Skytec CSA SERIES ACTIVE SPEAKER CSA 15 Instruction manual

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

Skytec CSA SERIES ACTIVE SPEAKER CSA 15 Instruction manual | Manualzz

CSA SERIES ACTIVE SPEAKER

CSA12

(178.476)

/

CSA15

(178.479)

INSTRUCTION MANUAL

HANDLEIDING

MODE D’EMPLOI

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SYSTEM CONFIGURATIONS / SYSTEEMCONFIGURATIES / CONFIGURATION DU SYSTEME /

SYSTEMAUSLEGUNG/CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Type:

Power

Woofer

Horn

SPL Max

Frequency Range

Power supply

Dimensions (mm

) (W x H x D)

Weight

Supplied

Order Code

CSA12 CSA15

600W 800W

12” 15”

Piezo

115dB

Piezo

118dB

40Hz – 20kHz 35Hz – 20kHz

220-240VAC / 50Hz

59 x 41 x 32cm 64 x 48 x 34cm

15kg 19kg

Per piece

178.476 178.479

2 - 12

UK

ACTIVE PA SPEAKERS

Congratulations on the purchase of this SkyTec active speaker box.

Please read this manual carefully prior to using the unit.

TO ENSURE MANY YEARS OF TROUBLEFREE USE, PLEASE OBSERVE THE FOLLOWING

• Hearing damage: Loudspeakers are easily capable • Do not place liquids on the box and protect it of generating high sound pressure levels (SPL) sufficient to cause permanent hearing damage to performers, production crew and audience against humidity. Humidity can shorten the life time considerably.

• Only use suitable means of transportation if you members. Caution should be taken to avoid prolonged exposure to SPL in excess of 90 dB.

• Do not overload the box to avoid damage to the speakers.

• Do not place an open fire (candle, etc.) on top or want to move the box – BEWARE OF YOUR

BACK !!

• If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit in a mains next to the box - FIRE HAZARD

• Only connect to an earthed mains outlet of

230Vac/50Hz.

• For indoor use only. If the box is used outdoors, outlet. In this case, please contact Skytec.

• Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.

• If the unit has not been used for a longer period you need to make sure that no humidity can enter the box.

• When not in use, unplug the unit from the mains.

• Unplug the unit from the mains prior to checking or of time, condensation can occur inside the housing. Please let the unit reach room temperature prior to use.

• Never try to repair the unit yourself. It does not replacing the fuse.

• Make sure that the box is placed on a stable, strong surface.

• The boxes can be stacked but do not put more contain any user serviceable parts.

• Run the mains lead in such a way that nobody can fall over it and nothing can be put on it.

• Only use the supplied mains lead or another lead than 60kg weight on the box.

• The boxes can be hung. Use only strong and recommended by SkyTec.

• Set the unit to the lowest volume prior to switching it on

• Keep the unit out of the reach of children. approved mounting material. During the mounting, make sure that nobody is standing below the mounting area.

• Place the stand always on a flat, level, and stable

Protect your environment. Recycle packing material whenever possible. surface and that the legs do not present a trip hazard.

• Use only stands which are designed to support the weight of the speaker. Do not attempt to place more than one speaker on a stand designed for a single speaker.

• Route cables so that peoples will not trip over them pulling the speaker over.

Do not throw a faulty unit into normal household waste but bring it to a special collection point. A large part of it can be recycled.

3 - 12

INPUT PANEL

1. Input connector for 2 microphones

2. Volume control for the microphone

3. Echo control for microphone

4. Tone control for the output

5. Volume control for the output

6. Power On/Off switch

7. Fuse

9. Line output (loop trough)

10. Line input connector for the audio input source e.g. mixer, CD player, etc.

TROUBLESHOOTING

One certain method of determining if a speaker is faulty is to substitute a speaker that is known to work correctly for the suspected problem speaker. If the “normally correct speaker” is experiencing the same difficulties or problems as the suspected problem speaker, use the information below to isolate the problem.

Constant noise, buzzing and/or humming

Possible cause

Action

Faulty electronic Any constant noise originates in the amplifier, mixer, signal processing, source device in the signal devices, or line-level wiring. Check and correct system grounding as required. chain check for noisy sources or electronic components. Check wiring for shielding.

Poor low-frequency output

Possible cause

Improper polarity

Action

When two speakers in close proximity to each other are connected out-of-polarity, they can partially cancel each other out, especially at low frequencies. Check your cables to be sure they are all identically wired and connected. Check the line signal cables to be sure they are all correctly wired.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Skytec cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

4 - 12

NL

ACTIEVE PA LUIDSPREKERS

Hartelijk dank voor de aanschaf van onze SkyTec actieve luidspreker.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.

NEEM VOOR EEN LANGDURIG EN VEILIG GEBRUIK DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT:

• Gehoor beschadiging: • Gebruik enkel een daarvoor bestemd

SkyTec luidsprekers kunnen gemakkelijk een zeer hoge geluidsdruk weergeven (SPL) welke een gehoorbeschadiging kunnen toebrengen bij transportmiddelen om de box te verplaatsen –

LET OP UW RUG !!

• Indien het apparaat dermate beschadigd is dat gebruikers, productie crew en publiek.

• Overbelast de box niet – om schade aan de luidsprekers te voorkomen.

• Plaats geen open vlam (kaars, sfeerlamp) op of direct naast de box – BRANDGEVAAR

• Sluit het apparaat alléén aan op een

230Vac/50Hz geaard stopcontact, verbonden inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met uw leverancier of SkyTec.

• Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat een poos met een 10-16A meterkastgroep.

• De box is ontworpen voor gebruik binnenshuis – voor gebruik buitenshuis dienen maatregelen worden genomen om het binnendringen van niet gebruikt wordt.

• Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd worden; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen.

• Laat reparaties over aan een erkende reparateur vocht te voorkomen.

• Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer de box niet in gebruik is.

• Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens

– er bevinden zich geen door de gebruiker te vervangen onderdelen binnen in de behuizing.

• Het voedingssnoer dient dusdanig neergelegd te de zekering te controleren of te vervangen.

• Zorg er altijd voor dat de luidspreker stevig en stabiel geplaatst wordt.

• Plaats een luidsprekerstandaard altijd op een worden dat men er niet over kan vallen en zorg ervoor dat er nooit iets op het voedingssnoer gezet wordt.

• Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer of een vlakke en stabiele ondergrond en plaats hem zodanig dat de poten niet in de weg staan.

• Gebruik alleen luidsprekerstandaards welke geschikt zijn voor het gewicht van de luidspreker door SkyTec voorgeschreven vervangend netsnoer.

• Schakel het toestel altijd in op het laagste volume niveau.

• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. en plaats niet meer luidsprekers op een standaard dan waarvoor hij ontworpen is.

• De boxen kunnen gestapeld worden, maar plaats nooit meer dan max 60kg op de box.

• De boxen kunnen opgehangen worden, gebruik

Milieubescherming, recycle verpakkingsmateriaal daar waar mogelijk. alleen deugdelijke en goedgekeurde hangogen, tijdens de montage mag zich niemand onder de montageplaats bevinden.

• Zet geen vloeistoffen op de box en bescherm de box tegen binnendringend vocht. Vocht kan de levensduur aanzienlijk bekorten.

Gooi een defect apparaat nooit bij het huisafval, maar lever deze in bij een inzamelingsplaats of een gemeentelijk depot. Een groot deel kan gerecycled worden.

5 - 12

INGANGSPANEEL

7. Zekeringhouder

8. Netsnoer

9. Uitgang line signaal, voor doorlus naar 2 e luidspreker

actieve

10. Line ingang voor aansluiten van CD-speler, DVDspeler etc.

1. Input connectoren voor 2 microfonen

2. Volume instelling voor de microfonen

3. Echo instelling de de microfonen

4. Bass/Treble regeling voor het instellen van de lage/hoge tonen

5. Volume instelling voor het line signaal

HULP BIJ PROBLEMEN

Wij raden u aan eerst te testen of een speaker wel echt defect is. Doe dit door de “defecte” speaker om te wisselen met een speaker waarvan u zeker weet dat deze goed werkt. Heeft u dezelfde problemen met deze speaker, dan raden wij u aan onderstaande informatie door te nemen.

Constante brom, lawaai of zoem

Waarschijnlijke reden Actie

Kapot electrisch Elk constant geluid komt van de versterker, mixer, processor of bron apparaat in het apparatuur. Check of uw systeem goed geaard is. Check voor lawaaierige PA

Systeem apparatuur of elektrische onderdelen. Check of de kabels afgeschermd zijn.

Slechte lage frequentie weergave

Waarschijnlijke reden Actie

Slechte polariteit Als twee speakers dicht bij elkaar staan en verkeerd aangesloten zijn kunnen ze op de lage frequentie elkaar uitschakelen. Check uw verbindingen en zorg ervoor dat alle speakers identiek zijn aangesloten met een identieke kabel.

Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie.

Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie.

Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in achtnemen van de waarschuwingen in het algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing.

Tevens aanvaardt SkyTec geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen .Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.

6 - 12

F

ENCEINTES SONO ACTIVES

Nous vous remercions pour l’achat de cette enceinte active SkyTec.

Lire attentivement le mode d’emploi avant la première mise en service.

Recommandations d’utilisation:

• Protection de l’ouïe:

Les enceintes SkyTec peuvent générer une pression acoustique très forte qui risque d’endommager l’ouïe.

• Ne pas surcharger l’enceinte afin de ne pas endommager les haut-parleurs

• Ne pas placer une flamme ouverte (bougie, lampe à pétrole) à proximité de l’enceinte –

RISQUE D’INCENDIE

• Branchez l’enceinte uniquement sur une prise de terre secteur 230Vac/50Hz protégée par un fusible 16A.

• L’enceinte est conçue pour une utilisation à l’intérieur. Tenir à l’abri de l’humidité.

• Débrancher l’enceinte en cas de non-utilisation.

• Débrancher l’enceinte du secteur avant de vérifier ou de changer le fusible.

• Placer l’enceinte sur une surface plane et stable.

• Placer le support d’enceinte sur une surface plane et stable et de façon à ce que les pieds ne gênent pas le passage.

• Utiliser uniquement un support adapté au poids de l’enceinte et ne pas placer davantage d’enceintes sur un support qu’il n’est autorisé.

• Vous pouvez empiler les enceintes jusqu’à une charge de 60kg.

• Vous pouvez suspendre les enceintes sur des supports homologués solides. Pendant l’installation, personne ne doit se trouver en dessous de la surface de montage.

• Ne pas poser de liquides sur l’enceinte. Protéger l’enceinte contre l’humidité qui réduit considérablement la durée de vie de l’enceinte.

• Déplacez l’enceinte uniquement à l’aide d’un moyen de transport adapté. MENAGEZ VOTRE

DOS !!

• Si l’enceinte est endommagée au point que des pièces internes deviennent visibles, ne pas brancher l’enceinte sur une prise ni la mettre sous tension. Prendre contact avec votre revendeur.

• Débrancher l’enceinte de la prise en cas d’orage ou de non-utilisation prolongée.

• De l’eau de condensation a pu se former après une période de non-utilisation prolongée.

Attendre qu’elle ait atteinte la température ambiante.

• Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. L’enceinte ne contient pas de pièces remplaçables par l’utilisateur.

• Ne pas poser d’objets sur le cordon d‘alimentation.

• Utiliser uniquement le cordon secteur fourni ou un cordon de remplacement recommandé par

SkyTec.

• Baisser complètement le volume avant la mise sous tension.

• Tenir hors de la portée des enfants.

Protection de l’environnement : Recyclez les matériaux d’emballage chaque fois que c’est possible.

Ne pas jeter un appareil en fin de vie aux ordures ménagères mais amenez-le à un point de collecte. Une grande partie de ses composants est recyclable.

7 - 12

TABLEAU D’ENTREE

1. Fiches d’entrée pour 2 microphones

2. Réglage de volume des microphones

3. Réglage de l’écho des microphones

5. Réglage de volume du signal de ligne

9. Sortie et ligne pour le passage vers une 2

ème enceinte active

10. Entrée ligne pour le branchement d’un lecteur

CD, DVD, etc.

Diagnostic de défaillance

Nous vous conseillons de vérifier si une enceinte est réellement défectueuse en l’échangeant avec une enceinte dont vous être sûr qu’elle fonctionne correctement. Si vous rencontrez le même problème, consultez la liste ci-dessous.

Ronflements, bruits ou ronronnements constants

Causes probables

Action

Appareil électrique Tout bruit constant provient de l’amplificateur, de la table de mixage, du défectueux dans le processeur ou de la source. Vérifiez si votre système est correctement mis à système sono la masse. Vérifiez si un appareil ou des pièces électriques sont bruyants. Vérifiez si les câbles sont blindés.

Mauvaise reproduction des graves

Causes probables

Action

Inversion de la polarité Si deux enceintes sont trop rapprochées et mal branchées, elles peuvent s’éliminer mutuellement les basses fréquences. Vérifiez les branchements et veillez à ce que toutes les enceintes soient branchées de la même façon avec des câbles identiques.

N’effectuez jamais de réparations vous-mêmes sous peine d’invalider la garantie. Ne pas modifier l’appareil.

La garantie ne couvre pas les dommages survenus à la suite d’une mauvaise utilisation de l’appareil ou du non-respect des avertissements et consignes contenus dans ce manuel. Skytec décline toute responsabilité pour des accidents et blessures survenus à la suite du non-respect des consignes de sécurité et avertissements contenus dans ce manuel. Ceci s’applique

également aux conséquences indirectes quel qu’elles soient.

8 - 12

D

AKTIVBOXEN

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unserer SkyTec Aktivboxen.

Vor der ersten Inbetriebnahme bitte sorgfältig diese Anleitung durchlesen

FÜR EINEN LANGEN UND SICHEREN BETRIEB BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE

VORSICHTSMASSNAHMEN:

• Gehörschäden:

SkyTec Boxen können sehr hohe Schallpegel erreichen, die bei Publikum, Benutzern und

• Keine Flüssigkeiten auf die Box stellen und die

Box gegen Eindringen von Feuchtigkeit schützen. Feuchtigkeit kann die Lebensdauer technischem Personal schwere Gehörschäden verursachen können.

• Die Boxen nicht überbelasten, um Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden.

• Keine offenes Feuer (Kerze, Petroleumlampe) der Boxen stark verkürzen.

• Nur zweckdienliche Transportmittel benutzen –

Schonen Sie Ihren Rücken!!

• Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass (Innenauf oder neben die Box stellen -

FEUERGEFAHR

• Das Gerät nur an eine geerdete und von einer

16A Sicherung geschützte Netzsteckdose

(230VAC/50Hz) anschließen.

• Die Boxen sind für Gebrauch in Innenräumen

)Teile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Netzsteckdose gesteckt und das Gerät

NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

• Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den

Netzstecker abziehen.

• Nach längerem Nichtgebrauch kann sich ausgelegt. Bei Benutzung im Freien müssen

Maßnahmen getroffen werden, die ein

Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.

• Bei Nichtbenutzung den Netzstecker abziehen.

• Vor Überprüfen oder Auswechseln der

Sicherung erst den Netzstecker abziehen.

• Die Box nur auf eine ebene, stabile Fläche stellen.

• Lautsprecherstative nur auf eine ebene, stabile

Fläche stellen und darauf achten, dass die Füße nicht im Weg stehen.

• Nur Stative benutzen, die für das Gewicht der

Boxen ausgelegt sind und nicht mehr Boxen auf ein Stativ setzen, als für das Stativ zugelassen sind.

• Die Boxen können gestapelt werden. Es dürfen jedoch nicht mehr als 60kg Gewicht auf die Box gestellt werden.

• Die Boxen können aufgehängt werden. Nur kräftige, geprüfte und zugelassene Haken verwenden. Während der Montage darf sich niemand unter dem Arbeitsbereich aufhalten.

Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie die

Box erst auf Raumtemperatur kommen, bevor

Sie sie in Betrieb nehmen.

• Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Die Box enthält keine vom

Benutzer auswechselbaren Teile.

• Das Stromkabel so verlegen, dass niemand darüber fallen kann. Keine Gegenstände auf das

Netzkabel stellen.

• Nur die mitgelieferte oder eine von SkyTec vorgeschriebene Ersatznetzschnur benutzen.

• Vor Einschalten der Box erst die

Lautstärkeregler ganz herunterfahren.

• Das Gerät außerhalb der Reichweite von

Kindern aufstellen

Umweltschutz: Verpackungsmaterial wann immer möglich recyceln

Entsorgung: Das Gerät darf nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle, wo ein großer Teil des Geräts recycelt werden kann.

9 - 12

EINGANGSFELD

1. Eingangsverbinder für 2 Mikrofone

2. Lautstärkeregler für die Mikrofone

3. Echo Regler für die Mikrofone

4. Bass/Treble Regler zum Einstellen der hohen und tiefen Töne

5. Lautstärkeregler zum Einstellen des

Line-Signals

7. Fuseholder

8. Netzeingang

9. Line Ausgang zum Durchschalten in eine 2.

Aktivbox

10. Line Eingang zum Anschluss eines CD-Spielers,

DVD Spielers usw.

FEHLERDIAGNOSE

Prüfen Sie zuerst, ob eine Box wirklich defekt ist, indem Sie die defekte Box durch eine andere austauschen, von der Sie sicher wissen, dass sie gut funktioniert. Wenn mit dieser Box dasselbe Problem auftritt, empfehlen wir Ihnen, die nachstehende Fehlerliste zu checken.

Ständiges Brummen, Geräusch oder Summen

Wahrscheinliche Gründe Lösung

Defektes, elektrisches Gerät Ein anhaltendes Geräusch kommt vom Verstärker, Mixer, Prozessor in der Beschallungsanlage oder Audioquelle. Prüfen Sie, ob Ihre Anlage geerdet ist. Suchen Sie nach geräuschvollen Geräten oder elektrischen Teilen. Prüfen Sie, ob die Kabel abgeschirmt sind.

Schlechte Wiedergabe der tiefen Frequenzen

Wahrscheinliche Gründe

Falsche Verpolung

Lösung

Wenn zwei Boxen dicht beieinander stehen und verkehrt angeschlossen sind, können sich ihre tiefen Frequenzen gegenseitig ausschalten. Überprüfen Sie alle Anschlüsse und sorgen Sie dafür, dass alle

Boxen mit gleichem Kabel gleich angeschlossen sind.

Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vornehmen, sonst verfällt jeglicher Garantieanspruch.

Es besteht kein Anrecht auf Garantie bei Unfällen und Schäden, die durch unsachgemässen Gebrauch und Nichtbeachtung der

Sicherheits- und Bedienhinweise in dieser Anleitung entstanden sind. SkyTec übernimmt keine Haftung für Sach- und

Personenschäde,n sowie Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise entstanden sind

10 - 12

ES

ALTAVOCES

Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• Daño auditivo: Los altavoces son capaces de generar fácilmente altas presiones acústicas

(SPL) suficientes para causar daños permanentes en los oídos de los artistas, el equipo de producción y personas del público.

Debería tomarse la precaución de evitar la exposición prolongada a las SPL que superen los 90 dB.

• No sobrecargue la caja para evitar dañar los altavoces.

• No coloque ningún objeto inflamable (velas, etc.) encima o junto a la caja - PELIGRO DE

INCENDIO

• Solo conéctela a una toma de corriente con toma de tierra a 230Vac/50Hz.

• Solo para uso interior. Si la caja se usa en exteriores, debe asegurarse de que no pueda entrarle humedad.

• Cuando no se use, desenchufe el aparato.

• Desenchufe el aparato antes de sustituir el fusible.

• Asegúrese de que la caja esta colocada en una superficie lugar estable y resistente.

• Las cajas se pueden apilar pero no se debe colocar más de 60kg encima.

• Las cajas pueden colgarse. Utilice solo material de montaje aprobado y resistente. Durante el montaje asegúrese de que no haya nadie debajo de la zona de montaje.

• Coloque los soportes siempre en una superficie plana, nivelada y estable de modo que los pies no presenten ningún tipo de peligro.

• Utilice solo soportes que estén diseñados para soportar el peso del altavoz. No intente colocar más de un altavoz en un soporte diseñado para un solo altavoz.

• Coloque los cables de modo que nadie pueda tropezar y tirar el altavoz.

• No coloque líquidos encima de la caja y protéjala de la humedad. La humedad puede acortar el tiempo de vida considerablemente.

• Solo utilice maneras de transporte adecuadas si desea mover la caja – ¡¡VIGILE SU ESPALDA!!

• Si el aparato se daña de modo que las partes internas se hacen visibles, no enchufe el aparato a la corriente. En este caso, por favor contacte con Skytec.

• Siempre desconecte el aparato durante una tormenta o cuando no se vaya a utilizar.

• Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, puede generarse condensación dentro de la carcasa. Por favor coloque el aparato a temperatura ambiente antes de usarlo.

• Nunca intente reparar el aparato por usted mismo. No contiene ninguna parte que pueda reparar el usuario.

• Coloque el cable de alimentación de modo que nadie pueda caer encima o pisarlo.

• Use solo el cable de alimentación suministrado u cualquier otro cable recomendado por

SkyTec.

• Ponga el aparato al volumen más bajo antes de encenderlo

• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Proteja el medio ambiente. Recicle el material de embalaje siempre que sea posible.

No tire el aparato estropeado a un contenedor normal de basura sino llévelo a un punto de recogida especial. La mayor parte de sus piezas pueden ser recicladas.

11 - 12

CE - R&TTE Declaration of Conformity

Tel :

Fax :

Bedrijvenpark Twente 415

7602 KM – ALMELO

The Netherlands

+31(0)546 589 299

+31(0)546 589 298

178.476, 178.479

Product number:

Product Description: Active PA Speaker

Regulatory Requirement:

EN 60065

EN 55013

EN 55020

EN 61000-3-2/-3-3

The product meets the requirements stated in the above mentioned Standards.

05-04-2012

Signature :

Specifications and design are subject to change without prior notice..

www.tronios.com

Copyright © 2012 by TRONIOS the Netherlands

advertisement

Related manuals

advertisement