Návod k obsluze Návod NA obsluHu INsTRuCTIoNs FoR use GB

Návod k obsluze Návod NA obsluHu INsTRuCTIoNs FoR use GB
 14/7/2015
Elektrický sendvičovač • Návod k obsluze
Elektrický sendvičovač • Návod NA obsluHU
3-7
8-12
Electric toaster • INSTRUCTIONS FOR USE
GB 13-17
Elektromos szendvicssütő • HASZNÁLATI UTASÍTÁS
H 18-22
Toster elektryczny • instrukcja obs Ł ugi
PL 23-27
­Сэндвичмейкер • ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
28-32
Sumuštinių keptuvas • NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
33-37
­Електрична сендвічниця • ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
38-42
1
A4
A3
A1
A5
A2
A6
B
A5
A
2
3
B1
B2
B3
2
CZ
Elektrický sendvičovač
eta 3151
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze prohlédněte
vyobrazení a návod uschovejte pro budoucí použití.
–T
ento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
–P
řed výměnou příslušenství nebo přístupných části, před montáží
a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a
odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
–J
estliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí
být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo
podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku
nebezpečné situace.
–V
ždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
– Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo
k poranění (např. popálení, opaření).
– Nikdy spotřebič nepoužívejte pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se,
nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborné elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
– J e–li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
– Zkontrolujte zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. síti.
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama!
– Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely
(v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných
obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro
komerční použití! Není určen pro používání ve venkovním prostředí.
– Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin.
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
– Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně).
– Při manipulaci se spotřebičem používejte držadlo.
3
CZ
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné–lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo atd.),
tepelných zdrojů (např. kamna, sporák atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
– Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něj
mohly dosáhnout děti.
– Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která jej chrání proti přehřátí.
– Při přípravě je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí
odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.
– Před výměnou příslušenství (desek) nechejte spotřebič vychladnout a vždy používejte
pouze shodný pár výměnných desek.
– Po ukončení práce vždy odpojte spotřebič vytažením vidlice z ektrické zásuvky.
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem a nesmí se ponořit do vody.
– Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje
dvoupólové odpojení od el. sítě.
– Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí úrazu
popálením.
– Z hlediska požární bezpečnosti spotřebič vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy
se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve
směru hlavního sálání, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrch hořlavých hmot
500 mm a v ostatních směrech 100 mm.
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce. Použití jiného
příslušenství může představovat nebezpečí pro obsluhu.
– Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár,
apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
Nepoužívejte spotřebič s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí,
která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je
spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1, 2)
A – sendvičovač
A1 – odklápěcí víkoA4 – uzávěr
A2 – kontrolní světlaA5 – tlačítko aretace desek
A3 – držadloA6 – napájecí přívod
B – výměnné desky
B1 – sendvičovacíB3 – grilovací
B2 – vaflovací
4
CZ
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál vyjměte sendvičovač a příslušenství. Ze sendvičovače
odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím
umyjte části které přijdou do styku s potravinami v horké vodě s přídavkem saponátu,
důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout.
Výměna desek
Stiskněte tlačítko A5 a desku B vyklopením odejměte (obr. 3). Výstupky na desce zasuňte
do dvou otvorů v plášti a následně přiklopením zajistěte (ozve se slyšitelné cvaknutí).
IV. POKYNY K OBSLUZE
Umístěte sendvičovač na rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce minimálně
85 cm, mimo dosah dětí. Dle zpracovávaného typu potravin zvolte vhodné desky B.
Vidlici napájecího přívodu A6 připojte k elektrické síti. Rozsvítí se červené kontrolní světlo
A2, které signalizuje připojení k el. síti. Desky se začnou nahřívat. Jakmile je dosaženo
pracovní teploty, rozsvítí se zelené kontrolní světlo A2. Odjistěte uzávěr A4 a odklopte
víko A1. Připravené potraviny vložte na spodní desku B, následně přiklopte víko a zajistěte
ho uzávěrem. Nezavírejte víko za použití nadměrné síly! Během přípravy potravin se
bude kontrolní světlo rozsvěcovat a zhasínat, což je známkou toho, že termostat udržuje
správnou teplotu. Po ukončení přípravy odklopte víko a vyjměte potraviny (za pomoci např.
dřevěné nebo plastové špachtle). K vyjmutí nepoužívejte ostré kovové nástroje
Důležitá upozornění
– Při prvním použití se může objevit krátké, mírné zakouření, to však není na závadu
a důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Před vložením potravin nechte desky vždy rozehřát na pracovní teplotu.
– Při nahřívání desek nechte víko přiklopené.
– Během přípravy se nedotýkejte desek B (obr. 1), protože jsou HORKÉ! Obzvlášť dejte
pozor na to, aby se desky nedotýkaly děti a nesvéprávné osoby!
– Pro přenášení používejte držadlo A3.
– Nikdy mezi desky a topné těleso nevkládejte alobal ani jiný materiál nebo předměty.
– Nikdy nepokládejte chladnou desku na horké topné těleso.
– Nenechávejte zapnutý prázdný sendvičovač..
– Zpracované potraviny na deskách nikdy nekrájejte!
– Na vůně/pachy, páru a kouř, vznikající během přípravy potravin, mohou citlivě reagovat
domácí zvířata (např. exotičtí ptáci). Z tohoto důvodu doporučujeme přípravu potravin
provádět v jiné místnosti.
Veškeré časy přípravy pokrmů doporučované v odborné literatuře (kuchařkách)
předpokládají, že potraviny mají teplotu chladničky. Příprava zamraženého masa může
trvat podstatně déle.
Následující tipy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejichž účelem není
poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy příprav
(zpracování) potravin jsou pouze přibližné a pohybují se v jednotkách minut (cca 3-5 min).
Délku přípravy si můžete upravit dle Vaší chuti, čím déle bude příprava probíhat tím bude
potravina (např. sendviče, vafle, maso) vypečenější, křupavější. Častějším obracením
potraviny lépe propečete. Před grilováním zeleniny, ryb nebo libového masa,
doporučujeme potřít desky rostlinným olejem nebo postříkat speciálním sprejem proti
napékání potravin.
5
CZ
V případě přípravy masa s obsahem tuku či marinovaných potravin není třeba desky takto
ošetřovat. Používejte pouze čerstvé potraviny (ne mražené). Z masa odstraňte šlachy
a špek. Z ryb odstraňte kosti. Potraviny, které chcete grilovat, nakrájejte na tenké menší
plátky. Pokud budete připravovat různé druhy potravin za sebou (např. maso, ryby, ovoce),
doporučujeme mezi jednotlivými chody desky očistit od zbytků pomocí dřevěné obracečky
nebo stěrky.
– Pro získání lepší chuti a vůně potřete vnější strany sendviče (např. máslem, margarínem,
tukem).
– Lžička cukru nasypaná na vnější strany sendviče učiní sendvič křupavějším (vhodné
pro sendviče s ovocnou náplní).
– Pro měkké nebo tekuté náplně použijte středně velké plátky chleba (bílého/černého).
Při malém množství náplně použijte chléb pro přípravu toustů.
V. ÚDRŽBA
Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky! Spotřebič čistěte až po jeho vyhladnutí! Čištění
provádějte pravidelně po každém použití spotřebiče! Nepoužívejte drsné a agresivní
čisticí prostředky (např. ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla,
žíravé prostředky na čištění trub nebo jiná rozpouštědla)! Nepoužívejte také žádné
zařízení na tlakové mytí (např. myčku, wapku, parní čističe)! Pro snadnější čištění
můžete vyjmout desky z pláště sendvičovače. Na plášť použijte čisticí prostředky určené
dle návodu k použití na plastové povrchy a čistění provádějte otíráním měkkým vlhkým
hadříkem. Normální je, že v průběhu času se barva povrchu mění. Tato změna, ale
žádným způsobem nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče!
Uložení
Před uložením se ujistěte, že jsou výměnné desky chladné. Spotřebič skladujte
na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
VI. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich
správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
6
CZ
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VII. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
Příkon (W)
Hmotnost cca (kg)
uvedeno na typovém štítku výrobku
uveden na typovém štítku výrobku
2,4
Příkon ve vypnutém stavu je 0,00 W.
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném
znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:
– NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).
– NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném
znění).
– NV č. 481/2012 Sb., Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních (odpovídá Směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2011/65/EU v platném znění).
Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům
stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky
určené pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk
s potravinami.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci
výrobku, si výrobce vyhrazuje.
HOT - Horké. DO NOT COVER - Nezakrývat.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS - Neponořovat do vody nebo
jiných tekutin. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,
CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
VÝROBCE:
CZ ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Braník, Česká republika.
­
uPoZornĚnÍ:­HorkÝ­PoVrcH
­
uPoZornEniE:­HorÚci­PoVrcH
7
SK
UPOZORNĚNÍ
SK
Elektrický sendvičovač
eta 3151
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
— Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si
obrázky a návod si uschovajte.
— Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
Vidlicu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
—V
idlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju
z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
—V
ýrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v
obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných
obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený
pre komerčné použitie! Nie je určený pre používanie vo vonkajšom prostredí.
—T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a
osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo
boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom
a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom
nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú
vykonávať deti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší
8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
—N
ikdy spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo
vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo
spadol do vody. V takýchto prípadoch zaneste spotrebič do odborného
servisu na preverenie jeho bezpečnosti a správnej funkcie.
—A
k je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
—P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri
používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením
alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím
vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
—V
ždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
—P
ri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili
(napr. nepopálili alebo neoparili).
— Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy
pokrmu!
8
SK
—A
k je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
— Sendvičovač nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
—S
endvičovač nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody!
— Nepokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
— Sendvičovač používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho
prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov (napr. záclon, závesov
či dreva), tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča) alebo vlhkých povrchov (ako
sú výlevky, umývadlá).
— Nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu alebo linky, kde ho môžu stiahnuť
deti, prípadne urobte také bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili, že sa do prívodu nikto
nezapletie alebo oň môže niekto nezakopnúť.
— Výrobok má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.
— Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!
—Pri manipulácii so spotrebičom používajte držadlo.
— Ak budete na prípravu používať starý olej alebo tuk, môže sa sám vznietiť. V prípade, že
sa tak stane, odpojte spotrebič od elektrickej siete a plameň uhaste.
— Pred výmenou príslušenstva (platní) nechajte spotrebič vychladnúť. Vždy používajte len
zhodný pár výmenných platní.
— Po skončení práce ho vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z el. zásuvky.
— Sotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí
nebezpečenstvo úrazu popálením.
— Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
— Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj
stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
— Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
— Spotrebič je prenosný a má pohyblivý prívod s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové
odpojenie od elektrickej siete.
— Z hľadiska požiarnej bezpečnosti môže sendvičovač pracovať na stole alebo povrchoch
podobných stolu pod podmienkou, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná
bezpečná vzdialenosť od horľavých predmetov min. 500 mm, v ostatných smeroch min.
100 mm.
— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
— Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného
príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu (napr. popálenie).
— Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto
návode!
— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie alebo požiar) a nie
je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených
bezpečnostných upozornení.
Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením,
programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič
automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
9
SK
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1, 2)
A — sendvičovač
A1 — odklápacie vekoA4 — uzáver
A2 — kontrolné svetláA5 — tlačidlo aretácie platní
A3 — držadloA6 — napájací prívod
B — výmenné platne
B1 — sendvičovacieB3 — grilovacie
B2 — vaflovacie
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte sendvičovač. Zo spotrebiča odstráňte
všetky prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pred prvým uvedením do činnosti
očistite všetky časti spotrebiča, ktoré sa dostanú do styku s potravinami, mäkkou vlhkou
handričkou.
Výmena platní
Stlačte tlačidlo A5 a platňu B vyklopte (obr. 3). Výstupky na platni zasuňte do dvoch
otvorov v plášti a potom priklopením zaistite (zaznie počuteľné zaklapnutie).
IV. POKYNY NA OBSLUHU
Sendvičovač umiestnite na vhodný rovný a suchý povrch (napríklad kuchynský stôl),
s minimálnou výškou 85 cm, mimo dosahu detí. Podľa typu spracúvaných potravín zvoľte
vhodnú platňu B. Vidlicu napájacieho prívodu A6 zasuňte do elektrickej zásuvky. Rozsvieti
sa červené kontrolné svetlo A2, ktoré signalizuje pripojenie k el. sieti. Platne sa začnú
nahrievať. Keď spotrebič dosiahne pracovnú teplotu, rozsvieti sa zelené kontrolné svetlo
A2. Odistite uzáver A4 a odklopte veko A1 pomocou držadla A3. Pripravené potraviny
uložte na dolnú platňu B, priklopte veko a zaistite ho uzáverom A4. Veko nezatvárajte
príliš veľkým tlakom! Počas prípravy potravín sa bude zelené kontrolné svetlo
rozsvieťovať a zhasínať. Signalizuje to, že termostat udržiava správnu teplotu.
Po skončení prípravy odklopte veko a vyberte potraviny (napríklad drevenými
obracačkami). Pri vyberaní nepoužívajte ostré kovové nástroje.
Pozor
— Pri prvom použití sa môže objaviť krátke, mierne zadymenie, to však nie je porucha.
— Pred vložením potravín nechajte platne B vždy rozohriať na pracovnú teplotu.
— Pri nahrievaní platní nechajte veko priklopené. Nedotýkajte sa platní B (obr. 1), sú
HORÚCE! Najmä dbajte na to, aby sa platní nedotkli deti a nesvojprávné osoby!
— Pri manipulácii so spotrebičom používajte držadlá A3.
— Nikdy medzi dosky a výhrevné teleso nevkladajte alobal ani čokoľvek iného.
— Nikdy neklaďte chladnú dosku na horúce výhrevné teleso.
— Nenechávajte zapnutý prázdny sendvičovač!
— Spracované potraviny nikdy nekrájajte na platniach!
— Na vône/pachy, paru a dym, vznikajúci počas prípravy potravín, môžu citlivo reagovať
domáce zvieratá (napr. exotické vtáky). Z tohto dôvodu odporúčame potraviny
pripravovať v inej miestnosti.
Všetky časy prípravy pokrmov odporúčané v odbornej literatúre (kuchárkach)
predpokladajú, že mäso má teplotu chladničky. Príprava zmrazeného mäsa môže trvať
podstatne dlhšie.
10
SK
Nasledujúce príklady spracovania považujte za inšpiráciu. Čas prípravy potravín sa
pohybuje v minútach (asi 3—5 minút). Dĺžku prípravy si môžete upraviť podľa vlastnej
chuti a čím bude dlhšia, tým chrumkavejšia a upečenejšia bude potravina. Častejším
obracaním sa potraviny lepšie prepečú. Pred grilovaním zeleniny, rýb alebo chudého mäsa
odporúčame potrieť dosku rastlinným olejom alebo ho nastriekať špeciálnym sprejom
proti pripekaniu potravín. Ak pripravujete mastnejšie alebo marinované mäso, platňu takto
netreba pripravovať. Používajte iba čerstvé potraviny (nie zmrazené). Z mäsa odstráňte
šľachy a tuk. Z rýb odstráňte kosti. Potraviny, ktoré chcete grilovať, nakrájajte na tenké
menšie plátky. Pokiaľ budete pripravovať rôzne druhy potravín po sebe (napríklad mäso,
ryby, ovocie), odporúčame medzi jednotlivými chodmi dosky očistiť od zvyškov pomocou
drevenej obracačky alebo stierky.
— Aby ste dosiahli lepšiu chuť a vôňu, potrite vonkajšie strany sendvičov napríklad
maslom, margarínom alebo tukom.
— Lyžička cukru nasypaná na vonkajšiu stranu sendviča ho spraví chrumkavým (typ
vhodný pre sendviče s ovocnou náplňou).
— Na mäkké alebo tekuté náplne používajte stredne veľké plátky (bieleho/čierneho)
chleba. Pri malom množstve náplne použite toastový chlieb.
V. ÚDRŽBA
Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím vidlice
napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky! Sendvičovač čistite až po jeho
vychladnutí! Čistite ho po každom použití! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace
prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, žieraviny určené na čistenie rúr alebo
iné rozpúšťadlá)! Nepoužívajte tiež žiadne zariadenia na tlakové mytie (napr. umývačku
riadu, vysokotlakový čistič, parné čističe)! Platne sa budú jednoduchšie čistiť, keď ich
vyberiete z plášťa sendvičovača Na plášť sendvičovača používajte čistiace prostriedky
určené na údržbu plastov. Spotrebič čistite mäkkou vlhkou handričkou. Počas prevádzky
sa môže objaviť zhnednutie, čo je však bezvýznamné, z funkčného a hygienického
hľadiska, nie je to ani dôvod na reklamáciu spotrebiča.
Uloženie
Pred uložením sa uistite, že dosky su chladné. Spotrebič skladujte riadne očistený na
suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
VI. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité
na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené
symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo
elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom
správnej likvidácie výrobku ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú
prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti
si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď www.envidom.
sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi
udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho
odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním
pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
11
SK
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
Príkon (W)
Hmotnosť (kg) asi
uvedené na typovom štítku výrobku
uvedený na typovom štítku výrobku
2,4
Príkon vo vypnutom stave je 0,00 W.
Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom
znení. Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedených nariadení vlády v platnom znení:
— NV č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom
rozsahu napätia (zodpovedá Smernici Rady č. 2006/95/ES v platnom znení).
— NV č. 194/2005 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky
z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES v platnom znení).
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ľudí v platnom znení. Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady č. 1935/2004/ES o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.
Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú
vplyv na funkciu výrobku.
HOT — Horúce.
DO NOT COVER — Nezakrývať.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — N
eponárať do vody alebo iných
tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES
CZ AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch
alebo detských ­ohrádkach.
PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na
uPoZornĚnÍ:­HorkÝ­PoVrcH
hranie.
Výrobca: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00, Praha 4, Česká republika
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3
SK
­
GB
uPoZornEniE:­HorÚci­PoVrcH
UPOZORNENIE
­­ Warning:­Hot­surFacE
12
GB
Electric toaster
eta 3151
INSTRUCTIONS FOR USE
I. SAFETY WARNING
– Before the first use, read all the instructions for use carefully, look at the picture and keep
the instructions.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket. The
power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket.
– Do not insert or take out the plug to or from a socket with wet hands and do not pull
the power cord!
– The product is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities
providing accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
–T
his product can be used by children at the age of 8 years and
older and people with reduced physical or mental abilities or lack
of experience and knowledge if they are supervised or if they
were instructed regarding use of the appliance in a safe way and
if they understand possible risks. Children must not play with the
appliance. User cleaning and maintenance must not be performed
by children if they are younger than 8 year and unsupervised.
Children younger than 8 years must be kept out of reach of the
appliance and its power cord.
–N
ever use the appliance if the power cord or power plug are damaged,
if it is not functioning correctly or if it has fallen on the floor and been
damaged or if it has fallen into water. In such cases take the appliance
to a professional service centre to verify its safety and correct function.
–P
ay careful attention when handling the appliance to avoid injury,
(e.g. burns, scalding).
– I f the power cord of this appliance is damaged, the cord must be
replaced by the manufacturer, their service technician or by
a similarly qualified person, this will prevent the creation of
a dangerous situation.
–B
efore replacing accessories or accessible parts, which move
during operation, before assembly and disassembly, before
cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it
from the mains by pulling the power cord from the power socket!
–A
lways unplug the appliance from power supply if you leave it
unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
– When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
– Never leave the appliance unsupervised and check it during the whole time of
preparing meals!
– Do not use the appliance for heating a room!
– Never immerse the appliance into water (even its parts)!
13
GB
– It is not intended for outdoors use.
– Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. glass, paper,
plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths).
– Use the appliance in the working position at places with no risk of turning over and in
sufficient distance from flammable objects (e. g. curtains, drapes, wood, etc.), heat
sources (e. g. heater, stove, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash–basins, etc.).
– Prevent loose hanging of the supply cable over the edge of the worktop where children
could access it.
– The product is equipped with a safety fuse which protects it against overheating.
– Spontaneous ignition of prepared food may occur during grilling. Unplug the appliance
from the mains and put out the fire in case of sudden ignition.
– After finishing work, always disconnect the appliance from power supply by taking the
connector of the power cord out of the electric socket.
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire and it must
not be sunk into water.
– It is not allowed to modify the surface of the appliance in any way (e.g. using
a selfadhesive wallpaper, foils, etc.)!
– When handling the appliance, use the handle.
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire and it must
not be sunk into water.
– Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table
or a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over
or drawing the appliance down and serious injury!
– To avoid injury (burning), do not move the appliance when it is hot!
– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.
– If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with the
valid standards.
– The appliance is portable and it is equipped with a movable connector with a plug which
ensures double–pole disconnection from power supply.
– With regards to fire safety, the appliance complies with EN 60 335–2–6. Within the
intention of the standard, this appliance can be operated on a table or on a similar surface
while safe distance must be maintained from flammable materials of at least 500 mm in
the direction of the main heat radiation and 100 mm in the other directions.
– Only use the appliance with original accessories from the producer.
– Never use the appliance for any other purpose than for that described in these instructions
for use!
– The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use
of the appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and
its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety
warning above.
Do not use the appliance with a programme, time switch or any other part that
automatically switches the appliance on as there is a danger of fire if the appliance is
covered or stored improperly.
14
GB
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1, 2)
A – toaster
A1 – hinged lidA4 – lock
A2 – signaling lights A5 – button locking plates
A3 – handleA6 – power cord
B – plates
B1 – sandwichB3 – grill
B2 – waffle
III. PREPARATION FOR USE
Remove all the packing material and take out the toaster. Remove all possible adhesion
foils, stick–on labels or paper from the toaster. Before the first use, clean all parts of the
appliance that will be in contact with food with a soft wet cloth.
Changing the boards
Press button A5 and remove board B by tilting (Picture 3). Insert the protrusions on the
board to the two openings in the coating and secure by tilting (you will hear a click sound)
IV. INSTRUCTIONS FOR USE
Place the toaster on flat and dry surface (e. g. kitchen table) at least 85 cm high, out of
reach of children. Choose suitable board B according to the type of the processed food.
Plug the power cord connector A6 to an electric socket. A red signaling light A2 will come
on, signaling connection to electric power supply. The plates will start to heat. When the
operating temperature is reached, the green signaling light A2 will come on. When the
appliance is used for the first time, short and slight smoke may occur which does not mean
any defect. Open the lock A4 and lift off the lid A1 using the handle A3. Put the prepared
food on the bottom plate, close the lid and secure it with the lock A4. Do not close the lid
by excessive force! During preparation of food, the green signaling lights will come on
and off which means that the thermostat keeps the proper temperature.
When the preparation is complete, open the lid and remove the food (using e.g. a wooden
spatula). Do not use sharp metal tools to take the food out.
Important notices
– A short slight smoke may appear during the first use; it is not a defect and reason for
sales return.
– Always let the plates heat up to the operating temperature before putting food in.
– Leave the cover down when heating up the boards.
– Do not touch the plates B (Picture 1) as they are HOT! Be specially careful and prevent
children and incapable persons from touching the plates!
– Use handle A3 when transferring the appliance.
– Never place a tinfoil or any other material or objects between the boards and the heating
body.
– Never place a cool board on the hot heating body.
– Do not leave the appliance on when it is empty.
– Never cut the prepared food on the plates!
– Domestic animals (such as exotic birds) may be sensitive to aroma/smell, steam and
smoke created during the preparation of food. Therefore, we recommend preparing food
in another room.
15
GB
All times for food preparation recommended by professional literature (cookbooks)
presume that food has the refrigerator temperature. The preparation of frozen meet may
take substantially longer. The following tips for processing are examples and for your
inspiration. The time of preparing food is in minutes (about 3 – 5 minutes). You can adjust
the preparation time to your taste; the longer the preparation takes, the crispier the food
will be. The food will be better made if you turn it over frequently. Before grilling vegetables,
fish or any meat, we recommend spreading a bit of vegetable oil on the boards or spraying
the boards with a special spray for roasting. You do not need to treat the boards in the
aforementioned way if you are preparing fatty meat or marinated food. Use only fresh food
(not frozen). Remove any tendons and fat from the meat. Remove bones from the fish. Cut
the food you want to grill into thin smaller slices. If you are going to prepare different types
of food consecutively (e.g. meat, fish, fruit), we recommend cleaning the boards between
individual food from any residues by a wooden spoon or spatula.
– For better taste and smell, spread the outer sides of the sandwich (e.g. with butter,
margarine, fat).
– A teaspoon of sugar sprinkled on the outer side of a sandwich will make the sandwich
crispier (suitable for sandwiches with fruit filling).
– For soft or liquid fillings, use medium–size bread slices (white/dark). When there is not
much filling, use the toast bread.
V. MAINTENANCE
Unplug the appliance from power supply by taking the plug of the power cord out
of the socket! Clean the toaster only when it has cooled down! Clean the appliance
regularly after each use. Do not use rough and aggressive detergents (e.g. sharp objects,
peelers, caustic agents for cleaning ovens, or other solvents). Do not use any
pressure-cleaning appliance (e. g. dishwasher, WAP, steam cleaners)! You can take out the
boards from the appliance for easier cleaning. For cleaning the cover, use detergents for
cleaning plastic surfaces. Clean the surface by wiping it with a soft and wet cloth. It is normal
that the colour of the surface changes in the course of time. This change does not change the
features of the surface in any way and thus is not a reason for sales return of the appliance!
Storage
Make sure that the replaceable boards have cooled down before you put them away. Store
the appliance in a safe and dry place, out of the reach of children and minors.
VI. ENVIRONMENT
If the dimensions allow, there are marks of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or
electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper
disposal, hand them over at the special collection places where they will be accepted free
of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources
and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which
could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at
the local authority or at a collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this
type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is to be put out
of operation, after disconnecting it from power supply we recommend its cutoff and in this
way it will not be possible to use the appliance again.
16
GB
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with
the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee
repair!
VII. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
Input (W)
Weight about (kg)
shown on the type label of the appliance
shown on the type label of the appliance
2.4
Input in off mode is 0.00 W.
The product has received ES declaration of conformity according to Act as amended. The
product matches the requirements of the below statutory order as amended.
– Committee Regulation No. 2006/95/ES as amended, setting the technical requirements
of the electrical appliance as low.
– Committee Regulation No. 2004/108/ES as amended, setting the technical requirements
of products in terms of their electromagnetic compatibility
CZproduct is in conformity with the European Parliament and European Committee
The
Regulation No. 1935/2004/ES re. Materials and objects designed for contact with food.
­ uPoZornĚnÍ:­HorkÝ­PoVrcH
The manufacturer
reserves the right for any insignificant deviations from the
standard finished product which do not have any effect on the functioning of the
product.
HOT.
SK
DO NOT COVER.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
­ uPoZornEniE:­HorÚci­PoVrcH
TO AVOID DANGER
OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS.
THIS BAG IS NOT A TOY.
GB
­­ Warning:­Hot­surFacE
H
NOTICE
­­ FigYELMEZtEtÉs:­ForrÓ­FELÜLEt
PL
17
H
Elektromos szendvicssütő
eta 3151
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
– A készülék első üzembehelyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást,
tanulmányozza át az ábrákat, majd az útmutatót gondosan őrizze meg.
– Ellenőrizze, hogy a típuscímkén feltüntetett adatok megfelelnek-e a hálózati feszültségnek.
– Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek , továbbá
csökkent fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is
használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő módon kioktatták
őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek értelmezését.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által
történő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha
nincsenek legalább 8 évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél
fi atalabb gyermekek csak a készülék és csatlakozó vezetéke
hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
– Soha ne használja a készüléket, ha sérült a tápkábel vagy
a csatlakozó, ha nem működik megfelelően, vagy ha a földre esett
és megsérült. Ilyen esetben vigye a készüléket szakszervizbe és
ellenőriztesse, biztonságos-e.
– A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt,
tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza
ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
– Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
– A készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy
rovarok közötti kontaktust!
– A csatlakozókábel villásdugóját nedves kézzel ne helyezze a dugaszoló aljzatba
vagy ne húzza ki a dugaszoló aljzatból! A villásdugót ne a csatlakozókábel
segítségével húzza ki!
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló
munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and
breakfast“ típusú szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
– Gyermekek és nem önjogú személyek a készüléket felügyelet nélkül nem
használhatják!
18
H
– A szendvicssütőt ne használja helyiségek fűtésére!
– A készüléket soha se merítse vízbe (részlegesen sem)!
– Ez nem célja a kültéri használatra.
– Ne helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl. üveg-, papír-,
műanyag-, fából készült-lakkozott lapokra és különböző szőtt anyagokra / abroszokra).
– A készüléket csak munkahelyzetben és olyan helyen használja, ahol nem áll fenn
a felborulásának a veszélye és megfelelő távolságban éghető anyagoktól (pl. függönyöktől,
fatárgyaktól stb.), továbbá hőforrásoktól (pl. kályhától, elektromos vagy gáztűzhelytől
stb.), valamint nedves felületektől (mosogatótól, mosdótól stb.).
– Biztosítsa azt, hogy a csatlakozó kábel ne nyúljon túl a munkalap szélén és ne férhessenek
hozzá gyermekek.
– A készülék hőbiztosítékkal van ellátva, mely védi a túlhevülés ellen.
– A készülék használatakor úgy járjon el, hogy ne történjen sérülés (pl. égési sebek,
leforrázás).
– Nem megengedett a készülék felületét bármilyen módon megváltoztatni (pl. öntapadó
tapétával, fóliával stb.)!
– Amikor a készülék kezelése, használja a fogantyút.
– Grillezéskor az elkészítendő ételek maguktól is meggyulladhatnak. Hirtelen fellángolás
esetén kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és csak azután oltsa el a tüzet.
– A működésben levő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül és ellenőrizze azt az ételkészítés
teljes ideje alatt.
– A munka befejezése után mindig áramtalanítsa a készüléket a csatlakozókábel kihúzásával
a dugaszoló aljzatból.
– A csatlakozókábelt ne tekerje a készülék köré, így a kábel élettartama meghosszabbodik.
– Ügyeljen arra, nehogy a csatlakozókábel éles vagy forró tárgyak, nyílt láng által megsérüljön.
A csatlakozókábelt vízbe meríteni tilos.
– A készülék hordozható és villás csatlakozókábellel van felszerelve, mely biztosítja
a kétpólusos áramtalanítást.
– Ha a készülék forró ne cipelje azt, mert ha véletlen felborul, megégetheti magàt!
– A csatlakozó vezetéket nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni és
nem szabad azt vízbe meríteni.
– Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal vagy a munkalap szélén
át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor vagy a csatlakozó vezeték pl.
gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat vagy leeshet és azt követően
komoly sérülés történhet!
– Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetéke sértetlen állapotát.
– Tűzvédelmi szempontból a szendvicssütő a EN 60 335-2-6 sz. szabványnak felel meg.
E szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amely asztalon vagy hasonló felületen
működtethető úgy, hogy a hőkisugárzás fő irányában be kell tartani az éghető anyagok
felületétől az 500 mm-es és a többi irányban a 100 mm-es biztonsági távolságot.
– Csak sértetlen és szabályos hosszabbító kábelt használjon.
– A készüléket csak a gyártócégétől származó eredeti tartozékokkal használja.
– A készüléket sohase használja semmilyen más célra, mint amilyen a rendeltetésének
megfelel, és amely jelen használati utasításban fel van tüntetve!
– A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért
(pl. élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem felelős
a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
Ne használja a készüléket olyan önműködő programmal, időkapcsolóval vagy bármely
más alkatrésszel együtt, ami a készüléket automatikusan bekapcsolja, mivel tűzveszély
keletkezhet akkor is, ha a készülék letakart állapotban van vagy nem helyesen került
elhelyezésre.
19
H
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1., 2. ábra)
A – szendvicssütő
A1 – felhajtható fedélA4 – biztonsági zár
A2 – ellenőrző lámpaA5 – a sütőlapok rögzítőgombja
A3 – fogantyúA6 – csatlakozókábel
B – cserélhető sütőlapok
B1 – szendvicskészítéshezB3 – grillezésre
B2 – goffri készítésére
III. ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA
Távolítsa el a csomagolóanyagot és vegye ki a szendvicssütőt. Első használat előtt
mossa meg mosogatószeres forró vízzel a készülék azon részeit, melyek érintkeznek
az élelmiszerrel, alaposan öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra, esetleg hagyja
megszáradni. Az élelmiszer elkészítése (feldolgozása) csak néhány percet vesz igénybe.
Az elkészítés idejét saját ízlése szerint módosíthatja, minél tovább tart az elkészítés, annál
jobban átsül az étel és annál ropogósabb lesz. Az elkészített élelmiszert sohase vágja
a sütőlapokon!
A betétek cseréje
Nyomja meg az A5 nyomógombot és a B jelű betétlapot annak felnyitásával vegye le
(3. ábra.) A betétlapon levő kiemelkedéseket illessze be a palást két lyukába, majd azt
behajtással biztosítsa (kattanás hallatszik).
IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Helyezze a szendvicssütőt egyenes és száraz felületre. A feldolgozandó élelmiszertől
függően válassza ki a megfelelő B betétet. Az A6 csatlakozókábel villásdugóját helyezze
a fali dugaszoló aljzatba. A piros ellenőrző lámpa A2 jelzi a sütőlapok fűtését. A zöld
ellenőrző lámpa A2 akkor világít, ha a készülék elérte a munkahőmérsékletet. Oldja ki
a A4 biztonsági zárat és hajtsa fel a szendvicssütő A1 fedelét. Az előkészített élelmiszert
helyezze az alsó B sütőlapra, ezután zárja vissza a készülék fedelét a zár segítségével.
A fedél lezárását ne végezze túl nagy erővel! Ételkészítés közben a zöld ellenőrző
lámpa egy idő után kialszik, majd ismét világít, ami azt jelenti, hogy a termosztát megfelelő
hőfokon tartja a készüléket. Az ételkészítés befejezése után nyissa ki a készülék fedelét és
vegye ki az ételt (pl. fa spatula segítségével).
Fontos figyelmeztetések
– Első használatbavételkor a készülékből rövid ideig, gyenge füst távozhat, ami azonban
nem jelent meghibásodást és reklamációs okot sem.
– Az étel behelyezése előtt várja meg, amíg a sütőlapok elérik a munkahőfokot.
– A betétlapok felmelegítésekor hagyja a tetőt lehajtott állapotban.
– Áthelyezésre használja az A3 jelű fogantyút.
– A lapok és a fűtőtest közé soha ne helyezzen alufóliát vagy más anyagot ill. tárgyat sem.
– Ne helyezzen a forró fűtőtestre hideg betétet.
– Üres szendvicssütőt ne hagyjon bekapcsolt állapotban.
– Az elkészített ételt sohase vágja a sütőlapokon!
– Az étel elkészítése során keletkező illatokra/kipárolgásokra, gőzökre és a füstre egyes
háziállatok (pl. exotikus madarak) érzékenyen reagálhatnak. Emiatt az ételkészítést más
helyiségben javasoljuk elvégezni.
20
H
Az ételek elkészítésére a szakirodalomban (szakácskönyvekben) közölt valamennyi időadat
abból indul ki, hogy az alapanyagok a hűtőszekrény hőmérsékletén vannak. A fagyasztott
hús előkészítése ezért jelentősen hosszabb ideig tart.Az ételkészítés (feldolgozás) ideje csak
hozzávetőleges és nagyságrendileg percekig tart. Az elkészítés idejét saját ízlése szerint
módosíthatja, minél tovább tart az elkészítés, annál jobban átsül és ropogósabb lesz az étel
(pl. a szendvics, gofri vagy a hús). A jobb íz és illat elérése érdekében a szendvicsek külső
oldalát kenje be (pl. vajjal, margarinnal vagy zsiradékkal). A szendvicsek külső oldalára
szórt kávéskanálnyi cukor a szendvicseket ropogósabbá teszi (javasoljuk főleg gyümölccsel
töltött szendvicsek esetében). Lágy vagy folyékony töltethez használjon közepes nagyságú
szeleteket fehér vagy barna kenyérből. Kisebb mennyiségű töltet esetében használjon
szendvicskenyeret.Gyakrabban történő átfordítással az élelmiszer jobban átsül. Zöldségfélék,
halak vagy sovány hús esetén javasoljuk a lapokat növényolajjal kenni vagy speciális, az
élelmiszerek rásülését megakadályozó speciális kenőanyaggal kezelni. A zsíros húsok
előkészítésnél vagy marinírozott élelmiszereknél nem kell a lapokat ilyen módon kenni.
Csak friss élelmiszereket használjon (ne fagyasztottakat). A húsból távolítsa el az inakat és
a szalonnát. A halakból vegye ki a csontokat. A grillezésre készített darabokat vágja kisebb,
vékonyabb szeletekre. Ha különböző fajta ételeket kíván egymás után készíteni (pl. húst,
halat, gyümölcsöt) javasoljuk, hogy az egyes fogások között a betétlapokat fa forgató lapát
vagy kenőlap segítségével tisztítsa meg a rátapadt maradékoktól.
V. KARBANTARTÁS
Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozókábel villásdugójának
a kihúzásával a dugaszoló aljzatból! A szendvicssütő tisztítását csak kihűlt készüléken
végezze! A tisztítást végezze rendszeresen minden haszánlat után! Ne használjon durva
szemcséjű és agresszív tisztítószereket (pl. éles tárgyakat, kaparókat, vegyi oldószereket,
hígítókat, csőtisztító maró anyagokat vagy más oldószereket)! Ne használjon nyomás
alatti mosóberendezéseket sem (pl. mosogatógépet, wap mosóberendezést, gőztisztító
berendezést)! A könnyebb tisztítás érdekében a betéteket vegye ki a szendvicssütőből.
A készülék palástjának a tisztításához műanyag felületek tisztítására való tisztítószert
használjon és a tisztítást puha nedves ronggyal végezze. A használat során idővel
megváltozik a felület színe , ami normális jelenség. Ez a változás semmiképpen sem
változtatja meg a felület tulajdonságait és nem ad okot a készülék reklamációjára!
Tárolási elhelyezés
A készülék tárolóhelyére történő elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a cserélhető
lapok kihűltek. A készüléket tiszta állapotban, biztonságos és száraz helyen, gyermekek és
nem önjogú személyek elől elzárva tárolja.
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM
Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek
nyomtatásban a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok,
valamint az újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok
a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos
vagy elektronikus termékek nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt.
A termék helyes megsemmisítése érdekében a használni már nem kívánt készüléket
adja le az arra kijelölt gyűjtőtelepen, ahol bevételük térítésmentes. A termék előírásszerű
megsemmisítésével segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat, valamint segít
kiküszöbölni a hulladékok helytelen megsemmisítéséből esetlegesen eredő negatív
környezeti és egészségügyi hatásokat.
21
H
További részletes információkat a helyi önkormányzati hivatalban, vagy a legközelebbi
hulladékgyűjtő telepen kérhet. A hulladékot helytelenül megsemmisítő felhasználóra
a nemzeti jogszabályozással összhangban büntetés róható ki. Ha a készüléket
végérvényesen ki akarja vonni a használatból, vágja el az erőátviteli kábelt, amivel végleg
használhatatlanná teszi.
Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék
elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezhet! A gyártó
utasításainak a be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség!
VII. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
Teljesítményfelvétel (W)
Tömeg cca (kg)
a készülék típusának címkéjén látható
a készülék típusának címkéjén látható
2,4
Teljesítményfelvétel
kikapcsolt állapotban 0,00 W.
CZ
Az elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék a Tanács 2006/95/ES sz.
Irányelvének felel
az elektromos biztonság szempontjából a 2004/108/ES sz.
­ meg,
uPoZornĚnÍ:­HorkÝ­PoVrcH
Irányelvnek.
A termék összhangban van az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EC sz. európai parlamenti és tanácsi rendelettel.
SK
A gyártócég fenntartja a standard kiviteltől eltérő, nem alapvető jellegű, a termék
működését nem
eltérések kivitelezési jogát.
­ befolyásoló
uPoZornEniE:­HorÚci­PoVrcH
HOT – Forró.
DO NOT COVER – Soha ne takarja le.
HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas.
GB
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne
merítse vízbe vagy más
folyadékba. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY
FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES ­­ Warning:­Hot­surFacE
OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne
használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.
GYÁRTJA:
ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Braník, Cseh Köztársaság.
H
­­ FigYELMEZtEtÉs:­ForrÓ­FELÜLEt
PL
FIGYELMEZTETÉS
­
ostrZEŻEnia:­gorĄcE­PoWiErZcHnia
22
PL
Toster elektryczny
eta 3151
INSTRUKCJA OBSŁUGI
I.OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
– Przed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać instrukcje obsługi, przeglądnąć
i zachować instrukcję do późniejszego wglądu. Wskazówki w instrukcji obsługi należy
uważać za część urządzenia i przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu
w Twoim gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do
prawidłowo uziemionego gniazda według!
– Wtyczki kabla zasilającego nie wkładaj do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj
mokrymi rękami i ciągnąc za kabel zasilania!
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i
podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele
i inne środowiska mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze
śniadaniem)! Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego!
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego
korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego
używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom.
Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom
zabroniona.
–N
igdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką,
jeśli nie działa prawidłowo, o ile spadło na ziemię i uszkodziło
się lub wpadło do wody. W takich wypadkach urządzenie należy
oddać do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
–P
rzed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które
ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem,
przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie
i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki
przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
–Z
awsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest
pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub
czyszczeniem.
–J
eśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi
zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego
lub podobną wykwalifikowaną osobę tak, aby nie doszło do
powstania niebezpiecznej sytuacji.
23
PL
–P
odczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu do
urządzenia.
– Nie należy przenosić urządzenia, kiedy gorąco! ryzyko poparzenia.
– Nie stosować tostera do ogrzewania pomieszczenia!
– Nie jest przeznaczony na zewnątrz pomieszczeń.
– Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy i kontroluj przez cały czas
przygotowywania posiłków! Bardzo suchy chleb w pewnych okolicznościach może
się zapalić.
– Tostera nigdy nie włączaj wcześniej, ponieważ ogrzewa natychmiast!
– Urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo)!
– Z tostera korzystaj tylko w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie grozi, że spadnie,
z dala od łatwopalnych przedmiotów (np. zasłony, draperie, drewno, itp.), źródeł ciepła (np.
piec, piekarnik, itd.) i mokrych powierzchni (np. umywalki, zlewy, itp.).
– Przestrzeń nad tosterem musi być wolna. Ważne jest, aby powietrze cyrkulowało wokół tostera.
– Podczas pracy urządzenia, należy użyć uchwytu.
– Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego urządzenie spełnia EN 60 335–2–6.
W rozumieniu tej normy chodzi o urządzenie, które może działać na stole lub podobnych
powierzchniach z tym, że w kierunku głównego promieniowania musi być przestrzegana
bezpieczna odległość od powierzchni łatwopalnych materiałów min. 500 mm na innych
kierunkach min. 100 mm.
– Nie wolno w żaden sposób modyfikować powierzchni urządzenia (np. za pomocą
samoprzylepnej tapety, folii itp.)!
– Podczas grillowania jest możliwy samozapłon przygotowywanych pokarmów. W przypadku
nagłego zapalenia, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i ugasić pożar.
– Przed zmianą akcesoriów (płytek) pozostaw urządzenie do ostygnięcia i zawsze używaj
jednakowej pary płytek wymiennych.
– Podczas obsługi tego urządzenia należy postępować tak, aby uniknąć uszkodzeń
(np. oparzenia).
– Po zakończeniu pracy, należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
– Upewnij się, że przewód nie wisi luźno na krawędzi blatu, gdzie mogłyby dosięgnąć dzieci
– Produkt jest wyposażony w bezpiecznik, który chroni go przed przegrzaniem.
– Kabel zasilający nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty ogień,
nie można go zanurzać w wodzie lub zginać przez krawędzie.
– Nigdy nie należy umieszczać przewodu zasilania na gorących powierzchniach lub zostawiać
wiszącego przez krawędź stołu lub blatu. Zawadzając lub pociągając za przewód np. przez
małe dzieci może dojść do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia
a następnie do ważnego poranienia!
– Urządzenie jest przenośne i wyposażone jest w ruchomy przewód z wtyczką,
zabezpieczający dwubiegunowe odłączenie od zasilania. Takie odłączenie musi być
przestrzegane po każdym użyciu.
– Jeśli konieczne jest wykorzystanie kabla przedłużającego, jest konieczne, żeby nie był
uszkodzony i spełniał obowiązujące normy.
– Należy używać tylko nieuszkodzonego i odpowiedniego przedłużacza
– Należy regularnie kontrolować stan kabla zasilającego urządzenia.
– Nigdy nie należy używać urządzenia do innych celów niż, dla których jest przeznaczone, oraz
opisane w niniejszej instrukcji!
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia, pożar
itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia w przypadku
nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
24
PL
Nie należy używać urządzenia z programem, łącznikiem czasowym lub inną
częścią, która automatycznie włącza urządzenie, ponieważ istnieje zagrożenie
pożarowe, gdy urządzenie jest zakryte lub umieszczone nieprawidłowo.
II. OPIS URZĄDZENIA (rys . 1)
A – Toster
A1 – pokrywaA4 – zamknięcie
A2 – lampka kontrolnaA5 – przycisk zablokowania płytek
A3 – uchwytA6 – przewód zasilania
B – płytki wymienne
B1 – kanapkaB3 – grill
B2 – wafle
III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
Usuń wszystkie opakowania i wyjmij sandwicz - toster. Z sandwicza usuń wszystkie folie,
naklejki lub papier. Przed pierwszym użyciem należy oczyścić miękką i wilgotną ściereczką
wszystkie części urządzenia, które będą mieć kontakt ze środkami spożywczymi.
Wymiana płytek
Naciśnij przycisk A5 i płytkę B wyjmij (rys. 3). Występki na płytce zasuń do dwóch otworów
w obudowie a potem zabezpiecz (słychać dźwięk).
IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI
Umieść urządzenie na równą, suchą powierzchnię (np. stół kuchenny), na wysokości,
co najmniej 85 cm, poza zasięgiem dzieci. W zależności od rodzaju żywności, wybierz
odpowiednią płytkę B. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego A6 do gniazdka sieci
elektrycznej. Zapali się czerwona lampka kontrolna A2, która wskazuje na podłączenie
do sieci elektrycznej. Płytki zaczną się nagrzewać. Gdy temperatura pracy zostanie
osiągnięta, zaświeci się zielona lampka A2. Odbezpiecz zamknięcie A4 i otwórz pokrywę
A1. Przygotowane jedzenie włóż na dolną płytkę B, a następnie zamknij pokrywę i
zabezpiecz zamknięcie. Nie zamykaj pokrywy, używając nadmiernej siły! Podczas
przygotowywania lampka kontrolna będzie włączać się i wyłączać, co jest znakiem, że
termostat utrzymuje właściwą temperaturę. Po zakończeniu pokrywkę otwórz i wyjmij
jedzenie (np. za pomocą drewnianej lub plastikowej łopatki). Nie używaj ostrych
metalowych narzędzi.
Ważne uwagi
– Przy pierwszym użyciu może pojawić się krótki, łagodny dym, ale nie stanowi to
problemu i nie jest powodem do reklamacji urządzenia.
– Przed włożeniem jedzenia, płytki należy zawsze nagrzać do temperatury roboczej.
– W czasie ogrzewania płytek pokrywa musi być zamknięta.
– Podczas przygotowywania nie dotykaj płytek B (rys. 1), ponieważ są GORĄCE!
Szczególnie uważaj, aby płytek nie dotykały dzieci i osoby niekompetentne!
– Do przenoszenia używaj uchwytu A3.
– Między płytki i element grzejny nigdy nie władaj folii aluminiowej lub innych materiałów
lub przedmiotów.
– Nigdy nie wkładaj zimnych płytek na gorący element grzejny.
– Nie pozostawiaj uruchomionego i pustego urządzenia.
–N
igdy nie krój jedzenia na płytkach!
25
PL
– Na zapach, parę i dym powstający podczas przygotowywania posiłków mogą być
wrażliwe zwierzęta domowe (takie jak ptaki egzotyczne). Z tego powodu przygotuj posiłki
w innym pomieszczeniu.
Wszystkie czasy przygotowania proponowane w literaturze (książki kucharskie) zakładają,
że potrawy posiadają temperaturę jak po wyjęciu z lodówki. Przygotowanie zamrożonego
mięsa może potrwać znacznie dłużej. Następujące rady i przykłady należy traktować, jako
inspirację, której celem nie jest udzielenie wskazówek, ale pokazanie możliwości różnego
przygotowania. Czas przygotowania (przetwarzania) żywności jest przybliżony
i w jednostkach minut (ok. 3-5 minut). Czas przygotowania można dostosować wg smaku,
im przygotowanie odbywa się dłużej tym żywność (np. kanapki, gofry, mięso) jest chrupiąca
i opieczona. Poprzez częstsze obracanie jedzenie będzie bardziej opieczone. Przed
grillowaniem warzyw, ryb lub chudego mięsa, zalecamy potrzeć płytki olejem roślinnym lub
spryskać specjalnym sprejem. Podczas przygotowywania mięsa z zawartością tłuszczu lub
żywości marynowanej nie ma potrzeby płytki przecierać olejem. Należy używać tylko świeżej
żywności (niemrożonej). Usuń z mięsa ścięgna i tłuszcz. Usuń kości z ryb. Żywność do
grillowania, pokrój w cienkie mniejsze plasterki. Jeśli będziesz przygotować różne rodzaje
żywności jedne za drugim (np. mięso, ryby, owoce) zaleca się pomiędzy poszczególnymi
daniami oczyścić płytki z resztek za pomocą łopatki lub drewnianej szpatułki.
– Aby uzyskać lepszy smak i zapach, potrzyj zewnętrzną stronę opiekacza np. masłem,
margaryną, tłuszczem
– Łyżeczka cukru nasypana na zewnętrzną stronę urządzenia uczyni kanapkę bardziej
chrupiącą (nadaje się do kanapek z nadzieniem owocowym).
– Na miękkie lub ciekłe nadzienie, należy użyć średniej wielkości kromki chleba (białego /
czarnego). Jeżeli nadzienia nie ma dużo przygotuj z chleba tostowego.
V. KONSERWACJA
Przed każdą konserwacją należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przez
wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego! Sandwicz należy oczyścić po jego
schłodzeniu! Czyszczenie należy wykonywać regularne po każdym użyciu! Nie
używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących (np. ostrych przedmiotów,
żrących środków do czyszczenia piekarników lub innych rozpuszczalników! Nie
należy używać urządzeń ciśnieniowych (takich jak zmywarka do naczyń, urządzenia
czyszczące za pomocą pary)! Dla łatwiejszego czyszczenia, można wyjąć płytki z
obudowy opiekacza. Do czyszczenia obudowy wg instrukcji użycia, użyj środki na
powierzchnie plastikowe i czyść przez wytarcie miękką, wilgotną szmatką. Normalne jest,
że z czasem kolor zmieni się na powierzchni. Ta zmiana, ale nie zmienia właściwości
powierzchni i nie ma powodu do reklamacji urządzenia!
Przechowywanie
Przed ułożeniem sprawdź, czy płytki wymienne są zimne. Urządzenie należy
przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od dzieci i osób niezdolnych.
VI. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki
materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak
również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub
w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub
elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym.
26
PL
Produktnależy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez
opłaty.Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą
w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie
ludzkie. W celu uzyskania innych, szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy
zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz www.elektroeko.pl).
Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami
krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania
zaleca
CZ się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu.
Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe.
Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do elektrycznej części urządzenia
­ uPoZornĚnÍ:­HorkÝ­PoVrcH
może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek
producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
VII. DANE TECHNICZNE
Napięcie
(V)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
SK
Pobór mocy (W)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga ok. (kg)
2,4
­ uPoZornEniE:­HorÚci­PoVrcH
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi 0,00 W.
Produkt spełnia wymogi Dyrektywy 2004/108/ES włącznie z dodatkami w zakresie
kompatybilności elektromagnetycznej oraz wymogi Dyrektywy 95/2006/ES włącznie
zGB
dodatkami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.
Jest zgodny z rozporządzeniem 1935/2004/ES Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do z żywnością.
­­ Warning:­Hot­surFacE
Producent zastrzega sobie prawo do wykonania drobnych zmian od wykonania
standardowego, które nie ma wpływu na działanie produktu.
DO NOT COVER – Nie zakrywać. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS –
H zanurzać do wody lub innych cieczy. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP
Nie
THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
­­ FigYELMEZtEtÉs:­ForrÓ­FELÜLEt
Niebezpieczeństwo
uduszenia. Torebkę z PE należy położyć w miejscu będącym poza
zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
PRODUCENT: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Braník, Republika Czeska.
Importer:
DIGISON Polska sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland
PL
­
D­­
ostrZEŻEnia:­gorĄcE­PoWiErZcHnia
ErgÄnZung­Zur­gEbraucHsanWEisung­Eta­3109,­3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
nauDojiMo­instrukcijos­PriEDas­Eta­3109,­3119
27
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
OSTRZEŻENIE
ru­­
Lt­
ua­­
RU
Электрический сэндвичмейкер
eta 3151
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
I. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Внимание: при подключении к электрической сети изделие должно быть
заземлено!
– Прибор оснащен питательным проводом, который содержит заземляющий контакт.
В соответствии с нормами ЕС, вилку следует подключать только в розетку
с заземляющим контактом.
– Убедитесь, что напряжение электрической сети и частота тока соответствуют
напряжению и частоте, указанным на щитке изделия. В целях обеспечения
электрической безопасности прибор должен быть подключен к сети с помощью
двухполюсной розетки с исправным заземляющим контактом. В случае отсутствия
в Вашей квартире двухполюсной розетки с заземляющим контактом, ее необходимо
установить. В качестве заземляющего провода применяется медный провод
сечением не менее 1,5 мм2 или алюминиевый провод сечением не менее 2,5 мм2.
– Перед первым применением прибора следует внимательно ознакомиться
с содержанием настоящей инструкции включая рисунки. После прочтения
инструкцию следует сохранить для дальнейшего применения.
– Убедитесь в тoм, что данные на типoвoм щитке прибoра сoответствуют
напряжению Вашей электрическoй сети.
– Никoгда не пoльзуйтесь прибoрoм, у кoтoрoгo пoврежден кабель питания или
вилка, а также в случае егo неправильнoй рабoты (упал на пoл и пoвредился).
В этoм случае oтнесите изделие в специализирoванную электрoмастерскую на
прoверку егo безoпаснoсти и исправнoсти рабoты.
– Вилку кабеля питания не включайте в электрическую розетку и не извлекайте
из электрической розетки мокрыми руками, штепсель нельзя вынимать из
рoзетки вытягиванием за кабель питания!
– Прибoр предназначен исключительнo для бытoвых и тому подобных нужд
(разогрев и приготовление прoдуктoв)! Ни в кoем случае не используйте
данный прибор в кoммерческих целях!
– Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей), физическая,
психическая или умственная дееспособность или недостаток опыта и знаний
которых делают невозможным его безопасное применение, за исключением
случаев использования под наблюдением или случаев инструктажа по применению
лицом, которое несёт ответственность за их безопасность. Дети должны быть под
контролем для того, чтобы исключалась возможность игры
с прибором.
– Не oставляйте прибoр включенным без присмoтра, следите за прибoрoм на
прoтяжении всего прoцесса пригoтoвления прoдуктoв!
–Н
икoгда не пoльзуйтесь сэндвичмейкерoм для oтoпления пoмещений!
–Н
икoгда сэндвичмейкер не пoгружайте в вoду (даже частичнo)!
– Не ставьте сэндвичмейкер на нестабильную, хрупкую и огнеопасную
поверхность (напр., стеклянные, бумажные, пластиковые, деревянные лакированные доски и различные ткани / скатерти).
28
RU
– Сэндвичмейкерoм пользуйтесь лишь в местах, где он не может опрокинуться и на
достаточном расстоянии от горючих предметов (напр., занавесoк, гардин, дерева
и т.п.), источников тепла (напр., печки, газовoй или электрическoй плиты) и
влажных пoверхнoстей (напр., ракoвины).
– Не допускайте того, чтобы кабель питания свободно свисал с края рабочего стола,
где его могут достать дети.
– Изделие oснащенo элементoм термoзащиты, кoтoрый предoхраняет егo oт
перегрева.
– Во избежание получения ожога, необходимо во время манипуляции
с сэндвичмейкерoм вести себя осторожно.
– Вo время обжаривания может произойти самовозгорание продуктов. В случае
внезапного воспламенения отсоедините прибор от сети и огонь погасите.
– Перед заменой аксессуаров (пластин) оставьте прибор полностью остыть
и обязательно используйте одинаковую пару сменных пластин.
– Пoсле oкoнчания рабoты всегда обязательно oтсoедините вилку кабеля питания
прибoра oт рoзетки электрическoй сети.
– Кабель питания не дoлжен быть пoврежден oстрыми или гoрячими предметами
и не дoлжен пoгружаться в вoду.
– Прибoр перенoснoй и снабжен гибким кабелем питания сo штепсельнoй вилкoй,
oбеспечивающей двухпoлюснoе пoдключение к электрическoй сети.
– Сэндвичмейкерoм можно пользоваться на столе или тому подобных поверхностях
при условии, что в направлении главного теплoизлучения должно быть соблюдено
безопасное расстояние от поверхности горючих веществ 500 мм и в oстальных
направлениях минимальнo 100 мм.
– Используйте только соответствующие и неповрежденные удлинительные кабели.
– В случае пoвреждения кабеля питания сэндвичмейкера егo неoбхoдимo заменить
у прoизвoдителя или в сервиснoй мастерской, или у другoгo квалифицирoваннoгo
специалиста. Тем самым вы предoтвратите вoзникнoвение oпаснoй ситуации.
– Сэндвичмейкер используйте только с оригинальными аксессуарами
поставляемыми производителем.
– Никогда не используйте прибор в других целях и не по назначению, приведенному
в данной инструкции!
– Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной
эксплуатацией изделия (напр., ожоги, пoжар и т.п.) и не обязан осуществлять
гарантийное обслуживание в случае несоблюдения указанных правил
безопасности.
Не используйте сэндвичмейкер с программным устройством, часовым
выключателем или другим каким либо устройством, которое включает прибор
автоматически, так как в случае, когда прибор закрыт или неправильно установлен,
существует опасность возникновения пожара.
II. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (рис.1, 2)
А – сэндвичмейкер
А1 – oткидная крышка
А2 – индикатор нагрева
А3 – ручка
А4 – затвoр
А5 – кнопка фиксации пластин
А6 – кабель питания
29
RU
В – сменные пласины
В1 – для бутербродов
В2 – для вафель
В3 – для гриля
III. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Удалите весь упакoвoчный материал и дoстаньте сэндвичмейкер с аксессуарами.
С пoверхнoсти сэндвичмейкера удалите все ненужные или случайно прилипшие
пленки, наклейки или бумагу. Перед первым применением помойте все детали,
вхoдящие в прoцессе рабoты в кoнтакт с прoдуктами в горячей воде с добавлением
моющего средства, тщательно ополосните чистой водой и вытерите на сухо,
в случае необходимости оставьте высохнуть.
Замена пластин
Нажмите на кнопку А5 и снимите пластину В (рис. 3). Выступы на пластине засуньте
в два отверстия в корпусе и после этого пластины зафиксируйте (прозвучит щелчок).
IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сэндвичмейкер поставьте на ровную и сухую поверхность (напр., кухoнный стoл), на
высoте минимальнo 85 см, вне досягаемости от детей. В зависимости от
перерабатываемого типа продуктов выберите подходящие пластины В. Вилку
кабеля питания А6 вставьте в рoзетку электрическoй сети. Прoцесс нагрева
пластинoк сигнализируется включением индикатора нагрева краснoгo цвета А2.
Открoйте затвoр А4 и oткиньте крышку А1. Приготавливаемые прoдукты вылoжите
на нижнюю пластину В, затем прикрoйте крышку и зафиксируйте ее затвoрoм А4.
Не закрывайте крышку сэндвичмейкера применяя надмерную силу! Вo время
приготовления прoдуктoв будет индикатор нагрева включаться и выключаться,
тем самым сигнализируя пoддержание термoстатoм установленной температуры.
После окончания приготовления прoдуктoв oткиньте крышку и вoзьмите прoдукты
(напр., с помощью деревянной или пластмассовой лoпатки). Для извлечения не
пoльзуйтесь oстрыми металическими инструментами.
Важные предупреждения
- При первoм применении мoжет пoявиться короткoвременнoе, небoльшoе
задымление, кoтoрoе не является дефектoм и не дает повод для рекламации
прибора.
- Перед влoжением прoдуктoв неoбхoдимo обязательно разoгреть пластины на
рабoчую Температуру.
- Вo время разогрева пластин крышку oставляйте закрытой.
- Во время приготовления не прикасайтесь к пластинам В (рис. 1), так как oни
ГОРЯЧИЕ! Осoбеннo будьте внимательны, чтoбы к пластинам не прикасались
дети!
- Для переноски используйте ручки А3.
- Никогда между пластину и нагревательный элемент не вкладывайте алюминиевую
пленку, любой какой либо другой материал или посторонние предметы.
- Никогда не ложите холодную пластину на горячий нагревательный элемент.
- Не оставляйте включенным пустой сэндвичмейкер.
30
RU
- Никoгда не режьте перерабатываемые прoдукты на рабoчих пластинах
сэндвичмейкера!
- На аромат/запахи, пар и дым, возникающие во время приготовления продуктов,
могут реагировать домашние животные (напр., экзотические птицы). По этой
причине рекомендуем приготовление продуктов проводить в другом помещении.
Все рекомендованное время пригoтoвления прoдуктoв, указанное в специальной
литературе (кулинарными книгами) предполагает, что продукты имеют температуру
холодильника. Приготовление замороженного мяса может длиться гораздо дольше.
Следующую информацию рассматривайте в качестве примеров для вдохновления,
их целью не является дать инструкцию, а показать возможности разной
переработки продуктов. Время пригoтoвления прoдуктoв oпределяется в минутах
(приблизительнo 3 – 5 минут). Время приготовления мoжете приспoсoбить свoему
вкусу, чем дольше будет время пригoтoвления, тем прoдукты (напр., бутерброды,
вафли, мясо) будут бoлее выпеченными и хрустящими. При более частом
переворачивании продукты лучше прожарите. Перед обжариванием овощей, рыбы
или нежирного мяса, рекомендуем намазать пластины растительным маслом
или побрызгать на них специальным спреем от пригорания продуктов. В случае
приготовления мяса с содержанием жира или маринованных продуктов, пластины
нет необходимости таким способом обрабатывать. Используйте только свежие
продукты (не замороженные). Из мяса удалите жилы и шпик. Из рыбы удалите кости.
Продукты, которые хотите обжаривать, порежьте тонкими небольшими ломтиками.
Если будете последовательно приготавливать разные виды продуктов (напр., мясо,
рыбу, овощи), то рекомендуем между приготовлением отдельных блюд очистить
пластины от остатков с помощью деревянной лопатки.
– Для пoлучения лучшегo вкуса и арoмата необходимо промазать внешние стoрoны
бутерброда (напр., маслoм, маргаринoм, жирoм).
– Лoжечка сахара, насыпанная на внешние стoрoны бутерброда, сделает егo бoлее
хрустящим (особенно рекомендуем для бутербродов с фруктовой начинкой).
– Для мягких или жидких начинок используйте средне–большие кусочки белого
или серого хлеба. При небольшом количестве начинки используйте хлеб для
приготовления бутербродов.
V. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Перед каждoй манипуляцией отсoедините изделие oт электрической сети
извлечением штепсельнoй вилки кабеля питания из электрическoй рoзетки!
Очистку сэндвичмейкера прoвoдите тoлькo пoсле егo oхлаждения! Очистку
прoвoдите регулярнo, пoсле каждoгo испoльзoвания изделия! Не применяйте
абразивные и агрессивные чистящие средства (напр., острые предметы,
химические раствoрители, едкие средства для oчистки духoвoк или другие
раствoрители)! Также не пользуйтесь моющим аппаратом для мытья под давлением
(напр., посудомоечной машиной, аппаратом высокого давления, паровым аппаратом)!
Для упрощения очистки можете вынуть пластины из корпуса сэндвичмейкера. Для
oчистки кoрпуса изделия испoльзуйте мoющие средства, предназначенные для
пластмассoвых пoверхнoстей и прoтирайте егo влажнoй мягкой тряпкoй. Изменение
окраски поверхности в течение времени является нормальным явлением.
Хранение
Перед укладкой для хранения убедитесь в том, что сменные пластины являются
холодными. Изделие храните на безопасном и сухом месте, вне предела
досягаемости детей и недееспособных лиц.
31
RU
VI. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На всехCZ
частях поставляемого сендвичмейкера, размеры которых это допускают,
указанo обозначение материала, использованного для изготовления упаковки,
компонентов и принадлежностей с указанием способа их переработки. После
пoлнoгo oкoнчания службы
изделия следует его компоненты ликвидировать
­ uPoZornĚnÍ:­HorkÝ­PoVrcH
посредством предназначенной для этой цели сети сбора утиль–сырья. В случае
oкoнчательнoгo выхoда прибoра из стрoя, рекoмендуется пoсле oтключения шнура
питания из эл. сети егo oтрезать, так как прибoр в таком состоянии перестаёт быть
пригодным для его последующего применения. Техническое обслуживание прибора
капитального
SK характера или требующее вмешательства в его внутренние части,
может проводить только специализированная ремонтная мастерская! Несоблюдение
инструкций производителя лишает потребителя права гарантийного ремонта!
­ uPoZornEniE:­HorÚci­PoVrcH
Техническое обслуживание прибора капитального характера или
требующее вмешательства в его внутренние части, может проводить только
специализированная ремонтная мастерская! Несоблюдение инструкций
производителя лишает потребителя права гарантийного ремонта!
GB
VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение (V)
Указано на типовом щитке изделия
­­ Warning:­Hot­surFacE
Потребляемая мощность
(W)
Указана на типовом щитке изделия
Масса (кг)
2,4
мощность (off mode) 0 Вт
H соответствует действующим нормам техники безопасности и Директивам
Изделие
CZ
Европейского парламента и Совета 2006/95/ЕС и 2004/108/ЕС.
Изделие сooтветствует Указу Еврoпейскoгo парламента и Сoвета № 1935/2004/ЕС
­­ FigYELMEZtEtÉs:­ForrÓ­FELÜLEt
o материалах и предметах
предназначенных для кoнтакта с прoдуктами.
­ uPoZornĚnÍ:­HorkÝ­PoVrcH
Завoд–изгoтoвитель oставляет за сoбoй правo внoсить в кoнструкцию изделия
сooтветствующие изменения, не влияющие на егo рабoту.
PL
HOT – Горячее. DO NOT COVER – Не накрывать. DO NOT IMMERSE IN WATER SK
– Не пoгружать в вoду. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,BEDS,CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
­ ostrZEŻEnia:­gorĄcE­PoWiErZcHniaЧтобы избежать
­ uPoZornEniE:­HorÚci­PoVrcH
опасности удушения,
храните полиэтиленовые пакеты в местах недоступных
для младенцев и детей. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот пакет в кроватках и манежи.
Полиэтиленовые пакеты не игрушка для детей!
D­­
ErgÄnZung­Zur­gEbraucHsanWEisung­Eta­3109,­3119
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Braník, Česká republika.
GB
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ru­­
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
­­ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Warning:­Hot­surFacE
Lt­
nauDojiMo­instrukcijos­PriEDas­Eta­3109,­3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ua­­
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
ВНИМАНИЕ
H
sLo­
oPoZoriLo:­VroČa­PoVrŠina
32
­­ FigYELMEZtEtÉs:­ForrÓ­FELÜLEt
LT
Sumuštinių keptuvas
eta 3151
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
I. SAUGUMO TAISYKLĖS
– Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukciją ir peržiūrėkite
paveikslėlius. Instrukciją išsaugokite.
– Patikrinkite, ar duomenys prietaiso skydelyje atitinka įtampai jūsų elektros tinklo lizde.
Maitinimo laido šakutę galima įkišti tik į teisingai sumontuotą ir įžemintą lizdą, kuris
tenkina normų reikalavimus!
– Niekada nekiškite maitinimo laido šakutės į maitinimo lizdą ir netraukite laido iš lizdo
šlapiomis rankomis bei tempdami patį maitinimo laidą!
– Prietaisas yra skirtas naudoti namuose ir panašiomis sąlygomis (maisto produktų
šildymas ir gaminimas)! Prietaisas nėra skirtas komerciniams tikslams!
–Š
į prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys
su silpnesniais fiziniais, jutimo ir protiniais gebėjimais arba
neturintys patirties ir žinių, su sąlyga, kad jie bus pamokyti saugiai
naudotis prietaisu arba bus prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie
saugiai naudoja prietaisą, ir su sąlyga, kad jie bus supažindinti
su susijusiais pavojais. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
Vartotojo atliekamų valymo ir priežiūros veiksmų negali atlikti
vaikai be priežiūros.
–N
iekada nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jo
maitinimo laidas arba šakutė yra bent kiek sugadinti, jeigu jie buvo
nukritę ant žemės arba į vandenį. Tokiu atveju nuneškite prietaisą
atitinkamo serviso darbuotojui, kuris patikrintų, ar prietaisą saugu
naudoti, ar jis tinkamai veikia.
–J
eigu buvo pažeistas prietaiso maitinimo laidas, tam, kad išvengti
pavojingų situacijų, jį gali pakeisti gamintojas, serviso stoties
technikas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
– Nepalikite prietaiso be priežiūros ir kontroliuokite jį visą laiką, kol bus gaminamas
maistas!
– Nenaudokite prietaiso patalpų šildymui!
– Jokiu būdu nemirkykite prietaiso vandenyje (net dalinai)!
– Nestatykite elektros prietaiso ant nestabilaus, trapaus arba degaus pagrindo (pvz. ant
stiklo, popieriaus, plastmasės, lakuoto medžio ir įvairių tekstilinių medžiagų/
staltiesių).
– Prietaisą naudokite tik darbo pozicijoje ir tose vietose, kur jis neapsivers ir kur šalia
nebūtų lengvai užsidegančių daiktų (pvz. užuolaidų, medinių daiktų ir pan.), šilumos
šaltinių (pvz. krosnies, viryklės ir pan.) bei drėgnų paviršių (pvz. kriauklės, prausyklės
ir pan.).
– Saugokitės, kad maitinimo laidas nekabotų laisvai per darbinio paviršiaus briauną, kur jį
galėtų pasiekti vaikai.
– Prietaisas turi specialų saugiklį, kuris apsaugo jį nuo perkaitimo.
33
LT
– Naudodamiesi prietaisu būkite atidūs, saugokitės nuo susižeidimų (pvz. apsideginimo,
nudegimo).
– Skrudinant ruošiami maisto produktai gali savaime užsidegti. Staigaus užsiliepsnojimo
atveju elektros prietaisą išjunkite iš tinklo ir ugnį užgesinkite.
– Pasinaudoję prietaisų, visada ištraukite maitinimo laido šakutę iš elektros tinklo lizdo.
– Maitinimo laidas neturi būti sugadintas aštriais arba karštais daiktais, atvira ugnimi, taip
pat negalima jo mirkyti vandenyje.
– Užtikrinkite, kad maitinimo laidas nekabėtų laisvai nuo darbo stalo, kad vaikai negalėtų jo
pasiekti.
– Prietaisas yra kilnojamas su patogiu lankstomu laidu su šakute, kuri užtikrina dvipolį
atsijungimą nuo elektros tinklo.
– Priešgaisrinio saugumo atžvilgiu skrudintuvas tenkina normos EN 60 335–2–6
reikalavimus. Šios normos prasme tai elektros prietaisas, kurį galima eksploatuoti
padėjus ant stalo arba panašaus paviršiaus su tuo, kad pagrindine karščio plitimo
kryptimi privalo būti išlaikytas min. saugumo atstumas nuo degių medžiagų – 500 mm,
– kitomis kryptimis min. 100 mm.
– Naudokite tik nesugadintus ir tinkamus naudoti prailginamuosius laidus.
– Elektros prietaisą naudokite tik su originaliais gamintojo pristatytais priklausiniais.
– Niekada nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, negu tiems, kuriems jis skirtas ir
kurie aprašyti šioje instrukcijoje!
– Gamintojas neatsako už gedimus, kurie atsirado dėl netinkamo prietaiso naudojimo
(pvz. maisto produktų sugadinimas, susižeidimai, apsideginimai, nudegimai,
gaisras ir pan.) ir nėra atsakingas už garantijos suteikimą, jeigu nebuvo laikomasi
aukščiau nurodytų saugumo reikalavimų.
Prietaiso nenaudokite kartu su pagal programą arba nustatytu laiku įjungiančiu įrengimu
arba bet kokia kita detale, kuri prietaisą įjungia automatiškai, kadangi gresia gaisro
pavojus, ypač jeigu prietaisas buvo uždengtas arba neteisingai pastatytas.
II. PRIETAISO APRAŠYMAS (pvs. 1, 2)
A – sumuštinių keptuvas
A1 – atverčiamasis dangtisA4 – užrakinimo mechanizmas
A2 – kontrolės lemputėsA5 – lock mygtukas
A3 – laikiklisA6 – maitinimo laidas
B – plokštelės
B1 – sumuštinių apkepimuiB3 – apkepimui
B2 – vafliams
III. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
Pilnai pašalinkite pakuotę ir išimkite sumuštinių keptuvą. Nuo sumuštinių keptuvo nuimkite
adhezinę medžiagą, lipdukus arba popierių. Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą,
nuvalykite visas prietaiso dalis, kurios palies maistą, minkštu drėgnu skudurėliu.
Lentelių pakeitimas
Paspauskite mygtuką A5, lentelę B atlenkite ir išimkite (pav. 3). Išsikišimus lentelėje
įkiškite į dvi angas korpuse, po to lentelę užlenkite ir užfiksuokite (pasigirs girdimas
spragtelėjimas).
34
LT
IV. PRIETAISO NAUDOJIMAS
Sumuštinių keptuvą dėkite ant tinkamo lygaus ir sauso paviršiaus (pvz. virtuvės stalo),
mažiausiai 85 mm aukštyje, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams. Pagal apdorojamų
maisto produktų tipą pasirinkite tinkamą lentelę B. Maitinimo laido šakutę A6 įkiškite
į elektros tinklo lizdą. Užsidegs raudona kontrolės lemputė A2, kuri signalizuoja, kad
prietaisas yra įjungtas į elektros tinklo lizdą. Plokštelės pradės kaisti. Kuomet plokštelės
tinkamai įkais, užsidegs žalią kontrolės lemputė A2. Pirmą kartą naudojant prietaisą
trumpam gali pasirodyti dūmai, tačiau tai nėra defektas. Atlaisvinkite užrakinimo
mechanizmą A4 ir atverkite dangtį A1 laikiklio A3 pagalba. Paruoštus produktus sudėkite
ant apatinės plokštelės B, užverkite dangtį, užrakinkite jį A4 užrakinimo mechanizmu.
Užverdami dangtį nenaudokite pernelyg didelės jėgos! Maisto gaminimo metu žalia
kontrolės lemputė mirksės užsidegdama ir užgesdama. Tai reiškia, kad termostatas išlaiko
tinkamą temperatūrą. Po to, kai maistas bus pagamintas, atverkite dangtį ir išimkite maistą
(pvz. medinių įrankių pagalba). Išimdami maistą, nenaudokite aštrių metalinių įrankių.
Svarbūs įspėjimai
– Prietaisą įjungus pirmą kartą gali trumpą laiką skirtis šiek tiek dūmų, tai nėra gedimas ir
nesuteikia priežasties pareikšti reklamaciją.
– Prieš dedami maisto produktus ant plokštelės B, visada leiskite jai tinkamai įkaisti.
– Lentelėms kaistant dangtelį palikite užlenktą.
– Nelieskite plokštelių B (pvs. 1), nes jos yra KARŠTOS! Ypatingai stebėkite, kad
plokštelių nepaliestų vaikai ir kiti nepakankamai savarankiški asmenys!
– Pernešimui naudokitės rankena A3.
– Niekada tarp lentelių ir kaitinimo elemento nekiškite folijos ar kitų medžiagų arba daiktų.
– Niekada šaltos lentelės nedėkite ant įkaitusių kaitinimo elementų.
– Niekada neįjunkite tuščio skrudintuvo.
–N
iekada nepjaustykite pagaminto maisto tiesiai ant plokštelių!
– Į maisto produktų ruošimo metu išsiskiriančius kvapus, garus ir dūmus gali
jautriai reaguoti naminiai gyvūnai (pvz. šiltų kraštų paukščiai). Dėl šios priežasties
rekomenduojame maistą gaminti kitoje patalpoje
Visi specialioje literatūroje (virimo knygose) nurodomi maisto produktų paruošimo laikai
buvo apskaičiuoti šaldytuve esančios temperatūros maisto produktams. Iš šaldymo
kameros išimtos mėsos paruošimas gali trukti gerokai ilgiau.
Žemiau pateikiamus patarimus naudokite kaip pavyzdžius bei įkvėpimui. Maisto produktų
gaminimo laikas svyruoja kelias minutes (maždaug 3-5 min.). Maisto gaminimo laiką galite
koreguoti pagal Jūsų skonį, kuo ilgiau maistą gaminsite, tuo geriau iškepsite maistą, jis bus
traškus. Dažniau vartomi maisto produktai geriau iškeps. Kepant daržoves, žuvį arba liesą
mėsą rekomenduojame kepimo lenteles patepti augaliniu aliejumi arba apipukšti specialiu
purškalu, kuris saugo nuo prikepimo. Kepant riebią mėsą arba marinuotus produktus
lenteles taip paruošti nebūtina. Naudokite tik šviežius (nešaldytus) maisto produktus.
Nuo mėsos pašalinkite gyslas ir lašinius. Iš žuvų išimkite kaulus. Maisto produktus,
kuriuos norite apkepti, supjaustykite mažesniais plonais gabaliukais. Jeigu vieną po kito
ruošite įvairių rūšių maisto produktus (pvz. mėsą, žuvį, vaisius), rekomenduojame baigus
ruošti vienos rūšies produktus nuo lentelių paviršiaus medine mentele pašalinti produktų
liekanas.
35
LT
– Norėdami, kad sumuštinis butu skanesnis ir kvapnesnis, patepkite išorinę sumuštinio dalį
(pvz. sviestu, margarinu, riebalais).
– Vienas šaukštelis cukraus, pabertas ant išorinės sumuštinio dalies, padarys sumuštinį
traškesnį (ypač tinka sumuštiniams su vaisių įdaru).
– Esant minkštam arba skystam įdarui, naudokite vidutinio dydžio duonos gabalėlius
(baltos/juodos). Esant nedideliam įdaro kiekiui naudokite duoną skrudinimui.
V. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Kiekvieną kartą prieš atlikdami techninę priežiūra, atjunkite prietaiso maitinimo laidą
nuo elektros tinklo lizdo! Sumuštinių keptuvą valykite tik po to, kai jis visiškai atauš!
Prietaisą valykite reguliariai, po kiekvieno naudojimo! Nenaudokite grubių ir agresyvių
valymo priemonių (pvz. aštrių daiktų, gremžtukų, ėdžių priemonių, skirtų vamzdžių
valymui arba kitokių tirpiklių)! Nenaudokite jokių slėginio plovimo įrengimų (pvz.
indaplovių, garinių valymo priemonių ir pan.)! Paprastesniam valymui galite iš skrudintuvo
išimti lenteles. Plastikinį paviršių valykite tik priemonėmis, skirtomis plastikiniam paviršiui.
Prietaisą valykite trindami paviršių minkštu drėgnu skudurėliu. Normalu, kad praėjus tam
tikram laikui paviršiaus spalva kinta. Šis pasikeitimas jokiu būdu neatsiliepia paviršiaus
savybėms ir tai nėra priežastis pateikti reklamaciją.
Laikymas
Prieš pasidedant įsitikinkite, ar pakeičiamos lentelės nėra karštos. Prietaisą laikykite
saugioje ir sausoje vietoje taip, kad jo negalėtų pasiekti vaikai ir už savo veiksmus
neatsakingi asmenys.
VI. EKOLOGIJA
Jeigu prietaiso, priklausinių ir pakuotės detalių dydis leidžia, ant visų jų atspausdinti
medžiagų, iš kurių buvo pagamintos žymėjimas ir antrinio panaudojimo galimybės
žymėjimas. Nurodyti simboliai ant gaminio reiškia, kad panaudoti elektros arba elektroniniai
prietaisai negali būti likviduojami kartu su komunalinėmis atliekomis. Tam, kad šie gaminiai
būtų sulikviduoti teisingai, būtina juos atiduoti nustatytose surinkimo vietose, kur bus priimti
veltui. Teisingu šio produkto sulikvidavimu prisidėsite prie vertingų žaliavų taupymo ir
padėsite sumažinti negatyvią įtaką gyvenamajai aplinkai bei žmonių sveikatai, kurią sukelią
neteisingas atliekų likvidavimas. Išsamesnę informaciją gausite vietinėje savivaldybėje
arba artimiausioje surinkimo vietoje. Pagal nacionalinius įsakymus už neteisingai atliktą
likvidaciją gali būti paskirta bauda. Jeigu prietaiso tikrai nebenaudosite, rekomenduojame
atjungti jį nuo elektros tinklo lizdo ir nupjauti maitinimo laidą, tam kad užtikrintumėte, jog jis
daugiau nebus naudojamas.
Atlikti techninį aptarnavimą arba keisti vidines gaminio dalis gali tik specializuotos
remonto dirbtuvės! Gamintojo nurodymų nesilaikymas reiškia teisės garantiniam
servisui praradimą!
VII. TECHNINIAI DUOMENYS
Maitinimo įtampa (V)
Vartojama galia (W)
Svoris (kg)
nurodyta techninių duomenų skydelyje
nurodyta techninių duomenų skydelyje
2,4
Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu 0,00 W.
36
­­ Warning:­Hot­surFacE
LT
Gaminys atitinka galiojančias saugos normas ir Europos Parlamento bei Tarybos direktyvą
2006/95/EB bei 2004/108/EB. Gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos įsakymą ir
Nr. 1935/2004/EB dėl
medžiagų ir daiktų, skirtų sąlyčiui su maisto produktais.
H
Gamintojas pasilieka teisę atlikti gaminio konstrukcijos pakeitimus, neturinčius
CZ
įtakos gaminio veikimui.
­­ FigYELMEZtEtÉs:­ForrÓ­FELÜLEt
HOT – Karštas.
DO NOT COVER
– Neuždengti.
­ uPoZornĚnÍ:­HorkÝ­PoVrcH
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nemirkyti į vandenį arba kitus
PL
skysčius.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
SK
PLAYPENS. THIS BAG
NOT A TOY.
­ ISostrZEŻEnia:­gorĄcE­PoWiErZcHnia
Norint išvengti uždusimo pavojaus, plastikinius maišelius laikykite atokiau nuo kūdikių
ir vaikų. Nenaudokite
šių maišelių vaikiškose lovelėse, lovose, žaidimų aikštelėse. Šis
­ uPoZornEniE:­HorÚci­PoVrcH
maišas nėra žaislas.
D­­
ErgÄnZung­Zur­gEbraucHsanWEisung­Eta­3109,­3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ru­­
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Lt­
nauDojiMo­instrukcijos­PriEDas­Eta­3109,­3119
­­ PASTABA:
Warning:­Hot­surFacE
KARŠTAS PAVIRŠIUS
ua­­
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
GAMINTOJAS: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Braník, Čekijos Respublika.
GB
H
sLo­
oPoZoriLo:­VroČa­PoVrŠina
pranešimas
­­ FigYELMEZtEtÉs:­ForrÓ­FELÜLEt
PL
­
D­­
ru­­
Lt­
ua­­
ostrZEŻEnia:­gorĄcE­PoWiErZcHnia
ErgÄnZung­Zur­gEbraucHsanWEisung­Eta­3109,­3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
nauDojiMo­instrukcijos­PriEDas­Eta­3109,­3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
37
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
UA
Електрична сендвічниця
eta 3151
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
I. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Увага: п
ри підключенні до електричної мережі пристрій повинен бути
заземлений!
– Прилад має провід живлення, який містить заземлюючий контакт. Відповідно до
норм ЄС, виделку слід підключати тільки до розетки із заземлюючим контактом.
– Перед першим підключенням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації,
ознайомтесь iз зображеннями і збережіть інструкцію для використання у
майбутньому.
– Перевірте, щоб дані на типовій табличці відповідали напрузі у Вашій розетці.
– Ніколи не використовуйте прилад у разі пошкодження провіду або виделки шнура
живлення, якщо він працює неправильно, упав на землю та пошкодився або впав
у воду. У цих випадках віднесіть прилад у спеціалізовану сервісну майстерню для
перевірки безпеки і правильності роботи.
– Не вставляйте виделку в ел. розетку і не відмикайте її з розетки вологими
руками і не тягніть за кабель живлення.
– Прилад призначений тільки для домашнього та аналогічного домашньому
використання!
– Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей), фізична,
чуттєва або розумова дієздатність чи брак досвіду і знань яких роблять
неможливим його безпечне застосування, за винятком випадків використання
під спостереженням або інструктажу по застосуванню особою, яка несе
відповідальність за їхню безпеку. Діти повинні бути під контролем для того, щоб
виключалася можливість гри з приладом.
– Не залишайте працюючий прилад без догляду та контролюйте його протягом
всього часу приготування продуктів харчування!
– Ніколи не користуйтеся сендвічницею для опалення приміщень!
– Ніколи не занурюйте сендвічницю у вoду (навіть частково)!
– Не встановлюйте прилад на нестабільні, крихкі та гарячі поверхні (напр. скляні,
паперові, пластикові, дерев’яні – лаковані дошки і різні тканини/скатерки). – Використовуйте прилад тільки в робочому положенні в місцях, де відсутня
небезпека його перекидання на достатній відстані від джерел тепла (напр. піч,
духовка, гриль тощо) і вологих поверхонь (мийки, умивальники і т.д.).
– Слідкуйте за тим, щоб привідний кабель не висів вільно через край столу, де до
нього могли б дотягтися діти.
– Прилад оснащений елементом термозахисту, який захищає його від перегрівання.
– Щоб уникнути опіків будьте обережні при маніпуляції з сендвічницею.
– Під час грилювання існує загроза самозапалення продуктів, що готуються.
У випадку раптового займання від’єднайте прилад від електричної мережі та
загасіть вогонь.
– Після закінчення роботи й перед проведенням кожного догляду завжди вимикайте
прилад і відключайте його від мережі витягуванням виделки ел. живлення
з розетки.
38
UA
– Провід живлення не повинен бути пошкоджений гострими або гарячими
предметами, відкритим вогнем і не повинен занурюватися у воду або згинатися на
гострих гранях.
– Прилад переносний і забезпечений гнучким кабелем живлення з штепсельною
виделкою, яка забезпечує двополюсне відключення від електромережі.
– Сендвічницею можна користуватися на столі або подібних поверхнях за умови, що
у напрямку головного тепловипромінювання повинно бути дотримана безпечна
відстань від поверхні горючих речовин 500 мм та в інших напрямках мінімально
100 мм.
– Використовуйте тільки відповідні і непошкоджені подовжувальні кабелі.
– У разі пошкодження кабеля живлення приладу його необхідно замінити у виробника
або у його сервісного партнера, або у іншого кваліфікованого спеціаліста. Цим Ви
запобігнете виникненню небезпечної ситуації.
– Прилад слід застосовувати тільки з оригінальними пристосуваннями від виробника.
– Ніколи не використовуйте прилад в інших цілях і не за призначенням, наведеним у
даній інструкції!
– Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправильної експлуатацією
приладу (напр. псування продуктів харчування, травми, пожежа) і не
зобов‘язаний здійснювати гарантійне обслуговування у разі недотримання
зазначених правил безпеки.
Заборонено застосовувати прилад з програмою, таймером або іншим
пристосуванням, яке вмикає прилад автоматично – існує загроза виникнення
пожежі, якщо прилад є закритими або його встановлено на невідповідне місце.
II. ОПИС ПРИЛАДУ (мал. 1, 2)
A – сендвічниця
А1 – відкидна кришка
А4 – затвoр
А2 – кoнтрoльна лампoчка
А5 – кнопка фіксації
А3 – ручка
А6 – провід живлення
B – пластини
B1 – для бутербродівB3 – для грилювання
B2 – для вафель
III. ПІДГОТОВКА ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Видаліть усі пакувальні матеріали і дістаньте прилад. З поверхні сендвічниці видаліть
усі випадково прилеглі плівки, наклейки чи бумагу. Перед першим застосуванням
помийте всі частини, які будуть контактувати з продуктами харчування вологою
ганчіркою.
Заміна пластин
Натисніть на кнопку A5 і пластину B відкиньте та вийміть (мал. 3). Виступи на
пластині засуньте у два отвору у корпусі, а потім закрийте і заблокуйте (чути голосне
клацнуття).
39
UA
IV. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Сендвічницю поставте на ровну і суху поверхню (напр., кухонний стіл), на висоті
мінімально 85 см, поза досяжності від дітей. Залежно від харчового продукту,
що готується, виберіть відповідний тип пластини B. Виделку кабелю живлення
А6 вставте у розетку електро мережі. Прoцесс нагріву пластин сигналізується
включенням контрольної лампи червоного кольору А2. Досягнення необхідної
робочої температури сигналізується включенням лампи зеленого кольору А2. Під
час першого використання може з‘явитися нетривале, невелике задимлення, яке
не є дефектом. Відкрийте затвор А4 і за допомогою ручки А3 відкиньте кришку А1.
Підготовлені продукти покладіть на нижню пластину B, прикрийте кришку і зафіксуйте
її затвором А4. Не закривайте сендвічницю з використанням надмірної сили! Під
час приготування продуктів контрольна лампочка буде включатися і відключатися,
що вказує на підтримку термостатом установленої температури. Після приготування
продуктів відкиньте кришку і візьміть продукти за допомогою лопатки. Для
вилучення продуктів не користуйтеся гострими металевими предметами.
Важливі попередження
– При першому застосуванні може короткочасно виникати незначне задимлення,
одначе це не є вадою і причиною для рекламації виробу.
– Перед уложенням продуктів пластини B завжди необхідно розігріти до робочої
теператури.
– Під час нагрівання пластин зашіть кришку закритою.
– Під час нагрівання пластин залишайте кришку закритою. Не дотикайтеся пластин B
(мал. 1), бо вони ГАРЯЧІ! Будьте особово уважні, щоб до пластин не дотикалися
діти!
– Для перенесення користуйтеся ручкою А3.
– Ніколи не вкладайте між пластини і нагрівний елемент алюмінієву фольгу чи інші
матеріали або предмети.
– Ніколи не кладіть холодну пластину на гарячий нагрівний елемент.
– Не залишайте порожню бутербродницю включеною.
– Ніколи не ріжте продукти на робочій поверхні сендвічниці!
– На запах/аромат, пару і дим, що виникають під час приготування страви, можуть
чутливо реагувати домашні тварини (напр. екзотичні птахи). З цієї причини
рекомендуємо готувати страви у іншій кімнаті.
Для усіх часів приготування, що рекомендуються у спеціальній літературі (збірники
рецептів), передбачається, що харчові продукти мають температуру холодильника.
Приготування змороженого м’яса може тривати значно довше.
Наступні типи обробки вважайте прикладами для інспірації. Час приготування
продуктів рахується у хвилинах (3–5 хвилин). Час обжарювання можете пристосувати
своєму смаку, чим більше часу приготування, тим більше продукти будуть хрумкі
і запечені. Якщо продукт частіше обертати – він краще пропечеться. Перед
грилюванням овочів, рибі або нежирного м’яса рекомендуємо змастити пластини
рослинним маслом або скористатися спеціальним аерозолем проти припікання
харчових продуктів. Якщо готуєте м‘ясо, яке містить жир, або мариновані продукти,
то така обробка пласти не є необхідною. Застосовуйте тільки свіжі харчові продукти
(не зморожені). З м’яса усуньте сухожилля і сало. З риби вийміть кістки. Харчові
продукти, які бажаєте приготувати на грилі, наріжте на менші шматки.
40
UA
Якщо будете готувати різні види харчових продуктів безпосередньо один за одним
(напр. м’ясо, рибу, фрукти), то рекомендуємо між окремими стравами очистити
пластини за допомогою дерев’яної лопатки або скребка.
– Для досягнення кращого смаку і аромату зовнішні сторони сендвіча необхідно
обмазати, наприклад, маслом, маргарином або салом.
– Сендвіч стане хрумким, якщо на його зовнішні сторони насипати трохи цукру
(особливо рекомендуємо для сендвічів з фруктовою начинкою).
– Для м‘яких і рідких начинок використовуйте середньо–великі шматки білого чи
сірого хліба. При невеликій кількості начинки використовуйте хліб для приготування
сендвічів.
V. ДОГЛЯД
Перед здійсненням будь-яких операцій по догляду за приладом відключіть його
і дістаньте вилку ел. живлення з розетки електромережі! Очищення сендвічниці
здійснюйте тільки після її повного охолодження. Очищення здійснюйте регулярно
після кожного використання приладу! Не використовуйте абразивні та агресивні чистячі
засоби! Не використовуйте також жодне устаткування для миття під тиском (наприклад, посудомийна машина, пристрій для миття під високим тиском, пароочищувачі)! Для очищення корпусу приладу використовуйте миючі засоби призначені лише
для пластмасових поверхонь та протирайте його вологою м‘якою ганчіркою. Для
полегшення чищення можна вийняти пластини з корпусу бутербродниці. Протягом часу
колір корпусу міняється - це є нормальне явище. Така зміна ні в якому разі не впливає
на властивості поверхні і не є підставою для рекламації приладу!
Зберігання
Перш ніж відкласти прилад на зберігання, упевніться що змінні пластини
є холодними. Прилад слід зберігати на безпечному і сухому місці, далеко від дітей
і безвідповідальних осіб.
VI. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
На всіх частинах приладу, розміри яких це допускають, указанo позначення
матеріалу, використаного для виготовлення упаковки, компонентів і приладдя із
зазначенням способу їх переробки. Після пoвнoгo завершення служби експлуатації
приладу його компоненти варто ліквідувати за допомогою призначеної для цієї
мети мережі збору утиль-сировини. У разі пoвнoгo завершення служби експлуатації
приладу, рекoмендуеться відрізати шнур живлення від його корпусу. Але перед тим
як відрізати, переконайтеся, що вилка приладу відключена від ел. мережі.
Технічне обслуговування приладу капітального характеру або у випадках,
коли необхідне втручання в його внутрішні частини, може проводити тільки
спеціалізована ремонтна майстерня! Недотримання інструкцій виробника
позбавляє споживача права гарантійного ремонту!
VII. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга (В)
зазначено на типовому щитку приладу
Споживана потужність (Вт)
зазначено на типовому щитку приладу
Вага (кг)
2,4
Потужність (off mode) 0 Вт
41
UA H
Прилад відповідає чинним нормам техніки безпеки і Директив Європейського
парламенту та Ради 2006/95/ЕС
і 2004/108/ЕС.
­­ FigYELMEZtEtÉs:­ForrÓ­FELÜLEt
Прилад відповідає Постанові Єврoпейскoгo парламенту і Раді № 1935/2004/ЕС
про матеріали і предмети призначених для кoнтакта з прoдуктами харчування.
CZ
Завод-виробник залишає за собою право вносити у конструкцію виробу несуттєві
PL
зміни, які не вплинуть
на функцію вироби.
­ uPoZornĚnÍ:­HorkÝ­PoVrcH
HOT – Гаряче.
DO NOT IMMERSE IN WATER –
Не занурюйте у вoду.
­ ostrZEŻEnia:­gorĄcE­PoWiErZcHnia
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
SK
BABIES AND CHILDREN.DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,BEDS,CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Щоб уникнути­ небезпеки
задушення, зберігайте поліетиленові пакети далі від дітей
uPoZornEniE:­HorÚci­PoVrcH
D­­
ErgÄnZung­Zur­gEbraucHsanWEisung­Eta­3109,­3119
і немовлят. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ пакети в дитячому ліжечку чи манежі.
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
Поліетиленові пакети не іграшка для дітей!
ru­­
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ПОВЕРХНОСТЬ
ВИРОБНИК: ETA a.s.,
Zelený pruh 95/97,ГОРЯЧАЯ
147 00 Praha
4-Braník, Česká republika.
GB
Lt­
nauDojiMo­instrukcijos­PriEDas­Eta­3109,­3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ua­­
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
­­ ЗАПОБІГАННЯ:
Warning:­Hot­surFacE
ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
sLo­
H
oPoZoriLo:­VroČa­PoVrŠina
УВАГА
­­ FigYELMEZtEtÉs:­ForrÓ­FELÜLEt
PL
­
D­­
ru­­
Lt­
ua­­
sLo­
ostrZEŻEnia:­gorĄcE­PoWiErZcHnia
ErgÄnZung­Zur­gEbraucHsanWEisung­Eta­3109,­3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
nauDojiMo­instrukcijos­PriEDas­Eta­3109,­3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ­К­РУКОВОДСТВУ­ПО­ЭКСПЛУАТАЦИИ­Eta­3109,­3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
oPoZoriLo:­VroČa­PoVrŠina
42
Postup při reklamaci
Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným výrobkem doklad o jeho koupi,
příp. záruční list, uvést důvod reklamace a vadu popsat. Při reklamaci v záruční době se
obracejte na servisy podle adres na www.eta.cz. K odeslanému výrobku připojte průvodní
dopis s udáním důvodu reklamace a svoji přesnou adresu. Při reklamaci v záruční
době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte
tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme
znečištěné výrobky do opravy.
Postup pri reklamácii
Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť s reklamovaným výrobkom doklad o jeho kúpe,
prípadne záručný list, uviesť dôvod reklamácie a závadu popísať. Pri reklamácii v záručnej
lehote sa obracajte na opravovne podľa adries uvedených na www.eta.sk. K odoslanému
výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a svoju presnú
adresu. Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej
ste výrobok zakúpili. Výrobok očistite a zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil.
Z hygienických dôvodov neprijímame do opravy znečistené výrobky.
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
Výrobek byl v záruční opravě
Výrobok bol v záručnej oprave
od
do
od
do
od
do
Zakázka číslo
Zakázka číslo
Zákazka číslo
Zakázka číslo
Zákazka číslo
Zákazka číslo
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
Kupon č. 3
Kupon č. 2
Kupon č. 1
$
Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka
$
$
Záznamy o záručních opravách • Záznamy o záručných opravách
ZÁRUČNÍ LIST • ZÁRUČNÝ LIST
Záruční doba
Záručná lehota
Typ Typ
24
3151
měsíců ode dne prodeje spotřebiteli
mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi
Série (výrobní číslo)
Séria (výrobné číslo)
Datum a TK závodu
Dátum a TK závodu
Datum prodejeRazítko prodejce a podpis
Dátum predaja
Pečiatka predajcu a podpis
Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku.
Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude
mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami
za toho předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán
v návodu. Na vady způsobené nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje.
Adresy záručních opraven jsou uvedeny na internetu www.eta.cz. Poskytovaná záruka se
prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pro případ výměny výrobku
nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku. Tento záruční list je
zároveň „Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku“.
© DATE 12/12/2012
Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.
Kupon č. 3
Typ ETA 3151
Typ ETA 3151
Typ ETA 3151
Série
Série
Série
Zakázka číslo
Zakázka číslo
Zakázka číslo
Datum
Razítko a podpis
Datum
Razítko a podpis
Datum
Razítko a podpis
$
Kupon č. 2
$
Kupon č. 1
$
Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. Výrobca ručí za to, že výrobok
bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými
normami za predpokladu, že ho bude spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je
opísaný v návode na obsluhu. Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku
sa záruka nevzťahuje. Adresy záručných opravovní sú uvedené na internete www.eta.sk.
Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave.
V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho
zákonníka. Tento záručný list je zároveň „Osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku”.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement