Manual_HRN_55_55N

Manual_HRN_55_55N
HRN - 55
HRN - 55N
CZ
EN
RO
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
Varování!
Přístroj je konstruován pro připojení do
3-fázové sítě střídavého napětí 400/230
V a musí být instalován v souladu s
předpisy a normami platnými v dané
zemi. Instalaci, připojení, nastavení a
obsluhu mùže provádět pouze osoba
s odpovídající elektrotechnickou
kvalifikací, která se dokonale seznámila s
tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj
obsahuje ochrany proti přepěť ovým
špičkám a rušivým impulsům v napájecí
síti. Pro správnou funkci těchto ochran
však musí být v instalaci předřazeny
vhodné ochrany vyššího stupně (A, B,
C) a dle normy zabezpečeno odrušení
spínaných přístrojù (stykače, motory,
induktivní zátěže apod.). Před zahájením
instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení
není pod napětím a hlavní vypínač
je v poloze “VYPNUTO”. Neinstalujte
přístroj ke zdrojům nadměrného
elektromagnetického rušení. Správnou
instalací přístroje zajistěte dokonalou
cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém
provozu a vyšší okolní teplotě nebyla
překročena maximální dovolená
pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a
nastavení použijte šroubovák šíře cca 2
mm. Mìjte na paměti, že se jedná o plně
elektronický přístroj a podle toho také
k montáži přistupujte. Bezproblémová
funkce přístroje je také závislá na
předchozím způsobu transportu,
skladování a zacházení. Pokud objevíte
jakékoliv známky poškození, deformace,
nefunkčnosti nebo chybějící díl,
neinstalujte tento přístroj a reklamujte
ho u prodejce. S výrobkem se musí po
ukončení životnosti zacházet jako s
elektronickým odpadem.
PL
HU
RU
Napěťové relé pro hlídání sledu, výpadku fází a přepětí
Napätové relé pre kontrolu sledu, výpadku fáz a prepätia
Relay for monitoring phase sequence, failure and overvoltage
Relee de monitorizare a fazei şi avariilor
Przekaźnik do kontroli Umin/Umaks, kolejności i zaniku fazy
Fázissorrend, fáziskiesés, és túlfeszültség figyelő relé
Реле контроля последовательности, выпадения фаз и
перенапряжения
Varovanie!
Warning!
Avertizare!
Ostrzeżenie!
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 3-fázovej siete striedavého
napätia 230 V a musí byť inštalovaný
v súlade s predpismi a normami
platnými v danej krajine. Inštalácia,
pripojenie, nastavenie a obsluhu môže
prevádzať len osoba s odpovedajúcou
elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa
dokonale zoznámila s týmto návodom
a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje
ochrany proti prepäťovým špičkám a
rušivým impulzom v napájacej sieti.
Pre správnu funkciu týchto ochrán
však musia byť v inštalácii predradené
vhodné ochrany vyššieho stupňa (A,
B, C) a podľa normy zabezpečené
odrušenie spínaných prístrojov (stýkače,
motory, induktívne záťaže a pod.).
Pred zahájením inštalácie sa bezpečne
uistite, že zariadenie nie je pod napätím
a hlavný vypínač je v polohe “VYPNUTÝ”.
Neinštalujte prístroj k zdrojom
nadmerného
elektromagnetického
rušenia. Správnou inštaláciou prístroja
zaistíte dokonalú cirkuláciu vzduchu
tak, aby pri trvalej prevádzke a vyššej
vonkajšej teplote nebola prekročená
maximálna dovolená pracovná teplota
prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie
použite skrutkovač šírky cca 2 mm.
Majte na pamäti, že sa jedná o plne
elektronický prístroj a podľa toho tiež
k montáži pristupujte. Bezproblémová
funkcia prístroja je tiež závislá na
predchádzajúcom spôsobe transportu,
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ
objavíte akékoľvek známky poškodenia,
deformácie, nefunkčnosti alebo
chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj
a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom
sa musí po ukončení životnosti
zaobchádzať ako s elektronickým
odpadom .
Device is constructed for connection in
3-phase 400/230 V main alternating
current voltage and must be installed
according to norms valid in the state
of application. Connection according to
the details in this direction. Installation,
connection, setting and servicing should
be installed by qualified electrician staff
only, who has learnt these instruction
and functions of the device. This device
contains protection against overvoltage
peaks and disturbancies in supply.
For correct function of the protection
of this device there must be suitable
protections of higher degree (A,B,C)
installed in front of them. According to
standards elimination of disturbancies
must be ensured. Before installation the
main switch must be in position “OFF”
and the device should be de-energized.
Don´t install the device to sources of
excessive electro-magnetic interference.
By correct installation ensure ideal air
circulation so in case of permanent
operation and higher ambient
temperature the maximal operating
temperature of the device is not
exceeded. For installation and setting
use screw-driver cca 2 mm. The device
is fully-electronic - installation should
be carried out according to this fact.
Non-problematic function depends also
on the way of transportation, storing
and handling. In case of any signs of
destruction, deformation, non-function
or missing part, don´t install and claim
at your seller it is possible to dismount
the device after its lifetime, recycle, or
store in protective dump.
Dispozitivul este constituit pentru a fi
legat la reţea de curent alternativ trifazat
şi trebuie instalat conform instrucţiunilor
şi a normelor valabile în ţara respectivă.
Instalarea, racordarea, exploatarea o
poate face doar persoana cu calificare
electrotehnică, care a luat la cunoştinţă
modul de utilizare şi cunoaşte funcţiile
dispozitivului.Dispozitivul este prevăzut
cu protecţie împotriva vârfurilor de
supratensiune şi a întreruperilor din
reţeaua de alimentare. Pentru asigurarea
acestor funcţii de protecţie trebuie să
fie prezente în instalaţie mijloace de
protecţie compatibile de nivel înalt
(A,B,C) şi conform normelor asigurată
protecţia contra perturbaţiilor ce pot
fi datorate de dispozitivele conectate
(contactoare,motoare, sarcini inductive).
Înainte de montarea dispozitivului vă
asiguraţi că instalaţia nu este sub tensiune
şi întrerupă- torul principal este în poziţia
„DECONECTAT” Nu instalaţi dispozitivul la
instalaţii cu perturbări electromagnetice
mari. La instalarea corectă a dispozitivului
asiguraţi o circulaţie ideală a aerului
astfel încât, la o funcţionare îndelungată
şi o temperatură a mediului ambiant mai
ridicată să nu se depăşească temperatura
maximă de lucru a dispoztivului. Pentru
instalare folosiţi şurubelniţa de 2 mm.
Aveţi în vedere că este vorba de un
dispozitiv electronic şi la montarea
acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea
fără probleme a dispozitivului depinde
şi de modul în care afost transportat,
depozitat. Dacă descoperiţi existenţa unei
deteriorări, deformări, nefuncţionarea sau
lipsa unor părţi componente, nu instalaţi
acest dispozitiv şi reclamaţi-l la vânzător.
Dispotitivul poate fi demontat după
expirarea perioadei de exploatare, reciclat
şi după caz depozitat în siguranţă.
Urządzenie jest przeznaczone dla
podłączeń z sieciami 3-fazowymi AC
400/230 V i musi być zainstalowane
zgodnie z normami obowiązującymi w
danym kraju. Instalacja, podłączenie,
ustawienia
i
serwisowanie
powinny być przeprowadzane przez
wykwalifikowanego elektryka, który
zna funkcjonowanie i parametry
techniczne tego urządzenia. Dla
właściwej ochrony zaleca się
zamontowanie
odpowiedniego
urządzenia ochronnego na przednim
panelu. Przed rozpoczęciem instalacji
główny włącznik musi być ustawiony w
pozycji „SWITCH OFF“ oraz urządzenie
musi być wyłączone z prądu. Nie należy
instalować urządzenia w pobliżu
innych urządzeń wysyłających fale
elektromagnetyczne. Dla właściwej
instalacji urządzenia potrzebne są
odpowiednie warunki dotyczące
temperatury otoczenia. Należy użyć
śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania
parametrów urządzenia. Urządzenie
jest w pełni elektroniczne-instalacja
powinna zakończyć się sukcesem w
wyniku postępowania zgodnie z tą
instrukcją obsługi. Bezproblemowość
użytkowania urzadzenia wynika
również z warunków transportu,
składowania oraz sposobu obchodzenia
się z nim. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad bądź usterek,
braku elementów lub zniekształcenia
prosimy nie instalować urządzenia
tylko skontaktować się ze sprzedawcą.
Produkt może być po czasie roboczym
ponownie przetwarzany.
Technické parametry
Technické parametre
Technical parameters
Napájení a měření:
Hlídací svorky:
Napájecí svorky:
Napájecí a hlídané napětí Un:
Úroveň Umax:
Úroveň Umin:
Příkon:
Hystereze:
Max. trvalé napětí:
Špičkové přetížení < 1ms:
Časová prodleva T1:
Časová prodleva T2:
Výstup:
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Spínané napětí:
Min. spínaný výkon DC:
Indikace výstupu:
Mechanická životnost:
Elektrická životnost (AC1):
Další údaje:
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připojovacích vodičů
(mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Napájanie a meranie
Kontrolné svorky:
Napájacie svorky:
Napáj. a kontrolné napätie Un
Úroveň Umax:
Úroveň Umin:
Príkon:
Hysterézia:
Max. trvalé napätie
Špičkové preťaženie < 1ms:
Časové oneskorenie T1:
Časové oneskorenie T2:
Výstup:
Počet kontaktov:
Menovitý prúd:
Spínaný výkon:
Špičkový prúd:
Spínané napätie:
Min. spínaný výkon DC:
Indikácia stavu:
Mechanická životnosť :
Elektrická životnosť (AC1):
Ďalšie údaje:
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Elektrická pevnosť :
Pracovná poloha:
Upevnenie:
Krytie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Prierez pripojov. vodičov
(mm2):
Rozmery:
Hmotnosť:
Súvisiace normy:
Supply and measuring
Measuring terminals:
Supply terminals:
Supply/measured voltage Un:
Level Umax:
Level Umin:
Consumption:
Hysteresis:
Max. permanent voltage:
Peak overload < 1ms:
Time delay T1:
Time delay T2:
Output:
Number of contacts:
Rated current:
Switching capacity:
Inrush current:
Switching voltage:
Min. switching capacity DC:
Indication of state:
Mechanical life:
Electrical life (AC1)
Other information:
Operating temperature:
Storage temperature:
Electrical strength:
Operating position:
Mounting:
Protection degree:
Overvoltage cathegory:
Pollution degree:
Max. cable size (mm2):
Dimensions:
Weight:
Standards:
Parametrii tehnici
Terminalele monitorizate:
Terminalele pentru alimentare:
Tensiunea de alimentare:
Nivelul Umax:
Nivelul Umin:
Consum:
Hysteresis:
Max. permanent:
Fluctuaţie supratensiune <1ms:
Întârzierea T1:
Întârzierea T2:
Ieşiri
Număr de contacte:
Intensitate:
Decuplare:
Curentul de vârf:
Tensiunea de cuplare:
Tens. min. pentru decuplare DC:
Indicare releu ieşire activ:
Durata de viață mecanică:
Durata de viață electrică (AC1):
Alte informaţii
Temperatura de funcționare:
Temperatura de depozitare:
Tensiunea maximă:
Poziţia de funcţionare:
Montaj:
Grad de protecție:
Categoria supratensiune:
Grad de poluare:
Secţ. max. a conductorului
(mm2):
Dimensiuni:
Masa (g):
Standarde de calitate:
Dane techniczne
Zasilanie a pomiar:
Zacisky nadzorowania:
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania i nadzor.:
Poziom Umax:
Poziom Umin:
Pobór mocy:
Histereza:
Maks. trwale napięcie:
Maks. przeciążenie < 1ms:
Opóznienie czasowe T1:
Opóżnienie czasowe T2:
Wyjście:
Ilość zestyków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Maks. prąd:
Napięcie łączeniowe:
Min. moc łączeniowa DC:
Sygnalizacja stanu:
Trwałość mechaniczna:
Trwałość łączeniowa (AC1):
Natępny dane:
Temperatura robocza:
Temperatura skladowania:
Napięcie izolacji :
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopień ochrony obudowy:
Kategoria przepięć:
Stopień nieczystości:
Przekrój podłączanych
przew.:
Wymiary:
Waga:
Normy:
-1-
Műszaki
paraméterek
Zasilanie a pomiar:
Tápfeszültség csatlakozók:
Mérõ csatlakozók:
Táp-mért feszültség:
Umax:
Umin:
Teljesítményfelvétel:
Hiszterézis:
Max. állandó áram:
Túláram < 1ms:
Késleltetés T1:
Késleltetés T2:
Kimenet:
Váltóérintkezõk:
Névleges áram:
Kapcsolási teljesítmény:
Túláram:
Kapcsolási feszültség:
Min.DC kapcsolási teljesítmény:
Állapot kijelzés:
Mechanikus élettartam:
Elektromos élettartam (AC1):
Egyéb információk:
Mûködési hõmérséklet:
Tárolási hõmérséklet:
Napiêcie izolacji:
Beépítési helyzet:
Szerelés:
Védettség:
Túlfeszültségi kategória:
Szennyezettségi fok:
Max. kábel méret (mm2):
Méretek:
Tömeg:
Szabvány:
Figyelem!
Внимание!
Az eszköz háromfázisú váltakozó
feszültségű (400/230 V) hálózatokban
történő felhasználásra készült,
felhasználásakor figyelembe kell
venni az adott ország ide vonatkozó
szabványait. A jelen útmutatóban
található műveleteket (felszerelés,
bekötés, beállítás, üzembe helyezés)
csak megfelelően képzett szakember
végezheti, aki áttanulmányozta az
útmutatót és tisztában van a készülék
működésével. Az eszköz megfelelő
védelme érdekében bizonyos részek
előlappal védendők. A szerelés
megkezdése előtt a főkapcsolónak “KI”
állásban kell lennie, az eszköznek pedig
feszültség mentesnek. Ne telepítsük az
eszközt elektromágnesesen túlterhelt
környezetbe. A helyes működés
érdekében megfelelő légáramlást kell
biztosítani. Az üzemi hőmérséklet
ne lépje túl a megadott működési
hőmérséklet határértékét, még
megnövekedett külső hőmérséklet,
vagy folytonos üzem esetén sem. A
szereléshez és beállításhoz kb 2 mmes csavarhúzót használjunk. Az eszköz
teljesen elektronikus - a szerelésnél
ezt figyelembe kell venni. A hibátlan
működésnek úgyszintén feltétele
a megfelelő szállítás raktározás és
kezelés. Bármely sérülésre, hibás
működésre utaló nyom vagy hiányzó
alkatrész esetén kérjük ne helyezze
üzembe a készüléket, hanem jellezze
ezt az eladónál. Az élettartam
leteltével a termék újrahasznosítható,
vagy védett hulladékgyűjtőben
elhelyezendő.
Технические
параметры
1560-02VJ-030 Rev.: 4 A4
SK
Изделие произведено для подключения к
3-фазной цепи переменного напряжения
400/230 V . Монтаж изделия должен
быть произведен с учетом инструкций
и нормативов данной страны. Монтаж,
подключение, настройку и обслуживание
может
проводить
специалист
с
соответственной
электротехнической
квалификацией, который пристально
изучил эту инструкцию применения и
функции изделия. Автомат оснащен
защитой от перегрузок и посторонних
импульсов в подключенной цепи. Для
правильного функционирования этих охран
при монтаже дополнительно необходима
охрана более высокого уровня (А, В,С)
и нормативно обеспеченная защита от
помех
коммутирующих
устройств
(контакторы, моторы, индуктивные
нагрузки и т.п.). Перед монтажом
необходимо проверить не находится
ли устанавливаемое оборудование под
напряжением, а основной выключатель
должен находится в положении “Выкл.”Не
устнавливайте реле возле устройств с
эллектромагнитным излучением. Для
правильной работы изделие необходимо
обеспечить нормальной циркуляцией
воздуха таким образом, чтобы при его
длительной эксплуатации и повышении
внешней температуры не была превышена
допустимая рабочая температура.При
установке и настройке изделия используйте
отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу
и настройкам приступайте соответственно.
Монтаж должен производиться, учитывая,
что речь идет о полностью электронном
устройстве. Нормальное функционирование
изделия также зависит от способа
транспортировки, складирования и
обращения с изделием. Если обнаружите
признаки повреждения, деформации,
неисправности или отсутствующую деталь
- не устанавливайте это изделие, а пошлите
на рекламацию продавцу. С изделием
по окончании его срока использования
необходимо поступать
HRN-55
HRN-55N
Питание и замер:
Клеммы контроля:
L1, L2, L3
L1, L2, L3 N
Клеммы питания:
L1, L2, L3
L1, N
Напряжение питания и контрол.:
3x400 V / 50Hz
3x400 V/230 V / 50Hz
Уровень Uмax:
125 % Un
Уровень Uмин:
75 % Un
Мощность:
max. 2 VA
Гистерезис:
2%
Макс. постояииое напряжение:
AC 3 x 460 V
AC 3 x 265 V
Пиковая перегрузка < 1s:
AC 3 x 500 V
AC 3 x 288 V
Временная задержка Т1:
max. 500 ms
Временная задержка Т2:
nastavitelná / adjustable 0.1-10 s
Выход:
Количество контактов:
1x přepínací / changeover (AgNi)
Номинальный ток:
8 A / AC1
Коммутируемая мощность:
2500 VA / AC1, 240 W / DC
Пиковый ток:
10 A
Коммутируемое напряжение:
250 V AC1 / 24 V DC
Мин.замыкающая мощность DC:
500 mW
Индикация вывода:
červená / red LED
Механическая жизненность:
1x10 7
Электрическая жизненность (AC1):
1x10 5
Другие параметры:
Рабочая температура:
-20..+55 °C
Складская температура:
-30..+70 °C
Электрическая прочность:
4 kV (napájení - výstup)/(supply-outup)
Рабочее положение:
libovolná/any
Moнтаж
DIN lišta/ rail EN 60715
Защита:
IP40 z čelního panelu/from front panel, IP10 svorky/terminals
Категория перенапряжения:
III.
Степень загрязнения:
2
Сечение подключ. проводов
bez dutinky / without sleeve max. 2 x 2.5, 1 x 4,
(мм2):
s dutinkou / with sleeve max. 2 x 1.5, 1 x 2.5
Размеры:
90 x 17.6 x 64 mm
Вес:
67 g
66 g
Соответствующие нормы:
EN 60255-6, EN 61010-1
Popis přístroje / Popis prístroja /Description of device / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание устройства
HRN-55
1
L1
1 Svorky napájecího/hlídaného napětí
2 Indikace chybového stavu
4 Nastavení časové prodlevy
5 Výstupní kontakty
2
3
4
Nastavenie časového oneskorenia
time delay adjustment
Întârziere regrabila T2
Ustawienie czas. opóznienia
Késleltetés beállítása
Настройка времени задержки
16
15
18
Indikácia chybového stavu
Faulty state indication
Indicare
Sygnalizacja błędnego stanu
Hiba állapot kijelzése
Индикация ошибочного состояния
Svorky napájacieho/kontrolovaného napätia
Supply / monitoring voltage terminals
Sursă/terminale monitorizate
Zacisk napięcia zasilania/ nadzorowanego
Táp- mérõ csatlakozó
Клеммы питания/контроля напряжения
L3
L2
5
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение
HRN-55
HRN-55N
HRN-55N
HRN-55
L1
16
L1 N
18
16
L1
18
L2
3~
U
L2
Indikacie napájecieho napätia
Supply indication
Indicare prin LED
Sygnalizacja napiêcia zasilania
Tápfeszültség kijelzés
Индикация напряжения питания
Výstupné kontakty
Output contacts
Contacte de ieşire
Zaciski wyjściowe
Kimeneti csatlakozók
Контакты вывода
Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
3~
3 Indikace napájecího napětí
L3
15
L3
L1
N
L2
L3
U
L2
L3
16
15
15
16
18
15
18
Popis funkce / Popis funkcie / Functions / Funcţionare / Funkcje / Mûködés / Функции
CZ
HRN-55
HRN-55N
Umax
Umin
UOFF
L1
Umax
Umin
UOFF
L2
Umax
Umin
UOFF
L3
15-18
zelená/green LED
červená/red LED
Relé v 3-fázové síti kontroluje správný sled a výpadek kterékoliv fáze. Zelená LED svítí trvale a indikuje přítomnost napájecího
napětí. Při výpadku fáze nebo při překročení napětí bliká červená LED a relé vypne. Přechod do stavu poruchy je zpožděn nastavení zpoždění se provádí potenciometrem na panelu přístroje. Při nesprávném sledu fází svítí červená LED trvale a relé je
vypnuto.Pokud napájecí napětí poklesne pod 60 % Un (UOFF spodní úroveň) dojde k okamžitému rozepnutí relé bez uplatnění
zpoždění a je hlášen chybový stav červenou LED.
HRN-55: Díky napájení ze všech tří fází je relé schopno provozu i při výpadku jedné z fází, HRN-55N - napájení L1-N, tzn. že relé
hlídá i přerušení nulového vodiče
SK
Relé v 3-fázovej sieti kontroluje správny sled a výpadok ktorejkoľvek z fáz. Zelená LED svieti trvalo a indikuje prítomnosť
napájacieho napätia. Pri výpadku fáz alebo pri prekročení napätia bliká červená LED a relé vypne. Prechod do stavu poruchy je
oneskorený - nastavenie oneskorenia sa robí potenciometrom na panely prístroja. Pri nesprávnom slede fáz svieti červená LED
trvalo a relé je vypnuté. Pokiaľ napájacie napätie poklesne pod 60 % Un (UOFF spodná úroveň) dôjde k okamžitému rozopnutiu
relé bez uplatnenia oneskorenia a je hlásený chybový stav červenou LED.
HRN-55: Vďaka napájaniu zo všetkých troch fáz je relé schopné prevádzky aj pri výpadku jednej z fáz, HRN-55N - napájanie L1-N,
tzn. že relé sleduje aj prerušenie nulového vodiče
EN
Relay in 3-phase main monitors correct phase sequence and failure of any phase. Green LED is permanently ON and indicates presence of power supply voltage.In case of phase failure, red LED flashes and relay breaks.When changing
to faulty state, time delay applies. Time delay setting is set by a potentiometer on front panel of the device. In case of incorrect phase sequence red LED shines permanently and relay is open. In case supply voltage falls below 60% Un
(OFF lower level)relay immediately opens with no delay and faulty state is indicated by red LED.
HRN-55: thanks to supply from all phases, this relay is able to stay operational also if one phase is out, HRN-55N -supply L1-N, means that relay monitors also failure in neutral wire
RO
Releu trifazic, monitorizează secvenţa corectă a fazei şi avaria pentru orice fază. LED verde indică că este pronit permanent şi indică prezenţa tensiunii de alimentare. În cazul căderii fazei, LEDul roşu este intermitent şi releul decuplează.
La schimbarea în starea de eroare, întârzierea este aplicabilă. Reglarea întârzierii se face prin comutator potențiometric afl at pe partea frontală a releului. În cazul secvenţei incorecte a fazei LEDul roşu străluceşte iar releul este pornit.
În cazul căderii tensiunii de alimentare sub 60% Un (sub nivelul minim) releul se deschide instantaneu iar starea de eroare esteindicată prin LED roşu.HRN-55: datorită alimentării din toate fazele, releul este operaţional chiar dacă una
din faze nu alimentează.HRN-55N -alimentare L1-N, releul monitorizează căderile din NUL.
PL
Przekaźnik w sieci 3-fazowej nadzoruje prawidłową kolejność faz oraz zanik którejkolwiek fazy. Zielona dioda LED świeci trwałe i sygnalizuje napięcie zasilania. Podczas zaniku fazy lub przy przekroczeniu napięcia miga czerwona dioda
LED a przekaźnik odłączy styki. Przejście do stanu awarii opóźniony jest – nastawienie opóxnienia nastawia się potencjometrem na panelu aparatu. Podczas złej kolejności faz świeci trwałe czerwona dioda LED a styki przekaźnika są
odłącznone. Jeżeli napięcie zasilania spadnie pod 60% Un (UOFF dolny próg) to dojdzie do natychmaistowego odłączenia styków przekaźnika bez zastosowania opóźnienia i nastąpi włączenie sygnalizacji stau błędu za pomocą czerwonej
diody LED.
HRN-55: Dzięki zasilaniu ze wszystkich trzech faz jest przekaźnik zdolny i podczas zaniku jednej z faz. HRN-55N – zasilanie L1-N, tzn. że przekaźnik nadzoruje i przerwę przewodu zerowego
HU
A relé a 3 fázisú hálózaton figyeli a fázis sorrendet és a fázis kiesést. A zöld LED a tápfeszültség jelenlétét jelzi, a piros LED fázishiba esetén világít, vagy ha a tápfeszültség túllépi ilyenkor a kimeneti relé
a beállított késleltetés után elenged, a késleltetést az előlapon lehet beállítani potenciométerrel. Ha a feszültség a névleges feszültség(Un) 60%-a alá esik, a relé késleltetés nélkül, azonnal elenged és a hibát a piros LED jelzi.
RU
Реле в 3-фазных сетях контролирует правильную последовательность и выпадение любой из фаз. Зеленый LED светит постоянно и указывает наличие напряжения питания. При выпадении фазы или при перевышении
напряжения мигает красный LED, а реле выключится. Переход в состояние ошибки может быть задержан -настройка задержки проводится потенциометром на передней панели изделия. При неправильной
последовательности фаз постоянно светится LED и реле выключится. Если напряжение питания снизится ниже 60 % Un (UOFF уровень отключения) произойдет немедленное размыкание реле без реализации задержки,
ошибочное состояние укажет красный LED.
-2-
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
SK
- náhrada za HRN-51 a HRN-51N
- relé kontroluje sled a výpadky fází , překročení hlídaného napětí
- relé určeno pro hlídání 3-fázových sítí
- HRN-55 - napájení ze všech fází, tzn. že funkce relé je zachována i při výpadku jedné z fází
- HRN-55N - napájení L1-N, tzn. že relé hlídá i přerušení nulového vodiče
- pevná prodleva T1 (500ms) a nastavitelná prodleva T2(0.1-10s)
- chybový stav je indikován LED a rozepnutím výstupního kontaktu relé
- výstupní kontakt 1x přepínací 8A/ 250 V AC1
- v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu
- náhrada za HRN-51 a HRN-51N
- relé kontroluje sled a výpadky fáz , překročení hlídaného napětí
- relé je určené pre kontrolu 3-fázových sietí
- HRN-55 - napájanie zo všetkých fáz, tzn. že funkcia relé je zachovaná aj pri výpadku jednej z fáz
- HRN-55N - napájanie L1-N, tzn. že relé kontroluje aj prerušenie nulového vodiča
- pevné oneskorenie T1 (500ms) a nastaviteľné oneskorenie T2(0.1-10s)
- chybový stav je indikovaný LED a rozopnutím výstupného kontaktu relé
- výstupný kontakt 1x prepínací 8A/ 250 V AC1
- v prevedení 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu
EN
RO
- replacement for HRN-51 and HRN -51N
- relay monitors phase sequence and failure over-voltage
- relay monitors phase sequence and failure, exceeding of monitored voltage in 3 phaze main
- HRN-55 - supply from all phases, which means that function of relay is applicable also if one phase fails
- HRN-55N - supply L1-N, it means that relay also monitors break of neutral point
- fi xed delay T1 (500ms) and adjustable delay T2 (0.5-10s)
- faulty state is indicated by LED and output contact of relay is open
- output contact: 1x changeover 8 A / 250 V AC1
- 1-MODULE, DIN rail mounting
- înlocuitori pentru HRN-51 şi HRN -51N
- relee de monitorizarea a fazei şi avariilor (exemplu: monitorizarea aerării corecte a motoarelor etc.) în reţelele
trifazice
- HRN-55 - alimentare din toate tipurile de faze, ceea ce înseamnă că releul funcţionează chiar dacă una dinfaze nu
alimentează
- HRN-55N - sursă L1-N, releul monitorizează nulul
- întârzierea fi xă T1 (500ms) şi reglabilă T2 (0.5-10s)
- eroarea este semnalizată prin LED iar contactele de ieşire sunt decuplate.
- Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A / 250 V AC1
- 1-MODUL, Montabil pe şină DIN
PL
- zamiennik HRN-51 oraz HRN-51N
- przekaźnik nadzoruje kolejność i zanik faz, przekroczenie nadzorowanego napięcia
- przekaźnik przeznaczony do nadzorowania sieci 3-fazowych
- HRN-55 – zasilanie ze wszystkich faz, to oznacza że funkcja jest kontynuowana także podczas zaniku jednej z faz
- HRN-55N – zasilanie L1-N, tzn. że przekaźnik nadzoruje i przerwe przewodu zerowego
- opóźnienie stałe T1 (500ms) oraz opóźnienie nastawialne T2(0.1-10s)
- stan błędu sygnalizowany jest za pomocą diody LED
- zestyk wyjściowy 1x przełączny 8A/250 V AC1
- w wykonaniu 1-MODUŁOWYM, mocowanie na szynę DIN
HU
- a HRN-51 és HRN-51N továbbfejlesztett változata
- fázis- kiesést és sorrendet figyel a 3 fázisú hálózaton , ha a figyelt feszültséget túllépi
- a HRN-55 a tápfeszültséget mindhárom fázisról kapja, így akkor is működik, ha egy fázis kiesik
- a HRN-55N a tápfeszültséget az L1-ről és a nulláról kapja, tehát a nullát is figyeli
- fix t1 késleltetés(500ms) és állítható t2(0,5-10s)
- a hibás fázis állapotot piros LED jelzi, és a relé kikapcsol
- kimenet: 1x váltóérintkező 8A / 250V AC1
- 1 modulos, DIN sínre szerelhető
RU
- замена HRN-51 и HRN -51N
- реле контролирует последовательность и выпадение фаз , перевышении контролированного напряжения
- реле предназначено для контроля 3-фазных сетей
- HRN-55 - питание со всех фаз, это значит, что функции реле сохранятся и при выпадении одной из фаз
- HRN-55N - питание L1-N, это значит, что реле контролиет и нарушение нейтраля
- фиксированная задержка T1 (500 мс) и настраиваемая задержка T2 (0.1-10 с)
- состояние ошибки указывает LED и размыкание выходного контакта реле
- выходной контакт 1х переключ. 8 А / 250 V АС1
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 8A
cos φ ≥ 0.95
M
HAL.230V
AC1
AC2
AC3
AC5a nekompenzované/
uncompensated
250V / 8A
250V / 3A
250V / 2A
230V / 1.5A (345 VA)
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgNi, kontakt/contact 8A
M
K
AC13
AC14
AC15
x
250V / 3A
250V / 3A
AC5a kompenzované/
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
x
300W
x
250V / 1A
250V / 1A
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 3A
24V / 2A
24V / 8A
24V / 2A
x
DC1
24V / 8A
-3-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement