rsberetning 2005-2006

rsberetning 2005-2006
Årsberetning
2005-2006
Økonomisk Institut
KØBENHAVNS UNIVERSITET
INDHOLD
Indledning ........................................................................................5
1 Tema ................................................................................................8
2 Forskning.......................................................................................18
2.1 Forskningsårsværk...................................................................18
2.2 Forskningsprofil ..................................................................... 23
2.3 Eksternt finansierede forskningsprojekter.................................24
2.4 Forskningsrelaterede aktiviteter................................................31
2.4.1 Publikationer.............................................................. 31
2.4.2 Seminarer....................................................................62
2.4.3 Nationalt og internationalt forskningssamarbejde........85
2.4.4 Zeuthen Lectures ........................................................94
2.4.5 Workshops og konferencer afholdt ved ØI...................95
2.4.6 Sommerskole...............................................................98
2.4.7 Konferencer og symposier ..........................................98
2.4.8 Redaktionsvirksomhed.................................................99
2.4.9 Refereevirksomhed....................................................101
2.4.10 Foredragsvirksomhed.................................................107
2.4.11 Faglige og administrative hverv .................................116
2.4.12 Eksternt bedømmelsesarbejde...................................119
2.4.13 Prisopgaver................................................................121
3 Bachelor og kandidatuddannelse . ................................................123
3.1 Økonomistudiet ....................................................................123
3.1.1 Forbrug af DVIP- samt
TAP-ressourcer . ........................................................127
3.1.2 Studiestatistik............................................................128
3.1.3 Afsluttede specialer...................................................128
3.1.4 Translokationsfester for kandidater............................152
3.1.5 Studenterpriser..........................................................152
3.1.6 Undervisningspriser...................................................154
3.1.7 Besøgsordning...........................................................154
3.2 Matematik-økonomistudiet....................................................155
3.2.1 Afsluttede specialer ved matematik-økonomistudiet..155
4 Forskeruddannelse........................................................................157
4.1 Indskrevne ph.d.-studerende over året...................................158
4.2 Ph.d.-forsvar..........................................................................162
4.3 Ph.d.-studerende på udlandsophold.......................................165
4.4 Ph.d.-kurser...........................................................................166
4.5 Priser til ph.d.-studerende 2005 og 2006...............................167
4.6 Beretning fra ph.d.-studielederen...........................................168
5 Stillinger og personale ..................................................................170
5.1 Stillinger og medarbejdere.....................................................170
6 Biblioteket .................................................................................179
7 Administration..............................................................................180
7.1 Administration.......................................................................180
7.2 IT .................................................................................181
7.3 Lokaler .................................................................................182
Indledning
Forandring. Med det ene ord fanges ganske præcist, hvad der sker i
universitetsverdenen i disse år, og dermed også på Økonomisk Institut. Et
universitet er altid i bevægelse, og Økonomisk Institut er bestemt ingen
undtagelse. Forandring er forskningens natur. Dog er der en klar forskel i
forhold til tidligere, idet eksterne kræfter i dag spiller en mere synlig rolle
end for blot nogle få år siden. Universitetsledelse er i dag noget andet, end
det var tidligere. Det vil udviklingen i 2007 og årene fremover på forskellig vis komme til at bære præg af. For eksempel er der her i foråret 2007
blevet indgået en institutkontrakt mellem dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og institutlederne for hvert af fakultetets institutter.
Kontrakten angiver vigtige mål for 2007 og 2008 på en række områder.
Disse mål berører både forskning, undervisning og formidling.
Årsberetningen 2005-2006 giver mulighed for at få god indsigt i Instituttets
mangesidede aktiviteter. Kapitel 2 om forskning viser, hvordan Instituttets
knap 30 forskningsårsværk alene og i samarbejde med kolleger i Danmark
og rundt om i verdenen har resulteret i ca. 300 publikationer. Variationen i
emnerne illustrerer samtidigt Instituttets videnskabelige mangfoldighed.
Vigtige elementer i et produktivt forskningsmiljø er seminaraktiviteterne
på Instituttet og omfanget og karakteren af nationalt og internationalt
forskningssamarbejde. I både 2005 og 2006 blev der afholdt mere end 100
seminarer. En stor del blev afholdt i tilknytning til Instituttets forskningscentre
og større forskningsbevillinger. Instituttets store internationale kontaktflade
viser sig også ved antallet af forskere, der besøger Instituttet i kortere og
længere perioder. I 2005 havde Instituttet besøg af 145 gæster, hvoraf over
20 var på Instituttet mellem 1 og 12 måneder. I 2006 var der 112 gæster,
hvoraf 20 var her over 1 måned.
Zeuthen Lectures er en vigtig tilbagevendende begivenhed på Økonomisk
Institut. Professor Matthew Rabin, University of California, Berkeley, var i
2005 Zeuthen Lecturer med emnet ”An Economic Theorist Thinks about
Paternalism”. I 2006 var professor Tim Bollerslev, Duke University, årets
Zeuthen Lecturer med emnet “Financial Market Volatility”.
Med til billedet af Instituttets internationale forskningsaktivitet hører også, at
der i 2005-2006 blev afholdt 20 workshops og konferencer. Ligeledes blev
der både i 2005 og i 2006 afholdt ”Summer School in Econometrics”.
Indledning
Andre vigtige aktiviteter som led i at være en del af det internationale forskningsmiljø er at være med til at arrangere konferencer og symposier uden
for Instituttet, at præsentere videnskabeligt arbejde ved konferencer og
workshops, at være med i redaktionelt arbejde i tilknytning til internationale
tidsskrifter og at bidrage til at sikre den videnskabelige kvalitet som referees
ved tidsskrifter. De relevante afsnit i Årsberetningen dokumenterer tydeligt,
at Instituttets medarbejdere er meget aktive på disse områder.
Ud over forskning er den anden helt centrale opgave for Instituttets medarbejdere at uddanne økonomer på højt fagligt niveau. Det er vigtigt, at uddannelsen er forskningsbaseret, jf. studieleder Peter Erling Nielsens temaartikel.
Økonomisk Studienævn har ansvaret for BA- og kandidatuddannelsen med
studielederen og studieadministrationen som centrale omdrejningspunkter i
det daglige arbejde. Tilsvarende er ansvaret for ph.d.-uddannelsen placeret
hos ph.d.-studienævnet og ph.d.-studielederen. Nogle vigtige nøgletal til illustration af omfanget af uddannelsesaktiviter er
hhv. optaget af studerende og kandidatproduktionen. I 2005/06 blev der på
BA-studiet optaget hhv. 322/302 studerende. I de samme år gennemførte
155/162 BA-uddannelsen, og 165/158 blev færdige som kandidater.
I 2005 blev der gennemført en reform af BA-uddannelsen, og den foreløbige
vurdering er, at det er en succes mht. 1. år, men nogle af vanskelighederne
med brugen af matematik på studiet er fortsat en udfordring. Det samlede
billede af uddannelsen er, at de studerende og kandidaterne klarer sig
godt. Der vindes prisopgaver, mange optages på internationalt anerkendte
universiteter, og ledigheden blandt nyuddannede er meget lav. Der bruges
mange ressourcer på undervisning og vejledning. Det er en vigtig del af de
faste medarbejderes arbejdsforpligtigelse. Deres og eksterne underviseres
indsats viser sig i veluddannede økonomer.
Forskeruddannelsen er ligeledes en vigtig aktivitet ved Instituttet. Der var
pr. 31.12. 2005 hhv. 2006 indskrevet i alt 25 og 28 kandidatstipendiater. I
2005 og 2006 blev der forsvaret 11 hhv. 2 ph.d.-afhandlinger. Ph.d.-uddannelsen bygger på grundkurser taget på kandidatuddannelsen og avancerede
ph.d.-kurser. Dertil kommer avancerede korte ph.d.-kurser, der udbydes af
Danish Graduate Programme in Economics. Desuden tages en del kurser i
forbindelse med de ph.d.-studerendes udlandsophold.
Forskning, undervisning og forskningsformidling er – set udefra – de synlige
resultater af Instituttets mangeartede opgaver. Men den interne infrastruk
Indledning
tur og de forskellige støttefunktioner er helt afgørende for det samlede
resultat. Bibliotekets ydelser er for både de videnskabelige medarbejdere
og de studerende helt centrale for at gennemføre en effektiv forskning og
indlæring. Som led i den løbende oprustning på disse områder tilpasser
biblioteket sig nye krav og bedre tekniske muligheder. Tilsvarende gælder
på institutadministrationsområder, hvor vigtige opgaver har været bl.a. implementering af nyt økonomisystem og udvikling af området formidling og
information. Dertil kommer de mange daglige funktioner, der klares med
stort engagement. Desuden er der gennem 2005 og 2006 sket et omfattende løft på IT-området for såvel medarbejdere som studerende.
Afslutningsvis må det nævnes, at 2006 også blev afslutning på en epoke
i Instituttets ledelseshistorie, idet institutleder Troels Østergaard Sørensen
– efter 13 år som institutleder – pr. 1. maj 2006 tiltrådte stillingen som dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
København, juni 2007
Peder Andersen
Institutleder, tiltrådt 1. februar 2007
Tema
1
Tema
Forskningsbaseret undervisning og uddannelse
– en strategi for økonomistudiet
Af studieleder Peter Erling Nielsen
Universiteterne har en forpligtelse til at udbyde forskningsbaseret undervisning. Dette fremgår af Universitetsloven, og kravet er senest gentaget
i Lov om Akkrediteringsinstitutionen for de videregående uddannelser,
hvor det slås fast, at nye som gamle uddannelser skal kvalitetsvurderes
(akkrediteres), og at et vigtigt kriterium for godkendelse er, at der tilbydes
forskningsbaseret uddannelse.
Formålet med dette indlæg er at diskutere økonomiuddannelsens situation
i lyset af kravet om forskningsbaseret undervisning og det faktum, at Økonomisk Institut har mange eksterne undervisere. Vi kan ikke undvære vores
hjælpelærere, undervisningsassistenter og eksterne lektorer – vi er faktisk
glade for dem. Men er vi gået for langt, anvendes ressourcerne bedst muligt, og har vi et problem?
I det følgende argumenteres for en konkret, nuanceret fortolkning af kravet
om forskningsbaseret undervisning, men også for to andre forhold. For det
første skal vi bruge vores knappe ressourcer ud fra et klart og gennemsigtigt princip, og for det andet er forskningsbasering nok en nødvendig, men
langt fra en tilstrækkelig betingelse for god undervisning og uddannelse.
Incitamentsstrukturen på et moderne universitetsinstitut understreger i høj
grad behovet for forskning og publicering, og det er derfor vigtigt at trække
den anden vej og sikre, at der bliver plads og energi til undervisningen.
1. Om interne og eksterne undervisere
I en artikel i Økonomisk Instituts Årsberetning for 1999 diskuteredes forskningsbaseret undervisning med udgangspunkt i forholdene på økonomistudiet. Formålet med indlægget var at argumentere for, at datidens krav
om, at forskningsbaseret undervisning på universiteterne måtte indebære,
Lov nr. 294 af 27. marts 2007.
Se http://www.econ.ku.dk/Department/Reports/ - Peter Erling Nielsen: Tema – Forskningsbaseret undervisning på Økonomistudiet.
Tema
at alle timer skulle varetages af internt ansatte forskere, ikke kunne tages
alvorligt.
På det tidspunkt havde man tilendebragt en reform af økonomistudiet,
hvor 40-50 % af alle undervisningstimer på BA-studiet var øvelsestimer. Det
ville være både urealistisk og helt unødvendigt at lade forskere varetage al
undervisning, herunder øvelsesundervisningen. Forskerne ville ikke være til
rådighed i den fornødne antal, universiteternes bevillinger ville ikke være
tilstrækkelige til at dække deres løn, inkl. forskningsdelen af deres stillinger,
og navnlig ville det intet fornuftigt formål tjene at lade forskere varetage
opgaveregning og elementær support.
Det var på den anden side klart, at argumenter for supplerende, ikke-forskningsbaseret undervisning baseret på eksperimenter, (hjælp til) egenlæring
og opgaveregning ikke kunne havde ubegrænset gyldighed. Der må eksistere en form for pædagogisk optimum: 2 ugentlige forelæsninger og 4
øvelsestimer, 1 og 6 eller måske 0 og 8, hvor øvelsesunderviserne styres af
en kompetent forsker, der ikke viser sig for de studerende, men som planlægger og koordinerer. Noget må være bedre end andet, og man savner
forskning, der kan være med til at træffe gode afgørelser om den rette
balance mellem forelæsninger og øvelsestimer.
Man kan hævde, at vi gradbøjer begrebet forskningsbaseret undervisning,
når en række anvendelsesorienterede fag på især kandidatuddannelsen varetages af medarbejdere, der har de pågældende emneområder som deres
arbejdsfelt uden for universitetet, og som samtidig er eksterne undervisere
på økonomistudiet. Vi kan for det første forsvare os med, at eksterne
undervisere i mange tilfælde er de eneste, der kan undervise i en række
af de fag, vi er nødt til at tilbyde; skulle alle undervisere være interne, ville
fagudbudet blive mere beskedent. Vigtigere er, at eksterne undervisere ofte
er den eneste mulige vej til opnåelse af den praksisorientering af uddannelserne, som de fleste er enige om, at der også skal lægges vægt på.
Desuden skal man lægge mærke til, at mange af vores eksterne undervisere
i realiteten også forsker eller udfører højt kvalificeret udredningsarbejde – de
har blot hovedstilling andetsteds. Man kan have forskningsbaseret undervisning, selvom forskningen ikke foregår på Københavns Universitet.
Et eksempel fra Økonomiuddannelsen finder man med faget Velfærdssamfundet og decentralisering, hvor man beskæftiger med sig bl.a. med kommunernes økonomi, herunder den
interkommunale udligningsordning. Stort set kun økonomer i Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan undervise i et sådan fag.
Tema
Hvis man accepterer denne argumentation, så burde man overveje som i
Norge at ansætte eksterne undervisere med forskningsstillinger uden for
universiteterne som ”professorer II”, altså med en grundigere afprøvning
af deres forskningskompetence end den, som ansøgere til danske eksterne
lektorater kan underkastes.
Men der er situationer – det er måske her, at kravet om forskningsbaseret
undervisning kompromitteres mest tydeligt – hvor basal teoriundervisning
gennemføres af eksterne undervisere, simpelthen fordi bevillingerne ikke
rækker til at ansætte tilstrækkeligt med interne medarbejdere. Inden for
økonomi optræder dette oftest, når et bestemt fag skal udbydes hvert semester, og vi kun har interne medarbejdere til at gøre dette en gang årligt. Her
bliver den interne medarbejder så ”leder” af faget, mens den eksterne (med
minimale tilpasninger) gentager den interne medarbejders gennemgang. Da
en sådan procedure er en økonomisk nødvendighed, og da man indtil nu
har været i stand til at finde gode eksterne undervisere (typisk forholdsvis
nyuddannede ph.d.ere med forskningsinteressen i behold), så førte det i
omtalte artikel frem til argumentet om, at forskningsbaseret undervisning
burde kunne fortolkes som forskningsstyret undervisning.
Det er relevant at spørge, om vi måske således kunne få bedre eksterne
lærere, men ud fra en samlet vurdering i en given situation kan det gælde,
at man skulle vælge en ekstern frem for en intern underviser. Den høj-kompetente eksterne lektor med forskningsopgaver uden for universitetet kan
utvivlsomt give mange interne hård konkurrence. Man kunne tilsvarende
spørge, om forskningsdækningen i undervisningen entydigt afhænger af
forskningens kvalitet målt ved fx institutionens internationale ranking. Kan
man konkludere, at forskningsdækningen øges, hvis forskningen bliver
bedre? En omvendt, men på mange fag særdeles relevant problemstilling,
er, om dygtige, erfarne sektorforskere, der overføres til et universitet, uden
videre vil være i stand til at yde god undervisning? Man må sammenfattende overveje, om forskningserfaring både er en nødvendig og tilstrækkelig
betingelse for, at der ydes universitetsundervisning af høj kvalitet.
Til sidst kan man spørge, hvad det betyder, at universiteterne har fået en
tredje opgave ved siden af uddannelse og forskning, nemlig formidling? Er
god evne til formidling (til modtagere uden for det akademiske miljø) relevant
for undervisningen, dvs. kan god formidlingsevne substituere forskningskompetence, eller er formidlingsevne snarere beslægtet med pædagogisk
og måske didaktisk kompetence? Det kunne være interessant at analysere
10
Tema
samspillet mellem formidling og undervisning.
Det kan konstateres, at begrebet forskningsbaseret undervisning ikke er
entydigt, og at der ikke er taget stilling til en række trade offs (fx. mellem
kvalitet/kvantitet og mellem kompetence til forskning/formidling), hvorfor
målingen af forskningsbaseringen er vanskelig; det kan derfor ikke undre,
at debatten er noget diffus. Men det forhindrer ikke, at alle universiteter
– med Københavns Universitet i spidsen – slår fast, at deres særkende netop
er, at de tilbyder forskningsbaseret undervisning!
2. Forskellen mellem forskningsbaseret undervisning og uddannelse.
Det er værd at lægge mærke til, at Universitetsloven af 2003 i § 2 faktisk
ikke taler om forskningsbaseret undervisning, men om uddannelse:
”Universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret
uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning
og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering
og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder
og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.”
Det er ved lovens tilblivelse ikke forklaret, hvad forskningsbaseret uddannelse betyder, eller hvordan (om overhovedet) dette adskiller sig fra den
forskningsbaserede undervisning. Det kunne være nærliggende at antage
– fx ved at sammenligne formuleringerne i lovens § 17 (om institutter og
institutledere) og § 18 (om studienævn og studieledere) – at uddannelse
henviser til studiet og helheden, mens undervisning henviser til det enkelte
konkrete forløb, altså kurset og den enkelte medarbejders indsats. Som
jeg ser det, er man med lovens formulering tæt på at endossere begrebet
forskningsstyring af undervisningen. Hvis dette er rigtigt, så er idealet ikke
mere, at alle timer og kurser skal afholdes af forskere, men at forskningen
gennemsyrer undervisningen ved at lederne – af institutter, studienævn og
Da man på Københavns Universitet skulle bearbejde de mange ideer og forslag, der var
indeholdt i 2005-auditeringen (se Kvalitetsudvikling, Kvalitetssikring, Resultatvurdering, Københavns Universitet, maj 2005), trådte man et skridt til siden og definerede forskningsbaseret
undervisning ved, at (1) formanden for et studienævn er en anerkendt forsker, (2) at det overordnede ansvar for planlægningen af kurser påhviler en anerkendt forsker med speciale inden
for kursets område, og (3) at vejledning af større skriftlige arbejder samt træning i videnskabelige metode m.v. skal varetages af en anerkendt forsker.
11
Tema
(mere væsentligt) de enkelte undervisningsforløb – er forskere. Men stadigvæk, der er ikke i Universitets- eller senere i Akkrediteringsloven givet svar på,
hvad der er så afgørende godt ved forskernes indsats i undervisningen.
Mit eget svar er simpelt. Aktiv forskning er den eneste mulige kilde til viden
om, hvad et bestemt videnskabsområde handler om, og i hvilken retning
det udvikler sig. Kun aktive forske kan de (nye) metoder, som faget benytter.
Tilrettelæggelse af universitetsundervisning handler om at vælge det ud,
som man tror på får størst betydning for de fremtidige kandidaters arbejde.
Hvilke metoder skal man beherske, hvilke metoder er på vej ud, og hvilke
områder skal opprioriteres?
Dette er en argumentation, der taler for forskningsbasering fra BA-studiets
første dag. For den mere avancerede undervisning handler det også om,
at underviseren selv skal kunne en række teknisk vanskelige ting, som
man kun kan mestre, hvis man gør det i det daglige (dvs. er aktiv forsker).
Svaret er altså, at forskning er en nødvendig forudsætning for avanceret
undervisning.
3. Men hvad siger det omgivende samfund?
Universiteter lægger derfor afgørende vægt på, at deres undervisning og
uddannelser er forskningsbaseret. Efter vores opfattelse er dette ikke til
diskussion, også selvom vi – jf. ovenstående – er bevidste om, at der i det
daglige må indgås kompromisser, og at præcise definitioner er svære at
opstille. Omverdenen er knapt så overbevist.
(1) Der er mange internationale eksempler på, at især BA-uddannelser ikke
varetages af forskere. Man kan fx henvise til situationen på anerkendte
amerikanske universiteter uden en graduate overbygning. Her finder
man dygtige undervisere, men ikke alle er forskningsaktive, og i hvert
fald skal de undervise væsentligt mere end fx danske universitetslærere.
I de fleste tilfælde er der tale om, at underviserne snarere forventes at
skrive lærebøger og andet undervisningsmateriale (dvs. formidle på et
højt plan) end at bidrage til tidsskriftslitteraturen; de forsker altså på
deres måde.
(2) Er det virkelig nødvendigt, at underviseren på 1. år er forsker? Her skal
sondres. På nogen områder er faget virkelig nyt for den studerende.
Det er muligvis unødvendigt, at en studerende, der vil læse polsk (uden
12
Tema
at have mødt faget i gymnasiet) lærer hjælpedisciplinen elementær
grammatik af en forsker – uden at have den mindste indsigt i dette og
lignende fag, ville man tro, at den propædeutiske undervisning på et
universitet ville ligne den, der kunne være foregået på et gymnasium.
Men gælder det samme ikke på økonomistudiet? Kun i ringe omfang!
1. års undervisningen i økonomi har et indhold og en retning, der peger
direkte mod, hvad færdiguddannede økonomer gør (det er i hvert fald
målet), og hvad der diskuteres i den mest moderne litteratur. Skulle
der findes et eksempel i fag som vores, måtte det være undervisningen
i diverse hjælpediscipliner, som tager over, hvor gymnasiet slap (for
tidligt).
(3) Men forskningen er undervisningens fjende! Forskere er verdensfjerne
folk, der ikke har tid og overskud til at gennemføre en ordentlig undervisning. De unge skal kvalificere sig til faste stillinger, og de modne
har så travlt med at deltage i konferencer og få optaget artikler, at
timerne og vejledningen klares med venstre hånd. Ved ansættelser
af adjunkter eksisterer der intet reelt udgangspunkt for vurdering af
pædagogiske og didaktiske kvalifikationer, og når det drejer sig om
lektorer og professorer, så medtages det pædagogiske aspekt, men
de videnskabelige evner vægtes reelt meget højt. Det skal medgives,
at universitetsansatte har to opgaver – tre hvis formidling regnes som
en helt selvstændig funktion – og at den tid, der bruges på det ene,
selvsagt ikke er til rådighed for den andet. Men argumentet tager som
udgangspunkt, at forskningen er ligegyldig for undervisningen. Det
ville selvfølgelig være stærkt kritisabelt, hvis der blev undervist med
venstre hånd, men det er ikke ensbetydende med, at forskningen bare
kunne fjernes, når det basale argument for forskningsbasering er, at
undervisningen simpelthen ikke ville kunne gennemføres, uden at
medarbejderne var forskere! Hvis der er et problem, så må det bestå
i, at incitamentsstrukturen (inkl. kriterierne for ansættelse) er forkert
indrettet, således at man tilskynder universitetsansatte til at lægge
flere kræfter i forskning end i undervisning. Det må være et spørgsmål,
der i princippet kan afgøres empirisk. Anvendes en større andel end
de gængse 40 % af den samlede arbejdstid på forskning? Er der en
positiv eller negativ korrelation mellem forsknings- og undervisningsresultater? Eller som kontrolspørgsmål: klarer aktive forskere sig bedre
end andre undervisere med ringe eller ingen forskningstid? (idet man
dog her igen skal erindre sig, at gruppen af eksterne undervisere er
13
Tema
stærkt heterogen). Det vil så straks blive indvendt, at man slet ikke kan
måle undervisningens kvalitet, eller i hvert fald ikke kan gøre det så
præcist som med forskningen, hvor antal og niveau af publiceringer
jo er et anerkendt mål. Selvfølgelig er det svært at måle og vurdere
undervisningsresultater (eksamensresultater hos de studerende, evne
til at tiltrække studerende, kvalitet i curricula, studenterevalueringer,
kandidaternes internationale konkurrenceevne osv.), men hvis man
hævdede, at det var umuligt at måle undervisningskvalitet med en
rimelig grad af nøjagtighed, ville det være meningsløst nogensinde at
føre en diskussion om kvalitet i undervisning, herunder om en eventuel nytte af undervisernes forskningskompetence. Jeg vil hævde, at
man kan måle, og at bl.a. studenterevalueringer og employability
giver relevante bidrag til denne måling. Hvis studerende systematisk
vurderede en given undervisning (et kursus, en årsprøve, en hel uddannelse) negativt, så ville denne næppe kunne eller skulle opretholdes.
Min læsning af studenterevalueringerne på økonomistudiet er, at der
er en stærk positiv, men ikke perfekt korrelation mellem forskningsog undervisningsresultater. ”Forstyrrelserne” i dette billede består i,
at enkelte dygtige forskere ikke er gode til at undervise, og at mange
eksterne medarbejdere – især sådanne der i deres hovedstillinger er
gode til at formidle på et højt plan – scorer højt. Med forsigtighed kan
man hævde, at erfaring med praktisk brug af økonomisk teori værdsættes af studerende, der især tidligt i forløbet kan have svært ved at
se, ”hvad det hele skal bruges til”. Hertil kommer, at pædagogiske og
didaktiske færdigheder uden undtagelse bidrager til en positiv oplevelse
af et forløb.
(4) Det er et problem, at didaktik ikke en nogen fremtrædende underdisciplin inden for fag som økonomi. I en række videnskaber og studier,
hvor formålet er at uddanne undervisere – man kan fx henvise til matematik, hvor en stor del af kandidaterne ansættes i undervisningsstillinger – så findes en omfattende didaktisk litteratur og en tilhørende
undervisning i fagdidaktik. En tilsvarende situation findes ikke inden
for samfundsvidenskab og økonomi, hvor undervisernes andel af en
På Københavns Universitet er denne aktivitet samlet i Institut for Naturfagenes Didaktik, se http://www.cnd.ku.dk/, hvor der forskes, undervises og formidles i og om didaktik.
Hvor et af de vægtige bidrag er fra 1997, William E. Becker: Teaching Economics to
Undergraduates, Journal of Economic Literature, september 1997. Det skal retfærdigvis siges,
at noget kan hentes i videnskabsteoretisk litteratur om økonomi, jf. fx David Colanders forfatterskab, se http://community.middlebury.edu/~colander/
14
Tema
kandidatårgang er langt lavere. En konsekvens heraf er, at universitetsøkonomer, der ønsker at forske i, hvordan man lærer økonomi, opnår
lavstatus – dette selvom economics of education tilsyneladende er et
område i vækst. I denne forstand giver forskningen ikke noget positivt
bidrag til undervisning og formidling. Forskere, der bevidst arbejder på
at blive gode undervisere, henvises til generelle uddannelsestilbud, hvor
der gives praktiske anvisninger på undervisnings- og vejledningsteknik.
Det kan være udmærket, men denne situation medvirker til at adskille
undervisning og forskning. Interesserede medarbejdere kan kun med
stort besvær søge hen til institutioner, hvor de kan lære at undervise i
økonomi.
4. Forsøg på en konklusion og nogle forslag.
Hvis man vil argumentere for, at en form for undervisning er bedre end
anden, så må man nødvendigvis forudsætte, at undervisningens kvalitet
kan måles. Employability er et godt mål, men dels kan det i bedste fald
måle en hel uddannelse, og dels ”forstyrres” målet af forholdene på det
relevante delmarked. I 2001-02 oplevede økonomiuddannelserne i Danmark
en kortvarig forøgelse af arbejdsløshedsprocenterne pga. af et sammenfald af offentlige besparelser og krise i det private erhvervsliv. Man kunne
muligvis bebrejde universiteterne, at de ikke havde forudset dette – måske
ved at forberede de studerende bedre på at søge arbejde uden for landets
grænser – men man kunne næppe hævde, at undervisningens eller uddannelsens kvalitet var faldet. Resultatet af studenterevalueringer er også et
særdeles relevant mål. Når vi tror, at de studerende kan foretage rationelle
valg, så må vi også mene, at de kan vurdere, hvad kvalitet er – hvis de kun
gik efter lette fag, hurtige eksamener og høje karakterer, så ville det være
ensbetydende med, at de maksimerer på meget kort sigt. Men det er et
mærkværdigt fænomen, at man ikke kan forlange, at de studerende faktisk
deltager i evalueringerne. Eksterne evalueringer og akkrediteringer er også
vigtige, men det er trods alt indirekte og relative målinger og vurderinger.
Man kan konstatere, at et bestemt pædagogisk, didaktisk og fagligt indhold
giver gode resultater på et internationalt topuniversitet, hvorefter man kan
undersøge, i hvor høj grad den vurderede uddannelse eller konkrete kursus
lever op til idealet – man måler relativt til Stanford eller Harvard. Det ville
være en stor gevinst for kvalitetsudviklingen på universiteterne, hvis man
supplerede vurderingerne af rammerne for undervisningen med konkrete
måltal for, hvor god den rent faktisk er. Gjorde man det, var man godt på
15
Tema
vej til reelt at sidestille undervisning og forskning.
Forskningsbasering i økonomiundervisningen er en nødvendighed, fordi kun
forskere og andre økonomer, der i det daglige arbejder med økonomisk teori
og metode, ved, hvad der rører sig, og hvad der skal vælges ud for at give
de studerende en faglig relevant undervisning. Dygtige eksterne undervisere
er en uundværlig komponent på uddannelsen (holdundervisning og opgaveregning ), et godt supplement (anvendelsesorienterede ”praktiske” fag,
især når der samarbejdes med teorifagene) og en budgetmæssig nødvendighed (når teorifag skal gentages ofte, men i så fald skal de fagansvarlige
være forskere). Men grundlæggende er forskellen mellem universitets- og
fx gymnasieuddannelse, at universiteterne selv må tage ansvaret for at
fastlægge indholdet af programmerne – det er kun aktive forskere, der kan
sige, hvad indholdet af fagene skal være. International orientering spiller
en stor rolle. I praksis er internationale forskningsnetværk formentlig en af
de vigtigste kilder til fornyelse og forbedring af undervisningen.
Universiteterne kan kun vinde forståelse for deres forskningsbasering, hvis
de begrunder den. Når man vil argumentere, som det gøres her, må man
nødvendigvis mene, at gode forskere er bedre til at undervise end knapt så
gode. I den forstand er det en anomali, at undervisningsevalueringer helt
systematisk undlader at tage stilling til, om en uddannelse betjenes af kompetente forskere. Korrelationen mellem de to aktiviteter behøver ikke være
perfekt, men den er positiv. Dette taler stærkt for, at incitamentsstrukturerne
(både når det gælder finansielle og psykologiske tilskyndelser) gøres mere
symmetriske – medarbejderne bør ikke føle, at det ene er ”finere” end det
andet. Man skal her se i øjnene, at der ikke kan lægges stor vægt på undervisningskvalifikation ved adjunktansættelserne, men det betyder så, at
denne medarbejderkategori skal tilbydes gode, fagspecifikke uddannelsesforløb, ligesom det vil være naturligt, at overgang til lektoransættelse ikke
på forhånd er sikret, men også vil afhænge af, hvor godt undervisningen er
forløbet. Hidtil har det været alt for let at skubbe undervisningsevalueringerne til side med en henvisning til, at vi kun ved, hvad en lille del af vores
studerende mener – ”de andre har nok været godt tilfredse”.
Det er afgørende, at der etableres forløb til (videre-)udvikling af alle ansattes
undervisningskompetence. Sådanne har vi ofte kun, hvor et hovedformål
med et studium også er at uddanne undervisere, men det kan der ændres
på. Efter min mening kunne man forsøge at etablere sådanne uddannelsesforløb i et internationalt samarbejde. Sideløbende kan man på lokalt plan
16
Tema
fortsætte med at udvikle de praktiske ting som kurser i god stemmebrug,
tavleorden, optimal inddragelse af eksempler, anvendelse af ”virkeligheden”,
”best practise” i vejledning, udnyttelse af IT osv. Når alt dette er indført, vil
man stadig opleve, at nogle er bedre undervisere end andre – nogle kan lide
at ”være på” i store forsamlinger og have med studerende at gøre, mens
det er andre inderligt imod. Og kan og vil man ikke undervise nogen som
helst, så skal man ikke være ansat på et universitet – også selvom man er
en god forsker.
Det danske system med eksterne lektorer kunne udbygges i stil med det
norske professor II-system, hvor man udnytter og belønner, at eksterne
undervisere kan være interne forskere andre steder end på det ansættende
universitet.
Endelig skal der forskes seriøst i fagdidaktik. Vi træffer løbende en række
beslutninger om studiets struktur. I de senere år er der truffet beslutninger
om at indlede økonomiuddannelsen med at understrege intuitionen og i
stedet udskyde læringen af teknik. Det tror vi på, men ved vi det?
17
2
Forskning
Forskningen og forskningsrelaterede aktiviteter ved Instituttet har et betydeligt omfang og er beskrevet fra såvel input- som outputsiden nedenfor. Inputsiden illustreres bl.a. med opgørelser af forskningsårsværk og
opgørelser over eksternt finansierede aktiviteter. Outputsiden illustreres
med publikationsaktiviteter, redaktionsvirksomhed, refereevirksomhed,
foredragsvirksomhed, deltagelse i eksternt bedømmelsesarbejde, deltagelse i eksterne faglige og administrative erhverv, deltagelse i netværk og
centre samt formidlingsvirksomhed. Endvidere beskrives seminaraktiviteter,
workshops, konferencer, særlige lectures og gæsteophold ved Instituttet.
De enkelte medarbejderes forskningsprojekter er ikke beskrevet her, men
fremgår af Københavns Universitets Årbog 2005 og 2006 – www.econ.
ku.dk/Department/Reports/.
2.1
Forskningsårsværk
De ressourcer, der i 2005 og 2006 har været til rådighed for forskning,
fremgår af tabel 2.a. Opgørelserne fremkommer ved, at der fra de samlede
årsværk er fratrukket den tid, medarbejderne har anvendt på undervisning,
administration mv. Instituttets normregnskab for undervisning og administration danner grundlag for at opgøre, hvor meget de videnskabelige
medarbejdere tidsmæssigt godskrives for undervisning og administration.
Resten af tiden er per definition forskningstid.
Forskningen kan være internt eller eksternt finansieret. I 2005 er der samlet
inklusiv centre anvendt 29,4 årsværk, hvoraf 18,2 årsværk er internt finansieret
(62 %) og 11,2 er eksternt finansieret (38 %). Frikøb af interne medarbej-
1
I det følgende anvendes forkortelserne:
CAM: Centre for Applied Microeconometrics
CIE: Centre for Industrial Economics
DERG: Development Economics Research Group
EPRU: Economic Policy Research Unit
FRU: Finance Research Unit
SOUND: Sound Economic History Seminar
ØI: Økonomisk Institut
18
EksterntfinansieredeÅV:
9
Forskningsfrikøb(P,L,A)
10
Eksterntfinansieredemedarbejdere
EksterntfinansieredeÅVialt
19
19,78
19,78
19,07
44,2%
0,00
1,20
1,20
1,20
2,8%
0,00
0,00
1,20
0,71
19,78
29,44
2,11
18,45
42,72%
4,89
6,
11,22
4,66
18,22
1,56
Forskning
5
4,22
4,22
4,22
9,8%
0,00
4,22
4,22
Administration6
0,25
0,25
0,25
0,6%
0,00
0,25
0,25
Andet
7
54,89
48,56
4,19
100%
4,89
6,
11,22
5,7
4,67
8,0
i alt
ekskl.
orlov
2,99
2,99
2,99
-
-
2,99
2,99
orlov
8
57,88
51,55
46,18
-
4,89
6,
11,22
5,7
46,66
41,29
i alt
inkl.
orlov
2
Fordelingenafprofessorers,lektorersogadjunkterstidsanvendelse,herunderfrikøb,erbaseretpåInstituttetsinternearbejdstidsopgørelse(normregnskabet).
Fordelingenafgæsters,forskningsadjunktersogforskningsassistenterstidsanvendelseerbaseretpådekonkreteansættelsesvilkårogskønnettidsfordelingunderhensyn
tilkonkreteundervisningsopgaver.
Undervisningindeholderalleundervisningsrelateredeopgaver.
4
ForskeruddannelseindeholderdeÅV,derbenyttestilundervisning,vejledning,bedømmelsem.v.samteventuelleforskningsassistent-ÅV,derharværetbrugtiforbindelse
medrekrutteringafstipendiater.
5
ForskningberegnesresidualtvedatfratrækkedeÅV,derbenyttestilandreformålfradesamledeÅV(ekskl.orlov),derertilrådighed.
6
AdministrativtarbejdepåInstituttet:summenafadministrativtarbejdeopgjortinormregnskab(,44ÅV)+ledelsesadministration,derikkenormkrediteres(0,8ÅV).
7
"Andet"dækkereksterneadministrativeopgaverdvs.udenforInstituttetsamtlængerevarendesygdom.
8
Orlovdækkerevt.barselsorlov,fædreorlovm.v.(0,87ÅV)samtorlovudenløn(0,75ÅV).
9
Afdesamledeforskningsfrikøb,udgørfrikøbfinansieretafcentre4,29ÅV.
10
AfdesamledeeksterntfinansieredeÅVekskl.frikøb,udgøreksterntfinansieredeÅVfinansieretafcentrevedØkonomiskInstitut6,07ÅV.
1
IaltA+B
IaltinternemedarbejdereA1+A2+B1
IaltA1+B1
IaltA1+B1i%afÅV(ekskl.orlov)
B.
B1.
B2.
1,20
Forskeruddannelse4
19,07
Undervisning3
Fordeling af internt og eksternt finansierede VIP- årsværk (ÅV) på "arbejdsopgaver" 2005.
A. InterntfinansieredeÅV:
1
A1. Professorer,lektorer,adjunkter(P,L,A)
A2. Gæste-professorer,-lektorer,
2
forskningsassistenterog-adjunkter
InterntfinansieredeÅVialt
Tabel 2.a
Forskning
EksterntfinansieredeÅV:
9
Forskningsfrikøb(P,L,A)
10
Eksterntfinansieredemedarbejdere
EksterntfinansieredeÅVialt
20
2,25
2,25
22,88
54,7%
0,00
0,99
0,99
0,99
2,4%
0,00
0,00
0,99
0,7
2,25
2,24
18,91
15,42
6,88%
5,07
4,
9,40
,49
1,84
10,5
Forskning
5
2,25
2,25
2,25
5,4%
0,00
2,25
2,25
Administration6
0,27
0,27
0,27
0,6%
0,00
0,27
0,27
Andet
7
50,00
45,67
41,81
100%
5,07
4,
9,40
,86
40,60
6,74
i alt
ekskl.
orlov
2,65
2,65
2,65
-
-
2,65
2,65
orlov
8
2
Fordelingenafprofessorers,lektorersogadjunkterstidsanvendelse,herunderfrikøb,erbaseretpåInstituttetsinternearbejdstidsopgørelse(normregnskabet).
Fordelingenafgæsters,forskningsadjunktersogforskningsassistenterstidsanvendelseerbaseretpådekonkreteansættelsesvilkårogskønnettidsfordelingunder
hensyntilkonkreteundervisningsopgaver.
Undervisningindeholderalleundervisningsrelateredeopgaver.
4
ForskeruddannelseindeholderdeÅV,derbenyttestilundervisning,vejledning,bedømmelsem.v.samteventuelleforskningsassistent-ÅV,derharværetbrugti
forbindelsemedrekrutteringafstipendiater.
5
ForskningberegnesresidualtvedatfratrækkedeÅV,derbenyttestilandreformålfradesamledeÅV(ekskl.orlov),derertilrådighed.
6
AdministrativtarbejdepåInstituttet:summenafadministrativtarbejdeopgjortinormregnskab(1,45ÅV)+ledelsesadministration,derikkenormkrediteres(0,8ÅV).
7
"Andet"dækkereksterneadministrativeopgaverdvs.udenforInstituttetsamtlængerevarendesygdom.
8
Orlovdækkerevt.barselsorlov,fædreorlovm.v.(0,07ÅV)samtorlovudenløn(2,58ÅV).
9
Afdesamledeforskningsfrikøb,udgørfrikøbfinansieretafcentre,5ÅV.
10
AfdesamledeeksterntfinansieredeÅVekskl.frikøb,udgøreksterntfinansieredeÅVfinansieretafcentrevedØkonomiskInstitut4,24ÅV.
1
IaltA+B
IaltinternemedarbejdereA1+A2+B1
IaltA1+B1
IaltA1+B1i%afÅV(ekskl.orlov)
B.
B1.
B2.
0,99
Forskeruddannelse4
22,88
Undervisning3
52,65
48,2
44,46
-
5,07
4,
9,40
,86
4,25
9,9
i alt
inkl.
orlov
Fordeling af internt og eksternt finansierede VIP- årsværk (ÅV) på "arbejdsopgaver" 2006.
A. InterntfinansieredeÅV:
1
A1. Professorer,lektorer,adjunkter(P,L,A)
A2. Gæste-professorer,-lektorer,
2
forskningsassistenterog-adjunkter
InterntfinansieredeÅVialt
Tabel 2.a
Forskning
21
12,60
0,00
2,70
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,80
8,80
100
2,5
I alt pct.
I alt årsværk
2,57
100
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,60
0,00
0,00
10,70
14,0
10,70
15,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,56
100
1,40
0,00
1,70
0,20
2,10
0,00
4,80
1,00
0,60
6,0
14,0
11,40
11,40
2,50
6,00
9,40
5,00
7,0
0,40
2,20
I alt
4,11
100
0,00
0,00
0,00
0,20
9,50
0,00
9,00
0,00
0,00
5,80
7,80
16,90
18,60
1,80
,80
25,10
1,00
0,40
0,00
0,00
Professorer
2
10,51
100
1,90
0,00
4,10
0,00
0,00
0,00
2,90
%
0,00
0,10
6,10
14,80
6,0
9,70
,50
7,40
6,40
8,60
11,10
1,00
4,10
,2
100
50,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,80
0,00
0,00
12,50
2,50
1,50
18,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lektorer Adjunkter
Vægtet
I alt
17,94
100
15,90
0,00
2,40
0,10
2,50
0,00
4,50
0,00
0,10
7,00
11,10
10,10
1,0
2,50
5,40
10,0
5,0
6,70
0,60
2,40
Opgørelseerbaseretpådeenkeltemedarbejderes(professorer(12),lektorer(1)ogadjunkter(10))egnefordelingerafderesforskningpåJournalofEconomic
Literaturesgrupper.
2
UvægtetangiverfordelingenafÅVsåfremtallemedarbejderehavde0.4ÅVtilrådighedtilforskning.Vægtetkorrigererfor,atnoglemedarbejderehavdemere
forskningstidtilrådighedendandrei2005,bl.a.grundetforskelleifrikøbtilforskningogifaktisktidsanvendelsetilundervisningogadministration.
KorrektionenerbaseretpåInstituttetsinternearbejdstidsopgørelse(normregnskabet)ogviserfordelingenafdeÅV,derreeltharværetanvendttilforskning.
Kilde:Medarbejdernesegneindberetninger
8,46
100
0,00
1,90
0,00
0,00
8,0
6,70
18,0
17,10
1,70
2,50
2,80
1,70
0,40
0,00
0,00
1
2
Lektorer Adjunkter
A. GeneralEconomicsandTeaching
B. MethodologyandHistoryofEconomicThought
Ct. MathematicalandQuantitativeMethods:theory
Ce. MathematicalandQuantitativeMethods:empirics
D. Microeconomics
E. MacroeconomicsandMonetaryEconomics
F. InternationalEconomics
G. FinancialEconomics
H. PublicEconomics
I. Health,EducationandWelfare
J. LaborandDemographicEconomics
K. LawandEconomics
L. IndustrialOrganization
M. BusinessAdministrationandBusinessEconomics:
Marketing;Accounting
N. EconomicHistory
O. EconomicDevelopment,TechnologicalChangeand
Growth
P. EconomicSystems
Q. AgriculturalandNaturalResourceEconomics
R. Urban,RuralandRegionalEconomics
Z. OtherSpecialTopics
Professorer
Uvægtet
Forskningsområder 2005: "Journal of Economic Literature" klassifikation1.
%
1,60
1,00
4,50
17,20
8,90
8,20
,40
8,70
6,00
7,40
11,60
0,60
,50
Område
Tabel 2.b
Forskning
22
100
0,91
I alt pct.
I alt årsværk
7,24
2,24
100
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
0,00
0,00
9,40
12,50
9,40
1,80
0,00
0,00
7,50
0,00
5,00
0,00
0,00
Adjunkter
2
10,9
100
14,0
0,00
1,80
0,60
1,10
0,00
7,10
1,00
0,00
5,50
11,80
14,00
11,40
2,40
4,80
11,10
,40
8,00
0,00
1,70
I alt
2,95
100
0,00
0,00
0,00
0,80
6,60
0,00
0,0
6,00
0,00
8,40
,20
2,10
16,90
0,60
5,10
28,0
0,00
0,60
0,00
0,00
Professorer
9,52
100
1,90
0,00
5,60
1,00
0,00
0,00
4,90
%
0,00
0,00
,80
15,90
5,10
5,40
5,00
6,60
6,80
8,90
1,10
0,00
,90
2
2,99
100
27,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,90
0,00
0,00
7,50
21,90
1,0
20,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lektorer Adjunkter
Vægtet
I alt
15,46
100
1,10
0,00
,00
0,70
1,70
0,00
4,50
1,60
0,00
5,70
1,80
11,40
11,50
2,80
4,90
11,00
4,80
7,20
0,00
2,10
Opgørelseerbaseretpådeenkeltemedarbejderes(professorer(15),lektorer(25)ogadjunkter(8))egnefordelingerafderesforskningpåJournalofEconomic
Literaturesgrupper.
2
UvægtetangiverfordelingenafÅVsåfremtallemedarbejderehavde0.4ÅVtilrådighedtilforskning.Vægtetkorrigererfor,atnoglemedarbejderehavdemere
forskningstidtilrådighedendandrei2006,bl.a.grundetforskelleifrikøbtilforskningogifaktisktidsanvendelsetilundervisningogadministration.Korrektionen
erbaseretpåInstituttetsinternearbejdstidsopgørelse(normregnskabet)ogviserfordelingenafdeÅV,derreeltharværetanvendttilforskning.
Kilde:Medarbejdernesegneindberetninger
1
14,80
0,00
,20
0,80
0,00
2,0
0,00
0,0
0,70
,70
100
0,00
6,40
%
0,00
0,00
4,00
16,60
8,40
6,80
,20
4,80
7,60
6,60
1,60
0,00
,20
Lektorer
0,00
8,00
,00
0,00
6,00
,0
25,70
17,70
2,0
7,0
19,00
0,00
0,0
0,00
0,00
Professorer
Uvægtet
Forskningsområder 2006 : "Journal of Economic Literature" klassifikation1.
A. GeneralEconomicsandTeaching
B. MethodologyandHistoryofEconomicThought
Ct. MathematicalandQuantitativeMethods:theory
Ce. MathematicalandQuantitativeMethods:empirics
D. Microeconomics
E. MacroeconomicsandMonetaryEconomics
F. InternationalEconomics
G. FinancialEconomics
H. PublicEconomics
I. Health,EducationandWelfare
J. LaborandDemographicEconomics
K. LawandEconomics
L. IndustrialOrganization
M. BusinessAdministrationandBusinessEconomics:
Marketing;Accounting
N. EconomicHistory
O. EconomicDevelopment,TechnologicalChangeand
Growth
P. EconomicSystems
Q. AgriculturalandNaturalResourceEconomics
R. Urban,RuralandRegionalEconomics
Z. OtherSpecialTopics
Område
Tabel 2.b
Forskning
Forskning
dere udgør ca. 44 % af de eksternt finansierede forskningsårsværk. I 2006
er der samlet, inklusiv centre anvendt 23,2 årsværk, hvoraf 13,8 årsværk
er internt finansieret (58 %), og 11,2 er eksternt finansieret (42 %). Frikøb
af interne medarbejdere udgør ca. 54 % af de eksternt finansierede forskningsårsværk. I forhold til 2004 er der sket et fald i forskningsårsværk. Forskning er en central del af Instituttets virksomhed. Derfor er det interessant at se på den tidsmæssige fordeling mellem forskning og andet. I
gennemsnit har professorer, lektorer og adjunkter kunnet bruge hhv. 43 %
(2005) og 37 % (2006) af deres normerede arbejdstid til forskning. Sammenlignet med tidligere år er der tale om en nedadgående tendens.
2.2
Forskningsprofil
Instituttets forskningsprofil og medarbejdernes forskningsområder kan i
detaljer ses på Instituttets hjemmeside. De største forskningsområder er mikroøkonomi, kvantitative metoder (økonometri og statistik), makroøkonomi,
udviklingsøkonomi og offentlig økonomi. I tabel 2.b er der en opgørelse af
fordelingen af publikationer, opgjort efter Journal of Economic Literature’s
klassifikationssystem.
Instituttets professorer, lektorer og adjunkter har indberettet fordelingen af
deres forskningstid på grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde. En sådan opgørelse er baseret på samme principper som indberetningen til den officielle danske forskningsstatistik, dvs. baseret på OECD’s
Frascati manual fra 2002. Fordelingen fremgår af nedenstående oversigt:
2005
Professorer
Lektorer
Adjunkter
Alle
2006
Professorer
Lektorer
Adjunkter
Alle
G rundforskning
Anvendt forskning
Udviklingsarbejde
47
55
47
50
50
41
53
48
3
3
0
2
G rundforskning
Anvendt forskning
Udviklingsarbejde
48
56
67
57
51
42
33
42
2
2
0
1
23
Forskning
Der er en omtrent ligelig fordeling mellem grundforskning og anvendt
forskning, medens udviklingsarbejdet er meget begrænset. Fordelingen
skal tages med forbehold og mindre forskydninger fra år til år bør ikke tillægges betydning.
2.3
Eksternt finansierede forskningsprojekter
Nye eksternt finansierede projekter ved Instituttet i 2005
Titel: Vietnam/Business Sector Programme Support (BSPS)
Projektperiode: 2005-2010
Projektleder: professor Finn Tarp
Bevillingsgiver: Danida, Vietnam
Bevilling: kr. 7.913.450
Formål: Projektet er et 5-årigt samarbejde mellem to vietnamesiske forskningsinstitutioner og DERG. Forskningen vil omfatte en række virksomhedsog husholdningsundersøgelser, og de generelle forskningsemner dækker
små og mellemstore virksomheders udvikling samt husholdningers adgang
til ressourcer i en række udvalgte provinser i Vietnam.
Titel: Vietnam/Poverty Reduction Grant (PRG)
Projektperiode: 2005-2010
Projektleder: professor Finn Tarp
Bevillingsgiver: Danida, Danmark
Bevilling: kr. 4.800.653
Formål: Projektet er et 5-årigt samarbejde mellem Central Institute of Economic Management (CIEM) i Hanoi og Økonomisk Institut. DERG skal bidrage
med forskning og kapacitetsopbygning inden for områderne økonomisk
vækst, fattigdomsbekæmpelse og miljø samt international økonomisk integration.
Titel: Microdata Methods and Practice
Projektperiode: 2005-2008
Projektleder: professor Martin Browning
24
Forskning
Bevillingsgiver: EU’s 6. rammebevilling og Marie Curie Research Training
Networks
Bevilling: kr. 2.626.486
Formål: Projektet er et netværk for europæiske mikrodataforskningsmiljøer,
som arbejder for at udvikle og evaluere metoder til forskning på grundlag
af mikrodata og for at understøtte og motivere til ”best practice” inden for
området. Målgruppen for arbejdet er forskere og brugere i den offentlige og
private sektor. Læs mere om projektet på http://www.microdata-rtn.net/.
Titel: Dansk løndannelse, fagforeninger, decentralisering og globalisering
Projektperiode: 2004-2006
Projektleder: lektor Jakob Roland Munch
Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv
Bevilling: kr. 896.800
Formål: Det danske arbejdsmarked har igennem 1990’erne undergået to
betydningsfulde forandringer. For det første foregår overenskomstforhandlingerne nu i større udstrækning på decentralt niveau. For det andet er
mange nationale varemarkeder blevet integreret i 1990’erne som følge af
øget international handel. Projektet belyser empirisk, hvorledes disse forandringer har påvirket lønnens niveau og dens spredning mellem forskellige
personer og medarbejdergrupper.
Titel: Vietnam SAM
Projektperiode: 2004-2005
Projektleder: professor Finn Tarp
Bevillingsgiver: World Bank
Bevilling: kr. 121.137
Formål: Det overordnede formål med dette projekt er at færdiggøre en ny
detaljeret ”social accounting matrix” (SAM) for Vietnam for år 2000. Denne
skal endvidere indgå som datagrundlag i analyser af f.eks. handelsliberaliseringens betydning for fattigdom og lighed i Vietnam. Projektet gennemføres
i samarbejde med CIEM i Hanoi.
25
Forskning
Nye eksternt finansierede projekter ved Instituttet i 2006
Titel: Economic Policy Research Network (EPRN)
Projektperiode: 2006-2011
Projektleder: professor Claus Thustrup Kreiner
Bevillingsgiver: Finans-, Økonomi- og Erhvervs-, Skatte- og Beskæftigelsesministeriet samt Danmarks Nationalbank
Bevilling: kr. 10.000.000
Formål: EPRN er et netværkssamarbejde om forskning i økonomisk politik,
hvis formål er at styrke samspillet mellem den økonomiske forskning og
rådgivning om praktiske økonomisk-politiske problemstillinger samt øge
interessen for at forske i anvendelsesorienterede problemstillinger og styrke
forskningens aktive bidrag til beslutningsgrundlaget for den økonomiske
politik. Desuden skal det øge offentlighedens interesse for økonomisk-politiske problemstillinger samt interessen for at studere økonomi.
Titel: Mozambique/Purdue
Projektperiode: 2006-2010
Projektleder: professor Finn Tarp
Bevillingsgiver: Purdue University og Mozambiques regering
Bevilling: kr. 3.662.630
Formål: Projektet er et 5-årigt samarbejde mellem DERG og forskningsenheden i Ministry of Planning and Development i Mozambique. Øvrige
internationale partnere er Purdue University og University of Sussex. Forskningen vil bl.a. fokusere på private virksomheders udviklingspotentiale og
begrænsninger, mikroøkonomiske analyser af husholdningsadfærd og fattigdom samt makroøkonomisk modellering og dataudvikling.
Titel: Ph.d.-stipendium Johannes Nielsen
Projektperiode: 2006-2009
Bevillingsgiver: The Faraose Research Council og Amerada Hess
Bevilling: kr. 1.400.000
Formål: Eksternt finansieret ph.d.-stipendium
26
Forskning
Titel: CAM II (Centre for Applied Microeconometrics)
Projektperiode: 2006-2007
Projektledere: lektor Mette Ejrnæs og professor Martin Browning
Bevillingsgiver: Danmarks Grundforskningsfond
Bevilling: kr. 1.140.000
Formål: Forlængelse af CAM I
Titel: ASPS/ Vietnam HHS
Projektperiode: 2006-2007
Projektleder: professor Finn Tarp
Bevillingsgiver: Danida, Vietnam
Bevilling: kr. 654.839
Formål: Projektet omfatter design samt støtte til gennemførelse og analyse
af en husholdningsundersøgelse i fem vietnamesiske provinser dækkende
i alt 2.324 husholdninger. Arbejdet er en regional udvidelse af det 5-årige
samarbejde mellem to vietnamesiske forskningsinstitutioner og DERG, som
blev igangsat i 2005.
Titel: VELUX Visiting Professor Programme
Projektperiode: 2006-2009
Projektleder: institutleder, Økonomisk Institut
Bevillingsgiver: VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN
Bevilling: kr. 300.000
Formål: VELUX Visiting Professor Programme ønsker at yde økonomisk støtte
til førende udenlandske gæsteforskeres ophold ved danske universiteter og
højere læreanstalter. Gæsteforskerne forudsættes at være på professorniveau, og målsætningen er at styrke forskningen og undervisningen ved at
tilføre international erfaring og viden.
Titel: Belyse arbejdsløshedsrisikos betydning for selvstændige
Projektperiode: 2006-2007
Projektleder: lektor Mette Ejrnæs
Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv
Bevilling: kr. 282.600
27
Forskning
Formål: Projektet undersøger, hvordan risikoen for arbejdsløshed påvirker
valget mellem at blive lønmodtager og selvstændig. I Danmark gælder det
særlige forhold, at også selvstændige kan være medlem af en A-kasse. Derfor
opstilles en model, som forklarer, både om en person er selvstændig, og om
en person er medlem af en A-kasse. I denne model analyseres arbejdsløshedsrisikoens betydning for såvel medlemskab af en A-kasse som valg af
beskæftigelse. Denne model estimeres ved at anvende individdata.
Titel: The First Conference on Early Economic Developments
Projektperiode: 2006
Projektleder: adjunkt Jacob Weisdorf
Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv
Bevilling: kr. 70.000
Formål: Støtte til international konference.
Eksternt finansierede forskningsprojekter ved Instituttet igangsat
før 2005/2006
Projekterne er nøjere beskrevet i Instituttets Årsberetning for tidligere år.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektlederne.
Eksternt finansierede centre
Centre for Applied Microeconometrics (CAM)
Projektperiode: 2001-2007
Projektleder: centerdirektør, professor Martin Browning
Bevillingsgiver: Danmarks Grundforskningsfond.
Centre for Industrial Economics (CIE)
Projektperiode: 2001-2006
Projektleder: centerkoordinator, professor Christian Schultz
Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv
Deltagende institutioner: Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus,
Copenhagen Business School og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
28
Forskning
Economic Policy Research Unit (EPRU)/Economic Policy Research
Network (EPRN)
Projektperiode: 1998-2011
Projektledere: centerdirektører, professor Peter Birch Sørensen (1998-2005)
og professor Claus Thustrup Kreiner (2006-2011)
Bevillingsgivere: Danmarks Grundforskningsfond (1998-2005), Finans-,
Økonomi- og Erhvervs-, Skatte- og Beskæftigelsesministeriet samt Danmarks
Nationalbank (2001-2006), (2006-2011)
Deltagende institutioner: CEBR (Copenhagen Business School), DREAM (Danmarks Statistik) og EPRU (Økonomisk Institut, Københavns Universitet).
Development Economics Research Group (DERG)
Projektperiode: 2002-2010
Projektleder: centerleder, professor Finn Tarp
Bevillingsgiver: diverse finansieringskilder
Deltagende institutioner: Purdue University, Ministry of Planning and Development Mozambique og Central Institute for Management Vietnam
(CIEM).
Øvrige eksternt finansierede projekter
Titel: Uddannelse, evner og helbred på arbejdsmarkedet
Projektperiode: 2002-2005
Projektleder: lektor Karsten Albæk
Titel: CIEM NIAS Projekt
Projektperiode: 2002-2006
Projektleder: professor Finn Tarp
Titel: Economics of Ageing in Europe (AGE)
Projektperiode: 2002-2006
Projektleder: professor Martin Browning
29
Forskning
Titel: Research Training Network: Macroeconomic Policy Design for
Monetary Unions
Projektperiode: 2002-2006
Projektleder: professor Henrik Jensen
Titel: Vietnam Surveys
Projektperiode: 2002-2006
Projektleder: professor Finn Tarp
Titel: Rådsprofessorat i udviklingsøkonomi
Projektperiode: 2002-2007
Projektleder: professor Finn Tarp
Titel: Imperfect Knowledge, Structural Change, the PPP Puzzle, the
Long Swings Puzzle and the Exchange Rate Disconnect Puzzle
Projektperiode: 2003-2006
Projektleder: professor Katarina Juselius
Titel: Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market
Projektperiode: 2003-2007
Eksternt finansieret stipendium: ph.d.-studerende Bertel Schjerning
Titel: Dansk løndannelse, fagforeninger, decentralisering og globalisering
Projektperiode: 2004-2006
Projektleder: lektor Jakob Roland Munk
Titel: Finanspolitik og skatteincidens – Mozambique
Projektperiode: 2004-2006
Projektleder: professor Finn Tarp
30
Forskning
Titel: Fattigdomsnetværk – Mozambique
Projektperiode: 2004-2007
Projektleder: professor Finn Tarp
Titel: Microdata, Methods and Practice
Projektperiode: 2005-2009
Projektleder: professor Martin Browning
Titel: Poverty Reduction Grant – Vietnam
Projektperiode: 2005-2010
Projektleder: professor Finn Tarp
Titel: Business Sector Programme Support – Vietnam
Titel: Business Sector Programme Support – Vietnam
Projektperiode: 2005-2010
Projektleder: professor Finn Tarp
2.4
Forskningsrelaterede aktiviteter
2.4.1
Publikationer
Niveauet og udviklingen i antallet af publikationer fordelt i de forskellige
kategorier fremgår af tabel 2.c. Fordelingen på kategorier er baseret på
KU’s publikations- og forskningsregister. Der har i 2006 været en nedgang
i forhold til tidligere år, men 2006 var samtidigt det år med mindst forskningstid. 2005 var et særligt produktivt år, målt ved publicerede artikler i
refereeede tidsskrifter.
Instituttets forskningsprofil, opgjort ved fremmedsprogede publikationer
inddelt JEL-områder, fremgår af tabel 2.d for såvel 2005 som 2006. Tallene
i parentes viser forskningsprofilen i gennemsnit siden 2000.
31
Forskning
Tabel 2.c
Antal ØI-publikationer fordelt på kategorier 2003-20061.
Type
2003
2004
2005
2006
Bog
fremmedsprog
nordisksprog
1
4
4
2
2
2
2
Bidragbog/antologi
fremmedsprog
nordisksprog
11
6
12
5
4
5
19
Redigeredeværker
fremmedsprog
nordisksprog
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
7
1
4
6
48
0
0
2
66
0
1
6
4
0
1
1
27
12
17
5
11
12
14
10
2
9
29
1
1
4
0
0
10
24
6
1
10
4
1
1
16
166
10
173
9
168
11
137
0
26
192
0
26
199
0
28
196
1
15
153
ZeuthenLectures
Tidsskriftsartikler
2
fremmedsprog
ref
ejref
ref
ejref
nordisksprog
ØI-publikationer
AndreWorkingPapers
I alt
Formidlendebidrag:
Discussionpapers
CAMdiscussionpapers
CIEdiscussionpapers
EPRUworkingpapers
FRUworkingpapers
Blåtmemo
Undervisningsnoter/Lecturenotes
Ph.d.-afhandlingerogDisputatser
4
5
BidragtilLeksika
Avisartiklerm.v.
I alt inklusive formidlende bidrag
1
OpgørelsenerbaseretpåKU'sPUF(Publikations-ogforskningsregistrering).Instituttetspublikationer
kategoriseretsiden1996kansespåwww.econ.ku.dk/Institute/reports/.
2
Tidsskriftsartiklerneeropdeltiartiklermedanonymreferee(ref)ogartiklerudenreferee(ejref).
DerergennemførtengrundigrevisionafindplaceringenafInstituttetspublikationerikategorier,
hvilketharbetydetenkelteomgrupperingeriforholdtiltidligereversioner.
Ved ØI-publikationerforståesInstituttetsegneseriersamtseriervedInstituttetsforskningscentre.
Ipublikationstabellenerkunmedtagetpapers,hvormindsténforfatterharværetansatvedInstituttet.
4
ArbejdspapirerudgivetafandreinstitutionerendØI.
5
HovedsageligtbidragtilNationalencyklopædien.IndgåriPUFfra1998.
32
33
(,8)
(0,1)
(0,7)
(0,5)
(6,6)
5,6
0,7
,9
0,0
0,0
100
(0,7)
(5,)
,9
1,
Professorer
%
0,0 (0,8)
0,0 (,7)
,9 (5,7)
9,8 (8,4)
10,8 (16,)
22,9 (16,4)
7,5 (7,2)
,9 (2,4)
15,7 (11,9)
1 (0,9)
2 (4,0)
0,0 (0,0)
7,2 (5,1)
(0,0)
(4,8)
100
16,1 (15,)
0,0 (0,1)
0 (4,8)
0,0 (0,8)
1,7 (2,7)
0,0
5
Lektorer
%
0 (2,7)
0,0 (0,)
5,6 (6,)
16,7 (12,5)
21,4 (1,)
1,7 (7,2)
5 (4,4)
, (2,5)
7,8 (4,8)
5,8 (4,7)
5,6 (8,9)
0 (0,)
4,4 (4,1)
100
12,2
2,2
0
0,0
0,0
0,0
0,0
(9,)
(0,4)
(2,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,8)
Adjunkter
%
0,0 (0,0)
0,0 (0,6)
26,7 (9,7)
0 (12,8)
26,7 (24,6)
6,7 (1,7)
5,6 (4,4)
0 (0,4)
2,2 (8,2)
6,7 (5,6)
6,7 (,7)
0,0 (0,0)
4,4 (4,0)
(0,0)
(1,4)
100
20,0 (12,6)
0,0 (0,0)
0,0 (5,9)
, (,1)
0,0 (0,0)
0,0
0,0
Phd.-stip.
%
0,0 (0,0)
0,0 (0,9)
0,0 (8,5)
15,0 (1,8)
10,0 (11,2)
20,0 (8,4)
0,0 (5,7)
15,0 (12,)
, (4,0)
0,0 (,1)
1, (7,)
0,0
0,0
0,0 (2,1)
Opgørelsenerbaseretpådeinternemedarbejderespublikationeribøgerogtidsskiftsartiklersamtarbejdspapirer.Dererikkemedregnet
undervisningsnoterogformidlendebidrag.
Talleneiparentesangivergennemsnittetforperioden2000-2005.
1
I alt pct.
A. GeneralEconomicsandTeaching
B. MethodologyandHistoryofEconomicThought
Ct. MathematicalandQuantitativeMethods:theory
Ce.MathematicalandQuantitativeMethods:empirics
D. Microeconomics
E. MacroeconomicsandMonetaryEconomics
F. InternationalEconomics
G. FinancialEconomics
H. PublicEconomics
I. Health,EducationandWelfare
J. LaborandDemographicEconomics
K. LawandEconomics
L. IndustrialOrganization
M. BusinessAdministrationandBusinessEconomics:
Marketing;Accounting
N. EconomicHistory
O. EconomicDevelopment,TechnologicalChangeand
Growth
P. EconomicSystems
Q. AgriculturalandNaturalResourceEconomics
R. Urban,RuralandRegionalEconomics
Z. OtherSpecialTopics
Område
Tabel 2.d Publikationer 2005: "Journal of Economic Literature" klassifikation.1
(0,2)
(4,0)
100
12,6 (10,9)
0,5 (0,1)
1,4 (,6)
0,5 (1,0)
0,7 (,6)
1,4
2,5
I alt
%
0,0 (1,6)
0,0 (1,4)
6,4 (6,6)
12, (11,1)
16,7 (15,0)
12,1 (11,4)
5, (5,4)
4,8 (2,9)
9,4 (7,)
,4 (,1)
5,5 (6,9)
0 (0,2)
4,8 (,9)
Forskning
34
(5,2)
(0,1)
(0,6)
(0,7)
(5,8)
1,4
0,
0
1,9
1
100
(0,6)
(5,6)
0
7,1
Professorer
%
0 (0,7)
0 (,2)
10,2 (6,)
6, (8,1)
15,5 (16,2)
4,7 (14,7)
5 (6,9)
2, (2,4)
17 (12,6)
4,9 (1,5)
7 (4,4)
1,9 (0,)
1,5 (4,6)
0,0
(4,7)
100
8,8 (14,4)
0 (0,1)
4,5 (4,8)
1,2 (0,9)
0 (2,)
0
4,1
Lektorer
%
0 (2,)
0,8 (0,4)
0 (5,4)
20,8 (1,7)
10,7 (12,9)
4,9 (6,9)
9,5 (5,1)
7,4 (,2)
8,4 (5,)
7,8 (5,1)
9,7 (9,0)
0 (0,)
1,2 (,7)
0,0
(1,0)
100
2,8 (11,4)
2,4 (0,7)
0 (1,7)
0
0,0
0
0,0
0
2,4
Adjunkter
%
0
0,0
0 (0,5)
14, (10,4)
,6 (11,5)
10,7 (22,6)
10,7 (1,)
1,1 (5,6)
4,8 (1,0)
0 (7,0)
0 (4,8)
14, (5,2)
0
0,0
0 (,4)
0,0
(,2)
100
10,7 (12,)
0
0,0
0 (5,1)
0 (2,7)
0
0,0
0
14,
Phd.-stip.
%
0
0,0
0 (0,8)
0 (7,)
27,4 (15,7)
9,5 (11,0)
8, (8,4)
,6 (5,4)
14, (12,6)
0 (,4)
0 (2,7)
11,9 (8,0)
0
0,0
0 (1,8)
Opgørelsenerbaseretpådeinternemedarbejderespublikationeribøgerogtidsskiftsartiklersamtarbejdspapirer.Dererikkemedregnet
undervisningsnoterogformidlendebidrag.
Talleneiparentesangivergennemsnittetforperioden2000-2006.
1
I alt pct.
A. GeneralEconomicsandTeaching
B. MethodologyandHistoryofEconomicThought
Ct. MathematicalandQuantitativeMethods:theory
Ce.MathematicalandQuantitativeMethods:empirics
D. Microeconomics
E. MacroeconomicsandMonetaryEconomics
F. InternationalEconomics
G. FinancialEconomics
H. PublicEconomics
I. Health,EducationandWelfare
J. LaborandDemographicEconomics
K. LawandEconomics
L. IndustrialOrganization
M. BusinessAdministrationandBusinessEconomics:
Marketing;Accounting
N. EconomicHistory
O. EconomicDevelopment,TechnologicalChangeand
Growth
P. EconomicSystems
Q. AgriculturalandNaturalResourceEconomics
R. Urban,RuralandRegionalEconomics
Z. OtherSpecialTopics
Område
Tabel 2.d Publikationer 2006: "Journal of Economic Literature" klassifikation1.
(0,2)
(4,)
100
12,2 (11,1)
0, (0,1)
1,7 (,)
1,4 (1,1)
0,5 (,2)
0
6,1
I alt
%
0 (1,4)
0, (1,2)
5,9 (6,5)
1,1 (11,4)
1 (14,7)
5,4 (10,5)
7,2 (5,7)
5,2 (,2)
11,5 (7,9)
5, (,4)
8,8 (7,2)
0,9 (0,)
1,2 (,5)
Forskning
Forskning
Publikationsliste 2005
Aiyar, S., Dalgaard, C-J.L. (2005). Total factor productivity revisited: a dual approach to development accounting. IMF Staff Papers 52(1), 82-102.
Alan, S., Attanasio, O., Browning, M. (2005). Estimating Euler Equations
with Noisy Data: Two Exact GMM Estimators. CAM Working papers /
Centre for Applied Microeconometrics 2005-10, 22 s. Department of
Economics, University of Copenhagen.
Albæk, K. (2005). Fleksibilitet og sikkerhed: overvejelser om dansk arbejdsmarkedspolitik. En rapport til Beskæftigelsesministeriet. I: Flexicurity:
udfordringer for den danske model, s. 101-142. Beskæftigelsesministeriet. Albæk, K. (2005). Gymnasiereformen – idé og realisation. Samfundsøkonomen 5, 31-34.
Albæk, K. (2005). Om lærepladsspørgsmålet. Nationaløkonomisk Tidsskrift
143(1), 1-25.
Alt, J.E., Lassen, D.D. (2005). Political and Judicial Checks on Corruption:
Evidence from American State Governments. EPRU Working paper
series / Economic Policy Research Unit 2005-12, 24 s. Department of
Economics, University of Copenhagen.
Alt, J.E., Lassen, D.D. (2005). The Political Budget Cycle is Where You Can’t
See It: Transparency and Fiscal Manipulation. EPRU Working paper
series / Economic Policy Research Unit 2005-03, 41 s. Department of
Economics, University of Copenhagen.
Alvarez Pelaez, M.J., Díaz, A. (2005). Minimum consumption and transitional dynamics in wealth distribution. Journal of Monetary Economics
52(3), 633-667.
Alvarez Pelaez, M.J., Groth, C. (2005). Too little or too much R&D? European
Economic Review 49(2), 437-456.
Amundsen, E.S., Baldursson, F.M., Mortensen, J.B. (2005). Price Volatility
and Banking in Green Certificate Markets. Discussion papers 05-08,
43 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
35
Forskning
Andersen, T.B., Rand, J. (2005). Mice Do Not Take Bribes. Discussion papers
05-10, 25 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Andersen, T.B., Hansen, H., Markussen, T. (2005). US Politics and World Bank
IDA-Lending. Discussion papers 05-06, 26 s. Department of Economics,
University of Copenhagen
Balasko, Y., Tvede, M. (2005). Equilibrium Data Sets and Compatible Utility
Rankings. Discussion papers 05-23, 16 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Barslund, M.C., Rand, J., Tarp, F., Chiconela, J. (2005). Understanding Victimization: The Case of Mozambique. Discussion papers 05-17, 36 s.
Department of Economics, University of Copenhagen.
Beetsma, R.M.W.J., Jensen, H. (2005). Monetary and fiscal policy interactions
in a micro-founded model of a monetary union. Journal of International
Economics 67(2), 320-352.
Bennedsen, M., Nielsen, K. (2005). The Principle of Proportionality: Separating the Impact of Dual Class Shares, Pyramids and Cross-ownership
on Firm Value Across Legal Regimes in Western Europe. CIE Discussion
papers / Centre for Industrial Economics 2005-14, 36 s. Department
of Economics, University of Copenhagen.
Bennedsen, M., Schultz, C. (2005). Adaptive contracting: the trial-and-error
approach to outsourcing. Economic Theory 25(1), 35-50.
Bennedsen, M., Nielsen, K., Pérez-González, F., Wolfenzon, D. (2005). Inside
the Family Firm: The Role of Families in Succession Decisions and Performance. CIE Discussion papers / Centre for Industrial Economics 2005-13,
44 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Benoît, J., Kennes, J., King, I. (2005). Ex post bidding and efficient coordinaton unemployment. Canadian Journal of Economics 38(1), 174-193.
Bergman, U.M., Hansson, J. (2005). Real exchange rates and switching regimes. Journal of International Money and Finance 24(1), 121-138.
Bergman, U.M., Cheung, Y-W., Lai, K.S. (2005). The Common-Trend and
Transitory Dynamics in Real Exchange Rate Fluctuations. FRU Working
papers / Financial Research Unit 2005/05, 30 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
36
Forskning
Blindum, S.W. (2005). Strict Exogeneity and Nonlinear Panel Data Models
With Unobserved Heterogeneity. PhD Rød serie 115, 121 s. Department
of Economics, University of Copenhagen.
Blow, L., Browning, M., Crawford, I. (2005). Revealed Preference Analysis
of Characteristics Models. CAM Working papers / Centre for Applied
Microeconometrics 2005-04, 22 s. Department of Economics, University
of Copenhagen.
Blundell, R., Browning, M., Crawford, I. (2005). Best Nonparametric Bounds
on Demand Responses. CAM Working papers / Centre for Applied Microeconometrics 2005-16, 23 s. Department of Economics, University of
Copenhagen.
Bohnet, I., Harmgart, H., Huck, S., Tyran, J-R. (2005). Learning trust. Journal
of European Economic Association 3(2-3), 322-329.
Browning, M., Chiappori, P-A., Lechene, V. (2005). Distributional Effects in
Household Models: Separate Spheres and Income Pooling. CAM Working
papers / Centre for Applied Microeconometrics 2005-08, 11 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Cheung, Y-W., Lai, K.S., Bergman, U.M. (2005). Dissecting the PPP puzzle: the
unconventional roles of nominal exchange rate and price adjustments.
Journal of International Economics 64(1), 135-150.
Chiappori, P-A., Ekeland, I., Browning, M. (2005). Local Disaggregation of
Negative Demand and Excess Demand Functions. CAM Working papers
/ Centre for Applied Microeconometrics 2005-09, 11 s. Department of
Economics, University of Copenhagen.
Christensen, A.M., Nielsen, H.B. (2005). US Monetary Policy 1988-2004: An
Empirical Analysis. FRU Working papers / Financial Research Unit 2005/01,
20 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Christensen, M.L. (2005). Essays in Empirical Demand Analysis: Evidence from
Panel Data. PhD Rød serie 111, 210 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
37
Forskning
Christoffersen, L.B., Jensen, T.S., Keiding, H., Munksgaard, J., Pedersen,
O.G. (2005). Evaluating sustainability of household consumption
– using DEA to assess environmental performance. Economic Systems
Research 17(4), 425-447.
Cres, H., Tvede, M. (2005). On the Political Economy of Adverse Selection.
Discussion papers 05-14, 7 s. Department of Economics, University of
Copenhagen.
Dahl, C., Hansen, H., Smidt, J. (2005). Makroøkonomiske forudsigelser
baseret på diffusionsindeks. Arbejdspapirer 2005:1, 110 s. Det Økonomiske Råd.
Dalgaard, C-J., Hansen, H. (2005). The Return to Foreign Aid. Discussion
papers 05-04, 27 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Dalgaard, C-J., Hansen, J.W. (2005). Capital utilization and the foundations
of club convergence. Economics Letters 87(2), 145-152.
Dam, N.A., Linaa, J. (2005). Assessing the Welfare Cost of a Fixed ExchangeRate Policy. EPRU Working paper series / Economic Policy Research
Unit 2005-04, 34 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Dam, N.A., Linaa, J. (2005). What Drives Business Cycles in a Small Open
Economy with a Fixed Exchange Rate? EPRU Working paper series /
Economic Policy Research Unit 2005-02, 33 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Damm, A.P. (2005). Determinants of Recent Immigrants’ Location Choices:
Quasi-Experimental Evidence. CAM Working papers / Centre for Applied Microeconometrics 2005-17, 36 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Damm, A.P., Rosholm, M. (2005). Employment Effects of Spatial Dispersal
of Refugees. CAM Working papers / Centre for Applied Microeconometrics 2005-03, 43 s. Department of Economics, University of
Copenhagen.
Danø, A.M., Ejrnæs, M., Husted, L. (2005). Do single women value early
retirement more than single men? Labour Economics 12(1), 47-71.
38
Forskning
Devereux, M.P., Sørensen, P.B. (2005). The Corporate Income Tax: International Trends and Options for Fundamental Reform. EPRU Analyse
/ Economic Policy Research Unit 24, 75 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Dierker, E., Dierker, H., Grodal, B. (2005). Are incomplete markets able to
achieve minimal efficiency? Economic Theory 25(1), 75-87.
Ejrnæs, M., Persson, K.G. (2005). The Nature and Costs of Dis-Equilibrium
Trade: The Case of Transatlantic Grain Exports in the 19th Century.
Discussion papers 05-02, 25 s. Department of Economics, University
of Copenhagen.
Eskola, E. (2005). Commercialisation and Poverty in Tanzania: Householdlevel Analysis. Discussion papers 05-27, 55 s. Department of Economics,
University of Copenhagen
Eskola, E. (2005). Improving Trade and Transport Services in Tanzania: A
General Equilibrium Approach. Discussion papers 05-22, 49 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Fatum, R.H. (2005). Daily Effects of Foreign Exchange Intervention: Evidence
from Official Bank of Canada Data. EPRU Working paper series / Economic Policy Research Unit 2005-07, 29 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Fatum, R.H., Hutchison, M.M. (2005). Foreign Exchange Intervention and
Monetary Policy in Japan, 2003-04. EPRU Working paper series / Economic Policy Research Unit 2005-05, 38 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Fatum, R.H., King, M.R. (2005). Rules versus Discretion in Foreign Exchange
Intervention: Evidence from Official Bank of Canada High-Frequency
Data. EPRU Working paper series / Economic Policy Research Unit 200506, 34 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Fatum, R.H., Scholnick, B. (2005). Monetary Policy News and Exchange Rate
Responses: Do Only Surprises Matter? EPRU Working paper series /
Economic Policy Research Unit 2005-14, 28 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
39
Forskning
Fehr, E., Tyran, J-R. (2005). Expectations and the Effects of Money Illusion. I:
Bina Agarwal and Alessandro Vercelli (eds.), Psychology, Rationality and
Economic Behaviour, (155-180). (International Economic Association
Conference Volume, no. 142). Palgrave Macmillan.
Fehr, E., Tyran, J-R. (2005). Individual irrationality and aggregate outcomes.
Journal of Economic Perspectives 19(4), 43-66.
Fehr, E., Tyran, J-R. (2005). Individual Irrationality and Aggregate Outcomes.
Discussion papers 05-09, 30 s. Department of Economics, University
of Copenhagen.
Filges, T., Kennes, J., Larsen, B., Tranæs, T. (2005). Labour Market Programmes and the Equity-Efficiency Trade-off. Working Papers / Department
of Economics, CBS 11, 41 s. Copenhagen Business School.
Funke, M., Strulik, H. (2005). Growth and convergence in a two-region
model: The hypothetical case of Korean unification. Journal of Asian
Economics 16(2), 255-279.
Gaard, S. (2005). Labor Market Dynamics in Macroeconomics. PhD Rød serie
113, 227 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Gerlach, H.A., Rønde, T., Stahl, K. (2005). Labor Pooling in R&D Intensive
Industries. CIE Discussion papers / Centre for Industrial Economics 200501, 20 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Gerlach, H.A., Rønde T., Stahl, K. (2005). Project choice and risk in R&D.
Journal of Industrial Economics 53(1), 53-81.
Goette, L., Minsch, R., Tyran, J-R. (2005). Micro Evidence on the Adjustment
of Sticky-Price Goods: It’s How Often, not How Much. Discussion papers
05-20, 18 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Grodal, B., Vind, K. (2005). Equilibrium with arbitrary market structure.
Economic Theory 25(1), 123-134.
Gørgens, J.T., Paldam, M., Würtz, A.H. (2005). Growth, Income and Regulation: a Non-Linear Approach. CAM Working papers / Centre for
Applied Microeconometrics 2005-12, 28 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
40
Forskning
Haldrup, N., Hylleberg, S., Pons, Rotger G.A., Rossello, J., Sansó, A. (2005).
Common Periodic Correlation Features and the Interaction of Stocks
and Flows in Daily Airport Data. Working papers 2005-3, 29 s. Department of Economics, University of Aarhus.
Hall, A.D., Hautsch, N. (2005). Order Aggressiveness and Order Book Dynamics. FRU Working papers / Financial Research Unit 2005/04, 31 s.
Department of Economics, University of Copenhagen.
Hansen, B.O., Keiding, H. (2005). On The Advantages of Piecemeal Integration. Working Papers / Department of Economics, CBS 4, 19 s.
Copenhagen Business School.
Hansen, F. (2005). A general theory of decision making. The Australian
journal of Mathematical Analysis and Applications 2(2), Art. 5.
Hansen, F. (2005). Jensen’s inequality for conditional expectations. Journal
of Inequalities in Pure and Applied Mathematics 6(5), Art. 133.
Hansen, F. (2005). Monotone trace functions of several variables. International Journal of Mathematics 16(7), 777-785.
Hansen, J.W. (2005). Present-Biased Individuals, Optimal Paternalism, and
Transfers in Kind. EPRU Working paper series / Economic Policy Research Unit 2005-11, 37 s. Department of Economics, University of
Copenhagen.
Hansen, J.W. (2005). Uncertainty and the size of government. Economics
Letters 88(2), 236-242.
Hansen, K.S. (2005). Using Disability-Adjusted Life Years and Cost-Effectiveness Analysis to Define Priorities for the Public Health Care Sector
i Zimbabwe. PhD Rød serie 107, 337 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Harvey, C.M., Østerdal, L.P. (2005). Preferences Between Continuous Streams
of Events. Discussion papers 05-12, 35 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Hautsch, N. (2005). The Latent Factor VAR Model: Testing for a Common
Component in the Intraday Trading Process. FRU Working papers /
Financial Research Unit 2005/03, 37 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
41
Forskning
Henriksen, I., Hviid, M. (2005). Diffusion of new technology and complementary best practice: a case study. European Review of Economic
History 9(3), 365-397.
Henriksen, I., O’Rourke, K.H. (2005). Incentives, technology and the shift
to year-round dairying in late nineteenth-century Denmark. Economic
History Review 58(3), 520-554.
Hjorth-Andersen, C. (2005). Sprog som infrastruktur. AkfNYT Særnummer
maj, 78-81.
Hougaard, J.L. (2005). A simple approximation of productivity scores of
fuzzy production plans. Fuzzy Sets and Systems 152(3), 455-465.
Hougaard, J.L., Keiding, H. (2005). On the aggregation of health status
measures. Journal of Health Economics 24(6), 1154-1173.
Hougaard, J.L., Keiding, H. (2005). Rawlsian maximin, Dutch books, and
non-additive expected utility. Mathematical Social Sciences 50(3), s.
239-251.
Hougaard, J.L., Østerdal, L.P. (2005). Inequality preserving rationing. Economics Letters 87(3), 355-360.
Hougaard, J.L., Peleg, B., Østerdal, L.P. (2005). The Dutta-Ray solution on the
class of convex games: a generalization and monotonicity properties.
International Game Theory Review 7(4), 431-442.
Jensen, H.T., Tarp, F. (2005). Trade liberalization and spatial inequality: a
methodological innovation in a Vietnamese perspective. Review of
Development Economics 9(1), 69-86.
Jensen, M., Sloth, B., Whitta-Jacobsen, H.J. (2005). The evolution of conventions under incomplete information. Economic Theory 25(1), 171185.
Jensen, P.S., Würtz, A.H. (2005). The Ill-Posed Problem in Growth Empirics.
CAM Working papers / Centre for Applied Microeconometrics 200511, 35 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Jensen, T. (2005). Can Ambiguity in Electoral Competition be Explained by
Projection Effects in Voters Perceptions? Discussion papers 05-25, 21
s. Department of Economics, University of Copenhagen.
42
Forskning
Johansen, S., Juselius, K. (2005). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration – With Applications to the Demand for Money.
I: Campos, J., Ericsson, N.R. and Hendry, D.F. (eds.), General-to-Specific
Modelling, Vol I, s. 512-553. (International Library of Critical Writings
in Econometrics). Edward Elgar.
Julien, B., Kennes, J., King, I. (2005). Monetary Exchange with Multilateral
Matching. Discussion papers 05-18, 45 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Juselius, K., Johansen, S. (2005). Extracting Information from the Data: A
Popperian View on Empirical Macro. Discussion papers 05-05, 31 s.
Department of Economics, University of Copenhagen.
Juselius, K., Johansen, S. (2005). Moderne økonometri. Samfundsøkonomen, 3, 4-7.
Juselius, K., Ordóñez, J. (2005). The Balassa-Samuelson Effect and the Wage,
Price and Unemployment Dynamics in Spain. Discussion papers 05-29,
20 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Juselius, K., Toro, J. (2005). Monetary transmission mechanisms in Spain: The
effect of monetization, financial deregulation, and the EMS. Journal
of Internatiol Money and Finance 24(3), 509-531.
Kaiser, U., Kongsted, H.C. (2005). Do Magazines’ ”Companion Websites”
Cannibalize. CAM Working papers / Centre for Applied Microeconometrics 2005-07, 37 s. Department of Economics, University of
Copenhagen.
Kaiser, U., Rønde, T. (2004). A Danish view on software-related patents.
Nationaløkonomisk Tidsskrift 142(3), 301-313.
Keiding, H. (2005). Capabilities and Equality of Health I. Discussion papers
05-24, 12 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Keiding, H. (2005). On the Foundation of Guidelines for Health Economic
Evaluation. Discussion papers 05-07, 12 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Keiding, H., Knudsen, M.J. (2005). In the interest of the nation? A simple
model of exchange rate policy and income distribution. I: Luis Eugenio
Di Marco (ed.), Hacia la Nueva Civilación, Tomo I, s. 415-425. CIEC.
43
Forskning
Keiding, H., Knudsen, M.J. (2005). Rational Fear of Floating: A Simple Model
of Exchange Rates and Income Distribution. Discussion papers 05-03,
15 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Kennes, J., Schiff, A. (2005). Simple Reputation Systems. Discussion papers
05-21, 22 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Kleven, H.J., Kreiner, C.T. (2005). Labor supply behavior and the design of tax
and transfer policy. Nationaløkonomisk Tidsskrift 143(3), 321-358.
Knudsen, P.H., Østerdal, L.P. (2005). Merging and Splitting in Cooperative
Games: Some (Im-)Possibility Results. Discussion papers 05-19, 14 s.
Department of Economics, University of Copenhagen.
Kolodziejczyk, C.P.M. (2005). Wives’ Labor Supply and Taxation: a Conditional Preferences Approach. CAM Working papers / Centre for Applied Microeconometrics 2005-02, 26 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Kongsted, H.C. (2005). Testing the nominal-to-real transformation. Journal of Econometrics 124(2), 205-225.
Kovsted, J.A., Rand, J., Tarp, F. (2005). From Monobank to Commercial
Banking: Financial Sector Reforms in Vietnam. 170 s. NIAS Press.
Kramp, P.L. (2005). Topics in Asymmetric Information and Cascades. PhD
Rød serie 106, 132 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Kreiner, C.T., Tranæs, T. (2005). Optimal workfare with voluntary and involuntary unemployment. Scandinavian Journal of Economics 107(3),
459-474.
Kühl, J.J. (2005). Microeconomic Studies on Risk, Poverty and Climate
Change. PhD Rød serie 109, 135 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
la Cour L., Milhøj A. (2005). The Sale of Alcohol in Denmark. Working
papers / Department of Economics, CBS 18-2005, 26 s. Copenhagen
Business School.
44
Forskning
Larsen, M.M. (2005). Essays in Regional and Transport Economics. PhD Rød
serie 108, 143 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Lassen, D.D. (2005). The effect of information on voter turnout: evidence
from a natural experiment. American Journal of Political Science 49(1),
103-118.
Linaa, J. (2005). Business Cycles and Monetary Policy. PhD Rød serie 112,
197 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Madsen, E. (2005). Estimating cointegrating relations from a cross section.
The Econometrics Journal 8(3), 380-405. Madsen, J.B. (2005). A century of economic growth: the social returns to
investment in equipment and structures. The Manchester School 73(1),
101-122.
Madsen, J.B. (2005). Empirical estimates of the NAIRU. Labour 19(4), 563593.
Madsen, J.B. (2005). The Fisher hypothesis and the interaction between
share returns, inflation and supply shocks. Journal of International
Money and Finance 24(1), 103-120.
Madsen, J.B. (2004). Price and wage stickiness during the Great Depression.
European Review of Economic History 8(3), 263-295.
Madsen, J.B. (2005). Technology Spillover through Trade and TFP Convergence: 120 Years of Evidence for the OECD Countries. EPRU Working
paper series / Economic Policy Research Unit 2005-01, 19 s. Department
of Economics, University of Copenhagen.
Madsen, J.B., Milas, C. (2005). The price-dividend relationship in inflationary
and deflationary regimes. Finance Research Letters 2(4), 260-269.
Milhøj, A. (2005). NLMIXED i SAS. I: Symposium i Anvendt Statistik, s. 99110. Danmarks Statistik.
Milhøj, A. (2005). Usikkerhedsberegning ved stikprøveindsamling i Etiopien.
I: Symposium i Anvendt Statistik, s. 1-24. Danmarks Statistik.
45
Forskning
Mossin, A. (2005). Den europæiske velfærdsstats indlejrede teori. Samfundsøkonomen, 3, 29-31.
Munch, J.R. (2005). International Outsourcing and Individual Job Separations.
Discussion papers 05-11, 22 s. Department of Economics, University
of Copenhagen.
Munch, J.R., Skaksen, J.R. (2005). Specialization, Outsourcing and Wages. IZA
Discussion Papers 1907, 23 s. Institute for the Study of Labor (IZA).
Munch, J.R., Svarer, M. (2005). Mortality and socio-economic differences
in Denmark: a competing risks proportional hazard model. Economics
& Human Biology 3(1), 17-32.
Ortuno-Ortin, I., Schultz, C. (2005). Public funding of political parties. Journal
of Public Economic Theory 7(5), 781-791.
Overgaard, P.B., Schultz, C. (2005). Varemærker i økonomisk teori. I: Breddam, E. et al. (red.), 125® : Varemærkeloven 1880-2005 – et overblik,
s. 189-199. DJØF Forlagene.
Pons, Rotger G.A., Sansó, A. (2005). Estimation of cointegrating vectors
with time series measured at different periodicity. Econometric Theory
21(04), 735-756.
Rand, J. (2005). Credit Constraints and Determinants of the Cost of Capital
in Vietnamese Manufacturing. Discussion papers 05-01, 23 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Rand, J. (2005). Studies in Economic Development: Business Cycles, Economic Structure and Enterprise Dynamics. PhD Rød serie 110, [fl. pag.].
Department of Economics, University of Copenhagen.
Riedl, A., Tyran, J-R. (2005). Tax liability side equivalence in gift-exchange
labor markets. Journal of Public Economics 89(11-12), 2369-2382.
Rommer, A.D. (2005). Accounting-based Credit-scoring Models: Econometric
Investigations. PhD Rød serie 114, 250 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Sausgruber, R., Tyran, J-R. (2005). Testing the Mill hypothesis of fiscal illusion.
Public Choice 122(1-2), 39-68.
46
Forskning
Schultz, C. (2005). Transparency on the consumer side and tacit collusion.
European Economic Review 49(2), 279-297.
Schultz, C. (2005). Virtual Capacity and Competition. CESifo Working Papers
1487, 24 s. CESifo GmbH.
Silles, M.A. (2005). Computer Use and Earnings. CAM Working papers /
Centre for Applied Microeconometrics 2005-05, 10 s. Department of
Economics, University of Copenhagen.
Silles, M.A. (2005). Personality, Education and Earnings. CAM Working papers
/ Centre for Applied Microeconometrics 2005-06, 18 s. Department of
Economics, University of Copenhagen.
Sloth, B., Tyran, J-R. (2005). Eksperimentel og psykologisk økonomi. Samfundsøkonomen, 3, 8-11.
Smith, L., Sørensen, P.N. (2005). Informational Herding and Optimal Experimentation. Discussion papers 05-13, 38 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Strulik, H. (2005). The role of human capital and population growth in R&Dbased models of economic growth. Review of International Economics
13(1), 129-145.
Strulik, H. (2005). Geography, Health, and Demo-Economic Development.
Discussion papers 05-15, 23 s. Department of Economics, University
of Copenhagen.
Strulik H. (2005). Social Composition, Social Conflict, and Economic Development. Discussion papers 05-16, 28 s. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Strulik, H. (2005). Too Much of a Good Thing? The Quantitative Economics
of R&D-driven Growth Revisited. Discussion papers 05-26, 17 s. Department of Economics, University of Copenhagen.
Svarer, M., Rosholm, M., Munch, J.R. (2005). Rent control and unemployment duration. Journal of Public Economics 89(11-12), 2165-2181.
Sørensen, P.B. (2005). Dual Income Taxation: Why and How? EPRU Working
paper series / Economic Policy Research Unit 2005-10, 29 s. Department
of Economics, University of Economics.
47
Forskning
Sørensen, P.B. (2005). Dual income taxation: why and how? Finanzarchiv
61(4), 559-586.
Sørensen, P.B. (2005). Neutral taxation of shareholder income. International
Tax and Public Finance 12(6), 777-801.
Sørensen, P.B. (2004). Niels Thygesen and European monetary integration.
Nationaløkonomisk Tidsskrift 142(3), 242-256.
Sørensen, P.B. (2005). Taxation of shareholder income and cost of capital
in an open economy: theory and applications to the Nordic countries.
Nationaløkonomisk Tidsskrift 143(3), 433-447.
Sørensen, P.B., Whitta-Jacobsen, H.J. (2005). Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles. xxiii, 869 s. McGraw-Hill
Education, Maidenhead, UK.
Sørensen, P.B., Mortensen, J.B., Skaksen, J.R. (2005). Dansk økonomi. Forår
2005. 375 s. Det Økonomiske Råd. Formandskabet.
Sørensen, P.B., Mortensen, J.B., Skaksen, J.R. (2005). Dansk økonomi. Efterår
2005. 286 s. Det Økonomiske Råd. Formandskabet.
Tarp, F., Andersen, T.B. (2005). Commentaires sur l’intervention de JeanPhilippe Platteau. Afrique Contemporaine N. 211- Dossier spécial,
215-232.
Thygesen, N. (2005). Perspectives on Europe’s Monetary Unification. Farewell
Lecture. EPRU Analyse / Economic Policy Research Unit Nr. 23, 33 s.
Department of Economics, University of Copenhagen.
Tvede, M., Crés, H. (2005). Voting in assemblies of shareholders and incomplete markets. Economic Theory 26(4), 887-906.
Tyran, J-R., Engelmann, D. (2005). To buy or not to buy? An experimental
study of consumer boycotts in retail markets. Economica 72(285), 116.
Tyran, J-R., Feld, L.P. (2005). Achieving Compliance when Legal Sanctions
are Non-Deterrent. CREMA Working Paper Series 2005-17, 25 s. Center
for Research in Economics, Management and the Arts.
48
Forskning
Tyran, J-R., Sausgruber, R. (2005). The diffusion of policy innovations – an
experimental investigation. Journal of Evolutionary Economics 15(4),
423 - 442.
Weisdorf, J. (2005). From foraging to farming: explaining the neolithic revolution. Journal of Economic Surveys 19(4), 561-586.
Weisdorf, J. (2004). From stagnation to growth: revisiting three historical
regimes. Journal of Population Economics 17(3), 455-472.
Wier, M., Andersen, L.M., Millock, K. (2005). Information provision, consumer perceptions and values – the case of organic foods. I: Russell,
C., Krarup, S., Environment, Information and Consumer Behaviour, s.
161-178. Edward Elgar.
Ølgaard, A. (2005). Den strandede ITP-reform i 1967. En personlig reformhistorie. I: Petersen, J.H., Petersen, K. (red.), 13 reformer af den danske
velfærdsstat, s. 147-156. Syddansk Universitetsforlag.
Østerdal, L.P. (2005). Axioms for health care resource allocation. Journal of
Health Economics 24(4), 679-702.
Østerdal, L.P. (2005). Bargaining power in repeated games. Mathematical
Social Sciences 49(1), 101-110.
Østerdal, L.P. (2004). Exponential health utility: A characterization and
comments on the contribution by Happich and Mühlbacher. European
Journal of Health Economics 5(4), 365-367.
Østerdal, L.P. (2005). Iterated weak dominance and subgame dominance.
Journal of Mathematical Economics 41(6), 637-645.
Østerdal, L.P. (2004). Pascal’s and Tabarrok’s Wagers. Theory and Decision
57(1), 1-4.
Publikationsliste 2006
Agell, J., Sørensen, P. B. (eds.) (2006). Tax Policy and Labor Market Performance. 344 s. Cambridge, Mass.: MIT Press.
49
Forskning
Agell, J., Sørensen, P. B. (2006). Tax Policy and Labor Market Performance:
Introduction and Summery. I: Tax Policy and Labor Market Performance,
s. xi-xviii. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Agénor, P., Izquierdo, A., Jensen, H. T. (eds.) (2006). Adjustment Policies,
Poverty, and Unemployment: The Immpa Framework. 543 s.
Agénor, P., Izquierdo, A., Jensen, H. T. (2006). Stabilization Policy, Poverty,
and Unemployment in Brazil. I: Adjustment Policies, Poverty, and
Unemployment, s. 329-382.
Agénor, P., Jensen, H. T., Verghis, M., Yeldan, E. (2006). Disinflation, Fiscal
Sustainability and Labor Market Adjustment in Turkey. I: Adjustment
Policies, Poverty and Unemployment, s. 383-464.
Aiyar, S., Dalgaard, C.-J., Moav, O. (2006). Technological Progress and Regress
in Pre-Industrial Times. Centre for Economic Policy Research, CEPR.
Albæk, K. (2006). Evner, fag, indsats i gymnasiet og beståelse på samfundsvidenskab. Økonomisk Institut, Københavns Universitet.
Alt, J. E., Lassen, D. D. (2006). Fiscal transparency, political parties, and debt
in OECD countries. European Economic Review, 50(6),1403-1439.
Alt, J. E., Lassen, D. D. (2006). Transparency, political polarization, and political budget cycles in OECD countries. American Journal of Political
Science, 50(3), 530-550.
Alt, J. E., Lassen, D. D., Rose, S. (2006). The causes of fiscal transparency:
evidence from the U.S. states. IMF Staff Papers, 53(Special issue), 3057.
Alt, J. E., Lassen, D. D., Rose, S. (2006). The Causes of Fiscal Transparency:
Evidence from the American States. EPRU, Department of Economics,
University of Copenhagen.
Amundsen, E. S., Baldursson, F. M., Mortensen, J. B. (2006). Price volatility
and banking in green certificate markets. Environmental and Resource
Economics, 35(4), 259-287.
Andersen, A. T., Milhøj, A. (2006). Dataanalyse med SAS Enterprise guide
4. 167 s. Statistikforlaget.
50
Forskning
Andersen, T. B., Malchow-Møller, N. (2006). Strategic interaction in undeveloped credit markets. Journal of Development Economics, 80(2),
275-298.
Andersen, T. B., Hansen, H., Markussen, T. (2006). US politics and World
Bank IDA-lending. Journal of Development Studies, 42(5), 772-794.
Andersen, T. B., Harr, T., Tarp, F. (2006). On US politics and IMF lending.
European Economic Review, 50(7), 1843-1862.
Arndt, C., Robinson, S., Tarp, F. (2006). Trade reform and gender in Mozambique. Nordic Journal of Political Economy, 32(1), 73-89.
Arndt, C., Barslund, M. C., Nhate, V., Van den Broeck, K. (2006). Orphans
and discrimination in Mozambique. American Journal of Agricultural
Economics, 88(5), 1279-1286.
Arndt, C., Byiers, B., Rand, J., Tarp, F., Cruz, A. S., Mafambissa, F., Sulemane, J., Ubisse, A., Chitará, S., LaFleur, J., Panguene, A., Muhamad,
F. (2006). Enterprise Development in Mozambique: Results Based on
Manufacturing Surveys Conducted in 2002 and 2006. 124 s. Ministry
of Planning and Development, Mozambique.
Asmild, M., Hougaard, J. L. (2006). Economic versus environmental improvement potentials of Danish pig farms. Agricultural Economics, 35(2),
171-181.
Baker, M., Bulte, E., Weisdorf, J. L. (2006). The Origins of Governments:
From Amorphy to Anarchy and Hierarchy. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Barslund, M. C., Tarp, F. (2006). Rural Credit in Vietnam. Department of
Economics, University of Copenhagen.
Bauwens, L., Hautsch, N. (2006). Stochastic conditional intensity processes.
Journal of Financial Econometrics, 4(3), 450-493.
Bennedsen, M., Schultz, C. (2006). Adaptive Contracting: The Trial-and-Error Approach to Outsourcing. I: Institutions, Equilibria and Efficiency:
Essays in Honor of Birgit Grodal, s. 49-68. Springer.
Bergman, U. M. (2006). How similar are European business cycles? I: Growth
and Cycle in the Eurozone, s. 124-135. Palgrave Macmillan.
51
Forskning
Bovenberg, A. L., Sørensen, P. B. (2006). Optimal Taxation and Social Insurance in a Lifetime Perspective. EPRU, Department of Economics,
University of Copenhagen.
Browning, M., Carro, J. (2006). Heterogeneity and Microeconometrics Modelling. CAM, Department of Economics, University of Copenhagen.
Browning, M., Crossley, T. F. (2006). The Long-Run Cost of Job Loss as Measured by Consumption Changes. McMaster University.
Browning, M., Gørtz, M. (2006). Spending time and money within the
household. Department of Economics, University of Oxford.
Browning, M., Bourguignon, F., Chiappori, P. (2006). Efficient Intra-household
Allocations and Distribution Factors: Implications and Identification.
CAM, Department of Economics, University of Copenhagen.
Browning, M., Danø, A. M., Heinesen, E. (2006). Job displacement and stressrelated health outcomes. Health Economics, 15(10), 1061-1075.
Dalgaard, C.-J., Andersen, T. B. (2006). Cross-Border Flows of People, Technology Diffusion and Aggregate Productivity. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Dalgaard, C.-J., Erickson, L. (2006). Solow Versus Harrod-Domar: Reexamining
the Aid Costs of the First Millennium Development Goal. International
Monetary Fund, IMF.
Dalgaard, C.-J., Strulik, H. (2006). Subsistence – A Bio-economic Foundation
of the Malthusian Equilibrium. Department of Economics, University
of Copenhagen.
Eissa, N., Kleven, H. J., Kreiner, C. T. (2006). Welfare Effects of Tax Reform
and Labor Supply at the Intensive and Extensive Margins. I: Tax Policy
and Labor Market Performance, s. 147-186. MIT Press.
Ejrnæs, M., Holm, A. (2006). Comparing fixed effects and covariance structure
for panel data. Sociological Methods and Research, 35(1), 61-83.
Franchi, M. (2006). A General Representation Theorem for Integrated Vector Autoregressive Processes. Department of Economics, University of
Copenhagen.
52
Forskning
Franchi, M. (2006). The Integration Order of Vector Autoregressive Processes. Department of Economics, University of Copenhagen.
Frandsen, S. E., Gersfelt, B., Jensen, H. G. (2006). The impacts of redesigning European agricultural support. I: Computable General Equilibrium
Approaches in Urban and Regional Policy Studies, s. 231-267. World
Scientific.
Frederiksen, E. H. (2006). An Equilibrium Analysis of the Gender Wage Gap.
EPRU, Department of Economics, University of Copenhagen.
Frederiksen, E. H. (2006). Spending Natural Resource Revenues in an Altruistic Growth Model. EPRU, Department of Economics, University of
Copenhagen.
Gersfelt, B., Jensen, H. G. (2006). The common agricultural policy in an
enlarged Europe: bright or bleak prospects for Africa? I: WTO Negotiations and Agricultural Trade Liberalization: The Effect of Developed
Countries’ Policies on Developing Countries, s. 57-79.
Greasley, D., Madsen, J. B. (2006). Investment and uncertainty: precipitating the Great Depression in the United States. Economica, 73(291),
393-412.
Groth, C. (2006). A New-Growth Perspective on Non-Renewable Resources.
Department of Economics, University of Copenhagen.
Groth, C., Koch, K., Steger, T. M. (2006). Rethinking the Concept of LongRun Economic Growth. CESifo.
Gunnarsson, J. S. G. (2006). EU Legitimacy and Social Affiliation: A study
of Engineers in Europe. Department of Economics, University of Copenhagen.
Gächter, S., Thöni, C., Tyran, J.-R. (2006). Cournot competition, contestability, and hit-and-run entry and exit in a teaching experiment. Journal
of Economic Education, 37(4), 418-430.
Gørtz, M. (2006). Heterogeneity in Preferences and Productivity: Implications for Retirement. CAM, Department of Economics, University of
Copenhagen.
53
Forskning
Gørtz, M. (2006). Leisure, Household Production, Consumption and Economic Well-being. PhD, Department of Economics, University of Copenhagen.
Hall, A. D., Hautsch, N. (2006). Order aggressiveness and order book dynamics. Empirical Economics, 30(4), 973-1005.
Hansen, F. (2006). Characterizations of symmetric monotone metrics on
the state space of quantum systems. Quantum Information and Computation, 6(7), 597-605.
Hansen, F. (2006). Decreasing Relative Risk Premium. Department of Economics, University of Copenhagen.
Hansen, F. (2006). Extensions of Lieb’s concavity theorem. Journal of Statistical Physics, 124(1), 87-101.
Hansen, F. (2006). Trace functions as Laplace transforms. Journal of Mathematical Physics, 47(ID 043504).
Hansen, H. O. (2006). GIS in demographic analysis and communication
of socio-economic inference with a spatial dimension. I: Symposium i
Anvendt Statistik 2006, s. 247-257. Danmarks Statistik.
Hansen, H., Rand, J. (2006). On the causal links between FDI and growth
in developing countries. World Economy, 29(1), 21-41.
Hansen, K. S., Østerdal, L. P. (2006). Models of quality-adjusted life years
when health varies over time: survey and analysis. Journal of Economic
Surveys, 20(2), 229-256.
Hasman, A., Hope, T., Østerdal, L. P. (2006). Health care need: three interpretations. Journal of Applied Philosophy, 23(2), 145-156.
Hautsch, N. (2006). Testing the Conditional Mean Function of Autoregressive Conditional Duration Models. FRU, Department of Economics,
University of Copenhagen.
Hautsch, N., Bauwens, L. (2006). Modelling financial high frequency data
using point processes. Université catholique de Louvain.
Hautsch, N., Gerhard, F. (2006). A Dynamic Semiparametric Proportional
Hazard Model. FRU, Department of Economics, University of Copenhagen.
54
Forskning
Henriksen, I. (2006). An economic history of Denmark. I: EH.Net Encyclopedia of Economic and Business History. http://eh.net/:EH.Net
Hjorth-Andersen, C. (2006). The Relative Importance of the European Languages. Department of Economics, University of Copenhagen.
Hougaard, J. L., Overgård, C. (2006). A note on health care productivity with
uncertain data. Health Care Management Science, 9(1), 99-106.
Hougaard, J. L., Overgaard, C. (2006). Frontier estimation methods as management tools in health care production: a case of staff utilization
in Danish orthopaedic surgery units. Nationaløkonomisk Tidsskrift,
144(3), 377-392.
Hougaard, J. L., Østerdal, L. P., Tjur, T. (2006). Testing Preference Axioms in
Discrete Choice experiments: A Reappraisal. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Huck, S., Ruchala, G. K., Tyran, J.-R. (2006). Competition Fosters Trust.
Department of Economics, University of Copenhagen.
Jensen, H. T., Tarp, F. (2006). A bank-fund projection framework with CGE
features. Journal of Policy Modeling, 28(2), 103-132.
Jensen, H. T., Tarp, F. (2006). Trade Liberalization and Spatial Inequality:
A Methodological Innovation in a Vietnamese Perspective. I: Spatial
Disparities in Human Development: Perspectives from Asia, s. 64-86.
United Nations University Press.
Jensen, M., Sloth, B., Whitta-Jacobsen, H. J. (2006). The Evolution of Conventions under Incomplete Information. I: Institutions, Equilibria and
Efficiency: Essays in Honor of Birgit Grodal, s. 273-293. Springer.
Julien, B., Kennes, J., King, I. (2006). The Mortensen rule and efficient coordination unemployment. Economics Letters, 90(2), 149-155.
Juselius, K. (2006). The Cointegrated VAR Model: Methodology and Applications. 457 s. Oxford University Press.
Juselius, K., Johansen, S. (2006). Extracting information from the data: a
European view on empirical macro. I: Post Walrasian Macroeconomics:
Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, s. 301-333.
Cambridge University Press.
55
Forskning
Juselius, K., MacDonald, R. (2006). International parity relationships and a
nonstationary real exchange rate: Germany versus the US in the post
Bretton Woods period. I: International Macroeconomics: Recent Developments, s. 79-103. Nova Science.
Keiding, H. (2006). An axiomatization of the aspiration core. I: Game
Theory and Mathematical Economics, s. 195-204. Polish Academy of
Sciences.
Keiding, H. (2006). Economic aspects of treatment for hypertension: insights
from the LIFE trial. Compendium Series: Cardiovascular, (4), 26-30.
Keiding, H., Peleg, B. (2006). Binary effectivity rules. Review of Economic
Design, 10(3), 167-181.
Keiding, H., Peleg, B. (2006). On the continuity of representations of effectivity
functions. Journal of Mathematical Economics, 42(7-8), 827-842.
Keiding, H., Hildebrandt, P., Burke, T., Carides, G. W. (2006). Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark.
Ugeskrift for læger, 168(42), 3623-3626.
Kennes, J. (2006). Underemployment, on-the-job search, and the Beveridge
curve. Economics Letters, 91(2), 167-172.
Kennes, J., Schiff, A. (2006). Intermediation and Competing Auctions. Department of Economics, University of Copenhagen.
Kleven, H. J., Kreiner, C. T. (2006). Evaluating the Trade-Offs in Tax and
Transfer Policy: Theory and Danish Evidence. Rockwoolfondens Forskningsenhed.
Kleven, H. J., Kreiner, C. T. (2006). The marginal cost of public funds: hours
of work versus labor force participation. Journal of Public Economics,
90(10-11), 1955-1973.
Kleven, H. J., Kreiner, C. T., Saez, E. (2006). The Optimal Income Taxation
of Couples. National Bureau of Economic Research, NBER.
Knabe, A., Sørensen, P. B. (2006). Outsourcing of public service provision:
when is it efficient? Finnish Economic Papers, 19(1), 3-15.
56
Forskning
Knudsen, M. (2006). Essays on the Distribution of Incomes: Effects of Monetary, Financial and International Trade Policies. PhD, Department of
Economics, University of Copenhagen.
Kolodziejczyk, C. (2006). A Note on the Correlated Random Coefficient
Model. CAM, Department of Economics, University of Copenhagen.
Kolodziejczyk, C. (2006). Retirement and Fixed Costs to Work: An Empirical
Analysis. CAM, Department of Economics, University of Copenhagen.
la Cour, L. F., Milhøj, A. (2006). Aggregation of autoregressive, perhaps
cointegrated, time series. I: Symposium i Anvendt Statistik, s. 299-314.
Danmarks Statistik.
la Cour, L. F., Milhøj, A. (2006). Temporal aggregation in first order cointegrated vector autoregressive models. Department of Economics,
Copenhagen Business School.
Madsen, J. B. (2006). Are there Diminishing Returns to R&D? EPRU, Department of Economics, University of Copenhagen.
Madsen, J. B., Davis, E. P. (2006). Equity prices, productivity growth and
‘The New Economy’. Economic Journal, 116(513), 791-811.
Malchow-Møller, N., Munch, J. R., Schroll, S., Skaksen, J. R. (2006). Attitudes
Towards Immigration: Does Economic Self-Interest Matter? Institute for
the Study of Labor, IZA.
Malchow-Møller, N., Munch, J. R., Schroll, S., Skaksen, J. R. (2006). Holdninger til immigration: er danskere specielle? Centre for Economics
and Business Research, CEBR.
Milhøj, A. (2006). Nye muligheder for statistiske analyser med SAS. I: Symposium i Anvendt Statistik, s. 59-68. Danmarks Statistik.
Munch, J. R., Skaksen, J. R. (2006). Er uddannelse en forudsætning for
velstand og vækst i en globaliseret verden? I: Skabt til vækst: festskrift
i anledning af Leif Beck Fallesens 60-års fødselsdag, s. 25-38. Børsens
Forlag.
Munch, J. R., Skaksen, J. R. (2006). Human Capital and Wages in Exporting
Firms. EPRU, Department of Economics, University of Copenhagen.
57
Forskning
Munch, J. R., Rosholm, M., Svarer, M. (2006). Are homeowners really more
unemployed? Economic Journal, 116(514), 991-1013.
Munch, J. R., Rosholm, M., Svarer, M. (2006). Home Ownership, Job Duration, and Wages. CAM, Department of Economics, University of
Copenhagen.
Møller, N. F. (2006). Linking Simple Economic Theory Models and the Cointegrated Vector AutoRegressive Model: Some Illustrative Examples.
Department of Economics, University of Copenhagen.
Nielsen, H. B., Bowdler, C. (2006). Inflation adjustment in the open economy:
an I(2) analysis of UK prices. Empirical Economics, 31(3), 569-586.
Nielsen, K. M. (2006). Corporate Governance and Performance in Firms with
Concentrated Ownership. PhD, Department of Economics, University
of Copenhagen.
Nielsen, P. E. (2006). Den danske rente i historisk belysning: hvordan har
den udviklet sig, og hvad bestemmer den? I: Den finansielle sektor:
udvikling og perspektiver. Festskrift til professor Morten Balling, s. 241248. DJØF Forlagene.
Ottaviani, M., Sørensen, P. N. (2006). Reputational cheap talk. RAND Journal
of Economics, 37(1), 155-175.
Ottaviani, M., Sørensen, P. N. (2006). Professional advice. Journal of Economic Theory, 126(1), 120-142.
Ottaviani, M., Sørensen, P. N. (2006). The strategy of professional forecasting. Journal of Financial Economics, 81(2), 441-466.
Pedersen, N. J. M. (2006). Kommunal tilskud og udligning – i princippet og
i praksis. Økonomisk Institut, Københavns Universitet.
Persson, K. G. (2006). Global Markets. I: Encyclopedia of Globalization, vol.
II, s. 757-762. Routledge.
Persson, K. G. (2006). The law of one price. I: EH.Net Encyclopedia of Economic and Business History. http://eh.net/:EH.Net
Persson, K. G., Ejrnæs, M. (2006). The Gains from Improved Market Efficiency: Trade Before and After the Transatlantic Telegraph. Department
of Economics, University of Copenhagen.
58
Forskning
Persson, K. G., Federico, G. (2006). Market Integration and Convergence
in the World Wheat Market, 1800-2000. Department of Economics,
University of Copenhagen.
Reuben, E., Hopfensitz, A. (2006). The Importance of Emotions for the Effectiveness of Social Punishment. Department of Economics, University
of Copenhagen.
Reuben, E., van Winden, F. (2006). Social Ties and Coordination on Negative
Reciprocity: The Role of Affect. Department of Economics, University
of Copenhagen.
Roland-Holst, D., Tarp, F. (2006). Globalization, Economic Reform, and
Structural Price Transmission: SAM Decomposition Techniques with an
Empirical Application to Vietnam. I: Poverty, Inequality and Development: Essays in Honor of Erik Thorbecke, s. 287-307. Springer.
Rønde, T., Harr, T. (2006). Regulation of Banking Groups. FRU, Department
of Economics, University of Copenhagen.
Sausgruber, R., Tyran, J.-R. (2006). Pure Redistribution and the Provision of
Public Goods. Department of Economics, University of Copenhagen.
Schultz, C., Vind, K. (eds.) (2006). Institutions, Equilibria and Efficiency: Essays in Honor of Birgit Grodal. 383 s. Springer.
Sharp, P. R. (2006). 1846 and All That: The Rise and Fall of British Wheat
Protection in the Nineteenth Century. Department of Economics, University of Copenhagen.
Sloth, B., Whitta-Jacobsen, H. J. (2006). Economic Darwinism. CIE, Department of Economics, University of Copenhagen.
Strulik, H., Tyran, J.-R., Vanini, P. (2006). Staying on the Dole. Department
of Economics, University of Copenhagen.
Sunesen, E. R. (2006). Measuring Idiosyncratic Risk: Implications for Capital
Flows. Department of Economics, University of Copenhagen.
Sørensen, P. B. (2006). Bør rederier og andre mobile erhverv skattebegunstiges? EPRU, Økonomisk Institut, Københavns Universitet.
59
Forskning
Sørensen, P. B. (2006). Can Capital Income Taxes Survive? And Should They?
EPRU, Department of Economics, University of Copenhagen.
Sørensen, P. B. (2006). The Theory of Optimal Taxation: What is the Policy
Relevance? EPRU, Department of Economics, University of Copenhagen.
Sørensen, P. B., Hansen, M. I., Bovenberg, A. L. (2006). Individual Savings
Accounts and the Life-Cycle Approach to Social Insurance. EPRU, Department of Economics, University of Copenhagen. Sørensen, P. B., Rosholm, M., Skaksen, J. R. (2006). Dansk økonomi. Forår
2006: Konjunkturvurdering. Erhvervsstøtte på godt og ondt. Trafik,
trængsel og infrastruktur. 389 s. Det Økonomiske Råd, Formandskabet.
Sørensen, P. B., Rosholm, M., Skaksen, J. R. (2006). Dansk økonomi. Efterår
2006: Konjunkturvurdering. Fattigdom i Danmark. 334 s. Det Økonomiske Råd, Formandskabet.
Sørensen, P. N., Ottaviani, M. (2006). Noise, Information, and the FavoriteLongshot Bias. FRU, Department of Economics, University of Copenhagen.
Tarp, F. (2006). Aid and Development. Department of Economics, University
of Copenhagen.
Tarp, F. (2006). Aid and Development. Swedish Economic Policy Review,
13(2), 9-61.
Tarp, F. (2006). Bistand og udvikling. Vision. 16 december. http://www.xn-visionretanker-5ib.dk/?cat=54
Tarp, F., Arndt, C., Jones, S. (2006). Aid and Development: The Mozambican
Case. Department of Economics, University of Copenhagen.
Thygesen, N. (2006). Bedre rammer for økonomisk vækst: hvordan? I: Skabt
til vækst: festskrift i anledning af Leif Beck Fallesens 60-års fødselsdag,
s. 67-77. Børsens Forlag.
Tranæs, T., Kleven, H. J., Kreiner, C. T., Nielsen, N., Pedersen, P. J. (red.)
(2006). Skat, arbejde og lighed: en undersøgelse af det danske skatteog velfærdssystem. 210 s. Gyldendal.
60
Forskning
Tyran, J.-R., Feld, L. P. (2006). Achieving compliance when legal sanctions are
non-deterrent. Scandinavian Journal of Economics, 108(1), 135-156.
Tyran, J.-R., Sausgruber, R. (2006). A little fairness may induce a lot of redistribution in democracy. European Economic Review, 50(2), 469-485.
Weisdorf, J. L. (2006). From domestic manufacture to Industrial Revolution:
long-run growth and agricultural development. Oxford Economic Papers, 58(2), 264-287.
Østerdal, L. P. (2006). Subadditive functions and their (pseudo-)inverses.
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 317(2), 724-731.
61
Forskning
2.4.2. Seminarer
En oversigt over udvikling i seminaraktiviteter de sidste 6 år fremgår af
tabel 2.e.
Der arrangeres seminarer i institutregi samt af medarbejdere i relation til
centre og større forskningsbevillinger på Instituttet.
Tabel 2.e Seminarer 2001-2006.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Institutseminarer1:
2
ØI-seminarer
EPRU-seminarer
CAM-seminarer
CIE-seminarer
DERG-seminarer
4
FRU-seminarer
5
KAMS-seminarer
5
TEAM-seminarer
5
TRIP-seminarer
Sound-seminarer
25
26
12
7
4
2
1
-
0
25
26
9
1
2
1
2
22
2
26
12
0
2
18
2
42
10
12
0
20
27
28
10
7
11
2
20
26
21
12
9
17
1
Seminarer i alt
77
94
88
108
103
106
1
Seminarernearrangeresafmedarbejderemedtilknytningtilforskelligeforskningsprojekterogcentre.
Herafseminareriserien"InstituteSeminars"ogseminarerunderZeuthenLectures2005.
Fra2004medtællesinterne"Lunchtime"seminarer.
4
Nyseminarseriei2004:FinanceResearchUnitseminarer.
5
Udgåedeseminarserier.
2
ØI Seminarer 2005 (herunder Departmental seminarer)
14. februar: Christopher Wallace
(Trinity College, University of Oxford): ”The Evolution of Production”
1. marts: Jun Tomiyama
(Tokyo Metropolitan University): ”Calculus for Monotone Operator
Functions, Based on My Philosophy”
7. marts: Tore Ellingsen
(Stockholm School of Economics): ”Generosity”
62
Forskning
22. marts: Julian Jamison
(University of California, San Francisco & Berkeley): ”Hotelling Spatial
Modelling with Finitely Many Consumers”
23. marts: Omer Moav
(Hebrew University of Jerusalem): ”Natural Selection and the Evolution
of Life Expectancy”
18. maj: Sir Clive Granger
(University of California, San Diego): ”Risk”
26. maj: Jens C. Jackwerth
(University of Konstanz): ”Incentive Contracts and Hedge Funds Management”
30. maj: Charles Noussair
(Emory University): ”Short-selling futures markets, and bubble formation in experimental asset markets”
6. juni: Lorenz Götte
(University of Zurich): ”Do Workers Work More When Wages Are
High?”
29. august: Haruo Imai
(University of Tokyo): ”On the Neutrality of Coalition Formation in a
Pure Bargaining Game”
5. september: Rupert Sausgruber
(University of Innsbruck): ”Trust on the Streets – A natural Field Experiment on Newspaper Purchasing”
18. oktober: Volker Böhm
(Bielefeld University): ”The Multiplier – Accelerator Principle with Random Perturbation”
19. oktober: Harald Uhlig
(Humboldt University): ”Macroeconomics and Asset Markets: Some
Mutual Implications”
63
Forskning
24. oktober: Charles M. Harvey
(University of Houston): ”Public Health Evaluation Based on Preference
Intensity”
31. oktober: Frederic Koessler
(THEMA, Université de Cergy Pontoise): ”Long Persuasion in SenderReceived Games”
9. november: Maitreesh Ghatak
(London School of Economics): ”The Economics of Corporate Social
Responsibilities”
21. november: David Colander
(Middlebury University): ”How Macro Got to Where it is, and Where
it’s Going?”
ØI Seminarer 2006 (herunder Departmental seminar)
13. januar: Departmental seminar, Kevin Hoover
(University of California, Davis): ”A Graphical Approach to Causality
in Econometrics”
13. februar: Urs Fischbacher
(University of Zurich): ”Local Politics and Global Public Goods”
27. februar: Leif Danziger
(York University): ”The Minimum Wage in Competive Labor Markets”
6. marts: Christian Zender
(University of Zürich): ”Credit Reporting, Relationship Banking, and
Loan Repayment”
20. marts: Georg Kirchsteiger
(ECARES, Université Libre de Bruxelles): ”On the Evolution of Market
Institutions: The Platform Design Paradox”
64
Forskning
27. marts: Piero Gottardi
(University of Venice): ”Efficient Competitive Equilibria with Adverse
Selection”
10. april: Ofer Azar
(Ben Gurion University): “Relative Thinking”
24. april: Mich Tvede
(Københavns Universitet): ”Portfolio diversification and internalization
of production externalities through majority voting”
28. august: Alvaro Sandroni
(University of Pennsylvania): ”The Moral Bias of Voters in Large Elections”
18. september: Dirk Engelmann
(University of London): ”Overcoming Incentive Constraints? The (In-)
effectiveness of Social Interaction”
25. september: Tommy Andersson og Lars-Gunnar Svensson
(Lund University): ”Non-manipulable Assignment of Individuals to Positions Revisited”
16. oktober: Hannu Vartiainen
(Yrjö Jahnsson Foundation): ”Cognitive Equilibrium”
23. oktober: John Kagel
(Ohio State University): ”The Role of Context and Team Play in CrossGame Learning”
30. oktober: Curtis Taylor
(Duke University): ”Public Information and Electoral Bias”
6. november : Guillaume Hollard
(Université de Paris 1): ”Individual sensitivity to framing effects”
27. november: Wieland Müller
(Tilburg University): ”Workaholics and Drops Outs in Optimal Organizations”
65
Forskning
4. december: Ralf Bayer
(University of Adelaide): ”Intertemporal Price Discrimination and Competition”
Sound Economic History Seminar 2005
10. februar: Giovanni Federico
(European University Institute): ”Not Guilty? Agriculture in the 1920s
and the Great Depression”
22. september: Cormac O’Grada
(University College Dublin): ”You Take the High Road and I’ll take the
Low Road: Economic Success and Wellbeing in the Long Run”
Sound Economic History Seminar 2006
11. december: Gregory Clark
(University of California, Davis): ”Prisoners of Institutions: Why Economic History is Trapped by the Wrong Vision of Economic Growth”
CAM seminarer 2005
10. januar: Steen Winther Blindum
(Københavns Universitet): ”Feedbacks in a Discrete Dynamic Fixed Effect Logit Model”
17. februar: Anne Vanhems
(Toulouse Business School): ”Nonparametric Study of Solutions of Differential Equations”
22. februar: Henrik Hansen
(København Universitet): ”The Return to Foreign Aid”
24. februar: Gerard van den Berg
(Free University Amsterdam): ”Economic Conditions Early in Life and
Individual Mortality”
66
Forskning
1. marts: Allan Würtz
(Aarhus Universitet): ”The Ill-Posed Problem of Growth Empirics”
3. marts: Bart Cockx
(Université catholique de Louvain): ”Subsidized Employment for Young
Long-Term Unemployed Workers – an Evaluation”
8. marts: Mogens Fosgerau
(Danmarks TransportForskning): ”Investigating the Distribution of the
Value of Travel Time Savings”
22. marts: Anders Holm
(Københavns Universitet): ”Testing Forward-Looking Behaviour in Terms
of the Rational Risk Aversion Theory of Educational Attainment using
Discrete Decision Process Models”
29. marts: Jakob Roland Munch
(Københavns Universitet): ”International Outsourcing and Individual
Job Separations”
5. april: Karen Andersen-Ranberg og Connie Nielsen
(Syddansk Universitet, Odense og Københavns Universitet): ”50+ in
Europe by SHARE from a Danish perspective”
7. april: Jos van Ommeren
(Free University Amsterdam): ”The Workers’ Value of the Employment
Contract Duration when Unemployment is High – Evidence from Lithuania”
19. april: Morten Lau
(CEBR, København): ”Estimating Risk Attitudes in Denmark: A Field
Experiment”
21. april: Niels Keiding
(Københavns Universitet): ”Prevalent Cohorts”
26. april: Ott Tomet
(Handelshøjskolen i Århus): ”Does an Increase in Unemployment In-
67
Forskning
come lead to Longer Unemployment Spells? Evidence Using Danish
Unemployment Assistance Data”
24. maj: Kristin J. Kleinjans
(Aarhus Universitet): ”The Link between Individual Expectations and
Savings: Do Nursing Home Expectations Matter?”
25. maj: Annette Vissing-Jørgensen
(Northwestern University): ”Job Risk and Asset Returns”
2. juni: Matthew Wakefield
(Institute for Fiscal Studies): ”Public Policy and Saving for Retirement:
Evidence from the Introduction of Stakeholder Pensions in the UK”
7. juni: Ole Gregersen og Eigil Boll Hansen
(AKF): ”Ældredatabasen”
14. juni: Denis Beninger
(SFI): ”Estimating Family Behaviour under the Eye of Big Brother: Does
Better Information Improve the Estimation of the ‘Household Parameters’? Empirical Evidence Using a Synthetic Data”
6. juli: Steen Winther Blindum
(Københavns Universitet): ”The Incidental Parameters Problem in a
Bivariate Probit Model and Jackknife Bias Correction”
26. august: Philip Clarke
(University of Oxford): ”Modelling lifetime health care costs: Insights
from Australian Individual Health Expenditure Data”
13. september: Martin Browning
(Københavns Universitet): ”Heterogeneity in Applied Microeconometrics”
20. september: Christophe Kolodziejczyk
(Københavns Universitet): ”Retirement, Fixed Costs of Going to Work
and Home-production: an empirical analysis”
68
Forskning
27. september: Mogens Fosgerau
(Danmarks TransportForskning): ”Deconvoluting Preferences and Errors:
A Semi-nonparametric Model for Binomial Panel Data”
4. oktober: João Ejarque
(University of Essex): ”Labor Adjustment Costs in a Panel of Establishments”
11. oktober: Mette Gørtz
(Københavns Universitet): ”The Retirement-Consumption Puzzle: A
Case of Unobserved Heterogeneity?”
25. oktober: Gauthier Lanot
(University of Aberdeen): ”Public Pension Programmes and the Retirement of Married Couples in Denmark”
1. november: Morten Bennedsen
(Copenhagen Business School): ”Inside the Family Firm: The Role of
Families in Succession Decisions and Performance”
10. november: Anindya Banerjee
(European University Institute): ”Breaking Panel Cointegration”
CAM seminarer 2006
28. februar: Cecilie Dohlmann Weatherall
(SFI): ”Does the Last Work-Place Experience Influence the Risk of Becoming Long-Term Unemployed?”
14. marts: John Knowles
(University of Pennsylvania): ”Why are Married Men Working So
Much?”
21. marts. Bo Honoré
(Princeton University): ”Interdependent Durations”
28. marts: Ulrich Kaiser
(Syddansk Universitet, Odense): ”Is Self-Employment Really such a Bad
Experience”
69
Forskning
11. april: Christophe Kolodziejczyk
(Københavns Universitet): ”Evaluating a Reform of the Income Tax on
Swiss Women Labor Supply”
2. maj: Edith Madsen
(Københavns Universitet): ”Optimal Tests for Unit Roots in Panel Data
Models Where the Time-Series Dimension is fixed”
13. juni: Stefan Hochguertel
(Free University Amsterdam): ”Household Debt and Credit Constraints:
Comparative Micro Evidence from Four OECD Countries”
29. august: Dennis Kristensen
(Columbia University): ”Nonparametric Simulated Maximum Likelihood
Estimation of Dynamic Models with Latent Variables”
5. september: Giuseppe Cavaliere
(University of Bologna): ”Testing for Unit Roots in Autoregressions with
Multiple Level Shifts”
19. september: Mette Ejrnæs
(Københavns Universitet): ”Unemployment insurance: Adverse selection
and moral hazard”
26. september: Katleen Van den Broeck
(Københavns Universitet): ”Social Interactions in Growing Bananas:
Evidence from a Tanzanian Village”
10. oktober: Mogens Fosgerau
(Danmarks TransportForskning): ”Another Test of the Theory of Reference-dependent Preferences: The Trade-off between Money and
Time”
31. oktober: Marianne Simonsen
(Aarhus Universitet): ”Child Outcomes and Universal High Quality Child
Care”
70
Forskning
7. november: João Ejarque
(University of Essex): ”Consumption and savings behaviour around the
moment of buying a house”
14. november: Alice Heegaard Klynge
(Københavns Universitet): ”Describing Data on Competencies”
21. november: Oivind Anti Nilsen
(Norges Handelshøyskole): ”Sources of Measurement Errors in Earnings
Data: New Estimates of Intergenerational Mobility in Norway”
24. november: James Davidson
(University of Exeter): ”Type I and Type II Fractional Brownian Motions:
A Reconsideration”
28. november: Gabriel Pons
(AKF): ”Forecasting Electricity Load with a Diffusion Index Model”
5. december: Jacob Nielsen Arendt
(Syddansk Universitet, Odense): ”Probit models with binary endogenous
regressors or sample selection – with an application to physician advice
on physical activity”
12. december: Inger Munk
(Københavns Universitet): ”What Determines Intra-Household Bargaining Power?”
19. december: Carol Newman
(Københavns Universitet): ”A Dynamic Model of the Relationship between Income and Financial Satisfaction: Evidence from Ireland”
CIE Seminarer 2005
20. januar: Bruno Cassiman
(ISSE Business School, Madrid): ”Innovation and Exports. Evidence from
Spanish Manufacturing”
71
Forskning
3. februar: Kai Konrad
(Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung): ”Multi-battle contests”
31. marts: Hans Christian Kongsted
(Københavns Universitet): ”Do Magazines’ ”Companion Websites”
Cannibalize the Demand for the Print Version?”
21. april: Lars Sørgard
(Norwegian Competition Authority): ”National Versus International
Mergers in Unionized Oligopoly”
28. april: Fridrik Baldursson
(University of Iceland): ”Vertical Integration, Long-term Contracts and
Spot Markets in Electricity”
16. juni: Anette Boom
(Copenhagen Business School): ”Restructuring Electricity Markets
when Demand is Uncertain: Effects on Capacity Investments, Prices
and Welfare”
25. august: Jens Prüfer
(University of Frankfurt): ”Transit versus (Paid) Peering: Interconnection
and Competition in the Internet Backbone Market”
22. september: Stefan Buehler
(University of Zurich): ”Mergers under Asymmetric Information – Is
there a Lemons Problem?”
6. oktober: Jordi Brandts
(Institut d’Anàlisi Econòmica, Barcelona): ”Entry Deterrence and Forward Induction: An Experiment”
10. november: Steffen Huck
(University College London): ”Social Norms and Economic Incentives
in Firms”
72
Forskning
CIE seminarer 2006
9. marts: Valerie Meunier
(Aarhus Universitet): ”Advertising and Price Signaling of Quality in a
Duopoly with Endogenous Locations”
16. marts: Tomas Sjöström
(Rutgers University): ”Strategic Ambiguity and Arms Proliferation”
30. marts: Anthony J. Dukes
(Aarhus Universitet): ”Optimal Information Revelation in Procurement
Schemes”
4. maj: Pascal Courty
(European Institute University): ”Responsive Pricing”
18. maj: Ignacio Ortuno Ortin
(University of Alicante): ”Nation Formation and Genetic Diversity”
24. maj: Lawrence M. Ausubel
(Maryland University): ”An Efficient Dynamic Auction for Heterogeneous Commodities”
8. juni: Dan Levin
(Ohio State University): ”The Origin of the Winner’s Curse: A Laboratory
Study”
14. september: Giacinta Cestone
(University of Salerno): ”Venture Capital Meets Contract Theory: Risky
Claims or Formal Control?”
12. oktober: Armin Schmutzler
(University of Zurich): ”Why some Puzzles are Smaller than they Appear: Comparative Statics and Experimental Economics”
26. oktober: Ethan Kaplan
(IIES, Stockholm University): ”The Iceberg Theory of Campaign Contributions: Political Threats and Interest Group Behavior”
73
Forskning
2. november: Martin Kaae Jensen
(University of Birmingham): ”Aggregative Games”
16. november: Ronny Razin
(London School of Economics): ”A Theory of Religion: Linking individuals Beliefs, Social Cohesion and Social Rituals”
DERG seminarer 2005
20. juni: Måns Söderbom
(Københavns Universitet): ”The Determinants of Survival among African
Manufacturing Firms”
1. september: David Sahn
(Cornell University): ”Cognitive Skills among Children in Senegal:
Disentangling the Role of Schooling and Family Background”
12. september: David de la Croix
(Københavns Universitet): ”To Segregate or to Integrate: Education
Politics and Democracy”
21. september: Holger Strulik
(Københavns Universitet): ”Health, and Demo-Economic Development”
4. oktober: Shantayanan Devarajan
(World Bank, South Asia region): ”The Long-term Economic Costs of
AIDS”
26. oktober: Carl-Johan Dalgaard
(Københavns Universitet): ”Donor Policies and Aid Effectiveness”
22. november: Philip Abbott
(Københavns Universitet): ”Market Power and Structural Adjustment:
The Case of West African Cocoa Market Liberalization”
74
Forskning
DERG seminarer 2006
25. januar: Fidel Perez Sebastian
(University of Alicante): ”Diseases and Development”
6. februar: Erwin Bulte
(Tilburg University): ”Trust, Trustworthiness and Cooperation: Social
Capital and Community Resource Management”
15. februar: Kerstin Enflo
(Lund University): ”Convergence or divergence? – An efficiency Approach to European Regional Growth 1980-2002?”
27. marts: Jacob Weisdorf
(Københavns Universitet): ”A Taste for Toil: Natural Selection and the
Rise of Agriculture”
13. september: Fernando Collantes
(University of Zaragoza): ”Rural occupational change in industrializing
Europe: a comparison of England, France and Spain”
18. oktober: Tilman Brück
(DIW Berlin): ”On the Welfare Effects of Working in Agriculture in
Mozambique”
25. oktober: Ola Olsson
(Göteborg University): ”Country Size and the Rule of Law: Resuscitating
Montesquieu”
22. november: Stephen Parente
(University of Illinois at Urbana-Champaign): ”Bigger is Better: Market
Size, Demand Elasticity and Resistance to Technology Adoption”
29. november: Birthe Larsen
(Copenhagen Business School): ”How Danish Women took off in the
Sixties: Pill Liberalization, Education and Labour Supply”
75
Forskning
EPRU seminarer 2005
3. februar: Steinar Holden
(University of Oslo): ”Downward Nominal Wage Rigidity in the OECD”
11. februar: Jacob Weisdorf
(Økonomi- og Erhvervsministeriet): ”From Domestic Manufacture to
Industrial Revolution: Long-run Growth and Agricultural Development”
18. februar: Christian Groth
(Københavns Universitet): ”Innovation and Growth – What Have We
Learned from the Robustness Debate”
25. februar: Morten Lau
(CEBR, København): ”Dynamic Consistency in Denmark: A Longitude
Field Experiment”
4. marts: Elisabeth Hermann Frederiksen
(Københavns Universitet): ”A game Theoretical Perspective on the
Gender Wage Gap”
11. marts: EPRU Policy Seminar, Poul Schou
(DREAM, København): ”Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed”
1. april: Morten Bennedsen
(CEBR, København): ”Separating the Impact of Dual Class Shares, Pyramids and Cross-Ownership on the Firm Value across Legal Regimes
in Western Europe”
8. april: Carl-Johan Dalgaard
(Københavns Universitet): ”The Rise of the Market Economy and the
Emergence of Political Cohersion”
15. april: Peter Fredriksson
(University of Uppsala): ”Is Early Learning Really More Productive?
The Effect of School Starting Age on School and Labor Market Performance”
76
Forskning
13. maj: Christian Schultz (Københavns Universitet): ”Privatization, Market Power and Politics”
20. maj: Anders Sørensen
(CEBR, København): ”Distortions, Welfare and Restricted Government
Spending”
27. maj: Torben Tranæs
(Rockwool Fondens Forskningsenhed): ”Progressive Taxation and Wages: Micro Evidence”
3. juni: Pascalis Raimondos Møller
(Copenhagen Business School): ”Parallel Imports and Commodity Taxation”
10. juni: Jesper Gregers Linaa
(Økonomi- og Erhvervsministeriet): ”Assessing the Welfare Cost of a
Fixed Exchange Rate Policy”
17. juni: Morten Overgaard Ravn
(European University Institute): ”Deep Habits”
24. juni: Bernd Genser
(University of Konstanz): ”Dual Income Taxation: Implementation and
Experience in European Countries”
26. august: Marie-Louise Vierø
(Cornell University): ”Decision Making in Vaguely Specified Environments – An Axiomatic Approach”
9. september: Alessandro Balestrino
(University of Pisa): ”The Political Economy of Post-Compulsory Education Policy with Endogenous Credit Constraints”
30. september: Henrik Jacobsen Kleven
(Københavns Universitet): ”Welfare Program Complexity and the Take
Up of Social Benefits”
77
Forskning
7. oktober: Dudley Cooke
(Københavns Universitet og University of Warwick): ”Exchange Rate
Dynamics in a Small Open Economy”
21. oktober: Joel Slemrod
(University of Michigan): ”Tax Competition with Parasitic Tax Havens”
28. oktober: EPRU Policy Seminar, Thomas Mølsted Jørgensen
(Beskæftigelsesministeriet): ”Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet”
4. november: Michael Bergman
(Københavns Universitet): ”Do Long Run Restrictions Identify Supply
and Demand Disturbances?”
11. november: Jakob Roland Munch
(Københavns Universitet): ”Specialization, Outsourcing and Wages”
25. november: Carlos Carvalho
(University of Princeton): ”Heterogeneity in Price Setting and the Real
Effects of Monetary Shocks”
2. december: David Dreyer Lassen
(Københavns Universitet): ”Endogenous Fiscal Institutions: The Causes
of Fiscal Transparency Reform”
9. december: Elisabeth Hermann Frederiksen
(Københavns Universitet): ”Spending Natural Resource Revenues in an
Altruistic Endogenous Growth Model”
EPRU seminarer 2006
3. februar: Maurice Kugler
(University of Southampton): ”Factor Adjustment after Deregulation:
Evidence from Colombian Plants”
78
Forskning
17. februar: Niels Lynggård Hansen:
(Danmarks Nationalbank): ”The Monetary-Policy Regime and the Development in Central Macroeconomic Variables in the OECD Countries.
1970-2003”
24. februar: Jean-Robert Tyran
(Københavns Universitet): ”Trust, Reputation and Competition”
10. marts: Thomas Jensen
(Københavns Universitet): ”Can Ambiguity in Electoral Competition be
Explained by Projection Effects in Voters’ Perceptions?”
17. marts: Jens Bay Christensen og Peder Kongsted
(Konkurrencestyrelsen): ”Determinants of Entry – An Empirical Study”
24. marts: Carl-Johan Dalgaard
(Københavns Universitet): ”Cross-border Flows of People, Technology
Diffusion and Aggregate Productivity”
31. marts: Peter Birch Sørensen
(Københavns Universitet): ”Optimal Taxation and Social Insurance in a
Lifetime Perspective”
7. april: Yin-Wong Cheung
(University of California, Davis): ”Speculative Attacks: A Laboratory
Study in Continuous Time”
21. april: Pascalis Raimondos-Møller
(Copenhagen Business School): ”Steepest Ascent Tariff Reforms”
28. april: Niels Lyngård Hansen
(Danmarks Nationalbank): ”Price Setting Behaviour in Denmark: A
study of CPI Micro Data 1997-2005”
5. maj: Thomas Alslev Christensen
(Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling): ”Forskningens rolle
i fremtidens økonomi – En oversigt over Globaliseringsrådets analyser”
79
Forskning
19. maj: Jakob Roland Munch
(Københavns Universitet): ”Human Capital, Exports and Wages”
9. juni: Rasmus Fatum
(Københavns Universitet og University of Alberta): ”Evaluating Foreign
Exchange Market Intervention: Self-Selection, Counterfactuals and
Average Treatment Effects”
16. juni: Torben M. Andersen
(Aarhus Universitet): ”Social security and Longevity”
23. juni: Signe Krogstrup
(The Graduate Institute of International Studies, Geneva): ”A Common
Pool Theory of Deficit Bias Correction”
8. september: Michael Rosholm
(Aarhus Universitet): ”Labour Market Signalling and Unemployment
Duration: An Empirical Analysis Using Employer-Employee Data”
15. september: Jacob Weisdorf
(Københavns Universitet): ”Malthus Revisited: Fertility Decision-Making
based on Quasi-Linear Preferences”
29. september: Martin Gonzales Eiras
(Universidad de San Andrés): ”The Politics of Intergenerational Redistribution and Growth”
6. oktober: Helge Sigurd Næss-Schmidt
(Finansministeriet): ”Pension Systems from a Tax/Labour Market Perspective”
13. oktober: Robert Wagner
(Økonomi-og Erhvervsministeriet): ”Microstructure Analysis of the Efficiency of Nordic Stock Markets”
27. oktober: Lars Skipper
(AKF): ”The Incidence of Formal Life-Long Learning”
80
Forskning
3. november: Nina Smidt
(Aarhus Universitet): ”Selection and Network Effects – Migration Flows
into OECD Countries 1990-2000”
10. november: Christian Bjørnskov
(Handelshøjskolen i Århus): ”Globalisation and Economic Freedom:
New Evidence Using the Dreher Indices”
17. november: Eva Rytter Sunesen og Carl-Johan Dalgaard
(Københavns Universitet): ”Measuring Idiosyncratic Risk: Implications
for Capital Flows”
24. november: Thomas Gaube
(Max Planck Institute, Tyskland): ”Lottery Financing of Public Good:
Does Group Size Matter”
8. december: Nikolaj Verdelin og Jes Winther Hansen
(Københavns Universitet): ”Intertemporal Tax Wedges and Marginal
Deadweight Loss”
FRU Seminarer 2005
26. januar: Torsten Sløk
(OECD, Paris): ”Factors Driving Risk Premia”
16. februar: Michael Bergman
(Københavns Universitet): ”The Common-Trend and Transitory Dynamics
in Real Exchange Rate Fluctuations”
2. marts: Rolf Poulsen
(Københavns Universitet): ”New Lifeforms on the Mortgage
Landscape”
16. marts: Kasper M. Nielsen
(Københavns Universitet og CEBR): ”The Returns to Private Equity Investment: Another Piece to the Private Equity Premium Puzzle?”
81
Forskning
13. april: Bernd Wilflind
(University of Münster): ”Measuring FX Market Perceptions of EMU via
regime-switching models”
27. april: Martin Weber
(University of Mannheim): ”Stock Options and Employee Behavior”
1. juni: Stephen Wright”
(University of London): ”Valuing Stock Markets”
5. oktober: Joachim Grammig
(University of Tübingen): ”Liquidity Supply and Adverse Selection in a
Pure Limit Order Book Market”
19. oktober: Joep Sonnemanns,
(University of Amsterdam): ”Expectations in Markets: Two Experimental
Studies”
9. november: Ken Bechmann
(Copenhagen Business School): ”An Intraday Analysis of the Stock
Market Reaction to Accounting Information”
23. november: Jonathan A. Batten
(Macquarie University): ”Covered Interest Parity Revisited: An Experiment on the Spot USD/Yen”
FRU Seminarer 2006
25. januar: Roman Liesenfeld
(University of Kiel): ”Classical and Bayesian Analysis of Univariate and
Multivariate Stochastic Volatility Models”
7. februar: Markus Leippold
(University of Southern Switzerland): ”A Simple Model of Credit Contagion”
82
Forskning
8. februar: Martin Ruckes
(University of Wisconsin-Madison): ”A Dynamic Analysis of Growth via
Acquisition”
22. februar: Holger Strulik
(Københavns Universitet): ”The Credit Channel of Capital Tax Policy”
8. marts: Paul Söderlind
(University of St. Gallen): ”C-CAPM Refinements and the Cross-Section
of Returns”
15. marts: Albert J. Menkveld
(Free University Amsterdam): ”Competition for Order Flow and Smart
Order Routing Systems”
29. marts: Christian Julliard
(London School of Economics): ”Money Illusion and Housing Frenzies”
5. april: Jens Verner Andersen
(Danmarks Nationalbank): ”Contemporary Issues in Management of
the Danish Central-Government Debt”
10. maj: Gyongyi Loranth
(University of Cambridge): ”A Study of Inefficient Going Concerns in
Hungary”
13. september: Giovanni Cespa
(University of Salerno): ”Information Sales and Insider Trading with
Long-Lived Information”
20. september: Alan Morrison
(University of Oxford): ”Regulating Financial Conglomerates”
4. oktober: Dagfinn Rime
(Norges Bank): ”’Large’ vs. ’Small’ Players: A Closer Look at the Dynamics of Speculative Attacks”
83
Forskning
25. oktober: Stefan Rünzi
(University of Cologne): ”Sex Matters: Gender and Mutual Funds”
1. november: David Veredas
(Université Libre de Bruxelles): ”Indirect Estimation of Elliptical Fat-Tailed
Distributions”
13. november: Carol Osler
(Brandeis University): ”Price Discovery in Currency Markets”
24. november: Massimo Guidolin
(University of Manchester Business School og Insubria University, Varese): ”Regime Shift Modelling of Size and Value Anomalies in Stock
Market Returns”
29. november: Alessandro Palandri
(Københavns Universitet): ”The Effects of Interest Rate Movements on
Assets’ Correlations”
84
Forskning
2.4.3 Nationalt og internationalt forskningssamarbejde
Gæsteforskere
Instituttet har en stor international kontaktflade, hvilket bl.a. afspejles i det
store antal internationale forskere, som besøger stedet i kortere og længere
tid.
I 2005 og 2006 har hhv. 145/112 gæster besøgt Instituttet, jf. tabel. 2.f.
Tabel 2.f
Gæster ved Økonomisk Institut 2002-2006.
Antal(ialtvedInstituttet)
Herafinviteretaf:
ØI
CAM
CIE
DERG
EPRU
Opholdetsvarighed:
1-12måneder
underenmåned
2002
2003
2004
2005
2006
99
117
98
145
112
42
29
6
0
22
42
50
9
0
16
9
40
7
8
4
58
54
8
15
10
64
28
11
8
1
22
77
2
85
26
72
21
124
20
92
Gæster inviteret og finansieret af Instituttet 2005
Følgende gæster har været ansat ved Instituttet i mindst én måned i 2005
Philip Abbott, professor, Univ. of Purdue, USA (1.9.-31.12.)
Allan Würtz, lektor, Aarhus Univ., Danmark (1.1.-31.12.)
Rasmus Fatum, lektor, Univ. of Alberta, Canada (1.7.-31.12.)
Rupert Sausgruber, lektor, Univ. of Innsbruck, Østrig (1.9.-31.12.)
Mary A. Silles, postdoc, St. John’s College Oxford, England (1.1.-31.8.)
Massimo Franchi, postdoc, Univ. of Rome ”La Sapienza”, Italien (1.9.31.12.)
Gæster inviteret på frisemester
Fridrik Baldursson, professor, Univ. of Iceland, Reykjavik, Island (13.3.8.5.)
Eirik S. Amundsen, professor, Univ. of Bergen, Norge (14.3.-20.4.)
85
Forskning
Frode Skeret, ph.d.-studerende, Det Nordiske Energiforskningsprogram,
Norge (10.1.-28.2.)
Julian Rauchdobler, ph.d.-studerende, Univ. of Innsbruck, Østrig (1.4.30.6.)
Juliane Brach, ph.d.-studerende, Tübingen Univ., Tyskland (4.11.-31.12.)
Gæster med forsknings/kulturstipendiater
Bing Tao Song, Henin Univ., Kina (1.11.-31.12.)
Endvidere har følgende gæster besøgt Instituttet
Stefan Traub, Christian Albrecht University, Tyskland (9.1.-10.1.)
Kevin Hoover, Univ. of California, Davies, USA (18.1.-3.2.)
Torsten Sløk, OECD, Frankrig (26.1.)
Assaf Razin, Univ. of Tel-Aviv, Israel (28.1.-4.2.) Efraim Sadka, Univ. of Tel-Aviv, Israel (28.1.-4.2.) Giovanni Federico, European Univ. Institute, Italien (9.2.-12.2.)
Jun Tomiyama, Tokyo Univ., Japan (28.2.-8.3.)
Tore Ellingsen, Stockholm School of Economics, Sverige (7.3.)
Omer Moav, Hebrew Univ. of Jerusalem, Israel (21.3.-24.3.)
Bernd Wilfling, Univ. of Muenster, Tyskland (13.4.-16.4.)
Martin Weber, Univ. of Mannheim, Tyskland (27.4.)
Clive Granger, Univ. of California, San Diego, USA (1.5.-30.5.)
Matthew Rabin, Univ. of Berkeley, USA (9.5.-14.5.)
David Greasley, Univ. of Edinburgh, England (19.5.-25.5.)
Johan Söderberg, Stockholm Univ., Sverige (25.5.)
Jens Carsten Jackwerth, Univ. of Konstanz, Schweiz (26.5.-29.5.)
Charles Noussair, Emory Univ., Atlanta, USA (29.5.-3.6.)
Stephen Wright, Univ. of London, England (1.6.-2.6.)
Sjak Smulders, Tilburg Univ., Holland (1.6.-3.6.)
Lorenz Götte, Univ. of Zürich, Schweiz (6.6.-10.6.)
Aaron Schiff, Univ. of Pennsylvania, USA (11.6.-22.6.)
Ian King, Univ. of Auckland, Australien (14.6.-22.6.)
Måns Söderbom, Univ. of Oxford, England (20.6.)
Jan Eeckhout, Univ. of Pennsylvania, USA (26.6.-30.6.)
Lones Smith, Michigan Univ., USA (26.6.-6.7.) Heiko Gerlach, Univ. of Auckland, New Zealand (8.7.-14.7.)
Dieter Hess, Univ. of Cologne, Tyskland (12.8.-19.8.)
Jens Søndergaard, SAIS, John Hopkins Univ., USA (19.8.-3.9.)
Harou Imai, KIER, Kyoto Univ., Japan (25.8.-1.9.)
86
Forskning
Alessandro Balestrino, Univ. of Pisa, Italien (28.8.-10.9.)
David Sahn, Cornell Univ., USA (1.9.-2.9.)
David Colander, Middlebury College, England (11.9.-7.10.)
David de la Croix, Univ. Catholique de Louvain, Belgien (12.9.-13.9.)
Cormac O´Grada, Univ. College Dublin, Ireland (22.9.-23.9.)
Joachim Grammig, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Tyskland (5.10.)
Robert Kelms, Univ. of Lodz, Polen (10.10.-24.10.)
Michel-André Maréchal, Univ. of St. Gallen, Schweiz (18.10.-21.10.)
Luca Corazzini, Univ. of Bocconi, Italien (18.10.-21.10.)
Sebastian Kube, Univ. of Karlsruhe, Tyskland (18.10.-21.10.)
Harald Uhlig, Humboldt Univ., Tyskland (19.10.-21.10.)
Joel Slemrod, Univ. of Michigan, USA (19.10.-24.10.)
Joep Sonnemanns, Univ. of Amsterdam, Holland (19.10.-24.10.)
Charles M. Harvey, Univ. of Houston, USA (19.10.-26.10.)
Frederic Koessler, THEMA, Univ. de Cergy-Pontoise, Frankrig (28.10.31.10.)
Gjermund Nese, Norwegian School of Economics and Business Adm., Norge
(7.11.-4.12.)
Maitreesh Ghatak, London School of Economics, England (9.11.-10.11.)
Carlos Cavalho, Princeton Univ., USA (19.11.-29.11.)
Jonathan Batten, Macquarie Univ., Australien (22.11.-23.11.)
Gæster inviteret og finansieret af Instituttet i 2006
Følgende gæster har været ansat ved Instituttet i mindst én måned i 2006
Philip Abbott, professor, Univ. of Purdue, USA (1.1.-31.7.)
Leif Danziger, professor, Ben Gurion Univ., Israel (15.2.-14.3.)
Rupert Sausgruber, lektor, Univ. of Innsbruck, Østrig (1.1.-31.1.)
Allan Würtz, lektor, Aarhus Universitet (1.1.-31.1.)
Rasmus Fatum, lektor, Univ. of Alberta, Canada (1.1.-30.6.)
Massimo Franchi, postdoc, Univ. of Rome ”La Sapienza”, Italien (1.1.31.8.)
Mary A. Silles, postdoc, St. John’s College, Oxford, England (1.3.-31.8.)
Alessandro Palandri, postdoc, Duke Univ., USA (1.9.-31.12.)
Gæster inviteret på frisemester
Dirk Engelman, professor, Royal Holloway College, London, England (15.9.15.12.)
87
Forskning
Sigrid Suetens, postdoc, Univ. of Antwerpen, Tyskland (1.4.-30.9.)
Carol Newman, postdoc, Trinity College Dublin, Irland (1.9.-31.12.)
Juliane Brach, ph.d.-studerende, Tübingen Univ., Tyskland (1.1.-31.1.)
Gæster med forsknings/kulturstipendiater
Bing Tao Song, Henin Univ., Kina (1.1.-31.6.)
Sun Shaoyan, Jelin Univ., Kina (5.4.-31.12.)
Endvidere har følgende gæster besøgt Instituttet
Kevin Hoover, Univ. of California, Davies, USA (9.1.-25.1.)
Fidel Perez-Sebastian, Univ. of Alicante, Spanien (24.1.-26.1.)
Roman Liesenfeld, Univ. of Kiel, Tyskland (25.1.-26.1.)
Lennart Schön, Univ. of Lund, Sverige (25.1.)
Maurice Kugler, Univ. of Southhampton, England (3.2.-6.2.)
Erwin H. Bulte, Tilburg Univ., Holland (5.2.-7.2.)
Markus Leippold, Univ. of Zurich, Schweiz (7.2.-8.2.)
Martin Ruckes, Univ. of Wisconsin-Madison, USA (7.2.-9.2.)
Urs Fischbacber, Univ. of Zurich, Schweiz (13.2.-14.2.)
Kerstin Enflo, Univ. of Lund, Sverige (15.2.)
Christian Zehnder, Univ. of Zurich, Schweiz (5.3.-6.3.)
Paul Söderlind, Univ. of St. Gallen, Østrig (8.3.-9.3.)
Albert Menkveld, Univ. of Amsterdam, Holland (15.3.-16.3.)
Georg Kirchsteiger, Univ. Libre de Bruxelles, ECARES, Belgien (19.3.-21.3.)
Piero Gottardi, Univ. of Venice, Italien (27.3.-28.3.)
Christian Julliard, London School of Economics, England (28.3.-30.3.)
Yin-Wong Cheung, Univ. of California, Santa Cruz, USA (1.4.-16.4.)
Ofer Azar, Ben-Gurion Univ. of the Negev, Israel (7.4.-15.4.)
Gyonghi Loranth, Univ. of Cambridge, England (9.5.-11.5.)
Dan Levin, Ohio State Univ., USA (17.5.-14.6.)
Gerhard Sorger, Univ. of Vienna, Østrig (19.5.-23.5.)
Giovanni Federico, European Univ. Institute, Italien (15.6.-18.6.)
Torben M. Andersen, Aarhus Universitet, Danmark (16.6.)
Philip Lawn, Flinders Univ., Australien (5.7.-14.7.)
Alvaro Sandroni, Kellogg School of Management, USA (25.8.-3.9.)
Ingmar Nolte, Univ. of Konstanz, Tyskland (4.9.-23.9.)
Michael Rosholm, Aarhus Universitet og AKF, Danmark (8.9.)
Giovanni Cespa, Univ. of Salerno, Italien (12.9.-18.9.)
Fernando Collantes, Univ. of Zaragoza og Univ. of Lund, Sverige (13.9.)
Martin Gonzalez Eiras, Univ. de San Andres, Argentina (28.9.-1.10.)
88
Forskning
Dagfinn Rime, Norges Bank, Norge (4.10.-5.10.)
Louis Putterman, Brown Univ. USA (9.10.-15.10.)
Hannu Vartianen, Univ. of Helsinki, Finland (16.10.-20.10.)
Tilman Brück, German Institute for Economic Research, Berlin, Tyskland
(18.10.-23.10.)
Alan D. Morrison, Univ. of Oxford, England (19.10.-20.10.)
John Kagel, Ohio State Univ., USA (20.10.-25.10.)
Ola Olsson, Göteborg Univ., Sverige (24.10.-25.10.)
Stefan Rünzi, Univ. of Cologne, Tyskland (24.10.-26.10.)
David Hummels, Univ. of Purdue, USA (29.10.-30.10.)
David Veredas, Univ. Libre de Bruxelles, Belgien (29.10.-4.11.)
Curtis Taylor, Duke Univ., USA (30.10.)
Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus, Danmark (3.11.)
Guillaume Hollard, Univ. de Marne-Vallée, Frankrig (5.11.-8.11.)
Carol Osler, Brandeis Univ., USA (11.11.-13.11.)
Stephen Parente, Univ. of Illinois at Urbana Champaign, USA (21.11.22.11.)
Thomas Gaube, Max Planck Institute, Tyskland (21.11.-24.11.)
Massimo Guidolin, Univ. of Manchester Business School, England (23.11.25.11.)
Wieland Müller, Tilburg Univ., Holland (26.11.-27.11.)
Herwig Immervoll, OECD, Frankrig (3.12.-9.12.)
Ralph Bayer, Univ. of Adelaide, Australien (3.12.-12.12.)
Rasmus Fatum, Univ. of Alberta, Canada (11.12.-22.12.)
Gæster inviteret og finansieret af CAM 2005
Følgende gæster har været ansat ved CAM mindst én måned i 2005
Christophe Kolodziejczyk, postdoc, Univ. of Lausanne, Schweiz (1.1.31.1.)
Laura Crespo, postdoc, Univ. of Alicante, Spanien (1.2.-30.6.)
Mary Silles, postdoc, St. John’s College, Oxford, England (1.9.-31.12.)
Gæster inviteret på frisemester
Dennis Kristensen, lektor, Univ. of Wisconsin, USA (6.6.-9.7.)
Tue Gørgens, lektor, Univ. of Australia, Australien (18.6.-31.8.)
João Ejarque, lektor, Univ. of Essex, England (1.9.-31.12.)
Anna Piil Damm, postdoc, Handelshøjskolen i Århus, Danmark (1.1.31.12.)
89
Forskning
Christophe Kolodziejczyk, postdoc, Univ. of Lausanne, Schweiz (1.2.31.12.)
Inger Munk, ph.d.-studerende, Institute for Fiscal Studies, England (1.1.15.6.)
Danilo Cavapozzi, ph.d.-studerende, Univ. of Padova, Italien (1.1.-30.6.)
Endvidere har følgende gæster besøgt CAM
Anne Vanhems, ESC Toulouse, Frankrig (16.2.-18.2.)
Gerard van den Berg, Free Univ. Amsterdam, Holland (23.2.-25.2.) (1.12.3.12.)
Bart Cockx, Univ. catholique de Louvain, Belgien (2.3.-4.3.)
Jesus M. Carro, Univ. Carlos III, Spanien (6.3.-10.3.) (27.6.-30.6.)
Bo Honoré, Princeton Univ., USA (14.3.-17.3.) (26.5.-29.5.) (23.6.-27.6.)
(30.6.-15.7.) (28.10.-1.11.) (18.11.-21.11.) (15.12.-17.12.)
Ignacio Palacios Huerta, Brown Univ., USA (17.3.-18.3.)
Ott Toomet, Univ. of Tartu, Estland (26.4.) (5.9.) (2.11.)
Renata Bottazzi, Institute for Fiscal Studies, England (15.5.-12.6.)
Matthew Wakefield, Institute for Fiscal Studies, England (15.5.-12.6.)
Rasmus Lentz, Boston Univ., USA (17.5.-27.5.) (10.12.-13.12.)
Kristin Kleinjans, Aarhus Univ., Danmark (24.5.)
Lars Nesheim, Univ. College London, England (24.5.-27.5.)
Annette Vissing-Jørgensen, Kellogg School of Management, USA (25.5.26.5.)
Sule Alan, Univ. of York, Canada (6.6.-13.6.) (3.12.-14.12.)
Thomas Crossly, McMaster Univ., Canada (9.6.-13.6.)
Mette Lunde Christensen, Institute for Fiscal Studies, England (20.6.-24.6.)
(21.7.-27.7.) (16.9.-25.9.) (10.11.-20.11.) (19.12.-31.12.)
Denis Beninger, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Tyskland
(21.6.)
Lola Collado, Univ. of Alicante, Spanien (22.6.-24.6.)
Arthur Lewbel, Boston College, USA (23.6.-27.6.)
Philip Clarke, Univ.of Oxford, England (26.8.)
Martin Junge, Danmarks Statistik, Danmark (1.9.) (8.9.) (22.9.) (29.9.)
Gauthier Lanot, Univ. of Aberdeen, England (23.10.-28.10.)
Anindya Banerjee, European Univ. Institute, Italien (9.11.-11.12.)
Raquel Carrasco, Univ. Carlos III de Madrid, Spanien (21.11.)
Jean-Marc Robin, Univ. of Paris, Panthéon, Sorbonne, Frankrig (12.12.13.12.)
Jose Victor Rios Rull, Univ. of Pennsylvania, USA (12.12.-14.12.)
90
Forskning
Gæster inviteret og finansieret af CAM 2006
Følgende gæster har været ansat ved CAM mindst én måned i 2006
Mary Silles, postdoc, St. John’s College, Oxford, England (1.1.-28.2.)
Gæster inviteret på frisemester
Tue Gørgens, lektor, Univ. of Australia, Australien (1.6.-31.8.)
João Ejarque, lektor, Univ. of Essex, England (1.8.-31.12.)
Mette Lunde Christensen, adjunkt, Institute for Fiscal Studies, England
(1.4.-31.7.)
Anna Piil Damm, postdoc, Handelshøjskolen i Århus, Danmark (1.1.31.12.)
Christophe Kolodziejczyk, postdoc, Univ. of Lausanne, Schweiz (1.1.31.12.)
Inger Munk, ph.d.-studerende, Institute for Fiscal Studies, England (15.9.31.12.)
Endvidere har følgende gæster besøgt CAM
Mette Lunde Christensen, Institute for Fiscal Studies, England (1.1.-16.1.)
João Ejarque, Univ. of Essex, England (1.1.-16.1.)
Tumer Kapan, Columbia Univ., USA (4.1.-23.1.)
John Knowles, Univ. of Pennsylvania, USA (11.3.-15.3.)
Bo Honoré, Princeton Univ., USA (17.3.-24.3.) (30.6.-7.7.) (31.10.-4.11.)
(14.12.-15.12.)
Mogens Fosgerau Jensen, Danmarks TransportForskning, Danmark (5.5.6.5.) (27.9.)
Anna Piil Damm, Handelshøjskolen i Århus, Danmark (3.7.-4.7.)
Allan Würtz, Aarhus Univ., Danmark (3.7.-4.7.) (12.7.-14.7.) (13.12.14.12.)
Dennis Kristensen, Columbia Univ., USA (29.8.)
Aaron Schiff, Univ. of Auckland, New Zealand (31.8.-15.9.)
Marianne Simonsen, Aarhus Univ., Danmark (31.10.)
Øivind Anti Nilsen, Norwegian School of Economics and Business Administration, Norge (21.11.-24.11.)
Gabriel Pons, AKF, Danmark (28.11.)
Jacob Nielsen Arendt, Syddansk Univ., Danmark (5.12.)
91
Forskning
Gæster inviteret og finansieret af CIE 2005
CIE har haft besøg af følgende gæster
Bruno Cassiman, ISSE Business School, Madrid, Spanien (20.1.)
Kai Konrad, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Tyskland
(3.2.)
Lars Sørgaard, Norwegian Competition Authority, Norge (21.5.)
Anette Boom, Copenhagen Business School, Danmark (16.6.)
Jens Prüfer, Univ. of Frankfurt, Tyskland (25.8.-26.8.)
Stefan Bühler, Univ. of Zurich, Schweiz (22.9.)
Jordi Brandts, Institut d’Anàlisi Econòmica, Barcelona, Spanien (3.10.14.10.)
Steffen Huck, Univ. College London, England (10.11.-13.11.)
Gæster inviteret og finansieret af CIE 2006
CIE har haft besøg af følgende gæster
Valerie Meunier, Aarhus Univ., Danmark (9.3.-10.3.)
Tomas Sjöström, Rutgers Univ., USA (11.3.-16.3.)
Anthony J. Dukes, Aarhus Univ, Danmark (30.3.)
Pascal Courty, European Institute University, Italien (4.5.-5.5.)
Ignacio Ortuno Ortin, Univ. of Alicante, Spanien (17.5.-21.5.)
Lawrence M. Ausubel, Maryland Univ., USA (24.5.)
Giacinta Cestone, Univ. of Salerno, Italien (12.9.-18.9.)
Armin Schmutzler, Univ. of Zurich, Schweiz (11.10.-12.10.)
Ethan Kaplan, IIES Stockholm Univ., Sverige (25.10.-27.10.)
Martin Kaae Jensen, Univ. of Birmingham, England (1.11.-5.11.)
Ronny Razin, London School of Economics, England (16.11.-17.11.)
Gæster inviteret og finansieret af EPRU 2005
Følgende gæster har været ansat ved EPRU mindst én måned i 2005
Dudley Cooke, postdoc, Univ. of Warwick, England, (1.9.-31.12.)
Endvidere har EPRU haft besøg af følgende gæster
Nada Eissa, Georgetown Univ., USA (16.1.-20.1.)
Steinar Holden, Univ. of Oslo, Norge (3.2.)
Peter Fredriksson, Uppsala Univ., Sverige (15.4.-17.4.)
Harry Huizinger, Tilburg Univ., Holland (12.5.-20.5.)
92
Forskning
Yin-Wong Cheung, Univ. of California at Santa Cruz, USA (13.5.)
Bernd Genser, Univ. of Konstanz, Tyskland (11.6.-2.7.)
Michael Hutchinson, Univ. of California, Santa Cruz, USA (1.8.-5.8.)
Alan Woodland, Univ. of Sydney, Australien (1.8.-18.8.)
Marie-Louise Vierø, Cornell University, USA (26.8.)
Gæster inviteret og finansieret af EPRU 2006
Følgende gæster har været ansat ved EPRU mindst én måned i 2006
Dudley Cooke, postdoc, Univ. of Warwick, England, (1.1.-31.8.) Gæster inviteret og finansieret af DERG 2005
Gæster inviteret på frisemester
Elina Eskola, ph.d.-studerende, Sussex Univ., England (1.9.-22.12.)
Endvidere har DERG haft besøg af følgende gæster
Sherman Robinson, Sussex Univ., England (7.4.-17.4.) (6.6.-17.6.)
Channing Arndt, Purdue Univ., USA (7.4.-17.4.) (1.9.-2.9.)
Rui Benfica, Ministry of Agriculture, Mozambique (10.4.-17.4.)
Antonio Cruz, Ministry of Planning and Development, Mozambique (10.4.24.4.)
Philip C. Abbott, Purdue Univ., USA (13.4.-17.4.)
Bruce Byiers, Sussex Univ, England (7.9.-9.9.)
Dao Quang Vinh, Ministry of Labour and Social Affairs, Vietnam (10.9.19.9.)
Katleen Van den Broeck, World Bank, Mozambique (23.9.-30.9.)
Shantayanan Devarajan, World Bank, Region Syd Asien (4.10.)
Eugenio Paulo, Ministry of Planning and Development, Mozambique (24.10.4.11.)
Edward Samuel Jones, Ministry of Planning and Development, Mozambique
(24.10.-4.11.)
João Van Dunem, Ministry of Planning and Development, Mozambique
(25.10.-4.11.)
93
Forskning
Gæster inviteret og finansieret af DERG 2006
Følgende gæster har besøgt DERG
Channing Arndt, Purdue Univ., USA (27.1.-2.2.)
Dao Quang Vinh, Ministry of Labour and Social Affairs, Vietnam (17.4.28.4.)
Le Ngu Binh, Ministry of Labour and Social Affairs, Vietnam (17.4.-28.4.)
Edward Samuel Jones, Ministry of Planning and Development, Mozambique
(5.6.-15.6.)
Bruce Byiers, Sussex Univ, England (5.6.-16.6.)
Jose Sulemane, Ministry of Planning and Development, Mozambique (5.6.17.6.)
Rafael Uaine, Ministry of Planning and Development, Mozambique (1.10.8.10.)
Rafael Uaine, Ministry of Planning and Development, Mozambique (11.12.22.12.)
2.4.4
Zeuthen Lectures
2005
I 2005 var professor Matthew Rabin, University of California, Berkeley, årets
Zeuthen Lecturer. Titlen var: An Economic Theorist Thinks about Paternalism.
Arrangører: professor Karl Gunnar Persson og institutleder Troels Østergaard
Sørensen, Økonomisk Institut.
Undertitlerne på de tre forelæsninger var:
Paternalism: Some General Principles and Issues – 11. maj 2005
Paternalism and Self-control Problems – 12. maj 2005
Paternalism and Other Human Limits – 13. maj 2005
Årets Zeuthen Lectures Workshop
Zeuthen workshop on Behavioral Economics – 13. og 14. maj 2005.
Arrangører: lektor David Dreyer Lassen og lektor Jean Robert Tyran, Økonomisk Institut.
94
Forskning
2006
I 2006 var professor Tim Bollerslev, Duke University, årets Zeuthen Lecturer.
Titlen var: Financial Market Volatility: From ARCH and GARCH to High-Frequency Data and Realized Volatilities. Arrangør: konstitueret institutleder,
professor Karl Gunnar Persson, Økonomisk Institut.
Undertitlerne på de tre forelæsninger var:
Volatility Modeling: A Brief Historical Perspective – 6. december 2006
High-Frequency Data and Realized Volatility – 7. december 2006
Current Themes and New Directions – 8. december 2006
Årets Zeuthen Lectures Workshop
Zeuthen Workshop on Financial Econometrics – 8. og 9. december 2006.
Arrangører: lektor Nikolaus Hautsch, Økonomisk Institut og lektor Anders
Rahbek, Institut for Matematisk Fag.
2.4.5
Workshops og konferencer afholdt ved ØI
Workshops og konferencer 2005
3.-5. juni: ”Economic Growth and Institutions”, v. lektor Christian Groth,
Københavns Universitet. Finansieret af FSE.
2.-4. september: ”International Conference on Finance”, v. Jakob Brøchner
Madsen og Nikolaus Hautsch, Københavns Universitet. Finansieret af Økonomisk Institut, Danmarks Nationalbank og Pension Danmark.
16.-18. september: ”Workshop on Informational Herding Behavior”, v. lektor
Peter Norman Sørensen, Københavns Universitet. Finansieret af FSE.
22. oktober: ”Workshop on Behavioral Public Economic”, v. professor JeanRobert Tyran, Københavns Universitet. Finansieret af Økonomisk Institut.
Workshops og konferencer 2006
16. juni: ”Economic History Workshop”, v. adjunkt Jacob Weisdorf, Københavns Universitet. Finansieret af Økonomisk Institut.
31. august: ”First Conference on Early Economic Developments”, v. adjunkt
95
Forskning
Jacob Weisdorf, Københavns Universitet. Finansieret af Økonomisk Institut
og FSE.
14. oktober: ”Behavioral Public Economics”, v. professor Jean-Robert Tyran,
Københavns Universitet. Finansieret af Økonomisk Institut og Laboratory
for Experimental Economics.
Øvrige arrangementer afholdt ved ØI 2005
15. september: Torben M. Andersen og Lisbeth Knudsen i debat om ”Økonomer & Medier”. Ordstyrer: lektor David Dreyer Lassen, Københavns Universitet. Arrangeret af Socialøkonomisk Samfund.
27. september: David Colander: ”Seminar on Teaching Economics”, v. studieleder Peter Erling Nielsen, Københavns Universitet.
25. november: Jesper Jespersen: ”Er Keynes død?”. Arrangeret af Socialøkonomisk Samfund.
Øvrige arrangementer afholdt ved ØI 2006
26. april: ”Dansk Forum i Sundhedsøkonomi”, v. lektor Jens Leth Hougaard
og lektor Lars Peter Østerdal, Københavns Universitet.
15. november: ”Velfærd i fremtiden?”: Torben M. Andersen og Jørgen Goul
Andersen mødes i skarp faglig debat. Ordstyrer: Thomas Larsen, Berlingske
Tidende. Arrangeret af Socialøkonomisk Samfund og DJØF.
22. november: ”Velfærd i fremtiden? ”: Mogens Lykketoft og Mads Lundby
Hansen mødes i en politisk debat om værdier og visioner. Ordstyrer: Rasmus
Emborg, Politiken. Arrangeret af Socialøkonomisk Samfund og DJØF.
29. november: ”På rationelle frierfødder”: lektor Michael Svarer. Arrangeret
af Socialøkonomisk Samfund.
Workshops/konferencer afholdt ved CAM 2005
9.-11. juni: ”Workshop on Household Choice of Consumption, Housing
and Portfolios”, v. professor Martin Browning, Københavns Universitet.
96
Forskning
24.-26. juni: ”12th Panel Data Conference”, v. professor Martin Browning,
Københavns Universitet. 2.-3. december: ”Microdata RTN Meeting”, v. professor Martin Browning,
Københavns Universitet. 12.-13. december: ”Empirical Dynamic General Equilibrium Conference
(EDGE) ”, v. professor Martin Browning, Københavns Universitet.
15. december: ”CAM Research Workshop”, v. professor Martin Browning,
Københavns Universitet.
Workshops/konferencer afholdt ved CAM 2006
26. januar: ”CAM Social Insurance workshop”, v. professor Martin Browning, Københavns Universitet.
14. december: ”CAM Research Workshop”, v. professor Martin Browning,
Københavns Universitet.
Workshops/konferencer afholdt ved CIE 2005
26.-27. maj: ”CIE Workshop 2005”, v. professor Christian Schultz, Københavns Universitet. Afholdt på Sørup Herregaard, Ringsted.
1.-2. december: ”Association of Competition Economics (ACE) Annual
Meeting 2005”, v. professor Christian Schultz, Københavns Universitet og
Peter Møllgaard, Copenhagen Business School. Workshops/konferencer afholdt ved CIE 2006
23.-24. november: ”CIE Workshop 2006”, v. professor Christian Schultz,
Københavns Universitet. Afholdt på Gilleleje Badehotel.
Workshops/konferencer afholdt ved EPRU 2005
17.-18. november: ”Network Conference: Current Economic Problems
in Europe and Denmark”, v. professor Peter Birch Sørensen, Københavns
Universitet.
97
Forskning
Workshops/konferencer afholdt ved EPRU 2006
30. november: EPRN Conference: ”Income Distribution and Welfare State
Policies in a Globalising Economy”, v. professor Claus Thustrup Kreiner og
professor Peter Birch Sørensen. Finansieret af EPRN-netværket.
1. december: EPRN konference: ”Indkomstfordeling, Globalisering og Dansk
Økonomisk Politik”, v. professor Claus Thustrup Kreiner og professor Peter
Birch Sørensen. Finansieret af EPRN-netværket.
2.4.6
Sommerskole
Sommerskolen er et led i Instituttets udbud af videre- og efteruddannelsestilbud.
2005
28. juli-21. august: ”Summer School in Econometrics”, v. professor Søren
Johansen, professor Katarina Juselius, lektor Anders Rahbek og lektor Heino
Bohn Nielsen, Københavns Universitet.
2006
31. juli-20. august: ”Summer School in Econometrics. Economic Methodology and Macroeconomic Applications”, v. professor Søren Johansen,
professor Katarina Juselius, lektor Anders Rahbek og lektor Heino Bohn
Nielsen, Københavns Universitet. 2.4.7
Konferencer og symposier
En række medarbejdere ved Instituttet har desuden været arrangører og
medarrangører af forskningsarrangementer uden for Instituttet.
2005
Nikolaus Hautsch arrangerede ph.d.-kursus i ”Applied Econometrics”, University of Cologne, december.
98
Forskning
Hans Christian Kongsted arrangerede session om ”Økonometriske undersøgelser af efterspørgslen efter varer og deres karakteristika” ved
årsmødet i Dansk Økonometrisk Selskab, Sandbjerg, maj.
Finn Tarp arrangerede en serie seminarer og konferencer ved Central Institute of Economic Management (CIEM) og Institute of Labour Science
and Social Affairs (ILSSA), Hanoi, Vietnam.
2006
Kenneth Baltzer arrangerede Nordic Association of Agricultural Scientists
(NJF) workshop, Uppsala, november.
Nikolaus Hautsch arrangerede ph.d.-kurser om ”Applied Econometrics”
og ”Asset Pricing”, University of Cologne, februar, var medarrangør
af workshop om ”High-Frequency Econometrics and the Analysis of
Foreign Exchange Markets”, University of Warwick, juni.
Katarina Juselius arrangerede konference ”The methodology of cointegrated
VAR analyses”, Jægersborg, juni.
Anders Milhøj var medarrangør af Symposium i Anvendt Statistik, København, januar.
Finn Tarp arrangerede en serie seminarer og konferencer ved Central Institute of Economic Management (CIEM) og Institute of Labour Science
and Social Affairs (ILSSA), Hanoi.
2.4.8
Redaktionsvirksomhed
En række medarbejdere bidrager aktivt til det internationale videnskabelige
miljø gennem redaktionelt arbejde ved en række forskellige fagtidsskrifter:
2005
Frank Hansen er redaktør for tidsskrifterne Mathematical Inequalities and
Applications og Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics.
99
Forskning
Christian Hjorth-Andersen er redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift og
medlem af redaktionskomiteen for Journal of Cultural Economics.
Henrik Jensen er medredaktør af Scandinavian Journal of Economics.
Katarina Juselius er medlem af redaktionskomiteen ved Journal of Economic
Methodology.
Hans Keiding er i redaktionsudvalgene for Journal of Mathematical Economics og Social Choice and Welfare.
Claus Thustrup Kreiner er redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Christian Schultz er redaktør af Scandinavian Journal of Economics og medredaktør af The Manchester School.
Peter Birch Sørensen er redaktør af internationalt konferencebind om ”Tax
Policy and Labor Market Performance” samt medlem af redaktionskomiteerne for International Tax and Public Finance, German Economic
Review, FinanzArchiv, CPB Report og Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Peter Norman Sørensen er medredaktør af Macroeconomic Dynamics.
Finn Tarp er medlem af redaktionskomiteerne for Journal of International
Development og Økonomi og Politik.
Jean-Robert Tyran er medredaktør af European Journal of Political Economy.
2006
Frank Hansen er redaktør for tidsskrifterne Mathematical Inequalities and Applications og Journal of Inequalities in Pure & Applied Mathematics.
Christian Hjorth-Andersen er redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift og
medlem af redaktionskomiteen for Journal of Cultural Economics
Henrik Jensen er i redaktionskomiteen for Scandinavian Journal of Economics.
100
Forskning
Katarina Juselius er medlem af redaktionskomiteen ved Journal of Economic
Methodology.
Hans Keiding er medlem af redaktionskomiteerne for Social Choice and
Welfare, Journal of Mahematical Economics, samt International Journal
of Game Theory.
Claus Thustrup Kreiner er redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Christian Schultz er redaktør af Scandinavian Journal of Economics og medredaktør af The Manchester School.
Peter Birch Sørensen er redaktør af internationalt konferencebind om ”Tax
Policy and Labor Market Performance”, samt medlem af redaktionskomiteerne for International Tax and Public Finance, German Economic
Review, FinanzArchiv og Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Peter Norman Sørensen er medredaktør af Macroeconomic Dynamics.
Finn Tarp er medlem af redaktionskomiteerne for Journal of International
Development og Økonomi og Politik.
Jean-Robert Tyran er medlem af redaktionskomiteerne for European Journal
of Political Economy og Judgment and Decision Making.
Lars Peter Østerdal er medlem af redaktionelt udvalg for særlig sektion om
sundhedsøkonomi i Nationaløkonomisk Tidsskrift.
2.4.9
Refereevirksomhed
Udover redaktionsvirksomhed bidrager medarbejderne til det internationale
publikationsmiljø gennem bedømmelse af artikler for en lang række fagtidsskrifter – såkaldt refereevirksomhed. Medarbejderne fungerer således
som rådgivere for redaktørerne af tidsskrifterne i forbindelse med disses
beslutning om en given artikel bør publiceres eller ej. Nedenfor angives de
fagtidsskrifter, som medarbejderne har været referee for:
101
Forskning
2005
Thomas Barnebeck Andersen: Economic Journal, European Economic Review
og World Development.
Maria J. Alvarez-Pelaez: Journal of Economic Dynamics and Control.
Michael Bergman: International Review of Economics and Finance, European
Union Politics og Journal of International Money & Finance.
Carl-Johan Dalgaard: American Economic Review, Canadian Journal of
Economics, Economic Development and Cultural Change, Economic
Journal, European Economic Review, Journal of Development Economics, Journal of Economic Growth, Review of Economic Studies,
Scandinavian Journal of Economics og World Development.
Mette Ejrnæs: Journal Economic Development and Cultural Change og
Nationaløkonomisk Tidskrift.
Christian Groth: European Review of Economics og Journal of Environmental
Economics and Management.
Nikolaus Hautsch: Journal of Applied Econometrics, Journal of Economic
Behavior and Organization, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Journal of Econometrics, Journal of Financial Econometrics,
Empirical Finance, Computational Statistics and Data Analysis, Empirical
Economics, International Journal of Theoretical and Applied Finance
og Quantitative Finance.
Christian Hjorth-Andersen: Nationaløkonomisk Tidsskrift og Journal of
Cultural Economics.
Jens Leth Hougaard: Journal of Productivity Analysis, Omega, Fuzzy Sets
and Systems og Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Katarina Juselius: Journal of Comparative Analysis.
Hans Keiding: Journal of Mathematical Economics og Social Choice and
Welfare.
102
Forskning
John Kennes: Scandinavian Journal of Economics, International Economic
Review, Review of Economic Studies og European Economic Review.
Henrik Jacobsen Kleven: Canadian Journal of Economics, Nationaløkonomisk Tidsskrift, FinanzArchiv, German Economic Review, International
Tax and Public Finance, Journal of Public Economics, Oxford Economic
Papers og Scandinavian Journal of Economics.
Hans Christian Kongsted: Energy Journal og Economics of Innovation and
New Technology.
Claus Thustrup Kreiner: European Economic Review og Scandinavian Journal
of Economics.
David Dreyer Lassen: Scandinavian Journal of Economics, Political Research
Quarterly og Journal of Applied Economics.
Edith Madsen: Nationaløkonomisk Tidskrift.
Jakob Brøchner Madsen: Journal of Economic Surveys, Journal of Macroeconomics, Southern Economic Journal og Tourist Management.
Eliot Maenner: Journal of Economic Theory.
Jakob Roland Munch: The Manchester School og The Economic Journal.
Karl Gunnar Persson: Economic History Review og Histoire et Mesure.
Heino Bohn Nielsen: Oxford Bulletin of Economics and Statistics, The Scandinavian Journal of Economics og Nationaløkonomisk Tidsskrift.
John Rand: Scandinavian Journal of Economics.
Thomas Rønde: Journal of Industrial Economics, Journal of European Economic Association, Journal of International Economics og International
Journal of Industrial Organization.
103
Forskning
Christian Schultz: American Economic Review, Review of Economic Studies,
American Political Science Review, International Journal of Industrial
Organization, Journal of Public Economic Theory og McGraw-Hill
Publishers.
Holger Strulik: Scandinavian Journal of Economics, Journal of Economics,
Journal of Macroeconomics, Economic Inquiry, Review of Development
Economics, European Economic Review, International Economic Review,
German Economic Review og Journal of Population Economics.
Peter Birch Sørensen: Journal of Public Economics og Scandinavian Journal
of Economics.
Peter Norman Sørensen: American Economic Review, Econometrica, Journal
of Political Economy, Review of Economic Studies, Journal of Economic
Theory, Journal of the European Economic Association, Games and
Economic Behavior og Scandinavian Journal of Economics.
Finn Tarp: Economic Journal, Journal of Economic Growth, Journal of Development Economics, Review of Economics and Statistics, European
Economic Review, World Development, Economic Development and
Cultural Change, Food Policy, Journal of Development Studies, Asian
Economic Journal og Taylor & Francis and Palgrave MacMillan.
Mich Tvede: Economic Theory og Journal of Economic Dynamics and Control.
Jean-Robert Tyran: Journal of Economic Behavior and Organization, Journal
of Institutional and Theoretical Economics, Journal of the European
Economic Association, Journal of Socio-Economics, Perspektiven der
Wirtschaftspolitik, Scandinavian Journal of Economics og Social Choice
and Welfare.
Jacob Weisdorf: American Economic Review og Macroeconomic Dynamics.
Lars Peter Østerdal: Journal of Economic Behavior and Organization og Bulletin of Economic Research.
104
Forskning
2006
Karsten Albæk: American Economic Review.
Michael Bergman: European Union Politics, Financial Markets and Portfolio
Management, International Economic Journal, International Game
Theory Review, International Review of Economics and Finance, Journal of Economic Surveys, Journal of International Financial Markets,
Institutions and Money, Journal of International Money and Finance,
Nationaløkonomisk Tidskrift og Scandinavian Journal of Economics.
Carl-Johan Dalgaard: DFID, Economic Development and Cultural Change,
Economics Letters, Journal of Development Economics, Journal of Economic Growth, Journal of Public Economics, Macroeconomics Dynamics,
Oxford Analytica, Review of Economic Studies, Review of International
Economics og Scandinavian Journal of Economics.
Mette Ejrnæs: Scandinavian Journal of Economics, Oxford Economic Paper,
Journal of Population Economics, Journal of Economic History, Oxford
Bulletin of Economics and Statistics og Nationaløkonomisk Tidskrift.
Christian Groth: American Economic Review, European Economic Review
og Journal of Environmental Economics and Management.
Nicolaus Hautsch: Southern Economic Journal, Quantitative Finance, Journal
of Empirical Finance, Empirical Economics, Journal of Financial Econometrics og Journal of Econometrics.
Christian Hjorth-Andersen: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Journal of Cultural
Economics og Politika.
Jens Leth Houggard: Economic Theory, Social Choice and Welfare, European
Journal of Operational Research, Information Science, Health Care
Management Science, Journal of Productivity Analysis, Omega, Fuzzy
Sets and Systems og Nationaløkonomisk Tidsskrift.
Henrik Jensen: American Economic Review, Public Choice, Journal of International Economic, Journal of European Economic Association og
Scandinavian Journal of Economics.
105
Forskning
Katarina Juselius: Journal of Comparative Analysis, International Economics
og Finance Journal.
Hans Christian Kongsted: European Economic Review.
Claus Thustrup Kreiner: European Economic Review og Journal of Public
Economics.
David Dreyer Lassen: American Journal of Political Science, Journal of Politics,
Public Choice, Economics and Politics, Homo Oeconomicus, Eastern
Economic Journal, British Journal of Political Science og Journal of
Economic Behavior and Organization.
Elliot Maenner: Econometrica.
Jakob Roland Munch: European Economic Review og Review of International Economics.
Heino Bohn Nielsen: Oxford Bulletin of Economics and Statistics og Cliometrica.
Karl Gunnar Persson: Research in Economic History, Journal of Economic
History og Economic History Review.
Thomas Rønde: Canadian Journal of Economics, International Journal of Industrial Organization, Journal of Economics and Management Strategy,
Journal of Industrial Economics, Journal of Political Economy, Labour,
Rand Journal of Economics, Review of Development Economics, Scandinavian Journal of Economics og EFA Conference 2006.
Peter Birch Sørensen: Journal of Public Economics, Scandinavian Journal of
Economics og FinanzArchiv.
Peter Norman Sørensen: Econometrica, Games and Economic Behavior,
Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Economic
Theory, Journal of the European Economic Association, Journal of
Finance, Journal of Political Economy, Public Choice, Rand Journal of
Economics og Review of Economic Studies.
106
Forskning
Finn Tarp: Economic Journal, Journal of Economic Growth, Scandinavian
Journal of Economics, Journal of Development Economics, European
Economic Review, World Bank Economic Review, World Development,
Economic Development and Cultural Change, Review of Development
Economics, Food Policy, Journal of Development Studies og Journal
of International Development samt book publishers including UN WIDER.
Mich Tvede: Economic Theory, Mathematical Social Sciences og Journal of
Economic Theory.
Jean-Robert Tyran: American Economic Review, Economica, Economic Inquiry,
Experimental Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Public Economics, Judgment and Decision Making,
Oxford Economic Papers og Scandinavian Journal of Economics.
Jacob Weisdorf: Economica, Journal of Economic Growth, Journal of Political
Economy og Macroeconomic Dynamics.
Lars Peter Østerdal: Scandinavian Journal of Economics, Games and Economic Behavior, Theory and Decision og Nationaløkonomisk Tidsskrift.
2.4.10 Foredragsvirksomhed
Medarbejderne har i løbet af 2005 og 2006 holdt videnskabelige foredrag
ved en række eksterne institutioner (såvel danske som udenlandske) og ved
forskellige workshops og konferencer.
2005
Karsten Albæk: præsenteret papir ved Beskæftigelsesministeriets konference
om ”flexicurity”; Årsmøde for Arbejdsløshedskassernes Samvirke.
Michael Bergman: præsenteret papir ved Det Økonomiske Råds seminar om
Konkurrence, København; AEA Conference on ”Exchange Rate Econometrics”, Luxemburg; CEBR/CEPR Conference on ”Labor markets,
fiscal policy and structural reform”, København; gæsteforelæsning på
Syddansk Universitet, Odense.
107
Forskning
Martin Browning: inviteret foredrag ved Econometric Society World Congress, London; præsenteret papir ved Conference on ”Interaction Within the Family: Collective Approach and Bargaining Models”, Torino;
Panum Instituttet, KU; University of Toulouse; Oslo University; Central
European University, Budapest.
Carl-Johan Dalgaard: afholdt foredrag ved University of Birmingham; præsenteret papir ved Cornell/IFPRI conference on Thresholds and Nonlinearities in Development, Washington; Econometric Society World
Congress, London.
Christian Groth: præsenteret papir ved European Economic Association
Congress, Amsterdam.
Jan Gunnarsson: præsenteret papir ved Intensive Programme (IP 2005) EU
Enlargement, Kassel; UACES Research Conference, Zagreb; foredrag
ved Centre for Baltic Studies, Københavns Universitet; South Bank
University, London; Copenhagen University Priority Area: Europe in
Transition, Københavns Universitet.
Frank Hansen: forelæsning ved Memorial Conference for G.K. Pedersen,
KU; præsenteret papir ved Recent developments in Linear Operator
Theory and its Applications, Kyoto; The 4th Sendai Workshop on Free
Probability and Random Matrices, Sendai; 2005 Kansai Operator Algebra
seminar, Nara; 94th Conference on Statistiscal Mechanics, New York.
Hans Oluf Hansen: præsenteret papir ved Conference Longitudinal Studies
and Demographic Challenges of the 21st Century, Montreal.
Nikolaus Hautsch: præsenteret papir ved Center of Financial Research,
University of Cologne; Workshop on High-Frequency Econometrics
and Market Microstructure, Warwick Business School; Leeds University
Business School; University of Melbourne; University of Technology,
Sydney; Arne Ryde Workshop in Financial Economics, Lund; Stockholm
School of Economics; Université Libre de Bruxelles.
Ingrid Henriksen: præsenteret papir ved Agriculture and Economic Growth
in Europe since 1870, Zaragoza; The XXVth Conference of the Portuguese Economic and Social History Association, Èvora.
108
Forskning
Christian Hjorth-Andersen: gæsteforelæsning ved Dansk Sprognævns årsmøde i København; gæsteforelæsning ved BG Banks litteraturkonference, Valdekilde.
Jens Leth Hougaard: præsenteret papir ved International Workshop on
Performance Management, Beijing.
Henning Tarp Jensen: præsenteret papir ved University of Rosario, Bogota.
Katarina Juselius: inviteret foredrag ved konferencen ”Model Evaluation in
Macroeconomics”, Oslo; University of Lublijana; konferencen “Applied
Macroeconomics” i Aix en Provence.
John Kennes: præsenteret papir ved COSTA23 conference, Paris; inviteret
foredrag ved CERGE-EI, Prag; University of Western Ontario Economics
Alumni Conference; præsenteret papir ved Society for Economic Dynamics (SED), Budapest; Society for Advancement of Economic Theory
(SAET), Vigo; National Bureau of Economic Research (NBER), Boston;
Econometrics Society World Congress, (ESWC) London; plenary speaker
ved Third Helsinki-Tartu Conference on Economics, Helsinki; præsenteret papir ved Aarhus Universitet.
Hans Keiding: inviteret foredrag ved Journées de la santé publique, Rennes.
Henrik Jacobsen Kleven: præsenteret papir ved Columbia University, New
York; Georgetown University, Washington.
Hans Christian Kongsted: præsenteret papir ved årsmødet i Dansk Økonometrisk Selskab, Sandbjerg; Centre for Economic and Business Research,
København; ”5th ZEW Conference on the Economics of Information
and Communication Technologies”, Mannheim.
Claus Thustrup Kreiner: præsenteret papir ved IIIPF conference, Jeju Island;
workshop i Helsinki.
109
Forskning
David Dreyer Lassen: præsenteret papir ved ASSA Conference, Philadelphia;
World Bank, Washington; Jacques Polak Annual IMF Research Conference, Washington.
Edith Madsen: præsenteret papir ved Dansk Økonometrisk Selskab, Sandbjerg.
Eliot Maenner: præsenteret papir ved University of Mainz; University of
Miami.
Anders Milhøj: præsenteret papir ved Symposium i Anvendt Statistik, Odense;
Copenhagen Business School; indlæg ved SAS-forum, København.
Jørgen Birk Mortensen: inviteret foredrag på Akademiet for de Tekniske
Videnskabers konference om trafikregulering; konference om vandressourcer afholdt på Roskilde Universitetscenter.
Jakob Roland Munch: præsenteret papir ved Aarhus Universitet; Centre
for Economic and Business Research; EALE/SOLE World Conference,
San Francisco; Nordic International Trade Seminars; Helsinki Center of
Economic Research.
Heino Bohn Nielsen: præsenteret papir ved Danmarks Statistiks konference
om konjunkturstatistik, København; Workshop om Nonlinear Multivariate Econometric Time Series Analysis with Applications to Nonlinear
Cointegration and Volatility, Bologna.
Karl Gunnar Persson: keynote speaker ved the Swedish Association of Economic History, Umeå University; præsenteret papir ved the European
Historical Economics Society Conference, Istanbul; inviteret foredrag
ved the Workshop in Honour of Jeffrey G. Williamson, Harvard University; præsenteret papir ved CEPR and ESF workshop on Long term
economic growth, Venice International University.
John Rand: præsenteret papir ved CIEM/NIAS workshop, Hanoi.
110
Forskning
Thomas Rønde: præsenteret papir ved CEBR; CEPR/ECB Conference on
Competition, Stability and Integration in European Banking, Brussels;
EARIE Conference 2005, Porto; NORIO V Conference, Reykjavik; Stockholm School of Economics.
Christian Schultz: præsenteret papir ved Université de Toulouse; Purdue
University; University of Indiana Bloomington; University of Illinois Urbana-Champaign; Reykjavik University; Lunds Universitet; Econometric
Society World Congress, London.
Holger Strulik: præsenteret papir ved Econometric Society World Congress,
London.
Peter Birch Sørensen: gæsteforelæsning ved Institut for Statskundskab,
Københavns Universitet.
Peter Norman Sørensen: præsenteret papir ved CEPR European Summer
Symposium in Economic Theory, Gerzensee; Game Theory Seminar,
Paris; Roy Seminar, Paris; Mini-Conference on Information and Prediction Markets, London.
Finn Tarp: præsenteret papir ved Mozambique Association of Economists
seminar, Maputo; Unido, Final conference COMPID programme, Vienna;
African Economic Research Consortium semi-annual research workshop,
Nairobi; Enterprise and Household Surveys seminar series, Central Institute of Economic Management, CIEM, Hanoi; Danida Courses on
Poverty Reduction and Macroeconomic Policies and Macro- and Sector
Policies for Development, København; forelæsning ved Centre for African Studies, Københavns Universitet; Danish Council for International
Development Cooperation, København.
Mich Tvede: præsenteret papir ved HEC School of Management, Paris.
Jean-Robert Tyran: inviteret foredrag ved universiteterne: Århus, Göteborg,
Innsbruck, Jena, Lund, Mannheim, St. Gallen, Strasbourg og Utrecht;
præsenteret papir ved CEBR, København; Det Økonomiske Råd, København; inviteret forelæsning ved International Summer Institute of
Bounded Rationality, Max Planck Institute, Jena; præsenteret papir ved
111
Forskning
Workshop on Trust and Democracy, Göteborg, Workshop on Public
Economics, Engelberg og Economic Science Association, Alessandria;
keynote speaker ved International Conference on Cognitive Economics,
Sofia; tiltrædelsesforelæsning som Privatdozent, St. Gallen.
Jacob Weisdorf: præsenteret papir ved Université catholique de Louvain;
CEPR konference: Europe’s Growth and Development Experience,
University of Warwick.
Lars Peter Østerdal: præsenteret papir ved Dansk Forum for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet, Odense; Health & Equity Workshop,
Alicante; International Health Economics Association: 5th World Congress, Barcelona.
2006
Karsten Albæk: præsenteret papir ved Conference on Policy Evaluation,
Mannheim.
Michael Bergman: præsenteret papir ved 8th Annual SNEE European integration conference, Mölle; Third Annual DG ECFIN Research Conference on Adjustment under monetary unions: Financial market issues,
Bruxelles; AEA Exchange Rate and Risk Econometrics, Athen; Danmarks
Nationalbank, København.
Carl-Johan Dalgaard: præsenteret papir ved Göteborg Universitet; IMF institute, IMF Research Department; Conference on ”Geography, Institutions, Technology and Economic Convergence”, Göteborg; Workshop
on the economics of conflict ,Oslo; DEGIT IX, Jerusalem.
Mette Ejrnæs: præsenteret papir ved AGE Conference, Paris; Conference
on Entrepreneurship, København.
Christian Groth: præsenteret papir ved The SURED 2006 Conference, Ascona,
Svejts; Environmental and Resource Economics 3rd World Congress,
Kyoto; Far Eastern Meeting of Econometric Society, Beijing; European
Economic Association Congress, Wien.
112
Forskning
Jan Gunnarsson: præsenteret papir ved Conference on Europeanization
– Theorising and Researching on the Impact of Europe, Københavns
Universitet; forelæsning ved Mare Europaeum: International Summer School in Baltic Sea Region Studies, Turku; forelæsning ved The
Research Priority Area Europe in Transition: The Dynamics of Europe
2006: Challenges at the European, national, regional and metropolitan
level, Københavns Universitet; forelæsning ved South Bank University,
London.
Frank Hansen: præsenteret papir ved Workshop on Operator Algebras and
Applications, Odense; Risk, Uncertainty and Decision, Paris; Algebra,
Geometry, and Mathematical Physics, Lund.
Hans Oluf Hansen: præsenteret papir ved Symposium i Anvendt Statistik,
København; Symposium om Religionsdemografi i det 21. århundrede,
København.
Nicolaus Hautsch: præsenteret papir ved International Conference on HighFrequency Finance, University of Konstanz; ESF Workshop on High-Frequency Econometrics and the Analysis of Foreign Exchange Markets,
University of Warwick; Econometric Society European Meeting, Wien;
German Economic Association, Bayreuth.
Ingrid Henriksen: præsenteret papir ved XIV International Economic History
Congress, Helsinki.
Jens Leth Houggard: præsenteret papir ved North American Productivity
Workshop, Stern School of Business, New York; Workshop on Productivity Analysis, Institute for Mathematical Sciences, Københavns
Universitet.
Henrik Jensen: Discussant ved CEPR konference, Amsterdam.
Katarina Juselius: inviteret foredrag ved Econometric Methods Conference,
Kina; forelæsning ved The Methodology of Cointegrated VAR Analyses
Conference, Jægersborg.
Hans Keiding: indlæg ved Institute de Poincare, Ecole Normal, Paris.
113
Forskning
Hans Christian Kongsted: indlæg ved Årsmødet i Dansk Økonometrisk Selskab, Sandbjerg; præsenteret papir ved 13th Panel Data Conference,
University of Cambridge.
Claus Thustrup Kreiner: præsenteret papir ved Panel discussion; Conference
of the Danish Economic Society, Koldingfjord; Seminar, Dortmund.
David Dreyer Lassen: præsenteret papir ved Aarhus møder i offentlig politik,
Aarhus Universitet.
Anders Milhøj: indlæg ved Symposium i Anvendt Statistik, København;
seminar ved Copenhagen Business School; indlæg ved SAS-forum,
København.
Jørgen Birk Mortensen: indlæg ved høring om “Green Transport”, Christiansborg; Biofuels – economic aspects, KVL; The 29th Annual IAEE
Conference, Potsdam; The 3rd World Conference of Environmental
and Resource Economists, Kyoto.
Jakob Roland Munch: præsenteret papir ved Panel Data Conference, University of Cambridge; Second Danish International Economics Workshop,
Handelshøjskolen i Århus.
Heino Bohn Nielsen: præsenteret papir ved 21st Nordic Conference on
Mathematical Statistics, Rebild; seminar Nuffield College, Oxford.
Karl Gunnar Persson: inviteret foredrag ved Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona.
Thomas Rønde: præsenteret papir ved EEA Conference; WZB Conference
on Antitrust and Innovation, University of Aarhus; University of Naples
(Federico II); University of Salerno (CSEF); University of Zürich,
Christian Schultz: præsenteret papir ved University of Birmingham; University
of Bergen; ASSA meetings, Boston.
Peter Birch Sørensen: inviteret plenumforelæser på CESifo Venice Summer
Institute, Venedig; inviteret plenumforelæser på årskongressen i Inter-
114
Forskning
national Institute of Public Finance, Paphos; inviteret plenumforelæser
på international konference om ”New Directions in Fiscal Federalism”,
Lexington; inviteret plenumforelæser på konference om international
skattepolitik afholdt af det canadiske finansministerium, Ottawa; inviteret plenumforelæser på EU-Kommissionens konference om ”Corporate
Tax Competition and Cooperation in Europe”, Bruxelles; Præsentation
af papir på international konference om ”Reinventing the Welfare
State”, Haag; præsentation af papir på Nordic Workshop on Tax Policy
and Public Economics, Bergen.
Peter Norman Sørensen: præsenteret papir ved Econometric Society Winter
Meeting, Boston; CEPR European Summer Symposium in Economic
Theory, Gerzensee; Danish Center for Accounting and Finance Meeting,
Nyborg; Workshop on General Equilibrium Theory at the Institute for
Advanced Studies, Wien; Helsinki University; Erasmus University.
Finn Tarp: præsenteret papir ved African Economic Research Consortium
semi-annual research workshops, Nairobi; Enterprise and Household
Surveys seminar series, Central Institute of Economic Management,
CIEM, Hanoi; Swedish Economic Council, Stockholm; World Institute
of Development Economics Research, Helsinki; Nordic Conference on
Development Economics, Oslo; Department seminar series, Purdue
University; Danish Council for International Development Cooperation,
København.
Mich Tvede: præsenteret papir ved University of Venice; Conference Society
of Social Choice and Welfare, Istanbul.
Jean-Robert Tyran: inviteret foredrag ved universiteterne: East Anglia, Norwich; Innsbruck; Louis Pasteur, Strasbourg; Maastricht; Paris I; Royal
Holloway, London; præsenteret papir ved AKF, København; Kritisk
Profil, Århus; Economic Science Association Conference, Hong Kong; Danish Graduate Programme in Economics, Sønderborg; International
Association for Research in Economic Psychology IAREP/SABE, Paris.
Jacob Weisdorf: præsenteret papir ved XIV International Economic History
Congress, Helsinki; 1st Summer School of the Marie Curie Research
Training Network ‘Unifying the European Experience,’ European University Institute, Firenze.
115
Forskning
Lars Peter Østerdal: præsenteret papir ved Eighth International Meeting of
The Society for Social Choice and Welfare, Istanbul; 21st Annual EEA
Congress, Wien; 61st European Meeting of the Econometric Society,
Wien; Economics Research Seminar, Helsinki Center of Economic Research.
2.4.11 Faglige og administrative hverv
Som det fremgår af ovenstående, sker formidlingen og profileringen af
Instituttets videnskabelige arbejde gennem offentliggørelse af bøger eller
artikler i fagtidsskrifter, forskningsarrangementer, redaktionsvirksomhed mv.
En del af formidlingen sker endvidere i form af medarbejdernes deltagelse
i forskellige udredningsaktiviteter samt råds- og udvalgsarbejde.
2005
Martin Browning er fellow ved Econometric Society og European Economic
Association samt council member ved European Economic Association.
Hans-Oluf Hansen er medlem af International Union for The Scientific Study
of Population (IUSSP).
Ingrid Henriksen er medlem af The Board of Trustees of The European Historical Economics Society.
Christian Hjorth-Andersen er medlem af Folkeuniversitetets styrelse, medlem
af bestyrelsen i Alm. Brand Bank, næstformand/formand i Energiklagenævnet, medlem af Erhvervsankenævnet, suppleant i Jernbaneklagenævnet samt medlem af Konkurrenceankenævnet.
Katarina Juselius er medlem af EUROCORES (European Cooperative Research)
komiteen ved European Science Foundation og medlem af Forward
Look komiteen.
David Dreyer Lassen er bestyrelsesmedlem i Danish Public Choice Society.
Klavs Lindeneg er medlem af Energiklagenævnet.
116
Forskning
Peter Erling Nielsen er medlem af Erhvervsankenævnet.
Thomas Rønde er medlem af Konkurrencerådet.
Christian Schultz er næstformand for Konkurrencerådet, medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt formand for bestyrelsen
af CEBR, København.
Holger Strulik er medlem af Macroeconomics Council for the German Economic Association.
Peter Birch Sørensen er formand for Det Økonomiske Råds formandskab,
vicepræsident for International Institute of Public Finance, medlem af
bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening samt medlem af Konjunkturrådet i den svenske tænketank Studieförbundet för Näringsliv och
Samhälle.
Troels Østergaard Sørensen er medlem af Danmarks Statistiks forskningsudvalg, medlem af Jernbaneklagenævnet, formand for bestyrelsen for
DREAM-modellen samt medlem af bestyrelsen ved Roskilde Amtsgymnasium.
Finn Tarp er medlem af Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde, medlem af African Economic Research Committee (AERC) samt medlem af
bestyrelsen for Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).
2006
Hans-Oluf Hansen er medlem af International Union for The Scientific Study
of Population (IUSSP).
Jes Winther Hansen er medlem af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening.
Ingrid Henriksen er medlem af The Board of Trustees of The European Historical Economics Society.
117
Forskning
Christian Hjorth-Andersen er medlem af Folkeuniversitetets styrelse, medlem
af bestyrelsen i Alm. Brand Bank, næstformand/formand i Energiklagenævnet, medlem af Erhvervsankenævnet, suppleant i Jernbaneklagenævnet samt medlem af Konkurrenceankenævnet.
Katarina Juselius er medlem af EUROCORES (European Cooperative Research)
komiteen ved European Science Foundation og medlem af Forward
Look komiteen.
Hans Christian Kongsted er medlem af Det rådgivende udvalg vedrørende
ADAM.
David Dreyer Lassen er bestyrelsesmedlem i Danish Public Choice Society.
Klavs Lindeneg er medlem af Energiklagenævnet.
Peter Erling Nielsen er medlem af Erhvervsankenævnet.
Karl Gunnar Persson er medlem af Videnskabernes Selskab.
Thomas Rønde er medlem af Konkurrencerådet.
Christian Schultz er næstformand for Konkurrencerådet, medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt formand for bestyrelsen
af CEBR, København.
Peter Birch Sørensen er formand for Det Økonomiske Råds formandskab,
vicepræsident for International Institute of Public Finance, medlem af
bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening samt medlem af international skatteekspertgruppe nedsat af det britiske Institute for Fiscal
Studies.
Finn Tarp er medlem af Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde, medlem af African Economic Research Committee (AERC) samt medlem af
bestyrelsen for DIIS.
118
Forskning
2.4.12 Ekstrent bedømmelsesarbejde
Udover de omtalte udadvendte videnskabelige arbejder, er en vigtig ekstern
faglig aktivitet deltagelse i forskelligt bedømmelsesarbejde. Dette arbejde
spænder fra censuropgaver ved eksamener til deltagelse i bedømmelsesudvalg ved besættelse af videnskabelige stillinger ved andre institutioner.
2005
Michael Bergman var opponent på ph.d.-afhandling ved Stockholm University og opponent ved Licentiate Thesis, Gothenburg University.
Carl-Johan Dalgaard var i bedømmelsesudvalg vedr. lektorat ved Syddansk
Universitet, Odense.
Mette Ejrnæs var ekstern bedømmer på ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet.
Nikolaus Hautsch var medlem af ph.d.-komite ved Lund University.
Christian Hjorth-Andersen var i bedømmelsesudvalg vedr. professorat i
miljøøkonomi ved KVL og vedr. forskningschef ved AKF.
Jens Leth Hougaard var medlem af bedømmelsesudvalg i forbindelse med
lektorater på KVL og Syddansk Universitet.
Katarina Juselius var fagkyndig ved bedømmelse af fem lektorer til professor-opryk i Norge, et ”research fellowship” ved det engelske forskningsråd ESSR, en ph.d.-afhandling ved Universitetet i Växjö samt en
ph.d.-afhandling ved det Europæiske Universet i Firenze.
Hans Keiding var ekstern bedømmer på ph.d.-afhandling ved Paris 1, Sorbonne.
Hans Christian Kongsted deltog i ph.d.-bedømmelse ved Lunds Universitet og
i adjunkt/lektorbedømmelsesudvalg, Syddansk Universitet, Odense.
Heino Bohn Nielsen var opponent ved ph.d.-forsvar, Lund University.
119
Forskning
Karl Gunnar Persson var medlem af bedømmelsesudvalg vedr. professorat
ved University of Gothenburg.
Christian Schultz var i lektorudvalg ved Aarhus Universitet.
Finn Tarp var i bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger ved University
of Oxford, Purdue University og Lund University.
Jean-Robert Tyran var medlem af ph.d.-komite ved Gothenburg University.
2006
Michael Bergman var i bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandling ved Lund
University.
Carl-Johan Dalgaard har været i bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger
ved Lund University og Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
Nikolaus Hautsch var i bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandling ved
Handelshøjskolen i Århus.
Christian Hjorth-Andersen var i bedømmelsesudvalg vedr. lektorat ved Copenhagen Business School.
Jens Leth Hougaard var medlem af bedømmelsesudvalg i forbindelse med
lektorater på KVL og Syddansk Universitet samt medlem af bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhandling ved KVL.
Katarina Juselius var i bedømmelsesudvalg vedr. professorat ved European
University Institute, Firenze.
Hans Christian Kongsted var i bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandling
ved Aarhus Universitet.
Anders Milhøj var i udvalg vedr. lektorat ved Syddansk Universitet, Kolding.
120
Forskning
Peter Erling Nielsen var i bedømmelsesudvalg vedr. leder af Centre for Pædagogik og Didaktik, Aarhus Universitet.
Thomas Rønde var i bedømmelsesudvalg vedr. lektorat ved Aarhus Universitet.
Christian Schultz var i bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandling ved Aarhus
Universitet og vedr. professorat ved Stockholms Universitet.
Finn Tarp deltog i bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandlinger ved Institute
of Social Studies, Haag og University of Sussex, Brighton.
Jean-Robert Tyran var i bedømmelsesudvalg vedr. professorat ved University
of Innsbruck.
2.4.13 Prisopgaver
I 2005 stillede Økonomisk Institut følgende prisopgaver:
1. En teoretisk og eventuelt empirisk analyse af lønspredning i ligevægtsmodeller med homogene arbejdere.
2. Der ønskes en diskussion af Stabilitets- og Vækstpagten i EU omfattende de oprindelige motiver for indgåelsen, de tidlige erfaringer, de
senere års overskridelser af reglerne, og de aktuelle planer for at ændre
disse.
3. Problemer og muligheder ved integration af øst- og centraleuropæiske
lande i EU. Kan vi lære af tidligere udvidelser?
4. Hvilke økonomiske institutioner kunne give danske forbrugere og
virksomheder de bedste muligheder for at forsikre sig mod terrorbegivenheder: forsikringsselskaberne, evt. med ændret lovgivning, en
statslig fond, nye finansielle aktiver eller andre muligheder?
121
Forskning
I 2006 stillede Økonomisk Institut følgende prisopgaver:
1. Der ønskes en diskussion af konkurrencesituationen på det danske
pengeinstitutmarked. Sektorens indtjening er forøget i de senere år
og forbrugere, virksomheder og de konkurrencepolitiske myndigheder
kritiserer rentesatser og gebyrer, som hævdes at være fastsat under
indtryk af en svag konkurrence. Omvendt synes de udenlandske banker at være passive på det danske marked, ligesom danske banker
forekommer at være konkurrencedygtige på udenlandske markeder.
2
Er spekulative prisbobler på aktivmarkeder teoretisk forenelige med
rationel investor-adfærd? Hvilke faktorer er i så fald gunstige for dannelsen af prisbobler? Har disse faktorer været gunstige i forbindelse
med nyere tids formodede bobler i aktie- og boligpriser? Begrunder
teorien noget indgreb i markederne?
3. Der ønskes en diskussion af udvalgte aspekter af diskrimination på
arbejdsmarkedet. Bidraget kan eventuelt omfatte empirisk analyse på
danske forhold.
Der blev ikke uddelt guld- eller sølvmedalje i 2005 og 2006. Der har ikke
været tradition for mange besvarelser af prisopgaver ved faget.
122
3
Bachelor- og kandidatuddannelse
Økonomisk Studienævn har ansvaret for bachelor- og kandidatuddannelser
i økonomi og for de tilhørende side- og tilvalgsuddannelser. Hertil kommer,
at færdige kandidater har adgang til en række økonomifag under deltagerbetalt deltidsuddannelse.
3.1
Økonomistudiet
Optag og STÅ-produktion
I 2005/06 optog BA-studiet hhv. 322/302 studerende, 155/162 gennemførte
BA-uddannelsen, og kandidatproduktionen var på 165/158. Optaget viser
en mindre tilbagegang efter flere års fremgang. Kandidatproduktionen har
ligget nogenlunde stabilt de seneste år. Forbedrede STÅ-tal og en stigning
i antallet af bedømte specialer (i 2006 afleverede 193 studerende specialer
mod 143 året før) kan tyde på, at både BA- og kandidatproduktionen vil
blive øget i 2007.
I 2005 blev en reform af bacheloruddannelsen implementeret. De første
resultater viser sig nu, hvor reformen har haft effekt på studiets 1. og 2.
år. Reformen har været en succes, hvad angår 1. år, mens de studerendes
møde med matematisk formuleret økonomi og økonometri, som især foregår
på 2. år, fortsat er en stor udfordring for mange. De studerende har svært
ved at leve op til de skærpede aktivitetskrav. Derfor er der iværksat nogle
ekstraordinære initiativer, såsom afholdelse af korte repetitionskurser og
ekstraordinære eksamener.
Studietiderne er ikke blevet afkortede (på bacheloruddannelsen er studietiden
gennemsnitlig 45 mdr. og på kandidatuddannelsen 48 mdr). På bachelorstudiet må dette tilskrives, at mange studerende hidtil har haft svært ved at
bestå især 2. årsprøve på normeret tid, og for kandidatuddannelsen gælder,
at over 80 pct. af de studerende har erhvervsarbejde. På økonomområdet
er det noget nær en forudsætning for at få et job, at man kan henvise til
forudgående, relevant erhvervserfaring. Adgang til deltidsindskrivning på
universitetet ville defor være relevant for mange studerende.
Akademisk klarer vore studerende og nyuddannede kandidater sig fremragende. Flere har vundet priskonkurrencer, mange er optaget på internatio123
Bachelor- og kandidatuddannelse
nalt anerkendte universiteter, og ledigheden blandt dimittender har næppe
nogensinde været lavere.
I 2005/06 blev 81/101 optaget som meritstuderende, desuden blev der på
sidefagsudddannelsen optaget hhv. 0/3, på tilvalgsuddannelserne 6/8 og på
betalt deltidsuddannelse 95/67. Studiet modtog 63/125 gæstestuderende
og havde ved starten af 2007 101 internationale kandidatstuderende indskrevet mod 60 året før.
Der bliver fortsat gjort meget for at øge tilgangen til vores egen bacheloruddannelse, og bl.a. er vores besøgsordning populær. I 2005 og 2006 modtog
vi således besøg af ca. 1100/1200 gymnasieelever.
I 2006 blev en række fag på både BA- og kandidatuddannelserne ny- og
videreudviklet.
Arbejdet med at oprette kursushjemmesider, konferenceplatforme og styrke
undervisernes IT-færdigheder er fortsat. I 2006 er der indrettet ca. 30 nye
specialearbejdspladser. Internationaliseringen fortsætter. Socrates-udvekslingerne er imidlertid
stagneret, da de studerende foretrækker studieophold ved universiteter i
Nordamerika, Storbritannien og Australien.
Ved vores optagelse af udenlandske studerende anlægges en stadig mere
kritisk og selektiv linie for at sikre, at de studerendes kvalifikationer er tilstrækkelige.
Instituttet støtter udgivelsen af studenterbladet ”Polit’en”, drift af ”Polithuset”, studentercaféen ”Cafelitten” og andre faciliteter og aktiviteter
blandt de studerende.
124
Bachelor- og kandidatuddannelse
STÅ fordelt på indskrivning og aktivitetsniveau
Tabellerne læses på den måde (idet 2005-tabellen benyttes som eksempel):
Økonomistudiets ”egne” studerende har optjent 818,9 STÅ ved at følge
studiets egne fag. I tillæg har de tjent 4,4 ved at deltage i aktiviteter på
matematik-økonomi samt andre studier ved Københavns Universitet og 10,8
på institutioner uden for Universitetet. Samlet 834,2 STÅ i 2005.
Derudover har studerende fra øvrige fag på Universitetet i alt produceret
4,7 STÅ, merit-studerende 8,8 STÅ og (bl.a. udenlandske) gæstestuderende
21,3. Samlet i alt 853,7 STÅ i 2005.
Studerende, der er indskrevet på universitetet under Åben Uddannelse har
optjent 6,5 STÅ. Disse udløser ”deltagerbetalt deltidsuddannelses- taxameterbetaling” i tillæg til den opkrævede deltagerbetaling.
Figur 1: STÅ fordelt på indskrivning og aktivitetsområder
2005
Indskrivningsfag
Økonomi
Matematik-økonomi
Datalogi
Sociologi
Humaniora
Meritstuderende
Gæstestuderende
Ialt
Åbenuddannelse
Aktivitetsområder
MeritØkonomi Mat.-øk. Matematik Jura Biologi Psykologi overført
818,9
2,7
0,7
0,4
0,9
8,8
21,
85,7
6,5
,
2006
Indskrivningsfag
Økonomi
Matematik-økonomi
Sociologi
Meritstuderende
Gæstestuderende
Ialt
Åbenuddannelse
0,6
0,
0,1
0,1
Aktivitetsområder
Økonomi
Mat.-øk.
Matematik
Meritoverført
I alt
906,5
1,7
0,4
8,2
16,6
9,
6,4
0,5
4,1
11,2
922,
125
10,8
I alt
84,2
Bachelor- og kandidatuddannelse
Optag, kandidat og STÅ-produktion
Figur 2: Optag og kandidatproduktion
350
Antal
300
250
200
150
100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
År
Optag på BA
Kandidatproduktion
Bachelorproduktion
Figur 3: Antal studenterårsværk
STÅ
1000
800
600
400
200
0
STÅ
2004
2005
2006
887,9
853,7
933,3
126
Bachelor- og kandidatuddannelse
3.1.1
Forbrug af DVIP- samt TAP-ressourcer
/>LiÊΰ>Ê-ÌÕ`ˆi˜CۘiÌÃÊvœÀLÀÕ}Ê>vÊ6*‡ÊÃ>“ÌÊ/*‡ÀiÃÜÕÀViÀÊÓää{‡ÓääÈ°
ÀÃÛCÀŽ
˜Ì>
/ˆ“iÀ
C«iCÀiÀi
1˜`iÀۈ؈˜}Ã>Ãð
ŽÃÌiÀ˜iʏiŽÌœÀiÀ
*…°`°‡Ã̈«i˜`ˆ>ÌiÀ
6*ʈÊ>Ì
œÀ“ˆ`ˆ˜}̘ÃՏi˜Ì
/‡Ûii`iÀi
-ÌÕ`i˜ÌiÀ“i`…C«
/*ʈÊ>Ì
Ê>Ì
Î]ÇÓ
n]™Î
Ç]£È
£]Ó{
ÊÊ Ó£]äÈ
ä]xÈ
£]{x
x]™™
n]ää
Î{
ÇÈ
{Ó
£x
£ÈÇ
C«iCÀiÀi
1˜`iÀۈ؈˜}Ã>Ãð
ŽÃÌiÀ˜iʏiŽÌœÀiÀ
*…°`°‡Ã̈«i˜`ˆ>ÌiÀ
6*ʈÊ>Ì
œÀ“ˆ`ˆ˜}̘ÃՏi˜Ì
/‡Ûii`iÀi
-ÌÕ`i˜ÌiÀ“i`…C«
/*ʈÊ>Ì
Ê>Ì
{]Óä
™]x™
È]ÇÓ
£]äÎ
ÊÊ Ó£]xx
ä]nä
£]Èä
x]Ç{
n]£{
Îx
ș
{Î
£Ó
£x™
C«iCÀiÀi
1˜`iÀۈ؈˜}Ã>Ãð
ŽÃÌiÀ˜iʏiŽÌœÀiÀ
*…°`°‡Ã̈«i˜`ˆ>ÌiÀ
6*ʈÊ>Ì
œÀ“ˆ`ˆ˜}̘ÃՏi˜Ì
/‡Ûii`iÀi
-ÌÕ`i˜ÌiÀ“i`…C«
/*ʈÊ>Ì
Ê>Ì
{]xÈ
£ä]ä{
È]ä{
ä]È{
ÊÊ Ó£]ÓÇ
ä]xÈ
£]{™
x]n£
Ç]nÇ
‡
£ÈÇ
£x™
În
ÇÓ
{ä
£ä
£Èä
£Èä
127
Óää{
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈ°Ó{È
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£{°™nÎ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£Ó°ääÈ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÓ°äǙ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎx°Î£{
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʙΙ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÓ°{Îä
£ä°ä{x
ÊÊÊÊÊÊÊÊʣΰ{£{
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ{n°ÇÓn
Óääx
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÇ°ä{n
ÊÊÊÊÊÊÊÊʣȰä™ä
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ££°ÓÇÇ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£°ÇÎä
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎÈ°£{x
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£°Î{Ó
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÓ°Ènn
™°ÈÓn
ÊÊÊÊÊÊÊÊʣΰÈxn
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ{™°näÎ
ÓääÈ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÇ°È{£
ÊÊÊÊÊÊÊÊʣȰnÎÎ
ÊÊÊÊÊÊÊÊʣ䰣Î{
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£°äÈÈ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎx°ÈÇ{
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʙΙ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÓ°xäÈ
™°Ç{È
ÊÊÊÊÊÊÊÊʣΰ£™£
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ{n°nÈx
"“ŽœÃ̘ˆ˜}]Ḛ̂ʎÀ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£°£™Î
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΰÎÇn
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÓ°™ÈÓ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ{™Î
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ n°äÓÈ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎ{Î
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎÓn
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£°xÓÈ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ó°£™Ç
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ £ä°ÓÓÎ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£°ÎnÓ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΰÈә
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÓ°nÎÎ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎnn
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ n°ÓÎÓ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎ{Î
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ{ÓÓ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£°È££
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ó°ÎÇÈ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ £ä°Èän
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£°xÎÓ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊΰ™£È
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÓ°ÈÓÎ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÓ{n
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ n°Î£™
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎxä
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎxÇ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£°xäx
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ó°Ó£Ó
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ £ä°xΣ
Bachelor- og kandidatuddannelse
3.1.2
Studiestatistik
Tabel 3.b
Optag, STÅ, studenterbestand og kandidatproduktion
2001-20061.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Optag
24
266
285
251
22
02
Antalstudenterårsværk(STÅ)
Studenterbestand,iflg.
opgørelserpr.1.oktober
942
885
842
888
854
9
1790
1720
1775
1712
1846
1941
20
164
149
156
165
158
Kandidatproduktion
1
Tabellenerrevideretpåbaggrundafopgørelseri"KUital"foråret2007,deropdateresafKU´sStatistikkontor.Fra2005indeholderoptagtalforstuderendeindskrevetdirektepåBA-uddannelsen.
3.1.3
Afsluttede specialer
2005
Albertsen, Louise: Gennemgang af struktur – Konkurrenceforhold og afregningsmodeller på internettet. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Amadid, Sibghatullah: Assessing the economic effects of the EUROMED
partnership – The case of Morocco. Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
Amin, Zubia Tubsim: Det danske realkreditsystem. Vejleder: Hans Keiding.
Andersen, Morten Ankjær: MasterCard adfærd – En logistisk regressionsanalyse af aktivitet og afgang af Nordeas MasterCard. Vejleder: Anders
Milhøj.
Andersen, Tine Kofoed Stender: Fremmer naturressourcer den økonomiske
vækst? Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Andersen, Angelo Rosenstjerne: En re-analyse af PISA2000. Vejleder: Axel
Mossin.
Andersen, Rasmus Holst: Bredbåndsinfrastruktur i Danmark. Vejleder: John
Frederiksen.
Andreasen, Tine Long: Sammenhænge i helbred og arbejdsstyrketilknytning
blandt danskere og indvandrere. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
128
Bachelor- og kandidatuddannelse
Andresen, Jacob: Organisationsforandring. Vejleder: Anders Rosdahl.
Asmussen, Elisabeth Toftmann: Risikovillig kapital. Vejleder: Christian
Schultz.
Babali, Samir: Strategy and Structure in Multinational Corporations. Vejleder:
Jan Sture Gunnarsson.
Bender, Anne Lund: Design af overførselsprogrammer: Universalisme eller
målrettethed? Vejleder: Henrik Jacobsen Kleven.
Binzer, Christian Friis: Vores eller Deres Sammenlægning? – Lokale og samfundsmæssige interesser ved kommunesammenlægninger. Vejleder:
Niels Jørgen Mau Pedersen.
Blockmann, Sandra: Financial liberalization in Emerging Markets – A source
of fragility, growth and crises? Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Brinch-Nielsen, Line: Mobilterminering. Vejleder: John Frederiksen.
Brink, Kristian: Fra kommunalreform til kommunalreform. Vejleder: Niels
Jørgen Mau Pedersen.
Bruun, Sørine Helle: Den Europæiske Centralbanks Pengepolitiske Strategi.
Vejleder: Henrik Jensen.
Brøgger, Peder: Integrationspolitik i social kapital perspektiv. Vejleder: Axel
Mossin.
Bøkman, Ida: Organisation of the European Biotechnology Industry – A
Theoretical Approach to Industry Setup in an Innovation Driven Industry.
Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
Christensen, Heidi Anker: Effekter på arbejdsmarkedet af jobsøgning på
internettet. Vejleder: Karsten Albæk.
Christensen, Simon Grundtvig: Delegering i organisationer. Vejleder: Anders
Rosdahl.
Christensen, Jeppe Winther Lorange: Kommercialisering af offentlig forskning – en fødekæde til venturemarkedet? Vejleder: Søren Bo Nielsen.
Christensen, Morten Westergaard: Forbrugerpolitiske aspekter ved kommerciel forsikringsdrift. Vejleder: Axel Mossin.
129
Bachelor- og kandidatuddannelse
Cilieborg, Carsten: Værdiansættelse af A/S Det Østasiatiske Kompagni.
Vejleder: Ole Sørensen.
Clausen, Karina: Løsninger på finansielle kriser. Vejleder: Niels Christoffer
Thygesen.
Cusenza, Emanuela Giustina: Social retfærdighed og eksistensen af et frit
samfund – foreneligt eller ej? Teorier og betragtninger af Friedrich
August von Hayek. Vejleder: Axel Mossin.
Dohlman, Joakim: Valutation of R&D, focused on pharmaceutical companies. Vejleder: Mich Tvede.
Eriksen, Thomas: Performance- og persistensevaluering af danske investeringsforeninger. Vejleder: Søren Kyhl.
Eriksen, Nikolaj: The Optimal Capital Structure of Banks – In a Regulatory
Perspective. Vejleder: Hans Keiding.
Falch, Morten: Værdiansættelser og fusioner. Vejleder: Hans Keiding.
Felgreen, Rune: En økonomisk analyse af organiseret kriminalitet, med særligt
henblik på rockerkriminalitet. Vejleder: David Dreyer Lassen.
Fischer, Nicolai: Kyoto-aftalen – fokus på potentialet og kompleksiteten af
Joint Implementation mekanismen. Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Garm, Anna Karoline: Udvidelse af den Økonomiske og Monetære Union
i Europa. Vejleder: Henrik Jensen.
Gaustad, Helene Gade: Mergers and Acquisistions – why such a high failure
rate? Vejleder: Stig Hartmann.
Gregersen, Kristian: I Skyggen af Eksotiske Optioner – Alternative Metoder
til Afdækning og Prisfastsættelse af Barriereoptioner. Vejleder: Frank
Hansen.
Graabæk, Katrine Bergstrøm: Implications of income effects on labour supply in a dynamic CGE model with growth. Vejleder: Poul Schou.
Göncü, Nuri: En økonomisk analyse af fodboldbranchen. Vejleder: Peter
Erling Nielsen.
130
Bachelor- og kandidatuddannelse
Hammar, Carl Christian: Incentives for Innovation in Organizations: The
Merits of Performance Pay. Vejleder: Anders Rosdahl.
Hansen, Christian: Værdiansættelse af aktier – en empirisk vurdering af
udvalgte modeller. Vejleder: Ole Sørensen.
Hansen, Torsten Hasforth: The Effects of Fast Data Transfer on Markets for
Intellectual Goods. Vejleder: Christian Hjorth-Andersen.
Hansen, Anders Fæste: Consumption Risk and Asset Returns. Vejleder:
Nikolaus Hautsch.
Hansen, Jes Winther: Present-Biased Recipients and Paternalistic Transfers
in Kind. Vejleder: Henrik Jacobsen Kleven.
Hansen, Claus Lindgaard: Nødvendigheden af en troværdig samt omfattende
reform af den finansielle sektor i Kina. Vejleder: Thomas Barnebeck
Andersen.
Hansen, Martin Kragh: Portfolio risk management in banking. Vejleder:
Henrik Olejasz Larsen.
Hansen, Torben: En analyse af grundskoleområdet i de fynske kommuner.
Vejleder: Niels Jørgen Mau Pedersen.
Hansen, Martin Ino: Medborgerkonti – Velfærdsydelser finansieret af individuelle opsparingskonti. Vejleder: Peter Birch Sørensen.
Hansen, Lars Tvede: Afkast efter børsintroduktioner, og forklaring heraf.
Vejleder: Ole Sørensen.
Holm, Tea Egeskov: Organisation of the European Biotechnology Industry
– A Theoretical Approach to Industry Setup in an Innovation Driven
Industry. Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
Holmgaard, Jakob Henrik: Institutioner og økonomisk vækst. Er institutionerne den fundamentale årsag til økonomisk vækst? Vejleder: Thomas
Barnebeck Andersen.
Howalt, Anne Geelmuyden: Læring og innovation i organisationer. Vejleder:
Jan Sture Gunnarsson.
131
Bachelor- og kandidatuddannelse
Høgsbro, Simon: Investeringsincitamenter i telesektoren. Case: TDC og
trådløse bredbåndstjenester. Vejleder: John Frederiksen.
Ibsen, Mads: Måling og Styring af Bankers Kreditrisici. Vejleder: Henrik
Olejasz Larsen.
Ipsen, Martin: Noise Traders – forklaring af spekulative bobler. Vejleder:
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.
Jakobsen, Kristian Thor: Anvendelse af geologisk lagring af CO2 i Danmark.
Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Jakobsen, Trine Søberg: Efficiens og subsidiering på boligmarkedet – med
særlig henblik på ejerboligen. Vejleder: Jens Lunde.
Jensen, Thomas: Værdiansættelse af aktier – en empirisk vurdering af udvalgte modeller. Vejleder: Ole Sørensen.
Jensen, Mads Dinéss: On the Need for Fiscal Rules in EMU. Vejleder: Henrik
Jensen.
Jensen, Nikolaj Buhl: Udfordringer til statens indtægter fra spil: En analyse
af afgiftsstrukturen på det danske spillemarked. Vejleder: Henrik Jacobsen Kleven.
Jensen, Kasper Kjær: Implementering af LIBOR-markedsmodellen. Vejleder:
Henrik Olejasz Larsen.
Jensen, Jonas: Frit valgs-ordninger for offentligt tilvejebragte eller regulerede
goder i lyset af behavioral economics. Vejleder: David Dreyer Lassen.
Jensen, Anders Ahle: Værdiansættelse af TV2/Danmark A/S. Vejleder: Christian Hjorth-Andersen.
Jensen, Claus Bisgaard: Totalfaktorproduktivitet, R&D og økonomisk vækst.
Teori og empiriske analyser for Danmark. Vejleder: Carl-Johan Dalgaard.
Jensen, Caroline Lillelund: De danske kirkers bevaring – økonomi og fremtid.
Vejleder: Christian Hjorth-Andersen.
Jensen, Charlotte Franck: Challenges for the future EMU: A cointegrated
VAR analysis of the consequences of large European budget deficits.
Vejleder: Katarina Juselius.
132
Bachelor- og kandidatuddannelse
Jumbe, Adelaide Nyaradzo: Implications of financial liberalisation under a
weak regulation system: An emerging economy perspective. Vejleder:
Thomas Barnebeck Andersen.
Juul, Jonas Schytz: Modellering af valutakursrelation og rentereaktionsfunktion i internationale økonometriske modeller. Vejleder: Peter Birch
Sørensen.
Jørgensen, Karsten Poul: Prisboble på ejerboligmarkedet? Vejleder: Jens
Lunde.
Jørgensen, Morten Lysholt: Bredbåndsinfrastruktur i Danmark. Vejleder:
John Frederiksen.
Jørgensen, Tommy Capkan Mølgaard: Velfærdssamfundets fremtid i et
økonomisk-demografisk perspektiv. Vejleder: Hans Oluf Hansen.
Kastfelt, Louise: Aspects of Corruption: A Nigerian case study. Vejleder:
Henning Tarp Jensen.
Kaul, Stefan Christian Nørreris: Aktiemarkedet – En analyse med fokus på
intangibles. Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Kayhan, Ahmet Turan: Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af
Novo Nordisk A/S. Vejleder: Ole Sørensen.
Kihl, Julie Jacobs: Design af indkomstbeskatning og arbejdsudbud. Vejleder:
Henrik Jacobsen Kleven.
Knudsen, Hans-Henrik: Stabilitets- og vækstpagten i en model med ikkelineære effekter og trigger points. Vejleder: Michael Bergman.
Koefoed, Michael: Collateralized Debt Obligations og deres prisfastsættelse.
Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
Kristiansen, Mette Mølsted: SONOFON – hvilken vej videre fra Snave? – En
analyse af de strategiske muligheder for SONOFON på det danske
marked for mobiltelefoni. Vejleder: John Frederiksen.
Kristoffersen, Mads: Core Inflation and Monetary Policy. Vejleder: Henrik
Jensen.
133
Bachelor- og kandidatuddannelse
Kruse, Stefan Schaar: Digitalisation and the Music Industry – Competition
and Welfare. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Kunst, Marie Larsen: Vertical Mergers in a Dynamic Perspective. Vejleder:
Klaus Reiner Schenk-Hoppé.
Lange, Torbjørn: The Macroeconomics of Share Prices and Exchange Rates.
Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Larsen, Nils Mandrup: Organisationsforandring. Vejleder: Anders Rosdahl.
Larsen, Mette Vyff: Underkurs ved børsintroduktion – en empirisk analyse.
Vejleder: Hans Christian Kongsted.
Lauridsen, Flemming Højmose: Outsourcing – en komparativ analyse af Kina
og Malaysia. Vejleder: Tim Mondorf.
Laursen, Mikael Lindhart: Økonomisk vækst og aktieafkast på kort og
langt sigt – i et makroøkonomisk perspektiv. Vejleder: Jakob Brøchner
Madsen.
Laursen, Kasper Nicholas: Basel II og Markedsdisciplin. Vejleder: Thomas
Rønde.
le Maire, Christian Daniel: Labour supply. Vejleder: Torben Tranæs.
Liljegren, Henrik Lennart: Ældrepensioner. Vejleder: Axel Mossin.
Lindegaard, Mads: Økonomisk vækst og aktieafkast på kort og langt sigt
– i et makroøkonomisk perspektiv. Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Lønfeldt, Jacob: Why Do Firms Use Currency Hedging? Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Løvenborg, Ditte Strøbæk: Design af overførselsprogrammer: Universalisme
eller målrettethed? Vejleder: Henrik Jacobsen Kleven.
Madsen, Young Mikkel: Prisfastsætningen af svenske aktieoptioner. Vejleder:
Frank Hansen.
Møller, Michael Sigurd: Velfærdssamfundets fremtid i et økonomisk-demografisk perspektiv. Vejleder: Hans Oluf Hansen.
134
Bachelor- og kandidatuddannelse
Møller, Nicolai Rudolf Steinmetz: Modellering af livsforløb med statistisk
match. Vejleder: Hans Christian Kongsted.
Møller, Niels Framroze: Analyzing Danish Unemployment Persistence in the
Cointegrated Vector Autoregressiv model. Vejleder: Katarina Juselius.
Mørck, Signe Kamilla Nygaard: Rationelle Aktiebobler, Irrationelle Aktiebobler
og Fundamentale Forklaringer. Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Nielsen, Britt Ambjørn: Har borgerne en fiskal bevidsthed? Kapitalisering
af kommunernes skat/servicepakker i ejendomsværdier. Vejleder: Niels
Jørgen Mau Pedersen.
Nielsen, Steffen: Ventelister i danske sygehuse. Vejleder: Hans Keiding.
Nielsen, Trine Juhl: Incentive contracts in state owned enterprises, private
regulated firms and private firms. Vejleder: Thomas Rønde.
Nielsen, Uffe David Sønderlund: En empirisk analyse af benzinbranchen i
Danmark. Vejleder: Thomas Rønde.
Nielsen, Louise Pram: Den skattepolitiske udfordring for EU – et teoretisk
studie af skattekonkurrence. Vejleder: Peter Birch Sørensen.
Nyberg, Martin Rasmus: Regulering af termineringsafgiften for opkald til
danske mobilnet. Vejleder: John Frederiksen.
Nørby, Henrik: Hedging the pension funds interest rate guarantees – using
financial derivatives. Vejleder: Klaus Reiner Schenk-Hoppé.
Olsen, Rasmus Sembach: Integration på arbejdsmarkedet af ikke-vestlige
indvandrere. Vejleder: Axel Mossin.
Otbo, Thomas: The Optimal Capital Structure of Banks – In a Regulatory
Perspective. Vejleder: Hans Keiding.
Ougaard, Allis: Reformen af Vækst- og Stabilitetspagten – en reform der
understøtter vækst og stabilitet i ØMU’en? Vejleder: Martin Dahl.
Pedersen, Kiri: Lobbyisme – Information for indflydelse. Vejleder: Christian
Schultz.
Pedersen, Jesper: Evaluating Affine models of the Yield curve – and a response to the critique. Vejleder: Peter Erling Nielsen.
135
Bachelor- og kandidatuddannelse
Petersen, Ditte Rude: Predatory Pricing: Economic Theory and Legal Practice.
Vejleder: Christian Schultz.
Petersen, Charlotte Louise Høgsted: Pensionspolitik i Europa – med særlig
belysning af pensionsreformerne i Tyskland og Frankrig. Vejleder: Axel
Mossin.
Ploug, Uffe Jon: The Diecrete wavelet Transform Vejleder: Niels-Erik Jensen.
Rasmussen, Jens Christian: Ejendomsmarkedet og Finansiel Stabilitet. Vejleder: Hans Keiding.
Rasmussen, Christina Dyrelund: International handel, institutionelle rammer
og den globale indkomstfordeling – en teoretisk og empirisk analyse.
Vejleder: Carl-Johan Dalgaard.
Rasmussen, Henrik Bøhm: Understanding and Predicting Intraday Exchange
Rates. Vejleder: Nikolaus Hautsch.
Reimann, Emine Eser: Uddannelse som vejen til integration. Vejleder: Axel
Mossin.
Rex, Christopher: The Impact of Non-Performing Loans on the Chinese
Economy. Vejleder: Hans Keiding.
Roed, Anne Dorte Østergaard: A Guide to Credit Derivatives. Vejleder: Peter
Erling Nielsen.
Rude, Rikke Schandorph Clausen: Bistand og den offentlige sektor i udviklingslandene. Vejleder: Henrik Hansen.
Sanggaard, Michael Selchau: Portfolio risk management in banking. Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
Scheuer, Christian Torp: Labour supply. Vejleder: Torben Tranæs.
Schiller, Rico: Land Reform and Growth – Focus on Zimbabwe. Vejleder:
Christian Friis Bach.
Schjerning, Bertel: A Dynamic Model for Occupational Choice, Savings and
Formation of Entrepreneurial Human Capital under Liquidity Constraints
and Income Uncertainty. Vejleder: Martin Browning.
136
Bachelor- og kandidatuddannelse
Schmidt, Birgitte: Nye vækstdrivere? En analyse af årsager til vækst i Danmarks regioner. Vejleder: Niels Jørgen Mau Pedersen.
Schreiber, Martin Baunsgaard: Løsninger på finansielle kriser. Vejleder: Niels
Christoffer Thygesen.
Schrøder, Michael Muhr: Videnregnskabet – en diskussion af dets anvendelse
og værdi. Vejleder: Anders Rosdahl.
Shahbazian, Zoya: Udenlandske investeringer i privatiseringsprocessen i overgangsøkonomier. Erfaringer fra Ukraine. Vejleder: Camilla Jensen.
Simonsen, Frederik Svenning: Investering af det liberaliserede nordiske elmarked. Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Skov, Nicolai Jordan Wohlers: The link between controlling shareholders and
the dividend policy in Denmark. Vejleder: Peter Erling Nielsen.
Skovlund, Tine: EU Mergers in the Global Economy. Vejleder: Christian
Schultz.
Smedegaard, Kathrine Høg: EU Mergers in the Global Economy. Vejleder:
Christian Schultz.
Sørensen, Maria Hyldahl: Produktivitet i den danske bygge- og anlægsbranche. Vejleder: Anders Milhøj.
Sørensen, Allan Martin: Globalisering, Komparative Fordele og Økonomisk
Geografi. Vejleder: Jakob Roland Munch.
Sørensen, Allan: Statistisk website-analyse – med case: Jubii.dk. Vejleder:
Anders Milhøj.
Thrane, Thomas: Rentestruktur med spring – Set gennem CIR-modellen.
Vejleder: Frank Hansen.
Toft, Kristian Dyhr: SONOFON – hvilken vej videre fra Snave? – En analyse
af de strategiske muligheder for SONOFON på det danske marked for
mobiltelefoni. Vejleder: John Frederiksen.
Trampedach, Thomas Hertz: Optimal Kapitalstruktur – En dynamisk model
med agentomkostninger. Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
137
Bachelor- og kandidatuddannelse
Valgreen, Kåre Steffen: ECB; Inflationsmålsætning og forventningsdannelse.
Vejleder: Henrik Jensen.
Venø, Kristina: Export Diversification. Debt and Growth in the Heavily Indebted Poor Countries. Vejleder: Henrik Hansen.
Vestergaard-Laustsen, Jakob: Rationelle argumenter i den ikke-finansierede
virksomhedsstrategi for afdækning af valutakursrisiko. Vejleder: Peter
Erling Nielsen.
Waldén, Henning: Decentralisering og bydelsforsøg i København. Vejleder:
Niels Jørgen Mau Pedersen.
Wandel, Philip: Strategisk Samarbejde – i lyset af fluktuerende efterspørgsel
og multimarkedskontakt. Vejleder: Christian Schultz.
Zhao, Ying: On the Capital Regulation of Multinational Banks. Vejleder:
Hans Keiding.
Øksnes, Phillip Georg: An Open-Economy Taylor Rule for Norway – Theory
and Empirics. Vejleder: Michael Bergman.
Østergaard, Louise: Kapitalstruktur, renterisiko & konkurssandsynlighed.
Vejleder: Jesper Rangvid.
2006
Abrahamsen, Ásbjørg: Færøerne 1801-1850 med fokus på jordfordeling
samt befolkningens struktur og vækst. Vejleder: Hans Oluf Hansen.
Andersen, Claus Christian: Offshoring in the Danish IT Sector – a Company
Level Analysis. Vejleder: Tim Mondorf.
Andersen, Peter Possing: The Term Structure in a New Keynesian Model.
Vejleder: Henrik Jensen.
Andersen, Silja Nyboe: Intrinsic and Extrinsic Motivation. Vejleder: Anders
Rosdahl.
Andersen, Gert Holst: International liberalisering af luftfarten – konsekvenser
og strategier fra et EU-perspektiv. Vejleder: Knud Jørgen Munk.
138
Bachelor- og kandidatuddannelse
Andersen, Jeppe Kløverpris: Kreditrisiko i Basel II. Vejleder: Peter Erling
Nielsen.
Asserhøj, Mads Peder: Valuation of Investments in Offshore Oil Reserves – A
Real Option Approach. Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
Bahn, Lars Hornung: Medfører vedvarende betalingsbalance underskud
solvensproblemer? Den Australske situation. Vejleder: Michael Bergman.
Bedasso, Biniam Egu: Human capital investment and labor market signaling in Developing Countries – Evidence from Ethiopia. Vejleder: Mary
Antonia Silles.
Behrens, Louise: Assessing Patient’s Preferences for Improving the Quality
of Primary Health Care Services: The Palestinian Case. Vejleder: Jens
Leth Hougaard.
Bennike, Erik: Mortgage-Backed Bonds – Term Structure and Prepayment
Modelling. Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Bentzen, Jeanet: Corruption, Culture ang Long Run Productivity. Vejleder:
Carl-Johan Dalgaard.
Birk, Martin: Integration og kausalitet mellem aktiemarkeder i EU. Vejleder:
Michael Bergman.
Bjarrum, Jeppe Hoffman: Optimal Capital Structure – Agency problems, assymetric information and free riding in relation to leveraged buyouts.
Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
Blixenkrone-Møller, Niels Kenneth: Determinants and Leading Indicator
Properties of Credit Spreads. Vejleder: Nikolaus Hautsch.
Bløcher, Kathrine Thrane: Competition for knowledge workers in an industrial cluster. Vejleder: Thomas Rønde.
Boe, Anders: Modeller for klimaaftaler efter 2012. Vejleder: Jørgen Birk
Mortensen.
Borrisholt, Anders: Trængsel og efficienstab: En efficient trafikallokering via
kørselsafgifter. Vejleder: David Dreyer Lassen.
139
Bachelor- og kandidatuddannelse
Brethvad, Jennifer: Effekter af road-pricing på fordeling og arbejdsmarked
med København som case. Vejleder: Ninette Pilegaard Glud.
Bruun, Jesper: Danske konkurrencemæssige implikationer af Basel II Afhjælpning af et imageproblem? Vejleder: Peter Erling Nielsen.
Brüniche-Olsen, Lau: Business Process Outsourcing i danske KFX-virksomheder. Vejleder: Mikkel Godt Gregersen.
Brynov, Søren Vester: En analyse af danske aktiebaserede investeringsforeninger. Vejleder: Peter Erling Nielsen.
Carlsen, Andrew Oliver: En analyse af Real Estate Investment Trusts som
investering. Vejleder: Jens Lunde.
Carlsen, Maria: A Cointegrated VAR Analysis of monetary Policy Transmission in the US. Vejleder: Heino Bohn Nielsen.
Carlsen, Stine: Valuing Flexibility – The European Expansion of Cyncron A/S.
Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
Cax, Cathrine Isabelle: Theory and Applied Valuation of M & A’s. Vejleder:
Ole Sørensen.
Christensen, Brian Okholm: Ligeløn i den danske sygehussektor: en empirisk
analyse. Vejleder: Anna Piil Damm.
Christensen, Sabine Thies: Udgifterne til det danske sundhedsvæsen. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Christensen, Jens Bay: The Determinants of Entry and Exit: A Theoretical
and Empirical Study. Vejleder: Thomas Rønde.
Dalgaard, Søren: Teoretiske og praktiske aspekter af ECB’s pengepolitik.
Vejleder: Henrik Jensen.
Dalsten, Kasper: Money Demand and Financial Liberalisation in Malawi: A
Cointegrated VAR Approach. Vejleder: Henning Tarp Jensen.
Dalum, Stine: Fri, lige og gratis adgang til sundhedsvæsenet. Vejleder: Lars
Peter Østerdal.
Damkjer, Steffen: International liberalisering af luftfarten – konsekvenser og
strategier fra et EU-perspektiv. Vejleder: Knud Jørgen Munk.
140
Bachelor- og kandidatuddannelse
De Place, Mathias: Chefløn i lyset af prospect theory – En adfærdsøkonomisk
forklaring på risikabel adfærd. Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
Dhaliwal, Sumit Singh: Modelling the Term Structure of interest Rates using
Affine-Yield Models. Vejleder: Nikolaus Hautsch.
Dideriksen, Lars: En varighedsanalyse af den aktive socialpolitik. Vejleder:
Jakob Roland Munch.
Dinesen, Marc Oliver Dines: Investor Sentiment in the Danish Stock market
– A Macroeconomic Modelling Approach. Vejleder: Jakob Brøchner
Madsen.
Duelund, Jesper: The momentum Anomaly and Rational Investors. Vejleder:
Nikolaus Hautsch.
Elholm, Louise: Fremtidens sundhedsudgifter i Danmark. Vejleder: CarlJohan Dalgaard.
Eriksen, Lotte: Analysing quote dynamics and the price of impact of transactions – An empirical analysis of the Copenhagen Stock Exchange.
Vejleder: Nikolaus Hautsch.
Eriksen, Tim Elleby: Værdiansættelse af H. Lundbeck A/S. Vejleder: Ole
Sørensen.
Fei, Wengjue: The Economic Performance of Housing Market. Vejleder:
Jens Lunde.
Feldborg, Dorte: Statens styring af kommunerne – med fokus på realvækstmål for serviceudgifter. Vejleder: Niels Jørgen Mau Pedersen.
Fenshom, Andreas Christian Øster: Picking the winners? En analyse af regeringens globaliseringstrategi. Vejleder: Tim Mondorf.
Fick, Sofie Nedergård: A Cointegrated VAR Analysis of monetary Policy
Transmission in the US. Vejleder: Heino Bohn Nielsen.
Finsen, Bjørg: Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Vejleder: Bjarne
Hastrup.
Forup, Malene: Udviklingen i danske investeringsforeninger, med særligt
fokus på transaktionsomkostninger. Vejleder: Peter Erling Nielsen.
141
Bachelor- og kandidatuddannelse
Friis, Carina Kjersgaard: Skat og uddannelse. Vejleder: Henrik Jacobsen
Kleven.
Frost-Christensen, Julie Nicolet: Oil price dynamics and perspectives – an
analysis of the role of fundamentals in the oil price dynamics. Vejleder:
Tim Mondorf.
Frøslev, Pia: Ejendomsbeskatning som kommunal finansieringskilde. Vejleder:
Niels Jørgen Mau Pedersen.
Groes, Fane: Welfare Benefits and Participation in Training, Welfare, and
the Labor Market of Single Mothers. Vejleder: Martin Browning.
Gruno, Cathrine Marie: Konsekvenser af immigration på løn, beskæftigelse
og velfærd. Vejleder: Claus Thustrup Kreiner.
Hadzidulbic, Jasmina: Er det muligt at implementere den canadiske integrationsmodel i Danmark? Vejleder: Niels Ploug.
Hansen, Marie Holm: The Trade off Between Inflation and Unemployment in
a Globalised World – The Danish Case. Vejleder: Michael Bergman.
Hansen, Maria Pauliina: Fair Trade på kaffemarkedet – økonomisk blindgyde
eller nødvendig håndsrækning? Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Hansen, Louise: Kommunernes Budgetlægning – Et samarbejde mellem stat
og kommune. Vejleder: Niels Jørgen Mau Pedersen.
Hansen, Martin Annfinsson: Færøerne 1801-1850 med fokus på jordfordeling
samt befolkningens struktur og vækst. Vejleder: Hans Oluf Hansen.
Hansen, Thomas: Jobnedlæggelse og marginalisering. Vejleder: Bjarne
Hastrup.
Hansen, Mette: Økonomiske vurderinger af Basisnet. Vejleder: Klavs Lindeneg.
Hansen, Anders Rudolph: Kommunal udligning i Skandinavien – fælles træk
og forskelle. Vejleder: Niels Jørgen Mau Pedersen.
Hansen, Sofie Hartung: Rygning i et økonomisk perspektiv. Vejleder: Lars
Peter Østerdal.
142
Bachelor- og kandidatuddannelse
He, Ping: The Economic Performance of Housing Market. Vejleder: Jens
Lunde.
Hededal, Thorbjørn Busk: Contracts in University-Industry Partnerships – Creating the right incentives for all parts involved. Vejleder: Jan Sture
Gunnarsson.
Hein, Jakob Mikael: Information on the Consumer Side of a Market. Vejleder: Christian Schultz.
Helleshøj, Per Bjørn: Differentiering på markeder for mobiltelefoni. Vejleder:
John Frederiksen.
Hesel, Jesper Brink: Medfører vedvarende betalingsbalance underskud
solvensproblemer? Den Australske situation. Vejleder: Michael Bergman.
Hommelgaard, Nikolaj Berliner: Open Source Software – Udvikling og marked. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Horn, Jon Østergaard: Økonomisk teori og prisdannelse på råoliemarkedet.
Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Hornuff, Karsten: The Interdependence between Asset Prices and Monetery Policy Evaluated in a VAR Model – Should Monetary Authorities
Respond to Bubbles? Vejleder: Katarina Juselius.
Huang, Jin Hao: Danske direkte investeringer i Kina. Vejleder: Pascalis Raimondos-Møller.
Huynh, Duy Thanh: Danish Wage Inequality, 1984-2003. Vejleder: Mette
Ejrnæs.
Hvolbøl, Tina Saaby: Pengepolitik og aktivpriser. Vejleder: Henrik Jensen.
Høegh, Grane: En økonometrisk analyse af bilejerskab og bilkørsel. Vejleder:
Mette Ejrnæs.
Høilund-Carlsen, Tue: Værdisættelse af H. Lundbeck A/S. Vejleder: Ole
Sørensen.
Jagd, Philip Bolten: Myopic Aversion and the Equity Premium Puzzle: New
Empirical Evidence. Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
143
Bachelor- og kandidatuddannelse
Jakobsen, Nonnie: Projektorganisation. Vejleder: Anders Rosdahl.
Jayyousi, Hakam: The Mena Region. Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
Jensen, Andreas Kryger: Precautionary saving og optimal centralbankspolitik.
Vejleder: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.
Jensen, Carsten Cornelius Grum: Multi-Name Credit Derivatives. Vejleder:
Peter Erling Nielsen.
Jensen, Janne Margit: Opgørelse af kreditrisiko i Basel II. Vejleder: Peter
Erling Nielsen.
Jensen, Lærke Louise Aagaard: Økonomiske problemstillinger i kabel TV
sektoren. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Johannesen, Jørgen: Et offentligt anlægsprojekt vurderet som realoption: En
gennemgang af usikkerheden ved etableringen af en Metro Cityring,
samt vurdering af projektet som en realoption. Vejleder: Mich Tvede.
Johansen, Søren Mejlby: The Value of Patents – An Empirical Investigation
of Danish EPO Patents. Vejleder: Thomas Rønde.
Johansen, Pernille: Risøs kommercialiseringsstrategi. Vejleder: Anders Rosdahl.
Josiassen, Nikolaj: Udbud af Digital information. Vejleder: John Frederiksen.
Jørgensen, Christian Jørn: Reformer af velfærdsstaten i et europæisk perspektiv. Vejleder: Peter Erling Nielsen.
Jørgensen, Line Elboth: The EU Enlargement in a NEG framework. Vejleder:
Jakob Roland Munch.
Jørgensen, Claus Bjørn: Field Evidence on the Law of Small Numbers. Vejleder: Jean-Robert Tyran.
Jørholm, Michael: The secrecy puzzle of foreign exchange intervention.
Vejleder: Michael Bergman.
Kauland, René Michael Fløe: Værdiansættelse – i et teoretisk og praktisk
perspektiv. Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
144
Bachelor- og kandidatuddannelse
Kjemstrup, Kirstine: Statistisk og økonomisk analyse af årsagerne til høj
fertilitet i udviklingslandene. Eksemplificeret ved fertilitetssituationen
i Etiopien. Vejleder: Anders Milhøj.
Kjærsgaard, Lene: Effekten af aktiveringstidspunktet – analyseret ved matching metoden. Vejleder: Karsten Albæk.
Klein, Jens Christian: Chefslønninger eksemplificeret ved danske virksomheder. Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
Knudsen, Dan Roholdt: Inflation-Linked Bonds and Derivatives. Vejleder:
Kasper Ahrndt Lorenzen.
Koch, Marianne Clausager: Asset Prices and Monetary Policy. Vejleder:
Katarina Juselius.
Kolasa, Aleksandra: Velfærdsreformer under lup – hvad skaber en god reform? Vejleder: Niels Ploug.
Krastev, Konstantin: Cooperation, Punishment and Information – Evidence
from Public Goods Experiments. Vejleder: Jean-Robert Tyran.
Kristiansen, Nina: Mergers and acquisitions. A finansial approach. Vejleder:
Frank Hansen.
Krogstrup, Jesper: The Effects of Group Identity and Selection on Cooperation. An Experimental Investigation. Vejleder: Jean-Robert Tyran.
Larsen, Brian: Motivationseffekten af aktivering. Vejleder: Anders Holm.
Larsen, Peter Martin: Valuation of Investments in Offshore Oil Reserves – A
Real Option Approach. Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
Larsen, Kristian Majvang: Konkurrenceintensitet – En analyse af den danske
pengeinstitutsektor. Vejleder: Peter Erling Nielsen.
Larsen, Maria: Indvandrere og økonomiske incitamenter. Vejleder: Anders
Rosdahl.
Laursen, Nethe Veje: Poverty, Income Diversification and the role of natural
resources. Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Laustsen, Lau Ingemann: Spot Pricing of Electricity. Vejleder: Jørgen Birk
Mortensen.
145
Bachelor- og kandidatuddannelse
Ledskov, Asger: Udledning af inefficiens ved brug af DEA – en teoretisk
tilgang suppleret med en empirisk analyse af arbejdsløshedskasserne.
Vejleder: Tim V. Bedsted.
Lind, Steffen Ulrik: Fælleseuropæisk pengepolitik og asymmetriske kreditmarkeder. Vejleder: Christian Groth.
Lind, Rune: Naturresourcerigdom og udvikling. Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Linderstrøm, Martin Dalskov: Structural Models of Credit Risk. Vejleder:
Peter Norman Sørensen.
Lindved, Michael: Endogen information og incitamenter – En analyse af
monitorering og moral hazard. Vejleder: Christian Schultz.
Lund, Kasper Byrfeldt: Pensionssystemer i en situation med aldring. Vejleder:
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.
Lytje, Peter Mikael: Optimal boligfinansiering. Vejleder: Peter Erling Nielsen.
Madsen, Henriette Høeg: Capital Structure, Taxes and the Risk of Bankruptcy.
Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Markeprand, Tobias Ejnar: On Financial Equilibrium with Intermediation
Cost. Vejleder: Mich Tvede.
Markussen, Thomas: The Political Economy of Party Capture Evidence from
Local Governments in South India. Vejleder: Finn Tarp.
Martens, Anne: Udviklingen i sundhedsudgifterne i asylsystemet i Danmark
– årsager og konsekvenser. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Mathiasen, Anne Rosendahl Vejen: Effekter af road-pricing på fordeling og
arbejdsmarked med København som case. Vejleder: Ninette Pilegaard
Glud.
Meinfeldt, Morten Løgsted: The effect of macroeconomic announcements
on high frequency T-bond and Bund future prices. Vejleder: Nikolaus
Hautsch.
Menck, Christian: Money Illusion in Portfolio Choice. Vejleder: Jean-Robert
Tyran.
146
Bachelor- og kandidatuddannelse
Mortensen, Kasper Striegler: Kommunal udligning i Skandinavien – fælles
træk og forskelle. Vejleder: Niels Jørgen Mau Pedersen.
Moustgaard, Daniel E: Venturekapital – En empirisk undersøgelse. Vejleder:
Mich Tvede.
Müller, Heidrun: IMF’s udvikling i lyset af ”Washington Consensus”. Vejleder:
Niels Christoffer Thygesen.
Nielsen, Simon Boding Richard: Prisdannelse og spekulative bobler på det
danske boligmarked. Vejleder: Jens Lunde.
Nielsen, Lise Skovsgaard: WTO og Miljø. Vejleder: Pascalis Raimondos-Møller.
Nielsen, Natasja Schiønning: Lang-sigts effekter af aktivering ved brug af
propensity score matching. Vejleder: Jakob Roland Munch.
Nielsen, Carsten Søren: Vision, Conservatism and the management of innovation. Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Nielsen, Kristian Juhl: Globalisering i et dansk perspektiv. Vejleder: Tim
Mondorf.
Nielsen, Jonas Herby: Transparency and the Price Settings Behavior of Firms.
Vejleder: Christian Schultz.
Nielsen, Søren Almer: Conceptual stability – Money, metaphor, and natural
science. Vejleder: Jørgen Birk Mortensen.
Olsson, Jakob Kongsgaard: A Money-Illusion Based Approach to Business
Fluctuations. Vejleder: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.
Ou, Yangguoyi: Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models. Vejleder:
Nikolaus Hautsch.
Pedersen, Emil Uhre: Finansieringen af EU’s budget – med fokus på direkte
og indirekte rabatter. Vejleder: Martin Dahl.
Pedersen, Kristine Juul: Arbejdsløshed, job, matching og aktivering. Vejleder:
Jakob Roland Munch.
Pedersen, Casper Mønsted: Transparency and the price settings behavior
of firms. Vejleder: Christian Schultz.
147
Bachelor- og kandidatuddannelse
Petersen, Terji: A CGE Model for a Fisheries Based Economy – A General
Model for the Faroe Islands. Vejleder: Henning Tarp Jensen.
Petersen, Camilla Dürke: Efficient aflønning af danske hospitaler set i et
Principal-Agent perspektiv. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Petersen, Rasmus Lind: En empirisk undersøgelse af lønforskelle mellem
mandlige og kvindelige ledere i den private sektor. Vejleder: Mette
Ejrnæs.
Petersen, Mikkel Birk: Klarer store politiske enheder sig bedre end små, målt
statistisk? Den forestående kommunalreform som eksempel. Vejleder:
Anders Milhøj.
Pimenta, Kim: Optimal arbejdsløshedsforsikring under imperfekt information. Vejleder: Claus Thustrup Kreiner.
Poulsen, Christoffer Gjedde: The effect of macroeconomic announcements
on high frequency T-bond and Bund future prices. Vejleder: Nikolaus
Hautsch.
Rasmussen, Uffe Tue: Velfærdsstaten under pres. Vejleder: Hans Jørgen
Whitta-Jacobsen.
Rasmussen, Marco Thøger: Beslutningsmodeller og strategiske beslutninger.
Vejleder: Anders Rosdahl.
Rasmussen, Peter: Mortgage-Backed Bonds – Term Structure and Prepayment
Modelling. Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Rasmussen, Michala Wuust Ehlers: Commitment periods in the telecommunications industry – an industrial economics approach. Vejleder: Mich
Tvede.
Rasmussen, Jonas Bye: DEA-metoden og en empirisk analyse af amerikanske
Local Exchange Carriers. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Rasmussen, Atli: Fremtidens pensioner på Færøerne. Vejleder: Axel Mossin.
Reenberg, Maria Lucia: HIV/AIDS in Uganda: Socio-economic impact and
coping strategies. Vejleder: Rasmus Heltberg.
148
Bachelor- og kandidatuddannelse
Reinbacher, Kasper Scott: Internet-udbyderes indbyrdes dataudveksling.
Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Richter, Gregers Bussenius: Does Money Illusion influence the size of Asset
Market Bubbles? – Evidence from Experimental Asset Markets. Vejleder:
Jean-Robert Tyran.
Rovsing, Frederik: Analyse af børsnoteringer via internettet – underpricing
og udbudsformer. Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Salkova, Anna: Risk management in russian banking. Vejleder: Hans Keiding.
Samsing, Frederik: Market Microstructure: Liquidity and Costs of Trading
on Pure Limit Order Markets and Hybrid Exchange Markets. Vejleder:
Peter Norman Sørensen.
Scheibye, Søren: Analyse af børsnoteringer via internettet – underpricing
og udbudsformer. Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Schmidt, Erik Molin: Toeholds and Takeovers. Vejleder: Hans Keiding.
Schou, Tobias Jesper: Total Factor Productivity vs. Factor Accumulation
– Which is the Primary Source of Growth? Vejleder: Jakob Brøchner
Madsen.
Schow, Anna: Statistisk analyse af effekterne af aktivering. Vejleder: Anders
Milhøj.
Schultz, Esben Anton: Occupational Mobility and Career Decisions: Evidence
among Highly Educated Labour in the Beginning of their Working Lives.
Vejleder: Anders Sørensen.
Severinsen, Marie Bugge: Prisstruktur i kortsystemer. Vejleder: Hans
Keiding.
Sharp, Paul Richard: The Decline of Protectionism and the Growth of the
Transatlantic Wheat Trade in the Nineteenth Century. Vejleder: Karl
Gunnar Persson.
Sigurdsson, Stefan: Institutional analysis in mergers and acquisitions. Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
149
Bachelor- og kandidatuddannelse
Silbye, Frederik: Modelling Leniency Programs in Antitrust Enforcement.
Vejleder: Christian Schultz.
Skovsted, Lise: Venturekapital. Vejleder: Hans Keiding.
Sobfeldt-Hansen, Ann Christina: Takeover Attempts: Bid Characteristics, Probablity, Success and Markets Reactions. Vejleder: Nikolaus Hautsch.
Staun-Olsen, Bjarke Karskov: Optimal Capital Structure – Agency problems,
assymetric information and free riding in rrlation to leveraged buyouts.
Vejleder: Henrik Olejasz Larsen.
Stensgaard, Tommy: Partier og incitamenter – demokratiets indflydelse på
de offentlige udgifter. Vejleder: David Dreyer Lassen.
Svenson, Johan: Institutional Investors, Myopic Behavior and the Equity
Premium Puzzle. Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Sørensen, Jens Kjær: The dynamics of house prices – International evidence.
Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Sørensen, Birgitte: Takststyring i sygehusvæsenet. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Tabakovic, Melisa: Baltic States after Accession. Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
Tan, Xinxin: Does the Chinese Currency Miasalign? Vejleder: Katarina Juselius.
Tang, Xiaoliang: Strategic Bidding in Danish Electricity Markets: A Case
Study of Eltra. Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Tesdorph, Johan Peter-Henrik: Spekulative Bobler, Investor Adfærd og Behavioral Finance. Vejleder: Jakob Brøchner Madsen.
Thomsen, Magnus Risager: Dansk vindmølleindustri – Fra små individuelle
entreprenører til national kompetenceklynge. Vejleder: Jan Sture Gunnarsson.
Thybo, Anders: The Interdependence between Asset Prices and Monetary
Policy Evaluated in a VAR Model – Should Monetary Authorities Respond to Bubbles? Vejleder: Katarina Juselius.
150
Bachelor- og kandidatuddannelse
Toftkær, Lene: En kointegrationsanalyse af det tyske arbejdsmarked. Vejleder: Katarina Juselius.
Toxværd, Flavio Martin Obedman: Theories of Mergers and Merger Waves.
Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Trebbien, Kasper Gondolf: Technical Trading and Market Efficiency – Can
We Beat the Danish Stock Market. Vejleder: Nikolaus Hautsch.
Treppendahl, Mette Bach: The EU Enlargement in a NEG framework. Vejleder: Jakob Roland Munch.
Tullberg, Maria Louise: Det sekundære realkreditmarked i USA og Governement Sponsored Enterprises. Vejleder: Jens Lunde.
Tuxen, Christin Kyrme: An Empirically Relevant Model of Inflation in the
Euro Area. Vejleder: Katarina Juselius.
Uekermann, Finn: Kreditkanalen i dansk økonomi, teori og empiri. Vejleder:
Katarina Juselius.
Ûnsal, Fatih: Tyrkiets vej til EU medlemskab – en analyse af de økonomiske
forudsætninger. Vejleder: Tim Mondorf.
Verdelin, Nicolaj Per: Taxing Cue – Triggered Consumption. Vejleder: Henrik
Jacobsen Kleven.
Wagner, Eva Wix: Liberalisering af den internationale landbrugshandel indenfor rammerne af WTO. Vejleder: Tim Mondorf.
Wiberg, Anders: Regulering af telesektoren – Nye udfordringer med introduktion af VoIP. Vejleder: John Frederiksen.
Wijas, Justyna Anna: Fremtidige udfordringer som følge af den demografiske udvikling i Danmark, Polen, Italien og Japan – Med en analyse af
landenes handlemuligheder. Vejleder: Hans Oluf Hansen.
Wolf Bøgh, Andreas: Rygning i et økonomisk perspektiv. Vejleder: Lars Peter
Østerdal.
Wümpelmann, Rikke: Dansk film et empirisk studie. Vejleder: Christian
Hjorth-Andersen.
151
Bachelor- og kandidatuddannelse
Zhu, Hui: Host Country Effects of Inward FDI: the Case of China. Vejleder:
Jan Sture Gunnarsson.
Ørskov, Claus: Peering. Vejleder: Jens Leth Hougaard.
Østrup, Jonas: International Roaming. Vejleder: John Frederiksen.
Øvlisen, Frederik Roose: Money Illusion in Portfolio Choice. Vejleder: JeanRobert Tyran.
Aakjær, Charlotte: Danske sygeplejerskers lønniveau: Analyse og internationale sammenligninger. Vejleder: Lars Peter Østerdal.
3.1.4
Translokationsfester for kandidater
Der blev afholdt tre translokationsfester for kandidater:
19. maj 2005: Taler: cand.polit., lic.merc. Henrik Hassenkam.
25. november 2005: Taler: cand.polit. Jørgen Engell, finansdirektør Executive
Vice President, AP Møller-Mærsk.
23. november 2006: Taler: cand.polit. Søren Kaare-Andersen, direktør i BG
Bank.
3.1.5
Studenterpriser
2005
McKinsey prisen. Prismodtagere: stud.polit. Thomas Otbo og stud.polit.
Jens Bay Christensen. Endvidere blev stud. polit. Mette Bach Treppendahl
tildelt ”Champagne-prisen”, som var en ekstra pris. Overrækkelsen fandt
sted på Instituttet d. 18.2.2005.
Mikael Kristiansen prisen. Prismodtagere: stud.polit. Asger Lau Andersen,
stud.scient.oecon. Benjamin Falkenberg og stud.polit. Lasse Holbøll West
Nielsen. Overrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 28.2.2005.
Flemming og Judy Heilmann stipendiet. Prismodtager: stud.polit. Bjarke
Staun-Olsen. Prisoverrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 1.4.2005.
152
Bachelor- og kandidatuddannelse
Euroclear-stipendier. Prismodtagere: stud.polit. Morten Graugaard Olsen og
stud.polit. Andreas Vejen Lønborg. Overrækkelsen fandt sted på Instituttet
d. 2.6.2005.
McKinsey prisen. Prismodtager: stud.polit. Duy Thanh Huynh. Overrækkelsen
fandt sted på Instituttet d. 17.6.2005.
Scott Gønge Virginia Fellowship Fund. Prismodtager: stud.polit. Julie Engell.
Overrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 22.6.2005.
Zeuthen Prisen 2005. Prismodtager: Eske Traberg Smidt. Overrækkelsen fandt
sted ved Socialøkonomisk Samfunds generalforsamling d. 30.11.2005.
Konkurrencestyrelsens pris i økonomi. Prismodtagere: guldvinder stud.polit.
Nikolaj Warming Larsen og sølvvinder stud.polit. Claus Bjørn Jørgensen.
Overrækkelsen fandt sted i Konkurrencestyrelsen d. 15.12.2005.
2006
McKinsey prisen. Prismodtager: stud.polit. Rikke Wümpelmann. Endvidere
blev stud.polit. Marianne Clausager Koch og ph.d.-studerende Christin Kyrme
Tuxen tildelt ”Champagne-prisen”, som var en ekstra pris. Overrækkelsen
fandt sted på Instituttet d. 17.2.2006.
Mikael Kristiansen prisen. Prismodtagere: stud.polit.erne Jannik AhlefeldtLaurvig, Alexander Andersen, Tullik Helene Ystanes Føyn og Anne Christine
Nierhoff. Overrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 21.03.06
Euroclear-stipendier. Prismodtagere: stud.polit. Benjamin Kramarz og stud.polit. Mads Jellingsøe. Overrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 13.06.06
McKinsey prisen. Prismodtager. stud.polit. Nicolai Kaarsen. Overrækkelsen
fandt sted på Instituttet d. 16.06.2006.
Scott Gønge Virginia Fellowship Fund. Prisvinder: stud.polit. William Wennerberg. Overrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 22.06.2006.
HSH Gudme-prisen. Prismodtager: stud.polit. Martin Dalskov Linderstrøm.
Overrækkelsen på fandt sted på Instituttet d. 27.06.06.
Flemming og Judy Heilmann stipendiet. Prismodtager: stud.polit. Louise
Rathsach Skouby. Overrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 28.06.2006.
Sparinvest prisopgave. Prismodtager: stud.polit. Martin Dalskov Linderstrøm.
Overrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 15.11.2006.
153
Bachelor- og kandidatuddannelse
Zeuthen Prisen 2006. Prismodtager: Claus Bjørn Jørgensen. Overrækkelsen fandt sted ved Socialøkonomisk Samfunds generalforsamling d.
29.11.2006.
Konkurrencestyrelsens pris i økonomi. Prismodtagere: guldvinder stud.polit.
Michala Ehlers og sølvvindere stud.polit. Jonas Herby Nielsen og stud.polit
Casper Mønsted Pedersen. Overrækkelsen fandt sted i Konkurrencestyrelsen
d.13.12.2006.
3.1.6
Undervisningspriser
Socialøkonomisk Samfund og Økonomisk Institut gik igen sammen om at
uddele undervisningsprisen ”Den Usynlige Hånd” for enestående undervisning. Prisen består af et trofæ, som er til låns i ét år, samt en præmiesum.
I 2005 tilfaldt prisen til lektor Heino Bohn Nielsen. Endvidere blev adjunkt
Carl-Johan Dalgaard og ekstern lektor Hjarn von Zernichow Borberg hver
tildelt en undervisningspris. Priserne blev uddelt ved Instituttets temadag
om ”Implementing the Development Plan” d. 3.11.2005.
I 2006 tilfaldt prisen professor Claus Thustrup Kreiner. Overrækkelsen fandt
sted ved Socialøkonomisk Samfunds generalforsamling d. 29.11.2006.
3.1.7
Besøgsordning
Instituttet oprettede i 2002 en besøgsordning for gymnasier og erhvervsskoler for at øge kendskabet til økonomiske problemstillinger samt give et
indtryk af, hvad økonomer beskæftiger sig med.
Ordningen giver uddannelsesinstitutionerne mulighed for at komme på
besøg og diskutere et emne med en forsker/underviser samt høre lidt om
økonomistudiet og en nuværende studerendes erfaringer – www.econ.
ku.dk/besoeg/.
Ordningen har fungeret meget tilfredsstillende, og særligt i de senere år har
der været en markant stigning i antallet af besøg. Siden ordningens oprettelse i 2002 har i alt 125 gymnasier og erhvervsskoler besøgt Instituttet.
154
Bachelor- og kandidatuddannelse
3.2
Matematik-økonomistudiet
Arbejdet i Studienævn for Matematiske Fag har været kraftigt præget af
den reform af studiestrukturen som startede 1. september 2004.
Nye kandidatstudieordninger trådte i kraft 1. september 2005. Ældre bachelorstuderende er blevet overført til de nye blokstruktur-studieordninger.
Der er skrevet nye studievejledninger. Den nye eksamensbekendtgørelse er
blevet indarbejdet i studieordningerne, og der er udarbejdet retningslinier
for sprogversioner (dansk eller engelsk eller en kombination) af kurserne.
Studienævnet har også arbejdet med studiemiljø, studieintroduktion og
udenlandske gradsstuderende til kandidatuddannelsen i matematik-økonomi.
I 2006 var det 20 år siden, matematik-økonomistudiet blev oprettet ved
Københavns Universitet. Dette jubilæum blev festligholdt 1. september ved
et arrangement med informative og festlige oplæg fra gamle kandidater
og lærere fra studiet. Der var deltagelse af gamle og nye studerende fra
alle årgange.
En omlægning af studienævnsstrukturen på naturvidenskab betyder, at studienævnet ophører 1. februar 2007 og bliver afløst af et fælles studienævn
for alle naturvidenskabelige uddannelser. Der har derfor været fokus på at
få afsluttet løbende sager.
Tabel 3.c
Matematik-økonomistudiet 2000-2006.
Optag og kandidatproduktion
År
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Optag
46
26
24
18
29
0
6
Kandidatproduktion
28
12
17
1
1
18
14
3.2.1
Afsluttede specialer ved matematik-økonomistudiet
Vejledt af lærere ved Instituttet.
2005
Emborg, Linus: The Overconfidence Theory – a new piece in the Capital
Structure Puzzle. Vejleder: Peter Norman Sørensen.
155
Bachelor- og kandidatuddannelse
Bjørsted, Erik: Den optimale udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse
over tid. Vejleder: Claus Thustrup Kreiner.
Hansen, Marianne Frank: Udviklingsbistandens indvirkning på budgetteringsadfærden i modtagerlandets offentlige sektor. Vejleder: Henrik Hansen.
2006
Laugesen, Nanna Kamstrup: Klassiske auktioner versus en sekventiel procedure. Hvor hordeadfærd og informationskaskader kan forekomme under
den sekventielle procedure. Vejleder: Peter Norman Sørensen.
Andersen, Jeppe Kløverpris: Kreditrisiko i Basel II. Vejleder: Peter Erling
Nielsen.
156
4
Forskeruddannelse
Udviklingen i antal stipendiater og tildelte ph.d.-grader fremgår af tabel
4.a.
Tabel 4.a
Ph.d.-stipendiater og tildelte ph.d.-grader 2002-2006.
Stipendiater1
2002
2003
2004
2005
2006
Internt finansierede
1.Kandidatstipendiater
2.Ph.d.-stipendiaterpå5+ordning
.Ph.d.-stipendiaterpå4+4ordning
Ialt
0
6
9
0
9
12
0
9
7
16
0
9
8
17
0
10
9
19
Eksternt finansierede
1.Kandidatstipendiater
2.Ph.d.-stipendiaterpå5+ordning
.Ph.d.-stipendiaterpå4+4ordning
Ialt
0
9
2
11
2
7
12
4
4
11
4
2
2
8
4
2
9
4. Tildelte ph.d.-grader
11
9
9
11
2
Tabellen angiver antal ph.d.-stipendiater, der var indskrevet på instituttet
pr. 31. december det pågældende år.
I både 2005 og 2006 startede 4 nye internt finansierede og 2 nye eksternt
finansierede ph.d.-studerende, heraf var 1 kandidatstipendiat i 2005.
157
Forskeruddannelse
4.1
Indskrevne ph.d.-studerende over året
Nedenfor listes ph.d.studerende1, der har været indskrevet over året, inklusiv
stipendiater, som har fået forlænget deres indskrivning udover løn/stipendieperioden. I 2005/06 var der over året indskrevet 21 interne og 13 eksternt
finansierede ph.d.-stipendiater, heraf 5 kandidatstipendiater.
Internt finansierede ph.d.-studerende 2005 og 2006
Mette Jessen Knudsen, Nord-syd-satsningsområdet, Københavns Universitet.
1.10.1996-30.6.2005
Handelsliberalisering og økonomisk struktur (professor Hans Keiding)
Steen Winther Blindum (4+4-ordning), 1.9.2001-31.8.2005
Mikroøkonometri og matchmodeller for arbejdsmarkedet (lektor Karsten
Albæk)
Jesper Linaa, 1.12-2001-30.4.2005
Imperfections in Dynamic Stochastic General Equilibrium Models and the
Length of Business Cycles (professor Claus Thustrup Kreiner)
John Rand, 1.1.2002-28.2.2005
Enterprise Restructuring and Financial Sector Issues: An Applied General
Equilibrium (AGE) Approach (professor Finn Tarp og lektor Henrik Hansen)
Mikkel Christoffer Barslund, 1.1.2003-31.1.2007
Rural Market Imperfections in Developing Countries (professor Finn
Tarp)
Thomas Jensen, 1.1.2003-14.4.2007
Generel ligevægt over tid og under usikkerhed – med særlig vægt på
afvigelser fra Arrow-Debreu modellen (professor Mich Tvede)
1
Ph.d.-studerende er listet med angivelse af: navn, indskrivningsperiode inkl. eventuel forlængelse,
projekttitel og vejleder i parentes.
158
Forskeruddannelse
Niels Arne Dam, 1.2.2003-23.2.2006
Empirical Investigations of Monetary Policy Rules (professor Henrik Jensen
og lektor Henrik Hansen)
Ri Kaarup, 1.9.2003-31.12.2006
Mikrostrukturteori – Handel med information samt valutamarkedet (lektor
Peter Norman Sørensen)
Helene Bie Lilleør, 1.9.2003-28.2.2007
Microeconometric Studies of Household Behaviour (professor Martin
Browning)
Thomas Markussen (4+4-ordning), 1.9.2003-30.4.2008
Inequality, Social Capital and Growth (professor Finn Tarp)
Jes Winther Hansen (4+4-ordning), 1.12.2003-30.11.2007
Public Finance og strategisk adfærd (lektor Henrik Jacobsen Kleven og
professor Peter Birch Sørensen)
Eva Rytter Sunesen, 15.12.2003-15.09.2007
How can the 1st wave EU accession countries pave the way for the 2nd
wave? – An examination of the links between institutional capacity and
economic performance (lektor Carl-Johan Dalgaard)
Nicolaj Verdelin (4+4-ordning), 1.5.2004-30.4.2008
Offentlig politik og adfærdsøkonomi (lektor Henrik Jacobsen Kleven)
Tobias Ejnar Markeprand (4+4-ordning), 1.6.2004-31.5.2008
Generel ligevægt & ufuldstændige markeder (professor Mich Tvede)
Fane Naja Groes (4+4-ordning), 1.8.2004-31.7.2008
Assimilation of immigrants (professor Martin Browning)
Christin Kyrme Tuxen (4+4-ordning), 1.8.2004-31.7.2008
Den europæiske integrations betydning for den makroøkonomiske transmissionsmekanisme (professor Katarina Juselius)
159
Forskeruddannelse
Peter Holch Knudsen, 15.10.2004-14.10.2007
Imperfektioner og generel ligevægt: Virksomhedens målsætning (professor Mich Tvede)
Daniel le Maire, 1.7.2005-30.6.2008
Wage Dispersion, Job and Wage Mobility (lektor Karsten Albæk)
Paul Richard Sharp (4+4-ordning), 1.8.2005-31.7.2009
Market integration and trade in foodstuffs at the end of the 19th century
(professor Karl Gunnar Persson)
Alice Heegaard Klynge, 1.9.2005-31.8.2008
Education and Choice (professor Martin Browning)
Pablo Antonio Selaya (4+4-ordning), 1.10.2005-30.9.2009
Persistance of Corruption and Bad Governance Institutions in Developing
Countries (professor Finn Tarp)
Niels Framroze Møller, 1.2.2006-31.1.2009
Anvendelse af den kointegrerede VAR-model til empirisk analyse af økonomiske teorimodeller (professor Katarina Juselius)
Frederik Roose Øvlisen, 1.6.2006-31.5.2009
Behavioral Public Economics (professor Jean-Robert Tyran)
Morten Hedegaard (4+4-ordning), 1.9.2006-31.8.2010
Mikroøkonomiske konsekvenser af HIV/AIDS i udviklingslande (professor
Finn Tarp)
Niels Johannesen, 1.9.2006-31.8.2009
Globalization and New Challenges in Economic Policy (professor Peter
Birch Sørensen)
Eksternt finansierede ph.d.-studerende
Kasper Nielsen (4+4-ordning), CEBR, 1.2.2002-15.12.2005
Empirical Analysis of Corporate Governance Motives (lektor Hans Christian
Kongsted)
160
Forskeruddannelse
Elisabeth Hermann Frederiksen, Syddansk Universitet, Esbjerg, 1.5.200231.10.2006
Endogenous Growth Theory and the Relation to Hartwicks Rule (lektor
Christian Groth)
Anne Dyrberg Rommer, Danmarks Nationalbank, 1.8.2002-31.7.2005
Virksomheder der går konkurs (lektor Hans Christian Kongsted)
Steffen Andersen (4+4-ordning), CEBR, 1.9.2002-3.3.2007
Individual Discount Rates and Time Consistency: Laboratory and Field
Experiments in Denmark (professor Peter Birch Sørensen)
Jens Erik Nielsen, Danmarks TransportForskning, 1.12.2002-31.12.2006
En samfundsøkonomisk evaluering af afgiftsstrukturen i transportsektoren
(professor Peter Birch Sørensen)
Mette Gørtz, (kandidatstipendiat), CAM, 1.2.2003-31.1.2006
Forbrugeradfærd belyst ved empiriske metoder (professor Martin Browning)
Birgitte Gersfelt, (kandidatstipendiat), Fødevareøkonomisk Institut, 1.9.200331.12.2006
Developing Country Agriculture and International Trade: Impact and
Future Challenges (professor Finn Tarp)
Bertel Schjerning (4+4-ordning), CEBR, 1.9.2003-31.8.2007
Entrepreneurship, Human Capital, and the Labour Market (professor
Martin Browning)
Cecilie Dohlmann Weatherall, (kandidatstipendiat), SFI,15.8.2004-14.8.2007
Marginalgruppens udbud & virksomhedernes efterspørgsel (lektor Mette
Ejrnæs)
Laura Mørch Andersen, AKF, 1.9.2004-13.5.2008
Information provision to consumers as an instrument of environmental
regulation (professor Martin Browning)
161
Forskeruddannelse
Kenneth Thomas Baltzer, (kandidatstipendiat), Fødevareøkonomisk Institut,
1.9.2004-31.8.2007
Food safety regulation and international trade under imperfect competition (professor Hans Keiding)
Sinne Smed, (kandidatstipendiat), FSE, 1.3.2005-31.8.2007
Obesity, Information and Consumer Behaviour (professor Martin Browning)
Jesper Pedersen, Danmarks Nationalbank, 1.10.2005-30.9.2008
Macro-finance Models of the Term Structure of Interest Rates – Applications to the small-open economy (professor Henrik Jensen)
Joannes Jacobsen, The Faroese Research Council/Amerada Hess (Faroes) Limited, 1.2.2006-31.1.2009
Political and technological factors in long-run growth and convergence
(lektor Carl-Johan Dalgaard)
Kirsten Bonde, Danmarks Nationalbank, 1.9.2006-31.8.2009
Risks in Payment and Settlement Systems (lektor Thomas Rønde)
4.2
Ph.d.-forsvar
2005
7. januar: Paul Lassenius Kramp
Topics in Asymmetric Information and Cascades (Mich Tvede)
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Peter Norman Sørensen, Københavns Universitet (formand)
Professor Jan Werner, University of Minnesota, USA
Lektor Thierry Foucault, HEC School of Management, Frankrig
17. februar: Kristian Schultz Hansen
Using Disability Adjusted Life Years and Cost-Effectiveness Analysis to
define Priorities for the Public Health Care Sector in Zimbabwe (Hans
Keiding)
Bedømmelsesudvalg:
Professor Finn Tarp, Københavns Universitet (formand)
162
Forskeruddannelse
Professor Dorte Gyrd-Hansen, Syddansk Universitet, Odense
Dr. Lilani Kumaranayake, London School of Hygiene and Tropical Medicine, og Visiting Fellow Dalhousie University, Canada
8. april: Morten Marott Larsen
Essays in Regional and Transport Economics (Birgitte Sloth)
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Thomas Rønde, Københavns Universitet (formand)
Professor, Dr. Johannes Bröcker, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Tyskland
Professor Erik T. Verhoef, Free University Amsterdam, Holland
6. maj: Jesper Johannes Kühl
Microeconomic Studies on Risk, Poverty and Climate Change (Jørgen Birk
Mortensen)
Bedømmelsesudvalg:
Professor Finn Tarp, Københavns Universitet (formand)
Professor Stefan Dercon, University of Oxford, England
Professor Anil Markandya, University of Bath, England
3. juni: John Rand
Studies in Economic Development: Business Cycles, Economic Structure
and Enterprise Dynamics (Finn Tarp)
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Carl-Johan Dalgaard, Københavns Universitet (formand)
Professor Ari Kokko, Stockholm School of Economics, Sverige
Professor Sherman Robinson, University of Sussex, England
17. juni: Søren Gaard
Labor Market Dynamics in Macroeconomics (Karsten Albæk)
Bedømmelsesudvalg:
Professor Henrik Jensen, Københavns Universitet (formand)
Lektor Morten Ravn, European University Institute, Italien
Lektor Monika Merz, University of Bonn, Tyskland
23. juni: Mette Lunde Christensen
Essays in Empirical Demand Analysis: Evidence from Panel Data (Martin
Browning)
163
Forskeruddannelse
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Allan Würtz, Københavns Universitet (formand)
Lektor Lola Collado, University of Alicante, Spanien
Professor Arthur Lewbel, Boston College, USA
13. september: Jesper Gregers Linaa
Business Cycles and Monetary Policy (Claus Thustrup Kreiner)
Bedømmelsesudvalg:
Professor Peter Birch Sørensen, Københavns Universitet (formand)
Professor Robert Kollmann, University of Paris XII, Frankrig
Lektor Paul R. Bergin, University of California, Davis, USA
21. november: Steen Winther Blindum
Strict Exogeneity and Nonlinear Panel Data – Models with Unobserved
Heterogeneity (Karsten Albæk)
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Hans Christian Kongsted, Københavns Universitet (formand)
Professor Bo Honore, Princeton University, USA
Lektor Raquel Carasco, Carlos III University of Madrid, Spanien
30. november: Anne Dyrberg Rommer
Accounting-based Credit-scoring models: Econometric Investigations
(Hans Christian Kongsted)
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Mette Ejrnæs, Københavns Universitet (formand)
Professor Ulrich Kaiser, Syddansk Universitet, Odense
Forskningschef, lektor Tor Jacobson, Sveriges Rigsbank, Sverige
15. december: Kasper Nielsen
Corporate Governance and Performance in Firms with Concentrated
Ownership (Hans Christian Kongsted)
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Thomas Rønde, Københavns Universitet (formand)
Adjunkt Annette Vissing-Jørgensen, Northwestern University, USA
Lektor Denis Gromb, London Business School, England
164
Forskeruddannelse
2006
4. januar: Mette Jessen Knudsen
Essays on the Distribution of Income – Effects of Monetary, Financial and
International Trade Policies (Hans Keiding)
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jakob Brøchner Madsen, Københavns Universitet (formand)
Professor Jan Rose Skaksen, Copenhagen Business School
Professor Martin Paldam, Aarhus Universitet
5. maj: Mette Gørtz
Leisure, Household Production, Consumption and Economic Well-being
(Martin Browning)
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Mette Ejrnæs, Københavns Universitet (formand)
Professor N. Anders Klevmarken, Uppsala Universitet, Sverige
Professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus
4.3
Ph.d.-studerende på udlandsophold
Steffen Andersen: University of Chicago, USA. Finansieret af Augustinus Fonden, Samfundsfonden, Knud Højgaards Fond og Økonomisk Institut (1.9.0530.6.06)
Kenneth Thomas Baltzer: University of Nebraska, USA. Finansieret af Statens
Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (1.9.05-20.12.05)
Steen Winther Blindum: Princeton University, USA. Finansieret af Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris, Knud Højgaards Fond og Oticon Fonden
(1.9.04-1.4.05)
Mette Gørtz: University of Michigan, USA. Finansieret af Euroclear stipendium,
Oticon Fonden, Knud Højgaards Fond og Konsul Axel Nielsens Mindelegat
(21.1.05-18.7.05)
Fane Groes: University of Pennsylvania, USA. Finansieret af Fulbright Stipendium (16.8.06-30.6.07)
165
Forskeruddannelse
Jes Winther Hansen: University of California Berkeley, USA. Finansieret af
Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris, Danmark-Amerika Fondet, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Sasakawa Fonden, Oticon Fonden og
Københavns Kommunes Uddannelseslegat (11.8.05-31.5.06)
Ri Kaarup: Brandeis University, USA. Finansieret af Økonomisk Institut (15.3.062.9.06)
Daniel le Maire: Northwestern University, USA. Finansieret af Augustinus Fonden, Danmark-Amerika Fondet, Rudolph Als Fondet, Sasakawa Fonden og
Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris (29.8.06-15.6.07)
Helene Bie Lilleør: University College London, England. Finansieret af EU netværk COST A23, Oticon Fonden og Økonomisk Institut (15.1.06-15.7.06)
Tobias Markeprand: HEC Paris, Frankrig. Finansieret af Økonomisk Institut
(1.2.06-1.8.06)
Jesper Pedersen: Carlos III de Madrid, Spanien. Finansieret af Augustinus Fonden, Knud Højgards Fond og Økonomisk Institut (19.9.06-1.7.07)
Christin Kyrme Tuxen: University of Oxford, England. Finansieret af Euroclear
Stipendium, Nordea Danmark Fonden, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden,
Augustinus Fonden, August Christgaus’ Fond, British Import Union/DanskBritisk Kulturfond og Etly og Jørgen Stjerngrens Fond (20.9.06-30.9.07)
Nicolaj Verdelin: Massachusetts Institute of Technology, USA. Finansieret af
Euroclear stipendium, Nordea Danmark Fonden, Knud Højgaards Fond, Sasakawa Fellowship, Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Direktør Ib Henriksens
Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond, Den
Verdelinske Slægts Legat og Økonomisk Institut (28.8.05-30.5.06)
4.4
Ph.d.-kurser
2005
Foreign Aid: Theory and Empirical Evidence, professor Finn Tarp
Finansieret af: DGPE. 6.-17. juni
Forelæsere: professor Jean-Paul Azam, professor Jean-Claude Berthelemy,
kandidatstipendiat Michael Clemens, professor Sherman Robinson, research
officer Anke Hoeffler, adjunkt Jakob Svensson og professor Finn Tarp
166
Forskeruddannelse
Dynamic Economics, adjunkt John Kennes
Finansieret af: DGPE og CAM. 13.-17. juni
Forelæser: professor Randall Wright
Reputations, lektor Peter Norman Sørensen
Finansieret af: DGPE. 27. juni-1. juli
Forelæsere: professor Larry Samuelsson og professor George Mailath
Kooperativ Spilteori, professor Hans Keiding
Finansieret af: DGPE. 22.-26. august
Forelæser: professor Hans Keiding
2006
Dynamic Programming, forskningskoordinator Connie Nielsen
Finansieret af: DGPE. 9.-13. januar
Forelæser: professor Russell Cooper
Bayesian Econometrics, professor Martin Browning og ph.d.-studerende Daniel
le Maire
Finansieret af: DGPE og CAM. 20.-22. februar
Forelæser: professor Anthony Lancaster
International Trade and Economic Development: Exploring the Linkages, professor Finn Tarp
Finansieret af: DGPE. 6.-16. juni
Forelæser: professor Philip Abbott
Why economics needs history (and vice versa), adjunkt Jacob Weisdorf og
ph.d.-studerende Paul Sharp
Finansieret af: Økonomisk Institut. 11.-13. december
Forelæser: professor Gregory Clark
4.5
Priser til ph.d.-studerende 2005 og 2006
Nicolaj Verdelin modtog Euroclear Stipendium. Ph.d.-studieophold ved Princeton University, USA. Prisoverrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 2.6.2005.
167
Forskeruddannelse
Jes Winther Hansen modtog Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris. Ph.d.studieophold ved University of California, Berkeley, USA. Prisoverrækkelsen
fandt sted på Carlsberg Akademi d. 15.6.2005.
Christin Kyrme Tuxen modtog McKinsey prisens Champagnepris. Prisoverrækkelsen fandt sted på Instituttet d. 17.2.2006.
Daniel le Maire modtog Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris. Ph.d.-studieophold ved Northwestern University, USA. Prisoverrækkelsen fandt sted på
Instituttet d. 12.6.2006.
Christin Kyrme Tuxen modtog Euroclear Stipendium. Ph.d.-studieophold ved
University of Oxford, England. Prisoverrækkelsen fandt sted på Instituttet d.
13.6.2006.
4.6
Beretning fra ph.d.-studielederen
Ph.d.-uddannelsen på Økonomisk Institut bygger på grundkurser taget på
kandidatuddannelsen, avancerede ph.d./kandidatkurser i løbet af ph.d.-uddannelsen og avancerede korte kurser, der udbydes af Danish Graduate Programme in Economics (DGPE). Derudover er der mulighed for, at kurser tages
i forbindelse med de studerendes udlandsophold på andre universiteter.
I 2006 har der været indskrevet 34 ph.d.-studerende. Efter et rekordhøjt antal afhandlinger i 2005 (11) har kun to afhandlinger været forsvaret i 2006.
Instituttets ph.d.-studerende forsker i mangfoldige emner inden for økonomi
for eksempel pengepolitik, arbejdsmarkedsforhold, ulandsøkonomi, økonometrisk teori, industriøkonomi, offentlig økonomi, eksperimentel økonomi,
politisk økonomi, fødevarer, beslutningsteori, spilteori og meget andet. De
ph.d.-studerende er tilknyttet Instituttets centre i varierende grad. En række
af Instituttets ph.d.-studerende har i lighed med tidligere år været på udlandsophold i USA og forskellige europæiske lande.
I løbet af 2006 er det ugentlige ph.d.-seminar, hvor de studerende fremlægger
deres arbejde, blevet åbnet for, at lærere også deltager og giver kommentarer.
Erfaringerne med ændringen har været gode. Den årlige DGPE-workshop i
samarbejde med Aarhus Universitet har igen været et godt forum for fremlæggelse, hvor ph.d.-studerende fra København, Aarhus og andre danske
universiteter mødes.
168
Forskeruddannelse
Herudover har Instituttets ph.d.-studerende fremlagt arbejder på institutseminarer, centerseminarer, workshops, konferencer og andre universiteter i
ind- og udland.
Danish Graduate Programme in Economics, der er en forskerskole, som drives
af Økonomisk Institut i samarbejde med Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, fik i 2006 en ny bevilling til dækning af perioden 2007-2009. I denne
periode vil forskerskolelederen komme fra Aarhus Universitet.
I løbet af 2006 fik Kasper Meisner Nielsen, der forsvarede sin afhandling i
december 2005, optaget en revideret version af et kapitel fra sin afhandling
i Quarterly Journal of Economics, et af ”top-five”-tidsskrifterne inden for
Økonomi.
169
5
Stillinger og personale
Institutleder: Troels Østergaard Sørensen (fratrådt 30.4.06)
Konstitueret institutleder: Viceinstitutleder Karl Gunnar Persson (tiltrådt
1.5.06)
Administrationschef: Pia Schnedler-Meyer
Studieleder: Peter Erling Nielsen
Ph.d.-studieleder: Christian Schultz
Prodekan: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
Institutbestyrelsen pr. 31.12.06
Karl Gunnar Persson (formand)
Christian Hjorth-Andersen (VIP)
Christian Schultz (VIP)
Mich Tvede (VIP)
Charlotte Blomqvist (TAP)
Edda Geil (TAP)
Pia Schnedler-Meyer (TAP)
Helene Føyn (stud.)
Signe Høngaard Andersen (stud.)
Guan Yang (stud.) (suppleant)
5.1
Stillinger og medarbejdere pr. 31.12.06
Professorer
Browning, Martin (orlov 1.9.06-31.8.07)
Hjorth-Andersen, Christian
Jensen, Henrik
Juselius, Katarina
Keiding, Hans
Kreiner, Claus Thustrup (tiltrådt 1.1.05)
Persson, Karl Gunnar
Schultz, Christian
Sørensen, Peter Birch
Sørensen, Peter Norman (tiltrådt 1.5.06)
Tarp, Finn (tiltrådt 1.4.06) (orlov 1.4.06-30.11.07)
170
Stillinger og personale
Tvede, Mich (professor mso.) (tiltrådt1.6.06)
Tyran, Jean-Robert (professor mso.) (tiltrådt 1.7.05)
Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen (tiltrådt 1.1.05)
Lektorer
Albæk, Karsten
Bergman, Michael
Dalgaard, Carl-Johan
Ejrnæs, Mette
Groth, Christian
Gunnarsson, Jan Sture
Hansen, Frank
Hansen, Hans Oluf
Hansen, Henrik (orlov 1.6.05-31.5.07)
Hautsch, Nikolaus (tiltrådt 1.3.05)
Henriksen, Ingrid
Hougaard, Jens Leth
Kleven, Henrik Jacobsen
Kongsted, Hans Christian
Lassen, David Dreyer (tiltrådt 1.3.05)
Lindeneg, Klavs
Milhøj, Anders
Mortensen, Jørgen Birk
Munch, Jakob Roland
Nielsen, Heino Bohn (tiltrådt 1.3.05)
Nielsen, Peter Erling
Rønde, Thomas
Sørensen, Troels Østergaard (orlov 1.5.06-30.4.11)
Østerdal, Lars Peter (tiltrådt 3-årigt lektorat 1.3.05)
Adjunkter
Alvarez-Peláez, Maria José Ljunge, Martin (tiltrådt 15.7.06)
Maenner, Eliot (tiltrådt 15.7.05)
Weisdorf, Jacob (tiltrådt 15.5.05)
171
Stillinger og personale
Videnskabelige assistenter
Dennis, Jonathan (1.5.05-31.12.05)
Harmsen, Mads Peter (1.9.06-31.1.07)
le Maire, Christian Daniel (9.5.05-30.6.05)
Overgård, Christian Modler (1.1.05-24.6.05)
Øvlisen, Frederik (18.4.06-31.5.06)
Gæsteforskere finansieret af Instituttet 2005 og 2006
Professorer
Abbott, Philip (1.9.05-31.7.06)
Danziger, Leif (15.2.06-14.3.06)
Lektorer
Fatum, Rasmus (1.7.05-30.6.06)
Sausgruber, Rupert (1.9.05-31.1.06)
Würtz, Allan (1.8.04-31.1.06)
Postdocs
Franchi, Massimo (1.9.05-31.8.06)
Palandri, Alessandro (1.9.06-31.8.07)
Rand, John (1.3.05-31.12.05)
Reuben, Ernesto (1.9.06-31.1.07)
Silles, Mary (1.9.04-31.8.05) (1.3.06-31.8.06)
Gæsteforskere finansieret af centre og øvrige eksterne bevillinger
under Instituttet 2005 og 2006
Postdocs
Cooke, Dudley (EPRU)
Crespo, Laura (CAM)
Gørtz, Mette (CAM)
Hjertholm, Peter (DERG)
Jensen, Henning Tarp (DERG)
Kolodziejczyk, Christophe (CAM)
Madsen, Edith (CAM)
172
Stillinger og personale
Pons, Gabriel (FSE)
Rand, John (DERG)
Silles, Mary (CAM)
Videnskabelige assistenter
Barslund, Mikkel (DERG)
Bentzen, Jeanet (DERG)
Gørtz, Mette (CAM)
Forskningskoordinatorer
Bay, Hans (CAM)
Larsen, Theo Ib (DERG)
Nielsen, Connie (CAM)
Gæsteforsker
Mogensen, Gunnar Viby (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)
Ansættelser og fratrædelser 2005
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen og Claus Thustrup Kreiner er tiltrådt et professorat i Økonomi pr. 1.1.2005
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Christian Schultz (Københavns Universitet)
Professor Jonas Agell (Stockholm University, Sverige).
Professor Dr. Thorsten Hens (Institut für Empirische Wirtschaftsforschung,
Schweiz)
Professor Karl Ove Moene (University of Oslo, Norge)
Professor Torben M. Andersen, (Aarhus Universitet).
David Dreyer Lassen er tiltrådt et lektorat i Mikroøkonomi pr. 1.3.2005. Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Lektor Peter Norman Sørensen (Københavns Universitet)
Lektor Thomas Rønde (Københavns Universitet)
Professor Birgitte Sloth (Syddansk Universitet, Odense)
173
Stillinger og personale
Heino Bohn Nielsen er tiltrådt et lektorat i Kvantitative metoder pr. 1.3.2005. Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Lektor Henrik Hansen (Københavns Universitet)
Lektor Anders Milhøj (Københavns Universitet)
Research Director Frank Windmeijer (Institute for Fiscal Studies, England)
Nikolaus Hautsch og Lars Peter Østerdal er tiltrådt et 3-årigt lektorat i Økonomi pr. 1.3.2005.
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Hans Jørgen Whittta-Jacobsen (Københavns Universitet)
Lektor Henrik Hansen (Københavns Universitet)
Professor Birgitte Sloth (Syddansk Universitet, Odense)
Jacob Weisdorf, Eliot Maenner og Edith Madsen er tiltrådt et 3-årigt adjunktur i Økonomi hhv. d. 15.5.2005, 15.7.2005 og 1.9.2005.
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Christian Schultz (Københavns Universitet)
Professor Martin Browning (Københavns Universitet)
Professor Morten Bennedsen (Copenhagen Business School)
I 2005 fratrådte følgende: lektor Niels Erik Jensen og lektor Axel Mossin.
Professor Claus Thustrup Kreiner afholdt tiltrædelsesforelæsning med titlen
”The Effects and Design of Tax and Transfer Policy”, d. 4.2.2005.
Lektor Axel Mossin afholdt fratrædelsesforelæsning med titlen ”Perspektivet
for Den nationale Velfærdsstat”, d. 15.4.2005.
Professor Jean-Robert Tyran afholdt tiltrædelsesforelæsning med titlen ”From
Homo Oeconomicus to Homo Sapiens: The Behavioral and Experimental
Economics Approach”, d. 23.9.2005.
Ansættelser og fratrædelser 2006
Finn Tarp er tiltrådt et professorat i Udviklingsøkonomi pr. 1.4.2006
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Peter Birch Sørensen (Københavns Universitet)
Professor Sajal Lahiri (Southern Illinois University Carbondale, USA)
Professor Arne Bigsten (Göteborg University, Sverige)
174
Stillinger og personale
Peter Norman Sørensen er tiltrådt et professorat i Økonomi pr. 1.5.2006
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen (Københavns Universitet)
Professor Bent Jesper Christensen (Københavns Universitet)
Professor Tim Bollerslev (Duke University, USA)
Professor Xavier Freixas (CREF, Barcelona, Spanien)
Lektor Klaus Reiner Schenk-Hoppé (Leeds University Business School, England)
Mich Tvede er tiltrådt et professorat med særlige opgaver i Økonomi pr.
1.6.2006
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Niels Haldrup (Aarhus Universitet)
Professor Vijay Krishna (Penn State University, USA)
Professor Morten Ravn (European University Institute, Italien).
Nikolaus Hautsch er tiltrådt et lektorat i Finance pr. 1.3.2006
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Jakob Brøchner Madsen (Københavns Universitet)
Professor Tom Engsted (Handelshøjskolen i Århus)
Professor Claus Munk (Syddansk Universitet)
Martin Ljunge er tiltrådt et adjunktur i Økonomi pr. 1.8.2006
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Lektor Hans Christian Kongsted (Københavns Universitet)
Professor Søren Bo Nielsen (Copenhagen Business School)
Professor Pascalis Raimondos-Møller (Copenhagen Business School)
I 2006 fratrådte følgende: professor Jakob Brøchner Madsen, lektor Holger
Strulik, adjunkt Thomas B. Andersen, adjunkt John Kennes og adjunkt Edith
Madsen.
Professor Peter Norman Sørensen afholdt tiltrædelsesforelæsning med titlen
”Prices and Probabilities in Predicition Markets”, d. 11.5.2006.
Professor Mich Tvede afholdt tiltrædelsesforelæsning med titlen ”On the
Political Economy Adverse Selection”, d. 15.9.2006.
175
Stillinger og personale
Orlov 2005
Rådsprofessor Finn Tarp fuld orlov grundet ansættelse som rådsprofessor
finansieret af Danida med arbejdssted på Instituttet.
Lektor Henrik Hansen 7 mdr. orlov med henblik på videnskabeligt arbejde
ved Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) i Vietnam.
Orlov 2006
Professor Martin Browning 4 mdr. orlov grundet professorat ansættelse ved
University of Oxford.
Professor Finn Tarp fuld orlov grundet ansættelse som rådsprofessor finansieret af Danida med arbejdssted på Instituttet.
Lektor Henrik Hansen fuld orlov med henblik på videnskabeligt arbejde ved
Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) i Vietnam.
Lektor Troels Østergaard Sørensen fuld orlov grundet ansættelse som dekan
for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Postdoc Ernesto Reuben 4 mdr. orlov med henblik på varetagelse af forskningsopgaver ved University of Chicago.
Frikøb 2005
Professor Martin Browning frikøbt 50 % hele året af CAM.
Professor Claus Thustrup Kreiner frikøbt 6 mdr. af EPRU-netværk.
Professor Jakob Brøchner Madsen 3 mdr. af EPRU-netværk.
Professor Peter Birch Sørensen frikøbt 3 mdr. af EPRU-netværk.
Professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen frikøbt 25 % hele året som prodekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Lektor Karsten Albæk frikøbt 3 mdr. af CAM.
Lektor Mette Ejrnæs frikøbt 3 mdr. af CAM.
Lektor Henrik Jacobsen Kleven frikøbt 6 mdr. af EPRU-netværk. Lektor Hans Christian Kongsted frikøbt 6 mdr. af CAM.
Lektor Thomas Rønde frikøbt 3,5 mdr. af FSE-bevilling.
176
Stillinger og personale
Lektor Peter Norman Sørensen frikøbt 2,13 mdr. af FSE-bevilling.
Adjunkt Thomas Barnebeck Andersen frikøbt 6 mdr. af DERG.
Adjunkt John Kennes frikøbt 3 mdr. af CAM.
Frikøb 2006
Professor Martin Browning frikøbt 3 mdr. af CAM.
Professor Henrik Jensen frikøbt 4 mdr. af EPRU/EPRN.
Professor Katarina Juselius frikøbt 60 % i 10 mdr. af FSE.
Professor Claus Thustrup Kreiner frikøbt 4,5 mdr. af EPRU/EPRN.
Professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen frikøbt 4 mdr. af EPRU/EPRN samt
den resterende del af året delvist frikøbt som prodekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Professor Christian Schultz frikøbt 3 mdr. af CIE.
Lektor Carl-Johan Dalgaard frikøbt 3 mdr. af EPRU/EPRN og 2 mdr. af Göteborg Universitet.
Lektor Mette Ejrnæs frikøbt 3,6 mdr. af CAM.
Lektor Henrik Jacobsen Kleven frikøbt 4,5 mdr. af EPRU/EPRN.
Lektor Hans Christian Kongsted frikøbt 3 mdr. af CAM.
Lektor David Dreyer Lassen frikøbt 3 mdr. af EPRU/EPRN.
Lektor Jakob Roland Munch frikøbt 4,8 mdr. af FSE-bevilling, 1 md. af
EPRU/EPRN samt 2,4 md. af Aarhus Universitet.
Adjunkt John Robert Kennes frikøbt 3 mdr. af CAM.
Adjunkt Edith Madsen frikøbt 6 mdr. af CAM.
177
Stillinger og personale
Teknisk-administrativt personale
Administrationschef
Pia Schnedler-Meyer
Institutadministrative medarbejdere
Andersen, Aase
Bengtsson, Hanne
Blomqvist, Charlotte
Ceccardi, Tine
Eriksson, Karin Graasbøll, Tanya (tiltrådt 8.4.05)
Kjær, Leise (tiltrådt 1.11.05)
Knudsen, Susanne (tiltrådt 1.3.05)
Reland, Mary-Ann (tiltrådt 15.11.06)
Saavedra, Mirtha C.
Vestergaard, Pia Lund
Witzner, Karina Jahn
Bibliotekarer
Hansen, Henriette Aabo
Ring, Vibeke
EDB-medarbejdere
Koch, Ralph Ferré
Kruuse, Henrik
I 2005 og 2006 fratrådte følgende administrative medarbejdere: Edda Geil,
Vibeke Kovsted, Rigmor Lundgaard, Helle Kimer Mortensen, Anne Nordly,
Lene Hjort Grøndahl Sørensen.
Medarbejderarrangement
Temadag: ”Implementing the Development plan”, v. Institutleder Troels
Østergaard Sørensen. Arrangementet blev afholdt på Schæffergården, d.
3.11.05.
178
6
Biblioteket
2005 var domineret af overgangen til et nyt bibliotekssystem. Efter flere
måneders forberedelse blev det nye system taget i brug februar 2005, men
allerede i april startede testperioden for den nye opdatering af programmet
,som indeholdt store ændringer. Den nye version gik i luften i juli, og i det
efterfølgende halvår blev der i samarbejde med Det kgl. Biblioteks edb-afdeling brugt megen tid på at få tilrettet systemet til vores lokale brug og at
få alle funktioner til at virke.
I juli 2005 udarbejdede biblioteket en bibliometrisk citationsundersøgelse af
forskernes artikler. Undersøgelsen indgik som en del af beslutningsgrundlaget for Instituttets udvælgelse af de kernefelter, der senere blev indberettet
til rektor.
Publikationsdelen af Instituttets hjemmeside er blevet fuldstændig omstruktureret, og der er udviklet en nyhedsside, ”recent publications”, hvor alle
nye publikationer løbende indføres.
Brugen af biblioteket til undervisning af de studerende er ved at blive fast
etableret. Biblioteket har deltaget i Studievejledningens BA-præsentation
og midterm-arrangement med en gennemgang af litteratursøgning og
biblioteksbrug, og der er gennemført biblioteksundervisning og biblioteksrundvisning på engelsk for udenlandske studerende.
Den ene bibliotekar har været aktiv i projektgruppen for universitetets nye
CURIS projekt og overgangen til det nye PURE system, der skal skabe et
bedre overblik over forskerområder og forskernes publikationer. Instituttet
har indvilget i at deltage som testinstitut for begge systemer. Det betyder, at
alle årets publikationer er registreret i det nye system, og at konverteringen
af ca. 2.500 ældre poster fra det gamle PUF-system er påbegyndt.
Alle Instituttets arbejdspapirer fra 1987 og frem er nu inddateret i basen
RepEc, hvorfra de videresendes og gøres søgbare i Econlit.
179
7
Administration
7.1
Administration
De centrale opgaver for Institutadministrationen i 2005/2006 har
været:
1. Implementering af KU2005 vedrørende økonomistyring, herunder ny kontostreng.
2. En fortsat effektivisering af økonomistyring af eksternt finansierede centre.
3. Udvikling af området formidling og information.
4. EDB service- og administration (se pkt. 7.2).
Implementering KU2005 vedrørende økonomistyring, herunder ny
kontostreng
Administrationschefen har været medlem af den administrative styregruppe
for det centrale KU2005-projekt på Københavns Universitet. Projektet bestod
i at udarbejde overordnede principper for ny økonomistyring og organisering
af denne på Universitetet.
Instituttet har generelt været stærkt involveret i udviklingsopgaver i relation
til KU2005-projektet – både i relation til at få beskrevet nye budgetprincipper, kravspecifikationer til kontostreng og økonomisystemer (herunder løn)
samt i relation til måneds- og kvartalsrapporteringer. Mange projekter er
blevet forlænget, og tidsplaner ændret, hvorfor konkrete iværksættelser
af nye principper først blev påbegyndt i løbet af 2005. 1. januar 2005 blev
en ny kontoplan implementeret, ligeledes er et nyt rapport-system samt
indberetningssystem blevet indført – hhv. Discoverer og ADI. Indførelse af
et elektronisk faktureringssystem er blevet udskudt til 2007.
Samarbejdet med Institut for Statskundskab og Institut for Psykologi omkring den administrative database ADMIN2 er fortsat. Økonomisk Institut
fortsætter den to-strengede strategi, hvor der lægges vægt på at anvende
rapporteringsværktøjer, der stilles til rådighed fra KU´s side, men samtidig
basere mange arbejdsgange på ADMIN2. Det er fortsat et mere fleksibel og
hurtigere arbejdsredskab i relation til økonomikontrol og rapportgenerering
180
Administration
og er blevet revideret, således at programmet tager højde for nye krav, som
konsekvens af KU2005-projektet. ADMIN2 gør det samtidigt muligt at søge
data fra både før og efter 1. januar 2005 i ét system.
En fortsat effektivisering af økonomistyring af eksternt finansierede
centre
Instituttet har i løbet af 2006 gennemført integration af centeradministrationerne i den øvrige institutadministration, hvilket betyder, at alle centre nu
anvender de samme principper for økonomistyring som Instituttet generelt.
Økonomistyringen af eksterne bevillinger i den generelle økonomistyring
opfylder nu alle nye krav, som vedtaget i forbindelse med KU2005.
Udvikling af området formidling og information
I løbet af 2005/2006 er en række hjemmesider blevet revideret, herunder
hjemmeside vedrørende Besøgsordningen samt EPRN. Der er desuden udviklet et elektronisk tilmeldingssystem for konferencer og workshops samt et
elektronisk jobansøgningssystem i relation til udenlandske jobmarkeder.
Instituttet er påbegyndt et omfattende arbejde med at konvertere intranet
”ØI Information” fra et outlook-integreret system til en web-baseret løsning.
Dette arbejde fortsætter i 2007.
Instituttet deltager i arbejdet med udvikling af et generelt forskningsinformationssystem for hele KU CURIS og vil være testinstitut i løbet af 2007.
Der er i perioden blevet udarbejdet nye institutpjecer; en for Instituttet og
to for studienævnet, henholdsvis en til danske studerende og en til udenlandske studerende.
Generelt har administrationen i begge år været underlagt betydelige interne
og eksterne krav om omlægninger og tilpasninger til nye målsætninger i
forhold til såvel Institut og KU-niveau.
7.2 IT
I de forløbne to år er der sket en omfattende udskiftning af det IT-udstyr,
som medarbejderne har til rådighed. En ny ordning for ph.d.-studerende
181
Administration
er implementeret; alle får tilbudt en bærbar pc, som de kan benytte på
Instituttet og på udlandsophold.
Der er indkøbt en betydelig mængde nyt programmel, og de bestående
aftaler er blevet fornyet.
Fra begyndelsen af 2005 er alle medarbejdere blevet tilbudt en ADSL-forbindelse, således at det gøres muligt at arbejde, herunder at udveksle mails,
i døgnets ydertimer. Der er ikke tale om en egentlig hjemmearbejdspladsordning, idet Instituttet ikke ønsker, at medarbejdernes tilstedeværelse på
Universitetet reduceres.
Der er indkøbt nye computere og skærme til de studerendes IT-faciliteteter,
”Datakælderen”, og det trådløse netværk er udbygget og forbedret.
7.3
Lokaler
Polithuset blev i 2005 flyttet fra Skindergade til Studiestræde nr. 10. Hermed blev Polithuset fysisk integreret med det øvrige Institut i Studiestræde,
Bispetorvet og Nørregade.
I 2006 annoncerede Rektor en CAMPUS-plan for hele Universitetet. Økonomisk Institut skal efter denne plan samles med de øvrige samfundsvidenskabelige institutter samt Institut for Folkesundhed på Kommunehospitalet
under City-Campus. Udflytningen forventes at ske i løbet af de kommende
år.
182
Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ReproCenter
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement