SSA25020
EN, BIH, HR, BG, SB, MK
SSA25020
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA Typ I
CHLADNIČKA MRAZNIČKA Typ I
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I
REFRIGERATOR-FREEZER Type I
UWAGA!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby można było z niej
korzystać w razie konieczności. Może być ona przydatna również dla innego użytkownika.
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí
médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
 Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
 Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
 Nelikvidujte chladicí okruh.
 Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
VAROVANIE!
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo
R600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
 Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
 Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
 Neporušujte chladiaci okruh.
 Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
WARNING!
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R600a (flammable only under certain conditions) you must observe the following rules:
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the
manufacturer.
 Do not destroy the refrigerating circuit.
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other than those that might have been
recommended by the manufacturer.
PL
Spis treści
Przede wszystkim bezpieczeństwo! /1
Wymogi elektryczne /2
Instrukcje transportowe /2
Instrukcje instalacyjne /2
Poznaj swoją chłodziarkę /3
Sugerowane ułożenie żywności w chłodziarce /3
Regulacja i nastawianie temperatury /4
Przed uruchomieniem /4
Zamrażanie żywności świeżej /4
Sporządzanie kostek lodu /5
Odszranianie /5
Wymiana żarówki oświetlenia wewnętrznego /5
Czyszczenie i konserwacja /6
Przenoszenie drzwiczek /6
Co trzeba, a czego nie należy robić /6
Usuwanie problemów /7
CZ
Obsah
Bezpečnost především! /9
Elektrické požadavky /10
Pokyny pro přepravu /10
Pokyny pro instalaci /10
Seznámení s vaším spotřebičem /11
Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči /11
Kontrola a nastavení teploty /12
Před zahájením provozu /12
Mražení čerstvých potravin /12
Tvorba ledových kostek /13
Odmrazování /13
Výměna vnitřní žárovky /13
Čištění a péče /14
Výměna dvířek /14
Co dělat a co nedělat /14
Odstraňování potíží /15
SK
Index
Bezpečnosť nadovšetko! /17
Elektrické požiadavky /18
Prepravné pokyny /18
Pokyny na inštaláciu /18
Spoznajte spotrebič /19
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /19
Riadenie a nastavenie teploty /20
Pred použitím /20
Mrazenie čerstvých potravín /20
Tvorba kociek ľadu /21
Rozmrazovanie /21
Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia /21
Čistenie a údržba /22
Premiestnenie dverí /22
Čo sa má a čo sa nesmie robiť /22
Riešenie problémov /23
GB
Index
Safety first /25
Electrical requirements /26
Transportation instructions /26
Installation instructions /26
Getting to know your appliance /27
Suggested arrangement of food in the appliance /27
Temperature control and adjustment /28
Before operating /28
Freezing fresh food /28
Making ice cubes /29
Defrosting /29
Replacing the interior light bulb /30
Cleaning and care /30
Repositioning the door /30
Do’s and don’ts /31
Troubleshooting /32
1
2
3
4
5
6
7
8
Instrukcja użytkowania
PL
Gratulujemy wyboru urządzenia o wysokiej jakości
produkcji firmy
zaprojektowanego do
wieloletniego użytkowania.
Przede wszystkim bezpieczeństwo!
Prosimy nie przyłączać chłodziarki do prądu, dopóki nie
zostanie usunięte całe opakowanie i zabezpieczenia na
czas transportu.
• Jeśli zamrażarkę transportowano w pozycji poziomej,
przed włączeniem należy postawić ją w pionie na co
najmniej 12 godziny, aby przywrócić prawidłowy stan
oleju w sprężarce.
• Jeśli pozbywacie się starej zamrażarki z zamkiem lub
zatrzaskiem w drzwiczkach upewnijcie się, że
pozostawiono ją w bezpiecznych warunkach, tak aby
nie mogły zamknąć się w niej dzieci.
• Urządzenie to można używać wyłącznie zgodnie z
jego przeznaczeniem.
• Nie wolno pozbywać się chłodziarki poprzez spalenie
jej. W izolacji chłodziarki zastosowano pozbawione
CFC substancje łatwopalne. Sugerujemy, aby
skontaktować się z miejscowymi władzami w celu
zasięgnięcia informacji o możliwościach złomowania
zamrażarki.
• Nie zalecamy użytkowania tej chłodziarki w
nieogrzewanym, zimnym pomieszczeniu. (np. w
garażu, szklarni, przybudówce, szopie, altance, itp.)
Aby uzyskać możliwie najlepsze osiągi i uniknąć
kłopotów przy pracy tej chłodziarki warto uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie
niniejszej instrukcji może spowodować utratę prawa do
bezpłatnego serwisu w okresie gwarancyjnym.
Prosimy zachować tę instrukcję w bezpiecznym miejscu
do wglądu w przyszłości.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby z ograniczoną sprawnością
fizyczną, zmysłową lub umysłową, czy bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, o ile
nie zapewni się im nadzoru lub instrukcji jego użytkowania ze strony osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo.
Należy zapewnić opiekę dzieciom, aby nie bawiły się chłodziarką.
1
Instrukcja użytkowania
PL
Wymogi elektryczne
Instrukcje transportowe
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka w
ścianie należy upewnić się, że napięcie i
częstotliwość podane na tabliczce
znamionowej wewnątrz chłodziarki
odpowiadają parametrom domowej sieci
zasilającej.
Zalecamy, aby chłodziarkę tę przyłączyć do
elektrycznej sieci zasilającej poprzez
wyłączane i chronione bezpiecznikiem
gniazdko umieszczone w dostępnym miejscu.
1. Chłodziarkę należy transportować tylko w
pozycji pionowej. Opakowanie, w którym
dostarczono chłodziarkę, musi pozostać
nienaruszone podczas transportu.
2. Jeśli transportowano zamrażarkę w pozycji
poziomej, przez co najmniej 12 godziny nie
wolno jej uruchomić, aby przywrócić należyty
stan systemu.
3. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia
może skutkować uszkodzeniem chłodziarki, za
które nie będzie odpowiadał jej wytwórca.
4. Chłodziarkę należy chronić przed deszczem,
wilgocią i innymi wpływami atmosferycznymi.
Ważne !
• Podczas czyszczenia i transportu chłodziarki
należy uważać, aby nie dotykać spodu
metalowych przewodów sprężarki z tyłu
chłodziarki, ponieważ może to spowodować
skaleczenia palców i rąk.
• Nie należy stawać ani siadać na zamrażarce,
ponieważ nie przewidziano tego przy jej
projektowaniu. Można zrobić sobie krzywdę,
lub uszkodzić chłodziarkę.
• Upewnijcie się, że elektryczny przewód
zasilający nie uwiązł pod chłodziarką w trakcie
jej ustawiania i przesuwania, ponieważ
mogłoby to go uszkodzić.
• Nie można pozwolić, aby chłodziarką bawiły
się dzieci, ani manipulowały jej pokrętłami i
przyciskami.
• Otwierając / zamykając drzwiczki komory
niskich temperatur lekko pociągnij za klapkę
zamykającą (Rys. 5).
Uwaga! Urządzenie to musi być uziemione.
Naprawy urządzeń elektrycznych wykonywać
mogą tylko wykwalifikowani technicy.
Nieprawidłowe wykonanie napraw przez
niewykwalifikowane osoby grozi
użytkownikom urządzenia poważnymi
konsekwencjami.
UWAGA!
W urządzeniu tym zastosowano gaz R600a,
przyjazny środowisku naturalnemu ale
łatwopalny. Podczas transportu i ustawianie
chłodziarki należy uważać, aby nie uszkodzić
jej systemu chłodniczego. Jeśli system
chłodniczy ulegnie uszkodzeniu i ulatnia się z
niego gaz, należy trzymać zamrażarkę z dala
od źródeł ognia i przez jakiś czas przewietrzyć
pomieszczenie.
UWAGA – W celu przyśpieszenia procesu
rozmrażania zamrażarki nie należy używać
żadnych urządzeń mechanicznych ani innych
środków poza zalecanymi przez jej
producenta.
UWAGA - Nie wolno uszkodzić obwodu
czynnika chłodniczego.
UWAGA – Wewnątrz komór zamrażarki do
przechowywania żywności nie wolno używać
żadnych urządzeń elektrycznych, o ile nie są
z rodzaju zalecanego przez jej producenta.
UWAGA - W razie uszkodzenia przewodu
zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa,
musi go wymienić producent, jego agent
serwisowy lub podobnie wykwalifikowany
personel.
Instrukcje instalacyjne
1. Nie należy używać chłodziarki w
pomieszczeniu, w którym w nocy, a zwłaszcza
w zimie, temperatura może spaść poniżej
+10°C, ponieważ przeznaczona jest do pracy
w temperaturach otoczenia pomiędzy +10°C a
+38°C. Przy niższych temperaturach
chłodziarka może nie działać, czego skutkiem
będzie skrócenie dopuszczalnego okresu
przechowywania żywności.
2. Nie należy ustawiać chłodziarki w pobliżu
kuchenek ani grzejników, a także
bezpośrednio w polu działania promieni
słonecznych, ponieważ powoduje to
dodatkowe obciążenie jej funkcjonowania.
2
Instrukcja użytkowania
PL
Jeśli chłodziarkę zainstalowano obok źródła
ciepła lub chłodziarki, po bokach należy
zachować następujące minimalne odstępy:
od kuchenek
30 mm
od grzejników
300 mm
od chłodziarek
25 mm
3. Aby zapewnić swobodny przepływ
powietrza, należy wokół chłodziarki
pozostawić wystarczająco wiele wolnej
przestrzeni (Rys. 2)..
• Aby ustalić odstęp pomiędzy ścianą a
zamrażarką, na jej tylnej ścianie należy
umieścić pokrywę wentylacyjną (Rys. 3).
4. Chłodziarkę należy ustawić na równej
powierzchni. Obie przednie nóżki można
nastawiać według potrzeb. Aby zapewnić
pionowe ustawienie chłodziarki należy
nastawić przednie nóżki kręcąc nimi w
zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara lub
przeciwnie doń, aż chłodziarka stać będzie
pewnie na podłodze. Prawidłowe ustawienie
nóżek zapobiega nadmiernym drganiom i
hałasowi (Rys. 4)..
5. Aby przygotować chłodziarkę do pracy
należy zastosować się do instrukcji w
rozdziale („Czyszczenie i konserwacja”).
2. Komora niskich temperatur spełnia wymogi
kategorii
i nadaje się do zamrażania
żywności i przechowywania mrożonek.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń
dotyczących przechowywania kategorii
podanych na opakowaniu żywności.
3. Potrawy gotowane należy przechowywać w
hermetycznie szczelnych pojemnikach.
4. Świeże produkty w opakowaniu można
przechowywać na półkach. Świeże owoce i
warzywa należy oczyścić i przechowywać w
pojemnikach na świeże warzywa.
5. Butelki należy przechowywać na półkach
wewnątrz drzwiczek.
6. Surowe mięso należy przechowywać w
woreczkach plastykowych na najniższej półce.
Nie może się stykać z potrawami gotowanymi,
aby nie uległo zanieczyszczeniu. Ze
względów bezpieczeństwa surowego mięsa
nie należy przechowywać dłużej niż przez
dwa do trzech dni.
7. W celu zapewnienia największej
wydajności chłodzenia nie należy przykrywać
wyjmowanych półek papierem ani żadnym
innym materiałem, aby umożliwić swobodny
przepływ chłodnego powietrza.
8. Oleju roślinnego nie należy przechowywać
na półkach w drzwiczkach. Żywność należy
przechować opakowaną, zawiniętą, lub
przykrytą. Gorące potrawy i napoje powinny
ostygnąć przed chłodzeniem. Nie należy
przechowywać w puszkach resztek żywności
puszkowanej.
9. Nie należy zamrażać napojów gazowanych,
a wyrobów takich jak sorbety nie należy
spożywać zbyt zimnych.
10. Niektóre owoce i warzywa ulegają
uszkodzeniu, jeśli przechowuje się je w
temperaturach w pobliżu 0°C. Ananasy,
melony, ogórki, pomidory i podobne produkty
należy zatem zawijać w woreczki plastykowe.
11. Wysokoprocentowe alkohole należy
przechowywać w pozycji pionowej w szczelnie
zamkniętych pojemnikach. Nie wolno
przechowywać produktów zawierających
łatwopalny gaz aerozolowy (np. pojemników z
bitą śmietaną, puszek z materiałami do
rozpylania) ani substancji wybuchowych.
Stanowią one zagrożenie wybuchowe.
Poznaj swoją chłodziarkę
(Rys. 1)
1 - Komora niskich temperatur
2 - Oprawa termostatu i lampki
3 - Nastawialne półki komory chłodziarki
4 - Stojak na butelki z winem
5 - Kanał zbierania wody z rozmrażania Rurka odpływu
6 - Pokrywa pojemnika na świeże warzywa
7 - Pojemnik na świeże warzywa
8 - Nastawiane nóżki przednie
9 - Półka na słoik
10 - Półka na butelki
Sugerowane ułożenie żywności w
chłodziarce
Wskazówki jak najlepiej wykorzystać
przestrzeń przechowania żywności i zapewnić
jego higienę.
1. Komora chłodnicza służy do
krótkoterminowego przechowywania świeżej
żywności i napojów.
3
Instrukcja użytkowania
PL
Oraz zwróćcie uwagę, że:
5. Po uruchomieniu sprężarki usłyszycie jej
szum. Także płyn i gaz zamknięte w systemie
chłodzenia mogą wydawać pewne odgłosy,
niezależnie od tego, czy sprężarka pracuje,
czy nie. Jest to całkiem normalne.
6. Niewielka falistość górnej powierzchni
komory jest całkiem normalna, wynika z
zastosowanego procesu wytwórczego i nie
jest defektem.
7. Zalecamy nastawienie pokrętła termostatu
w pozycji środkowej i monitorowanie
temperatury, aby zapewnić utrzymywanie
przez chłodziarkę pożądanej temperatury
przechowywania (patrz rozdział „Regulacja i
nastawianie temperatury”).
8. Nie należy wkładać żywności do chłodziarki
zaraz po jej włączeniu. Poczekajcie, aż
osiągnięta zostanie właściwa temperatura
przechowywania. Zalecamy sprawdzanie
temperatury dokładnym termometrem (patrz
rozdział „Regulacja i nastawianie
temperatury”).
Regulacja i nastawianie temperatury
Temperatury robocze reguluje się pokrętłem
termostatu.
Jeżeli pokrętło termostatu jest ustawione na
"0", urządzenie jest wyłączone. W tym
przypadku nie świeci się także lampka
oświetlenia wnętrza.
Jeśli urządzenie działa poprawnie, uzyskuje
się następujące temperatury:
- Komora niskich temperatur (oznaczona 4
gwiazdkami
): temperatura -18°C lub
niższa.
- Komora chłodziarki: 0  +5°C.
Temperatury osiągane wewnątrz urządzenia
mogą się różnić zależnie od warunków jego
użytkowania, umiejscowienia, temperatury
otoczenia, częstotliwości otwierania
drzwiczek, ilości żywności. Ustawienie
pokrętła termostatu będą modyfikowane
stosownie do tych warunków. Ogólnie, w
temperaturze otoczenia 25° C pokrętło
termostatu będzie ustawione na środkową
pozycję.
Unikaj ustawień pokrętła termostatu, które
mogą prowadzić do ciągłej pracy urządzenia.
Prowadzi to do obniżenia temperatury poniżej
0°C, co grozi zamarzaniem napojów i świeżej
żywności oraz nadmiernym gromadzeniem się
lodu na parowniku i jego drzwiczkach, jak
również spadkiem efektywności energetycznej
urządzenia (wzrostem zużycia energii).
Zamrażanie żywności świeżej
Aby uzyskać najlepsze rezultaty prosimy
przestrzegać następujących instrukcji.
Nie należy zmrażać zbyt dużych ilości
żywności na raz. Jakość żywności zachowuje
się najlepiej zamrażając ją na wskroś
najszybciej, jak to możliwe.
Nie należy przekraczać 24-godzinnej
zdolności zamrażania zamrażarki.
Umieszczenie ciepłych potraw w komorze
niskich temperatur powoduje ciągłą pracę
urządzenia chłodniczego aż do ich zupełnego
zamrożenia. Może to tymczasowo prowadzić
do nadmiernego ochłodzenia komory
chłodniczej.
Przy zamrażaniu świeżej żywności pokrętło
termostatu należy ustawić w pozycji
środkowej. Niewielkie ilości żywności do 0,5
kg można zamrażać bez nastawiania pokrętła
regulacji temperatury.
Należy specjalnie zadbać, aby nie mieszać
żywności już zamrożonej ze świeżą.
Przed uruchomieniem
Ostateczne sprawdzenie
Przed uruchomieniem chłodziarki sprawdźcie,
czy:
1. Nóżki ustawiono tak, że chłodziarka stoi
idealnie równo.
2. Wnętrze jest suche, a powietrze może
swobodnie krążyć z tyłu.
3. Wnętrze jest czyste, jak zaleca się w
rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
4. Wtyczkę wetknięto w gniazdko w ścianie i
włączono jego zasilanie. Po otwarciu
drzwiczek zapali się światło we wnętrzu.
4
Instrukcja użytkowania
PL
Sporządzanie kostek lodu
Komora zamrażalnika
Tackę na kostki lodu należy w 3/4 napełnić
wodą i umieścić w zamrażarce. Przymarznięte
tacki należy poluźniać trzonkiem łyżki lub
podobnym narzędziem, nie wolno do tego
używać przedmiotów o ostrych krawędziach,
takich jak noże lub widelce.
Komora niskich temperatur:
rozmrażaj dwa razy w roku, lub jeśli
powstanie warstwa szronu ok. 7 mm grubości.
Aby rozpocząć procedurę rozmrażania wyłącz
zasilanie elektryczne gniazdka i wyjmij z niego
wtyczkę chłodziarki.
Cała żywnośc powinna być zawinięta w kilka
warstw papieru gazetowego i złożona w
chłodnym miejscu (chłodni lub spiżarni).
Aby przyśpieszyć rozmrażanie można do
zamrażalnika ostrożnie wstawić naczynia z
ciepła wodą.
Do usuwania szronu nie używaj ostro
zakończonych przedmiotów takich jak noże
lub widelce.
Do rozmrażania nie należy używać suszarek
do włosów, grzejników elektrycznych, ani
żadnych innych urządzeń elektrycznych.
Użyj gąbki do usunięcia rozmrożonej wody
zbierającej sie na dnie komory zamrażalnika.
Po rozmrażaniu starannie wytrzyj wnętrze
komory do sucha. Włóż wtyczkę do gniazdka
w ścianie i włącz jego zasilanie
elektrycznością.
Odszranianie
Komora chłodziarki rozmraża się
automatycznie. Rozmrażana woda spływa do
kanału ściekowego przez pojemnik zbiorczy z
tyłu chłodziarki. (Rys. 6).
W trakcie rozmrażania na tylnej ściance
komory chłodniczej, gdzie umieszczony jest
ukryty parownik, mogą formować się kropelki
wody. Niektóre z nich mogą pozostać na
wykładzinie ścianki i ponownie zamarznąć po
zakończeniu rozmrażania. Do usuwania
takich ponownie zamarzniętych kropelek nie
należy używać szpiczastych, ani zaostrzonych
przedmiotów, takich jak noże czy widelce.
Jeśli kiedykolwiek rozmrożona woda nie
spływa z kanału ściekowego, należy
sprawdzić, czy nie zablokowały go jakieś
okruchy żywności. Kanał ściekowy można
czyścić spiralką do czyszczenia rur lub
podobnym narzędziem.
Sprawdź, czy rura ta jest trwale umieszczona
z końcem w tacy zbiorczej na sprężarce aby
zapobiec rozlewaniu się wody na instalacje
elektryczne i podłogę. (Rys. 7).
Wymiana żarówki oświetlenia
wewnętrznego
W razie awarii oświetlenia należy wyłączyć
zasilanie w gniazdku elektrycznym i wyjąć z
niego wtyczkę przewodu zasilającego.
Następnie należy sprawdzić, czy żarówka jest
bezpiecznie wkręcona w oprawkę. Należy
włożyć wtyczkę zasilającą do gniazdka i
włączyć chłodziarkę.
Jeśli światło nadal nie działa, w najbliższym
sklepie ze sprzętem elektrycznym zaopatrzcie
się w nową żarówkę 15 W (maks.) z
końcówką z gwintem E14, a następnie
zastąpcie nią starą żarówkę.
Należy natychmiast ostrożnie pozbyć się
przepalonej żarówki.
5
Instrukcja użytkowania
PL
12. Dbajcie o to, aby plastykowy pojemnik z
tyłu chłodziarki, w którym zbiera się
rozmrożona woda, był zawsze czysty. Jeśli
chcecie wyjąc to korytko aby je umyć,
postępujcie według poniższej instrukcji:
• Wyłączcie zasilanie w gniazdku
elektrycznym i wyjmijcie z niego wtyczkę
przewodu zasilającego.
• Przy pomocy szczypiec delikatnie poluzujcie
śrubę na sprężarce, tak aby można było wyjąć
korytko.
• Podnieście je.
• Umyjcie i wytrzyjcie do sucha.
• Zamontujcie je z powrotem wykonując
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
13. Znaczne nagromadzenie lodu zmniejsza
wydajność pracy komory niskich temperatur.
Czyszczenie i konserwacja
1. Zalecamy, aby przed czyszczeniem
odłączyć zasilanie gniazdka elektrycznego i
wyjąć z niego wtyczkę przewodu zasilającego.
2. Do czyszczenia nie wolno stosować
żadnych ostrych narzędzi ani szorstkich
substancji, mydła, domowych środków
czystości, detergentów, ani wosku do
polerowania.
3. Szafkę chłodziarki należy czyścić letnią
wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
4. Wnętrze należy czyścić ściereczką
zamoczoną i wyżętą w roztworze jednej
łyżeczki do herbaty sody oczyszczonej w 0,5
litra wody, a następnie wytrzeć do sucha.
5. Należy uważać, aby do skrzynki regulacji
temperatury ni dostała się woda.
6. Jeśli chłodziarka ma być nieużywana przez
dłuższy okres czasu, należy ją wyłączyć i
całkowicie opróżnić z żywności, oczyścić i
pozostawić z uchylonymi drzwiczkami.
7. Zalecamy, aby dla zabezpieczenia wysokiej
jakości lakieru polerować metalowe części
zamrażarki (tzn. zewnętrzną powierzchnię
drzwiczek, boczne ściany szafki) woskiem
silikonowym (do polerowania samochodów).
8. Raz do roku należy odkurzaczem usunąć
kurz, który zbiera się na sprężarce
umieszczonej z tyłu chłodziarki.
9. Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki w
drzwiczkach są czyste i nie osadzają się na
nich cząstki żywności.
10. Nie wolno:
• czyścić chłodziarki nieodpowiednimi
środkami, np. wyrobami na bazie ropy
naftowej,
• w jakikolwiek sposób poddawać ją działaniu
wysokich temperatur,
• szorować, skrobać itp. szorstkimi
materiałami.
11. Wyjmowanie tacki z drzwiczek
• Aby wyjąć tackę z drzwiczek opróżnijcie ją z
zawartości, a potem po prostu naciśnijcie od
podstawy ku górze.
Przenoszenie drzwiczek
Prosimy postępować w kolejności liczb
(Rys. 8).
Co trzeba, a czego nie należy robić
Należy: Regularnie czyścić i rozmrażać
chłodziarkę (Patrz: „Rozmrażanie")
Należy: Przechowywać surowe mięso i drób
pod potrawami gotowanymi i nabiałem.
Należy: Oczyścić warzywa z niepotrzebnych
liści i z ziemi.
Należy: Pozostawiać sałatę, kapustę,
pietruszkę i kalafior na ich łodygach.
Należy: Opakować ser najpierw w
tłuszczoodporny papier, a potem w
woreczek polietylenowy pozbywając się
z jego wnętrza powietrza. Najlepsze
rezultaty osiągniecie wyjmując żywnośc
z komory chłodniczej na godzinę przed
jedzeniem.
Należy: Luźno pakowac surowe mięso o drób
w folie polietylenową lub aluminiową.
Zapobiega to wysychaniu.
Należy: Pakować ryby i podroby w woreczki
polietylenowe.
Należy: Pakować żywnośc o silnej woni, lub
taką, która może wyschnąć, w woreczki
politetylenowe lub folię aluminiową, albo
wkładać ją do hermetycznych
pojemników.
6
Instrukcja użytkowania
PL
Należy: Dobrze opakowac pieczywo, aby
zachowało świeżość.
Należy: Chlodzić białe wino, piwo, lager i wode
mineralnma przed podaniem.
Należy: Co jakiś czas sprawdzać zawartość
chłodziarki.
Należy: Przechowywać żywność tak krótko, jak
to możliwe, i zawsze przestrzegać dat
przydatności do spożycia podwanych na
opakowaniach.
Należy: Gotowe mrożonki przechowywać
zgodnie z instrukcją podaną na
opakowaniu.
Należy: Zawsze wybierać świeża zywnośc
wysokiej jakości i dokladnie ją czyścić
przed zamrażaniem.
Należy: Przygotowywać świeżą żywnośc do
zamrażania w małych porcjach, aby
zapewnić szybkie zamrożenie.
Należy: Owijać żywność folią aluminiową lub
woreczkami polietylenowymi
przeznaczonymi do stosowania w
zamrażalniku i upewniać się, że nie
pozostało w nich powietrze.
Należy: Owijać mrożoną zywnośc natychmiast
po zakupie i wkładać do zamrażalnika
możliwie najprędzej.
Należy: Rozmrażać żywność w komorze
chłodniczej.
Nie wolno: Dopuszczać, aby rozmrażana
zywność lub soki z żywności kapały na
inną żywność.
Nie wolno: Pozostawiać drzwiczki otwarte
przez dłuższy czas, ponieważ podnosi
to koszty eksploatacji chłodziarki i
powoduje nadmierne osadzanie się
lodu.
Nie wolno: Do usuwania szronu używać ostro
zakończonych przedmiotów, takich jak
noże lub widelce.
Nie wolno: Wkładać do chłodziarki gorących
potraw. Niech najpierw ostygną.
Nie wolno: Wkładać do zamrażalnika butelek
lub zamknietych puszek z napojami
gazowanymi, ponieważ mogą
wybuchnąć.
Nie wolno: Przy zamrażaniu świeżej zywności
przekraczać dopuszczalnego
obciążenia zamrażalnika.
Nie wolno: Podawać dzieciom lodów ani
sorbetów prosto z zamrażalnika. Niska
temperatura może spowodować
odmrożenie warg.
Nie wolno: Zamrażać napojów gazowanych.
Nie wolno: Nadal trzymać w zamrażalniku
zywność, która uległa rozmrożeniu;
należy ją zjeść w ciągu 24 godzin lub
ugotować i ponowanie zamrozić.
Nie wolno: Wyjmować zawartości zamrażalnika
wilgotnymi dłońmi.
Nie wolno: Przechowywać bananów w
komorze chłodniczej.
Nie wolno: Przechowywać melonów w
chlodziarce. Można je krótko
schładzać, o ile są opakowane, aby
zapobieć przenoszenia ich smaku na
inną żywność.
Nie wolno: Przykrywac półek żadnym
materiałem ochronnym, który może
utrudniać obieg powietrza.
Nie wolno: Przechowywac w chlodziarce
żadnych substancji trujacych lub
inaczej niebezpiecznych.
Zaprojektowana ją wyłącznie do
przechowywania jadalnych produktów
żywnościowych.
Nie wolno: Spozywać żywności zbyt dlugo
przechowywanej w chłodziarce.
Nie wolno: Przechowywać żywności gotowanej
i świeżej w tych samych pojemnikach.
Należy ją opakować i przechowywac
oddzielnie.
Usuwanie problemów
Jeśli chłodziarka po włączeniu nie działa,
sprawdźcie:
• Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do
gniazdka i czy gniazdko jest zasilane prądem.
(Aby sprawdzić zasilanie gniazdka, włączcie
do niego inne urządzenie).
• Czy nie zadziałał bezpiecznik/ nie odłączono
zasilania gniazdka/ nie odłączono zasilania
całego pionu.
• Czy prawidłowo nastawiono regulator
temperatury.
• Czy, jeśli wymieniono dostarczoną fabrycznie
wtyczkę na przewodzie zasilającym, nowa
wtyczka została prawidłowo przyłączona.
Jeśli mimo tego sprawdzenia chłodziarka nadal
nie działa, skontaktujcie się ze sprzedawcą, od
którego ją kupiliście.
Prosimy nie zaniedbać żadnego z tych
sprawdzeń, ponieważ jeśli serwis nie wykryje
awarii, zostanie pobrana opłata.
7
Instrukcja użytkowania
PL
Symbol
na wyrobie lub opakowaniu oznacza, że wyrób ten nie może być traktowany
jako odpadki domowe. Zamiast tego należy je dostarczyć do właściwego punktu zbierania
surowców wtórnych z urzadzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając odpowiednie
złomowanie tego wyrobu przyczyniamy się do zapobiegania potencjalnie szkodliwym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie
mogłyby być spowodowane nieprawidłowym jego nieodpowiednim złomowaniem. Aby
uzyskać bardziej szczegółowe informacje o odzyskiwaniu surowców wtórnych z tego wyrobu,
prosimy skontaktować się ze swym organem administracji lokalnej, służbą oczyszczania
miasta lub ze sklepem, gdzie wyrób ten został zakupiony.
8
Pokyny pro používání
CZ
Blahopřejeme k výběru vysoce kvalitního spotřebiče
, navrženého tak, aby vám zajistil mnohaletý
servis.
Bezpečnost především!
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály.
• Před zapnutím nechte nejméně 12 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř.
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený
účel.
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro
informace o likvidaci a dostupných zařízeních.
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v
nevytápěné, chladné místnosti. (např. garáž, sklad,
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.)
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete
riziku zrušení možnosti servisu zdarma po dobu záruční
lhůty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro
snadné vyhledání.
Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností a znalostmi, pokud jsou bez dohledu
nebo pokynů o použití spotřebiče od osob zodpovídajících za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem.
9
Pokyny pro používání
CZ
Elektrické požadavky
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by
mohlo vést k poškození spotřebiče, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivům.
Důležité upozornění!
• Při čištění/přenášení spotřebiče se
nedotýkejte spodní části kovových kabelů
kondenzátoru na zadní straně spotřebiče,
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou.
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není
určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit
spotřebič.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen
pod spotřebičem během a po přesouvání,
mohlo by to poškodit kabel.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem
nebo manipulovat s ovladači.
• Když otevřete/zavřete dveře spodního
prostoru, jemně stáhněte závěrnou klapku
(Položka 5).
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte,
že napětí a kmitočet na štítku uvnitř
spotřebiče odpovídají vašemu zdroji.
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě
přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku
na snadno dostupném místě.
Upozornění! Tento spotřebič musí být
uzemněn.
Opravy elektrického vybavení by měl provádět
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy
provedené nekvalifikovanou osobou
představují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotřebiče.
POZOR!
Tento spotřebič používá R600a, což je plyn,
který je šetrný k životnímu prostředí, ale je
hořlavý. Během přepravy a upevňování
výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava poškozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte.
Pokyny pro instalaci
UPOZORNĚNÍ - Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporučuje výrobce.
UPOZORNĚNÍ - Nepoškozujte chladicí
obvod.
UPOZORNĚNÍ - Nepoužívejte elektrické
spotřebiče uvnitř prostor na skladování
potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy
doporučené výrobcem.
UPOZORNĚNÍ- V případě poškození
napájecího kabelu je nutno jej nechat vyměnit
u vyrobce, jeho servisního zástupce či
podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo
nebezpečí.
1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v
teplotách mezi +10 a +38 stupni Celsia. Při
nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat,
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo,
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí
spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mrazničky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporáků 30 mm
Od radiátorů 300 mm
Od mrazniček 25 mm
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je
dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný
oběh vzduchu (Položka 2).
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní
stranu vaší chladničky, abyste viděli
vzdálenost mezi chladničkou a stěnou
(Položka 3).
Pokyny pro přepravu
1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy
neporušené.
2. Pokud byl spotřebič během přepravy
umístěn vodorovně, nesmí být používán po
vybalení nejméně 12 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
10
Pokyny pro používání
CZ
4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky
tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva,
dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou.
Správným nastavením nožek předejdete
přílišným vibracím a hluku (Položka 4).
5. Informace pro přípravu spotřebiče na
použití naleznete v oddíle „Čištění a údržba“.
6. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte je
do polyetylénových sáčků a umístěte na
nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu s
vařenými potravinami, aby nedošlo ke
kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů
skladujte syrové maso jen dva až tři dny.
7. Pro maximální účinnost by se neměly
výsuvné police překrývat papírem nebo jinými
materiály, aby studený vzduch mohl volně
proudit.
8. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte před zchlazením vychladnout.
Zbývající potraviny z konzerv by se neměly
skladovat v konzervách.
9. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a
výrobky jako ochucený led do vody by se
neměly konzumovat příliš studené.
10. Některé ovoce a zelenina se může
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, rajčata a
podobné produkty balte do polyetylénových
sáčků.
11. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpřímené pozici a pevně uzavřených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznětlivého pohonného plynu
(např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko
výbuchu.
Seznámení s vaším spotřebičem
(Položka 1)
1 - Prostor s nižší teplotou
2 - Kryt termostatu a světla
3 - Nastavitelné poličky
4 - Podpěra na láhve vína
5 - Kanál sběru odmražené vody Odvodňovací trubice
6 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny
7 - Přihrádka na uchovávání čerstvých
potravin
8 - Nastavitelné přední nožky
9 - Polička na sklenice
10 - Police na lahve
Doporučené rozložení potravin ve
spotřebiči
Návody pro optimální uskladnění a hygienu:
1. Prostor chladničky je pro krátkodobé
ukládání čerstvých potravin a nápojů.
2. Prostor mrazničky
je vhodný a
určený pro mražení a skladování předmražených potravin.
Doporučení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by měly být vždy
dodržovány.
3. Vařené potraviny by se měly skladovat ve
vzduchotěsných nádobách.
4. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit
a skladovat v přihrádkách na čerstvou
zeleninu.
5. Láhve lze uchovat ve dveřní části.
11
CZ
Pokyny pro používání
A nezapomeňte, že:
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě
mohou dělat další hluk, ať je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je
zcela normální a je způsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho
zapnutí. Počkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat
teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a
nastavení teploty).
Kontrola a nastavení teploty
Provozní teploty řídí tlačítko termostatu.
Pokud je tlačítko termostatu v pozci "0",
spotřebič je vypnutý. V tomto případě se
nerozsvítí ani světlo pro vnitřní osvětlení.
Jestliže spotřebič funguje správně, dosáhne
následujících teplot:
- Mraznička (označeno 4 hvězdičkami
): -18°C nebo nižší teplota.
- Prostor chladničky: 0  +5°C.
Vnitřní teploty se mohou lišit podle podmínek
používání spotřebiče, jako např.: umístění,
teplota prostředí, častost otevírání dvířek,
množství potravin. Pozice tlačítka termostatu
se změní podle těchto faktorů. Pokud je okolní
teplota asi 25°C, termostat bude nastavený na
průměrnou pozici.
Vyhněte se pozici tlačítka termostatu, která by
mohla mít za následek plynulý provoz
spotřebiče. To povede ke snížení teplot pod
0°C, s nebezpečím zmrznutí jídla a pití, a
nadměrným vytvořením námrazy na
výparníku a na dveřích výparníku, stejně jako
ke snižující se energetické účinnosti
spotřebiče (zvýšení spotřeby energie).
Mražení čerstvých potravin
Pro dosažení nejlepších výsledků prosím
dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte příliš velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud
se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho
spotřebiče na 24 hodin.
Umístěním teplých potravin do mrazničky
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Může tím dojít k dočasnému přílišnému
zchlazení chladicího prostoru.
Při zmrazování čerstvých potravin nastavte
tlačítko termostatu na střední pozici. Malé
množ ství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlačítka termostatu.
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a čerstvé potraviny.
Před zahájením provozu
Poslední kontrola
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte,
zda:
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu.
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu
volně cirkulovat.
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle
„Čištění a údržba“.
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina
je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí
vnitřní osvětlení.
12
Pokyny pro používání
CZ
Tvorba ledových kostek
Prostor mrazničky
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazničky. Loosen frozen
trays with a spoon handle or a similar
implement; never use sharp-edged objects
such as knives or forks.
Prostor mrazničky:
odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když se
utvoří vrstva námrazy asi 7 mm (1/4"). Pro
spuštění procesu odmrazování vypněte
přístroj ze sítě.
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev
novinového papíru a uskladněte na chladném
místě (např. chladnička nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do
mrazničky, urychlí se tím odmrazování.
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo
ostrými předměty, jako jsou nože nebo
vidličky.
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče na
odmražení.
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna
prostoru mrazničky. Po odmražení vnitřek
pečlivě vysušte. Zasuňte zásuvku do sítě a
zapněte přívod elektrické energie.
Odmrazování
Prostor chladničky se odmrazuje
automaticky. Odmražená voda stéká do
odčerpávací trubice přes sběrnou nádobu
na zadní straně spotřebiče (Položka 6).
Během odmrazování se mohou na zadní
stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody
v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po
skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraňujte špičatými nebo ostrými
předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodčerpává ze sběrného kanálu,
zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují
části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit
čističem potrubí nebo podobným nástrojem.
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci
nebo zem (Položka 7).
Výměna vnitřní žárovky
Pokud přestane svítit světlo, vypněte přístroj a
odpojte napájecí kabel.
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně
našroubována v objímce. Zasuňte zásuvku do
sítě a zapněte spotřebič.
Pokud světlo stále nesvítí, zakupte v obchodě
s elektrickými spotřebiči náhradní žárovku
E14 šroubovací 15 Watt (maximálně) a
založte ji na místo.
Nefunkční žárovku okamžitě opatrně
zlikvidujte.
13
Pokyny pro používání
CZ
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba
na zadní straně spotřebiče, která
shromažďuje odmraženou vodu, je neustále
čistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyčistit
jej, postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí
kleští, aby bylo možné tác vyjmout
• Zvedněte jej.
• Očistěte jej a otřete.
• Při montáži postupujte v opačném pořadí.
13. Velké nahromadění ledu sníží výkonnost
mrazničky.
Čištění a péče
1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k čištění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či
brusné látky, mýdlo, domovní čistič,
odmašťovač či voskové čistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namočený do
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na
půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu
teploty nepronikne žádná voda.
6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete
používat, vypněte jej, vyjměte všechny
potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře
otevřené.
7. Doporučujeme vyčistit kovové součásti
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátěru.
8. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístěný na zadní straně spotřebiče,
by měl být jednou ročně odstraněn
vysavačem.
9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení
částečkami potravin.
10. Nikdy:
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
• Jej nevystavujte vysokým teplotám.
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými
materiály.
11. Demontáž tácu ve dveřích:
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
podnos vzhůru ze základny.
Výměna dvířek
Postupujte v číselném pořadí (Položka 8).
Co dělat a co nedělat
Ano- Pravidelně čistěte a odmrazujte
spotřebič (viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod
vařenými potravinami a mléčnými
výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné
lístky a otírejte přebytečnou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a
pak do polyetylénového sáčku tak, aby
uvnitř zůstalo co nejméně vzduchu.
Nejlepší je jej vyjmout z chladničky asi
hodinu před podáváním.
Ano- Obalte syrové maso těsně do
polyetylénu nebo alobalu. Zabráníte tím
vysušení.
Ano- Balte ryby a vnitřnosti do
polyetylénových sáčků.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo
ty, které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotěsných nádob.
Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal
čerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu
před podáváním vychlaďte.
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší
dobu a dodržujte jejich lhůtu spotřeby
atd.
14
Pokyny pro používání
CZ
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé
potraviny a před jejich zmrazením se
ujistěte, zda jsou zcela čisté.
Ano- Připravte čerstvé potraviny na
zmrazení v malých částech, abyste
zajistili rychlé zmražení.
Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáčků vhodných
pro mražení potravin a ujistěte se, že
uvnitř není žádný vzduch
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mrazničky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce.
NeNe-
Ne-
Ne-
NeNe-
Ne-
Ne-
Ne-
Ne-
Ne-
Ne -
Ne -
Ne Ne -
Ne -
Nepřekračujte maximální náplň
mrazničky při zmrazování čerstvých
potravin.
Nedávejte dětem zmrzlinu a led do
vody přímo z mrazničky. Nízká
teplota může způsobit na rtech
„popáleniny od mrazu“.
Nezmrazujte perlivé nápoje.
Nesnažte se uchovat zmrzlé
potraviny, které rozmrzly; měli byste
je sníst do 24 hodin, nebo uvařit a
znovu zmrazit.
Neodstraňujte předměty z mrazničky
mokrýma rukama.
Odstraňování potíží
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a
je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další
spotřebič).
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přerušovač obvodu/hlavní jistič není
vypnutý.
• Zda byla správně nastavena funkce ovládání
teploty.
• Zda je nová zásuvka správně propojená,
pokud jste změnili osazenou tvarovanou
zásuvku.
Pokud spotřebič po provedení těchto kontrol
stále nefunguje, kontaktujte prodejce, u něhož
jste přístroj zakoupili.
Proveďte prosím všechny výše uvedené
kontroly, v případě nezjištění závady bude
kontrola zpoplatněna.
Neskladujte banány v chladničce.
skladujte meloun v chladničce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým
aroma jiné potraviny.
Nezakrývejte police ochrannými
materiály, které by mohly bránit
v cirkulaci vzduchu.
Neskladujte ve spotřebiči jedovaté
nebo nebezpečné látky. Byl určen na
skladování jen jedlých potravin.
Nekonzumujte potraviny, které byly
zmraženy po příliš dlouhou dobu.
skladujte vařené a čerstvé potraviny
společně ve stejné nádobě. Měly by
být zabaleny a uskladněny zvlášť.
Nenechte rozmrazované potraviny
nebo šťávy potravin kapat na
potraviny.
Nenechte dveře otevřené delší dobu,
provoz spotřebiče se tím prodraží a
dojde k nadbytečné tvorbě ledu.
Nepoužívejte ostré předměty jako
nože nebo vidličky na odstranění
ledu.
Nevkládejte do spotřebiče teplé
potraviny. Nechte je nejprve
vychladnout.
Nevkládejte lahve s kapalinou nebo
zavřené plechovky s perlivými
kapalinami do mrazničky, mohly by
explodovat.
15
Pokyny pro používání
CZ
Symbol
na výrobku či obalu označuje, že tento výrobek nelze zpracovat jako domovní
odpad. Předejte jej na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci produktu, pomůžete udržet případné negativní dopady
na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak způsobilo nesprávné zpracování tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytne místní radnice,
služba odvozu domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.
16
SK
Návod na obsluhu
Blahoželáme k výberu kvalitného spotrebiča značky
navrhnutého tak, aby vám slúžil dlhé roky.
Bezpečnosť nadovšetko!
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú
odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 12 hodiny pred
tým, ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil,
ak bol prepravovaný horizontálne.
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli
tomu, že sa dnu zamknú deti.
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre
navrhnutý účel.
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje
v izolácii látky CFC, ktoré sú horľavé. Navrhujeme vám
kontaktovať miestne úrady pre informácie na
disponovanie a využitie zariadenia.
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v
nevykurovanej, studenej miestnosti. (napr. garáž,
sklad, prístavba, prístrešok, exteriér a pod.)
Je veľmi dôležité dôkladne si prečítať tento návod, aby
ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémovú
prevádzku spotrebiča. Nedodržaním týchto pokynov
môžete prísť o svoje právo na bezplatný servis počas
záručnej doby.
Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste pre
ľahšie použitie.
Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používala osoba so zníženými telesnými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak nie je
pod dohľadom osoby zodpovednej za jej bezpečnosť alebo ak od nej nedostáva pokyny.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabránilo ich hre so spotrebičom.
17
SK
Návod na obsluhu
Elektrické požiadavky
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov
by mohlo mať za následok poškodenie
spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niesť
zodpovednosť.
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu,
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene
sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na
výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu
elektrickou energiou.
Odporúčame, aby toto zariadenie bolo
zapojené do elektrickej siete cez vhodnú
zásuvku so spínačom na ľahko dostupnom
mieste.
Dôležité!
• Buďte opatrný počas čistenia alebo prenosu
spotrebiča, nedotýkajte sa spodnej časti
chladiacich kovových vedení na zadnej strane
spotrebiča, pretože by vám to mohlo spôsobiť
zranenie prstov a rúk.
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre
takéto použitie. Mohli by ste sa poraniť alebo
poškodiť zariadenie.
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je
pricviknutý pod zariadením počas presúvania
a po presunutí, mohlo by to poškodiť kábel.
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením
alebo s ovládačmi.
• Pri otváraní/zatváraní dvierok priečinka s
nízkou teplotou mierne potiahnite zatváracie
krídlo Položka 5).
Výstraha! Tento spotrebič musí byť
uzemnený.
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy
vykonané nekvalifikovanou osobou spôsobujú
nebezpečenstvo nepriaznivých následkov pre
užívateľa spotrebiča.
POZOR!
Tento spotrebič pracuje s plynom R600a,
ktorý je ekologicky bezpečný, ale horľavý.
Počas prepravy a zostavovania výrobku
dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci
systém. Ak je poškodený chladiaci systém a
unikol zo systému plyn, držte zariadenie mimo
otvoreného ohňa a na chvíľu vyvetrajte
miestnosť.
Pokyny na inštaláciu
VAROVANIE- Nepoužívajte mechanické
prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu inak, ako odporúča
výrobca.
VAROVANIE- Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE - Nepoužívajte elektrické
zariadenia v priestoroch na potraviny, iba ak
ide o typy odporúčané výrobcom.
VAROVANIE - Ak je sieťový kábel
poškodený, je potrebné, aby ho vymenil
výrobca, servisný agent alebo podobne
kvalifikovaná osoba, vyhnete sa tak možnému
nebezpečenstvu.
1. Nenechávajte spotrebič v miestnosti, kde
teplota v noci pravdepodobne klesne pod 10
stupňov C (50 stupňov F) a hlavne v zime,
pretože je vyrobený na prevádzku pri
vonkajších teplotách od +10 do +38 stupňov
C (50 až 100 stupňov F). Pri nižších teplotách
spotrebič nemusí fungovať, čoho dôsledkom
je zníženie doby skladovania potravín.
2. Neumiestňujte spotrebič blízko pri
sporákoch alebo radiátoroch ani na priamom
slnečnom svetle, pretože to spôsobí
mimoriadne poškodenie funkcií spotrebiča. Ak
je nainštalovaný pri zdroji tepla alebo
mrazničke, zachovajte nasledovné minimálne
bočné vzdialenosti:
Od sporákov 30 mm
Od radiátorov 300 mm
Od mrazničiek 25 mm
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je
dostatočný priestor na zabezpečenie voľnej
cirkulácie vzduchu (Položka 2).
• K zadnej časti chladničky položte zadný
vetrací kryt na nastavenie vzdialenosti medzi
chladničkou a stenou (Položka 3).
Prepravné pokyny
1. Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne
vo vertikálnej polohe. Obal musí počas
prepravy zostať neporušený.
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v
horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať do
prevádzky najbližšie 12 hodiny, aby sa systém
ustálil.
18
SK
Návod na obsluhu
4. Spotrebič by mal byť položený na hladkom
povrchu. Dve predné nožičky sa dajú nastaviť
podľa potreby. Nastavte dve predné nožičky
otočením v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa nezabezpečí
pevný kontakt s podlahou, aby ste
zabezpečili, že váš spotrebič stojí rovno.
Správne nastavenie nožičiek zabráni
nadmernej vibrácii a hluku (Položka 4).
5. Prečítajte si časť „Čistenie a údržba“, kde
nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na
používanie.
6. Surové mäso zabaľte do polyetylénových
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku.
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami,
aby ste sa vyhli kontaminácii.
Z bezpečnostných dôvodov skladujte surové
mäso len dva až tri dni.
7. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné
poličky nemali byť pokryté papierom, či iným
materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia
chladného vzduchu.
8. Na dverových poličkách neskladujte
rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené
alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje pred
vložením do chladničky nechajte vychladnúť.
Otvorené konzervované potraviny by sa
nemali skladovať v konzerve.
9. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by
sa nemali konzumovať príliš studené.
10. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa
poškodia, ak sa uchovávajú pri teplotách
blížiacich sa 0 C. Preto baľte ananásy,
melóny, uhorky, paradajky a podobné
produkty do polyetylénových sáčkov.
11. Vysokostupňový alkohol sa musí
uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesno
uzavretých nádobách. Nikdy neskladujte
produkty, ktoré obsahujú horľavý stlačený
plyn (napr. dávkovače šľahačky,
postrekovacie konzervy, atď.) alebo výbušné
látky. Predstavujú nebezpečenstvo výbuchu.
Spoznajte spotrebič
(Položka 1)
1 - Priečinok s nízkou teplotou
2 - Termostat a kryt svietidla
3 - Nastaviteľné poličky
4 - Držiak vínových fliaš
5 - Zberný kanálik odmrazenej vody Výtokové potrubie
6 - Kryt priehradky na ovocie
7 - Priehradka
8 - Nastaviteľné predné nôžky
9 - Polička na nádoby
10 - Polička na fľaše
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v
spotrebiči
Pokyny na dosiahnutie optimálneho
skladovania a hygieny:
1. Priestor chladničky je určený pre
krátkodobé skladovanie čerstvých potravín a
nápojov.
2.Priečinok s nízkou teplotou je označený
a vhodný na mrazenie a skladovanie
predmrazených potravín.
Odporúčanie pre
skladovanie
uvedené na obale potravín, by sa malo vždy
dodržať.
3. Varené jedlá by sa mali skladovať vo
vzduchotesných nádobách.
4. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu
uchovávať na poličke. Čerstvé ovocie
a zelenina by sa mali umyť a uskladniť
v špeciálnych priehradkách.
5. Fľaše môžu byť uložené v dverovej časti.
19
SK
Návod na obsluhu
Všimnite si, že:
5. Budete počuť zvuk pri zapnutí
kompresora. Kvapalina a plyny utesnené
v chladiacom systéme môžu vydávať nejaký
zvuk, bez ohľadu na to, či kompresor je alebo
nie je v prevádzke. To je úplne normálne.
6. Mierne zvlnenie na vrchu skrinky je dosť
normálne a spôsobené použitým výrobným
procesom, nie je to chyba.
7. Odporúčame nastaviť gombík termostatu
do stredu a sledovať teplotu, aby sa
zabezpečilo, že spotrebič udržiava
požadovanú teplotu skladovania (Pozri časť
Regulácia a nastavenie teploty).
8. Nenapĺňajte spotrebič hneď po zapnutí.
Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota
skladovania. Odporúčame skontrolovať
teplotu presným teplomerom (Pozri časť
Regulácia a nastavenie teploty).
Riadenie a nastavenie teploty
Prevádzkové teploty sa ovládajú gombíkom
termostatu.
Ak je gombík termostata v pozícii “0”,
spotrebič je vypnutý. V tomto prípade žiadná z
lamp pre vnútorné osvetlenie sa nerozsvieti.
Ak zariadenie funguje správne, tak dosiahnete
nasledujúce teploty:
- Low temperature compartment (marked with
4 stars
): -180C alebo nižšia teplota.
- Priečinok chladničky: 0  +50C.
Vnútorné teploty sa môžu meniť podľa
podmienok používania spotrebiča:
umiestnenie, okolitá teplota, frekvencia
otvárania dvier, množstvo jedla. Poloha
gombíku termostatu sa bude upravovať v
závislosti od týchto podmienok. Vo
všeobecnosti sa pri teplote okolia 250C
nastaví gombík termostatu do strednej polohy.
Predchádzajte polohe gombíka termostatu,
ktorá by mohla mať za následok nepretržitú
prevádzku zariadenia. Toto by viedlo k
poklesu teploty pod 00C s nebezpečenstvom,
že by nápoje a čerstvé potraviny zamrzli a na
výparníku, dvierkach výparníku by sa vytvorila
nadmerná vrstva ľadu a tiež by sa znížila
energetická efektivita zariadenia (zvýšená
spotreba energie).
Mrazenie čerstvých potravín
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky.
Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita
potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia
správne až do vnútra, čo možno najrýchlejšie.
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho
spotrebiča v 24 h.
Vloženie teplých potravín do priečinka s
nízkou teplotou spôsobuje, že chladiaci stroj
je v prevádzke neustále, až kým potraviny nie
sú pevne zmrazené. To môže dočasne viesť
k nadmernému chladeniu priestoru
chladničky.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín udržujte
gombík termostatu v strednej polohe. Malé
množstvá potravín do ½ kg sa môžu mraziť
bez nastavenia gombíka riadenia teploty.
Buďte obzvlášť opatrní, aby ste nezmiešali
mrazené a čerstvé potraviny.
Pred použitím
Záverečná kontrola
Skôr, ako začnete používať spotrebič,
skontrolujte, či:
1. Sú nožičky nastavené do úplnej roviny.
2. Je vnútro suché a vzduch môže vzadu
voľne cirkulovať.
3. Je vnútro čisté podľa odporúčania v časti
„Čistenie a údržba“.
4. Je zástrčka zasunutá do zásuvky v stene
a je elektrina zapnutá. Keď sa otvoria dvere,
zapne sa vnútorné svetlo.
20
SK
Návod na obsluhu
B) Priestor mrazničky
Priečinok s nízkou teplotou:
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri
začatí rozmrazovacieho postupu vypnite
spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku.
Všetky potraviny by mali byť zabalené do
niekoľkých vrstiev novín a skladované na
chladnom mieste (napr. v chladničke alebo
v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť
do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.
Na odstránenie námrazy nepoužívajte špicaté
predmety ani predmety s ostrou hranou, ako
nože alebo vidličky.
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče
vlasov, elektrické ohrievače alebo iné
elektrické spotrebiče.
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na
dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení
starostlivo osušte interiér. Vložte zástrčku do
zásuvky v stene a zapnite dodávku elektriny.
Tvorba kociek ľadu
Naplňte podnos na kocky ľadu vodou do 3/4 a
položte ho do mrazničky. Zamrznuté podnosy
uvoľnite rúčkou lyžice alebo podobným
nástrojom; nikdy nepoužívajte predmety
s ostrými hranami ako nože alebo vidličky.
Rozmrazovanie
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.
Rozmrazená voda steká do výtokového
potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane
spotrebiča (Položka 6).
Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať
kvapky vody na zadnej strane priestoru
chladničky, kde sa nachádza skrytý výparník.
Niektoré kvapky môžu zostať na vložke
a znovu zamrznúť, keď sa rozmrazovanie
skončí. Na odstraňovanie kvapiek, ktoré
znovu zamrzli, nepoužívajte špicaté predmety
ani predmety s ostrou hranou, ako napríklad
nože alebo vidličky.
Ak rozmrazená voda niekedy nevytečie zo
zberného kanála, skontrolujte, či čiastočky
potravín neupchali výtokové potrubie.
Výtokové potrubie môžete vyčistiť čističom
trubiek alebo podobným nástrojom.
Skontrolujte, či je trubka permanentne
umiestnená koncom v zbernom podnose na
kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody
na elektroinštaláciu alebo na podlahu
(Položka 7).
Výmena žiarovky vnútorného
osvetlenia
Ak by došlo k výpadku osvetlenia, vypnite
zásuvku a vytiahnite zástrčku zo siete.
Potom sa uistite, či je žiarovka pevne
zatiahnutá v objímke žiarovky. Vymeňte
poistku a zapnite.
Ak svetlo stále nesvieti, zaobstarajte si
náhradnú žiarovku so závitom, typ 15 Watt
(Max) a potom ju namontujte.
Vypálenú žiarovku okamžite opatrne
zlikvidujte.
21
SK
Návod na obsluhu
12. Skontrolujte, či je špeciálna plastová
nádoba na zadnej strane spotrebiča, ktorá
zbiera vodu po rozmrazovaní, stále čistá. Ak
chcete vybrať nádobu a vyčistiť ju, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov:
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a odtiahnite
elektrický kábel.
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na
kompresore, použitím klieští tak, že sa
nádoba bude dať vybrať
• Zdvihnite ju hore.
• Vyčistite a utrite do sucha
• Podobne postupujte pri spätnej operácií
13. Veľké nahromadenie ľadu zhorší výkon
priečinka s nízkou teplotou.
Čistenie a údržba
1. Pred čistením odporúčame vypnúť
zásuvku spotrebiča a vytiahnuť zástrčku zo
siete.
2. Na čistenie nikdy nepoužívajte žiadne
ostré predmety ani drsné látky, mydlo,
domáce čistidlá, čistiace prostriedky ani
voskové leštidlá.
3. Na čistenie spotrebiča použite teplú vodu
a vytrite ho do sucha.
4. Použite vlhkú handru namočenú v roztoku
jednej lyžičky sódy bikarbóny v pol litri vody.
Umyte vnútrajšok a vytrite ho do sucha.
5. Skontrolujte, či sa do krytu termostatu
nedostala voda.
6. Ak sa spotrebič nechystáte používať
dlhšie obdobie, vypnite ho, vyberte všetky
potraviny, vyčistite ho a nechajte dvere
pootvorené.
7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým
voskom (leštidlo na karosériu) na ochranu
farbených častí.
8. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na
chladiči na zadnej strane spotrebiča, by sa
mal raz ročne povysávať.
9. Skontrolujte, či je tesnenie dverí čisté a
zbavené čiastočiek potravín.
10.Nikdy
• Nečistite spotrebič s nevhodnými
materiálmi; ako sú ropné produkty.
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
• Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi
materiálmi.
11. Odmontovanie priečinku na dverách :
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte
celý obsah, a potom jednoducho posuňte
zásobník dvier hore z podkladu.
Premiestnenie dverí
Postupujte podľa číselného poradia (Obr. 8).
Čo sa má a čo sa nesmie robiť
Urobte - Pravidelne čistite a rozmrazujte váš
spotrebič (Pozri „Rozmrazovanie")
Urobte - Surové mäso a hydinu skladujte pod
varenými potravinami a mliekarenskými
výrobkami.
Urobte - Odstráňte nepoužiteľné listy na
zelenine a odstráňte z nej akúkoľvek zem.
Urobte - Nechajte šalát, kapustu, petržlen
a karfiol na stonke.
Urobte - Syr najprv zabaľte do papiera odolného
voči tukom a potom do polyetylénového
sáčku, pričom odstráňte čo možno najviac
vzduchu. Najlepšie výsledky dosiahnete,
keď vyberiete jedlo z priestoru chladničky
hodinu pred jedením.
Urobte - Zabaľte surové mäso a hydinu voľne do
polyetylénovej alebo hliníkovej fólie.
Zabraňuje to vysušeniu.
Urobte - Ryby a omrvinky zabaľte do
polyetylénových sáčkov.
Urobte - Potraviny so silnou vôňou alebo tie,
ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do
polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej
fólie alebo ich uložte do vzduchotesnej
nádoby.
Urobte - Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal
čerstvý.
Urobte - Biele vína, pivo, svetlé pivo a minerálku
pred podávaním vychlaďte.
Urobte - Často kontrolujte obsah chladničky.
22
SK
Návod na obsluhu
Urobte - Uchovávajte potraviny čo najkratší čas
a dodržujte dátumy „Spotrebovať pred“ a
„Použiť do“ atď.
Urobte - Skladujte komerčne zmrazené
potraviny v súlade s pokynmi uvedenými
na obale.
Urobte - Vždy si vyberajte vysokokvalitné
čerstvé potraviny a uistite sa, že sú pred
mrazením starostlivo čisté.
Urobte - Pripravujte čerstvé potraviny na
mrazenie v malých porciách, aby sa
zabezpečilo rýchle mrazenie.
Urobte - Baľte všetky potraviny do hliníkovej fólie
alebo kvalitných mraziarenských
polyetylénových sáčkov a uistite sa, že sa
vytlačil akýkoľvek vzduch.
Urobte - Zabaľte mrazené potraviny okamžite po
nákupe a vložte ich čo najskôr do
mrazničky.
Urobte - Potraviny rozmrazujte v priestore
chladničky.
Nerobte - Vkladanie fliaš s kvapalinami alebo
uzatvorených konzerv obsahujúcich
sódové kvapaliny do chladničky,
pretože môžu vybuchnúť.
Nerobte - Prekračovanie maximálnej mraziacej
nosnosti pri mrazení čerstvých
potravín.
Nerobte - Dávať deťom zmrzlinu a vodové
zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka
teplota môže spôsobiť omrzliny na
perách.
Nerobte - Mrazenie šumivých nápojov.
Nerobte - Pokúšať sa skladovať mrazené
potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by
sa zjesť do 24 hodín alebo uvariť
a znovu zmraziť.
Nerobte - Vyberanie tovaru z mrazničky
mokrými rukami.
Riešenie problémov
Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý,
skontrolujte,
• či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky
a či je zapnuté napájanie. (Ak chcete
skontrolovať napájací zdroj k zásuvke,
pripojte iný spotrebič).
• Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa
hlavný rozvodový spínač vypol.
• Či bola správne nastavená regulácia teploty.
• Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste
vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku.
Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje,
kontaktujte obchodného zástupcu, od ktorého
ste ho zakúpili.
Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených k
Nerobte - Skladovanie banánov v priestore
chladničky.
Nerobte - Skladovať v chladničke melón. Môže
sa schladiť na krátky čas, ak je
zabalený, aby sa zabránilo
napáchnutiu iných potravín.
Nerobte - Prikrývanie poličky akýmikoľvek
ochrannými materiálmi, ktoré môžu
zabrániť cirkulácii vzduchu.
Nerobte - Skladovanie jedovatých alebo iných
nebezpečných látok v spotrebiči.
Spotrebič bol vyrobený len na
skladovanie jedlých potravín.
Nerobte - Konzumácia potravín, ktoré boli
v chladničke nadmerne dlhý čas.
Nerobte - Skladovať varené a čerstvé potraviny
spolu v tej istej nádobe. Mali by byť
oddelene zabalené a uskladnené.
Nerobte - Nechanie rozmrazených potravín
alebo šťavy odkvapkávať na ostatné
potraviny.
Nerobte - Nechanie otvorených dverí na dlhý
čas, pretože to spôsobí drahšiu
prevádzku spotrebiča a nadmernú
tvorbu ľadu.
Nerobte - Používanie predmetov s ostrými
hranami, ako nože alebo vidličky, na
odstránenie ľadu.
Nerobte - Vkladanie horúcich potravín do
spotrebiča. Najprv ich nechajte
vychladnúť.
23
SK
Návod na obsluhu
Symbol
na výrobku alebo na balení označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie
manipulovať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by ste ho mali odovzdať na
príslušnom zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálne
nebezpečným negatívnym následkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak
mohla spôsobiť nevhodná likvidácia tohto výrobku. Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto vırobku, obráťte sa na miestny mestskı úrad, na spoločnosť, ktorá sa
zaoberá likvidáciou odpadu z domácností, alebo na predajňu, v ktorej ste vırobok kúpili.
24
GB
Instruction for use
Congratulations on your choice of a
Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
Safety first!
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 12 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room.
(e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
This appliance is not intended for use by person with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
25
GB
Instruction for use
Electrical requirements
3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will not
be held liable.
4. The appliance must be protected against
rain, moisture and other atmospheric
influences.
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use.
You could injure yourself or damage the
appliance.
• Make sure that the mains cable is not
caught under the appliance during and after
moving, as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.
• When you open/shut the door of the low
temperature compartment, pull the closing
flap slightly (Item 5).
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance is
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily
accessible position.
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person
are carry risks that may have critical
consequences for the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
Installation instructions
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING - If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below 10
degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +38 degrees C (50 and 100 degrees F).
At lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the storage
life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers
or radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air
circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
Transportation instructions
1. The appliance should be transported only
in an upright position. The packing as
supplied must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 12 hours, to allow the
system to settle.
26
GB
Instruction for use
4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to
prepare your appliance for use.
6. To store raw meat, wrap in polythene
bags and place on the lowest shelf. Do not
allow to come into contact with cooked food,
to avoid contamination. For safety, only store
raw meat for two to three days.
7. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or
other materials to allow free circulation of cool
air.
8. Do not keep vegetable oil on door
shelves. Keep the food packed, wrapped or
covered. Allow hot food and beverages to cool
before refrigerating. Leftover canned food
should not be stored in the can.
9. Fizzy drinks should not be frozen and
products such as flavoured water ices should
not be consumed too cold.
10. Some fruit and vegetables suffer damage
if kept at temperatures near 0°C. Therefore
wrap pineapples, melons, cucumbers,
tomatoes and similar produce in polythene
bags.
11. High-proof alcohol must be stored upright
in tightly closed containers. Never store
products that contain an inflammable
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray
cans, etc.) or explosive substances. These
are an explosion hazard.
Getting to know your appliance
(Item 1)
1 - Low temperature compartment
2 - Thermostat and lamp housing
3 - Adjustable Cabinet shelves
4 - Wine bottle support
5 - Defrost water collection channel Drain tube
6 - Crisper cover
7 - Crisper
8 - Adjustable front feet
9 - Jars shelf
10 - Bottle shelf
Suggested arrangement of food in
the appliance
Guidelines for obtaining optimum storage and
hygiene:
1. The fridge compartment is for the shortterm storage of fresh food and drinks.
2. The low temperature compartment is
rated and suitable for the freezing
and storage of pre-frozen food.
The recommendation for
storage as
stated on the food packaging should be
observed at all times.
3. Cooked dishes should be stored in airtight
containers.
4. Fresh wrapped produce can be kept on
the shelf. Fresh fruit and vegetables should be
cleaned and stored in the crispers.
5. Bottles can be kept in the door section.
27
GB
Instruction for use
And note that:
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
(noise), whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet
is quite normal due to the manufacturing
process used; it is not a defect.
7. We recommend setting the thermostat
knob midway and monitor the temperature to
ensure the appliance maintains desired
storage temperatures (See section
Temperature Control and Adjustment).
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend checking the temperature with an
accurate thermometer (see; Temperature
Control and Adjustment).
Temperature control and adjustment
Operating temperatures are controlled by the
thermostat knob.
If the thermostat knob is in position "0" the
appliance is off. In this case neither the lamp
for inside lighting will light.
If the appliance works correctly the following
temperatures are obtained:
- Low temperature compartment (marked with
4 stars
): -180C or a lower
temperature.
- Fridge compartment: 0  +50C.
The inside temperatures can vary according
to the use conditions of the appliance:
location, ambient temperature, door opening
frequency, charge with food. The position of
the thermostat knob will be modified
according to these conditions. Generally, for
an ambient temperature of 250C, the
thermostat knob will be adjusted on an
average position.
Avoid a thermostat knob position which could
result in a continuous operation of the
appliance. This leads to the decrease of the
temperatures below 00C, with the danger of
drinks and fresh food freezing, and of
excessive ice build-up on the evaporator and
on the evaporator door as well as of
decrerasing the energy efficiency of the
appliance (increase of the energy
consumption).
Freezing fresh food
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the low temperature
compartme compartment causes the
refrigeration machine to operate continously
until the food is frozen solid. This can
temporarily lead to excessive cooling of the
refrigeration compartment.
When freezing fresh food, keep the
thermostat knob at medium position. Small
quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature
control knob.
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
Before operating
Final Check
Before you start using the appliance check
that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate
freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended
under "Cleaning and care.”
4. The plug has been inserted into the wall
socket and the electricity is switched on.
When the door is open the interior light will
come on.
28
GB
Instruction for use
Making ice cubes
Freezer compartment
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.
The low temperature compartment:
defrost twice a year or when a frost layer of
around 7 (1/4") mm has formed. To start the
defrosting procedure, switch off the appliance
at the socket outlet and pull out the mains
plug.
All food should be wrapped in several layers
of newspaper and stored in a cool place (e.g.
fridge or larder).
Containers of warm water may be placed
carefully in the freezer to speed up the
defrosting.
Do not use pointed or sharp-edged objects,
such as knives or forks to remove the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or
other such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly. Insert
the plug into the wall socket and switch on the
electricity supply.
Defrosting
The fridge compartment defrosts
automatically. The defrost water runs to the
drain tube via a collection container at the
back of the appliance (Item 6).
During defrosting, water droplets may form at
the back of the fridge compartment where a
concealed evaporator is located. Some
droplets may remain on the liner and refreeze
when defrosting is completed. Do not use
pointed or sharp-edged objects such as
knives or forks to remove the droplets which
have refrozen.
If, at any time, the defrost water does not
drain from the collection channel, check that
no food particles have blocked the drain tube.
The drain tube can be cleared with a pipecleaner or similar implement.
Check that the tube is permanently placed with
its end in the collecting tray on the compressor
to prevent the water spilling on the electric
installation or on the floor (Item 7).
29
GB
Instruction for use
10. Never:
• Clean the appliance with unsuitable
material; eg petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
11. Removal of door tray:
• To remove a door tray, remove all the
contents and then simply push the door tray
upwards from the base.
12. Make sure that the special plastic
container at the back of the appliance which
collects defrost water is clean at all times. If
you want to remove the tray to clean it, follow
the instructions below:
• Switch off at the socket outlet and pull out
the mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
13. Large accumulation of ice will impair the
performance of the low temperature
compartment.
Replacing the interior light bulb
Should the light fail, switch off at the socket
outlet and pull out the mains plug.
Then ensure the bulb is screwed securely in
the bulb holder. Replace the plug and switch
on.
If the light still fails, obtain a replacement E14
screw-cap type 15 Watt (Max) bulb from your
local electrical store and then fit it.
Carefully dispose of the burnt-out light bulb
immediately.
Cleaning and care
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the interior and wipe it
dry.
5. Make sure that no water enters the
temperature control box.
6. If the appliance is not going to be used for
a long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
7. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
8. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a
vacuum cleaner.
9. Check door seals regularly to ensure they
are clean and free from food particles.
Repositioning the door
Proceed in numerical order (Item 8).
30
GB
Instruction for use
Don’t- Store bananas in your fridge
compartment.
Don’t- Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it
is wrapped to prevent it flavouring
other food.
Don’t- Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of
edible foodstuffs only.
Don’t- Consume food which has been
refrigerated for an excessive length of
time.
Don’t- Store cooked and fresh food together
in the same container. They should
be packaged and stored separately.
Don’t- Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Don’t- Leave the door open for long periods,
as this will make the appliance more
costly to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as
knives or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Don’t- Give children ice-cream and water
ices direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer
burns' on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
Do’s and don’ts
Do- Clean and defrost your appliance
regularly (See "Defrosting")
Do- Keep raw meat and poultry below
cooked food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on
vegetables and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper
and then in a polythene bag, excluding
as much air as possible. For best results,
take out of the fridge compartment an
hour before eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This
prevents drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which
may dry out, in polythene bags, or
aluminium foil or place in airtight
container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so
often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use
by" etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on
the packets.
Do- Always choose high quality fresh food
and be sure it is thoroughly clean before
you freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure
any air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Defrost food in the fridge compartment.
31
GB
Instruction for use
• That the temperature control has been set
correctly.
• That the new plug is wired correctly, if you
have changed the fitted, moulded plug.
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom
you purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is
found.
Troubleshooting
If the appliance does not operate when
switched on, check;
• That the plug is inserted properly in the
socket and that the power supply is on. (To
check the power supply to the socket, plug
in another appliance).
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has
been turned off.
The symbol
on the product or on packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negatyve consequences for the
environment and human health, which could otherwise be otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling
of this product, please contact your local city office, you household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
32
4578333515/R02
PL,CZ,SK,EN
Product Fiche / Karta produktu
Supplier
Model name
Category
Energy Efficency Class
Annual EcoLabel Award
Annual Energy Consumption [kWh/year]*
Fridge Net Volume [liter]
Chill compartment Net Volume [liter]
(***)* Net Volume (***)*
(**) Net Volume (***)*
Freshfood Storage
Dostawca
Model
Kategoria
Klasa sprawności energetycznej
Oznakowanie ekologiczne UE
Roczne zużycie energii [kWgodz/rok]*
Pojemność netto chłodziarki [litry]
Pojemność netto chłodziarki [litry]
(***)* Pojemność netto [litry]
(**) Pojemność netto [litry]
Przechowywanie żywności świeżej
Chill Compartment
Wine Storage **
Frost Free /
Bezszronowa (***)*
(**)
Cellar Compartment
Other Compartment
Temperature Rise Time [h]
Freezing Capacity [kg/24h]
Climate Class
Airborne Acustical Noise Emission [ dB(A) ]
Built-in
Note
Komora schładzania
Przechowywanie wina **
(***)*
(**)
Komora piwniczna
Inna komora
Czas wzrostu temperatury [godz.]
Zdolność zamrażania [kg/24 godz.]
Strefa klimatyczna
Poziom hałasu [dB(A)]
Wbudowane
Uwaga
* The real power consumption depends on using
conditions and appliance location.
** The coldest storage temperature, capable of being set
by the consumer, of wine storage compartment is 5°C.
*** According to decelerated climate class, this appliance
is intended to be used at an ambient temperature range
listed below:
Climate Class SN: + 10ºC and + 32ºC
Climate Class N: + 16ºC and + 32ºC
Climate Class ST: +16ºC and + 38ºC
Climate Class T: + 16ºC and + 43ºC
+: Yes
-: No
N/D: Not Applicable
* Rzeczywiste zużycie energii zależeć będzie od
sposobu używania urządzenia i miejsca jego
ustawienia.
**Najniższa temperatura w komorze
przechowywania wina, którą może nastawić
konsument wynosi 5°C.
*** Zgodnie z zadeklarowaną klasa klimatyczną
urządzenie to przeznaczone jest do użytkowania w
temperaturach otoczenia z podanego poniżej
zakresu:
Klasa klimatyczna SN: + 10ºC oraz + 32ºC
Klasa klimatyczna N: + 16ºC oraz + 32ºC
Klasa klimatyczna ST: +16ºC oraz + 38ºC
Klasa klimatyczna T: + 16ºCoraz + 43ºC
+: Tak
-: Nie
N/D: Nie dotyczy
BEKO
SSA25020
REFRIGERATOR-FREEZER type I
A+
214
201
20
201
18
2
SN-ST
43
-
4578333515/KP
PRODUKTOVÝ ŠTÍTEK / PRODUKTOVÝ LIST
Dodavatel
Název modelu
Kategorie
Energetická třída účinnosti
Eko označení EU
Roční spotřeba energie (kWh/rok) *
Čistý objem ledničky [litry]
Čistý objem protoru pro chlazení [litry]
(***)* Čistý objem [litry]
(**) Čistý objem [litry]
Skladování čerstvých
potravin
Chladicí prostor
Bez mražení /
Uložení vína **
Bez tvorby
(***)*
námrazy
(**)
Zásobník
Ostatní zásobníky
Čas pro zvýšení teploty [h]
Dodávateľ
Názov modelu
Kategória
Energetická trieda účinnosti
EÚ Ocenenie EcoLabel (EkoZnačka)
Ročná spotreba energie (kWh/rok)*
Objem chladničky netto (liter)
Objem chladiaceho priečinka netto (liter)
(***)*Objem netto (liter)
(**)Objem netto (liter)
Priestor na čerstvé potraviny
Kapacita mražení [kg/24h]
Zmrazovacia kapacita(kg/24 h)
Klimatická třída
Airborne Akustické hlukové emise[dB(A)]
Vestavěný
Poznámka:
Klimatizačná trieda
Vzdušná akustická emisia hluku (dB(A))
Zabudovaný
Poznámka:
* Skutočná spotreba bude závisieť od
používania spotrebiča a od jeho
umiestnenia.
**Najnižšia teplota pre uskladnenie, môže
byť pre spotrebiteľa v priestore na víno
5°C.
*** Na základe vyhlásenej klimatickej triedy
je toto zariadenie určené pre
použitie v rozmedzí uvedených nižšie teplôt
:
Klimatická trieda SN: + 10ºC a + 32ºC
Klimatická trieda N: + 16ºC a + 32ºC
Klimatická trieda ST: + 16ºC a + 38ºC
Klimatická trieda T: + 16ºC a + 43ºC
+: Áno
-: Nie
N/A: Nevzťahuje sa
* Skutečná spotřeba bude záviset na způsobu použití a
umístění spotřebiče.
**Nejchladnější teplota pro skladování, nastavitelná
spotřebitelem, prostoru pro skladování vína je 5°C.
*** V souladu s deklarovanoou třídou je toto zařízení
určeno k provozu při níže uvedené teplotě:
Třída SN: + 10ºC a + 32ºC
Třída N: + 16ºC a + 32ºC
Třída ST: + 16ºC a + 38ºC
Třída T: + 16ºC a + 43ºC
+: Ano
-: Ne
N/A: Neužívá se
Chladiaci priečinok
Skladovanie vína**
(***)*
(**)
Priestor na uskladnenie
Iné priestory
Čas zvýšenia teploty (h)
BEKO
SSA25020
REFRIGERATOR-FREEZER type I
A+
214
201
20
201
18
2
SN-ST
43
-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement