Graco 334055B, ProMix PD2K Electronic Proportioner for de handleiding

Graco 334055B, ProMix PD2K Electronic Proportioner for de handleiding | Manualzz

Reparatie-Onderdelen

ProMix® PD2K Elektronisch doseerapparaat

334055B

NL

Dosering met positieve verplaatsing van tweecomponentmaterialen helpt afval te verminderen.

Handmatig systeem met Geavanceerde displaymodule. Alleen voor professioneel gebruik.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding. Bewaar deze instructies.

Zie pagina 3 voor de modelonderdeelnummers en goedkeuringsinformatie.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

2

Contents

Modellen ............................................................. 3

Gerelateerde handleidingen .................................... 5

Waarschuwingen .................................................. 6

Belangrijke informatie over isocyanaat (ISO)............... 9

Opheffen van storingen .......................................... 10

Probleemoplossing systeem .............................. 10

Probleemoplossing foutcodes ............................ 11

Probleemoplossing cabinebesturing .................... 22

Probleemoplossing voedingsbarrièrekaart ............ 23

Probleemoplossing isolatiekaart ......................... 24

Probleemoplossing verbeterde vloeistofregelmodule ............................ 25

Probleemoplossing pompmodule........................ 26

Probleemoplossing geavanceerde displaymodule .................................... 27

Aantekeningen ..................................................... 28

Elektrische schema's ............................................. 29

Optionele kabels en modules............................. 35

Reparatie ............................................................ 36

Vóór u aan het onderhoud begint........................ 36

Drukontlastingsprocedure ................................. 37

De geavanceerde displaymodule (ADM) repareren .......................................... 38

Onderhoud aan de bedieningskast...................... 39

Onderhoud aan het vloeistofgedeelte .................. 48

Onderdelen.......................................................... 52

Onderdelen doseerapparaat .............................. 52

Onderdelen bedieningskast ............................... 55

Onderdelen spoelspruitstuk ............................... 58

Technische informatie ............................................ 59

Standaardgarantie van Graco .................................. 60

334055B

Modellen

Modellen

Zie Fig. 1-7 voor onderdeelidentificatielabels, inclusief informatie over goedkeuring en certificering.

Onderdeelnr.

Serie Maximale luchtwerkdruk Maximale vloeistofwerkdruk Locatie van de labels van de PD2K en elektrische bedieningskast

MC1000

MC2000

A

A

0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi)

0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi)

2,068 MPa (20,68 bar,

300 psi)

10,34 MPa (103,4 bar,

1500 psi)

0359

II 2 G

Figure 1 Identificatielabel model MC1000 (lage druk)

Figure 2 Identificatielabel bedieningskast 24M672

Wordt vervolgd op de volgende pagina.

334055B 3

Modellen

Figure 3 Identificatielabel model MC2000 (hoge druk)

Figure 4 Identificatielabel niet-intrinsiek veilige kleurwisselregeling (toebehoren)

Figure 5 Identificatielabel intrinsiek veilige kleurwisselregeling (toebehoren)

Figure 6 Identificatielabel cabinebesturing

Figure 7 Identificatielabel pompuitbreidingsset

(toebehoren)

4 334055B

Gerelateerde handleidingen

Gerelateerde handleidingen

Handleiding nr.

332457

332562

3A2801

332339

Beschrijving

PD2K Doseerapparaat

Installatiehandleiding, handmatige systemen

PD2K Doseerapparaat

Bedieningshandleiding, handmatige systemen

Mengmodule Instructie-

/onderdelenhandleiding

Pomp Reparatie-onderdelenhandleiding

Handleiding nr.

332454

332455

332456

Beschrijving

Kleurwisselventiel Reparatie-

/onderdelenhandleiding

Kleurwisselsets Instructie-

/onderdelenhandleiding

Derde en vierde pompsets

Instructie-/onderdelenhandleiding

334055B 5

6

Waarschuwingen

Waarschuwingen

De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken in de tekst van deze handleiding verwijst naar een waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingslabels ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.

WAARSCHUWING

BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden of exploderen.

Ter voorkoming van brand en explosies:

• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.

• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).

• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.

• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.

• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding.

• Gebruik alleen geaarde slangen.

• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit. Gebruik geen gevoerde emmers, tenzij ze antistatisch of geleidend zijn.

• Stop onmiddellijk met werken als er statische elektriciteit ontstaat of als u een schok voelt. Gebruik de apparatuur pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem hebt verholpen.

• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek aanwezig is.

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het systeem kan elektrische schokken veroorzaken.

• Zet het toestel uit via de stroomschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u kabels loskoppelt of onderhoud aan de apparatuur uitvoert.

• Sluit alleen aan op een geaard stopcontact.

• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en voorschriften.

334055B

334055B

Waarschuwingen

WAARSCHUWING

INTRINSIEKE VEILIGHEID

Intrinsiek veilige apparatuur die onjuist wordt geïnstalleerd of wordt aangesloten op niet-intrinsiek veilige apparatuur leidt tot een gevaarlijke toestand en kan brand, explosie of elektrische schokken veroorzaken. Volg de lokale voorschriften en de volgende veiligheidsvereisten.

• Zorg dat uw installatie voldoet aan de nationale, regionale en lokale verordeningen voor de installatie van elektrische apparaten op een gevaarlijke locatie van Klasse I, Groep D, Divisie 1 (Noord-Amerika) of Klasse

I, Zone 1 en 2 (Europa), inclusief alle lokale verordeningen inzake brandveiligheid (bijvoorbeeld NFPA 33,

NEC 500 en 516, OSHA 1910.107 enz.).

• Ter voorkoming van brand en explosies:

• Installeer apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke plaatsen niet op een gevaarlijke plaats. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.

• Vervang de systeemcomponenten niet, aangezien dit een negatieve uitwerking kan hebben op de intrinsieke veiligheid.

• Apparatuur die in contact komt met de intrinsiek veilige aansluitklemmen moet zijn aangemerkt als intrinsiek veilig. Hieronder vallen gelijkspanningsmeters, ohmmeters, kabels en aansluitingen. Verwijder het apparaat tijdens het opsporen en oplossen van problemen uit het gevaarlijke gebied.

GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID

Vloeistof dat onder hoge druk uit het pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt, dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruitzien als een gewone snijwond, maar er is sprake van ernstig letsel dat kan leiden tot amputatie. Raadpleeg onmiddellijk een chirurgisch specialist.

• Spuit niet als de spuittipbeveiliging en veiligheidspal van de trekker niet zijn aangebracht.

• Vergrendel altijd de veiligheidspal van de trekker wanneer u niet aan het spuiten bent.

• Richt het pistool nooit op iemand of een lichaamsdeel.

• Plaats uw hand nooit op de spuittip.

• Probeer nooit lekkages te stoppen of af te buigen met uw handen, uw lichaam, handschoenen of een doek.

• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure wanneer u ophoudt met spuiten/doseren en vóór reiniging, controle of onderhoud aan de apparatuur.

• Draai steeds eerst alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.

• Kijk slangen en koppelingen elke dag na. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.

GEVAAR VOOR BEWEGENDE ONDERDELEN

Bewegende onderdelen kunnen vingers en andere lichaamsdelen afknellen, amputeren of snijwonden veroorzaken.

• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

• Bedien de apparatuur niet als de beschermwanden of -kappen zijn verwijderd.

• Apparatuur die onder druk staat, kan zonder waarschuwing starten. Voordat u de apparatuur controleert, verplaatst of er onderhoud aan uitvoert, voert u eerst de Drukontlastingsprocedure uit en koppelt u alle voedingsbronnen los.

7

8

Waarschuwingen

WAARSCHUWING

GIFTIGE VLOEISTOFFEN OF DAMPEN

Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen of op de huid spatten of ingeademd of ingeslikt worden.

• Lees de veiligheidsinformatiebladen (VIB of MSDS) voor informatie over de specifieke gevaren van de gebruikte vloeistoffen.

• Bewaar gevaarlijk vloeistof in goedgekeurde vaten en voer ze af conform alle geldende richtlijnen.

• Draag steeds chemisch ondoorlatende handschoenen bij het spuiten, doseren of het reinigen van de apparatuur.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Draag de juiste beschermingsmiddelen als u in het werkgebied aanwezig bent, om ernstig letsel, zoals oogletsel, gehoorbeschadiging, inademing van giftige dampen en brandwonden te voorkomen.

Deze beschermingsmiddelen bestaan onder andere uit:

• Gezichts- en gehoorbescherming.

• Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van de vloeistof en oplosmiddelen.

GEVAREN BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR

Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstig letsel.

• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.

• Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem. Zie de Technische gegevens in alle apparatuurhandleidingen.

• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die geschikt zijn voor de bevochtigde onderdelen van de apparatuur.

Zie de Technische gegevens in alle apparatuurhandleidingen. Lees de waarschuwingen van de fabrikant van de vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of de verkoper van het materiaal om het veiligheidsinformatieblad (VIB of MSDS) voor alle informatie over het materiaal dat u gebruikt.

• Verlaat de werkplaats niet als de apparatuur in werking is of onder druk staat.

• Schakel alle apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet wordt gebruikt.

• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk en vervang ze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.

• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Veranderingen of aanpassingen kunnen veiligheidsrisico's inhouden en ertoe leiden dat de goedkeuringen van agentschappen ongeldig worden.

• Zorg dat alle apparatuur is gekeurd en goedgekeurd voor de omgeving waarin u ze gebruikt.

• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen met druk verkeer, scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken.

• Zorg dat er geen kink in de slangen komt en buig ze niet te ver door; verplaats het apparaat niet door aan de slang te trekken.

• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.

• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.

334055B

Belangrijke informatie over isocyanaat (ISO)

Belangrijke informatie over isocyanaat (ISO)

Isocyanaten (ISO) zijn katalysatoren die gebruikt worden in tweecomponentenmateriaal.

Vochtgevoeligheid van isocyanaat

Toestanden van isocyanaat

Spuit- of doseermateriaal dat isocyanaten bevat, veroorzaakt mogelijk schadelijke gassen, dampen en vernevelde deeltjes.

Lees de waarschuwingen van de fabrikant en de veiligheidsinformatiebladen (VIB of MSDS) om de specifieke gevaren en voorzorgsmaatregelen in verband met isocyanaten te kennen.

Voorkom het inademen van isocyanaatgassen, dampen en vernevelde deeltjes door het werkgebied voldoende te ventileren. Als de ruimte onvoldoende wordt geventileerd, is een ademhalingsfilter vereist voor iedereen die in de ruimte werkt.

Om contact met isocyanaten te vermijden, dient iedereen in het werkgebied gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, waaronder chemicaliëndichte handschoenen, laarzen, een schort en een beschermingsbril.

Zelfontbranding van materialen

Blootstelling aan vocht (zoals vochtigheid) zal ISO gedeeltelijk doen verharden en kleine, harde, schurende kristallen doen vormen die in de vloeistof zullen zweven.

Na verloop van tijd vormt zich een laag op het oppervlak en zal de ISO geleren, waardoor de viscositeit toeneemt.

KENNISGEVING

Gedeeltelijk uitgehard ISO zal de prestaties en levensduur van alle bevochtigde onderdelen verminderen.

• Gebruik altijd een afgesloten vat met een absorptiedroger in het luchtgat of een stikstofomgeving. Sla ISO nooit in een open vat op.

• Zorg dat het oliereservoir van de ISO-pomp

(indien geïnstalleerd) gevuld blijft met een geschikt smeermiddel. Het smeermiddel zorgt voor een barrière tussen ISO en de atmosfeer.

• Gebruik alleen vochtbestendige slangen die compatibel zijn met ISO.

• Gebruik nooit teruggewonnen oplosmiddelen, aangezien deze vocht kunnen bevatten. Laat de vaten met oplosmiddelen altijd dicht als deze niet worden gebruikt.

• Gebruik altijd geschroefde onderdelen met een geschikt smeermiddel bij de herassemblage.

OPMERKING: de dikte van de aangebrachte laag en de kristallisatiesnelheid variëren naargelang de samenstelling van het isocyanaat, de vochtigheid en de temperatuur.

Bepaalde materialen worden zelfontbrandend wanneer ze te dik aangebracht worden. Lees de waarschuwingen van de fabrikant en de veiligheidsinformatiebladen (VIB of MSDS) voor het materiaal.

Houd componenten A en B apart

Door kruisbesmetting kan er materiaal uitharden in vloeistofleidingen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur kunnen ontstaan. Voorkom kruisbesmetting:

• verwissel nooit de bevochtigde onderdelen voor component A en B.

• Gebruik nooit oplosmiddel aan de ene kant als het verontreinigd is vanaf de andere kant.

Van materiaal wisselen

KENNISGEVING

Het wisselen van materiaal dat in uw apparatuur wordt gebruikt, vereist speciale aandacht om schade en verloren tijd te voorkomen.

• Wanneer u van materiaal wisselt, spoel de apparatuur dan meerdere malen door totdat u er zeker van bent dat alles grondig schoon is.

• Reinig de zeven van de vloeistofinlaat altijd na een spoelcyclus.

• Vraag de fabrikant van het materiaal naar de chemische compatibiliteit.

• Haal alle vloeistofonderdelen uit elkaar en reinig ze, en vervang slangen wanneer u wisselt van epoxyhars naar urethaan of polyurea (of andersom).

Epoxyharsen hebben vaak aminen aan de B-zijde

(uitharder). Polyurea heeft vaak aminen aan de

A-zijde (hars).

334055B 9

Opheffen van storingen

Opheffen van storingen

OPMERKING: bekijk eerst alle mogelijke oplossingen voordat u het systeem uit elkaar haalt.

Probleemoplossing systeem

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Lage uitvoer van de pomp bij beide slagen.

Lage uitvoer van de pomp bij slechts één slag.

Geen uitvoer.

De pomp werkt onregelmatig.

Oorzaak

Ongeschikte stroomvoorziening.

Oplossing

Zie

Technische informatie, page 59

.

De hoofdschakelaar is niet ingeschakeld. Zet de schakelaar aan.

De netspanning is afgesloten.

Zet de hoofdschakelaar aan.

De vloeistof is op.

Vul de pomp opnieuw (voor) om hem aan de gang te brengen.

Reinigen.

Verstopte vloeistofuitlaatleiding,

-ventielen, etc.

Er is vloeistof opgedroogd op de zuigerstang.

Haal de pomp uit elkaar en reinig hem.

Zie de pomphandleiding. Stop voortaan de pomp onderaan de slag.

Ongeschikte stroomvoorziening.

De vloeistof is op.

Zie

Technische informatie, page 59

.

Vul de pomp opnieuw (voor) om hem aan de gang te brengen.

Reinigen.

Verstopte vloeistofuitlaatleiding,

-ventielen, etc.

Versleten zuigerpakkingen.

Openstaande of versleten doseerventielen.

Versleten zuigerpakkingen.

Onjuist geïnstalleerde doseerventielen.

De vloeistof is op.

Openstaande of versleten doseerventielen.

Versleten zuigerpakkingen.

Vervangen. Zie de pomphandleiding.

Controleren en repareren. Zie de ventielhandleiding.

Vervangen. Zie de pomphandleiding.

Controleer de spoelaansluitingen op de ventielen. Zie de pomphandleiding.

Vul de pomp opnieuw (voor) om hem aan de gang te brengen.

Controleren en repareren. Zie de pomphandleiding.

Vervangen. Zie de pomphandleiding.

10 334055B

Opheffen van storingen

Probleemoplossing foutcodes

Systeemfouten maken u attent op een probleem en helpen te voorkomen dat er met een verkeerde doseerverhouding wordt gespoten. Er zijn drie soorten: Advies, afwijking en alarm

Een advies registreert een gebeurtenis in het systeem en wordt na 60 seconden automatisch gewist.

Een afwijking registreert een fout in het systeem, maar schakelt de apparatuur niet uit. De afwijking moet door de gebruiker worden bevestigd.

Als er een alarm optreedt, wordt de apparatuur stopgezet.

Als een van deze drie meldingen wordt weergegeven:

• klinkt de alarmzoemer (tenzij de stille modus is ingeschakeld).

• toont een pop-upscherm de actieve alarmcode.

• toont de statusbalk op de geavanceerde displaymodule de actieve alarmcode.

• wordt het alarm met datum-/tijdstempel opgeslagen in het logboek.

Code

B9A0

Type

Advies

Beschrijving Probleem

Volume roll-over A huidig

Batchteller voor materiaal A doorgedraaid.

B9AX Advies Volume roll-over A levensduur

B9B0

B9BX

B9D#

Advies

Advies

Advies

Volume roll-over B huidig

Volume roll-over B levensduur

Volume roll-over pomp #

Eindtotaalteller voor materiaal A doorgedraaid.

Batchteller voor materiaal B doorgedraaid.

Eindtotaalteller voor materiaal B doorgedraaid.

Eindtotaalteller voor pomp # doorgedraaid.

OPMERKING: als er een fout optreedt, zorg dan dat u de foutcode vaststelt voordat u het alarm reset. Als u de foutcode vergeten bent, ga dan naar het Foutenscherm om de 200 meest recente fouten inclusief datum, tijdstip en beschrijving te bekijken.

OPMERKING: bij sommige van de onderstaande foutcodes is het laatste cijfer een #-symbool. Dit symbool staat voor het toepasselijke pompnummer, dat kan verschillen.

De display van het apparaat toont het toepasselijke pompnummer als het laatste cijfer van de code.

Oorzaak

De totalisator heeft de maximale waarde bereikt en is weer bij nul begonnen.

De totalisator heeft de maximale waarde bereikt en is weer bij nul begonnen.

De totalisator heeft de maximale waarde bereikt en is weer bij nul begonnen.

De totalisator heeft de maximale waarde bereikt en is weer bij nul begonnen.

De totalisator heeft de maximale waarde bereikt en is weer bij nul begonnen.

Oplossing

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

334055B 11

Opheffen van storingen

Code

B9S0

B9SX

CAC#

CA0X

CADX

CANX

CDC#

Type

Advies

Advies

Alarm

Alarm

Alarm

Advies

Alarm

Beschrijving Probleem

Volume roll-over oplosmiddel huidig

Volume roll-over oplosmiddel levensduur

Comm. fout kleurwisseling #

Comm. fout

ADM

Comm. fout vloeistofmodule

Comm. fout cabinebesturing

Dubbele kleurwisselmodule

#

Batchteller voor materiaal S doorgedraaid.

Eindtotaalteller voor materiaal S doorgedraaid.

Het systeem neemt kleurwisselmodule # niet waar.

Het systeem neemt de geavanceerde displaymodule niet waar.

Het systeem neemt de verbeterde vloeistofregelmodule

(EFCM) niet waar.

Het systeem neemt de cabinebesturing (en het handmatige systeem) niet waar.

Het systeem neemt twee of meer identieke kleurwisselmodules waar.

Oorzaak

De totalisator heeft de maximale waarde bereikt en is weer bij nul begonnen.

De totalisator heeft de maximale waarde bereikt en is weer bij nul begonnen.

Deze communicatiefout duidt aan dat het netwerk het contact met de kleurwisselmodule # heeft verloren.

Deze communicatiefout duidt aan dat het netwerk het contact met de geavanceerde displaymodule heeft verloren.

Deze communicatiefout duidt aan dat het netwerk het contact met de EFCM heeft verloren.

Deze communicatiefout duidt aan dat het netwerk het contact met de cabinebesturingsmodule heeft verloren.

In het systeem is meer dan één kleurwisselmodule aangesloten met hetzelfde adres.

Oplossing

N.v.t.

N.v.t.

Controleer de CANkabelaansluitingen met kleurwisselmodule

# en alle onderling verbonden modules.

Controleer de

CAN-kabel tussen de

ADM en de EFCM.

Controleer de

CAN-kabels tussen de ADM en de EFCM.

Vervang de kabel of

EFCM indien nodig.

Controleer de

CAN-kabels tussen de cabinebesturing en de isolatiekaart.

Controleer de spanning op de isolatiekaart.

Vervang waar nodig de kabel, cabinebesturing, isolatiekaart of barrièrekaart.

Controleer het systeem en verwijder de extra kleurwisselmodule.

12 334055B

Code

CDDX

CDNX

DA0#

DE0#

DF0#

Type

Alarm

Alarm

Alarm

Alarm

Alarm

Opheffen van storingen

Beschrijving Probleem

Dubbele vloeistofmodule

Het systeem neemt twee of meer identieke vloeistofregelmodules waar.

Dubbele cabinebesturing

Overschrijding max. debiet pomp #

Het systeem neemt twee of meer identieke cabinebesturingsmodules waar.

De pomp heeft de maximaal toegestane snelheid bereikt.

Lekkage pomp #

Geen blokkering opwaartse slag pomp #

Dit duidt op een mislukte handmatige blokkeertest wanneer de pomp de druk niet kan opbouwen tot de standaard

'blokkeertestdruk'.

Wordt na 30 seconden afgebroken.

De pomp is niet geslaagd voor de blokkeertest; geen blokkering bij de opwaartse slag.

Oorzaak

Er is meer dan één vloeistofregelmodule aangesloten in het systeem.

Er is meer dan één cabinebesturingsmodule aangesloten in het systeem.

Het systeem heeft een lek of open ventiel dat onbegrensde doorstroom mogelijk maakt.

De pomp caviteert, draait onbegrensd.

Oplossing

Controleer het systeem en verwijder de extra vloeistofregelmodule.

Controleer het systeem en verwijder de extra cabinebesturingsmodule.

Inspecteer het systeem op lekken.

De viscositeit van het materiaal is te laag voor het formaat mondstuk.

Controleer of er materiaal aan de pomp wordt geleverd.

Kies voor een kleiner mondstuk om de vloeistofstroom te beperken. Verlaag de verfdruk om het debiet te verlagen.

Geen materiaal in de pomp of leiding.

Defect ventiel, defecte afdichting, versleten stang of cilinder.

Controleer of er materiaal aanwezig is in de pomp en stroomafwaartse kleurleiding.

Lekkage in het systeem. Controleer of het een inwendig of uitwendig lek betreft door het systeem visueel te inspecteren op vloeistoflekkage.

Repareer of bevestig alle loszittende of versleten slangen, fittingen en afdichtingen.

Inspecteer alle ventielzittingen en naalden op slijtage en vervang versleten zuiger- of halsafdichtingen.

Vervang het inlaaten uitlaatventiel en de afdichting voor de opwaartse slag.

Vervang de zuigeren halsafdichtingen.

Vervang eventueel de stang en cilinder.

334055B 13

Opheffen van storingen

Code

DG0#

DH0#

DK0#

EAUX

EB00

EBH#

EBUX

EC00

EF0#

14

Type

Alarm

Alarm

Alarm

Beschrijving Probleem

Geen blokkering neergaande slag pomp #

Geen blokkering pomp #

Positie pomp

#

De pomp is niet geslaagd voor de blokkeertest; geen blokkering bij de neergaande slag.

De pomp is niet geslaagd voor de blokkeertest; geen blokkering bij de opgaande of neergaande slag.

De pomp is niet in de juiste positie.

Oorzaak

Defect ventiel, defecte afdichting, versleten stang of cilinder.

Defect ventiel, defecte afdichting, versleten stang of cilinder.

Advies

Melding

Melding

Stopknop ingedrukt

Terugkeer naar nulpositie voltooid voor pomp #

Melding USB-station verwijderd.

Melding Instelwaarde(n) veranderd

Alarm

USB bezig

Time-out opstarten pomp #

USB-station is geplaatst, bezig met downloaden.

Melding van indrukken stopknop.

Terugkeer naar nulpositie van pomp is voltooid.

Geeft aan dat de

USB-poort bezig is met het uploaden of downloaden van gegevens.

Geeft aan dat de systeemstoptoets op de ADM is ingedrukt.

Een indicatie op de display dat de pomp is teruggekeerd naar de nulpositie.

USB-station werd verwijderd tijdens het downloaden of uploaden.

Melding van veranderende instelvariabelen.

De pomp heeft geprobeerd terug te keren naar de uitgangspositie, maar slaagde hier niet in binnen de daarvoor gespecificeerde tijd.

Het downloaden/uploaden op USB is onderbroken doordat het USB-apparaat werd verwijderd.

Geeft de datum en het tijdstip aan waarop de instelwaarden zijn veranderd.

De pompdoseerventielen werden niet geactiveerd.

De motor kon de pompen en lineaire actuator niet aandrijven.

De pompslaglengte wordt verkort door de mechanische systeemtolerantie.

Oplossing

Vervang het inlaaten uitlaatventiel en de afdichting voor de neergaande slag.

Vervang de zuigeren halsafdichtingen.

Vervang eventueel de stang en cilinder.

Vervang het inlaaten uitlaatventiel en de afdichting voor de opgaande en neergaande slag.

Vervang de zuigeren halsafdichtingen.

Vervang eventueel de stang en cilinder.

Schakel de spanning naar de pomp weer in om deze te resetten.

Wacht op de melding

'USB niet actief'.

N.v.t.

Geen actie vereist.

Plaats het USBapparaat terug en herstart het proces.

N.v.t.

Controleer de luchtdruk naar de magneetventielen.

Controleer of de ventielen worden geactiveerd.

Controleer of de motor de pomp aandrijft.

Controleer of de zuigerstangen van de lineaire actuator en pomp juist zijn

334055B

Code

EF1#

EL00

EM00

EMIX

EQU0

EQU1

EQU2

Type

Alarm

Melding Systeemvoeding aan

Melding Systeemvoeding uit

Melding van voedingscyclus (AAN).

Melding van voedingscyclus (UIT).

Advies

Advies

Beschrijving Probleem

Time-out afsluiten pomp #

Pomp uit

Melding USB sys.

instellingen gedownload

Melding

USB niet actief

USB sys.

instellingen geüpload

De pomp heeft geprobeerd terug te keren naar de parkeerstand, maar slaagde hier niet in binnen de daarvoor gespecificeerde tijd.

De pompen staan niet onder spanning en kunnen niet bewegen.

USB-downloadproces voltooid, station mag worden verwijderd.

Instellingen zijn gedownload op

USB-station.

De instellingen zijn geüpload vanaf het

USB-station.

Opheffen van storingen

Oorzaak

De pompdoseerventielen werden niet geactiveerd.

De pomp is gevuld met dikke verf en kon de zuiger niet naar het einde van de slag krijgen. De motor of aandrijving is versleten of beschadigd.

Geeft de datum en het tijdstip aan waarop het systeem werd gestart.

Geeft de datum en het tijdstip aan waarop het systeem werd uitgeschakeld.

De pompspanning werd uitgeschakeld of er is een fout opgetreden.

N.v.t.

N.v.t.

De gegevensoverdracht naar het USB-apparaat is voltooid.

De gebruiker heeft een

USB-apparaat in de

USB-poort van de ADM geplaatst.

De gebruiker heeft een

USB-apparaat in de

USB-poort van de ADM geplaatst.

Oplossing gemonteerd. Zie de pomphandleiding.

Inspecteer de ventielen visueel om te waarborgen dat ze goed functioneren; controleer of ze worden voorzien van een luchtdruk hoger dan 0,6 MPa (6,0 bar,

85 psi).

Observeer de motoren aandrijfconstructie om te controleren of de motor kracht genereert.

Start de pompen door op de pompstarttoets op de geavanceerde displaymodule te drukken of houd de stand-bytoets op de cabinebesturing 1-2 seconden ingedrukt.

Verwijder het

USB-apparaat uit de

ADM.

N.v.t.

N.v.t.

334055B 15

Opheffen van storingen

Code

EQU3

EQU4

EQU5

ES00

EVUX

F1F#

F1S#

F6F#

F7D#

Type

Melding

Advies

Advies

Alarm

Alarm

Alarm

Alarm

Beschrijving Probleem

Melding USB aangepaste taal gedownload

Melding USB aangepaste taal geüpload

USBlogboeken gedownload

Er is een aangepaste taal gedownload naar het USB-station.

Er is een aangepaste taal geüpload vanaf het

USB-station.

Er zijn datalogboeken gedownload naar het

USB-station.

Oorzaak

De gebruiker heeft een

USB-apparaat in de

USB-poort van de ADM geplaatst.

De gebruiker heeft een

USB-apparaat in de

USB-poort van de ADM geplaatst.

De gebruiker heeft een

USB-apparaat in de

USB-poort van de ADM geplaatst.

Oplossing

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Standaard fabrieksinstellingen

USB uitgeschakeld

Debiet laag tijdens vullen pomp #

Debiet laag tijdens doorspoelen pomp #

Druksens.

verwijderd inlaat #

Debiet gedetecteerd pomp #

Overzicht van standaardinstellingen wordt geladen.

Het USB-station is geplaatst, downloaden is uitgeschakeld.

Er was geen debiet of een laag debiet tijdens het vullen van een pomp.

Er was geen debiet of een laag debiet tijdens het doorspoelen van een pomp.

De inlaatdrukomvormer is ontkoppeld terwijl het systeem er een nodig had.

Het pompdebiet overschreed de 20 cc/min. bij het bereiken van de Stationaire modus.

N.v.t.

De systeemconfiguratie blokkeert de gegevensoverdracht.

Er is een begrenzing aan de uitlaatzijde van de pomp of het kleurenstel.

Verf met een hoge viscositeit vereist een hogere pompdruk.

Er is een begrenzing aan de uitlaatzijde van de pomp of het kleurenstel, waardoor het oplosmiddeldebiet te laag is.

Verander de configuratie om de

USB-downloadfunctie in te schakelen.

Zorg dat er geen begrenzingen aanwezig zijn in het kleurenstel en dat het stortventiel werkt.

Verhoog indien nodig de niet-mengdruk om stroming te creëren tijdens het vullen.

Zorg dat er geen begrenzingen aanwezig zijn in het systeem.

Verhoog indien nodig de niet-mengdruk om stroming te creëren tijdens het doorspoelen.

Ontkoppelde omvormer. Controleer of de omvormer goed is aangesloten. Vervang de omvormer als opnieuw aansluiten niet leidt tot verdwijnen van het alarm.

Er is een lek in het systeem of het pistool was geopend toen het systeem de Stationaire modus bereikte.

Controleer of geen lekkage in het systeem aanwezig is. Zorg dat de luchtstromingsschakelaar naar behoren wordt geactiveerd. Druk de trekker van het pistool niet in zonder verstuivingslucht.

16 334055B

Code

F7P1

F7S1

F8D1

F9D#

MMUX

P1F#

P2F#

P3D#

P3F#

P4D#

Opheffen van storingen

Type

Alarm

Alarm

Alarm

Alarm

Advies

Alarm

Afwijking

Alarm

Beschrijving Probleem

Debiet gedetecteerd, luchtpistool

Stroming gedetecteerd, oplosmiddelpistool

Debiet niet gedetecteerd

Debiet instabiel pomp #

Ond. USBlogboeken vol

Geen debiet tijdens het mengen.

Het pompdebiet was niet correct bij het bereiken van de Stationaire modus.

Het USB-geheugen is voor meer dan 90% vol.

Lage druk inlaat pomp

#

Afwijking Lage druk inlaat pomp

#

Hoge druk uitlaat pomp

#

Afwijking Hoge druk inlaat pomp

#

Hoge druk uitlaat pomp

#

De luchtstromingsschakelaar geeft een onverwachte verstuivingsluchtstroom aan.

De oplosmiddelstromingsschakelaar geeft een onverwachte oplosmiddelstroom aan.

De inlaatdruk op pomp # is lager dan de alarmlimiet die de gebruiker heeft ingevoerd.

De inlaatdruk op pomp

# is lager dan de afwijkingslimiet die de gebruiker heeft ingevoerd.

De uitlaatdruk op pomp

# is hoger dan de afwijkingslimiet die de gebruiker heeft ingevoerd.

De inlaatdruk op pomp

# is hoger dan de afwijkingslimiet die de gebruiker heeft ingevoerd.

De uitlaatdruk op pomp # is hoger dan de alarmlimiet die de gebruiker heeft ingevoerd.

Oorzaak

De luchtstromingsschakelaar zit vast in de stroompositie.

Stroomafwaartse lekkage in de luchtleiding of fitting.

Schommelende luchttoevoerdruk.

De oplosmiddelstromingsschakelaar zit vast in de stroompositie.

Er is sprake van lekkage via het oplosmiddelafsluitventiel.

Er is een begrenzing aan de uitlaatzijde van de pomp of het kleurenstel.

Mogelijk lek in het systeem.

De configuratieparameter op het systeem is ingeschakeld om dit advies te tonen.

Oplossing

Reinig of vervang de schakelaar.

Controleer op lekkage en draai de fittingen aan.

Los de drukschommelingen op.

Reinig of vervang de schakelaar.

Controleer op lekkage en repareer het ventiel.

Zorg dat er geen begrenzingen aanwezig zijn in het systeem.

Controleer het systeem op lekkage en voer een handmatige blokkeertest uit.

Voltooi de download om te zorgen dat u geen gegevens verliest.

Verhoog de inlaatdruk.

Verhoog de inlaatdruk.

Ontlast de systeemdruk.

Verlaag de inlaatdruk.

Ontlast de systeemdruk.

334055B 17

Opheffen van storingen

Code

P4F#

Type

Alarm

Beschrijving Probleem

Hoge druk inlaat pomp

#

De inlaatdruk op pomp # is hoger dan de alarmlimiet die de gebruiker heeft ingevoerd.

Oorzaak Oplossing

Verlaag de inlaatdruk.

18 334055B

Code

P6D#

P9D#

P9F#

QADX

QBDX

QPD1

Opheffen van storingen

Type

Alarm

Alarm

Alarm

Alarm

Alarm

Afwijking

Beschrijving Probleem

Druksens.

verwijderd uitlaat #

De uitlaatdrukomvormer is ontkoppeld terwijl het systeem er een nodig had.

Druksens.

defect uitlaat #

Druksens.

defect inlaat

#

Drukverschil

A boven B

Drukverschil

B boven A

Verwerkingstijd verstreken

De uitlaatdrukomvormer werkt niet.

De inlaatdrukomvormer werkt niet.

Laag drukverschil

Hoog drukverschil

De verwerkingstijd is verstreken voordat het systeem de vereiste hoeveelheid materiaal

(houdbaarheidsvolume) door de mengmateriaalleiding kon verplaatsen.

Oorzaak

De uitlaatdrukomvormer is defect of de druk is hoger dan het leesbare bereik.

Oplossing

Ontkoppelde omvormer. Controleer of de omvormer goed is aangesloten. Vervang de omvormer als opnieuw aansluiten niet leidt tot verdwijnen van het alarm.

Ontlast de systeemdruk.

Controleer de aansluitingen of vervang de omvormer als opnieuw aansluiten niet leidt tot verdwijnen van het alarm.

De inlaatdrukomvormer is defect of de druk is hoger dan het leesbare bereik.

Er is sprake van lekkage aan de B-zijde.

De pomp aan de B-zijde caviteert.

Ontlast de systeemdruk.

Controleer de aansluitingen of vervang de omvormer als opnieuw aansluiten niet leidt tot verdwijnen van het alarm.

Controleer het systeem op inwendige en uitwendige lekkage bij alle kleurspruitstukken en leidingen.

Controleer de verftoevoer aan de

B-zijde, verhoog de verftoevoerdruk.

Er is sprake van lekkage aan de A-zijde.

De pomp aan de A-zijde caviteert.

Het doorspoelproces werd niet voltooid.

De oplosmiddeltoevoer is afgesloten of leeg.

Controleer het systeem op inwendige en uitwendige lekkage bij alle kleurspruitstukken en leidingen.

Controleer de verftoevoer aan de

A-zijde, verhoog de verftoevoerdruk.

Zorg dat het doorspoelproces wordt voltooid.

Controleer of de oplosmiddeltoevoer beschikbaar en ingeschakeld is en of de toevoerventielen geopend zijn.

334055B 19

Opheffen van storingen

Code

SAD1

SND1

SPD1

WSUX

WX00

WXUD

WXUU

Type

Alarm

Alarm

Alarm

Advies

Alarm

Advies

Advies

Beschrijving Probleem

Verstuiving van oplosmiddel

Vullen met mengsel niet voltooid

Pistooldoorspoeling niet voltooid

USB config.

fout

Softwarefouten

USBdownloadfout

USBuploadfout

De luchtstromingsschakelaar is ingeschakeld terwijl zich oplosmiddel, verdund materiaal of een onbekend materiaal in het pistool bevindt.

Er trad een time-out in het systeem op voordat de mengselvulcyclus het pistool kon vullen met het gemengde materiaal.

Er trad een time-out in het systeem op zonder dat het door de gebruiker gespecificeerde volume oplosmiddel voor een doorspoelbeurt werd bereikt.

Oorzaak

De toevoer van verstuivingslucht werd niet afgesloten vóór het doorspoelen of vullen van het spuitpistool.

Oplossing

Zorg dat de verstuivingslucht is afgesloten voordat u het spuitpistool doorspoelt of vult.

Gebruik een AA-afsluitventiel op de verstuivingsluchttoevoer.

Zet het mengspruitstuk in de spuitstand.

Het mengspruitstuk staat niet in de spuitstand.

De trekker van het spuitpistool werd niet ingedrukt.

Laat het materiaal tijdens het vullen door het pistool stromen tot de 'vullen voltooid'-led stopt met knipperen.

Verwijder de begrenzingen.

Begrenzingen in de menger, het spruitstuk of het spuitpistool.

De oplosmiddelstromingsschakelaar werkt niet.

Het oplosmiddeldebiet is te laag om de oplosmiddelschakelaar te activeren.

Trekker van het pistool niet ingedrukt.

Vervang de schakelaar.

Verhoog de oplosmiddeldruk voor een hoog doorspoeldebiet

Het mengspruitstuk werd niet in de spoelstand gezet, waardoor de oplosmiddelstroom naar het spuitpistool werd geblokkeerd.

Een software-update is niet succesvol afgerond.

De bediener moet gedurende de ingestelde tijd blijven spoelen, totdat de cabinebesturing aangeeft dat de doorspoeling voltooid is.

Zet het spruitstuk in de spoelstand.

Installeer de software opnieuw.

Het USBconfiguratiebestand komt niet overeen met de verwachtingen zoals gecontroleerd bij het opstarten.

Er is een onverwachte softwarefout opgetreden.

Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden naar het USB-station.

Er is een fout opgetreden tijdens het uploaden vanaf het USB-station.

De gebruiker heeft een

USB-apparaat in de

USB-poort van de ADM geplaatst.

De gebruiker heeft een

USB-apparaat in de

USB-poort van de ADM geplaatst.

Bel de technische ondersteuningsdienst van Graco.

Herhaal het proces.

Herhaal het proces.

20 334055B

Opheffen van storingen

Onderhoudsfoutcodes

Voer het nodige onderhoud uit als de volgende codes worden getoond.

Code

END#

ENS0

ENT#

MAD#

MAT#

MEB#

MED#

MEF#

MEG#

MES#

MFF#

MFS0

MGH0

MGP0

Type

Melding

Melding

Melding

Advies

Advies

Advies

Advies

Advies

Advies

Advies

Advies

Advies

Advies

Advies

Naam

Kalibratie pomp #

Kalibratie oplosmiddelmeter

Kalibratie blokkeertest pomp #

Ond. uitlaat pomp #

Ond. blokkeertest pomp #

Ond. ventiel katalysator

(B) #

Ond. ventiel uitlaat #

Ond. ventiel inlaat #

Ond. ventiel pistool #

Ond. ventiel oplosmiddel

#

Ond. meter debiet #

Ond. meter oplosmiddel

Ond. filter vloeistof

Ond. filter lucht

Beschrijving

Er is een kalibratietest op de pomp uitgevoerd.

Er is een kalibratietest op de oplosmiddelmeter uitgevoerd.

Er is met succes een blokkeertest uitgevoerd op pomp #.

Er moet onderhoud aan de pomp worden uitgevoerd.

Er moet een blokkeertest voor onderhoud worden uitgevoerd op de pomp.

Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het katalysatorventiel.

Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het uitlaatventiel.

Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het inlaatventiel.

Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het pistoolventiel.

Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het oplosmiddelventiel.

Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan de debietmeter.

Er moet een blokkeertest voor onderhoud worden uitgevoerd op de oplosmiddelmeter.

Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het vloeistoffilter.

Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het luchtfilter.

334055B 21

Opheffen van storingen

Probleemoplossing cabinebesturing

Figure 9 Onderaanzicht van de cabinebesturing

D8

D9

D10

J11

Figure 8 Cabinebesturing

Table 1 . Diagnose van de cabinebesturing

Controlelampje

Beschrijving

Mengmodus (groen)

Doorspoelmodus (groen)

Druk wijzigen-modus (groen)

Alarm (rood)

Stand-bymodus (groen)

Hartslag (groen)

Communicatie (geel)

Spanning (groen)

Connector

Diagnose

Led brandt wanneer de Mengmodus is ingeschakeld.

Led knippert wanneer de Mengsel vullen-modus is ingeschakeld.

Knippert ook in de 'Mengen stationair'-modus (tegelijk met de stand-byled).

Led brandt wanneer de Doorspoelmodus is ingeschakeld.

De led knippert wanneer er moet worden doorgespoeld.

Led knippert wanneer de Druk wijzigen-modus is ingeschakeld.

De led brandt zonder knipperen wanneer een gebeurtenis is bevestigd.

De led knippert wanneer een gebeurtenis niet is bevestigd.

De led wordt uitgeschakeld zodra de gebeurtenis is gewist.

De led brandt wanneer de Stand-bymodus is ingeschakeld.

De led knippert tijdens: kleurwisseling, opstarten, uitschakelen, pomp voorvullen, vullen, kalibreren, onderhoud en tijdens de pompdruktest.

Knippert ook in de 'Mengen stationair'-modus (tegelijk met de stand-byled).

De led knippert tijdens een normale bediening.

De led gaat branden wanneer de kaart communiceert met de isolatiekaart in de elektronische besturing.

Led gaat branden wanneer er stroom wordt geleverd aan de kaart (connector J11).

Voedings-/CAN-connector

22 334055B

Probleemoplossing voedingsbarrièrekaart

Opheffen van storingen

Figure 10 Voedingsbarrièrekaart

Table 2 . Diagnose voedingsbarrièrekaart

Onderdeel of controlelampje

D4

D5

F3

F4

J4

J5

Beschrijving

Led (groen)

Led (groen)

Zekering, 400 mA, 250 V

Zekering, 400 mA, 250 V

Connector, ingaand vermogen 24 VDC

Connector, +12 VDC intrinsiek veilig uitgaand vermogen

Diagnose

IS spanning

Spanning

Als F3 of F4 is gesprongen, is er geen spanning op de IS locatie. D4 is uit.

334055B 23

Opheffen van storingen

Probleemoplossing isolatiekaart

Figure 11 Isolatiekaart

Table 3 . Diagnose van de isolatiekaart

Onderdeel of controlelampje

D6

D7

D8

D14

J1

J2

J3

J4

S1

Beschrijving

Led (geel)

Led (groen)

Led (groen)

Led (geel)

Connector

Connector

Connector

Connector

Drukknopschakelaar

S2 Drukknopschakelaar

Diagnose

IS communicatie

IS spanning

Niet-IS spanning

Niet-IS communicatie

Niet-IS

Niet-IS

Intrinsiek veilig

Intrinsiek veilig

Voor niet-IS connectoren. Indien schakelaar S1 is uitgeschakeld, brandt de gele led (D14) zonder te knipperen. Druk op de schakelaar om deze in te schakelen.

Voor intrinsiek veilige connectoren. Als schakelaar S2 is uitgeschakeld, brandt de gele led (D6) zonder te knipperen. Druk op de schakelaar om deze in te schakelen.

24 334055B

Probleemoplossing verbeterde vloeistofregelmodule

Opheffen van storingen

Figure 12 Verbeterde vloeistofregelmodule

Table 4 . Diagnose verbeterde vloeistofregelmodule

Connector of controlelampje

7

8

5

6

1

2

3

4

9

10

CPLD (D37)

POW (D19)

CAN (D69)

ERR (D38)

Beschrijving

25-pins connector

25-pins connector

25-pins connector

25-pins connector

12-pins connector

12-pins connector

12-pins connector

5-pins connector

5-pins connector

5-pins connector

Led (oranje)

Led (groen)

Led (geel)

Led (rood)

Diagnose

Pomp 1-module

Pomp 2-module

Pomp 3-module (toebehoren)

Pomp 4-module (toebehoren)

Multifunctionele I/O

Multifunctionele I/O

Multifunctionele I/O

24 VDC Voeding/CAN (communicatiebarrière)

Geavanceerde displaymodule

Invoer 24 VDC

Hartslag

Spanning

Communicatie.

Knippert een foutcode. Als de led brandt zonder te knipperen, is het systeem buiten dienst.

Schakel de spanning in en uit.

334055B 25

Opheffen van storingen

Probleemoplossing pompmodule

9

10

11

24V

48V

Figure 13 Pompmodule

Table 5 . Diagnose pompmodule

Onderdeel of controlelampje

1

6

7

8

4

5

2

3

Beschrijving

25-pins connector

5-pins connector

5-pins connector

5-pins connector

5-pins connector

4-pins connector

8-pins connector

4-pins connector

Led (rood)

Led (rood)

Led (rood)

Led (groen)

Led (groen)

26

Diagnose

Invoer vanaf EFCM

Pompaansluiting

Aansluiting codeerder

Omvormer pompinlaat

Omvormer pompuitlaat

Niet gebruikt

Doseerventielspoelen

48 VDC ingaande spanning en ventilatoraansluiting

Pomp boven ventieluitvoer

Pomp beneden ventieluitvoer

Niet gebruikt

24 VDC stroom geleverd

48 VDC stroom geleverd

334055B

Probleemoplossing geavanceerde displaymodule

Opheffen van storingen

J1

J2

J3

J7

Figure 14 Geavanceerde displaymodule

Table 6 . Diagnose geavanceerde displaymodule

Connector of controlelampje

D1

Beschrijving

Led (geel/groen)

D6 Led (rood/geel/groen)

8-pins connector

8-pins connector

5-pins connector

5-pins connector

Diagnose

Groen: USB geplaatst

Geel: USB-communicatie

Groen: Spanning

Geel: Communicatie

Rood: Fout

Tokenpoort

USB-poort

Lichtmast (toebehoren)

CAN-voedings-/communicatiepoort

334055B 27

Aantekeningen

Aantekeningen

28 334055B

Elektrische schema's

Elektrische schema's

OPMERKING: het elektrisch schema illustreert alle mogelijke bedradingsuitbreidingen voor een ProMix

PD2K-systeem. Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.

OPMERKING: zie

Optionele kabels en modules,

page 35

voor een lijst met kabelopties.

FAN

(24P658)

(16P036, 16P037)

WIRE HARNESS

(24P684, 24P685)

PUMP INLET

TRANSDUCER

(16P289, 16P290)

PUMP OUTLET

TRANSDUCER

(16P289, 16P290)

PUMP V/P FOR

FLUID REG.

SOLENOID (16P812)

UP

DOWN

FLOW SENSOR

(120278)

OR G3000 METER

(239716, 258718

16M510, 16M519)

2 POSITION

SWITCH

(16U725)

CABLE

16T658

LINE FILTER

(16V446)

CABLE

16H078

TERMINAL BLOCK

(114095)

24V

POWER

SUPPLY

(16T660)

POWER IN

FAN

(24P658)

(16P036, 16P037)

WIRE HARNESS

(24P684, 24P685)

PUMP INLET

TRANSDUCER

(16P289, 16P290)

PUMP OUTLET

TRANSDUCER

(16P289, 16P290)

PUMP V/P FOR

FLUID REG.

SOLENOID (16P812)

UP

DOWN

FLOW SENSOR

(120278)

OR G3000 METER

(239716, 258718

16M510, 16M519)

RELAY

POWER MODULE

(24R257)

48V-10A POWER SUPPLY

(16U820)

TERMINAL BLOCKS WITH FUSES

065161, 065159

COMMUNICATION

MODULE

(24R910)

5

CABLE (121227)

COMMUNICATION

MODULE

(24R910)

5

CABLE (121227)

CABLE (121227)

16T072

CAN

IS BOARD

(24M485)

SPLITTER

(16P243)

CABLE (16T280)

BARRIER

BOARD

(248192)

4

CABLE (16T659)

CABLE (16T659)

CABLE (16T659)

CABLE (16T659)

FAN

(24P658)

ENCODER AND MOTOR

(16P036, 16P037)

PUMP INLET

TRANSDUCER

(16P289, 16P290)

PUMP OUTLET

TRANSDUCER

(16P289, 16P290)

PUMP V/P FOR

FLUID REG.

FAN

(24P658)

ENCODER AND MOTOR

(16P036, 16P037)

PUMP INLET

TRANSDUCER

(16P289, 16P290)

PUMP OUTLET

TRANSDUCER

(16P289, 16P290)

PUMP V/P FOR

FLUID REG.

SOLENOID (16P812)

UP

DOWN

SOLENOID (16P812)

UP

DOWN

FLOW SENSOR

(120278)

OR G3000 METER

(239716, 258718

16M510, 16M519)

FLOW SENSOR

(120278)

OR G3000 METER

(239716, 258718

16M510, 16M519)

Figure 15 Elektrisch schema, blad 1

2

CABLE

(15V206)

2

CABLE

(15V206)

MODULE 1 (24N935)

2

CABLE

(15V206)

MODULE 2 (24N935)

MODULE 3 (24N935)

2

CABLE

(15V206)

MODULE 4 (24N935) MODULE 5 (24N935)

2

CABLE

(15V206)

MODULE 6 (24N935)

GCA

MODULE

EFCM

(24N913)

GUN TRIGGER INPUTS

119159

119159

119159

119159

SOLENOID (121324)

PRESSURE SWITCH

(121323)

SOLVENT FLOW SWITCH (120278)

SOLVENT METER (258718)

3

CABLE

(121003)

ADVANCED

DISPLAY MODULE

(24E451)

LIGHT

TOWER

(15X472)

1

CABLE (16V429)

CABLE (16V426)

COLOR CHANGE MODULE 7

(24R219)

7

COLOR CHANGE MODULE 8

(24R219)

7

BOOTH CONTROL (24M731)

HAZARDOUS LOCATION

NON-HAZARDOUS LOCATION

CABLE (16V426)

334055B 29

L (BROWN) N (BLUE)

N03 N03

2 POSITION

SWITCH

(16U725)

N04 N04

CABLE

(16T658)

L N

LINE

FILTER

(16V446)

L GRND N

CABLE

(16H078)

L N GRND

TERMINAL

BLOCK

(114095)

L N GRND

Elektrische schema's

SPLITTER

(16P243)

5 4 3 2 1

CONTINUED ON PAGE 3 CONTINUED ON PAGE 3

3

CABLE (121227)

1 2 3 4 5

2

4

1 2 3 4 5

CABLE (15V206)

16T072

1 2 3 4 5

CAN IS BOARD

(NON IS)

(IS)

(24M485)

3

1 2 3 4 5

1

UNUSED

CABLE (16T280)

1 2 3

UNUSED UNUSED

BARRIER

BOARD

(248192)

CABLE

(121227)

3

GFB

INTERFACE

SOLVENT CUTOFF

PWR (RED)

SIG (WHITE)

COM (BLACK)

SHIELD/GRN

SOLVENT

METER

(258718)

UNUSED

UNUSED

+12VDC

UNUSED

+12VDC

+12VDC

10

UNUSED

CABLE

(121227)

3

UNUSED

8

GCA MODULE

EFCM

(24N913)

8

9

6

7

4

5

2

3

10

11

12

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

UNUSED UNUSED UNUSED

RED WIRE (065161)

BLACK WIRE (065159)

GROUND BAR

4

25 PIN D-SUB CABLE

(16T659)

24V

POWER

SUPPLY

(16T660)

GRND (GRN/YEL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BREAKOUT MODULE PUMP 1 (24N527)

10 11 12 13 14 15 16

1

17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

1 2 3 4 5

3

1 2 3 4

4

1 2 3 4 5

5

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 1 2 3 4

7

5 6 7 8

8

1 2 3 4

1 2 3 4

BREAKOUT MODULE PUMP 2 (24N527)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

1 2 3 4 5

3

1 2 3 4

4

1 2 3 4 5

5

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 1 2 3 4

7

5 6 7 8

8

1 2 3 4

13 A1(+) A2(-)

RELAY

14

N L GRND

48V-10A

POWER SUPPLY

+ -

+ - + - + - + -

+ - + - + - + -

DETAIL A, LOW PRESSURE

PUMPS (24M706, 24M714)

2

1 2 3 4 5

BREAKOUT MODULE

(24N527)

3

1 2 3 4

WIRE HARNESS

(24P684)

DRAIN/FOIL

ENCODER/MOTOR

AND

WIRE HARNESS

PUMP 1

SEE DETAIL A OR B

TRANSDUCER PUMP

TRANSDUCER PUMP

TWISTED PAIR CABLE (16W159)

PWR (RED) SIG (WHITE) COM (BLACK) SHIELD/GRN

1 UP

MANIFOLD

MAC SERIES 46 (16P812 QTY

G3000

METER

PUMP 1

(EITHER, 239716,

258718,16M510,

OR 16M519)

GRND

SCREW

+48V COM +48V COM

DETAIL B, HIGH PRESSURE

PUMPS (24M707, 24M715)

2

1 2 3 4 5

BREAKOUT MODULE

(24N527)

3

1 2 3 4

WIRE HARNESS

(24P685) DRAIN/FOIL

ENCODER/MOTOR

AND

WIRE HARNESS

PUMP 2

SEE DETAIL A OR B

TRANSDUCER PUMP

TRANSDUCER PUMP

TWISTED PAIR CABLE (16W159)

PWR (RED) SIG (WHITE) COM (BLACK) SHIELD/GRN

2 UP

MANIFOLD

MAC SERIES 46 (16P812 QTY

G3000

METER

PUMP 2

(EITHER, 239716,

258718,16M510,

OR 16M519)

GRND

SCREW

+48V COM +48V COM

MOTOR

MOUNTING

SCREW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PUMP ENCODER AND MOTOR

(16P037)

10

MOTOR

MOUNTING

SCREW

Figure 16 Elektrisch schema, blad 2, deel 1

VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PUMP ENCODER AND MOTOR

(16P036)

10

30 334055B

Elektrische schema's

GCA MODULE

(24N913)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

EFCM

1 2 3 4 5 6 7 8

9

4

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

6

4

5

2

3

7

8

10

11

12

7

10

12

7

8

4

5

2

1

3

4

1

2

5

GUN TRIGGER INPUTS

SIG

COM

SIG

COM

COM

SIG

COM

SIG

COM

SIG

COM

GFB PRESSURE SWITCH (121323)

SOLVENT FLOW SWITCH (120278)

FLOW RATE ANALOG IN 1

FLOW RATE ANALOG COMMON 1

FLOW RATE ANALOG IN 2

FLOW RATE ANALOG COMMON 2

FLOW RATE ANALOG IN 3

FLOW RATE ANALOG COMMON 3

FLOW RATE ANALOG IN 4

FLOW RATE ANALOG COMMON 4

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

CABLE

(121003)

3

3

4

1

2

5

ADVANCED

DISPLAY MODULE

(24E451)

3

4

2

1

5

LIGHT

TOWER

(15X472)

4

25 PIN D-SUB CABLE

(16T659)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

BREAKOUT MODULE PUMP 3 (24N527)

2

1 2 3 4 5

3

1 2 3 4

4

1 2 3 4 5

5

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 1 2 3 4

7

5 6 7 8

8

1 2 3 4

ENCODER/MOTOR

AND

WIRE HARNESS

PUMP 3

SEE DETAIL A OR B

TRANSDUCER PUMP

TRANSDUCER PUMP

TWISTED PAIR CABLE (16W159)

Figure 17 Elektrisch schema, blad 2, deel 2

VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA

PWR (RED) SIG (WHITE) COM (BLACK) SHIELD/GRN

3 UP

MANIFOLD

MAC SERIES 46 (16P812 QTY

G3000

METER

PUMP 3

(EITHER, 239716,

258718,16M510,

OR 16M519)

GRND

SCREW

+48V COM +48V COM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

BREAKOUT MODULE PUMP 4 (24N527)

2

1 2 3 4 5

3

1 2 3 4

4

1 2 3 4 5

5

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 1 2 3 4

7

5 6 7 8

8

1 2 3 4

+48V COM +48V COM

ENCODER/MOTOR

AND

WIRE HARNESS

PUMP 4

SEE DETAIL A OR B

TRANSDUCER PUMP

TRANSDUCER PUMP

PWR (RED) SIG (WHITE) COM (BLACK) SHIELD/GRN

4 UP

MANIFOLD

MAC SERIES 46 (16P812 QTY

G3000

METER

PUMP 4

(EITHER, 239716,

258718,16M510,

OR 16M519)

GRND

SCREW

TWISTED PAIR CABLE (16W159)

334055B 31

Elektrische schema's

FROM CAN IS BOARD (24M485) ON PAGE 2 FROM CAN IS BOARD (24M485) ON PAGE 2

2

CABLE (15V206)

FLUSH

COLOR 1

COLOR 2

COLOR 3

COLOR 4

COLOR 5

COLOR 6

COLOR 7

COLOR 8

MANIFOLD

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

*FLUSH

COLOR 9

COLOR 10

COLOR 11

COLOR 12

COLOR 13

COLOR 14

COLOR 15

COLOR 16

MANIFOLD

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

3

4

1

2

5

6

J8

1 2 3 4 5

COLOR

CHANGE

MODULE 1

(COLORS

1 THRU 8)

6

J9

3

4

1

2

5

6

J15 J16

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

J14

J10

1 2 3 4 5

3

4

1

2

5

6

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

MANIFOLD

DUMP

COLOR 1

COLOR 2

COLOR 3

COLOR 4

COLOR 5

COLOR 6

COLOR 7

COLOR 8

3

4

1

2

5

6

J8

1 2 3 4 5

COLOR

CHANGE

MODULE 2

(COLORS

9 THRU 16)

J9

6

3

4

1

2

5

6

J15

J16

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

J14

J10

1 2 3 4 5

3

4

1

2

5

6

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

MANIFOLD

DUMP*

COLOR 9

COLOR 10

COLOR 11

COLOR 12

COLOR 13

COLOR 14

COLOR 15

COLOR 16

*FLUSH

COLOR 17

COLOR 18

COLOR 19

COLOR 20

COLOR 21

COLOR 22

COLOR 23

COLOR 24

MANIFOLD

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

1 2 3 4 5

COLOR

CHANGE

MODULE 3

(COLORS

17 THRU 24)

J8

J9

J15

6

J16

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

J14

5 4 3 2

J10

3

4

1

2

5

6

1

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

MANIFOLD

DUMP*

COLOR 17

COLOR 18

COLOR 19

COLOR 20

COLOR 21

COLOR 22

COLOR 23

COLOR 24

FLUSH

CATALYST 1

CATALYST 2

CATALYST 3

CATALYST 4

MANIFOLD

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

CATALYST

CHANGE

MODULE 5

(CATALYST

1 THRU 4)

J8 J9

6

3

4

1

2

5

6

J15

J16

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

J14

J10

3

4

1

2

5

6

1 2 3 4 5

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

MANIFOLD

DUMP

CATALYST 1

CATALYST 2

CATALYST 3

CATALYST 4

*FLUSH

COLOR 25

COLOR 26

COLOR 27

COLOR 28

COLOR 29

COLOR 30

MANIFOLD

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

3

4

1

2

5

6

1 2 3 4 5

COLOR

CHANGE

MODULE 4

(COLORS

25 THRU 32)

J8 J9

6

3

4

1

2

5

6

J15

J16

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

J14

J10

1 2 3 4 5

3

4

1

2

5

6

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

MANIFOLD

DUMP*

COLOR 25

COLOR 26

COLOR 27

COLOR 28

COLOR 29

COLOR 30

Figure 18 Elektrisch schema, blad 3

* Wordt mogelijk niet gebruikt in sommige configuraties.

2

CABLE (15V206)

VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA

32 334055B

FLUSH

CATALYST 3

CATALYST 4

MANIFOLD

+12VDC

COM

+12VDC

COM

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

5

6

1

2

2

3

4

5

6

J8

CATALYST

CHANGE

MODULE 6

(CATALYST

3 THRU 4)

J9

J15

6

J16

5

6

1

2

4

5

6

2

3

3

4

1

2

5

6

J14

J10

1 2 3 4 5

3

4

1

2

5

6

COM

+12VDC

+12VDC

COM

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

MANIFOLD

DUMP

CATALYST 3

CATALYST 4

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

Elektrische schema's

FLUSH

CATALYST 1

CATALYST 2

MANIFOLD

+12VDC

COM

COM

+12VDC

COM

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

5

6

2

3

5

6

2

3

J8

5 4 3 2 1

CATALYST

CHANGE

MODULE 5

(CATALYST

1 THRU 2)

6

J9

2

3

5

6

J15

J16

5

6

2

3

3

4

1

2

J14

J10

3

4

1

2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

COLOR

CHANGE

MODULE 4

(COLORS

25 THRU 32)

COM

+12VDC

+12VDC

COM

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

MANIFOLD

DUMP

CATALYST 1

CATALYST 2

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

Figure 19 Elektrisch schema, blad 3, alternatieve configuratie voor katalysatorwisselregeling

VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA

334055B 33

Elektrische schema's

FROM CAN IS BOARD (24M485) ON PAGE 2

COLOR FLUSH

COLOR 1

COLOR 2

COLOR 3

COLOR 4

COLOR 5

COLOR 6

COLOR 7

COLOR 8

MANIFOLD

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

NON-HAZARDOUS LOCATION

HAZARDOUS LOCATION

3

4

1

2

1 2 3 4 5

COLOR

CHANGE

MODULE 7

(COLORS

33 THRU 40)

J8 J9

3

4

1

2

3

4

1

2

5

6

J15

7

J16

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

J14

J10

1 2 3 4 5

3

4

1

2

5

6

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

MANIFOLD

CATALYST FLUSH

CATALYST 1

CATALYST 2

CATALYST 3

CATALYST 4

COLOR 9

COLOR 10

COLOR 11

COLOR 12

COLOR 13

COLOR 14

COLOR 15

COLOR 16

COLOR 17

COLOR 18

COLOR 19

COLOR 20

COLOR 21

MANIFOLD

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

1 2 3 4 5

COLOR

CHANGE

MODULE 8

(COLORS

41 THRU 48)

J8 J9

J15

7

J16

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

4

5

2

3

6

J14

5 4 3 2

J10

1

4

5

2

3

6

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

MANIFOLD

COLOR 22

COLOR 23

COLOR 24

COLOR 25

COLOR 26

COLOR 27

COLOR 28

COLOR 29

COLOR 30

5

4 3 2 1

BOOTH CONTROL

(24M731)

Figure 20 Elektrisch schema, blad 3, gevaarlijke locatie

34 334055B

Elektrische schema's

Optionele kabels en modules

OPMERKING: de totale lengte van alle kabels die in het systeem worden gebruikt, mag niet meer dan 45 meter (150 ft) bedragen.

Raadpleeg de

Elektrische schema's, page 29

.

M12 CAN-kabels voor gevaarlijke locaties

OPMERKING: de totale lengte van alle kabels die op de gevaarlijke locatie worden gebruikt, mag niet meer dan 36 meter (120 ft) bedragen.

Onderdeelnr. kabel

16V423

Lengte m (ft)

2.0 (0.6)

16V424

16V425

16V426

16V427

3.0 (1.0)

6.0 (2.0)

10.0 (3.0)

15.0 (5.0)

16V428

16V429

16V430

25.0 (8.0)

50.0 (16.0)

100.0 (32.0)

15U531

15U532

15V205

15V206

15V207

15V208

15U533

15V213

M12 CAN-kabels, alleen voor nietgevaarlijke locaties

2.0 (0.6)

3.0 (1.0)

6.0 (2.0)

10.0 (3.0)

15.0 (5.0)

25.0 (8.0)

50.0 (16.0)

100.0 (32.0)

CAN-kabels, alleen voor niet-gevaarlijke locaties

Onderdeelnr. kabel

125306

Lengte m (ft)

1.0 (0.3)

123422

121000

121227

121001

121002

121003

120952

121201

121004

121228

1.3 (0.4)

1.6 (0.5)

2.0 (0.6)

3.0 (1.0)

5.0 (1.5)

10.0 (3.0)

13.0 (4.0)

20.0 (6.0)

25.0 (8.0)

50.0 (15.0)

16T659

16V659

25-pins D-SUB-kabels, alleen voor niet-gevaarlijke locaties

2.5 (0.8)

6.0 (1.8)

Alternatief voor communicatiemodule 24R910, alleen voor niet-gevaarlijke locaties

Onderdeelnr. Module

15V759

15V760

Onderdeelnr. Module

15V761

15V762

Alternatief voor kleurwisselmodules op onderdeelnummer (fabrieksconfiguratie), alleen voor niet-gevaarlijke locaties

Onderdeelnr. Module

24T557

Beschrijving

2 kleur/2 katalysator

24T558

24T559

24T560

4 kleur/4 katalysator

6 kleur/6 katalysator

8 kleur/8 katalysator

Alternatief voor kleurwisselmodules op onderdeelnummer (fabrieksconfiguratie), alleen voor gevaarlijke locaties

24T571

24T572

24T573

24T574

2 kleur/2 katalysator

4 kleur/2 katalysator

6 kleur/2 katalysator

8 kleur/2 katalysator

334055B 35

Reparatie

Reparatie

Vóór u aan het onderhoud begint

• Bij onderhoud aan de elektrische bedieningskast wordt u blootgesteld aan hoge spanning. Om elektrische schokken te vermijden, dient u de stroom bij de hoofdschakelaar af te sluiten voordat u de behuizing opent.

• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en voorschriften.

• Vervang of wijzig geen systeemcomponenten aangezien dit de intrinsieke veiligheid kan aantasten.

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Spoel het systeem zoals uitgelegd in de bedieningshandleiding van uw PD2K als het onderhoud langer zal duren dan de houdbaarheidsduur. Volg de

Drukontlastingsprocedure, page 37

voordat u onderhoud pleegt aan vloeistofonderdelen.

2. Sluit het hoofdluchtafsluitventiel op de luchttoevoerleiding.

3. Schakel de stroomschakelaar (P) bij de elektrische bedieningskast uit.

4. Als u onderhoud aan de elektrische bedieningskast gaat plegen, dient u de spanning bij de hoofdschakelaar af te sluiten voordat u de behuizing opent.

Figure 21 Stroomschakelaar van de bedieningskast

36 334055B

Drukontlastingsprocedure

Volg altijd de Drukontlastingsprocedure als u dit symbool ziet.

Het systeem blijft onder druk staan totdat het handmatig wordt ontlast. Om ernstig letsel veroorzaakt door vloeistof onder druk te voorkomen, zoals injectie door de huid, opspattende vloeistof en bewegende onderdelen, dient u de instructies onder Drukontlastingsprocedure te volgen wanneer u stopt met spuiten en voordat u de apparatuur reinigt, controleert of er onderhoud aan pleegt.

Zonder kleurwissel

OPMERKING: de volgende procedure ontlast alle vloeistofen luchtdruk in het systeem.

1. Schakel de toevoerpompen uit. Open het aftapventiel op het toevoerleiding-vloeistoffilter om de druk in de toevoerleiding te ontlasten.

OPMERKING: als uw systeem geen aftapventiel op de toevoerleiding heeft, zet u het mengspruitstuk in de spuitstand en drukt u op . Laat de Aen B-doseerpompen een aantal keer draaien om ze te legen.

2. Druk op Stand-by . Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.

3. Zet het mengspruitstuk in de stand FLUSH (spoelen).

Spoel het mengspruitstuk en het pistool. Zie Gemengd materiaal spoelen in de bedieningshandleiding van uw

PD2K.

4. Schakel de oplosmiddeltoevoerpomp uit. Om de druk te ontlasten, drukt u op doorspoelen en duwt u de trekker van het pistool in. Druk op

Stand-by wanneer de druk is ontlast om te voorkomen dat u de alarmmelding 'Doorspoelen niet klaar' krijgt.

OPMERKING: als er druk aanwezig blijft in de oplosmiddelleiding tussen de oplosmiddeltoevoerpomp en het oplosmiddelventiel, maak dan HEEL LANGZAAM een fitting los om de druk geleidelijk te ontlasten.

Reparatie

Met kleurwissel

OPMERKING: de volgende procedure ontlast alle vloeistofen luchtdruk in het systeem.

1. Schakel de toevoerpompen uit. Open het aftapventiel op het toevoerleiding-vloeistoffilter om de druk in de toevoerleidingen te ontlasten. Doe dit voor elke kleur.

OPMERKING: als uw systeem geen aftapventiel op de toevoerleiding heeft, zet u het mengspruitstuk in de spuitstand en drukt u op . Laat de A- en

B-doseerpompen een aantal keer draaien om ze te legen. Herhaal dit voor elke kleur.

Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze afzonderlijk.

Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan de elektrostatica uit voordat u het pistool doorspoelt.

2. Zet het mengspruitstuk in de stand SPRAY (spuiten).

Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten. Herhaal dit voor elke kleur.

3. Druk op de doorspoelknop . Herhaal dit voor elke kleur. Houd de trekker van het pistool na het sluiten van het oplosmiddelventiel open om de druk geheel te ontlasten.

4. Stel het systeem in op recept 0 om het systeem te spoelen vanaf de pompen tot het pistool. Wanneer het spoelen voltooid is, gaat het systeem in de

Stand-bymodus.

5. Schakel de oplosmiddeltoevoerpomp uit. Om de druk te ontlasten, drukt u op doorspoelen en duwt u de trekker van het pistool in. Druk op

Stand-by wanneer de druk is ontlast om te voorkomen dat u de alarmmelding 'Doorspoelen niet klaar' krijgt.

OPMERKING: als er druk aanwezig blijft in de oplosmiddelleiding tussen de oplosmiddeltoevoerpomp en het oplosmiddelventiel, maak dan HEEL LANGZAAM een fitting los om de druk geleidelijk te ontlasten.

334055B 37

Reparatie

De geavanceerde displaymodule (ADM) repareren

Om de geavanceerde displaymodule te vervangen, koppelt u de kabel van de module los en haalt u de module van de console af. Installeer de nieuwe module op de console en sluit de kabel aan.

3. Steek de token (T) in de gleuf en druk er stevig op.

OPMERKING: het maakt geen verschil in welke richting de token wordt geplaatst.

Figure 22 De geavanceerde displaymodule vervangen

Sleuteltoken installeren of token upgraden

1. Schakel de stroomschakelaar van de PD2K uit.

2. Verwijder het tokentoegangspaneel.

Figure 24 Token plaatsen

4. Schakel de stroomschakelaar weer in. Het rode controlelampje (L) zal knipperen tot de nieuwe firmware volledig geladen is.

5. Verwijder de token (T).

6. Plaats het tokentoegangspaneel terug.

De batterij vervangen

De klok van de ADM werkt op een lithiumbatterij wanneer het apparaat niet onder spanning staat.

Bij het vervangen van de batterij kunnen vonken ontstaan. Vervang de batterij alleen op een niet-gevaarlijke locatie, uit de buurt van brandbare vloeistoffen of dampen.

1. Zet de stroomschakelaar van de PD2K uit.

2. Verwijder het toegangspaneel aan de achterzijde.

Figure 23 Tokentoegangspaneel verwijderen

38

Figure 25 Verwijder het batterijpaneel

3. Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe CR2032-batterij.

4. Plaats het toegangspaneel aan de achterzijde terug.

5. Zet de stroomschakelaar weer aan.

334055B

Onderhoud aan de bedieningskast

De isolatiekaart vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel van de behuizing (117).

3. Noteer de positie van de kabels van de isolatiekaart.

Zie de volgende tabel en

Elektrische schema's, page

29

. Ontkoppel de kabels van de isolatiekaart (111).

Verwijder de console (110).

Connector isolatiekaart Bestemming kabel

J1 (niet-intrinsiek veilig) EFCM

J2 (niet-intrinsiek veilig) Optionele kleurwisselmodule

J3 (intrinsiek veilig) Barrièrekaart

J4 (intrinsiek veilig) Cabinebesturing

4. Verwijder de schroeven (128) waarmee de isolatiekaart

(111) vastzit aan de deksel van de barrière (107).

Verwijder de isolatiekaart.

5. Bevestig de nieuwe isolatiekaart met de schroeven

(128).

6. Installeer de consoles (110). Sluit de kabels weer aan op de eerder genoteerde locaties.

7. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.

8. Schakel de stroomschakelaar van de bedieningskast in. Controleer of de twee groene leds (D7, D8) en de twee gele led (D6, D14) branden.

9. Plaats de deksel (117) terug en draai de schroeven

(124) aan.

Figure 26 De isolatiekaart vervangen

Reparatie

Figure 27 Detail van de kabelaansluitingen van de isolatiekaart

334055B 39

Reparatie

De barrièrekaart vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel van de behuizing (117).

3. Draai de schroeven (125) los en verwijder de deksel van de barrière (107). Laat de isolatiekaart (111) vastzitten aan de deksel.

4. Noteer de positie van de invoer- en uitvoerkabels van de barrièrekaart. Zie

Elektrische schema's, page 29

.

Koppel de kabels los van de barrièrekaart (106).

5. Verwijder de twee schroeven (108) en de drie schroeven (109), afstandsstukken (105) en sluitringen

(104). Verwijder de barrièrekaart (106).

6. Bevestig de nieuwe barrièrekaart met de schroeven, afstandsstukken en sluitringen.

7. Sluit de kabels weer aan op de barrièrekaart, zoals eerder genoteerd.

8. Installeer de deksel van de barrière (107) en de isolatiekaart (111).

9. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.

10. Schakel de stroomschakelaar van de bedieningskast in. Controleer of het systeem goed werkt.

OPMERKING: De twee groene leds (D4, D5) op de barrièrekaart lichten op als de kaart onder spanning staat.

11. Plaats de deksel (117) terug en draai de schroeven

(124) aan.

Figure 28 De barrièrekaart vervangen

De zekeringen van de barrièrekaart vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Voer de stappen in

De barrièrekaart vervangen, page

40

uit.

2. Verwijder de zekering (F3 of F4) uit zijn zekeringhouder.

3. Klik de nieuwe zekering in de zekeringhouder.

4. Voer stap 7–11 onder

De barrièrekaart vervangen,

page 40

uit.

40 334055B

De EFCM regelmodule vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel

(117, niet afgebeeld) van de behuizing.

3. Noteer de positie van de invoer- en uitvoerkabels van de EFCM. Zie

Elektrische schema's, page 29

.

Ontkoppel de kabels van de EFCM (139).

4. Draai de schroeven (142) los waarmee de EFCM vastzit aan de behuizing. Verwijder de module.

5. Bevestig de nieuwe EFCM met de schroeven (142).

6. Sluit de kabels weer aan op de eerder genoteerde locaties.

Reparatie

7. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.

8. Laad de software. Zie

Sleuteltoken installeren of token upgraden, page 38

.

9. Schakel de stroomschakelaar van de bedieningskast in. Controleer of de groene led brandt, de oranje en gele leds knipperen en de rode led uit is.

10. Plaats de deksel (117) terug en draai de schroeven

(124) aan.

Figure 29 De EFCM regelmodule vervangen

334055B 41

Reparatie

De 24 VDC-voeding vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel

(117, niet afgebeeld) van de behuizing.

3. Noteer de positie van de invoer- en uitvoerkabels van de voeding. Zie

Elektrische schema's, page 29

.

Ontkoppel de bedrading van de voeding (120).

4. Verwijder de schroeven (129) waarmee de voeding vastzit aan de zijkant van de behuizing. Verwijder de voeding.

5. Bevestig de nieuwe voeding met de schroeven (129).

6. Sluit de bedrading aan op de wijze die eerder is genoteerd.

7. Plaats de deksel (117) terug en draai de schroeven

(124) aan.

8. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.

9. Schakel de stroomschakelaar van de bedieningskast in.

OPMERKING: De groene led op de barrièrekaart (106), de groene spanningsled op de EFCM-module (139) en de groene 24V-led op elke pompbesturingsmodule

(132) brandt tijdens de bediening.

Figure 30 De 24 VDC-voeding vervangen

42 334055B

De 48 VDC-pompvoeding vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel van de behuizing (117).

3. Noteer de positie van de invoer- en uitvoerkabels van de voeding. Zie

Elektrische schema's, page 29 .

Ontkoppel de bedrading van de voeding (103).

4. Verwijder de schroeven (128) waarmee de DIN-rail van de voeding vastzit aan de behuizing. Verwijder de gehele constructie die op de DIN-rail is gemonteerd.

5. Bevestig de nieuwe voedingsconstructie met de schroeven (128).

6. Sluit de bedrading aan op de wijze die eerder is genoteerd.

7. Plaats de deksel (117) terug en draai de schroeven

(124) aan.

Reparatie

8. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.

9. Schakel de stroomschakelaar van de bedieningskast in. Druk op schakelen.

om de pompspanning weer in te

OPMERKING: Tijdens de bediening brandt de groene

48V-led van elke pompbesturingsmodule (132).

Figure 31 De 48 VDC-pompvoeding vervangen

334055B 43

Reparatie

Een pompbesturingsmodule vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel van de behuizing (117).

3. Noteer de positie van de invoer- en uitvoerkabels van de pompbesturingsmodule. Zie

Elektrische schema's, page 29

. Ontkoppel de kabels van de pompbesturingsmodule (132).

4. Verwijder de schroeven (143) waarmee de pompbesturingsmodule vastzit aan de behuizing.

Verwijder de pompbesturingsmodule.

5. Installeer de nieuwe pompbesturingsmodule met de schroeven (143).

6. Sluit de kabels weer aan op de eerder genoteerde locaties.

7. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.

8. Schakel de stroomschakelaar van de bedieningskast in. Controleer of de groene 48V-led en de groene

24V-led op elk van de pompbesturingsmodules (132) branden.

9. Plaats de deksel (117) terug en draai de schroeven

(124) aan.

Figure 32 Een pompbesturingsmodule vervangen

44 334055B

De leidingfilter vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel van de behuizing (117).

3. Noteer de positie van de invoer- en uitvoerdraden van de leidingfilter. Zie

Elektrische schema's, page 29

.

Ontkoppel de draden van de leidingfilter (115).

4. Verwijder de schroeven (142) waarmee de leidingfilter vastzit aan de behuizing. Verwijder de leidingfilter.

5. Bevestig de nieuwe leidingfilter met de schroeven

(142).

6. Sluit de bedrading aan op de wijze die eerder is genoteerd.

7. Plaats de deksel (117) terug en draai de schroeven

(124) aan.

8. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.

Figure 33 De leidingfilter vervangen

Reparatie

334055B 45

Reparatie

De stroomschakelaar vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel van de behuizing (117).

3. Noteer de positie van de invoer- en uitvoerdraden van de stroomschakelaar. Zie

Elektrische schema's, page

29 . Ontkoppel de draden van de stroomschakelaar

(112).

4. Verwijder de aansluitklemmen van de schakelaar, schroef de opsluitmoer los en verwijder de schakelaar.

5. Installeer de nieuwe schakelaar.

6. Sluit de bedrading aan op de wijze die eerder is genoteerd.

7. Plaats de deksel (117) terug en draai de schroeven

(124) aan.

8. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.

Figure 34 De stroomschakelaar vervangen

46 334055B

De luchtstromingsschakelaar vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel van de behuizing (117).

3. Koppel de bedrading van de luchtstromingsschakelaar los van J6-pinnen 1-2 op de EFCM. Zie

Elektrische schema's, page 29

.

4. Ontkoppel de luchtleidingen.

5. Verwijder de luchtstromingsschakelaar (159) en bijbehorende onderdelen van de zijkant van de bedieningskast.

6. Installeer een nieuwe luchtstromingsschakelaar.

Sluit de bedrading aan op J6-pennen 1-2. Sluit de luchtleidingen weer aan.

Reparatie

7. Plaats de deksel (117) terug en draai de schroeven

(124) aan.

8. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.

9. Schakel de stroomschakelaar van de bedieningskast in.

Figure 35 De luchtstromingsschakelaar vervangen

334055B 47

Reparatie

Onderhoud aan het vloeistofgedeelte

Een pomp verwijderen

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Verwijder de schroeven (56) waarmee de deksel (8) aan de voorkant van het apparaat is bevestigd.

3. Koppel de kabel los van de pompaandrijving (101).

4. Koppel de luchtleidingen los van de doseerventielen

(V).

5. Koppel de vloeistofinlaat- en uitlaatleidingen los van de pompspruitstukken (IN, UIT).

6. Verwijder de schroeven (15) en de pompconsole (7).

7. Draai de contramoeren los terwijl u de pomp tegen de houder (4) drukt. Verwijder de pomp.

8. Zie handleiding 332339 om de pomp te repareren.

Een pomp installeren

1. Schuif de pomp in de houder (4). Draai de contramoeren vast om de pomp te bevestigen.

2. Installeer de pompconsole (7) en schroeven (15).

3. Sluit de vloeistofinlaat- en uitlaatleidingen aan op de pompspruitstukken (IN, OUT).

4. Sluit de luchtleidingen aan op de doseerventielen (V).

5. Sluit de kabel aan op de pompaandrijving (101).

6. Installeer het deksel (8) aan de voorkant van het apparaat met de schroeven (56).

7. Open het hoofdluchtafsluitventiel op de luchttoevoerleiding.

8. Zet het apparaat weer onder spanning. Schakel de stroomschakelaar bij de elektrische bedieningskast in.

Figure 36 Een pomp installeren

48 334055B

Een spoel vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Verwijder de schroeven (56) waarmee de deksel (8) aan de voorkant van het apparaat is bevestigd.

3. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel van de behuizing (117).

4. Koppel de twee spoeldraden los van J1 op de pompbesturingsmodule. Zie

Elektrische schema's, page 29

.

5. Verwijder twee schroeven (303) en de spoel (305).

6. Bevestig de nieuwe spoel (305) met de schroeven

(303).

7. Sluit de twee spoeldraden aan op J1 van de pompbesturingsmodule. Zie

Elektrische schema's, page 29

.

8. Plaats de deksels (8, 117) terug.

Figure 37 Spoel vervangen

Reparatie

334055B 49

Reparatie

Een ventilator vervangen

KENNISGEVING

Om schade aan de printplaten te voorkomen wanneer u onderhoud aan de bedieningskast pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.

112190 om uw pols te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

Sluit de spanning op het systeem af voordat u connectoren afsluit om schade aan elektrische onderdelen te vermijden.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Verwijder de schroeven (56) waarmee de deksel (8) aan de voorkant van het apparaat is bevestigd.

3. Draai de schroeven (124) los en verwijder de deksel van de behuizing (117).

4. Ontkoppel de twee ventilatordraden van de pompbesturingsmodule. Zie

Elektrische schema's, page 29

.

5. Verwijder de vier schroeven, moeren en sluitringen.

6. Installeer de nieuwe ventilator en bijbehorende onderdelen.

7. Sluit de twee ventilatordraden aan op de pompbesturingsmodule. Zie

Elektrische schema's, page 29

.

8. Plaats de deksels (8, 117) terug.

Figure 38 Een ventilator vervangen

50 334055B

Het oplosmiddelventiel vervangen

Reparatie

De oplosmiddelstromingsschakelaar vervangen

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Verwijder de schroeven (56) waarmee de deksel (8) aan de voorkant van het apparaat is bevestigd.

3. Koppel de draden van de oplosmiddelschakelaar los van de J6-pinnen 11-12 op de EFCM. Zie

Elektrische schema's, page 29

.

4. Ontkoppel de oplosmiddelleidingen.

5. Schroef het verloopstuk (45) los van de oplosmiddelstromingsschakelaar (19).

6. Schroef de oplosmiddelstromingsschakelaar los van het kniestuk (18).

7. Verwijder de oplosmiddelstromingsschakelaar (159).

8. Schroef de nieuwe oplosmiddelstromingsschakelaar op het kniestuk (18).

9. Schroef het verloopstuk (45) in de oplosmiddelstromingsschakelaar (19).

10. Sluit de draden aan op de J6-pinnen 11-12. Sluit de oplosmiddelleidingen aan.

11. Installeer het deksel (8) aan de voorkant van het apparaat met de schroeven (56).

12. Open het hoofdluchtafsluitventiel op de luchttoevoerleiding.

13. Zet het apparaat weer onder spanning. Zet de stroomschakelaar (P) bij de elektrische bedieningskast aan.

1. Volg de stappen in

Vóór u aan het onderhoud begint, page 36

.

2. Ontkoppel de luchtleidingen van het oplosmiddelventiel

(25).

3. Ontkoppel de oplosmiddelinlaat- en uitlaatleidingen.

4. Schroef het oplosmiddelventiel (25) los van het verloopstuk (21).

5. Verwijder de zitting (23) en O-ringen (22, 24).

6. Zie handleiding 312782 om het ventiel te repareren.

7. Zet alles in omgekeerde volgorde in elkaar.

Figure 39 Oplosmiddelventiel en oplosmiddelstromingsschakelaar

334055B 51

Onderdelen

Onderdelen

Onderdelen doseerapparaat

Onderdeelnr. MC1000 lagedruk-doseerapparaat

Onderdeelnr. MC2000 hogedruk-doseerapparaat

52 334055B

Onderdeelnr. MC1000 lagedruk-doseerapparaat

Onderdeelnr. MC2000 hogedruk-doseerapparaat

Ref.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

— — —

— — —

24T790

24T770

10 277853

11 — — —

12

Onderdeel

— — —

— — —

24T791

24T788

24T789

— — —

24T771

24U602

Beschrijving

FRAME

BEDIENINGSKAST, elektrische; zie

Onderdelen bedieningskast, page

55

PANEEL, vloeistof-

HOUDER

POMP, 70 cc,

A-zijde, lage druk; voor Model MC1000; zie handleiding

332339

POMP, 70 cc,

A-zijde, hoge druk; voor Model MC2000; zie handleiding

332339

POMP, 35 cc,

B-zijde, lage druk; voor Model MC1000; zie handleiding

332339

POMP, 35 cc,

B-zijde, hoge druk; voor Model MC2000; zie handleiding

332339

HOUDER, pomp-

DEKSEL, bevat (2) van onderdeel 56

SET, ventilator-

HOUDER

SCHROEF, kolom-, bolcilinderkop; M5 x

0,8; 10 mm

MODULE, display-, geavanceerde; bevat onderdeel 12a

1

2

1

Aantal

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

Onderdelen

Ref.

Onderdeel

12a 16X039

13

14

15

16 16U655

17 104641

18 111763

19

21

24

25

27

28

29

24M731

24T772

C19798

24T787

15T717

22 111457

23 15T725

15Y627

15X303

— — —

— — —

— — —

Beschrijving

TOKEN; meest recente softwareversie voor de geavanceerde displaymodule; niet afgebeeld

MODULE, cabinebesturings-

SPRUITSTUK, spoel-, zie

Onderdelen spoelspruitstuk, page

58

BOUT, inbus-; 1/4-20 x 10 mm (3/8 inch)

HOUDER, ventiel-

FITTING, schot-

KNIESTUK; 1/4 NPT

(mbe)

SCHAKELAAR, oplosmiddelstromings-; 1/4 NPT(f) poorten

VERLOOPSTUK, oplosmiddelventiel-

O-RING; ptfe

1

2

8

1

1

1

HOUDER, zitting-, oplosmiddelventiel

O-RING; ptfe

1

1

VENTIEL, oplosmiddel-; zie handleiding 312782

VERSTERK-

1

4

INGSPLAAT

POOT, vloerstan2 daard-

PLUG, buis-, vierkant 6

1

1

1

Aantal

1

334055B 53

Onderdelen

Ref.

Onderdeel

30 — — —

31

— — —

32

— — —

33 — — —

34

— — —

35

— — —

36 — — —

43 — — —

— — —

44 155541

45 15F741

50 115287

51

52

53

— — —

— — —

— — —

Beschrijving

SLUITRING; 3/8

Aantal

40

BOUT, moer-, zeskant; 3/8–16 x

70 mm (2,75 inch)

BOUT, moer-,

4

10 zeskant; 3/8–16 x

22 mm (7/8 inch)

MOER, borg-; 3/8–16 10

BOUT, moer-, zeskant-; 3/8–16 x 76 mm (3 inch)

RING, borg-; 3/8

8

8

8 MOER, zeskant;

3/8–16

KABELBOOM; voor

Model MC1000 (niet afgebeeld)

KABELBOOM; voor

Model MC2000 (niet afgebeeld)

WARTEL, 90°,

1/4 NPT(m) x 1/4

NPSM(f)

FITTING, verloopstuk-; 1/4

NPT(m) x 1/4 NPT(f)

FITTING, Y-buis; voor buizen met buitendiameter 6 mm

(1/4 inch)

BUIS, polyethyleen; buitendiam. 6 mm

(1/4 inch) x 3 ft

BUIS, nylon; buitendiameter 4 mm (5/32 inch) x 3,5 ft

SLANG, nylon, groen; voor luchtregeling om ventielen aan te zetten; buitendiameter 4 mm

(5/32 inch) x 6,1 m

(20 ft, moet op maat worden gesneden)

2

2

1

1

1

A/R

A/R

A/R

Ref.

54 — — —

55

56

69

70

73

Onderdeel

223547

— — —

— — —

16V429

73a — — —

73b 24U617

73c — — —

73d — — —

73e — — —

74

24T302

166421

Beschrijving

SLANG, nylon, rood; voor luchtregeling om ventielen uit te zetten; buitendiameter 4 mm

(5/32 inch) x 6,1 m

(20 ft, moet op maat worden gesneden)

AARDDRAAD 1

BOUT, inbus-;

1/4–20 x 19 mm

2

(3/4 inch)

DOORVOER, kabel-

1

1 KABEL, CAN-, intrinsiek veilig;

5-pins; voor cabinebesturing; fbe; 15 m (50 ft)

SET, beker, TSL-; bevat onderdeel

73a-73e

CONSOLE

2

1

1 SET, getande fittingen; bevat

O-ringen, set van

12

BUIS, polyurethaan; buitendiameter 6 mm (1/4 inch); 3,05 meter (10 ft); op maat gesneden

SCHROEF, sluit-; 10–32; ter vervanging van ongebruikt onderdeel

73b in TSL-beker; niet afgebeeld

PAKKING; voor onderdeel 73d; niet afgebeeld

NIPPEL, buis-; 1/4 npt

1

4

4

1

Aantal

A/R

Onderdelen met de markering — — — zijn niet apart verkrijgbaar.

54 334055B

Onderdelen bedieningskast

Elektrische bedieningskast

Onderdelen

334055B 55

Onderdelen

Elektrische bedieningskast (vervolg)

Ref.

On-

101

— — —

Beschrijving

BEHUIZING

102

— — —

PANEEL, achterzijde

103 24T769

VOEDING, 48 VDC, 10 A,

480 W

104

— — —

RING, borg-; nr. 6

105

— — —

AFSTANDSHOUDER

106

106

107

255786

15D979 ZEKERING, 400 mA, snel

— — —

KAART, barrière-, bevat onderdeel 106a

DEKSEL, barrière-

108

— — —

SCHROEF, kolom-, bolcilinderkop; 6–32 x

38 mm (1,5 inch)

109

— — —

SCHROEF, kolom-, bolcilinderkop; 6–32 x

10 mm (0,375 inch)

3

2

1

2

3

3

1

Aantal

1

1

1

Ref.

On-

110

— — —

Beschrijving

CONSOLE, kaart-

111 24M485 KAART, isolatie-, IS

112 16U725

SCHAKELAAR, keuze-, 2 standen

113

— — —

KANAAL, draad-

114

— — —

DEKSEL, kanaal-

115 16V446 FILTER, leiding-, 10 A

116

— — —

BLOK, aansluit-

117

— — —

DEKSEL, behuizing

118

— — —

DOORVOER

119

— — —

LICHT

120 16T660 VOEDING; 24 VDC, 4 A, 96

W

4

1

1

2

1

1

1

2

Aantal

2

1

1

56 334055B

Onderdelen

Ref. Onderdeel

Beschrijving

121

— — —

CONNECTOR, staaf, aardings-

122

— — —

SCHROEF, aardings-; M5 x

0,8

123

— — —

MOER, zeskant-, met flenskop; 1/4-20

124

— — —

SCHROEF, met flens, zeskantkop; 1/4-20 x 19 mm

(0,75 inch)

125

— — —

SCHROEF, kolom-, bolcilinderkop; 10-24 x

10 mm (0,375 inch)

126

— — —

SCHROEF, kolom-, bolcilinderkop; 10-32 x

19 mm (0,75 inch)

127

— — —

FITTING, connector-; 1/8

NPT(m) x 6 mm (1/4 inch) buitendiameter buis

128

— — —

SCHROEF, kolom-, bolcilinderkop; 8–32 x 6 mm (0,25 inch)

129

— — —

SCHROEF, kolom-,

130 121003 stelschroefkop; 6–32 x

6 mm (0,25 inch)

KABEL, CAN-, fbe; 3 m

131

— — —

SPRUITSTUK, lucht-

Aantal

1

3

4

4

2

3

1

8

4

1

1

132 24N527 MODULE, regel-, pomp

133 16P243 KABEL, gesplitst

134

— — —

GELUIDDEMPER

2

1

139 24T773 MODULE, regel-, verbeterde vloeistof-

140

— — —

SCHROEF, kolom-, bolcilinderkop; 1/4–20 x

13 mm (0,5 inch)

141

— — —

BOUT, inbus-; 8–32 x 16 mm (0,625 inch)

142

— — —

SCHROEF, kolom-, bolcilinderkop; 10–32 x

6 mm (0,25 inch)

1

135 121324 VENTIEL, magneet; 3-wegs 1

136

— — —

KNIESTUK, wartel, 1/8

NPT(m) x 4 mm (5/32 inch)

137

— — — buitendiameter buis

PLUG, buis-; 1/8 NPT(m)

1

3

138

— — —

TREKONTLASTING, koord 4

1

2

2

10

▲ Vervangende gevaren- en waarschuwingslabels, -plaatjes en -kaarten zijn gratis verkrijgbaar.

Ref. Onderdeel

Beschrijving

143

— — —

SCHROEF, kolom-, bolcilinderkop; 10–32 x

38 mm (1,5 inch)

LABEL, aardingssymbool144

172953

145

— — —

KLEM; voor kabel met buitendiameter 10 mm (3/8

147

15W598 inch)

LABEL, waarschuwings-

148

— — —

KABELBOOM,

CAN-isolatie, voeding

150

151

16T072

121227

(niet afgebeeld)

VERLOOPSTUK,

CAN-kabel, IS naar niet-IS

KABEL, CAN-, fbe; 0,6 m

152

— — —

KABELBOOM, 3 draden

153

— — —

KABELBOOM, 2 draden

Aantal

8

1

4

1

1

1

1

1

1

154 16T659 KABEL, D-SUB, 25-pins,

76,2 cm (2,5 ft)

155

— — —

SCHROEF, zelfdichtend

2

2

159 15T632 SET, luchtstromingsschakelaar-; bevat onderdeel

159a-159c

FITTING, schot-

1

159 a

159 b

104641

111763

159

163

113029

16V429

KNIESTUK; 1/4 NPT (mbe)

NIPPEL; 1/4 NPT

168

16U600

KABEL, CAN-, IS; fbe; 15,25 m (50 ft)

LABEL, isolatiekaart-

169

— — —

MOER, zeskant-, zelfborgend; 1/4–20

170

— — —

SCHROEF, kolom-, bolcilinderkop; 8–32 x 8

173

▲ mm (0,312 inch)

15W776 LABEL, waarschuwings-

1

1

1

1

1

4

4

1

Onderdelen met de markering — — — zijn niet apart verkrijgbaar.

334055B 57

Onderdelen

Onderdelen spoelspruitstuk

Spoelspruitstuk, onderdeelnr. 24T772

Ref.

Onderdeel

301 — — —

302 — — —

303 — — —

304 115671

305 16P812

307 114151

308 114263

Beschrijving

PLAAT

SPRUITSTUK

BOUT, inbus-;

1/4–20 x 10 mm

(0,375 inch)

CONNECTOR; 1/8

4

1

NPT(m) x 6 mm (1/4 inch) buitendiameter buis

VENTIEL, magneet2

FITTING, kniestuk, wartel; 1/8 NPT(m) x 4 mm (5/32 inch) buitendiameter buis

FITTING, recht;

1/8 npt(m) x buitendiameter buis

4 mm (5/32 inch)

GELUIDDEMPER

4

4

2

Aantal

1

1

309 C06061

Onderdelen met de markering — — — zijn niet apart verkrijgbaar.

58 334055B

Technische informatie

Technische informatie

Doseerapparaat met positieve verplaatsing

Maximale vloeistofwerkdruk:

MC1000 Luchtspuitsystemen

MC2000 Pneumatische spuitsystemen

Maximale luchtwerkdruk:

Luchttoevoer:

Inlaatgrootte luchtfilter:

Luchtfiltratie voor luchtlogica (geleverd door de gebruiker):

Luchtfiltratie voor verstuivingslucht (geleverd door de gebruiker):

Mengverhoudingsbereik:

Geschikte vloeistoffen

V.S.

300 psi

1500 psi

100 psi

85–100 psi

3/8 NPT(f)

Metrisch

2,1 MPa, 21 bar

10,5 MPa, 105 bar

0,7 MPa, 7,0 bar

0,6–0,7 MPa, 6,0–7,0 bar)

5 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht.

30 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht.

0.1:1 — 50:1, ±1% een of twee componenten:

• verf op basis van oplosmiddel en op waterbasis

• polyurethanen

• epoxy's

• zuurgekatalyseerde vernis

• vochtgevoelige isocyanaten

20–5000 centipoise Viscositeitsbereik voor vloeistoffen:

Vloeistoffiltratie (geleverd door de gebruiker):

Maximaal vloeistofdebiet:

Afmetingen vloeistofuitlaat:

Vereisten externe stroomvoorziening:

Bedrijfstemperatuurbereik:

Opslagtemperatuurbereik:

Gewicht (bij benadering):

Gegevens geluid:

Bevochtigde delen:

Minimale maasgrootte 100

800 cc/minuut (afhankelijk van de viscositeit van het materiaal)

1/4 NPT(m)

Trekt maximaal 90 - 250 V/AC, 50/60 Hz, 7 A

Een stroomonderbreker van maximaal 15 A vereist

Maat 8 tot 14 AWG stroomdraad

36 ° tot 122 °F

-4 tot 158 °F

195 lb

0 ° tot 50 °C

-20 tot 70 °C

88 kg

Minder dan 75 dB(A)

17–4PH, 303, 304 RVS, wolfraamcarbide (met binder van nikkel) perfluoroelastomeer; PTFE, PPS, UHMWPE

334055B 59

Standaardgarantie van Graco

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijpend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgverliezen dan ook) aanwezig is.

Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door Graco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant.

Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

Graco-informatie

De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op www.graco.com.

Voor het plaatsen van een bestelling neemt u contact op met uw Graco-leverancier of belt u de dichtstbijzijnde distributeur.

Telefoon:612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Zie www.graco.com/patents voor informatie over patenten.

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A2800

Hoofdkantoor Graco: Minneapolis

Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2013, Graco Inc. Alle Graco-productielocaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.

www.graco.com

Herzien in oktober 2013

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents