Graco 3A2133E, Matrix 3 Professional Software Owner's Manual | Manualzz
3A2133E
PL
Instalacja oprogramowania
Matrix 3.0 Professional
Instrukcja obs³ugi i konfiguracji systemu
Wprowadzenie
ROZDZIA£
1
Wprowadzenie
2
Wprowadzenie
Spis treœci
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Spis treœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Materia³y referencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pomoc techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Programy szkoleniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Typowa instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Skrócona lista kontrolna instalacji . . . . . . . . . . . . 8
Wymagania systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ogólne dane techniczne systemu Matrix . . . . . 11
Instalacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wczytywanie oprogramowania . . . . . . . . . . . . . 14
Konfiguracja samodzielna . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sprawdzanie zapory systemu Windows XP . . . 27
Sprawdzanie zapory systemu Windows Vista . . 28
Ustawienia godziny i strefy czasowej . . . . . . . . 29
Tryb hibernacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Omówienie oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Omówienie architektury
oprogramowania Matrix 3 . . . . . . . . . . . . . . 36
Uruchamianie oprogramowania Matrix 3.0 . . . . 36
G³ówne okno aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Elementy ekranowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ekrany administratora systemu . . . . . . . . . . . . . 39
Menu Go To... (PrzejdŸ do…) . . . . . . . . . . . . . . 39
Panel informacyjny: Stan grupy urz¹dzeñ . . . . . 41
Globalne zlecenia robocze . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ekrany konfiguracji administratora systemu . . . 48
Ekrany konfiguracji administratora systemu . . . 49
Ogólne informacje o konfiguracji . . . . . . . . . . . . 49
System Defaults
(Domyœlne ustawienia systemu) . . . . . . . . . 50
Zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Dane kontaktowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika . . . . . . . . . 61
Pola uwag dotycz¹cych dozowania . . . . . . . . . . 63
3
Wprowadzenie
Ekrany konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
U¿ytkownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Klienty podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Nadajniki-odbiorniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
P³yny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Zbiorniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Profile i rejestracja urz¹dzeñ . . . . . . . . . . . . . . . 83
WskaŸniki poziomu p³ynów
w zbiornikach (TLM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Uk³ad sterowania powietrzem pompy (PAC) . . . 89
Przep³ywomierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Uk³ad systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Wykaz pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Interfejs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Interfejs systemu Matrix
do systemu biznesowego . . . . . . . . . . . . . 117
Konfiguracja interfejsu Matrix . . . . . . . . . . . . . 118
Konfiguracja przep³ywomierza . . . . . . . . . . . . . 120
Serwer interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Formaty komunikatów XML . . . . . . . . . . . . . . . 122
¯¹danie weryfikacji Matrix . . . . . . . . . . . . . . . . 123
OdpowiedŸ weryfikacji Matrix . . . . . . . . . . . . . 124
MatrixPostingRequest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Komunikat MatrixPostingResponse . . . . . . . . . 128
Raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Zlecenia robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Zlecenia robocze i kody zadañ . . . . . . . . . . . . 143
Czêsto zadawane pytania (FAQ) . . . . . . . . . . . . . 149
Matrix 3 — czêsto zadawane pytania . . . . . . . . 150
Dodatek A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Jak znaleŸæ nazwê hosta w systemie
Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Jak znaleŸæ nazwê hosta w systemie
Windows Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Jak skonfigurowaæ systemy sieciowe . . . . . . . 159
Jak zarejestrowaæ wskaŸnik poziomu
p³ynu w zbiorniku (TLM) . . . . . . . . . . . . . . 160
Jak zarejestrowaæ uk³ad sterowania
powietrzem pompy (PAC) . . . . . . . . . . . . . 161
Jak zarejestrowaæ przep³ywomierz . . . . . . . . . 162
Edytor pliku w³aœciwoœci Matrix . . . . . . . . . . . . 163
Dodatek B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Interfejs innej firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Za³o¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
S³ownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Gwarancja firmy Graco na oprogramowanie . . 168
Informacja o firmie Graco . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4
Informacje ogólne
Informacje ogólne
Materia³y referencyjne
W niniejszej instrukcji obs³ugi znajduj¹ siê odnoœniki do innych instrukcji systemu Matrix. Zdecydowanie
zaleca siê, aby zamówiæ i mieæ przy sobie nastêpuj¹ce instrukcje obs³ugi:
•
Instrukcja obs³ugi przep³ywomierza Matrix 5 i Matrix 15 (3A2127*),
•
Instrukcja obs³ugi nadajnika-odbiornika systemu Matrix (3A2121E*),
•
Instrukcja obs³ugi wskaŸnika poziomu p³ynu w zbiorniku (TLM) systemu Matrix (3A2115*),
•
Instrukcja obs³ugi uk³adu sterowania powietrzem pompy (PAC) systemu Matrix (3A2112*)
*Liczba dotyczy polskiej wersji językowej instrukcji obsługi. Informacje o innych wersjach jêzykowych instrukcji obs³ugi
mo¿na uzyskaæ, kontaktuj¹c siê z dzia³em obs³ugi klienta firmy Graco lub z lokalnym dystrybutorem.
Pomoc techniczna
Aby znaleŸæ najbli¿szego autoryzowanego dystrybutora firmy Graco, nale¿y zadzwoniæ pod numer:
1-800-533-9655 (bezp³atny)
Programy szkoleniowe
Informacje o dostêpnych kursach szkoleniowych mo¿na uzyskaæ u dystrybutora.
5
ROZDZIA£
2
Instalacja
6
Instalacja
Typowa instalacja
B
A
F
D
C, E
RYS. 1
Nr
ref. Opis
A
B
C
D
E*
F
Nadajnik-odbiornik
WskaŸnik (-i) poziomu p³ynu w zbiorniku
Oprogramowanie Matrix na dysku CD
Przep³ywomierz Matrix 5 lub Matrix 15
Komputer PC klienta
Uk³ad sterowania powietrzem pompy (PAC) — opcjonalnie
*Firma Graco zdecydowanie zaleca, aby w procesie wyboru i/lub zakupu komputera obs³uguj¹cego
system Matrix zaanga¿owany by³ zatrudniony przez u¿ytkownika specjalista ds. systemów
informatycznych. Kompletna lista wymagañ dotycz¹cych komputera znajduje siê na stronie 11,
w temacie Wymagania systemowe. W razie potrzeby mo¿na j¹ uzyskaæ u dystrybutora Graco Matrix.
7
Instalacja
Skrócona lista kontrolna instalacji
Poni¿szej listy kontrolnej mo¿na u¿ywaæ jako skróconej instrukcji instalacji systemu Matrix 3. Szczegó³owe
informacje o instalacji systemu Matrix znajduj¹ siê w niniejszym podrêczniku, pocz¹wszy od strony 11.
1
Trzy do czterech tygodni przed instalacj¹
systemu Matrix
1. Oprogramowanie Matrix mo¿na po³¹czyæ w sieæ z wieloma komputerami w zak³adzie. Przed
terminem instalacji nale¿y zorganizowaæ spotkanie z przedstawicielem ds. operacji sta³ych
oraz z osob¹ odpowiedzialn¹ za systemy informatyczne w salonie sprzeda¿y w celu omówienia
wymagañ sieciowych. Zgodnie z potrzebami osoby odpowiedzialne za operacje sta³e
i za systemy informatyczne powinny siê znajdowaæ na miejscu w dniu instalacji.
2. Kontrola ³¹cznoœci radiowej — dystrybutor okreœla liczbê i umiejscowienie nadajników-odbiorników
wymaganych w bie¿¹cym zastosowaniu. Patrz Instrukcja obs³ugi nadajnika-odbiornika Matrix
i Instrukcja obs³ugi przep³ywomierzy Matrix 5 i Matrix 15.
3. Umiejscowienie gniazd elektrycznych — sprawdzenie, czy gniazda elektryczne s¹ dogodnie
umiejscowione w pobli¿u miejsc monta¿u nadajników-odbiorników i uk³adu sterowania
powietrzem pompy.
4. Projekt zak³adu z systemem Matrix — dystrybutor otrzymuje rysunek z planem pomieszczeñ
zak³adu, na którym oznacza etykietami lokalizacje podzespo³ów systemu Matrix (tj. numer
przep³ywomierza, p³yny, numer zbiornika, nadajniki-odbiorniki, komputer). Patrz page 7.
•
Na rysunku powinny siê znajdowaæ ca³kowite wymiary zak³adu i g³ównych konstrukcji budynku.
•
Nale¿y zweryfikowaæ liczbê wymaganych nadajników-odbiorników.
•
Uzupe³nienie szablonów programowania systemu Matrix — dystrybutor i przedstawiciel
klienta wype³niaj¹ szablony programowania systemu Matrix.
5. Wybór/zakup komputera — dystrybutor i u¿ytkownik wybieraj¹ (kupuj¹) komputer zgodny
z okreœlonymi przez firmê Graco wymogami dotycz¹cymi systemu Matrix.
•
Firma Graco zdecydowanie zaleca, aby w procesie wyboru i/lub zakupu komputera by³
zaanga¿owany zatrudniony przez u¿ytkownika specjalista ds. systemów informatycznych.
6. Tworzenie wykazu materia³ów (B.O.M., Bill-of-Materials) — na podstawie planu projektowego
zak³adu dystrybutor przygotowuje wykaz materia³ów oraz wycenê kosztów zwi¹zanych
z systemem Matrix.
•
W celu unikniêcia opóŸnieñ podczas instalacji nale¿y dopilnowaæ, aby zosta³y zamówione
wszystkie niezbêdne podzespo³y systemu Matrix.
7. Zamówienie podzespo³ów systemu Matrix — dystrybutor zamawia podzespo³y systemu
Matrix i zleca ich wysy³kê do swojej lokalizacji.
•
Dystrybutor powinien mieæ do dyspozycji biuro lub pokój, w którym mo¿na przygotowaæ
podzespo³y do programowania.
Etap 1 jest zakoñczony
8
Instalacja
2
Dzia³ania w lokalizacji dystrybutora po odbiorze
podzespo³ów systemu Matrix
Po dostarczeniu sprzêtu i dysku CD z oprogramowaniem systemu Matrix 3 do lokalizacji dystrybutora
wiêkszoœæ czynnoœci konfiguracyjnych mo¿na wykonaæ w zak³adzie u¿ytkownika przed faktyczn¹
dat¹ instalacji. Decyzja o wykonaniu tych czynnoœci przed instalacj¹ jest zwykle podejmowana przez
dystrybutora odpowiedzialnego za instalacjê systemu. W przypadku wiêkszych instalacji zaleca siê
wykonanie tych czynnoœci z wyprzedzeniem, zgodnie z poni¿szym opisem.
1. Wczytanie oprogramowania Matrix na klienta podstawowego/serwer dystrybutora.
2. Pod³¹czenie nadajnika-odbiornika do komputera dystrybutora — nale¿y zastosowaæ
odpowiedni kabel z uwzglêdnieniem odleg³oœci nadajnika-odbiornika od komputera.
3. Skonfigurowanie prze³¹czników wskaŸnika poziomu p³ynu w zbiorniku (TLM) — w razie
koniecznoœci nale¿y wyj¹æ baterie (wskaŸniki poziomu p³ynu s¹ fabrycznie dostarczane
z zamontowanymi bateriami). Za pomoc¹ prze³¹czników wskaŸnika TLM nale¿y ustawiæ
identyfikator sieciowy i identyfikator nadajnika-odbiornika.
4. Dostarczenie zasilania do uk³adu sterowania powietrzem pompy (PAC) — znalezienie
odpowiedniej wtyczki i u¿ycie jej z uk³adem PAC. Uk³ad PAC nale¿y pod³¹czyæ do
uziemionego gniazda elektrycznego.
5. Zainstalowanie baterii przep³ywomierzy
6. Zainstalowanie baterii wskaŸnika TLM — po ustawieniu prze³¹czników, przed zamontowaniem
baterii wskaŸnika poziomu p³ynu w zbiorniku (TLM) dostarczonych z produktem, nale¿y odczekaæ
co najmniej 30 sekund.
•
Wszelkie zmiany ustawieñ prze³¹czników nale¿y przeprowadzaæ przy wyjêtych bateriach.
Jeœli baterie nie zostan¹ wyjête, nast¹pi przywrócenie poprzednich ustawieñ prze³¹czników
wskaŸnika TLM.
7. Testowanie ³¹cznoœci radiowej — zarejestrowanie wskaŸnika poziomu p³ynu w zbiorniku (TLM),
uk³adu PAC, a nastêpnie przep³ywomierzy. Sprawdzenie, czy ka¿dy wskaŸnik TLM, uk³ad PAC
i przep³ywomierz maj¹ ³¹cznoœæ z nadajnikiem-odbiornikiem.
8. Eksport danych u¿ytkownika systemu Matrix na noœnik — zabranie tego dysku CD do miejsca
instalacji systemu Matrix u u¿ytkownika w celu importu danych.
•
Dystrybutor powinien zakupiæ puste dyski CD lub pamiêci USB w celu wyeksportowania
parametrów systemu Matrix u¿ytkownika (firma Graco zaleca umieszczenie pliku na dysku C:,
a nastêpnie skopiowanie go na dysk CD lub pamiêæ USB).
•
Na komputerze dystrybutora musi siê znajdowaæ oprogramowanie Matrix w wersji takiej samej
jak na komputerze u¿ytkownika.
•
Nale¿y pamiêtaæ o koniecznoœci oznaczenia wszystkich przep³ywomierzy i wskaŸników TLM w taki
sposób, aby ich umiejscowienie by³o zgodne z planem zak³adu (tj. Przep³ywomierz 01, 5W30 i/lub
Zbiornik 01, 5W30).
9. Zaplanowanie instalacji oprogramowania Matrix — ustalenie z u¿ytkownikiem terminu instalacji
oprogramowania Matrix.
Etap 2 jest zakoñczony
9
Instalacja
3
Czynnoœci w dniu instalacji
1. Zainstalowanie przewodów uwalniaj¹cych nadmiar ciep³a i przewodów przep³ukiwania —
dystrybutor instaluje uk³ady filtrowania i uwalniania nadmiaru ciep³a na wszystkich zbiornikach
p³ynów, a nastêpnie przep³ukuje przewody serwisowe zgodnie z zaleceniami firmy Graco.
•
Przewodów nie wolno przep³ukiwaæ przy zainstalowanych przep³ywomierzach Matrix.
2. Pod³¹czenie serwera / komputera klienta podstawowego — wczytanie oprogramowania.
•
Serwer / komputer klienta podstawowego oraz wskaŸnik nale¿y pod³¹czyæ do gniazd
podtrzymania baterii zasilacza awaryjnego UPS, a nie do strony zabezpieczenia
przeciwprzepiêciowego. Strona zabezpieczenia przeciwprzepiêciowego s³u¿y do
pod³¹czania komputerowych urz¹dzeñ peryferyjnych (tj. drukarek, skanerów itp.).
•
Nale¿y skonfigurowaæ oprogramowanie zasilacza UPS. Kompletne informacje na temat
konfigurowania zasilacza UPS mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi zasilacza UPS
dostarczonej przez producenta.
3. Zainstalowanie oprogramowania Matrix na komputerze u¿ytkownika — wczytanie
oprogramowania Matrix na komputer u¿ytkownika. Oprogramowanie jest automatycznie
wypakowywane.
4. Zaimportowanie parametrów u¿ytkownika systemu Matrix z noœnika — import danych na
komputer z dysku CD lub pamiêci USB utworzonych w punkcie 8 na stronie 9.
•
Umieszczenie nadajników-odbiorników i pod³¹czenie ich do komputera — tymczasowe
umieszczenie nadajników-odbiorników w zak³adzie za pomoc¹ dwustronnej taœmy.
Nadajniki-odbiorniki nale¿y pod³¹czyæ do komputera kablem RS422. Firma Graco zaleca
umieszczenie nadajników-odbiorników w g³ównym budynku zak³adu w centralnej lokalizacji
wzglêdem pozosta³ych podzespo³ów systemu Matrix.
5. Przeprowadzenie testu ³¹cznoœci radiowej z przep³ywomierzem — po zaprogramowaniu ka¿dego
przep³ywomierza, na przep³ywomierz jest wysy³ana informacja o testowym dozowaniu i nastêpuje
sprawdzenie, czy informacja ta zosta³a wyœwietlona na ekranie informacji o dozowaniach z nazw¹
docelowego przep³ywomierza.
6. Zainstalowanie przep³ywomierzy — nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcjami instalacji.
•
Nie wolno zalewaæ przep³ywomierza, jeœli nie zweryfikowano prawid³owoœci dzia³ania
³¹cznoœci radiowej.
7. Wykonanie testu ³¹cznoœci radiowej ze wskaŸnikami TLM — po zainstalowaniu ka¿dego
wskaŸnika TLM nale¿y nacisn¹æ przycisk wyœwietlacza, aby sprawdziæ czy jest mo¿liwe
nawi¹zanie ³¹cznoœci z nadajnikiem-odbiornikiem.
8. Zainstalowanie wskaŸników TLM — zbiorniki z p³ynem powinny byæ wypoziomowane.
9. Zainstalowanie uk³adu PAC (jeœli jest u¿ywany) — nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcjami
instalacji.
10. Szkolenie personelu — dopilnowanie, aby wszyscy pracownicy, administrator i technicy zostali
szczegó³owo przeszkoleni z zakresu obs³ugi wyposa¿enia systemu Matrix.
11. Pozostawienie dzia³aj¹cego systemu Matrix na 30 dni — upewnienie siê, ¿e nie wystêpuj¹ ¿adne
problemy z ³¹cznoœci¹ radiow¹.
•
W celu poprawienia ³¹cznoœci radiowej mo¿e byæ konieczna zmiana umiejscowienia
nadajników-odbiorników (ich tymczasowe przymocowanie dwustronn¹ taœm¹). Jeœli system
dzia³a niezawodnie przez 30 dni, nadajniki-odbiorniki systemu Matrix mo¿na trwale zamontowaæ
na wspornikach mocuj¹cych.
Etap 3 jest zakoñczony
10
Instalacja
Wymagania systemowe
Firma Graco zdecydowanie zaleca, aby w wymienione ni¿ej dzia³ania zwi¹zane z instalacj¹
systemu Matrix by³ zaanga¿owany specjalista ds. systemów informatycznych zatrudniony
przez u¿ytkownika.
•
Pomoc w wyborze i/lub zakupie komputera obs³uguj¹cego oprogramowanie Matrix. Komputer musi
zapewniaæ wydajnoœæ zgodn¹ ze specyfikacj¹ wymienion¹ na stronach 11.
•
Jeœli komputer z oprogramowaniem Matrix ma byæ po³¹czony w sieæ z innymi komputerami,
nale¿y o tym powiadomiæ pracownika dzia³u informatycznego, aby móg³ on prawid³owo
skonfigurowaæ ustawienia sieciowe przed wczytaniem oprogramowania Matrix.
•
Pracownik dzia³u informatycznego powinien byæ obecny podczas wczytywania oprogramowania
Matrix w dniu instalacji systemu.
Ogólne dane techniczne systemu Matrix
Oprogramowanie komputerowe Matrix mo¿na obs³ugiwaæ na pojedynczych komputerach (nazywanych
równie¿ systemami samodzielnymi) lub na wielu komputerach (taki system jest nazywanym systemem
sieciowym).
Systemy z jednym komputerem (samodzielne): Przeznaczone g³ównie do zastosowañ, w których
dostêp do ekranów oprogramowania Matrix nie jest wymagany z wielu lokalizacji oraz, w których
wystêpuje niewiele przep³ywomierzy i wskaŸników poziomu p³ynu w zbiornikach. Systemy tego typu
zapewniaj¹ pe³n¹ funkcjonalnoœæ systemu Matrix na pojedynczym komputerze.
Systemy z wieloma komputerami (sieciowe): Wykorzystuj¹c istniej¹c¹ sieæ, system Matrix
zainstalowany w tej konfiguracji sk³ada siê z jednego (dedykowanego) komputera pe³ni¹cego rolê
serwera systemu Matrix oraz z co najmniej jednego komputera pe³ni¹cego rolê klienta systemu Matrix.
Nadajniki-odbiorniki systemu Matrix mo¿na pod³¹czaæ do dowolnego komputera z oprogramowaniem
Matrix. Ta konfiguracja jest zalecana do zastosowañ, w których dostêp do ekranów oprogramowania
Matrix jest wymagany z wielu fizycznych lokalizacji lub w których wystêpuje wiele przep³ywomierzy
i wskaŸników poziomu p³ynu w zbiornikach.
Wymagania dotycz¹ce komputera
Oprogramowanie Matrix jest uruchamiane na komputerach. Jest zgodne z nastêpuj¹cymi systemami
operacyjnymi: Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows
Vista i Microsoft Windows 2003 Server.
System Matrix na pojedynczym komputerze:
Minimalne wymagania sprzêtowe
•
•
•
•
•
•
•
•
11
Do uruchamiania oprogramowania Matrix firma Graco zaleca u¿ywanie
dedykowanego komputera.
Procesor Pentium 4, 2GHz (lub odpowiednik)
1 GB pamiêci RAM (system operacyjny Windows XP lub Windows 2003 Server) lub 2 GB
pamiêci RAM (system operacyjny Windows Vista)
RozdzielczoϾ ekranu 1024 x 768
1 GB wolnej przestrzeni dyskowej
Stacja CD-ROM
Jeden port USB na ka¿dy nadajnik-odbiornik
Karta sieciowa
Instalacja
Sieciowe systemy Matrix — wymagania sprzêtowe dotycz¹ce klientów:
Minimalne wymagania sprzêtowe dotycz¹ce komputera klienckiego systemu Matrix
•
•
•
•
•
•
•
•
Procesor Pentium 4, 1 GHz (lub odpowiednik)
1 GB pamiêci RAM (system operacyjny Windows XP lub Windows 2003 Server) lub 2 GB
pamiêci RAM (system operacyjny Windows Vista)
RozdzielczoϾ ekranu 1024 x 768
500 MB wolnej przestrzeni dyskowej
Stacja CD-ROM
Jeden port USB na ka¿dy nadajnik-odbiornik
Karta sieciowa
Karta dŸwiêkowa (tylko klienty podstawowe)
Sieciowe systemy Matrix — wymagania sprzêtowe dotycz¹ce serwera:
Minimalne wymagania sprzêtowe dotycz¹ce serwera systemu Matrix ró¿ni¹ siê w zale¿noœci
od rozmiaru systemu.
W przypadku systemów o maksymalnej liczbie 25 klientów i odleg³oœci do 100 metrów mo¿na
u¿ywaæ komputerów o powszechnie dostêpnej konfiguracji sprzêtowej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Firma Graco wymaga, aby ten komputer by³ u¿ywany wy³¹cznie do obs³ugi
oprogramowania Matrix
Procesor Pentium 4,3 GHz (lub odpowiednik)
2 GB pamiêci RAM (system operacyjny Windows XP lub Windows 2003 Server) lub 4 GB
pamiêci RAM (system operacyjny Windows Vista)
RozdzielczoϾ ekranu 1024 x 768
1 GB wolnej przestrzeni dyskowej
Stacja CD-ROM
Jeden port USB na ka¿dy nadajnik-odbiornik
Karta sieciowa
Karta dŸwiêkowa (tylko klienty podstawowe)
W przypadku wiêkszych systemów do pe³nienia funkcji serwera systemu Matrix firma Graco zaleca
u¿ywanie komputera o konfiguracji serwerowej. Najwa¿niejsze czynniki okreœlaj¹ce wzglêdne
obci¹¿enie serwera systemu Matrix to liczba komputerów klienckich i liczba przep³ywomierzy.
Do wewnêtrznego testowania du¿ych systemów Matrix firma Graco u¿ywa dedykowanego serwera
o przedstawionej ni¿ej konfiguracji. Mo¿e ona s³u¿yæ jako minimalne wymagania sprzêtowe
dotycz¹ce serwera.
•
•
•
•
•
•
12
Serwer Dell PowerEdge SC1430
Dwa procesory dwurdzeniowe Xeon 1,6 GHz
4 GB pamiêci RAM
Dyski twarde Serial ATA
Dwie karty sieciowe: jedna do systemu Matrix, a druga do zadañ zarz¹dzania, konserwacji
oraz jako urz¹dzenie zapasowe.
System operacyjny Windows Server 2003 R2 Standard Edition z dodatkiem SP2
Instalacja
Zalecenia dotycz¹ce wszystkich systemów Matrix
•
Z serwerem Matrix nale¿y u¿ywaæ awaryjnego zasilacza UPS. Prawid³owa instalacja zasilacza UPS
przy komputerze zapewnia kontrolowane wy³¹czenie serwera w przypadku utraty zasilania, znacznie
zmniejszaj¹c potencjalne ryzyko uszkodzenia danych. Jest to wa¿ne, poniewa¿ w przypadku
uszkodzenia jakiegokolwiek pliku bazy danych oprogramowania Matrix ca³y system przestaje dzia³aæ.
Oznacza to, ¿e nie mo¿na dozowaæ p³ynów bez uprzedniego prze³¹czenia systemu w tryb awaryjny.
•
Nale¿y zabezpieczaæ wszystkie komputery systemu Matrix, w szczególnoœci serwer, za pomoc¹
standardowych i pomocniczych œrodków bezpieczeñstwa:
•
•
System operacyjny Windows zainstalowany na komputerze powinien byæ aktualizowany
najnowszymi poprawkami i pakietami serwisowymi.
• Komputer powinien byæ zabezpieczony nazw¹ u¿ytkownika i has³em.
• Nale¿y u¿ywaæ oprogramowania antywirusowego i zapory internetowej oraz skonfigurowaæ je tak,
aby umo¿liwia³y prawid³owe dzia³anie systemu Matrix.
Zalecane dodatkowe aplikacje (dostarczane przez firmy inne ni¿ Graco):
•
•
Adobe Acrobat Reader 7.0 lub nowszy (do wyœwietlania raportów),
program do obs³ugi arkuszy kalkulacyjnych umo¿liwiaj¹cy otwieranie plików tekstowych formatu
CSV - do niestandardowej manipulacji danymi raportu.
Dezinstalacja oprogramowania Matrix 3.x.x
Aby usun¹æ oprogramowanie Matrix i zapisane pliki danych z komputera, nale¿y wykonaæ poni¿sz¹
procedurê. Jeœli nie zostanie wykonana kopia zapasowa bazy danych, wykonanie tej procedury
spowoduje utratê wszystkich parametrów systemu Matrix oraz historii dozowania.
•
Do usuniêcia systemu Matrix z komputera lub dodania go na komputer wymagane s¹ uprawnienia
administratora.
•
Program dezinstalacyjny nie usuwa ¿adnych plików, które utworzono po zainstalowaniu
oprogramowania Matrix, takich jak pliki eksportu z bazy danych oraz raporty. W przypadku
zamiaru usuniêcia z dysku twardego równie¿ tych plików nale¿y to zrobiæ rêcznie w programie
Eksplorator Windows po zakoñczeniu dzia³ania programu dezinstalacyjnego.
Usuwanie oprogramowania Matrix i plików danych
1. W menu Start systemu Windows wybierz pozycje Start / Panel sterowania.
2. W panelu sterowania dwukrotnie kliknij pozycjê „Dodaj lub usuñ programy”.
3. Przewiñ do pozycji „Matrix 3” na liœcie programów i kliknij pozycjê, aby j¹ zaznaczyæ.
4. Kliknij przycisk „Usuñ”.
5. W wyœwietlonym oknie dialogowym wybierz z listy opcjê „Usuñ” i kliknij przycisk „Dalej”.
6. W oknie z proœb¹ o potwierdzenie kliknij przycisk „Tak”.
7. Zostanie uruchomiony program dezinstalacyjny.
8. Kliknij przycisk „Zakoñcz”.
Po zakoñczeniu procesu dezinstalacji mo¿e zostaæ wyœwietlona proœba o ponowne uruchomienie
komputera. Zawsze zaleca siê ponowne uruchomienie komputera w celu dokoñczenia dezinstalacji.
13
Instalacja
Instalacja oprogramowania
Opisana poni¿ej procedura s³u¿y do zainstalowania oprogramowania Matrix.
WA¯NE: Nie wolno wykonywaæ kopii oprogramowania Matrix w celu u¿ywania ich na innych
komputerach lub do u¿ytku osobistego. W trakcie wczytywania oprogramowania nale¿y przeczytaæ
umowê licencyjn¹.
WA¯NE: U¿ytkownik musi byæ zalogowany w systemie Windows z uprawnieniami administratora.
IJeœli
na komputerze jest zainstalowana starsza wersja oprogramowania Matrix, przed rozpoczêciem
nowej instalacji nale¿y j¹ odinstalowaæ. Instrukcje dotycz¹ce dezinstalacji oprogramowania Matrix mo¿na
znaleŸæ w instrukcji obs³ugi oprogramowania Matrix do³¹czonej do bie¿¹cej wersji systemu Matrix.
Instalacja oprogramowania i konfiguracja sieci
Program instalacyjny tej wersji oprogramowania Matrix umo¿liwia wybranie dwóch typów instalacji.
Jedna z nich to Typical Installation (Instalacja typowa), a druga to Custom Installation (Instalacja
niestandardowa). Opcjê Typical Installation (Instalacja typowa) nale¿y wybieraæ w przypadku
pojedynczych komputerów oraz tego komputera w systemie z wieloma komputerami, który bêdzie
pe³niæ rolê serwera systemu Matrix.
Wczytywanie oprogramowania
Uwaga: Do dodania systemu Matrix na komputer lub usuniêcia go z komputera s¹ wymagane uprawnienia
administratora systemu Windows XP lub Windows Vista.
Program instalacyjny oprogramowania Matrix 3 umo¿liwia wybranie dwóch typów instalacji: typowej
(Typical) i niestandardowej (Custom). Zawsze, gdy jest instalowane oprogramowanie Matrix 3,
u¿ytkownik musi zdecydowaæ o typie instalacji.
•
Typowa: Instalacja typowa powoduje zainstalowanie wszystkich sk³adników oprogramowania Matrix.
Ten wybór dotyczy komputerów samodzielnych. W przypadku systemów z wieloma komputerami
po³¹czonymi w sieæ, jeden komputer w sieci musi pe³niæ rolê „serwera” systemu Matrix. W takiej
sytuacji nale¿y wybieraæ opcjê instalacji „typowej”.
•
Niestandardowa: Instalacja niestandardowa umo¿liwia u¿ytkownikowi wybranie konkretnych
sk³adników oprogramowania Matrix. Ten typ instalacji jest najczêœciej u¿ywany do zainstalowania
wy³¹cznie sk³adnika klienta na komputerze, który dzia³a w systemie Matrix z wieloma komputerami.
W przypadku bardzo du¿ych systemów ten typ instalacji umo¿liwia równie¿ zainstalowanie samej bazy
danych lub us³ugi Matrix Service Engine (MSE), która przydaje siê do równomiernego rozk³adania
obci¹¿enia miêdzy wieloma serwerami. W przypadku wszystkich instalacji niestandardowych
instalowana jest kliencka aplikacja interfejsu u¿ytkownika oraz us³uga Transceiver Server (serwera
nadajnika-odbiornika).
a. Opcja Client Only (Tylko klient). W przypadku tej instalacji niestandardowej instalowana jest
aplikacja kliencka oraz us³uga Transceiver Server (serwera nadajnika-odbiornika). Oba sk³adniki
nale¿y skonfigurowaæ tak, aby „wskazywa³y” na us³ugê MSE i bazê danych, które prawdopodobnie
zainstalowane s¹ w innym miejscu w sieci.
b. Opcja Matrix Server Only (Tylko serwer Matrix). Tak jak w przypadku opcji Client Only,
lecz dodatkowo jest instalowana us³uga MSE.
c. Opcja Database Only (Tylko baza danych). Tak jak w przypadku opcji Client Only,
lecz dodatkowo jest instalowana us³uga Matrix Database (Baza danych Matrix).
Na koñcu ka¿dego procesu instalacji, w celu prawid³owego skonfigurowania komputera do obs³ugi
systemu Matrix, uruchamiany jest edytor w³aœciwoœci systemu Matrix (Matrix Properties Editor)
instalowany jako sk³adnik ka¿dej instalacji oprogramowania Matrix. Instrukcje dotycz¹ce obs³ugi
tego edytora mo¿na znaleŸæ w temacie „Edycja w³aœciwoœci systemu Matrix”.
14
Instalacja
Konfiguracja samodzielna
W przypadku konfiguracji samodzielnej (patrz RYS. 2) jest wymagany tylko jeden komputer, na którym
jest uruchomione oprogramowanie Matrix obs³uguj¹ce ca³y system.
RYS. 2
Procedura instalacji
1. Zaloguj siê w systemie Windows jako administrator.
2. W³ó¿ dysk CD z oprogramowaniem Matrix do stacji CD-ROM.
3. Dwukrotnie kliknij ikonê Matrix3Premier.exe (RYS. 3).
RYS. 3
15
Instalacja
4. Przeczytaj umowê licencyjn¹ u¿ytkownika oprogramowania (RYS. 4). Jeœli akceptujesz warunki
umowy, wybierz opcjê „I accept the terms of the license agreement” (Akceptujê warunki umowy
licencyjnej). Po zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej przycisk NEXT (DALEJ) stanie siê
aktywny. Kliknij przycisk NEXT (DALEJ).
Jeœli warunki umowy licencyjnej nie zostan¹ zaakceptowane, instalacja zakoñczy siê. Aby zamkn¹æ
program instalacyjny oprogramowania Matrix, kliknij przycisk BACK (WSTECZ) lub EXIT (ZAMKNIJ).
RYS. 4
5. Po klikniêciu przycisku NEXT (DALEJ), oznaczaj¹cego zaakceptowanie umowy licencyjnej, zostanie
wyœwietlony ekran Installation Options (Opcje instalacji) (patrz RYS. 5 (A)). Na tym ekranie s¹ opisane
dwa dostêpne do wyboru typy instalacji.
Po klikniêciu przycisku NEXT (DALEJ) zostanie wyœwietlony ekran Setup Type (Typ instalacji)
(patrz RYS. 5 (B)). Na tym ekranie mo¿na wybraæ typ instalacji.
•
Instalacja typowa (domyœlna) — ten typ instalacji nale¿y wybieraæ w przypadku systemów
samodzielnych, poniewa¿ niezbêdne i wymagane do dzia³ania s¹ wszystkie trzy sk³adniki:
Matrix Database (Baza danych Matrix), Matrix Service Engine (Aparat us³ug Matrix) i Matrix
Transceiver Server (Serwer nadajnika-odbiornika Matrix).
•
Instalacja niestandardowa — tej opcji nie mo¿na u¿ywaæ w przypadku systemu samodzielnego.
Wiêcej informacji o instalacji tego typu mo¿na znaleŸæ w temacie Wczytywanie oprogramowania
na stronie 14.
A
B
RYS. 5
16
Instalacja
6. Poniewa¿ jest to konfiguracja samodzielna, zaznacz opcjê Typical (Typowa) i kliknij przycisk
NEXT (DALEJ).
7. Wybierz lokalizacjê docelow¹. Domyœlna lokalizacja to C:\Program Files\Graco\Matrix3. Aby wybraæ
inn¹ lokalizacjê, kliknij przycisk Browse (Przegl¹daj) (patrz RYS. 6).
8. Aby kontynuowaæ instalacjê oprogramowania i przejœæ do Kreatora InstallShield oprogramowania
Matrix 3 (RYS. 7), kliknij przycisk NEXT (DALEJ). Aby wróciæ do poprzedniego ekranu instalatora,
kliknij przycisk BACK (WSTECZ). Aby anulowaæ instalacjê oprogramowania, kliknij przycisk
CANCEL (ANULUJ).
RYS. 6
9. Kliknij przycisk NEXT (DALEJ). Kreator InstallShield oprogramowania Matrix3 rozpocznie
instalacjê (RYS. 7).
RYS. 7
17
Instalacja
10. Po wyœwietleniu ekranu konfiguracji us³ugi Matrix Database (RYS. 8) kliknij przycisk NEXT (DALEJ),
aby rozpocz¹æ konfiguracjê us³ugi bazy danych.
RYS. 8
11. Us³uga Matrix Database zostanie skonfigurowana przez system. Po wyœwietleniu ekranu Matrix
Transceiver (patrz RYS. 9) kliknij przycisk NEXT (DALEJ), aby rozpocz¹æ instalacjê sterownika
nadajnika-odbiornika.
RYS. 9
18
Instalacja
12. Po zakoñczeniu instalacji zostanie wyœwietlony ekran RYS. 10. Przed w³¹czeniem oprogramowania
Matrix nale¿y ponownie u))ruchomiæ komputer. Wybierz opcjê „Yes, I want to restart my computer”
(Tak, chcê ponownie uruchomiæ komputer) i kliknij przycisk Finish (Zakoñcz), aby ponownie
uruchomiæ komputer.
RYS. 10
Instalacja Typical (Matrix Server and Client) (Typowa (serwer i klient Matrix)) powoduje utworzenie
wymienionych dalej skrótów.
W menu Start / All Programs (Wszystkie programy) / Graco / Matrix:
•
Matrix Client (Klient Matrix) — zapewnia graficzny interfejs u¿ytkownika oraz odnoœne ekrany
w przegl¹darce IE. W celu uzyskania dostêpu do ekranów oprogramowania Matrix jest konieczne
w³¹czenie aplikacji Matrix Client.
•
Edit Matrix Settings (Edytuj ustawienia systemu Matrix) — program u¿ywany do eksportowania
i importowania bazy danych oprogramowania Matrix 3 oraz do konfigurowania w³aœciwoœci systemu.
Kompletny opis tej funkcji mo¿na znaleŸæ w temacie Edytor pliku w³aœciwoœci Matrix na stronie 163.
•
Meter Firmware Update Utility (Narzêdzie do aktualizacji oprogramowania sprzêtowego
przep³ywomierza) — program u¿ywany do aktualizowania oprogramowania sprzêtowego
przep³ywomierza.
19
Instalacja
Konfiguracje sieciowe
Konfiguracje sieciowe to systemy Matrix, w których do uruchamiania i monitorowania ca³ego systemu
jest u¿ywanych wiele komputerów. System Premier mo¿e obs³ugiwaæ do 300 komputerów po³¹czonych
w sieæ. System Professional mo¿e obs³ugiwaæ do 6komputerów po³¹czonych w sieæ. W systemie Basic
konfiguracja sieciowa nie jest obs³ugiwana. W tej konfiguracji jest wymagane u¿ywanie lokalnej sieci LAN.
W przypadku konfiguracji sieciowej jest wymagane zainstalowanie us³ug Matrix Database (Baza danych
Matrix) i Matrix Service Engine (Aparat us³ugi Matrix). Te g³ówne sk³adniki mo¿na zainstalowaæ na tym
samym komputerze lub na dwóch ró¿nych komputerach (w celu roz³o¿enia obci¹¿enia).
UWAGA: Jeœli system bêdzie zu¿ywaæ zbyt du¿o zasobów, mo¿e byæ konieczne ulepszenie konfiguracji
komputera serwera.
Po zainstalowaniu us³ug Matrix Database (Baza danych Matrix) i Matrix Service Engine (Aparat
us³ugi Matrix) nale¿y zainstalowaæ klienty systemu Matrix. Klienty systemu Matrix umo¿liwiaj¹
monitorowanie systemu za pomoc¹ graficznego interfejsu u¿ytkownika (GUI) oraz instalowanie
nadajników-odbiorników Matrix.
RYS. 11
Procedura instalacji
1. Zaloguj siê w systemie Windows jako administrator.
2. W³ó¿ dysk CD z oprogramowaniem Matrix do stacji CD-ROM.
3. Dwukrotnie kliknij ikonê Matrix3Premier.exe (RYS. 12).
RYS. 12
20
Instalacja
4. Przeczytaj umowê licencyjn¹ u¿ytkownika oprogramowania (RYS. 13). Jeœli akceptujesz warunki
umowy, wybierz opcjê „I accept the terms of the license agreement” (Akceptujê warunki umowy
licencyjnej). Po zaakceptowaniu warunków umowy licencyjnej przycisk NEXT (DALEJ) stanie
siê aktywny. Kliknij przycisk NEXT (DALEJ).
Jeœli warunki umowy licencyjnej nie zostan¹ zaakceptowane, instalacja zakoñczy siê. Aby zamkn¹æ
program instalacyjny oprogramowania Matrix, kliknij przycisk BACK (WSTECZ) lub EXIT (ZAMKNIJ).
RYS. 13
5. Po klikniêciu przycisku NEXT (DALEJ), oznaczaj¹cego zaakceptowanie umowy licencyjnej, zostanie
wyœwietlony ekran Options (Opcje) (patrz RYS. 14 (A)). Na tym ekranie s¹ opisane dwa dostêpne do
wyboru typy instalacji.
Po klikniêciu przycisku NEXT (DALEJ) zostanie wyœwietlony ekran Setup Type (Typ instalacji)
(patrz RYS. 14 (B)). Na tym ekranie mo¿na wybraæ typ instalacji.
•
Instalacja typowa (domyœlna) — ten typ instalacji nale¿y wybieraæ w przypadku systemów
samodzielnych, poniewa¿ niezbêdne i wymagane do dzia³ania s¹ wszystkie trzy sk³adniki:
Matrix Database (Baza danych Matrix), Matrix Service Engine (Aparat us³ug Matrix) i Matrix
Transceiver Server (Serwer nadajnika-odbiornika Matrix).
•
Instalacja niestandardowa — tej opcji nie mo¿na u¿ywaæ w przypadku systemu samodzielnego.
Wiêcej informacji o instalacji tego typu mo¿na znaleŸæ w temacie Wczytywanie oprogramowania
na stronie 14.
A
RYS. 14
21
B
Instalacja
6. Poniewa¿ jest instalowana konfiguracja sieciowa, zaznacz opcjê Custom Install (Instalacja
niestandardowa), aby zdecydowaæ, które sk³adniki systemu Matrix maj¹ byæ zainstalowane
na komputerze (lub serwerze), a nastêpnie kliknij przycisk NEXT (DALEJ).
7. Na ekranie Select Features (Wybór funkcji) (patrz RYS. 15) zostanie wyœwietlona proœba
o zaznaczenie instalowanych funkcji oraz usuniêcie zaznaczenia obok funkcji, które nie maj¹
byæ instalowane. Kliknij przycisk NEXT (DALEJ).
RYS. 15
8. Wybierz lokalizacjê docelow¹. Domyœlna lokalizacja to C:\Program Files\Graco\Matrix3. Aby wybraæ
inn¹ lokalizacjê, kliknij przycisk Browse (Przegl¹daj) (patrz RYS. 16).
9. Aby kontynuowaæ instalacjê oprogramowania i przejœæ do Kreatora InstallShield oprogramowania
Matrix 3 (RYS. 16), kliknij przycisk NEXT (DALEJ). Aby wróciæ do poprzedniego ekranu instalatora,
kliknij przycisk BACK (WSTECZ). Aby anulowaæ instalacjê oprogramowania, kliknij przycisk
CANCEL (ANULUJ).
RYS. 16
22
Instalacja
10. Kliknij przycisk NEXT (DALEJ). Kreator InstallShield oprogramowania Matrix3 rozpocznie
instalacjê (RYS. 17).
RYS. 17
11. W przypadku instalacji niestandardowej na ekranie RYS. 18 zostanie wyœwietlona proœba
o wprowadzenie nazwy hosta lub adresu IP serwera Matrix.
RYS. 18
23
Instalacja
12. Po wyœwietleniu ekranu konfiguracji us³ugi Matrix Database (patrz RYS. 19) kliknij przycisk
NEXT (DALEJ), aby rozpocz¹æ konfiguracjê us³ugi bazy danych.
RYS. 19
13. Us³uga Matrix Database zostanie skonfigurowana przez system. Po wyœwietleniu ekranu Matrix
Transceiver (patrz RYS. 20) kliknij przycisk NEXT (DALEJ), aby rozpocz¹æ instalacjê sterownika
nadajnika-odbiornika.
RYS. 20
24
Instalacja
14. Po zakoñczeniu instalacji zostanie wyœwietlony ekran RYS. 10. Przed w³¹czeniem oprogramowania
Matrix nale¿y ponownie uruchomiæ komputer. Wybierz opcjê „Yes, I want to restart my computer”
(Tak, chcê ponownie uruchomiæ komputer) i kliknij przycisk Finish (Zakoñcz), aby ponownie
uruchomiæ komputer.
RYS. 21
Edytor w³aœciwoœci systemu Matrix — instalacja
Na ka¿dym komputerze, na którym jest zainstalowane oprogramowanie Matrix 3, jest dostêpny taki sam
edytor w³aœciwoœci. Umo¿liwia on instalatorowi skonfigurowanie w³aœciwoœci systemu, takich jak nazwy
hostów, numery portów i innych.
1. Aby uruchomiæ edytor, kliknij menu Start / All Programs (Wszystkie programy) / Graco / Matrix3 /
Utilities (Narzêdzia) i wybierz pozycjê: Edit Matrix Settings (Edytuj ustawienia systemu Matrix).
RYS. 22
25
Instalacja
2. W oknie edytora s¹ widoczne dwie kolumny z list¹ w³aœciwoœci systemu. Po lewej stronie znajduj¹ siê
nazwy w³aœciwoœci, a po prawej — ich mo¿liwe do edycji wartoœci (RYS. 23). Po wybraniu w³aœciwoœci
przez klikniêcie na ni¹, w dolnym panelu na ekranie zostan¹ wyœwietlone podstawowe informacje
dotycz¹ce tej w³aœciwoœci.
RYS. 23
3. Aby zmieniæ wartoœæ, w kolumnie Property Value (Wartoœæ w³aœciwoœci) dwukrotnie kliknij komórkê,
któr¹ chcesz edytowaæ. WprowadŸ niezbêdne zmiany.
4. Po zakoñczeniu naciœnij klawisz Enter lub jeden raz kliknij inn¹ komórkê.
5. Kliknij pozycje File (Plik) / Save (Zapisz), aby zapisaæ zmiany.
Jeœli opcja Save (Zapisz) jest niedostêpna, prawdopodobnie edytor dzia³a w „trybie edycji” ostatnio
wybranej w³aœciwoœci. Kliknij jeden raz inn¹ komórkê i ponów próbê zapisu.
UWAGA: Zwykle dobr¹ praktyk¹ jest ponowne uruchomienie komputera po wprowadzeniu zmian
we w³aœciwoœciach systemu. (Patrz Dodatek A, Jak znaleŸæ nazwê hosta, strona 156 w przypadku
systemu Windows XP lub strona 158 w przypadku systemu Windows Vista.)
26
Instalacja
Sprawdzanie zapory systemu Windows XP
1. Aby uruchomiæ edytor, kliknij menu Start / All Programs (Wszystkie programy) / Windows Firewall
(Zapora systemu Windows) (RYS. 24).
RYS. 24
2. Jeœli karta „Exceptions” (Wyj¹tki) nie jest zaznaczona, kliknij j¹, aby wyœwietliæ zawartoœæ (RYS. 25).
RYS. 25
3. Kliknij przycisk „Add Port” (Dodaj port) (RYS. 25).
4. W wyœwietlonym oknie dialogowym wprowadŸ nastêpuj¹ce informacje:
•
•
Name (Nazwa): U¿yj odpowiedniej nazwy porty (np. Matrix3, MSG, Port 2000).
Port Number (Numer portu): W tym polu utwórz wyj¹tek dotycz¹cy nastêpuj¹cych pozycji:
✓ 20000 — MSE
✓ 20002 — Client
✓ 20003 — Xovr Server
✓ 20005 — Firmware Update Tool
✓ 20006 — Database
27
Instalacja
5. Wybierz pozycjê TCP.
6. Kliknij przycisk OK, aby zapisaæ zmiany.
Sprawdzanie zapory systemu Windows Vista
1. Kliknij pozycje Start / Control Panel (Panel sterowania). Nastêpnie wybierz pozycjê Windows Firewall
(Zapora systemu Windows) (RYS. 26).
RYS. 26
2. Wybierz pozycjê Change Settings (Zmieñ ustawienia) (RYS. 27).
RYS. 27
28
Instalacja
3. Jeœli karta „Exceptions” (Wyj¹tki) nie jest zaznaczona, kliknij j¹, aby wyœwietliæ zawartoœæ (RYS. 28).
RYS. 28
4. Kliknij przycisk „Add Port” (Dodaj port) (RYS. 28).
5. W wyœwietlonym oknie dialogowym wprowadŸ nastêpuj¹ce informacje:
•
•
Name (Nazwa): U¿yj odpowiedniej nazwy porty (np. Matrix3, MSG, Port 2000).
Port Number (Numer portu): W tym polu utwórz wyj¹tek dotycz¹cy nastêpuj¹cych pozycji:
✓ 20000 — MSE
✓ 20002 — Client
✓ 20003 — Xovr Server
✓ 20005 — Firmware Update Tool
✓ 20006 — Database
6. Wybierz pozycjê TCP.
7. Kliknij przycisk OK, aby zapisaæ zmiany.
Ustawienia godziny i strefy czasowej
SprawdŸ, czy ustawienia godziny i strefy czasowej s¹ prawid³owe. Jeœli godzina zostanie zmieniona przez
operatora komputera lub automatycznie przez system operacyjny Windows (tj. w wyniku automatycznej
zmiany na czas letni), komputer nale¿y ponownie uruchomiæ.
29
Instalacja
Tryb hibernacji
Nale¿y dopilnowaæ, aby system operacyjny Windows nie by³ skonfigurowany do aktywacji trybu hibernacji
po okresie bezczynnoœci. W przypadku przejœcia w tryb hibernacji zostanie utracona ³¹cznoœæ radiowa ze
wszystkimi przep³ywomierzami i wskaŸnikami poziomu p³ynu w zbiornikach (TLM) obecnymi w systemie.
Aby wy³¹czyæ funkcjê hibernacji:
Windows XP
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz pozycjê Properties (W³aœciwoœci).
RYS. 29
2. Zostanie wyœwietlone okno dialogowe w³aœciwoœci. Wybierz kartê Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Na ekranie w sekcji Monitor Power (Zasilanie monitora) kliknij przycisk Power (Zasilanie) (RYS. 30).
RYS. 30
30
Instalacja
3. Wybierz kartê Hibernate (Hibernacja). Wy³¹cz funkcjê hibernacji, usuwaj¹c zaznaczenie pola wyboru
Enable Hibernate (W³¹cz hibernacjê). Kliknij przyciski Apply (Zastosuj) i OK, aby zamkn¹æ wszystkie
okna (RYS. 31) i zapisaæ zmiany.
RYS. 31
31
Instalacja
Windows Vista
1. W systemie Windows Vista wybierz menu Start / Control Panel (Panel sterowania) (RYS. 32).
RYS. 32
2. Wybierz ikonê Power Options (Opcje zasilania) (RYS. 33).
RYS. 33
32
Instalacja
3. Wybierz plan zasilania „Balanced” (Zrównowa¿ony) lub „Power Saver” (Oszczêdzanie energii),
a nastêpnie kliknij ³¹cze „Change Plan Settings” (Zmieñ ustawienia planu), aby wyœwietliæ opcje
hibernacji (RYS. 34).
RYS. 34
4. W polu „Put the Computer to Sleep” (Prze³¹cz komputer w tryb uœpienia) ustaw wartoœæ NEVER
(NIGDY). Nastêpnie wybierz opcjê „Change Advanced Power Settings” (Zmieñ zaawansowane
ustawienia zasilania) (RYS. 35).
RYS. 35
33
Instalacja
5. Przewiñ listê, aby znaleŸæ pozycjê „Sleep” (Wstrzymaj) (RYS. 36). Zmieñ ustawienie opcji „Sleep after”
(Wstrzymaj po) i opcji „Hibernate after” (Hibernacja po) na NEVER (NIGDY).
UWAGA: Po wprowadzeniu zmian, na ekranie bêdzie mo¿na klikn¹æ przycisk Apply (Zastosuj).
6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisaæ wprowadzone zmiany. Nastêpnie kliknij przycisk
OK (RYS. 36).
RYS. 36
34
Omówienie oprogramowania
ROZDZIA£
3
Omówienie
oprogramowania
35
Omówienie oprogramowania
Omówienie architektury
oprogramowania Matrix 3
Ka¿dy system Matrix 3 sk³ada siê z nastêpuj¹cych sk³adników:
•
Matrix Database Server (Serwer bazy danych Matrix). System Matrix 3 u¿ywa bazy danych MySql.
Serwer bazy danych jest uruchamiany jako us³uga systemu Windows*.
•
Matrix Service Engine (MSE) (Aparat us³ug Matrix). Jest to serce systemu Matrix 3. Odpowiada
ono za logikê aplikacji oraz za pobieranie danych z bazy danych i zapisywanie danych w bazie
danych. W zale¿noœci od us³ugi bazy danych aparat MSE mo¿e byæ uruchamiany jako us³uga
systemu Windows.
•
Matrix Transceiver Server (Serwer nadajnika-odbiornika Matrix). Ten sk³adnik odpowiada
za komunikacjê radiow¹ aparatu MSE z urz¹dzeniami systemu takimi jak przep³ywomierze,
wskaŸniki poziomu p³ynu w zbiornikach (TLM) i uk³ady sterowania powietrzem pompy (PAC).
W zale¿noœci od us³ugi aparatu MSE serwer nadajnika-odbiornika mo¿e byæ uruchamiany jako
us³uga systemu Windows.
•
Matrix Client (Klient Matrix). Jest to aplikacja interfejsu u¿ytkownika oprogramowania Matrix 3.
Po uruchomieniu przez u¿ytkownika w³¹czy siê tylko w przypadku pomyœlnego nawi¹zania
po³¹czenia z us³ug¹ MSE, która mo¿e dzia³aæ lokalnie lub na innym komputerze w sieci.
Wszystkie wymienione sk³adniki komunikuj¹ siê ze sob¹ przez ³¹cza sieciowe. Z wyj¹tkiem komunikacji
z serwerem bazy danych, protoko³em komunikacji jest protokó³ HTTP. Wzajemna komunikacja tego typu
oznacza, ¿e sk³adniki systemu Matrix mog¹ byæ uruchamiane i obs³ugiwane w niezwykle wygodny,
rozproszony sposób. Mog¹ wspó³dzia³aæ na jednym komputerze lub byæ zainstalowane na ró¿nych
komputerach w tej samej sieci.
*Us³uga systemu Windows to aplikacja, któr¹ mo¿na skonfigurowaæ do uruchamiania i dzia³ania bez
udzia³u u¿ytkownika. Zwykle us³ugi nie s¹ przeznaczone do interakcji z u¿ytkownikiem i nie mo¿na
ich uruchomiæ ani zatrzymaæ bez posiadania uprawnieñ administratora lokalnego komputera. Us³ugi
oprogramowania Matrix s¹ skonfigurowane do uruchamiania razem z systemem Windows niezale¿nie
od tego, czy u¿ytkownik jest zalogowany czy nie.
Uruchamianie oprogramowania
Matrix 3.0
Aby uruchomiæ oprogramowanie Matrix 3.0, dwukrotnie kliknij ikonê
Matrix 3.0 Client, która zosta³a umieszczona na pulpicie podczas instalacji
oprogramowania. Mo¿na równie¿ dwukrotnie klikn¹æ przycisk Start na
pasku zadañ systemu Windows i wybraæ pozycje All Programs (Wszystkie
programy) / Graco / ➤Matrix 3.0 / Matrix 3.0 Client. Zostanie wyœwietlone
g³ówne okno aplikacji Matrix 3.0 Total Fluid Management System.
36
Omówienie oprogramowania
G³ówne okno aplikacji
Elementy ekranowe
1
2
3
RYS. 37
W interfejsie u¿ytkownika oprogramowania Matrix 3 (patrz RYS. 37) znajduj¹ siê trzy g³ówne
elementy ekranowe.
1. Panel uk³adu systemu: Ikony na panelu uk³adu systemu rozmieszczone s¹ w strukturze drzewiastej.
Wyœwietlane ikony ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od trybu przegl¹dania, np. administrator mo¿e przegl¹daæ
ekrany obs³ugi w trybie konfiguracji, a u¿ytkownik w trybie „uruchamiania”.
•
•
Tryb konfiguracji — w panelu uk³adu systemu jest wyœwietlana ikona odpowiadaj¹ca ka¿dej
oddzielnej sekcji konfiguracji. Szczegó³owe informacje na temat trybu konfiguracji oraz
zwi¹zanych z nim ekranów znajduj¹ siê w nastêpnym rozdziale. W dalszej czêœci tego rozdzia³u
przyjêto za³o¿enie, ¿e aplikacja nie dzia³a w trybie konfiguracji.
Tryb uruchamiania — w panelu uk³adu systemu s¹ wyœwietlane wszystkie przep³ywomierze
i zbiorniki skonfigurowane w systemie. Opcjonalnie mog¹ one byæ uporz¹dkowane w grupy.
2. Panel informacyjny: Dane wyœwietlane w tym panelu odzwierciedlaj¹ wybór dokonany przez
u¿ytkownika w panelu uk³adu systemu i dotycz¹ ostatnich 10 dni. Po 10 dniach dane nie s¹
usuwane, jednak w celu ich uzyskania nale¿y uruchomiæ raport historii dozowania.
Dane wyœwietlane w panelu informacyjnym zale¿¹ od ustawienia wybranego przez u¿ytkownika
w panelu uk³adu systemu.
•
37
Jeœli wybrano zbiornik lub przep³ywomierz, w panelu informacyjnym jest widoczny stan i dane
dotycz¹ce okreœlonego zbiornika lub przep³ywomierza.
Omówienie oprogramowania
•
W przypadku wybrania grupy urz¹dzeñ w panelu informacyjnym s¹ wyœwietlane dane zbiorników
i przep³ywomierzy z okreœlonej grupy. W przypadku wybrania ca³ego systemu Matrix s¹ widoczne
dane dotycz¹ce wszystkich zbiorników i przep³ywomierzy dostêpnych w systemie.
3. Rejestr zdarzeñ systemowych: Ten rejestr jest zawsze widoczny i chronologicznie informuje
o zdarzeniach wystêpuj¹cych w systemie.
38
Omówienie oprogramowania
Ekrany administratora systemu
Menu Go To... (PrzejdŸ do…)
Menu Go To . . . (PrzejdŸ do) to jedyna opcja dostêpna na pasku menu, znajduj¹ca siê w górnej czêœci
g³ównego okna aplikacji.
RYS. 38
Klikniêcie menu Go To . . . (PrzejdŸ do) mysz¹ powoduje wyœwietlenie rozwijanej listy opcji.
Pozycje nieaktywne nie s¹ dostêpne do wyboru.
RYS. 39
Konfiguracja i raporty
Po zainstalowaniu oprogramowania komputerowego Matrix nale¿y je zsynchronizowaæ z innymi
sk³adnikami sprzêtowymi systemu Matrix. Aby to zrobiæ, nale¿y wybraæ pozycjê Setup & Reports
(Konfiguracja i raporty) z menu Go To . . . (PrzejdŸ do). Ta, chroniona has³em, sekcja zapewnia dostêp
do wszystkich ekranów konfiguracji systemu Matrix. Dostêp do tej czêœci programu maj¹ wy³¹cznie
u¿ytkownicy z uprawnieniami administratora systemu.
1. Ustaw wskaŸnik myszy nad menu Go To . . . (PrzejdŸ do) znajduj¹cym siê na pasku narzêdzi w górnej
czêœci g³ównego okna aplikacji. Z rozwijanego menu wybierz pozycjê Setup & Reports (Konfiguracja
i raporty).
Zostanie wyœwietlone okno podrêczne (patrz RYS. 40), w którym nale¿y wpisaæ nazwê u¿ytkownika
i has³o.
RYS. 40
2. WprowadŸ dane u¿ytkownika. Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany. Podczas pierwszego
logowania wpisz nazwê u¿ytkownika matrix (ma³ymi literami) oraz has³o graco (ma³ymi literami).
Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
39
Omówienie oprogramowania
Uwaga: Aby zachowaæ bezpieczeñstwo systemu, firma Graco zdecydowanie zaleca zmianê nazwy
u¿ytkownika i has³a administratora systemu podczas procedury pocz¹tkowej konfiguracji systemu.
Jeœli nazwa u¿ytkownika i has³o nie zostan¹ zmienione, dostêp do ekranów sekcji Konfiguracja
i raporty jest mo¿liwy po wprowadzeniu domyœlnych danych logowania matrix/graco. Po utworzeniu
konta nowego u¿ytkownika domyœlne konto matrix/graco jest wy³¹czane. Instrukcje dotycz¹ce
tworzenia nowej nazwy u¿ytkownika i has³a podano w temacie Ekran konfiguracji
u¿ytkowników, rozpoczynaj¹cym siê na stronie 65.
Strza³ki ukrywania/wyœwietlania
Wygl¹d g³ównego okna aplikacji mo¿na zmieniaæ, ukrywaj¹c na ekranie sekcje panelu uk³adu systemu
i rejestru zdarzeñ systemowych. Aby ukryæ ten panel, nale¿y klikn¹æ strza³ki ukrywania/wyœwietlania
pokazane na ilustracji A (patrz RYS. 41) poni¿ej. Na ilustracji B (patrz RYS. 41) pokazano wygl¹d ekranu
przy ukrytym panelu uk³adu systemu. Aby ponownie wyœwietliæ panel, nale¿y ustawiæ wskaŸnik myszy
nad strza³k¹ skierowan¹ w prawo i jeden raz klikn¹æ j¹ lewym przyciskiem myszy. Na ekranie zostanie
ponownie wyœwietlony pe³ny panel uk³adu systemu.
A
RYS. 41
40
B
Omówienie oprogramowania
Panel informacyjny: Stan grupy urz¹dzeñ
Panel informacyjny zawiera karty Global Workorders (Globalne zlecenia robocze) (jeœli jest w³¹czona),
Fluid Dispenses (Dozowania p³ynu) i Tank Levels (Poziom p³ynu w zbiornikach).
S¹ wyœwietlane rekordy dotycz¹ce wy³¹cznie ostatnich 10 dni. Informacje starsze ni¿ 10 dni nie s¹
wyœwietlane na ekranie. Dane historyczne mog¹ zostaæ pobrane przez administratora systemu przez
utworzenie raportu.
Globalne zlecenia robocze
UWAGA: Karta Global Workorders (Globalne zlecenia robocze) jest widoczna tylko, jeœli zlecenia robocze
s¹ w³¹czone na ekranie konfiguracji ustawieñ domyœlnych (strona 50).
Jeœli karta Global Workorders (Globalne zlecenia robocze) nie jest wybrana, nale¿y ustawiæ wskaŸnik
myszy nad t¹ kart¹ i klikn¹æ jeden raz lewym przyciskiem, aby j¹ wybraæ.
RYS. 42
Na karcie Global Workorders (Globalne zlecenia robocze) jest wyœwietlana lista wszystkich zleceñ
roboczych dodanych do kolejki globalnych zleceñ roboczych. W tym miejscu zlecenia robocze nie s¹
przypisane do ¿adnego konkretnego przep³ywomierza. S¹ jedynie wprowadzone do systemu i okreœlaj¹
iloœæ konkretnego p³ynu. Globalne zlecenia robocze s¹ widoczne wy³¹cznie przez przep³ywomierze
powi¹zane z odpowiednimi p³ynami.
•
•
•
•
•
•
41
Timestamp (Sygnatura czasu): Informuje o miesi¹cu, dacie i roku oraz godzinie wyst¹pienia
zdarzenia.
Work Order (Zlecenie robocze): Numer przypisany do zlecenia roboczego.
Job Code (Kod zadania): Numer przypisany do kodu zadania.
Amount (Iloœæ): Dozowana iloœæ zmierzona przez przep³ywomierz w pó³kwartach, kwartach,
galonach lub litrach.
Fluid (P³yn): Typ dozowanego p³ynu.
Group (Grupa): Okreœla, które przep³ywomierze w systemie Matrix s¹ przypisane do globalnego
zlecenia roboczego i odpowiadaj¹ za dozowanie.
Omówienie oprogramowania
Karta Dispenses (Dozowania)
Jeœli karta Dispenses (Dozowania) nie jest wybrana, nale¿y ustawiæ wskaŸnik myszy nad kart¹ i klikn¹æ
jeden raz lewym przyciskiem, aby j¹ wybraæ.
RYS. 43
Na karcie Dispenses (Dozowania) s¹ wyœwietlane trzy tabele: Pending Dispenses (Dozowania
oczekuj¹ce), Completed Dispenses (Dozowania zakoñczone) i Dispense Notes (Uwagi o dozowaniu)
(omówione na kolejnych stronach).
Kolumny wyœwietlane w tabelach Pending Dispenses (Oczekuj¹ce dozowania) i Completed Dispenses
(Zakoñczone dozowania) mo¿na konfigurowaæ. Kolumny mo¿na ukrywaæ lub wyœwietlaæ oraz zmieniaæ
kolejnoœæ sortowania ich pozycji. Konfiguracjê mo¿na zmieniaæ na ekranach ustawieñ systemu Matrix
(patrz temat Konfigurowanie interfejsu u¿ytkownika, strona 61). Ustalona konfiguracja ekranu dotyczy
wszystkich klientów Matrix obecnych w systemie.
Pending Dispenses (Dozowania oczekuj¹ce): S¹ tu wyœwietlane wszystkie rozpoczête, ale
niezakoñczone dozowania, realizowane przez dowolny przep³ywomierz w systemie. Po zakoñczeniu
dozowania pozycja jest usuwana z tabeli oczekuj¹cych dozowañ i dodawana jako pierwsza pozycja do
tabeli zakoñczonych dozowañ. Uwagi na temat poszczególnych dozowañ mo¿na przegl¹daæ, wybieraj¹c
wiersz zakoñczonego dozowania.
•
•
•
•
•
•
•
42
Timestamp (Sygnatura czasu): Jest tu wyœwietlany dzieñ, miesi¹c, data, godzina i rok dozowania.
Meter Name (Nazwa przep³ywomierza): Jest tu wyœwietlana nazwa przypisana przez
administratora systemu na ekranie konfiguracji, umo¿liwiaj¹ca zidentyfikowanie konkretnego
przep³ywomierza.
Amount (Iloœæ): Dozowana iloœæ zmierzona przez przep³ywomierz w pó³kwartach, kwartach,
galonach lub litrach.
Fluid (P³yn): Typ dozowanego p³ynu.
Work Order (Zlecenie robocze): Numer przypisany do zlecenia roboczego.
Job Code (Kod zadania): Numer przypisany do kodu zadania.
Battery (Bateria): Poziom na³adowania baterii.
Omówienie oprogramowania
Completed Dispenses (Dozowania zakoñczone): Lista wszystkich dozowañ, które zosta³y zrealizowane
przez wszystkie przep³ywomierze obecne w systemie.
RYS. 44
•
•
Timestamp (Sygnatura czasu): Informuje o miesi¹cu, dacie i roku oraz godzinie wyst¹pienia zdarzenia.
Meter Name (Nazwa przep³ywomierza): Jest tu wyœwietlana nazwa przypisana przez administratora
systemu na ekranie konfiguracji, umo¿liwiaj¹ca zidentyfikowanie konkretnego przep³ywomierza.
• Amount (Iloœæ): Dozowana iloœæ zmierzona przez przep³ywomierz w pó³kwartach, kwartach,
galonach lub litrach.
• Fluid (P³yn): Typ dozowanego p³ynu.
• Work Order (Zlecenie robocze): Numer przypisany do zlecenia roboczego.
• Job Code (Kod zadania): Numer przypisany do kodu zadania.
• Battery (Bateria): Poziom na³adowania baterii.
• First Note (Pierwsza uwaga): Jest tu wyœwietlana pierwsza uwaga widoczna w polu notatek na
karcie Dispenses (Dozowania) (strona 63). Na ekranie mo¿na utworzyæ maksymalnie 4 uwagi,
ale w tym polu jest wyœwietlana tylko pierwsza.
Dispense Notes (Uwagi dotycz¹ce dozowania): W tym miejscu s¹ wyœwietlane dodatkowe, pomocne,
wpisywane przez technika informacje zwi¹zane z dozowaniem, np. „Zap³acono”, gdy za dozowanie jest
naliczana op³ata w oprogramowaniu biznesowym. Uwagi dotycz¹ce dozowania mo¿na dodawaæ wy³¹cznie
na komputerze.
.
RYS. 45
43
Omówienie oprogramowania
Karta Tank Levels (Poziomy p³ynów w zbiornikach)
Aby wybraæ kartê Tank Levels (Poziomy p³ynów w zbiornikach), nale¿y ustawiæ nad ni¹ wskaŸnik myszy
i klikn¹æ jeden raz lewym przyciskiem.
RYS. 46
Na karcie Tank Levels (Poziomy p³ynów w zbiornikach) s¹ wyœwietlane 2 tabele: Tank Levels (Poziomy
p³ynów w zbiornikach) i Tank Activity (Dzia³ania dotycz¹ce zbiornika) (omówione na kolejnych stronach).
Kolumny mo¿na konfigurowaæ. Konfiguracji dokonuje siê na ekranach ustawieñ systemu Matrix
(patrz temat Konfigurowanie interfejsu u¿ytkownika, strona 61).
Tabela Tank Levels (Poziomy p³ynów w zbiornikach) zawiera listê wszystkich zbiorników
skonfigurowanych w systemie. W tabeli s¹ równie¿ wyœwietlane zbiorniki, które nie wyposa¿ono
we wskaŸnik poziomu p³ynu w zbiorniku (TLM).
RYS. 47
•
•
•
•
•
44
Timestamp (Sygnatura czasu): Informuje o miesi¹cu, dacie, roku oraz godzinie odczytu poziomu
p³ynu w zbiorniku.
Tank Name (Nazwa zbiornika): Informuje o wszystkich zbiornikach p³ynów u¿ywanych w systemie
Matrix oraz o przypisanych do nich numerach i etykietach.
Fluid (P³yn): Informuje o typie p³ynu znajduj¹cego siê w zbiorniku.
Level (Poziom): Informuje o ³¹cznej iloœci p³ynu.
Battery (Bateria): informuje o pozosta³ym poziomie na³adowania baterii.
Omówienie oprogramowania
W tabeli Activity (Dzia³ania) s¹ wyœwietlane dzia³ania zwi¹zane z poziomem p³ynu, dotycz¹ce wszystkich
zbiorników dostêpnych w systemie. W sekcji Tank Levels (Poziomy p³ynów w zbiornikach) na ekranie
mo¿na mysz¹ wybraæ zbiornik. W sekcji History (Historia) na ekranie s¹ wyœwietlane rekordy zdarzeñ
zwi¹zane z tym zbiornikiem oraz odpowiadaj¹ce im godziny. Jeœli w systemie s¹ u¿ywane wskaŸniki
poziomu p³ynów w zbiornikach, rejestrowane s¹ odczyty wskaŸników TLM. Jeœli wskaŸniki TLM nie s¹
u¿ywane w systemie Matrix, w tym miejscu s¹ wyœwietlane wy³¹cznie rêczne zmiany (patrz ekrany
konfiguracji zbiorników, strona 79).
RYS. 48
•
•
•
45
Timestamp (Sygnatura czasu): informuje o miesi¹cu, dacie i roku oraz godzinie dzia³ania.
Readings & Adjustments (Odczyty i regulacje): (jeœli zainstalowane) pobrana ze wskaŸnika TLM
informacja o poziomie p³ynu w zbiornikach oraz o dacie i godzinie odczytu. Jest tutaj równie¿
wyœwietlany raport dotycz¹cy rêcznych regulacji wszystkich zbiorników.
Comment (Komentarz): pole umo¿liwiaj¹ce technikom wpisywanie dodatkowych informacji
zwi¹zanych ze zbiornikiem.
Omówienie oprogramowania
Rejestr zdarzeñ
W dolnej czêœci ekranu jest wyœwietlany rejestr zdarzeñ, czyli raport o wszystkich zdarzeniach
systemowych wraz z datami i godzinami ich wyst¹pienia. Jeœli te informacje nie maj¹ byæ rutynowo
wyœwietlane, mo¿na je ukryæ za pomoc¹ strza³ek ukrywania/wyœwietlania (patrz temat Strza³ki
ukrywania/wyœwietlania na stronie 39).
RYS. 49
•
•
•
•
•
46
Timestamp (Sygnatura czasu): informuje o miesi¹cu, dacie i roku oraz godzinie
wyst¹pienia zdarzenia.
Event (Zdarzenie): informacje o typie zdarzenia.
Detail (Szczegó³y): dodatkowe informacje zwi¹zane ze zdarzeniem.
Device (Urz¹dzenie): urz¹dzenie, które spowodowa³o zarejestrowanie zdarzenia w raporcie:
przep³ywomierz, zbiornik, wskaŸnik TLM, uk³ad PAC.
Location (Lokalizacja): lokalizacja urz¹dzenia w systemie operacyjnym Matrix.
Omówienie oprogramowania
Pozycja About Matrix (Informacje o oprogramowaniu Matrix)
Zostanie wyœwietlony ekran (patrz RYS. 50). Aby wyœwietliæ ten ekran nie trzeba wprowadzaæ nazwy
u¿ytkownika ani has³a.
RYS. 50
Pozycja Exit (Zakoñcz)
Klikniêcie tego polecenia powoduje zamkniêcie programu interfejsu u¿ytkownika oprogramowania Matrix.
Us³ugi bazy danych, MSE, nadajnika-odbiornika i serwera nadal dzia³aj¹.
47
Ekrany konfiguracji administratora systemu
ROZDZIA£
4
Ekrany konfiguracji
administratora
systemu
48
Ekrany konfiguracji administratora systemu
Ekrany konfiguracji administratora systemu
Administrator systemu ma dostêp do wymienionych ni¿ej ekranów. Szczegó³owy opis ka¿dego ekranu,
jego przeznaczenie i funkcje opisano na kolejnych stronach:
•
Users (U¿ytkownicy) — strona 65: U¿ywany do dodawania, modyfikowania i usuwania u¿ytkowników.
Umo¿liwia równie¿ przypisanie ka¿demu u¿ytkownikowi nazwy, informacji PIN i poziomu
bezpieczeñstwa.
•
Primary Clients (Klienty podstawowe) — strona 68: U¿ywany do dodawania, edycji i usuwania
sieciowych komputerów klienckich w systemie Matrix.
•
Transceivers (Nadajniki-odbiorniki) — strona 71: S³u¿y do ustawiania identyfikatorów
nadajników-odbiorników w celu umo¿liwienia komunikacji komputera Matrix z podzespo³ami
sprzêtowymi systemu Matrix.
•
•
Fluids (P³yny) — strona 77: U¿ywany do dodawania, edycji i usuwania p³ynów z systemu.
•
Tank Level Monitors (WskaŸniki poziomu p³ynów w zbiornikach) — strona 84: Okreœla profil ka¿dego
wskaŸnika poziomu p³ynu w zbiorniku, dostêpnego w systemie Matrix.
•
Pump Air Controls (Uk³ady sterowania powietrzem pompy) — strona 89: Okreœla profil ka¿dego
uk³adu sterowania powietrzem pompy, u¿ywanego w systemie Matrix.
•
Meters (Przep³ywomierze) — strona 92: Okreœla profil ka¿dego przep³ywomierza u¿ywanego
w systemie Matrix.
•
System Layout (Uk³ad systemu) — strona 97: Obszar, w którym administrator systemu okreœla,
w jaki sposób urz¹dzenia s¹ wyœwietlane u¿ytkownikowi na ekranie.
•
E-mail — strona 103: S³u¿y do tworzenia wiadomoœci e-mail online dotycz¹cych wskaŸników poziomu
p³ynów w zbiornikach. Jeœli wskaŸniki TLM nie s¹ u¿ywane, ta funkcja jest niedostêpna.
•
Vehicle Inventory (Wykaz pojazdów) — strona: S³u¿y do monitorowania okresowych czynnoœci
konserwacyjnych wykonywanych przy ka¿dym pojeŸdzie floty pojazdów przez okreœlony czas.
•
Interface (Interfejs) — strona 111: Ekrany konfiguracji umo¿liwiaj¹ce ustanowienie ³¹cza
komunikacyjnego miêdzy oprogramowaniem komputerowym Matrix a oprogramowaniem interfejsu
innej firmy.
•
Reports (Raporty) — strona 111: Dane zebrane przez system Matrix podczas jego dzia³ania,
zwi¹zane z aktywnoœci¹ PIN, aktywnoœci¹ PRA, histori¹ wiadomoœci e-mail, bie¿¹c¹ objêtoœci¹
p³ynu w zbiornikach, histori¹ odczytu danych zbiornika, histori¹ dozowania i konfiguracj¹ systemu.
Te raporty opisano szczegó³owo w niniejszym dokumencie w rozdziale poœwiêconym raportom
na stronie 111.
Tanks (Zbiorniki) — strona 79: Okreœla profil ka¿dego urz¹dzenia do przechowywania w systemie
Matrix, które s³u¿y do przechowywania p³ynów.
Ogólne informacje o konfiguracji
•
Domyœlnie ekrany s¹ przeznaczone wy³¹cznie do odczytu (nie ma mo¿liwoœci ich edycji).
Aby je zmodyfikowaæ, nale¿y klikn¹æ przycisk Modify (Modyfikuj). Zostanie wtedy wyœwietlone
okno dialogowe edycji.
•
Zmiany s¹ stosowane po klikniêciu przycisku OK w oknie dialogowym modyfikacji. Klikniêcie
przycisku Anuluj powoduje anulowanie wprowadzonych zmian.
•
W trybie konfiguracji ikona systemu Matrix najwy¿szego poziomu widoczna w panelu uk³adu systemu
reprezentuje ustawienia konfiguracji, które s¹ globalne (tj. dotycz¹ ca³ego systemu). S¹ dostêpne
nastêpuj¹ce karty:
✓ System Defaults (Domyœlne ustawienia systemu) — strona 50
✓ Events (Zdarzenia) — strona 57
✓ Contact Information (Informacje kontaktowe) — strona 59
✓ User Interface Setup (Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika) — strona 61
✓ Dispense Notes (Uwagi dotycz¹ce dozowania) — strona 63
49
Ekrany konfiguracji administratora systemu
System Defaults (Domyœlne ustawienia systemu) __________
Wybierz kartê System Default (Domyœlne ustawienia systemu), aby wyœwietliæ ekran System Default
(Domyœlne ustawienia systemu) (patrz RYS. 51).
W tym widoku ekran jest wyœwietlany w trybie tylko do odczytu. Aby wprowadziæ zmiany w polach,
nale¿y klikn¹æ przycisk modyfikacji.
Parametry ustawiane na tym ekranie okreœlaj¹ dane domyœlne wyœwietlane w innych obszarach aplikacji,
jednak nie ograniczaj¹ dostêpnych opcji.
Na przyk³ad: W polu Measurement System (System miar) (patrz RYS. 51) jest obecnie ustawiona
wartoœæ English (Jednostki anglosaskie). (Inna opcja dostêpna w tym polu to Metric (Jednostki
metryczne).) W przypadku wybrania opcji English (Jednostki anglosaskie) domyœln¹ jednostk¹ objêtoœci
na wszystkich ekranach bêd¹ kwarty (Quarts). W przypadku wybrania opcji Metric (Jednostki metryczne)
domyœln¹ jednostk¹ objêtoœci na wszystkich ekranach bêd¹ litry (Liters).
W razie potrzeby mo¿na zmieniæ domyœlne ustawienie i wybraæ na ekranie konfiguracji konkretnego
podzespo³u inne jednostki, które bardziej do niego pasuj¹.
RYS. 51
50
Ekrany konfiguracji administratora systemu
Aby skonfigurowaæ domyœlne opcje na ekranie System Default (Domyœlne ustawienia systemu), nale¿y
klikn¹æ przycisk Modify (Modyfikuj). Zostanie wyœwietlony ekran System Default (Domyœlne ustawienia
systemu) (patrz RYS. 52).
RYS. 52
System Default Settings (Domyœlne ustawienia systemu)
•
Measurement System (System miar): Z rozwijanego menu wybierz jedn¹ z dwóch opcji — English
(Jednostki anglosaskie) lub Metric (Jednostki metryczne).
•
Meter Security Type (Typ zabezpieczenia przep³ywomierza): Z rozwijanego menu wybierz typ
wymaganego zabezpieczenia przep³ywomierza.
•
•
•
•
PIN Code (Kod PIN) — przed u¿yciem przep³ywomierza do dozowania p³ynu nale¿y wprowadziæ
4-znakowy kod PIN.
Parts Room Authorization (Autoryzacja magazynu czêœci) (PRA) — przed ka¿dym
dozowaniem u¿ytkownik musi poprosiæ o autoryzacjê przez administratora systemu.
Administrator systemu mo¿e ZAAKCEPTOWAÆ lub ODRZUCIÆ ¿¹danie. W przypadku
ODRZUCENIA u¿ytkownik NIE mo¿e dozowaæ p³ynu.
System Monitoring (Monitorowanie systemu) — brak zabezpieczenia dotycz¹cego dozowania
przep³ywomierzem. Do rozpoczêcia dozowania p³ynu nie jest wymagana autoryzacja wstêpna ani
identyfikacja u¿ytkownika.
System Emergency Code (Kod awaryjny systemu): Wprowadzenie prawid³owego kodu
awaryjnego przep³ywomierza umo¿liwia dozowanie p³ynu w przypadku utraty ³¹cznoœci radiowej
miêdzy przep³ywomierzem a komputerem. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu przep³yw roboczy nie jest
przerywany w przypadku naprawy problemu. Przep³ywomierz jest fabrycznie dostarczany przez
firmê Graco z kodem awaryjnym o domyœlnej wartoœci 4357. Aby zapewniæ bezpieczeñstwo
i zapobiec nieautoryzowanym dozowaniom, firma Graco zaleca zmianê kodu bezpieczeñstwa
na inny po zainstalowaniu systemu.
Gdy przep³ywomierz dzia³a w trybie awaryjnym, nadal dozuje p³yn dok³adnie i spójnie, jednak nie
raportuje tych czynnoœci do komputera. Dzia³a jak samodzielny, elektroniczny przep³ywomierz.
Wszystkie zabezpieczenia przep³ywomierza s¹ wy³¹czone. Jeœli przep³ywomierz dzia³a³ w trybie
zlecenia roboczego, zlecenia robocze s¹ równie¿ wy³¹czane.
Kod awaryjny systemu mo¿na zmieniæ w dowolnej chwili.
WA¯NE: Po zmianie kodu awaryjnego nale¿y ponownie zarejestrowaæ ka¿dy przep³ywomierz obecny
w systemie.
51
Ekrany konfiguracji administratora systemu
•
Use Vehicle ID’s (U¿ywaj ID pojazdu): opcja YES/NO (TAK/NIE). W przypadku wybrania opcji YES
(TAK) zlecenie robocze dozowania mo¿na powi¹zaæ z konkretnym identyfikatorem pojazdu, tworz¹c
historiê dozowania floty pojazdów.
W przypadku wybrania opcji NO (NIE) nie trzeba wprowadzaæ identyfikatora pojazdu na zleceniu
roboczym.
•
Automatic Per Dispense Report (Automatyczny raport dozowania): opcja YES/NO (TAK/NIE).
W przypadku wybrania opcji YES (TAK) w systemie Matrix jest generowany i wysy³any na drukarkê
skrócony raport dotycz¹cy ka¿dego dozowania p³ynu. Raport zawiera stempel czasowy dozowania,
informacjê o typie p³ynu, zleceniu roboczym i kodzie zadania (jeœli u¿ywany) oraz nazwisko technika
(jeœli jest u¿ywany kod PIN).
Jeœli wybrano opcjê NO (NIE), raport nie jest generowany.
•
Dispense Report Printer (Drukarka do raportów dozowania): S³u¿y do ustawiania drukarki, na
któr¹ s¹ automatycznie wysy³ane raporty dozowania. Drukarka musi byæ fizycznie pod³¹czona do
komputera z us³ug¹ Matrix Service Engine (MSE) lub us³uga MSE musi byæ skonfigurowana do
wyœwietlania listy dostêpnych drukarek. Us³uga MSE mo¿e byæ konfigurowana wy³¹cznie przez
u¿ytkowników z uprawnieniami administratora.
UWAGA: Ta procedura jest taka sama w systemach operacyjnych Windows XP i Windows Vista.
a. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê My Computer (Mój komputer) na pulpicie, a nastêpnie
kliknij opcjê Manage (Zarz¹dzaj) (RYS. 53).
RYS. 53
b. Dwukrotnie kliknij pozycjê Services and Applications (Us³ugi i aplikacje) (RYS. 54).
RYS. 54
52
Ekrany konfiguracji administratora systemu
c.
Dwukrotnie kliknij pozycjê Services (Us³ugi) (RYS. 55).
RYS. 55
d. Na liœcie Services (Us³ugi) dwukrotnie kliknij pozycjê Matrix System Engine (RYS. 56).
RYS. 56
e. Wybierz kartê Log On (Logowanie) (RYS. 57).
RYS. 57
53
Ekrany konfiguracji administratora systemu
f.
Wybierz pozycjê „This Account” (To konto) (a) (RYS. 58).
g. Kliknij przycisk Browse (Przegl¹daj) (b) (RYS. 58).
(b)
(a)
RYS. 58
h. Zostanie wyœwietlone okno dialogowe (patrz RYS. 59). W polu „Enter the object name to select”
(WprowadŸ nazwê obiektu do wybrania) wpisz nazwê u¿ytkownika. Nastêpnie kliknij przycisk
Check Names (SprawdŸ nazwy).
RYS. 59
54
•
Jeœli nazwa u¿ytkownika nie zosta³a znaleziona przez komputer, zostanie wyœwietlony komunikat
o b³êdzie (patrz RYS. 60, strona 55). Kontynuuj od punktu j.
•
Jeœli wprowadzona nazwa zosta³a znaleziona, zostanie ponownie wyœwietlony ekran RYS. 58.
WprowadŸ has³o dostêpu do komputera. W polu Confirm password (PotwierdŸ has³o) wprowadŸ
jeszcze raz to samo has³o.
Ekrany konfiguracji administratora systemu
i.
Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zastosowaæ zmiany, a nastêpnie kliknij przycisk OK
(RYS. 60).
RYS. 60
j.
Jeœli nazwa u¿ytkownika nie zosta³a znaleziona przez komputer, zostanie wyœwietlony
komunikat o b³êdzie (patrz RYS. 61). SprawdŸ poprawnoœæ typu obiektu i lokalizacjê i ponów
próbê wprowadzenia nazwy u¿ytkownika. Jeœli komunikat o b³êdzie jest stale wyœwietlany,
poproœ o pomoc pracownika dzia³u IT.
RYS. 61
k.
RYS. 62
55
Kliknij ³¹cze Restart Service (Uruchom us³ugê ponownie) (RYS. 62).
Ekrany konfiguracji administratora systemu
•
Use Global Work Orders (U¿ywaj globalnych zleceñ roboczych): opcja YES/NO (TAK/NIE).
W przypadku wybrania opcji YES (TAK) mo¿na dozowaæ wy³¹cznie w ramach zleceñ roboczych
utworzonych na komputerze jako globalne zlecenia robocze. Na przep³ywomierzu mo¿na wybieraæ
zlecenia robocze, ale nie mo¿na ich tworzyæ.
Uwaga: Jeœli do przep³ywomierza wpisano prawid³owe zlecenie robocze, które u¿ywa p³ynu
dozowanego przez ten przep³ywomierz i jest przypisane do grupy urz¹dzeñ tego przep³ywomierza,
to zlecenie robocze zostanie przesuniête przez system na ten przep³ywomierz.
Log In Behavior (Dzia³anie przy logowaniu):
•
Work Order Entry Authentication (Uwierzytelnianie wprowadzania zlecenia roboczego) —
po zaznaczeniu tego pola wyboru u¿ytkownik musi wprowadzaæ swoj¹ nazwê i has³o podczas
ka¿dego wprowadzania zlecenia roboczego do systemu Matrix. Je¿eli pole wyboru nie jest
zaznaczone, po pomyœlnym pocz¹tkowym zalogowaniu system Matrix pozwala wprowadziæ
dowoln¹ liczbê zleceñ roboczych.
Uwaga: W systemie Matrix nie jest wymagane u¿ywanie zleceñ roboczych.
Kliknij przycisk OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
56
Ekrany konfiguracji administratora systemu
Zdarzenia ___________________________________________
Wybierz kartê Events (Zdarzenia), aby wyœwietliæ ekran Events (Zdarzenia) (patrz RYS. 63). Ekran Events
(Zdarzenia) jest podzielony na trzy g³ówne kategorie: Tank Level Monitor Events (Zdarzenia wskaŸników
poziomu p³ynu w zbiornikach), Meter Events (Zdarzenia przep³ywomierzy) i General System Events
(Ogólne zdarzenia systemowe). W ka¿dej kategorii znajduje siê lista mo¿liwych zdarzeñ alarmowych.
System mo¿na skonfigurowaæ do dŸwiêkowej i/lub wizualnej sygnalizacji zdarzeñ.
Pole wyboru DISPLAY (WYŒWIETL) nie ma wp³ywu na to, czy zdarzenie jest wyœwietlane w dolnej czêœci
ekranu rejestru zdarzeñ systemowych. Zdarzenia s¹ tam zawsze pokazywane. To pole wyboru decyduje
jedynie o tym, czy w momencie wyst¹pienia zdarzenia ma byæ wyœwietlane okno podrêczne z informacj¹
o zdarzeniu.
W tym widoku ekran jest wyœwietlany w trybie tylko do odczytu.
Aby wprowadziæ zmiany w polach widocznych na tym ekranie, nale¿y klikn¹æ przycisk Modify (Modyfikuj).
RYS. 63
57
Ekrany konfiguracji administratora systemu
Wybieranie zdarzeñ do WYŒWIETLANIA
Kliknij przycisk modyfikacji, aby wyœwietliæ ekran zmiany zdarzeñ (patrz RYS. 64). Zielone pola wyboru
w kolumnie DISPLAY (WIZUALNE) informuj¹, w przypadku wyst¹pienia których „zdarzeñ” maj¹ byæ
wyœwietlane wizualne powiadomienia. W tym trybie mo¿na zaznaczyæ i wyczyœciæ dowolne pole wyboru
w kolumnie DISPLAY (WIZUALNE). W przypadku zdarzeñ, których pola wyboru nie s¹ zaznaczone,
w momencie wyst¹pienia powi¹zanego zdarzenia alarmowego nie s¹ wyœwietlane wizualne powiadomienia.
W tym trybie nie mo¿na modyfikowaæ alarmów dŸwiêkowych (kolumna AUDIBLE (DŸWIÊKOWE).
RYS. 64
Enable Audible Events (W³¹cz zdarzenia z sygnalizowaniem dŸwiêkowym)
Aby umo¿liwiæ edycjê kolumny Audible (DŸwiêkowe), zaznacz pole wyboru Enable Audible Events
(W³¹cz zdarzenia z sygnalizowaniem dŸwiêkowym) w górnej czêœci ekranu (RYS. 65).
Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, symbole zaznaczenia widoczne w kolumnie Audible Events
(Zdarzenia z sygnalizowaniem dŸwiêkowym) maj¹ zielony kolor. Mo¿na zaznaczyæ i wyczyœciæ
dowolne pole wyboru w kolumnie AUDIBLE (DŸWIÊKOWE). W przypadku zdarzeñ, których pola
wyboru nie s¹ zaznaczone, w momencie wyst¹pienia powi¹zanego zdarzenia alarmowego nie s¹
emitowane powiadomienia dŸwiêkowe.
RYS. 65
Kliknij przycisk OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
58
Ekrany konfiguracji administratora systemu
Dane kontaktowe _____________________________________
Wybierz kartê Contact Info (Dane kontaktowe), aby wyœwietliæ ekran Contact Info (Dane kontaktowe)
(patrz RYS. 66). Na tej karcie mo¿na uzyskaæ szybki dostêp do zasobów zawieraj¹cych informacje
o osobach, z którymi mo¿na siê skontaktowaæ w sprawie pomocy technicznej i/lub pytañ na temat
systemu Matrix 3.
Ekran Contact Info (Dane kontaktowe) jest podzielony na dwie sekcje: Installation Information (Informacje
o instalacji) i Distributor Information (Informacje o dystrybutorze). W tym widoku ekran jest wyœwietlany
w trybie tylko do odczytu.
RYS. 66
59
Ekrany konfiguracji administratora systemu
Kliknij przycisk modyfikacji, aby wyœwietliæ ekran zmiany danych kontaktowych (patrz RYS. 67).
RYS. 67
•
Installation Information (Informacje o instalacji): Dane kontaktowe dotycz¹ce klienta u¿ywaj¹cego
systemu Matrix. Dostêpne pola umo¿liwiaj¹ wprowadzenie nazwy firmy (Business Name), adresu
(Address), nazwy osoby kontaktowej i numeru telefonu.
•
Distributor Information (Informacje o dystrybutorze): Dane kontaktowe dotycz¹ce dystrybutora
firmy Graco. Dostêpne pola umo¿liwiaj¹ wprowadzenie nazwy firmy (Business Name), adresu
(Address), firmowego numeru telefonu, nazwy osoby kontaktowej, s³u¿bowego numeru telefonu
osoby kontaktowej, numeru telefonu komórkowego lub alternatywnego numeru telefonu osoby
kontaktowej u dystrybutora oraz adresu e-mail.
Kliknij przycisk OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ nowe informacje.
60
Ekrany konfiguracji administratora systemu
Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika _____________________
Wybierz kartê User Interface Setup (Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika), aby wyœwietliæ ekran User
Interface Setup (Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika) (patrz RYS. 68). Ekran User Interface Setup
(Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika) jest u¿ywany do szczegó³owej konfiguracji wygl¹du konkretnych
tabel danych widocznych na ekranach pracy. Administrator systemu mo¿e zmieniaæ kolejnoœæ sortowania
danych w tabeli oraz decydowaæ, które kolumny maj¹ byæ wyœwietlane/ukrywane. Ekran jest podzielony
na trzy g³ówne sekcje.
•
Table Name (Nazwa tabeli): lista tabel danych, które mo¿na konfigurowaæ na ekranach operacji.
•
Columns for Table (Kolumny tabeli): Nag³ówki kolumn obecnie powi¹zanych z zaznaczon¹ tabel¹
oraz kolejnoœæ ich wyœwietlania.
•
W kolumnie Location on Display (Miejsce wyœwietlania) znajduje siê lista ekranów, na których s¹
wyœwietlane tabele.
W tym widoku ekran jest wyœwietlany w trybie tylko do odczytu.
RYS. 68
61
Ekrany konfiguracji administratora systemu
Aby skonfigurowaæ tabelê, nale¿y zaznaczyæ mysz¹ tabelê na liœcie. Nastêpnie nale¿y klikn¹æ przycisk
Modify (Modyfikuj). Zostanie wyœwietlony ekran User Interface Setup (Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika)
(patrz RYS. 69).
RYS. 69
•
Available Columns (Dostêpne kolumny) — lista kolumn dostêpnych do wyœwietlania i sortowania,
które nie s¹ obecnie wybrane.
•
Display Columns (Wyœwietlane kolumny) — zestaw dostêpnych kolumn, które wybrano do
wyœwietlania w tabeli.
•
Sort Columns (Kolumny sortowania) — kolumny, wed³ug których s¹ sortowane wiersze danych
w tabeli. Te kolumny s¹ ustawione w kolejnoœci umo¿liwiaj¹cej okreœlenie, która kolumna jest
u¿ywana do sortowania jako pierwsza, druga, trzecia itd.
Aby przenosiæ nag³ówki kolumn miêdzy kolumnami, nale¿y zaznaczyæ mysz¹ pozycjê, a nastêpnie za
pomoc¹ przycisków strza³ek w lewo/prawo przenieœæ nag³ówek do innej kolumny lub usun¹æ pozycjê.
Na przyk³ad na RYS. 69 w przypadku zamiaru dodania kolumny „Entered” z listy Available Columns
(Dostêpne kolumny) do grupy Display Columns (Wyœwietlane kolumny) nale¿y klikn¹æ mysz¹ pozycjê
„Entered”, a nastêpnie klikn¹æ strza³kê w prawo miêdzy dwiema kolumnami. Kolumna „Entered” zostanie
przeniesiona do grupy Display Columns (Wyœwietlane kolumny) i bêdzie wyœwietlana w konfigurowanej
tabeli interfejsu u¿ytkownika (w tym przyk³adzie na RYS. 69 jest to tabela Completed Dispenses
(Dozowania zakoñczone)).
W drugim przyk³adzie w przypadku zamiaru usuniêcia kolumny „Job Code” z listy Display Columns
(Wyœwietlane kolumny) nale¿y klikn¹æ mysz¹ tê kolumnê, a nastêpnie klikn¹æ strza³kê w lewo miêdzy list¹
Display Columns (Wyœwietlane kolumny) a Available Columns (Dostêpne kolumny). Pozycja „Job Codes”
jest nastêpnie usuwana z listy Display Columns (Wyœwietlane kolumny) i przestaje byæ elementem
konfigurowanej tabeli interfejsu u¿ytkownika.
Wreszcie, w przypadku zamiaru dodania pozycji Battery do listy Sort Columns nale¿y klikn¹æ przycisk
strza³ki w prawo.
•
Display Order (Kolejnoœæ wyœwietlania) (przeci¹gnij i upuœæ) — s¹ tu wyœwietlane pozycje z sekcji
Display Columns (Wyœwietlane kolumny). Kolejnoœæ pozycji mo¿na zmieniaæ mysz¹, przeci¹gaj¹c
i upuszczaj¹c nag³ówki zgodnie z wybran¹ kolejnoœci¹.
Kliknij przycisk OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ nowe informacje. Ten proces mo¿na powtórzyæ
w odniesieniu do ka¿dej tabeli znajduj¹cej siê na liœcie User Interface Tables (Tabele interfejsu
u¿ytkownika).
62
Ekrany konfiguracji administratora systemu
Pola uwag dotycz¹cych dozowania ______________________
Wybierz kartê Dispense Note Fields (Pola uwag dotycz¹cych dozowania), aby wyœwietliæ ekran Dispense
Note Fields (Pola uwag dotycz¹cych dozowania) (patrz RYS. 70). Na tym ekranie s¹ wyœwietlane
informacje przypominaj¹ce u¿ytkownikowi komputera o koniecznoœci wykonania pewnych czynnoœci
podczas ka¿dego dozowania.
W tym widoku ekran jest wyœwietlany w trybie tylko do odczytu.
RYS. 70
Kliknij przycisk NEW (NOWE), aby dodaæ nowe pole dozowania lub zmodyfikowaæ istniej¹ce informacje.
Zostanie wyœwietlony ekran Edit Dispense Note Field (Edycja pola uwag dotycz¹cych dozowania) (patrz
RYS. 71). Wpisz nazwê pola i wybierz kolejnoœæ sortowania z rozwijanego menu.
RYS. 71
Kliknij przycisk OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ nowe informacje.
Aby zmodyfikowaæ wpis, kliknij przycisk Modify (Modyfikuj). Zostanie wyœwietlony ekran (patrz RYS. 71)
umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie zmian. Nastêpnie kliknij przycisk OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ
nowe informacje.
Mo¿na skonfigurowaæ maksymalnie 4 pola uwag dotycz¹cych dozowania. Pierwsze pole jest wyœwietlane
w tabelach historii dozowania przep³ywomierzem.
63
Ekrany konfiguracji
ROZDZIA£
5
Ekrany konfiguracji
64
Ekrany konfiguracji
U¿ytkownicy _________________________________________
1. Z listy panelu systemu Matrix wybierz pozycjê Users (U¿ytkownicy).
RYS. 72
Zostanie wyœwietlony ekran Users (U¿ytkownicy) (patrz RYS. 73). Zawiera on listê u¿ytkowników
wprowadzonych do systemu. Jest on u¿ywany do dodawania nowych u¿ytkowników i (w razie potrzeby)
do konfigurowania poziomu zabezpieczeñ u¿ytkownika, numerów PIN i hase³.
RYS. 73
65
Ekrany konfiguracji
2. Kliknij przycisk Add New (Dodaj nowego).
3. Zostanie wyœwietlony ekran Edit User (Edycja u¿ytkownika) (patrz RYS. 74). Ten ekran jest u¿ywany
do okreœlania nazwy u¿ytkownika (User Name), kodu PIN (osobistego numeru identyfikacyjnego),
poziomu bezpieczeñstwa (Security Level), opcjonalnej rzeczywistej nazwy (Real Name) oraz has³a
(Password) (w razie potrzeby).
RYS. 74
•
User Name (Nazwa u¿ytkownika) — znana w ca³ym systemie unikatowa nazwa u¿ytkownika.
Jeœli u¿ytkownik ma przypisany poziom bezpieczeñstwa Work Orders (Zlecenia robocze) lub
Administrator, dobrym rozwi¹zaniem jest u¿ywanie krótkiej, ³atwej do zapamiêtania nazwy
u¿ytkownika, poniewa¿ nale¿y j¹ wpisywaæ ka¿dorazowo podczas dostêpu do ekranów zlecenia
roboczego i ekranów konfiguracji systemu. Ta nazwa jest wyœwietlana w kolumnie „Entered”
(Wprowadzone przez) na ekranie User Interface Setup (Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika).
•
PIN — u¿ywana w ca³ym systemie unikatowa 4-cyfrowa liczba z zakresu 0000-9999. Jeœli
przep³ywomierz jest skonfigurowany do u¿ywania kodów PIN, jest to numer umo¿liwiaj¹cy
dostêp do czynnoœci dozowania p³ynu za pomoc¹ przep³ywomierza.
•
Security Level (Poziom bezpieczeñstwa) — to ustawienie mo¿e mieæ trzy opcje:
a. Basic (Podstawowy): umo¿liwia monitorowanie ekranów stanu systemu Matrix i obs³ugê
przep³ywomierzy. U¿ytkownicy z poziomem bezpieczeñstwa Basic (Podstawowy) nie
s¹ proszeni o podanie has³a, poniewa¿ mog¹ oni wy³¹cznie wyœwietlaæ dane systemu
i przep³ywomierzy.
b. Work Orders (Zlecenia robocze): poziom taki jak Basic (Podstawowy) i dodatkowo mo¿liwoœæ
wprowadzania zleceñ roboczych na komputerze.
c. Administrator: ten poziom zapewnia dostêp do wszystkich sk³adników oprogramowania.
Dostêp na poziomie administratora mo¿na przypisaæ wielu osobom. Jednak natychmiast
po utworzeniu jednego administratora domyœlna nazwa u¿ytkownika i has³o matrix/graco s¹
wy³¹czane. U¿ytkownicy z poziomem bezpieczeñstwa Administrator musz¹ pamiêtaæ swoj¹
nazwê u¿ytkownika i has³o oraz odpowiednio je chroniæ. W przypadku b³êdnego wpisania has³a
administratora systemu nale¿y zadzwoniæ do dzia³u sprzêtowej pomocy technicznej Graco
Lubrication Equipment Support Team pod numer 1-800-533-9655 (w godzinach od 7:30 do
17:00 czasu CST).
d. Global Work Orders (Globalne zlecenia robocze): poziom taki jak Basic (Podstawowy)
i dodatkowo mo¿liwoœæ wprowadzania globalnych zleceñ roboczych.
66
•
Real Name (Rzeczywista nazwa) — opcjonalne pole umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê u¿ytkownika,
gdy w polu User Name (Nazwa u¿ytkownika) wprowadzono dane inne ni¿ rzeczywista nazwa
u¿ytkownika. Ta nazwa jest wyœwietlana w raporcie historii dozowania dostêpnym dla technika.
•
Password (Has³o) — pole u¿ywane w po³¹czeniu z polem User Name (Nazwa u¿ytkownika)
w celu zapewniania dostêpu do ekranu zlecenia roboczego (w przypadku u¿ytkowników
z poziomem bezpieczeñstwa Work Order (Zlecenie robocze) lub wy¿szym) i ekranów
konfiguracji (Administratorzy).
Ekrany konfiguracji
Zmiana lub usuwanie profilów u¿ytkowników
RYS. 75
1. Za pomoc¹ myszy wybierz profil u¿ytkownika, który chcesz zmieniæ. Nastêpnie kliknij przycisk
Modify (Modyfikuj), aby wyœwietliæ ekran Edit User (Edycja u¿ytkownika) (RYS. 74).
2. Aby usun¹æ u¿ytkownika, kliknij przycisk Delete (Usuñ). Spowoduje to trwa³e usuniêcie danych
o u¿ytkowniku z listy.
67
Ekrany konfiguracji
Klienty podstawowe __________________________________
1. Z listy panelu systemu Matrix wybierz pozycjê Primary Clients (Klienty podstawowe).
RYS. 76
U¿ytkownicy pojedynczych systemów komputerów mog¹ zignorowaæ ten ekran. Dotyczy on wy³¹cznie
systemów z wieloma komputerami.
W typowym systemie z wieloma komputerami wiêkszoœæ komputerów nie bêdzie skonfigurowana jako
klienty podstawowe. Komputery bêd¹ce klientami podstawowymi s¹ zarz¹dzane przez pracowników,
którzy musz¹ znaæ stan systemu i podejmowaæ decyzje na podstawie monitorowanych danych.
Wszystkie komputery klienckie systemu Matrix maj¹ dostêp do wszystkich ekranów operacyjnych.
Jeœli komputer kliencki Matrix zostanie skonfigurowany jako klient podstawowy, bêdzie mieæ w systemie
Matrix dodatkowe uprawnienia.
1. U¿ytkownicy z uprawnieniami administratora mog¹ po zalogowaniu uzyskaæ dostêp do ekranów
konfiguracji na kliencie podstawowym.
2. Komputerowi dzia³aj¹cemu jako klient podstawowy mo¿na przypisaæ nadajnik-odbiornik (dowolny
nadajnik-odbiornik, patrz temat Nadajnik-odbiornik na stronie 71), który umo¿liwia u¿ytkownikom
klienta podstawowego autoryzowanie ¿¹dañ dostêpu do magazynu czêœci.
3. W zale¿noœci od konfiguracji systemu na komputerach dzia³aj¹cych jako klienty podstawowe s¹
wyœwietlane informacje i/lub dŸwiêkowe powiadomienia o globalnych zdarzeniach systemowych
i komunikatach o b³êdach.
WA¿NA INFORMACJA
Wielu administratorów u¿ywaj¹cych ró¿nych komputerów dzia³aj¹cych jako klienty podstawowe mo¿e
jednoczeœnie uzyskaæ dostêp do ekranów konfiguracji systemu. Oznacza to, ¿e w przypadku edycji
tego samego ustawienia przez wielu administratorów mo¿e dojœæ do konfliktu. Firma Graco
zdecydowanie zaleca, aby instalatorzy i u¿ytkownicy unikali takich sytuacji.
Rolê administratora oraz uprawnienie edycji wszystkich ustawieñ systemu nale¿y przypisaæ jednemu
u¿ytkownikowi, a maksymalnie dwóm kolejnym rolê administratora zapasowego.
Komputer, na którym jest uruchomiona us³uga MSE, to domyœlnie klient podstawowy. Na liœcie klientów
podstawowych jest on widoczny jako „Matrix Console” (Konsola Matrix).
68
Ekrany konfiguracji
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e domyœlnie w tabeli Primary Clients (Klienty podstawowe) widocznej na tej stronie
znajduje siê jeden wpis. Dotyczy on konsoli Matrix i nie mo¿na go zmieniaæ.
RYS. 77
Uwaga: Oprogramowanie zaprojektowano tak, aby uniemo¿liwiæ modyfikacjê i usuwanie danych w polach
Host Name (Nazwa hosta) lub Port (Port) dotycz¹cych klienta podstawowego konsoli Matrix.
W przypadku próby zmiany danych w polu jest wyœwietlany komunikat o b³êdzie (patrz RYS. 78).
RYS. 78
69
Ekrany konfiguracji
4. Aby dodaæ kolejne klienty podstawowe, kliknij przycisk Add New (Dodaj nowego) (RYS. 79).
RYS. 79
5. W oknie dialogowym Add Primary Clients (Dodawanie klientów podstawowych) (patrz RYS. 80)
wprowadŸ nazwê dodawanego klienta podstawowego. Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ
zmiany. Mo¿na wprowadziæ dowoln¹ nazwê klienta podstawowego, jednak musi ona byæ unikatowa
w systemie i taka sama jak nazwa skonfigurowana w lokalnych ustawieniach komputera klienckiego
(za pomoc¹ edytora pliku w³aœciwoœci Matrix, strona 163, lub w³aœciwoœci dotycz¹cej nazwy klienta
Matrix). Czêsto wygodnym rozwi¹zaniem jest u¿ywanie nazw hostów sieciowych, poniewa¿ nazwa
hosta jest unikatowa i zwykle ³atwa do zapamiêtania i wpisania. Nie jest to jednak wymagane.
RYS. 80
6. Nowy klient podstawowy zostanie dodany w dolnej czêœci listy na ekranie Primary Clients
(Klienty podstawowe) (RYS. 81). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po wprowadzeniu nazwy nowego klienta
podstawowego, odpowiadaj¹ce jej pola nazwy hosta i portu s¹ puste. Te pola zostan¹ automatycznie
wype³nione danymi podczas kolejnego nawi¹zania po³¹czenia miêdzy klientem podstawowym
a us³ug¹ Matrix Service Engine.
RYS. 81
70
Ekrany konfiguracji
Nadajniki-odbiorniki __________________________________
1. Aby wyœwietliæ ekran Transceiver (Nadajnik-odbiornik), z listy panelu systemu Matrix wybierz pozycjê
Transceivers (Nadajniki-odbiorniki).
RYS. 82
Nadajniki-odbiorniki za pomoc¹ sygna³u o czêstotliwoœci radiowej (RF) umo¿liwiaj¹ komunikacjê miêdzy
komputerem Matrix a podzespo³ami sprzêtowymi systemu Matrix. Liczba nadajników-odbiorników, jaka
jest obs³ugiwana w systemie Matrix, zale¿y od typu posiadanego systemu (Basic/Professional/Premier).
W systemach Basic mo¿na u¿ywaæ tylko jednego nadajnika-odbiornika. W systemach Professional
mo¿na u¿ywaæ 1 lub 2 nadajników-odbiorników, natomiast w systemach Premier maksymalna liczba
nadajników-odbiorników to 8. Ka¿dy nadajnik-odbiornik umo¿liwia obs³ugê do 150 urz¹dzeñ RF.
Ekran Transceiver (Nadajnik-odbiornik) (RYS. 83) umo¿liwia:
•
ustawianie identyfikatora sieciowego systemu (u¿ywanego przez wszystkie nadajniki-odbiorniki)
•
ustawianie indywidualnych identyfikatorów nadajników-odbiorników
•
przypisywanie klientów podstawowych do poszczególnych nadajników-odbiorników
RYS. 83
Po pod³¹czeniu nowego nadajnika-odbiornika jest on wyœwietlany w nowym wierszu na ekranie PC
Transceivers (Nadajniki-odbiorniki na komputerze). W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby
nadajników-odbiorników obs³ugiwanych przez system nie s¹ one wyœwietlane na ekranie.
71
Ekrany konfiguracji
Kompletne informacje o instalacji nadajnika-odbiornika oraz jego rejestracji na komputerze
z oprogramowaniem Matrix mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi nadajnika-odbiornika.
UWAGA: Jeœli nadajnik-odbiornik zainstalowany w systemie zostanie wymieniony, wtedy niezale¿nie od
tego, czy system jest w wersji Basic (z jednym nadajnikiem-odbiornikiem) czy w wersji Premier (z oœmioma
nadajnikami-odbiornikami), wszystkie przep³ywomierze, wskaŸniki TLM i uk³ady PAC nale¿y ponownie
zarejestrowaæ, mimo ¿e s¹ u¿ywane te same identyfikatory sieciowe i nadajników-odbiorników.
2. Aby ustawiæ identyfikator sieciowy, kliknij przycisk Modify Network ID (Zmieñ identyfikator
sieciowy) (RYS. 84).
RYS. 84
3. Z rozwijanego menu z dostêpnymi numerami identyfikatorów sieciowych wybierz identyfikator
przypisany do bie¿¹cej lokalizacji (RYS. 85). Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
UWAGA: Klikniêcie przycisku OK, nawet jeœli nie zmieniono identyfikatora sieciowego, spowoduje
natychmiastowe wy³¹czenie wszystkich nadajników-odbiorników i ponowne ustanowienie ³¹cza
komunikacyjnego przy u¿yciu bie¿¹cego identyfikatora sieciowego. W przypadku zmiany
identyfikatora sieciowego ka¿dy przep³ywomierz, uk³ad sterowania powietrzem pompy (PAC)
i wskaŸnik poziomu p³ynu w zbiorniku (TLM) utraci ³¹cznoœæ z nadajnikiem-odbiornikiem do
chwili, gdy zostanie ponownie zarejestrowany przy u¿yciu bie¿¹cego identyfikatora sieciowego
i identyfikatora nadajnika-odbiornika.
RYS. 85
4. Wybrany identyfikator sieciowy zostanie teraz wyœwietlony w górnej czêœci ekranu Transceiver
(Nadajnik-odbiornik) w polu Network ID (Identyfikator sieciowy) (patrz RYS. 83 i RYS. 84).
72
Ekrany konfiguracji
Modyfikowanie danych nadajnika-odbiornika
1. Po pod³¹czeniu nadajnika-odbiornika do portu USB komputera jest on automatycznie dodawany
w górnej czêœci listy i nastêpuje przypisanie do niego pierwszego dostêpnego identyfikatora
sieciowego (patrz RYS. 86). Od³¹czenie nadajnika-odbiornika lub wy³¹czenie jego zasilania nie
powoduje znikniêcia urz¹dzenia z listy, jednak mo¿e spowodowaæ natychmiastow¹ utratê
komunikacji z tym nadajnikiem-odbiornikiem.
UWAGA: Firma Graco zaleca od³¹czanie kabla USB lub kabla zasilania nadajnika-odbiornika.
Przed ponownym pod³¹czeniem nale¿y odczekaæ oko³o 5 sekund.
Po pod³¹czeniu i w³¹czeniu zasilania bie¿¹cy identyfikator sieciowy i identyfikator nadajnika-odbiornika
przypisane do urz¹dzenia s¹ do niego wczytywane, a na nadajniku-odbiorniku jest wyœwietlany jego
identyfikator. Wszelkie zmiany danych nadajnika-odbiornika lub identyfikatora sieciowego powoduj¹
ponowne wczytanie ustawieñ konfiguracyjnych przez nadajnik-odbiornik. Podczas ponownego
wczytywania komunikacja z podzespo³ami systemu jest zak³ócona.
RYS. 86
73
Ekrany konfiguracji
2. Aby zmodyfikowaæ profil nadajnika-odbiornika, zaznacz wpis i kliknij przycisk Modify (Modyfikuj).
RYS. 87
3. Zostanie wyœwietlony ekran Modify (Modyfikowanie) (patrz RYS. 88). Na tym ekranie mo¿na zmieniaæ
identyfikator przypisany do nadajnika-odbiornika oraz przypisaæ klienta podstawowego. Mimo ¿e na
tym ekranie jest wyœwietlany identyfikator USB, danych w tym polu nie mo¿na zmieniaæ. Ma ono
charakter wy³¹cznie informacyjny.
UWAGA: Klikniêcie przycisku OK, nawet jeœli nie zmieniono identyfikatora nadajnika-odbiornika,
spowoduje natychmiastowe wy³¹czenie tego nadajnika-odbiornika i ponowne ustanowienie ³¹cza
komunikacyjnego przy u¿yciu bie¿¹cego identyfikatora sieciowego i identyfikatora nadajnikaodbiornika. W przypadku zmiany identyfikatora nadajnika-odbiornika ka¿dy przep³ywomierz, uk³ad
sterowania powietrzem pompy (PAC) i wskaŸnik poziomu p³ynu w zbiorniku (TLM) utraci ³¹cznoœæ
z nadajnikiem-odbiornikiem do chwili, gdy zostanie on ponownie zarejestrowany przy u¿yciu
bie¿¹cego identyfikatora sieciowego i identyfikatora nadajnika-odbiornika. Po zakoñczeniu cyklu
ponownego uruchomienia na nadajniku-odbiorniku zostanie wyœwietlony bie¿¹cy identyfikator.
RYS. 88
74
Ekrany konfiguracji
4. Aby zmodyfikowaæ identyfikator nadajnika-odbiornika, kliknij strza³kê w celu wyœwietlenia rozwijanego
menu. Z rozwijanego menu wybierz liczbowy identyfikator nadajnika-odbiornika, który jest wolny
w systemie (RYS. 89). Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
RYS. 89
UWAGA: W przypadku wybrania liczbowego identyfikatora nadajnika-odbiornika, który jest u¿ywany
przez inny nadajnik-odbiornik w systemie, zostanie wyœwietlony komunikat o b³êdzie (patrz RYS. 90).
RYS. 90
75
Ekrany konfiguracji
5. Aby zmieniæ klienta podstawowego przypisanego do nadajnika-odbiornika, kliknij strza³kê obok
pola Primary Client (Klient podstawowy) w celu wyœwietlenia rozwijanego menu (RYS. 91). Klienty
podstawowe s¹ przypisywane do nadajników-odbiorników, aby prawid³owo przekierowywaæ ¿¹dania
uwierzytelniania dostêpu do magazynu czêœci (PRA), przesy³ane z przep³ywomierzy do komputerów
klienckich. Jeœli tryb PRA nie jest u¿ywany, wszystkie nadajniki-odbiorniki wystarczy przypisaæ
do domyœlnego klienta konsoli Matrix.
W przypadku systemów z funkcj¹ uwierzytelniania dostêpu do magazynu czêœci: Przypisanie klienta
podstawowego okreœla, który przep³ywomierz uzyskuje autoryzacjê do dozowania. W przypadku
okreœlonego przep³ywomierza w trybie PRA ¿¹danie autoryzacji jest wyœwietlane na ekranie klienta
podstawowego przypisanego do nadajnika-odbiornika, z którego korzysta przep³ywomierz.
S¹ dozwolone dowolne kombinacje nadajnik-odbiornik / klient podstawowy. Na przyk³ad: Wszystkie
nadajniki-odbiorniki mo¿na przypisaæ do tego samego klienta podstawowego albo ka¿demu z nich
przypisaæ innego klienta podstawowego.
RYS. 91
Rozwijane menu zawiera listê wszystkich nadajników-odbiorników dodanych do systemu Matrix
na ekranie Primary Clients (Klienty podstawowe) (strona 68).
6. Wybierz klienta podstawowego z listy. Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
7. Zaktualizowany profil klienta podstawowego zostanie wyœwietlony w polu Primary Client
(Klient podstawowy) (patrz RYS. 92).
RYS. 92
8. Aby ca³kowicie usun¹æ nadajnik-odbiornik z listy, zaznacz go na ekranie g³ównym Transceivers
(Nadajniki-odbiorniki). Kliknij przycisk Delete (Usuñ). Nadajnik-odbiornik zostanie trwale usuniêty
z systemu. Jeœli nadajnik-odbiornik jest wy³¹czony (lub od³¹czony od komputera) i zostanie
w³¹czony (lub pod³¹czony), zostanie on ponownie wyœwietlony na liœcie nadajników-odbiorników.
76
Ekrany konfiguracji
P³yny _______________________________________________
1. Z listy panelu systemu Matrix wybierz pozycjê Fluids (P³yny).
RYS. 93
Zostanie wyœwietlony ekran (patrz RYS. 94) z list¹ p³ynów wprowadzonych do systemu. Jest on u¿ywany
do dodawania, edycji i usuwania p³ynów z profilu systemu.
RYS. 94
77
Ekrany konfiguracji
2. Aby utworzyæ profil i dodaæ nowy p³yn do systemu Matrix, kliknij przycisk Add New (Dodaj nowy).
3. Na ekranie Add Fluid (Dodawanie p³ynu) wpisz w polu Fluid (P³yn) (patrz RYS. 95) nazwê p³ynu
(o maksymalnej d³ugoœci 40 znaków). Aby u³atwiæ identyfikacjê i raportowanie, zaleca siê u¿ywanie
krótkich nazw p³ynów.
RYS. 95
4. Nastêpnie z rozwijanego menu wybierz typ p³ynu, Anti-Freeze 50/50 (P³yn przeciw zamarzaniu
o stê¿eniu 50/50), Gear Lube (Olej przek³adniowy) lub Oil/ATF (Olej silnikowy / Olej do przek³adni
automatycznych), który odpowiada wprowadzonej nazwie p³ynu. Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran
i zapisaæ zmiany.
RYS. 96
5. Informacje o p³ynie zostan¹ wyœwietlone na ekranie Fluids (P³yny) (patrz RYS. 92).
RYS. 97
6. Aby zmieniæ nazwê przypisan¹ do p³ynu lub zmieniæ typ p³ynu przypisany do nazwy (patrz RYS. 97),
zaznacz wpis na liœcie na ekranie Fluids (P³yny).
7. Kliknij przycisk Modify (Modyfikuj), aby wyœwietliæ ekran Edit Fluid (Edycja p³ynu) (patrz RYS. 98).
Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
RYS. 98
8. Aby trwale usun¹æ p³yn z listy, na ekranie Fluids (P³yny) zaznacz pozycjê przeznaczon¹ do usuniêcia.
Nastêpnie kliknij przycisk Delete (Usuñ).
78
Ekrany konfiguracji
Zbiorniki ____________________________________________
1. Z listy panelu systemu Matrix wybierz pozycjê Tanks (Zbiorniki).
RYS. 99
Zostanie wyœwietlony ekran RYS. 100. S³u¿y on do dodawania, edycji, usuwania i tworzenia profilu
dotycz¹cego zbiorników u¿ywanych w systemie Matrix. Zbiornik ma geometryczny kszta³t i s³u¿y
do przechowywania p³ynów dozowanych przez przep³ywomierze w systemie Matrix. Przed
utworzeniem w systemie profilu zbiornika nale¿y wype³niæ profil p³ynu opisany na stronie 77.
RYS. 100
79
Ekrany konfiguracji
2. Kliknij przycisk ADD NEW (UTWÓRZ NOWY), aby utworzyæ profil i dodaæ do systemu Matrix
nowy zbiornik.
3. Zostanie wyœwietlony ekran Edit Tank Profile (Edycja profilu zbiornika) (patrz RYS. 101).
RYS. 101
•
Tank Name (Nazwa zbiornika): wprowadŸ nazwê identyfikuj¹c¹ zbiornik.
•
Fluid Name (Nazwa p³ynu): z rozwijanej listy wybierz typ p³ynu, który bêdzie przechowywany
w zbiorniku. To pole jest tworzone przy u¿yciu informacji wprowadzonych na ekranie Fluids (P³yny),
opisanym na stronie 77 (nazwa mo¿e mieæ maksymalnie 40 znaków).
•
Tank Capacity (Pojemnoœæ zbiornika): wprowadŸ wartoœæ liczbow¹ odpowiadaj¹c¹ liczbie
galonów lub litrów, jak¹ mo¿na zmieœciæ w zbiorniku.
•
Units (Jednostki): z rozwijanej listy wybierz jednostki miary objêtoœci u¿ywane w systemie —
Gallons (galony) lub Liters (litry).
•
Length Units (Jednostki d³ugoœci): z rozwijanej listy wybierz jednostki miary d³ugoœci u¿ywane
w systemie — Inches (cale) lub Centimeters (centymetry).
•
Tank Warning Level (Ostrze¿enie o poziomie p³ynu w zbiorniku): to pole dzia³a w po³¹czeniu
z polem Tank Level Warning Type (Typ ostrze¿enia o poziomie p³ynu w zbiorniku) i s³u¿y do
ustawienia procentowych wartoœci kryterium zape³nienia (High) lub opró¿nienia (Low) zbiornika.
Jeœli na przyk³ad ustawienie Tank Level Warning Type (Typ ostrze¿enia o poziomie p³ynu w zbiorniku)
ma wartoœæ High - 20% (Wysoki — 20%), ostrze¿enie jest wysy³ane, gdy poziom p³ynu w zbiorniku
osi¹gnie 80% (20% od górnej krawêdzi zbiornika). Jeœli na przyk³ad ustawienie Tank Level Warning
Type (Typ ostrze¿enia o poziomie p³ynu w zbiorniku) ma wartoœæ Low - 20% (Niski — 20%),
ostrze¿enie jest wysy³ane, gdy poziom p³ynu w zbiorniku osi¹gnie 80% zape³nienia (20% od
dolnej krawêdzi zbiornika).
•
Tank Level Warning Type (Typ ostrze¿enia o poziomie p³ynu w zbiorniku): to pole dzia³a
w po³¹czeniu z polem Tank Level Warning (Ostrze¿enie o poziomie p³ynu w zbiorniku). Wybierz
opcjê High (Wysoki) lub Low (Niski) (dodatkowe informacje podano w temacie Ostrze¿enie
o poziomie p³ynu w zbiorniku).
80
Ekrany konfiguracji
•
Tank Shape (Kszta³t zbiornika): wybierz opcjê Vertical (Pionowy) (domyœlne ustawienie), Cylinder
(walcowaty) lub Obround (ob³y). W przypadku wybrania kszta³tu walcowatego i ob³ego nale¿y
wprowadziæ dodatkowe informacje o wymiarach zbiornika (patrz RYS. 102).
UWAGA:
• Jeœli zbiornik jest walcowaty, ale ustawiony pionowo, nale¿y wybraæ opcjê Vertical (pionowy).
• Zbiorniki walcowate nie mog¹ mieæ zaokr¹glonych koñców.
Kszta³t pionowy
Kszta³t walcowaty
Kszta³t ob³y
RYS. 102
Kszta³t zbiornika
W przypadku zbiorników pionowych do obliczenia objêtoœci p³ynu jest u¿ywana pojemnoœæ zbiornika.
W przypadku zbiorników walcowatych i ob³ych do obliczenia objêtoœci p³ynu s¹ u¿ywane wymiary zbiornika.
1. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych profilu zbiornika kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran
i zapisaæ zmiany. Zbiornik zostanie dodany do listy (patrz RYS. 103).
RYS. 103
2. Aby zmieniæ profil zbiornika (RYS. 103), zaznacz wpis na liœcie na ekranie Tanks (Zbiorniki)
(patrz RYS. 103).
Uwaga: Jeœli profil zbiornika zosta³ ju¿ skonfigurowany ze wskaŸnikiem poziomu p³ynu w zbiorniku
(TLM, patrz temat WskaŸniki TLM na stronie 84), zmiana profilu zbiornika spowoduje wczytanie
nowego profilu do wskaŸnika TLM podczas kolejnego nawi¹zania po³¹czenia z komputerem.
81
Ekrany konfiguracji
3. Kliknij przycisk Modify (Modyfikuj) (patrz RYS. 104), aby wyœwietliæ ekran Edit Tanks (Edycja
zbiorników). Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
RYS. 104
4. Aby trwale usun¹æ zbiornik z listy, na ekranie Tanks (Zbiorniki) zaznacz pozycjê przeznaczon¹ do
usuniêcia. Nastêpnie kliknij przycisk Delete (Usuñ) (patrz RYS. 104).
Uwaga: Gdy s¹ wyœwietlane ekrany pracy, zbiorniki s¹ pokazywane w panelu systemu Matrix
(patrz RYS. 105).
RYS. 105
82
Ekrany konfiguracji
Profile i rejestracja urz¹dzeñ
Aby u³atwiæ wyjaœnienie sposobu identyfikacji i konfiguracji elektronicznych podzespo³ów systemu
Matrix, w tym temacie termin „urz¹dzenie” jest u¿ywany w odniesieniu do przep³ywomierzy,
wskaŸników poziomu p³ynów w zbiornikach (TLM) i uk³adów sterowania powietrzem pompy (PAC)
dostêpnych w systemie Matrix.
Unikatowy identyfikator urz¹dzenia to nieod³¹czny element ka¿dego urz¹dzenia systemu Matrix.
Dziêki niemu urz¹dzenie mo¿e pomyœlnie komunikowaæ siê z komputerem.
Instalator/administrator systemu Matrix musi utworzyæ definicjê profilu dla ka¿dego urz¹dzenia
dostêpnego w systemie. Te profile s¹ tworzone i zarz¹dzane na ekranach konfiguracji na komputerze
z oprogramowaniem Matrix. S¹ uporz¹dkowane wed³ug typu urz¹dzenia (wskaŸnik poziomu p³ynu
w zbiorniku, uk³ad sterowania powietrzem pompy, przep³ywomierz).
Ogólna metoda konfiguracji systemu Matrix:
1. Utwórz profil ka¿dego urz¹dzenia. Ten profil okreœla nazwê urz¹dzenia oraz sposób jego dzia³ania
w systemie.
2. Zarejestruj ka¿de urz¹dzenie w oprogramowaniu Matrix. Podczas rejestrowania urz¹dzenie informuje
komputer o swoim typie oraz identyfikatorze.
3. Powi¹¿ ka¿dy identyfikator urz¹dzenia z prawid³owym profilem urz¹dzenia. Umo¿liwia to komputerowi
wczytywanie prawid³owego profilu do ka¿dego urz¹dzenia.
Po powi¹zaniu identyfikatora urz¹dzenia z profilem ten profil jest wczytywany do urz¹dzenia przez
bezprzewodowe ³¹cze nadajnika-odbiornika podczas kolejnego nawi¹zania komunikacji z komputerem.
Zawsze po zmianie profilu urz¹dzenia nowy profil jest ponownie do niego wczytywany. Urz¹dzenie
dzia³a zgodnie ze zdefiniowanym profilem bez koniecznoœci interwencji u¿ytkownika. Po powi¹zaniu
identyfikatora urz¹dzenia z profilem nie mo¿na go powi¹zaæ z innym profilem.
Kolejnoœæ wykonywania czynnoœci 1 i 2 mo¿na zmieniæ. Nie ma znaczenia, czy najpierw zostan¹
zdefiniowane profile, czy zarejestrowane urz¹dzenia. Jest jednak wa¿ne, aby w przypadku ka¿dego
urz¹dzenia obie te czynnoœci zosta³y wykonane przed czynnoœci¹ 3.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w systemach innych ni¿ bardzo ma³e, warto utworzyæ mapê systemu Matrix, na której
s¹ oznaczone wszystkie podzespo³y oraz odpowiadaj¹ce im identyfikatory urz¹dzeñ. Taka mapa bardzo
siê przydaje jako pomoc podczas mapowania identyfikatorów urz¹dzeñ na profile. Instalatorom zaleca siê,
aby pocz¹tkowo poznali ten proces, eksperymentuj¹c z jednym lub dwoma urz¹dzeniami, a dopiero potem
rozpoczêli rzeczywist¹ konfiguracjê wielu urz¹dzeñ.
Legenda do kolorowych oznaczeñ profilu:
83
•
Kolor ¿ó³ty — profil jest w stanie READY (GOTOWOŒCI). Profil nie zosta³ jeszcze powi¹zany z ID
(identyfikatorem) urz¹dzenia.
•
Kolor zielony — profil jest w stanie PRZYPISANY. Profil zosta³ powi¹zany z identyfikatorem
urz¹dzenia, jednak nie zosta³ jeszcze wczytany do urz¹dzenia.
•
Kolor bia³y — profil jest w stanie CONFIGURED (SKONFIGUROWANY). Profil zosta³ powi¹zany
z urz¹dzeniem i wczytany do urz¹dzenia.
Ekrany konfiguracji
WskaŸniki poziomu p³ynów w zbiornikach (TLM) ___________
1. Z listy panelu systemu Matrix wybierz pozycjê Tank Level Monitors (WskaŸniki poziomu p³ynów
w zbiornikach).
RYS. 106
Ekran RYS. 107 widoczny na stronie 85 s³u¿y do dodawania, edycji, usuwania i tworzenia profilu
dotycz¹cego wskaŸników poziomu p³ynów w zbiornikach w systemie Matrix. Ka¿dy wskaŸnik poziomu
p³ynu w zbiorniku (TLM) ma przypisany unikatowy identyfikator urz¹dzenia. Identyfikator urz¹dzenia
umo¿liwia odró¿nianie poszczególnych wskaŸników TLM.
Na stronie konfiguracji profilu wskaŸnika poziomu p³ynu w zbiorniku mo¿na definiowaæ indywidualne profile
lub ustawienia, które maj¹ byæ wczytywane do ka¿dego wskaŸnika TLM. Profil wskaŸnika TLM zawiera
dane o wymiarach zbiornika oraz o harmonogramie raportowania.
Lista profilów TLM zawiera jeden profil dla ka¿dego wskaŸnika poziomu p³ynu w zbiorniku obecnego
w systemie. Liczba wskaŸników TLM, jaka jest obs³ugiwana w systemie Matrix, zale¿y od typu
posiadanego systemu (Basic/Professional/Premier). W systemach Basic wskaŸniki TLM nie s¹
obs³ugiwane. W systemach Professional mo¿na u¿ywaæ do 12wskaŸników TLM, a w systemach
Premier mo¿na u¿ywaæ do 50wskaŸników TLM. Ka¿dy profil jest powi¹zany ze wskaŸnikiem TLM za
poœrednictwem identyfikatora wskaŸnika TLM. Identyfikator urz¹dzenia jest wyœwietlany na komputerze
po przeprowadzeniu procesu rejestracji.
UWAGA: Kompletne informacje o instalacji wskaŸników poziomu p³ynów w zbiornikach (TLM) oraz ich
rejestracji na komputerze z oprogramowaniem Matrix mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi wskaŸnika
poziomu p³ynu w zbiorniku. Instrukcje znajduj¹ siê równie¿ w temacie Jak zarejestrowaæ wskaŸnik
poziomu p³ynu w zbiorniku w Dodatku A, do tej instrukcji obs³ugi, na stronie 160.
84
Ekrany konfiguracji
RYS. 107
2. Aby utworzyæ profil i dodaæ do systemu Matrix nowy wskaŸnik poziomu p³ynu w zbiorniku, kliknij
przycisk Add New (Dodaj nowy) (RYS. 107).
85
Ekrany konfiguracji
3. Zostanie wyœwietlony ekran Add TLM Profile (Dodawanie profilu wskaŸnika TLM) (patrz RYS. 108).
RYS. 108
•
TLM ID (Identyfikator wskaŸnika TLM):
1. Ustaw prze³¹czniki wskaŸnika TLM i zarejestruj wskaŸnik na komputerze. Kompletne instrukcje
znajduj¹ siê w instrukcji obs³ugi wskaŸnika TLM.
2. Na ekranie komputera (RYS. 108) kliknij przycisk Link (Po³¹cz), a nastêpnie wybierz z rozwijanej
listy wskaŸnik TLM, dla którego jest tworzony profil. Spowoduje to po³¹czenie wskaŸnika TLM
z komputerem, na którym jest zainstalowane oprogramowanie Matrix oraz w³¹czenie komunikacji
miêdzy dwoma urz¹dzeniami systemu.
Po klikniêciu przycisku „Link” (Po³¹cz) przestanie on byæ aktywny (RYS. 108). Aktywny stanie siê przycisk
„Unlink” (Roz³¹cz). Klikniêcie przycisku „Unlink” (Roz³¹cz) usuwa powi¹zanie miêdzy wskaŸnikiem TLM
a komputerem z oprogramowaniem Matrix.
•
Tank Name (Nazwa zbiornika): z rozwijanej listy wybierz zbiornik, do którego ma byæ przypisany
wskaŸnik TLM. Ta lista jest tworzona przy u¿yciu informacji wprowadzonych na ekranie Tanks
(Zbiorniki), opisanym na stronie 79.
•
Fluid (P³yn): Profil p³ynu jest powi¹zany z wybranym zbiornikiem i zosta³ utworzony na ekranie
konfiguracji Tank (Zbiornik). Te informacje maj¹ charakter wy³¹cznie informacyjny i nie mo¿na ich
edytowaæ na tym ekranie.
•
Units (Jednostki): Profil jednostek jest powi¹zany z wybranym zbiornikiem i zosta³ utworzony na
ekranie konfiguracji Tank (Zbiornik). Te informacje maj¹ charakter wy³¹cznie informacyjny i nie
mo¿na ich edytowaæ.
86
Ekrany konfiguracji
•
Battery Warning Level (Ostrze¿enie o poziomie na³adowania baterii): Okreœla, kiedy jest
generowane ostrze¿enie informuj¹ce o poziomie na³adowania baterii. Ta wartoœæ jest wyra¿ona
procentowo. (W pe³ni na³adowana bateria to 100%.)
•
Fluid Full Height (H1) (Pe³ny poziom p³yn (H1)): Wysokoœæ s³upa p³ynu w zbiorniku mierzona
od dna zbiornika do poziomu pe³nego.
•
Fluid Full to Bottom of Extension Tube (H2) (Poziom p³ynu do rury przed³u¿aj¹cej (H2)):
Wysokoœæ s³upa cieczy mierzona w zbiorniku od poziomu pe³nego do dna rury wskaŸnika TLM.
Wartoœæ tego pomiaru musi byæ z zakresu od 0 do 20 cali (0-50 cm).
•
Reading Schedule (Harmonogram odczytu): Okreœla czêstotliwoœæ, z jak¹ raporty o poziomie p³ynu
w zbiorniku s¹ wysy³ane na komputer z oprogramowaniem Matrix. W okresie 24-godzinnym mo¿na
przes³aæ maksymalnie 10 odczytów godzinowych.
UWAGA: Czêstotliwoœæ raportowania jest bezpoœrednio zwi¹zana z poziomem na³adowania baterii
wskaŸnika TLM. Im wiêcej raportów dziennych, tym szybsze zu¿ycie energii baterii wskaŸnika
poziomu p³ynu w zbiorniku.
3. Po wprowadzeniu danych do wszystkich pól kliknij przycisk OK w dolnej czêœci ekranu Add
TLM Profile (Dodawanie profilu wskaŸnika TLM). Profil zostanie dodany w górnej czêœci listy.
Informacja „Assigned” (Przypisano) w kolumnie Status (Stan) informuje, ¿e wype³nianie profilu
zosta³o zakoñczone. Informacja „Ready” (Gotowoœæ) w kolumnie Status (Stan) informuje, ¿e
wype³nianie profilu nie zosta³o zakoñczone. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na RYS. 109 pole TLM ID
(Identyfikator wskaŸnika TLM) jest puste, co oznacza, ¿e wskaŸnik TLM nie jest powi¹zany
z systemem Matrix.
Brak powi¹zania wskaŸnika TLM
RYS. 109
4. Aby zmieniæ profil wskaŸnika TLM, zaznacz wpis na liœcie na g³ównym ekranie TLM (WskaŸnik TLM).
5. Kliknij przycisk Modify (Modyfikuj), aby wyœwietliæ ekran Edit TLM Profile (Edycja profilu wskaŸnika
TLM). Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
6. Aby trwale usun¹æ wskaŸnik TLM z listy, na g³ównym ekranie TLM (WskaŸnik TLM) zaznacz pozycjê
przeznaczon¹ do usuniêcia. Nastêpnie kliknij przycisk Delete (Usuñ).
UWAGA: Aby ponownie u¿yæ w systemie usuniêtego wskaŸnika TLM, nale¿y go ponownie
zarejestrowaæ na komputerze z oprogramowaniem Matrix. Kompletne instrukcje dotycz¹ce
rejestrowania wskaŸnika TLM mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi wskaŸnika TLM.
87
Ekrany konfiguracji
7. Listê zarejestrowanych wskaŸników TLM, którym nie przypisano jeszcze profilu, mo¿na wyœwietliæ,
klikaj¹c przycisk View Registered TLM’s (Wyœwietl zarejestrowane wskaŸniki TLM).
RYS. 110
8. Klikniêcie przycisku Clear List (Wyczyœæ listê) powoduje usuniêcie z systemu wszystkich
zarejestrowanych wskaŸników TLM (RYS. 110). Te wskaŸniki TLM nale¿y ponownie zarejestrowaæ
na komputerze z oprogramowaniem Matrix. Kompletne instrukcje dotycz¹ce rejestrowania wskaŸnika
TLM mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi wskaŸnika TLM.
88
Ekrany konfiguracji
Uk³ad sterowania powietrzem pompy (PAC) _______________
1. Aby wyœwietliæ ekran konfiguracji Pump Air Control (Uk³ad sterowania powietrzem pompy), z listy
panelu systemu Matrix wybierz pozycjê Pump Air Control (Uk³ad sterowania powietrzem pompy).
RYS. 111
Ten ekran (RYS. 112) jest u¿ywany do okreœlania nazwy, ³¹czenia, roz³¹czania i modyfikowania uk³adu
sterowania powietrzem pompy (PAC) w systemie Matrix. W systemie do ka¿dej pompy mo¿e byæ
przypisany tylko jeden uk³ad PAC.
RYS. 112
2. Kliknij przycisk Add New (Dodaj nowy).
3. Zostanie wyœwietlony ekran Add PAC Profile (Dodawanie profilu uk³adu PAC) (patrz RYS. 113).
Na tym ekranie nale¿y wpisaæ nazwê uk³adu PAC. Po wpisaniu nazwy uk³adu PAC w polu kliknij OK,
aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
89
Ekrany konfiguracji
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w polu PAC ID (Identyfikator uk³adu PAC) nie mo¿na wpisywaæ danych.
Identyfikator ka¿dego uk³adu PAC jest unikatowy i pojawia siê w tym polu po klikniêciu przycisku Link
(Po³¹cz). Klikniêcie tego przycisku powoduje utworzenie ³¹cza miêdzy uk³adem PAC a komputerem
z oprogramowaniem Matrix.
RYS. 113
4. Po okreœleniu nazwy uk³adu PAC kliknij przycisk ³¹czenia. Zostanie wyœwietlony ekran Profile/ID
Assignment (Przypisanie profilu/identyfikatora) (RYS. 114). Z listy zarejestrowanych uk³adów
sterowania powietrzem pompy wybierz odpowiedni uk³ad PAC. Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran
i zapisaæ zmiany. Kompletny opis procedury rejestracji uk³adu PAC mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi
uk³adu sterowania powietrzem pompy. Instrukcje znajduj¹ siê równie¿ w temacie Jak zarejestrowaæ
uk³ad sterowania powietrzem pompy w Dodatku A do tej instrukcji obs³ugi, na stronie 161.
RYS. 114
5. Identyfikator uk³adu PAC zostanie wyœwietlony w polu PAC ID (RYS. 115). Kliknij OK, aby zamkn¹æ
ekran i zapisaæ zmiany.
RYS. 115
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po klikniêciu przycisku „Link” (Po³¹cz) przycisk ten przestanie byæ aktywny
(RYS. 115). Aktywny stanie siê przycisk „Unlink” (Roz³¹cz). Klikniêcie przycisku „Unlink” (Roz³¹cz)
przerywa powi¹zanie miêdzy uk³adem PAC a komputerem z oprogramowaniem Matrix.
90
Ekrany konfiguracji
6. Powi¹zany uk³ad PAC jest wyœwietlany na ekranie g³ównym (RYS. 116).
RYS. 116
7. Aby zmieniæ nazwê uk³adu PAC, kliknij przycisk „Modify” (Modyfikuj).
8. Zostanie wyœwietlone okno dialogowe Edit PAC Profile (Edycja profilu uk³adu PAC) (RYS. 117).
Aby zmieniæ nazwê uk³adu PAC, wpisz now¹ nazwê w polu PAC Name (Nazwa uk³adu PAC)
i kliknij OK w celu zamkniêcia ekranu i zapisania zmian.
Tego ekranu mo¿na u¿ywaæ do „roz³¹czania” zarejestrowanego uk³adu PAC. Wystarczy klikn¹æ
przycisk „Unlink” (Roz³¹cz).
RYS. 117
91
Ekrany konfiguracji
Przep³ywomierze _____________________________________
1. Aby wyœwietliæ ekran konfiguracji Meters (Przep³ywomierze), z listy panelu systemu Matrix wybierz
pozycjê Meters (Przep³ywomierze) (RYS. 118).
RYS. 118
Ekran RYS. 119 s³u¿y do dodawania, edycji, usuwania i tworzenia profilów przep³ywomierzy dostêpnych
w systemie Matrix.
RYS. 119
92
Ekrany konfiguracji
2. Kliknij przycisk Add New (Utwórz nowy), aby utworzyæ profil i dodaæ do systemu Matrix nowy
przep³ywomierz.
3. Zostanie wyœwietlony ekran Add Meter Profile (Dodawanie profilu przep³ywomierza) (patrz RYS. 120).
RYS. 120
•
Meter Name (Nazwa przep³ywomierza): Wpisz nazwê przep³ywomierza (zwykle liczbê; maksymalna
d³ugoœæ to 11 znaków).
•
Meter ID (Identyfikator przep³ywomierza): Identyfikator ka¿dego przep³ywomierza jest unikatowy
i pojawia siê w tym polu na komputerze po klikniêciu przycisku Link (Po³¹cz). Klikniêcie przycisku
powoduje utworzenie ³¹cza miêdzy przep³ywomierzem a komputerem z oprogramowaniem Matrix.
•
Tank (Zbiornik): Klikniêcie listy rozwijanej Tank (Zbiornik) umo¿liwia wybranie zbiornika, z którego
bêdzie realizowane dozowanie przy u¿yciu bie¿¹cego przep³ywomierza.
•
Units (Jednostki): Klikniêcie listy rozwijanej Units (Jednostki) umo¿liwia wybranie jednostek miary
dozowania.
93
Ekrany konfiguracji
•
Calibration (Kalibracja): wyœwietlane automatycznie po wybraniu zbiornika. Te wartoœci to globalne
domyœlne ustawienie kalibracji. Oznacza to, ¿e ta wartoœæ kalibracji jest wyœwietlana na ekranach
konfiguracji ka¿dego przep³ywomierza. Na tym ekranie mo¿na zmieniæ wartoœæ kalibracji
odpowiadaj¹c¹ bie¿¹cemu przep³ywomierzowi. Aby zmieniæ wartoœæ kalibracji przep³ywomierza:
a. Dozuj p³yn do czystego, skalibrowanego pojemnika pomiarowego, a¿ wartoœæ zmierzona przez
przep³ywomierz bêdzie równa 1 kwarcie (w systemie metrycznym 1 litrowi).
b. Porównaj wspó³czynnik z tabeli 1 (patrz ni¿ej) ze wskazaniem przep³ywomierza.
Wartoœæ kalibracji mo¿e siê nieznacznie zmieniaæ w zale¿noœci od temperatury lub szybkoœci
przep³ywu.
Table 1:
Kalibracja
P³yn
•
Anglosaskie jednostki miary
Metryczne jednostki miary
Olej (10W30)
172
182
Olej przek³adniowy
172
182
Olej do przek³adni automatycznych
172
182
P³yn przeciw zamarzaniu
150
168
Mode (Tryb): Klikniêcie listy rozwijanej Meter Mode (Tryb przep³ywomierza) umo¿liwia wybranie opcji
Manual (Rêczny), Preset (Wstêpnie ustalony) i Restricted (Ograniczony).
•
Manual (Rêczny) — dozowana objêtoœæ jest ustalana przez operatora.
•
Preset (Wstêpnie ustalony) — przep³ywomierz dozuje objêtoœæ zgodnie z wstêpnie ustalon¹
wartoœci¹. Wstêpnie ustalon¹ objêtoœæ mo¿na zmieniaæ na zleceniach roboczych podczas
wysy³ania zleceñ z komputera. Wstêpnie ustalon¹ objêtoœæ mo¿na zwiêkszaæ i zmniejszaæ
o dowoln¹ iloœæ na dowolnym przep³ywomierzu przed rozpoczêciem dozowania. Dodatkowe
informacje mo¿na znaleŸæ w opisie parametru Topoff, w dalszej czêœci niniejszego tematu.
•
Restricted Preset (Ograniczony wstêpnie ustalony) — dzia³anie takie samo jak w przypadku
trybu Preset (Wstêpnie ustalony), jednak na przep³ywomierzu nie mo¿na zwiêkszaæ wstêpnie
ustalonej objêtoœci. Mo¿liwoœæ wprowadzania zlecenia roboczego na przep³ywomierzu jest
niedostêpna. Opcja u¿ywania zleceñ roboczych jest w³¹czona, a trzy wstêpnie ustalone wartoœci
s¹ wy³¹czone.
•
Topoff (Uzupe³nienie): Wyra¿ona procentowo wartoœæ wstêpnie ustalonej objêtoœci (przez operatora
przep³ywomierza), jak¹ mo¿na dolaæ po osi¹gniêciu poziomu wstêpnie ustalonej objêtoœci. Dostêpne
opcje to 0, 5, 10, 15, 20, 25 i nieograniczona.
•
Preset (Wstêpne ustalenie): Trzy domyœlne objêtoœci p³ynu, jakie mo¿na wybraæ do dozowania
w przypadku wybrania trybu Preset (Wstêpnie ustalony) lub Restricted Preset (Ograniczony
wstêpnie ustalony).
•
Security Type (Typ zabezpieczenia): Okreœla, w jaki sposób mo¿na dozowaæ p³yn przy u¿yciu
przep³ywomierza.
94
•
PIN Code (Kod PIN): Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny) to czteroznakowy kod
numeryczny, jaki nale¿y wprowadziæ na przep³ywomierzu przed ka¿dym nowym dozowaniem
w celu uzyskania autoryzacji do dozowania.
•
Parts Room Authorization (Uwierzytelnianie magazynu czêœci): Jest to najwy¿szy poziom
ochrony. W tym trybie do autoryzacji ka¿dego dozowania jest wymagane uwierzytelnienie
dostêpu do magazynu czêœci przez administratora.
•
System Monitoring (Monitorowanie systemu): W przypadku wybrania opcji monitorowania
systemu przed rozpoczêciem dozowania nie jest wymagana ¿adna autoryzacja dostêpu.
Ka¿da iloœæ dozowania p³ynu jest automatycznie wysy³ana przez przep³ywomierz na komputer,
gdzie jest nastêpnie zachowywana do przysz³ego wykorzystania.
Ekrany konfiguracji
•
Emergency Code (Kod awaryjny) — czteroznakowy awaryjny kod uniewa¿niaj¹cy. Ten kod
jest u¿ywany na przep³ywomierzu do uniewa¿nienia wszystkich danych zaprogramowanych
w przep³ywomierzu w przypadku utraty ³¹cznoœci radiowej. Umo¿liwia kontynuowanie dozowania
p³ynu, nawet jeœli przep³ywomierz utraci³ ³¹cznoœæ radiow¹.
UWAGA: Jeœli kod awaryjny jest u¿ywany do uniewa¿nienia programu przep³ywomierza,
po przywróceniu ³¹cznoœci radiowej NALE¯Y zarejestrowaæ przep³ywomierz w systemie.
•
Use Work Orders (U¿ywaj zleceñ roboczych) — wybierz z rozwijanej listy opcjê Yes (Tak) lub
No (Nie).
•
Yes (Tak) — przep³ywomierz mo¿e u¿ywaæ zleceñ roboczych. Aby dozowaæ p³yn przy u¿yciu tego
przep³ywomierza, nale¿y wprowadziæ zlecenie robocze na komputerze lub na przep³ywomierzu
(jeœli wprowadzanie zlecenia roboczego jest dozwolone na przep³ywomierzu). Zlecenie robocze
jest wybierane z listy wyœwietlanej na ekranie przep³ywomierza. Komputer œledzi objêtoœæ
dozowanego p³ynu, u¿ywaj¹c numeru tego zlecenia roboczego.
Kompletny opis zleceñ roboczych mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi nr 313046 przep³ywomierzy
Matrix 5 i Matrix 15 oraz w temacie Przypisywanie zleceñ roboczych na komputerze w niniejszej
instrukcji obs³ugi, pocz¹wszy od strony 143.
•
No (Nie) — przep³ywomierz nie mo¿e u¿ywaæ zleceñ roboczych. Dozowanie p³ynu jest wy³¹cznie
œledzone przez przep³ywomierz.
W zale¿noœci od wybranego typu zabezpieczeñ wystêpuj¹ pewne interakcje przep³ywomierz/
komputer, które mog¹ umo¿liwiæ dozowanie p³ynu. To ustawienie okreœla wy³¹cznie, czy
dozowanie p³ynu jest œledzone na zleceniu roboczym.
•
•
•
Work Order Entry at Meter (Wprowadzanie zlecenia roboczego na przep³ywomierzu) — wybierz
z rozwijanej listy opcjê Yes (Tak) lub No (Nie). Ten parametr mo¿na wybraæ tylko, jeœli wartoœæ
parametru Use Works Orders (U¿ywaj zleceñ roboczych) to Yes (Tak).
•
Yes (Tak) — umo¿liwia wprowadzanie zlecenia roboczego na klawiaturze przep³ywomierza.
Po wybraniu tego ustawienia zlecenia robocze mo¿na wysy³aæ z komputera lub wprowadzaæ
na przep³ywomierzu.
•
No (Nie) — po wybraniu tego ustawienia zleceñ roboczych nie mo¿na wprowadzaæ na
przep³ywomierzu. Mo¿na je jedynie wysy³aæ z komputera.
Interface Validation (Weryfikacja interfejsu) — wybierz z rozwijanej listy opcjê Yes (Tak) lub
No (Nie).
•
Yes (Tak) — umo¿liwia wspó³pracê miêdzy oprogramowaniem innej firmy a systemem
operacyjnym Matrix.
•
No (Nie) — nie umo¿liwia wspó³pracy miêdzy oprogramowaniem innej firmy a systemem
operacyjnym Matrix.
Use Vehicle ID (U¿ywaj identyfikatora pojazdu) — wybierz z rozwijanej listy opcjê Yes (Tak)
lub No (Nie).
•
Yes (Tak) — numer identyfikacyjny pojazdu (tj. numer VIN) jest u¿ywany do sprawdzania,
w którym pojeŸdzie nastêpuje dozowanie p³ynu (maksymalnie 40 znaków). Ta funkcja przydaje
siê najbardziej do regularnego œledzenia dozowañ p³ynów i zarz¹dzania nimi w poszczególnych
pojazdach wchodz¹cych w sk³ad du¿ych flot pojazdów.
•
No (Nie) — funkcja identyfikatora pojazdu nie jest u¿ywana.
•
Battery Warning Level (Ostrze¿enie o poziomie na³adowania baterii) — mo¿na wybraæ, czy na
komputer jest wysy³ane ostrze¿enie o niskim poziomie na³adowania baterii. Mo¿na okreœliæ, aby
powiadomienie by³o wysy³ane przy poziomie 5, 10, 15, 20 lub 25 procent pe³nego na³adowania.
•
Language (Jêzyk) — rozwijana lista jêzyków, w jakich mog¹ byæ wyœwietlane komunikaty
(np. zlecenie robocze) na ekranie przep³ywomierza.
•
PAC (Uk³ad PAC) — umo¿liwia ustalenie, który uk³ad PAC (sterowania powietrzem pompy) jest
u¿ywany przez okreœlony przep³ywomierz. Domyœlna opcja to None (¯aden).
95
Ekrany konfiguracji
UWAGA: Jeœli zostanie zmienione jakiekolwiek pole profilu, zmiany nie zostan¹ wczytane do
przep³ywomierza, a¿ do chwili jego przejœcia w stan uœpienia i nastêpuj¹cego póŸniej wybudzenia
lub do chwili ponownego zarejestrowania.
•
Przycisk LINK/UNLINK (PO£¥CZ/ROZ£¥CZ) — po wprowadzeniu wszystkich parametrów
na ekranie Meter Profile (Profil przep³ywomierza) klikniêcie przycisku Link (Po³¹cz) powoduje
wyœwietlenie ekranu Meter Profile/ID Assignment (Przypisanie profilu/identyfikatora przep³ywomierza)
(RYS. 121). Z listy zarejestrowanych przep³ywomierzy wybierz przep³ywomierz, który ma byæ
powi¹zany z profilem. Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
RYS. 121
4. Identyfikator przep³ywomierza zostanie dodany na ekran Add Meter Profile (Dodawanie profilu
przep³ywomierza).
5. Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nowy przep³ywomierz
zosta³ dodany do listy przep³ywomierzy dostêpnych w systemie Matrix.
UWAGA: Gdy s¹ wyœwietlane ekrany pracy, przep³ywomierze s¹ widoczne w panelu systemu Matrix
(patrz RYS. 122).
RYS. 122
96
Ekrany konfiguracji
Uk³ad systemu _______________________________________
1. Aby wyœwietliæ ekran konfiguracji System Layout (Uk³ad systemu), z listy panelu systemu Matrix
wybierz pozycjê System Layout (Uk³ad systemu) (RYS. 123). Przed skonfigurowaniem uk³adu
systemu nale¿y najpierw dodaæ zbiorniki (strona 79) i przep³ywomierze (strona 92).
Uwaga: Podczas modyfikowania uk³adu systemu nie mo¿na u¿ywaæ systemu. W przeciwnym razie
zmiany nie zostan¹ zapisane.
RYS. 123
Zostanie wyœwietlony ekran System Layout (Uk³ad systemu) (RYS. 124).
RYS. 124
97
Ekrany konfiguracji
2. Kliknij przycisk Edit Layout (Edytuj uk³ad), aby utworzyæ now¹ grupê.
3. Zostanie wyœwietlony ekran Edit System Layout Configuration (Edycja konfiguracji uk³adu systemu)
(RYS. 125).
RYS. 125
4. Kliknij przycisk Add Group (Dodaj grupê), aby utworzyæ now¹ grupê urz¹dzeñ (RYS. 125).
5. Zostanie wyœwietlone okno dialogowe Edit Device Group (Edycja grupy urz¹dzeñ) (RYS. 126).
Wpisz w polu nazwê tworzonej grupy. Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
RYS. 126
98
Ekrany konfiguracji
6. W sekcji Matrix System (System Matrix) zostanie dodany folder (RYS. 127).
RYS. 127
7. Mo¿na przeci¹gaæ i upuszczaæ przep³ywomierze i zbiorniki z sekcji Ungrouped Meters and
Tanks (Niezgrupowane przep³ywomierze i zbiorniki) ekranu do folderu w sekcji Matrix System
(System Matrix).
RYS. 128
99
Ekrany konfiguracji
8. Wybrane zbiorniki i przep³ywomierze bêd¹ wyœwietlane pod ikon¹ folderu w sekcji Matrix System
(System Matrix) (patrz RYS. 129).
RYS. 129
9. Mo¿na utworzyæ dowoln¹ liczbê grup. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ka¿de urz¹dzenie mo¿e byæ
przypisane tylko do jednej grupy. Aby utworzyæ dodatkowe grupy, kliknij przycisk Add Group
(Dodaj grupê).
10. Aby zmieniæ nazwê grupy, zaznacz mysz¹ folder grupy na liœcie w sekcji Matrix System
(System Matrix). Kliknij przycisk Rename Group (Zmieñ nazwê grupy) (RYS. 129).
UWAGA: Zmiana nazwy folderu grupy nie powoduje usuniêcia zawartoœci folderu.
100
Ekrany konfiguracji
11. Aby usun¹æ grupê, zaznacz mysz¹ folder grupy na liœcie w sekcji Matrix System (System Matrix).
Kliknij przycisk Delete Group (Usuñ grupê) (RYS. 129).
a. Jeœli w folderze grupy znajduj¹ siê zbiorniki i/lub przep³ywomierze, zostanie wyœwietlony
komunikat o b³êdzie (patrz RYS. 130) informuj¹cy, ¿e przed usuniêciem folderu nale¿y go
opró¿niæ. Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
RYS. 130
b. Przesuñ i upuœæ zbiorniki i przep³ywomierze z folderu grupy z powrotem na sekcjê Ungrouped
Meters and Tanks (Niezgrupowane przep³ywomierze i zbiorniki).
c.
Zaznacz mysz¹ folder grupy na liœcie w sekcji Matrix System (System Matrix). Kliknij przycisk
Delete Group (Usuñ grupê). Zostanie ponownie wyœwietlony komunikat Delete Device Group
(Usuwanie grupy urz¹dzeñ) z pytaniem, czy na pewno chcesz usun¹æ grupê urz¹dzeñ o nazwie
„X” (patrz RYS. 131; nazwa folderu to Group 1). Kliknij przycisk Yes (Tak), aby usun¹æ folder
grupy, lub kliknij przycisk No (Nie), aby anulowaæ usuwanie.
RYS. 131
12. Po zakoñczeniu tworzenia i modyfikowania folderów grup kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ
zmiany. Utworzone grupy s¹ wyœwietlane w kolumnie w sekcji Matrix System (System Matrix)
(RYS. 132).
RYS. 132
101
Ekrany konfiguracji
UWAGA: Gdy system dzia³a w trybie Operation (Operacja), tworzone grupy s¹ widoczne w panelu
Matrix System (System Matrix) na g³ównym ekranie operacyjnym (RYS. 133). Na RYS. 133 wszystkie
zbiorniki i przep³ywomierze, których nie przypisano do grupy, s¹ wyœwietlane w panelu Matrix System
(System Matrix) w oddzielnej linii.
RYS. 133
102
Ekrany konfiguracji
E-Mail ______________________________________________
Z listy panelu systemu Matrix wybierz pozycjê E-Mail.
RYS. 134
Ekran zdarzeñ e-mail (patrz RYS. 135) jest u¿ywany tylko, jeœli w systemie s¹ stosowane wskaŸniki
poziomu p³ynów w zbiornikach (TLM).
RYS. 135
103
Ekrany konfiguracji
Wszystkie powiadomienia e-mail s¹ wysy³ane do odpowiednich odbiorców na podstawie nastêpuj¹cych
zdarzeñ zwi¹zanych ze zbiornikami:
•
Pominiêty odczyt poziomu p³ynu w zbiorniku: WskaŸniki poziomu p³ynów w zbiornikach mo¿na
zaprogramowaæ do pomiaru poziomu p³ynu w zbiorniku o okreœlonych wstêpnie ustalonych godzinach
oraz do przesy³ania tych informacji na komputer. Jeœli wskaŸnik poziomu p³ynu w zbiorniku jest
zaprogramowany do raportowania o okreœlonej godzinie, powiadomienie o zdarzeniu jest wysy³ane,
gdy komputer nie odbierze raportu przez 55 minut. Jeœli na przyk³ad wskaŸnik TLM zaprogramowano
do raportowania poziomu p³ynu w zbiorniku o godzinie 14:00, ale informacja o odczycie nie zosta³a
odebrana na komputerze do godziny 14:55, odczyt jest uznawany za brakuj¹cy i nastêpuje wys³anie
powiadomienia e-mail. To zdarzenie jest zwykle wysy³ane do administratora systemu Matrix.
Uwaga: B³¹d brakuj¹cego odczytu poziomu p³ynu w zbiorniku jest powodowany przez nieprawid³owe
odczyty wskaŸnika TLM.
•
Ostrze¿enia o niskim lub wysokim poziomie p³ynu w zbiorniku: Jeœli poziom p³ynu w zbiorniku
przekroczy wartoœæ progow¹ ostrze¿enia Low/High (Niski/Wysoki) zaprogramowan¹ dla zbiornika,
jest wysy³ane powiadomienie e-mail. Te zdarzenia s¹ zwykle wysy³ane do dostawcy nowego oleju,
osoby odpowiedzialnej za usuwanie zu¿ytego oleju i/lub do administratora systemu Matrix.
•
Bie¿¹ca objêtoœæ p³ynu w zbiorniku: Poczt¹ e-mail mo¿na przesy³aæ, zgodnie z ustalonym
harmonogramem, powiadomienia o bie¿¹cym poziomie p³ynu w zbiorniku. To zdarzenie jest
zwykle wysy³ane do dostawcy nowego oleju, osoby odpowiedzialnej za usuwanie zu¿ytego
oleju i/lub do administratora systemu Matrix.
•
Historia odczytów poziomu p³ynu w zbiorniku: Poczt¹ e-mail mo¿na przesy³aæ zgodnie
z ustalonym harmonogramem historiê odczytów poziomu p³ynu w zbiorniku. To zdarzenie
jest zwykle wysy³ane do administratora systemu Matrix.
Jest mo¿liwe, ¿e zdarzenia pominiêtego odczytu poziomu p³ynu w zbiorniku i ostrze¿enia
o niskim/wysokim poziomie p³ynu wystêpuj¹ kilkakrotnie jednego dnia, ale powiadomienie e-mail
dotycz¹ce ka¿dego zdarzenia jest wysy³ane jeden raz dziennie. Jeœli na przyk³ad poziom p³ynu
w zbiorniku spadnie poni¿ej skonfigurowanego poziomu ostrze¿enia, ka¿de kolejne dozowanie
przep³ywomierzem z tego zbiornika bêdzie powodowaæ generowanie ostrze¿enia o niskim poziomie
p³ynu w zbiorniku dotycz¹cego tego zbiornika. Takie zachowanie bêdzie kontynuowane, a¿ do
nape³nienia zbiornika powy¿ej poziomu ostrze¿enia. Powiadomienie e-mail jest jednak realizowane
tylko jeden raz przy pierwszym wyst¹pieniu zdarzenia.
Firma Graco zdecydowanie zaleca, aby w wymienione ni¿ej dzia³ania zwi¹zane z systemem Matrix
by³ zaanga¿owany zatrudniony przez u¿ytkownika specjalista ds. systemów informatycznych.
Konfiguracja poczty e-mail — nowa konfiguracja lub edycja konfiguracji
1. Aby skonfigurowaæ system Matrix do wysy³ania powiadomieñ e-mail lub zmieniæ istniej¹c¹
konfiguracjê poczty e-mail, kliknij przycisk Edit Configuration (Edytuj konfiguracjê) (RYS. 136).
RYS. 136
104
Ekrany konfiguracji
2. Zostanie wyœwietlony ekran E-mail Configuration (Konfiguracja e-mail) (RYS. 137).
RYS. 137
•
From E-mail Address (Adres e-mail nadawcy): W tym polu s¹ wprowadzane adresy odbiorców
powiadomieñ e-mail wysy³anych przez system Matrix. Zwykle jest to adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za zarz¹dzanie masowymi dostawami zbiorników z olejem oraz za odbiór
tych dostaw w zak³adzie, w którym zainstalowano system Matrix.
•
SMTP Server Address for Outgoing Mail (Adres serwera SMTP poczty wychodz¹cej):
Adres serwera poczty, na który jest przekazywana z systemu Matrix wychodz¹ca poczta
e-mail. Ten adres mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy internetowego lub od pracowników dzia³u
IT w zak³adzie. Niektórzy us³ugodawcy internetowi czêsto zmieniaj¹ adres SMTP (np. AOL).
Funkcja poczty e-mail systemu Matrix nie bêdzie dzia³aæ w przypadku korzystania z us³ug
tych dostawców Internetu.
•
SMTP Port (Port serwera SMTP): Domyœlnie podczas wysy³ania poczty e-mail system Matrix
³¹czy siê z serwerem poczty SMTP, u¿ywaj¹c portu 25. Jeœli serwer u¿ywa innego portu, nale¿y
go tu wpisaæ.
•
Use Authentication (U¿ywaj uwierzytelniania) / User Name (Nazwa u¿ytkownika) /
Password (Has³o): Niektóre serwery poczty wymagaj¹ uwierzytelniania przez wprowadzenie
nazwy u¿ytkownika i has³a. W takim przypadku zaznacz pole wyboru i wprowadŸ w polach
prawid³ow¹ nazwê u¿ytkownika i has³o. W przeciwnym razie nie zaznaczaj pola wyboru i nie
wpisuj danych w polach nazwy u¿ytkownika i has³a.
3. Kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
105
Ekrany konfiguracji
Przycisk Test Configuration (Testuj konfiguracjê)
1. Aby sprawdziæ prawid³owoœæ konfiguracji wychodz¹cej poczty e-mail, okreœlonej na ekranie E-mail
Configuration (Konfiguracja poczty e-mail), kliknij przycisk Test Configuration (Testuj konfiguracjê)
(RYS. 138).
RYS. 138
2. Zostanie wyœwietlony ekran E-mail Test (Test poczty e-mail) (RYS. 139). Wpisz adres e-mail, na który
chcesz wys³aæ wiadomoœæ testow¹ i kliknij przycisk OK, aby wys³aæ testow¹ wiadomoœæ e-mail.
RYS. 139
3. SprawdŸ, czy testowa wiadomoœæ e-mail zosta³a dostarczona do skrzynki odbiorczej odbiorcy.
Jeœli wiadomoœæ nie zosta³a dostarczona, nale¿y zmieniæ konfiguracjê i ponownie wykonaæ test.
Jeœli testowa wiadomoœæ e-mail zosta³a dostarczona do skrzynki odbiorczej odbiorcy, nie jest
wymagane dalsze testowanie konfiguracji.
106
Ekrany konfiguracji
Harmonogram poczty e-mail
Sekcja E-Mail Schedule (Harmonogram poczty e-mail) (patrz RYS. 140) jest u¿ywana do okreœlania, kiedy
i dlaczego w systemie Matrix s¹ generowane wiadomoœci e-mail, do edycji harmonogramu poczty e-mail
oraz do usuwania zaplanowanych powiadomieñ e-mail.
RYS. 140
Przycisk New Schedule (Nowy harmonogram)
1. Kliknij przycisk New Schedule (Nowy harmonogram), aby wyœwietliæ ekran konfiguracji E-mail
Schedule (Harmonogram poczty e-mail) (patrz RYS. 141).
RYS. 141
•
E-mail Event (Zdarzenie poczty e-mail): Istniej¹ 4 zdefiniowane zdarzenia, które mo¿na wybraæ
z menu rozwijanego E-mail Event (Zdarzenie poczty e-mail). S¹ to zdarzenia, o których powinny
byæ powiadamiane osoby obs³uguj¹ce system Matrix. Najczêœciej wybierane zdarzenia to ostatnie
trzy zdarzenia z poni¿szej listy.
- Missed Tank Reading Report (Raport pominiêtego odczytu poziomu p³ynu w zbiorniku) —
powiadomienie e-mail jest generowane w przypadku braku zaplanowanego odczytu poziomu
p³ynu w zbiorniku.
- Tank Level Low (Niski poziom p³ynu w zbiorniku) — powiadomienie e-mail jest generowane
w przypadku zbyt niskiego poziomu p³ynu w zbiorniku.
- Tank Level High (Wysoki poziom p³ynu w zbiorniku) — powiadomienie e-mail jest generowane
w przypadku zbyt wysokiego poziomu p³ynu w zbiorniku.
- Tank Volume Report (Raport o objêtoœci p³ynu w zbiorniku) — raport e-mail o zmierzonych
objêtoœciach p³ynu w zbiorniku jest generowany raz dziennie o okreœlonej godzinie lub
o okreœlonej dacie/godzinie raz w tygodniu albo raz w miesi¹cu.
107
Ekrany konfiguracji
•
To (Do): Lista adresów e-mail, na które s¹ wysy³ane powiadomienia e-mail o zdarzeniach.
Po wpisaniu adresu w tym polu naciœniêcie klawisza Enter na klawiaturze powoduje dodanie
pustego wiersza, w którym mo¿na wprowadziæ adres e-mail kolejnego odbiorcy. Nale¿y
wprowadziæ co najmniej jeden adres e-mail. Jeœli nie wprowadzono adresu e-mail, ale
klikniêto przycisk OK, zostanie wyœwietlony komunikat o b³êdzie (patrz RYS. 142).
RYS. 142
•
Subject (Temat): Okreœla powód wys³ania wiadomoœci e-mail. Nale¿y wprowadziæ temat. Jeœli
nie wprowadzono tematu, ale klikniêto przycisk OK, zostanie wyœwietlony komunikat podrêczny
o b³êdzie (patrz RYS. 143).
RYS. 143
•
Tanks (Zbiorniki): Lista zbiorników dostêpnych w systemie Matrix. Z listy Available Tanks
(Dostêpne zbiorniki) po prawej stronie ekranu wybierz zbiornik, który ma zostaæ skonfigurowany
do raportowania e-mail. Kliknij strza³kê W PRAWO, aby przesun¹æ zaznaczony/wybrany zbiornik
na listê Chosen Tanks (Wybrane zbiorniki). Na liœcie Chosen Tanks (Wybrane zbiorniki) mo¿na
umieœciæ wiêcej ni¿ jeden zbiornik.
•
Schedule (Harmonogram): W przypadku wybrania zdarzenia Tank Volume Report (Raport
o objêtoœci p³ynu w zbiorniku) zostanie wyœwietlony komunikat z proœb¹ o wprowadzenie
dodatkowych parametrów:
- Daily (Codziennie) — umo¿liwia skonfigurowanie zdarzeñ e-mail o okreœlonej godzinie ka¿dego
dnia. Domyœlne ustawienie powiadomieñ codziennych to pó³noc (00:00).
- Weekly (Co tydzieñ) — umo¿liwia skonfigurowanie zdarzeñ e-mail w okreœlonym dniu tygodnia
o okreœlonej godzinie. Domyœlne ustawienie powiadomieñ cotygodniowych to pó³noc (00:00)
w niedzielê.
- Monthly (Co miesi¹c) — umo¿liwia skonfigurowanie zdarzeñ e-mail w okreœlonym dniu miesi¹ca
o okreœlonej godzinie. Domyœlne ustawienie powiadomieñ comiesiêcznych to pó³noc (00:00)
ostatniego dnia miesi¹ca.
- Time (Godzina) — umo¿liwia okreœlenie godziny, o której ma byæ wys³ane powiadomienie e-mail.
- Day of the week (Dzieñ tygodnia) — gdy wybrano raporty cotygodniowe, umo¿liwia okreœlenie
dnia tygodnia, w którym jest wysy³ane powiadomienie e-mail.
- Day of the month (Dzieñ miesi¹ca) — gdy wybrano raporty comiesiêczne, umo¿liwia okreœlenie
dnia miesi¹ca, w którym jest wysy³ane powiadomienie e-mail.
UWAGA: Jeœli te parametry nie zostan¹ skonfigurowane, klikniêcie przycisku OK spowoduje
zapamiêtanie ustawieñ domyœlnych.
2. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji kliknij OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
108
Ekrany konfiguracji
3. Utworzone zdarzenia e-mail s¹ wyœwietlane na ekranie w sekcji E-Mail Schedule (Harmonogram
poczty e-mail) na g³ównym ekranie E-Mail Configuration (Konfiguracja poczty e-mail) (patrz RYS. 144).
RYS. 144
Przycisk Edit Schedule (Edytuj harmonogram)
Aby zmodyfikowaæ zdarzenie e-mail:
1. Zaznacz zdarzenie e-mail, które chcesz zmodyfikowaæ i kliknij przycisk Edit Schedule
(Edytuj harmonogram) (patrz RYS. 145).
RYS. 145
2. Zostanie wyœwietlony ekran Edit Schedule (Edycja harmonogramu) (patrz RYS. 141, strona 107).
Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ zmiany.
109
Ekrany konfiguracji
Przycisk Delete Schedule (Usuñ harmonogram)
Aby usun¹æ zdarzenie e-mail, zaznacz zdarzenie e-mail, które chcesz usun¹æ i kliknij przycisk
Delete Schedule (Usuñ harmonogram) (patrz RYS. 146). Po klikniêciu przycisku Delete Schedule
(Usuñ harmonogram) pozycja zostanie usuniêta z listy.
RYS. 146
Przycisk View E-Mail Log (Wyœwietl dziennik poczty e-mail)
Zapewnia pracownikom dzia³u IT informacje przydatne podczas rozwi¹zywania problemów
z nieprawid³owo dzia³aj¹c¹ funkcj¹ powiadamiania o zdarzeniach przez pocztê e-mail. Jest to
dziennik czynnoœci wykonywanych w systemie Matrix podczas próby wys³ania wiadomoœci e-mail.
Kliknij przycisk View E-Mail Log (Wyœwietl dziennik poczty e-mail) (RYS. 147).
RYS. 147
Zostanie wyœwietlony ekran E-mail Session Logs (Dzienniki sesji poczty e-mail) (patrz RYS. 148).
UWAGA: W pokazanym przyk³adzie (RYS. 148) na liœcie nie znajduj¹ siê ¿adne b³êdne zdarzenia.
W przypadku wyst¹pienia problemu, w kolumnach Session Date (Data sesji), Session Status (Stan sesji)
i Session Log (Dziennik sesji) znajd¹ siê stosowne dane.
RYS. 148
110
Ekrany konfiguracji
Wykaz pojazdów _____________________________________
1. Z listy panelu systemu Matrix wybierz pozycjê Vehicle Inventory (Wykaz pojazdów) (RYS. 149).
RYS. 149
Zostanie wyœwietlony ekran (patrz RYS. 150) u¿ywany do tworzenia grup pojazdów oraz do
identyfikowania konkretnych pojazdów w poszczególnych grupach.
RYS. 150
111
Ekrany konfiguracji
2. Kliknij przycisk New Group (Nowa grupa), aby utworzyæ now¹ grupê pojazdów (RYS. 151).
RYS. 151
3. Zostanie wyœwietlone okno dialogowe Add Vehicle Group (Dodawanie grupy pojazdów) (RYS. 152).
To okno s³u¿y do przypisania nazwy grupy umo¿liwiaj¹cej identyfikowanie pojazdów nale¿¹cych do
tej grupy. Kliknij przycisk OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ nazwê.
RYS. 152
4. Nazwy grup pojazdów utworzonych w punkcie 3 (powy¿ej) s¹ dodawane do listy grup pojazdów
wyœwietlanej w sekcji Vehicle Groups (Grupy pojazdów), z boku ekranu. S¹ wyœwietlane cztery
grupy pojazdów (patrz RYS. 153): Buses (Autobusy), Small Vans (Ma³e vany), 4-Wheel Drive Trucks
(Samochody ciê¿arowe z napêdem na 4 ko³a) i 2-Wheel Drive Trucks (Samochody ciê¿arowe
z napêdem na 2 ko³a).
RYS. 153
112
Ekrany konfiguracji
5. Aby dodaæ pojazdy do grupy, kliknij przycisk Add Vehicles (Dodaj pojazdy).
RYS. 154
6. Zostanie wyœwietlony ekran Add Vehicle (Dodawanie pojazdu) (patrz RYS. 155).
RYS. 155
•
Vehicle Group Name (Nazwa grupy pojazdów) — rozwijana lista, automatycznie wype³niana
danymi grup utworzonych w punktach 2. i 3..
•
Vehicle ID (Identyfikator pojazdu) — przypisywany przez klienta numer, u¿ywany do odró¿niania
poszczególnych pojazdów we flocie.
•
Vehicle Name (Nazwa pojazdu) — nazwa identyfikacyjna przypisana do pojazdu.
a. Z rozwijanej listy Vehicle Group Name (Nazwa grupy pojazdów) wybierz grupê pojazdów.
b. W polu Vehicle ID (Identyfikator pojazdu) wpisz identyfikator pojazdu (tj. numer VIN)
przypisany przez klienta.
c. Nadaj pojazdowi nazwê, która u³atwi identyfikacjê pojazdu.
d. Kliknij przycisk OK, aby zamkn¹æ ekran i zapisaæ nowe informacje.
7. Pojazdy s¹ wyœwietlane na ekranie g³ównym Vehicle Inventory (Wykaz pojazdów) tylko, jeœli jest
zaznaczona grupa, do której nale¿¹ te pojazdy. W pokazanym przyk³adzie (patrz RYS. 156) jest
zaznaczona (A) grupa Buses (Autobusy). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nazwa grupy „Buses” (Autobusy)
zosta³a dodana na koñcu nazwy (B) w sekcji Vehicles in Group (Pojazdy w grupie), a lista wyœwietlana
w tej sekcji zawiera wy³¹cznie autobusy znajduj¹ce siê w inwentarzu floty. Nie znajduj¹ siê tam
pojazdy typu Small Vans (Ma³e vany), 4-Wheel Drive Trucks (Samochody ciê¿arowe z napêdem
113
Ekrany konfiguracji
na 4 ko³a) ani 2-Wheel Drive Trucks (Samochody ciê¿arowe z napêdem na 2 ko³a). Te pojazdy s¹
wyœwietlane po wybraniu innej, odpowiedniej kategorii.
RYS. 156
Przycisk Import Vehicles (Importuj pojazdy)
Jeœli spis pojazdów floty jest przechowywany w oddzielnym pliku formatu .CSV, mo¿na zaimportowaæ te
dane na ekran wykazu pojazdów systemu Matrix, naciskaj¹c przycisk Import Vehicles (Importuj pojazdy).
Dziêki temu nie trzeba wprowadzaæ ka¿dego pojazdu oddzielnie.
Plik .CSV musi mieæ dok³adnie nastêpuj¹c¹ nazwê: grupa pojazdów, identyfikator pojazdu, nazwa
pojazdu.CSV.
1. Kliknij przycisk Import Vehicles (Importuj pojazdy).
2. Zostanie wyœwietlony komunikat podrêczny (patrz RYS. 157) z informacj¹, ¿e wszystkie pojazdy
dodane uprzednio do grupy zostan¹ zast¹pione pojazdami z importowanego pliku.
RYS. 157
3. Jeœli chcesz kontynuowaæ importowanie listy pojazdów, kliknij przycisk Yes (Tak). Jeœli nie chcesz
importowaæ listy pojazdów, kliknij przycisk NO (NIE).
4. Po klikniêciu przycisku Yes (Tak) komputer prze³¹czy siê do œrodowiska Windows, aby odszukaæ plik.
W pokazanym przyk³adzie (patrz RYS. 158) wyœwietlone okno zawiera lokalizacjê My Documents
(Moje dokumenty) oraz plik .CSV z inwentarzem floty XYZ.
114
Ekrany konfiguracji
W zale¿noœci od konfiguracji systemu operacyjnego Windows importowany plik mo¿na odszukaæ,
uzyskuj¹c dostêp do napêdu za pomoc¹ okna Mój komputer.
RYS. 158
5. Wybierz plik z listy. Kliknij przycisk OK, aby zamkn¹æ ekran i zaimportowaæ listê.
Przyk³ad pliku .CSV z wykazem pojazdów
Obszary A, B i C (patrz RYS. 159) dotycz¹ obszarów A, B i C na RYS. 156.
A
C
B
RYS. 159
115
Ekrany konfiguracji
Interfejs ____________________________________________
1. Z listy panelu systemu Matrix wybierz pozycjê Interface (Interfejs).
RYS. 160
Zostanie wyœwietlony ekran (patrz RYS. 161) umo¿liwiaj¹cy skonfigurowanie systemu Matrix do
wspó³pracy z oprogramowaniem innych firm.
RYS. 161
116
Ekrany konfiguracji
Interfejs systemu Matrix do systemu biznesowego
Interfejs zapewnia dwie wa¿ne podstawowe funkcje, które nie s¹ dostêpne w standardowym systemie
Matrix:
•
•
weryfikacja prawid³owoœci zlecenia roboczego,
automatyczne ksiêgowanie op³at za dozowane p³yny.
Weryfikacja prawid³owoœci zlecenia roboczego
Gdy u¿ytkownik wprowadza zlecenie robocze do systemu Matrix, system Matrix nie ma pewnoœci, czy
to zlecenie jest prawid³owe w systemie biznesowym u¿ytkownika. Nawet jeœli zlecenie robocze istnieje
w systemie biznesowym, mo¿liwe, ¿e zosta³o zamkniête lub ¿e ma stan uniemo¿liwiaj¹cy dodawanie
do niego jakichkolwiek dodatkowych op³at. Poniewa¿ na zleceniu roboczym maj¹ siê znajdowaæ op³aty
za iloœæ dozowanego p³ynu, jest wa¿ne, aby potwierdziæ prawid³owoœæ zlecenia roboczego przed
rozpoczêciem dozowania p³ynu. Ten proces jest równie¿ znany jako weryfikacja prawid³owoœci
zlecenia roboczego.
System Matrix weryfikuje zlecenia robocze przy u¿yciu komunikatów XML.
Podczas weryfikacji zlecenia roboczego opis procesu jest wyœwietlany za pomoc¹ komunikatów XML.
Ksiêgowanie zlecenia roboczego
Po zakoñczeniu dozowania p³ynu przez system Matrix nastêpuje proces ksiêgowania zlecenia roboczego,
który polega na obliczeniu odpowiedniej nale¿noœci za p³yn i dodaniu jej do zlecenia roboczego w systemie
biznesowym.
Sposób wspó³pracy systemu Matrix z aplikacjami innych firm, umo¿liwiaj¹cy realizacjê tych zadañ,
mo¿na konfigurowaæ. W niniejszym dokumencie omówiono ró¿ne opcje implementacji.
Ogólne informacje o interfejsie
Minimalna implementacja interfejsu oznacza napisanie samodzielnej aplikacji, która w niniejszym
dokumencie jest nazywana serwerem interfejsu. Ta aplikacja s³u¿y do wykonywania funkcji weryfikacji
i ksiêgowania.
Serwer interfejsu jest dostarczany przez programistê innej firmy.
Programista musi okreœliæ jêzyk programowania u¿ywany do utworzenia serwera interfejsu. System Matrix
napisano w jêzyku Java 1.5.
117
Ekrany konfiguracji
Konfiguracja interfejsu Matrix
Menu interfejsu innych firm zawiera ustawienia charakterystyczne dla interfejsu, które s¹ u¿ywane
do konfiguracji wspó³pracy systemów Matrix i systemów innych firm.
(b)
(a)
RYS. 162
Ustawienia szczegó³ów innej firmy
1. Kliknij przycisk Modify (Modyfikuj) (a) (RYS. 162, strona 118), aby wyœwietliæ okno dialogowe
konfiguracji interfejsu zewnêtrznego.
RYS. 163
•
Server Name or IP Address Host (Nazwa serwera lub adres IP hosta): Nazwa hosta systemu DMS
lub jego adres IP. Te dane s¹ dostarczane przez pracownika dealera ds. systemów informatycznych.
•
Server Port Number (Numer portu serwera): Sta³y numer portu u¿ywany przez system DMS do
komunikacji z systemem Matrix.
•
Matrix 3 Mode (Tryb Matrix 3): ON (W£.) lub OFF (WY£.). Mo¿e byæ w³¹czony (ON) lub wy³¹czony
(OFF). To ustawienie ma zastosowanie w ca³ym systemie. Wartoœæ domyœlna to OFF (wy³¹czony).
118
Ekrany konfiguracji
•
Ta funkcja powoduje formatowanie komunikatów XML w celu dopasowania ich do systemu Matrix 2
(ustawienie OFF) lub Matrix 3 (ustawienie ON; komunikat zawiera wiêcej danych).
Przed rozpoczêciem u¿ywania interfejsu innej firmy nale¿y w³¹czyæ funkcjê interfejsu zewnêtrznego.
1. Kliknij przycisk Modify Interface (Modyfikuj interfejs) (b) (RYS. 162). Zostanie wyœwietlone okno
dialogowe External Interface Setup (Konfiguracja interfejsu zewnêtrznego) (patrz RYS. 164). To okno
dialogowe jest u¿ywane do wskazywania u¿ywanego interfejsu innej firmy.
2. Z rozwijanego menu (A, RYS. 164) wybierz pozycjê Third Party Interface (Interfejs innej firmy).
A
B
C
RYS. 164 Okno dialogowe konfiguracji interfejsu
zewnêtrznego
3. Kliknij przycisk wyboru „ON” (B, RYS. 164). Dziêki interfejsowi innej firmy, systemu Matrix mo¿na
u¿ywaæ z systemami innych firm.
4. Kliknij przycisk OK (C, RYS. 164), aby zamkn¹æ ekran i potwierdziæ wybór.
UWAGA:
119
•
Jest to jedno z dwóch ustawieñ, które nale¿y skonfigurowaæ w celu w³¹czenia interfejsu. Drugie
ustawienie znajduje siê w menu konfiguracji przep³ywomierza na ekranach konfiguracji.
•
Gdy system jest wy³¹czony (OFF), interfejs jest wy³¹czony dla wszystkich przep³ywomierzy,
a system dzia³a tak jak standardowy system Matrix Premier.
•
Ka¿dy przep³ywomierz ma w³asne ustawienie interfejsu. Jest mo¿liwe, aby niektóre
przep³ywomierze u¿ywa³y interfejsu innej firmy (objêtoœci zmierzone przez przep³ywomierz
s¹ rejestrowane na prawid³owych zleceniach napraw w systemie DMS), a inne nie korzysta³y
z niego (na zleceniach napraw w systemie DMS nie s¹ rejestrowane ¿adne zmierzone objêtoœci).
W ka¿dym przypadku, niezale¿nie od ustawieñ interfejsu, w systemie Matrix jest rejestrowana
dok³adna dozowana iloœæ zmierzona przez dowolny przep³ywomierz.
Ekrany konfiguracji
Konfiguracja przep³ywomierza
(a)
(b)
RYS. 165
Wœród ekranów konfiguracji systemu Matrix jest dostêpny ekran o nazwie Meters (Przep³ywomierze).
Znajduje siê na nim lista wszystkich przep³ywomierzy obecnych w systemie.
Klikniêcie przycisku modyfikacji odpowiadaj¹cego przep³ywomierzowi powoduje wyœwietlenie ekranu
Edit Meter Profile (Edycja profilu przep³ywomierza) (RYS. 165). Kompletne instrukcje dotycz¹ce dodawania
przep³ywomierza i modyfikacji danych bie¿¹cego przep³ywomierza mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi
systemu Matrix firmy Graco, w rozdziale dotycz¹cym przep³ywomierzy.
Aby przep³ywomierz u¿ywa³ interfejsu, nale¿y go skonfigurowaæ do u¿ywania zleceñ roboczych, tj. opcja
Use Work Orders (U¿ywaj zleceñ roboczych) musi byæ ustawiona (A) na „yes” (tak) (RYS. 165), a interfejs
odpowiadaj¹cy temu przep³ywomierzowi musi byæ w³¹czony, tj. opcja Interface Validation (Weryfikacja
interfejsu) (b) musi byæ ustawiona na „yes” (tak).
Zwykle takie ustawienia maj¹ przypisane wszystkie przep³ywomierze obecne w systemie. Jednak
w pewnych okolicznoœciach u¿ytkownik systemu Matrix mo¿e wybraæ inne ustawienia w przypadku
niektórych przep³ywomierzy. Nie jest to b³¹d. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e interfejs dzia³a wy³¹cznie
z przep³ywomierzami, w przypadku których wybrano ustawienie „yes” w polach Use Work Orders
(U¿ywaj zleceñ roboczych) (a) i Interface Validation (Weryfikacja interfejsu) (b).
UWAGA: Jeœli zostanie zmienione jakiekolwiek pole profilu, zmiany nie zostan¹ wczytane do
przep³ywomierza, a¿ do chwili jego przejœcia w stan uœpienia i nastêpuj¹cego póŸniej wybudzenia,
do chwili ponownego zarejestrowania lub zakoñczenia dozowania.
120
Ekrany konfiguracji
Serwer interfejsu
Ta samodzielna aplikacja to serce interfejsu miêdzy systemem Matrix a systemem biznesowym
u¿ytkownika. Serwer interfejsu nas³uchuje transmisji na wstêpnie zdefiniowanym porcie sieciowym
i akceptuje po³¹czenia przychodz¹ce z systemu Matrix. Komunikaty XML wysy³ane przez system
Matrix (system oczekuje ich odbioru) przez to ³¹cze wymieniono w Dodatku A.
Serwer interfejsu:
•
odczytuje komunikaty ¿¹dañ z systemu Matrix,
•
przetwarza komunikaty,
•
wysy³a odpowiedŸ do systemu Matrix.
Serwer interfejsu musi jednoczeœnie obs³ugiwaæ wiele ¿¹dañ oraz byæ uruchomiony zawsze, gdy jest
uruchomiony system Matrix. Baza danych oraz aparat us³ugi systemu Matrix s¹ uruchamiane podczas
uruchamiania us³ug systemu Windows.
Podstawowym zadaniem serwera interfejsu jest weryfikowanie zleceñ roboczych i ksiêgowanie zmian
w zleceniach roboczych. Programista mo¿e zaprogramowaæ serwer interfejsu tak, aby wykonywa³ on
równie¿ inne powi¹zane zadania.
Weryfikacja prawid³owoœci zlecenia roboczego
Weryfikacja zlecenia roboczego umo¿liwia serwerowi interfejsu, dzia³aj¹cemu w po³¹czeniu z systemem
biznesowym, ustalenie, czy zlecenie robocze jest prawid³owe i czy mo¿na do niego dodaæ zadanie
dozowania p³ynu. Weryfikacja nastêpuje przed dozowaniem dowolnego p³ynu w systemie Matrix. Jeœli
zlecenie robocze nie zostanie pomyœlnie zweryfikowane, system Matrix nie zezwoli na dozowanie p³ynu
w ramach tego zlecenia.
Jeœli serwer interfejsu zezwala na dozowanie w ramach okreœlonego zlecenia roboczego, w systemie
biznesowym s¹ w tym zleceniu roboczym ksiêgowane odpowiednie op³aty.
Poni¿sza lista to przyk³ad sugerowanych i/lub typowych kryteriów weryfikacji:
•
Czy zlecenie robocze istnieje?
•
Czy zlecenie robocze jest otwarte?
•
Czy do zlecenia roboczego mo¿na dodaæ op³aty?
Gdy zlecenie robocze jest wprowadzane do systemu Matrix, system Matrix tworzy gniazdo pod³¹czeniowe
do serwera interfejsu i wysy³a komunikat XML MatrixValidationRequest. Serwer interfejsu:
•
wysy³a zapytania do systemu biznesowego,
•
analizuje odpowiedzi,
•
odpowiada systemowi Matrix komunikatem MatrixValidationResponse.
Wszystkie interfejsy innych firm z systemem Matrix musz¹ mieæ zaimplementowan¹ tê metodê weryfikacji
zlecenia roboczego. W przypadku zleceñ roboczych wprowadzonych do systemu Matrix za pomoc¹
przep³ywomierza zawsze jest u¿ywana ta metoda.
Ksiêgowanie zlecenia roboczego
Niezale¿nie od sposobu weryfikacji zleceñ roboczych, po zarejestrowaniu przez przep³ywomierz
zakoñczenia dozowania p³ynu, wysy³a on na komputer z oprogramowaniem Matrix informacjê
o zmierzonej objêtoœci p³ynu. Z komputera z oprogramowaniem Matrix jest do interfejsu serwera
wysy³ana ta informacja oraz numer zlecenia roboczego, nazwa p³ynu itd. w komunikacie
MatrixPostingRequest.
Serwer interfejsu oblicza odpowiedni¹ nale¿noœæ za p³yn i dodaje j¹ do zlecenia roboczego w systemie
biznesowym. Po zakoñczeniu, do komputera z oprogramowaniem Matrix jest wysy³any komunikat
MatrixPostingResponse z informacj¹ o powodzeniu/niepowodzeniu.
121
Ekrany konfiguracji
Konkretne czynnoœci wykonywane podczas przetwarzania ¿¹dania ksiêgowania przez serwer interfejsu
zale¿¹ od programisty.
Podczas wprowadzania zlecenia roboczego do systemu Matrix mo¿e byæ konieczne wprowadzenie
dodatkowych danych. Zlecenie robocze mo¿e zawieraæ wiele wierszy z wieloma operacjami roboczymi.
Op³ata za p³yn dotyczy zwykle jednej okreœlonej operacji roboczej.
Pole kodu zadania w systemie Matrix umo¿liwia u¿ytkownikowi ustalenie, w którym miejscu na zleceniu
roboczym ma byæ zastosowana op³ata za p³yn. Pole kodu zadania mieœci maksymalnie trzy znaki
alfanumeryczne okreœlone przez programistê interfejsu. To pole istnieje w systemie Matrix, nawet jeœli
nie jest u¿ywany ¿aden serwer interfejsu, jednak jego zastosowanie jest ca³kowicie opcjonalne. Jeœli
jest u¿ywany interfejs, to pole s³u¿y jako sposób okreœlenia docelowego miejsca ksiêgowania podczas
wprowadzania zlecenia roboczego do systemu Matrix.
PRZYK£AD: Poni¿ej przedstawiono przyk³adow¹ strukturê zlecenia roboczego, które wystêpuje
w systemie biznesowym pod numerem „123456”.
Zlecenie robocze nr: 123456
Wiersz A: Szybka specjalna zmiana oleju nr 1
Operacja robocza 1: Wymiana oleju silnikowego
Operacja robocza 2: Wymiana oleju przek³adniowego
Wiersz B: Nowe opony
Operacja robocza 1: Monta¿ i wywa¿enie 4 nowych opon
Podczas dozowania oleju silnikowego w ramach tego zlecenia roboczego u¿ytkownik chce, aby op³aty
zosta³y naliczone do operacji roboczej 1 w wierszu A.
Programista interfejsu mo¿e wymagaæ, aby w tym celu u¿ytkownik wprowadzi³ w polu kodu zadania
wartoœæ A1. S¹ równie¿ mo¿liwe inne ustalenia. Zawartoœæ pola kodu zadania zale¿y od specyfikacji
systemu biznesowego i ustaleñ u¿ytkownika.
Formaty komunikatów XML
W tym temacie przedstawiono dwa komunikaty, jakie s¹ wysy³ane przez system Matrix do serwera
interfejsu oraz odpowiadaj¹ce im odpowiedzi wysy³ane z serwera interfejsu do systemu Matrix.
W systemie Matrix jest otwierane gniazdo pod³¹czeniowe dla serwera interfejsu (szczegó³owe informacje
o po³¹czeniu znajduj¹ siê w temacie Plik konfiguracji interfejsu Matrix na stronie 118), nastêpuje wys³anie
¿¹dania oraz oczekiwanie na odpowiedŸ przed zamkniêciem po³¹czenia.
Ka¿dy komunikat XML wysy³any z systemu Matrix do serwera interfejsu jest zakoñczony bajtem
EOT (0x04) (koniec transmisji).
System Matrix oczekuje, ¿e ka¿dy komunikat przychodz¹cy równie¿ jest zakoñczony bajtem
EOT (0x04).
122
Ekrany konfiguracji
¯¹danie weryfikacji Matrix
Ten komunikat jest wysy³any przez system Matrix do serwera interfejsu po wprowadzeniu zlecenia
roboczego do systemu Matrix.
Format komunikatu:
Matrix 2
<MatrixValidationRequest>
<ValidationRequestKey/>
<Workorder/>
<JobCode/>
</MatrixValidationRequest>
Matrix 3
<MatrixValidationRequest>
<ValidationRequestKey/>
<Workorder/>
<JobCode/>
<SourceType/>
<SourceName/>
<Requestor/>
<ValidationDateTime/>
</MatrixValidationRequest>
Definicje elementów
a. ValidationRequestKey (Klucz ¿¹dania weryfikacji) — identyfikator przypisany przez system Matrix
do konkretnego ¿¹dania weryfikacji MatrixValidationRequest. Ten klucz musi byæ uwzglêdniony
w komunikacie MatrixValidationResponse zwracanym do systemu Matrix.
b. Workorder (Zlecenie robocze) — patrz S³ownik na stronie 167.
c. JobCode (Kod zadania) — patrz S³ownik na stronie 167.
W systemie Matrix 3 wystêpuj¹ pozycje a-c (powy¿ej) oraz nastêpuj¹ce dodatkowe elementy:
d. Source Type (Typ Ÿród³a) — Ÿród³o zlecenia naprawy odpowiadaj¹ce chwili wprowadzenia do
systemu. Dostêpne wartoœci to METER (PRZEP£YWOMIERZ) i CLIENT (KLIENT).
e. Source Name (Nazwa Ÿród³a) — informuje o lokalizacji Ÿród³owej wprowadzenia zlecenia naprawy.
Jeœli zlecenie wprowadzono na przep³ywomierzu, nazwa Ÿród³a jest taka sama jak unikatowy
identyfikator przep³ywomierza, tj. 01005086. Jeœli zlecenie wprowadzono na komputerze,
nazwa Ÿród³a jest pusta. Element XML wygl¹da nastêpuj¹co: <SourceName/>.
f. Requester (¯¹daj¹cy) — u¿ytkownik, który wprowadzi³ zlecenie robocze. Wartoœæ jest równa
wartoœci z pola nazwy u¿ytkownika wprowadzonej na ekranie konfiguracji u¿ytkownika. Jeœli
zlecenie wprowadzono na przep³ywomierzu w trybie monitorowania systemu, to pole jest puste.
Element XML wygl¹da nastêpuj¹co: <Requestor/>
g. ValidationTimestamp (Stempel czasowy weryfikacji) — wartoœæ specyficzna dla zlecenia.
Rok-miesi¹c roku-dzieñ miesi¹ca. Nastêpnie znajduje siê godzina dnia (0-23), minuta godziny,
sekunda minuty. Wreszcie, na koñcu znajduj¹ siê milisekundy oraz strefa czasowa zgodnie
z RFC822.
„rrrr-mm-dd’T’ GG:mm:ss.SSSZ
123
Ekrany konfiguracji
Zastosowanie:
Ten komunikat s³u¿y do weryfikacji prawid³owoœci zlecenia roboczego wprowadzonego do systemu Matrix.
Interfejs potwierdza, ¿e:
•
Zlecenie robocze istnieje w systemie biznesowym.
•
Zlecenie robocze jest nadal otwarte.
•
Stan zlecenia roboczego umo¿liwia dodanie do niego kolejnych op³at/czêœci.
Interfejs musi odpowiedzieæ komunikatem MatrixValidationResponse. Komunikat
MatrixValidationResponse zezwala lub zabrania dozowania p³ynu w systemie Matrix.
Ten komunikat jest wysy³any przez system Matrix do interfejsu zawsze po wprowadzeniu zlecenia
roboczego do systemu. Jedyny wyj¹tek ma miejsce w przypadku zaimplementowania przez programistê
interfejsu apletu TpAddPartApplet. Ten komunikat jest wysy³any niezw³ocznie po wprowadzeniu zlecenia
roboczego.
Interfejs musi odpowiedzieæ komunikatem MatrixValidationResponse w czasie 30 sekund. W przypadku
braku odpowiedzi w tym przedziale czasu zlecenie robocze jest uznawane za nieprawid³owe. Oznacza
to, ¿e u¿ytkownik nie mo¿e dozowaæ p³ynu w ramach tego zlecenia roboczego. Mo¿e ponowiæ próbê
wprowadzenia tego samego zlecenia roboczego lub wprowadziæ inny numer zlecenia.
Po zweryfikowaniu prawid³owoœci zlecenia roboczego system Matrix nie wysy³a ponownie komunikatu
dotycz¹cego tego samego zlecenia. Poniewa¿ system Matrix umo¿liwia wielokrotne wprowadzenie tego
samego zlecenia roboczego (i kodu zadania), z punktu widzenia serwera interfejsu mo¿e siê wydawaæ,
¿e to samo zlecenie robocze jest wysy³ane kilkakrotnie. Ten komunikat mo¿e byæ wys³any wiele razy
równie¿ wtedy, gdy zlecenie robocze nie zosta³o pocz¹tkowo zweryfikowane jako prawid³owe,
a u¿ytkownik ponowi³ próbê jego wprowadzenia.
OdpowiedŸ weryfikacji Matrix
Ten komunikat jest wysy³any przez serwer interfejsu do systemu Matrix w odpowiedzi na odbiór
komunikatu MatrixValidationRequest.
Format komunikatu w systemach Matrix 2 i Matrix 3:
<MatrixValidationResponse>
<ValidationRequestKey/>
<ValidationStatus/>
<ValidationErrorDescription/>
<TpValidationKey/>
<MatrixValidationRequest>
Definicje elementów:
1. ValidationRequestKey (Klucz ¿¹dania weryfikacji) — ten element to duplikat pola o takiej samej nazwie,
wystêpuj¹cego w komunikacie ValidationRequestMessage. To pole jest u¿ywane w systemie Matrix
w celu dopasowania odpowiedzi do oryginalnego ¿¹dania.
2. ValidationStatus (Stan weryfikacji) — informuje o wyniku ¿¹dania weryfikacji. Prawid³owe wartoœci
w tym polu to „1” (gdy zlecenie robocze zostanie zweryfikowane jako prawid³owe) oraz „0” (przeciwny
przypadek). Wszystkie inne wartoœci oznaczaj¹, ¿e zlecenie robocze nie jest prawid³owe.
3. ValidationErrorDescription (Opis b³êdu weryfikacji) — maksymalna d³ugoœæ to 100 znaków. Ten opis
jest wyœwietlany w systemie Matrix jako przyczyna braku weryfikacji zlecenia roboczego, jeœli w polu
ValidationStatus wystêpuje wartoœæ inna ni¿ „1”.
4. TpValidationKey (Klucz weryfikacji) — maksymalna d³ugoœæ to 255 znaków (ASCII), wy³¹cznie cyfr
i liter (zgodnie z funkcj¹ Java’s Charcter.isLetterOrDigit ( )). To jest klucz identyfikacyjny generowany
przez serwer interfejsu i u¿ywany do jednoznacznego identyfikowania dozowania p³ynu.
124
Ekrany konfiguracji
Zastosowanie:
Na ka¿dy komunikat MatrixValidationRequest interfejs musi odpowiedzieæ komunikatem MatrixValidation
Response. Elementy ValidationRequestKey w obu komunikatach musz¹ byæ identyczne.
Interfejs musi odpowiedzieæ komunikatem MatrixValidationResponse w czasie 30sekund. W przypadku
braku odpowiedzi w tym przedziale czasu zlecenie robocze jest uznawane za nieprawid³owe. Oznacza
to, ¿e u¿ytkownik nie mo¿e dozowaæ p³ynu w ramach tego zlecenia roboczego. Mo¿e ponowiæ próbê
wprowadzenia tego samego zlecenia roboczego lub wprowadziæ inny numer zlecenia.
Element TpValidationKey to pole, w którym niezale¿ny programista mo¿e umieœciæ unikatowy identyfikator
(klucz) umo¿liwiaj¹cy odró¿nianie zduplikowanych wpisów zleceñ roboczych. W systemie Matrix nie
obowi¹zuj¹ ¿adne ograniczenia dotycz¹ce wielokrotnego u¿ywania tego samego zlecenia roboczego
(lub kombinacji zlecenia roboczego i kodu zadania).
Jeœli zwrócony element ValidationStatus ma wartoœæ „1”,
a zlecenie robocze wprowadzono na przep³ywomierzu,
•
Komputer informuje przep³ywomierz, ¿e zlecenie robocze zosta³o prawid³owo zweryfikowane.
a zlecenie robocze wprowadzono na komputerze,
•
Komputer wysy³a zlecenie robocze do przep³ywomierza.
Zlecenie robocze pojawia siê na liœcie zleceñ roboczych przep³ywomierza. Technik mo¿e dozowaæ p³yn
w ramach zlecenia roboczego w dowolnej chwili, wybieraj¹c je z listy tego przep³ywomierza.
Jeœli zwrócony element ValidationStatus ma wartoœæ „0”,
a zlecenie robocze wprowadzono na przep³ywomierzu,
•
•
Komputer wysy³a do przep³ywomierza komunikat o odrzuceniu tego zlecenia roboczego.
Przep³ywomierz odbiera komunikat „WO REJECTED” (ZLECENIE ROBOCZE ODRZUCONE)
i zabrania dozowania p³ynu w ramach zlecenia roboczego.
a zlecenie robocze wprowadzono na komputerze,
•
•
•
•
•
125
Na komputerze jest wyœwietlany komunikat z opisem b³êdu ValidationErrorDescription.
Komputer nie wysy³a zlecenia roboczego do przep³ywomierza.
Zlecenie robocze jest wyœwietlane na czerwono na ekranie zleceñ roboczych.
U¿ytkownik komputera ma mo¿liwoœæ usuniêcia zlecenia lub ponownej weryfikacji.
Nie mo¿na wprowadzaæ kolejnych zleceñ roboczych do tego przep³ywomierza, a¿ do chwili
usuniêcia lub pomyœlnej weryfikacji tego zlecenia roboczego.
Ekrany konfiguracji
MatrixPostingRequest
Ten komunikat jest wysy³any przez system Matrix do serwera interfejsu po zakoñczeniu dozowania p³ynu.
Format komunikatu:
Matrix 2
<MatrixPostingRequest>
<PostingRequestKey/>
<TpValidationKey/>
<Workorder>
<JobCode/>
<Dispense/>
<MeterName/>
<FluidName/>
<Volume/>
<Units/>
<Dispense/>
<MatrixPostingRequest>
Matrix 3
<MatrixPostingRequest>
<PostingRequestKey/>
<TPValidationKey/>
<Workorder/>
<JobCode/>
<Dispense>
<MeterName/>
<FluidName/>
<Volume/>
<Units/>
<VehicleID/>
<TankName/>
<DeviceGroup/>
<Technician/>
<StartDateTime/>
<EndDateTime/>
</MatrixPostingRequest>
Definicje elementów:
1. PostingRequestKey (Klucz ¿¹dania ksiêgowania) — identyfikator przypisany przez system Matrix
do konkretnego ¿¹dania ksiêgowania MatrixPostingRequest. Ten klucz musi byæ uwzglêdniony
w komunikacie MatrixPostingResponse, zwracanym do systemu Matrix. Ta wartoϾ klucza nie
musi byæ koniecznie taka sama jak wartoœæ klucza ValidationRequestKey w komunikacie
MatrixValidationRequest.
2. TpValidationKey (Klucz weryfikacji) — identyfikator pocz¹tkowo przypisany przez serwer interfejsu
do tego dozowania za poœrednictwem procesu weryfikacji zlecenia roboczego.
3. Workorder (Zlecenie robocze) — patrz S³ownik (strona 167).
4. JobCode (Kod zadania) — patrz S³ownik (strona 167).
5. Dispense (Dozowanie) — ten element okreœla zdarzenie dozowania p³ynu, informuj¹c o typie
dozowanego p³ynu, jego iloœci oraz u¿ytym przep³ywomierzu.
a. MeterName (Nazwa przep³ywomierza) (do 11 znaków) — nazwa przypisana do przep³ywomierza
w profilu przep³ywomierza w systemie Matrix.
126
Ekrany konfiguracji
b. FluidName (Nazwa p³ynu) (do 40 znaków) — nazwa p³ynu przypisana do przep³ywomierza
dozuj¹cego w profilu p³ynu w systemie Matrix.
c. Volume (Objêtoœæ) (liczba w formacie X.XX) — dok³adna objêtoœæ dozowanego p³ynu.
d. Units (Jednostki) — jednostki miary dotycz¹ce elementu Volume (c). Dostêpne jednostki:
• pó³kwarty
• kwarty
• galony
• litry
W systemie Matrix 3 wystêpuj¹ pozycje a-d (powy¿ej) oraz nastêpuj¹ce dodatkowe elementy:
e. Vehicle ID (Identyfikator pojazdu) — identyfikator pojazdu przypisany do zlecenia naprawy
podczas wprowadzania zlecenia roboczego. Patrz temat Identyfikator pojazdu w instrukcji
obs³ugi systemu Matrix.
f. Tank Name (Nazwa zbiornika) — zbiornik powi¹zany z przep³ywomierzem realizuj¹cym
dozowanie. Ta nazwa zbiornika odpowiada nazwie zbiornika przypisanej w profilu
przep³ywomierza.
g. Device Group (Grupa urz¹dzeñ) — zdefiniowana przez u¿ytkownika grupa zawieraj¹ca zbiorniki
i przep³ywomierze. Domyœlna wartoœæ, w przypadku braku przypisania do grupy, to „Matrix
System” (System Matrix).
h. Tech Name (Nazwa technika) — globalna unikatowa nazwa przypisana u¿ytkownikowi w systemie.
Ta nazwa jest powi¹zana z polem Real Name (Rzeczywista nazwa) na ekranie konfiguracji
u¿ytkownika.
i. Start Dispense Time (Godzina rozpoczêcia dozowania) — okreœla dozwolony czas rozpoczêcia.
Wartoœæ specyficzna dla zlecenia. Rok-miesi¹c roku-dzieñ miesi¹ca. Nastêpnie znajduje siê
godzina dnia (0-23), minuta godziny, sekunda minuty. Wreszcie, na koñcu znajduj¹ siê
milisekundy oraz strefa czasowa zgodnie z RFC822.
„rrrr-mm-dd’T’ GG:mm:ss.SSSZ
j. End Dispense Time (Godzina zakoñczenia dozowania) — okreœla dozwolony czas zakoñczenia.
Wartoœæ specyficzna dla zlecenia. Rok-miesi¹c roku-dzieñ miesi¹ca. Nastêpnie znajduje siê
godzina dnia (0-23), minuta godziny, sekunda minuty. Wreszcie, na koñcu znajduj¹ siê
milisekundy oraz strefa czasowa zgodnie z RFC822.
„rrrr-mm-dd’T’ GG:mm:ss.SSSZ
Zastosowanie
G³ównym przeznaczeniem tego komunikatu jest poinformowanie interfejsu o dozowaniu konkretnego
(pojedynczego) p³ynu. Nastêpnie interfejs dodaje odpowiednie nale¿noœci do zlecenia roboczego
w systemie biznesowym. Lokalizacja na zleceniu roboczym, w której naliczono op³atê za p³yn, jest
oznaczona kodem zadania.
Interfejs musi odpowiedzieæ na ten komunikat komunikatem MatrixPostingResponse. Nie istnieje
konkretny limit czasu na odbiór odpowiedzi z interfejsu, ale firma Graco zaleca, aby odpowiedŸ
zosta³a wys³ana w czasie 30sekund od odebrania komunikatu MatrixPostingRequest.
Ten komunikat jest wysy³any przez system Matrix do interfejsu natychmiast po zakoñczeniu
dozowania p³ynu. Dok³adnie taki sam komunikat mo¿e zostaæ wys³any ponownie, jeœli z jakiegokolwiek
powodu pocz¹tkowa próba ksiêgowania nie powiedzie siê, tj. stan ksiêgowania w komunikacie
MatrixPostingResponse nie jest równy „1” lub nie mo¿na ustanowiæ gniazda pod³¹czeniowego z serwerem
interfejsu. Wszelkie duplikaty wynikaj¹ z rêcznego ponawiania przez u¿ytkownika, tj. klikania prawym
przyciskiem myszy zdarzenia dozowania w historii dozowania przep³ywomierza i wybierania opcji
Retry Posting (Ponów próbê ksiêgowania).
127
Ekrany konfiguracji
Komunikat MatrixPostingResponse
Ten komunikat jest wysy³any przez serwer interfejsu do firmy Graco w odpowiedzi na odbiór komunikatu
MatrixPostingRequest.
Format komunikatu dla u¿ytkowników systemów Matrix 2 i Matrix 3:
<Komunikat MatrixPostingResponse>
<PostingRequestKey/>
<PostingStatus/>
<PostingErrorDescription>
<MatrixPostingResponse>
Definicje elementów:
1. PostingRequestKey (Klucz ¿¹dania ksiêgowania) — ten element to duplikat pola o takiej samej nazwie,
wystêpuj¹cego w komunikacie MatrixPostingRequest. To pole jest u¿ywane w systemie Matrix w celu
dopasowania odpowiedzi do oryginalnego ¿¹dania.
2. PostingStatus (Stan ksiêgowania) — informuje o wyniku ¿¹dania ksiêgowania, dotycz¹cym wy³¹cznie
p³ynu. Prawid³owe wartoœci w tym polu to „1” (gdy op³ata za p³yn zosta³a prawid³owo zaksiêgowana)
oraz „0” (przeciwny przypadek).
3. PostingErrorDescription (Opis b³êdu ksiêgowania) — maksymalna d³ugoœæ to 100 znaków. To pole jest
wymagane, gdy wartoœæ elementu PostingStatus to „1”. Ten opis jest wyœwietlany w systemie Matrix
jako przyczyna braku pomyœlnego zaksiêgowania op³aty za dozowany p³yn w ramach tego zlecenia
roboczego.
Zastosowanie:
Interfejs musi odpowiedzieæ na ten komunikat komunikatem MatrixPostingResponse. Nie istnieje
konkretny limit czasu na odbiór odpowiedzi z interfejsu, ale firma Graco zaleca, aby odpowiedŸ zosta³a
wys³ana w czasie 30 sekund od odebrania komunikatu MatrixPostingRequest.
Jeœli zwrócona wartoœæ elementu PostingStatus to „1”, dozowanie pojawi siê w tabeli historii dozowania
na stronie informacyjnej Meter Dispense (Dozowanie przep³ywomierza) ze stanem ksiêgowania
„Complete” (Zakoñczono).
Jeœli zwrócona wartoœæ elementu PostingStatus nie jest równa „1”, dozowanie bêdzie wyœwietlane
na czerwono, co oznacza brak pomyœlnego zakoñczenia.
Klikniêcie prawym przyciskiem myszy wpisu dozowania i wybranie opcji View Posting Details
(Wyœwietl szczegó³y dozowania) spowoduje wyœwietlenie komunikatu o b³êdzie, zwracanego
w elemencie PostingErrorDescription. U¿ytkownik mo¿e ponowiæ próbê ksiêgowania, klikaj¹c prawym
przyciskiem myszy wpis dozowania i wybieraj¹c opcjê Retry Posting Charges (Ponów próbê
ksiêgowania op³at). Spowoduje to ponowne wys³anie komunikatu MatrixPostingRequest przez
system Matrix.
W ka¿dej sytuacji, na przep³ywomierzu nie s¹ wyœwietlane ¿adne informacje o stanie ksiêgowania.
Te informacje s¹ widoczne wy³¹cznie na ekranach oprogramowania Matrix na komputerze.
Jeœli zlecenie robocze wprowadzono na komputerze, a administrator systemu Matrix pomin¹³ operacje
weryfikacji i ksiêgowania, takie dozowanie bêdzie wyœwietlone na ¿ó³to, informuj¹c o stanie pominiêcia.
128
Ekrany konfiguracji
Raporty_____________________________________________
1. Z listy panelu systemu Matrix wybierz pozycjê Reports (Raporty).
RYS. 166
W systemie Matrix s¹ generowane ró¿ne raporty zwi¹zane z danymi zbieranymi podczas dzia³ania
systemu. Raporty dostêpne w systemie Matrix:
•
•
•
•
•
PIN Activity (Aktywnoœæ PIN) — strona 130,
PRA Activity (Aktywnoœæ PRA) — strona 132,
Current Tank Volume (Bie¿¹ca objêtoœæ p³ynu w zbiorniku) — strona 134,
Dispense History (Historia dozowania) — strona 138,
System Configuration (Konfiguracja systemu) — strona 140.
Uwaga: Jeœli u¿ytkownik okreœli zakres dat (Date Range) i wstêpnie zdefiniowany zakres (Pre-Specified
Range), tj. Today (Dzisiaj), Yesterday (Wczoraj). . ., wartoœci z pola Pre-Specified Range zast¹pi¹
wartoœci Date Range.
129
Ekrany konfiguracji
•
PIN Activity (AktywnoϾ PIN) (RYS. 167):
RYS. 167
•
•
•
Report Name (Nazwa raportu): Nazwa przypisana do raportu. Ta nazwa jest wyœwietlana
w górnej czêœci raportu.
Output Format (Format wyjœciowy) — PDF/CSV: Format pliku generowanego po naciœniêciu
przycisku RUN REPORT (URUCHOM RAPORT).
Date Range (Zakres dat) — Start/End (Pocz¹tek/Koniec) (lub wybór zakresu): Okreœla datê
pocz¹tkow¹ i koñcow¹, uwzglêdniane w raporcie. Dostêpne, wstêpnie zdefiniowane zakresy:
✓ Today (Dzisiaj)
✓ Yesterday (Wczoraj)
✓ Last 5 days (Ostatnie 5 dni)
✓ Last 7 days (Ostatnie 7 dni)
✓ Last 30 days (Ostatnie 30 dni)
✓ Month to date (Od pocz¹tku miesi¹ca)
✓ Year to date (Od pocz¹tku roku)
•
•
•
130
Sort Order (Kolejnoœæ sortowania) — Available Fields (Dostêpne pola): Kolejnoœæ sortowania
wed³ug pól dostêpnych w raporcie.
Przyciski Up (W górê) i Down (W dó³): S³u¿¹ do zmiany sortowania w górê/dó³ zgodnie
z zaznaczonym polem.
Przycisk Run Report (Uruchom raport): Generuje raport zgodnie z wybranym formatem
pliku wyjœciowego.
RYS. 168
131
1111
1111
1111
1211
1111
3/27/09 8:36 AM
3/27/09 8:36 AM
3/27/09 8:37 AM
3/27/09 8:43 AM
3/27/09 8:43 AM
3/27/09 8:45 AM
PIN
Timestamp
Approved
Denied
Approved
Approved
Approved
Status
METER 9999
METER 9999
OIL 87
OIL 87
METER 9999
Meter Name
Rick
Rick
Rick
Rick
User Name
PIN Activity Report 2009-03-27
Page 1 of 1
Ekrany konfiguracji
Przyk³adowy raport PIN Activity (Aktywnoœæ PIN)
Ekrany konfiguracji
•
Ekran PRA Activity (AktywnoϾ PRA) (RYS. 169)
RYS. 169
•
•
•
Report Name (Nazwa raportu): Nazwa przypisana do raportu. Ta nazwa jest wyœwietlana
w górnej czêœci raportu.
Output Format (Format wyjœciowy) — PDF/CSV: Format pliku generowanego po naciœniêciu
przycisku RUN REPORT (URUCHOM RAPORT).
Date Range (Zakres dat) — Start/End (Pocz¹tek/Koniec) (lub wybór zakresu): Okreœla datê
pocz¹tkow¹ i koñcow¹ uwzglêdniane w raporcie. Dostêpne, wstêpnie zdefiniowane zakresy:
✓ Today (Dzisiaj)
✓ Yesterday (Wczoraj)
✓ Last 5 days (Ostatnie 5 dni)
✓ Last 7 days (Ostatnie 7 dni)
✓ Last 30 days (Ostatnie 30 dni)
✓ Month to date (Od pocz¹tku miesi¹ca)
✓ Year to date (Od pocz¹tku roku)
•
132
Przycisk Run Report (Uruchom raport): Generuje raport zgodnie z wybranym formatem pliku
wyjœciowego.
Ekrany konfiguracji
Przyk³adowy raport PRA Activity (Aktywnoœæ PRA)
PRA Activity Report 2009-03-27
Timestamp
Request Status
Meter Name
3/27/09 8:38 AM
Approved
METER 53
3/27/09 8:40 AM
Approved
METER 53
3/27/09 8:41 AM
Denied
METER 53
3/27/09 8:41 AM
Approved
METER 53
3/27/09 8:41 AM
Approved
METER 51
3/27/09 8:50 AM
RYS. 170
133
Page 1 of 1
Ekrany konfiguracji
•
Email History (Historia wiadomoœci e-mail) (RYS. 171)
RYS. 171
•
•
•
Report Name (Nazwa raportu): Nazwa przypisana do raportu. Ta nazwa jest wyœwietlana
w górnej czêœci raportu.
Output Format (Format wyjœciowy) — PDF/CSV: Format pliku generowanego po naciœniêciu
przycisku RUN REPORT (URUCHOM RAPORT).
Date Range (Zakres dat) — Start/End (Pocz¹tek/Koniec) (lub wybór zakresu): Okreœla datê
pocz¹tkow¹ i koñcow¹ uwzglêdniane w raporcie. Dostêpne wstêpnie zdefiniowane zakresy:
✓ Today (Dzisiaj)
✓ Yesterday (Wczoraj)
✓ Last 5 days (Ostatnie 5 dni)
✓ Last 7 days (Ostatnie 7 dni)
✓ Last 30 days (Ostatnie 30 dni)
✓ Month to date (Od pocz¹tku miesi¹ca)
✓ Year to date (Od pocz¹tku roku)
•
134
Przycisk Run Report (Uruchom raport): Generuje raport zgodnie z wybranym formatem pliku
wyjœciowego.
Ekrany konfiguracji
Przyk³adowy raport Email History (Historia wiadomoœci e-mail):
Email History Report 2009-03-27
Sent Time
Sent To
Subject
Status
Body
27/03/2009 9.00 AM
[email protected]
Tank Volume Report
OK
Matrix 3 email
notification
generated at
Fri Mar 27
09:00:00 CDT
2009
Larry Jeutter,
123456 North
Blvd
St. Paul, MN
,
J and J Oil
454-2324323, 123-456
-7890
TANK, FLUID
TYPE, MAX
VOLUME,
CURRENT
VOLUME,
TIMESTAMP
Tank 1, 10W30, 55.00,
5.74,
03/27/2009
08:42:30
Tank 3, 80w90, 55.00,
19.85,
03/27/2009
08:45:18
Tank 4, 80w90, 55.00,
19.47,
03/27/2009
08:37:35
3/27/09 9:05 AM
RYS. 172
135
Page 1 of1
Ekrany konfiguracji
•
Current Tank Volumes (Bie¿¹ca objêtoœæ p³ynu w zbiorniku) (RYS. 173)
RYS. 173
•
•
•
•
•
136
Report Name (Nazwa raportu): Nazwa przypisana do raportu. Ta nazwa jest wyœwietlana
w górnej czêœci raportu.
Output Format (Format wyjœciowy) — PDF/CSV: Format pliku generowanego po naciœniêciu
przycisku RUN REPORT (URUCHOM RAPORT).
Sort Order (Kolejnoœæ sortowania) — Available Fields (Dostêpne pola): Kolejnoœæ sortowania
wed³ug pól dostêpnych w raporcie.
Przyciski Up (W górê) i Down (W dó³): S³u¿¹ do zmiany sortowania w górê/dó³ zgodnie
z zaznaczonym polem.
Przycisk Run Report (Uruchom raport): Generuje raport zgodnie z wybranym formatem
pliku wyjœciowego.
Ekrany konfiguracji
Przyk³adowy raport Current Tank Volume (Bie¿¹ca objêtoœæ p³ynu w zbiorniku):
Current Tank Volumes Report
Tank Name
Fluid
Total Capacity
Current Volume
Tank 1
Tank 2
Tank 3
Tank 4
10W-30
10W-30
80w-90
80w-90
55.00 Gallons
55.00 Gallons
55.00 Gallons
55.00 Gallons
6.40 Gallons
0.00 Gallons
20.20 Gallons
19.10 Gallons
3/27/09 10:55 AM
RYS. 174
137
Page 1 of 1
Ekrany konfiguracji
•
Dispense History (Historia dozowania) (RYS. 175)
RYS. 175
•
•
•
Report Name (Nazwa raportu): Nazwa przypisana do raportu. Ta nazwa jest wyœwietlana
w górnej czêœci raportu.
Output Format (Format wyjœciowy) — PDF/CSV: Format pliku generowanego po naciœniêciu
przycisku RUN REPORT (URUCHOM RAPORT).
Date Range (Zakres dat) — Start/End (Pocz¹tek/Koniec) (lub wybór zakresu): Okreœla datê
pocz¹tkow¹ i koñcow¹ uwzglêdniane w raporcie. Dostêpne wstêpnie zdefiniowane zakresy:
✓ Today (Dzisiaj)
✓ Yesterday (Wczoraj)
✓ Last 5 days (Ostatnie 5 dni)
✓ Last 7 days (Ostatnie 7 dni)
✓ Last 30 days (Ostatnie 30 dni)
✓ Month to date (Od pocz¹tku miesi¹ca)
✓ Year to date (Od pocz¹tku roku)
•
•
•
•
•
•
138
Sort Order (Kolejnoœæ sortowania) — Available Fields (Dostêpne pola): Kolejnoœæ sortowania
wed³ug pól dostêpnych w raporcie.
Przyciski Up (W górê) i Down (W dó³): S³u¿¹ do zmiany sortowania w górê/dó³ zgodnie
z zaznaczonym polem.
Filter Criteria (Kryteria filtru) (pola wyboru Device Group (Grupa urz¹dzeñ) i/lub Tank
(Zbiornik)): Umo¿liwia filtrowanie okreœlonych danych.
Report Definition (Definicja raportu): Nazwa pliku przypisana do ustawieñ raportu.
Przyciski Load (Wczytaj) i Save (Zapisz): Zapis lub wczytanie definicji raportu.
Przyciski Clear (WyczyϾ) i Run Report (Uruchom raport): Wyczyszczenie danych we
wszystkich polach i przywrócenie domyœlnych ustawieñ raportu. Generowanie raportu zgodnie
z wybranym formatem pliku wyjœciowego.
RYS. 176
139
Technician
Group Name
Windshield Wipers:
Note
Oil Filter:
Note
3/27/09 10:58 AM
Air Filter:
Note
Mar 27, 2009 8:37:20 AM
Windshield Wipers:
Note
Rick
Tank 4
Rick
Bay 4
80w-90
Tank 4
0.72 Quarts
Tank 4
Tank 4
Tank 4
OIL 87
Rick
Rick
Rick
Bay 4
Bay 4
Bay 4
Tires:
Note
Bay 4
Oil Filter:
Note
Tank 4
Rick
Bay 4
Air Filter:
80w-90
Tank 3
Tank 3
Tank 3
1.00 Quarts
Rick
Rick
Rick
OIL 87
Bay 3
Note
Mar 27, 2009 8:36:34 AM
Windshield Wipers:
Note
Bay 3
Tires:
Note
Bay 3
Oil Filter:
Note
Rick
Air Filter:
80w-90
Tank 3
0.48 Quarts
METER 9999
Tank 3
Tank 3
Tank 3
Tank 3
Tank Name
Fluid Name
Bay 3
Bay 3
Note
Mar 27, 2009 8:36:06 AM
Tires:
Note
Bay 3
Oil Filter:
Note
Bay 3
Air Filter:
Bay 3
Amount
Meter Name
Note
Timestamp
1A
1A
ASDFGH
1G5
1G5
1G5
1G5
987654
1C
1C
1C
1C
4E5R6T
888
888
888
888
Job Code
Work Order
71
70
84
Batt %
Vehicle Group
Vehicle ID
Page 8 of12
Ekrany konfiguracji
Przyk³adowy raport Dispense History (Historia dozowania):
Ekrany konfiguracji
•
System Configuration (Konfiguracja systemu) (RYS. 177)
RYS. 177
•
•
•
•
140
Output Format (Format wyjœciowy) — PDF lub CSV: Format pliku generowanego po naciœniêciu
przycisku RUN REPORT (URUCHOM RAPORT).
Pole wyboru Include all Setup Parameters (Uwzglêdnij wszystkie parametry ustawieñ):
Generuje wszystkie parametry ustawieñ po uruchomieniu raportu.
Setup Report Content (Treœæ raportu z ustawieniami) (pola wyboru Fluid (P³yny), Tanks
(Zbiorniki), Tank Level Monitor (WskaŸnik poziomu p³ynu w zbiorniku), Pump Air Controls
(Uk³ady sterowania powietrzem pompy), Meters (Przep³ywomierze), Users (U¿ytkownicy),
System Parameters (Parametry systemu), Email Configuration (Konfiguracja poczty
e-mail)): Wybór konkretnych parametrów ustawieñ, które maj¹ byæ generowane w raporcie.
Przycisk Run Report (Uruchom raport): Generuje raport zgodnie z wybranym formatem pliku
wyjœciowego.
RYS. 178
141
Fluid Name
Capacity
80w-90
80w-90
10W-30
3/27/09 11:00 AM
Tank Level Monitors
Bay 4
Tank 4
Bay 3
Tank 3
Bay 2
Tank 2
Bay 1
55.00 GL
55.00 GL
55.00 GL
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
0 IN
0 IN
0 IN
0 IN
55.00 GL
Tank 1
10W-30
(Cylinder &
Obround)
Device Group
Tank Name
Tank Shape Length
Oil/ATF
Gear Lube
Anti-Freeze 50/50
10W-30
80w-90
AntiFreeze
Tanks
Fluid Type
Fluid Name
Fluids
0 IN
0 IN
0 IN
0 IN
(Obround)
Width
10
10
10
10
Fluid Warning
Level
System Configuration Report
L
L
L
L
Page 1 of 6
Fluid
Warning
Ekrany konfiguracji
Przyk³adowy raport System Configuration (Konfiguracja systemu):
Zlecenia robocze
ROZDZIA£
6
Zlecenia robocze
142
Zlecenia robocze
Zlecenia robocze
Zlecenia robocze i kody zadañ
Administrator systemu mo¿e konfigurowaæ profil przep³ywomierza, tak aby przetwarzaæ zlecenia robocze
przy u¿yciu jednej z nastêpuj¹cych metod:
•
•
•
Zlecenie robocze / Kod zadania wy³¹cznie na komputerze
Zlecenie robocze / Kod zadania na komputerze i przep³ywomierzu
Globalne zlecenia robocze
Zlecenia robocze mog¹ mieæ maksymalnie (8) znaków. Kody zadañ mog¹ mieæ maksymalnie (3) znaki.
Numer zlecenia roboczego jest oddzielony od kodu zadania myœlnikiem (-).
Podczas przypisywania nazwy zlecenia roboczego i kodu zadania mo¿na u¿ywaæ liczb od 0 do 9,
liter alfabetu od A do Z, kropki (.), ukoœnika prawego (/) oraz myœlnika (-). W przypadku jednego
zlecenia roboczego mo¿e byæ wymagana wiêcej ni¿ jedna us³uga.
Uwaga: Jedn¹ z konwencji nazewnictwa, jak¹ mo¿na zaimplementowaæ w celu identyfikacji ró¿nych
us³ug na zleceniu roboczym, jest dodanie rozszerzenia na koñcu numeru zlecenia (tj. 123456-olej,
lub 123456-Olej do przekladni automatycznych).
Przep³ywomierz mo¿e obs³u¿yæ dowoln¹ liczbê zleceñ roboczych. Nowe zlecenia robocze dodawane
na komputerze pojawiaj¹ siê na koñcu listy zleceñ roboczych. Ta metoda jest nazywana FIFO
(First In - First Out), czyli „pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi”.
Na przep³ywomierzu listê wprowadzonych zleceñ roboczych mo¿na przewijaæ przyciskami strza³ek
W GÓRÊ i W DÓ£.
Zlecenia robocze wprowadzone na przep³ywomierzu s¹ wyœwietlane na pocz¹tku listy zleceñ
roboczych przep³ywomierza i s¹ umieszczone przed zleceniami roboczymi wprowadzonymi
uprzednio na komputerze.
Przypisywanie zleceñ roboczych i kodów zadañ na komputerze
Zlecenia robocze i kody zadañ mo¿na przypisywaæ do przep³ywomierza na komputerze przy u¿yciu kolejki
zleceñ roboczych (sekcja Work Order Queue) w oprogramowaniu. Ta funkcja jest chroniona has³em.
•
Domyœlnym ustawieniem opcji Use Global Workorder (U¿ywaj globalnych zleceñ roboczych)
(strona 50) musi byæ NO (NIE).
•
Na ekranie konfiguracji przep³ywomierza (strona 92), opcje Use Work Orders (U¿ywaj zleceñ
roboczych) i Work Order Entry at Meter (Wprowadzanie zlecenia roboczego na przep³ywomierzu)
musz¹ byæ ustawione na YES (TAK).
143
Zlecenia robocze
1. W sekcji grup zdefiniowanych przez administratora systemu na ekranie g³ównym systemu Matrix (A)
wybierz przep³ywomierz, na który jest wysy³ane zlecenie robocze (RYS. 179).
B
A
RYS. 179
2. W sekcji Work Order Queue (Kolejka zleceñ roboczych) (B) ekranu kliknij przycisk Add (Dodaj) (C),
a w oknie podrêcznym (D) wpisz nazwê u¿ytkownika i has³o. Kliknij przycisk OK.
C
D
RYS. 180
144
Zlecenia robocze
3. W zale¿noœci od u¿ywanej platformy oprogramowania Matrix zostanie wyœwietlone jedno z kilku okien
dialogowych dodawania zlecenia roboczego.
Podstawowe okno dialogowe dodawania zlecenia roboczego
RYS. 181
•
Numery Work Order (Zlecenie robocze) i Job Code (Kod zadania) — wymogi zwi¹zane z tymi
polami opisano na stronie 143.
•
Preset Amount (Wstêpnie zdefiniowana iloœæ) — iloœæ p³ynu oraz sposób jej pomiaru, zwi¹zany
ze zleceniem roboczym.
4. Kliknij przycisk OK, aby dodaæ zlecenie robocze do kolejki zleceñ roboczych. Do sekcji Work Order
Queue (Kolejka zleceñ roboczych) zostanie dodany nowy wiersz.
Okno dialogowe zlecenia roboczego z identyfikatorem pojazdu
RYS. 182
•
Meter (Przep³ywomierz): S³u¿y do identyfikacji przep³ywomierza. Danych w tym polu nie
mo¿na zmieniæ.
•
Numery Work Order (Zlecenie robocze) i Job Code (Kod zadania) — wymogi zwi¹zane z tymi
polami opisano na stronie 143.
•
Pole Preset Amount (Wstêpnie zdefiniowana iloœæ) oraz jednostki pomiarowe — iloœæ p³ynu
oraz sposób jej pomiaru, zwi¹zany ze zleceniem roboczym.
•
Vehicle Group (Grupa pojazdów) — patrz ekran Vehicle Inventory (Wykaz pojazdów) na
stronie 111.
•
Vehicle ID (Identyfikator pojazdu) — przypisywany przez klienta numer u¿ywany do odró¿niania
poszczególnych pojazdów we flocie. Patrz ekran Vehicle Inventory (Wykaz pojazdów) na
stronie 111.
4. Kliknij przycisk OK, aby dodaæ zlecenie robocze do kolejki zleceñ roboczych. Do sekcji Work Order
Queue (Kolejka zleceñ roboczych) na ekranie zostanie dodany nowy wiersz.
Wprowadzanie globalnego zlecenia roboczego
Aby uzyskaæ dostêp do ekranów tworzenia globalnego zlecenia roboczego, nale¿y mieæ uprawnienia
administratora systemu lub tworzenia globalnych zleceñ roboczych.
145
Zlecenia robocze
1. Wybierz kartê Global Work Orders (Globalne zlecenia robocze) (RYS. 183).
RYS. 183
2. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wprowadziæ do systemu nowe zlecenie robocze.
3. Zostanie wyœwietlone okno podrêczne (patrz RYS. 184), w którym nale¿y wpisaæ nazwê u¿ytkownika
i has³o.
RYS. 184
4. W zale¿noœci od u¿ywanej platformy oprogramowania Matrix, zostanie wyœwietlone jedno z kilku
okien dialogowych dodawania zlecenia roboczego.
Podstawowe okno dialogowe dodawania globalnego zlecenia roboczego
RYS. 185
Na tym ekranie mo¿na wprowadziæ nastêpuj¹ce dane:
146
•
Fluid (P³yn) — typ dozowanego p³ynu.
•
Group (Grupa) — (wybór opcjonalny). Domyœlna wartoœæ to Matrix System (System Matrix).
Jeœli grupa zostanie wybrana, to zlecenie robocze bêdzie dostêpne do wybrania tylko przez
przep³ywomierze z tej konkretnej grupy.
Zlecenia robocze
•
Numery zlecenia roboczego (Work Order) i kodu zadania (Job Code) — zlecenia robocze mog¹
mieæ maksymalnie (8) znaków, a kody zadañ mog¹ mieæ maksymalnie (3) znaki. Przep³ywomierz
mo¿e odebraæ dowoln¹ liczbê zleceñ roboczych i numerów kodów zadañ. Numer zlecenia
roboczego jest oddzielony od kodu zadania myœlnikiem (-). Podczas przypisywania nazwy
zlecenia roboczego i kodu zadania mo¿na u¿ywaæ liczb od 0 do 9, liter alfabetu od A do Z, kropki
(.), ukoœnika prawego (/) oraz myœlnika (-). W przypadku jednego zlecenia roboczego mo¿e byæ
wymagana wiêcej ni¿ jedna us³uga.
•
Preset Amount (Wstêpnie zdefiniowana iloœæ) — iloœæ p³ynu zwi¹zana ze zleceniem roboczym.
•
Jednostki pomiarowe — anglosaskie (galony (Gallons), kwarty (Quarts) lub pó³kwarty (Pints))
lub metryczne (litry (Liter)).
5. Kliknij przycisk OK, aby dodaæ zlecenie robocze do kolejki zleceñ roboczych. Do sekcji Work Order
Queue (Kolejka zleceñ roboczych) zostanie dodany nowy wiersz.
4. Jeœli pole Override Validation (Pomijaj sprawdzanie) jest zaznaczone, klikniêcie przycisku OK
powoduje wys³anie zlecenia roboczego do kolejki zleceñ roboczych. Do sekcji Work Order Queue
(Kolejka zleceñ roboczych) zostaje dodany nowy wiersz.
Dodawanie globalnego zlecenia roboczego do przep³ywomierza
1. W sekcji grup zdefiniowanych przez administratora systemu, na ekranie g³ównym systemu Matrix (A)
wybierz przep³ywomierz, na który jest wysy³ane zlecenie robocze (RYS. 186).
Uwaga: Jeœli u¿ytkownik wprowadzi zlecenie robocze na przep³ywomierzu i znajdzie siê ono w kolejce
globalnych zleceñ roboczych, zostanie ono automatycznie przeniesione przez system do kolejki
zleceñ roboczych tego przep³ywomierza.
B
A
C
RYS. 186
2. W sekcji Work Order Queue (Kolejka zleceñ roboczych) (B) ekranu kliknij przycisk Add (Dodaj) (C)
(RYS. 186). Zostanie wyœwietlona lista zleceñ roboczych dostêpnych dla tego przep³ywomierza.
UWAGA: Zlecenie robocze MUSI odpowiadaæ p³ynowi, który jest dozowany przez przep³ywomierz
oraz znajdowaæ siê w kolejce globalnych zleceñ roboczych systemu Matrix oraz w grupie urz¹dzeñ
odpowiadaj¹cych temu przep³ywomierzowi.
147
Zlecenia robocze
3. IW oknie podrêcznym (D) (RYS. 187) wpisz nazwê u¿ytkownika i has³o. Kliknij przycisk OK.
D
RYS. 187
4. Zaznacz zlecenie robocze, które ma byæ powi¹zane z przep³ywomierzem, a nastêpnie kliknij
przycisk OK.
5. Zlecenie robocze zostanie dodane do kolejki przy u¿yciu metody FIFO. Nowe zlecenia robocze
pojawiaj¹ siê na koñcu listy.
UWAGA: Jeœli jednostki objêtoœci u¿ywane przez przep³ywomierz ró¿ni¹ siê od jednostek okreœlonych
w zleceniu roboczym, iloœæ zdefiniowana wstêpnie w zleceniu roboczym zostanie przeliczona na
jednostki zaprogramowane w przep³ywomierzu.
Tworzenie i wyœwietlanie zlecenia roboczego na przep³ywomierzu
Kompletne instrukcje dotycz¹ce tworzenia i wyœwietlania zleceñ roboczych na przep³ywomierzu znajduj¹
siê w instrukcjach obs³ugi przep³ywomierzy Matrix 5 i Matrix 15.
148
Czêsto zadawane pytania (FAQ)
ROZDZIA£
7
Czêsto zadawane
pytania (FAQ)
149
Czêsto zadawane pytania (FAQ)
Matrix 3 — czêsto zadawane pytania
1. P. W przypadku u¿ywania planów zasilania „Zrównowa¿ony” lub „Oszczêdzanie energii” w systemie
operacyjnym Windows Vista domyœlnie ustawiony czas przed przejœciem komputera w stan uœpienia,
wy³¹czeniem wszystkich portów USB oraz wyœwietleniem przez przep³ywomierz komunikatu „No PC
Signal” (Brak sygna³u komputerowego) jest równy 1godzinie.
O. Ten stan jest nazywany trybem hibernacji. System Matrix 3 nie mo¿e dzia³aæ wydajnie, gdy ta
funkcja jest w³¹czona. Aby uniemo¿liwiæ komputerowi przejœcie w tryb hibernacji, nale¿y zmieniæ
ustawienia na dwóch ekranach konfiguracji:
•
•
•
Najpierw nale¿y ustawiæ opcjê „Prze³¹cz komputer w tryb uœpienia” na NIGDY.
Drug¹ zmianê nale¿y wprowadziæ w sekcji „Ustawienia zaawansowane”.
Procedury dotycz¹ce zmiany tych ustawieñ domyœlnych znajduj¹ siê w instrukcjach instalacji,
w temacie Tryb hibernacji na stronie 32.
2. P. Podczas instalacji sterowników Silicon Labs w systemie Matrix 3 zosta³o wyœwietlone okno
podrêczne informuj¹ce o b³êdzie.
O. Taki b³¹d wystêpuje w przypadku u¿ywania oprogramowania Symantec Endpoint Protection (SEP).
Jeœli wiesz, ¿e na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie SEP, spróbuj je dezaktywowaæ
lub wy³¹czyæ na czas konfigurowania systemu Matrix.
Aby kontynuowaæ instalacjê oprogramowania Matrix 3:
Jeœli NIE MO¯ESZ wy³¹czyæ oprogramowania SEP a. Gdy znajdziesz siê w punkcie instalacji sterowników nadajników-odbiorników systemu Matrix,
kliknij przycisk NEXT (DALEJ), aby kontynuowaæ w normalny sposób. Zostanie podjêta próba
uruchomienia pliku instalacyjnego sterownika. Nie powiedzie siê ona i zostanie wyœwietlony
komunikat systemu Windows z pytaniem, czy chcesz wys³aæ raport o b³êdzie do firmy Microsoft.
b. Kliknij przycisk „Nie wysy³aj” i dokoñcz instalacjê systemu Matrix.
c.
Po zakoñczeniu instalacji ponownie uruchom komputer.
d. Gdy rozpocznie siê ponowne uruchamianie komputera, naciœnij klawisz F8, aby uzyskaæ dostêp
do opcji menu startowego systemu Windows.
e. Wybierz opcjê „Tryb awaryjny z obs³ug¹ sieci”. Spowoduje to uruchomienie systemu Windows
z wy³¹czonym oprogramowaniem SEP. Mo¿e byæ konieczne potwierdzenie jednego lub dwóch
podrêcznych okien dialogowych wyœwietlanych podczas uruchamiania systemu Windows.
f.
Po uruchomieniu systemu Windows w trybie awaryjnym otwórz program Eksplorator Windows
i przejdŸ do katalogu instalacyjnego oprogramowania Matrix (domyœlny katalog to „C:\Program
Files\Graco\Matrix3”. W folderze „C:\Program Files\Graco\Matrix3\XcvrServer\vcp” dwukrotnie
kliknij plik CP210xVCPInstaller.exe, aby rêcznie uruchomiæ instalator sterownika.
g. Po zakoñczeniu instalowania sterownika wy³¹cz system Windows i ponownie go uruchom
w normalnym trybie. Po w³¹czeniu komputera w oprogramowaniu Matrix powinny zostaæ wykryte
wszystkie nadajniki-odbiorniki firmy Graco lub konwertery RS422 pod³¹czone do magistrali USB.
Jeœli mo¿esz wy³¹czyæ oprogramowanie SEP a. Wy³¹cz oprogramowanie SEP przed rozpoczêciem instalacji oprogramowania Matrix i zainstaluj
je w zwyk³y sposób.
b. Po zakoñczeniu instalacji, ale przed ponownym uruchomieniem komputera, w³¹cz
oprogramowanie SEP.
150
Czêsto zadawane pytania (FAQ)
3. P. Czy istniej¹ dodatkowe procedury uaktualniania, które nale¿y wykonaæ z przep³ywomierzami,
jeœli w systemie istnieje wiele nadajników-odbiorników pod³¹czonych do wielu komputerów?
O. Podczas uaktualniania oprogramowania sprzêtowego przep³ywomierza w systemie nale¿y wczytaæ
plik oprogramowania sprzêtowego na komputerze, do którego jest pod³¹czony nadajnik-odbiornik.
W systemach, w których wiele nadajników-odbiorników jest pod³¹czonych do wielu komputerów,
nie mo¿na uaktualniæ wszystkich przep³ywomierzy z jednej lokalizacji.
4. P. Przep³ywomierz jest zablokowany w trybie „Wait” (Oczekiwanie). Jak wyprowadziæ przep³ywomierz
z tego trybu?
O. Jeœli na ekranie Utility (Narzêdzia) przep³ywomierza systemu Matrix zostanie wybrana opcja
„Upgrade” (Uaktualnij), a nastêpnie naciœniêty przycisk „Continue” (Kontynuuj), ale w rzeczywistoœci
uaktualnienie nie bêdzie wykonywane, przep³ywomierz przejdzie bezterminowo w stan „Wait”
(Oczekiwanie). Aby powrócić do ekranu początkowego, naciœnij przycisk œrodkowy i przycisk
strza³ki w prawo (tak samo jak podczas uzyskiwania dostêpu do ekranu Utility).
5. P. Co siê dzieje z przep³ywomierzem, jeœli podczas dozowana zostan¹ wyjête baterie?
O. Jeœli zlecenia robocze nie s¹ u¿ywane, jest zapisywana ³¹czna iloœæ dozowanego p³ynu.
Po za³o¿eniu nowych baterii przep³ywomierz w³¹cza siê, wyœwietlaj¹c ekran startowy (PIN, PRA
lub ekran rozpoczêcia dozowania). Po zakoñczeniu kolejnego dozowania w dzienniku zakoñczonych
dozowañ na komputerze zostan¹ wyœwietlone dwa wpisy: ³¹czna iloœæ z pierwszego dozowania
oraz iloœæ z dozowania zakoñczonego przed chwil¹. Jeœli przep³ywomierz dzia³a w trybie zlecenia
roboczego, ponowne w³o¿enie baterii powoduje powrót do ekranu zakoñczenia dozowania
z wyœwietlon¹ iloœci¹ dozowania i zwolnionym spustem. Dozowanie nale¿y zakoñczyæ przed
rozpoczêciem kolejnego dozowania.
6. P. Co siê dzieje z przep³ywomierzem, jeœli podczas dozowania zostanie zg³oszony stan niskiego
poziomu na³adowania baterii?
O. Zdarzenie wyzwalaj¹ce jest dezaktywowane, a na wyœwietlaczu przep³ywomierza zostaje
wyœwietlony symbol niskiego poziomu na³adowania baterii. Jeœli przep³ywomierz mo¿e przejœæ
w stan uœpienia w trybie niskiego poziomu na³adowania baterii, zostaje podjêta próba dokoñczenia
dozowania. Jeœli próba koñczy siê niepowodzeniem, po za³o¿eniu nowych baterii przep³ywomierz
wraca na ekran zakoñczenia dozowania i przed rozpoczêciem nowego dozowania nale¿y dokoñczyæ
to dozowanie, które zosta³o przerwane. Jeœli przep³ywomierz nie u¿ywa zleceñ roboczych, ³¹czna
iloœæ dozowania jest zapisywana i wysy³ana na komputer podczas kolejnego pomyœlnego
zakoñczenia dozowania.
7. P. Podczas uruchamiania aplikacji Matrix Client, przez dwukrotne klikniêcie ikony na pulpicie nic siê
nie dzieje i nie jest wyœwietlany komunikat o b³êdzie.
O. Jeœli w systemie jest zbyt ma³o pamiêci, taka sytuacja zdarza siê nie tylko w przypadku
klienckiego komputera Matrix, lecz równie¿ w przypadku serwera systemu Matrix. Nale¿y siê
upewniæ, ¿e komputer spe³nia wymagania w zakresie iloœci pamiêci operacyjnej (RAM) wymienione
w instrukcji obs³ugi oprogramowania.
8. P. Podczas uruchamiania aplikacji Matrix Client, po w³¹czeniu komputera wyœwietlany jest komunikat
z informacj¹ „Unable to send message to MSE” (Nie mo¿na wys³aæ wiadomoœci do us³ugi MSE).
O. Aplikacja Matrix Client musi mieæ mo¿liwoœæ nawi¹zania po³¹czenia z serwerem Matrix podczas
uruchamiania. Ten komunikat jest wyœwietlany, jeœli po³¹czenie nie mo¿e zostaæ nawi¹zane.
W pewnych przypadkach ponowne dwukrotne klikniêcie ikony mo¿e spowodowaæ uruchomienie
aplikacji, poniewa¿ serwer mia³ wiêcej czasu na uruchomienie i teraz jest dostêpny do
nawi¹zania po³¹czenia.
9. P. Od³¹czenie nadajnika-odbiornika lub wy³¹czenie jego zasilania powoduje natychmiastow¹ utratê
komunikacji z urz¹dzeniem. Jak mo¿na ponownie nawi¹zaæ komunikacjê?
O. Firma Graco zaleca od³¹czenie kabla USB lub kabla zasilania nadajnika-odbiornika. Nastêpnie,
przed ponownym pod³¹czeniem nale¿y odczekaæ oko³o 5sekund. Instrukcje konfiguracji
nadajnika-odbiornika znajduj¹ siê na stronie 71.
151
Czêsto zadawane pytania (FAQ)
10. P. Dlaczego moje zlecenie robocze zniknê³o z kolejki zleceñ roboczych?
O. Do przep³ywomierza móg³ zostaæ wczytany nowy profil. Gdy przep³ywomierz otrzymuje nowy profil,
kolejka zleceñ roboczych jest czyszczona.
11. P. Dlaczego po zmianie nazwy hosta z „localhost” na nazwê komputera lub adres IP w aplikacji Matrix
Client jest wyœwietlany komunikat „Unable to send message to MSE” (Nie mo¿na wys³aæ wiadomoœci
do us³ugi MSE)?
O. Nazwa komputera mo¿e siê sk³adaæ wy³¹cznie ze znaków ASCII, tj. liter a-z, z cyfr od 0 do 9 oraz z
myœlnika. Myœlnik nie mo¿e siê znajdowaæ na pocz¹tku ani na koñcu nazwy komputera.
12. P. Dlaczego po zmianie uk³adu systemu i klikniêciu przycisku OK s¹ wyœwietlane nastêpuj¹ce
komunikaty?
Unable to save object(s) (Nie mo¿na zapisaæ obiektów) oraz komunikat z us³ugi Matrix Service Engine:
An error occurred while processing request (Wyst¹pi³ b³¹d podczas przetwarzania ¿¹dania).
O. Uk³adu systemu nie mo¿na modyfikowaæ, gdy system jest u¿ywany. Mo¿na to robiæ tylko, jeœli nie
ma aktywnych ¿adnych dozowañ.
13. Problem: Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection (SEP) zak³óca pracê instalatora
oprogramowania Matrix. Kod b³êdu: 3177
Rozwi¹zanie A:
a. Spróbuj dezaktywowaæ oprogramowanie SEP lub wy³¹czyæ je na czas konfigurowania
systemu Matrix.
b. Nastêpnie zainstaluj oprogramowanie Matrix w zwyk³y sposób.
c.
Po zakoñczeniu instalacji, ale przed ponownym uruchomieniem komputera, w³¹cz
oprogramowanie SEP.
Rozwi¹zanie B: Jeœli nie mo¿esz wy³¹czyæ oprogramowania SEP:
a. Gdy znajdziesz siê w punkcie instalacji sterowników nadajników-odbiorników systemu Matrix,
kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuowaæ w normalny sposób. Zostanie podjêta próba
uruchomienia pliku instalacji sterownika. Nie powiedzie siê ona.
b. Zostanie wyœwietlony komunikat systemu Windows z pytaniem, czy chcesz wys³aæ raport
o b³êdzie do firmy Microsoft. Kliknij przycisk „Nie wysy³aj” i dokoñcz instalacjê systemu Matrix.
c.
Po zakoñczeniu ponownie uruchom komputer.
d. Gdy rozpocznie siê ponowne uruchamianie komputera, naciœnij klawisz F8, aby uzyskaæ dostêp
do opcji menu konfiguracji systemu Windows.
e. Wybierz opcjê „Tryb awaryjny z obs³ug¹ sieci”. Spowoduje to uruchomienie systemu Windows
bez w³¹czania oprogramowania SEP.
Uwaga: Mo¿e byæ konieczne potwierdzenie jednego lub dwóch podrêcznych okien dialogowych
wyœwietlanych podczas uruchamiania systemu Windows.
f.
Po uruchomieniu systemu Windows w trybie awaryjnym otwórz program Eksplorator Windows
i przejdŸ do katalogu instalacyjnego oprogramowania Matrix. (Domyœlny katalog to: „C:\Program
Files\Graco\Matrix3”).
g. W folderze „C:\Program Files\Graco\Matrix3\XcvrServer\vcp” dwukrotnie kliknij plik
CP210xVCPInstaller.exe, aby rêcznie uruchomiæ instalator sterownika.
152
Czêsto zadawane pytania (FAQ)
h. Po zakoñczeniu instalowania sterownika wy³¹cz system Windows i ponownie go uruchom
w normalnym trybie. Po w³¹czeniu komputera w oprogramowaniu Matrix powinny zostaæ wykryte
wszystkie nadajniki-odbiorniki firmy Graco oraz konwertery RS422 pod³¹czone do magistrali USB.
14. P. Jak skonfigurowaæ zakres dat na ekranie raportu historii dozowania (Dispense History)?
Kod b³êdu 3138
O. Istniej¹ dwa sposoby skonfigurowania zakresu dat na ekranie raportu historii dozowania
(Dispense History).
•
•
Pierwszy polega na wybraniu sta³ej daty z rozwijanej listy.
Drugi polega na wybraniu z rozwijanej listy jednej z nastêpuj¹cych opcji:
Choose Range (Wybierz zakres)
Today (Dzisiaj)
Yesterday (Wczoraj)
Last 5 Days (Ostatnie 5 dni)
Last 7 Days (Ostatnie 7 dni)
Last 30 Days (Ostatnie 30 dni)
Month to Date (Od pocz¹tku miesi¹ca)
Year to Date (Od pocz¹tku roku)
W przypadku wybrania opcji Choose Range (Wybierz zakres) daty pocz¹tkowa i koñcowa s¹
wybierane zgodnie z wartoœciami w polu daty pocz¹tkowej i koñcowej. Jeœli wybrano inn¹ opcjê,
daty pocz¹tkowa i koñcowa s¹ ignorowane, a zakres dat zostaje zdefiniowany na podstawie
pozycji wybranej z listy rozwijanej.
15. Problem: Po w³¹czeniu us³ugi Matrix nie mo¿e ona nawi¹zaæ po³¹czenia z us³ug¹ bazy danych.
Kod b³êdu 2988.
Rozwi¹zanie: Jedn¹ z pierwszych rzeczy wykonywanych przez oprogramowanie Matrix po
uruchomieniu jest próba nawi¹zania po³¹czenia z us³ug¹ bazy danych. W przypadku niepowodzenia
nastêpuje wstrzymanie pracy i ponowienie próby po 10sekundach. Jeœli po 5próbach nadal nie
mo¿na nawi¹zaæ po³¹czenia z us³ug¹ bazy danych, dalsze dzia³anie jest wstrzymywane i nastêpuje
zamkniêcie oprogramowania.
16. Problem: Aplikacja Client nie uruchamia siê po dwukrotnym klikniêciu. Kod b³êdu 3034.
Rozwi¹zanie: Us³uga MSE nie jest uruchomiona lub jest uruchomiona, ale nadal próbuje nawi¹zaæ
po³¹czenie z baz¹ danych.
Generowany jest komunikat podrêczny „Cannot connect to the MSE” (Nie mo¿na nawi¹zaæ
po³¹czenia z us³ug¹ MSE). Po klikniêciu przycisku OK nastêpuje zamkniêcie aplikacji Client.
Jej ponowne uruchomienie jest mo¿liwe przez ponowne dwukrotne klikniêcie ikony.
Takie zachowanie jest typowe, jeœli u¿ytkownik próbuje uruchomiæ aplikacjê Client niezw³ocznie
po uruchomieniu systemu operacyjnego Windows. Zwykle pe³ne uruchomienie us³ugi bazy danych
i us³ugi MSE po w³¹czeniu komputera zajmuje pewien czas. Firma Graco zaleca, aby przed prób¹
uruchomienia aplikacji Matrix Client odczekaæ oko³o 30 sekund od chwili wyœwietlenia pulpitu.
Jednak jeœli baza danych nie jest uruchomiona, us³uga MSE nie w³¹czy siê. Przyczyny, z powodu
których mo¿e nie zostaæ uruchomiona baza danych: Komputer, na którym jest zainstalowane
oprogramowanie Matrix, nie jest w³¹czony lub nie jest widoczny w sieci albo baza danych zosta³a
uszkodzona z powodu nieoczekiwanej przerwy zasilania.
W takiej sytuacji u¿ytkownikowi nie jest wyœwietlany ¿aden komunikat o b³êdzie. Zaobserwowanie
usterki przez u¿ytkownika ma miejsce, gdy próbuje on uruchomiæ aplikacjê Client. W takiej sytuacji jest
wyœwietlany komunikat „Cannot connect to MSE” (Nie mo¿na nawi¹zaæ po³¹czenia z us³ug¹ MSE).
U¿ytkownik z uprawnieniami administratora na lokalnym komputerze mo¿e rêcznie uruchomiæ us³ugê
w systemie Windows na karcie Us³ugi okna Mened¿er zadañ, wykonuj¹c nastêpuj¹c¹ procedurê:
a. Kliknij prawym przyciskiem ikonê Mój komputer.
b. Wybierz pozycjê Zarz¹dzaj.
c. Dwukrotnie kliknij pozycjê Us³ugi i aplikacje.
153
Czêsto zadawane pytania (FAQ)
d. Dwukrotnie kliknij pozycjê Us³ugi.
W przypadku braku uprawnieñ administratora na lokalnym komputerze nale¿y ponownie uruchomiæ
komputer. W takiej sytuacji uruchomienie us³ugi nie jest mo¿liwe, poniewa¿ dostêp do karty Us³ugi
jest zablokowany.
Komunikat o b³êdzie jest równie¿ wyœwietlany, jeœli system nie zosta³ prawid³owo skonfigurowany.
Przyk³ad: podczas instalacji oprogramowania klienta na komputerze klienckim instalator prosi
o podanie nazwy hosta, na którym s¹ uruchomione us³ugi MSE i bazy danych (czêsto jest to ten
sam komputer). Jeœli klient nie „wska¿e” na prawid³ow¹ maszynê, zostanie wyœwietlony komunikat
„Can’t connect to MSE” (Nie mo¿na nawi¹zaæ po³¹czenia z us³ug¹ MSE).
W³¹cz edytor plików w³aœciwoœci systemu Matrix, aby sprawdziæ, czy skonfigurowano prawid³ow¹
nazwê hosta i bazy danych.
a. Kliknij kolejno Start / Wszystkie programy / Graco / Matrix3 / Utilities / Edit Matrix Settings.
b. SprawdŸ, czy nazwa hosta Matrix Database Server i nazwa hosta Matrix Server (MSE) s¹
prawid³owo ustawione oraz czy zapora (jeœli istnieje) nie blokuje portów wyszczególnionych
w tym narzêdziu. Jeœli wystêpuj¹ b³êdy, nale¿y je usun¹æ.
17. Problem: Na liœcie rozwijanej drukarek dozowania, na stronie konfiguracji Matrix System
(System Matrix) / System Defaults (Domyœlne ustawienia systemu) s¹ widoczne drukarki
dostêpne na komputerze z us³ug¹ MSE, a NIE na komputerze z aplikacj¹ Client. Kod
b³êdu 2982.
Rozwi¹zanie: Us³uga MSE mo¿e byæ konfigurowana przez u¿ytkownika z uprawnieniami
administratora. Aby zmieniæ konfiguracjê us³ugi MSE:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Kliknij prawym przyciskiem ikonê Mój komputer.
Wybierz pozycjê Zarz¹dzaj.
Dwukrotnie kliknij pozycjê Us³ugi i aplikacje.
Dwukrotnie kliknij pozycjê Us³ugi.
Wybierz pozycjê W³aœciwoœci.
Wybierz kartê Logowanie.
Wybierz pozycjê „To konto” i wprowadŸ nazwê konta oraz has³o istniej¹ce na komputerze.
Zastosuj zmiany i ponownie uruchom us³ugê.
Us³uga MSE zostanie w³¹czona w taki sposób, jakby zosta³a w³¹czona przez tego u¿ytkownika.
Na liœcie drukarek dozowania zostan¹ wyœwietlone drukarki dostêpne dla wybranego u¿ytkownika
na bie¿¹cym komputerze.
18. Problem: Na ekranie oprogramowania Matrix nie widaæ wszystkich informacji i przycisków, a obraz
wygl¹da na zniekszta³cony i bez proporcji. Kod b³êdu 2915.
Rozwi¹zanie: SprawdŸ ustawienie rozmiaru czcionki odpowiadaj¹ce aplikacjom systemu Windows.
Oprogramowanie Matrix nie obs³uguje du¿ych czcionek.
a. Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie.
b. Z menu podrêcznego wybierz pozycjê W³aœciwoœci.
c.
Kliknij kartê Wygl¹d.
d. Z rozwijanego menu Rozmiar czcionki wybierz pozycjê Normalny.
e. Kliknij przyciski Zastosuj i OK, aby zamkn¹æ ekran.
154
Dodatek A
ROZDZIA£
8
Dodatek A
155
Dodatek A
Jak znaleŸæ nazwê hosta w systemie Windows XP
1. Nazwê komputera (zwan¹ równie¿ nazw¹ hosta) mo¿na znaleŸæ na ekranie System Properties
(W³aœciwoœci systemu).
Aby wyœwietliæ ten ekran, na pulpicie systemu Windows kliknij Start / Control Panel (Panel sterowania)
(RYS. 188).
RYS. 188
2. Zostanie wyœwietlone okno panelu sterowania (RYS. 189).
•
Dwukrotnie kliknij ikonê System.
RYS. 189
156
Dodatek A
3. Kliknij kartê Computer Name (Nazwa komputera).
W pokazanym przyk³adzie (RYS. 190) pe³na nazwa komputera to PC8868.msp.graco.com.
RYS. 190
157
Dodatek A
Jak znaleŸæ nazwê hosta w systemie Windows Vista
1. Nazwê komputera (zwan¹ równie¿ nazw¹ hosta) mo¿na znaleŸæ na ekranie System Properties
(W³aœciwoœci systemu).
Aby wyœwietliæ ten ekran, na pulpicie systemu Windows kliknij Start / Control Panel (Panel sterowania)
(RYS. 191).
RYS. 191
2. Dwukrotnie kliknij ikonê System (RYS. 192).
RYS. 192
W pokazanym przyk³adzie (RYS. 193) nazwa komputera to vista1.
RYS. 193
158
Dodatek A
Jak skonfigurowaæ systemy sieciowe
Patrz temat „Edytor w³aœciwoœci systemu Matrix — instalacja” na stronie 25.
1. ZnajdŸ na liœcie pozycjê „Matrix Server host name” (Nazwa hosta serwera Matrix). Dwukrotnie kliknij
odpowiadaj¹c¹ jej wartoœæ w prawej kolumnie. Aby ustawiæ nazwê hosta:
a. Kliknij Start / All Programs (Wszystkie programy) / Graco / Matrix3 / Utilities (Narzêdzia) /
Edit Matrix Settings (Edytuj ustawienia oprogramowania Matrix) i wybierz opcjê Edit Matrix
Settings (Edytuj ustawienia oprogramowania Matrix).
Ustawienia s¹ wyœwietlane w dwukolumnowej tabeli. Po lewej znajduj¹ siê nazwy ustawieñ,
a po prawej — edytowalne wartoœci.
b. Ustaw nazwê hosta serwera Matrix (us³ugi MSE) oraz nazwê hosta bazy danych zgodnie z nazw¹
bie¿¹cego komputera. (Patrz temat Jak znaleŸæ nazwê hosta, strona 156 w przypadku systemu
Windows XP lub strona 158 w przypadku systemu Windows Vista.)
c.
Zmieñ/sprawdŸ nastêpuj¹ce wartoœci:
Matrix Client Name
(Nazwa klienta Matrix)
= „Matrix Console” (Konsola Matrix) w przypadku komputera z zainstalowan¹
us³ug¹ MSE
= „Unique Name” (Unikatowa nazwa) w przypadku komputera pod³¹czonego
do sieci [nazwa hosta (pe³na nazwa komputera) lub adres IP]
Matrix Database Server
Name (Nazwa serwera
bazy danych Matrix)
Matrix Server (MSE) Host
Name (Nazwa komputera
serwera Matrix (MSE))
= nazwa hosta lub adres IP komputera, na którym jest uruchomiona baza
danych Matrix
= nazwa hosta lub adres IP komputera, na którym jest uruchomiona us³uga
Matrix Service Engine (MSE)
d. ZAPISZ PLIK, aby zaktualizowaæ zmiany.
UWAGA: Te zmiany nale¿y wprowadziæ (lub dodaæ je) na ka¿dym komputerze w sieci.
159
Dodatek A
Jak zarejestrowaæ wskaŸnik poziomu p³ynu w zbiorniku (TLM)
Informacje mo¿na równie¿ znaleŸæ w instrukcji obs³ugi wskaŸnika poziomu p³ynu w zbiorniku.
1. SprawdŸ, czy za pomoc¹ wewnêtrznych prze³¹czników wskaŸnika poziomu p³ynu w zbiorniku
ustawiono prawid³owy identyfikator sieciowy oraz identyfikator nadajnika-odbiornika. Te ustawienia
musz¹ odpowiadaæ ustawieniom nadajnika-odbiornika, z którym komunikuje siê wskaŸnik.
2. Naciœnij i przytrzymaj przycisk „Display” (Wyœwietl) z przodu wskaŸnika TLM. Trzymaj
naciœniêty przycisk, a¿ na ekranie zostanie wyœwietlony komunikat „REGISTER MODE”
(TRYB REJESTROWANIA).
3. WskaŸnik TLM podejmie próbê wys³ania na komputer komunikatu o rejestracji za poœrednictwem
nadajnika-odbiornika.
4. W przypadku pomyœlnego zarejestrowania na ekranie wskaŸnika TLM zostanie wyœwietlony
komunikat „REGISTER COMPLETE” (REJESTRACJA ZAKOÑCZONA).
160
Dodatek A
Jak zarejestrowaæ uk³ad sterowania powietrzem pompy (PAC)
Informacje mo¿na równie¿ znaleŸæ w instrukcji obs³ugi uk³adu sterowania powietrzem pompy.
1. Przy w³¹czonym uk³adzie PAC upewnij siê, ¿e ustawienie trybu to „Matrix”.
2. Jeœli wartoœci identyfikatora sieciowego i identyfikatora nadajnika-odbiornika nie migaj¹, naciœnij
i przytrzymaj przycisk Net ID, aby prze³¹czyæ uk³ad PAC miêdzy dostêpnymi identyfikatorami
sieciowymi. Po wyœwietleniu odpowiedniego identyfikatora zwolnij przycisk. Powtórz tê sam¹
czynnoœæ w odniesieniu do przycisku Trans ID. Teraz oba numery powinny migaæ i odpowiadaæ
ustawieniom docelowego nadajnika-odbiornika.
3. Jednoczeœnie naciœnij i przytrzymaj przyciski Net ID oraz Trans ID. Trzymaj je naciœniête przez
kilka sekund, a¿ obie wartoœci mign¹ jeden raz. To migniêcie oznacza wys³anie przez uk³ad PAC
na komputer komunikatu o rejestracji za poœrednictwem nadajnika-odbiornika.
161
Dodatek A
Jak zarejestrowaæ przep³ywomierz
Informacje mo¿na równie¿ znaleŸæ w instrukcji obs³ugi przep³ywomierza Matrix 15.
1. PrzejdŸ na ekran narzêdzi.
2. Wybierz pozycjê „Register” (Zarejestruj).
3. WprowadŸ identyfikator sieciowy i identyfikator nadajnika-odbiornika, odpowiadaj¹ce
nadajnikowi-odbiornikowi, z którym komunikuje siê ten przep³ywomierz.
4. Wybierz pozycjê REGISTER (ZAREJESTRUJ).
5. Przep³ywomierz podejmie próbê wys³ania na komputer komunikatu o rejestracji za poœrednictwem
nadajnika-odbiornika.
6. Przep³ywomierz samodzielnie siê zresetuje (w³¹czy i wy³¹czy zasilanie).
162
Dodatek A
Edytor pliku w³aœciwoœci Matrix
Eksportowanie/importowanie bazy danych systemu Matrix3
Export — aby wyeksportowaæ bazê danych systemu Matrix3, kliknij File (Plik) ->Database Utilities
(Narzêdzia bazy danych) -> Export (Eksportuj). Zostanie wyœwietlona proœba o wprowadzenie nazwy
u¿ytkownika i has³a. Domyœlna nazwa pliku to:
•
•
manualBackup_20081010_103749.sql
20081010 oznacza datê 10/10/2008, a 103749 oznacza godzinê 10:37 i 49 sekund
Import — aby zaimportowaæ bazê danych systemu Matrix3, kliknij File (Plik) ->Database Utilities
(Narzêdzia bazy danych) -> Import (Importuj). Zostanie wyœwietlona proœba o wprowadzenie nazwy
u¿ytkownika i has³a.
UWAGA: Importowany plik musi byæ utworzony w tej samej wersji oprogramowania Matrix,
co zainstalowana na komputerze. Istniej¹ce bazy danych zostan¹ ca³kowicie zast¹pione.
File Editor (Edytor plików)
Database Export File Directory (Katalog pliku eksportu bazy danych): Domyœlna lokalizacja
w systemie Microsoft® Windows, w której s¹ zapisywane pliki eksportu z bazy danych systemu Matrix.
Matrix Client Name (Nazwa klienta Matrix): Nazwa unikatowa dla tej aplikacji Matrix Client. Mimo ¿e
czêsto jest u¿ywana nazwa komputera hosta lub jego adres IP, mo¿na u¿yæ dowolnej nazwy. Jedynym
warunkiem jest, aby ¿aden inny klient nie mia³ takiej samej nazwy. Jest to nazwa dodawana na ekranie
konfiguracji klienta w celu przypisania komputera jako klienta podstawowego (domyœlnie: MatrixConsole).
Nazwy tej nie mo¿na zmieniæ w przypadku próby modyfikacji komputera, na którym jest zainstalowana
us³uga MSE.
Matrix Client Port (Port klienta Matrix): Aplikacja Matrix Client nas³uchuje na tym porcie komunikatów
przesy³anych przez us³ugê Matrix Service Engine (MSE). (*Domyœlnie: 20002)
Matrix Database Server Host Name (Nazwa hosta serwera bazy danych Matrix): Nazwa hosta lub
adres IP komputera, na którym jest uruchomiona aplikacja bazy danych systemu Matrix (Matrix Database).
Zwykle jest u¿ywana nazwa tego samego hosta, na którym jest uruchomiona us³uga MSE. W przypadku
bardzo du¿ych systemów mo¿e byæ to jednak inna nazwa. W systemach z jednym komputerem mo¿e to
byæ nazwa „localhost”.
Matrix Database Port (Port bazy danych Matrix): Numer portu, na którym serwer bazy danych
nas³uchuje ¿¹dañ. (*Domyœlnie: 20006)
Matrix Server (MSE) Host Name (Nazwa komputera serwera Matrix (us³ugi MSE)): Nazwa hosta lub
adres IP komputera, na którym jest uruchomiona us³uga Matrix Service Engine (MSE). Komputer ten jest
nazywany równie¿ „MatrixServer”. W systemach z jednym komputerem mo¿e to byæ nazwa „localhost”.
W systemach sieciowych musi to byæ pe³na nazwa komputera widoczna w sieci. Patrz temat Jak znaleŸæ
nazwê hosta na stronie 156.
Matrix Server (MSE) Port (Port serwera Matrix (us³ugi MSE)): Numer portu, na którym us³uga MSE
nas³uchuje ¿¹dañ wysy³anych przez inne sk³adniki systemu, takie jak Matrix Client i Matrix Transceiver
Server. (*Domyœlnie: 20000)
Matrix Server (MSE) Port, Monitor (Port, monitor serwera Matrix (us³ugi MSE)): U¿ywany
wy³¹cznie przez personel techniczny firmy Graco. Ten port jest u¿ywany do celów debugowania.
(*Domyœlnie: 20001)
Operating Screen Refresh Interval (Interwa³ odœwie¿ania ekranu) (w sekundach): Ekrany aplikacji
Matrix Client bêd¹ odœwie¿ane w tym interwale, wyra¿onym w sekundach. Dostêpny zakres to 20-1000000
sekund (Domyœlnie: 300 sekund).
Report Output Directory (Katalog wyjœciowy raportów): Domyœlna lokalizacja systemu Microsoft
Windows, w której s¹ zapisywane generowane raporty.
163
Dodatek A
Transceiver Client Port (Port klienta nadajnika-odbiornika): Numer portu, na którym nas³uchuje
serwer Matrix Transceiver Server (na tym komputerze). (*Domyœlnie: 20003)
Transceiver Server Port, Monitor (Port, monitor serwera nadajnika-odbiornika): Do u¿ytku
wy³¹cznie przez personel techniczny firmy Graco. Ten port jest u¿ywany do celów debugowania.
(*Domyœlnie: 20004)
*S¹ dostêpne numery z zakresu 20000-49151. Informacje o numerach portów i o konfliktach portów
mo¿na znaleŸæ na liœcie portów IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
164
Dodatek B
ROZDZIA£
9
Dodatek B
Interfejs innej firmy
165
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Dodatek B zawiera informacje dla programistów oprogramowania, umo¿liwiaj¹ce tworzenie
niestandardowych programów odpowiadaj¹cych za komunikacje miêdzy systemem Matrix Total
Fluid Management System firmy Graco a systemem biznesowym u¿ywanym przez u¿ytkownika
systemu Matrix. W ramach tej komunikacji s¹ raportowane iloœci dozowanych p³ynów oraz zwi¹zane
z nimi op³aty ksiêgowane na zleceniach roboczych klienta. W niniejszym dokumencie takie programy
s¹ równie¿ nazywane „interfejsami”. W niniejszym dokumencie omówiono jedyne te zagadnienia
interfejsu, które dotycz¹ systemu Matrix (wymogi i funkcje obs³ugiwane w systemie Matrix).
Niniejszy dokument ma zastosowanie wy³¹cznie do oprogramowania Matrix w wersji 3.0. Nie ma
zastosowania do jakichkolwiek innych wersji oprogramowania Matrix Full Line z interfejsem ADP,
Matrix Full Line z interfejsem Reynolds & Reynolds ani do oprogramowania wskaŸnika poziomu
p³ynu w zbiorniku.
Za³o¿enia
1. Czytelnik to programista oprogramowania, który zna zagadnienia zwi¹zane z sieciami, jêzykami Java
i XML oraz z technologiami internetowymi.
2. Czytelnik zna zasady dzia³ania systemu biznesowego lub jest w stanie siê ich nauczyæ w miejscu
instalacji systemu Matrix.
3. Czytelnik ma podstawow¹ wiedzê na temat systemu Matrix:
•
•
•
Co to jest?
Do czego s³u¿y?
Jak dzia³a?
4. Czytelnik jest zaznajomiony z procesem biznesowym, zwi¹zanym z u¿ytkowaniem systemu Matrix.
5. W docelowym systemie Matrix do dozowania p³ynów u¿ywane s¹ zlecenia robocze. Podczas gdy
pojêcie u¿ywane przez u¿ytkownika mo¿e byæ ca³kowicie inne (np. zlecenie naprawy), w tym
dokumencie jest u¿ywany termin „zlecenie robocze”.
166
S³ownik
S³ownik
DMS: System zarz¹dzania dealerami (ang. Dealer Management System)
Ogólne pojêcie dotycz¹ce systemów biznesowych u¿ywanych do prowadzenia salonu sprzeda¿y
samochodów lub podobnej firmy.
Programista innej firmy
Programista oprogramowania, który tworzy aplikacje pe³ni¹ce funkcjê ³¹cza komunikacyjnego miêdzy
systemem Matrix a systemem DMS klienta systemu Matrix. Programista mo¿e byæ niezale¿nym
konsultantem ds. oprogramowania lub etatowym pracownikiem klienta.
Interfejs
Niestandardowy program dostarczany przez programistê innej firmy (firmy innej ni¿ Graco), odpowiadaj¹cy
za komunikacjê miêdzy systemem zarz¹dzania p³ynami Matrix firmy Graco a systemem DMS u¿ytkownika
systemu Matrix. Opisane w niniejszym dokumencie zagadnienia zwi¹zane z ³¹czem komunikacyjnym
dotycz¹ systemu Matrix. Poznanie zagadnieñ zwi¹zanych z systemem DMS nale¿y do obowi¹zku
programisty lub u¿ytkownika koñcowego. Konkretne funkcje realizowane przez interfejs zale¿¹ od
programisty oraz potrzeb u¿ytkownika. W minimalnej konfiguracji interfejs odpowiada za weryfikacjê
prawid³owoœci zlecenia roboczego oraz za przetwarzanie dozowañ p³ynów raportowanych przez system
Matrix po zakoñczeniu dozowania.
Weryfikacja
Sposób, w jaki system Matrix potwierdza, ¿e zlecenie robocze wprowadzone przez u¿ytkownika
do systemu Matrix jest prawid³owe, ¿e istnieje, i ¿e jest przygotowany p³yn. Proces weryfikacji jest
realizowany przed dozowaniem p³ynu.
Ksiêgowanie
Proces dodawania op³aty za p³yn do zlecenia roboczego w systemie DMS. Proces ksiêgowania jest
realizowany po dozowaniu p³ynu.
Zlecenie robocze (do 12 znaków)
Unikatowy (w zakresie punktu sprzeda¿y) identyfikator liczbowy lub alfanumeryczny powi¹zany z list¹
prac i zamówionych czêœci, informuj¹c¹ o wydatkach dotycz¹cych naprawy pojazdu okreœlonego klienta.
Nazywany równie¿ zleceniem naprawy lub RO (ang. repair order). W systemie Matrix dozwolone znaki,
jakie mo¿e zawieraæ zlecenie robocze, to: A-Z, 0-9, myœlnik (-), ukoœnik prawy (/), kropka (.) i odstêp ( ).
W systemie Matrix zlecenie robocze mo¿e byæ u¿ywane wielokrotnie (nie musi byæ unikatowe).
Kod zadania (do 3 znaków)
Kod okreœlaj¹cy, gdzie na zleceniu roboczym nale¿y dodaæ op³atê za p³yn. Zawartoœæ tego pola musi
zostaæ zdefiniowana przez programistê interfejsu. Maksymalna d³ugoœæ kodu zadania jest równa 3
znakom. Znaki, jakie mo¿e zawieraæ kod zadania, to: A-Z, 0-9 i odstêp ( ).
167
Gwarancja firmy Graco na oprogramowanie
Firma Graco gwarantuje, ¿e wszystkie urz¹dzenia nosz¹ce jej nazwê s¹ wolne od wad materia³u i wykonania w chwili
sprzeda¿y ich pierwotnemu nabywcy — u¿ytkownikowi. O ile firma Graco nie udzieli³a specjalnej, przed³u¿onej lub
skróconej gwarancji, produkt jest objêty 24-miesiêczn¹ gwarancj¹ na naprawê lub wymianê wszystkich uszkodzonych
czêœci urz¹dzenia, które firma Graco uzna za wadliwe, liczon¹ od daty sprzeda¿y. Gwarancja zachowuje wa¿noœæ
wy³¹cznie w przypadku urz¹dzeñ montowanych, obs³ugiwanych i konserwowanych zgodnie z pisemnymi zaleceniami
firmy Graco.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zu¿ycia urz¹dzenia oraz wszelkich uszkodzeñ, zniszczeñ lub
zu¿ycia urz¹dzenia powsta³ych w wyniku nieprawid³owego monta¿u czy u¿ywania niezgodnie z przeznaczeniem,
korozji, wytarcia elementów, nieprawid³owej lub niefachowej konserwacji, zaniedbañ, wypadku przy pracy,
niedozwolonych manipulacji lub wymiany czêœci na czêœci firmy innej ni¿ Graco. Za takie przypadki firma Graco
nie ponosi odpowiedzialnoœci, podobnie jak za nieprawid³owe dzia³anie urz¹dzenia, jego zniszczenie lub zu¿ycie
spowodowane niezgodnoœci¹ z konstrukcjami, akcesoriami, sprzêtem lub materia³ami innych producentów, jak
równie¿ nieprawid³ow¹ konstrukcj¹, monta¿em, dzia³aniem lub konserwacj¹ tych¿e.
Warunkiem gwarancji jest zwrot na w³asny koszt reklamowanego wyposa¿enia do autoryzowanego dystrybutora firmy
Graco w celu weryfikacji reklamowanej wady. Jeœli reklamowana wada zostanie pomyœlnie zweryfikowana, firma
Graco bezp³atnie naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone czêœci. Wyposa¿enie zostanie zwrócone do pierwotnego
nabywcy z op³aconym transportem. Jeœli kontrola wyposa¿enia nie wykryje wady materia³owej lub wykonania,
naprawa bêdzie wykonana wed³ug uzasadnionych kosztów, które mog¹ obejmowaæ koszty czêœci, robocizny
i transportu.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJ¥ WY£¥CZN¥, A JEJ WARUNKI ZNOSZ¥ POSTANOWIENIA
WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, ZWYK£YCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLÊDNIENIEM, MIÊDZY
INNYMI, GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ GWARANCJI PRZYDATNOŒCI DO OKREŒLONEGO CELU.
Wszystkie zobowi¹zania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powy¿ej. Nabywca potwierdza, ¿e nie
ma prawa do ¿adnych innych form zadoœæuczynienia (miêdzy innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub
umyœlnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia lub inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynnoœci
zwi¹zane z dochodzeniem praw w zwi¹zku z tymi zastrze¿eniami nale¿y zg³aszaæ w ci¹gu dwóch (2) lat od daty
sprzeda¿y.
Firma Graco nie udziela ¿adnej gwarancji rzeczywistej lub domniemanej oraz nie gwarantuje, ¿e urz¹dzenie bêdzie
dzia³aæ zgodnie z przeznaczeniem w przypadku u¿ywania tego urz¹dzenia z akcesoriami, sprzêtem, materia³ami
i elementami innych producentów, sprzedawanymi, ale nie wytwarzanymi przez firmê Graco. Czêœci innych
producentów, sprzedawane przez firmê Graco (takie jak silniki elektryczne, spalinowe, prze³¹czniki, w¹¿ itd.),
s¹ objête gwarancj¹ ich producentów, jeœli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu
roszczeñ w ramach tych gwarancji.
Firma Graco w ¿adnym wypadku nie odpowiada za szkody poœrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe
wynikaj¹ce z dostawy wyposa¿enia firmy Graco b¹dŸ dostarczenia, wykonania lub u¿ycia jakichkolwiek produktów
lub innych sprzedanych towarów na skutek naruszenia umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub
innego powodu.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and
legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up
in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que
tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement
ou indirectement, avec les procedures concernées.
Informacja o firmie Graco
Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajduj¹ siê w witrynie www.graco.com.
W CELU Z£O¯ENIA ZAMÓWIENIA nale¿y siê skontaktowaæ z lokalnym dystrybutorem firmy Graco
lub zadzwoniæ w celu okreœlenia najbli¿szego dystrybutora.
Telefon: 612-623-6928 lub bezp³atnie: 1-800-533-9655, Faks: 612-378-3590
Wszystkie informacje przedstawione w formie pisemnej i rysunkowej, jakie zawiera niniejszy dokument, odpowiadaj¹ ostatnim danym
produkcyjnym dostêpnym w czasie publikowania.
Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.
Informacje dotycz¹ce patentów dostêpne s¹ na stronie: www.graco.com/patents.
T³umaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 313106
Siedziba g³ówna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2009, Graco Inc. Wszystkie zak³ady produkcyjne firmy Graco uzyska³y certyfikat ISO 9001.
www.graco.com
Revised July 2012
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement