíření
20 = 12 I/8 O
21 = 12 I/8 O + rozšíření
Řada přístrojů, resp. šířka přístrojů (TE)
2 TE = 35,5 mm
4, 5 = 71,5 mm (4 TE)
6, 7= 107,5 mm (6TE)
Řídicí relé EASY
55
Technické údaje
Rozměry EASY 512-…
50
110
90
102
45
10.75
4.5
47.5
56.5
58
M4
35.75
71.5
Rozměry EASY 719-…,EASY 721-…
16.25
75
16.25
110
90
102
45
M4
4.5
47.5
56.5
58
107.5
56
Moeller Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika
tel.: +420 267 990 411
fax: +420 267 990 419
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika
tel.: +420 465 519 611
fax: +420 465 519 619
http: //www.moeller.cz
© 2007 by Moeller GmbH
Změny vyhrazeny
AWB EASY 500/700 CZ Ex/Ak (06/07)
Obj. číslo: 999 200 324
Platnost od 06/2007
Moderní elektroinstalace
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement