Zanussi ZK 53/37 R null

Zanussi ZK 53/37 R null
·1\Vydantr
Ą·
ł.óD2
wtorek, M września 1982 roku
nr 145 110139)
Rok xxxvm
Cena
5 zł
•
Po si dz en e
iuro Politycznego PZPR
BIURO POLITYCZNE KC PZPR ROZPATRYWAŁO KOMPLEKS ZAOADNlEię, ZWIĄZANYCH Z PO•
PRACY KLASY ROBOTNICZEJ, SPOŁECZEJ!il'STWA, A ZWŁASZCZA PRZED·
DO REALIZACJl W NAJBLIŻSZYM CZASIE,
SIĘWZIĘCIA, KONIECZNE
1S BM
PRAWĄ• WARUNKOW żYClA J
L..;......:..._~_.;_...;;..;._...;._...:._:.;. ._......._..::..._..;._.;:....~....._;...:::....__ _;_____.,..._...::._..:..___._;:__.;_,..;....._._.........,._
Socjalistyczne państwo potrzebuje wysoce zdyscyplinow:mej 8.dministracji
wojewodów i naczelników
•
n1 e zda I a e·g.zam1nu
Połowa
Biuro Polityczne uznało za szcze· u producentów. Władze terenowe
gólnie ważne zaopatnenle spoleczeń· powinny ułatwi(: rolnikom spnedaż
stwa przed zimą w artykuły o za· Ich produktów w w!astach I osie·
sadniczym ~aczenlu dla tvcla ro- dlacb. rozszerzyć sieć plac6w ta.r·
dzin. W celu umożliwienia ulogom gowycb ; firmowych punktów sprze•
uaństwowych
gospodarstw
pracv sorawnego zaopa· daty
zakładó~
tnenla się po przvstę mych cenach i s11ółdzielczych.
potrzeb41 stanowczego
Podk1eślono
w produkty rolne. konieczne jest
nieuzasadnionym
działań
przeciwdziałania
operatywności
· zwiększenie
kierownictw zakładów pracy komi- wvsnklm nar-zutom do cem detallcz·
przez pośredni ·
pobieranych
nycb,
bezpośred·
sji socjalnych w zakresie
nabywania łych adykułów ków I ukrócenie nleuczclwvcb irrak·
I niego
tvk części ajent6w. Biuro Pnlitycz·
ne zwraca s111 d~ ort:'anizacjl . spół ·
dzlelczych . w rękach kt6rvch -znaj·
duje się wlększosc t brotu artykula·
ml rolno-spnżvwczY1ml, o wvt•zą
I poddanie
działania
operatywność
stosowanych
7:asadnoścl
analizie
marż. Wskazano na konieczność lep·
szego do!1tosowanla czasu pracy sle·
ci handlu do pracy nrzedsięb\orstw,
sprawiedl.iwe·
a także reall7.acjl
go centralnego rozdzielnict~a pod·
stawowych towarów do woJew6d7.tW . .
S. Olszowskiego
w Moskwie
SPOTKA.NIE
Do M06kWJ przybył cź!onek Biur• Pol:ltyczne;g.o KC PZPR. lJl>lnlste·r
Stefan
spraw zagran!.cmych PRL.
Olnowwkl.
koleJGwym
dworcu
Na białorusk:lm
ministra Olnowsklego powitał c-zło­
nek Biura Politycznego KC KPZR.
mln.!ster apraw zagranicznych ZSRR.
w!.cem!nlster
Gromyko.
W PIERWSZEJ POŁOWIE BR. DOK ONANO 464 ZMIAN NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W Andriej
INNE
WYŻSZYCH,
WŁADZ
DECYZJI
Z
zagira1nicznych ZSRR, Wiktor
WYNIKŁA
apraw
ADMINISTRACJI TERENOWEJ. CZĘ$C ZMIAN
pra·
owiedetalnl
p
Od.
Inni
i
Makew
ZMĘCZE­
SPOWODOWANEGO
PRACY
Z
ODEJSCIA
DŻ
BĄ
z PRZEJSCIA LUDZI NA EMERYTURĘ
MSZ.
ZMIANY OBJĘŁY RÓWNIEŻ STANOWISKA cownlcy radzleckl'eg<i
NIEM z DOTYCHCZAS WYKONYWANEGO ZAWODU.
O godz 11 45 czasu miejscoweg<i,
KIEROWNICZE W \ADMINISTRACJI CENTR ALNEJ.
w radzieckim MSZ roz]'.>OC-zEły się
oflejalne r<n:mowy ministrów spraw
Fakty te. obok wielu innych H· Ad ministracji, Gospodarki Tereno· Spora część osób została :iwolnlo- za,granlcznych PRl.. 1 ZSRR Stefa·
oraz na :z:a niewłaściwe wY'.konywanie na Olsz<>wstdego t Andriej.a Gromy·
biegów. !lustrują tworze nie spraw- wej l Ochro ny środowiska
ze strony polskfej w roo:m-0nego, operatywnego aparatu admi_- Prac Ustawoda wczvch o rządowym zadań. Warto dodać. ze zmiany kl
w terenie objęły w ostat- waeh biorą także udział kierownik
nistracvjnego. Wielokrotnie mówił projekcie usta~ o pracownikach kadrowe
nim 15 roku 50 proc. wojewod6w. Wyd-zlałiu Za;i;ranlczne!!!o KC PZPR
o tym premier. którv 21 lipca w urzędów oaństwowvch.
w!cemlnlllter
Natorf.
· 58 • Wł-Odzlm1erz
·
1 'k6
'
40 proc.
dziennikarz
ie
dowiadu
spr aw zagranlcznvch PRL. Marian
się
Jak
nac.ze, m ~ gmill: I
Sejmie oodkreślił, ze socjalistvczne
PRL
ambasado.r
l
Dmochowski
m1ast-gmm.
naczeln11tow
proc.
dokonano
_
br.
slel"tlniu
w
wvwce
PAP
dziś
pa1ls-two ootrzebuje
(PAP) w ZSRR{} Stanl.sław Kociołek
administt'Bcj\ dalszych zmian na kierownic1.ych
zdyscyplinowanej
Niedawno rząd przyjął program stanowiskach w administracji tere·
nowej. Objęły o ne m. in. wojedziałań na Il p6łrocze br„ sluzą·
cych doskonaleniu tei sfery życia wodów . prezydentów miast odpopaństwowego. Podczas najbliższego wie dzialnvch oracowników wvdzia11:aprzedstawione ł6w urzędów wojewódzkich.
posiedzeruu Sejmu
Komisji czelników dzielnic. miast i gmin.
sprawozdanie
zostanie
na
zareagował
krytyki pod
kampanię
prawdziwą
zwtązku
Izraelu
jego adresem
o.stro
Watykan
w
w
przywódca OWP .Tase1
najbl!:!szych
w
zostanie
Arafat
dniach przyjęty przez Daoleta .Tans
W oflcJalnym oświadcze­
Pawła II
niu opublikowanym w oonledz:!ałek
Watykan stwierdza te 11nlewaga ł
przemaczenle ":>Ta\~d! ute mog;i po·
z taktem
zo:tać
li
bez odi>Owledz\
Ośwl.ad~en\P
<>publikowane w
lzl'ael~klego
w Jero-z->11.mle. zav.1.en
niedzielę
io;lowa niewiarygodne I :z:dum\ewa~­
ce0
l>rem.1er Izraela Menachem Begin
który wvstąp1ł na forum Rady Ml·
nlstr6w oświadczył - w zwla-zku t
Ara·
nadchodząca aucllencj11 Jasera
fata u Jans Pawła U - te Watykan
poz,...stawal bierny ! bezczvnny w
czasach e:dy hltlerGwcy mordował~
rzadu
żydów.
ocen!.a6
wlazek tak±e 1trytyeznle
Przewodniczący Rady Państwa
lecz łąc-zyć t.o muszą
pnes-złość.
się
spoflkal
Jaibłoński.
Henryk
w Be1wederne z grupą pr-zedstawl· z konstrukt~ym dziahmlem. PolcieLi kół Zwlązk,u Socjallstyczn.ei ska Lud<iwa - · pod!treśll' onewodwyrótnionycb n!czący Rady Państwa - 'll'J<!jduje
Polskiej.
Młodzieży
w ogólnop01sklej akcji pn „Wi06Tla się · d.Żlś · w okresie wlelk.1.ch pnew dyskusjach powta.rza się
inlclatyw s:połecznych" podsumow·a· mian
wc,iat srowo demnkrac.!a demokranej te1(<> dnia w Warszawie
jak poinformował cja soc1allstyczna. Wyra~a ~lę ona
AkcJa ta
ZG przede WS'Zvstkim uczestnictwem na
[ zastę,pca pnewodn!C'Zącego
w tworzeniu warunków
co d-zteń
OsuchOW$1U
Wiesław
ZSMP
prowad"lona 1est pr-zez ZSMP od tyc.a • pracv. a także wpływaniem
kilku 1uż lat; wiąże się z wykony- na to przea: wszystkie ogniwa ludowaniem - w c-z:vnie społecznym - władztwa. S!ęgaiąe do doświadczeń.
pr„edsto winnych prize-z młodzlet, li.
różnych (>rac na rzec-z środowiska
Uznanie dla aktywności młodzie· Jabłoński stw\erd'Zil Iż dobrze doty wyrnizll mll11ister adm!nlstracj!. kumentują one tworzenie właśnie
gospodarki terenowej I ochrooy śro­ <>d podst.aw demokracJ1 uczestn.lctwa.
Pr-zew<Xlntezą,cy 'łlady Państwa podowiska - gen dyw. Tadeusz ff.u·
Wl-0sny tnidziękował uczestnikom
palowski
Na za•kończenle spotkan \.a głos za· c.Jatvw •Polec-znych" >:a to. że udodużo mfo„
1est
wodn!U i:! w Polsce
brał Henrvk Jabłoński. , Wskazał na
t<i. lak Istotne je»t w\ą-z.anle wlaś dzle:!v 1tt6ra wie cze~o chce I potraf! dobrze z kM-zyśclą dla ltTaju
n le P'}Pf'le't o race przeszłości z te
Mlo ! siebie. m vśleć l d"llałać.
prz-vszłośclą _
rażniejsznścla I
(PAP)
dz! mają nie tyliko orawo. ale I obo-
-
tyci• tysięcy Żydów ,Jest to fakt .
który powinien być dobrze znany
wielu uratQwanym żydom tyjącym
obecnie w Izraelu . a tak:l:e tnnym
narodom świata" Paolet wielokrotnie z naclsk:iem potępia! nazlstow.
skle ludobój~two Nafbardz!e.f jednoznae:rne ąłows ootenlenl.a padły z
ust .Tana PawłJJ tJ oodcza• p<>bytu
w ?olscl!' w ezerwcu t9'l9 r t.dY odw
ko1mcent~a~y1ny
obbz
Wl.ed%lł
Teng na czele Komitetu
Dor dczego KC KP Chin
KPCh.
ośwtec>Lmlu .
l'Ł"
z NOTATEK
JERZEGO ZA \i\tlEYSKJEGO
1,
Ewakullt'lja powodzian w Tokio.
tajfun,
powodzi· jest
Przyczynił
który wywołał ulewne t1eszc111e.
o30tys.t
drugorz~n:vmi
odrębnościamł
łwl·at<>oogladowvmi
sprawy 1\adt"Zęd·n e I lednor.ząee. A bvłv nim! Pols;ka w ie! oowojennvm kształcie geogra!i.cz.nym
I ustrolowvtn. lel odbudowa, umocnie>nie oaństw~.
k:ształtowanle nowoczesnego narodu. G<>mtlłka ł
WyszY6llkl taka wizję mieli. choc!.aż czu Ich d~a­
lalnośc ! nie skąolł Im 'l'l'ujemnycb niecbęet utarczek .. k:onflłkt6w. Dwaj wielcy Po'1acy. Inrna prze·
chodzill szkołę bclow11. odmienne zasady w:nn•wali. ałe najd~a. na:lbllłM·a była Im sprawa
mie)lee ł ~
P&ni. Róhil! się w ))Og111dach
na
W
dzisiejszym
dniu
słońce
6.06,
wzeszło o godz.
zaś o godz. 18.55.
zajdzie
CAF-AP-telefoto
„MALINOWA"
w STYLU RETRO
Bernard,
~e­
niu do wnll!tn.a bud'V'lltu !Blonu
'VR'Nzcle
frvzierskle«o . otriz:vma
toaletv ! szatnłtt. Do buku wchodzić sie bed:de tak lak d>lllW'n'e1 d-0
salonu frv:z:jerslriei?o. Wn"N~lde te
Drace DJ:'Z~admne beda 1e.1.1cze w t:vm roku, bet! Zl!llrll.Yknia
teiro laka1u.
Xokloła.. Oomułka .9!)l'()wad'Zał Jlł do d~1fllh!ny
małowtnle uli
W końcu roku
kultu J religii.
J>raee
roz))ocam.je
„Malinowef"
Przeż:vwait swo~ dN.m8lty ciężkie. brzemienne, zwiazaine z nrz'V'Wrócenhm 1ei wvdzielili bolesne wvdal'zen1a, których nie tką.piła l?ladu son:ed tat. Cześć eaM - l)()d
powoienna historia ł które towarzyszyły tworze<niu balkonem - utnvm.ma bedmie w
sl ę nowego ustroju. W 1948 l", Władvsław Gomułka stvlu renennl!O<Wwn. Zna 'd-:?:!e s-!e
na oo<ls.tawie ;;ie.słusznych osika.rżeń I za.r zutów tam małv cookta!'l-bair. U~awłn.e
%ost aje 1>ozbawlonv wszelkich stanowisk party·} nych tam meb1e, dostmow4Ml.e b!id• do
i oaństwowych. Sekretairs onera1'!1.y parlii, jej wnetrza - na dułe! nłi okTattłe
wsp6ł:tałożyclel, ~spółtwbrca programu wsp6lnej z te.1>leerowaarvml
knmamt 1111
walki o wyzwolenie Polsk~ t przeobrażenia &po· balkonie - oitrod&We. Plraee łlfte­
łeczne -tał ootępiony a w 1951 r. aresztowa111y. bieJ?ać beda eta.1'aml.
W / ciężkim wlezlenłu śledczym. na ha>11lebnycb
„Gramd-Ho>tel" otrzyma wreszcie
przesłuchaniach oozositawał do 19511 r. W 1>aźdzler­ r.iom!eszozenł.a PO Teaitiree .• T.15" Ponieważ
nlku 1956 r. DGwrócił do wład11y w atmosferze częM 1uż 111 września.
JJOWszecbnego entuzjazmu I oopa.re!a snołeczeńm:wa . ~ta'!! tvch sal wvmaotra irrunto-wineWY·
został
.
r
1953
Kard. Wyszyński we wrześniu
l!O remontu, łaC?lll:!e s wvm!aina
wieziony ze swojej stedzibv a1'Cvbiskuoie1 w Wa!J· ~trooow . m'OIOO'llUie sie wvkon.anie
s:r.aw!e i do oatdziernika 1958 r. kolE>.lno hvł oNe- tveh rob6't eta))aml. W oomleszezetrzvmy;vany w klasztorach w Rvwałdzle. Stoczku niach DOitetitraiLnvch zlokal!zowame
Warnllńsldm. Pru<iniku Śląskim I Koma.nczy. W zost.ainą sałe ,,.,1elof1?n·kc"rflne (t>nvn.B!'ad .
oatdzierniku 1956 r. led.n11 z oierwszyeb decyzji ~tosoiw·ane do odb'V'W1'11lla
•vmoo·dów. konferenc:!i) m. tn. !
Władysława Gomułki było uwolnłenle kardynała
k tóry objął Z DOWrotem r;rvmuowskłe riządy. C~ kabi>namł dh tłumae>ZT. W ten
dalej? Ja.k uło:l:.f •ie !m 1>raca obok siebie? Mieli soos6b Łódt otrnniałab'r nie. u-podobne charaktery - trwałość 1>rzeH:onań. Upór. moż1lw!a fące nrowadzenłe ll:on.fe·
•kromność. W!elkołć t~h chairakterów v.jawruta renc11 o sta111dard?Jie "1l?O'De1iikl.m
łied'!lak
Pt"Zebudow-a ta ~
DA
IW. •
klłb
w.
dla
ł,odzi
na<tepu japą poeode
małe.
będzie
zachmurzenie
Temp. maksymalna w dzień ok.
23 st. Wiatr słaby,
11rzPwiduj•
tuż czas-u łódzki
Na tym Jednak modernizada hoOd dłuż.szeao
„Graind-Hotel" orzechodzi grunto- telu się nie zakończy Jak nas oo·
Przebudowa·no informował iel!o dvrektw - Ry·
wną móder.nizacje.
I unowocześniono luż ookoie. nowa szard Mrówczvński. prace związa­
obiektu trwać
elewację otrzvmał fr<mt budynku. ne i przebudową
do końc& b i eżacego roku za.kończo­ beda Przvnaimn:iel kilka lat. Jeszne zostaną orace orzv uk:ładainiu cze w tvm roku zakończą się roelewacj.i od stronv nodwórza.
boty w recepcji. Skleo „Pe·w exu"
:inaidzie się blii:ei witrvnv od ul.
hotelu
a obsługa
Piotrkowskiej
bedzie w iłęb! hallu.
pracować
Dzięki temu sam hall nieco się powiększy, ł[oAcie hotelu będą tet oezekirwać na załaitwienie •oraw recepev'lnvch w z.naczni• J>rsy·jem.
nieiBZYCh w&l"lmkach.
ro.Iny efU
\\'ik 1or
w dnia dzti;leJszym
ONFORMACJA WŁAS1~A)
Bar ka-wow:r. chi*«
Cyprian.
' tynoptyk
d" jak
tary
potkama
ysła a Gom ł
z ar m tefanem Wsz ,skim
" za.brakto wówczH za pretryd1~­
nym stołem (choć ciasnawo było. oj
ciasnawo - l\ieitblty dowód te 1!c11na b:vła polska ekLpa munddalowa).
jedne.go z !Judzi odpowted-zlalnycb.
a I chyba usłuton:vch Jn'ZY wydo.. •re bu".
b.\szpańsktego
bywaniu
czwartek
choć . tuż w 6w pamiętny
ode~ały
w alejach V1aulow..klcb
mun·
zasłiug,t
w
się głollY. wątpiące
przy
d ialowej cłutb:v medyc-z.nej.
ubieganiu ~le o trzecie mle1sce na
pilk;irskie1 rnap!e świata.
Nie uc'lest-11\.c~ył w konferencji
W okire&łe krui:wiasłiu miesięcy ode&• dw6cb
pu.s owej w PZPN lekarz polskiej wybitnych lu<WJ współczesnej Polski - 28 maja
eklpv - dr A. Ga.rUc\t\. Jak! był
Oa.rll<-kte110? ze.s.złego roku zmarł kardynał Stefa.n Wvszvńs1d,
powód .absencji" A
Na to pytan le sled-zący u stołem or.zvw6dca Ko'°!oła katollckiego I września tego
pre-zydlalnym c-złonkowie PZPN od· roku - Władysł.aw Gomu~ka wieloletni onvwódpow!erl,zlell w-zruszeniem r am\o'!'.1 .
ea 1>art!J. PrzYJ)adło tm żyć w trudnym czasie
Ale 1ut w trakcie tamtego spotka· dzieiowym hł&tor!a si:>rawlła ie musieli się spotnla i dz!ennlkan:aml zapnwtedrla· k a ć. On! I ldH, ktl>re reprezentowali. Nie było to
no konkurencvjna .. imprM~". 1 dospotkania A. Ga.rllcld - dz!e1mlka· łatwe sootkanle. Kościół zetknął ale twarzą w
twarz z nowvm ustroiem gpołecznym. z nową wła­
dz• kl-erowamą DM:M l)Brlfe marksistowską. Obie
" rony miałv do siebie wiele U'Przed-zeń. nłechęc!,
nawet wrogości I trzebe było czasu. dołw!adC'Zeń,
aby •lę aninlejaał'V. łagodniały nrowadz11c do zro.
i:umlen!1;1 kon1ec7Jn.okł nłe tY'lko współisifm.ien!a. ale
' współd z! ałarua.
Trzeba bvło teł rozumu. h!storv-OZnel wizji uttyorzvw6dc6w dostrzega1ącvcb ooza różnicami. 'PO'Za
W nocy ~ soboty na niedzielę. w
naiw'ek•ivch w Europie składach
bawel~v We> francuskim porcie Le
Havre wvbul'hł iirożny pożar.
Ogień rniszC'zvl oonad 30 tys. ton
cennego surowca. Straty materiał·
mln
ne szacuje 1ię na ok. 430
franków.
'111-~tru
Stacja satelita rna
na staf ku ,,Poznań''
e
e LEKARZ - „OSOBA TO'V
DLACZEGO IWAN- NIE POWR ÓCIŁ WCZEŚNIEJ? e BOLESNA SPRAW A MATYSIKA
KTO PO DOKTORZE GARLICKIM?
Nie wyjaśruono <kl k:-01\ca wny.t.klcb nle1asnocś! w cH:sle pamlętne·
go .czwartku" w •ledztble PZPN czemu dałlśmy wyras na łamcb
\V BEL\iVEDERZE
„WIOSNY INICJATYW"
Watvkauu
"
Menachem BegLn - gł~! ośwła d ·
czenle WatY'kanu - ztgnorowal wy·
sUkl l{ośclola katollcklego Podejmłl
Handlowa I stację łącw.OOCi sate;lltarnej. T-ermlMarynarka
'Polsko&
· wane °'"dczas n wojny światowej
satel.ita.rnej,z zalinstalo·
o _pierw!S'Za
czte1'·ech
rezultatem _byli>\
któTych
na plerwmym
wanyłaeznoścl
_ _ __ nal
_ _ ___okrętO>wą
__
_ _ _ _ _al~
_ _ _ _ _ _W%bo«aclb
_ _ uratow~n1!!
_..;;.,______
budowanych w Hl<S!Zpanłd dla PLO
'Statków ri>-T<>. mis „P<nnań" . '!!Ostał
dopu.su:'ZQny do pracy w ogólno·
systemie k<>·
światowym. morskim
Inro.ad'~\.
satelitarnej
munlkac:tt
l'ym samym. Polska stała stę 1ed·
dzlałającel
n:vm z 35 udztałow<!6w.
JU:! od pn.nad roku siec! tnmarsatu.
Ląc%llość satel!ltarna po'ZWa·l a na naARZYSZĄCA"
tychmlHtowe I bezpośredn ie oołą­
czen\e telefoniczne l dalekoptsowe
oru llZw. transmisje d~nycb mlęcl-zy
ętat.ktem. znajdującym się w dowolnym punkcie kuli -ziemskiej, " wvbranym a·b<>nentem lądoWym ,
•
System tnmanat pozbawiony 3est
uclążliwoścl związanych z konwenrealizowaną
łącznością.
cjonalna
poprzez lltacJe bnegowe. ni;i. Gdy·
nia-Radlo 1 talt:!e praktycznie jest
Mija ju'i drugi miesiąc od ukofl· rze na rencle donło Odbyła Ilię ona nieczuły na warunki atm<IBfervc-zne.
czenia tltszpańskicb mi..<:tr'ZOStw łwla· wc-zoraj. na „neutra!Jnym boisku'' odle<!lośł między rozm6wcam1. I wie!·
ta. e za.interesowanie sympatyków bo w SB•l l konferencyjnej · GKKFiS kle zakłócenia Terminale lac-z noścl
Obecność telew1%:vtnych kamer zapiŁkl nożnej w naszym ltraju wokół
sateLttarne.1 !alnstalowane są J u ż na
.srebme1'' 1ede·
polskiej
występu
pGnad t.500 statkach różnych h ~.n rler
(Dalszy ciąa n1 str. ł)
Ra01:e1
(PAP)
nasflkl jednak nie slabn.te
odwrotnie . A dzieje sJe cbyba dla·
„Nas<! na
teg_, te wokół tematu
Mund(alu" zrodzilo się wiele nłed o·
mówień
Breżniew
Kremlu Leonid
kosmonautom: Swietł~nie
Sawickiej, Leonidowi Popo:wow1 i
Aleksandrowi Sierebrowow1 od:11naczenia. którvml zostali uhonorowaLenina i medale
ni - Orderv
.. Złotej Gwiazdy".
Na
wręczył
Uznanie dla uczestnikólf
I
odpowiedź
L. Breżniew wreczyl
odznaczenia
kosmonautom
Rozmowy
•
Ostra
Biuro Polityczne wyrazdlo przekoludzie. pracy, robotnicy,
partii I bezpartyjni, wezmą udział w społecznej kontroli nad
funkcjonowaniem handlu I usług,
r&zd'Zlałem
sprawledllwvm
nad
(Dalszy ciąg na str. 2)
te·
1.anleł
członkowie
fit
~ Ciśnienie o godz. 19 W!l'nosiło
999,9 hPa. (750 mm)
Z Wenclana
wydanel\
Wyzwplenłe Pragi ....
1944 -
prawobrzeżnej
ddelniey
War-
nawy,
llfT -
Ur. 'I'. Słnllo, molo•
1987 -
Zm. •· <lhaberskl, ala-
klasyczny,
łor,
rełyser,
1927 - Zm. L Duncan, tanoerka amerykańska pochodzenia
Irlandzkiego.
Tołto sobie
myś1
nłowlek nie
latłen młody
wlei-sy w to, ie kiedyś będzie
dary I umrze,
śmlechnlJ
„„
0
w
20d0weł~we
wiece I
miastach R.FN
Pod wyzywa,jąco cynicznym
ha1łem
.IO lat układów wschodnich"
problem
niemiecki
pozostaje
otwarty. W ostatnl'I niedzielę „uwodowi wypędzeni" zorganizowali na
terenie całej Republiki Federalnej
Niemiec doroczne obchody
tzw.
dnia ojczyzny. 37 lat od zakończe­
nla rozpętanej przez Niemców wojny, w 10 lat od zawarcia układów
pom!ęrlzy Republiką :F'ederalną
Niemiec n Związkiem Radzieckim. Polską
i Czechosłowacją rewlzjonlstyczn : Związek Wypędzonych pona-
na
Przemawiający
centralnym
Zachodnim
Herbert
Czaja domagał się raz jeszcze prawa narodu niemieckiego do „utraconej ojczyzny". z którym to prawem stoją rzekomo w sprzeczności
tzw. układy wschodnie. Faktem godnym ubolewania jest udział w tych
obchodach
niektórych
polityków
RFN. W 200 miastach RFN przemawiali m. in. premierzy lub przedstawiciele rzadów krajowych. mlnistrow:e. burmistrzowie.
.a
także
'Wia ż<ldania „pra\Va do ojczyzny''. członkowie Bundestagu. deputowani
czyi i rlo ziem. które na mocy po- do parlamentu europejskiego, naurozu:"P ;ei międzypaństwowych nale- kowcy I duchowni.
tą clo innych. suwerennych krajów.
mlttlngu
w
Berłlnle
przewodniczący
związku,
Pogodna
Czy )')O c:epłym I słonecznym le- i :<amglenia. Temperatury maksymalcie będzie pogodna jesień? Instytut ne będą od 20 do 25 st„ ty•lko na
l\feleorologil i Goopodarkl Wodnej Wybrzeżu 17 st„ a minimalne od 4
w ok,esie od 14 do 18 bm. przewi- do 10 st. Na począ~u oJ<,resu mogą
duje utrzymanie się dobrej pogodv
wystąp'ć
mlejreaml
przygruntowe
Spodziewane jest zacl'lmunienie ma- przymr<nkl. wiatr słaby l<Ub umiarłe lub umiarkowane. przeważn!e bez
kowany >: kierunków
:zmieniają­
opadów. Mogą wystą.p'.ć lokalne mcitlY cych sl11.
l'MGW
Handel dziec mi
--
przew!d.uje
w
okres!<!
do
I~ października średnJe temperatury
miesięczne
nieco powyżej no.rmy,
zaś opady w norm!;,. Srednie temLimie, że peratury db ok,resu od 11 wrrześnla
oblkz.cme na
sprzedano do IO paMzlernika.
wieloloetnkh
oooerwacji
i zacho- podstawie
z
lat
190~9'7'7. wYnO<SZą 11.1-12..T S't„
dnioeuropejskim ok. 700 dzieci pe- zaś opady kS1'tałtuJ'I się w graniruwiańskich.
cach 26-48 mm. W ciągu najbliż­
Według polic.li, za jedno dziecko szych czterech tygodni tno'Żna •i:><>dziewać się około 3 dni z temiperapłacono 10 do 15 tys. dolarów.
Sprzedanym dzieciom przed ich bllrą maksym,aiLną j>OlWyżej 20 irt„
o·koło 5 dni z tel'Xlp<!nturą minimalwysłaniem za granicę wystawiano
ną Poniżej 5 st. ora'l około IO dni
fałszywe dokumenty.
z opadem.
(PAP)
niedzielę podano w
w ciągu ostatnich 4 lat
rodzinom amerykańskim
W
Ostatnia szansa maturzystów
W poniedziałek,
częl:1· się egzaminy
13 bm., rozpowstępne
w ra-
szansę dokonania selekcji kandydatów, którzy mogliby podjąć studia
słabo obsadzonych,
gdzie Po głównej rekrutacji pozo...
stało sporo wolnych miejsc.
Łącznie, jak wynika z informacji Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, pozostało w uczelniach tego resortu
ok.
4 tysięcy wolnych miejsc.
(PAP)
m ach tzw. rekrutacji dodatkowej na kierunkach
na studia. Jest to ostatnia szansa
zarówno dla maturzystów, jak
i
uczelni. Pierwsi, pragnący podjąć
studia, mają możliwość, po pomyśln~·m zdaniu egzaminu, rozpocząć ie na kierunkach, które nie
były
ich pierwszym
wyborem .
Uczelnie natomiast mają ostatnią
Posiedzenie Biura Politycznego Rada
I
ze str. 1)
problemy poprawy warunk6w tyi •przedaż11 deficytowych towar6w. cia i pracy załóg powinny znaleźć
Wyrażając
uznanie dla aktywności się w centrum uwagi organizacji I
ruchu konsumentów, Biuro Politycz- instancji partyjnych.
ne liczy, że wzrastać będzie jego
Biuro Polityczne podkreśliło s:zcze·
rola i inicjatywność.
gólną
odpowiedzialność
członków
Stwlerd7-ono, te zakładowe komi· partii, od l!otórych 7 racji pełnionych
sje socjalne, których codzienna pra· obowiązków zależy rozwiązywanie
ca spotyka się z coraz szerszym tych problemów Biuro Polityczne
uznaniem, powinny przejawiać wy· oczekuje, że równiet organizacje sposoką aktywność w staraniach o po·
łeczne nasilą działania na rzec'' po.
prawę warunków życia I pracy za·
prawy warunków :łycla obywateli.
łóg.
Obecnie
dotyczy to przede
Biuro Polityczne, nawiązując do
wszystkim zaopatrzenia pracownik6w ostatniego po•ledzenia
Wojsk'Jwej
na zimę, właściwego funkcjonowa- Rady Ocalenia Narodowego, na\da1h
nia zakład owego zaplecza socjalne- na in.stancje I organizacje partyjne
go, dowozu ludzi do pracy. Należy obowiązek
wspierania
wy<ilkow
zatroszczyć się, aby deficytowe tozmierzających do zwaluRnl:i ukod·
warr. zwłaszcza obuwie i odzież, nlctwa społecznego, wsz~l\c1ch schO·
trafiły w pierwszym rzędzie do lu·
rzeń, wynat.urzeń I nieprawidłowości
dzi najbardziej potrzebują,cych.
występujących
na wielu odcinkach
Komisje ~ocjalne powinny korzy· .iycla społeczno-gospodarc '••!:O
stać z możliwości tzerszet;o niż do·
Biuro Polityczne zapJznało slę ze
tychczas spożytkowania zakładowych stanem realizacji uchw:ily IX Plefunduszów socjalnych na udzielanie num KC w sprawach młodzieiy. DO·
pomocy finansowej I rzeczowej pra- tychrzas organizacje i ln•tancjc parcownikom i ich rod'zlnom, znajdują­ tyjne glówny nacisk polotyly na ucym się w najtrudniejszej sytuacji powszechnienie treści uchwał IX Pleżyciowej.
num. W ruultacle zwlęk;;„yło
w
Konieczne jest zwiększenie troski partii zainteresowanie sp•awamtsię
mło­
kierownictw zakładów o poprawę dego pokolenia, problemami
ideowostanu bezpieczeń&twa I higieny pra- wychowawczymi oraz współdziała­
cy, a zwłaszcza o zaopatrzenie ro„ niem z organ!zacjamJ
botników w odzież I obuwie ochron- Zwrócono uwagę na młodzieżowymi.
potrzebę bHne i robocze oraz w środki utrzy· dzlej operatywnego rozwiązywsnla
mania czystości, W sytuacji niedo· konkretnych problemów.
statku tych artykułów zaopatn:enie
Biuro Polityczne pr:ayjmuJąc do
w nie robotników powlnn-0 być za. reallzapjl odpowiednie wnioski podpewnione nawet kosztem tych grup kreśliło koni~czność trwałego powlą·
pracowniczych. którym nie 1ą one zanla pracy organizacji 1 instancji
bezw'lględnie potrzebne w wykony- partyjnych z problematyką
młodzie­
waniu zajęć zawod-0wych. Pilnie po- ży, Stwierdzono, te większość
mło­
winny zostać Wdrożone ostatnie de· dego pokolenia Jest patriotyczna
cyzje rządu w tej sprawie. Potrzeb· pracowita. Partia winna coraz ak·I
ne jest także podjęcie na szerszą tywnlej Inspirować ideowo oraz sta·
skalę reglamentacji obuwia, odzldy
le wspiera6 aktywność młodych, Ich
ochronnej i roboczej oraz innych Inicjatywy służące
poprawie warunkrok6w służących racjonalniejszemu ków startu życiowego I zawodowego
Ich wykorzystaniu.
młodego pokolenia. Działalność ideoBiuro Polityczne wskazało na p-0- wo-wyehowawcza partii wśród m!O·
trzebę ulepszenia obsługi obywateli dzidy,
stale wyjaśnianie złotonych
w urzędach 1 Instytucjach, W tym problemów współczesności, przeciw·
celu niezbędne jest m. in. zweryfl· działanie nadużywaniu niP.doświa1l­
kowanie i uproszcz„nle przepbów czen!a młodych nale:ty do podsta·
;egulujących -0bsługę obywateli. Wh<wowych zadań instancji i organizacji,
dze administracyjne J)(>winny roz- wszystkich członków
partu.
patrzyć
warunki I realne formy
wprowad'Zenla dwuzmian-0weg-0 syst~­
Biuro Polltyo.zne zobowiązało egzemu praey we wszystkich urzędaeh kutywy komitetów wojewódzkich d<>
obsługujących obyWatel! jak też zaprzepr<>wadzenta we wrześniu br.
pewnienia !eh obsługi We wszystkie oceny dotychczaaowej realizacji uchsoboty, Trzeba te:ł zavewnić dostęp­ wały IX Plenum, a takie uznało lJO·
ną dla wszystkich obywl).ieu infortrzebę
wstępnej
oeeny stopnia za.
mację o pracy urzęd6w ir' 1mtyt11cJJ
awansowania przyjętych przez Radę
oraz o zakresie kompetencji poszcze- Ministrów propam6w; budownictwa
gólnych praeowDJ!ków.
mieszkaniowego l
zasad polityki
Podjąć teł nalelly odpowiednie dll· mieszkaniowej oraz popra"'Y
warunCY„Je W celu przesunlęela rodzin ków startu tyclowego i -wodowego
pracy k-0legtów onekających poza młodzleey.
normalne godziny pracy zakładów I
Przed nad~hodząeym nowym rowykorzystaniem soltót.
kiem akademickim Biuro Polityczne
sap~u.ało 1lę z Informacją o sytua·
cji w szkolnictwie wyłszym. POdkrełl<>no ZllACZenle uchwalonej w maju b;r. przez .!!eim ustawy o nkołaoh wybzych określającej prawa I
obowi'lt:ki tpoleCłlnołcl akademickleJ,
a r6wnoczełn!e wskazano na konlecE.
nołe pnyspJeezenla prac nad odpo·
w:lednlml aktami Wykonawczymi •o
tej ustawy, Mimo po..-at.nyeh trud·
ności goepodaruyoh potneby nauki
I szkolnictwa wyłnego w myU uch·
wały IX
Zjazdu PZPR nalet~ do
(Dokończenie
potkania Władysława Gomułki
z kardynałem Stefanem Wyszyńskim
(Dokończenie ze nr. 1)
•ię także u obu tych mężów stanu w lafach LIWię­
:r.ienia i odosobnienia.
Kardy•nał Wyszyński poparł G<>mulkę, włada:e
państwowe znios.l.y wiele ogramiczeń krępujących
działalność Kościoła. Obai musieli się spotkać.
O tych dwóch Polakach, o Ich sPotka<11iach sporo
mów;ą pamiętniki Jerzego Zawieyskiego, wyibitne-
go p:sarza katolickiego. drukowaine od kwiet1nia
b'·· w tygodniku „Kieruniki" pt. „Kartki z dziennika" Jerzy Zawieyski od 1957 r. do 1968 r. był
posłem do Sejmu i członkiem RadY Pańsbwa wówczas jedynym katolikiem w Radzie. Zmarł w
1969 r. Uwielbiał prymasa, często z nim rozmawiał. Cenił Gomułkę i tów,nież się z nim spOtykat
Po kilku miesiącach odprężenia w 1957 r. sło1umki między państwem a Kościołem zaczęły się
psuć. Strona kościelma wystą.piła z żądamfami. strona państwowa broniła świeckfego charalkteru pań­
stwa. 2 sty=ia 1958 r. Zawieyski notuje: „Niepokoi nas (mowa o grupie µosłów kartoliC'kich Znak
uw. W.W.) poetaiwa ks. prymasa i jego ostre
wystąpienie p.rneciwko
kierownictwu politycznemu". 16 styczmia: „Przemówienia ks. prymasa bardzo ostre i namlębne odbijają się. na naszych staraniach. by coś dla życia katolickiego uzyskać. (.„)
Ks. Zieja podzielał obawy, że pelirt~a mamifestacji uczuć do niczego pozytywnego nie prqwa.dzi".
Ale jednocześnie między obu stro:nami mmiiały
trwać rokowrunia, bo 18 stycznia pisalt'z zanotował: „Do.niosła, kilkugodzi1n.na rozmowa z ks. prymasem. Za-.;zło waime wydairzenie: dnia 9 stycznia:
spotkanie ks. prymasa z Gomułlką i Cyrankiewiczem. Rozmowa ta trwała od godz. 5 Po południu
do !(odz 4 rano czy'li jedenaście godz.in i odbyła
,ię w Prezydium Rady MDnistrów
przy Al. Ujazdowsklch 3. Tematem rollmów był całokształt stosunków między Kościołem a pań:stwem. Rozmowa
miała
orzebieg w:vsoce dramat~zmy. ale zakoń­
czyła ~ię raczej ooie<lna wczo".
Pośrednikiem
a właściwie wsipólorgamd<zato'!'em
następne i
rozmowy będzie już sam Zawieyski.
22 lipca 1958 r. pisarz notuje: „Wieczorem na
przyjęciu
w Urzędzie Rady Ministrów". Dalej
o spotka.niu z Gomu1'ką. „OdPowiedział mi z uś­
miechem i w sposób
bardzo u.lmujący. że miał
on wraienie, iż go unikam Staliśmy przy barierze i tu rozpoczęła s i ę rozmowa na oczaeh tysiąca
ludzi. która trwała dwie i pół godzimy. Gomułka ,
zaczął od razu o<l. stosunków z Kościołem, którE
psują się nie z wi1ny rządu. a.n.i pa.rtii. („.) Żadna
włac?za nie zgodzi się, aby istniała inna władza
wroga państwu. czerpiąca natchnienie z zewnątrz".
Za wie:vski oczywiście ripostował. .Przy pożegnaniu
'J:sze dalej dziękowałem za tę rozmowę.
żv„zvłem dobrych wakac.!i. To będzie zależało od
prnnua
czy nie zrobi jakiego szaleństwa
wtrac'l Gomułka. (.„) Gomułka mówił spoko}nie
i taK ia ;:oś. jakby mnie przekonywał. jakby \vvja>r> ał w:e1ząc. że /!.O staram się zro:r.umieć i wiedząc za 1eNne o mojej dobrej \\"Oli dla niego"„.
1 oaźciz;e;:-;,:ka 1958 r. Zawieyski za;pisuje nową
rozmowa u Gomi1łki. któremu zasugerował spo<\ka n: 0 z or ·masern. Gomubka cabkiem spokojlnie
o<'N1~'l"z •!: .. Jeżeli !ts. orymas zmieni swoją po!ityl'C>
„i-, te!(o dowócl. ia oierwszy będę zabiej(ał " t;i'n r<>zmowę. Ale. czv Pan my~li. że prymas
przvrna 111; racię?" („.) 11.X 1958 r.: „Powiedziałem " ' 'rnrrlvnalowi o swoiej rozmowie z Gomuł­
ka Zrla i<> s'.ę. że wvwarła na nim wrażenie. iii
G-0m11ł1<a n'e odrzuci możHwości spotka.nia - kardvnaler>" Ks. kardvnał wyra'Ził l!Otowoś~ takiego
spotkania DO swoim Powrocie z Rzymu. Chciałby
tę rozmowr: traktować poufnie. w tajemnicy M'iałobY to być spotkanie dwóch Polaków. którym leżą na sercu 'losy Polski".
Mijały mif'sia<'E' i dopiero 23 listopada Zawievski
mógt zapisać: „W La<kach u ks. Pl\.vmasa („.) Póź­
niej mówi!iśmv o oolit:vce i o ciężkiej s~·tuacji
I<ośc;ola. Ks. n",·rna< oka.zal w t~-m. co mówił
wielka mądrość
roztro'Pność. W dalszym ciagu.
nie zrażony n:rzvm zade)klarował gotov.'.ość rozmowy z Gomułka" 28 grud;nia 1959 r. i;1sarz notuje: „Zdecydowałem się w iedne.I chwili. Uzysklł­
lem latwo telefoniczne pelączen1e z f"..ornul1ka.
którv r-0nun·m glosełll za.nvtał. o eo mi idzie. PQwiecl,iałem, · że o to co zawsze, CZY'li o &i;oswnki
I
DZIENNIK ŁODZ:i!tl
r:
u~
(!:1139)
K<>tl!ciót - ll>$ń'9t-. Me ~ J>t'l,g.~ - 6od'ahm
- t pewną propozyicj'
te wbyt1. moja n.1• zabiet:M mu du7.o Cl'ZUU, Niech ł>&ll J)I'Q:yjd1%1!e
o azwarl&j - odpowied!Ział Gomułka. (.„) Pow1Jtał
mnie U111t'ze.:imie, n1.wet serdeczin!e J dO<Pytywał łi!i
o święta, Jak je spędrz!łem. z.wdemył ml
ie
on też spęd~ił święta w rodrz!inle. („.) Stosu!l!Jk!
t:I•.
między Kościołem
naprężone. Wydaje
NATO
omawiało •••
sytuację w Polsce
a państwem - zacząłem - sq
mi .!ię nierarz., że nie ma wyj-
z którą pl"lychodzę. !dz.ie mi o wpotkanie
pana z ks. ka,rd. Wysq;yńskim. Ro:r,mawiałem z nim
PTZed kilku dJniami i ks. karoynał wyraził goto\WŚĆ odbycia takiego z panem spotkania. („.l., Gomułka oświadczył, że mojej l!nicjatyiwy nia "mOOi!
U,7lnać za inicjatywę kairdyinała. On gotów je.st
uznać moje J)O$redinfotwo i ta:ltie pośrednictwo zaakceptuje. - Prosz:ę - 1>0Wiedział niech PM1
napisze list do m<11ie w te<J &prawie, a ja panu
odp-O"fiem. („.) Routa.nle z Gomuł'ką byro przyjazne. Życ·ZY'liśmy sobie wizaJemnle nowego roku.
Gomułka życzył mi skutec7inego wpływu na ka:t'dymała. Rozmowa tirwała 1 godzinę l 10 milnlllt.
(.„) O god-z. 9 wieozorem by\łem prizyjęl;y ~
Ikt!. kardyinała. ZrefeTowalem &'DC'Legółowo moją
rozmowę„.
Ka. k'l'l'dymał u.PoWari.ruł mnie, bym
ipotwierd'Ził, te kardY1I1ał życriy sobie spotkalll.ia
Iz GomuJ1ką, ośwjadczył też, te poruszy zasady
~ generalia. bez wml!lcmi1. w konkll:ety i szczegóły.
iFlrosi tylko, by rozmow1. odby\ła 110 w cztery
oczy. Jeśli to moiJli1we na grUJilcie neutralnym.
iKs. kar<lvmał zaipropOillował do wyboru Gomułce
Il różnych term~nów". Na,zajutr:z o1sarz wysłał do
Gomułki list zawiadamiając go, że prymas proponuje do wyboru Jedem. z terminów: 9, 10, 11, 17, 18,
19 stycznia. 30 grud,nia na spotkaniu z prymasem
~en oświadczył, że „~kt dobrej woli został Gomułce
pnekaza'ny i
to Je.st najważmiejsze".
31.XII.1959: „W połudmie telefon do Rady Państwa
od Gomułki J;'odejmowa.łern słuchawkę z wielką
łremą.
Gomubka powl,edrz.iał: „Painie Zawieyski,
'prosiłbym pana. aby pl!Jn wwiadomił ks. l)'ryimasa.
iie z proponowanych orzez niego termiinów wybrałem dzień 11 .styc7lnia. gO<lriinę 5 po południu. Ja'ko
miejsce spctkainia proponuję dom prny ul. Kloinowej. (.„) Będ:6ie tam ktoś ·oczekiwał przed domem.
(.„) Niech pa1n teraz jed-zie do Zakopaine,go, a mój
telefo.n to prezent nowoTOc'llny dla pa,na". l.I.1960 r.:
„Pierw.sza czynność w tym roku liiS>t do ks.
kaTdynała Wyszyń&kie.J'!O, któTy wyjechał do G,niezna, z zawiadomieniem o termi,nie sootkamia z Gomuł'ką. („.) Prosiłem k5. kardynała, aby od razu,
przy poda,niu reki wytwo.rzył atmosferę przyjarzną.
Zwróciłem też uwagę, by nie P'l'Zyjmował pos,tawy kontrahe,nta reprezen~uiącego coś w rodzaju
państwa w państwie. (... ) Będą rozmawiać iwaj
wielcy Polacy i sprawy, które poruszą będą dot~zyły Polski. Trzeba Polskę widzieć w jej rozwoju, w jej drodze ku postępcwi, ku ))'Otędze
i wielkości. („.) Prosiłem też ks. kardynała, by
nie używał w rozmowie z Gomułką zw1·oiu w ty'Pie „naród katolicki" i by nie na każdą zac.zepkę
Gomułki udzielał od.powiedzi". 10.I.1960 r .: „W Laskach u ks. k·ardyinala. („.) Llst mój b.ardy1nal
przyjął z peł!llą aprobatą i rozwatżał pewme zawarte tam sugestie. akceptując ie w pełni. Prosiłem
o pozytywme potnktowa<11ie spraw wiejskich. tzn.
urojekt lcółek rolniczych, którym rząd pcwierza
sp.ra wę moderniz.ac.ii ws.i. Impreza jest nie dokoń­
czona. słaba, ale wymyślił ia Gomułka więc akceptacja będzie dla niego miła. Kardynał .długo
T<nważ.ał tę spr a wę i czynił słus~ne zastrzeżenia
co do metO<l rea!iizacji Ale zgodził się powiedzieć
o tym pomyśle Gomułiki coś pczytywnego z zastrzeieniem. że Gomułka wymusi na realizatorach
konsekwencje ekonomicz,ne. dobra logikę tzw
chłop.skiego rozumu''
Nazajutrz Zawieyski wraz
z arcybiskupem Baraniak;em i biskupem Klepaczem
oczekiwali na Miodowej. Pisze: „Według wszelkiego orawdopcdobieństwa rozmowa powinna trwać
dwie godzi1ny. Tymczasem, iak się okazało
tnvala cztery godzi,ny. Gdy k·ardyinał wrócił, od
drzwi, uśmiechnięty, p0wiedział: „Konfl&tu nie
było!".
WŁODZIMIERZ
WANAT
(Dalszy c;D,g w nutaerze jutrzejszym)
•
W brulmelBkiej sledzlb,ie
Pakru
Pólnocnoa tłantyckiego od była
lilę
Impreza ·zdumiewająca:
specjalne
posiedzenie Rady NATO pośwli;cone
ni mniej ni więcej tylko,„ sytuacji
w Polsce. Nie po raz pierwszy Ingerując w .nasze wewnętrzne sprawy,
przedstawiciele Paktu Atlantyckiego
Jeszcze raz uzurpowali •oble prawo
określenia
obrazu Polski Im odpowiadający.
Ponownie
sformułowa­
no tądanla sprowadzające
się
do
powrotu w naszym kraju do sytuacji sprzed 13 grudnia ubiegłego roku. Rada NA TO stwierdziła, że jej zdaniem - nie zaistniały warunki dla normalizacji stosunków
z
rządem
polskim.
postanawiając
utrzymać
dotychczasowe
sankcje
gospodarcz.e wobec PRL.
•
Brak Jeszcze
0,5 mln zl
Plrokuratura Wojewódzka w Legnicy przy udziale KW MO prowad?ii
w 9prawl<r ukrywania plenięd'ly po,branych przed lS grudnia
1981 roku zawl~onego NSZZ „S<>lddarność" w Legnicy z k<>nta bankowego w wysokości 1.700 tys. zł
i nieprzek:aza1nia Ich w zarz11d wojewodzie legnickiemu przf!<I! etato·
wych działaczy tego 1!Wiązku tj
o czyn z artykułu 46 u~tawa 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o
stanie wo.lennym.
W następstwie przeprowad?.1nych
czynności śledczych
niektóre ~soby
zobawl.ązały
~lę
zwrócić
pobrane I
śledztwo
oon;edzlałek Minllrtersbwo SkarWiel\cleJ Brytanii poinformowazostana zniesion e sankcje finansowe nałożone na Ar,gen~ynę po
rmpoczęciu konillktu
o Falklandy
(Malwiny), Chociaż w mocy pozostają sankcje dotyczące handlu. poinformowano. że W. Brytania
bę­
d.:le dążyć do szy,bklego zniesienia
tych ogra'111czeń.
Buenos Aires równiet zgodziło się
uchylić
restrykcje finansowe nalotone na firmy brytyjskie działają­
ce w Argentynie.
Obydwa państ-"1a zamrodły wzajemnie aktywa 1inainsowe i naloty-
ukryte pieniądze związkowe. I ta1'
w czerwcu br. były etat~wy d?1ałacz tego związku Zdzisław S. zwrócił
kwotę
434.259 zł , natomiast lD
września na konto wojewody legnickiego, zarządzającego majątkiem z&•
wieszonego związku, kwotę 700 tys.
zł wpłaciła była wi<:epr,zewodnlczaca
Za.rz~du
Oddmalu
Wojewódzkiego
NSZZ „Sol1darność" Krys-tyna S.
L'lc:onle odzyskano W'lęc już
trzymanych przez bylych d:o!ałaezy
tego :r;wi11~ku pieniędzy pochodzących
ze składek członkowskich kwotę
z za.
1.134.250
ty•. zł.
zł
Brak
jeszcze
ok. 508
(PAP)
W
l>u
ło.
że
\V. Brytania i Argentyna
ocieplają stosunki
ły różne sankcje handlowe w 2l\•:ią-z­
ku s wojną o Falklandy (.Malwiny). Szacuje się. te aktywa argentyńllkie w bankach brytyjskich wynM'l!ą mlllard dolarów, a l>rytyjsk!e
w Argentynie <>koło 4 mld dolarów.
Na ryby z... agregatem
prądotwórczym
Malowniczy Zalew Sulejowski, obok
swych funkcji utytkowych - zbiornika wody dla Lodzi - miał peł­
nić także rolę „rajU"
dla wodniaków, turystów I wędkarzy. Ostatnio
okazał się też dobrym terenem do
uprawiania działalności przestępczej
a mówiąc .jclślej kłusownictwa. Procederem tym_ będącym niczym Innym, jak aa11arn!anlem mienia 1po-
łecznego
na szeroką skalę zajęło
się
10 pracowników smardzewickie·
go oddziału przedsiębiorstwa taboru
pływającego
z Żerania.
;przy okazji zleconego im
poszerzania i pogłębiania koryta Pilicy
postanowili oni dorobić sobie pro-
wadząc
Intratną
„działalność
choć
nielegalną
uboczną".
Na wodach
Zalewu Sulejowskiego
dokonywali
kłusowniczego odłowu ryb przy pomocy agregatu prądotwórczego, sieci
I unurów z haczykami, czyli atrybutów nie maj11cych nic wspólnego ze sportem wędkarskim.
Ten przestępczy proceder przerwany został przez Interwencję funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Milicji
Obywatelskiej w Piotrkowie Trybunalskm. Podczas przeszukiwania pogłębiarki I kutra
używanych przez
kłusowników mllicjancl
znaleźli i
zakwestionowali m. In. 13 sieci
z
pływakami I ciężarkami,
tzw. drygawic,
3 sieci typu włok. 42 sznury
Program KPN jak podkre~li! z haczykami,
błyski
i kotwiczki
oskarżyciel nie był oryginalny. własnej produkcji, pojemnik!
do
Tezy L. Moczulskiego wtanow· tyl- przechowywania połowu
I wiele Inko rozszerzenie treści
pro amu nych kłusowniczych narzędzi.
wcześniej publikowanego w emigraJak wynika
z dotychczasowych
cyjnym tzw. ośrodku legalistycz- ustaleń
10-osobowa
kłusow­
nym w Londynie. Bogata dokumen- ników zdołała odłowićgrupa
przy ich potacja, w tym zakwestionowana w mocy co najmniej tysiąc
kg
ryb
czasie śledztwa korespondencja
L. wartości przekraczającej 100 tys. zł.
Moczufsklego s ośrodkami dyWer•jl
Wobec ł 1prawców przestępstwa
polltycznej w różnych krajach, po- zastosowano
areszt
tymczasowy.
twierdzają zdaniem prokuratora Trwa dalsze dochodzen ie.
(m-8k)
- zarzuty zawarte w akcie 01karże­
nla.
Oskartyclel wnió•ł o wymlersenle
Leszkowi Moczulsklemv kary 10 lat
pozbawienia wolności - najwyższej
przewidzianej w art. 128 kodeksu
•
•
karnego. Dla :Romualda Szeremietie- •
wa i Tadeusu Stańsklego -oskarży­
ciel zażąda! kary po 9 lat pozbawienia wolności, a dla
Tadeusza
Jandziszaka kary 6 lat pozbawienia wolności.
Prokurator zoiądał
'
. Leszkowi Moczulskiemu
wym1erzen10
kory 10 laf pozbawienia wolności
ścia. P05tlllD.owiłem osobiście POdiąć pewną inicja-
tywę,
!Jtref chronionych. Kolejnym tego do ·
wodem •'I ostatnie decyzje r'7.ądu w
sprawie podwy:łkl uposateń nauczy·
cieli akademickich or~z wprowadze
nie nowego systemu pomocy mat~­
rlaln~f dla 1tunH!tów.
Biuro Poli ·~·czne wyratl1•1 przek~­
nanle, te nautzyci•le akademiccy,
młodzi et 1tudenck~
i wł 1dze .z kół
wyhzyr.h rozpoczn11 nowy rok akademicki w poczuciu ob;•watelsklei.
patriotycznej
odpowiedzialności
skoncentruj" uwagę na nauce i wychowaniu
podstawowych zorta·
ulach, podyktowanyrh Inter.sem spo·
leczeństwa i socjalhtyczn•j ojczyzny.
Biuro PoHtyczne zapotnało si~ s
negatywnymi wynikami w~ornej kontrółJ przeprowadzonej w wo.lew6dztwle toruńskim przez Centralno, Knmlsję Rewlzyjn" PZPR l Inspekcję
Sil Zbrojnych.
Przy,lęta została rezygnac.la Edmunda. Hezy z funkcji I sekretarza KomUetu Wojewódzkiego.
(PAP)
W' toczącym się od
sięcy
przed 1ądem
Okręgu Wojskowego
ponad T mieWarszawskiego
procesie przywódców Konfederacji Polski Niepodległej
za1kończyło
się
postępowanie
dowodowe l i bm. 1ąd udzielił gło­
su oskar:t'ycielowl ppor. 'Tadeu-'
szowt Gonciarzowi.
Prokurator podtrzymał zarzuty zawarte w akcie oskarzenla, m. In„
że Moczulski I współoskarżeni winni
"I
tamu, lt w latach 197&-<198-0
w celu osłabienia mocy obronnej,
zerwania jedności sojuszniczej
z
ZSRR oraz obalenia p!'1'emocą konstytucyjnego ustroju PRL,
podjęli
czynno~cl
przygotowawcze, tworząc
11ielegalny związek, finansowany I
Inspirowany przez wrogie PRL zagraniczne ośrodki dywersji politycznej.
Zdanl<tm Urzędu Prokuratonkiego
KPN nie była partią polityczną, jak
to wlelolkrotnle stwierdzali oskarże­
ni. leca nielegalnym ugrupowaniem
o wrogim wobec ustroju PRL proPrzemówlttnla
gramie.
si<: w czwartek
Największa
Nie wróżyli
JeJ• zyc1a
a jednak...
crbro:ńców
l~ bm.
rozpoczną
vr oddziale wcześniaków Szpitala
Klinicznego nr 4 w Lublinie
pomyślnie zakończyła się !>atalia o ży­
ci<! przyszłej na świat w 6 miesią­
cu ciąży dziewczynki lmien'.em Ania.
Urodzone 2:1 czerwca br. dzieck-0
wa.żyło zaledwie 600 gramów i liczyro 30 cm długości Stan nowocodka
o silnych cecha<:h wcześniactwa bd
ba,rdzo ciężki.
a szanse na jego
utrzymanle przy życiu były niemal
żadne. W 16-st0<pniowej międzynaro­
d<YWej skali, wyrażającej zdolność
niedżwledziaml,
ezy
zgłodniałymi
wilkami były 1raszką w porównaniu do życLa wcześniaków, llZYSkał on
z codziennym trudem zmagania
z zaledwie Jeden punkt. Po sześciu
zimq, dzik~ przyrodą I czyhający­ tygodniach intensywnej opieki permi niemal na katdym kroku przy- sonelu medycznego. z ordynat<Jrem
krymi niespodziankami. opisze
w oddziału wcze!niaków. dr Ireną Gaswej książce Renulph Fiennes (lat lińską na c-ze,Je, w.alka o życie
dz,iecka została wygrana.
Wa7.ąca
38), który zaplanował
tę
podróż
2.5 kg Ania powróciła
do domu.
przeszło ID lat temu, jako najwięk­
gdzie
oczekiwali
na
nią:
22-letnla
szą
po zdobyciu Mount
Everestu
matka Barbara Zybura I
23-letni
przygodę świata.
Srodkaml lokomocji były: na mo- ojciec.
Nie
pierwszy
to
przypadek
utrzyrzu motorowy jacht „Benjamin
Bowring", przystosowany do żeglu­ mania przy życiu przedwcześnie narodzonych
w
wyżej
wymien'.onym
gi w warunkach polarnych, na rzekach
lodzie [email protected], po oddziale. Tylko w tym roku wyprowadzono \V nlm ze stanu \vcześ­
lodowych
bezdrożach
skutery niactwa
troje dzieci o wadze poniśnieżne.
IPAP)
Wyprawa kosztowała przeszło 17 że.1 I kg.
mln dolarów I była
finansowana
przez 500 firm brytyjskich I amery{PAP)
po zdobyciu
Mount Everestu przygodo świata
Trzy lata trwała podróż dwóch
brytyjskich śmiałków dookola śwła­
ta najtrudniejszą trasą. Wiodła ona
przez oba bieguny, wzdłuż południ­
ka zerowe~o (Greenwich) z półno­
cy na południe przez Saharę, w poprzek Antarktydy karkołomnym lodowcem Scotta. Pófnlej trasa prowadzlła
w górę rzeki Yukon na
Alasce. do najbardziej na północ
wysuniętego
skrawka ziemi kanadyjskiej, gdzie spędzono arktyczną
zimę. Po dotarciu do Bieguna Pół­
nocnego na śnieżnych skuterach powrót nutąplł statkiem polarnym do
londyńskiej przystani w Greenwich.
Wszystkie perypetie podróży,
w
czasie której spotkania z białymi
Zderzenie samolotu
z barierą na lotnisku
W poniedziałek na lotnisku w
Maladze (Hiszpania) wydarzył się
poważny wypadek lotniczy. Pilot
samolotu typu „DC-10". ·produkcji
amerykańskiej,
należącego
do
przedsiębiorstwa Spantax,
stracił
oodczas startu kontrolę nad maszyną.
która wskutek tego zderzyła się z barierą na k011cu pasa
startowego. Samolot stanął w płomieniach.
·
Na pokładzie samolotu,
który
miał lecieć do Nowego Jorku znajdowało się po'!lad 379 pasażerów i
13 osób załogi.
W wyniku wypadku zginęło ok.
30 osób a ponad sto zostało rannvch. Wieczorne informacje agencyjne mówiły już o prawtlopodobieństwie około 100 zabitych.
kańskich.
Podróżnicy będą mogli odnotować
w księdze Guinnessa następujące rekordy i oslągnlęcla:
- dotarcie podczas jednej wyprawy do dwóch biegunów ziemskich:
- najszybsze pokonanie
llldowej
trasy do Bieguna Południowego (66
dni).
Ponadto byli pierwszymi podrótnl.
kami. którzy rozegrali na rtegunle
mecz w krykieta i tymi, którzy najszybciej dotarli do Bieguna Północ­
nego ti-udna trasą północno-zachod­
nia (74 dni).
Ogółem podróżnicy przebyli 88 tys.
km. a więc więcej niż wynosi dwukrotne okrążenie globu wzdłuż równika.
Redaktor depeszowy:
ALEKSANDER
BATOFIOWIC'
Redaktor techniczny:
ANDRZEJ WóJTOWfC:Z
KlłOllKI\
W•IP~DSOW
+ Godz. 7.00 W 'Tliejscowoścl Franin.
gm.
Ale ·sandrów.
kler owca
„Fiata• WRE &~9 na łuku jezdni
wje...:h.u do rowu. w wyniku ce<:ego
r,asaterka Danuta W. doznała obrażeń ciała t przebywa w szpita!Ju.
Godz. 9.30 Na ul. Aleksandrowskiej przy s:ellcowej 15..J.etnia Teresa Ch. została patrącona przez doczepę tramwaju. Piesza d oznala urazu głowy. Swiadkowie tego wypadku pr<>S"Leni są do WRD MO w Ło­
dzi. u.i. W. Bytomskiej 60 tel 715-88.
+ Godz. 12.15 Kierujący .. Jawą"
Robect S. podczas wyprzedzania na
ul. Nowotki przed posesją nr 2.i9.
zderzył się z „Jelczem"
Moto<:ykli'ta doznał złamania 5 zeber i o"ól·
nych potłuczeń.
Godrz. 12.~. W R"lgowie przy
pl. 500-leci.a 9-lelmi Krzysztof :vi. wyblei;:ł nagle na jezdni~ I wpanł na
„F!ats". d~~jąc
obraie11
eło-.11y.
ChłoJ:)Cs
odwieziono
do
szp•tala
w Pabianica<:h.
(a. w.)
+
+
„MALI" \V REFORMIE
PROF. DR ILL\.R.
M. DOBROSIELSKI
i są słabsi, mają mniejszą siłę przeb.c:a, pewe więc Produkcja spółdzielni której podstawoYm surowcem iest w dodatku tak trudna do
dobycia skóra i wszelkiego tvpu skóropodobne
~!"ZY'Wa. przypomina w obecnej svtuacji zaopatrzeniowe] „wie1ką improwizację". Przyznam że właśnie chę6
spr~wdz7nia iak radz!I sobie .mali" skłoniła mnie do zło­
Gala11teryjnych
zema wizyty w Zakładach Wyrobów
„Asko-Kangur" Spółdzielnia Pracy.
się
zatroszozYalśmy
By>liśmy zapobiegliwi i o surowce
usłyszałam od nrezesa spółdzieLni wcześniej -
Janusza Piekarta. - Poza tym znaidujemy się w program:e operacyjnym: eksport W z<viązku z tym sytuasurowiE!<' do
zapewmony
cję mamv niemlłl idealna końc11 roku. Tak więc przvmierzaliśmy się nawet do tego, bv w tym roku zwiększv{> nrodukcję. Czy nam się
jednak to uda nie wiadomo. 'Limituja nas bowiem ludzie Ubyło ich od ubiegłego roku okolo 20 proc. I to
pracowników, o WV'SOkich
nrzeważmie dofrwiadczonych
kwalifikacjach. Przyjęliśmy 26-osobow!I grupę młodych
liczymy, że część z nieb zostanie. to by w jakiejś mierze
rozwi!lzalo nasze problemy.
Pracujemy w tym roku w 90 proc. na surowcu sk6roJ)odol;>n:vm. skaju z NRD i Węgier Poza tym korzystajac
z mody wprowadziliśmy na lato torby z welwetu. płót­
na, teb:asu łączonego ze skóra i tworzywami.
Reforma gospodarcza. twierdza w „Ka111gurze". rorwią­
nam ręce. Skwaoliwie kon:vstamy z samodziell!loścl
np. w zakresie wzornictwa. Poprzednio byliśmy też zobowiązani do orodukcli wyłąc2mle na rymek i mieliśmy
kłopoty wówczM, l(dy chcieliśmy nawet bardzo opłacal­
ny wyrób robi6 w kooperacji Dziś sami moitem:v o t.ym
decvdowa6. I tak np. dostarczamy dla „Strzelczyka" osło­
ny do szli!lei:,1>,k. uruchomiliśmy takie ant:vim'POrtoiwą
produkcję przyrządów do wielowarstwowego rozkro}u
skaju I gumy, Stal do ich w:vtwarzSl!lia dostarczy nam
Huta „Warszawa" My zaś będziemy wytwarza6 te wykroj.niki w swoich warsztatach nie tylko dla zakładów
naszej bra.nży. ale także dla „stomllu", który chętnie
korzysta z naszych usług Kiedyś musielibyśmy stara6
aię o soecialne zezwolenie na taką nlerY'Okową produkcję. Dziś decydujemy sami.
zm
Albo Lnny przykład k~zyścf Jakle przy>niosła nam samodzie1noś6. Produkowaliśmy w większości walizy l dute tol'by Podróżne. Jednak ootrzeby rY'?llku \ sytuacja
surowcowa skłooiły nas do asol'tYtnentowych P!'Zesl.llnięć.
Obecnie dostarczamy wlęcei drobnej galanterii kaletniczej: torebek, saszetek itJl. Samych toreb z tka.nLn łą­
czonych ze skóra sprzedaliśmy w sezqnie letnim 'POJlad
2 tysiące. Ma!ac surowcowe rezerwy uruchomiliśmy też
Jirodukcję tonnistrów. Pierwsza sondażowa oartla znajdzie się na rynku w tym miesiącu. Robimy te!: torby
młodzieżowe, st>Ortowe l me.skie raoortówkl.
Naszą bolączką są w dalszym cią~u dodatki.
ładnvch 1 trwałvch okuć. Zakładv Lugamet"
Brak jest
w Lublń­
cu nie zaspekajają po.trzeb kaletniczvch. Proponowane
dodatki są też wzorniczo bardw ubo~e W zW1i!lzku z
w1:.<Yry, b:v
tym zmuszeni iesteśmv tak opracowvwa6
klamerek czy okuć było lak nalmn!ej. Jest to jednak
bardzo trudne. a poza tym 1ak wiadomo to właŚinie oiwe
dodatki często „robią" model.
mO!dele nowych
We wzoroow.ni „Kangura" oglądam
toreb m in. z węgierskiego skaju oraz krajowej dermy.
tyle że orzełożonej na lewą stronę. dzięki czemu przypomina ona iasne ołotno. Już wkrótce owe wzory - jak
zapewniala w soółdzielni - moi.na bedzie zobaczyć w
firmowym skleoie . .Kangura" na ul. Zachodniej.
- Ta szyl:>kość - twierdz! orezes Plekart - z jaką
nowe modele doł-ra do klientek wyoika także z reformy.
Przedtem i oo oół roku nowe wzorv cze>kałv na zatwierdzenie Dziś tzw droi?a od oomYsłu do orzemYsłu trwa
nie dłużei niż 1-2 lvl!odnie Tak w:ec szael!ólnie w syl!dv trzeba decvdować
tuacji surowcowych trudności.
szybko i stosować asortymentowe podmiany samodzielność jest iedynym wyjściem. Poz,wala szybciej i skuteczniej działać.
"o„
N
<
"'Q.....
.....
,g
n
Poza nielic:zmymi l(rupami fanatyków. dogmatyków, ludzi żyją­
złudzeń, czy też
cych w świecie
polityczcynicz,nych bankrutów
nych. nawołujących do konspi!'18.cli
i konfrontacji ora1Z bedących pod
ich wołvwem niektórych młoi.ych
ludzi. wszvscv reatistycznie i odnowiedzialnie mvś!ący Polacy zdaz konieczności
sorawe
ją sobie
oorozum ienia narodowego. Jest o.no
oodstawowvm warunkiem skutrcznego i w miare szvbkieiro wvorowadzen!a narodu i naństwa oolskiego z krvzysu Dlatego nie ma już
chyba specialnei ootrzeby uzasadniania kOl!liecz,ności samei idei oorozumienia. Rzecz w tym, że wyobrażenia o oorozumienlu narodowvm. o iego treści między kim ma
być ono zawarte. iak do niei?O doprowadzić i isk ie realizować. mimo tl."Wajacei od miesięcy dvskus li. są nadal bard.zo rói.norodne, a
Należv W·i~c
czesto t snrzecz.ne.
przede wszvstkim daży6 do sprecYzowani·a rzeczvwistYch. W&\V'lletrznYcb i zewnetl'7;nvch uwarmnkoporozumienia. Prowań takiego
i dz.iałBlllia
narti'i. 'Plany
e:ram
rządu l Sejmu oubllc2lne dvskusje,
różnego rod2a iu publlilracle dostardanych faktów ł
cz.aja obfitość
materiałów. by wsoo!lllll1ane wvżel
zadania wykon.a6.
stoją i:>rzed Polska
"'Q
3
o
a.
N
-·CD
Po~SJkami.
możJiwiałyby cykliczne powta1zanie się naszych kryzysów. T~·lko
takie oodeiście wvdaje się 3eosuł<­
ne i rokujące tirwałe rozwiuarua
ich priorvtety,
naszych możli­
określić ootencial
oraz nakreślić
wości ; środków
metody i drogi rozwiaza•nia tvch
wreszcie
Powi.nna
problemów.
stworzyć pro.l{ram wspólne.l(o działa,nia d·la zaipewnienia biolo1?ic2:1nel!O bv<tu ~ orzetrwa.nia narodu. tervtorialnei intei?ralności i suwerozwoju materenności państwa.
rialnei?o i duchowego życia narodu w wolności 1 bezryieczeńst\'lrie
i sorawiedliwości suoRodności
i umacnianie
łec:unei. Ratowanie
naibardziei oodstawowYch wartoś­
ci i nalżvw'>tnieiszvch interesów
nar<Xlu i naństwa iest bowiem DierWSZV'111 i Jlłównvm celem norozumienia narodowei;:o.
MIĘDZY KIM MA WIE)C BYC
ZA W ARTE POROZUMIENIE N ARODOWE? KTO POWIN'IEN W
NIM UCZESTNICZYC, BYC JEGO
Czy tei I
nicrw so}uszniczych?
ws.zyscy członkowie partii i stronnictw. wszyscy urze.dn.icy państwo­
wi. wszyscy mi'licia,nci i ŻIOlnierze?
C!Zy se<tki tysiecy Polaków ?>raculacych w ia<kimś o!kresie sweao ży.
cia w rćńinvch ornnach wład•ZV
STRONĄ,
jej komitetach. komiajach, radach
Pow i•llina
Czy to się komu Podoba czy nie,
Podział w Polsce na władri.:e (w doI odpowiedz.ia1M
myśle złowroga
za wszvstkie na&ze
niedo.sta,tki) i
społeczeństwo (w domyśle wspanianiewhl1Jlle) ie.st PO·
łe, szlachetne
i abstrakcyjdziałem sztucz,nym
nym. No. bo iak i gdzie Przepro-
oodziatu między
wadzić te linię
CZY
społe<.'zeństwem?
władzą. a
RZĄD.
TYLKO
TO
WŁADZA
SEJM. RADA PAŃSTWA? Czy
tvlko kierownictwa oarti<i l iŁro:i­
do cel<1Wei zmiany d<81llel rzeczywisto9c1. Jest iej moilliiwle dokład­
ne. racl001alme o<l'Znam1e Zl?odlne z
ooznamie 1Ytuacti
rzeczV"Wistośoia
iest nlerwvsoołec2lllo-ooJ.iitycznel
kle trud·ne. m. j,n. dlate.l(IO. te w
soołecmel Mlacle
rzec"wi.stośc!
wiele
orzvczvin i skutków aa o
skomplikowane. nti w
bardzie!
rzec2vwistoścl orzvrod·niczet Nasze
ocenv rozwoju sV'tuadl ! wvdaneń
snołec7mo-oolitvc:unych o'bclażome sa
tlOnadto mnóstwem subiektvw.nvch
noi?ladów. U'l>l'ledzeń, cz:v nrzesadów. Wvstl'Zee;ać sie w!ec naleiY
uoaólirle-6.. d1a~oz.
oocho?>nvch
oro.rtn<>'I: i recept.
Rzetme I w mLare i:>ebn• 1>0man!e nasze! rzeczvwlstokl aoołeca:­
nej może bvć osiagniete PNez ooarta na faktach dvskuslę "P&rbner6w
norozumlenia. PoW'illlllla ona d<mrowvodrebn1en1a ltłów­
wadzić do
I udań. kt6re
nych uroblem6w
A
JEDNOOZESNIE -
GWARANTEM? Te Pvt8JD.ia WV'WO· .sa w tym ea;uie wroaam.i ll00łe­
od•POWied!zialnamietności, oxaz czeńs1Jwa i Po.nosza
łuja natwiQ«j
nieporozumień. Naiczęś­
by6
tlę, że POIW'Ln.no
ono w:vneJCoclo'Wane miedzy włari<za
a soołeczeń.srwem. Zlroda na •.a<ka
formule był.aby moim zda.niem za
ndwiecel
słyszy
ohti
ldldem !deski 'DO!I'ozumienla naZaildada ona bowi:em
rod<1Wee;o.
aoołeczeństwa
Pl'Zecirwsta<Wlienle
władzy. Zmleru tri świadomie lub
nieświadomie do takieJ(o oodziału.
T>akie tl<OStalw'ienie sprawy o'llnacz.ałoby, ie khie tylko o 2'll!alezienie
lakieJ(oś
komoromis<u.
lakieJ(oł
t:vmczasoweJ(o modus vivendi mię­
dzy dlW'!ema obcvmi sobie siłami.
o różnych, a nawet sonecznych
l'llteresacb, skaza.nvmi czasowo na
wso6łż:vcle. Nie o to idzie.
IDZIE O POROZUMIENIE N AR OD OWE, O POROZUMIENIE
MIĘDZY POLAKAMI: o to, Jakie
w• 'P 6 1 n 1 e, w ramach
wybrać
Konst:vtucli soosob:v ! środki możlirwle najszvbszego wviścia z rvusta,nowić
jalk:ie
o to.
z:v1m;
wsp ó 1 n i e lmstvtucionaline itwsra.ncie ! mechanizmy, które unie-
błędy i wvpaność za wszntkie
cze.nia. a pro:edtem I ootem l(•nebwnYmi, nle:wlnnvml. dobrymi Polakam~? Mówi się. że KAZDE SPOŁElCZENSTWO MA TAKĄ WŁA­
DZĘ. NA JAKĄ ZASŁUGUJE, jaka z siebie w:rialnia.
N1e cheę P'l'Oblemów ami u'l)ruzcZ1ać,
noścl
a.ni
rozmazvwać
oilloo'Wiedzial-
za doprowadzenie ltMju do
stanu w iakim się znaj.duje, Głów­
na odoowled.IZlall!lość za losy "P&ń­
stwa i narodu spocz:vwała (tak. to
dobre określenie. oonieważ władza
a
nie ZSJWs:z:e o niei pamiętała.
snołeczeńsbwo nie orzvPonlinało t
nie domuało sie rozliczenia) na
kierownicbwie nart!. rzadu, Sejmie.
tej odoowiedziamości
Lecz część
oonoszą te2: miliony członków Jiart!i i s·tr<>n<nictw. :r:wiazków zawodowych. krótko soołeczeństwo. które
niedosta.tecznie wcześnie. niedo&lł;a­
tecZ'!lie &tainowczo or:z:eciiws.tawiało
się b-łędnei oolitvee d.ru1tlej PołO'WY
lat s!edemdzie!liatvch. Z [email protected] ~-
surowc6w, dostnczonych se
Zwlazku lładdeckłeco, ł61h·
kl( Zakłady ~emY9łu Dt.I•·
.J wlanklego „Iwona" Wl•pro·
dukuJa około 100 ty1. r6tnych wdzla·
nek 1 sweterk6w. Z teJ Uu.by 15 ty1.
sztuk otn:ymaja kraJow• sklepy.
Dodajmy, te wiele zakład6w przemysłu Iekkle«o nie łylkn w Łodzi,
w wyniku podpłllanych um6w, korzy1ta z dodatkowych dostaw surowc6w z ZSRR. Przyjęto sasadę, te
przerobiony turowiec w postaci co·
towych wyrob6w w l!I i;noc. WTaca
na rynek dostawcy, 'l:aś reszta pn:eAeorznaczona Jest na krajowy.
wytwarzanych
wyrobów
tyment
przez „Iwonę" Jest bardzo szeroki •
Obejmuje bowiem rozmaite sweterki. wdzianka, takiety, spódnice, kan1izelkl. pndkos7.ulkl, spodenki, pulowery dla dzieci, młodzidv I osób
sumie „Iwona" ma
W
dorosłych.
wyprodukować w br. ' mln sztuk
tych wyrob6w w tym 400 tyt. dla
mlodzleiy, to zadanie, co warto pod·
kreśli~. w 89 proc. zostało Ju<I: wYkonane.
Z
o
::J
"'~
n
-·
••
•
•
Posiedzenie
sztabu ZP
„Grunwald"
Poci tym
Flruowa
tytułem P<Mka Agencja
następującą
przesłała
wlado~~:
Zjednoczenia PaKittrowJlil.c~wo
iriotyczne&o „Grunwald" opubld.koltomurukat stwierdzaJący. ża
wało
1:6 bm. odbyło się wspo~ne pos1edzerue Krajowego ::.ądu Kolet.ens.Ki.ego, Krajowej Komisji RewiZyjneJ i
<tady Naczelnej Zjednoczen1J1 Patnotycznego .,Grunwald" w Poznaniu,
na lttorym dokonano oceny alttualnej sytuacji wewnątr:i:org«mzacyJntj,
omówiono dals:i:e ltieruruu dz1a!an1a
oraz podjęto decyzje per&analne. Na
wni-Osek okręgu zacnodn10-pomorsk1ego w Szczec1rue, wymienione wła­
dze ud.?JlelJ.!y wotum zaufania Prezydium Rady Naczelnej 1 Zarządu
w szczególności prze~raJowego,
Naczelnej ret.
wodnlc.zącemu Rady
Bohdanowi Porębie. Uznano rówruet
- stwierdza komunikat - że w&Zelkle poczynania zmierzające do rozbici.a naszej organiZacjl zasługują na
potępienie ogółu
członków.
ŁAMACH
....,,__ _ _ __
-...c.....-
!leli. lepsze byłoby nasze samo'!)Ocr;ude. gdynie fatalny wygład półek sklepowych.
Pytanie - co dalej?, ciągle nas dręczy.;.
Wora wdzie dostrzel(awy że tu coś „drgnę­
ło". tam jakby mniejsze kolejki. ale widocznego
Przełomu wciąż nie ma Żebv mówi~ o perspektywach trzeba jednak wpierw odoowiedzieć sobie
na Pvta.nie. iak iest obecnie?
Prof dr Władysław Jaworski w „POLITYCE"
(nr 2!!\ odoowiada . że iest źle Dlaczego?
„Po pierwsze - nie został zlikwidowany nawis
lnflacvjny pf)wstały w latach 19~0-1981 I wynoszący około 300 mld zł. W wyniku podwyżek cen
dokonanv~b vv blei.ącym roku. r«'alna wartość tego nawisu zmnidszyła sie mnief wiecej o połowc.
ŹI' k&zdego mienh~mn id i~~o istnit>nit> sprawia
siąca na rvnek „ciśnie" dodatkowa masa pienią­
ludprzychodów
dza. równa sumie miesiecznvcb
O
ności.
dostawv towarów J rozmiary
popytu
przychodów ludności.
wynika .iącego z hiei.ącycb
Mimo oodwvżl'k cen. n~~ta.wv na rvnek sa niewyprawdopobardzo
icst
a
starczajace.
założoniz
one · nizsze
beda
że
dobne.
orzeNatomiast
rocznym .
planie
w
ne
widuje slę . że przychndv pienieine ludności będ•
1
w skali całe11:0 roku 19112. wyższe n około 150 mld
zł od zatozon vc h w planie Przekroczenie to dotyczy or7.PdP w~z..,~tkim wvna~rodzPń za pracę.
(.„) Pl) trz!'Cil' - stan ianasńw towarów odpowiada wnrt„'iri zPl<'ilwiP trzvd11P.tnld11<udniow«".ł
sprzedaży. W Jatach poprzednich dochodził do JOOdniowej. Zwta~zcza zan•~v artvkut6w onemysło­
w..-rb <>a wyjątkowo niskie. \V cenach porównywalnvrh ~• one o urzrsdo polowe nltsze nit przed
rokiem''.
Ta trudna sytuacja nowOduie rozlee;IP komplikacje w calei gosoodarc!' narodowei f''. ·• mNvwacyjna fon kr ja pien1adza ~rPduknw" n• została do
minimum Z kolPi oolitvk• • ..,,,,„, tn• zao<'wniają­
ea niezbędne warunki utrzvman.a '1. ;„ '.ei •1oosaronvch W tym także SY< ~~l •e" f''!(UlOWanych.
nłe sorzviaia nrzvwr6C"'!l 'l rÓV.'"lowagi rynkowej.
'( ••• >
Po drugie -
świadczonych usług nit• nokrywaja nawet
świet­
u
NA INNYCH
'Jy
w
le tego dokonano analizy działlłJJ11a
grupy dy~rsyjnej usilującej podtzw. .~rupy
szywać 11ę pOd szyld
inicjatywnej" która przestała istnieć
w cbwUi odbycia się zjazdu lum•
stytucy1nego w ubiegłym roku \ wyboru orzez ten zjazd statutowych
Wszyscy ~uon_
władz zjednoczenia
k:owie tej dywersyjnej grupy 'Vcho·
w skład Rady Naczelnej,
dzącej
uchwałą tejże rady zostali skreśleni
~ ueregów członków ZP .Grunwald".
Naczelna PopieJednocześnie Rada
rając program Polskiego Ruchu Odrodzenia Narodowego, zaleciła wszy_
~tkl.m czlonk<>m' I ogniwom organizacji aktywne włączenie się do rea11(PAP)
zacII tego orogramu
r
E. I..
woju wydarze-6. oowllnniśmy wsri:yswłaściwe wnio6l!:~
cy wycią2nąć
BY<.:
POWINNI
KIM WIĘC
PARTN.IIBZY, TWÓRCY POROZUMIENIA? Oi wszvscY Polacy. którz:v akceptula oodstawowe zaroż•·
nla naszei Konstytucji kt6.rzy uważają, że nasze oolslrie Pil'ObJ.emy
roziwiąrza,ne
być
mogą i musza
or.zez nas samych dro~ą dialogu.
ne1<ociacji. środkami oo1ityc:unymi.;1
Nie mogą w neaociaciach uczestniczyć ludzie I ori?a.nizacje ;tawiaiace sobie z,a cel obalenie ustrniu.
zerwanie istn.ieiacvch soiuszv zwolennicy konsoiracii I koofr'>r.toi:-ii.
Warto niezwłocznie przys<tą.pić do
konk.retmei
formułowania
prób
narodoiweao.
treści. 1J0rozumienia
do oi:>racowwia form wvło<nienia
przedstawicieH oosrezeJ!6Iinych sił
I środowisk &POłecmwch. ich iioscI. maindatu. st>Osobu prrzenrowad1Zenia sze-rokiet rzeczvwistei s"lo•
iak i metod
łec7inei koth9ultacji.
wvi:>racowainla autentycwea-o norozumienia narodowego.
W zrozumieniu tej k01Diecznołei.
I w ślad za tym w Podieclu oddecvzlt w wyborze
powiedmlch
włdci<wvch łrodkbw ł metod realizacji wvżej wvmienionych celów
wyirm &ie nuza wol<11ość i ooipowleddallnoś6. Na tym ool~a nasz
DOdmwowv. zbiorowy obowiarrelc
wobec obecnych i 'Pl'IZY'Szłych 1'0lrole-ó. Polaków.
I Nasz zbiorowy obowiązek I
Podstawową nrzesła'lllk• ltat!ideilD
skutec:rmeiro działania. zmieNalacuo
N
ustalić
•
Każda i:>rooozycja podwy-żSlzenla cen a:po<t~a się s
ostrym społecznym protestem „(.•• ) wiele osób gotowych jest akceptować kolejki nrzed sklepami i
puste półki w tych sklepach, a więc utrzymanie
stanu braku równowagi przez dłuższy okres".
Ubocznymi skutkami tego stanu rzeczy jest zjawisko spekulacji. a wvgląda to w ten sposób, te
część dochodów (różnica między cen!I nomiJLB.1ną a
spekulacviną) miast do budżetu państwa napemla
To zjawisko stało slę tak
kabzy spekulantów
groźne. że iak wiadomo WRON !)Odjęła w ub. niedzielę rygorvst:vcz.ne decyzje,
Prof. W Jaworski w swojej analizie dochodzi
do wniosku że „pndstawowych ( .. ) rezerw należ:v
państwowych
szukać w racjonalizac.ii wydatków
we wprowadzeniu daleko ldącycb oszczędności. a
pnede wszystkim w odejściu od rozumienia ~amo­
dzielnnś<'i przedsiębiorstw jako prawa t'ło podwyż­
szenia cen i płac bez wzro~tu produkc.ii i wydajności pracy". A więc wszvstko. tak czv owak.
musi rozstrzyg·nąć się w sferze produkcji.
o kulturze handlu
tle rozważania
Na tvm
a jednak w tej
brzmią iakby surrealistvcz.nle.
trudnei sytuacji dobre słowo ekspedientki. lensza
orE?a n ?acia a zatem i szybsze rozł·adowamie kolej~oś znaczą
ki ·
'>muald Wiśniewski w „PRA WIE I ŻYCIU"
'nr 28) orzedstawia racje „p0 obu stronach ladv".
Nigdy ·iak wiadomo nie należeliśmy do
czołówki krajów należycie wyposażonych w sieć
sklepów. a inwestvcie w handlu traktowane bvłv
po macoszemu. Gdv zatem po sierpniu 1980 wybuchła euforia skracania czasu pracv ol(arnela ona
i handel W krńtkim czasie niatki. niE' mówi-łc iuż
o sobotach stały sie zmorą l!Ospodvń domowych.
ktfirel(o można było uDoszło więc do absurdu
nikn!IĆ właśnie przez IP.n•za organizacje 1'racv. b'l
sprzedawcy mus.z• mi„ć
nrzecież „nie wszvscv
wolne Jednocześnie. Czas wolny S]1rzedawcy motna
zwiększać. ale czas pracy handlu teł".
Z drul(l· j stronv:
tJOwledzl~. łe praca w
„Trzeba S<>ble Jednak
towarów
handlu nie Jest słodka. Opróe21 braku
R
(oo prawda nabijającym kabzy niektórym) ł towauyszącej nerwowości
z drugiej strony Jady, sprzena brak drobnych
dawcy mają prawo narzekać
choćby urządzeń mechanicznych do roz!adow~nia
i przenoszenia towaru, na brak urządzen sarutarnych, personelu,• 'la nie doęrzane sklepy zimą i
przegrzane latem ltd. Lecz Już rozładowanie tłoku
poprzez rozciągnięcie czasu sprzedaży byłoby ulgą
dla obu stron lady".
Wiśniewski pisze też o pladze reorganizacji naśzego handlu. a zatem i o braku tradycji. Kito ~z~ś
pamięta np. o MHD? W innych krajach socJallWęgry~ mimo
stycznych (NRD, Czechosłowacja,
zmian ustrojowych. w handlu i gastronomii pozonazwy, trastare
pozostały
Judzie.
stali „ci sami
ci!lgłość więzów
dycje". A zatem !)()'Została też
międzv s.przedawcą a klientem.
No. ale cóż u nas kocha się wszelakie zm!a.ny
szvldów i piecz!ltek. Może tę rado.sną falę pohamuje reforma?
d handlu przejdźmy do skupu <>dipadków
w „ODużytkowych. Dariusz Dorożyński
problem
23) podejmuje
GŁOSACH" (nr
stary ilł!k Polska Ludowa. a ciągle nie rozponoć nadmiaru
wiązany. A orzecież nie mamy
surowców, te wtórne zaś w wielu krajach i to
boi?atszvch stą.nowia waż.na pozycje w dostawach
dla przemysłu. U nas zaś sprawa w:vgląda tak,
jakbyśmy surowców mieli w bród SymotomatycznY iest tu problem tzw stłuczki s·zklanej ~zyl i
np. oo rozb·t \•eh
tego wszystkiego co oozosta.le
.Polmos" i
butelkach , a iest teiw w zakładach
mleczarniach •noro. Nie da się tej stłuczki soal!f
bo
A t:vmcza•em hutv nrzyjmui!I ją niechętnie
tatwiei im sie szkło nrodukuje z piasku i soov
kalcvnQwanei.
Z makulatura eż dziei!I się dziwne rzeczy ru
ie.st nieootrzeb-n11. :z:nów innym razem mamy jej
O
za
dużo.
papierniczy
noczątku 1982 roku przemysł
ze nł,fak
iażyrzy! sobie takle Ilości makulatury,
nłe było mo:iliwości metodami tradycyjnym) łcłąc­
wspomniany
nąć ich od Judzi. Rozkręcono więc
„Na
handel wymienny. Interes kwitnie, ale dla odmła-
ny ł największych 114biorców surowca (m/ in. zakłady w Swieoiu I Jeziornej) ... wstrzymują odbiór.
I cóż robić? Magazynować nie ma gdzie, ograniczać skupu tez się nie powinno. bo później latami
będzie się ludzi do zbiórki namawiać.
Wystąpiono do Centrali Handlu Zagranicznego
z propozycją eksportu makulatury (w latach siedemdziesiątych eksportowaliśmy nawet no 70 tys.
Centrala „Paged''
ton rocznie). Specjalistyczna
Cóż,
za.proponowała cene S złote za l kilogram.
można i tak, tylko :ise w punkcie skupu każdy za
kilogram otrzymuje minimum ł złote".
Nie można POWiedzieć aby ta oropozycja była
zachęcająca. A' tymczasem napieru na zeszyty cią­
l!le bra)!:uje.
e wrocławskim tygodniku „SPRAWY I LU„z
DZIE" (nr 23) w rubr:yce saty·r ycznej
notatek zg.ryżliwego dogmatyika" Hiemnim
Orzeszek pisze:
„Bllsko 7000 osób ukarały za spekulację sądy,
a wielu, wielu innym kary wymierzyły kolegia.
bo spekulac.ia
Nie wiem, ezy to duzo czy mało
najspokojniej sobie kwitnie. Dowiedziałem sie natomiast, dlacze1to tak sle dzieje, ird:vż wysłuchałem
bardzo uważnie odJ>Owiedzl rótnvcb członków rzą­
du występujących (... ) w telewizji. Otót wykorzystuje sle wszystkie mozllwoścf walki ZP spelrnlaają, w ramach istnll'!,jącycb orzeplsów. Wetllr obnwlązujących prz«"pisów ajt>ncł i pośrednicy ściągają
z nas skóre letl'alnle
Przepisy z cza11ów pana Pyki (chocla.f; I czasy,
I Pyka odeszli) no prostu są. Przyznano też ,,, tej
telewizji, i:e spośród cen, które lnterl'!sują zwykłego
zjadacza chleba, państwo kontroluje. tylkn 40 orne,
Reszta to ceny umowne. wolne. Umówmv sie więc
- skoro taka moda na rynkowa wolnnśt' - rzy
taka legalność Jest ozy nie Jest socjalłstyrzna bo
mói "1ry łeb tel!'o nijak pojąć nie możP"
(wedhtl(
mv~J"
zakończenie .. złota
na
~r 13).
„PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO"
„Lepiej by6 daltonistą, bo jak człowiek
śledzi światła dla rzemiosła. to w r.góle nie
mote myśleć e 11raey".
'~
I
(T-o)
(
J>ZIENNII WDZKI
;
nr
145 (10139)
I
Stanisław Załuski
tro t fgnestu
tym domu aż p iszcz ała (dysyden t ó w władze nie
ro zp i eszc zał y, o dob rą pos a dę nie było im ła t wo), mimo to
n ik t n ig ~ n ie wychod ził s t am tąd głodny, zawsze znalazły
się jakieś k anapki i dob r a herbat a w wiel k ich ilo śc iach. Bywali tam stu denci , młod z i lek arze , historycy, polon i ści
uczestn icy ROPCiO, c zasem wpadł ktoś z kręgu KSS KOR
lu b Wol nych Zw ią zk ó w Zaw odowych.
P róc z dom u t ego małżeń s tw a fascynacją dla mnie stały się
dzi e w c zy n y z opozycji , naj pierw N., po.tern M. B yły
to
dz iewczyny jakby żyw cem w y n iesione z powstańczego dworku 1863 roku, lub z Pows ta nia Warszawskiego; łąc zniczki,
czy sanitariuszki, odważ ne niezłomne, całkowicie
oddane
SPRAWIE moja wielk a miłość na progu jesieni...
Byłbym jednak niespraw1dliwy jedynie tego typu elementom przyp i sując swoje decyzje polityczne. N ie byłem fanatykiem, nie b yłem romantykiem, marzącym o tym eo niemożliwe. Nie myślałem o wyprowadzeniu Polski z Układu
Warszawskiego. ani o restauracji kapitalizmu, traciłem natomiast wiarę w partię, w możliwość jej odrodzenia. Czuł em, że potrzebne jest „coś innego". nie bardzo wiedzjałem
co.
Moje wątpliwości pogłębił XX Zjazd Delegatów ZWiiąflku
Literatów Polskich w Katowicach. Po prelekcjach rozmaitych
d ziałaczy ROPCiO byłem
już przyzwyczajony do
totalnych ·
ataków na władzę. W Katowicach mówiono mniej więcej to.
samo, ale inaczej, mówiono wprost do władzy (na zjeździe
obecni byli dwaj członkowie Biura Politycznego KC PZPR Zdzisław Grudzień i Jerzy Łukaszewicz), wytykano kardyna1·
ne błędy popełnione w drledzinie kultury, nauk!, ideologi!.
Zdawało się niępodobleństwem, aby ż.aden z tych argument ów wyłożonych prOl!to, jasno, logicznie umotywowanych nie
trafił do głów prominentów. A jednak jedyną ich odpowiedzią była obraui i uznanie mówców za wrogów klasowych.
17 kwietnia 1978 roku iłosam! opozycj[ literackiej 2l0łlta­
łem w ybrany do zarządu Gdańskiego Oddziału ZLP. Obecni
na zebraniu przedstawiciele władz wojewódzkich PZPR po
0 11łoszeniu wyników wyborów wyszli z sali. nie poda,1ąc ręki
c złonkom nowego zarządu, nie składając nam gratulacji. A
b ył to zarząd, w którym prezesem został ideowy azłonek
par tii.
S CZERWCA 1978 Jl.
B ieda w
(
<
~
(
(
(
(
Rozmowa z pewnym działaczem ROPCiO. Kiedy powiedziaże w latach 1981-1982 będziemy przeżywali szczyt !!Ypłat
k r edytowy ch, mój rozmówca oświadczył z całą
powagą:
„I w tedy m y zdob ędziemy władzę". Zupełnie mnie tym zaszokował . Czy rz eczywiście jestem ślepcem, czy też realistą
widzącym rzeczywistość taką, jak.a jest 1 być może?
ł em ,
S LIPCA 1978 R.
Ostatnie dni pobytu w Czechosłowacji. Pożegnalna k'olacja
u H . Na tei kolac ji miała być przyjaciółka Ewy i jej brat,
ale nie przyszli Przestraszyli się , gdy Ewa im powiedziała,
że jestem czynnym opozycjonistą. Czesi unikają
polityki.
Uc zestnicy modlitwy uprawianej codziennie w kościele Ma··i ackim w Gdańsku w Intencji uwolnienia z aresztu Błażeja
W skazanego orzez kolegium na trzy miesiące pozbawienia
wol ności, śpiewają: „Ojczyznę wolną re.os nam wrócić Panie".
Czesi
pyt ają:
„Jaki
macie
program
t><>lltyczny'/"
I
wzru-
sz ają ramionami, kiedy odpowiadam, że jak będzie wolnośf-,
10 bę!lz i e i dobrobyt. Mądry, cierpliwy, pracowity naród.
'<i e mają hałaśliwej opozycji, szukają natomiast realnych
możliwości bez oglądania się na Boga i Cartera.
'T GRUDNIA 1978 R.
W Z akładach Przemysłu Okrętowego „Towimor" w Toru>I!łu
ci$za. N ie prac ują maszyny. Powód - brak prądu. Już tnreci
-! zi eń robotn icy odsyłani są do domu. Wzywa się !eh na 10lzinę 22. Nocna zmiama pracuje jednak gorzej. Ludzie nie llł
nrzyzwyczai eni do pracy 'v t y ch godzi,nach, wvpuszczają więcej
·1 raków Ale j a koś to leci i, o d7liwo, robotnicy nawet nie protestują.
Z STYCZNIA 1979 Jl,
Og"ło;;zono s tan kieski żywiiołowej.
Wyz!ebione miesizkamła.
nieczy nne t ramwaje. seiki oociągów utknęły w za&pach. Są
oo dobno ofia r y śmiertelne W dniiu dzisiejszym nie pracowały
z akłady przemysłowe. szkołom orzedłużooo ferie do 6 styczmia.
Wiecwrem coraz to iruna dzie1n!ca oozbawfona była prądu. Czy
r z eczyw i śc i e spotkał nas kat8'klizm. jakiego nie było od d~ie­
sią.tków lat , czy też to co sie dzieje jem wynilkiem bałaga>Ilu,
niedołęs11wa, nairastającego kryzysu?
26 ST:tczNIA 1979 R.
Sytuacja w k·r aju cara.z trudniejsza. Wszys>bkie ogniwa gospod arki s ię zał amują , zaś czerwona burżuazja utrzymują~a się
ieszcze na oowierzchni dównie dzięki biernej postawie społe­
c zeństwa n iewie!'>Ze ludzi we własne siły, zapobiegliwie chodzi
wokół swych interef'ÓW zapewne w mvśl założenia . że co moje tego mi iuż nie odbiorą . Bunt narasta powoli narasta chyba w samej partii - n iepodobna. a·by tam nie
było ludzi ucz~i wvch I rozumnych . Czy wvniknie coś z tego bwntu? To zalei; y jaki będz i e iego rozmiar. JeśH nie orzekroczy rozmiarów
G rudnia 1970 - n ic nie wyniknie Polska musi się przepaH~ w
o gniu . abv nades zło normalne odrodzenk Smutme. że opozycja
demokratyczna - ludz ie. kt6rzv poświęcili swoie kariery . S'WOje bezp i eczeńst wo. jest tak bardJZo skłócona, że są to ll\ldzie
t ak mali.
. 20 KWIETNIA 1979 R.
Odwiedziny u Moczulskich. Prócz gos.podB.II'>Za oboonych k i~ka
osób . Ni e kończące się bezprzedmiotowe dyskusje. Atmosfera
iak u Mro żk a . „A może b vśmy coś zaorali?" „A może byśmy
co ś zas iali ?" Coraz krytyc7Jnie{ patrze na poczynan ia opozycji.
L u dzie ci n ie w noszą nic nowego . ·nie nróbuią r eformować socjal izmu. aby s i ę st ał socjal izmem z ludzką twarzą. Ich Polska
to P olska c zasu Pi łsudskiei?o
16 LIPCA 1979 R.
Ze bran ie r esztek ROPCiO z nowo powstając:vm Ruchem Mło­
dei Polski. R efe r at o zad a niach uczestnfków RMP . ich miej5cu
w now ei ko nfi gurac ji oolitvcznel. Dużo słów . z którvch nic nie
wvn ika Poz a hriadomośo i a kolelnei?o rozb ic ia . a zartem osła­
bienia ruchu obrony Kona· ten ruch śmiercią naturalną . zabity
~łu ootą Jego tw órców Przed rokiem na WvbT'leŻIU dzi.ałal PM:t;d e wszystkim ROPOiO KSS
KOR ledwie raC1ZkO"l\1 ał.
'Dziś
r:tOPCiO oraktvczn!e nie liczv sle. KOR si~a śmiało do środo:
wisk robotniczvch . mocno sie zagl!lietd'Ził w Stoc'Zl!li GdańskleJ
1 S tocz·ni Komuny Parv skiei. w „J!llekt.romontażlll". w t.nnych
orzedsieb iorstwach.
20 LIPCA 1979 R.
W telewiz ji wielki ko·ncert melodii z p!erwszel f)clowv lat
n!ęć d zi es iatych będącv w swoJel wvmowie apoteozą
ZMP.
Koncert był o rzeplatanv fragmentami kronik filmowych całoś~
'Jardzo zreczn ie zmo·n towana: praca miło~ć . oatriot:nm -. ~6z
·n oże bv io wsp a n ialszego? „Taka bvła młodość naszvch 01cow
- m oj?a oow i ed zi e~ dzi ś cl którzv nie oamietalą tamtych lat.
- Ale ż to b v la chlubna młodoór N ieporównana do n11szych
': · <:~otek
n as zego cvn izmu , naszego orzetlwczesnego zmęcze­
ma .
Co lepsze : o rzypom i•nać o d b u dowę l budowę kraju. C/l.Y Ka• yń o roces v ool itvczne c zło nków Armil Krajowej . ws.zechwła­
·ize M in isterstwa Bezpieczeństwa Publ i c znegł'.J? Nie w iem . n~ e
•V'em W iem i e to była mola młodość Smutna. biedna. ale n 1.e
m ogę 1e i n ie wspominać bez sentvmentu . jak każdej młodości.
'lto iest orzep aść dzieląca M I mn ie: nrzenaść ćwierćwiecza,
moie1 w iedzy o czasach. których n ie mow-a ootęo i ać jednozn acznie.
d
(Przedruk
4
11
•.
11.
„Dziennik~
DZIENNIK ŁODZKI nr HIS (Jftl39,
Bałtyckiego")
Mundialowei manianv" ciao dalszv
11
(Dokończenie
ze 11tr. 1)
powladala
atrakcyjność
spotkani a,
swego rodza·ju „Ga.rlick1 11h-0>w", jednak zebrarnl przy ul Litewskiej
pnzedetawLciele wannawfi'kich i poo:astołecznych
pism,
pragnęli dowledzi~ć
się
k·c>1e)nych
s-zcrzegółów
z „Mundiad'U". tym r.a:z.em o sł'Użble
medycznej na MS „Espania-s:l".
Witając w Imieniu własnym I riedzącego ol>o.k Zb, Riwllna (natomla&t
i nny z. zna.nycll l'pecj.allstów medyc yny spor·towej wPol&ce . W. M. K'UŚ,
„wk r ęcił " się w dziennika rskie. rz ę­
d y krzeseł). A . Ga.rllck i zapowi ada jąc p rogr am k-O'!lf eTe nc j l i wy s tę1pu­
jąc
}ako szef Centr alnej Porad ni
Si;><>r to wo-Lekarskiej , p rag nął p rzeka zać
„Ra.port o stanie medycyny
sportowej w Polsce" (co też u cz y n ił
w praw i·e godz inn y m expos e).
Zas t r z egł jed.na.k na w stęp o e , że przewid'U je w progra mie spe>tkania „spraw v mundialow e u.
smu·t nym obrazie poi1ik1ej medycyny będzie jeszcui okaz}a naoµ isać (je..t zr(!$ztą o czym). Spełnia­
jąc zaś postulaty naszych Czytelników, chcemy pon iżej zrelacjonO'Wać
interesującą
wwiya;tkich
tematykę
mun.dial owlj.
Podo.bnie,
:laik
aa
konferencji
w PZPN, równl.e!Ż 1 :ii.a wczorajszym iopotkaniu plidł ał<us7'ny zreS'Ztą
7'arzut: d.l aczego tak późno, czy nie
należało o tych waz~stklch ma11kamentach,. towa.r~yazących naszej ekipie w H1upan11„ pomfMmować opinię
1połeczn"
(n.IAI tylko apo.r'bową,
czy, ja'k kł.o wolli - piłkarską)
znacz.nie wcze6nie.j. CIZy<iJby uc:zestnLcy polBl<J.ej ek.lipy żywcem próbowaJ.i prZ<>tJianc~wać n.a polski 1runt
hlcpailoliltie KOW~ .,main.lan&" ,jutr~". O<lrZ'Uca.j114
A. Ga.rUokl. po wl4dtz·!ał:
- Nd.e brałem -.tG.Ulł em 11' ltoaareiru:ji pruowej pr..O. wy>aooem
n& Mś, ant to n~ byt.m i a apotkan~ pomwid.1.al.owym w PZPN .. Na
tą „impraę" oł>rri:ym.aLem tetldomczM
za,P .r,_mte w przeddzień.
Nie
przybyłem, \lWaU.14'<1, t.e )>OIWJ.adomJ.ono mnłe zby4 póżM. Dlaczeco d-O!Pier-o dz.iś apoitykam al.ę a panami?
Cheiałfltl
się
d0br2e prri:y4101>ować,
r<nma.wiać „na zimno". POl!ladto zajęty byłem Matyeiikiem. Dzl..,.iejszego
termllruu w :badnym prri:ypadku nie
I najbardziej bolKna z mundl•lowycb spraw.
Spława tragiczna w
swej wymowie chMoba Matysika. Ten problem nadal bulwersuje
opinię społeczną (Jut nie tylko sportową). Domagano 1ię jasnego przedstawlenla sprawy. Oto co powiedział
A. Garlicki:
,
' Dla mn'• chor<)ba W&Jdemara
Maty6lka jest r6w1?1.le bol>esna .
Ale
eohctałbym autorytatywnie stwlerdzie:
cho roba Ma tyslka nie jest zwią'Z<ln a 2 jego udz tałem w MS. Jest to
p rzypadek . k tó r y można by P<"równa ć do zła,!11A.Q. ia no.~ i na rówinym
c hodnLku. A wi ęc prz y<padek, k t órego nl e spo-sób przewid zieć, zapob iec temu . ?vló wi s ię. że po po-w r ocie n ie zaj mowałem się Matys '. kle m. A tr ans port Matys '. ka po jego depcesjl psych icznej. K iedy Inn i
urlopowali PO powro cie z m ęczą cych
h isz pańskich m istrzos tw. odby w ałem
licz ne pod r óże na Sląsk.
·
N1e zao-bse rwow ałem charakter ystycznych dJa tej chori>by zmlan.
zwrócił się do mnie w przerwie nlecru z Francją ,
uskarżając się na
zmęczeai-le. na brak ochoty d<> gry.
Koled2y namawiali
go .
..Matys".
idzie dobrze, ,.,3 .gr aj jeszc-ze .
Nle
za,gral w II połowie . Po meczu J'Uż
CIZUł Ilię lepl.e<j. w Katowicach "t.eż
nie pofo.t<ono go- na oddzia.l e irpecjalnym, tydko na nol'malny m.
Jest nadtieja, że MatyStk J'.)OIW6c1
do zd!!'OWla. a może l na boisko.
.Taka ted: Je.n 0<pinla girona lekarzy.
kt6re zajm'l.lje się leczeniem .
- itto „pozosta.wlł"
WielkoszyA11rtego w kraju?
- Nie Wllem do 11.'[email protected] na.l~ała de-
lenlowców.
Czułem •lę
jakoś n ieswojo.
Czuje 1i1t pan usatysfakcjonowany z pracy w reprezentacji?
- 20 lat pracuję w sporcie 11 1at
w reprezenta,cji pilkaroklej .. Obsłu­
ż yłem"
trizy m istrzostwa.
w
tym
dwa "'. ,srebrne". Uważam. te 25 proc
sukcesów
r~prezentacji.
to
moja
praca. Oce.niam swoją robotę na
1 mln dolarów . Niech tyle zarobi
du kraju każdy z Polaków Odchod<Zf! po raz czwarty i 05tatni.
- Koeo pan widzi na 1woje miej1ce?
- Do niedawna widz i ałem jeszcze
jwóch kandydatów. N lestety, odeszli
od sportu.
• •
Spotkanie z A,. Garl\cki.m w .,,nacznym ..to.pniu wyjaśn-lło w iele bulwernujących
opin i ę
problemów.
związanych
z
udzi.alem
„ białoczerwonych" w tegorocznej imprez ie
.. E&pa"'l a-92".
Wielka jl!<!nak s-zkoda. te ,.tajemnice Mundiału" ujawn ia !oię dopiero
w dwa miesiące po mi$1Jr'Zostwa<eh.
t 'a pod presją opLnll publicznej.
(wrb)
W SROD~ vVIDZE\V GRA
NA :MALCIE
Bez chwili wytchnienia
Jesz.cze w ielu k;bic ów pt"leż yw a czeń z tamtego wystepu . Wid zew na
pora!Żkę mi strza Po-lsk i w Warszapewno s t ać na pokonanie m'strza
w ie. a }ut w środę rusza p iłkarska Malty. ale - jak m<'!wi a Kaz 'm! erz
r ywallizacja w europejskich pucha- Górski - piłka jest okrągła . a bramrach. Widzew nie miał więc czasu ki są dwie. w i ęc powstrzyma .Jm y s : ę
na
ro„pamiętywanie
przegranej od dalsz y ch komentarzy ...
W Pucharze Zdobywców Puchaz Legią; już w poniedziałek po połudnlu przeprowa.dził trening w La rów. poznański Lech na •w6j pierwValetta na Malcie. Tu-I: przed wy- szy mecz na wyjetdzle " mistrzem
jaizdem. do kierownictwa ekipy do- Islandii. Trudno byłoby nie widzieć
ta rł
teleks. że najprawdopodobniej Polaków w rol\ faworyta tego d w u me·C'Z odbędllol.e się na n<>wym sta- meczu. Dodajmy. te w Islandii prad lonie. posiadającym trawiastą n.a- cuje trener Andrizej Streflau i pr zewierzchnię.
t.odizianie jednaik nie każe on za<pe\Vlfle swoje spo.strze że­
Spouwierzyli w tę infor•mację. bo za- n ia Wo.l c iech<>wl Lazarkowi.
· brali z sobą bandate i specjalne §ród Innych mec-zów. najclekaWiej
buty pił'karskie. Przyszedł tu z oo- zalJ'.)Owiadają się: Torpedo Moskwa mocą mistrzowi Pol.ski PZPN. który Bay~rn Monachium. Paris St. Gerw zamian n lrom•plet butów .. Adi- main - Lokomo,t iv Se>!ia. J'!lter Medasa ".
które
mistrzowie
Polski diolan - Skivan Bratysława.
O ile losowanie było bardzo pow ramach tr.a111sferówZblgnl~wa
Bońka l Wladyeiawa Zmudy d<>!!ta- myślne dla mistrza Pe>lskl i zdobyw1.i we Wloozech, przeka!Zal komplet cy Pucharu Polski, to nie moona teeY!I:~nowiutkich „Pum". s-pecjaln·l e przy- ro powledzlef o dw6ch zespołach,
Pucharze
UEFA.
- Dlaeoi11ro me 'laproell pan na stosowany>eh do t;rY na tu:Howym startujących w
dzlel.ejszii
konferen.:3,
nikogo podłożu . o,y jednak te wgzystkie Sląsk Wrodaw wvlosowal za przez PZPN?
przedmeczowe ub1egl znajdą zasto- ciwnika Dvnamo Mo.skwa. natomi ast
belgljiskl Lokeren.
- Nie W'ld11.lahrn pokzeby. Tema- sowa111le na Ma~1e tr-udn~ dzl4 mielecka Stal Ni.estety. w barwach Lokeren ni~
Ml1l głÓWl?lym była ~awe. medycy- pow i edzieć.
ny 8J)OTtowej.
Wielu 1ympaiyk6w łlłtbolu w Ło- Wy$1lępuje }Uit Gr~egorz Lat>O, który
- C.zy jest p.rawd.11. ła odbvła stę dz! uwa.t,a mecz na Malcie w I ru:n- nrzeniósł się do Mek·syku 1 w y st ę­
ple.rwszoll.g.owym
zespole
dolarowa 1kła„J1a na 4'r Garlickie- dz!• Klub~wego Pucharu Europy za puje w
SO't
„spacerek''. Ni e zapomlnajmy o me- Atalanł!l. Oba nasze zupoły wys t ę­
puj~ w pierwszych meczach w roll
- Tu. Trenerzy ek]Jpy zrobi.U czu eliminacji m1strz0&tw świata, !(<>Spoda~zy. co chyba nieco rmnlejllldedkę . 1"161.~dze m1 wr'ę-c-zono.
kiedy to z n lej.aiklm trudem udało
Kto panu P?'l:Mzkadzał w pra- nam się pokonać narodową druży- sza ich szanse.
ay • ekipą piłkarską?
ni: Malty. Pie.rwm11 bramkę strzelił
Mart polskich d<rużyn bę<l„lemy §le- Trudno jednoonacznle W'S'kao:ać wówczas
Włodzim.Jerz
Smolarek. dz lć z wi·eJkim zalnter es·o wan iem.
palcem.
Odczuwałem jakąś d-z iwną Tym razem wystąpi
na wyspie Reprezentac ja jest <>Stateczn ie trzeafJm01Sterę wokM mnie. I to .zarów- w barwach m istrza Pol1ói<i I za:pew- clą drużyną świa t a.
uważam u. apóźnJ.ony.
fan.)
KoJ.ejllla seria pytań. skierowanych no w ironie d7!i ałaczy. jak 1 szko- ne przekaże w iele swokh doświaddo A. Garlickiego dotyczyła o:piek-t
(czy jej bra'ku, bądź t.e<t w n~o­
statecznym stopniJU) w czasie poby,tu naszej reprezentacji na MS. Py,..
bano o nczegóły, zw~me z ł>ro­
są
e zdro<Wł• za.wodników, 1ch
pr:zyg,ot<>wan.ie do cięilk<k:h Gpo11kań
finał.owych. Padały naz"i\T1Bk& MK:v1Jlta, Iwana. S!Grob-O>wrl'kiego.
WT01"Hl, 1' WR!liESNIA
ans filmowy
- .Jall io było • liwanem?
c v muzyikl rozry~ov..-ej. 19.30 W !e- Iwan byt le.ozony ja.k.o k&4ro20 .416 Język ang;iellski dla zaawanso- \ czór w filharmonU. 21.00 Klub StePa.OGRAM l
wws. Po<Wliadomio.ny iet był o iym
wanych.
tt.oo Reci~l wieczoru. reo. U.30 Fakty dnia. 22 .40 Nocne
dokładnie j4!,g-o kWb - W.U.ta.
Nie
u.~ l!lch-a dnia.
21.40 Architekrura
"3.30 Głoo-y, Instrumen Jll.oe ~ad. ld.1111 Koncert pr>zed funkcjonalna. :n.10 !!wiał mmykl divertimento.
mi.eliśmy
ocipowd.eds-i • Krakowa.
ty. nerir oje.
W HlszpmAi Iwen odm6Wlll v."Ct:e'- heJnsłem. lt.08 Z kraju i se świa­ v.,,;.półczesnej. Z.SO „ 'Dr&glczna p-!az13.00 da generała Grota" - fr. re'J'. h1niejazego powrotv. do Jr.raju. P-Oeta- ta. 12.411 RoJniczy kwadnns.
'l'!!L!llWlZJA
nowil zolJl:a4 do końca mdstrz,ostw. Konwniklńy l wiad 13.10 Tu radio storycznel(o A. Gassa. 23.oo Jazz dla
kierowców.
13.2<1
Muzyc'l!le
w
ycinanuwatałem,
te
powJ.nJ.en
wrócić
wszystk ich .
'3.441 Witm1ze Tytu!a
PlłOGJlAM I
13.30 Plose.nk:I kompozytorów Czyżew3k iego i!.59 Wiad.
1 podd.ać •lę oe>eracjll. Pllika.rs '1'1 Jrl.
13.55
nla -.gadzal z iym. a a.i..rownicwo polU:k:h - Robf>rt FlltńBkl.
8.!0 Hi•torla 1<11. I - O w In a !
Studi
o
Relaks. H.00 Wiad.
14.0li
ekLpy nJ.a potr.atlło wyiwr2eć wply PJłOGJłAM m
niepodległą
8.50 Jesi eń 82. 9 . ~o J ez.
PropozY'!je do L.l.<rt;v Przel;>oj6w. 14.50.
Wll na przyspl.ewLenie jego pow.r-otu.
poitki kl. 1 llc Sofoltles - Antv go15.M
- Dlaen•o nł• pojechał z a.kip~ Wlt'Jr.ze Józe>ta Czechawlc:za.
10.00 K iermas-z płyt. 10.311. CC>dzlen- na . u .oo Plas tyka kl. 3': z S-zym o Wlad. 18.J O St ud Io \Vllod.ych.
16.00 nle powieść
flzjolo1?
w wydaniu dtwi~ko­ nem Kobylińskim sPotkan ie l t5.45
- Tren.ar li'\l.ooin•iozek 1 Ja pofia- Wlad. 18 . ~ M'llzvlka i Aktualności. wym - I. Shaw: ..Pogoda dla bo- Kwad rans z Artelem 16.()() Dla mło­
w!.L!śmY aprawę jumo: Wlelkoszyńaki 18.40 P>olsk le pleśni I melodie. 17.00 gaczy".
1•1.00 Jaz.zowe spotkania d ych w'.dzów: Tyłko dla orląt. 16.30
jm potrzebny w H!s2lpain.Lll „Stztab" D1llennlk. 1 komunlkaty 17.10 Dzień Stephana Grappeolly'ego. 11.40 .. )l!lerz Dla dziec i : :llichałkl. 17.00 Dziennik.
'o/ slły na zamia>ry" zdecydował: d-O>brze, ale nie w akla~ w Polsce. 17.15 Koncert dnia rep. A. Balic- 17.20 Ośrodki prezentują:
.. Tvlko
18.05 kiej . 12.00 W tonacji Trójki.
dzle ekipy, a.J.e z wycie.czk11. Tym7 krai'Il ii! operetki. 18.00 Wiad.
13.00 oni" - pro.gram rozrywkowy ·oTv
Wa!!'szawy J Jesionowski .. Poszukiwany Albert Katowice. 17.50 Od melodii do meczasem i z wycieczki! Wie~koszyńsk.i Ref[leoksje. 18.30 Artyści
sic niia saibrał. Dlacotegof nie h t ok'U;pacji - Ada Sar L 19.00 Dzien- Peryt". 13.10 Powtórka z rmrywk!. lodii 18.00 In te<'~udio. 18.30 Sta n inik wleczomy. 19.30 z naszej fo- 14.00 Mozart na instr·umentach
z sław Dobiasz i jego hobby - r ep.
wiem.
noteki. w.oo Wiad 20.05 Kalejdoskop czasów Mozarta. 15.00 Serwis T·r6J- fi1tr1mvy.
18.50 Dobranoc .. ZaczaroW ~ląd-.la TygOdlllOWyml" dnia.
!0.3Q Konc e.rt ż y czeń 21.00 Ko- ki. 15.0S Swiat w którym żyjemy. wany ołówek".
19.0-0 Klinika Zd r owyrazll żal, ta Garlicki nie munikaty.
:lll.05 Kronika sportowa. 15.26 Muzyka Młodej Generacji. 16.00
wego
Człowleka
19.30 Dz iennik . 20 .1 5
podją.ł decys}l e operacji.
Kiedy 21.15 Wielkie dzieła. w ielcy wykoZapraS'Zarny do Tró.1kl. 19.00
.. Kto ..Chłopi" (7) - „Bór" 21.05 R o lnlwracaliśmy na lotnisko, Garlicki zanawcy
Brahms:
IV
Symfonia
ko.cha
z.abytk
i"
&ud.
J
.
Zad·
r
owcze rmim<>wy . 21.15 ..Od A do Z" dał ml pytam.i•: Andrzej, która no~ .oo W!ad. 22 .10 Rad iowy Tygodn.ik
skiej. 19.3Q Miniatury nie tylko na ZUS o sytuacj i ludz i przechod7.~ ­
1• clę b<>ll?
Wspomniana
gaz,ta Kulturalny
. 2'2.50 !!plewa Sław.a Przy19.50 Avery Corman cych na emer yturę i rentę.
22 .00
przytacza też diametralnie inne opi- by lska. 2:! .00 DzleYllll lk reporterów I klawe-synie.
..Koramer kontra Kramer". 20.00 Ca- l>zlenn ik.
22.20
Kacik
humoru
nie o kontu".ll liwana. Odmienna o4 wiad. apo.rt.
!3.4<1 Ja2zowa dobra- ły ten rock.
20.40 Mot l historia . ..Wszystiko o saunie". ·
lekarza ekipy,
nocka.
21.00
Sladamł
jamowych legend
21.30 D. Diderot: .. Kubuś Fatalista
- Nie mam Nmllair• po.J.em.irtowaPROGRAM H
i jego pan" . 211.416 Miistrzowie frannl.a z zalWIOdn1k.1.em.
Zgodziłem •iłl
PROGRAM 11
cuskiego baroku. tt.45 .. U godziny w
na poo:Olltanie Iwa.na w Hlsz.panil..
17.2a
K
i
no
,.Niespo<lz iewa10 m inut" i informacje sportowe. na kar ' era" Dwójki:
A trzeba było podj4~ męsk11 decy- komedia satyryczna .
9.30 W>iad. 9.ie Tea~r dla przedmko- 23.00 Zapraszamy do Trójki.
2S.5!i 19.00 Wiad. (Łódź
zję. Winię jed..nak u
w na,jba.rdz.lej laków
lok.).
19.30 Dzien- „O czarodziejskim pawiu"
klub. Czy mam w tej konkretnej - !!iluch. 10.00 Poznać i zrozumieć W·i ersze K . Kwama.
n ik. 20.00 Wtorek meLomana - Fesprawla wyrzuty aumleniaf Jest to (hlBtorla kl. VIII). 10.26 S~liścl I kastiwal MAEC w Bydg·06ZC1:y. M.00 dla mnde niemile. Mam do &Jlebie meraliści. 1~.00 Horyzooty wiedzy
PROGRAM lY
22.10 Wieczór filmowy . 2'1.00 Tajempretensje. te uległem 1 poz<>Staw.iłem 1L8-0 Wiad. 11 .35 Komentar-z zagranice I sensacje małej kinematogra9.00
W
iad.
9.1111
Quod
llibet
czyIw.a111a w H~pallil..
fii
„Dwa kroki do sz\wły" . 21.3<>
niczny. , 11.40 Pleśni starowanzawA kontuzja Skrobowaklego.„
.. Jak ln.l ni e kochać ope·rY;, - raskie . li.Oli Od A do z po·l sklej pio- li co kto lubi, 10.00 P. C-zajkowskl - Ten piłkarz był zdOilllly do tre- senki - J". J. Emir. 12.30 Ze świa­ .. Eugeniusz Oniegin". 10 .30 Z muzycz- dziecka nowela tl\mr wa . 22 .00 ..Bał­
bratnich radio!onii. tyk a sprawa polska" - film do·k.
ningów przed MS
Natomiast Pie- ta nauki - Konstrukcje .: atomów. nych nagrań
kary zaJeclly .,g1ps". Mnóstwo liud~ 1~.46 Sprawy rodzinne czechosłowa cki
Rodz iny 11.00 ..Portret pisarza - Zbl,;nlewa 22.IO .. Rozb itek" Kuchowlcza".
11.30
Muizyka różnych film animowany . 22.15 Kwad rans z
chodz~ bez k·ości •trzalJrowej.
Nte bez dzieci.
13.00 .,Towarzyszymy
z,gadzam 1ię z oplll.Ui lekarizy z Pie- piosence na linS'brumencle" 13.25 Ko- narodów. 12.00 Wiad. 12.06 Wakacje Artelem.
kar.
deks dro.gowy dla dz.leci. 13.30 Wiad z muzy.ką . 13.00 .Dzlennlki" - fr .
- Kolejny 1111wodoo.lk Willy - h• 13.36 Ze wsi 1 o wsi. 13.50 W i ęcej. wspomn i eń Zo·fil Nałkowskiej. 13.15
locha„.
lepiej , nowocześniej.
14.00 Wagne- Relaks w stereo. 14.30 Nowe nagraBarbara zagorzań­
- .Taloc~ d-oo:nal ua:<UPU w trakc.t.e rowskie tenory . 14.30 .. Juli an
DR
Au- nie rad !owe irwan la mlstrz-0\StW.
gust" fr pow G. Vidala. 14.SO Pły­ ska. IS.OO Wi&d. le.05 Panorama li- Czy dostatec,.,na ltJ'k opieka l•- ty z k-O'!lcertów - ~ru<pa .. Spl.rltu- teracka - Jer-zy Zuław!ki - wlerJANUSZOWI
!!'Ze.
15.:tO Popołudnie melomana.
kar1ka na MS?
el!i S!'!lger s Band" 15.15 NURT 17.05 Muzvcznv temat
- Mlałem pełne ręce roboty. Jak F ilozofia I ż y cie codzienne.
15.3-0 17.00 Wiad.
SWIĄTCZAKOWI
na jedną głowę I d~ ręce, w za Wiad. 15.4<1 Ludzie I ich pasje. 16.00 dnia (Ł). 17.10 Aktualności dnia (Ł).
z Orkie5trą
„101
duto. Przydałby 9141 dr Wlel.komyń­ Mu'Zyczne Intermezzo. 16.10 Dzlś py- 17.30 10 minut
serdeczne wyrazy wspólrzu "ia z
skl. 'l'Ut·aj oe>pełnlłem błąd . te zgo- tan.le. dziś odpowiedź - .. Ns. trzeź­ Smyczkó~·" (Ł). 17.łO z cyklu „Okopowodu śmie.-cl
dziłem si ę jechać
na m1strzo8'two wo o al.koholiźm ie" - al\ld. z tele- lice kultury" - fel. Wiesława Jatstatusem .osoba towaTZysząca" Te- fe>nicznym udz i ałem słuchaczy - tel dźvńskiego (Ł) . 11.50 ,.Punkty wł·
komentarz Jana Bąbiń­
raz orzyzna.ję 91ę do błędu. trzeba 4.4-74-31. 17.00 „ Tylko dwie godziny" d7.enia" MATKI
było
protestował
przeciw
temu 19.00 Kompozytor tygodni·a : Mikołai skiego (Ł). 18.00 Popołudnie melomana
konc.
w Dpr. Jana Targowskładają
pr'led wyjazdem. :Przygotowywałem Rimski-Korsakow lS.35 Program na
(Ł).
18.3-0 .. W starym klnie"
prze'l: tyle m1esl ęcy kadrowiczów. dobranoc dla dz ieci - .. Legenda o skiego
- rep K. Wyrzykowskiego .
18.50
PRACOWNICY D·ZIAl, U Hl ·
chciałem do1Prowadoz1ć 111>rawę „Espawa ~szawi;klm
Bazyliszku" słuch.
Muzy>ka.
19.0-0
Dziennik. 19.05 • KlasyGIESY KOMUNALNEJ WSSE
W. Chotomskiej . 2<!.00 Muzy-cz.ny senLa-82" do lrońca.
o
u.=w.
°"'
-
-..
l-•
Z talem 11a,wladamiamy,
d'llłU 10 wne~n.ia 1931 roku
w wlelru lat
u
W dni11 10
w
zmarł
1982 roku
P.
P.
SWIĄTCZAK
emeryt<>Wa,ng nauczycielka
1' wrzdnła In. o roda:. 1ł z ka·
pHGy ementana łw. P'ra11cl!zka
proty ul. Rzgo,wskiej, o czym U·
w1adamla
9'141 W dnł\l
o 1od1:. 1S z kaplicy
cmentarza łw. We>Jclecha pny ul
czym uwiadamia
Kurcza.kl, o
pogrąłMlll
w smutku
RODZfNA
RODZINA
•lę
lat 72
d•nła
Dnia 10 września 1982 roku
gicznych dla niei:o chwilach
POl"?'Hb
tł
zmarł
<Hlbęda:le
wrułnia
nagle w wieku
8~
lat, w tra-
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.30 na cmentar.:u
o czym powiadamiają pozo5t awie ni w 1mutku:
katolirkim
ZIĘC ,
WNUCZEK
ZONA , CORKA, SYN,
zma.rł,
KOLEŻASCE
ZDZISŁAWIE
P.
wyrazy
śmierci
współczucia
FRYCZ
z
powodu
MATKI
Wyprowado:enle zwło·k odbędzie
się 15 września br. o 1odz. 15.30
z kapllc:f
cme•nta.rza przy 111.
Szczecill!kle1, o czym zawladamJa porrążo.na w smutku
RODZINA
•kłada.j-
z głębokim żalem zawb.dam\a
my, :te po dłu1!cb I clężklci.
clerpienlacb w donlu 9 września
t982 roku zmarła w wieku l«·t 17
Z wielk;lm zalem i smutkiem
zawiadamiamy, że w dniu 12. IX
1982 roku zmarł w wieku 86 lat
mój ukocbanv Maż
S. t P.
WŁADYSŁAW
HELENA GRYGIEL
HENRYK EUGENIUSZ BŁASZCZYK
emervtka PKP
Pngrzeb
14
Doły,
1&82 r.
STEFAN
BARCZYASKI
EUGENIA
·GORNIAK
ed'będizłe
września
ł. ł
ł. ł
BOLESŁAW
PorrHb
Dnia 11
przeżywszy
zmarła
n
ł. ł
września.
odbędxie
września
cmentarzu
gO$ZCZ.
lłę
KOLEŻANKI
SZKOŁY
I KOLEDZY ZE
PODSTAWOWEJ NR
12'
S. t
MIZERSKI
były
długoletni
a:etvkl
dn.ia
l>r. o godz. U.30 na
łw.
Rocha Rado
RODZINA
P.
pracownik ener
łód~kiej.
Pogrzeb ndbędzle 1tię 15 wrześ
nia 1982 r. o godz. 15.30 z kapli
cy na Starym Cmentarzu kato·
lickim przy
lil.
Ogrodowej, o
cz>m za.wiadamla po.grążona w
•mutku
ŻONA I RODZINA
..
;
I
~~ 1
~~
„,s~'
STOWARZYSZENIE STENOGRAFOW
I MASZYNISTEK W POLSCE
Oddział w todzl
ftont, li
SZYBĘ
przed111i11 kl~joną
4 opony (mały prze·
bieg) „128tp" !>'prze.
d am, Miedzlana ll m. 34
32114 g
s~
KA•ROSERIĘ
~[
~
ZAMIENIĘ
)c
))?(
~((
ś(~-
ł·
?
1
,,5
1·
~
I
')I
J
„
~~1
SKIERNIEWICE
domek
jednorodzinny
odstąpię
51-95-91!. grzecznościowy
SPRZEDAM dom jedno<rodzinny nie wykończony w
Z'(ierzu. Tel. 16-21-86, po
20
31064 g
ZŁOTE
MASZYNĘ do
loczynnościową
T~l.
512-72-91.
szycia wlesprzedam.
311008 g
SPRZEDAM
z!•oty
naszyjinik 19 g, 18 k. Oferty z ceną ,.3'10'70"
Biuro
Qgł-oszeń,
Piotrk·owska 96
SPRZEDAM f-Olię 12X33 m
Sk.orupa. Rszewek
10, p-oczta Rąbień,
3ln7-4 g
----------ZMYWARKĘ
licencja
Zanussi
sprzedam,
tel.
1117-35
30978 g
po
17
•
maszynę
t€l.
rękawi­
M-47-77,
250-29
30947 g
!16
ZAKŁAD
cuikiernlczy
zatrudni
czeladn ika l ucz·
ni.a. Teil.. 55-24-58,
Tuwi·
ma 311.
3-093'1 g
PODEJMĘ pracę chałupni­
czą
(,prócz szycia). Oferty
Ogłoszeń.
.,31072"
Biuro
Pio·trko.w ska 96
~ĘZCZYZNĘ
w
wieku zatrudnię
WYDZIAŁ
-
SPRZEDAM
dywair1 weiniany 3 X 4 (ibo<rdo). tel,
~85-86
3'0641 g
SPRZEDAM monlkę
dę­
bową 40 m kw., Koluszki,
tel. H~H-60.
.
KIT pszczeli (prop0<lls) oczyszczany. re<:erptura
sprzedaż, 751-3-0.
SPRZEDAM
kamerę
,Kwarc 5", „Amator Stereo" teJ.. 56-44-U P4> 18
spółddel­
ntJlenkan!AI,
ll036 g
KUPIĘ
mieszkanie M-1 1uib
M...:l lrub domek.
Oferty
,.l1089"
Biuro
Ogi<os'leń,
Pi·otrkolw~a 96
SKLE·P
niem w
wraz z miel!'Zkadzieln!icy Poles.1~
zamienię
na M-•3, Ołe<rty
„31071"
Biull'O
Ogi·oso:·eń,
Piotrkowlusa ~
M-4 zamJ.enię na M-3
1
M-2 lub inne pro.pooycje.
Oferty „31015" Bin.1'1'<0 Ogło­
szeń,
Piotrkowska 96
LOKAL pow. 40 m. siła oczekuję
propozycji.
Oferty .. :10964" Biuro_„ Ogfoszeń, Piotrkowska !Ili
.
·-----
MECHANIKA,
oraz emeryta w wa~sztac!e n•apra- _
wa samo.chodów
zatrudnię, tel. 5tH!5-70 Fiat 126.
125
30987 g
FACHOWCA
do wyrobu
pantofl~
domowych
za-
trudnię
(chętnie
rencistę),
Ol~rty „31Wi." Blum Ogło­
~zeń, l'llotr,k .owska 9"
.
STOLARZA
wylkwalifikowanego -.atrudnią.
Plotrkow..ka 197 (stołamla).
31<>5'1' g
g
WSPOLNIKA
% gotówką
do za·k~ad•U zaba'Wikanktego przyjmę - pHnle z uwa,gt na o'kres świąteczny.
O·ferty „3,1000" BiuTo Ogło­
szeń, P.1otrkoW\S'ka 96
M-3 własn<>ściowe d g>rzejniki
l;1przedam.
Oferty
„ 30919"'
Bi UTO
(}gi-05'Zeń,
PiotrkO!Wflka N
SZWACZKA rękawiczarka,
krojczy do rękawic
na
pół
etatu. Oferty „le447"
Bi·t)ro Ogło<>zeń, Plotrk.iwska 96
ZAMIENiĘ M-S lll p. Tevtnię'ksze.
Tel.
ofilów na
52-00-00 Od
u
.
d<O
16,
3003ł
M-3 eentrum zamieil\1'1 na
OGŁASZA
na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Państwa i Prawa
Polskiego.
WARUNKI: ukończenie studiów
prawniczych i zainteresowania
historyczno-prawne,
wskazana
Wlkład
M-1 w teletonem, komt>ortowe, ł-<POkojowe wynajmę zaraz na rOil<. Oferty „3204S" BiUll'<l Ogiosz~ń,
Pio<trk<>'WISka 96
M-1 wynajm'I (najlChętn•lej
obcokraj<>WC·Ol?D) na ok.res
5 lat. Piame 2 gói!'y. Oferty „31461" Biuro Ogłoszeń,
PlotrkowBka llC
. ,Fiata
1!31-14,
(11003).
la&p
ł
na
Tel.
lll<Yl8 g
MATEMA'rYllA 11.-~ł _
Ingł' PlP.!8k()IWllki,
ll'Nł g
MAT~MATYKA,
„DA·CIĘ
1300" do remO'llttl
sprzedam.
Mńadziana
11
m. 35
32113 g
.
„FIATA 12&p"
Tel. 56-95-67.
•
· PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCJI
ODDZIAŁ w ŁODZI
111Pnedam.
CIĄGNIK „Zetor I()"
po
ka,pitaJnym, kombajn dwu- .
redlirulwy do zl~mn.l.aków
o.ru „Syrenę R.20" - stan
bard20 dobry - sprzedam.
Z-bi.gniew Gala. Krzyżanów
4S, woj. Piotrków 'l\ryb.
an~edi!kd
1f3-99-1!& P'.lsz«.
A.NGIELSKI,
Małac'h.<llWsk.iego 811, m*r Socha.
i864I lf
ANGIELSKI,
nłem.leekd,
Iraneu.B'ki, hlszpańsl<d
nauka., tłuimacrzenia. Ma<rcu'k 366-5l3.
~
«
MATEMATYKA;
Mzyka,
aohem!l.a pirojek.ty techz meahan'iki, CZflŚ­
ci maszyn itp.
Mgr in±.
Piorunek Sien•k ·l ew1icza 311 15,
SS435 g
nicz!!Hł
MA'l'EMATYiKA,
T08-lll, Dolbrzyckia
MARIANNA
ZATRU.DNI~
k.r awcowe.
krojcz11
Tel,
'1914-'l'I.
ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
12
OMŁOTOWEJ
.OGŁASZA
przy ul.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie robót w 1982 r„ takich jak: ·
1. Malowanie Oddziału Puczniew.
2. Roboty stolarskie i dekarskie.
3. Wyroi.ana komina stalowego.
Oferty prosimy składać pod adresem Łódzkie.i Spółdzielni Mleczarskiej przy ul. Omłotowej 12, w terminie 14 dni ocl daty -ogło­
szenia.
Komisyjne otwarcie o.fert nastąpi w dwa dni po upływie ich
składania w dyrekcji spółdzielni.
Termin rozpoczęcia robót - w IV kwartale 1982 r.
Roboty rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykona wczych.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielcze i prywatne.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru ohrenta oraz unieważnienie pr zetargu bez I-'.odimia przyczyny.
1974-k
i
1999l! Ił
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
samochodu „Żuk", nr podwozia 159468, nr silnika 427235, rok
prod. 1973, stopień zużycia 78 proc., cena wywoławcza 47.300 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 września br. o godz. 10 w
siedzibie Oddziału PSK w Łodzi.
Pojazd można oglądać w dniach od 13 wrzesma hr., w godz.
10-14. w miejscu garażowanilf, Łódź, ul. Obywatelska 129.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpła­
. cić do kasy oddziału, najpóźniej w przeddzień przetargu.
W przypadku, gdy I przetarg nie dojdzie do skutku, II pI"Zetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz .. 12. Cena ulega
obniżeniu o 20 proc.
Braków w osprzęcie i wyposażeniu pojazdu nie urupełniamy,
jak też nie bierzemy odpowie.dzialności za wady sprzedanego pojazdu.
Zastrzega się p.rawo odst~pienia od przetargu bez podania
przyczyn.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem ministra komunikacji z dnia 14 kwietnia 1972 r. MP nr 26, z dnia
2 maja 1972 r.
1973-k
SLA WOMm
zgubił
n.iową
wkładkę
W
Ko·rczyński
0183&1
zaopatrze-
ANDRZEJ.
angielskiego, niemieckiego,
francuskiego hiszpańskiego,
zgubił
Tyzler
wkładkę
KURSY JĘZYKOW OBCYCH
g
30~1
zao<patrzeniową
w 506539
włoskiego.
30956 g
tradycyjne i laboratoryjne przygotowujące
do egzaminu pań­
stwowego i na wyższe uczelnie ..
przyjmowane są w Zarządzie Wojewódzkim Wiedzy Powszec h nej
ul. Piotrkowska 68, Il p., w godzinach
16-19,
tel. 221-0ł,
315-00, 301-04, 330-46 oraz ul. A.
Struga 24 (szkoła) w godz. 16.30
19.
1831-k
RYSZARD
bił
wą
Jabłoński
zguwkładkę z1a.01
patrzenio-
W
630069
30063 g
ANDRZEJ
Ruciński
z.gub ił
zao:patrzeniową
wkładkę
w 500691,
311091 g
Kao·ta.sińska
wkładkę za.opatrze39"~5.
STEFANIA
zgublła
n lową
W
309U g
~~~~~~~~~~~~~~~'"""""'~~
~-~~~~~~-
KRYSTYNA
biła
niową
Grze•ak zguzaopatrze17'2855.
3-0&96 g
wkładkę
W
„SA•MOTNI" Oferty w
Btur-ze
Matrym·onJal1nym
„SW A T\K1A" &0-434
Łódt,
Pio<brkowsko 13~.
Slt37ll g
SKRADZIONO w:kładki zaopa trzenlo•w e
Krystyna
Okoń
W ll551!5'T.
Renata
Tyrolczyk W 0567Clfl, Paweł
w 056'l'Z9
3009'.I g
MARIANNA
skradziono
Mikru·lJska
o,patrz·eniową
za-
wkładkę
9~6059,
SZEWCA
repe1'at·ora
z<atrudnię.
Kd~nlka
Gdań,ska H,
Obu-
wila
319110 g
zig,ubiła
wkładkę
nlową
„PATRON" !klep w Czę­
stochowie \tl. Wo•lności T
poszukuje
dostaweówt
skarpet, rajstop, bielizny,
firanek pok{)j-owych, konfekcji m!o.dzle<:!:owej. obµwia, kos'lul męski.eh
dobre warunki współpra cy.
A•l eksander Majewski 42- 200
C'lęstochowa,
Lenina
IJ.9
tel. . 438-09
3104'1' g
NAGROBKI wykonuje Z'8betoniarski
Liś­
ciasta 79, zleceni" przyjmuje Jana l'l m. SS, tel.
5:1-911-63, po 19 Józefiak.
3-0942 g
30894 g
kład
SPOLDZIELNIA Pracy Usług Meb<larsko-Stolarskich
.. P.umestol" w Łodzi • uL
Wigury
4/6
unieważnia
dwie pieczątki g.u mowe o
treści:
Spółdzielnia P ,r acy
U!slu,ę;
Mebla.r sko-Stola rsklch .. Pumestol",
Magazyn N~ 2 9'1-49.2 Łódź, ul
Bema 4 telefon 76'4-153 oraz
p\ec7ą\ki do
ostem1plowywania · kaTt drogowy<:h · z
nazwą
„Pumestol" 1
nr
e·w!dency~ym llł.
!0'19 k
ZAPEWNIĘ
CERUJĘ
zbyt prod't!•
cen;tom dziewiarstwa. kosz·url,
pan·to.fli.
Ofe.rty
„3108ll".
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 911
garr:derob~.
swedywany,
try.
kożuchy,
PawlLko<WSIM
411.
Kościuszki
291!94 g
BA WEŁNIANEGO
J. Marchlewskiego
al.085 g
RębeQlń.\Sika
JANllNA
ł.a wkład.kę
w
zgubi-
za-0ipa tr'leini<l'Wą
4782055
MlROSŁA W
Baweł
zgubił
wkładkę
zaopatrzeniową
3106:2 g
Koolows1k.! 2guz.a.i pa trzenio-
wldadkę
ALICJI
l!iiel ekrad'Ziono
uoipatrzeniO<Wll
wkładkę
_w__35_~------'--­
BRONISŁA.W
bił
w~
wkładkę
W
Sieroń
zgu-
aaopatrzenio-
94'1'128
HELENA MasMlsika z.gubiła wkł·adkę
zao.patrzenlow~ Y ill4!1M
EDWARD Mastalerz
wkładkę
w
z«n.b!ł
uo,pa,.,rzen:iową
964-.l&
WILODZmDER/Z'OWI
P'iotrow1czo"l'ill
Skradziono
wldadki za<JiParbrzMla
W
~90,
44619, w 42491
w
IWONA
wkładkę
w
„P O L T E X"
zgubiła
za<>1Patr1teniową
311044 g
trzen•iowe W 262U7,
Fladzińska W 200501
Arnna
KRYSTYNA
Kucharska
wkł•adkl zaopat.rze·
niowe W '1139830. W 100754.
W 504~,
Jadwiga Boruń
w '139084,
~1035 g
7Jgublła
Loś z®Ubiła
wkład­
CYKLI.NOW ANIE, 'lalk·l~o­
wanie
układanle
Mor
639-76
364'72 g
W 6525·66
zgubiła
n.tową
ROZPRAWY DOKTORSKIE
Drdekan i Rada Wydziału Fllo•logic•mego Unlwusytetu Łódzkiego za'\lfladamiają, że d11ia 24 września
br. w saU po.siedzeń Rady Wydziału (.111) przy al.
Kościu~kl! 65, odbędą się pUbliczne
dyskusje nad
następują.cyund pra<:ami dokoor&klmi:
1. O godz. 1-0 mgr Hassan All Al Jainabd pt.:
„Rola teatru Tv w procesie wszech.S'tro-rmej edukacji na•rod,owej 1 wychowania estetycZ1Tiego !!po•
łeczeństwa lirackLego".
P.romotorr: doc. d•r Po1a Wert.
Re<:enzenc~: prof. dlr hab. Stanisła 'W Kas2yń~k l ;
prof, d<r hab, Z·bign~ew CzecZ<J<t-Gawra·k
2 Lnstytutu Sztuki PAN;
prC>f, dr Jó>ze! Bdelaiw~1 z U,niiwefsytetu
Warsza wsk1e.g o.
2. O god'Z. lJ. mg·r Elżbi ety P.lesZlkrun-Olej.n.iczak
pt.: „Zycie liite.rackie Ł<!dzi w Olk•resle międzywo­
jennym ('1 918-1939). SZJkoła, ja.k o podstawowa mstytucja ksztallt•ują· ca kulturę literacką mia'3il:a".
P.romoto.r: doc. cLr hab. Krysty;na P<>kle'\VS•k a.
Recenzenci: prof d•r Ande'l a Kowalska;
doc . dr hab. Edwa,rd Polanowski z Wyż­
Mej S:zllwły Pedag-ogicznej w Częstocho­
Wie .
Prace dOlktorskie s11 wyłorone d<O
tC;ce UnLwersytetu Łódzkiego pnzy
czytelnia główna.
wgilądu
uł.
w Bi'blJ!oMatejki 34 /38.
2093-k
LICYTACJ A
BiU!ro Kome>rntcze Wydziału Finansowego
Urzędu
Miasta i GmLny w Opoczn.ie, zgodnie z aTt. 103 ustawy z d•n!a 1'7 czerwca 1966 r. o poot~powa .n iu egzelwoyjnym w admi,nistracjl (Dz , U. nr 24. p<>z. 151)
podaje do wiadomości_ ż·e dnia io września 1982 r .
o godz 12 w składnicy tut. bi'llra , mieszczącej si ę
w Opocznie przy ul Staromiejskiej 6, odbędlli.e s i ę
>przedaż
z licytacji samoc hodu
osobowe-go
marki
Pe'llgeot 504" z 1972 r„ nr rej. FK 7656. nr 7il'llik a
l!82820 nr po<iwozie 118282.IJ (technicznie ni espra w n y )
o szacowanego na kwote 330.000 zł . Ce,na wywołan i a
w pierwszym termin1e licytacji wynosi 7ii proc warto ści qzacunkowej,
w /w samochód moil')a oglądać na trzy dni prze d
lern1•inem licytacji w g.oct.z, 9-12, przy u'l . Staro ·
miejskiej 6.
W prz~padku
n iedojścia
d<> skutku
lic ytacji w
pierwszy m term i n ie, d ru.g a li cytacja
odbędzie
s!ę
dn ia 23 wrze~nJ.a 1981! roku o ,godz. 12. Cena w ywo .
łalTilla w druglm terminie licytac ji
wy.nosi
poło w ę
w-al't~ci szacunkowej. .
KOMORNIK SKARBOW Y
1'982-k
ul. Ogrodowa 17
posiadają
do
upłynnienia
PROGRAMATORY
regenuacja,
z.abezipieczanle
i wymiana. Zarębekl. tel.
876-94
28001 g
lokomotywę parową typu
„FERRUM", rok produkcji 1956.
OBUWIE,
odz-ież, ulbawki, 11przęt spoTtowy, fotograficzny &!tupu;!«
spnedaje. Pll-0trk-O'W'Ska 16.
27697 g
Niniejsza lokomotywa nadaje się
między innymi do ogrzewania
Hklarni.
A UTO najlk<),fzystniej lrullPUe-dasz
tyilko
pneiz IntM-Auto. Łódt, al.
K<0ściuszk1 91 m. 5,
\>el.
617-79 godz. t-1•.
3()2163 g
plss -
Zainteresowane przedsiębiorstwa
i osoby prywatne prosimy o skontaktowanie się z działem transportu, tel. 712-95.
2087-k
SERWIS
Antykorozyjny
Graco! Wysókociśnieniowy
natrysk
prot.il! zalffilknlę­
ty.oh, podiwoz,\
samoch-0dowych aparaturą
francuską (gwarancja).
My<:ie
sllll'lików, podwozi, montaż
nad·k o1L Zalkładowa 1~ (Urnnlec
Przybyszewskiel!o).
_ Koil\ńskl.
2.91H8 g
CYKLINO W ANIL
we
bez,pył<>-
lak'i~rowanle,
Teł.
5"1-'l'f-16, JakSOl!l,
MllS6 g
NOWOCZESNY krój damsiki,
dziedęcy
opanujesz
szybko wynalazkiem Mechlińskich. Nawrot M.
M"1fi g
MAŁZERSTWA
dośwladC'l!Ollly
..Halszka".
t<a'rY.
KRYSTYNA
Kramarska
wkŁadkę zao.patrzeW 580096
Łodzi,
w
PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAGRANICZNE W POLSCE
Sooh-a<:lt•a
451635
IRENA
łm.
69'8'767
W
kę zaopa,j;rzenlową
STOLABa:A
rencl.rię
oraz
U5'7ln1a
zatrudnię.
Zmie!11!la l'I ~D<My),
309Zl g
ALARMY ' - zabez,ple<it:enia
mi eszkań ,
ga.r aty,
domków, samo·chodów, up.lany tyryi;tc>rowe - gwarancja.
Int.
Kw1r<l"lllY!lkd
55-31-8-0.
LEE,
Coope-ry,
Pe rysy
spodnie kUJPUl• - spr-.edaje, Plotrk0>wska 16
llil275 g
Grzyw-acz
zao'Patrze-
MAŁGORZACIE
Karpiuk·
skradziOl!lo wkładki zaopa-
KRAJOWEJ
LODZ, ul. LIMANOWSKIEGO 121
NA POCZĄTKOWE
i ZAAWANSOWANE
3096'1 g
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
Wll W &45i&Mt
116p (19'l"I') B1Przedam. Tetl.
431-34,
Zjednoczenlcowa 15
m. 1
2.9399 g
znajomość łaciny.
Oferty należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa UŁ, ul.
Lindleya 3, w terminie do
30 WRZEŚNIA 1982 ROKU.
2084-k
ODSTĄPIĘ
R.usln
zgubił
wkładkę za·orpatn<en iową W
i!Galll '
blł
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
MAREK
g-Od ami. Tel. &tl -lft.
„SYRENĘ
1()61L'' (llll'M)
fil)rudam. 1!iudta a.{911
3il.OM
DOROSŁYCH
l MŁODZIEŻY
stare Jmdownichwo a wy-
TADEUSZ
PRAWA
kuch-
poro()(!
Bar EmiLia.
wieś
k_ Z~ierza
Qprzystal!ek Emilia - tramwaj
46)
30966 g
.
POSIADAM , .Nysę'', praktykę
w handlu olkręmym
- przyjmę akwizycję, tel.
53-37-39
30969 g
.
POSLADAM lokal .rzemieśl­
n.\czy rno m woda, · siła.
blisko
Łodzi oczekuję
propo.z ycji - w1spółpracy.
Oferty „309,81" Biuro Ogło­
szeń, Piotrkowska 96
ni
EUGENII Soczyńskiej skradz\.Cl'tlo Wkładki zaopatrzeniowe W 4'38""55. W 438454
309"11 g
średnim
tłoczenie
skór pra.ca jednozmianC>wa , dobre warunki pła­
cy, tel. M-47-77, 250-29 , po
17
30946 g
ZATRUDNIĘ
SKRADZIONO w'1<ład1tl zeopatr2eni0'\'le
Grażyna
Jacl whszczak
W
916448.
Jadwig.a
Trzew\kowska
w ~19~8
i0986 g
440756
y 145'1'16
KONKURS OTWARTY
li
POSZUKUJĘ
„Fa-
Żeil'om­
Sk.iego 3·3 m, 36
Mirosław
KUPIĘ .
czarkę,
żeliw;ne
M-~
cze Teofillów, IV p„ 39 m
na większe. Sprawa pilna,
Oferty „305211" B.luro Ogło­
szeń,
Piotrkowska 96
tel. 352-2'3
~
SPRZEDAM nowy dywan
wełn.iany 2.5 m
X 3,5 m.
Z-gierz,
O~ierlle
650-leda,
bil. ~l m. 39.
sp;r'Zedam.
PANNA
po\97.ullmje
M-2
lub samodzielnego pok-o-ju,
tel. llS2-4jj
i961T g
ZAMIENIĘ
<'?((
OBRABIARKĘ do
drewna
sprzedam.
O~ell'ty .. M076"
BLuro Oj(łoszeń, Piotrkowska 96
GRZEJNIKI
M-1
Retkinla.
parter na większe
265-Si:l
H ll-<17)
30027 g
SPRZEDAM Damę Pik na
gwa<rancjL Oferty ,.309'16"
Biuro Qgłosnń, Pio<trkows:ka 96
vir"
szycie na stęb·
.. 3ITTJ30" BiU ·
Piotrkowska
nów)<ę
OfeTt
Ogło,szeń,
Em~lLa
se
...
pierścio-
g
~ł
1
PRZYJMĘ
ro
5.1-18-79,
~1795
~,~~~.-.~ ~~~~~~~
o.brą.czki,
Tel.
poszukuję.
S
~?
co
nek,
kaw.,o;r
sprzedam.
T-el, 8•311-27.
30923 g
.
CASTROL GTX „przed·am
Mochnac1kiego l/G m. 32 po
l'T
3<100'7 g
GARAŻU
s~(
Celem konkursu jest: ·wytypowanie mistrzyni
województwa w pisaniu na maszynie na rok 1982
oraz zakwalifikowanie się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Pisania na Maszynłe, który odbędz.ie się w Warszawie w dniach 23-24 października br.
Maszynistki, które
osi'k,crną
najlepsze wyniki,
otrzymają nagrody rzeczowe oraz dYP 1omy.
W konkursie mogą wziąć udział maszynistki, piszące z · szybkością
najmniej 250 uderzeń bezbłędnych na minutę.
Zapras·z amy do licznego udziału łódzkie maszynistki oraz maszynistki z województw: piotrkowskiego, sieradzkiego,_ skierniewickiego. .
Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji Stowarzyszenie Stenografów i Maszynistek, Łódź, ul.
Sienkiewicza 63, tel. 278-16, w godzinach od 8 do 16
DO DNIA 10 WRZESNIA BR. WŁĄCZNIE.
SPRZEDAM
połow11 bliźniaka
działka
900 m
k w„
o·kOllice
Brzezińskiej. Oferty ,.31009" BiuHl Qgłoozeń,
Plot•r kowska
96
.,Fiata 126p"
po wypadlku siprzedam. Tel
51-00-20; .
MOU g
~, ·
piętro.
2&A~2.
nową,
łl
ul. Sienkiewicza 63,
104" spn:edam
karoserię. B<r<>-
niewskiego
s~
· WOJEWODZKI KONKURS PISANIA
NA MASZYNIE
Łodzi,
„SYRENĘ
o·r az nową
~?
O R G A N I Z U JE
W DNIU 15 WRZESNIA 1981 ROKU
o godz. 10
w lokalu SSiM w
SPRZE'l)AM ~omochód Audl
Tel 55-20-24 oglądać
ZgierS'ka 124 m. 19.
3il003 g
5< I
1
P .O S Z U K U J E
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO
o pow. do 500 m kw., nadająceg o
się efo produktji spożywczej (pani
technologiczna, woda, siła).
Oferty nr 2085/k Biuro Ogłoszeń,
ul. Pio·t rkowska 96 lub telefonicznie 600-.48 w godz. 8-15.30
kojarzy
pedagog
skr. 12.
2008 k
RUBIN - naipll'aWa. 55-17-03
(&-10). inii. Zasadzki.
31328 g
TELENAPRAWA
· Bednuek.
=
1130-9'2
Z żalem zawiadamiamy, że w dn iu 8 wrześ­
nia. 1982 roku zmaTI lekarz ch oi:ób we w n ę t r z.
nych bałuckiej
służby
zdrowia, Przychodni
Rej.ono.we<J n r 3
29'78-0 g
POŻEGNAJ
~1eszkanie
ma
lato i>paeerem.
F irtel, 878-9'5
t&111 g·
posprząta
KIWIK
TELENAPRAWA
re.k. tel. 7.'m--18,
LEKARZ
ALFRED HABASlt:ISKI
Ml.teza-
W
3062! g
Zm arłym utra cili śm y
Koleg~.
dobrego
w z o.ro·w ego
l ek a rza
PARKIETY układan l e.
cyklin owa n ie.
lakierowanie. 6'7'7-82 Wycech.
3M47 g
W y razy ~pó!czucia Rodz in i e skła da
D YR EK CJ A Z ES PO LU O PIEKI
ZDRO WOTNEJ
INSTALACJE
anten
tv.
tel. 312<2- !Je Pa~puchowski
29-051 g
W
AUTOALARMY
m ieszkan iowe, samochodQl\ve
w ysoki ej jakvśc l
Dz ieni·
szewski 7'112-()a, K w aterunlrnwa 24
'8083 g
w i eloletni,
z
m ·on bi7
Beskid zka
(B rz e'1: \ 11sk ą ,
81
Okrętow ą)
Klimko wsk i.
~16
g
zmar ł
pra,co•wnik L ódzltiego T o·
warzystwa Naukowego,
głę bokim
żal em
Z awi&dllmiamy,
r o ku zmarła
żegnaj ą
Go
I KOL E DZY ORAZ ZARZ~ D
LTN
że
w dn iu
11 września
19• 2
$. t P.
JADWIGA W ANDA PERSKA
SERWIS
Ant yko<roz y j ny
l'alvollne!
Wysokoc i śn ie
ni owy na t r y sk p:t'o·f lll z am
k nietych. podwoz·I
samo0l10<lowy<: h aparaturą sz w;ij
narską
(gwanncja). Mycie
pOd '\VOZ i.
roku
z a s łużony
KOL EŻANKI
SAMOTNYCH
poznaje
Biuro „ VICTORIA" Pabia nice 1, skrytika 13.
~nni'k a.
1982
RYSZARD MAROSIK
WYTŁUMIANIE
ozdobne
drzwl skute<:zne zabezpieczanie . montaż śrub . Błasz.
czyk M-~-157, 52-83-83
29022 g
"adkoli.
wneśnia
dilliU 6
w prz eddzień Jej
~ma rla
1
I
I„.
b yła
50 Tocznh:y
zawa r cia m al
ż ed stwa.
dzialaczent orga nizacji rzemi€śl
11iczych i spo.r tow y c h.
z gl ~ookhn żale m ż egn~my n ajl epsz ą żoll ę
•eTdecz,n ego Przy ja ci el a.
•'
.
M.'\Ż Z RODZI N .<\
Pros imy o ni-eskł ad an i e k ond<>le 1.1 c ji.
Pogr2e 11 o d b ę dzi e s.ię w dniu 14 wneśn i a b r
o godz. to,30 z ka p li cy
emen tarza komuna!·
neg o na Z arz e w ie pny u1. P rzy byszewskie ·
g o Ji5.
DZ!!':NNIK 't.() DZKI n r 145 (10139)
J
5
ZACHĘTA
Sprawny rze
Spotkanie kadry
kierowniczej
Nie było w tym roku w regionie łódzkim większych kłopotów z:
przewozem zbóż. Ziarno odstawiały z punktów skupu do magazynów zbożowych ciężarówki PKS.
Stowarzyszenia Transportu
Wiejskiego, a także środki transoortu
WZSR „Samopomoc Chłopska", kółek rolniczych i zakładów zbożo­
wych. Przewidywano w tym roku
skup 14 tys. ton zbóż. W pierwszej
fazie jednak punkty skupu pr:z:yję­
ły tylko czwartą część planowanych dostaw. Akcja zatem trwa
Skupione zboże
często
trafia
wprost do zakładów zbożowych.
Uwagom ze •Potkań kierownictwa
Instancji partyjnej I człon­
ków Wojewódzkiego Komitetu Obrony z załogami zakładów pracy, po·
łwlęclJ swe
wczorajs7e wystaplenie
na spotkaniu
kadrv
dvrektorsklej
w UMŁ prezydent Łodzi Józef
N!ewlad omski,
ł6dzklej
Nadal niedostateczna jest wiedza
na temat ułożeń reformy.
Trzeba
je jak najszerzej t<rzpowszechnlać,
gdyt w ten sposób m. In. uzyskać
motna efekt w postaci motvwac .11
pracy Oczvwiścle stoi>leń tel wie·
dzy musi bvć u6:i:nicowanv. w zaletnoścl od stanowiska
Np. w ŁZPB
Im Obrońców Pokoju
przeprowadzono szkolenia średniej kad-rv kle·
rownicrej na temat 7.alnżeń reformv. Warto t~n Pf7Vkla<'I unows?ech·
nić. -Viąte się z tym śclśh.• reak·
tywowanie
samorzadów
oracowniczvch które winnv Jak nal'7,•bdej
-..,4aczyć
się
w
snrawv.
będal'P.
w !fene produkclf . ""'iele zastrzeteń
ma.la 7.ałngl do oracv slużh so('jalnycb - głównie chodzi ~ właściwe
zaopatrzenie bufetów i stołówek nracownlczycb Sprawv te należv roz·
Począwszy od I kwartału przyw!azywać na mie.lscu, be; konie<'z·
szłego roku Inwalidzka spółdziel­
noścf włączania w nie wład7. dziel·
nlcowych, czy nawet wojewód7.klch. nda „Zgoda" w Konstantynowie
uruchomić ma antyimportową promaseczek
Nada. do końca nie jest wyjaś· dukcję włóknlnowych
m.
nlona sprawa wykonvwanla zadań przeciwpyłowych stosowanych
planowych, Większość zakład6w pia· In. w przemyśle azbestowym, stony wykonuje, a nawet le przekra· czniowym I w górnictwie.
eza. Tylkn, co to są za plany. kiedy mimo to nadal brakuje na rvnZe względu na niewielką ich proku wielu towarów. Chod71 o to, bv dukcję
przez spółdziel nię „Bałtyk"
produkcja n.le rosła „na papierze'',
ich
ilości
by odnosić Ją do wykonania zadań w Gdańsku znaczne
trzeba było dotychczas importollościowvch sprzed trzech lat. a nie
sprzed roku.
(S)
wać.
płodó
Wa:l:.ne jest, te plony przewożo­
no w tym roku bardzo starannie.
Nie odnotowano rażących przykła­
dów marnotrawstwa. Zboże przykrywano plandekami aby uniknąć
strat PO drodze. Szybko i sprawnie przebiegał rozładunek.
września
Od l
rozpoczęła
się
AnqimpoMO a
konstantvnowskiei
DYŻUR
Wielu łodzian odwiedziło
w
ubiegłą sobotę i niedzielę wystawę on. „Owoce, warzywa
i
POSELSKI
kwiaty na co dzień". zorganizowaną przez l'..ódzki Park Kultury i Wypoczvnku w Ogrodzie
Botanicznym.. Była to bardzo interesująca ekspozvcia. Zachwyt
budziły wspaniałe bukiety kolorowych kwiatów oochodzących
Dziś.
we wtorek 14 bm„ w
s1edzlb1e ŁI< FJN (ul. Piotrkowska 104)
od godz. 10 Interesantów przyjmowa~ będzie poseł na Sejm PRL Lidia Jackiewicz-Kozanecka,
(m)
:z:
li lb
różnych
przedsiębiorstw
ogrodniczych I ogrodów prywat-
ustalono. iż w ramach akcji socjalnej, każde przedsiębiorstwo we
własnym za).<resie dowozi ziemniaki dla swoich pracowników wprost
z w:yznaczonych punktów skupu.
WAŻNE
W roku przyszłym .,Zgoda" wyprodukuje 1,5 mln sztuk tych maseczek. Począwszy jednak od roku
1984 liczba wytwarzanych
przez
spółdzielnię maseczek
będzie systematycznie rosnąć i w roku 1986
osiągnie 15 mln sztuk.
Ten
znaczny
nowa
umożliwi
która ma
ku 1984.
być
rozwój produkcji
hala produkcyjna,
wybudowana w roNow.
n..vch hodowców. Wśród wystawców znaleźli się również
miłośnicy kaktusów i działko)'V­
cy, prezentując najdorodniejsze
okazy roślin, owoców i
warzyw. Wystawie
towarzyszył
kiermasz, na którym m. in. można było zakupić do własnego
ogródka rzadkie rośliny ozdobne.
(sk)
Fot.o.: A. W ach
TELEFONY
Informacja PKO
1nformacJa o u1ługach
Informacja tury1tyczna
rnformacJa PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
1 nformacja telefoniczna
Informacja Słu:l:by Zdrowia
Komenda Wojewódzka MO
Oprócz tego jednak do
Łodzi
zwiezionych zostanie 13 tys.
ton
ziemniaków przeznaczonych na tzw.
rezerwę zimową. Będą one w dyspozycji Wojewódzkiej Spółdzielni
Ogrodniczo-Pszczelarskiej dla handlu detalicznego,
131-82
398-10
472-01
265-96
747-20
93
615-19
677-2! 292-22
Pogotowie ciepłownicze
253-11
Pogotowie drogowe:
409-32
.,Polmozbyt''
Pogotowie energPtyczne:
609-32
Rejon Łódź-Północ
334-28
Rejon Łódź-Południ•
15-13-10
Rejon Pabian.lee
16-34-42
ReJon Zgierz
881-15
ReJon oświetlenla ulic
395-35
Pogotowie gazowe
Pogotowie MO
97
pogotowie Ratunkowe
99
Pomoc drogowa PZ11Iot.:
52-81-1 o 706 -27
Strat Połarna
96 661-11
Inżynier województwa
633-11
TELEFON ZAUFANIA
337-37
czynny w godz. 15-7 rano. W
dni wolne od pracy całą ' dobę.
Dla kobiet z ciążą problemową
I apra wy
rodzinne 740-33
w dni powszednie od godz. 12
do 22.
TEATRY
Przed kilkoma dnlam! plsa.l!tmy
NOWY - god'Z, 19 „Damy l biuo dobrym prtZygotowan!u
'l:ary"
łódzkich
elektrociepłowni do zbli2ającego się
MAŁA SALA godz. 19 „żon­
sezon.u ogrzewczego. żródlo ciepła,
glerzy"
to część problemu - druga część.
POWSZECHNY - godz. 10 „P\o·
równie zresztą wat.na, to sieć, dotruś Pan"
prowadzająca parę do domów. Jak
MUZYCZNY - godz. 18.30 „Wlk·
nas poin!ormo-wał dyrektor Zakładu
torla I jej hu7.ar"
Sieci CleplJ!lej - P. Walczak. ! roARLEKIN - god'l! .17.30 „Cesar.ku na rok zwlęks:za sie zakres prac.
ski słowik"
zwiazanych z wymiana rur ciepłow­
PINOKIO - god:z. 17.30 „Przygo·
niczych w mieście. Do 1977 r. wyd„ Sindbada żeglarza"
mlenlano lch rocznie około 3-3,5 km
TEATR 77 - godz 19
„IWO'Ila
W ub roku wymieniono już 6 km
księżniczka Buri:unda"
S•eci. a w roku bieżącym aż 8 km
TUWIMA
- godz. 19 „Obrona
żeby
jednak os i ągnąć w m1a.rę
genów"
przyzwoity stan clepł!X'lągów. trzeMUZEA
·ba by przez najbliższe 5 !at wyHISTORII
RUCHU
REWOLU·
mieniać coroco;nle e>koło IO km rur.
CY.JNEGO (Ul. Gdańska 13) znaczną
część
robót wykonano
godz 11-17
Ju w lipcu ! sierpnlJU. We wrześniu
ODDZIAŁ
RADOGOSZCZ
(ul.
planuje się O<Stateczne zakończenie
Zgierska 147) - godz 9-18
prac na wszystklcb Uniach magiARCHEOLOGIC NE I ETNOGRA·
stralnych, m. in. lla żuba.rdzlu.
FICZNE (pl. Wolności 14)
Niemniej
jeszcze w
październiku
godz H--18
i listopadzie przewiduje się wymiaBIOLOGII
EWOLUCYJ, 'EJ
Uł.
nę niektórych
krótkich odclnków
(par·k Sienkiewicza)
godz
osledlowych,
najbardziej
zagr<>to10-18
nych awaorlą Wlą:zać alę to będo;ie
BISTORU MIASTA ŁODZI (ul
'Z ltonlecznośc1ą krótkiego, na okres
Ogrodowa 15) - l{odz 9-16
1-1,5 doby wyłączenia
kilku blo- , WŁOKIENNJCTWA (ul. Piotrkow·
ków Nie najlepszy jednak stan ruska 282) - nleczynne
rociągów clepłowniczych nie wykluSZTUKI (ul. Więckowskiego 36) cza. niestety możliwości wvstępowa­
godz. 9-17
nla w okresie ogrzewczym awarti
MIASTA ZGIERZA
(Zgierz, ul
W ub. roku było lcb rekordowo duDąbrowskiego 21) godz. 10-15
żo - około 200. choclat dzięki sprzyjającej aurze nie były one zbyt doWYSTAWY
ku<:zllwe dla mieszkańców.
GALERIA
SZTUKJ
(\llfólczań·
ska 31/33) - godz 11-18 - E.
N'łjWiększym
problemem dla ZSC
SturU. - scenograti.a
jest nlemotllwość uzyskania wystarGALERIA BAŁUCKA (Starv RV·
czających dostaw rur clenldch
na
nek 2) - godz. 11-18: fot0grafia
wymiennik.I c:epła . Wystarczy poE Hanemana
wiedzieć.
że
na zapotrzebowanie
SALON SZTUKI
WSPÓŁCZES·
30 km tych rur. ZSC otrzymał Ich
NEJ (Piotrkowska 88) godz. 11
zaledwie 10,5 km. Dziek! temu bę­
-18 malarstwo K. B Liberskich
dzie motna co prawda zalotyć no... ~
we
wymlenn1ki w Sródmlejsk'lej
LUNAPARK
(KonstantynowDziel.nlcy
M!eszkanlowej. ale już
ska 3/5) - czynny codziennie
mieszkańcy
Nowego Roklc!a.
czy
w godz od 13 do 20 dla grup
Karolewa
mo,;ą
mieć
problemy
zore;an!zowanych
od godz. 10
'Z
odpowlednią
temperatu.rą
ciepłej
W soboty. niedziele
wody i kaloryferów
I święta
w godz od 10 do 20. W poW sumle więc, mimo wyratnego
niedziałki nieczynny.
zwlększen\a -iakresu prac Pl"LY wytlGRÓD BOTANICZNY - czynmianie rur ciepłowniczych. problem
ny codziennie' od godz. 9 do
doprowad7.enla
sieci
cieplnej do
zmroku.
przyzwoltego
stanu
jest
nadal
ZOO
cod2'ienn1e od godz. 9
o~arty
(s)
do 19 (kasa do godz. 18.00)
·
PALMIARNIA
codziennie
(oprócz poniedziałków) od i!Odz.
11 do 18.
KĄPIELISKO „FALA" czynne
od godz. 10 do 19 (kasa
do
godz. li!).
KINA
BAŁTYK
„Wejście
smoka"
prod. Hongkong-USA od lat 18
godz 9. 11.lft. 13 30 15.45 18.00
20.15
IWANOWO
,.Tak rozpętałem
n wojnę światową" cz. II poi b.o
godz 15.15; „Sprawa
Kramerów" - USA od lat 15
godz. 17.15
19 30
POI.ONI A ,Przeł<'mY Missouri" - USA od lat 18. gC'dZ 10
17.3(), 20; .. Bołrlvn" pol. od lat
15 !lOdz 12.30 15
PRZEDWTOSNIE - .Kłamczucha"
oo! od lat 12. godz 10 12 15
15 17.15· .. Sprawa Kramerów"
- USA Od lat 15
e;odz rn ao
Wt.0KN1ARZ „Welście smoka" orod Hongkone;-U5A orl
lat 18 l(odt. 10 12.30 15 17 30
20
WOLNOSC - „Anna I wamolr"
pol od lat 18 l(odz. 1215 · 15
17.15 19 30
WISŁA .A~onla" radz. od lat
18 l(od1. 10 13 1R 19
Wymiana rur
ciepłowniczych
l„J.15
POLESIE
- „Król Maciutl I"
pol. b.o. godz 17;
„Noce i
dnie" cz. II poi. b.o. godz. 19
REKORD - „Milion za Laurę"
poi b.o godz 15.15;
„Czułe
miejsce" pol. od lat 18 godz .
17 19
SOJUSZ - n!,eczynne
APTEKI
MickleWicza 20 Nictarn!ana IS.
' Piotrkowska 67 Dąbrowskiego 89,
Lutomierska 146 Olimpijska 7a.
•
Katdego dnia na targowisko przy
ul. Zjazdowej przybywają prOducencl warzyw I owoców. Odbywa się
tam handel hurtowy. Kontrahentami są właściciele sklepów I straganów, sprzedawcy rynkowi. różne­
(!) Kurs taflca towarzyskiego roz- go rodzaju pośrednicy
Panuje zapoczyna się dziś o godz. 16.30 w sa- sada swobodnej konkurencji, wolnej
gry cen. trwaja targi. Nabywcy stal!· DDK ,Lodex" (ul. M. Buczka raja się kupić po jak najniższej ce17/19). Zapisy I Informacje pod nr nie dorodny towar który
potem
dwukrotnie drotej sprzedadzą
w
tel. 815-14.
sklepikach I na rynkach.
(!) DK „Energetyk" (al. PolltechW tym roku dobry jest urodzaj
nlltl 17) organizuje kursy: jęz. an·
przywożący
lfielsklego I niemieckiego dla
po- na owoce. Dostawcy
piękne jabłka l gruszki długo muezątlrulacych i zaawansowanych, tka- szą czekać na chętnych nabywców
niny artystycznej oraz prowadzi :za- Hurtowe ceny jabłek I
gruszek
pisy do ~ekcjl fotograficznej I ko· oscyluja w granicach 20-25 zł za
kilogram Te same owoce kcsztują
ła plastycznego, Informacje w
se- potem przy ul. Dolnej czy na .,Górkretariacie od 20 bm. w godz. 11-17. niaku'' 35-60 zł za 1 kg, Przy ul.
W kilku zdaniach
Zjazdowej spotka~ motna 8amochody producentów z Płockiego, Sklernlew!ckiego, Sieradzkiego I Koniń­
skiego Niektórzy zbywają swój towar „na pn!Ju". Inni muszą przy.1eżdhi: ze skrzynkami pełnymi owoców kilkakrotnie. zmusza ich
to
do opuszczenia ceny.
W · lepszej sytuacji są producenci
warzyw. Kapusta ogórki, dorodne
pory I pietruszka kupowane są przez
pośredników natychmiast.
Ale już
cl co oferują pomidory dłutej muszą czeka<' na nabywców.
Dodajmy ,jeszcze,
że
gospodarze
targowlska przy
ul.
Zjazdowej
wprowadzili ostatnio opłaty targowe
zarówno dla producentów jak I dla
kupujących
Cl , którzy cżęściej bywają na rynku mogą skorzystać
z
karnetu I OOO-zlotowego.
jaki
upoważnia tch do wjazdu na targowiska tód:ikiP przez cały miesiąc. Z
tego abonamentu skorzystało już ponad 130 osób.
(sk)
Foto.: A. Wach
pewna nlewlel.ka partia aucharków trafi do lódzktch sklepów,
ale problemu to nie zalatwta.
Proponujemy wtęc - w tml11niu Bchorowanych iodzlan - by
w~adu, handlowe wyzn11cz11i11 po
co najmnte1 jednym aklepte piekarniczym
w katdej dzielnicy,
w którym sucharki
byŁybtJ
w clqalej sprzedatu. Nie jest to
chyba $1>1'awa trudna?
(a)
„zwracam się z uprzejmi! proś­
bq o podanie adreiru. pod któr11
motnn sle zwrócić w
sprawie
nanrnw11 podno "nlków samnchorlów cletnrou,t1c1' Zaklad w kt6-
r11m wrrcu1e 1 no.'ltadtt okolo dwudzlest" tnktr.h zep~·„tt1ch podnoś­
ników t nikt nie wie gdzle je
notno nnnrnm1ć MOtP !Il po~red·
nlctwem 11azetu dowtem11 Blę,
gdzie to motna
uczynić?"
1
Józef K.
Po otrzymaniu takiego zgtoszenla z pewno~cla polntorm11'1emt1
(B)
<'"'·
\c~:indrów
q:m\na 'PRr-zecze,v Gór
na - S·rn•tal •m Jonschera <Ml·
llO'Tlowa 14): Pole<•e
Szp't 0 l
!m Plroe;owa rWóll'..'Zań•ka 195\·
Sródmieścle - S7n t?l Im P"steura rw'.,-urv 19); V\'l<l7eW - Szpital lm. Pa<teura <Wle;ury 19).
•
„'1
•
Chlrurl(la ur;iz<YNa - S7.pltal Im
Jonsch<'ra IMlllonowa 14)
Neurochlruri::ia
- S7n"tal Im.
Kooernlka rPabia'11cka 62)
Larvnl!olo<r'a
Szn:tal Im.
P "0l!OWa (Wólczań!>.lta 1P5)
Okull"1:vka - S7.nlta1 lm Jons~h"ra r~rtl~c-nowa 14)
Chlruri<!a
larvnt'nloe:la d-zleclęca Tn<tvtut Pecllatril
AM
(Soorna 36/50)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Sr.o!tal Im Barl!ckl~o (Konclńskle"!o
22) dla m Łodzi
oraz
s~nlta!
Im . Skło<low<k ! el­
Cur•e rze:ierz Pal'"leCzeWfka 35\
- dla wo1 mlejsklel!o ló1zk!e!!o
Tok<vk<>logila - fn<tvtut
Medvrvnv . Prscv ('I'ęre<v 8)
Weneroloi:la
P•„vchodnla
(Dermatol<>l(lczna (Zakątna 44)
0
A M8ULATOR1UM
DORA?.NE.J POMOCY
ul <;IPnklPwil'za 117
tel 617 Oil WPWll 31
- Gabinet Chl•ure;lc1nv czynn'
. całą dobe
-
G~h l '1Pf
w
Tnternł~·
<(0<17.
od
nracv
Ul
v.:-z:ly
15 -7; w dni
- cała 1»l>~
I\ rmll
woln~
C1erwor.• .1
457 :;o dn t;4
tf'l
czyn n'
1~
>
G~binPt
-
Gah\nPt PPri 1atrvcznv c1:vn""v
w l(ndz
15 7 w rln! wo1ne
Chlrurl(il
C'7vnn:v <"ała dnbe
nziPr1erp·
r.ała rlnhe
ul . Konrittcrl(f ... t!O 22.
tel ~R4 r.l
(;abłnP„
<:l.ff\m~f·}ln~!C'zny
Knnclń<ktpe;o
w
nr!
e;odz
22l
t~-7
n,..~„v
-
(Ul
rfnhe
• •
„
ca c
Dzielnicowi funkcjonariusze
MO
na I<ozlnach otrzymali w sierpniu
br. wiele meldunków o działaniu
dwóch przestępców podajacych si,ę
!a milicjantów. oszuści wchodzi!l do
prywatnych mieszkań 1 pod pozorem
czynności
<lużbowych
dokonywali
przeszukań
I kwestionowali
, różne
przedmioty. Po<zkodowan; donosi!\
że jeden z nich w:vstepuje w mun-.
durze podporucznika MO a drugi
działa w ubraniu cyw!!nvm i posłu­
guje się podejrzana legitymacja.
Dwaj rzekomi millc.lancl na,jczęś­
clej nachodzlll mieszkania tych lu·
dz, u których <podziewall się zna ·
leźć alkohol lub jakle~ cenne przedmioty. Czesto bywali w pijackich
melinach. Początkowo nikt nie meldował o lch
poczynaniach chociat
przypuszcza się że działali już w
czerwcu I lipcu tep;o roku. w ub\egłym
miesiącu
wyczyny oszustów
stały
się
bardzo głośne na Kozinach I kilka skarg wntynęlo
do
t.amtejszegn komisariatu MO.
Zatrzvmano dwó<'h mfodvcb ludzi:
28-letnlei:o Krzy<ztofa B. I 25-!etnle-
go Andrzeja G. Obaj w przeszło­
ści byli
już
karani a Krzysztof
B. wielokrotnie d o puszczał się rozbojów i napaści. Okazało się że
młodszy
z pr~Pslepców miał w rodzin ie milicjanta Czlr>wlek ten nie
żyje
już
od dwóch lat, a oszust
postanowił wykonystac do niecnych
celów mundur swojego krewniaka.
Krz y•ztof B. i And•zej G. który
zna iy Jest w środowi~ku przestęp­
<"zym pocl pseudonimem .,F«'<lr: ' zostali are~ztowan! Trw~ teraz postę­
powanie wyiaśnla tace
ich
prze<t~ pcia d'lla la Ino~ć
Przy puszcza się,
że OD'<'icz dokonywnn!a zaboru mienia. obaj orz.e<tep<"y d7ialalt
również
przy dro~a<'h wyloto• ·vch
z
m!a<la gdzie zatrzymywali
kierowców.
Komenda Dzielnico a Łódż-Poles ! e
zwraca się do wszystkich o•ób które miały w o'tatnlm cza~'" do czynh'~nh:1
z
wvmteninnvm;
<.1'\ubnlknmi
o Ud>lelen!e lnfo-macjl które mogą
pom!X' w r()'lwiklaniu lej sprawy.
(Sk)
„DZI~IK LODZKI"
dsieonik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch". Wydawca: L6dzkie Wydawnictwo Prasowe, Łódź, ul. Pinlrk11wska N•
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi Redaguje kolegium Redakcja: kod 90-103 Udź. ul. Piotrkowska
96 '\dres poMtowy· „OL" f.órlź. ~kr pnl'zt !!!l
T1l"h11• '
centrala 293·00 - !ączy z wszy'ltkimi działami. Redaki.or naczelny: 645 85. zastępcy redaktora naczeln1>go: 406-15 I 307-26, sekretarz odpowiedzialny i 11 seluetarz: 204 75
Sprawy miasta 341-10 I 337-47, społe<'zno· ekonomiczne 228-32, 310-38 i 378-97, kultura i oświata 621-60, sport 208-95. dz. łączności z czytelnikami, interwencje i Nasz
Telefon Usługowy 303-04 (rękopisów nie zamówionych redąkcja nie zwraca) Redakcja nocna: 869-68 i 868-78 Ogłoszenia I nekrologi - Biuro Reklam i Ogłoszeń, Lódź.
ul. Piotrkowska 96, tel 311-50 (za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty podają oddziały PUPIK RSW „Prasa-Kslą7.ka-Ruch".
I
DZIENNIK
ŁÓDZKI
nr 145 (10139)
•
•
~
c1vnnv
wnlnP
-
w '1nl
r~ł;;
„
)
od pracv -
-
,„
>
;n
w~w"'
-
~~~~lllH~:919d~~~~~~~~~~~~~~~~~
W ubiegłą sobotę ? i niedltielę w
pabianickim ośrodku Businka odbyło się młodzieżowe święto plonów.
Dokonano podsumov.tania
akcji .,Każdy kłos na wagę złota".
Puchar za najlepsze wvniki w tej
akcji otrzymał Zarząd Dzielnicowy
ZSMP ł,ódź-G6rna. a rzeźbę ludową ZM ZSMP w Pabianicach.
Dyplomy otrzvmały wyróżniające
~ię organizacie z „Poltexu". „Olimpii" oraz indywidualni uczestnicy
akcji. W części artystycznej wy~tąpiły zespoły łódzkiej „Anilany"
oraz z Wiśniowej Góry i Bychlewa.
(m)
podnośnik!
Skłndow<kle1-Curte
M
1zlenn:e dla Przv<'hndnl · ~e• re
wvch nr nr· l 2 3 5 w ?;!(IF""Z"
ul Parzeczew<kl! 35 S7n1ta1 Im
.J MarchlPw<klel!o codnennl•
Zstl•'"z ul nubol• 17 <>raz m ' ast<'
l !(mina Zl(!erz mla<fn I !!m •nr
nzorkńw
rnlasto I e;mlna
Ale·
.
Młodzieżowe
świ~to. plonów
Gdzie zreperował
Poszukuje się
sucharków!
•
~J.
Pabianice - Armil Czerwo'1o:>j 7
Konstantynów - Sadowa IO Ozorków - Pl Armii Czerwonej 17
Głowno f..owlcka 38 Aleksandrów - Kośclu<zk! 10
DYŻURY SZPITALI
Chirurgia ogólna - Bałuty
'iznltal Im W Blegar..sk1ee;o
eodzienn:e dla Przvcho"in l n~"o
nowvch nr nr:
4 6- 8 q 10
<:7nltal Kliniczny im N "1~1· 11r­
klee:o - codziennie dla P•zvcho
1nl Re1onr,we1 nr 7 Szpital im
Hurt przy ul. Zjazdowej
Mlod~leł nkół województw• ro1ej1klego łódzkiego, uczestnicząca
w
lipcu
w obozie
pnysposoblenla
obronnego w Głownie
przekazała
kwotę 8.246 zł na konto budowy
Pomnika Matki-Polki.
(m)
Od dtutBzego jut czasu z łódz­
kich sktepów znlknęlu ~ucharkl
Spnwodowalo to t>rawddwa udrę­
kę
dzlestqtków tudzl chnr11ch,
p?zestrzeqajqcvch
śctsie;
diety,
a rmuszonych do uclll:mw11ch
wedr6wek !>O .ldeunr.h
Telefonowala wczoraj do nas 1edna
z Czutetntczek . '(tórn kilka dni
chodztla do skkpó1" b11 1e kumć
Bezskutecznie Po kilkunastu telefonach do wielu d11sponentów pteczt1wa. uz11•kaln ona
co t>rawdn or!nowlPr!ź. te dzl.ta1
rolnych
kampania ziemniaczana.
Już w
pierwszych dniach zanotowano w
punktach skupu znaczne obroty. W
przewóz ziemniaków zaanl(ażowa­
ny jest transport
PKS.
STW.
W najbliższych dniach powinPTHW. WSOP, a nawet samochody zakładów mięsnych. Wcześniej ny rozpocząć się przewozy buraków cukrowych. Przygotowany jest
już do kampanii buraczanej tabor
PKS, które jak co roku dostarczać będzie buraki dl) dwóch cukrowni w Leśmierzu
Gu zowie
(woj. skierniwickie).
(sk)
„
- „Ozas Apokallpsy"
USA od lat 18 godz. 10, 13, 16,
19;
fATRY·LETNlE
..Szczęk! II"
USA od lat ti godz 20 (W razie niepogody seans odbędzie
s!ę w kinie
ratrv")
STUDIO
Reżyser :T. Skoll·
mowsk.I
,Noż w wodzle"
pol od lat 15 godz 17.15. 19.15
STYLOWY
Kino wlo1kle:
„Skok w pustkę" od lat
18
godz. 15.15;
Przed premierą:
„>korupy" węg. od lat 15 godz.
17.30;
Dolina Issv" po-1.
od
lat 18 godz 19 30
DKM - Iluzjon ,W krainie we·
sternów" godz. 17. 19.15
OKA - .Gdzie jest trzeci król"
poi godz 13 30;
„ Hazardziści'
pol od lat 15. i:odz. 8.3Q. .ioi,
16, 18.30
GDYNIA - Kino NON-STOP od
godz 10-22 „Parszywa dwunastka" USA od lat 18
MŁODA
GWARDIA
Polskie
komedie filmowe z la't 31l-tych:
„Zapomnlan'a melod ia" od lat
U godz 10. 11 45. 13.30. 15 30.
17.30; .. Maratończyk" USA
od
lat 18 godz 19 30
MUZA - „Sonata dla rudz1.elca"
czes. b.o. godz. 16; „Anatomia
mlłoścl" poi. od lat 15 godz.
18
t MAJA „Unkas ostatni Mohikanin" rum b.o. godz. 15;
„Spluwy l pestki" czes. od lat
18 godz 18 45 19
POI\.OJ - „Vabank" pol. od lat
15 godz. 15.30 17 30 19.301
ROMA - „Co ml zrobisz
jak
mrue zlap:esz ' ' ,poi. od lat 15
godz IO. 12 15 15. 17.15, 19.30
STOKI
„Baśt o Jasnym Sokole" radz b.o. godz. Hi;. „New
York. New York" USA od lat
15 godz. 18
SWIT - „Saturn 3" ang.
od
lat 15 godz 15, 17. 19
TATRY - „Colargol I cudowna
walizka" po-1 b.o godz. 111; „Debiutantka" poi. od lat 15 godz.
17.45 .
'
ENERGETYK - nieczynne
HALKA - „Nie zaznasz spokoju" po!. od lat 18 godz.
17,
19
PIONIER
- „Wielka. wlększa,
największa" pol
b.o. godz. 15;
„Szal" ang. od lat 18 godz. 17.
Nr Indeksu
3500ł
F-9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement